Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE SPONSORIZARE

NR.........../ ...........................................
CAPITOLUL I PARTI CONTRACTANTE
ART. 1. S . C ............................................................................... cu sediul in Galati
strada........................nr.......telefon...............inregistrat la Oficiul Registrului Comertului
sub numarul........................cod fiscal.....................cont banca ..
deschis la.............................reprezentata prin.......... avand functia de.....................
in calitate de sponsor pe de o parte si.............................................cu sediul in Galati, str..
.................................nr., ......reprezentat prin............................in calitate de beneficiar pe
de alta parte, se incheie prezentul contract de sponsorizare.
CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI
ART.2. Sponsorizarea beneficiarului cu suma de ... pentru
..
CAPITOLUL III TERMENUL CONTRACTULUI
ART. 3. Prezentul contract se incheie pentru perioada............................................
CAPITOLUL IV OBLIGATIILE PARTILOR
ART.4. Sponsorul se obliga sa depuna suma de........... la............................sau
....................................................................................................
...........................................................................si va fi folosita conform art.2 din prezentul
contract.
Beneficiarul se obliga sa respecte conditiile restrictive de folosire a sumelor
cerute si sa prezinte sponsorului la cererea acestuia acte doveditoare din care sa rezulte
respectarea conditiilor cerute de sponsor.
CAPITOLUL V TERMENUL LEGAL
ART. 5. Prezentul contract s-a incheiat in baza Legii 82/1994 cu modificarile
ulterioare si a instructiunilor de aplicare.
Contractul se poate rezilia la initiativa oricareia dintre parti, cu conditia de a
anunta cealalta parte cu minim 30 zile inainte de data rezilierii.

SPONSOR,

BENEFICIAR,