Sunteți pe pagina 1din 100

încearcă

n o i l e linii d e unLine şi T-Line

BLAUPUNKT
Un punkt în plus pentru maşina ta.
1
r
1 ON •

{
Fotografie digitala hp. Cu tehnologia unică HP Inslant Shore, po|i comanda camerei tale
digitale HP Pholosmart 720, de 3.3 megapixeli, sâ transmită instantaneu
bucuria noii achîzifii. Doar aşezi camera în docking stalion"' ţi,
printr-o atingere de buton, IrlmfJI fotografiile prin e-mail către
12 deslinajii prestabilite. Sau imprimi, sau descarci pozele... dupâ
dorinţăI In plus, po|i Folosi zoom 12X"' şi înregistra imagine şi sunet
(până la 30 de secunde).
Shoot.

i n v e n t

« C M . !-j..:i:u=. . i . i , . î 5 . = « r I.M:?2!.»73
J I

De ce nu? E atât de simplu!


L e a d t e k ®
WinFast W/nFast
A250 ULTRA TD A250 TD

WinFast" Chipset. GePotce"! Tllanium ^600 Chipset: GeFarce4 Tiianlum 4400


'•iVi'i'DI io; \WAb D
DR Memorie: 123Mb DDR
Viteza memorie: 3,5ns Viţeii meni ar lei 3,5ns
Frecventa chipset: 300MHz Frecventa chipset: 275MHz
Frecventa memorie: 32 5MHz Frecwenta memorie: 275MHz
Conectori: TV Out, DVi Conectori: TV-Out, DVI
Răcire: 2 toolere * dublu radlaior Râctre: 2 coolere * dublu radiator
Bun dl e: Z jocuri originale Bun dl e: 2 Jocuri originale

WinFast
A170 DDR T
Chipset: GeForce4 MX440
Memorie: 64Mb DDR
Vltezâ memorie: 4ns
Frecvenţa chipset: Z70MHz
Frecvenţă memorie: 200MHz
Conectori: TV-Out
Răcire: cocler * radiator
Bundle: 2 jrjcuri originale

WinFast
GeForce 2MX400TH
Chipset: GeForce2
Memorie: 6JMb SDR
Viteza memorie: 6ns
Frecvenţă chipset: ZQuMHz
Frecventă memorie: 166MHz
Conectori: TV Out
Răcire: cooter * radiator
Bundle: 2 jocuri originale

WinFast
TV2000 XP
Tuner: TV'FM
Sistem; PAL B/G. PALO/K
Canale TV: nwtm 1BI
Radio; FM BSMhz • lOSMhz
ConţroJ: Telecomanda
Facilitaţi: Pic Ilire In plcture,
scanare .1 ut uniata posturi TV ţi FM,
captură Mm i 6-10x430, video mail.

WinFast
7350KDA

Chipsel: SIS 735


Bus: 226/100
Memorie: DOR PCZIOrj/PCIMO
Hiird disk: Dual tlltra ATAIGO
Porturi: I / 1 C P / 6 P C I M C M B
Ootirl: LaN IO/10D. AC97
Overclockln;: X Bl OS II lystem.
CPU Proief tion OTS, Speed Gear

E N T E R T A I N M E N

Str. Puskin 18 Bucureşti 1;


Tel/Fax: +40 21-2315097;
contact@skin.ro, www.skin.ro
Magazinele Best Computers din Bucureşti:

irea: Unirea Shopping Center, Et. 3, Corp Centrat


Obor: Bucur-Obor. Bl. ALMO (Magazin ROMANEL), EL 1
Elisabeta: Bd. Regina Elisabeta nr. 25
Lipscani: Bd. I.C.Biatianu, Pasaj pietonal Lipscani
Dorobanţi: Calea Dorobanţilor nr. 10 (Str. M. Eminescu nr.
tremPC
ai. MAFIA

V i i t o r u l Te V e d e

Televiziunea începe s ă dea semne de oboseală. Nu


putem vorbi in numele tuturor, dar totalul orelor
p e t r e c u t e de noi in f a ţ a televizorului a s c ă z u t d r a m a t i c
d e c â n d am a j u n s p o s e s o r i d e c o m p u t e r . F i r e ş t e , orele
au f o s t d e d i c a t e s t a t u l u i i n f a t a c o m p u t e r u l u i , făcând
tranziţia de la "couch-potato", c u m i i spun a m e r i c a n i i
l e n e ş u l u i - d e - c a n a p e a , la " c h a i r - p o t a t o " . Ceea ce nu e s t e
n e a p ă r a t m a i b i n e , d a r asta e s t e d e j a a l t ă dezbatere.
N u m ă r u l de ore a s c ă z u t d i n cauza lipsei de i n t e r e s : e r a
d i g i t a l ă e s t e una a i n t e r a c t i v i t a ţ i i , 51 a ş t e p t ă r i l e n o a s t r e
cu privire la i n t e rac t i v i t a t e nu se limitează doar la
butonatul telecomenzii atunci c â n d incep reclamele.

TV T u n e r u l e s t e u n p o d î n t r e t r e c u t ş i v i i t o r . El a d u c e
t e l e v i z i u n e a pe computer, ceea ce r i d i c ă p o t e n ţ i a l u l d e
dispozitiv multimedia al acestuia din urmă.
I n t e r a c t i v i t a t e a c r e s t e i n s ă d e s t u l d e p u ţ i n . E x a c t p e dos
este sistemul set-top-box, care aduce computeruL pe
televizor. I n t e r a c t i v i t a t e a este ceva m a i m a r e , dar in
definitiv câştigă dispozitivul care este orientat către
v i i t o r . Iar t e l e v i z i u n e a e s t e d e d o m e n i u l t r e c u t u l u i ş i va
s f â r ş i î n g l o b a t ă d e I n t e r n e t , a l ă t u r i d e r a d i o ş i z i a r e . Nu
protestaţi încă. Suntem siguri că aceste medii de
i n f o r m a r e si d i v e r t i s m e n t v o r s u p r a v i e ţ u i î n t r - u n f e l sau
a l t u l s e p a r a t d e I n t e r n e t şi PC. Dar d e j a i n m o m e n t u l
respectiv TV-tunerele vor fi de mult uitate, sau
înglobate şi ele de alte dispozitive ce tind către
m u l t i f u n c ţ i o n a l i t a t e . c u m ar f i p l ă c i l e v i d e o sau p l ă c i l e
de b a z ă .

P â n ă a t u n c i î n s ă , TV T u n e r u l e s t e s i n g u r a m o d a l i t a t e
i n c a r e p u t e ţ i a v e a " t e l e v i z o r p e c o m p u t e r ' si s u n t m u l ţ i
cei care sunt atraşi de farmecul acestei faze de
t r a n z i ţ i e . A t â t î n R o m â n i a c â t şi in a l t e ţ ă r i la f e l d e
dezvoltate din punct de vedere al divertismentului
d i g i t a l . TV T u n e r u l n u se va c o m p a r a n i c i o d a t ă i n s ă c u o
conexiune broadband care permite u r m ă r i r e a de filme
on-demand, fără publicitate şi fără probleme de
transmisie. Ca si televiziunea prin cablu faţă de
I n t e r n e t u l p r i n c a b l u , TV T u n e r u l e s t e d o a r u n s u r o g a t ,
un c o m p r o m i s f ă c u t î n a ş t e p t a r e a unei e v o l u ţ i i cu care
c o m p u t e r u l s ă se p o t r i v e a s c ă m a i b i n e .

P â n ă a t u n c i i n s ă , n i m i c nu se c o m p a r ă c u u r m ă r i r e a
unor vîdeoclipuri pe MTV in timp ce aştepţi să se
i n s t a l e z e u n j o c . Şi p e n t r u a s t a a v e ţ i n e v o i e d e u n TV
Tuner, p e c a r e î l p u t e ţ i a l e g e c i t i n d a c e s t n u m ă r .
Vizionare p l ă c u t ă l

Echipa XtremPC
C U P R I N S S E P T E M B R I E K
32 T E L E V I Z O R U L S C H I M B A T P E MONITOR
Am scos untul din toate TV Tunerele

62 Z B R U S H Un program pentru
artişti, creat de artiştii programării

42 84 T H E
PRIMA THING
PLACA Singurul
CU lucru de care
SERIAL trebuie să ne
ATA temem este *
S15648 e frica însăşi
vinovat

imwm
Pulsul străzii - UltraPro r-(-i Modelarea poligonală
38 Shuttle XPCMini System SS40G face
legea sub sau pe birouri
ii Computers D U niponă se reîncarnează cu cetăţenie
scandinavă
De vorbă cu Abit despre £ 2 Un program pentru artişti,
•I A Noua generaţie de OC creat de artiştii programării
overclocking, Serial ATA şi suportul
dotări a sosit: Serial ATA, USB2.0,
AGP8X, FireWire,ATA133 pentru AMD K8 gi I Cea mai uşoară cale de a
D H realiza un joc 3D pentru
O posibilă rezolvare nonprogramatori
I I Titanium4200
continuă să fie soluţia optim M8 pentru problemele tale r*r* Singura expoziţie
balansată performanţă/preţ în timp ce D D offtine care găzduieşte creaţiile tale
Radeon9000 concurează cu GeForce4 Privire de ansamblu asupra
MX440
50 produselor testate 68
Ghidul tău offline
pentru optimizarea navigării online
I I M Placă de sunet
UIIJ] Ghici cine vine la /\q O alternativă pentru
H O 7.1, conector Bluetooth, DVD+RW
şi viitorul este deja aici 96 cină O telenovelă horror în trei
;
09 Internet Explorer sau o nouă
nereuşită?
acte
88 M A F I A
Echipa
J U im DorutHt i c O K l » trf
întotdeauna am vrut să fiu un gangster U*H MHK| 'PdjKIOi UprJ*»rp
•jj'flfl I H S U I H U Hi ' J-.JrJ«ir E

•adu Alriindru - r J K I Q * ' C H U *


ftnţrl.in tVndlftfH tttKtm JOfu"
D*i|ov Inun rrd*(lD* jintni

Design
Niroiftfl Torni lay&ut 6 aia
Publicitate & PR
tr IMKUIAKP • itrcmpc
A"**M 'of** •MVM i-iirkpttaf
<: i!.~in[|.. 'ii

Redacţia
Mi JUrundiu P H. But umli 1
Mofon: 01 ?n ;a.f*
t i u * rMin tu-iiicmpcio
60 W I N G S 3 D Abonamente
t «"ii. •bonAmenlP"'«lFpnpC.ro
Modelarea poligonală niponă Prpblerne.fi r,
i n f o r m a ţ i i CD
se reîncarnează cu cetăţenie E-nutlj LntoEd&*trempc>m
scandinavă Probleme legate de
produsele testate
C mflL: preţuilarpti i'iţrempc.rn

Producţie
HCCO 'f*~-'7t-w CD
ISSN
IUI IUI

22
CUM SA... 24 Matrox
• configurezi
BIOS-ul
Parhelia
Calitate 2D
• cureţi sursa
imbatabilă

ESTE C U M P Ă R A T E

Faţa ascunsă a A I | Singurul lucru de care


78 războiului 28 Strălucitoarea Gigabyte O H trebuie să ne temem este frica
Acţiune ţi GA-8IGX întâlneşte futuristîca Abit IT7
79 aventură la superlativ
Qţ\ Al doilea război Un amestec de genuri într-o
D U mondial ca sursă universală de combinaţie captivantă
inspiraţie
întotdeauna am vrut să fiu
gangster
81 Un erou romantic ţi o
poveste plină de savoare se transformă Toate noi
într-un joc captivant 9 2 dar vechi într-un joc de strategie
care cu siguranţă a vrut să fie mai bun
Toata decât originalul
8 2 Aceeaşi poveste, într-o nouă floarea
prezentare vestită ^ THE HlfJDEN PORTAL
Imperiului Roman 9M
A A Acţiune Copiilor cuminţi li se îndeplinesc
OO maşini în tradiţia Interstate 76 visele
testele indispensabile pentru a c h i z i ţ i a o r i c ă r u i produs

TEHNOTREND ABSENTUL LUNII •


Visul orie,ii iii J2 L U
P în a c e a s t ă l u n ă am avut cu s i g u r a n ţ ă p l ă c e r e a de a f i prima r e v i s t ă din R o m â n i a care a avut realmente în mină
navigator pe Internet o p l a c ă Matrox Parhelia. Testata si r ă s t e s t a t ă ea ne-a oferit o s e a m ă de surprize (de toate genurile) însâ ce
ne-am f i dorit noi ţ i mal mult este sa f i avut posibilitatea să t e s t ă m un ATi Radeon9700 Pro. Chiar daca deja
aflat in p r o d u c ţ i e la o serie de firme partenere ATi (Gigabyte, Sapphire, Hercules etc), placa nu este î n c ă
d i s p o n i b i l ă la s c a r ă l a r g ă in magazine ţ i cu a t â t mai p u ţ i n in R o m â n i a (nu c ă Matrox Parhelia ar f i fost). Cu
INTERVIU /I3Î1
toate acestea, s p e r ă m ca luna viitoare să v ă putem prezenta placa ce este c o n s i d e r a t ă peste tot pe Internet
drept prima p l a c ă ce ia avans cu a d e v ă r a t in f a ţ a celei mai puternice s o l u ţ i i NVIDIA (GeForce4 TM600), a v î n d in
ŞTIRI HARDWARE multe locuri o p e r f o r m a n ţ ă s u p e r i o a r ă cu p i n ă la 40%.
Primul chipset care
s u p o r t ă RDRAM 1066 PlS

CUM SA * ••'-«"figurezi BIOS-ul


• . . . c u r e ţ i sursa rZZ
m placi video
Titanium 4200
„Puci de baza
P l ă c i l e KT400 î n c ă nu au a p ă r u t PROCESOARE
Cu a n u n ţ a r e a noului core DV
DIERSE
In plan general
c o n t i n u ă să fie cea astfel c ă cele ce u t i l i z e a z ă Barton, AMD promite un nou este de remarcat
mai bine b a l a n s a t ă chipsetul KT333 o f e r ă î n avans tehnologic, î n schimb pe d i s p a r i ţ i a din
p l a c ă din punct de continuare p e r f o r m a n ţ e l e de p i a ţ a n o a s t r ă AthlonXP 1700+ foarte multe
MATROX PARHELIA vedere calitate top pentru procesoare AMD. (cu un p r e ţ in j u r de 3.200.000 oferte a CD-ROM-
Calitate 2D imbatabilă p r e ţ . Cu p r e ţ u r i P r e ţ u r i l e sunt cuprinse intre cu TVA inclus) ţ i AthlonXP 1800* urilor Teac3ZX ţ i
prin utilizarea tehnologiei cuprinse intre 70$ ţ i 108$ variind in f u n c ţ i e de (3.600.000 cu TVA inclus) d o m i n a ţ i a pe care
10-bit Gigacolor 150S ţ i 200$ p r o d u c ă t o r , RAID, chip de r e ţ e a r ă m â n e maximul rezonabil pe o e x e r c i t ă cele la
(variind î n f u n c ţ i e ţ i sunet. 5iS735 r ă m î n e una care firma i l o f e r ă , d i f e r e n ţ a 52X, toate fiind la
de p r o d u c ă t o r , dintre cele mai ieftine s o l u ţ i i p â n ă la un AthlonXP 1900* fiind aproximativ
TESTEVERSUS tipul memoriei ţ i socket A cu p r e ţ u r i de la 53$. deja de peste 1.500.000. 1.100.000 (TVA
IJŞCft
131
K;| I8M5E SAU !8M5G
fv".\ Ce este mai potrivit? P28
conectori VIVO),
s o l u ţ i i l e Ti4200
Pentium 4 c a p ă t ă un suport
tehnologic deosebit pe baza
Pentium4 r ă m â n e mult î n u r m ă
din punct de vedere al
inclus). Memoria
DDR400 c o n t i n u ă
pot rula orice joc chip set ului SiS64B utilizat rezon abili t â ţ i i ofertei, P4 la să nu fie
CAMPIONI Ai VITEZEI actual la un nivel Î m p r e u n ă cu southbridge-ul 1.5GHz fiind cu circa 2 milioane
- DE SCRIERE PE CD P 3 0 ridicat de detalii. SiS963. Oferta este AGP8X, mai scump d e c â t un o m o l o g a t ă in timp
Cele mal rapide CD-Wntere c o n c u r e a z ă ce p l ă c i l e de sunet
MX440 p r i m e ţ t e un DDR333 ( ţ i neoficial DDR400), AhtlonXP1800* (5.600.000¬
concurent serios USB 2.0, ATA133 ţ i conectori 6.000.000 cu TVA inclus). a l e a r g ă undeva in
TELEVIZORUL SCHIMBAT pe nivelul de FireWire. Shuttle este prima Pentium 4 1.8GHz p ă s t r e a z ă ţt j u r u l lui 1.500.000
PE MONITOR mijloc al p i e ţ e i in companie ce o f e r ă a c e a s t ă ei un p r e ţ destul de î n a l t la (TVA inclus) cu
TestTVTunere F>32 \ ^ • " Radeon9000. s o l u ţ i e . Luna aceasta, chiar (6.700.0O0 - 7.0O0.OO0 cu TVA care pot f i
Preţurile variază d a c ă AMD o f e r ă procesoare cu inclus). Procesoarele "mai achiziţionate o

LABORATOR î n t r e 80$ ţ i 120$


în f u n c ţ i e de
un mai bun raport calitate
p r e ţ , orientarea spre Pentium4
accesibile" r ă m â n Duron 900
MHz ta circa 1.250.000 ţ i
sumedenie de
soluţii 5.1 î n c e p i n d
SHUTTLE XPC producător ţi aduce avantajele tehnologiei Celeronul socket370 la 1000Mhz cu Creative ţ i
t e r m i n â n d cu
MINI SYSTEM P38 conectori VIVO. p r e z e n t ă pe p l ă c i l e de b a z ă . ce se a f l ă la circa 2.300.000 lei.
Philips.
PLACI DE BAZA

KT333 d o m i n ă ierarhia pU,o

PLAC! VIDEO
Titanium4Z00 peste totpi|i|
PRODUSE DIVERSE
Imprimantele foto pi|6
nmr primesc din nou a t e n ţ i e
XtremPC
HARDMAIL Shuttle AS45GTR implementează mult aşteptata tehnologie Matrox Îmbină cel mai bine calităţile 20 Sl performantele in
serial ATA, Iar Seagate deja a anunţat două modele de HHD-nri jocuri. Chiar tisei placa dă dovadă de calităţi 2D incontestabile,
Soluţia problemei tale pl|8 cu acest tip de conectare. aM5GTR a devenit liderul topului este totuşi sl cea mal reuşită placă video de la Matrox pentru
soluţiilor socket 47S datorită performante In r frjarte bune din aplicaţii 30. oferind suficientă viteză si compatibilitate o i orice
TOP HARDWARE jocuri si excelenţei datări. Joc disponibil pe piaţă la ora actuală.
SIS648 rupe topul p50

septembrie 2002
putsul străzii I
reportaj

PULSUL
L u n a aceasta am l u a t " p u l s u l s t r ă z i i " î n m a g a z i n u l U l t r a P r o C o m p u t e r s d i n Ş o s e a u a Ş t e f a n c e l M a r e Nr. 54

'jţf
1
STANCIU RADU NEGRESCU ALINA POPESCU ADRIAN COICULESCU lULiANO IKT7E ALEXANDRU DANIEL
15 ani, elev 24 ani. .'.•-•'-.i'.- i 32 an*, mjlner ISRAEL '. n am, «te»
Ce c a u ţ i in magazin? Ce c a u ţ i in magazin? Ce c a u ţ i in magazin? 34 ani, comerciant Ce c a u ţ i in Bt£^zin7
D u p ă ce te uiţi? D u p ă ce te uiţi? D u p ă ce te uiţi? Ce c a u ţ i bl magazin? Biiipâ ce te eflfiiT
Vreau să-mi cumpăr boxe. 0 placă video si o carcasă. Caut oferta pentru a D u p ă ce t e uiţi? Un procesor pentru un upgrade
Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i achiziţiona un sistem. Mă uitam să v ă d oferta. de la P2 la P3; o placă de bază.
place cel mai mult? place cel mai mult? Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i Ai citit XtremPC? Ce parte rţt
De la prieteni. imi plac ştirile si Da, imi place rubrica Hobby place cel mai mult? place cel mai mult? place ceB mai mulxî
articolele despre Internet. pentru informaţiile de grafică si Am citit revista, imi plac mai Nu, dar am de gând. Da, am citit. Cel mai mult imi
Pentru ce foloseşti calculatorul? Internet. ales articolele despre grafica 3D. Pentru ce foloseşti calculatorul? plac articolele despre jocuri.
Pentru ce foloseşti cakulaton.)? Folosesc calculatorul pentru Pentcti fofosesî* car*r jfa '? 'iii
l th rl 3

internet ţ i jocuri. Pentru ce foloseşti calculatorul?


Pentru proiectare ţ i , in timpul aplicaţii tip Office. Pentru aplicaţii HTML.
Ce configutaţie are? Pentru proiectele la facultate,
liber, pentru jocuri. Ce configuraţie are? Ce configuraţie « • ?
Pentium 4, 1,7GHz, HDD de 60 GB, Internet sau jocuri.
Ce configuraţie are? Am un Pentium 3 de 500 Mhz, Pentium 3 la 500 MHz, HDD 10 GB,
placă video GeForceZ MX 440. Ce configuraţie are?
Mal bine nu răspund.., HDD 10 G B ţ i placă video RIVA TNT 2 M64, 256 MB RAM.
Ce sistem de operare foloseşti? AMD Duron 800 Mhz, HD0 20 GB,
Generaţie veche... GeForce 2 MX400. Ce seteirfin ale Qţpesăire n^KKtfB
Ce software si jocuri ai? 128 DDRAM, nVidia TNT2 M64.
Ce sistem de operare foloseşti? Ce sistem de operare fotoseţtf? Ce software să jfflcmirî an?
Windows XP Home Edition. Am Ce sistem de operare foloseşti?
Ce software ş i jocuri ai? Ce software ş i jocuri ai? Windows 98/XP, Photoshop,
multe jocuri, v ă spun doar Ce software ţ i jocuri ai?
Windows 98. Aplicaţii gratuite. Windows XP. Am instalate ACDSee, WinAmp, Counter
c â t e v a : World Cup 2002, Win Me. MS Office, jocul GTA
aplicaţii tip Office. Strike, BroodWar, Diablo 2.
Warcraft 3, Half Ufe. 3, programul antivirus RAV

DINU RAZ VAN TQMA C Ă T Ă L I N A DUMiTRESCU ANTONIU NICULAI TiBERIU C Q L Ţ E A N U PETRUT


17 ani. elev 33 ani. Inginer 31 sni, inginer service 14 ani. a - 2 B ani. atirttni rcarfctting
Ce c a u ţ i in magazin? Ce c a u ţ i î n magazin? Ce c a u ţ i in magazin? Ce c a u ţ i oi mriîşjiziiiriî Ce c a u ţ i î n mn a - '
D u p ă ce te uiţi? D u p ă ce t e uiţi? D u p ă ce t e uiţi? D u p ă ce te lutţî? Birpâi ce t e uiţi?
Caut a placă de bază ţ i un Voi cumpăra un calculator. Am c u m p ă r a t un Tuner TV, Am c u m p ă r a t un calculator. Eram î n trecere. Vreau să Iau
procesor. Ai citit XtremPC? Ce parte i t i Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i Ai crtrt XtremPC? Ce porte i ţ i în rate componente PC.
Ai citit XtremPC? Ce parte i t i place cel mai mult? place cel mai mu It? place cei mai mult? Ai ă t i t XtrenrrPC? Ce parte i ţ i
place cel mai mult? Nu am mai citit această revistă. Da, am fost ţi abonat. Cei mal Nu am citit-o, dar m aţi făcut place ceH r>;i nruSt?
Da, imi plac articolele despre Pentru ce foloseşti calculatorul ? mult Imi place "hardware"-ui. curios... Da, la un prieten. Cel mai mult
jocuri si aplicaţii multimedia. 11 folosesc pentru contabilitate Pcrrtru ce fok&e-ai calculatorul? tarbu ce fcCmcsai u J u l a t n n A mi-a plăcut partea de hardware.
Pentru ce foloseşti calculatorul? ţi copii pentru a viziona filme. Pentru grafică ţi Internet. Când ll voi folosi pentru Internet, Penbraj ce Sin&3*e5tii calt'j.litQiriu!'?
în general, mă joc dar folosesc Ce configuraţie are? am timp m ă ţ i joc, bineînţeLes. jocuri, filme, muzică. îl folosesc la serviciu, navighez
ţi aplicaţii multimedia. AMD Duron la 850 Mhz, 128 MB Ce configuraţie ara? Ce cnmfiiijiiraiţie ane? pe Internet, m ă joc.
Ce configuraţie are? RAM, HDD de 20 GB. Am un Athlon 900 Thunder Blrd, Am cumpărat un Duron de 950 Mhz.
Ce sistem de operare foloseşti? Ce otjn.-3î]Ujrî"iie cmeî
HDD de 40 GB, GeForce 2 MX400.
h

Pentium 466MHz, HDD 10 GB, Ce săsteam aite cflseirarre ţicJkKeţtn?


Ce software ţ i jocuri ai? Este un AMD Duron, 1200 Mhz,
192 MB RAM, GeForce 2 MX 400. Ce sistem de operare foloseşti? Ce sctftware si jntuirS ai?
Windows XP Professianal. Ce software ţ i jocuri al? 256 MB HAM, HDD 60 GB.
Ce sistem de operare foloseţti? Windows 98, Windows XP. Voi
Aplicaţii de contabilitate sl Windows 98/2000 ţ i Linux. Am Ce vruieun ţfie eţnerajre ffofknw^iui?
Ce software ţ i jocuri ai? instala ţ i un program pentru
programe de divertisment: instalat Office 97, aplicaţii de Ce s w î w e f © w jouan a>?
Windows XP, ACDSEE, WinAmp, muzică ţ i , de asemenea, cât
GTA3, Virtual Fighter. jocuri, filme, muzică. grafică 3D cum ar fi 3DS Max, Windows 98, Windows XP, MS
mai multe jocuri. Abia a ţ t e p t l
Office; Tycoon.

JEL
jepleuibrlt? ÎMI
trend -

Tehnologia care ne duce


DIRECT IN TRECUT
Ptata MP3-playerelor devine din ce î n ce mai f u n c ţ i o n e a z ă si prin conectarea unui cablu in
a g l o m e r a t ă aşa c ă doar cei care vin cu un mufa de microfon a aparatului, dar deja i n t r ă m
dispozitiv inovator au şanse de succes. In pe teritoriul banalului. Transformarea analog-
categoria posibila' c â ş t i g ă t o r i se n u m ă r ă şi digital f u n c ţ i o n e a z ă si in sens invers, E-Casette
Digisette, o companie care c o n s t r u i e ş t e cu Duo- p u t â n d emula o c a s e t ă o b i ş n u i t ă . P u t e ţ i astfel
DX E-Casette o punte intre trecut şi viitor. Este reda melodii mp3 pur ţ i simplu i n t r o d u c â n d
vorba de un mp3 player cu o facilitate extrem dispozitivul î n t r - u n casetofon o b i ş n u i t .
de i n t e r e s a n t ă : poate î n r e g i s t r a în format E-Casette este pus î n m i ş c a r e de un performant
digital muzica de la dispozitive analogice procesor Texas Instruments. Memoria on-board
o b i ş n u i t e . I n t r o d u c e ţ i E-Casette in casetofonul poate f l s u p l i m e n t a t ă p â n ă la 160 de MB prin
de la m a ş i n ă sau î n cel de pe birou şi p u t e ţ i intermediul unui c â r d MMC, ceea ce duce la
î n t r e g i s t r a melodii de pe a l t ă c a s e t ă , de pe un posibilitatea de a î n r e g i s t r a peste 10 ore de
CD sau de la radio in limita celor 96 de MB cu voce la o calitate r e z o n a b i l ă . Casetele audio nu
care este dotat aparatul. F u n c ţ i a de î n r e g i s t r a r e şi-au dat duhul se pare...

TEHNO
vitrina tehnologiei de v i i t o r prin ochii prezentului

VISUL ORICĂRUI NAVIGATOR


pe Internet
Snowcrash, o companie d e n u m i t ă d u p ă celebrul roman cyberpunk al lui Nea!
1
Stephenson, se o c u p ă cu crearea unor concepte inovatoare de mobila ţ i
accesorii intr-o lume d o m i n a t ă de noile tehnologii. Dintre toate produsele lor v â
va atrage cu s i g u r a n ţ ă a t e n ţ i a modelul Snowcrash Netsurfer, care r e v o l u ţ i o n e a z ă
r e l a ţ i a n o a s t r ă cu computerul ţ i r e g â n d e ş t e ansamblul birou-computer, l u â n d î n
calcul n e c e s i t ă ţ i l e navigatorilor pe Internet. Ecranul cu cristale lichide nu v ă va
obosi ochii, iar p o z i ţ i a s e m i c u l c a t ă p l a s e a z ă monitorul la nivelul ochitor,
a s i g u r â n d o navigare r e l a x a t ă pentru o p e r i o a d ă l u n g ă de timp. P e r n i ţ e
/ k^k\ î m b r ă c a t e î n piele ca ţ i scaunul s u p o r t ă capul ţ i spatele, iar apanajele
\M Meade / A^^^L pentru sprijinul m â i n i l o r şi picioarelor sunt ajustabile. Dacă e x i s t ă un
CaptureView g produs la care r â v n i m cu p a t i m ă in aceste
f tm St ^^fw pagini, atunci cu s i g u r a n ţ ă c ă acesta este

Tragi cu ochiul si •Bfi^^^B Snowcrash Netsurfer. Şi

ramai cu amintiri ik k^tw. A ..... MU - •"


Un binoclu cu c a m e r ă digitala I n t e g r a t ă .
• Trebuie să r e c u n o a ş t e ţ i c ă nu s-a mai g â n d i t
nimeni la asta p â n ă acum. Firma de echipament
sportiv Meade a fost prima care a pus la punct
un sistem optic de acest t i p , î m b i n â n d un
binoclu cu zoom optic 8x22 eu 0 c a m e r ă d i g i t a l ă
CMOS de 8MB ce v ă permite să c a p t u r a ţ i 40 de
Imagini la r e z o l u ţ i a de 640x480 sau 400 de
imagini la r e z o l u ţ i a aproape i n d e s c i f r a b i l ă de
196x144 pixeli. Dispozitivul se c o n e c t e a z ă la PC
prin intermediul unui cablu USB ţ i vine cu t o t
softul necesar pentru a transfera ţ i edita
fotografiile. Expunerea ţ i focusul automate f a t
ca Meade CaptureView să fie potrivit ţ i pentru"
cei care nu au talent in domeniul fotografic. --
% M C & C D M E D I A
w w w . e r g o n a - m ccd.ro

MUVO S4MB

UN RECORD
DE MINIATURIZARE
C o m b i n a ţ i e de MP3 Player şi drive USB portabil, noul dispozitiv de la Creative î n s c r i e un record
în p r i v i n ţ a dimensiunilor. Mai mic d e c â t j u m ă t a t e de pachet de ţ i g ă r i , MuVo nu are drept
c o n c u r e n ţ i d e c â t ceasurile ce pot reda m u z i c ă d i g i t a l ă . Cantitatea mai mare de memorie (12S MB),
capacitatea de a reda a t â t MP3 c â t şi WMA şi eliminarea n e c e s i t ă ţ i i unor cabluri pentru transfer II
fac candidatul perfect pentru un player de buzunar. îl p u t e ţ i chiar folosi ca breloc pentru chei. Nu
are nevoie d e c â t de o s i n g u r ă baterie o b i ş n u i t ă pentru a f u n c ţ i o n a . Şi de o pereche de căşti d a c ă
v r e ţ i s ă a s c u l t a ţ i m u z i c ă . Nu v ă a ş t e p t a ţ i însă la cine ş t i e ce putere: amplificatorul nu este foarte
performant, in principal din cauza a l i m e n t ă r i i s l ă b u ţ e .

T E S - î o î l e t Enîsrtainrnenî

TOALETELE PUBLICE
Cine a l ţ i i d e c â t suedezii, cel mai civilizat popor
din Europa, ar f i putut inventa un sistem de
divertisment pentru toaletele publice? î n c h i p u i ţ t - v a

DIN VIITOR c ă este de ajuns să a p ă s a ţ i pe butonul "Ştiri


n a ţ i o n a l e " şi computerul central v â va printa pe

J —•—
h â r t i a i g i e n i c ă ultimele evenimente din ţ a r ă . Ce
z i c e ţ i de d o u â - t r e i bancuri sau o p r o b l e m ă de
logică? Să tot te duci la toalete publice. Problema
mesajelor de pe p e r e ţ i a fost r e z o l v a t ă elegant: Multiplicare i n d u s t r i a l ă
a p ă s a ţ i butonul SMS şi pe h â r t i a i g i e n i c ă va f i de C D - u r i şi C D R O M - u r i
t i p ă r i t u l t i m u l mesaj trimis de cineva centralei:
"Pantelimon o i u b e ş t e pe Geanina", de exemplu.
• R e a l i z ă r i C D - u r i personalizate
şi c ă r ţ i d e v i z i t ă p e C D
M u l t i p l i c a r e D V D , casete video,:
Sony DVD Walkman D-VM1 casete audio
• I m p r i m a r e OFFSET imagine
s i m i l a r ă unei fotografii
• P r o d u c ţ i e filme o f f c e t /
D V D ORIUNDE TE-Al DUCE • Design II
Sony a inventat conceptul de walkman, fi conectat şl la un televizor o b i ş n u i t prin
care este î n a c e e a ş i categorie de intermediul unui adaptor Input/Output, sl
popularizare ca şi "adidas", "xerox" ţf dispune de o t e l e c o m a n d ă i n t e g r a t ă şl una
"blugi", şi i a t ă c ă acum la dus la extrem e x t e r n ă . DVD-ul ar deveni mult mai
cu D-VM1, DVD Walkman. Principalul punct utilizat d a c ă un astfel de dispozitiv ar f i
de a t r a c ţ i e al acestui dispozitiv portabil mai accesibil, dar la un cost de peste
este c ă poate reda c o n ţ i n u t u l unui DVD pe 1000S, mai avem mult de a ş t e p t a t p â n ă să
ecranul LCD de 3,5" cu care este dotat, d e v i n ă rentabil.
p e r m i ţ â n d vizionarea de filme oriunde
v - a ţ i afla. DVD Walkman r e c u n o a ş t e
formatele DVD, DVD-RW, VCD, CD-R,
CD-RW şl poate scoate sunetul in format
Oolby Digital şi Dolby Surround. De
asemenea, el poate

MEDIA s.r.l.. Splaiul Indepwidanţci 20


Td./Fax: 2I2 71 96/97/99(S9
Mobil: 093-I70 509: 093-252 311:093.76) 700; 091-217 633
tehnotrend
interviu

DE V O R B A CU A B I T DESPRE OVERCLOCKING
SERIAL ATA Sl SUPORTUL PENTRU A M D K 8

£ Marketing Manager XPC; Cum au primit utilizatorii vestea ca modelele


si AT7 nu vor mai avea porturi PS/2, seriale si paralele,
UT Computer Corporation acestea (iind inlocuite de conectori USB 2.0î
rT3nTiw3?Tîil!{XT7 TilT-l 3 H I H
Utilizatorii ţ l preia au afirmat c ă era momentul ca
XPC: Ce procent din totalul p r o d u c ţ i e i ABIT r e p r e z i n t ă aceasta schimbare să alba loc. P l ă c i l e de b a z ă sunt gata
p l ă c i l e de bază? Dar p l ă c i l e video? Pe care dintre ele e n t i u noua g e n e r a ţ i e de periferice ţ i pare potrivit ca
I n t e n ţ i o n a ţ i să v ă c o n c e n t r a ţ i in viitor? ABIT Să fie firma care să acomodeze a c e a s t ă nouă
•II. I i i ' ' - l n |M g e n e r a ţ i e . Au existat f i r e ş t e ţ i o serie de utilizatori
portant In p r o d u c ţ i a AB)T, d a c ă le c o m p a r ă m cu care au cerut reintroducerea porturilor PS/2 pe placa
video. P l ă c i l e de b a z ă r e p r e z i n t ă circa BOX din de b a z ă pentru c ă nu vroiau să fie n e v o i ţ i sa i ţ i schimbe
jt deci sunt o I m p o r t a n t ă parte a ABIT. P l ă c i l e tastatura ţ l mouse-ul pe care le aveau deja. A ţ a c ă
u crescut In I m p o r t a n t ă In ultimii ani si acum pentru linia Max2, am reintrodus porturile PS/2. Totul
este sa I ţ i a s c u l ţ i consumatorii. Daci ei vor să a l b ă
PS/2, ABIT nu poate să s p u n ă nu.

XPC: î n ceea ce p r i v e ş t e segmentele de p i a ţ ă , cum v ă


c o m p a r a ţ i cu principalii d u m n e a v o a s t r ă competitori XPC: Pentru IT7-MAX2 a ţ i reintegrat porturile PS/2 in
Vour Roliable Part nor
(ASUS, MSI, Gigabyte)? Care sunt punctele forte ce v ă design, d u p â ce l e - a ţ i exclus î n cazul primului IT7-MAX.
e v i d e n ţ i a z ă î n f a ţ a competitorilor? C o n s i d e r a ţ i c â î n c ă nu a sosit momentul să r e n u n ţ ă m
complet la restul conectorilor î n afara celor USB? •
p a r ă m cu c e i l a l ţ i p r o d u c ă t o r i de p l ă c i de b a z ă ,
-TmitMlHWtM«.Mril
c o m p a r a ţ i a se face pe p i e ţ e similare. Prin asta decizie d i c t a t ă de r e a c ţ i a end-user-ilor. ABIT a fost
î n ţ e l e g e m zona end-user-ilor. In a c e a s t ă z o n ă avem un primul p r o d u c ă t o r de p l ă c i de b a z ă care a avut curajul
segment de p i a ţ ă egal cu cel al "liderilor" ASUS ; i MS!. să s p u n ă ca e tfmpul ca p l ă c i l e de b a z ă să t r e a c ă ta
Ierarhia v a r i a z ă de la luna la l u n ă ţ l de la ţ a r ă la ţ a r ă . u r m ă t o r u l nivel. E t i m p u l pentru o n o u ă g e n e r a ţ i e . Cu
ABIT este marca de p l ă c i de b a z ă n u m ă r u l 1 din mai seria Max, ABIT a creat ceva ce nu se mal v ă z u s e p â n ă
multe ţ ă r i de pe glob. In termeni de puncte forte, se atunci. Cu Max 2. ABIT a f ă c u t o m i c ă ajustare b a z a t â
poate spune c ă ABIT a inventat p l ă c i l e de b a z ă pentru pe ceea ce end-useril considerau ansamblul perfect.
performanta. ABIT a fost prima companie care a Probabil ca ţ l a l ţ i p r o d u c ă t o r i de ptăcl de b a z ă vor urma
Implementat "tweaktng"-ul pentru BIOS cu ajutorul destgnu! ABIT a ţ a cum au f ă c u t cu BIOS-ul "jumperless",
utilitarului S o f ţ M e n u ; i a fost î n t o t d e a u n a prima dar in general sunt cam cu un an in urma ABIT. Poţi
companie cu o p ţ i u n i inovatoare. In prezent, ABIT este merge pe calea b ă t u t ă sau i ţ i p o ţ i asuma riscuri.
in continuare o firma ce o f e r ă p e r f o r m a n ţ ă sl Desigur ca doar cel care i ţ i a s u m ă riscuri pot face
overctocktng la maxim. ABIT este i n c ă cea mal i n o v a ţ i i . ABIT a f ă c u t acest lucru cu seria de p l ă c i de
cunoscuta, m a r c ă de p l ă c i de baza pentru p e r f o r m a n ţ ă b a z ă MAX.
In aceasta p r i v i n ţ ă , consumatorii ne spun ca suntem
primii In top. PC: A ţ i luat î n considerare utilizarea pe viitor a
chipseturilor VIA pentru platforma socket 478, de
XPC: G ă s i m multe o p ţ i u n i de overclocking in BIOS-ul exemplu P4X400?
p l ă c i l o r de b a z ă ABIT. C â t de m u l t ă a t e n ţ i e a c o r d a ţ i chlpseturlle
fenomenului de overclocking sl de ce? disponibile ţ i pe baza p e r f o r m a n ţ e i , s t a b i l i t ă ţ i i ţ l
• iiiiin4iiB'TT^iTa*ilBfT?Iiii¥TiiW o p ţ i u n i l o r î n c e r c ă m să d e t e r m i n ă m daca merita să fie
Inventat overclocklng-ul st c o n t i n u ă să se asigure c ă folosite. De asemenea a s c u l t ă m sugestiile c l i e n ţ i l o r ţ l
p l ă c i l e de baza ABIT sunt cele mal overclockablle de pe utilizatorilor In p r i v i n ţ a a ce p l ă c i de b a z ă sl-ar dori.
plata. SoltMenu este prezent in BIOS pentru a garanta C â n t ă r i n d toate argumentele, s-a decis c ă ABIT nu va
ca utitlzatorll ABIT pot o b ţ i n e mal mult de ta p l ă c i l e lor produce astfel de p l ă c i de b a z ă in viitorul apropiat.
de b a z ă . ABIT are o echipa dedicata BlOS-ului, care are
sarcina de a se asigura ca BlOS-urlIe ABIT o f e r ă XPC: C r e d e ţ i c ă p r o d u c ă t o r i i vor oferi suport pentru
maximum de performanta ţ l stabilitate. Mulţi dintre RDRAM 1066? Va aduce acest standard memoria RDRAM
utilizatorii ABIT vor mai mult de la plficlle lor de baza
în a t e n ţ i a utilizatorilor?
noi facem acest lucru posibil. Cu unele dintre modelele
iionstie recente, unele slte-uri de hardware au r e u ş i t să
porta RDRAM 1 0 6 6 . Va

icplembrl* 1002
ţehnotrend |

aduce acest lucru RDRAM in a t e n ţ i a utilizatori tur? Max2 de p l ă c i de baza.. A B ) I senilei A I A este
Nu. RDRAM a fost un t i p de memorie destinat sistem de cabluri ce permite utilizatorilor sâ In 2007. Cei de la SIS s-au maturizat sl ei sl au
unei nise limitate de pe p i a ţ ă si va r ă m â n e la fel conecteze hard-dlsk-uri cu i n t e r f a ţ ă p a r a l e l ă ta î n c e p u t să p r o d u c ă chtpseiuri in care
in continuare. RDRAM-ul o c u p ă aproximativ 5X porturile seriale de pe noile placi din seria ABIT p r o d u c ă t o r i i pot să a l b ă î n c r e d e r e . In prezent,
din p i a ţ a de memorie si ne a ş t e p t ă m ca aceasta MAX2. P u t e ţ i experimenta Serial ATA chiar acum, a t â t AMD c â t sl Intel au platforme puternice In
s i t u a ţ i e să se perpetueze. cu bard dlsk-ul actuali O f e r t ă v a l a b i l ă doar la termeni de procesoare sl chlpseturl. S i t u a ţ i a va
ABITI deveni mal Interesanta anul viitor, c â n d vor
XPC: Cum se p r e g ă t e ş t e ABiT pentru noul AMD a p ă r e a noi tehnologii. Oricum, hardware-ul este
KS? C â n d c r e d e ţ i c ă va incepe p r o d u c ţ i a de masă XPC: In prezent USB 2.0 pare să fie folosit tot bine pus la punct, nu mal r ă m â n e d e c â t ca ţ l
pentru un model de p l a c ă de b a z ă cu suport mai mult chiar şi in defavoarea i n t e r f e ţ e i inert! software să m u n c e a s c ă mal muit.
pentru K8 sl c â n d va fi d i s p o n i b i l ă pe piaţă? Firewire IEEE1394. Cum v e ţ i suporta cele d o u ă d u c ă t o r i ! de Jocuri c r e e a z ă deja t u l u r i care
tehnologii pe viitor? V e ţ i r e n u n ţ a la FireWire in cer hardware din ce In ce mal performant pentru
p l ă c i l e de b a z ă K8. ABIT a fost ales ca partener favoarea USB 2.0? grafica lor de o calitate incredibila ţ i scenariile
pentru c ă AMD a vrut să colaboreze cu TI re cât st USB realiste. Ne-ar mal trebui a p l i c a ţ i ! la fel de
renumitele echipe de cercetare ţ i p r o d u c ţ i e de la 1n unele cazuri le suportam pe p r e t e n ţ i o a s e pentru sectorul busslnes ţ l nu am
ABIT. P u ţ i n i p r o d u c ă t o r i de p l ă c i de b a z â sunt ambele pe a c e e a ş i p l a c ă . Seria Max Z v â o f e r ă mai avea probleme cu progresul hardware pentru
a l e ş i de creatorii de procesoare pentru a 11 ambele alternative: 10 porturi USB si 3 FireWire. anii ce u r m e a z ă .
design partners. ABIT este ales constant ca Doar ABIT poate oferi acest ansamblu. Cu Intel ca
design partncr. î n s e a m n ă asta c ă p l ă c i l e ABIT au s u s ţ i n ă t o r al USB 2.0, FireWire va f i sub o
XPC: I n t e n ţ i o n a ţ i să l a n s a ţ i mai mult de o p l a c ă
un avantaj f a ţ ă de cele ale c o m p e t i ţ i e i in ceea presiune mai mare In cursa spre acceptarea
de b a z ă b a z a t ă pe chipsetul KT400? Cum vor f i
ce p r i v e ş t e p e r f o r m a n ţ a , stabilitatea si o p ţ i u n i l e ? g l o b a l ă . Cu toate acestea, utilizatorii Fire
personalizate s o l u ţ i i l e KT40Q ABIT?
F i r e ş t e . Atunci c â n d te ocupi de d e s i ş n u l unei sunt n u m e r o ş i In Japonia ţ i Europa si FireWi
este o tehnologie care o f e r ă v i t e z ă mare st alte
• ja placa de
p l ă c i , ştii t o t u l despre acea p l a c â . ABIT
avantaje. De aceea ABIT va continua să ofere IU ' M i M I » » •!• H. I *•• • ' U 4 i W f 3 ITI
KT400.
c o o p e r e a z ă î n d e a p r o a p e cu AMD la acest proiect
suport pentru acest standard. Modelul va suporta cele mai noi modele de
si lucrurile a v a n s e a z ă foarte bine. Chiar mai
Ion XP, ţ l pentru prima d a t ă un front slde bus
d e c â t ne a ş t e p t a m . Din p ă c a t e nu putem
XPC: Deşi AMD este destul de popular acum, se 333 MHz. oferind p e r f o r m a n ţ ă ultimul r ă c n e t ,
detalii, pentru c ă . fiind design partner, su
pare c ă ţ i platformele Pentium 4 se b u c u r ă de un compromisuri.
l i m i t a ţ i de contractul de c o n f i d e n ţ i a l i t a t e .
Oricum, K8 pare să fie un produs uimitor. binemeritat succes. P u n e ţ i accentul pe AMD sau
pe Intel? XPC: C â t de importanta este p i a ţ a din R o m â n i a
pentru ABIT? Ce planuri de viitor a v e ţ i pentru
XPC; Noul IT-MAX2 are in s p e c i f i c a ţ i i mult
p r o d u c ă t o r i , cl pe platforme. De exem partenerii din România?
a ş t e p t a t u l Serial ATA. C r e d e ţ i c ă utilizatorii vor
adopta rapid a c e s t ă tehnologie sau va mai dura un an In u r m â , AMD fabrica procesoare care
p â n ă c â n d utilizatorii vor f i t e n t a ţ i să î ţ i robeau Intel din punct de vedere a! a ţ ă In momentul actual.
î n l o c u i a s c ă hard-dlsk-ui actual? Ar trebui performantei ţ l al averclocklng-ulul. VIA a produs P r e ţ u l produselor noastre, Imaginea brand ului,
p r o d u c ă t o r i i să ofere î n viitorul apropiat Serial oate chipsetul deceniului cu KT266A. A fost o sistemul de d i s t r i b u ţ i e ţ l programul de p r o m o ţ i i
ATA î m p r e u n ă cu ATA o b i ţ n u i t , cum face ABIT î n mblnatie e x t r a o r d i n a r ă . La momentul respectiv au un succes deosebit in Europa de Est la
c ă z u i modelului IT7-MAX2? cred c ă t o t u l de la ABIT se î n v â r t e a In Jurul momentul de f a t ă . R o m â n i a este Incâ o p i a ţ ă
acestei c o m b i n a ţ i i . De atunci Insa, Intel s-a v o l a t i l ă . Ce se î n t â m p l ă in plan politic se reflecta
î n t o r s î n f o r ţ ă , Intel Pentium 4 1.6A e î t e un In plan economic, "Găseşte un partener local"
Serial ATA va deveni utilizat la s c a r ă l a r g ă . Exista
procesor uluitor ţ i alegerea mea pentru sistemul este refrenul pe care II aud toate firmele care
mal multe motive pentru asta, In primul r â n d
personal. Chlpseturlle Intel sunt de asemenea vor sâ f a c ă afaceri In R o m â n i a . Distribuitorii
stocul de hnrd-dlsk-uri Serial ATA este foarte
reaba minunata ţ i m e r i t ă locali sunt vitali pentru Introducerea unul produs
limitat la momentul actual ţ i p r o d u c ă t o r i i şe
Intr-o ţ a r ă ţ l d e ţ l codul Vamal r o m â n e s c este pe
a ş t e a p t ă ca ele să fie asimilate foarte î n c e t
cale sâ se schimbe, taxele vamale de import mari
p i a ţ ă . In al doilea r â n d , este vorba de o In t e r m e n i de p u n c t e f o r t e , fac partenerii locali o necesitate. A ţ a c ă pot
tehnologie f o a i t e n o u ă . Majoritatea utilizata
sunt r e t i c e n ţ i c â n d este vorba sa a t h l z l ţ l o n e ;
se p o a t e spune c ă ABIT afirma c ă plata din R o m â n i a este la i c i de
I m p o r t a n t ă pentru ABIT ca oricare alta p i a ţ ă
n o u ă tehnologie. SI In final, hard disk-uriie S a i n v e n t a t p l ă c i l e de b a z ă majora-Suntem foarte m u l ţ u m i ţ i c ă marca ABIT
ATA vor f l de la bun î n c e p u t mal scumpe dec;
cele o b i ţ n u t e . Tehnologia Serial ATA va deve
pentru p e r f o r m a n ţ ă . are o Imagine p u t e r n i c ă pe p l a t ă . Pentru ABIT,
cea mal b u n ă strategie este c o m p e t i ţ i a d i r e c t ă
cele din u r m ă acceptata pe s c a r ă l a r g ă , peni ABIT [...] a f o s t î n t o t d e a u n a cu firmele concurente. Cred c ă a c e a s t ă strategie
c ă o f e r ă numeroase avantaje f a t ă de actuala
tehnologie p a r a l e l ă , dar va mal dura o perloau
p r i m a c o m p a n i e cu o p ţ i u n i este ln mod special potrivita pentru ABIT pentru
ca deja avem numeroase avantaje pe pla '
ABIT s-a p r e g ă t i t deja, oferind Serlllel cu linia
L Ştiri J

Potul Chaintech a fost umflat 1


U L T I M A O R A
P r i m a e d i ţ i e " u m f l ă

p o t u l " s - a f i n a l i z a t
Produsele care m e r i t ă t o a t ă a t e n ţ i a

|MSI KT4 Ultra

AGP 8X, Serial ATA şi USB 2.0


KT4 Ultra s u p o r t ă PC2PC Bluetooth, IEEE
1394 şi Gigabit LAN. Ultimul standard AGP
3.0 (AGP 8X) o f e r ă posibilitatea u t i l i z ă r i i
celor mai performante p l ă c i video a p ă r u t e
pe p i a ţ ă si a l ă t u r i de suportul pentru In urma concursului "Umfla F r u n z ă (II).
memoria DDR 400 se poate o b ţ i n e o l ă ţ i m e potul!'. organizat In Pentru a-şi ridica premiile,
de b a n d ă de 3,2GB pe s e c u n d ă . Serial ATA XtremPC 33, s-au desemnat, a c e ş t i a s-au prezentat la
o f e r ă rate de transfer de p â n ă la 150MB pe prin tragere la s o r ţ i , cei doi r e d a c ţ i e , unde au fost şi
s e c u n d ă . Conform standardelor formatului c â ş t i g ă t o r i . Acest concurs fotografiaţi pentru posteritate.
ATX, MSI KT4 Ultra este d o t a t ă cu 3 sloturi oferea o p l a c ă video Tragerea la s o r ţ i , care a
pentru DIMM care s u p o r t ă maxim 3GB CHAINTECH TI460O pentru avut loc î n data de 15
DDR333/4O0 SDRAM. Sloiurile de c â ş t i g ă t o r u l premiului î n t â i august 2002, la sediul
MSI a afirmat c ă este cea mal d o t a t ă p l a c ă expansiune disponibile sunt 1 AGP 8X şi şi o p l a c ă de b a z ă r e d a c ţ i e i noastre, a fost
de b a z ă p r o d u s ă de c ă t r e el p â n ă acum. 6 PCI. Ca d o t ă r i suplimentare MSI o f e r ă un CHAINTECH BJD I845D î n r e g i s t r a t ă video, filmul
KT4 Ultra este c o n s t r u i t ă pe baza set de accesorii hardware şl software pentru c â ş t i g ă t o r u l celui f i i n d u - v â oferit, pentru
chipset-ului VIA KT400 pentru procesoarele format d i n : S-Bracket, D-Bracket2, de-al doilea premiu. t r a n s p a r e n ţ ă d e p l i n ă , pe
Socket A şi aduce ca principale n o u t ă ţ i Live Update, Live Utility, Fuzzy Logic şi N o r o c o ş i i c â ş t i g ă t o r i sunt: CD-ul care î n s o ţ e ş t e
tehnologice Serial ATA, AGP fix, USB 2.0 si PC Alert III. Mihail Serafim (I) şi Florin n u m ă r u l curent al revistei.
suport pentru memoria DDR 400. O p ţ i o n a l , www.msi.com.tw

PlexWriter 48/24/48 j VIA Eiwy24HT

Cele mai bune tehnologii VIA suportă codec-urile


în slujba scrierii Windows Media Player 9
Noul Windows Media Player 9 care va f i disponibil şi în Service Pack 1 pentru
CD-Writer de Windows XP va avea c a p a b i l l t ă ţ l audio la nivel profesional oferind
la Plextor posibilitatea de redare şi î n r e g i s t r a r e la claritatea şi p e r f o r m a n ţ a
asigură 24-bit/96KHz. Cu un suport complet pentru tehnologia WMA Profesional,
p e r f o r m a n ţ e de VIA Envy24 şi VIA Envy24HT s u p o r t ă r e z o l u ţ i a de 24-bit pentru p e r f o r m a n ţ e
top cu o v i t e z ă de excelente a t â t la î n r e g i s t r a r e c â t şi la redare. Cu posibilitatea de a reda
scrie re-48X, de sunetul pe un n u m ă r de 12 i e ş i r i Independente, seria Envy poate uşor reda
rescriere-Z4X şi de sunetul î n formatele 5 . 1 , 6.1 Si chiar 7.1 pentru o e x p e r i e n ţ ă audio ca la
cinematograf. Seria de procesoare audio VIA Envy va oferi un suport audio
citire-48x. Cea mat
excelent î m p r e u n ă cu noile codec-uri Windows Media Audio 9.
interesantă
www.via.com.tw
c a r a c t e r i s t i c ă a acestei u n i t ă ţ i
este posibilitatea de overbuming p â n ă la 94,55
. i j ^ j j j j i j i i n i n i i i i i n t i u u u u v , ' , ' !
minute. Unitatea este d o t a t ă cu un buffer de 4MB
şl pentru stabilitatea scrierii la viteze mari
f o l o s e ş t e tehnologia BurnProof de ta 5anyo. Viteza
de î n r e g i s t r a r e a track-urilor audio separate este
v a r i a b i l ă d a t o r i t ă tehnologiei VariRec, ţ i puterea de
scriere poate varia î n f u n c ţ i e de t e m p e r a t u r ă

r folosind f u n c ţ i a "Wrlting Power". Partea e l e c t r o n i c ă


l i m i t e a z ă zgomotele Interne î n momentul î n care
apar v i b r a ţ i i prelungind astfel durata de
f u n c ţ i o n a r e a u n i t ă ţ i i si e v i t â n d spargerea CD-urilor.
în concluzie, cu a c e a s t ă unitate se poate scrie un
CD In mai p u ţ i n de 3 minute, www.plextor.com

jeptembrls Z002
l i V ştiri l

!siSR658 Microtel SY5MAR710

Primul chipset care suportă Calculatoare ieftine

RDRAM 1066MHz c u L i n d o w s şi C3
Procesoarele VIA C3 si-au g ă s i t loc si î n
Noul chipset
calculatoarele produse de Microtel si anume este echipat
^ • i pentru
modelele Microtel SYSMAR710, SYSMAR715, cu Windows XP Home
*tr- ^3SPjS • procesoarele
SVSMAR150 si SYSMAR151. C o m b i n a ţ i a î n t r e Edition. SYSMAR710 este dotat cu un
' o k f t . • I P e n C i u m 4

procesorul de consum redus VIA C3 si 128MB procesor VIA C3 800MHz cu FSB de 133MHz,
produs de
SDRAM pe o p l a c ă de b a z ă cu chipset VIA 128MB SDRAM, hard disk de 10GB si CD-ROM.
Silicon
Apollo PLE133 cu grafica i n t e g r a t ă , o f e r ă Pentru conectivitatea LAN sau Internet
Integrated
utilizatorilor p e r f o r m a n ţ e suficiente pentru calculatorul poate f i echipat cu un modem
Systems o f e r ă
rularea a p l i c a ţ i i l o r de tip "offlce" sau de 56Kbps ţ i / s a u o p l a c ă de r e ţ e a 10/100MB.
o l ă ţ i m e de
multimedia la un p r e ţ n e m a i î n t â l n i t : 199S. T o a t ă linia de computere SYSMAR este
b a n d ă de 2 ori
Microtel SYSMAR710 este echipat cu sistemul d i s p o n i b i l ă doar prin magazinul online
mai mare
de operare Lindows, iar Microtel SVSMAR150 Walmart.com. wv/w.walmart.com
decât
memoria DDR. I n t e r f a ţ a f l e x i b i l ă cu memoria s u p o r t ă toate i Procesoarele Transmeta
c o n f i g u r a ţ i i l e posibile, modulele Single Channel si o
capacitate de maxim 4GB. D a t o r i t ă tehnologiei
proprietare MuTIOL, SiSR658 poate atinge uşor rata de
Transmeta a reuşit să atragă atenţia
transfer de 1GB pe s e c u n d ă intre Northbridge si P â n ă acum, procesoarele Crusoe fabricate de firma Transmeta au fost privite cu scepticism de
Southbridge. SiSR658 s u p o r t ă chip-urile grafice cu majoritatea integratorilor, insă 7 noiembrie va f i o zi foarte b u n ă pentru Transmeta deoarece
i n t e r f a ţ a AGP 8X si î m p r e u n ă cu Southbridge-ul SiS963 HP ţ i Microsoft vor a n u n ţ a simultan noile PC-uri portabile bazate pe procesoare Crusoe.
a s i g u r ă o v i t e z ă de transmitere a datelor pe FSB de Transmeta se mai poate bucura si de faptul c ă 4 din cele mai bune 10 companii p r o d u c ă t o a r e
533MHz. Cipset-ul este echipat cu f u n c ţ i i multimedia de notebook-uri din lume folosesc procesoare Crusoe. In prezent cel mai puternic procesor
puternice care includ AC97 2.2 Audio cu 5,1 canale, Transmeta este Crusoe TM58O0 la f r e c v e n ţ a de 1GHz, construit in tehnologia de 0,13 microni
10/1C0MB Ethernet, home PMA2.Q, Dual ATA 133/100/66 de c ă t r e TSMC, Anul viitor Transmeta are in plan să lanseze noul procesor Crusoe TM8000
IDE, 6 sloturî PCI si 6 porturi USB 2.0/1.1. www.sis.com 256-bit care va f u n c ţ i o n a la o f r e c v e n t ă de 1.4GHz. www.transmeta.com

:AT-8026FC

Switch Enhanced Stacking™ de la E X P L O R E A Z Ă

Allied Telesyn U N I V E R S U L

AT-8026FC este un switch (AT-80001 cuprind p e r f o r m a n ţ e


Z CONNECTUS
administrabil Fast Ethernet Layer 1, wirespeed, a r h i t e c t u r ă non-bloking Mumai <iKMNIKjTt!&«i!it' wjiiiA uiiiii un j-jm-ik
ifiratlui* Itrsffi şi salft şi surrtiiol i, 'tiSă ^llrudturdl
cu 24 porturi 10/100TX, plus d o u ă ţi tehnologie Enhanced Stacking""
iiircifr ol i-amiiiii, pjm wiiiritltmiEi' drillârilcir wiui
porturi fixe de uplink I0OFX cu r e s p e c t â n d standardele IEEE 802.Ip culidljliMiiptiriaiKil &J'~J\>-J'VJ INCWJ-JI'JI ir.
conectori SC. in a c e a s t ă Quality of Service, IEEE 802.1Q_
c o n f i g u r a ţ i e , switch-ul este ideal VLAN taggîng, IEEE 802.3ad Link
pentru c l i e n ţ i i care îsi doresc Aggregation, IEEE 802.1d Spanning
P u m n a l + Cbkukktor fanondl *
conexiuni backbone Fast Ethernet Tree ţ i IEEE 802.3* Flow Control.
pe f i b r ă o p t i c ă . El se a l ă t u r ă Switch-urile pot f i distribuite in
celorlalte d o u ă din seria AT-8000 diverse rack-uri, pe camere sau Un p n d i t C O i li f E C f U Î Î cwisiiiuis! o i n i ţ i r t V j imţiliţjtirirrj
{AT-8024GB ţ i AT-8024). Spre etaje diferite. Aceste moduri de - fiind Cl^îsl srruciyr'jr int-ji >'j fjsjrmii'j
deosebire de celelalte d o u ă modele amplasare constituie o d i f e r e n ţ ă - rrun^rjl Î L J 7jDV>iLnj9 roi
din serie, AT-8026FC include ţ i m a j o r ă f a ţ ă de alte s o l u ţ i i de
zîiite indi rrd,
-iiriiu'jtar^u y^'jrmruiii individ-jlvi
modulele 100FX. Caracteristicile stivui re.
ii •.'ji'jfiît^'jrî'j i-_'i'jliji-_-l-jr f'j -.nulii
,

tehnice ale acestei linii de produse www.alliedtelesyn.com


i iAutui i*J
: Athlon XP cu nucleu Barton i ceri^*î:f= LI--f p=*? d -iTT;
;

Pentium 4 şi-a găsit din nou naşul


AMD a a n u n ţ a t disponibilitatea p e r f o r m a n ţ e l e procesorului Athlon www.astech.ro
noului procesor Athlon XP cu nucleu XP bazat pe nucleul Barton sunt
Barton î n c e p â n d cu luna octombrie. comparabile cu cele ale

AsTech Solutions
Noul procesor va f i construit in procesoarelor Intel Pentium 4. La
tehnologia de 0,13 microni, va lansare noul procesor va f i
suporta FSB-ul de 333MHz ţ i va reprezentat de d o u ă modele . .
avea 512KB Level 2 cache. AMD a diferite, w w w . a m d . c o m
afirmat c ă s p e c i f i c a ţ i i l e ţ i
str. N. Constantinescu nr. 12, bloc 15, sector 1,

Tel./Fax:021-2314436, 0723164671,0723164670
Earracuda ATA V Monitoare de 17" LCO IBM

Interfaţă Serial ATA Vânzările de monitoare


şi capacităţi de 80 şi 120GB LCD iau amploare
Noua serie de hard-disk-uri IBM a î n c e p u t să p r i m e a s c ă comenzi pentru noile sale
Barracuda ATA V este d i s p o n i b i l ă cu monitoare LCD de 17'. Cele d o u ă modele sunt: T750 cu un
i n t e r f a ţ a Serial ATA si cu i n t e r f a ţ ă conector analog si unul digital DVI-D şi T710 cu o s i n g u r ă
IDE. Modelele cu i n t e r f a ţ a IDE au intrare analog. Caracteristicile principale ale modelului
fost lansate pentru a s u s ţ i n e T750 sunt; r e z o l u ţ i a m a x i m ă (SXGA) 1280x1024, contrast de
t r a n z i ţ i a c ă t r e noul standard care s-a 500:1, 35ms timp de r ă s p u n s , m ă r i m e a pixel-ului de
impus foarte rapid. Viteza de 0.264mm, unghiurile de vedere orizontal ţ i vertical de
I50MB/S este f o l o s i t ă la prima 170% 31-81 KHz f r e c v e n ţ a v e r t i c a l ă , iar f r e c v e n ţ e l e de
g e n e r a ţ i e de u n i t ă ţ i Seriat ATA
refresh orizontal sunt cuprinse î n t r e 55Hz si 75Hz.
u r m â n d ca a doua g e n e r a ţ i e să
Greutatea monitorului este
a t i n g ă viteza de 30OMB/5, iar a treia
de 7Kg, iar p r e ţ u l este
g e n e r a ţ i e o v i t e z ă greu de imaginat
estimat la aproximativ
acum - 600MB/s. Viteza bus-ului
830$.
pentru Serial ATA 150 este de
T710 s u p o r t ă a c e l e a ş i
aproximativ 1,5GB/s. Noile
hard-disk-uri de la Seagate folosesc r e z o l u ţ i i , singurele
tehnologia de stocare de 60GB pe un d i f e r e n ţ e fiind
singur platan, au o v i t e z ă de r o t a ţ i e contrastul care este de
de 7200rpm, timpul de acces de 9ms 350:1 si unghiurile de
Si i n t e g r e a z ă un controler nativ vedere orizontal şi
Serial ATA, nu doar un Translator. vertical, ambele de
De asemenea, folosesc t o t un motor 125*. Greutatea
SoftSonic sl sunt dotate cu un bufer monitorului este de 5,7Kg,
de 8MB. www.seagate.com iar p r e ţ u l este estimat la
aproximativ 670S-
www.ibm.com

RiCOH Caplid RR30 M2E

3 , 2 4 m e g a p i x e l i P o r t a b i l i t a t e e x c e p ţ i o n a l ă d e l a

ASUS a a n u n ţ a t disponibilitatea noului beneficiind de p e r f o r m a n ţ e l e chipset-ului


ş i z o o m t o t a l d e 1 0 , 2 X notebook M2E care s u p o r t ă procesoare Intel SIS 650 (ce a s i g u r ă o l ă ţ i m e de b a n d ă bună pe
Ricoh a Pentium 4 Mobile. Carcasa este c o n f e c ţ i o n a t ă AGP), modelul M2E o f e r ă o calitate
intrat şi pe dintr-un aliaj de magneziu, aluminiu şi fibre e x c e p ţ i o n a l ă a imaginii şi p e r f o r m a n ţ e
piaţa minerale, este foarte s u b ţ i r e şi a s i g u r ă o excelente in 3D. w w w . a s u s . c o m
camerelor mobilitate d e o s e b i t ă . Noul model c â n t ă r e ş t e www.romsoft.ro

foto digitale doar 2Kg, iar modulele de r e ţ e a wireless


cu un model IEEE 802.11b, wireless LAN şi placa de r e ţ e a
foarte 10/100 ii a s i g u r ă o conectare t o t a l ă .
performant
pentru
P e r f o r m a n ţ e l e lui M2E sunt foarte bune, mai
ales a v â n d in vedere faptul c ă u t i l i z e a z ă
procesoare Pentium 4 Mobile cu f r e c v e n ţ e de r
A
categoria din care
face parte. Viteza m a x i m ă de c a p t u r ă a imaginilor este p â n ă la f.SGHz şi dotate cu 512KB L2 cache.
de 0,22 devenind astfel cea mai r a p i d ă c a m e r ă din Fiind echipat cu un ecran TFT LCD de 14" şl
categoria sa. Caplio RR30 b e n e f i c i a z ă de un senzor CCD
de 1/2,7 inch cu filtru pentru culori primare care o f e r ă
o r e z o l u ţ i e foarte b u n ă de 3,24 megapixeli. In modul
REDACTOR JOCURI
VREI SA Î N C E P I O CARIERA 1
macro camera foto poate captura imagini de la d i s t a n ţ a
Î N D O M E N I U L J O C U R I L O R PC?
m i n i m ă de 1cm f a ţ ă de obiect. Obiectivul camerei este
a l c ă t u i t din 6 lentile care includ 3 lentile asferice.
Folosind noul zoom 3x optic î n c o m b i n a ţ i e cu zoom-ul G R Ă B E Ş T E - T E
digital de 3.4x, Caplio RR30 a s i g u r ă o p e r f o r m a n ţ ă (Un loc s-a o c u p a t , m a i este u n u l singur)
d e o s e b i t ă f u r n i z â n d un zoom total de 10.2x. Pentru MAI AJ O Ş A N S Ă
m ă r i r e a c a l i t ă ţ i i , camera i n c o r p o r e a z ă un procesor de >
imagine care f i l t r e a z ă zgomotul video. Caplio RR30 XtremPC a n g a j e a z ă r e d a c t o r j o c u r i .
poate face c a p t u r ă video î n format AVI timp de 120
secunde. Greutatea camerei este de 160 de grame. Ca Cerinţe: cunoştinţe solide in domeniul jocurilor PC,
mediu de stocare Caplio RR30 f o l o s e ş t e memoria Secure abitltâti foarte bune de sinteza si exprimare
Digital card. Distribuitor, Depozitul de Calculatoare,
CV la reddctia@xtrempe.ro sau Fax: Q21-231 .28,66
www.ricoh.com, www.itshop.ro ,

septembrie 24
.02
Sony, eşti d e - a l casei!

C r e e a z ă î n jurul t ă u o altă l u m e
Te-ai gândit vreodată să ai In casă, dinu- un foc, o consolă Playstation
şi un DVD Player? Poţi eă te bucuri acum de jocuri cu cea mai realistă
grafică sau filma cu Imagina şl sunat Incredibile, la un preţ excepţional. o create
PlayStation2 a o arta lume. Lumea virtuala care te fascinează.
www.8ony.ro
Romsoft deschide al doilea
R O M Â N I A INSIDE EPOZIT DE
Ce se î n t â m p l ă pe p i a ţ a IT din R o m â n i a

SEMINAR MAXTOR organizat de ASB


Pe data de 9 septembrie 2002 ASBiS a produsele din
organizat (a hotelul Crowne Piaza familia
seminarul tehnic cu tema DiamondMax
"Maxtor-Storage Solutions for the 5400rpm vor atinge
World". P r e z e n t ă r i l e noilor c a p a c i t ă ţ i de p â n ă la
produse Maxtor au fost f ă c u t e 320GB (DiamondMax
de c ă t r e dl Thomas 16) si vor utiliza
Astheimer, Manager Romsoft, unul dintre cei mai mari distribuitori de t e h n i c ă
i n t e r f a ţ a ATA133 sau
Customer Engineering de calcul din R o m â n i a deschide al doilea Depozit de
Serial ATA (SATA), iar
pentru Europa C e n t r a l ă . Calculatoare î n prima j u m ă t a t e a lunii septembrie. Noul
u n i t ă ţ i l e de mare
La eveniment s-a p e r f o r m a n ţ ă din familia "depozit", in care Romsoft a investit aproximativ 100.000
specificat faptul c ă până DiamondMax Plus 7200rpm vor de dolari î n a m e n a j ă r i şi stocuri de produse, este situat î n
la s f â r ş i t u l anului 2002, atinge p â n ă la 200GB pe i n t e r f a ţ a bulevardul Decebal nr.18, are o s u p r a f a ţ ă de 150 mp si va
Maxtor va lansa produse ce vor ATA133 sau SATA (DiamondMax Plus fi deservit de 10 s a l a r i a ţ i . "Am ales a c e a s t ă l o c a ţ i e pentru
î n g l o b a noi tehnologii si care vor 9). Segmentul de u n i t ă ţ i SCSI de la c ă zona nu este foarte bine a c o p e r i t ă , î n t r u c â t c e i l a l ţ i
beneficia de c a p a c i t ă ţ i de stocare Maxtor se va î m b o g ă ţ i cu d o u ă noi distribuitori de t e h n i c ă de calcul s-au orientat, în special,
extinse. produse: Atlas 10K IV Ultra 320 "Cobra", spre partea c e n t r a l ă si de vest a B u c u r e ş t i ului", a declarat
Astfel, produsele entry level (Fireball) lOOOOrpm, 36-146GB şi Atlas 15K Ultra320 Ladislau Gaspar. Pentru restul ţ ă r i i , Romsoft va acorda
5400rpm care u t i l i z e a z ă pentru prima data "Aurora", 15000rpm, 18-73GB. Noile produse drept de f r a n c i z ă unor distribuitori locali: "Am acordat
i n t e r f a ţ a ATA133 b e n e f i c i a z ă acum de vor f i disponibile î n R o m â n i a prin franciza pentru doi distribuitori locali din C ă l ă r a ş i si P i t e ş t i
c a p a c i t ă ţ i de până la 40GB (Fireball3;, distribuitorul autorizat ASBIS, www.asbis.ro si u r m e a z ă , la î n c e p u t u l lunii septembrie, să deschidem
î n c ă un depozit de calculatoare î n B r a ş o v " , a mai declarat
Gaspar. "DC este acum un modelator de opinie pentru
CATALOGUL FIRMELOR C A R E A C T I V E A Z Ă utilizatorul final, oferta s-a diversificat, iar cota de p i a ţ ă
s-a m ă r i t cu mult f a ţ ă de august 2001. Piaţa de
' I DOMENIUL IT, B I R O T I C Ă Ş l C O M U N I C A Ţ I I
end-user este foarte d i n a m i c ă , oferta foarte b o g a t ă , dar
d a t o r i t ă faptului c ă Depozitul de Calculatoare şi-a f ă c u t un
nume, segmentul nostru de p i a ţ ă a crescut", a f i r m ă Razvan
SE DISTRIBUIE Andrei, 5tore Manager. "în concluzie, as dori să subliniez c ă
GRATUIT succesul de care se b u c u r ă Depozitul de Calculatoare ne
face foarte o p t i m i ş t i pentru viitor. Brand ul lansat de noi
prinde la public, c l i e n ţ i i au î n c r e d e r e in noi si î n produsele
pe care le găsesc aici. "în ceea ce p r i v e ş t e anul viitor,
Romsoft p r e c o n i z e a z ă v â n z ă r i cu 2026 mai mari d e c â t î n
2002 pentru p i a ţ a de end-useri. "Piaţa PC-urilor va evolua.
Vara aceasta v â n z ă r i l e au fost destul de mari in c o m p a r a ţ i e
cu anii p r e c e d e n ţ i , ceea ce ne a r a t ă c ă p i a ţ a r o m â n e a s c ă a
î n c e p u t să evolueze, utilizatori tind din ce î n ce mai mult
să cumpere brand-uri. Credem c ă p i a ţ a de IT din R o m â n i a
se va dezvolta, pentru c ă are p o t e n ţ i a l . R o m â n i a nu este o
p i a ţ ă s a t u r a t ă , ci una t â n ă r ă , d o r n i c ă de afirmare şi cu
mari c a p a c i t ă ţ i " - R ă z v a n Andrei, Store Manager. Oferta
celui de al doilea Depozit de Calculatoare este g e n e r o a s ă
Si include: p l ă c i de b a z ă (ASUS, Acorp, Eagletec, Soltek,
Biostar, EPoX), p l ă c i grafice (Gainward, ASUS, InnoWston),
procesoare, hard-disk-uri, scannere (Mustek, Plustekj,
camere web, camere digitale (Ricoh, Aiptek), joystick'Uri,
UPS (Mustek, APC), monitoare (Sony, CTX, LG, Philips,
Hyundai), imprimante (Canon, Lexmark, Epson, HP),
memorii (Princeton), sisteme, notebook-uri (ASUS, Mitac),
mousi, tastaturi (Cherry, Mitsumi, Qtranix), boxe (Altec
Un simplu fax ( sau e-mail) conţinând dateie' Lansing, Kinyo, Philips, Teac), p l ă c i de sunet (Terratec),
de identificare ale-firmei D-voastră," playere DVD, CD-R/CD-RW (ASUS, Plextor, CTX, LG,
obiectul de activitate, persoana de contact' Mitsumi, TEAC ), a p l i c a ţ i i office, sisteme de operare,
[şi veţi p r i m i G/M7"i//7"calalogu[ AlfolT&C jocuri (UbiSoft, Electronic Arts). www.romsoft.ro
UNDE FUG TOTI ACEŞTI OAMENI?

Vor să ajungă în Bd. Decebal nr.18.


Au aflat că din 15 septembrie s-a deschis
al doilea Depozit de Calculatoare din Bucureşti.
Aceeaşi marfă de calitate la preţuri corecte.
Aleargă şi tu să prinzi ofertele de lansare!
Piteşti
Bucureşti (1) Bd. Republicii bl. S9C, parter
Ştirbei V o d ă nr. 172 tel.:0248-216 699
tel.: 021-221 73 77 pitesti@depozituldecalculatoare.ro
stirbei@depozituldecalculatoare.ro
www.itshop.ro Călăraşi
Str. Bucureşti bl. 10, parter
tel.: 0242-333 624
calarasi@depozituldecaiculatoare.ro
Bucureşti (2)
Bd. Decebal nr. 18
tel.:021-326 57 33
DEPOZITUL DE Braşov
Str. Lungă nr. 54
decebal@depozituldecalcuiatoare.ro tei.: 0268-470 019
www.itshop.ro CALCULATOARE brasov@depozituldecalcuiatoare.ro
cum s a . . .
configurezi BIOS-ul

nu se a c t i v e a z ă .

Timpii de f u n c ţ i o n a r e ai memoriei
Nu se recomandă nici micşorarea timpilor
de funcţionare a memoriei sub valorile
indicate, care poate creşte
p e r f o r m a n ţ e l e sistemului (creşteri mai
OBS Setup U t t l i t y - COfwisH ( o 1S84-2BE tari SoftMre mici de 10%) dar poate genera
CONFIGURAREA instabilitate în f u n c ţ i o n a r e . Multe
I BlOS-ului este o mare problemă pentru memorii sunt indicate a utiliza CAS2 (cel
» S t j t t 4 r « CHIS FelUres
• Freţieirij/UulUge Cwtnil mulţi utilizatori şi de multe ori mai rapid timp de memorie) însă
• M H K B I I I OS FetUres Lw< Flfl-S*fa » r f « l t s rezultatele modificării anumitor utilizarea acestei setări duce de multe
parametri de funcţionare ai plăcii de ori la blocări în cazul unor memorii mai
• Muaiccd Clirset Feitires \ati B > t i M B l MMlts
bază au dus la imposibilitatea de a porni slabe. 2.5 sau chiar 3 sunt valori de
Set Snerwiţor P i c r f i l sistemul sau la funcţionarea instabilă a siguraţă
acestuia. In cazul în care calculatorul
• Pouer h M y i M l SsUp Set Iber P u s u r i
este încă în garanţie şi este sigilat,
"Frequency/Voltage Control"
• Ptf/rci coifiau-atiois S 4 W 1 Exlt Setif singura soluţie în caz de "no boot" este
Se poate seta f r e c v e n ţ a de funţionare a
deplasarea clientului împreună cu
» PC He* I t i SUUa btlt I t i U n t Stvl* procesorului prin alegerea
unitatea centrală la service-ul firmei de
multiplicatorului - setare cu un efect
unde a fost cumpărat calculatorul. Alţi
1 Meniul principal al BlOS-ului aparent deoarece f r e c v e n ţ a este stabilită
utilizatori, neştiind cum şi ce să modifice
automat prin setarea c o r e c t ă a FSB-ului.
în
Creşterea FSB-ului peste valoarea
CMOS Setup I f t i l i t u - CopyriflW (C) 1964-2982 (teri BIOS-ul plăcii de bază p r e f e r ă să stea
normală va duce implicit la creşterea
Freţietca/tlolUge Coatrol cuminţi şi bine fac. în oricare dintre
f r e c v e n ţ e i procesorului deoarece aceasta
cazuri, a t e n ţ i e înainte de a modifica
este stabilită prin înmulţirea factorului
CfU Ucore Select [ M M I U orice parametri din BIOS deoarece puteţi
de multiplicare cu valoarea FSB-ului.
CFU Clock l i t i o [ 8 XI ajunge în situaţia în care să v ă duceţi la
încălzirea excesivă a procesorului va duce
service doar pentru a putea reporni
» I Uoltige Select [tefaeltl la blocarea sistemului. Odată rezolvate
calculatorul aflat în garanţie.
Chipset Uoltige Select [teftultl problemele de setare incorectă a
Pentru a evita neplăcerile cauzate de
Auto Detect FCI/&IMK Clic [Eukletl proasta setare a BlOS-ului plăcii de bază
memoriei sau FSB-ului, mai pot interveni
Spread Spectru* [liMklei] ne-am gândit c ă unele sfaturi ar fi
probleme, dar care nu periclitează
CPU Clock ky SU [EufeMI funcţionarea normală a sistemului.
binevenite şi ar putea să ajute utilizatorii
CPU Clock tlfflllz] mai curioşi să evite setările incorecte
care ar putea scoate din funcţiune Diverse probleme
sistemul dar l-ar încetini. Una din problemele des întâlnite este
u t i l i z e a z ă bus133. activarea sau dezactivarea plăcii de
Dacă au fost modificate setări şi nu
sunet onboard. Mulţi utilizatori care îşi
mai ştiţi cum au fost înainte şi în cazul în
CMOS Setup U t i l l t y - Copyright (C) 1984-280Z ft care sistemul mai f u n c ţ i o n e a z ă , din BIOS
cumpără o placă de sunet separat şi
Hdvanceri Chipset Features se poate alege setarea "Load BIOS
doresc să o monteze personal vor
constata c ă placa nu se instalează sau
Defaults" care va alege setările cele mai
intră în conflict cu un device pe care de
• DRAM Clock/Drive Control [Press Enterl sigure pentru funcţionarea normală a
multe ori sistemul de operare nu îl
• ACP a P2P Bridge Control [Press Enterl sistemului.
raportează. Dezactivarea plăcii de sunet
• CPU S PCI Bus Control [Press Enter] Pentru inceput trebuie să aruncăm o
se face din opţiunea "Integrated
Menoru Ho le [Dlsabtedl privire în meniul principal de configurare
Peripherals" unde se va găsi o subopţiune
Systen BIOS Cacheabla al BlOS-ului.
[Dlsabledl numită de obicei "Onboard Audio Device".
Uldeo KflM CachsablB [Disabledl La unele plăci de bază dezactivarea
Delay Prior to Thurnal S E T Ă R I IMPORTANTE
[16 Mini acestei opţiuni nu este suficientă. Tot
Din start, submeniurile care pot crea aici este posibil să existe setări
probleme majore după alegerea unor suplimentare prin care se r e z e r v ă o
. - setări necorespunzătoare sunt: "Advanced î n t r e r u p e r e şi o adresă DMA care trebuie
3 Meniul de configurare a memoriei Chipset Features" şi "Frequency/Voltage dezactivate şi ele. Abia după
Control". dezactivarea c o m p l e t ă a sunetului de pe
CHUb Setup U t i l i t y Copyright (C) 1984-2062 placa de bază se poate instala cealaltă
Integrate*! Peripherals Advanced Chipset Features placă de sunet. în cazul în care o
Setările de memorie pot provoca imprimantă conectabilă pe USB a luat
• Uin OnChip IBE Device funcţionarea instabilă a sistemului sau locul uneia paralelă, tot de la opţiunea
EPress Enterl
pur şi simplu după salvarea setării în BIOS "Integrated Peripherals" se poate
• SuperlO Device [Press Enterl sistemul să nu mai pornească. dezactiva portul paralel pentru a putea
I n i i Display First [ACPI Setările critice sunt cele care se r e f e r ă la elibera din resurse.
OnCbip USB Control Ier [AII Enabledl modul de lucru al memoriei (latenţă,
Chiar dacă ce v-am spus nu este un
USB Keyboai-d Support [Enabledl v i t e z ă ) şi setarea "Memory Hole" care
ghid complex de optimizare al BlOS-ului
Onhoaid Audio Device [Enabledl r e z e r v ă o anumită porţiune din memorie.
(pe care dacă îl consideraţi necesar ne
IDE HDD Block Mode Dacă o aplicaţie încearcă să utilizeze
[Enabledl puteţi scrie la adresa
porţiunea de memorie r e z e r v a t ă poate
hardmail@xtrempc.ro), sunt cu siguranţă
duce la blocarea sistemului. Utilizarea
o serie de setări ce v ă vor ajuta să nu
opţiunii "Memory Hole" nu este
călcaţi pe bec, măcar în locurile încinse.
recomandată şi nu se pierde nimic dacă

septembrie 2002
G O M S Ă . . .

ATENŢIE Tnainte de a pune In aplicare ceea ce este explicat în


acest articol trebuie respectate instrucţiunile din articol. Există
riscuri legate de manevrarea incorectă a sursei in timpul si după
c u r ă ţ a r e , de ale c ă r e i efecte revista nu se face răspunzătoare.

np cele mai multe ori ETAPELE CURĂŢĂRII


UE defectarea sursei are ca După desfacerea celor 4 şuruburi
principal motiv nefuncţionarea care f i x e a z ă capacul de tablă al
ventilatorului de răcire din cauza sursei, acesta se detaşează de
prafului sau uzurii lagărelor sursă, in interiorul acesteia se
acestuia. Defectarea ventilatorului observă cele două radiatoare din
se poate constata de obicei după aluminiu, componetele electronice
zgomotul puternic pe care îl Si ventilatorul de răcire. Dacă
produce axul elicei in lagărele sursa nu a fost desfăcută de mai
uzate din cauza prafului şi a lipsei bine de un an de zile, mai mult ca
agentului de ungere. Dacă acest sigur că veţî găsi mult praf atât pe
defect este ignorat, la un moment componetele sursei cât si pe
dat, din cauza strângerii prafului ventilator. Undeva afară din casă
Si a reziduurilor apărute de la acest praf se poate elimina parţial
uzura lagărelor, elicea suflând peste el, apoi cu ajutorul
ventilatorului se va bloca ; l nu va unei pensule cu fire de păr cât
mai asigura răcirea necesară mal lungi, praful rămas se poate
sursei. Aceasta ar putea să mai îndepărta uşor fără a lovi
meargă aşa mult timp dacă locul componentele sursei. După
în care este amplasat calculatorul îndepărtarea prafului se trece la
este mai răcoros, dar de cele mai demontarea ventilatorului care
multe ori se strică. Defectarea este fixat prin 4 şuruburi. Unele
sursei poate avea u r m ă r i grave, ventilatoare sunt alimentate din
deoarece este posibil ca aceasta cablajul sursei prin intermediul
să debiteze î n continuare tensiuni unui conector asemănător cu cel
ta valori mult mai mari care vor de pe plăcile de bază si in acest
defecta iremediabil placa de bază caz se poate schimba uţor
sau chiar alte componente. ventilatorul cu unul nou. Alte
Pentru a evita n e p l ă c e r e a de a ventilatoare au firele de
rămâne fără calculator, c u r ă ţ a r e a alimentare lipite pe cablajul
sursei poate f i e f e c t u a t ă si de imprimat al sursei si nu pot fi
către utilizator dar trebuie detaşate decât cu ajutorul unui
neapărat respectate anumite pistol de lipit sl prin detaşarea
condiţii necesare inclusiv pentru
siguranţa d u m n e a v o a s t r ă :
cablajului din carcasa metalică a
sursei. Aceste manevre sunt mai
greu de realizat pentru persoanele
i r 9
f ă r ă e x p e r i e n ţ ă si prin urmare se
1. sursa să nu mai fie in garanţie;
poate recurge doar la
2. cablul de alimentare al sursei
să fie scos din mufă ţ i din p r i z ă
recondiţiona rea temporară a Produse unice in România destinate over-
(sunt părţi interne ale sursei pe
ventilatorului. Recoadiţionarea clockingului, tweakingului, PC-uluî împins la
ventilatorului se r e f e r ă la ungerea extrem în condiţii de stabilitate maximă:
care există tensiunea de 22DV si
lagărului acestuia care se afla
care sunt uşor de atins cu m â n a ,
protejat sub eticheta -adeziv
p r e z e n t â n d astfel pericolul de - Memorii Mushkin SDRAM Et DDRAM CL 2-2-2
lipită de partea f i x ă a acestuia.
electrocutare);
Ungerea lagărelor se poate face
• Cootere TaiSol, Swiftech, OCZ Gladiator
Dezlipirea foliei de p r o t e c ţ i e 3 . toate cablurile de alimentare cu ajutorul uleiului pentru • Ventilatoare Delta 60, 80,l20mm
pentru a avea acces la axul cu tensiune continuă sa fie scoase mecanisme fine. După ajustarea • Pastă lermoconductoare Arctic Silver
ventilatorului din mufele componentelor pe care - IDE ATA 100 rounded cables
sau schimbarea ventilatorului se
le a l i m e n t e a z ă ; poate trece la montarea sursei la - DigiDoc 5.0 - digital tweaking and monitoring
4. după desfacerea capacului din loc. î n mod normal, verificarea - Window kit & Neon Light Kit
tablă a sursei in timpul c u r ă ţ ă r i i funcţionalităţii sursei inainte de a
sau înlocuirii ventilatorului nu fi montată î n calculator ar trebui
trebuie modificată p o z i ţ i a nici f ă c u t ă cu un aparat de măsură
unei componete de pe cablajul (voltmetru). Dacă a ţ i respectat
imprimat pe care sunt montate . Indicaţiile si nu aţi deplasat nici o [3 T a p e C o m p u t e r
(unele componete au porţiuni c o m p o n e n t ă din Interiorul sursei
Importator unic si distribuitor în România •
metalice care pot face atingere de totul va funcţiona normal.
alte componente p r o v o c â n d astfel
Bucureşti - Splaiul Unirii nr 8, Bloc B4,
Ungerea axului ventilatorului un scurt-circuit-cu u r m ă r i grave). telefon: 01-330.57.83 / 330.90.22 / 330.23.92
cu ulei pentru mecanisme fine E-mail: tape@tape.ro
Web: http //www tape.ro
teste
Mttrox PartietU'SÎ!

M a t r o x P a r h e l i a - 5 1 2
C a l i t a t e 2 D

i m b a t a b i l ă p r i n

u t i l i z a r e a

t e h n o l o g i e i 1 0 - b i t

G i g a C o l o r

m XtremPC 32 am prezentat pe larg


caracteristicile tehnice si
i n o v a ţ i i l e puse de Matrox la d i s p o z i ţ i a
ajutorul c ă r e i a se pot o b ţ i n e un miliard
de culori. Cele d o u ă RAMDAC-uri de
i e ş i r e a semnalului din procesor care sunt
utilizatorilor, toate menite sâ mai rapide si mai precise î n c o m p a r a ţ i e
î m b u n ă t ă ţ e a s c ă in special calitatea cu g e n e r a ţ i i l e precedente o f e r ă un
imaginii dar ţ i performantele 3D ale semnal video cu o r e z o l u ţ i e m a x i m ă de
anterioarelor g e n e r a ţ i i Matrox. P l ă c i l e 2048x1536 la 32bpp pentru fiecare din
video Matrox î n t o t d e a u n a au fost cele 3 i e ş i r i video.
renumite pentru calitatea imaginii 2D, Din software-ul PowerDesk-HF se
fapt care le-a f ă c u t cele mai c ă u t a t e poate regla calitatea de a f i ş a r e 20.
p l ă c i video pentru utilizatorii care Principalele s e t ă r i care se pot face sunt
l u c r e a z ă cu programe de g r a f i c ă . contrastul textului ţ i activarea sau
Parhelia-512 este primul GPU din lume dezactivarea antialiasing-ului hardware
care u t i l i z e a z ă DirectX 9 ca p l a t f o r m ă pentru caractere. Da, f u n c ţ i a Glyph
software pentru noile f u n c ţ i i de randare. Antialiasing pentru caractere a luat locul
Construit in tehnologia de 0,15 microni, sistemului de operare care f ă c e a
Parhelia-512 a s i g u r ă cea mai mare l ă ţ i m e c o r e c ţ i i l e de a f i ţ a r e a caracterelor î n
Memoria DDR Infineon de 3.3ns
de b a n d ă pentru i n t e r f a ţ a cu memoria mod software. G â n d i ţ i - v ă ce avantaje
video, adică 20GB/s t r a n s f e r a ţ i î n ţ i din aduce a c e a s t ă f u n c ţ i e utilizatorilor de
memoria 256-bit DDR. Modelul testat de Autocad sau Flash.
noi in laboratorul hardware este dotat cu
128MB DDR Infineon la 3.3 ns, placa NOILE F U N C Ţ I I - 3 0
s u p o r t â n d p â n ă la 256MB. Cooler-ul Nici partea 3D nu a fost n e g l i j a t ă , c â t e v a
procesorului nu este de dimensiuni din f u n c ţ i i l e noi aduse de Parhelia fiind
deosebite deoarece acesta nu se 16x Fragment Antialiasing (singura p l a c ă
î n c ă l z e ţ t e foarte tare, n e a v â n d nevoie de ce s u p o r t ă un astfel de nivel de
o răcire specială. Antialiasing), 64 Super Sample Texture
Flltering, Hardware Displacement
CALITATEA I M A G I N I I - 2 D Mapping ţ i Vertex Texturing. Tot prin
Calitatea imaginii este punctul la care intermediul meniului de configurare
Matrox a lucrat cel mai mult. Principalele Power Des k-HF se pot ajusta absolut toate
repere care te fac să observi acest lucru f u n c ţ i i l e p l ă c i i inclusiv modul de
sunt contrastul puternic dintre negru ţ i conectare a monitoarelor la cele 3 i e ş i r i ,
alb la t e x t , focalizarea e x c e l e n t ă ţ i a j u t â n d la implementarea o p t i m ă a
echilibrul î n t r e culori care i ţ i d ă s e n z a ţ i a f u n c ţ i e i de Surround Gaming
c ă imaginea de pe monitorul t ă u este mai (posibilitatea de a vedea un joc pe 3
"limpede" d e c â t pe alt monitor care nu monitoare simultan: f a ţ a + vederile din
este conectat la o p l a c ă video s t â n g a si dreapta). Suportul pentru DVD
Parhelia-512. Tehnologia care s t ă la baza numit Hardware Motion Compensation HMMH
c a l i t ă ţ i i imaginii ţ i a î n t r e g i i structuri a este î m b u n ă t ă ţ i t prin a d ă u g a r e a c o r e c ţ i e i Cooler-ul nu este prea mare, deoarece chip ul grafic
procesorului este 10-bit GigaColor cu hardware pentru filmele cu imagine nu se î n c ă l z e ş t e foarte mult

SL
septembrie JO0!
SL-B5ERV2+Salteh Xabre Graphics Cârd

Sochct 4 7 S m a î n b o a r f J MIA oattAnnn l ^ ' ^ * .

• VIA f 1X40DA (P4XJ.O0 CE Versiuni • FSB Mhz


-EiparîsloB Sloi a 61 PCI, 1 i AGP6X14X
-St USB Porta - Support DUH '4130033/266 SDRAM
-Srjpports UATA-133 - ectiannal AC9Î Audio
- BIOS FSB Settlng - BISO AGP S DtMM Volage Sottjng
"SolMli Compulnr Inc. lyptcally lunii B DUP 41 [0 MrTnnrŢf Unduia •.•.nln.i.'i, proQinm tor chlLi.fir VIA
P4J140UA Orjlnlnd InlarniBlIjin •? jrvalablo ITI SmrnkrtobSdor www.MEtQli.caiTi.rifi
S o l t e k X a b r o d O O

- AGPBX - AGP3.D complisnt - Supporta DDR SDRAM - Higtl Performante 8 Hlnh Ouallty 3D Accaloralor - Higtl Performance 20 Accelerator
• Molton Flxing Video Processor - MPEG 2/1 Video Oacoder • Double Scena Tuchnology

SL-75FRV
Socket A VIA KT40D + UT8235
• - i ... • /Iiil^lTl'Mlv
. Eiponaion S I D I S : 5 I PCI. 1 • AGP BX/4X
-fii U5H 3-011 1 Par»
- Suppotlî DDR • : • :.:!: T
3L-85MR3-R
lutul 84BGE + ICH4
- Suppni-ts JATA-1 na--i) DISB „ _
. tj-Channal AC"97 AudiD F'i»:

-Vcoro Setllng I ip'


- BIOS FSB SetHng t te . FSB niiam Ml-.:
. B i USB Î.0 Peru
- BIOS AGP & DM I M vollage Sentng H i . Stippart DOR 333IÎ66 SDRAM
' Snlli - C.omc»["r ini: ryn.r-i'i.rom-i B^rM - a OhanaoJ AC'g? Audia
•nn jrirj M«rrtcpi Medul, v.udjuen. BH
pror|rnm rar cînn.at Irfi - BIOS FSB Setllng
UIAK7JDD Orl-iiliil'rifni.ii.illii,.. lj P - BISO AGP & DM I M Volage Stil' iu
Inulo In 5cilLi.rtr.rj Suc - Seriei ATA Raid Controller
Ealrrk - SirpporlS lUATA-IDO. UUAIA 133
2i Sariul ATA

P ' e a s e c a i i o u r d i s t r i b u i o r s for rrtore i n f o r m a t o r .

P r o C A
Str. Turturelelor 52 tel/fax ( 0 1 ) 3 2 3 . 8 2 . 0 0 / w w w . p r o c a . r o
Matrox Partiela-512
"interi aced". Select a category
Toate aceste tehnologii s u f e r ă însă dintr-o
reali/are nu foarte b u n ă a driverilor şi o lipsă de
in» Pupa, In.
P
suport a p r o d u c ă t o r i l o r pentru aceste noi
tehnologii, performantele p l ă c i i de pe h â r t i e
nefiind în totalitate respectate in teste.
lO %
PERFORMANTELE
Pentru a f i mai c o n c l u d e n ţ i si pentru a avea
n i ş t e puncte de reper î n c o m p a r a ţ i i l e cu alte
p l ă c i video, am testat placa la a p l i c a ţ i i l e 3D cu
s e t ă r i l e normale a d i c ă f ă r ă nici un fel de
Serious Sam SE cu 16X Fragment Antialiasing Meniul Power Desk-HF pentru configurarea p l ă c i i
antialiasing apoi cu 16X Fragment Antialiasing î n
Serious Sam SE la 1024x768 High Quality, fn
Quake III Arena t o t la r e z o l u ţ i a de 1024x768 High Qu.illty -Mi-I Peifaimaiice - Oesktoi}
Quality cu detaliile geometrice la maxim si î n
P F^r^AolilrHq
3DMark unde am p ă s t r a t r e z o l u ţ i a f o l o s i t ă de
obicei î n teste. Am ales la jocurile Quake III
Arena şi Serious Sam SE r e z o l u ţ i a de 1024x768
pentru că majoritatea utilizatorilor folosesc P Aţi-iHiM rtrifc-wig of a utor inuui» pj-rg»,
a c e a s t ă r e z o l u ţ i e î n jocuri. Rezultatele o b ţ i n u t e ~ t r**ţ# "teu** p<-"«Bf **nr* «' "*>*
i n d i c ă in primul r â n d cea mai m i c ă penalizare de
3C*
p e r f o r m a n ţ ă dintre toate p l ă c i l e care s u p o r t ă EI OM
antialiasing. î n Serious Sam SE placa are o ^iib^nUinehetr.]
pierdere de p e r f o r m a n ţ ă de 5-6K. F ă r ă r. .i ||| tfi a a pr*dWrr Dl Pcm-erDcsk-HF
antialiasing a o b ţ i n u t 59.3fps şi cu antialiasing
57. In Quake III penalizarea de p e r f o r m a n ţ ă este Serious Sam SE f ă r ă 16X Fragment Antialiasing Meniul pentru modificarea c a l i t ă ţ i i 20,
de aproximativ 15%. F ă r ă antialiasing a o b ţ i n u t inclusiv contrastul textului
î 15fps si cu antialiasing 9 6 , 1 . î n 3DMark 2001 SE Qn.ilily ->l>d PKifoi mance -
penalizarea de p e r f o r m a n ţ ă este mai mare (26%) Mr»Tuii r-jrnbi' <B Jii-Rulnm* CD*»"
deoarece a p l i c a ţ i i l e bazate pe DirectX
|lDDft>*W J
î n t o t d e a u n a au f u n c ţ i o n a t mai slab d e c â t cele ului, a c o m p a t i b i l i t ă ţ i i DirectX 9 şi a c a l i t ă ţ i l o r Pil •
care folosesc OpenGL. Este posibil ca placa video jFUlIpraJniyl
2D e x c e p ţ i o n a l e pe care a c e a s t ă p t a c ă le d e ţ i n e .
sau driver ii e x i s t e n ţ i sa f i e o p t i m i z a ţ i mai bine
| -. lupii înmprf-fl at*an
pentru a p l i c a ţ i i l e OpenGL.
DESPRE 0 V E R C L 0 C K I N G • ABPV
Nici nu se poate discuta de aşa ceva, cel p u ţ i n
Utilizarea p l ă c i i cu Surround Gamtng, a d i c ă

pentru moment deoarece nu e x i s t ă nici un
toate cele trei monitoare conectate nu a s c ă z u t utilitar care să suporte a c e a s t ă p l a c ă . Nici m ă c a r
din p e r f o r m a n ţ e l e p l ă c i i . Reglarea refresh-ului PowerStrip nu este capabil să i n t e r v i n ă In vreun
- n r in ii i i rum.
orizontal at monitoarelor este comun pentru
fel asupra f r e c v e n ţ e l o r memoriei sau a
toate şi se face pe monitorul n u m ă r u l 1. Singura Meniul de configurare a f u n c ţ i i l o r 3D
procesorului deoarece nu le d e t e c t e a z ă .
p r o b l e m ă este c ă refresh-ul se r e g l e a z ă din 1 î n
1 î n acest caz şi pentru a ajunge la f r e c v e n ţ a de randare, Parhelia-512 este o p l a c ă video care
85Hz trebuie a p ă s a t de 25 de ori pe butonul din
00TĂRI o f e r â calitate 2D i m b a t a b i l ă şi v i t e z ă s u f i c i e n t ă
La capitolul d o t ă r i Parhelia-512 nu vine cu nici în a p l i c a ţ i i l e 3D. Matrox Parhelia-512 poate f i o
s t â n g a al mouse-lui. La a f i ş a r e a pe un singur
un f e l de software bundle, ci doar cu strictul s o l u ţ i e e x c e l e n t ă a t â t pentru categoria
monitor refresh-ul se poate ajusta normal
s e l e c t â n d f r e c v e n ţ e l e predefinite din display necesar f u n c ţ i o n ă r i i , CD-ul cu driveri si utilizatorilor de g r a f i c ă profesionala c â t şi
properties sau din 1 in 1 cu ajutorul meniului manualul de instalare. Fiind d o t a t ă doar cu doi gârneţilor.
PowerDesk-HF. conectori DVI d e n u m i ţ i A şi B, î n cutia in care
este l i v r a t ă placa e x i s t ă un adaptor DWVGA, un Rezultate
iDMirKZIXJI .rţeste
r
12KI1024 $011 Chl Detalii
rn-t tehnice
PaitlFlU 512
in concluzie placa nu a impresionat prin adaptor DVI-2VGA şi un adaptor VGA-TV-Out. I2IOI1024 161 .vnijllr.il,,,, 4264 Wnmorci 126HQ DDR |2S6-b1t|
v i t e z ă , dar d u p ă cum a a n u n ţ a t şl Matrox, Adaptorul DVI-VGA se c u p l e a z ă la conectorul DVI 1600x1024 4550 Producător memore i Infineon
Parhelia-512 este a d r e s a t ă în special celor care Quike 1 1210 H3 «1.1 vmna memore L2ru
u t i l i z e a z ă grafica in mod profesional dar vor să
notat cu A si este folosit pentru un singur 1600 71 Ricke proce$or • activi
monitor, iar adaptorul DVI-2VGA se c u p l e a z ă la VMnjOXt MM; Q(15. MM riv Răcire memonl •
guste şi jocuri la viteze foarte bune. T o t u ş i
conectorul DVI notat cu B. Tot la conectorul B se S-rUu Sam SE 121D S4.fi VGA 1 (Trtple Head)
p e r f o r m a n ţ e l e 3D apropiate de cele ale unui 16O0 41.9 TYOrJt/DYl Ulm (2)
GeForce3 Ti200 sunt suficiente, daca l u ă m î n
poate cupla cablu de TV-Out. 1021 HQ- 16X •nUilInlna 5).l
considerare avantajul noilor f u n c ţ i i suportate, Evaluare (puncte) DHtrlbvItur Lutlruj
CONCLUZIE Perfumuripj. 1.24a Web Trww.lwtni.ro
a p e n a l i z ă r i i foarte mici la folosirea a n t i a l i a s î n g - Drxln 0.015 TMelon 0256-20.12.71
I n c o r p o r â n d cele mai avansate tehnologii de 1.261 Preţ WA

Acesta este setul de


conectori necesar
pentru utilizarea
plăcii

" Conectorul DVI notat cu "A" s u p o r t ă un singur display, iar cel DVI "B" s u p o r t ă d o u ă
d î s p l a y - u r i şi TV-Out

septembrie 2002
O R I L O R ]

o r t h a t f i t s

r w o r k ,
ironments

7 E 7 9 0

Model 7E790 7S765 9E946


Tip 17" FST 17" Fiat 19" FST
Dot Pitch 0,27 0.25 0,26
Max. resolution 1280 x 1024 1280x1024 1600x1200
7 U 7 6 5
Viewable Size 324x244mm 326x245mm 366x275mm
Bandwidlh 110MHz 110MHz 203MHz
H. Frequency 30-70kHz 30-70kHz . 30-96kHz
V. Frequency 50-150Hz 50-150Hz 50-160Hz
Controls Full Digital Full Digital Full Digital
Low Radiation MPR II MPR II MPR II

Distribuitor autorizat

^ 9E946

I D I S T R I B U T I O N
www.fit.com.ro, E-mail: sales@fit.com.ro, Tel.: 021 231 09 2 1 , Fax: 021 231 09 2 0
versjjş
I8«l~ iau IM5GÎ

C E E S T E M A I

P O T R I V I T :

, n u m ă r u l 33 XtremPC am d e s t i n a t ă utilizatorului o b i ş n u i t .
prezentat placa Abit AT7 Chiar d a c ă chipset ul iB45E ce s t ă la
( d e d i c a t ă procesoarelor AMD) ce se baza IT7 nu b e n e f i c i a z ă de suport
r e m a r c ă in mod special prin lipsa pentru ATA133, placa de la Abit este
• $ porturilor seriale, paralele 51 PS/2 c a p a b i l ă să lucreze cu a c e a s t ă
( î n l o c u i t e cu 10 conectori USB), iar tehnologie g r a ţ i e chipset-ului HPT
acum p u t e ţ i citi despre o a l t ă 374 d a c ă c o n e c t ă m HDD-ul î n

i G i g a b y t e GA-8IGX r e p r e z e n t a n t ă a seriei MAX: Abit


IT7. A c e a s t ă p l a c ă este o s o l u ţ i e
conectorii RAID (nu este n e c e s a r ă
construirea unei matrici RAID pentru
pentru procesoarele Intel Pentium 4 a folosi a c e ş t i conectori). Ambele
. P e r f o r m a n ţ e foarte bune î n jocuri şi Celeron socket 478, bazata pe p l ă c i sunt doate cu 2 sloturi DIMM
chipsetul iB45E. Aici Abît 1T7 îţi va bine amplasate in care se pot
Distribuitnr: Ultra Pro . Tel.: 021 211.70.90 • Weh: www.iiitrapro.ro m ă s u r a p e r f o r m a n ţ e l e şi d o t ă r i l e cu instala p â n ă la 2 Gb de memorie
o r e p r e z e n t a n t ă Gigabyte: GA-BIGX. DDR266/DDR200.
Inima plăcii Gigabyte este chipset ul
Răcire Northbridge Socket procesor n: : '. 1 - • 1
I845G, ce are suport pentru FSB 533
şi dispune de accelerator grafic NT OPŢIUNILE DE OVERCLOCKING?
mm încorportat. O p ţ i u n i l e de overclocking constituie
din ce î n ce mai mult criterii
importante î n c u m p ă r a r e a unei p l ă c i
de b a z ă , iar rezultatul acestei
GA-BIGX are o dotare s l a b ă , lucru ce cereri se poate observa din s e t ă r i l e
nu ne m i r ă a v â n d î n vedere statutul tot mai complexe oferite in BIOS-
ei de p l a c ă d e s t i n a t ă integratorilor. urile de pe majoritatea p l ă c i l o r de
Suportul USB 2.0, suportul de r e ţ e a , b a z ă ce provin de la j u c ă t o r i
sunetul şi grafica integrate se i m p o r t a n ţ i pe a c e a s t ă p i a ţ ă . La
d a t o r e a z ă chipset-uri lor ÎB45G şi acest capitol ambele p l ă c i stau
ICH4 singurele i n t e r v e n ţ i i notabile bine, cu un mic avantaj pentru IT7
din partea p r o d u c ă t o r u l u i r e g ă s i n d u -
deoarece avem posibilitatea de a
se î n o p ţ i u n i l e de overclocking şi
seta voltajul CPU î n t r e 1,1v şi 1,85v
tehnologia Dual BIOS î n t â l n i t ă pe
cu paşi de 0,025, f a ţ ă de GA-BIGX
toate p l ă c i l e Gigabyte. Lucrurile
unde avem doar patru valori
stau cu t o t u l a l t f e l c â n d a n a l i z ă m
disponibile: 1,775/, l.SOOv, I,a25vsi
placa IT7 unde d o t ă r i l e sunt [a
1,B50v. T o t u ş i chiar d a c ă avem ia
î n ă l ţ i m e r e s p e c t â n d (inia seriei Abit
MAX. E l i b e r a t ă de clasicele şi d i s p o z i ţ i e a t â t de p u ţ i n e variante,
î n v e c h i t e l e porturi seriale, paralele valorile sunt bine alese astfel î n c â t
şi PS/2, Abit a f ă c u t loc pentru 10 nu vom î n t â m p i n a probleme pe
conectori U5B 2.0 şi 2 FireWire. a c e a s t ă t e m ă . Trebuie m e n ţ i o n a t ă in
Oferta de dispozitive USB fiind mod deosebit la BIOS-ul disponibil
Dacă este mortală o placâ video de Conectorul IDE 1 este roşu. iar IDE 2 foarte g e n e r o a s ă , a c e a s t ă mutare pe Abit IT7 o p ţ i u n e a de fixare a
dimensiuni mari. accesul fizic la este alb. această marcare colo rişti că nu mai pune probleme de f r e c v e n ţ e i PCI la 33, 37 sau 44 MHz
Dl MM-uri este imposibil. inspirată ducând la o identificare compatibilitate cu perifericele şi ce este foarte b u n ă pentru p r o t e c ţ i a
intuitivă.
Conectori conduce la o t e o r e t i c ă c r e ş t e r e de componentelor î n timpul procesului
p e r f o r m a n ţ ă . IT7 are 5 PCI f a ţ ă de de overclocking. Din BIOS-ul p l ă c i i
AT7 (versiunea pentru socket A) ce GA-BIGX putem alege o valoare a
avea î n dotare doar 3 astfel de FSB-ului î n t r e 100 MHz x 4 şl 355
sloturi. Chipset-ul HPT 374 şi cei 4 MHz x 4, IT7 m u l ţ u m i n d u - s e cu
conectori RAID permit utilizarea a 8 segmentul dintre 100 MHz x 4 si 250
dispozitive HDD-uri conectate î n MHz x 4 mai mult d e c â t suficient
mod RAID 0, RAID 1 sau RAID 0+1.
pentru oricine. Ambele p l ă c i dispun
Acestea î m p r e u n ă cu cei 2 conectori
de o setare pentru voltajul DIMM-
IDE o b i ş n u i ţ i ne permit montarea a
2 4 4 O © O « urilor de memorie, dar Gigabyte a
numai p u ţ i n de 12 dispozitive IDE,
inclus a c e a s t ă setare şi pentru slotul
Conectorii PS/2 pentru tastatură: i si mousei7:, porturile serial 3 si paralel (A). lucru greu de imaginat cu p u ţ i n
AGP, folositoare î n cazul unui
gameport-.s . conectorii audio.6 , conectorul LAN T. 2 porturi USfilji) timp î n u r m ă pentru o p l a c ă
overclocking al p l ă c i i video.

x m ^ n m m m ^ , u ^ m m m m ^ ^ m \ 1 > 5 3 5
întâlneşte futuristica A
INTEGRARE BUNA ÎNSEAMNĂ pentru cei ce privesc in viitorul
deschis de Abit şi doresc să profite
D a c ă ne g â n d i m c ă chipset ul iB45G de avantajele oferite de
este conceput pentru integratori sau tehnologiile USB 2.0, FireWire sau
pentru utilizatorii ce nu au nevoie RAID. In tabelul comparativ v ă
de m u l t ă putere g r a f i c ă , rezultatele p u t e ţ i face o imagine mai b u n ă
sunt p u ţ i n s u r p r i n z ă t o a r e deoarece despre d o t ă r i l e şi p e r f o r m a n ţ e l e
GA-BIGX ( b a z a t ă pe acest chipset)
d o v e d e ş t e p e r f o r m a n ţ e superioare
celor d o u ă p l ă c i de b a z ă a l ă t u r i de
d e ţ i n ă t o a r e a locului 1 î n topul
A b i t IT7
a t â t î n jocuri c â t şi in testele p l ă c i l o r de b a z ă socket 478 de luna
sintetice f a ţ ă de IT7 (chipset iB45E). t r e c u t ă , s o l u ţ i a Abit SD7-533 1 6 1 5 - ™ Pentium 4 scapă de conectorii PS/2
Dotarea foarte b u n ă a p l ă c i i Abit 117 ( b a z a t ă pe chipset-ul 5Î5645).
poate constitui o b u n ă alegere Distribuitor: Tape Crjmputers • Tel.: 021-330.57.83 • Weh: www.tape.ro

Detalii tehnice
i „
GA-8IGX | SD7-533 Răcire Northbridge Socket procesor
Chipset r i845G j SÎS645
FSB 533/400 533/400 9 400
Northbridge I845E i845G ;| SiS645
South bridge ICH4 ICH4 SiS961
AGP 1 1 1
PCI 4 6 5
CNR • • •
Tip memorie j DDR266/0DR20Q DDR266/DDR200 DDR333/266/200
Memorie maxima 2GB (2DIMM) 2GB (3D1MM) 2GB (3DIMM)
ATA 133/100/66 100/66 100/66 Radiatorul de pe northbridge se poate Fiind realizată din material plastic
USB 2.0 10/10 6/6 • demonta foarte uşor pentru o pârghia sockel-ului, manevrabilitatea
eventuală înlocuire a pastel este bună. dar riscul de deteriorare
Flrewire 2 • • termoconductoa re este ridicat
RAID HPT374 • •
Audio onboard Realtek ALC650 AC97 C-MediaB738 6ch DIMM-uri
LAN onboard Realtek 810GB Intel® Pro/100 VE D

Overclocking
IT7 GA-BIGX SD7-533
Modificare FSB 100-250 100-355 100-166
Multiplicator 8-24 10-24 •
Voltaj procesor 1.1-1.85 I.77S.I.B0O,
1.100V-2.200V
Voltaj AGP i.sî5, i.asi
f0.1v, <0.2v, «0.3v
Voltaj DIMM 2.5v-2.Bv 2.5v-2.8v Accesul la DIMM-uri este dificil când Chipset-ul HighPoint 37-1 si cei patru
S e t ă r i BIOS avem instalată placa video în slotul AGP corecturi RAID IDE ne oferă posibilitatea
S e t ă r i jumperi folosirii a până la 12 dispozitive IDE

S e t ă r i dipswitch Conectori

IT7 GA-BIGX SD7-533


Quake 3" 216.1 222.1 216.4
Serious Sam* 112.4 113.7 107.7
BDMarkZOOl SE* 7650 7760 7433
Sandra Memory tnt 2057 2082 2372
Sandra Memory Fit 2058 2085 2373
Sandra Dhrystone 3317 3332 3355
Sandra Whetstone 2102 2121 2897
Conectori USB © . conecton FireWire (î) . conector audio optic (
Sandra Disk 27277 2704T 23806 " S/PDIF ® , conecton audio ®
PC Mark CPU 4155 4187 " 4198
PC Mark Memory 3756 3846 ' 4156

29
ţFpEernbrrie 10UI
I versus
-.qricrr CD

Campioni a i vitezei
« _\\

de scriere p eCD
I LG

ultimii ani firma LG nu a scăpat intern compatibil EIDE/ATAPI cu v i t e z ă de


ocazia de a veni pe piaţa cu unităţi scriere de 48X, rescriere 16X ţ i citire 4BX,
de scriere la viteza cea mat mare disponibilă dotat cu conectori IDE, de alimentare,
la momentul respectiv. Desl nu folosesc cele analog audio-out si digital audto-out.
mai performante tehnologii de scriere, Viteza mare de funcţionare a permis
unităţile de la LG r e p r e z i n t ă o a l t e r n a t i v ă scrierea unul CD de 649MB in 2 minute si 23

LG GCE-8480B
mai ieftină pentru utilizatorii doritori de de secunde, iar stabilitatea ţ i calitatea
performante bune la preţ accesibil. scrierii este asigurata prin utilizarea
LG GCE-8480B este un CD-Wrlter care tehnologiilor proprietare FlextraLink,

48x/16x/48x scrie cu viteza de 48x, rescrie cu 16x si


citeşte cu 48x. Desl LG nu este prima firma
FlextraSpeed ţ l DDS ll(Double Dinamic
Suspension System II). Tehnologia FlextraLink
este utilizata î m p r e u n ă cu nuffer-ul de 2MB
care a produs un CD-Wrlter cu viteza de
scriere de 48X, GCE-8480B este o unitate de pentru siguranţa scrierii la viteze mari, in
81.5$ Stabilitate ta viteză mare scriere stabilă ţ i compatibilă cu majoritatea timp ce FlextraSpeed o p t i m i z e a z ă calitatea
CD-blank-urilor existente pe piaţă. Unitatea scrierii CD-urilor audio. Double Dinamic
Distribuitor: Depoului dc calculatoare / UltrsPro • M 021-221.73.77 este dotata cu un buffer de memorie de 2MB Suspension System II este un dispozitiv
/ 021-211.70.90 Web: www.itstiop.ro / www.ultrapro.ro ţ i se conectează la calculator prin mecanic cu f u n c ţ i a de atenuare a vibraţiilor
Intermediul portului EIDE/ATAPI. Tehnologia care se transmit de la motor la capul de
Front panel LOG Clone CD SuperLink este utilizata pentru siguranţa citire. Viteza de scriere la 4BX (7200KB/S)
scrierii la viteze mari. Beneficiind de toate este cu 1200KB/S mal rapidă decât viteza de
aceste facilităţi tehnologice, LG GCE-S480B scriere la 40X (6000KB/s). O secundă In plus
1uMWE ,^ ICCdJ|0C este capabil de a scrie un CD de 649MB de la desparte această unitate de modelul LG GCE-
1Q W 5 ţ*K»TQPjl SCSl*W • r • o imagine aflată pe tiard disx In doar 8480B la scrierea unui CD de 649MB. Singura
mHl^^i^iailrjHi^ini-w
i1cQH •174Hinfj-atri hCmlwc.mWIEMD p r o b l e m ă întâlnită la acest CD-Writer a fost
i•a nu l
a ri n U 2,22minute - timp in care este inclusa si
• 11-i tIM| UH^âl• a •cni• nfflir
*•»*>•.ai—t.
np*•c*a « quhui
închiderea sesiunii. Utilizarea procesorului in lipsa vitezelor Intermediare de scriere intre
timpul citirii CD-urilor este redusa, de 16x ţ i 4Bx. Pachetul in care este livrat
• i ....J..-j:T.jf - • aparatul conţine programul de scriere Nero
aproximativ 6% la viteza de citire de SX.
r . r,- • . -•- I Corecţia de erori la citire este bună deoarce 5.5.8.0, un CD de scriere compatibil 48X, un
Front panei-ul are un led indicator Imai l:flB
•Jl•:11IJiBH
taM
nea CD-ului i tBTv Tt——
rad.-1 H.
. lui
deQ6I"47MB a fost în timpul testului de citire a unui CD z g â r i a t CD de rescriere compatibil 16X, un cablu IDE,
pentru scriere si unul pentru citire făcută în 2'17" unitatea a fost nevoită să scadă foarte puţin unul audio analog ţ i un manual de utilizare.
viteza de citire la apariţia erorilor de citire. AsusCRW - 4816Aeste un CD-Writer foarte
Menţionăm c ă Închiderea sesiunilor scrise cu rapid care oferă p e r f o r m a n ţ e excelente.
Nero CD Speed SiSoft Sandra alte CD-Writere va face imposibila citirea Tehnologia FlextraSpeed este un atu care H
CD-ului pe anumite unităţi CD-ROM. Datarea d i f e r e n ţ i a z ă de alte produse similare.
unităţii GCE-8480B include programul de
scriere Nero 5.5.8.1, manualul de instalare,
... 1 . ™
un cablu IDE ţ i unul audio-analog. LG GCE-
84808 este o unitate de scriere stabilă si Daca privim cu a t e n ţ i e asupra evoluţiei
~3 .
foarte rapida care oferă o alternativa mai unităţii CD-ROM putem trage concluzia c ă
=. .-JC Ieftină fată de altl producători care au
-
limitele p e r f o r m a n ţ e l o r au cam fost atinse
apărut pe piaţă cu unităţi de scriere 48X.
odată cu vitezele de 50x-56X, deoarece
Graficul indică scăderea vitezei Performantele la cllire au fost limitările mecanice i ţ i spun c u v â n t u l . Si CD-
in momenlul apariţiei erorilor notate cu scorul dc 2910 puricii' ASUS ţi-a perfecţionat In continuare Writer-ele vor suferi in curând de aceeaşi
unităţile de scriere odată cu apariţia de noi problema. Asa c ă , până la apariţia unor
modele. î n timp ce viteza de scriere a fost unităţi de scriere la o viteză mai mare de
constant ridicată, aceste tehnologii menite 50x, sperăm ca p r e ţ u l la DVD-Writere va
sa crească siguranţa scrierii au devenit scădea suficient de mult pentru a putea
indispensabile. deveni o soluţie avantajoasă si din punct de
ASUS CRW - 4B16A este un CD-Writer vedere al p r e ţ u l u i .

Rezultatele testelor
Citire C 0 Scriere CD
LG ASUS LG ASUS
GCE-S4S0B OW-4B16A GCE-84806 CRW-4B16A
Citire medie (X) 34.97 14.64
Timp căutare |m'sl 103 95
Ocup»re procesor | I X / Z X M X ' S X %) 1/2/3/6 0/1/2/5
Imagine Clone CD |min) 2.17 2.21
Timp ejecl |s) 1.70 2.50
(minuni (mTrwlil
Timp load ls} 1.48 1.64
Timp recunoaştere (i| 8.03 9.22
Test SrSnlt Sandra (puncte! 2910 29*9
1.12
> j * e r r

In fiecare luna c partenerul tău auto


noutăţi
prim contact
teste comparative
mofopsport
siinlimenî fineturi iL_

ASUS CRW-4816A
48x/16x/48x
5criere asistată de FlextraLink
Distribuitor: Depozitul de calculatoare • fel.: 021-221.73.77
Web: www.itshop.ro
I teste
TV tunere

TELEVIZORUL
s c h i m b a t p e

de a viziona CAPTURA Şl EDITARE VIDEO


IDEEA programele TV direct Desi un TV Tuner poate fi folosit
pe monitorul calculatorului si a le pentru c a p t u r ă video, nu trebuie
salva în format electronic pentru o confundat cu plăcile profesionale de
editare ulterioară este deosebit de editare video. între ele este o
a t r a c t i v ă 1ar TV Tunerele fac posibile d i f e r e n ţ ă foarte mare, atât ca p r e ţ ,
toate aceste o p e r a ţ i i . cât si ca p e r f o r m a n ţ e . TV Tunerul
poate face c a p t u r ă video din
CE ESTE UN TV TUHER? programele TV sau dintr-o sursă
TV Tunerul t r a n s f o r m ă semnalul e x t e r n ă ( c a m e r ă video, VCR etc). De
analog primit de la antena TV In obicei putem seta parametrii capturii
semnal digital VUV si video (metoda de compresie folosită,
redimensionează formatul imaginii durată m a x i m ă , calitatea video şi
pentru a se încadra c o r e s p u n z ă t o r in audio). In general se poate face
r e z o l u ţ i a monitorului. TV Tunerele c a p t u r ă video folosind si codecurl
pot f i interne sau externe. Cele externe de compresie (DivX sau
interne se m o n t e z ă in PCI sau ajung mpeg2) dar acest lucru necesită
chiar si î n slotul AGP (în cazul in care d e ţ i n e r e a unui sistem cu procesor
sunt integrate pe o placă video). TV puternic (recomandat Athlon XP
Tunerele externe se c o n e c t e a z ă la 1600* sau Pentium 4 1,7 GHz).
calculator prin intermediul portului
USB sau prin conectorii speciali ce se SISTEMUL DE TEST
află pe anumite plăci video. Toate TV Testele s-au efectuat pe un sistem
Tunerele interne din testul de astăzi compus din placă de b a z ă Shuttle
au la bază chipset-ul Conexant Fusion AV454GT2, procesor Intel Pentium 4
878A acesta oferind o calitate bună 1,7 Ghz, 256MB DDR266, placă video
la un pret rezonabil. Foarte m u l ţ i Leadtek GeForce3 TÎ200, HDD 40GB
utilizatori iţi c u m p ă r ă TV Tuner in 7200rpm. Sistemul de operare
mod special pentru funcţia de Windows XP Professional a fost
c a p t u r ă , deoarece din punct de instalat „ p e curat" pentru fiecare din
cele 12 TV Tunere care au primit c â t e
vedere hardware editarea video este
o notă pentru 6 categorii, acestea
mai facilă in aceste momente când
a v â n d o influenţă asupra notei finale
p r e ţ u r i l e mediilor de stocare si a
direct proporţională cu i m p o r t a n ţ a
procesoarelor au scăzut foarte mult.
criteriilor: calitate imagine (25%),
calitate c a p t u r ă {25%>, accesorii
GE TIP DE CONECTARE ESTE MAI BUN?
(20%), dotări (15%), software (10%) ţ i
Avantajul TV Tunerelor externe este
d o c u m e n t a ţ i e (5%). Deoarece o mare
reprezentat de amplasarea departe parte a p r o d u c ă t o r i l o r de software
de i n t e r f e r e n ţ e l e produse de pentru TV Tunere au setat standardul
componentele calculatorului, acest pentru ţ a r a noastră pe PAL DK a
fapt c o n d u c â n d î n mod teoretic la o trebuit să alegem, în unele cazuri,
r e c e p ţ i e mai bună a programelor. Italia ce are stabilit PAL BG (ca la
Cele interne sunt mai ieftine si nu majoritatea canalelor TV difuzate la
ocupă spaţiu suplimentar î n jurul noi). Semnalul TV trebuie să fie
calculatorului. Orice tip de TV Tuner foarte bun pentru o r e c e p ţ i e
v e ţ i alege asiguraţi-vă că este optim c o r e s p u n z ă t o a r e , iar noi am folosit
pentru voi si pentru ce a v e ţ i nevoie si un cablu coaxial destinat special
este compatibil cu standardul PAL. acestor teste.
BG/OK.
teste

Mm
wiiittefivtmw' Qi/ajr.vlfi
" 11TTSQ LI PU mu
:-"LI i i :l''.•'BD
J

*TPJL.ni "JEIGUU
PU.ID < ISKINOK

ii-
i 0 P (*' <*

AU-ln-Wonder 8500 W i n F a s t T V 2 0 0 0 X P D e l u x e I 3D P e r s o n a l C i n e m a
Preţ maxim 354. SS (Include placă videa RB50O} Preţ Preţ 194S (include placă video MX4DC)
Producător Hercules Producător Leadtek Producător Creative
Distribui tur UltraPro r UbiSoft Dlitrlbultor 5km Media / UltraPro Distribui lor UltraPro
Telefon 021-211.70.90 / 021-231.67.69 Telefon 021-231.50.97 / 021-211.70.90 Telefon 021-211,70,90
svw w .
L Fl
irapr
Q .
ro / www.hcfCLfle5.com W eb www.5kio.ra 1 www.ultrapra.ro W eb www. Liltrapro.ro
W»b
Setări şl recepţie Setări şi recepţie Setări ţl recepţie
Claritatea imaginii este bună, tunerdte ATI fiind Stabilirea parametrilor capturii video se realizează foarte Setăiile sunt foarte greu de realizai Iar instalarea pe
recunoscute pentru aceast lucru. uşor datorită interfeţei foarte intuitive. Rezultate excelente Windows XP este imposibilă cu driverii ce vin pe CD-ul din
Software ţi captură video am obţinut la alegerea standardului de tară al Italiei, toatepachet. După ce am reuşii să facerr, setările necesare am
Software-ul este binecunoscutul Mu Iti media Center ce canalele fiind detectate corespunzător. constatat o calitate foarte bună a imaginii, Din păcate au
oferă tot ce este necesar pentru vizionarea canalelor TV. Software 51 captura video fost detecate si memorate de funcţia autoscan destul de
DVD, video-CD, fişierelor video sau penEru captură, fn Pachetul de programe conţine Ulead VrdeoStudio 6 51 Cool puţine posturi Iar setarea manuală a frecventelor nu este
plus AlMn-Wonder Radeon 8500 mai are si Ulead Video 3D. Captura video se electtieaza simplu iar setările permit posibilă cu WinDVR,
Studio 5.0 pentru o editare video facilă. alegerea unui tormat prestabilit (mpegl j mpge2 sau mpg4). 5oftware si captură video
Dotări Dotări Software-ul este compus din InterVideo WinDVR si WinDVD.
All-ln-Wonder Radeon 8500 are cel mai mulţi conectori WinFast TV2000XP Deluxe dispune de o serie de funcţii Pentru editare video dispunem de MG! VideoWave A.Q SE*
dintre toate TV Tunerele din acest test iar opţiunea de interesante cum ar fi: Ume-strifting (ounerea de pauia la Captura se poate realiza doar In format mpegl sau mpegJ
semltransparentă a imaginii TV este foarte interesantă dar un program TV) si picture in piclure. Modulul de deoarece nu este pasibilă folosirea unui codec extern.
nu este foarte practică icine poate lucra atent si viziona TVprogramare al înregistrărilor este foarte bine realizat. Ne Dotări
In acelaşi timp?!. Această placă are o funcţie asemănătoare putem programa mai multe planificări ce conţin momentul Prin intermediul programului WinDVR putem beneficia de
cu tlme sbifting dar denumită TV-on-Demand. Se pot relua începerii si durata captLirii. canalul TV, parametrii doriţi time shifling sl de reluarea ultimelor momente transmise
cele mai recente imagini difuzate pe un canal TV iar (codecuri. calitate, rezoluţie, etcl. Chiar dacă software-ul live. Lipsa teletextului si a altor optinunt (gen pteture in
funcţia de teletext este excelent implementată. propriu nu oferă teletext aceasta opţiune poate Ii accesatapicture, au fost principalii factori ce au dus la scăderea
Accesorii cu ajutorul programelor de teletext Freeware. considerabilă a notei.
Telecomanda este standard ATI oferind un acces rapid ta Accesorii Accesorii
toate opţiunile software-ului Multimedia Center iar WinFast TV2000XP Deluxe dispune de o telecomanda 141 deîn cutie se află o placă video GeForce? MX 400 VIVO. o
controlerul ATI oferă o serie de conectori foarte folositori butoanel, receiver. baterii, cabluri video si audio. CD cu telecomanda (cu 29 de butoane si un interesant d-pad),
pentru editarea video. driven si aplicaţii, antenă FM si un manual foarte explicit baterii, cablu ce face legătura intre plata video si TVTunei.
Concluzie i instalare si operare cu software-ul). cablu audio. 2 cabluri video KCA si unul S-vldeo
r

Este un TV Tuner foarte bun ce ne oferă si o serie de Concluzie


Conduite
facilităţi de captură video pe lângă placa video Radeon WinFast TV2000XP Deluxe este un produs de calitate acestPlaca video inclusă in pachet este deja depăşita din punct
6500 căruia li este Incorporat. lucru constatându-se de la ambalaj si până la imagiiea pe de vedere al performantelor 3D iar preţul este ridicat.
care o redă.
P/P

| 3D Personal Cinema dispune de player-ul /•


| WinDVR 1

Captura video se poate realiza folosind orice • Singurele formate disponibile pentru captură suntl
' codec instalat în sistemul de operare "mpegl ţi mpeg2 '

f Dacă realizaţi o setare optimă, captura video va


fi de o calitate foarte bună

septembrie 2002
AVerTV Studio M u c h T V DVR T V / F M Capture

Preţ 60$ Preţ iu • >


•> Preţ 39.7$
PDistribuitor
rocurilor Ave
1 r?*r M
111edP.iaCompulers Producător
Distribuitor Pro CA Producător
Distribuitor Acorp
Romsoft
Telefon 0256-20.12.7B Telefon 02i-323fl?O0
r Telefon OZ1-2Z4.03.33
Web www. Iast1ng.ro Web |www. ;i roca.ro Web www.romsoft.ro
Setări si recepţie Setări si recepţie
Setări si recepţie Etapa de memorare a canalelor TV efectuata cu funcţia Setecţia standardului se face după numele tării, caz in care
Setarea se face după standard (PAL BG/DKI si nu după autoscan durează destul de mult dar rezultatele sunt bune. alegerea Italiei este soluţia optimă. Am constatat
numele de tară. Ulterior se poate reveni si schimba Dupa aceea trebuie sâ efectuăm o selecţie manuali neclarităţi in Imaginea anumitor posturi TV care dispun fie
standardul dacă ati greşit- Programele sunt memorate in deoarece funcţia autoscan memorează de mai multe ori un semnal mai slab. Celelalte insă au o calitate
funcţiefiesursa semnalului in două categorii: antenă si acelaşi canal cu diferite frecvente. Calitatea programelor satisfăcătoare.
cablu. Cu mici excepţii calitatea imaginii este bună atât peeste bună si la cele cu semnal mai slab. Software şi captura video
posturile româneşti cât si pe cele străine. Software si captură video Utilizarea player-ului tunerului necesită o mică perioada de
Software si captură video Player-ul TV este WinDVR, singura sa problemă fiind acomodare deoarece Unele butoane nu au o grafică foarte
Avem posibilitatea de a efectua diferite setări pentru poziţionarea neinspiratâ a unor setări, iar un exemplu este sugestivă. Pentru captură se poate alege un codec extern
calitatea sunetului si numărul de FPS-uri, acestea schimbarea sursei input (composite sau TV) ce se afla in sau unul din cele instalate o dată cu software-ul tunerului.
concretizându-se in spaţiul ocupat pe HDD 130 MB/minut fereastra properties. meniul Record. Astfel de setări Rezoluţia poate II setată până la 640x480.
pentru cea mai buna calitate a capturii |. .ascunse" consumă timpul utilizatorului cu deschiderea si Dotări
Dotări închiderea ferestrelor. Selectorul de canale al TV Tunerului Acorp este produs de
AverTV Studio dispune de teletext, time-shifting, parolare Dotări LG iar chipsetul este bineînţeles Conexant Fusion B78A.
pentru fiecare canal, preview pentru 16 canale si Much TV DVP. nu dispunefiefuncţia teletext dar este dotat Dotările sunt standard: teletext, funcţie de preview pe 16
programarea capturii video. In privinţa dotării, ne oferă cu time-shifting. Pentru modulul de FM se foloseşte clasicul canale, FM.
aproape tot ce se poate pentru aceasta clasă de TV Tunere. player Items.
Accesorii
Accesorii Accesorii Pachetul este compusfiin:telecomanda (are 30 de
Pachetul conţine o telecomanda (3-1fiebutoanel ce oferâ in afara de dotarea standard a TV Tinerelor interne butoane, bateriile nu sunt Incluse), receiver. cablu audio,
un acces confortabil la toate funcţiile importante ale Itelecomandâ cu 30 butoane, baterii, receiver. antena FM, antenă FM. Din păcate nu aw^n la dispoziţie nici un fel de
software-ului AverMedta TV. un cablu audio, antena FM. uncablu audiol in pachet se mai altă si un cablu intern audiocabluri video.
cablu video, receiver ul pentru telecomandă si un gbifi de pentru CD ROM. Concluzie
instalare.
Concluzie Asa cum se poate obseva din note, este cel mai echilibrat
Concluzie Este un TV Tuner cu o claritate bună a imaginii dar care, TV Tuner obţinând nota 7 Ifl toate capitolele. Este o opţiune
Este un TV Tuner reuşit ce nu ne-a pus nici un fel de din păcate, deţine un software care nu se integrează foartebună pentru clasa din care face parte.
probleme in timpul testelor. bine cu acesta.

| Un Player TV original dar cu un design prea ^7


j copilăresc *
Bm DacS se efectuază optim setările pentru t aptura,
& ' rezultatele sunt bune

• . - n . l i". 2QQ2
teste

P i x e l V i e w P l a y T V USB Pro I P i x e l V i e w P l a y T V P r o Terra T V a l u e


Preţ 69$ 1'-,..; 43.5$ Preţ b2.3$
Producător nii ProducAlar ProLInh Producător Tcnatec
•«tribul tur FIT DistriDution Oljtnbultor TIT DislributiGn / iGrnadn Distribuitor fiOIH50fl
Telefon 021-231.09 2! Telefon 021-231.09.22 / 021-312.75.07 Telefon 021-224.03.33
Web WL-.W.N: .[:om.ro Web www.li'..cum..'o / www.Loirddo.iu Web www.roinsoft.ru
Setări sl recepţie Setări si recepţie
Dacă este deconectat si apoi reconectat în timpul Calitatea imaginii este bună, nota primită la acest capitol Setări si recepţie
funcţionării sistemului. Windows XP il redetecţeazâ si cere fiind elocventă, dar despre setări nu se pot spune prea Din standardele de tară lipseşte România, dar după
driveri pentru o nouă instalare. Calitatea recepţiei nu este multe cuvinte de laudă. Setarea se face in funcţie de selectarea Italiei majoritatea programelor au fost setate
foarte bună, doar o mică parte din canale având o clariatestandard, alegerea BG fiind cea optimă. corespunzător, doar unele necesitând mici reglaje fine.
satisfăcătoare. Software si captură video Software şi captură video
Software si captură video Player-ul TV este bine conceput atât grafic cât si din punct Programul TerraTV control oferă acces Iacii la tot ce avem
Software-ul este reprezentat de player-ul PixelView ce are de vedere al accesului La butoanele principale. Schimbareanevoie: setări, captura, funcţie de preview (pentru 100 de
o interfaţă prietenoasă, dar are Lipsuri in stabilirea unor sursei de semnal (composite sau cablu TV) si efectuarea canale) iar fereastra de vizionare este redimensionabllâ.
parametrii cu adevărat importanţi in realizarea capturilor capturii se tac din panoul principal cu un singur clicii. Captura video se poate realiza foarte uşor folosind unul din
video (de exemplu nu avem acces la cele mai populare Setările parametrilor capturii video sunt foarte restrictive, codecuriLe ce sunt instalate odată cu software-ul sau unul
codecuh de compresie). fişierul obţinut in final fiind foarte mare deoarece nu avemce este deja in sistem. Din păcate nici unul din codec-urile
Dotări posibilitatea lolosirii unui codec extern de calitate Igen ce însoţesc acest tuner nu oferă un raport bun
DIvX). calitate /spaţiu ocupat.
Chipsetul ce se ocupă cu decodarea USB este NT1004 USB
iar cel responsabil cu decodarea video este SAA7113. Cel Dotări Dotări
mai mare avantaj este accesul mai facil decât în cazul TV Modelul primit pentru testare nu are modul FM Lucru careFuncţia de teletext este bazată pe hyperllnk. astfel puteţi
Tinerelor interne la mufele audio-video. sa reflectat in nota Ea acest capitol. Funcţia de teletext schimba paginile cu ajutorul mouse-ulul Iar textLil poate fi
Accesorii (World Standard Teletext) a tunerului PlayTV Pro este bine salvat in format .txt sau tipărit direct din program. Paginile
integrată cu software-ul. de teletext încep să fie stocate automat intr un buffer la
PlayTV USB Pro vine insolit de o telecomandă (27 de schimbarea postului conducând la o navigare rapidă.
butoane, receiveml este incorporat in carcasa TV Tunerului. Accesorii Accesorii
o antena FM. 1 cablu audio. 1 cablu video RCA, CD cu Un cablu audio, telecomandă (27 de butoane), receiver si
software sl driveri, o disketă cu drivere pentru teletext si oCD-ul cu driveri si software formează pachetul TV Tunerului In cutie se află doar un cablu audio stereo si un mic ghid de
antenă TV de cameră. PlayTV Pro. instalare hardware si software. Din păcate nu are
telecomandă - accesoriu util si apreciat de utilizatori.
Concluzie Concluzie Concluzie
Din punct de vedere al conectării USB si al manevrabilităţii TV Tunerul PlayTV Pro oferă o vizionare plăcută dar din Claritate bună a imaginii şi funcţii bine impementate de
PlayTV USB Pro este cea mai bună opţiune pentru posesorii păcate partea de captură video nu esle la inăltlme. preview ţi teletext. Lipsa unor accesorii (telecomandă,
de notebook-Url. cabluri S-video, RCA) scade mult din nota finala.

Şi PlayTV USB Pro are în dotare reuşitul player I Player-ul TV PixelView este uţor de utilizat
TV PixelView I datorită butoanelor foarte sugestive

I TerraTV Control este bine realizat si oferă un


\ acces facil la setările principale
WS Pentru a efectua o captură bună trebuie să vă
• instalaţi singuri codeciri de calitate

m
wpLiîrr.brie ZOD2
T V Tuner ITEMS T V Smart T V

Krom^i.or •MS Preţ 37.79S Preţ Items Technology


Jelway
pjtîlrihulîor UltraPro Producător
Dumaultor I
tems
ProCA Tec hn ol
o gy Producător
Distribuitor ProCA
| Telefon 021 21t.7G.V0 Telefon 021-323.82.00 Telefon 021-323.82.00
| Web www. ultra pro-, ro Web www.prcca.ro Web www. proca.rq
Setări si recepţie Setări si recepţie
Setări si recepţie Chiar dacă Items TV reprezintă soluţia entry-level a gamei Acest TV Tuner poate funcţiona fâiâ să avem calculatorul
La primo pornire a software-ului apare o fereastră unde de TV Tunere a companiei Irems Technology acesla oferă opornit având conectare direclâ cu monitorul. Schimbarea
putem alege standardul de ţară. Vă recomand România PAL calitate bună a imaginii iar setările nu sunt dilicil de intre modul TV si PC se face cu ajulorul unui buton aflat pe
BG, setai e ce duce La o scanare optima a programelor TV.realizat. telecomandă. Setările se realizează foarte simplu iar
Claritatea programelor este buna daca amplasaţi TV TunerulSoftware si captură video imaginea este de o calitate extraordinară, fiind mal clară
intr-tm slot PCI cât mai departe raţa de placa video. Software-ul marca Items nu are foarte mulle opţiuni Iar decât pe un televizor clasic.
Software si captură video captura este destul de slabă calitativ. Nici setările Software si captură video
Stabilirea parametrilor pentru captura este redusa la parametrilor pentru electuarea capturii video nu sunt cele SmartTV Boi nu are nevoie de driveri sau software.
alegerea unul format din cele trei opţiuni posibile: RGB 16, mai potrivite, opţiunile La acest capitol fiind foarte puţine. Deoarece nu se poate realiza captură in mod direct
RGB 24 sl YUV. Dacă se instalează un software mai performant rezultatele (necesită o placă video cu TV-m, iar captura depinde de
Do ţari obţinute pot fl mult mai bune. aceasta) notele la capitolele software si captura au lost
Jetway PCI TV ne oferă acces la teleteti direct din player- Dotări minime, lapt ce a influenta! decisiv nota finală.
ul TV si La un preview pentru 2S de canale. Surprinde lipsa Cu ajutorul tunerului FM am realizat o captura audio dupăDotări
unui modul de programare a capturilor fapt ce a contribuit diferite posturi radio iar calitatea acesteia a fost Daloriia opţiunilor toarte numeroase de conectare cu
in maie măsura la acordarea mei note m«i m dreptul acceptabila. Are funcţie de preview pe 16 canale dar din diferite periferice, nota pentru dotare a fost maximă.
lubricii „software". păcate nu ale teletext sau time shilting. Accesorii
Accesorii Accesorii in cutie se allă o telecomanda cu aspect foarte prulesiorral (30
In cutie se află o telecomanda (36 de butoane), receiver, butoanel, batem adaptor DC, cablu VGAsi un cablu audio.
cabluri audio-video, antenă FM, CD cu driveri si un ghid de Accesoriile TV Tunerului sunt cele mi
n i
m necesare:
instalare 12 pagini). telecomandă (30 de butoane), receiver. antena FM, cablu Concluzie
audio si CD-nl cu driveri. SmartTV Box este cel mai bun tuner din puncl de vedere al
Concluzie Concluzie calităţii Imaginii si este de remarcai autonomia fată de PC.
Desi nu are un software performant iar cablul de sunet este Din păcate imposibilitatea de a realiza captură video a
incomodat de mufa celui coaxial, Jetway PCI TV oferă un It
ems TV merită din punct de vedere al raportului preţ
calitatea imaginii, dar calitatea capturii este scăzută. coborât nota finala foarţe mult.
raport bun pret/claritate imagine. Daca va hotărâţi sa
achiziţionat! acest TV Tuner va recomand Înlocuirea
software-ului Jetway cu altul ce are opţiuni mai bune.

-udu apipv»,»

I Player-ul Jetway nu are un aspect profesional


| dar In schimb este practic
m a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a m
m^
• Calitatea capturii este satisfăcătoare I Setările se pot realiza şl cu PC-ul oprft

Deoarece nu se poate realiza captură., ,>rn


efectuat o fotografie a imaginii de pe monitor
â

m
ieptsmb.le 1001
Girare
Chipset ATI Conexam 878A SA71DBB Conexant 878A Conexant 878A Conexant 878A
Interfaţa Intern/AGP Interr./PCI Extern/VGA Intern/PCI Intern/PCI Intern/PCI

FM • • • • • •
Telecomandă • • • • • •
• • • • • •
PAL BG, PAL DK PAL BG, PAL DK PAL BG, PAL OK PAL BG, PAL DK PAL BG, PAL DK PAL BG, PAL DK

16 canale 16 canale 12 canale 16 canale 16 canale 16 canale


cablu TV. audio out. CaMu FM. cabtjTV. Cablu TV. S-video Cablu FM. cablu TV. Cablu FM. cablu TV. Cablu FM, cablu TV.

in-out, composite video S-Video in, composite VIn-out, audio In-out, S-Video in, composite out, audio In, S-Video S-Video in, composite
in-out, 2 FireWire video in. telecomandă GA 9 pini video In in, composite video In video in, telecomandă

Notă finală 8.35

SAA7113 Conexant 878A Conexant Bt878a Conexant 878A Conexant 878A SAA718E
Extern/USB Intern/PCI intern/PCI Intern/PCI Intern/ PCI Extern/VGA
• •
Telecomandă

PAL BG, PAL OK PAL BG, PAL DK PAL, PAL DK, PAL N, PAL BG, PAL DK PAL BG, PAL DK PAL BG, PAL DK
PAL I, PAL
16 canale 100 canale 25 canale
cablu TV, telecomandă, Cablu TV, telecomandă, cablu TV, audio out, Cablu FM, cablu TV, Cablu FM, cablu TV, Conector TV. TV out,
S-Video ISVHS) In put. audio out, audio In, audio In, S-VIdea In, audio out, audio in, telecomandă, audio audio in, audio out, video
audia out, composite S-Video in, composite composite video in S-Video in, composite out, audio in, S-Vldeo in RCA, video in S-Video,
(RCA) Input, audio in video in video in, telecomandă In, composite video in VGAout-ln, conector DVD
AMD Shuttle XPC Mini System SS40G

SOLUŢIA IDEALA
PENTRU OFFICE
CE ESTE?
Un mi ni-calculator dotat cu toate accesoriile
necesare f u n c ţ i o n ă r i i , mai p u ţ i n p ă r ţ i l e
active {procesor, memorie, hard-disk, floppy
disk şi CD-ROM). XPC Mini System este
format dintr-o c a r c a s ă care este a p r o p i a t ă
ca f o r m ă ţ i dimensiune de cea a unui G4
Cube (Lungime-jOcm, l ă ţ i m e ZOcm ţ i
î n ă l ţ i m e - 1 B , 5 c m ) si o placa de b a z ă Socket A
Spacewalker FS40 cu g r a f i c ă i n t e g r a t ă b a z a t ă
pe chipset-ulSiS 740. A d i ţ i o n a l pe placa de
b a z ă se găsesc un adaptor FireWire bazat pe
chip-ul Lucent FW323, unul LAN cu chip-ul
Realtek 810013 si un adaptor audio bazat pe
chip-ul CMI873B. Pe soclul de fixare a
procesorului se g ă s e ţ t e montat un cooler
care f u n c ţ i o n e a z ă pe baza unui lichid de
r ă c i r e . Sursa de alimentare are o putere
d i s p o n i b i l ă t o t a l ă de 200W. Pe partea
f r o n t a l ă a carcasei care este î n totalitate din
aluminiu se găsesc in afara butoanelor reset
si de pornire, conectorii USB, FireWire sl
audio. î m p r e u n ă cu SS40G este livrat si un
adaptor PCI USB 2.0 cu driverii a f e r e n ţ i care Athlon XP care poate fi montat pe placa de
se poate monta o p ţ i o n a l . b a z ă ar f i i r o s i t ă cel mai sigur pe a p l i c a ţ i i de
DE CE "DA"? tip "office" (în lipsa unei p l ă c i video
puternice) care nu au nevoie de a t â t a putere
Are dimensiuni mici, este uşor deoarece
de procesare. Din cauza dimensiunilor mici
carcasa este c o n f e c ţ i o n a t ă din aluminiu si
aerisirea i n t e r n ă a sistemului este d e f i c i t a r ă
toate accesoriile necesare punerii î n
Si toate componetele active printre care
f u n c ţ i u n e sunt livrate i m p r e u n ă cu sistemul,
hard disk-ul si procesorul se î n c ă l z e s c mult.
de la pasta termoconductoare până la
ş u r u b u r i si cabluri. Sistemul poate f i CE C O N Ţ I N E PACHETUL?
transportat uşor dintr-un loc î n a l t u l . T o ţ i Cabluri IDE, cablu pentru floppy-disk, cablu
conectorii care au o utilitate c r e s c u t ă sunt de alimentare, cablu audio-analog, manuale
a m p l a s a ţ i pe partea f r o n t a l ă a carcasei cu i n s t r u c ţ i u n i de instalare pentru placa de
pentru a avea acces direct la e i . b a z ă si pentru adaptorul USB 2.0 si driverii
necesari, ş u r u b u r i pentru fixarea hard disk-
DE CE "NU"7
ului, a floppy disk-ului si a CD-ROM-ulut.
Lipsa mai multor porturi PCI (deoarece placa
de b a z ă dispune doar de d o u ă ) şi a portului CONCLUZIE
AGP ar putea fi o p r o b l e m ă d u p ă ce XPC Mini System este s o l u ţ i a o p t i m ă pentru | Telefon
0Zi-Z11.09.iz
utilizatorul se a c o m o d e a z ă cu ea si isi a p l i c a ţ i i de tip "office" si ocuparea de c â t www.fll.EDtn.rQ

d o r e ş t e "mai mult". Puterea unui procesor mai p u ţ i n s p a ţ i u . • Preţ'Garant le 1193$ l 24 luni

Conectori Interiorul carcasei

Conectorii disponibili sunt alimentare,


COM1, COM2, -LAN, PS2 (tastatură simouse), Se poate vedea coolerul care are la bază lichid de răcire, cele două sloturi pentru
audio, USB, FireWire, MIDI Port memorie, conectorii PCI ţ i cel IDE
*Socket A pentru AMD Athlon XP/ Athlon/
Duron 600MHz-2.2GHz+
*North Bridge: VIAKT333
*South Bridge: VIA VT8233A
* F S B : 266/200MHZ
*Memorie: 4 socluri DDR DIMM (max. 3.5GB PC2700)
*1 soclu A G P 2X, 6 socluri PCI
*2 porturi IDE UltraDMA/133/10
*2 porturi USB 1.1

wm
teste
p l â c i de baza

rmniuiiTi £f Chaintech CT-7EJL pL'iiiiuPii // DFI NB73-ES


Chlpwt
Performanţe mari cu dotări mici Divizori PCI/AGP FSB
IS45E
533/400
flGP,Ptl/ISA l/S/O
iMP/CNR/ACR AiMA/CHR/ACR o/i/o
Tip memorie Tip memorie DDRZ66/ZO0
Memoi le maidma ZGB [1 DIMM) Memorie nianimA ZOB [Z DIMM)
USB 1.1 0/0
USB Z.O 4/6
NnrtMwidie tartribrkrfgti 1B45E
Snotlrbrldse ^•uThcindiM? ICIM

A» ATA
Audio
100/ba
RealteK ALC 150
RAJD • RAID •
Entja |Lfmn-bo*fd RTL 81 oua EltM 1 5P/D1F In-out
1 Qv-FrClocVing
TIPUL S O L U Ţ I E I Modificare fSB 1 0 0 - 255 TIPUL S O L U Ţ I E I •/ndllicare F 5 ă 1 1 0 0 - ISfi
Mlicin.-nrf- mL-ltnltatol | lOx - Z4x
Este o p l a c ă socket478 d e s t i n a t ă Modlf tare ir'u.tliil'CJtol 110X • Z4x Chipset-ul i845E s-a dovedit in ultimul timp
procesoarelor Intel Pentium 4 si este Modificare wluj r J foarte popular î n r â n d u l p r o d u c ă t o r i l o r de
Modificare voltaj •0.D.5V, lO.IV,
•0.1SV. -O.OSV.-D.IV
Sec£ri E & u - ( i f l H i « T U i i • /•/O Sctâii BICri/lnprlJ.D*rafn| /:-/LT
r e a l i z a t ă pe baza chlpset-ului i845E. p l ă c i de b a z ă , iar DFI nu putea s â nu
Dolari speciale; p :>jljf sr-c.-_i.ili': Divizor PCI/AGP
AVANTAJE OFERITE realizeze o integrare a acestuia. 33/66, 37.S/7S, 44/88

CT-9EJL are chip de sunet AC97 ţ i 4 |OjHkeJ W0X4KJ


AVANTAJE OFERITE
216.6
conectori USB 2.0 - dotarea-standard pentru |5erioL£ 5am 640x450 111.6 DFI nu a fost m u l ţ u m i t de codecut AC97
p l ă c i l e realizate cu chipset i845E. î n plus |;5'. ii".iH.1 -. Mrj.iso
,
J ;M? oferit de i845E a d ă u g â n d un chipset Reattek
I s i S a f t Sandra Mem. ir>t. 7051
f a t ă de avantajele oferite de i845E, placa ALC 650 ce o f e r ă o calitate mai b u n ă a
Horn. r,<]flL Z056
Chaintech are suport pentru r e ţ e a fiind CPU- Dhryitons lin sunetului. A l ă t u r i de manualul bine realizat
echipata cu chipset-ul RTL8100B. î n BIOS r- j Mi aam 1119 Si cablurile IDE se a f l ă ţ i o p l ă c u ţ ă de
avem posibilitatea de a modifica valoarea im 25660
Jpr^^WOOZ CPU 4194 extensie cu doi conectori S/PDif ( i e ş i r e si
FSB-ului î n t r e 100MHz si 255MHz, dar din •' • •• • ••• 3BS7 intrare).
p ă c a t e lipsesc s e t ă r i l e pentru v o l t a j .
I PerTof p v u ţ i jocuri
CONCLUZIE
CONCLUZIE I f^DrrTiarilE sintel-CO A f l a t ă la j u m ă t a t e a clasamentului s o l u ţ i i l o r
CT-9EJL s-a situat in prima parte a Pentium 4 si cu o stabilitate foarte b u n ă
clasamentului s o l u ţ i i l o r pentru Intel Pentium a t â t in c o n d i ţ i i normale de exploatare, c â t
Corii -ir!
4. P e r f o r m a n ţ e l e î n jocuri sunt ţ i in timpul r e a l i z ă r i i unui overclocking,
a s e m ă n ă t o a r e s o l u ţ i e i Abit IT7, dar pierde DiiiJi.ia.is NB73-ES este • o p ţ i u n e b u n ă pentru a d e p ţ i i
destul de mult la capitolul d o t ă r i . procesoarelor Intel.

• B Shuttle AB45 P^ 1
Acorp 4D845AP
Performanţe medii Chipset
FSS
IB45E
Smart Panel II Chipset
FSB
IS45E
S13/400
ec.p/pci/iSA iri/o iGP/PCI/ISA 1/5/0
MR/CKR/ACH o/o/o AMR/CNRMCS 0/0/0
Tip memorie riDS 266/200 np memorie PDR266/ZOO
Memorie maxima 2GB I2DIMM) Memone maxima ZOB (ZOIMM)
USB 1.1 0/0 USB 1.1 D/0
USB 2.0 2/6 USB Z.O 4/6
IA45E Nortlibridee I845E
: au^ hh n ri :.r fCH4 SouthbHdge iCH«
-A 1 [»//.* ATA 100/66
Aiid;o AC 97 ţudto CMia/311
RAID a RAID

Exlra u tXtn 1 • Panel II

TIPUL S O L U Ţ I E I [ t o d l f i r a r e FSB | 100 • 16S TIPUL S O L U Ţ I E I | w â t S ^ 5 l l ^ 0 0 ^ 6 6 ^ ^ ^ ^


[Modificare multlplkjtof | lOx - Z4x | viyjfitar,. rmiLtipiica;. | lOx - 24»
Shuttle AB45 este b a z a t ă pe chipsetul Este implementarea r e a l i z a t ă de firma
• raoGificare voltaj H • voltaj •0.025V la -0.ZS7V
i845E şi o f e r ă suport pentru procesoarele Acorp a chipset-ului Î845E, deci este o (pas 0.0Z5.|
Intel Pentium 4 cu FSB 400 MHz sau | S e r â r i -i&'irm-i'ii|^.,.i i| /nrrj
p l a c ă d e s t i n a t ă procesoarelor Intel pe |5*tftn fa^!<u<Tr^^.r^l\ B/OHO,
I Dotări speciale: p [ b o t t r l specule: AGP l.fW, l.7V w o l » }
533 MHz. socket 478.
h

DRAM Î.W. Z.7V

AVANTAJE OFERITE r:-:. - 1


zis
AVANTAJE OFERITE
AB45 nu are o dotare d e o s e b i t ă , f a c i l i t ă ţ i l e • Sertous Sam 640x480 109.!, 4D845AP are î n dotare Smart Panel II prin
oferite fiind cele o b i ş n u i t e pentru p l ă c i l e cu | 3 D U a « O 0 1 5 t WOxaao 75! 1 care beneficiem de un acces facil la 5
• SiSolţ Sandra Meni. Int. 2029
chipset i845E (USB Z.O si sunet AC97). La conectori: 2 USB, 3 audio ţ i 1 COM. Tot aici
rioar Z0Z7
capitolul overclocking lipsesc o p ţ i u n i CPJ D h i y i î n n e 329B se a f l ă 8 LED-uri cu ajutorul c ă r o r a putem
importante cum ar f i modificarea voltajului CPU Wl i l^Liie 70 Z6 determina stadiul procesului de bootare.
sau divizorii CPU:PCI. Placa nu n e c e s i t ă Dlsk 25103
Oveclocking-ul este facil de realizat
JpCMiTHlJO? CPU 41 aa
s u r s ă ATX 2.03, deoarece nu are nevoie de Memorie 3915 deoarece voltajul procesorului poate f i
conectorul, suplimentar de alimentare cu 4 schimbat in p ă ţ i de 0.O25V, cu p â n ă la
pini. I P#fformsfne locuri 0.275V mai mult d e c â t valoarea i n i ţ i a l ă . I PMctrmantB Jocuri
I Fril nr manie %inretke0.731 I rmnmmţjii sinimtc? 0.731
CONCLUZIE CONCLUZIE
Chiar d a c ă are d o t ă r i minime si p e r f o r m a n ţ e P e r f o r m a n ţ e l e bune a t â t in testele sintetice
medii, AB45 este o s o l u ţ i e b u n ă pentru cei FIT •l-iltir.ulloji c â t si î n jocuri au situat 4D845AP î n primele
ce nu doresc să realizeze overclocking, dar 021 J31.09.i2 zece locuri din topul p l ă c i l o r de b a z ă pentru
0J1'Î2!4.03.33
vor o p l a c ă foarte s t a b i l ă . procesoarele Intel Petium 4.
AK35GT2/R AV45GT2 MV42N AV40S MK32N
SuppoflH AMD Athlon XP/Du/on Scckor *78for Iritai PATCeloron Sockel 470 rorlnloi P4/Coo
lnM Social 478 lut Iritai P4/Colaron SupportBAMD Alolon XP/Du/on
FSB 289/200 FSB 5337400 MHz FSB 533/400 MHz FSB 400 MHz FSB 2691200
VIAKT333 Chlpnt VIA P4X2E6A ChlpBet VIA P4M2B5 Chlplol VIAPAX268A Ctilpasl VIA KM266 Chipul
Al DDR 333/S8B/200 up Io 4GB 3- DDR 266/200 up Io 3GB 83 Savdae4 Qraphlce 3> DDR 266/203 up to 1.5GB £3 ProSavageB graphlca
AGP4X, S PCI. AGP 4X. Sl PCI. ATA 1.5. 21 DDR 2B67200 & 2> SDR (2GB) AGP 4X, 5« PCI. ?/
:. DDR 2661200 upto2GB
a nhannal oound. Ax USB 1.1, B ohanosl H/W l o o n d . AGP 4X, 2> PCI, 100MBI CAM, AC97 2 1 inund, 6. USB 1.1 AGP 4X, 3 PCI. 1O0MBR LAN.
-(IDE Raid opţional) 4l USB 1.1. 4x USB 2.0 ACB7 2.1«ound. Bi USB 1.1 ACB7 2.1aound,4lUBB1.1
"cvarcloGke-r-rfFandly" "overdockBi-ljiBmlL^'

eta zu ProOl
B
B lrHUi» Nr. 2A
ri"..nir.ii.-Par U r. I L ni. -.Icte' L.;
i l i L-:.l.lUi_:k.. 3flL " PrwCA ROm-piL» HR1_
Bucuroşi0i,1ftc.iunu-
3V- I iy. VWHI -1, .. ••: •
nn ,SMi &i/nriiv|
731 DU 33. rd Ql 331 in 23 flw-3jniall &-OLI1 H
S h u t t l e FBN: - -I F jr]
.-• -l". ttflîJ)r>uluSj IJ-.'" .:i,
F
Wlbl rD.WWV v.v r-09»
i *
Tb •'•
* —I -
" î 231 J

?::-™-\. li.. i -
ErTlD'. Oi. •_ L". f'OI Jfc L • c
>•.'•:. Ml;:
teste
placi di? baza

rniiril l Shuttle AS45GTR Detalii t e h n i c e HEEO Abit BG7 Detalii t e h n i c e


Chipset 5IS&4JJ
Prima placa cu serial ATA FSfl
Excelent în overclocking
AGRPCUlSA 1 SrfilO
; \.q c,-=: 0/0/0 AWt/CNR/ACR
Tip memorie Tip memcne
3GB {1DLMMJ Memorie T . m n i £ ZGB {10\WA}
.'1>L> " .1 n/c
USB 2.0 A/t. use ;,o
t^Hihu.lelFi? II .1-111 I •
SDUtJribridBe
ATA
A ulm ">••- ALCfc^D
RAID l - ţ - " u i l HPT 17?
OGbra ZPlicWiie. PAiD, E*trfl IVIOM-on-ODard, lan-on-board
HHRTL81O0B

TIPUL S O L U Ţ I E I TIPUL S O L U Ţ I E I Overclocking


Ivirlilicirel-^B MnaMicorc FSB 1 0 0 - 250
Shuttle AS45GTR este d e s t i n a t ă iM&diltcflrt rnuklIpLîitaior 1 Dx - 14/
Chipset-ul i845G s t ă la baza Abit BG7 si este
procesoarelor pe socket 478 si are la b a z ă • raita] 1.100 - 1-4 favoritul integratorilor şi utilizatorilor cu fcBtiificare voltaj 15%, +10%,

c o m b i n a ţ i a dintre SÎS64B şi SiS 963. buget redus.


• Dolari speciale: IDDP4DD IMSrl iptckflLcL S i l f t J * ™ II'. PCh 13.
AVANTAJE OFERITE Tesle AVANTAJE OFERITE 37,44; DfW* 2.5V. 2.6V, 7_7V. 2.BV
|C!uafce3 64j*4rX 231
Noul chipset SiS 648 o f e r ă numeroase Prin setarea divizorului CPU:DRAM la
• ' i-uj.ij Sam fjrl0*<1cit1 117.Z
surprize p l ă c u t e : suport pentru memoria 1 IDMukîriDiSt 64aciarj 7536 valoarea 4:5 putem beneficia de puterea
DDR333 si AGP 8x. Southbridge-ul SiS 963 rAem. ini, 2349 memoriei DDR 333 in cazul folosirii unui
o f e r ă acces la tehnologii foarte
MOTl. flUJt }f4t SiScIc tandra JWul. In|.
CPU Dhfyilonr 324B
1
procesor Pentium 4 cu FSB 533. Rezultatele
interesante: FireWire, USB 2.0, ATA133 (un CPU Whelitonp? 2too BG7 in jocuri sunt mai bune d e c â t cele
punct î n plus f a ţ ă de southbridge-ul ICH4 Dfal UIIIO o b ţ i n u t e de s o l u ţ i a Abit-cu chipset i845E:
frn^iTim CPU :-'
de la Intel care are doar s p e c i f i c a ţ i i Mwnorfcr 4393
BD7II-RAID. Un exemplu ar f i testul 3DMark
ATA100). Foarte m u l ţ i utilizatori erau E va luare (puncte) 2001SE unde BG7 a o b ţ i n u t 7723 puncte f a ţ ă Memorie
sceptici î n p r i v i n ţ a a p a r i ţ i e i î n viitorul Performanle jocuri de BD7II- RAID cu 7602 puncte. Evaluare { p u n c t e )
Performante sintetice I Perffjr mjn ţe locuri
apropiat a unei plăci de b a z ă cu serial ATA, CONCLUZIE • Performante ilm etice
dar Shuttle AS45GTR face un pas important O p ţ i u n i l e de overclocking aflate î n Soft 0,02
î n g l o b â n d a c e a s t ă tehnologie prin Meniu III şi p e r f o r m a n ţ e l e bune î n t r e g i s t r a t e
FTT DlilrlbuHcn
intermediul chipset-ului Marvell 88i3030. în testele de memorie sl Open GL fac din
021 -231.09.21 Tnpff CnmpLrter
Conectorii ATA 133 sunt sl ei p r e z e n ţ i , www.f'lt.ccrm.rD Abit BG7 o alegere foarte b u n ă pentru clasa OZ1-330.57.fl3
utilizatorul a v â n d astfel posibilitatea de a din care face parte.
folosi tipul de conectare dorit.
PERFORMANŢE CONCLUZIE
în BIOS avem posibilitatea de a seta Dotarea foarte b u n ă a M i l ' h l PC Partner A3MSA-275 1
Detalii t e h n i c e
f r e c v e n ţ a memoriei la 200MHz x 2 acestei p l ă c i ( a v â n d un Slabă gestionare a memoriei Cliipsci AT1A3

[DDR400| dar cu toate c ă sistemul a


r L.tl 2661100
pas î n a i n t e a celorlalte AGP/PCI/ SA 1/3/0
efectuat cu succes etapa de boot, oferte de pe p i a ţ ă AWt/CNP/Ailb otoia
WindowsXP nu a rulat stabil. reprezentat prin Tip ror/norle
Memone « l i i i r n ă IGfi ,iD w v i
A j u t a t ă de memoria DDR333 Shuttle introducerea tehnologiei u;r, - .1 i/6
AS45GTR a o b ţ i n u t rezultate foarte bune serial ATA| şi Ui'i I..K 0/0
fiind aproape de p e r f o r m a n ţ e l e realizate performanţele UDrltibrllIrjO IGP 110
5cjtlibrld|e AU M15JSD-
de p l ă c i l e socket 478 dotate cu mult mai remarcabile i au adus «TA 100/S6
scumpa memorie Rambus. In momentul î n locul 1 î n topul p l ă c i l o r Audio 4C97

care va rula stabil cu memorie DDR400 ne pentru procesoarele P.A 0 •:•


E'Ir j l TV-Out. videv-on-tKurd
a ş t e p t ă m la o c r e ş t e r e s e m n i f i c a t i v ă a Pentium 4 şl î n a c e l a ş i
Overclocking
performanţelor. •timp t i t l u l de produsul TIPUL S O L U Ţ I E I
lunii. S o l u ţ i e cu g r a f i c ă i n t e g r a t ă pentru platforma
AMD socket A b a z a t ă pe chipsetul ATI IGP320.
AVANTAJE OFERITE
Chipsetul IGP 320 nu o f e r ă suport pentru
memoria DDR 333 sau ATA 133.
P e r f o r m a n ţ e l e î n jocuri sunt foarte mici din
cauza unei slabe g e s t i o n ă r i a memoriei. Să
nu u i t ă m c ă şi nVidia a avut astfel de
probleme (chiar d a c ă nu la f e l de mari) î n
momentul l a n s ă r i i chipset-ului nForce, dar
din fericire au fost remediate ulterior.
Credem c ă ATI va r e u ş i să rezolve repede
aceste lipsuri.
CONCLUZIE
Chiar d a c ă î n acest moment p e r f o r m a n ţ e l e
Conectorii Serial ATA © , chipset-urile Marvell BBi803Q ce fac posibilă
.tehnologia Serial A T A ® , conectorii Paralel A T A ® , chipset-ul HPT372 (pentru sunt mici comparativ cu cele o b ţ i n u t e de
R A I D ® , buton pornit/opri t © , buton r e s e t © , Southbridge-ul Si5%3 .dotat cu p l ă c i l e bazate pe chipset-urile concurente,
. radiator deoarece se încălzeşte foarte tare ® , FSorthbridge-ul SÎS643 © , cele a ş t e p t ă m un eventual update de BIOS pentru
trei DIMM-uri de m e m o r i e © st slotul AGP 8X © " rezolvarea acestor probleme.

mseptembrie 2002
teste
placi de bază
|

Q Z E E I D F I A D 7 6 RAID e t c t c k i e c s K7VTA3
cMpsei KT333CE Chipset KT333
Protecţie co BitGuard Fără overclocking
=5F! Fi 3 266/200
AGC/RO/ISA 1/E./D AGP/PCI/ISA mm
/J/,R.£N!/ACJi 0/010 AMR/CNRz'ACR 0/1/0
Tip memorie DDR3 3 3/266/200 Tip [femMle 0DR3 3 3/266/200
MEmor'G rriDxi-iia 4 GB (4DiMM) Memorie ma'lma 3 GB (3 DIMM)
USS 1.1 2/4 LISE. ' .1 2/4
USB Î . C USB i..n
m 010
Norltibrldţe KT333CE NortMirldge urm
Souttibrldge VTt!2}JA SuiiChbrldgu VT6233A
1» ;~A 133/IOD/66
Audia Reatteh ALC 650 Audio Af.i?
RAD Promise Z0276 RAID •
Exlra | Lan-oo-bflard PTLBluul Eura | •
1 Overclocking 1 Overclocking
TIPUL S O L U Ţ I E I B H
TIPUL S O L U Ţ I E I Modilita.-e FSB j !00,12D, t33, VB, 1SO, 166
rViiiLlţr'learij mulc^piicatcr 1fiK' I 3 * Modificare nurllipiicator | CJ
AD76-RAID este d e s t i n a t ă procesoarelor Este o p l a c ă socket A pentru procesoarele
•Y" rlif 'fii r • voltaj I . I O O Y - l . B ţ O V Madllicaie voltaj
socket A si f o l o s e ş t e chipsetul KT333CE. AMD, northbridge-ul fiind chipset KT333.

jctirl it^ijLi-iwi.'Lasvniic-ilDa/nij/da Ealărl BQ>/jL(|i(vVAfr«n| i/n/Tj
AVANTAJE OFERITE Oolân spsn.EHe; BicGuard, votla] DDR. AVANTAJE OFERITE Cotaţi speciale: •
volta] AGP
Temperatura procesorului şi t u r a ţ i i l e Deoarece acest model are southbridge-ul
coolerelor sunt monitorizate prin tehnologia VT8233A dispune de numai 4 conectori
BitGuard, sistemul fiind oprit In cazul USB 1.1. Socket-ul este a ş e z a t neinspirat,
a p a r i ţ i e i unor evenimente ce pun in pericol montarea cooler-uiui r e a l i z â n d u - s e d i f i c i l .
stabilitatea şi integritatea componentelor Instalarea plăcii video î n slotul AGP nu -
î n a i n t e de blocarea acestuia. BitGuard poate o b s t r u c ţ i o n e a z ă accesul la Dl MM-uri le de
procesa i n f o r m a ţ i i l e oferite de dioda memorie. Realizarea unui overclocking este
t e r m i c ă din procesorul Athlon XP. AD76-RAID aproape imposibil, singura o p ţ i u n e fiind de
dispune de RAID (mod 0, 1 şt 0+1), ATA 133 schimbarea FSB-ului la 6 valori predefinite,
(cu transfer teoretic de p â n ă la 133MB/S) şi 140 MHz fiind singura la care sistemul a
4 conectori USB 2.0 (transfer până la 480MB/5). trecut cu bine de faza de boot.
CONCLUZIE
CONCLUZIE
Pentru p e r f o r m a n ţ e l e bune oferite dar mai P e r f o r m a n ţ e l e sunt mici comparativ cu alte
ales d a t o r i t ă d o t ă r i l o r si o p ţ i u n i L o r complete s o l u ţ i i ce au la b a z ă chipset-ul KT333, locul
pentru overclocking DFI AD76-RAID este o ocupat î n topul p l ă c i l o r destinate
alegere b u n ă . procesoarelor AMD fiind edificator.

A M D L I EagleTec M 8 1 0 L R
USSM DFI AD75
Criipset KT333 LHr.iL'1 M7305
Performanţe slabe Procesor aflat onboard
FSB 766/200 riii 266/200
AG /PCI/E5A
a 1/5/0 AGP/PCI/I5A 1/2/D
AMR'CNR M C ! 0/110 AW.R/CNR/ACR 1/0/0
np memorie DOR 3 3 î/266/200 Tip memorie 5BRAM
u .i.rj .Ti - - - A -g
1
'r3 -51
Memorie maxima 3GB (WIMM) Mer:iuila md-imlb 1GB (20IMM)
J5B 1.1 USB 1.1 2
I J5B 2.0
414
ora USB 2.0 0

l Notttifcrldie KT333 \c-!tninpe 5157305

M l Southurldee VTB233A SoutnJwIdRe •


AIA 133/100/66 sr/, 100/66
Jgpf
Audio AC97 Audio AC97
RAID
Emii| •
im. RAID
Exl.'a j Duraţii 20DMH? * coolef. modem,
_ ^ H ^ d Lar.an-baard, video-on-lraaid

TIPUL S O L U Ţ I E I IfldilbcBlc FSB 1100 - 166 luitl 1 io T) | TIPUL S O L U Ţ I E I


W.JLUILJIU IIILlL'^.kdtU- 1
AD75 este d e s t i n a t ă procesoarelor AMD si Chipset-ul ce s t ă la baza p l ă c i i M810LR este |MoSSeF5B^™u • 133 |
Modificare voltaj 1.500V- 1.950"
are la b a z ă binecunoscutul chipset KT333. (pat ie 0.0 ZSV) SiS730S acesta d i s p u n â n d de suport pentru || Mit: 1 lira re nL.ILipL Lriloi | \'j
BM/jdi!:ca e v c l t î ] | ".
r

Acesta s-a dovedit cea mai b u n ă o p ţ i u n e r e ţ e a şi g r a f i c ă i n t e g r a t ă . M810LR este


Dotări =[•=£-• RLF a |fn_-U.ll irra JfTOl. uTO- tJ ;[ -/•--/:-
, , r l

pentru platforma Socket A p â n ă la a p a r i ţ i a d e s t i n a t ă procesoarelor AMD si are un Iboîărilpeclale: n


chipset-ului KT400. Teste procesor Duron la 1200MHz instalat î n
(ţl.iatel MD.4S0 229.2 | CL^kPt ^-10.4r,C r r r — :
socket.
AVANTAJE OFERITE P Serious Sam s-înMan 152.3 |SerioLn ^am :v10v.|!îr 16.9

AD75 nu are î n dotare tehnologii noi cum ar lîDMatUjtlISE 8598 AVANTAJE OFERITE |]TVA-ir1c20Cl^E 57R
• SISol: liucta Mem, Ini. 2D28 |si$crft Sandra !Ăem. IriL S!B
fi USB 2.0 sau FireWire, dar are suport Mem. Floai
Prin dotarea de care dispune M810LR • ULIII. Floai 530
1B9B
pentru ATA 133 g r a ţ i e c o m b i n a ţ i e i CPU rHirysToiie 42t2 î n c e a r c ă să ofere integratorilor o s o l u ţ i e
chipset-ului KT333 cu VT8233A. Avem C.=IJ Vtw-vars2111 c o m p l e t ă . C â n d am instalat driverii pentru
posibilitatea i n s t a l ă r i i cooler-elor mari
Dl!» 27413
placa video de test Windows XP a refuzat sâ
i" 1 1
• PC Matk 7002 CPU « 7 1 li 1 " i l 11
IIU'mm
g r a ţ i e s p a ţ i u l u i liber din j u r u l socket-ului, Memorie 31B7 mai p o r n e a s c ă , aşa î n c â t am realizat
testarea cu procesorul Duron 1200 şi grafica 1 E u l u a t e Ipuriclel
iar cele patru o r i f î c i i din j u r u l acestuia
• Performante |ocujii 0.482 BPerfanuBnle jocuri D.011
permit instalarea unor sisteme de r ă c i r e i n t e g r a t ă î n SiS7ÎOS, | Ptr'nr.-.jn^e sinet CC- 0.355
[PerFormaiUe sintetice 0.752
speciale. CONCLUZIE
| Drl.VI 0.01
Iverdict w 1
CONCLUZIE Integratorii pot f i m u l ţ u m i ţ i cu M810LR
| Ceniatt
P e r f o r m a n ţ e l e medii şi dotarea destul de Tape Computer a v â n d intr-o s i n g u r ă p l a c ă un sistem destinat lOLsEdbultor
021-330.57.63 a p l i c a ţ i i l o r tip office aproape complet |TLIL ICII' 021-224.03.33
s l a b ă au p o z i ţ i o n a t AD75 sub DFI AD73 Pro cu
L

IVP'HU www rorruoft.ro


F

chipset KT266A. (mai p u ţ i n memoria şi HDD-ul). 1 Garanţie Z4 LUnl


I Gdr iirttltf

m
;eptembrl& 2002
teste
p l a c i de b a z ă

LEADTEK WinFast A250LE TD MyVIVO SAPPHIRE ATLANTI5 RADEON 9000 BUTTERFLY EX-Ti4600

I
DIilribultar • ProCA
Web [www.protA.ro

septembrie 2Q0Z
d e ani
strălucire
1902-2002

Un secol de la i n v e n t a r e a bujiei:

B o s c h a a p r i n s s c â n t e i a pr< A s u l u i

în industria auto

Automotive
în 1902, Robert Bosch descoperea metoda de obţinere a preţioasei
scântei, cea care face să funcţioneze motorul cu aprindere. Adică...
inventa bujia! Şi rezolva astfel „problema problemelor", cum spunea
Cari Benz: „Fără acea scânteie totul era zadarnic. Cele mai sofisticate
construcţii nu foloseau la nimic". în 100 de ani, Bosch a pus la punct
peste 20.000 de tipuri de bujii. Astăzi, performantele bujii Bosch
sunt alegerea nr. 1 în domeniul auto. Astăzi, întreaga lume
automobilistică sărbătoreşte Centenarul Bujiei Bosch.

BOSCH
teste
praduţe diverse

HERCULES FORTISSIMO III 7.1 | Mustek gSmrprt mini2 Wave Linker Bluetooth USBlVerbatimOmniaDVL>rW+RW5125

Pregătirea pentru Mică şi cu senzor Conexiune Bluetooth DVD+R/DVD+RW


viitorul sunetului CCD de 1.3M pixeli pentru PC pentru scriere DVD

( S
45$UbiSoft / Best Computers 83SLasting . 0256-20.12.78 127S Depozitul de calculatoare 495$ UltraPro / Best Computers
021-231.67.69 / 021-345.55.05 0Z1-221.73.77 JD21-211.70.90 / 021-345.55.05
CE ESTE? CE ESTE? CE ESTE? CE ESTE?
O p l a c ă de sunet d o t a t ă cu chip-ul C a m e r ă foto d i g i t a l ă de mici Un dispozitiv Bluetooth care Este o unitate i n t e r n ă de
audio Crystal CS4624 dar care dimensiuni ce poate f i f o l o s i t ă si ca i n c o r p o r e a z ă o a n t e n ă proprie ce scriere/citire DVD+RW care
u t i l i z e a z ă d o u ă codec-uri pentru web cam. permite conectarea cu alte f o l o s e ş t e portul IDE pentru
o b ţ i n e r e a unui n u m ă r de 7.1 canale dispozitive compatibile Bluetooth conectare. Unitatea scrie in
audio separate. Placa s u p o r t ă DE CE "DA"? pe o r a z ă de 10 metri şi se formatele DVD+RW si DVD+R la
decodare AC-3 la fel ca modelul Pentru dimensiunile de numai c o n e c t e a z ă la PC prin intermediul viteza m a x i m ă de 2,4X şi c i t e ş t e
precedent - Fortissimo II. 69x47x11 mm si greutatea de 40g. portului USB. DVD-uri la viteza m a x i m ă de 8X.
Memoria a fost m ă r i t ă la 16MB f a ţ ă Viteza citirii pe formatul CD este
DE CE "DA"? de versiunea a n t e r i o a r ă gSmiart DE CE "DA"? de 32X iar scrierea ţ i rescrierea
O f e r ă posibilitatea c o n e c t ă r i i unui mini ( t e s t a t ă î n n u m ă r u l Din cauza f r e c v e n ţ e l o r foarte mari sunt; 12X (scriere), respectiv 10X
n u m ă r mare de c o n f i g u r a ţ i i de 30 XtremPC) iar senzorul CCD a (2.4GHz), undele radio p e n e t r e a z ă (rescriere).
incinte acustice, de la 2 canale devenit de 1,3 M pixeli. R e z o l u ţ i a uşor p e r e ţ i i şi alte bariere
p â n ă la 7.1 canale. Dispune de un fotografiilor poate ajunge la non-metalîce, făcând posibilă DE CE "DA"?
conector S/PDIF-Out optic la care 1280x960 (sau 1600x1200 prin conectarea dispozitivelor Bluetooth Pe formatele DVD+R si DVD+RW
se poate conecta un MiniDisc, un intermediul software-ului) iar aflate î n î n c ă p e r i diferite pe o r a z ă incap 4,7GB de date de orice t i p ,
decodor DTS 5.1 sau un decodor clipurile video, cu d u r a t ă de p â n ă de 10 metri. P o z i ţ i a aparatului este capacitatea mult mai mare fiind
Dolby Digital 5 . 1 . Distorsiunile la 110s, pot f i capturate la 320x240 a j u s t a b i l ă pentru a permite o principalul avantaj f a ţ ă de CD.
armonice foarte mici constituie un cu 15 fps. r e c e p ţ i e o p t i m ă . Wave Linker Unitatea f o l o s e ş t e tehnologia
avantaj al acestei p l ă c i de sunet. Bluetooth USB Dongle se JustLink si un buffer hardware de
Driverii sunt mai stabili d e c â t cei DE CE "NU"? c o n e c t e a z ă la computer prin 2MB pentru scrierea s t a b i l ă a
ale plăcii Fortissimo II. Calitatea fotografiilor este r e d u s ă , intermediu! portului USB, este datelor. Scrierea pe DVD a unei
claritate si contrastul fiind slabe. Plug&Play şi compatibil cu Windows c a n t i t ă ţ i de 4,68GB a decurs in
DE CE "NU"? Pentru a o b ţ i n e imagini acceptabile 98 Se, Windows ME, Windows 2000, 23'7" la 2,4X.
Nu dispune de S/PDIF-ln optic iar trebuie să avem o s u r s ă de l u m i n ă Windows NT 51 Windows XP.
zgomotul de fond este mai mare p u t e r n i c ă din spate şi sâ nu m i ş c ă m DE CE "NU"?
d e c â t la Fortissimo II. aparatul. Clipurile video nu pot DE CE "NU"? Scrierea pe formatul CD se
reda m i ş c ă r i rapide a v â n d 15fps. Rata m a x i m ă de transfer este m i c ă e f e c t u e a z ă la viteze mici: 12X
CE C O N Ţ I N E PACHETUL? (723KB/S) şi î n c ă nu e x i s t ă multe scriere şi 10X rescriere.
Un cablu pentru conectarea CE C O N Ţ I N E PACHETUL? produse care să f o l o s e a s c ă
portului MIDI la placa de sunet, un D o u ă b r o ş u r i cu i n s t r u c ţ i u n i de tehnologia Bluetooth. CE C O N Ţ I N E PACHETUL?
CD cu driveri de instalare si instalare software şi utilizare, un Soft de scriere Nero 5, un CD cu
versiunea c o m p l e t ă a programului CD cu driveri si programele CE C O N Ţ I N E PACHETUL? utilitare pentru codare z o n a l ă , un
PowerDVD PRO EX sl manualul cu a d i ţ i o n a l e g5m@rt mini2, Ulead C o n ţ i n e dispozitivul Wave LInker cablu IDE şi unul audio, un CD-RW
i n s t r u c ţ i u n i de instalare. Cool 360, Ulead Photo Explorer şi Bluetooth USB Dongle si CD-ul cu blank, un CD-R blank, un
Ulead Photo Express, driveri de instalare. DVD+RW/+R, ambele de 4.7GB.
CONCLUZIE
Este o p l a c ă care o f e r ă p o s i b i l i t ă ţ i CONCLUZIE CONCLUZIE CONCLUZIE
multiple de conectare a incintelor Este o alegere foarte b u n ă pentru Wave Linker Bluetooth USB Dongle Stabilitatea ; i capacitatea mare de
acustice dar cu zgomot de fond amatorii de camere digitale î n este foarte util pentru conectarea stocare a datelor pe formatele
mai mare d e c â t Fortissimo i l . m i n i a t u r ă dar nu este r e c o m a n d a t ă la PC a dispozitivelor compatibile DVD+R şi DVD+RW sunt principalele
Evident, este sl o p r e g ă t i r e pentru celor ce doresc să o b ţ i n ă fotografii Bluetooth, cum ar f i : telefoane avantaje care r e c o m a n d ă aceasta
sistemele audio ale viitorului de calitate. mobile, PDA-uri şi notebook-uri. unitate.
( s p e r ă m c ă relativ apropiat).
Detalii tehnice
Interfaţa IDE/ATAP1 - Buffer 2MB •
Detalii tehnice Detalii tehnice Scriere/Rescriere DVD: 2.4X •
i 7.1 canale audio Dimensiuni: 69x47x11mm • Greutate- 40% Detalii tehnice Citire/Scriere/Rescriere CD: 32/12/10X
• un conector 5/PDIF-0ut • Baterie incorporata llthtum • Senzor Frecvenţele radio de lucru: 2400MHZ •
• Decodare AC-3 Performanţe
CCD: 1.3 M pixeli • Memorie 16 MB 2.4835GHz • Suportă operaţii Class 2
• Suport EAX, EAX 2.0, A3D şl DirectSound • Lentile: F/2.8 • Interfaţă de conectare Bluetooth • Distanţă maximă de operare: Scrire DVD 4,68GB: 237" la 2,4X • Scriere
• egalizator hardware 10 benzi audio. USB • ftezoluţii imagini: 640x480, lOm • Ralâ maximă de transfer: 723KB/S CD 649MB: 675" la 12X • Citire medie:
1280x960 . Rezoluţie clip video; 320x2-10. - Mod de conectare: USB 1.1 /2.0 (CD}: 21.68X • DVD Single Layer: 5.B7X

septembrie 2002
teste i
produse diverse

Benq 2410EU Thrustmaster USB Joystick IThermaltake Hardcano 5 | HP Photosmart 7350

Performanţe bune, Un nume simplu pentru Un suport dotat Printări de calitate


tehnologie modernă un joystick simplu pentru hard disk direct de la sursă

max69$ ProCA / Best Computers I5S UbiSoft • 021-231.67.69 39.6S Tape • 021-330.57.83 239EU HP InteractKe Center . 021-22.22.072
O21-3Z3.82.0O / 021-345.55.05
CE ESTE? CE ESTE? CE ESTE? CE ESTE?
Un CD-Writer extern ce f o l o s e ş t e Un Joystick USB Plug and Play cu Suport c o n f e c ţ i o n a t din aluminiu Este o i m p r i m a n t ă A4 cu j e t de
portul USB 2.0 pentru conectarea 3 axe, 4 butoane si Point Of View. pentru hard disk p r e v ă z u t cu un c e r n e a l ă care permite imprimarea
Sa PC. Carcasa este din material O a x ă poate f i f o l o s i t ă pentru ventilator, un senzor de d i r e c t ă a fotografiilor din camerele
plastic iar pe panoul din spate f u n c ţ i a "throttle". t e m p e r a t u r ă $i un display pentru foto digitale. Folosind c â r d u r i l e de
e x i s t ă un conector U5B 2.0, un a f i ş a r e a acesteia. memorie - CompactFlash,
conector de alimentare, un DE CE "DA"? SmartMedia, SecureDtgttal şi Sony
comutator pornit/oprit si un Este uşor şi mic ca dimensiuni, are DE CE "DA"? Memory Stick, imprimanta poate
ventilator pentru r ă c i r e . precizie b u n ă Iar conectarea pe Este din aluminiu, ventilatorul are printa direct de la majoritatea
USB c o n f e r ă o instalare u ş o a r ă viteza v a r i a b i l ă Iar temperatura camerelor foto digitale dotate cu
DE CE "DA"? nemaifiind nevoie de utilizarea este a f i ş a t ă cu ajutorul unui memorie Flash. De asemenea
Este o unitate e x t e r n ă care poate unor driveri suplimentari. display amplasat pe panoul frontal imprimanta poate f i c o n e c t a t ă la
fi f o l o s i t ă la orice calculator cu Butonul Point Of View (POV) al suportului. Senzorul de un calculator sau o c a m e r ă d i g i t a l ă
port USB. Folosirea portului U5B r e p r e z i n t ă deja facilitatea t e m p e r a t u r ă are un f i r suficient de HP prin intermediul portului USB,
2.0 are ca rezultat o b ţ i n e r e a unor obligatorie in orice simulator care lung pentru a putea fi folosit la
p e r f o r m a n ţ e cel p u ţ i n la fel de se r e s p e c t ă . Cea de-a treia a x ă m ă s u r a r e a temperaturii o r i c ă r e i DE CE "DA"?
bune ca a u n i t ă ţ i l o r interne. Are este r e p r e z e n t a t ă de o clape ta componente importante din sistem. Este uşor de folosit , iar pentru
p r o t e c ţ i e buffer underrun - care c u l i s e a z ă inainte ţ i inapoi si Suportul nu este dotat cu un printarea din card-urile de
Seamless Link. Unitatea p ă s t r e a z ă poate f i f o l o s i t ă pentru f u n c ţ i a conector de trecere intre c a p ă t u l memorie nu este nevoie să fie
compatibilitatea cu portul USB 1.1 "throttle" j i este uşor de cablului IDE care vine de la placa c o n e c t a t ă la un computer.
dar ţ i p e r f o r m a n ţ e l e sunt mai mici. manevrat deoarece se a f l ă de baza si conectorul hard-disk-ului F o l o s e ş t e cea mai n o u ă tehnologie
Benq 2410EU este livrat î m p r e u n ă a m p l a s a t ă in apropierea manetei a s i g u r â n d astfel folosirea o r i c ă r u i de printare de la HP - Photoret IV
cu un adaptor PCI - USB 2.0. joystick-ulul. Toate butoanele se tip de hard disk (IDE, Serial ATA, care asigură o c o m b i n a ţ i e o p t i m ă
a f l ă la î n d e m â n ă nefiind nevoie să SCSI). intre cele 6 culori ale c a r t u ş u l u i de
DE CE "NU"? i ţ i " s u c e ş t i " degetele d u p ă ele. c e r n e a l ă . S u p o r t ă r e z o l u ţ i i mari de
Fiind o unitate e x t e r n ă nu este DE CE "NU"? t i p ă r i r e - 4800 dpi pentru poze şt
d o t a t ă cu i e ş i r i audio-analog, iar DE CE "NU"? N e c e s i t ă ocuparea unui slot de 1200X1200 dpi pentru t i p ă r i r e a de
viteza de scriere este m i c ă Nu are nici un mod de fixare pe 5,25" iar î n cazul folosirii mal la computer.
comparativ cu a u n i t ă ţ i i Plextor m a s ă , iar a r t i c u l a ţ i a manetei este multor hard-disk-uri montate
PX-W4012TU t e s t a t ă in din plastic, ceea ce î n s e a m n ă c ă la fiecare î n c â t e un suport Hardcano 0E CE "NU"?
XtremPC 34. o folosire mat " a g r e s i v ă " se va uza 5 s p a ţ i u l ar f i insuficient. T i p ă r i r e a din card-urile de
uşor. Butoanele la a c ţ i o n a r e fac un memorie poate f i i n u t i l ă daca
CE C O N Ţ I N E PACHETUL? zgomot destul de mare. CE C O N Ţ I N E PACHETUL? utilizatorul nu are c a m e r ă digitala,
Un cablu de alimentare, un cablu Suportul Hardcano 5 î n care se
USB 1.0 - USB 2.0, adaptor PCI- USB CE C O N Ţ I N E PACHETUL? găsesc ş u r u b u r i de prindere, un CE C O N Ţ I N E PACHETUL?
2.0, alimentator, soft de scriere Nero Joystick-ui si un manual de cablu de prelungire a senzorului, Cele d o u ă c a r t u ş e - negru şi color,
5571, un CD-RW ţ i un CD-R. utilizare. senzorul şi o b r o ş u r ă de h â r t i e cu cablu de alimentare şi alimentator,
i n s t r u c ţ i u n i sumare de instalare. CD-ul cu driveri de instalare şt
CONCLUZIE CONCLUZIE manualul de instalare. Cablul USB
Benq 241DEU este o unitate de Este un joystick cu o precizie b u n ă , CONCLUZIE nu este inclus.
scriere e x t e r n ă cu o portabilitate foarte uşor de manevrat si care Hardcano 5 este util deoarece
c r e s c u t ă care o f e r ă p e r f o r m a n ţ e si o c u p ă p u ţ i n s p a ţ i u pe m a s ă . î n a s i g u r ă o r ă c i r e buna şi î n plus v ă CONCLUZIE
calitate foarte bune. schimb nu este suficient de poate oferi i n f o r m a ţ i i despre Este o i m p r i m a n t ă foarte
rezistent pentru o utilizare mai temperatura unei componente performantă recomandată în
Detalii tehnice "agresivă". alese de d u m n e a v o a s t r ă pentru a f i special posesorilor de aparate foto
Conectare U58 2.0 • Buffer 2MB - Scriere: 24X m o n i t o r i z a t ă cu senzorul din digitale.
• Rescriere: 10X • Citire: 40X • Protecţie dotare.
buffer underrun: Seamless Link
Detalii tehnice
Performanţe Detalii tehnice Conectare pe USB • Tehnologie de tipărire
Scriere la 24X (649MB): 6'20" • Viteză Alimentare ventilator: 12V * Fixare în - Photoret IV • Rezoluţia la tlpjiire din
medie citire: 28.73X • Timp acces: 98ms Detalii tehnice slot: 5.25" • Folosirea este posibilă pe memorie: 4800 dpi • Rezoluţia la tipărire
• Imagine Clone CD: 3'19" 3 axe • 4 butoane • Conectare USB". POV orice conector (IDE, SCSI, Serial ATA) de la calculator: 1200X1200 dpi

• •• J001 m
hardmail

HARDMAI Soluţia problemei tale

Dacă aveţi probleme cu calculatorul sau simţiţi pur si simplu că


sistemul este pe cale să o ia razna, înainte să il condamnau la moarte,
dati-ne un mesaj pe adresa hafdiraiiswrempe.ru sau la adresa redacţiei. Sunt
mari şanse să avem calmantul potrivit. W
. m hardmail@xtrempc.r

p u t e ţ i spune de ce filmele au o
calitate p r o a s t ă la vizionare, deşi PINGUINUL OARE NU VREA SÂ PLECE
folosesc DivX Player 2.0 Alpha. ^m un Pentium III la 800MHz, 128 RAM, si sistemul
Ş t e f a n din C h i ş i n ă u de operare Linux Mandrake 8.0. Am o
Din punct de vedere hardware r u g ă m i n t e : p u t e ţ i să m ă a j u t a ţ i ţ i pe mine
sistemul t ă u poate face f s t ă f ă r ă deoarece nu ş t i u cum să scap de e l ţ i s ă - m i
nici o p r o b l e m ă v i z i o n ă r i i filmelor pun din nou Windows-ul. î m i p u t e ţ i spune ce
DivX. Problema t a p o a î e avea sâfac?
multe cauze: v e r i f i c ă in primul Adrian Racu
r â n d d a c ă ai instalat o versiune Dacă ai f i ş i e r e importante pe HDD trebuie
c â t mai r e c e n t ă a codec ului DîvX, sa realizezi un backup pe alt mediu de
d a c ă filmele r u l e a z ă cu stocare. D u p ă aceea efectuezi bootarea de pe o
1. Care c o n f i g u r a ţ i e este mai î n t r e r u p e r i s e t e a z ă la parametrul d i s k e t ă de startup Windows 98 (o realizezi pe un sistem cu
p e r f o r m a n t ă : p l a c ă de b a z ă EPoX de calitate al code cu iui o t r e a p t ă Windows 98 instalat din "Control Panel" > "Add/Remove
8K7A cu procesor AMD Athlon i n f e r i o a r ă si la o valoare mai Programs" > "Startup Disk"]. D u p ă ce procesul de bootare s-a
XP1800+ sau Soltek SI-85DRS2 cu mare in cazul c â n d filmul r u l e a z ă terminat, tastezi "fdisk" şi ş t e r g i p a r t i ţ i a non D05 si creezi una
Pentium 4 1600MHz? 2. Eu am un cursiv dar cu n e c l a r i t ă ţ i . sau mai multe p a r t i ţ i i DOS. R e s t a r t e a z ă calculatorul şi
sistem PC: EPoX 8K7A, Duron 950, f o r m a t e a z ă p a r t i ţ i i l e nou create. Acum p o ţ i instala f ă r ă
128MB DDR, Leadtek GeForce2MX probleme sistemul de operare Windows.
400 64MB, HDD Maxtor 40GB
7200rpm, multimedia si SOFTWARE PENTRU TV TUNER OPTIMIZĂRI IN TESTE
periferice. Care ar f i un prim Am un AMD Athlon 1100MHz, 128 Ce a d â n c i m e de culoare f o l o s i ţ i la
upgrade recomandat p r e s u p u n â n d MB RAM, p l a c ă video Riva TNT2 testele cu 3DMark 2001 ta
c ă am doar bani pentru unul - să M64 32MB, HDD 20GB, TV Tuner r e z o l u ţ i a de 1280x1024.
trec de la Duron la Athlon XP sau Wayjet PCI Card, modem 56. P r e z e n t a ţ i p u ţ i n şi ce s e t ă r i de
să trec la 256MB DDRAM? I i Unde găsesc un soft mai bun optimizare f o l o s i ţ i voi (BIOS ţ i
pentru TV Tuner? 2. Ce să c u m p ă r placă grafică).
Alex
1. î n toate testele efectuate de prima d a t ă 512MB RAM sau DOOM Axei
noi AthlonXP 1800- s-a dovedit procesor Athlon XP 1800+. In testele p l ă c i l o r video folosim o
mai performant d e c â t Pentium 4 Matei Andrei a d â n c i m e de culoare de 32bit. In
la 1700MHz. 2 . D a c ă rulezi BIOS folosim s e t ă r i „ a g r e s i v e "
3
WindowsXP un upgrade ai pentru memorie (2-2-5, Command
Rate 1T|, AGP Fast Write:
memoriei ar f i prioritar. Pentru
wrvrj» Enabled, AGP A pertu re Size:
W!ndows93 procesorul AthlonXP
128MB.
1800» ar f i preferabil.
JSt MX400. Temperatura procesorului
• wwvşuw - în cazul carcasei deschise este de
57 grade Celsius, iar cu carcasa
FILME DIVX mi»; " "Oft Guma--, « R .
î n c h i s ă d u p ă 30 minunte a ajuns
Am si eu nişte probleme cu la 67 grade. Pe eticheta cooler-
calculatorul meu, care este un ului scrie "Coolity" a v â n d o v i t e z ă
~Eă*"~
Celeron 1200MHz, 256MB RAM, de 5461rpm, iar radiatorul este
HDD Maxtor 40GB 7200rpm din aluminiu. Ce pot să fac?
ATA133, Abit Siluro T400 TV-Out 1. La adresa Necula Alexandru
cu 64MB, CD-ROM Teac 40X. <http://www.borgtecfi.org/btv/> Procesorul AMD Thunderbird
î n t r e b a r e a este u r m ă t o a r e a : î m i pot> face download la un program 3] 1333MHz se î n c ă l z e ş t e destul de
foarte bun pentru TV Tunerele ce tare dar temperaturi de peste 65
au chipset BT848/878 si care este de grade nu sunt normale.
complet f u n c ţ i o n a i pentru 30 de S c h i m b ă cooler-ul cu unul mai
zile- M ă r i m e a acestuia este de bun Ipoti alege unul din cele
doar 1,1MB şi tot de La a c e a s t ă prezentate de noi in n u m ă r u l
a d r e s ă p o ţ i o b ţ i n e driveri pentru trecut) şi nu uita să adaugi o
XP/Windows 2000. d o c u m e n t a ţ i e p a s t ă termoconductoare de b u n ă
si alte u t i l i t a r e interesante. calitate. A t e n ţ i e , ai o a ş e z a r e a
TEMPERATURI ÎNALTE componentelor şi cablurilor c â t
2. Cred c ă modulul de 512MB este
Am un sistem cu placa VIA KT mai e r g o n o m i c ă pentru o
prioritar iar a doua c o m p o n e n t ă
133A, procesor Thunderbird c i r c u l a ţ i e b u n ă a aerului î n
ce trebuie s c h i m b a t ă este placa
carcasă.
video ( d a c ă iţi plac jocurile). 1333MHz, p l a c ă video GeForce2

septembrie 200Z
hardmail

PLACA VIDEO CU PROBLEME RAM DDR333 POJ, HDD IBM Deskstar


Am un Celeron la 700MHz, o p l a c ă 40GB 7200rpm, ATA100, Video Abit

FORUM XPC
de b a z ă Totem cu chipset Via, Siluro GF4 MX440 şi TV Tuner
p l a c ă video Riva TNT2, si o carcasa (WinFastTV2000XP). V ă asigur c ă
cu sursa de ZOOWAT. Problema este nu au nici un conflict. Restul cred
c ă mi-am c u m p ă r a t o p l a c ă video c ă nu c o n t e a z ă . Acum problema;
GeForce4 MX440 si merge foarte
prost, se b l o c h e a z ă t o t timpul.
P u t e ţ i sâ imi s p u n e ţ i şi mie ce are?
pe cutia ptăcii video scrie c ă are
TV-Out. D u p ă p ă r e r e a mea, asta
Î n s e a m n ă c ă as putea să conectez
WWW.XTREMPC.RO
Din acest n u m ă r i n a u g u r ă m • s e c ţ i u n e a rubricii Hardmail ce va
T â n a s e Cosmin un televizor la placa video (asta
î m i a r a t ă şi î n manual). Am c o n ţ i n e cele mai interesante î n t r e b ă r i 51 r ă s p u n s u r i a p ă r u t e pe
conectat placa video la televizor forumul site-ului w w w . x t r e m p c . r o . V ă a ş t e p t ă m si pe Y Q I sâ
folosind cablu coaxial de 75 ohmi p a r t i c i p a ţ i a l ă t u r i de noi la d i s c u ţ i i despre domeniul hardware.
(din acela s u b ţ i r e ) şi nu a mers
(am î n c e r c a t la toate r e z o l u ţ i i l e
posibile). Am mai î n c e r c a t cu un
cablu o b i ş n u i t (cel de la antena
prin cablu), a c e l a ş i rezultat. Mi-am instalat un ventilator se s u p r a î n c ă l z e s c componentele
M e n ţ i o n e z c ă am urmat şi a d i ţ i o n a l de c a r c a s ă , ce e respective, in ceea ce p r i v e ş t e
i n s t r u c ţ i u n i l e din manual, conectat la a cea 5! s u r s ă ca conector in Y pe p l a c ă î n
dar degeaba. HDD-ul (conector de 4 pini). principiu ar merge, dar nu (e
Pope'.: 11 Claudiu Problema e c ă atunci c â n d s f ă t u i e s c . Este posibil sâ c r e a s c ă
în p r i m u l . r â n d conectarea p l ă c i i computerul e pus Tn stand by consumul pe conector c â n d se
I n s t a l e a z ă pe „ c u r a t " sistemul de tale video la televizor se face prin sau hybernate, acest ventilator t u r e a z ă ventilatoarele in f u c ţ l e
operare şi apoi ultimii driveri a t â t intermediul unui cablu RCA (ce nu se o p r e ş t e , b i n e î n ţ e l e s , in de c ă l d u r ă Isunt monitorizate
pentru placa video c â t şi pentru a f a r ă de a Instala un feedbach de un chip Wmbond in
placa de b a z ă . Dacă şi atunci placa î n t r e r u p ă t o r , mal e x i s t ă o a l t ă f u n c ţ i e de temperatura unei
c o n t i n u ă să se blocheze este soluţie? Spre exemplu, ar f i diode termice Interne in
posibil sâ fie o incompabiiitate posibil să instalez un conector V componente sau externe pe
intre placa video şi cea de b a z ă . pe placa de b a z ă astfel incat să placa(, si este probabil sâ Ui
controleze 2 ventilatoare pe s c a d ă c u r e n ţ i i pe alte
a c e a ş l conectare? ţ i placa video componente sau chipun de pe
INCOMPATIBILITĂŢI are ventilator pe ea care nu se placa de b a z ă . Rezultatul poato
Cooler-ele pentru Athlon se o p r e ş t e î n stand by • Fishbone f i arderea p l ă c i i de b a z ă sau
potrivesc şi pentru Pentium 4? Nict un ventilator nu se o p r e ş t e crash-un frecvente ale
Teodorescu-Mihai Costantin trebuie să fie în pachet I si nu in stand by sau hybernate, d sistemului de operare • Sefh965
folosind cabluri coaxiale (al
obsevat c ă placa video nu are FORUM: PLACI DE BAZA
conector pentru cablu coaxial).
Pentru a testa f u n c ţ i a de TV-Out
p r o c e d e a z ă astfel: o p r e ş t e
calculatorul, c o n e c t e a z ă
televizorul la placa video si
îţi,ofi iMy •'(: >t-I-i
XP şi î l r e c o m a n d ă cu c ă l d u r ă . L-am dat jos, i m p r e u n ă cu Award-ul
I
respectiv. î n t r e b a r e : cum schimb BIOS-ul veclii cu cel nou? î n
d e c o n e c t e a z ă cablul de la monitor.
s p e r a n ţ a unei l ă m u r i r i , i ţ i m u l ţ u m e s c anticipat. - Bobu
D u p ă ce ai realizat aceste o p e r a ţ i i
lei o d i s c h e t ă g o a l ă , dai "format a: /s" d u p ă aia copiezi awardul si
p o ţ i porni calculatorul (evident sî
f i ş i e r u l dezarhivat (care e in zip-ul downloadat) pe d i s c h e t ă . D u p ă
televizorul setat peAV), D a c ă nici
aceea bootezl de pe d i s c h e t ă , p o r n e ş t i awardul care 1 ţl cere numele
in acest mod nu merge ar trebui sâ
f i ş i e r u l u i de BIOS. i l d a i , o să-şi c e a r ă sâ f a c ă şi un backiip, t u z i d
î n c e r c i cu alt televizor, unele
c ă da, sl gata • doda_}3
m a n i f e s t â n d i n c o m p a t i b i l i t ă ţ i cu
TV-Out-ul p l ă c i l o r video.
FORUM: BENCHMARK C OVERCLOCKING

*'. Apropos de articolul de pe site referitor la pastele


Nu e x i s t ă compatibilitate deoarece
cele d o u ă procesoare folosesc
Pentru a fi c â t termoconductoare cu argint: nu ş t i u cum au ajuns ta concluzia c ă
acestea conduc electric. Am m ă s u r a t pasta Titan Stlver cu un aparat
sisteme de prindere diferite pentru mai ia subiect
de m ă s u r ă ce m ă s o a r ă 400 megohmi max cu alimentare de 1 2 V, la o
coolere. Vei putea observa din cu p r e f e r i n ţ e l e d i s t a n ţ ă de 1 mm î n t r e electrozii aparatului i n t r o d u ş i in p a s t ă .
Imaginea a l ă t u r a t ă cum a r a t ă
dumneavoastră Rezultat: nimic, r e z i s t e n ţ a e l e c t r i c ă > 400 Megohmi. Reamintesc c ă
sistemul de prindere al unul cooler
destinat procesoarelor Pentium 4. privind rubrica d a c ă la 12V nu conduce atunci la tensiunile mult mal mici (a care
sunt alimentate procesoarele nici a t â t . D a c ă m ă Î n ş e l vreau sâ ş t i u
"CUM SĂ...",
şi de ce • Anvelopus
a ş t e p t ă m propuneri Pâi normal să nu c o n d u c ă Titan Silver. C o m p o z i ţ i a ei este: S i l î k o n :
despre ce a ţ i dori să 50S. Carbon: 20*. Metalloxid: 25$. Silberoxid: 5%. Deci cu 5^ oxfd
CONECTAREA TV-OUT
citiţi î n a c e a s t ă de argint. Ceea ce ai auzit este valabil la ArcticSilver II si III care au
î n c e r c să rezolv o p r o b l e m ă de 2
r u b r i c ă tot pe adresa 80% argint î n a l t purificat si conduc bine. D a c ă i t i ajunge pe p u n ţ i l e
luni, dar f ă r ă nici un rezultat. Date
1 game over. C o m p o z i ţ i i l e le g ă s e ş t i ta: <http://www.oertel-
tehnice: AMD AthlonXP 1700+, hardmail@xtrempc.ro computer.com/shop/de/dept_7.html> • 5eth965
p l a c ă de b a z ă EPoX 8K3A, 256MB

septembrie 2002
EL
L _top

TOPURI
PLACI DE BAZA • SOCKET A - MEMORIE DDRAM

r &
I M j
, Performanţele sintetice foarte bune si bundle-lul de excepţie
I
s

au adus plăcii Chaintech un binemeritat loc 1.

1 Chaintech Apoţee CT-7VJL K/E KT333 ^ • * f / F S B 266,1AGP/6PCI. PC2700, ATA133, CMI873B, 2 USB, 4 USB2.0 0.720 0.764 0.048 Asbis/Comrace
154 0.690 0.745 0.058 Tape Computer
AT7 KT333 FSB 266, 1AGP/3PCI, PC2700, ATA133, ALC650, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID
89 KT333 0.705 0.759 0.036 ETA2U
3 Shuttle AK35GT2R FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700. ATA133, CMI8738 5.1, 4 USB, RAID
4 Gigabyte GA-VRXP 100.8 KT333 FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CT5880, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID 0.743 0.697 0.056 UltraPro
5 EPoX 8K3A 1TB KT333 FSB 266, 1AGP/6PCI, PC270O, ATA133, AC97, 2 USB 0.724 0.761 0.008 Best Computers/ Elsaco
6 ASUS A7V333 107 KT333 FSB 266, 1AGP/5PCI, PC270O, ATA133, CMIB738 5.1, 4 USB 2.0, RAID 0.705 0.745 0.04 Sîtcri / Depariy de Cafcu__aie
rrailm
7 Soltek SL-75DRV5 KT333 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 4 USB 0.758 0.713 0.016 Best/ ProCA/Romsoft/Viami
B DFI AD76 RAID 102 KT333CE F5B 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, 2 USB, 4 USB 2.0 0.747 0.705 0,028 Tape Computer
9 Abit NV7-133R 119 nForce415 0.639
FSB 266,1AGP/5PCI, PC210O, ATA133, NVIDIA AC 5.1, 2 USB 2.0, Lan, S/PDIF, RAID 0.737 0.048 Tape Computer
10 ASUS" A7N266 N/E nForce420 1.237 0.8 Agsr / tep_M de Calculatoare
FSB 266, 1AGP Pro/5PCl/1ACR, PC2100, NVIDIA AC 5.1, GeForce2 MX 1.131
11 Jetway V333DA 75.4 KT333 FSB 266, 1AGP/5PG/1CNR, PC270O, ATA133, AC97, 2 USB 1,238 0.4 UltraPro
1.115
mat Im Vi a mi / Proca / Romsoft
12 Soltek 5L-75DRV4 KT266A FSB 266, 1AGP PTO/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 1.153 0.6
1,071
13 MSI K7N420Pro - nForce420O FSB 266, 1AGP/5PC1/1CKR, PC2100, ATA1GO, NVIDIA AC 5.1, 2 USB 1.055 0.9 1.221
maxim
14 Soltek 5L-75ERV KT266A 0.751 0.680 0.02 f*oCA/Depo*il(feC3tolaDaie
! tu. FSB 266, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB
15 Abit NV7m 122 nForce420D FSB 266, 1AGP/3PCI, PC2100, NVIDIAAC 5.1, GeForce2 MX, 0.689 0.735 0.025 Tape Computer
USB, lan-on-board 4
0.004 Tape Computer
16 Abit KX7-333 105 KT333 FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, 4 USB
0.690
0.755
17 DFl AD73Pro MM KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.690 0.745 0.012 Tape Computer
18 DFl AD75 87. KT333 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, AC97, 4 USB 0.682 0.752 0.012 Tape Computer
19 Leadtek K7N415DA tjjSP
nForce415D FSB 266, 1AGP/4PCI/1ACR, PC2700, NVIDIA AC 5.1, 2 USB, lan-on-board 0.689 0.735 0.025 Skin Media
20 Shuttle AK35GTR KT266A 0.8 ETA-2U
FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, CMIB73B, RAID, ATA133, 2 USB 1,055 1,223
21 EPoX 8KHA+ K/E KT266A FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA1O0, AC97, 2 USB 0.5 Elsaco
1.063 1.248
27.' ASUS A7V266-E N/E kT266A 0.8 Ager/ Romsoft
F5B 266, IAGPPro/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, CMI8738, RAID 0/1,4 USB 1.073 1.165
23 Gigabyte GA-7DXR+ 92.9 AMD761 FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CT5880, RAID ATA133, 6 (2xUSB 2.0) 0.649 0.729 0.048 UltraPro
Elsaco
24 EPoX 8KHAL+ 86.4 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 1.045 1.222 0.4
25 Jetway 866AS Ultra 70.4 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 1.195 0.2 UltraPro
1.091
26 ECS K7VTA3 114 KT333 FSB 266, 1AGP/4PCI/1CNR, PC2700, ATA133, 2 USB 0.739 0.008 Tornado
1.665
kR7A Raid 114 KT266A 1.046 1.0B6 0.8 Tape Computer / Sistec
FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, RAID 0/1/0+1 ATA133, 4 USB
28 Chaintech CT-7VJDA N/E KT266A F5B 266, 1AGP/5PCI/1CKR/1ACR, PC2100, ATA100, CMI8738, 2 USB 0.736 0.662 0.006 Asbis / Comrace
29 ECS K7S6A •/70 SS
i 745 FSB 266, 1AGP/5PCI(1CKR, PC2700, ATA100, 2 USB 0.669 0.732 0.004 Alliance / Blue Ridge
30 MSI K7T266 Pro2 - KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CKR, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0/1, 6 USB 1.014 1:127 0.9 -
31 Leadtek 7350KDA 76 SIS735 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CKR, PC2100, ATA100, AC97, lan-on-board, 2 USB 1.013 1.178 0.5 Skin Media
1.015 0,7 Tape Computer
32 DFl AD70-SR 83 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0/1,2 USB 1.067
33 ASUS A7A266-E K/E AliMagikl 1.003 1.096 0,5 Ager / Depozitul os Calatoare
FSB 266, 1AGP Pro/5PCI/1AMR, PC210O/PC133, ATA133, CMIS738, 4 USB
34. ASUS A7V266 118 KT26.6 FSB 266, 1AGP Pro/5PCI/1ACR,"PC2100, ATA100, 4 USB 0.994 0,3 Ager / Romsoft
1.148
35 Matsonic MS8137C+ FSB 266, IAGP/5PC1/1CNR, PC2I00/PCI33, ATA100, AC97, 2 USB 0.732 0.624 0,004 ProCA
53.56 KT266
36 ASUS A75333 72.3 SIS745 FSB 266, IAGP/5PCI/1AMR, PC2700, ATA100, AC97, 4 USB 0.690 0.637 0.006 Romsoft / UltraPro
FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 0.996 ProVision
37 Transcend TS-AKR4 95 KT266A 1.132 0.2
38 Totem TM-S735MD 73 SIS735 F5B 266, 1AGP/5PCI/1AMR, PC2100/PC133, ATA100, AC97, 2 USB 0.979 1.112 0.2 ProVIsion
39 ECS K7S5A 58,5 Si5735 FSB 266, 1AGP/5PC1/1AMR, PC2100/PC133, ATA100, AC97, 2 USB 0.962 1.110 0.3 Sistec
40 Acorp 7KTZ66A 66.98 KT266A FSB 266, IAGP/6PCI, PC2100, ATA1O0, AC97, 2 USB 0.976 1.083 0.3 Depozitul de Calculatoare

41 Gigabyte GA 7VTXH 92/- KT266A F5B 266, 1AGP/5PCI, PC21O0, ATA100, CT5880, 2 USB 0.89B 1.160 0.4 UltraPro / Tornado
42 ECS K7VTA3 62.4 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 0.888 1,070 0.2 Sistec

DRIVE-uri COMBO

/ aS fi
Pliili^^ a ni'At 53lu;ia i d e a l ă pentru î m b i n a r e a unui
W $3 $Q $
1 - ~- - drive DVD cu unul CD-RW.

1 Philips RWDV1600 107 12X 40X 16X 10X IDE / Seamless Link / Termo Balanced Writing 0.439 0.383 0.448 Blue Ridge
2 Plextor PX-320A K/E 12X 40X 20X 10X 2Mb BURN Proof / Termo Balanced Writing 0.355 0.379 0.44B Romsoft
GCC-4120B 86.1 8Xv 32X 12X 8X 2Mb IDE / ExacLink 0.370 0.355 0.442 UltraPro / DepoEUS de CalnilatKiie

m
i. • i • i 2002
top

TOPURI
PLACI DE BAZĂ - PENTIUM 4 - MEMORIE DDRAM

& w i
/
Combinaţia reuşita norltibrldge-ului SIS MS sl scotlibrldse-ulul SIS 963 a
condus Shuttle A545GTH pe Lacul Inţil. Performanţei? In locuri sunt rnari
Si este de remarcat Introducerea In premieri o tehnologiei serial ATA.
Shjttie 99 SI5648 FSB 533,1AGP BX/5PCI, PC2700, ATA133, 0.793 0.735
0,064 FIT Dlstributlon
Realtek ALC650, 4 USB 2.0
8 9 4M: ~ 102 SIS645 FSB 400, 1AGP/5PC1, PC27O0, ATA100, CMI87386ch, 2 USB, S/PDIF 0.738 O.B1B 0.02 Tape Computer
77.7 SIS6S0 0.769 0.016 UltraPro
Gigabyte FSB 400, 1AGP/3PC1/1CNR, PC2700, ATA100, ALC20IA, RAI0, 2USB, video S3 0.7B4
D ASUS 103.2 SIS645DX FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CM1873B, 4U5B 0.767 0.778 0.02 UltraPro / DepffiJtu! de Caicu'.atoare
H ASUS 171.7 IB45E FSB 533/400, 1AGP/6PC1, PC210O, ATA133, CM1873S, 6 USB, lan-on-board, S/P01F 0.751 0.746 0.06 Romsoft
fi Soltek 85.49 SIS645 FSB 400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA100, AC97, 2 115B 0.777 0.764 0.0B ftoCA / Depoziţii Oe Calculatoare
fi ASUS | "îîî" I8450 FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMIB73B 6dl, S/PDIF 0,985 1.254 0.5 Ager / Romsoft / UltraPro
H8 Gigabyte 120.2 1845G FSB 533/400, 1AGP/6PC1, PC2100, ATA100, AC97, 6 USB 2.0 0.769 0.746 0.G20 Asbls / Comrace
fi Chaintech i N/E I345G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA1O0, CMIB73B 6ch, video 0,771 0,743 0.02 UltraPro
:

10 EPoX 133.5 IB45G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, RAID, video -
0.749 0,760 0,024 Romsoft
11 Intel N/E I845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, video, TV-Out, DVI 0.757 0.742 0.028 Intel Corporation
12 DFl 112 I845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, video, S/PDIF 0.76B 0,745 0.012 Tape Computer
<E& 13 Acorp 106.8 I845E FSB 533/40Q, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CMI8738 0.767 0.735 0.028 Romsoft
14 Gigabyte | 153.3 I345E FSB 533/400, 1AGP/6PG/1CNR, PC210O, ATA133, CT5BB0, RAID, S/PDIF, FireWire 0,736 0.729 0.06 UltraPro
1 2 3 3 1 5
Ab't | 166 I845E FSB 533/400, 1AGP/4PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, RAID HPT374 0,756 0.739 0.028 Tape Computer
16 EPoX | 128.3 I845E FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA133, Realtek ALC650, RAID 0.752 0.738 0.028 Depozitul de Calculatoare
tHS317 Abit I845G FSB 533, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA100, AC97, 2 USB 0.008 Tape Computer
133
0.745 0.763
1S MSI |• S1S64S FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, ALC650, 4 USB 2.0 0.765 0.733 0.02 Tape Computer
E33 19 Chaintech N/E I34SE FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 2.0 0.755 0.742 0.02 Comrace
20 Abi t 144 IB45E FSB 533/400, 1AGP/5PCI, PC21O0, ATA133, AC97, 4 USB 2,0, RAID
0.745 0.763 0.008 Tape Computer
21 VIA | S5.5 P4X266A FSB 400, 1AGP/SPC1/1CNR, PC2100, ATA100, CMIB738, 2 USB, RAID
0.745 0.734 0.O2 Depozitul de Calculatoare
22 DFl [ 86 5iS650 FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 V2.2, 2 USB, video Si53!5 0.708 0.776 0.012 Tape Computer
' S l 23 Shuttle 54 I845E FSB 533, 1AGP/SPCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 2.0 0.746 0.731 0.018 FIT Distrlbutlon
24 Chaintech N/E I845D FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMIS738, 2 USB 0.730 0.755 0.008 Asbis / Comrace
25 MSI IB45D FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI87386ch, 4 USB 0.957 1.197 D.8
26 Soltek |__U P4X266A FSB 400, 1AGP/6PG/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB, RAID 0,750 0,726 0.012 ProCA
27 DFl 0,730 0.012 Tape Computer
E30 | 103 IB45E FSB 533, 1AGP/5PCI/1CNR, PC21O0, ATA100, Realtek ALC 650, 4 USB 2.0
0.743
26 Gigabyte | 32.7 5IS645 FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC27O0, ATA100, CT5BBO, 2 USB 0.008 UltraPro
0.74B 0.725
29 Eaglelec | N/E SIS650 F5B 400, 1AGP/2PC1/1AMR, PaiOO, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB, video SIS315, modem0.727 0,734 0,02 Depozitul de Calculatoare
30 EPoX | 127.9 IB45D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 4 USB 0,989 1,159 0,8 Elsaco
31 Matsonic | 76.5 S1S650 0.723 0.734 0.02 ProCA
FSB 4C0,1AGP/4PC1/1ACR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB, video SiS315, modem
32 | N/E P4X266A
I ma&lm
FSB 400, IAGP/5PG/1ACR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB
0.73B 0.727 0.008 Depozitul de Calculatoare
33 ASUS H SIS645 FSB 400, 1AGP/6PC1/1ACR, PC2700, ATA100, CMI8738, 2 USB 0,971 1,219 0.4 Romsoft / UltraPro
34 Jetway [66.2 SIS645 ' FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, 4 USB 0.96B 1.274 0.1 UltraPro
35 Transcend 1127 1845D FSB 400, 1AGP Pro/6PCI/1CNR, PC2100, ATA1O0, AC97, 2 USB, lan 10/100 " 0.871 1.249 0.8 ProVIslon
36 Gigabyte | 92.4 I845D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC21O0, ATA100, CT5BB0, 4 USB, Dual Bios, 128DDR0.833 1.202 0.6 Tornado / UltraPro
r—ii—i.
aotteK | "fST P4M266 FSB 400, 1AGP/3PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.71B 0.735 0.008 ProCA / DaptwHul de Calculatoare
ii
36 Soltek 1
ÎS3 IB45D
ro m
FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CT5BB0, 2 USB 0.73B 0.711 0.012 ProCA • Oapozltul de Calculatoare

39 Intel MnB*51jjj FSB 400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97, lan 0.717 0.722 0,02 ElkoTech
10 DFI 190 IB45D FSB 400, 1AGP/4PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB 0.862 1,1530,2 Tape Computer
41 PCPartner 182 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.723 0.723 0.008 Senorg
42 Abit | 132 IB45D FSB 400, 1AGP/5PC!, PC2100, ATA133, 2 USB, AC97, RAID 0.7O5 0.725 0.02 Tape Computer
43 EPoX | 99.5 SIS645 FSB 400, 1AGP/6PCT, PC2700, ATA100, 2 USB, AC97 0.722 0.717 0.008 Best Computers
44 Matsonic | 75 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.671 0.721 0.008 Alllance Computers
45 LlteON I 78 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.688 0.655 0.008 Alllance Computers
Notele subliniate cu roşu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov şi bleu (note finale sl parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
Preţurile notate cu N/E presupun că distribuitorul nu deţine temporar sau definitiv acel produs pe stoc

s i i L i i Iu 200*
L _ţop

TOPURI
PLĂCI VIDEO

J i
I Chipset-ul GeForce4 Tltanium4QD0 a adus Tnca o dată
NVIDIA pe primul loc In topul performantei. Adsugaţl 2
| ventilatoare sl un radiator ctt o î l de post îl aveţi reţeta.
1; Leadtek WinFast A250Ultra 12BMBDDR, 3.6 ns, chip/mem: 300/650MHi, TV-Out, DVI 2.046 0.02 Best / UltraPro <t>)
2; ASUS V8460Ultra « 5 - 2 Tltanlum 4600 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 30O/65OMHX, TV-Out, DVI 2.046 0.01 Depozitul de Calculatoare (0)
•3l Chaintech GT61 N/E Tltanlum 4600 128MB DDR, 2.8tis, chip/mem: 300/650MHI, TV-Out, DVI 2.020 0.02 Asbls / Comrace (D)
•4. Galnward PowerPackTl4600 [simplu) î B î . » Tltanlum 4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 3O0/65DMHz, TV-Out, DVI, Bundle 2.006 0,03 Ransoft / UtraBn / Caro (0)
Abit Siluro GF4 TI4600 339 Tltanlum 4600 12BMB DDR, 2.Bns, chip/mem: 3O0/648MHZ, TV-Out, DVI
2.012 0.015 Tape Computer (0)
i .-.Si Butterfly EX-TI4600 299 Tltanlum 4600 128MB ODR, 2,Bns, chip/mem: 300/6SOMHz, TV-Out, DVI 1.876 0.015 ProCA (0)
7.: Galnward PowerPackT14400 N/E Tltanlum 4400 128MB DOR, 3.6ns, chip/mem: 275/550MHz, TV-Out, DVI 1.865 0.025 Ransoft / Llttafto / Cam (D)
8 MSI G4TI4400-VTD N/E Tltanlum 4400 128MB ODR, 3.6ns, dilp/mem: 275/554MF.7, TV-Out, DVI 1.845 0.02 Best Computers (Ol
ASUS VBB40 154.3 Tltanlum 4400 123MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1,344 0.02
Depozitul de Calculatoare 10)
Abit Slluro GF4 T14400 N/E Tltanlum 4400 123MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.B17 0.015 Tape Computer (D>
Leadtek A250LE TD 176 Tltanlum 4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/513MHZ, TV-Out, OVI 1.731 0.02 Skin Medta <D>
11 ASUS VB420 64MB '87.3 Titanium 4200 64MB 5DR, 4ns, chip/mem: 250/513MHz, TV-Out, OVI 1,736 0,015 Depozitul ce Calculatoare P>
12 Abit Slluro GF4 TI4Î00 156 Tttantum 4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHz, TV-Out; DVt 1.700 0.015 Tape Computer <!>>
IM 13. Leadtek WinFast A250LE TD MyVTVO !!!-5 Tltanlum 4200 12BMB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHZ, TV-Out, DVI, Dual Head 1.67S 0.02S Skin Media (0)
14 Galnward Ultra/650XP GS t».7 Tltanlum 4200 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHz, TV-Out, DVI 1.660 0.015 Papojitul
UltraPro
de Calculatoare
(0)
15 ASUS V3420/12BMB 206 Tltanlum 4200 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445MHz, TV-Out, DVI 1.654 0.02 Romsoft (D)
16 Gigabyte Radeon 8500 Deluxe Maya !4s.î Radeon 8500 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 274/548MHI, TV-Out, DVI ; 1.554 0.015 UltraPro (D)
17 Gigabyte Radeon 8500 Deluxe Maya 2149 Radeon 8500 64MB SDR, 3,3ns, chip/mem: 275/550 MHz, TV-CHJt, DV! 1.558 0.015 UltraPro (0)
18 Hercules 3D Prophet 0500 220 Radeon 3500 128MB ODR, 3.3ns, chip/mem: 275/550MHI, TV-Out, DVI '1,616 0.02 UbISoft (D)
19 Galnward GeForce3 TltanlumSOO 159 Titanium 500 128MB DDR, 3.Bns, chip/mem: 24O/5O0MHZ, TV-Out, DVI 1.500 0.015i Caro Group (D)
20 Leadtek WinFast Tttantum 500 199 Tltanlum 500 64MB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/SOOMHz, TVOut, DVI, 2]cc 1.710 0.02 | Best / UltraPro (Q)(D)
21 Sapphlre Radeon 8500LE 153 Radeon B500LE 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHz, TV-Out, DVI 1,727 0.01 Best Computers (O)
22 Hercules 3D Prophet 8500LE 220 Radeon 85O0LE 123MB DDR, 4rts, chip/mem: 250/50DMHI, TV-Out, DVI 1.384 0.D15 UbtSoft <D>
23 PowerColor Evll Maşter II 174 Radeon85O0LE 12BMB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHZ, TV-Out, DVI 1.386 0.015 ProCA (0)
24 Abit Slluro GF3 Via 231 GeForce3 64MB DDR, chtp/mem: 200/460MHZ, TV-Out, DVI 1.559 0,O15i Tape Computer (Of
25 Hercules 3DProphetB500 AII-in-O ne 193 RadeonB500LE 64MB DDR, 4ns, TV/FM Tuner, TV-CHlt, Vfdeo In, DVI 1.2B5 0.03 UbISoft <D>
26 Leadtek WinFast Tltanlum 200 160 Tltanlum 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz, TV-Out, DVI, 2 jocuri 1.495 0.015 Skin Media (O)

27 Abit Slluro TI20O 116 Tltanlum 200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MH2, TV-Out, DVI, Triple Head 1.248 0.015 Tâpe Computer (0)
2B Creative GeForceî Tltanlum 200 Tltanlum 200 64MB DDR, 4ns, Chip/mem: 175/400MHZ, TV-Out, DVI 1.494 0 015 - .
29 Gigabyte ThundraGF3200 N/E Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chtp/mem: 175/400MHz, TV-CHlt, DVI 1.485 0.0,5 Tornado (W
30 lnno3D Tornado GF3 Tltanlum200 _ N/E Titanium 200 64MB DDR, 4ns, chtp/mem: 175/400MHZ 1.478 oBest Computers 10)
31 Galnward PowerPack MX460 Bf-^ffiU N/E GeForce4 MX460 64MB DDR, 3.6nS, chip/mem: 300/550MHz, TV-Out, DVI Sporitul de Calculatoare
1.225 0,025 UltraPro (D)
/ Caro
32 Leadtek WinFast A170DDR ';J.;i£S, 1106 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chtp/mem: 275/400MHZ, TV-Out, WlnFox 2.0 1.424 • i Skin Medta (D)
33 Chaintech G441 | 87 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out 1,117 0,015 Asbts / Comrace P)
34 Abit Slluro MX440 | 86 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHZ, TV-Out 1.128 0.01 Tape Computer (D)
35 Galnward GeForce4 MX440 83 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 275/400MHZ, TV-Out 1.120 03)05 Caro Group (D)
36 ASUS VB170 | 99.9 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 275/400MHZ, TV-Out 3epnz11ul de Calculatoare
H I 0.01 UltraPro <D>
37 Soltek GeForce4 MX440 j 90.8 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5m, Chip/mem; 270/405MHz, TV-Out 1,061 0.01 ProCA m
33 Sapphlre AtIar.tis Radeon 9000 120 Radeon 9000 12BMB DDR, 5ns, chtp/mem:-/401MHz, TV-Out 1.053 0.01O FIT Dtstrlbutlon <D>
ASUS
39 V7700 TI 3 2 | 85 Tltanlum 32MB DDR, 5ns, chip/mem: 250/400MHZ, TV-Out, SVIdeo Out, 2 Joc. 1.273 0.015 Ager <E>>
40 ProLink
41.: Leadtek
PixelView GeForce2 TI64
WlnFastA170
j 80 Titanium 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/4O0MHz
| 93 :GeForce4 MX420 64MB SDR, 5ns, chip/mem: 20O/16r3MHz
1.273 Ager
0.748
MWW
0.01 Best / UltraPro
<»)

(O)
42^ Gigabyte Radeon7000 Pro | 52.5 Radeon VE 64MB SDR, 6ns, chip/mem: 155/Î55MHZ, TV-Out 0.601 Q.OQSI UltraPro (D)
•Notele subliniate cu roşu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov ;! bleu (note finale st parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-tirl
"Preţurile notate cu N/E presupun ca distribuitorul nu are temporar sau definitiv acel produs pe stoc

DRIVE-URI DVD+RW

s
l / i
/ > ///
*4* 0
o Intefaţa / Buffer Underrun / Tehnologii
Deţl PhlKpjj se dovedeşte momentan
# is ii ie i
liderul Inventatorilor, Ricoh esle cel al
•-" - producatorrtor DVD^RW
.1 Ricoh 10X 8X 32X . 0.372 0.353: 0.412. 0.524 Romsoft
Philips ' 10X ax 32X - 0.37! ;0.341; 0.420: 0.528 Best Computers
3^ HP 10X 8X 32X 2Mb 0.370 :0,351j 0.408 0.518 Distribuitorii HP

m seplEmbrle 2002
I—-Al A U Z I T ! E IMPRESIONANT... iUNETUL KINYO...

»* •

Bucureşti (1) Braşov


Ştirbei Vodă nr. 172 Str. Lungă nr. 54
tel.: 021-221 73 77 tel.:0268-470 019
stirbei@depozituldecalculatoare.ro brasov@depozituldecalculatoare.ro
vvww.itshop.ro

Bucureşti (2)
Bd. Decebal nr. 18 DEPOZITUL DE
tel.:021-326 57 33
decebal@depozituldecalculatoare.ro
CALCULATOARE
www.itshop.ro

Piteşti
Bd. Republicii bi. S9C, parter
tel.:0248-216 699 OIWSOFT
pitesti@depozituldecalculatoare.ro T H E H A R D W A R E C O M P A N Y

Călăraşi Bd. Mareşal Averescu nr. 8 -10, Bucureşti


Str. Bucureşti bl. 10, parter tel.:021-224 03 33
tel.: 0242-333 624 fax: 021-224 36 00
calarasi@depozituldecalcutatoare.ro 6ffice@romsofL.ro
KTNYO
i

• • •
• DESPRE
B. HOBBY • • • • e. PC Games
DESPflE li. • •

a. Programe g r a f i c ă • • • • f. PC Magazine
• •
b. Programe m u z i c ă • • • • g. PC Market
• • •
1. C U M AI AFLAT DE K T R E M P C P
c. Internet • • • • h. PC World
1. A l t a . • • • HARDWARE
a. de la chioşc C. J O C U R I • • • n

b. de ia un prieten a. Ştiri 13. C E ALT TIP DE REVISTE MAI ClTESTlP 20. C E PROCESOR F O L O S E Ş T I ?

c. din PCGamlng b. Feature - interviu • • • • a. Auto/Moto •


c. Prima impresie D D D D 0 . LifeStyle IftW, Playboy)
d. de pe Internet
e. de la TV (emisiuni de profil) F d. Prezentări c. C u l t u r ă • 21 C E CHIPSET ARE PLACA I A DE B A Z A ?

f. alt loc B
e. Black View • • • • d. Social/Politice
E. Muzică (Popcom, PLay) Q

2. D E CAND CITEŞTI X T R E M P C P B . C U M APRECIAŢI A S P E C T U L REVISTEI f. De specialitate • 11. Cu CAT " R A M " ESTE DOTAT

(nr. revistă sau lună / an) ( U Ş U R I N Ţ A I N CITIRE, CALITATEA


g. Alta • CALCULATORUL T A U P
Dacă ai • r e v i s t ă f a v o r i t ă , care •
IMAGINILOR, CONCEPŢIA G R A F I C A ) ? _
este aceea . •
a. foarte bună
3 . C A T DE DES ITI PROCURI XTREMPCP 23. C E HARBI.SK F O L O S E Ş T I ?
b. buna •
a. Pe b a z ă de abonament c. medie N. C U M APRECIEZI X T R E M P C FATA DE
b. O c u m p ă r lunar d. slabă URMĂTOARELE REVISTE?
r_. Destul de des |7-io numere / an) [ e. foarte slabă • mai mal la 24. C E PLACA VIDEO U T I L I Z E Z I ?
d. Uneori 0-6 numere / an) buna -slaba fel
e. Foarte rar
f. Doar o î m p r u m u t
9 . CAT DE IMPORTANT ESTE PENTRU a. Chip • • D_ 25. Ai DVD? U R M Ă R E Ş T I FILME PE
b. PC Magazine
• •
TINE C D " U L I N PONDEREA A C H I Z I Ţ I E I
DVDP

n •
• •
u,. D A C A NU ESTI ABONAT, DE C E P
REVlSTEi? c. Level da nu
a.
b.
Mai mare de 50%
Egal cu ponderea revistei
d. PC Games
•• a. am DVD
b, urmăresc filme • LT
c. î n t r e 50%-25% 15. C U M ESTE C D - U L X T R E M P C FATA
d. Sub 25% • DE C D - U R 1 L E URMĂTOARELOR R E V I S T E ?
5. C A T E PERSOANE M A I CITESC
e. Deloc 26. CE FOLOSEŞTI PENTRU A TE JUCA?
N U M Ă R U L TAU DE REVISTA?
mal mal ta (BIFAŢI TOATE VABIAITO.E EMECTt)
a. Nici una
pun jlsb
fel deţin folosesc
b. 1-2 ID. VA RUGAM NOTAŢI PE 0 SCARA DE
a. Chip • • a. PC • •
c. 3-5 LA ! L A 5 URMĂTOARELE SECŢIUNI Sl b. PC Magazine • •
b. PlayStationZ
d. >5 APRECIAŢI ALĂTURAT CARE CREDEŢI CA c. Level • •
IJ
AR T R E B U I S A F I E PONDEREA LOR PE d. PC Games • •

c. PlayStatlon
d. Dreamcast
• •

6. P E 0 SCARA DE L A I L A 5 , CAT CD. • e. GameBoy Color L~3 CU


I N F L U E N Ţ E A Z Ă URMĂTORII FACTORI nota: mat mal la 16. C I T E Ş T I S I REVISTE STRĂINE DE I T P f. GameBoy Advance •
D E C I Z I A TA DE A C U M P Ă R A REVISTA
p u ţ i n mult fel C A R E S I DE C E ? g. GameCube
( I - FOARTE PUŢIN. 5 - F0A8ÎE M U L T ) . g. N64
a. CD-ul Demo-uri • • • • I. A l t ă consolă
b. Titlurile de pe c o p e r t ă Driveri g. Nu am consolă
c. E x i s t e n ţ a unor cadouri Patch-url
d. Concursurile A p l i c a ţ i i internet • • • • 17. CE REZOLUŢIE FOLOSEŞTI IN GENERAL
e. Rubrica hardware A p l i c a ţ i i multimedia • • • • IN WlNQOWSp
f. Rubrica hobby Imagini jocuri 17. C E ITI PLACE I N M O D SPECIAL a. 640x480
g. Rubrica jocuri Wallpaper-url • • • • LA X T R E M P C P D E A S E M E N E A , CE ITI b. 800x600 •
h. Altceva • Altceva • • • •
DISPLACE? c. 102-1x768 •
d. 1280x1024 •
7. NOTAŢI PE O SCARA DE LA I LA 5 II. C E ALTCEVA ATI DORI SA GASITI PE e. 1600x1200 .
URMĂTOARELE RUBRICI Sl APRECIAŢI CD-UL REVISTEI? f. Alta •
ALĂTURAT CARE CREDEŢI CA AR T R E B U I

SA F I E PONDEREA LOR I N REVISTA,


nota mat mal la 13. C E AR T R E B U I , DUPA P Ă R E R E A I A ,
28. C E M Ă R I M E ARE MONITORUL T A U P
puţin mult fel MODIFICAT I N X T R E M P C ? a. 14"
b. 15"
A. HARDWARE l_l I n •
a. ş t i r i • • 12. M A I C U M P E R I Sl ALTE REVISTE DE
c. 17"
d. 19"
b. Interviuri • •
• • e. >19"
I T P D A C A DA, C A R E ?
c. Tehnotrend
• •
dei ocazional nltlodaia
d. Cum s ă . . .
e. Teste versus • • • • • 19. V I Z I T E Z I S I T E - U L XTREMPCP

f. Laborator • • a.
b.
Chip
E-Week • • •
(WWW.XTREMPC.RO)P D A / N U . D E CE?

g. Topuri • • c. Level • • •
d. Net Report • • •

B f l / J P ' 4
° ' l Z A

m
santEmbrie 2002
DESPRE CE FACI 43.
CU
CE sn/EURi W E S
REGULARITATE?
VIZITEZI 55.
a. da
Al TELEFON M O B I L ? CE M A R C A ?

CUMPĂRATURI a. . b. nu

CU PC-UL? b.
c.
Marca

56. Al AUTOTURISM? Al MOTOCICLETA?


LJ

2 9 . V R E I S A - T I A C H I Z I Ţ I O N E Z I U N NOU
CAT T I M P FOLOSEŞTI Z I L N I C 44. CATE ORE STAI PE Z I PE I N T E R N E T ? a. Da, autoturism
S I S T E M I N URMĂTOARELE 6 LUNLP
COMPUTERUL a. Mai mult de 1 0 E3 b. Da, motocicletă
a. da c. Nu
a. Mal mult de 5 ore b. î n t r e 7-10
b. nu c. intre 3-6
b. 3-5 ore
57. Al CONT BANCAR? DAR CARD
c. 1-2 ore d. î n t r e 1-2
30. INTENŢIONEZI S A - T I FACI V R E U N BANCAR?
d. Mai p u ţ i n de 1 o r ă e. Mai p u ţ i n de 1 o r ă
UPGRADE IN URMĂTOARELE 6 LUNLP e. Deloc a. Da, cont
a. Memorie Q : UNDE FOLOSEŞTI CALCULATORUL?
b. Da, cârd
b. Placă video (BIFEAZĂ TOATE VARIANTELE VALABILE!
c. Nu
37. T E JOCI LA CALCULATOR? D A C A DA,
c. Placă de bază
CAT D I N T I M P U L TOTALP (MC* * TE J J D . w a. acasă
d. Monitor 3 5G. C E TÂRGURI VIZITEZI A N U A L ?
TREBUIE W3ALJH5 LA BilEE&IJilLE REEEfl.lQWE IA ACEST SUBSCT) b. serviciu LJ
e. Placă sunet • c. scoală-facultate a. Cerf
f. Boxe
g. Controllere jocuri
• a.
b.
Da, peste 75*
Da, circa 50%
d. l-cafe b.
c.
Ifabo
fllnary
U

h. Altceva c. Da In jur de 25% d. TIB


e. Altul •
d. Nu
3 1 . C A T E PROGRAME SAU JOCURI A I

INSTALATE SAU OETILP 59. C E POST DE RADIO A S C U L Ţ I CU


36 C E GEN DE JOCURI A B O R D E Z I ?
or taina le pirat * REGULARITATE? (SELECTAŢI M A X . 2 )
a. Role Playing Game
a. Jocuri Q • b. Real Time Strategy 48. HUME / PRENUME a. ProFM
b. Programe j—| b. EuropaFM
c. Turn Base Strategy
c. Radlo21
statistica referitor La aceste programe este pentru
d. Real Time Tactics
d. Total
1

47. TELEFON
uzul eicluslv al revlitel t i nu va fi legata In nici un e. First Person Shooter
Tel de cel C E c o m p l e t e a z ă chestionarul. e. MixFM
f. First Person Shooter Realist
g. MMORPG f. Contact
48. C E VÂRSTA A I ? g. Altul •
32. Al CUMPĂRAT VREUN PRODUS PE h. Sport / Auto
B A Z A UNEI PREZENTĂRI DIN REVISTA? i. Altul
60. C I T E Ş T I CU REGULARITATE Z I A R E ?
a. Da p 49. ESTI CASATORIT{A)P (SELECTAŢI M A X . 2 )
b. Nu 39. FOLOSEŞTI PROGRAME A N T I - V I R U S ?

Dacă da, care Z a. ProSport


DACA D A CARE?
b. Gazeta Sporturilor
a. GeCad RAV
50. D A C A LUCREZI, CE PROFESIE A I ? c. România Liberă
33. Al CUMPĂRAT VREUN JOC ORIGINAL b. Softwin AVX
c. Kaspersky AVP d. Libertatea
PE B A Z A UNEI PREZENTĂRI DIN REVISTA?
e. National
a. Da d. Norton Antivirus
LJ 5 1 . D A C A NU LUCREZI CE E Ş T I f. Evenimentul Zilei
b. Nu e. Altul : :

• a. elev • g. A d e v ă r u l
Dacă da, care_ b. student h. Curentul
MO, P E N T R U CE FOLOSEŞTI
c. ş o m e r (facultate a b s o l v i t ă ) LJ 1. Ziua
3M. Al C U M P Ă R A T VREUN P R O D U S / J O C
CALCULATORUL?
d. ş o m e r (liceu absolvit) D J. Altul
ORIGINAL PE B A Z A UNEI R E C L A M E DIN
a. Educaţie/informare e. altceva .U k. Locale ['"]
REVISTAP
b. Design/grafică
a. Da c. Muzică
b. Nu
n d. Programare
52. L U C R E Z I LA O F I R M A ? D A C A DA. CATI

Daca da, care_


• e. F i n a n ţ e / l u c r u perosnal ANGJATI A R E P

f. Jocuri
35. Ti-AI C U M P Ă R A D CONSOLA g. Altceva__
53. I N CE ORAS L O C U I E Ş T I ?
PENTRU J O C U R I ? D A C A D A CARE: Chestionarul trebuie expediat la
a. Dreamcast rn Ai ACCES INTERNET?
' numele al telefonul sunt obligatorii numai
adresa: "XtremPC, Str Pujkin 1B,
b. Playstation 2 D A C A D A UHOE / DE C A N O ?
d e c â i-'' :i participi La tombola.
Bucureşti 1" cel t â r z i u până la data
c. Playstation de 20 octombrie, cu m e n ţ i u n e a
d. GameBoy Color "Opinia ta c o n t e a z ă " .
54. C E VENIT LUNAR A I ?
e. GameBoy Advance r j M2 C E BROWSER FOLOSEŞTI?
a, < 1. 499.000 Câştigătorii vor f i anunţaţi î n
f. GameCube a. Internet Explorer n u m ă r u l 37 XtremPC.
b. 1.500.000 - 2,900.000
g. Xbox b. Netscape
d. 3,000.000 - 4.900.000
c. Opera
e. 5.000.000 - 9.900.000
d. Mozllla
f. peste 10.000.000
e. Altul t ;

K I N G OF Q U A L I T Y

Vi-AKRAS'IT

m •--:=-••• IOQ2
grafică, editare audio-video, programare, sisteme de o p e r a r e , Internet

GRAFICA NU MAI V R E M
WINGS 3D
SPAMI
Modelarea
poligonală
nipună se Nu ştim alţii cum sunt, Insă pentru noi
reincarnează cu cetăţenie scandinavă grămada de email-url nedorite ce ne
aterizează ir căsuţa poştală electronică
pare un blestem al timpurilor modeme.
ZBRUSH Un program Scrisori in lanţ, glume, oferte de credit,

62
pentru artişti, misive care încep cu "Dear John", oferte
creat de artiştii de abonament pentru site-uri
programării pornografice (pe care, chiar dacă vS
vine greu să credeţi, nu le-am cerut
noi), oferte de muncă, propuneri de a

PROGRAMARE ne mări diverse părţi ale corpului şi


multe altele. Şi asta doar pe adresele de
la redacţie. Pe cele de la Hotmail sau
Yahoo, lucrurile stau mult mal prost, iar
filtrele furnizorilor de mall nu sunt deloc
eficiente In a le opri, nici măcar In cazul
serviciilor plătite. Acest fenomen
poartă, după cum probabil stiţl, numele
de "spân", cuvânt care a ajuns să
B L I T Z 3 D
desemneze abuzul prin repetare iritantă
Cea mai uşoară cale pentru al facilităţilor de comunicare ale
nonprogramatori de a realiza un joc 3D Internetului
Conform unor statistici de încredere,
GALERII XTREME mai mult de un miliard de email-urt
Singura e x p o z i ţ i e of fii ne care găzduieşte spam pleacă către conturile Hotmail In
flecare zi şl 80% reuşeşte să ajungă la
creaţiile tale
ţintă. Din 1996 până in prezent, numărul
e-mall-urllor spam trimise zilnic a
crescut de 5 ori In fiecare an. Legislaţia
nu face In că nimic pentru a opri acest
fenomen enervant, deşi există totuşi
încercări firave din partea Uniunii

JNIERNET
Europene de a stabili reguli In acest
domeniu. Cei care trimit spam pot fi
echivalat! cu terorişti Informaţionali
Ghidul tău moderni care trag la întâmplare în
XPLORER XTREM
offii ne mulţime sperând sa nimerească pe
pentru cineva. Jl din nefericire victime naive
optimizarea sunt destule.
navigării
Până acum am stat resemnaţi şl am
online
suportat. Dar a venit timpul să facem
( '•>•:i şl credem că veţi fl alături de noi.
O altă
Numărul viitor vom publica un articol In
alternativă
care In rolul inamicului principal va fl
pentru
spam-ul. Trimttetl-ne părerile voastre si
Internet
povestiţl-ne-bătălllle voastre de până
Explorer sau
acum de pe frontul antl-spam. Lupta
o nouă
de-abia Începe.
nereuşită?

• sspttmortt 1001
E M B R I E

IP JL _ £ a

0 î l n r,

v i n l a

m MM M®o® lls^g

H T T P : / / W W W . A R I ; .r o
In fiecare toamna, ARIES aduce laolaltă firme din Expoziţia Naţionala de Software BINARY 2002
industria software, end-useri, tineri dezvoltatori de
Târgul aduce laolaltă peste 100 de mari companii
software, oameni de afaceri, factori de decizie din si întreprinderi mici si mijloci, pentru a da măsura
evoluţiei industriei software romaneşti.
instituţii de stat si pe toti cei interesaţi de acest do­
meniu. Totul in cadrul evenimentului BINARY, cel Distincţiile pentru Cele Mai Bune Realizări Software
mai mare targ de software din Europa de Sud-Est.
Inca de la prima ediţie, Ministerul Educaţiei si Cercetării
a instituit Distincţiile Naţionale pentru Cele Mai Bune
Realizări Software. An de an, firmele participante isi
BINARY este organizat de ARIES, in colaborare cu inscriu in competiţie software profesionist.
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei,
E-idea - Competiţia Naţionala pentru Tineret
Ministerul Educaţiei si Cercetării, Institutul National
de Cercetare-Dezvoltare in Informatica si Facultatea Competia Naţionala pentru Tineret se afla anul acesta
la a 2-a ediţie. E-idea se adresează tinerilor in general
de Automatica din cadrul Universităţii Politehnica si studenţilor in special care isi pregătesc o cariera in
Bucureşti. Evenimentul cuprinde seminarii, conferinţe, domeniul IT&C. Concursul are menirea de a promova
ideile tinerilor intr-un mediu economic real, de a le aduce
sesiuni de lobby, intalniri cu oameni de afaceri si, in fata potenţialilor lor investitori. Premiul cel mare este
de ce nu, evenimente de socializare. .. oferit de Novell si este in valoare de 1000$.
sra'lci

IWINGS 3D 0.97.01
Modelarea poligonală niponă se reincarnează
cu cetăţenie scandinavă rn puf

PROGRAMUL constituie o alternativi eficientă


pârtii de modelare/editare poligonală
a majorităţii aplicaţiilor profesioniste de grafică 3D de pe plată.
Oferind numai acest tip de modelare, programatorul s-a putut
concentra pe opţfunlle specifice, astfel rezultatul fiind demn de laudă,
Desl prima întâlnire cu Wlngs 3D poate părea de gradul 3 (D)
utilizatorilor obişnuiţi cu Interfeţele uzuale, el se dovedeşte atractiv
prlntr-o schemă de culori oarecum odihnitoare, lipsită de contraste
• Nume: Wlngs 30
puternice. Construcţia Interfeţei excelează prin simplitate, fiind
• versiune: 0.97.01
relativ uşor de învăţat. Ideea de bază sl Iniţial revoluţionară (când a
• Producător: BJHrn
fost Introdusă de Nichlmen) se referă la un spaţiu de lucru aparent
Guitavsson
inofensiv şi chiar derutant prin prezenţa unul număr ridicol de mic de
• Web: N/A
butoane (exact nouă]. Restul opţiunilor sunt fie In meniurile de sus, fie
• Procesor: Athlon «600MHz
intr-un meniu contextual ce apare la un ctlck dreapta In spaţiul de
• Memorie: 64 MB
lucru -de exemplu, dacă nu avem nimic selectat, o listă a primitivelor
• HDD: 2,7 MB
geometrice va apărea pentru a alege una dintre ele; colecţia este
• Video: OpenGL
diversă si Interesantă, deşi, In fond, când te apuci de un model serios
VERDICT: "° porneşti de la un cub sau ceva asemănător, nu de la o toroldâ
Excelent fiindcă e mic sl torsionata sau alte SF-uri. Click dreapta pe o selecţie deschide toate
gratis. opţiunile de editare a mesh-ulul, structurate Intr-o Ierarhie bine
organizată.

Progamul este bun deoarece oferă absolut toate operaţiile de bază


posibile pentru editare poligonală plus o gamă largă din cele utile sl
ştie sâ exporte In cele mal populare formate. Pe scurt, îşi face treaba.
Insă, ca orice lucru ce se hrăneşte din pur entuziasm, are defecte. Cel
mal evident este că se mişcă greu (nu suntem experţi In Erlang dar
presupunem că acest limbaj este vinovatul). Subdivlslon-ul suferă de o
implementare nefericită (se poate folosi totuşi), deoarece face
imposibil lucrul direct pe control cage simultan cu afişarea obiectului
smoothed. In afară de modelare poligonală nu mai ştie să facă nimic;
de fapt doar o texturare primitivi, dar care este oricum In stadiu de
plug-ln. Ce mal e nou de la versiunea prezentată In revistă In urmă cu
câteva numere? Stabilitatea adusă Intre limite respectabile şi mici
restructurări ale meniurilor erau necesare, dar nu sunt Inovatoare, |[L] Siitct M Sho. wnj Iftltltfjfj T u r t i » [H] Trtrk [Ctrl]* [flit] « M Uf
introducerea de lumini (colorate), Implementarea unui render OpenGL
de calitate, o nouă primitivă -Image - care simplifică plasarea In scenă
a unor Imagini de referinţă pe baza cărora să se modeleze (procedeu
numit de modelatori rotoscoplng) precum şl o gamă largă de noi
opţiuni pentru modelare: Lift, care este echivalentul Hlnge from Edge
din 3D Studio Max, Puţ On, care deplasează sl roteşte automat o
porţiune a unul model pentru a o plasa pe fata selectată, Bump, care
creează umflături pe suprafaţa obiectului şl multe altele.

Probabil autorul s-a gândit că e bine să se oprească din inventat


feature-url, care acum sunt destule; de atunci a reparat o mulţime de
bug-url (listele cu bug-urlle rezolvate de la o versiune la alta sunt
Impresionante).
Fiind o aplicaţie freeware scrisă de amorul artei 3D, nu putem
decât sâ sperăm câ acesta nu este apogeul şl că va avea In continuare
o evoluţie la fel de spectaculoasă; vom f l cu ochii pe el, mai ales că se
apropie de versiunea finală, 1, şi promite foarte mult, fiind, cel mai
important, mult mal stabil decât In versiunile precedente. In
Modelat In Wlngs, renderlzat fn Llghtwave
concluzie, merită descărcat de pe net şl încercat, dat fiind că
mărimea klt-ulul este de 1,6MB.

- _
ISTORIE I Programat de un norvegian tn Erlang (proprietate Ericsson), scopul
Wlngs 30 este de a ajunge din urmă Nendo, al companiei nipone Nichlmen, soft care a dat colţul
In u r m ă cu ceva vreme desl avea un raport preţ/performanţă Incredibil; costa 99 de dolari. Se
pare că "Inculpatului" II merge bine: desl nu ştie sâ facă altceva diferit, acoperă o gamă largă de
opţiuni de modelare poligonala, iar In viitor, ca şt_pânâ In prezent, autorul va (Ine cont de
propunerile utilizatorilor de pe forumul dedicat şl se va conforma reparând bug-url ;1 adăugând
feature-url noi. Petrecerea continua.
fun & game

w w w . m c d o n a l d s .r o

MCDunni

Te simţi bine oricând


16.08 - 26.09.2002
Aşteptările ne-au fost satisfăcute pe
DETALII deplin: ZBrush 1.5 este un program
• Nume: ZBrush cea mal dinamică evoluţie pe care unic pe plata programelor de grafică
• Versiune: N/A l-am întâlnit de-a lungul timpului. şl o experienţă uimitoare, chiar dacă
• Producător: Pliologtc Salturile de la o versiune la alta au pentru un novice interfaţa si modul
• Web: hVA v
fost spectaculoase pentru timpul de lucru ar putea părea nebuloase la
• Procesor; Reatlum III 1GHz extrem de scurt in care noile versiuni început.
• Memorie: Z56MB apăreau pe piaţă si fiind unul dintre Cu toate acestea interfaţa din
• HDD: 50MB cei care au păstrat legătura cu versiunea 1.3 s-a schimbat mult in
• Video: DirectX 16MB producătorii, am avut ocazia să le bine: panourile cu instrumente
remarc In amănunt. plasate in stânga şl in dreapta
VERDICT: "o
Un soft pentru artişti. Pentru a-i pune in temă sl pe cei spaţiului de lucru pot fi derulate in
care nu stiu despre ce este vorba, sus sl ln Jos ca şi ferestrele cu multe
trebuie să mă tntorc puţin In trecut: opţiuni din 3D Studio Max. In plus,
in 2000, firma Pixo logic ieşea pe panourile din ZBrush sunt implicit
plată cu un Inovator soft de grafică minimizate astfel incât să ofere
care oferea artiştilor posibilitatea de desfăşurate doar cele mal utilizate
a crea Intr-un mediu 2.5D Unitatea opţiuni, lmpăcându-1 sl pe cel cu
de bază a acestui mediu nici 3D nici monitoare ce suportă rezoluţii mal
2D erau pixoiii, pixeli ce includeau si mici. Restul utilizatorilor le pot seta
sâ fie implicit expandate din acelaşi ajuta să înţelegeţi fiecare nouă facilitate a programului,
o valoare pentru perspectivă /
meniu de unde pot schimba culorile dar nici cele vechi nu au fost lăsate de-o parte. Revenind
adâncime pe lângă cele pentru
tuturor elementelor i n t e r f e ţ e i . Un alt la ZSphere insă, trebuie spus că elimină complet
culoare sl luminozitate. Pentru a f i
aspect interesant este bara de necesitatea de a crea flecare model din bucăţi separate
funcţional si pe sisteme mai puţin
informaţii din partea de sus a care apoi să fie unite anevoios cu instrumentul 3D Marker.
performante, ZBrush făcea un
imaginii, ce afişează dimensiunile Setarea complexităţii meşei finale face posibil ca ZBrush să
compromis: desi pe parcurs Se lucra
Imaginii, timpul de când lucraţi la ea fie in sfârşit util si game designerilor, ce vor putea obţine
in 3D, imaginea finală era efectiv 2D,
şi memoria ocupată, printre altele. modele low-poly cu o distribuţie a poligoanelor foarte bună
cu o Iluzie perfectă de
Per total am fost mult mal mulţumiţi in majoritatea cazurilor. Există şl cazuri In care lucrurile nu
trldlmensionalitate.
de Interfaţa din 1.5 decât de cea vor Ieşi tocmai cum trebuie, insă puteţi descoperi din timp
Am aşteptat cu nerăbdare ca precedenta. erorile cu ajutorul noului mod de afişare PolyFrame, ce
Pixologic să ne trimită cea mai nouă este asemănător cu Shaded-Wireframe din 3D Studio Max.
versiune, deoarece comunicatele de Prima dintre opţiunile pe care le Numeroasele alternative pentru crearea meşei garantează
presă pe care le primisem pe aşteptam cu nerăbdare In versiunea o varietate mare de rezultate.
parcursul lunii trecute ne treziseră 1.5 a fost Instrumentul ZSphere. O altă opţiune ce merită atenţia este noul modul de
interesul intr-un grad fără precedent. Plecând de la conceptul de Iluminare' realista din cadrul programului, care oferă
metaballs, acesta v ă permite sâ Iluminare globală şl soft shadows. Din nou, acestea nu sunt
conturat! un model din sfere calculate precis din punct de vedere fizic sl matematic,
Interconectate, transformându-l apoi pentru că ar fi nevoie de un calculator matnframe pentru a
într-o mesă funcţională. randa Imaginea, insă iluzia este mal mult decât suficientă,
Funcţionalitatea acestui Instrument iar Imaginile create cu ZBrush nu diferă foarte mult de
este uluitoare si nu poate fi explicată unele create cu VRay sau Final Render, deşi timpii de
decât dacă fl vedeţi In practica, ţi randa re sunt mult mal mici in cazul ZBrush.
acest lucru nu este deloc greu, Aceste schimbări Importante sunt însoţite de o sumă de
ţinând cont că ZBrush beneficiază de Îmbunătăţiri minore care sunt prea multe pentru a Fi
cel mat bun sistem de scripturi înşirate aici. Insă pentru noi este clar că In final această
demonstrative de la Nendo încoace, versiune merită toate laudele. Chiar dacă lipsa unui manual
reuşind chiar să depăşească tipărit si workflow-ul "artistic" s-ar putea să ii deranjeze pe
tutdrialele interactive din programul începători, merită toată atenţia mai ales că pentru scurt
celor de la Nichlmen. Instrucţiuni timp upgrade-ul este gratuit pentru cel care cumpără
vizuale cu adnotări detaliate v ă vor ZBrush 1.23b.
XOMUNIC@ŢII Mobile este revista care

vă dezvăluie limitele tehnologiei şi

felul în care lumea a ajuns să se dezvolte

aşa cum o vedem noi astăzi Aceste

pagini ne arată cum au reuşit savanţii

să pună bazele lumii moderne; de la

telegrafia fibra optică, de la calea ferată

la avioanele invizibile, de la primii paşi

în şcoală şi până la studiile profesionale

ale marilor firme ce conduc lumea.

Poveştile oamenilor, maşinilor şi ideilor

construiesc imaginarul cu care noi

provocăm necunoscutul şi stăpânim

tainele viitorului"

Adresa;

Bucureşti, sector 1, O.P. 22, CP. 124,

Tel/fax; 01-315.20.42

Mobiliuk: 093-319.678

E-mail: redactia@comunic.ro

( ASTRAL
INTERNET
pentru

A C A S Ă ASTRAL TELECOM

NAVIGARE INTERNET
CONTURI
DE EMAIL Bir,
SHARED
RESOURCES
JOCURII -
CABLU TV
ONLINE 5ales@astral.ro
CHAT
SCHIMBURI
www.astral.ro
DE FIŞIERE www.kappa.ro
1 Cluj (064 - 193.198) I Bucureşti (01 - 322.6687) I lasi (032 - 252 938) I Zalău (060 - 613.246) I M. Ciuc (066 ±316.822) I
fl Od. Secuiesc (066 - 217.824) I Ploieşti (044 - 196.220) I Brăila (039 - 610.732) I Galaţi {036 - 490.961) I Mangalia (041^.753.774)J
n r > | l H A câteva numere

BLITZ 3D
A L U I V I am prezentat o
serie de programe ce nu ar fl
trebuit sâ lipsească din biblioteca
software a unul utilizator al cărui
hobby (sau poate meserie) este
crearea de jocuri. Din nefericire
Cea mai uşoară cale pentru non- prezentarea nu a putut fi
exhaustivă şi la momentul texturi s< llghtmaps, poate
programatori de a realiza un joc 3D respectiv am trecut cu vederea controla animaţii MDZ
m un Ifmbaj de programare dedicat
creaţiei de Jocuri, care este
(caracteristice Half-Life şl Quake
II) şl poate Importa nivele BSP,
totodată -umplu şl eficient - categorie In care se încadrează si
suficient de puternic pentru a cele de CounterStrlke si Qualie
crea jocuri 30 care să ruleze la III. Puteţi plasa sunete in spaţiul
peste 30 fps-uri pe secundă, 3D, Insă redarea lor nu Încearcă
.*.«.' P L A T .."AU complex, dar uşor de utilizat si sâ fie corectă fizic şi nici nu este
de un no n-prag ramator. accelerată hardware. Cu toate
Unul dintre motivele pentru acestea rezultatul final este o
care nu l-am luat in calcul î n iluzie rezonabilă pentru un
cadrul "Trusei micului game- program care costă doar 5DS-
deslgnei" a fost că abia se Multlplayer-ul este acoperit si el
dezvoltase pe baza Blitz Basic, o prin suportul pentru funcţiile
variantă a limbajului Basic DirectPlay, precum şi pentru
dedicată creaţiei rapide de jocuri protocoalele TCP/IP j i UDP
2D, cu sprlte-url. Blitz3D a Blitz30 este de asemenea şl
Incorporat deja depăşitul limbaj compilator, ceea ce înseamnă că
de programare 2D si a adăugat in proporţie de 60 BOSS, codul
numeroase instrucţiuni pentru sursă este transformat in cod
crearea şl manipularea de maşină, ce poate fi executat mal
obiecte şi efecte 3D. Creat in C*> rapid. Acest procent poate
ca un wrapper pentru DirectX, ajunge ta 100% dacă folosiţi doar
Blltz3D a ajuns acum un IDE in funcţiile Interne ale programului,
toată puterea cuvântului si este fără să creaţi funcţii proprii
cea mai bună alegere in caz că personalizate. Debugger-ul inclus
vreţi sâ faceţi un Joc sau un vă va fl adeasea de folos tn
demo tehnologic şl nu v ă depistarea erorilor pe care le-aţi
pricepeţi mal deloc ta făcut In programare, şl veti
DETALII •K' -'r- r ..t .-li I
programare. întâlni destul de des astfel de
• Nume: • i m • • — • • i. - - i — t n ) erori, dacă nu cumva sunteţi
Nu vă aşteptaţi la un sistem
• Versiune: • . i -1 • i i i t , " . - l experţi.
potnt&cHck, Insă limbajul este
• Producător: - Hnlnl nai»
mult, mult mal natural şi mal Singurele minusuri pe care i
• Web: • -JvMflndktll l l l > l l l l t )
F
logic decât C++ sau Delphi şi nu
l_U* .» r" le-am putut găsi sunt
• Distribuitor: N/A va va crea probleme când veti
0. - . « . - i r • * I .- | executabilele prea mari şi prea
• Procesor: Pentium HI 500 Mhz încerca sâ 11 învăţaţi, mai ales că
th0.1r *l • • i greoaie in momentul rulării. In
• Memorie: 64 MB RAM W

flecare instrucţiune este


•J — '- — - l . tll« 1 rest, programul vine cu
• H D D : 50 MB
documentata în detaliu, cel mai numeroase scene şi obiecte pe
• Video: DirectX 16 Mb - , i.ia |
adesea şl cu unul-două exemple care le puteţi folosi in jocuri,
ibiiiMnir ~iJ4.?4Hi n i a Tuf
VERDICT: «o I -i T-l*. |
de cod sursă. precum şl cu un manual tipărit.
linul dintre cele mal Blltz3D tmoortă modele .x,
I- *tD • tHf.li..-
uşoare moduri In care Elaa ,3ds si .obj, are suport pentru
puteţi crea jocuri. f- « j u h i L i V i . i J . i r t . l i . I

lepltmbrlt 2001
Scuzaţi, Pardon,
e ora mea! o ora mea!

arwm Amândoi au dreptate!


ireb^uTdZr^r^ î n fiecare zi de lucru, de la 19:00 la 20:00, e ORA LUI IANŢU!
1 - Edi Ispas - "Creaturi"
mjl Edi Ispas
edidinpltestt@yahoo.com

Imaginile pe care ni le-a trimis sunt făcute cu Bryce5, 3ds max A st Poser4 pe
un sistem AthlonXPI 300, 256 DDR, GeForce 2 GTS, Wlndows98 5E. Am reţinut
doar una, care nl s-a părut mai interesanta. î - Radu Angelescu • "Barbarul meu"

r. -J•_ ''f^:'}:-i:-.i
l

raduangelescu@yahoo.com

Radu Angelescu are 14 ani si este elev in clasa a


Vlll-a la liceul Jean Monet. Am reţinut de la el
barbarul, pentru efortul depus pentru crearea
unei siluete umane, cu destul de mutt succes,
am spune noi. Sistemul pe care au fost realizate
pozele este un Athlon Thunderbird la 1300 MHz,
cu Z56 MB SDRAM si placă video GeForce'f MX.

BH Maniu Cătălin Lucian


cmaniu@mail.dntis.ro

Autorul este din laşi şl lucrează ca preparator la


Facultatea de Biologie, secţia Biofizică, Desl,
utilizează de 10 ani PC-urile, nu a dat o mare
atenţie modelării 3D pânâ acum, lucrând foarte
mult cu aplicaţii tip office şl grafică 2D,
pachetul Corel pe care II cunoaşte de la
versiunea 2,0, când era pe trei dischete, st
Photoshop. La modelare s-a folosit foarte mult
de operaţiile de tip boolean şi a ales cu grijă
texturile care i s-au părut mai potrivite. Afirmă
că este "începător in ale 3D-ulul", dar că "a
prins gust ". Asta se vede, pentru că stngura
Imagine pe care ne-a trimis-o are gust. Şi stil.
3 - Manlu Cătălin Lucian - "Final render" Mal aşteptăm şi alte realizări.

Dacă vrei ca
realizările
tale ţrafice
să apară in
această
rubrică,
trlmite-le,
însoţite de
nume şl
detalii
privind

GALERII
modul de
realizare,
la adresa de
mall
redacţia©
xtrempc.ro

XTREME
sau prin
poştă la:
XtremPC, Str.
Puskln 18,
Bucureşti 1

Singura expoziţie offh'ne


care găzduieşte creaţiile tale A - Wcholas Black - "Dragon Story"

m.
septembrie 20DZ
flE)A.. . l.„
apolla_tm@personal.ro

Are un sistem AMD Duron


950 MHz, Z56 MB RAM si
Riva TKT2 M64 32MB.
Maşina arata bine, insă
este mult prea rotunjită.
Ne a placul mal mult
imaginea cu cartea, in
ceea ce priveşte
întrebarea ta privitoare
la timpul "imens" de
randare |1h:10 minute)
pentru scena cu maşina,
presupunem ca acesta se
datorează ceior peste
100 de lumini pe care
le-ai folosit. De obicei o 5 - Alex Lapugean - "BMW" 5 - Alex Lapi
scena se iluminează cu
mai puţin de 10 surse
{maximum 5, plasate
Judicios, ar l i cei mal
indicat). Chiar sl la
expoziţiile auto din
lumea reala o maşină nu
e iluminată cu mal mult Mod Prince
de 20-30 de surse madprince666Sihotmall.com
distincte. Aşteptăm
imaginile nai pe Imaginile au fost create In 3ds max 4,
care nl le-al cu Brazil/Vray 1.0Bp pe un sistem dotat
promis. cu procesor AMD Duron 850 MHz (uneori
overclock-at la 950 in scopul de a
micşora timpii de randare) si 256 MB
RAM. A se vedea că un motor de randare
bun nu suplineşte experienţa sau
talentul, dar ajută foarte mult la crearea
unor imagini care impresionează. Cel
puţin din punct de vedere tehnic.

i - Mad Prince - "Take-A-Look-ln-The-MIrror

6 - Mad Prince - "Proud Words on a Dusty Shelf" 6 • Mad Prince - "Just A Dlrty Little Touch"

Niihdlat Black
nicho las__b_l_a_c J u Ş y a h o o .corn

"Ai reuşit, continuă; n-al


reuşit, continuă. Ma pot ghida
oare după acest proverb sau
sunt un caz fără speranţă?", ne
întreabă cititorul nostru. Am
reţinut doar una dintre
imagini, pentru că rareori
primim creaţii 2D. iţi sugerăm . .
să continui tot In această b . ^ prince-
direcţie. "Just-A-Tear-ln-The-Ocean.eps"
m
1 internet
Xplorer X t r e m

S T O R E R
REM
MIDJSR tău offline

http://www.aint-it-cooi-neW5.com/
Acest site concurează la premiul pentru cel mai execrabil design, dar este aproape de
neegalat în privinţa ştirilor din lumea divertismentului cinematografic. Ei au fost primii
care au anunţat numele noilor filme din seria Matrlx si Ştiri apetisante despre ele şi tot ei
au fost cei care au anunţat moartea cântăreţei/actriţei Aaliyah. Deţi de cele mai multe ori
ştirile sunt la limita dintre zvon si părere, actualitatea evenimentelor relatate si interesul
pe care îl stârnesc în rândul vizitatorilor îl fac recomandarea ideală pentru cinefili.

http://www.microscopy.fsu.edu/creatures/
Este timpul să călătoriţi într-o lume fascinantă, pe care nu aci putea-o vedea niciodată cu
ochiul liber. La această adresă veti putea găsi sub numele de "Silicon Zoo" o mulţime de
fotografii făcute cu microscopul electronic, ce dezvăluie micile gravuri cu care si-au
O combinaţie excelentă de personalizat creaţiile designerii de procesoare: o sabie pe un PowerPC 750, un bizon pe un
muzică din anii 70 şi '80 ce chip matematic Hewlett-Packard, iepuraşul Playboy pe un integrat Siemens. Godziila, Duffy
aduce aminte de selecţiile Ouck, Mickey Mouse, Lassie şi Fi Fi La Femme sunt personaje ce au fost imortalizate pentru
Europa FM, programul Wolf posteritate in silicon. Vizitaţi această a dresă... s-ar putea să aveţi surprize.
FM vă va atrage cu siguranţă
atenţia. Asta doar după ce v ă http://www.djbdesigns.com/wtvzone/downloads.html
va scoate peri albi La această adresă v e ţ i găsi peste 75 de programe freeware dintre care unele v ă vor fi cu
transferând programul de siguranţă utile. De la convertoare pentru unităţi de măsură până la viewere şi editoare de
gestionare a streaming-ului imagini, de la copiatoare de pagini de web până la pachete de tip Office si de la programe
numit Abacast. Varianta MP3 anti-spam până la editoare CAD, toate sunt gratuite si adunate pe o singură pagină, cu
streaming funcţionează mai explicaţii şi note. Link-urile v ă duc către pagina producătorilor, din moment ce programele nu
rapid însă este întreruptă de sunt găzduite local, însă le-am testat pe toate şi funcţionează. Ce puteţi cere mai mult?
numeroase pauze pentru
buffering.
http://privacy.net/analyze/

Vi se pare că legătura voastră la Internet merge mai prost decât ar trebui? Există o
modalitate de a controla dacă ISP-ul vostru isi face treaba cum trebuie: vizltaţf un site care
NAVIGARE L A vă calculează viteza reală a conexiunii. Noi am adunat trei
(http://bandwidthplace.com/speedte5t/,http://www.dslreports.com/stest,
Î N T Â M P L A R E http://promos.mcafee.com/speedometer/), dar dintre acestea cel de McAfee ni s-a părut cel
wwwg a rfield.com mai bine realizat. Iar dacă vreţi să aflaţi câte se stiu despre voi pe Internet, vizitaţi
http: 11 privacy.net/analyze/

http://www.miniclip.com

C u v â n t u l de ordine este jocuri Flash multe si gratuite. Le puteţi juca online, pe unele le
puteţi transfera pe calculatorul propriu, iar pe altele le puteţi folosi pe site-ul propriu, dacă
aveţi aşa ceva. Chiar dacă pe unele dintre ele s-ar putea să le mai fl văzut, adunarea lor la
un loc ac un site este binevenită . Ne-au plăcut tn mod deosebit Sheep şi Samurai Warrior,
dar nici campionatul de popice denumit pompos League Bowling nu ni s-a părut de ici de
colo. La cele peste 30 de titluri disponibile, sigur v e ţ i găsi si ceva pe gustul vostru.

Unul dintre personajele mele


preferate,pisoiul grăsun De l a - . i n i ţ i a t i v a
născut în bucătăria Mamei
Leone vă va amuza cu lenea pentruCltltOn l u n i i ://www.cpiuszone.go.ro
sa fără limite, figura La o întrebare de pe forumul revistei privind crearea de Augustus ne a atras atenţia asupra RîilAiilii»
imperturbabilă şi umorul de skin-uri pentru Wfnamp 3, Leo propunea ca adresă utilă site-ului său dedicat programării
calitate. 51 pentru că tot http://www.bluemars.org/wa3skintutorial/. Noi adăugăm la C/C++, care, deşi suferă din cauza
suntem la benzi desenate, v ă aceasta şi alte adrese (http://www.winamp.com/nsdn unei supraîncărcări de elemente
mai putem recomanda /winamp3x/skinning/, http://www.winamp.com/nsdn grafice si scripturi Java inutile, pare
http: / / coiin_dcomix.tripod .corn /winamp3x/) şi promitem că numărul viitor vom publica un a fi bine pus la punct In rest. Dăm
o adresă de unde cu ajutorul articol dedicat creării de skin- cuvântul autorului: "Tocmai am terminat clasa a IX-a aşa că situl
unui mic program de doar uri pentru WinAmp 3 Wasabi, nu are o bază de date prea mare, dar creşte, şl creşte... Pe site
300k puteţi transfera toate al cărui motor de skinning sunt invitaţi atât începători cât şi avansaţi, dar mai ales
facsimilele a peste 190 de diferă mult de cel al Începătorii, de aici pot învăţa să programeze fiind prezentate
benzi desenate celebre. versiunilor anterioare, fiind - codurile sursă ale unor programe (în curând toate problemele din
Printre care se numără si bazat pe limbajul XML şi pe manualul de clasa a IX-a Informatică)." Dacă vi se pare
Garfield. limbajul de scripting Maki. interesant, faceţi-i o vizită.

m septembrie 200.2
internet
Xplorer Xtrem
I

NETSCAPE 7.0
O alternativă pentru Internet Explorer
sau o nouă nereuşită?

NETSCAPE
a fost dintotdeauna o menţionat că la dimensiunile sale de peste 30 MB,
alegere a non- Netscape conţine o mulţime de alte programe
5 LI D D rTJ NT 13 T R I K E
conformiştilor care doreau să isi manifeste într-un colaterale, şi utile, cum ar f i WinAmp 2.B0, cu
fel independenta faţă de Microsoft si al său skin personalizat, şi Real Player basic (un
Internet Explorer. Dar chiar şi cei mai fervenţi program care ne a lipsit de multe ori tocmai când
fani ai Netscape trebuie sâ se încline în fata aveam nevoie de el).
faptului că brawser-ul Netscape Communications Parţial din raţiuni de spaţiu, ferestrele noi
a avut mereu probleme. Bug-uri de tot felul sl pot fi deschise ca tab-uri ale celei principale, iar
numerose incompatibilităţi l-au făcut pe conţinutul se încarcă in background. Opţiunea Mtfi . -II ir * — V • • i• ' « - —— -r»—^r-. —hLUI 1
utiliza torni obişnuit să se întoarcă resemnat la impresionează prin eficientă, deşi nu este
Internet Explorer sau să încerce o alternativă din Inovatoare. Grupul curent de tab-uri poate fl
grupul celorlalte browsere mai puţin utilizate, din salvat ca o categorie de bookmark-uri multiple In U M •tu» TII»II.»II •Mii'iiîili
care cel mai remarcabil este Opera. Netscape a meniul Favorltes, care la rândul lui poate fl
fost criticat din foarte multe motive: este greoi, accesat dintr-un grup de tab-uri verticale din
are o integrare deficitară a managerului de mai!, stânga browser-ului. Acest grup (SideBar conform
transformă in haos site-urile ce folosesc cascading tipologiei Netscape) poate fi personalizat, şi mal
style sheets, iar opţiunea Smart Browsing scoate poate conţine ştiri (de la CNN), posturi de radio
in faţă site-urile favorizate de Netscape. Şi lista preferate, adress book si multe altele.
nu se opreşte aici. Cu toate acestea Netscape a
mai făcut o încercare cu Netscape 7.0. Noua opţiune Quick Start plasează un icon
pentru Netscape in system tray, de unde aparent
Privit din punctul de vedere al unui utilizator el se va lansa mai repede. E adevărat ca se
care face prima oară cunoştinţă cu e l brawser-ul
r
lansează mai repede decât în mod normal, insă
Netscape 7.0 este o experienţă plăcută. Designul, chiar şl parţial încărcat în memorie îi ia ceva mal
bazat pe un sistem de skinning, este cu siguranţă mult decăt Internet Explorer-ului să se lanseze.
mai atractiv decât cel posomorât si anost al Un alt aspect negativ este că din momentul
Internet Explorer-ului, fie el şi cel din XP. Asta in care a fost instalat pe calculatorul de test,
înseamnă Insă că ocupă ceva mai multă memorie, Netscape a început să se manifeste agresiv La
fireşte. Ne-a plăcut Insă că aproape toate adresa Microsoft, cauzând crash-uri frecvente ale
elementele browser-ulul pot fi restrânse, in cele Outlook Express şi Internet Explorer, probabil pe
din urmă obtinându-se cel mai mare spaţiu de motiv că nu era el lăsat să fie stăpân pe
navigare oferit până acum de un browser (apăsaţi deschiderea paginilor web. Este fireşte o Concluzia este că ultima versiune de
F i i ţ i veti vedea diferenţa fată de IE sau Opera). presupunere Că el este vinovatul, dar suspiciunea Communicator le va da apă la moară fanilor
Noile instrumente tip manager pentru cookies, este Întemeiată pe faptul că a fast singura Netscape şi ar putea câştiga chiar câţiva
parole şi formulare vă vor deveni rapid schimbare adusă sistemului de operare in ziua utilizatori din taberele adverse. Detractorii
indispensabile, iar managerul pentru transferuri, respectivă. Faptul că o fereastră Netscape este Netscape vor găsi oricum noduri in papură. Şi
cu opţiune pentru resume şi multiple simultan deschisă va face inevitabil ca Outlook Express sâ Crtticile lor vor fi întemeiate. Paradoxal, desi mal
download ar putea foarte bine înlocui un dea General Protection Fault'. O situaţie jenanta, bun decât verslunfle precedente, Netscape 7.0
GetRight sau JetCar, chiar dacă nu are atâtea chiar dacă Netscape Composer este de preferat In obţine acelaşi raport de bile albe/bile negre ca şi
facilităţi. Şi dacă tot suntem aici, merita fata Outlook Express. anterioarele.

- dosare presa

- analize comparative

- buletine informative

- licitaţii

- obiecte promoţionaîe personalizate

•os. lanţ ului. nr.8, b l . l l 4 A , ap.29. B u c u r e ş t i


el. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 653.63.69
i-mail: raiinediaCrfisp.acorp.ro
\
GHID EA Z A - T E DUPA SINGURELE P R E Z E N T Ă R I CARE C O N T E A Z Ă

METEHNE EUROPENE
FEATURE

PRAFIORIANS
Toata noarea « a vestită a imperiului Roman S f â r ş i t u l lunii august a marcat in acest an în d e p ă r t a t a Anglie
evenimentul n u m ă r u l 1 î n Europa in materie de jocuri: ECTS
PRIMA
(European Computer Trade Show). T â r g u l , ajuns deja la o v â r s t ă
COMMANODS 3 7B -.1 l «
r e s p e c t a b i l ă , a suferit si in acest an din lipsa prezentei celor mai mari
PHOJECT NQMADS 79 I * fl» E
publisheri din lume, firme ca Electronic Arts, Vivendi sau Activlsion
an
ANOTHER WAR 30 p r e f e r â n d să-şi organizeze propriile petreceri d e c â t să participe cu stand V
RC-filN HOOD: THE LEGENE Of SHERWIJOQ 81 in cadrul e x p o z i ţ i e i , in aceste c o n d i ţ i i , crema a fost l u a t ă de Sony care
:are ^
prin evenimentul PlayStation E x p e r i e n ţ e organizat a ocupat j u m ă t a t e din
RAisBOw SIX: RAVEN SHIELO 82
s u p r a f a ţ a t â r g u l u i dar cel p u ţ i n trei sferturi din imaginea lui. Premiile
BANBITS: PMOENIX RiSING 83
ECTS au fost furate de Splinter Cell (cel mai bun j o c ) , Breed (cel mal bun
PREZENTĂRI joc pentru PC), Pro Evolution Soccer 1 (cel mai bun joc de c o n s o l ă ) si
Korean Multiplayer Ping Pong (cel mai bun joc multlplayer). I n f o r m a ţ i i l e
THE THIHG Bl
Singurul lucru ae care trebuie :,i ne lemem nu se opresc aici, ci doar t e x t u l , o prezentare mai pe larg a t â r g u l u i ca si
este frica însăţi jocurile cele mai interesante de la ECTS p u t â n d f i g ă s i t e in n u m ă r u l
CELTIC KINGS: RAGE QF WAR 85 u r m ă t o r al revistei.
Un amestec de genuri Într-o combinaţie antrenantă
MAFIA B8

LINIA DE SOSIRE
întotdeauna din vrut _ă fiu un gangster
MEDIEVAL: TOTAL WAR 92
Tonte vechi dar noi Intr-un joc de strategie care
cu •. i.: -. a vrut să fie mal bun decăi originalul
1. TheThlng Computer Artworks Universal Best Dlstribution Action Z0.09.20O2
2ANZARAH: THE HIDQEN PORTAL 9M 7. World War II: Panzer Claws Zuxxez Zuxxei Best Distributlon Strategie Z0.09.2002
Copiilor cuminţi II se Îndeplinesc visele, 3. Earth 2150: Lost Souls TopWare Strategic Simulations Best Distributlon Strategie 20.09.2002
BLACK VIEW - GHICI CINE VINE LA CINA 96 4. Empire Earth:
O telenovelâ honor In trei acte The Art of Conquest Mad Doc Slerra Best Dlstribution Strategie 20.09.2002
i. Waitar of Orion ÎQuicksilver Infogrames Best Oistrlbution Strategie 21.09.2002
6, Bandits: Phoenix Rlsing CRIN PAN Best Oistnnutior Action _ Z3.O9.Z0O2
DAM CUVÂNTUL CITITORILOR 7. Critic Ktngi Haemlmont Strategy First Best Distrioution Strategie 25.09.2002
Părerea ta contează! începând cu numărul Digital lllusionş _ Electanlc Arts Best Dlstribution Tactical Shooter 27.09.2002
•-n " vom Inaugura o noua. lubrica, "Dîim 9. Kohan; Ahrlmans Gifţ Timegate ..Strategy First . B^slDjstrlbuţion Strategie 27.09.2002
cuvântul clUrărilor", care oferii cititorilor 10. Beam Breakers Sim|i|s Fishtank Best Olsuibution Racing 27.09.2002
noştri posibilitatea cir a contribui la Codemasters Best Dlstribution 27.09.2002
11. Prlsoner of War Wide Games Action
realizarea revistei. Daca aţi Jucat un joc sl Dragon'ş Lair 3D DraqDnstong UbiSoft Best Oistrlbution Action 27.09.2002
aveţi o părere nu ezltaU să o împărtăşiţi cu 13. Gl Combat Freedom Games Strategy First Best Di sţri bulion Strategie 27.09.2002
noi, pentru că ne interesează. Prezentările
14. Combat Mission:
conţinând aproximativ 15D de cuvinte şi o
Bartwrossa to Berlin i Time Software Battlefront.com Best Distrlbutlon Simulator 27.09.2002
notă de la 1 La 10 trebuie trimise La adresa
13. Emperor: Rlse of the
cltitDr1Sxtrempc.ro. Nu exista restricţii Tn
privinţa Jocului cere rece obiectul Middie Klnadom BeakAway Games Sie I M •BMtOhnribution Strategie 27.09,200Z
articolului dar este de preferat ca el sâ fie l i Sntper: Path of Vengoance Xicat IncaGold Best Dlstribution FPS 27.Dg.2DD2
de o data mai recentă. Tn flecare luna cele 17. Shadowbane Wolfpack___ UbiSoft Best Dlstrlbuţlori MMORPG 30.01.2002 .
mal bune articole de la cititori vor M 18. Conflict: Desert Storm SCI Gotham Games Best Dlstribution Actinii 30.09.2002
publicate în revista iar cei mai bun dintre Reaktor Media_ CDV Best Dlstribution MMORPG "4.107ZOOZ "
ele va fi premiat cu un joc original. 20. The Gladiators Arxel Tribes N/A _ Best Dl strl bution Strategie 5.10.200Z

M a ş t e r o f O r i o n 3 B a t t l e f i e l d : 1 9 4 2 N e o c r o n

O combinaţie între Max Legenda Maşter aattlefield: Rektor Media este


Payne ţi Grand Theft Auto l of Orion este pe 1942 a ajuns ",^r~^jjfl Nrma mică cu
0

ce are loc In America anilor cale să renască, deja sold ţl j H ^ ^ H H ambiţii care
1930, in care conduceţi maşini de epoca
după o Lungă promite foarte 9 M | încearcă săsl
cu fabuloasa viteză de 40 kph, vă
înfruntaţi cu bande Inamice de gangsteri,
jefuiţi bănci si faceţi ravagii In bordeluri.
Ce puteţi cere mai mult?
perioadă. Maşter
of Drion 3
promite sâ aducă Îmbunătăţiri tuturor
«L mult. Jucătorul
va putea lua
parte La unele din cele mai importante
i
facă lui pe piaţa
| deja aglomerate a
Jocurilor oniine. Neocron abordează
aspectelor Jocurilor precedente, bătălii din cel de-al doilea război genul cyber-punk fiind plasat pe un
interfaţa fiind eficientlzată la maxim. Iar mondial, printre care cea de la Pământ devastat de inevitabilul război
T H E THING A.I-uL deosebit. Producătorii sunt foarte GuadaLcanaL sau cea din ArdenL în afară mondial cu numărul 3. Punctele pe care
O continuare Interactivi a entuziaşti tn declaraţiile lor, de exemplu; de obişnuita postură de infanterist eL va se bazează sunt grafica spectaculoasă şi
celebrului film de groaza, cu despre modelul galaxiei au declarat că avea şi posibilitatea de a controla un
acelaşi nume, The Tning" readuce la viaţi Luptele In timp real la persoana Întâi la
spiritul Half-LIfe in timp ce Încearcă să vă va fl atât de complex Tncât va putea fi număr mare de vehicule foarte diverse, care abilităţile jucătorului vor conta la
sperie in tradiţionalul stil survival-horTur. folosit ca Lecţie de astronomie. de la avioane la submarine, fel de mult ca si cele ale personajului.
Sistemul teama-Încredere dă o faţă PrtxL [H^tal Nlinlom pLULUieri Electori* Arii Piod: fteiktor Media > Publlihrr: CDV
umană personajelor secundare ce vă vor Prad: Qulckailver > Publisher: Infogramei
Oistr: - > Gem Tactical Shooter Diitr: - > Gen: MMORPG
însoţi mai tot timpul. Dnir: B « t Dirtributirxi * £*n; Strategie

EL Wplembrle 1001
el mai dificil este s ă alegi
Din s e p t e m b r i e 2 0 0 2
M e r i t ă s ă j o c i o r i g i n a l e

!
SERIES
Throne o l Darkness Arcanum No O n e Lives Forever Jocuri legendare de la
Disponibile în magazinele specializate S l E R R A SI BLIZZARD
Pret de v â n z a r e
recomandai

Half Life Trlbes 2 Cataclysm Pharaoh Swal 3 Atlen vs. Predator Diablo Starcraft Warcraft 2
Elite Edilion Gold Edilion & Broodwar Baltle Net Edilion

Jocuri distribuile in R o m â n i a de Best Dislribulion SRL


Tel/lax: 021 345.55.05/06/07 e-mail: info@gameshop.ro
www.gameshop.ro www.sierra-online.co.uk www.blizzard.co.uk
12 NUMERE LA PRET DE II

UN JOC ORIGINAL GRATUIT


Toată f l o a r e a
cea v e s t i t ă
I m p e r i u l u i Roman

jgy cu m u l t ă vreme in u r m ă toate War), r e d u c â n d dramatic timpul dedicat


firmele de jocuri t r ă g e a u la xerox managementului resurselor si construirii
subiectul r ă z b o i u l u i mondial (in variantele c l ă d i r i l o r si r e n u n ţ â n d la camera l i b e r ă ,
"primul" sl ~cel de-al doilea") b o m b a r d â n d cei de la Pyro au creat un cadru propice
p i a ţ a cu titluri inspirate din "măreţul" pentru un joc ce va avea şanse de a
eveniment. Dar ca orice trend, si acesta a concura de la egal la egal cu Medieval:
fost pasager: in scurt timp subiectul a Total War, un alt t i t l u pe care noi cel
devenit desuet si creatorii de jocuri au p u ţ i n î l a ş t e p t ă m cu n e r ă b d a r e .
trecut la u r m ă t o a r e a idee: antichitatea ţ i Misiuni lungi cu mai multe c ă i de
r ă z b o a i e l e ei. Mare lucru nu s-a schimbat, rezolvare, asedii si asalturi de c e t ă ţ i sunt
pentru că Imperiul Roman a avut g r i j ă să alte puncte de interes care ar trebui să v ă
îţi d u c ă propriul r ă z b o i mondial a v â n t - l a - a t r a g ă c ă t r e Praetorians. In p r i v i n ţ a
lettre cu mult timp inainte ca Hitler să se graficii nu putem să ne p r o n u n ţ ă m î n c ă ,
nască. deoarece capturile de ecran sunt
Şi astfel au fost programate spre inconstante: unele dintre ele, mai ales
a p a r i ţ i e sau au a p ă r u t deja titluri ca cele care a c o p e r ă a c ţ i u n e a de la o
Legion, Against Rome, Celtic Kings st cu d i s t a n ţ ă s i g u r ă , sunt foarte p r o m i ţ ă t o a r e .
voia d u m n e a v o a s t r ă ultimul, dar nu cel Altele î n s ă , care surprind indeaproape
din u r m ă , Praetorians. c o n f r u n t ă r i l e , d e z v ă l u i e texturi ş t e r s e y
Jocul ceLor de ia Praetorians este ţ i personaje c o l ţ u r o a s e ţ i f ă r ă
cel mai p r o m i ţ ă t o r , pentru c ă o r i c â t Individualitate.
ne-am da s i l i n ţ a , nu putem să ne Cu toate acestea, jocul promite foarte
î n c h i p u i m cum creatorii Commandos ar mult si a ş t e p t ă m n e r ă b d ă t o r i să îl t e s t ă m
putea da g r e ţ î n domeniul care este î n t r - u n u i din numerele u r m ă t o a r e . P â n ă
punctul lor forte: tactica. atunci v â aducem l ă m u r i r i chiar de la
P l e c â n d de la principiul c o m a s ă r i i echipa p r o d u c ă t o a r e , î n t r - u n Interviu
u n i t ă ţ i l o r de a c e i a ş i t i p tn grupuri ce pot extensiv cu Javler Arevalo, lead designer
fi controlate mai uşor (ca î n Shogun: Total pentru proiectul Praetorians.

septembrie 2003
locuri
interviu

I L A N S
Format: PC • Producător: Pyro Studios • Publisher: Eldos • Distribuitor: Monostt • Apariţie: toamna 2002

XtremPC: De ce n(l ales numele "Praetorians" evidenţă aspectele militare, spre deosebire de
(Pretorienll - n.r.) p e n l r u acest Joc? banalul model dual management de
I n t e n ţ i o n a ţ i s i p u n e ţ i mal mult accentul pe resurse/luptă comun titlurilor RTS de până
romani? acum. Spionarea inamicului cu cercetaşi este
Javier Arevalo: Când am început să căutăm un un aspect cheie al acţiunii jocului,
nume potrivit, am descoperit destul de repede permiţându-vă să vă plănuiţi atacurile, în
că "Praetorians" avea două componente care opoziţie cu metoda obişnuită "adună cât mai
ne-au impresionat în mod plăcut: avea impact multe trupe si trimite-le la măcel".
şi în acelaji timp definea o perioadă istorică. Diversele tipuri de unităţi au diferiţi
Astfel e uşor pentru oricine să înţeleagă în parametri de mişcare si atac, ce sunt
final despre ce e vorba ih joc, credem noi. influenţaţi de terenul înconjurător si de

Javier Arevalo Cele mai multe dintre misiuni sunt


inspirate de bătălii reale şi episoade din
vizibilitate. Jucătorul va trebui să utilizeze ţl
să echilibreze toate aceste elemente în
Este liderul proiectului campaniile romane. De exemplu, există o momentul in care abordează confruntarea cu
Praetorians. împreună misiune în care Cezar a trimis o armată mică un inamic, dacă vrea să iasă învingător.
cu fratele său a creat şi rapidă printr-o trecătoare din munţii
jocurile "Stardust" şi Cevennes în timpul iernii, luând prin XPC: Am î n ţ e l e s d i n comunicatul de p r e s ă c ă
"Bronx" pentru surprindere galii aflaţi de partea cealaltă a tn "Praetorians" vom p e i r e c e mai p u t l n t i m p
calculatoarele munţilor. A fost cu adevărat o reuşită pe care construind c l ă d i r i si a d u n â n d resurse, dar c ă
compatibile Spectrum puţini ar fi crezut-o posibilă din cauza vremii [te de a l t ă p a r t f luptele vor dura mal mult
în anii '80, începând extrem de nefavorabile, dar Cezar a luat în d e c â t In mod o b i ş n u i t . De ce c r e d e ţ i ca
din 1995 a programat calcul această alternativă si a avut succes. în J u c ă t o r i i vor f i a t r a ş i de a c e a s t ă abordare?
jocul de curse 3D toate cazurile, am condensat durata reală a J.A: în momentul în care beneficiază de un
"Speed Haste", apoi a misiunilor sau am exagerat importanţa unor sistem complex de resurse, jocurile devin o
lucrat la "Co mm an dos: locaţii sau situaţii. Subliniez ideea că misiunile cursă pentru o confruntare economică, nu una
Behind Enemy Lines", a din Praetorians sunt "inspirate" de evenimente militară: cine are primul armata cea mal mare
fost Lead Programmer reale. câştigă. De aceea am simplificat partea de
pentru "NBA Inside resurse la minimul necesar: posibilitatea de a
Drive 2000" de la XPC: Prlji ce se va deosebi "Praetorians" de produce noi unităţi de tipul dorit. Pratorians
Microsoft si Technology alte Jocurj de strategie similare, ca "Legion" nu încearcă să conteste stilul RTS-uri lor
Lead pentru iau "Ago of Empires"? obişnuite, ci mai curând să ofere o nouă
"Commandos 2". J.A.: în "Praetorians" vrem să scoatem în experienţă, orientată pe conflictul propriu-zis.

septembrie 1002
jocuri
XPC: Ţ i n t i ţ i c ă t r e un HWfeime 3D? XPC: I n t e r f a ţ a pe care am vazut-o in c a p t u r i l e de ecran
re^vreun rol in ocupa aproape un sfert de ecran. Aduce vreo
î m b u n ă t ă ţ i r e i n t e r f e ţ e i RTS standard?
J.A. : Motorul jocului este In î n t r e g i m e 30, p e r m i ţ â n d J.A.: Am vrut să avem certitudinea c ă f u n c ţ i i l e i n t e r f e ţ e i
decoruri mai frumoase sl a n i m a ţ i i mai bune d e c â t tot ce vor putea f i recunoscute imediat de j u c ă t o r i i RTS
^ ţ i v ă z u t p â n ă acum Intr-un RTS. Suntem cu a d e v ă r a t e x p e r i m e n t a ţ i , dar vor f i t o t o d a t ă si pe î n ţ e l e s u l
m â n d r i de ce am r e u ş i t să r e a l i z ă m in a c e a s t ă p r i v i n ţ ă . novicilor. Avem grupuri de s e l e c ţ i e , un mfnimap, o p ţ i u n e
Terenul este un element cheie î n "Praetorians", din de command queuing - folosim numeroase elemente
loment ce d e t e r m i n ă abilitatea u n i t ă ţ i l o r de a se m i ş c a comune si altor RTS-uri, pentru c ă sunt utile şi au sens
de a vedea inamicul, şi chiar o f e r ă bonusuri (sau pentru j u c ă t o r ; nu vrem să r e i n v e n t ă m roata doar de
p e n a l i z ă r i i pentru d i s t a n ţ a de atac. Cu toate c ă avem un dragul o r i g i n a l i t ă ţ i i . Cu toate acestea, elementele
motor î n î n t r e g i m e 30, am ajuns la concluzia c ă j u c ă t o r i i respective sunt adaptate la specificul a c ţ i u n i i din
sunt d e z o r i e n t a ţ i atunci c â n d trebuie să m i ţ t e o c a m e r ă "Praetorians" si ne-am s t r ă d u i t să le facem pe c â t de
in s p a ţ i u l 3D, astfel î n c â t am limitat semnificativ accesibile şl Intuitive posibil. Scopul nostru final este ca
libertatea de m i ş c a r e a camerei. j u c ă t o r u l să nu remarce i n t e r f a ţ a şi i n t e r a c ţ i u n e a sa cu
jocul să fie c â t mal d i r e c t ă şi f l u i d ă cu p u t i n ţ ă . Filosofia
u n i t ă ţ i poale afişa pe ecran in n o a s t r ă este să f i m practici.
ţ ' m p m o î o r u i grafic? Poate f i n u m ă r u l u n i t ă ţ i l o r
_ - : : i ! t o strategie p o t r i v i t ă la un anumit
:
XPC: Firma Paradox nu a urmArlt deloc istoria
Imperiului Roman in "Lejlon". Jocul vostru va respecta
J.A.L Intr-un joc multiplayer cu S p a r t i c i p a n ţ i , n u m ă r u l mai mult realitatea istorica?
t o t a l al u n i t ă ţ i l o r poate d e p ă ş i c â t e v a m i i ; să s p e r ă m c ă
nu toate se vor confrunta î n a c e l a ş i loc " z â m b e t ş u g u b ă ţ "
Serios acum, nu am f ă c u t un calcul al n u m ă r u l u i
maxim de u n i t ă ţ i ce vor putea f i redate pe un sistem
mediu, dar fiecare j u c ă t o r va avea in subordine c â t e v a
sute de u n i t ă ţ i . Din fericire este simplu să c o n t r o l a ţ i un
n u m ă r mare de u n i t ă ţ i , m u l ţ u m i t ă faptului c ă sunt
organizate î n grupuri.
P u t e ţ i c â ş t i g a un joc cu o m a s ă c o v â r ş i t o a r e de
u n i t ă ţ i , nu e x i s t ă nici o î n d o i a l ă î n a c e a s t ă p r i v i n ţ ă , dar
p â n ă in momentul in care s-ar ajunge la un dezechilibru
a t â t de sever intre cele d o u ă p ă r ţ i implicate î n conflict,
majoritatea b ă t ă l i i l o r sl a c ţ i u n i l o r strategice trebuie să se
fi petrecut deja. Fiecare j u c ă t o r are c a p a c i t ă ţ i similare
de antrenare a trupelor, astfel î n c â t d a c ă un j u c ă t o r este
in stare să adune o a r m a t ă mai mare, î n s e a m n ă c ă a
f ă c u t ceva mai bine d e c â t a l ţ i i . F ă r ă numere
c o v â r ş i t o a r e , in majoritatea luptelor factorii decisivi sunt
spionarea a c ţ i u n i l o r inamicului, folosirea terenului In
favoarea ta ţ i maximizarea avantajelor f i e c ă r u i t i p de
unitate.
Exemple de strategii efective: distragerea inamicului
c ă t r e o g r u p ă de infanterie grea î n timp ce a t a c a ţ i cu
cavaleria flancul a r c a ş i l o r inamici poate f i o a c ţ i u n e
devastatoare chiar d a c ă s u n t e ţ i d e p ă ş i t numeric. Sau
atragerea cavaleriei inamice c ă t r e o p ă d u r e în care
p â n d e s c arcaşii v o ş t r i ascunşi în iarba î n a l t ă .

J.A.: Misiunile si designul u n i t ă ţ i l o r sunt inspirate de


evenimente reale. Sublimez din nou termenul "inspirate",
pentru c ă nu î n c e r c ă m să le recreem cu precizie. Am luat
elemente şi s i t u a ţ i i reale şi le-am ajustat creativ, le-am
scurtat şi le-am exagerat pentru a se potrivi cu stilul
a c ţ i u n i i pe care ne-o doream.

XPC: Ce ne p u t e ţ i spune despre " a b i l i t ă ţ i l e speciale"


ale u n i t ă ţ i l o r ?
J.A.: Fiecare tip de unitate are una sau mai muLte
a b i l i t ă ţ i speciale ce depind de stilul rasei din care face
parte. De exemplu, romanii au f o r m a ţ i i si arme avansate
(cum ar f i plasa (mobilizatoare a Gladiatorului), î n t i m p
ce barbarii au o unitate s p e c i a l ă , Hunter, s p e c i a l i z a t ă î n
abuscade din a s c u n z i ş u l p ă d u r i i . Egiptenii sunt foarte
^%Wm\\\\\\\\\\\

VW loptefTibHe ÎOOZ
locuri
interviu
Jl
mobili şi au si trupe puternice de suport la misiune să p o a t ă continua; In momentul in care au mai
d i s t a n t ă : arcaşii nubieni care trag cu s ă g e ţ i m u l t ă î n c r e d e r e in a b i l i t ă ţ i l e lor, pot juca misiunea pe un
o t r ă v i t e , War Charriots sau cavaleria p a r t h i a n ă nivel mat mare de dificultate. Pe l â n g ă campania single-
singurul t i p de unitate care poate ataca din player, e x i s t ă de asemenea misiunile multlplayer şi
mers|. modurile de sklrmtsh cu adversari c o n t r o l a ţ i de CPU pentru
un gameplay nelimitat.
XPC: Conflictele vor urma logica " p i a t r ă , h â r t i e ,
foarfece", cu u n i t ă ţ i l e cu r a z ă lunga fiind efective XPC: Avem vreo ş a n s ă de a juca cu galii ţ l egiptenii in
î m p o t r i v a cavaleriei, infanteria î m p o t r i v a lor şi campania slngle player? Dar in multlplayer?
cavaleria î m p o t r i v a infanteriei? J.A.: Pe m ă s u r ă ce misiuniie din campania single player se
J.A.: in "Praetorians", u n i t ă ţ i l e au n u m e r o ş i parametri d e s f ă ş o a r ă , j u c ă t o r u l va trebui uneori să lupte î m p o t r i v a
care le a f e c t e a z ă p e r f o r m a n ţ e l e in l u p t ă . Avariile pe f o r ţ e l o r c i v i l i z a ţ i i l o r inamice, iar alteori să se alieze cu
care le fac cu atacul la d i s t a n ţ ă ţ i d i s t a n ţ a până la unele dintre ele, sau chiar să lupte î m p o t r i v a rebeliunii
care pot să atace, damage-ul melee, abilitatea s t â r n i t e de Pompei In r â n d u l armatei romane. Toate cele
de a se deplasa pe anumite tipuri de teren trei c i v i l i z a ţ i i vor putea f i selectate î n modul multlplayer.
( a p ă , p ă d u r e } , a b i l i t ă ţ i l e speciale,
t o ţ i a c e ş t i factori a f e c t e a z ă modul XPC: Ce moduri multlplayer vom avea la d i s p o z i ţ i e ?
în care o unitate poate f l f o l o s i t ă J.A.: Jocul va suporta p â n ă la 8 j u c ă t o r i î n t r - u n joc online,
cel mai bine î n t r - o a n u m i t ă Internet sau LAN. Tipurile de joc multiplayer sunt in mare
s i t u a ţ i e . P l ă n u i r e a unei strategii parte cele clasice, i n c l u z â n d c o n f r u n t ă r i pe echipe sau
b a z a t ă pe contrabalansarea unui individuale. Cu toate acestea, noi am scoate î n e v i d e n ţ ă
tip de unitate cu altul nu î n s e a m n ă c o n f r u n t ă r i l e 2 la 2, deoarece din e x p e r i e n ţ e l e noastre
mai mult de 20% din p o s i b i l i t ă ţ i l e sunt de departe cele mai interesante, d a t o r i t ă
tactice pe care le poate oferi o o p o r t u n i t ă ţ i l o r de coordonare a atacului ţ i a p ă r ă r i i , sau de
a r m a t ă in Praetorians. a ajuta un camarad la ananghie.
De exemplu, să zicem c ă Modul sklrmish este identic cu modul multiplayer, cu
a r c a ş i i ar putea decima o t r u p ă e x c e p ţ i a faptului c ă t o ţ i c e i l a l ţ i o p o n e n ţ i sau coechipieri
de cavalerie, Insă d a c ă trupa de sunt c o n t r o l a ţ i de CPU. J u c ă t o r i Al pot f l a d ă u g a ţ i însă ţ i In
cavalerie nu are nici un meciurile m u l t î p l a y e r i î n care p a r t i c i p ă j u c ă t o r i umani.
obstacol î n calea c ă t r e a r c a ş i ,
s i t u a ţ i a se poate inversa. D a c ă o XPC: Ce v ă a ş t e p t a ţ i ci var aprecia cel mal mult
t r u p ă de suliţaşi îi p r o t e j e a z ă pe J u c ă t o r i i la "Praetorians"?
a r c a ţ i î n s ă , cavaleria va avea mari J.A.: Credem c ă am avut succes î n dezvoltarea unui
probleme. P u t e ţ i t r i m i t e insă o concept inovator pentru designul jocului. P u n â n d accentul
f o r m a ţ i e t i p "broască ţ e s t o a s ă " pe c o n f r u n t ă r i l e militare î n detrimentul
î m p o t r i v a sul! ţ a si lor in timp ce micro management ului resurselor am creat un nou t i p de
cavaleria c r e e a z ă probleme pe flancul joc ţ i credem c ă aceasta este d i r e c ţ i a pe care o vor urma
a r c a ş i l o r , şl inamicul ar face bine s ă pe viitor jocurile de strategie. î n a c e l a ş i timp, i n t e r f a ţ a şi
se r e t r a g ă . Sau ar putea folosi o u n i t ă ţ i l e din "Praetorians" ar trebui să p a r ă imediat
m a ş i n ă r i e de r ă z b o i pentru a distruge familiare o r i c ă r u i j u c ă t o r , ceea ce va permite o acomodare
f o r m a ţ i a t i p "broască ţ e s t o a s ă " de la extrem de r a p i d ă cu lupta şi conceptele tactice ale jocului.
d i s t a n ţ ă . Cavaleria s-ar putea g r ă b i să Apoi ne putem l ă u d a cu asediile de f o r t ă r e ţ e şi
d i s t r u g ă m a ş i n ă r i a de r ă z b o i , d a c ă asalturile. Este o z o n ă c o n c e p t u a l ă ce abia a î n c e p u t să fie
c e r c e t a ş i ! proprii ar f i descoperit-o î n a t i n s ă de RTS-urile recente. F o r t ă r e ţ e l e din "Praetorians"
misiunea tor de spionaj. i n t i m i d e a z ă prin imensitatea lor, dar, in termeni practici,
Cred c ă a ţ i î n ţ e l e s ideea: a d e v ă r a t a i n o v a ţ i e a fost transformarea zidurilor
angajamente t i p de unitate la t i p de f o r t ă r e ţ e l o r î n c â m p u r i de l u p t ă , tn cele mai multe cazuri
unitate nu sunt foarte Interesante, zidul f o r t ă r e ţ e i este locul î n care se decide un asalt,
dar c o m b i n â n d f o r ţ e l e şi folosind cucerind şi m e n ţ i n â n d s u p r e m a ţ i a asupra unui s p a ţ i u vital.
avantajele terenului, n u m ă r u l şi Trimiterea trupelor cu un turn de asalt la atac este o
complexitatea alternativelor intr-o p r i v e l i ş t e ce vS va s t â r n i a d m i r a ţ i a , chiar d a c ă p u ţ i n mal
luptă creşte exponenţial. t â r z i u turnul se va p r ă b u ş i î n f l ă c ă r i , mistuit de s ă g e ţ i l e
aprinse ale a p ă r ă t o r i l o r .
XPC: La cate misiuni ne p u t e m
aştepta? i XPC: La ce d a t â de lansare p u t e m spera?
J.A.: Jocul Include 24 de misiuni J.A.: Din moment ce ne dorim o lansare s i m u l t a n ă pe
single-player, cu obiective principale î n t r e g u l mapamond, suntem siguri c ă Eidos va a n u n ţ a
şi obiective secundare. Unele dintre a c e a s t ă d a t ă foarte
ele se r e z u m ă la eliminarea tuturor curând.
trupelor inamice, in t i m p ce in altele
evitarea conflictului direct este cea
mai b u n ă s o l u ţ i e . Nivelul de
dificultate poate f i setat pentru
flecare misiune î n parte,
p e r m i ţ â n d astfel
E*A - j u c ă t o r i l o r care se
"blochează" la o
| Format: PC • Producător; Pyro Studios' Publisher: Eidos Interactive • Apariţie: vara 2003

p e r i o a d ă in care majoritatea Mediul î n c o n j u r ă t o r va avea mat mare


INTR-0 jocurilor de s t r a t e g i e / t a c t i c ă î n i m p o r t a n ţ ă asupra a c ţ i u n i i , inamicii a c ţ i o n â n d
timp real luau calea graficii 3D, Commandos a ales diferit in f u n c ţ i e de c i r c u m s t a n ţ e , in plus, a c e ş t i a
sâ î n o a t e î m p o t r i v a curentului ţ i a fost unul dintre vor f l ceva mai v a r i a ţ i ca dificultate: a g e n ţ i
putinele jocuri care a reuşit sâ c â ţ t i g e f a i m ă Gestapo, s o l d a ţ i SS, patrule de asalt ţ i chiar ceva
i n t e r n a ţ i o n a l ă , a d u n â n d milioane de fani. similar level boss-ilor din alte jocuri.
Commandos 2 a fost a ş t e p t a t cu o n e r ă b d a r e f e b r i l ă S p e r ă m c ă acest lucru nu va transforma jocul
5i a fost un succes n e c o n d i ţ i o n a t . Era de a ş t e p t a t ca
Eidos să continue a c e a s t ă serie r e m a r c a b i l ă şi i a t ă
î n t r - u n arcade, mai ales c ă echipa de la Pyro a
declarat c ă î n urma p l â n g e r i l o r celor care au
Faţa a s c u n s ă
c ă primele i n f o r m a ţ i i despre Commandos 3 au considerat Commandos 2 prea complicat, vor a războiului
î n c e p u t să se strecoare pe Internet. S c h i m b ă r i l e simplifica mult a c ţ i u n e a din Commandos 3,
sunt numeroase, chiar d a c ă noul t i t l u va f i realizat c o m p l e t â n d - o cu numeroase tutoriale.
de echipa mai t r a d i ţ i o n a l ă care a lucrat la Behind Partea de multiplayer va d e p ă ş i g r a n i ţ a
Enemy Lines, nu de cea care a creat Commandos 2. cooperativului ţ i va intra in f o r ţ ă In zona
Commandos 3 va f l mult mal orientat pe c o m p e t i t i v ă : este p r e v ă z u t cu certitudine un mod
poveste, mai dinamic, mai variat ţ i va r e n u n ţ a la Deathmatch, dar să nu v ă m i r a ţ i d a c ă v e ţ i descoperi
misiunile disparate î n favoarea unei a b o r d ă r i de t i p şi un mod Capture the Flag.
campanie, cu l e g ă t u r ă î n t r e o misiune ţ i alta. M ă r t u r i s i m c ă deja ne-am apucat să
Personajele vor f i a c e l e a ş i ţ a s e din Commandos 2, r e j u c ă m misiunile din Commandos 2
p r o d u c ă t o r i i a l e g â n d să le doteze pe acestea cu pentru ca toate aceste n o u t ă ţ i au
a b i l i t ă ţ i noi d e c â t să mai i n t r o d u c ă personaje in f ă c u t ca a ş t e p t a r e a de un an p â n ă
plus. Jocul va f i î m p ă r ţ i t in trei povesti/campanii in vara lui 2003 să ni se p a r ă foarte
separate: prima va avea loc in Stalingrad, a doua se lunga.
va d e s f ă ş u r a a t â t î n F r a n ţ a c â t ţ i î n Germania (cu o
m i c ă Incursiune î n sediul Gestapo din Berlin), iar
cea de-a treia va reedita celebra debarcare pe plaja
din Normandia, c o n t i n u â n d cu alte evenimente din
preajma D-Oay, ziua cea mai l u n g ă . Unele dintre
evenimentele din joc vor f l inspirate din filme de
r ă z b o i mal mult sau mai p u ţ i n celebre: de exemplu,
o misiune în care va trebui să î l e l i m i n a ţ i pe cel mai
periculos lunetist al armatei germane, î n Stalingrad.
R e c u n o a ş t e cineva apropo-ul la Enemy of the Gates?
Motorul va f i la fel de 2D ca sl p â n ă acum,
p r o d u c ă t o r i i r e f u z â n d să ia î n d i s c u ţ i e trecerea la un
mediu 3D, atitudine m o t i v a t ă de imposibilitatea
p ă s t r ă r i i nivelului de detaliu ce este parte din
farmecul seriei Commandos, Dar î m b u n ă t ă ţ i r i vor
exista cu s i g u r a n ţ ă , mai ales la nivelul sistemului de
particule, ce va f i folosit pentru a reda explozii mai
realiste si efecte meteorogice: z ă p a d ă , ploaie, etc.
Trenurile î n m i ţ c a r e din Commandos 2 vor f i
completate de avioane z b u r â n d la f i r u l ierbii sau
p r ă b u ş i n d u - s e î n picaj.

ffl
iflpEtmbrle 2002
locuri . I
prima Impresie

sau pentru a-i nimici pe pe Internet.


inamici. Pe l â n g ă zepeline Libertatea de m i ş c a r e î n
şi bipiane mai a v e ţ i şi arhipelagul de insule plutitoare,
o p ţ i u n e a de a echipa a c ţ i u n e a v a r i a t ă ţ i grafica de u l t i m ă
o i n s u l ă cu elice şi g e n e r a ţ i e sunt trei argumente serioase
a o folosi ca pe pentru a a ş t e p t a cu n e r ă b d a r e a p a r i ţ i a
un jocului la s f â r ş i t u l acestui an. Oricum,
pentru a ne deschide apetitul pentru
1: ceea ce u r m e a z ă , î n c e p â n d cu 1
septembrie, vom avea la d i s p o z i ţ i e un
vehicul demo.
o a r ă c â n d am î n t â l n i t ' ceva mai lent, însă mult
numele de Radon Labs a i rezistent.

"
fost atunci c â n d am prezentat Nebula Device, Deşi practic
un motor grafic performant şi oferit gratuit de rU J a c ţ i u n e a este c e n t r a t ă in
firma g e r m a n ă oricui voia să îl f o l o s e a s c ă pentru j u r u l personajului principal,
crearea unui joc. P e r f o r m a n ţ e l e Nebula Device erau p u t e ţ i beneficia de turele
ilustrate destul de elocvent de c â t e v a capturi de automate şi de p i l o ţ i Al pentru
ecran din Project Nomads, jocul pe care îl aveau î n vehiculele aeriene şi terestre î n timpul
lucru cei de la Radon Labs. bătăliilor. O d a t ă terminate cele 8
De atunci a trecut mai mult de j u m ă t a t e de misiuni principale, î m p ă n a t e cu o
an, Iar Project Momads a evoluat dincolo de orice puzderie de submisiuni, p u t e ţ i trece ia
a ş t e p t ă r i şi a c ă p ă t a t si un publisher: compania jocul multiplayer, ce permite
g e r m a n ă CDV. Capturile de ecran din varianta alpha c o n f r u n t ă r i de 8 j u c ă t o r i , î n r e ţ e a sau
a jocului p o r t r e t i z e a z ă o lume stranie şi
f a s c i n a n t ă : insule suspendate, de o pustietate
d e ş e r t l c ă sau acoperite de v e g e t a ţ i e si c l ă d i r i
misterioase, plutind î n d e r i v ă î n h ă u l unui cer
colorat in roşu aprins de amurg sau scufundat

P R O J E C T
intr-un maro tern de nori p r ă f o ş i .
Aceasta este lumea Nomazilor sau ce a mai
r ă m a s din ea î n urma unei teribile catastrofe ce
le-a f ă c u t f ă r â m e planeta n a t a l ă .
J u c ă t o r u l va putea intra in rolul unuia dintre
cele t r e i personaje care au s u p r a v i e ţ u i t
cataclismului: misterioasa Susie, i s t e ţ u l John sau
ACTION/
N O M A D S
puternicul Goliath. Misiunea f i n a l ă este a c e e a ş i ,
indiferent de alegerea pe care o f a c e ţ i : g ă s i r e a şi
pedepsirea celor responsabili de distrugerea lumii,
ADVENTURE
indiferent de ce obstacole v-ar a p ă r e a î n cale.
Evident, a b i l i t ă ţ i l e diferite ale personajelor vor
i n f l u e n ţ a drumul pe care î l v e ţ i urma c ă t r e victorie. Acţiune şi aventură l a superlativ
R e ţ e t a nu este deloc o r i g i n a l ă însă modul î n
I Formai: PC • Producalor: Radon Labs • Publisher: CDV . Apariţie iarna 2002 '•
care este pusă î n p r a c t i c ă ne face să credem c ă am
putea avea de-a face cu un succes. Designul
personajelor principale si al universului jocului este
un amestec apetisant de benzi desenate Marvel si
concepte steampunk, reprezentate 3D excelent de
motorul Nebuia Device. Realismul lumii este
completat de efecte meteorologice: soare, ploaie,
f u r t u n ă , ciclu zi-noapte, nimic nu a fost l ă s a t
deoparte. Şi asta nu este nimic. A ş t e p t a ţ i doar să
v e d e ţ i efectele speciale pentru v r ă j i l e
personajelor: mingi de foc, fulgere globulare şi
tornade, în n u m ă r total de şase pentru fiecare
erou.
Mecanica p r o p r i u - z i s ă a jocului promite să nu
p l i c t i s e a s c ă prin varietatea sa: v ă v e ţ i petrece
t i m p u l a t â t pe insule, construind c l ă d i r i şi
c o n s o l i d â n d a p ă r a r e a , c â t şi î n zbor, pentru a
explora lumea î n c o n j u r ă t o a r e î n c ă u t a r e de resurse
Al doilea
război,
mondial
ca sursă
universală
de
inspiraţie

MIRAGE
Media nu a a b i l i t ă ţ i , ca î n orice RPG ce se
r ă m a s in r e s p e c t ă . î n a c e l a ş i spirit, avem
istorie d e c â t prin Mortyr, un FPS ce de-a face şl cu trei clase: thief,
f ă c e a trimitere la Wolfenstein 3D ţ i strongman şi Intellectual, ale c ă r o r
care nu a avut d e c â t un succes de caracteristici de b a z ă ar trebui să
casă î n Germania. D u p ă ce au v ă fie evidente.
r e n u n ţ a t (din fericire} la A c ţ i u n e a p r o p r i u - z i s ă poate f i
producerea unei c o n t i n u ă r i pentru î m p ă r ţ i t ă Sn d o u ă faze distincte:
Mortyr, cei de la Mirage Media au prima este cea î n care
decis să nu i r o s e a s c ă timpul i n t e r a c ţ i o n a ţ i cu mediul, d i s c u t â n d
petrecut pentru documentare şi cu NPC-urile sau e x a m i n â n d
adunare de materiale despre al o p ţ i u n i l e disponibile pentru
doilea r ă z b o i mondial. Astfel a luat obiectele ce pot f i utilizate,
n a ş t e r e proiectul Another War, un o p ţ i u n i ce apar In meniul click
RPG nu tocmai clasic, cu unele dreapta. Cea de-a doua f a z ă , de
•• •: fin.il m u l p B r r i l -eigrit: >/
accente umoristice. l u p t ă p r o p r i u - z i s â , ar trebui să v ă
Deşi ne-am s ă t u r a t de al doilea fie si mai f a m i l i a r ă , î n c a d r â n d u - s e
r ă z b o i mondial ca de mere î n categoria "point&click". Singura
p ă d u r e ţ e , unghiul de abordare al d i f e r e n ţ ă f a ţ ă de stilul hack&slash
firmei germane ni s-a p ă r u t t o t u ş i din Diablo este c ă î n Another War
suficient de original: personajul majoritatea armelor vor permite
principal nu este un soldat, Ci un atacul de la d i s t a n ţ ă . Vom avea
aventurier construit pe tiparul de-a face cu pistoale, mitraliere,
Indiana Jones, şi nu are de g â n d să p u ş t i cu l u n e t ă si grenade, toate
r ă s t o a r n e soarta r ă z b o i u l u i de unul modelate fidel corespondentelor
singur. Nici î m p r e u n ă cu a l ţ i i . Ba din muzeele de a n t i c h i t ă ţ i . Desigur
chiar I n t e n ţ i o n e a z ă să se ţ i n ă c â t c ă anumite i n s t a n ţ e cum ar f i de
mai departe de r ă z b o i posibil. F ă r ă exemplu "shotgun of luck , care are J

l o i A < - n m i r v l i r t , |hr» » i » a i n n w % '•"


prea mult succes, d u p ă cum era de nevoie de Intelllgence 2 pentru a f i .1ur>r r - n » I Mbj|

aşteptat. folosit, vi se vor p ă r e a hilare f ă r ă I w l l k i 1} ( mţ p l a l r - d ţ r i


P i h * W*BK\ Waiihr --L
Eroul nostru este chemat î n ca p r o d u c ă t o r i i să f i i n t e n ţ i o n a t H M Klln
dvrfiill.F BJIP
F r a n ţ a , unde anticarul Pierre acest lucru. Dar asta nu scade din h i - n t i l r r b r i " . 4r.âlTy i A. ImHlIţi-i.c r - ]
Ltak * l
(Petre pe limba n o a s t r ă ) i i va originalitatea jocului. Ba chiar ni Tu n i t ,vt
î n c r e d i n ţ a secretul periculos al se pare mai atractiv asa.
unei h ă r ţ i codificate, pe care un Deşi jocul a fost terminat î n
o f i ţ e r german i-a cerut să o aprilie şi trimis distribuitorului
evalueze. Lucru ce nu i i va folosi doar o l u n ă mai t â r z i u , alegerea
foarte mult pe termen scurt, neinspirata a firmei de d i s t r i b u ţ i e
pentru c ă va f i luat prizonier de (cine a auzit de Cenega?) a f ă c u t
Gestapo, temutul serviciu secret ca el să nu a j u n g ă î n c ă in America,
german. unde este programat să a p a r ă î n
Crearea personajului se face septembrie. De a l t f e l , el nu a fost
prin distribuirea de puncte unor Incâ distribuit nici in Europa.

m s e p l c m b r l i 2002
jocuri
prima impresie

1 • • • ii '
;

R O B I N HOOD
THE LEGEND OF
SHERWOOD
| Rmrriiţ- PC • hi'-.V:- ,i!nr Spellbound • i'u|.HIi' i Stratejy First • . , , i , .. primăvara 2003

Un erou romantic şi o poveste


plină de savoare se transformă
intr-un joc captivant
că apariţia
SPERĂM
confiscate de ş e r i f u l din cuiburi de
Itii Kevin Nottingham. Se r e f u g i a z ă î n codrul viespi. Will Scarlet
Costner î n rolul p r i n ţ u l u i h o ţ i l o r Sherwood şi trece la planul B - se poate proteja de s ă g e ţ i cu
nu v-a stricat pentru totdeauna "fur de la b o g a ţ i şi dau la s ă r a c i , scutul şl poate folosi o c a t a p u l t ă
imaginea pe care v-o f ă c u s e ţ i î n pentru c ă viceversa e ceva mai pentru a intra î n c e t ă ţ i . Stutely,
c o p i l ă r i e despre eroul din greu". Tot jefuind convoaiele un prieten al lut Robin pe care
Sherwood şi c ă mai e x i s t ă printre regelui, Robin d ă peste Lady istoria l a dat u i t ă r i i , se pare, are
voi c â ţ i v a care îşi mai aduc aminte Marian de care se î n d r ă g o s t e ş t e drept a r m ă o t o p o r i ş c ă şi este
şi de carte. Sau chiar de mult mai ireversibil, şi de la care a f l ă singurul In a f a r ă de p ă r i n t e l e Tuck
carismatlcul Errol Flynn şi planurile p r i n ţ u l u i John de a nu care poate lega adversarii
aventurile sale alb-negru. Asta p l ă t i r ă s c u m p ă r a r e a lui Richard inconştienţi.
pentru c ă cei de la Spellbound I n i m ă de Leu, ţ i n u t ostatic î n Pe l â n g ă cei sase eroi mai sunt
Interactive, c u n o s c u ţ i pentru Austria. Evident c ă va decide să îl disponibile si cinci tipuri de "merry
"Desperados", o c l o n ă de r ă s c u m p e r e personal a d u n â n d men", s o l d a ţ i cu a b i l i t ă ţ i limitate
Commandos cu cowboy şi alte avere de ia b o g ă t a ş i i din o r a ş e a c ă r o r moarte nu este
elemente tematice din Vestul î m p r ă ş t i a t e î n î n t r e a g a Anglie: ireparabilă.
S ă l b a t i c , se p r e g ă t e s c să ne ofere Leicester, Lincoln, Derby, Rezultatul final este un joc
un t i t l u bazat pe presupusele Nottinghham si York. Desigur, nu tactic î n stilul Commandos, cu o
aventuri ale celebrului Robin de trebuie să u i t ă m de drumurile din g r a f i c ă aproape la f e l de d e t a l i a t ă
Locksley. codrul Sherwood. Ne sunt promise ca a acestuia, î n mod d a r cu un
Construit pe bazele Iul 40 de misiuni cu obiective variate pas î n a i n t e a lui Desperados,
Desperados, Robin Hood: The IJnfiltration and Robbery, Castle
Legend of Sherwood este t o t u ş i Attack şi Ambush) pe care va
mai mult d e c â t clona unei clone, trebui să le î n d e p l i n i ţ i folosind
a s p i r â n d la originalitate prin mai a b i l i t ă ţ i l e speciale ale f i e c ă r u i
multe elemente d e c â t povestea cu personaj care se va a l ă t u r a
t e n t ă m e d i e v a l ă . Cel p u ţ i n aşa "trupei vesele" conduse de Robin.
a f i r m ă p r o d u c ă t o r i i , a d u c â n d ca Robin Hood este cel mai
argumente a d â n c i m e a t a c t i c ă a versatil l u p t ă t o r , p u t â n d alege
jocului g e n e r a t ă de i n e x i s t e n ţ a dintre b â t ă , sabie şi arc atunci
armelor de foc î n acea p e r i o a d ă , c â n d e vorba de l u p t ă , se poate
ceea ce va duce la o cu t o t u l a l t ă c ă ţ ă r a şi poate sări peste
abordare a a c ţ i u n i i . V e ţ i avea la obstacole si poate atrage inamicii
d i s p o z i ţ i e arcuri pentru atacul la în c a p c a n ă a r u n c â n d pungi cu
d i s t a n ţ ă , f i r e ş t e , dar şl "arme" bani. Lady Marian se d e s c u r c ă şi
mai ciudate cum ar f i cuiburi de ea cu sabia şi arcul, se pricepe la
viespi. dat primul ajutor şi poate f i
C â t despre personaje şi f o l o s i t ă pentru r e c u n o a ş t e r e sau
a c ţ i u n e acestea ar trebui sâ v ă fie spionaj. "Micul" John poate f l
cufioscute indiferent d a c ă s u n t e ţ i folosit ca s c a r ă u m a n ă , a j u t â n d u - i
fani MTV sau ş o a r e c i de b i b l i o t e c ă . pe c e i l a l ţ i să se c a ţ e r e pe ziduri.
Sau ambele. î n t o r s din cruciade, P ă r i n t e l e fuck îşi poate n ă u c i
Robin a f l ă c ă t a t ă l s ă u a murit şi adversarii cu m ă c i u c a , îi poate
c ă p r o p r i e t ă ţ i l e f-au fost î m b ă t a sau^poate arunca î n ei cu
PC • UbiSoft • UbiSoft • noiembrie 2002

A c e e a ş i savoare,
i n t r - o nouă prezentare
descurcarea pe cont propriu fiind un bonus nesperat.
Veştile proaste sunt că nici de data aceasta
personajele nu pot să sară, iar viteza lor de
deplasare va fl suficient de mică încât cei obişnuiţi
cu un ritm mai alert din jocuri gen Quake sau
CounterStriXe să devină Iritaţi in scurt timp. Dar nu
putem să a c u z ă m Raven Shield pentru asta; in fond
întreaga serie Rainbow Six este construită pe
anticiparea luptei, nu pe lupta propriu-zlsă. Când
reuşeşti s i omori un adversar în multiplayer,
descătuşarea tensiunii aduce o satisfacţie mult mai
mare decât in CounterStrike, de exemplu, lucru care
ne-a atras încă de la bun început la Rainbow Six.
Misiunile cooperative vor f i la fel de antrenante ca şi
până acum, deoarece ca şi in restul seriei, Inamici
vor fl plasaţi destul de aleator î n cadrul
nivelurilor. Categorisit de producători ca
leneraţia a doua de Rainbow Six,
Raven Shield ne va bucura destul
de c u r â n d cu p r e z e n ţ a , iar noi i l
aşteptăm cu nerăbdare

CREDEM
că ştiţi cu toţii deja p ă r e r e a de a trage prin p e r e ţ i , o p ţ i u n e nedisimulată.
noastră despre Tom Clancy. a u g m e n t a t ă de un senzor cu
De asemenea, sperăm c ă măcar a ţ i auzit, dacă nu aţi infraroşii, care credem noi că
jucat, de cel puţin unul dintre jocurile din seria va fi foarte atractiv pentru
Rainbow Six. Şi dacă v ă interesează cât de cât jucători.

R-i
subiectul, trebuie să ştiţi că cel mai recent titlu din Cea mai importantă schimbare
serie, incâ în producţie şi aşteptat cu nerăbdare de din punctul nostru de vedere o
fani, este Raven ShieLd, o nouă serie de aventuri r e p r e z i n t ă faptul că faza de planificare
anti-teroriste internaţionale, construit pe baza unui nu mai este o necesitate: Raven Shield se va
nou scenariu stil tehno-thriller istorisit de, aţi ghicit, plasa undeva între recentul Sum of AU Fears (in care
mat sus numitul Tom Clancy. t r e c e a ţ i direct la a c ţ i u n e , fără planuri preliminare)
Jocul beneficiază de cea mai nouă versiune a şi Rogue Spear, in care planificarea tactică era
motorului de Un real, deci cel puţin din punct de esenţială pentru succesul misiunilor, in Raven Shield,
vedere al graficii se poate spune cu certitudine c ă ea a devenit opţională: Jucătorii mai nerăbdători '
va depăşi titlurile precedente. Realismul mediilor de (printre care ne n u m ă r ă m şl noi] vor putea aborda
joc va f l pe măsura realismului personajelor, şi In direct misiunea dacă doresc, cu o echipă gata
capturile de ecran acestea par desprinse dintr-un f ă c u t ă , iar fanii pregătirii minuţioase vor avea
film de a c ţ i u n e . Motorul grafic a fost folosit si alternativa de a îşi selecta in cunoştinţă de cauză
pentru a creste realismul acţiunii propriu-zise: membrii echipei, de a analiza toate aspectele
flashbang-urlle vor produce pe lângă binecunoscuta misiunii şi de a planifica flecare pas prin intermediul
s t r ă f u l g e r a r e albă si un efect vizual dezorientam unui sistem de waypoint-url mult mai intuitive, ce
(însoţit de un uruit constant in urechi, ca In pot fi configurate individual dintr-un meniu, cu
America s Army), iar grenadele cu gaz lacrimogen v ă dick-dreapta.
vor crea probleme printr-un blur ce va estompa Coechipierii vor fi Controlaţi prin intermediul
c â m p u l vizual şi o simulare a clipitului des pentru a opţiunilor dintr-un meniu de tip r o z e t â , asemănător
alunga lacrimile. Asta dacă nu ştiţi să aruncaţi cD ele cu cel din Neverwinter Nights, si vor beneficia de un
în inamici şi v ă creaţi singuri necazuri. De Al î m b u n ă t ă ţ i t . Presupunem că măcar vor reuşi să îi
asemenea, motorul de Unreal va aduce posibilitatea facă sâ nu mai pună Jucătorului beţe în roate,

Septembrie 2 0 0 1
B A N D L T S
HOENIX RISING
| r i t m u l : PC • Pforim.Jiur. Grln • i'i • i l i . i . - i . N/A • A | „ m i r ; - : sfârşitul ZOOZ

Acţiune cu maşini i n
FIRMA
suedeză Grin ne-a stârnit acum
ceva timp speranţele cu
Balistics, un simulator de curse cu motociclete
tradiţia Interstate '76
futuriste si grafică spectaculoasă. Acest titlu, deşi Wolfpack, construiţi pe principiul antitezei:
p r o m i ţ ă t o r la prima vedere, nu s-a ridicat ia Fennec este şofer şi strateg, pe când Rewdolf este
înălţimea aşteptătorilor, de-abia reuşind cu greu să însărcinat cu armele, gata să tragă la prima
se desprindă de marea masă a locurilor mediocre, provocare, limbut si nu foarte inteligent. Cei doi
ceea ce ne face să t r a t ă m cu precauţie noul lor ne vor bucura urechile cu amuzante discuţii in
proiect -Bandits: Phoenix Rising. contradictoriu, se pare, deşi nu ii vom vedea
Conceptul unei lumi post apocaliptice, cu propriu-zls, închişi fiind în carapacea maşinii. De
peisaje aride sau î n g h e ţ a t e în care bande de la furtul unui alambic pentru distilat băutură din
nelegiuiţi îsi fac de cap confruntându-se in maşini suc de cactus de la banda rivală Flaming
blindate nu poate să nu v ă aducă aminte de Pumpkins, cei doi 5! amicii lor vor ajunge pe
interstate 76, un joc apărut acum 5 ani, dar care parcursul misiunilor în mijlocul unui conflict in
îşi mai păstrează savoarea si In ziua de astăzi. E
drept că î n Interstate nu vedeai decât deşert, iar
'care nu au a l i a ţ i , ci doar duşmani.
Jocurile verii 2002!
Echiparea vehiculului cu arme potrivite din
maşinile erau în mare parte clasice, pe când în
cele 13 disponibile va f l esenţială pentru unele
Bandits peisajul mai v a r i a z ă , iar vehiculele sunt
misiuni. Veţi avea de ales dintre mitraliere,
construite din resturi demne de cimitirul de
shotguns, mini-tunurl, lansatoare de rachete, mine
maşini, chiar dacă armamentul este la fel de
de teren si chiar puşti cu l u n e t ă , pe care le v e ţ i
redutabil ca cel din Interstate, dacă nu şi mai ş i .
putea aranja pe unul dintre cele peste 20 de
vehicule disponibile in Bandits. Simularea Coi
Motorul grafic ce stă la baza jocului este o
versiune puţin modificată a celui din Balllstics, dar vehiculelor este foarte precisă, suspensiile
acest lucru nu este un aspect negativ, ba chfar r e a c ţ i o n â n d chiar şi la cele mai mid hapuri ale Pentru lista completă puteţi suna la
d i m p o t r i v ă : e x c e p t â n d ariditatea necesară a terenului, care poate deveni foarte accidentat
peisajelor, jocul va arăta foarte bine dacă este să după o luptă de d u r a t ă , exploziile lăsând cratere tel: 3306352; 3302375; 3304580;
j u d e c ă m după capturile de ecran preliminare. care pot r ă s t u r n a o maşină mai uşoară.
tel/fax: 3306351
Tehnologia Transform&Lighting va fi folosită la
Un ultim aspect interesant este jocul
î n t r e g u l ei potenţial, iar pentru cei care dispun de e-mail: monosit@rdsnet.ro
multiplayer pe echipe, care ar putea acapara
Matrox Parhelia este disponibilă şi opţiunea de
surround gaming, pe trei monitoare simultan. Deşi
numeroşi j u c ă t o r i dacă se va dovedi cel puţin la www.monosit.ro
fel de antrenant ca cel din Interstate 76.
nu credem că sunt foarte mulţi cei cu astfel de
Jocul este terminat şi nu aşteaptă decât un Comenzile de pe site beneficiază de
posibllftăti.
publisher pentru Statele Unite, în Europa urmând 5% discount VA
Povestea are un farmec bizar, desprinsă parcă să fie distribuit de Pal Vision. Data de apariţie
din seria Mad Max, Eroii sunt doi bandiţi pe nume este stabilită pentru octombrie 2002 si se pare că Ne puteţi vizita şi în
Fennec si Rewdalf, căpeteniile oficiale ale bandei va fl r e s p e c t a t ă .
Splaiul Unirii 4, Bl. B3, Sc. 2, Ap. 10
(blocul Sitraco Center din Piaţa Unirii)
FINAL APOTEOTIC
MACREADY: Poate că n-ar trebu
supravieţuim amândoi.
CHILDS (resemnat): D a c ă î n c ă rr
esti suspicios, hai să mai facem
d a t ă testul de s â n g e .
MACREADY (rezonabil): Chiar da
am avea vreo s u r p r i z ă unul pent
altul, nu suntem oricum î n situa
în care să ne putem a p ă r a î n vre
fel. (resemnat) Joci şah?
Se privesc pentru o c l i p ă . Childs
a ş e a z ă cu greu î n f a ţ a lui MacRe
CHILDS: Se pare c ă o sâ î n v ă ţ .
MacReady z â m b e ş t e ţ i îi î n t i n d e
sticla de whisky lui Childs. Child
î n t o a r c e z â m b e t u l ; i trage un g â
z d r a v ă n . A f a r ă in noapte, focul î
m o c n e ş t e . T ă c i u n i aprinşi dânsei
în noapte p u r t a ţ i de v â n t u l care
ş u i e r ă lugubru {finalul scenariuli
k "The T h î n g " ) .

P R E Ţ : 27.5$ • DEVELOPER: COMPUTER ARTWORKS • PUBLISHER: ViVENDI • DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION • WEB: WWW.THETHINGGAME.

THE THING
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăşi

ACŢIUNE IN C O P I L Ă R I E DOAR DOUA FILME DE GROAZA AU dintre dezavantajele sate: d a c ă nu ar fi existat Half-Life
reuşit să m ă impresioneze a t â t de mult î n c â t t r e i zile ca termen de c o m p a r a ţ i e , The Thing ar f i putut fi
20 de misiuni lineare
d u p ă ce le-am v ă z u t nu am putut să adorm d e c â t cu considerat un joc excelent. Din nefericire pentru el,
40 de personaje realizate realist lumina a p r i n s ă . Primul dintre ele a fost "Midnight creatorii Half Life au avut cam a c e l e a ş i idei, cu c â ţ i v a
10 arme diferite Express ", tradus de r o m â n i ca "Expresul de la miezul ani î n a i n t e ; extraterestrii care i n f e s t e a z ă şi t r a n s f o r m ă
n o p ţ i i ". C â n d l-am r e v ă z u t d u p ă ş a s e - ş a p t e ani, mi s-a oamenii î n m u t a n ţ i , s a v a n ţ i i care se î n c ă p ă ţ â n e a z ă î n
p ă r u t ridicol si nu am putut să î n ţ e l e g teama pe care mod stupid să studieze un fenomen pe care nu îl pot
NECESAR mi-a inspirat-o i n i ţ i a l . Cel de-al doilea a fost "The controla şi ajung să b ă l t e a s c ă macabru pe p e r e ţ i şi prin
Procesor: Pentium Iti 800MHz Thing", care însă ş i - a p ă s t r a t capacitatea de a m ă ţ i n e c o l ţ u r i l e laboratoarelor, eroul ajuns inamicul public nr.1
Memorie: 128MB în tensiune şi a doua o a r ă şi a treia o a r ă c â n d l-am şi v â n a t de s o l d a ţ i i care ar trebui de fapt să î l ajute,
Video: Dlrect3D 16MB văzut. creaturile arachnoide care îţi sar la b e r e g a t ă de unde
nici nu te a ş t e p ţ i şi multe altele.
Cu toate c ă a a p ă r u t î n a c e e a ş i v a r ă cu "E.T.
Extraterestrul" ( n e a ş t e p t a t u l succes pueril ai lui Asta nu i n s e a m n ă c ă The Thing nu este altceva
MULTIPLAYER Spielberg), sl nu a r e u ş i t să adune o s u m ă foarte mare d e c â t o c l o n ă n e r e u ş i t ă de Half-Life. Este cel p u ţ i n o
PC: 1 NET: 0 din v â n z a r e a biletelor, "The Thing" s-a a l ă t u r a t filmelor c l o n ă r e u ş i t ă de Half-Life. Dar are şi suficiente
LAN: 0 MODEM: 0 de r e f e r i n ţ ă din domeniul SF/Horror, m a r c â n d un nou elemente de originalitate î n c â t d a c ă va avea succes,
succes pentru regizorul John Carpenter, care se bucura acesta se va datora î n mare parte meritelor proprii.
deja de un renume binemeritat.
Din fericire, "The Thing ' nu a avut parte de o
1
DE EXEMPLU POVESTEA
continuare, pentru c ă , Hollywood-ul fiind ceea ce este, C o n t i n u ă din punctul î n care filmul se t e r m i n ă f ă r ă
continuarea nu ar f i avut nici o şansă să se ridice ia s p e r a n ţ ă pentru MacReady şi Childs, singurii
nivelul originalului. Un deceniu mai t â r z i u î n s ă Vivendi s u p r a v i e ţ u i t o r i ai dezastrului s t â r n i t de creatura ţ i n u t ă
Universal a c u m p ă r a t l i c e n ţ a şl a î n c r e d i n ţ a t - o firmei 100 de ani la r ă c o a r e î n t r - u n g h e ţ a r . Pentru cei ş a p t e
Computer Artworks, care dorea să creeze un joc survival dintre voi care nu au v ă z u t filmul, un organism
horror pe baza ei. A c e ş t i a şi-au î n d e p l i n i t sarcina cu extraterestru c ă z u t din s p a ţ i u î n Antarctica este
brio şi t i t l u l a fost lansat sub o b l ă d u i r e a noi divizii
descoperit din g r e ş e a l ă de o e c h i p ă de s a v a n ţ i . Capabil
v i l : ».T create de Vivendi - Black Labei Games.
să imite perfect orice f o r m ă de v i a ţ ă , el îi a s i m i l e a z ă
"The Thing" este poate cel mai r e u ş i t joc bazat pe o pe unii şi ii o m o a r ă pe a l ţ i i şi nu putea fi distrus d e c â t
l i c e n ţ ă de film pe care l-am î n t â l n i t p â n ă acum şi nu prin ardere. Cei care mai r ă m â n se o m o a r ă î n t r e ei din
numai a t â t , dar r e u ş e ş t e chiar să rivalizeze cu Half- motive de n e î n c r e d e r e . î n cele din u r m ă , MacReady,
Life.'in mod paradoxal a c e a s t ă a s e m ă n a r e este si unul pilotul de elicopter interpretat de Kurt Russel, a r u n c ă

M septembrie 1O0Î
[f! [,. rv.i.^|i.l.,i mtta rU-.Nii (Jp
d i l k i l l pe tupralete M^prpKjAle î n ţ u i i c

publiceflinilr'UJiJac PC

r m ACŢIUNE
The Thing este a c o m b i n a ţ i e î n t r e
numeroase g e n u r i : este şi f i r s t person si t h i r d
person şi include si a v e n t u r ă ţ i survival horror, ş i
a c ţ i u n e într-un tot satisfăcător.

spectaculos t o t u l î n aer, o m o r â n d şi creatura, virusul extraterestru, cunoscut şi sub denumirea meniul de gestionare a echipei, a n i m a ţ i i ce
care aparent nu era singura. ş t i i n ţ i f i c ă de The Cloud. p r o g r e s e a z ă de la uitat frenetic î n toate p ă r ţ i l e la
La î n c e p u t u l jocului, i n t r ă î n s c e n ă c ă p i t a n u l O d a t ă ajuns la a d ă p o s t , v e ţ i lua c u n o ş t i n ţ ă cu delirium tremens. M a n i f e s t ă r i l e exterioare î n joc
Biake, trimis să investigheze evenimentele ce au sistemul TrusWFear, implementat de p r o d u c ă t o r i vor varia de la regurgitarea ultimei mese p â n ă la
avut foc ia avanpostul ş t i i n ţ i f i c din Antartica. pentru a da a d â n c i m e jocului si o a p a r e n ţ ă de pierderea controlului asupra diverselor sfinctere
Primul obiectiv la î n c e p u t u l jocului este să v ă umanitate personajelor. Fiecare personaj din cu care este dotat corpul uman, ceea ce se
a d ă p o s t i ţ i de gerul antartic ce se poate dovedi e c h i p ă este i n f l u e n ţ a t de doi parametri: traduce î n mod popular prin expresia "ai f ă c u t pe
fatal d a c ă este asimilat î n doze prelungite, lucru î n c r e d e r e a si teama. î n c r e d e r e a este s i m b o l i z a t ă tine, spuse lui t o v a r ă ş a " .
ilustrat de m i c ş o r a r e a c o n s t a n t ă a unei bare printr-o b a r ă c o l o r a t ă tematic p l a s a t ă sub Acest sistem ar f i putut f i interesant, d a c ă ar
ultramarin din cadrul i n t e r f e ţ e i a t â t timp c â t portretul personajului î n meniul de gestionare a fi fost folosit cu un rost. Nu ş t i u a l ţ i i cum sunt,
sunteţi în bătaia vântului îngheţat. echipei si s e m n i f i c ă disponibilitatea personajului însă mie imi f ă c e a u mai m u l t ă g r e a ţ ă sunetele
A l ă t u r i de personajul j u c ă t o r u l u i se g ă s e ş t e o respectiv de a v ă asculta ordinele. î n f a ţ a unui coechipierilor care vomitau abundent î n prim plan
e c h i p ă f o r m a t ă dintr-un medic, un inginer şi un adversar cameleonic, care poate lua chiar şi d e c â t m ă d u l a r e l e î n s â n g e r a t e ale cadavrelor. Şi î n
marea majoritate a cazurilor, teama personajelor
nu are i n f l u e n t ă asupra a c ţ i u n i i propriu-zise,
"MIE IMI FĂCEAU MAI MULTA GREAŢA SUNETELE astfel i n c â t , ori de c â t e ori puteam îi î m p u s c a m

COECHIPIERILOR CARE VOMITAU ABUNDENT IN PRIM PLAN pentru f i ţ e l e pe care le f ă c e a u . Asta şi pentru c ă
foarte des aveau t e n d i n ţ a ca d u p ă ce isi
DECÂT MĂDULARELE INSINGERATE ALE CADAVRELOR" î n d e p l i n e a u misiunea sâ se transforme î n m o n ş t r i
greu de o m o r â t .
alt soldat. D a c ă a b i l i t ă ţ i l e lor ar f i fost mai î n f ă ţ i ş a r e a celui mai bun camarad, suspiciunea Ce m e r i t ă e v i d e n ţ i a t este însă gradul de
complexe, am fî putut spune c ă The Thing a este o t a c t i c ă n e c e s a r ă şi de î n ţ e l e s . Astfel c ă va detaliu cu care au fost create cele 40 de
î m p r u m u t a t elemente si din Project Eden, însă nu trebui să îi î m b u n a ţ i oferindu-le arme, m u n i ţ i e , personaje cu care v ă v e ţ i î n t â l n i pe parcursul
este cazul. Singurul lucru la care este util o m o r â n d creaturile care îi sperie, v i n d e c â n d u - i şi jocului: a n i m a ţ i i l e sunt credibile, texturile
medicul este să vindece oricare dintre membrii alte astfel de tactfei. D a c ă t r a g e ţ i in ei î n s ă , excelente, iar sincronizarea cu vocile suficient de
echipei î n a f a r ă de el î n s u ş i , iar Inginerul r e p a r ă î n c r e d e r e a lor va s c ă d e a dramatic şi v ă vor ataca p r e c i s ă . Cei care îşi mai aduc aminte de
comutatoare stricate. Practic ei sunt echivalentul fără remuşcărt. f i l m u l e ţ u l de prezentare pentru Duke Nukem
unui savant din Half-Life, dar |lucru care se Parametrul "teamă" f u n c ţ i o n e a z ă oarecum Forever ar trebui sâ ş t i e c ă personajele din The
î r i t â m p l a foarte rar î n Half-Life) moartea a s e m ă n ă t o r : d a c ă personajele v ă d prea mult Thing a r a t ă chiar ceva mai bine d e c â t cele din
i n o p o r t u n ă a unuia dintre ei v ă va pune adesea în s â n g e şi intestine î m p r ă ş t i a t e pe p e r e ţ i , sunt teaserul respectiv. Chiar d a c ă î n The Thing, ca şi
imposibilitatea de a continua jocul. Alteori insă asaltate de valuri de m o n ş t r i sau aud zgomote în filmul omonim, nu e x i s t ă nici un personaj
eliminarea lor se va dovedi n e c e s a r ă pentru suspecte î n Î n t u n e r i c , vor î n c e p e să se panicheze, feminin.
s u p r a v i e ţ u i r e a v o a s t r ă , ei fiind a s i m i l a ţ i de * s i t u a ţ i e i l u s t r a t ă de a n i m a ţ i i l e portretelor din

septembrie 2002
INGREDIENTUL MINUNE: FURIA FLĂCĂRILOR
O baie de foc este singurul
mod î n care pot f i ucise
creaturile de dimensiuni mai
mari si de aceea focul este
elementul pe cate îl v e ţ i
vedea cel mai des pe l â n g ă
sânge şi m ă r u n t a i e î n acest
joc. Din fericire este excelent
realizat şi r e d ă realist
s e n z a ţ i a de "fierbinte", chiar
d a c ă nu p u t e ţ i să o s i m ţ i ţ i şi
tactil. Cel mai bine realizat
a r u n c ă t o r de f l ă c ă r i de la

THE THING
(CONTINUARE)
Heturn To Castle Wolfenstein
încoace.

Şl PENTRU CA TOT VORBEAM î n s ă să a ş t e p t a ţ i cu n e r ă b d a r e momentele s u n t e ţ i , ceea ce v ă o b l i g ă sâ j u c a ţ i non-stop p â n ă


DE GRAFICĂ respective. il g ă s i ţ i , ca să p u t e ţ i face o p a u z ă cu c o n ş t i i n ţ a
Este momentul să subliniem c ă nu prea avem Motorul grafic are d o u ă bug-uri importante: împăcată.
r e p r o ş u r i in acest domeniu. L ă s â n d deoparte primul ţ i n e de ceea ce programatorii numesc Oricum cele 25 de ore de joc promise de
personajele muncite cu meticulozitate, am putut "camera clipping" si este setat prost, astfel î n c â t p r o d u c ă t o r i sunt de fapt vreo 15, dar
admira un mediu de joc foarte bine pus la punct, uneori b u c ă ţ i din corpul personajelor aflate pe c o m p e n s e a z ă prin intensitate ceea ce se pierde
cu nivele bine construite si decorate cu texturi ecran vor deveni invizibile. Cel de-a( doilea apare prin scurtime. Muzica si efectele sonore subtile
potrivite. Zonele de exterior v ă vor băga frigul in mult mai rar si tine de arachnidele mutant, care au un rol important aici.
oase si cele din interior v ă vor impresiona prin în anumite c i r c u m s t a n ţ e pot trece prin p e r e ţ i , Iar cum noi suntem fani ai jocurilor scurte,
iluminarea a t m o s f e r i c ă . a t a c â n d u - v ă prin zid direct din camera a l ă t u r a t ă . pentru c ă putem să le t e r m i n ă m repede şi să
Efectele speciale sunt si ele la a c e l a ş i Mai e x i s t ă şi o m i c ă p r o b l e m ă de pathfinding, dar trecem la u r m ă t o r u l , c o n s i d e r ă m c ă "The Thing" a
standard de calitate, The Thing beneficiind de din moment ce a a p ă r u t o s i n g u r ă d a t ă , la fost o e x p e r i e n ţ ă a n t r e n a n t ă , un t i t l u care m e r i t ă
unul dintre cele mai atractive s i m u l ă r i de foc de personajul Collins, si avea c i r c u m s t a n ţ e a t e n ţ i a v o a s t r ă in a c e s t ă p e r i o a d ă destul de a r i d ă
la Return to Castle Wolfenstein î n c o a c e . Şi v e ţ i atenuante, nu o pot î n c a d r a f ă r ă r e ţ i n e r i la ce pare c ă se va î n t i n d e p â n ă î n preajma
categoria bug-uri. In restul jocului pathfinding-ul sărbătorilor.
avea ocazia să îl a d m i r a ţ i destul de des, pentru
c ă in ciuda unui arsenal variat (pistol, m i t r a l i e r ă , este excelent.
shotgun, puşcă cu l u n e t ă , grenadei, focul GENERALA
(reprezentat de a r u n c ă t o r u l de f l ă c ă r i , un aparat ELEMENTE DE CONSOLĂ PJJTÎ sistemul fear-trust, deţi nu este folosit .1 adevărata lui
de s u d u r ă modificat 51 grenade incendiare) este The Thing este un hibrid î n t r e mai multe genuri valoare
singura modalitate prin care p u t e ţ i distruge (FP5, action-adventure, arcade, survjval horror)
K T chiar a reuşit să ne sperie uneori
creaturile mai mari, d u p ă ce in prealabil l e - a ţ i dar vederea third person "peste u m ă r " îl apropie
W*. combinaţia originală de elemente din diferite genuri
f r ă g e z i t cu g l o a n ţ e şi grenade. mai mult de Resident Evil d e c â t de Half-Life. Ca
şi Resident Evil, The Thing b e n e f i c i a z ă de un PJC exagerările groteşti (sânge, urină, vomă)
M o n ş t r i i v a r i a z ă suficient de-a lungul celor 20
de niveluri c â t să nu v ă p l i c t i s i ţ i si sunt destul de sistem de autoaim (cu trei niveluri de dificultate
t e r i f i a n ţ i c â t să v ă ţ i n ă î n tensiune. Mai ales
selectabile), puncte fixe de salvare şi un gen de ALTERNATIVE
creaturi rare şi foarte puternice care ar putea fl
creaturile de tip p ă i a n j e n , care v ă vor scoate peri Hainite
caracterizate drept "boşi" de nivel.
albi sl care vor transforma o pisică i n o c e n t ă ce vi
Nimic r ă u î n asta, mai ales c ă The Thing este Resident Evil
se f r e a c ă de picior î n t r - o c a u z ă de atac de cord
• (Caz real. Nu j u c a ţ i jocul cu lumina stinsă $1 destinat si platformei PlayStation2. Singura
animale de companie in c a m e r ă . Am zis.) p r o b l e m ă este cu salvarea: uneori magnetofonul
pe care trebuie sâ te î n r e g i s t r e z i (nu r â d e ţ i , c ă ei
VERDICTXTREMPC
Personajele infectate din e c h i p ă b e n e f i c i a z ă de
morphing in timp real î n momentul î n care s u f e r ă au scornit-o) apare de-abia pe undeva pe la Un posibil rival pentru Half-Life însă nu
m u t a ţ i i , ceea ce, deşi spectaculos, nu v ă va face j u m ă t a t e a nivelului u r m ă t o r fata de cel în care cu o longevitate a ţ a mare ca a acestuia.

wptfmbrt* Î 0 0 2
• HA . PUBLISH ţ: STRATEGY FIRST • D R: UBISOFT • WEB:
WE WWW.CELTICKINGS.COM

LTIC KINGS: RAGE


Un amestec de genuri într-o combinaţie antrenantă
FIRMA B U L G A R Ă HAEMIMDNT ESTE Algocalmin Forte, am descoperit c ă acţiunea Dar acţiunea din Celtic Kings nu este nici
INTERACŢIUNE
cunoscută pentru Tzar: The Burden of the propriu-zisă poate fi a n t r e n a n t ă . De la bun chiar atât de inovatoare în concept pe cât ar
• hărţi de
Crown, un joc ce amesteca RPG-ul cu RTS-ul început sunt disponibile două moduri de joc: vrea p r o d u c ă t o r i i să pară. Si In plus, un joc
3Z0O0i 32000 pixeli
încă de acum doi ani, aşa că cei care privesc adventure mode şi skirmish mode care suportă bătălii intre 1000 de unităţi nu
• suport pentru
Celtic Kings ca pe o i n o v a ţ i e ar trebui sâ îşi Modul adventure, cel mai interesant poate afirma c ă nu pune măcar puţin accentul
5000 de unităţi pe
aceeaşi hartă reconsidere poziţia. Pe de altă parte însă, dintre ele, are o poveste compusă din pe număr.
mixajul de genuri a fost acum mai reuşit, misiuni legate î n t r e ele cu atâ aproape albă, Pe partea de RTS, Celtic Kings beneficiază
a 45 de unităţi
motiv pentru care Celtic Kings ar trebui să ce se desfăşoară intr-o Galicie pe cale de a f i de o fluidizare a micro-managementul ui:
diferite cu animaţii
detaliate primească mai multă a t e n ţ i e decât a primit c u c e r i t ă de romani. Explorând hărţile imense, clădirile principale sunt de obicei gata
Tzar la vremea lui. dar realizate cu o lăudabilă a t e n ţ i e pentru construite, iar banii, mâncarea si ţăranii
• două tabere:
Romanii şi Galii Din păcate povestea nu are eum să detaliu, Larax adună puncte de e x p e r i e n ţ ă , (sursa pentru soldaţi) pot f i programate să
primească puncte de originalitate: eroul dar şi trupe de toate tipurile, ce beneficiază vină de la aşezările din jurul fortâreţelor.
principal este Larax, un barbar din Galia, de bo nu suri ale caracteristicilor de bază Multiplayerul este pasionant, dar timpul
SISTEMNECESAR"
care, după ce teutonii îi distrug satul natal şi d a t o r i t ă eroului căruia ii sunt ataşate, ca şi î n necesar pentru a termina o h a r t ă în mai mulţi
• Procesor:
îi omoară soţia, alege sâ îşi închine v i a ţ a unei Heroes IV. Modelele personajelor sunt şi ele j u c ă t o r i face ca el să nu fie foarte atractiv.
Pentium 111 450MHz
z e i ţ e războinice cu nume imposibil şi t o t o d a t ă foarte bine realizate, chiar dacă animaţiile Deşi conceptul îi va atrage cu siguranţă pe
• Memorie: &4MB
inutil de r e ţ i n u t . Destinat să se piardă î n lasă puţin de dorit în privinţa f l u i d i t ă ţ i i . Cel unii dintre voi, pe noi ne-a plictisit
• Video: DirectX 8MB
uitare, Larax nu are nimic pitoresc, cu mai spectaculos moment este în opinia gestionarea unei transhumante de unităţi
e x c e p ţ i a unui nume ce ar putea la fel de bine noastră cel î n care un grup de infanterişti se puţin individualizate pe hărţi imense. Destinat
JDCMULTIPLAYER să denumească un medicament pentru dureri transformă î n doi timpi şi mai multe mişcări fanilor genului RTS dornici de o schimbare a
• PC: 1 de g â t sau o m a r c ă de insecticid. Replicile lui într-o catapultă numai bună de spart zidurile conceptelor cu care sunt obişnuiţi,
n NET: B sunt interpretate de un actor ale cărui corzi c e t ă ţ i l o r cu ea. Roboţi Transformers, m u r i ţ i
vocale au fost tăbăcite de tutun bulgăresc, cu de gelozie. Deja aventura păleşte î n favoarea
• LAN:8 JPCURlALTBiNATM
un accent mizerabil, iar subtitrarea în e n g l e z ă unui RTS destul de clasic, chiar dacă cu
« MODEM: 0 Tzar; The Burden of the Crown
suferă de frecvente greşeli gramaticale. Iar obiective de tipul celor care s-au infiltrat
Larax nu este un caz singular, aceeaşi situaţie destul de serios şi în Warcraft 3: salvează-1 pe Leijion
fiind valabilă pentru majoritatea personajelor. druid, găseşte poiana s e c r e t ă , ai grijă cum

ZD
Iar muzica nu v ă va face nici ea o impresie treci strada etc. inţelegem m o t i v a ţ i a
VERDICTXTREMPC
foarte bună. producătorilor: ne-am plictisit cu t o ţ i i , sper,
T r e c â n d peste aceste aspecte negative, de-RTS-urile î n care îţi aduni o a r m a t ă cât mai Nu i-ar f i stricat mai
m u l t ă a t e n ţ i e la detalii.
ce pot f i tolerate cu ajutorul unei pastile de mare posibil şi te duci năvală peste oponent.

suplu minle m
' 1 IM

INTERACŢIUNE AVEM CU T O Ţ I I O PARTE A S C U N S Ă A CARACTERULUI


• o campanie lineară cu 20 de care t â n j e ş t e să î n c a l c e legile şi normele nescrise ale
misiuni ţi două moduri suplimentare s o c i e t ă ţ i i , dar din fericire marea majoritate tindem
de joc, Free Ride şi Free Ride să ne m a n i f e s t ă m t e n d i n ţ e l e antisociale in jocuri şi
Extreme nu in realitate. Am acordat acum c â t e v a numere nota
• 60 de maşini din perioada anilor m a x i m ă jocului Grand Theft Auto 3 tocmai pentru c ă
'30 redate cu exactitate era terenul propice pentru astfel de d e z l ă n ţ u i r i
n un oraş întreg ce se intlnde pe anarhice. Ne a ş t e p t a m ca s u p r e m a ţ i a acestui t i t l u să
echivalentul a 10 km pătraţi, cu 400 dureze ceva vreme, cel p u ţ i n p â n ă la mult a ş t e p t a t a
de clădiri diferite şi populat cu a p a r i ţ i e pe PC a c o n t i n u ă r i i intitulate Vice City.
locuitori ce dau o iluzie de viată Illusion Softworks ne-a luat insă prin surprindere cu
proprie. Zonele preorăşeneşti ocupă
Mafia, un joc din a c e e a ş i categorie: 3D driving
si ele 20 km separat.
action. Este acesta doar o c l o n ă retro a GTA3? C i t i ţ i
• 50 de personaje secundare foarle
mai departe, pentru c ă s-ar putea să a v e ţ i o s u r p r i z ă
detaliate [7j Mafia « C e Jacul care d e m o n s t r e a z ă dlncoto de orice î n d o i a l ă ca dacS
de p r o p o r ţ i i .
Q te pui cu gangsterii, nu vei avea d e c â t ac pieraut

SISTEMNECESAR
COMPARAŢIA ESTE INEVITABILĂ
• Procesor: Pentium III 800MHz
Mafia este suficient de similar cu GTA3 î n c â t
• Memorie: 123MB c o m p a r a ţ i a intre ele să fie mai mult d e c â t n e c e s a r ă
> Video: DirectX 16MB pentru o imagine de ansamblu, dar t o t o d a t ă destul de
diferit i n c â t să se remarce prin meritele proprii.
JOCMULTIPLAYER Conceptul de b a z ă este a c e l a ş i : un t â n ă r o b i ş n u i t , cu
• PC: 1 NET: 0 a b i l i t ă ţ i de ş o f e r (taximetrist de meserie in Mafia) se
• LAN: 0 MODEM: 0 r e m a r c ă prin fapte deosebite si este recrutat de o
o r g a n i z a ţ i e m a f i o t ă , in timp ajunge un membru
in stadiul de proiect. Mafia avea marcant î n Mafie, dar tensiunile interne asigură un
programat şi un mod multiplayer, ce sfârşit nu tocmai fericit. E x i s t ă insă şi d i f e r e n ţ e
cuprindea moduri de joc cum ar fi marcante: în timp ce GTA 3 p o r t r e t i z e a z ă rebelul
Deathmatch şi CTF. Din motive
modern in stilul unui videoclip MTV, Mafia aduce la
necunoscute, MaFia este doar single-
player. Aşteptăm cu interes un v i a ţ ă o d r a m ă retro mai p o t r i v i t ă cu Turner Classical
add-on sau un patch care să adauge Mov ies.
această opţiune jocului. Caz în care ," Şl asta c o n t e a z ă foarte mult. î n c ă de la prima
am schimba nota din 10 In 11. s e c v e n ţ ă c i n e m a t i c ă , Mafia d o v e d e ş t e că are stil.

spjitembrie 2001
A
\ Uciflerea pro
" dar EineA p
Ii

•1
penlr

TIUNE (THIRD PERSON AC


V e ţ i experimenta a t â t sofatul prin Lost Heaven
la nivelul unui Driver sau NFS, c â t si dese perioade
de a c ţ i u n e t h i r d person ce v ă vor aduce a m i n t e de
Max Payne.
f
Personajele cu chipuri extrem de detaliate î n t â l n i nici
si m i ş c ă r i motion-captured v ă vor face să un ecran
u i t a ţ i c ă e vorba de un joc si v ă v e ţ i s i m ţ i de
atras intr-o lume de mult a p u s ă . Chiar încărcare
d a c ă nu am găsit î n ele umorul cinic şi nici î n o r a ş ,
subtil pe care l-am apreciat la GTA3, gustul nici î n afara
a mar-melancolic pe care ni l-a l ă s a t o r a ş u l u i , chiar
melodia din fundal a compensat din plin dacă suprafaţa
lipsa. pe care o a c o p e r ă
Apoi am î n c e p u t jocul propriu-zis si Lost Heaven este
GTA3 a alunecat definitiv pe panta u i t ă r i i . aproape e g a l ă cu a
Este incredibil cum, aruncat direct î n celor 3 "oraşe" din
mijlocul unei curse de m a ş i n i , cu pasageri GTA3.
care scoteau pistolul pe geam si t r ă g e a u î n M a ş i n i l e sunt un
atacatori, nu m-am s i m ţ i t rupt de alt punct de a t r a c ţ i e
realitate. Probabil numeroasele filme ale jocului: chiar d a c ă
tematice m-au p r e g ă t i t pentru a c e a s t ă nu b e n e f i c i a z ă de
î n f r u n t a r e . Poate c ă m-am n ă s c u t prea viteza şi formele
t â r z i u . Cert este c ă adaptarea la lumea din aerodinamice ale celor
Mafia a fost instantanee. Şi pot spune c ă contemporane, mi s-au
o r a ş u l din Mafia este unul dintre cele mai p ă r u t mult mai atractive
complexe şi fascinante medii de joc pe 5i mai uşor de condus
care le-am î n t â l n i t p â n â acum. A t e n ţ i a d e c â t cele din Porsche
pentru detaliu, arhitectura r e a l i s t ă s> Unleashed, de exemplu.
planul o r a ş u l u i sunt excelente. F ă r ă nici Dinamica o r i c ă r u i vehicul
cea mai m i c ă exagerare, GTA 3 este doar este foarte bine pusă la
un desen animat f ă r ă p e r s p e c t i v ă pe l â n g ă punct şi ele se d e t e r i o r e a z ă
Mafia. Asta î n s e a m n ă si c ă v e ţ i avea nevoie mult mai realist d e c â t î n GTA3.
de-o c o n f i g u r a ţ i e de sistem mai D i f e r e n ţ e l e î n t r e a conduce î n Libery
p e r f o r m a n t ă pentru a-l putea experimenta City ş! a conduce î n Lost Heaven sunt î n s ă
la calitate m a x i m ă . Şi prin asta vreau s â mult mai multe: a v e ţ i şi s c h i m b ă t o r
spun procesor,de peste 1GHz, 512MB RAM manual si automat, un "accident î l va afecta
Si p l a c ă video cu 64MB. î n schimb, nu v e ţ i a t â t pe ş o f e r c â t si pe pasageri, d e p ă ş i r e a
ioc un
fwezentiri

BOTEZUL
Mafia a avut i n i ţ i a l
supranumele "La Cosa
Noslra". D u p ă ce
p r o d u c ă t o r i i au fost
a m e n i n ţ a ţ i ca <i se va
interzice d i s t r i b u ţ i a in
Italia, supranumele a fost
schimbat în "City of Lost
Heaven", mult mai artistic
şi mai p u ţ i n ofensator
pentru italieni. A c e ş t i a nu
ţ i - a u schimbat Insa p o z i ţ i a ,
nici chiar c â n d lliusion
Softworks a decis sa
n u m e a s c ă jocul pur şi
simplu "Mafia". D e ţ i jocul
se petrece in America
anilor '30, italienii se simt
in continuare o f e n s a ţ i de
subiect. P r o d u c ă t o r i i nu
sunt dispuşi Insă să r e n u n ţ e
si la termenul de "mafia"
care este e s e n ţ i a l pentru
conceptul jocului. Viitorul
ne va a r ă t a cine c e d e a z ă
p â n ă la u r m ă .

MAFIA
(CONTINUARE)

vitezei legale |40kph) si trecerea pe roşu vor pune din Free Ride Extreme este eliminarea p o l i ţ i e i pentru
p o l i ţ i a pe urmele voastre si î n cel mai bun caz v e ţ i cei ce doresc asta, deşi modul î n care a fost
s c ă p a cu o a m e n d ă . Orientarea este ţ i ea mult implementat î n Mafia "braţul legii" mi s-a p ă r u t c ă
î m b u n ă t ă ţ i t ă de o h a r t ă mal mare d e c â t cea din GTA3, aduce un plus de realism.
cu obiectivele marcate clar si de un radar ce c o d e a z â
coloristic vehiculele. Podurile ce se r i d i c ă la trecerea O LUME CA-N POVEŞTI
unui vapor v ă vor trimite cu g â n d u l c ă t r e Midtown Povestea are o i m p o r t a n ţ ă mult mai mare î n Mafia
Madness, iar faptul c ă p u t e ţ i trage î n cauciucurile d e c â t î n GTA3, iar jocul este mult'mal cinematic.
ş o f e r i l o r inamici v ă va aduce aminte de "Străzile din Filmele realizate cu motorul jocului sunt excelente
San Francisco" sau de "Starsky si Hutch", (scena fierbinte de dragoste dintre Tommy si Sarah
Liberatea de a c ţ i u n e este mult mai m i c ă d e c â t î n m e r i t ă aplaudat pentru originalitate, in ciuda c â t o r v a
GTA3. Jocul este î m p ă r ţ i t mult mai clar in misiuni, pe mici s c ă p ă r i tehnice inevitabile, chiar si cu tehnologia
care nu le p u t e ţ i alege si nu le p u t e ţ i refuza. Aici existenta). Vocile actorilor sunt si ele bine, alese, f ă r ă
intervine unul dintre putinele minusuri ale acestui joc: accent italian exagerat si f ă r ă expresii gen "mamma
misiunea cu cursa pe circuit pe care trebuie să. o mia", "mafioso" sau "fa mi glia". Personajele secundare
t e r m i n a ţ i pe primul loc. Nu cred c ă e x i s t ă cineva care nu sunt doar s c h i ţ a t e , ci t r ă i e s c pe deplin, au ticuri,
să o p o a t ă termina din prima î n c e r c a r e . Eu am m o t i v a ţ i i , gelozii si iubiri care le i n d i v i d u a l i z e a z ă .
r e n u n ţ a t d u p ă a doisprezecea si am folosit un cheat Ascensiunea lui Tommy este d r a m a t i c ă , dar uşor de
pentru a putea continua un joc altfel excelent. î n ţ e l e s î n cele din u r m ă . Mafia ne a r a t ă c ă gangsterii
P r o d u c ă t o r i i au f ă c u t o mare g r e ş e a l ă c â n d au stabilit sunt şi ei oameni, si c ă pentru fiecare f a p t ă , o r i c â t de
c ă a c e a s t ă misiune este i n d i s p e n s a b i l ă pentru i l e g a l ă , se pot găsi c i r c u m s t a n ţ e atenuante, j u s t i f i c ă r i ,
continuarea jocului ţ i ar trebui p e d e p s i ţ i intr-un f e l un "bine" subiectiv. Dar şi c ă orice n a ş isi g ă s e ş t e î n
pentru asta. cele din u r m ă nasul.
Pe de a l t ă parte, Mafia b e n e f i c i a z ă in afara Iar d a c ă povestea nu vi se pare c a p t i v a n t ă si
campaniei single player de alte d o u ă moduri de joc: p r e f e r a ţ i să t r e c e ţ i direct la a c ţ i u n e , ei bine, Mafia v ă
Free Ride si Free Ride Extreme, Pe m ă s u r ă ce î n a i n t a ţ i o f e r ă misiuni mai variate d e c â t GTA3, cu o
in campania single-player, vi se deschid noi o p ţ i u n i complexitate mal mare d a t o r i t ă faptului c ă p u t e ţ i
pentru modul Free Ride (noi m a ş i n i , arme şi zone). Iar intra î n multe dintre c l ă d i r i l e din o r a ş sau din preajma
Free Ride î n s e a m n ă exact libertatea care a f ă c u t lui. De la potolirea derbedeilor din cartier p â n ă la
celebru GTA3: p u t e ţ i arunca î n aer m a ţ i n i şi ucide î n s o ţ i r e a până a c a s ă a viitoarei iubite ţ i de la o
m a f i o ţ i pentru bani, v ă p u t e ţ i vindeca contra cost la spargere de b a n c ă la uciderea cu p u ş c a cu l u n e t ă a
spital, p u t e ţ i face pe taximetristut, p r i m i ţ i bani pentru unui adversar, v e ţ i avea ocazia să t r ă i ţ i v i a ţ a p l i n ă de
d e p ă ş i r e a vitezei si aşa mai departe. Partea " e x t r e m ă " evenimente a unul gangster. Pentru cel p a s i o n a ţ i de

Ea
septembrie 2001
v i o l e n ţ ă si a c ţ i u n e , nu e x i s t ă medicament
mai bun d e c â t tabloul dinamic "Cu
shotgun-ul prin bordel", care v ă va face s ă
î n ţ e l e g e ţ i de ce lupara cu d o u ă ţ e v i
retezate la J u m ă t a t e este arma mea
p r e f e r a t ă din j o c .
Moartea inamicilor poate f i
s p e c t a c u l o a s ă si h a o t i c ă uneori, ceea ce
î n s e a m n ă c ă s-ar putea să mai d a ţ i de EVALUAREGEKERALA
cazuri de adversari m o r ţ i î n ţ e p e n i ţ i î n aer
Wl redarea precisă a fizicii
sau î n c o r p o r a ţ i î n t r - u n fotoliu sau scaun,
vehiculelor şi viteza maximă
dar aceste rare s i t u a ţ i i pot f i trecute cu limitată de realitatea epocii face
vederea. maşinile foarte manevrabile.
As afirma c ă Mafia este jocul anului, LET! separarea campaniei principale
dar am f ă c u t deja g r e ş e a l a asta cu GTA3 şi de modul Free Ride vă va ţine
nu vreau să o repet. Pot afirma Insă c ă mai mult timp in fata
d e p ă ş e ş t e t o t ce a ţ i jucat î n acest gen p â n ă monitoarelor.
acum. E l lipsa ecranelor de încărcare îl
ridică în ochii noştri

INGREDIENTUL MINUNE: ESENŢA AMERICII ANILOR '30 E linearitatea campaniei vă va face


să regretaţi uneori libertatea din
GTA3
De la arhitectura c l ă d i r i l o r la modelele de m a ş i n i disponibile,
de la arme p â n ă la articolele de v e s t i m e n t a ţ i e , Mafia este o
J0CURLALTERNAT1VE
c ă l ă t o r i e de neuitat in timp, intr-o p e r i o a d ă in care p â n ă si
Driver
b ă i e ţ i i r ă i aveau stil. Insă d a c ă e x i s t ă in jocul celor de la
lllusion Softworks un element care este e s e n ţ i a l pentru Grand Theft Auto 3
crearea atmosferei retro, atunci acesta este muzica: un


amestec de jazz, blues, swing şi aranjamente orchestrale
pentru momentele de tensiune, care v ă vor face să v ă g â n d i ţ i
VEfiblCi XTREMPC
cu nostalgie la vremurile bune de a l t ă d a t ă , f a ţ ă de care
Jocul pe lângă care
lumea de azi pare s o r d i d ă , g ă l ă g i o a s ă si n e v r o t i c ă .
GTA3 pare un desen
animat pentru copil.

Kjrtemtale !O02
Toate n o i d a r vechi î n t r - u n j o c d e strategie care c u s i g u r a n ţ ă n u a vrut s ă f i e m a i b u n ca originalul

INTERACŢIUNE EPOCA IN CARE PUTEAI Fl ARS PE RUG p r e z e n t â n d doar cum să c o n s t r u i e ş t i , s â recrutezi şi s â m u ţ i

500 de ani de Istorie pe cuprinsul


PENTRU c r e d i n ţ e l e tale. Epoca ciumei, a armatele dar nu p r e z i n t ă chiar s u b t i l i t ă ţ i l e care vor creea
foametei, a m i g r a ţ i i l o r . Epoca in care au luat cele mai multe probleme. Cel tactic însă este foarte
întreţii Europe şl In afara el
n a ş t e r e majoritatea statelor care p o p u l e a z ă util şi c o n ţ i n e cam t o t ce trebuie să ş t i e un viitor
I I facţiuni diferite: almohazii,
a s t ă z i Europa. O n a ş t e r e d i f i c i l ă , la care Napoleon, Fiecare t r u p ă are moralul e i ,
bizantinii, danezii, egiptenii,
Medieval: Total War te i n v i t ă să participi, i n f l u e n ţ a t de multe' lucruri, cum ar f l c a l i t ă ţ i l e
englezii, francezii, germanii.
Italienii, polonezii, ruşii, spaniolii şi generalului care le c o m a n d ă , pierderile
o f e r i n d u - ţ i şansa de a schimba istoria, chiar
turcii suferite, n u m ă r u l d u ş m a n i l o r şt d a c ă
d a c ă numai î n j o a c ă . El are ca şi
flancurile lor sunt acoperite sau nu.
maximum 25.000 unităţi pe precedentul t i t l u din serie d o u ă
B i n e î n ţ e l e s c ă fanaticii religioşi au
câmpul de luptă componente: una s t r a t e g i c ă , pe ture, î n
un moral foarte bun iar b i e ţ i i
care î ţ i administrezi teritoriul la s c a r ă
NECESAR l a r g ă şi una t a c t i c ă , in timp real şi
ţ ă r a n i l u a ţ i cu arcanul fug cum se
c o m p l i c ă p u ţ i n lucrurile. De aici
Procesor: Pentium I 350Mhz t r i d i m e n s i o n a l ă , î n care se d e s f ă ş o a r ă v ă d a ţ i seama de complexitatea
Memorie: 128Mb bătăliile. acestui joc: toate celelalte aspecte
Video: 16Mb Pentru î n c e p ă t o r i va fi obligatorie sunt tratate la f e l , trupele pot să ş a r j e z e
trecerea prin cele d o u ă tutoriale, deşi dar pot şi sâ o b o s e a s c ă , m u n i ţ i a nu este
MULTÎPUYER cel strategic este foarte sumar, i n f i n i t ă , f o r m a ţ i i l e r ă s f i r a t e sunt mai p u ţ i n
PC: 1 NET: 8 (Gamespy) vulnerabile la s ă g e ţ i dar mai u ş o r de
LAN: 8 MODEM: 56k î m p r ă ş t i a t şi multe altele care v ă vor pune
î n t r - a d e v ă r c a l i t ă ţ i l e de organizator la
încercare.

Deşi are mai multe moduri de j o c ,


Binclusiv c â t e v a campanii istorice care
A •• • o n ţ i n doar b ă t ă l i i (istorice desigur), unul
3ţ « este cel mai important, anume campania
p r o p r i u - z i s ă . D u p ă alegerea uneia dintre cele
unsprezece f a c ţ i u n i si a perioadei istorice î n
FM rare vrei să î n c e p i , p o ţ i alege unul dintre cele
jB9 d o u ă tipuri de victorie: cucerirea lumii, sau
r e a l i z ă r i l e glorioase. Acestea din u r m ă sunt o
^ P r i n ţ e s e l e aparulr Ui |oc nu au un r o l
cu a d e v ă r a t original. l o g a l l â . minunea
din poza. nu esle • Irumusete dar
poate î n t â l n i p r i n ţ u l visurilor ei
mpttmbrie 2002
jocuri
INGREDIENTUL MINUNE: ASEDIILE
MULTIPLAYER
Jocul de multiplayer nu permite un mod de campanie ci doar desfăşurarea de bătălii, datorita
faptului că o campanie poate dura zile Întregi, depăşind chiar ; i Jocuri ca Civilizat ion sau
Heroes. Pe Internet se poate Juca numai prin intermediul serviciului Gamespy Arcade, care
oferă avantajul de a putea găst mai uşor un adversar. Comunitatea a Început să crească, au
inceput si se formeze ligi, a;a ca bătălii măerte s e întrevăd la orizont.

£3 Poli pierde multe Lrupe daca adversarul


de tine la poarta sub ploaia d o sflseU
0 Aceasta este o armata relativ modesta,
se poate mult mai mult
Pori i n c ă să a ş t e p ţ i ca un adversar sub asediu să
Tunurile sunt la baza dealului sl nu pot
m o a r ă de foame, dar p o ţ i acum şi sâ alegi s ă i l dărâma zidul in întregime.
asaltezi, c ă c i unele castele au depozite de h r a n ă Mare greşeală... bU
care pot dura ani buni. Castelele au turnuri care .'juafeEHroui&aH
pa as(D
trag in asediatori, dar trupele din interior nu pot
trage de pe ziduri, fiind nevoite să a ş t e p t e
p ă t r u n d e r e a trupelor inamice. P o r ţ i l e pot f i
d ă r â m a t e şi de u n i t ă ţ i , in timp ce zidurile şi mai
sus numitele turnuri nu pot f i distruse d e c â t cu
instrumentele de asediu, aşa c ă g â n d i ţ i - v ă b î n e
inainte să f a c e ţ i acest pas.

STRATEGIE - RTS/TBS
"Are d o u ă c o m p o n e n t e : una s t r a t e g i c ă , pe
t u r e , in care i ţ i administrezi t e r i t o r i u l la s c a r ă
l a r g ă si una t a c t i c ă , in t i m p real si
t r i d i m e n s i o n a l ă , î n care se d e s f ă ş o a r ă b ă t ă l i i l e "

idee b u n ă s c ă z â n d durata jocului şi scutindu-te de efortul î m p o t r i v a trupelor, mai ales ca factor demoralizator. Un Castelul Bucureşti, aparţinând Hoardei
de a cuceri t o t u l p â n ă la ultima provincie • ceea ce era o 13 de iur a Iul logaila
lucru nou care ar f i putut fi frumos dar pentru care
p r o b l e m ă î n Shogun. probabil nu a mai fost timp sunt b ă t ă l i i l e navale î n care nu
t i se o f e r ă şansa să conduci o s t i l i t ă ţ i l e , ci pur şi simplu ţ i
TOATE-S VECHI Şl NOI SUNT TOATE se c o m u n i c ă rezultatul, ceea ce este foarte d e z a m ă g i t o r ,
Cei care cunosc Sbogun vor f i l o v i ţ i imediat ce i n t r ă î n j o c mai ales c ă nici nu au vreo utilitate.
de o s e n z a ţ i e n e p l ă c u t ă , c ă este exact a c e l a ş i joc dar cu
a l t ă t e m ă . Mai t o t ce este aici era şi î n Shogun dar cu a l t ROMÂN SUNT Şl JANOS MĂ CHEAMĂ
nume, sau chiar cu a c e l a ş i nume. Principalele m o d i f i c ă r i Cei care se a ş t e p t a u la o l e c ţ i e de istorie ar trebui să se
ţ i n de individualizarea f a c ţ i u n i l o r , ele a v â n d acum trupe d u c ă la s c o a l ă . Creative Assembly a tratat acest aspect
diferite şi ca aspect dar şi ca p r o p r i e t ă ţ i . Prima mare destul de superficial. D a c ă nu m-a surprins c ă Transilvania
d i f e r e n ţ ă care apare este i n f l u e n ţ a religiei mult mai
era sub d o m i n a ţ i e m a g h i a r ă î n c ă de la î n c e p u t ,
importanta î n Europa d e c â t î n Japonia. Fiecare stat are o
moldoveanul Kalman Andras m-a derutat complet, i a r
religie proprie cu caracteristici speciale, catolicii pot
despre castelul pe care l-am observat î n B u c u r e ş t i î n anul
d e c l a n ş a i n c h i z i ţ i a sau chiar cruciade, musulmanii pot şi e i
1327 nici nu mai are rost să vorbim. In plus oricine este
declara Jihadul si î n general ta t o ţ i l ă c a ş e l e de cult sporesc
dispus să se alieze cu oricine si oricine poate construi
fericirea p o p u l a ţ i e i si scad ş a n s e l e de r e v o l t ă .
castele, chiar şi t ă t a r i i . Un lucru care m-a impresionat
Un lucru interesant sunt fiicele care pot f i c ă s ă t o r i t e cu
p l ă c u t au fost evenimentele care se petrec la date fixe,
GENERALA
fiul unui aliat ceea ce î n t ă r e ş t e a l i a n ţ a , sau cu un general profunzimea strategică deosebită
propriu, ceea ce î i creste acestuia loialitatea. Generalii au cum ar f i scrierea Decameronului care scade zelul religios
m/rw atmosfera foarte bine creata
acum o i m p o r t a n t ă mai mare: pot f i n u m i ţ i guvernatori î n al tuturor italienilor cu W%. Chiar d a c ă f o l o s e ş t e t o t
E prea asemânător cu Shogun
c â t e o provincie ceea ce i n f l u e n ţ e a z ă starea acesteia. Ei motorul grafic al lui Shogun jocul nu a r a t ă r ă u si trebuie f nu prea corect din punct de
au cinci caracteristici, loialitatea, pietatea, capacitatea de luat î n considerare c ă b ă t ă l i i l e pot atinge p r o p o r ţ i i epice vedere istoric
a î n f r i c o ş a , capacitatea de a conduce î n l u p t ă şi c a l i t ă ţ i l e ceea ce şi acum c r e e a z ă probleme sistemelor mai p u ţ i n
de economist. O d a t ă cu victoriile acumulate ei cresc î n dotate. ALTERNATIVE
rang şi îsi î m b u n ă t ă ţ e s c aceste caracteristici. Pentru a Complexitatea din Medieval poate face jocul greu Shogun: Total War
avea succes alegerea celor mai buni generali şi c r e ş t e r e a accesibil pentru j u c ă t o r i i n e e x p e r i m a n t a ţ i , dar cei care vor
lor î n rang este e s e n ţ i a l ă , fiind o g r e ş e a l ă numirea primului trece de a c e a s t ă dificultate vor f i r ă s p l ă t i ţ i cu un joc de Warhammer: Dark Omen
care î ţ i iese î n cale. d u r a t ă si profunzime cum nu sunt multe. î n final mai
trebuie m e n ţ i o n a t ă muzica e x t r a o r d i n a r ă care a j u t ă mult

o
Au a p ă r u t şi asediile î n t o a t ă regula, a c ă r o r lipsă era la creearea atmosferei si faptul trist c ă Medieval este VERDICTXTREMPC
poate defectul major al lui Shogun, si evident o d ă t ă cu ele singurul joc î n genul s ă u la ora a c t u a l ă , ceea ce î l A ş c h i a nu sare departe
şi armele de asediu, care se pot folosi cu succes şi r e c o m a n d ă mai mult ca orice. de trunchi î n s ă d u p ă
aceea acolo r ă m â n e

septembrie 1002
m
Funatics qste o
firmă relativ nouă
care are la activ un
singur tittu^ nu prea
reuşitul Cultures 2.
Ideea pe care se
Dazeaza noua lor
producţie este că,
datorită răutăţii
oamenilor,
Pământul a fost
părăsit de creaturile
fantastice care au
plecat într-o altă
lume, numită
Zanzarah. Acum
însă este nevoie de
un erou care va fi
un om, chiar dacă
nu unul matur
P R E Ţ ; 25S • DEVELOPER: FUNATICS . PUBLISHER: THQ . DISTRIBUITOR: MONOSIT . WEB: WWW.ZANZARAH.DE

ZANZARAH: THE HIDDEN POR


Copiilor cuminţi li se îndeplinesc visele

lî.'il ACŢIUNE AM PORNIT ZANZARAH CU MARE S P E R A N Ţ Ă .


Un Joc despre care nu ş t i a m prea multe, d e c â t c ă este o
o lume mirifica •• un personaj
unic c o m b i n a ţ i e f a s c i n a n t ă î n t r e a c ţ i u n e , role-playing si
a v e n t u r ă , toate d e s f ă ş u r a t e î n t r - o forma care să ne
77 tipuri de z â n e împărţite in 12
clase a d u c ă aminte de Tomb Raider. Ce i drept, am auzit
destule astfel de promisiuni şi ştiu c ă nu e cazul să pun
• v r ă j i , lupte, totul rară nici un pic
mare b a z ă pe ele dar, d u p ă cum se ş t i e , s p e r a n ţ a moare
de violenţă
ultima.
NECESAR Şi iat-o pe Amy, o a d o l e s c e n t ă vag n o r m a l ă , cu o
p r e d i s p o z i ţ i e spre literatura f a n t a s t i c ă şi cu-un suflet
Procesor: Pentium ll 500MHz
curat. Dar să nu a n t i c i p ă m . î n timp ce ea îşi o c u p ă
Memorie: 64MB
timpul cu o carte mama ei p l e a c ă î n o r a ş şi imediat un
Video: 3MB fel de gremlin simpatic p r o f i t ă de s i t u a ţ i e şi o atrage pe
Amy î n pod unde p l a s e a z ă o r u n ă care o t e l e p o r t e a z ă pe
JOCMULTPLAYER curioasa n o a s t r ă t â n ă r ă direct î n Zanzarah...
- PC: 1 NET: 10 Zanzarah este o lume m a g i c ă p l i n ă de pitici, e l f i ,
LAN: 10 MODEM: 28. Bk goblini şi z â n e dar care este a m e n i n ţ a t ă de tirania elfilor
î n t u n e c a ţ i şi z â n e l o r rele, d u p ă cum a f l ă m de la micul
In multiplayer se folosesc salvările
din modul single, fiecare jucător isi
î n t r e p r i n z ă t o r verzui care ne mai m ă r t u r i s e ş t e şi c ă î l AVENTURA ÎNCEPE
c h e a m ă Rafi şi este goblin, ceea ce i n f i r m ă s u p o z i ţ i a F ă r ă prea multe i n d i c a ţ i i despre ce ar trebui sâ faci, te
formează un grup cu cele mai
puternice zâne şi ii verifică n o a s t r ă i n i ţ i a l ă . Ajuns aici as observa un aspect care aventurezi t o t u ş i curajos î n necunoscut, c ă c i p â n ă la
eficienţa in faţa grupului advers In presupun c ă este pozitiv, deşi nu foarte relevant, in u r m ă este doar un joc. Aici trebuie s ă remarc deja
lupte unu-la-unu conform Zanzarah creaturile au nume familiare J u c ă t o r i l o r primul lucru care nu mi-a p l ă c u t , modul de control
principiului "cine câştiga rămâne pe o b i ş n u i ţ i cu genul fantasy, dar aspectul acestora este asupra lui Amy. Acesta este foarte simplu şi c o n s t ă in
teren". Pe Internet marea diferit de tiparul o b i ş n u i t , de exemplu elfii sunt n i ş t e utilizarea a patru taste d i r e c ţ i o n a l e si a celor d o u ă
majoritate a serverelor sunt din
p i t i c u ţ i cu fesuri a s c u ţ i t e , î n genul celor care î l a j u t ă pe butoane ale mouse-ului însă nu este asa de uşor de
Germania, tara de origine a joculuij
Mos C r ă c i u n , nu genul din Lord of the Rings. Revenind, s t ă p â n i t precum ar p ă r e a la prima vedere. Problema este
nu este greu de imaginat c ă Rafi î l cere bietei fete nici c ă fata e cam zglobie şi ai nevoie de p u ţ i n timp sâ te
mai mult'nici mai p u ţ i n d e c â t să salveze lumea de z â n e l e o b i ş n u i e ş t i cu stilul ei de a se m i ş c a . D a c ă te p o z i ţ i o n e z i
care ţ i n s ă arate c ă pot purta şi alte culori d e c â t alb. Şi în f a ţ a unui obiect sau f i i n ţ ă cu care p o ţ i s â
ea a c c e p t ă . E clar c ă a citit prea multe c ă r ţ i de p o v e ş t i . i n t e r a c ţ i o n e z i si d o r e ş t i acest lucru un clic pe butonul

septembrie 2002
locuri prezentări

INGREDIENTUL MINUNE: ZÂNELE

în duelurile dintre aceste creaturi, ele sunt


plasate intr-o arenă, unde jucătorului i se oferă
controlul asupra zânei proprii. Ca să tragi cu o
vrajă ofensivă trebuie să o încarci, dar nu prea
mult că explodează şi te răneşte chiar pe tine.
Deci, lucrurile decurg astfel: stai după colt Şi
încarci vraja, dai colţul, tragi, te dai înapoi, şi asa
Ideea din Zanzarah este departe de a fi originală, mai departe. Uneori inamicul iţi va face surpriza
acest joc având exact aceleaşi elemente ca si mai de a se da si el după colţ moment în care este de
vechiul Pokemon de pe consoLa GameBoy Advance. preferat să tragi in gol ca să nu ai surprize. Daca
Pokemonii sunt acum zâne si tot ce mai decurge de zâna pierde nici o problemă, intră in joc
aici. Sigur, toate FPS-urile seamănă cu Doom, dar e următoarea, şi tot asa până la ultima. Dacă ai
bine de ştiut că ideea, ce-i bufnitele sisite
peste tot rănit o zână suficient de mult ea poate f i
drept foarte interesantă, nu in jac iţi dau capturată dacă in loc să ţi dai lovitura de graţie te
aparţine celor de la Funatîcs. indicii despre
ce ar trebui sa raci duci şi o atingi.

ACŢIUNE
"Lupta cu zinele este de altfel elementul care conferă
spiritul de acţiune jocului, chiar si in condiţiile in care
luptele seamănă mai mult coloristic cu duelul verbal a
doi pomi de Crăciun".

universal de acţiune şi Amy face ce găsesc in stare liberă în natură dar excelentă, dar senzaţia nu reuşeşte
crede de cuviinţă, de exemplu eşti in pot fi capturate dacă cele din să dureze mult datorită plictiselii
faţa unei uşi încuiate si ai cheia, o dotarea proprie le pot învinge în care incepe să te cuprindă după o
descuie fără prea multă vorbă. luptă dreaptă. Lupta cu zânele este vreme. Şi luptele de zâne sunt foarte
Simplu şi frumos. Totuşi are cam de altfel elementul care conferă repetitive şi plictisitoare ceea ce te
multă iniţiativă pentru gustul meu, spiritul de acţiune jocului, chiar şi în va face sâ începi să le eviţi pe cât
de exemplu în anumite locuri (cum condiţiile în care luptele seamănă posibil după o vreme, chiar dacă
ar fi când treci pe lângă cineva) mai mult coloristic cu duelul verbal poate nu ţi-ar prinde rău un nivel în
refuză să alerge şi o ia la pas, a doi pomi de Crăciun. Din fericire ţ i plus (zânele capătă experienţă la
pesemne ca să-ţi ofere şansa de a se oferă una cadou, aşa că ai cu ce fiecare luptă câştigată).
face mişcări mai precise. Iniţial am începe. Pe de o parte nu ţi se oferă
Un alt element foarte neplăcut
Considerat personajul principal, o nici un indiciu despre ce ar trebui să
este sistemul de salvări, care deşi îţi
fetiţă cuminte şl nu un sex simbol, faci în continuare, pe de altă parte
oferă posibilitatea de a salva oricând
ca fiind un indiciu de originalitate nu e nevoie pentru că jocul este
salvează de fapt situaţia de la
dar pe la acest punct o bănuială ml complet liniar şi nu ai niciodată mai
intrarea în zona respectivă nu cea
s-a strecurat în suflet: e un joc multe alternative. In general
din momentul respectiv. La aceasta
pentru copii. Bănuiala îmi este acţiunea decurge astfel: intri într-o
se adaugă şi faptul că nu poţi sâ pui GENERALA
întărită de dialogurile pe de o parte zonă, înfrunţi zânele locale, vorbeşti
pauză în timpul tuptei, finalizarea •T! universul magic bine realizat
liniare şi pe de alta de o simplitate cu localnicii cărora le faci mici
nefericită a acesteia dintr-o grafic
debordantă şi mai târziu de lipsa servicii după care îţi vezi de drum,
varietate de motive (de la o simplă E"! muzica irlandeză absolut
completă a violenţei, sau mascarea în continuare fără să ştii unde mergi deosebită
ratare şi până Ia nevoia de a merge
acesteia sub o formă foarte colorată dar ştiind că acela este singurul E prea uşor de terminat
la baie) ducând la obligaţia de a juca
şi cu tentă de artificii zglobii. drum care nu este blocat. Această WH generează plictiseală
de la capăt întregul nivel.
Limpede, acest joc nu va fi Interzis simplitate excesivă a aventurii
nicăieri. conduce repede la o senzaţie Zanzarah este o încântare pentru
neplăcută de turism, de parcă eşti ochi şi urechi dar asta nu mi se pare ALTERNATIVE
mai mult plimbat printr-o lume suficient ca să alerg de colo-colo si Pokemon

UN TURIST R Ă T Ă C I T frumoasă decât să te joci. Sigur, să trag la nesfârşit cu raze colorate.


Destul de curând afli şi elementul Zanzarh este un loc foarte frumos, Alţii poate î l vor găsi pe gustul lor, American McGee's Alfce

central al jocului: micile zâne care inspirat din basme, şi chiar-dacâ deoarece dacă reuşeşti sâ treci peste
trăiesc în simbioză cu omul, dar mai realizarea tehnică nu o egalează pe aspectul copilăresc poţi descoperi o
cea artistică în orice caz grafica este
VERDICTXTREMPC
ales 'cu elful. Orice individ care se aventură cu o serie de elemente
un plus. La ea se adaugă si muzica originale si atractive. Foarte
respectă în Zanzarah are o zână.
Aristocraţii chiar mai multe. Ele se potrivit pentru copii.

septembrie 2WJ
M.
I feature
black view

Black View
GHICI CINE VINE LA CINA
O telenovelă horror în trei acte
capacitatea de a replica orice formă de viaţă s-a infiltrat - Uscheala! am strigat şi am tras-o după mine. După
PROLOG In rândurile lor şi i-a omorât unul câte unul. care m-am lovit de o conductă şi a trebuit sâ mă tragă ea
Antarrita. Vântul şuieră tăios ca o lamă Gilette, domnind pe mine. Ne-am refugiat într-o cămăruţă de serviciu şi
Fac o pauză de efect, dar nimeni nu pare foarte
stăpân peste o lume întunecată ţi rece. Cu toate acestea, ne-am baricadat înăuntru. Ceva Începu să plescăie sl
afectat: Vladimir trage o duşcâ de vodcă, iar Ingrid îşi
cineva suficient de iresponsabil încât să infrunte urgia zgârme usa ne dinafară. M-am căutat prin buzunare si am
examinează unghiile. Brian este primul care rupe tăcerea:
naturii ar fi avut timp aproape un minut să admire găsit o brichetă pe care am loLosit-o pentru a arunca o
frumuseţea brutală a întinderilor îngheţate puse in valoare - Nu pot să cred că ai căzut încă o dată in plasa
glumeţilor ălora şi că pe deasupra ne-ai trezit si pe noi in privire de jur împrejur. Usa nu părea foarte solidă.
de aurora boreală înainte ca temperatura de -50 de grade
Celsius să U transforme într-un ţurţure ambulant. Acel miez de noapte. Nu c i ar conta foarte mult în locul ăsta • Nu cred că bricheta ta ne va ajuta foarte multl ţipă
cineva ar fi avut totodată ocazia sâ vadă cum în ciuda nenorocit, dar ai fl putut să îţi aduc! aminte de poanta de Isterică Gabriella. Mâna stângă o trăgea vaşnic de păr aşa
gerului ucigător o mogăldeaţâ neagră se târăşte prin data trecută, cu ploaia de meteoriţi, când am stat cu toţi! că avea destule probleme pe cap, dacă se poate spune
zăpadă către clădirile avanpostului 25. Toată lumea 2 ore in viscol ca nu cumva să ne găsim sfârşitul loviţi de aşa. Am ochit un bidon cu benzină ţi mi-a venit o idee...
dormea insă liniştită. bolovanii veniţi din cer.
- Ue data asta este serios, îi întrerup tirada. Va trebui
sâ ne păzim uni! pe alţii, pentru ca nu cumva să ne poată - Nu înţeleg de ce a trebuit să dai foc hainelor melel
ACTUL I lua prin surprindere. Şi in caz că Dnamne-fereşte se Chiar nu înţelegi
Toţi cei cinci membri ai echipei Internaţionale de savanţi întâmplă ceva, ţineţi minte că dacă este ceva de care M-aş fj mirat să înţeleagă, dar in definitiv pusesem
detaşaţi în avanpostul 25 - "Faraway" mă privesc Iritat! şi creaturile se tem, este focul. monstru! pe fugă, nu? Am decis să Fac in continuare pe
cu ochii încă împăienjenţi de somn, dorind să afle motivul
- Harry, sper că glumeşti,.. Ţi-am zis sâ nu mai eroul. • "
pentru care au fost treziţi brusc de semnalul de alertă.
foloseşti legătura prin satelit ca sâ dawnloadezi filme de - Din moment ce esti mal dezbrăcată decât mine
Doar Pinky, credinciosul nostru huskie, doarme liniştit
groază, mă admonestă zâmbitoare Sonia, dar zâmbetul ii (pauză pentru zâmbet), mă văd nevoit sâ mă duc eu să văd
lângă soba de teracotă din colţul încăperii. Am început
pieri când văzu că mă încrunt. ce s-a Întâmplat cu generatorul de curent. Şi nu am curaj
prin a-mi drege vocea,
- Eu cred că mă duc să mă culc înapoi, mormăi ca un să mă duc după haine pentru că s-ar putea să descopăr că
- Hhrm... Dragi colegi... şi ceilalţi s-au transformat in..chestii din astea, am zis
urs Vladimir.
Un val de cafea mă lovi în obraz. Faptul că lichidul nu arătând din ochi către podeaua pe care alături de hainele
- Nimeni nu pleacă nicăieri! am bătut cu pumnul in
mai era de mult fierbinte nu mă incălzl cu nimic în înflăcărate zăcea carbonizat cadavrul creaturii care fusese
masâ. Dacă ne despărţim, riscăm ca unul dintre noi să fie
momentul în care fu urmat îndeaproape de gamela de Sonia. Sau Ingrid. Sau ambele, La cât de mare era. Oricum,
infectat de organismul extraterestru şl să ii Infecteze şi pe
tablă care ii găzduise recent. avea pâr blond. Pe Ici, pe colo. Ai vreo idee cum aş putea
ceilalţi, v-am spus că nu poate fi deosebit de gazda pe
- Mii de scuze! zâmbi încurcată Gabriella ţînându-şi care o inoculează. Suntem toţi aici in această cameră, şi să ajung până la clădirea generatorului şi să mă întorc fără
strâns mâna stângă cu cea dreaptă. nu plecăm până nu vine echipa de salvare. Asta înseamnă să îngheţ? Pentru că fără curent nu avem radio, şi fără
Mi-am şters cafeaua de pe obraz în timp ce ii aruncam sase ore. comunicaţii nu avem .chiar nîci o şansă de supravieţuire.
D privire ucigătoare. Uneori am impresia că face
- Harry? imi zâmbi strâmb Gabriella. Nu ştiu cum sâ iţi Gabriella ridică privirea şi zâmbi. Jur câ nu mi-a
intenţionat ce face. O italiancă brunetă si
spun, dar deja lipseşte cineva... plăcut zâmbetul ăla.
temperamentală. Gabriella Seni ar fi atras atenţia oricărui
bărbat, mai ales unuia care se afla claustrat într-un Pinky s-a strecurat afara in timp ce ţipai la noi. - Suntem chiar lângă laborator. Iţi pot face o injecţie
avanpost friguros din Antartica. Nu avea decât un mic Hă simţii sufocat de un val de panică. cu adrenalină. O să t i se iuţească circulaţia sângelui şi o să
defect: doctoriţa noastră suferea de sindromul Doctorului - Pinky? Pinky, treci încoace! fii in stare sâ rezişti mai mult frigului.
Strangelove. Cel care condusese avanpostul înaintea mea Nici un răspuns. Sărăcuţa. Si ea tremura. Am fost de acord cu injecţia,
considerase probabil denumirea bizară ţi excitantă In - Ok, schimbare de plan, am zis, brusc alert. Doi câte spre marea mea nefericire uLterioară.
momentul In care o selectase pentru a face parte din doi. pornim în căutarea câinelui. Nu am vrea să fie Adrenalina şi-a făcut efectul Instantaneu: m-am simţit
echipa internaţională de savanţi, însă a aflat destul de infectat, nu? brusc mal uşor si am început să transpir. Focuri de artificii
repede, ca şi mine de altfel, că afecţiunea nu are legătură Pe feţele lor se citea o Indiferenţă care îmi spunea că îmi explodau la periferia câmpului vizual. Simţeam nevoia
cu preferinţele sexuale ale persoanei, ci cu faptul că nu îşi din partea lor putea să i l lovească şi un aisberg, pentru că sâ alerg pentru câ simţeam că dacă stau pe loc urma sâ
pot controla acţiunile uneia dintre mâini. Nu este o ei se vor preface că 11 caută, dar de fapt se vor întoarce In ajung tapet pe pereţi. Eram ca un balon gata să
poveste dintr-un film de groază, ci o realitate jenantă. pat. Sonia şi Ingrid păreau chiar nerăbdătoare. Ce poţi să pleznească şi aveam nervii întinşi la maxim. Cu
Acţiunile aparent perfect coordonate ale mâinii devin mai faci altceva într-o noapte de fi luni decât să dormi? Ca concentrarea nu stăteam insă foarte bine.
frecvente ţi mai haotice pe măsură ce gradul de excitare pentru a-mi răspunde, Brian scoase şi el o butelcâ de - A cui e mâna asta'? am ţipat
nervoasă al individului creşte. Nu vă puteţi închipui scotch si docni cu Vladimir apoi se ridicară şi porniră pe - A mea.
niciodată cât de problematic poate fi până în momentul în culoarul care ducea către nordul habitatului. Ingrid şl - Şi asta ce^e?
care ajungeţi in acelaşi pat cu persoana afectată de Sonia porniră înapoi către dormitoare. Aparent nici nu - Mâna ta! deveni Isterică Gabrielle. Acum du-te şi
această condiţie specială. Dar să nu intrăm in amănunte. aveau de gând sâ se prefacă foarte mult. vezi ce e cu generatorul. Nu mă lăsa pe întuneric mai mult
Un avanpost nordic e o lume extrem de mică si nopţile . - Se pare că am mai rămas doar noi doi, îmi zâmbi decât e nevoie.
sunt foarte friguroase. Gabriella, fâcându-mi cu ochiul. Apoi înainte să pot replica Am luat-o la goană prin întuneric, ajungând afară pe
in vreun fel imi plasă o directă de stânga în maxilar. principiul bilei de biliard: prin ricoşeuri repetate din
Din păcate nu pot spune că o cunosc Ea fel de bine pe pereţi. Frigul mă lovi ca o sabie tăindu-mi răsuflarea. Dch,
Ingrid. Genetician de renume mondial, Ingrid Svensson să iesi în pulover la -50 de grade nu-1 de joacă. Am căzut
este o suedeză zvettS, cu pirul atât de blond încât pare de câteva ori prin zăpada îngheţată, astfel incâr după 200
alb. Lucrează de trei ani Ia un proiect care ar trebui să - îmi pare răul Ce mal vrei să spun?
Părea sinceră de data asta. Dar n-am zis nimic şi am de metri, când am ajuns la cabina generatorului, eram
creeze animale cu o blană şi un metabolism mult mai bine deja ţeapăn. Am pus mâna pe clanţă şi am rămas cu ea
adaptat frigului arctic. Singurul rezultat remarcabil până în continuat să îmi masez falca. întotdeauna rentează sâ te
dai rănit. lipită de metal. Nu mai aveam putere nici să urlu. Am
prezent a fost crearea in eprubetă a Iul Pinky, singurul început să mâ lovesc sistematic de uşă In speranţa că se va
husky roz din istorie, dotat cu sânge rece fia propriu) şi o - Pinky, unde nalba esti? Fă-te încoa, potaie, că dacă
nu o să dormi afară la noaptel am mârâit. Dinspre depozit deschide. In cele din urmă s-a deschis şi E-am găsit pe
poftă de mâncare egalată doar de Lenea sa formidabilă. Pinky. Se lipise de generator ca de sobă, în speranţa câ o
Ingrid formează un cuplu solid cu 5onia Ulfsson, specialista se auzi ceva trăncănind. începea să îmi fie frig şi mi-era
din ce în ce mal somn. Dacă făcuseră totuşi o nouă gLumă să se încălzească, cu rezultalul că din roz devenise negru
meteo, cu care seamănă atât de bine încât ar putea fi de fum. Şi scurtcircuitase şi maşinăria. Din fericire nu
surori gemene. Oricum, sunt nedespărţite. Din păcate. cei de la avanpostul 31?
definitiv. L-am raşchetat cu o cheie franceză şi am repus
Brusc, becul de pe coridor pâlpâi sl se stinse. Ceva generatorul în funcţiune. Apoi m-am pregătit pentru o
Partea bărbătească a echipei este reprezentată de
dărâmă nişte cutii de tablă in depozit. nouă înfruntare cu gerul.
geologul Vladlmir Roşka, un rus a cărui soluţie pentru
combaterea frigului este o doză sănătoasă de vodcă, - Pinky? am şoptit. Cutu? Cineva? Gabriella?
sorbită la intervale regulate dlntr-o butelcâ metalică si Ceva moale şi parfumat se încolăci în jurul meu. Două Adrenalina îşi cam epuizase efectul. Ultimii 50 de
fizicianul Brian Sanders, un englez pretenţios de la buze fierbinţi imi atinseră lobul urechii. metri până la avanpost i.-am făcut târâş. Spre surprinderea
Universitatea din Oxford. Să nu uităm şi de mine: Harry -Gabriella... nu e momentul pentru hârjonealâ, am mea, usa era încuiată. M-am uitat prin geamlâcul gros.
Jones, însărcinat cu telecomunicaţiile şi comandant oficial încercat eu sâ evadez din strânsoare. Flecare bătaie a înăuntru, golaşă, mă aştepta Gabriella. Mâna stângă nu îi
al.misiunii antarctice, parţial şi din cauza afilierii militare inimii îmi zvâcnea în tâmple şi In urechi. Mai avem niţel şl mai făcea probLeme. Avea un tentacul în Locul ei. Brusc, in
cu NATO (locotenent majori. începeam sâ urlu. ciuda frigului ucigător, m-am simţit mai fericit că eram
- De unde stii că sunt eu? îmi şopti călduţ în ureche afară şi nu înăuntru. Asta până când ceva cald mi se frecă
- Dragi colegi, reiau, privind circumspect Ia Gabriella, Gabriella. . . de picior.
care duce o luptă cu propria-' mână sub tăblia mesei, ăm
- Pentru că mâna ta stângă mă ciupeşte de fund şl nu M-am uitat în jos şi am văzut roz.
recepţionat o transmisie mai mult decât îngrijorătoare de
pari sâ iţi dai seama? - Cutu?
la Avanpostul 31. Aparent, o creatură extraterestră cu'
Ceva mârâi în întuneric. The End

m
arplriribrie 2.001
A D A P O S T E Ş T E - T E
Fâ-ţi un adăposi şi porneşte război îh^potriva a 64 jucători ou-linc.
Sau joacă singur şi AJ-ul iii va oferi dc fiecare dată o nunii experienţă.
Alege ciinn-un arsenal dc 2ţ) de arme mortale şi 35 dc- vehicule.
Vei avea nevoie de multa agerime î n I'q îiâliilii cheie din 4 teatre de operaţii. BATTLE-Ff ELD
_. . . I S O . .

Merită să j o c i o r i g i n a l e k l ă t u r ă - i e luptei Ia
I VVWV.uk.fea.GOrn Prel
Prcl de
de vv ââ nn zz aa rr ee recomandai:
rei
SPV;, 27.5 USD +TVA
Best of E Jocuri distribuite in Romanţa de Best Distribution SRL
E3 Tel/lax: 021 345.55.05/06/07 e-mail: info@game5hop Joc p a d i a l l o c a l i ral
www.gamesriop.ro in l i m b a rornanâ

•iOly Eligiul b s m n LI AU AII iighls n i r r . i f l BK, hw&rwl oTUigUai HiAHjlwCt AB fVCUD^ic Arît IA ItAMLSanrjitie tA &AU.L5 IIJ^D ara lnflemam c riegj7l*ii a
J
i
'laatr^m^^iiKf^c^ni i'r_ jn VK :
riAW£S" 4 in Hi .ri'.n.L An&
J
Hi.i. - j - i l IM (ÎBmeS^r rnijMit rrayflv.aris [il GimeSpr IndvUri-i.
Ti u la * 1

LfrVs 'i f

Luigi's Mansion
Te va speria de moarte

Super S m a s h - B r o s . Melee
Personaje simpatice rezultate drastice

I
W a v e R a c e - Blue Stqrm
Un pic mai realist si vei lavea
nevoie de vesta de salvare

\\mm l
9
1

U
jotiuri para TTriîbe
fg^ A L T E c
»™LANSING,
Sunet/ de/ calitate; încw dtiv 1941

^entup tute/, muzica' nw este/ daa-v dweAMsmeni/, este/ o pasuine/. ^jocu/iile/ nw sunt- un
simplu> koA&wci a> oÂsesie/. filmele/ nw suni/ doa/v unacţinp ci & expewewtâ

^ent/tu/ tine/, &4itex> ţ^ansina/ cantinuw să' tmiine/ a/vta> cw teÂnaiaa-ia/ şi să' îţi/ aţ&ie/
acele/ momente/ preţioase/ când inima- este/ atinsă' şi sftiutul l/mnsţo&mai.

Suneiiib, aşa/ ciurv wmh tw să/ ît auzi/! \