Sunteți pe pagina 1din 6

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Craiova


Economie i Administrarea Afacerilor
Statistic i Informatic Economic
Cibernetic, Statistic i Informatic Economic
Master
Managementul Afacerilor Electronice

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu
2 2.5 Semestrul

IV

Practica de specialitate
2.6 Tip de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Nr. de ore pe sptmn
35
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din plan nv.
140 din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul ghidului de practic
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Definitivare raport de practic
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ..
3.7 Total ore de studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.10 Numrul de credite

ore
2
2
3
3
140
18

4. Condiii de desfurare a stagiului de practic

Convenia de practic ncheiat ntre facultate i centrul de practic este documentul obligatoriu ce st la
demarrii i derulrii stagiului de practic. Practica se efectueaz n perioada planificat de Facultatea de
Economie i Administrarea Afacerilor.
Studenii trebuie s i nsueasc i s respecte reglementrile, legisla ia, normele care reglementeaz
activitatea centrului de practic, inclusiv normele de confiden ialitate i securitate a informa iilor/datelor
interne centrului de practic.
Pe toat durata practicii, studenii sunt obligai s se ncadreze n programul de 7 ore pe zi, n intervalul
de timp fixat de conducerea centrului de practic. Stagiul de practic va fi recunoscut n cadrul
colocviului de practic numai dac studentul a fost prezent la centrul de practic minimum 133 de ore
din cele 140 prevzute;
La cererea tutorelui de practic, studenii pot executa lucrri curente specifice activitii centrului de

Titlul proiectului: Practicieni de succes


domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc

A.J.O.F.M. DOLJ
A.J.O.F.M. DOLJ
Universitatea din
Craiova
A.J.O.F.
M. DOLJ

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

practic cu condiia ca acestea s se ncadreze n coninutul fiei disciplinei pentru practica de


specialitate.
Activitatea desfurat de studeni pe timpul practicii se va materializa n elaborarea Raportului de
practic din care s rezulte parcurgerea temelor de practic menionate anterior, precum i concluziile
studentului. Coninutul Raportului de practic, metodologia de elaborare i de transmitere sunt prevzute
n Ghidul de practic, care completeaz programa analitic i vor fi prezentate n prima zi de practic de
ctre coordonatorul de practic n prezena tutorelui de practic.
Activitatea practicii de specialitate este evaluat conform metodologiei de evaluare prezentat detaliat n
ghidul de practic, care completeaz coninutul prezentei fie a disciplinei.

Competene profesionale

5. Competene specifice acumulate


C2 Tehnologii i instrumente utilizate pentru dezvoltarea i mentenana aplicaiilor software
C2.1 Identificarea tehnologiilor moderne de dezvoltare i mentenan a sistemelor software
C2.2 Identificarea i explicarea mecanismelor adecvate de dezvoltare a sistemelor software
utilizate n afaceri
C2.3 Utilizarea metodologiilor i a mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplica iilor
software
C2.4 Utilizarea de criterii i metode adecvate pentru evaluarea fiabilit ii i scalabilit ii
aplicaiilor software
C2.5 Realizarea unor proiecte software profesionale pentru diverse domenii de afaceri
C3 Studiul i modelarea proceselor de afaceri
C3.1 Selectarea teoriilor, principiilor i metodelor pentru modelarea proceselor de afaceri
C3.2 Utilizarea cunotinelor de specialitate pentru identificarea i explicarea mecanismelor
adecvate modelrii proceselor de afaceri
C3.3 Utilizarea integrat a conceptelor i metodelor pentru modelarea noilor procese
economice
C3.4 Selectarea metodelor de testare i validare a modelelor de afaceri
C3.5 Elaborarea de proiecte profesionale privind modelarea proceselor de afaceri

2
Titlul proiectului: Practicieni de succes
domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc

A.J.O.F.M. DOLJ
A.J.O.F.M. DOLJ
Universitatea din
Craiova
A.J.O.F.
M. DOLJ

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!

profesionaleCompetene

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

C4 Dezvoltarea i integrarea aplicaiilor e-business


C4.1 Studiul principiilor, conceptelor, teoriilor si modelelor specifice aplica iilor e-business
C4.2 Aplicarea cunotinelor de specialitate n explicarea solu iilor de dezvoltare a aplica iilor ebusiness
C4.3 Utilizarea metodelor i instrumentelor adecvate pentru integrarea solu iilor pentru aplica ii
e-business
C4.4 Evaluarea soluiilor e-business i alegerea arhitecturilor adecvate
C4.5 Elaborarea i integrarea aplicaiilor e-business
C5 Conceperea, proiectarea i implementarea aplicaiilor web
C5.1 Identificarea conceptelor i paradigmelor utilizate n dezvoltarea aplica iilor distribuite
C5.2 Utilizarea instrumentelor pentru explicarea adoptrii diverselor solu ii de proiectare i
implementare a aplicaiilor web
C5.3 Aplicarea metodelor i principiilor de proiectare i implementare pentru ob inerea de
arhitecturi de aplicaii web flexibile i moderne
C5.4 Evaluarea comparativ, inclusiv experimental, a diverselor tipuri de arhitecturi de
aplicaii Web
C5.5 Dezvoltarea de soluii profesionale pentru aplicaii web

transversaleCompetene

C6 Managementul cunoaterii i utilizarea inteligenei computaionale n procesele de afaceri


C6.1 Descrierea detaliat a conceptelor, teoriilor i metodelor de baz specifice
managementului cunoaterii
C6.2 Utilizarea tehnicilor i metodelor de inteligen computa ional pentru elaborarea de
modele descriptive i predictive
C6.3 Integrarea metodelor de inteligen computaional n aplicaii e-business pentru
asigurarea suportului decizional
C6.4 Testarea i validarea modelelor descriptive i predictive n contexte aplicative
C6.5 Dezvoltarea de aplicaii e-business ce integreaz tehnici de inteligen computa ional
pentru obinerea de avantaje competitive
CT1 Aplicarea normelor juridice i valorilor de etic profesional pentru luarea deciziilor i
rezolvarea sarcinilor de la locul de munc.
CT2 Asumarea rolurilor specifice i a responsabilit ilor de conducere a unor echipe implicate n
dezvoltarea de afaceri electronice
CT3 Asumarea nevoii de formare continu pentru un management performant al propriei cariere i
de adaptare a competenelor profesionale i manageriale la dinamica mediului economic i
tiinific

6. Obiective generale ale disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
3

Aprofundarea practic a cunotinelor dobndite la disciplinele de specialitate de ctre masteranzii din anul
al II-lea la programul de studiu MAE, n vederea integrrii ct mai rapide pe piaa muncii.
Masteranzii trebuie s realizeze urmtoarele obiective generale, indiferent de tipul instituiei unde se
desfoar practica:

Titlul proiectului: Practicieni de succes


domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc

A.J.O.F.M. DOLJ
A.J.O.F.M. DOLJ
Universitatea din
Craiova
A.J.O.F.
M. DOLJ

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

1.cunoaterea centrului de practic, a modului de organizare i derulare a activitii n organizaia unde se


efectueaz practica. n acest sens se solicit ntocmirea unei scurte prezentri i a unei organigrame la
nivelul centrului de practic;
2.identificarea competenelor i a activitilor derulate n structurile funcionale n care se desfoar
practica. n acest sens, se solicit realizarea unei diagrame de relaii a structurii respective cu celelalte
structuri ale centrului de practic;
3.cunoaterea legislaiei i a normelor n vigoare care vizeaz activitatea centrului de practic i pe baza
crora se desfoar operaiunile specifice. n acest sens, masteranzii trebuie s-i nsueasc att
reglementrile emise de autoritile centrale, ct i prevederile interne ale centrului de practic respectiv
(norme interne, regulamente etc.).

7. Coninuturi
140 ore
7.1 Fundamentele fenomenelor i proceselor economice pentru afaceri electronice
1. Cunoaterea i utilizarea documentelor specifice contabilitii
2. Elaborarea documentelor contabile de sintez, declaraiilor fiscale, situaiilor financiare
anuale, raportarilor contabile semestriale
3. Auditarea i publicarea informaiilor financiare
4. Asigurarea cunotinelor necesare privind livrarea la timp i n buget a produselor sau
serviciilor planificate dintr-un proiect, dar i a instrumentelor software specifice
managementului de proiect
5. Elemente semnificative din controlului cumprrilor
6. nelegerea corespunztoare a spectrului larg de probleme ce afecteaz utilizarea comercial a
Internet-ului, a dezvoltrilor tehnologice, politicilor i strategiilor de afaceri ce se constituie ca
baz pentru dezvoltarea unor modele de afaceri noi.
7. Asigurarea cunotinelor necesare elaborrii unor proiecte de comer electronic
8. Studiul structurii i funciilor sistemului informatic integrat al organizaiei
9. Determinarea opiunilor productorilor i a strategiile de pre pentru Internet
10. Studiul soluiilor informatice integrate de gestiune/ERP
11. Studiul implicaiilor economice ale produselor i serviciilor digitale
12. Studierea contractelor de achiziii hardware i software, contractelor de liceniere software,
contractelor de nchiriere i leasing hardware i software
13. Studiul analitic al proiectrii, modelrii logice, a etapelor construirii unui depozit de date
14. Dezvoltarea abilitilor masteranzilor care pot activa ca IT project manageri de a fi
responsabili s planifice, creeze i lanseze aplicaii i soluii IT
15. Studiu privind integrarea unor sisteme expert n sistemul informatic al organizaiei

7.2 Tehnologii i mecanisme de dezvoltare a sistemelor software utilizate n afaceri


1. Sisteme de comunicatie i infrastructura IT (network si hardware)
2. Securitatea i protecia datelor
3. Studiul pieei licenelor software
4. Tehnici de audit asistate de calculator utilizate n diagnosticarea raportrilor financiare
Titlul proiectului: Practicieni de succes
domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc

A.J.O.F.M. DOLJ
A.J.O.F.M. DOLJ
Universitatea din
Craiova
A.J.O.F.
M. DOLJ

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Audit IT
Suport pentru infrastructura necesar organizrii proiectelor IT prin care s se poat planifica i
controla orice proiect IT
Elaborarea, testarea i validarea modelelor descriptive i predictive de analiz a datelor n
aplicaii ce utilizeaz date reale
Utilizarea pachetelor software specializate pentru analiza datelor
Dezvoltarea unui software prin utilizarea facilitilor programrii orientate-obiect
Analiz comparat a metodologiilor de proiectare
Segmentarea corect a structurilor de date n segmente Data Mart, extragerea eficient a datelor
prin configurarea corect a interogrilor inteligente
Asimilarea modurilor de realizare a analizei multidimensionale n cadrul SGBD-ului SQL
Server
Implementarea unui sistem expert n domeniul financiar-contabil
Implementarea activitilor de groupware la nivelul firmei
Arhitecturi orientate pe servicii web
Modelarea proceselor de afaceri folosind eBXML, BPMN, Bpel
Semntura electronic
Utilizarea IT pentru controlul i urmrirea produciei
Suport IT pentru logistica aferent produciei

7.3 E-business
1. Evaluarea sistemului ERP al organizaiei
2. Rolul afacerilor electronice n dezvoltare afacerilor tradiionale
3. Obinerea unei viziuni integrate asupra comerului electronic i economiei prin Internet, a
implicaiilor strategice pentru afaceri.
4. Dezvoltarea unei afaceri electronice
5. Culegerea i prelucrarea informaiilor privind publicitatea on-line, activitile de marketing i
pieele electronice
6. Sistemul de plat electronic al unui magazin virtual
7. E-servicii i pli electronice ctre administraia central i local
8. Utilizarea semnturilor digitale n realizarea diverselor contracte sau rapoarte
9. Analiza i evaluarea comparativ a unor soluii de tip e-business
10. Dezvoltarea unui serviciu web
11. Dezvoltarea de aplicaii e-business ce integreaz tehnici de inteligen computaional pentru
asigurarea suportului decizional i obinerea de avantaje competitive
12. Analiza reelelor sociale
13. nvarea colaborativ
Bibliografie
5

Ghidul de Practic
Suportul de curs aferent disciplinelor din curricul

Titlul proiectului: Practicieni de succes


domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc

A.J.O.F.M. DOLJ
A.J.O.F.M. DOLJ
Universitatea din
Craiova
A.J.O.F.
M. DOLJ

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

8. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Workshop-uri cu reprezentanii mediului economico-social.

9. Evaluare
10.3 Pondere
din nota final
Activitatea de practic va fi evaluat n dou etape: pe parcursul desfurrii stagiului de practic i la
finele stagiului de practic potrivit unui program calendaristic stabilit n prealabil i anunat tuturor celor
implicai.
Evaluarea pe parcurs este realizat de tutorele de practic
prin acordarea unui calificativ pe baza Fiei de evaluare pe
Evaluarea pe parcurs
50%
parcursul stagiului de practic prezentat n Anexa 4 din
Ghidul de Practic.
Evaluarea final este realizat prin colocviu susinut n faa
unei comisii format din coordonatorul de practic, un cadru
didactic de specialitate i tutorele de practic.
Notele obinute n urma colocviului vor fi de la 1 la 10.
n acordarea notei, se ine seama de calitatea Raportului de
Evaluarea final
practic ntocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practic, de
50%
modul de susinere a acestuia i de rspunsurile la ntrebrile
formulate de comisie.
Certificarea stagiului de practic se realizeaz prin
acordarea punctelor de credit prevzute n curricul i
eliberarea certificatului de practic PRACTEC.
10.4 Standardul minim de performan
Obinerea unei note de minim 5 la colocviul de practic.
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Data completrii
_______________________

Semntura coordonatorilor de practic


_______________________________

Data avizrii n departament


_______________________

Semntura directorului de departament


_______________________________

6
Titlul proiectului: Practicieni de succes
domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc

A.J.O.F.M. DOLJ
A.J.O.F.M. DOLJ
Universitatea din
Craiova
A.J.O.F.
M. DOLJ

S-ar putea să vă placă și