Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
ISTORIE SI FILOSOFIE
FILOSOFIE
FILOSOFIE
LICENTA
FILOSOFIE / FILOSOFIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei FILOSOFIA ARTEI
2.2 Titularul activitilor de curs
Conf. dr. Dan Eugen Raiu
2.3 Titularul activitilor de seminar
Asist. dr. tefan Maftei
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 Din care: 3.5 curs
24 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
72 conv.
3.8 Total ore pe semestru
48 fiz. /144 conv.
3.9 Numrul de credite
6

2
24
ore
16
16
40
24
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
ESTETICA
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului

Prezena la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu este


condiionat de numr minim de prezene.
Activitatea la seminar este obligatorie. Seminarele pierdute se pot recupera.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


-

C2.3 Problematizarea i operaionalizarea conceptelor cheie pentru soluionarea unor probleme


filosofice de complexitate medie.
C2.4 Evaluarea comparativ a ideilor i argumentelor unor teorii filosofice i identificarea meritelor i
limitelor acestora
C3.4 Examinarea critic i constructiv a conceptelor i viziunilor (abordrilor) din tiin, politic,
religie i art
C4.1 Formularea de ipoteze referitoare la aciunile i experiena uman, utiliznd n mod adecvat
limbajul i metodele de baz ale filosofiei
C4.2 Interpretarea i aprecierea creaiilor umane (cultural-artistice, tiinifice) prin aplicarea
cunotinelor filosofice de baz.
capacitatea de a aplica, combina i transmite n mod corect i adecvat cunotinele dobndite;
abilitatea de a comunica oral i n scris n limba romn, utiliznd corect terminologia i demersurile
specifice Filosofiei artei;
competene n cercetarea documentar i utilizarea computerului n cutarea-gsirea de informaii
bibliografice n domeniul Filosofiei artei, precum i n redactare de texte (scris academic).

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Cursul urmrete familiarizarea studenilor cu principalele teorii filosofice privitoare


la natura i statutul artei, precum i formarea capacitii lor de a nelege pluralitatea
interpretrilor filosofice asupra artei i practicilor artistice, i de a argumenta o
anumit opiune filosofic. Vor fi abordate, din perspectiva filosofiei artei,
urmtoarele teme fundamentale: concepte utilizate pentru a explica natura artei,
modele filosofice privitoare la natura i statutul artei - clasice (Platon, Aristotel),
moderne (Kant, Hegel) i contemporane (Heidegger, Gadamer) -, precum i
redefinirile artei n practica artistic contemporan. Prin relaionarea teoriilor i
practicilor artistice i prin utilizarea de material documentar - proiecii multimedia -,
se urmrete i familiarizarea studenilor cu practicile artistice tradiionale, moderne
i contemporane, i nelegerea dimensiunii istorice a artei.

7.2 Obiectivele specifice

utilizarea n mod adecvat a conceptelor analitice majore din sfera Filosofiei


artei: imitaie, expresie, limbaj artistic, art, oper de art, arte frumoase, creaie
artistic, geniu, artist, art modern, art contemporan, avangard, postavangard;
nelegerea specificului diferitelor perspective filosofice asupra naturii i
statutului artei;
descrierea particularitilor definitorii ale practicilor artistice tradiionale,
moderne i contemporane, perceperea dimensiunii lor istorice i a pluralitii
interpretrilor;
nelegerea, compararea i chestionarea fundamentelor diferitelor sisteme de
valori artistice, a evoluiei i locului lor n cadrul societii;
valorizarea pozitiv a fenomenului artistic i capacitatea de apreciere estetic,
precum i capacitatea de argumentare a unei anumite opiuni teoretice
(filosofice);
formarea unei raportri contiente i responsabile n viaa cotidian i n context
profesional la pluralitatea i diferenele de practici i valori artistice.

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

1. INTRODUCERE. Concepte utilizate pentru a explica natura -curs interactiv cu fundament


de prelegere i prezentri
artei: imitaie, expresie, limbaj.
2. NATURA ARTEI N MODELUL CLASIC. Conceptul de
mmesis la Platon. Imitaia - categorie negativ.
3. Platon. Salvarea artei: imitarea ideilor.

4. Conceptul de mmesis la Aristotel. Reabilitarea imitaiei artistice.

5. CONSTITUIREA SISTEMULUI MODERN AL ARTELOR


FRUMOASE. Emanciparea cultural i instituional a artelor i
artitilor.

multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple

6. NATURA SI STATUTUL ARTELOR FRUMOASE IN -curs interactiv cu fundament


MODELUL CRITIC KANTIAN. Statutul artei n genere i de prelegere i prezentri
multimedia
definirea artelor frumoase.
-discuii pe baza unor exemple
7. Kant: Principiul produciei artistice - activitatea liber a geniului.

8. SISTEMUL ARTELOR FRUMOASE - HEGEL. Arta ca form


a spiritului absolut. Art, intelect, realitate sensibil.
9. Hegel. Prozaic vs. poetic: de la marea art la arta
prezentului.
10. ONTOLOGIA OPEREI DE ARTA - GADAMER. Critica
esteticii moderne: adevr i cunoatere n experiena estetic.

-curs interactiv cu fundament


de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple

11. Gadamer. Statutul ontologic al artei: arta ca joc, simbol i -curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
srbtoare. O categorie estetic universal: mimesis.
12. REDEFINIRILE ARTEI IN PRACTICA ARTISTIC
CONTEMPORAN. Triumful avangardei i debordarea limitelor
tradiionale ale artei. Declinul avangardismului i glisarea la postavangard.

multimedia
-discuii pe baza unor exemple
-curs interactiv cu fundament
de prelegere i prezentri
multimedia
-discuii pe baza unor exemple

Bibliografie
Obligatorie
-Aristotel, Poetica, traducere, studiu introductiv i comentarii de D.M. Pippidi, Ediia aIIIa, Bucureti, Ed. IRI, 1998;
-Aristotel, Etica nicomahic, traducere i studiu introductiv de S. Petecel, Bucureti, Editura tiinific i
Enciclopedic, 1988: Cartea a VI-a, 2, 1139 a27 i 4-5, 1140 a-b.

-Gadamer, Hans-Georg, Adevr i metod [1960-1990], traducere de G. Cercel, L. Dumitru, G. Kohn, C. Petcana,
Bucureti, Ed. Teora, 2001: Partea nti Degajarea ntrebrii privitoare la adevr prin intermediul experienei artei,
pp.15-135;
-Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului [1977], trad. rom. Iai, Ed. Polirom, 2000: Art i imitaie, pp.1529; Despre contribuia poeziei la cutarea adevrului, pp.31-43; Actualitatea frumosului. Arta ca joc, simbol i
srbtoare, pp.63-126.
-Hegel, Georg W.F., Prelegeri de estetic [1842], traducere de D.D. Roca, Bucureti, Ed. Academiei, 1966: vol. I,
Introducere, pp.7-75; Diviziune, pp.76-96; Frumosul artistic sau idealul, pp.99-284.
-Heidegger, Martin, Originea operei de art [1936/1957], ntrebare privitoare la tehnic [1953/1967], traducere i
note de Th. Kleininger, G. Liiceanu, Originea operei de art, Bucureti, Ed. Univers, 1982, pp.37-127, pp.129-173
-Kant, Immanuel, Critica facultii de judecare [1790], traducere de V. Dem. Zamfirescu, Al. Surdu, Bucureti, Ed.
St. Enc., 1981; reed. Ed. Trei, 1995: 43-54 (pp.140-171), Observaiile I, II (pp.176-180), 58-60 (pp.181-190).
-Platon, Ion 532b-542a, trad. D. Sluanschi, P. Creia; Menon 90b, 99b-d, trad. L. Lupa, P. Creia, n: Opere II,
Bucureti, Ed. St. Enc., 1976;
-Platon, Phaidros, trad. G. Liiceanu, n: Opere IV, Bucureti, Ed. St. Enc, 1983: 245a-c, 248c-249d, 244a-257b;
-Platon, Republica, trad. A. Cornea, n: Opere V, Bucureti, Ed. St. Enc., 1986: Cartea a X-a;
-Platon, Sofistul, trad. C. Noica, n: Opere VI, Bucureti, Ed. St. Enc, 1989: 234a-237a.
-Peters, Francis E., Termenii filosofiei greceti [1967], trad. D. Stoianovici, Bucureti, Ed. Humanitas, 1993: eidos,
eikon, rgon, mthexis, mmesis, tchne (pp.74-81, 95-97, 170-173, 267-269).
-Vattimo, Gianni, Sfritul modernitii. Nihilism i hermeneutic n cultura postmodern [1985], Constana, Ed. Pontica,
1993: Hermeneutic i nihilism, pp.111-127, Adevr i retoric n ontologia hermeneutic, pp.128-147.
Bibliografia suplimentar sau recomandat ca lectur opional:
-Arasse, Daniel, Artistul, n: M. Vovelle (coord.), Omul luminilor [1992], trad. I. Ilinca, Iai, Polirom, 2000, pp.166185.
-Argan, Giulio Carlo, Arta modern 1770-1970 [1970], trad. N. Rdulescu, Bucureti, Ed. Meridiane, 1982: vol.2
Criza artei ca tiin european, pp.198-254.
-Carreri, Givanni, Artistul,n: R. Villari (coord.), Omul baroc [1991], trad. D. Cojocaru, Iai, Polirom, 2000, pp.309330.
-Castelnuovo, Enrico, Artistul, n: J. LeGoff (coord.), Omul medieval [1987], traducere de I.I linca, D. Cojocaru,
Iai, Ed. Polirom, 1999, pp.193-222.
-Chamoux, Franois, Civilizaia greac [1977], trad. M. Gramatopol, Bucureti, Ed. Meridiane, 1985, vol.1: cap. IX
O art pe msura omului, pp.349-366.
-Chastel Andr, Artistul, n: E. Garin (coord.), Omul Renaterii[1988], trad. D. Cojocaru,Iai, Polirom, 2000,
pp.213-238.
-Cornea, Andrei, Platon. Filosofie i cenzur, Bucureti, Ed. Humanitas, 1995: cap. VII Antinomiile scrisului i ale
poeziei, pp.144-161.
-Elsen, Albert, Temele artei. O introducere n istoria i aprecierea artei [1962], trad. C. Toescu, Bucureti, Ed.
Meridiane, 1981, vol.1:Profesiunea artistului, pp.15-42; vol.2 Coda-artistul modern, pp.326-342.
-Ferry, Luc, Homo aestheticus. Inventarea gustului n epoca democratic [1990], Bucureti, Ed. Meridiane: cap. VI
Declinul avangrzilor: Postmodernitatea, pp.241-310.
-Fleming, William, Arte i idei [1974], trad. F. Ionescu, Bucureti, Ed. Meridiane, 1983, vol.2: Stilurile artistice dup
1945, pp.325-393.
-Raiu, Dan-Eugen, Estetica, suport de curs, Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, 2004: II, pp.1-66.
-Raiu, Dan-Eugen, Moartea artei? O cercetare asupra retoricii eschatologice, Cluj-Napoca, Casa Crii de tiin, 2000:
cap.2 G.W.F. Hegel: Lumea modern i sfritul marii arte, pp.35-56; cap.3 O fenomenologie a morii artei, pp.57-86;
Moartea artei sau criza discursului de legitimare?, pp.111-121
-Raiu, Dan-Eugen, Disputa modernismpostmodernism. O introducere n teoriile contemporane asupra artei, ClujNapoca, Ed. Dacia, 2001: cap.2 Hans-Georg Gadamer: Hermeneutica filosofic i arta ca imitaie, pp.64-85
-Sherringham, Marc, Introduction la philosophie esthtique, Paris, Payot, 1992.

8.2 Seminar

Metode de predare

1. Prezentarea disciplinei, a obiectivelor, programarea-organizarea


activitilor i prezentarea modalitilor de evaluare pe parcursul
semestrului i final.
2. Natura artei n modelul clasic: Mmesis Phantasa (1)

-seminar interactiv pe baz de


discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere

3. Natura artei n modelul clasic: Mmesis Phantasa (2)


4. Creaia artistic: entuziasm divin, inspiraie sau meteug?
5. Statutul artei n modelul clasic: Tchne Poesis. Arta clasic
greaco-roman, arta Renaterii. Proiecie diapozitive/multimedia
6. Statul social i cultural al artistului
7. Kant: definirea i clasificarea artelor frumoase
8. Kant: Arta geniului ca expresie a Ideilor estetice. Arta modern.
Proiecie diapozitive/multimedia
9. Relaia art frumos - adevr. Tema morii artei.
10. Gadamer: ntrebarea privitoare la adevrul artei
11. Gadamer: Statutul ontologic al artei
12. Arta contemporan: curente i fundamente estetice/filosofice.
Proiecie diapozitive/multimedia

Observaii

-seminar interactiv pe baz de


discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe baz de
discuii / prezentri multimedia
-comentariu text, dezbatere

Bibliografie
2.
-Peters, Frances E., Termenii filosofiei greceti [1967], trad. D. Stoianovici, Bucureti, Ed. Humanitas, 1993: eidos,
eikon, mthexis, mmesis (pp.74-81, 170-173)
-Filostrat, Viaa lui Apollonios din Tyana, traducere de M. Alexianu, Iai, Polirom, 1997: Cartea a Doua, XX-XXII
(pp.52-55), Cartea a asea, XIX (pp.151-152)
3.
-Platon, Republica, trad. A. Cornea, n: Opere V, Bucureti, Ed. St. Enc., 1986: Cartea a X-a, 595a-608b; Sofistul,
trad. C. Noica, n: Opere VI, Bucureti, Ed. St. Enc, 1989: 234a-237a
-Deluze, Gilles, Plato and the simulacrum, October, nr. 27, 1984, pp.45-56
4.
-Platon, Ion, trad. D. Sluanschi, P. Creia, Menon, trad. L. Lupa, P. Creia, n: Opere II, Bucureti, Ed. St. Enc.,
1976: 532b-542a; 90b, 99b-d; Phaidros, trad. G. Liiceanu, n: Opere IV, Bucureti, Ed. St. Enc, 1983: 245a-c, 248c249d, 244a-257b
-Cornea, Andrei, Platon. Filosofie i cenzur, Bucureti, Ed. Humanitas, 1995: cap. VII Antinomiile scrisului i ale
poeziei, pp.144-161
-Raiu, Dan-Eugen, Estetica, suport de curs, Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, 2004: II, pp.5-14

5.
-Aristotel, Poetica, traducere, studiu introductiv i comentarii de D.M. Pippidi, Ediia aIIIa, Bucureti, Ed. IRI, 1998:
I-IX, 1447a-1451b; XXV-XXVII, 1460b-1462b; Etica nicomahic, traducere, studiu introductiv i comentarii de

Stella Petecel, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1988: Cartea a VI-a, 2, 1139 a27 i 4-5, 1140 a-b
-Heidegger, Martin, ntrebare privitoare la tehnic [1953/1967], traducere i note de Th. Kleininger, G. Liiceanu, n:
Originea operei de art, Bucureti, Ed. Univers, 1982, pp.129-173
-Peters, F.E., Termenii filosofiei greceti: rgon, tchne (pp.95-97, 267-269)
-Raiu, Dan-Eugen, Estetica, suport de curs, Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, 2004: II, pp.15-22

6.
-Chamoux, Franois, Civilizaia greac [1977], Bucureti, Ed. Meridiane, 1985, vol.1: cap. IX O art pe msura
omului, pp.349-366
-Castelnuovo, Enrico, Artistul, n: J. LeGoff (coord.), Omul medieval [1987], Iai, Ed. Polirom, 1999, pp.193-222
-Chastel Andr, Artistul, n: E. Garin (coord.), Omul Renaterii[1988], Iai, Polirom, 2000, pp.213-238
-Carreri, Givanni, Artistul,n: R. Villari (coord.), Omul baroc [1991], Iai, Polirom, 2000, pp.309-330
-Arasse, Daniel, Artistul, n: M. Vovelle (coord.), Omul luminilor [1992], Iai, Polirom, 2000, pp.166-185
-Elsen, Albert, Temele artei. O introducere n istoria i aprecierea artei [1962], Bucureti, Ed. Meridiane, 1981,
vol.1: Profesiunea artistului, pp.15-42

7.
-Kant, Immanuel, Critica facultii de judecare [1790], traducere de V. Dem. Zamfirescu, Al. Surdu, Bucureti, Ed.
St. Enc., 1981; reed. Ed. Trei, 1995: 43-45, 51-54 (pp.140-144, 156-171)
-Raiu, D-E., Estetica, suport de curs, Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, 2004: II, pp.23-27

8.
-Kant, Immanuel, Critica facultii de judecare: 46-50 (pp.144-156); Observaiile I, II (pp.176-180); 58-60
(pp.181-190)
-Raiu, D-E., Estetica, suport de curs, Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, 2004: II, pp.27-33

9.
-Hegel, Georg W.F., Prelegeri de estetic [1842], traducere de D.D. Roca, Bucureti, Ed. Academiei, 1966: vol. I,
Introducere, pp.7-75; Diviziune, pp.76-96; Frumosul artistic sau idealul, pp.99-284
-Heidegger, Martin, Originea operei de art [1936/1957], traducere i note de Th. Kleininger, G. Liiceanu, n:
Originea operei de art, Bucureti, Ed. Univers, 1982, pp.37-127, pp.129-173
-Raiu, D-E., Moartea artei? O cercetare asupra retoricii eschatologice, Cluj-Napoca, Casa Crii de tiin, 2000: cap.2
Hegel: Lumea modern i sfritul marii arte, pp.35-56; Moartea artei sau criza discursului de legitimare?, pp.111-121

10.
-Gadamer, Hans-Georg, Adevr i metod [1960-1990], traducere de G. Cercel, L. Dumitru, G. Kohn, C. Petcana,
Bucureti, Ed. Teora, 2001: Recuperarea ntrebrii privitoare la adevrul artei, pp.71-85; Ontologia operei de art
i semnificaia ei hermeneutic, pp.86-135
-Vattimo, Gianni, Sfritul modernitii. Nihilism i hermeneutic n cultura postmodern [1985], Constana, Editura
Pontica, 1993: Hermeneutic i nihilism, pp.111-127, Adevr i retoric n ontologia hermeneutic, pp.128-147
11.
-Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului [1977], Iai, Ed. Polirom, 2000: Art i imitaie, pp.15-29; Despre
contribuia poeziei la cutarea adevrului, pp.31-43; Actualitatea frumosului. Arta ca joc, simbol i srbtoare,
pp.63-126
-Raiu, D-E., Disputa modernismpostmodernism. O introducere n teoriile contemporane asupra artei, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2001: cap.2 Hans-Georg Gadamer: Hermeneutica filosofic i arta ca imitaie, pp.64-85
12.
-Argan, Giulio Carlo, Arta modern 1770-1970 [1970], Bucureti, Ed. Meridiane, 1982: vol.2 Criza artei ca tiin
european, pp.198-254
-Fleming, William, Arte i idei [1974], Bucureti, Ed. Meridiane, 1983, vol.2: Stilurile artistice dup 1945, pp.325393
-Elsen, A., Temele artei: vol.2 Coda - artistul modern, pp.326-342
-Ferry, Luc, Homo aestheticus. Inventarea gustului n epoca democratic [1990], Bucureti, Ed. Meridiane: cap. VI
Declinul avangrzilor: Postmodernitatea, pp.241-310
-Raiu, D-E., Moartea artei? O cercetare asupra retoricii eschatologice: cap.3 O fenomenologie a morii artei, pp.57-86

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul cursului este compatibil cu coninutul cursurilor predate la nivel undergraduate n


universiti de prestigiu din Europa i SUA, precum i cu cerinele comunitii profesionale

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

-nsuirea cunotinelor predate la


curs;
-capacitatea de a opera n mod corect
i adecvat cu acestea
-asumarea unei cercetri
documentare proprii n domeniul
Filosofiei artei;
-nsuirea i aplicarea metodelor de
cercetare i de redactare specifice
filosofiei (analiz de text, referat,
eseu academic)
-nsuirea cunotinelor discutate la
seminar;
-capacitatea de a opera n mod corect
i adecvat cu acestea
-activitate seminar: participare la
dezbateri, prezentare referat;
-nsuirea i aplicarea metodelor de
cercetare i de redactare specifice
filosofiei (analiz de text, referat,
eseu academic)

Evaluarea se va face att pe


parcursul semestrului ct i
n timpul examinrii finale
Examen scris la sfritul
semestrului (sesiune)

10.3 Pondere
din nota final

66% din nota


final

Evaluarea se va face att pe


parcursul semestrului verificare oral - ct i n
timpul examinrii finale
33% din nota
final

10.6 Standard minim de performan


-

Curs / Examen: Elaborarea unei lucrri scrise cu tem impus sau la alegere, de complexitate medie, utiliznd
paradigme teoretice de baz ale Filosofiei / Filosofiei artei

Seminar: Alegerea, planificarea i realizarea unor prezentri individuale orale i scrise la seminarii pe parcursul
semestrului (dezbatere, analiz-comentariu de text, referat); Examen final: elaborarea unui comentariu de text

Plagiat se va considera orice lucrare care se constat a fi n proporie de cel puin 30% copiat dintr-o alt surs, iar
utilizarea plagiatului va determina anularea evalurii. Orice contestaie a notei obinute la examen va trebui nsoit de
o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrrii. Rezultatul acestei reevaluri se va face de fa cu studenii
n decurs de 2 zile de la data contestaiei.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

Data avizrii n departament


...........................................

Semntura directorului de departament


............................