Sunteți pe pagina 1din 11

9 Continutul normativ al constitutiei

RM.
Din punct de vedere juridic constitutia
este structurata in 143 articole, 7 titluri
unele avand capitole si sectiuni.
Titlul I. Principii generale. In primele
13 articole ale prezentului titlu este
legiferat fundamentul juridic si politic
al statului. Art.1 declara RM stat
suveran, independent, unitar si
indivizibil, cu forma de guvernamant
republicana, stat de drept, democratic,
in care demnitatea omului, drepturile si
libertatile lui, libera dezvoltare a
personalitatii umane, dreptatea si
pluralismul politic reprezinta valori
supreme si sunt garantate. Celelalte
articole din titlu sunt armonios legate

cu cel citat, reprezentand o dezvoltare a


reglementarii date cum ar fi:
suveranitatea nationala apartine
poporului care o exercita in mod direct
si prin organele sale reprezentative
(art.2); teritoriul este inalienabil,
frontierele fiindu-i consfintite prin lege
organica (art.3); democratia se exercita
in conditiile pluralismului politic care
este incompatibil cu dictatura si
totalitarismul (art.5). Art.6 fixeaza
separarea si colaborarea puterii
legislative, executive si judecatoresti in
exercitarea prerogativelor ce le revin.
Art.9 declara proprietatea publica si
privata, iar piata, libera initiativa
economica, concurenta loiala ca factori
de baza a economiei. Prin acest articol

principiul economiei de piata ca fiind


definitoriu pentru dezvoltarea
economica si sociala a statului.
Constitutia recunoaste si garant.
drepturile tuturor cetatenilor la
pastrarea, dezv. si la exprimarea
identitatii lor etnice, culturale,
lingvistice si religioase.
Titlul II. Drepturile, libertatile si
indatoririle fundamentale. Acest titlu
cuprinde 3 capitole si 45 articole prin
care sunt consacrate cele mai esentiale
si inerente drepturi ale omului si
cetateanului bineinteles, fiind
indisolubil legate de indatoririle pe care
le au cetatenii fata de stat.
Tutlul III. Autoritatile publice. Acest
titlu este structurat in 6 capitole, 6

sectiuni si 65 articole in care sunt


stabilite autoritatilr publice din RM,
limitele competentelor lor si raporturile
dintre ele.
Cap. 4 este consacrat Parlamentului in
care acesta este calificat ca organ
reprezentativ suprem si unica autoritate
legislativa a statului. Tot aici sunt
stabilite principii. de ,baza de
constituire a Parlamentului, durata
mandatului de 4 ani, validarea
mandatului de catre Curtea Constit.,
organizarea interna.
Atributiile de baza a puterii legislative
sunt redate in art.66, sau intr-o alta
optica pot fi numite si limitele
competentei deoarece Parlamentul nu
are dreptul sa le depaseasca.

Sectiunea a 2-a al capitolului respectiv,


legifereaza statutul deputatilor din
Parlament.
Sectiunea a 3-a stabileste categoriile de
legi: constitutionale, organice si
ordinare, stabileste si procesul adoptarii
lor si intrarii in vigoare.
Capitolul 5 este destinat Presedintelui
Republicii Moldova in care este stabilit
modul de alegere, durata mandatului,
incompatibilitatile si imunitatile
precum si atributiile, formele de
activitate si modalitatile de suspendare
din functie.
Guvernul este reglementat in capitolul
6.Capitolul 7, realizand principiul
separarii si echilibrului puterii in stat,
este consacrat raporturilor

Parlamentului cu Guvernul in care se


stabilesc mecanismele de influenta
asupra executivului.
Administratia publica este reglementata
in capitolul 8 care o divizeaza in
administratie publica centrala de
specialitate, din care fac parte
ministerele, si administratie publica
locala din care fac parte consiliile
locale, orasenesti, raionale si primarii
alesi prin vot universal, secret, direct si
liber exprimat si care activeaza in baza
principiilor: descentralizarii serviciilor
publice, autonomiei locale, eligibilitatii
autoritatilor publice locale si consultarii
cetatenilor in problemele locale de
interes deosebit.

Capitolul 9 divizat in trei sectiuni si 12


articole se refera la autoritate
judecatoreasca, stabilind sistemul
organelor judecatoresti, statutul
judecatorilor, caracterul public al
dezbaterilor judiciare, folosirea cailor
de atac si altele necesare bunei
functionari a puterii judecatoresti.
Sectiunea a 2-a din acest capitol
legifereaza un nou organ numit
Consiliul Superior al Magistraturii care
este abilitat cu asigurarea numirilor,
deplasarilor, promovarilor si masurilor
disciplinare fata de judecatori.
Procuratura este legiferata de sectiunea
a 3-a art.art.124, 125 fiindu-i stabilita
structura, atributiile precum si
mandatul procurorilor.

Titlul IV. Economia nationala si


finantele publice. 8 articole ale acestui
titlu sunt destinate:
economiei, care este calificata de piata,
de orientare sociala, bazata pe
proprietatea privata si pe proprietatea
publica antrenate in concurenta libera;
proprietatii, prin care proprietatea se
garanteaza in formele solicitate de
titular, iar bogatiile de orice natura a
subsolului, spatiul aerian, apele si
padurile folosite in interes public,
resursele naturale ale zonei economice
si ale platoului continental, caile de
comunicatie, precum si alte bunuri
stabilite de lege sunt declarate ca obiect
exclusiv al proprietatii publice;

sistemului financiar-creditar, prin care


moneda nationala a republicii Moldova
este stabilit leul, cu dreptul exclusid de
emisie al Bancii Nationale;
bugetului public national, stabilindui
structura si modalitatile de elaborare si
adoptare;
sistemului fiscal, prevazut din impozite,
taxe si orice alte venituri cere se
stabilesc de autoritatile reprezentative
ale statului.
Titlul V. Curtea Constitutionala
cuprinde 7 articole prin care se
stabileste statutul acestui organ de
jurisdictie constitutionala, atributiile,
structura, independenta, conditiile
pentru numire, incompatibilitatile si
hotararile pe care le adopta.

Tltlul VI. Revizuirea constitutiei este


consacrat modalitatilor si procedurilor
de revizuire (modificare). Art.141 al
acestui titlu stabileste subiectii investiti
cu dreptul la initiativa revizuirii,
art.142 limitele revizuirii si art.143
legea privind modificare constitutiei.
Titlul VII. Dispozitii finale si
tranzitorii. Cuprinde reguli referitoare
la intrarea in vigoare a constitutiei.
Astfel, art.II prevede ca legile si
celelalte acte normative ale statului
raman in vigoare in masura in care nu
contravin prevederilor constitutiei, iar
comisiile permanente ale Parlamentului
si Guvernul sunt obligata ca in decursul
unui an, adica pana la 27.08.1995, sa

examineze conformitatea legislatiei cu


constitutia.
Tot in acest titlu se stabileste statutul
institutiilor care activau la momentul
adoptarii constitutiei si a celor viitoare
care urmai a fi create.