Sunteți pe pagina 1din 89

TEMATICA CURSULUI

I. Spaţiul grecesc-condiţiile naturale


II. Periodizarea şi cronologia istoriei Greciei antice
III. Heladicul timpuriu (sau vechi) 2600-(1950) 1900 î. Hr.
Geneza civilizaţiei bronzului în spaţiul egeeic
Civilizaţia bronzului timpuriu în Grecia balcanică-Heladicul
timpuriu
IV. Heladicul mijlociu- 1950-1580.
Primii greci în Grecia
Civilizaţia heladicului mijlociu
V. Minoicul- civilizaţia bronzului în Creta
Minoicul timpuriu – prepalaţialul
Minoicul mijlociu şi recent
Paleopalaţialul.
Neopalaţialul.
Evoluţia sistemelor de scriere în Creta şi Grecia continentală
Religia cretană.
VI. Heladicul târziu sau civilizaţia miceniană 1600-1120
Micenianul timpuriu (1600-1500) şi mijlociu (1500-1380)
Formarea civilizaţiei miceniene
Viaţa socială şi politică
Micenianul târziu (1380-1120) î. Hr.
Izvoarele istoriei aheilor
Regatele aheene-organizarea politică şi socială
Economia şi comerţul
Arta şi religia
Invazia dorienilor, mit şi realitate istorică.
Originea dorienilor, căile migraţiei şi cronologia lor.
Datarea invaziilor.
Civilizaţia dorienilor.
Consecinţele invaziilor doriene.
VII. Grecia epocii întunecate 1120-750
A. Submicenianul şi subminoicul 1120-1050
B. Protogeometricul 1050-900
C. Geometricul sau Grecia Homerică (900-710)
-Renaşterea grecească
-Adoptarea alfabetului
-Geneza polis-ului
-Primii poeţi: Homer şi Hesiod
-Sincretismul religios

VIII. Grecia epocii arhaice (750-490 î. Hr.


A. Evoluţii sociale-politice şi economice în polis-urile arhaice
-Criza resurselor şi soluţii la criză
-Marea colonizare greacă: cauze, etape şi direcţii, urmări
-Reformatorii
Tirania
-Inovaţii în economia arhaică-moneda
B. Sparta în epoca arhaică
Organizarea social-politică
Instituţiile politice
Militarism, cuceriri şi alianţe
Civilizaţia spartană în contextul lumii greceşti
C. Atena în epoca arhaică
D. Cuceririle spiritului în epoca arhaică

IX.Grecia în epoca clasică -de la războaiele medice la Alexandru


cel Mare- 490-336 î. Hr.
A. Războaiele medice
Cauzele
Primul război medic.
Al doilea război cu perşii
B. Crearea ligii de la Delos şi continuarea războiului cu perşii
C. Evoluţii politice la Sparta şi Atena după al doilea război
medic.
-Criza regimului oligarhic al Spartei- al treilea război
mesenian
-Imperiul maritim atenian la mijlocul sec. V
-Atena lui Pericle
D. Războiul peloponeziac
E. Lumea greacă după războiul peloponeziac 404-336
-Hegemonia Spartei şi eşecul politicii sale
-A doua Ligă maritimă ateniană
-Hegemonia Tebei
F. Ascensiunea Macedoniei
-Structura socială şi politică a Macedoniei
-Politica lui Filip al II-lea şi reacţia lumii greceşti
-Liga de la Corint – sfârşitul lumii clasice
GRECIA ANTICĂ
Având ca arie formativă originară spaţiul egeic, adică sudul
peninsulei Balcanice, insulele Mării Egee şi coastele vestice ale Asiei
Mici (Anatolia), civilizaţia greacă este produsul unei sinteze perfecte
între trei mari experienţe de civilizaţie derulate pe trei continente: a
Europei de sud-est, caracteristică primilor greci indo-europeni aşezaţi
in spaţiul continental şi insular la începutul mileniului al II-lea î. Hr.,
civilizaţia Orientului (Mesopotamia, Anatolia, Siria, Fenicia,
Palestina) şi cea a Egiptului. Contopirea acestor trei mari civilizaţii a
fost totală şi desăvârşită iar rezultanta –civilizaţia greacă- reprezintă
nu doar prima civilizaţia istorică a Europei ci şi cea mai complexă şi
mai evoluată sub toate aspectele manifestării sale, cu o înrâurire
profundă asupra întregii evoluţii ulterioare a civilizaţiilor din
bătrânul continent.
Prin fenomenul colonizării, mai apoi prin cuceririle lui
Alexandru cel Mare şi în final prin integrarea Greciei în statul roman,
această civilizaţie s-a difuzat pe arii vaste de la coastele Atlanticului
la vestul Indiei şi de la jumătatea sudică a Europei la nordul Africii,
devenind un bun comun al unei mari părţi a lumii antice.
Datoria lumii moderne faţă de acestă civilizaţie este enormă. Nu
există domeniul al gândirii, al ştiinţei şi culturii contemporane pe
care grecii antici să nu îl fi abordat şi în multe dintre acestea
principiile ca şi teminologia folosite de ei sunt folosite şi astăzi.

I. Spaţiul grecesc-condiţiile naturale


Folosirea sintagmei spaţiul grecesc în loc de Grecia sau Elada,
corespunde mai bine realităţilor geografice in care s-a născut şi a
evoluat civilizaţia greacă şi elimină orice posibilitate de confuzie cu
realităţile geografice ale Greciei moderne.
Spaţiul grecesc, conceput ca arie formativă a civilizaţiei greceşti
şi patrie permanentă a acestora cuprinde trei mari unităţi geografice:
un spaţiu continental european format din sudul peninsulei
Balcanice, un spaţiu insular format din insulele ce înconjoară această
unitate, mai puţine la vest, în Marea Ionică şi foarte multe (peste
2000) în est, în Marea Egee şi a treia unitate litoralul vestic al Asiei
Mici (Anatolia) de care sunt legate organic şi marile insule din estul
Egeei.
Caracteristicile principale, dominante ale acestui spaţiu le
reprezintă diversitatea şi fragmentarea sa, caracteristici pe care
istoricii le văd ca având o înrâurire determinantă în însăşi matricea
civilizaţiei greceşti.
Grecia balcanică ca şi cea insulară este în mare măsură un ţinut
muntos, peste 80 % din suprafaţa sa este munte. Nu este vorba de
mari lanţuri muntoase ci de mici formaţiuni stâncoase şi abrupte, ce
coboară uneori până în mare şi care nu depăşesc niciunde 3000 de m,
între care se află mici depresiuni sau câmpii. Legăturile între aceste
unităţi de relief sunt foarte grele pe uscat, mai facile pe apă, motiv
pentru care Grecia nu a avut îninte de încorporarea sa în statul roman
o reţea de drumuri. În nord masivele cele mai extinse sunt: M-ţii
Pindului cu prelungirile sale, Olimp, Osa şi Pelion, iar zonele de
câmpie cele mai extinse se găsesc în Tesalia şi Beoţia.
Attica, peninsula din extremitatea estică a Greciei centrale este
mărginită la nord-vest de Muntele Citeron, cu vîrfurile, Parnes,
Pentelic şi Hymetos iar în rest solul ei bolovănos şi arid a necesitat
lucrări de îmbunătăţire pentru a fi plantat cu măslini şi viţă de vie.
Extremitatea sudică a Greciei continentale este o peninsulă,
Peloponezul, legat de trunchiul continental printr-o fâşie îngustă de
pământ, Istmul corintic şi separat de două mari golfuri: Golful
Corintic la vest, spre Marea Ionică şi Golful Saronic la est. Centrul
acestei peninsule este şi el muntos, Munţii Arcadiei şi ai Laconiei, iar
zone de câmpie mai dezvoltate se găsesc în sud, în Laconia, pe valea
Eurotasului şi în Mesenia.
Ţărmurile Greciei balcanice şi îndeosebi cele dinspre răsărit sunt
foarte crestate, adăpostind o mulţime de golfuri şi aducând marea
până în inima uscatului. Nu există în Grecia nici un punct al
uscatului care să fie mai depărtat de 90 km de mare. Această
omniprezenţă a mării înfluenţat profund istoria grecilor tipul de
civilizaţia făurită de ei. Marea a oferit grecilor o parte a surselor de
hrană, le-a înlesnit deplasările şi contactele, le-a deschis perspectiva
extinderii spaţiului lor, prin colonizare spre teritorii mai înzestrate
decât patria lor. Marea cu atracţiile şi pericolele ei a atras şi fascinat
în permanent spiritul grecilor şi a fost un permanent element de
inspiraţie şi de investigare.
Fragmentarea geografică a Greciei balcanice a determinat şi
forma de habitat şi de structurare politică a grecilor. În micile unităţi
geografice comunităţi restrânse s-au dezvoltat relativ autonom,
apărându-şi cu tenacitate şi adeseori cu dramatism pământul,
tradiţiile şi instituţiile. Istoria Greciei este plină de lupte fratricide, de
alianţe şi dezbinări. În aceste condiţii, încă din Antichitate s-au
conturat mai multe unităţi teritoriale, dar şi cultural politice cu
caracteristici comune.
La limita nordică a spaţiului grecesc şi adeseori considerate ca
negreceşti s-au aflat Macedonia şi Epirul. Evoluţia lor istorică şi
culturală a fost mai înceată, iar procesul de structurare politică,
specific grecesc, adică în oraşe state –poleis- ca şi inexistent. Forma
lor de organizare politică a fost monarhia ereditară. În ultimul secol
al epocii clasice monarhia macedoniană va cunoaşte o afirmare
deosebită subjugând Grecia şi apoi Orientul şi inaugurând astfel o
nouă epocă în istoria Greciei şi a lumii antice –epoca elenistică.
La sud de Macedonia şi la est de Epir, o altă unitate geografică
şi cultural politică s-a conturat de timpuriu –Tesalia. Şi aici procesul
de organizare politică în poleis a fost foarte slab. Puterea politică era
deţinută aici de mari familii aristocratice, ocupate mai ales cu
creşterea cailor. În anumite perioade comunităţile din Tesalia
aservite de acestă aristocraţie au format o ligă, iar în marile
confruntări ale poporului grec cu duşmanii săi externi, perşii sau
macedonienii, cavaleria tesalioţilor a fost mereu de partea străinilor.
Cele trei regiuni alcătuiesc, ceea ce istoricii şi geografii numesc
Grecia nordică. Legăturile terestre dintre acesta şi Grecia centrală,
aflată la sud se reduc la două puncte: Tremopilele în est şi defileul
Limnaia, pe malul golgului Ambracia în vest. În istoria militară a
grecilor trecătoarea de la Termopile a jucat un rol deosebit în oprirea
unor invazii dinspre nord.
Mai multe regiuni cu caracteristici geografice şi cu evoluţii
asemănătoare compun Grecia centrală. La vest Acarnania, o zonă
muntoasă, slab locuită nu participă aproape deloc la miracolul
grecesc. Mai spre est se întinde Etolia, zonă prin excelenţă rurală
locuită de oameni aspri şi războinici, pe care ceilalţi grecii iau
considerat multă vreme barbari şi unde funcţiona încă din perioada
geometrică un sanctuar al lui Apolo. Abia în epoca elenistică
etolienii se vor organiza într-o ligă, un fel de stat federal centrul la
Thermos şi vor juca un rol de primă mărime în istoria politică şi
militară a Greciei.
Focida, o modestă provincie muntoasă situată şi mai spre est,
lipsită de oraşe şi-a tras intreaga glorie şi nemurire de la marele
sanctuar panelenic de la Delfi consacrat lui Apolo. Delfi nu a avut
însă niciodată statut de oraş, iar administrarea sa s-a aflat încă de la
început în seama unei amficţionii – amfictionia pileo-delfică-
formată din 12 neamuri greceşti vecine cu sanctuarul. Uriaşele
bogăţii pe care le strângea sanctuarul sub forma darurilor venite din
toată lumea greacă şi de la unii regi barbari, ca şi extraordinara sa
influenţă în viaţa politică a grecilor au făcut ca pentru controlul său
să se poarte mai multe războaie numite sacre.
Vecină cu Focida şi adeseori în conflict cu ea pentru controlul
drumului spre sanctuar, era Locrida. Având o întindere redusă şi
resurse puţine, acest ţinut, al cărui principal oraş era Amfisa, s-a aflat
mai tot timpul sub influenţa politică a Tebei.
Beoţia este o zonă de câmpie, una dintre cele mai întinse din
Grecia, înconjurată de munţi şi izolată de mare, cu care comunica
doar prin golful Eubeic. Clima caldă şi pământul deosebit de roditor
au făcut din ea una din zonele agricole ele mai prospere ale Greciei.
Beoţienii au practicat îndeosebi agricultura şi creşterea vitelor marii
şi mai puţin meşteşugurile şi comerţul. Două oraşe au jucat în istoria
ei un rol de seamă: Teba, devenită capitală a zonei de câmpie şi
Orhomenos jucând acelaşi rol pentru zona muntoasă. Civilizaţia
miceniană a cunoscut aici o afirmare extraordinară, centrele de
putere de la Teba şi Orhomenos rivalizând ca putere şi strălucire cu
cele din Argolida. O bogată tradiţie de mituri şi legende valorificată
mai târziu de literatura dramatică leagă de Teba eroi şi personaje cu
destin excepţional: Heracles, Cadmos, Oedip. Beoţieni au fost şi doi
dintre cei mai mari poeţi ai Greciei antice: Hesiod şi Pindar, chiar
dacă primul numai prin adopţie.
Beoţia a fost mai tot timpul guvernată de o aligarhie de mari
propritate agricoli şi nu acunoscut nicicând regimuri mai
reprezentative. În cea mai mare parte a istoriei sale ea a fost
organizată sub forma unei confederaţii de cetăţi care păstrându-şi
autonomia politică au promovat o integrare accentuată în plan
economic şi militar. Liga cetăţilor beoţiene a bătut o monedă comună
şi a avut o armată comună condusă de 10 beotarhi. În secolul IV,
reorganizată pe baze noi sub autoritatea efectivă a Tebei, acestă ligă
va ajunge pentru un deceniu 371-362 cea mai puternică autoritate
militară şi politică a Greciei.
În extremitatea estică a Greciei centrale se află peninsula Atica,
izolată de restul uscatului prin bariera munţilor Citeron, dar deschisă
larg spre mare prin lanţul de insule ce formează arhipelagul
Cicladelor. În Atica tulburările demografice de la începutul epocii
fierului au fost mai puţin violente, iar desprinderea de „epoca
întunecată” mai rapidă. Penuria de terenuri cultivabile cu cereale a
îndreptat economia regiunii spre plantaţiile de măslini şi viţă de vie.
Meşteşuguri şi comerţul, după un debut mai ezitant în secolul VIII,
vor cunoaşte aici un avânt continuu făcând din Atena unul din cele
mai dezvoltate centre ale lumii grceşti.
Grecia sudică este formată în întregime din marea peninsulă a
Peloponezului. Relieful şi particularităţile dezvoltarii cultural-istorice
au partajat şi această peninsulă în mai multe regiuni bine
individualizate: Argolida în est, Laconia sau Lacedemonia în sud,
Mesenia în sud-vest, Elida în vest, Achaia în nord şi Arcadia în zona
centrală. Ritmul dezvoltării în aceste regiuni istorice a fost
diferenţiat; cele mai evoluate cultural şi politic au fost cele din
jumătatea de răsărit. Peloponezul a fost patria privilegiată a
principatelor miceniene: Micene, Tirint, Sparta, Pylos. Ocupat în
mare parte de triburile doriene, după anul 1200, aici s-au afirmat în
secolele următoare puternice oraşe-state poleis, precum Argos,
Sparta, Corint. Achaia a cunoscut o viaţă politică mai animată în
epoca elenistică sub forma ligii aheene, iar Mesenia şi Arcadia s-au
organizat politic independent doar după destrămarea ligii
peloponeziace în 362 î. Hr.

II. Periodizarea şi cronologia istoriei Greciei antice

Marea diversitate a cadrului geografic pe care s-a născut şi a


evoluat civilizaţia greacă, ce cuprinde spaţiul continental sud-
balcanic (Grecia continentală), spaţiul insular al Mării Egee, zona de
coastă a Anatoliei şi insula Creta şi influenţele culturale venite din
partea marilor civilizaţii anterioare precum cele ale Orientului şi a
Egiptului au generat, pe parcursul epocii bronzului, forme de
expresie culturală mai mult sau mai puţin diferenţiate şi decalate în
timp. N. Platon defineşte ansamblul acestor civilizaţii, sub denumirea
generică de civilizaţie egeeană, unitară în manifestările sale
fundamentale, dar în care se pot individualiza totuşi următoarele
componente locale:
-Heladicul sau civilizaţia bronzului în Grecia continentală
-Cicladicul sau civilizaţia bronzului din arhipelagul Cicladelor
-Troianul sau civilizaţia bronzului din nord-estul Egeei
-Minoicul sau civilizaţia bronzului din Creta
În paralel cu conturarea trăsăturilor definitorii ale fiecărei
componente a civilizaţiei egeene au fost elaborate şi sisteme
cronologice, de cronologie relativă şi absolută. După datările total
eronate ale lui Schliemann, pentru Troia şi Micene, sir Arthur Evans
a oferit, în 1905, o primă cronologie a civilizaţiei cretane, bazată pe
evoluţia ceramicii de la Cnossos. El a împărţit întreaga evoluţie a
civilizaţiei bronzului cretan în trei mari perioade: minoicul timpuriu,
minoicul mijlociu şi minoicul târziu sau recent, fiecare cu câte trei
faze şi a datat începutul minoicului timpuriu la 3400 î. Hr. ceea ce s-
a dovedit a fi nereal. După o serie de corecţii aduse de J. D. S.
Pendlebury, în 1939, G. Glotz, în 1952 şi îndeosebi Fr. Matz (1950)
s-a adoptat în linii mari următorul sistem cronologic pentru Creta:
-Minoicul timpuriu: I 2600-2300, II 2300-2150, III 2150-2000
-Minoicul mijlociu: I 2000-1900, IIA 1900-1800, IIB 1800-
1700, III 1700-1570
-Minoicul târziu: IA 1570-1500, IB-II 1500-1425, III 1425-1150
Subminoicul: 1150-1050
S-a observat însă foarte de timpuriu că sistemul cronologic
propus de Evans şi corectat succesiv, bazat pe evoluţia ceramicii nu
reflecă şi ritmul schimbărilor din celelalte domenii ale culturii
materiale şi mai ales nu ţine cont de evenimentele istorice. De aceea
s-a propus, de către N. Platon, şi s-a acceptat, un sistem mai complex
bazat pe înregistrarea momentelor de mari schimbări în arhitectura
palatelor care, dincolo de unele catastrofe naturale care le-au impus,
s-au datorat şi unor reale schimbări în contextul social-economic şi
politic al Cretei minoice. Acest sistem arată astfel:
-Prepalaţial (subneolitic): I 2600-2400, II 2400-2100, III 2100-
1900
-Paleopalaţial: I 1900-1830, II 1830-1750, III 1750-1700
-Neopalaţial: I 1700-1600, II 1600-1500, III 1500-1450, IV
1450-1380 (la Cnossos)
Postpalaţial: I 1380-1320, II 1320-1220, III 1220-1120
Subminoic: 1120-1050
Pentru periodizarea şi cronologia epocii bronzului în Grecia
continentală –Heladicul- importante au fost cercetările lui C. W.
Blegen, A. J. B. Wace, A. Furumark şi H. J. Kantor. Cronologia
acceptată de cei mai mulţi cercetători este următoarea:
-Heladicul timpuriu cu trei faze: I 2600-2400. II 2400-2100, III,
2100-1900 (1950)
-Heladicul mijlociu cu trei faze: I-II 1900-1700. III 1700-1600
(1580)
-Heladicul târziu sau micenianul cu trei faze: I (micenianul
timpuriu) 1600-1500, II (micenianul
mijlociu) 1500-1380 şi trei subfaze ale
micenianului târziu III A 1380-1320, III B
1320-1220, III C 1220-1120
-Submicenian: 1120-1050
Cronologia epocii bronzului în Ciclade coincide cu cea tocmai
prezentată pentru Grecia continentală, situaţie care, alături de
asemănările ce se pot observa în caracteristicile culturii materiale
(ceramică, arme, podoabe) reflectă raporturile strânse existente în
acestă perioadă între Ciclade şi Creta pe de o parte şi Ciclade şi
Grecia continentală pe de alta.
În evoluţia civilizaţiei troiene s-au stabilit opt faze al căror
sincronism cu Heladicul şi Cicladicul se prezintă în linii generale
astfel: Troia I-V coincid cu Heladicul şi respectiv Cicladicul
timpuriu, Troia VI este contemporană cu Heladicul mijlociu şi
Cicladicul mijlociu şi cu începutul fazei târzii a acestor civilizaţii,
Troia VII A, cetatea lui Priam, este contemporană cu Cicladicul
târziu III şi cu cea mai mare parte a Heladicului (micenianul) târziu
III A şi subfaza următoare III B adică în date de cronologie absolută
1380-1225, data aproximativă a distrugerii Troiei de către ahei.
Sfârşitul epocii bronzului şi o bună parte din epoca fierului în
spaţiul egeic, ca de altfel şi în Orient, sunt caracterizate de multă
instabilitate politică şi grave perturbări în structura demografică şi
socială a acestor zone. Dispariţia izvoarelor scrise, reducerea
dramatică a producţiei într-o serie de domenii, instabilitatea
habitatului care nu a lăsat decât urme neînsenmate şi întreruperea
pentru câteva secole a legăturilor cu Orientul au făcut ca
periodizarea şi cronologia acestor perioade din istoria Greciei, să se
alcătuiască aproape exclusiv pe baza ceramicii. Dar nu peste tot s-au
dezvoltat aceleaşi stiluri ceramice sau durata lor nu a fost peste tot
aceeaşi.
A. M. Snodgrass a analizat aceste aspecte şi pe baza succesiunii
stilurilor ceramice din Attica a propus următoarea periodizare şi
cronologie pentru intervalul cronologic situat între sfârşitul
civilizaţiei miceniene şi începutul epocii arhaice:
-Submicenianul: 1125/1100-1050/1040
-Protogeometric: 1050/1040-900
-Geometricul timpuriu: 900-860/840
-Geometricul mijlociu: 860/840-770/760
-Geometricul târziu: 770/760-710/700
Pentru Creta acelaşi cercetător admite începutul subminoicului
la o dată situată mult după 1100, iar pentru protogeometric veacul
cuprins între 925-825; geometricul în Creta ocupă întervalul
cronologic 825-730, fiind urmat de două faze ale stilului
orientalizant.
Pe parcursul epocii geometrice cu subdiviziunile sale, lumea
greacă în ansamblul ei realizează, pas cu pas, progrese deosebite în
toate planurile: economic, social-politic, cultural şi religios care o
introduc definitiv în istorie. O istorie pe cât de glorioasă în toate
manifestările sale, tot la fel de scurtă căci de acum succesiunea
epocilor, a civilizaţiilor, se derulează mult mai rapid.
Începând cu 750 î. Hr., în vreme ce decoraţia ceramicii păstreză
încă aspectul geometric târziu, civilizaţia greacă în ansamblul
manifesterilor sale intră într-o nouă epocă-arhaicul sau epoca arhaică
care durează până la marea confruntare a grecilor cu perşii de la
începutul secolului V, anul 490 î. Hr.
Epoca clasică a civilizaţiei greceşti ocupă întervalul cronologic
situat între 490-336 î. Hr. dată la care polisurile greceşti, înfrânte în
confruntarea cu monarhia macedoniană sunt nevoite să accepte
hegemonia acesteia.
Epoca elenistică reprezintă ultima etapă de dezvoltare liberă a
civilizaţiei greceşti antice. Ea începe odată cu cuceririle lui
Alexandru în Orient şi formarea monarhiilor elenistice (ca o
consecinţă a acestor cuceriri), anul 336 î. Hr fiind considerat de cei
mai mulţi istorici ca începutul acestei epoci şi durează până la
cucerirea romană a Greciei şi a Orientului, cucerire încheiată cu
transformarea Egiptului în provincie în anul 30 î. Hr. Grecia însăşi a
fost supusă de romani încă din anul 146 î. Hr. dar organizarea sa într-
o provincie distinctă- Ahaia- se va face abia de către Augustus în
anul 27 î. Hr.
Integrată în statul roman, lumea greacă şi civilizaţia făurită de ea
îşi va pierde independenţa politică dar va continua să-şi păstreze
forţa de creaţie şi originalitatea, iar din sinteza sa cu cea romană
latină se va naşte prima mare civilizaţie din acestă parte a lumii
vechi- civilizaţia greco romană.

III. Heladicul timpuriu (sau vechi) 2600-(1950) 1900 î. Hr.

Geneza civilizaţie bronzului în spaţiul egeeic


Cercetătorii au oferit explicaţii diferite la problema genezei
civilizaţiei bronzului în acest spaţiu. Durata acestui proces şi originea
locală sau de imprumut a principalelor componente ale acesteia:
metalurgia bronzului, formele ceramice, plastica, elementele de
arhitectură, unele aspecte ale culturii domestice (port, tusura),
formele vieţii religioase şi practicile funerare, au fost explicate, în
linii mari, prin trei teorii:
Teoria imigrării susţinută de A. Evans, J. B. Haley, C. Blegen,
Vl. Georgiev şi alţii, evidenţiază amploarea schimbărilor petrecute
odată cu afirmarea civilizaţiei bronzului egeeic şi le explică printr-o
imigrare de proporţii a unor comunităţi străne. Sunt indicate mai
multe direcţii din care au putut veni aceşti străini: nordul Africii,
diverse regiuni din Asia Anterioară sau spaţiul nord-balcanic (aria
culturii Baden). Dintre argumentele ce susţin o masivă imigrare din
zona Anatoliană, alături de cele referitoare la metalurgia bronzului,
au fost reţinute şi cele lingvistice. Este vorba de supravieţuirea in
limba vechilor greci a unui fond de cuvinte negreceşti, sau
prehelenice cum au fost ele numite. Sunt mai ales toponime cu
terminaţia în –nthos (Corinthos, Olinthos, Tyrinthos) sau în -ss şi -tt,
transformate de regulă în –s (Cnossos, Parnassos, Hymettos) sau în t;
aceleaşi terminaţii sunt prezente şi în zone din Anatolia (Lindos,
Halicarnassos, Assos) şi susţin ipoteza imigrări în Grecia a unor
grupuri de populaţie anatoliană.
Teoria influenţelor susţinută de mulţi cercetători (G. Childe)
consideră că la baza formării civilizaţiei bronzului egeeic se află un
amplu şi îndelungat proces de iradiere culturală exercitată de
civilizaţiile superioare ale Orientului. Această teorie supraevaluînd
valoarea marilor civilizaţii, singurele considerate ca originale, refuză
acest atribut celor dezvoltate mai târziu şi considerate periferice. Ea
este oricum contrazisă de realităţile arheologice.
A treia teorie, evolutivă, (Maria Theocharis, C. Renfrew)
consideră civilizaţia bronzului egeeic ca o rezultantă a unui lung
proces de dezvoltare locală. Nu sunt negate nici aporturile
demografice şi nici influenţele venite din partea civilizaţiilor vecine,
indeosebi orientale, mai avansate, dar ele nu au avut rolul
determinant. Acest rol la jucat fondul local, de aceea civilizaţia
bronzului în Egeea este o creaţie originală şi unitară în trăsăturile
sale esenţiale, ceea ce nu exclude desigur existenţa aspectelor locale.
Am prezentat în capitolul anterior denumirile acordate acestor arii de
civilizaţie ce compun ansamblul civilizaţiei egeene şi cronologia
fiecărei zone şi s-a putut vedea sincronismul lor, ceea ce nu poate fi
decât o altă dovadă a unităţii de ansamblu.
Civilizaţia bronzului timpuriu în Grecia balcanică-Heladicul
timpuriu
Diferenţe notabile de în ceea ce priveşte dezvoltarea
Heladicului timpuriu au impus tratarea diferenţiată a Greciei de nord
(Macedonia, Tesalia şi Epirul) de cea sudică. În prima dintre aceste
arii heladicul timpuriu se instalează târziu şi evoluează lent, aspectul
neolitic al civilizaţiei de aici persistând o lungă perioadă de timp.
Legăturile cu exteriorul şi îndeosebi cu răsăritul egeic şi anatolian
sunt inexistente, iar influenţele din sud şi pătrund cu încetineală.
Cercetările mai intense din Tesalia au pus în evidenţă predominarea
unui tip ceramic bine individualizat- stilul Urfirniss.
Civilizaţia heladicului timpuriu îm Grecia sudică reprezită o
etapă esenţial diferită de cea precedentă, neoliticul. Chiar dacă
economia rămâne predominant agricolă, întroducerea brăzdarului
metalic schimbă radical

IV. Heladicul mijlociu- 1950-1580


Primii greci în Grecia
În ultima fază a III-a a heladicului timpuriu se constată
prezenţa unor elemente etnice noi şi străine în societatea locală.
Dispariţia definitivă a aşezărilor heladicului timpuriu, între 2000 şi
1900 urmată de afirmarea unora noi şi diferite sub aspectul
civilizaţiei materiale se consideră a fi opera acestor noi veniţi. Ei
aparţin marelui trunchi rasial şi lingvistic al indo-europenilor din
care sunt printre primii care s-au desprins alături de luviţi şi hittiţi.
Identificarea lor mai clară sub aspect etnic şi lingvistic nu este
uşoară, dar toţi istoricii sunt de acord că ei sunt primele elemente ale
viitorului popor elen şi în numesc adeseori cu termenul general de
protoheleni. Căutându-se o identitate şi mai concretă s-a mers pe
linia tradiţiei, supravieţuitoare în atâtea mituri şi legende şi au fost
identificaţi cu ionienii sau cu ionienii şi aheii. Prima ipoteză se
bazează nu doar pe mit ci şi pe unele elemente de toponimie - vechea
denumire a regiunii Ahaia, din nordul Peloponezului, a fost Aigialos
şi aici, potrivit mitului s-a aşezat Ion, un zeu fluvial tămăduitor şi
strămoş al ionienilor, iar primul nume purtat de Alfeu, cel mai mare
râu al Peloponezului, pare să fi fost Ion. Unii istorici admit că şi
aheii, făuritorii strălucitei civilizaţii miceniene din a doua jumătate a
mileniului II, au ajuns în Grecia tot acum, pe la 1950 şi în consecinţă
nu ar mai fi existat un al doilea val indo-european în Grecia, plasat
de alţii pe la 1580. Cât priveşte cel de al treilea grup etno-lingvistic
protohelen –eolienii- nu se poate preciza nici o dată cu privire la
aşezarea lor în Grecia.
Cât priveşte locul de plecare al acestor protoheleni indo-
europeni nu s-a ajuns încă la rezultate mai circumstanţiate,
îndicându-se cel mai adesea spaţiul carpato-danubian. Nici cu privire
la itinerarul migraţiei lor nu există o singură opinie. O migrare
directă de la nord spre sudul Peninsulei Balcanice, realizată, cel mai
probabil, în valuri succesive este ipoteza cea mai logică. Ea nu poate
totuşi explica satisfăcător prezenţa în cultura materială a noilor veniţi
a unor elemente de certă factură anatoliană, în mod concret a
ceramicii zise miniene, cu vase ce imită în mod evident modele
anatoliene din metal. S-a avansat astfel şi ipoteza unui itinerar mai
complex: Balcani, Anatolia şi după o şedere aici, înapoi în Grecia.
Civilizaţia heladicului mijlociu
Noii veniţi sunt purtătorii unei civilizaţii în multe privinţe
inferioară faţă de a celor pe care i-au supus. Au însă o mare
capacitate de învăţare şi de perfecţionare. Chiar dacă cunoşteau
cultura cerealelor erau complet străini de culturile specific
mediteraniene precum măslinul şi viţa de vie care se răspândiseră în
Grecia şi în insulele Egeii şi aproape la fel şi în cazul leguminoaselor
şi zarzavaturilor. Stau mărturie pentru aceasta termenii negreceşti la
origine (foarte probabil anatolieni) cu care sunt desemnate aceste
plante în limba greacă. În domeniul creşterii animalelor ei sunt însă
mult mai evoluaţi şi aduc, pentru prima dată în Grecia, calul.
Nici în domeniul metalurgiei bronzurilor cunoştinţele lor nu
erau superioare localnicilor, de asemena nu cunoşteau marea şi
comerţul maritim.
Consecinţa, foarte evidentă pe parcursul primei faze a
heladicului mijlociu şi îndeosebi pentru Grecia continentală a fost o
stagnare economică şi culturală şi o izolare a Greciei de lumea egeică
şi de Orient.
Producţia ceramică cunoaşte însă o evoluţie remarcabilă.
Vasele miniene, lucrate cu roata şi puternic lustruite, imitând atât
prin formă cât şi prin decor modele metalice sunt cu adevărat
remarcabile. În prima fază ele sunt cenuşii, pentru ca în faza târzie a
heladicului mijlociu să devină galbene, culoare pe care o vor păstra şi
la începutul micenianului, când continuă să fie produse. Începând din
faza a doua a heladicului mijlociu se afirmă o nouă categorie
ceramică –ceramica mată. Vasele sunt pictate cu nuanţe de brun şi
negru, de aspect mat pe un fond de culoare ocru alb, verzui sau
gălbui. Egina a fost centrul cel mai activ; ea a produs şi cele mai fine
vase de acest tip, motiv pentru care ele se mai numesc şi eginetice.
Cercetările efectuate în numeroase puncte din Grecia
evidenţiază aşezări slab fortificate, cu ziduri din piatră măruntă şi
fără liant, sau lipsite de fortificaţii, ridicate de cele mai multe ori
peste ruinele celor din heladicul timpuriu. Locuinţele au planuri
absidate sau tip megaron, sunt ridicate pe fundaţii de piatră şi cu
pereţi din cărămidă nearsă. În interiorul incintelor fortificate sunt
rezervate spaţii neconstruite, foarte probabil pentru adăpostirea
turmelor.
În plan religios se constată o dispariţie aproape totală a
statuetelor feminine semn că vechile divinităţi matronale, acele Glii-
Mame, protectoare ale fertilităţii şi fecundităţii sunt tot mai puţin
venerate. Apar în schimb sanctuare situate pe acropole, locuri de
venerare a unor divinităţi urano-solare. Şi în credinţele şi practicile
funerare se constată schimbări majore. Multe morminte sunt
amplasate în interiorul aşezărilor, uneori chiar între zidurile
locuinţelor învecinate, deşi nu lipsesc nici cimitirele situate la
marginea aşezărilor. Mormintele sunt individuale, de inhumaţie,
adeseori în cutii sumare din lespezi de piatră –ciste- sau în vase , iar
inventarul lor este în general sărac.
Cercetări mai recente au pus în evidenţă, în Atica şi vestul
Peloponezului construcţii funerare de forma unor tumuli mărginiţi de
ziduri din piatră, cu fundaţie. În pământul din interiorul acestor
incinte se găsesc un număr variabil de înmormântări individuale în
ciste de piatră sau în vase.
Organizarea social-politică la aceşti protoheleni poate fi doar
la modul foarte general reconstituită. Se admite existenţa unei
societăţi egalitare, de războinici, ce deţin în comun pământul şi care
sunt conduse de şefi militari, o prefigurare a societăţii miceniene de
mai târziu.
În ultima parte a heladicului mijlociu se constată o
intensificare a elementelor cretano-cicladice în Grecia sudică, sub
impulsul cărora au loc schimbări însemnate, care stau la baza noii
civilizaţiia heladicului târziu –civilizaţia miceniană.

V. Civilizaţia bronzului în Creta -minoicul

Epoca bronzului timpuriu – prepalaţialul- în Creta


Informaţia referitoare la acestă epocă este redusă şi nu permite
decât o caracterizare de ansamblu a civilizaţiei minoicului timpuriu.
Sunt evidente unele aporturi de populaţii, puţin numeroase, venite
din Anatolia, zona siro-palestiniană şi nord-africană. Cultura
materială a insulei păstreză încă puternice trăsături neolitice de aici şi
denumirea de subneolitic a primei faze a bronzului minoic.
În faza a doua legăturile cu Orientul şi lumea egeică, inclusiv
imigrarea unor noi grupuri umane, devin mult mai intense, iar viaţa
comunităţilor din insulă se schimbă radical. Multe aşezări vechi sunt
părăsite sau distruse şi pe locul lor, dar şi în alte puncte apar aşezări
mai extinse şi mai bine organizate cu evidente trăsături protourbane.
Metalurgia bronzului a fost puţin dezvoltată în prepalaţial, iar
importurile de materie primă acopereau doar nevoile locale.
Agricultura continua să rămână activitatea economică dominantă a
comunităţilor minoice. Ofrandele din morminte sub forma unor mici
machete de corăbii şi reprezentările de pe unele sigilii cu aceeaşi
temă sunt mărturii despre o intensificare a comerţului maritim, chiar
dacă vasele reprezentate sunt destul de puţin performante.
În lipsa descoperiri unor ateliere mai evoluate se crede că
meşteşugurile se practicau mai ales în gospodării.
În planul organizării sociale societatea oamenilor liberi se
structurează treptat în patru categorii socio-profesionale: ţărani,
meşteşugari, navigatori şi comercianţi, iar sclavia ocupa un loc redus
în societate şi economie.
Diferenţierile de avere din societatea minoicului timpuriu sunt
ilustrate de bogăţia unor inventare funerare, iar o consolidare treptată
a autorităţii şi prestigiului unor şefi de mari familii este de presupus.
Nu sunt indicii însă că s-ar fi structurat deja nişte centre de putere
mai extinse care să controleze zone mai intinse din insulă. Totuşi
faptul că încă de la începutul, fazei următoare –paleolalaţialul-
monarhia ne apare pe deplin constituită, iar regele concentrează deja
în mâinile sale o mare putere, ne indreptăţeşte să presupunem că
acest proces de edificare a unei autorităţi monarhice, care oricum
trebuie văzut ca un proces de durată, să fi început încă din
prepalaţial.
Aspectul aşezărilor, lipsite de orice sisteme de apărare şi
amplasate în locuri deschise, ne sugerează o perioadă de linişte
internă şi absenţa unor pericole venite de pe mare.
Cu privire la viaţa religioasă a comunităţilor cretane în
prepalaţial, descoperirile arheologice sunt singurele surse
exploatabile. Concentrarea de ex-voto în anumite locuri (grotele de
la Amnisos, Lassithi, Alkalochori) arată că încă din prima fază
funcţionau unele sanctuare. Acestea se înmulţesc şi se specializează
spre sfârşitul prepalaţialului, de când se cunosc sanctuare situate pe
înălţimi pentru divinităţile celeste, cărora li se aduceau ofrande prin
ardere, apoi sanctuare pentru divinităţi terestre predominant
feminine, ipostaze ale unei zeiţe mame, precum Potnia theron
stăpâna animalelor, ce asigurau, fertilitatea ogoarelor şi înmulţirea
turmelor; în grote erau adorate divinităţi chtoniene. Inventarele
funerare pun în evidenţă credinţa în viaţa de după moarte a
cretanilor. Religia lor, dominată de divinităţi feminine este una
optimistă, trădează bucuria de a trăi, lipseşte sentimentul de teamă şi
de deznădejde pe care îl comunică religiile Orientului, divinităţile
sunt redate deja sub chip uman.
Minoicul mijlociu şi recent în Creta
Paleopalaţialul. În primul secol al mileniului II, evoluţia
politică în Creta cunoaşte un ritm accelerat. La Cnossos, Phaistos,
Malia, Zakros, pe amplasamentul unor vechi aşezări din minoicul
timpuriu, se ridică construcţii complexe, ca plan şi dotări- palate
reşedinţă ale unor monarhi. Această nouă structurare politică este
mai bine documentată în jumătatea de est a insulei şi facilitează un
nou avînt al vieţii economice şi culturale. Ceramica, produsă de
acum cu roata rapidă, cunoaşte o mare înflorire manifestată atât prin
diversitatea şi eleganţa formelor, cât mai ales prin rafinamentul
decoraţiei (stilul Camares). Plastica din lut produce acum o cantitate
impresionantă de figurine şi statuete pe care le găsim oferite ca ex
voto în sanctuarele vremii. Metalurgia bronzului şi a aurului produce
acum vase, bijuterii şi arme, iar gliptica un număr tot mai mare de
sigilii din piatre preţioase şi semipreţioase, accesorii devenite tot mai
necesare unei administraţii ce se dezvoltă vertiginos în jurul
palatelor.
Această primă fază de înflorirea a civilizaţiei palatelor –
Paleopalaţialul se întrerupe brusc în jurul anului 1700. Arheologic se
constată un nivel aproape generalizat de distrugeri şi incendieri.
Cauzele au fost căutate în invadarea insulei de un prim grup de greci
balcanici (ionieni şi eolieni) care după ce au trecut prin foc şi sabie
palatele s-ar fi reîntors în ţinuturile lor, dar şi în mari cataclisme
geologice, erupţii vulcanice şi cutremure care au prăbuşit această
primă fază a palatelor.
Neopalaţialul. O nouă etapă în dezvoltarea civilizaţiei
minoice –minoicul recent- sau după periodizarea lui N. Platon
neopalaţialul şi postpalaţialul se instalează, nu fără greutăţi după
1700. Chiar dacă evenimentele din jurul anilor 1700 nu au schimbat
structura etnică a Cretei şi nu pare să fi distrus nici structurile social-
politice, instituţia monarhiei şi familiile regale care o promovau
păstrându-şi funcţiile, autoritatea şi prestigiul, reedificarea unor noi
palate, ca centre administrativ politice survine doar după un interval
de timp, greu de apreciat mai concret, dat estimat totuşi la cel puţin o
jumătate de secol. Noile palate se construiesc peste tot peste ruinele
celor vechi după ample lucrări de nivelare şi consolidare şi le
depăşesc pe acestea ca extensiune şi mai ales ca concepţie şi
realizare arhitectonică.
Ansambluri vaste nefortificate, ordonate în jurul unei curţi
centrale în care se pot identifica grupajele funcţionale
corespunzătoare puterilor şi activităţilor monarhului: sala tronului, ca
spaţiu consacrat de exercitare a autorităţii politice, de stat, săli de
ceremonii, sanctuare în care regele asistat de preoţi oficia, spaţii
rezervate aparatului administrativ şi vaste depozite ce dovedesc
funcţia de concentrare şi redistribuire a unei importante părţi a
producţiei agrare şi meşteşugăreşti, in fine luxoase apartamente
pentru rege, regină şi curteni. Bogăţia decoraţiilor executate prin
pictură şi tematica lor sunt tot atâtea mărturii despre complexitatea şi
rafinamentul vieţii de la curţile monarhilor din Cnossos, Phaistos,
Malia, Zakros, despre trăsăturile regimului monarhic din Creta
acestor vremuri. Totul sugerează o societate liberă, absenţa opresiuni
şi a tensiunilor sociale, a preocupărilor războinice, o viaţă trăită în
armonie socială şi înfrumuseţată de ceremonii şi serbări. Femeia
ocupă un loc central în societatea minoică.
Centrul politico-administrativ de la Cnossos a fost cel mai
puternic şi mai activ în neopalaţial, lucru dovedit de amploarea şi
bogăţia palatului de aici şi sugerat de o bogată tradiţie centrată în
jurul lui Minos, regele mitic al Cnossosului. Ipoteza că regatul de la
Cnossos ar fi reuşit să unifice sub autoritatea sa întreaga insulă şi să-
şi creeze un adevărat imperiu maritim –o thalasocratie, susţinută
încă de Thukidide şi până în zilele noastre de mulţi istorici, nu pare
totuşi să fie reală. Nici ideea unui amplu proces de colonizare prin
care cretanii au pus stăpânire şi s-au extins efectiv în multe din
insulele M. Egee, în Cipru şi pe coasta siro-palestiniană, ca şi în
Grecia balcanică şi mediterana Occidentală nu mai poate fi astăzi
acceptată fără critici.
Produsele rafinate ale cretanilor minoici sunt într-adevăr
prezente în cantităţi apreciabile în toate aceste puncte şi ele exercită
o influenţă benefică asupra civilizaţiei din aceste zone. Este iarăşi
posibil ca în unele din aceste zone precum Milet, Ugarit, Biblos, Tir,
sau Grecia balcanică negustorii cretani să-şi fi instalat contoare
permanente dar despre o veritabilă colonizare care să dea naştere
unui imperiu maritim controlat de regalitatea de la Cnossos nu sunt
astăzi dovezi de necontestat, cu toată fascinaţia pe care mitul lui
Tezeu o poate exercita asupra unor reconstituiri istoriografice.
Influenţa benefică pe care aceste legături culturale le-a
exercitat asupra evoluţiei istorice a lumii greceşti în Heladicul târziu
o vom evidenţia mai jos.
Către 1450 grecii balcanici, aheei devin o prezenţă tot mai
constantă în Creta pe care sfârşesc prin a o ocupa temeinic. După un
nou cataclism geologic, în urma căruia şi noile palate ridicate după
1700 sunt în mare parte distruse, constatăm instalarea unui monarh
aheu la Cnossos, care foloseşte drept reşedinţă doar o parte din
vechiul palat minoic. Pentru nevoile noului stăpân scribii cretani vor
adapta sistemul de scriere folosit până atunci în Creta -liniarul A,
pentru a reda limba greacă a acestor nou veniţi-aheii; astfel a apărut
liniarul B. Aceasta se întâmpla pe la 1380 moment în care începe
ultima fază a civilizaţiei bronzului minoic –postpalaţialul care este de
fapt micenianul ajuns în Creta.
Evoluţia sistemelor de scriere în Creta şi Grecia continentală
Un prim sistem de scriere numit protolinear a fost folosit în
administraţia palaţială încă din epoca paleopalaţială (1900-1700 î.
Hr.) El a evoluat de la faza pictografică la cea ideografică şi treptat
au apărut mai multe semne silabice. Această scriere denumită şi
hieroglifică şi care s-a dezvoltat în mai multe variante, a continuat să
fie folosită, îndeosebi pentru texte cu caracter sacru (discul de la
Phaistos, betilul de la Malia) şi pe obiecte rituale (securea dublă de la
Arcalochori) până într-un stadiu avansat al epocii neopalaţiale. În
paralel cu acest sistem şi derivat tot dintr-un sistem hieroglific, s-a
dezvoltat linearul A. El a fost folosit de asemeni pentru texte cu
caracter ritual, dar mai ales a servit pentru evidenţa administrativă a
palatelor. Linearul A a început să fie folosit încă din prima fază
neopalaţială, aproximativ sec. XVII î- Hr. şi s-a răspândit repede în
toată Creta şi în afara ei. El este în principal o scriere silabică, dar
păstrează şi multe ideograme. Principalul suport pentru scris au fost
tăbliţele din lut, nearse, dar s-a scris şi pe piese litice ale unor
ansambluri de arhitectură, pe vase (pithoi) şi pe alte obiecte.
Adevărate arhive de tăbliţe cu scriere liniară A s-au descoperit în
ruinele palatelor de la Cnossos, Phaistos, Malia, Zakros, Hagia
Triada. Conţinutul lor este mai ales administrativ; se cunoşteau cele
patru operaţii, cu numere întregi şi cu fracţi, iar în calcule şi
numeraţie se folosea sistemul zecimal. Scrierea lineară A nu a fost
descifrată încă, principalul obstacol fiind necunoaşterea limbii pe
care o redă această scriere.
În ultima fază neopalaţială, cu puţin timp înainte de
distrugerea finală a palatului de la Cnossos, eveniment datat în jurul
anului 1380 î.Hr. a fost creat aici un nou sistem de scriere Linearul
B. El este derivat din precedentul şi reprezintă o adaptare a acestuia
pentru a satisface cerinţele unei alte limbi. După Cnossos, unde
Evans a descoperit primele documente în linearul B, adevărate
arhive, de dimensiuni variabile, cu astfel de tăbliţe au fost
descoperite în cetăţile miceniene de la Pylos şi Micene. Descifrarea
lor, în 1953, de către M. Ventris şi J. Chadwick a evidenţiat că limba
consemnată în tăbliţele linearului B este o formă arhaică a limbii
greceşti. Astăzi cercetătorii admit că adaptarea linearului A pentru a
scrie limba greacă s-a făcut la cererea noilor stăpâni de la Cnossos
aheei, care după cutremurul devastator din 1450 s-au aşezat în număr
tot mai mare în insulă, ajungând treptat, până în jurul datei de 1380 î.
Hr. să pună stăpânire pe cel mai important oraş.
Religia cretană. Originea cretană a unei părţi din panteonul
Greciei antice era conştientizată încă de grecii epocii arheice. În
mitologia multor divinităţi greceşti, chiar şi în a celor mai importante
(Zeus, Poseidon) evenimentele derulate în Creta ocupă un loc
important, după cum unele figuri mitologice precum Minos sau
Radamante se regăsesc în imaginarul religios al grecilor în calitate de
judecători ai Infernului.Şi alte zeiţe precum Proserpina, Britomaris,
Dictina, Ilitia sau eroine ca Ariadna sau Europa vor pătrunde în
credinţele primilor greci, până când unele vor fi asimilate, contopite
unor divinităţi mai puternice, numele lor supravieţuid ca simple
epitete ale acestora. Cultele htoniene sau mistice (Demetra, misterele
de la Eleusis), a căror patrie originară a fost Creta, conservă şi ele pe
pământ grecesc, până la sfârşitul antichităţii, spiritualitatea,
optimismul, speranţa de viaţă dincolo de moarte specifice religiei
cretane.
VI. Heladicul târziu sau civilizaţia miceniană 1600-1120
Micenianul timpuriu (1600-1500) şi mijlociu (1500-1380)
De la Homer încoace, aheei sunt consideraţi făuritorii
civilizaţiei care a lăsat atâtea urme impresionante în peisajul anticei
Elada şi o tradiţie pe cât de bogată, tot pe atât de puternică, pentru a
modela profund comportamentul şi sistemul de valori al poporului
grec. Această civilizaţie a fost numită, după descoperirile
impresionante realizate de H. Schlimann la Micene, drept miceniană
şi formează conţinutul Heladicului târziu din periodizarea
convenţională a epocii bronzului grecesc.
Problema formării civilizaţiei miceniene a primit, încă de la
începuturile studierii sale, soluţii diferite. Toţi cercetătorii admit rolul
jucat în acest proces de civilizaţia cretană, minoică, aflată acum într-
un moment de maximă afirmare şi expansiune, dar modalităţile,
amploarea şi consecinţele unui astfel de proces de influenţare sunt
diferit evaluate. Astfel, Sir Arthur Evans a susţinut că la baza
civilizaţiei miceniene se află o colonizare minoică cretană,
micenianul nefiind altceva decât o ramură a civilizaţiei minoice, în
timp ce pentru A. J. B. Wace influenţa civilizaţie minoice, care nu
poate fi contestată, s-ar datora contactelor (prăzi de război şi meşteri)
pornite din iniţiativa aheilor; ele nu au minoizat complet civilizaţia
bronzului târziu din Grecia continentală care şi-a păstrat trăsăturile
sale distincte greceşti. Influenţa cretană a fost cea care a imprimat
dezvoltării locale o nouă dinamică, dar de o ruptură totală între
heladicul mijlociu şi cel tîrziu (micenianul) nu poate fi vorba (P.
Leveque).
O contribuţie importantă la acestă problemă o va aduce N.
Platon, pe baza unei analize detaliate a principalelor domenii de
manifestare a acestei civilizaţii. Reţinem dintre concluziile sale,
caracterul insolit şi de evidentă superioritate al acesteia faţă de
civilizaţia Heladicului mijlociu, căreia în succede şi rolul important
jucat de civilizaţia minoică ajunsă în spaţiul continental al Greciei,
printr-o efectivă colonizare cretană, declanşată imediat după 1600 î.
Hr, şi cauzată de o serie de mişcări seismice care au distrus aşezările
din insulă. Până la 1450, data unor noi cataclisme naturale, forma
exterioară a civilizaţiei miceniene (cultura materială) este puternic
marcată de cea minoică, dar baza sa etnică (aheeană, ioniană,
eoliană, adică greacă) rămâne nealterată şi se va manifesta cu vigoare
în fazele următoare. Ideea unei cuceriri efective a sudului grecesc de
către minoici nu mai este astăzi susţinută de nimeni.

Viaţa socială şi organizarea politică în primele două faze ale


civilizaţiei miceniene (micenianul timpuriu şi mijlociu sau Heladicul
târziu I (1600-1500) şi Heladicul târziu II (1500-1380), cu greu pot fi
reconstituite, deoarece informaţiile desprinse din textele Linarului B
se datează aşa cum am văzut după acestă dată. Acceptând rolul,
deloc neglijabil, jucat de o colonizare minoică trebuie să admitem şi
existenţa unor forme de organizare socială şi politică, identice sau
foarte apropiate de cele din Creta aceloraşi timpuri.
Informaţii mai cuprinzătoare referitoare la aceste aspecte s-au
putut obţine din cercetările arheologice. Dintre monumentele care au
putut fi valorificate în acest scop doar cele de caracter funerar sunt
mai bine cunoscute. Palatele din principalele centre ale civilizaţiei
miceniene: Micene, Tirint, Pylos, Orhomenos, în forma în care au
fost surprinse de cercetările arheologice, datează toate de după
cutremurul din 1450 şi deci ele reflectă o realitate politică şi socială
corespunzătoare micenianului târziu. Aceleaşi cercetări arheologice
au pus însă în evidenţă existenţa a cel puţin două faze de construcţie
anterioare, la aceste palate, dintre care, cel puţin a doua era tot de tip
palaţial. Putem deci deduce că stratificarea socială, existenţa
instituţiei monarhice şi a statului, sunt realităţi ce caracterizaeză
civilizaţia miceniană încă de la cristalizarea sa. Această afirmaţie
este convingător susţinută de analiza monumentelor funerare. Cele
două tipuri principale de morminte folosite în epocă au fost: a-
morminte cu groapă dreptunghiulară simplă sau zidită şi b-morminte
cu tholos. În fiecare din aceste două tipuri au fost identificate
morminte care prin arhitectura lor şi prin fastul inventarelor au fost
considerate regale, precum şi morminte mai sărace pentru nobili şi
chiar oameni de rând. Ideea, susţinută cândva, cum că cele două
tipuri de înmormântări sunt decalate cronologic, iar cele cu groapă
dreptunghiulară ar fi mai vechi, s-a dovedit eronată; cele două tipuri
apar simultan încă de la debutul civlizaţiei miceniene şi evoluează
sincron o bună bucată de vreme după care primul tip este tot mai rar
folosit. Deosebirile constructive, precum mărimea şi calitatea
materialelor de construcţie din cadrul fiecărui tip şi mai ales
deosebirile ce privesc inventarele ce le conţin, este deci o consecinţă
şi pentru noi un indiciu asupra stratificării pe care societatea
miceniană o cunoştea chiar de la inceputurile istoriei sale.
Pentru evoluţia socială şi politică a lumii miceniene,
evenimentele de la mijlocul sec. XV au avut consecinţe
fundamentale. Pare evident că în urma unei mari catastrofe naturale,
un cutremur devastator care a năruit cea mai mare parte a palatelor
din spaţiul minoic şi micenian, s-au produs şi profunde restructurări
politice. În urma acestora supremaţia cretană a încetat atât în insulele
Mării Egee cât şi în Grecia continentală. Elementul grec, reprezentat
prin ahei s-a instalat la conducere la început în Grecia continentală
apoi încet încet şi în Ciclade, pentru ca în jurul datei de 1380 Creta
însăşi să fie condusă de o dinastie aheeană instalată în mod cert într-o
parte a vechiului palat minoic de la Cnossos. Anul 1380 a fost ales
tocmai de aceea ca punct de început a unei noi faze in evoluţia
acestei civilizaţii.

Micenianul târziu (1380-1120) î. Hr.


Descifrarea liniarului B de către englezii M. Ventris şi J.
Chadwick, în 1953, a schimbat radical concepţia istoricilor cu privire
la începuturile istoriei grecilor. S-a constata atunci că limba vorbită
la curţile regilor ahei este greacă, evident o formă foarte timpurie a
acesteia şi potrivit concepţiei istoriografice după care istoria unui
popor începe odată cu primele documente scrise produse de el,
istoria grecilor, care în mod tradiţional începea cu Homer, a fost
coborâtă în timp până spre sfârşitul secolului XV (anul 1400), data
celor mai vechi texte în liniarul B.
Pe parcursul acestei perioade civilizaţia miceniană atinge
apogeul dezvoltării sale, după care cunoaşte un ireversibil proces de
decădere şi în cele din urmă dispare, lăsând la lumina zilei doar
ruinele impunătoarelor sale monumente fie ele palate sau morminte.
Civilizaţia micenianului târziu este în mult mai mare măsură
greacă decât perioadele anterioare şi acestă caracterizare priveşte
toate componentele sale: cultura materială, organizarea politică şi
viaţa spirituală. Dinamica proceselor de creaţie materială ca şi a celor
politice şi demografice au impus şi justificat împărţirea micenianului
târziu în trei faze numerotate cu A (1380-1320), B (1320-1220), C,
(1220-1120).
Izvoarele istoriei aheilor. Cunoaşterea acestei perioade este
mult mai bogată, în primul rând, graţie informaţiilor obţinute din
lectura documentelor redactate în Linearul B, descoperite pentru
prima dată la Cnossos şi Pylos apoi şi în alte cetăţi şi aşezări ale
Greciei continentale: Micene, Orhomenos, Teba. Apoi, tradiţia
greacă a conservat un fond deosebit de bogat de mituri, legende şi
genealogii care au constituit substanţa unei literaturi deosebit de
bogate, la început orală mai tărziu şi scrisă. Folosirea lor se
dovedeşte adeseori anevoioasă, datorită adaosurilor succesive care
acoperă sau alterează stratul cel mai vechi al tradiţiei care se referă
tocmai la acestă perioadă a micenianului târziu. Fundamentale rămân
desigur cele două poeme Iliada şi Odisea dar şi alte creaţii, la fel de
vechi, precum aşa zisele Imnurile homerice reprezintă surse la fel de
bogate.
Cercetarea arheologică şi-a adus şi ea o contribuţie majoră la
reconstituirea tabloului deosebit de complex şi de dinamic al acestui
prim capitol din istoria grecilor. Începută de H. Schliemann, care pe
lângă Troia a mai executat cercetări, singur sau asistat de arhitectul
german Dörpfeld, la Micene, Orhomenos şi Tirint, această cercetare
a cunoscut o deosebită dezvoltare pe parcursul secolului XX, cu
concursul unor mari savanţi (Sir Arthur Evans, A. J. B. Wace C.
Blegen) şi şcoli de arheologie: engleză, germană, franceză,
americană, italiană, suedeză şi desigur scoala arheologică greacă.
Graţie acestor cercetări, care se continuă şi în prezent avem
acum o imagine complexă asupra tuturor componentelor civilizaţiei
miceniene de la geneza sa –produsă pe parcursul secolului al XVI-
lea, faza micenianului timpuriu- la maxima ei înflorire din intervalul
1380-1220 şi până la dispariţia sa aproape completă pe parcursul
următorului secol-1220-1120. Aceleaşi cercetări au adus un volum
important de informaţie arheologică şi pentru intervalul cronologic
situat între prăbuşirea civilizaţie miceniane şi începutul epocii
arhaice (1120-750), modificând substanţial imaginea a ceea ce
istoricii au numit „epoca întunecată” sau „evul mediu grecesc”
Regatele aheene-organizarea politică şi socială
În cântul al II-lea din Iliada, considerat de unii cercetătorii ca
reflectând cel mai fidel şi nealterat nişte realităţi de epocă miceniană,
sunt prezentate regatele miceniene, participante la războiul contra
Troiei şi dimensiunile acestei participări în corăbii. Sunt înşiraţi 28
de combatanţi din Grecia centrală, Eubeea, Salamina şi Atena, din
Peloponez, din insulele mării Ionice, din Etolia, Creta, insulele din
Egeea şi în final regatele din Grecia nordică. Rezultă din acestă listă
că cele mai puternice şi mai bogate regate se aflau în Peloponez:
Micene, Tirint, Argos, Pylos, Lacedemonia, Arcadia, urmate de
Creta. Cercetările arheologice au reuşit să identifice şi să aducă la
lumină vestigiile unor palate reşedinţe regale în cele mai multe din
aceste regate îndicate de Homer. Cele mai bine conservate şi mai
impresionante prin complexitatea şi monumentalitate lor sunt cele de
la: Micene şi Tirint în Argolida, Pylos în Mesenia, la care se adaugă
palatele de la Amiclai, în Laconia, Coracu, lângă Corint, Berati,
Dendra-Midea şi Asine în Argolida. În Grecia centrală au fost
identificate resturile unor palate miceniene la: Teba, Orhomenos şi
pe insula Gla, în mijlocul lacului Copais, toate în Beoţia, pe acropola
Atenei, sub amplasamentul Erehteionului, la Termos în Etolia. În
Creta palatul unui rege aheu ocupa o parte din vechiul palat minoic,
distrus de cutremurul din jurul anului 1450. În alte puncte ale Greciei
au fost descoperite morminte cu cameră sau de tip tholos, care prin
monumentalitatea arhitecturii şi bogăţia inventarului se dovedesc a fi
regale.
Rezultă din cele două categorii de izvoare –Iliada şi
cercetările arheologice- că Grecia epocii miceniene era împărţită într-
o mulţime de regate, modeste ca întindere şi este firesc să vedem aici
influenţa factorului natural, adică aceea fragmentare a spaţiului
grecesc în mici unităţi geografice, mai mult izolate decât legate între
ele.
Din contextul Iliadei, rezultă însă şi poziţia de netă
superioritate pe care o avea regatul Micenei şi conducătorul său
Agamemnon, în acestă lume a aheilor porniţi să cu cerească Troia. S-
a pus astfel problema dacă nu cumva regatul acesta exercita o reală
hegemonie asupra celorlalte şi astfel independenţa lor să fie doar
aparentă.
Textele cuprinse pe tăbliţele scrise în liniarul B, descoperite în
mai multe astfel de palate, nu conţin însă, nici un fel de indicii cu
privire la o astfel de dependenţă sau subordonare politică, iar din
analiza acelor părţi din Iliada care fac referire la raporturile dintre
conducătorii acestor regate şi comandantul suprem al războiului –
Agamemnon, rezultă iarăşi o mare libertate de opinie şi acţiune a
acestora, greu de explicat şi de acceptat în cadrul unor reale raporturi
de dominaţie politică din partea Micenei şi a regelui ei.
În consecinţă, ideea unor state miceniene independente politic
este astăzi acceptată de istorici. Pentru realizarea unor operaţiuni
militare de anvergură cum a fost probabil cucerirea Cretei sau
expansiunea în Anatolia şi Cipru şi în mod sigur războiul impotriva
Troiei, aceste regate realizau alianţe militare şi investeau în fruntea
acestora pe monarhul cel mai puternic şi mai prestigios, adică pe cel
al Micenei.
Tăbliţele cu texte în liniarul B şi imaginea palatelor
miceniene, aşa cum ne-a fost ea redată de cercetările arheologice,
fastul mormintelor regale sunt mărturii veridice pentru a reconstitui
caracteristicile statului şi ale monarhiei miceniene.
Ceea ce trebuie precizat în primul rând este caracterul tuturor
acestor ansambluri pe care le numim cetăţi. Nu este vorba de oraşe
fortificate ci de palate fortificate, în care locuiau monarhii, curtea şi
aparatul administrativ. În jurul acestor palate, în interiorul incintei
fortificate s-au găsit şi locuinţe ale unor înalţi demnitari, membri ai
aristocraţiei. Aceste reşedinţe fortificate se aflau întotdeauna pe
partea cea mai înaltă a locului –acropola- la baza căreia se afla mari
aglomerări umane- oraşul de jos, în care locuiau meşteşugarii,
negustorii şi alte categorii productive. Poporul de rând, format din
agricultori şi păstori locuia în sate.
Regele, numit în tăbliţele liniarului B wanax, concentrază în
persoana sa o mare forţă economică, în calitate de mare proprietar de
pământuri, iar după unii de unic proprietar. El este comandantul
armatei pe care o înzestrează cu arme şi armuri din bronz, cu care de
luptă şi este şeful vieţii religioase şi mare preot oficiant aşa cum
rezultă din organizarea interioară a palatului său. Al doilea personaj
ca importanţă în stat ne apare din tăbliţe ca fiind lavagetas, cu
atribuţii nu într-u totul cunoscute, termenul fiind tradus prin
„căpetenie a poporului” sau „căpetenie a armatei”. Cei doi deţin mari
domenii numite temene şi tot la fel şi unii zei, domenii adminstrate
de preoţi şi preotese. O parte însemnată a palatelor regale este
ocupată de magazii, pentru depozitarea produselor agricole sau a
celor meşteşugăreşti, a celor aduse pe calea schimburilor. Reiese din
acest aspect o funcţie importantă a monarhiei miceniene, aceea de
redistribuire a unei importante părţi din avuţia regatului. Tăbliţele cu
scriere, care sunt în marea lor majoritate documente de evidenţă
economică reflectă foarte bine acest aspect. Un important rol în
derularea acestei economii o au funcţionarii şi scribii, ei alcătuind un
aparat administrativ şi birocratic dezvoltat şi specializat. Între ei
tăbliţele îi menţionează pe basilei; ei nu par să fie acum decât nişte
şefi locali la nivelul unor sate, spre deosebire de timpurile lui Homer
când ei reprezintă vârfurile aristocraţiei elenice.
Terenuri mai reduse ca întindere par să primească şi apropiaţii
monarhului: ofiţerii şi sefii administraţiei. O mare parte a pământului
se afla în proprietatea comună a comunităţilor rurale, fiecare cap de
familie având drept de folosinţă asupra unui lot egal, situaţie ce
decurgea din regulile străvechi ale cuceritorilor indo-europeni care
şi-au împărţit egal teritoriile confiscate de la populaţiile supuse.
Practica atribuirii de pământuri către marii demnitari ai regatului a
deschis oricum, calea trecerii lor din proprietatea colectivă a
poporului, adică a grupului cuceritor, în cea individuală. Procesul a
fost unul îndelungat şi îl vom vedea pe deplin instituit doar în
mileniul următor.
În tăbliţele liniarului apare şi termenul de damos adică
poporul, dar o caracterizare mai cuprinzătoare a lui din puncte vedere
social şi politic este deocamdată dificil de realizat. Raporturile dintre
conducătorii militari –basileii şi poporul înarmat participant la
războiul Troiei, în forma în care ne sunt ele zugrăvite de Homer,
corespund timpului când a compus el poemul şi nu celor evocate de
acesta, micenianul târziu III B.
Aceleaşi tăbliţe aduc mărturie şi despre existenţa sclavilor. Ei
aparţin regelui, unor înalţi funcţionari, dar într-un caz şi unui simplu
meşteşugar- un fierar; originea lor pare să fie războaiele şi pirateria.

Economia şi comerţul
Agricultura şi creşterea vitelor sunt principalele activităţi
economice din regatele aheene. Tăbliţele cu texte descoperite în mai
multe palate miceniene furnizează mărturii bogate despre plantele
cultivate şi raporturile de muncă. Se cultivau cereale: grâu, orz, alac,
măslinul şi viţa de vie. Sunt menţionate turme de vite şi de porci şi
cantităţile pe care ţăranii trebuiau să le predea palatului.
Meşteşugurile au atins în civilizaţia miceniană un înalt grad
de specializare. Confecţionarea vaselor ceramice, prelucrarea
textilelor, o gamă diversificată de produse din bronz (unelte, arme şi
echipament militar, care de luptă, vase, podoabe), prelucrarea
artistică a fildeşului, prelucrarea cornului, gliptica, confecţionarea
bijuteriilor din aur şi pietre preţioase sunt doar câteva dintre aceste
meşteşuguri.
Pentru unele dintre aceste meşteşuguri materiile prime
trebuiau aduse de la mari distanţe fapt ce a stimulat dezvoltarea unor
schimburi din ce în ce mai extinse. În schimbul acestor produse aheei
ofereau vasele lor superior lucrate, dar şi fildeşuri, arme din bronz,
obiecte din marmură.
Expansiunea comercială a aheilor poate fi urmărită prin
difuzarea produselor lor specifice în Mediterana Orientală în primul
rând, dar şi în sudul Italiei şi în Sicilia. În insulele Mării Egee,
înclusiv în unele din marile insule din vecinătatea litoralului
microasiatic precum Rodos, în Creta şi Cipru, pe litoralul
microasiatic la Milet şi Colofon, micenienii s-au aşezat durabil
întemeind colonii şi factorii comerciale. Produsele lor ajung însă în
locuri mult mai îndepărtate: la Troia, Al Mina, Ugarit, Biblos, la
Ierihon, în Egipt şi Cirenaica. Produse miceniene s-a găsit de
asemenea la Tarent şi Siracuza, la Ischia şi în Etruria, fără să avem
certitudinea că în toate aceste puncte ei s-au aşezat permanent.
Această extraordinară expansiune comercială a fost posibilă
prin dezvoltarea unei puternice flote comerciale, susţinută de una de
război. Comerţul şi pirateria erau întreprinderi la fel de nobile şi de
apreciate de micenieni.
Arta şi religia
Realizările acestei civilizaţii în domeniul artelor, iar după
unele opinii şi în domeniul literaturii sunt remarcabile şi anunţă, în
multe privinţe extraordinara capacitate creatoare a poporului grec din
epocile arhaică şi clasică.
În domeniul arhitecturii, palatele, dar şi mormintele, regilor
micenieni sunt opere de mare complexitate şi rafinament. Moda
acestor palate, cu funcţie de reşedinţă fastuoasă a monarhului este
neîndoielnic împrumutată din Creta de la suveranii minoicii, după
cum tot din Creta au fost însuşite şi soluţiile şi tehnicile de
construcţie, precum cărămida nearsă, coloana şi porticurile, pictura
murală. Dar palatele miceniene sunt esenţial diferite de cele cretane.
În primul rând ele sunt amplasate pe vârful unor promontorii
stâncoase şi greu accesibile şi sunt fortificate, înconjurate de ziduri
monumentale din blocuri de mari dimensiuni –zidurile ciclopice.
Apoi planimetria generală a celor două serii de palate este diferită.
La palatele minoice poziţia centrală, cu funcţie ordonatoare în cadru
ansamblului, o are o curte centrală, în jurul căreia se articulează
diferitele componente arhitecturale şi funcţionale ale palatului în
vreme ce la cele miceniene acest rol este îndeplinit de megaron la
care elementul central este o mare sală de formă uşor alungită,
precedată de un vestibul cu coloane şi de o poartă monumentală ce
prefigurează deja propileele arhitecturii clasice. Aceste trei elemente
dispuse axial orientează şi structurează palatele miceniene, iar
celelalte subansambluri se aliniază pe cele două părţi ale lor. În
ansamblul lor palatele miceniene urmează această schemă
constructivă, vădind o concepţie unitară şi funcţii similare. Această
constatare s-a degajat după ce arheologii au adus la lumina zilei
resturile, mai mult sau mai puţin conservate a unei întregi serii de
palate, din Peloponez ca şi din alte părţi ale Greciei centrale. Cel mai
bine păstrat şi se pare şi cel mai complex ca arhitectură este cel de la
Pylos, urmat de cel de la Tirint şi apoi de Micene, unde palatul a avut
mult de suferit. Părţi din astfel de palate au fost descoperite şi pe
acropola Atenei, la Teba, în insula Gla din mijlocul lacului Copais
(Beoţia).
Prin dotări şi organizarea spaţiului interior sălile megaron, cu
o vatra centrală şi cu tronul amplasat pe unul din pereţii lungi, sunt
spaţii consacrate activităţilor politice şi religioase ambele competente
exclusive ale monarhului. Alte spaţii din vecinătatea acestuia,
precum bazine pentru abluţiuni, săli pentru ceremonii religioase sunt
legate tot de natura şi competenţele sacre ale monarhului.
Apartamente luxoase, cu băi şi pereţii decoraţi cu fresce, sunt
rezervate, regelui, separat pentru regină şi oaspeţi. Spaţii vaste din
ansamblul palatelor sunt ocupate de birourile administratorilor, cu
arhivele de documente în liniarul B şi mai ales de magazii şi
hambare.
Palatele miceniene răspund deci şi reflectă ansamblul de
competenţe, funcţii şi activităţi legate de instituţia monarhică, de la
cele politice şi sacerdotale, la cele economic administrative şi la viaţa
privată a membrilor casei regale.
Zidurile de incintă ale fortăreţelor de la Micene şi Tirint, căci
palatul de la Pylos pare să nu fi fost fortificat în ultima sa fază, sunt
alte realizări ale arhitecturii miceniene care au stârnit admiraţia încă
din antichitate. Zidite din blocuri de piatră de dimensiuni uriaşe ele
se remarcă prin soliditatea lor, cel de la Tirint are 6 m lăţime şi
ascunde în interiorul său un coridor boltit ce ducea la o sursă de apă,
ca şi prin regularitatea blocurilor şi măiestria îmbinării lor. Poarta
Leilor din zidul de incintă al cetăţii de la micene este o adăvărată
capodoperă de arhitectură şi inginerie. Un triunghi de descărcare
preia greutatea asizelor superioare şi o distribuie spre cele două
blocuri verticale ce delimitează cadru, creind totodată spaţiul pentru
amplasarea unui tablou sculptat în tehnica basoreliefului cu rost
heraldic. Două leoaice afrontate ridicate cu labele din faţă pe un
piedestal şi între ele o coloană de model minoic, adică cu baza mică
în jos.
Arhitectura funerară, îndeosebi în ultima sa fază a produs de
asemenea monumente de incontestabilă valoare. Este vorba de
mormintele circulare numite tholos. O sală circulară, săpată în piatră
şi zidită din blocuri de dimensiuni mijlocii se închidea printr-o boltă
realizată prin retragerea succesivă a blocurilor fiecărei asize. Sala se
deschidea spre exterior printr-un coridor numit dromos. Numai la
Micene au fost descoperite 9 astfel de morminte, care au fost
denumite după numele unor personaje celebre din nefericita familie
regală a Atrzilor: mormântul Clitemnestrei, al lui Egist şi cel mai
celebru dintre toate „Tezaurul lui Atreu”. Acesta datează de la
mijlocul secolului al XIV, iar sala principală are un diametru de 14,5
m şi o înălţime de 13 m, iar coridorul de acces, zidit pe laturi
măsoară 34 m lungime.
Pictura de pe pereţii interiori ai palatelor este un alt domeniu
al înfloriri artistice din acestă civilizaţie. Dacă tehnica picturii murale
este şi ea de împrumut din lumea minoică, temele picturilor din
palatele miceniene sunt profund aheene şi exprimă cu multă fidelitate
modul de viaţă şi specificul acestui popor. Sunt aproape exclusiv
scene de luptă, pe uscat sau pe mare şi scene de vânătoare. Ele ne
dezvăluie, într-o perfectă concordanţă cu tradiţia orală păstrată
despre acest popor şi cu descoperirile de arme, modul de viaţă şi
sistemul de valori al aheenilor.
Alte mărturii ale înfloriri artistice din epoca miceniană ne sunt
oferite de pictura pe vase, de orfevrărie care a produs vase şi
podoabe pentru uzul celor vii ca şi piesele unor inventare funerare
impresionante: măşti funerare, podoabe, vase din aur şi pietre
preţioase. Adăugând la acestea fildeşurile decorate şi pietrele gravate
pentru sigilii şi inele avem imaginea unei arte complexe.
Diversificată ca genuri de creaţie şi rafinată ca valoare estetică, arta
miceniană evidenţiază deja două din trăsăturile fundamentale ale
artei greceşti de mai târziu: capacitatea şi pasiunea de a surprinde
detaliul dar şi puterea de abstractizare. Aparent opuse aceste două
caracteristici reprezintă de fapt două manifestări complementare ale
celei mai elaborate şi mai profund umane arte din toată Antichitatea-
arta greacă.

Istoricii consideră că şi în domeniul literaturii aheii au fost


deschizători de drumuri. Faptele de arme şi întâmplările
extraordinare ale unor personaje ale lumii lor au putut fi evocate sub
forma unor mici compoziţii versificate, cântate de aezi la curţile
regilor şi ale seniorilor, aşa cum se va întâmpla şi peste o jumătate de
mileniu, pe vremea lui Homer. Inclusiv războiul Troiei a putut servi
ca motiv de creaţie pentru poeţii ahei, la scurt timp după desfăşurarea
sa, iar părţi din aceste creaţii epice, după ce au supravieţuit „epocii
întunecate”, să fi alcătuit partea cea mai veche a tradiţiei valorificată
de Homer. Textele liniarului B, consemnate în miile de tăbliţe
descoperite în palatele miceniene, nu conţin însă nici un singur vers
cu această temă.
Descoperirile arheologice, analiza modernă a miturilor şi
descifrarea tăbliţelor liniarului B au oferit istoricilor o imagine mult
mai completă şi mai apropiată de realitatea acelor vremuri, asupra
religiei miceniene. O religie sincretistă în care s-au contopit deja sau
erau pe cale să o facă, trei mari fonduri religioase: cel autohton grec
de factură veche indo-europeană, cel cretan minoic, cu un mare grad
de originalitate şi cel oriental, îndeosebi prin componentele sale
egipteană, siro-feniciană şi anatoliană.
Descifrarea scrierii liniare B a oferit istoricilor nu doar cel mai
vechi strat al limbii greceşti ci şi structura unui panteon în care
principalii zei ai Greciei arhaice şi clasice erau deja prezenţi, cu
atributele şi ierarhia deja definitivate. Zeus, Poseidon, Hermes, Ares
şi chiar Dionyssos, iar dintre zeiţe, Hera, Atena, Artemis, Ilitia,
Eriniile, Demeter şi Cora, erau deja venerate de micenieni. Lipseau
doar Afrodita şi Apolo, dacă nu cumva acesta era adorat deja sub
chipul lui Paieon.
Influenţa cretană este deosebit de puternică şi poate fi sesizată
pe două planuri. În primul rând este prezenţa a o serie de divinităţi,
în marea lor majoritate feminine, întruchipări ale unor culte htoniene,
Glii Mame, generatoare ale vieţii sub toate formele sale, patronând şi
asigurând fertilitatea ogoarelor şi fecunditatea animalelor şi a
oamenilor. Pe parcursul evoluţiei multe dintre aceste divinităţi vor fi
absorbite, se vor contopii cu divinităţile indo-europene feminine,
transmiţându-le virtuţile şi forţele lor şi supravieţuind în mulţimea de
ipostaze sub care erau venerate acestea. Astfel Hera nu este doar
zeiţa ocrotitoare a instituţiilor fundamentale ale societăţiilor indo-
europene, familia şi căsătoria, ea este şi stăpâna fiarelor sălbatice,
ipostază care aminteşte de acea Potnia theron (Doamna Fiarelor), iar
Atena, cu nume cretan, este asociată cu şarpele şi cu arborele
(măslinul sacru), atât de frecvente în plastica minoică. Cultul cu
mistere consacrat zeiţelor Demeter şi Persefona (Core) şi celebrat
până în plină epocă creştină la Eleusis, perpetuează şi el în lumea atât
de raţională a grecilor, fiorul şi speranţa mântuirii, într-o existenţă de
dincolo de moarte, credinţe promovate de religia minoică.
Influenţa religiei minoice asupra celei greceşti în formare este
puternic marcată şi prin legăturile foarte puternice ale principalilor
zei ai panteonului grec cu pământul Cretei, legături evidenţate prin
mit, prin epitetele şi atributele acestora.
Astfel copilăria lui Zeus, de la naşterea sa în peştera de pe
muntele Ida, alăptarea sa de către Amaltea, dansurile cureţilor,
reprezintă integrarea în mitul zeului stăpân al Universului, a ipostazei
pruncului divin atât de îndrăgită cretanilor.
Tot la fel în personalitatea complexă a lui Hermes, atributele
de sorginte minoică sunt prevalente: el este zeul pietrei tombale, al
pragului şi al statuii-hermă, este stăpânul animalelor şi pe bagheta sa
magică –caduceul- se încolăcesc doi şerpi, este zeul psihopomp,
călăuza sufletelor prin lumea celor morţi, fără de care nici un muritor
nu poate aspira la fericirea eternă pe care o promitea religia minoică.
Toate aceste atribute s-au suprapus peste cele ale unui zeu pastoral,
indo-europen ocrotitor al turmelor, născut, potrivit mitului, în
Arcadia.
Rădăcinile egiptene ale unor zei greci sunt căutate şi de
Herodot. Din Egipt vin probabil credinţa că lumea celor morţi se află
spre apus, ca şi unele obiceiuri funerare ce atestă puternica credinţă
în viaţa de dincolo de mormânt.
Alături de limbă, poate şi de unele modeste poeme epice,
religia miceniană, reprezintă moştenirea cea mai autentică pe care
grecii au primit-o de la aceşti primi reprezentanţi ai neamului lor
aheii.

Subfaza IIB a micenianului târziu, corespunzând intervalului


cronologic 1320-1220 reprezintă apogeul acestei civilizaţii. Pe
parcursul următorului secol, 1220-1120 subfaza IIIC, acestă
civilizaţie dispare, în cea mai mare parte în împrejurări marcate de
violenţă, lăsând în urma sa multe ruine şi mult prea puţine soluţii de
continuitate. Cauzele şi factorii care au condus la dispariţia
civilizaţiei făurită de ahei au preocupat îndelung pe istorici şi
arheologi, fiecare luminând câte o latură a acestui proces care, pe
măsură ce este cunoscut, se evidenţiază a fi deosebit de complex.
Toţi istoricii pun în fruntea acestor cauze sosirea în spaţiul grecesc a
unor noi populaţii, desemnate la modul general sub numele de
dorieni.

Invazia dorienilor, mit şi realitate istorică. Pusă la un moment


dat sub semnul întrebării de către istoriografia modernă, invazia
dorienilor este susţinută şi demonstrată de fapte concrete sesizate
arheologic ca şi de analiza ligvistică asupra evoluţiei limbii greceşti.
Astăzi este cât se poate de evident că spre sfârşitul
micenianului târziu II B se produce o suprapunere de dialecte
greceşti, în sensul că peste vechile dialecte aheene (aheean, ionian,
eolian) se aşează cele zise doriene.
Arheologia înregistrează un nivel aproape generalizat de
distrugeri, urmat în unele locuri de modeste refaceri de scurtă durată
pentru ca în cele din urmă să se producă o părăsire definitivă a
tuturor centrelor de putere miceniene (cetăţi şi palate, morminte cu
tholos). Fenomenul nu este sincron şi ocupă în linii mari tot secolul
al XII-lea (1200-1100).
Tradiţia orală păstrează şi ea amintirea unor timpuri şi fapte
ce pot fi interpretate ca având drept substanţă istorică tocmai
migraţia dorienilor. Este vorba de mitul întoarcerii heraclizilor, adică
a descendenţilor lui Herakles, care potrivit mitului au fost alungaţi
din Peloponez. Hilos, Aristomahes şi Temenos, ajutaţi de Oxilos rege
în Elida, dar alungat şi el din domnie, se vor pune în fruntea unor
neamuri din nord pe care le vor conduce şi vor ocupa Peloponezul.
Învingători abia la a treia generaţie, ei vor ocupa Argosul, Laconia şi
Mesenia, iar Elida o vor restitui lui Oxilos.
Interpretate într-un context istoric mai larg, invaziile doriene
sunt o parte a unui amplu proces de restructurare demografică şi
politică ce afectează tot Orientul şi îndeosebi bazinul Mediteranei de
răsărit. Esenţa acestui proces îl constituie migraţia unor mase
însemnate de populaţii indo-europene, pornite poate din regiunea
Dunării sau din Illyria şi care străbat Asia Mică şi duc la prăbuşirea
imperiului hittit, ca şi a înfloritoarelor oraşe ale epocii bronzului din
Fenicia. Antrenând cu ele şi popoare microasiatice peste care au
trecut, aceste valuri lovesc Egiptul în timpul domniei lui Ramses al
III-lea, care se laudă cu victoria sa asupra „popoarelor mării” pe care
a repurtat-o în anul 1197. În urma acestor migraţii unele grupuri se
vor fixa definitiv în în noi patrii: frigienii, înrudiţi lingvistic cu tracii,
în Asia Mică, filistenii pe coasta estică a Mării Mediterane, alţii în
nordul Africii în spaţiul libian.
Originea dorienilor, căile migraţiei şi cronologia lor.
Termenul de dorieni este unul generic, sub care sunt desemnate mai
multe triburi înrudite etnic şi lingvistic. Aceste triburi nu erau
complet străine nici de locuitorii epocii miceniene adică de aheei,
ionieni şi eolieni şi cu toţii aparţineau neamului elen. O legendă
târzie, din secolul VIII, moment la care grecii erau mai conştienţi de
înrudirea dintre ei şi originea lor comună, încearcă să explice acest
lucru. Potrivit credinţei şi uzanţelor timpului legenda îl face pe
Prometeu strămosul divin al neamului grec. Nepotul acestuia Helen
ar fi avut trei fii: pe Doros strămoşul dorienilor, pe Aiolos strămoşul
eolienilor şi pe Xuthos strămoşul aheilor şi al ionienilor.
Cu privire la teritoriile pe care le ocupau înaintea invaziei în
spaţiul civilizaţiei miceniene, se consideră că patria lor originară ar fi
fost Valea Dunării de unde s-au deplasat spre sud pe văile Moravei şi
Vardarului (Axios). Se consideră că aici au fost găsite cimitirele lor.
Potrivit unei alte teorii dorienii ar fi locuit anterior invaziei în
Epir şi în Pind. Poetul Pindar vorbeşte despre "dorienii veniţi din
Pind”, iar Herodot face şi el aluzie la această origine. Mulţi istorici
moderni văd în dorieni, fraţii mai puţin evoluaţi cultural ai aheilor şi
ionienilor şi locuind în epoca bronzului la graniţa de nord a spaţiului
grecesc.
Din Pind triburile dorienilor au urmat două căi pentru a
ajunge în Grecia centrală şi în Peloponez. Un prim grup numit al
grecilor de nord-vest au trecut Pindul şi au năvălit în Epir, de unde o
ramură a lor beoţienii au trecut din nou munţii spre est şi au ocupat
ţinutul care mai târziu se va numi Tesalia, îndeosebi regiunea Arne.
Numai o parte a lor au rămas în această zonă, alţii au ocupat ţinutul
mai de la sud care se va numi de atunci Beoţia. Acest val a fost cel
mai timpuriu dintre toate migraţiile doriene, iar Tukidide ne spune că
beoţienii au participat la războiul Troiei alături de ahei. Când un nou
val de invadatori, tesalienii au ocupat Tesalia şi iau şi dat numele,
rămăşiţele beoţienilor au migrat spre sud adăugându-se fraţilor lor
din Beoţia.
O altă ramură a dorienilor, plecând tot din Epir au pătruns în
Grecia centrală pe lângă coastele ei vestice, probabil pe lângă golful
Ambracia şi de aici unii au ocupat cea mai mare parte a Greciei
centrale: Acarnania, Etolia, Locrida şi Focida, iar alţii au trecut peste
golful Corintic şi au ocupat coastele de nord vest ale Peloponezului
cu Elida şi partea vestică a Achaei.
Unitaea acestui val de invadatori este confirmată de faptul că
în aceste regiuni se vorbeau în perioadele următoare (arhaică şi
clasică) dialecte foarte asemănătoare numite, în mod convenţional de
nord-vest.
În Tesalia şi Beoţia rezistenţa elementului predorian, adică cel
eolian, a fost mult mai puternică, ca urmare dialectul eolian s-a
menţinut, dar a fost puternic influenţat de cel al noilor veniţi,
dorienii.
Un al doilea val mare de invadatori, dorienii propriu-zişi au
ponit din partea de est a munţilor Pind şi au străbătut Tesalia
ajungând la Golful Maliac unde s-au despărţit şi ei în două grupuri.
Unii s-au îndreptat spre Grecia Centrală unde amintirea lor se
păstrează în denumirea unei mici regiuni muntoase –Dorida- situată
între Tesalia, Beoţia şi Locrida, de unde cei mai mulţi au trecut peste
Golful Corintic prin zona Naupactos şi odată ajunţi în Peloponez au
străbătut Ahaia şi Arcadia stabilindu-se definitiv în sudul peninsulei
în Laconia şi Mesenia.
Al doilea grup au pornit pe mare, din Golful Maliac, prin
canalul Eubeic şi după ce au ocolit peninsula Attica au debarcat pe
coasta de st a Peloponezului la Nauplia de unde au ocupat apoi
Argolida, Epidaur, insula Egina şi au ajuns spre nord.vest până la
Corint şi Megara.
Acceptând ca veridice aceste reconstituiri de trase se impun
câteva concluzii:
Invazia doriană nu a însemnat nicidecum un marş triumfal şi
pustiitor al unor cete de războinici peste regatele aheene, ci
dimpotrivă a cunoscut numeroase poticniri şi eşecuri, noii veniţi
neputând să-i supună peste tot pe oamenii pământului. Aşa se explică
rămânerea în afara ocupaţiei doriene a unor regiuni întregi precum:
Eubee, Attica, Arcadia, Elida şi părţi din Ahaia.
Succesul dorienilor a fost facilitat de starea de criză generală
ce afecta lumea miceniană; unele clanuri aheene au trecut dintr-un
început de partea năvăliorilor.
Dorienii nu au ignorat calea maritimă, iar ajungerea lor în
Peloponez s-a făcut exclusiv pe cale maritimă căci istmul Corintic nu
l-au putut traversa. Cercetări recente au identificat existenţa unui zid
„ciclopic” adică în tehnică miceniană, care bara istmul şi care este
semnul unei încercări comune a regatelor miceniene din Peloponez
de ai opri pe invadatorii dorieni.
Datarea invaziilor. Thukidide fixează întoarcerea heraclizilor
la 80 de ani după cucerirea Troiei, ceea ce ar corespunde aproximativ
cu al treilea sfert sec XII. Tot de la el ştim însă că beoţienii, care sunt
o ramură a primului grup de invadatori, au participat la acest război
alături de ahei. Această informaţie, dacă este reală, ne obligă să
fixăm începutul migraţiei doriene mai de timpuriu adică cel puţin la
mijlocul sec. XIII.
Rezultă că invaziile doriene au fost un fenomen de durată şi s-
a derulat sub forma unor valuri succesive. Dacă adăugăm şi
realităţile politice de mai târziu care ne arată că Grecia s-a structurat
într-o multitudine de mici formaţiuni statale –poleis- putem deduce
că diferitele grupuri care s-au aşezat în mai multe puncte ale spaţiului
grecesc nu au fost nici numeroase. În Attica şi Peloponez valurile
doriene au ajuns probabil în jurul anului 1200 şi în faţa acestora
cetăţile miceniene iau măsuri de sporire a capacităţii de apărare
reparând şi consolidând zidurile cetăţilor sau mărind aria acestora
pentru a oferi adăpost şi locuitorilor din sate. Palatul din Pylos, care
nu mai era fortificat, a căzut primul, probabil pe la 1200 şi tot atunci
au fost incendiate şi locuinţele aflate în vecinătatea cetăţii Micene.
Aceasta însă a mai rezistat o lungă perioadă, distrugerea sa totală
fiind datată pe la 1150 sau chiar 1100.
Valurile invaziilor au scăzut în intensitate spre sfârşitul
secolului XII (1100) sau la începutul celui următor şi acesta, foarte
probabil şi din cauza rezistenţei pe care primii veniţi au opus-o din
dorinţa de a-şi păstra teritoriile proaspăt ocupate.
Civilizaţia dorienilor. În istoriografia modernă a existat un
curent de supraevaluare a contribuţiei pe care dorienii au avut-o la
formarea civilizaţiei greceşti din fazele arhaică şi clasică. Succesele
lor militare au fost explicate prin superioritatea organizării lor sociale
bazată pe patriarhat şi spiritul lor războinic, cavaleresc, ca şi prin
superioritaea armelor lor din fier. De asemenea ceramica geometrică
şi alte manifestări din planul culturii spirituale au fost considerate ca
făcând parte exclusiv din patrimoniul oferit de dorieni grecilor.
O analiză mai aprofundată şi mai obiectivă a realităţilor din
spaţiul grecesc din momentul începerii invaziilor doriene ca şi din
etapele următoare au schimbat substanţial percepţia istoriografică
asupra impactului dorian asupra civilizaţiei de ansamblu a lumii
greceşti.
Din cele două mari valuri care au invadat grecia la sfârşitul
epocii bronzului (Heladicul recent II B), dorienii au avut o evoluţie
mai spectaculoasă, urmaţi, la mare distanţă de beoţieni şi tesalieni, în
vreme ce celelalte ramuri de nord-vest au cunoscut ritmuri de
dezvoltare culturală şi politică deosebit de lente.
Cât priveşte rolul dorienilor în introducerea şi răspândirea
metalurgiei fierului în Grecia, evidenţele arheologice arată că
cunoştinţele despre prelucrarea acestui nou metal au pătruns aici
dinspre răsărit, din Anatolia hittită, iar dorienii şi le-au însuşit şi ei
doar pe pământ grecesc. Nici ceramica geometrică nu este o creaţie
doriană, căci ea a apărut şi a cunoscut cea mai mare înflorire în zone
unde dorienii nu au pătruns niciodată: în Attica şi în Cipru.
Domeniul în care dorienii s-au remarcat prin elemente de
mare originalitate şi cu un pronunţat carecter consevator a fost cel al
organizării sociale. Caracterul războinic al acestor triburi a asigurat
elementului masculin o poziţie privilegiată, iar comandantului o
autoritate şi un prestigiu imens; femeia ocupa în această ierarhie
socială o poziţie de netă inferioritate.
Virtuţile prin excelenţă bărbăteşti: forţa, curajul, bărbăţia,
camarederia de arme şi fidelitatea au devenit de acum pilonii
esenţiali ai unui cod moral şi de comportament, păstrat cu mare
stricteţe mai ales de dorienii spartani şi cei din Creta.
Pământurile cucerite au fost împărţite egal între membri
războinici ai clanurilor, singurii care se bucurau de drepturi politice,
iar populaţiile supuse au mai peste tot aduse în starea de sclavie. Pe
cei pe care nu i-au putut învinge sau cei care au trecut de partea lor
uşurându-le instalarea, dorienii i-au integrat în corpul lor politic
creind pentru aceştia un al patrulea trib, pe lângă cele trei în care era
împărţită în mod tradiţional societatea lor egalitară.
Religia reflectă şi ea aceleaşi principii de organizare şi
ierarhie socială. Zeii masculini: Zeus, Apolo, devin hegemoni şi vor
fi veneraţi în mari sanctuare care anterior aparţinuseră unor divinităţi
feminine: hera la Olimpia, o zeiţă mamă la Delfi.
Şi în domeniul funerar inhumaţia este înlocuită treptat cu
incineraţia iar inmormântările individuale inlocuiesc marile
construcţii ce adăposteau mormintele unor generaţii succesive de regi
sau aristocraţi.
Înrudiţi prin origine, vorbind dialecte diferite dar suficient de
apropiate pentru a facilita comunicarea, ionienii şi dorienii,
elementele cele mai dinamice ale noii societăţi grceşti îţi vor păstra
cu o remarcabilă perseverenţă matricea lor spirituală şi culturală
făurind două moduri de viaţă şi două forme de expresie culturală şi
artistică distincte, aparent opuse, în realitate complementare: stilul
doric ordonat, geometric, robust şi sever şi ionicul suplu, graţios,
avântat şi bogat ornamentat. Ele nu sînt decât două faţete ale
aceleiaşi civilizaţii –cea greacă- unică prin unitatea şi originalitatea
sa.

Consecinţele invaziilor doriene. Învazia dorienilor a grăbit şi


a desăvârşit prăbuşirea civilizaţiei miceniene dar nu este singurul
factor responsabil de acest proces. Cauze interne de natură socială şi
politică, inechitatea socială şi lipsa resurselor accentuată de
dezorganizarea lumii orientale, cu care micenienii aveau legături
puternice şi profitabile, au acţionat ca un factor destabilizator.
Prăbuşirea civilizaţiei miceniene este un fenomen mult mai complex
nu doar din perspecriva cauzelor şi a factorilor care cu determinat-o
ci şi sub aspectul profunzimii sale.
Percepţia noastră asupra acestui proces nu este
atotcuprinzătoare, civilizaţia miceniană fiind aproape exclusiv
caracterizată prin componenta sa aulică şi aristocratică şi dacă
cunoaştem foarte bine palatele, cetăţile, mormintele fatuoase,
tezaurele, armele, ştim mult mai puţin despre componenta populară
mult mai modestă a acestei civilizaţii. De aici imaginea unei
prăbuşiri totale şi lipsa oricăror elemente de continuitate cu
civilizaţia ce urmează în spaţiul grecesc.
Dispariţia palatelor şi a marilor familii domnitoare, pe care
Iliada şi atâtea alte mituri ni le evocă, a antrenat după sine prăbuşirea
unui întreg sistem social-politic, administrativ, economic, un mod de
viaţă şi un sistem de valori culturale, toate dependente într-o măsură
hotărâtoare de instituţia monarhică şi regimul ei. Odată cu palatele şi
administraţia regală a dispărut şi scrisul, instrument esenţial al
acestei administraţii, meşteşugurile artistice ce satifăceau nevoile
monarhilor şi ale marilor familii aristocratice au dispărut şi ele,
comerţul şi legăturile cu Orientul au fost complet părăsite.
Dezintegrarea socială a coborât probabil până la nivelul satelor şi al
clanurilor. Aşa s-ar explica promovarea instituţiei basileilor, de la
nivelul unor simpli conducători rurali, aşa cum ne apar ei în tăbliţele
Liniarului B, la autoritatea de mari conducători de oşti şi de popoare
ale Greciei cum ne sunt zugrăviţi de Iliada şi cum îi cunoaştem din
perioada arhaică.
Impresia generală este de sărăcie şi de stagnare. Pentru câteva
secole, Grecia pare că se întoarce în preistorie. Istoricii au numit
secolele care au urmat civilizaţiei miceniene şi până la debutul
civilizaţiei arhaice, adică sec. XI-VIII, drept epoca întunecată (M
Snodgrass) sau evul mediu grecesc.
Progresele cercetării au evidenţiat însă că această perioadă nu
a fost nici atât de lungă şi nici aşa de întunecată. Unele elemente de
continuitate au fost asigurate tocmai prin intermediul satelor şi a
comunităţilor rurale. Este vorba în primul rând de religie, al cărui
panteon, constituit în cea mai mare parte în perioada miceniană, se
va transmite în întregime Greciei arhaice şi clasice şi de asemenea,
megaronul, ca element esenţial al locuinţei, va servi ca model pentru
arhitectura primelor temple geometrice.
Şi este vorba de o bogată tradiţie ce conservă amintirea
faptelor glorioase ale aheilor. Un bogat fond de mituri şi legende,
chiar dacă alterat de transmiterea sa orală, a traversat acestă epocă
întunecată şi a servit ca sursă de inspiraţie pentru o bogată poezie
epică ce va înflori la capătul acestei epoci şi în continuare în toată
istoria grecilor. Homer este desigur reprezentantul cel mai strălucit
prin talentul său dar cu siguranţă că nu a fost singurul.

VII. Grecia epocii întunecate 1120-750


A. Submicenianul şi subminoicul 1120-1050
Dispariţia regatelor miceniene şi a scrierii, încetarea
legăturilor cu Orientul şi de aici dispariţia obiectelor de import a
ridicat serioase probleme în încercările de periodizare a secolelor
următoare. În lipsa oricăror indicii sigure (texte în liniarul B, referiri
în documente străine orientale, obiecte străine importate în Grecia
sau produse greceşti ajunse în medii orientale cu datare sigură)
singurul criteriu ce putea fi utilizat pentru elaborarea unei periodizări
a fost ceramica.
Submicenianul, ca şi Protogeometricul sunt perioade de
tranziţie de la civilizaţia Micenianului târziu (faza IIIC 1220-1120) la
următoarea mare etapă cultural-cronologică Geometricul. Trăsăturile
acestei perioade constau în supravieţuirea unor manifestări minore
ale civilizaţiei miceniene, îndeosebi în formele şi decorul vaselor
ceramice în practicile funerare. Se constată o reducere accentuată a
repertoriului de forme şi ornamente, unele sunt derivate din cele ale
fazei anterioare şi o puternică izolare între comunităţile acestei
perioade. Submicenianul nu este prezent în toate ariile unde
civilizaţia miceniană a înflorit. El este bine reprezentat în vestul
Attici prin cimitirul de la Kerameikos şi în insula Salamina tot printr-
un cimitir şi doar pentru anumite faze ale sale în Argos.
Subminoicul este denumirea aceleiaşi faze cultural-
cronologice din insula Creta. Spre deosebire de submicenian el este
răspândit pe toată suprafaţa insulei, iar legăturile sale cu minoicul
târziu sunt mult mai bine conservate. Ceramica subminoicului este
mai diversă, formele mult mai elaborate, iar decoraţia vădeşte un real
bun gust. In subminoic, Creta a menţinut legăturile cu Cipru de unde
a primit variate impulsuri culturale. Subminoicul a fost şi mai extins
în timp el acoperind în unel părţi ale insulei un secol şi jumătate, iar
legăturile fazei următoare, a protogeometricului cu subminiucul sunt
mult mai evidente.

B. Protogeometricul 1050-900

Migraţia ioniană
Invazia doriană a declanşat ample mutaţii demografice în
ansamblu lumii greceşti. Vechile populaţii greceşti, sosite pe pământ
grecesc în Heladicul mijlociu şi la începutul celui recent, ionienii,
eolienii, ahei au fost într-o mare măsură dizlocaţi de pe pământurile
pe care le ocupau şi s-au văzut siliţi să-şi caute noi patrii.
Peloponezul, cu excepţia muntoasei Arcadii şi a unor regiuni din
Ahaia, a fost în totalitate ocupat de valurile doriene, la fel şi cea mai
mare parte a greciei centrale, Tesalia şi Epirul. Ionienii au reuşit să
păstreze, Attica şi insula Eubea, dar mare parte dintre ei au migrat
spre răsărit colonizând Cicladele şi mai ales jumătatea sudică a
litoralului anatolian care de acum se va numi Ionia. Eolienii au
rezistat în Beoţia şi Tesalia, unde şi-au impus limba lor, dar mare
parte dintre ei au emigrat colonizând aceeaşi coastă anatoliană la
nord de ionieni şi până în Troada, împreună cu marile insule din
vecinătate, Lesbos şi Thasos; ţinutul acesta se va denumi de acum
Eolia. În fine aheii au păstrat Arcadia, mai puţin râvnită de
invadatorii dorieni datorită reliefului muntos şi lipsei de comunicare,
iar p parte a lor au migrat în Cipru.
Nici dorienii nu au rămas cu toţii în Grecia balcanică, ci
urmând aceleaşi direcţii cu cei care fugeau din calea lor au ocupar
Creta, Insula Rodos şi partea sudică a litoralui anatolian începând de
la Halicarnasos, zona luînd numele de Dorida.
La capătul acestui proces numit de istorici şi migraţia ioniană
şi care a durat în linii mari pînă spre secolul X (anii 1000-900), s-a
desăvărşit tabloul etnic şi dialectal al lumii greceşti.
În Epir, în jumătatea vestică a Greciei centrale: Locrida,
Focida, Etolia, Acarnania şi jumătatea vestică a Peloponezului, se
vorbeau dialecte foarte apropiate numite greceşti de nord-vest. În
Argolida, Laconia, Mesenia, în insulele Creta, Milo şi Tera, în
Sporadele de Sud, la fel în Rodos şi Dorida anatoliană, se vorbeau
dialecte dorice. În Attica, Eubeea, în Ciclade (cu excepţia insulelor
Milo şi Thera, unde de vorbea un dialect doric), în Ionia şi în marile
insule, Chios şi Samos se vorbeau dialecte ionice. În Beoţia şi
Tesalia se vorbeau dialecte eolice puternic influenţate însă de cele
doriene şi tot dialecte eolice se vorbeau în Eolia adică ţinutul de
coastă anatolian situat între râul Hermos la sud şi oraşul Smirna la
nord, la fel şi în insula Lesbos.
În fine, în Arcadia şi în Cipru s-a păstrat vechiu dialect aheean
numit de istorici arcado-cipriot; în mod excepţional în Cipru a
supravieţuit până la începutul epocii arhaice o variantă a scrierii
liniarului B.
B. Geometricul sau Grecia Homerică (900-710)
-Renaşterea grecească
-Adoptarea alfabetului
-Geneza polis-ului
-Primii poeţi: Homer şi Hesiod
-Sincretismul religios

VIII. Grecia epocii arhaice (750-490 î. Hr.


Adoptarea alfabetului a făcut ca documentaţia noastră asupra
acestei epoci să fie mult mai bogată. Nu este vorba de documente cu
conţinut istoric propriu-zis ci de liste de magistraţi, liste cu
învingători la jocurile olimpice, organizate cu regularitate la fiecare
patru ani începând cu anul 776, apoi răspunsuri la oracole şi abia în
cel din urmă texte de legi şi tratate între cetăţi. Tot acum se pun
bazele unei istoriografii incipiente, Eumelos din Corint fiind printre
primii ei reprezentanţi ale cărui consemnări au fost folosite de către
Herodot şi Tukydide.
Legăturile cu Orientul, reluate încă din epoca geometrică se
vor intensifica acum cu consecinţe benefice pentru lumea greacă în
ansamblul ei. Spre sfârşitul acestei epoci, oraşele greceşti din Asia
Mică, vor fi supuse însă unor mari regate barbare, mai întâi regatului
lidian, apoi sub dominaţia perşilor.
A. Evoluţii sociale-politice şi economice în polis-urile arhaice
Peisajul politic al Greciei la începutul epocii arhaice este unul
deosebit de complex. O mulţime de entităţi politice –poleis- proaspăt
închegate prin sinoicism, foarte diferite ca origini, tradiţii, resurse şi
dimensiuni, cele mai multe însă modeste şi cu o istorie aproape
necunoscută şi teritorii întregi care încă nu cunosc urbanizarea
(Epirul, Acarnania, Etolia) sunt subiecţii unei istorii ale cărei
trăsături generale cu greu pot fi surprinse şi reconstituite. În această
diversitate de cazuri şi de evoluţii istorice locale se pot totuşi
surprinde nişte stări de lucruri şi tendinţe mai generale.
Criza resurselor şi soluţii la criză
Epoca arhaică este în ansamblul ei o perioadă de mari tensiuni
şi crize sociale şi politice. Cauzele sunt cam peste tot aceleaşi:
modicitatea resurselor, în primul rând a pământului cultivabil, dar şi
a celorlalte resurse şi un proces accelerat de concentrare a lor în
mâinile unor grupuri tot mai restrânse de indivizi. În Grecia ca de
altfel în cele mai multe cetăţi antice, calitatea de cetăţean adică de
membru al unei comunităţi care se bucură de drepturi politice, era
strict condiţionată de proprietatea asupra pământului. Dezvoltarea
meşteşugurilor şi a comerţului au generat însă acumularea de bogăţii
în mâinile unor membri ai societăţii, alţii decât proprietarii agricoli
respinşi încă din competiţia politică tocmai pe temeiul lipsei de
proprietate funciară.
Obligaţiile militare, care în virtutea unor străvechi tehnici de
purtare a războaielor, au revenit multă vreme exclusiv aristocraţiei şi
i-au justificat în ochii poporului pretenţia de monopol asupra
conducerii politice a statului, au început să se extindă la categorii tot
mai largi de cetăţeni odată cu schimbarea modului de a purta
războaiele. Este vorba de generalizarea armatei de infanterie a
hopliţilor, în care efortul principal, cade pe formaţiunea compactă, pe
disciplina şi pe spiritul de camaraderie al combatanţilor şi nu pe
faptele de bravură personală din armata aristocratică a epocii
homerice. În confruntările lor aproape permanente cetăţile au căutat
să-şi sporească continuu efectivele, apelând la categorii tot mai largi
de cetăţeni. Un efect asemănător a avut şi dezvoltarea marinei de
război unde erau mobilizaţi cetăţenii cei mai săraci. Aceşti cetăţeni
vor revendica acum extinderea drepturilor lor politice în cetate în
acord cu noile obligaţii pe care şi le asumă în plan militar.
Faţă de acestă stare de criză, cetăţile au acţionat diferenţiat. Se
pot totuşi identifica trei căi de rezolvare a ei:
-strămutarea unei părţi a corpului cetăţenesc, prin întemeierea
unor noi cetăţi, departe de patrie, fenomen pe care istoriografia
modernă în numeşte, impropriu de altfel, marea colonizare greacă;
-reformarea sistemului social şi politic sub girul unor
reformatori;
-instaurarea unor regimuri personale, cu sprijinul unei părţi a
poporului, adică tirania.

-Marea colonizare greacă: cauze, etape şi direcţii, urmări


-Reformatorii
Tirania

Tirania. Această formă de guvernare s-a instalat în cele mai


multe polisuri greceşti. Ea a fost favorizată de deteriorarea climatului
social pe fondul creşterii polarizării economice şi sociale. Originea
cuvântului pare să fie anatoliană, oricum el nu este grec, ci foarte
probabil lidian. Giges, regele Lidiei (687-652), este numit tiran de
către poetul Arhiloc, pentru că era un uzurpator. Diferenţa dintre
monarhie şi tiranie consta în aceea că monarhia era legitimă, prin
dreptul de succesiune recunoscut în familia regală şi prin ascendenţa
divină a regilor, justificată prin genealogii. În cele mai multe cazuri
tiranii proveneau din rândurile aristocraţiei funciare, dar şi din rîndul
noilor îmbogăţiţi din meşteşuguri şi comerţ şi au instituit adevărate
dinastii transmiţînd puterea succesorilor. Pentru a ajunge la putere şi
pentru a se menţine tiranii au exploatat starea de nemulţimire a
păturilor sărace şi a celor de mijloc al căror apărători s-au instituit,
împotriva privilegiilor şi atotputerniciei aristocraţiei funciare. La
începuturile sale noţiunea nu avea o conotaţie negativă, aceasta va
apărea doar în secolul IV, odată cu noile tiranii mult mai violente şi
mai abuzive.
Cele mai timpurii regimuri tiranice s-au instalat în acele cetăţi
în care activităţile meşteşugăreşti şi de comerţ au creat o clasă de
mijloc, puternică economic dar privată de drepturi politice ce
continuau să rămână un privilegiu al aristocraţiei. Aceasta s-a
întâmplat în oraşele din Ionia şi în cele insulare din M. Egee. La
sfârşitul secolului VII, Trasibul va confisca puterea politică la Milet,
după ce anterior fusese magistrat al oraşului. În secolul VI, din
mulţimea de tirani se remarcă Ligdamis, care a condus Naxos (545-
524) şi Policrate, tiranul Samosului între 532-522.
În cetăţile doriene unde comunităţile locale străvechi (aheeni,
ionieni, eolieni) au fost supuse şi deposedate de pământ şi de drepturi
politice de către invadatorii dorieni, tiranii au exploatat şi acestă stare
alături de cele prezentate anterior. În nordul Peloponezului şi în zona
Istmului Corintic tiraniile s-au instalat la fel de timpuriu. De la
sfârşitul secolului VII ne sunt cunoscuţi Procles din Epidaur şi
Teagenes din Megara, iar din secolul VI sunt cunoscute adevărate
dinastii precum cea întemeiată de Ortagoras la Siciona, în 655, care a
condus oraşul timp de un secol sau cea a lui Cipselos la Corint, între
657-584. La Atena, după o încercare nereuşită în a doua jumătate a
secolului VII, a lui Cilon, se va instala familia Pisistratizilor între
561-510.
În coloniile din sudul Italiei şi Sicilia, regimurile tiranice s-au
instalat mai târziu. Primii cunoscuţi sunt Panaitios din Leontinus, la
sfârşitul secolului VII şi Falaris din Agrigentum (565-549), dar o
puternică afirmare a unor regimuri tiranice se produce aici abia în
secolul V cu Gelon şi Hieron la Siracuza.
Instituirea regimurilor personale ale tiranilor nu a condus la
modificarea constituţiilor în oraşele respective. Magistraturile şi
adunările au fost menţinute, dar funcţionarea lor a devenit formală,
prin impunerea în aceste posturi a fidelilor tiranului şi prin
subordonarea completă a actului legislativ şi decizional voinţei
tiranului. Peste tot regimurile tiranice au diminuat, uneori prin
măsuri violente, puterea politică şi economică a aristocraţiei şi au
asigurat o ameliorare a situaţiei materiale a păturilor de jos. Au avut
loc numeroase confiscări de pământuri şi turme ale aristocraţilor,
care s-au văzut nevoiţi să părăsească oraşele, celor rămaşi li s-au
impus dări împovărătoare. Pentru poporul de rând s-au făcut
redistribuiri ale pământurilor confiscate, au fost sprijiniţi să
îmbunătăţească randamentul culturilor, iar în oraşe au fost iniţiate
ample programe de lucrări publice, prin care se asigurau surse de
venit pentru partea cea mai săracă a populaţiei urbane.
Confruntaţi permanent cu ostilitatea aristocraţiei, tiranii au
căutat să consolideze permanent prestigiul politicii lor. Astfel alături
de ambiţioase programe de construcţii publice, cu rosturi economice
şi mai ales religioase (temple), ei se implică în organizarea vieţii
sociale şi religiose din cetate, înstituind serbări, concursuri şi
ceremonii religioase la care să participe întreg poporul cetăţii. Prin
acestea ei căutau şi-şi legitimeze puterea în ochii poporului şi să
asigure o bază cât mai largă regimului lor.
Nici elitele culturale ale lumii greceşti nu sunt ignorate. La
curţile tiranilor erau atraşi poeţi şi artişti de faimă şi are loc o
adevărată emulaţie culturală.
Pe plan extern tiranii s-au manifestat printr-o suită de
iniţiative benefice. Au sprijinit colonizarea, uneori prin iniţiative
personale, precum Cipselos şi Pisistrate, au promovat raporturi
paşnice între cetăţi, clădite pe prietenii personale între tirani şi prin
alianţe matrimoniale. Cu rare excepţii, precum Policrate din Samos,
războiul nu a constituit o opţiune pentru tirani.
Judecata, pe care anticii ne-au transmis-o, asupra tiranilor şi a
regimurilor pe care ei le-au impus, este departe de a fi unitară sau
obiectivă. Autorii s-au oprit mai ales la cazurile extreme şi la
aspectele negative. Aristotel considera tirania ca o etapă firească în
evoluţia polisului care pornea de la monarhie, trecea prin oligarhie şi
tiranie pentru a ajunge la democraţie. Judecata istorică modernă nu
poate ignora multiplele efecte pozitive ale regimurilor tiranice:
reducerea puterii politice şi economice a aristocraţiei, ameliorarea
situaţiei materiale a maselor, sporirea puterii economice a oraşelor şi
ameliorarea aspectelor urbanistice, prin ample lucrări de construcţie,
stimularea vieţii culturale şi intelectuale şi menţinerea unui climat
nebeligerant pe ansamblu lumii greceşti. Toate aceste aspecte
pozitive n-au schimbat radical percepţia contemporanilor asupra
tiraniei văzută ca nelegitimă şi opresivă, pentru că era expresia
voinţei unui singur individ.
De altfel, tirania conţinea în însăşi esenţa ei germenii
autodostrugerii, căci pe măsură ce realităţile social politice şi
economice care au adus-o la putere se modificau în sensul
progresului, justificarea menţinerii ei se diminua.
Înlocuirea regimurilor tiranice a fost peste tot opera
aristocraţiei, adeseori ajutată de forţe externe, îndeosebi de Sparta,
stat oligarhic prin excelenţă şi unde tirania nu s-a instalat niciodată.
Acest fenomen s-a produs, cam peste tot, în a doua jumătate a
secolului VI. Excepţiile sunt oraşele din Sicilia unde tirania va mai
dura până în 465 şi oraşele din Ionia unde, după cucerirea lor de către
perşi, în 546, au fost impuse de către aceştia tirani fideli lor, care
devin nişte simpli guvernatori.
În locul tiranilor s-au instalat regimuri aristocratice, mai mult
s-au mai puţin oligarhice şi doar la Atena şi Chios se instalează
regimuri democratice.
-Inovaţii în economia arhaică-moneda
B. Sparta în epoca arhaică
Grupurile dorienilor care au ajuns în sudul Peloponezului, în
regiunea Laconia au avut de înfruntat rezistenţa localnicilor ahei.
Învingători în confruntarea cu cei din Terapnea ei au fost nevoiţi să
găsească soluţii de convieţuire cu alţii pe care nu au putut să-i
supună. Aşa a fost cazul cu cei din Amiclai. Punând stăpânire pe
fertila vale a Eurotasului ei au întemeiat cinci sate din fuziunea
cărora (sinoicism) a luat naştere polis-ul Sparta. Numele Sparta va
desemna întotdeauna numai oraşul, în vreme ce pentru a desemna
statul spartan în întregul său, adică oraşul şi zona rurală pe care o
deţinea ei vor folosi termenul de Lacedemonia.
Sparta este singurul polis format în Laconia, pe care o va
anexa în totalitate şi aceasta este o particularitate a istoriei sale spre
deosebire de alte regiuni unde s-au format un număr mare de mici
polisuri. Spre exemplu Creta, ocupată şi ea de dorieni este numită de
Homer insula cu o sută de oraşe şi tot la fel au stat lucrurile în
Argolida, în Beoţia.
Organizarea social-politică şi modul de viaţă al spartanilor a
constituit, încă din antichitate un subiect de interes major, admiraţi
de unii şi luaţi ca exemplu pentru construcţiile lor teoretice de state
ideale, cum a fost cazul cu Platon, sau detestaţi de alţii şi ironizaţi
cum a făcut-o, printre alţi Euripide.
Trei grupuri, riguros delimitate şi net diferenţiate din
perspectiva condiţiilor social-politice şi a stării economice formează
ansamblul corpului social al lacedemonienilor.
Cetăţenii, care îşi spun egalii –homoioi- sunt singurii care au
drepturi politice şi sunt adevăraţii stăpâni ai statului. Ei deţin un lot
agricol, încredinţat de stat (cleros sau lot politic), egal pentru toţi, pe
care îl pot lăsa moştenire dar nu-l pot înstrăina. Ei pot fi aleşi în
organismele de conducere ale statului şi participă la adunarea
poporului unde se iau hotărârile privind politica statului. Dar
principala lor menire în stat este serviciul militar, pentru care se
pregătesc din copilărie şi până la bătrâneţe. Nici o activitate
productivă nu le este îngăduită, mijloacele de subzistenţă fiindu-le
asigurate de celelalte două categorii sociale. Cetăţenii duc o viaţă de
militari permanent înregimentaţi, dorm şi mînăncă în comun, iar
pentru aceasta contribuie cu o parte însemnată din produsele
domeniului; prezenţa lor în familie este redusă.
La celălalt pol al societăţii se aflau hiloţii. Ei au condiţia unor
sclavi ai statului care îi încredinţează egalilor pentru a le lucra
loturile primite şi ele de la stat. Nu au nici un fel de drepturi, trăiesc
în locuinţe mizere pe domeniile pe care le lucrează şi predau
stăpânului cea mai mare parte a recoltei: 70 de măsuri de orz pentru
acesta, 12 pentru soţia sa, legume, ulei, măsline, vin şi fructe. Sunt
mobilizaţi în caz de război şi luptă ca pedestraşi cu echipament uşor
sau servesc ca ordonanţe pentru stăpânii lor. Numărul lor este mult
mai mare decât al cetăţenilor, estimându-se cam zece familii de hiloţi
la una de cetăţeni. În bătălia de la Plateea din 479, în armata spartană
proporţia era de 7 hiloţi la un cetăţean. Dacă sub aspectul condiţiilor
materiale situaţia lor este mai degrabă acceptabilă sub aspect moral
abuzurile şi insecuritatea făceau din ei una din cele mai defavorizate
categorii ale antichităţii. Trăiau sub o teroare permanentă, statul
organiza sistematic campanii de intimidare a lor pentru a le anula
orice aspiraţie de libertate, sau erau vânaţi cu cruzime de tinerii
spartani în cursul unui inuman ritual de iniţiere –krypteia- prin care
aceştia deveneau bărbaţi cu condiţia să ucidă cel puţin un hilot găsit
afară după lăsarea serii.
Originea hiloţilor îi preocupă de multă vreme pe istorici.
Locuitori ai Helosului o localitate modestă din Laconia sau „oameni
ai smârcurilor” sunt propuneri de explicare a originii lor din
perspectivă etimologică, dar nesatisfăcătoare. Ipoteza cea mai larg
acceptată şi într-un fel şi cea mai logică anume că hiloţii sunt
populaţia supusă şi deposedată de dorieni, adică vechea populaţie a
epocii miceniene, aheii, nu poate fi nici ea acceptată fără serioase
critici. În primul rând se opune omogenitatea culturală şi mai ales
lingvistică dintre cetăţeni şi hiloţi, mai greu de explicat dacă ei ar
aparţine la două grupuri diferenţiate dialectal şi între care punctele de
contact cultural şi lingvistic trebuie să fi fost foarte slabe dat fiind
barierele sociale care îi separă. Apoi este şi situaţia specială a
regalităţii spartane cu două familii care domnesc simultan, iar una
dintre ele potrivit tradiţiei era de origine aheeană adică tocmai dintre
populaţia pe care o presupunem a fi sursa hiloţilor.
S-a avansat şi ideea că la baza formării categoriei hiloţilor ar
sta cauze sociale şi economice. O evoluţie asemănătoare cu cea din
cele mai multe polisuri ar fi condus la înglodarea în datorii, urmată
de piederea loturilor şi aservirea personală a unora dintre membri
societăţii egalitare la început. Dar o astfel de evoluţie nu poate
explica cum au ajuns aceşti deposedaţi în situaţia de scalvi ai statului
şi nu ai unor particulari care i-au împrumutat.
Problema apare deosebit de complexă şi câte puţin din fiecare
din aceste explicaţii poate fi acceptat, cel puţin pentru timpurile cele
mai vechi. Pentru timpuri mai puţin acoperite de incertitudinea
începuturilor ştim exact că după supunerea supunerea vecinilor lor
mesenieni, spartanii le-au confiscat pământurile şi i-au transformat în
hiloţii. Cei care aveau această soartă de la începuturile statului vor fi
numiţi de acum vechii hiloţi.
Starea de nemulţumire a hiloţilor a fost permanentă şi cu toată
severitate regimului la care erau supuşi ei s-au răsculat în mai multe
rînduri.
Cea de a treia categorie socială era formată din perieci, adică
cei ce locuiesc în preajmă. Oameni liberi sunt aspect social, periecii
nu au drepturi politice şi nu participă în nici un fel la conducerea
statului. Ei exploatează terenurile mărginaşe, Perioikis, mai puţin
fertile, care nu au fost împărţite cetăţenilor şi plătesc statului o
arendă. Locuiesc în târguri proprii, peste 100 la număr şi în afară de
agricultură se ocupă cu meşteşugurile şi comerţul. În caz de război
sunt mobilizaţi şi ei luptând ca ifanterişti sau la marină. Cât priveşte
originea lor s-a exprimat opinia că ei provin din valurile doriene
sosite mai târziu în Laconia şi acceptate de primii veniţi fără însă a
mai participa la împărţirea egalitară a pământurilor cucerite.
Instituţiile politice
Şi în privinţa organizării statului Sparta este singulară. Ea şi-a
păstrat până târziu în epoca elenistica forma monarhică, în fapt o
dublă monarhie şi această particularitate ridică iarăşi serioase semne
de întrebare cu privire la originea sa. Cei doi regi care conduceau
simultan statul se alegeau din două familii aflate în permanentă
competiţie şi adeseori ostilitate. Familia Aigiazilor se considera de
origine aheeană, iar a Euripontizilor doriană şi între ele erau interzise
căsătoriile. Regii spartani se apropie cel mai mult de basilei evocaţi
de Homer. Ei sunt posesorii unor mari bogăţii, se bucură de un imens
prestigiu şi onoruri deosebite, sunt comandaţii absoluţi ai armatei pe
care o poate angaja în orice confruntare şi o conduc nemijlocit pe
câmpul de luptă. Au de asemenea şi înalte competenţe religioase în
calitatea de preoţi ai lui Zeus Lacedemonianul şi Zeus Uranianul. În
celelalte domenii ale vieţii de stat activitatea şi competenţele lor sunt
controlate de un colegiu format din cinci magistraţi anuali numiţi
efori, în faţa cărora ei depun un jurământ lunar că vor conduce statul
respectând legile existente.
La fel ca la toate popoarele indo-europene, regii sunt ajutaţi,
dar şi cenzuraţi de un sfat al vârfurilor aristocraţiei ce poartă numele
de gerusia. El era format din 28 de geronţi, aleşi pe viaţă, dintre
cetăţenii trecuţi de 60 de ani la care se adăugau şi cei doi regi.
Atribuţiile gerusiei sunt foarte extinse. Ea elaborează toate hotărârile
ce urmează a fi supuse aprobării poporului, nominalizează pe efori,
elaborează politica externă a statului şi judecă în cele mai importante
procese. Gerusia este deci organismul care asigură în cel mai înalt
grad, permanenţa şi continuitatea regimului oligarhic de conducere.
Adunarea poporului apella- la care participă toţi cetăţenii
(egalii) este cea care aprobă legile elaborate de gerusia şi îi alege pe
geronţi şi pe efori. Cu toate acestea rolul său politic este modest, căci
votul se da prin simple aclamaţii, iar dezbaterile la legile propuse,
aproape lipseau.
La cele trei instituţii străvechi: regalitatea, sfatul (gerusia) şi
adunarea poporului (apella) s-a adăugat spre mijlocul secolului VIII
(754 ?) încă una, colegiul celor cinci efori. Eforii sunt magistraţi
anuali, aleşi de adunarea poporului la propunerea gerusiei. Ei
veghează la respectarea legilor de către popor şi regi, controlează
viaţa publică a cetăţenilor, se îngrijesc de educaţia tinerilor, au
competenţe judecătoreşti în cauzele civile. Influenţa lor în viaţa
statului va creşte constant, în detrimentul celei a regilor, favorizată
fiind această tendinţă şi de lipsa oricărei posibilităţi de a fi traşi la
răspundere pentru acţiunile lor.
Potrivit unei tradiţii greu de verificat sistemul social şi politic
al Spartei ar fi opera unui reformator genial Likurg, care ar fi trăit
cândva între secolul XI şi VIII. Unii cercetători (K. Chrimes) au
avansat chiar o dată exactă pentru reformele sale anul 809. Această
tradiţie nu este însă mai veche de secolul VI, iar primul care face
referire la ea este Herodot. Mai târziu, Plutarh, în ale sale biografii de
oameni celebri, greci şi romani (Vieţi paralele), evidenţia şi el lipsa
de consistenţă a datelor privind viaţa lui Likurg.
În realitate sistemul politic al statului spartan s-a articulat
treptat pe parcursul secolelor VIII-VI, pentru a rămâne apoi
neschimbat secole de-a rândul, devenind caduc şi neperformant.
Primul document cunoscut, Marea Rethra (lege) reflectă
structura de la mijlocul secolului VIII, adică la puţin timp după
constituirea polisului. Ea îi menţionează pe cei doi regi, consiliul
(gerusia) şi adunarea poporului. Spre mijlocul secolului al VIII-lea
regii şi gerusia reduc puterea adunării poporului, care putea fi
suspendată dacă lua hotărâri greşite, pentru ca tot acum să apară şi
instituţia eforilor care controlează activitatea regilor. După războiul
împotriva Tegeei (), în condiţiile unor aprige conflicte interne, care
erau aproape să distrugă statul, un reformator energic, eforul Hilon, a
redat forţa şi dimamismul organismului politic spartan. Pentru a-şi
putea impune măsurile el a recurs la o metodă de multe ori
experimentată, prezentându-le nu ca pe nişte inovaţii ci ca o
restaurare a străvechilor legi aşa cum fuseseră ele statuate la
începuturi de către un mare legislator, legendar –Likurg.

Militarism, cuceriri şi alianţe


Beneficiind de armata permanentă şi profesionistă a
cetăţenilor săi, Sparta a declanşat de timpuriu războaie de cucerire
pentru extinderea graniţelor sale. După ce şi-a asigurat stăpânirea
asupra întregii Laconii, ea sa îndreptat spre răsărit dorind să anexeze
regiunea de coastă. S-a lovit de rezistenţa eroică a Argosului care
controla acest teritoriu până în dreptul insulei Citera. Conflictul a
fost îndelungat şi a prilejuit singura înfrângere a spartanilor de-a
lungul întregii epoci arhaice, venită din partea regelui Feidon al
Argosului. Biruitori, în cele din urmă, spartanii şi-au atras o ură
cumplită şi de lungă durată din partea vecinilor lor din Argos, măcar
că şi uni şi alţii erau dorieni.
Spre nord spartnii s-au luptat cu arcadienii de la care au
anexat mai multe ţinuturi de graniţă, dar cel mai lung şi mai
important prin consecinţe a fost războiul pentru cucerirea Meseniei,
aflată la vest de Laconia, purtat între anii 736-720. Mesenienii şi-au
apărat cu eroism pământurile dar în cele din urmă au fost înfrânţi,
pîmânturile le-au fost confiscate şi împărţite cetăţenilor ca loturi
politice, iar ei reduşi la starea de hiloţi. Acest tratament a generat o
duşmănie profundă şi de lungă durată, mesenienii declanşînd mai
multe războaie de eliberare. Sparta la rândul său afost nevoită să îşi
dezvolte permanent capacitatea militară, subordonând acestui scop
toată dezvoltarea sa istorică.
Politica de cuceriri în detrimentul vecinilor i-a scutit pe
spartani de a căuta noi pământuri la mari distanţe de patrie aşa cum
făceau cei mai mulţi greci în aceste secole. În consecinţă ea a
întemeiat o singură colonie, Tarentul (Taras) în 708, într-o zonă cu
valoare agricolă deosebită din sudul Italiei. Pentru a smulge aceste
pământuri localnicilor iapygi, coloniştii, conduşi de Falantos, au dat
mai multe lupte.
În secolul al VII imperialismul spartan a cunoscut unele
insuccese. În primul rând a fost înfrîngerea suferită din partea
Argosului, condus de regele Feidon (înainte de 670), apoi către 650
mesenienii s-au revoltat împotriva lor. Aşa sa ajuns la al doilea
război mesenian în care Sparta a avut de înfruntat nu doar poporul
mesenian condus cu mult curaj de Aristomenes ci şi pe arcadieni
aliaţi ai mesenienilor. Războiul a fost lung şi greu, spartanii au
chemat pe poetul Tirteu pentru ca prin versurile sale să îmbărbăteze
armata egalilor. În cele din urmă, trădaţi de aliaţii lor arcadieni,
mesenienii au fost din nou înfrânţi. Mulţi dintre ai au părăsit definitiv
pământurile strămoşeşti, cei care au rămas au devenit din nou hiloţi.
Sparta a înăsprit şi mai mult regimul de teroare, vânătoarea de hiloţi,
krypteia fiind introdusă, se pare, acum.
În secolul VI Sparta a purtat noi războaie cu Arcadienii şi a
oferit ajutor celor din Elis pentru a prelua controlul asupra
sanctuarului de la Olimpia. Către mijlocul secolului al VI- lea ea a
adoptat o nouă politică faţă de vecinii mai apropiaţi sau mai
îndepărtaţi din Peloponez. În locul războaielor de cucerire sau pentru
supremaţie ea iniţiază o politică de alianţe ce cele mai multe oraşe şi
populaţii din Peloponez. Alianţa avea în principal scopuri militare,
aliaţii participând alături de Sparta şi sub comanda regilor săi la
acţiuni militare comune, în rest fiecare stat îşi păstra deplina
îndependenţă politică şi administrativă. Aşa s-a născut liga
peloponeziacă, nume neatestat în antichitate, alianţa apărând în
documentele vremii sub numele de „lacedemonienii şi aliaţii lor”.
Liga a cuprins cea mai mare parte a Peloponezului mai puţin Argosul
şi Achaia şi a reprezentat una dintre cele mai puternice forţe militare
ale Greciei până la disoluţia sa în urma victoriei tebanilor din 362.
Civilizaţia spartană în contextul lumii greceşti
Spiritul dorian, disciplinat şi sobru până la austeritae,
conservatismul său excesiv în detrimentul progresului istoric sunt
prin excelenţă ilustrate de evoluţia Spartei. În cea mai mare parte a
perioadei arhaice Sparta a fost unul din statele cel puternic dezvoltate
ale Greciei. Beneficiind de pământurile fertile, din valea Eurotasului
la început, pe care le-a extins prin cucerirea şi anexarea Meseniei,
Sparta a cunoscut o stabilitate în domeniul economiei agrare, la
adăpost de crizele ce au afectat cele mai multe polisuri. Periecii, la
rândul lor au dezvoltat şi alte ramuri productive, îndeosebi producţia
de ceramică, mărfurile lor fiind exportate la Samos, Cirene la Tarent
şi chiar în Etruria, concurând cu succes, ceramica corintică. Fildeşuri
şi alte produse străine stau mărturie pentru caracterul activ al acestor
schimburi.
În acestă perioadă Sparta va atrage poeţi precum Terpandru
din Lesbos, Alcman din Sardes, Tirteu din Atena şi îşi va construi
frumoase edificii religioase, pentru Atena Halcioicos, pentru
Artemida-Ortia, pentru Apolo la Amiclai.
Spre mijlocul secolului VI însă semnele stagnării îşi fac
apariţia, iar cauzele par a fi mai degrabă subiective, venite din
interiorul acestei societăţi. În primul rând principiul egaliatar de
stăpânire a pământurilor este imposibil de păstrat în fapt, fiind opus
chiar firi omeneşti care iubeşte şi caută afirmarea prin concurenţă, iar
în interiorul legilor spartane, care consfinţeau acest principiu egalitar
existau suficiente căi legale de ai ocoli. Cetăţenii (egalii) puteau
arenda pământuri în perioikis pe care să le exploateze prin
intermediul periecilor, iar legea ficelor epicleros, unice moştenitoare,
putea conduce legal la dublarea loturilor pentru un cetăţean care se
căsătorea cu o astfel de moştenitoare. Inegalitatea se putea naşte în
fapt şi prin divizarea unui lot familial între mai mulţi moştenitori de
sex masculin, ajungându-se astfel la cetăţeni mai săraci sau în cazuri
extreme la excluderea din corpul egalilor dacă un astfel de cetăţean
nu-şi putea onora obligaţia în produse pentru masa comună. Această
evoluţie divergentă a condus inevitabil la două aspecte, diferenţierea
de avere între egali şi reducerea constantă a corpului cetăţenesc, in
timp ce statul păstra nealterat principiul egalitar.
Sparta a refuzat constant să-şi modernizeze relaţiile
economice pentru a ţine pasul cu ansamblul lumii greceşti. Astfel
deşi folosirea monedei devenise aproape generală ea a păstrat
sistemul învechit al instrumentelor premonetare, bazat pe obiecte din
fier de o formă specială, obeloi.
În faţa curentelor de idei sociale şi politice foarte active din
lumea greacă, Sparta, sfătuită se pare de eforul Hilon, a adoptat o
politică de izolare totală, interzicând străinilor să intre în stat şi
cetăţenilor săi să călătorească în alte state greceşti. Ea şi-a conservat
de asemenea ansamblul normelor de viaţă şi morale, care subordonau
întreaga viaţă a cetăţenilor unui scop unic slujirea intereselor statului,
prin serviciul militar. Educaţia asigurată în totalitate de stat urmărea
în mod exclusiv formarea unor militari, supuşi şi disciplinaţi gata
oricând să moară pentru patrie şi ignora orice alte deschideri ale
spiritului. Când în anul 425, un detaşament de hopliţi spartani au
capitulat pe insula Sfacteria predându-se atenienilor în loc să moară
pentru Sparta aşa cum le-o cerea legea morală, eşecul unei astfel de
ideologii era evident. Cu toate acestea Sparta şi-a mai păstrat
aparenţele de mare putere militară încă o jumătate de secol şi cu
ajutorul perşilor a încercat chiar să devină hegemona lumii greceşti.
Vigoarea şi fanatismul unui alt exponent al lumii doriene, Teba, îi va
aduce însă inevitabila prăbuşire.

C. Atena în epoca arhaică


Apărată de un lanţ muntos, peninsula Attica care în cele din
urmă se va confunda cu statul atenian, a fost ferită de valurile
invadatorilor dorieni. Potrivit unor legende şi mituri străvechi aici s-
au refugiat mulţi dintre ionienii alungaţi din Peloponez de venirea
dorienilor. Continuitatea cu civilizaţia miceniană este aici mai
evidentă ca oriunde prin submicenianul bine reprezentat ca şi
evoluţia spre noile forme ale protogeometricului. O serie de mituri şi
legende şi îndeosebi cel al lui Tezeu, acreditează ideea unei
continuităţi şi supravieţuiri, peste epoca întunecată, chiar şi a unor
centre de putere. Scutită de experienţa traumatizantă a supunerii faţă
de noii veniţi societatea ioniană a cunoscut forme de organizare
socială mai puţin opresive şi mai elastice.
Organizarea socială a atenienilor este comună cu a celor mai
multe polis-uri cu populaţie ioniană. Corpul cetăţenesc este împărţit
în patru triburi: geleonţi, egicorei, argadei şi hopliţi. Această
împărţire este veche, anterioară aşezării lor în Attica, iar semnificaţia
celor patru denumiri: străluciţii, păstorii de capre, muncitorii şi
soldaţii corespunde doar parţial unui criteriu ocupaţional. Cei mai
mulţi istorici cred însă că acestă împărţire are la bază criterii etnice
sau religioase.
Fiecare trib era format din trei unităţi numite fratrii, adică
frăţii, ai căror membri se considerau fraţi în sensul că recunoşteau un
strămoş comun. Această concepţie se reflectă şi în numele pe care le
purtau, terminate în –idai sau –adai, (Thyrgonidai, Achniadai) cu
sensul de fiul lui... Fratriile celebrează în comun sărbătoarea
Apaturiilor, adică a celor ce au acelaşi tată, prilej cu care capii de
familie prezintă comunităţii pe fii nou născuţi, act prin care ei sunt
recunoscuţi şi integraţi în comunitate. Fratriile venerează în comun
pe Zeus Fratrios şi pe Atena Fratria şi au cimitire comune.
Fratria se compune din mai multe clanuri numite gene, iar
genele sunt formate din familii. Aristotel ne informează că o fratrie
avea 30 de gene, iar fiecare genos câte 30 de familii. Populaţia
rezultată din aceste date, adică 12 fratri x 30 de gene x 30 familii
=10800 de familii este cu siguranţă mult prea mare pentru timpurile
la care se referă Aristotel. În practică nu sunt cunoscute decât circa
100 de nume de gene şi unii istorici se întreabă dacă în realitate au
fost mai multe. Cele mai multe gene poartă numele strămoşului
comun: Alcmeonizii, Cimonizii, Eumolpizii.
Relaţiile de proprietate în cadrul fiecărui genos au evoluat
continuu. La începutul timpurilor arhaice, proprietatea comună a
întregului genos nu mai exista decât poate în teorie, dar bunurile
funciare nu puteau fi lăsate moştenire unor membri din alte gene.
Stratificarea socială şi pe criterii de avere era destul de avansată în
cadrul fiecărui genos existând familii cu un statut privilegiat,
deţinătoare ale celor mai întinse terenuri; ei sunt eupatrizii, adică cei
care au un tată valoros. Membri de rând ai genosurilor se numeau
georgoi adică agricultori.
Apartenenţa la cele patru triburi, cu subdiviziunile lor,
conferea individului statutul politic privilegiat, de cetăţean al polis-
ului şi era condiţionată de proprietatea asupra pământului. Ca peste
tot în polis-urile arhaice şi la Atena trăiau şi alţi indivizi neintegraţi
în acest sistem. Ei sunt meşteşugari şi comercianţi şi sunt lipsiţi de
dreptul de cetate. Originea lor este obscură. Cum nu a avut loc un act
de cucerire, ei nu pot provenii dintr-o populaţia anterioară supusă şi
deposedată de drepturi. Sunt mai degrabă descendenţii unor grupuri
aşezate mai târziu în Attica sau elemente decăzute din varii motive.
Ei se grupează în asociaţii culturale şi religioase şi încearcă să se
integreze în fratrii, căci genele, fiind constituite pe înrudirea de sânge
nu îi primeau. Se pare că treptat, statul însuşi a facilitat integrarea lor
în fratrii.
Desigur că în societatea Atenei arhaice existau şi sclavi, atât
ai statului cât şi ai cetăţenilor, dar rolul lor economic este minor, ei
trăind în familii alături de stăpân şi lucrând adeseori cot la cot cu
acesta.
Organizarea politică. Înainte ca Atena să ajungă să se
confunda cu Attica, acest ţinut a fost împărţit între mai multe mici
principate independente, aflate deseori în conflict. Tradiţia a păstrat
amintirea unora dintre ele: cel din Eleusis condus de familia
Eumolpizilor, cel de la Atena condus de Erehteizi, cel din Afidna de
unde provenea Tezeu.
Aceeaşi tradiţie foarte puţin consistentă atribuie lui Tezeu
iniţiativa şi reuşita unificării tuturor acestor mici principate sub
autoritatea Atenei. Momentul acestei acţiuni este însă imposibil de
fixat, datorită mulţimii de ipostaze şi acţiuni la care participă acest
erou. Dacă luăm în calcul implicarea sa în mitul Minotaurului din
Creta lui Minos, pe care îl ucide scăpând astfel Atena de un dureros
tribut în băieţi şi fete pentru a fi jertfiţi monstrului, viaţa lui Tezeu ar
trebui fixată în secolul al XV şi aceasta ar însemna să coborâm
existenţa statului atenian până în acest timp, lucru imposibil de
susţinut cu alte argumente. S-a propus ca date alternative secolul
VIII sau secolul XIII, dar lucrurile sunt departe de a fi pe deplin
elucidate.
Oricum indiferent cînd şi în ce condiţii au dispărut celelalte
formaţiuni politice din Attica, deplina integrare a acesteia în statul
atenian nu se va produce decât spre sfârşitul epocii arhaice prin
reformele lui Clistene.
Prima formă de organizare politică a statului atenian a fost
monarhia. Potrivit tradiţiei două dinastii au condus statul atenian:
Erehteizii (adică urmaşii lui Erehteu) şi Medontizii, dar în listele de
regi personaje istorice se amestecă cu eroi de mit. Potrivit lui
Aristotel trecerea de la monarhie la o conducere aristocratică şi
oligarhică s-a fi făcut fără violenţă, regalitatea piezându-şi pas cu pas
caracterul ereditar şi devenind accesibilă mai multor eupatrizi, apoi
şi domnia pe viaţă a fost deţinută doar un număr limitat de ani.
Primii magistraţi cunoscuţi au fost arhonţii, în număr de trei:
--arhontele eponim, era şeful puterii executive, iar numele lui servea
pentru evidenţa anilor;
-arhontele basileu păstra titlul şi funcţiile religioase ale regilor şi era
asiatat de patru filobasilei, câte unul pentru fiecare din cel patru
triburi; în competenţa sa cădea şi judecarea cazurilor care aveau
tangenţă cu religia.
-arhontele polemarh, conducea armata pe câmpul de luptă şi judeca
procesele cu străinii.
Arhonţii erau magistraţi aleşi pentru un an, iar data primei
atestări a acestei instituţii este anul 683/682.
Arhonţii ieşiţi din mandat formau un consiliu –bule- care mai
târziu se va numi Areopag, după locul unde era amplasat sediul său,
lângă colina lui Ares. În timpurile cele mai vechi atribuţiile acestui
consiliu erau foarte mari. Îi supraveghea pe arhonţi, care susţineau un
examen de competenţă în faţa acestora –docimasia, iar la sfărşitul
mandatului răspundeau pentru deciziile luate. Consiliul avea de
asemenea competenţe de înalt tribunal de judecată. Prin sistemul său
de recrutare dintre foştii arhonţi, consiliul Areopagului asigura
permanenţa la conducere a marii aristocraţii ateniene.
Adunarea poporului –ecclesia- îi alegea pe magistraţi „potrivit
rangului de nobleţe şi avere” după precizările lui Aristotel.
În teritoriul rural aparatul administrativ era organizat pe baza
celor patru triburi. Fiecare trib era împărţit în patru unităţi numite
naucrarii şi fiecare astfel de unitate punea la dispoziţia statului o
corabie de război complet echipată. Recrutarea ca şi impozitele se
repartizau tot pe sistemul naucrariilor.
Evoluţii în viaţa economică şi în climatul social. În plan
economic, Atena a avut o afirmare mult mai lentă în comparaţie cu
suratele sale de neam, marile polisuri din Ionia, dar şi faţă de unele
cetăţi doriene din Grecia balcanică precum Corintul, Argosul sau
Egina. Ceramica sa protoattică nu se regăseşte decât în regiunile
învecinate, ea nu participă deloc la marea colonizare şi nu bate
monedă proprie decât la începutul secolului al VI-lea.
Explicaţiile pentru acest demaraj lent se găsesc în evoluţiile
tensionate din sfera relaţiilor sociale şi politice din cetate.
Concentrarea pământului în mâinile unui număr tot mai restrâns de
eupatrizi are ca revers, ruinarea micilor proprietari, care se văd
nevoiţi să-şi cedeze loturile creditorilor, intrând astfel în rândul
hectemorilor, adică cei ce păstrează o şesime din recoltă sau şi mai
rău să-şi piardă complet liertatea deveninid sclavi.
Dezvoltarea meşteşugurilor şi a comerţului dă naştere unei
întregi categorii de îmbogăţiţi care nefăcând parte din categoria
aristocraţiei funciare nu au acces la conducerea polisului.
Revendicările lor privind extinderea drepturilor politice în acord cu
contribuţia şi rolul economic jucat în cetate vor deveni tot mai
vehemente.
După unele încercări modeste de reformă, eşuate, un tânăr
ambiţios, Cilon, a încercat să introducă tirania. Reacţia aristocraţiei,
condusă de liderul genosului Alcmeonizilor, Megacles, a fost
deosebit de violentă. Cilon şi partizanii săi, refugiaţi într-un templu,
pentru a beneficia de protecţia zeului, au fost ucişi cu violenţă.
Pentru a reduce tensiunile din societate, ajunse într-un punct
exploziv, a fost împuternicit Dracon să introducă reforme şi legi
scrise, în anul 621. Se cunosc doar legile sale privind uciderile care
se judecă de acum în trebunale ale statului, scoţînd astfel de cazuri
de sub jurisdicţia clanurilor. Se ştie de asemenea că el a făcut
distincţia între crima cu premeditare şi omorul involuntar, temperând
astfel spiritul de vendetă al clanurilor. Legile lui Dracon au rămas în
conştiinţa posterităţii prin severitatea pedepselor dar nu au reuşit să
atenueze în mod eficient tensiunea socială.
Printr-un acord al tuturor celor interesaţi a fost investit, în anul
594/593, arhontele Solon să reformeze statul.
Aristocrat scăpătat, îmbogăţit mai ales de pe urma comerţului,
om politic influent, considerat de greci printre cei şapte înţelepţi, dar
şi poet, Solon a introdus un ansamblu de reforme care vor influenţa
major evoluţia regimului social şi politic al Atenei.
În domeniul relaţiilor sociale măsura cea mai importantă a
constat în abolirea datoriilor micilor agricultori şi anularea înrobirilor
pentru datorii. Seisakhtheia, adică descărcarea a avut un impact
major interzicând pentru totdeauna robirea pentru datorii a propriilor
cetăţeni. Toţi cei aflaţi într-o astfel de situaţie şi-au redobîndit
pămănturile şi calitatea de cetăţeni, cei vânduţi în alte cetăţi fiind
răscumpăraţi. Cât priveşte anularea datoriilor contractate
interpretarea măsuri lui Solon întâmpină unele dificultăţi. O anulare
completă a tuturor datoriilor, măsură cu adevărat revoluţionară, este
de neconceput pentru acele timpuri datorită opoziţiei vehemente din
partea creditorilor care erau tocmai vârfurile aristocraţiei funciare de
la Atena. Solon a fost un reformator lucid, dar moderat, refuzând să
satisfacă şi alte revendicări ale maselor şi îndeosebi reâmpărţirea
pământurilor. Este de acceptat ca măsura privind anularea datoriilor
să se refere doar la acele datorii care conduceau la pierderea libertăţii
din partea datornicilor sau la anularea dobânzilor la datoriile restante
care în condiţiile vremii puteau ajunge la dublarea sau triplarea
volumului datoriei.
Solon a modificat şi normele de drept privind moştenirile
stabilind ca fiicele unice moştenitoare –epicleroi- să poată moştenii
averea tatălui, astfel că o proprietate putea trece în cadrul altei genos.
La fel ca şi predecesorul său Dracon el a instituit măsuri împotriva
luxului afişat de marile familii, îndeosebi cu prilejul ceremoniilor
funerare ca şi împotriva trândăviei.
Pentru a preveni situaţiile de penurie alimentară, Solon a
interzis comerţul cu grâu în afara statului, stimulând în schimb pe cel
cu untdelemn. A realizat de asemenea o reformă monetară profundă
renunţând la folosirea etalonului eginetic, în care drahma avea 6,07
gr. şi bătând primele drahme ateniene cu simbolul bufniţei, după
etalonul mai uşor din Eubeea, unde greutatea drahmei era de numai
4,25 gr. O monedă mai uşoară şi deci cu o valoare de schimb mai
scăzută era de natură să uşureze schimburile şi să generalizeze
folosirea monedei.
O măsură cu implicaţii majore în viaţa politică a Atenei a fost
reforma censului sau timocratică, care fixa drepturile şi obligaţiile
politice şi militare ale fiecărui cetăţean în funcţie de averea sa. Într-
un stat eminamente agricol cum era Atena, averea fiecărui cetăţean
era exprimată în măsuri de grâu medimne (medimnos=51,72 l) sau
metrete de ulei (metretes=39 l.). Corpul cetăţenesc a fost împărţit în
patru clase de avere:
-pentacosiomedimni cu un venit de peste 500 măsuri
(medimne sau metrete);
-cavalerii, cu un venit între 300-500 măsuri
-zeugiţi, cu un venit între 200-300 măsuri
-teţi cu un venit de până la 200 de măsuri.
Magistraţii erau aleşi din primele trei clase de avere, dar
arhonţii şi vistiernicii doar din prima clasă; toţi cetăţenii participau la
votarea legilor în adunarea poporului –ecclesia. În armată primele
două clase făceau serviciul la cavalerie, a treia la infanteria grea –
hopliţii- a patra la infanteria uşoară şi în marină.
Instituţiile statului au fost reformate şi ele. Cel mai important
colegiu de magistraţi-arhonţii- şi-a sporit numărul de la 3 la 9 prin
adăugarea a 6 tesmoteţi, magistraţi însărcinaţi cu elaborarea legilor şi
cu supravegherea aplicării lor. Tesmoteţii funcţionau ca o
magistratură distinctă încă de la mijlocul secolului al VII-lea (Dracon
şi-a promovat legile din calitatea de tesmotet), dar acum ei sunt
cooptaţi în colegiul arhonţilor. Arhonţii erau aleşi prin tragere la sorţi
dintr-un număr de 40 de candidaţi, adică câte 10 pentru fiecare din
cele patru triburi, iar la ieşirea din magistratură intrau în Areopag.
Atribuţiile Areopagului sunt diminuate prin crearea unui
consiliu –Bule- format din 400 de membri, câte 100 de fiecare trib, a
cărui menire era să pregătească legile ce urmau a fi supuse aprobării
de către adunarea poporului –ecclesia- şi prin instituirea unui
tribunal popular –Heliaia- format din 6000 de cetăţeni din toate
clasele de avere, care va judeca toate cauzele cu excepţia crimelor.
Reformele lui Solon au avut un caracter moderat şi ar fi trebuit
să instaureze un compromis între aspiraţiile celor două tabere:
aristocraţia funciară şi poporul de rând, dar evoluţia ulterioară a
dovedit că nici una dintre acestea nu era pregătită pentru aşa ceva.
Solon nu a căutat să elimine cauzele care generau inechitatea socială
lăsând neatinsă marea proprietate a eupatrizilor, iar prin sistemul său
censitar bazat pe proprietatea funciară a păstrat privilegiile politice,
adică accesul la magistraturi, în sânul acestei clase. Cu toate acestea
măsurile sale au îndreptat evoluţia politică a Atenei spre un regim
mai deschis maselor şi a stimulat competiţia. La scurt timp după
reformele sale censul exprimat în produse agricole (grâu sau ulei) a
fost echivalat în drahme deschizându-se astfel calea spre poziţiile de
conducere în stat şi noilor îmbogăţiţi din meşteşuguri şi comerţ.
În deceniile următoare conflictele sociale au continuat. În
funcţie de interesele lor economice, cetăţenii s-au coalizat în trei
mari grupări cu obiective politice divergente:
-paralienii-oamenii de pe ţărm interesaţi în dezvoltarea
meşteşugurilor şi a comerţului, erau conduşi de Megacles din
genosul Alcmeonizilor;
-pedienii-erau gruparea marilor proprietari agricoli, interesaţi
să-şi păstreze monopolul puterii politice, conduşi de Licurg;
-diacrienii-erau gruparea micilor proprietari agricoli din
zonele muntoase şi puţin roditoare: ei erau conduşi de către
aristocratul Pisistrate care susţinea că este devotat democraţiei adică
se bizuia pe popor -demos.
Având sprijinul celei mai numeroase dintre grupări a
diacrienilor şi pentru un moment şi a grupării paralienilor lui
Megacles, Pisistrate a reuşit să se instaleze în fruntea statului atenian
instaurând tirania, în anul 561.
Tirania lui Pisistrate (561-528/527) şi a fiilor săi Hiparh şi
Hipias, până în 510, a însemnat pentru Atena o perioadă de progres
accelerat. Pisistrate a iniţiat o suită de reforme în favoarea poporului,
diminuînd permanent puterea şi influenţa marilor familii eupatride.
Alungat de vreo două ori din fruntea statului de aceste familii el a
reuşit de fiecare dată să se reîntoarcă şi să reia puterea sprijinit de
mase.
Regimul impus de Pisistrate nu a însemnat suspendarea
instituţiilor statului ci doar subordonarea lor faţă de acesta care şi-a
promovat adepţii politici în toate aceste instituţii.
Cei mai puternici adversari ai săi au fost expulzaţi,
pământurile şi turmele le-au fost confiscate şi împărţite păturilor
sărace. Cu veniturile obţinute din minele sale de argint din Tracia şi
cu cele colectate prin instituirea unui impozit de 5% pe veniturile
agricole, Pisistrate a acordat împrumuturi avantajoase păturilor
sărace. Pentru a oferii mijloace de trai celor fără resurse, dar şi pentru
a-şi consolida prestigiul în rândul susţinătorilor săi, el iniţiază un
amplu program de construcţii. La Atena, pe acropole, construieşte un
mare templu consacrat Atenei –hecatompedonul (adică templul de
100 de picioare), iar la Eleusis, un templu -telesterionul- pentru
cultul cu mistere celebrat aici.
Pentru a consolida sentimentul de unitate a poporului atenian,
el dă o amploare deosebită unor sărbători religioase precum marile
panatenee şi dionisiile sărbătoare de origine rustică care este
celebrată acum la Atena de întreg poporul şi unde se organizează
primele concursuri de tragedie începând cu anul 534. Tot la fel el
instituie controlul Atenei asupra insulei Delos, unde mitul fixează
originea familiei sacre a letoizilor –Leto şi fii ei Apollo şi Artemida.
Insula este purificată, prin mutarea tuturor mormintelor –operaţie
descrisă de Tukydide- şi prin instituirea interdicţiei că nimeni nu
putea muri şi nu se putea naşte aici.
Pisistrate ocupă unele teritorii din zona Helespontului,
îndeosebi Sigeea şi Chersonesul Tracic, puncte cheie pentru
siguranţa comerţului cu coloniile din Pont. Producţia
meşteşugărească se dezvoltă în ritm accelerat, ceramica attică
eliminând treptat pe cea corintică şi devenind marfa dominantă pe o
mare arie din spaţiul de colonizare greacă.
La moartea lui Pisistrate, în 528/627, cei doi fii ai săi continuă
politica de strălucită afirmare a puterii Atenei, chiar dacă nu au forţa
şi inspiraţia tatălui lor. Ei ridică, fără a termina, templul lui Zeus
Olimpianul, pe Acropole, se îngrijesc de editarea primei ediţii scrise
a poemelor homerice, care va servi ca ediţie model pentru toate
editările ulterioare, cheamă la Atena, mari poeţi ai vremii ca
Anacreon şi Simonide. Dar opoziţia împotriva regimului lor
personal, din partea marilor familii eupatride şi îndeosebi din partea
Alcmeonizilor se înteţeşte. În anul 514, Hiparh este ucis din motive
care nu sunt de natură politică, iar în 510, adversarii politici ai lui
Hipias, cu ajutor din partea regelui Spartei, Cleomene, reuşesc să-l
alunge pe ultimul reprezentant al familiei Pisistratizilor şi să pună
astfel capăt tiraniei. Pentru a celebra acestă victorie şi pentru ai
supraevalua importanţa şi în mod implicit meritele înfăptuitorilor ei,
imediat după instalarea democraţiei, în 510, cel mai vestit sculptor
din Atena acelei vremi –Atenodor- a executat din bronz statuia celor
doi ucigaşi ai lui Hiparh - tiranoctonii Harmodios şi Aristogeiton.
După alungarea lui Hipias, aristocraţia preia puterea la Atena,
dar nu se poate menţine în faţa ostilităţii vehemente a poporului. În
cele din urmă elementele democratice, conduse de un membru al
genosului Alcmeonizilor, Clistene, nepotul tiranului din Siciona,
preiau puterea şi iniţiază un amplu program de reforme.
Obiectivul principal al reformelor lui Clistene, din anul
508/507, era diminuarea influenţei politice pe care continuau să o
deţină marile familii aristocratice în virtutea unor străvechi raporturi
de înrudire şi legături religioase.
Attica este împărţită acum în 100 de unităţi administrative
(comune), numite deme. Demele, la rândul lor sunt grupate în 30 de
unităţi mai mari numite tritii, iar acestea în 10 triburi (phylái), fiecare
purtând numele unui erou: Erechteis –tribul lui Erehteu, Egeis-tribul
lui Egeu, tatăl lui Tezeu, Pandionis –tribul lui Pandion. Demele şi
tritiile sunt unităţi administrativ-politice bazate pe criteriul teritorial
al domiciliului, în timp ce triburile sunt unităţi constituite arbitar,
înglobând fiecare câte trei tritii din regiuni diferite: o tritie urbană,
Atena, fiind împărţită în 10 tritii, una de coastă şi una din interiorul
Attici. Prin acestă alcătuire a triburilor, Clistene a urmărit să reducă
influenţa politică a marii aristocraţii, distribuind-o astfel în cele zece
unităţi unităţi politice –triburile. Cele patru triburi străvechi ale
ionienilor, ca şi străvechile genosuri (clanuri de familie) nu au fost
desfiinţate dar ele nu mai au nici un rol în viaţa politică rămânând
doar în viaţa de familie şi în cea religioasă.
De acum înainte fiecare cetăţean se individualizează prin
apartenenţa la o demă al cărei nume se adaugă numelui său personal
şi patronimicului: Pericle, fiul lui Xanthippos, din demul Cholargéis
sau Demostene, fiul lui Demostene, din demul Paianiéa.
Demele erau conduse de demarhi, aleşi de cetăţenii demei
pentru un an şi având funcţii asemănătoare cu ale primarilor de azi:
ei păstrau registrul cu cetăţenii demei.
Clistene procedează şi la o reformă a instituţiilor statului
pentru a le pune de acord cu noua structurare a corpului cetăţenesc pe
principiul zecimal. El sporeşte la 10 numărul arhonţilor, câte unul de
fiecare trib, prin adăugarea unui secretar, iar vechiul consiliu, bule,
de 400 de membri, creat de Solon este mărit la 500 câte 50 de fiecare
trib. Reprezentanţii fiecărui trib în consiliu, aleşi pentru un an, prin
tragere la sorţi cu bobul, din toate clasele de avere, conduceau efectiv
treburile statului într-un interval egal cu a 10 parte dintr-un an, adică
35 sau 36 de zile, perioadă numită pritanie. Legea permitea unui
cetăţean să fie ales în bule de cel mult două ori în viaţă. În felul
acesta cei mai mulţi cetăţeni puteau ajunge să servescă statul în
calitate de buleuţi.
Tradiţia îi atribuie lui Clistene şi introducerea ostracismului.
Aceasta era o măsură prin care orice cetăţean care era suspectat că
reprezintă un pericol pentru ordinea politică, putea fi expulzat din
Atena pentru o perioadă de 10 ani. Pentru aceasta era nevoie de votul
a 6000 de cetăţeni întruniţi în ecclesia, care treceau numele celui
suspectat pe un ciob de vas ostrakon. Aplicată numai de 10 ori în
toată istoria Atenei, între anii 488/487-417/416, acestei măsuri iau
căzut victime personalităţi ilustre ale istoriei Atenei
precum:Temistocle, Aristide cel Drept sau Cimon.
Reformele introduse de Clistene au aşezat statul atenian pe o
bază democratică, iar completările aduse de Pericle, la mijlocul
secolului următor vor face din Atena cea mai evoluată formă de
guvernare din lumea antică. Ele vor fi completate în anul 501/500
prin înfiinţarea funcţiei de strateg. Zece strategi, câte unul de fiecare
trib erau aleşi anual, prin vot şi nu prin tragere la sorţi căci sarcinile
lor de comandanţi militari ai detaşamentelor (taxeis), recrutate din
fiecare trib, erau considerate prea importante pentru a fi lăsate la
îndemâna sorţi. Spre deosebire de ceilalţi magistraţi, strategii puteau
fi realeşi mai mulţi ani la rând dacă meritele şi competenţa îi
recomanda. La început ei se aflau sub comanda supremă a arhontelui
polemarh, dar foarte repede se sustrag acestei autorităţi, apoi lasă şi
sarcinile de comandă militară efectivă taxiarhilor, pentru a deveni cei
mai importanţi magistraţi ai statului. Pericle a putut conduce efectiv
Atena, îndeplininid 15 ani consecutiv magistratura de strateg.
În anul 506, tânăra democraţie ateniană are de înfruntat o
primă ameninţare: o coaliţie formată din spartani, corintieni, beoţieni
şi oraşul Calcis. Ameninţată din toate părţile Atena este pe punctul
de a apela la ajutorul perşilor. Dar coaliţia se destramă, iar Atena îi
zdrobeşte pe beoţieni şi pe cei din Calcis după ce au rămas singuri.
Victorioasă ea insalează pe pământurile confiscate de la cei din
Calcis, 4000 de ţărani soldaţi –cleruhi.
Atena ieşise victorioasă din lungul şir de confruntări interne,
cu un sistem politic şi social puternic reformat şi cu o armată
capabilă să o propulseze în prin planul vieţii politice greceşti.
Democraţia ateniană era una directă, în sensul că toţi cetăţenii
erau participanţi activi la soluţionarea treburilor statului, în calitate
de magistraţi aleşi sau de simpli cetăţeni participanţi la adunarea
poporului –ecclesia. Acest lucru era posibil datorită faptului că de
calitatea de cetăţean se bucura doar o minoritate din totalul populaţiei
polisului Atena. Se estimează că la o populaţie de circa 400 000 de
locuitori pe care Atena o va atinge în epoca lui Pericle, corpul
cetăţenilor nu era mai mare de 40 000 de indivizi. Dacă ţinem seama
şi de dificultăţile de mobilizare la adunări, îndeosebi pentru cetăţenii
din demele îndepărtate ale Attici, prezenţa efectivă la viaţa politică
era mult mai redusă. Faptul că hotărâri importante, precum cea care
priveşte ostracismul se puteau lua cu votul a 6000 de cetăţeni
înseamnă că prezenţa efectivă la adunări nici nu era cu mult mai
mare. Un foarte bun cunoscător al istoriei grecilor, R. Flacelière, se
întreba dacă nu cumva acestă democraţie seamănă ingrijorător de
mult cu o aristocraţie, adică cu puterea celor aleşi.
D. Cuceririle spiritului în epoca arhaică

IX. Grecia în epoca clasică -de la războaiele medice la


Alexandru cel Mare- 490-336 î. Hr.
Primul secol al epocii clasice greceşti, secolul V, se deschide
şi se încheie cu războaie. La începutul său războaiele cu perşi sau
medice cum se obişnuieşte să li se spună, din care lumea greacă va
ieşi biruitoare pe toate planurile, iar la sfârşitul aceluiaşi secol,
războiul peloponeziac, un război între fraţi în care grecii îşi vor
măcina forţele şi de pe urma căruia toată lumea greacă va avea de
pierdut. Întervalul dintre aceste două evenimente, cei aproximativ 50
de ani – pentecontaetia- sunt anii celei mai strălucite afirmări,
adevăratul triumf al Atenei.
A. Războaiele medice
Cauzele acestor războaie se regăsesc în evoluţiile politice
dintr-o parte a lumii greceşti, din cea microasiatică. Aşezaţi încă din
epoca geometrică pe litoralul microasiatic şi în insulele din
vecinătatea litoralului, cele trei grupe de populaţie grecească, eolienii
în nord, ionienii în zona centrală şi dorienii în sud, în Dorida, au avut
de luptat cu ostilitatea populaţiilor locale : lelegi, carieni, misienii,
lidienii, reuşind cu timpul să stabilească raporturi de bună vecinătate
şi de schimb. Unii istorici văd în legenda amazoanelor
supravieţuirea, în memoria colectivă şi în forma transfigurată a
legendei şi mitului, tocmai a acestor confruntări. Consolidarea
regatului Lidiei, îndeosebi sub dinastia Mermnazilor (685-546 î. Hr.),
chiar dacă a ştirbit îndependenţa politică a grecilor ionieni prin
impunerea unui tribut, a însemnat pentru aceste oraşe o perioadă de
prosperitate economică şi strălucire culturală. Regii lidieni Giges şi
mai ales Cresus au fost filoeleni generoşi copleşind cu daruri marile
sanctuare greceşti de pretutindeni: Artemisionul din Efes,
Didimeionul din Milet, Delfi sau sanctuarul lui Apollo din Amiclai
(Sparta).
După căderea regatului lidian sub dominaţia perşilor (546 î.
Hr.), acestia îşi vor institui dominaţia şi asupra oraşelor greceşti din
Asia Mică. Sub Cirus al II-lea (cel Mare, 559-530) şi Cambises al II-
lea (530-522), grecii n-au simţit mai apăsător jugul barbar decât în
perioada anterioară sub lidieni. Darius I (522-486) însă, în efortul său
de organizare a monarhiei persane, devenită între timp stăpâna unei
mari părţi a Orientului, va reduce drastic, nu atât cadrele vieţii
economice a oraşelor greceşti din Asia Mică, cât mai ales pe cele ale
vieţii politice. Trataţi ca simpli supuşi ai marelui rege, obligaţi să
accepte guvernări tiranice impuse de acesta şi să plătească un tribut
regulat, supravegheaţi îndeaproape de armatele persane, grecii trăiau
tot mai acut sentimentul pierderii libertăţii lor. Eşecul unei flote
persane în încercarea de a cuceri insula Naxos, din Ciclade a
constituit semnalul luptei pentru independenţă al oraşelor ioniene
care se declanşază în anul 499. La cererea lor de ajutor, adresată
celorlalte polisuri din Grecia europeană, au răspuns doar Atena şi
Eretria din Eubeea, trimiţînd o modestă expediţie formată din 20 de
nave ateniene şi alte 5 ale Eretriei. Acestea au reuşit să debarce în
valea râului Hermos şi au înaintat până la Sardes, fosta capitală a
regatului lidian, pe care au ocupat-o şi au incendiat-o, în anul 498; nu
a fost cruţat nici santuarul zeiţei Cybele, fapt ce a produs o puternică
indignare în rândul lidienilor. Lipsiţi de un ajutor mai substanţial şi
divizaţi, ionienii au fost înfrânţi de flota persană în bătălia navală de
la Lade în 494, după care perşii cuceresc Miletul, cel mai puternic şi
mai activ dintre oraşele răsculate. Oraşul este distrus, populaţia
deportată, iar tezaurul templului lui Apolo de la Didymae, jefuit şi
dus la Suza. În anul 492 o armată persană, comandată de generalul
Mardonios, trece în Balcani şi restabileşte autoritatea marelui rege
asupra Traciei şi Macedoniei, ca şi asupra oraşelor greceşti din
regiune pe care le supusese Darius în timpul expediţiei din 514 şi
care, profitând de revolta generală a grecilor din Anatolia, îşi
recâştigaseră independenţa.
Primul război medic. Ajutorul acordat de Atena şi Eretria
ionienilor răsculaţi şi refuzul atenienilor de al reprimi pe Hipias, fiul
tiranului Pisistrate alungat de la conducerea statului în 510 şi susţinut
acum de perşi au fost pretextele declanşării războiului de către perşi.
În realitate ambiţiile marelui rege mergeau mult mai departe şi vizau
o cucerire a întregii Grecii şi transformarea ei într-o satrapie. Atena,
direct vizată, are meritul istoric de a fi înţeles prima pericolul de
moarte pe care îl reprezenta expansiunea persană pentru însăşi
viitorul lumii greceşti şi de a fi găsit resursele de a se opune până la
victoria finală acestui pericol. În anul 490 o armată persană este
îmbarcată pe corăbii în Cilicia sub comanda generalilor Datis şi
Artafernes. În traversarea Egeei perşii au incendiat Naxosul şi au
cucerit Cicladele, apoi au ajuns în Eubeea unde au devastat teritoriul
oraşului Caristos şi au supus unui asediu de 6 zile Eretria. Cucerit
prin trădare oraşul a fost distrus iar populaţia dusă în robie. Sfătuiţi
de Hipias perşii au acostat la Maraton, un mic golf de pe coasta
Attici, în faţa Eubeei.
În faţa pericolului Atena a cerut ajutorul Spartei, dar aceştia
reţinuţi de o interdicţie religioasă nu au putut răspunde în timp util.
După ample dezbateri adunarea poporului atenian a decis ca
duşmanul să fie înfruntat în câmp deschis în pofida dezavantajului
reprezentat de inferioritatea numerică a atenienilor. Varianta unei
apărări în oraş, la adăpostul zidurilor de apărare, era şi mai riscantă
datorită pericolului unor trădări din partea partizanilor lui Hipias sau
a unora ispitiţi de banii perşilor. Armata ateniană, circa 9 000 de
hopliţi era condusă de arhontele polemarh, Calimah şi de strategul
Miltiade, adevăratul artizan al victoriei. În ajutor lor mica cetate
beoţiană Plateea a contribuit şi ea cu 1000 de luptători. În
confruntarea decisivă, dintr-o zi de septembrie a anului 490, armata
grecilor a reuşit să pună în derută şi să alunge spre corăbii o armată
persană cu un efectiv de circa 25 000 de luptători după cifrele lui
Herodot. Calimah şi 200 de atenieni au căzut în luptă şi au fost
înmormântaţi pe câmpul de la Maraton într-un tumul ce dăinuie şi
astăzi; la Maraton a luptat şi şi-a pierdut o mână, fratele lui Eschil,
Cinegiros. Un soldat atenian a străbătut în fugă distanţa de
aproximativ 22 km de la Maraton la Atena pentru a anunţa victoria,
iar Miltiade şi-a deplasat în aceeaşi zi camarazii de luptă la Atena
pentru a apăra oraşul. Perşii, care au pierdut circa 6500 de luptători
s-au îmbarcat pe corăbii şi după o tentativă de a debarca în golful
Faleron, unde Miltiade îşi postase deja luptătorii, s-au îndreptat spre
Asia Mică punând astfel capăt expediţiei.
Pentru atenieni victoria a avut un efect moral deosebit; pentru
prima dată teribila armată a marelui rege a fost înfrântă şi silită să se
retragă într-o confruntare în câmp deschis. Prin construcţia lor
Istoriile lui Herodot, scrise la aproximativ o jumătate de secol mai
târziu, degajă tocmai acestă idee, făcând prin aceasta meritul Atenei
cu atât mai mare. Această victorie va conferi Atenei un prestigiu
militar şi politic deosebit în faţa celorlalte poleis-uri de care ea va şti
să profite din plin în deceniile următoare. Evoluţia ulterioară a
evenimentelor le-a întărit grecilor convingerea că la Maraton au
respins nu doar o armată barbară ci un întreg sistem politic bazat pe
autoritatea, de drept divin, a unui monarh absolut, în care oamenii nu
erau decât o masă de supuşi anonimi. În comparaţie cu acest sistem,
tânăra democraţie ateniană ce promova supremaţia politică a
poporului (demosul), ansamblul cetăţenilor liberi de orice
constrângere politică şi participanţi direcţi la conducerea statului,
apărea ca infinit superioară şi merita toate eforturile pentru a o apăra.
Pentru perşi, insuccesul expediţiei era doar parţial căci, chiar
dacă nu reuşiseră să pedepsească Atena şi să subjuge toată Grecia, ei
se întorceau acasă cu o bogată pradă luată din oraşele insulare din M.
Egee şi din cele două oraşe din Eubeea. Prizonierii din Eretria au fost
deportaţi în Luristan, la Arderika, la nord de Suza unde se exploata
petrolul; cincizeci de ani mai târziu Herodot, i-a vizitat în timp ce se
documenta pentru Istoriile sale.
Moartea lui Darius, în 486, şi revolta Egiptului, l-au
împiedicat pe noul suveran ahemenid Xerxes (486-465) să reia
imediat războiul cu grecii.
Al doilea război cu perşii. La Atena, după ce Miltiade murise
în dizgraţie, fiind condamnat de tribunalul popular Heliaia pentru
insuccesul înregistrat într-o expediţie navală înpotriva Paros-ului,
omul politic cel mai influent devenise Temistocle. El a convins
poporul să aloce veniturile aduse de exploatarea minelor de argint de
la Laurion, pentru construirea unei flote de război de 200 de triere şi
a amenajat portul Pireu.
Pregătirile perşilor pentru un nou război cu grecii au început
în 483. Pe lângă recrutări masive din rândul popoarelor supuse ei au
tăiat un canal pe la Acte, străpungând peninsula Muntelui Athos din
Calcidica, pentru a evita pericolele ce le prezenta navigaţia pe la
vârful peninsulei şi au construit un pod de vase peste Helespont
(Strâmtoarea Dardanele), între oraşele Abydos şi Sestos, operă
genistică realizată sub conducerea inginerului grec Harpalos. Armata
pusă în mişcare de Xerxes era compusă dintr-o flotă de aproximativ
1200 de corăbii, formată din escadrele furnizate de fenicieni,
egipteni, cilicieni, ciprioţi şi 300 de vase pe care oraşele ioniene
supuse au fost obligate să i le pună la dispoziţie şi o armată de uscat
numărând câteva sute de mii de soldaţi ce urmau să trecă în Balcani
pe podul lui Harpalos.
În faţa pericolului ce-i ameninţa grecii trec pe un plan secund
eternele lor conflicte dintre cetăţi şi se reunesc la Ist într-un congres,
unde pun la cale o strategie comună, încredinţând Spartei onoarea şi
responsabilitatea conducerii războiului cu Xerxes. La congres au
participat 31 de polis-uri, Argosul, Ahaia, Etolia şi Creta s-au
declarat neutre, iar Siracuza a refuzat participarea deoarece nu i s-a
încredinţat conducerea generală a operaţiunilor aşa cum ceruse
tiranul ei Gelon. În realitate Xerxes încheiase o înţelegere cu
Cartagina, rivala Siracuzei, cu scopul de al descuraja pe Gelon să se
implice într-un război departe de patria sa.
La începutul lui iunie 480 armata persană, după ce a trecut
podul de la Sestos a început marşul pe coastele Traciei, transformată
în satrapie, împreună cu oraşele greceşti din zona litoralului său şi
beneficiind şi de ajutorul Macedoniei aliata lui Xerxes a intrat în
Tesalia. Tesalienii şi beoţienii, cu excepţia a două oraşe: Plateea şi
Tespiai, au trecut şi ei de partea peşilor.
Grecii şi-au concentrat o mare parte a forţelor terestre pentru
apărarea Istmului Corintic şi au încercat să-i oprească pe perşi la
Termopile un punct obligatoriu de trecere între bariera Munţilor
Calidromului şi ţărmul egeic. Xerxes, beneficiind de sfaturile unor
trădători a reuşit să-şi treacă o parte a armatei pe cărările muntelui
pentru a cădea în spatele armatei greceşti. Înştiinţat de aceste
manevre, Leonida, regele Spartei şi-a trimis grosul trupelor să apere
Istmul Corintic, iar el, împreună cu trei sute de spartani au rezistat
eroic în strâmtoarea Termopilelor murind până la ultimul, pentru a
întârzia înaintarea perşilor spre Grecia centală şi Peloponez. Pe
mormântul comun al eroilor de la Termopile a fost săpat un vers din
poezia lui Simonide: „Trecătorule du-te şi spune Spartei că am murit
aici, supunându-ne legilor ei”. Tuburătoarea mărturie de devotament
civic şi eroism ostăşesc oferite de Leonida şi camarazii săi au avut
darul să întărească armata grecilor.
În acelaşi timp flota grecească a dat prima confruntare cu cea
persană la Capul Artemision, în extremitatea de nord a insulei
eubeea. Deşi pierduse 400 de vase într-o furtună, flota marelui rege a
rezistat unei confruntări de două zile, după care grecii aflând de
deznodământul luptei de la Termopile, s-a retras spre sud în
apripierea insulei Salamina, pentru a apăra coastele Attici şi ale
Peloponezului. Armata de uscat a perşilor a invadat Attica, iar
atenienii sfătuiţi de un oracol au abandonat oraşul şi s-au evacuat pe
insula Salamina şi la Troizen. O mică garnizoană lăsată să apere
Acropola s-a luptat cu curaj înainte de a fi masacrată de perşi.
Aceştia au jefuit distrus şi incendiat oraşul, răzbunând astfel jufuirea
Sardesului de către atenieni în 494.
Drumul perşilor spre Peloponez era barat pe uscat de armata
greacă masată la Istmul Corintic, iar pe mare de flota grecească din
apropierea insulei Salamina. Temistocle a ştiut să folosescă
avantajele locului îngust dintre insula Salamina şi coastele Atticii,
unde flota persană nu-şi putea exploata superioritaea numerică
silindu-i pe perşi să înceapă confruntarea în acest loc. Când navele
feniciene au pătruns în strâmtoarea lată de numai 1 km, navele
greceşti mai rapide şi cu echipaje de hopliţi superior înarmaţi şi
instruiţi şi-au dovedit superioritatea spărgând cu pintenii corăbiile
duşmane şi învingând peste tot în luptele de abordare. După o
încleştare puternică în care marinarii atenieni şi cei din Egina şi-au
dovedit curajul şi priceperea, flota marelui rege s-a retras în
învălmăşală spre Faleron lăsând pradă furiei grecilor un mare număr
de naufragiaţi, spectacol zugrăvit de Eschil. Xerxes, care, încrezător
în victorie îşi instalase un tron pe coasta Attici pentru a privi bătălia,
văzând deznodământul şi presat de apropierea timpului nefavorabil
pentru navigaţie, a dat ordinul de retragere. Asfel uriaşa flotă
persană, care în pofida pierderilor suferite rămânea o forţă de temut
s-a îndreptat spre Helespont, iar grosul armatei terestre o urma pe
uscat spre aceeaşi direcţie; după 45 de zile de marş marele rege şi
armata sa au ajuns în Asia Mică. Totuşi el nu renunţase la ideea de a
continua războiul şi de a supune Grecia şi în acest scop a lăsat în
Tesalia o armată numeroasă comandată de generalul Mardonios cu
misiunea de a relua războiul după trecerea iernii.
În anul următor, 479, la începutul lunii iulie, perşii au invadat
din nou Attica şi au distrus pentru a doua oară Atena, după care
aflând că armata grecilor se punea în mişcare în Peloponez, s-a retras
în Beoţia aşteptând momentul prielnic pentru o confruntare decisivă.
Armata confederată a grecilor avea un efectiv de circa 40 000
de hopliţi din care 10 000 erau spartani şi 8 000 atenieni, în timp ce
alături de perşi luptau detaşamente de hopliţi beoţieni şi focidieni şi
escadroane de cavalerie puse la dispoziţia lui Mardonios de beoţieni,
tesalieni şi macedonieni. Confruntarea decisivă, survenită după circa
2 săptămâni de supraveghere reciprocă a avut loc lângă oraşul
Plateea şi s-a încheiat cu o înfrâgere dezastruoasă a perşilor şi
moartea lui Mardonios. Resturile armatei persane s-a retras spre nord
apărată de cavalerie, iar grecii au asediat Teba şi a silit-o să-i predea
pe partizanii perşilor.
Victoria de la Plateea a pus capăt celui de al doilea război
medic şi a salvat Grecia de la anexare, iar grecii şi-au arătat cu
generozitate recunoştinţa pentru zeii lor care le-au adus victoria.
În timp ce Pausanias zdrobea armata lui Mardonois la Plateea,
o flotă grecească condusă de un alt spartan, răspunzând chemării
oraşelor greceşti din Ionia, care socoteau prielnic momentul pentru a
se elibera de sub dominaţia persană, a surprins resturile flotei persane
trase pe uscat lângă capul Mycale, în faţa Samosului şi a incendiat-o.
Ionienii siliţi să lupte împotriva fraţilor lor din Grecia au întors şi ei
armele împotriva perşilor. Victoria de la capul Mycale le-a readus
grecilor controlul asupra Mării Egee. În toate oraşele greceşti din
Asia Mică reprezentanţii marelui rege au fost alungaţi, iar acestea şi-
au recâştigat libertatea. Flota greacă s-a îndreptat atunci spre
Helespont pentru a distruge podul de vase ridicat de perşi după care
s-a întors în Grecia, mai puţin vasele Atenei care au rămas pentru a
elibera şi oraşul Sestos ultimul punct de rezistenţă al perşilor în
Europa. În anul următor strategul atenian Xantipos, tatăl lui Pericle,
va aduce la Atena frângiile de la podurile de peste Helespont, pentru
a le oferi în dar zeilor.

B. Crearea ligii de la Delos şi continuarea războiului cu perşii


Victoriile de la Salamina, Plateea şi de la Capul Mycale, chiar
dacă îndepărtau pentru moment pericolul persan, nu îl înlăturau
definitiv, căci resursele şi forţa militară a acestui stat barbar erau
uriaşe. De acest lucru erau conştienţi şi grecii din Asia Mică şi din
insulele Egeei, iar speranţa lor era ca alianţa militară realizată la
Istm, în 481, să funcţioneze mai departe sub hegemonia Spartei.
Confruntată cu serioase probleme interne, generate de permenenta
stare de revoltă a hiloţilor şi mesenienilor şi nedorind să se
aventureze într-un război de lungă durată ale cărui rezultate îi puteau
fi dezastruoase, Sparta s-a retras din coaliţie, concentrându-şi
întregul efort spre păstrarea dominaţiei sale în Peloponez. Gestul său
lasa cale liberă Atenei, oferindu-i implicit posibilitatea de a-şi
extinde sfera de influenţă şi dominaţie în spaţiul egeeic şi anatolian.
Retragerea voluntară a Spartei va conferi Atenei rolul de
hegemon în lupta împotriva perşilor, rol pe care el şi-l va îndeplini cu
realism şi strălucire. Următorii 50 de ani – pentecontaetia – sau
„secolul lui Pericle” sunt anii celei mai puternice dezvoltări a Atenei,
pe toate planurile şi implicit perioada maximei străluciri a spiritului
grec.
Începând din 478/477, Atena, împreună cu polisurile din Asia
Mică şi din insulele Egeei, vor forma o ligă, o alianţă militară şi
politică al cărei scop era continuarea războiului cu perşii şi
asigurarea deplinei libertăţii a lumii greceşti. Atena punea la
dispoziţia ligii flota sa şi îşi asuma comanda forţelor confederate.
Cetăţile care nu puteau contribui cu propriile escadre la flota comună
se angajau să verse o contribuţie bănescă- un tribut, foros- al cărui
cuantum a fost fixat de către Aristide cel Drept, atenianul care se
bucura de încrederea şi preţuirea tuturor aliaţilor. Tezaurul federal al
ligii a fost pus sub protecţia divină a lui Apolo şi era depozitat în
templul acestuia din insula Delos, liga fiind cunoscută şi sub numele
de Liga de la Delos. În consiliul ligii –synedrion-, care se unea în
fiecare an la Delos, fiecare dintre statele membre dispunea de câte un
vot. De strângerea şi administrarea contribuţiei băneşti se ocupau 10
funcţionari atenieni -helenomatii- adică vistiernicii grecilor.
Rezultatele militare ale ligii nu vor întârzia să apară. În 468
flota ligii, comandată de Cimon, fiul lui Miltiade, va obţine o
strălucită victorie în Pamfilia, la gura Eurimedonului, prin care aliaţii
îşi consolidează supremaţia navală în Marea Egee, iar liga se extinde
prin adeziunea de noi oraşe din Caria, Licia şi din Ionia. Tot acum
apar însă şi primele disensiuni în ligă generate de politica de
autoritate a Atenei promovată îndeosebi de Cimon. Revoltele
oraşelor Naxos, în 470 şi Tasos, în 465 sunt înăbuşite cu cruzime de
către Cimon, Atena opunându-se cu forţa oricărei iniţiative de
părăsire a ligii. Oraşele cucerite sunt introduse cu forţa în ligă, iar
Atena instalează colonii militare în Tracia pentru a supraveghea
Tasosul căruia îi fusese confiscată flota, distruse zidurile de apărare
şi impusă o mare despăgubire de război.

C. Evoluţii politice la Sparta şi Atena după al doilea război


medic. Artzanii victoriilor de la Salamina şi Plateea, atenianul
Temistocle şi regele Pausania al Spartei au părăsit curând şi în chip
nemeritat scena politică. Pausania a fost îndepărtat de la putere şi a
intrat în tratative secrete cu Marele Rege, iar când trădarea i-a fost
descoperită s-a retras într-un templu pentru a beneficia de protecţia
zeului, unde compatrioţii săi l-au lăsat să moară de foame.
Temistocle după ce a susţinut refacerea zidurilor oraşului şi a
Pireului distruse de perşi a fost ostracizat sub acuzaţia că a fost
amestect şi el în tratativele lui Pausania cu Marele Rege. Pentru a
scăpa de adversarii săi politici deopotrivă atenieni şi spartani el s-a
pus sub protecţia lui Artaxerxes, fiul lui Xerxes, care ia oferit o
proprietate în Asia Mică, unde a trăit până la moarte (460). După
ostracizarea sa, personajul cel mai influent la Atena devenise Cimon,
un aristocrat cu vederi conservatoare, nutrind o simpatie evidentă
pentru Sparta şi regimul şi politic.
Sparta a traversat după al doilea război medic o perioadă
deosebit de grea. Ea a fost nevoită să lupte împotriva Argosului,
vechiul său duşman, apoi o răscoală a hiloţilor s-a transformat într-un
război lung şi devastator, al treilea război mesenian, între anii 469-
460, iar un cutremur de pământ din anul 464 a distrus o mare parte
din oraş. Când Tasosul s-a revoltat împotriva Atenei, în 465-464,
dorind să părăsească liga el a cerut ajutorul Spartei dar aceasta nu a
putut interveni. Pentru ai supune pe mesenienii răsculaţi, Sparta a
cerut ajutorul Atenei, iar aceasta la trimis pe Cimon cu un corp
expediţionar. Eşecul acestuia în încercarea de a cucerii fortăreaţa
răsculaţilor de pe muntele Itome i-au determinat pe spartani să se
dispenseze în mod total neelegant de ajutorul lui său şi să-l trimită
acasă. Cu prestigiul puternic afectat şi atacat puternic de şefii
grupării democratice de la Atena, Efialte şi Pericle, Cimon a fost
ostracizat în anul 461 iar în fruntea vieţii politice ateniene se instalau
democraţii Efialte şi Pericle. Aceste evenimente şi schimbări politice
şi mai ales expansiunea militară a Atenei şi transformarea treptată a
ligii într-un imperiu aservit ei, au făcut ca ostilitatea dintre cele două
mari cetăţi să se adâncească iar declanşarea unui război deschis nu
era decât o problemă de timp.
Războaiele medice au generat schimbări importante în
structura social-politică a Atenei. Pentru a face faţă războiului Atena
trebuit să mobilizeze forţe numeroase atât în armata de uscat –
hopliţii- cât şi în marină, apelând pentru aceasta la păturile mai puţin
avute ale societăţii. După război aceste categorii sociale revendicau
în mod pe deplin justificat extinderea drepturilor lor politice pe
măsura rolului militar dobândit astfel că încercarea unor aristocraţi
de felul lui Cimon, cu vederi conservatoare, de a frâna acest avânt
spre democratizare a instituţiilor statului nu avea sorţi de izbândă pe
termen lung. Exploatând aceste frământări din societatea ateniană
Efialte şi Pericle au putut ajunge la putere şi iniţia un ansamblu de
reforme cu caracter democratic. Prin aceste reforme Areopagul
instituţie prin excelenţă aristocratică şi oligarhică, în care intrau
numai foştii arhonţi, a fost deposedat de cele mai multe atribuţii, în
competenţa sa rămânând doar judecarea proceselor legate de crime
sau de sacrilegii; Sfatul celor 500 şi tribunalul popular Heliaea au
preluat celelalte atribuţii ale sale. Asasinarea lui Efialte, la scurt
timp după votarea acestor reforme nu a putut împiedica mersul spre
democraţie al Atenei.
Oraşul şi-a reconstruit ziduri distruse de perşi şi s-a legat de
portul său Pireu printr-o fortificaţie continuă –zidurile lungi- menită
să asigure securitatea drumului pe uscat din oraş la port. Apoi a
purtat războaie victorioase împotriva Corintului şi Eginei, devenind
stăpână în Golful Saronic, iar mai apoi şi în cel Corintic, pe care îl
controla prin baza instalată la Naupactos în Locrida.
Deceniul 460-450 a fost capital pentru ascensiunea Atenei.
Sub conducera energică şi lucidă a lui Pericle (495-429), un membru
al genosului Alcmeonizilor, ea va dezvolta doctrina sa politică spre o
formă de imperialism aducător de mari benficii poporului. Pentru a
da posibilitatea şi oamenilor mai puţin avuţi să se implice în
conducerea statului a fost permis şi zeugiţilor -cea de a treia clasă de
avere după reforma lui Solon- să poată ocupa funcţia de arhonţi, a
instituit un salariu zilnic pentru membri tribunalului popular Heliaea,
a sporit numărul funcţionarilor retribuiţi de stat şi a inaugurat un
extins şi ambiţios program de lucrări publice pentru a putea oferi
salarii unui număr cât mai mare de atenieni. Membri sfatului –bule-
vor fi aleşi prin tragere la sorţi dintre cetăţenii cu vârsta de peste 30
de ani din toate clasele de avere. O lege din 451 limita însă dreptul
de cetăţean doar la aceia născuţi din ambii părinţi cetăţeni şi aceasta
în pofida excluderii femeilor de la viaţa politică a polisului.
Resursele financiare ale unui asemenea program erau
asigurate, în mare parte, de contribuţia cetăţilor din ligă. În anul 454-
453, sub pretextul, real dealtfel, că tezaurul ligii ar putea cădea în
mâna perşilor, acesta a fost transferat la Atena, gest care oficializa
dreptul Atenei de a dispune în totalitate de acesta.
Cimon, rechemat din exil de către Pericle a reluat expediţiile
navale. Uneltirile perşilor au încurajat o serie de cetăţi să încerce
ieşirea unilaterală din ligă, dar Atena după ce a încheiat un armistiţiu
cu Sparta a reuşit să le readucă cu forţa, după care a reluat războiul
cu perşii. Flota ligii comandată de Cimon a obţinut mai multe
succese, dar Cimon a murit de boală în timpul acestor evenimente. În
anul 449-448 după negocieri purtate de atenianul Calias s-a încheiat
pacea care îi poartă numele – pacea lui Calias. Prin aceasta se
garanta autonomia oraşelor greceşti din Asia Mică; navele Marelui
Rege nu aveau voie să navigheze între Pamfilia şi Bosfor, în schimb
Atena se angaja să respecte celelalte teritorii stăpânite de perşi. Prin
aceste prevederi se realizau de fapt scopurile pentru care a fost
infiinţată liga, iar Atena a exploatat acest succes întărindu-şi
controlul asupra oraşelor aliate care devin de acum supuse, iar liga se
transformă pe faţă dintr-o alianţă- symachia, într-un imperiu – arhe.
Ea instalează colonii miltare –cleruhii- pe pământurile cetăţilor foste
aliate, sprijină instalarea de regimuri democratice după modelul său,
interzice baterea de monede naţionale de către cetăţile imperiului său
şi impune moneda sa ca şi sistemul său de măsuri. Din anul 444
fondurile strânse din foros vor fi folosite nu doar pentru întreţinerea
armatei a flotei şi a aparatului administrativ ci şi pentru amplele
construcţii de pe acropola Atenei. Din anul 454 Consiliul ligii –
Synedrionul- nu a mai fost convocat, hotărârile ce priveau liga fiind
luate de adunarea poporului –eclesia- la Atena, care stabilea acum şi
mărimea tributului; tribunalele populare din Atena, devin instanţe
supreme de apel pentru întreg imperiul.
Sparta nu rămâne nici ea inactivă şi caută să-şi consolideze
dominaţia în Grecia continentală. Sub pretextul apărării autonomiei
sanctuarului de la Delfii, ea îi atacă pe focidieni, aliaţii Atenei şi
determină intervenţia acesteia în conflict. Războiul a fost defavorabil
pentru Atena, căci mai multe cetăţi din Beoţia i-au devenit ostile.
Înfrântă la Coroneea, în 446, ea a trebuit să părăsească toată Beoţia,
apoi împotriva ei s-au răsculat Megara şi Eubeea, iar o armată
spartană a pătruns în Attica până la Eleusis. Atena, condusă atunci de
Pericle a încheiat cu Sparta o pace de treizeci de ani 446/445, prin
care se stabilea un relavit echilibru între cele două polisuri. Fiecare
se angaja să se abţină de la acţiuni ostile îndreptate spre aliaţii
celeilalte, dar aveau deplină libertate de acţiune faţă de statele ce nu
aprţineau celor două alianţe respectiv liga peloponeziacă şi liga de la
Delos.
Deşi pierdea o mare parte din dominaţia sa în Grecia Centrală,
unde nu mai păstra decât baza de la Naupactos şi alianţa cu Plateea,
Atena îşi păstra nediminuată supramaţia în Marea Egee. Sparta, la
rândul ei ieşea întărită prin atragerea de partea sa a Megarei şi a
Beoţiei.
Sub conducera lui Pericle, ales strateg pentru 15 ani
consecutiv între 443/442-429/428, Atena se lansează într-un vast
program de construcţii pe acropola sa: între 447-438 este construit
Partenonul, cea mai desăvârşită operă a clasicismului grec, concepută
de Fidias, unde numai statuia zeiţei a costat 700 de talanţi de argint,
adică dublul tributului anual al aliaţilor săi. Pentru securitatea
imperiului său Atena menţinea în permanentă stare de alarmă o flotă
de 60 de vase. În 443 ea întemeiază la Thurioi, în sudul Italiei, o
colonie cu colonişti proveniţi din mai multe cetăţi din imperiul său;
printre aceştia s-a aflat şi istoricul Herodot din Halicarnas.
În anul 440/439 Atena înăbuşă revolta oraşelor Samos şi
Bizanţ, care încercau să părăsescă liga, iar în 437 trimite o expediţie
în Marea Neagră pentru a face o demonstraţie de forţă şi a obţine
adeziunea coloniilor de aici la alianţa controlată de ea. Pentru
supravegherea oraşelor revoltate şi mai ales pentru a-şi asigura
securitatea comerţului cu cereale prin strâmtori ea întemeiază în 436
importanta colonie Amfipolis pe cursul inferior al râului Strimon.
În vest Atena a încheiat o alianţă cu Acarnania pentru a
contracra influenţa Corintului, membru al ligii peloponeziace, în
zonă. Corcira, aflată în conflict cu metropola sa Corintul, a cerut
sprijinul Atenei, iar aceasta a ajutat-o în bătălia navală din apele
insulei Corfu. Atena încălca astfel prevederile păcii de treizeci de
ani, iar Pericle în mod conştient a înmulţit provocările la adesa
aliaţilor Spartei în speranţa că un război, devenit inevitabil îi va
aduce câştig şi îl va scăpa definitiv de supravegherea şi concurenţa
acesteia. În 432, printr-un decret –aşa numitul decret megarian- li se
interziceau negustorilor şi marinarilor din Megara să acosteze sau să
facă comerţ în porturile imperiului atenian; măsura era justificată
prin faptul că Megara primea sclavii fugari din Atena. Aplicarea
decretului pentru un oraş a cărui economie se baza în principal pe
comerţ, cum era Magara, însemna să-l condamni în mod sigur la
ruină. Tot atunci Atena atrimis o expediţie navală împotriva Potideei,
colonie a Corintului şi cel mai mare oraş din Peninsula Calcidică.
În faţa acestor repetate acte de provocare şi la cererea presantă
a aliaţilor ei, îndeosebi a Corintului, Sparta adresează Atenei un
ultimatum prin care îi cere să anuleze decretul megarian. Dar aceasta,
sfătuită de Pericle, care dorea un război pe care era convins că îl va şi
câştiga, a respins ultimatumul şi astfel în 431 se declaşa între cele
două state, fiecare în fruntea unei ligi, un război lung de 27 de ani –
războiul peloponeziac- cu consecinţe nefaste pentru Atena, dar şi
pentru ansamblul lumii greceşti. Războiul a fost descris cu mult
realism şi cu obiectivitate de către Tucidide, atenian el însuşi
participant cel puţin în partea de început a acestuia.
D. Războiul peloponeziac
Pentru Tucidide adevărata cauză a războiului a fost teama şi
dorinţa unora dintre polisurile greceşti mai însemnate de a-şi păstra
autonomia în faţa pericolului reprezentat de expansionismul
imperialist al Atenei.
Pericle a gândit acest război ca pe unul de uzură în care Atena
apărată de zidurile sale şi aprovizionată de flota sa avea să reziste
fără primejdii atacurilor de pe uscat ale spartanilor şi aliaţilor lor, în
timp ce ea însăşi avea să macine forţele adversarelor prin debarcări
pe coastele Peloponezului. Se spera ca după o serie de astfel de
acţiuni, unii dintre aliaţii Spartei să cedeze şi astfel aceasta izolată şi
cu resurse evident mai reduse avea să capituleze. A fost nevoie de
întreg prestigiul său politic şi de toată capacitatea sa de influenţare a
poporului pentru a convinge populaţia rurală să îşi părăsescă
gospodăriile şi plantaţiile pentru a găsi adăpost în spatele zidurilor
oraşului.
Prima parte a războiului anii, 431-421, a fost numită „războiul
lui Arhidamos” după numele regelui spartan din acea vreme.
Un prim atac al Tebei asupra Plateei, aliata constantă a Atenei
a eşuat, apoi spartanii au invadat Attica, doi ani consecutiv şi au
distrus gospodăriile părăsite şi plantaţiile de măslini şi vită de vie ale
atenienilor. Supraaglomerarea şi lipsa de igienă a celor refugiaţi în
spatele zidurilor a declanşat o cumplită epidemie de ciumă care, în
două reprize 430-429 şi 427 a curmat viaţa o treime dintre atenieni.
Pentru un moment, poporul atenian greu încercat, s-a îndepărtat de
conducătorul său Pericle şi nu i-au mai acordat calitatea de strateg; l-
au reales în primăvara anului 429, dar spre toamnă avea să dispară şi
el răpus de ciumă.
Rămasă fără un conducător cu luciditatea şi tenacitatea lui
Pericle, Atena va cunoaşte o instabilitate politică accentuată la
conducerea statului perindându-se oameni politici de valoare
mediocră şi chiar aventurieri periculoşi.
Acţiunile militare s-au desfăşurat pe mai multe fronturi şi cu
sorţi schimbători, nici una dintre taberele beligerante nereuşind
victorii decisive.
În 429 atenieni au reuşit, la capătul a doi ani de asediu, să
cucerescă Potideea, colonie importantă a Corintului în Calcidica,
apoi flota de la Naupactos a obţinut un succes împotriva unei escadre
peloponesiace, dar au fost nevoiţi să accepte pierderea Plateei, care
după doi ani de asediu a fost cucerită în 427, iar garnizoana formată
din plateeni şi atenieni a fost măcelătită. Confruntată cu revolta
oraşului Mitilene din insula Lesbos, care încerca să iasă din liga de la
Delos, Atena a înăbuşit cu cruzime exagerată mişcarea executând un
mare număr de cetăţeni ai oraşului.
În anul 425 flota ateniană aflată în drum spre Sicilia a
debarcat în Mesenia ameninţând Sparta chiar de pe teritoriul ei.
Spartanii au reacţionat ocupând o mică insulă Sfacteria din faţa
ţărmului ocupat de atenieni pentru ale bloca retragerea acestora pe
mare. Comandantul atenian Demostene a reuşit însă să-i blocheze pe
cei 400 de hopliţi spartani pe insulă şi în acel moment Sparta a cerut
începerea unor tratative de pace. Adunarea poprului din Atena, la
sfaturile şefului grupării democratice, Cleon, un demagog adept al
unor măsuri extreme a refuzat cererea Spartei şi luând cu asalt
garnizoana de pe Insula Sfacteria a făcut prizonieri pe cei 300 soldaţi
spartani şi aliaţi ai lor. Încurajaţi de acest succes atenienii au părăsit
tactica preconizată de Pericle şi au trecut la atac pe uscat. Ei au
invadat Beoţia, în 424, dar la Tanagra au fost înfrânţi de trupele
beoţiene. În acelaşi an au pierdut şi colonia Amfipolis din Tracia pe
care Tucidide, istoricul, nu a putut-o apăra în faţa forţelor spartanului
Brasidas. Judecat şi condamnat la 20 de ani de exil el a găsit răgazul
de a-şi scrie opera, Războiul peloponeziac, relatând evenimentele
petrecute până în anul 411. Alarmaţi de succesele spartanului
Brasidas care reuşise să desprindă mai multe oraşe din alianţa cu
Atena, atenieni au încredinţat lui Cleon comanda unei expediţii, în
anul 422, pentru recucerirea Amfipolisului. Bătălia s-a dat în vara
anului 422, Cleon a fost învins şi a murit în luptă la fel şi adversarul
său Brasidas. Dispariţia simultană a celor doi comandanţi şi oameni
politici radicali a deschis calea unor tratative între Sparta şi Atena,
care s-au încheiat în 421 cu „pacea lui Nicias” numită astfel după
numele atenianului care a negociat-o, un aristocrat foarte bogat şi cu
vederi moderate şi pacifiste.
Încheiată datorită epuizării din cele două tabere beligerante,
cu preţul unor compromisuri reciproce acestă pace a fost pe cât de
nesinceră pe atât de efemeră. Nereuşind să recâştige Amfipolisul,
Atena un şi-a retras trupele din Mesenia, continuând să ameninţe
Sparta.
La Atena, după moartea lui Cleon şi după ce succesorul său la
şefia partidei democratice Hyperbolos, a fost ostracizat în 417 –
acesta fiind ultimul caz de folosire a procedurii pentru îndepărtarea
unor indivizi consideraţi periculoşi pentru stabilitatea politică a
statului – şeful grupării a devenit Alcibiade un aventurier politic şi
democrat doar din interes, măcar că era nepotul lui Pericle. În 418
Sparta a învins lângă Mantineea o armată a celor din Argos ajutată de
detaşamente ateniene şi ale celor Arcadia, iar Atena a anexat cu
forţa, la ligă, insula Milo, executând toţi bărbaţii adulţi.
Siracuza, cea mai puternică colonie doriană din Mediterana
occidentală era aliata Spartei şi a ligii peloponeziace. Încă de la
începutul războiului, Atena a sprijinit efortul unor oraşe precum
Leontinoi şi Camarina care se opuneau Siracuzei, trimiţând periodic
ajutoare în oameni şi materiale.
În 415 răspunzând unei cereri de ajutor venită din partea
coloniei Segesta, aliată a Atenei şi aflată în război cu colonia
Selinunt, aliata Siracuzei, Atena a decis, la capătul unor intense
dezbateri în adunarea poporului, să trimită o expediţie în Sicilia.
Comandanţii expediţiei au fost numiţi cei doi fruntaşi politici
ai momentului: moderatul Nicias şi democratul radical şi lipsit de
scrupule, Alcibiade. Un act de sacrilegiu săvârşit la Atena, înainte de
placarea expediţiei, în care au fost pângărite hermele –statui ale lui
Hermes aşezate la răscrucile de drumuri şi au fost parodiate misterele
din Eleusis, s-a dovedit, în urma anchetei declanşate, că îl avea
printre făptuitori şi pe Alcibiade. El a reuşit să scape de sub paza
escortei care fusese trimisă pentru a-l readuce la Atena şi s-a refugiat
la Sparta dezvăluind acestora planurile Atenei în Mediterana
Occidentală. Spartanii au trimis atunci forţe însemnate în Sicilia şi
după doi ani de eforturi zadarnice de cucerire a Siracuzei, flota
ateniană a suferit în 413 un adevărat dezastru în bătălia de la
Asinaros. Flota sa si 12000 de cetăţeni au pierit aici. Întorşi acasă
generalii Demostene şi Nicias sunt condamnaţi şi executaţi. Aventura
siciliană a redus dramatic corpul cetăţenesc al Atenei, prin sacrificiul
celor 12000 de cetăţeni.
În ultima parte a războiului Sparta, beneficiind de ajutorul
interesat al lui Cirus cel Tânăr, regele perşilor, dar şi de conducerea
energică a regelui ei Lysandros a obţinut o serie de succese militare,
favorizate şi de climatul de acută instabilitate politică de la Atena şi
de lipsa de combativitate a mercenarilor angajaţi de Atena, dar
corupţi de banii regelul persan. În anul 406 flota ateniană refăcută cu
mari eforturi după dezastru de la Asinaros a reuşit să obţină o ultimă
victorie împotriva unei flote peloponeziace în bătălia de la insulele
Arginuse, pe coasta Asiei Mici. În climatul politic deosebit de agitat
şi de periculos de la Atena generalii victorioşi, între care şi un fiu al
lui Pericle, au fost răsplăţiţi cu condamnarea şi execuţia pentru vina
de a nu se fi îngrijit de salvarea naufragiaţilor. În anul 405 flota
ateniană a fost distrusă în întregime în bătălia de la Aigos Potamos
(Râul Caprei), pe coasta Chersonesului Tracic. Din luna noiembrie a
aceluiaşi an spartanii şi aliaţii lor au asediat Pireul, iar la Atena s-a
instalat foametea. În aprilie 404 Atena a capitulat acceptând
condiţiile învingătorului: distrugerea zidurilor lungi, predarea
ultimelor vase de război şi supunerea în ceea ce priveşte politica
externă faţă de Sparta. Unii adversari ai Atenei, precum Teba au fost
şi mai radicali în condiţii cerând distrugerea totală a oraşului şi
transformarea lui în păşune. Moderaţia lui Lysandros a salvat Atena
de la distrugerea totală.
Împeriul maritim al Atenei s-a prăbuşit iar în Grecia se
reinstalau regimuri oligarhice sprijinite de Sparta. Şi la Atena are loc
o puternică reacţie antidemocratică. Conducerea statului este
încredinţată uni comisii de 30 de cetăţeni între care se disting
Teramene şi Critias, ultimul un discipol al lui Socrate şi unchi al lui
Platon. Bizuindu-se pe garnizoana spartană lăsată de Lysandros,
aceştia au instalat un regim de teroare executând peste 1500 de
cetăţeni, mulţi alţii au fugit din Atena, la toţi confiscându-li-se
averile. Teramene, cu vederi mai moderate a încercat să se opună
acestor abuzuri dar a fost executat şi el de către acelaşi Critias, iar
Sfatul celor 500 terorizat nu a încercat în nici un fel să-l oprească.
Cei vizaţi de teroarea lui Critias s-au grupat în Beoţia sub
conducerea lui Trasibul apoi au revenit în Attica şi au declanşat un
război fratricid la capătul căruia Critias a fost ucis iar regimul celor
30 de tirani a fost abolit. În anii 403-402 a fost proclamată o amnistie
generală cu excepţia celor 30 şi a câtorva magistraţi vinovaţi de
abuzuri şi astfel democraţia tradiţională a fost reintrodusă.
E. Lumea greacă după războiul peloponeziac 404-336
Ocupată cu refacerea distrugerilor suferite şi cu prestigiul
puternic afectat, lipsită de imperiul său maritim, Atena nu a mai
putut juca un rol important în evenimentele ulterioare lăsând Spartei
iniţiativa şi responsabilitatea gestionării acestora. Dar aceasta, în
pofida poziţiei câştigate de pe urma victoriei s-a dovedit incapabilă
să asigure echilibru unei lumi puternic zguduite de ultimele
evenimente şi care vedea renăscând ameninţarea pericolului persan.
Confruntată cu o profundă criză politică internă generată de regimul
ei oligarhic, cu un corp cetăţenesc tot mai diminuat din rândul căruia
egalitatea primară dispăruse complet, ameninţată de revolta maselor
asuprite, refuzând orice reforme Sparta nu avea nici interesul şi nici
mijloacele de a se impune ca un adevărat hegemon al lumii greceşti
rezultată după războiul peloponeziac. În puls alianţa cu Marele Rege
devenea tot mai stânjenitoare în condiţiile în care acesta acţiona
deschis pentru a readuce cetăţile din Asia Mică la regimul de
supunere de la începutul secolului V.
Cirus cel Tânăr, fiul lui Darius al II-lea, la moartea tatălui său,
s-a ridicat împotriva fratelui mai mare care a devenit rege sub
numele de Artaxerxes al II şi pentru al detrona şi-a recrutat o armată
de 13 000 de mercenari greci. Aceştia au mărşăluit până în
Mesopotamia, dar în bătălia de la Canuxa din 401, Cirus a fost ucis
iar detaşamentul mercenarilor greci a făcut calea întoarsă şi la
capătul a numeroase peripeţii au ajuns înapoi în Grecia. Aventura lor
a fost descrisă de Xenofon, el însuşi participant la expediţie în
lucrarea Anabasis sau Epopeea celor 10 000, căci atâţia au mai
revăzut pământul patriei şi a avut darul să înflăcăreze minţile si
speranţele grecilor care, văzând slăbiciunea şi decadenţa din regatul
perşilor credeau că a sosit momentul unui război victorios care să
ducă la prăbuşirea definitivă a acestui regat barbar ostil şi viclean.
În anul 400 Sparta a rupt relaţiile cu Marele rege în faţa
tendinţelor evidente ale acestuia de a readuce oraşele greceşti din
Asia Mică la statutul de supuse. În continuare ea a declanşat unele
acţiuni militare împotriva fostului aliat pentru a apăra independenţa
oraşelor ameninţate dar acestea erau dezlânate şi lipsite de
perspectivă. Artaxerxes al II-lea în schimb, a reuşit, plătind sume
mari de bani, să instige mai multe polisuri împotriva Spartei: Teba,
Atena, Argosul, Corintul. Acţiunile militare care au urmat, în anii
395-394, sunt cunoscute ca „războiul corintic”. În cele din urmă
spartanul Antalcides a ales să redeschidă negocierile cu perşii, iar
Marele rege şi-a prezentat condiţiile în care dorea să se încheie
pacea. Astfel s-a ajuns, în 386, la un acord cunoscut drept „pacea
regelui”. Prin aceasta se recunoştea monarhului ahemenid stăpânirea
asupra oraşelor greceşti din Asia Mică şi a insulei Cipru. Celelalte
cetăţi greceşti îşi păstrau autonomia, Atena păstra insulele Lemnos,
Imbros şi Sciros, unde şi-a instalat cleruhii adică comunităţi de
soldaţi cetăţeni. Sunt desfiinţate toate ligile şi alianţele, iar Sparta
redevenită aliată a Marelui Rege, exercita hegemonia asupra întregii
Grecii. Marele Rege era garantul tuturor acestor înţelegeri. Prin
prevederile sale pacea însemna revanşa pentru pierderile suferite de
perşii prin războaiele medice.
În acest timp când Grecia propriu zisă divizată şi antagonică
era obligată să accepte condiţiile şi supravegherea unui rege barbar,
evenimente cu mult mai demne de atenţia istoricului se petrec în
lumea occidentală a colonizării greceşti.
Siracuza puternica colonie a Corintului, cunoaşte sub domnia
lungă şi glorioasă a lui Dionis cel Bătrân 405-367. El poartă războaie
cu Cartagina şi partajază stăpânirea asupra insulei cu aceasta.
Treimea vestică, cu oraşele Segesta şi Selinunt, reveneau punilor,
restul adică Himera şi Gela, Siracuzei. A cucerit apoi sudul extrem al
Italiei –Brutium- cu oraşele Locri, Crotona şi Region şi a organizat
expediţii împotriva etruscilor de la Agyla şi în Marea Adriatică,
ajungând până la gurile Padului şi în Illiria. Statul făurit de el
depăşea caracterul unui oraş-stat şi se apropia de o monarhie
orientală. Siracuza devine placa turnantă a comerţului din
Mediterana Occidentală, oraşul cel mai populat –avea o populaţie de
circa 200 000 de locuitori- şi mai prosper. La curtea lui Dionis au
poposit mari învăţaţi precum Platon şi Aristip, el însuşi poet,
participă la concursuri în lumea greacă şi obţine chiar un premiu
literar de la atenieni cu prilejul Dionisiilor din anul 367.
În tot acest timp Grecia se zbătea în anarhia instalată de
„pacea regelui”. Sparta a reuşit să îşi păstreze liga peloponeziacă
susţinând că aceasta de fapt nu este o ligă, apoi pentru a stopa
tendinţele de supremaţie locală ale unor cetăţi ea poartă războaie cu
Mantineea, in Arcadia şi mai ales cu Teba pe care o ocupă pentru
câţiva ani, dar înfrântă de energicul Pelopida este nevoită să
părăsească oraşul.
Atena a reuşit, în anul 377, să creeze o nouă confederaţie
maritimă ce regrupa cele mai multe cetăţi maritime din Egeea, pe
principii total schimbate de cele ale ligii defuncte. Cetăţile federate,
fără Atena, formau un Consiliu –Synedrion- cu putere de deliberare,
iar dacă hotărârile acestuia coincideau cu cele ale Atenei, atunci
Confederaţia trecea la acţiune sub conducerea Atenei. Aliaţii vărsau
la bugetul comun al Confederaţiei o contribuţie fixă. Confederaţia a
declanşat o serie de acţiuni navale împotriva aliaţilor Spartei,
obţinând victorii după care în 374 Sparta şi Atena au încheiat o pace
prin care aceasta din urmă şi-a legitimat noua supremaţie pe mări.
Înţelegerea dintre cele două protagoniste a fost grăbite şi de
ascensiunea rapidă a Tebei. Aceasta a reuşit să refacă în propiul
beneficiu o veche ligă a cetăţilor din Beoţia; o altă confederaţie a fost
realizată în Tesalia de către Iason din Ferai.
În 371 se întruneşte la Sparta o conferiţă de pace unde urma
să fie reafirmate principiile păcii Regelui. Reprezentantul Tebei
Epaminonda a pretins să semneze actele conferinţei în numele
tuturor beoţienilor dar Sparta prin regele Agesilau s-a opus, iar
Epaminonda a părăsit reuniunea fără a semna. Împotriva trupelor
trimise de Sparta, Epaminonda, graţie unor perfecţionări aduse
dispozitivului de atac, a obţinut o victorie categorică la Leuctra, în
apropiere de Teba, în acelaşi an 371. Mitul invincibilităţii armatei
spartane era spulberat, iar Teba putea emite pretenţii la supremaţie în
lumea greacă. În anii următori tebanii lui Epaminonda şi-au estins
dominaţia supra unor teritorii din Tesalia vecină, iar în 369 au
invadat Laconia, la cererea de ajutor a arcadienilor revoltaţi
împotriva Spartei. Regele Agesilau a apărat cu greu oraşul, dar
teritoriul ei rural a fost jefuit. Mesenienii s-au revoltat din nou şi şi-
au câştigat în sfârşit independenţa; ei şi-au creat un stat cu capitala la
Mesena, pe muntele Itome. Cetăţile arcadiene eliberate şi ele de
supremaţia Spartei s-au unit într-o confederaţie cu capitala într-un
oraş nou creat, de dimensiuni excepţionale –Megalopolis. Aici
arcadienii şi-au ridicat edificii reprezentative pentru capitala unui stat
federal: o sală acoperită cu 10 000 de locuri pentru cei 10 000 de
delegaţi în Sfatul federaţiei şi un teatru cu 17 000 de locuri, cel mai
mare din toată Grecia.
Prin înfrângerea Spartei hegemonia ei asupra popoarelor din
Peloponez a luat sfârşit pentru totdeauna la fel şi liga menită să
ascundă acestă hegemonie-liga peloponeziacă.
Împotriva Tebei, care era ajutată acum şi de regele perşilor, s-
au coalizat Atena şi Sparta şi în bătălia de la Mantineea, în Arcadia,
din anul 362, Epaminonda este ucis, iar armata făurtită de el şi
rămasă fără conducător este înfrântă de forţele celor două aliate. În
felul acesta se încheie şi deceniul Tebei şi aspitaţiile ei la hegemonie
asupra Greciei.
F. Ascensiunea Macedoniei
La graniţa de nord a lumii greceşti, într-un ţinut predominant
muntos situat în jurul golfului Termaic şi între lanţul muntos al
Pindului şi cursul inferior al râului Strimon, trăiau încă din timpuri
preistorice macedonienii. S-a discutat mult asupra faptului dacă ei
aparţineau neamului grecilor sau aveau altă origine etnică. Grecii
antici i-au considerat mai mereu ca barbari, dar descoperirile
arheologice arată că chiar dacă etnic nu erau greci, ei au suferit încă
de timpuriu un proces de elenizare foarte profund mai ales în rândul
familiei domnitoare şi a înaltei aristocraţii. Popor de ţărani şi de
munteni, cu resurse limitate şi fără ieşire la mare, căci litoralul din
jurul golfului era ocupat de grecii care colonizaseră zona creând
oraşele Pydna şi Metone, macedonienii, la fel ca şi vecinii lor
epiroţii, nu s-au înscris în ritmul ridicat al evoluţiei lumii greceşti din
alte zone. Societatea macedoniană păstra încă puternice structuri de
sorginte preistorică, fiind una de tip patrarhal. În fruntea statului se
afla o monarhie de tip ereditar din dinastia Argeazilor, dar puterea
regelui era dependentă de sprijinul marii nobilimi, care purtau titlul
de „tovarăşi ai regelui” –hetairi- şi care îi asigurau cavaleria. Poporul
format îndeosebi din ţărani, căci urbanizarea era aproape inexistentă
cu excepţia capitalei regale, îi furniza regelui infanteria –pezetairii.
Macedonia era o monarhie militară în care puterea regelui se baza pe
relaţiile de amiciţie cu marea nobilime şi pe devotamentul şi credinţa
ţăranilor soldaţi. Pentru a putea domni în chip legal regele trebuia
acceptat de aceştia, regulă de la care monarhia macedoniană nu s-a
abătut până la sfârşitul existenţei sale.
Încă de la începutul secolului V monarhia macedoniană a fost
prezentă în frîmântările şi conflictele militare din lumea greacă
situîndu-se de fiecare dată în funcţie de interesele sale.
La moartea, în 370 a regelui Amyntas al III-lea, domnia a
revenit fiului său Perdicas; Filip în calitate de frate mai mic al lui
Perdicas s-a aflat pentru o perioadă ca ostatic la Teba, unde a avut
ocazia să-l cunoscă pe Epaminonda, pe care la apreciat în mod
deosebit. Întors în Macedonia el a guvernat una din regiunile
acesteia. Când în 359 a murit şi fratele său Perdicas, familia
domnitoare a fost zguduită de lupte pentru succesiune, iar Filip a fost
ales să asigure regenţa pe timpul minoratului lui Amyntas al IV-lea
fiul lui Perdicas şi nepotul său.
Fire energică, înzestrat cu excepţionale calităţi de militar şi
om politic, bine informat despre realităţile lumii greceşti, Filip a
reuşit să elimine repede pe toţi pretendenţii la domnie şi graţie unor
succese militare obţinute în nordul Macedoniei, împotriva illirilor şi
a peonilor, a fost recunoscut rege de armata sa în anul 356.
Primul obiectiv al politicii sale a fost să asigure Macedoniei
un acces liber la Marea Egee şi pentru aceasta a profitat de
complicaţiile diplomatice şi financiare ale Atenei, care controla zona
prin alianţele sale cu coloniile Pydna şi Metone şi prin poziţiile
deţinute în Calcidica şi în zona strâmtorilor. În 357, Atena a fost
confruntată cu separarea de liga sa, a cetăţilor Chios, Rodos şi
Bizanţul, care erau sprijinite în acestă acţiune de Mausol, regele
Halicarnasului şi supus al Marelui Rege, iar în încercarea de a le
readuce cu forţa în alianţă, ea a eşuat şi astfel în 355 cea de a doua
ligă maritimă ateniană a luat practic sfârşit. Filip a cucerit atunci
Amfipolisul(357), colonie ateniană pe râul Strimon, şi a trecut la est
de Strimon, graniţa dintre Macedonia şi Tracia, unde a cucerit oraşul
Cremides, o colonia aTasosului, pe care a rebotezat-o Filipi (356).
A cucerit apoi şi Potideea (356), în Calcidica de unde i-a
alungat pe cleruhii Atenei apoi a cucerit şi anexat coloniile Pydna şi
Metone, aflate atunci în alianţă cu Atena; la asediul Metonei, în 354,
şi-a pierdut un ochi.
Organizând o exploatare intensă a minelor de aur din Munele
Pangeu, care îi aduceau un venit anual de 1000 de talanţi, el şi-a
întărit considerabil capacitatea militară, iar cu monedele sale de aur a
reuşit să-şi cumpere numeroşi susţinători în lumea greacă. Anul 356
i-a oferit lui Filip ocazia mult aşteptată de a intervenii în mod direct
în treburile greceşti. Un nou război sfânt –al treilea- a izbucnit atunci
între membri amficţioniei de la Delfii. Focidienii sunt acuzaţi de un
sacrilegiu, iat tebanii adversari permanenţi ai acestora erau gata să-i
pedepsescă pe aceştia pentru a restabili pacea cu zeii. Focidienii însă,
sprijiniţi de Atena şi de Sparta, au confiscat tezaurul sanctuarului şi
cu el şi-au angajat o armată de mercenari cu care au obţinut mai
multe succese trecând şi în Tesalia, unde, după moartea lui Iason din
Ferai nu mai era nimeni capabil să-i apere independenţa. Alarmate
oraşele din Tesalia au cerut ajutorul lui Filip care într-o a doua
confruntare cu focidienii au reuşit să-i scoată din Tesalia (353), dar
dorinţa lui Filip de a inainta în Grecia Centrală, nu s-a materializat el
neputând trece de Termopile, apărate de aliaţii focidienilor. Filip a
devenit însă aliatul şi protectorul tesalianilor.
Respins deocamdată în încercarea sa de a pune piciorul în
Grecia centrală, Filip s-a îndreptat spre nord pentru a elimina
complet controlul Atenei în zonă. A început cucerirea sistematică a
tuturor oraşelor din pen. Calcidica. Olintul, cel mai important oraş al
Calcidicei, a aşteptat zadarnic ajutorul Atenei; cucerit în 348 el a fost
ras de pe suprafaţa pământului şi pe locul său nu s-a mai ridicat nici
un alt oraş. Cercetat arheologic el a oferit cea mai relevantă imagine
a unui oraş grecesc de epocă clasică structurat după principiile
arhitectului Hypodamos din Milet.
În faţa ascensiunii rapide a Macedoniei lui Filip, lumea greacă
a reacţionat diferit în funcţie de interese. La Atena se formaseră două
opinii. Retorul Isocrate, convins de necesitatea unirii grecilor, după
ce a năzuit zadarnic că această unitate se va înfăptui în jurul Atenei, a
ajuns să vadă în Filip personalitatea capabilă să unească Grecia şi să
o conducă cu succes într-un război împotriva perşilor. La ideea sa s-a
raliat apoi şi oratorul Eskine. La polul opus se afla Demostene om
politic şi orator celebru care a luptat pe toate căile: politice, militare,
dipolomatice, prin scrierile sale –Philipicele- şi prin discursuri pentru
a conştientiza poporul Atenei cu privire la planurile diabolice ale lui
Filip şi la pericolul acestora pentru Atena şi pentru greci în general.
În acest climat de opinii divergente este trimisă de Atena, în
346, o ambasadă la Filip pentru a negocia o pace cu acesta.
Ambasada era condusă de Filocrate şi din ea mai făceau parte
Eschine şi Demostene. Impresionat de personalitatea lui Filip,
Eschine a devenit un adept înflăcărat al ideilor acestuia făcându-i
acestuia multe concesii în timpul tratativelor. În acest context
rezultatele ambasadei au fost nesatisfăcătoare: fiecare dintre părţi îşi
păstra posesiunile din acel moment, Filip refuzând să-i recunoscă pe
focidieni drept aliaţi ai Atenei sub pretextul că această alianţă
contravine păcii din 386. În acelaşi an Filip a ocupat Focida, iar
consiliul Amficţioniei a pedepsit aspru pe focidieni pentru că au
jefuit tezaurul sanctuarului, şi le-au retras calitatea de membru; cele
două voturi pe care le aveau în consiliu au fost date lui Filip,
împreună cu preşedinţia Jocurilor Pitice din acel an. Filip şi
Macedonia s-a primea astfel legitimarea printre statele greceşti.
Succesele lui Filip au aprins şi mai mult disputele politice la Atena,
între susţinătorii şi adversarii săi, Demostene acuzându-l public pe
Eskine că a trădat interesele patriei în timpul negocierilor.
Filip şi-a concentrat eforturile spre consolidarea cuceririlor sale
şi pentru a face noi cuceriri. A purtat războaie cu illiri şi cu Epirul, a
organizat Tesalia, creând o administraţie supusă lui şi a cucerit
Tracia, ajungând până la Marea Neagră, unde după ce a eliminat
regatul scitului Ateas (341), a anexat toată Dobrogea. Cuceririle lui
Filip ameninţau de acum coloniile greceşti din zona strâmtorilor:
Perintul şi Bizanţul şi in mod deosebit aprovizionarea Atenei cu
cereale şi alte mărfuri din zona Mării Negre. La îndemnul lui
Demostene Atena s-a pregătit de un nou război cu Filip şi ajutate de
flota sa oraşele Perint şi Bizanţ au reuşit să respingă asediul lui Filip.
Filip a înţeles atunci că pentru a se impune definitiv în lumea
greacă şi a înlătura opoziţia Atenei şi a altor state, era neapărat
necesară o intervenţie militară în Grecia propriu-zisă.
Un nou conflict între statele Amficţioniei de la Delfi îi va oferi
posibilitatea să-şi ducă trupele, fără vreo rezistenţă, în Grecia
centrală. Atena, dorind să abată discuţiile în cadrul Amficţioniei, de
la o plâgere îndreptată împotriva ei, a acuzat oraşul Amfisa din
Locrida, că au cultivat ogoarele consacrate zeului, ceea ce reprezenta
un sacrilegiu. S-a hotărât un război împotriva celor din Amfisa (339),
iar conducerea operaţiilor i-a fost încredinţată lui Filip, în calitatea sa
de proaspăt membru al Amficţioniei. Având un mandat oficial, Filip
şi-a adus trupele în Focida, fără opoziţia acestora şi de aici
înconjurând pe la vest trecătoarea de la Termopile, ocupată de
beoţieni, a pătruns în Grecia centrală în apropiere de Elateea.
Surprinşi de această manevră, atenienii au realizat în grabă o alianţă
cu tebanii şi au luat poziţie de luptă în apropiere de Cheroneea, în
Beoţia. Filip după ce a pedepsit pe cei din Amfisa, aşa cum fusese
însărcinat de consiliul Amficţioniei s-a îndreptat spre partea
apuseană a Locridei. Armata aliaţilor a fost zdrobită cu tot eroismul
batalionului sacru al tebanilor, şi al hopliţilor beoţieni şi atenieni (2
august 338). Alexandru, fiul lui Filip, comanda flancul stâng al
armatei macedoniene.
Cu Cheronea a fost lichidată orice posibilitate de rezistenţă din
partea grecilor. Teba a fost pedepsită drastic, fiind obligată să
primescă o garnizoană macedoniană în oraş, iar Atena a scăpat mai
uşor. Ea a renunţat la toate posesiunile din Chersonesul Tracic, a
acceptat dizolvarea ligii maritime, dar şi-a păstrat pe cele din insulele
din nordul M. Egee: Lemnos, Imbros, Sciros şi Samos.
În anul următor, 337, Filip a convocat la Corint un congres al
tuturor grecilor; Sparta a refuzat să-şi trimită reprezentanţii.
Oraşele participante au înfiinţat Liga de la Corint. Între oraşe se
instalat pacea generală. Se proclama respectarea constituţiei fiecărui
oraş şi autonomia sa, pirateria şi jaful erau interzise. Un consiliul –
Synedrion- în care fiecare stat avea o participare în raport cu
importanţa sa, se unea în fiecare an şi lua hotărâri prin votul
majorităţii care apoi deveneau obligatorii pentru toţi membri Ligii.
Macedonia nu făcea parte din Ligă, dar încheia cu aceasta o alianţă
cu scopuri ofensive sau de apărare, iar Filip era şeful armatei
federale.
Liga de la Corint prefigura structura unui stat federal cu atribuţii
foarte largi şi avea toate şansele de a se transforma într-o monarhie
constituţională avându-l în frunte pe Filip. Constituirea sa nu ar fi
fost posibilă fără afirmarea crescândă pe parcursul secolului IV a
ideilor panelenice. Experienţele nefericite şi lupta surdă dintre
polisuri pentru supremaţie în lumea greacă au adus ruina tuturor şi
le-au permis perşilor nu doar să recâştige controlul asupra oraşelor
din Asia Mică, dar să devină arbitri întregii lumi greceşti. Eşecul
politic al polis-ului era evident şi viitorul nu putea aparţine decât
unor state cu capacităţi economice şi militare superioare şi cu
conducere autoritară. S-a sperat o vreme că un polis –Atena- ar putea
fi centrul în jurul căruia să se realizeze această coaugulare, dar
rivalităţile şi ura au fost mai puternice decât raţiunea.
Filip a realizat acest lucru, dar la făcut în propriul său interes.
Păstrând aparenţele polis-ului, căruia i-a recunoscut forma de
guvernare şi autonomia internă, el a suprapus peste acestea
instituţiile unui stat federal controlat cu autoritate prin garnizoanele
instalate la Halcis, Teba, Corint şi Ambracia. Pentru a oferi grecilor
un ideal care să îi mobilizeze el a propus, la Corint, începerea unui
război împotriva perşilor şi chiar a deplasat o parte a trupelor în Asia
Mică. În anul următor însă, a fost asasinat de un duşman personal, o
crimă aparent fără conotaţii politice. Fiul său Alexandru va prelua
ideea dar o va dezvolta într-o formă şi la dimensiuni de nimeni visate
până atunci. În noua lume, născută din cuceririle lui Alexandru,
polisul grec va continua să existe, dar rolul său politic va fi tot mai
şters, căci marile decizii şi acţiuni politice se iau acum la curtea
monarhiilor născute din dezmembrarea imperiului său.
Pentru cei mai mulţi istorici anul 336 este considerat graniţă
între două epoci: cea clasică care se încheie şi cea elenistică care
începe.