Sunteți pe pagina 1din 5

IMOBIL LOCUINTE P+2E+ET.

TEHNIC PARTIAL SI IMPREJMUIRE

Memoriu tehnic general

Denumirea obiectivului de investitie si scopul lucrarii:


IMOBIL
LOCUINTE
P+2E+ET.TEHNIC
PARTIAL
IMPREJMUIRE
Amplasament:
Titularul investitiei :
Beneficiarul investitiei:
Proiectant general :
Data elaborarii:
Faza:Certificat de Urbanism

Continutul documentatiei pentru Certificat de Urbanism:

SI

IMOBIL LOCUINTE P+2E+ET.TEHNIC PARTIAL SI IMPREJMUIRE


Piese scrise:
1.Memoriu de arhitectura
Piese desenate:
ARHITECTURA:
1.Plan de incadrare in zona
1:5000
2.Plan de situatie
1:200

Baza de proiectare:
-tema data de beneficiar

1.Date generale
1.01.Obiectul proiectului
Denumirea obiectivului de investitie si
P+2E+ET.TEHNIC PARTIAL SI IMPREJMUIRE
Amplasament:
Titularul investitiei :
Beneficiarul investitiei:
Proiectant general :
Data elaborarii:
Faza:Certificat de Urbanism

scopul

lucrarii:IMOBIL

LOCUINTE

1.2.Caracteristicile amplasamentului
Obiectivul general al investitiei consta in realizarea constructiei P+2E+ET.TEHNIC
PARTIAL,reprezentand spatii locuinte, in orasul Navodari.
Amplasamentul investitiei este un teren in suprafata de 612mp,aflat in intravilanul
orasului Navodari.Pe amplasament nu exista nici o constructie.

1.3.Regim juridic
Terenul este proprietate...............................,conform actelor anexate.

1.4.Regimul tehnic
Autorizarea lucrarilor se va face conform Legii 50/1991,Legii 10/1995,Legii
350/2001 republicate, modificate si completate.

1.5.Caracteristicile constructiei propuse


Constructia

are

Sc=214.2mp,Sd=642.6mp,rezultand

POTmax=35%

si

IMOBIL LOCUINTE P+2E+ET.TEHNIC PARTIAL SI IMPREJMUIRE


CUTmax=1.05. Hmaxim va fi 16.4m. Parterul si cele doua etaje de deasupra vor fi
constituite din apartamente de locuit,iar etajul trei va fi etaj tehnic partial,avand
spatii tehnice mentenanta coloane instalatii si centrale termice apartamente in
suprafata de 84mp.De asemenea,avand in vedere ca nu exista un subsol unde sa
fie amplasate instalatiile necesare liftului,peste ultimul etaj cu lift este autorizata
o camera tehnica pentru instalatii si verificari ale liftului.
Constructia propusa va avea destinatia principala de apartamente pentru
locuit,urmand a fi amplasate utilitatile si anexele necesare acestei
functiuni.Constructia va fi realizata din structura pe cadre,cu pereti exteriori din
B.C.A.Fundatia va fi din B.A.Placile peste parter si peste etaje vor fi din
B.A.Acoperisul va fi tip terasa circulabila.
Inaltimea libera (din pardoseala in tavan) a etajelor va fi de 3.0m.
Accesele auto si pietonale se vor realiza din strada existenta .Locurile de
parcare vor fi organizate in incinta.
La strada va fi retragerea de minim 5.5m,iar din consolele balcoanelor peste
parter de 3.5m.Retragerile laterale vor fi de minim 2m in dreapta si minim 5.8m in
stanga,iar in spatele proprietatii va fi de 5.25 m.

2.Retele edilitare
Locatia va dispune de bransament la utilitatile din zona.
Constructia propusa se va racorda la toate utilitatile existente.
Alimentarea cu agent termic se va realiza cu ajutorul unei centrale termice
pentru fiecare apartament.
Instalatia de incalzire se va realiza printr-o retea de distributie, coloane
verticale si legaturi la radiatoare.

3.Organizarea de santier
Se va face in incinta ,conform unui plan de organizare de santier.Aprovizionarea
cu materiale se va face conform contractelor incheiate cu distribuitorii de catre
beneficiar.

4.Norme P.S.I. si de protectia muncii


Normele ce trebuie respectate de executant, constatator si beneficiar n timpul
executiei sunt :
Ord. Min. Muncii si Protectiei Sociale nr. 719 1997 privind normele specifice de
protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare directa si cu mijloace
mecanizate si depozitare a materialelor.
Ord. Min. Muncii si Protectiei Sociale nr. 508 2002 si al Min. Sanatatii si Familiei nr.
933 2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii.
Legea 10 95 privind calitatea in constructii
H.G. 925 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
H.G. 272 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii

IMOBIL LOCUINTE P+2E+ET.TEHNIC PARTIAL SI IMPREJMUIRE


H.G. 273 1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente
Legea privind aprarea mpotriva incendiilor, nr.307/2006;
Normativul de siguran la foc a construciilor, indicativ P 118-99;
Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine, indicativ NP 057-02;
Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor electrice aferente
cldirilor, indicativ I 7-2011;
Normele generale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate prin ordinul MAI
nr.163/2007;
HG nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se
supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu, modificat prn HG
nr.19/2014;

5.Asigurarea calitatii in executie


5.1.Calitatea produselor folosite la realizarea constructiei
Certificarea calitatii produselor folosite se efectueaza prin grija producatorilor,in
conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.Materialele
prevazute vor fi insotite la punerea in opera in mod obligatoriu de certificat de
calitate sau certificat de conformitate inclus de agrementele tehnice(acolo unde
este cazul),in conformitate cu Regulamentul privind certificarea de conformitate a
calitatii produselor folosite in constructii,aprobate prin HG nr.766/1997.
Se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor.

5.2.Conditii referitoare la receptie


Receptia lucrarii constituie certificarea realizarii acesteia pe baza examinarii ei
nemijlocite,in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele
cuprinse in cartea tehnica a constructiei,care se intocmeste prin grija
beneficiarului.
Receptia constructiei se face de catre beneficiar,in prezenta proiectantului si/sau
reprezentantilor de specialitate,legal desemnati de acestia,in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor si a instalatiilor aferente acestora,aprobat
prin HG nr.273/1994.

5.3.Comportarea in exploatare,interventii
postutilizarea constructiei

in

timp

si

Urmarirea comportarii in timp a constructiei va fi de categorie curenta si se va


face pe toata durata de existenta a acesteia,cuprinzand ansamblul de activitati
privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare
specifice,in scopul mentinerii cerintelor.
Urmarirea comportarii in timp a constructiei se va face conform prevederilor P
130-97-Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
Asigurarea calitatii se va asigura prin aplicarea Regulamentului privind urmarirea

IMOBIL LOCUINTE P+2E+ET.TEHNIC PARTIAL SI IMPREJMUIRE


comportarii
in
exploatare,interventiile
constructiilor,aprobat prin HG nr.766/1997.
Intocmit

in

timp

si

postutilizarea

S-ar putea să vă placă și