Sunteți pe pagina 1din 87

1

PREZENTAREAPROGRAMULUIADOBEPHOTOSHOP
ProgramulPhotoshoplucreazcuimaginidigitizate,detipbitmap(adicimaginintonuricontinue,care
aufosttransformatentroseriedemiciptrate,sauelementedeimagine,numitepixeli).Puteide
asemenealucracuelementedegraficvectorial,acesteafiinddesenerealizatedinliniicursive,cei
pstreazacurateeacndsuntscalate.
PuteicreailustraiioriginalenprogramulPhotoshop,sauputeiimportanprogramimaginidintro
multitudinedesurse,cumarfi:
Fotografiipreluatedelaocamerdigital;
CDuricomerciale,coninndimaginidigitale;
Imaginiobinuteprinscanareaunorfotografii,filme,negative,desenesaualtedocumente;
Capturideimagini;
Ilustraiicreatenprogramededesenare;

Pentru informaii despre tipurile de fiiere pe care putei s le utilizai n Adobe Photoshop CS2,
consultaiseciuneaintitulatAboutfileformats(Despreformatelefiierelor)dinPhotoshopHelp.

1. SPAIULDELUCRUINTERFAAPROGRAMULUI
SuprafaadelucruaprogramuluiAdobePhotoshopincludemeniuriledecomenzinparteadesusa
ecranuluiidiverseinstrumenteipaletepentrueditareaiadugareadeelementenimaginea
dumneavoastr.Puteitotodatsadugaicomenziifiltrenmeniuri,instalndprogramedelaali
productori(thirdparty),cunoscuteicamoduledecompletare(pluginmodules).

A. Barademeniu(Menubar)cucomenzileaferente:File,Edit,Image,Layer,Select,Filter,View,
WindowiHelp,pentruomairapidnavigarentimpullucrului;
B. Baradeopiunialeinstrumenutuluiactiv(Optionsbar)prezintproprietilefiecarui
instrument,precumiopiuniledefolosirealeacestuia,nmomentulncareesteselectat;
C. Baredeunelte(Toolbox)afiareatuturoruneltelordelucrunprogramulAdobePhotoshop;
D. Spaiulprelucrriiimaginii(Activeimagearea);
E. ButonuldelansareaprogramuluiAdobeBridge(GotoBridge);
F. Paletadeculori(PaletteWell)pentruacontrolaimanipulacurapiditateiuurinculorile,
patternurilesauopiunileinstrumentelordedesen;
G. Paletelemobiledeopiuniiproprieti(Paletteshelp)pentruamonitorizaactivitateape
imagine,elesuntcustomizabiledinmeniulde>Window>;
H. Baradestatus(StatusBar)seafllabazafiecruidocumentdeschis,prezintinformaiin
ceeaceprivetedimensiuneaimaginii,instruciunipescurtdefolosireaunelteiactiveizoom
ul.

Sistemuldemeniuri:
Sistemuldemeniuriesteformatdin9comenzi:File,Edit,Image,Layer,Select,Filter,View,Windowsi
Help.Uneledincomenzilecuprinsenmeniurisunturmatede(...).Aceastaindicafaptulcaurmeazo
casetdedialogundesevorintroducesetrisuplimentare.Unelecomenzidinmeniurisunturmatedeo
sageatspredreapta,indicndfaptulcurmeazunsubmeniudecomenzireferitoarelacomanda
principaldelacaresaajunsaici.Putemaccesameniurilecontextualecuclickdreaptapemeniul
respectiv.
MeniulFile(Fiier)iopiunilesale:
Newdeschidereaunuidocumentnou(Blank)
Opendeschidereaunuifiierimagineexistent
OpenAs:Deschidereaunuifiierimagineexistentsubaltnume
OpenRecentdeschidereadocumentuluieditatanterior
EditinImageReadytrecereaspreaplicaiaImageReady
Closenchidereafiieruluiimagineactual
CloseAllnchidereatuturorfiierelorimaginedeschise
CloseandGoToBridgetrecereaspreaplicaiaImageReady
Savesalvareafiieruluiimagineactiv
SaveAssalvaresubunaltnumeafiieruluiimagineactiv
SaveforWebsalvareanformaturideimagine(JPG,GIF,PNG)sprijintedeprogramelede
navigarepeInternet
Placemutareaimaginii
Importimportareaunuifiierdintrosursexterioar
Automateuurareamunciirepetateprintrocomand
FileInfoaccesareainformaiilornscrisdepozitatenfiireulimagine
PageSetupsetrilepaginiinaintedeprintare
Printprintare
Exitnchidereaprogramului

MeniulEdit(Editare):

Undo/StepForward/StepBackwardopiuniderevenirelastadiirecentedeeditare
FadeajustridetransparenaleunelteiBrush
Cut/Copy/Paste/Cleartergerea,memorarea,lipirea,copiereaunorselecii
CheckSpellingposibilitateadeaverificacorectitudineatextuluiintrodusnimagine
FindandReplaceTextgsireainlocuireaunuitext
Fill/Strokepictareaanumitorzonedinimagine
FreeTransform/Transformtransformriprinrotare,scalare,perspectivetc.
PurgetergereainformaiiloracumulatenHistory,UndoiClipboard
AdobePDFPresetssetripentrucreareaunuidocumentPDF
ColorSettingsinformaiiiopiuniprivindsetriledeculoarealeprogramului
ConverttoProfilemodificareaprofilelordeculoare
KeyboardShortcutsscurtturilepetastatur
Menusdatedespreconinutulmeniurilor
Preferencespreferinegeneraleeditabile,pentrutext,pentruaxeledeajutorGridiGuideline
etc.

MeniulImage(Imagine)
Modeafieazmoduriledeculoarencaresepoateeditafiierulactiv
Adjustmentssubmeniuripentrureparareasauajustareaimaginilordigitale
Duplicateduplicareafiieruluiimaginedeschis
ApplyImagecombinareaadoufiieredeschisenparalel
Calculationscombinareaadoucanaledeculoaredelaunasaudouimaginidiferite
ImageSizeinformaiiprivinddimensiunileirezoluiaimaginiiactive
CanavasSizeinformaiiprivindscalareaidimensiuneaimaginiiactive
PixelAspectRatioinformaiidespreproprietilepixelilorselectai
RotateCanavasrotireaimaginiindiferitemoduri
CropaccesareainstrumentuluiCrop,detiereaimaginii
Trimtiereaimaginii.

MeniulLayer(Straturi)
Newcreareaunuinoulayer
Duplicatelayerdupliclayerulselectat
Deletetergelayerulselectat
LayerProprerties...permiteredenumirealayeruluiimarcarealuicuoculoare
LayerStylediferiteefectedeeditarealayerelor
NewFillLayercreazunnoulayerdeculoare(solid,gradient,pattern)
LayerMaskcreaz,terge,aratsauascundeunlayermasc
SmartObjectsconvertete,editeazsautransformobiectelesmart
Typeediteazlayereletext
Rasterizerasterizeazobiecteleselectate
NewLayerBasedSlicecrezunnoulayereditabilpefelii(slices)
Group/Ungroup/HideLayersgrupeaz,degrupeaziascundelayerele
Arrange/Align/Distributearanjeaz,alineaz,distribuieobiecteleselectatepelayere
LockAllLayersinGroup...blocheazleyereleselectatentrungrup
LinkLayersleaglayereleselectate,pentruafieditatempreun
SelectLinkedLayersselecteazlayerelelegate
MergeLayerscombintoatelayerele
MergeVisiblecombinlayerelevizibile
FlattenImagecompreseazlayereleuneiimagini

MeniulSelect
Allselecteaztoateobiecteledepeunlayer
Deselect/Reselectdeselectez/reselecteazobiecteleselectate
Inverseinverseazoselecieaplicatunuilayer
AllLayersselecteaztoatelayerele
DeselectLayersdeselecteaztoatelayereleselectate
SimilarLayersselecteazlayereleasemntoate(celedetext,celeimagine,celevectoriale
ColorRangeselecteazzoneledecoloareapropiate,nfunciedesetri
Feathersereferlaacurateealinieimarginaleaseleciei
Modifypermiteretuareasubtilamarginiiseleciei
Growmareteselecianfunciedetonuriledeculoaredinimagine
Similarmreteseleciaadugndtonurilesimilare
TransformSelectiontransformselecianinstrumentdeeditare
LoadSelectionimportndocumentoseleciesalvatistocatpehardisk
SaveSelectionsalveazoseleciecafiierindividual

MeniulFilter
ReduceNoisereducevizibilzgomotulntroimagine
Extractextragepridinimagine,nfunciedesetriledinsubmeniu
FilterGalleryafieazefectele
Liquifyredefectuldelichefiere
PatternMakercreazpatternuri
VanishingPointpicteaznperspectiv
CasetadeFiltresuntprezentemajoritateafiltrelordecaredispuneacestprogram

MeniulView

Moduridevizualizarei
instrumentulZoom

Setrilepentruaxeleajuttoare(Giudelines,Grid,Slices)
Creare,tergere,blocareideblocareaaxelorajuttoare
Moduriledefuncionarealeaxelorajuttoare(Snap)

MeniulWindow

Aranjareaimaginilor,seleciilorinspaiuldelucru
Customizareaspaiuluidelucru(Workspace)
Personalizareaspaiuluidelucruprinascundereasauevideniereapaletelordeaciuni

MeniuHelp

MeniulHelpconineinformaiidespremanualulprogramuluiAdobe
Photoshop,carepoateficonsultatpeparcursullucrului.

AUNEIIMAGINIINPROGR
RAMULADOB
BEPHOTOSHOP
2. DESCHIDEREA
nsanexecuieprogramulAdobePhoto
oshopprindu
ubluclickpeiconulacestu
uia
Pentruncceput,veilan
aflatfiepeDesktop,fie
enStart>AIIPrograms>>AdobePhottoshopCS2,ssaumeniurilerapideale
sistemuluideoperare(Windows,Linux,MacOS)).

Suntmaimultemodaliitideadescchideoimagiinenacestprogram:
destocaredeimagini>Op
pen;
1. Fiile>Open>irsfoireadirectoarelord
2. Prinaciunead
deDragandD
DropdintroffereastradeW
WindowsExp
plorer;
3. PrinaplicaiaA
AdobeBridge
e.

3. D
DESCHIDEREA
AUNEIIMAGINICUAJUTO
ORULAPLICAIEIADOBEBRIDGEIFUN
NCIONAREA
A
A
ACESTUIA
AvantajelefolosiriiaplicaieiAdobe
eBridge:
dentificareairedimension
nareapaletelo
oripanourillorinterfeei;
Id
Rotirea,redimensionareaiafiareaimaaginiinminiaaturnfereasstrabrowserainterfeei;
So
ortareaireo
ordonareaimaaginilornminiaturnferreastrabrowsserainterfeeei;
ttergereadefiiereireden
numireadelo
oturidefiierrenfereastraaAdobeBridgge;
Atribuireafiie
erelorimagininedescrieriprinnumrdestele,etichetecolorate,informaiideetip
m
metadateicu
uvintecheie;
f. Creareadecoleciiwebcon
ninndimagiiniselectatenfereastraA
AdobeBridge;;
g. Cutareaidescrcareadefotografiiarh
hivateutilizn
ndfereastraA
AdobeBridge
e.

a.
b.
c.
d.
e.

LansareaprogramuluiAdobeBridge
depee
esefacefiep
prinbutonulp
permanentGotoBridge
baradeopiuniainstru
umentuluidin
nprogramulP
Photoshop,fiieprindubluclickpeiconu
ulacestuiaaflatpe
Desktop,nStart>AIIIPrograms>AdobeBridge
esaumeniurrilerapidealesistemuluideoperare
(Windowss,Linux,MacOS).
Partea din
n stnga a fe
erestrei afieaz palete pe care putei s le reordo
onai, s le restrngei
r
i s le
grupai n
n interiorul in
nterfeei Adobe Bridge, fo
olosind aceleaai tehnici caa n cazul paletelor Photoshop.
Paletele din interfaaa Adobe Brid
dge v ajut s navigai, s afiai, s cutai i s administrai
ceea ce privete
p
fiierrele i dosareele, Adobe Bridge
B
informaiiile despre fiiere imaginee i dosare. n
mparte cteva
c
funcii cu suprafaa de lucru a sistemului de
d operare. Modificrile
M
p care le ap
pe
plicai
fiierelornAdobeBrid
dgeseaplicfiierelorpropriuzise,nunumaiafiriiilorninterfaa.

FereastrabrowseruluidefiiereBridgeconstituietablouldebordceasigurunfluxdelucrucreativ.Ea
vfurnizeazpunctuldincaresncepeisrsfoii,slocalizaiisafiaiimaginile.

AranjamentulidealidimensiunilerelativealeelementelorizonelordininterfaaAdobeBridgedepind
depreferineleistiluldumneavoastrdelucru.nfunciedeoperaiilepecareleefectuai,poatefi
importantsvedeiceimaginisuntconinutentrunfiier;alteori,afiareainformaiilordesprefiier
poatefiprioritar.PuteiparticularizainterfaaAdobeBridgepentruacreteeficienanacestesituaii
diferite.

a.

Barademeniuri

b.

PaletaFavorits

c.

PaletaFolders

d.

PaletaPreview

e.

PaletaMetadate

f.

PaletaKeywords

g.

Meniulpentrufiltrarenvedereaafirii

h.

Butonulpentrutrecerealamodulcompact

i.

ButoanepentruRotate

j.

Panoulcuimagininminiaturpentruvizualizarerapid

k.

Baradezoom

l.

Diferitefeluridevizualizare

Interfaa Adobe Bridge poate fi particularizat pentru a se adapta, teoretic, oricrui ritm de lucru sau
oricreipreferine.AlegeiWindow> Workspace >Lightbox.Apoi,succesiv, selectaispaiiledelucru
FileNavigator,MetadataFocusiFilmstripFocuspentruaadaptainterfaacerinelorproprii.nfinal,
dac se dorete revenirea la sistemul de vizualizare iniial, se va selecta opiunea Reset to Default
Workspace(Ctrl+F1).
PanouldeafiarealinterfeeiBridgeseactualizeaznmodinteractiv,afindpictogramealefiierelor
imagine.InterfaaAdobeBridgeafieazimaginialefiierelorimagine,pecelenformat.psd,.tiffi
.jpeg,precumiceledetipvectorialdinAdobeIllustrator,fiiereAdobePDFcumaimultepaginii
documenteMicrosoftOffice.Indiferentdeformatulfiieruluiselectat(.ai,.psd,.tif,.jpg,pdf,.indd,.doc,
.xls),prinexecutareacomenziidedubluclickpeimagineasanminiatur,acestasevadeschiden
programulcorespunztorlui(AdobeIllustrator,AdobeAcrobat,AdobeInDesign,MicrsoftWord,
MicrosoftExcel,AdobePhotoshop).

10

ModuridelucruinAdobeBridge:
SepoatelucranprogramulPhotoshopcuinterfaaAdobeBridgedeschisnfundalnmodulFull,
pentruafaceunsaltneaiaoutilizapentrualocalizaiadeschidefiiere.Deasemeneaprin
comutarealamodulCompactsaulamodulUltraCompactexecutndclicpebutoanele
corespunztoaredincoluldindreaptasusalferestreibrowseruluiBridgeseafieazinterfaaBridge
capaletmobildeasupraspaiuluidelucrualprogramuluiPhotoshop.ModulUltraCompactafieaz
numaibutoaneleGoBack(napoi)iGoForward(nainte),precumimeniulRecentFolders(Dosare
recente).ModulCompactafieazimagininminiaturaledosaruluiselectat.Dendatcesencepe
navigareaspreundosarnmodulUltraCompact,interfaaBridgecomutautomatlamodulCompact
astfelnctsputeivedeaimaginiledeprevizualizarenminiatur.Ambelemoduriaualocatcteun
butonpentruacomutanapoilamodulFull.
1UltraCompactMode
2GotoFullMode
3maimulteopiuni

SwitchtoCompactMode

Rotireaiselectareaimaginilor:
ninterfaaminiaturilordinAdobeBridgesepoateschimbaorientareaimaginilor,fra
afectarezoluiasaucalitateafiierelor,iaraciuneasepermanentizeazdacnueste
anulat.ComandaseefectueazprinapsareabutonuluiRotate90Counterclockwise
(Rotirensenstrigonometriccu90),adicnsensulopusacelordeceasornic.nfuncie
deorientareaimaginiiminiaturvomalternaaceastcomandcuceadeRotate90Clockwise.
ButoanelesegsescncoluldreaptasusalferestreiBridge.
Avantajulconsistinposibilitateadeaaplicaaceastcomandprecumiceadedeschidereasupra
maimultorimagini/fiierenacelaitimp,ctigndtimpieconomisindenergie.Selectareamultiplse
faceprinmetodedejacunoscute:clickpeimagine,apoiclickinndapsattastaShift,printragerea
cursoruluipestepictogrameledoritepentruaselectaunbloccontinuudefiieresauexecutndclicki
inndtastaCtrlpentruaselectaimaginicarenusuntalturate.

tergereaimaginilor:
AdobeBridgepermitetergereafiierelorsaufolderelornefolositoare,isefolosete
asemenicomenziideRecycleBindinsistemuldeoperare,prinselectarealoriapoiclick
pebutonulDeleteItem(tergereelement)dincoluldedreaptasusaferestrei
browseruluiBridge.Aparentotdeaunaunmesajdeconfirmareaaciuniidetergere
pentruaprevenioaciuneefectuatdinneatenie.

11

naceststadiu,fiierultersnuestenlturatdefinitivdincalculator,chiardacelnumaiestevizibiln
interfa.Elpoatefirecuperatprincomutarealaspaiuldelucrualsistemuluideoperareiextragerea
luidinRecycleBin.DoarnmomentulcndvomdacomandaEmptyRecycleBinelvafitersdefinitiv.

Reordonareairedenumireafiierelorimagine:

Aceastcomandfuncioneazasemenilucruluipeomasdefotomontaj.Reorganizarea,
redenumirea,regrupareaimaginilorsepoatefacenAdobeBridgenmaimultemoduri,nfunciede
preferineinecesiti.
Prinselectareapictogramelor(pediferiteierahii:subiectcomun,coloaregeneralasementoare,serii
defotografii,imaginicareurmeazsfiefolositecuacelaiscop,imaginirealizatenaceeaiperioadde
timp,naceeailocaieetc.)icomandaTools>BatchRename(Redenumirepeloturi)sedeschide
fereastradeopiuni.
ncasetaNewFilename(Redenumirea
fiierului)dincasetadedialogBatch
Renamesepotredenumidiferite
proprietialeimaginilorcumarficele
cefurnizeazinformaiidespre:textul
informativ,datalacareaufostele
realizate,extensie,numrulnserie,
denumireaeiseparatindirector,chiarifonturiledescriere.Prinexecutareaunuiclickpebutonul+
dinextremitateadreaptazoneiNewFilenamesemultipliccaseteledeopiunicarepermitdefinirea
denoiinoicriteriidereorganizare.
ZonadeOptionstrebuiecompletatcu
informaiiprinvindsistemuldeoperare
instalatpestaiapropriedelucru.
(Windows,MacOS,Unix).

12

Ulterior,rearanjareafiierelorredefinitesefacecumaxim
uurinprinninterfaaAdobeBridgeprin:
View>Sort>iopiuneadorit(nfunciededenumire,detipul
documentului,dedatacreriilui,dupdatamodificriilui,dup
dimensiuneafiieruluisauaimaginii,duprezoluieetc.)

ComandaBatchRenamesecomportdiferit,nfunciedeceeace
esteselectatcndalegeiaciunea:dacnuesteselectatnicio
imaginenminiatur,schemadedenumirepecareospecificain
casetadedialogBatchRenameaplicmodificriletuturorfiierelordindosarulselectat.Dacsunt
selectatectevaimagini,darnutoate,comandaredenumetedoarfiiereleselectate.
ninterfaaAdobeBridgesepoatedeasemenearedenumiunsingurfiierprinmetodaclasic
(executndclickpenumelefiieruluiminiaturiintroducndnoulnume),darnusedovedeteprea
eficientnmomentulncarestoculdeimaginicaretrebuieredefiniteestepreaconsistent.

Clasificareaisortareafiierelorimagine:
Interfaa Adobe Bridge dispune de o caracteristic de clasificare pe baz de stele, pe care putei s o
folosii pentru a grupa i sorta imaginile n miniatur. Aceasta v pune la dispoziie o modalitate
alternativdeaorganizaimaginilenzonacuimagininminiatur.Cincistelevorindicaimaginilecele
maibuneicelemaipotrivitepentruafiutilizate,treistelevorindicaimaginiledecalitatemedieio
steavaindicafotografiileavndcalitateaceamaislabsaucelecaresuntcelmaipuinindicatepentrua
fiutilizate.Esteodeciziepersonalalegereanumruluidesteleatribuitfiecreiimagini,aacnuexist
rspunsuricorectesaugreitenceeacepriveteatribuireastelelor.

Pentrunceputtrebuiesneasigurmcavizualizareaimaginilorminiaturpermiteobservarealor
detaliat.AstfelvomfolosiinterfaaFilmstripViewsauThumbnailViewnzoom,aprogramuluiAdobe
Bridge.Alegndimagineaaleaspentruclasificare,seobservcele5punctecareapardedesubtul

13

acesteia.Cndexecutaiclic,punctulsetransformntrostea.nfelulacestaputemapreciacalitatea
imaginii.
nmomentulncareselucreazcumaimulteimaginidinacelai
director,aciuneasesimplificprinselectareamaimultorimagini
miniaturideodat(clickcutastaCtrlapsatpentruaselecta
imagininminiaturcarenusuntalturate,dacdoriis
faceiacestlucru,sauclickcutastaShiftpentruselectare
continu),apoiLabel>Rating>*****

ntotdeauna va aprea o caset de atenionare XMP, pentru a


certificaaciunea.ClickOK.

Regrupareaimaginilornordineierarhicsefaceprin:
View>Sort>ByRating(Ordonareduprang).

DezactivaiView>Sort>AscendingOrder(Ordinecresctoare)pentruca
imaginileclasificatelacincistelesaparnparteadesusazoneicuimagini
nminiatur.Stelelepotfitersenoricemoment,selectnd
imagineaminiatur,deplasndcursoruldeasuprastelelori
executndclicpecerculgritiatcuoliniecareaparenstnga.

Calitateanuestesingurulconsiderentdupcareputeiclasificaimagini.Puteisutilizaiclasificareacu
stelepentruaindicaoricesubiectullacaresereferfotografia,clientul,numeleproiectuluisauora,de
exemplu.Firete,dacdoriisorganizaiimaginileinndcontdemaimulifactoriszicem,nfuncie
decalitateideproiect,putei,deasemenea,saplicaiimaginiloretichetecolorate.Etichetelegalbene
arputeafiaplicate,deexemplu,articolelorcarevorfiutilizatepentruunproiectWeb,ntimpce
eticheteleroiiarputeaindicafaptulcimagineavafiutilizatpentruobrourtiprit.Astfel
efectum:
selectareaimaginii/imaginilordorite>Label>Yellow(etichetgalben)>OKncasetade
atenionareXMP.
PrinactivareaView>Sort>ByLabel(nfunciedeculoare)pentrucaimaginileclasificatecuetichet
galbensaparnparteadesusazoneicuimagininminiatur.Etichetelepotfitersenorice
moment,selectndimagineaminiaturialegnddinmeniulprincipalLabel>NoLabel.

nplusfadestabilireaordiniiafiarenfunciederanguriietichete,
sepoatefiltraafiareaastfelnctsaparnumaiimaginilen
miniaturdeunanumitrangsaudeoanumitculoareaetichetei,prin
selectareadinbarademeniudincoluldraptasusalaplicaiei
Unfiltered>Show...

14

Examinareaieditareainformaiilordetipmetadate(informaiigeneraledesprefiier)

Putemvizualizarapidinformaiidespreunfiiernmaimultemoduriprinsimplapoziionareacursorului
mouseuluideasuprauneiimagininminiatur,nmoduldeafiareThumbnailsivafiafiatocaset
cuinformaiidesprefiier;sauprincomutarealamoduldeafiareDetails(Detalii)iaceleaiinformaii
generaledesprefiier(tipmetadata)aparalturideimagineanminiatur.Deasemeneautilizarea
paleteiMetadataesteindicatpentruceaafieazinformaiidetipmetadatemaicomplete.
InformaiiledinpaletaMetadatasuntascunsesubtitluripecareputeisledezvoltaisausle
restrngeiexecutndclicpesgeatadindreptulfiecruia.Existtreititluripentruimagini:File
Properties(Proprietilefiierului),IPTCiCameraData(Exif)(Informaiidesprecameradigital).
Pentruimaginilefotoarhivatesuntdisponibiletitlurisuplimentare.ninterfaaBridgeputeiseditai
directnumaiopartedintreinformaiileIPTC.

Rndurilemarcatecusimbolul
creionulsunteditabiledin
momentulactivriilor,princlick
peiconulgrafic.Dupce
informaianecesarafost
introdus,eaestevalidatprin
comandaOK,activatdeiconul

Creareaiaplicareacuvintelorcheie:

Cuvintelecheiepotdirecionacutrileimaginilor.Dacaveiocolecie
mare de imagini, cele cteva secunde necesare pentru a tasta cteva
cuvintecheie bine alese pot economisi ore atunci cnd mai trziu
ncercaislocalizaianumiteimagini.
PaletaKeywords(Cuvintecheie)organizeazcuvintelecheiepe
categoriipecareputeisleextindeisauslerestrngei,aacumai
procedatncazulpaleteiMetadata.PaletaKeywordsstandardizeaz
cuvintelecheie,astfelnctsputeiaplicatermeniidenticianumitor
tipurideimagini.Astfelreduceisemnificativrisculerorilordetiprire
ocazionale,sauinconsecvenelorcarepottransformacutriledup
cuvintecheientruncomar.

15

ncazulimaginiidefa,keywordulspecificldefinimprin:Lido,care
convineperfectcucategoriaPlacesnfereastraKeywords.Efectundclick
dreaptapeaceastacategorievomselectaNewKeywordsauNewKeyword
Setncazulncaredorimonoucategorie,iovomredenumiLido.Acelailucrulobinemidac
lucrmcubutoaneledinsubsoluleticheteideKeywords,saucumeniulnavigabildinparteadesus,
marcatdeunsimboldesgeat.

tergereacuvintelorcheie:
ListeledinpaletaKeywordssuntvalabilepentrutoataplicaia,aacsuntdisponibileaceleai
alegeriposibilealecuvintelorcheie,indiferentdedosarulpecarelrsfoii.Multedintre
cuvintelecheieprestabilitesarputeasnuvfiefolositoare.Dinfericire,puteisredenumiisaus
tergeicuvintelecheiedecarenuaveinevoie.nacestesituaii,cuvntulcheieestetersdin
categorie,daresteafiatntronoucategoriedenumitOtherKeywords(Altecuvintecheie).

Putem,deasemenea,editacuvintecheie.Acestlucruesteuorderealizat,darexistunmic
subterfugiu.ntructexecutnddubluclicpeuncuvntcheielaplicaioricrorfiierecurent
selectate,trebuiesselectaicuvntulcheieiapoisalegeicomandaRename
(Redenumire)dinmeniulpaleteiKeywordssaudinmeniulcontextual.Dupaceeaintroducei
noultext.

CutareaninterfaaAdobeBridge
nacestmomentputemspunemlancercaremodificrileicompletrileefectuatepnacum.

Edit>Find
OpiuneadeLookIn(Cutaren)seacceseazdnd
clickpeBrowse(Rsfoireprin)iselecteazdirectorul
saudirectoarelencarecutareasevaface.

ncmpulCriteria(Criteriidecutare),alegeiFilename>contains(Numelefiierului>conine)i
introducemLidoncmpulliber.Semnelede+i,asemeninredenumireafiierelor,acceseazsau
tergecategoriiledeSearch.
ClickFind.

16

Toatefiierelecarecorespundtuturorcelortreiseturidecriteriisuntafiatenzonacuimaginin
miniatur.PriviimeniulRecentFolders(Dosarerecente)iobservaicloculcurentesteunnoudosar
numitFindResults(Rezultatelecutrii).

nfinal,imaginileafiatencutarepotfisalvatentrocoleciei
stocateastfel.

Shortcuturi(scurtturi)utileinAdobeBridge
Alt+Ctrl+O:trecerearapiddelaaplicaiaAdobeBridgelaAdobePhotoshop.
DeplasarearapiddelaoimagineminiaturlaaltaprinfolosireatastelordirecionaleLeft,
Right,Up,Downpetastatur.
Rotireauneiasauamaimultorimaginiselectatecu90degradensensulacelordeceasornic
apsndtasteleCtrl+].Rotiicu90degradensenstrigonometricapsndtasteleCtrl+[.

UtilizareacaracteristicilorFavorites(Locuripreferate)iCollections(Colecii)
FavoritesiCollectionssuntdoucaracteristicideorganizarecarevpotfideajutorchiaracum.
Favoritessuntlocaiinsemnate(marcate)depeharddiscsaudinreea,lacareputeiaccedeprintrun
singurclic.CollectionssuntgrupurideimaginilacareputeiaccederapiddinpaletaFavorites.
nfereastradeFindResults,ncoluldreaptasusavemopiunea
deSaveasCollection(Salvaresubformdecolecie)carene
permiteisdenumimcoleciapecareocrem.
SaveasCollection>Nameintroducemnumele>Save
Acum,nfereastrabrowseruluiAdobeBridgeaccesmdirect:
AdobeBridge>Favorits>Collections
PaletaFavoritesfurnizeazlegturirapidesprelocaiilevizitatefrecvent.nmodprestabilit,interfaa
Bridgefurnizeazlegturirapidespreharddisculcalculatorului(MyComputer),spresuprafaadelucru
(Desktop)isprealtectevadosare,cumarfiMyPicturesiMyDocuments.Altlegturrapid
furnizatnmodprestabilitesteceaspreCollections(Colecii),carepoatefioricegrupdeimaginisau
obiectepecarelcreai,cumarfirezultatelecutrii.
ColeciilepotfivizualizatenfereastradeFavoritesprinaciuneadedubluclickpeiconulacestora.De
asemeneaputemalegeialtefiieresaudirectoaredincalculator,pecaresleadugmlaFavorites,
pentruofoarteuoarnavigarealorintimpullucrului:
Selectarea(undirectorceconineimagininecesarenpaletaFolderssaunzonade
previzualizare)>File>AddtoFavorites(Adugareauneinoilocaiipreferate).

Automatizareaoperaiilorderutin

MeniulTools(Instrumente)alinterfeeiAdobeBridgeincludeunnumrderutineautomatizatecare
apar,deasemenea,nsubmeniulAutomatedinmeniulFilealprogramuluiPhotoshop.Veincerca
acumunadintreacestea.

17

AvantajulcomenzilorautomatizatedininterfaaBridgeestecputeislefolosiifrcamcars
deschideifiierelenPhotoshop.Puteisaplicaiacestecomenzituturorfiierelordintrundosar
selectat,saunumaianumitorfiieredindosarestealegereadumneavoastr.

CreareauneicoleciidefotografiipentruWeb
ComandaWebPhotoGallerygenereazunntregsitWeb,cuimagininminiatur,imagininmrime
natural,textichiarozonpentrucomentariipecareutilizatorulocompleteaznsitiotrimiteprin
emaillaadresapecareostabilii.Puteisalegeidintrunsortimentgenerosdemacheteistiluri
predefinite,pecareputeisleparticularizai.

meniulFavorites>Tools>Photoshop>WebPhotoGallery

DacprogramulPhotoshopafostnchis,vafilansatnexecuieacum.ncazcontrar,interfaaBridge
purisimplucomutlaaplicaiadeschis.SedeschidecasetadedialogWebPhotoGallery.
Aicisuntsuficienteopiunidecustomizareaunei
prezentriweb,attnceeaceprivetedesignul,ct
iinformaiiMetadata.CasetalateraldePreview
permiteurmrireapascupasamoficrilor.n
cmpulmarcatEmail,putemintroduceoadresde
emailcaadreslacaredorimsprimim
comentariiledelaceicarevorvedeaimaginile(dela
recenzeni).
nceeaceprivetecmpulSourceImages,avem
douopiuni:Use:SelectedImagesFromBridge
(carevaimportaimaginilesaucoleciileimportate
dinAdobeBridge),sauUse:Folder>Browse...
(utilizareaimaginilorselectatelarsfoire),bifndsau
debifndopiuneaIncludeAllSubfoldersdacavem
saunuavemmaterialulorganizatpefolderecolecii
prezentri.

nzonaOptions,utilizaimeniulinstantaneupentruacomutantrecategoriileGeneral,Banner,Large
ImagesiThumbnails,specificndurmtoareleopiunipentrufiecare,caexemplificare:

General(Opiunigenerale):dinmeniulinstantaneuExtension(Extensie)selectai.htmli
deselectaitoateceletreicasete.

Banner(Manet):introduceiuntitlupecareldoriipentruproiect,pentruSiteName
(Numelesiteului),AdobeSystemspentruPhotographer(numelefotografului)idatadeazi
(dacestenecesar)saualtdat.PuteilsaliberopiuneaContactInfo(Informaiidecontact)
sauputeiintroduceoricenumrdetelefonsauadres.

LargeImages(Imaginimari):selectaicsuaResizeImages(Redimensionareaimaginilor)(dac
estenecesar),alegeiopiuneaLarge(Mare)dinmeniulinstantaneusilsaicelelalteopiunila
valorileprestabilite.

18

Th
humbnails(Im
magininmin
niatur):selecctaiopiuneaaCustom(Valoridefinited
deutilizator)d
din
m
meniulinstant
taneuSize(Diimensiune),iintroduceivaloareade7
70pixeli.Lsaaicelelalte
opiunilavalorileprestabiliite.

PeentrucveiacceptavalorileprestabiliitepentruopiunileCustom
mColors(Culoridefinited
de
uttilizator)iSe
ecurity(Securritate),nuesttenevoiesvvizitaiacestecategorii.

Click>OK

Pro
ogramulPhoto
oshopdeschid
den
modautomatfiiereleicreeeaz
urselepentru
ucoleciaWeb,i
resu
apo
oicoleciased
deschiden
apliicaiabrowseerWeb
prestabilit.

Viziitatoriicolecieipotexecuta
clicpeoriceimaginenminiatur
dinparteastnggpentruaveedea
oim
maginemaim
marendreaptta.
Exeecutareaunuiclicpeeticheeta
ImaageInfo(Informaiidespree
imaagine)determ
minafiarea
info
ormaiilordesspreimagineaa
unuiclicpeettichetaImage
eFeedback(C
Comentariideespreimaginee)lepermite
selectat.Executareau
or(recenzenilor)sfacccomentariisaausaprobeiimagineaisvtrimitcomentariilep
prin
vizitatorilo
email.
Galleryested
doarunadinnumeroaseleesarciniautom
matizatepeccareleputei
ComandaWebPhotoG
ninterfaaAd
dobeBridge.Puteislesttudiaipecelelalteatuncicndaveitim
mp.
executan

19

4. FOLOSIREAINSTRUMENTELORNADOBEPHOTOSHOP

ProgramulPhotoshopfurnizeazunsetintegratdeinstrumente
pentruproducereadeimaginirafinatepentrutipar,vizualizareonline
ivizualizarepedispozitivemobile.
Amputeascriecuuurinocartentreagcudetaliidespre
nenumrateleinstrumentedinPhotoshopiconfiguraiileacestora.
Cutoatecarconstituicusiguranunmaterialdocumentarutil,
acestanuestescopulsuportuluidefa.nschimb,veincepes
ctigaiexperienconfigurndiutilizndctevainstrumenten
cadrulunuiproiectmodel.Dacaceastanuapareimplicit,afiareaei
sesolicitdinmeniulWindow/Tools.

Prezentareauneltelordelucru:
A:instrumenteledeselecie:
1.
Marcajeledeselecie:
Rectangularmarquee(marcajulrectangular)
Elipticalmarquee(marcajuleliptic)
SingleColumnmarquee(marcajuluneicoloane)
Singlerowmarquee(marcajulunuirnd)
2.
Instrumentelepentrutiere:

Croppentrutiareaimaginilor

Slicepenrumprireaimaginilorpezoneeditabileseparat

SliceSelectpentruselectareazoneloreditabile
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

B:Instrumentelederetuare:
SpotHealingBrushascundediferiteobiectesauurmedinimagine
HealingBrushpicteazcuomostrsaucuunpatternimperfeciunile
Patchreparimperfeciunileuneizoneselectate,folosindusedeomostrsauunpattern
RedEyeToolfuncioneazasemenicomenziiRedEyeReductionsaunuiaparatfotodigital,
prinextragereareflecieideroudatoratutilizriiblitzului
CloneStampepicteazcuomostrsaupatterndintroimagine
PatternStamppictezsubformdepattern,cuoparteauneiimagini
Erasertergepixeliidispensabiliireaduceprialeimaginiilaoetapanterioardelucru
BackgroundErasertergezonepnlatransparen
MagicErasertergezonecompactedeculoarepnlatransparen
Blurestetocmaiefectuldecea;blureazprilepreatioasedinimagine
Sharpenoferclaritatemaimareimaginilor/obiectelorcarenusuntsuficientdeclaren
imagine
Smudgeoferefectuldetergerepeimagine
Dodgelumineazanumitezonentroimagine
Burnntuneczonepeoimagine
Spongeschimbsaturaiaculorilornzonasadeaciune

20

a.
b.
c.
d.
e.
f.

C:Instrumentedepictare:
Brushpicteazasemeniuneipensule
Pencilpicteazculiniiclardefinite
ColorReplacementnlocuieteoculoareselectatcuunanou
HistoryBrushpicteazocopieauneizoneselectatentronoufereastrdeimagine
ArtHistoryBrushpicteazcupensulaiistilizatecaresimuleazdiversetehnicidepictur,ntr
oseleiesauzonselectat
Gradientcreazdegradeuriliniare,radiale,nunghi,reflectatentreculori
PaintBucketumplezoneledeculoaresimilarecuculoareadinfundal

D:Instrumentepentrudesenitext
PathSelectioncreazformesausegmentedeseleciecuaxeipunctededirecie
Typescrietextpeoimagine
Typemaskcreazoselecienformatextului
Pendeseneazliniinetedefrcoluri
Linedeseneazliniipeunlayer
CustomShapecreazformecareulteriorpotficustomizate

a.
b.
c.
d.
e.

E:Instrumenteledemsurare,adnotareinavigare:
Annotationpermitescriereadenotaiisaucreareadenotriaudiocepotfiataateunuifiier
Eyedropperiaprobedeculoarentroimagine
Measuremsoardistaneleiunghiuriledintredoupuncte
Handmutoimagineninteriorulferestreisale
Zoommreteprinapropieresaundeprteazvedereauneiimagini

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Selectareaiutilizareaunuiinstrumentascuns:
Dupcumamvzut,programulPhotoshopdispunedemulteinstrumentepecareleputeifolosipentru
aeditafiiereledeimagine,darprobabilcveilucranumaicuctevadintreelelaunmomentdat.
Casetadeinstrumenteorganizeazuneledintreinstrumentengrupuri,pentrufiecaregrupfiindafiat
numaiunsingurinstrument.Celelalteinstrumentedingrupsuntascunsenspateleinstrumentului
afiat.Unmictriunghincoluldindreaptajosalunuibutonesteindiciulcalteinstrumentesunt
disponibiledarsuntascunsesubacelinstrument.
Deexemplu:
PoziionaiindicatorulmouseuluideasuprainstrumentuluiDodgeiselectail.
SelectaiinstrumentulBurnToolcareesteascunsnspateleinstrumentului
Dodge,folosindunadintreurmtoarelemetode:
a. apsaiiineibutonulmouseuluiapsatdeasuprainstrumentului
DodgeTool,pentruadeschidelistainstantanee(popup)deinstrumente
ascunse,iapoiselectaiinstrumentulBurn.
b.
executaiclicinndapsattastaAltpebutonulinstrumentuluidin
casetadeinstrumente,pentruaparcurgeciclicinstrumenteledemarcajascunse
pncndesteselectatinstrumentulBurn.
c.

apsaitasteleShift+O,ceeacerealizeazcomutareantreDodgeTooliBurnTool.

21

5. PROPRIETILEUNEIIMAGINI
Imaginiledigitalepotficreatecuajutoruluneimultitudinidedispozitivetehnice,aacumarfiaparate
defotografiatdigitale,aparatedefilmatdigitale,scaneredeimagine,mainidemsuratcoordonate,
radareaerieneimultealtele.Imaginiledigitalemaipotfideasemeneaobinutei/sausintetizate
(create)dindiferitedateneimagistice,eventual"artificiale",aacumarfifunciimatematice,modele
biitridimensionale,graficcomputerizatetc.
Existdoutipurideimagini:vectorialeimatriciale(bitmap,raster).
Imaginilevectoriale,cacelecompusenAdobeIlustrator,suntalcatuitedingraficedefuncii.Fiecare
obiectcareaparenacesteimaginiestematematiccalculatiseobinecaungraficdedreapta,cerc,etc.
Imaginilematriciale,cacelecreatenPhotoshopsuntalcatuitedinmiciptrelesubformaunei
matrici.Acesteptrelesenumescpixeli.
Deipixeliiiimaginiledigitalenupotfivzutenmodnemijlocit,pnlaurmscopullorestetot
obinereaunorimaginirealecarepotfivzutedectreom.Acesteaserealizeazcuajutorulunor
dispozitivetehniceconsacrateacestuiscop,cumarfiimprimantele,ecranele(displayurile)de
calculator,proiectoareledeimagini.a.nsuneori,iacesteimaginirealeprovenitedinimaginile
digitaledinmemoriacalculatoruluisuntdenumitetotimaginidigitale.
Pixeliiiproprietilelor
Oimaginedigitalesteoreprezentareauneiimaginirealebidimensionale,caomulimefinitdevalori
digitale(numerice),codificatedupunanumitsistem.Pentruaceasta,imagineadigitalsempartemai
ntinnumeroaseelementealeimaginiinumitepixeli,ianumesubformderastergraficsauhartde
tipraster,fiecarepixelavnddoucoordonateplane.Pixelulesteunelementcomponent,deobicei
foartemic,alimaginilorgrafice(fotografii,deseneetc.)digitale.Cuvntulprovinedinenglezdela
PICtureElements(elementeleimaginii).Seprescurteazprin
"px"iaruneoriicu"p".Unmultipludesntrebuinateste1
Mpx=1millionpixeli.
nprogramulAdobePhotoshopputemvizualizatoate
proprietileunuipixel,nfuniedeloculacestuianimagine,
npaletaInfo.
Fiecarepixelposedtreiatributecaresepotexprimadigital
(numeric):culoare,opacitate(transparen)ipoziien
matriceancaresedivideimaginea.
nexempludat,pixelulalesesteplasatpecoordonateleX=2,10centimetripeaxaverticaliY=1,04
cemtimetripeaxaorizontal.Deasemenea,casetaInfofurnizeaziinformaiidespreculoare.
Caracteristiciledeluminozitateiculoarealefiecruipixel,eventualmpreuncucoordonatelesalesunt
codificateconformmaimultorsisteme,rezultatulfinalfiindunirdenumere.Luatecaatare,imaginile
digitaleipixeliinusepotvedea,deoareceelesuntdoarniruiridenumere.nmodteoretic
memorarealorarputeafirealizatiprinnotareairuluidenumerepehrtie,ceeaceestens
mpiedicatdelungimeauriaairului.Totaicivedemiatributelelegatedeculoarealeapixeluistudiat:
nsistemuldecoloareRGBelestedefinitdecoordonatele:R=221,G=191,B=112,iarincelCMYK
C=14%,M=22%,Y=67%,K=0%.Definireaatributelorsepoatefacepe1,2,4,8,16sauimaimulibii
pentrufiecareplandeculoare/transparen.Deexemplu,pixeluldefinitpe1bitformeazoimagine

22

alb/negru(compusdoardinaceste2culori),8biioimaginegreyscalecaresuport256denuanede
gri,darpoatefidefinitica3x8bii(imagineRGB),4x8bii(imagineCMYKetc.):
SistemulRGBconstaincombinareaatreiculoridebazarosu(red),verde(green)sialbastru(blue)pentruobtinerearestului
culorilorspectrului.Estesistemulceculoareasociatmoduluideredarealmonitoarelor/televizoarelor.Mixulpornestedela
negrusipemasuraceseadaugamaimultaculoare,rezultatuldevinetotmaialb(mixaditiv).
SistemulCMYKconstaincombinareaatreiculoriCyan,Magenta,Yellow(galben)caroraliseadaugaBlack(negru),aceasta
fiindsinguraposibilitatedeaobtineunnegrupur.SpredeosebiredemodelulRGB,modelulCMYKintalnitinprintingare
deficientelesale,datoratefaptuluicanupermitereproducereaanumitornuantederivate.Astfel,oimagineRBGnuvaputeafi
redaniciodatainmodidenticinsistemCMYK.Tipuldemixfolositestecelsubstractiv,porninddelaalb,cucatesteadaugata
maimultaculoare,cuatatrezultatulfinalestemaiinchis,panalanegru.

Trebuienssinemcontcprocesareacomputerizatauneiimaginiesteunprocesdedeteriorarea
imaginiiprimare,aaccelmaibineestecaintervenianoastrasupraeisfieminim.Oriceefectesau
transformriaplicatepeimagine,maialesdacsuntnexces,deterioreazcalitateapixelului.Un
fotografprofesionistsevaasiguraintotdeaunacobinecalitatentimpulexpuneriiinuvamiza
niciodatcPhotoshopullerezolvpetoate.
Rezoluiadigital

Rezoluiaimaginiisereferlanumruldepixelidin
imagineiestemsuratnpixeliperinch.Dac
rezoluiauneiimaginiestede72,atuncintrunptrat
culaturade1inchsevorgsi72x72=5184pixeli.

Numrulabsolutdepixeliaiuneiimaginidigitaledefineteaanumitarezoluiadigitalauneiimagini.
Oimaginedreptunghiulardinmemoriacalculatoruluipoatedeexempluaveaorezoluiedigitalde
1.600x1.200pixeli(lungimeailimea).Dacpixeliisuntpatrai,atunciiraportuldintrelaturile
imaginiieste1.600:1.200,ceeaceseexprimmaipracticprin4:3.(Alteraporturidesfolositesunt3:2,
16:9,1:1.a.)ntrunsensnrudit,rezoluiadigitalsemaiindiciprinnumrultotaldepixeliai
imaginii,nacestexemplu1.920.000px,sau1,92megapixeli(Mpx),ncarecaznssepierdeinformaia
despreraportulntrelaturileimaginii.Rezoluiaimaginii(dpi=dotsperinch)reprezintnumrulde
punctedecernealpeinch(saupecentrimetri,nfunciedesetrileproprii)atuncicndtiprim
imaginealaimprimant,saudepixelperinch(saupecentrimetrinfunciedesetrileproprii)atnci
cndmanipul,imagineapeecranulcalculatorului.

23

ncasetadeImageSize(dimensiuneaimaginii)n
programulAdobePhotoshopputemvedeaimodifica
proprietileicoordonatelededimensiunealeunei
imaginidigitaleastfel:

dimensiuneapixeluluirmnefixdardispunerealuipelime(Width)inlime(Height)
variaznfunciedepreferinelenoastre.
dimensiuneadocumentului,exprimatnunitidemsurselectabile(centimetri,inchi,
puncte,milimetrietc.)precumirezoluialui(Resolution)suntdirectproporionalentreele,
prinactivareacomenziiConstrainProportionsdinmeniulinferior.
ComandaResampleImage(Redimensionareaimaginii)neutralizeazcelelalte,pentruaefectua
modificridedimensiuneasupraimaginii.

Rezoluiapreasczutnseamnlipsadetaliilor;rezoluiaprearidicatmpovreazcomputeruli
imprimantaireducedrasticviteza;trebuiegsitrezoluiapotrivit.Camerafotopoateproduce
imaginiladiferiterezoluii.Caregulgeneral,cuctfilmulestemailat,cuattvofermaimulte
opiuni.Dacestepreangust,vafiimposibilsreproduceidetaliatimaginilemari.Dezavantajul
imaginilormariestespaiulmaredestocareocupatnharddisculcamerei.
Rezoluiamonitoruluiestemsuratnpixeli,cairezoluiaimaginilor.Monitoarelepotafiaimaginile
ladiferiterezoluii,faptceleinflueneazaspectulpeecran(totui,rezoluiaimaginiinsinenueste
afectat).

24

MODURILLEDECULOARENADOBEEPHOTOSHOP
meabiilor?
Ceesteprofunzim
Adn
ncimeadeculoareestemsuranumru
ului
debiinecesaristtocriiunuipixel.Aceasta
deteerminctdemultinform
maieeste
dispo
onibilpentruculoare.Cuctaiciavem
mun
num
mrmaimarecuatatvariettateadeculoare
pusladispoziiedesistemuld
decalculesteemai
maree,aanctaccurateeaimaaginiidevinemai
pron
nunat.Cuctacurateeaaestemaimaare,
cuatttiapropieereadeimagin
nearealesteemai
maree.
Nuu
uitaicattccamerafoto,ctiscaneru
ul,
caresuntdispozitiveRGB,potcaptaainformaiileeprivindculorrilentreistraaturi.ncazullncarecameera
fotopoateeproduceculoride8biip
pecanal,poaatereproducee24biidecu
uloarepefiecarepixel(cte8
biideinfformaiipentrrufiecarestraatRGB).Computerulprezintinformaiilesubformdecifrebinaare
saubii.C
Codulbinarprrezintdateleencifrede0i1,saunsttriactivat/deezactivat(on//off).iculorile
potfidesccriseprininfo
ormaiibinaree,ncareneggruesterepreezentatprinb
bituloff(dezactivat),iaralb
bul
prinbitulon.Profunzim
meabiilornacestcazestte1(deoarecelucrainum
maicuunbit,ccarepoatefi
numaiacttivatsaudezaactivat);nbin
nar,astanseamndoilap
putereaunu.
Sextindeemlumeacullorilorisfo
olosimdoibiii.Puteidescriefiecarebittprinstareassa,deciveio
obine
patruculo
ori;astanseaamncprofu
unzimeaesteedoi,saudoilaputereaad
doua.Defiecaredatcnd
d
cretepro
ofunzimea(n
nmodexponeenial),numruldeculorissedubleaz.
Moduriledeculoare
pentrufiecareedocumentim
maginenparrte.
Photoshopulnepermittesalegemcteunmoddeculoarep
ermincemetodcromatiicvafifolosiitlavizualizaareaiprintareaimaginiin
Moduldeeculoaredete
lucru.Pho
otoshoparelaabazmodurrideculoarefolositeinp
prelucrareaim
maginiipubliccitarespre
publicare.AstfelavemladispoziiemodulRGB(ReedGreenB
Blue),modulCMYK(CyanMagenta,Yellow,
Black),LaabColor(care
earelabazssistemulcrom
maticCIEL*a*b*)iGraysscale(scaladegriuri).Mod
durile
deculoareedeterminn
numrulculo
orilor,numru
ulcanalurilordeculoareidimensiuneaafiierului
imagine.
Bitmap
pfolosetevalorileadoaardouculorri(negruialb
b)caresecom
mbinndiverseintensiti
pentru
uafiareaimaaginiloralb&n
negru.Imaginilememorateenacestmodaucontrasttiprofunzim
me
redusee;
Graysccaleofero
opaletde25
56detonurid
degripentruafiareaimagginiloralb&neegru;arecalitti
maibu
unedectBitm
map;
Duotonemodem
memoreazim
magininunul,dou,treisaaupatrutonu
uridegri,careereprezint
cernelilecesecombinpentruo
obinereanuaanelordiferitte;
edColoresttemodulcelm
maibunpenttrupaginiWeeb.Cuprinde2
216culori,accesteafiind
Indexe
compaatibilepetoatteplatformele:culorilecarrepotfifolossitencomundePCuriiM
Macuri;
RGBCo
olorestem
modulcelmaipotrivitpentruimaginileccaresuntdesttinatevizualizzriipemonittorul
calculaatorului.Funccioneazpeb
bazacombinriiculorilord
debaz(Rrredrou,Ggreenverd
de,
Bblu
uealbastru)).Fiecareculo
oareareoscaardevariaieedela0la25
55.Dacsetmceletreicu
ulori

25

lavaloarea0,princombinaie,rezultnegrupur,iardeclesetmla255,varezultaalbpur.
Multitudineadecombinaiicarepoatefifcutgenereazculoriletelevizoarelorialemonitoarelor
decalculator;
CMYKColorestemoduldeculoarefolositpentrutiprire.Imprimantelecolorcujetdecerneal,
celelaser,dariceletipograficefolosesccombinaiileapatruculoridebaz(cyanvernil,magenta
mov,yellowgalbeniblacknegru)pentruaobinenuaneledeculori.nmodulCMYK,albulpur
seobineatuncicndtoatecelepatruculoridebazauvaloarea0;
LabColoracestmoddeculoarecuprindeocomponentdeluminozitatecarepoateaveavalori
ntre0i100,apoiocomponentnumitaxagreenred(variaiidelaverdelarou)ialtanumit
axablueyellow(variaiidelaalbastrulagalben),pecarevalorilepotoscilantre+127i128.
Combinaiiledevalorigenereaznuaneledeculoare.Modulpoatefifolositlapuinetipuridefiiere
imagine(ex.tif,psd);
Multichannelmodefolosete256deniveledegripentrufiecarecanaldeculoare;cndse
converteteoimagineRGBnMultichannel,informaiascrilordegrisebazeazpevalorilede
culoarealepixelilordinfiecarecanalRGB.
ModuldeculoareRGB
RGBesteconsideratmoduldeculoarestandardpentruprelucrareaimaginilordigitaledatorit
caracteristicilorsaledeafolosi3culorisaucanaledeculoaredereproducereivizualizareaculorilorpe
ecran.Imaginilede8biipecanalsetraducnimaginide24bii(8biix3canale)cainformaiea
proprietilorpixelului.Astfel,imaginede24debiipoatereproducepnla16,7milioaneculori.Dac
imagineaseformeazpe48bii(16biix3canale)sau96bii(32biix3canale)atuncieaajungelao
calitatecromaticevidentsuperioar.
Convertireaimaginilordela8biila18biipecanalsefaceprincomandaChooseImage>Mode>16
bits/Channelor8Bits/Channel.

26

CAMERARAW
Formatul.RAW
Raw=materieprim(limbaenglez)
Dupcumidenumirealuiarat,formatul.RAWreprezintinformaiacaptatdesenzoruldigital,n
stareaeiprim,necompresat,nemodificat,materiabrutiniial.Aparateledigitaleprofesioniste
permitsalvareanformatemultipleaimaginiinmomentulcaptriiei.Imaginileprocesatenformat
.RAWsuntnetsuperioarecelor.tiffsau.jpegpentrucdeinnhistogramalorinformaiacompletcu
referirelaceeaceestereprezentatiaceastaestevizibilcuochiulliberdaccomparmdeexempluo
imagine.RAWcuuna.jpeg.Dinacestmotiv,putemvorbidespreoimagine.RAWcafiindunnegativ
digitalidupcumbinetim,nfotografiaclasicmanual,negativulnuestedirectutilizabilcaimagine
dararetoateinformaiilenecesarecreeriiei.Metaforicvorbind,negativulestecopiarealitiiiar
imagineaobinutdepeeleste,implicit,ocopieacopieirealitii.
Dupcumamvazutncapitoluldespreimagineadigitalicaracteristicileei,dinpunctdevederetehnic,
calitateauneiimaginidepindedeanumiifactori(aparatulfotofolosit,rezoluie,zgomotpeimagine,
profunzimedebit).Dacfacemoparalelprincomparaientreoimagine.jpeg(celmaiutilizati
economicformat)iuna.rawvomobeservacafiecaredintreeleauavantajeidezavantaje,ceeaceface
maidificilalegerea.Oprimadiferenestedatdeinformaiastocatlaniveldepixel.Fiierul.RAW
stocheazinformaiape12bii/canaldeculoare,iarfiierele.jpegsuntcodificatepe8bii/canalde
culoare.
Fiiere.jpegsuntdedimensiunimaimici,maieconomice,decisuntmanipulatemairapidncamera
foto,comparativcucele.RAWcare,datoritcomplexitiiinformaieistocate,ncetineteprocesul.Din
aceleaimotive,nmemoriaaparatuluivomputeastocamaimulteimaginidetip.jpeg(pentrucsunt
maimici)imaipuinedetip.RAW.Avantajuluneiimagini.jpegestecutilizeazunstandarddeschisi
imagineapoatefivizualizatcuoriceprogramcapabilsmanipulezeimaginile;nschimb,fiierele.RAW
utilizeazstandardeproprietarefiecruiproductor,bamaimult,acelaiproductorpoateintroduce
modificridelaunmodeldecamerlaaltul.Imaginile.RAWpermitmodificareaulterioaraunor
parametriideexpunere(maialestemperaturadeculoareiluminozitatea),darmodificrilesunt
aplicatedoarnmomentulsalvriinformat.TIFFsau.JPEGinuafecteazfiierul.RAW.Procesarea
fiieruluinformat.RAWconsumtimp,aacrmnelalatitudineafotografuluisaleagntre.jpeg
(dacestefotojurnalist,rapiditateaesteunatu,dacimaginileurmeazsfiefolositenwebdesign,
.jpegulesteidealetc.)i.RAW(pentrumaximumdecalitateaimaginii).
InterfaaCameraRAW:
nfereastraCameraRAWsepotfacediferitesetricareacioneazdirectpefiierul.RAW,adic
compenseazsetrigreitedinaparatulfotosaueroridatorateunorcondiiinefavorabilede
fotografiere.nplus,dacnusuntemmulumiiderezultatputemoricndsresetmmodificrileprin
accesareabutonuluidindreaptameniuluipopupSettingsiclickpecomandaResetCamera
RawDefauts.

27

Modulergonomic,simpluiintuitivncareinstrumenteledelucrusuntdispusepeinterfaaaplicaiei
structureazsuprafaadelucrun:zonanavigabilaimaginilornminiatur,zonadelucru,barade
instrumente(stngasus),controlulproprietilorimaginii(stngajos),paletelecuopiuniisetri
(dreapta),moduriledevizualizare(parteadesus)ipatrubutoanepentrudeschidere,salvare,anulare,
finalizareaimaginilor.nbaradeproprietiaferestreiaveminformaiidetipMetadata(aparatul
folosit,numruldeordinealimaginiiireglajelelaexpunere).
ntimpcelucrm,CameraRAWinformeaznlegturcustareaimaginiiprinopiuniledePreview.
BifareacasetelorPreview,Shadows,Highligtsvaartazonelesupraexpuseisubexpusedinfotografie.

Exemplu:zonelemarcatecuroudepestructurafrunzeisunt
supraexpuseivortrebuineutralizate

CasetaShowWorkflowOptionsincludecontroaleale
parametrilorimaginii:adncimeadebit(putemconverti
astfeloimaginela16bii),dimensiuneanpixeliin
MegaBitesirezoluiandpiidetaliidespreprofilulde
culoare(definetemodulncaresuntreproduseculorile,
dupcebalansulpealbafoststabilit).

28

Instrumenteledelucru

Zoompentrumagnifiereasaureducereaimaginii;nbaradestatusaimaginiisegseteunsubmeniu
navigabilalopiunilordevizualizare
Handpentruamutaimagineanfunciedezonadeinteres
WhiteBalanceToolpentrucontrolulavansatalbalansuluipealb
ColorSampleToolpentrualuamostredeculoare
CropTooltiereairencadrareaimaginilor
StraightenToolpentrucontrolulmarginilororizontaleiverticaleprincorectarealordacenecesar,
dupaciuneadecropare
DouabutoanedeRotateImage
RecycleBin

Imaginilenminiatur
Zonadindreaptaestedestinatnavigriintreimaginileimportate.
OpiunileSelectAlliSynchronizesuntutilepentruautomatizarea
procesuluiiaplicareaaceloraitransformriasupratuturor
imaginilor.Deasemenea,lafelcanAdobeBridge,putemierarhiza
fotografiilemarcndulecusimbolulstea.

Meniuldereglajedeculoareipaletelecaresedeschidsuntopiunipentruajustareabalansuluipealb
(WhiteBalance - funcieautomatacamerelorfotodigitaleprincareprocesorulacesteiadetermin
proporianecesardinfiecareculoarefundamental(rou,verdeialbastru)naafelnctalbul
subiectuluisfiereprodustotalbnimagine),aacurateeidetaliilor(Details),aaberaiilorprodusede
lentileleaparatuluidefotografiatnanumitecondiii(Lens),acurbeloritonurilornchiseideschise
(Curve)saudecalibrareaculorilorlaunnivelavansat(Calibrate).
Fiierul.RAWnmagazineazinformaiape12biiceeacepermitereproducereaapeste4.000nuane.
Dupreconstituireacrominanei,fiierulpoatefisalvatnformat.tiffde8saude16bii/canalde
culoare.Deinutoateprogramelepotprelucrafiierecu16bii/canaldeculoare,acesteaposed
suficientinformaie,attnumbrectinlumini,pentruaputeafisupuselaprelucrriintensive,fr
alterareacalittiiimaginii.

29

NCEPEREEALUCRULUIPROPRIUZISS
1. CARA
ACTERISTICILEEIACIUNEA
AINSTRUMENTELOR
1.Instrum
menteledeselecie
Instrumen
nteledeseleciesaudem
marcaj[M](M
MarqueeTools)realizeazseleciidrepttunghiulare,
elipsoidale,deunsingurrndideosingurcoloan.

e
Rectangularmarquee
ulrectangularr)
(marcaju
Elipticalmarquee
uleliptic)
(marcaju
SingleCo
olumnmarqu
uee
(marcaju
uluneicoloan
ne)

Single
e row ma
arquee
(marcajul unui rnd)

selecierectangular
selevaficonstrns
ciecircular/eelipsoidal

inndtastaShiftapsat,seleciav
launptrat,
respectiivuncerc,iarccutastaAltapsat,seleciasevarealizadinspre

centrunspreextremitti.

Instrumentuldemuta
n
etool)mutsselectii,stratu
uriiliniidegghidare.
re[V](Move

Clickkpeselecieitragei[[clickk
anddrag]pentruamutase
lecia
n

30

InstrumenteleLasou[L](LassoTools)realizeazseleciideformoarecare[cu
ajutorulinstrumentuluilasouLassoTool]poligonale(cumarginidrepte)[cu
instrumentullasoupoligonalPolygonalLassoTool]iseleciimagnetice[cu
instrumentullasoumagneticMagneticLassoTool].

Instrumentullasou[LassoTool]realizeazseleciioarecare

Definitivai/nchideiseleciantorcndu
vncoluldepornire.Nueliberati
mouseuldectatuncicandainchis
selecia.

Clickkntruncolin
cepeisfaceio
selecieliber[clickkanddrag]njurul

obiectuluisauzoneialese.

Instrumentullasoupoligonal[PolygonalLassoTool]realizeazseleciicumarginidrepte

Clickkntruncolincepeisfaceioselecie
njurulobiectuluidoritapsndclickkoride
teoridoriiscreaiununghinselecie.
c
inndtastaShiftapsat,seleciavafi

constrnslaunptrat,iarcutastaAltapsat,
seleciasevarealizadinsprecentrunspre

margini.

Oaltmodalitatedea
definitivaselecia
dectceaexplicat
anterior[vezi
instrumentullasou]
estedeafacedublu
clickpeimagine;util
uneori,aceast
modalitatenupermite
nsuncontroltotalal
seleciei]

Dacdoriistergeiunuldinunghiurilecreatenselecieapsai
tastaDelete.Atenie:unghiurilevorfieliminatenordineainvers
creriilor.

31

Instrumentullasouma
n
agnetic[MaggneticLassoTTool]seleciasefaceinffunciedeton
nuriledeculo
oare
pecarein
nstrumentulsseidentificn
nimagine.

Seleciaseerealizeazn
nsnucumm
mare
precizie.

Instrumentulbaghetamaagic(Magicw
wandtool)seelecteazzon
necolorate
asemntornfunciedettoleranasetat.
Toleranadet
T
terminasemnareasaudifeerenapixelilorrselectai.Setaaivaloareapixxelilor
ntre0i255.

Ovaloaremicselecteazpu
uineculorifoaarteapropiatedeculoarea
pixeluluipecarefaceiclick.Ovaloaremarreselecteazo
ogamdeculo
orimailarg.

Selecierrealizatcubagghetamagic,avnd

toleranaasetatlaovaloaremicde32depixeli

32

ntuldedecup
pare(CropTo
ool)taieimaggini,nfuncieedeseleciad
definit.Puteeiatribuiseleeciei
Instrumen
setripredefinitencaasetadeopiu
unialeinstrum
mentuluisaupurisimplusrealizaiu
undecupajlib
ber

Realizaioselecieazooneiimaginiipeecaredoriis
Eliberaimouseulp
pentruadefiniselecia.Ariaaaflat
odecupaai[clickanddragcalaoseelecie
nafarrazoneideselecievaficeadecupat.Pen
ntrua

obinuit].inndtastaShiftapsat,seleciavafi
edeselecief
oaltporiun
defini
faceiclickn

constrn
nslaunptratt,iarcutastaA
Altapsat,
interio
orulacesteiaiicumouseulaapsatmutaiaria

seleciassevarealizadiinsprecentrunspre
cared
defineteselci
a.ApoiapsaitastaEnterpentru

extremitti.[experimentai]
arealiizadecupajulimaginii.

n
feliere(Slicetool)creeazfeliiiInstru
umentuldese
electieafeliilor(Slicesele
ect
Instrumentulcutitdef
tool)selecteazfelii.

Selectaiunealta,facceioseleciecuaceastan
n
jurularieeipecaredoriisaotiaii/feliai[clickand
drag].iinndtastaSh
hiftapsat,sseleciavafi
constrn
nslaunptrrat,iarcutasttaAltapsat,
seleciasevarealizadinsprecentrru.
Ofelie[slice]esteoaarierectangularauneiim
magini
nkuri,animaii,
putndffiutilizatpentruacrealin
rollovern
npaginilewebasociateacestora.mprrindoimagin
nenfeliipermiteuncontrolmaibun
asuprafuncieiidime
ensiuniiimaginii.

mentulncareevei
Importantt:dupceairealizatosellecie,aceastapoatefisalvvatirencrcatnmom
aveanevo
oiedeea.nccazcontrar,o
odatrealizn
ndusedeselectarea[Ctrl+D
D]aceastasevapierdeivveifi
nevoiisrealizaidinnouseleciamanual.

33

PentruasalvaseleciaSelect>SaveSelection.ncasetadeopiunideschisputeispecificaloculsalvrii
seleciei,acestaputndfiinAltdocument,nudoarndocumentulncareafostcreat.

Acumputeideselectaincrcaseleciasalvat.Select>Load
Selection

2.Instrumenteledestinatepictriiireturii:

SpotHealingBrush[J]pensuladeremedierepepuncteascundediferitepetesau
imperfeciunipecareleconineimaginea.Acestinstrumentfuncioneazastfel:doneazo
suprafafolosindpixelieantionaidintroimaginesauunmodelirealizeaz
corespondenatexturii,luminozitii,transpareneiiumbririipixeliloreantionaicupixelii
colorai,framaifinevoiedespecificareauneizonedeeantionare,can[cazul
instrumentuluiHealingBrushvezimaijos],eantionarearealiznduseautomatdinzonele
nconjurtoarealesuprafeeiretuate.Aceastunealtesteutilizatmaialespentruretuareapetelor
dinportrete,darnunumai.
Setaimrimeapensuleidincasetadeoptiuniainstrumentului

ineiclickapsatpesgeataneagraflatnbarademeniupentrua
sedeschideopiuniledesetarealepensulei.

inetiapsatclickimicaimouseulpeariapecaredoriisocorectai.Candveiluamanadepe
mouse,obiectulvafiinlturatdinimagine(cndfolosiiaceastaunealtcelmaibineesrealizaimulte
liniiscurte,pnreuitisnlturaidetotimperfeciunilenedorite)

34

Brushpicteaazcuomostrsaucuunpattern[ean
ntion]imperfeeciunile
HealingB

unealt,aacu
umammeniionat,acioneeazasemnaatorcuuneaaltasorSpo
otHealingBru
ush,
Aceastu
diferenafiindaceeacestenecesaarstabilireamanualaun
nuieantion.Estensounealtmaiprrecis
dectceaanterioar.

tiexecutaiclicknimagine,pentrualuauneantioncareconinetexturad
dorit.
ineiapsattastaAl
Eliberai tasta
t
Alt i apsai
a
click pe
p zona unde dorii s reeproducei accea textur sau
s s nlturai o
imperfeciune(asiguraaivcaiseelectatSamplleddinbarad
deopiuniau
uneltei)

Nu uitai s setai pro


oprietile peensulei ca n exemplul peentru unealtaa Spot Healin
ng Brush (click pe
sgeatadinmeniulinstrumentuluissauclickdreaaptanfereastradelucru)

P
PatchTool
Unealtadepeticirereparimperfeciiunileuneizo
one
s
selectate,folo
osindusedeo
omostrsauunpattern.C
Combin
c
comportamen
ntulinstrumentuluilasou((Lasso),cameetodde
s
selectare,cup
proprietiled
deamestecarreaculoriialeeinstrumentului
H
HealingBrush
h.

35

CuPatch,puteiselectaosuprafapecaredoriisoutilizaidreptsurs(suprafaacaretrebuie
remediat)saudestinaie(suprafaautilizatpentruarealizaremedierea).Apoi,trageimarcajul
instrumentuluiPatchnaltparteaimaginii.Cndeliberaibutonulmouseului,instrumentuldepeticire
indeplinetefuncia.Candaiterminat,apasaCtrl+Dpentruadeselectatot.

InstrumenteleHealingBrushiPatchdepescposibilitileinstrumentelorCloneStampiSpotHealing
Brush.Utilizndcapacitatealordeaaplicaiamestecasimultanpixelidintrozonnalta,acesteunelte
deschidcaleafinisrilorcuaspectnaturalnzonecarenusuntuniformenceeacepriveteculoareai
textura.

RedEyeToolfuncionndasemenicomenziiRedEyeReductionsa
unuiaparatfotodigital,prinextragereareflecieideroudatorat
utilizriiblitzului,aceastunealtsedoreteafirezolvareaprintrun
singurclickaproblemeiochilorroiidintroimagine.Trebuiedoars
apsaiclickpesuprafaaroieaunuiochi.
Suntposibileanumitesetripecareleputeimodificainbarademeniuauneltei

CloneStampToolPicteazcuomostrsaupatterndintroimagine.
Instrumentulutilizeazpixelidintrozonauneiimaginipentruanlocui
pixeliidinaltparteaacesteia.Folosindacestinstrument,puteiatts
nlturaiobiectenedoritedinimagini,ctiscompletaisuprafeelelips.
nbaradeopiuniainstrumentului,deschideipaletainstantaneeBrushi
selectaiopensuldedimensiunemedie,cumarginiline,cumarfiSoftRound21(Rotund,cumargini
line,mrimea21).AsiguraivcesteselectatopiuneaAligned(Aliniat).

Vomascundepersonajuldinurmtoareaimagineutilizndinstrumentuldeclonaretampil:

36

ineiapsattastaAlt,astfelnctindicatorulsaibformde
int,siexecutaiclickpentruancepeeantionareadinaceapartea
imaginii.EliberaitastaAlt.
Trageiinstrumentultampildeclonarepesteozonmicpe care
doriisaoinlocuiicumostraluat.
ObservaiintaceapareladreaptainstrumentuluiCloneStamp,n
fereastradeimagine.intaindicsuprafaadeundearelocclonarea
texturii.

Continuai pn cnd ajungei la


rezultatuldorit.

PatternStampcuajutorulacesteiuneltepoipictaoimaginefolosind
unpattern.Puteiselectauneantiondinbibliotecadeeantioane
[patternlibraries]sauputeisvcreaipropriuleantion.

EraserTooltergepixeliidispensabiliireaduceprialeimaginiila
oetapanterioardelucru.Esteutilnlucrulcustraturi[layerevezi
maijosnseciuneaspecialdedicatlayerelor]Unealtatergeo
anumitsuprafaaalayeruluiselectat.Dacfolosetiaceastaunealta
pelayerulBackground,eavacoloraacestlayerfolosindculoarea
principalcareesteselectat.

Faceisetriledoritedinbarademeniuauneltei[pensula,dimensiuneaacesteia,opacitatea,fluxul
[flow]iexperimentaipeoimagineoarecare]
*Oopacitatede100%vatergecompletpixelii,oopacitatesczutvatergeparialpixelii
*FluxulFlowdeterminrapiditateacucareefectul/pictureesteaplicatdeunealt.

37

BackgroundEraserAceastuneaItiaomostrdinculoarea
layeruluiBackgroundpemasurcepictezi,istergepixeliifolosind
aceeaiculoare.

MagicErasertergezonecompactedeculoarepnla
transparen.UnealtafunctioneazsimilarcuMagicWandTool,
doarctergepixeliideculoareasemntoaredintroimagine.

BlurToolAceastunealtdifuzeazuncontrastntrepixeliialturai.Cu
altecuvinte,nceoeazimagineareducndinformaiadedetaliua
acesteia.

Deschideioimagine,selectaiunealtaBlur,setaiproprietilepensuleidincasetadeopiuniauneltei
incepeispictaipeporiuneapecaredoriisaplicaiefectulinceoat

38

SharpenToolunealtaestefolositpentruamricontrastuldintrepixelii
alturai,ariapecareseaplicefectuldevenindmaiclar.

Deschideioimagine,selectaiunealtasharp,setaiproprietilepensuleidincasetadeopiuniauneltei
incepeispictaipeporiuneapecaredoriisaplicaiefectuldeclaritate.Utilizaimoderatacest
instrument.

SmudgeToolunealtaoferefectuldetergerepeimagine,printrunefect
deptare/murdrireapixelilordintroimagine.

Cuunealtaselectaticusetrilepensuleiefectuateapasclicksi
deplaseazmouseulpentruavedeaceseintampl.

DodgeToollumineazpixeliintroimagine

39

Selectaiinstrumentulifaceisetriledoritenbarademeniu[setrilepensulei,categoriarange
pixelilorasupracroradoriisaplicaiefectul:midtonestonuridemijloc,shadowsumbre,highlights
zoneleluminoase,ctiexpunerea]
ncepeispictaipeariapecaredoriisoluminai.nexempluldemaijosamajustatexpunerea
tonurilordemijlocalepixelilor

BurnToolntunecpixeliidintroimagine
Experimentaipeoimagineoarecare

SpongeToolUnealtaburetescadesaucretesaturaiaculoriinzona
sadeaciune.nmodulGrayscalecretesauscadecontrastulmutnd
niveluldegrinspresaudinspregriuldemijloc.

Alegedinpaletadeopiuniunadinacestesetriiaplicefectulpeoimagineoarecare,pictndpe
suprafaarespectiv.

40

AplicareaefectuluidedesaturareisaturareaculorilorcuajutorulinstrumentuluiSponge

BrushToolpicteazasemeniuneipensule.Oputeiutiliza
pentruacurasauambuntioparteaimaginiisaupentrua
picta.Suntoseriedeoptiunidisponibilepentruamodifica
unealtaastfelnctsfieexactaacumdorii.

ncasetadesetriputeidefiniunealtaBrush:diametruln
pixelialpensulei[MasterDiameter],consistena[Hardness],
moduldeimbinare[Mode],nivelulnprocentealopacitiii
fluxul[Opacity,Flow]
Executaiclickiineiapsatbutonulmouseului,apoi
trageicumouseul,folosindmicricontinue,ondulatei
bucle,sautuescurte.Nuuitai,puteifolosioseleciepentru
adelimitazonancaredoriisdesenai.
ApsaiF5saudinbarademeniuaccesaiWindow>Brushespentruafacevizibilepresetrile
instrumentului(sauapsaiclickpemeniulBrushesdinparteadreaptsusaspaiuluidelucru).

Experimentaiutilizareainstrumentuluiatribuinddiferite
setriacestuia.Nuuitaismodificaiculoareadinpaletade
culori

Dubluclickncasetadeculoareprincipalpentruaaccesa
casetadedialogCollorPicker.

41

PencilToolDesenaicuaceastunealtpentruaobine
liniicuunconturbinedefinit.CaincazulunelteiBrush,
paletaflotantdeopiunipermiteatribuireadiferitelor
setriinstrumentului.

ColorReplacementFolosiiaceastunealtpentrua
pictapesteoculoareexistentfolosindculoareaprincipal
pecareoaveiselectat.

Puteicoloran4moduridiferite:Hue,Saturation,LuminosityiColour.Experimentai

HistoryBrushInstrumentulestesimilarcuinstrumentulClone
Stamp.Diferenadintreeleestec,nlocsutilizezeo
suprafadelimitataimaginiicasurs(aacumface
instrumentultampildeclonare),instrumentulHistoryBrush
utilizeazcasursostareprecedentdinpaletaHistory.

Avantajul instrumentului History Brush este c putei restaura suprafee limitate ale imaginii. n
consecin,puteispstraiefectelederetuarereuitepecareleairealizatnunelezonealeimaginii
isreaduceialtezone,retuatemaipuinreuit,lastarealorprecedent,astfelnctsputeifaceoa
douancercare.

42

ArtHistoryBrushasemnatoarecuunealtaanterioar,aceasta
picteazcupensulaiistilizatecaresimuleazdiversetehnicide
pictur,ntroseleciesauzonselectat

GradientToolcreazmodulaiigradualeliniare,radiale,n
unghi,reflectateintremaimulteculori.Dinbaradeopiuni
puteiselectadiferitestiluripresetatesaucreapropriile
modulaiigraduale.

Paletaflotantconinemeniulunelteigradient

Umpleioariecuunealtagradientprintehnicadragatrage.Punctuldepornire(undeapsaicumouse
ul)ipunctuldefinal(undeeliberaimouseul)afecteazaparenagradientului,nfunciedeunealta
gradientfolosit.

PaintBucketToolInstrumentulgleatumplezonelede
culoaresimilarecuculoareadinfundal.
Puteifolosiaceastunealtpentruaumpleoselecie
folosindculoareaprincipal.

Puteideasemeneaumpleoselectiefolosindunpattern.Selectaidinpaletadeoptiuniatributeledorite

43

3.Grupuluneltelorvectori

PenToolestefolositpentruasetapuncte/ancorentro
imagine.Liniacareuneteacestepunctepoatefingroat,
sausepoatefacedineaoselecie.Easenumestecale(path).
Aceastunealtnuesteunafoartesimplpentrunceptori.

FreeformPenToolapsaiclickntrunnoudocumenti
micaimouseulpentruadesenaoliniecumnalibera.V
rezultaastfelocale.

AddAnchorPointTooladaugpuncteancorpeocale.
ApsaiclickoriundeninterioruluneicirealizatcuPen
Tool,apoiselectaiaceastaunealtiapsaiclickninteriorul
ciipentruamaiadaugunpunctancor.

DeleteAnchorPointTooltergeunpunctancordintro
cale.

ConvertAnchorPointToolpuncteledintrocalepotforma
liniidreptesaucurbe.Pentruatransformaunuldinpucte,
apsaiclickstngapeacelpunct,imicaimouseul.

Path Selection Tool este folosit pentru a selecta ci. Dac


apsaiclickoriundeninterioruluneici,easevaselecta,,i
veiaveaposibilitateadeamodificaaceacale.

44

Direct Selection Tool unealta v d posibilitattea de a seleecta o


calecreat,ideaedittanacelaitiimppuncteleancor.

pentruascrieun
HorizontaalTypeToolfolosiiaceaastunealtp
text.

unealta,atrib
buiisetriaceesteiadinbarrademeniuccorespunzto
oare(tipulfon
ntului,
Selectaiu
dimensiun
nea,grosimeaa,culoarea.a.m.d.),faceiclickpepagginpentruapuneunealtaanmodulsude
a.
editare,iincepeissscrieiutilizn
ndnmodobinuittastaur
i
**Pentruafissiguricunealtaaintratnmodulde
e
editare,verifi
icaicasemnulbifatsaparnpartea
d
dreaptnba
arademeniuainstrumenttului.

Pentruarrepoziionate
extul,faceiclickapsatcu
umouseulnafaraarieideescriereincepeismuttai
textulprin
ndragtrage
ere.

Accesaipaaletadeeditareacaractereeleor
iaparagraafelornmeniulWindow>>
Character,respectivWindow>
Paragraph..

45

nacestmodputeirealizaoeditareulterioaratextului.Puteiajustadistanadintrelitere,distana
dintrernduri,distanadintrecuvinte,dimensiuneafontului,nlocuireafontului,tipulfontului
(majuscule,literemici),grosimeaacestuia,moduldealinierealparagrafelor(nparteastng,centrat,
nparteadreapt,foratlaextremiti).a.m.d.

VerticalTypeToolpstreazatributeleuneltei
precedente,cudiferenacvagenerauntext
orientatvertical.

HorizontalTypeMaskaceastaunealtacreeazo
selecienjurultextuluipecarelscriei.

VerticalTypeMaskfuncioneazasemntor
cuHorizontalTypeMaskTool,doarcaceasta
realizeazoselecienjurulunuitextorientatvertical.

TextTool
UnealtaTextvpermitescriereaunuitextpeoanuimitcale.
Deschideiunnoufiier:File>New[Ctrl+N].CuajutorulinstrumentuluiElipsedesenaioformn
fereastradelucru.
SelectaiunealtaText,faceisetriledoriteutilizndopiunileinstrumentuluidinbarademeniu,
apropiaivcursoruldecaleaformeielipsoidalecreat,observaicumacestaimodificaparena.
Odatcecursorulimodificforma,puteiutilizaunealtanmodobinuit.Faceiclickpecalepentrua
stabilipunctuldepornirealtextuluiincepeisscriei.

46

Pentruarotitextul,selectaiunealtaMoveiintrainmodulde
transformareapsndcombinaiadetasteCtrl+T.Rotiiiapsaitasta
Enterpentruaconfirmaaplicaia.

Apsaiclicpelayerulfundal(backgroundlayer)canexempluldefape
poriuneaalb,pentruadeselectacalea.
CuopiuneaWarptextputeialegediferiteorientriicurburialetextului
selectat

RectangleToolaceastauneltcreeazundreptunghi.
inndtastaShiftapsat,seleciavaficonstrnslaun
ptrat,iarcutastaAltapsat,seleciasevarealiza
dinsprecentrunspreextremiti.

47

Dacvuitailapaletadeuneltededeasupraimaginii,veiobservacaveiposibilitateadearealiza
maimulteci

a.Shapelayercreeazunlayernoudinformapecareorealizai
b.Pathcreeazocale
c.RasterShapesevacreaoformcarevafiumplutfolosindculoareaprincipalselectat
Faceiclickntrunpunctpepaginadelucrupentruastabilipunctuldeancorare.Nueliberaimouseul,
cincepeistrageipentruacreaformarectangular.Eliberaimouseulpentruadefinitivaforma.

RoundedRectangleToolcreeazundreptunghi/ptratcucolturile
rotunjite.Puteispecificarazaderotunjiredinpaletadeoptiuni.

Penrtruacreaoastfeldeform,procedaicanexemplulanteriorpentruunealtaRectangle

ElipseToolcreeazoformelipsoidal,iarncazulncareseine
tastaShiftapsatntimpulcreriiformei,aceastavaficonstrns
launcerc.

PolygonToolcreeazunpoligoncu5laturi.Puteischimba
numrullaturilordinpaletadeopiuni.

48

LineToolcreeazlinii

CustomShapeToolputeiutilizaaceastunealtpentrua
realizaomulimedeformepredefinite.Sepotchiarcrea
propriileforme.

4.

Instrumenteledemsurare,adnotareinavigare:

NotesToolfolosiiaceastunealtpentruarealizamicinotie
pecareputeiscrieoriceinformaiepecaredoriiso
mprtiicuceicarevorfolosiimaginea.Acestenotiepotfi
cititeapsnddubluclickpeele.

AudioAnnotationToolaceastunealtestefolositpentrua
realizanotieaudionregistratecumicrofonul.

EyedropperToolcuaceastunealtputeiselectaomostr
deculoaredintroimagine,carevadeveniculoareaprincipal
[foregroundcolor].Selectaiinstrumentulifaceiclickpe
imagineanzonadorit.DacaapsaiAlt+Clickpeoculoare
dintroimagine,avndaceastunealtselectat,culoarea
selectatvadeveniculoareadefundal[backgroundcolor].

49

Puteichiarluaomostrdeculoaredinaltdocument,ncazulncareaveicelpuindoudocumente
deschise.

ColorSamplerToolinstrumentulvoferinformatiidespre
oriceculoarepecareoselectai.Acesteavorapareanfereastra
Info.

Cuunealtaselectatfaceiclickintroanumitzona
imaginiiiurmriiinformaiiledinfereastrInfo

Puteiluamaimultemostredeculoare.

Dacdoriiseliminaiuneantiondeculoareinei
tastaAltapsatifaceiclickpeacesta

RulerToolcuaceastunealtputeideterminadistana(chiar
idirecia)dintredoupunctedinimagine.Trebuiedoars
trasaiolinieiinformaiilevvorapreanpaletadedeasupra
imaginii.

HandToolaceastunealtestefolositpentruamicaimaginean
Photoshop.PentruaactivatemporarunealtaHandapsaitastaSpace.Odat
ceeliberaitastaSpace,unealtaHandvafidezactivat.

50

ZoomToolunealtavpermiteredimensionareaimaginii.

Pentruamriimagineafaceiclicknzonapecaredoriisomrii.Pentruao
micora,apasaiAlt+Click.DacaapsaidubluclickpeZoomTooldinpaletade
unelte,imagineavareveniladimensiunea100%.

2.LUCRULCUSTRATURI/LAYERE
BackgroundLayer(stratuldefundalsaustratulsecundar)
PaletaLayers(Straturi)afieaztoatestraturilempreuncunumeleloriminiaturialeimaginilordepe
fiecarestrat.PuteisutilizaipaletaLayerspentruaascunde,aafia,arepoziiona,aterge,a
redenumiiacombinastraturi.Imaginilenminiaturdinpaletsuntactualizateautomatpemsurce
editaistraturile
*DacpaletaLayersnuestevizibilpesuprafaadelucru,alegeiWindow>Layers.

StraturilereprezintopartefoarteimportantaprogramuluiAdobe
Photoshopiestefoarteimportantsnelegeicesuntacesteaicumse
lucreazcuele.Pentrunceputtrebuiesnelegeicfiecareimagine
importatareunstratdefundal[backgroundlayer].Acestanupoatefi
mutat,nupoatefitersiestentotdeaunaopac.Dacveicreansun
documentnou,aveiposibilitateadeasetafundalultransparent(oarien
carenuexistpixelidecinuexistinformaie),albsaudeoanumitculoare.

Pentruatransformalayerulfundalntrunlayeroarecare,activ,editabili
caresuporttransparena,faceidubluclickpeacestanpaletaLayers
pentrualdebloca.
*Observaiimaginilenminiaturalestratuluiipictogrameledepenivelulstratului
Background:
Pictogramadeblocare(imagineaunuilact)aratcstratulBackgroundesteprotejat.
Pictogramaochiaratcstratulestevizibilnfereastradeimagine.Dacexecutaiclick
pepictogramaochi,stratulrespectivnumaiesteafiatnfereastradeimagine.

ncasetadedialogcareapareputeidenumilayerul.ApsaiOK
Deasemeneaputeioricndtransformaunlayeroarecarentrunlayerbackground.Pentruaceasta
urmainmeniu:Layer>New>BackgroundFromLayer

51

Cuajutorullayerelorsepotcreaimaginicomplexe,aezndfiecarestrat
unuldeasupraceluilalt.Fiecareimaginevaaveastratulei.Pentruacrea
unnoustratapsaiiconulCreateaNewLayerdinpaletaLayers.

SevacreaunnoulayerLayer1aezatdeasupra,layerumplutcu
transparen.Dacascundemlayerulaflatdedesubtulacestuia(clickpe
pictogramaochior)vomobservaaspectuluneitabledeah,care
indictransparenaunuilayer.

Pentruaselectaunlayer,faceiclickpeacestanpaletaLayers.Acestlucruvafisemnalatprintro
modificareaculoriilayeruluiselectat.

OcaracteristicnouaprogramuluiAdobePhotoshopCS2esteaceeacsepotselectamaimulte
straturinacelaitimp.Aceastapermitemutareanacelaitimpaacestoraframaitrebuiactivat
opiunealinklegturnmodindividual.ineitastaCtrlapsatiselectailayereledorite.Putemde
asemeneasanuavemselectatniciunlayer.(clicknpaletaLayersnafaraoricruilayer).
Ordineancaresuntorganizatestraturileuneiimaginiestenumitordinedestivuire.Ordineade
stivuireastraturilordeterminmodulncareestevzutimagineaputeischimbaordineapentrua
faceanumiteprialeimaginiisaparnfaasaunspatelealtorstraturi.

52

Ordinealayerelorpoatefiaadarmodificat.Layerelepotfi
repoziionatentreele:clickapasatpeunlayersitrageilayeruln
nouasapoziie(nuuitai:layerulfundalnupoatefimutat,de
asemeneaaveigrijcalayerulpecaredoriislmutaisnufie
blocat).
Pentruatergeunlayer,selectailiapsaiiconulDeleteLayersau
puteitragedirectlayerulniconultrash.
Pentruaredenumiunlayer,apsaidubluclickpenumeleacestuiai
scrieinouadenumire,apoiapsaiEnter.
Pentruamutaunlayerdintrundocumentnaltul,asiguraivc
aveiselectatunealtaMoveisunteinmodulstandarddevizualizare.ncepeistrageilayerulprin
draganddropnnouldocument,dintrofereastrdelucruncealalt.Dacntimpcetrageilayerul
ineiapsattastaShift,documentulvafipoziionatncentrulnoiiferestrededestinaie.Totaa
putemmutadoaroseleciedintrundocumentnaltulinuntregdocumentul.

Pentruaduplicaunlayer,trageilayeruldeasupra
iconuluiCreateNewLayersauapsaicombinaia
detasteCtrl+J.

Layerelepotfigrupatepentruapstracaracteruleditabilal
acestoraipentrualemenineorganizate.Selectai
layereledoriteiapsaicombinaiadetasteCtrl+G(Layers
>GroupLayers)pentruacreaungrup.Layerelevorfi
plasatenfolderulgrupcreat.Pentruafivizibile,apassai
sgeatadinstngalayerului.

Acumlayerelevorputeafirepoziionatenimaginenmod
simultanisevorcomportacaounitate.Asiguraivcai
bifatcsuaAutoSelectGroups.ncazcontrar,grupulnusevacomportacaounitate,layerelevorfi
selectateseparat.

Layers>Ungroup[Ctrl+Shift+G]pentruadegrupalayerele.

53

PaletaLayerspermiteblocareapixelilortranspareniaiunuilayer(Locktransparentpixels),mpiedicnd
editareaacestora(spreexemplu,nuveimaiputeapictapixeliitranspareniaiunuilayerdacaacetiaau
fostblocai),blocareatuturorpixelilordinimagine(Lockimagepixels),blocareapoziieipentruaevita
mutareaaccidentalsaublocareantotalitatealayerului

Unuldinatributelecarepotfischimbatelaunlayeresteopacitatea.
Puteireduceopacitateaunuistratpentruapermitealtorstraturisfievizibileprinel.Putei,de
asemenea,aplicastratuluidiferitemodurideamestecare,ceeaceafecteazfelulncareseamestec
pixeliideculoaredinimagineaopaccupixeliidinstraturiledededesubt.(nmomentuldefa,modul
deamestecareesteNormal.)

Deschideioimagineoarecareicreaioformlaalegerepeunnou
layer.

ReduceiopacitateanouluilayerdinpaletaLayers

54

Observaimoduldembinarealcelordoulayeren
funciedenivelulopacitiiselectat.
Fiecarelayerpoateaveasetrileluideopacitate
individuale.
Experimentaimoduriledeamestecare(blendingmode)
[Normal,Dissolve,Darken,Multiply,ColorBurn,Linear
Burn,Lighten,Screen,ColorDodge,LinearDodge,
Overlay,SoftLight.a.m.d.]

Aplatizareaisalvareafiierelor
Cndaiterminatdeeditattoatestraturiledinimagine,puteiscombinai[Layer>MergeDown
(Ctrl+E)]sausaplatizaistraturile[Layer>FlattenImage],pentruareducedimensiuneafiierului.
Aplatizareareducetoatestraturilelaunsingurfundal.Nuesteindicataplatizareauneiimaginipnnu
sunteicusiguranmulumitdetoatedeciziilededesign.nlocsaplatizaifiierele.psdoriginale,este
binessalvaiocopieafiieruluicustraturileintacte,ncazcvafinevoiemaitrziusreeditaiun
strat.

Layeremasc
Lafelcailayerele,layerelemascasuntunlucruesenialalprogramului
AdobePhotoshoppecaretrebuiesalnelegei.Layerelemascavpermit
srealizaioeditarenedestructibilaimaginii.
nexerciiulurmtorvomaplicaunefectmoale,pufosunuiportret.
Deschideioimaginecareconineunportretfotografiatdeaproape.
Duplicailayerulbackground[Ctrl+J].RedenumiilayerulcreatBlur.

Aplicaiunefectdeblurimaginii:Filter>Blur>Gaussian
Blur.Introduceincasetadedialogceapareovaloarede
8pixeli.ApsaitastaOKpentruaconfirmanoilesetri

55

Schimbaiopacitatealayeruluibluratla70%.Aceastane
permitesvizualizmopartedinlayerulcareseafl
dedesubtullui.
Vomaducenapoictevadetaliialelayeruluiblurat,cumar
fidetaliileochilor,ozonimportantaportretului.Aceasta
sepoatefaceavndselectatunealtaEraseripictapeste
zonanceoataochilor.
nsdacavomascundelayerulBackgroundvomputea
observaefectuldestructibilalacesteitehnici,pixeliicare
construiauochiifiindnmoddefinitivteri.

ReveniiprincomandaEdit>StepBackward[Ctrl+Alt+Z]lastareadinainteautilizriiunelteiEraser.
Estemultmaiindicat,aadar,mascareasauascundereapixelilordecttergealorefectiv,pentrua
puteafidinnouaccesaiieditaicndveiaveanevoie.

AvndunealtaBrush[B]selectatapsain
paletaLayersiconulAddLayerMask.Aceasta
vaadugauniconsecundarsauopictogram
secundarlayeruluiBlurpecarelaveain
prealabilselectat.Aceastpictogram
reprezintlayerulmasc.
nmodpredefinit,cndsecreeazunnou
layermascacestaesteumplutcualb.n
regulamascrii,albularat,dezvluie,iar
negrulascunde.Daclayerulmasceste
umplutcuovaloareaalbuluide100%
[opacitate],nseamnclayerulpecareseafl
layerulmascestenprocentdesutlasut
dezvluit.
Daclayerulmascesteumplutcunegru,vaascundelayerulpecareseafl.Umpleicunegrulayerul
mascprininversareamtii,apsndcombinaiadetasteCtrl+I.Observaicefectuldeblurvafi
ascuns.

56

Inversaidinnoulayerulmascastfelnctacestasfieumplutcualb,facndvizibilefectuldeblural
layeruluipecareseafl.
CuunealtaBrushselectatvompictacunegrupeporiuneaochilorpentruaascundedinefectuldeblur
actual.SelectaiunealtaBrushisetainegrulcaiculoareprincipal.Alegeiopensulrotund,moale,
isetaiopacitateaacesteiaduppreferin,nfunciedectdemultdoriisascundeiefectuldeblur.
Dacviseparecaiascunspreamultdinel,pictaidinnoudeasupra,nsdeaceastdatcualb,
pentruadezvluidinnoudinefectuldeblur.
Dacveiascundelayerulaflatdedesubt(clickpeiconulochior)acestavaaveaaceeaiaparenca
atuncicndaiutilizatunealtaEraser.CutastaShiftapsatns,faceiclicknpictogramamtii.
Observaicmascavafidezactivat.Shift+clickdinnoupentruareactivamasca.

AscundeilayerulBackground.

Dezactivaiiactivailayerulmasc[Shift+click
pepictogramalayeruluimasc].

Alt+clickpepictogramalayeruluimascpentrualfacevizibilnumaipeacesta.

Utilizndlayerelemascpixeliiaufostdoar
ascuni,nudistruioriteri.Experimentai
pictndgradualcudiferitenivelurialeopacitii
pensuleiipealtesuprafeealeportretului.

58

PaletaHistoryiinstantaneele[snapshots]

PaletaHistorynregistreazautomataciunilepecareleexecutaintrunfiierPhotoshop.Puteis
utilizaistrilepaleteiHistorycaocomandUndomultiplpentruareconstituistadiiprecedenteale
lucrrii.NumrulelementelorsalvatenpaletaHistoryestedeterminatdeunparametrudinmeniul
Preferences(Preferine).nmodprestabilit,suntnregistratedoarultimele20deaciuni.Puteischimba
aceastsetare.
Instantaneelevoferocaziadeancercadiferitetehniciiapoideaalegedintreele.Puteiluaun
instantaneu(clicpeiconulCreateanewsnapshot)ntrunstadiuoarecareallucrriipecaresunteisigur
cdoriislpstrai,mcarcapunctdepornire.Apoiputeicontinuasexperimentaidiferitetehnici
pncndlarezultatuldorit.Dacluaialtinstantaneulaaceafaz,acestavafisalvatpeduratasesiunii
curentedelucrulafiierulrespectiv.Aceasttehnicvpermitesaccesaidiferitestadiialelucrriila
momentulalesdedvs.isleeditai

Puteisselectaiperndfiecaredintre
instantaneelefinaleiscomparairezultatele.

59

3.CANALELEDECULOARE

Amartatntruncapitolanteriordedicatdescrieriiuneltelordeseleciecumsepoatesalvaoselecie.
Dupceairealizatoselecie,aceastapoatefisalvatirencrcatnmomentulncareveiavea
nevoiedeea.

PentruasalvaseleciaSelect>SaveSelection.ncasetadeopiuni
deschisputeispecificaloculsalvriiseleciei,acestaputndfiinalt
documentdeschis,nudoarndocumentulncareafostcreat.De
asemeneaputeidaunnumeseleciei,duppreferin.

ntrebareaesteundesasalvataceastselecie.Aceastaesteprima
ntlnirecupaletaChanels(Paletacanalelor).nmodulpredefinit,
paletaChanelsestegrupatcupaletaLayers.Faceiclickpetabul
(eticheta)Chanelspentruaaveaaccesdirectlainformaiapecareo
cuprinde.Veivedeaaiciseleciasalvatcevamaidevreme.

Seleciaestesalvatcaceeacesenumetecanalalpha[alphachannel]
saucanalmasc[maskchannel].Practic,seleciatemporarcreata
fostngheatntroformmaipermanentnumitmascsaucanal
alpha.

Dacvomdeselectaacummarcajultemporardepeimagine[Ctrl+D]
aceastanuvamaifioproblem,deoareceseleciaestesalvatn
paletaChannels,pncnddecidemsotergem,ncazulncarenu
maiavemnevoiedeea.

npaletaChannelssuntenumeratecanaleleprestabilitepentruinformaiadeculoareuncanalde
afiarecolorpentruimagineaRGBicanaleseparatepentrurou,verdeialbastru.

DacselectaiunuldintrecanaleleRed[rou],Green[verde]sauBlue[albastru],veivedeadoar3
imaginidiferitenmodulGrayscale.FiecarecanalgrayscaleR,G,B,reprezintovaloaredelumin
diferit.

60

DupcanalulBlue,oricecanaladugaidocumentuluivafinumitcanal
alphaivafiutilizatdreptmasc.
Toatporiuneaneagr,ntruncanalalpha,reprezintariadinafara
seleciei,arianeselectat.Iartotceeaceealbreprezintaria
selectat.Aadarnegrulascunde,albuldezvluie.Dacvoincrca
acestcanalcaiseleciepeoimagine,totceeaceealbvafiselectat,
totceeaceenegrunuvafiselectat.Aceastaesteuncanalalpha.

Oaltmodalitatedeasalvaoselecie:trebuiesvaaflainpaleta
ChannelsundefaceiclickpeiconulSaveselectionaschannel.
RedenumiicanalulAlpha1creat.

SelectaicanalulRGB,ifaceivizibilcanalulalphaapsndiconul
ochior.Puteivedeanacelaitimpiimagineaimasca,cai
cumvaiaflanmoduldevizualizarequickmask,nsnacestcaz
estevorbadespreomascpermanent.Astfel,dacselectm
canalulalpha,putemeditaseleciacuajutorulinstrumentului
Brush.Pictndcunegru,vomadugainformaiemtii,pictndcu
alb,vomextrageinformaiedinmasc.
Odatsalvat,seleciapoatefincrcatpeimagineoridecteori
dorim,oridecteorivomdeschidedocumentul.psd
PentruancrcaseleciaSelect>Loadselection
Dacaveisalvatemaimultecanalealpha,alegeicanaluldoriti
apsaiOkpentrucaacestasfiencrcatpeimagine.
Oaltmodalitatedeancrcaselecia:npaletaChannelsfacei
Ctrl+Clickpelayerulcanaluluialpha.

61

Pentruaevitaconfuziantrecanaleistraturi,reineicncanalesunt
pstrateinformaiiledesprezoneleselectateiculoriledintroimagine,
ntimpcenstraturisuntpstrateinformaiidespreculoareiefecte.

Folosireacanaleloralfa
Ctevainformaiiutiledesprecanalelealpha:
Oimaginepoateconinepnla56decanale,inclusivtoatecanaleledeculoareicanalelealfa.
Toatecanalelesuntimaginipe8bit,nnuanedegri,capabilesafieze256tonuridegri.
Putei s specificai un nume, o culoare, o opiune de masca i o opacitate pentru fiecare canal.
(Opacitateaafecteazafiareacanalului,nuimaginea).
Toatecanalelenoiauaceleaidimensiuniinumrdepixelicaimagineaoriginal.
Puteieditamascadecanalalphafolosindinstrumenteledecolorat,instrumenteledeeditareifiltre.
Puteistransformaicanalelealfancanaledeculoarespecial.

62

4.INTREAGAGAMDEAJUSTRIAUNEIIMAGINI(IMAGE>ADJUSTMENS)

Dintremodificrileieditrileposibileasupraunei
fotografiidigitale,ceamaiimportanticeamai
evidentestereprezentatdecoreciileasupra
culorilor.
Nimic nu poate fi mai neplcut dect culorile incorecte
sau neechilibrate. Acordaiv timp i editai cu atenie
imaginile. Cu puin exerciiu, vei putea s facei
coreciilemultmairapid

ConceptulHistogrameiicumajutaceastanevaluareauneiimaginintermeniirealizriiajustrilor
detonalitateicorecieitonurilor

ntroimagineRGBconine256tonalitisauniveluridegripefiecarecanalnparte.Nivelul0va
reprezentanegrul,iar256albul.
Dacunpixelarevaloareatonal30putemspunecaacestaesteunpixelntunecat,dacareovaloare
de200putemspunecesteunpixeldeschis.

Window>Histogram

PaletaHistogrameiconinetoateinformaiiledespreimagineapecare
oaveideschis.nparteastngseaflpixeliiintunecoi,npartea
dreaptceideschii,iarntreacetiaseafltonuriledemijlocsaugri
uriledemijloc.Analizndgraficulhistogramei,analizminformaia
coninutdeimagine,nfunciedecantitateadepixeliinchii,deschii
iatonurilordemijlocpecarehistogramaoafieaz.Histogramaeste
ocalemultmaiprecisdeacitioimagine.Estefoarteutilatuncicndfolosimoricaredincomanda
ajustriiimaginii.(Image>Adjustments)
InaceastversiuneCS2,avemacceslapaletaHistogrameinmodpermanent.

Photoshopconine3unelteputernicenarsenalulluipentruarealizacoreciadetonuri.Acesteasunt
Levels(Niveluri),Curves(Curbele)iceeacesenumeteShadow/Highlight(lumini/umbre).

63

Levels

ImportaioimaginenprogramulPhotoshop.

AccesaicomandaLevelsdinmeniulImage>
Adjustments>Levelssauutilizndcomandascurt
Ctrl+L.Sanalizmhistogramaimaginii:tonalitile
nchiseindicatedetriunghiulnegru,tonalitiledeshise,
indicatedetriunghiulalbigriuriledemijloc,semnalate
detriunghiulgri.

Dinaceasthistogramputeiobservacimagineanuarecuadevratvaloridealb,icexistmai
mulipixelidetonalitatenchis.PrinutilizareacomenziiLevelssevastabiliunpunctrealdealbiun
punctrealdenegru.
Apsaiperndpetriunghiurilealb,respectivnegruiaduceilenspretonuriledemijloc,undencepcu
adevratsexistepixeli,pentruaajustatonalitilenchiseideschise.Triunghiulgrisevamodifican
funciedeaceasta,pentrucvancercasstabileascpunctuldemiglocdintrealbsinegru.
Putemstabilidacdorimcagriuriledemijlocsfiemaiinchisesaumaideschise,deplasndtriunghiul
gri.

BifndsaudebifndcsuaPreview,puteiprevizualizaimagineanainteiduprealizareaajustrilor.

64

AjustareanpaletaLevelspoatefifcutpefiecare
canaldeculoarenparteR,G,B.

Esteotehnicnonliniar,ceeacenseamnc,
ajustndniveluldealb,niveluldenegrunuvafi
afectat,caincazulcomenziiBrightnesandContrast,
astfelnctluminozitateapoateficontrolat
independentdeumbre,iviceversa.

Curves

CurvesesteunuldincelemaiputerniceimaipuinneleseinstrumentedinPhotoshop.Deieste
rareorifolositdectrenceptori,elpoatenlocuicusuccesmaitoatecelelaltedialoguridesubmeniul
Image>Adjustments.

ImportaioimaginenprogramulPhotoshop.

AccesaicomandaCurvesdinmeniulImage>Adjustments>Curvessauaccesndcomandascurt
Ctrl+M
Graficuldincasetreprezintintensitatealuminoasatonurilordinfotografie.Peorizontalavem
tonuriledinfotografiaoriginal(delanchisnstngaladeschisndreapta),iarpeverticalavem
tonuriledinfotografiarezultat(delanchisjosladeschissus).

ImaginaivgraficulLevelsaezatobliccupunctulnegruncolulstngajos,celalbncoluldreapta
susipunctuldemijloc.DiferenamajordintreLevelsiCurvesesteaceeacorientareaorizontala
graficuluihistogrameiafostpusnunghi[vezidiagonalacestrbategraficulncasetadedialogCurves].

65

Iarnlocsaveidoar3punctedecontrol,cancazulLevels,aveiposibilitateadeasetapnla16
diferitepunctedecontrol.

Faceiclickncentruldiagonaleipentruastabili.Observaicapareunpunctdecontrol,punctulpentru
griuldemijloc.Dacduceiperpendicularepeceledouaxeveiobservacacestpunctcorespunde
tonurilordeintensitatemedieattnfotografiaoriginal(orinzontal)ctinfotografiarezultat
(vertical)..AcumgraficulnuestealtcevadectoreplicagraficuluicomenziiLevels,cu3punctede
control.Putemstabilideasemneaaltepunctedecontrol.

Acestepunctepotfieditateindividual.Clickpefiecarepunctstabilitnparteimicailpentruaajusta
nivelurile,deschiseiceledemijloc..urmriigraficuldinpaletahistogrameipentruaaveaovederemai
claraceeacesentmpl.Dacdoriistergeiunpunct,clickpeacestapentrualselecta,apoi
apsaitastaDelete.

Curvesdposibilitateauneiflexibilitimaimarinajustareadintretonuri.
Puteiefectuaastfeldecoreciipentreagaimagine,saupefiecarecanalnparte:RGB.

66

Shadow/Highlight

Uneori,ncondiiideosebitedeiluminare,fotografiilenoastrenuiesfoartebine.ncontralumin,
deseorisuntempuinsituaiadeaalegeluminilesauumbrele,sacrificndulepecelelalte.Putem
corectaimaginea,prinutilizareainstrumentuluiShadows/Highlights.
Aceastcomandoferposibilitateaajustriiseparateatonurilornchiseiacelordeschise.

Importaioimagine.DeschideicomandaShadow/Highlight(Image>Adjustments>Shadow/Highlight)
EstebinesbifmcasetelePreviewiShowMoreOptions.Primacasetactualizeazimediatafiarea
imaginiiiputemvedeaefectulcomenzilornoastre.Adouacasetneoferopiunifinedeajustare.
CaseteleShadows,respectivHighlightssuntprevzutecucte3
cursoare:Amount,TonalWidthiRadius.
CursorulAmountregleazintensitateaefectului.
CursorulTonalWidthcontroleazamplitudineatonurilordeumbrece
vorfimodificate.Valorilemicimodificdoarzonelefoartentunecate,
valorilemaimariafecteazizonedetonalitimaideschise.Valorile
marivormodificaigriurilemijlocii.
Radiussereferlanumruldepixelinconjurtoridecaresevaine
seamalacalculareamodificarilorasupraunuipunctidecilamrimea
zoneicarevafimodificat.Unradiusmarevaducelamodificripearii
maimari.

CasetaAdjustmentsconinecursoarele:
ColorCorrectionalcruiefectesteexplicatdedenumire;modificareaumbrelorpoateafectanuanele
deculori;ColorCorrectionpermiteremediereanuanelor(trebuiesobservmcuatenie,maiales
culoareapielii).
MidtoneContrastcndluminmumbrele,scadecontrastulimaginiiiestenevoiedeajustarea
contrastului;acestcursorpoateaveacaefectntunecareaumbreloriluminarealuminilor,aanct
trebuieprocedatcumultatenie.
BlackClipiWhiteClipuneleimprimantenupotreproducediferenelemicidenuanedinunbrele
adnciidinluminilestrlucitoare.Deiimagineaconineinformaiinintervalul0255pefiecare
culoare(sau0100%),imprimanteleuzualereproduccorectnintervalul(aproximativ)10240(5
95%).nmodobinuitPhotoshopcompenseazpuncteledenegruidealb,darebinestestainainte.
Ajustndnivelulumbrelorvorfiafectaidoarpixeliidetonalitinchise,deasemenea,ajustndnivelul
luminilor,vorfiafectaidoarpixeliiluminoi.

Atenie :aplicareanexcesaunorcorecturipoateducelaapariiadehalourilagraniadintrezonele
ntunecoaseiceleluminoase.

67

AutoLevels,AutoContrast,AutoColor

ComandaAutoLevels(Niveluriautomate)ajusteazautomatpunctulalbinegrudintroimagine.
FolosindAutoLevelsmrimcontrastuluneiimaginintructvalorilepixelilorsuntdilatate.(Image>
Adjustments>AutoLevels).

AutoContrastajusteazautomatcontrastuluneiimagini.
AutoContrastpoatembuntinfiareamultorimaginifotograficesauntonuricontinue.Nu
mbunteteiimaginilenculoriplate.(Image>Adjustments>AutoContrast)
ComandaAutoColorajusteazcontrastuliculoareauneiimaginianalizndimagineapentruaidentifica
umbrele,griuriledemijlocipuncteluminoase.(Image>Adjustments>AutoColor).

ImagineaoriginalAutoLevelsAutoContrastAutoColor

ColorBalance

Vomvedeancontinuarecumsepoateajustabalanadeculoareaauneiimagini,aducndomaimult
spreparteacaldsaureceaspectrumuluiculorilor.

Deschideioimaginenfereastradelucru.Vomrciivomnclziaceastimaginefolosindcontrolul
balaneideculoare,pecareputeisoaccesaidinmeniulImage>Adjustments>ColorBalance
[Ctrl+B].

68

Sevadeschidecasetadedialogaacesteicomenzi.

VomajustanivelurilleCyanRed[CyanRou]iYellowBlue[GalbenAlbastru],acesteafiind
nuanelecareafecteaztonurilereciicelecaldentroimagine.

Pentruanclzitemperaturaculorilortemperatura
culorilor,introduceinprimacasetaaCollorLevel
[niveluluideculoare],corespunztoareCyanRed
valoareapozitivde25,iarnultima,
corespunztoareYellowBlueaceeaivaloare,ns
negativ25,pentruaputearealizaobalana
culoriimaiprecis.

Pentruarcitemperaturadeculoare,introduceiovaloarenegativnprimacsu,30spreexemplu,
iaceeaivaloare,darpozitiv,pentruniveluriledeculoareYellowBlue,30.

*Seintroducedeobiceiaceeaivaloarepozitivinegativ,pentrucsencearcmereuobalanaculorilorpeambelepri
alespectrumului,deundeinumelecomenziiColorBalance.

*Valorileintrodusesuntdoarpentruaartacumfuncioneazaceastcomand,ipentruaputeaobservadiferena
temperaturiideculoare

PrinColorBalanceaveicontrolasupratuturoraspectelorimaginiicumsuntumbrele[shadows],
luminile[highlights]itonuriledemijloc[midtones]nmodindividual.

nexemplulceurmeazaufostfcuteajustripentrutonuriledemijloc.Esteposibilsdoriiiajustarea
separataluminilor.PentruaceastabifaiHighlightsiintroduceinoivalori.ncercaiacelailucru
pentruumbre,bifndShadows.

69

Brightness/Contrast

ComandaBrightness/Contrastvpermitesoperaiajustrisimplealegameitonaleauneiimagini.
SpredeosebiredeCurves(Curbe)iLevels(Niveluri),careaplicajustriproporionale(nonliniare)
pixeliloruneiimagini,Brightness/Contrastopereazaceeaicantitatedeajustrifiecruipixel(o
ajustareliniar).

Importaioimaginenfereastradelucru.AlegeiImage>Adjustments>Brightness/Contrastpentrua
deschidecasetadedialogacomenzii.Mutaicursorulpentruaajustaluminozitateaicontrastul.

Micareacursoruluictrestngascadenivelul,iar
mutareasactredreaptalmrete.Numruldin
dreaptafiecruicursorreflectluminozitateasau
valoareaconstrastului.Valorilepotvariantre100
i+100

ComandaBrightness/Contrastnuesterecomandatpentruobinereaunuirezultatdenaltacalitate
pentrucapoateaveadreptconsecinpierdereadetaliilorimaginiiajustate.

Hue/Saturation(Nuan/Saturaie)

ComandaHue/Saturation(Nuan/Saturaie)vpermites
ajustatinuana,saturaiailuminozitateauneicomponentede
culoarespecificeauneiimagini,sausajustaisimultantoate
culorileuneiimagini.

70

Importaioimaginenfereastradelucru.AlegeiImage>Adjustments>Hue/Saturationpentrua
deschidecasetadedialogacomenzii.[Ctrl+U]

AlegeticareculoridoritisaleajustatifolosindmeniulflotantEdit:

AlegetiMasterpentruaajustatoateculorileodat.Alegeiuna
dintregamelepredefinitedeculoarelistatepentruculoareape
caredoriisoajustati.Sauluaiomostrdeculoareutiliznd
unealtaEyedropper.

Pentrunuanta(Hue),introducetiovaloaresauajustaicursorulpncesunteisatisfcutdeculori.
Valorileafiatencasuadetextreflectnumruldegradederotaiedelaculoareaoriginalapixelilor.
Ovaloarepozitivindicorotaiensensulacelordeceasornic;ovaloarenegativ,orotaiensens
invers.Valorilepotvariantre180i+180.

Pentrusaturaie(Saturation),introduceiovaloaresaumutai
cursorulctredreaptapentruacretesaturaia,sauctrestnga,
pentruaodiminua.

Culoareasemicdelasauctrecentrulroiiculorilor.Valoarea
poatevariantre100(procentajdedesaturare,culorimaiterne)
panala+100(procentajdecretereasaturaiei).

Pentruluminozitate(Lightness),introduceiovaloaresaumicaicursorulctredreaptapentruacrete
luminozitatea(adugndalbuneiculori)sauctrestngapentruaodiminua(adaugnegruuneiculori).
Valorilepotvariantre100(procentajdenegru)i+100(procentajdealb).

ApasatibutonulResetpentruaanulaosetarencasuadedialogHue/Saturation.CutastaAltapsat
faceiclickpebutonulResetpentruaanulatoatemodificrileiarevenilastareainiialaimaginii.

71

Desaturate

ComandaDesaturateconverteteoimaginecolornvaloridegriuri(Grayscale),darlasimaginean
acelaimoddeculoare.Spreexemplu,elatribuievaloriegalederou,verdeialbastrufiecaruipixel
dintroimagineRGB.Valoareadeluminozitateafiecruipixelnuseschimb.
ImportaioimagineiaplicaicomandadinmeniulImage>Adjustments>Desaturate.

MatchColor

ComandaMatchColorpotriveteculorintremaimulteimagini,ntrestraturimultiple,sauntre
multipleseleciideculoare.Permitedeasemeneaajustareaculoriloruneiimaginiprinschimbarea
luminozitii,agameicromaticeineutralizareaaspectuluiuneiculori.Aceastcomandfuncioneaz
doarnmodulRGB.
AtuncicndfolosiicomandaMatchColor,indicatoruldevineunealtaEyedropper.

ComandaMatchColorajusteazculorileuneiimaginisurscucelealealteiimagini.Aceastaeste
folositoratuncicndncercmsoferimoanumitcoerenculorilordinmaimultefotografii.

GradientMap
ComandaGradientMapcartografiazgamadegriuriauneiimagininnuaneleuneiculorideumplere
gradualspecificat.Dacsetm,spreexemplu,otranziiegradualntredouculori,umbreleimaginii
sunttradusenunuldincapetelecromaticealeculoriideumpleregradual,puncteleluminoasen
culoareadelacellaltcapt,iartonurileintermediaresuntreprezentatecagradaiintreacestea.
DeschideioimagineiaccesaidinmeniuImage
>Adjustments>GradientMap
Vaapreacasetadedialogacomenzii:

Specificaitipuldeculoaredeumpleregradualpe
caredoriisoutilizaiaccesndmeniulflotanti
apsndclick.

Puteincrcaalteculorigradualepredefinite,saucreaaltelenoi.

72

SelectiveColor

CoreciaSelectiveColornepermitesmodificmcantitateadeculorisecundarenoricaredinculorire
primaredinimagine,selectiv,fraafectacelelalteculoriprimare.Deexempluputemscdeacantitatea
decyannnuanadeverde(verdeleesteoculoareconpusdinalbastruigalben,fraafectacyanul
dinnuanadealbastru.ComandaacastaestefolositattnmoduldeculoareRGBctinCMYK.
naintedeaaccesacomandatrebuiesneasigurmcnpaletadeChannelscanalulcompoziteste
vizibiliselectat.

Image>Adjustments>SelectiveColorsau
Layer>NewAdjustmentLayer>SelectiveColor

AlegeidinimaginecuajutorulcursoruluitransformatnEyedropToolculoareapecaredoriiso
schimbai,princomandaclick,saualegeiculoareadinmeniulpredefinitColor,nparteadesusacasetei
dedialogSelectiveColors.

PentrumetodadelucruselctaiunadinopiunileRelativesauAbsolute,n
funciedeariacromaticpecaredoriisacionai(Relativeschimb
cantitateaexistentdemagenta,yellowsaublack,cuprocentajpetotal,
Absoluteacioneazpevaloriabsolute)
Micai cursoarele pentru a modifica, avnd opiunea de Preview bifat
pentruavedeatransformrile.

Deasemenea,putemsalvasauimportasetuldemodificriefectuate,prinbutoaneledeLoad...iSave...

73

Channelmixer

CuChannelMixersepotrealizaimaginigrayscaledecalitate,prin
alegereaprocentajuluifolositdefiecrecanaldeculoare.De
asemeneaestefolositinfotografiasepiasaualtetipuride
fotografiialteratecromatic.Canaleledeculoaresuntimagini
grayscalereprezentndvaloareatonalaculorilorcomponente
(RGBsauCMYK).FolosindChannelMixeradugmsauextragem
informaiagrayscaledepeuncanalsursioadugmcanalului
selectat.

Photofilter

PhotoFilteresteunadinposibilitiledeacorectabalansulpe
albgreit,darpoatefifolositipentruadaodominande
culoareimaginii,acionndcaunnoulayertransparent
colorat.
Meniulcaseteiareopiunidesetareatipuluidefiltru,de
culoareasaidereglareadensitii.CuopiuneaPreview
aleas,bifndsaudebifndPreserveLuminosity,observm
felulncareacestfiltruacioneaz(fieacoperuniform
imagineadacPreserveLuminosityestedebifat,fieafecteaz
doarzoneledetonurinchiseimedii,lsndpecelealbe
luminate.

Image>Adjustments>PhotoFilter

74

Exposure

Caseta dee dialog Expo


osure este peentru a face ajustri tonaale n
specialpentruimaginileHDR,darlu
ucreazicu imaginide8
8i16
bii.
Modificrile
i fcute sun
nt de tip lineear pe ntreagga gam de culori
dinimagin
ne.

ImportaioimaginenprogramulAd
dobePhotosh
hop.

A
>Exposure
Image>Adjustments

a regla extrem
mitile scriii tonale a lum
minilor i care afecteaz foarte
f
Avem opiunile Exposure pentru a
puinpeccelentunecaate;Offsetcarentunecttonurileinchisseipecele mediidinimaaginefraaafecta
peceleluminoase;Gam
mmapentrudefinireagam
meitonale.
ntului Eyedrop putem selecta care anume ton din imagine s fie modificat,
Cu ajutorrul instrumen
instrumen
ntfolositdecceicumaimu
ultexperiennacestsofft.

75

Invert

Image>Adjustmets>Invert
Aceastacomandtransformimagineaoriginalntroimaginenegativ,asemenipeliculeidefilm
fotografic,dupdevelopare.

Equalize

ComandaEqualizeredistribuievalorile
luminoasealepixelilorpentruaavea
reprezentareacompletascaleivalorilor
luminoase,transformndvaloareaceamai
luminoasdinimaginenalb,iarpecele
ntunecatennergu.Esteindicatfolosirea
comenziiEqualizencombinaiecupaleta
Histogram.

Putemacionaasupraintregiiimaginisauputemfaceoseleciepeea,dupcare:
Image>Adjustments>Equalize
idouopiunidacamfcutoselcie: EqualizeSelectedAreaOnly(aciunea selimiteazdoarlayona
selectat)iEqualizeEntireImageBasedOnSelectedArea(acioneaznfunciedeinformaiapixelilor
selectai.

76

Posterize

Posterizelucreazcunumruldetonuridinimagine.Pentrufiecarecanaldecoloaredinimagineel
asigneaznumruldenivelepecarenoilsetmncasetaluideopiuni.Astfel,pentrudouniveluri
tonaleasignateuneiimaginiRGB,elvacreaoimaginenaseculori(doupentrufiecarecanalR,G,B)
Comandaestefolositpentrudiferiteefectespeciale.

Image>Adjustments>Posterize,introducemnumruldoriticlickOK

Variations

Cucomenziledebazdecaredispune,fereastraVariationsindic
maimulteposibilitideschimbareatonurilordeculoaren
imagine,fielanivelulcelorntunecate,medii,luminatesau
suprasaturate.

77

PHOTOSHOPIPOSIBILITILELUI

FILTRELEIEFECTELEDIGITALE
Filtrele(formulematematice(numitealgoritmi),carelaaplicareantroimagine,executoanumit
sarcin) potfifolositepentruambuntisauaadugaefectevizualenfotografii.Filtreleputerniceduc
laimaginipreciseiclare.Filtreleceoasevajutscreaiefectecumarfiprofunzimeacmpuluiis
combinaianumitezonedinimagine.Filtreleartisticeadaugtextur,culoare,tuedepensulimulte
alteefectevizuale.
FiltrelenPhotoshoppotfiutilizatepentrumbuntireaimaginilorsaupentruobinereaunorefecte
artisticepeacestea.
Toatemetodeledeprelucrareaimaginiidigitale,indiferentdacaciuneaconstnretuarealorsau
aplicareadeefectespeciale,genereazunsistemrasterizat,caredinpunctdevederematematicesteo
matrice,undepixelii(=ptratelecareformeazimagineabitmap)primescvalorinfunciedeculoareai
luminozitatealor.Fiecarepixelareoculoareconstantpentreagaluisuprafa,culoareceeste
memoratdecalculatorsubformauneivalori.Culorilefolositenimaginiledigitalesegrupeaznpalete
deculori.
Aplicareadefiltresefacedifereniat,nfunciedetipullayeruluisaudealtecaracteristici:

Filtreleseaplicdoarpelayereleactiveivizibilesaupeselecii
Pentruimaginilede8biipecanal(24bii),majoritateafiltrelorpotfiaplicateprinfereastra
FilterGallery
FiltrelenupotfiaplicatenmodulBitmapsauIndexedcolor
UnelefiltresuntfuncionaledoarnmodulRGB
Toatefiltrelepotfiaplicatepeimaginide8bii.

Exemplu:urmtoarelefiltrepotfiaplicateipeimaginide16bii:Liquify,AverageBlur,BilateralBlur,
Blur,BlurMore,BoxBlur,GaussianBlur,LensBlur,MotionBlur,RadialBlur,SampledBlur,Lens
Correction,AddNoise,Despeckle,Dust&Scratches,Median,ReduceNoise,Fibers,LensFlare,Sharpen,
SharpenEdges,SharpenMore,SmartSharpen,UnsharpMask,Emboss,FindEdges,Solarize,De
Interlace,NTSCColors,Custom,HighPass,Maximum,Minimum,iOffset.
Exemplu:urmtoarelefiltrepotfiaplicateipeimaginide32bii::AverageBlur,BilateralBlur,BoxBlur,
GaussianBlur,MotionBlur,RadialBlur,SampledBlur,AddNoise,Fibers,LensFlare,SmartSharpen,
UnsharpMask,DeInterlace,NTSCColors,HighPass,iOffset.
Deasemeneaputemcompletaposibilitileprogramuluiprininstalareadediferitepluginuri.
nmomentulncarencepemlucrulpeoimagine,esteindicatspstrmocopieaoriginalului,fieprin
duplicareafiieruluinAdobePhotoshop(nmeniulprincipal:Image>Duplicate>iredenumimcopia
creat),fiesalvnduosubunaltnumepespaiulharddiscului,fieprinclickdreaptapebaraimaginiii
alegereacomenyiideDuplicate).

78

MeniulFilteroferopaletfoartelargdemoduriiopiunidefiltrare.Strecemdecilaanaliza
individualaacestora.
Aplicareadefiltrepoateduramaimulttimp,nfunciede
dimensiuneaimaginii,coplexitateaefectuluiiconfiguraia
hardwareacomputerului.
Pentruaaplicaunfiltrupeintreagasuprafaalayerului,ne
asigurmcaacestaesteselectat,saucseleciaexistentestecea
dorit.ApoialegemdinmeniulPhotoshop:Filter>iefectuldorit.
Dacocasetdedialogsevadeschide,nseamncefectulnu
poatefiaplicatpeimagineaselectat,datoritunuiadimmotivele
specificateanterior.

GaleriadeFiltre
AdobePhotoshop>Filter>FilterGallery>alegemfiltre>clickOK
FelulncareesterealizatfereastradedisplayaFilterGallerypermitevizualizareamodificrilornudoar
nmomentulvalidriiaciunii,cichiarntimpullucrului.
zonadevizualizare
meniuldeopiunifiltre
imaginilenminiaturpentru
previzualizareaefectului
meniulpopupaltipurilordefiltrepentru
ceicarecunoscefectele
opiunilepropriifiecruifiltru
listafiltreloraplicate,pentrurearanjare,
reeditare,ascundere,sautergere

79

DescriereaFiltrelor
ArtisticFilterogamfoartelargdetransformripotfiaplicateimaginiisauunorparidinea.
Filtrelepotfiaplicatenordineaselectriilor.Rearanjarealorsefaceprintragereaunuiadeasupra
altoraaplicate,ceeaceducelaocutotulaltreprezentare.Simbolulochiuluiascndesauafieaz
efectul.Simbolulcodegunoi(RecycleBin)tergefiltreleaplicateinedorite.
Ulterior,putemcontrolaacestefect(precumipecele
deExtract,LiquifyiBrushStrokes)princomandaFade
dinmeniulEdit.Rezultatulesteacelaidacaplicm
efectulpeunlayerseparatiischimbmopacitatea.

Exemple:
Cutoutcreazimpresiacimagineaafostcontruitdinbucibrutedehrtiecolorat
DryBrushpicteazmarginileimaginiifolosindtehnicauscatdecolorare,simplificimaginereducnd
ariacromaticaimaginiilaculorileprimare.
FilmGrainaplicunpatternuniformtonurilorntunecateitonurilormedii.Tonurileluminatevor
apreasaturate.Filtrulpoatefifolositpentruuniformizareauneiimaginicompusedinmaimultelayere
nefinisate.
Frescopictezoimaginentehnicadepicturalfresco
NeonGlowadaugtipuridiferitetipuridestrluciriobiectelordinimagine.Seselecteazculoarea
doritdinpaletacolorpicker.

80

PaintDaubscuogamvariatdedimensiunialeinstrumentuluipensul,idiferiteposibilitide
pictare:Simple,LightRough,DarkRough,WideSharp,WideBlurryiSparkle.
PlasticWrapacoperimagineacuunefectdeplasticlucios,accentundzonelecudetalii.
RoughPastelsaplicpeimaginegrafismedetippastelsaucret,peunfundaltexturat
Spongecreazimaginicuzonefoartetexturateiculoricontrastante,simulndopicturcuburetele.
Watercolortransformimagineanstilulpicturiideacuarel,simplificnddetaliileipealocuri
saturndculorile.Etc.
BlurFilterestompeazzonelencareesteaplicat(pentreagasuprafasauselectiv),crendefectul
dencea.

Maimulteopiunialeefectuluinseamnomaimareprecizieiacuratee:
BluriBlurMorereduc,cuintensitatediferit,contrastuldintrepixeliivecini,nzoneledinimagine
undeaparschimbrisemnificativedeculoare
GaussianBlurpentruatenuareacontrastuluidintrepixelisefoloseteecuaialuiGauss
RadialBluraredouopiuni:Spinefectueazoestomparecarearatdeparcimagineasarnvrti
njurulunuipunctfix,aflatncentrulsu;Zoomoferefectulprodusdeunaparatipoteticde
mrit/micorataplicatasupraimaginii
SmartBluratenueazcontrastulninteriorulunorregiunidepixeli,pecareledelimiteazpebaza
asemnriipixelilor
MotionBlurpoatecrealiniilecesugereazmicareaiaparnspateleobiecteloraflatenvitezmare,
nmomentulfotografierii.
LensBlurpermitecontrolareaefectuluideestomparencelemaimicidetalii,porninddelacalitatea
bluruluipnlacreareaunuizgomotpeimagine,fraafectaculoarea.

BrushStrokescreazefectuldeplasticitatesaupictur,prinfolosireadiferitelorpensuleipensulaii.
Uneleadauggranulaie,culoare,zgomot,detaliipemarginisautexturi.Toateacesteefectepotfi
aplicateprinFilterGallery.

81

Rendercreazforme3D,paternuridenori,paternuriderefracieisimuleazreflexiideluminn
imagine.Potficreateastfelobiecte3D(cuburi,sfere,cilindri).
Cloudsgenereazunpaternuniformdevaporifolosindusedevalorialeatoriicarevariazcromatic
ntreculoriledinfundaliceledinprimplan.Filter>Render>Clouds.Folosireaacestuiefectnlocuiete
imagineaoriginal.
DifferenceCloudsfolosetevalorigeneratealeatoriu,asemenifiltruluiClouds.Daracestfiltru
combinimagineadevaporicupixeliiimaginiioriginale.
LensFlaresimuleazrefraciacauzatdeluminaincidentpeolentildeobiectiv.Putemspecifica
locaia,intensitateaidireciaei.
LightingEffectspermiterealizareaunorefectedelumindirecionatdetipspot,uniformsau
direcionat,prin17stilurideiluminareipatruseturideproprietialeluminii.Deasemeneasepot
utilizatexturigrayscale(bumpmaps)pentruaobineefectul3D.
Sharpencontureazimaginileestompateprincretereacontrastuluilanivelulpixelilor
Sharpengsetezoneledinimagineundeexistmodificrisemnificativedeculoare(ex.marginileunui
obiect)imretecontrastulntrepixelicomponeni
SharpenMorefaceacelailucru,darcuointensitatemaimare,caicumsaraplicaSharpendedou
ori
SharpenEdgesnuafecteazntreagaimagine,cidoarzonelecarereprezintmarginideobiecte
UnsharpMasklocalizeazdoipixelivecinicuodiferenavalorilorstrlucirilorpecareospecificaii
mretecontrastullorcuocantitatepecareospecificai.

SmartSharpenareacelaiefectdarcontrolulgraficianulasupraimaginiietotal.
Sketchadugareadetexturipeimagine,fiepentruunefect3D,fiepentruplasticitate(BasRelief
pentruascoatenevidenreliefulimagininii,porninddelazoneleluminteintunecate;Chalk&
Charcoalredeseneaztonurilemediiiceleluminoase,peunfundalnchis.Cuefectdecrbunei
cret;Charcoalcreazefectuldeposterizare;Chromeredsuprafaacuimpresiedepolizare,dup
aceeautemfolosicomandaLevelspentrumaimultcontrastpeimagine,ContCrayonfoloste
culoriledinprimplanpentruzonelentunecateipeceledinfundalpentruluminozitate;GraphicPen
liniifinepentruaaccentuadetaliiledintroimagine,nspecialpentruimaginilescanate;Halftone
Patternsimuleazefectuldehalftone,peogamlargdegriuri;NotePaperimagineaapareca
tipritpehrtierealizatmanual;Photocopyefectuldefotocopiereetc.)
Darlucrucufiltrepresupunenintedetoateexperimentarealoritrecereanpractic.Faceiscurte
aplicaiipentrufiecaredintreelepentruavedeaaciunealoripentruactigandemnare.

82

ACIUNIIEFECTECOMPLEXENA
ABOBEPHOTO
OSHOPCS2
erioare,Adob
bePhotoshop
pCS2introduccectevacom
menzifoarteu
utileicompllexe,
Fadeveersiunileante
ncompleetarelaceeacceeradejaofferit:AbobeB
Bridgepecarredejalamsttudiat,coman
ndaVanishing
Point,ImaageWarp,No
oiseReductio
on,SpotHealingBrush,On
neclickEyeR
Reduction,Op
pticallens
Correction,SmartSharpenetc.
deaavantajellelor.
Sanalizmindividualuneledineleepentruaved
VanishinggPoint

Iatdeciffelulncare,d
datoritacesttuiinstrumen
ntputemsaaccentumsausaexagerm
m
monumettalitateauneicldiri.nsinacestsittuaiesuntem
mconstrnid
detipuldeim
magine,dac
elementelecomponen
ntenelassfolosiminstrumentulVan
nishingPoint.
nt>meniulde
eopiunialeintrumentului
Filter>VaanishingPoin

n
nfereastraVaanishingPoint,meniulestee
fo
oarteuornavigabil:
unmarqueeto
oolpentruaccreareeauade
perspectiv,dacnualegem
munapredeffinit,
unstamptoollpentruamu
ultiplica
su
uprafeelenperspectiv,brushtoolcaare
acioneazideenticdarprindesenmanuaal,
ol,eyedroppe
ertoolpentru
u
trransformtoo
co
ontrolulculorrii,handtoolpentrunaviggare
pepaginizo
oompentrum
magnifiere.

83

ImageWaarp

delucruCusttomalintrum
mentului
Edit>Traansform>Waarp>meniuld
nmeniuavemposibiliitateadeaaleegetipuldeW
Warp,nfuncciedeformaobiectelorpeecare
lefolosim
m.Astfel,dacvommpacchetauncilin
ndruntrotexturdeflorivomfolosi
opiuneadeArc(simplu,Lowersau
uUpper),nfu
unciedepersspectivaobieectului,prin
tragereaideplasareapuncteloran
ncor.
Esteunin
nstrumentideealpentrucreeareadeimagginidigitalepublicitare,daarnunumai.

SpotHeaalingBrush
SegsetteinToolboxx,impreuncuStampTToolndeprteezzonediniimagine
recrendu
uo.SpredeosebiredeStaampToolcareemultiplicp
princopiere,SSpotHealingBrushacioneeaz
calculndinformaian
nfunciedep
pixeliidinjur...Astfel,nimagineadat,anlocuitbarrcatexturidin
n
jurulei,caalculndlumiina,texturaiforma.

Instrumen
ntulOneclickkEyeReduction
Cufoarttemareuurinputemndeprtapunccteleroiicarese
formeazzpepupiln
nmomentulncarefotogrrafiemfolosin
nd
bliulsauunaparatfotograficcareenudospuneedefunciade
RedEyeReductionFllash.Instrumeentulacestaffuncioneazla
nivelulcculorii,desatu
urndtonurileederoupezzoneleselectate.

84

OpticalLensCorrection

nmeniuldenavigareFilter>Distort>LensCorrectiongsimaceast
comandcarenepermitescorectmsubtildistorsiuniledeperspectiv
careaparnmomentulfolosiriiunuiobiectivsuperangularsaufisheye,
cnddistanaaparatuluidefotografiatfadesubiectestefoartemic.
Nouafereastrconinndmeniulinstrumentului,estealctuitdinmai
multezone:zonadevizualizare,obarverticaldeinstrumenten
stnga,baraiopiunipentrustatusnparteainferioariunmeniu
complexdeaciunindreaptacareseacceseazprinmutareacursoarelor.
Putemcorectadistorsiaimaginii,aberaiilecromaticecareauaprutn
timpulfotografierii,efectuldevignetare(nfotografieacestanseamn
apariiaunuihalountunecatpemarginileimaginii,datoratefolosiriiunui
parasolarncombinaiecuunzoomputernic,etc.),perspectivaverticali
ceaorizontalsauputemajustacolurilecareaparduptoateaceste
transformridigitale.

InstrumentulLiquify...(Lichefiere)
Acestfiltrupermitesrotim,sdistorsionmprintragere,sdeformmprinntinderesaureflexieo
zondintroimaginesauimagineantreag.Sepotfacemodificrisubtilesaudemareimpact,ceeace
facedinacestinstrumentsfieattpentruretuarectipentrucreere.Avantajulluimaiconstin
fatulcpoatefiaplicatattpeimaginilede8biictipecelede16.
Intrumenteledeopiuniireglajeformalesuntmultiple.Astfelbaradinstngaacceseazmaimulte
instanealeLiquifyTool(ForwardWarpTool,ReconstructTool,TwirlClockwiseTool,TurbulenceTool
etc.)iarcasetadindreaptaprezintopiunileindividualealeinstanelor.Putemmodificadimensiunile
instrumentuluifolosit,tipuriledemtiaplicateiculoarealor,layerele.

85

Creareadepatternuri
InstrumentulPatternMakertaieireasambleazprinmultiplicaremodularoimagine.

nacestcazsapornitdelaimaginea
mrului,iarprogramulagenerat9tipuride
patternuri.

Rezultatulsepoateobineprindoumetodedelucru:fieprinumplereaunuilayersauauneiseleciicu
oimaginepatterncarepoatefialctuitdintrunsingurmodulsaumultiplicrialeacestuia,fieprin
creareaunuipatternunitarisalvarealuicapresetpentrualtecompoziii.Datoritopiunilormultiple
alepaleteideopiuni,sepotgeneramaimultepatternuri,pnlagsireaceluimaipotrivit.

InstrumentulReduceNoise
Filter>Noise>ReduceNoise
Zgomotulaparenimaginedinmaimultemotive.Poatefotografiaafostfcutlaosensibilitatemai
ridicatafilmului,(ISO800deexemplu),poateaparatuldigitalnuafostsuficientdeperformantpentru
acaptacufineeiacurateeimaginea(deexempluunaparatde2Megapixeli),poatecondiiilede

86

iluminarenuaufostfavorabile(ntruncontextncarenuputemtransportaluminileperformantede
studio,iarsingurasursdeluminesteceaauneilumnri),saufolosimoimagineextrasdintroaltai
omagnifiemetc.Indiferentdemotive,unprofesionistnuacceptcaimagineapecareocreazs
depinddealifactoridectceialeideelnsui.ProgramulAdobePhotoshoprezolvntrooarecare
msuracestaspectinlturartefactelenedoriteprinmanipulareacanalelordecoloareipstrnd
detaliile.Opiuniledinaceastfereastrpermitcontrolulasupradetaliilor(PreserveDetails,Sharpen
Details),asupraartefactelor(RemoveJPEGArtifact)sauzgomotului(ReduceColorNoise)princeledou
moduridelucru:BasiciAdvance(modulAdvancelucreazlanivelulcanalelordeculoare).

SmartObjects
Acestinstrumentpresupuneposibilitateaintroduceriinimagineadetipbitmapaunorelementedetip
vectorialsauraster(bitmap).Imaginileimportateivorpstracaracteristicileoriginareirmn
editabile.ConvertireauneiimaginilaSmartObjectsefaceprin
convertireantreguluilayerpecareaceastaseafl.Avantajuleste:
putemefectuatransformrinondistructivecumarfiscalareaobiectelor
depeunlayerfrapierdecalitateaimaginii,importareafiierelordin
alteprograme(exemplu:Illustrator)ifolosirealorncompoziie,
putemaplicadiferitetransformri(stiluridelayere,opaciti,moduri
dewarpetc.)etc.
Layer>SmartObjects>NewSmartLayer>iopiuniledeeditaredinmeniu

87

SALVAREAIMAGINILORCREATENPROGRAMULADOBEPHOTOSHOP
nmomentulncarefinalizmproiectul,nurmnedectslstocmpeunsuportdigitalcarene
garanteazcinformaianusevapierdesubnicioform.Pedealtpartetrebuiesneasigurmc,n
timp,dacvomdorisreeditmunproiectmaivechisputemfaceacestlucrunprofunzime,inclusivla
nivelulstructuriidelayere.
File>SaveAs...
ProgramulAdobe
Photoshoppoatesalva
imaginilenmultiple
formatedeimagine,n
funciedenecesiti.
Astefl,dacavemunfiier
construitdinlayereivom
dorislreeditmnviitor
isnulcompresm
pentruapstracalitatealui
lamaxim,lvomsalvaca
.psd,adicformatul
Adobe.Dacdorims
salvmoimaginede
dimensiunimicipentrua
puteafitrimissau
ncrcatpeInternet,o
vomsalvain.jpeg,.jpg.Etc.
Formatelecelemaicunoscuteimaifolositesunt:.PSD,.BMP,.GIF,.JPEG,.PDF,.RAW,.TIFF.Fiecaredin
elearealteproprietiialtescopuri.
.PSDesteformatcaracteristicPhotoshopului;pstreazintacteieditabilelayerele,efectele,mtile
aplicate;suportfiieredemaxim2GBcamarime;poatefiredeschisdoarcuprogramulAdobe
Photoshop.
.BMPacestaesteformatuldeimaginepecaresistemuldeoperareWindowslrecunoate.
.GIFestedeobiceifolositpentruimaginilegraficenmodulIndexedColorsaunHTML(Hypertext
MarkupLanguage)saualteserviciionline;pstreaztransparenafiierelor;imaginilenmodurileRGB,
IndexedColor,Grayscale,BitmappotfisalvatenformatulCompuServeGIF,cunoscutsubnumelede
.GIF.ImagineavafiautomatconvertitnIndexedColor.
.JPEG(JointPhotographicExpertsGroup)acestformatestefoarteindicatpentrulimbajulHTMLsau
alteserviciionline;mrimeadatelorsedegenereazconsiderabillaacestformatdeimagine,

88

comprimareaJPEGnuestefrpierderi;lafiecarenousalvareaimaginiiJPEG,datelesunt
recomprimate,aceastanseamnndclafiecareprocesdesalvarecalitateaimaginiiscade.
.PDF(PortableDocumentFormat)pstreazfonturile,designulimaginii,componentelevectorialedar
ipecelebitmap,darelrmneunformatdedistribuie,nuunuldeprelucrareistocareaunuifiier
imagine;deasemenea,elpoatefiacesatidinalteaplicaiiAdobe,precumAdobeAcrobatsauAdobe
Reader;programulPhotoshopdeschideacesttipdefiierilconverteteautomatnraster.
.RAWmoduriledelucrupentruacestformatsuntattRGB,CMYK,GrayscalectiMultichannelsau
L.A.B.,darconvertirean.rawnupstreazstructurapelayere;oimaginestocatnformat.rawnueste
lafelcuceaimportat.rawdincameradigitalpentrucsauefectuatdejamodicrinconinutulei,
daracestformatrmneunulfolositornmomentulncaredimensiuneaimaginiidepete2GB.
.TIFF(TaggedImageFileFormat)estefolositmaialescnddocumentulsalvaturmeazsfieimportat
ntroaltaplicaie;esteindicatnprocesuldescanarepentrucpoatecreafiieredepnn4GB
dimensiune,carelaprintarevorfisuperiorcalitative;moduriledelucruale.tiffsunt:CMYK,RGB,Lab,
IndexedColor,GrayscaleiBitmap;pstreazstructurapelayereitransparena.

AlteformatedesalvarenAdobePhotoshopsunt:PhotoshopEPS,MacPaint,PCX,PICTFile,PIXAR,
PixelPaint,ScitexCT,Targa,LargeDocumentFormatPSB,PortableBitMap.

CasetadeSaveAs...,nfunciedeformatulalespuneladispoziiectevasetri:
AsACopysalveazocopieafiieruluicuacelainume,pespaiuldelucruDesktop
AlphaChannelssalveazodatcuimagineaiinformaiadepecanalelealfa
Layerssetareavapstrastructuradelayere
Annotationssepastreaztoatenoteleinformativedespreimagine
UseProofSetup,ICCProfile(Windows)creazundocumentncaresetriledeculoaresuntintacte
Thumbnail(Windows)salveazuniconpentrufiierulrespectiv
UseLowerCasetranscrieextensiafiieruluidinliterecapitalenliteremici.