Sunteți pe pagina 1din 5

Entuziasm, ambiţie

şi creativitate

Grupul de Initiativa
Basarabeana din Cluj
Organizaţie studenţească, non-guveramentală, non-profit, apolitică a elevilor şi
studenţilor basarabeni şi bucovineni care îşi fac studiile în Cluj-Napoca.
telefon: (+40)740388614
mai multa informatie gasiti pe site e-mail: gib_cj@yahoo.com
www.gibcluj.ro adresa: str. Grigore Alexandrescu 23, of.18,
Mun. Cluj-Napoca, RO-6400. România
Proiect “Comunică şi Cunoaşte 2010”
com. Arieşeni

G
rupul de Initiativa avantaje de dezvoltare. Logotipul GIB Cluj
Basarabeana din Cluj Principalul motor al
este asociația care s-a dezvoltării au fost obiectivele
remarcat de-a lungul clar stabilite, pe baza cărora acti-
timpului prin atitudine și control vitatea organizației a cunsoscut o
asupra activităților pe care le-a ascensiune clară numai și pentru
inițiat sau desfășurat. Astăzi interesul studenților și elevilor
organizația are 75 de membri basarabeni care își fac studiile în
dintre care 45 sunt activi. Aceștia marele centru universitar clujean.
sunt studenți, masteranzi la Fundamentul unei activități
diferite universități din Cluj. productive a organizației sunt
Organizația studențească proiectele care anul acesta au Asociaţii de ONG-uri în care
își are începutul undeva în anul ajuns la ediții înaintate, dovadă GIB Cluj este membru cu
2001, când la inițiativa unor a implimentării unei structuri drepturi depline
tineri studenți, bursieri ai statului decizionale corecte și eficiente în
român la universități din Cluj- timp util.
Napoca, s-a constituit cu pași Toate activitățile/evenimen-
mici organizația care în ani buni tele organizate de Grupul de
a devenit reprezentativă. Inițiativă Basarabeană din Cluj
Statutul legal apare mult mai au la bază proiecte, care o dată
târziu, la 24 ianuarie 2006, când implementate sunt perfecționate
deja altă generație de studenți cu fiecare ediție.
basarabeni au întârit legal Există o serie de proiecte-
scopurile tinerilor basarabeni tradiție care au o anumită
care până atunci activau în afara perioadă de desfășurare în an,
prevederilor unei asociații. Legal- precum și alte proiecte care
izarea propriu-zisă a adus numai apar fie pe filieră proprie de

inițiativă, fie la nivel național în cadrul Ligii Studenților Basara-


Parteneri

beni din România(GIB-Cluj este membru- fondator), sau în cadrul


Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România(GIB-
Cluj membru din 2006) în colaborare cu alte organizații
studențești din Cluj: Organizația Studenților Universității
”Babeș-Bolyai”(OSUBB), Asociația Studenților la Psihologie din
Cluj(ASPR), Organizația Studenților Universității Tehnice din
Cluj(OSUT), Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj(COS)
ș.a.

Casa de Cultura a Studentilor


Proiecte
Din Calendarul Grupului de Inițiativă Basarabeană
din Cluj, fac parte următoarele activități/evenimente/
participări pentru anul 2009-2010, care au avut loc deja:

Adoptă un Boboc
Grupul de Iniţiativă Basarabeană
din Cluj Napoca, în parteneriat cu
Universitatea Babeş-Bolyai şi Con-
siliul Local, a derulat cea de-a patra Comunica si cunoaste La fiecare în-
ediţie a Proiectului “Adopt un Bob- ceput de an academic GIB-Cluj organizează pentru studenții
oc” în perioada 24 septembrie – 10 basarabeni din Cluj-Napoca, absolvenți ai liceelor din R. Mol-
octombrie, în vederea acomodării dova sau din România, proiectul “Comunică și Cunoaște”. Un
la viaţa de student basarabean în proiect destinat studenților din anul I de studiu și este struc-
Cluj Napoca a bobocilor 2011. turat pe două nivele. În primul rând se urmărește socilizarea
Grup ţintă: studenţii admişi – considerăm importantă existența unui contact permanent
în anul I la studii universitare de și continuu între studenții basarbeni, având în vedere natura
licenţă. Proiectul are ca scop infor- comună a prob-
marea şi consilierea “bobocilor” în lemelor cu care
vederea facilitării: se confruntă
• Cazării studenţilor din anul I dar și specificul
la căminele aferente; statutului lor. Pe
• Înscrierilor (confirmării locuri- de altă parte, se
lor) la facultate . vizează integrar-
• Deplasărilor urbane ea studenților
(autogară/gară – cămin/facultate) în noul mediu
după necesitate şi disponibilitate; universitar
• Obţinerii de informaţii cu – se explică
privire la procedura de obţinere a importanța
permiselor de şedere, ş.a. existenței organizațiilor studențești, importanța implicării în
Astfel, începând cu 24 septem- cadrul activitaților extrașcolare și se încurajează orice tip de
brie şi continuând şi în 25, şi 26, initiațivă. Un alt scop urmărit este recrutarea noilor membri
voluntarii GIB-Cluj au întâmpi- în cadrul GIB. In cadrul acestui proiect, am vrut sa ghidam 55
nat noii-veniţi la Autogara BETA de studenti basarabeni din anul I si sa-i informam cu privire
(autogara unde opresc autocarele la viata universitara din Cluj-Napoca, la facilitatile la care pot
de pe ruta Chişinău – Cluj Napoca) avea acces si probleme cu care se pot confrunta. Am dorit sa
şi Gara Cluj Napoca (la solicitarea întâmpi- le oferim o viziune ampla asupra procesului de
natului). invatamant, cu drepturile si responsabilitatile
Grupul de Inițiativă Basarabeană a pus la pe care acesta le implica. Proiectul s-a desfa-
dispoziția studenților admiși consiliere în surat in incinta centrului de agrement “Arieseni”
ceea ce privește: cazarea în camine(adrese din judetul Alba, pentru 3 zile(11- 14 noiem-
cămine, informații despre campusurile brie), unde au participat 55 de studenți. Prin
universitare), facultăți (adrese, contacte intermediul Training-ului pe “Comunicare” care
secretariate), permise de ședere temporară, a fost sustinut de un trainer specializat, s-au
rutele de transport public și alte date utile. organizat jocuri de cunoastere care urmareau
Ideea acestei actiuni a venit din partea incurajarea dezvoltarii capacitatilor de social-
membrilor GIB Cluj care s-au confruntat izare si relationare a tinerilor, team-building,
la rândul lor cu diverse probleme, s-au dezvoltarea creativitatii si libera initiativa.
trezit singuri în Cluj, departe de prietenii
si de stilul de viata familiar si dezorien- Au luat cunostinta cu:
tati. Proiectul “Adopt un boboc” vine ca • Învăţarea elementelor de comunicare
şi consecinţă a experienţelor din Primul asertivă: formularea mesajului într-un mod
An (în Cluj Napoca) a actualilor voluntari asertiv, feedback-ul comportamental
(membri GIB) – când toate erau străine, • Identificarea de instrumente împreună
iar direcţiile şi destinaţiile necunoscute. cu participanţii pentru îmbunătăţirea
Toti însa au depasit acea perioada incerta relaţiilor între ei şi şcoala sau colegi. Meto-
de la începutul vietii lor de student în da : brainstorming şi discuţie facilitată:
anul I, astfel gândindu-se ca ar fi pacat • Comunicare/Dezvoltare personală –
sa nu împartaseasca din experienta lor, Metoda ESPERE
noilor veniti. GIB Cluj a inițiat un sistem de • Elemente de management
tutoriat simplu și eficient, anume : membri organizaţional şi time management;
GIB sunt tutori, aceștia au stat la dispoziție • Evaluări privind dezvoltarea personală;
pentru orice întrebare, indicii, sugestii, sfa- Nu a lipsit Treasure Hunt-ul, dezbaterile asupra principalelor teme de interes legate
turi, informații. Proiectul a fost finalizat cu de studenţie, jocurile de negociere şi de rezolvare a conflictelor. Inca un proiect finisat
un imens succes si recunostinta din partea cu succes, astfel incat entuziasmul bobocilor s-a simtit in urma recrutarilor unde stu-
noi-venitilor, ceea ce a dus si la implicarea dentii basarabeni s-au prezentat in numar mare si devenind deja membri activi.
activa a lor in dorinta de a intoarce ajutorul
pe care l-au primit, celor ce urmeaza sa Pentru noi conteaza – Clujul Voteaza
studieze la Cluj. Nici alegerile parlamentare din 28 noiembrie in perioadele publicitatii, filmuletul pregatit
2010 nu au fost trecute fara atentie de catre de membrii GIB. Iar in seara alegerilor, dupa
Grupul de Initiativa Basarabeana, astfel a fost inchiderea tuturor sectiilor de votare, au
organizata campania „Pentru noi conteaza – organizat intalnirea basarabenilor la Casa de
Clujul Voteaza” in scopul sustinerii si motiva- Cultura a Studetilor, pentru a canta in semn
rii a cetatenilor basarabeni de la Cluj, de a-si de solidaritate, imnul Republicii Moldova.
exercita dreptul la vot. La TVR Cluj a fost rulat
Festivalul Bucovina GIB Cluj, la care au participat 5 echipe :
Manifestare organizată sub egida participanţii la conferinţă. “Mercur”, “OSC”, ”Hermes”, “Cripton” şi
Grupului de Iniţiativă Basarabeană, s-a Invitaţii speciali au recunoscut “Fluturasii”.
desfăşurat la 27 noiembrie 2010, cu scopul importanţa tinerei generaţii, reliefând Scopul jocului era de a oferi tinerilor
aniversării a 92 ani de la MareaUnire a Bu- datoria acesteia de a păstra ceea ce au participanţi posibilitatea de a dezvolta
covinei cu România (28 noiembrie 1918). abilităţile de comunicare şi gândire logică,
Pentru a celebra acest eveniment, GIB de a creşte atenţia şi capacităţile receptive
Cluj a organizat o serie de manifestări şi de a dezvolta spiritul de echipă.
cultural pentru promovarea valorilor şi Dupa concursul intelectual a avut
tradiţiilor bucovinene. loc proiecţia filmului românesc “Balul
Ediţia a IV-a a festivalului a urmărit de sâmbătă seara”, realizat în 1968.
rememorarea uneia dintre cele mai fru- Numeroşii spectatori prezenţi au gustat
moase pagini din istoria românilor – ziua cu plăcere comedia romantică a lui Geo
în care Bucovina a întregit ţara-mamă. Saizescu. După proiecţia de film, Casa de
Deschiderea oficială a festivalului a avut Cultură a Studenţilor a găzduit un recital
loc la primăria municipului Cluj-Napoca. extraordinar de chitară“CântareBucovinei”.
Festivalul a debutat cu o conferinţă Patru tineri şi-au propus să ofere
pe tema - “ Bucovina înstrăinată, dar nu publicului o mărturie a trăiniciei fru-
uitată”, care a întrunit, înSala de Sticlă a mosului, interpretând piese ale formaţiilor
primăriei, tineri din Cluj, organizatori ai :VamaVeche, PasăreaColibri, Conexiuni,
evenimentului, membri GIB Cluj, precum şi Holograf ș.a.
invitaţispeciali ca: Folea Ion (reprezentant Energia captivantă din fiecare notă,
al Societăţii Cultural-Patriotice “Avram fiecare schimbare de acord, fiecare ciupire
Iancu”), Alexandru Stănescu (profesor de coardă a umplut sufletele celor
universitar), Vizniuc Dumitru, Grigorovici prezenţi de bucurie, tinerii au ascultatşi au
Corneliu, EnciuNicanor (reprezentanţia cântat piese frumoase care aduc liniştea şi
iSocietăţiipentruCulturăşiLiteratură din înfăptuit înaintaşii. fericirea.
Bucovina)precum și domnul Tudor Gaziuc, Ţinuturile Bucovinei înglobează pagini Au fost de toate, de la melancolie şi
avocat- majoritatea bucovineni stabiliți în de istorie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, romantism la elemente vesele de folclor,
Cluj. monumente unice şi meşteşuguri speci- de la exprimarea iubirii faţă de oraşul de
În cadrul conferinţei s-au evocat cu fice, biserici şi mănăstiri renumite pentru baştină, până la un patriotism şi dragoste
mândrie atât momentele de împlinire picturile exterioare şi interioare, edificii de ţară de care nu se satură să dea dovadă
istorică, cât şi caracterul straromânesc al unice care merită a fi admirate, de aceea, tinerii membri ai organizaţiei Grupului de
pământului bucovinean, care nu numai au accentuat invitaţii la conferinţă, ar fi Iniţiativă Basarabeană din Cluj.
prin istorie, dar şi prin sângele populaţiei a binevenită organizarea multiplelor excursii Obiectivele festivalului, de a participa
fostînsuşi Leagănul Statului Moldovenesc; către ţinuturile Bucovinei de Nord, care au activ la marea sărbătoare, de a organiza
a fost accentuată importanţa unirii Bucovi- fost înstrăinate, dar nicidecum uitate de acţiuni commune pentru promovarea cul-
nei cu ţara-mamă, care “ nu este sufficient români. turii şi tradiţiilor bucovinene, precum şi de
să fie adusă în atenţie numai la manifestări Festivalul Bucovina a continuat cu un a atrage publicul larg clujean, şi nu numai,
ocazionale, ci trebuie să facă parte din joc intelectual “Ce? Unde?Când?” (CUC), la activităţi cultural-patriotice, au fost pe
trăirea noastră de fiecarezi”, au menţionat o competiţie organizată de membrii deplin atinse.

Festivalul Basarabia
mentine spiritul de continuitate a sarbato- publice locale si
rii în rândul elevilor si studentilor clujeni, centrale.
indiferent de etnie, dorind sa sarbatore- Obiectivele prin-
asca aniversarea a 91 de ani de la Unirea cipale sunt sarbato-
Basarabiei cu România si sa evidentieze rirea a 91 de ani de
apartenenta la cultura europeana. Consid- la Unirea Basarabiei
eram ca tinerii reprezinta acel segment de cu Romania (Hota-
populatie , asupra caruia trebuie îndrep- rarea Sfatului Tarii,
tate toate eforturile pentru a asigura un semnata la 27 martie
viitor prosper , deoarece de formarea 1918, su privire la
acestor tineri si gradul lor de implicare în unirea neconditio-
comunitatea în care traiesc va depinde în nata), facilitarea integrarii studentilor din
mare masura viitorul tarii. Republica Moldova in mediul studentesc
Constientizam rolul pe care îl are mu- european, evidentierea identitatii euro-
nicipiul Cluj-Napoca ca si nucleu cultural pene in randul basarabenilor, promovarea
si centru universitar european. Din acest activitatilor pe care asociatiile de tineret
motiv, intentionam ca prin promovarea le desfasoara si care au un efect benefic
valorilor si traditiilor basarabene sa contri- asupra mediului universitar national in
buim la dezvoltarea multiculturalismului si particular si a societatii in general, si nu in
imbogatirea valorilor culturale si sociale. ultimul rand promovarea culturii basara-
In cadrul acestui festival publicul are bene prin intermediul unor exponenti
Un proiect traditional al ONG-ului care posibilitatea de a participa la o gama contemporani din Republica Moldova si
are ca scop comemorarea evenimentului larga de activitati, ce au drept obiective readucerea in mediul studentesc clujean a
istoric de Unire a Basarabiei cu Româ- dezvoltarea capacitatilor intelectuale ale traditiei si obiceiurilor intr-un stil basara-
nia, dar si raspândirea unor importante acestora, a spiritului de echipa, a activita- bean. Se desfasoara pe parcursul acateva
tendinte culturale ale Republicii Moldova tilor specifice studentesti si asociative si zile si cuprinde conferinte, proiectii de
in cadrul diversitatii clujene. Acest proiect de asemenea la imbunatatirea comunicarii film, expozitii si concerte ale formațiilor
cu institutiile de invatamant , institutii din Republica Moldova.
PRO CAMPUS Fii tânăr, fii antreprenor
Masa Rotundă. Droguri, Sex, Alcool şi Training oferit în exclusivitate pe 20 noiemb-
Siguranţa în Campusuri(9-13 noiemb- rie 2009 de către Conf.dr. Constantin Cucoșel
rie 2009) Viaţa de noapte a studenţilor? care e și om de afaceri. Dânsul a venit cu
organizată de GIB Cluj a marcat deschiderea diferite hint-uri din mediul antreprenorial
Festivalului PROCAMPUS. Invitaţii speciali care a subliniat tinerilor specialiști în industria
ai dezbaterii au fost Răzvan Cherecheş, economică. Participanții au primit consiliere
cercetător la Centrul de Politici de Sănătate în ceea ce privește posibilitate găsirii unui loc
şi Sănătate Publică şi Moldovan Constantin, de muncă după absolvirea facultății de științe
inspector la Secţia de Poliţie din Campusul economice.
Haşdeu. Studenții au fost informați și puși “Manipularea Mass- Media, doare?”- training
față în față cu întrebări ”tabu” în ceea ce cu întrebări și răspunsuri de la jurnaliști care
privește starea lor de sănătate și precauția au explicat de ce este necesară manipularea
cu care se ”mișcă” în societate. Participanţii și ce daune aduce aceasta. Training-ul s-a
au fost receptivi la temele dezbătute, desfășurat pe 21 noiembrie. Jurnaliștii invitați
lansându-se în discuţii incitante cu invitaţii. au fost Maria-Ilinca Man(ziarul ”Viața Clu-
Răzvan Cherecheş în stilul său caracteristic jeanului”) și Andrei Aroneț(jurnalist AlfaTV).
ne-a făcut pe toţi să ne revizuim compor- Participanții au fost interesați despre trucurile
tamentele şi să ne gândim că într-adevăr ar folosite de jurnaliști începând de la limbajul
trebui să fim mai moderaţi şi mai respon- trupului până la tehnici din presa scrisă.
sabili.

JOURNALISM BEYOND BORDERS


Workshop - “JOURNALISM BEYOND BOR-
DERS” cu Sven Gallinelli- TRAINING-UL s-a
desfășurat în perioada în perioada 19 – 21
februarie. Proiectul a constat în trei zile de
workshop care au fost susţinute de către
Sven Gallinelli, jurnalist şi chief news desk
la ,,Neue Luzerner Zeitung’’ Lucerne, Swit-
zerland.Temele workshop-urilor au vizat
editarea, redactarea, dar şi tendinţele cul-
turale vest europene în media. Câteva dintre
subiectele care au fost abordate în cadrul
workshop-ului:Prezentarea culturii elveţiene
luând în considerare tinerii şi jurnalismul; Noile tendinţe în journalism; Parametrii care trebuie
respectaţi în cadrul unei publicaţie serioase; Reguli, norme, tendinţe în redactare; Coordonare
ediţie – etapele şi modul de planificare a unei publicaţii. Participanţii au avut ocazia să-și exer-
seze potențialul de comunicare, analiză, redactare şi editare.

GIB Cluj organizează în fiecare an training-


uri, dezbateri, festivaluri, intalniri cu oameni
de cultură și personalități politice, work-
shop-uri unde fiecare este binevenit să-şi
expună şi să-şi susţină punctul de vedere,
elevii şi studenţii având posibilitatea să se
cunoască mai bine, să comunice, să facă
schimb de idei si experienţe accumulate,
să interacționeze constructive cu colegii
români și să se integreze ulterior în societa-
tea unde își fac studiile.
Entuziasmul, ambiţia si creativitatea tinerilor
din cadrul organizaţiei, precum şi spiritul de
echipă al acestora, asigură reuşita obiec-
tivelor propuse şi, implicit, fructificarea
rezultatelor pozitive obţinute.

S-ar putea să vă placă și