P. 1
epurarea biologica a apelor uzate

epurarea biologica a apelor uzate

|Views: 1,939|Likes:
Published by Andrei Georgiana

More info:

Published by: Andrei Georgiana on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

ARGUMENT

Apa constituie Äinima biosferei´, deoarece ea se g se te întotdeauna acolo unde exist via i reprezint substan a cea mai r spândit pe Terra. Ea constituie o Äminune´ a planetei noastre. Apa poate exista f r via , dar via a f r ap este imposibil . Al turi de aer, nu poate lipsi din hrana omului i nu poate fi înlocuit cu nimic. Apa este considerat Äsângele Terrei´ pentru c acolo unde este via . Este cea mai r spândit substan trei sferturi din suprafa a Terrei. Este o resurs multiplu în via a economic . În natur , apa se g se te într-un circuit continuu. Datorit circuitului s u rapid, apa poate fi reînoit . În atmosfer apa ajunge pân la 10 ± 15 Km altitudine, iar în straturile subterane, pân la adâncimi de 50 Km. În organismul uman tân r, apa constituie circa 80% din masa corporal iar la adult, circa 60%. Pentru plante este unul dintre principalii factori de
vegeta ie. Este componenta principal a organismului plantei, circa 70 ± 90%

se g se te întotdeauna compus i reprezint

natural esen ial , cu rol

din greutatea plantei verzi este reprezentat de ap . Apa permite absorb ia substan elor din sol, acestea pot fi adsorbite de plante numai dac sunt dizolvate în ap . Apa serve te la transportarea substan elor minerale la frunze unde are loc fotosinteza, iar substan ele organice sintetizate în frunze sunt transportate la locul de consum sau de depozitare tot sub form de solu ie cu ap . Un rol important îl are apa în reglarea temperaturii plantei, prin procesul de transpira ie. În cadrul ecosistemelor, acvatice i terestre, apa constituie un Ärezervor´
de stocare a elementelor minerale având un rol important în desf urarea

cerin elor biochimice la nivelul fiec rui ecosistem. Cantitatea apei în ecosistemele acvatice determin existen a anumitor organisme, biocenozele aici putând fi s race sau pot cuprinde numeroase popula ii adaptate.
1

Apa, ca i aerul, este un factor de mediu indispensabil vie ii. Ea a avut un rol de prim ordin în apari ia vie ii pe planeta noastr asemenea rol pentru c : apa constituie factorul de care depinde productivitatea plantelor i
animalelor;

i continu s aib un 

ea intr în construc ia tuturor organismelor animale i vegetale, t oate schimburile organismului cu mediu i implicit men inerea vie ii acestuia petrecându-se prin intermediul apei; înlesne te i regleaz procesele fizico ± chimice din celule, difuziunea substan elor nutritive în celule i esuturi, procesele de digestie , absorb ie, circula ie i hr nirea celulelor; procesul de fotosintez pe care -l îndepline te plantele verzi, prin care acestea sintetizeaz substan a organic din s ruri minerale, nu poate avea loc în lipsa apei; apa transport în interiorul organismului, sub form de solu ii sau suspensii, diferite substan e din mediul exterior i tot ea vehiculeaz spre exterior toate resturile de substan e de care organismul nu mai are nevoie; regleaz c ldura organismelor prin evaporarea la suprafa , etc. Apa în natur exist sub urm toarele forme: ap de suprafa (ghe ari, oceane, m ri, fluvii, râuri, lacuri) i ap subteran (straturi acvifere i izvoare). În mod obi nuit, în natur apa se g se te într-un circuit continuu. Astfel, apa râurilor, lacurilor, m rilor i oceanelor se evapor pân ajunge în zone mai reci, când condenseaz form de ap
meteoric . Odat

i trece în atmosfer în stare i cade la suprafa a solului sub

de vapori, alc tuind apa atmosferic . Aceasta este purtat de curen ii de aer ajuns pe sol, apa poate întâlni un strat formând apa subteran . În cazul în cu cea

permeabil, pe care-l str bate cu u urin

care suprafa a solului este impermeabil , apa meteoric , împreun

subteran , ajuns la suprafa prin scurgere în sol, formeaz apa de suprafa .

2

Ca urmare. Cea mai mare parte a apei este prea s rat pentru a permite consumul uman sau pentru a fi folosit în agricultur .În natur . Problema resurselor limitate de ap este serios accentuat datorit polu rii continue a resurselor utilizabile. precum i o serie de substan e toxice. De aici s -a impus nevoia epur rii apelor. ea con ine: gaze. provenite din centrele urbane i din co mplexele de animale. dac nu. apa potabil devine improprie pentru b ut i chiar pentru înot deoarece con ine ape menajere contaminate cu microbi patogeni. aceasta este c ontaminat . apa nu exist în stare pur . 3 . substan e minerale sau organice dizolvate sau în suspensie. De i exist o enorm cantitate de ap . la nivel mo ndial. Din fiecare milion de litri de ap doar ase litri se g sesc într-o form utilizabil ca atare. din fiecare patru oameni trei nu au ap suficient sau.

Anihilarea poluan ilor nu poate fi l sat numai pe seama fenomenelor naturale de autoepurare. încât s ini iale. volumul de ape uzate r mas trebuie supus unor tratamente prin care s se încadreze în limitele de înc rcare acceptabile pentru emisar. Astfel. aceste ape con in materii organice putrescibile. dar dezvoltarea vie ii acvatice i utiliz rile pos ibile ale sursei la nivelul calit ii Provenind din evacuarea dejec iilor umane. or ene ti i industriale se întorc în circuitul natural ca ape uzate. în stare i un num r proasp t sau în diferite stadii de descompunere biochimic . amidon. bere. Cea mai important ramur din industrie care evacueaz ape uzate cu mare con inut de materii organice putrescibile este industria alimentar . s ruri minerale. de natur animal i vegetal . Ape fecaloid ± menajere nu stânjeneasc costisitoare. Acesta este rolul ce revine epur rii ca m sur indispensabil de protec ie a calit ii apelor. drojdie de bere. Fabricile de zah r. cu con inut predominant de materii anorganice. de la baie. spirt. buc t rie. mai cu seam bacterii.I. dup epuizarea tuturor eforturilor de evitare sau mic orare a polu rii. abatoare. Ape uzate industriale Apele uzate industriale se pot clasifica în dou categorii: cu con inut predominant de materii organice. 4 . APELE UZATE Mai mult de 75% din apele captate pentru folosin e casnice. lapte. conserve. îndeosebi cantit i ridicate de clorur de sodiu provenite din urin mare de microorganisme.

În func ie de felul i num rul industriilor din ora ul respectiv.mezeluri evacueaz ape foarte înc rcate cu materii organice. Ape uzate or ene ti Provin din amestecul apelor fecaloid ± menajere cu ape uzate industriale i cu apele pluviale. valoarea CBO 5 putând atinge câteva grame la litru. Compozi ia acestor ape variaz de la un ora la altul dup natura industriilor. cantitatea de ap consumat de locuitori. canalizarea este reparat . Când toate aceste tipuri de ape sunt evacuate împreun pluviale în totalitate sau par ial sunt conduse direct în râu. înc rcarea cu materii organice poate atinge valori foarte ridicate. i conduse la sta ia de epurare. sistemele de canalizare sunt mixte iar când apele 5 .

Totu i controlul lor trebuie f cut cu maxim circumspec ie. Exagerarea const în încercarea de a epura orice amestec haotic de efluen i considera i nemodificabili. Diminuare polu rilor prin m suri tehnologice. Caracterul experimental al normelor i modific rilor pe care le sufer la intervale scurte dovedesc incertitudinea criteriilor actuale. Într -adev r. complexitatea fenomenelor de autoepurare nu a fost înc elucidat integral. Ele sunt considerate ape conven ional curate. 6 . dar mai ales economi tii au c p tat o team exagerat fa problemele de epurare. considerându -le o povar greu de suportat pentru bugetul comunal sau pentru costurile industriei. GRADUL DE EPURARE NECESAR Prin tehnica actual se poate atinge orice nivel de calitate al apei dorit cu condi ia s nu se impun o limit a costului epur rii. uneori. pentru efluent. dac apa este utilizat numai ca agent termic.). separarea i tratarea dup specific a fiec rui efluent înl tur aceast fals problem . Urbani tii. Nu orice ap uzat este periculoas .II. Apele uzate trebuie e xaminate cu discern mânt. Astfel de ape cu calitate superioar apropiat emisarului nu necesit epurare. tehnologii. De aici decurg unele exager ri sau confuzii. întrucâ t. iar exigen a epur rii se poate limita dup specificul emisarului. Practic gradul de epurare necesar se stabile te pornind de la limite ale indicatorilor de calitate. Se poate întâlnii chiar situa ia ca efluentul s fie mai curat decât emisarul. atunci când apa captat a fost tratat pân la ob inerea unei calit i superioare care se men ine pân la evacuare (de exemplu. sau emisar. sub aparen e inofensive pot ascunde tehnologice sau polu ri grave datorit exploat rii incorecte a instala iilor de erorilor de proiectare a re elelor de canalizare. stabilite prin diferite acte normative oficiale (gradul de epurare se exprim în % de reducere a poluan ilor din efluent). Prevederile normativelor din diferite ri prezint deosebiri importante. Readucerea apelor la calitatea ini ial presupune teoretic îndep rtarea total a poluan ilor.

Efluentul epurat biologic este înc rcat cu compu i azoto i i fos fa i care favorizeaz eutrofizarea apelor. iar cele u oare se ridic la suprafa . este punctul de plecare pentru epurarea biologic . Pentru separarea substan elor coloidale emulsionate sau pentru neutralizarea nocivit ilor de natur chimic este necesar interven ia unui reactiv. Distilarea. Procedeele de epurare pornesc de la fenomenele fizice. chimice sau biologice prin care se distrug sau se separ poluan ii din ape. dup specificul reac iilor. Pericolul special al contamin rii apelor cu germeni patogeni a impus ca opera ia suplimentar dezinfectarea unor efluen i. TREPTE DE EPURARE Cunoa terea detaliat a provenien ei i compozi ia apelor uzate simplific tehnologiile de epurare i reduce costul instala iilor. 7 . Suspensiile se separ sub ac iunea gravita iei: cele grele se sedimenteaz . numai pentru c se foloses c ca reactivi clorul i ozonul. solventarea. filtrarea (prin c rbune activ). electrodializa. Generalizarea i perfec ionarea continu a metodelor de epurare sunt unele dintre c ile principale prin care se asigur echilibru între om i mediu. flotarea sunt indicate atât p entru substan ele organice cât i pentru cele neorganice. Fiecare treapt de epurare este alc tuit din aparate i instala ii specifice a c ror realizare constructiv difer în func ie de procedeul de baz i de ingeniozitatea proiectantului. O astfel de instala ie are deci trei trepte de epurare: treapta mecanic . Aceasta este opera ia de epurare chimic frecvent aplicat în cazul apelor uzate industriale. În cazul unui efluent cu compozi ie complex epurarea va trebui s conjuge toate mijloacele cunoscute. Exigen ele actuale nu mai consider satisf c toare în toate cazurile nici epurare biologic . Fenomenul natural de mineralizare a substan el or organice sub ac iunea microorganismelor. treapta chimic i treapta biologic . înghe area. Epurarea va fi mecano ± chimic i se va intitula Äepurarea primar ´ iar treapta biologic va fi denumit Äepurarea secundar ´. impropriu inclus în rândul epur rilor chimice. insecticide ) sunt evacuate nemodificate.III. osmoza invers . Re inerea poluan ilor nedizolva i constituie opera ia de epurare mecanic . De în elegerea just a acestui imperativ în prezent depind condi iile de via ale întregii lumi în viitorul apropiat. În cazul când reactivii sunt utiliza i numai pentru ameliorarea eficien ei de separare a suspensiilor fine. element determinant în procesele de autoepurare. nu se poate spune c exist o treapt de epurare chimic distinct . iar alte produse (detergen i. Instala iile difer . Fiecare dintre opera iile enun ate ac ioneaz asupra unei anumite categorii de poluan i. pesticide.

poate fi suficient numai una din treptele de epurare. grupuri sanitare. În func ie de gradul de epurare necesar i de caracteristicile apelor uzate. STA II DE EPURARE Ansamblul de construc ii. care constituie ca atare cele mai conving toare argumente în sprijinul afirma iei c tehnica actual dispune de mijloace eficiente pentr u înl turarea polu rii. Pe lâng elementele tehnologice propriu ± zise. 8 . Materia prim este apa uzat . În continuare vor fi prezentate principalele procedeele precum i dispozitive i unele realiz ri importante din domeniul epur rii apelor. Schema unei sta ii compacte de epurare. aparate i instala ii prin care se efectueaz epurarea apelor uzate. instala ii pentru prepararea solu iilor de reactivi etc. magazii. sau trebuie s se prevad mai multe trepte. iar produsul finit este apa epurat . instala ia de tratare a n molului constituie o anex deosebit de important a sta iei de epurare. Termenul s-a adoptat prin analogie cu sta iile de tratare a apelor de alimentare. ateliere etc.) i instala ii de deservire (central termic .IV. constituie sta ia de epurare. compresoare de aer.). ordonate într-o anumit succesiune care se reprezint în tehnica curent prin schemele tehnologice de epurare. indicând o anumit autonomie tehnologic i administrati v . sta ia de epurare este dotat i cu construc ii auxiliare diverse (birouri.

Via a se desf oar în condi ii aerobe dac se asigur cantit i suficiente de oxigen liber. sau chiar s ruri anorganice (azota i. în anumite condi ii. se pot descompune biologic unele substan e toxice (fenoli. detergen i etc. cianuri. Ini ial aplica iile s-au orientat spre epurarea apelor menajere. Ulterior. Esen ialul este c suprafa a de contact dintre masa de microorganisme i efluent s fie maxim . Astfel a devenit posibil epurarea în comun a apelor menajere i industriale.) sau dificil tratabile (petrol. epurarea biologic s -a extins i la efluen i industriali asem n tori apelor menajere ( din industria laptelui. ceea ce implic m suri speciale de izolare. În condi ii anaerobe. dac se va folosi o mas biologic mai redus . pe m sur ce s -a acumulat experien i s-a aprofundat esen a fenomenelor specifice. Recent s -a constatat c . a conservelor de legume i fructe etc. îns dezavantajele constau în durata mai îndelungat a procesului aerob i în mirosurile resping toare ale produselor intermediare de descompunere. sau în condi ii anaerobe dac oxigenul trebuie ob inut de microorganisme din substan ele existente în ap . EPURAREA BIOLOGIC Autoepurarea care are loc în apele naturale a oferit tehnicienilor sugestia de a aplica controlat i intensiv procese similare de mineralizare a substan elor organice sub ac iunea microorganismelor în scopul epur rii apelor uzate. (unele toxice). Sistemul va fi eficient i mai economic. sulfuri).V. unificare util din punct de vedere tehnic i economic. lignin . De aceea aplicarea proceselor anaerobe se limiteaz la cazuri speciale ( tratarea n molului). S-au creat astfel ecosisteme artificiale care se dezvolt pe seama hranei puse la dispozi ie de poluan i. volumul necesar de microorganisme este de 20 ± 30 ori mai redus decât în condi ii aerobe. celuloz ). azoti i. al c ror con inut de substan e organice u or biodegradabile a favorizat ob inerea unor eficien e superioare. 9 .).

XVI). Anglia (sec. ajunge la 95 ± 97%. nivel imposibil de realizat numai prin treapta mecanic . Germania (sec. Iriga ii cu ape uzate se practicau la Ierusalim acum 3000 de ani. de condi iile locale etc. 10 . minte sintetice. Berlin (1877). economie de ap prin evitarea prelu rilor de ap din surse naturale. depinzând de gradul de epurare necesar.În secolul al XIX -lea apele uzate din mai multe ora e europene erau folosite pentru iriga ii: Paris (1868).1 Epurarea biologic natural 5. Ast zi suprafe ele de teren irigate cu ape uzate sunt de ordinul zecilor de mii de hectare i se extind continuu. În evul mediu exemplele sunt numeroase : Floren a (sec. rezultat prin treapta biologic . Metoda a fost utilizat de greci.1. XI). Arad (1896). actualmente aplicarea în practic secundar . Avantajele procedeului sunt importante: investi ii cu 50 ± 80% mai reduse decât pentru instala iile de epurare biologic artificial . adecvat în special efluen ilor or ene ti sau celor industriali cu caracteristici asem n toar e acestora. indispensabil s -a generalizat ca faz pentru îndep rtarea poluan ilor organici. XVII). Solu iile tehnice sunt foarte variate. îns în prealabil este indicat epurarea mecanic . Milano (sec. romani i chinezi în primele secole ale erei noastre. XVI).Gradul efectiv de epurare a s ubstan elor organice.1 Iriga ii cu ape Capacitatea microorganismelor din sol de a mineraliza poluan ii este utilizat ca procedeu de epurare biologic natural . valorificarea direct ca îngr economie de îngr mânt a poluan i lor apelor uzate. de disponibilit ile tehnice i economice. Cu toate c datorit complexit ii fenomenelor epurarea biologic este greu de st pânit. 5.

de zah r Porumb Porumb siloz 19 ± 27 5. Gustul cartofului sau al sfeclei poate fi îns 11 . admisibil se stabile te în func ie de cultur Remarcabil este posibilitatea de a epura i unele ape ce con in substan e toxice cum ar fi fenolii. Dintre plantele cu ac iune favorabil în acest sens sunt: r chita.4 irigat 44 9. lucerna. Foarte indicate ca productivitate i mod de utilizare s-au dovedit trifoiul. prin canale.3000 3±6 2±5 1±5 22 ± 34 37 ± 38 15 . pipirigul.19 Substan e utile pentru iriga ii continue în diferi i efluen i (mg/l) Natura apelor uzate N P2O5 K2O CaO Menajere brute Menajere epurate biologic Industria berii Industria zah rului Industria amidonului Necesar mediu la 1 m2 cultur 13 11 24 43 265 12 5 3 15 14 93 4 7 7 30 127 486 17 55 220 76 - Iriga iile se efectueaz similar celor cu ape proaspete.Unii cercet tori comunic sporuri importante de recolt fa neirigate. sfecla de zah r. p durile de foioase.8 45 2400 ± 3800 1800 ± 3200 1400 . Cultura Produc ia în tone/ha Cantitatea de ap m3/ha Nr. Cantitatea de ap i de permeabilitatea terenului. rigole i brazde. ud ri de culturile Timp caren (zile) neirigat Sf. Porumbul i cânepa dau de asemenea rezultate bune.7 23. prin inundare subteran sau prin aspersiune.

în Pericolul de r spândire a germenilor patogeni i a parazi ilor (helmin ilor) frâneaz considerabil extinderea iriga iilor cu ape uzate. 5. se poate r spândi pe suprafe e mari. Dac exist terenuri disponibile. câmpul de iriga ii se poate asocia cu un câmp de infiltra i e. Epurarea se produce tot prin ac iunea microorganismelor din sol. Capacitatea de pân la recoltare r mân elemente dezinfec ie a solului i timpul de caren nesigure. anulând rezultatul scontat. limitarea tipurilor de culturi mic oreaz interesul economic. Irigarea legumelor care se consum stare crud nu se recomand din motive sanitare. De aceea terenurile trebuie prev zute cu perimetrii de protec ie sanitar i perdele vegetale de protec ie a r spândirii mirosului ceea ce complic amenaj ri le. cu urm ri necontrolabile.1. cea mai important fiind neconcordan compozi ie variabil completate cu îngr dintre producerea continu a apelor uzate cu i necesit ile bine precizate ale plan telor. nu se urm resc scopuri de produc ie agricol . economici i sanitari pentru fiecare caz în parte. îns fa de surse de ape subterane. chiar de scurt durat . În plus. Practic aceste dificult i au limitat considerabil extinderea procedeului în ultima perioad . În afara perioadelor de udare.2 Câmpuri de infiltra ie Se pot folosi în asociere cu câmpuri de iriga ii sau chiar independent. impropriu pentru utiliz ri productive.influen at negativ de poluan ii chimici. oportunitatea iriga iilor cu ape uzate se poate stabili numai dup o analiz atent a factorilor tehnici. apele trebuie evacuate în emisar sau stocate. Mai intervin i dificult i tehnice. O contaminare accidental . izolat 12 . care trebuie minte sintetice. Terenul trebuie s fie permeabil. În concluzie.

De exemplu. Pornind de la condi iile de producere a proceselor de mineralizare din natur . Aceste dificult i pot fi dep ite prin ameliorarea artificial a contactului dintre masa microorganismelor i apa uzat i prin intensificarea aportului de oxigen. de stabilizare) Sta ionarea apelor uzate în incinte cu adâncimi de 0. care se reproduce în cadru artificial tipul de autoepurare de la suprafa a pietrelor. 5. ob inându -se dezvolta unele specii de pe ti mai rezisten i fa productivit i piscicole apreciabile.1.2 Epurarea biologic artificial Amenaj rile minime prin care se realizeaz epurarea biologic natural prezint dezavantaje specifice solu iilor extensive: ocup suprafe e mari de teren. Rezultatele sunt nesigure i incl ud dificult i de ordin sanitar.5. în prezen a nutrien ilor care favorizeaz dezvoltarea abundent a plactonului. s -au diferen iat dou procedee principale: filtrarea biologic .60 ± 1. Uneori iazul biologic apare ca treapt suplimentar (epurare ter iar ) pentru el iminarea compu ilor azotului care rezult din epurarea biologic artificial . spa ii mai restrânse i într-un ritm mult mai accelerat. de pe fundul râurilor sau din straturile 13 . se pot de poluare. În acest scop s-au creat instala ii speciale în care epurarea biologic a poluan ilor organici are loc în spa ii speciale. apele or ene ti ale ora ului Munchen sunt utilizate pentru piscicultur în hele teie cu o suprafa de 233 ha.4 Hele teie (iazuri) piscicole În unele ape uzate mai pu in înc rcate sau prealabil epurate. 5.3 Iazuri biologice (de oxidare. iar procesele se desf oar în ritm lent. mijloacele fiind rudimentare.50 m creeaz condi ii pentru epurarea biologic natural .1. necesit suprafe e mari i m suri de protec ie sanitar . Ecosistemul constituit spontan nu poate fi îns controlat. Metoda este lent .

Foarte eficiente sunt sistemele de distribu ie rotativ . conducte perforate circulând pe poduri rulante.3 luni de exploatare pe suprafa a granulelor se fixeaz o pelicul biologic mucil aginoas care re ine i mineralizeaz substan ele prin organice din apa uzat .2.1 Biofiltre Într-o cuv din beton sau zid rie se a eaz umplutur o din materiale inerte cu interspa ii (scorii bazaltice. Distribuirea apei în biofiltru se realizeaz dispozitive speciale: duze. microorganismele formând o pelicul fixat pe un suport solid. piese din mase plastice). Aerarea se asigur prin tiraj natural. procedeul de n mol activ are ca model de autoepurare din masa apelor curg toare. zgur . jghiaburi basculante. Ca perfec ionare tehnic s-a introdus tirajul for at cu ajutorul 14 . stratul filtrant fiind rezemat pe un sistem de blocuri cu interspa ii. 5. instala ia ca racteristic este biofiltrul. Dup 1 . tufuri vulcanice. Microorganismele plutesc liber în fluxul apei.poroase ale solurilor irigate cu ape uzate. Instala ia caracteristic este bazinul de aerare = aerotancul.

se formeaz în timp un n mol activ sub form de flocoane cafenii. Filtrele cu func ionare continu sunt cunoscute în general sub denumirea de filtre picur toare (percolatoare).2 N molul activ Prin aerarea intens a apelor uzate care con in suficiente substan e biodegradabile. Descompunerea are loc sub ac iunea enzimelor secretate de bacterii. r pitor ± prad . viermi nematoizi care se dezvolt pe seama substan elor organice con inute în ap . protozoare. aerat prin sistemul cu bule fine 15 . Plantele Bazin de aerare cu n mol activ.ventilatoarelor (acest tip de biofiltru este denumit i ae rofiltru). rotifere.2. Biocenozele sunt reduse la rela ii de concuren clorofiliene lipsesc. În structura acestora sunt aglomerate bacterii. r spândite în masa lichid . ciuperci. 5.

iar excesul trebuie îndep rtat definitiv. cu atât transferul este mai intens. zbaturi). utilaje scumpe. fiind expuse înfund rii cu n mol din bazin dar i cu impurit i aspirate împreun cu aerul. prev zute cu dispozitive de aerare pneumatic ( duze. îns dispozitivele sunt mai delicate. Aerul comprimat este furnizat de suflan te.În prima faz de formare a n molului activ predomin bacterii i protozoare flagelate. Piesele de difuzare sunt confec ionate din ma teriale poroase speciale: sticla expandat . 16 . când lipsa aportului de hran din exterior devine acut . Eficien optim se ob ine dac n molul are caractere sau ± mezos ± probe cu predominarea bacteriilor i ciliatelor. Pentru siguran este util s se prevad unit i de rezerv . întrucât întreruperea aer rii compromite complet procesul de epurare. Bulele mijlocii ( 5 ± 10 mm) se ob in prin utilizarea unor duze sau evi perforate. când dezvoltarea microorganismelor dep e te posibilitatea de asigurare a hranei. conducte deschise. micro organismele se autoconsum . Cu cât bulele de aer sunt mai mici ( 1 ± 4 mm). Pentru bule mari este suficient introducerea în ap a unor conducte deschise la cap t. De aici o parte din n molul sedimentat ( 15 ± 20 %) este reintrodus în bazinul de aerare.2. procesul intr în faza endogen i epurarea se poate considera încheiat . pl ci poroase) sau mecanice (val uri. 5. La un moment dat. începe o faz de Ädeclin´ în care sunt frecvente ciliatele i se for meaz flocoane cu mare capacitate de adsorb ie a poluan ilor. apa epurat este introdus într -un decantor secundar. În final. Aerarea cu aer comprimat (pneumatic ) permite controlul riguros al transferului de oxigen în func ie de m rimea bulelor de aer i de adâncimea de insuflare. preten ioase în exploatare i cu uzur rapid . Dup perioada de contact cu n molul activ. turbine. conducte perforate.3 Aerotancuri Apa uzat este adus în contact cu n molul activ în bazine de form dreptunghiular sau circular .

Dispozitivele de aerare mecanic sunt mai simple: fiecare unitate poate fi ac ionat independent. intensitatea aer rii depinzând de adâncimea de scufundare. cu paiete dispuse pe fa a introdus în ap . Turbinele sunt ro i orizontale. Periile sau val urile sunt dispozitive cu ax orizontal. 17 . destinate unor bazine de mare capacitate. Paletele sau lamelele se introduc par ial în ap . amplasate în anumite sec iuni ale bazinului. Mai multe turbine acoper suprafa a bazinului. se adapteaz cu u urin la volumele mici de ap i se poate înlocui f r a întrerupe func ionarea instala iei în ansamblu. Agitarea se produce pe o zon circular . S -au realizat i piese Ämamut´.

. Curs ..BIBLIOGRAFIE Ionescu A.. Panaitescu G. tiin ific i Enciclopedic . Roman P. Bucure ti. Cartea operatorului din sta ii de tratare i epurare a apelor 18 . Economic Preuniversitaria. Exploatarea instalatiilor de epurare a apelor uzate N. Cârstea S. Bucure ti 2004 Gruia E. Negulescu i E. Ploie ti.. i Enciclopedic . Ed. M. 1979 V. Marcoci S.. Baraba N. ± Mediul înconjur tor ± ocrotirea i conservarea lui. Vespremeanu E. Didactic 1983 Meiro u E.. ± Ecologie i protec ia mediului.Vatachi. Lungu V. Bucure ti. LVS Crepuscul.Tehnologii de epurare a apelor uzate ± Internet A. Ed. Ed. Ognean. 1981 i Pedagogic . Secara.. Bucure ti. Ed. Buchman i colegii ± Studiul calit ii mediului ± Ed.Rojanschi i T. Constan a. i colaboratorii ± Chimia mediului i a calit ii vie ii. ± Apa i poluarea. 1994 Petre Trofin ± Aliment ri cu ap . Ed. Bucure ti. 1974 i Enciclopedic . 2000 R u tiin ific tiin ific C. ± Poluarea i protec ia mediului înconjur tor..

ANEXE 19 .

20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->