Sunteți pe pagina 1din 100

I U D P I E - A N A C H R O N O X - O P E R A T I O N F L A S H P O I N T - R E P U B L I C

. _ _ - • - •
4
\

h t t p : / / w w w - x t r e m p c . r o

•i

A greşi este omeneşte, dar pentru a o face lata rau de tot este nevoie de un computer.
I * fam Asimov

Hr. 23 - a u g u s t 2 0 0 1 - 100 PAGINI - 4 3 . 0 0 0 I E I

VARIANTA DDR

t \ i

A T E J O C U L I I "T

D E O N

G E F O R E 3 |

E N I N T A T 5

XPERIMENTUL A D E V Ă R A T E M A Ş I N I D E D I S T R A C Ţ I I

I N C
m L U M E A
C O N S O L E L O R T E S T E A Z Ă A R S E N A L U L D U R E R I I
S K I N M E D I A V A A D U S L E A D T E K G E F O R C E 2 5 6 :

PLACA GRAFICĂ A ANULUI 2000!

_t' _^_B r
>-i ' fie

0 NOUA I N V A Z I E G R A F I C A

A C U M !
m ROLURILE PRINCIPALE:- _

1* SUPER COOLERE 8 MB SDR ŞI 128 MB DDR" "MONITORIZARE HARDWARE"


L e a d t e k W i n F a s t

SeForce3 TD 6 4

WinFasC
L e a d t e k W i n F a s t

GeForce2 Ultra 64 M b

WinFast

L e a d t e k W i n F a s t
mm _ _

• »

- •

G e F o r c e 2 GTS 3 2 / 6 4 M b

WinFast' Ai* CflESS


L e a d t e k W i n F a s t

Geforce2 MX 4 0 8 6 4 M b

[_3 • •

L e a d t e k W i n F a s t

GeForce2 MX Dual Head

32 M b

WinFast'
L e a d t e k W i n F a s t

G e F o r c e 2 MX SH Pro 3 2 M b

L e a d t e k W i n F a s t

GeForce2 MX 32 M b

WinFast
L e a d t e k W i n F a s t

GeForee2 MX 2 0 0 32 M b
Redactor şef Adrian Dorobâţ
Redactori Vled Zotta
George Pop
Andreea Chifan
Adrian Radu

Colaboratori: Bogdan Eparu


C u a f a c e r i l e n u - l d e j o a c ă Vlad Susoi
Constantin Ciprian
Zilele trecute am surprins din întâmplare un Cristian Soare
talk show la televizor. Nu ştiu pe ce program, pen­
t r u că în ultima vreme sunt toate la fel, şi nici invi­ Tehnoredactare: Nicoleta Toma
taţii nu îmi erau foarte cunoscuţi, însă se discuta Marketing: Florina Dumitraşcu
despre calculatoare, aşa că am zis că pot să îmi
pierd câteva minute băgîndu-i în seamă. Aşa se Contact
face că am fost martorul unei scene în care un
Blackmail: blackmaii@xtrempc,ro
domn din domeniu afirma că se vând mai multe hardmsii@xtrempc. ro
Hardmail:
calculatoare pentru jocuri decât pentru afaceri. Saftmail: softmail@xtrempc,ro
Interesantă era nu afirmaţia în sine, ci modul în Jocuri: jocuninbox@xtrempc, ro
care era rostită: cu o uşoară reţinere şi o vagă Oiverse: redactia@xtrempc. ro
indignare, de parcă ar fi fost ceva ruşinos şi nu un
fapt ca oricare altul. Adică, între noi biznismenii fie
vorba, cum e posibil, domnule, să se vândă mai Tipar:
multe calculatoare pentru jocuri decât pentru Infopress S.A. - Odorheiu Secuiesc
afaceri?
Ce-s jocurile astea? Noi suntem oameni serioşi,
XtremPC aste publicată lunar de
cu cravata, Romas Media
O indignare justă mă cuprinde în replică. Dacă e Strada Puskin Bucureşti 1
ceva care a impus un progres constant al indus­ Tel: 01-231,28.68
triei IT acel ceva sunt jocurile. Pentru jocuri îşi
P
ISSN: 15B2-2818
cumpără utilizatorii GeForce 3, Pentium IV, plăci cu
DDR, memorie RAMBUS, Sound BlasterLive, Chiar dacă facem toate eforturile să ne
asigurăm câ materialele publicate în
Sisteme de boxe 4 . 1 . Pentru ce altceva?
XtremPC sunt corecte în
Şi mi-e ciudă că marile firme se feresc de jocuri momentul publicării, nu putem fi
ca de râie, căutînd ca public ţintă segmentul de consideraţi responsabili pentru
populaţie care se joacă în Office, FoxPro şi ocazio­ eventualele pierderi sau dezavantaje
nal cu Solitaire sau MineSweeper. Mi-e ciudă că create direct sau indirect de
firmele nu înţeleg diferenţa dintre "am nevoie de" eventualele inexactităţi apărute în
cadrul articolelor.
şi "îmi doresc să". E diferenţa dintre afaceri şi
jocuri, dintre părinţi şi copii.
Americanii au înţeles diferenţa şi de aceea Toate materialele prezente în XtremPC
reclamele lor îi ţintesc pe părinţi prin intermediul sunt proprietatea editurii.
copiilor. Uitaţi-vă pe Cartoon Network dacă nu mă Reproducerea sub orice formă a
oricărui material, cântarea la concerte
credeţi. Câte din reclamele de acolo sunt desti­
a articolelor, fabricarea de sacoşe,
nate direct copiilor? Mai puţin de jumătate. pixuri, stilouri cu însemnele revistei,
La noi, nici măcar noţiunea de sistem de jocuri producerea de medicamente cu numele
nu este bine definită. în goana lor după soluţii pen­ revistei, poreclirea căţelului maidanez
t r u fiecare cerere, firmele au uitat că ar fi în avan­ de la colţul străzii cu derivate din
numele redactorilor, crearea de noi
tajul lor să educe piaţa, oferind un sistem stan­
stifuri de a înjura conţinând expresia
dard cu opţiuni de upgrade care să fie un numitor
"xtrem" gen: eşti xtrem de idiot şi ori­
comun al cerinţelor majorităţii. Şi veţi vedea ce care altele sunt absolut interzise şi vor
ofertă pestriţă avem la testul de sisteme de jocuri. fi pedepsite conform legilor în vigoare,
Citind cu atenţie numărul acesta veti afla că, atât cele legale cat şi cele ale bunului
direct sau indirect, joaca e o afacere profitabilă. simţ. Vă vom prinde, oriunde v-aţî afla.
Şi că până şi viaţa poate fi privită în joacă.
Bine ai v«m

mi

•.Hi

9 MYX.ro • primul portal mobil din România

68 NetWork: Jumpgate

întâlnire de gradul 3G

Ştiri internet 24 Viitorul display-urîlor

Zona oarbă -Q-Zone 71 Console 38 Test sisteme jocuri


:-_-^:->^_vl -

Redacţia Zona oarbă - Q-Zone - t e s t plăci bază -


Cuprins AMD şi varianta DDR
- t e s t memorii -
Ştiri hardware Calculatoare pentru jocuri
Ştiri Internet - t e s t sisteme -
:7V

V:

~~r m~i -» ii* n

Scrisori hardware
Explorer Tehnologii Top 5 hardware
> Viitorul display-urilor
>IPAQ Software

Ştiri software
Scrisori software
Legendele Internetului
Xil I) > Programe utile
> Ptug-in-uri
întâlnire de gradul 3G Cunoscuta e iS15E
CUPRINS

64 Efecte speciale: Jurassic Park III

60 XPerimentu! Windows 70 B PlayBox

Anachronox

78 Earch and B 56 Ştiri Software

75 Global Operation 90 Max Payne

rimentui Windows Jocuri Earth and Beyond


queak Heroes of Might and
Ştiri jocuri
Genesis 3D Magic

The Sting
> Adventure Pinball
Console rez
• Efecte speciale
NetWork iangsters li: Vendetta
> Outlive
> Jurassic Park 74 A'
> Operation Swordfish
Republic: The Revolution
Global Operations
Mudpîe
Max Payne
Medal of Honor: Anachronox Producători români
Allied Assault
Galerii Xtreme > Black News
> Biack Mail
> Biack View
mm
TERNET
Scîri

http://www iXtrerapc-ro

Un n o u g e n de viruşi
Primul a t a c prin fişiere A c r o b a t Reader Nokia cu un pas
înaintea tuturor
Î
n p r i m a j u m ă t a t e a lunii a u g u s t un joc c a r e c e r e u t i l i z a t o r u l u i să
• Utilizatorii telefoanelor
a f o s t d e t e c t a t un nou ' w o r n V a p e s e pe imaginea unei p i e r s i c i , mobile p o t d e s c ă r c a f o t o g r a f i i
c a r e a r e c a p a c i t a t e a de a i n f e c t a după c a r e un s c r i p t de V i s u a l
U t i l i z a t o r i i t e l e f o a n e l o r mobile
fişiere A c r o b a t , B a s i c e s t e r u l a t şi a s t f e l v i r u s u l
Nokia p o t d e s c ă r c a f o t o g r a f i i
Virusul se numeşte "Outlook.pdf" devine a c t i v . P e n t r u r ă s p â n d i r e
de pe e c r a n u l m o n i t o r u l u i pe
şi e s t e c o n s i d e r a t e x p e r i m e n t a l , v i r u s u l f o l o s e ş t e t o a t e a d r e s e l e pe
t e l e f o n u l mobil. Un s e r v e r
avînd o c a p a c i t a t e mică de ' c a r e le g ă s e ş t e în e - m a i l u r i l e din
un h a c k e r a r g e n t i n i a n b i n e c u n o s ­ pune Ea d i s p o z i ţ i e a p l i c a ţ i a
infecţie. P e n t r u a se răspândi u t i ­ o r i c e d i r e c t o r O u t l o o k , nu d o a r
c u t p e n t r u inovaţiile pe c a r e le S M S Grab-a-pix care permite
lizează p r o g r a m u l A d o b e A c r o b a t cele din A d d r e s s Book. Tn pJus
a d u c e Tn d o m e n i u . T o t el a c r e a t c e l o r i n t e r e s a ţ i să aibă
p r e c u m şi f u n c ţ i i din M i c r o s o f t schimbă subiectul, conţinutul pre­
" B u b b l e B o y " , " F r e e l i n k s " , "The p r o p r i i l e f o t o g r a f i i pe t e l e f o n .
O u t l o o k c a r e n-au mai f o s t f o l o s i t e c u m şi a t a ş a m e n t u l e-mail-ului la
F l y \ " M o n o p a l y " şî " L i f e _ S t a g e s " . U t i l i z a t o r u l alege î n t â i o
până a c u m - O d a t ă c e e s t e d e s c h i s f i e c a r e nouă t r a n s m i t e r e .
f o t o g r a f i e de d i m e n s i u n i mal
cu Adobe A c r o b a t , fişierul lansează A c e s t v i r u s a f o s t s c r i s de " Z u l u " www, vmyths.COm
m i c i , se loghează la s e r v e r ,
downEoadează şi a c t i v e a z ă
programul care transformă
Un alt site tşi închide porţi te Urgia vine de la C O D E RED
•THEGLOae.COM poze în imagini d i g i t a l e fără
•upa 6 ani de activitate Microsoft are o parte de vină prea mari veleităţi
puternica ce e creat a
a r t i s t i c e . E s t e de a j u t o r
comunitate vibranta Tn jurul A c e s t v i r u s c a r e e c u n o s c u t deja r e c o m a n d ă e l i m i n a r e a de pe s e r v e r
conceptului de conectare a o p ţ i u n e a de a vizualiza în
de ceva t i m p şi-a î n c e p u t din nou a t u t u r o r s i t e - u r i l o r IIS p r e c u m şi
pământului, nori negri a-au prealabil rezultalele muncii
adunat asupra situaţiei activitatea, distrugând câteva a URL-urilor redirecţionate.
financiare a acestui site tn v o a s t r e . Dacă vă h o t ă r â ţ i să
s e r v e r e c a r e aveau i n s t a l a t e a p l i c a r e a p a t c h - u r i l o r dfn iunie şi
enuf curent, determinând downloadaţi imaginea, veţi
©forturi foarte mari pentru patch-urile pentru protecţie repornirea server-ului.
p r i m i un n u m ă r de t e l e f o n
acoperirea costurilor de î m p o t r i v a p r o b l e m e l o r de b u f f e r Code Red a a p ă r u t p e n t r u p r i m a
întreţinere şi oferire de ser­ unde v e ţ i s u n a şi v e ţ i u r m e
overflow, S u n t a f e c t a t e servere oară în iunie fiind s e m n a l a t de
vicii. In primul sfert al anului iarăşi i n s t r u c ţ i u n i l e .
2001 printre firmele cere pe c a r e rulează M i c r o s o f t eEye D i g i t a l S e c u r i t y c e r e la
au aamnet contracte de W i n d o w s NT 4 0 şi IIS 4 . 0 , ce
publicitate prin reţeaua v r e m e a r e s p e c t i v ă a f i r m a s e că era
theglobe se găseau f o l o s e s c r e d i r e c t a r e URL, V i r u s u l
s i m i l a r cu v i e r m e l e s a d m i n d / I I S ce
Bslleouth, Compeq, Disney, nu p o a t e a t a c a v e r s i u n i l e cu
s-a p r o p a g a t s p r e s f â r ş i t u l
Keiioco'a. Microsoft, p a t c h - u r i i n s t a l a t e ala IIS 5 . 0 din
Toshiba si Verizon, Cureul c o n f l i c t e l o r h a c k e r d i n t r e S.U.A, şi
evenimentelor ulterioere e Windows 2 0 0 0 . S u n t vulnerabile
China din luna m a i .
determinat Tnaa anunţul prin de a s e m e n e a şi c a l c u l a t o a r e c u
care începând cu ziua de
15 auaust site-ui se nu mei W i n d o w s NT 4 . 0 s a u 2 0 0 0 c a r e
fie disponibil. Cersndu-si nu au i n s t a l a t e p a t c h - u r i l e p e n t r u
scuze într-un mort foarte IIS 4 , 0 şi IIS 5 . 0 . î n a c e a s t ă UklKkl
politicos către utilizatori,
Coti*

triegiooe.com le-a recomen- s i t u a ţ i e însă p r o b l e m a a p a r e


det ecestore se-91 salveze
m HJl I W j i V Aii
_ h*. T4I • . * T-4 —4«|
>wa - J J ftJt O
«BL^A.ri

d a t o r i t ă f a p t u l u i că a t u n c i c â n d IIS
1
i * *t**> • • • ^» fcpM V^*f^
p

TM * pPB kB - -
r
— • - - ^4

informaţiile înainte de
Tfr* _ # .

deadline şi i-a călăuzit cacre 4 , 0 e s t e s e t a t să r e d i r e c ţ i o n e z e


alţi furnizori de servicii: U R L - u r i va a c c e p t a o r i c e URL,
www. homesteed, corn, devenind a s t f e l v u l n e r a b i l la I n *Tw. tfkJ W " 1 - 1faA > P 1 11

www.iReg.com şi
^ • - - " J . > r
+â *w+* T | A H H , P

o v e r f l o w . M i c r o s o f t lucrează la
Uk — " ~ j |^| "1 ' r 1A B-
n r
rdM MMfe-fU*1| I Ţ M I • -fa• *_~» ^ * rip ^ - . •

www.Bizland.com.
1

găsirea unei s o l u ţ i i şi d e o c a m d a t ă
www. microsoft. com
wtrYW.UiiţiWn m-n www.Qrabapix.com

8
INTERNE
Ştiri

Din luna august,


U5A.NET n u mai e pe grati isterie printre surferi
» SirCam Virus e s t e cauza
a n u n ţ a r e a din t i m p a î n c h i d e r i i o f e r t e i
LS/fNET
g r a t u i t e , p r e c u m şi f a p t u l că până la u r m a Răspândirea rapidă a virusului
au o f e r i t şi o e x t i n d e r e a d e a d - l i n e - u l u i S i r C a m a n e l i n i ş t i t m u l t ă lume.

până în 7 a u g u s t , mi-a d e m o n s t r a t încă M u l ţ i eu t r i m i s e - m a i l u r i de


P4 HM» 44 f i| Fi « • "
M

o d a t ă p r o f e s i o n a l i s m u t şi r e s p e c t u l f a ţ ă de avertizare către prieteni. Pro­

c l i e n ţ i de c a r e dau dovadă. A s t a blema e s t e că cea mai m a r e


p a r t e din i n f o r m a ţ i a pusă în c i r ­
n e m a i p o m e n i n d f a p t u l că şi aveau un p r o ­
c u l a ţ i e a f o s t falsă. S p r e e x e m ­
g r a m de v e r i f i c a r e şi î m b u n ă t ă ţ i r e a
plu, un e-mail ne a v e r t i z a c u m
s i t e - u l u i f r e c v e n t şi bine o r g a n i z a i
că dacă avem un mail s u s p e c t
p r e v e n i n d a s t f e l d e f e c ţ i u n i m a j o r e ce a r f i

B
de a fi i n f e c t a t , a c e s t a va t r e ­
i n e c u n o s c u t u l s e r v i c i u de mail p u t u t apărea în f u n c ţ i o n a r e a s e r v i c i u l u i .
bui p r i v i t d o a r de a f a r ă , nu va
n e t a d d r e s s . c o m , g ă z d u i t de U S A . N E T Dacă t o t u ş i v - a ţ i o b i ş n u i t cu s t r u c t u r a
t r e b u i c i t i t , de a t a ş a m e n t ce să
din s t a t u l C o l o r a d o , nu mai o f e r ă c o n t u r i a c e s t u i s e r v i c i u aveţi şi o a l t e r n a t i v ă
mai s p u n e m - sâ-l ş t e r g e m
de e-mail g r a t u i t e , de la î n c e p u t u l Junii g r a t u i t a . E s t e vorba despre
î n a i n t e să p o p o s e a s c ă pe c o m ­
a u g u s t . V e s t e a pe c a r e a m p r i m i t - o www.amexmail.com care e s t e "powered"
p u t e r u l n o s t r u ş.a.m.d. Nu
undeva pe la mijlocul lunii iulie nu m-a t o t de u s a . n e t şi o f e r ă c a m aceleaşi
d o r i m să blamăm d o r i n ţ e l e
î n c â n t a t d e l o c , după ce 6 ani de zile a m facilităţi î n t r - o s t r u c t u r ă aproape
binevoitoare ale ' p r i e t e n i l o r " ,
f o l o s i t c u î n c r e d e r e şi s u c c e s s e r v i c i u l identică. d a r i n f o r m a ţ i i l e d e s p r e un v i r u s
lor. T o t u ş i g e s t u l pe c a r e l-au f ă c u t , p r i n www, netadress.com
o a r e c a r e p a r c ă a r fi mai bine
p e n t r u noi dacă l e - a m o b ţ i n e
dintr-o sursa autorizată.
MYX.ra - Primul portal mobil din R o m â n i a
I n f o r m a r e utilă!
Connex încearcă sa fie me reu cu un pas în faţă.
http://vil. mcafee.com/dispVirus. asp?viru
p o r t a l mobil din R o m â n i a . iulie C O N N E X a î n c e p u t , de
w w w . m y x . r o o f e r ă o v a r i e t a t e de asemenea, t e s t a r e a General
s_k=99141Sor
Mff^Ai p-
* i m m . &

i n f o r m a ţ i i c u c a r a c t e r g e n e r a l şi P a c k e t Radio S e r v i c e CGPRS) o
Nu mai descărcăm gratis?
de a f a c e r i , a c c e s i b i l e şi p r i n a l t ă i m p o r t a n t ă t e h n o l o g i e de
* P r o c e s u l de d o w n l o a d e s t e
i n t e r m e d i u l t e l e f o n u l u i mobil. Una a c c e l e r a r e a t r a n s m i s i i l o r de
riti>

patentat
d i n t r e c a r a c t e r i s t i c i l e unice ale d a t e , ce î n c e p e p r e g ă t i r e a
--

W 4»
f —-i P"FH1
I V " J

- T ^

n
- M
¥-*H I
O c o m p a n i e din N e w J e r s e y
MllW ±- M—M

p o r t a l u l u i myX e s t e P e r s o n a l d r u m u l u i şi c ă t r e 3 G .
I n f o r m a t i o n M a n a g e r (PIM3, c e De a s e m e n e a , p o r t a l u l mai pune n u m i t ă E - D a t a s u s ţ i n e că d e ţ i n e
www.myx.ro c o n ţ i n e " e - m a i l " . " a g e n d a ' şi " t o
1
la d i s p o z i ţ i a c e l o r i n t e r e s a ţ i un p a t e n t a s u p r a p r o c e s u l u i de

3
do l i s t " şi c a r e s i n c r o n i z e a z ă , la p o s i b i l i t a t e a de a c r e a c o n t u r i de d o w n l o a d de pe I n t e r n e t . Dacă
0 iulie 2 0 0 1 : C O N N E X
c e r e r e , i n f o r m a ţ i i l e c o n ţ i n u t e în e - m a i l . de a t r i m i t e e - m a i i - u r i pe va c â ş t i g a p r o c e s u l pe c a r e îl
lansează un nou s e r v i c i u X N E T
a c e s t e a p l i c a ţ i i cu t e l e f o n u l mobil şi de pe t e l e f o n u l mobil şi nu Tn are pe r o l . probabil că va t r e b u i
de i n f o r m a r e şi d i v e r t i s m e n t , d e s ­
pe c a r e u t i l i z a t o r u l p o a t e p r i m i u l t i m u l r â n d ş t i r i n a ţ i o n a l e şi să p l ă t i m f i e c a r e t r a n s f e r de
t i n a t u t i l i z a t o r i l o r de i n t e r n e t şi
n o t i f i c ă r i S M S " . I n c u r s u l lunii internaţionale. d a t e . Un t r i b u n a l a r e s p i n s deja
de t e l e f o n i e mobilă. Fiind p r i m u l
căzut pe m o t i v u l că a c e a s t ă
m o d a l i t a t e de d o w n l o a d nu s e

Noutăţi de la Microsoft f o l o s e ş t e pe s c a r ă largă. C u r t e a

HWr - rfti-^i*=i
Federală le-a c e r u t să r e e x a ­
• • d4l* • nr l f * j l i r w^w,

m i n e z e cazul cu o p e r s p e c t i v ă
Explorer 5.D
P Ur.rJl.r^ . njfl-.l, Hn .
U ti
. J_i
•ti wnm • -u ihHii '•fr *tinti * • f v — • J •• • • • I * • * - * - - I \
a
t

mai largă. S i t u a ţ i a a d e v e n i t

O
d a t ă c u noile î m b u n ă t ă ţ i r i pe c a r e le
c u n o s c u t ă c a " p r o c e s u l c a r e nu
-mJmmm. Jl -
T t
i
t — -« •

promită M i c r o s o f t Explorer 6.0 tita


s e t e r m i n ă " . î n t r u c â t încă din •
I - • ~W mw-mw*- -*m * M"r-mm-mw

aduce şi noi p r o v o c ă r i . S p r e d e o s e b i r e de =* F I * W h KAţi r F .tin« h.


1 9 9 5 AOL. Broderbund
v e r s i u n i l e p r e c e d e n t e s u p o r t ă două f u n c ţ i i
L W + -.-.T+ • -* ihriiai r#ti^ t S o f t w a r e , Intuit, Waidenbooks
CSS noi: " m i n - h e i g h t " şi " w o r d - s p a c m g ' \ h P* «Ff * T FH •••)

şi a l t e c o m p a n i i îşi apără d r e p t u l
J

Pe de a l t ă p a r t e s u n t s u p o r t a t e şi a l t e m ă s u r a r e şi f o r m a t a r e a e l e m e n t e l o r p r e ­ Ea d o w n l o a d g r a t u i t . Dacă
noi valori adiţionale posibile incluzând c u m şi a m a r g i n i l o r şi p o z i ţ i o n ă r i l o r a s o ­ E - D a t a c â ş t i g a c a z u l a r deveni
valoarea p r e m e r g ă t o a r e p e n t r u
c i a t e . P r i n t r e î m b u n ă t ă ţ i r i se află P e r s o ­ mai b o g a t ă d e c â t Microsoft.
p r o p r i e t a t e a " w h i t e - s p a c e " şi v a l o a r e a
nal B a r c a r e o f e r ă un nivel nou de p e r s o ­
" l i s t - i t e m " din p r o p r i e t ă ţ i l e p e n t r u d i s -
n a l i z a r e la n a v i g a r e . Privacy e n h a n - • r
^i-Hr *-ti+v - v I - 4 i^p. FI#vSHhfţ. n
h K

play. O a l t ă c a r a c t e r i s t i c ă s e m n i f i c a t i v ă
c e m e n t s c a r e oferă end-user-ului con­ -m Vil Pr
i|
r

e s t e l e g a t ă de s t r i c t e ţ e a a r a n j ă r i i
t r o l u l a s u p r a modului în c a r e i n f o r m a ţ i i l e
s t y l e - s h e e t s - u r i l o r p r e c u m şi de s c h i m ­
v • —

s u n t c o l e c t a t e de c o o k i e s p r e c u m şi .
VrfxJ <
. P** J m*w • Ft
F
ifl
f
V P>] 1fr^—i-l-* ItiMI•' mm-* U • U U . . j.. L

barea elementelor HTML care reprezintă


MmW¥

«uu f™"- — -

s u p o r t u l p e n t r u D O M level 1 şi s u p o r t
c e a mai s e m n i f i c a t i v ă s u p r a f a ţ ă pe c a r e *
4
- r-
- F-
. •. . - .
r-M
- "i n i
W+m+m. m-* m*
I I J T
P M F^ MM
- • * •— - •
^ -m.
• • -
+ m «1 -
»
~

s p o r i t p e n t r u H T M L 4 . 0 , M S X M L 3 . 0 . Şi
X

V W b H^»-• tifl mWi - ^ V ^ . ^ •_— I| I


L n • r .. . • - * ^

c o n ţ i n u t u l unui d o c u m e n t p o a t e fi r e n d e -
«
U I Wtf MtitfpH^Kv >> ^ *t
^ i

bu^^hhtiiV - M i
* p * -• 11 • - H i . •. - -. mmm »i . i • if |i| i JiiM rtlfl ri

nu în u l t i m u l r â n d c a r a c t e r i s t i c i l e pentru
FH ^ Uri -T -• '-••hWLmm i
1
M i
r i
T i
l H i. H Frt
+ F— 1
• .-H • -- ^ H F M
H
rf ^ J-

r i z a t . A c e s t e î m b u n ă t ă ţ i r i au ca s c o p s i n ­
" p r i v a c y " afe IE 6 fac o d i s t i n c ţ i e c l a r ă
c r o n i z a r e a cu s p e c i f i c a ţ i i l e CSS. S u n t •m— ^MWJ " • ^ •

î n t r e c o n ţ i n u t u r i f i r s t şi t h i r d - p a r t y ale
s u p o r t a t e t o a t e p r o p r i e t ă ţ i l e , valorile şi f ^ + *
t
T
i d

c a r a c t e r i s t i c i l e din CSS1, incluzând site-urilor vi-zitate, corelându-se cu >-Hj F « -


*J-
n d

box-ul ce d e f i n e ş t e m o d a l i t a t e a de standardele P3P.


www.microsoft.com www.e-aata.com
INTERNET

a
5 i t e - u l c i t i t o r u l u i

P r o d u c ă t o r i dE j o c u r i Independenţi

Ha, h a . . . V - a m p r i n s , , , La ce vă g â n ­ w w w . g a r a g e g a m e s . corn

d e a ţ i ? E v o r b a de o c a m e r a c a r e V r e i să f a c i un joc şi ai nevoie de aju­


filmează v i a ţ a zilnica a doua p i s i c i , t o r ? Ai f ă c u t un joc şi nu ş t i i c u m să TI
Calypso şi K a t , încă din m a r t i e faci c u n o s c u t lumii î n t r e g i ? D u m i t r u
1 9 9 8 . S t ă p â n u l a f i r m a că a c r e a t Simion ne r e c o m a n d a a c e s t s i t e e x c e ­
site-uE p e n t r u că avea p o s i b i l i t a t e a , lent p e n t r u gamedesignerii începători,
Dacă nu v e d e ţ i p i s i c i l e , nu vă i m p a ­ care conţine numeroase articole,
c i e n t a ţ i , vin ele în cele din u r m ă . T o t r e s u r s e şi j o c u r i î n c â t v i z i t a r e a devine
Deja e x i s t a o g r ă m a d ă de s i t e - u r i c e oferă găzduire g r a t u i t ă
p r o p r i e t a r u l s p u n e că a r fi p u t u t să mei m u l t
şi a s t f e l , a c e s t gen de s e r v i c i u nu mai e s t e o n o u t a t e . De
le lege de s c a u n S o r e pe zi, d a r ar decât
aceea n e - a m g â n d i t să vă o f e r i m n i ş t e link-uri la c â t e v a
fi d i s t r u s s p o n t a n e i t a t e a w e b c a m - opţională
d i n t r e cele c a r e o f e r ă şi p r o m o ţ i i g r a t u i t e . A ş a . ca să vă
ului. C i t i ţ i şi pagina FAQ, e pentru
ştie t o t pământul,..
amuzantă. cei
• http://www.MarketltRight.com
intere­
• http://www.cmather.com
http://w3.onB.n8t/tlonewolf/mein/pcam/ s a ţ i de
• http://www.easyindex.com
Refresh: 3 0 secunde domeniu.
• http://www.website-banners.com
L o g i n : Nu M a i ales că t o c m a i au l a n s a t p r i m a
- http://www.1-promote.com
G r a t i s : Da versiune a SDK-ului V 1 2 , tehnologia
• http://www.adsadvertising.com
c a r e s t ă la baza T r i b e s 2 , c a r e p o a t e fi
- http://free-website-advertising.com
Africa m a c h i z i ţ i o n a t ă şi f o l o s i t a Tn s c h i m b u l
• http://link2value.com
s u m e i m o d i c e de 1 0 0 $ .
• http://pcs62.trrpod.com
www.africam.com • http://www.free-is-free.com
Pe a c e s t s i t e p u t e ţ i găsi p e s t e zece www.stormbreakstudios,com
• http://www.angelfire.com
c a m e r e p l a s a t e Tn d i v e r s e locaţii din S i t e - u l e s t e un p r o i e c t i n i ţ i a t de doi
• http://www.internet-community-classes. net
A f r i c a , R a t a de r e î m p r o s p ă t a r e r o m â n i R o b e r t M u r e ş a n şi A n d r e i
• http://www.hostmaker.com
d e p i n d e de la c a m e r ă la c a m e r ă , şi Cătălin S i m i n i u c şi v r e a să fie un loc de
http://www.websiteadvertising.com
c o n t r a c o s t p u t e ţ i c h i a r viziona î n t â l n i r e şi d i s c u ţ i i p e n t r u t o ţ i g a m e ­
http://www.getyourfreewebsite.com
s t r e a m - u r i r e a l - t i m e (dacă aveţi şi design­
• http://www.yoursuccessnow.com
lăţimea de bandă n e c e s a r ă , f i r e ş t e ) . erii
• http://www.okcwebads.com
P u t e ţ i î n s o ţ i v i r t u a l un s a f a r i s a u un autoh­
• http://www.sales-tco1s.com
s c a f a n d r u c a r e face s c u f u n d ă r i în t o n i şi
http://www, bannertrade.tmfweb.nl
B a h a m a s sau p u t e ţ i vedea c u m are t o ţ i cei

IM*E
grijă o leoaica de puii ei. intere­ Irii-.HKU VIU M\
S lltMl M

i O- i t

s a ţ i de
r . . -J. Şfi-f

acest
Refresh: • l r fr I -HI*.

D e p i n d e de la c a m e r ă la c a m e r ă d o m e n i u . Echipa S t o r m b r e a k studios
L o g i n : Da a r e în plan şi un e n g i n e de joc, n u m i t ^ * *
J
* • C*P .

El
Gratis: In mare parte Unleashed. A s u p r a site-ului ne-au -
> ^hhr i • -V-h-'L-. > H fWj^ Hll^hlll Irrt Mq
r
4 4 M- - « • P
- -
tl
-P kFV rl •

a t r e s atenţia chiar autorii.


• -P l
M V i
V — ^FJ F ,
T Ml •H

•u . J

Media & Publicitate

- dosare presă

- analize comparative

- buletine informative

. - licitaţii . '
• •- - *

- ob iecte p romoţ io na Ie pe fso na I iza te

ios, lancului, nr.8, bl.l I4A, ap.29. Bucureşti


tel. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; t e l / f a x : 6 5 3 . 6 3 . 6 9
>mail: rainicdia("isp.acorp.ro
Despre arta flirtului Fi
h t t p : / / w w w . f Ijr t s . c o r n
MM
Există mari diferenţe între a fi politicos, pri­ A n g e l tun p s i h o l o g cu e x p e r i e n ţ ă ] , Eve, M i c h a e l ,
etenos, zâmbitor, a f l i r t a cu cineva s a u a avea Gavin, NetChik şi S u s a n , vis-a-vis de modurile
t e n d i n ţ a de a m e r g e şi mai d e p a r t e . Dacă t e ţ i n " s ă n ă - t o a s e " de a f l i r t a , fără să r i ş t i p r i m i r e a unui
bretelele... De câţiva ani î n c o a c e , cazurile mai polonic în cap. î n p l u s . f i e c a r e d i n t r e a c e ş t i magi
"extreme" - afişate sub flamura aşa-numitei ai f l i r t u l u i m o d e r e a z ă şi c â t e un f o r u m . M o t o r u l lor
h ă r ţ u i r i s e x u a l e - au d e v e n i t d e s e o r i s u b i e c t e ''hot" de c ă u t a r e , viu c o l o r a t , vă invită să p u n e ţ i orice
p e n t r u s e r i a l e TV sau z i a r e de s c a n d a l . S i t e - u l pe î n t r e b a r e c a r e vă f r ă m â n t ă mai r e c e n t n o p ţ i l e , iar
care-l recomandăm oferă nişte explicaţii intere­ h o r o s c o p u l vă dezvăluie, p r o f e t i c , d e s p r e v r e m u r i l e
s a n t e , i n t e l i g e n t e şi cu ceva u m o r , din p a r t e a lui c a r e se a ş t e r n î n a i n t e a v o a s t r ă . S u c c e s !

Cum au ajuns p o r t o c a l e l e în California?


h t t p : / / w w w - 5 u n k i s t . C D m

* J
W J f Avei

Bănuiesc că aţi văzut sau a u z i t pe undeva, cândva, de acolo. S u n k i s t . Şi veţi afla c â t de t e m e r a r i au


la cineva în România, c u m că ar avea un lămâi plan­ f o s t în p r i m e l e lor î n c e r c ă r i şi c u m d e b u t u l a coincis
t a t Tn c u r t e a casei sau c h i a r î n t r - u n ghiveci m a m u t . cu c e l e b r a Goană după aur, Pe lângă a s t a p u t e ţ i afla
I n t e n ţ i e demnă de a d m i r a t de a l t f e l , Tn a c e s t e v r e ­ şi c â t e v a ' t i p s ' - u r i d e s p r e modul în c a r e se c r e s c
m u r i de r e s t r i ş t e economică, d a r nu prea circulă p o r t o c a l e , lămâi, g r a p e f r u i t sau t a n g e r i n e . Site-ul
zvonuri şi d e s p r e roadele culese. Dacă v r e ţ i însă să vă mai învaţă - p r i n t r e altele - şi c u m să deosebiţi
ştiţi cum au r e u ş i t să c r e a s c ă alţii - cu multă soiurile existente, oferindu-vă detalii interesante
"3 sudoare sub s o a r e l e Californiei - p r i m e l e citrice, d e s p r e c a r a c t e r i s t i c i l e i n e r e n t e a c e s t o r a . Aşa, ca
UM
lH
v i z i t a ţ i s i t e - u l unuia d i n t r e cei mai m a r i p r o d u c ă t o r i să vă lase gura apă...

It's a wonderful worid,.. www.goodthinkxom

h t t p : / / w w w . g a o d t h i n k . c a m
»

P r o b a b i l că c e e a ce l i p s e ş t e cel mai m u l t în lumea n i ş t e r â n d u r i f r u m o a s e şi e plin de p o z i t r o n i . V e ţ i


zilelor n o a s t r e , ca şi în România c o t i d i a n ă , sunt găsi p r i n t r e a l t e l e idei o p t i m i s t e şi din p a r t e a u n o r
ş t i r i l e p o z i t i v e , g â n d u r i l e l u m i n o a s e , p r e c u m şi o celebrităţi precum: Jim Carey, Oprah Winfrey,
puzderie de v o r b e frumoase. Natura umană nu Milton Erickson. Sandra Bernhard. Site-ul are o
e s t e neapărat c o n s t r u i t ă p e n t r u a reacţiona doar grămadă de citate celebre şi foarte încuraja­

la " d a r k - u r i 11
de t o t s o i u l , aşa c u m î n c e a r c ă să ne toare.Va fi i n t e r e s a n t să d e s c o p e r i ţ i cine este

convingă d e s e o r i m a s s - m e d i a , Dacă aveţi m o r a l u î n g e r u l p ă z i t o r al w w w . g o o d t h i n k . c o m . Şi mai a l e s .

s c ă z u t s a u a ţ i f o s t d e p r i m a t prea d e s în u l t i m u s p e r să r e u ş i ţ i să vă r e î n c ă r c a ţ i şi b a t e r i i l e !

t i m p vă a s i g u r că m e r i t ă să v i z i t a ţ i a c e s t s i t e ; are

Un soi de a n t i d o t la plictiseală
h t t p ://w w w , b a r e d . c o r n

m -m U
la ipţM/^HvWftH-qr - * bH. MUf
l — "*F
• d a t ă c u v a c a n ţ a şi t r e n u l din F r a n ţ a a v e n i t şi Printre a l t e l e , veţi găsi resurse pentru a crea
• IFW/JUI - ^ ttL^v ^ - r . . . - i. IW •• • • *M t timpul disponibil să vă bălăciţi şi r ă t ă c i ţ i pe net. a n i m a ţ i i online g r a t u i t e s a u t r i m i t e î n g h e ţ a t ă vir­
Dacă a j u n g e ţ i c u m v a să vă p l i c t i s i ţ i p r e a c u r â n d , tuală prietenilor, sau vă p u t e ţ i a m u z a pe seama
gafelor din d i f e r i t e f i l m e şi p r o g r a m e de t e l e v i ­
+ Hi-ftv^ • «ui • •• rm Hrpt»4

î n c e r c a ţ i un nou r e m e d i u v i z i t â n d s i t e - u l acesta.
•KfctVW bttd niw I m KfiKfciW
ziune, c a r e au s c ă p a t c e n z u r i i ; p u t e ţ i să vă e d i t a ţ i
(F* Hl pi -4 ra+^tn*

S p o n s o r i z a ţ i de F i n d l n f o . c o m pe c a r e - l r e c o m a n d ă
FI b-l Bff-L
VFI 4+1 rill T.
**" rjh
1
| tff* »t*\ * * * * * * * «^t*^ ca fiind m o t o r u l de c ă u t a r e cu cea mai m a r e a c u ­ p r o p r i u l j u r n a l i n t i m online, s a u să-l c i t i ţ i pe cel al
h. I S T I
ş J—

rateţe. Bored.com oferă link-uri la unele dintre altcuiva. î n p l u s , e-mail + w e b s i t e gratuit pentru
I H—I ^ - H-+ Vf
V + U - ^r?^H n " p
M T
p -M K F^
-

cele mai i n t e r e s a n t e s i t e - u r i disponibile pe net. cei c a r e s e î n s c r i u în analele p l i c t i s e l i i - d o t - c o m .

-•- j'iî aw

H a z d i n b e l ş u g şi p e gratis f m r m
h t t p : / / w w w . f u n n y . c o m

E x i s t ă deja o m u l ţ i m e de s i t e - u r i c a r e a r a t ă f o a r t e p ă m â n t u l u i . Devenind m e m b r u al a c e s t u i s e r v i c i u ,
a t r ă g ă t o r , din p u n c t de v e d e r e g r a f i c : c â n d însă e p u t e ţ i v o t a p e n t r u glumele p r e f e r a t e s a u le p u t e ţ i
v o r b a de c o n ţ i n u t m u l t e d i n t r e ele încă lasă de trimite amicilor. Fiind un s i t e cu adevărat pri­
dorit. Dacă unele s i t e - u r i vi se p a r mai insipide- e t e n o s şi c a r e - ş i r e s p e c t ă n a v i g a t o r i i , vă o f e r ă şi o I^
B
^^p^v L y

FI

i n o d o r e - i n c o l o r e - din a c e s t p u n c t de v e d e r e - o r i a l t ă p o s i b i l i t a t e de a vă e x p r i m a : d e m o n s t r î n d că • t

dacă a ţ i a v u t o zi mai g r e a sau mai c e n u ş i e , p u t e ţ i aveţi (sau nu?!] s i m ţ u l u m o r u l u i ! D e o a r e c e au deja


vâsli c ă t r e un nou gen de c o n ţ i n u t : umorul. Pe o c o l e c ţ i e i m p r e s i o n a n t ă , e x i s t ă şi o s e c ţ i u n e de D!SC»VER'
s i t e - u l c a r e yi-l r e c o m a n d ă m se g ă s e s c p e s t e 50 c ă u t a r e pe d o m e n i i , după g r a d u ] de popularitate
de milioane de g l u m e , a d u n a t e din t o a t e c o l ţ u r i l e sau după lungimea p o v e ş t i i .
11
Tip articol: Comunicaţii
Redactor: Vlad Zokta

Evul M e d i u Abene) după d e s p ă r ţ i r e a de a c e s t a . s i s t e m e , d i n t r e c a r e unele g u v e r n a ­


La î n c e p u t u l anilor 80 infrastructura Războiul d i n t r e cele două g r u p u r i s e m e n t a l e , l e g a t e la A r p a n e t . A u t o r u l
n e c e s a r ă î n c e p u t u l u i u n o r noi a c ţ i u n i s f â r ş e ş t e c u p r i n d e r e a şi c o n ­ acestui experiment este Robert
d e m n e de Codul Penal în viziunea d a m n a r e a lui Phiber O p t i k şi a p a t r u M o r r i s , fiul unui a n g a j a t al N a t i o n a l
c e l o r păgubiţi era deja bine d e z ­ d i n t r e p r i e t e n i i lui, A c i d e P h r e a k C o m p u t e r S e c u r i t y C e n t e r din c a d r u l
v o l t a t ă . T o t ceea c e mai lipsea era (Elias LadopoulosJ, S c o r p i o n CPaul N S A c a r e a d o r i t să afle c a m Tn c â t
o r g a n i z a r e a . Un s i n g u r individ nu S t i r a ] , O u t l a w U u l i o F e r n a n d e z ) şi t i m p aşa ceva s - a r p u t e a r ă s p â n d i ,
p o a t e avea t o a t e r e s u r s e l e şi C o r r u p t ( J o h n Lee), Din cauza unei e r o r i de p r o g r a m a r e
cunoştinţele necesare p e n t r u a reuşi. Chaos C o m p u t e r Club - în p a r a l e l s i t u a ţ i a a s c ă p a t de s u b c o n t r o l iar
Unul d i n t r e p r i m e l e g r u p u r i ai c ă r o r c u S t a t e l e U n i t e nici E u r o p a nu a u r m a r e a a f o s t un pic c a m n e f a s t ă
şese m e m b r i au s f â r ş i t p r i n a ajunge s t a t cu mâinile în s â n . CCC n ă s c î n - p e n t r u R o b e r t . A f o s t a c u z a t , d a r în
î n a r e s t la FBI e s t e 4 1 4 s . O r i g i n a r i d u - s e în G e r m a n i a t o t în anul 1 9 8 4 . final a s c ă p a t c u o s e n t i n ţ ă r e d u s ă
din M i l w a u k e e , ei au f o s t a c u z a ţ i de d e c l a r î n d că nu a d o r i t n i c i o d a t ă să
S e p a r e că 1 9 8 4 a f o s t un an
a p r o x i m a t i v 6 0 de i n f i l t r ă r i în s i s ­ facă v r e u n râu. T o t pe la s f â r ş i t u l
e x t r e m de a c t i v Tn ceea ce p r i v e ş t e
t e m e c o m p u t e r i z a t e în 1 9 8 3 . P r i n t r e anilor ' 8 0 e s t e a r e s t a t un h a c k e r din
dezvoltarea comunităţii hackerilor.
v i c t i m e s e numără M e m o r i a l S l o a n - Indiana d e n u m i t "Fry Guy". P o r e c l a îi
Una d i n t r e p r i m e l e publicaţii elec­
K e t t e r i n g C a n c e r C e n t e r şi L o s vine de la a c c e s a r e a u n o r c o m p u t e r e
t r o n i c e c a r e î m p ă r t ă ş e a a b o n a ţ i l o r ei
Alamos National Laboratory. Unul a p a r ţ i n î n d c o m p a n i e i M c D o n a l d ' s . Una
i n f o r m a ţ i i r e f e r i t o a r e la hacking şi
d i n t r e ei m ă r t u r i s e ş t e , d o b â n d i n d d i n t r e cele mai hazlii realizări ale
h a c k e r i şi c a r e mai e s t e în viaţă şi
a s t f e l i m u n i t a t e . Un an mai t â r z i u , şi acestuia a f o s t însă redirecţionarea
a s t ă z i e s t e 2 6 0 0 : The H a c k e r
a n u m e în 1 9 8 4 , C o n g r e s u l a m e r i c a n , a p e l u r i l o r p e n t r u Palm B e a c h
• u a r t e r l y . Un a l t pas i m p o r t a n t în
luînd în c o n s i d e r a r e gravitatea P r o b a t i o n D e p a r t m e n t c ă t r e Tina, o
dezvoltarea Internetului a fost
f r a u d e l o r în l e g ă t u r ă cu c r e d i t o p e r a t o a r e la un c e n t r u de genul
i n t r o d u c e r e a D N S - u l u i [ d o m a i n name
c a r d - u r i l e şi c o m p u t e r e l e , le t r e c e 8 9 8 9 8 9 . Şi a s t a nu e t o t . A p e l u r i l e
s i s t e m ) cu a j u t o r u l căruia se t r a d u c
sub jurisdicţia Serviciului S e c r e t , erau g r a t u i t e . Prins fiind, a m ă r t u ­
n u m e l e d o m e n i i l o r în a d r e s e ,
adoptînd Comprehensive Crime r i s i t însă î m p o t r i v a u n o r m e m b r i
realizîndu-se astfel localizarea
C o n t r o l A c t . T o t a c u m S t e v e n Levy LOD, l u c r u c a r e i-a ş i f o n a t s e r i o s
s i t e - u r i l o r . Pe 1 5 m a r t i e 1 9 B 5 a p a r e
(

în c a r t e a sa i n t i t u l a t ă " H a c k e r s " •reputaţia".


astfel primul domeniu î n r e g i s t r a t ,
expune p e n t r u p r i m a oară, î n t r - o
singură frază crezul fiecărui hacker:
" A c c e s u l la c o m p u t e r e şi la o r i c e Războiul b i ţ i l o r
a l t c e v a c a r e î ţ i p o a t e a r ă t a modul Tn B i t u l , u n i t a t e a de m ă s u r ă a
c a r e f u n c ţ i o n e a z ă lumea t r e b u i e să i n f o r m a ţ i e i , devine noua bombă a t o ­
fie t o t a l şi n e l i m i t a t . " mică a s e c o l u l u i XX. I s t o r i c u l lasă
mfi d e o p a r t e h â r t i a şi penelul şi î n v a ţ ă să
Lagion of D o o m [ 1 9 8 4 - 1 9 9 0 ) - 1
a p e s e b u t o a n e l e b i n e c u n o s c u t e i de
iniţial n u m i t 'The F r a t e r n a ! O r d e r of a c u m t a s t a t u r i . B i t u l , c e a mai

^^^^^^t ^^^^^
t h e Legion of D o o m CLambda O m e g a vicleană f ă p t u r ă e x i s t e n t ă pe b u c a t a
D e l t a l " . f o n d a t de Lex L u t h o r , s - a a s t a de U n i v e r s pe c a r e o n u m i m
r e m a r c a t la î n c e p u t ca un g r u p de P ă m â n t , î n c e p e să-şi facă de cap iar
Robert Morris
p h r e a k e r i p e n t r u ca mai a p o i , după ce cei c a r e îşi imaginează că încă îl c o n ­
mai m u l t e p e r s o a n e v e r s a t e în t o t t r o l e a z ă î n c e a r c ă să-şi î n t i n d ă
S y m b o l i c s . c o m . Doi ani mai t â r z i u , în
ceea c e î n s e a m n ă c o m p u t e r e au g h e a r e l e p e s t e rămăşiţele u m i l i l o r lui
1987, u n i v e r s i t a t e a din D e l a w a r e se
a d e r a t , să se t r a n s f o r m e în LOD/H r e p r e z e n t a n ţ i . Pe 1 5 i a n u a r i e 1990
c o n f r u n t ă cu ceva n e m a i î n t â l n i t până
CLegion of D o o m / H a c k e r s ] . P r i n t r e r e ţ e a u a naţională a p a r ţ i n î n d c o m ­
a c u m . un v i r u s . Pe v r e m e a aceea se
m e m b r i i de s e a m ă ai a c e s t u i g r u p paniei ATST cade p e n t r u a p r o x i m a t i v
f o l o s e a u d i s c h e t e de 3 6 0 K . V i r u s u l
s-au r e m a r c a t M e n t o r , Prophet, 9 o r e . Vina a f o s t a unui bug i n t e r n
se găsea Tn s e c t o r u l de b o o t al d i s ­
L e f t i s t . U r v i l e , Phiber O p t i k şi Erik al s i s t e m e l o r c o m p u t e r i z a t e ale c o m ­
c h e t e i d a r din f e r i c i r e t o t ceea ce
Bloodaxe. D a t o r i t ă p e r s o n a l i t ă ţ i i sale paniei. Cu t o a t e a c e s t e a s-a r ă s p â n ­
făcea el era să s c h i m b e volume Eabel-
i n c o m p a t i b i l e cu ideile de bază ale d i t a p r o a p e i m e d i a t zvonul că
ul Tn "Ce] Brain". Unul d i n t r e cele mai
LOD Phiber O p t i k e s t e d a t afară, p r ă b u ş i r e a r e ţ e l e i s - a r fi d a t o r a t
d e v a s t a t o a r e a c ţ i u n i pe c a r e le-a
a t a c u l u i unor h a c k e r i . Trei luni mai
î n t r e p r i n s un v i r u s în acea perioadă a
M a s t e r s of D e c e p t i o n - g r u p rival
t â r z i u are loc una d i n t r e cele mai
f o s t i n f e s t a r e a şi b l o c a r e a a m u l t o r
LOD, f o n d a t de Ph\lzer Optik CMark
mani a c ţ i u n i ale a u t o r i t ă ţ i l o r , L i n u s T o r v a l d s a î n c e p u t să d e z v o l t e
O p e r a ţ i u n e a Sundevil. Pe 1 m a r t i e , un kernel b a z a t pe Unix cu i n t e n ţ i a
î n t r - o joi pe la 7 de d i m i n e a ţ ă , Loyd de a-l d i s t r i b u i g r a t u i t o r i c u i . A
B f a n k e n s h i p s-a t r e z i t la c a p cu a v u t un s u c c e s f u l m i n a n t în c o m ­
m e m b r i i ai Serviciului S e c r e t , Vina? p a r a ţ i e cu W i l l i a m şi Lynne J o l i t z
O c a r t e d e s p r e un joc n u m i t c a r e d o r e a u să p o r t e z e 6 S D Unix
C y b e r p u n k c r e a t de S t e v e J a c k s o n pe 3 8 6 . Cel mai i m p o r t a n t f a c t o r ,
G a m e s . El e r a M e n t o r , m e m b r u al c ă r u i a i se şi d a t o r e a z ă s u c c e s u l lui
c e l e b r e i Legion Of D o o m . La o Linus, e s t e comunicarea î n t r e par­
s ă p t ă m â n ă d i f e r e n ţ ă , pe S m a r t i e , t i c i p a n ţ i i la d e z v o l t a r e a Linux-ului
au loc 2 8 de a r e s t ă r i în 1 4 s t a t e ceea ce nu e x i s t a în cazul a l t o r s i s ­ Mark Abene

c o n f i s c î n d u - s e 4 2 de c o m p u t e r e şi t e m e de o p e r a r e . în 1 9 9 3 Linux era
mii de d i s c h e t e . Şi t o t u ş i a c e s t e deja un s i s t e m de o p e r a r e p u t e r n i c
m e t o d e de i n t i m i d a r e nu s e o p r e s c şi s t a b i l , c a r e p u t e a f a c e f a ţ ă mai
aici. Pe 1 6 a u g u s t în s t a t u l N e w b ă t r â n u l u i Unix şi cu m u l t mai m u l t
" D a , s u n t un v i n o v a t . Mă f a c v i n o v a t p e n t r u că
Y o r k su loc încă 1 6 a r e s t ă r i d i n t r e s o f t w a r e dezvoltat special p e n t r u
s u n t c u r i o s , M â f a c v i n o v a t p e n t r u că a p r e c i e z
c a r e 5 ale unor m i n o r i . Părinţii, e l M a i r ă m â n e de văzut ce s - a
o a m e n i i după c e e a c e s p u n şi g â n d e s c şi nu
a m e n i n ţ a ţ i cu a r m e în a c e s t e î n t â m p l a t de la î n c e p u t u l anilor ' 9 0
după felul Tn c a r e a r a t ă . Mă f a c v i n o v a t p e n t r u
d e s c i n d e r i , au a ş t e p t a t v e n i r e a de şi până în p r e z e n t . Când lumea
că s u n t mai d e ş t e p t ca t i n e , l u c r u pe c a r e nu
la şcoală a c o p i i l o r lor p e n t r u ca a s o c i a c u v â n t u l u i "hacker 1
numele lui
m i - l vei i e r t a n i c i o d a t ă " .
apoi să fie m a r t o r i la a r e s t a r e a Kevin M i t n i c k . a p a r e un " i l u s t r u
a c e s t o r a pe d i v e r s e m o t i v e , cel mai n e c u n o s c u t " , V l a d i m i r Levin, c a r e
Este o distanţă
d e s i n v o c a t fiind prăbuşirea r e ţ e l e i a r a t ă o a m e n i l o r c â t de fragilă e s t e foarte mică între a-i
AT&T. U r m e a z ă î n iulie 1 9 S 3 c o n ­ lumea în c a r e t r ă i e s c . Din a d â n ­ ajuta pe administra­
d a m n a r e a lui P h i b e r O p t i k , f o n d a ­ c u r i l e R u s i e i , din î n d e p ă r t a t u l tori să-şi protejeze
t o r u l M O D , şi a încă p a t r u p r i e t e n i , S t . P e t e r s b u r g , un mic m a t e m a t i ­ sistemele şi a
t o ţ i fiind m e m b r i i a c t i v i în c a d r u l cian d e m o n s t r e a z ă că banii nu s u n t furniza idei pentru
grupului. d e c â t o m a r f ă c a r e se p o a t e cei puşi pe rele.
v o l a t i l i z a în o r i c e secundă. Grampp and Morris,
UNIX Dperating System
î n 1 9 9 1 un s t u d e n t de la Va u r m a . . . www.2600.com
Securlty
U n i v e r s i t a t e a din Helsinki pe n u m e www.ccc.de
www.intelbrief.com/hacker. h t m

Compara ACUMjXapp s t v e t a v e a acces La

nterne-ytîmp de cele m a t m t c t preţuri:

c e r r t u / o r a n o a p t e a î n t r e orele 23 - O? şt

damîntea t o a t a eîua

-(2*5 c e n t p / ora sîua

O f e r t a este valabtla p e n t r u Kardurîle actîvate

dupâ

Tunîe

2001 C ^ u t ă Kard-uL Kappa tn'


- Casieriile A s t r a l Kappa,
- magazinele: U l t r a Pro Computers,
http.7/www.kapparo Best Cowputers, M u z i c a , Meţ)a îwage
- reţelele: 6U>baLN£T, <ssm Polnt,
http.7/www.k.ro
- benzinăriile SH£LU,
- C o m p a n i a de L i b r ă r i i Bucureşti

* S s u p o r t tehnte: 32G.G1.99 ^ > îryformatîî: 32G.G1.9G


întâlnire d e g r a d u l
Paradisul mobilităţii
Tip articol: Comunicaţii • Redactor:

m a j o r i din " l u m e a mobilă" p r e c u m p r o t o c o a l e şi i n t e r f e ţ e s t a n d a r d . în


Nokia s a u E r i c s o n . Dacă a ţ i a u z i t paralel cu c a r a c t e r i s t i c i l e s t a n d a r d
recent despre concepte precum de c o m u n i c a ţ i i t r a d i ţ i o n a l e .
G P R S , EDGE, W C D M A s a u U M T S Ce s e î n t â m p l ă î n s ă
a t u n c i e s t e bine de ş t i u t că t o a t e la nivel p r a c t i c c u 3 G ?
c o n c u r ă la d e z v o l t a r e a r e ţ e l e l o r de P i o n i e r a t u l în i m p l e m e n t a r e a p o r n i t
c o m u n i c a ţ i i mobile s p r e s t a n d a r d u l d e o c a m d a t ă în J a p o n i a , o ţ a r ă cu
3G. c a r e s u n t e m deja obişnuiţi să o ia

Dacă s e c r e t e l e a c e s t o r noi î n a i n t e a E u r o p e i şi A m e r i c i i de N o r d ,

t e h n o l o g i i nu s u n t uşor de î n ţ e l e s , c â n d e v o r b a de t e h n o l o g i i a v a n s a t e ,

m o d a l i t ă ţ i l e p r i n c a r e v o r p u t e a fi î n p r e m i e r ă mondială, un s e r v i c i u 3G

u t i l i z a t e s u n t m u l t mai a c c e s i b i l e : p r o m o ţ i o n a l [ b a z a t pe W - C D M A ) a

e s t e s u f i c i e n t să vă i m a g i n a ţ i că f o s t l a n s a t Tn 3 0 m a i . de c ă t r e

v i i t o r u l t e l e f o n mobil de g e n e r a ţ i a f i r m a NTT D o C o M o şi va fi disponibil

a 3-a Cpe c a r e - ! v e ţ i avea o d a t ă până în 3 0 s e p t e m b r i e . Se n u m e ş t e

ş i - o d a t ă . . . ) a r i n c l u d e , pe lângă s u g e s t i v F O M A [ F r e e d o m of Mobile

f u n c ţ i i l e bine c u n o s c u t e , şi m u l t i m e d i a A c c e s s ] şi o f e r ă 3

f a c i l i t ă ţ i l e unui a p a r a t f o t o , ale unei modele de t e l e f o a n e mobile:

c a m e r e video, ale unui l a p t o p şi ale FOMA N 2 0 D 1 se r e m a r c ă prin


unui r a d i o - c a s e t o f o n . Pe piaţa t e l e ­ v i t e z a m a r e la t r a n s f e r u l de d a t e ,
comunicaţiilor, serviciile oferite c a l i t a t e a s e m n a l u l u i vocal şi m u l t i -
r e p r e z i n t ă a s t ă z i cheia s u c c e s u l u i , t a s k i n g (voce şi i-mode s i m u l t a n ) .
C u m vi 5-ar părea să l u a ţ i p a r t e la o din m o m e n t ce c o n s u m a t o r i i au t o t
F O M A P 2 1 0 1 V e s t e e c h i p a t cu
video c o n f e r i n ţ ă în t i m p ce s u n t e ţ i mai m u l t e a ş t e p t ă r i din p a r t e a t e l e ­
o c a m e r ă video şi un e c r a n c o l o r
î n t r - u n t a x i ? Sau să u r m ă r i ţ i t e l e n o - f o a n e l o r lor. Iar t e n d i n ţ e l e r e c e n t e
destinat comunicaţiilor multimedia
Există o tehnologie de e x t i n d e r e a m o b i l i t ă ţ i i i n t e r n e t u -
vela p r e f e r a t ă din t r e n ? C u m ar fi a v a n s a t e , inclusiv v i d e o t e l e f o n i e .
î n d r ă z n e a ţ ă , la o r i z o n t u l lui, au un c u v â n t i m p o r t a n t de s p u s
dacă a ţ i p u t e a t r i m i t e , imagini din FOMA P 2 4 0 1 [serviciu cu car­
comunicaţiilor mobile, ce în s t r a t e g i i l e v i i t o a r e ce t r e b u i e
" t e r e n \ d i r e c t c ă t r e b i r o u r i l e din telă] capabil să î n l e s n e a s c ă , c a l c u l a ­
p r o m i t e că ne va călăuzi pe a d o p t a t e de o p e r a t o r i i de t e l e f o n i e
sediul f i r m e i p e n t r u c a r e l u c r a ţ i ? toarelor portabile, transferul
c a i e s evoluţiei c ă t r e s i s t e m e mobilă c a r e v o r să s e m e n ţ i n ă pe
Sau c u m a r fi să t r a n s m i t e ţ i "live" p a c h e t e l o r mobile de d a t e la v i t e z e
multimedia "ambulante",.. piaţă. î n s p r i j i n u l a c e s t o r t e n d i n ţ e
imagini, din l o c u r i l e de v a c a n ţ ă , de 3 3 4 kbps p e n t r u d o w n l o a d şi
Nokia a d e z v o l t a t o s o l u ţ i e , l
cre-
c e l o r de acasă? P e n t r u î m p l i n i r e a 6 4 kbps p e n t r u u p p l o a d .

Un a l t a s p e c t p a l p i t a n t s u n t
conceptele viitoarelor t e r m i ­
nale 3 G , p r o p u s e de m a r i l e
f i r m e p r o d u c ă t o a r e c u ale
căror produse
s u n t e m deja f a m i l i a r i z a ţ i încă
de la î n c e p u t u r i l e
G S M - u l u i : NOKIA. E R I C S S O N ,
A L C A T E L MOTOROLA,
MITSHUBISH!,, BOSCH;
SIEMENS, SAMSUNG.
= SAGEM sau SONY

e t o a r e " de s e r v i c i i , c u n o s c u t ă s u b I n t e r e s a n t e s u n t însă şi
a c e s t o r vise e nevoie de ceva cu n u m e l e m C r e a t e . şi c a r e se bazează modurile ingenioase prin care scena
t o t u l nou... pe p l a t f o r m e solide o f e r i t e de f i r m e c o m u n i c a ţ i i l o r globale e s t e p r e g ă t i t ă
Există o tehnologie îndrăzneaţă ca H e w l e t t - P a c k a r d şi T e l c o r d i a p e n t r u v i i t o a r e l e lansări de
la o r i z o n t u l c o m u n i c a ţ i i l o r mobile, ce Technologies. Soluţia s u p o r t ă g e n e r a ţ i a a 3-a. S p r e e x e m p l u dacă
p r o m i t e că ne va călăuzi pe calea inovaţii în d e z v o l t a r e a s e r v i c i i l o r , d o r i ţ i să v e d e ţ i o d e m o n s t r a ţ i e a
evoluţiei c ă t r e s i s t e m e m u l t i m e d i a m i c ş o r e a z ă c i c l u l de e l a b o r a r e a modului în c a r e v o r f u n c ţ i o n a s e r ­
" a m b u l a n t e " . Se n u m e ş t e 3G şi a a c e s t o r a şi o f e r ă p o s i b i l i t a t e a de a viciile m u l t i m e d i a pe un t e l e f o n c o m ­
f o s t deja î m b r ă ţ i ş a t ă de p r o d u c ă t o r i i n t r o d u c e în mod rapid şi flexibil noi p a t i b i l 3 G vă r e c o m a n d ă m să v i z i t a ţ i

14
M o d e l e l e din p a r t e a s t â n g ă s u n t
primele oferte 3G, prezente
d e o c a m d a t ă pe p i a ţ a mondială.
Este vorba despre FOMA N 2 0 0 1 ,
F O M A P 2 1 0 1 V şi F O M A P 2 4 Q 1 .
i n t r o d u s e Tn 3 0 m a i . de o p e r a ­
t o r u l nipon NTT D o C o M o .

site-ul: h t t p : / / w w w . 3 g l a b . c o m . In 9 0 $ : d e s t u l de m u l t . c o m p a r a t i v de d a t e .
s e c ţ i u n e a 3 m d e m o , veţi d e s c o p e r i c u a l t e d e v i c e - u r i ca de e x e m p l u D e m e r s u r i l e m a r i l o r a c t o r i de pe
o s i m u l a r e live, r e a l i z a t a de f i r m s cele p e n t r u s e r v i c i u l l - m o d e , c a r e s c e n a c o m u n i c a ţ i i l o r mobile s u n t
3G L A B din C a m b r i d g e . c a r e s e vindeau s u b 1 5 0 $ [plus a b o n a ­ f o a r t e p r o m i ţ ă t o a r e . N u m a i anul
dezvoltă soft multimedia p e n t r u m e n t u l la un p r e ţ mediu de 70SJ. t r e c u t , un n u m ă r de f i r m e din
v i i t o a r e a g e n e r a ţ i e de c o m u n i c a ţ i i Probabil că p r o v o c a r e a cea mai E u r o p a au c h e l t u i t p e s t e 1 0 0 de
mobile, m a r e va r ă m â n e c o n s t r u i r e a i n f r a ­ m i l i a r d e de dolari p e n t r u

Un a l t a s p e c t p a l p i t a n t s u n t s t r u c t u r i i 3G, întregul echipament a c h i z i ţ i o n a r e a de f r e c v e n ţ e r a d i o ,

conceptele viitoarelor terminale fiind b a z a t pe W C D M A . c a r e anticipînd pregătirile p e n t r u

3 G , p r o p u s e de m a r i l e f i r m e o r i c u m nu e s t e încă o t e h n o l o g i e viitoarele servicii 3G. Estimările

p r o d u c ă t o a r e c u ale c ă r o r p r o d u s e t e s t a t ă s u f i c i e n t . Tn plus t o a t e s u s ţ i n că Tn u r m ă t o r i i c i n c i ani v o r

s u n t e m o b i ş n u i ţ i Tncă din g e n e r a ţ i a s t a ţ i i l e r a d i o de bază t r e b u i e fi c h e l t u i ţ i a p r o x i m a t i v a l t e 1 5 0 de

G S M . Aşa că a m v i z i t a t î n l o c u i t e cu a l t e l e noi. Un a j u t o r m i l i a r d e de d o l a r i p e n t r u c o n s t r u ­

h t t p : / / w w w . 3 g - g e n e r a t i o n . c o m şi s e r i o s o f e r i t a c e s t u i p r o c e s de irea r e ţ e l e l o r de c a r e t e l e f o a n e l e

am ales, p e n t r u bucuria ochilor i m p l e m e n t a r e a c o m u n i c a ţ i i l o r de mobile din g e n e r a ţ i a a lll-a v o r

d u m n e a v o a s t r ă , c â t e v a c a r e mie g e n e r a ţ i a a 3 - a . e s t e cel din avea nevoie p e n t r u a p u t e a

mi s - a u p ă r u t cu a d e v ă r a t partea firmei Agilent Technologies, f u n c ţ i o n a . S i g u r , o r i c â t de f a s c i ­

deosebite. c a r e a d e z v o l t a t un p r o g r a m de n a n t a ar părea, a c e a s t ă t r a n s f o r ­
t e s t ă r i C3G U M T S W - C D M A ) d e s t i ­ mare majora, dinspre comunicaţii
E v i d e n t , c a Tn o r i c e d o m e n i u
n a t a s i s t e n ţ e i la i n s t a l a r e a vocale simple înspre adevărate
nou. e x i s t ă şi d i f i c u l t ă ţ i c u c a r e s e
r e ţ e l e l o r de a c c e s r a d i o UMTS e x p e r i e n ţ e m u l t i m e d i a mobile, va
c o n f r u n t ă cei c a r e s - a u l a n s a t Tn
W-CDMA. Sistemul suportă d u r a şi va fi i m p l e m e n t a t ă t r e p t a t .
i m p l e m e n t a r e a noii g e n e r a ţ i i de
i n t e r f e ţ e r a p i d e A T M î n t r e 1.5 şi Mai ales că în m o m e n t u l de f a ţ ă , la
c o m u n i c a ţ i i mobile. Tn p r i m u l r â n d .
155 Mb/s asigurînd o temelie nivel global, încă mai e x i s t ă d e s t u i
pe piaţă v o r fi disponibile un n u m ă r
solidă, p e n t r u r e ţ e l e de t r a n s p o r t o p e r a t o r i de 2 G c a r e s e s t r ă d u ­
l i m i t a t de t e l e f o a n e c o m p a t i b i l e
A T M . pe baza căreia se p o t d e z ­ i e s c să-şi r e n t a b i l i z e z e a f a c e r i l e .
3 G . Tn al doilea r â n d e s t e v o r b a
v o l t ă niveluri de p r o t o c o l a v a n s a t e , Aşa că, c e l o r c a r e s u n t n e r ă b d ă t o r i
d e s p r e p r e ţ : analiştii se a ş t e a p t ă
şi o f e r ă r e c e p ţ i i c o m p l e t e p e n t r u să afle m e r s u l 3 G , le r e c o m a n d să
c a un t e l e f o n să c o s t e cel p u ţ i n
celulele d i n t r - o r e ţ e a , plus s t e a cu ochii pe j a p o n e z i , d e o c a m ­
3 0 0 $ , pe lângă t a x e l e de a b o n a ­
u r m ă r i r e a şi c u a n t i f i c a r e a t r a f i c u l u i dată...
m e n t c a r e s - a r p u t e a r i d i c a la

5 T A N D A R D E CARE VOR CONTRIBUI L A I M P L E N T A R E


G P R S , p r e s c u r t a r e p e n t r u G e n e r a l P a c k e t Radio S e r v i c e , e s t e un s i s t e m p r i n
c a r e se p o t t r a n s m i t e şi r e c e p ţ i o n a d a t e de-a lungul unei r e ţ e l e de t e l e f o n i e
mobilă, cu o v i t e z ă şi o e f i c i e n ţ ă c r e s c u t ă . C o n e c t a r e a a s t e r e d u s ă la 2 - 3
s e c u n d e , u t i l i z a t o r u l e s t e p e r m a n e n t i d e n t i f i c a t pe i n t e r n e t iar mobilului său
i se alocă p r a c t i c un ip, EDGE, provine de la E n h a n c e d D a t a R a t e s f o r
Global E v o l u t î o n , şi a r e r o l u l de a s p r i j i n i r e ţ e l e l e e x i s t e n t e G S M / G P R S Tn A
p r o c e s u l de u p g r a d e c ă t r e s e r v i c i i l e 3 G , o f e r i n d v i t e z e de t r a n s f e r de până E
la 3 8 4 kbps şi m u l t i p l i c î n d ce 3 o n s p e c t r u l de ef:c;enţa si f r e c v e n ţ e l o r M
p e n t r u d a t e . O t e h n o l o g i e c o m p l e m e n t a r ă p e n t r u EDGE e s t e U M T S
[ U n i v e r s a l M o b i l e T e l e c o m m u n i c a t i o n s S y s t e m i , fiind capabilă să a s i g u r e
t r a n s p o r t u l i n f o r m a ţ i i l o r c a r e n e c e s i t ă benzi largi de t r a n s m i s i e şi c a r e
s u n t c o n s u m a t e de obicei de f u n c ţ i i l e m u l t i m e d i a , t n fine W C D M A
CWideband Code Division M u l t i p l e A c c e s s ) e s t e o t e h n i c ă r a d i o de bandă
l a r g ă c a r e p e r m i t e r a t e de t r a n s f e r de până la 2 M b p s [ m u l t mai m a r i
d e c â t a l t e t e h n i c i r a d i o disponibile a s t ă z i ) şi o u t i l i z a r e e x t r e m de
e f i c i e n t a a s p e c t r u l u i de f r e c v e n ţ e .
Tip articol: Comunicaţii
Redactor: Bogdan Eparu
C »u s i g u r a n ţ ă a m f o s t d e r a n j a ţ i c u
f
t o ţ i i . cel p u ţ i n o d a t ă , de t e l e ­
f o a n e mobile s u n î n d Tn t i m p u f d i f e r i ­
p r e c a u ţ i e p e n t r u a fi f e r i ţ i de o r i c e
a c ţ i u n i î n t r e p r i n s e î m p o t r i v a lor pe
în t i m p u l unei slujbe r e l i g i o a s e . Dacă
e s t e a d e v ă r a t s a u n u , e mai p u ţ i n
i m p o r t a n t , l u c r u l avînd - c h i a r şi ca
cale legală.
t o r s p e c t a c o l e . Ca să nu mai p o m e ­ anecdotă - o importanţă prea mare
n e s c de penibilul u n o r a n u n ţ u r i de Bruierea prin Bluetooth p e n t r u a p u t e a fi n e g l i j a t . Chiar dacă
genul " r u g ă m p o s e s o r i i de t e l e f o a n e De f a p t , c u m f u n c ţ i o n e a z ă b r u i e r e a nu e s t e d o m n i a - s a p r i m u l o m căruia
mobile să fe închidă pe d u r a t a s p e c ­ t e l e f o a n e l o r mobile? E s t e v o r b a de o i-a v e n i t ideea - s u n t c o n v i n s că
t a c o l u l u i " . C e r c e t ă t o r i i de la C e n t r e a p l i c a ţ i e B l u e t o o t h c a r e se bazează m u l ţ i alţii au f o s t d e r a n j a ţ i s u f i c i e n t
for Telecomunications Information pe i n s t a l a r e a în zonele c r i t i c e a mici de t a r e de s o n e r i i l e t e l e f o a n e l o r
N e t w o r k i n g CCTIN). de la d i s p o z i t i v e ce c o m a n d ă t e l e f o a n e l o r m o b i l e , a s t f e l î n c â t să îşi d o r e a s c ă o
U n i v e r s i t a t e a din A d e l a i d e . î m p r e u n ă m o d a l i t a t e e f i c i e n t ă de a le opri -
din arie r e d u c e r e a v o l u m u l u i s o n e r i e i
cu f i r m a Bluelinx din C h a r l o t t e , BlueLinx e s t e p r i m a f i r m ă c a r e
s a u c h i a r s u p r i m a r e a a c e s t e i a şi
Carolina de N o r d , ne p r o p u n o î n c e a r c ă - şi e s t e pe cale să
t r e c e r e a pe modul de a l e r t ă prin
s o l u ţ i e pe c a r e au b o t e z a t - o Q-Zone. reuşească - implementarea acestui
v i b r a ţ i e . A r i a de influenţă a a c e s t o r
sistem,
La p r i m a v e d e r e , d i s p o z i t i v e l e d i s p o z i t i v e e s t e de a p r o x i m a t i v 1 0
c a r e să b r u i e z e s e m n a l u l t e l e f o a n e l o r m e t r i , ceea ce î n s e a m n ă că a r fi Q-Zone e s t e o invenţie c a r e ne
mobile p a r a fi p u ţ i n [ d o a r p u ţ i n ] ile­ nevoie de mai m u l t e i n s t a l a t e î n t r - o va f a c e m u l t o r a v i a ţ a mai uşoară. Cei
sală de c o n c e r t e , s p r e e x e m p l u , şi mai m u l ţ i d i n t r e p o s e s o r i i de t e l e ­
se r e d u c e şi r i s c u l de a influenţa foane mobile v o r fi u ş u r a ţ i de f a p t u l
t e l e f o a n e l e a f l a t e Tn s f a r a zonei că nu v o r mai avea grija t e l e f o n u l u i
vizate. c a r e t r e b u i e d a t î n c e t în a n u m i t e

Pentru a funcţiona, telefoanele s i t u a ţ i i , se v o r elimina a n u n ţ u r i l e de

a f l a t e în Q-Zone t r e b u i e să fie c a r e a m v o r b i t în d e s c h i d e r e a a r t i ­

r e a l i z a t e cu t e h n o l o g i e B l u e t o o t h şi c o l u l u i , iar cei c a r e v o r să facă

să aibă i m p l e m e n t a t m o d u l u l de p a r a d ă cu t e l e f o a n e l e lor v o r fi m u l t

recunoaştere a semnalelor provenite mai puţini. I m p l e m e n t a r e a pe s c a r ă

de la a p a r a t u l de b r u i a j . M a i m u l t largă a s i s t e m u l u i va f a c e ca cei ce

d e c â t a t â t , u t i l i z a t o r i i au o p ţ i u n e a îşi v o r s e t a mobilele să i g n o r e s e m ­

de a s e t a t e l e f o n u l să r e s p e c t e sau nalele din Q-Zone să fie p r i v i ţ i cu

să nu r e s p e c t e i n s t r u c ţ i u n i l e de s u s p i c i u n e de c ă t r e ceilalţi. D a r ,

t r e c e r e a u t o m a t ă Tn mod s i l e n ţ i o s . după c u m s p u n e a şi d o m n u l p r o f e s o r
Reg C o u t t s , d i r e c t o r u l CTIN. oamenii
Conform domnului Jeff Griffin,
v o r avea în c o n t i n u a r e a " p r i v i l e g i u l "
p r e ş e d i n t e l e BlueLinx şi i n i ţ i a t o r u l
s a u o p ţ i u n e a de a fi d e z a g r e a b i l i . Eu
acestui proiect, p e n t r u o maximizare
aş fi f o l o s i t un c u v â n t mai p u t e r n i c ,
a e f e c t u l u i ar t r e b u i ca p r o d u c ă t o r i i
d a r s u n t c o n v i n s că f i e c a r e d i n t r e
de t e l e f o a n e b l u e t o o t h să includă
noi şi-l p o a t e imagina,
încă din f a b r i c a ţ i e modulul de

gale. Nu mă p o a t e f o r ţ a nimeni să nu r e c u n o a ş t e r e al s e m n a l e l o r Q-Zone,


şi. mai m u l t d e c â t a t â t . t e l e f o a n e l e
p r i m e s c s e u să dau t e l e f o a n e ,
să aibă a c t i v a t ă i m p l i c i t o p ţ i u n e a de
i n d i f e r e n t de s i t u a ţ i a în c a r e m-aş
a r e s p e c t a zonele s i l e n ţ i o a s e .
afla. P o a t e doar bunul s i m ţ să o
facă, d a r o m u l " m o d e r n " se d i s ­ Pe mine p e r s o n a l , p r o i e c t u l mă
p e n s e a z ă cu din ce în ce mai m u l t ă e n t u z i a s m e a z ă , deşi s u n t c o n ş t i e n t
u ş u r i n ţ ă de el. Să nu c r e d e ţ i c u m v a de f a p t u l că va mai t r e c e ceva apă
că t e l e f o a n e l e c a r e sună la pe Dunăre î n a i n t e ca el să p r i n d ă

c i n e m a t o g r a f s u n t o invenţie c o n t u r . Chiar şi în S t a t e l e U n i t e .

r o m â n e a s c ă , p e n t r u că au şi ei [ o c c i ­ M o m e n t a n , micile d i s p o z i t i v e s u n t pe

d e n t a l i i , r e s p e c t i v ] , faliţii lor - a se cale să iasă din s t a d i u l de p r o t o t i p şi


să i n t r e Tn f a b r i c a ţ i e , d a r mai s u n t
c i t i m i t i c i i s a u c u m v r e a f i e c a r e să le
t e s t e de f ă c u t . Cu a l t e c u v i n t e , mai
spună.
e s t e m u l t până d e p a r t e .
A s t a n u m a i la p r i m a v e d e r e .
După c u m v o m vedea i m e d i a t , e x i s t ă E s t e însă i n t e r e s a n t de ş t i u t
destule condiţii care trebuie îndepli­ f a p t u l că d o m n u l G r i f f i n a f o s t , după
n i t e p e n t r u ca s i s t e m u l să p r o p r i a m ă r t u r i s i r e , lovit de ideea

f u n c ţ i o n e z e c o r e c t , cei c a r e l-au i m p l e m e n t ă r i i u n o r a s t f e l de zone

l a n s a t luîndu-şi t o a t e m ă s u r i l e de a t u n c i c â n d un t e l e f o n mobil a s u n a t
Anul I • Numărul 1 • lulie-augusl 2001

Revista vacanţelor tale

m m

Q R E C I A

Stâncile sfinte de la Meteor a

m m

2
E G I P T

Tara faraonilor

^ vi

S I G H I Ş O A R A

Pentru 3 zile în Evul Mediu

V I E N A

Tara valsului

Cele m a i avantajoase

oferte turistice

Shopping

Calea Moşilor 312; Fax: 6 1 9 . 2 3 . 3 7 ; 092.684.252


Lineprint
• F I i n t r a în a f a c e r i l e c u placi v i d e o
Chip-urile A t i au f o s t t e n t a ţ i a decisivă /Ti Chipset-uri ATI
că s - a u r ă z g â n d i t şi i n t r ă pe piaţa pentru toată lumea
plăcilor video cu două p r o d u s e . A m b e l e î n d o r i n ţ a de a c r e ş t e m u l t mai
s u n t b a z a t e pe c h i p s e t u r i ATI P care se r e p e d e şi a-şi e x t i n d e c â t mai
p a r e au î n v ă ţ a t ceva şi din s t r a t e g i a m u l t s e g m e n t u l de piaţă,
c o n c u r e n ţ i l o r , a c u m ei p e r m i ţ î n d şi a l t o r A t i a d e c i s să o f e r e c h i p s e t - u r i l e
f i r m e să f o l o s e a s c ă c h i p s e t u r i ATI p e n t r u sale video s p r e i n t e g r a r e şi
p r o d u c e r e a de plăci video. DFI Radeon 10. către producători 3rd party.
va beneficia de 3 2 M B S D R A M şi un p r o ­ A s t f e l , p r i m i i pe l i s t ă s - a u
c e s o r la 1 6 6 M h z . V a r i a n t a cu m e m o r i e a ş e z a t L e a d t e k . A s u s şi M S I ,
• D R A M s e va numi DFI Radeon 1 5. şi va a c e ş t i a fiind u r m a ţ i de o l i s t ă
avea de a s e m e n e a 3 2 M B , un p r o c e s o r la i m p r e s i o n a n t ă de m i c i i n t e g r a ­
1 8 3 M h z şi o lăţime de bandă de t o r i . N u m e l e c a r e Jipseşte din
eşi din 1 9 9 7 DFI s-a a u t o d e n u m i t o 2 . 9 GB/s. l i s t ă e s t e Elsa, un i n t e g r a t o r
• c o m p a n i e s p e c i a l i z a t ă n u m a i în p r o ­
Ea c a r e n e - a m fi a ş t e p t a t să fie
d u c e r e a plăcilor de bază, a c u m s e p a r e www. dfi.com
i n t e r e s a t de a c e s t e p r o d u s e .

www. ati, corn


5unetul capata • noua dimensiune
Creative îşi depăşeşte propriul SoundBlasterLive VIA merge înainte cu plăcile
de Pentium IV
e n v i r o n m e n t : până la p a t r u medii opţiuni f o a r t e interesante:suport
Cu t o a t e că nu are licenţă I n t e l .
audio d i s t i n c t e r e d a t e real t i m e , la pentru curăţarea înregistrărilor
Via a l a n s a t noua placă de bază
a c ă r o r i n t e r s e c t a r e se aplică audio de pe s u p o r t u r i a n a l o g i c e ,
p e n t r u P e n t i u m IV cu s u p o r t
environment morphing, o tranziţie s c a l a r e t e m p o r a l ă a redării fără
SDR/DDR. V I A P 4 x 2 6 6 .
fluentă, g r a d u a l ă î n t r e două medii s c h i m b ă r i în înălţimea s u n e t u l u i şi
C o n s t r u i t ă în j u r u l c h i p s e t u l u i
realizată prin interpolarea valorilor modului D R E A M ( D y n a m i c
VT 8 7 5 3 , VIA P 4 x 2 S 6 s u p o r t ă
d i n t r - u n u l cu valorile din celălalt, R e p o s i t i o n i n g of E n h a n c e d A u d i o S
până la 4 G B m e m o r i e , dublul
Environment Reflections calculează Music) care poate crea sunet 3D

L
celei s u p o r t a t e de plăcile i 8 5 0 ,
ider pe p i a ţ a mondială a plăcilor
r i c o ş e u r i l e s u n e t u l u i de d i f e r i t e l e s u r r o u n d din o r i c e fişier audio, p r i n
P 4 x 2 B 6 f o l o s e ş t e acelaşi
de s u n e t , C r e a t i v e a l a n s a t
suprafeţe d i n t r - o scenă, similar î m p ă r ţ i r e a benzii de f r e c v e n ţ e în
s o u t h b r i d g e ca c e l e l a l t e plăci c u
noua g a m ă de plăci audio. C r e a t i v e
m o d u l u i în c a r e un m o t o r de r a n - t r e i s e g m e n t e ce p o t fi a n i m a t e în
s u p o r t DDR CKT266. Via Apollo
A u d i g y , d o t a t e c u chipul E M U
dare calculează r a d i o z i t a t e a . spaţiul 3 D u n f a p t pe c a r e d o a r
(
P r o 2 6 6 ) , VT B 2 3 3 / V T 8 2 3 3 C .
1 0 K 2 , c a r e p r o m i t e o p u t e r e de
E n v i r o n m e n t Panning a j u t ă f o a r t e un m e l o m a n cu e x p e r i e n ţ ă îl p o a t e
Controlerul VT8233/VT8233C
p r o c e s a r e a e f e c t e l o r de 4 o r i mai
mult plasarea precisă a sursei a p r e c i a la a d e v ă r a t a v a l o a r e .
suportă standardul ATA100,
mare d e c â t a celebrului EMU
unui s u n e t în s p a ţ i u l 3 D . a s t f e l
A l i n i e r e a la c e r i n ţ e l e a c t u a l e 4 d e v i c e - u r i IDE şi 6 p o r t u r i
1 Q K 1 . A u d i g y va s u p o r t a s t a n d a r ­
î n c â t a s c u l t ă t o r u l să p o a t ă localiza
ale i n d u s t r i e i muzicala p r i n i m p l e ­ U S B . V T 8 2 3 3 o f e r ă , pe lângă
dul Dolby S u r r o u n d 5 . 1 şi va folosi
d i r e c ţ i a din c a r e a r t r e b u i sau din
mentarea tehnologiei ContentPass c o d e c u l A C 9 7 şi m o d e m u l i n t e ­
un m o t o r pe 3 2 de b i t i m u l t i e f e c t
c a r e vine s u n e t u l . E n v i r o n m e n t
p e n t r u p r o t e j a r e a m e l o d i i l o r cu g r a t M C 9 7 . iar v a r i a n t a
care accelerează noua t e h n o l o g i e
Filtering filtrează semnalul sonor
c o p y r i g h t s - a r p u t e a să nu îi facă V T 8 2 3 3 c o f e r ă un c o n t r o l e r
EAX ADVANCED HD,
î n caz că eî e s t e obstrucţîonat
î n s ă f o a r t e f e r i c i ţ i pe unii. 3COM 1 0 / 1 0 0 M B .
; EAX A D V A N C E D HD e s t e o
s a u a b s o r b i t de unele o b i e c t e
c o l e c ţ i e de t e h n o l o g i i c a r e v o r face Plăcile din nouă g a m ă A u d i g y îşi
virtuale.
deliciul g a m e r i l o r şi i u b i t o r i l o r de v o r f a c e a p a r i ţ i a în s e p t e m b r i e şi
m u z i c ă laolaltă. P r i m a d i n t r e ele Nici i u b i t o r i i muzicii nu au f o s t v o r c o s t a î n t r e 9 9 $ şi 1 9 9 $ ,
este randarea sunetului multi- u i t a ţ i , ei b e n e f i c i i n d de n u m e r o a s e
www. creative.com www.viatech.com

18
sg implantează
la Abit
Monitoare de firma
Abit a prezentat una din­ Soluţiile TFT din ce în ce mai populare NFQRCE nu pare a fi
tre primele soluţii de pe

C
piaţa ce folosesc noul o m p a q lansează pe piaţă două modele ce se vrea
chipset de la Intel i845, noi de m o n i t o a r e Hat p a n e l , T F T 5 0 1 5 După ce în m o m e n t u l '
Funcţionînd Tn locul p r e z e n t ă r i i t e h n o l o g i e i NFORCE
şi TFT 5 0 3 0 . TFT 5 0 1 5 e s t e un m o n i t o r
memoriei RDRAM cu
de 1 5 i n c h c a r e a r e s u p r a f a ţ a vizibilă NVIDIA era pe cai m a r i
SDRAM, placa suporta
maxim 3Gb de memorie, a p r o a p e c â t a unui m o n i t o r CRT de promiţînd o prezenţă f o a r t e
Particularităţile plăcii 1 7 inch. T F T 5 0 3 Q e s t e c o n s t r u i t î n a c t i v ă şi în d o m e n i u l plăcilor de
sunt reprezentate de t e h n o l o g i a A S V (Advanced S u p e r V i e w ) , bază, i a t ă că la s c u r t t i m p
către controller-ul Raid,
b r e v e t a t ă de f i r m a S h a r p , şi include de p r o b l e m e l e î n c e p să apară.
Waks on Lan si
asemenea Pixelworks P W 1 1 2 F a p t u l că NVIDIA s - a g r ă b i t
monitorizare hardware.
Placa mai dispundE de I m a g e P r o c e s s o r IC. r e i s e în p r i m u l r â n d din'
un slot AGP4X, 6 slot-uri d e c l a r a ţ i i l e p u r t ă t o r i l o r de
PCI şi un slot CNR. www. c o mpaq.com cuvânt care spun, spre deose­
www.abit.com.tw
b i r e de a c u m c â t e v a luni, că
HDO-uri din ce Tn ce NFORCE nu d o r e ş t e să c o n ­
mai rapide
VIA Technologies Inc. si ABIT fncearca m a r e a c u d e g e t u l c u r e z e cu t e h n o l o g i i l e a c t u a l e
Silicon lntegrated a f l a t e pe piaţă şi că NVIDIA s - a r
Systems susţin noua Şi lansează o piacă pentru noui Pentium 4 socket 478 b u c u r a c u un p r o c e n t de 1 0 %
interfaţă Ultra ATA/133 din piaţă p e n t r u anul c a r e va
c a r e s e pare că va înlocui i n t e r f a ţ a PGA
lansata de Maxtor. Cele
4 2 3 . De a s e m e n e e , TH7II Raid e s t e u r m a . La c â t e v a zile după a c e s ­
2 firme au semnat o
înţelegere cu firma pro­ p r i m a placă ce p o a t e u t i l i z a noul P 4 t e d e c l a r a ţ i i , unul d i n t r e p r o ­
ducătoare In care este " N o r t h W o o d " , c a r e , s p r e d e o s e b i r e de d u c ă t o r i i c a r e u r m a u să l a n s e z e
stipulat ca pot folosi plăci de bază s t r u c t u r a t e pe
p r o c e s o a r e l e W i l l a m e t t e c a r e se g ă s e s c
noua interfaţa în dez­ NFORCE a d e c l a r a t că a c e s t e
voltarea noilor sisteme si şi pe s o c k e t 4 2 3 şi 4 7 8 . va l u c r a n u m a i
s o l u ţ i i v o r î n t â r z i a cef p u ţ i n
chipseturi. Cu toate ca pe s o c k e t 4 7 8 . S p r e d e o s e b i r e de T H 7 ,
Ultra ATA/133 foloseşte două tuni. M o t i v e l e s u n t o s e r i e
noua placă beneficiază de i n t e r f a ţ a
o tehnologie care a fost de i n c o m p a t i b i l i t ă ţ i d i n t r e c a r e
S o f t M e n u HI, p e r m i ţ î n d a j u s t a r e a FSB
încorporată în interfeţele cea mai i m p o r t a n t ă e s t e l e g a t ă
ATA/68 şi ATA/1 DO, uti­ din 1 M h z în 1 M h z . M e m o r i a maximă

C
de c h i p s e t - u r i l e de s u n e t î n c o r ­
lizatorii care vor sâ îşi u o c o n s t r u c ţ i e a s e m ă n ă t o a r e cu s u p o r t a t ă e s t e 2 G B , iar c o n f i g u r a ţ i a de
p o r a t e . E v i d e n t , NVIDIA neagă
faca upgrade de la T H 7 , A b i t a l a n s a t T H 7 I I Raid, p r i m a c a r e d i s p u n e e s t e 1 A G P / 5 PCI/1 CNR, şi
ATA/100 la ATA/133, aceste probleme care s u n t
placa cu c h i p s e t i 8 5 D , b a z a t ă pe s o c k e t de a s e m e n e a de s u n e t i n t e g r a t .
vor avea nevoie de un r e l e t a t e de p r o d u c ă t o r i i c a r e
adaptor. 4 7 8 . TH7II Raid u t i l i z e a z ă noua m P G A
vor încorpora chipset-urile.
( M i c r o Pin-Grid A r r a y ) 4 7 8 , i n t e r f a ţ ă www.abit.com
www. martor, corn

www. nvidia.com

Samsung 5gncMaster 7EDvTFT


Deşi scumpe, TFT-urile de 1 7 " sunt preferate
M3DZ0NE
C
hiar dacă t e n d i n ţ a de de 1 6 0 " o r i z o n t a l şi 1 2 0 v e r ­
p r e ţ a m o n i t o a r e l o r TFT t i c a l ( 8 0 s u s şi 4 0 j o s ) . R a t a
la un pas de proces
Clasicele ş t i r i şi i n f o r m a ţ i i
e s t e de a se apropia de de r e f r e s h p e n t r u r e z o l u ţ i a
p r i v i n d NVIDIA. î n s o ţ i t e de
5 0 0 $ şi a se s t a n d a r d i z a pe maximă e s t e de 7 5 H z , un
versiuni beta sau scăpate
15", S a m s u n g a lansat o r e f r e s h rezonabil ţinînd c o n t
de p r o d u c ă t o r i ale u i t i m i l o r
s o l u ţ i e TFT de 1 7" la un p r e ţ că m i n i m u m a c c e p t a b i l p e n ­
driveri se găsesc p e s t e t o t
de a p r o x i m a t i v 8 0 0 $ . E c r a n u l t r u un LCD e s t e de 6 0 H z .
pe i n t e r n e t . O v e r s i u n e de bios
s u p o r t ă o r e z o l u ţ i e de
p e n t r u G e F o r c e 2 GTS nu s e
1 2 8 0 x 1 0 2 4 , a r e un d o t p i t c h
g ă s e ş t e însă o r i u n d e . A s t f e l ,
de 0 , 2 6 4 şi unghi de v e d e r e www. samsung.com
s u r s e l e a c e s t u i bios s - a u a f l a t
] s p r e d o w n l o a d pe un f o a r t e

Cddeaza, copiază, stochează şi asculta MP3-uri


popular s i t e dedicat
hardware-ului:
www.m3dzons.com.
upă ce C r e a t i v e h a r d - d i s k de 6 G b de d i m e n s i u n i f o a r t e
R e z u l t a t u l a f o s t o replică
a f o s t unul din­ mici ( a p r o x i m a t i v 4 x 2 x 1 , 2 1 C o n e c t a t la
i m e d i a t ă a NVIDIA c e , în cazul
t r e pionerii d o m e ­ PC el e s t e văzut ca un h a r d - d i s k însă
refuzului colaborării paşnice,
niului şi a l a n s a t p r i n c i p a l u l lui a t u nu e s t e s t o c a r e a s a u
a r fi d u s la î n c h i d e r e a s i t e - u l u i
în u r m ă cu r e d a r e a de M P 3 - u r i ci p o s i b i l i t a t e a de
şi a c ţ i o n a r e a în j u d e c a t ă a
ceva t i m p c o d a r e în t i m p real în f o r m a t M P 3 de pe posesorului acestuia,
al său p r a c t i c o r i c e device audio. A v î n d pe lângă î n concluzie* a c e ţ i grijă ce
Jukebox. i n p u t - u l c l a s i c un jack S/PDIF şi un o f e r i ţ i s p r e d o w n l o a d , unele
m i c r o f o n , g a d g e t - u l e s t e c o t a t la 3 5 0 $ , fişiere v - a r p u t e a d u c e
a p ă r u t t o t mai o s u m ă t o t u ş i f o a r t e r i d i c a t ă p e n t r u un d i r e c t ia t r i b u n a l .
m u l t e s o l u ţ i i b a z a t e pe h a r d - d i s k p o r t a b i l a p a r a t de c a r e t e poţi cu l e j e r i t a t e lipsi

s u b f o r m ă de player de M P 3 . O a s t f e l de
s o l u ţ i e e s t e şi A r c h o s J u k e b o x 6 Q D 0 , un
www, cnot.com www. m 3dzone. corn
HARDWARE
Ştiri
99

Monitoare mai luminoase


Solarism Display intra pe Căşti c u FrjrceFeedback
piaţa monitoaretor TFT-
Asus şi cu chipset KT266
LCD cu modelul LM15D3. D e g e a b a ai cap dacă nu îl s i m ţ i
LM 1503 este construit După ce a f o s t unul d i n t r e p r i m i i
Cu ajutorul tehnologiei acâ c r e d e a i ca î n t r - u n joc poţi p e r ­ p r o d u c ă t o r i c e a l a n s a t plăci de
ABT [Advanced • cepe cu capul d o a r imaginile şi s u n e ­ bază p e n t r u p r o c e s o a r e A M D c e
Brightness Technology). t u l , i a t ă că E v e r g r e e n T e c h n o l o g i e s s-a f o l o s e a u m e m o r i e D D R A M [pe
Noul monitor oferă o
g â n d i t că a m p u t e a sa luăm şi c o n t a c t baza c h i p s e t - u l u i A l i M a g i k U ,
luminozitate de
SOucd/rnE?, şi are o rata fizic cu capul cu j o c u l a v u t . Căştile Asus continuă seria în acest
de contrast de R u m b i e F X c o n ţ i n un p r o c e s o r de s u n e t • d o m e n i u prin l a n s a r e a A 7 V 2 6 6 .
350:1.Rezoluţie maxima Placa f o l o s e ş t e c h i p s e t - u l K T 2 B 6
d i g i t a l c a r e îi p e r m i t e sa r e c u n o a s c ă
suportata este de RUMtSLE
f r e c v e n ţ e l e î n a l t e sau joase. A c e s t e de la V i a . cel mai p e r f o r m a n t ?n
1024x768. Displeyul
suporta 16,7 milioane de f r e c v e n ţ e s u n t u l t e r i o r t r a n s f o r m a t e în m o m e n t u l de f a ţ ă p e n t r u m e m o ­
culori şi are încorporate vibraţii care îţi s u n t radical implemen- rie D D R A M . Pe lîngă n u m e l e
doua difuzoare în panoul A s u s , placa vine c u două r e c o ­
t e t e în cap, Ţinînd c o n t că a c e a s t ă
frontal m a n d ă r i d e m n e de l u a t în s e a m ă :
v i b r a ţ i e e s t e c r e a t ă şi a n a l i z a t ă de c ă ş t i
www. Eolspism, com s i s t e m u l de s u n e t C-Media
nu e s t e nevoie de s u p o r t u l p r o d u c ă t o r i l o r
8 7 3 B 6 c h şi s u p o r t u l p e n t r u
Simens aduna p e n t r u ca a c e a s t e căşi sâ fie u t i l i z a b i l e .
calculatoare la un toc viitoarele procesoare A M D :
Bateria căştilor durează aproximativ 3 0
La StGGRAPH, Siemens a f a c e ca î n cazul în c a r e nu d e z a c t i v e z i Palomino.
de o r e P î n s ă p o a t e d u r a şi mai p u ţ i n din
demonstrat Real-Time m u z i c a să ai o v i b r a ţ i e c o n t i n u ă a capului
cauză că ele nu f a c d i f e r e n ţ a d i n t r e m u z i ­
Graphics Ensernble
[RTGE], o aplicaţie cara ca din j o c u r i şi e f e c t e l e s o n o r e , ceea ce www. rti m bl ef x. co m
transforma reţelele de
calculatoare Tn staţii
grafice virtuale. Siemens
afirma ca din moment ce
Primele i m p r i m a n t e cordless
soft-u] RTGE permite Biroul viitorului se c o n s t r u i e ş t e î n c e t , î n c e t
reţelelor de calculatoare
sa creeze vizualizări 3D de 2 4 0 0 Dpi x 1 2 0 0 Dpi. HP D e s k j e t
de calitate prin
9 9 5 C va î n c o r p o r a t e h n o l o g i a HP
intermediul unor clustere
grafice, el reduce P h o t o R E t Iii şi p r i n t r e cele mai i n t e r e ­
costurile care făceau s a n t e a p l i c a ţ i i B l u e t o o t h pe c a r e ie va
pana acum aplicaţiile 3D s u p o r t a va fi p o s i b i l i t a t e a de p r e l u a r e a
prohibitive. Tn plus,
i m a g i n i l o r şi p r i n t a r e d i r e c t ă de pe o www. asus. corn. t w
calculatoarele cu RTGE
reduc costurile de c a m e r ă f o t o digitală. S p e c i f i c a ţ i i l e
producţie cu 20-30%. B l u e t o o t h cu c a r e 9 9 5 0 va fi c o m p a t i b i l ă

www. si eme n s. co m v o r fi cele 'pico", a c e s t l u c r u î n s e m n î n d Wingman Formula GP


^ n luna O c t o m b r i e HP se va a d a p t a a c c e s de la m a x i m 1 0 m e t r i . în t i m p ce Logitech a găsit soluţia p e n t r u
I t e n d i n ţ e l o r t e h n o l o g i c e ale p i e ţ e i şi îşi c h i p - u l B l u e t o o t h va fi i n t e g r a t în i m p r i ­ cei p a s i o n a ţ i de j o c u r i de c u r s e
va lansa p r i m a sa i m p r i m a n t ă ce va u t i ­ m a n t ă , a c e a s t a u r m î n d să nu mai aibă d a r c a r e r e f u z ă să c h e l t u i a s c ă
liza t e h n o l o g i a B l u e t o o t h . E v i d e n t , fiind nevoie de nici un a d a p t o r s a u c a r d a d d - s u m e g i g a n t i c e pe un c o n t r o l l e r
v o r b a de HP şi de s f â r ş i t u l lui 2 0 0 1 vom on p e n t r u c o n e c t a r e a la PC dedicat. WFGP c o s t ă sub 5 0 $ .
avea de a f a c e c u o i m p r i m a n t ă d e o s e b i t a E v i d e n t , nu t r e b u i e să vă
ce va s u p o r t a o r e z o l u ţ i e maximă c o l o r www.hp.com a ş t e p t a ţ i la e f e c t e de f o r c e
f e e d b a c k la a c e s t p r e ţ însă
d e s i g n - u l deja c l a s i c al v o l a n e l o r
Camerele digitale in e p o c a de aur L o g i t e c h a l ă t u r i de 4 b u t o a n e şi

Fac f u r o r i noiie c a m e r e de 4 Megapixeli două s c h i m b ă t o a r e o f e r ă o


valoare deosebită p e n t r u preţui
v e n i t r â n d u l c a m e r e l o r de 4 M e g a p i x e l i c e r u t de p r o d u c ă t o r .
să s e a f i r m e . Un a s t f e f de e x e m p l u e s t e C o n e c t a r e a d e v i c e - u l u i la c a l c u ­
şi P o w e r S h o t G 2 de la Canon o c a m e r ă l a t o r nu s e f a c e pe p o r t u l U S B
ce are p o s i b i l i t a t e a de a c a p t u r a imagini c u m n e - a m fi a ş t e p t a t ci pe
cu r e z o l u ţ i i de până la 2 , 2 7 2 x 1,704. g a m e p o r t - u l p r e z e n t de obicei
C a m e r a a r e p o s i b i l i t a t e a de a e f e c t u a pe plăcile de sunet.- .
z o o m o p t i c 3X. c o m p a r a b i l cu un zoom
de 3 4 - 1 0 2 m m la o c a m e r ă de 3 5 m m .
Fiind v e r s i u n e a î m b u n ă t ă ţ i t ă a unei
c a m e r e mai vechi p r o d u s ă de Canon
[ P o w e r S h o t G 1 ) . G 2 a d u c e î n plus f a ţ ă
de f a c i l i t ă ţ i l e pe c a r e G1 le o f e r e a la vre­
mea a p a r i ţ i e i ei şi a n u m e m u l ţ i p o i n t
a u t o - f o c u s şi o c o r e c ţ i e d e o s e b i t ă a
e x p u n e r i i . P r e ţ u l c a m e r e i se î n v â r t e în
j u r u l s u m e i de 1 0 0 0 de E u r o , un p r e ţ

D acă până a c u m p i a ţ a a f o s t d o m i n a t ă c a r e p e n t r u c a m e r e l e f o t o d i g i t a l e de
c a l i t a t i v de c a m e r e l e f o t o d i g i t a l e cu c a l i t a t e p a r e a fi o limită i n f e r i o a r ă .
un CCD de a p r o x i m a t i v 3 M e g a p i x e l i , a
www.canon.com www. logitech.com

- H
<T\ r ă s p u n d e Piaţa notebook-urilor
de mare interes...grafic.
După ce a l a n s a t p r i m u l

l a p r o v o c a r e a N V I D I A c h i p s e t video p e n t r u l a p t o p - u r i
cu p u t e r e reală 3 D
( G e F o r c e 2 G o ) , NVIDIA l u c r e a z ă

R a d e o n II v a a p ă r e a î n c u r â n d a c u m la v e r s i u n e a a doua a
a c e s t u i a . N u m e l e a c e s t u i al

A Ti a a n u n ţ a t la j u m ă t a t e a lunii 8 . 1 şi v o r fi m u l ţ i p r o g r a m a t o r i p l e t , C h a r i s m a Engine ( v a r i a n t a doilea c h i p s e t e s t e N V 1 7 M şi

a u g u s t noua g e n e r a ţ i e de dispuşi să le f o l o s e a s c ă , din NVIDIA p e n t r u T&L) şi Pixel p r i n c i p a l e l e î m b u n ă t ă ţ i r i pe

plăci video Radeon 8 5 0 0 şi Radeon m o m e n t ce p o t o b ţ i n e d e f o r m ă r i T a p e s t r y , două module p r e z e n t e şi c a r e ie va a d u c e s e v o r r e f e r i

7 5 0 0 , c a r e a t a c ă poziţia NVIDIA, procedurale, compresie în Radeonul mai vechi au f o s t la p e r f o r m a n ţ a 3 D şi la c o n ­

concurînd t e o r e c t i c performanţele geometrică, morphing, sketetal u p g r a d a t e şi eie la v e r s i u n e a II, s u m u l de c u r e n t , NV1 7 M va

G e F o r c e 3. A v î n d în v e d e r e c a r a c ­ animation, iluminare anisotropică, depăşind G e F o r c e 3 în b e n c h m a r k - integra o magistrală a memo­

t e r i s t i c i l e i n o v a t o a r e şi p o m p a r e a e n v i r o n m e n t a l b u m p mapping şi u r i . î n ceea c e p r i v e ş t e p e r t e a de riei 1 2 8 DDR u r m î n d a avea un

de m e g a Tn fiii r a t e şi m e m o r y r a n d a r e de blană şi păr. video, nimeni nu p o e t e pune la f i l l r a t e de 8 0 0 - M t e x e l i şi o

b a n d w i t h , Radeon 8 5 0 0 are îndoială poziţia de lider în d o m e n i u lăţime de bandă de 2 . 8


Un a l t a t u al plăcilor video de
p o t e n ţ i a l u l de a băga G e F o r c e 3 a f i r m e i ATi, şi Video I m m e r s i o n II GB/secundă. P r o c e s o r u l grafic
la ATi e s t e S m o a t h V i s i o n , o v a r i ­
î n t r - u n con de u m b r ă . Mai ales vine să s p r i j i n e a c e a s t ă poziţie. Iar va p u t e a p r o c e s a 4 t e x e l i pe
a n t ă a F S A A - u l u i m u l t i s a m p f i n g de
dacă luăm în c o n s i d e r a r e cele cu p o s i b i l i t a t e a de a f i ş a r e pe două t a c t urmînd a renderiza 2 5
la NVIDIA, cu d i f e r e n ţ a e s e n ţ i a l ă
două t e h n o l o g i i de u l t i m ă oră cu monitoare, botezată HydraVision, MTriunghiuri/secundă.
că e s t e p r o g r a m a b i l ; d e z v o l t a t o r i i
c a r e a t a c ă ATi: T r u e f o r m şi de j o c u r i p o t alege p a t t e r n - u l g e n e r a ţ i a 8 5 0 0 p r o m i t e un
Smartshader. succes total. www. nvidia.com
f o l o s i t p e n t r u s a m p l i n g - u l fiecărui

T r u e f o r m e s t e un n u m e de pixel. F o l o s i r e a e f i c i e n t ă a m e m o ­ ATi Radeon 8 5 0 0 va avea


cod p o m p o s p e n t r u imple­ riei şi î m b u n ă t ă ţ i r e a a l g o r i t m u l u i m e m o r y c l o c k - u l de 2 3 0 M H z şi ASCIf W h i t e p u s în f u n c ţ i u n e
m e n t a r e a unei o p e r a ţ i i g e o m e t r i c e de e l i m i n a r e a s u p r a f e ţ e l o r p r o c e s o r u l t a c t a t la 2 7 0 M H z va
D e p a r t a m e n t u l de E n e r g i e al
d e s t u l de s i m p l e , c a r e în p r o - - invizibile H y p e r Z s u n t n i ş t e c o s t a a p r o x i m a t i v 3 9 9 d o l a r i şi va
S t a t e l o r U n i t e s - a d e c i s să
g r a m e l e de g r a f i c ă 3 D [şi nu c a r a c t e r i s t i c i c a r e nu t r e b u i e nici avea 6 4 DDR p r e c u m şi ieşire TV.
s i m u l e z e explozia unei b o m b e
numaiJ p o a r t ă n u m e l e de t e s s e l a - ele t r e c u t e cu v e d e r e a .
a t o m i c e cu a j u t o r u l c a l c u l a ­
t i o n . O mai p u t e ţ i î n t â l n i şi s u b Şi p e n t r u ca t o t u l să fie c o m ­ www. ati.com
t o r u l u i I B M s u p r a n u m i t ASCII
numele de N - P a t c h e s şi e s t e
W h i t e , a s t f e l î n c â t să nu mai
practic o c r e ş t e r e a rezoluţiei
fie nevoiţi să t e s t e z e pe viu. Pe
m e ş e l o r p r i n subdiviziunea f i e c ă r u i
baza unui c o n t r a c t de 1 1 0
t r i u n g h i în t r i u n g h i u r i mai m i c i ,
milioane de d o l a r i , c a l c u l a t o r u l
ceea ce duce la o b ţ i n e r e a de
a f o s t p u s la t r e a b ă , ASCIf
modele m u l t mai d e t a l i a t e în
W h i t e a c o p e r ă un s p a ţ i u c â t
j o c u r i fără s c ă d e r i de p e r f o r m a n ţ ă .
două t e r e n u r i de b a s c h e t şi
T o t cu a j u t o r u l a c e s t e i t e h n o l o g i i
cântăreşte 1 0 6 tone. Dispozi­
o s u p r a f a ţ ă plană p o a t e fi t r a n s ­
t i v u l p o a t e realiza 1 2 , 3
f o r m a t ă î n t r - u n a curbă, prin
t r i l i o a n e de calcule pe s e c u n ­
m o d i f i c a r e a unghiului d i n t r e
dă, mai m u l t d e c â t u r m ă ­
t r i u n g h i u r i l e nou c r e a t e şi n o r m a l a
t o a r e l e t r e i s u p e r c o m p u t e r e la
la s u p r a f a ţ ă a t r i u n g h i u l u i de bază.
un loc. E s t e d o t a t cu o m e m o ­
Ce e s t e c u a d e v ă r a t interesant
rie de 6 t r i l i o a n e de o c t e ţ i
e s t e că nu a r e nevoie de o
[ 6 TB). de 5 0 . 0 0 0 de o r i c â t
p r o g r a m a r e specială din p a r t e a
un c a l c u l a t o r o b i ş n u i t şi c a p a ­
p r o d u c ă t o r i l o r de j o c u r i şi d e c i
Radeon 6 5 0 0 c i t a t e de s t o c a r e de 1 6 0 T B ,
f u n c ţ i o n e a z ă pe o r i c e joc, fie el
s u f i c i e n t ă p e n t r u a p ă s t r a de 6
vechi s a u nou.
o r i c a n t i t a t e a de i n f o r m a ţ i e din
L i b r ă r i a C o n g r e s u l u i . Cu t o a t e
Smartshader este o
a c e s t e a , a m e r i c a n i l o r nu le
c o m p i l a ţ i e ingenioasă î n t r e Pixel
a j u n g e n i c i o d a t ă p u t e r e a de
S h a d e r - u l şi V e r t e x S h a d e r - u l de
caicul. Anui u r m ă t o r , guvernul
la NVIDIA, ia fel de p r o g r a m a b i l ca
a m e r i c a n i n t e n ţ i o n e a z ă să pună
cele două. V a r i a n t a de la ATi e s t e
î n f u n c ţ i u n e T e r r a G r i d , un s i s ­
însă mai s o f i s t i c a t ă d e c â t
t e m f o r m a t din 3 3 0 0 de p r o ­
e c h i v a l e n t e l e de la NVIDIA: are un
cesoare, 6 0 0 terabytes spaţiu
nou s e t de i n s t r u c ţ i u n i , p e r m i t e
de s t o c a r e şi o v i t e z ă de
p r o g r a m e mai lungi ( 2 2 de
t r a n s f e r în r e ţ e a de 8 0 Gb pe
i n s t r u c ţ i u n i p e r p r o g r a m f a ţ ă de
secundă. T e r r a g r i d va fi f o r m a t
1 2 c â t are NVIDIA) şi şase t e x e l -
din 4 nuclee de c a l c u l a t o a r e
inputs p e n t r u fiecare program
ţ i n u t e laolaftă de un Linux
pixel s h a d e r . S p e c i f i c a ţ i i l e p e n t r u
cluster array.
s h a d e r e l e p r o g r a m a b i l e de la ATi
s u n t deja i m p l e m e t a t e în D i r e c t X
Radeon 7 5 0 0 www.ifam.com

21


HARD
Externa! clock - 1 3 3 M h z c â n d c o p i e z i , ceea c e d u r e a z ă s e n s i b i l
FSB R a t e (CPU:SORAM;PCI3 - 4 : 4 : 1 . mai m u l t , d a r cat p u ţ i n r e d u c e p o s i b i l i ­
P r o b l e m a e s t e de fa F S B R a t e , în cazul t a t e a unei a s t f e l de e r o r i . 2. De m u l t e
Va s c r i u din nou.
t ă u fiind posibil sa fie s e t a t la 3 : 3 : 1 , • o r i p r o b l e m a a c e a s t a se rezolvă c u un
A m o p r o b l e m ă cu A G P - u l . S a n d r a
ceea c e a r î n s e m n a o f r e c v e n ţ ă pe , u p d a t e de b i o s , d a r a r t r e b u i să fii
9 9 & 2 0 0 1 î m i zice câ are ba 8 9 , ba 9 0
busul PCI de 1 3 3 / 3 adică a p r o x . f o a r t e a t e n t , să c i t e ş t i f o a r t e bine c e
în cazul M h z . . . ceea ce e s t e e n o r m ! [nu?] f a ţ ă
4 5 M h z . S e t î n d 4 : 4 : 1 b u s u l PCI devine s c r i e Tn r e a d m e - u l a r h i v e i d o w n J o a d a t e
de normaluf 6 6 M h z . Din a c e a s t a cauză
1 3 3 / 4 ceea ce înseamnă 3 3 M b z . de pe s i t e - u l p r o d u c ă t o r u l u i şi mai ales
acesta, ar fi ( p r e s u p u n ] nu prea m e r g m u l t e l u c r u r i
unde e s t e s o l i c i t a t ă placa video (Nvidia să nu f o l o s e ş t i un bios g r e ş i t . î n c a z u l
bine să te V a n t a 1 6 M e g a . P r o m i t că o s c h i m b ă s t a a r fi bine să t e a j u t e c i n e v a dacă
rapid). Placa de bază p a r e f o a r t e bună. nu ai m e i făcut: un u p d a t e de bios până
ajute cineva A b i t S a 6 R a i d . Aici t o t u l s e f a c e din a c u m . 3. P e n t r u f i ş i e r e box g ă s e ş t i un
B i o s . c h e s t i a fiind câ Biosul a r fi t r e ­ A m p o s i b i l i t a t e a să c u m p ă r la acelaşi p l a y e r 3a w w w . t h r o t t l e , c o m , iar cele
dacă nu ai r m x cu ReaiJukebox de la
b u i t să s e ocupe de AGP. S a n d r a î m i p r e ţ o placă a c c e l e r a t o a r e .

mai făcut un zice să r e d u c FSB-ul sau să m o d i f i c 1 - Voodoo3: 2 - TNT2 www.real.com.


m u l t i p l i c a t o r u l f s b / a g p [dar m - a m u i t a t Pe c a r e din cele două mă s f ă t u i ţ i să o
update de bine p r i n Bios şi nu a m văzut aşa ceva). cumpăr?
C u m f s b - u l e s t e 1 3 3 ( 1 3 4 după
bios până S a n d r a ] , r e z u l t ă că agp = 2 / 3 * f s b cea ce î n mod c e r t V o o d o o 3 . dacă a d o u a
dă cei 9 0 M H z . M i e îmi t r e b u i e o p ţ i u n e nu e s t e T N T 2 U l t r a . A m două o f e r t e de plăci g r a f i c e , p r i m a
acum. a g p - 1 / 2 * f s b de unde vin c e i 6 6 M H z ai fiind: A s u s V 7 7 0 0 D e l u x e , GeForce2GTS.
b u s u l u i n o r m a l . O a l t ă o p ţ i u n e după 3 2 M b D D H . T V - o u t , V i d e o - i n , iar a doua
S a n d r a a r fi să r e d u c F S B . A m î n c e r c a t e s t e ATI R a d e o n . 6 4 M b D D R , Vivo. A m
Vlad Z o t t a şi a s t a , d a r nu se p r e a rezolvă. Ca să
Bună ziua. 1) A m u r m ă t o a r e a c o n f i g u ­ c i t i t rn r e v i s t a v o a s t r ă c o m e n t a r i i
o b ţ i n 6 6 şi cu c h e s t i u n e a agp = 2 / 3 * f s b d e s p r e a c e s t e plăci, d a r nu m - a m
r a ţ i e : placa de bază M S I 6 1 5 6 :
ar t r e b u i să a m un f s b de 1 0 0 , ceea ce l ă m u r i t c a r e a r fi mai p o t r i v i t ă p e n t r u
C D - R D M Sony 4 8 X ; C D R W TEAC
nu s e prea p o a t e , d e o a r e c e dacă s e t e z s i s t e m u l m e u : P I M - 8 6 6 M H z , placă de
8 X / 8 X / 3 2 X model C D - W 5 8 E : h a r d d i s k
f s b pe 1 0 0 a r avea 7 5 0 M h z (un P3 bază A s u s C U S L 2 - C , s u n e t S B L i v e 5 . 1 ,
W D 1 0 , 2 G B : PIU 6 0 0 . 1 2 8 M B R A M .
f c p g a la 1 G H z / 1 3 3 F S B l şi la f r e c v e n ţ a R A M 2 5 6 M b . Vă s c r i u căci s u n t în
Când copiez de pe un CD pe a l t u l î m i dă
~ aia nu p o r n e ş t e ! Cel mai jos m e r g e pe dilemă, cele două plăci fiind !a acelaşi
e r o a r e a " b u f f e r u n d e r r u n " . Ş t i u că nu
un f s b la 1 2 0 , d a r AGP r ă m â n e pe p r e ţ , a m â n d o u ă fiind b u n e , d a r n u m a i
mai î m i dă e r o r i dacă copiez î n t â i pe
undeva pe la 8 0 c e a c e nu rezolvă cu din e x p e r i e n ţ a v o a s t r ă p o t afla c a r e
n a r d şi după aia s c r i u , d a r ia mai m u l t
nimic p r o b l e m a . Biosul din c â t e a m e s t e mai p o t r i v i t ă p e n t r u mine.
t i m p . U n d e e s t e mai bine să leg C D R W -
văzut p a r e a fi u l t i m a v e r s i u n e şi nu Vă m u l ţ u m e s c .
ul fa h a r d d i s k s a u la C D R O M (nu ş t i u
e s t e ceva mai nou.
c u m Ee zice la m u f e l e aleaJ. 2 ) Placa de
Ce să f a c ?
s u n e t : a m pe placa de bază placa de
A m b e i e plăci s u n t f o a r t e bune p e n t r u
s u n e t î n c o r p o r a t ă ( C r e a t i v e Pci 1 2 8 ] .
t i n e . D i f e r e n ţ a a r fi la c a l i t a t e a imaginii
Când a v e a m W i n 9 8 S E , î n t i m p c e
c a r e e s t e t o t u ş i mai bună în c a z u l
Te d u c i în Bios şi la CPU s e t u p a r j u c a m un joc nu p u t e a m a s c u l t a muzică
R a d e o n şi la cei 6 4 M b de c a r e d i s p u n e
t r e b u i să g ă s e ş t i : (din W i n a m p ] , când a m i n s t a l a t
a c e a s t a . Po de a l t ă p a r t e , d r i v e r e b e t a
W i n 2 0 0 0 Profesional p u t e a m . Dar a
p e n t r u plăcile nVIDIA a p a r m u l t mai d e s
LaciX t r e b u i t să revin la W i n 9 8 S E d e o a r e c e
ceea ce e s t e un l u c r u f o a r t e i m p o r t a n t
lacî@orizont,net W i n 2 0 0 0 nu e s t e bun p e n t r u mine.
p e n t r u că m u l t e j o c u r i noi p o t implica şi
3 ) Cu ce p r o g r a m p o t d e s c h i d e fişiere
Bună ziua. d r i v e r e noi. N u p o t să î ţ i s p u n e f e c t i v
cu e x t e n s i e .box şi . r m x ( c r e d că s u n t
A m o placă de bază VIA A P O L O M V P 4 c u placă video şi placă de ce să c u m p e r i , a s t a va fi d e c i z i a t a .
v i d e o c l i p u r i s a u melodii].
s u n e t o n b o a r d , p r o c e s o r A M D K B - 2 de 3 5 0 M H z o v e r c l o c k u i t 3a U i t e şi o p ă r e r e personală. M i e î m i plac

4 0 0 M H z cu c o o l e r de PIU. 9 6 Ram - 8 r a m de c a r e a r e nevoie piăcile video cu c h i p s e t nVEDIA şi dacă

placa video, c h i p s e t - u l e s t e VIA V T 8 2 C 6 8 6 A . Placa video e s t e t o t aş c u m p ă r a o pfacă video c u 3 4 M b


1. E r o a r e a " b u f f e r u n d e r r u n " a p a r e din
e x t e n s i b i l ă de la 4 la 8 M b . Placa video e s t e f ă c u t a de c ă t r e VIA aş lua G e F o r c e 2 Pro 6 4 M b s a u aş
cauză că w r i t e r - u l nu m a i p r i m e ş t e d a t e
T e c h n o l o g i e s , t i p u l de chip e s t e Blade 3 D / M V P 4 Rev.Ce p o t f a c e a ş t e p t a să mai s c a d ă v a r i a n t a U l t r a .
şi b u f f e r - u l lut se g o l e ş t e . N u ţ i n e î n t o t ­
p e n t r u a f a c e să aibă mai bună p e r f o r m a n ţ ă placa video? Eu m - a m însă, î ţ i r e p e t , a s t a e s t e o p ă r e r e
d e a u n a de m o d u l Tn c a r e "legi" w r i t e r - u l ,
g â n d i t la un a c c e l e r a t o r pe PCI ( p e n t r u câ placa de bază nu a r e p e r s o n a l ă valabilă în căzut m e u .
ci şi de ceea ce faci î n t i m p ce s c r i i un
AGP] c u m a r fi Voodoo 3 2 0 0 0 1 6 M B . Ce z i c e ţ i e s t e mai bun un CD şi c â t e o d a t ă de c a l i t a t e a CD-ului
Voodoo 2 de 1 2 s a u un Voodoo 3 2 0 0 0 1B M b ? c a r e se copiază. Tn l e g ă t u r ă cu
A m un m o d e m Rockwell R C 2 8 8 D P i şi nu a m d r i v e r p e n t r u el l e g a r e a " w r i t e r - u l u i î ţ i r e c o m a n d să TI
W i n d o w s - u l M E nu TI d e t e c t e a z ă . D r i v e r - u l pe c a r e îf pun e s t e pui M a ş t e r pe I D E 2 . iar c d - r o n v u l Dacă ai probleme cu hard-ul, scrie o
" S t a n d a r d M o d e m " . U n d e aş p u t e a găsi un d r i v e r p e n t r u ei? Slave pe I D E I . Tn l e g ă t u r ă c u e r o a r e a scrisoare pe adresa redacţiei sau un
ai d o a r două p o s i b i l i t ă ţ i . O r i a c h i z i ţ i o ­ la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
nezi un w r i t e r c u B u r n - P r o o f şi nu vei Răspuns garantat. în cazul Tn care nu
Un V o o d o o 3 c u 1 6 M b a r f i c e a mai bună s o l u ţ i e în c a z u l în c a r e
mai avea n i c i o d a t ă v r e o b ă t a i e de c a p primiţi răspunsul vă aşezaţi la prima
d o r e ş t i sa f a c i urf u p g r a d e la p l a c a video. Tn l e g ă t u r ă c u d r i v e r e l e
coadă pe care o găsiţi pe stradă. Când
d e m o d e m d u - t e ia w w w . d r i v e r g u i d e . c o m şi c a u t ă - l e d u p ă m o d e l u l c u aşa ceva ( r e c o m a n d P l e x t o r 1 2 X
ajungeţi în faţă îi expuneţi vânzătorului
m o d e m u l u i . N u ş t i u dacă g ă s e ş t i d r i v e r p e n t r u W i n d o w s M e d a r
d e o a r e c e a şi s c ă z u t p r e ţ u i p e n t r u elD,
problema dumneavoastră Şi ne mai
c e l e de W i n d o w s 9 8 a r t r e b u i să f u n c ţ i o n e z e .
o r i faci i m a g i n e pe hdd de f i e c a r e d a t ă scrieţi o dată.

22
E x i s t ă o f i r m ă c a r e , p r i n d e z v o l t a r e a ş i p r o d u c ţ i a d e A B S ,

A S R , E S P , s i s t e m e d e i n j e c ţ i e M o t r o n i c , s i s t e m e d e i n j e c ţ i e d i r e c t ă

b e n z i n ă ş i D i e s e l , u n i t ă ţ i d e c o m a n d ă a i r b a g , s i s t e m e d e n a v i g a ţ i e ş i

i n t e g r a r e a î n r e ţ e a a s i s t e m e l o r d e c o m a n d ă e l e c t r o n i c e d i n a u t o v e h i c u l ,

d e ţ i n e o p o z i ţ i e c h e i e î n c o n c e p e r e a n o i l o r a u t o m o b i l e ?

Da
B o s c h e s t e u n i n o v a t o r a c t i v ş i u n p r o d u c ă t o r d e t a l i e m o n d i a l ă d e

p i e s e ş i e c h i p a m e n t e d e s t i n a t e i n d u s t r i e i a u t o .

B o s c h oferă soluţii
• w
Tehnotogiî

T e h n o l o g i i

Viitorul display-urilDr
Tip a r t i c o l : Prezentare
Redactor: Visd Zotta

Mirt&r Beam Splitter


petr
rămânem cu gura căscata
c â n d a u z i m d e cine ş t i e c e no
tehnologica, tn decursul unui an
c o n f r u n t ă m c u nu ş t i u c â t e l a n s
p r o c e s o a r e , nu ş t i u c â t e l a n s ă r i
plăci v i d e o , plăci d e bază s a u mai ş t i u
e u ce. Când a f o s t u l t i m a o a r ă c â n d
s - a f ă c u t p u b l i c i t a t e u n u i nou t i p d e t i v ă şi a n u m e un d i s p o z i t i v
disptay p e n t r u P C - u r j ? Tehnologii c a r e
p r o i e c t e a z ă c e l e dpuâ imagi
să "revoluţioneze" piaţa display-urilor e c r a n p l a t jar c o m p u n e r e a
e x i s t ă d a r de fa faza d e t e s t şi până
realizează cu a j u t o r u l unor ochelari:
Ia c e a de p r o d u c ţ i e e cale îungâ. Ne
c a r e p e r m i t o c h i l o r să vadă d o a r
r e f e r i m b i n e î n ţ e l e s ia d i s p l a y - u r i l e
acele imagini c a r e s u n t necesare, In
t o t acest timp persoana care
f o l o s e ş t e a c e s t t i p de o c h e l a r i p o a t e
Film
Careul de aşi
vedea şi o b i e c t e l e d i n j u r u l s ă u l u c r u l
î n m o m e n t u l de faţa există p a t r u
a c e s t a n e f i i n d posibil î n c a z u l f o l o s i r i i
t i p u r i de d i s p l a y - u r i c a r e afişează
unei căşti. Dar c u m oamenii t i n d
modele digitale g e n e r a t e de
c ă t r e c o n f o r t s-a d o r i t obţinerea unui
c o m p u t e r , c u a l t e c u v i n t e o b i e c t e si
r e z u l t a t s:mi!qr d a r fără f o l o s i r e a y r e ;
imagini 3 D , Oisplay-urile s t e r e o s c o ­ r

pice generează o pereche de imagini, unui devtce s p e c i a l S-a r e a l i z a t , a ş t -

c â t e una p e n t r u fiecare ochi, c a r e în f e l display-uf a u t o s t e r e o s c o p i c , al

m o m e n t u l c o m p u n e r i i lor d e c ă t r e doiiea a s d i n m â n e c a ş t i i n ţ e * . A c e s t a
•^•••jk"-V'NCfflSSaS
:,
- • -> j
• • • ' • •• ^ioSfri;
c r e i e r d a u iluzia v e d e r i i u n u i o b i e c t
p e r m i t e p r o i e c t a r e a de i m a g i n i î h :
30. Dezavantajele acestei tehnici ar
c a d r u l mai m u l t o r f e r e s t r e a s t f e i c ă
fi f a p t u l c â d e v i c e - u i f o l o s i t ( o c h e l a r i
sau căşti s t e r e o s c o p i c e ) e s t e single- p e r s o a n a c a r e s t ă în f a ţ a u n e i imagtni

u s e r şi că a p l i c a ţ i i l e i n t e r a c t i v e p o t fi v a avea i m p r e s i a v e d e r i i u n u i o b i e c t

mat g r e u d e f o l o s i t d e o a r e c e a r 3 D . A c e s t e d i s p l a y - u r i î n s ă au un a | t

p r e s u p u n e e x i s t e n t a a încă două d e z a v a n t a j . U n g h i u l d e v e d e r e pe o r i ¬
• : z o n t a l ă si pe v e r t i c a l ă e s t e f o a r t e : m i c
d e y i c e - u r i şi a n u m e u n u l p e n t r u fâcînd f o l o s i r e a lui d e m a i m u l t de
urmărirea mişcărilor capului fhesd două p e r s o a n e aproape imposibilă,
motion tracking sau p r e s c u r t a t HMD) lucru inacceptabil î n t r - u n caz în c a r e
iar a l t u l p e n t r u r e a l i z a r e a : p r i v i r e a d i s p î a y - u l u i de c ă t r e m a i ;
interacţiunii mâinilor cu o b i e c t u l 3 0 - multe persoane e s t e absolut nece- ;
Din a c e a s t ă cauză a apărut o a l t e r n a ­ s a r ă c u m a r fi c a z u l c o n t r o l o r i l o r ; d e
• H
^ U L

9* . 1

Teori
dar pr I
în cadrul universităţii din New Yor
Ken P e r l i n , p r o f e s o r st p r o j e c t l e a d e r
în c a d r u l M e d i a R e s e a r c h L a b o r a t o r y
a c r e a t primul display a u t o s t e r e o -
s c o p i c c a p a b i l de a p r o d u c e o b i e c t e
3 D ce p o t fi v ă z u t e î n t r - u n unghi v e r ­
t i c a l si o r i z o n t a l d e 2 0 ° şi de la o d i s ­
t a n t ă de m a x i m 1 2 0 c m . S i s t e m u l
c o n s t ă î n t r - u n e c r a n s u s p e n d a t în
fata unui m o n i t o r LCD c a r e produce
imagini a l t e r n a t i v p e n t r u ochiul s t â n g
şi p e n t r u o c h i u l d r e p t . L u m i n a
e m a n a t ă de m o n i t o r t r e c e p r i n f i l t r e

d i s p u s e pe e c r a n u l s u s p e n d a t c a r e
f a c c a i m a g i n e a sa fie p e r c e p u t a de
ochiul c a r e t r e b u i e , o b i e c t u l g e n e r a t
fiind p e r c e p u t c a p l u t i n d î n t r e p e r ­
s o a n a c a r e p r i v e ş t e si e c r a n . P e r l i n
s p e r a c a s i s t e m u l s ă i n t r e în
p r o d u c ţ i e Tn u r m ă t o r » t r e i ani u r m î n d
nte de c o n t r o l , c a la c â ţ i v a ani după a c e e a să a p a r ă
ii pe l u c r u şi versiunea color.
au n ă s c o c i t încă o m e t o d ă a p l i c a t a
Se p a r e câ şi î n m a t e r i a d i s p l a y -
astăzi display-urile 3 D volumetrice. în
urilor 3 0 v o l u m e t r i c e se întâmpla
a c e s t caz se c o n s t r u i e s c i m a g i n i
lucruri interesante. Actuahty
î n t r - u n spaţiu 3 0 adevărat cu aju­
S y s t e m s a a n u n ţ a t anul a c e s t a că
t o r u l uneia d i n t r e cele d o u ă t e h n i c i
p r o t o t i p u l său a i n t r a t In faza finală
a d o p t a t e , fie s e p r o i e c t e a z ă imagini
de t e s t a r e . E s t e v o r b a d e s p r e un
2 0 pe o s u p r a f a ţ a o s c i l a t o r i e fie s e
s i s t e m c a r e r e u ş e ş t e să r e d e a
iluminează a n u m i t e p u n c t e d i n v o l u m u l
i m a g i n i 3 D Tn i n t e r i o r u l unei s f e r e c u
r e s p e c t i v . T o t u l e r a bine si f r u m o s
d i a m e t r u l de 1 0 " , R e z o l u ţ i a pe c a r e o
până c â n d c i n e v a s i - a p u s î n t r - o zi
p o a t e a t i n g e e s t e de a p r o x i m a t i v 100
următoarea întrebare: Dar cu
milioane de voxeli, i a r c u l o r i l e de bază
interaccivitatea c u m râmâne. mon
s u n t Tn n u m â r d e 8 . M a r e l e a v a n t a j
cher? M o m e n t în care a blocat audi­
e s t e acela c ă m a i m u l t e p e r s o a n e p o t
e n t a . U l t i m a pe l i s t ă e s t e h o l o g r a f i a .
b e n e f i c i a de a c e s t d i s p l a y .
D e s c o p e r i t a d e un fizician u n g u r , pe
î n l a c u r î n d u - s e a s t f e l un o b s t a c o l până
n u m e l e său D e n n i s G a b o r , î n 1 9 4 7
a c u m g r e u de t r e c u t . Când s e va
holografia producea a t u n c i imagini
f a c e t r e c e r e a d e la d e j a vechile n o a s ­
i m p e r f e c t e d a t o r i t a s u r s e i de lumina.
t r e m o n i t o a r e la d i s p l a y - u r i 3 D nu
O d a t ă c u a p a r i ţ i a l a s e r u l u i în 1 9 6 0
ş t i e nimeni- î n s ă e c l a r câ nu va f i
s i t u a ţ i e s - a s c h i m b a t iar a c u m p r o ­
f o a r t e c u r â n d . La î n c e p u t p r o b a b i l c ă
d u c e r e a de i m a g i n i c l a r e nu m a i e s t e
v o r fi p r o h i b i t i v e p e n t r u noi. p l e b e a ,
o p r o b l e m ă Cu a j u t o r u l unei ra2e
d a r î n t r - u n final v o r deveni d i n c e î n
l a s e r d i v i z a t ă s e o b ţ i n două d i n t r e
c e mai a t r a c t i v e din p u n c t de v e d e r e
c a r e una i l u m i n e a z ă o b i e c t u l iar
f i n a n c i a r . P r o b a b i l c â în v r e o 1 0 ani
c e a l a l t ă f i l m u l Eundâ d e r e f e r i n ţ ă ! .
v o m avea şi noi asa ceva. P o a t e m a i
Rezultatul reprezintă interacţiunea
evoluează până a t u n c i c â n u - m i d o r e s c
d i n t r e u n d a d e r e f e r i n ţ ă si u n d a de
să mâ joc u i t î n d u - m â la o bilă. Cea m a i
lumină e m a n a t ă de o b i e c t u l i l u m i n a t .
bună s o l u ţ i e p e n t r u noi a r f i un device
T o t c e e a c e mai r ă m â n e d e f ă c u t pen^
c a r e s â - n e i n t r o d u c â în t o t a l i t a t e în
t r u a produce holograma e s t e develo­
i n t e r i o r u l u n u i a n u m i t u n i v e r s iar
p a r e a filmului $t i l u m i n a r e a a c e s t u i a
a c e s t a să fie a c c e s i b i l t u t u r o r . P â n ă .
c u o c o p i e a undei d e r e f e r i n ţ ă
a t u n c i a c e s t e d i s p l a y - u r i v o r fi
folosite

Linkuri
www.3dtl.com http://www.mrl.nyu.edu/Tperlin/demos
; www.actuality-systems.com /autoshutter-tafk. html
w w w . p a n g o l i n . corn http://www2.crl.go.jp/jt/jt321/kake/au
w w w . n e o s t e c h . corn to3d.html
www.laser.shows.org/ http://www.media.mit.edu/groups/spi/ i
www.holo.com/holo/book/book1.html http://www.mrl.nyu.edu/

25
iPAP Ce făcut
c e l e b r u in l u m e a PDA?
Tip a r t i c o l : P r e z e n t a r e • R e d a c t o r : A d r i a n R a d u

P " \ a c ă s u n t e ţ i în c ă u t a r e a unui PDA H H f l


L - J u ş o r , s u b ţ i r e şi cu un afişaj
s t r ă l u c i t o r , a t u n c i m e r i t ă să a c o r c a ţ ;
puţină a t e n ţ i e şi c e l e b r u l u i iPAQ. p r o d u s
de nu mai p u ţ i n c e l e b r a f i r m ă C O M P A G .
A c u m aveţi a c e a s t ă şansă d e o a r e c e
modele a c e s t u i gen de " h a n d h e l d d e v i c e "
au f o s t a d u s e şi pe piaţa r o m â n e a s c a .

M o d e l u l pe c a r e l-am t e s t a t face
p a r t e din familia C o m p a q iPAQ P o c k e t
PC 3 6 0 0 S e r i e s şi s e r e m a r c a prin
opţiunile de î n r e g i s t r a r e audio, playback
f o r m a t e M P 3 , a d n o t ă r i v o c a l e , d i f u z o r şi
microfon integrate, touchscreen,
r e c u n o a ş t e r e a c a r a c t e r e l o r " t r a s a t e " cu
deja c u n o s c u t u l s t y l u s p r e c u m şi o
b a t e r i e r e î n c ă r c a b i l ă ce p r o m i t e să
s u p r a v i e ţ u i a s c ă până la 1 2 o r e . Eu l-am
c a m c h i n u i t şi nu a ţ i n u t d e c â t t r e i s f e r ­
t u r i din t i m p u l m e n ţ i o n a t cartea
t e h n i c ă m e n ţ i o n e a z ă că t o t u l depinde de
g r a d u l de u t i l i z a r e al f a c i l i t ă ţ i l o r sale.
S p r e e x e m p l u c o n e c t a r e a ia un PC va
c r e ş t e m u l t c o n s u m u l . O c i u d ă ţ e n i e pe
c a r e a m d e s c o p e r i t - o e s t e f a p t u l că
poziţia mufei de a l i m e n t a r e şi d e s i g n - u l
pe c a r e - i are s o c l u l în c a r e se
m o n t e a z ă , nu p e r m i t e o a l i m e n t a r e de la
a d a p t o r u l AC s i m u l t a n ă cu c o n e c t a r e a
p e n t r u s i n c r o n i z a r e a de d a t e cu PC-ul.
Aşa că, în cazul în c a r e t e lasă b a t e r i a
în t i m p ce f a c i t r a n s f e r de d a t e ai c a m
î n c u r c a t - o . T o t u ş i , b a t e r i a fiind L i t h i u m m i n i - j o y s t i c k cu 5 poziţii pe c a r e l-am a i a r m e şi m - a m c o n v i n s că d i f u z o r u t e s t e
P o l y m e r C950 m A h ] ai p o s i b i l i t a t e a să o f o l o s i t p e n t r u a naviga p r i n m e n i u r i şi d e s t u l de p u t e r n i c . M i c r o f o n u l
î n c a r c i c â n d vrei şi de c â t e o r i v r e i ; aşa p e n t r u a confirma sau infirma comenzile. î n c o r p o r a t pe panoui f r o n t a l e s t e d e s t u i
că e bine să t e p r e g ă t e ş t i p e n t r u v r e ­ Pe p a r t e a l a t e r a l ă se află un b u t o n de s e n s i b i l , d a r c l a r i t a t e a î n r e g i s t r ă r i i
Producător/
murile grele dar i n t e r e s a n t e . p e n t r u r e c o r d i n g , iar d e a s u p r a , două e s t e medie aşa că nu prea m i - a m Distribuitor:
b u t o a n e de e j e c t p e n t r u cele două r e c u n o s c u t v o c e a Ccare o r i c u m ne s u n ă
COMPAQ
iPaq e s t e d o t a t cu un p r o c e s o r d i s p o z i t i v e s t y l u s ; d e d e s u b t are un d e s t u l de s t r ă i n c â n d o a u z i m " d i n
COMPUTER
3 2 - b i t RISC Intel S t r o n g A R M S A - 1 1 1 0 , switch pentru reset.
afară"], "^^m^ ROMÂNIA
a cărui inimă b a t e cu 2 0 6 M H z şi cu 3 2 C o m u n i c a r e a cu PC-uri s a u a l t e • e s i g n u l e s t e e r g o n o m i e şi î m i place
M B [ a l t a modale mai p e r f o r m a n t e au 6 4 ] Str, Ştefan Iulian
d e v i c e - u r i se p o a t e face prin i n t e r m e d i u l f o a r t e m u l t ; are e v i d e n t şi un b a c k l i g h t nr, 3 8 , s e c t . 1
S D R A M , la c a r e se adaugă 1 6 M 8 Flash a două p o r t u r i : unul în s p e c t r u i n f r a r o ş u c a r e p o a t e fi a c t i v a t - d e z a c t i v a t automat Tel. 222.23.24
ROM. P r o b a b i l din a c e s t m o t i v a ce p e r m i t e v i t e z e de 1 1 5 K b p s şi unul după un t i m i n g c u s e t ă r i s e p a r a t e Fax 223.40.10
r e a c ţ i o n a t p r o m p t la t o a t e comenzilB pe s e r i a l ( s a u U S B la a l t e modBle] prin specifice utilizării când funcţionează doar www.compaq.ro
c a r e i l e - a m a p l i c a t , d i n t r - u n m e n i u bine cablu ce a r e a t a ş a t un " c r a d l e " în c a r e cu b a t e r i a s a u c â n d e s t e c o n e c t a t la
o r g a n i z a t şi f o a r t e a s e m ă n ă t o r cu se m o n t e a z ă iPAQ-ul. E x i s t ă şi p o s i b i l i ­ a d a p t o r u l de c u r e n t a l t e r n a t i v ,
b i n e c u n o s c u t u l "START" din familie t a t e a de c o n e c t a r e p r i n t r - u n m o d e m P e n t r u m i n e , c a r e p o r t o c h e l a r i cu
Windows9x. 5 6 K V . 9 0 , de t i p u l C o m p a c t F l a s h C a r d l e n t i l e fără s u p r a f a ţ ă t r a t a t ă n u - ş t i u -
Pe panoul f r o n t a l , în p a r t e a s a u W i r e l e s s - E t h e r n e t PC C a r d . c u m , e c r a n u l m-a i m p r e s i o n a t . Cu o
i n f e r i o a r ă , se află - î n t r - u n a r a n j a m e n t Pe p a r t e a de audio iPAQ mai e r e o v i z i b i l i t a t e m u l t mai bună d e c â t la m u l t e
de t i p c h e n a r - 4 b u t o a n e p r o g r a m a b i l e , mufă de ieşire s t e r e o J a c k 1 [ s t a n d a r d u l modele de l a p t o p e x i s t e n t e pe piaţă,
iar în mijlocul a c e s t o r a se g ă s e ş t e un 3 , 5 mmJ. A m î n c e r c a t cele 4 t i p u r i de e s t e de t i p u i TFT-LCD având o r e z o l u ţ i e
RDWA
Tehnologii

de 2 4 0 x 3 2 0 pixeli cu un d o t p i t c h de Pe de a l t ă p a r t e , M i c r o s o f t o f e r ă de
0 , 2 4 m m şi 4 0 9 6 de c u l o r i ; p o a t e fi c o n ­ pe un C D - R O M aplicaţia A c t i v e S y n c 3*1
t r o l a t şi prin a t i n g e r e d i r e c t a c u d e g e t u l , [cu a j u t o r u l c ă r e i a se p o a t e realiza
d a r u t i l i z a r e a s t y l u s - u l u i e s t e m u l t mai . t r a n s f e r u l de d a t e c ă t r e PC), M i c r o s o f t
confortabila.
;oday
MSI
KW Outlook 2 0 0 0 , Pocket S t r e e t s .
O p ţ i o n a l - ca şi în cazul a l t o r P D A - u r i Transcriber, Microsoft Money, Windows
TT
din noua g e n e r a ţ i e - se p o a t e a t a ş a şi o Media Manager, M i c r o s o f t Reader
2 e B o o k s şi I n t e r n e t E x p l o r e r 5.0.
t a s t a t u r a p o r t a b i l ă p r o d u s a de f i r m a
Targus ta
P o t a f i r m a d e c i , fără nici o e x a g e r a r e ,
T e s t a r e a iPaq-ului nu a f o s t r e a l i z a t ă că o f e r t a de s o f t p e n t r u iPAQ e s t e
fără a avea şi un pic de î n c r e d e r e în p r o ­ d e s t u l de c o n s i s t e n t ă Iar t e s t u l pe c a r e
d u c ă t o r i a s t f e l că nu m-am a p u c a t c h i a r l-am r e a l i z a t mi-a d e m o n s t r a t că
sâ-l m ă s o r , p r e f e r â n d să dau c r e z a r e s i s t e m u l e s t e s t a b i l şi că r ă s p u n d e r a p i d
i n f o r m a ţ i i l o r din c a r t e a t e h n i c ă r e f e r i ­ la c o m e n z i .
t o a r e la d i m e n s i u n i : lăţime - 2 . 9 9 c m ; S i n g u r u l i m p e d i m e n t p e n t r u mine a
lungime - 8 , 3 3 c m ; g r o s i m e - 1 , 5 7 c m . f o s t folosirea opţiunii " c h a r a c t e r
Imaginea s e î n c a d r e a z ă pe un d r e p t u n g h i r e c o g n i t t o n " d e o a r e c e t e h n i c a manuală a
\ intra c-vcr m Buton
. •• • -W &P
j -Qri
Ltf*

de 5 7 , 6 x 7 6 . 8 2 m m . cu diagonala de x
scrisului clasic, c u care am f o s t obişnuit
1 OSL"-ej*jn
9 6 mm. Cântăreşte 1 7 8 , 6 grame 5 Spaofcv and pfitn 11 AA™>Ow9fl t v a u L-yv din f r a g e d ă p r u n c i e , nu e s t e p r e a
î m p r e u n ă cu b a t e r i a şi p o a t e o p e r a n o r ­ 6 Corfritf* Bcibn c o m p a t i b i l a cu a c e a s t ă nouă t e h n o l o g i e ,
mai la t e m p e r a t u r i c u p r i n s e î n t r e 0 - 4 0 c a l c u l e s i m p l e ; a m î n c e r c a t o s u m ă şi a f o a r t e la m o d ă în lumea P D A - u r i l o r . Cu
g r a d e C şi u m i d i t a t e î n t r e 2 0 şi 9 0 %, m e r s ! ) , P o c k e t W o r d Ccu c a r e s e p o t p u ţ i n e x e r c i ţ i u şi c u a j u t o r u l unui e x c e l e n t
edita mini-documente î n t r - o formă simplă s t y i u s a m r e u ş i t sa mă o b i ş n u i e s c până la
• in p u n c t de v e d e r e al s o f t - u l u i ,
am p u t u t face îngroşân, sublinieri, u r m ă ! T r a s a r e a a m f ă c u t - o î n zona din
o f e r t a e s t e d e s t u l de b o g a t ă şi c h i a r bine
a r a n j ă r i în p a r a g r a f ) , Voice R e c o r d e r , p a r t e a de jos a e c r a n u l u i , c a r e e s t e
o r g a n i z a t ă , S i s t e m u l de o p e r a r e e s t e
P o c k e t I n t e r n e t E x p l o r e r [ p e n t r u navi­ î m p ă r ţ i t ă în t r e i : p r i m a d i n s t â n g a e s t e
M i c r o s o f t P o c k e t PC; bănuiam a s t a din
g a r e a pe w e b ) , Inbox [ p e n t r u r e c e p ţ i a şi p e n t r u m a j u s c u l e , u r m e a z ă pe mijloc
clipa c â n d a m văzut meniul g e n " S t a r t " .
o r g a n i z a r e a e - m a i l u r i l o r ) . S o l i t a i r e şi File f i t e r e t e m i c i şi î n final p o ţ i i n t r o d u c e
A p l i c a ţ i i l e s u n t de două f e l u r i : cele i m p l e ­
E x p l o r e r [un f o a r t e u t i ] m a n a g e r de c i f r e l e . B i n e î n ţ e l e s câ m o d u l de e d i t a r e
m e n t a t e în s i s t e m şi cele c a r e p o t fi
fişiere, cu c a r e mi-am c ă u t a t "creaţiile" p o a t e fi s c h i m b a t , a s t f e l î n c â t să poţi
a d ă u g a t e de pe C D - u r i l e disponibile de la
fără să mă r ă t ă c e s c ) . folosi d i r e c t o m i n i t a s t a t u r ă , a f i ş a t ă în
C o m p a q şi M i c r o s o f t .
în R O M f i r m a Compaq a d e c i s să acelaşi loc. şi c a r e c o n ţ i n e c a m t o t ceea
Ca o r i c ă r u i o r g a n i z e r c a r e se
adauge n i ş t e u t i l i t a r e cu c a r a c t e r s p e ­ ce ai nevoie p e n t r u t e x t e l e uzuale.
respectă, sistemul Windows for Pocket
cial: Q S t a r t ( p e n t r u gestiunea unor M ă r t u r i s e s c că mi s-a p ă r u t m u l t m a i
PC i-a i m p l e m e n t a t a p l i c a ţ i : C a l e n d a r
T S R - u r i de p o r n i r e şi t e s t a r e ) . O M e n u c o n f o r t a b i l ă a c e a s t ă o p ţ i u n e la c a r e a m
[cu o p ţ i u n i de r e a m i n t i r e prin s e m n a l e
( c a r e c o n ţ i n e a c c e s u l la f a c i l i t ă ţ i l e de r e c u r s c e i mai d e s .
audio a d a t e l o r mai i m p o r t a n t e din v i a ţ a
unui o m ) , C o n t a c t s tunde a m s a l v a t l i s t e c o n t r o l şi c o n f i g u r a r e ) , Q U t i l i t y P i c t u r e
E v i d e n t după c e m - a m j u c a t c â t e v a
cu p e r s o a n e l e de c o n t a c t : n u m e r e de V i e w e r Epentru v i z u a l i z a r e a i m a g i n i l o r ) şi
zile c u el a m f o s t n e v o i t să t r a g şi o
t e l e f o n , a d r e s e e t c . l , Tasks [Jistă de C o n t a c t s Backup.
c o n c l u z i e . Simplă: IPAQ îşi m e r i t ă r e n u -
s a r c i n i cu o p ţ i u n i de m a r c a r e a p r o g r e s u ­ Pe lângă a c e s t e a , C o m p a q o f e r ă un mele c â ş t i g a t . . .
lui în î n d e p l i n i r e a a c e s t o r a , f o a r t e i m p o r ­ C D - R O M de pe c a r e se p o t î n c ă r c a în
M a i r ă m â n e să a ş t e p t ă m r e z o l v a r e a
t a n t p e n t r u unul ca mine c a r e î n c e p e iPAQ a l t e a p l i c a ţ i i u t i l e : P o c k e t A s s e t
p r o b l e m e l o r d i a c r i t i c e l o r . Iar dacă
p r e a m u l t e d e o d a t ă şi mai u i t ă să le şi M a n a g e r . R e f e r e n c e Guide [în f o r m a t
p r e ţ u r i l e v o r scădea c u r â n d , s u n t c o n v i n s
finalizeze). N o t e s [ b i n e c u n o s c u t u l c a r n e t PDF), V i r t u a l T o u r , Audibie Player şi
că s e v o r găsi mai m u l ţ i c l i e n ţ i şi pe p i a ţ a
de n o t i ţ e ) . C a l c u l a t o r , P o c k e t Excel Ccu A u d i b l e M a n a g e r Csistemui s u p o r t î n d
a u t o h t o n ă c a r e v o r fi a t r a ş i d e a c e a s t a
c a r e se p o t f a c e c h i a r m i c i t a b e l e şi a n u m i t e c o m e n z i vocale), Uium e W a l l e t şi
noua o f e r t ă IT.
ListPro.

O Start Close active task


Close all tasks

Pocket ScreenSnap 5
Picture Viewer
JOwneq
Align Screen
pocketr
Backup
Genera Oock
2:00PM
Expansfon Pack
Contac
6:00PMJ File Explorer
Power
No unre
No unse
Volume

[Ţj No taskî QUtlHties


Backltght
Exit
7 F £

27
In t i m p ce A M D b e n e f i c i a z ă de p l a t f o r m e p e r f o r m a n t e de la p r o d u c ă t o r i 3 r d p a r t y , p e n t r u I n t e l . .

CUNOSCUTA 8 I 5 E (I)
P E N T R U C O P P E R M I N E , S O L U Ţ I I L E N U S U N T P R E A D I V E R S E

Ştiri conexe
D
upă un f i a s c o t o t a l c u i 8 2 0 şi un m u l t t r o l l e r A T A S 6 pe o placă 8 X ridica s u b ­

Intel t o t cu 815 le înaintare prea p e r f o r m a n t 8X p e n t r u o s t r a t e ­ s t a n ţ i a l p e r f o r m a n ţ e l e şi vafoarea a c e s ­ Toate plăcile aflate în test au


Chipset-ul de la intel d e s t i n ^ gie de piaţă c o e r e n t ă , I n t e l a e v i t a t f i a s - teia. un chipset de sunet instalat.
plăcilor de baza pentru Tualatin co-ul t o t a l Cla m o m e n t u l r e s p e c t i v ) p r i n Tn timp ce plăcile IWilI ies în
[noul procesor ce va înlocui evidenta folosind o soluţie
c h i p s e t - u i i 8 1 5 . Chiar dacă la m o m e n t u l î n c ă în p r i m - p l a n d a r c o n f u z
C-Media 8738 4,1, toate
Pentium 3) esce t o t S15E S- a p a r i ţ i e i sale nu a f o s t f o a r t e a p r e c i a t S u p r i n z s din p a r t e a I n t e l e s t e ca a c e s t celelalte placi au
Step, Intel nu a anunţat înca un [ c u m nu e s t e nici a c u m de m u l ţ i ) , a c e s t a c h i p s e t nu p a r e a avea un s f â r ş i t p r e a implementat clasicul AC97
nou chipset, urmând ca
a c ă p ă t a t o p o p u l a r i t a t e rezonabilă şi c u r â n d . Tn t i m p c e la s i s t e m e l e ce
producătorii de placi de baza sa îl
f o a r t e m u l ţ i p r o d u c ă t o r i au l a n s a t plăci de folosesc p r o c e s o a r e A M D soluţiile
folosească pentru noua serie de
bază ce î n c o r p o r e a z ă a c e s t ă s o l u ţ i e . Chipset-ul iBl5 suporta
plăci t o t pe acesta. D D P A M v o r t r e c e în s e g m e n t u l l o w - e n d
numai 512 Mb Ram. Acest
E s t e g r e u de s p u s dacă a l e g e r e a a r s a u v o r s c o a t e de pe piaţă în c â t e v a luni
Lucru face ca procesoarele
p u t e a fi a l t a p e n t r u un p r o c e s o r P e n t i u m s o l u ţ i i l e S D R A M CKT133A, A L M 6 4 9 ) , la Coppermine sS nu fie agreate
Sis şi c u Via f a c c o n c u r e n ţ ă
3 în m o m e n t u l de faţă. C o p p e r m i n e - u l şi-a I n t e l c o n f u z i a e s t e încă f o a r t e m a r e . Noul nici pe departe de pasionata
815E B-Step nu va fi singurul
P e n t i u m 4 şi c h i p s e t - u l i 8 5 D pleacă din de grafica pentru care 1Gb
chipset care va suporta Tualatin, d o v e d i t din plin buna f u n c ţ i o n a r e v i s - a - v i s
de Ram costa rezonabil si
Aşa cum ne-au obişnuit, firmele Sis de c h i p s e t - u l i 8 1 5 e [ n o r m a l , din m o m e n t s e g m e n t u l hi-end pe c a r e îl lasă gol p e n ­
reprezintă o necesitate
şi Via vor oferi propriile for soluţii ce I n t e l nu p u t e a să nu aibâ grijă de copiii t r u a se î n d r e p t a s p r e m a i n s t r e a m p r i n reatâ Mai mult. pe măsura
pentru Tualatin. Chipset-ul săi). Cu t o a t e a c e s t e a , t r e c e r e a din s c ă d e r i r a d i c a l e de p r e ţ . Mei m u l t , a p a r ce preţul memoriei scade
SiS635T Cde la Sis) deja suporta chipset-uri pentru Pentium 4 pentru limitarea de memorie va face
p a r t e a I n t e l la noul T u a l a t i n va duce la o
Tualatin si memorie DDRAM în m e m o r i e D D R A M şi S D R A M . V i i t o r u l ca aceste soluţii sa fie din
v a r i a ţ i e m u l t mai m a r e a c h i p s e t - u r i l o r
timp ce Via ve oferi compatibilitate start evitate.
p e n t r u a c e s t e p r o c e s o a r e . D a c ă Via C o p p e r m i n e CTualatin) se va f a b r i c a în . 1 3
Tualatin pentru întreaga sa serie
A p o l l o Pro nu au f o s t s o l u ţ i i p r e a p l ă c u t e m i c r o n i d a r va c o s t a mai m u l t d e c â t
de chipset-uri pentru socket 370. Cea mai ieftina soluţie pentru
de u t i l i z a t o r i , noile c h i p s e t - u r i de la Via P e n t i u m 4 şi va f o l o s i t o t baza de i8l 5 s-a dovedit placa
ca şi cele de la p r o a s p ă t r e n ă s c u t u l S i S funcţionare p e n t r u vechiul Coppermine Matsonic cu 69 S. Cu toate
Oupă i 8 1 5e
v o r a d u c e cu s i g u r a n ţ ă o m u l t mai m a r e deşi a r t r e b u i sâ fie mai i e f t i n . A c e s t e acestea, ea a fost scoasa
Chipset-urile care vor urma de 3a
c o n f u z i i s u n t mai m u l t d e c â t c l a r din producţie la momentul
intel pentru Celeron vor fi v a r i a ţ i e pe piaţă.
intrării revistei la tipar
815G/EG şi 810E/E2. Acestea vor r e z u l t a t u l unei p o l i t i c i r e c e n t e g r e ş i t e a
S o l u ţ i a i 8 1 5 e nu e s t e însă s i n g u r a de urmând sâ fie înlocuita cu un
fi dedicate platformelor considera­ I n t e l v i s - a - v i s de p i a ţ a p r o c e s o a r e l o r . nou model. Aşa cum ne-a
la I n t e l p e n t r u p r o c e s o a r e l e C o p p e r m i n e /
t e a se încadra In categoria value obişnuit, cea mai scumpa
şi care vor folosi procesoarele C e l e r o n , c h i a r daca la p r i m a v e d e r e aşa e r placâ a fost furnizata da
Celeron fabricate în procesul de părea prin p r i s m a f a p t u l u i câ a l t e l e mai T o t u l s a u nimic Asus. Totuşi, tot cum ne-a
0.13 microni, Oin moment ce noi nu au a p ă r u t de c u r â n d . P e n t r u un obişnuit, Asus este si cea
C i f r a 1 din t i t l u l a c e s t u i a r t i c o l r e p r e z i n t ă
lansarea Celeron-ului ia 1Ghz şi a mei performanta placa de
s i s t e m b a z a t pe p r e ţ , s u r p r i n z ă t o r d a r d o r i n ţ a n o a s t r ă de a vă p r e z e n t a t o a t e
baza prezente în test. Cea
celui la 1.1 Ghz se va petrece la vechiul BX îşi f a c e încă t r e a b a f o a r t e bine. s o l u ţ i i l e p r e z e n t e pe piaţă în a c e s t mai buna monitorizare hard­
sfârşitul anului, aste foarte
D e s i g u r , C e l e r o n - u l va fi î n a c e s t caz d o m e n i u p e n t r u a vă p u t e a f a c e o idee c â t ware au oferit-o plăcile
probabil ca pănă la aceste chipset­
s o l u ţ i a o p t i m ă , un C o p p e r m i n e n e c e s i t î n d mai bună d e s p r e a l t e r n a t i v e l e a v u t e . Gigabyte Tn timp suportul cel
uri el sa ajungă la 1.4Ghz. Chipset- mat bun pentru overciockmg
mai m u l t ă h ,
p u t e r e de bază" p e n t r u a s e A s t f e l , t e s t u l s e va î n c h e i a la n u m ă r u l
urile vor fi disponibile din primul vine de la IWilI.
sfert al anufui viitor. m a n i f e s t a . M a i m u l t , u t i l i z a r e a unui c o n ­ u r m ă t o r c u încă o s e r i e de plăci i 8 1 5 e / e p .
m m

I" 1
ro

1 0
m
m
O

ro

u_

ro
Detalii
6 1 8 AS CUSL2-C BD133 MS7057C

w5

Wm&m 72$
Jetway ASUS IWILL Matsonic
Distribuitor UltraPro Computers Âfler •' / v ^ W ^ S : î ; . A Skin Media Maguay ProCA
01-211.70.90 01-336.93.17 01-231.50.97 01-210.38.09 ; 01-323.82.33

www.ujtrapro.ro www.ager.ro www.skin.ro B H B H H H H H H H B www.proca.ro

Caracteristici
ATX ATX ATX ATX
Award Award Award Award Award
66/100/133 133/100 S H H H H 133/100 133/100 133/100
iB15EP [815EP H H H Î815EP IB15EP
82815EP B2815EP 82815EP B2815EP 82815EP
8 2 8 0 1 BA 82S01BA j H H H I 8 2 8 0 1 BA 8 2 8 0 1 BA
1 0 0 / 6 B/3 3 100/B5/33 10Q/SS/33 100/66/33 m m 100/66/33

Wembrie t i p / maxima 5 1 2 M b - PC133/PC100 512Mb - PC133/PC100 512Mb - PC133/PC100 512Mb - PC133/PC100


5 1 2 M b - PC133/PC100
• 1/6/0/0/1
ftO.P/FŞt? f/3 SA/A M R/C N R 1/5/0/0/1 1/B/0/Q/1
1/B/0/0/1 1/5/0/0/0

g h i p s e t vtdeo
AC'97 C-Media 8 7 3 8 4.1 AC'97 AC'97

^iiiiF
Monitoriza Temperatura CPU, Temperatură C P U t e m Temperatură CPU. Temperatura CPU,
temperatură sistem, p e r a t u r â placă de baza\ temperatură sistem, temperatură sistem,
3 ventilatoare temperatura sistem, 3 ventilatoare temperatură shutdown,
3 ventilatoare 2 ventilatoare

T l i l i i l l F
ivŞi^foefeing';': 1 3 3 - 1 6 6 din 1 în 1 1 3 3 - 1 6 6 din 1 în 1 CPU clock 6 6 - 2 0 0 CPU
din 1 în 1 133/137/140/145/150
^S S
%
S!i^\^i%
, ,
"!i
!
-!-
!i
S S4^Jî!î-!^V"
, ,
,, ,,, , J

Teste
Quake-3 F a s t e s t 135.5 156 158.3 138.1 134.4

QUeke 3 Normai 124.3 142.1 141.8 129.5 124.3

M P K 2 e 4 0 x 4 8 0 x 16xLow
i 121.8 144.4 143.7 1 19.6 121.8

30Mari< .2001; 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 3646 3672 3846 3600 3646

^ D ^ i ^ f c 2 0 0 1 - Gamei Low BO.O 80.2 79.8 79.3 78.4

3bMarfc;.2001 - G a m e 2 L o * 59.9 60.8 58.9 60.6 60.1

^ ^ S r ^ ' . E 0 0 ' 1 > , Game3Low


:
80.1 80.1 79.9 73.4 79.9

S i ^ s ^ n a r a : C f ? U . Dhrystone 2716 2722 2702 2694 2709


1351 1354 1344 1341 1348
22460 23620 23810 14992 2354B

SiSoft'; Ş^ridra \ Me'rripry-.int •; 332 331 332 327 333


375 378 374 373 375

Note
95.12 95.92 S9.63 91.66 95.40
Performanţă
D o t ă r i / ovsrciocking : 35 •iii .20
83.09 89.93 83.70 77.48 83.32
Nota f i n e » - :

IDO

III II11II11II11
90 ^3

sa 4fn
70¬
60
50
40'

II1
30
»•
IO
0
HARDWARE
Teste
« m i m .

GA-60XE1 CSB2-TC W02 618AF EP 3 S 2 A 5 L GA60MM7E

80$ 85S 116S 84$ 105.6S 97S


Gigabyte Jetway Epox Gigabytg
UltraPro ' Tape Computer Skin Medie UltraPro Elsaco UltraPro
01-21^70-90 01-330.23.92 01-23-V.50.97 01-211.70.90 01-337.30.91 01-211.70.90
www, u l t r a p r o . r o www.tape.ro ww.WiSkin.ro www.uitrapro.ro www. elsaco. corn www. ultrapro.r

ATX' ATX ATX ATX ATX ATX micro


Ami Award Award Award Award Award
f|^$p::; 133/100 133/100 ' 133/100 133/100 1'3'3/fQO.
i815EP|;-:; : JB15EP Î815E Î815E i815E I815E
W82S15EP W82815EP * W82815E W82815E 82S15E 82815E
W S 2 8 0 1 B A ICH 2X 8 2 8 0 1 BA 8 2 8 0 1 BA 8 2 8 0 1 BA 8 2 8 0 1 BA 8 2 8 0 1 BA
100/66/33 ;| ^00/66/33 100/66/33 100/66/33 100/85/33 100/66/33
5:12Mb - P C 1 3 3 / P C 1 0 0 5 1 2 M b - PC133/PC100 5 1 2 M b - PC133/PC1O0 5 1 2 M b - PC133/PC100 5 1 2 M b - PC133/PC100 512Mb - PC133/PC100
1/6/0/0/1 1/6/0/0/1 1/5/0/0/1 1/5/0/0/1 1/5/0/0/1 1/3/0/0/1

AC'97 AC'97 C-Media 4 . 1 AC'97 AC'97 AC'97 -'"";f^:;;^ '^


: r

- " - -

2 2 2 2 2
Temperatura CPU, Temperatura CPU, Temperatura CPU. Temperatura CPU P CPU t e m p e r a t u r e . CPU fan, s y s t e m
3 v e n t i l a t o a r e , atarma Fa temperatură sistem, 2 x temperatura sistem, temperatură sistem, GPU f s n , - ; temperature.
supraîncălzire 3 ventilatoare 3 ventilatoare 3 ventilatoare system temperature, power t e m p e r a t u r e
CPU t e m p e r a t u r e
Open case s t a t u s , - — S u p o r t Unified S y s t e m
Easy Tune Diagnostic Manager

CPU 6 6 - 2 0 0 din 1 în 1 133/137/140/145/1 50/ 6 6 - 2 0 0 din 1 Tn 1 - 1 3 3 - 1 6 6 din 1 în 1 - "

i 60/166

134.4 141 153.1 134.7 135 140.7


123.3 129.5 141.7 124.3 9BHBB5BH^li£i 129.5
WM -119.8 120.8 142.3 121.6 .. 122.1
3639 3650 3681
f l l l l P 79,7 79,3 79,2 79.4 79.5
60.7 60.6 60.1 60,6 .. so s
80.0 80.1 80-2
2715
j | ^ j ^ ^ ^ p ^ ; ^ 1348 1344 1352 • 1351
• 23100' 23525 23492 22560 22520 23324
330 . 332, 332; 333 /•••.,;'.--;32Ş';
366 370 375 .••353
1 a m H W M

:
92.13 95.92 99.09 9505 95.18 95.39
llfif!§;i; • • .47 35; 30
83.10 63.73 88,27 82.04 85-14 82.31

100¬ — 100- 100¬


100- _ • • 100- 100¬
90¬ 90- 90¬
90- ?1 90- 90¬
80¬ 0
80- 80¬
w- 1 I 1 ^ 1 80- 80¬ ^1

70¬ « 70- 70-


i i i
70- 70¬ 70¬ L

60¬ 8
I I 1
IO
CC

60- 60-
CC
60- 60¬ 60¬
50¬
40¬
50- 50¬
50- j 50- 30¬
40- 40¬
40- 40- 40¬
30¬
1 ^1 1

30¬ 30¬
30- 30-
s
30-
i

20¬ 20- 5 20¬


20- j1 1 1 20- 20¬

' I• •
10¬ *j1 to-
1
10¬ 10¬
10- 10-
0- ... 0-
0-
0- 0-
0-
Cum am testat SISTEMUL DE NOTARE
Performante •

Se a c o r d ă î n t r e 0 - 1 0 0 de
SISTEMUL DE TEST puncte pentru rezultatul
fiecărui t e s t e f e c t u a t . 1 0 0 de
•ras Procesor (3 Sistem de operare p u n c t e s-au a c o r d a t r e z u l t a t u ­
Procesorul folosit pentru t e s t a r e a Chiar dacă nu e s t e c o n s f d e r a t c e i lui cel mai m a r e din t e s t la
f o s t un C o p p e r m i n e la 1 0 0 0 M h z . mai b u n . W i n d o w s M i l l e n n i u m e s t e categoria respectivă, notele
Chiar dacă nu e s t e ia aceeaşi L i • c u s i g u r a n ţ ă c e l mai r e c e n t s i s t e m p e n t r u r e s t u l p r o d u s e l o r la
f r e c v e n ţ a cu p r o c e s o r u l T h u n d e r b i r d f o l o s i t la t e s t e l e de o p e r a r e de ia M i c r o s o f t . A f o s t a l e g e r e a n o a s t r ă acea c a t e g o r i e fiind a c o r d a t e
plăcilor de bază p e n t r u p r o c e s o a r e A M D , p r e ţ u l p e n t r u s i s t e m u l de o p e r a r e f o l o s i t în a c e s t t e s t . p r o p o r ţ i o n a l f a ţ ă de a c e a s t a .
r ă m â n e în c o n t i n u a r e Tn d e f a v o a r e a I n t e l . După ce f i e c a r e t e s t a f o s t

D r i v e r i - placa de bază a s t f e l p u n c t a t , n o t a finală a


Placa video Ţinând c o n t că a v e m de a f a c e c u p e r f o r m a n ţ e i s - a r e a l i z a t făcând
Am folosit WinFast GeForce2 Ultra W i n d o w s M i l l e n i u m nu mai e s t e media î n t r e n o t e l e o b ţ i n u t e
[chipset GeForce2 Ultra). Preţul n e c e s a r ă sau posibilă i n s t a l a r e a pentru fiecare categorie.
• w p e n t r u G e F o r c e 3 a mai s c ă z u t însă i n f - u r i l o r de la I n t e l p e n t r u a c e s t c h i p s e t . S-a f o l o s i t
a c e s t a r ă m â n e în c o n t i n u a r e o s o l u ţ i e m u l t p r e a t o t u ş i s t o r a g e d r i v e r - u l de la I n t e l p e n t r u a
Dotări
c o s t i s i t o a r e p e n t r u a ne r a p o r t a la ea c â n d t e s t ă m î m b u n ă t ă ţ i p e r f o r m a n ţ e l e Eucrufui c u h a r d d i s k - u l Se acordă î n t r e 0 - 1 0 0 puncte
un p r o d u s ce o utilizează.
p e n t r u î n t r e a g a c a t e g o r i e de
dotări- N o t e l e a c o r d a t e au f o s t
\ H a r d disk D r i v e r i - placa video variabile (de e x e m p l u î n t r e 0-5
Q u a n t u m F i r e b a l ! Plus A S 7 2 0 0 Cei mai r e c e n t D e t o n a t o r o f i c i a l : puncte), punctele acordându-se
r p m 2 0 Gb e s t e numele c o m p f e t al 1 2 . 4 1 este driver-ul folosit pentru în f u n c ţ i e de c a l i t a t e a s a u
h a r d - d i s k - u l u i f o l o s i t . 7 2 0 0 de /2VIDIA* placa video W i n F a s t G e F o r c e 2 nivelul d o t ă r i i r e s p e c t i v e .
r o t a ţ i i s u n t n e c e s a r e şi s u f i c i e n t e p e n t r u valabili­ U l t r a - El a f o s t f o l o s i t cu s e t ă r i l e s t a n d a r d d a r cu P u n c t e l e s-au a c o r d a t în felul
t a t e a şi r e a l i s m u l t e s t e i o r de l u c r u l c u h a r d - d i s k - u două m o d i f i c ă r i V S y n c A l w a y s Off şi A n t i - A l i a s i n g următor:
p e n t r u plăcile de bază- A l w a y s Off.

0 - 0 9 : C h i p s e t de s u n e t

BENCHMARK-URI FOLOSITE p r e z e n t pe placă


0 - 1 0 : C h i p s e t video p r e z e n t pe
placă
3 D M a r k 2001 MDK2 0 - 1 1 : Placă de r e ţ e a
E s t e ce! mai c u n o s c u t p r o g r a m de U l t i m u l s a l v a t o r al p l a n e t e i a a v u t 0 - 1 3 : Raid
t e s t a r e la o r a a c t u a l ă p e n t r u de a l e r g a t de c â t e v a s u t e bune de 0 - 1 3 : S i s t e m u l de o v e r c l o c k i n g
p e r f o r m a n ţ e l e globale ale u n u i c a l ­ ori p e n t r u a măsura performanţele 0 - 1 3 : U S B - u r i pe placă ( c â t e
c u l a t o r . B e n c h m a r k - u l a f o s t r u l a t cu o p ţ i u n i l e plăcilor de bază. S e t ă r i l e p e n t r u el au f o s t de sunt. câte sunt suportatei,
d e f a u l t d a r nu si cu r e z o l u ţ i a d e f a u l t . R e z o l u ţ i a 6 4 0 x 4 8 0 x 1 6 b i t având s e t a t ă la m i n i m c a l i t a t e a s l o t u r i PCI/AMR/CNR, A G P P r o ,
f o l o s i t a a f o s t 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 b i t p e n t r u a nu apărea t e x t u r i l o r . S-a r u l a t t e s t u l s t a n d a r d de v e r i f i c a r e a alte intrări/ieşiri
m o d i f i c ă r i n e d o r i t e ale t e s t u l u i din c a u z a p e r f o r m a n ­ o p ţ i u n i l o r c a r e au f o s t c o n f i g u r a t e din m e n i u ! de 0-13 : Monitorizare hardware
ţ e l o r plăcii video. Pe lângă r e z u l t a t u l giobal a m p u n c ­ î n c e p u t al j o c u l u i . (componente monitorizate,
t a t şi r e z u l t a t e l e j o c u r i l o r pe c a r e 3 0 M a r k 2 0 0 1 le voltaje, alarme)
rulează însă în v e r s i u n e a c u p u ţ i n e poligoane, din nou • ta SiSoft Sandra 2001
1
0 - 1 0 : Diferite opţiuni supli­
p e n t r u a nu s o l i c i t a î n e x c e s placa video. Benchmark-ul, recunoscut m e n t a r e p r e z e n t e pe placă
• m
*
- -- J
i n t e r n a ţ i o n a l , a r e o s e r i e de t e s t e ( S u s p e n d To R a m , S m a r t Card
Quake 3
4pk h»

s p e c i f i c e p e n t r u m o d u l în c a r e Reader. etc)
P e n t r u realizarea t e s t u l u i s-au ucrează s i s t e m u l . A m t e s t a t foîosind benchmark- 0 - 0 4 ; Bundle/Driveri
f o l o s i t o p ţ i u n i l e s t a n d a r d al Quake urite p e n t r u p r o c e s o r , disk şi m e m o r i e . A c e s t e a au 0 - 0 4 : Dual Bios
3 - u l u i şi două m o d u r i de t e s t : a v u t r o l u l de a a r ă t a m o d u l î n c a r e placa de bază
F a s t e s t şi N o r m a l . N u s - a f ă c u t nici o a l t ă m o d i f i c a r e gestionează aceste resurse. Ţinând c o n t că o r i c e t e s t e s t e
l e g a t ă de s u n e t e , t e x t u r i , e t c . D e m o - u l f o l o s i t a f o s t s u b i e c t i v vă r u g ă m să a c c e p t a ţ i
D e m o 1 cu o p ţ i u n e a t i m e d e m o l a c t i v a t ă din consolă. modul de p u n c t a r e s t a b i l i t de
noi p e n t r u t e s t e l e e f e c t u a t e şi
s i s t e m u l de a c o r d a r e al
PROCEDURA DE TESTARE punctelor stabilit.

Rularea t e s t e l o r
N o t a finală
F i e c a r e t e s t e n u m e r a t mal s u s a f o s t r u î a t de c â t e r e i n s t a l a ţ i şi s i s t e m u l r e p o r n i t d u p ă e f e c t u a r e a
N o t a finală s - a o b ţ i n u t p r i n
5 o r i . S - a u e l i m i n a t v a l o a r e a minimă şi v a l o a r e a fiecărui t e s t î n p a r t e .
r e a l i z a r e a mediei î n t r e cele
maximă o b ţ i n u t e . î n t r e valorile r ă m a s e r e a l i z â n d u - s e T e s t u l plăcilor c u c h i p s e t i 8 1 5 e c a r e va fi p r e z e n t î n
două n o t e a n t e r i o a r e ,
media a r i t m e t i c ă , a c e s t a fiind c o n s i d e r a t rezultatul numărul u r m ă t o r a f o s t r e a l i z a t în c o n d i ţ i i i d e n t i c e
p e r f o r m a n ţ a c o n t â n d în p r o ­
final al t e s t u l u i . î n a i n t e de t e s t a r e a fiecărei plăci de de t e s t a r e p e n t r u a nu d i f e r e n ţ i a Tn nici un fel m e d i u
p o r ţ i e de 8 0 % iar d o t ă r i l e în
bază s i s t e m u l de o p e r a r e şi d r i v e r i i au f o s t n c a r e au e v o l u a t plăcile.
p r o p o r ţ i e de 2 0 % .
StiW cionexe r
S O L U Ţ I A GEA MAI PERFORMANTĂ
Asus p r i n t r e primii
ASUS CUSL2-C
A s u s a a n u n ţ a t de c u r â n d ca
d e ţ i n e 2 5 % din p i a ţ a plăcilor t n c e p e m deja să ne obişnuim ca A s u s să ocupe p r i m e l e l o c u r i în
de bază din J a p o n i a şi t e s t e l e de plăci de bază- Cu t o a t e a c e s t e a , r a p o r t u l c a l i t a t e / p r e ţ nu
s u c c e s u l lor p a r e a nu s e o p r i p o a t e fi c o n s i d e r a t c h i a r o p t i m , A s u s C U S L 2 - C fiind mai m u l t d e d i ­
aici. c a t ă c e l o r c a r e v o r m a x i m u m de viteză de la a c e s t c h i p s e t fără să s e
"
__
r
-VV"
_
u i t e la preţ- M a i m u l t , c o m p e t i t o r u l d i r e c t IWilI oferă o v i t e z ă
a p r o a p e s i m i l a r ă şi o f e r ă în plus un c h i p s e t de s u n e t C - M e d i a şi un
S t a t i s t i c i : pe luna iutie
s i s t e m de o v e r c l o c k i n g m u l t mai bun.
Conform unor s t a t i s t i c i
C U S L 2 - C beneficiază de 6 s l o t - u r i PCI, un s l o t AGP şi 1 s l o t
p u b l i c a t e de s i t e - u i
CNR. S l o t u r i l e de m e m o r i e s u n t în n u m ă r u l s t a n d a r d de 3. A s u s nu
d i g i t i m e s . c o m , principalii
iese prin a c e a s t ă placă în evidenţă prin o f e r i r e a de d o t ă r i d e o s e b i t e
p r o d u c ă t o r i de plăci de bază
c â t a celei mai bune i m p l e m e n t ă r i de pe piaţă a c h i p s e t - u l u i i 8 1 5 e p .
p e n t r u luna iulie s u n t A s u s c u
Puţin probabil să fie depăşită de plăcife lunii v i i t o a r e .
1 - 0 5 0 : 0 0 0 , ECS 1.000.000,
MSI 820.Q0Q. Gigabyte
7 5 0 . 0 0 0 . Aceste firme sunt SOLUŢIA PENTRU BUGET
u r m a t e la m a r e d i s t a n ţ ă de
C h a i n t e c h c u 1 7 0 . 0 0 0 de
GA-60XE1
plăci şi Epox cu 1 6 8 . 0 0 0 . Se Ne-a f o s t g r e u să r e c o m a n d ă m o s o l u ţ i e p e n t r u b u g e t din c a d r u l
r e m a r c ă f ă p t u i că p r i m e l e 2 plăcilor t e s t a t e . M o t i v u l e s t e acela că o s o l u ţ i e p e n t r u b u g e t nu
l o c u r i s u n t o c u p a t e de două
p r e s u p u n e n u m a i un p r e ţ r e d u s ci şi p e r f o r m a n ţ e r e z o n a b i l e . Soluţia
f i r m e cu o b i e c t i v e t o t a l
pe c a r e a m fi d o r i t sâ o o f e r i m e s t e placa M a t s o n i c î n s ă s c o a t e r e a
d i f e r i t e pe piaţă. I n t i m p ce
a c e s t e i a din f a b r i c a ţ i e a r f a c e inutilă p r o p u n e r e a ei ca s o l u ţ i e de
A s u s are ca prim obiectiv
b u g e t . V a r i a n t a p r o p u s ă de noi în a c e s t e c o n d i ţ i i e s t e G i g a b y t e GA-
c a l i t a t e a p r o d u s e l o r , ECS s e
B 0 X E 1 . P e n t r u un p r e ţ de 8 0 $ . a p r o a p e cu 3 3 % mei mic d e c â t al
axează pe o f e r i r e a unei
plăcii A s u s . G A - B 0 X E 1 o f e r ă 6 s l o t - u r i PCI, un s l o t C N R . 1 s l o t AGP
" v a l o r i " bune a p r o d u s u l u i
şi p e r f o r m a n ţ e l e nu s c a d p r o p o r ţ i o n a l cu p r e ţ u l f a ţ ă de p r i m u l loc din
printr-un raport optim
t o p . M a i m u l t , p e r f o r m a n ţ e l e sale s u n t p e s t e cele ale plăcilor de la
calitate/preţ,
mijlocul c l a s a m e n t u l u i ceea c e nu o fac sâ s e s i t u e z e în acelaşi
s e g m e n t de c a l i t a t e cu cel de p r e ţ .

PRIVEŞTE SPRE VIITOR !


OMNiTECH TRADING SA
8DUL LACUL TEI 67
TEL: 210.50.65, 212.29.32
k FAX: 242.24.52
MML omnitech@fx.ro

33
P e n t r u s o l u ţ i i l e A M D cu m e m o r i e SDR, v i a ţ a pare a se t e r m i n a pe zi ce t r e c e .

AMD Şl V A R I A N T A D D R ( I )
IN TEST CHIPSET-URILE DE LA 3 PRODUCĂTORI: A M D , V I A SI A L I

D
upă c u m p r o m i t e a m la n u m ă r u l l a n s a r e a p l a t f o r m e l o r [de la I n t e l . Via şi
Deşi este mult spus, teama
t r e c u t , a d u c e m în p r i m plan s o l u ţ i i l e SiS) p e n t r u P e n t i u m 4 cu m e m o r i e
DDRAM-ul prea ieftin unor producători ca plăcile
Sesizînd problemele din ce în ce p e n t r u p r o c e s o a r e A M D ce f o l o s e s c S D R A M şi D D R A M . m e m o r i a R D R A M lor de baza sa nu fie refuzate
mai mari cu care se confrunte m e m o r i e D D R A M . Dacă luna t r e c u t ă d o v e d i n d u - s e p r e a s c u m p ă , p r e a r a r ă şi de ppata pentru cs suporta
piaţa DDRAM clin cauza supra doar memorie DDRAM a
anticipam scăderea substanţială a prea slabă c a l i t a t i v p e n t r u a reuşi să s e
producţiei. Discuţiile de reducere a făcut ca ei sa ofere suport
p r e ţ u r i l o r p e n t r u m e m o r i a D D R A M iată câ impună. pe placa atât pentru
volumului producţiei au foc
a c u m nu mai î n c a p e nici un dubiu a s u p r a memorie DDRAM dar şi
momentan doar între producătorii Dacă la s e g m e n t u l S D R A M p e n t r u
pentru memorie SDRAM.
din Taiwan ceea nu conferă n e c e s i t ă ţ i i u t i l i z ă r i i a c e s t e i m e m o r i i în p r o c e s o a r e A M D se p o a t e s p u n e că Via a Este căzui producătorilor
discuţiei un caracter cu adevărat
locul celei S D R A M . a v u t î n t â i e t a t e şi s u c c e s m a x i m [ K T 1 3 3 Asus si EagleTec, văzând
mondial. Mari producători de "nea avântul luat de pieca
memorii ca Infineon. Micron. Ceea c e s u r p r i n d e e s t e câ în u r m ă cu şi K T 1 3 3 A au d o m i n a t piaţa c h i p s e t -
Asus a scos o noua versiune
Samsung sau Hynix nu participa la n u m a i c â t e v a luni I n t e l şi A M D îşi u r i l o r ) . i a t ă că p e n t r u c h i p s e t u r i l e d e d i ­ a A7A266 ce nu mai include
aceste discuţii şi este puţin d i s p u t a u v i i t o a r e a s u p r e m a ţ i e î n lumea c a t e m e m o r i e i D D R A M s u n t m u l t mai suport decât pentru
probabil ca diminuarea producţiei memorie DDRAM.
p r o c e s o a r e l o r b s z â n d u - s e f i e c a r e pe m u l ţ i c o m p e t i t o r i . E v i d e n t . Via nu p u t e a
sa se poată realiza numai Tn unele
ţâri. Motivul este câ firmele ce o p r o p r i a sa m e m o r i e de s u p o r t [ R D R A M să nu l a n s e z e un c h i p s e t iar a c e s t a e s t e
Preţul standard pentru
vor realiza vor pierde segmente respectiv DDRAM). Rezultatul a fost K T 2 6 6 . S o l u ţ i a A M D vine p r i n A M D 7 S 0 plăcile ce folosesc mamorie
bune de piaţa, tactice urmând 5 3 s u p r i n z ă t o r o d a t ă cu t r e c e r e a t i m p u l u i . iar A i i . c a r e a f o s t p r i m u l p r o d u c ă t o r ce a DDRAM se situează între
aibd succes numai daca toţi 120-160$. Acest prgţ este
I n t e l a r e a l i z a t un f i a s c o t o t a l cu s u p o r t a t a c e s t t i p de m e m o r i e o f e r ă
producătorii importanţi de memorii identic cu unul al unei placi
diminuează producţia. l a n s a r e a lui P e n t i u m 4 şi nu a r e u ş i t sâ A l i M a g i k l , F a p t u l că a c e s t c h i p s e t a f o s t KT133A de calitate ceea ce
vândă nici un s f e r t din c â t p l a n i f i c a s e î n şi p r i m u l se vede şi din p e r f o r m a n ţ e l e înseamnă ca fie chipset-ul Vis
va trebui reonentat ca preţ,
t i m p ce A M D a c o n t i n u a t să u r c e s a l e . a c e s t e a nefiind ieşite din c o m u n din
P e n t i u m 4 nu s e î n n o i e ş t e fie pentru plăcile cu SDRAM
Intel a anunţat ca ve amâna c o n s t a n t . Mai m u l t . p r e ţ u l la P e n t i u m 4 cauza timpului scăzut p e n t r u develop- vor fi de acum utilizate
trecerea procesorului Pentium 4 m e n t pe c a r e Aii l-s a v u t . După p r i m i i chipset -uri mai ieftine (cs
s c a d e s u b s t a n ţ i a l iar m e m o r i a R D R A M
cele AliJ pentru e se
de Ea cel cu 4 2 3 de pini la cel cu e s t e din ce în ce mai p u ţ i n populară. Pe m a r i p r o d u c ă t o r i , S i S p r o p r i u l său c h i p s e t poziţiona mai corect pe piaua
478. Motivul acestei amânări pare
de a l t ă p a r t e , s o l u ţ i a aleasă de A M D s e pentru memorie DDRAM, acesta urmând
a fi imposibilitatea de alipire
pentru moment la piaţa SDRAM şi d o v e d e ş t e una viabilă iar m e m o r i a D D R A M a fi p r e z e n t Tn p a r t e a a doua a a c e s t u i Rezultatele cele mai bune Tn
t e s t ce va fi p r e z e n t a t în n u m ă r u l teste le-eu avut plăcile ce su
DDPAM din cauza supraproducţiei Ecare iniţial părea că va fi accesibilă n u m a i
folosit chipset-ul de la Via:
iniţiale de chipset-uri iB50 (cere se s e g m e n t u l u i hi-end) t i n d e să devină următor. Necesitatea structurării KT266. Se pare ca Via
afla ecum Tn stoc) si a
memoria standard p e n t r u end-user. t e s t u l u i în două p ă r ţ i e s t e d a t ă de doreşte sa v castreze
imposibilităţii de a esiQura cantităţi supremaţia pe o piaţa pe
A s t f e l , I n t e l p i e r d e pe lângă s e g m e n t e din a p a r i ţ i a s u c c e s i v ă a plăcilor A M D cu
reala aie chipset-ului iS45. care chipset-ul Ah variază
Imposibilitatea de a oferi cantităţi piaţă şi Fa c a p i t o l u l i m a g i n e şi t r i m i t e suport pentru memorie DOPAM, toţi foarte mult ca performanţe
constante face gigantul producător P e n t i u m 4 de voiB de nevoie în s e g m e n t u l p r o d u c ă t o r i i l a n s â n d p r o p r i i l e lor s o l u ţ i i Tn funcţie de implementarea
sâ prefere continuarea scăderilor realizata de producătorul
s i m p l u l u i c o n s u m a t o r . A c e s t l u c r u nu va d a t o r i t ă s c ă d e r i i p r e ţ u l u i la m e m o r i e şi
de preţ pentru Pentium 4 dar vin­ plăcii de baza .
avea însă p r o b a b i l s u c c e s d e c â t o d a t ă c u a c c e s i b i l i t ă ţ i i a c e s t o r placi pe s c a r ă largă.
derea acestuia cu RDRAM s i850.

34
M .l

HARDWARE
Teste

32£

Cum am testat SISTEMUL DE NOTARE

Performante
SISTEMUL DE TEST Se a c o r d ă î n t r e 0 - 1 0 0 de
puncte pentru rezultatul
Procesor r o t a ţ i i s u n t n e c e s a r e şi s u f i c i e n t e p e n t r u v a l a b i l i ­ fiecărui t e s t e f e c t u a t . 1 0 0 de
Procesorul folosit pentru t e s t a t a t e a şi r e a l i s m u l t e s t e l o r de l u c r u l c u h a r d - d i s k - u i p u n c t e s-au a c o r d a t r e z u l t a t u ­
f o s t un A M D T h u n d e r b i r d ia 1.2 p e n t r u plăciie de bază. lui ce! mai m a r e din t e s t la
Ghz. N u e s t e u l t i m a r e a l i z a r e A M D categoria respectivă, notele
însă c u m p r o b a b i l un T h u n d e r b i r d la 1,4 nu îşi p o t Sistem de o p e r a r e p e n t r u r e s t u l p r o d u s e l o r la
p e r m i t e m u l ţ i a m decis să f o l o s i m a c e s t p r o c e s o r 9 C h i a r dacă nu e s t e c o n s i d e r a t cel acea c a t e g o r i e fiind a c o r d a t e
p e n t r u a fi c â t mai a p r o a p e de t e n d i n ţ e l e h i g h - e n d E H mai b u n , W i n d o w s M i l l e n n i u m s s t e p r o p o r ţ i o n a l f a ţ ă de a c e a s t a ,
ale p i e ţ e i . P r o c e s o r u l f o l o s i t a a v u t b u s - u l la 2 6 6 cu s i g u r a n ţ ă ce! mai r e c e n t sistem După ce f i e c a r e t e s t a f o s t
MHz p e n t r u o t e s t a r e c â t mat r e a l i s t ă . P e n t r u o de o p e r a r e de la M i c r o s o f t . A f o s t a l e g e r e a n o a s t r ă a s t f e l p u n c t a t , n o t a finală a
r ă c i r e c â t mai bună a p r o c e s o r u l u i s - a f o l o s i t p a s t ă p e n t r u s i s t e m u l de o p e r a r e f o l o s i t în a c e s t t e s t . p e r f o r m a n ţ e i s - a r e a l i z a t făcând
s i l i c o n i c ă î n t r e p r o c e s o r şi c o o l e r . media î n t r e n o t e l e o b ţ i n u t e
Driveri plăci de bază pentru fiecare categorie,
Placă video ^^lWÂjăWl Testul c ' o s : efectuat cu ultima
A m f o l o s i t W i n F a s t G e F o r c e S UJtra jZ^mWAW^L, v e r s i u n e de c-y-^r' pentru chioss:-
Dotări
(chipset GeForce2 Ultra), c h i a r , „ J urile Via: V i a 4 i n 1 4 . 3 2 , d r i v e r i pe
Se a c o r d ă î n t r e 0 - 1 0 0 puncte
dacă G e F o r c e 3 e s t e c e a mai c a r e îi p u t e ţ i găsi şi pe C D - u l a c e s t u i număr. A c e ş t i a
p e n t r u î n t r e a g a c a t e g o r i e de
p u t e r n i c ă placă video de pe piaţă. M o t i v u l e s t e din au f o s t i n s t a l a ţ i cu t o a t e o p ţ i u n i l e " d e f a u l t " şi Tn
d o t ă r i . N o t e l e a c o r d a t e au f o s t
nou acelaşi, o placă video de 4 5 0 $ nu a r fi modul Turbo.
variabile (de e x e m p l u î n t r e 0-5
r e p r e z e n t a t baza de t e s t a r e p e n t r u un t e s t r e a l i s t
puncte), punctele acordându-se
'în . a c e s t m o m e n t . M o d e l u l f o l o s i t e s t e t o t u ş i u n u l Driverî placă video ';•
în f u n c ţ i e de c a l i t a t e a s a u
rapid p e n t r u a nu avea p r o b l e m e c u lăţimea de bandă Cel mai r e c e n t D e t o n a t o r o f i c i a l :
nivelul d o t ă r i i r e s p e c t i v e .
în c a z u l t e s t e l o r cu r e z o l u ţ i i mai m a r i . 1 2 . 4 1 e s t e driver-ul folosit pentru
P u n c t e l e s - a u a c o r d a t în felul
72 V i D I A placa video W i n F a s t G e F o r c e 2
următor: • "
Hard disk U l t r a . El a f o s t f o f o s i t cu s e t ă r i l e s t a n d a r d d a r c u '

Q u a n t u m Fireball Plus A S 7 2 0 0 două m o d i f i c ă r i V S y n c A l w a y s Off şi A n t i - A i i a s i n g


A l w a y s Off. 0 - 0 9 : C h i p s e t de s u n e t
r p m 3 0 Gb e s t e numele c o m p l e t al
p r e z e n t pe placă
h a r d - d i s k - u i u i f o l o s i t . 7 2 0 0 de
0 - 1 0 : C h i p s e t video p r e z e n t pe
placă

BENCHMARK-URI FOLOSITE 0 - 1 1 : Placă de r e ţ e a


0 - 1 3 : Raid
0 - 1 3 : S i s t e m u l de o v e r c l o c k i n g
mm MDK2
3D M a r k 2001 0 - 1 3 : U S B - u r i pe placă [ c â t e
E s t e cel mai c u n o s c u t p r o g r a m de U l t i m u l s a l v a t o r al p i a n e t e i a a v u t sunt, câte sunt suportate],
t e s t a r e la ora a c t u a l ă p e n t r u de a l e r g a t de c â t e v a s u t e bune de s l o t u r i PCI/AMR/CNR, A G P P r o ,
p e r f o r m a n ţ e l e globale ale unui c a l ­ ori p e n t r u a măsura p e r f o r m a n ţ e l e alte intrări/ieşiri
c u l a t o r . B e n c h m a r k - u l a f o s t r u l a t cu o p ţ i u n i l e plăcilor de bază. S e t ă r i l e p e n t r u el au f o s t de 0-13 : Monitorizare hardware
d e f a u l t d a r nu şi c u r e z o l u ţ i a d e f a u l t . Rezoluţia 6 4 0 x 4 8 0 x 1 B b i t având s e t a t ă la m i n i m c a l i t a t e a (componente monitorizate,
f o l o s i t ă a f o s t 8 0 0 x 5 0 0 x 1 6 b i t p e n t r u a nu apărea t e x t u r i l o r . S-a r u l a t t e s t u l s t a n d a r d de v e r i f i c a r e a voltaje, alarme)

m o d i f i c ă r i n e d o r i t e ale t e s t u l u i din cauza p e r f o r m a n ­ o p ţ i u n i l o r c a r e au f o s t c o n f i g u r a t e din m e n i u l de 0 - 1 0 : Diferite opţiuni supli­

ţ e l o r plăcii video. Pe iângă r e z u l t a t u l global a m p u n c ­ î n c e p u t al j o c u l u i . m e n t a r e p r e z e n t e pe placă

t a t şi r e z u l t a t e f e j o c u r i l o r pe c a r e 3 D M a r k 2 0 0 1 ie [ S u s p e n d To R a m , S m a r t C a r d
1
SiSoft Sandra 2001 Reader, e t c )
' 1
• m
w r

1 li

rulează însă în v e r s i u n e a cu p u ţ i n e p o l i g o a n e , din nou 3


Benchmark-ul. recunoscut 0 - 0 4 : Bundle/Driveri
p e n t r u a nu s o l i c i t a î n e x c e s placa video. p

ş *
i • i •
• • •
i n t e r n a ţ i o n a l , a r e o s e r i e de t e s t e 0 - 0 4 : Dual Bios
o 4
Quake 3 s p e c i f i c e p e n t r u m o d u l în c a r e

r r r n r Pentru realizarea t e s t u l u i s-au ucreazâ s i s t e m u l . Am t e s t a t folosind benchmark- Ţinând c o n t că o r i c e t e s t e s t e


| f o l o s i t o p ţ i u n i l e s t a n d a r d al Quake urile p e n t r u p r o c e s o r , disk şi m e m o r i e . A c e s t e a au s u b i e c t i v vă r u g ă m să a c c e p t a ţ i
3-ulur şi două m o d u r i de t e s t : a v u t rolul de a a r ă t a m o d u l în c a r e placa de bază m o d u l de p u n c t a r e s t a b i l i t de
F a s t e s t şi N o r m e i . N u s - e f ă c u t nici o a l t ă m o d i f i c a r e gestionează aceste resurse.
noi p e n t r u t e s t e l e e f e c t u a t e şi
l e g a t ă de s u n e t e , t e x t u r i , e t c . D e m o - u l f o l o s i t a f o s t s i s t e m u l de a c o r d a r e al
D e m o l c u o p ţ i u n e a t i m e d e m o l a c t i v a t ă din consolă.
punctelor stabilit.

PROCEDURA DE TESTARE N o t a finala


Rularea testelor N o t a finală s-a o b ţ i n u t p r i n
r e a l i z a r e a mediei î n t r e cele
F i e c a r e t e s t e n u m e r a t mai s u s a f o s t r u l a t de c â t e final al t e s t u l u i . î n a i n t e de t e s t a r e a f i e c ă r e i plăci de
două n o t e a n t e r i o a r e ,
5 o r i . S - a u e l i m i n a t v a l o a r e a minimă şi v a l o a r e a bază s i s t e m u l de o p e r a r e şi d r i v e r i i au f o s t
p e r f o r m a n ţ a c o n t â n d în p r o ­
maximă o b ţ i n u t e , î n t r e valorile r ă m a s e r e a l i z â n d u - s e r e i n s t a l a ţ i şi s i s t e m u l r e p o r n i t după e f e c t u a r e a
p o r ţ i e de 3 0 % iar d o t ă r i l e în
media a r i t m e t i c ă , a c e s t a fiind c o n s i d e r a t r e z u l t a t u l f i e c ă r u i t e s t în p a r t e .
p r o p o r ţ i e de 2 0 % .

3E
Produs • A7A2G6 8KHA SL75DRV A1 7LMR

CP
li
f i
ll
li
• ţ
'. '
iM
• U r." tt;l^»J_ J^J B B l ^ B B i B - B a B J * +11• H

ia ws»
ii iii

Preţ ;•;
:prOduCătpr : Asus Epox £ ^ ^ ş ^ f c Ş ^ ^ ^ B B Epox Soltek Eagl&Tec

iSiştriboitor 1CG Best Computers Elsaco Viami / ProCA

Telefon; •'• 01-221.73.43 01-314.76.98 01-337.30.91 327.72.45 / 323.82.33 01-221,73.43 •

www. icg.com. ro www. b e s t c o m p u t e r s . ro www.elsaco.com www. viami. ro/www, proca. ro www.icg.com.ro

Format ATX ATX ; ^ ATX " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ATX

Award Award Award Award -


AMl | •

266/200 256/200 266/200 266/200 266/20™Hp; S;J^ :

fîtiipset-.'-; AliMagikl Via KT266 AMD 7 6 0 AliMagikl


Via KT26S
: W:Of ţ!i bridge Aii M 1 6 4 7 VT 8 3 S 6 AMD 7 6 1 Aii M 6 4 7
:
: VT8366
Şbuthtiridge Aii M 1 5 3 5 D VT S 2 3 3 VIA VT 8 2 C 6 8 B B Aii M 1 5 3 5 D +
VT 8 2 3 3
100/66 100/66 100/66 100/66. 100/66
$ ^ | ^ | p ; I f i g i M I
PC2100, PC16D0 - DDR 2Gb P C 2 1 0 0 , P C 1 6 0 0 - 1.5Gb P C 2 1 0 0 , P C 1 6 0 0 - 1Gb
PC133/PC100 - SDR 3Gb PC2100. PC1600 P C 2 1 0 0 . P C 1 6 0 0 - 1.5Gb PC133 - 1Gb
Mâmorie t i p /;meximâ
1 Pro/5/0/1/0 1/6/0/0/0 1/4/0/1/0
1 /6/G/O/O 1 Pro/5/0/0/1
^GP^CI/iSA/ÂMR/CNR
^Chip
^ ^ j fseej t^ ivideo
î i î suta; -S :^ b ^ v A -

: Gb:ipset:.'s.uriet - :: AC'97

Raid^ ; 7

Temperatură procesor, Temperatură sistem/CPU. Temperatură s h u t d o w n , Temperatură sistem/CPU, Temperatura sistem/CPU.


M o n i t o r i z a r e hardware placă de bază. 8 voltaje, v e n t i l a t o r procesor, s i s t e m , 9 voltaje, v e n t i l a t o r B voltaje, v e n t i l a t o r
3 v e n t i l a t o a r e , 6 voltaje sistem/CPU v e n t i l a t o r CPU. carcasă sistem/CPU sistem/CPU
5 voltaje

Dotări ^suplimentare Afişaj electronic > cod Afişaj electronic > cod Suspend 2 RAM 10 / 1 0 0 Mb Lan
erori erori

Pve:rctocking 1 3 3 - 2 0 0 FSB din 1 Tn 1 1 3 3 - 2 0 0 FSB din 1 în 1 1 3 3 - 1 6 6 FSB din 1 în 1 RedStorm > auto
1 3 3 - 2 0 0 FSB din 1 în 1

PC Cilîin 2 0 0 0 Virtual PC Cilîin 2 0 0 0 ,


.Suhdîei;;;; r

• r i v e , P a r t i t i o n Magic 6. True Color


Drive Image 4

179.7 193.4 163.5 191.5 127.9


Quake 3 F a s t e s t
^iie$ei;3Sfs] o r m ai;; ; g • :
165.6 177.3 • :^39:S^ ||p77 114:

•MB$& 6 4 0 x 4 8 0 x 1 SxLow 172.6 181.5 156.4 181.3 125.2

: 3 P M ^ 2 0 0 1 300x600x16 4601 4830 4150 4800 3261


T

3DMărk £ 0 0 1 - GamelLbw 89.3 89.7 77.2 89.5 69.5

ăQMark â p O I > Game2Low 82.3 85.9 73 85.7

ă D ^ a r k ^ 2 O 0 1 > Game3Low 92.7 98.6 83.8 97.6 v;71.:7-

.'SiŞofe&ndraiGPy.- Dtirystora 3345 3319 3357 3393 3348

1630 1632 1653 1634 1631

SiŞofe'^^PfSk:; 18672 23729 23449 19872;


-184Q0
569 611 560 : 535
SiSbffc';S$ncira ;Mem'pry 536
622 800 571 ;:;%08
654
Note |
•Perfdrhiâh.ţă :
3-.73 94. 69 93.38 95,83 79.72:

{Donări f overclCjGfânS^ :
47 45 57 35

Wotăfinaiă:- 82.78 84.75 85.70 88.06 70.77

100¬ 100¬ too- 100¬ 100¬

90¬ 90¬ 90¬ 90- ^i f BI^^^^D 90-


R0-
80 80¬ 80¬ 80-
70¬ 70¬ 70- X 70¬
70¬ •A

60¬ 60¬ 60- 60¬


60
50¬ 50¬ 50¬
50> 50-
40¬ 40¬
B s 40¬
40 • 40-
30¬ 30 — 30¬
30 30-
20¬ 20- 30¬
20 20- ¥1

10¬ L0- 10¬


10¬ 10-
0- 0- 0-
0 0-

36
-

' " C o n s u m u l " e x c e s i v d e internei p o a t e c a u z a d e p e n d e n t a . Pentru a o amplifica, X t r e m P C si-a lansat noul site: w w w . x t r e m p c . r o .

C o n ţ i n e p r i n c i p a l e l e a r t i c o l e d i n c a d r u l r e v i s t e i , ştiri, d e m o - u r i , d r i v e r e , t e s t e h a r d w a r e , s o n d a j e , f o r u m , d o w n l o a d - u r i s i m u l t e a l t e i n f o r m a ţ i i .
•' 1

HARDWARE
51I Teste

Ai 1000$ + t v a p r i n b u z u n a r ? î ţ i vom a r ă t a noi c u m să îi c h e l t u i e ş t i d i n t r - o s u f l a r e

CALCULATOARE PENTRU JOCURI


8 P R O D U C Ă T O R I SI 8 SISTEME Î N C E A R C Ă SĂ SE I M P U N Ă I I U t I i i ILXUJ
*, I r

i—i—t—i—e
i |

i
i

t
i
t
j
i
t
i
t

i
i

(_
J

1
D0QS şi un pic de TVA p o t fi f o l o s i ţ i fără c u m p ă r ă t o r i i de la m a g a z i n , Tn n u m a i c â t e v a zile.
îndoială î n t r - o m u l ţ i m e de s c o p u r i . însă. Ce e s t e d r e p t , cine a r e p e s t e 1 0 0 0 $ î n b u z u n a r
p e n t r u un p a s i o n a t de j o c u r i , a c e s t a p o a t e are p r e t e n ţ i a de a p r i m i c a l c u l a t o r u l c â t mai
fi n u m a i unul s i n g u r . Un " u i t r a ninja b a s t a r d kick r e p e d e , fără d u r e r o a s e a ş t e p t ă r i şi nevoi u l t e r i o a r e
ass pc lh
e s t e visul oricSrui j u c ă t o r pe c a r e nu ne de c o n f i g u r a r e . Aşa nu îţi baţi
î n d o i m că el şi-l va î m p i i n i i m e d i a t ce va beneficia P e n t r u t e s t a r e a j o c u r i l o r au f o s t r u l a t e 9
de s u m a p o t r i v i t ă - Până la a b e n e f i c i a de a c e a s t a t e s t e de p e r f o r m a n ţ e Tn a c e s t d o m e n i u , evoluînd capul cu 1 0 0 0
s u m ă . t e s t u l n o s t r u a r e m e n i r e a de a a r ă t a ce p r i n t r e a l ţ i i : 3 D M a r k . O u a k e 3 , M D K 2 s a u Evolva.
s i s t e m e poţi a c h i z i ţ i o n a dacă d o r e ş t i să i n v e s t e ş t i F i e c a r e joc a r e a l t s i s t e m de t e s t a r e , unele
de oferte de la
1 0 0 0 $ + tva î n t r - u n c a l c u l a t o r p e n t r u j o c u r i şi să funcţionează sub D i r e c t X , altele sub DpenGL.
nu î ţ i b a ţ i capul c u 1 0 0 0 de o f e r t e de la 1 0 0 0 de t o a t e s o l i c i t î n d la m a x i m posibil (şi r e z o n a b i l ]
1 0 0 0 de firme,
f i r m e , să-ţi c u m p e r i c o m p o n e n t e şi să î ţ i a s a m b l e z i s i s t e m u l . Pe lângă t e s t e l e de j o c u r i a m r u l a t şi o
un c a l c u l a t o r . P r i n s i s t e m e n e - a m r e f e r i t în a c e s t
să-ţi cumperi
s e r i e de t e s t e m e n i t e să analizeze p e r f o r m a n ţ a
t e s t la c o n f i g u r a ţ i i s t a n d a r d , c a l c u l a t o a r e h a r d - d i s k - u l u i . m o n i t o r u l u i s a u m e m o r i e i şi a
componente şi
r e c o m a n d a t e ca ' p e n t r u j o c u r i " de f i r m e l e c a r e le l u c r u l u i plăcii de bază cu a c e s t e a . R e z u l t a t e l e
c o m e r c i a l i z e a z ă şi c a r e s u n t de a l t f e l a c e s t o r u l t i m e t e s t e l e - a m i n c l u s la c a p i t o l u l să îţi asamblezi
c o m e r c i a l i z a t e în a c e a s t ă c o n f i g u r a ţ i e . d o t ă r i , a v a n t a j e l e a c e s t e a fiind p r a c t i c o f e r i t e î n

P e n t r u a o f e r i o e x p e r i e n ţ ă c â t mai a p r o a p e
plus f a ţ ă de d e s t i n a ţ i a iniţiaEă a s i s t e m u l u i , adică un calculator
pentru jocuri.
de r e a l i t a t e t e s t u l a f o s t a n u n ţ a t cu s c u r t t i m p
î n a i n t e de d e b u t , s i s t e m e l e fiind p r e l u a t e de R e z u l t a t e l e o b ţ i n u t e de cei B c o m p e t i t o r i ai
r e d a c ţ i e în t i m p u l Tn c a r e le iau de obicei şi a c e s t e i luni le găsiţi în paginile c a r e urmează.

38
I I 1 !•!
HARDWARE
"Teste

SISTEMUL DE NOTARE
C u m a m t e s t a t
Performante

BENCHMARK-URI FOLOSITE Analiza p e r f o r m a n ţ e l o r în joc


ale s i s t e m e l o r s-a f ă c u t pe
baza c e l o r 9 t e s t e d e d i c a t e ,
3DMark2000 Serious Sam
r u l a t e şi e n u m e r a t e în c a d r u l
Deşi depăşit de 3 D M a r k 2 0 0 1 , 3 0 Serious Sam a f o s t folosit cu 2
g r a f i c e l o r paginii u r m ă t o a r e .
M a r k 2 0 0 0 c u u p d a t e - u l 1.1 f a c e t e s t e , s p r e d e o s e b i r e de a l t e j o c u r i
unde s - a r u l a t n u m a i unul. M o t i v u l Comparaţia î n t r e
faţă cu s u c c e s t e s t ă r i i sistemelor.
e s t e d a t o r a t axării în două d i r e c ţ i i d i f e r i t e p e n t r u p e r f o r m a n ţ e l e s i s t e m e l o r s-a
S-a t e s t a t c u o p ţ i u n i l e d e f a u l t şi c u r e z o l u ţ i a de
d e m o - u r i . P r i m u l d i n t r e a c e s t e a a r e m e n i r e a de a f ă c u t p o r n i n d de la
1024x768x32.
s o l i c i t a la m a x i m placa video în t i m p ce al doilea e s t e p e r f o r m a n ţ a maximă p e n t r u
f i e c a r e din cele nouă t e s t e în
3DMark200I un c o n s u m a t o r avid de p r o c e s o r . S-a t e s t a t a s t f e l
p e n t r u a s e vedea i m p a c t u l a s u p r a c a l c u l a t o r u l u i parte. Aceasta a fost cotată
Cel mai p o p u l a r s t a n d a r d de
a t â t al j o c u r i l o r ce s o l i c i t ă p r o c e s o r u l c â t şi a c e l o r cu 1 0 0 şi a t r i b u i t ă
evaluare ce t e s t e a z ă p e r f o r m a n ţ a
c e u t i l i z e a z ă din plin placa video. sistemului care a realizat-o.
agregată a sistemului. Benchmark-
ul a f o s t r u l a t c u opţiunile default şi cu r e z o l u ţ i a
T o a t e c e l e l a l t e p e r f o r m a n ţ e din
c a d r u l fiecărui t e s t au f o s t
default, aste însemnînd 1024x768x32. Evolva
ulterior evaluate proporţional,
Evolva e s t e al doilea j o c c a r e
p r i m i n d o n o t ă î n t r e 0 şi 1 0 0
3D Winbench f o l o s e ş t e 2 t e s t e cu s e t ă r i d i s ­
p e n t r u p e r f o r m a n ţ a r e a l i z a t ă la
Chiar dacă nu e s t e c o n s i d e r a t cel tincte pentru a testa
t e s t u l respectiv.
mai r e l e v a n t cu p u t i n ţ ă W i n b e n c h performanţele sistemului. Deosebirea fundamentală
reuşeşte o diferenţiere realistă a î n t r e cele două d e m o - u r i e s t e f o l o s i r e a b u m p - m a p -
s i s t e m e l o r r u l â n d t e s t e l e pe c a r e le a r e î n c o r p o r a t e p i n g - u l u i . t e s t u l cu a c e a s t ă o p ţ i u n e a c t i v a t ă u t i l i z î n d
(şi c a r e d u r e a z ă o g r o a z ă de t i m p ] . Ea m a x i m r e s u r s e l e s i s t e m u l u i . Dotări
Dotarea sistemelor a fost
| Quake 3 • .• • _r — . - f r
SiSoftSandra te s e c ţ i o n a t ă Tn două p ă r ţ i . E s t e
Pentru realizarea t e s t u l u i s-au A c e s t t e s t a fost folosit pentru a v o r b a o d a t ă de d o t ă r i l e fizice şi
i* * m *
folosit opţiunile standard ale Quake vedea c e ne mai o f e r ă s i s t e m u l t e s ­ pe de a l t ă p a r t e de cele ca
3-ului şi un mod de t e s t : Hi Quality. t a t pe lângă p e r f o r m a n ţ e l e în j o c u r i . p e r f o r m a n ţ e adiţionale. Dacă
Rezoluţia f o l o s i t ă a f o s t 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 2 . Demo-ui N u de a l t a . d a r c â n d v a v o m mai lansa un p r o g r a m de cele fizice s u n t mai m u l t d e c â t
folosit a f o s t D e m o l cu opţiunea t i m e d e m o l activată g r a f i c ă , un p r o g r a m de e d i t a t muzică s a u d o a r un e v i d e n t e c o n s t â n d în C D - R o m ,
din consolă. s i m p l u p r o g r a m o f f i c e iar l u c r u l cu h a r d d i s k - u ! ( pro­ H a r d - d i s k . c o n t r o l l e r e , placă de
c e s o r u l şi n u î n u l t i m u l r â n d m e m o r i a îşi v o r s p u n e în s u n e t , e t c . cele de p e r f o r m a n ţ e
MDK2 a l t fel c u v â n t u l d e c î t în j o c u r i . a d i ţ i o n a l e se r e f e r ă la
M D K 2 a r u l a t fa 1 0 2 4 x 7 6 3 x 3 2 cu performanţe care sunt realizate
t o a t e o p ţ i u n i l e s e t a t e la m a x i m AudioBench de c o m p o n e n t e l e s i s t e m u l u i şi
4 .
p e n t r u a s o l i c i t a c â t mai m u l t s i s ­ T e s t a r e a cu A u d i o B e n c h a f o s t r e a l i z a t ă p e n t r u a a r p u t e a fi u l t e r i o r u t i l e şi
t e m u l şi a a r ă t a c e p o ţ i p r i m i m a x i m p e n t r u s u m a analiza c a l i t ă ţ i l e piâcii de s u n e t şi ale b o x e l o r p r i n e v i d e n t e în cazul f o l o s i r i i a l t o r
i n v e s t i t ă . D e m o - u l r u l a t a f o s t c e l s t a n d a r d , din p o z i ţ i o n a r e a s u n e t u l u i cu a j u t o r u l d i f e r i t e l o r t e s t e pe p r o g r a m e şi a a l t u i s o f t w a r e în
meniul de s t a r t şi c o n f i g u r a r e al j o c u l u i . c a r e p r o g r a m u l le rulează. a f a r ă de j o c u r i . A f o s t v o r b a
despre t e s t e p e n t r u lucrul cu
m e m o r i a , h a r d - d i s k - u l şi nu în

PROCEDURA DE TESTARE ultimul rând puterea


procesorului.
Setarea pre-test F i e c a r e din g r u p e l e de
î n a i n t e de t e s t a r e a e f e c t i v ă a s i s t e m e l o r , f i e c a r e î n unele c a z u r i ] şi V S y n c Off. M u l t e c o n f i g u r a ţ i i s - a u periferice evaluate a f o s t
c a l c u l a t o r a f o s t a d u s la nivelul m a x i m al a r ă t a t d e z o r i e n t a t e în f a ţ a f e n o m e n u l u i de g a m î n g n o t a t ă de la 1 la 1 0, însă de
p e r f o r m a n ţ e l o r posibil p r i n m o d i f i c ă r i din B i o s . Ţinând venind cu d r i v e r e c u c a r e nu s e p u t e a u r u l a a c e a s t ă d a t ă n o t a maxima nu a
c o n t că a c e s t l u c r u p o a t e fi f ă c u t de u t i l i z a t o r , a m j o c u r i . P e n t r u t e s t e l e c a r e nu au r u l a t pe unele s i s ­ mai r e p r e z e n t a t performanţa
c o n s i d e r a t p o t r i v i t să f a c e m a c e s t e a j u s t ă r i c h i a r t e m e a m f ă c u t t o t posibilul să le l a n s ă m , m e r g â n d maximă r e a l i z a t ă ci d o t a r e a
dacă n u t o a t e c a l c u l a t o a r e l e au v e n i t c u ele până la î n c ă r c a r e a o p ţ i u n i l o r f a i i - s a f e din bios. Cu m a x i m ă c a r e a r fi p u t u t fi
r e a l i z a t e . M o d i f i c ă r i l e de bază au c o n s t a t în s e t a r e a t o a t e a c e s t e a , ele au c o n t i n u a t să nu r u l e z e . p r e z e n t ă în acea c a t e g o r i e .
h a r d - d i s k - u l u i î n m o d u l S . M . A . R . T . a m e m o r i e i la
P C 1 3 3 Cdefault + 3 3 ] şi C A S 2 în cazul în c a r e
Procedura de testare
s u p o r t a a c e a s t ă f a c i l i t a t e . A l t e o p ţ i u n i au ţ i n u t d e
După ce t o a t e s e t ă r i l e iniţiale au f o s t f ă c u t e , a m N o t a finală
d e z a c t i v a r e a F a s t W r i t e s [unele s i s t e m e au r u t a t
a v u t p o s i b i l i t a t e a de a rula t e s t e l e c a r e
a s t f e l d e m o - u r i î n c a r e iniţial s e blocau]. P e n t r u c a l c u l a r e a n o t e i finale a
f u s e s e r ă p l a n i f i c a t e . F i e c a r e t e s t a f o s t r u l a t de
s i s t e m u l u i p e r f o r m a n ţ e l e în
Pe t o a t e s i s t e m e l e a f o s t i n s t a l a t D i r e c t X S . 1 c â t e 5 o r i . S - a u e l i m i n a t v a l o a r e a c e a m a i m a r e şi
j o c u r i au c o n t a t în p r o p o r ţ i e de
(unele d e s p r e c a r e v e ţ i p u t e a c i t i venind la t e s t c u c e a mai mică, î n t r e r e s t u l r e a l i z â n d u - s e media a r i t ­
7 5 % î n t i m p ce d o t ă r i l e
D i r e c t X 7 ) iar d r i v e r i i au f o s t o p t i m i z a ţ i p e n t r u a nu m e t i c ă . R e z u l t a t u l final a f o s t c o n s i d e r a t p e r f o r ­
s i s t e m u l u i în p r o p o r ţ i e de 2 5 % .
r u l a c u A n t i - A l i a s i n g Cde a s e m e n e a o o p ţ i u n e a c t i v a t ă m a n ţ a o b ţ i n u t ă de s i s t e m Ia t e s t u l r e s p e c t i v .
Produs
4Play Avenger1000
Games Pro Thunderbird 1.1

705S 999S 995S 717S


Deck C o m p u t e r s Best Computers UltraPro Computers Viami
01-211,97.42 01-314.76.98 01-211.70.90 01-327.72,45
N/A info@bestcomputers.ro office@ultrapro. ro saies@viami.ro
www.deck.ro www.bestcomputers.ro www, u l t r a p r o . r o www.viami.ro
2 ani s i s t e m integral 2 ani s i s t e m integral 2 ani s i s t e m integral 2 ani s i s t e m integral
3 ani HDD h Monitor 3 ani HDD, M o n i t o r 3 ani HDD P Monitor
1 an multimedia
"! -Wftv . - _ ^ ' v v
S i s t e m de operare J
H
N/A - t p t t e s t a r e WindowsMe3 W i n d o w s 9 3 SE N/A - (pt t e s t a r e WindowsMe] N/A - (pt t e s t a r e W i n d o w s 9 8 s e ]

mm
Producător / Model AMD Thunderbird AMD Thunderbird A M D Thunderbird AMD Thunderbird
Viteză /: B u s : 1.1 Ghz / bus 1 0 0 1 Ghz / bus 2 6 6 1.2 Ghz / bus 2 6 6 1.1 Ghz / bus 2 6 6

Producâtor / Modef SuperGrace SGAKT1 3 3 Epox S K 7 A + Jetway 663AS Ultra Soltek SL75KAV
Chipset;; " :
AMD-761 KT133A KT133A
200 266/200 266/200 266/200
PGi/iSA/eN R/AM R; Libe re 5/1/0/1 5/0/0/0 4/1/0/1 5/1/0/0

Cantitate- 5 1 2 Mb 2 5 6 Mb 2 5 6 Mb 2 5 6 Mb
i ^^SS^l^^^^. . r • . . . 1
.J r PC133 DDR pci^HBHHI l l l i l l PG133' .;: i^^0-^^Ş^iM
• ' ^^^^^^^^^^^^^^^
1.5 Gb 1 Gb 1.5 Gb ;. ; |;
S l o i u r i libere 1 1 2 2

Producător / Modei Samsung SP4DQ • Seagate Baracuda ATAII! • u a n t u m Firebalf AS Maxtor


•Da pap it a t e 11111 4 0 G b
- 2 0 . 4 Gb» / , 2 0 . 4 Gb 2 0 . 4 Gb
Viteză 7 2 0 0 rpm
r "~ ^ -r j" - • - - —. • -n . •. • i _ _ _ ^ • - j

7 2 0 0 rpm
m m-M^r m w

7200 rpm
m m.- —

7 2 0 0 rpm
......... ; ...... : .. . . _ _......

Producător / Mode GeForce2 MX Hercules Prophet il MX Leadtek G e F o r c e 2 P r o 3 2 GeForce2 GTS


Chipset: GeForce2 MX GeForce2 MX 4 0 0 GeForce2 Pro GeForce2 GTS
; Mefţiqr ie/Ti pA/lţ eză 32 Mb / SDR / 6 ns 3 2 Mb / SDR / 5.5 ns 3 2 Mb / DDR / 5 ns 3 2 Mb / DDR / 6 ns
AEte dotări
Placă Sunet AC97 Creative B l a s t e r Live Value Creative B l a s t e r Live Value AC 9 7
mm '

Stocare; y : Samsung DVD S S 0 3 Pioneer DVD 1 1 4 S 1 0 / 4 0 X Nec DVD 12/40X Pioneer DVD 1 0 / 4 0 X
Boxe • 2 boxe / no-brand Philips A 1 . 2 Fun Power ZoItriXound 2 . 1 Asti-2
•Modem

Mouse 2 butoane / no brand Trekker P S 2 A4Tech Optical GreatEye A4Tech Wheel 3 0


Tastatură no. brand • • ;;h-^;"-^-'%^11111111. M i c r o s o f t I n t e r n e t Win9x Chicony I n t e l l i g e n t E r g o n o m i e
Itâî^ţick ';- :
- TopGun Fox 2

- - m •

mm I I C. J " TX • - .

Wf
f
"™
i "
lr
" V. T -. . —

g|o:d uc§ t o r • /•: Mo de f.' ; Samsung S y n c M a s t e r 7 5 5 D F Philips 1 0 7 £ 2 1 AOC 7KLR LG W S 7 7 1 B


Mărime; /vizibil / Dot pftch: : 17"/16" / ^ ^ . ^ î i ^ ^ i \7 \fi^:/
n
0.25 17" / 15.9" / 0.27
Rezoluţie rrisximâ 1600x1200x66 1280x1024x60 1600x1200x60 1280x1024x60
;Refresn:l3 1 0 2 4 x 7 6 8 10QHz iSSHZ ^ ^ ^ ^ 100Hz :
jCerca&a^':^./-. ;^:,-.;.
F o r m a t ^ Tip;; . - ATX7 Midi ATX / Midi ^ T X / Midî :
^ m e n s t u n i fHxLxiî 4 3 . 5 x 4 5 x 1 6 . 7 cm 4 1 . 7 x 4 2 . 5 x 2 0 cm 4 3 . 5 x 4 5 x 1 8 . 7 cm 4 1 . 8 x 4 2 , 7 x 2 0 cm
Sursa- :-;.- 300W ' 30GVV
: :
• 300W ; ^ ^ ^ H ^ 300W ^^^^^^^ :
> :
Şlcturi litere: afară 3" . 2 / 1 3/1
•Sloturi;iibere,îrâuntru-5"-3''-- 2/2 3/1 3 / 1 '•;-;-^--";t^
Notg;-
Pe rfprm ariţe.'jocuri • •.. • 49.35 64.47
64.96 67.84 54;71 .
;i^tăfin^. .'. ;
53.25 ^ H ^ ^ " 65.31 v 77.58

40
.. • • •
Dioblo 666A BraveGames X p - 1 2 0 0 Reolity E n t e r p r i s e PC TESTUL PE SCURT
Toate s i s t e m e l e din
t e s t folosesc exclusiv
procesoare A M D ,
Frecvenţa a c e s t o r a
variazâ î n t r e 1 - 1 . 2
Ghz. Nici un s i s t e m
Intel nu a f o s t dedicat
jocurilor la categoria
sub 1 0 0 0 5 .
969 S 692S 999S 968S
Flamingo Computers ProCA JCG Senorg
Cele mai populare
01-222.50.41 01-323.82.33 01-221.73.43 01-233.16.76
hard-disk-uri par a fi
office@rîamingo. ro doina@proca.ro office@icg. corn. r o info@senorg.ro
Quantum Firebatl. Nu
www.flamingo.ro www. proca, ro www.icg.com. ro www. senorg. ro
mai puţin de 5 din
3 ani s i s t e m integra 3 ani s i s t e m integra: 3 an? s i s t e m integral 3 ani s i s t e m integra
cele 8 s i s t e m e
t e s t a t e folosesc un
a s t f e l de hard-disk.
WindowsMe N/A - [ p t t e s t a r e WindowsMe] N/A - I p t t e s t a r e W m d o w s 9 8 s e ) N/A - (pt t e s t a r e WindowsMe)
Toate hard-disk-urile
A M D Thunderbird AMD Thunderbird A M D Thunderbird AMD Thunderbird din t e s t s u n t de
1.2 G h z / bus 2 6 6 1.1 Ghz / bus 2 6 6 1.2 Ghz / bus 2 6 6 1.1 Ghz / bus 1 0 0 7 2 0 0 r p m . Nici uh
producător nu a inclus
MSI K7 Turbo Limited Edition Soltek S L 7 5 K A V Asus A 7 V 1 3 3 Asus A7V-E harduri de 4 4 0 0 r p m .
KT133A KT133A KT133
266/200 266/200 266/200 200 Cea mai performanta
4/0/1/0 placa video oferita
m/m 5/1/0/0 6/0/0/0
jucătorilor în t e s t
e s t e un GeForce2 Pro
2 5 6 Mb 2 5 6 Mb 256 Mb 256 Mb
cu 6 4 Mb Tn t i m p ce
PCI 3 3 PC133 PC133 PC133
cea mai puţin
1.5 Gb 1.5 Gb 1.5 Gb 1 Gb performantă e s t e un
2 2 1 GeForce2 M X 2 0 0 .

Q u a n t u m Firebali AS Quantum Firebatl AS Quantum Firebali AS Quantum Firebali AS Standardul pentru


2 0 . 4 Gb 30 Gb 2 x 2 0 . 4 Gb 3 0 Gb memorie a f o s t de
7200 rpm 7 2 0 0 rpm 7200 rpm 7200 rpm 2 5 6 Mb. Un singur
s i s t e m beneficiază de
MSI GeForce2 M X 4 0 0 GeForce2 M X 2 0 0 lnno3D GeForce2 P r o 6 4 Asus V 6 8 0 0 Deiuxe 5 1 2 Mb Ram însă

GeForce2 M X 4 0 0 GeForce2 Pro GeForce 2 5 6 DDR aceştia nu au părut


GeForce2 M X 2 0 0
a-i aduce prea multe
3 2 M b / S D R / 6 ns 3 2 Mb / SDR / 6 ns 6 4 Mb / DDR / 5 ns 3 2 MP / SGRAM / 6 ns
servicii.

Creative B l a s t e r Live Value AC97 HitPoint C-Media 8 7 3 8 6 c h Sound Blaster 1 2 8 PCI


Nici un s i s t e m nu a
Acer 52X Teac 40X Artec 52X
inclus un gamepad şi
Sony DVD D D V - 1 6 2 1 - - -
un singur s i s t e m a
Cambridge SoundWorks Digital 2.1 A 4 Tech - 2 Teac PowerMax 2 6 0 / 2 Philips A 2 . 3
inclus joystick.
- - - Surprinzător, ţinând
c o n t câ am avut un

..Logitech Pilot A 4 Tech PS2 M i t s u m i Scroll PS2 Genius N e t s c r o l l + t e s t dedicat


Logitech UTT Mitsumi Windows95 Multimedia Keyboard sistemelor de jocuri.
- - - -
- - - - Toate monitoarele din
t e s t s u n t de 1 7 ' \ Le
Relisys T E 7 8 6 S a m t r o n 76E LG Flatron 7 7 4 FT AOC 7GLR spunem la revedere
celor de 1 5 " definitiv,
1 7 " / 1 5 . 7 " /0.25-0.26 17" / 16" / 0.24 17" 7 16" / 0.24 17" / 16" / 0.25
chiar daca cele de 17"
1600x1200x60 1280x1024x60 1280x1024x60 1600x1200x60
nu s u n t chiar în topul
100Hz 85Hz 85Hz 100Hz
de linie ci de nivel
mediu sau slab.
ATX / Midi ATX / Midi ATX / Midi ATX / Midi
3 7 . 8 x 3 8 . 2 x 2 1 cm 4 2 x 4 6 x 2 0 cm 4 1 . 7 x 4 2 . 5 x 2 0 cm 4 7 x 5 1 x 2 0 . 5 cm
Chiar dacâ ia limita,
250W 300W 250W Creative Sound
1 /1
1 /1 2/0 3/1 B l a s t e r Live Value a

2 /1
2/1 3/0 1 /2 dominat topuî pisoilor
de sunet. Din
55.05 23.72 99,78 44.39 nefericire, s-a dovedit
79.34 56.16 66.88 66.22 la fel de popular ca şi

49,84 prăpăditul AC97.


61.12 31.63 91,55

41
1

HARDWARE

3D Mark 2000 3D Mark 20D1 3D Winbench


3110
ICG UltraPro ICG
XP-1200 Reality Gemea Pro XP-1200 Reality
5I7S -4 3200^
UltraPro CO UltraPro
Gamea Pro XP-1200 Reaiity Gemea Pro
4868-\ 3074
viami Viami Viami
Thunderbird 1.1 Thunderbird 1.1 Thunderbird 1.1
3865 2467 82.9
Best Computers Best Computers Beat Computere
Avenger 10D0 Avenger 1000 Avenger 1000
3490^ 2314
Flemingo Flamingo
Diablo 666A Diablo 66BA
3422 \ 2024
Senorg Flamingo
PC •iablo 665A
2940 2010 62.5
•eck Deck
4 Play 4 Play
1361 1064 33.8
ProCA ProCA ProCA
BraveGames BraveGames BraveGames
i—r T J I I L J I L I I I
o i — i — r 1 — I — I — I — I I I I I I I I I I I
° 5Î s a 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1500
0 15 30 45 60 75 90 105 I2Q 135

• ' • . • •

108.1 7,9 < 110.5 A


Viami ICG ICG
Thunderbird 1.1 XP-1200 Reality XP-1200 Haality
102 5 ^ 98.1

ICG UltraPro UltrePro


XP-1200 ReaJity Gemes Pro Games Pro
95.4.^ 92.5
UltraPro viami Viami
Games Pro Thundarbrrd 1.1 Thunderbird 1.1
705 70.4
Best Computers Best Computers Best Computers
Avenger 1000 Avenger 1000 Avangar 1000
1
63.3 62.3
Flamingo
•iablo 666A
54.9 56
57.1
Senorg Flamingo Flamingo
PC •iablo 66BA Diablo 66BA
53 51.8
Deck
4 Play
25 18.3 23,9 - \
ProCA ProCA ProCA
BraveGames BraveGames BraveGames

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Serious Sem - Karnak Serious Sam - Dunes


. . •

Evolva Bumped

ICG ICG ICG


XP-1200 Reality XP-1200 Reality XP-1200 Reality
521 70.2
UltraPro UltrePro UltraPro
Games Pro Games Pro Gemes Pro
37.6 66,6
Vismi Best Computers Viami
Thunderbird 1.1 Avenger 1000 Thunderbird 1,1
35.5 48.4
Senorg vlsml Best Computere
PC Thunderbird 1.1 Avenger 1000
28.7^ 36.7
Best Computers Flamingo
Avenger 10O0 Diablo 666A
34.7^ 2K.4 ^ 35.6 \
Flamingo Flamingo
•iablo 666A Diablo 666A
28.2 13.3 V I7.
•eck ProCA ProCA
4 Pley BraveGames BreveGemea
14
ProCA HnWHH Senorg Senorg •

BraveGames PC PC

I — ! — I — I — i — I — I — I — I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

tcslul nu a rulai
Controllere Stocare (CD+DVD+HDD] Sistem sunet Cptaca s u n e t + b o x e l
8 8 8
A
Flamingo Beet Computers Flamingo
•iablo 56BA Avenger 1000 •iablo B66A
6.5 8 6.5
UltraPro Flemingo UttraPro
Gamea Pro •iablo 6S6A Games Pro
125 \
Beat Computere ICG Best Computers
Avenger 1000 Avenger 1000
XP-1200 Reality
8
Viami Viami
Thunderbird 1.1 Thunderbird 1.1

Senorg ProCA ICG


PC BraveGames
XP-1200 Reality
2„
ProCA UftraPro Viami
Brave Geme a Gemes Pro Thunderbird 1.1

ICG •eck ProCA


XP-1200 Reality 4 Play Brava Ga mas

1—1—I—1—I—I—I—i—I—I—I i—i—i—i—i—i—i—i—r T—I


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \Q 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •
_J

•'^'•'r^i''""-v'

Software+drive SiSoft Sandra Disk

Deok Flamingo ICG


4 Play &• Diablo B66A XP-1200 Reality
1
1
8.5 2632I ^
UltrePro % Best Computers Best Cornputers
Games Pro Avanger 1000 Avenger 1000
7.9 24118
Senorg ICG Vie mi
PC Thunderbird 1.1
XP-1200 Reality
3.5 23523
Flamingo UltraPro Senorg
•iablo 666A Games Pro PC
23276
ICG Vra mi • ProCA
XP-1200 Reality Thunderbird 1.1 I BraveGames
I.5 23033 \
ProCA I UltraPro
BraveGemes Gemes Pro
1.5 22544 •..
; Best Computers ' •eck Flamingo
Avenger 1000 4 Play •iablo 6BBA
5.2 < 1.5^ 22342

Viami ProCA •eck


Thunderbird 1.1 BraveGames 4 Play
i—i—i—i—i—i—i—r t—i—i i—i—r T 1—I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
0 1 * 9 10 0 12 4 5 6 7 8 9 10 0 5000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35000

S i & i f t Sandra phrystone


SiSoft Sandra W h e t s t o n e SiSoft Sandra Memory fnt/Float DHi


3374 \ 563
707
Flamingo ICG Best Computers
•iablo B66A Avenger 1000
XP-1 200 Realrty
I
1642 498 \ Âr 545
ICG Flamingo ICG
XP-1200 Reelity Diablo B56A XP-1200 Reality
3333 ^ 473 ir$29
UltraPro UltrePro
Games Pro Games Pro
446 529
UltrePro
Games Pro
3I88< 452 ^ ^ 4 8 9
Viami ProCA Flamingo •

Thunderbird 1.1 BraveGames Diablo 66BA


3178 3 9 8 V 4 I 9
ProCA Viami Viami
BraveGames Thunderbird 1.1 Thunderbird 1.1
380 ^ 4 0 2
Senorg ProCA
PC BraveGames
2797 1362 376 J 402
BeBt Computers Best Computers Deck
Avenger 1000 Avanger 1000 4 Play

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l—I—I—I—!—I—I—I—l—I—I
0 500 1000 3500 2000 2500 3000 3500 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 800 2000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

43
D e c k 4 P l a y 1 2 0 0 B e s t A v e n g e r 1 0 0 0 D D R

PREŢ (fără TVA): 705$ * PREŢ: B39$ • OFERTANT: Deck PREŢ (fără TVA): 999$ • PREŢ: 1188$ • OFERTANT: Best Computers
Computers • TELEFON 01-211.97.42 • WEB; wvvw.deck.ro TELEFON 01-314.78.98 • WEB: www.bestcomputers.ro
Un sistem în esenţâ bun dar care nu este orientat spre Folosirea memoriei DDRAM este binevenită, însă nu atunci
segmentul de public căruia îi este prin nume destinat când o limitezi cu o placă video medie.

Î
n c a d r a t ca p r e ţ Tn c a t e g o r i a
i n f e r i o a r ă a a c e s t u i t e s t , un
l u c r u c e a r părea p o z i t i v î n s t a r t ,
2 b u t o a n e iar i m p r e s i a de
f r a g i l i t a t e e s t e mai m u l t d e c â t
p r e g n a n t ă . S i s t e m u l de boxe
A vem de a f a c e cu un s i s t e m
c r e a t cu i n t e n ţ i i f o a r t e bune şi
c o m p o n e n t e de o c a l i t a t e d e o s e b i t ă
Din p u n c t de v e d e r e al d o t ă r i l o r
"gamer-eşti", sistemul prezintă o
t a s t a t u r ă de c a l i t a t e d a r un m o u s e
Deck 4 P l a y r e u ş e ş t e sâ se c l a s e z e m e d i o c r u [ 2 boxe fără s u b w o o f e r ) d a r al cărui r e z u l t a t , materializat m e d i o c r u , neavând nici un j o y s t i c k
c a l i t a t i v t o t Tn c a t e g o r i a i n f e r i o a r ă e s t e c o m p l e t a t de i n e x i s t e n ţ a unei în t e s t e l e de p e r f o r m a n ţ ă nu e s t e sau alt controller adiţional, acestea
şi din p u n c t de v e d e r e al plăci de s u n e t , p e n t r u a c e s t c a p i t o l unul î n c a r e să se o g l i n d e a s c ă t r e b u i n d a c h i z i ţ i o n a t e s e p a r a t de
p e r f o r m a n ţ e l o r şi c a l i t ă ţ i i o f e r i t e . fiind f o l o s i t c h i p - u l A C 9 7 i n t e g r a t v a l o a r e a şi p r e ţ u l c o m p o n e n t e l o r calculator.
Din p u n c t de v e d e r e al r e a l i z ă r i i , pe placa de bază. C u m bine s e ş t i e . incluse. S i s t e m u l de s u n e t f o l o s i t
s i s t e m u l e s t e d e s t u l de A C 9 7 e s t e d e o s e b i t de slab A v e n g e r 1Q0C e s t e s i n g u r u l p r e z i n t ă o c i u d a t ă d u a l i t a t e , în
d e z e c h i l i b r a t , plusând m a j o r în c a l i t a t i v , p e n t r u j o c u r i fiind s i s t e m din t e s t c a r e f o l o s e ş t e t i m p ce placa de s u n e t e s t e un
a n u m i t e zone nu n e a p ă r a t l e g a t e inacceptabil. m e m o r i e D D R A M . însă a l e g e r e a C r e a t i v e S o u n d B l a s t e r Live,
de g a m i n g în t i m p ce î n a l t e l e p e n t r u s u s ţ i n e r e a ei nu a f o s t p r e a e x c e l e n t p e n t r u j o c u r i , boxele nu
P u n c t u l f o r t e al s i s t e m u l u i
[ l e g a t e mai m u l t de a c e s t d o m e n i u ) r e u ş i t ă , placa Epox S K 7 A + nefiind s u n t a d a p t a t e în nici un fel a c e s t u i
e s t e r e p r e z e n t a t de m o n i t o r .
e s t e sub limita rezonabilului. nici pe d e p a r t e s o l u ţ i a o p t i m ă , aşa s c o p . fiind 2 boxe s t a n d a r d de
Folosind t e h n o l o g i a D y n a F l a t ,
S y n c M a s t e r 7 5 5 D F e s t e cel mai c u m a r a t ă şi t e s t e l e n o a s t r e b i r o u , fără s u b w o o f e r s a u o r i c e fel
4 P l a y beneficiază de 5 1 2 M b
bun m o n i t o r t e s t a t , c a l i t a t e a sa p e n t r u plăci de bază ce f o l o s e s c de d e s t i n a ţ i e p e n t r u j o c u r i . N u m e l e
R a m , o c a n t i t a t e de m e m o r i e
fiind d e o s e b i t ă . I m a g i n e a e s t e de o m e m o r i e D D R A M . Mai m u l t , Raid-ul lor Philips nu rezolvă s i t u a ţ i a în
f o a r t e ridicată. Am spune
c l a r i t a t e f o a r t e bună neavând p r e z e n t e s t e i n u t i l şi c r e ş t e p r e ţ u l a c e a s t ă cauză.
justificată d a t o r i t ă preţului f o a r t e
s c ă z u t al m e m o r i e i însă i n u t i l ă din p r a c t i c nici un fel de d i s t o r s i u n e . sistemului nejustificat. Memoria
S i s t e m u l nu a p u t u t c o n c u r a Tn
c a u z a c e l o r l a l t e c o m p o n e n t e din Mai m u l t . OSD-uf uşor de f o l o s i t îl PC-ului e s t e mai m u l t d e c â t bună
nici un f e l c a l c u l a t o a r e l e ce au
c a l c u l a t o r . Una d i n t r e a c e s t e a face f o a r t e customizabil. p r i n cei 2 5 6 M b D D R A M însă t o a t ă
b e n e f i c i a t de o placă G e F o r c e 2 GTS
e s t e c h i a r placa video, un a c e a s t ă p u t e r e d a t ă de placa de
Performanţele sistemului sunt s a u Pro c h i a r dacă m u l t e
G e F o r c e 2 M X c u m e m o r i e la 6 bază şi de m e m o r i e e s t e f ă c u t ă
f o a r t e r e d u s e c u m de a l t f e l se vede c o m p o n e n t e au f o s t s u p e r i o a r e
n a n o s e c u n d e , o placă ce nu a r inutilizabilă de c ă t r e placa
şi din g r a f i c e l e de t e s t , calculatorul a c e s t o r s i s t e m e . M e m o r i a DDR
putea obţine r e z u l t a t e GeForce2 M X 4 0 0 care e s t e
c o c h e t â n d c u u l t i m u l loc î n p o a t e c o n s t i t u i un a t u p e n t r u un
s p e c t a c u l o a s e î n j o c u r i nici c u f o l o s i t ă . Un s i s t e m cu m e m o r i e
majoritatea testelor efectuate. v i i t o r u p d a t e la place video. însă în
1.8 Gb de R A M . SDR a r fi o b ţ i n u t î n t e s t e aceleaşi
Chiar dacă a r e cel mai bun m o n i t o r configuraţia actuală sistemul e s t e
r e z u l t a t e d a t o r i t ă plăcii video şi a r
din t e s t şi un p r e ţ d e s t u l de g r e u p e s t e cele medii d a r s u b cele de
Locul unde s i s t e m u l se p r e z i n t ă
fi c o s t a t şi mai p u ţ i n . La un s i s t e m
de b ă t u t , p e r f o r m a n ţ e l e sale îl t o p . E s t e lăudabil că e s t e p r i n t r e
cel mai slab e s t e c h i a r p a r t e a de
ce f o l o s e ş t e m e m o r i e DDR placa
t r i m i t în s u b s o l u l c l a s a m e n t u l u i . s i n g u r e l e c a l c u l a t o a r e l i v r a t e în
a x a r e pe " g a m i n g " , un s i s t e m
video o p t i m ă a r fi f o s t m i n i m un
p r e ţ c u un s i s t e m de o p e r a r e .
p e n t r u j o c u r i având prea m u l t e
G e F o r c e 2 GTS.
l u c r u r i de c a r e a c e s t s i s t e m nu Detalii
Deuiu
d i s p u n e . î n p r i m u l r â n d 4 P l a y nu M o n i t o r u l de 1 7 " r e p r e z i n t ă un
-Monitor deosebit de bun -Folosirea unei placi de bazS cu memorie
d i s p u n e de un s i s t e m de -Preţ rezonabil n u m e de f i r m ă de c a l i t a t e ; Philips •DRAM
-Hard-disk încăpător -Placa de sunet Sound Blaster Live
controllere adecvat. Calculatorul d a r r e z o l u ţ i a maximă de
e s t e d o t a t cu un k i t ce c o n ţ i n e 1280x1024 şi d o t p i t c h - u l de -Placa video GeForceS MX 400
-A sosit cu DirectX7.1 preinstalat
t a s t a t u r a , m o u s e - u l şi boxele, -Unele blocări Tn 3DMark2001 0 . 2 7 s p u n â n d că nici nu s e află -Monitorul de nivel mediu-slab
-Pachet tastaturâ. mouse. boxe de slaba -Boxele fara subwoofer
t o a t e de o c u l o a r e v e r z u i - calitate p r i n t r e cele de t o p . c i . c h i a r din
t r a n s p a r e n t ă şi o c a l i t a t e f o a r t e c o n t r ă . Tn g a m a medie a
slabă. M a i m u l t , m o u s e - u l a r e doar acestor monitoare.
Verdict: 53,25 uerdict: 65 31
PLATFORME A M D PLATFORME INTEL

'•"--• .-'-A- ••
:

o u t h b m i d m ; V T S 2 6
A Q P / P C I / A M R J t/3/1

S U N E T : 4 . 1 c h a n n l l

I I

>
7. î/K

- ~ —

•H

K K 2 6 6 / K K 2 6
ChiPbET: Via KT 1 3 3 A

FSB: Z O D / 2 6 6 M H Z ATA: D
N d r t h h r i d g e : VTB363A
S d u t h b r i d q e : V T S 2 6 6 2 & 6
AGP/PCi/f5A: 1/6/1
SUNET: 4* 1 C H A N N E L ,
ARDWARE
Teste

P L U S U R I S I M I N U S U R I •

O PLUS - Carcasa sistemului - Flamingo


Cea mai uşor de d e s c h i s şi m a n e v r a t c a r c a s ă a f o s t c e a a s i s t e m u l u i
D i a b l o S 6 B A de Ea Flamingo- A c e a s t a a r e un înveliş din p l a s t i c , m â n e r în
p a r t e a s u p e r i o a r ă p e n t r u t r a n s p o r t şi se d e s c h i d e din l a t e r a l prin
î n l ă t u r a r e a f o a r t e uşoară a unui p e r e t e l a t e r a l .

O MINUS - DirectX 7.1


Ne e s t e c h i a r dificil să î n ţ e l e g e m c u m m u l t e f i r m e nu f o l o s e s c
D i r e c t X S . O a . M a j o r i t a t e a j o c u r i l o r nici măcar nu au r u l a t pe s i s t e m e l e
f i r m e l o r : D e c k , V i a m i , P r o C A şi S e n o r g din cauză că a c e s t e s i s t e m e s u n t
l i v r a t e c u a n t i c u l D i r e c t X 7 . 1 . P e n t r u a p u t e a r u l a t e s t e l e a t r e b u i t sâ
i n s t a l ă m noi u l t i m a v e r s i u n e D i r e c t X pe a c e s t e c a l c u l a t o a r e .

O MINUS - FSB266, setări pentru FSB 100 U l t r a P r o G a m e s P r o


A m f o s t f o a r t e n e p l ă c u t s u r p r i n ş i să c o n s t a t ă m că deşi unele c a l c u l a ­
PRET (fărâ TVA): 995$ • PRiŢ: 1184$ • OFERTANT: UltraPro
t o a r e f o l o s e a u p r o c e s o a r e T h u n d e r b i r d c u FSB 2 6 6 , pe placa de bază
TELEFON: 01-211.70.90 • WEB: www.ultrapro.ro
s e t ă r i l e e r a u p e n t r u p r o c e s o r c u F S B 1 0 Q . Din a c e a s t ă cauză pe c a l c u l a ­
t o r u l ICG p r o c e s o r u l la 1 . 2 G h z r u l a la 9 0 Q M h z rar pe c a l c u l a t o r u l P r o C A Singurul sistem din t e s t care a venit cu un joystick şi unu
p r o c e s o r u l de 1.1 Ghz r u l a la 8 5 0 M h z . din cele douâ cu GeForce2 Pro
I I l t r a P r o s-a s t r ă d u i t ceva şi n u m e ş t e " e r g o n o m i e k e y b o a r d ' 3 în
O MINUS - Sistemul de operare ^ J s i s t e m u l o f e r i t pare a f i . t i m p ce m o u s e - u l , deşi e x c e l e n t în
( a l ă t u r i de cel F l a m i n g o ] , s i n g u r u l esenţă, prezintă o c a l i t a t e care
S u r p r i n z ă t o r , d a r s i n g u r e l e f i r m e c a r e au inclus s i s t e m u l de o p e r a r e î n
s i s t e m care pare o r i e n t a t către p e n t r u g a m e r i e s t e un d e f e c t . E s t e
p r e ţ u l c a l c u l a t o r u l u i s u n t B e s t şi Flamingo. N u a c e s t l u c r u e s t e a t â t de
gameri, în primul rând se remarcă v o r b a d e s p r e f a p t u l că e s t e un
s u r p r i n z ă t o r , c â t ne miră că nici o a l t ă f i r m ă nu are inclus în p r e ţ s i s ­
placa L e a d t e k G e F o r c e 2 P r o , m o u s e o p t i c , a c e s t a fiind p e n t r u
t e m u l d e o a r e c e e s t e d e s t u l de dificil de u t i l i z a t c a l c u l a t o r u l fără a c e s t a .
c h i p s e t - u l Pro fiind fărâ îndoială g a m e r i un n e a j u n s d a t o r i t ă
s o l u ţ i a reală p e n t r u o r i c i n e d o r e ş t e p r o b l e m e l o r de p o z i ţ i o n a r e ale

O M I N U S - GeForce2 MX200 - ProCA să r u l e z e j o c u r i în mod mai m u l t c u r s o r u l u i ce a p a r la o r i d i c a r e c â t


d e c â t d e c e n t . Ne r e f e r i m sici la de mică a m o u s e - u l u L
V E s t e c e a mai n e i n s p i r a t ă a l e g e r e de placă
r e z o l u ţ i i de m i n i m 8 0 0 x 6 0 0 x 3 2 şi Monitorul sistemului, chiar
video a v u t ă în t e s t . S u n t e m a b s o l u t s i g u r i că
optim 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 2 . Procesorul dacă e s t e p r o d u s de o f i r m ă
nimeni c a r e c h e l t u i e ş t e a p r o a p e 1 0 0 0 $ pe un f o l o s i t e s t e de a s e m e n e a cel mai o r i e n t a t ă s p r e b u g e t (AOC3. e s t e
c a l c u l a t o r nu d o r e ş t e sâ joace j o c u r i în r a p i d din t e s t , un T h u n d e r b i r d la calitativ peste multe alte
6 4 0 x 4 8 0 s a u 8 0 0 x 6 0 0 . a s t a Tn cazul în c a r e 1.2 Ghz cu b u s 2 6 6 . Din p u n c t de m o n i t o a r e din t o p . O o t - p i t c h - u l de
a r e un p r o c e s o r f o a r t e p u t e r n i c . Şi. din v e d e r e al s t r u c t u r i i i n t e r n e , 0 . 2 5 şi r e z o l u ţ i a maximă s u p o r t a t ă
~. . ••• ' m o m e n t ce a l t e c a l c u l a t o a r e la acelaşi p r e ţ s i n g u r u l a p a r e n t n e a j u n s îl de 1 6 0 0 x 1 2 0 0 indică un m o n i t o r
includ G e F o r c e 2 M X s a u G e F o r c e 2 M X 4 0 0 , e s t e c h i a r j e n a n t ă p r e z e n ţ a r e p r e z i n t ă placa de bază. f i r m a de mijloc s p r e t o p p e n t r u c l a s a s a .
unei a s t f e l de plăci î n t r - u n c a l c u l a t o r d e d i c a t s p e c i a l j o c u r i l o r . J e t w a y n e r e p r e z e n t â n d un deci o p t i m p e n t r u d o m e n i u l căruia Ti
p r o d u c ă t o r mondial de t o p c i , din este destinat.
c o n t r ă , o f i r m ă a x a t ă pe o f e r i r e a
O PLUS - Joystick TopGun Fox 2 - UltraPro unui p r e ţ c â t mai bun şi nu a unei
Evoluţia s i s t e m u l u i în t e s t e
e s t e mai m u l t d e c â t m e r i t o r i e .
• U l t r a P r o a f o s t s i n g u r a f i r m ă c a r e a o f e r i t un p e r f o r m a n ţ e d e o s e b i t e . Placa
Fiind cu p u ţ i n (dar c o n s t a n t )
joystick împreună cu sistemul. Acesta este chiar t e s t a t ă a m e r s î n s ă e x c e l e n t , fiind
d e v a n s a t de ICG X P - 1 2 0 0 R e a l i t y .
un j o y s t i c k G u i l f e m o t de f o a r t e bună c a l i t a t e c a r e f o a r t e s t a b i l ă şi p e r f o r m a n t ă în
G a m e s P r o r e u ş e ş t e să o c u p e
a r a t ă că U l t r a P r o a ş t i u t f o a r t e bine unul d i n t r e teste.
d e t a ş a t locul 2 pe a n s a m b l u în
l u c r u r i l e de c a r e un g a m e r a r e nevoie. A c e s t a
S i s t e m u l audio e s t e c o m p u s t e s t e l e de v i t e z ă . Cu o c l a s a r e
e s t e de a l t f e l s i n g u r u l c o n t r o l l e r a d i ţ i o n a l p r e z e n t
dintr-un Creative Sound Blaster medie la c a p i t o l u l c a r a c t e r i s t i c i ,
î n t e s t , nici unul d i n t r e s i s t e m e neavînd nici
Live Value io placă f o a r t e bună de G a m e s P r o ocupă un loc de t o p în
g a m e p a d s a u a l t ă f o r m ă de c o n t r o l p e n t r u j o c u r i .
a l t f e l ] şi un s i s t e m de boxe 2 . 1 t e s t u l de s i s t e m e p e n t r u j o c u r i .

Z o l t r i x . A c e s t a din u r m ă Include un
s u b w o o f e r însă c a l i t a t e a s u n e t u l u i
Detalii
O MINUS - Probleme DVD r e d a t e s t e d e s t u l de m o d e s t ă ,
• -Prezenţa unui joystick
Z o l t r i x nefiind un p r o d u c ă t o r de t o p
Sistemul Viami, c a r e vine d o t a t c u un DVD Player. vine fără s o f t w a r e -Ptaca video Leadtek GeForceî? Pro
în a c e s t d o m e n i u .
p e n t r u a c e s t a şi s t ă m şi ne î n t r e b ă m c u m a r p u t e a cineva viziona un
S i s t e m u l de c o n t r o l l e r e , deşi dă -MOUSe Si tastatura neadaptate prea bine
D V D pe a c e s t c a l c u l a t o r fără să dea c â ţ i v a d o l a r i buni pe un s o f t . Nici
o i m p r e s i e bună de a n s a m b l u nu pentru jocuri
pe s i s t e m u l Fiemingo nu a m r e u ş i t să r u l ă m O V D - u r i c u s o f t - u l
e s t e f o a r t e reuşit. T a s t a t u r a e s t e
p r e i n s t a l a t şi nici c u s o f t u l W i n D V D . a m b e l e b l o c î n d u - s e la i n t r o d u c e r e a
cea mai i n c o m o d ă şi n e e r g o n o m i c ă
D V D - u l u i în d r i v e .
p r e z e n t ă în t e s t (deşi p a r a d o x a l se
Verdict 87.19
L

L
— -

t i * i I t i li 1 * v

V i a m i T h u n d e r b i r d 1 . 1 F l a m i n g o D i a b l o 6 6 6 A

PRET (fără TVA): 717$ • PRET: 853S • OFERTANT: Viami PRET (fără TVA}: 9 6 9 $ • PRET: 1153$ • OFERTANT: Flamingo
TELEFON: 01-327.72.45 • WEB: www.viami.ro TELEFON: 01-222.50.41 • WEB: www.flamingo.ro
Prezenţa unui GeForce2 GTS ridică decisiv performanţele Excelentele sisteme de sunet si de control nu pot duce
acestui sistem calculatorul în top din cauza plăcii video

V iami a î n c e r c a t ş i . c r e d e m noi,
în m a r e p a r t e a r e u ş i t să
d e m o n s t r e z e câ un s i s t e m bun
bază a d u c â n d poziţionările c o r e c t e
ale s u n e t u l u i ( v e r t i c a l ă , m i ş c a r e ) la
nivelul z e r o la fel c a şt e f e c t e l e de

Intre t o a t e sistemele t e s t a t e ,
Diablo S 6 S A i n s p i r ă cel mai .
bine i m a g i n e a unui s i s t e m
e s t e lipsa unui s i s t e m cu 4 b o x e ,
însă c a l i t a t e a d e o s e b i t ă a b o x e l o r
c o m p l e x e a z â o r i c u m o r i c e boxe din
p e n t r u j o c u r i s e p o a t e o b ţ i n e şi la s u n e t . Boxele fără s u b w o o f e r şi de s t a n d a r d , un b r a n d c a r e s e vinde în cadrul sistemului.
un p r e t c u a p r o a p e 3 0 0 $ s u b 0 calitate foarte redusă întregesc acestă configuraţie de fiecare dată C o n t r o l l e r e l e s u n t de a s e m e n e a
c o n c u r e n ţ i i săi. P e n t r u a reuşi imaginea s o n o r ă de c o m p l e z e n ţ ă c â n d un c u m p ă r ă t o r c e r e "666A", cele mai bune p r e z e n t e în a c e s t
c o m b i n a ţ i a o p t i m ă , Viami a a p e l a t care acompaniază calculatorul. E s t e unul d i n t r e p u ţ i n e l e t e s t . M o u s e - u l şt t a s t a t u r a
la o placă de baza S o l t e k S L 7 5 K A V M o n i t o r u l LG se î n c a d r e a z ă în s i s t e m e unde c a l i t a t e a Logitech asigură performanţa
cu c h i p s e t K T 1 3 3 A şi p r o c e s o r g a m a de mijloc a a c e s t u i c o m p o n e n t e l o r din c a r c a s ă [lăsăm maximă pe c a r e un j u c ă t o r o p o a t e
T h u n d e r b i r d la 1 . 1 G h z cu b u s 2 6 6 . p r o d u c ă t o r . LG W S 7 7 1 B acum deoparte monitorul) este o b ţ i n e din p u n c t de v e d e r e al
2 5 6 M b S D R A M P C - 1 3 3 ce n e s u p o r t â n d o r e z o l u ţ i e maximă de i n d u b i t a b i l ă , c h i a r dacă nivelul unor c o n t r o l u l u i . Din p ă c a t e lipsa unui
suportă CAS2 completează tabloul c o m p o n e n t e nu e s t e f o a r t e r i d i c a t . j o y s t i c k nu îi p e r m i t e s i s t e m u l u i să
1 2 8 0 x 1 0 2 4 la 6 0 H z şi evînd un
de bază al s i s t e m u l u i . Chiar dacă A s t f e l , o placă de bază M S I K 7 fie d o t a t c o m p l e t la a c e s t c a p i t o l .
d o t picch de 0 , 2 7 , Mai m u l t , la
p r e z i n t ă un p r e ţ r e z o n a b i l , s i s t e m u l T u r b o LE a l ă t u r i de un p r o c e s o r
1 0 2 4 x 7 6 8 a c e s t a nu s u p o r t ă M o n i t o r u l i n c l u s , Relisys
e s t e d o t a t un G e F o r c e 2 GTS lucru T h u n d e r b i r d la 1.2 Ghz şi 2 5 6 Ram
d e c â t 8 5 H z , l i m i t a minimă CTE786), nu i n s p i r ă nici pe d e p a r t e
P

a b s o l u t n e c e s a r unui c a l c u l a t o r a s i g u r ă o f o a r t e bună s t r u c t u r ă de
s u p o r t a b i l ă la a c e a s t ă r e z o l u ţ i e . un d e s i g n p r e a r e u ş i t însă s u p o r t ă
p e n t r u j o c u r i . C h i a r dacă nu e s t e bază p e n t r u s i s t e m .
Trebuie r e m a r c a t e pozitiv o r e z o l u ţ i e maximă de 1600x1200
v r e u n b r a n d d e o s e b i t şi a r e
p e r f o r m a n ţ e l e DVD-ului. Pioneer E l e m e n t u l d e f i c i t a r e s t e însă şi un r e f r e s h de 1 0 0 H z la
m e m o r i e de 6 n a n o s e c u n d e placa
fiind unul d i n t r e p r o d u c ă t o r i i de t o p c a şi în cazul a l t o r s i s t e m e placa 1 0 2 4 x 7 6 8 . Z o n a sa vizibilă e s t e
video ridică s i s t e m u l d e o s e b i t de
din d o m e n i u , D V D - u r i l e sale fiind video, ca şi în cazul s i s t e m u l u i B e s t însă c e a mai mică din t e s t , de
m u l t , c l a s â n d u - l ca p e r f o r m a n ţ e pe
d e o s e b i t de fiabile şi " c o n s u m â n d " C o m p u t e r s , f o l o s i r e a unui 1 5 . 7 " şi f a c e p a r t e din c a t e g o r i a
locul 3 în m a j o r i t a t e a t e s t e l o r
p u ţ i n din p r o c e s o r . G e F o r c e 2 M X 4 0 0 d u c â n d la de mijloc a m o n i t o a r e l o r Relisys.
efectuate.
• i n p u n c t de v e d e r e al d i m i n u a r e a r a d i c a l ă a r e z u l t a t e l o r şi Pe a n s a m b l u s i s t e m u l Flamingo
C o m b i n a ţ i a ideală p e n t r u j o c u r i performanţelor sistemul este p e r f o r m a n ţ e l o r în j o c u r i şi e s t e cel mai r e u ş i t c a l i t a t i v din
s e o p r e ş t e însă a i c i . s i s t e m u l f o a r t e m u l t r i d i c a t de placa video. complexând realmente calitatea t e s t (incluzând aici c h i a r şi c a r c a s a
n e a d u c â n d pe r e s t u l liniilor G e F o r c e 2 GTS ridică n e i m a g i n a t i v u l c e l o r l a l t e c o m p o n e n t e . Chiar dacă şi m a n u a l u l s i s t e m u l u i ) şi c u
p e r f o r m a n ţ e deosebite, sau măcar n u m i t T h u n d e r b i r d 1.1 pe locul 3 în a c e s t a e s t e o e d i ţ i e c u video-in şi p e r i f e r i c e l e cele mai b u n e , d a r , din
a d a p t a t e jocurilor. Controtlere-le t o p u l p e r f o r m a n ţ e l o r î n s ă nu îl T V - O u t a r e t o t u ş i m e m o r i e de d o a r cauza unei n e i n s p i r a t e a l e g e r i a
s u n t de nivel m e d i u s p r e s c ă z u t . r e c o m a n d ă c a un s i s t e m bine 6 nanosecunde. plăcii video nu p o a t e o c u p a p r i m u l
T a s t a t u r a c â t se p o a t e de s t a n ­ r e a l i z a t p e n t r u un g a m e r . Flamingo s - a o r i e n t a t cel mai loc în t o p c u m p o a t e a r fi m e r i t a t .
d a r d e s t e a l ă t u r a t ă unui m o u s e c u bine d i n t r e t o a t e f i r m e l e p e n t r u
w h e e l de nivel mediu. Se r e m a r c ă o f e r i r e a de s i s t e m e adiţionale
Detalii v Detalii n

lipsa o r i c ă r u i j o y s t i c k sau g a m e p a d j u c ă t o r u l u i . A s t f e l , s i s t e m u l de
•Controllere excelente
ca şi a o r i c ă r e i m o d a l i t ă ţ i a d i ţ i o n a l e s u n e t e s t e cel mai bun p r e z e n t î n -Sistem de sunet aproape ideal
de c o n t r o l . a c e s t t e s t . A v e m o placă de s u n e t

Sunetul este următorul capitol C r e a t i v e S o u n d B l a s t e r Live şi un Placa video GeForce2 MX 400


la c a r e s i s t e m u l s u f e r ă , de a c e a s t ă f o a r t e bun s i s t e m de boxe •VD-ul nu a rulat

d a t ă însă în m o d s u b s t a n ţ i a l , lipsa Cambridge Sound Works Digital

unei plăci d e s u n e t şi p r e z e n ţ a d o a r 2 . 1 . S i n g u r u l a s p e c t unde

a c h i p s e t - u l u i A C 9 7 de pe placa de c a l c u l a t o r u l mai p ă c ă t u i e ş t e aici


verdict: 77.58 Verdict 61.12
RDyVÂRE
Teste

P L U S U R I S I M I N U S U R I

O MINUS - Boxe. tastatura, mouse - Deck


Din e l e m e n t e l e " e x t e r n e " c a l c u l a t o r u l u i
n e c e s a r e unul g a m e , boxele, d a r mai ales
m o u s e - u l s u n t de o i m p o r t a n ţ ă vitală. O f e r t a
Deck Ea a c e s t c a p i t o l e s t e un m o u s e cu 2
b u t o a n e şi 2 boxe de o c a l i t a t e îndoielnică.
T o t la c a p i t o l u l c a l i t a t e îndoielnică s e
î n c a d r e a z ă boxele c a r e î n s o ţ e s c s i s t e m e l e V i a m i şi ProCA.

O MINUS - Modem
Nici: unul d i n t r e s i s t e m e l e t e s t a t e nu c o n ţ i n e un m o d e m . Ş t i u t fiind
p a t c h - u r i . c o d u r i , u p d a t e - u r i , d e m o - u r i şi m u t t e a l t e l e d e d i c a t e g a m e r -

ilor se află pe i n t e r n e t , iar un w i n m o d e m e s t e c h i a r i e f t i n , ne î n t r e b ă m


de ce nici unul d i n t r e s i s t e m e nu a c o n ţ i n u t m o d e m .
P r o C A B r a v e G a m e s
O MINUS - Sistem de boxe 4.1 PRET (fără TVA): 691.7$ • PREŢ: 823$ • OFERTANT: ProCA
Chiar dacă s i s t e m e l e s u n t d e d i c a t e g a m e r - i l o r , nici unul d i n t r e c a l c u l a ­ TELEFON: 01-323.82.33 • WEB: www.proca.rc
t o a r e l e t e s t a t e nu c o n ţ i n e un s i s t e m de boxe c u 4 d i f u z o a r e şi s u b ­
w o o f e r . E s t e e v i d e n t s u r p r i n z ă t o r , din m o m e n t c e p e n t r u g a m e r i şi a lor
Un sistem cu performanţe modice şi la capitolul performanţe
p o z i ţ i o n a r e s p a ţ i a l ă a s u n e t u l u i s u n t î n p r i n c i p a l d e d i c a t e s i s t e m e l e de
jocuri ca şi la cel de dotări

B
boxe 4.1. rave G a m e s e s t e cel mai i e f t i n s c ă z u t ă îşi fără s u b w o o f e r ) îl f a c
s i s t e m p r e z e n t în t e s t u l inutilizabil p e n t r u un j u c ă t o r şi

O PLUS - Manual de utilizare - Flamingo n o s t r u , însă din p ă c a t e şi cel mai p o t r i v i t cel m u l t p e n t r u a s c u l t a t


puţin p e r f o r m a n t la c a p i t o l u l viteză M P 3 - u r i . P o z i ţ i o n a r e s o n o r ă în
F i e c a r e s i s t e m F l a m i n g o , deci inclusiv cel t e s t a t de noi. e s t e
în j o c u r i ca şi la cel de d o t ă r i . j o c u r i nu e x i s t ă de nici un fel la fel
î n s o ţ i t de un m a n u a l de u t i l i z a r e pe c â t de s t u f o s pe a t â t de ca şi e f e c t e , t o n a l i t ă ţ i ale s u n e t u l u i
A n a l i z â n d pe a n s a m b l u p r e s t a ţ i a s a
c o m p l e t . D e d i c a t c e l o r mai p u ţ i n c u n o s c ă t o r i în d o m e n i u s e p o a t e s p u n e că d i f e r e n ţ a de şi aşa mai d e p a r t e .
m a n u a l u l e s t e f o a r t e u t i l la u t i l i z a r e a c a l c u l a t o r u l u i . p r e ţ nu j u s t i f i c ă d i f e r e n ţ a de Controllerele sistemului sunt
p e r f o r m a ţ ă o f e r i t ă în c o m p a r a ţ i e cu de nivel mediu. M o u s e - u l A 4 t e c h
nici un a l t s i s t e m a f l a t în t e s t . oferă un nivel c o n f o r t a b i l de c o n t r o l
O PLUS - GeForce2 Pro - ICG / UltraPro

Principala p r o b l e m ă a însă nu ieşit din c o m u n în t i m p ce

S i n g u r e l e s i s t e m e c u o placă video de t o p au f o s t s i s t e m u l u i e s t e placa video f o l o s i t ă t a s t a t u r a UTT e s t e c â t s e p o a t e


[ca şi în c a d r u l a l t o r s i s t e m e din de obişnuită.
cele de la ICG şi U l t r a P r o . G e F o r c e 2 M X nu e s t e
d e d i c a t î n nici un caz s i s t e m e l o r p u t e r n i c e p e n t r u t e s t J însă de a c e a s t ă d a t ă nu mai Monitorul cu care calculatorul

j o c u r i , fiind mai m u l t a l t e r n a t i v a p e n t r u u t i l i z a t o r u l avem de a f a c e nici m ă c a r cu un e s t e d o t a t f a c e p a r t e din c a t e g o r i a


G e F o r c e 2 MX. Placa video e s t e un m o n i t o a r e l o r medii p r i m i t e s p r e
m e d i u . P e n t r u j o c u r i şl r e z o l u ţ i i r e z o n a b i l e s e
G e F o r c e 2 M X 2 0 0 . d e c i un M X cu t e s t a r e . A c e s t a suportă o rezoluţie
r e c o m a n d ă plăci G e F o r c e 2 P r o ş i . î n u l t i m ă i n s t a n ţ ă , G e F o r c e 2 GTS c u m
b u s - u l 6 4 şi m e m o r i e S D R A M . maximă de n u m a i 1 2 8 0 x 1 0 2 4 şi
e s t e d o t a t calculatorul Viami.
I n d i f e r e n t de r e s t u l c o m p o n e n t e l o r , c h i a r dacă a r e d o t p i t c h - u l de
p e r f o r m a n ţ e l e sale s u n t din s t a r t 0 . 2 4 , r e f r e s h - u l m a x i m e s t e de
c o m p r o m i s e aşa c u m s e vede şi din
O MINUS - Epox 8 K 7 A + - Best Computers g r a f i c e . T e s t e l e n o a s t r e fiind
8 5 H z la 1 0 2 4 x 7 6 8 .

P e r f o r m a n ţ e l e în t e s t e s u n t
Vă p u t e ţ i î n t r e b a pe bună d r e p t a t e c e c a u t ă la c a p i t o l u l m i n u s u r i e f e c t u a t e în 1 0 2 4 x 7 6 8 ( d o a r
e x t r e m de m o d e s t e , probabil
s i n g u r a placă c u m e m o r i e D D R A M din t e s t c â n d ea a r f i t r e b u i t să fie la p l ă t i m 1 0 0 0 $ , nu v r e m să ne j u c ă m
singurele rezoluţii p e n t r u a c e s t
p l u s u r i . M o t i v u l nu ţ i n e a t î t de nivelul plăcii c â t de n e p o t r i v i r e a ei în 6 4 0 x 4 8 0 ] depăşesc r a d i c a l placa
s i s t e m fiind de la 6 0 0 x 6 0 0 x 1 6 în
c o m p l e t ă c u r e s t u l s i s t e m u l u i . Placa d e ţ i n e un i n u t i l c o n t r o l l e r Raid. nu video, p e n t r u c a r e o r e z o l u ţ i e de
j o s , l u c r u c a r e până la u r m ă îl poţi
este o s o l u ţ i e DDR o p t i m ă p e n t r u j o c u r i şi e s t e t r a n s f o r m a t ă î n i n u t i l ă 8 0 0 x 6 0 0 x 3 2 a r fi f o s t deja prea
o b ţ i n e şi pe m u l t e s i s t e m e c a r e nu
de c ă t r e placa video f o l o s i t ă pe s i s t e m . m a r e , Chiar dacă s i s t e m u l
s u n t d e d i c a t e j o c u r i l o r . S-a c l a s a t
beneficiază de o placă c u c h i p s e t
pe u l t i m u l loc în t e s t e l e de viteză
K T 1 3 3 A şi p r o c e s o r T h u n d e r b i r d la
rulate.
0 PLUS - Samsung SyncMaster755DF - Deck Computers 1.1 Ghz cu bus 2 6 6 ca şi de 2 5 6
Mb Ram, rezultatele acestor
•rJu m u l ţ i i n t e g r a t o r i au r e u ş i t să includă în p r e ţ u l c o m p o n e n t e nu s e văd de nici un f e l Detalii
s i s t e m u l u i un m o n i t o r de c a l i t a t e . Ţinînd c o n t că din c a u z a plăcii video.
m o n i t o r u l e s t e c o m p o n e n t a cu c e l mai mic g r a d de
u p g r a d e - a b i l i t a t e , a c h i z i ţ i o n a r e a unui m o n i t o r S i s t e m u l audio al c a l c u l a t o r u l u i
f o a r t e bun de la î n c e p u t e s t e f o a r t e i m p o r t a n t ă . este foarte scăzut calitativ. -Placa video / boxe
P r e z e n ţ a a n u m a i unui c h i p s e t -Placa de sunet
S y n c M a s t e r 7 5 5 D F oferă imagine f l a t , culori f o a r t e -Monitor
b o g a t e şi o g e o m e t r i e f o a r t e bună. M o n i t o r u l e s t e p r a c t i c cu o clasă A C 9 7 pe placa de bază (fără -Controllere
mai s u s f a ţ ă de c e a la c a r e el e s t e c o t a t ca p r e ţ . p r e z e n ţ a unei plăci de s u n e t î şi 2
boxe A 4 T e c h de o c a l i t a t e f o a r t e Verdict 31.81
# Caracteristici t e h n i c e s u p l i m e n t a r e celor
Fun-Linell
s t a n d a r d B o l O ţ J n a C 5 0 (Radio / Casetofon)


Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de
frecvenţă (frecvenţă variabilă)

M O d e n a C D 5 0 (Radio / CD player)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră,
galbenă, roşie sau albastră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă

S a n t a M o n l C O C 5 0 (Radio/Casetofon)
Z Radio FM, MW.LW
Digiceiver, TIM - Memorarea informaţiilor de trafic
SHARX - Digital channel separation optimisation
< Cm > '

IL Display albastru, panou frontal de culoare neagră


Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Design de noapte - tastatură iluminată în roşu
tt Pre-echipare pentru cuplare la telefon sau sistem de navigaţie
TMC pentru cuplare la sistem de navigaţie
DEQ - egalizator pe 5 benzi de frecvenţă
Casetofon, contor bandă (timp real)
Uf V ^ h i

s C a r O l i n a D J 5 0 (Radio / Casetofon / CD Changer)


Radio UKW, MW, LW
Codem Dl + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal negru
CD, Changer cu capacitate de 10 CD-uri
Track Program Memory (TPM)
CD-Mix, MAG-Mix
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă (frecvenţă variabilă)

Active A G E X I M Bucureşti i Str. R e m e t e a Nr.16 2503487

A n a Electronic Bucureşti Calea Dorobanţilor 134 2305732

M a r i s S R L Bucureşti Bd. Timişoara 30 4139778

M i d o c a r S R L Bucureşti Şos. O d ă i 221-225 7910839

Flanco Bucureşti Bucureşti M a i l / D r u m u l Taberei / Titan

G r i m C D G r o u p Bucureşti M a g a z i n Ever G r e e n - Bucureşti M a i l

Agroservice S A Constanta Str. R e v o l u ţ i e i 19 041/638041

P r o t o n A u t o Cluj Calea Floreşti 42 064/438380


Sandra T r a d i n g Iaşi Str. Stejar 3 3 A 032/176961

Infotec Iaşi Str. î m p ă c ă r i i 3 5 , bl.919 032/221405

Temeco T i m i ş o a r a Calea Dorobanţilor 54 056/190409


71
Tess S R L Braşov Str. G r i v i t e i H 068/475153
H i t Trading Brăila Bd. A.I.Cuza 223 039/618840

Adria SRL Suceava Str. G h . D o j a 119A 030/257166


I A T S A C â m p i n a C â m p i n a Str. C a r o l I, B l . 2 3 6 , parter 044/336001

I A T S A O r a d e a Oradea Calea Borşului k m 3 059/463916


m

R a d i o c a s e t o f o a n e l e a u t o B l a u p u n k t

B L A U P U N K T
s u n t a s i g u r a t e p r i n
O M N I A S I G
A S I G U R Ă R I A G R I C O L E S u n e t
I C G X P - 1 2 0 0 R e a l i t y S e n o r g E n t e r p r i s e P C

PRET (fără TVA): 999$ • PRET: 11 88$ * OFERTANT: ICG PRET (fără TVA): 968$ • PRET: 1152$ • OFERTANT: Senorg
TELEFON: 01-221.73.43 • WEB: www.icg.com.ro TELEFON: 01-233.1 6.76 • WEB: www.senorg.ro
Cea mai mare concentraţie de componente puternice pe Sistem cu componente medii şi bune care însă a suferit de o
centimetru pătrat incompatibilitate.

A vem î n f a ţ ă cel mai p e r f o r m a n t


s i s t e m de j o c u r i p r e z e n t în
t e s t . Chiar dacă nu p a r e a fi f o s t
d a r si un m i n i m p e n t r u j o c u r i , lipsa
unui s u b w o o f e r fiind f o a r t e
importantă.
P rivind f u g a r p e s t e c o n f i g u r a ţ i a
s i s t e m u l u i S e n o r g ne a ş t e p t a m
la p e r f o r m a n ţ e d e s t u l de b u n e .
d e c e n t e în j o c u r i .
A c e s t a e s t e unul d i n t r e
p u ţ i n e l e s i s t e m e c e nu beneficiază
c r e a t c u un g a m e r în m i n t e C o n t r o l l e r e l e nu o f e r ă Tnsă, din n e f e r i c i r e , r e z u l t a t e l e de DVD ci d o a r de C D - R o m . N u a m
( c o n t r o l l e r e l e şi s i s t e m u l de s u n e t p e r f o r m a n ţ e prea bune Tn j o c u r i nici parţial ne-au c o n t r a z i s . Enterprise considerat a c e s t lucru o problemă,
nu s u n t p r e a f e r i c i t e ) , X P - 1 2 0 0 măcar p e n t r u un j u c ă t o r cu PC e s t e s i n g u r u l s i s t e m d o t a t cu o ţ i n â n d c o n t că o c o n f i g u r a ţ i e p e n ­
R e a l i t y a o b ţ i n u t e r e z u l t a t e l e cele p r e t e n ţ i i medii. M o u s e - u l M i t s u m i placă video de g e n e r a ţ i e a n t e r i o r ă , t r u j o c u r i nu p r e s u p u n e nici pe
mai bune Tn 7 din cele 9 t e s t e Ccu S c r o l l nu o f e r ă p e r f o r m a n ţ e b u n e , şi aici ne r e f e r i m la un G e F o r c e 2 5 6 d e p a r t e un DVD d r e p t c o n f i g u r a ţ i e
j o c u r i ) pe c a r e l e - a m e f e c t u a t , c h i e r din c o n t r ă , a l ă t u r i de el DDR. Nivelul a c e s t e i plăci e s t e unul de bază. P r o b l e m a a c o n s t i t u i t - o
d i s t a n ţ â n d u - s e , de m u l t e o r i n e a f l â n d u - s e nici un fel de b u n . placa fiind v e r s i u n e D e l u x e , mai m u l t c a l i t a t e a şi p e r f o r m a n ţ e l e
c o n s i d e r a b i l , de u r m ă r i t o r i i săi. controller suplimentar. ceea c e r e p r e z i n t ă t o a t e opţiunile r e a l i z a t e de C D - R o m .
d e d i c a t e . î n c e p î n d c u i n t r a r e video
Placa de bază cu c a r e e s t e M o n i t o r u l s i s t e m u l u i ne e r a t ă M o n i t o r u l b u n . se s i t u e a z ă Tn
şi t e r m i n î n d cu o p e r e c h e de
d o t a t s i s t e m u l e s t e una d i n t r e cele unde s-a f ă c u t e c o n o m i a p e n t r u a partea superioară a clasamentului,
ochelari 3D. Chipset-ul
mai p e r f o r m a n t e plăci K T 1 3 3 A din se p u t e a pune c o m p o n e n t e l e s u p o r t â n d o r e z o l u ţ i e maximă de
G e F o r c e 2 5 6 ODR nu c o s t i t u i e însă
lume: Asus A7V133'. Procesorul d e o s e b i t e m e n ţ i o n a t e la î n c e p u t u l 1 6 0 0 x 1 2 0 0 , având un d o t p i t c h de
un l u c r u r ă u . c i . din c o n t r ă , c h i a r
T h u n d e r b i r d la 1,2 Ghz c u bus 2 6 6 a c e s t e i p r e z e n t ă r i . A v e m un 0 . 2 5 şi un r e f r e s h de 1 0 0 H z la
un a t u u . ţ i n î n d c o n t că a c e a s t ă
(chiar dacă ICG u i t a s e sâ s e t e z e m o n i t o r L G 7 7 4 F t c a r e , deşi f o a r t e 1024x768.
placă depăşeşte ca p e r f o r m a n ţ e
b u s - u l la 2 6 6 si p r o c e s o r u l r u l a a s p e c t u o s . nu s u p o r t ă d e c â t o tn majoritatea t e s t e l o r ,
î n t r e a g a clasă MX. Primuf m o t i v al
iniţial la 9 0 0 M h z î şt c e i 2 5 6 Ram r e z o l u ţ i e maximă de c a l c u l a t o r u l s - a s i t u a t la mijlocul
unei s c ă d e r i de p e r f o r m a n ţ ă TI
P C 1 3 3 , a s i g u r ă o e x c e l e n t a bază 1 2 8 0 x 1 Q 2 4 x 6 0 H 2 . la r e z o l u ţ i a c l a s a m e n t u l u i , s c h i m b â n d din c â n d
v e d e m însă la placa de bază ce nu
p e n t r u un s i s t e m f o a r t e n o r m a l ă de 1 0 2 4 x 7 6 8 p e n t r u 1 7 " î n c â n d locul cu s i s t e m e l e Flamingo
s u p o r t ă d e c â t FSB 2 0 0 , p r o c e s o r u l
p e r f o r m a n t . Cheia p e r f o r m a n t e i în o f e r i n d un r e f r e s h de d o a r 8 5 H z . sau Best, Surprinzător, sistemul
fiind a s t f e l un T h u n d e r b i r d I.IGhz
j o c u r i u i t a t ă de a l ţ i c o n c u r e n ţ i se nu a r u l a t Tn S e r i o u s S a m , r e f u ­
Dacă d o r e ş t i însă p e r f o r m a n ţ ă cu b u s - u l la 1 0 0 , p e r f o r m a n ţ e l e
p a r e Tn b u z u n a r u l de la p a n t a l o n i , a zând cu î n c ă p ă ţ â n a r e să i n t r e Tn
în j o c u r i şi e ş t i u l t e r i o r d i s p u s sâ I ţ i fiind a s t f e l din s t a r t mar s c ă z u t e
f o s t bine g ă s i t ă de ICG şi ea c o n s t ă joc, iar în r a r e l e ocezii c â n d i n t r a
a c h i z i ţ i o n e z i un m o u s e d e c e n t , f a ţ ă de p r o c e s o a r e l e e c h i v a l e n t e
în f o l o s i r e a unei plăci video l n n o 3 D b l o c â n d u - s e i r e m e d i a b i l , Dacă c i u ­
a c e s t a e s t e s i s t e m u l ce îţi o f e r ă din t e s t d a r cu b u s 2 6 6 .
G e F o r c e 2 Pro 6 4 . P e r f o r m a n ţ e l e data incompatibilitate necunoscută
m a x i m u m de viteza Tn p r o b a b i l o r i c e
o b ţ i n u t e de a c e s t c h i p s e t s u n t din c a d r u l s i s t e m u l u i s - a r r e z o l v a ,
joc pe c a r e îl poţi rula- S i s t e m u l de s u n e t e s t e f o r m a t
deosebite, ducând performanta a m avea un c a l c u l a t o r c a r e s - a r
R e c o m a n d a r e a n o a s t r ă e s t e însă d i n t r - o placă de s u n e t S B 1 2 8 PCI
s i s t e m u l u i în j o c u r i de m u l t e o r i la p u t e a s i t u a pe un loc o n o r a n t în
p e n t r u un m o n i t o r de s u p o r t ă de nivel m e d i u şi un s i s t e m de boxe
t r i p l u f a ţ ă de p e r f o r m a n ţ a a l t o r cadrul t e s t u l u i .
1 0 0 H z la 1 0 2 4 x 7 6 8 , Philips A 2 . 3 c u s u b w o o f e r . A c e s t a
concurenţi.
a f o s t s i n g u r u l s i s t e m de s u n e t
Datam v Datam
S i s t e m u l de s u n e t f o l o s i t e s t e c a r e Tn c a d r u l t e s t u l u i A u d i o b e n c h
-Placa video lnno3D GeForce? ProG4 -Monitorul folosit
de nivel m e d i u . Placa H i t P o i n t cu -Placa de bazâAsusA7V133 nu a p u t u t f a c e t r a n z i ţ i a g r a d a t ă a -Placa video GeForce25G DDR
s u n e t u l u i î n t r e b o x e , aruncTndu-l -Mouse-ul Genius Netscrol1 +
c h i p s e t C - M e d i a e s t e s u b nivelul
unei plăci de s u n e t p e n t r u j o c u r i , e f e c t i v d i n t r - o boxă Tn a l t a .
-Monitorul de nivel mediu -Placa de bazS cu FSS200
d a r m u l t p e s t e ce o f e r ă elţi c o n ­ -Controllerele de nivel scăzut -Calitatea CD-Rom-ului Artec
C o n t r o l l e r e l e de c a r e c a l c u l a ­
-Boxe fărS subwoofer -Placa de sunet SB128PC!
c u r e n ţ i p r i n banalul A C 9 7 , în t i m p t o r u l beneficiază s u n t de nivel b u n ,
ce boxele Teac fără s u b w o o f e r o f e r ă m o u s e - u l G e n i u s N e t s c r o l l + şi t a s ­
un m a x i m c a l i t a t i v p e n t r u 2 boxe t a t u r a ataşată oferind performanţe
Verdict: 9155

50
CONSIDERAŢII FINALE
^ S O L U Ţ I A PERFORMANTĂ r
A DOUA OPŢIUNE
La finalul t e s t u l u i , c o n s t a t ă m câ

ICG XP-1200 Reality UltraPro GamesPro nici unul d i n t r e s i s t e m e nu are o


c o m p o r t a r e fără r e p r o ş .
Sistemele care oferă o
p e r f o r m a n ţ ă bună Tn j o c u r i au
a v u t d o t ă r i d e s t u l de m o d e s t e în
t i m p ce cele cu d o t ă r i d e o s e b i t e
au s u f e r i t la c a p i t o l u l p e f o r m a n ţ e
E v i d e n t , a e x i s t a t şi c a t e g o r i a
s i s t e m e l o r c a r e nu au p u n c t a t ia
nici una d i n t r e c a t e g o r i i , şi
a c e s t e a p o t c o n s t i t u i mai m u l t
s u b i e c t u l n o s t r u de d i s c u ţ i e .
A c e a s t a în p r i n c i p a l dtn cauză că
e s t e e v i d e n t că s i s t e m e l e s u n t
f ă c u t e fără nici un f e l . d e o r i e n t a r e
spre f p s - u r i , rezoluţii, FSAA,
Chiar dacă nu pare a fi un s i s t e m c l a r o p t i m i z a t Parcă un pic mai a p r o p i a t de s u f l e t - u l g a m e r - u l u i poziţionare a sunetului, control
p e n t r u j o c u r i , X P - 1 2 0 0 R e a l i t y r e a l m e n t e r u p e t o t ce d e c â t s o l u ţ i a ICG p a r e a fi c a l c u l a t o r de 3a U l t r a P r o . d e o s e b i t de bun c a r e r e p r e z i n t ă
î n t â l n e ş t e în m a t e r i e de v i t e z ă Tn j o c u r i . T e s t e l e , de M o t i v u l e s t e , a p a r e n t , r e a l i z a r e a unei mai bune de f a p t cheia unui s i s t e m de
a l t f e l , s u n t d o m i n a t e a u t o r i t a r de a c e s t calculator îmbinări a c o m p o n e n t e l o r . Dacă s i s t e m u l " i n t e r n " e s t e j o c u r i . M a i p u ţ i n i m p o r t a n t CCa să
c a r e r a r a c e d e t p r i m u l loc în t o p u r i l e de viteză, [s-a a s e m ă n ă t o r cu cel JCG [placă G e F o r c e 2 P r o + KT1 3 3 A + nu s p u n e m n e j u s t i f i c a t 3 e s t e
c l a s a t p r i m u l Tn 7 din cele 9 t e s t e de p e r f o r m a n ţ ă Tn 2 5 6 R a m ) , c o n t r o l l e r - e l e s u n t c a l i t a t i v mai bune î n s ă
D V D - u l p r e z e n t s u r p r i n z ă t o r pe
j o c u r i ) . S i n g u r e l e sale mini e z i t ă r i s u n t reprezentate mai puţin u t i l e j o c u r i l o r . La fel s t ă s i t u a ţ i a şi Tn cazul
f o a r t e m u l t e s i s t e m e . P e n t r u un
de Quake 3 (depăşit cu c i r c a 2 f p s - u r i din cauza c e l o r s i s t e m u l u i de s u n e t , boxele sate având s u b w o o f e r f a ţ ă
s i s t e m de j o c u r i e s t e m u l t mai
5 1 2 Ram ei c a l c u l a t o r u l u i Viami] şi 3 D M a r k 2 0 0 1 unde de cele ICG d a r fiind c a l i t a t i v i n f e r i o a r e a c e s t o r a .
i m p o r t a n t un m o u s e bun d e c â t
p e n t r u n u m a i 1 0 p u n c t e a p i e r d u t p r i m u l loc î n f a ţ a Ceea ce îl r e c o m a n d ă ca a l t e r n a t i v ă Tn t e s t este
un DVD s a u o placă video f o a r t e
s i s t e m u l u i U l t r a P r o , deci ambele r e p r e z e n t î n d a l ă t u r i de a c e s t e c a r a c t e r i s t i c i m o n i t o r u l f o l o s i t .
bună f a ţ ă de un p r o c e s o r de t o p .
d i f e r e n ţ e f o a r t e m i c i . D o t ă r i l e de nivel m e d i u s u n t O r i c â t a r părea de s t r a n i u u n o r a , a c e s t a e s t e un
D o r i m sâ f e l i c i t ă m t o ţ i
s i n g u r e l e c a r e nu îi p e r m i t să s e d i s t a n ţ e z e autoritar a s p e c t f o a r t e i m p o r t a n t , d e o a r e c e 1 0 0 H z Ccare s u n t
c o n c u r e n ţ i i şi să u r â m c u m p ă ­
în c l a s a m e n t şi ne p e r m i t să a l e g e m un s e c o n d b e s t 1 0 0 i n d i f e r e n t de la ce p r o d u c ă t o r vin) r e p r e z i n t ă o
rătorului o "alegere inspirată".
p e n t r u t e s t u l de faţă. n e c e s i t a t e , în t i m p , p e n t r u buna f u n c ţ i o n a r e a o c h i l o r
utilizatorului.

ALEGEREA REDACŢIEI

Flamingo Diablo 666A

Chiar dacă s i s t e m u l a o b ţ i n u t p e r f o r m a n ţ e r e l a t i v
s c a z u t s Tn t a s t a , a l e g e r e a r e d a c ţ i e i s e î n d r e a p t ă s p r e
el, N u , nu s u n t e m fanii p e r f o r m a n ţ e l o r s c ă z u t e însă
s i n g u r a p r o b l e m ă reală pe c a r e am g ă s i t - o a c e s t u i
s i s t a m a f o s t a l e g e r e a n e i n s p i r a t ă de c ă t r e i n t e g r a ­
t o r a plăcii video. în r e s t , c a l c u l a t o r u l dă dovadă a t â t
pe i n t e r i o r de c o m p o n e n t e f o a r t e b u n e . c â t şi Tn
e x t e r i o r de p e r i f e r i c e d e s t i n a t e e x a c t s e g m e n t u l u i de
piaţă căruia c a l c u l a t o r u l Ti e s t e a d r e s e t , P r a c t i c t o t
ce n e c e s i t ă e s t e un u p g r a d s de la placa video M X la
un GTS s a u Pro,

51
S i s t e m u l de p u n c t a r e Plăci video - performanţă maximă
-Primele 5 produse din fiecare Detalii Chipset Memorie Dotări Evaluare
t o p primesc în fiecare lună un Performanţa: 100 Q
WinFast GeForce3TD Mode!: GeForce3 Cantitate; 64Mb QOR TV-Qut: da
număr de la una fa cinci s t e l e , în Producător; Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţă: 458 MHz • V I : da Dotări: 38 : Q
'••funcţie de poziţia ocupată. Distribuitor: Sktn Media Frecvenţă: 2 0 0 MHz Viteză: 3.8 ns Video in: - Documentaţie: 66 Q
• t ; n â n d ; c o n t că p e n t r u fiecare Telefon: 01-231.50.97 Răcire: ventilator -f Producător; Samsung Video out; - O
Preţ: 399S radiator Răcire: radiatoare Dual nesd: - Nota finala: O
^ s t e a se acordă un p u n c t , 3a
- s f â r ş i t u l anului vor fi c o n t o r i z a t e StarForce822 GeForce3 Model: GeForce3 Cantitate: 64Mb DDR W-Qut: da Performanţa: 97.98
t o a t e punctele primite de Producător; MSI Producător: NVIDIA Frecvenţa: 458 MHz Dotări: 41

Frecvenţă; 2 0 0 MHz Vitez3: 3.8 ns Video in: da Documentaţie: 66
O
:
fiecare produs în p a r t e urmând Distribuitor: Flamingo O
Răcire: ventilator Producător: EfiteMT Video out; da
ca produsul cu cele mai multe
Telefon: 01-222.50.41
Preţ: 3 8 2 $ - Răcire; - Dual head: - Notâ finala: 87.83 o
.: p u n c t e sâ fie declarat produsul
anului 2 0 0 1 la categoria WinFast 2 Ultra Model: GeForce2 Ultra Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţă: 8 2 . 6 2
respectivă.. Producător: Leadtek Producător; NVfDIA- frecvenţă: 458 MHz OVI: da Dotări: 38 o
Distribuitor: Skin Media Frecventă: 2 5 0 MHz Viteză: 4 ns Video in: - Documentaţie: 66 o
Telefon: 01-231.50.97 Răcire: ventilator + Producător: ESMT Video out: - o
Preţ: 2 8 7 $ radiator Răcire: radiatoare Dual head: - Nota finală: 75.09

Prophet 2 Ultra Model: GePorce2 Ultra Cantitate: 64Mb DOR TV-Out: da Performanţa: 82.59
Chiar dacă la t e s t u l numărului Producător: Hercules Producător: NVIDIA Frecvenţă: 458 MHz DVI: da Dotări: 38
o
t r e c u t , placa D 8 5 0 G B de la. Distribuitor; Best Comp.
Telefon: 01-314.76.98
Frecvenţa: 2 5 0 MHz
Răcire: ventilator +
Viteză: -
Producător: -
Video in: -
Video out: -
Documentaţie: 2 7
o
Maguay se situase pe locul 4 în
Preţ: 3 7 0 $ radiator Răcire: radiatoare Dual head: - Nota finală: 73.12
topul plăcilor p e n t r u Pentium 4 .
ea a apărut în t o p pe locul 5. V7700 Ultra Model; GeForce2 Ultra Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: - Performanţa: 82.29
Ne c e r e m scuze p e n t r u această Producător: Asus Producător; NVIDIA Frecvenţă: 458 MHz DVI: - Dotări: 2 0
greşeală. Placa Intel a revenit La Distribuitor: Ager Frecvenţă: 2 5 0 MHz Viteză: 4 ns Video in: - Documentaţie:' 23 Q
Teiefon: 01-336.93.17 Răcire; ventilator + Producător: ESMT Video out: -
locui-obţinut Tn t e s t cu radiator Răcire: radiatoare
Preţ; 445.1$ Dual head: - Notă finală: 69.98
performanţele aferente. •MMMNMMN I

WinFast GeForce2 Pro64 Model: GeForce2 Pro Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţa: 74.20
Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţă: 400 MHz Dotări: 2 2
mai p r e s u Distribuitor: Skin Media Frecvenţă: 2 0 0 MHz VitezS: 5 ns Video în: - Documentaţie: 66
Telefon: 01-231.50.97 Răcire; ventilator + Producător: Ascend Video out: -
Probabil deja aţi c i t i t ştirile de Preţ; 166$ radiator Răcire: - Dual head: - Notă finală: 65.96
hardware ale a c e s t e i luni şi aţi
PowerGene GTS Pro64 Model: GeForce2 Pro Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: - Performanţă: 70.86
văzut marile planuri A t i . Dacă Producător: PowerCotor Producător: NVIDIA Frecvenţa; 365 MHz W/ i : - Dotări: 17
luna t r e c u t ă scriam despre Distribuitor: ProCA Frecvenţă: 200 MHz Viteză: 5,5 ns Video in: - Documentaţie; 4 6
S m a r t S h a d e r , acum am avut Telefon: 01-323.82.33 Răcire; ventilator Producător: Samsung Video out: -
Preţ: 158.5$ Răcire: - Dual head: - Notă finelă: 61.54
ocazia să vedem poza plăcii şi să
aflăm t o a t e găselniţele pe care
A t i Ee-a pregătit. Ascensiunea Plăci video - nivel mediu - raport optim calitate/preţ
A t i pare a nu se opri însă aici. Detalii Chipset Memorie Dotări Evaluare
î n t i m p ce refuzul colaborării V 7 I 0 0 Pro Model: GeForceS MX400 Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: Performanţă: 49-85 O
•Microsoft-NVIDIA p e n t r u Producător: Asus Producător: NVIOiA Frecvenţă: 200 MHz DVI: • Dotări: 10 :
O
DirectXS.O se prelungeşte, A t i Distribuitor: Ager Frecvenţă; 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 70 o
Telefon: 01-336.93,17 Răcire; ventilator + Producător: EliteMT Video out: o
colaborează îndeaproape cu
Preţ: 115.2$ radiator Răcire: - Oua! head: Notâ finală: 44,83 o
marele producător de s o f t w a r e
p e n t r u Implementarea t u t u r o r WinFast M X SH M A X Model; GeForce2 MX400 Cantitate: 64Mb SOR TV-Out: da Performanţă; 46.18'
Producător; Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţa; 175 MHz DV!: - . Dotări: 22 o
o
:

funcţiilor din DirectXS.O Tn


Distribuitor: Skin Media Frecvenţă; 200 MHz Viteză: 6 ns Video in: - Documentaţie: 66
viitoarea placă Radeon 3. şl
Telefon: 01-231.50.97 Răcire; ventilator + Producător: Mira Video out: o
vice-versa. A t i pare a se afla pe Preţ: 107$ radiator Răcire: - Dual head: Notâ finală: 43,53 o
O reală curbă ascendentă pe
Tornado MX400 Model: GeForce2 MX40O Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: • Performanţă: 47.03
piaţa plăcilor video dedicate
jocurilor.
Producător: mno30 Producător: NVIDIA Frecvenţa; 185 MHz Dotări: .16 0
EDistn'butor; Best Computers Frecvenţă; 200 MHz Viteza: 5 ns Video in: - Documentaţie: 82 0
Telefon: 0 1 - 3 1 4 . 7 6 . 9 8 Răcire: ventilator Producător: WinBond Video out: - o
Preţ: 7 7 $ Răcire: - Dual heed; da Notă finală: 43.12
Matrox G550 testa
3D Prophet MX400 Model: DeForce2 MX400 Cantitate: 32Mb SOR TV-Out; - Performantă: 48.53
0 serie de site-ul de pe I n t e r n e t Producător; Hercules Producător: NVIDIA Frecvenţă; 2 0 0 MHz DVl:.- Dotări: .10 o
au reuşit să i n t r e în posesia Distribuitor: Ub) Soft Frecvenţa: 200 MHz Viteza: 5 ns Video in: - Documentaţie: 26 o
Telefon: 01-231.67.69 Răcire: ventilator + Producător: EliteMT Video out:
plăcii G 5 5 0 şi să o t e s t e z e , aşa radiator Răcire; - Dual heed; Nota finală: 41.62
Preţ: 8 9 $
cum a u ştiu ei-mai bine..
: :

Rezultatele par a fi f o a r t e slabe WinFast SH PRO Modei: GaForce2 MX Cantitate; 32Mb SOR TV-Out; da Performanţă;: 42 03
Producător; Leedtek Producător: NVIDÎA Frecvenţă; 175 MHz DVI; - Dotări: 22
p e n t r u placa celor de la M a t r o x
Distribuitor; Skin Media Frecvenţa: 200 MHz Vitezâ: 5 ns Video in: -
care, din punct de vedere al' Telefon: 01-231.50.97 Răcire: ventilator * Producător: ErtronTech Video out: Documentaţie: 66 Q
p e r f o r m a n ţ e l o r 3 0 este un ' • Preţ; 88.56 radiator Răcire: - Dual head:
Notă finala: 40.22
GeForce? M X 2 0 0 şi de cel puţin
GeForce2 Pro Trî-Vîew Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 84Mb SOR TV-Out; da Performanţă; 43.22 ;
2 ori Şi j u m ă t a t e mai slab decât
Producător: PowerColor Producător: NVIDIA Frecvenţă; 167 MHz DVI: da Dotări: 21
un GeForce2MX4QO. Mai m u l t , Distribuitor: ProCA Frecvenţa: 2 0 0 MHz Viteza: 6 ns Video in: - Documentaţie: 4 6
performanţele 2D ale plăcii lasă Telefon: Q1-323.82.33 Răcire: ventilator Producător: Hyundai Video o u t : -
şt ele de d o r i t , aceasta Preţ: 8 0 $ Răcire: - Dual head:* Nota finala: 40.03
situîndurse chiar în urma
GA-GF1280-32 Model: GeForceS MX Cantitate: 32Mb SOR TV-Out: - Performanţa; 42.02
anterioarei producţii M a t r o x : Producător: Gtoaayte Producător: NVIDIA Frecvenţă: 165 MHz DVI: H Dotări: 5
G 4 5 0 . Unde bat cei de la Distribuitor; UltraPro frecvenţa: 175 MHz Viteză: 6 ns Video in: -
Telefon: 01-211.70.90 Răcire: radiator Producător: Hyundai Video out; Documentaţie; 56
M a t r o x cu G 5 5 0 , numai ei ştiu.
Preţ: 72.6$ Răcire: - Dual head;
Notă finala; 37.17

52
:: •:
Plăci de bază - Platforme A M D - Thunderbird / Duron - K T I 3 3 / K T I 3 3 A
Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare

KK266-R Format: ATX Chipset: KT1 33A Tip; SDRAM Raid: Da Performanţa; 94.89 q
Producător: IWilI Bios: Award FSB; 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC1Q0 Video: - Dotari/overclocking: 60 Q
Distribuitor: Skin Media ATA: 100/86/33 Producător: VTA Maxim: 1.5 Gb Audio: CMt 8 7 3 8 4.1 •
Telefon: 01-231.50.97 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: VIA VT8363A USB; 2 tsupcrt 4) O
Preţ: 154.5$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VT82C6868 Extra: MicroStepping Notă finala: 87.9! Q

A7VI33 Raid Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Da Performanţa: 94.49
O
Producător: Asus Bios: Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotari/overclocking: 58
O
Distribuitor: Senorg ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: AC97
o
Telefon; 0 1 - 2 3 3 . 1 6 . 7 7 AGP/PCI/ISA; 1 Pro/5/0
AMR/CNR: 0/1
Nortnbridge; VIA VT8363A
Southbridge: VIA VT82C6868
USB: 4
Extra: -
o
Preţ: 150S Nota finalâ; 87,19

GA-7ZXR-C Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: - Performanta: 92.88
Producător: Gigabyte Bios: Ami FSB; 266/200 MHZ Bus: PC133/ PCI 00 Video: - Dotari/overclocking: 54
o
Distribuitor: UltraPro
Telefon: 0 1 - 2 1 1 . 7 0 . 9 0
ATA: 100/66/33
AG P/PCI/l 5A; 1/6/0 "
Producător: VIA
Northbridge: VIA VTB363A
Maxim: 1.5 Gb Audio: Creative CT5880
USB; 2 (suport 4)
o
Preţ: 110.2$ O
AMR/CNR; 1/0 Southbridge: VIA VT82C686B Extra: Dual Bios Nota finala: 85.10

KT7A Raid Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Oa Performanţa: 91.81
Producător: Abit Bios: Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotari/overclocking: 56
Oistribuitor: Senorg ATA: 100/86/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 01-233.16.77 AGP/PCI/ISA: 1/6/1 Northbridge: VIA VT8363A USB: 4 o
Preţ: 146$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VJA VTB2C686B Extra: SoftMenu III Notâ finaîâ: 84.65

K7 Turbo Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 91.05
Producător: MSI Bios: Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotari/overclocking; 45
Distribuitor; Flamingo ATA: 100/66/33 Producător: VIA Audio: AC97
Telefon: 0 1 - 2 2 2 . 5 0 . 4 1 AGP/PCI/ISA; 1/6/0 Northbridge: VIA VT8363A
Maxim: 1.5 Gb
US6: 4
o
Preţ: 111$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: VIA VT82C686B Extra: PC2PC Netw. Nota finala; 61.84

Plăci de bază - Platforme Intel - Pentium 4


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare

P4T Format; ATX Chipset: i850 Tip: RDRAM Raid: - Performanţa: 9 7 . 3 7 O


Producător; Asus Sios: Award FSB: 100/400 Mhz Bus: PC800/PCB00 Video: - Dotari/overclocking: 32 O
Distribuitor: Ager ATA: 100/66 Producător: Intel Maxim: 2 Gb Audio: - o
Tetefon: 01-336.93.17 AGP/PCI/ISA: 1Pro/5/0 Northbridge: Intel 8 2 8 5 0 USB: 4 o
AMR/CNR: 0/1 Southbndge: Intel 82801BA Extra: - Notă finală: 84.30 Q
Preţ: 235S
Format: ATX Chipset: i850 Tip; RDRAM Raid: - Performanţa; 95.39 O
GA8TX-C Bios: Ami FSB: 100/400 Mhz Bus: PC8Q0/PC600 Video: • Dotari/overclocking; 38 O
Producător: Gigabyte ATA: 100/66 Producător: Intel Maxim: 2 Gb Audio: AC97 •
Distribuitor: UltraPro AGP/PCI/ISA: 1 Pro/5/0 Northbridge: Intel 82850 US8: 2 Esuport 4)
Telefon: 01-211.70.90 AMR/CNR: 0/1 Southbridge: Intel 82801 BA Extra: EasyTune III Nota finală: 83.90
Preţ: 164.8$
AX4T Format: ATX Chipset: iB50 Tip: RDRAM Raid: - Performanţa; 94,69
Producător: Aopen Bios: Award FSB; 100/400 Mhz Bus; PC800/PC600 Video: - Dotari/overclocking: 4 0 Q
Distribuitor: Aopen ATA: 100/66 Producător: Intel Maxim; 2 Gb Audio: AC97 O
Telefon: - AGP/PCI/ISA: 1 Pro/5/0 Northbridge: Intel B2850 USB: 2 fsuport 41 o
Preţ: N/AS AMR/CNR: 0/1 Southbridge: intel 8 2 8 0 1 BA Extra: Lan 10/1 OOMb Notâ finala: 83.75

DSSOGB Format: ATX Chipset: i850 Tip: RDRAM Raid: - Performanţa: 99.97
Producâtor: Intel Sios: Award FSB: 100/400 Mhz Bus: PC800/PC600 Video: - Dotarr/overclockmg; 17
Producător: Intel O
Distribuitor: Maguay ATA: 100/66 Maxim: 2 Gb Audio: -
Northbridge: Intel 8 2 8 5 0 O
Telefon: 01-210.38,09 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 USB: 2 fsuport 4]
Preţ: N/AS AMR/CNR: 0/1 Southbndge: Intel 82801BA Extra: - Notă finala: 83.37

WT70-EC Format: ATX Chipset: i850 Tip; RDRAM Raid: - Performanţa; 96 38


Producător: DR Bios: Award FSB: 100/400 Mhz Bus: PC800/PC600 Video: - •otări/overclocking: 27
Distribuitor: Tape ATA: 100/66 Producător: Intel Maxim: 2 Gb Audio: AC97 o
Telefon: O V 3 3 0 . 5 7 . 8 3 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: Intel 8 2 8 5 0 USB: 2 (suport 4)
Preţ; 159$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: Intel 82801 BA Extra: - Nota finala: 82.50

N o t a r e a proc ne
Preţurile afişate în tabele au f o s t Tn cazul în care un produs nou va fi Placi video: Coppermine 1 Ghz. placă 3DMark 2 0 0 1
de baza iwifl B D 1 3 3 , 2 5 6 M b RAM Plăci video: 1024x768x32
c o r e c t e la data de 1 7 . 0 8 . 2 0 D 1 , t e s t a t şi va primi o notâ care îi va
Pleci de baza: 600x600x16
fiind f u r n i z a t e de firmele permite i n t r a r e a în t o p , notele PCI 3 3 , Quake 3
d i s t r i b u i t o a r e ale produselor produselor t e s t a t e a n t e r i o r care îl Plăci video: HQ 1024x768
t e s t a t e . Este posibil ca la data vor urma în clasament vor fi Placi de bază socket A: Thunderbird Placi de baza: Fastest/NormaJ
1,2 Ghz. WinFast GeForce2 U l t r a . MDK2
apariţiei revistei preţurile sS nu mai a j u s t a t e proporţional după notele Placi video: 1024x768x32 HQ
1 2 8 M b RAM PC133.
corespunda, deci p e n t r u a afla obţinute în t e s t e de acesta. Vor fi Ptâci de baza: 640x480x16 LQ
preţul actualizat p e n t r u un a j u s t a t e notele p e n t r u performanţă, Serious Sam
Placi de bază Pentium 4 : P e n t i u m 4 Plăci video: 1024x768x32 0
anumit produs se recomandă dotări, d o c u m e n t a ţ i e , e t c , numai în
1.4 Ghz. WinFast GeForce2 U l t r a , Placi de baza: -
cererea preţului acestuia de la cazul în care notele noului produs ie 1 2 8 M b RAM PC133. SiSoft Sandra
distribuitor. vor depâşi pe acestea. Placi video/baza: Tsst CPU.
Memorie. Drive
HARDWARE

Placi de baza - Platforme Intel - Coppermine / Celeron - i8l5e/i8ISep


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare

CUSL2-C Formst: ATX Chipset; i81 5ep Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 99:92 O
Producător: Asus Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - ' ? ' Dotări/ove re I oc king: 50 O
Distribuitor: Ager ATA: 100/66/33 Producător: Intel Maxim: 512 Mb Audio: AC97 o
Telefon; 01-336.93.17 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: E82815EP USB: 4 o
Preţ: 134$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 82S01BA Extra: - Nota finală: 89.93 o
Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: 99.63
B D I 3 3

Bios: Award FSB: 133/100 MH2 Video: - D oteri/o ve rc I oc ki ng; 50 o


Producător: IWilI Bus: PC133/ PC100
o
Distribuitor; Skin Media ATA: 100/66/33 Producător: Intel Maxim: 512 Mb Audio: C-Media 4,1
o
Telefon; 01-231.50.97
Preţ: 118$
AGP/PCJ/fSA; 1/5/0
AMR/CNR: 0/1
Northbridge: IB2S15EP
Southbridge: 82B01BA
USB: 2
Extra: Microstepping Notă finala: 89.70
o
W02 Format: ATX Chipset: i815e Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 9 9 . 0 9
Producător: IWilI Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video; - Dotări/o verclocking: 45 o
Distribuitor: Skin Media ATA; 100/66/33 Producător: Intel Maxim: 512 Mb Audio: C-Media 4.1 o
Telefon: 01-231.50.97 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: I82815E USB: 2 o
Preţ: 116$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 82B01BA Extra; Microstepping Nota finala: 88.27

EP3S2A5L Format: ATX Chipset: iB15e Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 95.18
Producător: Epox Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PD133/ PC100 Video: - D otâr i/ove r o loc ki ng; 45
o
Distribuitor: Elsaco
Telefon: 01-337.30.91
ATA: ,100/66/33
AGP/PCI/ISA; 1/5/0
Producător: Intel
Northbridge: E82S15E
Maxim: 512 Mb Audio: AC97
US8: 2
o
Preţ; 105.6$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 82B01BA Extra: USDM Notă finală; 8 5 J 4

CS62-TC Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 9 5 . 9 2


Producător: DFI Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus; PC133/ PC100 Video: - Dotari/overclocking: 35
Iii!]
£3 ii ii
Distribuitor: Tape ATA: 100/66/33 Producător: Intel Mexim: 512 Mb Audio: AC97' o
Telefon: 0 1 - 3 3 0 . 2 3 . 9 2 AGP/PCI/ESA: 1/6/0 Northbridge: I82815EP US8: 2
Preţ: 8 5 $ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 82B01BA Extra: - Notâ finala: 83.73

MS70S7C Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 95.40
Producător: Matsonic Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotâri/overclocking: 35
Distribuitor; ProGA ATA: 100/66/33 Producător: Intel Maxim: 512 Mb Audio: AC97
Tetefon: 01-323.82.33 AGP/PCi/ISA: 1/6/0 Northbridge: E82815EP USB: 2
Preţ: 69$ AMR/CNR: 0/1 • Southbridge; 32801BA Extra: - Nota finsIS: 83,32

GA-60XEI Format: ATX Chipset: iS15ep Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 9 2 . 1 3


Producător: Gigabyte Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Sus: PC133/ PC100 Video: - Dotăr E/ove refocking: 47
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66/33 Producător: Intel Maxim: 512 Mb Audio: AC97
Tetefon: 01-211.70-90 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: IS2615EP USB: 2
Preţ: 8 0 $ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 828Q1BA Extra: EasyTune NotS finelfi: 83.10

61 BAS Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 95,12
Producător: Jetway Bios: Award FSS: 133/100 MHZ Bus; PC133/ PC100 Video: - Dotari/overclocking: 3 5
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66/33 Producător: Intel Maxim: 512 Mb Audio: AC97
Telefon: 01-211.70.90 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: [32815EP USB: 2
Preţ: 72$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 828Q1BA Extra: - Notă fineifi; 83.09

Placi de baza - Platforme A M D - Thunderbird / Duron - Memorie DDRAM


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare

S L 7 5 D R V Format: ATX Chipset: KT266 Tip: PC2100/ Reid; - Performanţa: S5.63 O


Producător: SoJtak Bios: Award FSB; 268/200 MHZ PC1BO0 Video: - Doceri/overclocking; 57 Q
Distribuitor: Viami/ProCA ATA: 100/66/33 Producător: VIA Bus: PC133/ PC100 Audio: AC97 o
Telefon: 327.72,45/ AGP/PCI/ESA; 1Pro/5/0 Northbridge: VIA 8 3 6 6 Maxim: 1.5 Gb USB: 2 o
323.82.33 Preţ: 119$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: VIA B233 Extra: Redstorm NotS finala: 88.06 o
EP-8K7A+ For met: ATX Chipset: AMD760 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţe: 93,38 i o
Producător: Epox Bios: Award FSB: 266/200 MHZ PCI 600 Video: - Doteri/overclocking: 55 o
Distribuitor: Elsaco ATA; 100/66/33 Producător: AMD Bus: PC133/ PC100 Audio: AC97 o
Telefon: O V 3 3 7 . 3 0 . 9 1 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: AMD761 Mexim; 1.5 Gb USB: 4
Preţ: 155$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VT82C6B6B Extra: Raid Nota finalâ: 8S.70
Q

EP 8KHA Format: ATX Chipset; KT266 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţa; 9 4 . 6 9 :


Bios: Award FSB: 266/200 MHZ PCI 600 Video: - Doteri/avarclocklriQ; 4 5
Producător: Epo.x •
ATA; 100/66/33

Distribuitor; Best
AGP/PCI/ISA; 1/6/0
Producător: VIA Bus: P C I 3 3 / ' P C I 0 0 Audio: AC97 O
Telefon: 01-314.76.98 Northbridge: VIA 8 3 6 6 Maxim; 1.5 Gb USB: 2
Preţ: 125$ AMR/CNR; 0/0 Southbridge: VIA 6 2 3 3 Extra: - Nota finala: 84.75

A7A266 Format: ATX Chipset: AliMagikl Tip; PC2100/ Reid: - Performanţa: 91.73
Producător: Asus Bios: Award FSB: 266/200 MHZ PCI600 - Video: - O 0E6r i/o va r c loc ki ng: 47
Distribuitor: ICG ATA: 100/65/33 Producător; Aii PC133/PC100 Audio: AC97
Telefon: 01-221.73.43 AGP/PCI/ISA; 1 Pro/5/0 Northbridge: ALi M 1 6 4 7 Bus; PC133/ PC100 USB: 4 O
Preţ: 160$ AMR/CNR: 1/0 Southbridge: Aii M 1 5 3 5 D + Maxim; 2 Gb / 3 Gb Extra; - Nota finale: 82.78

AI7LMR Format: ATX Chipset: AliMagikl Tip; PC2100/ Raid; - Performanţă: 79.72
\ Producător: EagleTec Bios: Award FSB; 266/200 MHZ PCI600 - Video: - Doteri/overcEockingi 35
! Distribuitor: ICG ATA: 100/66/33 Producător: Aii PC133/PC100 Audio: AC97 0
I Telefon: 01-221.73.43 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: a u M1647 Bus: PC133/ PC100 USB: 2
; Preţ: 88$ AMR/CNR: 1/0 Southbndge: Aii M15350-r Maxim: 1 Gb / 1 Gb Extra: 10/100 Lan Notă fineifi: 7 0 7 7

:
• •• :

î i
am
HARDWARE
Topuri ^

De bine ce spuneam • •

Plăci de sunet
Daca exact în a c e s t loc
Detalii Chipset API Conectori Dotări Evaluare
cu o tuna în urmS
vorbeam despre modul GameTheatre XP Model: Crystal Pricipal: Sensaura Line-in: da S/POIF in Performanţa: 39 Q
Producător: Hercules CS 4 6 3 0 EHRTF Audio 3D) Mic-in: da S/PDIF out CPU: 98.72 Q
d e t a ş a t cu care
Distribuitor: Ubi Soft Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Boxe feţa: da USB £6) Dotări: 93 Q
Creative a închis Aureai Voci hardware Sound 3D. EAX1.0. Bcxe spete: da RCA, Midi in/cut O
Telefon: 0 1 - 2 3 1 . 6 7 . 6 9
fâra sâ producă nimic Preţ: 116S AudioBench: 32 EAX2.0. A3D 1.0 Gameport: da Ieşiri 16) Nota finala: 89.85 O
nou iata câ scum s u n ­
Platinum 5. E Model: EMU10K1 Pricipal: EAX E3&2&11 Line-in: da S/PDIF in Performanţa: B8
t e m contrazişi de noul
Producător: Creative Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Mic-in: da S/PDIF out CPU: 99.00 0

chip Audigy despre care Distribuitor: Flamingo Voci hardware Sound 3D Boxe fata: da RCA, Midi in/out Dotâri: B6 O
aţi p u t u t c i t i Is rubrica Telefon: 0 1 - 7 9 1 . 2 0 . 0 6 AudioBench: 32 Boxe spate: da Ieşiri C2) O
de ş t i r i a a c e s t e i luni. Preţ: 186S Gameport: da Nota finala: 88.95 o
Daca noile facilitaţi de
Sound Blaster LiveValue Model: EMU10K1 Pricipal: EAX C3S.2S1) Line-in: da Performanţa: 85
radare arau cava Producător: Creative Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Mic-in: de CPU: 99.3 O
a ş t e p t a t , suprinde Distribuitor: Flamingo Voci hardware Sound 3D Boxe faţa: da Dotâri: 20 O
prezenţa în placa a Telefon: 01-791-20.06 AudioBench: 32 Boxe spate: da O
Preţ: 4BS Gameport: da Nota finaiS: 7230
ContentPass,
tehnologie ce nu Fortissimo II Modal: Cryscal Pricipat: Sensaura Line-in: de S/PDIF in Performanţa: 70
permite copierea Producător: Hercules CS 4 6 3 0 (HHTF Audio 3DÎ Mic-in: de S/PDIF out CPU: 9 8 . 1 7
neautorizeta sau Distribuitor: Ubi Soft Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Boxe faţa: da
Telefon: 0 1 - 2 3 1 . 6 7 . 6 9 Voci hardware Sound 3D, EAX1.0. Boxe spete: da Dotâri: 45 °
redarea muzicii pirat.
Preţ: 32.5$ AudioBench: 32 EAX2.0, A 3 0 1.0 Gameport: da
Probabil a c e s t a s p e c t îi Note finala: 65.47
va descuraja pe mulţi WinFast 6X Modai: C-MEDIA Pricipal: Sensaura Li na-in: da S/PDIF in
cumpârStori, TnsS, faptul Producător: Leadtek CMI873B (HRTF Audio 3DÎ Mic-in: da S/PDIF out Performanţa: 69
Distribuitor: Skin Media Voci hardware: 32 Suportaţi: Direct Boxe faţa: da Coaxial aut/in CPU: 34.92
ca chip-ul e s t e de 4 ori
Telefon; 01-231^50.97 Voci harowera Sound 3 0 , SAX1.0. Boxe spete: da Center Bess
mai puternic Tn redarea Dotări: 45 Q
Preţ: 3 4 î AudioBench: 16 EAX2.0, A3D 1.0 Gameport: da Cablu optic
de e f e c t e decât Note finala: 62.98
EMU1QK1 de pe SS MuseXL Model: C-MEDIA Pricipal: Sensaura Line-in: de Performanţa: 45
Producător: Hercules CMI8738 CHRTF Audio 30) Mic-in:, da CPU: 95.89
Live s-ar putea sa le
Distribuitor: Ubi Soft Voci hardware; 32 Suportaţi: Direct Boxe faţă: da Dotâri: 16
mai şteargâ supârarea. Voci hardware Sound 3D. EAX1.0. Boxe spate: da
Telefon: 0 1 - 2 3 1 . 6 7 . 6 9
Preţ: 27.5S AudioBench: O EAX2.0, A 3 0 1.0 Gameport: - Nota finale: 42.48

Topui sistemelor
Daca aţi observat cS nu am realizat şi lui: 1,2,3 e s t e imposibila de făcut ra ar duce fa r e z u l t a t e care ar face configuraţiile o f e r i t e păstrînd preţul
tropul s i s t e m e l o r da jocuri pa care sâ deoarece ar fi compfet incorecte. clasamentul inutil. Mai m u l t , scăderea lor c o n s t a n t . în concluzie,
îl Q&zdutm în aceasta rubrica, motivul Fiecare d i n t r e sistemefe de jocuri sâptSmânalâ a preţurilor p e n t r u recomandările n o a s t r e rămân cele din
e s t e unu! evident. Clasificarea aces­ t e s t a t e are părţile lut bune sau slabe componentele de PC face cs a r t i c o l , clasificarea urmând a fi făcuts
t o r s i s t e m e dupâ modelul c i a s e m e n t u şi o modificare Tn configuraţia acesto­ producătorii sâ poatâ îmbunâtâţi de fiecare dupâ nevoie sale.

UNIC REPREZENTANT: UBI SOFT S R L


B d . P r i m ă v e r i i nr. 5 1 , s e c t o r 1 , B u c u r e ş t i
w w - t h r u s t m a s t e r x o m Tel: 0 1 / 2 3 1 . 6 7 . 6 9 Fax: 0 1 / 2 3 1 . 6 7 . 6 6
e-mail: sales@ubisoft.ro
I I I
SOFTWARE

Ştiri

Windaw5 XP. arma Un n o u tip d e JPEB


secreta a Micrasaft Mai c o m p r i m a t nu se poate
^ n ziua de azi. războaiele sunt tăcute şi subtile,
I confruntări î n t r e giganţi rapace ca Microsoft
şi AOL trecînd neobservate de utilizatorul
L ead Technologies a anunţat lansarea unui nou tip
de standard JPEG. numit JPEG 2 0 0 0 , care este
multi-resolution, ceea ce înseamnă ca stochează
obişnuit. Lupta se duce pentru controlul aceeaşi imagine de mai multe ort la rezoluţii diferite,
în forme neredundante. El poate fi decodat la JPEG «37 KB
identităţii online a consumatorului de Internet şi
t o a t e elementele adiţionale care ţin de ea: rezoluţia dorita pentru un anume mediu [web. Tft* o3d JPEG t i m n

numele, numărul cărţii de credit, adresa de mail. publishing, e t c ) . Ce este interesant este că el poate Ollt - i ;t «ny fyrtMt LftH it

calendarul zilnic, muzica preferată, cumpărăturile fi codat cu orice tip de encoder. în standard speci- &r LEAOTOOtS" JPEG Î
O OO. t*

cele mai frecvente. "Knowledge is power", ficîndu-se doar algoritmul de decodare şi formatul
spunea Francis Bacon. Cunoaşterea informaţiilor datelor comprimate. Standardul suporta compresie
despre care vorbeam înseamnă în mod indirect cu pierdere de calitate şi fără pierdere de calitate. lNMt ClUld P : - • : :• *Hh "nit tjrtfl

*t tftfflţriHhfln, pow*r?

zeci de milioane de dolari în buzunarul celui care


www. I eedt ool s - co m
acumulează aceste cunoştinţe.
în aceasta bătălie informaţională, AOL este
sensibil în frunte cu cei peste 3 0 de milioane de B a f t i m a g e la 5IBGRAPH 2DD1
utilizatori ai serviciilor sale, Microsoft nu se
poate lauda încă decât cu 6.5 milioane de
TACE CE TACE SI
V
FACE LA MOMENTUL POTf
utilizatori ai M 5 N . Spun ?nca, deoarece compania oftimage Co.. o subdiviziune a Avid
din Redmont are un as în mâneca pe care Corporation, a anunţat la SIGGRAPH
intenţionează sa îl lanseze foarte curând: 2 0 0 1 lansarea a două versiuni noi pentru
Windows XP, programele sate de marcă: Softimage3D
Când un utilizator se conectează la Internet 4 . 0 şi pachetul de animaţie Softimage.
pentru prima oară Windows XP îi va cere să se
h noile concepteXSî 2 . 0 . Printre
înscrie la un serviciu de certificare a identităţii îmbunătăţirile din Softimage 3 0 se numără
pe Web cunoscutul [pentru unii dintre noi] t e x t u r a r e a UV multipla, t e x t u r e shading 13
Microsoft Passport. Contul va conţine adresa nivel de vertex şi i n s t r u m e n t e pentru
de mail, parola, zip ccde-ul şi poate fi corelat cu crearea de modele 3D specifice jocurilor.
numărul cărţii de credit. Toate aceste date sunt Cea mai importantă adăugire din
s t o c a t e pe serverele Microsoft. în timp, Softimage XSt 2 . 0 e s t e implementarea
Windows XP îl va încuraja să se aboneze la t o t shaderelor real time, care se folosesc de
felul de alte servicii, unele g r a t i s , altele nu care
h per-ptxel'Shading şi per-vertex-shading
t o a t e adunate la un loc alcătuiesc un ansamblu introduse de GeForce 3.
cunoscut sub numele de cod Hailstorm, A c e s t e Softimage e s t e t o t o d a t ă firma
servicii vor funcţiona indiferent de tipul de cone­ desemnată de Nintendo să creeze i n s t r u ­
xiune sau provider, deci chiar şi în reţeaua AOL, mente grafice dedicate creaţiei şi editării
Atacul Microsoft este mai mult o de content 3 0 pentru viitorul GameCube.
contralovitură decât o lovitură sub centura, Dupa
ce în Windows 9 6 AOL îşi avea un locşor călduţ ww w. s ofz i ma g e, c q
pe desktop în schimbul declarării Internet
Explorer browserul oficial America Online, a
u r m a t înjunghierea pe la spate din 1 9 9 9 , când Tehnologie 3D de la Intel - p o t la SIGGRAPH 2 0 0 1 Intel a anunţat că a
I dezvoltat o nouă tehnologie software, numită Light
AOL a achiziţionat Netscape Communications şi
L U M I N Ă DE U N D E N U TE AŞTEPŢI Field Mapping care îmbunătăţeşte sensibil imaginile
a depus mărturie împotriva Microsoft în
din aplicaţiile 3D interactive prin reprezentarea
mediatizatul proces a n t i t r u s t .
corecta a proprietăţilor reflective ale obiectelor 3D.
Războiul continuă peste capetele noastre, iar
Calcularee matematică a fluxului luminos este
românii nu sunt nici măcar nişte pioni
similară radiozităţii din programele de grafică 3 0 ,
neînsemnaţi. încă. Un sfat binevoitor: citiţi cu
doar că prin intermediul algoritmului de la Intel,
atenţie ce scrie cu literele mici în EULA-uri şi
ea se face în timp real.
Privecy Agreement-uri înainte de a semna pactul
cu diavolul, "
www. intol.comreseorch/mrf/rescarcMfm

5B
INTERNET
Ştiri

Lightwave revine
Noua versiune SEVEN, ca st filmul Scala e în f r u n t e

L a SIGGRAPH Newtek a anunţat ca a trimis Microsoft a desemnat Scala drept


deja la distribuitori versiunea a şaptea a cea mai bună apficaţie de tip
pachetului de grafica şi animaţie 3D Lightweve. Enterprise Resource Planning din
Aceesta include noi feeture-uri cum ar fi fume Tn cadrul Fusion 2 0 0 1 , a
Motion Mixer pentru animaţia non-lineara h
patra ediţie anuala a M i c r o s o f t •
randare de par şi blana prin intermediul Certified Partner Awards. Din
pluginului Sasquatch Lite şi un s i s t e m de peste 8 0 0 de c o m p e t i t o r i . Scala
particule mult îmbunătăţit Eîn condiţiile în care s-a r e m a r c a t prin utilizarea
Nor soluţii de streaming
VeccorMAX Corporation | Lightwave avea deja unul dintre cele mai creativa a tehnologiei de uittma oră
c I

lenset versiunea 1.0 a performante sisteme de particule] cu noi a Microsoft.


softului de straaminQ online
• -}

feature-uri cum ar fi simularea de mulţimi cu


cu acelaşi nume. Acesta www.microQoft.cDm
permite oricui sa codeze comportament simplu, dinamica fluidelor şi •
propriile fişiere audio sau coliziuni î n t r e particule. Au mai fost implemen­
video astfel încât sa poată fi t a t e şi Digital Confusion. un nou tool pentru Protecţie sporită
downloadate In regim GeCAD. lider în producţia de
sere a mi no de pe Internet. O depth of field şi SkyTracer 2 , un i n s t r u m e n t
versiune demo poate fi pentru crearea de boite cereşti şi poziţionarea antiviruşi, a anunţat că un t r i a l al
downloadata gratuit de pe precisa a aştrilor. Modulul de Hypervoxels are versiunii 8.3 a antivirusului RAV
site-ul companiei. este disponibil pentru download pe
acum şi un Sprite Mode, sprite-urile fiind
www ^ t c r ^ . L v c o m
vizibile şi în vederea OpenGL, Pe partea de site-ut www.rav.ro. Noua versiune
modelare a apărut Rail Modelling, ce permite corectează bug-urile din S. 1 şi are
Aplicaţii wab po gratis câteva adăugiri: update reminder-ul
Yes Software a anunţat scalarea şi rotirea interactiva a obiectelor de
lansarea portalului tip loft iar pe partea de render, motorul are o nouă interfaţă şi.acum poate
www, g otocode cam d e st i nat suporta acum reflexii şi refracţii soft şi Vertex realiza update-ul şi phn intermediul
demonstrării aplicaţiilor lor unui proxy sau unui protocol HTTP.
Beking pentru efecte speciale [fum. lichide).
pentru web distribuite Tn
reQim open-source şi a Lightwave este unealta preferata a celor de la
softului lor de generare de Esc Entertainment. casa de efecte speciale
cod Code Charga. Proiectul care lucrează la MaCrix 2. www. I i g ht waveS d. corn
a început cu 15 aplicaţii,
dar intenţionează sa extindă
Oferta daca exista cerere
T a s t a t u r a p e n t r u Office
• -

din partea utilizatorilor.


Printre aplicaţii se numere
magazin onfine. forum,
portar, engine de
Tasta pentru "c de cinste
metaaearch, formulare de 1 partenerul de viaţa. Tn concluzie, au hotărât
înregistrare sau site de să lanseze o t a s t a t u r a specializata pentru
Ştiri WAP,
Office. Aceasta va avea un touch-pad Tn
partea stângă cu facilitaţi similare rotiţei de
La mulţi ani Linux t scroll. t a s t e pentru copy, c u t şi paste şi o
" l i
4

In luna august, acum un t a s t a pentru s w i t c h î n t r e diversele aplicaţii


deceniu, tânărul, [pe atunci
din pachetul Office, F-urile s u n t programabile
avea 21 de aniJ Linus
Torvalds trimitea un e-mail şi există 12 t a s t e pentru diverse funcţii des
tuturor membrilor comu­ utilizate şi un Task Pad pentru Office XP, Tn
nicaţii open source prin mod ciudat, nu există o varianta ergonomice Specificaţiile OpenGL 1.3
care Ti enunţa ca o prima
pecialtştii Microsoft au făcut un studiu pentru t a s t a t u r a care va apărea în Pentru cei interesaţi, specificaţiile
versiune experimentala a
kernelului de Linux era din ca-e a reieşit concluzia Surprinzistoara septembrie la un pret aproximativ de 6 5 $ . pentru noua versiune 1,3 a
funcţionala. De atunci, câ un utilizator de PC îşi atinge de mai multe standardului OpenGL pot fi găsite la
Linux a devenit un fenomen www. I i g ht wave3 d, corn
ori t a s t a t u r a decât prietenul/prietena sau 0penGL.org sub forma unui
şi chiar o ameninţare
pentru giganţi ca Sun sau document PDF de 1.8 Mb. A c e s t
Microsoft ocupmd 27 de document e s t e realizat de OpenGL
procente din piaţa softului
de server şi populerizînd la Xara 3 D in d i r e c t A r c h i t e c t u r e Review Board şi

X
nivel mondial conceptul de conţine referiri la câteva din noile
ara a lansat un nou concept: 3D Heading decât pentru demonstraţii tehnice, Xera 3 0
open-source. c a r a c t e r i s t i c i ale API-ufut, rival
Maker-ul online. Acest modul va permite sâ fiind prima aplicaţie care îl foloseşte în mod
direct al D i r e c t 3 D : Cube map
t e s t a ţ i capacităţile Xara 3 0 real-tîme pe activ,
t e x t u r i n g . muftisampting şi noi
site-ul companiei fără sa trebuiască să
www. Kara3d.com moduri de blending pentru t e x t u r i .
downloadaţi sau sa insta­
laţi ceva. Puteţi crea. mo­
difica şi salva diverse
tipuri de sigle şi grafica
bazata pe t e x t direct de
pe site, acestea putînd fi
incluse farâ probleme
î n t r - o alea pagina de web. • F * • • Hi >MI " • " * " -— •- u
- f J
- - , J
Ţ J
'
J
" T i

Aceesta funcţionali­ nu* i-44 [tai m h • •

iifcn *u.r
m h 1
F •

t

• r h H I U > « J » #fH ^H,

t a t e este posibilă datorită


wnMr- v - *• M^fc • • I M ii ii i*r m«HllM wJ *
™ r

mm • mml mk. H •• I>1K. W-ki • wmt •

unui Web Service Module, mm


un soft server based care
v-mr mmmw nmm Pri ^-fc^M
mmwfMMM*m lA* fc. —» M P » p>4*-
-.
. - i i • • 'W. fmWH w r• 4

poate fi lansat de către -* ~ 'mm*- / mJMM m] I I I m*WmW-t W —V I •


MP» » tom f

alte computere de pe IMHr|Mi^|i>M


u. h fH v BP
ra
t

Internet. A c e s t tip de •LI- , -, • • b+ .¥


m PVL
Ir
J mmmm ML t Jl Uk
U L

programe EWSM) nu a mai


www.opengl.ora
f o s t folosit până acum

57
5DFT
MP42 este codul
Marcel Dăscătescu mai foloseşti niciodată butonul de driverele de XP să funcţioneze în XP. dar
de petru litere Mars_mrs@yahoo.com shutdown. Practic Windows-ui poate ele există. Nu şi în cazul plăcilor 3DFX
pentru Microsoft opri elimenterea întregului calculator totuşi.
MPEG-4 Video Cum aş putea sa s c o t un film dintr-un
[procesor, bus PCI. bus AGP] ce apoi, le
Codec. A c e s t joc gen Starcrafc, Heroes3 si altele? Am
un semnal să reporneasca t o t u l . Deep Alexandru Cociaş
codec e s t e inclus nevoie de vreun program anume sau nu?
Sieep este cel mat de jos nivel de Ac_vl3dimir@hotmail.com
tn utilitarul Şi daca da.de unde pot lua un asemenea
hibernare posibil. Tn care se
Windows Media program şi cum se cheamă? [menţionez Problemele mele se leagă de citirea unor
economiseşte cel mai mult.
Toole. f o s t u l ca nu prea le am cu genul asta de pro­ fişiere avi. Am instalat Media Player 7.0,
NetShow Tools grame). iar uneori îmi spune: Video not aveilable.
Călin Puşcaş cannot find vids:mp42 decompressor."
disponibil la
l

Iu vetravel@netscape. net
http://www. mieros Poţi încerca cu FMV-Extractor. de la Uneori mai pomeneşte şi de afte decom-
oft.com/windows/ Necrotech Nu ern putut gasi adresa http;//sourge- presoera, precum Vids:div3' sau, cel mei
windowemedia thttp://w ww.necrotech.de/softwara/fmv/ forge.net/projact/phptriad. Va rugam frecvent, vids:cvid'. Ce va rog eu este,
r

main.htmlJ. Extrage secvenţe în for­ verificaţi informaţiile, Mulţumim frumos. daca-mi puteţi spune ce fel de decom-
matele Bink, Smacker, AVI si Interplay. presori s u n t aceştia şi unde aş putee
Este freeware şi are o rata destul de Adresa corecta aste sa-i găsesc. Să reinstalez 3dfx Tools?
bune de succes. Pentru e reda fişiere http://sourcaforga.net/projects/phptriBd Win 98? Media Player? Poate ca o să mâ
SMK o se ai nevoie de un playar special Ne cerem scuze pentru încurcătură. ajutaţi cu un râspuns...
pe care îl găseşti la http://www.for-
tuneoity.co.uk/underworfd/kick/495/play- MP42 este codul de p a t r u Fitere pentru
Sorin Mit rea
er.zip. Cei de la Interplay folosesc un Microsoft MPEG-4 Video Codec, A c e s t
sorinmitrea@hotmaiţ. corn
player special, der cu puţin noroc a codec este inclus în utifitarul Windows
posibil sa poţi viziona formatul respectiv Spuneţi-mi şi mie de pe ce site să iau Medie Tools. fostul NetShow Tools
cu Quick Time. programe de nuke şt flood, dar programe disponibil le
mai eficiente şi sa nu aibă trojan? http://www.microeoft.com/wlndows/win-
Irimie Lucian dowsmadia/ Div3 este identificatorul
iri mie@aiud. aputu m. ro încearcă pentru DivX MPEG4, disponibil la
http://digilander.iol.it/thebet/d_prog.htm http://divx.ctw.ee/, iar CVID reprezintă
Aţi putea sa-mi spuneţi ce face opţiunea sau http://www.podcrer.hpg.com.brA Ne codul pentru Cinepak Codec, f o s t
deep sfeep din imaginea alăturata. scuzi câ nu le-am t e s t a t de troieni Compac Video, inclus şi el în Windows
Vâ mulţumesc, pentru tine. dar ne-am gândit câ fiind un Media Tools.
h4xCr a t â t de bun, t e vei descurca.
Deep Sleep este o opţiune de hibernare
din Windows Millenium, cere, dacă hard- Emanule Micu
Luci manuel_m_ ro@yah.oo. com
wara-ul permite, îţi dă posibilitatea să nu
lrimie@aiud.apuium.ro
Deca t o t ziceţi ca vă ş t i ţ i în domeniul
Andrei Stănescu Am făcut şi eu r o s t da "minunatul" informaticii vă rog spuneţi-mi şi mie cum

1 burner2ro@yahoo. corn Windows XP, Problema e câ instalarea sa fac sa t r e c de parola aia proastă de
lui sa opreşte la un moment dat la screen saver fărâ sâ resetez PC-ul.
Când deschid laptop-ul îmi apare • a e d ai un laptop Compaq, încearcă dîndu-mi o serie de erori precum: "Fatal
mesajul operating system not să cauţi ajutor la reprezentanţe lor error. An e r r o r has been encountered încearcă să dai CTRL+C seu
found',,. Cuick-restore-ul zice ca nu sau pe site. Dar presupunerea mea t h a t prevents setup from continuing. CTRL+ALT+DEL şl să închizi screen
are destul spaţiu şi se închide, Tf este că ai avut un virus care ţt-a Setup feiied to install the product severul din t a s k menu. Oacâ nu reuşeşti,
deschid cu discheta de boot şi nu s t o r s t o a t e datele de pe C. catalogs, This is a fatal error.The setup vs trebui să resetezl calculatorul şl să
găseşte nici un director în C: în Soluţia: reinstalează Windows-ui. log files should contain more inferma- faci în felul următor: Intri în DOS-mode
speranţa că e-mailul asta va primi tion...". Este posibil ca erorile să provină Ccu F5 sau F8J deschizi fişierul
r

răspuns. v3 mulţumesc anticipat,.. din cauzâ ca am o placa video de la 3dfx> C:\WINDOWS\controJ,Ini, ceuţi string-ul
care am auzit că nu au drivere în acest de c a r a c t e r e " P w p r o t e c t e d " şi îi
\ i ni mw sistem de operare? Dacă e asa pot asignezi valoarea O în loc de 1,
instala prima dată Windows 2 0 0 0 Is Şi cu a s t s basta.
care sâ-i fac upgrade? Funcţionează
r driverele de la WinSOOO la WinXP?
Daca ai probleme cu
p- • •
Eroarea poate fi din mai multe motive. soft-ul, pune mâna pa pix
I F •
sau pe taste şi s
Poată câ este o problemă cu CD-ul şl nu
'[ P '/,»i.H«'*v .^-'"' *
- r
- mai poate citi de pe eL Poete ei o p r o ­ adresa
blemă cu hard-disk-ul. tn plus Windows
XP aste un produs beta. Nu îţi garan­ Răspuns garantat,
tează nimeni câ merge. Ba chiar dim­ primesc doar Tn trei exemplare la
ut*-** i r t ^ ir
potrivă. Oricum, placa video e cel mai Circa Financiară), etajul 1, ghişeul 2,
puţin suspectă iar un upgrade nu t e - a r le doamna grasâ cu pârul oxigenat.
ajuta foarte mult. Sunt puţine şanse ca
P e s c u r t P l u g - i n - u r i

Apărut dintr-o colabo­ a t F X


rare î n t r e Discreet şi
Intel, Max Optimized ; atFX este un plug-in pentru anotimpului sau vârstei, Programul
Performance Pack Beta crearee de vegetaţie e r t i f i - suporta exportul sub forma de 3D
1 este un update desti­ cislă, bazat pe tehnologia Cired bilîboards tsuprafeţe t e x t u r a t e
nat utilizatorilor de 3D Amap. dszvoftetâ pe parcursul a I n t e r s e c t a t e ) şi sub formă de
Studio Max 4.2 cere 2 5 da ani de către francezi. grupuri LOD Oeveî-of-detssti, Mai
creşte considerabil Departe de a fi revoluţionare, uşor de folosit decât X-Frog, un
performanţele pe staţiile tehnologia permite calcularea program stand-elone pe care îl
Pentium 4 şi dual matematica a evoluţiei unei plante prezentam într-unui din numerele
Pentium 4. Conform şl animarea fiecărui parametru. t r e c u t e , NatFX este t o t u ş i ia fa!
TDP.nu sunt posibile Legile evoluţiei pot fi ocolite totuşi, de performant, iar rezultatele s u n t
creşteri de performanţa si puteţi cree o planta cum nu s-a ceva mas simplu de renderizat,
şi pe pletformele AMD, vezut şi probabil nici nu sa va cerinţele de sistem nefitnd a t â t de
dar nu existe certitudini vedea pe pământ. Modificările au mari ca în cazul Xfrog. D e s t i n a t
în acest sens. efect Tn timp real, şi pentru iniţial pentru Maya, pluginuf este Program gazda 3D Studio Max / Maya Preţ
http://tdp.nu modelele corecte botanic, se pot acum disponibil şi pentru 3D Producător Bionatics 339$
seta schimbări c a r a c t e r i s t i c e Studio Msx, Web www.bicnatics.com
Natura artificiala
Sitni Ssti e enunţat câ
are în dezvoltare piugin-
ul DresmscepQ pentru
P u p p e t e e r vE
diversele pachete de
graficâ 3D ce va per­ asupra articulaţiilor oricfirui obiect
lack Knight e s t e unul dintre
mite crearea de peisaje )K din scenă, ce pot fi mişcate cu
cei msi cunoscuţi produc&tori
fotoreeliste, Gazat pe ajutorul unor slidere. Prin imple­
de TSX-uri pentru trueSpace. iar
ultimele cercetâri în mentarea de "poze" predefinste ce
Puppeteer este ce! mei bine
domeniu, pluginul va pot fi salvete, pluginul se apropie
vândut pfug-in aE lor. Şi ere şi de
avea câteva festure-uri de Poser, iar prin posibilitatea
ce; Puppeteer aduna Fa un loc t o t
interesante: utilizarea folosirii acestora ca şi keyframe-uri
ce este mat bun în Poser şi
eficiente a memoriei, se poate vedea asemănarea cu
trueSpace. Pe lângă imple­
astfel încât şi scenele- Character Studio, Pentru a mari
mentarea unui c a r a c t e r biped ca
foarte mari vor fi ran- vizibilitatea în cezu! caracterelor
cel din Character Studio,
dete rapid, iluminarea cu multe articulaţii, doar joint-uriie
Puppeteer se ocupa de manage­
corecta a scenelor out- cu grada active de libertate s u n t
mentul oricărei ierarhii IK prezente
door cu o singura sursă vizibile. Animaţie poate fi salvata
î n t r - o scena. Versiunea 2 intro­
de lumina [Soarele], ca fişier mkf. similar bip-urtior din
duce 6 noi tipuri ds scheiete IK,
animaţie corecta natural Max, pluginul venind cu 10 mişcări
p r i n t r e care se numBrS chiar şi
a ceţii şi norilor. unul pentru un păianjen. predefinite. La 7 9 $ e mai mult Program gazda CruaSpace Preţ
www - efterworka. co'm decât un chilipir pentru utilizatorii Producător i Black Knight 79$
Simplitatea manipulării este
maximâ, pîugtnuî oferind control de trueSpace, Web ; www. blacknighcproductions, corn
G e t t i n g jiggit w i t h ie
Steamboat Software va
prezenta la SIGGRAPH W e b F e r r e t S n a g - l t v 5 . 2 N e o B o o k P r o v 4 . D
versiunea 1,5 a softului 1
Web Ferret este un program care va Nu a t â t de cunoscut ca HyperSnap, NeoSook dS posibilitatea oricui să
de rsndare JEg, complet
ajuta sa găsiţi informaţii pe Internet, Snag-lt este t o t u ş i un program de creeze o pubiicaţie electronica ds
refăcuta feţâ de versiu­
funcţionînd ca un i n s t r u m e n t de captura foarte util. Poate capture calitate profesionala, fie ca este vorbe
nile anterioare. Ea va
metasearching. Pentru partea de imagini de pe ecran Tn orice moment de o interfaţa de CD, un e-zine ce
conţine un GUI propriu,
căutare se foloseşte de search şi le poate salva pe disc, în clipboard, urmează a fi distribuit pe Internet, un
numit JiggyT, network
engine-urile mari de pe Web Tn Snag-lt Catalog sau le poate dicţionar, o broşura, un Screensaver
rendering. ExplosivoT,
CAItavista, Google, Go2fMet, Mamma, t r i m i t e direct la imprimentâ ori pe sau de ce nu, un joc, Programul
un nou sistem de
etc] şi ierarhizarea rezultatelor o face internet ca a t t a c h m e n t - u r i ale unui integrează într-un t o t uniter t o a t e
particule şi ve prezente
intern, Timpul de răspuns este de 2-3 meii, Printre feature-urile cere îl resursele pe care vreţi sa le includeţi:
creşteri de performanţa
secunde în cazul unei conexiuni de fac o achiziţie utilă se mai numără şi sunet, imagini s t a t i c e , animaţii,
Fe rendarea de par şi
calitate Cnu pe modem ;p ] iar capturare temporizată, redenumiree s c r i p t u r i şi facilitează publicarea lor
alte sisteme
duplicatele sunt eliminete automat, şi aplicarea automată de filtre. sub forma digitala. Printre c a r a c t e r i s ­
volumetrice,
Motoarele de căutare nou-apârute ticile particuisre se numârâ suportul
www, etamrtrat-^~w&r& corn
sunt edeugate automat în listă, pentru mp3-uri şi comande de display
www.snaQit.com file lists. www-neobaak.com
w w w . f e r r e t a o f t . corn
La QuakeCon, un celebru
eveniment multipleyer, £*ptf Cflmn OipcM I&on 0*P
Discreet a împărţit CD- » k fi : i 3 tu ?
V** mrvt Kv* t#*l"Ml Ini Lh|^ m r t a r 1 ta.

uri ce conţineau demo-ul mtmmmmnt an


de Gmax, Varianta pen­ 'ij ' mm Wmm ta* * rdUHj mi* i
t r u utilizatorii obişnuiţi a
9\ •n • t . l m , .

• .HM-^r DO» tiwin ^|


Gmax va fi disponibilă \mtm J fjm . i- * W r J f f U i mW* •
• -i^_» • tata•
g r a t u i t pentru download
a

S" J
\* .mm 1
*wM*.; f
1

pănâ La sfârşitul 2 0 0 1 .
www.dlficreet.com
TWA
'rezentari

Perimentul Windows
P înainte de lansare

Tip software: Prezentare * Redactor: Adrian Dorobăţ

instalfation iD-ul e s t e
de fapt o A m p r e n t a .
digitala" care' codifică
configuraţia calcula­
torului pe care se face
instalarea sub forma
unui număr seriei de 5 0
de cifre, de forma
ar c »
002666-077894-
Huoctotoftr ir a s 484830-114Î573-
XXXXXX XXXXXX-
Ttte
XXXXXX-XXXXXX-XX

Mit

MOI

I mtmţg, Irfui Tn* *J3.1 J>*


:

W indows XP a reuşit performanţa


demna de remarcat de a fi cel
vat": pentru aceasta utilizatorul
buie sa comunice Microsoft, telefonic
tre­ duceţi la instalare şi care se găseşte
pe eticheta galbenă de pe spatele
CD-ului original.
mai c o n t r o v e r s a t sistem de operare sau prin intermediul Internetului un
de la M i c r o s o f t , şi asta cu jumătate număr de cod numit "Installation I D \ în biţii care conţin descrierea
de an înainte de lansare. Dupa generat de msoobe.exe, aplicaţia configuraţiei hardware se cumulează
schimbarea numelui din Whistler Tn care gestionează instalarea Windows informaţii despre zece componente
XP pentru a se potrivi în noue gamă XP. în schimbul ID-ului respectiv, el diferite, incluzînd codurile de identifi­
ce urmează sa lanseze s t r a t e g i a ve primi un a l t cod. 'Confirmation I D \ care pentru procesor şi placa video,
. N e t . noului Windows i s-a făcut cu care activează produsul. Odată numărul serial al harddisk-ului, canti­
reclamă din belşug, Cu t o a t e aces­ folosit numărul serial pentru un anu­ t a t e a de memorie RAM prezentă în
t e a , utilizatori de rând. b e t e - t e s t e r i , mit PC. el nu va mal putea fi folosit
experţi cu un cuvânt greu de spus în pentru a activa Windows XP pe un
industria software, t o ţ i aceştia au alt calculator.
fost dezamăgiţi şi iritaţi de pro­ Installation ID-uE este de fapt o
blemele pe care le creează sau "amprentă digitala" care codifica con­
urmează sa le creeze Windows XP. figuraţia calculatorului pe care se
Care au fost motivele pentru care face instalarea sub forma unui număr
s-a ajuns în această situaţie, puteţi serial de 5 0 de cifre, de forma
citi Tn continuare. 002666-077894-484890-114573-
XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XX.
Sistemul de activare Ultimele douâ cifre s u n t folosite doar
; Este una dintre problemele care au pentru a calcula o sumă de control
| s t â r n i t aprigi controverse. Este tchecksum), în caz ca operatorul care
vorba de o modalitate de protecţie răspunde ta telefon sau utilizatorul pe
welcome Matt
Click onyour user nome to begin
împotriva pirateriei intitulată Internet greşesc la introducerea
lălăi
Windows Product Activation IWPA], codului. Restul cifrelor reprezintă un
care a fost folosită pentru Office XP număr binar s t o c a t pe 1 3 6 de biţi ce
şi ve fi utilizata şi Tn cazul Windows conţine codificate configuraţia hard­
XP. WPA nu e s t e altceva decât o ware şi un 'Product ID". pe care îl
metodă de e corela un număr serial puteţi găsi de asemenea în regiştri şi
cu o configuraţie hardware specifică. în f e r e e s t r a About". La generarea
r

La maxim o lună după instalarea sis­ Product ID-ului, un rol important II


temului de operare, al trebuie ' a c t i ­ joaca Product Key-ul pe care îl i n t r o -
rn off computer
Prezent

sistem precum şi codul MAC CMachine Adress Code] al octombrie anul acesta. S m a r t Tags-urile. c r e a t e cu Administrator
ptacii de reţea. Motivele pentru care această procedura ajutorul XML CeXtenstble Markup Language) vor rămâne
complexă i-a deranjat pe mulţi dintre utilizatori s u n t în t o t u ş i parte integrantă din Office XP. Exista chiar voci
I nternet J My Documents
I număr de două: Tn primul rând faptul că o schimbare a ce afirmă că S m a r t Tags-urile vor reapărea şi în Win XP
Interne* E*pJorer
configuraţiei hardware ar putea face Windows XP-ul şi Internet Explorer 6, sub o altă formă, mai MyPicttir**
E-mafl
inutilizabil, iar Tn al doilea rând faptul că numeroase "prietenoasă".
MyMusfc
( informaţii considerate private ar lua drumul Microsoft-
ului, care ar putea sâ le folosească după cum crede de Suportul pentru MP3-uri H Windows Med* Player Computer
cuviinţă. Windows XP va avea i n t e g r a t Windows Media Player 8,
Compania Fully Licensed, însă, afirmă că nu avem
de ce ne teme. WPA nu poate stoca în Instailation ID
care pe lângă redarea numeroaselor f o r m a t e multime­
dia, va permite, ca şi predecesorul său din Millenium,
V Paint Q * Control Peneî

t o a t e informaţiile despre PC-ul n o s t r u , ci foloseşte rippingul track-urifor audio în format digital. Tipuf de Hefo and Support
^9 MSN Exptorer
numai o parte din biţii ce descriu o componenta hard­ fişiere s u p o r t a t e va fi pe lângă wma şi cunoscutul MP3
ware. Codul de identificare de la mii de procesoare sau Ede ce nu mp3 pro, rămâne o necunoscută). Vestea yJswrm
TransHK
numerele seriafe de la sute de hard-disk-uri pot genera proastă este însă că acestea vor putea fi codate doar ry ftun,,.

f
i aceeaşi secvenţă de cod cu cel pe care îl are un anumit ia 5 6 Kbs. ceea ce înseamnă o calitate execrabilă. VfaroPad
utilizator în caEculator. Ideea este însă că în final Microsoft afirmă câ redarea fişierelor mp3 şi codarea,
j Instailation ID-ul rămâne unic. Microsoft afirmă că WPA lor cu encodere t h i r d party vor putea fi făcute la cali­ Mare Propranis ^
j t a t e maxima. Cu t o a t e acestea, beta t e s t e r i i au afir­
[ nu va funcţiona ca spyware. ci se va lansa doar daca se Turn off
mat contrariul: codarea cu encodere third party este
| fac schimbări fundamentale în configuraţia hardware, defectuoasă şi redarea fişierelor mp3 face uneori
i start
i Să îi credem, să nu îi credem,,. Cert este ca în urma sistemul să se blocheze. Doar nişte probleme minore ce
protestelor, compania s-a hotărât sa simplifice proce­ vor fi rezolvate în versiunea finala, sau o metodă de a
dura de activare: utilizatorii nu vor fi nevoiţi să reia impune folosirea unui format de muzica securizat
procesul decât doar dacă s u n t schimbate mai mult de împotriva piratării? Cum ar fi. să luăm un exemplu le System Restoce Automatic Updetet R*
ComfwtvNam* Hetdwar* Adv
t r e i componente hardware simultan. Pot fi schimbate şi întâmplare, Microsoft SAP tSecure Audio PathL un
mai mult de t r e i . însă î n t r e modificări trebuie să treacă s i s t e m care a fost implementat în Windows Millenium Sytfwt
mai mult de 1 2 0 de. zile. Daca se face o schimbare Tn şi care îşi va face apariţia şi în XP. Acesta codifică ele­ Moo^V/notowsXP
Profesional
plus înainte de acest t e r m e n . Windows XP va încerca mentele de identificare ale plăcii de sunet şi plăcii video Versior>2002
să autentifice singur noua configuraţie prin intermediul în fişier şi adaugă zgomot de fond peste melodie în caz
fnternetului, Dacă nu aveţi legătură la Internet, va ca acestea nu s u n t autentificate corect. Practic muzi­ ReoBlefcd fo:
trebui sâ c o n t a c t a ţ i Microsoft telefonic, fireşte. ca poate fi ascultata doar de către cel care a înregis­
0 ştire de ultimă oră afirma că o altă companie t r a t - o , doar pe calculatorul iui personal, Dacă nu cumva
germană a descoperit că procedura WPA este destul Ti t r e c e prin cap să îşi faca un upgrade la placa video,... OIE!
de vutnerabilă, Totul depinde de fişierul wpa.dbl care se Computer:
\ găseşte în Windows/System32. în momentul în care XP D concluzie Intel Ceieron proceisoi
[ detectează schimbări în configuraţia hardware şterge 400 MHz
Nu este uşor de t r a s . Se pare că
256 M8 ol RAM
'fişierul, şi procedura de activare trebuie repetată. Dacâ Microsoft reuşeşte să se integreze din
i faceţi un back-up al acestui fişier însa şi după ce ce în ce mai bina în pielea lupului cel
| modificaţi ceva îl copiaţi înapoi în directorul respectiv, rău, construind un orizont de aşteptare
veţi descoperi că nu mai este nevoie de activare. Ba nu tocmai favorabil, ce nu prevesteşte
chiar cu acelaşi fişier se poate activa Windows XP pe reacţii de bun augur la adresa XP. Pe
mai multe calculatoare, care trebuie doer să aibă de o parte încearcă sa convingă OK ) Cancei
| aceeaşi c a n t i t a t e de memorie RAM. Dacă Microsoft nu utilizatorii cS este de partea lor şi că le
va rezolva aceasta problemă până la tansarea din ia sugestiile în considerare, iar pe de
octombrie, presimt că se va face schimb cu fişiere altă parte dovedeşte tocmai contrariul. M i c r o s o f t afirma că WPA nu va funcţiona
| wpa.dbE cum fac acum puştii cu cărţile de joc Pokemon. O atitudine duplicitară care nu poate să ca spyware. ci se va lansa doar daca se
Interfaţa le aducă foarte multe beneficii. fac schimbări fundamentale în
A t r e c u t printr-o operaţie estetică serioasă şi este în Avantajul lor momentan este că Linux configuraţia hardware.
mod clar mai atractivă vizual decât a oricărui alt nu este tocmai o alternativă viabilă
j s i s t e m de operare din seria Windows. Botezat Luna, pentru Windows...
noul look poate crea probleme celor obişnuiţi cu modul
în care erau gestionate componentele software ale î My Computer
m
| sistemului până acum şi va răpi mai mutt din resurse
| chiar decât Windcws Millenium sau Windows 2 0 0 0 , O
j
; c a n t i t a t e de 128 MB de RAM este minimum
Comcutef
I • • . . . . , .

[ recomandat, dar s-ar putea să aveţi nevoie de mai mult Qthcr Frfc* Storcd oo Tht* Computer
dacă vreţi să meargă t o t u l ca uns,
Ls revedere S m a r t Tags
în versiunile beta, Windows XP a avut inclusă opţiunea
S m a r t Tags, care în esenţa putea coreia un cuvânt
Contate Wwflabonaboutycu-
ofekoVtteţ and itarage dev .
^ } S-wrch for Hn or fokferţ
tt. Vtewjyscecanformabon
Sh**dOocuv*r*s
P
dintr-o pagină web cu un site ales de Microsoft,
Add OrftefneweProo^emţ
Practic, dacă un utilizator ar fi c i t i t o pagină de ş t i r i
despre console, cuvântul "consolă" ar fi p u t u t conţine
nord Drsk OrtVCS
un iink care să îl ducâ direct în pagina Xbox, în ciuda

faptului că S m a r t Tag-urile puteau fi dezvoltate de
orice companie third-party, nu doar de Microsoft, tyfethorkPlKtt
această opţiune a fost primita cu huiduieli de către £J MyDocuWCţ
public şi firme de renume, astfet că Microsoft s-a decis ^ SharedOoomfiţ*
să renunţe la ea în varianta finală ce va apărea pe 25 \y Contră Per*!
1 | 1

H
Prezentări

r: i i

Bqueak
|un m e d i u de pragramare pentru tatl

Tip software: Prezentare * Redactor: Vlad Susoi

A ţ i auzit vreodată de SmaNtalk?


• a , sşa este, în introducerile
aceiea plicticoese la programarea
are deja instanţe, o noua metoda
sau un a t r i b u t . în Squeak, pe de
a.ta parte, acesta operaţiune este
orientate pe obiecte. Tot n-a naturala, nefiind necesara nici o
dispărut, sau cel puţin nu în t o t a l i ­ intervenţie speciala din partea pro­
t a t e , şr pare chiar sa capete din gramatorului, Le capitolul grafic,
nou amploare prin noua se imple­ mediul integrat străluceşte. Un
mentare: Squeefc Pe lângă faptul număr enorm de clasa legate de
ce a f o s t scris integral în grafica, uşurinţa în foioairea şi con­
Smslltsrk, Squeak păstrează în figurarea lor fac posibila con­
mare p a r t e t o a t e trasaturile şi sin­ ceperea unor aplicaţii multimedia
taxe acestui limbaj, educând în plus cu adevărat spectaculoase»
. multe facilitaţi p r i n t r e care o mai 0 c a r a c t e r i s t i c a păstrata din
; mere uşurinţa în utilizare şi o parte Smslltalk este inexistente tipurilor
grafica mult mai convingătoare. de date, o variabila putând stoca
Prin excelenţa orientat pe orice tip de obiect, acestuia din
:
obiecte, noul Squeak facilitează uti­ urmâ ravanindu-i sarcina de a-şi
lizarea unui limba) aproape natural memora tipul. Pentru a realiza o
pentru programare, obţinTndu-se aplicaţie în limbajul Squeak, trebuia
rezultate extrem de spectacu- c r e a t un nou proiect - o lume vir­
ioase. care în C sau alt limbaj t u a l i De altfel, la pornire, mediul
asemănător ar fi necesitat un integrat deschide un astfel da
numdr uriaş de linii de cod şi o proiect ce ere link-uri spre atte
munca pa mâsura, Ca si Java înaâ, şase lumi interactive ce exemplifice
Squeak nu excelează prin viteza, diferita posibilităţi sie limbajului:
fiind şi al un mediu de programare muzica, internat, grafica, aplicaţii
multi-plstforma şi bazîndu-se pe o 3D, s c r i p t u r i şi jocuri. Aceatea
maşina virtuala cere executa s u n t deosebit de utile pentru
Game* La pornire, rnacroinstrucţiunile din sursa pro* începători, fiind de fapt tutoriale ce
mediul inte­ gramului, DacS ţinem c o n t ca familiarizează utilizatorul cu fiecare
Music

Graphics grat deschide pachetul include şi un plugin pentru domeniu ai programării cu Squeak,
1 ^
mrWf
Jl
mm
1 _ _•
mgŞW WŢ H
1
un pruioct ce , browsarui da Web am putea spune în afara textului, ele sunt pur şi
ore Irnk-uri ca deja neul limbaj ar putea simplu obiecte asupra carore sa
"kt

j r T I • —i ^
1
concura cu succes applet-urila poate acţiona prin comenzile
rui* wxizi ifmw. j
Java. Plugtn-ul îi puteţi gfisi pe Web limbajului, reprezentând o modali*
The W o r l d s o f
Squeak Is adresa www,squeakland.org h t a t e deosebit de practica şi plâcuta
Scripts 3D Acesta cuprinde o mare parte din de a învaţă programarea. De eltfel
mediul i n t e g r a t de dezvoltare, posi- Squeak este open-source şi g r a t u i t
The Noi • bilitaţile sale fiind net superioare aşa ca având o interfaţa a t â t de
k
applet-urilor Java a t â t în uşurinţa prietenoasa şi o parte grafica exce­
: folosirii cât şi în ceea ce priveşte lenta, ar putea davani una din unel­
• detectarea şi corectarea erorilor. tele cela mai folosite pentru apli­
k 1tŢ^^^ln^
Excelenta implementare a caţii mici destinate Web-ului. Sa ne
filosofiei programfirii orientate pe aşteptam aşadar Ea o revenire a
obiecte (OOP) permite o refolosire Smalltalk-ului? In definitiv,
mult mei eficienta a codului şi o mai cu Basic-ul nu s-a întâmplat la fel?
mare protecţie. De altfel, spre
deosebire de majoritatea celorlalte
0 caroct.eris-
limbaje ce utilizează GOP, Squeak
Ei 25 tica ptotratfi Web www. squeak,erg
nu permite accesul direct le
din Smtilltafk
:

Producător gDtsney
« f3 atributele unei clase. Singura
ri ftill rttAIrlT ttttptubl*. Ivfrt S4»*t ±Mhl4M 431
Distribuitor JN/A
itiUK4 -35* for ffb* SfUftflk *t KM. ftl Y t U ti l i î M r 4 Ct-M tCC
iu J - . wi ; y v u w ^ m r . lUo r n w i u metoda de acces la acestea este
Preţ
p u t i m * ir fhkj v t n « v u t i m n w . :r « a n t a C h i t i m * construirea unui "mesaj" asociat
OJtk I T r t r u t « lAtfrmi U P V iAd * 14 WWt.

l « i M i y i i «U tAuft* 4t4
i n * J u * 1 i i ^ c h u f H f t h *t v . i . 11 _.• care întoarce valoarea
«to w * H * * J r W n wtJ f r » , rt> J - r * * * f c J T F * « u w n * r w i
corespunzătoare. A c e s t mecanism - modul grafic foarte bun
til I r-M.U^ZIi K T W «U pl4irOTJBf. V U l m «YhlUbLf /Of h/t

are în plus şi avantajul cS permite - portebiliteta maxima


Stoca orice
r^L.WLLimLUiUBat^-f] j i A i >n i * / H
- plugin pentru browserul da
tip drc nniect programului sa returneze valoarea
.in-s *ft t M Hu+*> K W fi<t.
web
corecta chiar daca se modifică o
I I -- - _ L I .

Thhl rtt*Mt Of U>U CM Morţiu* j n * : r.L : >: in-.v • .rr variabila care influenţează rezulta­
I^UMi t l M LA4IU4H Uh KVC • m h I L#t*ur* kfhflfe tfVC
fr| ^ r t 4 fcJr^ • f r M ^ p t t B p O . K^' o r ^ t u l , t o t u l într-un mod t r a n s p a r e n t
Procesor Pentium 133 MHz
pentru utilizator. Cei care au
Video DirectX
lucrat în C + + ştiu poate cec de
Memoria 32 Mb RAM
; dificil este sa adaugi Tn timpul
• X 1rn^t1 I 1 ^
Hmmr ' "V 1 PH 11 îl

Hard disk 50 Mb
F M I ^ I I I I F
rulării programului, unei clase ce
Verdict JJ I

62
1
i

IE i
j
-

Crearea de jocuri Ia i n d e m i n a oricui

Tip s o f t w a r e : Prezentare * R e d a c t o r : Vlad Susoi

r ^ a c ă v-aţi u i t a t cu atenţie pe CD- pentru Glide, Alături de acestea


L J u l numârului t r e c u t , probabil câ este necesar şt DirectX 6.0 sau mai
| aţi observat în directorul Bonus, bun, mai puţin pentru randarea soft­
j alături de boţii de CounterStrike, ware în fereastră, care poate fi
i Winamp, engine-ul 3D Nebula, şi un realizata doar pe baza driver-ului
alt soft şi anume Genesis 3 0 . Este softdrv.dll. Acesta din urmă include
vorba din nou de un engine 3 D . de de asemenea şi suport pentru
aceasta date mai evoluat decât instrucţiunile 3DNow! ale proce­
Nebula. Nu vă aşteptaţi sâ creaţi un soarelor AMD. pentru celelalte pro­
nou Quake 3 cu ajutorul Iu), însă cesoare fiind folosit driver-ui soft-
este cu siguranţa un excelent punct drv2.dll. Cu o documentaţie în for­
de plecare, deca vreţi sa va familia­ mat HTML bine realizata, cu un sis­
rizaţi cu grafica 3 0 . De altfel, t e m de help accesibil şi cu o filosofte
autorii au inclus în pachet şi sursa open-source, Genesis 3D reprezintă
unui f i r s t person 3 0 shooter, destul o alegere excelenta pentru
de rudimentar, realizat pe baza programatorii cunoscâtori ai
engine-ului, pa care o gâsiţi tn direc­ limbajului C+ + şi interesaţi de
t o r u l src. Acesta include şi suport grafica tridimensională.
pentru multiplayer în LAN sau cu
este [ modem, single player-ul fiind doar o
puternic i n t e g r a t explorare a harţii. Pentru a-l rula,
cu 3DS Max, trebuie sâ îl compilaţi obligatoriu ou
permiţând conve versiunea 6,0 a lui Visual C + + . Cu
tn ambele sensuri, 1 aceasta versiune trebuia compilata
Pachetul cuprinde I oricum orice spliceţie ce foloseşte
cete doua plugin- module din Genesis sau biblioteca
pentru versiunile genesis.lib. Pachetul mai include, pe
2 . 5 şi 3.0 ala 3DS 1 lângă sursele completa şi bibliotecile,
• •

Max şi programul I o seria de 'unelte 41


ce facilitează dez-
A c t o r Studio, care I voltares unui joc sau a oricărei apli-
permite crearea ai l catii ca foloseşte un mediu 3 0 .
importul de ' a c t o r i I World Editor-ul are o interfaţa
- meshe animate I asemănătoare cu 3 0 Studio Max-ul,
din Max evident însâ, cu mai puţine facilitaţi
şi opţiuni. Totuşi, pentru aplicaţia pe
care o veţi dezvolta este mai muit
decât suficient, având t o a t e
; opţiunile de baza necesare pentru
generarea unui mediu 3D indoor cu
un numâr moderat da poligoane, la
un framerate foarte ridicat, sau s
unor scena outdoor veste, daca ss
folosesc în mod adecvat posibilităţile
softwsre-ului. Genesis 3D este
puternic i n t e g r s t cu 3DS Max,
permiţând conversii în ambele sen-
\ suri. Pachetul cuprinde câta două
Web www,genesisSd,corn
plugin-uri pentru versiunile 2 . 5 şi
Producător Genesis
j 3.0 ala 3 0 S Max şi programul
Distribuitor N/A
A c t o r Studio, care permită crearea
şi importul da actori" - meshe ani­ Preţ

mate din Max. Vizualizarea acestora


se poate realiza cu ajutorul lui A c t o r
Viewer, de asemenea inclus, Pentru
o - numeroase instrumenta de dez­
voltară
- interoparabilitatea cu 3DStudlo
a rula o aplicaţie creata cu ajutorul Max
engine-ului este nevoie de drivere
folosite de sistem la randarea e - posibilităţile grafica depăşite
| graficii, Aceatea aunt inclusa în
: pachetul Genesis eub forma a p a t r u Procesor Pentium 11 450 MHz
| OLL-uri, doua pentru randarea soft¬ Video DirectX
: ..ara, unul pentru DirectSD şi unul Memorie 75 Mb RAM
Hard disk 64 Mb
I
Verdint

83
Jurassic Park III
M e t o d e l e v e c h i s u n t uneori m a i b u n e

1 ''^
.•ui r-

w M - .5

S
1
eria Jurassic Park a rămas în i s t o r i a
i
s c u r t a dar spectaculoasa a efectelor i *
speciale prin realismul c r e a t u r i l o r
p o r t r e t i z a t e . Cel de-al treilea episod din
sene nu ere o intriga tocmai originala, ba
chiar destul de neverosimila iar efectele V
digitale si creaturile generate pe com­
p u t e r s u n t în mare p a r t e reciclate din
cele doua versiuni anterioare. Ce aduce
nou filmul Insa, e s t e o c r e a t u r a pe langa
care până si Tyrannosaurus Rex pare un
velociraptor m i t i t e l . Numita Spinosaurus. Spinozaurului Oupa aceea a f o s t rea­
aceasta reptila gigantica a f o s t realizata lizata o "miniatura la scala 1/5, ceea ce
1

p r i n t r - o tehnica adusa în lumina reflec­ înseamnă cam doi m e t r i si jumătate în


toarelor de seria Jurassic Park, numita lungime. Pe baza acesteia s-a t r e c u t la respira, e t c . Dispozitivele de control
animatronicâ. A c e a s t a e s t e cronologic crearea modelului în mărime naturala. variază de la pad-uri cu t a s t e la i n s t r u ­
mai veche decât tehnicile digitale. însa Pentru filmele anterioare, modelele mente asemănătoare unui joystick gi pana
încă mai are avantajul de a da r e z u l t a t e trebuiau 53 fie c o n s t r u i t e manual, ceea la proteze mecanice ce preiau mişcările
ceva mai veridice iN.B. nu cred ca ce a însemnat o grămada de munca şi corporale. Un fapt i n t e r e s a n t e s t e câ
aceasta afirmaţie va mai fi valabila dupa t i m p pierdut. Pentru Jurassic Park III s¬ mişcările s u n t transmise machetei prin
apariţia lui Final Fantasy). 'Falei* si *E,T." au folosit avântatele tehnicii digitale: semnale radio care s u n t In aceeaşi
s-au folosit cu succes de aceasta macheta în miniatura a f o s t scanata la frecvenţa cu cele ale telefoanelor celu­
tehnica pentru a crea efecte speciale firma CyberFX cu un aparat numit 3 0 lare. Folosirea telefoanelor celulare pe
memorabile. Oigitizer. A c e s t a e s t e un scanner 3 0 cu platou e s t e s t r i c t interzisa din motive
Pentru spinozaurul din Jurassic Park un b r a t mobil d o t a t cu un emiţător laser evidente. Nimeni nu vrea sa fie s t r i v i t de
III, S t a n Winston Studio, cel mai impor­ care se învârte în iurul machetei lansînd o machetă de 11 tone pentru ca un
t a n t studio de acest gen din lume, a 1 5 . 0 0 0 de raze pe secunda. Reflexiile maşinist a u i t a t sa îsi închidă mobilul
c o n s t r u i t o macheta snimatronica co razelor emise s u n t î n r e g i s t r a t e de Filmul a f o s t lansat pe 18 iulie în

respunzatoare unui dinozaur în mărime camere digitale de înalta rezoluţie S t a t e l e Unite si va ajunge la noi probabil
naturala: lunga de 14 m e t r i (cam c â t un poziţionate de o p a r t e si de alta a cândva înspre sfârşitul toamnei.
autobuz! si cântărind 11 t o n e , macheta laserului. Un s o f t w a r e proprietar
este pusa Tn mişcare doar de pompe colectează datele si creează un model
hidraulice, deoarece a f o s t c o n s t r u i t a digital al machetei. Apoi. acelaşi
pentru a funcţiona şi sub apa. închiderea s o f t w a r e coordonează un proces numit
si deschiderea pleoapelor e s t e coman* CNC sculpting- modelul de pe computer
daca de o pompa hidraulică. In t o t a l . Tn e s t e împărţit tn bucăţi si Fiecare bucata
interiorul maşinăriei s u n t 4 2 de pompe e s t e decupata din spuma poliuretanick
alimentate prin pesta 8 5 0 de m e t r i de Fragmentele s u n t m o n t a t e apoi ca
furtunuri. De deplasat se deplasează pe într-un soi de puzzle gigantic pentru a
doua sine de otel ce se întind pe o dis­ obţine modelul în mărime naturala.
tanta de 4 5 de m e t r i si e s t e controlata Acesta e s t e acoperit cu o "piele' din
in întregime prin intermediul unei t e l e ­ cauciuc expandat (obţinut prin i n t r o d u ­
comenzi. La c o s t r u i r e a ei au lucrat 3 0 cerea de aer în latex lichid) p i c t a t a
de oameni t i m p de moi mult de un an de astfel încât sâ para pielea unei soparte
zile. gigantice.
Primul pas a fost desenarea unei Oupa introducerea mecanismelor
schiţe, proiect la care au participat 2 care îl fac sâ se mişte, dinozaurul e s t e
a r t i ş t i şi un paleontolog de renume. Jack c o n t r o l a t de 9 păpuşari, care fiecare are
Horner, cel caro a descoperit rămăşiţele în grija o anumita gama de operaţii:
FTW
: Speciale

Operation Swordflsh
mm JOHN HUGH HAILE OGN

TRAVOLTA/JACK^IÂN/BE RRY/C H EÂO LF

r |H is
• o u a luni d e m u n c a p e n t r u 3 0 d e s e c u n d e d e f i l m
Tip s o f t w a r e : P r e z e n t a r e * R e d a c t o r : A d r i a n Dorobăţ

: j oei Siiyerman este un producător care a un astfel de StilJ Array. folosit şi în M a t r i x .


W reuşit sâ nu dea greş cu nici un fifm pana are avantajul că poate filma elementele d i n t r - o
•^um. &at^\x, The House qn ţhe Haunted Hili, scenă la diferite viteze: în scena pomenită,
Romeo M u s t Oie £xit Wounds, t o a t e au avut explozia a f o s t filmata la 1QQ0 de.frame-uri pe
succes ţa public, chiar dacă onticii nu au f o s t secundă, maşinile ia 1 2 5 si t r e c ă t o r i i la 2 5 0 :
^ o f e ^ K i n ^ n t ă ţ î de unele dintre ele. Ultimul Redarea la viteza normată a acestei succesiuni

H
;Său proiect, Operation Swordfish, nu face
" j'F^uVmţ'.-, î^*i"''^riK - - H
- - T - "K
n 1 1
"
T *
."
" • - i. • _ _ •_-•• L OL L - - ' L_ L — _
J
L E-B I - •• F-t _ j_r - _ ._ _ .
da impresia de oprire a timpului urmata de o
V ' I " I r^ fi W TY^l
t
# .
t
t¥ ^ ""
i^^r i^fJJ L J ^^"C Cv' r-^ \ " - r- -n- ", "t • h ^>r^^ - J •~ L Ju . - • J " - - - -

zvâcnire în full speed e x t r e m de rapidă,


m
1 1 p — L

;excep^e: e s t e vorba de o poveste despre


• t e r o r i s m şi hackeri. conspirat" şi intrigi miste­ i n t e n s i t a t e a dramatjcâ a acestui efect a f o s t

r i o a s e , un film în care nu se st ie f o a r t e bine t e s t a t a cu succes în M a t r i x . unde saltul Tui

cjne ŞLifiţ bâietii buni şi b i e ţ i i răi. Chiar daca Trinjty a făcut furori.

; partea de hackmg este dezastruos de p r o s t Pentru a putea plasa camerele exact

rea i i z a ţ ă [ m are le h4xDr foloseşte o combinaţie unde trebuie, intersecţia a f o s t r e c o n s t r u i t ă

de Tecris cu AyţoCAO pentru a sparge în 3 0 cu limită de eroare de 2 cm si au f o s t

ăerverele NSA3, acţiunea trepidanta şi efectele t e s t a t e diverse amplasamente pentru camere.

: speciale bine realizate fac :ca a c e s t film sa Abia dupa găsirea poziţiilor perfecte a f o s t fil­

m e r i t e vâzut", mata scena. Din considerente de siguranţă,

Boyd Sherrnis a fost responsabircu mare p a r t e din cioburile de sticlă care

efectele vizuale. "Pentru mine e s t e o diferenţa împânzesc scena în urma exploziei au f o s t

clera m t r e efecte speciale şi e f e c t e vizuale. Cu generate pe calculator. Oe asemenea, carac­

:ajutorui efecte 10r vizuale se poate realiza ceea t e r e 3 0 au f o s t folosite în locul unor cas­

q g e s t e prea c o s t i s i t o r sau prea periculos sa cadori care nu au ieşit tocmai cum trebuia pe

faci în; reaiitatev Şi cu asta ma ocup eu', a film'. .


dectarat Soyd presei de specialitate. Şi se Peste 2 luni de planificare au fost nece­

poate spune ca si-a făcut treaba cu brio. Chiar sare doar p e n t r u aceasta scena Peste 2 0 0

în sceha de deschidere a filmului, acţiunea de oameni, figuranţi, mesinişti, cascadori, au

devine explozivi Ia propriu, deoarece o f o s t implicaţi în filmare. S-au folosit p e s t e


o s t a t e c â încărcată cu bile de rulment e s t e 1 5 0 de camere. S-au filmat 3 0 0 de cadre si

aruncata în aer în mijlocul unei intersecţii s-au generat artificial încă pe-atatea. Totul

aglomerate. Scena este realizata Tn stilul 'buf- pentru o scena care durează doar cu puţin mai

iefe ţime'^fa^ut popular de M a t r i x şi e s t e în mult de jumătate de minut.

proporţie de 7 0 % artificială . Pentru realizarea Dacă s u n t e ţ i dispuşi să t r e c e ţ i cu vederea

efectuiui a f o s t folosit un Still Array: un grup erorile referitoare la hackeri. merita sâ vedeţi

de "camere împrăştiate pe o anumita distantă acest fiîm. Intriga e s t e decenta, iar Halle

care fiîmeaza fiecare câte un cadru. Când Berry a f o s t plătită jumătate de milion de

aceste cadre s u n t alrpite ia m o n t a j se dolari ca sa filmeze o scenă topless. Ce-i


(

creează iluzia de viteza necesara pentru efect. c o r e c t e corect...


Nici b camera nu ar fi p u t u t urmări o bilâ de
rulment proiectatâ cu 3 0 - 4 0 de m e t r i pe
secunda. Dar 10 camere plasate din t r e i în
t r e i m e t r i nu ar avea nici o problema, în pîus.

ascunde un ioculet i n t e r e s a n t
care vâ permite să "s par g e ţ i "
site-ut p e n t r u a afla mai multe
informaţii sau să dpwnloadâţi
I diverse fişiere adiţionale: wall
paper. Screensaver, melodii.
G a l e r i i

X t r e m e

ide3d@yahoo. com

într-adevăr am
greşit când em
presupus câ faci
imeginiie Tn
TrueSpace.
însă în unele din
imaginile tale
obiectele sunt
excesiv de
rotunjite Tncât
per nenaturale.
Foarte bunâ
"Faîiing Water şl
0

merit; felicitări şi
pentru cea cu
castelul, deşi nu
eete atât de
elaborată.

R o o m A D H I A N

:88
1 Claudiu Manea - 5, 6
Contrastul dintre
obiectele centrale
excesiv de detaliate şi
decorul mei puţin
evidenţiat este destul
de neplficut. însă se
vede câ ei talent la
modelare şi nu numai
atât. Mei trimite.

E bine că din c â n d în c â n d m a i p r i m i m şi g r a f i c ă 2 0 .
D a r din p ă c a t e nu e s t e t o c m a i inovatoare, aplicarea
u n o r e l e m e n t e din d i v e r s e t u t o r i a l e c a r e c i r c u l ă pe
n e t fiind d e s t u l de evidentă.

Bk I

£ m o4«4 o A»ut^ / qipo £000

m%m

gipo@pcnet.ro
Interesantă prelucrarea ce dă aspect de pictură imaginilor
O îmbinare fericită între grafica digitală şi cea tradiţională.

67
L o k i d a f a l i m e n t

ID s o f t w a r e planuieşte QUAKE 4 Linux-ul şi jocurile


nu f a c tocmai casă bună
Loki S o f t w a r e , f i r m a c a r e se
Un FPS ceiebru capătă o s p e c i a l i z a s e în p o r t a r e a de
continuare pe măsură. j o c u r i pe Linux a d e p u s a c t e l e
p e n t r u i n t r a r e a în f a l i m e n t .
I d S o f t w a r e a a n u n ţ a t la QuakeCon 2 0 0 1 m
C o n f o r m unui r a p o r t de pe
I din Texas că p a r t e n e r i i tor de ceva v r e m e , LinuxPorts.com. compania
Raven S o f t w a r e , l u c r e a z ă plini de zel la d a t o r e a z ă s u t e de mii de d o l a r i
Quake 4 , o p o v e s t e single pfayer ce se va A c t i v i s o n şi a l t o r c o m p a n i i cu
d e s f ă ş u r a î n u n i v e r s u l S t r o g g din Quake II şi c a r e a c o l a b o r a t . Pe lângă
c a r e va fi c o n s t r u i t ă pe baza s p e c t a c u l o s u l u i n u m ă r u l mic de posibili c l i e n ţ i ,
engine din noul D o o m . Id a mai a n u n ţ a t e x i s ­ durata mare dintre apariţia
t e n ţ a unui p r o i e c t î n d e s f ă ş u r a r e , căruia nu unui joc şr p o r t a r e a lui pe Linux
i-a f o s t d a t încă un n u m e , î n c r e d i n ţ a t f i r m e i au f ă c u t ca a f a c e r e a să nu fie
N e r v e S o f t w a r e , f o n d a t ă de B r a n d o n J a m e s , deloc p r o f i t a b i l ă .
un f o s t a n g a j a t Id . A m b e l e j o c u r i îi v o r avea
ca p r o d u c ă t o r i e x e c u t i v i pe cei de la Id
S o f t w a r e şt ca d i s t r i b u i t o r pe A c t i v i s i o n . N u
M a n i a j o c u r i l o r
a fost specificată o dată terminală pentru
nici unul d i n t r e p r o i e c t e . d u p a f i l m e

A n u n ţ a t Tn m a n u a l u l j o c u l u i ,
www, plenetquake.com
f i l m u l M a x Payne va a j u n g e
î n t r - u n v i i t o r a p r o p i a t pe
m a r e l e e c r a n . N a ş t e r e a sa a
f o s t m o ş i t ă de t r e i c a s e de p r o ­
I n n u m e l e lui H i t c h c c o k d u c ţ i e : Collision E n t e r t a i n m e n t ,
O i m e n s i o n Films şi A b a n d o n
i n v e s t i g a ţ i e . T o t ce t r e b u i e să f a c e ţ i e s t e sâ
E n t e r t a i n m e n t , c a r e nu au p r e ­
i n t r a ţ i în r o l u l lui J o s e p h S h a m l e y , un d e t e c t i v
c i z a t nici o d a t ă f e r m ă p e n t r u
c u ceva p u t e r i p s i h i c e , c a r e t r e b u i e să dea de
l a n s a r e . Collision E n t e r t a i n m e n t
u r m a unui b o g a t o m de a f a c e r i d i s p ă r u t î n t i m p
a c u m p ă r a t deja şi d r e p t u r i l e
ce făcea un f i l m pe moşia p r o p r i e . D a c ă s e
p e n t r u un film ba2at pe
î n t â m p l ă să nu mai ş t i ţ i c e t r e b u i e să f a c e ţ i , nu-i
A m e r i c a n M c G e e ' s Alice.
n i m i c : a p e l a ţ i la p u t e r i l e psihice ale lui J o s e p h şi
A m b e l e filme v o r fi d i s t r i b u i t e în
d e s c o p e r i ţ i un indiciu c â t a ţ i clipi din o c h i . J o c u l
S.U.A. de D i m e n s i o n Films şi de
e s t e c o n c e p u t Tn t o t a l i t a t e î n s p i r i t u l lui
Abandon E n t e r t a i n m e n t în
H i t c h c o c k . de la u n g h i u r i l e de f i l m a r e ia
r e s t u l lumii.
s e c v e n ţ e l e c i n e m a t i c e i n - g a m e şi a t m o s f e r a
s u m b r ă . S u n t i n c l u s e în joc c h i a r şi un s f e r t de
oră de s e c v e n ţ e din cele m a i c e l e b r e f i l m e ale lui
H i t c h c o c k . C â t de m u l t r e u ş e ş t e să s e a p r o p i e
upS p r o d u c e r e a j o c u r i l o r " C a s a n o v a " şi
de c o n c e p ţ i a m a r e l u i r e g i z o r , r ă m â n e de v ă z u t
• " F a u s t " , p a r c ă nu e de m i r a r e câ
pe 9 n o i e m b r i e , c â n d e s t e s t a b i l i t ă l a n s a r e a .
p r o d u c ă t o r i i A r x e l T r i b e s au a n u n ţ a t că au în
l u c r u " H i t c h c o c k : The Final C u t " . un joc a c t i o n
a d v e n t u r e c a r e pune a c c e n t u l pe d i a l o g u r i şi www. arxeftribes

68
Europa ia controlul
R a c e o f C h a m p i a n 5 i e r r a r e n u n ţ a

Interplay sulele Canare la volan la r j y n a m i x

preluat de Titus
A c t i v i s f o n a a n u n ţ a t că va lansa Studioul care a produs
un nou r a l i u , R a c e of C h a m p i o n s . T r i b e s va fi î n c h i s d e

C ompania europeana Tttus


I n t e r a c t i v e a a n u n ţ a t că a
preluat Interplay. Titus deţinea
B a z a t pe c u r s a o m o n i m ă din Insulele
C a n a r e , s p o n s o r i z a t ă de M i c h e l i n ,
S i e r r a , 9 7 de o a m e n i fiind
concediaţi. Responsabi­
jocul t e a n t r e n e a z ă în r a l i u r i litatea p e n t r u proiectele în
a c ţ i u n i I n t e r p l a y de ceva v r e m e , unu-la-unu. A c e s t a e s t e primul raliu c u r s va ft t r a n s f e r a t ă la
d a r de abia a c h i z i ţ i a r e c e n t a de c a r e p e r m i t e j u c ă t o r i l o r sâ c o n ­ s t u d i o u r i l e din Bellevue,
a c ţ i u n i în v a l o a r e de p e s t e 6 milioane c u r e z e p e n t r u t i t l u l de c a m p i o n al W a s h i n g t o n . R e d u c e r i l e de
şi j u m ă t a t e de d o l a r i fe-a d a t c a m p i o n i l o r în r e n u m i t a c u r s ă în p e r s o n a l au f o s t c a u z a t e j
s u f i c i e n t e d r e p t u r i de v o t î n c â t cane cei mai buni ş o f e r i ai lumii c o n ­ de n e c e s i t a t e a i n t e g r ă r i i j
să îşi p e r m i t ă să facă s c h i m b ă r i în duc unul lângă a l t u l . Race of S i e r r a în c a d r u l c o m p a n i e i
consiliul de d i r e c t o r ; şi în p o l i t i c a C h a m p i o n s îi p r o v o a c ă pe j u c ă t o r i să Vivendi U n i v e r s a l
firmei, interplay se alătură a s t f e l învingă d r u m u r i l e , d e ş e r t u l şi m u n ţ i i . interactive
clubului de p u b l i s h e r i a m e r i c a n i P e n t r u a face a s t a , ei au la
c a r e au f o s t c u m p ă r a ţ i de f i r m e d i s p o z i ţ i e 2 4 de maşini [cu l i c e n ţ e de
e u r o p e n e , c o n s t i t u i t din H a s b r o la p r o d u c ă t o r i } , p r i n t r e c a r e
â
• u n g e o n 5 i R g e
I n t e r a c t i v e , M a t t e l I n t e r a c t i v e , GT P e u g e o t . P o r s c h e , F o r d , A u d i , şi 3 0
Interactive, Sierra, Interactive p e n t r u a n u l v i i t o r
de ş o f e r i , c u m a r fi Didier A u r i o l
M a g i c şi A c c o f a d e . (Franţa], Armin S c h w a r t z
[ G e r m a n i a ! , Torni M a k i n e n [Finlanda]. M i c r o s o f t şi Gas P o w e r e d
. act ivisian. corn G a m e s au r e n u n ţ a t să mai
www.activision.com i lanseze Dungeon Siege
i a r n a a c e a s t a , aşa c u m
5 t a r T r e k A r m a d a II plănuiseră i n i ţ i a l J o c u l va
fi l a n s a t la î n c e p u t u l lui
Dincolo de frontiere, acolo unde nu a ajuns cineva vreodată 2 0 0 2 , p r o d u c ă t o r i i fiind

J o c u l , b a z a t pe v e r s i u n e a aappăărruuttăă
anul t r e c u t , va fi l a n s a t la
n e a , în planul c r e a ţ i e i s - a m u n c i t
m u l t , au f o s t i n t r o d u s e noi modele
" m u l ţ u m i ţ i " de c u m
evoluează l u c r u l la el.
s f â r ş i t u l a c e s t u i a n . Faţă de S t a r de nave. c â t e 1 0 m i s i u n i p e n t r u " H o t ă r â r e a de a a m â n a
Trek, A r m a d a se remarcă prin îmbu­ f i e c a r e d i n t r e cele 3 c a m p a n i i , l a n s a r e a lui D u n g e o n
n ă t ă ţ i r i în planul g r a f i c i i , c u m a r fi f i e c a r e navă a r e a c u m o p r o p r i e t a t e Siege a f o s t c e a mai
e f e c t e v e r t e x G e F o r c e 3 . De a s e m e - unică. J o c u l a t r e c u t de t e s t a r e a dificilă decizie pe c a r e a m
affa şi până la l a n s a r e a din n o i e m ­ l u a t - o până a c u m , d a r
b r i e s e v o r adăuga în s p e c i a l e f e c t e decât versiunea anterioară motorul j c r e d că e s t e a l e g e r e a
g r a f i c e . Cele t r e i r a s e s u n t 3 D , având o p ţ i u n i de v i z u a l i z a r e c o r e c t ă , din m o m e n t c e

F e d e r a ţ i a , klingonienii şi b o r g i i . iar t a c t i c ă şi s t r a t e g i c ă , a s t f e l î n c â t ! faza de c a l i b r a r e şi e c h i l i ­

vocile c o n d u c ă t o r i l o r £Cpt. J e a n Luc c a m e r a s e p o a t e r o t i în j u r u l b r a r e a unui RPG e s t e c e a

P i c a r d , G e n e r a l u l M a r t o k şr Regina navelor, o p ţ i u n e f o a r t e utilă în t i m - j mai c r i t i c ă din t o t p r o c e ­


pul bătăliilor. s u l de p r o d u c ţ i e .
b o r g i l o r ] s u n t aceleaşi din fitm. S t a r
T r e k : A r m a d a II utilizează mai bine www. a cti vi s I o n. corn

Din seria Starcraft...


E t i m p u l s a n e f n t a a r c e m
5 h a t t e r e d Ealaxy înapoi la castelul Wolfenstein
C â t de c u r â n d va fi l a n s a t un nou RTS online. P o v e s t e a lui e d e s t u l de c i u ­
d a t ă : un t e l e p o r t o r p e n t r u o b i e c t e n e î n s u f l e ţ i t e e s t e f o l o s i t p e n t r u a t r a n s ­
p o r t a un c o b a i . A p a r a t u l a t r a n s p o r t a t c o b a i u l şi t o t ce s e afla în j u r u l lui pe
A c t i v i s i o n şi Gney M a t t e r au p r e z e n t a t la Q u a k e c o n - u l de anul
a c e s t a o v e r s i u n e a p r o a p e finală a jocului P e t u r n t o C a s t l e
W o l f e n s t e i n . C o n f o r m G a m e s p o t , jocul ane un Al e x c e l e n t . •
o rază de 2 O 0 0 km pe s u p r a f a ţ a P ă m â n t u l u i - O a m e n i , a n i m a l e , p l a n t e au m u l ţ i m e de a r m e din perioada r e s p e c t i v ă d a n s a t o r u l de r a c h e t e
a j u n s pe p l a n e t a M o r g a n a P r i m e unde s - a u î m p ă r ţ i t în mai m u l t e g r u p ă r i şi P a n z e r f a u s t , puşca de a s a l t F G 4 2 , două p u ş t i cu l u n e t ă , d i n t r e
au d e c l a n ş a t un război c a r e una c u a m o r t i z o r ) . Nivelele s u n t m u l t e şi m i c i ca în cazul
pentru supravieţuire. m a j o r i t ă ţ i i j o c u r i l o r b a z a t e pe m o t o r u l de Quake 3, d a r r e u ş e s c
Cele mai i n t e r e s a n t e să a s c u n d ă n u m e r o a s e c a m e r e s e c r e t e şi b o n u s u r i .
a s p e c t e din S h a t t e r e d
Galaxy s e p o t găsi pe
c â m p u l de luptă.
J u c ă t o r u l a r e la
d i s p o z i ţ i e o m u l ţ i m e de
t r u p e , a r m e , vehicule cu
ajutorul cărora poate
p u r t a o bătălie şi p o a t e
c u c e r i o m u l ţ i m e de
teritorii.

www.nexon.net

X
XQOX Dreamcast
r nff

A l t e r n a t i v a p e n t r u t e l e v i z o r i n t r - o m a r e d e PC-uri

S u n t e m c u t o ţ i i d e a c o r d ca e x i s t a
neîndoielnic o f a s c i n a ţ i e s t r a n i e î n
a da de p ă m â n t c u a d v e r s a r i i ' p â n a
îţi a m o r ţ e s c buricele degetelor,

Game Cube iese la iueala mai ales c â n d un p r i e t e n b u t o n e a z a


la c e l de al doilea c o n t r o l l e r . 1 » •
C o n c u r e n t d i r e c t p e n t r u Tekken 3
Tag T o u r n a m e n t , D e a d o r Alive 2
îşi a r e doza s a de p e r s o n a j e f e r m -
nine c u p i c i o a r e lungi şi r o t u n j i m i
a p e t i s a n t e , n e l i p s i t e d i n nici un joc
japonez c a r e se r e s p e c t a DDA

Deja p r i m e l e i m a g i n i ale e s t e mai a l e r t şi m a i s p e c t a c u l o s

mult a ş t e p t a t e i console d e c â t Tekken. iar c o n t r o l u l b a z a t

japoneze au î n c e p u t sâ pe c o m b i n a ţ i i de l o v i t u r i , c o n t r a -
a p a r ă pe w e b . Din ce s e l o v i t u r i şi b l o c a j e e s t e m u l t mai
ş t i e . ee va apărea luna i n t u i t i v d e c â t o ghiduşie
t i n u ă în c a m e r a de dincolo. F i e c a r e
u r m ă t o a r e în J a p o n i a , va fi / s c r â n t i t o a r e de a r e n ă a r e c â t e ceva c a r e s e
l a n s a t a pe 5 n o i e m b r i e în P degete stil Mortal sparge, arunca s c â n t e i sau s c o a t e
S t a t e l e U n i t e , şi va a j u n g e /m\mf*mif K o m b a t s a u Tekken. flăcări şi f u m . S u n e t e l e s u n t f o a r t e
Un l u c r u d e s t u l d e satisfăcătoare, fiecare pumn dat
la tncepuLul lui 2 0 0 2 şi în
ţ. inovator e s t e eli- . s a u î n c a s a t , f i e c a r e l o v i t u r ă de
Europa. N i n t e n d o a c o n f i r ­
1
minarea noţiunii de p i c i o r s u n î n d î n d e s a t şi d u r e r o s .
m a t că j o c u r i l e p e n t r u G a m e
" r i n g o u t " prin e x t i n ­ Singurele dezavantaje s u n t
Cube v o r fi b l o c a t e pe o
derea arenei cu zone p o v e s t e a penibil d e i n f a n t i l a din
a n u m i t ă zonă g e o g r a f i c ă , c a km

şi unele D V D - u r i , p e n t r u a s u p l i m e n t a r e : Tn c a z S t o r y M o d e şi m o d u l în c a r e p r i n
preveni i m p o r t u l de j o c u r i . că î ţ i a r u n c i a d v e r ­ d i a l o g u r i s e dă i m p r e s i a ca, deşi
sarul prin perete. p e r s o n a j e l e s e l u p t a pe v i a ţ a şi pe
bătălia m o a r t e , dupa t r e i r u n d e în a r e n ă
Lara Croft are succes con­ învinsul dă m â n a c u î n v i n g ă t o r u l şi
fn închisoare
s u n t p r i e t e n i până la a d â n c i

î n t r - o s t a t i s t i c ă data b ă t r â n e ţ i ca în d e s e n e l e c u
p u b l i c i t ă ţ i i de S o f t w a r e F i r s t Tom şi J e r r y .
s e a r a t ă că s e r i a Tomb
R i d e r e s t e p r i m a în t o p u l
j o c u r i l o r de c o n s o l ă v â n d u t e
î n î n c h i s o r i l e din S U A şi
Marea Britame. Următoa­
a r d i u a r e S f a t i o n A n t i c h i t a t e
r e l e j o c u r i în t o p s u n t
Ecran portabil pentru Playstation
R e s i d e n t Evil Etoate v e r s i u ­
b i l i t a t e de c o n e c t a r e . c r e a t un d i s p o z i t i v
nile) şi S y p h o n F f l t e r 1 & 2 .
Sony a i n t e n ţ i o n a t sâ c a r e s e p r i n d e în s l o -
Pe baza a c e s t e i s t a t i s t i c i ,
p r o d u c ă şi un e c r a n , t u r i l e de a e r i s i r e din
e x p e r ţ i i psihologi
însă în cele din u r m ă s p a t e l e c o n s o l e i şi
^jl au t r a s c o n c l u z i a
s - a r e n u n ţ a t la a c e s t c a r e c o n ţ i n e un e c r a n
că d e ţ i n u ţ i i s u n t
p r o i e c t . P e n t r u a-i cu d i m e n s i u n i e f e c t i v e
p a s i o n a ţ i de
a j u t a pe c e i c a r e nu au de 1 0 . 5 c e n t i m e t r i
j o c u r i l e cu f e m e i Deşi a f o s t c o n s t r u i t a
televizor p e s t e t o t h i g h - r e s şi două boxe Magnavox Odyssey a f o s t prima con­
bine d o t a t e , a r m e c a o s o l u ţ i e de e n t e r ­
unde se d u c , d a r c a r e a c t i v e s t e r e o . A r e şi solă de i n c u r i video c o n c e p u t ă p e n t r u
r e a l i s t e şi violenţa t a i n m e n t la p u r t ă t o r ,
v o r t o t u ş i să b e n e f i ­ un a d a p t o r p e n t r u uzul d o m e s t i c . Ea s e c o n e c t a la t e l e ­
din plin. S u r p r i n - c o n s o l a P f a y S t a t i o n nu
c i e z e d i n plin de a v a n ­ b r i c h e t a a u t o de b o r d . v i z o r si e r a l i v r a t ă c u s a s e c a s e t e c e
r z â t o r , nu? a b e n e f i c i a t şi de un
t a j e l e unui P l a y s t a t i o n , a s t f e l câ p o a t e fi u t i ­
ecran portabil, televi­
Big Ben I n t e r a c t i v e a l i z a t şl în maşină.
™ OTOT BOT
%
z o r u l fiind s i n g u r a posi­
www, softwarefirst, com
JOCURI
Console

Raliuri

Forţa este si cu KBok

L u c a s A r t s a m a i f ă c u t publice s c r e e n -
s h o t - u r i din S t a r W a r s Obi W a n , unde
r e u ş e ş t e sa t e f a c ă să u i ţ i c â t
j u c ă t o r u l joacă e v i d e n t r o l u l lui O b i - W a n
de r e p e t i t i v e s t e c o m e n t a r i u l
c a r e t r e b u i e să î n f r u n t e 1 5 nivele pline
announcer-ului
de T u s k e n R a i d e r s şi A s s a s i n D r o i d s ,
C o n d u c e r e a p r o p r i u zisă a
î n a r m a t d o a r c u sabia l a s e r şi F o r ţ a .
maşinii s e f a c e d e s t u l de c i u ­
Cîând PS2 a f o s t l a n s a t în maşini, i n s t r u m e n t e d e b o r d

d a t , d e r a p a j u l fiind s i n g u r a www. lucasarts, corn
J a p o n i a , unul d i n t r e f i l m u l e t e l e care se aprind când conduceţi
m e t o d a pe c a r e a m d e s c o p e ­
f o l o s i t e p e n t r u a-i f a c e - Un gamedesign original
r

n o a p t e a , f u m u l de la r i t - o p e n t r u a lua e f i c i e n t
reclama a fost secvenţa i n t r o ­
c a u c i u c u r i , c o p a c i i de pe c u r b e l e , m o d a l i t a t e c e devine Producătorul scandinav U D S a primit o
d u c t i v a din Ridge R a c e r V. Ş i .
m a r g i n e a c i r c u i t u l u i , şi m u l t e i r i t a n t ă dupa un t i m p . Un c o m a n d ă p e n t r u u n joc de XBox de la
d e .ce sa n u r e c u n o a ş t e m , la
a l t e l e . Cu t o a t e . a c e s t e a , j u c ă t o r c u e x p e r i n ţ a N F S va d i s t r i b u i t o r u l g e r m a n CDV\ S u n ă c r i p ­
m o m e n t u l respectiv jocul era
i
N a m c o s e p a r e ca a u i t a t de avea p r o b l e m e de a d a p t a r e Tn t i c , nu? D a r dacă afiaţt că e s t e v o r b a
r din p u n c t de v e d e r e g r a f i c c e a anti-aliasing. marginile s t r i a t e Ridge R a c e r , î n s ă u n f a n al de C o r e , un a c t i o n / a d v e n t u r e î n c a r e
mai s p e c t a c u l o a s a r e a l i z a r e c u i v i n d u - s e c â n d si unde nici nu t r e b u i e să c o n t r o l a ţ i p a t r u p e r s o n a j e
4, I
s e r i e i RR s e va s i m ţ i c a la el
t e a ş t e p ţ i . Tipurile de c a m e r ă c e c o n d u c din i n t e r i o r un r o b o t g i g a n ­
c a r e s e p u t e a u lauda c e i c a r e acasă.
s u n t d o a r doua. d i n p ă c a t e , t i c în s c o p u l de a salva N e w Y o r k - u l se
v r o i a u sa impună c o n s o l a pe
c a l i f i c a b i l e c a f i r s t p e r s o n şi mal s c h i m b ă l u c r u r i l e . N u ? Nici dacă
piaţa, Fara p r e a m a r e e x a g e -
F
L J

t h i r d person, a c e s t din urma g a m e d e s i g n u l e s t e c o n c e p u t de Klaus


r a r e s e p o a t e s p u n e ca s e r i a
• • , m o d fiind p r e a a p r o a p e de L y n g e l e d . f o s t d e s i g n e r la M e s s i a h ?
Ridge R a c e r e s t e p e n t r u maşina şi u ş o r e n e r v a n t , i a r
Playstation ceea ce Need For primul nejucabil, din punctul www.uds.se
S p e e d e s t e p e n t r u PC. m e u de v e d e r e . C i r c u i t e l e s e
T r e c î n d p e s t e Cce s u r p r i z a l a s e a m ă n ă şi eîe d e s t u l d e m u l t Sute de milioane USD din console
s c e n a i n t r o d u c t i v a în c a r e îşi unele c u a l t e l e , i a r c â t e v a s u n t oii S o n y ş i - a p u b l i c a t r e c e n t c i f r e l e de
face apariţia nelipsita făptură •

c o p i a t e pe f a t a din Ridge R a c e r a f a c e r i : B 5 de milioane de c o n s o l e


feminina c u f o r m e v o l u p t o a s e ,
1. E f e c t e l e s o n o r e s u n t Ăvândute, dintre care peste 1 8 mil­
jocul c o n t i n u a sa faca p a r a d a
mr
realiste, iar muzica c u un r i t m ioane în J a p o n i a , 3 2 de milioane în
de e f e c t e vizuale şl mici d e t a l i i :
t e h n o a l e r t a p r o a p e ca ~ S U A . şi p e s t e 3 3 de milioane în
environment mapping pc
E u r o p a . S u m a o b ţ i n u t ă din vânzări
t o t a f i z e a z ă a p r o a p e 9 0 0 de milioane
de d o - l a r i . Până la a p a r i ţ i a Xbox a r e

W e b L i n k t i m p să t r e a c ă de m i l i a r d .

www.snny corn

Un j o c cu ... muzica buna


Continuarea excelentului beat-em-up
p r e z e n t a t în a c e s t n u m ă r al r e v i s t e i va Eidos a l a n s a t s i t e - u l p e n t r u M a d
apărea la î n c e p u t u l 2 0 0 2 e x c l u s i v pe D a s h R a c i n g , p r i m u l l o r joc p e n t r u
Xbox, deşi v e r s i u n i l e a n t e r i o a r e au X B o x , pe a cărui coloană s o n o r a v o r fi
a p ă r u t şi pe P S O n e , P S 2 şi D r e a m c a s t . p r e z e n ţ i îvloby, F a t b o y S l i m , P r o p e l -
lerheads, M e p h i s t o Odysey ş t a l t e n u ­
me c e l e b r e . J o c u l c o m b i n a c u r s e l e n e ­
buneşti cu secvenţe action adventure
C a p c o m a l a n s a t noi imagini din şi adaugă o gamă de p e r s o n a j e m a i | j |
arcade-ul mission based. 0 versiune Un s i t e d i n r e ţ e a u a G a m e s
mult decât ciudate, dintre care patru
d e m o a jocului i n c l u z î n d d o a r d o u ă - t r e r D o m a i n şi Kids Dornain. f o a r t e
j u c ă t o r i p o t să îşi aleagă p e r s o n a j e l e
m i s i u n i va î n s o ţ i l a n s a r e a R e s i d e n t Evit bine p u s la p u n c t şi c u i n f o r m a ţ i i
p r e f e r a t e şi să joace c o o p e r a t i v s a u
d e s p r e t o a t e consolele care v-ar
Code: V e r o n i c a X. head-to-head.
putea interesa: PlayStation
Xbox. D r e a m c a s t , G a m e C u b e şi www. rnaddas h raci n g - corn
c h i a r şi N 6 4 si G a m e B o y . în
privinţa conţinutului, site-ul e s t e
updatat destul de des cu ştiri,
p r e v i e w - u r i şi r e v i e w - u r i . U n
l a y o u t d e c e n t şi a e r i s i t c o m ­
:• - e pletează imaginea.

mwMWMWMWMWMWMWMmmm
II JOCURI
j L
Multiplayer

L u m e a M u l t i p l a y e r

OPINIA MEfl
• 1
• m r * • • • ^

Apusul j o c u r i l o

Ie-Dlauer

P e n t r u oricine e s t e la c u r e n t cu evoluţia
pârtii ludice a IT-ului în speţă jocurile, c o n ­
h

cluzia din t i t l u e s t e Inevitabilă: single-playerul


îşi t r ă i e ş t e ultimele clipe de glorie. Poate că
mă p u t e ţ î ^ ^ p r a z i c e pe mine, dar nu p u t e ţ i
c o n t r a z i c e cifrele: s t a t i s t i c vorbind, r a t a de
apariţie a jocurilor cu o componentă m u l t i ­
player sau multiplayer only e s t e sensibil mai
mare decât a celor singîe-player only. Şi
Hg|fsrul a c e s t o r a din urmă e s t e în scădere.
Cauzele fenomenului s u n t multiple; în primul
rând i n c a p a c i t a t e a designerilor de a pune fa
punct un Al c o m p e t e n t care să se ridice Ea
nivel decizional până la nivelul unui adversar
mare d e c â t celorlalte facţiuni. . iar Soîrain-ii p o r n e s c c u o
uman. Incompatibilitatea î n t r e capacităţile
S o l r a i n s s u n t c o m e r c i a n ţ i , iar t e h n o l o g i e mai avansata şi
Ai-ului şi aşteptările jucătorului generează nu
misiunile l e g a t e de t r a n s p o r t s p a ţ i u p e n t r u t r a n s p o r t mărit.
de puţine ori lovituri cu pumnul în t a s t a t u r ă ,

J u r n p g a t e e s t e un M M P U s u n t pe placul lor. Facţiunile Fiecare navă a r e slăbiciunile ei,


cu t a s t a t u r a în m o n i t o r şi cu monitorul de
[massively m u l t i p l a y e r p e r - - s u n t î m p r ă ş t i a t e prin s p a ţ i u , şi depinde numai de pilot să
podea. P r i n t r e reproşurile aduse Al-ului cel
s i s t e n t universe) c u e l e m e n t e d e s t u l de d e p a r t e una de a l t a folosească avantajele navei c u m
mai adesea se numără i n c a p a c i t a t e a de
de RPG, în cane j u c ă t o r u l ia rolul p e n t r u c a un c o n f l i c t să izbuc­ t r e b u i e . Grafica jocului e s t e
adaptare la s i t u a ţ i i noi, m a j o r i t a t e a inami­
unui pilot de nava s p a ţ i a l a nească, însa t o ţ i piloţii au a c c e s s u r p r i n z ă t o r de bună. c u t e x t u r i
cilor din jocuri avînd c o m p o r t a m e n t e l e s c r i p -
Scopul e s t e acela de îa s t a ţ i i l e c e l o r l a l t e f a c ţ i u n i , prin bine alese şi e f e c t e s p e c t a c u ­
t a t e . Pe s c u r t , nici un bot nu joacă CS ca
î m b u n ă t ă ţ i r e c o n t i n u a a navei, aşa n u m i t e l e " j u m p g a t e s " c e le loase. G e o m e t r i a navelor e s t e

Gigi de Ea s c a r a 2, ^ Î ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ fie prin c o m e r ţ , m i n e r i t . l u p t a p e r m i t sa călătorească pe d i s ­ c o n c e p u t a drn s p a ţ i i l a r g i , ceea


t a n t e f o a r t e m a r i , sărind c e p e r m i t e d e s i g n e r - i l o r să

S: Dincolo de a c e s t a s p e c t care ţine implicit c u alti j u c ă t o r i , s a u prin d u c e r e a


III procesul de c r e a ţ i e al jocului, mai exista d i n t r - u n nod în a l t u l . A c e s t folosească mai p u ţ i n e d e t a l i i , şi
la bun s f â r ş i t a q u e s t u r i l o r
l u c r u c r e e a z ă p r e m i s e l e unei t o t u ş i sa nu piardă din a s p e c t u l
componenta tehnologico-socialâ. Progresul p r a c t i c n e l i m i t a t e , p e n t r u că
i n t e r a c ţ i u n i t o t a l e , ceea ceb-j?~- general al navei. A c e s t l u c r u
'maşinilor de jucat jocuri a c r e a t premisele1,
universul J u r n p g a t e e s t e c o n ­
oferă a c c e s j u c ă t o r i l o r la diverse r e d u c e c a n t i t a t e a de i n f o r m a ţ i i
apariţiei unei generaţii multiplayer: puşti de s t a n t î m b u n ă t ă ţ i t si m ă r i t prin
t e h n o l o g i i , a r m e , e c h i p a m e n t e şi t r a n s f e r a t a , prin u r m a r e lag mai
1 0 - 1 2 ani ce îşi p e t r e c zilele şi, î n g r i j o r ă t o r adăugarea de noi q u e s t u r i şi arii
u t i l i t a r e p e n t r u navă. Navele p o t mic si gameplay fluid. Chiar şi cu
de m u l ţ i , şi nopţile în săli de c a l c u l a t o a r e , de e x p l o r a t . Misiunile de t r a n s ­
fi e c h i p a t e c u o r i c e t i p de - p e s t e 2 0 de piloţi implicaţi în
puşti care s-au născut cu mouse-ul în mână port, patrulare, scanare a t e h n o l o g i e , iar a s t a nu f a c e lupta, t o t p u t e m o b s e r v a :
şi joacă hipnotizaţi C o u n t e r - S t r i k e , Diablo II, d i f e r i t e l o r obiective s a u p u r şi d e c â t sa m ă r e a s c ă posibilităţile r a c h e t e l e m o n t a t e pe fuselaj şi
S t a r c r a f t , Heroes, Red A l e r t sau cine ş t i e ce simplu cele de s e a r c h and de î n a r m a r e şi p e r s o n a l i z a r e a e f e c t e l e exploziilor s a u u r m e l e
a l t rnuitiplayer e ia modă. A c e a s t ă generaţie d e s t r o y aduc p u n c t e de expe­ a c e s t o r a . Fiecare f a c ţ i u n e are lăsate de a r m e . S u n e t e l e diferă
nu a avut. experienţa single- rienţa şi bani. J u c ă t o r u l a r e de - c â t e cinci t i p u r i principale d