Sunteți pe pagina 1din 186

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

FIZICĂ

Termodinamică, fizică statistică şi mecanică cuantică

Mihai DONDERA

2006

© 2006

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 10 973-0-045589-5; ISBN 13 978-973-0-04589-5.

INTRODUCERE

Cursul de fa¸ta˘ este un curs de fizica˘ teoretica˘ si¸ trateaza˘ subiecte de ter- modinamica,˘ fizica˘ statistica˘ si¸ mecanica˘ cuantica.˘ Cele trei discipline sunt în legatur˘ a˘ una cu alta prin obiectul de studiu si¸ prin metodele pe care le folosesc. Termodinamica si¸ fizica statistica˘ studiaza˘ fenomenele termice precum si¸ fenomenele pe care le înso¸tesc (mecanice sau de alta˘ natura).˘ Diferen¸ta dintre cele doua˘ discipline consta˘ în folosirea unor metode diferite de realizare a acestui studiu. Termodinamica studiaza˘ sisteme macroscopice si¸ formuleaza˘ o serie de legi generale, independente de sistemul fizic studiat. Aplicarea acestor legi presupune cunoasterea¸ anumitor proprieta˘¸ti ale sistemelor, cunoastere¸ dobân- dita˘ pe cale experimentala˘ sau pornind de la structura microscopica˘ a sisteme- lor.

Fizica statistica˘ explica˘ proprieta˘¸tile sistemelor macroscopice pornind de la cunoasterea¸ la nivel microscopic a structurii acestora si¸ a legilor valabile la aceasta˘ scara.˘ Imposibilitatea practica˘ a cunoaster¸ ii star˘ ii sistemelor la nivel microscopic este depa˘ sit¸ a˘ prin formularea unor ipoteze de natura˘ statistica˘ . Construc¸tia teoretica˘ ob¸tinuta˘ astfel poarta˘ numele de fizica˘ statistica.˘ Ea se numeste¸ fizica˘ statistica˘ clasica˘ sau cuantica˘ , daca˘ la baza ei punem legile mecanicii clasice sau ale mecanicii cuantice. Mecanica cuantica˘ studiaza˘ comportarea sistemelor la scara˘ atomica.˘ Le- gile valabile la aceasta˘ scara˘ sunt diferite de legile mecanicii clasice. În forma- lismul mecanicii cuantice legile statistice ocupa˘ un loc central.

Cursul are noua˘ unita˘¸ti de înva˘¸tare (prescurtat UI în continuare). Fiecareia˘ dintre cele trei discipline îi sunt alocate câte trei unita˘¸ti. În UI 1, dupa˘ precizarea no¸tiunilor fundamentale (sistem, star˘ i si¸ transfor- mar˘ i), definim lucrul mecanic, formulam˘ principiul întâi al termodinamicii si¸ o prima˘ descriere a sistemelor aflate la echilibru termodinamic. În UI 2, în urma analizei contactului si¸ echilibrului termic al sistemelor, in- troducem no¸tiunea de temperatura˘ si¸ formulam˘ ecua¸tiile de stare. Pe baza for- mular˘ ii primare a principiului al doilea, aplicat în studiul transformar˘ ilor ciclice, definim temperatura absoluta˘ si¸ entropia. Analizam˘ apoi entropia si¸ energia libera˘ ca func¸tii termodinamice. UI 3 ilustreaza˘ metodele termodinamicii prin aplicarea lor în cazul unor sis- teme concrete, interesante practic dar si¸ principial. Ne referim la proprieta˘¸tile fluidelor la echilibru, la fenomene termice care înso¸tesc magnetizarea unor substan¸te, precum si¸ la radia¸tia termica.˘ Încheiem acest capitol cu prezenta- rea pe scurt a principiului al treilea. Urmatoarele˘ doua˘ unita˘¸ti sunt destinate prezentar˘ ii unor subiecte de meca- nica˘ statistica˘ clasica.˘ În UI 4 urmar˘ im mai întâi pregatirea˘ terenului în vederea enun¸tar˘ ii postulatului fundamental al mecanicii statistice. În acest scop este re- vazut˘ a˘ descrierea misc¸ ar˘ ii mecanice a unui sistem, se introduce no¸tiunea de spa¸tiu al fazelor si¸ se justifica˘ teorema Liouville. Este apoi introdusa˘ func¸tia de distribu¸tie a star˘ ilor în spa¸tiul fazelor si¸ sunt analizate proprieta˘¸tile ei pentru sisteme la echilibru. În UI 5 studiem doua˘ distribu¸tii (clasice) pentru sisteme

a cu termodinamica si¸

prezentam˘

aprofundata˘ a mecanicii cuantice, în UI 6

deducem distribu¸tiile cuantice ale star˘ ilor sistemelor aflate la echilibru, prezen-

tam˘

Ultimele trei unita˘¸ti sunt alocate prezentar˘ ii unor subiecte de mecanica˘ cu- antica.˘ În UI 7 ne ocupam˘ de introducerea func¸tiei de unda,˘ de interpretarea acesteia, precum si¸ de evolu¸tia în timp, guvernata˘ de ecua¸tia lui Schrödinger. Pentru particula˘ în câmp conservativ formulam˘ problema cu valori proprii a energiei si¸ o rezolvam˘ pentru unele sisteme simple. În UI 8 dezvoltam˘ formalismul mecanicii cuantice, prezentam˘ modul în care sunt descrise star˘ ile si¸ mar˘ imile fizice si¸ generalizam˘ concluziile prin enun¸tarea unor postulate. Aplicam˘ postulatele mecanicii cuantice în cazul unei mar˘ imi fizice importante – momentul cinetic.

la echilibru, microcanonica˘ si¸ canonica,˘ stabilim legatur˘

unele aplica¸tii.

Far˘ a˘ a ne baza pe o cunoastere¸

unele aplica¸tii si¸ determinam˘

distribu¸tiile Bose-Einstein si¸ Fermi-Dirac.

În UI 9 tratam˘ problema misc¸ ar˘ ii unei particule în câmp central de for¸ta.˘ Formulam˘ ecua¸tia Schrödinger radiala˘ si¸ o rezolvam˘ pentru cazul atomului hi- drogenoid. Sunt eviden¸tiate star˘ ile sta¸tionare cele mai simple si¸ sunt discutate anumite proprieta˘¸ti ale acestora. În partea a doua a acestei unita˘¸ti ne ocupam˘ de sisteme de particule identice. Enun¸tam˘ postulatul simetrizar˘ ii si¸ justificam˘ pe baza lui principiul de excluziune, folosit în continuare pentru determinarea configura¸tiilor electronice ale atomilor în stare fundamentala.˘

electronice ale atomilor în stare fundamentala.˘ Va trebui sa˘ aloci pentru studiul acestui curs cel pu¸tin
electronice ale atomilor în stare fundamentala.˘ Va trebui sa˘ aloci pentru studiul acestui curs cel pu¸tin
electronice ale atomilor în stare fundamentala.˘ Va trebui sa˘ aloci pentru studiul acestui curs cel pu¸tin

Va trebui sa˘ aloci pentru studiul acestui curs cel pu¸tin 4 ore pe sapt˘ din care o parte (pâna˘ la 2 ore) sa˘ fie destinata˘ rezolvar˘ ii de probleme.

amâna,˘

La începutul fiecarei˘ unita˘¸ti gase˘ sti¸ o lista˘ cu obiectivele si¸ competen¸tele pe care trebuie sa˘ le atingi. Realizarea unora dintre ele este indicata˘ în cuprinsul cursului prin pictograme. Anumite demonstra¸tii matematice pot fi sar˘ ite la o prima˘ lectura.˘ Este însa˘ indicat sa˘ revii asupra lor dupa˘ ce te-ai lam˘ urit care le este rostul.

Pentru eventuale adnotar˘ i ai la dispozi¸tie un spa¸tiu corespunzator˘ în cadrul paginii. Uneori o parte din acest spa¸tiu este ocupat cu o pictograma.˘ De exem- plu testele de autoevaluare (câte unul pentru fiecare unitate) sunt marcate de pictograma de la marginea acestui paragraf. Pentru a te verifica vei compara raspunsur˘ ile tale cu cele date la sfârsitul¸ unita˘¸tilor de înva˘¸tare. Va trebui sa˘ revezi subiectele unde ai dat raspunsur˘ i gresite¸ pentru a te putea autocorecta. Rezolvarea problemelor suplimentare propuse în curs te poate ajuta sa˘ în¸telegi mai bine subiectele studiate.

Gase˘ sti¸ lucrar˘ ile de verificare, în numar˘ de trei, la sfârsitul¸ UI 3, UI 6 si¸ UI 9. Le reperezi usor¸ cautând˘ pictograma din marginea acestui paragraf. Rezolva˘ cu aten¸tie exerci¸tiile si¸ problemele propuse si¸ trimite rezolvar˘ ile tutorelui tau.˘ Fiecare lucrare de verificare va fi notata˘ cu o nota˘ de la unu la zece. Nota se compune din suma numerelor de puncte ob¸tinute la rezolvar˘ ile exerci¸tiilor si¸ problemelor (punctajul apare men¸tionat lânga˘ fiecare enun¸t) si¸ a unui punct din oficiu. Nota evaluar˘ ii continue se determina˘ ca media notelor de la cele

trei lucrar˘ i de verificare. Daca˘ nota rezultata˘ este mai mica˘ decât zece, ea se poate îmbunat˘ a˘¸ti pe baza prezentar˘ ii unui caiet de probleme rezolvate de cursant (dintre cele propuse în curs): pentru fiecare problema˘ rezolvata˘ corect se adauga˘ 0.1 puncte la nota˘ (far˘ a˘ a depa˘ si¸ totalul de zece). Examenul final la acest modul va consta dintr-o proba˘ scrisa˘ si¸ o proba˘ orala.˘ Proba scrisa˘ se va compune din: i)sase¸ întrebar˘ i, cotate fiecare cu câte 1.5 puncte; ii)trei probleme, câte una pentru fiecare discplina˘ componenta˘ a cursului, si¸ cotate fiecare cu câte trei puncte. Nota la proba scrisa˘ se ob¸tine adaugând˘ doua˘ puncte din oficiu si¸ împar˘ ¸tind la doi. Daca˘ nota la proba scrisa˘ este mai mare decât sase¸ , iar nota la evaluarea continua˘ este mai mare decât cinci, cursantul poate opta sa˘ nu sus¸tina˘ exa- menul oral. Examenul oral are loc pe baza˘ de bilete, fiecare bilet având trei subiecte de teorie (unul pentru fiecare disciplina).˘ Se noteza˘ fiecare subiect cu câte o nota˘ de la unu la zece si¸ se calculeaza˘ o medie, reprezentând nota la proba orala.˘ Nota la examen este egala˘ cu nota la proba scrisa˘ sau (daca˘ este cazul) cu media notelor de la proba scrisa˘ si¸ de la proba orala.˘ Nota finala˘ se determina˘ astfel: se calculeaza˘ media ponderata˘ a celor doua˘ note, cu ponderea egala˘ cu 0.4 pentru nota de la evaluarea continua˘ si¸ cu 0.6 pentru nota de la examen, si¸ se rotunjeste¸ la întregul cel mai apropiat.

˘

BIBLIOGRAFIE GENERAL A

[1] S¸ . Ti¸ ¸teica, Termodinamica, Editura Academiei, Bucuresti,¸ 1981

[2] G. Ciobanu, Termodinamica˘ si¸ fizica˘ statistica˘ , Editura Tehnica,˘

resti,¸

2004

Bucu-

[3] S¸ . Ti¸ ¸teica, Elemente de mecanica˘ statistica˘ , Editura Tehnica,˘ Bucuresti,¸

1956

[4] S¸ . Ti¸ ¸teica, Curs de fizica˘ statistica˘ si¸ teoria cuantelor, Editura All Educa-

tional, Bucuresti,¸

2000

[5] F. Reif, Fizica˘ statistica˘ , Editura didactica˘ si¸ pedagogica,˘ Bucuresti,¸ 1983

[6] B.H. Bransden si¸ C.J. Joachain, Introducere în mecanica˘ cuantica˘ , Edi-

tura Tehnica,˘ Bucuresti,¸

1999

[7] S¸ . Ti¸ ¸teica, Mecanica˘ cuantica˘ , Editura Academiei Republicii Socialiste

România, Bucuresti,¸

1984

Cuprins

Cuprins

Pagina

1 No¸tiuni fundamentale de termodinamica.˘ Principiul întâi

 

7

1.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

1.2 Sisteme termodinamice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

1.3 Star˘ i si¸

transformar˘ i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

.

1.5 Principiul întâi. Energia interna.˘

1.4 Lucrul mecanic

.

.

.

.

.

.

.

.

. Cantitatea de caldur˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

16

1.6 Proprieta˘¸tile sistemelor la echilibru

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

1.7 Problema˘ rezolvata.˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

1.8 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

. 1.10 i la testul de autoevaluare 1.8 1.11 .

Expresii diferen¸tiale

1.9 Anexa.˘

.

.

.

.

.

.

Raspunsur˘

Bibliografie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

23

23

2 Temperatura. Principiul al doilea. Func¸tii termodinamice

 

24

2.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

2.2 Temperatura

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

2.3 Ecua¸tii de stare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

2.4 Principiul al doilea (formularea primara)˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

2.5 Transformar˘ i ciclice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

2.6 Temperatura absoluta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

2.7 Principiul al doilea (formularea generala).˘

Entropia

.

.

.

.

.

.

.

.

35

2.8 Func¸tii termodinamice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

2.9 Problema˘ rezolvata.˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

2.10 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

. 2.12 i la testul de autoevaluare 2.10 2.13 .

2.11 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Raspunsur˘

Bibliografie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

43

43

3 Aplica¸tii. Principiul al treilea

44

3.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

3.2 Termodinamica fluidelor la echilibru .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

3.3 Problema˘ rezolvata.˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

3.4 Efecte termice la magnetizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

3.5 Radia¸tia termica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

54

3.6 Principiul al treilea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

57

3.7 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

3.8 Lucrare de verificare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

3.9 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

Cuprins

Raspunsur˘

3.10 i la testul de autoevaluare 3.7 3.11 .

Bibliografie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

60

4 Fizica˘ statistica˘ clasica.˘ Func¸tii de distribu¸tie

61

4.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

4.2 Descrierea misc¸

ar˘ ii mecanice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

4.3 Stare macroscopica,˘ star˘ i microscopice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

4.4 Func¸tii de distribu¸tie în spa¸tiul fazelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

4.5 Mar˘ imile fizice ca variabile aleatoare. Fluctua¸tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

4.6 Star˘ i de echilibru

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

73

4.7 Anexa.˘

Elemente de calculul probabilita˘¸tilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

75

4.8 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

4.9 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

Raspunsur˘

4.10 i la testul de autoevaluare 4.8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

Bibliografie

4.11 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

5 Distribu¸tii clasice de echilibru si¸ legatura˘

81

.

.

.

.

.

.

.

.

cu termodinamica . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 5

.

5.3 Distribu¸tia star˘ ilor unui sistem aflat în echilibru termic cu un alt

5.2 Distribu¸tia microcanonica˘

.

.

.

82

82

sistem

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

5.4 Formula lui Boltzmann

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

5.5 Distribu¸tia canonica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

87

5.6 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

94

5.7 Problema˘ rezolvata˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

. 5.9 i la testul de autoevaluare 5.6 5.10 .

5.8 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Raspunsur˘

Bibliografie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

96

96

6 Elemente de fizica˘ statistica˘

cuantica˘

97

6.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

6.2 Ipoteza cuantelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

6.3 Distribu¸tii statistice cuantice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

99

6.4 Sisteme de particule identice independente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 106

6.5 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

111

6.6 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

. 6.8 i la testul de autoevaluare 6.5 6.9 .

6.7 Lucrare de verificare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Raspunsur˘

Bibliografie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

. 113

113

7 Ecua¸tia lui Schrödinger. Aplica¸tii

114

7.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

115

7.2 Originile fizicii cuantice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 115

7.3 Func¸tia de unda˘ si¸

interpretarea sa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

7.4 Ecua¸tia lui Schrödinger

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 122

7.5 Statisticile pozi¸tiei si¸ impulsului unei particule

.

.

.

.

.

.

.

.

.

125

7.6 Particula în câmp de for¸ta˘ conservativ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

127

Cuprins

Aplica¸tii

7.7 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

130

7.8 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

136

7.9 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

137

. 7.11 i la testul de autoevaluare 7.8 7.12 .

7.10 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Raspunsur˘

Bibliografie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139

139

139

8 Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

 

140

8.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

8.2 Star˘ ile sistemelor cuantice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

8.3 Mar˘ imi fizice si¸ operatori asocia¸ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

143

8.4 Legi statistice ale mar˘ imilor fizice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

148

8.5 Problema˘ rezolvata˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

8.6 Rela¸tii de incertitudine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151

8.7 Ecua¸tia Schrödinger generalizata˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

153

8.8 Star˘ i mixte .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

154

8.9 Momentul cinetic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

155

8.10 Test de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

162

8.11 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

162

Raspunsur˘

8.12 i la testul de autoevaluare 8.10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163

Bibliografie

8.13 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163

9 Miscarea¸

în câmp central. Sisteme de particule identice

 

164

9.1 Obiectivele Unita˘¸tii de înva˘¸tare 9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

9.2 Miscarea¸

în câmp central

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

9.3 Problema˘ rezolvata˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

174

9.4 Sisteme de particule identice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.