Sunteți pe pagina 1din 100

R E C O N - E M P I R E E A R T H - T H R O N E O F D A R K N E S S - S T R O N G H O L 9

9

h t t p : / / w w w . x t r e m p c . r o

I n f o r m a ţ i a d i g i t a l ă d u r e a z ă p â n ă l a s f â r ş i t u l l u m i i . Sau 5 a n i , î n f u n c ţ i e d e care d a t ă e s t e m a i a p r o p i a t a .

Hr. 26 - Nolcm&rie 2001 - 1 0 0 PAGINI - 43.000 IEI

INTERNET 2
VIITORUL REŢELEI GLOBALE

N O U A G E N E R A Ţ I E

DE CHIPSET-URID
K T 2 6 6 A SE Î N C U R C A IN SIS

G A M E D E S I G N I
C R E E A Z Ă - T I PROPRIUL J

ITA DINTRE B A N I 91 P L Ă C E R E

n n u r d a v

URI MOBILE DE UWNINTENDO


Jocuri electronice - Divertisment - Zelda - Acţiune - Mobilitate
Mărio - Aventuri - Pokemon - Raliuri - Sporturi - Portabilitate.
Intr-un cuvânt: Nintendo.
jocuri fără limite

S k n M e d i a
- unic distribuitor -
Str. P u s k i n 18, B u c u r e ş t i 1 -Tel/Fax : 01-231.50.97
E-mail: contact@skin.ro - http://www.skin.ro
Unde
găseşti
Răspunsul e unul singur;

Computers,

calculatoare.
Super-Magazinul

Intră în oricare
la Best

!ău de

dintre
nu orice

magazinele din reţeaua Best

Computers şi vei găsi cea mai

variată oferta de componente, sisteme

şi jocuri, de Iu producători români

de prestigiu până la cele mai

cunoscute mărci internaţionale. £

Vino ta Best Computers m

şi cumperi iot ce ţi-ai /

putea dori la cele mai

mici preţuri. TotuL..

dar nu orice!

V r

: ti B

t*
1

••i •IM- rr

Magazinele Best Computers din Bucureşti:

- Magazinul Unirea, etajul 3, corpul central - Unirea Electro Center, tei 303.01.91 c o m p u t e r s
- B-duL Regina Elisabeta f nr. 25, sector 5, tei 314.76.98, 314.76.99
www.bestcomputers.ro
- B-duL I.C. Brătianu, Pasajul Pietonul Lipscani, tel. 310.2832 irifo®%>estcorriputers.ro
Redactor şef Adrian Dorobăţ
Redactori Vlad Zotta
Dragoş Drogeanu
C r i s t i a n Soare
Aţi minţit poporul, cu calculatorul.
Colaboratori Dragoş Ivan
Folosirea unor teste o b i e c t i v e p e n t r u a d e t e r m i n a p e r f o r m a n ţ e l e Radu A l e x a n d r u
sau c a l i t a t e a d a t e a z ă d i n t i m p u r i i m e m o r i a l e . De e x e m p l u , in Evul Bogdan E p a r u
Mediu era considerat un benchmark e f i c i e n t aruncarea v r ă j i t o a r e l o r
î n apă cu mâinile l e g a t e . Dacă se î n e c a u , înseamnă că erau Tehnoredactare: N i c o l e t a Toma
nevinovate. Dacă n u , erau arse pe rug p e n t r u e r e z i e . C r i t e r i i l e de Marketing: C r i s t i n a Savu
evaluare s-au schimbat de-a lungul t i m p u l u i , însă un lucru a rămas
c o n s t a n t : o r i c i n e este t e n t a t să t r i ş e z e a t u n c i când are ceva de
c â ş t i g a t . Chiar si v r ă j i t o a r e l e , deşi presupun c ă sufereau de o
oarecare lipsă de a l t e r n a t i v e . Contact
în perioada c o n t e m p o r a n ă , universul d i g i t a l a impus ca
Blackmait; blackmail@xtrempc.ro
i n s t r u m e n t standard de măsurare b e n c h m a r k - u l , un soft compus
Hardmaif: hardmail@xtrempc.ro
d i n t r - u n u l sau mai m u l t e teste d e s t i n a t e să e v i d e n ţ i e z e
Soft m a i l : softmail@xtrempc.ro
p e r f o r m a n ţ e l e unui a l t soft sau ale unei piese h a r d w a r e .
Jocuri: jocuriinbox@xtrempc.ro
M a j o r i t a t e a b e n c h m a r k - u r i l o r sunt f r e e w a r e , p e n t r u a p e r m i t e cât
Diverse: redactia@xtrempc.ro
mai m u l t o r i n d i v i z i să le folosească p e n t r u a evalua produse. Cu cât
I n f o r m a ţ i i CD: i nfocd@xtrempc.ro
sunt f o l o s i t e de mai m u l ţ i o a m e n i , cu a t â t sunt mai r e n u m i t e . în
plus, p e n t r u a f i c r e d i b i l e , b e n c h m a r k - u r i l e t r e b u i e să f i e
o b i e c t i v e , adică să nu favorizeze un a n u m i t produs în dauna a l t u i a .
Etica p r o d u c ă t o r i l o r de b e n c h m a r k - u r i nu lasă ca acest l u c r u să se
Tipan
î n t â m p l e , ceea ce este l ă u d a b i l . Infopress S.A. - O d o r h e i u Secuiesc

Etica p r o d u c ă t o r i l o r de hardware lasă însă considerabil de • *•


d o r i t : ATi şi-a o p t i m i z a t d r i v e r e l e de Radeon 7500 $i 8500 p e n t r u a
XtremPC este publicată lunar de
da r e z u l t a t e mai bune în Quake III iar NVIDIA şi-a o p t i m i z a t
Romas M e d i a
d r i v e r e l e 21.80 t r i m i s e la t e s t e r i p e n t r u a da r e z u l t a t e mai bune în
Strada Puskin 1 8 , B u c u r e ş t i 1
Aquanox, Quake III şi 3D Mark 2 0 0 1 . Companiile susţin
Tel: 0 1 - 2 3 1 . 2 8 . 6 6
l e g i t i m i t a t e a acestei m e t o d e prin f a p t u l c ă o p t i m i z ă r i l e sunt un
ISSN: 1 5 8 2 - 2 8 1 8
lucru p o z i t i v p e n t r u u t i l i z a t o r . De acord, dar p r o b l e m a este c ă
o p t i m i z ă r i l e au e f e c t doar în t e s t e l e p e n t r u care au fost d e d i c a t e ,
iar r e z u l t a t e l e nu r e f l e c t ă p e r f o r m a n ţ a reală a plăcilor. T r i ş a r e a în
Chiar dacă facem t o a t e e f o r t u r i l e să ne
d o m e n i u l t e s t e l o r de p l ă c i video este un procedeu care a î n c e p u t
asigurăm că m a t e r i a l e l e p u b l i c a t e în
î n c ă din 1993 cu Speedstar Pro şi a c o n t i n u a t n e t u l b u r a t până în
XtremPC sunt c o r e c t e în m o m e n t u l
ziua de a s t ă z i . Aceeaşi p r o b l e m ă apare în r ă z b o i u l p e r f o r m a n ţ e l o r
p u b l i c ă r i i , nu p u t e m f i c o n s i d e r a ţ i
d i n t r e AMD şi I n t e l . Cine are d r e p t a t e ? E c h i v a l e a z ă n u m ă r u l mai
responsabili p e n t r u e v e n t u a l e l e p i e r d e r i
mare de megahertzi cu o p e r f o r m a n ţ ă m a i r i d i c a t ă sau nu?
sau d e z a v a n t a j e c r e a t e d i r e c t sau i n d i r e c t
U t i l i z a t o r u l este debusolat, nu mai ştie ce voce sa asculte şi î n c o t r o
de e v e n t u a l e l e i n e x a c t i t ă ţ i a p ă r u t e în
să se î n t o a r c ă p e n t r u a c ă p ă t a o evaluare de î n c r e d e r e , p e n t r u că
cadrul articolelor.
deşi cei care fac t e s t e l e sunt de î n c r e d e r e şi b e n c h m a r k - u r i l e sunt
şi ele de î n c r e d e r e , r e z u l t a t e l e sunt î n ş e l ă t o a r e »

Practica a ş a - z i s e l o r o p t i m i z ă r i nu se reduce la h a r d w a r e :
Microsoft şi Sun Microsystems a c u z â n d u - s e reciproc de ani de zile Toate m a t e r i a l e l e prezente in XtremPC
de p r a c t i c i nu t o c m a i f a i r - p l a y în o p t i m i z a r e a programelor p e n t r u sunt p r o p r i e t a t e a e d i t u r i i . Reproducerea
p l a t f o r m a Java, a s t f e l î n c â t ele să dea r e z u l t a t e mai m a r i în sub orice f o r m ă a o r i c ă r u i m a t e r i a l ,
b e n c h m a r k - u r i d e c â t cele ale adversarului . c â n t a r e a la c o n c e r t e a a r t i c o l e l o r ,
fabricarea de sacoşe, p i x u r i , s t i l o u r i c u
Singurul care are de p i e r d u t din p a r t i c i p a r e a la t o t acest
î n s e m n e l e r e v i s t e i , producerea de
carnaval al b e n c h m a r k - u r i l o r este c o n s u m a t o r u l , care p l ă t e ş t e sume
m e d i c a m e n t e cu numele r e v i s t e i ,
e x o r b i t a n t e p e n t r u c a l i t ă ţ i d i m i n u a t e . Iar d o m e n i u l s o f t w a r e şi
poreclirea c ă ţ e l u l u i maidanez de la c o l ţ u l
hardware este unul în care r e g r e ţ i mai m u l t o g r e ş e a l ă , p e n t r u că
s t r ă z i i cu d e r i v a t e d i n numele r e d a c t o r i l o r ,
sumele i m p l i c a t e sunt mai mari d e c â t în cazul d o m e n i u l u i
crearea de noi s t i l u r i de a î n j u r a c o n ţ i n â n d
e l e c t r o - c a s n i c de e x e m p l u . Tradus p r a c t i c , a c h i z i ţ i o n a r e a unui ATi
expresia " x t r e m " gen: e ş t i x t r e m de i d i o t
care îţi o f e r ă cu 30 fps m a i p u ţ i n d e c â t ar t r e b u i în Quake III t e
şi o r i c a r e a l t e l e sunt absolut i n t e r z i s e şi
ustură m a i amarnic d e c â t c u m p ă r a r e a unui t e l e v i z o r care prinde 12
vor f i pedepsite c o n f o r m legilor în v i g o a r e ,
canale în loc de 15,
a t â t cele legale c a t şi cele ale bunului
Lipsa de e t i c ă a p r o d u c ă t o r i l o r de hardware şi s o f t w a r e f a c e ca
s i m ţ . V ă vom p r i n d e , oriunde v - a ţ i a f l a .
b e n c h m a r k - u r i l e a c t u a l e să f i e la f e l de r e l e v a n t e ca "procesul
v r ă j i t o a r e l o r " . îţi a r a t ă ceea ce vor alţii să v e z i .

5
ţi -

H I *

S o l u ţ i a DDRAM se î n n o i e ş t e

Opinia ta contează (chestionar) v


A
V

Suport extins pentru

Redacţia Hardware RIMM


Cuprins
-l*f i i i 3 î
~ n ii ii
IUI ." v B t . £ I -1 x
11 i
! U îl 11
1

Internet

Teste diverse
> CTX VL500
isori hardware

M B S K
A M D da un nou s e n s vitezei
Xplorer X t r e m
> Sony C R X 1 B 1 1

Soluţia D D R A M se î n n o i e ş t e
Contorizarea succesuiui
s t t e - u r i de t r a f i c > Radeon 7500
> Jazz Piper
r a f 0 c : • J
= • pentru dchJ*

Suport extins pentru


Pentium 4
internet 2
Arta > T i t a n i u m GeForce3 Ti 2 0 0
TOP 5 h a r d w a r e
L
mm
L
it

Final Render Stage

Evil Twin: Cvorien's Chronides

Stronghofd

rs
BEI

Software > Axei 3 D Jocuri B a t t l e Realms


T o m Ciaricy's G h o s t R e c o n :
Ştiri tocuri

> FaceGen Modeiier 2 - 0 • •

Trusa micului Pool of R a d i a n c e


PiayBox
game-designer

T h r o n e of D a r k n e s s
•A- * 3

NetWork
Galerii X t r e m e

Stronghold
Schtzm: Misterious Journey
Evit T w î n ; Cyprien-s
Chronides
•pini-a'ta c o n t e a z ă
Codename Outbneak
[chestionar] Wizardry8
Worid War 2: iwo Jima
Runesword 2
The C o r p o r a t e Machine
P l a n e t of t h e A p e s
Black N e w s
Empire Earth
Black View
I
NET
Ştiri

E a m e 5 h a p . r o d e v i n e m i r r a r File P l a n e t
• Găurile negre
Fişiere populare mult mai accesibile pentru români
ale i n t e r n e t u i u f
Din 15 Noiembrie 2001, Best Distribution SRL, prin site-ul
Clienţi ai JSP-urilor broadband şi
său de comerţ electronic http://www.gameshop.ro, a
sistemele militare din S.U.A sunt
devenit mirror oficial al celui mai mare site de fişiere din
cele mai comune victime ale mm
lumea jocurilor, www.fileplanet.com. File Planet oferă spre
unui fenomen pe care
download peste 52.000 de fişiere, majoritatea demo-uri la
cercetătorii l-au poreclit "dark
cele mai recente jocuri, update-uri, patch-urt, screen
adress space", care face ca
savere, etc. Peste 700.000 de download-uri sunt înregistrate
aproximativ 100 de milioane de
săptămânal, totalizând aproape 21 de terabiţi de date
calculatoare să fie de negăsit din transferate. Im H^iii U

anumite zone ale Internetului.


Evident că nu este posibil ca tot acest gigantic flux de
Din motive diverse, variind de la
date să pornească dintr-un singur loc, astfel că File Planet a
dispute contractuale intre
selectat aproximativ 10 mirror-uri (oglin2i) din care Hi

operatorii de reţea la simple


jucătorii să transfere cele mai cerute fişiere. Gameshop.ro
greşeli de configurare a
a intrat în acest club de elita ca cea mai nouă "oglindă"
router-elor, peste 5% din
File Planet, deservind internauţi din Europa si >n primul
adresele Internet sunt Lipsite de rând România. Gameshop.ro este primul şi cel mai mare magazin
conectivitate globală. Cel puţin electronic de jocuri originale, oferind în prezent cea mai
De acum inainte, fanii jocurilor din România nu mai
aşa a reieşit dintr-un studiu bogată selecţie de jocuri pentru PC, Mac, Palm, Sony
trebuie să aştepte ore în şir ca un fişier să se încarce de pe
realizat timp de trei ani de PlayStation 1 şi PlayStation 2, urmând să îşi mărească
un server de peste ocean pentru că le stă la dispoziţie un
cercetătorii de la Arbor oferta cu jocuri pentru Microsoft Xbox, Nintendo
server de ultimă generaţie cu o legătură de aproximativ
Networks, Massachusets. Factorii GameCube, Game Boy Color si Game Boy Advance,
20Mb/sec oferită de RDS.
care contribuie la apariţia www. ga mes hop, ro
''găuritor negre" pe Internet sunt
filtrarea agresivă a rutelor de
- Transfer de- informaţii "din mers"
către operatorii de reţea care C ă u t a r e v i z u a l a a imaginilor Mercedes Benz a făcut public un sistem de comunicaţii "drive-by", ce
încearcă să evite supraîncărcarea permite calculatoarelor aflate la bordul maşinilor să primească informaţii
O m e t o d ă a l t e r n a t i v a de r e p e r a r e
echipamentelor sau greşelile de in timp ce trec pe Lângă transmitătoare dispuse de-a lungul şoselei. Numit
Compania eVision a creat o nouă tehnologie de căutare a sugestiv infoFuelling, sistemul permite teoretic trimiterea si receptionarea
configurare ce plasează site-ul în
imaginilor, denumită eVe, care permite utilizatorilor să de e-maii'uri text*tospeech sau transferul de fişiere MP3. Sistemul se
blocuri de adrese "Milnet" ce bazează pe reţele locale cu bandă largă, plasate convenabil in preajma
localizeze imagini şi screenshot-uri cu mai mare precizie.
datează din epoca de piatră a rutelor principale. InfoFueLling, aflat în stadiul de prototip, va fi compatibil
Acest lucru este din ce în ce mai important pe măsură ce cu reţelele de sateliţi actuale.
Internetului. Fenomenul nu este
IntemetuL devine din ce în ce mai centrat pe multimedia. ***** Ar.w,\*.*W
sesizat însă de utilizatorii
Motorul de căutare foloseşte formule matematice pentru a
obişnuiţi, deoarece aceştia - Succesul Mapţter va fi depăşit ir> curând
determina elementele specifice unei fotografii şi găseşte Conform unor statistici realizate de compania Webnoize, Kazaa, MusicCity
accesează maxim 10-12 site-uri
imagini cu caracteristici similare. Practic, eVe foloseşte Morpheus ţi Grokster, trei servicii ce folosesc acelaşi sistem de file sharing, vor
în mod uzual. Hackerii însă sunt imagini de referinţă cu care compară imaginile găsite, apoi depăşi considerabil succesul Napster până La sfârşitul acestei luni. în momentul
familiarizaţi cu acest fenomen şi filtrează rezultatele pe baza unui "vocabular" vizual. de cea mai mare popularitate a Napster-ului acesta a avut 1,57 milioane de
îl folosesc adesea în avantajul utilizatori online. Rivalii săi au deja 1,3 milioane de utilizatori simultan oniine,
Motorul este mai mult cu 0,3 milioane decât luna anterioara. Succesul lor le-a atras deja un
tor, păcălind router-ele şi Ouery Imagţ Searcft ft«utti rartted by SmUarrty
proces din partea RlAA (Recording Industry Association of America). "File
încă în stadiul
lansând atacuri DOS din spatii sharing-ul este incredibil de popular in rândul utilizatorilor", a declarat un
de beta şi nu se analist. "O noua reţea a apărut si a luat locul Napster-ului. Şi este mai
care nu există practic în
ştie dacă va eficienta decât a fost vreodată Napster-ul".
infrastructura Internetului.
avea succes pe
Din fericire, în România,
o piaţă * Condamnat pentru ca a postat ştiri fafse
dezvoltarea Internetului este
obişnuită cu Agentul de bursă Kenneth Chan Yen Yau a fost arestat pentru că a postat ştiri
încă în stadiu incipient, ceea ce căutarea false pe Internet cu scopul de a creste valoarea acţiunilor pe care le
O Stoc* achiziţionase. Mişcarea a avut succes, preţul acţiunilor crescând cu 5% in
Si face ca atracţia pentru hackeri textuală bazată
O jumătatea de oră în care ştirea a fost prezentă pe Internet. Cu toate acestea,
să fie mult mai restrânsă. pe etichetarea Chan a câştigat aproximativ 14$ din această afacere. Avocatul său a pledat că
imaginilor cu postarea ştirii a fost o "farsă iresponsabila' pe care Chan a făcut-o din curiozi­
1

termeni cheie- tate, ca să vadă dacă este posibil. Chan si-a acceptat vina ţi a fost condamnat
la plata unei amenzi de 44.000$.
www. trtercaisţerxo.u 3
• www. evis ion ş io ba [. co m

8
R o m â n i a s g implica într-D r e ţ e a A fost lansata m a ş i n a
•nline de călătorit în timp
g u v e r n a m e n t a l a locală T i m p u l este c o n t r o l a t o n l i n e
Site-ui Wayback Machine a adunat zece miliarde de
G u v e r n u l a c o r d ă a t e n ţ i e s p o r i t ă d o m e n i u l u i iT
pagini web începând din 1996 şi până în prezent,
desfăşoare prin mijloace electronice prin totalizând peste 130 de terabiţi de
intermediul unor reţele şi mecanisme sigure. Statele informaţie. Realizat de Internet Archive şi Alexa
semnatare vor înfiinţa Comitetul Executiv de Internet, site-ut mai conţine colecţii referitoare la
Acţiune, un grup de experţi cu membri din fiecare alegerile din 2000 şi din 1996, toate posturile de pe
ţară în parte, ce va avea misiunea de a iniţia si Usenet începând din 1996, filme de arhivă şi
gestiona dezvoltarea reţelei interstatale, precum şi documentaţia istorică privind Arpanet-ul, reţeaua
de a o întreţine in condiţii de siguranţă. Proiectul de militară care a dat naştere Internetului aşa cum îl
eGuvernare mai acoperă, pe lângă implementarea ştim astăzi.
reţelei digitale interguvernamentaLe, crearea unui
portal generic pentru toate ţările participante, cu
legături către site-urite guvernamentale şi
informaţiile de interes comun (agricultură, sănătate»
medicină, afaceri, turism, probleme legislative,
cercetare, educaţie, etc), interconectarea
administraţiilor publice, crearea de site-uri pentru v-
Reprezentanţi ai ministerelor de resort din România,
traduceri, elaborarea unei abordări comune a
Grecia, Iugoslavia, Albania, Cipru si Macedonia au
problemei documentelor electronice cu caracter
semnat pe 13 noiembrie a.c. un Memorandum de
administrativ transnaţional (vamal, comercial, etc.) _V f i . H ****** L r 'c. r |* ^>L M n wr d^* *j
înţelegere pentru derularea proiectului de
eGovernance. Obiectul acestei iniţiative interstatale Primele manifestări ale proiectului vor apărea II*
este de a accelera şi a facilita comunicarea intre până la sfârşitul acestui an. Mai multe informaţii pot
statele semnatare şi participanţii din partea acestora fi obţinute de la centrul de eGovernance din cadrul
(ministere, guverne, agenţii, etc) prin intermediul 2 " .
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
noilor tehnologii. Proiectul de eGuvernare presupune VAVw.webnoîze.com
Informaţiilor.
ca toată corespondenţa, administrarea
documentelor, extragerea de informaţii să se www.webnoize.com
- Mkfoiofi-ali/i H la o saptimâni pentru un patch
Uniunea Europeana este împotriva teroriştilor şi anti-cookies Pe S noiembrie, compania Microsoft a anunţat că cei ce
folosesc Internet Explorer ţi Outlook Express sunt vulnerabili
I n t e r n e t u ! capătă aceeaşi a t e n ţ i e ca şi t e r o r i s m u l în fata unui bug ce permite furarea sau modificarea
cookies-urilor de pe computer. Aparent aceasta nu este o
Parlamentul European a votat o lege care permite publice şi statale". Legea va obliga totodată problemă majoră, insă dacă ţinem cont că micile fişiere text
organizaţiilor antiteroriste să intercepteze datele companiile din domeniul electronic să păstreze sunt dovezile noastre de identitate pentru un site, care
private ce circulă pe Internet. Această acţiune este datele referitoare la clienţi, pentru eventualitatea adeseori nu se mai oboseşte să facă verificări suplimentare,
ajungem La concluzia că bug-uL putea fi foarte periculos,
primul pas dintr-un lung proces ce are drept scop în care poliţia sau o altă agenţie oficială are nevoie făcând posibile furturi de identitate si multe alte fapte
unificarea legislaţiei de protecţie a datelor In 15 de ele. Parlamentul European s-a declarat totodată antisociale.
naţiuni ce fac parte din Uniunea Europeană. ferm împotriva spam-ului şi cookie-urilor, precizând Microsoft a declarat că persoana care a fScut public
Propunerea de a întări măsurile antiteroriste prin clar limitele dintre etic şi imoral, legal şi ilegal în bug-ul "este extrem de îresponsabilă" si că "va face tot
posibilul pentru a remedia rapid problema"- A durat exact o
supravegherea fluxului de date online a fost apro­ aceste probleme. Propunerile de lege vor fi
săptămână până când a fost lansat un patch. Anunţarea
bată cu 339 de voturi pentru, 92 împotrivă şi 89 de analizate de cele 15 state membre şi returnate cu noului bug de securitate din IE şi Outlook Express vine la
abţineri. Dacă hotărârea va fi ratificată, acest lucru modificările de rigoare la Strasbourg, pentru o a scurt timp după descoperirea unor scăpări de securitate in
înseamnă că orice comunicaţii online vor putea fi doua sesiune de vot. sistemul Passport un modul important al strategiei -NET
P

dezvoltate de Microsoft,
interceptate pe motiv de "protejare a securităţii
www.webnoize.com

Media & Publicitate


- dosare presă
- analize comparative
• - buletine informative

1 • T I

- obiecte promoţionale personalizate


+ h

Sos. lancului, nr.8, b l . l l 4 A , ap.29. B u c u r e ş t i


Tel. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 653.63.69
E-mail: raimediafo isp.acorp.ro
Staţii radio Xplorer X t r e m
Ghidul tău offline pentru optimizarea navigării online

Recomandări pe categorii
www. revistapresei.ro
Un site de ştiri axat pe selecţiuni din presa scrisă din România, revistapresei.ro
^ culege tot ce este mai interesant în ziarele 51 revistele de la noi si vă oferă
Aflat în Săn Francisco^ KGO 810 esteun informaţiile zi de zi, comentate într-un stil nonconformist. Secţiunea de fotografii
radto alicărui program este compus din I ^ r - ^ r . .H 4 r". este destul de sumară, nemaifiind actualizată din februarie 2001. împărţirea în
^ ţ f ^ ^ ^ F ^ y ^ ^ ^ P t ^ ^ Wtraîn direct module: esenţial, 7 zile, politică, editorial simplifică selectarea articolelor
cij gazda talk show-ului difuzat în dorite. Pentru un newsletter zilnic va trebui să scoateţi ceva dolari din buzunar.
: momentul respectiv doar prin apăsarea
unulbutQnjiînsă aveţi nevoie de o legătură
bună pentry a vă face auzită părerea. i| www.tomshardware.com
§E| La fel de cunoscut ca GameSpot în lumea jocurilor, Tom's Hardware Guide este
http://www.kq105fm.com/
locul care merită vizitat atunci când aveţi nevoie de o opinie în privinţa unei
^ plăci video, unei plăci de bază sau a unui procesor. Şi lista nu se opreşte aici.
S-a dovedit că producătorilor de hardware le pasă de opinia lui, unii folosind chiar
aprecierile sale pentru a-şi promova produsele. Ştirile sunt de actualitate şi
site-ul este actualizat cu regularitate.

www.tweakxp.com
Opiniile sunt împărţite în privinţa ultimului sistem de operare de la Microsoft.
final o recomandare pentru cei ce
Unii zic că e greoi, alţii zic că nu le pasă. Cei de la TweakXP au adunat o listă de
preferâ'stittji dance latino. Aflat în Puerto
optimizări şi opţiuni mai mult sau mai puţin secrete ce pot f i activate sau
Rfcp, Kţj-105 FM vă va delecta cu 6 •;
dezactivate, răspunzând la o mulţime de întrebări pe care le ridică Windows XP în
selec^e dintre cete mai bune piese ale
rândul utilizatorilor. De aici puteţi lua programul Style Builder beta şi o serie de
^rnenţului din domeniu, Site-ul este mai
greu rfe înţeles pentru că este scris în skin-uri originale pentru Windows XP.
spaniolă; dar muzica merită.
www.garnespy.com

St^îi de televiziune Site-uL oferă ştiri de ultimă oră, preview-uri, review-uri, cheat-urij download-uri
şi forumuri, GameSpy sunt totodată promotorii serviciului cu acelaşi nume de
gaming online. Las la latitudinea voastră aprecierea articolelor, însă vă recomand
cu căldură partea de "Humor", unde benzi desenate ca Dork Tower, ExtraLife, Get
with the Program şi Nodwick ironizează printre altele viaţa de zi cu zi a gamerilor
şi unde Fargo este regele eseurilor umoristice. Fără glumă.

www.hobby.ro
Nici că se putea găsi un site mai potrivit pentru această rubrică decât cel
omonim, Site-ul este dedicat "modelismului din România", oamenilor care se
fără',nici o legătură cu postul din România, ocupă cu această pasiune "nebună" şi istoriei militare a României. Majoritatea
ABC 7 este; Un post online de televiziune ce
machetelor prezentate sunt în consecinţă din domeniul armatei: soldaţi, tancuri,
fâce parte idin reţeaua ABC ce are
camioane militare, avioane, etc. Dacă sunteţi interesaţi găsiţi în pagină adrese de
numeroase transmisii: streaming de ştiri şi
mail unde pot fi contactaţi autorii miniaturilor.
filmări de:*
www-nakednev/s. corn :

Cu şi despre bannere
J| rj un -Jqh
• H H H W M M N B n n

• • -.•-FJAtarl
q1

' +k -riM
Strategia anti-banner-ulu* 01)
• M

Strategia anti-banner-uiuf (I)


\
-w • 1

r* r*r > - 1 ..... • •BLri• •


u

mm *mh
k ***** i 1
•.

i
-

•« * J "» I"

Un mod de a face o glumă este de a parodia un banner


j .-J-I. -t-n^
Construit aproximativ pe acelaşi principiu al antireclamei
' ca şi reclamele de la Sprite, banner-ut celor de la Blink faimos, cum au făcOt cei de ta Microsoft internei
:Vă niaiaduceţi am
i Exchange nu este nici arătos, nici laudativ. Nu oferă nimic Exploiter cu banner-ul de la IE 4 , 1 . "Aţi cerut v i t e z ă . , ;
fetele făceau strip-tease în timp ce ;
[ pe gratis şî nu arată femei dezbrăcate. Tot ceea ce spune noi am ascultat. Aţi cerut stabilitate.,, noi ne-am :
aftuhţau ştirile? Nu ştim dacă au prezentat
j este "Apasă aici ca să îţi pierzi timpul". străduit. Microsoft prezintă IE 4 . 1 . Daţi-ne o săptămână şi
Şi aţeritătete teroriste din i i septembrie în
! Ar f i fost o idee bună dacă nu ar fi fost chiar un reparăm un'bug*** este mesajui pe care îl oferă banner-ut,
acelaşi-fel, însă şt im că âu introdus şi ;
| anti-banner propriu-zis. Blink Exchange sunt împotriva identic grafic cu cel folosit de Microsoft pentru lansarea:
•prezenţatori de Sex masculin pentru
i banner-etor şi publicităţii online şi mai puteţi găsi multe iE4. Site-ut autorilor (http://www,jwp.bc,ca/sauim/îe4/)
segmentuln\& audienţă care preferă acest
tucru^ spus femei-.. j alte astfel de exemple pe site-ul lor. include numeroase alte î n ţ e p ă t u r i " umoristice la adresa
f {http://www.jwp.bc.ca/sauim/blink,htm) Microsoft, aşa că dacă vă interesează subiectul, vizîtaţi-t.
Bînţcto de asţa^ site-ul este foarte
popular; dar nu este transmis în directă

10
De la cititori pentru cititori iniţiativa lunii

ttŞţrm jf î*r% 1
http://www.hoogerbrugge.com/mLhtml http;//www, unprintednews.com
H despre
% oct/ri
iimiiuiiuiifiiiuiiiii
U »M -"
#»-MC Ltiv,: n L
IY^* • • •, ^ : • . . ._. _

• A l

NAXr O V T J * 3 Q O CASN'

3 E33
**** i • p
a4 . p^-^rţ9v*t ^ - . F-i >

- —• • • • >K * •
_

www,floresti.ro
Deşi numărul de posesori de computer din Floreşti se
poate număra pe degetele de la o mână
Viaţa în ziua de azi este o sarabandă nevrotică, Daniela Ştefănescu din Bucureşti ne invită să
fsau ambele dacă suntem extrem de generoşi),
Site-ul recomandat de Silviu Castan din râdem la www.humorsearch.com, o colecţie de
comuna beneficiază de un site care nu este de ici de
Târgu-Mureş demonstrează subtil acest lucru prin site-uri care de care mai hilar. UnprintedNews
colo. Adunate sub denumirea de "Site oficial al
animaţii Flash realizate de olandezul Hooger conţine ştiri trăznite adunate de la agenţiile de
consiliului local al comunei Floreşti-Stoeneşti",
Brugge. O satiră amară, acidă uneori la adresa presă pe care nici un ziar nu a socotit demn să
paginile ne încântă cu imagini ale muzeului,
alienării, Lipsei de control, stresului şi rutinei, le publice, dar care sunt fără îndoială amuzante.
bisericilor din sate şi cu detalii despre noua centrală
ale căror efecte le resimţim cu toţii. Cinic şi The Joke Machine vă oferă câte o glumă nouă de
telefonică automată care o va înlocui pe cea veche,
sarcastic, site-ul vă va pune mai mult pe gânduri fiecare dată când apăsaţi refresh, dar ori sunt
manuală. Ne-a plăcut designul cu floarea-soarelui,
decât vă va face să rădeţi, o realizare artistică puţine glume, ori factorul aleator nu
dar ne întrebăm unde sunt seminţele.
ce poate fi revendicată de curentul net.art funcţionează. Sper să o nimeriţi pe cea cu raţa.
despre care puteţi citi în acest număr.

Navigare la întâmplare

r~W*Phobra List
Cui îi e s t e f r i c ă şi d e ce E
www.phobîalist.cam The Phobia List
Frica este cel mai des încercat şi cel mai puternic sen­ de oglinzi, de valuri şi de ace cu gămălie. Sau vă veţi
timent uman, afirmă Clive Barker, celebrul scriitor de putea găsi o scuză că staţi degeaba la serviciu pentru
romane horror în colecţia "Cărţile însângerate", copi­ ca suferiţi de ergofobie - teamă de muncă. Vă va irita
ind înrnâre o afirmaţie a lui H.P. Lovecraft. Pe site-ul în multe cazuri lipsa unor detalii suplimentare, ca de rWfc-fcE lllfc MT\mW II
Phobia List găsiţi ordonate alfabetic absolut toate exemplu în cazul teukofobiei - teama de culoarea alb
fobiile care au fost documentate de practica psiholo­ sau nelophobia - teama provocată de obiectele din
gică şi psihoterapeuticâ şi încă unele pe deasupra. Aşa sticlă. Mai există şi pagini care acoperă sumar tratarea --
• *
veţi afla că există oameni care se tem de calculatoare, fobiilor şi o colecţie de citate despre teamă.

Compendiul idioţilor de pe Internet


fc
h t t p ://www. q e o c i t i e ^ H i t- m .
. -

Un individ pe nume Dante, fan declarat al lui Dante sistem de steluţe, cel mai interesant (deşi interesant
Alighieri, a creat un compendiu în care a adunat cele nu este tocmai cel mai potrivit termen pentru a defini
mai trăznite, pentru a folosi un eufemism, site-uri de acest şen de site-uri) capătă cinci steluţe, iar cele
pe web. Actualizat lunar, site-ul se ghidează după pur şi simplu tâmpite sunt gratulate cu una singură.
motto-ul: "Poţi găsi milioane de pagini pe Internet. Lista este lungă şi se poate să găsiţi şi site-uri care au
Multe dintre ele sunt fie informative, fie bine făcute, dispărut între timp mai ales printre cete mai vechi,
fie amuzante. Acest compendiu este dedicat RESTULU insă merită investigată, chiar şi numai pentru a vă
de pagini". Notarea se face prin intermediul unui bucura că nu sunteţi prezenţi.

Priveşte cât sunt de urâtă


www, amigatjhDmot.com

Va mai aduceţi aminte de www.amihotornot.com, urâţenia are la fel de mare succes ca frumuseţea,
site-ul care vă lăsa să daţi note tipelor fotografiate chiar dacă este prezentată sub stindardul umorului
(sau tipilor}. Site-ul a avut un succes atât de mare Ba chiar şi mai şi, s-ar putea spune, deoarece
încât a oferit motiv de satiră pentru alte 2 site-uri originalul Amihotornot.com a dispărut de pe
care îl parodiază: Am ! Goth or Not? şi Am I Geek or Internet, apariţia lui sub un nume diferit fiind
Not?, în mod paradoxal, se pare că notele nu se dau posibilă, dar noi cel puţin nu am reuşit să
pentru urâţenie, cl tot pentru aspectul estetic a( ' descoperim noua adresă. Şi nu pentru că nu am f i
persoanelor din poză. Paradoxal, se dovedeşte că încercat.

11
o n d i n e : u n i t a t e

m ă s u r a a p o p u l a r i t ă ţ i i

Redactor: Adrian D o r o b ă ţ

umărul de vizitatori ai site-ului linie dreaptă atunci când este calculată într-un
N Yahoo a depăşit încă de la sfârşitul grafic cu dublă notare Logaritmică 3'
anului 200 in audienţă orice serial american cu ( 1 . . 10...100... 1000| în toc de notarea obişnuită
distribuţie internaţională. Şi dacă realizatorii (1..2..3). Tradus în termeni comuni, tot acest
unui show gen "Spitalul de urgenţă" sau "înger calcul demonstrează că există un număr foarte
sălbatic" nu au încă motiv să se teamă de mic de pagini pe care le vizitează toată lumea şi
concurenţă din partea Internetului, este clar că un număr foarte mare de pagini care sunt vizitate
traficul online, amestecul ciudat de date şi o singură dată. Nielsen a mai descoperit
interes uman care constituie seva Internetului, a numeroase aplicaţii pentru curba de distribuţie
devenit o unitate de măsură incontestabilă a Zipf: de exemplu, ea dovedeşte că orice site
popularităţii. Iar cum popularitatea poate f i primeşte trafic major de la un număr foarte mic 11
transformată în satisfacţii materiale prin de site-uri afiliate şi un foarte mic număr de i\
utilizarea ei ca monedă de schimb în vizite de la vasta majoritate a celorlalte. 0 50 100 150 200 250 300
tranzacţiile cu cei care vor să îşi facă Postarea pe forumurile online urmează aceeaşi
publicitate, traficul unui site este în cele mai regulă: un număr foarte mic de utilizatori Astfel arată distribuţia unor date (să
multe dintre cazuri şi o măsură a postează cea mai mare parte dintre mesaje, pe zicem numărul de vizitatori ai unui site)
succesului său financiar. Cu toate acestea, spre când marea majoritate postează rar sau aproape pe o scală cu dublă incrementare
deosebire de televiziune, universul online nu s-a deloc. obişnuită...
dovedit încă foarte profitabil pentru
Creşterea traficului datorată vizitatorilor
întreprinzători. Câştigurile sunt
veniţi dinspre motoarele de căutare şi
considerabile, însă ele sunt repartizate
portaluri a crescut de două ori în ultimul an,
disproporţionat. Câteva site-uri adună un număr
ceea ce dovedeşte că acestea joacă un rol foarte
foarte mare de vizitatori, generând un trafic care
important în succesul sau insuccesul unui site.
îi atrage pe ofertanţii de publicitate, foarte
Traficul datorat motoarelor de căutare şi
puţine se plasează undeva la mijloc şi din nou o
portalurilor depinde de trei factori: traficul
mare masă se înscriu pe curba celor care pierd
search-engine-ului propriu-zis, interesul surferîlor
detaşat, cu sub 100 de vizitatori pe zi.
pentru respectivul engine de căutare sau portal,
Jakob Nîelsen, un guru modern în materie de accentul pus de motorul de căutare fie pe
eficientîzare a site-urilor web, ale cărui sondaje calitate, fie pe cantitate. Următoarea etapă de
sunt recunoscute internaţional şi folosite de specializare în calcularea popularităţii a fost
marile companii pentru a afla ce trebuie să facă apariţia site-urilor de trafic care servesc un dublu
pentru a-şi creşte traficul, a descoperit că scop: funcţionează ca motoare de căutare/ *.,Şî astfel arată aceleaşi date introduse
traficul site-urilor de pe Internet poate fi descris portaluri şi ca ierarhie a celor mai vizitate într-un tabel cu dublă incrementare
printr-o curbă de distribuţie Zipf (numită astfel site-uri. Deşi în esenţă serviciul pe care îl pun Ea logaritmică. Curba se transformă într-o linie
după profesorul de lingvistică George Kingsley dispoziţia utilizatorilor este unul foarte util, ele dreaptă ce demonstrează că raportul dintre
Zipf care a descoperit formula matematică pe întăresc un cerc vicios, sau o curbă vicioasă, ca tipurile de distribuţii este constant.!
care se bazează). Curba Zipf se transformă în să fiu mai exact: distribuţia Zipf. Site-urile aflate

în frunte au un număr mare de vizitatori şi vor


căpăta şi mai mulţi de pe urma site-urilor de
Jakob Nielsen ne învaţă că trafic, deoarece aceştia vor presupune că din
popularitatea poate f i moment ce sunt aşa de populare au ceva de
calculată după o formulă oferit.
foarte simplă: 'N-Y/T, unde în final, vor exista maxim 10 site-uri cu un
locul pe care te afli tu (N) număr foarte mare de vizitatori şi o mulţime
este dat de traficul celui interminabilă de site-uri cu număr foarte mic de ;
mai popular site de pe web vizitatori, lucru care se poate observa cu uşurinţă
(sau primul în top din dacă vă veţi duce la www.trafic.ro.
trafic.ro) împărţit la Vestea bună este că deşi clasamentele
traficul tău. Rezultatul urmează o regulă destul de strictă, componenţa
este mai eficient decât lor nu este bătută în cuie. Aşa că nu vă îngrijoraţi
simpla ierarhizare după că site-ul vostru va rămâne pentru totdeauna în
Jakob Nielsen explică In trei imagini foarte simple cele trei categorii în care
numărul de vizitatori, coada plutonului. Ca şi în viaţă, când unul se
se poate încadra un site: între puţinele site-uri foarte populare, între cete
pentru c ă i ţ i permite să ridică, altul coboară. Dacă depuneţi suficient
câteva cu popularitate medie sau între extrem de multele site-uri cu o
afli unde te găseşti pe efort, dispuneţi de talent, inventivitate şi
popularitate foarte scăzută- Curba de distribuţie Zipf nu iartă pe nimeni,
curba de distribuţie Zipf. resurse, succesul nu va întârzia să apară sub
punându-i pe toţi la locut lor. Depinde doar de producătorul site-utuf unde
forma mult doritului trafic.
reuşeşte să se încadreze.

t2
g **

Pentru detalii despre o iniţiativă romanească


In domeniu i-am pus câteva întrebări Juriul decide cine este p r i m u l In clasament
domnului George Mihalcea, ST Manager Ia
NetBridge investrnents, fondatorii Trafic.ro

servicii pe care le oferă site-urile tor. în afară de continuare modalităţi de a depista şi combate
statisticile oferite şi de posibilitatea de a posta ştiri, fraudele, Site-urile care adoptă asemenea metode
Trafic.ro ajută la o mai bună poziţionare a site-urilor sunt eliminate din Trafic.ro, iar webmasterului nu i
în raport cu motoarele de căutare. Există foarte se vor mai înscrie alte site-uri în sistem.
mulţi webmasteri care îşi înscriu site-ul în Trafic nu
numai pentru statistici, ci şi pentru a putea fi găsiţi. Este pur şi simplu un top de site-uri sau oferiţi
rnai mu(t utilizatorilor care beneficiază de
Cum se calculează clasamentul? serviciile dvs?
G.M.: Clasamentul este calculat în funcţie de G.M.; în afară de top şi statistici, Trafic.ro este un
numărul de vizitatori unici pe zi din ultimele 7 zile. portal, un motor de căutare şi locul unde oamenii
Astfel, presupunând că acum este vineri, ora 15:10, vin să vadă ce este nou pe Internet în România.
vizitatorii contorizaţi sunt cei care au vizitat Categoria "Noi site-uri" din Trafic se bucură de un
respectivul site în intervalul cuprins între ora 15:10 real succes. De asemenea, mulţi webmasteri încear­
a zilei de vineri din săptămâna trecută şi până în că să îşi facă cunoscut site-ul tocmai prin înscrierea
momentul actual. Intervalul este întotdeauna de iui în Trafic, deoarece nu îşi pot permite sa facă
exact 7 zile, fiind cuprins şi un week-end, astfel publicitate site-ului lor. Am avut surpriza să con­
încât numărul de vizitatori să nu fie influenţat de statăm că vizitatorii unor site-uri personale înscrise
faptul că în week-end activitatea pe web este mai au avut ca referer Trafic.ro în proporţie de 80-90%.
1 :
mică decât în zilele lucrătoare ale săptămânii.
Ce proiecte de viitor aveţi?
Consideraţi că sistemu! folosit este mai viabil G.M,; Trafic.ro nu este sigurul nostru proiect. Un alt
sau mai puţin viabil decât unul reaiîzat pe baza proiect este Okazii.ro, cel mai mare site de licitaţii
Când a fost înfiinţat site-uf trafic.ro? voturilor exprimate (www.top100.ro)? din România, De asemenea, am lansat în august 2001
G.M.: Proiectul Trafic.ro a fost început la data de G.M.: Considerăm că acest sistem este diferit de cei un site de joburi, www.hit.ro, iar din octombrie o
1 iunie 2000. Dezvoltarea Lui a durat până în bazat pe voturi, deoarece clasamentul pe care îl reţea de publicitate online. în prezent lucrăm ta
septembrie 2000, când a fost lansat site-ul. oferim este unul obiectiv. însă partea cea mai dezvoltarea tuturor acestor proiecte, dar în primul
importantă este deschiderea acestuia. în mare trimestru at anului viitor vom lansa un nou proiect
Din câţi oameni este formată echipa trafic.ro măsură, regulile de participare de pe site au fost despre care nu putem da detalii deocamdată.
şi cum sunt ei organizaţi? ajustate chiar de către participanţi. Este aşadar un
G.M.: Echipa Trafic este formată din specialişti sistem deschis. tit'M i V i f El
organizaţi in 2 departamente: suport utilizatori şi
dezvoltare şi întreţinere software. în curând ni se va t r a f Q c .. gratia p c n i r u doui p c i > i u j n c ! >- +
Au existat surprize, stte-uri care au urcat în
L

alătura şi o persoană care se va ocupa de partea top deşi nu păreau foarte atractive?

comercială a site-ului (de exemplu, vânzarea de G.M.: Este normal să existe şi surprize, orice proiect
publicitate pe Trafic). Nu este important numărul poate fi o surpriză, în sensul că are un succes o
oamenilor din echipă, cât calitatea acestora. neaşteptat de mare. Surprize pot apărea din multe
motive, de exemplu apariţia unui articol într-o tactul * * 3$X
- ^ -. V13BS 0 f E | Mft«f

Este un concept singuîar sau este doar unui revistă cunoscută, a unui eveniment deosebit legat
dintr-o serie mai ampiă de proiecte? de acel site sau a unui reportaj la o emisiune de (HM

Csmtm ZMmU |—j


G.M.: Nu este un concept singular Pornind de la televiziune. Vă închipuiţi creşterile înregistrate de
ideea din spatele site-ului Trafic, noi am site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării în perioada uv • - o
dezvoltat în ultimele luni de zile o reţea de înscrierilor la facultăţi sau de site-urile de emigrare
publicitate online, boom.ro. după rezultatul primului tur de scrutin al
• " s- •
prezidenţialelor. •

Cui îi este destinat acest site?


G.M.: Trafic.ro se adresează în primul rând Care este poh'tica faţă de site-urile cu MP3-uri Î N E T
webmasterilor, care au în el un instrument deosebit
de eficient de a urmări atât statisticile propriului G.M,; Politica Trafic.ro faţă de site-urile cu conţinut flj -^*Hg^^3r^ţfctft> mi&* B

site, cât şi statisticile altor site-uri. Trafic.ro ilegal sau imoral este clară: nu se admite înscrierea
întocmeşte statistici mai complexe decât orice alt unor asemenea site-uri. Desigur, astfel de conţinut 7 JţfJtfMî^jy *y
"counter'7 "tracking site" de la noi. Rapoartele poate să apară la o anumită perioadă după înscrierea
noastre includ informaţii despre numărul de în Trafic. în acest caz, depistarea conţinutului ilegal U i ) r-^Vr

vizitatori şi afişări pe ore, zile, săptămâni şj luni, este mai dificilă, însă aici ne ajută ceilalţi
j"ITIMI H T u r - p r n d |
profilul vizitatorilor {ce browsere, sisteme de webmasteri, care ne sesizează imediat referitor la E S T * ' * •' '!
operare, setări de afişare, precum şi ce extensii acest lucru şi te mulţumim pe această cale. |H1L»1| fWăjŞ
/plug-in-uri folosesc), evoluţia numărului de ..^ niitii.n mi
vizitatori şi afişări. De asemenea, statisticile pe t ifcmtci inj t v m c ^ * w.«*••••--. = w » g » 9 toi- o

Se poate "păcăli" sistemuf? Au existat încercări


care Le oferim ajută la promovarea site-ului: de
de a trişa? Cum sunt ete combătute?
unde au venit vizitatorii site-ului (referrer): de pe
G.M.: încercări de fraudă există şi vor exista atâta M -FT

ce site-uri, de pe ce motoare de căutare, ce cuvinte


timp cât pentru unii webmasteri este foarte
vă oferă vizibilitate în motoareLe de căutare.

importantă prezenţa în top pe un loc fruntaş. Deşi


O altă facilitate oferită este postarea de ştiri este foarte greu să păcăleşti sistemul, teoretic se
de către webmasteri referitoare la noi funcţii şi poate. Noi insă avem metode şi dezvoltăm în

13
m e t L j 2 ^ j j a T i

• l u ţ i e i c a m u D i c a ţ i i l D r

Tip a r t i c o l : P r e z e n t a r e
comunităţii ştiinţifice, stânjenită Tehnologia
Redactor: Adrian D o r o b â ţ
considerabil de limitele reţelelor actuale. La baza Internet 2 stă reţeaua de
TdcHm mers ion, a i>cw Viteze de transfer incredibile, lăţime de supercalculatoare IBM centrată în
mcdium lor immari bandă imensă, realitate virtuală şi Indianapolis, S.U.A. Aceasta a fost
intcmcliofl cnaUed by teleimersiune, învăţământ la distanţă, denumită Abilene, după oraşul cu acelaşi

biblioteci multimedia online accesibile cât nume din Kansas in care s-a construit
approximaies (Ir- ilhision
thai a uscr is in thc same ai clipi din ochi, multicasting HDTV (high prima staţie de cale ferată, deschizând
pliysical space as irtjjer definition television) interactiv, toate drumul către Vest. Noua Abilene este şi
peoplc. even ihoiigli thc acestea sunt apanajele Internet 2. Totuşi, ea o deschizătoare de drumuri:
iuhor participanta mi»hi in
Internet 2 nu va înlocui Internetul actual: închipuiţi-vă o viteză de transfer de 2,4
faci bc hundreds or
thnusaruls of'milcs nwav. ft nu este nici măcar o instanţă separată. Ele Gb pe secundă, informaţia
comfnncs ilvc display and coexistă, reţeaua Internet 2 fiind integrată deplasându-se la trei sferturi din viteza
iotefvctton icdtojquet o/ în structura electronică mondială, însă luminii în reţeaua de fibră optică
Vlftoal ivaliiv wi(h new
vision icchrwiloiiics fliai transferul de informaţii este posibil doar instalată de Qwest. Nu este un episod
trJWCCIhl i!k' Iraditional într-un singur sens, din exterior spre din Star Trek, este pură realitate. O
timitatious of a camera. interior, protocolul folosit de Internet 2 viteză de aproximativ 45.000 de ori mai
Ralhcr ihan mcrclv
obscn inif pcoplc aiul (licir (Ipv6) fiind parţial incompatibil cu cel vechi mare decât in cazul unui modem de 56k
munctlialc cnvimnmcnl (IPv4) folosit de Internetul actual. în timp» obişnuit, o diferenţă care poate f i
from ono vamale poini, II»-* Vi.pph . . . •:
revoluţia tehnologică generată de Internet comparată cu cea dintre un avion
(dc-iînmcrsion srafum 2 se va propaga către exterior, modificând supersonic şi o tricicletă. Această
CCWvcy ihcm as "movinj: JAROA radical structurile comunîcationale capacitate extraordinară permite
eneraţiile care s-au născut şi existente, astfel încât toată lumea va crearea unor aplicaţii de neconceput
au crescut odată cu internetul beneficia de progres. înainte: transmiterea de informaţii
îl văd ca pe un aspect natural al vieţii de zi tactile, de exemplu. Cercetătorii de la
Teleimersiunea este înca Un scop similar îl are Next Generatîon
cu zi, un mediu la fel de familiar ca şi Universitatea din Carolina de Sud
[.-: stadiul In care Internet, un alt proiect ştiinţific
televiziunea şl radioul la vremea lor. Chiar (Chapei HUI) au creat un dispozitiv de
imaginea este de proasta sponsorizat de acelaşi guvern federal
dacă România nu se poate compara cu scanare 3D, care colecteză
calitate ţi mişcarea In american. NGI se intersectează adesea cu
Occidentul în privinţa numărului de caracteristicile de suprafaţă ale unui
cadru nelndicată. Internet 2, sponsorizând universităţile
utilizatori ai Internet-ului, pentru mulţi obiect şi le transmite instantaneu prin
pentru cumpărarea echipamentului care să reţeaua Abilene la un alt laborator.
dintre voi e-mail-ul, ICQ-ul, mIRC-ul au
le permită conectarea la Abilene, hub-ut Acolo, un controller pus la punct de
devenit deja elemente banale ale
Internet 2, iar universităţile au investit Intel converteşte fluxul de date în
cotidianului. Dar reţeaua reţelelor
peste 30 de milioane de dolari în senzaţii tactile, variind gradul de
evoluează constant, şi în trei-patru ani de
dezvoltarea tehnologiilor. Practic Internet 2 apăsare pe degetele operatorului. în
acum înainte peisajul nu ne va mai fi atât
este un soi de laborator virtual mondial in viitor, o versiune îmbunătăţită a acestui
de familiar: world wide web-uL aşa cum îl
care se experimentează tehnologiile dispozitiv ar putea fi folosită de un
cunoaştem noi va fi la fel de depăşit pe cât
dezvoltate de NGI si afiliaţii Lor. Vă amintiţi cumpărător pentru a atinge virtual un
sunt acum BBS-urile şi protocolul gopher.
că am pomenit cândva de armată? Ei bine, material înainte de a se hotărî să işi
Nucleul acestei schimbări există deja.
se pare că armata americană este infiltrată cumpere sau nu haine făcute din el.
Suntem contemporani cu Internet 2,
puternic finaciar si administrativ în Dincolo de viteză şi lăţime de bandă,
următoarea etapă evoluţională în
proiectul NGI, dar demonstrarea acestei reţeaua Abilene mai are un element
tehnologia comunicaţiilor.
ipoteze este mai mult domeniul unei semnificativ, pe care l-am pomenit şi
anchete decât al unui articol de prezentare.
Versiunea 2,0
Ce este de fapt Internet 2? Este un proiect
fnternet2 Universities
ştiinţific dezvoltat de un consorţiu OS8 uniwr&Rtes of November 2DOW
internaţional format din peste 180 de
universităţi si sprijinit cu circa 300 milioane
de dolari anual de peste 60 de companii de
renume din domeniul tehnologiei
informaţiei printre care se numără Cisco,
Nortel Networks, Qwest, IBM si Intel.
Proiectul a luat naştere, ca şi Internetul
Si*
actual, din mediul academic, cu
sponsorizări generoase din partea
4 G

guvernului şi a corporaţiilor interesate. «


Implicarea armatei, în caz că exista, nu
este pomenită nici măcar colateral.
Internet 2 este intenţionat ca un
experiment menit să ofere noi posibilităţi
|HM|
ncearca
n o i l e linii d e radiocasetofoane F u n L i n e ş i T - L i n e

• B L A UP U N K T
Un punkt în plus pentru maşina ta.
Unicast Stteamm<|
Inîernet2 Multicast
TER
Afaceri

Mutocast is a set (rf techrwiogies Chat enaWes effioent


detfvţry of data to mjny loeafjoftţ ort a networfc. In
mai sus: este bazată pe protocolul IPv6, o today'ţtotemel,the dominant model of «mm unitar ion
versiune mult îmbunătăţită a IPv4, care stă rt "unicast"-tbe data source must create a separate copy
ta baza Internetului actual. Ca la multe
of trie data for each recipient. When ihere are many
standarde de acest tip, s-a hotărât să se Multicast Strearning
recipiente, and nhen ia/g* amount* of data fr.g. slreaming
treacă direct peste IPv5, care a fost
wAtt>\ are being sent. umcast becomn prohibiţivelv Imagine ce descrie
abandonat în faşă ca fiind ineficient. IPv6
VtcJfQ Cjtktj t>* iw*a4r>oafie tv
wastefuf of bandrtidrh. The kcy idea berund multicast numărul de conexiuni
este sprijinit de doi giganţi ai
(r»ght| rs to create each recipient'* copv of each mewage fer video simultane posibile
infrastructurii Internetului: Internet
Architecture Board (IAB) şi Internet at a poiM asriowto triat recipient as possiWe. thus prin intermediul
Engineerîng Task Force (IETF). El rezolvă rninimaing the bandwidlh consumed.
problema numărului limitat de adrese ce •UGS&Cn.

pot f i atribuite de care suferă IPv4 şi aduce


facilităţi de autoconfigurare a routing-utui
Netvvorfc multicKl capbilrty h cruda! £w dtstonce Iwming, d^t-
şi networking-ului fără de care vitezele
supranaturale de care vă vorbeam ceva mai
înainte ar f i mult mai scăzute. Punctul M
central pe care se sprijină IPv6 este
"6bone", o reţea experimentală cu
colaborare internaţională, dar dezvoltată în « H l m r>«âV 4^n»4 M kra> i-*
f*^*n itflfcpirîimii
pricîpal de S.U.A şi Japonia. Importanţa M J
IM» etfWtik
acestui protocol nu a trecut neobservată de i-fA-P.K.LH. ţaW . j- . •-• r;
t îmi - av j — f c buri

cei implicaţi în proiectul Internet 2, astfel


că el a fost integrat în structura reţelei
Abilene.

Aplicaţiile
Cu siguranţă că în viitor aplicaţiile Internet
• - Ei *•» P t " U
2 vor cuprinde toate domeniile pe care le
acoperă astăzi Internetul "clasic". Pe Aplicaţiile Internet 2
moment însă, ele se reduc la patru zone sunt împărţite în trei
jMri M t i li ir I Hfi

principale: artele, medicina, învăţământul domenii principale:


Al JN «IV * WvnJ • r •• r

la distanţă şi teleimersiunea. Aceste educaţie, artă,


domenii se suprapun pe alocuri, existând L • i J I W P A P I i—^ r • — ^ . . medicină şi
fireşte numeroase experimente hibride. ... J.. . .
tehnologii video.
New World Symphony este o instituţie
culturală fondată în 1987 care pregăteşte
studenţi ce se remarcă prin performanţe
deosebite pentru poziţii în orchestrele sau
corurile faimoase ale lumii. Momentan 85
Internet 2 şi a aplicaţiei Cave5D, un sistem participanţii. Ei sunt randaţi ca modele 3D
de elevi din întreaga lume au acces online
de realitate virtuală ce permite într-un spaţiu 3D, texturarea făcându-se pe
la lecţiile celor mai prodigioşi artişti în
manipularea unor date şi experimentarea baza informaţiilor primite de la trei sau
domeniu. Doar reţeaua Internet 2 putea interactivă într-un spaţiu virtual. Research mai multe camere plasate strategic. Pentru
asigura calitatea şi continuitatea Channel (www.researchchannet.com) a procesarea informaţiilor este nevoie de
transmisiei unui flux audio şi video pus la punct un sistem de transmisie de clustere de peste 8 procesoare Pentium 4 la
real-time fuli-screen necomprimat în 85 de video calitate HDTV realtime. HDTV 2GHz, iar în cazul în care utilizatorul isi
puncte ale lumii simultan. Postul de radio înseamnă imagine de calitate mai bună deplasează capul, este nevoie de 2
KCMU cu sediul la Universitatea din decât cea DVD, full-screen si necomprimată procesoare, câte unul pentru fiecare ochi
Washington este singurul post de radio care la 1,4Gbps. încercaţi să vă imaginaţi cum ar pentru a recalcula scena. Cantitatea de
transmite 24 de ore din 24, 7 zile pe funcţiona acest lucru fără ratele de
informaţie care trebuie transmisă în reţea
săptămână muzică necomprimată la o rată transfer permise de Abilene. Sau fără lPv6,
este monstruoasă: peste 100Mb pe secundă,
de 1,4 Mb pe secundă. Transmiterea care permite implementarea
cu vârfuri de activitate ce trec de 150-200
internaţională se face prin intermediul unui multicasting-ului pentru transmisii video. în
MB, pentru menţinerea unui frame rate de
parteneriat cu Pacific Northwest GîgaPoP, mod normal, o transmisie "unicast" trebuie
10-12 fps-uri. Finalmente, limitările nu ţin
care converteşte transmisia din Abilene şi să creeze câte o copie pentru fiecare
de Internet 2, ci de imposibilitatea fizică a
face legătura cu restul Internetului. recipient/privitor. înghesuirea acestor copii
cablurilor din reţelele din afara Abilene de
"Survivors of the ShoarT este o fundaţie identice ale aceluiaşi pachet pot
a transmite mai mult de 155MB pe secundă.
nomprofit ale cărei baze au fost puse de congestiona până şi lăţimea de bandă a
Steven Spielberg şi al cărei scop este unei super-reţele cum este Abilene. în
Happy-end
adunarea de mărturii ale supravieţuitorilor cazul transmisiei multicast însă, copia
pentru fiecare recipient se realizează la cel Internet 2 este reţeaua viitorului, vârful de
Holocaustului. Cărţi, filme, fotografii şi
mai apropiat punct de acesta, minimizând lance al cercetărilor în materie de
CD-ROM-uri sunt adunate într-o bibliotecă
bandwith-ut consumat. tehnologie a comunicaţiilor. Schimbările
ce însumează peste 180 Tb de date.
impuse de el afectează încet încet
Această bibliotecă va f i conectată la
Teleimersiunea este un alt concept infrastructura reţelei reţelelor, lucru de
reţeaua Abilene, permiţând accesul şi
intens vehiculat când se vorbeşte de care beneficiază în cele din urmă până şi
transferul instantaneu de informaţie.
aplicaţii pentru Internet 2. Practic este omul de rând. Nu va trece mult şi vom f i
Activitatea în comun a mai multor vorba de o videoconferînţă care ignoră depăşiţi de schimbările ce vor f i privite ca
universităţi aflate la sute de kilometri graniţele spaţiale, plasând interlocutorii în normalitate de generaţiile următoare.
distanţă este posibilă prin intermediul acelaşi spaţiu virtual împărtăşit de toţi Asta până ta apariţia Internet 3.

16
. "Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta. Pentru a o amplifica. X t r e m P C si-a Sansat noul site: w w w . x t r e m p c . r o . -

C o n ţ i n e principalele articole din cadrul revistei, stih. d e m o - u h , drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si muite alte informaţii.
" P r o d u c ă t o r i i de c o m p o n e n t e , p r o g r a m a t o r i i şi
p r o v i d e r î i de I n t e r n e t au conspirat în a c r e a cea mai
i m a r e p â n z ă d i n Eurne, P â n z a e s t e c h i a r I n t e r n e t u i ş i n o i
o p i c t ă m c u e l e c t r o n i . Se n u m e ş t e cyberart".
Earf H i n r i c h s , webist

_ ~_—\_
u ~l_ ~l_ ştim ce efect au
toţii transmite semnificaţii. în cele din
c avut computerele asupra urmă artiştii au sesizat potenţialul
artei: grafica digitală şi efectele Internetului si modul în care îl puteau
speciale sunt doar două dintre folosi pentru a-şi exprima creativ
elementele ce au definit o nouă eră a ideile, astfel că s-au născut noi
artelor vizuale. Internetul a deschis şî curente artistice dintre care cele mai
el noi perspective artiştilor, din mai importante sunt webîsmul şi net.art.
multe puncte de vedere. Chiar dacă
este un mediu ce nu poate exista fără Electric Sky
reţelele de computere ce U compun, Cibercultura este definită de
Internetul este unul din cazurile Dictionary.com ca "totalitatea
fericite în care întregul este mai mult manifestărilor culturale ce iau naştere
decât suma părţilor componente. din utilizarea reţelelor de altor instituţii culturale rămâneau dintre curentele apărute fiind "e-mail
Interacţiunile dintre "reţeaua catculatorare pentru comunicaţii, ferm implantate în realitate, doar art"-ul. Acesta pornea de la mai
reţelelor" si artă nu puteau întârzia distracţii, lucru şi afaceri". Este puţin cele mai aventuroase stabilind vechiul mail-arţ, care presupunea
să apară, ele împărtăşind un spaţiu paradoxal câ tocmai arta, parte avanposturi pe Internet, de obicei " crearea unei scrisori cu un design şi
comun: virtualul. La început, integranta a oricărei culturi care se colaborând cu o universitate sau un concept neobişnuit, care să poată fi
Internetul a fost doar un alt spaţiu respectă este lăsată pe dinafară. server comercial. Foarte puţine s-au însă acceptat şi utilizat de serviciul
în care se expuneau lucrări de artă Pentru a completa acest neajuns este deranjat să îşi înregistreze propriul poştal. Artiştii ce aparţineau
tradiţională sau digitală. El a nevoie să consultăm pentru început domeniu: majoritatea adreselor erau curentului e-mail art, iniţiat în
devenit apoi parte componentă a Atlasul Cibernetic {http://cyberat- conglomerate de tip Franţa, foloseau sunete, imagini,
unor manifestări la limita artei las.guggenheim.org), ta pagina "http://www.razorfish,corn/pace" şi fonturî exotice şi scripturi pentru a
conceptuale, care foloseau
Electric Sky. Această diagramă este o reprezentau colaborarea dintre crea mici bijuterii multimedia care
îmbinări între elemente clasice şi
încercare de reprezentare a instituţii care aveau o reprezentare circulau într-un cerc restrâns. Sigur că
caracteristici ale Internetului
principalelor manifestări artistice pe fizică (Galeriile Pace) şi cele cu o astăzi e-mail-urile de acest gen sunt o
3 B r :
(plng, URL,
reprezentare pur virtuală (Razorfish). practică obişnuită (încercaţi de
Internet. 5ite-urile prezente în cadrul
Harta subliniază acest tip de reţele exemplu clientul încredimail de la
.tete*, hypertink) ,; ei variază de la proiecte ale unor
cooperative ca pe nişte constelaţii, cu www.incredimail.com), dar diferenţa
pentru a artişti renumiţi pe plan mondial la
centrul colorat în roşu. De la hub constă in intenţia artistică. Maii-uriie
pornesc linii albastre continue» care respective depăşeau banala
reprezintă colaborări directe şi linii funcţionalitate comunicaţională,

întrerupte care indică legături transmiţând sensuri complexe dincolo


indirecte. Precum o tară a cărei de limitele conversaţiei în mediul
identitate este reprezentată de zona electronic.
inclusă între graniţe, identitatea unei
Un alt exemplu foarte cunoscut
reţele este dată de site-urile afiliate.
este marea majoritate a operei
Deşi depăşit, Electric Sky artistului australian de origine greacă
evidenţiază peisajul artei online, aşa Stelios Arcadiou, cunoscut mai ales
I cum arăta ea la începuturi. Dar de sub numele de Stelare. Sub motto-ul
atunci s-au mai întâmplat multe. "The body is obsolete" "Corpul uman
J J H I T N E V
este depăşit' , el a început să
1

lucrări ale unor artişti necunoscuţi în Intersectările dintre arta experimenteze cu diferite augmentări
D afara unei comunităţi ezoterice conceptuală ţi Internet mecanice, ţinând numeroase
fi online. Acelaşi Dictionary.com ne spune că spectacole publice în care îşi
T Pe lângă indicarea celor mai arta conceptuală este "o formă de
prezenta ultimele creaţii. Stelare

fi interesante site-uri de artă disponi­ artă a cărei intenţie este de a


integrează înteractîvîtatea în lucrările
sale artistice şi multe dintre ele se
bile în momentul în care a fost creată transmite receptorului o idee sau un
D (primăvara lui 1996), harta conţine ţi concept fără a implica neapărat
bazează pe un feedback oferit de
Y reprezentări ale legăturilor acade­ crearea sau aprecierea unei forme de
Internet. Deşi de multe ori aspectul

N mice ţi culturale de pe glob, a căror artă tradiţională (pictură, sculptură,


virtual conferit de Internet domină -
intersectare a făcut posibilă apariţia aspectul fizic, operele tui rămân
e t c ) . Internetul a fost un instrument
site-urilor respective. în timp ce mereu ancorate în realitate, ceea ce
favorit al artiştilor conceptuali care
majoritatea muzeelor, galeriilor şi a îl plasează La jumătatea drumului
l-au folosit încă de la începuturi, unul

18
la noile alternative pe care le criticilor şi instituţiilor culturale
deschidea internetul şî a pus bazele clasice), anarhie şi spontaneitate,
unui curent artistic numit webism. lipsa interesului material, parazitismul
Sugerând o metamorfoză, el descrie ca strategie, dispariţia graniţei dintre
stagiile prin care a trecut astfel: public şi privat. Ideea de bază este
computer artist, digital artist, cyber interactivitatea iar instrumentul
artist şi în cele din urmă web artist, operator hypertink-ul.
sau webist. în viziunea Lui, webiştiî în ghidul pentru net.artistul
sunt cei care construiesc o nouă începător ei precizează următorii paşi:
viziune artistică a ciberculturii prin - pregătirea mediului (un calculator cu
intermediul materialelor ce ţin de o configuraţie de bază pe care se
către curente bazate pe Internet pur informaţii suplimentare, conectarea experienţa surfing-ului web, instalează un editor de text, un editor
şi simplu (Webismul şi Net.Art). lor la un site ce prezenta online transformând monitorul într-un portal de imagini, un browser şi opţional un
Principalele sale lucrări sunt Movatar, reprezentaţia influenţând considerabil virtual prin intermediul căruia editor de sunet/video)
Exoskeleton, The Third Hand, Extra ping-ul. Ideea de bază era o milioanele de vizitatori necunoscuţi
- alegerea registrului de lucru:
Ear, Părăsite, Ping Body şi EvoEving reprezentare inversată a realităţii: în pot localiza opere de artă web, pot
content-based, formal, ironic, poetic
URL Body, Dintre acestea doar mod normal oamenii influenţează percepe semnificaţii şi pot deveni
sau activist
ultimele trei folosesc în mod explicit fluxul activităţii pe web prin prezenţa voluntar cetăţeni ai unei civilizaţii
- alegerea genului: subversiv, Net-ul
InternetuL Celelalte combinau pur şi lor; in reprezentaţia lui stelare, virtuale. Concepţia tui Pygoya are
ca obiect, interacţiune, streaming,
simplu mecanica augmentativă (braţe Internetul influenţa mişcarea unui drept idee centrală virtualitatea:
jurnal de călătorie, cotaborare prin
şi picioare mecanice, exoschelet pus individ, pe baza unei variabile spaţiul expoziţional este unul virtual,
teleprezenţă, motor de căutare,
în mişcare de electromotoare, o ure­ semi-aleatoare ce ţinea chiar de iar operele expuse sunt şi ele virtuale,
sex-page, povestire, farse şi
che artificială) cu realitatea virtuală, activitatea oamenilor pe Internet. dedicate unui mediu în continuă
construire de identităţi alternative, :
"Părăsite", demonstrat în aprilie 1997 "URL Body" este o creaţie mai veche, schimbare. Content-ul este unul
construcţie sau deconstrucţie a unei
ta Virtual World Orchestra şi Carnegie ce corela modificări "genetice" în original, nu reproduceri ale unor pic­
interfeţe, artă ASCII, artă a
Mellon University simbolizează modul evoluţia unui avatar VRML de pe turi în ulei sau acuarele create de
formularelor, jocuri MUD, mail-art,
în care corpul uman augmentat site-ul Lui Stelare (http://www, artişti în stilul clasic.
ICQ-art, mIRC-art
mecanic poate intra într-o relaţie stelarc.va.com.au) cu variaţia
simbiotică/parazitică cu informaţia numărului de vizitatori de pe site. Pygoya este curatorul propriului - producţia propriu-zisă.
electronică. Imagini adunate de pe muzeu, The Truly Virtual Web Art După cum se vede, prin largheţea
O manifestare artistică Museum (wwwJastplace.com) ş i cu descrierii, net.art cuprinde
Internet de un motor de căutare r

asemănătoare a fost cea pusă la punct toate că este considerat un guru de^ majoritatea genurilor anterioare, iar
personalizat erau analizate, scalate
de Jim Mason, un artist din SUA, care numeroşi artişti web, mişcarea sa este atemporalitatea artei online face ca
aleator şi apoi suprapuse peste o
a prezentat La SIGGRAPH 2001 un mai mult un soi de "one man army", ele chiar să poată f i incluse retroactiv
diagramă a corpului lui Stelare. în
ansamblu numit G7 Puppets, 7 păpuşi fiind depăşită calitativ şi numeric de în acest curent. Ca şi grafica digitală
funcţie de nuanţe, muşchii săi erau
dansând în jurul unui glob imens, puse cea Net.Art,
obligaţi să se contracte aleator,
în mişcare de fluctuaţiile reaL-time ale
generând mişcare. Printr-un sistem de Net.Art este un curent destul de
unei burse importante de pe glob, în
motion-capture, mişcările erau vechi, apărut spre sfârşitul anului
funcţie de momentul zilei. Feţele
transmise unui model VRML de pe 1994-începutul anului 1995. Este greu
păpuşilor erau monitoare pe care se
site-ut oficial al lui Stelare. . de aflat de unde a pornit, dar
derulau animaţii Flash ale unor
Ca feedback, screenshot-uri ale scenei manifesto-ut mişcării priveşte
caricaturi ce îi reprezentau pe
VRML erau incluse automat între conceptul de "net.art" ca fiind un
miniştrii de finanţe ai ţărilor ce fac
rezultatele motorului de căutare, termen autodefini toriu creat de un
parte din organizaţia economică
servind la actualizarea musculaturii lui program software defect, folosit la
internaţională G7. G7 Puppets exprimă
Stelare. El numea acest sistem VN5
artistic faptul că piaţa globală ne
{virtual nervous system).
afectează vieţile tuturor, iar păpuşile
care aclamează salturile bursiere şi se
"Ping Body" era bazat pe acelaşi
posomorăsc atunci când există căderi
sistem de mişcare involuntară, cu
bruşte sunt un soi de vizualizare 3D a
diferenţa că mişcarea era generată de
lipsei de control pe care o au indivizii
ping, o unitate de măsură a distanţei
asupra fluctuaţiilor pieţei mondiale, în
şi activităţii pe Internet. Numeroşii
care tranzacţiile se desfăşoară online.
spectatori din întreaga lume furnizau
Ei sunt dominaţi de tehnologie, păpuşi
fără păpuşar, cu sforile lăsate în voia
sorţii.

Webism şi net.art
Prima expoziţie de grafică digitală a
avut loc în 1985 in Honolulu.
Expozantul era un anume Dr. Rodney
PING BODY
Chang, auto-intitulat Pygoya,
începuturi pentru a desemna
Cyberartist. De atunci el a mai expus
activităţile artistice şi
în numeroase ţări de pe glob,
comunicaţionale online. Scris în 1999
incluzând Paris, New York, Londra şi
de doi membri de marcă ai mişcării,
Tokio. Expoziţia sa din 1988 de la
Natalie Bookchin şi Alexei Shulgin,
Muzeul de Artă din Shanghai a fost
articolul program stipulează principiile vuvs *
primul eveniment Legat de grafica pe
directoare ale net.art: zero
computer în istoria Chinei. Deschizător
compromisuri (în faţa birocraţiei,
de drumuri, indianul s-a adaptat rapid
IhVOLUKTUl* « M Y f TUTO H*-C

19
ta vremea ei, net.art are numeroşi care semnifică hacking-ul cu scopuri
detractori, ale căror obiecţii pot f i sociat-cultural-potitice este un
sumarizate astfel: element integrant al viziunii net.art,
- lucrul cu tehnologii noi transformă aşa cum era duelul in perioada
în mal mică sau mai mare măsură romantică. La fel ca maşinăria
artiştii în naivi utili producătorilor de "Părăsite" a lui Stelare, componenta
hardware. Estetica şi ideile artistice artistică a hacking-utui este o
sunt surclasate de abilitatea de a manifestare a tehno-parazitisrnului, şî
folosi ultimele tehnologii. a fost descrisă ca atare de Erik
- doar pentru că artiştii lucrează cu Hobijn, teoretician net.art.
tehnologii noi nu înseamnă că operele "Paraziţii trăiesc pe plante şi
lor sunt noi sau inovatoare animale şi se hrănesc prin intermediul
• afirmaţia că net.art este o formă de lor Tehnoparaziţii folosesc Deşi curentul net.art este mult mai este un file swaper de tip Napster,
interacţiune sau că această formă de computerele şi reţelele drept gazde, benign decât descrierea pe care o care face trafic cu desktop-urile
artă transformă audienţa în folosindu-se de ele pentru a creşte şi oferă Hobijn tehnoparaziţilor, cea mai utilizatorilor. Plăcerea voyeuristâ de a
participanţi activi/co-creatori ai a se înmulţi. Un tehnoparazît poate f i recentă întrunire a net.artiştilor şi descoperi ce este pe desktop-urile
operei artistice este un mit. Chiar şi un sistem simplu sau complex care se hackerilor, Venice Biennale din altora se împleteşte cu fiorul de a-ţi
în cazul picturii în ulei privitorul adaptează la structura gazdei, lupta Slovenia, iulie 2001, a prilejuit şti propriul desktop invadat de priviri
este co-producător al înţelesului sa inventivă pentru supravieţuire lansarea unei opere net.art iscoditoare. Browser-ul Web Stalker
final. cauzând adesea defecţiuni tehnice surprinzătoare: virusul biennale.py. (http: // www, backspace. org/tod)
care pot merge până la distrugere." Acesta este scris în Python, un limbaj afişează paginile web ca pe un
Las La alegerea posterităţii
Exemple de tehnoparaziţi sunt considerat limbajul viitorului de aranjament aleator al codului sursă
să decidă care este adevărul.
hackerii şî viruşii, Hobijn insistând că grupurile 0100101110101101.org şî
. Net.art este însă cea mai care stă la baza lor. Toate acestea şî
parazitul nu este străin şi exterior EpidemiC, autorii virusului, şi
clară manifestare a cîber- multe altele sunt manifestări ale
sistemelor tehnologice, ci că fiecare afectează doar programele scrise în
culturii pe care o avem în curentului net.art, un bastion cultural
sistem îşi generează invariabil la un Python. Codul are doar 47 de linii şi a
momentul de faţă. avangardist în era digitală.
moment dat propriile forţe interne fost trimis tuturor producătorilor de
Hacktivismut, un
negative, care îi dezechilibrează antiviruşi, a fost printat pe tricouri,
termen Preţul artei online
stabilitatea şi continuitatea. publicat în reviste, declaraţia pe care
şi supravieţuirea operei
au vrut s-o facă producătorii fiind:
Ce face ca o operă de artă să fie
"Acesta este un virus! Aşa arată
valoroasă? în primul rând, autorul
bestia! Este că nu e fioros?"
trebuie să fie faimos, cel puţin în
Totodată ei au vrut să creeze un lumea artistică. în al doilea rând,
precedent, pe baza căruia orice virus este de ajutor dacă artistul care a
să poată fi socotit operă de artă, creat opera este mort sau incapabil
obligând printre altele Microsoft, unul de a mai crea noi lucrări, deoarece
dintre organizatorii şi sponsorii totalul operelor sale de artă aflate în
evenimentului să accepte publicarea vânzare este finit. Cu toate acestea,
unui virus "deghizat" spun unii, ca numărul de reproduceri ale lucrării
operă de artă. 2 CD-uri aurite cu trebuie să fie cât mai mare, astfel
copii ale virusului au fost vândute cu încât cât mai mulţi
1500$ bucata unor colecţionari oameni/colecţionari de artă să aibă
particulari, încălcând regula cunoştinţă de ea. Cu cât copiile sunt
non-profît a net.art. Dar net.art mai răspândite şi valorează mai puţin,
promovează totodată cu atât creşte valoarea potenţială a
nonconformismul, încălcarea regulilor, originalului. în cazul artei digitale
aşa că de ce nu? obişnuite, acest principiu nu se
aplică: orice copie a originalului este
Printre proiectele de seamă se
la fel de valoroasă ca originalul însuşi,
numără Grammatron
pentru că nu există nici o deosebire
(www,grdmmatron.com), creat de
semnificativă între ele. Desigur, există
Mark Amerika, editor al webzin-ului
metode de protecţie gen
alt-x, care este un experiment de
watermarking-ut sau postarea de
naraţiune interactivă, bazat pe
variante low-resolution ale imaginilor.
credo-ul "I link therefore \ am", o
Acestea nu îşi au rostul în cazul
naraţiune în care receptorul îşi
creaţiilor net.art: majoritatea sunt
croieşte propriul drum într-o lume
bazate pe interactivitate, ele
stranie populată de personaje şi
căpătând un sens în funcţie de
concepte stranii: Abe Gotam
receptor, care se implică activ în
"info-şaman legendar", iubita virtuală
procesul de creaţie. Şi oricum artiştii
a acestuia Cynthîa Kîtchen şî
online nu îşi pun în principiu
Nanoscript, limbajul dorinţei pure.
problema câştigului material de pe
Grammatron este un experiment ce
urma operelor tor.
aduce cu romanele cyberpunk ale lui
WiUiam Gibson, un roman interactiv
Ele sunt în marea lor majoritate
ale cărui principii fundamentale sunt
experimente, oferite ca atare
viaţa reală, sexul virtual şi căutarea
publicului avizat. în plus, sunt
lui Dumnezeu.
temporare. "Informaţia digitală
DeskSwap ( w w w , d « k $ w a p . c o m ) durează până la sfârşitul lumii - sau

20
i
INTER
Xplorer

cinci ani, în funcţie de care dată wmwm


m. hm ifmrnMii
este mai apropiată", spunea la un * Ci
moment dat fizicianul Jeff W0w
Rothenberg. Chiar dacă suporturile
digitale permit teoretic o păstrare a
informaţiei mai îndelungată decât .ii:
cele clasice, caracterul interactiv mmm
intervine din nou şi face de multe
ori imposibilă stocarea. Cum să
păstrezi un roman care se modifică /3

la fiecare citire sau un avatar în


continuă schimbare ca cel al lui
M W T- .-
Stelare?

Ars longa, vita brevts


Concluzia este că arta online este
mai mult decât postmodernă sau
suprarealistă. Ea sfidează V
clasificarea şi se recreează prin
intermediul celor care o admiră.
Arta online trebuie căutată şi
apreciată în fiecare ipostază a ei,
deoarece se modifică, evoluează sau
dispare pentru a apărea sub o altă
formă în altă parte. La fel de
virtuală ca şi mediul care Si serveşte
drept suport, arta online este
totodată anti-arta perfectă: nu costă
nimic, nu cere drepturi de autor şi
are o viaţă proprie.

WfWW Iii A t

C u m p ă r a A c K J H ^ a p p a K a r d s î vel avea acces La

t i m p de ( G ^ L u r K ^ a cele m a l m i c i p r e t u r i :

/ o r d n o a p t e a I n t r e orele 2 3 - 0 ^ şL

t o a t a z i u a

/ o r d s l u a

s t e vaLablLd p e n t r u K a r d u r l l l a c t i v a t e

d u p d

Tunle

2 0 0 1 C a u t ă Kard-Ul Kappa In."


- CasterltLe Astral Kappa,
- Magazinele: Oltra Pro Computers,
h t t p . V / w w w . k a p p a r o
Best Computers, Muzica, H e q a Tmage
- reţelei*: S l o b a l N H T , 6 S N Polnt,
http://www-k.ro
- benzinăriile S B £ U L ,
- Compania de U t b r ă r l t Bucureşti

^ s u p o r t tehnic: 32S.e1.99 t r y f o r w a t î l : 32S.G1.9G -


WARE
Ştiri

A M D a n u n ţ a a o p t a s a g e n e r a ţ i e d e p r o c e s o a r e

Hammer se a n u n ţ ă u n a d v e r s a r d e t e m u t p e n t r u i n t e l Itanium
Pe 15 noiembrie a.c.

L a Microprocessor Forum, desfăşurat


în San Jose, AMD a prezentat
unui procesor Hammer într-un sistem
aduce astfel ca avantaje suplimentare,
Hewlett-Packard România a
organizat evenimentul IT
publicului prezent următoarea sa [{• Hammer" mărirea numărului de DIMM-urî "HP Day", dedicat factorilor de
familie de microprocesoare, intitulată accesibile ca şi a lărgimii de bandă a decizie si responsabililor IT din
Hammer. Viitoarele procesoare memoriei. Folosirea unui sistem cu 8 industrie, telecomunicaţii şi
Hammer folosesc setul de instrucţiuni procesoare Hammer duce astfel la servicii fînacîar-bancare.
HypfcrTransport'* obţinerea unei lărgimi de bandă
pe 64 de bîti, X86-64, însă acesta este Au participat invitaţi de seamă de
complet compatibil cu actualele GA maxime de SGB/s şi a unei latenţe de La Microsoft, Oracle, MobiFon,
instrucţiuni pe 32 de biti- Iniţial, din doar 140ns. 0 altă noutate o MobilRom, Reuters, SNCFR alături
familia Hammer vor face parte reprezintă prezenţa setului de de reprezentanţi HP din Austria,
procesoarele Clawhammer, gândite instrucţiuni SSE2. Producţia în masă a Germania, Elveţia şi România. Au
pentru sistemele uni sau biprocesor si procesoarelor din familia Hammer va existat 4 sesiuni, fiecare dedicată
cele Sledgehammer gândite pentru începe in a doua jumătate a anului
_

câte unui segment de activitate


a

sistemele cu patru sau opt procesoare. funcţiile unui northbridge şi, poate următor. HP: telecomunicaţiilor, serviciilor
Un amănunt interesant este acela că mai important, cele ale controller-ului financiar-bancare, industriei IT şi
procesoarele Hammer integrează şi de memorie DDR333. Adăugarea a încă www.amd.com tehnologiei. Sesiunea de
telecomunicaţii a fost centrată pe
conceptul de eWorld şi noiîe
V I A v a p r o d u c e p l a c i d e b a z a e-Services pentru Industrie şi
pentru Consumatori. Sesiunea de
L i p s a d e s u p o r t d e t e r m i n ă m a r e l e p r o d u c ă t o r să se " s u p o r t e " singur
servicii finaciar- bancare s-a

V IA Technologies a anunţat că a decizia VIA de a intra pe această rândul lor producătoare de plăci de focalizat pe două zone cheie:
înfiinţat „VIA Platforms Solutions piaţă îl reprezintă reticenţa bază. O altă posibilitate o reprezintă portalurile pentru servicii
Division" (VPSD) care se va ocupa producătorilor de plăci de bază în şi comercializarea sub emblema VIA a electronice financiare si cele
printre altele şi cu dezvoltarea ţi implementarea soluţiilor bazate pe produselor altor firme, care nu au pentru pieţele de capital. Noile
producerea plăcilor de bază. VIA preia chipset-ul P4X266 pentru procesoarele curajul să-şi folosească propriul servere bazate pe procesoare
modelul Intel care la rândul său, pe Pentium 4. VIA nu dispune însă de nume. VPSD a anunţat deja 7 plăci Itanium, conceptul EPIC (Explicitly
capacitatea de producţie necesară ATX, toate construite cu ajutorul Parallel Instruction Computîng) şi
lângă livrarea chipset-urilor pentru
serverele din seriile PA-8800 şi
terţe firme, produce şi propriile sale astfel încât plăcile sale de bază vor fi chipset-uluî P4X266.
PA-8700 au constituit subiectul
plăci de bază. Un motiv în plus pentru fabricate in fabricile altor firme, la www. vîatech, com
seminarului de tehnologie.
Industria a fost punctul central al
C a l c u l a t o r - f o a i e d e h â r t i e d e l a C o m p a q celui de-al patrulea seminar, unde
vorbitorii au oferit o viziune de
T e n d i n ţ a industriei este de a face PC-urile cât mai compacte •

ansamblu asupra parteneriatelor

C ompaq a prezentat la expoziţia


Comdex, ce are loc anui acesta în
Las Vegas, un calculator cu
într-un mod natural şi intuitiv, în
condiţii de performanţă şi
portabilitate comparabile cu ale unui
cheie HP cu cei mai importanţi
furnizori de aplicaţii de pe piaţa
internaţională şi integratorii de
dimensiunile unei foi de hârtie tip laptop", afirmă Ted Clark, preşedinte sisteme.
letter şi grosimea unei reviste de al grupului dedicat dezvoltării Tabiet
modă, dar cu toate caracteristicile PC din cadrul Compaq. Noul Compaq
unui PC performant, pe care rula Tabiet PC este destinat www.hp.ccm
Microsoft Windows XP Pro. Noul organizaţiilor de toate dimensiunile,
echipament combină puterea de calcul birouri juridice, agenţii imobiliare sau
SIS pregăteşte un chipset cu suport pentru
a unui notebook cu simplitatea unei de asigurări, universităţi sau instituţii memorie DDR400
interfeţe bazată pe un touchscreen şi de sănătate - tuturor acelor locuri în • Deşi nici memoria DDR333 nu a fost încă
un stylus. "Desîgn-ul confortabil, care este nevoie de un design simplu, standardizată de câtre JEDEC, SIS are deja in
compact al noului Tabiet PC va portabil şi natural pentru accesul la plan dezvoltarea unui chipset pentru Pentium A
cu suport pentru memoria DOR400. Data lansării
permite utilizatorilor să ia notiţe de informaţii. Lansarea pe piaţă a Tabiet
chîpset-ului nu a fost dezvăluită, ştiindu-se doar
mână, să deseneze, să adnoteze pe PC se aşteaptă in 2002, când va fi că aceasta va fi cândva in anul 2002.
ecran documente deja existente, lansat şi Windows XP Tabiet PC Edition www. compaq, ro

22
HARDWA
Ştiri •T

5 e a g a t e r e a l i z e a z ă u n n o u record
AMD dă în judecată pe Intel
Compania a vândut peste un milion de harddisk-uri Cheetah de 15000RPM
Ţinta procesului o reprezintă
a doar un an după ce a bandă necesară. Până acum, cei anumite documente secrete ale
L anunţat primul harddisk de care aveau nevoie de o performanţă Intel. AMD a iniţiat o moţiune
15000RPM din [urne, sporită faţă de harddisk-urile contra companiei Intel la Curtea
Seagate tradiţionale erau nevoiţi să cumpere Constituţională a districtului San
reuşeşte să mai multe astfel de unităţi şi să le Jose în scopul obţinerii anumitor
depăşească combine folosind interfaţa RAID. documente confidenţiale ale Intel
numărul de Costul de achiziţie ca şi cel de cu privire la practicile comerciale
un milion intreţinere este însă micşorat ale acesteia. Aceste documente ar
de astfel folosind unităţile de 15000RPM, care urma să fie apoi înmânate Comisiei
de unităţi permit obţinerea aceloraşi Europene unde AMD şi VIA au depus
vândute. Este performanţe cu ale mai multor altor o plângere încă de anuL trecut
vorba de modelul harddisk-uri combinate folosind împotriva Intel, acuzând-o pe
Cheetah X15 care este astfel RAID. Acest Lucru poate explica şi aceasta de o poziţie de monopol şî
un lider atât din punct de vedere al succesul foarte mare al unităţilor de practici abuzive de marketing.
performanţei cât şi al succesului pe Seagate Cheetah X15, mai mare Dacă Intel ar fi găsită vinovată la
piaţă. Acesta foloseşte interfaţa chiar decât al unor unităţi de - aceste acuzaţii, ar putea suporta o
ULtra SCSI 160, singura capabilă în 10000RPM. amendă de până La 10% din
acest moment să-i ofere lăţimea de vânzările sale. Istoria acestor
www. s ea gate. corn procese merge şi mai departe în
trecut, mai exact în 1997 când
Intergraph a acţionat în justiţie
L u n a o c t o m b r i e a f o s t u n v â r f al p r o d u c ţ i e i d e placi d e b a z a compania Intel acuzând-o pe
aceasta de faptul că a prezentat
Mulţi producători nu fac faţă cererii mari selectiv, doar anumitor companii,
/ " e i mai mari producători de plăci realizat aproximativ 1,7 milioane de detaliile viitoarelor sale produse
\-*de bază din lume au toate unităţi. MSI, care poate produce tehnologice. Acuzaţiile Intergraph
motivele să fie mulţumiţi dat fiind maxim 1,5 milioane de unităţi pe au fost respinse ca nefondate, însă
că în luna octombrie s-au aflat La Lună, a simţit destul de acut nevoia anumite documente secrete ale
aproape 100% din capacitatea lor de o mărire a capacităţii. Motivul Intel, tocmai cele pe care AMD
totală de producţie. Motivul îl pentru care compania nu a produs I încearcă acum să le obţină, au fost
reprezintă creşterea vânzărilor de chiar la 100% din capacitate a fost I păstrate de Curtea de Justiţie.
moment de 1,5 milioane de unităţi.
plăci de bază pentru procesoarele taifunul Nari, care a afectat-o în
Pentium 4. Actualul lider al mod negativ. Al doilea mare Se pare că din industria IT,
producătorilor de plăci de bază, producător de plăci de bază după producătorii de plăci de bază se află www.amd.com
Asustek, are o capacitate de Asus, ECS, a început deja procesul printre cei care o duc cel mai bine
producţie de 1,8 milioane de unităţi de mărire a capacităţii sale de în aceste momente.
* Trei noi procesoare
pe Lună, iar în luna octombrie a producţie, care este in acest Athlon MP de la AMD
www. asus. cora tw
Toate procesoarele AMD vor folosi
notarea in funcţie de performanţă.
• Transmeta anunţă noile
A M D l a n s e a z ă A t h l o n X P 1 9 0 D + La scurt timp după anunţarea
procesoare TM6000
procesoarelor Athlon XP, AMD a
Cu toate că abia acum a început Cel m a i r a p i d p r o c e s o r ia o r a actuală?
lansat trei noi modele de
comercializarea procesoarelor funcţionează La 1,6GHz. Cu această procesoare pentru servere,
din familia TM5800, anunţate versiune, AMD redevine regele întitulate Athlon MP 1500+, Athlon
încă din luna iunie, Transmeta a absolut al performantei, dat fiind că MP 1600+ şî Athlon MP 1800+.
prezentat La Microprocessor ^ şi modelul 1800+ se dovedea în Notarea acestora rămâne fidelă
Forum din San Jose, următoarea (r majoritatea benchmark-urilor mai strategiei „True Performance
sa generaţie de procesoare,
rapid decât Intel Pentium 4 la 2GHz. Iniţiative" pe care AMD a început
intitulate TM6000. Procesorul va
Până anul viitor, când Intel lansează să o folosească începând cu
încorpora în acelaşi chip
procesoarele sale Northwood, nu mai procesoarele Athlon XP. Spre
funcţiile northbridge-ului, ale
sunt aşteptate alte modele de la nici deosebire de acestea însă,
southbridge-ului precum şi ale A MD şi-a înnoit familia sa de unul dintre cei doi producători. performanţa noilor procesoare
plăcii video, toate acestea la un /-\procesoare Athlon XP prin pentru servere este comparată cu
consum mai mic decât cel al lansarea modelului 1900+ care www.amd.com aceea a modelelor Xeon de la
familiei TM5800, TM6000 va
putea ajunge la frecvenţe de fntel. Frecvenţele la care
până la 1GHz, include 512KB Ultimele nateborjk-uri de la I B M au ftist premiate funcţionează procesoarele Athlon
memorie cache Level 2 şi MP sunt aceleaşi cu ale modelelor
Calitatea este un atu i m p o r t a n t
foloseşte o nouă versiune, 5.x, a similare de Athlon XP: 1,33GHz
| otebook-ul IBM ajunge la 1,2GHz, un hard disk de pentru modelul 1500+, 1,4GH2
software-ului de transformat
[ThinkPad A30P a pană la 48GB, o placă video ATI pentru modelul 1600+ şi 1,53GHz
instrucţiunile x86 în cod nativ
câştigat de curând Mobility Radeon şi un ecran TFT pentru modelul 1800+. AMD susţine
Crusoe. Chip-ul integrează
premiul „Intel de 15". Alte caracteristici că un sistem dual Athlon MP 1800+
printre altele un controller de
nnovative interesante sunt suportul pentru
memorie DDR333, interfaţa PCI, este cu până la 23% mai rapid
PC". comunicaţii Bluetooth şi cele două
un controller IDE cu 2 canale, decât un sistem dual Intel Xeon la
• Acesta moduLe UltraBay care pot găzdui
suport pentru 4 porturi USB şi 1,7GHz, însă, ca de obicei, numai
" foloseşte chiar şi un inscrîptor DVD.
bineînţeles, nucleuL grafic 2D. testele vor releva veridicitatea
un procesor acestor afirmaţii.
Intel Pentium
www. transmeta. corn ll-M care poate www.ibm.com
VIA a lansat CB Ezra pe piaţa r o m â n e a s c a
VIA a lansat chipset-ul P4M266
P r o c e s o a r e sub sloganul " C o o l
Processing"
Cu toate că nu

I n cadrul seminarului IT VIA-Cool sistemele dotate cu procesoare VIA


ţi-a clarificat C3 Ezra la 800 şi 866 MHz constituie o
Processing organizat de Ktech
cu Intel Electronics la hotelul Sofitel din soluţie ideală pentru PC-urile de
situaţia referitoare Ea dreptul de Bucureşti s-au făcut cunoscute pieţei birou, dedicate accesului Internet şi
producere şî comercializare a româneşti cele mai noi soluţii VIA, din aplicaţiilor multimedia.
chipset-urUor pentru procesoarele domeniul chipset-urilor dedicate Printre noutăţile prezentate se
Pentium 4, VIA a anunţat un nou procesoarelor Intel Pentium 4 şi AMD remarcă intrarea firmei VIA în rândul
model, de data aceasta cu grafică Athlon, dar şi procesoarele VIA C3 producătorilor de plăci de bază pentru
integrată, denumit ProSavage DDR Ezra. Bazate pe cel mai modern P4. Firma implementează în noile sale
P4M266. Acesta dispune de aceleaşi proces de fabricaţie in tehnologia de plăci de bază chipset-ul P4X266,
caracteristici ca şi P4X266: 0,13 microni, acestea se remarcă prin oferind astfel o alternativă viabilă
magistrala „quad-pumped" de consumul redus de energie electrică, pentru sistemele construite cu
400MHz, suport pentru până la 4Gb silenţiozitate în exploatare şi procesoare Intel Pentium 4, Venind în
de memorie DDR PC160O/PC21O0 compatibilitate perfectă cu standardul întâmpinarea clienţilor români, vor fi ATX , P4XB-S (ATX) şi P4XB-M
sau SDRAM PC133, până la 5 de conectare Socket 370. Având disponibile următoarele plăci de bază (microATX) pentru Socket 478.
slot-uri PCI, un port AGP 4x şi nevoie doar de un sistem de răcire VIA începând cu Luna Decembrie 2001:
magistrala V-Link de 266Mb/s care pasiv, format numai din radiator, VL33-S pentru Socket 423 în format www,ultrsprurp
asigură comunicaţia între
northbridge şi southbridge. în plus,
chipset-ul P4M266 dispune de A T I p r e z i n t ă R a d e o n B 5 D D L E
Profitul Intel scade cu 96%
nucleul ProSavageS, despre care • Cifra de afaceri a gigantului Intel pentru
VJA declară că funcţionează în Alternativă pentru MX trimestrul iii al acestui an a fost cu 25% mai

A
aceleaşi condiţii ca şi o placă AGP TI a lansat varianta OEM a mică decât cea realizata in acelaşi trimestru
plăcilor video Radeon 8500, al anului trecut, totalizând 6 5 miliarde de
8x. Acest lucru este explicat de
h

dolari. Ceea ce este mai dureros pentru


faptul că nucleul grafic are acces intitulată Radeon 8500LE. Aceasta Intel este faptul ca venitul net a fost cu 77%
direct la memoria DDR folosind o funcţionează la o frecvenţă mai mai mic decât anul trecut exceptând cheltu­
magistrală de 2Gb/s. în practică mică, de 250MHz atât pentru
f ielile cu răscumpăratul acţiunilor de pe
procesor cât si pentru memorie. piatâ^ Daca includem şî aceste cheltuieli,
insă, aceeaşi magistrală este venitul Intel a fost de doar 106 milioane de
folosită şi la transferul datelor Această versiune nu va fi
dolari, mai mic cu 96% decât cel de anul
intre memorie şi CPU. Primele comercializată direct de către ATI ci trecut.
plăci de bază construite cu acest numai de către partenerii OEM ai
acesteia. www. ati.com
chipset vor apare în luna
decembrie a acestui an.

A 5 U 5 l a n s e a z ă p l a c a d e b a z a P 4 B
www.vjQ.com
Cea m a i n o u ă o f e r t ă d e la c e a m a i b u n ă f i r m ă d e p e p i a ţ ă

• Compaq livrează un nou


supercomputer in Japonia C onstruită pe baza chipset-ului
Intel 845, placa este destinată
procesoarelor Pentium 4 pe socket
uşoară optimizare, în timp ce ASUS
MyLogo personalizează şi adaugă stil
sistemului vostru prin iogo-uri
Centrul pentru Tehnologie şi Ştiinţe 478, incluzând suport SDRAM. customizate de boot. De asemenea
Marine al Japoniei (Japan Marine Atuurile plăcii de bază P4B şi ale este inclus un conector de energie
Science and Technology Center - Intel Pentium 4 includ facilităţi ASUS EZ Plug care elimină
JAMSTEC) a intrat în posesia unui multimedia, Internet, jocuri şi multe necesitatea cumpărării unui ATX 12V
nou supercomputer Compaq, altele. Cele 3 sloturi DI/AM asigură care să suporte P4 CPU, cât şi un
practic al doilea ca putere furnizat 3GB pentru PC100/133. Asus P4B suport avansat media pentru smart
vreodată de Compaq în Japonia. modelele cu audio) iar cei interesaţi
conţine caracteristici care până în cards, SD, şî Memory Stick. Pentru
Supercomputerul de La JAMSTEC de performanţă se vor bucura de
prezent nu au mai fost întâlnite la audîofilî o interfaţă 5PDIF-out
opţiunile de overclocking ale plăcii
(http://www.jamstec.go.jp) alte plăci de bază: speech IC chip şi permite o conexiune cu sistemele
de bază P48. P4B este distribuită
bazează pe sisteme Compaq ASUS POST Reporter care dă 5.1 speaker permiţând astfel
utilizatorului să trăiască experienţe prin ICG-Romsoft.
AlphaServer SC Series, dispunând explicaţii clare privind greşelile
de 256 UCP-urî, capacitate de sistemului pentru o mai rapidă şi mai audio surround (numai pentru
www. (cg.com. ro
procesare a datelor de 426
giga-FLOPS, spaţiu de stocare pe
disc de 6 terabytes şi 640 GB de T e l e f o n u l l a c a r e n u v o r b e ş t i
memorie. Oficialii de la JAMSTEC
Abonamentul ar t r e b u i să fie m u l t mai ieftin
au declarat că vor folosi acest

F
supersistem de calcul pentru o irma Telepong a prezentat la play cu 65.000 de culori, Linux şî un
varietate de scopuri ştiinţifice, Comdex 2001 un dispozitiv browser WAP 1.2.1. în materie de
între care analiza genomului uman paradoxal: un telefon mobil la care hardware telefonul mai
nu poţi să vorbeşti. înainte de a încorporează o interfaţă pentru o
şî realizarea unor modele de
crede că ochii vă joacă feste, o să cameră digitală specială şî una
simulare a curenţilor oceanici.
explic despre ce este vorba: firma pentru un joystick iar din punct de
Noul calculator înlocuieşte un
elveţiană a dedicat terminalul celor vedere software se remarcă
model NEC care nu s-a putut
care folosesc celularele pentru printr-un organizer şi un program de
adapta ritmului rapid de acumulare
servicii de tip SMS-uri şi jocuri. creat sunete pentru momentul în
a datelor de observaţie al
Terminalul este dezvoltat în care telefonul sună.
JAMSTEC.
parteneriat cu Flextronics Inc şi
va f i bazat pe un modul GPRS, dis- www- telepong. com
www.coinoaq.com
J
*MmmmWmW mwmm mf - *
m m f

Microsoft

o w s x p

on'al

P r o C A
Bucuresji, Str. Turturelelor 52, Telefon: 01-323.82.33,
01-323.82.00, Fax: 01-322.83.62, www.proca.ro

ia

Apply

u f
Help •

General View File T y p e s Offline Files

gata pentru
noua
na

e x p e r i e n ţ ă !

Help

Alegi ProCA ?

Yes

OK Apply
——

Alert!

BE SURE
5 o n y l a n s e a z ă m e m o r i a d e b u z u n a r
• Western Digital livrează
cel mai mare hard-dtsk IDE Până unde va m e r g e miniaturizarea?

U
de 7200RPM (32Mb), albastru (64Mb) şî negru
nităţile de stocare MicroVauLt USB
Compania Western Digital ne-a lansate la Comdex 2001 de Sony (128 MB). Ca majoritatea
obişnuit în ultima vreme să bată permit transportarea şi sharing-ul de dispozitivelor USB, MîcroVault nu are
record după record cu hard disk- fişiere între calculatoare fără cabluri nevoie de drivere în Windows .
urile sale IDE din seria Caviar sau adaptoare, conectându-se direct 2000/ME/XP şî orice variantă de MAC
Ultimul lor produs, Caviar 120068 pe portul USB. De dimensiunea unei OS de la 9.0 în sus. Gadgetul include
inaccesibile străinilor. Preţul variază
chei de maşină şi cu grosimea unui softul Securîty Zone, care creează o
de 120GB, este în acest moment cel intre 49.99S pentru varianta cu 16Mb
marker, dispozitivele sunt disponibile zonă protejată prin parolă în memoria
mai încăpător hard disk IDE de şi 299.99$ pentru cea cu 128Mb.
în patru modele definite de patru dispozitivului, astfel, în caz că îl
72Q0RPM, această capacitate fiind
culori: portocaliu (16Mb), roşu pierdeţi documentele private sunt www.sony.corn
atinsă datorită folosirii a trei
platane de câte 40Gb.

Monitoare LCD de dimensiuni mari la preţuri mici HDD-uri Serial ATA


« Capacitate de 10 ori mai mare Nu s u f i c i e n t de a c c e s i b i l e , î n c i u d a s c ă d e r i l o r de p r e ţ de la Western Digital
decât a actualelor DVD-uri onitoarele LCD câştigă teren pe Noul s t a n d a r d de c o n e c t a r e
Compania japoneză Matsushita M măsură ce preţurile scad, dar p e n t r u h a r d d i s k - u r i şi n u n u m a i
Electric Industrial a anunţat că a preţurile pentru dimensiuni mai mari
dezvoltat un mediu optic
reinscriptibil care poate stoca până
de 15" sunt în continuare
prohibitive. ViewSonic a prezentat la S erial ATA este uLtima descoperire
în materie de tehnologii de
stocare, permiţând HDD-urîLor
Comdex 2001 două modele, unul de
ia 100Gb. Actualele medii DVD pot să comunice direct cu procesorul,
17" şi altul de 18", care se remarcau
stoca până la 4,7Gb in cazul ceea ce simplifică integrarea lor în
printr-un preţ rezonabil, pe lângă
folosirii unei feţe pentru servere NAS (Network Attachecf
caracteristicile atractive: rată de
inscripţionare şi până La 9,3Gb în contrast 400:1, rezoluţie de Storage) şi aLte aplicaţii de stocare
cazul folosirii ambelor feţe ale 1280x1024, TCO 99 şi tehnologiile de tip corporaţionaL. De asemenea,
discului. Mediul dezvoltat de OptiSync şi SuperClear MVA. Modelul serial ATA elimină nevoia de
Matsushita foloseşte două straturi de 17" va fi disponibil la un preţ de cabluri-panglică paralel ATA care pot
precum şi ambele feţe ale 819S iar cel de 19" La 1099$. avea doar 2 înci lăţime şi 18 înci
www. vie wsonic. corn
discului. Pentru inscripţionare este lungime. Cablurile Serial ATA pot avea
până la un metru lungime, ceea ce
folosit un laser violet, complet
permite o mai mare flexibilitate în
diferit de cel folosit în prezent la A r i a l P h a n e m a r ş e a z a p e c o n c e p t u l
proiectarea routing-uLuî şi ventilaţiei.
CD-urî sau la DVD-uri. Din păcate,
d e t e l e f o n p o r t a b i l Anunţat încă din august, Serial ATA
tehnologia folosită nu este
este proiectat pentru a conecta la
compatibilă cu cea utilizată de î n p l u s , p o ţ i l u c r a p e PC d i r e c t d i n parc dispozitive interne gen hard dîsk-uri,

P
actualele DVD-uri, ceea ce nu entru cei care sunt nevoiţi să petreacă mult timp în DVD-uri, CD-R/W la placa de bază în
facilitează tranziţia la noile medii faţa calculatorului, dar simt nevoia să mai facă şi sisteme desktop şî mobile PC, servere
de stocare. Cu toate acestea, un pic de mişcare din când in când, prototipul de şi soluţii de stocare în reţea. Hard
Matsushita speră ca această telefon de la AriaLPhone este tocmai potrivit. Printr-un disk-urile Western Digital pe Serial
tehnologie să stea la baza microfon pe care vî-l puteţi agăţa La rever puteţi vorbi ATA vor fi Lansate la sfârşituL anului
dezvoltării generaţiei următoare de La telefon şî da comenzi vocale PC-ului în timp ce vă 2002, deci în nici un caz foarte
DVD-uri. plimbaţi pe o rază de 50 metri de PC. Cu puţin noroc, curând. Piaţa are insă timp de acum
puteţi lucra în voie de pe banca din parcul de vizavi. să se pregătească.
Preţul estimativ pentru lansare este de
aproximativ 300$. www. arisţ phon e. co m www. wester ndi g ital. corn
• O modalitate mai ciudată
de a scrie la calculator
în seria gadgeturilor ieşite din Original Desitnatîon
A T i l a n s e a z ă M o b i l i t y F i r e B L 7 B D D Mesh Mesh
comun prezentate la Comdex 2001
poate intra fără probleme şi
Soluţie grafică profesională pentru workstation portabii
Thumbscript Feathertouch Input
Device, un dispozitiv USB care îţi
încape în palmă şi care B azată pe tehnologia brevetată de
Radeon, noua placă pentru
Laptop-uri de La ATi ţinteşte către un
Lângă tehnologiile Charisma, Pixe
Tapestry şî HydraVision (afişare pe mai
multe dispLay-uri), FireGL aduce noi
funcţionează ca o tastatură. Bazat
scop nobil: posibilitatea de a lucra în opţiuni: rezoluţii QXGA până la
pe un "fulg de zăpadă" din 10
programe de proiectare 3D, de a crea 2048x1536, suport pentru memorie
puncte, el permite introducerea de
sau de a juca jocuri pe o staţie de DDR pe 128 biti, driverî optimizaţi
cuvinte într-un editor de text literă Lucru care are avantajul mobilităţii. pentru utilizarea La maxim a aplicaţii de tip CAD/CAM sau
cu literă, prin desenarea unui Seria FîreGL are o istorie Lungă şi un tehnologiei Hyper Z şi sistemul 3D Studio Max,
contur aproximativ al literei în renume pe măsură şi Mobility FireGL PowerPlay care creşte considerabil
www.ati.com
stilul conectează punctele. nu dezamăgeşte în nici un fel: pe raportul performanţă/consum de
Device-ul poate fi folosit pe energie. Workstation-urile mobile sunt
computerele mobile şi pe PDA-uri o idee bună şî Mobility FireGL ar putea : în numărul anterior toate referirile la ASBIS
avea succes, însă principalul România menţionează adresa veche a
şi în plus, compania afirmă că se
firmei. Ne cerem scuze şi anunţăm pe
poate ajunge la o viteză de 20 de impediment nu ţine de ATi: PC-urîLe
această cale că noua adresă este: ASBIS
cuvinte pe minut. mobile sunt construite pentru a fi România SRL, Forum Business Center,
compacte, ceea ce exclude un ecran j Str. Mureş nr.4 - corp A, sector 1, Bucureşti,
www. thumbscript .corn
de dimensiuni mari, necesar în tel. +401-2240511/15, fax +4G1-2240529,
http://www.asbSs.ro
1

U4 - r r H a +ri+ J 1 T

>7* » • *

1
HARD Mail
Un cooler cu palete mici care are 6000 de rpm nu
produce decât zgomot şi n u o r ă c i r e eficientă"
Vlad Zotta

Radu Petre; Cu această configuraţie mă descurc suportă mai mult) cu bus de TV-out. Deşi am văzut în revistă
infico@fx.ro acceptabil aproape în orice aplicaţie, 2Q0Mhz şi un cooler adecvat. Orice modelul V7100 Pro mă gândesc că
cu toate că unele jocuri trebuie să le update ulterior.de procesor va f l poate mai există alte plăci cu o
Saluţi Configuraţia PC-ului meu este:
joc cu setările de calitate pe mediu insă mai costisitor pentru că va performanţă mai bună la acelaşi
procesor P4 1,5GHz, placă de bază
(de pildă Max Payne) altfel începe să trebui să schimbi şi placa de bază. preţ.
Mercury KOB cu chipset Intel 845,
sacadeze. Dispun de 100USD şi nu pot O altă posibilitate ar mai f i şt un
256Mb SDRAM, placă video Winfast
să mă hotărăsc ce să îmi iau. Am de GeForce 2 Pro cu 64Mb de la un pro­ Ai făcut foarte bine că mi-ai scris.
GeForce2 Pro 32Mb, placă de sunet
ales între a-mi lua prin upgrade un ducător mediu acestea f i i n d printre Era cât pe ce să faci o mare
Sound Blaster Live! Value, HDD
GeForce2 GTS 64 RAM sau un cele mai convenabile luând în greşeală. Placa V7100 Pro de la
Quantum Fireball AS 40Gb (7200 procesor AMD Thunderbird 1,1GHz calcul raportul calitate/preţ şi însă ASUS nu are TV-Out. în topui de
rpm). Am si eu câteva întrebări. sau un hard IBM 40Gb ATA 100 7200
pentru aceasta va trebui să scapi de luna trecută are cea mai mare notă
1. Există plăci de bază cu chipset 2Mb. Altă variantă disponibilă ar fi să
GeForce 256 pentru a completa la performanţă, dar l i lipseşte
iS45 care să suporte RDRAM (RIMM)? îmi cumpăr un CD Writer Sony
suma. acestă facilitate. Dacă doreşti o
2. Există plăci de bază cu chipset 8x4x32x sau să fac un upgrade de
placă video bună cu TV-Out poţi
Î850 cu socket 478? monitor cu unul de 17" (tub
alege Winfast MX SH MAX (GeForce2
3. Se simte diferenţa în aplicaţii de trînitron), dar second hand. Lucian Pitu MX400) care mal dispune şi de
[a SDRAM la RDRAM? malacu@go,ro
64Mb SDR.
O să încep în ordine inversă. Un Bună ziua! Am şi eu o problemă.
1. Nu. Conform specificaţiilor
upgrade de monitor ar f i De curând am achiziţionat un
tehnice de pe site-ul Intel Gulliver
recomandat. Cu toate acestea nu calculator cu placă de sunet on board
chipset-ul IS45 nu suportă RDRAM. GULIVERSRL@email.ro
pot să te sfătuiesc să cumperi AC97. Doresc să cumpăr un sistem de
2. Da. Pe acestea se pot instala noi
second-hand. Majoritatea 4+1 cu subwoofer sau chiar 2+1 SW. Am şi eu o problemă şî m-am hotărât
procesoare P4 şi au suport pentru
monitoarelor noi vin cu 3 ani Aş dori să ştiu dacă am nevoie de un să apelez ta voi. Vreau să
RtMM-uri. Ca exemplu iţi pot da o
garanţie. Dacă găseşti second hand sound blaster sau pot să folosesc achiziţionez o placă video, şi am
placă de ia Gigabyte, modelul atunci probabil că îţi vor acorda 3 liniştit placa de sunet AC97 (am văzut de curând la o firmă o placă
GA-8ITX. sau 6 luni garanţie in cei mai bun înţeles că dacă am un SB se aude pe video cu procesor grafic Radeon VE
3. Da, se simte. Urmăreşte rubrica caz ceea ce nu merită. Este riscul 4 canale, aşa numai pe două). Care cu 32Mb DDR la un preţ de 70$, faţă
de hardware a revistei şi vei f i la prea mare. în plus majoritatea sunt este diferenţa? încă ceva: folosesc un de un Radeon normal cu memorie
curent cu toate rezultatele testelor rebuturi aduse din străinătate. Ei le SO WIN 98 SE. Ţinând cont că SDR, tot 32Mb, ce costă în jur de
efectuate. aruncă ţi noi plătim pentru ele
navighez mult pe Net, ce sistem de 90-100$. Aşa că vă rog să îmi
unde mai pui că au fost folosite
operare ar fi bine să folosesc? Win explicaţi şi mie ce înseamnă VE". Am
M

Florin Chiteala foarte mult şî există ghinionul să


NT? Sau W2000? auzit eu cum că ar f i ceva în genul
ericaflorin21@hotmaii.com clacheze oricând, Writerele Sony nu
lui "MX" al lui GeForce, dar vreau
Salut! Am să te rog să mă ajuţi într-o ţi Ie recomand. Mai bine Plextor
Placa ta de sunet on board nu are să-mi spuneţi şi mie clar ce e cu ea.
problemă. Eu deţin următoarea numai că acestea sunt ceva mai
decât o singură ieşire pentru boxe Şi încă ceva: are totuşi memorie DDR
configuraţie: procesor AMD 650MHz scumpe. în legătură cu hdd-ul mă
astfel încât nu poţi instala decât nu este mai bună decât un MX 400?
Duron, placă de bază Acorp 7KTA, cam îndoiesc că poţi găsi unul de
varianta 2 + 1 . Dacă vrei să
placă video GeForce 256 produsă de 40Gb cu 7200 rpm la banii aceştia
achiziţionezi un sistem 4+1 îţi Procesorul de pe placa video
HIS, placă sunet Creative Sound şi să mai fie şi nou cu garanţie şi
factură. Cel mai indicat upgrade ar trebuie un sound blaster care să Radeon VE este o versiune
Blaster Live, 128Mb, 133MHz, HDD
fi un Thunderbird la iGhz (placa nu aibă două ieşiri pentru boxe una inferioară a lui Radeon în sensul câ
Seagate 20,4Gb ATA 66 5400 512Kb,
pentru cele din fată (front speak- nu dispune de TransformfiLighting şi
CD-ROM 20x monitor IBM 9524 14".
(

ers) iar alta pentru cele din spate de Charisma Engine. Este adevărat
(rear speakers). în acest caz iţi că este dotată cu memorie DDR insă
lordache Andrei
recomand Creative Sound Blaster acesta este mai mult un lucru de
Live sau Fortissimo 2 ca f i i n d cele faţadă deoarece busul memoriei
Am un Celeron 333MHz, 128Mb SDRAM, 10.2 Wd hard, Riva TNT2 Pro, modem
mai performante plăci de sunet şi la video este de 64 biţi şi nu 128 cum
Acorp cu chipset Conexant, Creative SB 64V TV Tuner, CDROM Teac 32,
f
care tocmai a scăzut preţul datorită este în cazul celorlalte ceea ce face
CD-Writer Philips CDD2600 SCSI. Vreau sa fac un upgrade la un procesor AM0
apariţiei noii serii de plăci de sunet ca eficienţa acesteia să fie identică
K7 Thunderbird 1GHz.
de ia Creative, seriea Audigy. cu a unui MX care are memorie
1) Ce placă să aleg între DFI AK-75EC KT133Aşi GigaByte 72X KT133 (au
Pentru net, un 98Se este ok. SDRAM dar rulează pe 128 de biţi.
acelaşi preţ)? 2) Trebuie să-mi iau o carcasă cu sursa de 300W sau îmi ajunge
în plus însă placa VE dispune de un
ţ j p a d e 250? Teodor Cristian conector DVl şî de Video Out,
teodorcristian@hotmail.com Acestea sunt motivele pentru care
1 , între: cele două ar t r e b u i să alegi placa cu chipset KT133A adică cea de costă mai puţin şi poartă numele
ta OF!, 2, Ar f i indicată o sursă de 300W mai ales având In vedere faptul că Salut!
VE, Dacă totuşi vrei un Radeon
Aş vrea să mă ajutaţi şi pe mine să
u r m ă t o r u l upgrade pe care ar trebui să-i plânuîeşti este cet de hdd şi de alege varianta normală cu 32 sau 64
mă hotărăsc: dispun de 100$ şi aş
;placă video. încă 128 Mb RAM în plus ar ajuta de asemenea sistemul în Mb DDR.
vrea să îmi iau o placă video cu
cazul jocurHor dacă acesta este scopul principal.

28

•::.•.!
Andrei |H . . _ . .. .
Andrei S j o c i î n t r - o rezoluţie mai bună, ar modific luminozitatea din 3dfx
teletin2000@yahoo.com
- /m kekandrei@yahoo.com trebui să achiziţionezi Diablo 2 Tweaks de La placă, nu afectează cu
nimic acest întuneric. Ţin să
Expansion Set care, odată instalat,
Salutare! Am şi eu o problemă: am o permite alegerea unei rezoluţii menţionez că toate componentele
Mi-am cumpărat de curând un sistem: placă de bază AD70-5C cu chipset 800x600. Să ştii că şi acum merg la hardware sunt instalate corect şi la
AMD Athlon 1,4GHz, 512 SDRAM, KT266A de la DFI, cu placă de sunet fel de bine ca înainte. Dacă însă ai alte jocuri placa funcţionează bine:
placă de bază MSI K7T Turbo, incorporată, am pusVIA4in1 şi schimbat şf m o n i t o r u l , atunci este Porche 2000, Driver, Delta Force
Geforce2 MX 400. Problema este că driverul de sunet de pe CD-ul din normal să sesizezi o diferenţă la Land Warrîor, Blood 2 şi altele.
mi se blochează foarte des in jocuri. dotare (respectiv VIAAC97 Enhanced aceeaşi r e z o l u ţ i e , numai că până la Menţionez de asemenea că placa
Mi-am instalat cel mai nou Detonator Audio Controller-WDM) P dar înainte urmă t e obişnuieşti. grafică se încălzeşte puternic şi nu
Si tot se blochează. Totuşi nu cred că să întru în jocuri trebuie să schimb are cooler. Ii trebuie cooler?
este o problemă de drivere, fiindcă driverul din Multimedia pe Game
Fabian Popa 3. Chipset-ul VIA se încălzeşte şi el
am sistemul de numai 2-3 săptămâni, CompatîbLe device, altfel nu se aude.
fabpopa@hotmail.com destul de rău. Pot să-i pun vreun
deci cred că driverele sunt noi. Problema e că ia AVP2 şi Stronghold, cooler?
Cineva mi-a spus că mi se blochează
se aude repetat şi gâjâit, la restul
din cauza procesorului şi că Salut! Am nevoie de opinia voastră în 4. Pot să pun DDRAM la această placă
jocurilor mergând însă. Repet, dacă de bază?
procesorul s-ar fi retras de pe pîată, următoarea comparaţie:
nu schimb pe Game Compatible, în
fiind foarte instabil. Este adevărat? - Pentium 3 la 1000MHz , Athlon XP
jocuri nu se aude nici atât.
Dacă da, e bine să-l schimb cu un 1500MHz, Athlon K7 1200MHz. Poate 1. Numărul de rotaţii este egal ca
Ce ar trebui să fac?
Athlon XP 1500? Menţionez că căldura să creeze probleme în cazul importanţă, sau poate chiar mai
temperatura procesorului nu procesoarelor Athlon (şi să afecteze mic, cu mărimea paletelor
Am testat şi noi plăcile DFI cu celelalte componente}? cooler-uluL Un cooler cu palete
depăşeşte 55 grade celsîus.
chipset KT266A şi nu s-a întâmplat - 512Mb SDRAM (PC133) sau 256Mb mici care are 6000 de rpm nu
aşa ceva. Probabil ai schimbat placa DDRAM (PC2100)? produce decât zgomot şi nu şi o
Este foarte bine că ai toate de bază şi nu ai reinstalat sistemul răcire eficientă. Testul de coolere
driverele la z i . Blocajele de care de operare sau nu ai dezinstalat Cu un cooler adecvat nu sunt sperăm că te-a lămurit încât să poţi
vorbeşti pot avea mai multe cauze. driverele audio vechi. O altă cauză probleme cu temperatura. Ca să-ţi lua o decizie. Noi mai muit decât să
Cea mai bună soluţie pe care t u ai referitor la cele două jocuri ar f i dau un exemplu, un K7 Thunderbird le testăm şi să vă oferim rezultatele
putea să o adopţi ar f i o instalare setarea audio high quality. 1200MHz cu un cooler Titan ajunge nu putem, decizia de achiziţie vă
curată de Windows urmată de Ar t r e b u i setat sunetul pe low la 4 5 după o serie de teste cum-ar
5
aparţine. v.
instalarea driverelor pentru placa quality pentru că placa audio fi 3DMark 2001 sau Quake3. în ceea 2. Jocurile menţionate de tine nu
de bază şî pentru placa video, încorporată nu este una de calitate. ce priveşte memoria, eu aş alege rulează folosind Glide sau OpenGL
DirectX 8.0a, iar apoi toate Cel mai bine ar f i să ştergi sistemul 256Mb DDR 2100 pentru un spor de ci Direct3D, Ultima IX f i i n d cel ce
celelalte, inclusiv placa de sunet. de operare şi să instalezi totul din performanţă, numai că asta rulează mai bine sub Glide intre
Ai grijă ca primul siot PCI de lângă nou. Chiar dacă nu este o înseamnă achiziţionarea unei plăci cele menţionate. Instalează
cel AGP să fie liber. Dacă nici aşa nu operaţiune rapidă, este cea mai de bază cu suport pentru memorii ultimele drivere 3dfx şi DirectX8.1,
merge, atunci altă cauză poate fi o eficientă. DDR care de obicei sunt mai problema s-ar putea să se rezolve.
incompatibilitate între placa video
scumpe decât cele cu memorii SDR. 3. Nu, chipset-ul dacă nu este dotat
si cea de bază. La adresa Ale* cu cooler nu este bine să ii faci
http://www.msi. com.tw/support/bio
lex_metalfan@yahoo.com modificări.
s/socket_a.php găseşti o listă cu
4. Placa ta nu suportă DDRAM.
Ultimele variante de bîos pentru Salut! Am şi eu o problemă : tocmai
toate plâcileMSl cu socket A. mi-am upgradat PC-ul de la 200Mhz,
Am o placă grafică 3dfx Voodoo 3
display 15", video cârd 2Mb, HDD Călin Oarga
Sunt 3 variante de K7T Turbo. 3000 de 16Mb RAM cu TV-Out la un
oargacalin@hotmail.com
Uitâ-te foarte atent pe manualul 2Gb, La un Duron 800MHz, PC dotat cu următoarele compo­
plăcii, identifică modelul, iar apoi 256 DDRAM, GeForce2 MX 400, HDD nente: procesor AMD Athlon 1200 Am următoarea configuraţie: placă
transferă de pe Internet cel mai nou 40Gb 7200 rpm, etc. Problema este MHz, hard disk de 20Gb, placă de de bază Acorp 5Vîa77, procesor AMD
bios. Instrucţiunile pentru update-ul că deşi jocurile 3D merg cum nici nu bază K7T TURBO de la MSI, 128Mb K6-2 3D 500 MHz, 256 MbRAM PC133
de bios le găseşti tot pe site la MSI, visam, în jocuri 2D, precum Fallout SDRAM DIMM, CD-Rom 52x Sony. PQI, hard disk Quantum 6,4 Gb, placă
Cu toate acestea, f i i foarte atent, 2, Diablo 2 etc. am o rezoluţie foarte Problemele sunt: video Voodoo 3 2000 AGP, placă de
pentru că poţi strica placa, iar slabă (cred eu 640x480) pur şi simplu sunet Terratec DMX XFIRE 1024 pci,
1. Procesorul se încălzeşte până la
pdătâ cu flash-ut de bios se. pierde am încercat de toate (cred eu}: am 55-56 de grade Celsius şi normal are iar celelalte cred că nu prea mai
şi garanţia. Cel mai bine ar f i totuşi schimbat driverele cu cele mai noi şi temperatura de 52 - 53 de grade. Am contează. A, sistemul de operare
să t e duci cu sistemul ia firma de Ea la video cârd şi la placa de bază, dar un cooler de procesor Speeze la 6000 Windows 2000 Professional. Sistemul
care l-ai luat, ca să se ocupe e i . Cu nimic (menţionez că nici nu pot rpm şi un cooler de sistem care de operare se încarcă destul de greu,
un update de bîos toate probleme schimba rezoluţia din joc, însă scoate aerul cald din interiorul PC- cam 2 minute, iar regîştrii cred că au
ar trebui să dispară. Dacă în loc de credeam că în astfel de cazuri se ului. Cred că temperatura este foarte cam 16 Mb (cel puţin aşa raportează
blocaje sistemul se stinge sau se rezolva, aplicând rezoluţia curentă ridicată. Am văzut în revistă el). Jocurile nu prea merg (înainte pe
restartează când intri într-un joc din desktop). Părerea mea (deoarece coolerele testate de dumneavoastră: wîn98 SE mergeau mult mai bine) iar
atunci vinovată este sursa, pe care înainte, pe cel vechi, astea mergeau Titan (TTC-D5TB) şi TaiSol celelalte aplicaţii tot aşa. Am adus
va trebui să o schimbi, dar tot la excelent) este că ar fi din cauza (CGK760092). Ce mă sfătuiţi? cele mai noi drivere pentru
firma de la care ai achiziţionat dîsplay-ului mai mare. componente. Ce să fac?
Care cooler ar fi bun?
sistemul. Vă rog ajutaţi-mă!
2. Când rulez aplicaţii bazate pe
OpenGL sau Glide, de exemplu: Pui ta ioc Win98 SE şi t o t u l s-a
Nu este o problemă hardware. Ultima IXAscension, Prince of rezolvat instant.
Diablo 2, de exemplu, rulează Persîa 3D, sau 3DMark 2000, ecranul Dacă ai probleme, scr-ie o scrisoare
numai în 640x480 şi nu poţi sâ-i este foarte întunecat şi chiar dacă pe adresa redacţiei sau un majl la
faci nimic. Dacă totuşi vrei să te hardmail@xtrempc, ro

29
Pe piaţa procesoarelor au loc noi XPerimente

AMD dă un nou sens vitezei


P r o c e s o a r e l e X P s u n t e v a l u a t e d u p ă p e r f o r m a n ţ ă şi n u d u p ă f r e c v e n ţ ă

• e-a lungul istoriei


jj luptelor dintre Intel si
AMD de pe piaţa microprocesoarelor,
AMD încearcă să convingă şi
producătorii de plăci de bază, de
BlOS-urî şi de sisteme de operare să
megahertzii, sau mai exact numărul nu mai afişeze frecvenţa la care
acestora, au avut de cele mai mult ori operează procesoarele Athlon XP. în
un rol hotărâtor, dat fiind că cele legătură cu numele ales de AMD
două companii dezvoltau arhitecturi pentru noul său procesor, Athlon XP,
foarte asemănătoare ale procesoarelor compania explică faptul că XP vine de
la eXtra Performance şî că nu are nici
sale. La un moment dat AMD şi Cyrix
o legătură cu acronimul folosit de
au introdus o nouă metodologie de
Microsoft la ultimul său sistem de
notare a procesoarelor, aşa numita
operare, Windows XP (eXPertence).
„PR Rating". Prin aceasta,
producătorii de procesoare încercau să Se observă că toate procesoarele
garanteze că un procesor notat de Athlon XP folosesc magistrala de
exemplu PR300 era la fel de rapid cu 133MHz (266MHz DDR). AMD a dat
un procesor Intel la 300MHz, chiar dovadă de foarte multă prudenţă în
dacă primele rulau la o frecvenţă mai momentul notării procesoarelor sale,
mică. Procesoarele astfel notate nu au dat fiind că modelul Athlon XP 1500+
avut parte de un mare succes, mai se dovedeşte în teste la fel de rapid
ales din cauza faptului că acestea nu ca un Pentium 4 la 1,7GHz, iar Athlon
XP 1800+ este cel puţin la fel de rapid
reuşeau să egaleze performanţa
ca un Pentium A la 2GHz. AMD nu a
procesoarelor Intel decât într-un
dorit însă să repete greşelile
număr redus de aplicaţii, îndeosebi
trecutului şi nici să fie acuzată după
cele de tip Office.
aceea că supraevaluează performanţa
De ceva vreme, AMD a început să
procesoarelor sale. Pentru a spori
dea semne că ar vrea să se întoarcă la să execute mai multe instrucţiuni pe vor folosi un „Model Rating" care va
veridicitatea notaţiilor, AMD a angajat
această notaţie a procesoarelor sale un tact de ceas, Intel a ales o compara performanţa acestora cu cea
compania de audit Arthur Andersen
care să le raporteze la modelele Intel arhitectură care să-i permită a procesoarelor Pentium 4, Mai mult,
Pentium 4. Declaraţiile diverşilor atingerea de frecvenţe mult mai mari.
oficiali de la AMD încercau să Astfel, AMD se simte dezavantajată în U +!1tr li ftspticator de frecvenţă tFrecvenţa de funcţionare
r• F n.

evidenţieze faptul că ceea ce ochii cumpărătorului obişnuit care nu Athlon XP 1800+ 133MHz 11.5x 1.53GHz
contează acum nu este numărul ştie că un Pentium 4 la 1,5GHz este de Athlon XP 1700+ 133MHz 11.Ox i 1.47GHz
megahertzîlor ci performanţa reală a multe ori mai Lent decât un Athlon la Athlon XP 1600+ 133MHz 10.5x 1.40GHz
procesoarelor. Acest lucru se explică „doar"1,2GHz. Athlon XP 1500+ 133MHz 10.Ox 1.33GHz
prin faptul că arhitectura Semnalele pe care oficialii AMD i'-'n-

procesoarelor Athlon este radical le-au tot lansat în declaraţiile lor s-au
diferită de cea a procesoarelor concretizat acum, odată cu lansarea A t h l o n XP 1800+ Gigabyte GA7VTXE
ton*
Pentium 4 şi o simplă comparaţie a noilor procesoare denumite Athlon XP. Comrace Best Computers
frecvenţei nu mai este edificatoare. Aceste procesoare nu vor mai fi 01-321.18.18 01-314.76.98 nu
Dacă AMD a ales ca procesoarele sale www.comrace^ro www. bestcom pu ters. ro
identificate pe baza frecvenţei lor, ci
Quake 3 Fastest Quake 3 Normal MDK 640x480x1 6xIdw
P4 1, 7GHz 258.5 226.*\ 232.5
| P4 1.7GHz Athlon XP m
RDRAM ; RDRAM 1800+ KT2B6A
255 2I7.9
P4 1.5GHz Athlon XP 216
RDRAM 1800+ KT266A P4 1. 7GHz
RDRAM
237,8 209.2^ 21
Athlon XP Thunderbird Thunderbird
1800+ KT26SA 1.4GHz KT266A 1.4GHz KT2SSA
233 < 207.9^
P4 1,4GHz P4 1.5GHz P4 1.5GHz
RDRAM RDRAM RDRAM
230.6 200 196.6-
Thunderbird P4 2GHz P4 1. 7Ghz
1.4GHz KT26BA SDRAM PC2100 SISB45
230-4 195.3
P4 2GHz P4 1.4GHz P4 1.4GHz
SDRAM RDRAM RDRAM
217.5 -V 194.5
P4 1. 7Ghz P4 1.7Ghz P4 2GHz
PC21D0SIS645 PC21D0 SISG45 SDRAM
185.2-^
Thunderbird Thunderbird Thunderbird
\ 1.4GHz PC2100 1.4GHz PC210D 1.4GHz PC2100
P4X266 1.5GHz I68.4 P4 1.5GHz 165.5 165.5^
P4 1.5GHz
j SDRAM SDRAM SDRAM
154,3-4 353.6 163 1 - ^
I P4 1.5GHz P4X2B6 1.5GHz P4X266 1.5GHz
SDRAM S0RAM SDRAM
i—i—i—i—i—r I T T r i T 1—i—i—i—i—i—r i r T "i—i—i—i—T T t—i—i
3 5? O -S p 5 8 R £ 2 5
o o Fi — « 8 Q O O
CC O
r4 LTr

3D Mark2001 800x600x16 Sandra Whetstone Sandra Dhrystone


- " - • '-•

5471-4 2ISC) 427: - 4


Athfon XP P4 2GHz Athlon XP
M 1800+ KT266A SDRAM
J
1800+ KT2B6A
5372 2124-\
Thunderbird Athlon XP Thunderbirti
3913

14GHz KT266A 1900+ KT266A 1.4GHz KT265A


5083^
i P4 1.7GHz 3892 4
P4 1,7Ghz Thunderbird
| RDRAM PC2100 SIS645 SeBSSS 1.4GHz KT2B6A
5014 1921 - \
Thunderbird 3420
1.4GHz DDRAM Thunderbird | P4 2GHz
1.4GHz KT2B6A SDRAM
46S2 - 4
I P4 1.5GHz 1909 3205
RDRAM Thunderbird P4 1. 7Ghz
1.4GHz DDRAM PCS100 SIS645
4519
P4 1.4GHz 1868
3196
I RDRAM P4 1. 7GHz P4 1.7GHz
RDRAM RDRAM
4471-4 1698^
P4 1.7Ghz P4X2GS 1.5GHz
PC2100 SIS645 P4 1.5GHz
SDRAM RDRAM
4450 1665
P4 2GHz P4 1.5GHz 2783 A
SDRAM RDRAM P4 1.5GHz
SDRAM
1453
P4 1.5GHz P4 1.5GHz 2762
SDRAM SDRAM P4X26S 1.5GHz
SDRAM
1544^
P4X2SB 1.5GHz P4 1.4GHz 2624
SDHAM P4 1,4GHz
RDRAM HDRAM
i—i—i—i—r t—r T 1 11
I I I I I I I I I I I I I
8 9. S O r~7—i—i—i—T i r
— ri Vi 3 s § § 6 8 R 3 5?
•• — r i IN
Sandra Disk Sandra Memory Int Sandra Memory Fîoat
23617^
Thunderbird 1426
P4 1.4GHz P4 1.4GHz
1.4GHz DDRAM RDRAM RDRAM
23193-4 1383-^
ij P4 1.4GHz I P4 1.7GHz P4 1.7GHz
j'.j RDRAM I RDRAM RDRAM
23328A 1351 1397 - 4
j P4 1.5GHz P4 1.5GHz P4 1.5GHz
RDRAM RDRAM RDRAM
23306 729^ S53
j P4 1.5GHz P4 1.7Ghz Thunderbird
i SDRAM PC2100 SIS645 1.4GHz KT2S6A
P4X266 1.5GHz 22051 717 790
Athlon XP Thunderbird
; SDRAM 18D0+ KT266A 1.4GHz DDRAM
] P4 1. 7GHz 23282 7,5< 751
RDRAM Thunderbird I Athlon XP
23152*4 1.4GHz KT266A 1800+ KT266A
:.l P4 2GHz 630 734 A
SDRAM P4 2GHz : P4 1.7Ghz
SDRAM PC2100 S1S645
23403
| Athlon XP 616 622
1800+ KT26SA P4 1.5GHz I P4 1.5GHz
SDRAM SDRAM
33434
Thunderbird P4X2B6 1.5GHz 604
1.4GHz KT266A P4 2GHz
SDRAM SDRAM
22951^ 590^ 610-4
i P4 1.7Ghz Thunderbird P4X253 1.5GHz
PC210Q 5IS645 1.4GHz ODRAM SDRAM
tmmtjmmmjma

• 1 1 1 1 1 1 11 I—I—î—i—T 1 1 1 1 1 1 |
S E 8 S n — i — i — i — i — i — i — i — i
V; 5. = 8 3 S O
mm mm* H

pentru a supraveghea testele făcute cu aceste procesor pentru PC-uri desktop de la AMD care
procesoare. Şt aceste teste nu au fost puţine foloseşte noul nucleu cu nume de cod
ia număr: au fost folosite 14 benchmark-uri Palomino. Până acum acest nucleu a fost
care însumează 34 de aplicaţii diferite folosit numai la procesoarele Athlon MP pentru
ţinându-se cont în mod egal de performanţa în servere biprocesor, la Athlon4 pentru
aplicaţii de genul prelucrărilor grafice, a notebook-uri si la noile procesoare Duron,
jocurilor sau a celor de tip office. Dintre îmbunătăţirile aduse de noul nucleu îi permit
programele folosite pentru testarea unui Athlon XP care funcţionează la aceeaşi
procesoarelor amintesc: Business Winstone frecvenţă cu un Athlon Thunderbird să fie în
medie cu 5-7% mai rapid decât acesta. Dar să
2001, SysMark 2001, HaLf-Life Smokin' Demo,
vedem care sunt aceste îmbunătăţiri cu care
Expendable, Quake 3, AquaMark, Drenez,
se laudă noul Athlon XP, reunite de AMD sub
Unreal Tournament, Evolva, MDK2 si
numele de „tehnologia QuantiSpeed".
3DMark 2001.
Un amănunt interesant este acela că în Una dintre cele mai importante
ziua în care AMD a anunţat oficial procesorul îmbunătăţiri o reprezintă setul de instrucţiuni
Athlon XP, prima pagină a site-ului amd.com a 3DNow! Proffessionat care vine cu 52 de noi
fost înlocuită de un anunţ care menţiona că în instrucţiuni SIMD (Single Instructîon Multiple
urma traficului foarte intens produs de cei Data). Aceste 52 de noi instrucţiuni reprezintă
care vroiau să afle informaţii despre noul . de fapt asigurarea compatibilităţii complete
procesor, restul paginilor site-ului nu sunt cu setul SSE existent în procesoarele Intel
disponibile. în schimb era oferit un link către începând cu Pentium III. Viitoarele procesoare
Notarea procesoarelor AMD din seria Hammer vor încorpora chiar si setul
site-ul athlonxp.amd.com care găzduia
după un nou sistem'va duce SSE2 folosit de actualele Pentium 4.
informaţii despre noul procesor. Curios este că
la d i s p a r i ţ i a g o a n e i după acest site funcţiona fără absolut nici un fel de Hardware Data Prefetch se numeşte
probleme. funcţia introdusă de AMD în procesoarele sale
megahertzi dar ar putea
Athlon XP, care permite aducerea datelor în
d e r u t a , c e l p u ţ i n la memoria cache LeveL2 chiar înainte de a fî
Specificaţiile tehnice
început, consumatorul. Noul Athlon XP a fost aşteptat cu nerăbdare nevoie de acestea. Această funcţie ajută
de foarte multă lume, dat fiind că este primul bineînţeles la reducerea Latenţei memoriei si
la mărirea lăţimii de bandă a acesteia fiind
similară cu cea pe care nVidia o foloseşte în
chipset-ul său nForce. Numărul de intrări al
buffer-ului TLB (Translation Data Table) din
memoria cache LeveM a fost crescut de la 32
I La 40 mărind astfel eficienţa acestuia.

Pentru o măsurare mai exactă a


temperaturii procesorului, noul Athlon XP
dispune de o diodă termală integrată în
pastilă. Mai mult, consumul de curent electric
şi implicit căldura degajată au fost micşorate
cu până la 20%. La aceasta contribuie şi noul
mod de împachetare a procesorului care
foloseşte pentru prima oară un materia*
organic, similar celui folosit deja de ceva
vreme de procesoarele Intel Pentium II!,
Celeron şi Pentium 4. Singura diferenţă faţă
de acestea o reprezintă culoarea maronie în
cazul AMD.

Ca urmare a tuturor acestor îmbunătăţiri


numărul tranzistoarelor încorporate de Athlon
XP a crescut la 37,5 milioane, faţă de 37 de
milioane în cazul procesoarelor Athlon
Thunderbird. Este remarcabil faptul că, în
ciuda creşterii numărului de tranzistoare,
Athlon XP consumă maî puţin decât
J> 0 0
- < r* predecesorul său, Thunderbird. Cu alte
<ji m cuvinte, nu va fi nevoie de coolere mai
puternice şi mai zgomotoase pentru a folosi
aceste procesoare.

în momentul în care AMD părea


îngenuncheată de către Intel, odată cu
lansarea modelului Pentium 4 la 2GHz,
compania americană a reuşit să revină în
prim-plan prin lansarea procesoarelor Athlon
XP. Rămâne de văzut însă dacă noua sa tactică
de marketing, în urma căreia frecvenţa
procesoarelor nu va mai fi divulgată, va reuşi
să sensibilizeze cumpărătorii.
fll 1

"31 -
\ *^*n™r*^* JMMMWi' M

î s
i H fi

m m

8 u
-

« 2 £
HARDWARE
v • -_r Jffffi&rifJft^r r • • r .1 -rSft/lMÂfSTS^O

Lipsa numelui unor producători de renume în preajma Sis a sporit neîncrederea cumpărătorilor.

Soluţia DDRAM se înnoieşte


K T 2 6 6 A inaugurează a doua generaţie de chipset-uri pentru A M D / D D R A M

S
Ms este cunoscut deja de bază, dar şi al cumpărătorilor. Chiar şi scoasă din discuţie de către cei doi
_J timp'bun ca un
c e v a acum, odată ce Via şi-a lansat interlocutori a fost, surprinzător, cea în timp ce Afi şi-a
producător mainstream, încercând chipset-ul KT266A, chipset-ul Sis735 bazată pe chipset-ul Sîs735. Motivaţia
aflat pe plăci de bază de calitate este a fost că "este de la Sis' , discuţia
îmbunătăţit chipset-ul
mereu să mai cucerească un procent T

de piaţă indiferent de ce tip de soluţie la egalitate sau chiar şi depăşeşte cel curgând spre AliMagikl (un chipset AliMagik 1 şi Sis
(bună, proastă, ieftină, scumpă) ar fi mai nou chipset Via (KT266A) în unele mediu care nici nu este comparabil cu încearcă implementări
produs in acest scop. Continua teste. Cum spuneam însă, renumele şi Sis735) şi KT266. Sis, ce este drept, nu cât mai performante
evoluţie a pieţei ]T şi stratificarea popularitatea Sis aduc acestuia, a fost nici pe departe avantajat de
mult mai evidentă profilată din punct
ale lui Sis 735, VIA a
paradoxal, cel mai mare prejudiciu. integratori. Cele mai populare firme
de vedere calitativ fac ca ultimii ani Recent, am asistat la o conversaţie care au avut curajul să nesocotească preferat să producă un
să nu mai ofere o aşa bună ' între doi distribuitori de componente indicaţiile Via fiind ECS, PC Chips, nou chipset cu care
popularitate soluţiilor universale şi să PC, unul în căutarea soluţiei optime Leadtek sau Chaintech, firme chiar să-şi devanseze
ofere câştig de cauză firmelor care pentru oferta de plăci DDRAM, cel dacă foarte mari, nu de top în
obţin printr-un produs sau o serie de concurenţii.
de-al doilea având posibilitatea de a-i domeniul plăcilor de bază. Asus, Abit,
produse un renume calitativ ridicat.
oferi soluţiile căutate. Prima soluţie DFI şi de ce nu chiar MSJ sau Epox s-au
Astfel, cunoscuta teorie conform
căreia cine are produsul bun îşi vinde
KT266A - VIA lansează a doua generaţie
mult mai bine produsele medii
funcţionează acum mai bine ca care introduce deja "a doua generaţie" de chipset-uri
oricând. Popularitatea câştigată de Sis DDRAM. Chipset-uE poartă acum un nou nume, deci nu
in anii anteriori însă pare a nu fi de este considerat a fi doar o revizie a celui anterior, o nouă
bun augur în piaţa de astăzi. Astfel, schimbare de nume fiind cea a northbridge-utui, denumit;
chiar şi Lansarea unui chipset foarte acum VT8366A faţă de VT8366. Schimbările nu sunt însă
performant convinge cu greu publicul foarte multe, principala ajustare fiind suferită de
"«•ol? controller-ul de memorie. Denumit acum Enhanced
asupra puterii unei soluţii Sis.
Exemplul cel mai grăitor este că în Memory Controller - Performance Driven Design, acesta
timp ce doritorii de soluţii DDRAM este dotat cu timing mai bun ceea ce duce la aşteptări
pentru procesoarele AMD căutau cu mai mici şi o lărgire a lăţimii efective de bandă a
înfrigurare plăci bazate pe memoriei. De asemenea, este posibilă prelucrarea :
chipset-urile Via sau AMD pentru acest simultană a unei cantităţi mai mari de informaţie pe pas ;
VIA A p o f f o KT266A
procesor (KT266 şi AMD761), cea mai ceea ce duce din nou la scăderea latenţei. Noul controller
performantă soluţie din lume, Sis735, poate transfera până la 8 cuvinte de 8 bytes per tact de :

KT266 a reprezentat în esenţă, şi încă mai reprezintă,


stătea liniştită pe rafturile din ceas, ceea ce înseamnă încă o dată dublul reuşit de ::
suport pentru procesoare AMD, memorie DDRAM şi
magazine. Faptul că Via a avertizat KT266, Un controller de memorie asemănător cu cel de pe
FSB266/200. Cel puţin pentru publicul larg, aceste
producătorii de plăci de bază că KT266A se regăseşte şi pe soluţia Pentium 4 de la Via:
informaţii au fost suficiente pentru a încadra acest
folosirea chipset-urilor concurente le P4X266. Celelalte caracteristici ale chipset-ului sunt
chipset pe piaţă şî a-i oferi un nume \n domeniu.
va aduce deficite financiare în identice cu cele ale lui KT266 suportând 3Gb
Vânzările nu au decurs însă aşa cum s-a aşteptat Via,
colaborarea existentă a constribuit şi PC2100/PC1600 DDR SDRAM şi PC133/PC1O0 SDRAM şi
concurenţa cu chipset-urile AMD fiind neaşteptat de
mai mult la lipsa popularităţii Sis în permiţând setarea asincronă a frecvenţei pentru procesor
puternică, vânzările Via nefiind la nivelul aşteptat.
rândul producătorilor de plăci de şi memorie. KT266A este compatibil pin la pin cu KT266.
KT266A vine acum in sprijinul Via care doreşte să fie firma

34
B i n e a ţ i v e n i t î n v i i t o r
Sis vine cu un nou chipset pentru memorie DDRAM
f r

H : După ce a fost principalul concurent poate mai mult, de nume. Baza sa


calitativ pentru KT266, Sis vine va fi însă memoria DDRAM care
^ăcum cy un nou chipset pentru ajunsă acum în Bus 333 va oferi
•Yr^D/'-DDRAM menit să pună iarăşi pe performanţe deosebite. Utilizarea a
^:;jat-Via Şi faniî săi. Recent anunţat, 3 DIMM-uri de memorie duce la un
: îşi va face în scurt timp loc pe piaţă maxim de 1.5Gb, indiferent de plat­
Şis745, continuatorul lui Sis735 si al forma aleasă (SDRAM sau DDRAM).
' doifea-chipset din noua generaţie de Un alt feature foarte interesant
chipset-uh DDRAM. Principalul oferit de acest chipset este suportul
:-suport oferit de noul chipset este pentru 3 porturi 1394A (Fîrewîre),
^ ^ ţ ^ e p t r u Ş ^ ^ t i r t e DDRAM333 ceea ceea ce înseamnă posibilităţi
^^^{•fa*5e al doilea chipset după superioare de conectare pentru DRIVE
;AliMagik1 care oferă un astfel de scanere performante, aparate
suport. ;Da, aţi auzit faine, pentru că
:
digitale şi astfel de gadget-uri ce
revizia C a chipset-ului AEi oferă necesită şi pot utiliza un transfer
: acest Suport utilizat până în momen- mult mai rapid decât cel oferit de
; tul de: faţă pe o singură placă de port-ul USB. Pe ansamblu, chipset-ul
| | i a | ^ IWill XP333, Să revenim însă se anunţă foarte interesant iar
::ia;Sis745 care pune deja în dificut-
T
multitudinea de soluţii apărute
ţaie producători ca Leadtek ce au garantează preţuri mai scăzute şi C d R o m 5 2 X
•dezvoltat foarte mult timp suport performante din ce în ce mai bune.
: pentru Sis735 ţi se văd acum rămaşi Ceea ce miră este că Sis anunţă ' 3 0 U S D
• CU un pas în urmă fată de firma pe acest chipset când nu a valorificat
; cară âu/încercat să o promoveze. câtuşi de puţîn investiţia în crearea
VNoulcţîipset va suporta în conti- lui Sis735 care pare că doreşte a f i
• huăre ş^memorie SDRAM PC 133 însă acum pus în umbră de propriul său
•iveşte puţin probabil ca astfel de producător chiar şi In condiţiile in
i Soluţii să apară, suportul fiind oferit care et este aproape La fel de
'din motive de compatibiiate şî mai performant ca şî KT266A.

ferit de propunerea Sis şi au Lansat informa sau a urmări ultimele teste


foarte târziu (cum este cazul Abit] sau realizate şi puse pe Internet sau
nu au mai lansat deloc plăci care să tipărite în reviste. Mai mult, alegerea
funcţioneze pe baza lui Sis735. în vânzătorilor de PC-uri de a opta
aceste condiţii, lipsa numelui unor aproape mereu pentru stabilitate şi
producători de renume în preajma Sis siguranţă au făcut ca şî recomandările
a sporit neîncrederea cumpărătorilor, lor sâ fie în majoritate în defavoarea
şi a fost încă o piatră agăţată de gâtul noilor alternative. Un nou punct
firmei. Performanţele nu au fost apărut iată în defavoarea Sis.
descurajante, plăcile Sis obţinând în Aproape neobservată, în toată această
teste rezultate bune sau foarte bune, masă de neîncredere şi refuzuri
chiar şi în comparaţie cu plăci Asus renaşterea Sis s-a produs, şi primele
sau Iwill, însă punând La un loc toţi soluţii foarte performante au început
factorii discutaţi, imaginea şi să vină de la cunoscutul producător.
rezonanţa combinaţiilor realizate de Faptul că ele nu au darul de a
Sis au constituit marele neajuns. între convinge din prima încercare este
o soluţie Sîs+PC Chips şi Via/Amd + evident şi chiar de înţeles. Poate o
Asus/Abit, este uşor de ghicit care a manevră nu foarte înţeleaptă în
fost alegerea majorităţii momentul de faţă a fost din partea Sis
cumpărătorilor, în special a celor care lansarea spre integrare a chipset-ului
nu au mereu posibilitatea de a se Sis745 (detalii suplimentare puteţi citi
• 1 • ™ ™ ™ ™ ™ ™ »

HARDWARE

in căsuţa dedicată), Lansarea KT266 SIS73


făcându-se în momentul în care o
serie de producători au prins curajul Detalii
necesar implementării acestui chipset. Produs K7VTA3 1.x K7T 266 PRO-Paid K7S5A
/
Mai mult, soluţiile Abit sau Leadtek
(acceptate ca unele dintre cele mai
bune implementări Sis735) de abia au
ajuns în Statele Unite şi încearcă să se
lupte cu NFORCE-ul de la NVIDIA, iar
Lansarea unui nou chipset le produse
un prejudiciu serios, putându-le
Preţ 72$ 127$ 68$
transforma în ochii cumpărătorilor în
Producător ECS MSI ECS
plăci de generaţie trecută. Vor scădea
Distribuitor Biue Ridge International Flamingo Computers 8est/0mnitech
astfel vânzările şi pe lângă integratori
Telefon 01-210.68.28 . 01-220.50.41 01-314.76.98/212.29.31
şi Sis va avea de pierdut. Lansarea
Sis745 reprezintă lansarea unui chipset Web www.blueridge.ro www. flamingo, ro www.bestcomputers.ro / -
puternic dar pe un fundament de piaţă • HHERBHBHBHB m 'mmmmmi
foarte slab creat de Sis care nu se ştie AT1
ATX
dacă va rezista. Bios Award • AM\ • -•^••^
FSB 266/200 266/200 266/200
Piaţa suportului pentru AMD nu
Chipset KT266 KT26B Sis735
este însă singura pe care Sis s-a axat,
tendinţa firmei fiind de a se alinia Northbridge VIA VTB36S VIA VT8366 Sis735
curentelor pieţei iar cel de-at doilea Southbridge VIA VT6233 VIA VT8233 -
astfel de curent este cel al suportului ATA 100/66/33 100/66/33 100/66/33
pentru procesoarele Pentium 4. Astfel, DDRAM / 3Gb •DRAM / 3Gb SDRAM / DDRAM / 1Gb
Sis a cadorisit deja Pentium 4 (având Memorie tip / msximS
licenţa de la Intel pentru această acî- 1/5/0/1/0 1 5/0/0/1 1/5/0/1/0 'i^^sH^SI
tivitate) cu două chipset-uri foarte AGP/PC3/I SA/AM R/CN
interesante {Sis645 şî Sis650, soluţia
Chipset video nu nu •^^^^^^^m^ki nu
integrată) care au fost însă mult mai
Chipset sunet AC97
bine primite de piaţă şî de integratori.
Raid nu da lllil nu
Cheia în acest caz a fost performanţa
USB 2 fsuportâ 4) 2 [suportă 6) 2 (suportă 4]
garantată de testele iniţiate efectuate
de Sis şî de integratori dar probabil şi Monitorizare hardware 7 voltaje, temperatura 8 voltaje, temperatura 8 voltaje, temperatura
sistemului şi a sistemului şi a sistemului şi a
suportul mult mai slab oferit de Via procesorului, turaţia procesorului, turaţia procesorului, turaţia
(P4X266) care nu a mai avut pentru 2 ventilatoare pentru 3 ventilatoare pentru 2 ventilatoare
posibilitatea de a condiţiona Dotări suplimentare AGP Pro. USB PC t o PC
exclusivitatea integratorilor cărora nu Networking
le-a putut oferi în acest caz o soluţie 133-164 din 1 Tn 1 100-133
Overciocking 130/133/140/150
competitivă. *

Ce rămâne acum să vedem este Bundle PC Ciltim Live Bios, PC Ciliim MediaRing Talk,
dacă tendinţa de creştere arătată de PC Alert, Fuzzyiogic, WinDVD. Super Voice
Sis se menţine şi dacă nu a fost doar Adobe Acrobat
un foc de paie pe care compania l-a
creat artificial. Quake 3 Fastest 201,4
Quake 3 Normat
MDK2 640x480x16xLow 1B1-3
SISTEMUL DE TEST
3DMark 2001 800x600x16 4889
Procesoare 3DMark 2G01 - GameILow
AMD Thunderbird 3DMark 2001 > Game2Low 86.2
1.2GHz 3DMark 2001 - Game3Low
SiSoft Sandra CPU Dhrystone 3366 W^§ . ^ W f l p ^ -
: J :
3337
| H a r d disk
SiSoft Sandra CPU Whetstone 1649 1650
Quantum Fireball AS
19 7 3 0 0 rpm. 2 0 Gb
SiSoft Sandra Disk 23041 23431
SiSoft Sandra Memory l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 7
Wi Placă v i d e o SiSoft Sandra Memory Fit
U Leadtek WinFsst
GeForce2 Ultra
Performanţă 87.81 84.79 95.31
Sistem o p e r a r e Dotări / overciocking 28 54 ^ M H H H ^ ^ 37
Microsoft Windows Notă finala- 78.83 80-17 86.56
Millenium 100¬ 100¬

90¬
l 90-

so-
TT7
80¬

/
D r i v e r i placă d e b a z ă 70¬ 70¬
Via 4in1 4 . 2 3 60¬ 7: 60¬
50¬ 30¬
3 40¬ 40¬
30¬ 30¬

• • Driveri video 20¬ 20¬


10¬ 10¬
ml NVIDIA Detonator 0 - 0 -

12.41

36
!
: • •
KT26BA

SISTEMUL DE NOTARE
Performanţe
Se acorda intre 0-100
nuT
AD70SR AD70SC GA7VTXE de puncte pentru
rezultatul fiecărui test
efectuat. 100 de puncte
s-au acordat 7-
rezultatului cei mai mare
din test la categoria
respectivă, notele
pentru restul produselor
118S 102S 925 la acea categorie fiind
•FI • Gigabyte acordate proporţional
Tape Computer Tape Computer UltraPro faţa de aceasta, Dupa ce
fiecare test a fost
01-330.23.92 01-330.23.92 01-211.70.90
astfel punctat, nota
www.tape.ro www. tape. ro www.ultrapro.ro
finală a performanţei s-a
wm 'ămMmm realizat făcând media
ATX între notele obţinute
AMI pentru fiecare
266/200 266/200 266/200 categorie.

KT266A KT266A KT26BA


Dotări
VIA VTB366A VIA VTB366A VIA VT8366A Se acorda între 0-100
VIA V7B233 VIA VT8233 VIA VT8233 puncte pentru întreaga
100/66/33 100/66/33 100/66/33 categorie de dotări.
DDRAM / 3Gb QDRAM / 3Gb DDRAM / 3Gb Notele acordate au fost
variabile (de exemplu
între 0-5 puncte],
1/5/0/0/0 1/5/0/0/0 1/5/0/0/0
punctele acordându-se
în funcţie de calitatea
.riu. •'. nu nu sau nivelul dotării
AC97 respective. Punctele
nu nu s-au acordat în felul
următor:
2 (suporta 6) 2 (suporta 6) 2 (suporta 4]
0-09 ; Chipset de sunet
3 voltaje, temperatura G voltaje, temperatura 6 voltaje, temperatura
prezent pe placâ
sistemului şî a sistemului şi a sistemului si a
procesorului, turaţia procesorului, turaţia procesorului, turaţia 0-10 ; Chipset video
pentru 2 ventilatoare pentru 2 ventilatoare pentru 2 ventilatoare prezent pe placâ
Dual Bios 0-11 : Placa de reţea
0-13 : Raid
0-13 : Sistemul de
133-250 din 1 In 1 133-250 din 1 In 1 133-161 din 1 Tn 1
overclocking
0-13 : US8-uri pe placâ
(câte sunt, câte sunt
PC Cilfin 2000 PC Ciliin 2000 Adobe Acrobat.
Norton Antivirus. suportate), sloturi
Norton Personal Firewall PCI/AMR/CNR. AGPPro,
alte intrâri/ieşin
0-13 : Monitorizare
202.9 202 205,8
hardware (componente
1S4;1 mWIIM l i l l i i 188.1
monitorizate, voltaje,
183.5 187.6 alarme)
4935 4932 5160 0-10 ; Diferite opţiuni
W^^^Şp 92.6 ISfS^Y^ 91«8 94 suplimentare prezente
86.5 87 85.7 pe placa [Suspend To Produse unice in România destinate over-
Ram, Smart Card
103,5 clockingutui, tweakingului, PC-ului împinsla
Reader. etc)
• 3335 S348 B H " . 3 6 2 0
0-04 : Bundl e/D riveri
extrem in condiţii de stabilitate maximă:
1646 .1695 0-04 : Dual Bios
23490 23530 23392 Ţinând cont câ orice - Memorii Mushkin SDRAM & DDRAM CL 2-2-2
^ S ^ P f ^ ^ 533 635 test este subiectiv vă - CoolereTaiSol, Swiftech, OCZ Gladiator
711 rugam sa acceptaţi - Ventilatoare Delta 60, 80120mm
T

modul de punctare - Pastă termoconductoare Arctic Silver


stabilit de noi pentru ATA 100 rounded cables
• •

91.57 91.37 96.79 testele efectuate şi


39
- DigiDoc 5.0 - digital tweaking and monitoring
sistemul de acordare al
punctelor stabilit.
- Window kit & Neon Light Kit
83.83 83.21 B8.12
100¬ 100 100¬
90¬ 90 90- Notă finală
r-
80¬ 80 bo- Nota finală s-a obţinut
70¬ 70 70¬
prin realizarea mediei
60¬ 60 60¬ 3 T a p e C o m p u t e r
50¬ 50 50¬
între cele două note
40¬ 40 40¬ anterioare, performanţa • Importator unic si distribuitor în România -
30¬ 30 30¬
contând în proporţie de
20¬
10¬
20
10
20¬
85% iar dotările în
Splaiul Unirii nr8, Bloc B4,
telefon: 01-330.57.83-/ 330.90.22 / 330.23.92.
10¬
0 - 0 0 - i- -l •- proporţie de 15%.
E mail: tape@tape.ro - . - -
Web: http://www.tape.ro :
.RDWARE
Teste
1

p e n t i u m

VIA rămâne în continuare singurul nelicenţiat pe o piaţă pe care şi Intel îşi doreşte susţinere

Suport extins pentru Pentium


Sis 6 4 5 d e v i n e p o p u l a r , î n t i m p c e A i i A l a d d i n P 4 s e l a n s e a z ă c u A T A I 3 3

u a existat niciodată un procesor la lansare. Aceasta pare a fi insă singura ATAI 33 vine pentru P4 de !a ALi
N icare să suscite atâtea discuţii ţi greşeală Intel, procesorul dovedindu-se acum
analize cum a făcut-o Pentium 4. Dacă una dintre cele mai populare platforme din
importante cantităţi de cerneală după sine a • toate timpurile şi totodată unul dintre
atras şi competitorul AMD (K6-2 şi K6-III au fost procesoarele cu cea mai rapidă evoluţie. Chiar
la vremea lor veritabile obiecte de dispută şi la recenta lansare a sistemului de operare
privind viteza, calitatea sau oportunitatea WindowsXP Intel a fost prezent ca partener al
T

apariţiei pe piaţă), de această dată Intel a Microsoft, militând prin intermediul Pentium 4
marcat un adevărat punct al popularităţii. pentru noua eră digitală care se deschide
Primul argument pentru această popularitate a acum în faţa noastră. Filme şi editare video,
fost totuşi o eroare, procesorul fiind lansat la conferinţe on-lîne, muzică digitală, Internet,
un preţ aproape fantastic ca produs high-end jocuri 3D sunt toate vizate de strategia
dar S-a dovedit a fi unul mainstream care Pentium 4 a declarat reprezentantul firmei
acum se vinde la preturi rezonabile. Evident, Intel la lansarea WindowsXP de La Teatrul
cei care l-au cumpărat la lansare s-au simţit Naţional din 13 Noiembrie. Mai mult, accentul
păcăliţi, diferenţa de preţ fiind mult peste cea pus pe stabilitate şi fiabilitate de către Intel Cea mai nouă soluţie pentru procesoarele Pentium 4 nici nu
este un lucru pe care AMD nu prea bate a apărut pe piaţă ta ora scrierii acestui articol. Aceasta vine
standard "mai mare" pe care un produs o are
de ta AH sub forma chipset-ului Ati AUadin P4 şi promitea să
fie gata la sfârşitul lunii octombrie. Se pare că aşteptarea
Î845D tocmai a fost tansat de Intel ş i este practic versiunea chipset-ului s-a mai prelungit însă un pic şi în timp ce Asus şi ECS îşi
i845 care poate fofosî memorie DDRAM. în timpul lucrului la acesta, Ah finalizează prototipurile AU a prezentat la recent încheiatul
pregătea o mare surpriză: suportul pentru ATA133! Comdex o mostră a acestei plăci. Acer Labs se aliniază cu
acest chipset tendinţei pieţei, suportând atât memorie
SDRAM cât şi DDRAM, aceasta din urmă incluzând DDR2700
monedă, chiar dacă şi argumentele acestora
deci cu bus 333. Chipset-ul este dedicat atât platformelor
din urmă, performanţa relativ superioară şi un
desktop cât şi celor mobile, varianta din urmă având
preţ mai bun, sunt in mod clar opţiuni de luat
southbridge-ul diferit faţă de cel destinat consumatorilor
în seamă.
obişnuiţi. Chipset-ul Aii AUadin P4 este compus din
Pentium 4 nu este însă un procesor northbridge-ul M1671 si southbridge-ul M1535D+, respectiv
"discutat" numai din punct de vedere teoretic, M1535+ pentru varianta M (Mobile). Suport pentru FSB de
în primul rând, Pentium 4 este o premieră ca 400 Mhz şî AGP4X completează specificaţii standard care
platformă, fiind primul procesor din lume care stau in spatele chipset-uluî de la Aii. Punctul forte al
poate fi utilizat sub 3 tipuri de memorie: chipset-ului este
SDRAM, DDRAM şi RDRAM, Dacă procesoarele suportul Uttra ATA133
AMD dar şi Intel Coppermine (acesta din urmă cu o rată de transfer
pe plăci de bază special adaptate) au rulat de 133Mb/sec la hard­
atât pe SDRAM cât şi pe DDRAM, Pentium 4 disk-uri, o premieră
este primul procesor care, pe diverse plăci de pentru această piaţă
bază, poate rula cu toate memoriile prezente unde nimeni nu ştie
pe piaţă. ce să mai ofere pen­
Acum, odată ce procesorul şi-a găsit tru a se impune.
segmentul de piaţă destinat şi soluţiile pentru

38
plăci de bază, plăci video, plăci de sunet, harduri, procesoare, monitoare, tastaturi, ed-uri, cabluri,
plăci de reţea, mouse-uri, Jocuri, carcase, modemuri, componente marfă şi marfă de marfă
2100 articole marfa şi sute de configuraţii.

e - m a r f a @ d e p o z i t u I d e c a l c u l a t o a r e . r o

m a g a z i n u l s e a f l ă i n Ş t i r b e i V o d ă n r . 1 7 2

T e l . : 2 2 1 7 3 7 7 F a x . : 2 2 1 7 3 7 5

p r o g r a m : 1 0 - 2 0
ei par a se fi definit destul de bine.
Neaşteptat, ultimul loc privind
Detalii
performanţa şi popularitatea îl
reprezintă cel mai controversat Produs GA-81 DX GA-8IDX3 M930
chipset: P4X266. Abordând stilul "ajut
o bătrânică să treacă strada cu forţa",
Via a ajuns la tribunal pentru a oferi
suport cu forţa pentru Pentium 4,
suport evident refuzat de Intel. Via nu
s-a zbătut insă pentru chipset-ul
câştigător, P4X266 dovedind că nu face j
Preţ 137.6$ 124,9$ 95.2S
faţă pe nici un front. Dacă pe partea
Producător Gigabyte Gigabyte Eagletec
de SDRAM chipset-ul nu iese cu nimic
Distribuitor UttraPro UltraPro ICG / Best Computers
în evidenţă, nereuşind să facă faţă nici
Telefon 01-211.70.90 G1-211.70.30 01-224,03.33
soluţiei iS45 cu care a încercat să
rivalizeze, pe partea de soluţie DDRAM Web www.ultrapro.ro www.ultrapro.ro www. besttompkjCerB. ro

nu este nevoie de nici un test pentru . .'^â3VMnBHHfiEHBBB

a-i dovedi perimarea. Suportul pentru Format ATX ATX


DDR266 vorbeşte de la sine în Award Award
momentul în care concurentul direct, 4oo sf$m
f s b ^ . l l l l l i i l l s ^ ^ ^ ^
Sis (cu Sis645) vine cu suport pentru I845 SIS645
Chipset iB50
DDR333 ceea ce înseamnă automat,
Northbridge i82845 i82850
odată cu popularizarea acestei
Southbridge i82801BA tS2601BA | • ; - S I ^ ^ ; ' / ; .":/ -: . :
: : ; :;

memorii, performanţe superioare,


indiferent de ce teste am efectua. ATA WIM^M 100/66/33 100/66/33 100/66/33
Memorie tip / maxima SDRAM / 3Gb SDRAM / 3Gb SDRAM / DDRAM / 2Gb
Apariţia variantei de chipset i845 de la
Intel ce va suporta memoria DDRAM
este de asemenea foarte probabil să AG P/PCI/l SA/AM R/CNR 1/6/0/0/1 1/6/0/0/1 1/5/0/1/0
depăşească performanţele Via, drept _R • •. . • • L -

care se poate spune că alternativa Via Chipset video nu TIO ; .^S^^M^: nţi^^^^^^^^^^^^^
a reprezentat mult zgomot pentru Chipset sunet
aproape nimic. Fericitele "licenţiate" Raid [ Ş^^^^^^^^^^^^^^^ nu nu ^ Ş ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ i :
v •
de Intel pentru a produce platforme 2 (suporta 4] 4 ^ 2 (suportă 4)
destinate lui Pentium 4, Sis şi Aii nu au 5 voltaje, temperatura 5 voltaje, temperatura 8 voitaje, temperatura. ..
Monitorizare hardware
aşteptat prea mult pentru a produce procesoruluin turaţia procesorului, turaţia procesorului şi a
chipset-uhle lor. Chiar dacă au fost pe pentru 3 ventilatoare pentru 3 ventilatoare sistemului, turaţia
nedrept primite cu neîncredere, deşi pentru 2 ventilatoare
cine nu ar f i ales pină acum Via în Dotări supfimentare CPU Warning Tempereture, CPU Warning Temperature, Lancard
CPU Fan Fa\l Power Fan CPU Fan Faif Power Fan
r

detrimentul Sis sau AU, aceslea sunt Faii. Sistem Fan Fail Fail, Sistem Fan fa\\
acum pe cale să dovedească faptul că OyerGIocking, : ||| 100-200 din 1 tn 1 100-200 din 1 tn 1 100-133 diri 1 în ţ
topul industriei s-a deschis şi celor
consideraţi până acum "mici" calitativ.
Bund^^^^^^^^^^^^^^^B| Norton Antivirus, Norton Antivirus, PC Cillin 2 0 0 0 , WinDVD,
Chiar dacă alegerea va fi de acum mai Super Voice,
Norton Persona! Firewaii ( Norton Personal Firewalf.
complicată, existând patru soluţii în Adobe Acrobat Adobe Acrobat Mediaring Talk
loc de două, cumpărătorul nu are
. :- •• •
nimic de pierdut ci numai de câştigat.
Quake 3 Fastest
Quake 3 Normal
MDK2 640x480x1 SxLow 166
3DMark2001 800x600x16 3973

»r ™ • 3 0 M a r k 2 0 0 1 - Gamei Low
Intel Pentium 4
3DMark 2001 - Game2Low 67.9
1.5 Ghz
3DMark 2001 ~ Game3Low 87.5
H a r d disk SiSoft Sandra CPU Dhrystone ^ = ^ ^ ^ ^ ^ 2 8 4 2 •.; '!- "v ..^.-.2i^^
:: :
:

Quantum Firebail AS, SiSoft Sandra CPU Whetstone ^^^^


7 2 0 0 RPM, 20Gb SiSoft Sandra Disk 23056 22951
SiSoft Sandra Memory Int 613
Placă v i d e o SiSoft Sandra Memory Fit
Leadtek WinFast
GeForce2 Ultra
Performanţă 79.78 79.91 V 94^68
Sistem o p e r a r e Dotări / overcEocking ^^^^^^^^^^^^
Microsoft Windows 73.51 74.22 79.02
Millenium 100- • • • IDO- M _ ; _
8 9 I fii B
D r i v e r i placă d e b a z ă
:
1 1 i

1 // Via 4in1 4 . 2 3 " fi 1 - • 7 0


" : I ;
I ^ 1

li
K r .

WH-Ct> " 1 1 £ 1
M 1 60- fi fl ^ B
Driveri video T "f" ^ ™ " *.Hr—*—^JluCtfftQrJlEf^^~£m^u'Ţ^S'j - -.r - - - - - " - -
1 — —
30- fi ^ B
NVIDIA Detonator . *_ V _ •_ _ V " "_\ _ ->_ " _^£>^Ay-^-TVtfCTj._ŢV_~- R
_ = _-•• _ i• - _N_
- 1 1 1
nviDi
, 0

"-•• Ţ -v-•
12.41 •. .. - • ' - -O^.v •
o- • 20- fi fi fi

40 fi m H
D A E W O O

ELECTRONICS

ProCa România S.R.L. RHS Company S.A.


B - d u l O c t a v i a n G o g a Nr. 2 4 S t r . V.V. S t a n c i u Nr. 1 4
Tel: 01-3238200 \ Tet: 01-3310067/ 6 8 / 69
Fax: 01-3238233 RHS Fax: 01 3310051
ofRce" proca.ro V sa!es@rhs.ro
P r o C A www.proca.ro r www.rhs.ro
Y mmrmm 100100010111101
Memoriile tind a creşte din nou ca preţ ca urmare a luptei producătorilor de a elimina stocurile.

Memorie selectă sau selectivă?


P r o d u c ă t o r i i f a c t o t p o s i b i l u l s ă s e i m p u n ă p e o p i a ţ ă l a r g ă d a r c u p r o f i t u r i . t n s c ă d e r e

-'A [n
1 urmă cu câţiva ani, producerea promovare a fost "îmbunătăţirea artificială" a
Glosar inf<
şî comercializarea de memorie memoriilor, pe de o parte, şi implementarea cât
RAM era una dintre ceLe mai bune afaceri ce mai rapida a noilor tehnologii, producerea de Memoria SDRAM: Synchronized Dynamic Random Access Memory.
puteau fi făcute in lumea PC-urilor. Marja foarte memorii DDRAM în bus 300 sau 333 cât mai Poate deservi o singură cerere pe toată durata semnatului.
bună de câştig, preţurile imense şi nevoia rapid pentru a câştiga cât mai curând noul PC100/PC133 - se referă la frecvenţa la care memoria lucrează
utilizatorului erau 3 factori care stimulau segment de vânzare creat la apariţia fiecărui Memoria DDRAM: Doubîe Data Rate, poate deservi datele pe
companiile să adauge şi acest tip de afacere în nou model. Dacă introducerea cât mai rapidă ambii timpi ai semnalului de ceas (ascendent şi descendent),
portofoliul lor. Situaţia s-a schimbat însă ţine de potenţa tehnologică a fiecărui PC1600, PC2100, PC2400, PC2700 - se referă la cantitatea de
dramatic in ultimul timp şi acum marile producător în parte, dorinţa de a oferi memorii date care poate fi transferată de memorie în unitatea de timp.
corporaţii au întâlniri după întâlniri şi încearcă "enhanced" ţine de politica cu care fiecare Memoria DOR poate transfera 8 bytes/ciclu. ModeLul 2100 de
realizarea de înţelegeri strategice pentru a firmă doreşte să se impună pe piaţă. Luna exemplu este format din 133 2Mhz=266Mhz 266Mhz*Bbytes/ciclu=
J

preveni un faliment de grup si îmbunătăţirea aceasta, Muskin este producătorul cu memoriile 2128 Mbytes/secundâ = PC2100
profiturilor care sunt realizate din RAM, ajunse cele mai înţolite şî indiscutabil rezultatele se Memoria RDRAM: Rambus Dynamic Random Access Memory.
acum la o limită minimală. văd. Totodată, rezultate bune sunt obţinute şi PC600, PC700, PC8G0- Poate transfera numai 2 bytes / ciclu
de memorii neîmbunătăţite ceea ce face încă o faţă de DDRAM dar lucrează la frecvenţe mult mai mari.
Din nefericire, o altă problemă apare în
dată acest domeniu foarte vast şî foarte greu de Transferul pentru PCB00 este de 1600 Mbytes/ secundă
acest tip de situaţie, şi acela este impunerea pe
analizat. ECC: Error Checking and Correcting. Se referă ta un
piaţă. De ce să aleagă un consumator Hyundai, protocol de corecţie a erorilor avansat care poate şî repara ero­
Muskin sau PQI? Preţul unei memorii SDRAM, de Ceea ce am încercat să facem în testul rile dacă doar un singur bit este alterat.
exemplu, nu depăşeşte 20$ iar diferenţa între prezent nu este nici pe departe o stratificare a
Buffered: (numit uneori registered) se referă la prezenţa unei •
producători nu este mai mare de 3-4$. Cum producătorilor sau a modelelor. Memoriile nu se
zone-tampon de memorie în chip folosită în general pentru
60.000 de Lei nu poate fi o sumă care să produc sau importă sub formă de "bucăţi" ci sub sincronizarea între mai multe bancuri de memorie. Există placi ­
afecteze decizia de cumpărare a unui astfel de formă de loturi şi astfel o memorie proastă de bază care cer în mod explicit module de memorie buffered
produs, este limpede că multă lume cumpără "La poate proveni accidentai foarte bine dintr-un pentru a funcţiona cu toate bancurile pline.
nimereală", brand-ul în cadrul memoriei fiind lot bun, sau invers. Multe memorii merg
cel puţin la noi pe piaţă foarte puţin valorificat. senzaţional dar brusc poţi da peste o placă de
Luna aceasta, nu am testat însă memoria bază cu care acestea nici nu pot porni. în
SDRAM pe care toţi încet încet doresc să o concluzie, analizarea precisă a mărcilor sau a Procesor Sistem operare
modelelor este aproape imposibilă, existând AMOThunderbird Microsoft Windows
elimine şi nici memoria RIMM a cărei lipsă de
aprecieri numai in limitele rezonabilului. 1.2 Ghz Millenium
producători diverşi şi constanţi ar face un test
Memoriile firmei X sunt într-adevăr mai bune pe
inutil ci, acea memorie, pe care toţi începând Hard disk Driveri pîacă de
cu Intel şi AMD şî trecând pe la Via sau Sis o
suportă şi promovează: memoria DDRAM.
ansamblu decât ale firmei Y însă, nimeni nu
garantează că o memorie a firmei Y nu va fi mai
| Quantum Firebal
AS 7 2 0 0 , 20Gb
/ bază
£££ Via 4in1 4 . 2 3
Strategiile producătorilor nu se mai pot bună decât una provenită de La X. Ceea ce am
îndrepta acum spre ideea oferirii unui preţ mai dorit şî sperăm că am reuşit este să vă arătăm Placă video Driveri vîdeo
bun (nu mai au de unde) şi nici a unor prin testele efectuate că memorie nu înseamnă Leadtek WinFast NVIDIA Detonator
performanţe naturaLe superioare pentru clasa doar "memorie", înseamnă bus, înseamnă GeForce2 Uttra nviD J 12.41
fiecărei memorii (SDRAM, DDRAM2100, producător, înseamnă compatibilitate,
overclocking, îmbunătăţiri de o natură sau de Produse adiţionale utilizate
DDRAM2700, etc), memoriile fiind împinse
aproape la maxim, cel puţin pentru tehnologia alta şi, nu în ultimul rând, performanţe diferite AMD i A Ghz | I P4 î.S Ghz
actuală. Soluţia aleasă în acest caz pentru care în jocuri ies destul de bine in evidenţă. ProCA
Tape Computer I
01-330.57.83 | 01-323.82.33

42
Transcend
P e n t r u m u l ţ i , o c h e s t i u n e d e s u f l e t .

Pentru sistemul tău:


problemă vitală
Transcend vă oferă soluţia completă: memorii şi plăci de bază, pentru
oricare dintre platformele Intel sau AMD.

i a p
1
i I tn

Key Feature Key F e a t u r e Key Feature Key Feature


VÎA Apollo Pro 133T (694T+ Support Intel socket 478 Pentium 4 Support AMD Socket A CPU Intel 815E/815EP Chipset;
686B) CPU Duron & Athton ATX form factor
CPU: Intel Celeron FC-PGA Intel 845 chipset VIA KT133A Chipset CPU; Socket 370 PPGA/FC-PGA
533A~1200+MHz(FSB FSB 400 MHz, adjustabie by BIOS 8363A/686B 300-1000+ MHz (Pentium I I I ,
66/îOGMHz) ?§ Support 3 DIMM, up to 3GB memory FSB 200/266 MHz Celeron, Cyrix)
Intel Pentium I I I FC-PGA AGPPro 4x Slot / SxPCI/ IxCNR Slot Support 3 DIMM, up to 1.5 GB FSB: 66/100/133MHZ
500E-1200+ MHz (FSB 100/133 Ultra DMA 33/65/100; AC 97 CODEC memory (66~î50MHz overclock range,
MHz) Support Transcend ezBIOS AGP 4x Slot /4xUSB/AC 97 by 1MHz step)
VIA C3 500-866+ MHz(FS8 InteL 10/100 LAN CODEC Memory: 3 x DIMM up to
10C/133MHz) IDE RAID 0,1 Ultra DMA 33/66/(100) 512MB (PC100/133)
FSB: 66-150 MHzf 66/100/133 5xPCI/lxAMR/lxISA Expansion: 6 x PCI, 1 x CNR,
MHz guaranteed) Support Transcend ezBIOS 1 x AGP 2X/4X
Adjustabie by BIOS UI Ultra DMA 33/66/100; 4 x USB
Memory: 3x168 pin DIMMs up Onboard AC97 CODEC; Support
to 1.5GB ezBIOS
Support PC100, PC133, VCM |
SDRAM BIOS
Expansion: 1 x AGP4x,5 x PCI Antivirus BIOS Protection
(PCI v2.2 compliant),! x AMfU Vîruses cannot affect BioS
x ISA BIOS Upd ating Confidence
Support Ultra DMA 33/66/100 Always bootabfe fromFFD even if
Built-in AC97 CODEC audio BIOS crashes
control One-Ctick, On-Line BIOS Updating
Support Transcend ezBIOS Automatic Detection, Download
and Update Execution Transcend
Linear Overdocking Memory
OvercLock by +/~ 1,0 MHz to opti-
mke your system
Produs 856Mb - PD2100 255Mb - PC2100

35.7S 45 S
•pppâucâ&or:\ Hynix Kingmax Mushkin Mushkin pţB V-DATA :

• Distribuitor: AIEiancs UltraPro Tape Computer Tape Computer Ultra Pro Best Comp./ ProCA
01*410.79.10 01-211.70.90 01-330.23.92 01-330.23.92 01-211,70-90 01-314.78.99^3.82.33^ '
www.tape.ro www.tape.ro www.uttrapro.ro www.bestcomputers;ro- •
•N/E ,y;;.^. ;j:i^
: : www.uEtrapro.ro www.proca.ro
W^^WLWmmmm^-' v

1J •_• ^ ^ 1, p• • • 1 • • • 1 I M . 1 ^M. • ^H1» • • • • 1 . •1 •

BUS $66 300 266 266


non-ECC non-ECC non-ECC non-ECC non-ECC non-ECC
B.uffer /.Unbufferred unbufferred unbufferred unbufferred unbufferred unbufferred

*m&2SGA, FSB 133


•_LT-J. J.H . V _ L..i j .i i i '~u i m iţţffl>i r i f t ^ . q « p p ^ •

Mariio r y - Alto cS t e S'maii Block 236,9 239.3 235.6 236.8 236:1

Me.mbry-'fte'ad Cache: •' sas 99 2 'vA;-.-: 39,2:^1 99.2 99.2


MemOry>: Read Uncached l" 89,6 89.8 89.4
Meniory VVriţe ? ^ ips£a 102.4 102
:
fiillliii
127.6 ||||^. i 126.8
'Memory-Ma.rk •• | f#;^ :
• ; 127 ^^^^
Quake 3. Fa s t est .. 210.8 l j § | p 2|§§|
WDfe £:;S40x480xi6xtGw 194ş5 198.8 194.5 " 190.7 194^3
3D:Mar^S0p1 800x600x16 jj'.-.'" ^litlpq. 5088 5080: 5038
Sandra: Wemory fnt> 751 : 710 .... - 709
Sandra Memory Float.: 1 ' • - 883 923 381 •1111
2, KŢ2S6A, overclocking
QyŞrcloGking maxim FS8 147 FSB 137 FSB 143 FSB 145 FSB 148 FSB 141
0ernbry Aliocate Srnatî Bfock
T 230.4 238,8 237
Memory- 96.5 H i iqo. r ^ v : :^ ^ ^ ^ ^ : 39.4
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Me.rfi^ry-': ftead Uncached 91
Me faQr.yr\Nr)te.. '•
: ,: 100.9 106.2 ^ ^ ^ • o U : - - : 1:02.2 . 105.7;;.;^ 103.9
'Mempry-Mark iiii§^ ^ ^ ^ 9 i i i 124.3 129.3 i2S;'^^
Quafe-3, Fast est j; :
V; 223:3 214.3 226.6 •. 224;5; 220.8;
MDK:2 640x480x1 Sxlow j ^ ^ ^ r 200.5 195.3 203.8 198.2
3D iMark 2001 300*600x1 G 52B4 5240 5207
Sa hd raMemory in t. f ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ p l ; ^ 2 7 : 804
Sandra Memory Float. | -941 890 95^ 929 :: 9 0 4 .
3i SIS 645
M e m ory;Ai lo c a t e S m a I i Block
r 164.4 164.5 165.8 .164.2: f f ^ ^ r § 4 ^ ' : : 164
:

^Memory-RearJ Cache 207.1 208.2 207.2 207.1 207


Memory-; Read Uncached 202.1 202.9 202.7 202
Memory-vyrite ::. ;7:pr^
: 143.9 151.2 150.2 149.8

' Memory-Jyterfc'.: 174.2 174.8


i3 uake:3 Fa.ste'st...' -
: : 220.1 224.6 2203 218,1
M D K 2 640x480x16xbw : 186.7 191.3 189.6 p| :188.8
3D; Mârk 2 0 0 1 800x600x16; 4283 4359 4294 ; 4269
Sahclr^M^ 955 356 946 953
Sa hd ra M emo ry F3 o at. 970 970 962 ; 968

'Pepforrnănţs^:: 98.46 98.72 99.95 93.57 98.21 98.46


97.58 94,89 100 96.40 98.70 97-27
•Nota f mata 98.15 97.38 99.97 97.81 98.38 9B.04

oo- 100- 00¬ 00¬ 100¬


99¬ 99-.-ţ 99¬ 99¬ j 99¬ i
I A
97-£ 9S-Ş 9,,- •
A
98¬
97- .v 4
98¬
97¬ A
96-3 96¬
95¬ 96¬
95¬ 95¬
A «-2 5^
95¬
94¬ 95-^ 94¬
94¬ 94¬
93¬ 93¬ 93¬ 94¬ 93¬
92- 3 92¬ 9£ 92¬ 93¬ 92¬
9\- 91 - 91¬ 92¬ 91¬
90- 90- • mm 90- 90- 90-

44
"(3)

i
I

R e a l i z e a z ă cineva î n fiecare o r ă o invenţie,

p e n t r u ca automobilul d u m n e a v o a s t r ă s ă fie m a i sigur,

m a i e c o n o m i c şi m a i ecologic?

B o s c h p a t e n t e a z ă anual peste 2000 de brevete î n

industria auto.

Bosch oferă soluţii B O S C H

I
-i M

Vă aşteptăm la SAB'01, în pavilionul H106. Nu-i ocoliţi pe cei care au dat ocol lumii!
LiuLi
Teste

CD WrSt«r Placa video

(
ir

CTX 5 a n y

VL500 &PR705F CRX15U


2 monitoare CTX, unul value Scriere de CD-uri direct de
iar altui profesional la Sony
2 monitoare de la CTX ne-au sosit Unitatea de scriere a firmei Sony pe
J
luna aceasta în redacţie. Cel dintâi, care o prezentăm în acest număr este
modelul VL500 produs de CTX face ( dotata cu o interfaţă fDE capabilă să P o w e r Color Unreal Tournament sau în 3DMark
parte din gama monitoarelor des­ lucreze în mod optim UltraDMA 33. 2001. Acest lucru se pare că este
tinate utilizatorilor nepretenţioşi. Cu Specificaţiile producătorului pentru Radeon 7 5 D 0 realizat prin detectarea programului
toate că are un aspect destul de această unitate sunt următoarele: de către driveri şi rularea acestuia cu
îngrijit, performantele sale nu sunt viteza la citire 40X, viteza la scriere ATi se zice că a fost prins opţiuni diferite faţă de cele standard
strălucitoare, calitatea imaginii lasă 16X, iar la rescrîere viteza maximă cu ocaua mică pentru a permite realizarea mai
de dorit» având o imagine neclară în este de 10X. Din punct de vedere Se pare că cei de la ATi au învăţat multor fps-uri. Surprinzător şi pentru
toate cele patru colţuri şi o conver­ fizic, unitatea nu se deosebeşte de ceva din greşelile efectuate în trecut noi, placa de la Ati a mers bine
genţă de nivel mediu. Frecvenţa de celalte modele prezente pe piaţă în şi au permis şi altor companii să (pentru segmentul căruia îi este
scanare de 55KHz nu-i permite acest moment, designut front panel-ui folosească procesoarele lor grafice, destinată) în testele standard, dar în
afişarea de rate de refresh ergono* nefiind cu nimic ieşit din comun, urmând acum politica de deschidere MDK2, test mai puţin popular în
mice decât La rezoluţii mai mici de incluzând elemente binecunoscute: un care a ridicat NVIDIA şî al cărei opus a străinătate a înregistrat puternice
800x600 (85Hz). VL500 surphnde prin Led pentru citire, buton eject, jack închis 3dfx-uL Printre primele firme scăderi faţă de soluţiile NVIDIA. în
faptul că niveiul radiaţiilor este pentru căşti, potenţiometru volum, şî care au folosit noile chipset-uri testele efectuate placa se comportă
conform standardului MPR II, inferior orificiu pentru deschiderea manuală a RADEON se găseşte şi producătorul pe ansamblu mai bine ca un GeForce2
standardelor TC095 sau TC099. tray-ului. Buffer-ut modelului CRX1611 taiwanez Power Color, un producător Pro, obţinând scoruri mai bune în
Monitorul beneficiază de 0S0. Cel este de numai 2Mb, însă ca marea cunoscut pentru nivelul mediu al toate testele cu excepţia testului
de-al doilea monitor, PR705F al majoritate a modelelor existente, şi produselor sale dar totodată şi pentru MDK2, dar se situează ca performanţă
producătorului CTX face parte din acest model are implementată diversitatea lor. Modelul testat are un undeva în preajma lui GeForce 2
Proffesional Series. PR705F nu dispune tehnologia Burn-Proof, ce permite procesor grafic care funcţionează la o Ultra, depăşind uneori performanţele
de dotări profesionale, cum ar fi evitarea erorilor de scriere generate frecvenţă de 290 MHz» 64 Mb memorie acestuia.
intrările BNC sau USB. El foloseşte în de lipsa unui flux continuu de date, în DDRAM cu frecvenţă de 460 Mhz şi AGP
Soluţia ATi s-a dorit la lansare să
schimb un tub Sony Trinitron cu un dot testele efectuate acest model nu s-a 4x care-i permit rularea aplicaţiilor la
fie concurentul direct pentru
pitch de 0.25 mm capabil de frecvenţe făcut remarcat în mod deosebit dar o rezoluţie maximă de 2048x1536x32
GeForce3 TI200 de la NVIDEA însă
orizontale între 30 şi 85KHz şi verti­ nici nu a dezamăgit. Pentru segmentul bit la o rată de refresh de 75 Hz.
performanţa reală pare a se situa (să
cale de până la 160KHz. La capitolul rnid-range, din care face parte, Sony Radeon7500 este practic al doilea
nu uităm că avem aici o soluţie Power
imagine, PR705F nu excelează, deşi CRX1611 poate constitui o alegere chipset ca performanţă din generaţia
Color şî nu una ATi) undeva chiar sub
imaginea este clară, cu culori vii oportună. Unitatea vine într-un pachet actuală ATi, Radeon8500 fiind ceE care
GeForce Titanium (înlocuitorul
T

divergenţa este destul de accentuată. în care se mai găsesc un cablu audio, în opinia producătorilor ar trebui să
GeForce2 Pro / GeForce2 Ultra).
O problemă este ridicată de tratarea unul IDE, şî un CD pe care se găsesc, fie terminatorul lui GeForce3.
Apariţia de drivere mai mature (cum
ecranului Super Clear ARAG, care, deşi alături de soft-ul de scriere B s h
Soluţia oferită de Power Color
sunt cele lansate ta ora intrării
sporeşte calitatea imaginii, este Recorder Golden, Videolmpression, beneficiază de ieşiri Tv-Out
revistei la tipar - 7206) pot să mai
deosebit de reflectant. OSD-ul are un MusicMatch, PhotoBase. 0 alegere de (1024x768, la fel ca la seria Titanium
aducă însă câteva puncte Ati şi să
sistem de control şi funcţii standard. nivel mediu. de ia NVIDIA) şi DVI dar iese cu
situeze noile plăci undeya mai sus în
prisosinţă în evidenţă faptul că ele
topul performanţei.
sunt montate în ordine inversă faţă de
celelalte plăci video, cu conectorul lîSt9
Preţ Contact Preţ 12BE
DVI între TV-Out şi ieşirea pentru
Producător Distribuitor Producător Sony Producător :RwGobr| Distribuitor ProCA
monitor
Ofertant ICG Distribuitor Flamingo Computers Ofertant |ProCA
Adresa Ştirbei Vbda 172. Bucureşti Adresa Bd N.Tisuiescu 121 Adresa Str. Turturelelor 52
Telefon Telefon Partea de testare a plăcii a fost Telefon • 1-323. B2.33
01-224 03.33 01-22250 41
Web www. icg. corn. ro Web www.flamingo.ro însă mult mai delicată decât ne-am fi Wab www.proca.ro
flHBH Detalii tehnice aşteptat. Acest lucru s-a datorat în Dotai ii tehnice
VL500 PR705F Citire 40X Buffar IV t primul rând recentelor articole de pe Chipset |fladgor>7500 Memorie ,S4Mb DDP
Seria Value Serie Profesional Scriere 1SX CPU 1X/BX 1%/ 129b Frecvproc 290 Vftezaram :Hyni* 5ns
Internet care acuză Atî de a fi trişat
Dat pitch a.28mm Dot pitch 0.25 mm Ftescriere 10X InterfstS EI0E Frecvmsm.460 Flamdsc i 350 Mhz
126 ms 4S1 ^ <":. cu ajutorul driverilor pentru noua
Diagonala 15" Diagonala 17" CSutare Transfer Dottri TV-Out. Conector CM
Tub FST Tub Trinitron Timp acces serie de plăci. Astfel, plăcile ATi sunt Bundle Rune. Power DVD
Certificare MPP2 Certificare TCOS9 Soft scriere N/E anunţate de site-uri apreciate precum Răcire proc. rjdiator-ven^ator
USS USB în pachet iCa&lu iDE + cablu audio+suruburi tomshardware.com că a rulat mult mai 1024*7GB*HQ
1-Video l-Vldao Bundle Pfioto Base, Video Impression bine în jocurile care sunt folosite în 03Fastest NOC2 110.2
fiez max Rez max 1EC0^1203 Audio les-ri audio digital / analog Q3N armai 3OMarfc2O0l 3G57
general ca benchmark-uri: Quake 3,
j79.47|80.30f Iferdict 76.20 I Verdict

46
Teste
I

P-aver MP3 citirea în numai câteva secunde a tactat la 175MHz, placa beneficiază de
datelor necesare pentru umplerea o memorie de 64Mb DDR, la frecvenţa v
buffer-ului. în condiţii normate, acest de 400MHz, ceea ce îi permite o :
lucru permite oprirea discului după lărgime de bandă de 6400Mb/s şi un ::
citire, stocarea datelor în buffer şi fitl rate de 700 Mpîxel/s. în testele
redarea lor de acolo. Abia când efectuate se observă faptul ca Ti 200
buffer-ul este aproape gol, este relu­ se situează sub nivelul vechilor plăci ••:
ată învârtirea discului. Sunt suportate GeForce3, fapt normai dacă ne gândim
256 de directoare şi redarea a 512 la frecvenţele la care lucrează
fişiere MP3. Am constatat din teste că procesorul şi memoria 200 şi respectiv
la redarea unor fişiere MP3 "ascunse" 460 MHz. Winfast Ti 200 oferă
în mai multe directoare player-ul a performanţe nu cu mult sub nivelul
Richfield I n n o v a t i o n s avut o comportare bună, în 2-3 L e a d t e k plăcilor GeForce3 (chiar similare cu
secunde de la selectarea unui director, Whfet ItenUn TI 2DD noii driveri de la NVIDIA) la un preţ
conţinutul acestuia fiind afişat pe sensibil mai mic, lucru foarte
MP3 fa p u r t ă t o r ecran. Acest produs suportă tag-urile De ia NVIDIA, c u mulţumiri important pentru buzunarele
ED3, ceea ce înseamnă că informaţiile cumpărătorilor.
Pfayeruî JazzPiper, realizat de Se pare că pentru NVîDIA, lansarea
despre titlul melodiei, durată şi artist
compania Richfield Innovations poate unor noi produse o dată la şase luni a "feste
sunt afişate pe ecran.
reda, pe Lângă banalele CD-uri audio şi devenit o obişnuinţă. Astfel, la Preţ 24DS
CD-uri pe Care se află inscripţionate, începutul acestei luni, producătorul Producător kin Media
şi fişiere MP3. Folosind tehnologia ESP numărul unu al lumii In materie de Ofertant Skin Media
Preţ!39$ Adresa Str Puskin 18, Bucureşti 1
(Electronic Shock Protection), pro¬ chip-uri grafice a lansat noua serie de
Producător Richfield Innovation Telefon 01-231.50,97
ducătorul din Singapore a realizat un Distribuitor procesoare grafice, sub denumirea de Web
Flamingo Computers www.skin.ro
player care nu sare părţi din melodie Adresa Bd. Nicolae Titulescu 121 Titanium, şi anume GeForce2 Ti,
în nici o situaţie. Astfel, nu mai puţin Tafefon 01-222.5041 GeForce3 Ti 200 şi GeForce3 Ti 500, Chipset TL200 Memorie 64Mb DOR
Web www.flamingo.ro Printre primele plăci ajunse în L banda 6.4 Gb/sec Proc/mem 1 75/400
de 100 de secunde, în cazul melodiilor
Detalii tehnici; FSAA 2.8 mld/sec RAM DAC 350 Mhz
în format MP3, şi 40 de secunde în România se numără şi Winfast
Buffer CD 100 sec ••tari TV-Out
cazul CD-uritor audio, sunt stocate GeForce3 Ti 200 a firmei Leadtek.
Buffer MP3 4Q sec Bundte Winfast DVD. Gunlak. Dronez
Tfp memorie Placa beneficiază de ieşiri TV-Out şi
într-un buffer pentru ca, în cazul în CD Râcire proc. radia tor 4-ventilator
Formate suportate CD-audio, CD-R si CD-P.W DVt, devenite standard pentru
care citirea fizică se opreşte, utiliza­
Accesorii căşti, acumulatori, cablu audio producătorii ce se respectă. Q3Festest 123.8 MDK2 133.7
torul să-şi continue audiţia, fără a
sesiza nici o întrerupere. ESP permite
Conectare Nu se contează cu PC-ul 3 Construită în jurul unui procesor Q3Normal 92.3 3DMark200l 4432
\ferdict

«Iar eu m u l t inşii multa


9Xi

IT SUPERMARKET IT SUPERMAR IT SUPERMARKET


BUCUREŞTI BUCUREŞTI BUCUREŞTI
Sos. Ştefan cel Mare nr. 54 Bd. N. Titulescu nr. 64 Bd. Regina EMsabeta nr.30
Telefon: 01-211.70.90 Telefon: 01-222.20.36 Telefon: 01-310.1165
Fax: 01-210.22.76 Fax: 01-223.22.84 Fax: 01-310.11.62
T R A P R O
Bd. Ferdinand nr 89A Piaţa Marasti nr 1-2
Telefon: 041-615.000 Telefon: 056-435 638
C O M P U T E R S Fax: 041-618.080 Fax: 056-435.638
Tendinţe în lumea video Plăci video - performanţă maximă
Deşi lumea se aştepta la o mare Detalii Chipset Memorie Dotâri Evaluare
performantă din partea soluţiilor
V8200 Deluxe Model: GeForce3 Cantitate: 64Mb DOR TV-Gut: da Performantă: 99,34 O
ATi, lansarea plăcilor într-un stadiu
producător: Producător: - Frecvenţa: 460 MHz DVI: nu Dotări: 56 o
încă incipient face ca NVIDIA să Distribuitor: Frecventă: 200 MHz Viteza: 3.8ns Video in: da o
păstreze coroana performantei în TeEefon: 01-336.93.17 Răcire: ventilator + Producător: - Video out: * Documentaţie: 71
o
grafica 3D. Tomshardware.com Preţ: 420$ radiator Râcire: radiator Dual head:
Nota finală: 92.42
o
caracterizează plăcile ca "ima­
WinFast G©Force3TDH Model: GeForce3 Cantitate: 64Mb DOR TV-Out: da Performanţa 99.3B
ture", driveri! se pare nefiind sufi­
Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţa: 45a MHz DVI: da Dotări: 38 o
cient optimizaţi pentru a face faţă
Distribuitor: Skin Med<a Frecvenţa: 20G MHz Vitezâ: 3.8 ns Video in: - Documentaţie; 7£j o
marii performanţe. Soluţia ATi de Telefon: 01-231.5D.97 Răcire: ventilator -y Producător: Samsung Video out: o
moment a fost încercarea de a Preţ: 379$ radiator Răcire: radiatoare Dual head; Notă finală: 90.56 o
trişa si astfel a fost descoperită o
optimizare care rulează jocurile StarForce822 GeForce3 Model: GeForce3 Cantitate: 54Mb DDR TV-Out: da Performanţa: 99.02
recunoscute internaţional drept Producător: MSJ Producător: NVIDIA Frecvenţa: 458 MHz DVI: - Dotări: 39 Q
Distribuitor; Flamingo Frecvenţa: 200 MHz Vitezâ: 3.8 ns Video in: da Documentaţie: 51 Q
benchmark-uri ta o calitate mai
Telefon: 01-222.50 41 Răcire: ventilator Producător: EîiteMT Video out: ci O
scăzută, obţinând astfel Răcire: - Dual head: -
Preţ: 349$ Nota finală: 89.17
performanţe foarte bune, multe
peste ultimele plăci de la NVIDIA. WinFast Titanium T1200 Model: GeForce3 T2D0 Cantitate: 64 DDR TV-Out: da Performanţa: 97 42
Luna viitoare vom avea două pre­ Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţa: 400 MHz OVI: Qa Dotări: 44
miere: NVIDIA Titanium TiSOO şi ATi Distribuitor: Skin Medie Frecvenţă: 175 Mhz Viteza: - ns Video in: - Documentaţie: 57 O
Telefon: 01-231 50 97 Răcire: ventilator* Producător: - Video out: - O
Radeon 8500. Cine va conduce
Preţ: 240$ rad<ator Răcire: radiatoare Dual head: - Nota finală: 88.72
topul rămâne de văzut însă peste
30 de zile. GeForce3 Model: GeForceS Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţă: 98 33
Producător: Yuan Producător: - Frecvenţă: 460 MHz OVI: - Dotări: 27
Sistemul de puncta Vfdeo in: • Documentaţie: lfl
Distribuitor: Alliance Frecvenţa: 200 MHz Viteză: -
D
Primele 5 produse din fiecare top Telefon: 01-410.79.10 Răcire: ventriator Producător: - Video out: -
Preţ: 305$ Răcire: radiator Duat head: - Nota finală: 85.93
primesc in fiecare lună un număr
de la una la cinci stele, in funcţie WinFast 2 Ultra Model: GeForceS Ultra Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţă: 61,43
de poziţia ocupată. Ţinând cont că Producător: Leadtek Producător: NVtDiA Frecvenţa: 458 MHz DVI: da Ootări: 38
pentru fiecare stea se acordă un Distribuitor: Skrn Media Frecvenţă: 250 MHz Vitezâ: 4 ns Video in: • Documentaţie: 66
punct, la sfârşitul anului vor fi Telefon: 01-231 50.97 Răcire: ventilator r Producător: ESMT Video out: -
Preţ: N/E raoSetor Răcire: radiatoare Dual head: - Notă finală: 74,92
contorizate toate punctele primite
de fiecare produs în parte urmând
Prophet 2 Utera Model: GeForce2 Ultra Cantitate: 64Mb DDR TV-Out: da Performanţă; 81.44
ca produsul cu cele mai multe Frecvenţa: 458 MHz DVI: da Dotări: 38-
Producător: Hercules Producător: NVtDJA
puncte să fie declarat produsul Distribuitor: 8est Comp, Frecvenţă: 250 MHz Viteză: - Video in: - Documentaţie: 27
anului 2001 la categoria respec­ Telefon: 01-314.76.98 Răcire: ventilator + Producător: Video out: -
tivă/ Preţ: N/E radiator Răcire: radiatoare Dual head: Nota finala: 73.72

Preţurile
Preţurile afişate în tabele au fost
Plăci video - nivel mediu - raport optim calitate/preţ
corecte Ea data de 15.11.2001, Detalii Chipset Memorie Dotân A * / E 1 I f I T 11

fiind furnizate de firmele MX400Pro VT32s Modei: GeForce2 MX400 Cantitate: 32MD SDR TV-Out: da Performanţa: 45.88 O
distribuitoare ale produselor Producător: MSI Producător: N Vi Dl A Frecvenţa: 200 MHz DVI: - Dotări: 49 O
testate. Distribuitor: Flammp, Frecvenţa: 200 MHz Vitezâ: 5 ns Video in: da Documentaţie; 45 O
Telefon: 01-222 50.41 Răcire: ventilator + Producător: Win Bond Video out: - O
Notarea produselor noi Preţ: 86$ radiator Răcire: - Duel head: - Nota finală: 46,27 o
în cazul în care un produs nou va fi Model: GeFor e2 MX400 Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: - Performanţa: 43.85
WlOOPro C

testat ţi va primi o notă care îi va Producător: Asus Producător: NVIDIA Frecvenţă: 200 MHz DVI: - Dotări: 10 O
permite intrarea în top, notele Oistribuitor: Ager Frecvenţa: 200 MHz Vitezâ: 5 ns Video in: - Documentaţie: 70
produselor testate anterior care îl Telefon: 01-336.93.17 Răcire: ventilator + Producător: EliteMT Video out: - O
vor urma în clasament vor fi ajus­ Preţ: 97$ radiator Răcire: - Dual head: - Nota finală: 44.88 o
tate proporţional după notele
WinFast MX SH MAX Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 64Mb SDR TV-Out: da Performanţă: 46.16
obţinute în teste de acesta. DVI: - Dotări: 22 Q
Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţă: 175 MHz
Distribuitor; Skin Media Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 6 ns Video in: - Documentaţie: 36 Q
Sistemu! de t e s t Răcire: ventifator + Producător: Mire Video out: -
Telefon: 01-231.50.97 O
Plăci video: Coppermine 1 Ghz, Preţ: N/E radiator Răcire: - Dual head: - Nota finală: 43.53
placă de bază Iwill BD133, 256Mb
RAM PCI 33. Tornado MX400 Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 32Mb SDR TV-Dut: - Performanţă: 47 03
Producător; |nno3D Producător: NVOA Frecvenţă: 185 MHz •VI: - Dotări: 16
Plăci de bază socfcet A: Viteză: 5 ns Video in: -
Frecvenţa: 200 MHz
Thunderbird 1.2 Ghz, WinFast
Dtstrifcuitor: Best Comcu
Telefon: 01-314.76.98 Răcire: ventifator Producător: WmBOi Video out: -
Documentaţie; 62
o
GeForce2 Ultra, 123Mb RAM PC133 Preţ: 68$ Răcire: - Dual head: ci Nota finală: 43A 2
Plăct de bază Pentium 4:
3D Prophet MX400 Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 32Mo SO TV-Dut: - Performanţa: 48.53
Pentium4 1.4 Ghz, WinFast
Producător: Hercules Producător: NVIDIA Frecvenţă: 200 MHz DVI: - Dotări: 10
GeForce2 Ultra, 12SMb RAM. -
Distribuitor: Ubi Soft Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: -
Video out: -
Documentaţie: 26 o
Telefon: 01-231.67.69 Răcire: ventiiator + Producător: EliteMT
mi radfator Răcire; - Duaf head: Nota finală: 41,62
După ce ne Q Preţ: 79$

Plăci video: 1024x768x32 WinFast SH PRO Model: GeForce2 MX Cantitate: 32Mb SDR TV-Out: da Performanţa: 42.03
Plăci de baz3; 800x600x16 Producător: Leadtek Producător: NVOA Frecvenţa: 175 MHz DVI: - Dotări: 22
Distribuitor: S Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie: 36
Plăci video: HQ 1024x768 Telefon: 01-231.50.97 Răcire: ventilator f Producător: Ertronfech Video out:
Plăci de bază: Fastest/Normal Preţ: 89$: radiator Răcire; - Dual head: Notă finală: 40,22
MOK2
Plăci video: 1024x768x32 HQ GeForce2 Pro Tri-Vlew Model: GeForce£ MX400 Cantitate: 64Mb SDR TV-Out: da Performanţa: 43.22
Plăci de bază: 640x480x16 LQ Producător; PowerCofo Producător: NVIDIA Frecvenţă: 167 MHz DVI: da Dotări: 21
Distribuitor: ProCA Frecvenţa: 200 MHz Viteză: 6 ns Video in: - Documentaţie: 46
A SiŞort Sandra Video out:
ia 4 « J Plăct video/bază: Test CPU, Telefon: 01-323 82.33 Răcire: ventifator Producător: Hyundai
Memorie, Drive Preţ: 84$ Răcire; - Dual head: Nota finală: 40.03
[

HARDWARE
"Topuri

bază - Platforme AMD - Thunderbird / Duron - Memorie SDRAM - Chipset KTI33/KTI33A


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
KK266-R Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Da Performanţa: 94.89 0
Producător: IWIII Bios: Award FSB: 266/200 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotarr/overclocking: 60 o
Distribuitor: Skin Media ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: CMI 8738 4,1 o
Telefon: 01-231.50.97 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: VT8363A USB: 2 (suport 4) o
Preţ: 155S AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VT82C686B Extra: MicroSteppmg Nota finala: 87.91 0
GA-7ZXR Format; ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Paid: Da - Performanţa; 97,84
Producător: Gigabyte Bios: AMJ FSB: 266/200 MHz Bus: PC133/ PC100 Video; - Dotări/overclocking: 45 O
Distribuitor; Tornado ATA: 100/68/33 Producător: VfA Maxim: 1.5 Gb Audio: Creat™? CT5880 O
Telefon: 01-312.75,07 AGP/PCI/ISA: 1/8/0 Northbridge: VT8363A USB: 4 o
Preţ: 125S AMR/CNR: 1/0 Southbridge: VT82C6S6B Extra: Duat Bios Nota finala: 87.35 o
A7VI33 Raid Format: ATX Chipset: K7133A Tip: SDRAM Raid: Da Performanţă: 94.49
Producător: Asus Bios: Award FSB: 266/200 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotări/overclocking: 58
Distribuitor: Se nor g ATA: 100/68/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: AC97 C
Tefefon: 01-233.16.77 AGP/PCI/ISA: IPro/5/0 Northbridge: VT8363A USB: 4 O
Preţ: 105 AMR/CNR: 0/1 Southbridge: VT82C686B Extra; • Nota finala: 87.19 o
GA-7ZXR-C Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Ra>d: • Performantă: 92.83
Producător: Qgabyte Bios: Amt FSB: 266/200 MHz Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotări/overclocking: 54
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: Creative CT5SSQ O
Telefon: 01-211.70.90 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge; VT8363A USB: 2 tsuport 4 ) O
Preţ: N/E AMR/CNR: 1/0 Southbridge; '-T32C6868 Extra: Dual Bios Notă finală; 85.10

KT7A Raid Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Oa Performanţă: 91.81
Producător: Abit Bios:. Award FSB: 266/200 MHz Sus: PC133/ PC100 Video: - Dotări/overclocking; 56
Distribuitor: Senorg ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1 5 Gb
r Audio; AC97
Telefon: 01-233.18.77 AGP/PCf/lSA: 1/6/1 Northbridfle: VT8363A USB: 4
Preţ: 130S AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VTa2C686B Extra: SoftMenu III Notă finală: 84.65

K7 Turbo Format: ATX Chipset; KT133A Tip: SDRAM Raid; - Performanţă: 91.05
Producător: MSI Bios: Award FSB: 268/200 MHZ Bus:PC133/PC100 Video: - Dotări/overclocking: 45
Distribuitor: Flamingo ATA: 100/66/33 Producător; VIA Maxim: 1.5 Gb Audio: AC97
Telefon: 01-222 50,41 AGP/PCI/ISA; 1/6:13 Northbridge: VT6363A USB: 4
Preţ: 107$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: VT82C688B Extra: PC2PC Netw. Notă finala: 81.84

KT7E Format: ATX Chipset: VIA KT133E Tip: SDRAM Raid; - Performanţă: 92.37
Producător; Abit Bios:.Award FSB: 266/200 MHz Bus: PCI33/ PCI00 Video: Dotari/overciccking: 35
Distribuitor; Omnitech ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: 1,5 Gb Audio: -
Telefon: 01-212.29.31 AGP/PCi/lSA: 1/8/1 Northbridge: VTB363E USB: 2
Preţ; 97S AMR/CNR; O/t} Southbridge: VTS2C636B Extra: 32 Susp. tn RAM Nota finata: 80.89

bază - Piatforme AMD - Thunderbird / Duron - Memorie DDRAM


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
GA7VTXE Format: ATX Chipset: KT266A Tip: PC2100/ Raid: - Performanţă; 96.79 Q
Producător: Gigabyte Bios: AMI FSB: 266/200 MHz PCI600 Video: - Dotări/overclocking: 39 Q
Distribuitor: UbrgPro ATA: 100/S6/33
AGP/PCI/ISA: 1/5/0
Producător: Vie Bus: 26S / 200
Maxim: 3 Gb
Audio: AC97
USB: 2 [suporta 4)
o
Telefon: 01-211.70.90
Preţ: 90.3$ AMR/CNR: CUO
Northbridge: VIA VT8366A
Southbridge: VIA VT9233 Extre: duat bios o
Nota finală: 88.12 Q
K7S6A Format: ATX Chipset: Sis 735 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţa; 95.31
Producător: ECS Bios: Award FSB: 266/200 MHz PCI600 - PCI33 Video: - Dotări/overcfocking: 37
ATA: 100/66/33 Producător; Sis Bus: 2 6 6 / 2 0 0 o
Distribuitor: Best Comp
Maxim: 1 Gb
Audio: AC97
o
Telefon: 01-314.76.98
Preţ; 63$
AGP/PCI/ISA: 1/5/0
AMR/CNR: 1/0
Northbridge; Sis735
Southbridge;
USB: 2 [suportă 4J
Extra: - Nota finală: 86,56 o
A7V766 Format: ATX Chipset: KT266 Tip: PC2100/ Ratf: - Performanţa: 94.29
Producător: Asus Bios: Award FSB: 266/200 MHZ PCI600 Video: - Dotări/overclocking: 40 O
Distribuitor: Ager ATA: 100/66/33 Producător: VIA Sus: 266 î 200 Audio: - o
Telefon: 01-336.93.17 AGP/PCI/ISA: 1Pro/B/0 Northbridge: VIA 8366 Maxim: 2 Gb USB: 4 fsuoort 6i o
Preţ: 150S AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA 8233 Notă finală: 86.15

Extra: Smart£aroReader

SL75DRV Format: ATX Chipset: KT266 Tip; PC2100/ Raid: - Performanţa: 90.32
Producător; Soltek Bros: Award FSB: 266/200 MHZ PCI600 Video: - Ootari/overclocking: 57
Distribuitor: Viami/ProCA ATA: 100/66/33 Producător; VIA Bus: 266 / 200 Audio: AC97 o
Telefon: 327.72,45/ AGP/PCI/ISA: IPro/5'Q Northbndge: VIA 8366 Maxim: 1.5 Go USB: 2 o
323 82.33 Preţ: 95.5S AMR/CNR: n/1 Southbridge: VIA 8233 Extra: Redstorm Notă finala: $5.32

AK76-SN Format: ATX Chipset: AM0761 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţă: 91.62
Producător; DFf Bios: Award FSB: 200/266 MHz PC1600 Video: - Ootari/overclocking: 40
Oistributtor; TapeCornputer ATA: 100/66/33 Producător: AMQ Bus: 266 / 200 Audio: -
Telefon: 01-330.57.83 AGP/PCI/ISA; 1/8/0 Northbridge: AMD781 Maxim: 2 Gb USB: 2 tsupcrta 4J
Preţ: 100S AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VTS2C686B Extra: - Nota finală; 83.87

AD70SR Format: ATX Chipset: KT266A Tip: PC2100/ Raid: da Performanţă: 91.57
Producător: OFl Bios: Award FSB: 266/200 MHz PC1600 Video: - Dotâri/overclocking: 40
Distribuitor: T&Carvjar ATA: 100/86/33 Producător: Via Bus: 266 f 200 Audio: -
Telefon: 01-330.57.83 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: VIA VT8366A Maxim: 3 Gb USB: 2 (suportă 4)
Preţ: 11BS AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VT8233 Extra: - Nota finala: 83.83

AD70SC Format: ATX Chipset: KT266A Tip; PC2100/ Raid: - Performanţa; 91,37
Producător: OFI Bios: Award FSB: 268/200 MHz PCI 600 Video: - Dotări/overclocking: 37
Distribuitor: lape Damputer ATA: 100/6&33 Producător: via Bus: 2 6 6 / 2 0 0 Audio: AC97
Telefon: 01-330.57.83 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: VIA VT8366A Maxim; 3 Gb USB: 2 [suporta 4)
Preţ: 102S AMR/CNR: O/D Southbridge: VfA VT8233 Extra: - Nota finala: $3.21


Plăci de bază - Platforme Intel - Pentium 4 - Memorie RDRAM/DDRAM - (P4 1.5Ghz)
Detalii Caracteristici Chipset
Memorie Dotări Evaluare

an P4T-F Format: ATX Chipset: i650 Tîp: RDRAM Raid: - Performanţa; 37.02 o
Producător: Asus Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC600/PC800 Video; - Dotah/overclocking: 35 o
Distribuitor: Ager ATA: 100/66 Producător: Intel850 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 0V336.93.17 AGP/PCt/ISA; 1/6/0 Northbndge: J82850 USB: - o
Preţ: 160$ AMR/CNR: 0/1 Southbrtdga: 182801 BA Extra: Nota finală: 87.71 o
P4ITA Format: ATX Chipset: >B50 Tip: RORAM Raid: - Performanţă: 96,64
Bios: Awaro FSB: 400 MHz Bus: PC600/PCBO0 Video; - D ot ar i/o vere I ock tng: 3-1 o
Producător: £CS
ATA: 100/66 Producător: Intel 850 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 o
Distribuitor: Aîtiance
Northbridge: 1B2850 USB: - o
Telefon: 01-410.79,10
Preţ: 99$
AGP/PCI/ISA: 1/6/0
AMR/CNR: 0/1 Southbridge: IB2801BA Extra: Notă finală: 86.79 o
D850GB-CAL Format: ATX Chipset: >850 Tip: RDRAM Raid: - Performanţă; 99.04
Producător: Intel; Bios: Awartf FSB: 400 MHz Bus: PC600/PC800 Video: - Dotări/overclocking: 12 o
Distribuitor: EikoTech ATA: 100/66 Producător: lnte!850 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 01-313.77.33 AGP/PCI/ISA: 1/B/O Northbndge: *62850 USB: - o
Preţ: 199$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I82801BA Extra; Notă finala: 85.98

M9Î0 Format: ATX Chipset; «850 Tip: DDRAM Raid: - Performanţă: 34.68
Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC1600 / Video: - Dotări/overclocking: 47
Producător: EagieTec
ATA: 100/66 Producător: fntefSSO Audio: AC97 o
Distribuitor: ICG
Telefon: 01-324.03.33 AGP/PCI/ISA; 1/6/0 Northbridge: 182850
PC2100/PC2700
Maxim: 3 Gb USB: - o
Preţ: 95 2$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 182301 BA Extra: - Nota finală: 79,02

WT70-EC Format: ATX Chipset: «850 Tip: RDRAM Raid: - Performanţă: 37 44


Producător: Df\ Biosr Award FSB: 400 MHz Bus: PC800/PC800 Video: Dotări/overclocking: 3
Distribuitor: Tape ATA: 100/66 Producător: inteiBSQ Maxim: 3 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 01-330.23,92 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: IB2850 USB: -
Preţ: 142$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: ţS2801BA Extra; • Nota finala: 78.37

Plăci de bază - Platforme Intel - Pentium 4 - Memorie SDRAM - (P4 1.5Ghz)


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
SL-85SD+ Format: ATX Chipset: >845 Tip: SDRAM Raid: Performanţă: 79,05 O
Producător: Soltek Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotări/overclocking: 47 o
Distribuitor: ProCA ATA: 100766 Producător: lntelB45 Maxim: 3 Gb Audio: CT5880 o
Telefon: 01-323.82.33 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: I82845 USB: 2 o
Preţ: 125$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: IB2B01BA Extra: Redstorm Notă finală: 74.24 o
GA-8IDX3 Format: ATX Chipset: i845 Tip: SDRAM Raid: Performanţă: 73.91
Producător: Gigabyte Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotâri/overciockfng: 42 O
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66 Producător: lntetB45 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 O
Telefon: 01-211.70.90 AGP/PCI/ISA; 1/B/O Northbridge: I82845 USB: 4 o
Preţ: 124.9$ AMR/CNR: G/1 Southbndge: t828018A Extra: - Nota finală: 74.22 c

GA-8IDX Format: ATX Chipset: i845 Tip: SDRAM Raid: - Performanţă; 79.73
Producător Gigabyte Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotări/overclocking: 38 Q
Distribuitor: UltraPro ATA: 100/66 Producător: Intel845 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 O
Telefon: 01-211,70.90 AGP/PCI/ISA: 7/6/0 Northbridge: 182845 USB: 2 O
Preţ: 137 .£$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I328018A Extra: - Nota finală: 73.51

TS-ABD4/NR Format: ATX Chipset: iB45 Tip: SDRAM RaidV- Performanţă: 78.05
Producător: Transcend Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC1QQ Video: - Dotări/overctocking: 45
Distribuitor: ProVision ATA: 100/66 Producător: lntelS45 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 O
Telefon: 01-321,15.68 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: I82845 USB: 2 O
Preţ: 146$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I828018A Extra; Shutdown temp Nota finală; 73.09

845Pro Format: ATX Chipset: i845 Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: 78.52
Producător: MSI Bios: Awerd FSB: 40D MHz Bus: PC133/PC100 Video: AC37 Dotări/overclocking: 41
Oistribuitor: Flamingo ATA: 100/66 Producător: Intel845 Maxim: 3 Gb Audio: - a
Telefon: 01-222.50.41 AGP/PCf/ISA: 1/5/0 Northbridge: J62845 USB: 4
Preţ: 145$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I32SG1BA Extra: PC2PC Netw. Notă finafâ; 72,89

NB32SC Format: microATX Chipset: i845 Tip: SDRAM Raid: • Performanţă: 78.83
Producător: DFI Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video Dotări/o verctocking: 3:
Distribuitor; Tape ATA: 100/66 .. Producător; Intel845 Maxim: 3 Gb Audio
Telefon: 01-330.57.83 AGP/PCI/tSA: 1/3/0 Northbridge: IS2845 USB:
Preţ: 120$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I82801BA Extra Notă finala: 72.25

1401 Format: ATX Chipset: ^845 Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: 77.89
Producător: Jesway Bios: Awerd FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Do tari/o vercîocking: 4(
*0
Distribuitor: ţjţtrşPrp ATA: 100/66 Producător: Intel845 Maxim: 3 Gb Audio: -
Telefon: 01-211.70.90 AGP/PCI/tSA; 1/5/0 Northbndge: 182845 USB: 2
Preţ: 121 i 8£ AMR/CNR: 0/1 Southbndge: 132801 BA Extra: Siiutdown temr Notă finaiâ: 72.20

P4X266 Format: microATX Chipset; P4X266 Tîp: SDRAM Raid: Performanţă: 75.88;
Bus: PC133/PC100
:

Producător: Winsanic Bios: Award FSB: 400 MHz Video: - Ootari/overclocking: 42


Distribuitor; NŢ£ ATA: 100/86 Producător: Via Maxim: 3 Gb Audio: AC97
Telefon: N/E AGP/PCI/ISA: 1/3/0 Northbridge: - USB: 2
Preţ: 95$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: - Extre: Modem AMR Notă finafâ: 70.80

D845WN Format: ATX Chipset: i845 Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: 81.02
Producător: IntOi Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotâh/overclocking: 10
Distribuitor: Asbis ATA: 100/66 Producător: lntetS45 Maxim: 3 Gb Audio: -
Telefon: 01-322.75.36 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: I82845 USB: 4
Preţ: 133$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I828018A Extra: Nota finală: 70.36

50
....
8BÎ8
r- - * • • r

Plăci de bază - Platforme Intel - Coppermine / Celeron - Chipset î8!5e/i815ep


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
TUSL2-C Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SDi Raid: - Performantă: 98.12 O
Producător: Asus Bios; Award FSB: 133/100 MHz Bus: 3p i.. .. ....p,^p i n n Video: - Dotări/overclocking: 53 o
Distribuitor: Ager ATA: 100/65/33 Producător: inte-l Maxim; 512 Mb Audio: CM18738 o
Telefon: 01-336.93,17 AGP/PCI/ISA: \i&Q Northbridge: 182315EP USB: 4 (63 a
Preţ: 1103 AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 182BD1BA Extra: Suport Tualatin Notă finală: 89.09 o
8J5EPPRO Format: ATX Chipset: i8l5ep Tip: SDRAM Raid: Da; Performantă: 96,01
Bios: Award FSB: 133/100 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotări/overclocking; 60 o
Producător: MSI
o
Distribuitor: Rarrungo ATA: 100/86/33 Producător: întel Maxtm: 512 Mo Audio: AC37
o
Telefon: 01-222.50.41
Preţ: 99$
AGP/PCI/ISA: VSvO
AMR/CNR: L 9 i i
Northbridge: 182815EP
Southbridge: 132801 BA
USB: -4
Extra: - Nota finală: 88-80

CUSL2-C Format: ATX Chipset: i8l5sp Tip: SDRAM Raid: - Performantă; 98.47
Producător: Asus Bios: Award FSB: 133/100 MHz Bus: PC133/PC10Q Video: - Dotări/overclocking: 50 o
Distribuitor: Ager ATA: 100/66/3:3 Producător: Intet Maxrm: 512 M& Audio: AC97 o
Telefon: 01-336.93.17 AGP/PCI/ISA: Northbridge: f8£815EP USB: 4 o
Pret: "00$ AMR/CNR: Q/1 Southbridge: r828GlBA Extra; - Nota finala: 88 77 H

BDI33 Format: ATX Chipset: j815ep Tip: SDRAM Raid: - Performanta; 36 44


Producător: IWiU Bios: Award
ATA: 10Q/6S;33
FSB: 133/100 MHZ
Producător: Intel
Bus: PC133/PC100 Video: s
Audio: C-Media 4.1
Dotări/overclocking: 50
O
Distribuitor: Sktn Media
Telefon: 01-231.50,97 AGP/PCI/ISA: 1J&1u Northbridge: JS2B1 SEP
Maxim: 512 Mb
USB: 2 o
Pret: 1003 AMR/CNR: G?1 Southbridge: i82801SA Extra: Mttrosteppmg Nota finală: 87.15

GA-60X Format: ATX Chipset: ialaep Tip: SDRAM Raid: - Performantă: 9&45
Producător; Gigabyte Bios: Award _ FSB: 13^100 MHz Bus: PC133/PC10E Video: - Dotări/overcfocking: 37
Distribuitor; Tom&co ATA: 100/86/33 Producător: Jntei Maxim: 512 Mb Audio: - O
Telefon: 01-312.75,07 AGP/PCI/ISA: : SC Northbridge: Î82815EP USB; 2
Preţ: 92S AMR/CNR: 0/1 Southbridge: SS2SDT8A Extra: - Nota finala: 86.16

W02 Format: ATX Chipset: Hcn * Tip: SDRAM Raid: - Performantă: 97.88
Producător: IWiH Bios: Award FSB; 133/1 , 3— •• _• Bus: PC133/PC1 Video; - Dotări/overclocking; 45
Distribuitor; Skin Media ATA: 100/86/33 Producător: tose: Maxim; 512 Mb Audio: C-Medifl 4.1
Telefon: 01-231 50.97 AGP/PCI/ISA: "m— . "m_
1 r Northbridge: Î82815E USB: Z
Preţ: 95$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: 132801 BA Extra: Microstepping Notă finală: 86.14

EP3S2A5L Format: ATX Chipset: iSiSe Tip: SDRAM Raid: - Performantă: 95.18
Producător: Epox Bros: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PC133/PC1Q0 Video; - Dotâri/overciocking: 45
Distribuitor: Eiseco ATA; 10&ES/33 Producător; tatei Maxim: 512 Audio;
Telefon: 01-337,30,91 AGP/PCI/ISA; I O T Northbridge: *82815E USB: 2
Preţ: 101.6£ ' AMR/CNR: Gft Southbridge: I828C1BA Extra: USDM Notă finală: 85.14

i -D
Revista de cultura a comunicării % afaceri în comunicaţii
d b i l e f
M IO

3 03
u
C O M U N I C @ Ţ n M o b i l e este revista care v ă dezvăluie

limitele tehnologiei şi felul î n care l u m e a a ajuns

să se d e z v o l t e aşa c u m o v e d e m n o i astăzi. Aceste p a g i n i


o
n e arata felul î n care savanţii au reuşit să p u n ă bazele

l u m i i m o d e r n e : de la telegraf la fibra optică, de la calea


o
ferată la avioanele invizibile, de la p r i m i i paşi î n şcoală
c
şi p â n ă la studiile profesionale ale m a r i l o r f i r m e 3

ce c o n d u c l u m e a . 3

Poveştile o a m e n i l o r , m a ş i n i l o r si ideilor construiesc

i m a g i n a r u l c u care n o i p r o v o c ă m necunoscutul

şi s t ă p â n i m tainele viitorului."

naviga pe o pânză de păianjen


Problema dimensiunilor U n l e a d r e v i n e c u P h r j t r j i m p a c t 7

Concurenţă pentru Photoshop 6 şi Paîntshop Pro 7


Programarea unui joc online este dificilă, a începutul acestei luni, Ulead a anunţat
pentru că, printre altele, trebuie luat în L
lansarea versiunii 7 a popularului pachet
de ultimă generaţie
McAfee şi-a denumit ultima
calcul faptul ca jucătorul nu vrea să fie Photolmpact, destinat editării de imagini
versiune a firewall-ului lor personal
nevoit să transfere de pe Internet zeci de digitale. Acesta acoperă toate cele 3 mari
"the next generation". în materie
megabytes de informaţie in timp ce îşi domenii de interes în grafica digitală:
de protecţie desigur, deoarece
petrece timpul într-o Lume virtuală sau manipularea şî retuşarea fotografiilor
include instrumente foarte
alta. Producătorii de jocuri se plâng că nu scanate sau preluate de pe o cameră
puternice, gen detectare anticipată
au cum să comaseze informaţia în update digitală, crearea de noi imagini şi crearea
a intruziunilor (early-intrusion
pack-urî de dimensiuni rezonabile, mai de grafică pentru Web. Opţiuni gen Visual
detector) sau posibilitatea de a
ales în condiţiile în care este vorba de un Open, Enhancer, Lens Distorsion Effect
localiza geografic atacatorii. Nou
univers ce evoluează şi se schimbă de la o Correction şi Zoom Blur Effect vă vor fi de
versiune a McAfee Personal Fîrewalt
zi la alta. Această atitutine mi s-a părut ajutor in editarea şi corectarea fotografiilor
are integrată interoperabilitatea cu
rezonabila până în momentul în care am digitale. Pe partea de creaţie propriu-zîsă vă ..A o bază de date impresionantă de
descoperit pe Internet demo-ul fr-08 puteţi folosi de noul tool Z-Merge, care
hackeri cunoscuţi de la
(www.theproduct.de) al grupului de introduce axa Z (perspectivă) in imagini,
hackerwatch.org, opţiune care ar
programatori Farb-Rausch din Germania. permiţând aşezarea formelor in spaţiu 3D.
Ulead suportă toate formatele de ultimă oră trebui să ajute teoretic agenţiile
Acest derno conţine 6 minute de animaţii Efectul Crystal View imită distorsiunea
in materie de grafică web: SVG (scalable anticybercrime să limiteze
3D, suficient de spectaculoase încât să imaginilor văzute printr-un crystal sau o
vector graphics), JPEG 2000, XHTML în plus hacking-ui.Programul va fi lansat ta
poată fi confundate cu intro-ul unui joc. suprafaţă de sticlă. Tool-ul de text a fost şi
Photolmpact include şî Ulead GIF Animator începutul anului următor şi va
Cu toate acestea nu a fost cel mai bun el îmbunătăţit prin adăugarea opţiunii Split
5, care este unul dintre cele mai bune costa aproximativ 30S-
dintre demo-urile prezentate la secţiunea Text, care împarte textul în obiecte diferite
programe de gen de pe piaţă.
cu limită de 15Mb. Asta pentru că a la nivel de caractere, cuvinte, linii sau
Ulead Photolmpact costă 100S la cutie www.mvefee.ccm
participat la secţiunea cu limită de 64Kb. stiluri.
şi 90S pentru versiunea transferată de pe
Tot demo-ul de 6 minute, cu patru zone Partea de Web Design nu a fost nici ea
Internet, şî funcţionează ca Shareware • Hackerii s-ar putea infiltra
diferite, toate construite în 3D, cu texturi neglijată: cu opţiuni ca JavaScript Effects şi
pentru 30 de zile. în Unix
si obiecte animate, a fost compactat in Link Object, puteţi construi o pagină web
mai puţin de 100KB pentru a respecta direct în Photolmpact. Programul de la www.unlead.com
P CERT, o organizaţie de experţi
regulile competiţiei. Dacă stau bine să mă software de la Universitatea
gândesc, am văzut JPEG-uri nu foarte Carnegy-Metlon, a publicat un
complexe care ocupau mai mult decât N o v e l l l a n s e a z ă N e t w a r e 6 . D

avertisment ce atrage atenţia


acest demo.
Munca administratorului de reţea devine mai uşoară utilizatorilor Unix asupra unui bu§
Asa că îţi vine să îi tragi de mânecă

din interfaţa grafică standard


pe producătorii de jocuri ţi să Le vâri nevoit să transferi de pe Internet
inclusă implicit în numeroase
dovada sub ochi, "Uitaţi că se poate!". software-ul NetWare Client32. iServer
sisteme, ce dă posibilitatea
Dacă 6 minute de demo au putut intra în Nove» sincronizează folderul My Documents de pe
hackerilor să se infiltreze pe
64Kb, am putea presupune cu o oarecare server cu folderele similare din reţea,
respectivul terminal. Subsistemul
marjă de siguranţă că un întreg joc online făcând disponibile aceleaşi seturi de
Common Desktop Environment
de dimensiuni rezonabile ar putea fi documente pe toate calculatoarele, iar
- t*f î m i (CDE) Subprocess Control Service
obţinut în 15Mb. Numai că nimeni nu se iPrint face printarea o joacă de copil: nu
permite în mod normal
străduieşte să Limiteze dimensiunile, să aveţi driver? Se transferă de pe Internet în
utilizatorilor să folosească aplicaţii
caute modalităţi de eficientizare software background si se instalează singur. Există
remote, dar poate fi păcălit să îi
a produsului. Şî de ce ar face-o? Doar pot chiar şî posibilitatea de a crea o hartă cu
lase pe hackeri să manipuleze
să pună jocurile pe 5-6 CD-uri sau pe DVD localizarea imprimantei în schema clădirii ce
• — • ••• - • • . y : v aplicaţiile de pe calculatorul în
găzduieşte firma al cărei angajat doreşte să
,

si să te lase să transferi de pe Internet


ltima versiune a server-ului file&print cauză. Pentru unele sisteme există
printeze un document oarecare. Un soft
update-uri la nesfârşit, toate mai mari
decât un potenţial joc făcut eficient. U de la Novell construieşte pe punctele excelent pentru un administrator de reţea,
patch-uri, dar acolo unde nu
există, CERT sugerează să se
Iar pe cei care au produs demo-ul e cheie ale predecesorului său, oferind NetWare 6.0 le va face acestora viaţa
utilizatorilor cel mai eficient server de acest activeze Subprocess Control Service
puţin probabil să îi bage cineva în seamă uşoară, eliminând problemele uzuale şî
gen. Se remarcă noile instrumente iFotder şi doar în cazul in care calculatorul
şi să le folosească talentul. Ce sens ar lâsându-i să se concentreze pe chestiunile
IPrint, precum şi posibilitatea de a avea este legat la o reţea securizată.
avea? cu adevărat importante.
acces file&print pe server de pe orice
calculator, oriunde ar fi el aflat, fără a fi www.novell.com www. cert. org
•racle ataca Microsoft Windows XP se vinde mai prost ca Windows 9B
pe piaţa mail server-elar Mai este însă s u f i c i e n t t i m p p e n t r u a r e c u p e r a » IBM ajută comunitatea
Vehemenţa este o armă Windows ME, dar mai slab decăt Windows open source
98. Mai puţin de 300000 de copii ale noului
I arry EUison, Oracle CEO, a dat tonul tBM a donat software în valoare
sistem de operare au fost vândute in prima
1—printr-un atac direct Ea adresa Microsoft: de 40 de milioane de dolari
săptămână după lansarea acestuia. Această
el i-a îndemnat pe toţi cei care se pricep la pentru o nouă comunitate open
cifră este cu 20-25% mai mică decât cifra de
computere să scape de Exchange, serverul source. Sub numele de cod
vânzări înregistrată de Windows 98 in prima
de mail de la Microsoft si să îl folosească în Eclipse, proiectul reuneşte peste
săptămână de vânzare. Preşedintele 1200 de programatori din peste
schimb pe cel oferit de Oracle. " Nu vrem
Microsoft, Bill Gates afirma că există pre- 63 de ţări şi implică 150 de firme
ca oamenii să migreze către oferta noastră.
comenzi pentru 100000 copii ale producătoare de software. Toţi
Vrem ca ei să arunce Microsoft Exchange ţi
sistemului de operare, ceea ce nu este insă aceştia vor lucra împreună pe
să folosească în schimb un server care
nici pe departe suficient. Windows 95 si baza nucleului Java al WebSphere
funcţionează eficient", a declarat el. Oracle
Windows 98 s-au vândut fiecare în 600000 de Studio Workbench, un soft de
susţine că aplicaţia lor mail server este mai
exemplare în prima lună. In primele patru e-bussines highend dezvoltat de
sigură si are mult mai puţine crash-uri decât
Microsoft Exchange, care este si o ţintă
predominantă pentru viruşi.
D eşi s-au băgat milioane de dolari în
publicitate, primele rezultate arată că
de la lansare si până în prezent noul
zile de la lansare, Windows ME se vânduse în
250000 de exemplare.
IBM, pentru a pune la dispoziţia
comunităţii open source
instrumente software dedicate
Windows XP s-a vândut mai bine decât www. mic rosoft. corn
www.oracle.com realizării de aplicaţii e-bussînes.

Un nou mod de a opri viruşii de mail


Windnws S E va putea Pe a i c i n u se t r e c e " - v a r i a n t a p e n t r u SMTP

conecta la iPod
MP3 Player n u doar p e n t r u Apple
F irma rusă Kaspersky Labs a pus la punct
un nou mod de a stopa viruşii de mail,
scanând mail-urile la "poarta" SMTP (Simple
e-mail fiind sensibil îmbunătăţită,
Software-ul este disponibil pentru Linux ţi
Ultimul MSN Mesenger
nu funcţionează decât
Windows NT/2000/XP urmând să capete
Mail Transfer Protocol), Plasând protecţia cu Windows XP
UF-* suport pentru Solaris, FreeBSD si OpenBSD în
antivirus la intrarea generică pe server si nu curând. Costul variază in funcţie de numărul Microsoft a lansat o versiune beta
XPcxl-" la ieşirea fiecărei căsuţe poştale electronice conturilor de mail ce trebuie protejate, a noului sistem de înstant
în parte, maîl-urile infectate sunt ţinute messaging, dedicat în specia*
departe de reţea, performanţa sistemului www,kaspersky.corn utilizatorului orientat pe
bussines, dar nu limitat doar la
această categorie. Deşi atractiv,
^— PM
I BMM wmm+u mwm\ mtm i • • • HH-» 1

Tehnologia "pirat" DivX capata legitimitate noul soft nu Îşi arată adevărata
valoare decât în Windows XP (

I n t r a r e a î n l e g a l i t a t e se f a c e p r i n î n c h i r i e r i o n l i n e de filme cete mai interesante opţiuni


un contract cu BroadwayOnline.com, nefiind disponibile decât în noul

F irma Mediafour, specializată pe software


crossplatform, lucrează la un program ce
o companie de livrare video-on-demand.
Privit până acum ca o tehnologie utilizată de
sistem de operare de ta
Microsoft. Noul instant messenger
va permite utilizatorilor să folosească PC-uri piraţii software, DivX este foarte popular în şi atte feature-uri care se
dotate cu sistemul de operare de la rândul clienţilor Broadway Online, deoarece bazează pe comunicaţii
Microsoft pentru a transfera muzică pe mp3 să •
permite ca un film întreg să fie transferat securizate, cum ar fi
IM.,-.
playerul iPod de la Apple, Numit XPod, softul de pe Internet în mai puţin de jumătate de videoconferinţele îmbunătăţite
va transfera fişiere mp3, wav si aiff pe oră. BroadwayOnline.com închiriază filme fac toate parte din planul .Net al
player-ul de la Apple de pe orice PC care J L ...Mi i criptate, cu 5S pentru cinci zile, după Microsoft. MSN Messenger va fi
rulează una dintre platformele Windows. Tot finalizat in primul trimestru al
expirarea perioadei filmul devenind
ce vă trebuie este un port Firewire 1394,
inclus sau
D ivX, cunoscutul codec pentru compri­
marea secvenţelor video, a mai făcut un
pas pe drumul către legitimitate, semnând
inutilizabil.
www.broadwayonline.com
anului următor.

instalat printr-o
www, microsof
placă add-on PCf.
Compania XP nu lasa decât administratorii s a se joace Norton Antivirus
Mediafour este
cunoscută pentru L i m i t ă r i d e r a n j a n t e î n n o u i sistem de o p e r a r e d e la M i c r o s o f t
are un bug de securitate

F
softul său orumurile de suport ale Windows XP ţi administrator, ele nu vor putea fi rulate de Grupul german de hackîng
MacDrive care multe alte forumuri sunt pline de pe un cont de user cu acces limitat, ci doar Phenoelit a anunţat câ popularul
permitea scrierea plângeri impotriva modului în care XP de pe contul de administrator. Toate pachet antivirus de la Symantec
ţi citirea de tratează problema user-ilor multipli. programele vechi care nu au fost optimizate are un bug de securitate care
discuri Mac HFS Problemele împărtăşesc in marea lor pentru XP suferă de această problemă, jocul permite teoretic hackerilor să
pe PC. majoritate o singură caracteristică: dacă un Age Of Empires II de la Microsoft transfere programe malware pe
joc, un mp3 player sau variate alte numărându-se printre ele. PC-uri conectate la Internet.
www.apple.com programe au fost instalate de pe un cont de www.microsoft.com Problema provine de la opţiunea
de auto-update a semnăturilor de
viruşi, care poate fi păcălită să
M i c r o s o f t l a n s e a z ă D i r e c t X B . l se conecteze la alt site decât cel
al Symantec si să transfere de pe
Acum şî pentru celelalte platforme Windows Internet de acolo un fişier pe
care să îl execute la terminarea

L a scurt timp după lansarea Windows XP,


care are inclus deja API-ul DirectX 8.1,
acesta din urmă a fost Lansat ţi pentru
rularea de aplicaţii multimedia complexe ce
combină grafică, video, animaţii 3D si sunet.
Pe partea de controllere, DirectX 8.1 oferă
transferului. Versiunile 1.4 şi 1.6
ale utilitarului LiveUpdate suferă
de acest bug, 1.6 fiind ceva mai
platformele Windows 2000, 98 98 SE si f în plus faţă de DirectX 8.0a update-uri sigur, dar tot pasibil de a fi
Millenium. Noua versiune promite mai multe pentru ultima generaţie de controlere USB. utilizat m scopuri nu tocmai
fps-uri, îmbunătăţiri pentru grafică si suport Ultima versiune nu ocupă mai mult spaţiu pe faîr-play.
integrat pentru jocurile massîve multiptayer HDD decât cea anterioară, şi, evident, nu
online. Microsoft afirmă că DirectX 8.1maî poate fi dezinstalată.
oferă si un mediu audio imersiv pentru www. mic rosoft, c o m /d i r ect x
1

SOFTWARE

5DFT Mail
aţin Stela fişiere NTFS (schimbare de la FAT32), iar Bogdan Vasitache să vă recomand sâ îl folosiţi pe cel cu
fmf —

1 u k a sS 80® no t m aihcom instalarea nu am făcut-o sub formă de b og d a n 19 82@y a hoo.com care vă descurcaţi mai bine. in cele din
• -

upgrade de la WIN98, ci direct. Problema urmă puteţi obţine aceleaşi rezultate cu


Nu reuşesc să iau programul WindowBtinds Suntem un grup de studenţi din Galaţi şi ambele. Trebuie să îmi recunosc
mea este că nu pot să îmi partiţionez
de la http://www.wtndowblinds.net. am avea câteva întrebări referitoare la neştiinţa in materie de algoritmi de
discul. Dacă încerc cu fdisk de pe discheta
Download*ul se opreşte la 99%(!!!|. Poate crearea unui RTS 3D. pathfinding, insă vă pot spune că puteţi
de sistem nu-mi recunoaşte hardul din
reuşiţi voi să îl luaţi şi să îl puneţi pe CD 1. Care este suportul recomandat (Direct găsi comparaţii făcute de experţi Ja
cauza sistemului de fişiere, de asemenea
sau să îl includeţi pe site-ul vostru. Dacă 3D sau OpenGL) pentru realizarea unei www.gamasutra.com. Formatul BSP mi se
versiunea de Partition Magic pe care o am
nu, poate pe unul din cd-urile viitoare, caz strategii? pare un pic deplasat pentru un RTS, dar
nu rulează sub Win2000. Vă rog să-mi daţi
în care poate îmi trimiteţi un e-mail 2. Algoritmul A* este destul de bun pentru nu ştiu ce game design aveţi voi. Mai
o listă de opţiuni (programe) cu care să
(mailto:Iukas8800@hotmail.com) în care realizarea unui pathfînding acceptabil? curând heîght map, sau octane tree.
pot partîţîona discul, eventual fără să
să-mi spuneţi numărul revistei care 3. Care ar fi formatul optim de hărţi Dacă citiţi articolul din numărul trecut,
formatez şî fără să pierd datele deja
conţine programul. pentru un astfel de joc (bsp, octane-tree, vâ puteţi da seama că gmax nu e foarte
existente. Ca o observaţie în legătură cu
heîght map, etc.)? diferit pe partea de modelare de 3D
răspunsul dat lui Negrea Alex
Ar fi o Idee să foloseşti un downioad 4. Având în vedere că gmax este free am Studio Max 4, însă nu saivează decât în
(mailto:negrea@home.ro) în numărul 24
manager eficient cu posibilitate de dori să ştim dacă se ridică la nivelul formatul propriu, deci nu vă va fi de
septembrie 2001: aplicaţia
resume geh FlashGet, Download programului 3D Studio Max 4 sau altele de foarte mare ajutor. Recomand 3D Studio
Startup/Run/msconfig nu merge în
Accelerator, Gozîlla sau Reget. în felul acest gen - Truespace, Maya, Lîghtwave, Max, Lightwave sau Nendo, de la
Windows2000 (cel puţin nu merge la
acesta a> mai puţine şanse să ţi se pentru modelare şi animaţie. Nichimen, la care vâ pricepeţi mai bine.
mine). Dă o eroare de genul: "Cannot find
oprească downîoad-urile sau să te 5. Este bun programul MilkShape pentru Şi de ce nu, şi MîîkShape, care este un
the file msconfig'(or one of its
trez^şti cu fişiere deteriorate. Vom pune modelarea caracterelor? Am dori să ne modelator excelent pentru game design.
components), Make sure the path and
programul pe CD, dăr o să ţinem surpriză recomandaţi o placă video ceva mai ieftină Mai multe detalii ţi link-uri găsiţi în
filename are correct and that all requîred
numărul reviste* pe a! cărei CD va ce rulează bine în CAD/Max... articolul special dedicat
libraries are avaîtable."
apărea, ca să fii nevoit să ie cumperi pe De asemenea v-am ruga să publicaţi o game-design-ului din acest număr.
toate. Sau o să îţi trimitem un mail cu serie de site-uri care să conţină informaţii
Cea mai bună soluţie este Partition Magic
nr. 26, care nu este prim. Prietenii ştiu referitoare La programarea cu Direct3D, j
7, care sigur are suport pentru Windows
de ce. OpenGl, grafică 3D, gamedesign şi câteva Florin Chiteală
2000. Dar ar f i fost o soluţie inteligentă
publicaţii specializate în acest domeniu. ericaflorin2l@riotmail.com
să partiţkmezT hdd-ul înainte să înstaiezi
sistemul de operare, în ceea ce priveşte Nu ştiu cum sâ încep, dar ideea ar fi că
Alexandru Do bre Aveţi o iniţiativă lăudabilă. Cu OpenGL după ce instalez Windows-ul şi driverele
nefuncţionarea comenzii "msconfig" sub
raptorî 2Q®hotmaiUcom puteţi încă obţine mai multe fps-uri necesare totul e perfect o bună bucată de
Windows 2000, va trebui să urmezi calea
decât cu Direct3D, dar DirectX 8.0 are si timp (cam o lună sau mai mult). După
Am instalat de curând Windows 2000 Start/Accesories/System Tools/Systern
el avantajele lui. Nu vreau să declanşez
Professional pe calculator. La instalare am (nform a tion /Tool s/5yste m C onfigurati on această perioadă fişierul în care este
o dispută intre fanii API-urilor, aşa că am
optat să formatez tot discul cu sistemul de Utility. instalat sistemul de operare (Win93] se
măreşte considerabil chiar dacă şterg
DJ Danny fişierele temporare. Problema nu este
djdanny2k@hotmaiLcom asta, ci este faptul că jocurile mai
complexe (Max Payne, Diablo It, etc.)
Âm două calculatoare Thunderbird B5QMHz, 320Mb RAM, placă Autosearch. Pe calculatorul Server, fă aceleaşi setări, dar doar încep sâ sacadeze. Dacă instalez
reţea Uf P I 00 Mb şi Windows 2000. Aş dori să vă întreb cum pentru partea de server, nu şi pentru cea de manager. Windows-ul pe curat (ştii foarte bine cât
să-mi configurez reţeaua ca să pot randa în reţea cu 3D Studio Porneşte wax-ui, selectează Rendering/Render si apoi dâ-î un timp necesita acest lucrul totul reintră în
Max 4 şi cum să setez din 3D Max opţiunea aceasta. check în căsuţa Net Render. Apasă "render" ţi in fereastra normal. în concluzie, eu vreau să te rog să
care apare apasă butonul Tonnect". Cam asta ar f i îmi spui ce trebuie sâ fac să curăţ
8unâ configuraţie, mai ales în dublu exemplar. Fericîtuîe! Dar procedura, O ultimă menţiune: nu poţi randa animaţii in Windows-ul fără să îl reinstalez din nou.
nu o să mai fî atât de fericit când o sa afli că pentru a folosi reţea. Animaţiile pot f i randate doar pe un singur sistem. Dacă Chiar dacă defragmentez hardul tot
posibilitatea de randare pe mai multe calculatoare din Max ai vrei să randezi animaţii va trebui iă randezi fiecare cadru ca sacadează anumite jocuri.
nevoie de un mic amănunt numit ** rendering node ţicense*, imagine statkâ şi apoi să le comasezi într-o animaţie cu
Dtscreet taxează diferit pentru fiecare calculator în plus in ajutorul unui program gen AVI Constructor. în primul rând încearcă să setezi
afară de maşter server. Dar dacă ai varianta originală a
programului, presupun că ştii deja asia aşa că o să trec direct
B im dimensiunile swap-uiui la aproximativ de
trei ori cantitatea de memorie RAM
tai disecarea problemei. înainte de a încerca să randezi în instalată oe calculatorul tău. în a! doilea
reţea, at crijă ca numele calculatoarelor să înceapă cu litere, rând, poţi face o instafare pe curat, după
tiu. cil cifre, altfel network rendering-ul nu va funcţiona, în al care să faci un snapshot ai sistemului cu
1m
doilea rând, e important să nu f i încercat să renderizezi tn
Im un program de system recovery gen
reţea: dacă ai încercat fără succes, desi din ceea ce îmi spui Adaptec GoBack sau Norton Ghost, care
Prjcrfy - - - - - -
nu î m i pot da seama, trebuie sâ ştergi subdirectorul Network îţi permite să revii foarte uşor la starea
dto directorul C:^d$max4 că să b poţi lua de la început fără iniţială a sistemului fără să fie nevoie să
probleme. Reţeaua trebuie să att>ă un maşter, restut ~ ~ i îl reinstalezi pe curat.
^kulatoarelor fiind slaves, !n terminologia Discreet, acest
lucru se traduce prin Manage- şi St vers. în cazul tău, vei
avea Un manager ţi un server Dacă ai probleme cu soft-ul,
Creează shortcut-uri pe desktop pentru executabilele pune mâna pe pix sau pe taste şi scrie
Managersvc.exe şi Serversvc.exe din directorul C:/3dsmax4. o scrisoare pe adresa redacţiei
Urneşte Manager-ui pe calculatorul Maşter pentru a crea sau un mail Ea
fişierul maxnet-tnL Nu schimba nici una din setările implicite.
Porneşte apoi Aplicaţia server ţi introdu numele sau IP-ul Răspuns garantat.
Manager-ului in căsuţa dedicată si deselecteazâ opţiunea

54
JP
n u
FTWARE
î n-uri
li i i i

Piug-in-uri
P E 5CURT n i i

Noi produse
de la Right Hemlsphere Kai Power Toofs 7

P rocreate a anunţat lansarea cetei de-a şaptea serii Kai


Power Tools, o trusă de efecte speciale high-end pentru
Photoshop si alte programe ce folosesc acelaşi sistem de effects
plug-in-uri. Seria KPT a fost preluată de la MetaCreations de
Corel, care apoi au încredinţat-o alături de Painter şi Vector
Effects diviziei Procreate. Deşi Kai Krausse nu mai lucrează
de mult nici la Metacreatîons, nici ta Corel, nici la Procreate — - -i rirti n

aceştia au găsit de cuviinţă să îi păstreze numele m


vr**< M » " " i m a h p M »V I . ,. .. - 9 itli|.fk<*
titulatura programului. Nu se poate spune însă că l-au făcut
Right Hernisphere, firma responsabilă de ruşine: cete 9 module sunt interesante şi utile, fiind mult
pentru programul de 3D paînting Deep mai de folos creatorilor de grafică digitală decât o sută de
Paint 3D, va lansa o nouă serie de alte plug-in-uri.
programe în primul trimestru al anuEui Channel Surfing deschide seria oferindu-ne posibilitatea
2002. Aceasta va include versiunea 2.0 de a ne juca cu culorile: putem aplica blur, contrast şi
fruifi Suc ?0. Opieitţ S£\
a Deep Paint 3D, DeepUV, o versiune sharpen pe oricare din canalele RGB sau HSB. Nu sunt un
stand-alone a actualului add-on expert în Photoshop, aşa că nu îmi dau seama care sunt
Texture Weapons, Deep Persona, un utilităţile sale imediate, asa că voi trece la Fluid, un plugin
software pentru crearea de personaje care tratează orice imagine ca si cum ar fi luciul unei ape.
umanoide compatibil cu Poser, Deep Puteţi face valuri, dâre şi alte asemenea, pe care să le
Character, un instrument pentru salvaţi ca efect de distorsiune sau ca animaţie. FraxHame II
modelarea şi texturarea facilă de este o versiune a exploratoarelor de fractaii din versiunile 5
personaje pentru jocuri si Deep Mesh, şi 6, cu un engine de randare rescris pentru rapiditate şi
un program pentru repararea
fiabilitate. Gradient Lab este tot ce aveţi nevoie în materie
modelelor scanate si optimizarea
de creare a unor noi gradienţi, oferind posibilităţi sporite de
meşelor.
control (două noi color pickere) şi mai multă precizie în
www;righthe m isp h ere. c om
privinţa rezultatului final. Hyper Tilling este un plugin de tîp
caleidoscop, doar că nu se reduce ta doar 2 dimensiuni: el
Entrapy 3.Î va avea aranjează imaginile după forme şi suprafeţe tridimensionale.
plug-ln de Max iav iWs «f* Ink Dropper şi Ughtning sunt destul de auto-explanatorii.
ft* y-jpf Qftivright • »
CBifttd fr?Hf I «as s t
Pyramid Paint dă imaginilor aspectul de pictură iar Scatter
h*J t w i and i*oan
este un sistem de particule 2D, fără animaţie.

Program gazdă Photoshop


Producător Procreate
Web www. procreate.com Preţ 250$

raorame utile
Exluna a anunţat că update-ul pentru -

front-end renderer-ut Entropy,


compatibil cu standardul Pixar
Renderman va include un plugîn pentru
3D Studio Max, ce va permite exportul
scenelor .max în format .rib, pentru a
WebCounter 5.0 — _
T H

putea fi randate şi programarea de WebCounter vă va ajuta evident să aflaţi câţi navigatori pe Internet
shadere direct din 3D Studio. Enţropy vă vizitează pagina. Nu trebuie decât să adăugaţi trei-patru linii în W AM» 1Ci| n4- -
3,1 va include şî noi opţiuni, cum ar fi codul paginii si totul este în stare de funcţionare. WebCounter 'fim \ w vttarip *• • ţ^JV' mf if ••»;ti
J4v «ar -* • i
randarea depth-of-field si iluminare funcţionează pe baza tehnologiei Lotus Domino şi vâ permite sâ i i i
image-based (HDRI). alegeţi între mai multe tipuri de contor, inclusiv unul invizibil. H
•:- —-» —
www,exluna. corn www. ampersand -so lutions. com
>—ii | m gţfc rfiY TI.
r * mit .mm i •I WPB 1&M
Urf-.

Service pack pentru >v H • i J «flUUHM MfamUHM*W*C^ti **


| " " •* •

3 D 5tudIo Max Incredimail b 3 4 3


Service pack pentru 3DS Max 4,2 Un client de mail ieşit din comun, care oferă o mulţime de facilităţi
Un service pack pentru 3DS Max 4.2 interesante: trimitere de mesaje vocale înregistrate, semnarea
este disponibil pentru download la; documentelor cu semnătură de mână digitizatâ, SmartFind pentru
Discreet.com. Acest update gratuit localizarea facilă a unui anumit mail, aplicarea de fundaturi,
include câteva îmbunătăţiri notabile în adăugarea de animaţii, preview pentru attachment-uri,
domeniile performantei si stabilităţii: personalizare în funcţie de starea psihică, efecte 3D etc. Programul
TC8 controUer-ul a fost îmbunătăţit este disponibil gratuit şi are o bibliotecă de add-on-uri online.
pentru a oferi un control sporit asupra www.incredimail.com
animaţiei si workflow-ului, Morpher-ul
a fost modificat astfel încât target*
urile şterse să mai aibă rack-uri în GofeeCup Flrestarter
Trackview, iar reflecţiile raytraced CofeeCup Flrestarter este cel mai simplu mod de a adăuga efecte Jtm f f-ritfl V»"
HT W KH*r FlHfr Eftia tor your Wtfrtftc

suportă acum şi face mapping. Flash în pagina voastră de web: construit cam pe acelaşi principiu cu
Optimizările au avut ca efect o Swish, programul ia cele mai interesante feature-uri din Flash şî le
creştere de performanţă între 5 şi 30% transformă într-un pachet user-friendly, in care totul se poate face
pe sistemele cu procesoare Pentium 4, I m+~ ţjJi P . - • - mat mWf • f • '
4 fi-r»*r'f*W frf*m
• •• '•
din două-trei click-uri de mouse. Se remarcă Assemble, Explode şi *m Im* nifci JW **• I 1^1** • «• • fţV +&-m.
4
M m*mr^
iar raytracing-ul şî blur-ul sunt mai Fade, trei efecte folosite aproape în fiecare pagină de web care Iflrt* mmv pw V Ppf S mWm ¥ **i fc-»*T+^ H M « r

rapide in general. conţine Flash. în plus, software-ul vine şi cu o colecţie de sunete


www.discreet.com MP3 de bază. www.coffeecup.com P c«* Trfu V-PT A« i
ninipi^ ^

55
T

SOFTWARE
I 1 Prezentări

m •|

Final Render Redactor: Adrian Dorobăţ

Stage • f
# :
C e l m a i p e r f o r m a n t s i s t e m d e r a n d a r e p e n t r u M a x l a o r a a c t u a l a

eşi este doar un plug-in pentru 3D versiuni de Lîghtwave si Truespace,


'Studio Max, Final Render schimbă iluminarea image-based se bazează pe
fundamental infrastructura de imagini HDRI (High Dynamic Range
iluminare si randare a programului de Images) în care valorile de
la Dîscreet 51 este atât de spectaculos luminozitate pentru fiecare pixet pot
încât merită o atenţie deosebită. depăşi limitele standard 0-255
Cebas GMBH a lucrat la el timp de doi (sau 0-1), putând fi folosite pentru a
ani de zile, construind pe baza unui calcula fluxul luminos dintr-o scenă,
plug-in mai vechi ce purta numele de ca şi cum obiectele aflate în scenă ar
LumaObject, care era destul de face parte din imaginea HDRI.
performant de la bun început, dar Sub-Surface Light Scattering < 3S >
care a intrat încet-încet într-un con este şi ea o tehnologie de ultimă oră
de umbră. Până la apariţia Final ce a fost integrată în Final Render, ea
Render. Din punct de vedere al tratând matematic problema
performanţelor, acesta depăşeşte clar translucenţei obiectelor.
Entropy, front-end renderer-ul de Implementarea ei face posibilă
Exluna, urmaş al Blue Moon Rendering randarea unui obiect aflat într-un cub
Tools, care în ciuda compatibilităţii cu de gheaţă sau a pielii realiste a
standardele Pixar ftenderman şi a unei personajelor. în natură, lumina trece
calităţi neîndoielnice, are nevoie prin piele şi este reflectată de stratul
pentru a fi utilizat de un convertor de muşchi de dedesubt, creând un
între formatele .max şi .rib, care efect subtil de translucenţă, care
costă suplimentar (calitatea nu este până la Final Render nu putea fi redat
tocmai de lăudat ta cele freeware). în prin metode artificiale.
plus, Final Render reuşeşte să iasă pe Gama de efecte şi tehnologii nu
piaţă înaintea Brazii 1.0, reuşind să le se opreşte aici: caustîcs,
fure celor de la Sptutterfish o parte depth-of-field, area lîghts şî soft
semnificativă din piaţa potenţială. shadows, antialiasing corect vizual şi
Mental Ray este oricum depăşit, iar matematic pentru texturi, camere cu
programele ce au integrate iluminare randare panoramică, fish-eye şi
globală în mod implicit (Lîghtwave circulară {la 360 de grade),
7.0, Truespace 5.0) nu suportă toată imprimarea iluminării în texturi
gama de facilităţi pe care o oferă (în jocuri similar cu folosirea
light-maps) şi multe altele. ATENŢIE:
combinaţia 3D Studio Max+Final
Final Render Stage 0 foloseşte
Render Programul are prevăzute mai Cutia programului conţine CD-ul
codul de subpixel antialiasing
multe stadii, primul fiind Stage 0, cel cu plugin-ul, un manual de peste 200
din Max 4.2, ceea ce înseamnă
despre care vom vorbi în continuare. de pagini care explică în detaliu
că nu poate fi folosit decât m
Următorul va fi Stage 1, o variantă fiecare caracteristică a plug-in-ului şî
această versiune.
optimizată pentru procesarea pe 64 un CD cu aproape o oră şî jumătate
de biţi posibilă prin intermediul de tutoriale video care vă transformă
procesoarelor tntel Itanium, iar Stage urgent într-un expert în materie de
2 va fi dedicat deja şi altor platforme randare şi iluminare. Nu mai trebuie Web www. f inalrender, corn
în afara celei Windows (Linux, BeOS, decât să vă pricepeţi la modelare si Producător Cebas GMBH
Distribuitor
etc) aranjarea scenei.
Preţ
N/A
ftandarea finala
Punctul central de la care pleacă iluminare globală, iluminare
Final Render este iluminarea globală, HDRI, area light cilindrică,
ce calculează distribuirea fluxului sub-surface Light scattering,
luminos în cadrul unei scene. depth of fietd, texture bakîng
Repartizarea energiei luminoase prin mai rapid decât Brazii şi alte
calcularea iluminării indirecte programe de gen
datorate fotonilor reflectaţi de documentaţie exhaustivă
obiecte conferă scenelor randate
fotorealîsm, în multe din cazuri
creaţiile artificiale neputând fi Procesor >1GHz
deosebite de fotografii. Tot de realism Video OpenGL >32 b
ţine şi iluminarea HDRi sau Memorie 256Mb RAM
image-based. Prezentă şi în ultimele Hard disk 40Mb
Verdict
SOFTWARE

Axei 3D Redactor: Adrian Doro

Web design-ui ia c a l e a graficii tridimensionale


oftware-ut dedicat creaţiei de content 3D
pentru Internet nu prea a avut căutare, în
phncipal pentru că mişcării 3D i-a pierit
avântul, Internetul nefiind pregătit incă
pentru transferul de fişiere de rnari dimensi­
unii fi şte adevărat că Macromedia a inclus în
Director 8.5 posibilitatea de a crea content
3D pentru internet, dar această opţiune se
bazează pe programe exterioare prin Web www.mindavenue.com
intermediul unor plug-in-uri (cum este cel de Producător MindAvenue
Legătură cu Max). Distribuitor i M/A
Intră în scenă Axei 3D: un set de unelte Preţ | 12003
de modelare, animaţie şi integrare web
unificate într-un singur pachet.
Instrumentele de modelare sunt bazate pe
o - animaţie IK şi FK
- sistem de particule cu
poligoane, procesul propriu-zis bazându-se detectarea coliziunilor
pe operaţii CSG (constructive solid geometry) - facilităţi de modelare reduse
între diverse primitive de bază şi extruziunî Sistemul de animaţie este şî el adăuga hyperlink-uri. Odată ce unui obiect
simplificat, dar bine pus la punct: include i-a fost adăugata o acţiune, ea apare în
o - sistem de materiale primitiv
şi bevel-uri la nivel de poligon sau curbe - nu suportă formate externe de
spline. Operaţiile la nîvet de pixel nu sunt animaţie inverse kinematics (IK) şi forward Interactîvity Editor unde este simplu să i se fişiere
dezvoltate foarte muLt şi nici nu se aduce kinematîcs {FK) bazată pe bones şi skinning, adauge un eveniment declanşator de tip
vorba de subdivîsîon surfaces sau NURB5. precum şi un sistem de particule cu MouseOver sau MouseDown.
Procesor g Pentium III 500MHz
Utilizatorii avansaţi le-ar putea simţi Lipsa, posibilitatea de a detecta coliziunile. Fişierele finale (ASX) pot fi văzute de
Video OpenGL 16Mb
însă programul este dedicat începătorilor şi Meniul interaction oferă un mod simplu utilizator prin intermediul clientului Axei
de a seta redimensîonărî, translaţii pe axe şi Player, un plug-in de browser de 978k. Memorie 128Mb RAM
simptîfîcat încât să poată fi folosit de
rotaţii, precum şî de a seta "poziţii" Scenele finale nu depăşesc chiar şî în cazul Hard disk 120Mb
aceştia^
predefinîte, de a schimba materialele şi de a unei complexităţi ridicate, 15-20k. Verdict I

Un
MadsIlEr Z.U
program care poate face faţa realismului •MM wK W

- * mm*

* ******* -j«Mr
rr
j m\mt • •

E riosibîl să mai fi spus asta, dar este


extrem de complicat sâ creezi o faţă
.umană realistă într-un program de grafică
simplă si se bazează pe manipularea
extensivă de slidere, împărţite in diverse
categorii. Cea mai importantă este după cum
de păr pe capul 3D. Prin înnegrirea
suprafeţelor se creează impresia că în locul
respectiv sunt aglomerate fire foarte scurte
Redactor: Adrian Dorobăţ

Ju. Cu corpul poţi scăpa mai uşor: nu mulţi îi veţi vedea, dacă vă interesează programul, de păr, putându-se semnifica barbă/mustaţă
acordă foarte mare atenţie, şî, oricum, poţi secţiunea Generate, unde puteţi stabili şi sprâncene. însă dacă părul facial mai e
ascunde defectele (sau chiar inexistenţa detaliile semnificative de gen sex cum mai e, cel capilar este pur şi simplu
corpului) printr-un costum ciudat sau o (male/female), vârstă şi rasă. Chiar şi fără inexistent, deşi constituie un element
pelerină. Dar figura umană este cea care să vâ pricepeţi absolut deloc Ea programe de extrem de importan al personalizării unei : Web •
www;f acege n- c o m
• 11 I I 1 1 — — — — — — — • — . . — . . .

atrage privirile şî cea care, in definitiv, acest gen (deşi FaceGen este foarte simplu figuri umane. Producător Singular Inversions
individualizează un model, dar totodată este de utilizat), tot veţi putea realiza ceva pe Se pot face scurte animaţii prin setarea Distribuitor H/A
şi elementul cel mai greu de realizat, placul vostru apăsând repetat pe butonul de morphing targets şî se poate exporta Preţ 495$
Poser 4 a venit parţial în întâmpinarea Generate random. Nu trebuie decât să aveţi animaţia sau modelul în format VRML,
acestei probleme, însă nefiind centrat pe . răbda re.; - Wavefront (obj) sau Max (3ds). Singular - varietate uriaşă de feţe
realizarea exclusivă a capului, numărul de
O
Oricum posibilităţile de personalizare ]nversions oferă posibilitatea de a - export în majoritatea
opţiuni disponibile este re La tiv redus. în plus, sunt suficient de numeroase încât de la un personaliza modele de capete 3D create în formatelor 3D disponibile
optimizarea modelului era destuE de dificilă: model de bază să se poată obţine sute de alte programe pentru a putea fi folosite în - găuri în meşe in cazul
pentru a obţine un cap high-poly pe un corp varietăţi secundare. Lista de slidere pentru FaceGen, prin serviciul Custom Mesh deformărilor extreme
cu număr mic de poligoane (low poly) trebuia modificări are două subcategorîi: simetrie şî (h t tp: //VA*/ W- fa c egen, com/m esb_ - nu există posibilitatea
decupată figura personajului din Poser şi asimetrie. Fiecare dintre acestea conţine service-htm) sau de a crea capete 3D pe de a adăuga păr
lipită pe un alt corp. peste 50 de slidere, dedicate elementelor ce baza unei fotografii la http://www.facegen. I
• Soluţia stătea se pare în compromis: compun figuri: ochi, nas, buze, frunte, c o m/p h oto^se r vf ce. htm.
800MHz-
Singular Inversion a ales această cale şî oferă pomeţi, bărbie, etc. Numai nasul are 10 doar Cu FaceGen Modeller, Singular Inversions
Vtdeo OpenGL 16Mb
FaceGen Modeller 2.0, un program care se pentru el. Cam tot atâtea slidere sunt au dovedit că un program specializat poate fi
Memorie 128Mb RAM
specializează pe modelarea şi editarea de atribuite texturârîi, care constituie cam mai util decât unul generalist şi au creat un Hard disk |50M
figuri umane 3D. Utilizarea este extrem de singurul mod în care poate fi plasată o iluzie instrument excelent.
Verdict

57
Trusa m i c u l u i
•k . . . . . . . .
Redactor: Adrian Dorobăţ

game-designer
Tot c e ai n e v o i e ca sa creezi primul t â u joc

umărul celor care ar vrea să se implice în procesul de


N preatîe a unui joc este imens. Dintre aceştia, '2-twctlM i b U a ^ i i t H ^ n
mm f.4<-ii*>EE*r~- « r » ,
lc«aiO«ic*_*ii*î: '
._
1
majoritatea ou potenţialul cc a progresa diri stadiul de 4' unii» .:iin«ţ - :;*r.oig«'.-'.• un-, • •— ~—-—•— ——•
m a a m m £ v ta (
L

S fcuriidate - tatu [ VtlH ] j 1 1

băgători de seamă (a cel de game designeri. Nu vâ gândiţi


1 «MU - -• - »-< I '--J ă*te r
că game designerii si artiştii care lucrează ta crearea unui
9 fpcsflibly r.tv - ffcnava a m * I c n T i d i € ;
joc sunt cine ştie ce genii. Game designerii sunt indivizi
obişnuiţi, care la un moment dat au fost la fel de
neştiutori ca mine sau ca voi. Tot ce vă trebuie pentru a
deveni creatori de jocuri este imaginaţie şi voinţă. 0 doză 30 r.u, ii... -Tîj^^îo

de talent ar fi utilă, insă ea poate fi înlocuită la o adică


prin muncă grea şi dedicaţie.
)J
iclwrkiBff t r e i ) ] Î
Hardware-ul necesar este la îndemâna oricui: orice
calculator cu un procesor mai nou de Pentium UI 500 MHz, ui (4

128 MB RAM, GeForce 2 MX sau mai performant şi un ItSel ' • ar r+j; S tm]}H

monitor de 15" este perfect pentru acest gen de activitate. este denumirea generală a mişcării de licenţiere freeware
Problemele de care se lovesc în general creatorii de jocuri despre care puteţi citi mai multe la www.gnu.org. La
în devenire ţin însă de domeniul software. Unii nu se de puternic ca Photoshop, GIMP poate folosi filtre şi
DAu4( \. + fC.STOOM flAf i-hir^r O plug-in-uri şi are o mulţime de opţiuni interesante.
pricep la programare, alţii nu se descurcă pe partea de D:\uif \nc\T odia
grafică, alţii nu prea au ureche muzicală. Probabil de drt T oot c Dezavantajele principale sunt interfaţa Ea care este greu
O- S*ioST
aceea jocurile de succes au fost realizate (cu unele LH.riL^AMflKcT m$_>+ o să adaptezi şî care încurajează un workfLow straniu,
excepţii notabile cum este Battlecruiser-ul lui Derek precum şî faptul că nu rulează decât pe Linux.
P^FK L • if • • F » F «Tmii^UBII J

Smart) nu de un om, ci de o echipă, in al doilea rând, CP ; Vu«r Deh dezavantajele programelor open-source.
P
\4icST
majoritatea se plâng că preţurile programelor necesare D \mr\ i r c \ t DDIB « A T ocltl . 0 alternativă pentru Windows ar fi Pixia, un program
DAuir
F_ii_il£* - 3 i M | Ol'M
sunt interdictive, şi, în multe cazuri folosesc această scuză freeware realizat de japonezul Isao Maruoka, program ce
pentru a utiliza programe piratate. Dacă în scopul C* poate fi transferat de pe Internet de la adresa
auto-educărîî această practică să i zicem frauduloasă ar O. VFJ*F http://www.ab.wakwak.com/Iknight/index.html. Suportă
\nc\T ooJtl^rM o o n w . h
putea avea unele circumstanţe atenuante din punct de DAun layere, filtre, diverse tipuri de pensule, efecte speciale, şi
vedere etic, in momentul în care softul respectiv este este susţinut pasional de fani.
doua cale, care este folosirea unui IDE (Integrated
folosit pentru realizarea unei aplicaţii comerciale acţiunea Paint Shop Pro (www.jasc.com) este o soluţie de
Development Envîronment), un mediu ce vă permite să vă
poate fi calificată drept necinstită şi demnă de tot compromis. Este un soft comercial ce se ridică la nivelul
concentraţi pe codarea propriu-zisâ şi care vă vine adesea
dispreţul. lui Photoshop, costă 99$, dar care poate fi folosit fără?!
în ajutor prin corectarea codului, syntax highlightîng şi
Pentru a evita aceste situaţii, ne-am gândit să scrupule pentru 30 de zile fără a plăti nimic. Shareware-ul
permite generarea de ferestre de dialog, meniuri, etc.
alcătuim o "trusă a micului game-designer", care 5ă sâ trăiască, nu-i aşa? Pîxel32 (http://pixel32.box.sk/)I
Pentru Python există Komodo, PyCrust, BiackAdder
conţină tot ce aveţi nevoie pentru a face un joc dacă şî el o soluţie foarte bună, tot shareware şî tot fără nii
Pentru C++ puteţi folosi DevC++
ţineţi neapărat, împărţită pe domeniile de rigoare: limitare pentru 30 de zile.
(http:,7www.bloodshed.net/devcpp.html) sau VIDE
programare, grafică 2D, grafică 3D şî muzică. Programe Dacă nu vreţi să vă faceţi singuri texturile îşi
ţht tp: / / w w w, o bje etce ntral.com/).
care nu te costă nici un ban, nu pentru că ar fi warez, ci texturarea este un lucru serios) le puteţi lua gata făo
Java nu este cel mai recomandat limbaj pentru
pentru că fac parte din acea categorie denumită plastic de de la una din următoarele adrese: www.freetextures.
programarea de jocuri. E adevărat că are avantajul
americani "freeware"-marfă gratuită. Iar in puţinele cazuri www.grsites.com/textures, www.grsites.com/texţuri
portabilîtâţii pe orice platformă, dar nu este foarte rapid,
dnd nu există nici un program gratuit care să facă treaba sau http://www.3dcafe.com/asp/textures.asp.
iar în jocuri rapiditatea codului este esenţială. Dacă totuşi
respectivă, am ales o alternativă comercială cu cei mai Există un segment special de software care se
vă atrage, cel mai bun IDE pentru Java este Forte
bun raport calitate-preţ. Dincolo de acest ansamblu de preocupă de texturarea modelelor 3D, implicând o ser' '
( 3://www.sun.com/forte/ffj/index.cg>) dezvoltat chiar P

unelte software esenţiale, am pus la punct o selecţie de programe ce nu pot fi considerate nici 3D, nici 2D. Cel mai
de Sun Microsystems, dar mai puteţi încerca şi JCreator
"prefabricate" SDK-urî sau GDK-urî, pachete software care performant dintre acestea este Deep Paint 3D (versiunea
f .'.•'wwwjcreator.com/index.html). Ambele au nevoie
unesc toate elementele de mai sus. Ele au fost selectate şi cu Texture Weapons) care reuşeşte şi performanţa de a
de Java Developer Kit (JDK) pentru a funcţiona.
notate după mai multe criterii: după limbajul de costa vreo 1500$. Din fericire există o versiune demo pe
programare pe care sunt bazate, după amploarea
Grafica 2D
cunoştinţelor de programare necesare, după genurile de
în materie de game design, grafica 2D înseamnă artwork
jocuri La care poate fi aplicat, după amploarea
conceptual, care poate fi constituit şi din desene scanate
documentaţie şi multe atte criterii.
şî retuşate, sprite-uri, hărţi şi texturi. Opinia generată este
Să începem aşadar cu instrumentele esenţiale.
că în acest domeniu nu există rival pentru Photoshop. Un
lucru în mare parte adevărat: versiunea 6.0 este cea mai
Programare bună alegere de pe piaţă in momentul actual. Singura
Programarea implică două metode: prima dintre ele ar fi problemă este că nu sunt mulţi cei care sunt dispuşi să
să folosiţi un editor oarecare de text şi un compilator care plătească peste 600$ pentru un astfel de program. Iar
funcţionează în linie de comandă. Ca persoană care are despre warez ştiţi ce am discutat...
doar cunoştinţe de bază în domeniul programării, nu vâ Cel mai important proiect freeware în materie de
recomand această variantă, decât dacă sunteţi grafică 2D este indiscutabil GiMP (www.gimp.org). Numele
programatori experţi. Vă recomand în schimb cea de-a vine de la GNU Image Manipulatîon Software, unde GNU
care o puteţi utiliza cu tupeu şi fără restricţii timp de 30 el un modelator japonez foarte performant ai cărui demo dar are şî facilităţi de aranjare şi ierarhizare a
de zile. Deep Paint 3D permite pictarea direct pe modelul permite salvarea modelelor in format DXF. Pentru sample-urilor ce trimit către programe gen New Beat
3D (ca si Bodypaint, dar cu diferenţa că vă lasă să salvaţi, modelarea anorganică mai puteţi folosi şi o versiune mai Transmission sau Music Maker.
ceea ce softul de la Maxxon nu permite). Modulul Texture veche a programului Amapi, ajuns freeware prin
Weapons include câteva instrumente foarte utile, cum ar fi bunăvoinţa revistei InsideCG Magazine I Să punem totul laolaltă
Mercator UV si V.A.M.P, care permit noi metode de {hUp://www.însidecg.com/dQwntoads.php) sau Truespace Pentru a uni programarea, grafica şi muzica într-un produs
texturare, ce simplifică mult skinning-ul personajelor 1.0 ajuns freeware prin bunăvoinţa revistei PC Plus din final care să fie demn de a fi numit joc, mai aveţi nevoi de
organice. Pentru modelele non-organice (arme, maşini, Anglia (http://www.pcplus.co.uk/arţicle.asp?id=8556). un liant. Acest liant este constituit dintr-un mediu care
clădiri) pot fi folosite plug-in-uri de Max gen Texporter Milkshape (http://www.swissquake.ch/ interconectează toate elementele şi facilitează crearea ş i :

(h tt p: //www . c u neyt ozdas. co m/soft wa re/m ax/tex po rte r/) chumbalum-soft/index.html) este un soft de modelare şi funcţionarea jocului propriu-zis, mediu numit îndeobşte
sau Chilii Skinner (http://www.chil li web. co.uk/chi Ih'skin- animaţie cu un cerc larg de utilizatori, renumele său fiind Software Devetopment Kit (SDK) sau GDK, de la Game
ner/) sau utilitare stand-atone ca LithUnwrap justificat prin performanţele de vârf şi costul foarte scăzut Development Kit. fn continuare vă voi prezenţa cele mai
(http://www.geocities.com/Hthunwrap/), care exportă o (20$). Neînregistrat, el funcţionează foarte bine ca importante pachete software de acest tip, păstrând acelaşi
proiecţie în plan a modelului, ce poate fi folosită pentru a Shareware. Animator este un program de modelare şi criteriu fundamentat de selectare: gratuitatea.
crea texturile cu precizie intr-unul din programele de animaţie freeware, însă nu vă bizuiţi doar pe el pentru
grafică 2D. modelare. Opţiunile sunt foarte primitive. Nu excelent,

dar ceva mai avansat este Aztec, pe care îl puteţi găsi in
Grafică 3D cadrul Sourceforge (http://sourceforge.net/projects/aztec/), 3D RAD
laboratorul online de proiecte open source. Observaţi că
FI f+ i »TH • • • nu includ printre modelatoare gmax-ul, deoarece acesta nu 3D RAD, conform
ft^- y-*
*+J._J _Jtft_J. permite salvarea decât în formatul proprietar, fiind afirmaţiilor
destinat a fi utilizat cu game pack-urile distribuite în viitor producătorilor nu
odată cu jocurile. este un SDK sau
Un aspect important al modelării este că nu tot GDK, este un RAD
timpul veţi obţine modelul în formatul de care aveţi (Rapid 3D aplication
nevoie, astfel că va trebui să utilizaţi un convertor. O Development Tool).
soluţie Shareware foarte bună pentru această problemă Prin extrapolare,
este 3DWin (http://www.stmuc.com/thbaier/), în privinţa pot afirma deci că
animaţiilor şi secvenţelor CGI, vă puteţi orienta către 3D RAD este ceva
Blender fwww.blender.nl), un program pe care l-aţi mai mai mult decât un
întâlnit în paginile revistei noastre, care nu numai că SDK. apropiindu-se
modelează, dar şî animeazâ şi include şi un game mai mult de
construction kit, către Strata (www.strata.com) ai cărui paradigma
versiune 3.0.2 este gratuită sau către OpenFx WYSIWYG. El
(http://www.openfx.org), un proiect open source cam foloseşte resursele
lăsat în paragină, dar care vă poate fi de ajutor. deja făcute:
modele, hărţi,
Muzică ţi sunet niveluri, texturi,

SSti
Pe partea de muzică nu sunt foarte multe programe etc. pe care utiliza­
freeware performante, însă două nume trebuie luate torul le organizează
neapărat în considerare: Anvil Studio prin dragfidrop în
(http://www.anvilstudio.com/) şi Buzz scenă, stabilind
(www.buzzmachines.com). Primul este un sequencer relaţii între ele.
orientat către MIDI, dar care poate exporta şî WAV, potrivit Printre opţiunile
pentru cei care au o idee despre muzică şi sistemele de importante se numără randarea de efecte
notare. Cel de-al doilea foloseşte o abordare modulară, ce volumetrice, texturi animate, morphing real time şî
Pentru jocuri grafica 3D se reduce la modelare ţi
P seamănă cu programarea orientată pe obiecte. Generarea La nivel de vertex, modul de sesizare a coliziunilor
animarea personajelor si, eventual, realizarea unor fUme unei melodii se face prin aranjarea în scenă a unor foarte performant, posibilitatea de a crea direct
introductive. Spre deosebire de secvenţele CGî, unde i "maşini": generatoare de sunet, filtre, etc, ce pot fi executabile, o bibliotecă generoasă de modele,
rezoluţia mare a modelelor este foarte importantă, interconectate pentru a crea sunete ritmate, mai mult sau scripturi, texturi şi scene. Nu are tocmai performanţe
modelarea se orientează către conceptul tow-poly, care mai puţin melodice. Seamănă cu Rebirth sau Fruîty Loops, de vârf insă editoarele prietenoase, documentaţia
înseamnă personaje cu cât mai puţine poligoane, dar să bine pusă la punct şi evitarea programării directe pe
arate cât mai bine posibil. în condiţiile în care un engine cât posibil fac ca acest program să fie unul dintre
performant poate afişa între 20.000 şi 40.000 de poligoane
l i
*A cele mai atractive. Din păcate versiunea freeware
per frame, este indicat ca personajele principale să aibă m este una destul de veche, care nu vă ajută foarte
2000-5000 de poligoane, iar cele secundare până în 1000. mult. Din fericire, versiunea cea mai nouă vâ costă
Pentru modelare, la nivelul cel mai primitiv se găsesc foarte puţin.
On IKHIIMKI wwmm
sPatch şi Hamapatch
(http://www.eatonhand.com/images/spatch.htm),
cel de-al doilea o variantă îmbunătăţită a primului, foarte Web www.3drad.com
bune pentru modelare organică, dar care au două defecte Producător 3DRad
majore: sunt destul de greu de utilizat şi nu folosesc Versiune 4.1
poligoane, ceea ce înseamnă că la export s-ar putea să vă tfttfp îl
Ultimul update mai 2001
daţi seama că personajul nu e atât de low-poly pe cât 1b) p^e tbwzfix™pf*fKlmt*ct »fc H#w# ****** p53T Genuri nelimitat
credeaţi. MetaSequoia LE Mu Itî player posibil
r-b * *-» V*. -.-
T

Tip grafică 3D
(http.7/www1.sphere.ne.jp/mizno/main^e.html) esttfun
modelator foarte bun, orientat pe Subdivîsion Surfaces Programare 30%
(SDS), excelent pentru crearea de caractere organice, dar Bazat pe C++
care suferă din cauza lipsei de documentare în engleză Observaţii: Versiunea freeware este 2.9. Ultima versiune
(documentaţia în japoneză este foarte bine pusă la punct, este 4.1. Cred că puteţi să faceţi diferenţa. Din fericire
în schimb). Dacă tot suntem la japonezi, mai trebuie sâ nu costă mare lucru să o achiziţionaţi pe cea nouă - 69S •
şi chiar că merită. în pagina de Eînk-uri sunt prezentate
menţionez seria de programe DOGA peste 20 de proiecte finalizate sau în lucru care folosesc
{http: //www. d oga. co, j p/e ng li s h/eng lis h_t/prod u c t %/ 3D Rad. Unele arată chiar bine.
care nu numai că îţi permit să modelezi, dar te şi înva
pe parcurs. Ele sunt Shareware cu partea de render blo­ Documentaţie: GOOO
cată, dar oricum nu aveţi nevoie de ea pentru jocuri, Elemente suplimentare: oooo
Expression Tools Shade (www.expressiontaoi^com) esteţi Apreciere: ooooo
59
Genesis 3D DX-Creator siguranţă mai simplă decât C++- sau Java) aşa că dacă vâ
pricepeţi la grafică, DX-Creator poate fi o soluţie pentru
Genesis 30 este unul Bazat pe APl-ul realizarea unui joc "de unul singur". Dezavantajul
dintre cele mai DirectX, DX-Creator principal este că produsul final va avea obligatoriu
vechi proiecte open- foloseşte o versiune grafică 2D, într-o perioadă în care toată lumea se
source din domeniul personalizată de orientează către 3D.
game desîgn-ului, BASIC pentru a
din care au evoluat mai multe GDK-uri, si as menţiona genera jocuri bazate
aici Oestiny 3D, Jet30 si WildTangent Web Driver, pe sprite-uri alte aplicaţii multimedia. Printre Web www.dx-creator.com
ultimele două prezentate separat, Genesis3D include caracteristicile principale se numără animaţie automată Producător Terminus Software
suport pentru radiozitate, iluminare caustică şi manuală, suport pentru hărţi si tiles, motor de Versiune 1.7
precalculată si dinamica corpurilor rigide. Alte opţiuni parallax scrolling, alpha blending, multiplayer în LAN şi Ultimul update august 2000
importante sunt cer cu spherical mapping, texturare pe Internet, redarea de fişiere AVI, MIDI şi WAV, rulare Genuri arcade generic (jump'n'run, shoot'em'up)
dinamică si medii cu ierarhie BSP. Documentaţia este full-screen şi în fereastră, precum şi generarea de Multiplayer posibil, dar nu suportat
bine pusă la punct, iar SDK-ul vine cu numeroase aplicaţii stand-alone, fără DLL-uri. Tip grafică 2D, sprite-uri
instrumente ajutătoare: un editor de niveluri, un Majoritatea jocurilor incluse ca exemple în pachet Programare 80%
editor de personaje, un packer de texturi ţi module de sunt undeva între oribil şi grotesc, dar asta nu spune
Bazat pe Visual Basic, DirectX
export pentru 3D Studio Max (doar 2.0 si 2.5 din mare lucru despre capacităţile programului, ci doar
Observaţii: Depăşit grafic, insă nu grafica face un joc. Şi se pot
păcate). Dacă vreţi să faceţi ceva cu ajutorul lui, cea evidenţiază lipsa totală de talent pe partea grafică a face si jocuri 2D care să atragă gamerii in această eră în care
mai bună soluţie ar fi sâ folosiţi Mîlksbape care poate producătorilor. Programul are potenţial, dar din păcate 30-ul face legea, idei să fie, că posibilităţi există.
exporta modele direct în formatul nativ Genesis 3D. odată cu versiunea 2.0 se va schimba sintaxa, iar Documentaţie: o o o
Foarte bun pentru a învăţa bazele, la început, Genesis aplicaţiile făcute cu versiunile mai vechi îşi vor pierde
Elemente suplimentare: O
3D nu vă poate duce prea departe totuşi, fiind în mod compatibilitatea cu programul-mamâ. Avantajele sunt că
Apreciere: O O O
clar depăşit. partea de programare este şi va rămâne simplă (cu

Web

www. genesis3D. cornMorphit 30 nelipsitele încercări de a recreea CounterStrike puţin
Producător Eclipse Entertainment
mai altfel.
Versiune 1.1
Morphit 3D este un
Ultimul update noiembrie 2000
pachet compus ^ Web www.3dstate.com/developers
Genuri nelimitat
dintr-un editor (World Producător 3D State
Multiplayer posibil, dar nu suportat tn mod explicit
Builder) şi motorul Versiune 5.6
Tip grafică 3D
Virtual Reality, care Ultimul update octombrie 2001
Programare 70% se laudă cu tehnologia PRIRR (Photo Realîstîc Interactive Genuri nelimitat
Bazat pe C++, DirectX 6.0 Real-Time Renderîng) şi o mulţime de funcţionalităţi de Multiplayer posibil
Observaţii: Proiectul Genesis3D a încetat ta sfârşitul anului ultimă oră, cum ar fi suportul pentru DirectX S.Oa.
2000, Engine-i.il mai poate fi găsit încă sub forma Jet3D la Tip grafică 3D
Cunoştinţele de programare necesare pentru a-E folosi
http://sourceforge.net/projects/jetpp/. Recent a apârut si Programare 50%
primul joc comercial realizat cu Genesis 3D, numit Ominous sunt foarte reduse, el funcţionând pe aceleaşi principii
Bazat pe C++
Horizons. WYSIWYG ca şi 3DRAD. Editorul este foarte performant,
un joc simplist putând fi creat doar cu ajutorul Observaţii: Aceeaşi situaţie ca in cazul 3DRA0, versiunea
Documentaţie: O O O 3.9, mai veche şi mai neperformantă, este gratuită. Cea
mouse-ului. Fireşte că pentru o mai mare complexitate nouă, 5.6, costă 49S, mai puţin decât ultima de la 30RAD.
Elemente suplimentare: o o o
trebuie făcut şi scripting, însă acesta este la un nivel Utilizarea în scopuri comerciale trebuie remunerată cu
Apreciere: o o o o
care nu presupune posedarea unei diplome de aproape 400$.
programator de către cel dornic să creeze un joc.
Documentaţie: O O O O
Proiectele ta care se lucrează cu ajutorul lui sunt
Elemente suplimentare: O O O O
numeroase, iar după introducerea unor convertoare
Panard Apreciere: O O O O O
pentru arhitectura de nivel din Half Life, au apărut şi
Un GDK mediu cu
tendinţe de vârf din
punct de vedere al
Auran Jet
performantelor şi
dotărilor, are totuşi
Un GDK foarte bine
câteva caracteristici interesante: oglinzi non
pus la punct cu
recursive, texturi procedurale şî suport pentru texturi
documentaţie
animate, detectare a coliziunilor, sistem de particule,
extensivă şi numeroase
efecte volumetrice, suport pentru suprafeţe curbe si I
tuto riale utile, Auran
altele asemenea. Pentru import/export există Web www. auran .corn / j et
Jet are deja o
plugin-uri neoficiale pentru 3D Studio Max 4. Producător Planet Auran
comunitate de peste
Versiune RC 1
5000 de utilizatori şi
Ultimul update octombrie 2001
|Web www.panardvision.com există trei proiecte
Genuri nelimitat
Producător Oliver Brunet importante în derulare
Multiplayer posibil
Versiune 0.99a | bazate pe el. Primeşte
puncte pentru includerea unor rutine de Al şi de Tip grafică 3D
Ultimul update iunie 2001
plugin-uri de export pentru 3D Studio Max, însă are şî o Programare 90%
Genuri nelimitat, orientat către flight sims
bilă neagră pentru lipsa unui editor personalizat de Bazat pe C++
Multiplayer posibil
3D nivele. Mi s-a părut cel mai interesant dintre toate până Observaţii: Există 3 proiecte care îl folosesc deja:
Tip grafică
în momentul în care mi-am dat seama de cât de multă Trainz, un simulator de trenuri, Project Hârn,
Programare
programare trebuie să ştii ca sâ îl foloseşti. Poate că un adventure şi Excalîbur, un RPG. Deşi folosirea GDK-ului
Bazat pe Delphi, DirectX 7 pentru proiecte personale si non-corn erei a Ie este
este un punct de vedere subiectiv, însă opinia mea este
Observaţii: Autorul nu prea pare să îşi fi dat silinţa sâ îşi mai gratuită, pentru utilizarea sa comercială va trebui plătită
updateze proiectul, insă motorul are opţiuni că procesul de creaţie a unui joc ar trebui să fie la
atractive. Cu toate acestea, nu îl recomand cu foarte mare îndemâna oricui, ca şi gastronomia. îţi iese ceva mai bun o licenţă.
căldura, deoarece s-ar putea să fie o fundătura 'ară perspective.
sau mai prost, dar măcar îţi iese. Aşa că nu vă recomand Documentaţie: O O O O
^mmW ^mw* ^mmW m%mW

Documentaţie: o o să vă orientaţi către această alternativă decât dacă vă Elemente suplimentare: O O O


Elemente suplimentare: O O consideraţi pricepuţi la programare. Apreciere: O O O
Apreciere: O O O
3-4 ani. Altfel, nu. Cel puţin nu un joc comercial
WUd Tangent Web Driv. Interviu cu Ştefan "Karg" Dicu actual, lată de ce un lup singuratic trebuie să fie
mai întâi un programator şi abia apoi un artist şi un
Wild Tangent a achiziţionat Pentru a completa acest articol scriitor. Pentru că degeaba ai idei, daca n-ai un
tehnologia Genesis 3D de la Eclipse am decis sâ cerem o opinie şi de editor de niveluri. Şi este valabil şi pentru cei care
Entertainment, a îmbunătăţit-o si a la un game designer autodidact, fac mod-uri,
adaptat-o pentru web. Documentaţia cu experienţă, care a activat în
este excelentă, editorul de niveluri domeniu fără a fi afiliat vreuneia dintre firmele : ^ C a r e este varianta de preferat: un engine
extrem de pritenos, chiar dacă este româneşti (Ubi Soft, FunLabs): Ştefan Dicu, un nume "de-a gata" sau unul făcut in-house? De ce?
încă in stadiul de beta. Cu numeroase tutoriaLe si tem plate-uri, SDK-ul cunoscut în cercul restrâns al game- Ş.D.: Un engine "de-a gata" are avantajul că este
WebDriver vă poate ajuta să păşiţi cu dreptul în lumea designer-ilor din România, moderator al The deja testat, are deja suport şi probabil comunitate
creatorilor de jocuri. Şi nu creează doar jocuri, ci şi screen-savere sau Workshop", secţiunea de coding, game design şî web de trepăduşi care îl folosesc şî numai bun pentru a
design de pe forumul Computer Games. opera mîcî modificări pe ici pe colo. Dezavantajul
vizualizatoare pentru WinAmp. Vizîtaţi-le site-ul să vedeţi de ce este în
stare engine-ut şi veţi fi convinşi să încercaţi să îl folosiţi. Printre este că îţi trebuie un timp să te obişnuieşti cu
utilitarele care merită pomenite se numără în afară de editorul de îmi poţi da o definiţie a sintagmei sursele (de la 1 lună la 6 luni) şi s-ar putea să nu fie
niveluri, plug-in-uri de export pentru ultimele versiuni dc Maya şi 3D "game designer"? scris după "gustut" tău de programator (clasele nu au
Ş.D.: Responsabilul cu ideea. Mânuitorul creionului C în faţă, variabilele urmează notaţia ungară, etc).
Studio Max, precum şi un Multiplayer Toolkît care simplifică remarcabil
şi al editorului de texte. Utilizatorul dibaci al Un engine făcut tn-house are avantajul că ştii exact
managementul părţii de multiplayer online.
editorului de nivele. într-un final, cel care atribuie ce este în el, ştii exact la ce foloseşte şi este scris
Observaţii: Deşi sens tehnologiei. Aşadar, avem tehnologia într-o după gustul tău. Dezavantajul este testarea lui, un
Web http: / / www. wi Id ta ngen t, corn / de veto pe rdownload-ul şi cratîţă şi ideile în alta, condimente în borcane. lucru care ia mult timp, e migălos şi incomod pentru
Producător Wild Tangent utilizarea sunt gra­ Game designer-ul e utilizatorul profesionist al resursele de care dispune o echipă. Din experienţă
tuite, publicarea lingurii in obţinerea mâncării finale. Sau poate că e spun câ aş prefera să iau un engine gata făcut şi să
[Versiune" 2.0
]ocului este mai bine de spus altfel. Eşti un home user amărât, il modific după gusturile mele, decât sâ (mai) fac un
Ultimul update septembrie 2001 restricţionată. Dar dar ai un encoder de MP3-uri beton, vârful engine din nimic.
Genuri nelimitat ca exerciţiu de
tehnologiei, e optimizat pentru MMX, 3DNow!, SSE,
Multiplayer da creaţie nu poate
strica, si atâta timp SSE2, dar are un mare neajuns. Funcţionează doar în ^ C u m priveşti GDK-urile freeware şi open
Tip grafică rrin principal 3D, dar nu numai
cât le folosiţi în linie de comandă. Şi trebuie să scrii două rânduri de source?
Programare 70%
scopuri non* opţiuni ca să pornească. Şi poate nici nu va porni, Ş.D.: Sunt OK din punctul meu de vedere. Sub
Bazat pe Java, DirectX 7.0 comerciale, cum ar pentru că ai greşit un mic amănunt. Game umbrela open source se dezvoltă multe lucruri bune
fi realizarea unui designerul e un frontend, un GUI, o interfaţă. Ei
Documentaţie: o o o o o aşa că merită încercate. Nu am reţineri în a folosi
portofoliu, face ca lucrurile să meargă lin în prezentarea
Elemente suplimentare: OOO nu o sa va ia nimeni surse open sau free pentru un joc şi in a release-ui
tehnologiei către jucător. Gamer, meet the engine.
Apreciere: O O O O O capul. Engine, meet the gamer. How do you do? How do
propriile mele surse free, din simplul motiv că
tehnologia nu face doi bani fără idee. Desigur, este
you do. o atitudine care nu este pe plac celor care fac
afaceri cu jocuri. însă pot spune că agreez modelul
Când te-aî implica: în game-design? de a vinde grafica şi ideea unui joc cu S40 şi a lăsa
Destinat iniţial pentru Linux, acest Ş.D.: în perioada de aur a calculatoarelor, pe apoi sursele free. Amîntiţî-vă, totuşi, că IBM, Sun şî
GDK open source a cucerit un număr vremea Spectrumuluî, ocupaţia mea era să mă joc şi Inprise patronează proiecte open source. Şi, la o
destul de mare de utilizatori, şi să fac jocuri. Nu in mod profesionist, ci doar de adică, open source nu înseamnă neapărat gratis. Uf.
există deja câteva proiecte în plăcere, din plăcerea de a crea o lume virtuală si de
desfăşurare care îl utilizează. a o întreţine. Prima (şî probabil şi ultima) încercare 0 Î n ce stadiu se află engine-ut Pure Power?
Suportă 6DQF (şase grade de de implicare profesionistă in game design a fost în Ş.D.: Engine-ul Pure Power este încă în curs de
proiectul independent Pure Power, un joc de tactică dezvoltare. Din cauza multelor şi măruntelor
libertate}, alpha blending, texturi procedurale şi nonrectangulare,
în timp real, unde, pe lângă sarcinile de probleme apărute, am considerat că este mai bine
radiozitate, ceaţă volumetrică, halo-uri, scripting, folosind Python sau
programator şi de artist 3D, am avut şi să lăsâm open source sursele engîne-utuî.
alte limbaje. Poate fi utilizat cu DirectX {doar 7.0 din păcate, se
responsabilitatea dezvoltării universului Pure Power. Comunitate de programatori interesată de engine*ul
lucrează la un driver pentru 8.0), OpenGI şi Glide. Include un modul de
Nu pot spune că a fost un succes, dar nici un eşec - PP există, aşa că... în versiunea curentă, 0.7.1,
generare a terenurilor şi poate importa formatele cele mai importante
singura problemă fiind că ideile nu s-au putut lipseşte complet Al-ul şi mă bazez pe comunitatea
de meşe pentru a fi folosite intern. De asemenea, pot fi folosite
materializa complet din cauza lipsei suportului mai sus amintită că va reuşi să facă ceea ce noi am
majoritatea formatelor de sunet de ultimă oră, inclusiv MP3 şi Ogg tehnologic. Dar pot spune că a fost o perioadă in tărăgănat vreme de câţiva ani. în rest, există o
VORBIS. Are o portabîlitate foarte ridicată, însă din păcate este tras care am învăţat mult despre ceea ce înseamnă game arhitectură flexibilă, gata să fie pusă la treabă şi
mult în jos de documentaţia care acoperă doar strictul necesar şi lipsa design. editoare cu care se poate modifica orice aspect al
unui număr mare de tutoriale, cele incluse în documentaţia online fiind engine-ului. Sursele pot fi luate de la
foarte încâlcite şî nu tocmai prietenoase cu începătorii. Părerea mea. QCe trebuie să ştie un creator de jocuri? http://sourceforge.net/projects/pptactical. Pe
Ş.D.: Mă tem că sintagma "creator de jocuri" a lângă surse, proiectul vine cu documentaţii
devenit... legendă. Se potriveşte, mai degrabă, (de design), executabile, un pachet media
Web http://crystal.linuxgames.com O comunitate
pentru mijlocul anilor "90 şi este expresia unei (sprite-uri, grafică, sunet) si, evident, suportul
Producător Jorrit Tyberghein foarte numeroasă,
jocuri în curs profunde nostalgii faţă de cei care scoteau minuni tehnic oferit de comunitate.
Versiune 0.90r001 dintre cauciucurile unui garaj. E drept, acele
de dezvoltare şî
Ultimul update octombrie 2001 alte avantaje. legende, creatorii mitici de jocuri supravieţuiesc şi QCe proiecte de viitor ai?
Genuri nelimitat Singura problemă acum. îngropaţi în hârţoage sau prăfuiţi de uitare. Ş.D.: Greu de spus. Nici măcar mâine nu ştiu ce mă
Multiplayer da este că trebuie să Îşi aduce aminte cineva de Mike Follin? Creatorul de aşteaptă... Altfel, voi continua să dezvolt universul
Tip grafică 3D vă pricepeţi serios jocuri mitic ar fi trebuit sa fie omul enciclopedic, Pure Power, în speranţa că voi avea şi suportul
la programarea în care să devoreze SF-uri şî filozofii în timp ce
Programare 30% | C++ si/sau la engine-ului cândva pentru a "comîte~ jocul. Dar nu
Bazat pe fluierând dictează direct cod-maşînă iar cu degetele promit nimic.
scripting din
Python sau alt scrie deja documentul de design şî scenariul pentru Pure Power Tactical Engine este disponibil la
Documentaţie: OOO limbaj de URMĂTORUL joc. Trecând în registrul serios, se http://sourceforge.net/projects/pptactical şi are
Elemente suplimentare: OOO programare. vorbeşte despre o echipă şi se foloseşte o echipă de următoarele caracteristici:
Apreciere: OOOO game design-eri pentru orice joc modern. Oricare - engine 2D pentru jocuri de strategie/tactică
dintre ei are nevoie de creativitate, obişnuinţa de a - limbaj de bază: C++
pune cuvintele în propoziţii şi propoziţiile în fraze, - platforme: Windows
care sâ compună un document de design, un - API: DirectX, dar nu este legat exclusiv de el
£ngineurite 3D câştiga tot mai mult teren in faţa celor 2D. Totodată
scenariu sau un dialog, comunicativitate - restul - compilator: necesită Borland C++Builder pentru
grafica şi efectele speciale capătă tot mai multă atenţie, in defavoarea
ideii si ganteplay-utui. Majoritatea jocurile* interesante din ultima vreme echipei trebuie să înţeleagă ce are de făcut şi un compilare
au venit de La studiouri independente care nu au intrat încă tn rutina minim de cunoştinţe tehnice, atât cât sâ facă
- arhitectura flexibilă
caracteristică deja firmelor mari.-E o perioadă propice pentru a vă apuca diferenţa între C şî Pascat,
- editoare
##ios de creaţia de jocuri. învăţaţi programare, că no strică si nu puteţi - sistem de clase GUI scris profesionist
sâ faceţi mai nimic fără ea si alegeţi una dintre alternativele prezentate. QSe poate crea un joc de unul singur? • nu există Al implementat fîncâ)
Ş.D.: Da, dar într-un timp nerezonabîl - de ordinul a
m

Ealerii Xtreme

l> 1
$ „/A
1

pi eceMk r@ziplip.com

Sliviu Badea ţi Ştefan Giurgiu compun echipa care a câştigat marele


(şî singurul) premiu la concursul trecut sub pseudonimele pieceMaker şi
Max the Fire Raven. Silviu ne surprinde din nou in mod plăcut cu o serie
de imagini cărora li se pot găsi fireşte defecte, dar care sunt mult mai
bine realizate decât majoritatea celor pe care le primim de obicei.
"Blademaster" este puţin cam haotică iar "Expo" suferă puţin din cauza
texturilor. Maşinile arată foarte bine, deşi am oarecare dubii în privinţa
funcţionalităţii lor... :P

62
Desi numita "The Power of Bryce", imaginea cu calul, ceasul si paharul hu pune deloc în valoare puterea Bryce-ului. care este cea de a realiza peisaje
mai mult sau mai puţin realiste. Desi am văzut câteva compoziţii non-peisagistice excelente realizate cu ajutorul lui, pot afirma cu mâna pe inimă că
5tamate_filip@yahoo.com
nu este deloc instrumentul potrivit pentru altceva în afară de peisaje. Cea de-a doua imagine, cu lucrurile care există doar în imaginaţie mi-a atras
atenţia, desi nu îmi dau seama de ce: obiectele respective ar face bine să rămână doar in imaginaţie, deoarece în realitate ar fi nişte rebuturi sau ;
exemplare stranii de nouveau art in sticlă.

pswafi a* a m a

d u r le a_ra z va n@y a h oo.


Mi au plăcut îh special "Life is not from our wo
""Nature is very fragile". Dar imaginile tale sunt cam prea
simpliste, si în cazul imaginii They walked among the
dreamers" texturate complet neinspirat. Ideile bune sunt
trădate de o cunoaştere superficială a programului, ca în
cazul "Virtual birth în a mechanîcal society", care ar fi
putut fi mult mai interesantă dacă te-ai fi străduit mai
mult si nu te-ai fi bazat doar pe o duplicare brută a
obiectelor. Şi revin si spun: Bryce este pentru peisaje.
V-ati scuti de multe chinuri dacă nu v-ati strădui să H
utilizaţi în alte scopuri.

63
ALTEC
LANSING
DESPRE C. SOFTWARE O • • • 12. Ce altceva aţi dori să găsiţi pe 18. Ce îţi place în mod special

REVSITE
a. Ştiri • • • • CD-ul revistei? la XtremPC? De asemenea, ce îţi
b. Prezentări grafică • • • • displace?
c. Prezentări diverse D ] D D
d. Efecte speciale • • • •
e. Galerii Xtreme • • • •

D. JOCURI • • • n
1.
a.
Cum ai aflat de XtremPC?
am văzut-o La chioşc • a. Ştiri • •• •
b. de la un prieten • b. Net-Work • •• • 13. Mai cumperi ş i alte reviste de
IT? Dacă da, care? 19. Ce ar trebui, după părerea t a ,
c. din PCGaming c. PlayBox (console) D • z :
d. CERF (dacă da, ce an d. Avanpremiere • • c • des ocazional niciodată modificat în XtremPC?

e. alt loc
e. Prezentări Z Z • • a. Chip • z •
E. DIVERSE • • • • b. EWeek • • •
2. De când citeşti XtremPC?
a. Editorial • • • • c. Level • z •
(nr. revistă sau lună / an)
b. Black News • • • • d. Net Report • • •
c. Black Mail . . • • • • e. PC Games • •
d. Black View • • • • f. PC Magazine • • z

DESPRE
3. Cum cumperi revista? g. PC Market • • z
a. Pe bază de abonament
b. Lunar 8. Cum apreciaţi structurarea
h. PC World • • z
i. Computer

HARDWARE
C_ Destul de des (7-10 numere / an)
d. Uneori (3-6 numere / an)
revistei î n cele 4 capitole (Internet,
Hardware, Software şi Jocuri)?
Shoper Survey • • •
e. Foarte rar Vă rugăm notaţi şi comentaţi.
j . Market Watch • •

B
a. foarte bună • k. Alta
4 . Dacă nu eşti abonat, de ce? b. bună • 14. Ce alt tip de reviste mai
c. medie 20. Ce procesor foloseşti?
d. slabă citeşti?

5. Câte persoane mai citesc


e. foarte slabă • a. Auto/Moto
b. Lifestyle <FHM, Piayboy)

d 2 1 . Ce chipset are placa ta de bază?
nr. tău de revistă? c. Cultură CI
a. Nici una • d. Social/Politice C
b. 1-2 • e. Entertainment (Popcom, Piay)
f. De specialitate d 22. Cu cât RAM este dotat
c. 3-5 <
d. >5 g. Alta • calculatorul tău?
9. Cum apreciaţi aspectul revistei Dacă ai o revistă favorită, care
6. Pe o scară de la 1 la 5, este aceea
(uşurinţă î n c i t i r e , calitatea 23. Ce monitor ai? ( i « r , 15 M7", etc)
cât influenţează următorii factori imaginilor, concepţia grafică)?
decizia ta de a cumpăra revista a. foarte bună • 15. Cum este XtremPC faţă de
următoarele reviste?
(1 foarte puţin, 5 foarte mult). b. buna z 24. Ce placă video utilizezi?
c. medie • mai mai la
a. CD-ul revistei fel
d. slabă z buna slaba
b. Coperta revistei
z
c. Rubrica internet
d. Rubrica hardware
e. foarte slabă
a. Chip z • 25. Ai DVD? Urmăreşti filme pe DVD?
da nu
b. PC Magazine fZ
e. Rubrica software 10. Cât de important este pentru c. Level n a. am DVD • •
f. Rubrica jocuri tine CD-ul în ponderea achiziţiei d. PC Games • b. urmăresc filme D D
g. Altceva revistei? 26. Ce foloseşti pentru a te juca?
a. Mai mare de 50% 16. Cum este CD-ul XtremPC faţă deţin folosesc
7. Vă rugăm să notaţi pe o scară b. Egal cu ponderea revistei de CD-urile următoarelor reviste?
de la 1 la 5 următoarele rubrici c. între 5%0-15%
a. PC • •
• •
mai mai la
şi să apreciaţi alăturat care d. Sub 25% slab fel b. PLay5tation2
credeţi că ar trebui să fie e. Deloc • bun
c. PlayStation •
a. Chip • • d. Dreamcast •
ponderea lor î n revistă.
1 1 . Vă rugăm notaţi pe o scară de b. PC Magazine • • e. GameBoy •
nota mai mai la
la 1 la 5 următoarele secţiuni şi c. Level n • • f. GameBoy Advance • •
puţin mult fel
d. PC Games • • • g. N64 •

apreciaţi alăturat care credeţi că
h. Altă consolă • c
A.
a.
INTERNET
Ştiri
c I
LI

• c
ar trebui să fie ponderea lor pe CD
17. Citeşti şi reviste străine de IT i. Nu am consolă • •

nota mai mai la
b. Xplorer puţin mult fel care se vând la noi? Care şi de ce?
c. Comunicaţii z 27- Ce rezoluţie foloseşti în general
C • • Demo-uri ••
Driveri z •• în Windows? .—.

B. HARDWARE • • • • Patch-uri • a. 640x480 M

a. Ştiri • • • • Aplicaţii internet • b. 800x600 y

b.
c.
Teste
Topuri
1

• • • •• c. 1024x768
d. 1280x1024 LJ
e. 1600x1200 LJ
f. Alta •

65
CE FACI c. Opera 55. Ce ocupaţie ai?

CU PCU
-L?
d. Mozilla
e. A l t u l _

cumpArâtuh 43. Ce serviciu de mail foloseşti?


a. Yahoo l_J
56. Lucrezi la o firmă? Dacă da,
câţi angjaţi are?

28. Vrei să-ţi achiziţionezi un nou 35. Cât timp foloseşti zilnic b. Hotmail
c. Excite [J 57. în ce oraş locuieşti?
sistem în următoarele 6 luni? să te joci din timpul petrecut
d. Home.ro D
a. da L Ia calculator? e. Personal Q * sunt obligatorii numai daca doreşti
b. nu L a. Mai mult de 5 ore f. K.ro sâ participi la tombolă.
b. 3-5 ore g. Rol.ro •
29. Intenţionezi să-ţi faci vreun c. 1-2 ore h. Altul 58. Ce venit lunar ai?
upgrade în următoarele 6 luni? d. Mai puţin de 1 oră [
a. < 499.000 Q
a. Memorie e. Deloc [ 44. Ce siteuri web vizitezi cu r
b. 500-000 1.499.000
b. Placă video
regularitate? C. 1.500,000 2.900,000 •
c. Placă de bază 36- Ce gen de jocuri abordezi cel
a. d- 3,000-000 4.900.000 •
d.
e.
Monitor
Placă sunet L
mai mult?
a. Role Playing Game
b. e. 5,000,000 • 9.900.000 •n
c. f. peste 10.000.000
f. Boxe . L b. Real Time Strategy i
g. Controllere jocuri o Turn Base Strategy 59. Ai telefon mobil?
45. Câte ore stai pe zi pe internet?
h. Altceva L d. Real Time Tactics a. da G
a. Mai mult de 10
e. First Person Shooter b- între 7-10 — b. nu •
30. Câte programe sau jocuri ai f. First Person Shooter Realist c. Intre 3-6 •
instalate sau deţii? g. MMORPG d. între 1-2 • 60- Ce târguri româneşti vizitezi
originale pirat * h. Sport I Auto e. Mai puţin de 1 oră anual?
a. Jocuri î_J LJ' i . Altul
a. Cerf

mmmt

b. Programe 46. Ai pagină pe Web? Dacă da, b. Ifabo


37. Ai jucat jocuri multiplayer? la ce provider? c. Binary •
* statistica referitor la aceste
programe este pentru uzul exclusiv
Dacă da, cum? d. TIB •
a. Reţea acasă e. Altul
al reviste; si nu va fi Legata în nici un fel de
b. Reţea serviciu 47. Unde foloseşti calculatorul?
cel ce completează ctiest ion arul.
c. I-Cafe • 61. Ce post de radio asculţi cu
(bifează toate valabile)
d. Modem LJ
31. Te ghidezi după articolele din a. acasă regularitate? (selectaţi max. 2)
e. Altfel •
revistă în vederea unor achiziţii? b. serviciu a. ProFM
a. da c. şcoalâ-facultate b. EuropaFM •
b. nu
i
[
38. Ce joc ai jucat cel mai mult d. l-cafe c. Radio21 •
multiplayer?
a. Counter-Strike
d. Total •
e. MixFM
32. Ai cumpărat vreun produs pe b. StarCraft • f. Contact
baza unei reclame/prezentări din c. Red Atert • g. Altul
revistă?
a. da
d. Quake 3
e. Unreal Tournament
D E S P R E TINE
b. nu \ f. Altul 48. Nume* 62. Citeşti cu regularitate ziare?
(selectaţi max. 2)
33. Ai cumpărat sau ai renunţat la 39. Foloseşti programe anti-virus? a. ProSport — — r -

cumpărarea unui joc original pe Dacă da, care? 49. Prenume* b. Gazeta Sporturilor •
baza unei prezentări din revistă?
a. da, am cumpărat l
a.
b.
GeCad RAV
Softwin AVX •
c. România Liberă
d. Libertatea
••
b. da, am renunţat \ c.
d.
Kaspersky AVP
Norton Antivirus LJ 50. Telefon*
e. Naţional •
c. nu m-a influenţat f. Evenimentul Zilei
e. Altul - g. Adevărul U
34. Ţi-ai cumpăra o consolă h. Curentul n
40. Pentru ce alte lucruri decât 51 • Ce vârstă ai? i. Ziua u
pentru jocuri? Dacă da, care:
jocuri foloseşti calculatorul? j . Altul n
a. Dreamcast
k. Locale

b. PlayStation 2 Li a. Educaţie/informare •
52. Eşti căsătorit(ă)?
c. PlayStation b. Design/grafică •
d. GameBoy Color c. Muzică O
e. GameBoy Advance Li d. Programare O
53. Ai copii? Dacă da, câţi?
f. GameCube e. Finanţe/lucru perosnal Q
%. Xbox f. Altceva

41. Ai acces Internet? 54. Care este ultima instituţie Chestionarul trebuie expediat La
Dacă da, de când? de învăţământ absolvită? adresa: "XtremPC, Str Puşkin 18,
a. scoală generală Bucureşti t " , cel târziu până la
b. liceu data de 20 decembrie, cu menţiunea
42. Ce browser foloseşti? c. postliceală ''Opinia ta contează". Câştigătorii
a. Internet Exptorer d. facultate vor f i anunţaţi în numărul
b. Netscape e. altceva 29 XtremPC.
• Multiplicare DVD, casete video, casete audio
Imprimare OFFSET imagine similara unei fotogra
• Producţie filme oflfset §F
•Desg in
MC&CD MEDIA s/l< Bucureşti, B d K I o r a ^ u C o p o s u 576ATelVFax: 320 02 92
Splaiul Indeperfdlnţei 2 0 2 A f f el: d H B ^ > b 9 ; 095-057174; 091-217 633
MM f V \ A

www. ergo na-mccq. ro


ile de la Ubi Soft
Multiplayer Onn
Special pentru fani, bazat pe jocurile firmei
M o t o r u l Codename
O u t b r e a k de v â n z a r e face furori
Evul M e d i u j a p o

Poate alţii reuşesc Xicat va publica Takeda


U biSoft a lansat la începutul
lunii noiembrie un serviciu
multiplayer online, exclusiv pentru
îşi va face debutul în forţă pe Ubi.com.
Alte titluri ce pot f i jucate online sunt
Conflict Zone, IL-2 Sturmovik, P e Lângă Shogun şi Throne of
I Darkness, încă un joc
jocurile companiei. Acesta este Conquest Frontier Wars şi Tom Clancy's inspirat de Evul Mediu japonez va
disponibil la www.ubi.com şi este Rainbow Six Rogue Spear: Black Thorn. ieşi pe piaţă în curând: Takeda, un
dedicat momentan doar pentru Ubi.com va mai găzdui şi viitoarele RTS dezvoltat de Magitech
America de Nord şi Franţa, dar va fi jocuri MMO de la UbiSoft, începând cu Corporation şi publicat de Xicat
extins încet-incet şi în restul ţărilor în Shadowbane, un RPG subscription Interactive. în acest joc, gamerii vor
care are reprezentanţă UbiSoft. L based, a cărui perioadă de betatesting intra în rolul unui lord războinic ale
Ubi.com foloseşte o aplicaţie de va începe In noiembrie. Se promite că cărui capacităţi tactice sunt pagini
match-matchîng programată in-house, viitoarele jocuri pe console cu de istorie: Takeda Shingen. Acesta
prin intermediul căreia gamerii îşi pot capacităţi de networking vor f i trebuie să unească Japonia înainte ca
găsi oponenţi în jocuri online, pot suportate de asemenea. Să sperăm că ea să sucombe în faţa luptelor
discuta şi pot face schimb de fişiere. va exista o filială şi pentru România. interne. Fireşte că unificarea nu se
a
m_
\
—w W—j _mWJmMWM • m^rWWMw "I 1
J

poate face altfel decât prin luptă.


lmr

Tom Clancy's Ghost Recon este unul


dintre cele mai aşteptate jocuri care www.ubi.com Jocul a fost unul dintre cele zece
finaliste La Independent Games
eep Shadows vinde licenţe Festival 2001 şi promite mult, atât
D pentru Vital Engine ÎL, vizual cât şi din punct de vedere al
motorul care a făcut posibilă gameplay-uluî. Pe site-ul oficial
apariţia tactical shooter-uluî 3D puteţi găsi mai multe screenshot-uri,
Codename Outebreak. SDK-ul informaţii şi chiar şi o versiune
conţine librării pentru grafică, demo.
sunet, fizică, Al, animaţie şi
G.immo Zone Communitv Zot\* networking. Acestea sunt completate
de un editor de niveluri performant,
0 t j.r L & â—M f -lr • ROGUESPEflfl ^ folosit intensiv pentru crearea de
i Li J ^ j l f j f —
niveluri multiplayer pentru
UfJMJr \Pî Afz Ut AfK IHOR^ Codename Outbreak.

h ih, e -• - — — —
www.nephiMsm.com
. ' ff 1 1

O m a ş i n ă p e n t r u î n v i n g ă t o r vaive caută http ://www.ez game. com/Takeda/

Dovadă că jocurile nu sunt o pierdere de timp betatesteri


Jocurile şi Windows XP
L a CPL-uL din decembrie,
[câştigătorul concursului de
Aliens vs Predator 2 va primi un
D
acă sunteţi interesat să
deveniţi betatester pentru
Valve şi sâ aveţi o şansă ta a încerca A drenaLine VauSt a lansat
recent un forum ce permite
Ford Focus 2002 personalizat, pentru cu mult înaintea altora Tearn utilizatorilor să discute problemele
care Fox Interactive a scos din Fortress 2, Half Life 2 sau ce mai (şi eventual satisfacţiile) pe care le
buzunar o mulţime de dolari. Să se pregătesc e i , nu trebuie decât să au jucând jocuri pe noul sistem de
mai plângă cineva că nu te alegi cu completaţi un simplu chestionar... operare de la Microsoft. Acesta poate
nimic de pe urma jocurilor. Cu curaj, cu curaj,.. fi găsit La adresa următoare:

hitp://www.thecpLcom/avp2/ http: //beta. valvesoftware.com/ news: //news. a vault, com/a vatrlt. x p


M a g i c t h e Gathering ia c a l e a I n t e r n e t u l u i |Q| 2 6StG III lllCfll
Wizards of the Coast profită de succesul jocului de cărţi
Aventurile soldatului ex-SAS ocolesc Afganistanul
şi-a câştigat în timp un număr
impresionant de suporteri: peste
6 milioane de oameni din 52 de ţări
F Codemasters şi-a
asigurat drepturile
pentru publicarea viitorului
versiune îmbunătăţită a
engine-ului folosit în primul IGI,
ce va putea crea relief şi texturi
participă la cele peste 80.000 de turnee
stealth FPS ce va fi dezvoltat tot mai detaliate, variaţii zi-noapte
oficiale locale, naţionale şi internaţionale
de către Innerloop Studios. IGI 2 şî suprafeţe acvatice realiste.
ce au loc anual. în varianta online a
va continua tema de spionaj şi
jocului, jucătorii vor putea să cumpere
acţiune de tip commando din
cărţi digitale, să facă schimb cu ceilalţi
primul joc şî va include suport
jucători şi să îşi organizeze seturi pe
pentru multiplayer team-based.
propriul calculator. Dezvoltat de Leaping
David Jones, fostul soldat SAS ce
Lizard Software, Magic the Gathering
s-a alăturat organizaţiei
Online va oferi posibilităţi de joc
paramilitare IGI va fi prins din
head-to-head, multiplayer free-for-all şi
nou într-o intrigă încâlcită ce ÎL
team based, cu cărţi din cele mai recente
va purta prin Rusia, Libia şi
izard of the Coast va oferi tn expansion set-uri: PLaneshift, Apocalypse,
China, în trei campanii ce îi vor
W sfârşit fanilor posibilitatea de a Odyssey şi Seventh Edîtion.
da prilejul să reîntâlnească
juca online Magic the Gathering, populam
personaje cheie din jocul
titlu de strategie bazat pe cârti de joc.
www.gathering, net anterior. Jocul se va baza pe o
Inventat in 1993 de Richard Garfield, jocu

Parkan vine de Crăciun


Distracţie in culorile curcubeului
Dungeon Siege întârzie
până în aprilie
încă o amânare

M onte Cristo Games a anunţat că va scoate pe piaţă


de Crăciun Parkan: Iron Strategy, un hibrid între
simulator de robot militar şi RTS ce aduce suspect de mult cu
M icrosoft a anunţat că mult
aşteptatul RPG de la Gas
Powered Games va mai întârzia până
Battlezone, doar că este dotat cu o coloristică ceva mai în aprilie 2002. Timpul rămas va fi
stranie. Jucătorii se vor înfrunta pe un teren vast şi in folosit pentru dezvoltarea unui
interiorul clădirilor în timp ce direcţionează un grup de sistem de help in-game şi
roboţi militari. Jucătorii pot crea roboţi de diverse tipuri şi îi implementarea a mai multe arme,
pot controla direct sau de la distanţă, dintr-un buncăr bine armuri şi vrăji. Lumea multiplayer
protejat. Parkan: Iron Strategy va include cinci campanii plus unică va fi extinsă şi vor fi adăugate
câteva misiuni adiţionale şi va avea multiplayer pe Internet. noi moduri de joc. Dungeon Siege va
Cinci medii futuriste, efecte meteorologice şi alternanţa oferi o lume 3D ce va permite
intre zi şi noapte vor completa o ofertă atractivă, chiar dacă jucătorilor să se mişte fără hopuri şi
lipsită de originalitate. www.montecnsto.com Loading times între spaţii interioare
şî spaţii exterioare foarte largi.
Cu ajutorul editorului ce va putea f i
găsit gratuit pe Internet, jucătorii
Dinamică r e a l i s t ă pentru Deus Ex 2 ş i Thief 3 vor putea crea propriile lor lumi şi
Un p a t c h de
Realismul devine un aspect important al jocurilor de orice fel mod-urî.

D i a b l o II c u r i o s on Storm a semnat un acord cu permite crearea de haine şi mantii, www. microsoft.com /ga m es
firma Havok privind utilizarea efecte de deformare real time
ersiunea 1.09c a excelentului SDK produs de aceştia din îmbunătăţite şî un modul pentru
V j p.atch-uiui de Diablo \\ va urmă pentru efecte de dinamică dinamica vehiculelor. Havok tinde să Un nou joc de la producătorii
aduna informaţii despre real-tîme in Deus Ex 2 şi Thief 3. devină deja un standard în industria lui Throne of Darkness
• calcula torul pe care este instalat Construind pe ideea de "du-te unde vrei, jocurilor fiindcă Valve, MindsEye,
jocul şi te va trimite ta Bliz2ard, J a p o n i a - calea c ă t r e succes
fă orice vrei" din titlurile anterioare, Jon Acclaîm, Dark Black, Lost Boys,
Acţiunea nu are ca scop
identificarea utilizatorului, ci
d o a r a configuraţiei acestuia,
Storm va combina un motor de Unreal
modificat substanţial cu Havok 1.5
Microids, Cyan, Headfirst şî Team 17 vor
folosi cu toţii SDK-ul pentru viitoarele C lick Entertaînment a
anunţat că lucrează la un
nou joc, de data aceasta unul
pentru a permite jucătorului o Lor titluri.
informaţiile adunate fiind folosite interacţionare fără precedent cu mediul dedicat online, dar centrat în
pentru calibrarea şi optimizarea înconjurător. Ultima versiune a SDK-uluî continuare pe lumea orientală şi pe
www.havok.com
RTS-ului Warcraft Iii: Reign of artele marţiale. Jucătorul îşi va
Chaos> Blizzard nu a încercat să alege un personaj pe care îl va
ascundă acest lucru, ba chiar a antrena şî se va specializa într-una
fâcut uh anunţ public în pagina Fii un m o n s t r u î n Everquest dintre multele tipuri de arte
oficială, Paternul va afecta doar Atracţia personajului negativ are câştig de cauză marţiale. El va putea să îl provoace
utilizătoni din America de Nord şî pe alt jucător la o luptă într-un oraş
chiăr şi aceştia vor putea opta sâ
nu trimită nici o informaţie, dacă
U
™ ~ ~ ~ Ltimul patch pentru MMORPG-ul
de la Sony şi Verant permite
jucătorilor să îşi asume rolul unor
nu pot interacţiona cu restul
personajelor decât prin atac; nu vor
putea vorbi, nu vor putea face schimb
virtual, prin intermediul unor
intermediari/agenţi de pariuri
aceasta le este dorinţa. Cu toate virtuali. Se va stabili o ierarhie
monştri de nivel mic. Destinat de obiecte şî nici o altă acţiune generală şi se vor putea alcătui
acestea-suntem siguri că se vor
găsi mulţi apărători ai intimităţii server-elor player-vs-player, acesta îl obişnuită. Acest feature a căpătat deja diverse clanuri. Lansarea jocului
care-sâ; se plângă că deja se transpune pe jucător în pielea unui numeroase aprecieri pe forumurile este stabilită pentru o dată incertă,
creează un precedent- monstru Low-level ales aleator, oferindu-î Everquest. cândva la sfârşitul lui 2002.
posibilitatea de a ataca din această
www. blizzard. corn postură alte creaturi şi jucători. Monştri http: //e verquea t. s ta ti o n. so ny. co m www-clickentertainment.com

69 • \
! AAIEBC'V

Alternativa pentru televizor într-a mare de PC-urî

i i

Microsoft anunţă jocurile


pentru XboK
Firma din Redmond a anunţat
J ocurile Soul Reaver fac parte din seria Legacy of
Kain, o serie cu o poveste încâlcită ce începe odată
cu Blood Omen: Legacy of Kain, un RPG pentru PSOne antic,
jocurile care vor fi disponibile ta dar încă atractiv. Kain este un tânăr nobil, reînviat de dia­
lansarea mult aşteptatului Xbox. bolicul necromancer Mortanius si trimis într-un quest în care îşi
Microsoft oferă cinci jocuri create
va pierde sufletul din cauza vampirismului cu care a fost
chiar de ei (mai mult pentru ei, ca •

să fim corecţi): Halo, Oddworld blestemat. Un personaj negativ dar atractiv, Kain îl azvârle la
Munch's Oddysee, NFL Fever 2002, finalul jocului într-un abis pe vampirul ce va deveni personajul
Project Gotham Racîng şi Fusion principal din Soul Reaver: Raziei. Salvat de o fiinţă stranie ce
m

Frenzy. Electronic Arts va oferi


se autodenumeşte The Elder God, Raziei se trezeşte cu câteva
Madden NFL 2002, NASC AR
mii de ani mai târziu,, transformat tntr-o creatură ce se
Thunder 2002 şi Cel Damage iar
hrăneşte cu energia sufletelor în loc de sânge. Deşi aproape
Infogrames va lansa NASCAR Heat
2002 TransWorld Surf şi Test Drive
T
nemuritor, Raziei nu reuşeşte să se răzbune pe Kain, deoarece
Off-Road Wide Open. Printre cete acesta se refugiază în chiar fluxul temporal.
mai aşteptate jocuri se numără În Soul Reaver 2, Raziei traversează şi el continuum-ul
Dead or Alive 3 de la Tecmo, Dark spaţiu timp, întorcându-se în trecut pentru a afla răspunsurile
Summit de La THCJ, Air Force Delta la întrebările care îl chinuie şi pentru a găsi mult dorita
Storm de la Konami şi Tony Hawk răzbunare. Veţi întâlni personaje din anticul Blood Omen, iar
Pro Skater 2x de la Activîsion.
intriga se învârte în jurul ei înseşi ca faimoasa bandă a lui
"Nici că se putea găsi o mai bună
Moebîus, paradoxurile temporale ţi trimiterile către
perioadă in care să fii gamer'", a
declarat Ed Fdes, vicepreşedintele evenimente din jocurile anterioare fiind presărate la tot pasul,
Microsoft Game Studios. însă chiar şi cei care vor lua pentru prima oară contact cu
acest univers straniu vor fi în stare să înţeleagă ce se petrece,
www. microsoft.com x explicaţiile fiind construite ca şi cum nimeni nu ştie despre ce
Consola HBOK ua apărea este vorba. Nici chiar Raziei.
în Europa abia anul următor Un action-adventure de excepţie, Soul Reaver 2 combină
mW
puzzle-uri inteligent construite cu o grafică impresionantă, care
Microsoft nu este doar o versiune de rezoluţie mai mare a celei din
a anun­ primul Soul Reaver, Trecerea între lumea reală şi lumea
ţat spectrelor se face automat, atunci când Raziei este rănit -
că mult- iremediabil, sau opţional, pentru a rezolva un puzzte, truc
aşteptata sa
învăţat în primul Soul Reaver. El nu se mai poate însă furişa în
consolă Xbox va începe să fie com­
spatele inamicilor şi s ă i ucidă prin surprindere, elementele de
ercializată în Europa abia
începând de anul viitor. Data stealth dispărând din păcate complet. Iar din moment ce Soul
fixată pentru lansarea oficială a Reaver-ul, sabia magică de energie, devine periculos chiar şi
vânzărilor în Europa este 14 mar­ pentru tine dacă îl foloseşti prea mult, iar inamicii au lovituri
tie, iar preţul recomandat este de speciale ce trebuie evitate, lupta devine mult mai intensă şi
430$, sensibil mai mare decât cel dificilă, v -
de 299$ cu cât se va comercializa Level design-ul, efectele speciale şi sunetele sunt foarte
consola în Statele Unite. După bine realizate, făcând ca jocul să fie un sequet excelent, dar
lansarea din luna noiembrie de pe
care se dovedeşte prea scurt, prevestind un Soul Reaver 3.
piaţa americană, urmează Japonia
unde consola de jocuri va începe
sâ fie
comercializată începând cu data r -•

de 22 februarie 2002. Microsoft Antichitate >


estimează că va reuşi sâ vândă în
Saturn a fost Lansat la o scurtă perioada de titluri excelente (King of Fighters,
Europa aproximativ 1,5 milioane
de console în primele trei luni de după Sega 32x, cam prea repede şi La Burning Rangers, Panzer Dragoon Saga,
la Lansarea oficială. Consolele vor un preţ un pic cam mare. Titlul care ar Radiant Silvergun), Sega şi-a încetat
fi produse în Ungaria şi vor include fi trebuit să facă furori la Lansare, suportul pentru Saturn la începutul
un procesor Intel şi un harddisk de Virtua Fighter, era atractiv, însă plin de 1998, insă jocuri au mai apărut via
8GB, iar partea multimedia este 3> bug-uri. Cu toate acestea consola a avut Japonia până in 1999.
dezvoltată de nVidia, un succes neaşteptat şi a găzduit o serie
volum surprinzătoare pentru un difuzor atât de mic. GameLînk, care trebuie însă să fie achiziţionat
• î — r 1

Puteţi folosi căşti, dar deşi producătorii pretind că • separat. Puteţi primi însă cabluri gratuite pentru 2/4.,
sunetul este stereo, este de fapt vorba de acelaşi dispozitive dacă achiziţionaţi 2, respectiv 4
semnal distribuit pe ambele canale. dispozitive, promoţie realizată la lansare pe piaţa
Controlul se face prin intermediul clasicei românească- Game Boy Advance se mai poate "
"cruci" stânga-dreapta-sus-jos, două butoane de foc conecta prin infraroşu şi poate trimite imagini La o
J
(A şi B), completate cu două butoane "Start" şi
W U

imprimantă specială, dacă jucaţi un joc ce permite


"Select", cam mici, dar utilizabile. în plus, în partea
acest feature, lucru indicat de simbolurile înscrise pe
de sus a Game Boy-ului se găsesc două butoane care
cutia jocului- Nintendo a plănuit chiar si o mişcare şi
au acţiuni contextuale in funcţie de joc, dar sunt
mai subtilă: între unu şi patru dispozitive Game Boy .
denumite funcţional "Left" şi "Right". Deşi construit
Advance se vor putea conecta la o consolă
ergonomie, sistemul de control nu este perfect: după
GameCube, funcţionând ca gamepad-uri alternative
3-4 ore de joc (sau chiar mai puţin in caz că sunteţi
şi ca game-screen adiţional.
utilizatori dedicaţi ai tastaturii) veţi rămâne cu

Nu se poate spune că Nintendo nu ştie să facă
degetele mari (şi nu numai) înţepenite, nevoia unei afaceri. Cu numeroase jocuri în
pauze facându-se simţită imperios. Din păcate dezvoltare şi compatibil cu cele peste
afişajul nu se închide automat în momentele de 700 de jocuri apărute
m
m

inactivitate, aşa că va trebui să salvaţi (dacă jocul vă pentru Game Boy şî Game
dă posibilitatea) şi să închideţi Game Boy-ul dacă Boy Color, Game Boy '
vreţi să prelungiţi durata de viaţă a bateriilor.
Oricum, acestea permit acum 15 ore de joc non-stop
Advance vine să satisfacă
o piaţă avidă de^ #
faţă de 10 în cazul Game Boy Color, deci vă puteţi entertainment la purtător.
permite liniştiţi o pauză de un sfert de oră. Dacă ar avea şi o politică
Procesarea instrucţiunilor pe 32 de bi ti este L- de upgrade pentru vari­
fireşte un avantaj cert fată de Game Boy Cotor, ca şi antele mai vechi de .
varietatea metodelor de conectare şi interconectare: Game Boy ar fî exce- t
pot f i conectate până la patru handheld-uri pentru Lent, dar deja am cere.
un joc multiplayer prin intermediul unui cablu cam mult-

nder Zickler's Total Socc


Producător Nintendo Producător ] UbiSoft
Practic un pachet de două jocuri, Super Mărio Fotbalul pe Game Boy Advance nu este tocmai cea •
Un joc de curse bazat pe AU Japan Grand Touhng
Advance conţine Super Mărio Bros 2, un mare mai bună idee. E ca şî cum ai încerca să gestionezi Car Championship, ceea ce înseamnă că
succes pe NES şi Mărio Bros., o versiune sîngle un muşuroi de furnici având mâinile unse cu miere. majoritatea maşinilor sunt japoneze. Asta nu ar
screen a arcade-utui în care trebuie să ştii să - Lipsa posibilităţii de deplasare pe diagonală şi trebui să fie o problemă, deoarece la rezoluţia GBA
Loveşti cu capul. în Super Mărio Bros 2, patru controlul neintuitiv îh general fac ca toate şi 32.000 de culori nu sunt diferenţe semnificative
jucători pot juca simultan cu unul dintre cele patru feature-urite implementate: dribling, fente, intrări intre un Lamborghini şi un Subaru. Jocul Lasă de
personaj^: Mărio, Luigî, Peach şi Toad, fiecare cu la minge să fie nefolositoare. Ubi Soft a dorit în majoritatea domeniilor: senzaţie de viteză,
sunet şi jucabilitate. Lipsa unui joystick se simte şi
— mu r •

caracteristicile sale specifice. Două jocuri clasice implementat şi un modul de configurare a echipei
bine pus La punct, dar din păcate gameplay-ul lasă nici măcar suportul pentru multiplayer nu poate. .
în acelaşi ambalaj, una dintre cele mai interesante
- îndulci gustul amar.
oferte de pe GBA'. v
'• mult de dorit.

71
1: JOCURI
Net-Work

• - i i

Lumea MultiplayEr fi- Online

EH. PRO 01MING ÎN ROMHNIH


D întotdeauna oamenii au încercat să
îmbine utilul cu plăcutul, sau mai
degrabă să transforme o acţiune plăcută într-o sursa
de venituri. Lucrurile însă nu au fost niciodată
simple, iar meseriile care.să ofere această şansă,
s-au lăsat aşteptate. Jocurile din fericire oferă acest
lucru. Iniţial creatorilor, căci a face un joc în ziua
de astăzi însemnă un efort financiar de milioane de
dolari şî, mai apoi, şi jucătorilor. Totul a început în
1996 în momentul în care David T h r e s h " Fong a
câştigat un Ferrari la primul QuakeCon. Ferrariul
4T
uf

aparţinea celui ce se afla în spatele fenomenului m ^


Quake încă de la începuturile sale, John Carmack. 03A E"«**™«*
Din acelmoment lucrurile au început încet încet să
~" uf
"febre coreene" legate de acesta lucrurile au
se schimbe. Doi ani mai târziu, termenul de m\

început
-
să se diversifice. UK PcGames Championships
prp-gamer devenise deja un titlu la care aspirau
a fost primul campionat naţional ce nu a pus
câteva sute de jucători pasionaţi, concursurile se
accentul pe un singur joc, ci pe opt, grupate în
înmulţiseră iar premiile deveniseră atât o motivaţie
patru categorii. StarCraft-ul rămâne însă jocul ce a
cât şî un motiv în sine pentru a continua. în 1997 a
• ' ' - • a L L declanşat cea mai mare mişcare, antrenând în *
luat naştere Cyberathlete Professional League, o aceasta o ţară întreagă. Coreea de Sud reprezintă

organizaţie ce dorea să promoveze jocurile ca sport ţara laptelui şi a mierii pentru pro-gamerii axaţi pe
electronic, prin organizarea de concursuri în care să StarCraft, cu competiţii lunare de mii de dolari. •
participe cei mai valoroşi jucători din întreaga lume, Guillaume Patry (campionul din 1999 al ladder-ului
dotate cu* nişte premii absolut fabuloase. Quake-ul a oficiat de StarCraft) s-a mutat în Coreea special
devenit jocul oficial al pro-gamerilor, şansa de a îţi.
J • • •
pentru a juca full-time, el câştigând în aceşti doi ani
• •

face. un renume, şansa de a îţi câştiga existenţa. 0 mai mult de 100.000$ din concursurile la care a
competiţie strânsă a apărut între echipele europene participat. . - . .
şi americane. Clan 9 din Suedia şi Clan Death Row Cu toate acestea, pro-gaming-ul a avut un
din SUA au devenit simbolurile cele mai marcante moment de derută la începutul anului 2000, când din 1 \

ale acestei noi mişcări. Fiecare dispunând de cauza coagulării celor mai valoroşi jucători de Quake
jucători absolut fenomenali, fiecare competiţie la in două clanuri, Clan Kapitol şi Clan Stickmen, tot
care participau devenea un spectacol fascinant. însă spectacolul dispăruse. Concursurile nu mai
toată această epopee nu s-a restrâns la concursuri reprezentau ocazia de a vedea un număr uriaş de
anuale organizate în lan. Dezvoltarea continuă a • • jucători participând din pasiune, ci ocazia de a fi
Internetului şi îmbunătăţirea constantă a legăturilor martor la lupta dintre două organisme ce reuşiseră
si serviciilor oferite de ISP-uri a dus la apariţia în să adune tot ceea ce era mai bun pe scena
1998 a două ligi online: ClanBase în Europa şi Online pro-gaming-ului. Nimic nu mai era nou, fiecare meci
Gaming League în Statele Unite, două organizaţii ce semănând cu celelalte. Anunţul făcut de CPL, prin -
au avut un mare impact asupra modului de joc şi care aceştia renunţau la Quake ca joc oficial şi îl
asupra numărului crescând de oameni interesaţi de înlocuiau cu CounterStrike, a reprezentat "moartea"
acest fenomen. Peste noapte, ceea ce era doar o scenei de până atunci şi apariţia uneia complet noi.
pasiune s-a transformat într-o adevărată industrie de Humele noi erau din Europa: 5chrot Kommando,
zeci, sute de mii şi chiar milioane de dolari în zilele TAMM, Extousîa, Spirit of Amiga, Ninja in Pyjamas,
noastre. Intel, AMD, nVidia, Logitech au început să Exousia, iar din SUA: Xtreme Kitler 3, Plano Asian
sponsorizeze echipele marcante, şî totul s-a Gang, Domain of Paîn, Texas Area Untouchables.
transformat
d S ^ I I l d l i a L U d l într-o
t ; S p U E adevărată
L U l U I p i U I ^ Socupaţie,
l O l l l ^ L . J U Cfoarte
dLUMI au Echipe foarte puternice, jucători dedicaţi, sponsori
largi tn buzunar, viziune, disciplină, toate acestea au
. început să se-.plimbe prin toată lumea participând la
dus la crearea acestor echipe într-adevăr
. : .cât mai multe'competiţii. ,
profesioniste, majoritatea dintre ele având secţii
Quake-ul însă nu a rămas singurul jocdisputat.
atât de CS cât şi de Quake, iar unele chiar şi de
•' Odată cu apariţia StarCraft-uluî şi a cunoscutei
-.- • .... StarCraft (The Ancients).
• . h

m h

72
JOCURI
Net-Work

Competiţiile s-au înmulţit, şi astfel avem acum B CPL ^^^^H^HHHSp^^^^^^qSp Tribes şi Trîbes 2. Organizează campionate (ladders)
naţionale şi internaţionale. Mai mult de 25.000 de
cam patru compeţii anuale CPL (CPL Amsterdam,
Berlin, Paris,.Brazii), o duzină de competiţii PGL,
Aluat fiinţă în iunie 1997 şi IŞ^^iW. -

clanuri europene înscrise, ceea ce înseamnă aproape , :

a devenit principala ligă Mj^j^^^^ •H —


\.
EuroCup-ul organizat de ClanBase, UK PCGames
profesionistă, cu &
Championships, concursurile CAL, Speakesy.net,
concursuri organizate în ^K- *iyi
concursurile organizate la fiecare LAN Party marcant, 150.00.0 de jucători. - 1

QuakeCon-ul, World Cyber Games şi marele Statele Unite, in Germania, frffi^ ^ r£*^^m
t
Organizează de asemenea' '
campionat anual din Dallas, CPL-Dallas. Fiecare Olanda, Franţa, Marea

^fefi'VH^ j f l i EuroCup-ul, cea mai
dintre aceste concursuri are premii de zeci de mii de' Britanîe, Singapore, Australia şi Brazilia şi premii de prodieiasă competiţie anuală
dolari, iar cele mai importante (WCG si.CPL-Dallas) sute de mii de dolari. Fiecare concurs CPL este un europeană. T r i V i f l i f f i iiji • i
având premii de 300.000 şî respectiv 150.000$. eveniment în sine, pe Lângă competiţia în sine Construită după modelul
Există însă o şansă să vedem ceva asemănător şî existând şi expoziţii de tehnologii, ateliere de •
Ligilor sportive americane V L
;i l
:

in România? Răspunsul majorităţii celor pe care i-am creaţie, arene de spectatori şî aşa-numitele BYOC (NHL, NBA etc), CAL dispune de patru sezone anuale,
"L.

întrebat a fost că poate doar peste doi, trei ani. Areas (Bring Your Own Computer) cu mai mult de conferinţe pentru fiecare zonă (Pacific, Altlantic şi

Situaţia actuală însă, aşa cum o f i ea, arată că există 1000 de calculatoare. Central). Echipele avansează apoi în ptay-offs şi mai

un interes enorm vis-a-vis de ceea ceînseamnă departe în finale. Premiile sunt nu pe măsura celor .
ClanBase
competiţie, concursuri şi premii substanţiale. Poate de la CPL însă mai mult decât substanţiale. Echipele

nu chiar atât de substanţiale ca în cazul câştigătoare au dreptul apoi de a participa mai


O bază de clanuri pentru o serie de jocuri, toate
concursurilor de afară însă un început, mai mocnit, departe în CPL.
FPS-uri. Half-Life, CounterStrîke, Unreal Tournament,

Romanian StarCraft League


există. Dar să studiem puţin situaţia existentă.

Mişcarea a început încet încet să îşi dea duhul la aproape doi ani de la începuturile sale

M
i _ _
işcarea StarCraft românească a fost una începuturile sale. Lipsa crescândă de interes din
însă reuşind să rămână în acelaşi timp un mic
. dintre cele mai puternice concentrate ultima perioadă atât a cluburilor, cât şi a unui număr
"festival" ce îi strângea pe aceştia la un loc. ,
asupra unui joc. Jocul propriu-zis a avut ta apariţia mare de jucători, de a organiza şi participa la •
• •

sa un succes enorm prin avizii jucători români, concursuri, Lipsa unui cadru clar care să Interesul a crescut de La o ediţie ta alta, premiile la

succes parţial motivat şi de explodarea, literal­ reglementeze toată această mişcare, toate acestea fel, iar în acest moment această ligă reprezintă cea

mente, a numărului de Internet cafe-uri exact în au dus la asfixierea lenta a scenei româneşti de mai apropiată aproximaţie a unei ligi profesioniste,
. •r * • •
'StarCraft. Acesta a reprezentat momentul în care . cu jucători valoroşi şi premii substanţiale (1000 $
aceeaşi perioadă. Nu a durat mult până la apariţia
câţiva dintre acei hardcore players pe care îi suma premiilor oferite la R5L3)- Ediţia a treia s-a
unei adevărate manii şi a concursurilor organizate
' 'tu I. U- j
menţionam au avut ideea organizării unui concurs ta terminat de curând, şî a marcat revenirea Lui OrLy
săptămânal de o mulţime de cluburi. A fost o sub reflectoare, după ce acesta câştigase prima
scară naţională care să retrezeascâ interesul
perioadă foarte frumoasă, o perioadă ce a dus la ediţie iar în a doua a pierdut în semifinale din cauza
jucătorilor şi care să ofere un cadru clar şi o serie de
creşterea nivelului tututor jucătorilor şi La formarea Lipsei de concentrare. La această ediţie participarea
reguli fixe. Şi astfel a Luat naştere Romanian
unui oarecare nucleu de, aşa cum s-ar zice, hardcore celor^d in provincie a fost mult mai mare decât la
StarCraft League. Organizată chiar de jucători, cu
players, foarte dedicaţi jocului. ci.vrv^lWoare, iar concursul in sine a fost mult mai
premiile puse ta bătaie tot de eî, a avut un succes
Dîn păcate, toată această mişcare a început strâns şi mai spectaculos decât înainte, un indiciu
foarte mare, strângând în jurul său elita românească,
încet încet să îşi dea duhulja aproape doi ani de la clar al creşterii în valoare a jucătorilor.
Am stat de vorbă cu unul dintre organizatori pentru a descurca bine. Revenind la România Este un pic fantezîsm, mai ales
vă da o idee mai clară şi pentru a vedea de unde vine pentru România, şi mai ales pentru
pot spune că RSL-ul a reuşit să
şi înspre ce se îndreaptă toată aceasta mişcare.
Interuiu resuscite interesul jucătorilor pentru această perioadă. Majoritatea
jucătorilor români doresc să aibă ceva

i
joc, iar în ultima perioadă am văzut
O Spune-ne şi nouă cum te numeşti cert, jocul fiind doar o ocupaţie în ;
I | f-"- w chiar şi la nivel internaţional cum
. şi care este rolul tău tn ceea ce se acest interes a recrescut, după o timpul liber, ceea ce este şi normal
numeşte Romanian StarCraft League- perioadă de timp mai neagră. într-un f e l . Adică nu ai certitudinea că
Bineînţeles, nu punem la socoteală jocul la care eşti bun va rezista o -
"•I
Mă numesc Minat The Shaper perioadă suficient de lungă încât să îţi
Coreea care este un caz special. Noi
Coltoiu, sunt student. Am coorganizat Jmkt permită să iţi câştigi existenţa, sau că
însă am reînceput de câteva luni
toată această tevatură şi am fost unul acestea au evoluat, de ta cei 500$

tu vei rămâne suficient de bun încât
antrenamentele şi sperăm să jucăm
dintre sponsorii ei. oferiţi în primele două ediţii ta 1000 să fii tot timpul printre primii. Există
cât de curând cu jucători valoroşi de
totuşi un toc unde dacă eşti bun poţi
acum în RSL3, sumă care se va păstra afară, să ne facem un nume, ca apoi
O Cum a evoluat RSL de-a Lungul să îţi câştigi existenţa jucând
şi pentru RSL4. să fim invitaţi La turnee. Să sperăm
timpului din punctul de vedere al • StarCraft şi acel ioc este Coreea de
însă câ StarCraft-ul va ţine încă un an Sud, o ţară cu un popor măi... ciudat,
participării, al numărului de jucători, O Cum vezi viitorul acestei mişcări?
frontispiciul jocurilor de strategie, ce au făcut o adevărată obsesie pen­
a l premiilor oferite? Ce se va întâmpla mai departe?
_ ^
• J .

căci mai avem ceva de spus. tru jocul acesta. însă în rest, nu prea.
j
La
• •
L

Am dori să transformăm acesta ligă în Adică până şi in ţările mai "răsărite"


Ideea de La care s-a pornit a fost să O Care este părerea ta în legătură concursurile sunt rare şi premiile nu
ceva internaţional, însă încă nu ştim
retrezim interesul jucătorilor. Pot cu pro-gaming-ul? Există aşa ceva la chiar aşa de mari. Noi însă ne vom -
cam câte şanse am avea. Momentan
spune că acest lucru L-am realizat, r noi, sunt şanse să existe? ocupa acum cu organizarea RSL4, l a
tucru dovedit de participarea noi ("staff-ul organizaţîonal") vom

pleca la Praga pe 25 Noiembrie, unde care sperăm ca participarea să fie mai


a

crescândă la fiecare ediţie. •

Bineînţeles nu a mers fără hopuri, este un concurs foarte asemănător mare decât la ediţiile anterioare.
căci au fost momente când s-au RSL-ului, însă la nivel internaţional şi Sperăm să apară interes şi din partea
înscris mulţi, au venit mai puţini să cu premii mult mai mari. Din păcate firmelor de la noi pentru acest gen de
joace iar restul au zis că vin ta , - nu prea avem experienţa competiţiei mişcare, şi să putem face ceva mult
următorul concurs. Ca premii şi N
în afară, însă sperăm că ne vom mai substanţial.

Nume: Orlando Ispas Nume: 5orin Popescu Nume: Armând Jugleanu Nume: George Ciurescu
• • •

Nick: Orly Nick: Eviscerator Nick: Bunker Nick: Shaman of Death


-
Din: Bucureşti Din: Bucureşti Din: Galaţi

Din: Bucureşti
Vârsta: 20 de ani ._. Vârsta: 17 ani Vârsta:. 17 ani
T
Vârsta: 21 de ani
Joacă de: La început Joacă de: La începuturi Joacă de: 2 ani
Joacă de: La apariţia Starcraftuluî •

Participă: a treia oară. Participă: prima oară Participă: prima oară - • ••

Participă: a treia oară. Prima oară •

A câştigat RSL1, • când ajunge în finală- . , " -•\•


• •• -
••••.
- •- a pierdut în semifinale în RSL2. Coorganizator al întregii Ligi. \ • • - f

Romanian CounterStrikeLeague
L • , I

• r
F

A reprezentat geneza a ceea ce este acum CounterStrike-ului românesc "cena CounterStrike-ului ' ceva mai mult. Desfăşurat în perioada 16
românesc se poate împărţi în ' iulie - 12 august cu 28 de echipe
douăperioade distincte. Un mic 'ev r participante, dintre care 20 din Bucureşti şi
mediu", localizat temporal in perioada 8 din Constanta, concursul a fost atent Am stat de vorbă cu Cosmin "Zed"
sfârşitului anului 1999 şî mîjtocul lui 2000, . urmărit de toată lumea cât de cât Savu-Cristescu, organizatorul RCSL-ului.
i
cohcentrată în jurul a. două echipe, CC interesată de acest fenomen. împărţind Tirul întrebărilor a fost brusc, insă nu arn,
• i

(Cafe Computer) şi CV (Club Vortex). După echipele in şase grupe, meciurile iniţiale reuşit să il prindem pe nepregătite.
cum uşor se poate vedea, totut avea mare s-au desfăşurat on line, cu o divizie

legătură cu cluburile din care jucau bucureşteană si una constănţeană. Apoi, pe O Care este rolul tău in ceea ce se numeşte Romanian
. -,
respectivele echipe şi cu concursurile 11 august, echipele rămase în competiţie CounterStrike League? Cum ai ajuns să organizezi această ligă?
>

r • •• -
aproape săptămânal organizatele acestea. s-au reunit in Wired Cafe din Bucureşti, • r

L Din păcate jocul era haotic, regulite pentru a participa la sferturile de finală, Evotutia mea în toată această situaţie a fost oarecum normală,
hotărâte ad-hoc. Nu se poate spune că a semifinale» şi cele două finale. Ziua cea mai adică din gamer pasionat am ajuns proprietar de club, fiind
• fost o perioadă de mari realizări sau una ce fierbinte a fost însă fără îndoială 12 august, unul dintre asociaţii Internet Cafe-ului Wired Cafe, din Bl.
i

a fost martoră la mari spectacole, însă a atunci când cele patru echipe rămase în Mihail Kogalniceanu nr. 49, vis-a-vis de Facultatea de Drept, un
. reprezentat geneza a ceea ce este acum competiţie, şi-au disputat finala mică si club cu o lamş|^|tPrîntre cele asemănătoare din Bucureşti. 1 •

4i
CS-ul românesc, cu cele mai mult de 120 de finala mare. Lupta pentru tocurile 3 şi 4 s-a Am fost probabil'primul club de acest gen ce a avut licenţe
echipe ale sale...^ ,- - dat între bucurestenii Clan Divine şi originale, creând astfel un precedent urmat apoi şi de alţii.
începutul propriu-zis af'sceriei de CS a constăntenii Professional Team (supriza cea Poziţia aceasta mi-a oferit o nouă direcţie, dedicându-mă mai

venit odată cu organizarea ladder-uluî mai mare a acestui turneu). Meciul a fost mult gaming-ului "serios", adică acelui tip de joc bazat pe un
oficial de la ClanBase, şi cu unirea celor d probabil cel mai spectaculos din întreaga cadru clar şi pe o serie de reguli larg acceptate. Toţi cei trei i

două echipe sub stindardul Wired. Acesta a competiţie, toţi cei aproape 100 de proprietari fiind împătimiţi ai CS-ului am încercat să ne

' fost pasul hotărâtor către un cadru . spectatori păstrând o tăcere rar înlocuită cu implicăm atât organizaţional cât şî financiar în această
î

organizaţional concret, către un joc bazat expresii de stupoare. Meciul s-a terminat cu r
L" • .
comunitate. Wired Cafe a fost de altfel primul club care a :
i

pe.o serie de reguli acceptate la nivel scorul de 13-11 în favoarea celor din Pro organizat un concurs de CS serios, în noiembrie 2000, când am •
i
-

internaţional, către un joc de valoare. Nu a Team, Constăntenii nu au dispus de oferit un premiu fix, destul de substanţial, indiferent de suma

^ trecut foârte mult timp şi echipele au strategia elaborată a celor de la Divine, însă adunată din înscrierile celor mai bine de 20 de echipe.
A
început să se înmulţească, iar valoare tor să meciul a fost clar câştigat de trăgătorii mult • i

crească. Au început să se organizeze mai buni ai celor dintâi. O Cum a apărut ideea organizării RCSL? . , •'
•-
meciuri împotriva echipelor de afară, Odată cu finala mare, cea dintre TeG si
jucătorii noştri dovedind că pot realiza un Leguminoase, spectatorii au avut ocazia să - Ideea organizării RCSL-ului a venit după descoperirea.'

joc performant cu toate că pierduseră vadă cel mai bine pus la punct meci de CS ClanBase-ului lwww.clanbase.com), care este exact aşa cum

oarecum startul întregii nebunii. Românii romanesc. Două echipe puternice, strategii spune si numele o bază de clanuri pentru o serie de jocuri.
"• F ••

• • rtf

sunt însă mari amatori de telenovele si tot excelente» team-play de zile mari, Prin ClanBase am avut posibilitatea de a crea un campionat
, asemenea, după mari convulsiuni şi certuri, coordonare perfectă, trăgători de elită. românesc ce s-a bucurat de ceva succes, căci în mai puţin de
echipa Wired s-a destrămat. Până la acea Prima hartă, de_aztec, a adus si prima şase luni deja in acest ladder activau mai bine de. 120 de
surpriză. Leguminoasele spulberând echipe. Văzând interesul suscitat şi notând în acelaşi timp

dată reuşiseră însă să nu piardă nici un meci


- în România, şi chiar ajunseseră pe locul 3 literalmente TeG-ul, cu un scor de 5-1. Cea lipsa unor cadre care să ofere gamerilor şi altceva, adică nişte
1
F
...pe tadder-ul internaţional al CLanBase-ului. de-a doua hartă, de_train, de bază pentru premii substanţiale, care să ii motiveze să creeze - •
Destrămarea sa a reprezentat apariţia a TeG, a fost martora revenirii spectaculoase performantă, ne-am gândit să facem un concurs bazat pe
a acestora, terminându-se cu scorul de aceste clanuri înscrise in ClanBase, concurs iniţial gândit să fie
două echipe foarte puternice, pe de-o parte
11-7. După două hărţi şî un scqr de 12-12, a organizat de mai multe cluburi din Bucureşti. Ideea
- • TeG .(The Elder Gods) şi pe cealaltă parte _
propriu-zisă nu a fost a mea, a venit din partea altui club
• L

Leguminoase, echipe ce şi-au disputat de venit rândul hărţii de baraj, ce a fost ' m
• -

altfel finala primului concurs cât de cât de_cbble. Leguminoasele au atacat primii, : bucureştean ce între timp însă şi-a pierdut interesul, iar la
luând 5 runde. TeG r ui avea nevoie de 6
• i
• x w i J • ^
momentul adevărului am descoperit ca suntem sjngurul club '
naţional de* CounterStrike.-.

runde pentru a câştiga meciul, şi după S interesat in continuare să susţină aşa ceva. Lucrurile ş-au
-
:
RCSL a venit exact la momentul oportun . -m.

precipitat însă odată cu venirea vacanţei de vară, multe


minute din cele 20 ale hărţii, TeG erau •

pentru a reuni toate acele echipe ce^ echipe dorind să îşi testeze valoarea la-momentul respectiv.
primii campioni naţionali.
\ 1
transformaseră
"1 pasiunea lor pentru joc în.
1

74 I

-mf. "H

- • - - • .
Interuiu CC

Am decis să organizăm concursul, şi desi estimările noastre au


fost mai optimiste, numai 28 de echipe au participat, 8 dintre
ele fiind din Constanţa, un centru foarte puternic în ceea ce
priveşte C5-ul jucat la nivel competiţionaL Concursul a ieşit
bine, el reuşind să creeze un clasament al valorii, a promovat
nişte echipe ce au încercat mai departe să facă fată pe scena
t ^ u^

internaţională,
• - w

O Care a fost motivul organizării acestui gen de concurs? Şi


care au fost lucrurile rele şi cele bune, acum la finalul acestei _ _ _ _ _

Una dintre veştile cele mai fierbinţi ale -


ligi?
acestei toamne este refacerea vechii echipe
: v a CC-ului, si slăbirea prin aceasta a
mm
Motivul principal aflat în spatele organizării acestuia a fost . campionilor naţionali actuali, TeG, râmaşi
OF-THE m
4
lipsa interesului din partea altcuiva de a organiza aşa ceva şi o dintr-o dată fără trei dintre membrii lor de
nevoie din partea gamerilor pentru un astfel de concurs. Ceea bază. Am decis să îi invităm pe probabil
ce a ieşit bine a fost faptul că o serie de echipe româneşti au viitorii campioni la o mica şarjă de întrebări
primit un rating pe ClanBase şî au profitat <Je el pentru a juca şi răspunsuri: . . ' UMM TE
cu echipe din ce în ce mai puternice din Europa, şi faptul că
s-a împământenît în conştiinţa gamerilor faptul că cineva
mm y •

O Ce v-a făcut să refaceţi vechea echipă?


organizează astfel de concursuri, că există cineva căruia îi Care au fost motivele?
pasă, nevorbind aici de o persoană, cî de toţi cei care au •
« 4 ^
ajutat la organizarea acestui eveniment. Pe lângă Wired Cafe CC: In primul rând Legăturile de prietenie
îi mulţumesc foarte mult Lui Rygars, care s-a ocupat de partea care exista între noi, iar în al doilea r â n ^ ^ j
tehnică şi nu în ultimul rând, în ciuda diferendelor dintre noi, faptul că împreună putem face ceva mai
lui Silviu Stroe de la firma Computergarnes, ce a pus la bun, putem crea o echipă foarte puternică.
dispoziţia noastră serverele. Lucrul rău însă în toata această CC: Orice sport are nevoie de spectatori, şi .
cum CS-ul a devenit ceea ce s-ar putea numi
-•

treabă este faptul că un astfel de concurs necesită suport O Ce doriţi sâ realizaţi în mod concret?
un sport electronic, el are nevoie de
material, ce nu poate f i oferit de un simplu Internet Cafe. Care vă sunt planurile?
• h aşa-numitul "show", de cât mai multă lume
O Toată lumea aşteaptă ediţia a doua a RCSL-ului* care să urmărească meciurile. HLTV-ul le
CC: La nivel imediat dorim sa câştigăm
Ce se va întâmpla mai departe? oferă această şansă permiţând câtorva sute
concursul din decembrie de la Braşov, şi apoi
de oameni să se conecteze la un meci si să îl
sa plecăm la alte concursuri europene, CPL sau
După cum spuneam resursele sunt limitate. Un Internet Cafe urmărească în direct, şi ne oferă şi nouă în
nu îşi mai poate permite să susţină singur un astfel de proiect. PGL. Am mai avut odată această şansă, atunci
acelaşi timp şansa de a juca "sub
Pe această cale adresez un apel firmelor de IT care sunt când o parte din noi jucau in echipa Wired,
reflectoare". Este un lucru bun.
interesate de aşa ceva, să susţină pe cât posibil astfel de însă din păcate atunci nu s-a mai putut.
• ' / -

proiecte, căci acestea practic creează o comunitate formată /* :

O Şi cum merge cu antrenamentele?


din consumatorii lor. Dezinteresul manifestat până acum de O Scena CS-ului în acest moment este
acestea este cu atât mai ciudat cu cât este vorba totuşi de destul de animată. Care vâ sunt principalii
CC: Merge bine, încet-încet inţrăm in progra
însăşi clienţii lor. Aceste firme au foarte mult de câştigat prin oponenţi? •

implicarea in dezvoltarea acestei comunităţi, şi prin mul zilnic, avem şi un antrenor în persoana
promovarea evenimentelor de acest gen. CC: Cei din TeG în primul şi în primul rând, lui Zed, ce se va ocupa de ţinerea noastră
apoi cele două echipe din Constanţa, Pro "în frâu" şi de toată partea managerială a
Team şi Energy Connectîon. Mai sunt o serie echipei. Momentan însă trebuie să ne punem -
de echipe puternice cum ar f i Desert Storm la punct strategiile şi să le exersăm, deci va
Troopers, Magic Team sau Moravuri, însă în urma o perioadă mai lipsită de evenimente
acest moment suntem mai buni ca ei. Vom notabile. Va trebui să ne reobişnuim să
vedea însă la Braşov cum stau lucrurile. Insă jucăm împreună, însă cu toţii avem
într-adevăr scena este foarte animată, cu experienţa jocului în echipe puternice, deci

® echipe noi venind din urmă, AlM-ul de pildă,


sau cele vechi cum ar fi Legiune, ce au acum
nu ne va lua prea mult timp.

4 membri din fostul Clan Divine.


> Gh3r0s > LoAnimal

— i—i-
f
O Ce părere aveţi de noua tehnologie HLTV > Pit > Aliem
şi impactul ei asupra meciurilor şi a > Floppynstein > Mephisto
spectacolului? - > Spinul > Zed (coach)
t i v

JOCURI
Avanpremiere

skill-urî sau item-urî în plus. Wizardry 8 mai oferă


pe lângă toate acestea şi patru feluri diferite de a
intra în acţiune, fiecare reflectând alianţele făcute
în jocul anterior. Este remarcabil de observat
atenţia producătorului pentru timpul şi efortul
consumat de faniî Wizardry în realizarea
personajelor iar acesta reprezintă poate modul lor
de a le mulţumi. Cei care sunt însă începători în ale
Wizardry-ului sau cei care pur şi simplu nu mai au
salvările de atunci pot începe prin a-şi crea
personaje noi. Grupul poate să conţină până la 6
personaje plus încă două NPC-uri perfect
controlabile cât nu au altceva mai bun de făcut, în
Wizardry 8 există 11 rase şi 15 clase disponibile.
Dintre rasele prezente putem aminti elful, piticul,
gnomul dar şi unele mat ciudate cum ar fi omul
şopârlâ, omul lup sau draconul un amestec
interesant între om şi dragon. Clasele acoperă o
hi-*-

vastă arie de preocupări dar pentru a reuşi trebuie


să le distribuiţi cu mare atenţie pentru că un grup
de succes va îmbina în mod egal puterile magice cu
cele fizice şi cu talentele native ale personajelor.
Se face astfel că avem posibilitatea în Wizardry 8 să
alegem ca meserii pe cea de alchimist, bard,
Web: www.wizardry8.com • Producător: Sir-Tech Canada • Distribuitor: N/A • Apariţie: 15 noiembrie 2001 episcop, luptător, mag, preot, călugăr, ninja,
Tip joc: RPG psionic, ranger, rogue, samurai, valkyrie, lord sau
Va fi Dark Savant învins in cele din urmă? Redactor: Vlad Zotta chiar cea de inventator (gadgeteer), a cărui
abilitate specială va f i cea de a combina item-uri
enut RPG a fost binecuvântat de-a dintre cele mai diverse pentru a crea altele mai
n a lungul timpului si cu trei serii de jocuri bune. Cum un RPG nu ar fi complet fără vrăji se
ÂW deosebit de lungi si complexe: Ultima, preconizează că vor fi aproximativ 90 clasificate în
funcţie de şase elemente şi care vor avea un
Might and Magic şi Wizardry. Fiecare dintre acestea
rezultat diferit în funcţie de nivelul de putere al
a avut propriul său drum. Un singur lucru a fost insă
personajului respectiv. Şi mai impresionant este însă
comun tuturor şi anume îmbunătăţirea constantă a
numărul monştrilor. Există 100 de modele numai că
seriei respective sau cel puţin încercarea de a face
numĂcnLv.— nţiiior aduce suma totală la
acest lucru. Fără sâ bănuiască, producătorii au mai
aproxii'fiflTfv 300 de monştri.
săvârşit un lucru extrem de important. Ei şi-au adus
contribuţia la dezvoltarea genului RPG cu fiecare
titlu scos. Poate sună pompos dar acesta este
adevărul. într-o lume în care seria Diablo a ajuns de Profeţia
abia la al doilea titlu dacă lăsăm add-on-urile la o La ora actuală când spui RPG mulţi nu se gândesc la

parte, seriei Wizardry i se va mai adăuga pe 15 first person ci la acţiune tip Diablo II. Ziua în care

noiembrie încă un joc, al optulea. va apărea un joc care sâ reinventeze genul va fi una
de excepţie, poate chiar una istorică. 0 aştept cu
nerăbdare, nu din răutate sau aversiune ci din
0 simplă continuare?
Este o continuare, într-adevăr, însă nu este deloc curiozitate. Acel joc va trebui să fie cu mult mai
simplă. Povestea se reia exact de acolo de unde s-a captivant decât Diablo pentru a strămuta atenţia
sfârşit Wizardry 7: Crusaders of the Dark Savant, in lumii. Un lucru pe care producătorii nu l-au înţeles
cadrul acestuia întâlnim un personaj enigmatic până acum este că mărirea numărului de rase,
cunoscut sub numele de Dark Savant. Singurul lucru clase, personalităţi, item-urî sau monştrii nu duce
care se ştie despre el este că ar fi una dintre cele neapărat la succes. Sunt şi acestea necesare însă nu
mai puternice entităţi în viaţă şi că ar călători prin numai acestea. Cred însă că ar trebui să fiu
Cosmos într-o navă neagră. Acesta a dobândit un optimist şi sâ dau Cezarului ce-i al Cezarului. Seria
vechi artifact, Astral Domînae, care dăruieşte Wizardry va renaşte.
deţinătorului său putere asupra vieţii. Cum Dark
Savant nu se mulţumeşte doar cu atât el a purces în O RUVUMRF I X FORŢA Vechi/Nou
căutarea a încă două artifacte iar dacă le va găsi va Wizardry 8 îmbină arhaicul cu science fiction-ut.
dobândi puterile Seniorilor Cosmosului. Cum aceştia PENTRU WIZARDRY Există nave spaţiale şi starporturi dar există şi
sunt cei care au făurit Universul, lumea în care arbalete. Această combinaţie este şi unul dintre
trăim şi tot ceea ce există în ea, puterile pe care le atuurile companiei Sir-Tech, cea "vinovată" de
Noutatea
va obţine Dark Savant ar fi imense şi ar fi folosite producerea Wizardry. Ei au început lucrul
Jocul poate fi început în două moduri. Unul
cu siguranţă în scop negativ. Acţiunea se petrece în pentru acest titlu acum patru ani. Din această
presupune importarea personajelor din Wizardry 7,
oraşul Arnika, planeta Dominus, gazda unei rase cauză engine-ul 3D nu este unul spectaculos însă
care este un joc de DOS, sau din varianta
foarte avansate şi totodată foarte civilizată denu­ foarte capabil de a reda îmbinarea dintre cele două
republicată a acestuia pentru Windows din 1995 aşa
mită Higardî. Dark Savant a pus stăpânire peArnika elemente prezentate mai sus. Perspectiva este
că fanii seriei care mai au asemenea salvări ar
iar acesta se transformă pe zi ce trece în ruină. Intră first-person ceea ce reprezintă o revenire
putea să înceapă sâ le caute chiar de acum
însă în scenă un grup de binefăcători al căror singur binemeritată iar de această dată freelook-ul dă
pentru că merită. Personajele importate vor
scop este de a-l opri cu orice preţ pe Dark Savant. mişcării mult mai multă libertate decât înainte.
beneficia de un bonus la experienţă precum şi de

76
II i
JOCURI ! | § |
AvafipH'erniere i .„.

Tip joc: RTS


Ce e s t e mai bun d i n t r e t o a t e R T S - u r î l e de s u c c e s Redactor: Viad Zotta

Web: www.sierrastudios.com/games/empireeartri • Producător: Stainless Steel Studios * Distribuitor: Monosit • Apariţie: 15 noiembrie 2001

ft^L ^
o m e n i l j l
^ focare an inundat de
e 5 t e n

foarte multe jocuri. Unele sunt de la bun..


4i\\mW început simple clone de Starcraft, Age of
Empires sau Command & Conquer, pe când altele
sunt anunţate cu surle şi trâmbiţe ca fiind revelaţia
anului doar pentru a avea acelaşi sfârşit tragic cu
destinaţia Recycle Bin. în 1998 lead designer-ul Rick
Goodman pleacă de la Ensemble Studios unde
lucrase pentru Age of Empires şi îşi înfiinţează
propria companie de producţie de jocuri cu singurul
motiv de a deveni cel mai celebru producător de
RTS-uri. Compania poartă numele de Stainless Steel
Studios iar primul joc pe care sunt gata să îl scoată
pe 15 noiembrie este Empire Earth,

fnspirându-se câte puţin din fiecare Rick


Goodman a adunat laolaltă toate elementele de
succes prezente în câteva RTS-uri şi a reuşit astfel
să alcătuiască o mixtură interesantă de acţiune în
stil Age of Empires desfăşurată pe o perioadă
comparabilă cu cea din seria Civilization, Jucătorul
are la dispoziţie 14 epoci reale sau chiar imaginare
din cadrul istoriei omenirii: epoca preistorică, a
pietrei, a cuprului, a bronzului, epoca întunecată,
Evul Mediu, Renaşterea, cea imperială, industrială,
primul şî al doilea război mondial, epoca modernă,
digitală şi chiar epoca nanotehnologieî, care în
viziunea lor are loc peste 200 de ani de-acum
înainte. FaptuL că în cadrul modului single-player se
poate alege o variantă de joc continuu care te
trece prin toate epocile pe rând sau se poate juca _

direct una anume conferă jucătorului o mai mare


libertate de acţiune şi se adresează unei game de
preferinţe mult mai largi. Numărul de civilizaţii
URMEAZĂ ADEVĂRATA
care îţi stă la dispoziţie este de 21 dar există şi
posibilitatea personalizării uneia folosindu-te de nu
PROVOCARE
mai puţin de 100 de variabile. Printre cele pe care 2&
poţi să le alegi de la bun început se numără diferite resurse precum aurul, lemnul sau fierul cu
civilizaţia greacă, chineză sau vechii israelieni dar ajutorul cărora poate construi 20 de clădiri şi
şi englezi, francezi, nemţi sau cel puţin popoarele cerceta în total 150 de tehnologii diferite. Având în
care se aflau în acele locuri cu foarte mult timp în vedere numărul civilizaţiilor şi al epocilor, 20 de
urmă. Ceea ce este foarte interesant pentru modul clădiri ar putea fi totuşi prea puţin. Din această
multiplayer este că nu ştii ce a ales adversarul tău cauză Stainless Studios a ales pentru faza de beta
până când nu începe jocuL Acest mic artificiu în test o serie de jucători de Age of Empires de
cadrul unui joc pe LAN nu va avea o prea mare renume care să ajute fa balansarea acestuia
valoare dar pentru jocuri online este cu adevărat un ajungându-se în final ca toate civilizaţiile să aibă Ce vedem?
mare pas înainte. Până acum fiecare avea gata avantaje şi dezavantaje fără a exista una anume Engîne-ul grafic 3D este unul proprietar Stainless
pregătite diverse scenarii sau tactici pe care le mai cu moţ. Steel Studios. Pe lângă faptul că şi mediul încon­
aplica în funcţie de adversar. De acum înainte va Să sperăm că această decizie va şlefui produsul jurător dar şî unităţile sunt full 3D, engine-ul poate
trebui să dăm dovadă de adaptare şi de o mai bună final atât de frumos încât noi, cei care vom reda şi diverse efecte care dau viaţă jocului şi care
capacitate de analiză a situaţiei. Din fericire tactica beneficia şî ne vom bucura de el să experimentăm îl aduc mult mai aproape de realitate. Astfel copacii
va avea şi un suport destul de numeros din partea încă din prima un joc matur, bine realizat şi se unduiesc în bătaia vântului, apa este limpede şi
unităţilor căci vor f i peste 200. Luând insă in calcul echilibrat. Chiar dacă unele aspecte nu sunt tocmai clară acolo unde ar trebui să fie aşa, vremea se
faptul că avem de-a face cu 21 de civilizaţii şi 14 originale (unităţile mecanoîde din ultima epocă de poate schimba din senin, ziua se poate transforma
epoci rămâne de văzut cum este făcută împărţirea. exemplu) jocul merită luat în seamă pentru în noapte şi fumul îţi poate ascunde anumite
Principalele obiective în Empire Earth sunt cele de ingeniozitatea cu care îmbină toate aceste lucruri. Atenţia acordată lui Empire Earth de către
ordin militar astfel încât toate celelalte acţiuni pot elemente precum şi pentru acele mici artificii care producătorii să! nu se răsfrânge din fericire doar
fi considerate adiacente. Jucătorul are la dispoziţie aduc noul şi care îţi furnizează un soi de curiozitate asupra graficii, ei promiţând şi o coloană sonoră de
avidă caracteristică de obicei jocurilor adventure. excepţie.

77
Web: www,ubi.com * Producător: Liquid Entertainment
Distribuitor: Crave / UbiSoft • Apariţie: iarna 2001 Strategia renaşte.» prin tactică.
Tip joc: RTS tWM
Redactor: Cristian Soare

J
ocurile Real Time Strategy reprezintă o
adevărată molimă a industriei. După ce la
sfârşitul anilor 90 erau indiscutabil cete mai
r

populare, odată cu noul mileniu totul s-a


transformat într-o scuză pentru tot felul de teste
nereuşite ce încercau să combine engine-uri 3D,
Al-uri puerile, design-uri făcute în grabă pe două
şerveţele, sau pur şi simplu reapariţii ale unor V
succese anterioare, numai că mult mai colorate.
Ed Del CastiUo este unul dintre cei aflaţi în spatele
succesului iniţial al seriei C&C, şi după plecarea de
la Westwood şî o perioadă petrecută la Origin, a
decis să îşi înfiinţeze propriul studio de producţie, S-

Liquid Entertainment. Nu este un lucru rău, căci


majoritatea celor care lucrează acolo sunt foşti
angajaţi Westwood şi Origin, hotărâţi să ne ofere

unul dintre cele mai bune titluri RT5 ale ultimilor


ani, un concurent direct pentru Empire Earth şi
Warcraft 3.

Yin şi Yang
Battte Reatrns se concentrează asupra tacticilor de
luptă propriu-zise, însă dispune în acelaşi timp de
-V a l b s i m i m i
V L \ vSI YXSU
CLANURI puternice elemente asiatice, fiecare cu unităţile
sale, interfaţa sa şi mod deosebit de joc. Două
m t M A I X ( U \ Adepţi ai părţii Yin. luptători clanuri sunt Yin (adepte ale părţii pozitive) şi două
pentru care onoarea este mai presus de orice, sunt Yang (evident, partea negativă). Clanurile
construiţi după modelul asiatic clasic. Unitate iSss pozitive au ca unităţi speciale călugării iar cele
esenţială: samuraiul. L%:
negative, ninja. Fiecare clan va dispune de un
MJtMîXT ll,AS imaginea în oglindă a celor din ST maximum de patru eroi, într-un mod foarte
Dragon. Rât, misterioşi, adepţi ai Yanş-ului. Luptători asemănător cu cel care exista în design-ul iniţial
ce ar face orice să câştige o bătălie. Unitatea esenţială pentru Warcraft 3. Vederea va fi foarte
este ronin-ul. asemănătoare cu cea din Myth, jocul per total
un sistem economic foarte deosebit de modelul
obişnuit ce orbîteazâ în jurul relaţiei dintre multe apropîindu-se destul de mult de vechiul succes de
I/OTTS <XA.\ 0 misterioasă grupare magică,
clădiri, mulţi ţărani, multe resurse şî căţârare cât tactică. Spre diferenţă de acesta camera nu se va
descrisă ca fiind inspirată de atmosfera scriiturilor lui
Ctive Barker. Corupţi atât in spirit cât şi în trup, clanul mai sus pe aşa numitul tehnological tree. Lupta nu putea roti, însă se va mişca, apropia sau depărta
reprezintă partea cea mai întunecată a râului si a va reprezenta o încleştare epopeeică între zeci şi după dorinţă. Per total, Battle Realms pare mult
magiei. Unitate esenţială; maşter warlock. sute de unităţi, ci între o medie de 25, ceea ce mai atrăgător decât concurenţii săi direcţi, căci
permite folosirea materiei cenuşii pentru a pune la foloseşte o nouă abordare a sistemului economic, şî
WtHJK O A \ Un trib primitiv, cu multe punct câteva mişcări şi tactici spectaculoase. Două se concentrează în special pe partea de tactică,
reminescenţe animalistiee. Sunt depăşiţi c resurse există, şi anume apa şi orezul, iar singurele având de oferit foarte multe celor avizi de aşa
însă fervoarea cu care luptă este deosebi
unităţi din joc sunt ţăranii. Aceasta nu este însă o ceva.
piedică, căci dacă decideţi să vă faceţi un arcaş, de
pildă, antrenaţi un ţăran sâ devină arcaş. însă dacă
după ce şi-a terminat antrenamentul realizaţi că de
LUCRURI PI/UT H<
fapt aţi fi avut nevoie de un muşchetar sau tunar,
nu-i nimic, luaţi arcaşul, îl puneţi la alt Am fost fermecat de introducerea în sfârşit a cailor, iar
antrenament şi aveţi un muşchetar. Dinamica metoda în care s-a făcut este ea însăşi deosebită.
Călăreţul şi calul său nu fac corp comun, fiind două
aceasta a unităţilor este foarte interesantă şi foarte
entităţi diferite. Astfel majoritatea atacurilor mele se
necesară, permiţând o acomodare imediată la tot
vor concentra asupra calului, încercând să îl doboare
felul de situaţii, fără a fi nevoie de o schimbare pe acesta, iar atacurile de distanţă asupra călăreţului,
esenţială a planului de joc şi a modului în care aţi însă odată ajuns pe pământ, călăreţul poate să lupte la
folosit resursele până în acel moment. Există patru fel de bine. Mai mult chiar, o unitate de infanterie
clanuri în acest univers fantastic îmbibat cu poate să se urce pe un cal ce şi-a pierdut stăpânul şi să
lupte aşa. Simplu şi eficient.

78 •
JOCURI
Avanp

rOM CLAîW
• Web: www.ubi.com • Producător: Red Storm
Entertainment • Distribuitor: UbiSoft
• Apariţie: nov_/dec* 2001

9HOST RECON

w -

^ pre ruşinea domniilor voastre aş putea sâ locaţii interioare. Cuvântul de ordine în Ghost
pariez că sunt o mulţime printre voi ce nu Recon este "realism". Red Storm a lucrat foarte
aţi pus mâna pe mica bijuterie de joc pe mult pentru ca până şî cel mai mic detaliu să fie
numele ei Rainbow Six. Mai mult chiar, aş putea veridic, începând cu copacii ale căror rămurele se
paria că destui nici nu aţi auzit de el, iar dacă aţi mişcă în vânt şi până la fizica modelelor, animaţîîle
auzit a fost doar pentru că avea Legătură cu Tom personajelor sau Al. Fiecare soldat are specializare
Clancy, ştiţi voi, cel cu personajele de genul pe o armă, el folosind-o pe aceasta şi muniţia
"Antonio se răsuci, iar dansul muşchilor săi făcu aferentă, fără a lua muniţie sau arme de la inamici.
inima lui Rachel să tresară. Două pocnituri, şi cei Mişcările, damage-ul luat este cât mai apropiat de
doi terorişti erau morţi. Rămăseseră 93." Cum realitate, deci doar în 20% din cazurile în care aţi
necum, fostul agent de asigurări a reuşit să dea fost lovit veţi reuşi să scăpaţi doar cu rană. A fost
naştere unei case de producţii, Red Storm modificat şi modulul de stabilire a strategiei, o
Entertainment, ce spre norocul gamerilor, a reuşit parte de care jucătorii seriei anterioare se
să producă un joc mult mai bun decât cărţile. Au plânseseră că este prea complicată şi greu de
trecut destui ani de când Rainbow Six a apărut şî se folosit. Red Storm se laudă că a reuşit să o facă mai
pare că este timpul pentru o continuare. simplu de înţeles, însă nu a scăzut din

REALISMUL Sli
$P0AR<1< U MM<

Don*t you beliveeeeee iiit... complexitatea sa. Greu de crezut acest lucru, din
Ghost Recon se bazează pe Rainbow Six, nefiind moment ce ei spun că au renunţat de tot la partea
însă continuarea lui. Folosind totuşi aceleaşi premergătoare misiunilor, totul făcându-se acum
principii de bază, jucătorul este aruncat într-un din mers, în timpul jocului. Waypoint-urî,
viitor imaginat de Clancy, nu foarte îndepărtat, în comportamente scriptate, comenzi radio, multe
care un grup de dizidenţi ruşi dau o lovitură de stat metode rapid de folosit la care vom avea acces
şi pornesc o campanie de teroare în Europa de Est. pe harta tactică ce va apărea pe HUD la o simplă
Ca membru al unei echipe de elită, eşti aruncat în apăsare de tastă. Nu o soluţie prea fericită, însă în
spatele liniilor inamice pentru tot felul de misiuni. mod clar una ce va fi mai uşor de înţeles pentru
Nimic nou pe frontul de est, cum s-ar spune, şî nici jucătorii neobişnuiţi cu genul realist de shooter, şî
foarte depărtat ca poveste de Operation Flashpoint, pentru care o parte a jocului în care nu face decât
însă nu cred că povestea contează prea mult în să aranjeze drumul echipelor sale ar fi de
acest joc. Adică o putem folosi pe post de scuză. neînţeles. Exagerez, însă mă înţelegeţi.
Ceea ce se şi întâmplă de fapt. Misiunile vor avea Oricum, dacă nu cade o bombă peste sediul
loc în tot felul de medii, indoor şi outdoor, ceea ce Red Storm, sfârşitul lui noiembrie înseamnă un joc
reprezintă o adiţie interesantă faţă de Rainbow Six excelent, ce merită aşteptat cu sufletul la gură.
unde acţiunea avea loc mai mult prin tot felul de

79
oeURi
ezentari

111110\l DAKKX1
1 1
i i

Tip joc: RPG


Demonii terorizează Japonia, iar destinul tău este de a-i înfrânge. Redactor: Vlad Zotta

până la scara care îţi asigură trecerea


la nivelul următor. Jucătorul poate
_
controla maxim patru personaje
celelalte 3 aşteptând in camera
daimyo-ului. Controlul însă poate f i
exercitat efectiv doar asupra unuia
dintre ele, toate celelalte fiind sub
stăpânirea calculatorului şi acţionând
în conformitate cu setările stabilite în
cadrul interfeţei de tactică sau în
funcţie de preset-ul ales. Schimbarea
controlului se poate face foarte
simplu apăsând tasta space sau cu
ajutorul unui click de mouse pe poza
respectivului. Acest lucru este
deosebit de util deoarece ei tind sâ
se despartă de grup şi să alerge în
direcţia inamicului chiar dacă sunt
setaţi pe atitudine neutră.
Cu ajutorul interfeţei daimyo-ului
se pot schimba personajele. Atunci
când unul sau mai mulţi nu mai au
destulă viaţă sau destulă mana, în joc

I A L\OiP!JT LUPTA
storia şî cultura japoneză au numită ki (termenul japonez pentru
luat multe forme de-a lungul energie), se poate activa această
timpului. Pe lângă tone de cărţi interfaţă şî personajele pot f i tele-
şi filme, jocurile pentru PC au văzut
în acestea un subiect interesant şi nu
P1MHU LIKl'MATl
tocmai des exploatat. Anul acesta, o
mică firmă din San Francisco, pe
numele ei Click Entertainment,
fondată de doi dintre membrii echipei
de design care au lucrat la Blizzard
pentru primul joc din seria Diablo, a •4 *
r

dat lovitura cu un RPG bazat pe, spun


ei, o "veche legendă japoneză".
Marele conducător al Japoniei de
atunci, numit Kira Bennosuke, a
adunat în jurul lui alte patru familii
puternice Oda, Toyotomi, Tokugawa şi
Mori. într-o bună zi acesta moare iar
strănepotul lui, Kira Tsunayoshi, îi ia
locul. în momentul în care el începe
sâ ducă o viaţă depravată toată
Japonia îi urmează exemplul iar zeii
care nu pot rămâne indiferenţi în faţa
unei asemenea situaţii se hotărăsc
să-l pedepsească luându-i câte o
părticică din sufletul său în fiecare Tsunayoshi elixirul nemuririi. Povestea Jocul începe cu daimyo retras la portate înapoi în castel la ultimul
noapte. Fiind nevoit să trăiască în nu spune ce se întâmplă după aceea. ultimul etaj înconjurat de 3 dintre cei etaj, în preajma daimyo-ului. Dacă
fiecare zi cu ideea morţii iminente Cert este că un demon atotputernic, mai loiali apărători ai săi, leader-ui, între timp unul dintre personaje
Tsunayoshi promite o mare răsplată Zanshin, pune stăpânire pe Tsunayoshi arcaşul şî masivul luptător brîck. moare acesta se poate totuşi
celui care îl va salva dar şi osândirea moment in care începe războiul. Ceilalţi patru sunt la câte un etaj iar teleporta şi folosind din mana
La moarte în cele mai groaznice feluri pe măsură ce jucătorul avansează, se nobilului poate fi înviat. El nu pierde
pentru cei care vor da greş. într-o La ataci alătură grupului. Arhitectura insă nici un obiect şî nici o armă
bună zi când pierduse orice speranţă La începutul jocului poţi alege unul castelului diferă în ceea ce priveşte dintre cele pe care le are asupra sa,
un călugăr bătu la porţile castelului dintre cele patru clanuri. Quest-urile alcătuirea etajelor în funcţie de deci moartea unuia nu este un lucru
cerând sâ fie primit pentru a-i da lui sunt aceleaşi pentru fiecare numai că clanul ales la început dar de fapt se deosebit de frustrant. Ceea ce
mediul înconjurător este diferit. bîzuie pe aceeaşi înşiruire de camere deranjează puţin este însă faptul că

80
JOCURI
Prezentări

daimyo-ul nu dispune de atâta mană la aproape patru minute. Obiectele


I K S O Y V J I încât să reînvie mai multe personaje, magice pot fi oferite unuia dintre cei
ceea ce duce la o perioadă de patru zei prin intermediul preotului.
aşteptare destul de lungă până când Aici acestea sunt transformate în
rkerut combina forţa cu dexteritatea de a mânui doua săbii. El acesta poate fi utilizat. procente şi după atingerea pragului
nstruit în Nitoryu arta luptei cu două săbii si poate ataca mai
t de 100% se obţine un punct pentru
• ••Tll"inamici odată. Totodată el se descurcă foarte bine şi cu orice tip

Vrăji şi elemente de RPG vrăji. Celelalte calităţi ale fierarului
e polearm. Abilitatea sa specială este Berserker Rage. mai cuprind repararea obiectelor
Interfaţa jocului, pe lângă accesul
direct la preset-urile de aranjare deteriorate sau personalizarea
ISHHK <; acestora.
tactică a personajelor oferă şi acces
El este cel mai puternic dintre toate
direct la vrăji. Vrăjile sunt
Dersonajele. Poale purta arme grele si care nu cei
dexteritate foarte mare in mânuirea lor. începe inscripţionate cu simboluri intuitive şi Concluzie
măr mare de puncte la viată ceea ce il face extrt se împart în defensive şî ofensive şi Sunt convins că foarte mulţi vor
util in lupte cu mai mulţi adversari dar in acelaşi în funcţie de cele patru elemente: compara Throne of Darkness cu
sa se regenerează cel mai greu odată lăsat apă, foc, pământ şi energie, fiecare Diablo 2 luându-l pe cel din urmă ca
era daimyo-ului. Abilitatea sa specială este dintre acestea determinând un set etalon ceea ce nu prea ar fî un lucru
aceea de a sparge anumite diferit de vrăji. Punctele folosite corect. Este evident însă că la
pentru a avansa într-o anumită vrajă înălţimea lui Diablo 2 nu se poate
se pot obţine ori la trecerea la un ridica, dar nu este cu mult mai
••••• un maestru al disimulării. El nivel superior ori oferind ofrande prejos. Throne of Darkness pierde în
itator masiv şi de aceea nu poate zeilor care guvernează fiecare
au armuri grele. Este antrenat in lupta faţa regelui RPG-urilor prin
element. în joc sunt prezente trei linearitatea sa excesivă şi nici chiar
au cu sabia iar vrăjile sale it situează
agician. Abilitatea sa specială este invizibili tipuri de interfeţe cu ajutorul cărora partea de multiplayer nu îl poate
se poate efectua managementul ajuta in acest sens. Pe lângă aceasta,
personajului. Inventarul conţine un grafica asemănătoare cu cea a
Urmând calea Bushîdo de mic el este un adevărat samurai stash destul de larg in cadrul căruia stampelor japoneze doar că foarte
Abilitatea sâ in mânuirea săbiilor este de invidiat, iar carisr obiectele se aranjează singure viu colorată induce o impresie de
impune respectul celorlalţi. Poate utiliza şi arcul intr-o egală masi_._, nefiind nevoie să efectuezi o serie desen animat pentru copii mici.
aceasta fiind una dintre disciplinele obligatorii pentru samurai- * lungă de mutări pentru a obţine ceva Dacă aceasta ar fi fost un pic mai
El nu.are o abilitate specială ci doar o îndemânare mai aparte în \ \ spaţiu în plus şi pe lângă acesta, reală şi dacă textura personajelor
folosirea armelor. - sloturile necesare componentelor
. _
s-ar fi schimbat de fiecare dată când
\un iui. care formează armura şî cele se modifică o componentă a armurii
i, Maestru al artei denumită Kyudo sau arta trasului cu arcul, el destinate armelor sau talismanelor. sau o armă ar fi adus un plus de
ir poate nimeri orice adversar. Mai poate fi echipat insă şi cu Din inventar pot fi accesate ambele atracţie vizuală necesar succesului
F ^
{ ? r ™ * V- ' ^ ' (steluţe) sau Kunai (cuţite) făcând faţă cu brio la tot ceea
n u n ( e n interfeţe destinate celor două oricărui joc. în concluzie Throne of

'' - \* ce înseamnă armă de aruncat. Calitatea sa este precizia cu care poate NPC-uri din Throne of Darkn"" Darkness este un joc care poate trezi
preotul şi fierarul fiecare cu propriile interesul oricărui pasionat de
sale calităţi. Ceea ce deranjează la RPG-uri, dar care în timp riscă să fie
începutul jocului este că aceştia uitat, undeva, pe un raft plin de praf
Vrăjitorul este ormaşul unei familii cu tradiţie în trebuie găsiţi pentru a putea fi printre multe altele cărora le-a
mânuirea celor patru elemente. Deşi este cel folosiţi astfel încât eşti nevoit să lipsit doar un strop pentru a fi cum
mai slab din punct de vedere fizic el se poate schimbi armurile şî armele care se se spune în industria
folosi de cele mai puternice vrăji pentru a dobori adver­ deteriorează şi care în timp se adună cinematografică, "un succes
sarii sau pentru a construi bariere in calea lor. Energia lui şi umplu stash-ul fiecărui personaj. de casă".
ajunge la o cotă de invidiat dar şi consumă pe măsura eficientei
Este păcat totuşi să le arunci pentru
; vrăjitor. El este antrenat în arc şi sabie acestea fiind armele ' " : r

că acestea pot fi donate în momentul


preferate în cazul in care nu mai are energie. Abilitatea sa speciaiâ \
este mânuirea şi folosirea celor mai puternice vrăji. găsirii fierarului acumulând astfel
puncte pentru fabricarea unora mai
bune. Ceea ce este de lăudat însă •Web 1 www. sierrastudios.com /games/
/S 1

Leader este de departe cel mai carismatic personaj- Influenta sa este faptul că nu trebuie să te duci throneofoarkness/
1 Producător Click Entertainment
puternică asupra preotului şi a fierarului îi aduc acestuia numai într-un anumit loc pentru a avea
1 Distribuitor Monosit
beneficii concretizate ?n reducerile importante de bani care i se fac. acces la ei, dar cum şi acest fapt
Splaiul Unirii 4, bl.3, sc. 2
Se poate lupta cu orice tip de polearm nerefuzând însă nici sabia şî nici trebuia balansat într-un anume fel
01-330,63.52

F •

arcul. Abilitatea sa specială este una defensivă şî ţine de tot ceea ce s-a recurs la soluţia aşteptării unui
F ¥ —rF
r
^mr F V - mm mur
9

înseamâ armuri. Aprecieri


anumit timp în funcţie de operaţia de
- posibilitatea de a controla mai
efectuat şi obiectul în cauză. Foarte multe personaje
enervant uneori. - personalizarea armelor
El este unul dintre cele douâ NPC-uri prezente in Throne • accesul liber la fierar ţi preot
of Darkness. Cu ajutorul lui se pot repara, crea sau chiar • construirea propriei tactici de
personaliza arme si armuri însă nu pe gratis. O noutate este în Throne of Darkness nu există luptă
posibilitatea de învăţare pe care o are. Pe parcursul jocului se
sistemul cunoscut de buy/sell.
găsesc "Tech ni oue Scrolts" sau descrieri tehnice care pot ajuta ta • timpii lungi necesari diferitelor
Obiectele simple se donează operaţii
fabricare unor arme de o calitate superioară.
fierarului iar cele magice preotului. - banii nu sunt "la comun"
Cele simple se transformă în puncte - lipsa acută de bani
care apoi cu o anumită sumă de bani
Preotul are totodată şi funcţia de vindecător. Pe lângă faptul că el poate
şi într-un anumit timp se pot Procesor Pentium 300MHz
identifica sau purifica orice obiect tot el produce potiunile şi licorile
necesare restaurării vieţii sau energiei precum si antidoturile împotriva transforma înapoi în arme sau armuri. Video DirectX
otrăvurilor. Jucătorul va găsi in cadrul jocului "Teaching Scrolls", reţete Timpul de fabricaţie a acestora poate Memorie 64Mb RAM
după care preotul poate produce poţiuni şi licori mult mai eficiente. varia însă de la câteva secunde până Hard disk 700Mb • 1.12Gb
Verdict m

81
Un amestec de RTS şi SIM cu aromă istorică
Tip joc: Sim/RTS
Redactor: Vlad Zotta

<
^ ine spune că nu mai există *r1

idei inovatoare în materie de


mf jocuri de strategie se înşală
/

amarnic. StronghoLd este un RTS dar


cu puternice accente de sim. Glumind
bineînţeles, se poate afirma că este
valabil şi viceversa. Această
combinaţie poate părea la început
ciudată dar având în vedere
posibilităţile pe care le oferă jocul,
va f i cu siguranţă una de succes. Ceea
ce este interesant este că jocul nu
este un talmeş-balmeş total între cele
două genuri astfel încât se realizează
un echilibru perfect datorită
modurilor sale de joc. Acţiunea se m B A T K M SM XI U N U L T K L W Il« S A C A Ş T U X
petrece în Evul Mediu, după anul 1000
şi are ca protagonişti cinci personaje taxes trebuie selectată. Din fericire
dintre care unul eşti chiar t u . De la există unele metode pentru a
bun început îţi poţi alege tipul de contracara scăderea popularităţii şi
joc, militar sau economic. în cadrul părăsirea oraşului de către locuitori şi
celui militar primează genul RTS pe anume setarea cantităţii de hrană
când în căzut celui economic acela de zilnică precum şi decorarea oraşului.
sîm. Fiecare modalitate de joc are Aveţi de ales de la capete înfipte
câteva subcategorii: cel militar într-o ţeapă până la urşi dansatori sau
constă pe de o parte în campania de statui. Cu cât arată mai frumos, cu
single-player iar pe de altă parte în atât locuitorii lenevesc mai tare aşa
mini-campanii în cadrul cărora poţi că nici prea împodobit nu trebuie sâ
apăra sau ataca un castel precum şi fie. Clădirile reunesc tot ceea ce este
invada un regat iar cel economic necesar şi ceea ce de altfel se găsea
conţine pe lângă campania de în jurul unei mari cetăţi la acea
single-player şi cel denumit free build vreme. Pe lângă ferme producătoare
In cadrul căruia parcurgi Liniştit toate de lactate, fructe sau grâne există
etapele dezvoltării tale. Oferind cele necesare procesării acestor
atâtea variante, Stronghold îţi fură materii prime cum ar fi brutăria sau
ochii din prima şi nu mă refer la berăria, cele care produc diferite
grafică care constă în cel mai pur 2D arme precum arcuri, suliţi sau chiar că iţi poate da imediat ceea ce îţi
Web www. s tron gho l d, goâga mes.com
ci la faptul că nu ştii ce sâ joci mai armuri, cele destinate industriei, doreşti de la un astfel de joc. Vrei Producător FireFly Stuaios
întâi. Atmosfera în care te introduce oraşului şi castelului. Se pot construi acţiune, potî să ataci un castel sau să Distribuitor Best Distributiort
. este atât de reală îar oamenii, pereţi înalţi din lemn sau din piatră, îl aperi sau poate vrei să organizezi o 01-345,55.05
clădirile şi peisajele sunt atât de bine străjuiţi de turnuri. Activitatea de invazie. Vrei pace şi prosperitate îţi www.gameshop.ro
redate încât reflectă perfect modul strângere a materiilor prime nu se vezi liniştit de brânza şî merele tale
de viaţă de atunci. Şi pentru că rezumă doar la ferme ci sunt
prezente mine de piatră şi fier,
şi într-un final ajungi să conduci un + combinaţia de succes între RTS si SIM
mai multe modalităţi pentru
acţiunea ar fi fost plictisitoare fără ditamai oraşul. Meritul său principal,
tăietori de lemne şi vânători. Pentru single-player
puţină muzică trebuie menţionat că lucru de care puţine jocuri se bucură muzica medievală
aceasta evocă exact notele din a învăţa clădirile şi rolul acestora este că poţi sâ te joci şi atunci când corecta evocare a realităţii
vremea respectivă. Interfaţa este una precum şi un build order general vă
ai chef de aşa ceva dar şi atunci când includerea unui map editor
dintre cele mai simple. Cu un singur recomand modul free build odată ce
nu ai chef de nimic, rezultatele fiind
click de mouse se pot accesa şi plasa aţi terminat tutortaluL De fapt acest un storytine prea simplu
garantate de fiecare dată.
clădirile sau comanda trupele. Pentru tutorial este atât de sumar încât nu modalităţi greoaie si de durată
a face jocul şi mai interesant te învaţă decât comenzile principale pentru strângerea resurselor
producătorii au introdus un procent după care un avânt intr-una dintre imposibilitatea de a ataca inamicul în
campanii se poate termina destul de cadrul unor campanii
de popularitate al jucătorului care
creşte sau scade în conformitate cu dezastruos.
acţiunile acestuia. De bani este Procesor Pentium II 400MHz
Video SM5
nevoie deci măcar opţiunea de low Odată însă familiarizat cu toate,
Memorie 64Mb
Stronghold devine un companion
Hard disk 750Mb
pentru oricine. Punctul lui forte este
Verdict

82
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

H H M H S

it's in the game.

easports.com
JOCURI
Prezentări

4<
r T

I m s
Tip joc: Adventure
0 aventură de dimensiuni impresionante din toate punctele de vedere Redactor: Vlad Zotta

P e 4 decembrie 1872 un vas


englezeasc, Dei Gratia,
găseşte în Largul mării, între
insulele Azore şî Portugalia, o navă de
transport. Numele ei era Mary Celeste
aparatura funcţiona fără reproş,
Echipe formate din specialişti în
contactul cu civilizaţiile extraterestre
şi din oameni de ştiinţă s-au format
Tmediat iar scopul lor era acela de a
şi transporta alcool între New York şi înfiinţa pe noua planetă, denumită
Veneţia. Lucrul cel mai straniu însă şi între timp Argilus, baze de cercetare,
care a rămas pentru posteritate în vederea descoperirii misterului.
cunoscut ca "Misterul lui Mary Numai că susţinerea acestor baze
Celeste" este faptul că aceasta a fost însemna însă şi alimentarea acestora
găsită complet abandonată. Marfa era din când în când cu cele necesare.
intactă, mesele erau puse iar Primul transport ajunge în apropierea
mâncarea îşi aştepta liniştită lui Argilus patru luni mai târziu,
consumatorii iar proviziile de hrană şi încercarea de intra în contact cu cei
de apă erau şi ele La locul lor. Nava de La soL se dovedeşte a fi zadarnică.
era însă fără nici un suflet La bord. Cei doi membrii ai echipajului, Sam şî
Căpitanul Briggs care trebuia să fie la Hannah se văd nevoiţi să folosească
comanda ei, soţia şî copilul acestuia
plus încă optsprezece membrii ai
navele de salvare şî să aterizeze pe
planetă. Ei însă nimeresc în două
COXaJRluYl REMARCABIL
echipajului erau dispăruţi. O serie de
ipoteze care de care mai stranii şi
Locuri diferite. Sam se află pe o
platformă suspendată la mare PIOTRU MYST I I I
mai ciudate au apărut de-a lungul distanţă de pământ iar Hannah pe o
anilor alimentând de fiecare dată insulă înconjurată de ape. Singurul lor Interactive, publică Schizm. Vă mai celălalt. în Myst un anume puzzle era
misterul, mijloc de comunicaţie este radioul amintiţi de Jazz Jackrabbît? Jocul era dependent de rezolvarea unuia
numai că şi acesta momentan nu publicat de Project 2 interactive. anterior. Aici, având două personaje,
211 ani mai târziu, în 2083, funcţionează prea bine. Din acest Intre timp aceasta a dat faliment iar situaţia se schimbă iar impresia de
istoria se repetă numai că de această punct începe jocul propriu-zîs. Cum din cenuşa ei a renăscut precum liniaritate este cu mult redusă. Până
dată nu este vorba de o mână de altă soluţie sau cale de întoarcere nu pasărea Phoenix compania de astăzi, şi ordinea puzzle-urilor unui personaj
oameni ci de o planetă întreagă. în există, singurul lucru care Le-a mai care împreună cu LKavaLon, cei care nu trebuie să fie întotdeauna aceeaşi.
căutarea de noi civilizaţii, oamenii rămas celor doi este descoperirea s-au ocupat cu dezvoltarea jocului, Un alt aspect interesant este faptul
descoperă o planetă capabilă să misterului care învăluie planeta ne aduc astăzi un adventure de zile că jocul în sine este un mare puzzle
susţină viaţa. Odată ajunşi acolo nu Argilus şî odată cu acesta a unei mari. Schizm este un first person format dinţr-unele mai mici care la
mică le-a fost mirarea să găsească modalităţi de reîntoarcere acasă. adventure cu grafică 3D pre- rândul lor conţin altele şi mai mici.
oraşe, temple şi tehnologie dar care renderizată aşa cum întâlnim şi în Să vă dau un exemplu. Ca Sam să
erau toate în aceeaşi situaţie precum Myst 3:Exile. Punctele forte ale lui plece de pe platformă trebuie să
Tocmai când credeam că Myst
Mary Ceteşte, fără nici un fel de Schizm sunt faptul că poţi controla găsească o navă. Odată găsită aceasta
UI:ExiLe a fost revelaţia anului în
formă de viaţă. Toate uşile erau două personaje în paralel şi faptul că trebuie pusă în funcţiune. Dar oare
materie de jocuri adventure first
deschise, unele locuinţe aveau puzzle-urile pe care aceştia le au de poţi sâ pleci fără să ştii încotro să o
person, o mică dar totuşi cunoscută
mesele pline cu mâncare iar toată rezolvat nu se determină unul pe iei? Nu, aşa că îţi trebuie o serie de
companie, pe numele ei Project 3

84
coordonate. După ce le obţii, crezi că cumva să alegeţi minim pentru că
este chiar atât de uşor să programezi astfel va trebui să schimbaţi cd-urite
nava? Nici gând. Partea captivantă de fiecare dată când schimbaţi
este tocmai faptul că atunci când personajele şî nu este chiar ptâcut.
intr-un final ai impresia că ai O comparaţie cu Myst 3: Exile
terminat, un nou obstacol iţi iese în trebuie într-un final făcută. în ceea
cale. Puzzle-uile nu sunt chiar ce priveşte universul şi atmosfera pe
imposibile. Unele sunt logice, altele care le creează, Schizm nu se ridică
ţin de bun simţ şi de imaginaţie. Ce ia înălţimea lui Myst. în ceea ce
te faci însă dacă nu ai ureche priveşte jocul însă chiar dacă nu
muzicală? La un moment dat trebuie beneficiezi de freelook şi posibili­
să-ţi notezi o serie de incantaţii tatea de mişcare este limitată ideile
practic cântate în limba locuitorilor inovatoare şî calitatea puzzle-urile t
iui Argilus. Asta nu ar fi nimic dacă propulsează la acelaşi nivel.
ulterior nu ai fi pus în situţia de a
recunoaşte o parte dintre ele. Un
Lucru asemănător era prezent şi în
primul joc din seria Myst când trebuia
sa programezi o navă folosind clape
generatoare de sunete, coordonatele
fiind tocmai o înşiruire de note. La
finalul unui astfel de joc te aştepţi la
ceva magnific. Ei bine, nu este deloc
aşa. Gu toate că este cu final fericit
el îţi Lasă o urmă de amărăciune
caracteristică filmelor europene. îţi
pare rău că s-a terminat, indiferent
că te-ai chinuit o săptămână sau o
lună. L-ai începe din nou dar nu prea
îţi vine să faci practic aceleaşi
lucruri. Până când vom juca un
adventure cu o posibilitate reală de
rejucare va mai trece ceva timp
astfel încât acesta nu poate f i
considerat chiar un minus. Jocul vine
în două variante, pe dvd sau pe cinci
cd-uri. Având în vedere faptul că a
fost gândit să fie distribuit numai pe
dvd şi că în mod normal are 10Gb
trebuie să ne mulţumim în cazul
distribuţiei pe cd cu o rezoluţie de
640x360, cu o multitudine de efecte
lipsă, cu o posibilitate de mişcare
redusă şi cu 17 puzzLe-uri pricîpale în
toc de 18. La instalarea de pe cd
aveţi opţiunea de minim sau maxim
adică 220Mb sau 3.3Gb. Nu care

s n ; \ Aiuri, m siium
Web www, schizm.com
Producător L.K.Avalon / Detalîon
I n spatele acestuia se ascunde cel
Distribuitor N/A
mai mare scriitor de SF australian.
Numele lui este Terry Dowfing şi este
autorul mai multor romane şi nuvele
SF foarte apreciate pe micuţul
grafică de excepţie şi o muzică '
:

continent. Printre cele mai apreciate pe măsură


romane se înscriu "Rynosseros", puzzle-un" grele dar hu imposibile
"BlueTyson" şi "Twîlight beach" atmosferă de Ev Mediu
extraterestru
(Tom Ryndsseros saga), "Wormwood"
şi "An Intimate Knowledge of the nu are freelook
Night". Lucrările sale precum şi nu există decât două modalităţi
activitatea desfăşurată la unui dintre extreme de instalare
ziarele de largă circulaţie- de acolo,
The Australian, i-au adus de-a lungul Procesor Pentium 11 50W.Hz
timpului 15 premii dintre care nouă Video Direct 3D 32MbX
Ditrriar, premiul Autraliei pentru cea Memorie 64Mb
niai buriă lucrare SF 7 Fantasy» Hard disk 220Mb - 3.3Gb
Verdict

85
r fi a

lîlllPiHiii
I M • ! • • • • I I P i\t\h

, Frezentan;

TWLY
YPRIluYS < i l l l O M i
Tip joc: Cristian Soare
Bine aţi venit la Undabed Tours. Nebunii au reducere şi locuri asigurate la geam. Redactor: Action / Adventure

lui, însă pentru Cyprien doar un


moment de aducere aminte, ei
pierzându-şi părinţii de ziua lui.
Obosit, enervat, Cyprien îşi varsă
amarul asupra prietenului său,
Ursuleţul de Pluş. Lucruri ciudate însă
încep să se petreacă, şi într-un
spectacol de lumini demn de circ
totul dispare, prietenii, Ursuleţul,
Cyprien. Destinaţia: Undabed, o lume
cândva frumoasă, însă acum aflată
sub stăpânirea unui tiran. Cyprien,
ajutat de un elefant violet, propriul
cinism şi atter-ego-ul său SuperCyp
trebuie să scape lumea de acesta.
Sună bizar? Nu într-atât pe cât arată.
Imaginaţî-vă o lume creată de geniul
nebun al lui Lewîs Carol, cu câteva
picături din imaginaţia lui American
McGee şi a sa Alice, apoi mai adăugaţi
după gust câte puţin Tim Burton, şi în
sfârşit o să aveţi o imagine cât de cât
reală a ceea ce înseamnă Undabed.
Care fonetic reprezintă de fapt
"under bed", o trimitere clară la
coşmarurile copilăriei şi la poveştile
cu monştri de sub pat. O să vă
pierdeţi destul de repede în toate
acele detalii magnifice legate de
level şî character design, iar singura

i i x i MVULS MAGNIFIC
V
soluţie pe care v-o pot recomanda
pi s-a întâmplat vreodată să vă pentru o curăţire a minţii este să vă
treziţi dintr-un coşmar şî în scufundaţi în gameplay-ul excelent.
acea ultimă răsuflare aflată Evil Twin este un platform game, un
între vis şi reverie să nu fiţi siguri jump-arcade wîth a twist". InUtero
rr

dacă totul s-a terminat şi sunteţi au încercat să ia modul de joc 2D şi


înapoi în lumea cunoscută? Probabil sa îl transpună într-o lume 3D. Ceea
că da. Acel moment este de fapt ce au făcut ei nu a fost însă doar o
coşmarul, mult mai rău decât orice transpunere, ei încercând să complice
altceva imaginat de mintea obosită ce lucrurile prin faptul că 3D-ul din
ronţăie întâmplările de peste zi, căci propoziţia dinainte chiar este folosit
este momentul în care vă îndoiţi de în ceea ce priveşte jumping-puzzle-
sanitatea şi de veridicitatea lucrurilor urile şî restul. Mişcarea camerei este
relevate de simţurile voastre. Aşa şi liberă, ea fiind controlată de jucător.
Cil eroul nostru, un mic copil de opt Ceea ce face nu necesar, ci
ani, ce la data aniversării sale se obligatoriu un game-pad. Un punct în
trezeşte î n t r o lume neobişnuită, de minus aici în privinţa majorităţii
coşmar, o lume creată de mintea unui jucătorilor români, consolele şi
nebun. Bine aţi venit în Undabed. Dar controlerele aferente nefiind chiar
să o luăm cu începutul. atât de populare printre ei. Jocul însă
deţine suficient de multe motive să
te ţină în faţa monitorului chiar şi
Teddy Bear
aşa, cu controlul dificil al tastaturii.
Lucrurile au început cu acea fatidică
66 de niveluri în cadrul a opt insule,
mică sărbătorire a celui de-al optulea
fiecare insulă complet diferită de
an de viaţă al eroului nostru. Moment
de petrecere poate pentru prietenii

86
cealaltă, fiecare nivel aducând noi
probleme de depăşit jucătorilor Nu
apuci să te plictiseşti, căci întotdeau­
na ceva nou şi atrăgător apare pe

Cyprien
Engine-ul folosit este proprietar al
celor de la InUtero. Jucând şi titlul
lor anterior, JekyllctHyde, un joc
absolut excelent vizual şî ca
design al personajelor însă imposibil
din punct de vedere al controlului şi
Al-utuî, sunt destul de sigur că au
folosit acelaşi engine, însă mult
îmbunătăţit. £1 îşi face treaba, fără a
arunca în joc efecte gratuite, ci
reuşind să dea naştere tuturor acelor
locaţii. Nivelurile se încarcă rapid,
fără hopurî, iar bug-urîle sunt rare,
din fericire, însă foarte enervante. AII<1<
Camera îmi pare a f i totuşi cea mai
Jocul cu care Evil Twîn se poate
mare greşeală din tot acest joc, fiind
compara cel mai uşor este
plasată mult prea în spate, şi mult
prea liberă. Adică consider că ar fi American McGee's Alice, însă doar
trebuit, măcar din bun simţ pentru pe ansamblu căci la nivelul
cei ce nu vor da fuga la magazin să îşi detaliilor jocurile sunt destul de
cumpere gamepad odată cu jocul, să diferite. Amândouă au doza lor de
existe o opţiune ce sâ ne elibereze o nebunie, însă în timp ce Alice ia
mână de toată acea repozîţîonare a locaţii şi elemente familiare şi le
camerei. Ar fi scăzut bineînţeles din transformă în ceva ce surprinde,
toată ideea 3D, însă ar fî fost mult în ceva neobişnuit, creând o lume
mai distractiv şi plăcut. Există şî unde iluzia şî realitatea stau umăr
opţiunea de a trece în tst Person lângă umăr, la Evit Twîn şocul
View, Insă aceasta nu este folositoare provine din însăşi mediile în care
decât atunci când trebuie să nimerim se petrece acţiunea. Ei ia aceleaşi
cine ştie ce felinar ca sâ deschidem o elemente normale însă le schimbă
uşă, în rest fiind absolut proporţiile, combinându-le şi
recombînându-te în noi forme de
nefolositoare. şoc vizual, ducându-le la extrem,
Per total însă, jocul ia un gen scoţându-le din context şi
deja îmbătrânit, platform games 2D şî punându-le în noi medii. Nivelurile
îi dă o nouă formă, atât artistică cât unde insulele sunt acoperite nu
şi ca gameplay. Jocul este chiar de iarbă sau pământ, ci de haine,
foarte strategic în anumite momente, draperii, monştri cu atât mai de
căci trebuie puţină atenţie acordată neînţeles cu cât recunoşti
acelor detalii când este necesar să îl douâ^trei elemente familiare care
scoatem la iveală pe SuperCyp pentru îi leagă de ceva din lumea noastră
a ne folosi de avantajele Insă în rest sunt complet străini,
superputerilor sale, săritura mai locaţii care şochează tocmai prin
mare, loviturile sale speciale şi modu faptul că ceva din ele este uşor
în care planează pe distanţe mici. de recunoscut, însă complet familie şi casă, ea nepotrîvîndu-se Web v/ww. u bisoft. corn > evil t win
Contrabalansând însă, SuperCyp este disproporţionat, ameţitoare şi deloc cu ceea ce ar trebui să se Producător InUtero
mai greu de controlat decât Cyprien, atrăgătoare tocmai prin aceasta. audă atunci când Cyprien Distribuitor UbiSoft
şî destul de des vă veţi trezi că aţi Level Design-ul din Evit Twîn dă (amintiţi-vă, un copil de opt ani) 01-231.67.69
depăşit marginea prăpastieî şi aţi naştere uneia dintre cele mai deschide gura. www.ubisoft.ro
căzut, doar pentru că nu aţi ales bine bune opere de artă vizuală pe în rest însă, Evil Twin vă va ţine
momentul pentru a trece înapoi la care am avut ocazia să o întâlnesc multe, multe ore în faţa monitorului, + -• design (general, level si
personaj) : .
Cyprien, pentru un control mai uşor. în orice fel de joc. prin imensitatea sa şi prin controlul - faptul că duce platform
Jocul este dus înainte de o poveste Muzica, la rândul ei, este aproape imposibil dacă nu aveţi un game-ut pe noi culmi:
game-pad. Cu toate acestea merită • povestea
interesantă, şî destul de des vor absolut încântătoare, o muzică ce
apărea cut-scene-uri bine făcute, nu pare făcută de un copil cu încercat, jucat şî chinuit cu
• controlul
La nivelul superbelor momente din acomodarea la metoda de control, • camera
flaşnetă însă transformată de
căci merită, merită chiar foarte mult mm
Anachronox, însă nu foarte departe. complexitatea cu care "SE
Umorul este destul de prezent, însă Din punctul meu de vedere este Procesor Pil 300
instrumentele se completează
ceea ce deranjează este vocea lui primul joc făcut de o firmă franceză Video Direct3D
şî liniile muzicale amintesc de
care într-adevăr este un JOC. Memorie 64 Mb RAM
Cyprien, realizată probabil de un colinde şi cântece de leagăn.
Hard disk S00 ME
autist de 30 de ani, rămas fără
Verdict
1 1 1 1 BB
jOGURt
•, L L

NAMK 0 1 T B B l i A K
Tip joc: FPS
Extratereştii ne-au invadat* Goniţi-i acasă... Redactor: Cristian Soare

0(lh>rLf|.:fP I h . U i r i " •

HERLÎH *§3§W

S
cenariile interesante sunt Squad Attack de care spuneam mai sus: furişare şi
rare» mai ales în zona Lăsând însă La o parte problematica atac tîp Ecaterina Teodoroiu cu urlet
crepusculară a FPS-urilor. scenariului, Codename Outbreak i şi baioneta scoasă. Nivelurile foarte
Începând cu bătrânul WoLfenstein 3D aduce în prim-ptan un gameplay în deschise necesită o coordonare bună
şi până la tinerele vlăstare Unreal care se îmbină elementele de stealth şi o recunoaştere prealabilă absolut
Tournament sau Quake3, sau la o J din Project IGI şi distracţia fragurilor necesară. Turnurile de observaţie,
adică chiar şi Tribes, poveştile aflate din orice alt FPS. Şi nu doar atât, el r " _• j4
tufişurile şi patrulele reprezintă tot
în spatele lor nu reuşesc sâ adăugând şi un uşor iz de team- atâtea motive de îngrijorare pentru
depăşească nivelul unei telenovele management, jucătorul având la jucătorul ce vrea să termine
făcute cu banii de iaurt. Anterior dispoziţie echipa respectivă de misiunea. Din fericire ne putem târî,
cunoscut ca Venom, şi de curând
redenumît pompos Codename
soldaţi, din care alege la începutul
fiecărei misiuni doi: unul cu care
TUJ XOVU Ă SF mişca fără sunet, ne putem ascunde

desfăşoară jocul propriu-zis şî un


Outbreak, jocul de faţă nu face rabat
camarad asupra căruia are control
în ceea ce priveşte tradiţia mai mult
printr-o serie de comenzi simple de
sau mai puţin sănătoasă existentă.
genul "menţine poziţia",
Scenariul reciclat din filmele