Sunteți pe pagina 1din 200

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 1
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Utilitatea economică desemnează capacitatea unui bun de a satisface o anumită
trebuintă.
2. Venitul cumpărătorilor este unul din factorii care influenţează cererea.
3. Activitatea de consum este considerată a fi raţională dacă sunt satisfăcute toate
nevoile.
4. La bursa de mărfuri se tranzacţionează mărfuri neomogene.
5. În cazul unui bun cu cerere elastică, creşterea venitului total din vânzări este posibilă
prin reducerea preţului unitar al bunului economic.
6. Diminuarea risipei înlătură caracterul limitat al resurselor.
7. Firma care produce bunurile A şi B îşi utilizează deplin resursele limitate, la nivelul
maxim de eficienţă, numai atunci când producerea unei cantităţi suplimentare din
bunul A, respectiv din bunul B se realizează prin nerespectarea condiţiilor tehnice de
producţie.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 1
Subiectul II (30 puncte)
O firmă realizează o producţie de 1200 buc., costul total este 18.000 u.m, iar costurile
variabile reprezintă 70% din costul total. Ştiind că rata profitului, la cost, este de 10%, pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor de producţie. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costurilor fixe. 6 puncte
c) Calculaţi preţul de vânzare şi rata profitului, la cifra de afaceri, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări, în condiţiile
date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul acţionează în situaţia în care se majorează preţurile materiilor prime şi
doreşte menţinerea constantă a nivelului profitului. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 1
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de utilitate economică. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de costuri. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitatea factorilor de producţie şi
oferta de bunuri şi servicii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
profitului, atunci când costul total mediu se reduce de două ori, iar preţul rămâne
constant. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia urmărind maximizarea profitului,
producătorul contribuie la satisfacerea mai bună a nevoilor consumatorului 4 puncte
Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 2
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoia de îmbrăcăminte reprezintă o nevoie superioară.
2. Dacă cererea este mai mare decât oferta atunci se va mări producţia.
3. Piaţa de oligopol se caracterizează printr-un număr mic de producători care
concentrează oferta pieţei.
4. Prin definiţie, piaţa este spaţiul economic în care acţionează agenţii economici în
calitate de vânzători-cumpărători.
5. În economia de piaţă, preţul bunurilor şi serviciilor se formează în funcţie de raportul
cerere-ofertă.
6. Creşterea impozitelor stabilite de guvern pentru un anumit bun încurajează firmele
care vor produce acel bun.
7. Dacă o creştere a preţului bunului A conduce la creşterea cererii lui B, atunci A şi B
sunt bunuri complementare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 300
2 200
1 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 2
Subiectul II (30 puncte)
La un moment dat T0, utilizând bunuri de producţie în valoare de 800 milioane de lei, o firmă
realizează marfă pe care o vinde la un preţ mediu de 1000 de lei bucata înregsitrând o cifră
de afaceri de 8 milioane de lei din care 80% reprezintă costurile de producţie. În perioada
următoare, firma îşi propune să realizeze aceiaşi cantitate de marfă în condiţiile utilizării unor
bunuri de producţie la valoarea din T0 şi ale menţinerii preţului mediu, dar cu o economie la
cost de 200 de lei pe produs.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea capitalului tehnic utilizat de firmă în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului la cost înainte de reducerea acestuia. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, care este
modificarea relativă a ratei profitului la capital şi a ratei profitului la cost în situaţia în care
firma ar reuşi să reducă costul unitar cu 200 de lei. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul ratei profitului la cifra de afaceri înregistrat de firmă în T0 cu
cel obţinut după reducerea costului mediu. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care firma
ar fi putut acţiona pentru reducerea costului mediu. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează prin rotunjire la următorul întreg.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 2
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de combinare a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de agenţi economici intermediari care asigură întâlnirea
purtătorilor cererii cu cei ai ofertei de monedă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată şi economie de
piaţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a salariului nominal, atunci când salariul obţinut de către
angajat creşte mai rapid decât sporesc preţurile bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori constituie unul dintre
circuitele de finanţare a activitătii economice. 4 puncte
Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 3
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Piaţa este principalul canal de comunicaţie între producţie şi consum, ca domenii
fundamentale ale activităţii economice.
2. Excesul de cerere pentru un anumit bun atrage pe piaţă tot mai mulţi producători ai
acelui bun.
3. Nevoile culturale sunt trebuinţe elementare.
4. Libera intrare pe piaţă/ieşire de pe piaţă a producătorului unui bun reprezintă o
trăsătură a pieţei cu concurentă perfectă.
5. Raţionalitatea economică semnifică întotdeauna utilizarea, în procesul de producţie, a
unui volum cât mai mic de resurse.
6. În cazul unui bun cu cerere elastică, creşterea venitului total din vânzări este posibilă
prin scăderea preţului acelui bun.
7. Costul real al alegerilor ar fi egal cu cea mai bună alternativă satisfăcută, dacă
resursele ar fi nelimitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 300
2 200
1 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
consumatorilor cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 3
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă realizează o producţie de 4000 buc., având următoarele costuri:
- materii prime şi materiale, 9000 u.m.,
- combustibili pentru producţie, 600 u.m.,
- energie electrică pentru iluminatul şi încălzirea unităţii 400 u.m.,
- salarii directe 1000 u.m. şi salarii indirecte 1400 u.m.,
- amortizare 2000 u.m.,
- durata de funcţionare a utilajelor 10 ani.
În anul 2009 producţia se modifică proporţional cu costurile variabile, ambele crescând cu
10%, iar preţul de vânzare rămâne constant, la valoarea de 5 u.m./buc.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cheltuielile pentru personalul administrativ. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului circulant în 2008. 6 puncte
c) Calculaţi costul variabil mediu în 2008 şi masa profitului în 2009, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri în anul 2009 faţă de anul precedent,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia la 4400 de bucăţi. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 3
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de proprietate. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează mărimea salariului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rata inflaţiei şi cursul unui titlu de
valoare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi variaţia
procentuală a ratei dobânzii reale, dacă, în condiţiile în care rata inflaţiei nu se
modifică, creşte rata dobânzii nominale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capitalul utilizat în activitatea economică
este un factor de producţie derivat. 4 puncte
Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 4
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Numai resursele epuizabile sunt limitate.
2. Unele bunuri economice sunt utilităţi nepalpabile.
3. Consumatorul raţional alege bunurile pe care le cumpără în funcţie de raportul dintre
utilitatea marginală a acestora şi preţul lor.
4. Pe piaţa oligopol cumpărătorii concentrează puterea economică.
5. Pe termen foarte scurt, firmele nu-şi pot ajusta producţia la cererea pieţii.
6. Folosirea resurselor limitate presupune întotdeauna un cost.
7. Pe piaţa monopsonică preţul este influenţat de producător.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 300
2 200
3 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care preţurile
factorilor de producţie necesari producerii bunului scad în medie cu 10% faţă de cele din
“Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 4
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de 4000
u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de 60 de luni.
Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul unităţii sunt de
500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu salariile
personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi, pentru anul următor, costul total al producţiei şi costul fix mediu, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, ştiind că firma şi-a dublat producţia.
10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale totale cu nivelul cheltuielilor indirecte
ale firmei. 6 puncte
e) Precizaţi o consecinţă a scăderii amortizării pe unitatea de produs. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 4
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţa capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care determină creşterea masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii operaţii bursiere la vedere şi operaţii
bursiere la termen, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a necesarului de masă monetară, în situaţia în care preţul scade mai încet
decât viteza de rotaţie a banilor, celelalte condiţii rămânând constante. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia munca este factorul activ, determinant al
producţiei. 4 puncte
Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 5
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În activitatea economică, agenţii economici consumatori sunt reprezentaţi de menaje.
2. În categoria serviciilor sunt incluse: educaţia, asistenţa medicală, comunicaţiile.
3. Pe piaţă se formează preţul la care se vând şi se cumpără bunurile economice.
4. Între nivelul ofertei şi nivelul subvenţiilor exista o relaţie de sens contrar.
5. Cererea reprezintă o pârghie care reglementează activitatea economică în economia
de piaţă.
6. Satisfacţia totală, resimţită de un consumator pe măsură ce acesta consumă continuu
anumite cantităţi dintr-un bun, va creste dacă utilitatea marginală a fiecărei cantităţi
adiţionale este pozitivă.
7. Costul de opţiune are o tendinţă de evoluţie ciclică în condiţiile în care resursele
limitate sunt alocate pentru a satisface nevoi nelimitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 300
2 200
3 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitatea oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care
capacităţile de producţie ale producătorilor scad cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”.
6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 5
Subiectul II (30 puncte)
Prin vânzarea integrală a cantităţii produse, la preţul unitar de 90 u.m./buc, un agent
economic a obţinut în anul 2008 un venit total de 450.000 u.m. Costurile fixe au fost de
50.000 u.m., iar costurile variabile medii au fost de 50 u.m./buc. În anul 2009, creşterea
producţiei realizate şi vândute cu 25% a generat o creştere proporţională a costurilor
variabile, dar preţul unitar nu s-a modificat. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri în anul 2008. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cantitatea de produse realizată în anul 2008. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la cost, în anul 2008 şi profitul obţinut în anul 2009, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total unitar din anul 2008 cu nivelul costului total
unitar din anul 2009. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de diminuare a
ponderii cheltuielilor materiale în cheltuielile totale de producţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 5
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate a muncii. 4 puncte
2. Enumeraţi două drepturi patrimoniale ale acţionarilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bursă de valori şi economie de piaţă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea în
puncte procentuale a ratei dobânzii dacă valoarea creditului se dublează, iar masa
dobânzii sporeşte de 1,25 ori. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acordarea creditelor se face, de regulă,
pe baza unor garanţii şi a bonităţii financiare a debitorului. 4 puncte
Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 6
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nivelul ridicat al preţurilor bunurilor vândute stimulează producţia acestora.
2. Într-o economie, unul dintre indicatorii nivelului de trai este gradul de satisfacere a
cererii.
3. Doar bursele de mărfuri, nu şi cele de valori, constituie o formă de piaţă.
4. Consumarea unui bun este precedată întotdeauna de cumpărarea sa.
5. Concurenţa perfectă caracterizează realitatea economică din ţările cu o economie de
piaţă modernă.
6. Dacă la un moment dat oferta este insuficientă în raport cu cererea, atunci acest fapt
poate determina statul să acorde anumite facilităţi producătorilor.
7. La bursa de mărfuri se tranzacţionează bunuri libere.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii intensităţii
nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 6
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008 o firmă produce 500 buc. din bunul X, la un cost de producţie de 250.000 u.m.
Costurile fixe reprezintă 30% din costul total. În anul 2009, producţia creşte cu 200 buc., iar
costul de producţie devine 350.000 u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi costul total în anul 2009. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul fix în anul 2009 6 puncte
c) Calculaţi costul variabil în anul 2009 şi costul marginal al firmei, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costurilor variabile ale firmei, în anul 2009 cu cele din
anul 2008, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de scădere a
costului variabil unitar în anul 2009, faţă de anul 2008. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 6
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă secundară a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de agenţi economici purtători ai cererii de monedă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii integrare economică şi Uniune
Europeană, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiuni atunci când rata dobânzii la depozite creşte cu
25%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia salariul se stabileste pe baza raportului
dintre cererea şi oferta de muncă. 4 puncte
Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 7
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În aceeaşi tranzacţie, de regulă, agenţii economici îndeplinesc simultan atât rolul de
cumpărător, cât şi pe cel de vânzător.
2. Transparenţa perfectă este o trăsătură a pieţei cu concurenţă perfectă.
3. Cererea reprezintă cantitatea dintr-un bun care poate fi cumpărată în funcţie de preţul
acestuia, într-o perioadă de timp.
4. În situaţia în care cantitatea consumată continuu dintr-un bun economic creşte, atunci
utilitatea totală creşte, iar utilitatea marginală descreşte.
5. Costul de opţiune reflectă valoarea celei mai proaste alternative la care se renunţă.
6. Resursele regenerabile devin nelimitate.
7. Oferta unui produs este concentrată în mâinile unui singur producător, pe o piaţă de
tip oligopson.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii intensităţii
nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 7
Subiectul II (30 puncte)
O firmă obţine, într-un ciclu de producţie care durează 3 luni, 1000 de bunuri. Preţul de vânzare
al unei unităţi de produs este de 40.000 u.m. Pentru obţinerea producţiei respective se utilizează
un capital total de 100 mil. u.m., din care 80% capital fix, iar 20% din capitalul circulant este
folosit pentru întreţinerea secţiilor de producţie. Cota anuală de amortizare este de 20%, iar
valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare ciclu de producţie se ridică la 10 mil. u.m. (2 mil.
dintre acestea sunt salarii ale personalului administrativ). Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi mărimea costurilor variabile totale pe an şi rata profitului, la încasările
obţinute de firmă într-un an, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor materiale fixe anuale cu nivelul cheltuielilor
variabile totale anuale, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate pe care o poate
adopta întreprinzătorul pentru a mări în viitor rata profitului, calculată la încasările
obţinute. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 7
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dobândă activă. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţii care se realizează pe piata monetară în funcţie de
complexitatea relaţiilor dintre agenţii economici. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii muncă, ca factor de producţie şi salariu,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului obţinut de un acţionar, dacă rata dobânzii se înjumătăţeşte,
iar cursul acţiunii se triplează. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea şi oferta de muncă sunt
perisabile. 4 puncte
Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 8
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Piaţa cu concurenţa monopsonică este o formă a concurenţei perfecte.
2. Utilitatea economică a unui bun este aceeaşi pentru orice consumator.
3. De regulă, cererea de bunuri de consum creşte atunci când veniturile menajelor
cresc.
4. Nevoile de aer, apă şi hrană, reprezintă nevoi organice.
5. Mobilurile care îi determină pe oameni să desfăşoare activităţi economice sunt
raporturile de interese.
6. În situaţia în care autorităţile fixează un nivel al preţului inferior celui de echilibru,
producătorii vor reduce cantitatea oferită.
7. Costul unui bun reprezintă un factor care influenţează nemijlocit cererea acelui bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii numărului
de consumatori cu 10% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 8
Subiectul II (30 puncte)
O producţie de 2500 buc. este realizată în T0 de 20 de salariaţi, cu costuri de producţie de
25.000 u.m. şi costuri variabile de 15.000 u.m. În perioada următoare, T1, productivitatea
medie a muncii creşte cu 10%, antrenând o creştere a producţiei proporţională cu cea a
costurilor variabile, dar superioară creşterii salariilor, în condiţiile în care numărul salariaţilor
a rămas neschimbat. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului total în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea muncii în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea absolută a productivităţii muncii, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit dinamica productivităţii muncii cu dinamica cheltuielilor salariale pe
unitatea de produs, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
productivităţii muncii, în condiţiile în care numărul salariaţilor ar rămâne neschimbat.
4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 8
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţă primară a capitalurilor şi piaţă
secundară a capitalurilor, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a salariului nominal, dacă salariul real rămâne constant, iar preţurile
bunurilor de consum cresc. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia zona de liber schimb este o formă de
integrare economică. 4 puncte
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 9
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În fapt, motivaţia oricărei activităţi economice o constituie satisfacerea trebuinţelor.
2. Oferta reprezintă cantitatea dintr-un bun economic furnizat pe piaţă spre vânzare, la
un anumit preţ, într-o anumită perioadă.
3. Costul alternativ exprimă costul real al alegerilor pe care le facem, în condiţiile rarităţii
resurselor.
4. Baza utilităţii generale a unui bun o reprezintă intensitatea nevoilor consumatorului.
5. Spre deosebire de piaţa monopolistică, piaţa de oligopol se caracterizeaza prin câţiva
vânzători.
6. Cererea reprezintă doar o parte din cantitatea de bunuri şi servicii de care au nevoie
oamenii.
7. Atomicitatea perfectă exprimă capacitatea factorilor de producţie de a se deplasa
liber şi oricând de la o formă la alta, de la o piaţă la alta.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii numărului
de consumatori cu 10% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 9
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce, în T0, 5000 buc. dintr-un bun, la un cost total de 100.000 u.m. şi la un nivel
al salariilor de 20% din costul total. Firma vinde întreaga producţie la preţul de 40 u.m/buc. În
T1, păstrând nivelul producţiei, cheltuielile materiale cresc cu 10%, ceea ce determină o
creştere a preţului de vânzare cu 5%. Salariul nominal rămâne constant, iar producătorul nu
concediază şi nu angajează lucrători. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor de producţie în T0. . 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în T1. 6 puncte
c) Calculaţi, pentru T0, valoarea absolută a profitului şi rata profitului, la cifra de afaceri,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit, pentru T1, rata profitului, calculată la costul total cu rata profitului,
calculată la cifra de afaceri. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o soluţie pe care o poate
adopta producătorul pentru diminuarea cheltuielilor materiale. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 9
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de integrare economică. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale uzurii capitalului fix. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii muncă şi natură, ca factori de
producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, în condiţiile creşterii
preţurilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa primară a capitalurilor, preţul titlurilor
care se tranzacţionează este, în general, egal cu valoarea lor nominală. 4 puncte
Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 10
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Piaţa de monopol este o formă a concurenţei perfecte.
2. Pe piaţa de tip monopson nu există decât un singur vânzător care satisface cererea a
numeroşi cumpărători.
3. Dacă resursele cresc, atunci gradul de satisfacere a nevoilor scade.
4. O activitate economică eficientă maximizează satisfacerea trebuinţelor cu resurse
date.
5. Când scad salariile pe care consumatorii le primesc, va scădea şi cererea pe care
aceştia o manifestă pentru bunurile de folosinţă îndelungată.
6. Numai bunurile obţinute de pe piaţă au utilitate economică.
7. Când nivelul producţiei este optim, costul marginal are aceeaşi valoare cu costul de
oportunitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos, referitor la cererea pentru un bun:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută din acest bun şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile în
care, faţă de situaţia A ,au crescut preţurilor unor substituenţi ai bunului respectiv. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 10
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul utilizat al unei firme este de 15 milioane u.m., iar cota de amortizare a capitalului fix
este de 10% pe an. Capitalul circulant reprezintă 1/3 din capitalul utilizat, cheltuielile salariale
sunt de 2 milioane u.m., din care 75% sunt salariile personalului direct productiv, iar volumul
producţiei este de 10.000 bucăţi. În perioada T0-T1, creşterea producţiei cu 20% antrenează
modificarea direct proporţională a capitalului circulant şi cu 30% a cheltuielilor salariale
variabile. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic în T0. . 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului circulant în T0. 6 puncte
c) Calculaţi, pentru T1, valoarea capitalului circulant şi cheltuielile salariale variabile,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint relaţia dintre cota anuală de amortizare şi nivelul cheltuielilor
materiale anuale, în cazul în care capitalul fix nu se amortizează cu valori anuale egale.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
cheltuielilor cu amortizarea pe unitatea de produs. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 10
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de acţiune, ca titlu de valoare. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care determină combinarea factorilor de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii muncă şi capital, ca factori de
producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea în
procente a ponderii scripturalului în masa monetară, dacă s-a constituit un depozit
bancar de 5000 u.m. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia întreprinzătorul proprietar care angajează
salariaţi înstrăinează dreptul de utilizare şi, parţial, şi pe cel de uzufruct al proprietăţii
sale. 4 puncte
Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 11
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Satisfacerea nevoilor umane se realizează doar prin consumul de bunuri materiale.
2. După gradul de recuperabilitate, resursele sunt: regenerabile şi neregenerabile.
3. Piaţa este locul de manifestare a cererii şi al ofertei.
4. Costul real este alternativa cea mai bună la care se renunţă, dintr-un set de alternative
posibile.
5. Dacă veniturile cumpărătorilor cresc cu 10%, iar cererea pentru bunul respectiv
scade cu 16%, acel bun este considerat un bun normal.
6. Între ofertă şi nivelul taxelor şi impozitelor pe profit, percepute de către guvern, există
o corelaţie negativă.
7. Utilitatea totală este maximă când utilitatea marginală este maximă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B” caracterizată prin înjumătăţirea
cererii. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 11
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce 1000 buc. a negociat pe piaţă un preţ de vânzare pentru întreaga
producţie de 100 mil. u.m., asigurându-şi astfel o rată a profitului, calculată la capital, de
20%. Ponderea profitului în cifra de afaceri este de 30%, cheltuielile salariale sunt egale cu
cele materiale, iar consumul de capital circulant reprezintă 30% din costul de producţie. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri a firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix şi consumul tehnologic, exprimat în unităţi monetare,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
productivităţii muncii. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 11
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de obligaţiune, ca titlu de valoare. 4 puncte
2. Enumeraţi doi neofactori de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii natură şi capital, ca factori de producţie,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dobânzii simple încasate de o bancă pentru acordarea unui credit, în
condiţiile unei anumite rate a dobânzii, dacă s-ar reduce durata de creditare de la 9 la
6 luni, iar celelalte condiţii rămân neschimbate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea de muncă este o cerere derivată.
4 puncte
Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 12
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Cererea este reprezentată de nevoi nesatisfăcute, dar solvabile.
2. Nevoile spirituale reprezintă trebuinţe elementare.
3. Costul alternativ exprimă costul celei mai bune alternative satisfăcute.
4. Resursele derivate sunt: apa de ploaie, zăcămintele, potenţialul demografic.
5. În cadrul pieţei de oligopol, producătorii au puterea de a influenţa preţul.
6. Dacă guvernul creşte impozitele pe veniturile rezultate din vânzarea bunului A, atunci
oferta acestui bun va scădea.
7. Preţul de echilibru într-o economie de comandă se formează prin confruntarea cererii
şi a ofertei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 300
20 200
10 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile dublării veniturilor
consumatorilor faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 12
Subiectul II (30 puncte)
Vânzându-şi marfa la preţul de 1000 de lei bucata, o firmă înregistrează la un moment dat,
T0, o rată a profitului la cifra de afaceri de 20%. Firma îşi propune să dubleze în T1 rata
profitului la cost, în condiţiile în care cantitatea de marfă vândută şi costul total al producţiei
nu se modifică. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este masa profitului obţinut de firmă la 100 de lei cifră de afaceri, în
momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului la cost în momentul T0. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, rata profitului
la cifra de afaceri în T1 şi suma cu care ar trebui să se modifice preţul unitar al produselor
vândute, pentru ca firma să-şi realizeze obiectivul de dublare a ratei profitului la cost.
10 puncte
d) Comparaţi nivelul profitului total al firmei în T1 cu cel înregistrat de firmă înainte de
realizarea obiectivului propus. 6 puncte
e) Precizaţi două cauze economice care să conducă la reducerea preţului unitar.
4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 12
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de operaţie de finanţare pe piaţa monetară.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează cursul titlurilor de valoare pe piaţa secundară
a capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi ofertă de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a puterii de cumpărare a populaţiei ocupate în condiţii salariale, atunci
când salariul nominal creşte de 1,25 ori, în condiţiile menţinerii constante a preţurilor
bunurilor de consum. 6 puncte
5. Agumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capitalul tehnic este un factor de producţie
derivat. 4 puncte
Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 13
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Piaţa cu concurenţă monopolistică se caracterizează prin atomicitatea cererii şi a
ofertei.
2. Oamenii îşi satisfac trebuinţele consumând exclusiv bunuri economice.
3. Resursele sunt acele elemente care prin utilizare contribuie la satisfacerea nevoilor
umane.
4. Resursele pot fi clasificate în resurse primare şi resurse derivate.
5. Cererea pentru un bun este influenţată de numărul de cumpărători.
6. Utilitatea totală este suma utilităţilor marginale.
7. Între nivelul impozitului pe profitul rezultat din vânzarea unui bun şi oferta acestuia nu
există niciun fel de relaţie.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 300
20 200
30 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii preţurilor
factorilor de producţie cu 10% faţă de “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 13
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se înregistrează o cifră de afaceri de 100 mld. u.m. şi o rată a profitului,
calculată la capitalul utilizat, de 30%. Ponderea profitului în cifra de afaceri este de 30%,
cheltuielile salariale sunt egale cu cheltuielile materiale, iar amortizarea capitalului fix
reprezintă 20% din cost. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total a firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul obţinut. 6 puncte
c) Calculaţi cota anuală de amortizare a capitalului fix şi valoarea capitalului circulant,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit valoarea capitalului fix utilizat cu valoarea capitalului circulant, în
condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
ponderii cheltuielilor cu capitalul circulant în totalul cheltuielilor materiale. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 13
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de drept de uzufruct, ca atribut al proprietăţii.
4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale ofertei de muncă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură a capitalului fix şi amortizare,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a volumului producţiei, atunci când, în condiţiile suplimentării factorului
muncă, creşte eficienţa muncii adiţionale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acţiunea este un titlu de valoare care
aduce deţinătorului ei un venit variabil. 4 puncte
Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 14
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Toate materiile prime sunt resurse regenerabile.
2. Nevoile biologice nu reprezintă nevoi elementare.
3. Nu toate nevoile umane sunt satisfăcute cu bunuri marfare.
4. Pe piaţa de oligopol niciun producător nu poate influenţa, prin deciziile sale, în mod
sensibil piaţa.
5. În cazul bunurilor normale, cererea şi veniturile cumpărătorilor evoluează în acelaşi
sens.
6. Preţul de echilibru asigură maximizarea cererii şi ofertei satisfăcute.
7. Sacrificarea unor alternative în procesul alegerii este necesară ca urmare a creşterii
eficienţei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
10 100 -
20 0 0
30 300 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 14
Subiectul II (30 puncte)
O firmă realizează în momentul T0 80 de produse, pentru care înregistrează cheltuieli totale
de 320.000 u.m. În momentul T1 decide majorarea producţiei cu 20 bucăţi, iar costul total
creşte cu 6,25%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor de producţie în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total în momentul T1. 6 puncte
c) Calculaţi indicele costului mediu şi costul total mediu în T1, scriind formulele de calcul
şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total mediu în T1 cu nivelul costului unitar din T0.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
costului, în condiţiile în care volumul producţiei nu se modifică. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 14
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dobândă pasivă. 4 puncte
2. Enumeraţi două trăsături ale cererii de muncă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată şi interese ale
agenţilor economici, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a cursului unei acţiuni pe piaţa secundară a capitalurilor, atunci când
dividendul sporeşte mai rapid decât rata dobânzii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia obligaţiunea aduce deţinătorului ei un
venit fix, cert. 4 puncte
Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 15
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Raţiunea mecanismului concurenţial este aceea de a servi cât mai bine consumatorul.
2. Nevoile pot fi clasificate în nevoi biologice şi nevoi individuale , după criteriul
subiectului purtător.
3. Piaţa este locul de întâlnire a două mari categorii de agenţi economici: cumpărători şi
vânzători.
4. Preţul este expresia bănească a valorii mărfurilor.
5. Utilitatea totală creşte cu valori egale.
6. Prin adoptarea strategiilor concurenţiale producătorul urmăreşte să-şi asigure reuşita
în lupta de concurenţă prin obţinerea unui loc cât mai bun pe piaţă.
7. Firma care produce bunurile A şi B îşi utilizează deplin resursele limitate, la nivelul
maxim de eficienţă, numai atunci când producerea unei cantităţi suplimentare din
bunul A, respectiv din bunul B se realizează prin nerespectarea condiţiilor tehnice de
producţie.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
1 100 -
2 0 0
3 300 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 15
Subiectul II (30 puncte)
Încasările unei firme sunt de 10.000 u.m., din care 80% reprezintă costul de producţie pentru
cele 25 de bunuri realizate. Amortizarea capitalului fix este 0,25 din costuri, cheltuielile
salariale sunt duble faţă de valoarea capitalului circulant consumat, iar rata profitului, la
capital, este de 20%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri a firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit preţul de vânzare. 6 puncte
c) Calculaţi durata amortizării capitalului fix şi valoarea capitalului tehnic consumat,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări, în condiţiile
date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de menţinere a
nivelului profitului în condiţiile în care ar avea loc majorări salariale fără acoperire în
creşterea productivităţii muncii. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 15
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de factori de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează rata dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţa muncii şi salariu, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului care ar genera o triplare a cursului unei acţiuni pe piaţa
secundară a capitalurilor, în condiţiile înjumătăţirii ratei dobânzii la depozite. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un utilaj păstrat într-o magazie a unei
firme nu se conservă, ci se uzează. 4 puncte
Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 16
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Relaţia cerere-ofertă reprezintă o formă de manifestarea a legăturii dintre consum şi
producţie.
2. Nevoile pot fi clasificate în nevoi naturale şi nevoi spirituale.
3. Unele resurse naturale sunt regenerabile.
4. Utilitatea economică este rezultatul aprecierii subiective.
5. Pentru un bun normal creşterea venitului deplasează curba cererii spre dreapta.
6. În condiţiile în care grâul şi porumbul sunt bunuri substitutibile, dacă creşte preţul la
grâu, iar la porumb rămâne neschimbat, atunci oferta de grâu scade.
7. Pământul, ca resursă derivată, are un caracter limitat.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
3 300 -
2 0 0
1 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 16
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, producţia în T0 este de 100 de bucăţi, fiind realizată de 15 lucrători care
utilizează elemente de capital fix în valoare de 9800 u.m, din care se amortizează anual 800
u.m. Rata profitului, la cost, este de 25%, în condiţiile în care salariile reprezintă 40% din
costurile totale. În T1 producţia creşte de 1,5 ori în condiţiile în care numărul de angajaţi nu se
modifică.
a) Precizaţi valoarea consumului de capital fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului, la încasări, în T0. 6 puncte
c) Calculaţi ponderea capitalului consumat în costurile totale în T0 şi productivitatea
muncii în T1, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări, în condiţiile date
în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul acţionează în situaţia în care, în viitor, doreşte să menţină nivelul profitului,
deşi costul materiilor prime se majorează cu 10%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 16
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează direct proporţional rata dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitate marginală şi rata
marginală de substituţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a duratei de recuperare a valorii unui utilaj, dacă preţul de achiziţie al
acestuia ar creşte cu 50%, iar amortizarea anuală nu s-ar modifica. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rata dobânzii este o variabilă foarte
importantă în economie, întrucât nivelul şi dinamica ei influenţează dezvoltarea
afacerilor. 4 puncte
Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 17
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Măsura în care trebuinţele sunt satisfăcute depinde exclusiv de calitatea resurselor.
2. Bunurile economice pot fi clasificate în libere şi derivate.
3. Potenţialul demografic are un caracter limitat.
4. Piaţa caracterizată prin existenţa unui singur cumpărător şi numeroşi producători este
piaţa de monopson.
5. Dacă pe piaţa unui produs intervine statul stabilind un nivel al preţului sub nivelul
preţului de echilibru, atunci pe acea piaţă apare un deficit de cerere.
6. Consumatorul raţional este capabil să îşi satisfacă toate trebuinţele.
7. Numai bunurile libere pot avea utilitate economică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
1 300 -
2 0 0
3 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 17
Subiectul II (30 puncte)
O întreprindere şi-a realizat producţia în condiţiile utilizării unui capital în valoare de 20 mil.
u.m., din care 14 mil. u.m. capital fix. Salariile au fost de trei ori mai mici decât capitalul
circulant utilizat, costul total al producţiei a fost de 10 mil. u.m, iar consumul anual al
capitalului fix a fost de 2 mil. u.m. Din vânzarea producţiei s-au încasat 12 mil. u.m. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cota de amortizare. 6 puncte
c) Calculaţi profitul, în mărime absolută, şi valoarea cheltuielilor materiale, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint relaţia cota de amortizare şi nivelul profitului, în situaţia în care
întreprinzătorul doreşte recuperarea mai rapidă a valorii capitalului fix. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care să fundamenteze
decizia producătorului privind o eventuală creştere a producţiei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 17
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de substituţie a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori cu acţiune indirectă asupra salariului real. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii ofertă de monedă şi cerere de monedă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor dacă volumul tranzacţiilor pe piaţă a scăzut mai mult decât viteza
de rotaţie a banilor, iar masa monetară a crescut cu 5%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie
necesari producerii unui bun depinde de cererea existentă pe piaţă pentru acel bun.
4 puncte
Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 18
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Pe piaţa de monopol există numeroşi agenţi ai cererii şi un singur agent al ofertei.
2. Aprecierea utilităţii economice a unui bun economic depinde de raportul pe care
individul îl stabileşte între bun şi nevoile sale.
3. Energia electrică este o resursă parţial recuperabilă.
4. Dacă oferta este insuficientă în raport cu cererea, atunci producătorii îşi extind
activitatea.
5. Cunoaşterea elasticităţii cererii îi permite producătorului să adopte cele mai bune
strategii concurenţiale.
6. Utilitatea economică a unui bun diferă de la o persoană la alta.
7. Pământul ca resursă derivată, are un caracter limitat.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
2 400 -
3 0 0
4 200 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 18
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date referitoare la capitalul tehnic necesar producerii şi vânzării a
20.000 de bucăţi dintr-un bun:
- materiile prime, materialele, combustibilul şi energia pentru producţie, 15 mil. u.m.
- capitalul circulant consumat, 22 mil. u.m.
- capitalul tehnic utilizat, 28 mil. u.m.
- consumul capitalului fix este de 2 mil. u.m.
Pe baza acestor date:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor variabile. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi modificarea absolută a costurilor variabile şi durata amortizării capitalului fix,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care creşterea
cu 5000 de bucăţi a producţiei realizate şi vândute ar genera un cost de 1800 u.m. pentru
fiecare bucată realizată în plus. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri, în condiţiile date la punctul c),
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia la 25.000 de bucăţi. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 18
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de curs al acţiunii, ca titlu de valoare.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează mărimea salariului real. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii tranzacţii bursiere şi operaţiuni
speculative, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a volumului tranzacţiilor ce se realizează pe piaţă, dacă masa monetară
nu se modifică, dar nivelul preţurilor creşte mai rapid decât viteza de rotaţie a banilor.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia nevoia de muncă şi cererea de muncă nu
sunt noţiuni identice. 4 puncte
Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 19
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Toate bunurile economice sunt mărfuri.
2. Atunci când producătorii nu au suficient timp pentru a-şi adapta oferta la creşterea
preţului, oferta este perfect inelastică la preţ .
3. Oligopolul contrat reprezintă o structură de piaţă caracterizată prin concentrarea
cererii şi a ofertei.
4. Concurenţa se manifestă deplin în economia de schimb bazată pe proprietatea
publică.
5. Bunurile complementare în ofertă sunt acele bunuri care se pot realiza alternativ cu
aceleaşi resurse.
6. Efectul de substituţie se referă la modificarea consumului ca urmare a modificării
venitului real al consumatorului.
7. De regulă, ponderea cheltuielilor cu bunurile de strictă necesitate în bugetul unei
familii este cu atât mai mare cu cât veniturile acelei familii sunt mai mari.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
4 400 -
3 0 0
2 200 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 19
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a produce 1000 de bucăţi dintr-un bun X, o societate comercială utilizează mijloace
de producţie în valoare de 50 mil. u.m., din care 30 mil. u.m. reprezintă capitalul circulant
consumat. Capitalul fix se amortizează în 5 ani, iar salariile celor 10 lucrători sunt cu 20%
mai mici decât valoarea capitalului consumat. Rata profitului, la cost, este 25%. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi amortizarea pe unitatea de produs şi preţul de vânzare al bunului X, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la capitalul utilizat, cu rata profitului calculată la cifra
de afaceri, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o cauză a unei posibile
majorări a salariului plătit de firmă. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 19
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de ofertă de muncă. 4 puncte
2. Enumeraţi două trăsături ale pieţei primare a capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii valoare a banilor şi masă monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a preţurilor, atunci când volumul tranzacţiilor pe piaţă creşte mai rapid
decât viteza de rotaţie a banilor, iar masa monetară nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia abilitatea întreprinzătorului este un factor
important care influenţează combinarea factorilor de producţie. 4 puncte
Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 20
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Utilitatea totală atinge valoarea maximă atunci când utilitatea marginală este zero.
2. Oferta unui bun pe piaţă depinde doar de preţul său.
3. Monopolul este un tip de piaţă care asigură satisfacţie maximă consumatorului.
4. Cererea pentru un bun poate fi influenţată de preţul altor bunuri.
5. Creşterea resurselor se realizează în aceeaşi proporţie cu creşterea nevoilor.
6. În condiţii de concurenţă perfectă, niciun agent economic individual nu poate impune
preţul pe piaţă.
7. Stocul de cunoştiinţe ştiinţifice şi stocul de învăţământ sunt resurse primare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
4 300
6 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor cu 50% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 20
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce şi vinde 10 bunuri la un preţ unitar de 150 u.m., în condiţiile unui cost fix
unitar de 45 u.m. şi a unui cost variabil mediu cu 30 u.m. mai mare decât costul fix mediu. În
anul următor, notat în continuare T1, firma menţine preţul unitar şi creşte producţia cu 50%
prin dublarea costurilor variabile totale. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul mediu de vânzare. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea producţiei la momentul T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea absolută a costului fix mediu în al doilea an
faţă de primul, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în primul an cu nivelul profitului pe unitatea
de produs în T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate posibilă pentru
creşterea profitului unitar în condiţiile creşterii salariilor. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 20
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de operaţii de refinanţare pe piaţa monetară.
4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni, ca titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi salariu, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a masei monetare, dacă preţurile şi viteza de circulaţie a banilor sporesc
cu acelaşi procentaj, iar volumul tranzacţiilor scade mai încet decât creşterea
preţurilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în condiţiile neutilizării capitalului fix,
uzura acestuia reprezintă o pierdere pentru firmă. 4 puncte
Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 21
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Excesul de ofertă îl reprezintă partea de ofertă care este depăşită de cantitatea
cerută.
2. Reducerea consumului de resurse pentru producerea unui volum similar de bunuri
economice este o trăsătură a raţionalităţii economice.
3. Pe piaţa monopolistică produsele sunt uşor substituibile.
4. Bunurile economice se caracterizeazǎ prin raritate.
5. Cererea pentru un bun exprimă doar o parte a nevoii pentru acel bun.
6. Dacă cresc preferinţele pentru un anumit bun, curba cererii se deplasează spre
dreapta.
7. De regulă, pe măsură ce creşte consumul dintr-un bun, utilitatea lui totală scade cu
valori din ce în ce mai mici.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
consumatorilor cu 100% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 21
Subiectul II (30 puncte)
Într-un an, T0, o firmă obţine o producţie de 100.000 bucăţi având 500 de lucrători angajaţi.
Costul total mediu este de 900 u.m., din care 30% reprezintă costuri fixe. În anul următor, T1,
în condiţiile unui cost marginal de 80 u.m., producţia a crescut cu 25%, şi numărul de
salariaţi cu 20%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cantitatea de bunuri produsă de firmă la momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul fix mediu în T0. 6 puncte
c) Calculaţi productivitatea marginală a muncii şi cantitatea de bunuri produsă în T1,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului mediu fix în T1 cu cel din T0. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o posibilitate de a mări
salariile, în condiţiile păstrării numărului de angajaţi. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 21
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate parţială. 4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri între piaţa primară şi piaţa secundară a capitalurilor.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rată a dobânzii pe piaţa monetară şi
cursul titlurilor de valoare pe piaţa capitalurilor, redactând un text coerent, de o
jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sens economic. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor, în condiţiile în care puterea de cumpărare a monedei a crescut.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia oferta de muncă nu este sinonimă, din
punct de vedere economic, cu resursele de muncă. 4 puncte
Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 22
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Raţionalitatea utilizării resurselor este necesarǎ dat fiind că acestea sunt limitate.
2. Concurenţa conduce la omogenizarea ofertei.
3. Ritmul de creştere al nevoilor este devansat de ritmul de creştere al resurselor .
4. Dorinţele şi idealurile indivizilor au un caracter subiectiv în formarea nevoilor.
5. Între nivelul costului şi ofertă este o relaţie invers proporţională.
6. Se consideră că ţările care au un consum sporit de resurse pe produsul finit au un
grad ridicat de eficacitate.
7. Piaţa de oligopol se caracterizează prin faptul că există cumpărători puţini cu forţă
economică ridicată.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor cu 20% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 22
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, într-un an oarecare T0, raportul dintre cifra de afaceri şi costul
producţiei a fost de 5/4, amortizarea capitalului fix de 1 milion u.m., cheltuielile salariale de 2
milioane u.m., iar încasările de 10 milioane u.m. Preţul unitar a fost de 5000 u.m./bucată.
Majorarea producţiei, în anul T1, cu 40% antrenează creşterea capitalului circulant cu 20% şi
a cheltuielilor salariale cu 50%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi consumul de capital fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în T1. 6 puncte
c) Calculaţi volumul producţiei în T0 şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar din T1 cu nivelul profitului unitar din T0, în
condiţiile în care preţul unitar a rămas constant. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
cheltuielilor materiale. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 22
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două funcţii ale banilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
abilitate a întreprinzătorului, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a preţurilor dintr-o economie, dacă puterea de cumpărare a unei unităţi
monetare a scăzut. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fundamentul liberei iniţiative îl constituie
proprietatea privată. 4 puncte
Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 23
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Comparativ cu piaţa de monopol, pe piaţa monopolistică cererea este mult mai
elastică la preţ.
2. Cererea prezentă pentru un bun poate scădea dacă se anticipează o scădere a
preţului acelui bun în perioada următoare.
3. Cartelul reprezintă întelegeri dintre firme care acţionează pe piaţa cu concurenţă de
tip oligopol.
4. La nivel individual, nevoile umane sunt nelimitate ca volum.
5. Fenomenul de dezutilitate se manifestă ori de câte ori consumul adiţional dintr-un bun
generează scăderea utilităţii marginale aduse de acel bun.
6. Numai bunurile marfare au un cost.
7. Monopolul este caracterisitic unei pieţe pe care o singură firmă cumpără bunuri de la
mai mulţi producători.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 300
2 200
1 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii gradului
de urgenţă în consum faţă de cel existent în “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 23
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, în T0, valoarea capitalului circulant este egală cu amortizarea capitalului
fix, cheltuielile materiale totale reprezintă 70% din costul de producţie, suma încasărilor
totale este de 1.250.000 u.m., rata profitului, calculată la cifra de afaceri, este de 40%, iar
producţia obţinută este de 125 bucăţi. Majorarea producţiei în T1 cu 40%, antrenează
creşterea capitalului circulant cu 20% şi a cheltuielilor salariale cu 10%. Pe baza datelor de
mai sus:
a) Precizaţi valoarea cifrei de afaceri în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul obţinut în T0. 6 puncte
c) Calculaţi consumul de capital fix în T0 şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total în T0 cu cel din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de scădere a
costului unitar, în condiţiile creşterii producţiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 23
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital tehnic. 4 puncte
2. Enumeraţi două căi de reducere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
substituire a factorilor de producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei . 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a salariului real, dacă salariul nominal a sporit cu 200 u.m. faţă de
perioada anterioară, iar preţurile bunurilor de consum au scăzut mai mult decât
creşterea salariului nominal. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia mobilitatea ofertei de muncă este relativ
redusă. 4 puncte
Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 24
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Producătorii de pe piaţa de oligopol au o forţă economică ridicată.
2. Piaţa cu concurenţă monopolistică se caracterizează prin înlăturarea liberei
concurenţe.
3. Trebuinţele pot fi elementare şi complexe.
4. Piaţa reprezintă cadrul de formare a preţului la care sunt tranzacţionate bunurile
marfare.
5. Dacă oferta pentru un anumit bun creşte, atunci cererea pentru acel bun creşte.
6. Cererea pentru un bun exprimă doar o parte a nevoii pentru acel bun.
7. În condiţiile limitării resurselor, orice nevoie suplimentară se poate satisface
renunţând la satisfacerea trebuinţelor organice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 300
2 200
3 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferitǎ şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor cresc cu 20% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 24
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date cu privire la activitatea unei firme: în T0 rata profitului, calculată
la costul de producţie, este de 25%, iar valoarea cifrei de afaceri a firmei este de 200 mil.
u.m. În T1, rata profitului, calculată la cost, a devenit 30%, în condiţiile în care cifra de afaceri
se ridică la 260 mil. u. m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea producţiei vândute în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul de producţie în momentul T1. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea profitului în T0 şi în T1, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în T0 cu cel din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
întreprinzătorul ar putea acţiona pentru asigurarea creşterii în viitor a profitului unitar.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 24
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de masă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de calcul ale dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată individuală şi
proprietate privată asociativă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor bunurilor de consum, care a determinat scăderea salariului real cu
un procentaj mai mic decât creşterea salariului nominal. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia aportul cantitativ şi calitativ al factorilor de
producţie la desfăşurarea şi sporirea activităţii economice este diferit. 4 puncte
Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 25
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Aprecierea utilităţii economice depinde de situaţia economică şi de nivelul de cultură
al consumatorului.
2. Statul poate acţiona în direcţia creşterii cererii pe piaţa unui bun, prin majorarea
impozitelor pe veniturile agenţilor.
3. Utilitatea economicǎ a unui bun este generată de proprietǎţile reale ale bunului.
4. Dacǎ un bun are cerere elasticǎ la preţ, creşterea preţului duce la scǎderea venitului
total al vânzǎtorului acelui bun.
5. Piaţa de monopol se caracterizează prin faptul că producătorul fixează atât cantitatea
vândutǎ, cât şi preţul la care se vinde produsul respectiv.
6. Concurenţa salubrizează viaţa economică, eliminându-i pe cei lipsiţi de eficienţă.
7. Costul real al alegerilor ar fi egal cu cea mai bună alternativă satisfăcută, dacă
resursele ar fi nelimitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 300
2 200
3 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor scad cu 20% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 25
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se întâlneşte următoarea situaţie: costurile fixe materiale sunt în valoare
de 10.000 u.m, costurile variabile totale sunt de 6000 u.m., costurile variabile salariale sunt
de 2000 u.m., costurile salariale sunt de 5000 u.m., amortizarea se ridică la 3000 u.m. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi consumul de capital fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costurilor fixe totale. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi ponderea cheltuielilor salariale în totalul costurilor, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ponderii cheltuielilor salariale în total costuri, în condiţiile în
care costurile fixe materiale devin 14.000 u.m, cele variabile materiale ajung la 8000 u.m.,
iar cele salariale la 9000 u.m., menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care ar justifica
decizia întreprinzătorului de a micşora durata amortizării capitalului fix. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 25
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bursă de valori. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată şi proprietate
publică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a masei monetare, atunci când volumul valoric al bunurilor de pe piaţă
creşte mai rapid decât scăderea vitezei de rotaţie a banilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa muncii, cererea de muncă nu se
formează pe termen scurt. 4 puncte
Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 26
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În condiţiile concurenţei perfecte, o firmă intră pe piaţă atunci când costul este mai
mic decât preţul de vânzare.
2. Resursele derivate manufacturate sunt reprezentate de bunuri economice.
3. Creşterea resurselor este în raport direct proporţional cu creşterea nevoilor.
4. Utilitatea marginală exprimă sporul de satisfacţie pe care îl aduce fiecare doză
suplimentar consumată în acelaşi interval de timp.
5. De regulă, cererea pentru un bun este în relaţie negativă cu venitul cumpǎrǎtorului.
6. Concurenţa trebuie limitată de către stat prin măsuri drastice.
7. Oferta exprimă nevoi nesatisfăcute care se pot satisface prin intermediul pieţei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la cererea şi oferta pentru un bun:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, caracterizatǎ prin scǎderea
intensitǎtii nevoilor pentru bunul în cauzǎ. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 26
Subiectul II (30 puncte)
În cazul unui producător, în momentul T0 costul fix mediu, costul variabil mediu şi profitul pe
unitatea de produs sunt, fiecare dintre ele, egale cu 1000 u.m. În momentul T1, volumul
producţiei creşte cu 100%, iar costurile variabile totale şi profitul pe unitatea de produs se
dublează.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi profitul unitar în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul produsului în momentul T0. 6 puncte
c) Calculaţi preţul de vânzare al produsului în momentul T0 şi costul mediu total în
momentul T1, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea preţului produsului în momentul T1 faţă de T0, menţionând
totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o posibilitate de reducere a
preţului unitar. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 26
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de debitor pe piaţa monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări între cererea de muncă şi oferta de muncă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii Uniune Europeană şi progres
economico-social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a masei monetare, atunci când valoarea tranzacţiilor creşte mai rapid
decât scăderea vitezei de rotaţie a banilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie
necesară producerii unor bunuri economice depinde de natura activităţii desfăşurate.
4 puncte
Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 27
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Diferenţierea produselor poate fi o trăsătură a pieţei cu concurenţă imperfectă.
2. Pe măsura dezvoltării societăţii, oamenii vor renunţa la satisfacerea trebuinţelor
primare.
3. Pământul reprezintă un factor de producţie regenerabil, în anumite condiţii, dar
deosebit de restrictiv.
4. Utilitatea marginală exprimă sporul de satisfacţie totală resimţit ca urmare a sporirii
cantităţii consumate cu o unitate.
5. Ţările care utilizează mai bine resursele atrase în activitatea economică au un grad
ridicat de eficacitate
6. Utilitatea economică a unui bun este evaluată în funcţie de cantitatea oferită şi de
intensitatea nevoii cumpărătorului.
7. Pe pieţele de tip monopolistic firmele pot proceda la realizarea unor înţelegeri de tip
cartel sau trust.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii
intensităţii nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 27
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul fix al unei firme este de 50.000 u.m. şi are o durată de funcţionare de 120 de luni.
Consumul de capital circulant este de 30% din costul total, încasările anuale sunt de 30.000
u.m., iar profitul este de 10% din încasările firmei. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cifrei de afaceri. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la cost şi la cifra de afaceri, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale cu nivelul consumului de capital
circulant, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o posibilitate de majorare a
ratei profitului, calculată la cost. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 27
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitatea marginală a muncii.
4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale profitului bancar. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
eficienţă economică la nivelul firmei, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a vitezei de rotaţie a banilor, atunci când valoarea tranzacţiilor creşte mai
rapid decât sporirea masei monetare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea şi oferta de muncă cuprind
segmente neconcurenţiale sau puţin concurenţiale. 4 puncte
Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 28
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Preţurile mari ale bunurilor stimulează creşterea cantitǎţii oferite.
2. Autoconsumul este o modalitate directă de satisfacere a nevoilor.
3. Atomicitatea perfectă se referă la situaţia în care producătorii şi consumatorii sunt în
număr mic şi au puteri aproximativ egale.
4. Diversificarea nevoilor umane este influenţată şi de factori obiectivi.
5. Utilitatea, în sens general, a unui bun este dată de preţul său.
6. Monopolul este un tip de piaţă care asigură o satisfacţie maximă cumpărătorului.
7. Pe măsură ce nevoile cresc şi se diversifică, resursele devin şi ele nelimitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii numărului
de consumatori cu 20% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 28
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0, la nivelul unei firme care produce 1000 de piese, costul variabil mediu a fost
de 50 u.m., iar costurile fixe totale au fost de 30.000 u.m., iar preţul unitar de 500 u.m. În
momentul T1, volumul producţiei realizate şi vândute creşte cu 200%, iar costurile variabile
se triplează. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi nivelul producţiei în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total în momentul T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în momentul T1 şi costul marginal, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri, dacă la momentul T1 preţul unitar s-a
redus cu 5%, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv pentru care
întreprinzătorul ar putea iniţia măsuri de creştere a producţiei în condiţiile unui spor mai
lent al costurilor variabile. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 28
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă a muncii. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale salariului încasat de posesorul factorului muncă, în cadrul
activităţii economice. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital fix şi capital circulant, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a masei dobânzii la un credit acordat pe 60 de zile dacă, rata dobânzii ar
creşte cu 3 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolul principal al bursei de valori este acela de
a asigura finanţarea activităţii economice, de regulă pe termen lung. 4 puncte
Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 29
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Preţurile mari ale bunurilor stimulează creşterea cantitǎţii oferite.
2. După natura subiectului purtǎtor, resursele pot fi resurse de subzistenţă şi resurse
elevate.
3. Nevoile se clasifică în nevoi naturale şi nevoi biologice.
4. Echilibrul pieţei se realizeazǎ la acel preţ care egalizeazǎ cantitatea cerută cu cea
oferită în condiţiile celui mai mare volum al tranzacţiilor pe piaţǎ.
5. Reducerea nevoilor este declanşată de raritatea relativă a resurselor.
6. Excesul de cerere poate sǎ aparǎ atunci când autorităţile publice intervin asupra
pieţei fixând plafoane maxime de preţ.
7. Continuarea consumării produsului după atingerea stării de saţietate va determina o
valoare negativă a utilităţii totale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii numărului
de consumatori cu 20% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 29
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0, valoarea producţiei realizate şi vândute de o firmă cu 10 lucrători este de
150.000 u.m., iar costul total mediu este de 1200 u.m. În momentul T1 rata profitului, în
funcţie de cifra de afaceri, creşte cu 30%, numărul lucrătorilor creşte cu 2, iar productivitatea
medie a muncii se menţine constant 10. Ştiind că în T1 preţul de vânzare rămâne constant:
a) Precizaţi venitul total al firmei la momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea cifrei de afaceri în T1. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la cifra de afaceri, în T1 şi productivitatea marginală a muncii,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit, pentru T1, rata profitului, calculată la costul total cu rata profitului,
calculată la cifra de afaceri. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a mări în T1 numărul de angajaţi cu 20%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 29
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bani. 4 puncte
2. Enumeraţi două drepturi sociale pe care le deţin acţionarii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii debitor şi creditor pe piaţa monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare în condiţiile scăderii preţurilor.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia caracteristicile pământului, ca factor de
producţie, impun uitilizarea lui raţională. 4 puncte
Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 30
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Piaţa se prezintă sub mai multe forme concrete: pieţe publice, reţele de magazine,
expoziţii cu vânzare, burse de mărfuri.
2. Nevoile se clasifică în nevoi primare şi nevoi derivate.
3. După frecvenţa apariţiei lor, nevoile pot fi individuale şi colective.
4. De regulǎ, cantitatea cerutǎ dintr-un bun creşte atunci când preţul bunului scade.
5. De regulă, pe măsură ce consumăm dintr-un bun, atât utilitatea totală, cât şi cea
marginală descresc, până la atingerea pragului de saturare.
6. Dacă cererea pentru un anumit bun creşte, atunci oferta pentru acel bun poate
creşte.
7. Resursele naturale fac parte din categoria resurselor derivate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la cererea şi oferta unui bun:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scǎderii preţului
unui bun complementar bunului dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 30
Subiectul II (30 puncte)
Într-un an, o firmă realizează o cifră de afaceri de 25.000.000 u.m. în urma vânzării a
100.000 de bucăţi dintr-un bun X. Rata profitului, la cost, este de 25%. Se mai cunosc
următoarele date referitoare la cheltuielile firmei în anul respectiv: valoarea consumului de
capital fix este egală cu cheltuielile cu combustibilul şi energia pentru întreţinerea unităţii;
cheltuielile cu capitalul circulant, care fac parte din structura costurilor fixe, sunt de două ori
mai mici decât cheltuielile cu capitalul circulant din structura costurilor variabile; cheltuielile
salariale sunt de 10 mil. u.m., din care jumătate sunt salarii ale personalului administrativ.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit preţul de vânzare al unui bun X. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale şi valoarea capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul consumului de capital circulant cu nivelul consumului de
capital fix, la nivelul firmei considerate. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul poate reduce consumurile specifice. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 30
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de muncă, în calitate de factor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de agenţi economici de la care provine oferta de monedă.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii, natura activităţii şi cererea pentru un
bun, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiuni pe piaţa secundară a capitalurilor, dacă rata
dobânzii pe piaţa monetară scade cu 20%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în condiţiile creşterii preţurilor rata
dobânzii nominale afişate de bănci are o valoare mai mare decât rata dobânzii reale.
4 puncte
Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 31
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Risipa de resurse se manifestă atunci cand se respectă normele de calitate a
produselor.
2. Dacǎ preţul unui bun cu cerere inelasticǎ la preţ creşte, atunci venitul total al
vânzǎtorului scade.
3. Pe piaţa liberǎ preţul se formeazǎ în funcţie de raportul cerere-ofertǎ.
4. Utilitatea marginală a unui bun scade pe masură ce se consumă succesiv cantitǎţi din
din acel bun.
5. Diversificarea nevoilor umane este influenţată şi de factori subiectivi.
6. Venitul unui consumator nu influenţează utilitatea totală a bunurilor pe care acesta
acesta le achziţionează.
7. Individul atinge starea de saţietate atunci cand utilitatea totală este 0.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la cererea şi oferta unui bun:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 400
20 300
10 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, caracterizatǎ prin
înjumǎtǎţirea numǎrului de cumpǎrǎtori ai acelui bun. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 31
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat într-un an o producţie de 5000 buc. cu un cost total mediu de 80.000 u.m., din
care 30.000 u.m. costuri fixe. În anul următor, producţia firmei a crescut cu 100%, în condiţiile
scăderii costului variabil unitar cu 10%. Preţul practicat pe piaţă a rămas constant, la nivelul de
150.000 u.m./buc. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul unitar. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în al doilea an şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total mediu în primul an cu nivelul costului unitar din
anul următor. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 31
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată a dobânzii reale. 4 puncte
2. Enumeraţi doi indicatori economici care influenţează direct proporţional masa
monetară. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii câştig şi salariu, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a ratei dobânzii la depozite, în situaţia în care cursul unei obligaţiuni pe piaţa
secundară a capitalurilor scade cu 20%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia astăzi nu ne putem imagina viaţa fără
bani. 4 puncte
Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 32
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. De regulă, în aceeaşi tranzacţie un agent economic poate fi numai vânzător sau
numai cumpărător.
2. Risipa poate creşte atunci cand repartizarea resurselor conform nevoilor se
realizează pe principiul raţionalitaţii.
3. Utilitatea totală creşte cu valori din ce in ce mai mici.
4. Accesul la bunurile economice presupune de fiecare dată un consum de efort.
5. Oferta unui bun pe piaţă este mai mică în raport cu producţia sa.
6. Nevoile se constituie în mobiluri ale activităţii umane.
7. Costul de oportunitate exprimă satisfacţia câştigată în urma alegerii alternativei
preferate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 30
20 20
10 10

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, caracterizatǎ prin creşterea
veniturilor cumpǎrǎtorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 32
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă şi-a desfaşurat activitatea în următoarele condiţii: cifra de afaceri a fost
de 120 mil u.m., cheltuielile materiale au fost de 50 mil. u.m., din care 10% cheltuieli fixe,
cheltuielile salariale au fost de 50 mil. u.m., din care 5% salarii ale personalului
administrativ, volumul fizic al producţiei a fost de 100 de kg, iar numărul de lucratori în
secţiile direct productive a fost 100.
În anul 2009, numărul lucrătorilor din secţiile direct productive s-a redus cu 10%, iar producţia
fizică a crescut cu 10%, antrenând creşterea cheltuielilor materiale directe cu acelaşi
procentaj. Întrucât rata inflaţiei în intervalul respectiv a fost neglijabilă, firma nu a modificat nici
preţul unitar, nici salariul individual al lucrătorilor din secţiile direct productive.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi nivelul încasărilor firmei în anul 2008. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cheltuielile salariale indirecte. 6 puncte
c) Calculaţi nivelul productivităţii medii a muncii în secţiile direct productive în anul 2008,
şi ponderea capitalului consumat în structura costurilor de producţie în anul 2009, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ratei profitului la cifra de afaceri în anul 2009, faţă de
anul 2008, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
Ministerul masei profitului.
Educaţiei, 4 puncte
Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 32
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de amortizare a capitalului fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale productivităţii parţiale. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii putere de cumpărare a banilor şi
eficienţă economică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei acţiuni, pe piaţa financiară secundară, atunci când profitul ce
revine acţionarilor unei firme creşte cu 5%, iar rata dobânzii pe piaţa monetară scade
cu 5 puncte procentuale faţă de perioada anterioară, când se situa la nivelul de 10%.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe termen lung mărimea salariului
nominal are tendinţă generală de creştere. 4 puncte
Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 33
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoia de autorealizare este o trebuinţă elementară.
2. În economia de piaţă toate bunurile se obţin prin cumpărarea lor.
3. Gradul de satisfacere a trebuinţelor depinde de calitatea resurselor existente.
4. Piaţa bursieră se apropie cel mai mult de piaţa cu concurenţă perfectă.
5. Când preţul unui bun creşte, pe piaţa bunului respectiv vor pătrunde tot mai mulţi
ofertanţi.
6. Nevoia pentru un anumit bun coincide cu cererea pe piaţă pentru acel bun.
7. Tehnologiile de fabricaţie, licenţele, calculatoarele, sunt resurse primare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 300
20 200
30 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferitǎ şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, caracterizatǎ prin creşterea
preţurilor la factorii de producţie cu 20% faţă de “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 33
Subiectul II 30 puncte)
O firmă utilizează capital tehnic de 50.000.000 u.m., din care 50% reprezintă capital fix.
Firma plăteşte salarii de 10.000.000 u.m., obţinând o producţie anuală în valoare de
40.000.000 u.m. Capitalul fix se amortizează în 10 ani. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea mijloacelor de producţie. 4 puncte
b) Calculaţi explicit masa profitului. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la încasări şi rata profitului, la capitalul utilizat, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, calculată la costul total cu cea calculată la cifra de
afaceri, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
masei profitului. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 33
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două componente ale masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii acţionari şi obligatari, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a valorii tranzacţiilor pe piaţă, atunci când creşterea procentuală a vitezei de
rotaţie a banilor este mai mică decât cea a masei monetare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia dintre toate resursele naturale se
detaşează ca importanţă economică pământul. 4 puncte
Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 34
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Resursele, după provenienţa lor pot fi: recuperabile, parţial recuperabile şi
nerecuperabile.
2. În situaţia în care cumpǎrǎtorii anticipeazǎ o creştere în viitor a preţului unui bun, atunci
cererea lor prezentǎ pentru acel bun poate creşte.
3. Consumatorul raţional îşi maximizează satisfacţia prin renunţarea la acele bunuri care nu
sunt de strictă necesitate.
4. Aprecierea utilităţii economice are un caracter eminamente subiectiv.
5. Între oferta dintr-un bun şi volumul producţiei din acel bun este o relaţie de tip parte-
întreg.
6. Dacă intensitatea nevoii pentru un bun creşte, atunci creşte şi cererea pentru acel bun.
7. Monopolistul, spre deosebire de o firmă de pe piaţa cu concurenţă perfectă, practică un
preţ mai mic.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi


în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul
este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină
adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
1 10 -
2 0 0
3 30 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a ofertei
şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât să
ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 34
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date: capitalul fix al unei firme are o durată de funcţionare de 4 ani;
capitalul consumat în primul an de activitate este de 6000 u.m., din care 2000 u.m. constituie
valoarea capitalului circulant consumat; volumul producţiei este de 100 buc. În cel de-al doilea
an de activitate, producţia creşte cu 60%, iar cheltuielile cu materiile prime şi materialele cresc
proporţional cu creşterea producţiei.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cantitatea de bunuri produsă în primul an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cantitatea de bunuri produse în al doilea an. 6 puncte
c) Calculaţi amortizarea pe unitatea de produs în cel de-al doilea an şi valoarea capitalului
tehnic de care dispune firma la începutul perioadei, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul consumului specific, în expresie monetară, în primul an cu cel
din al doilea an. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei ar rămâne constant. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 34
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital circulant. 4 puncte
2. Enumeraţi două situaţii în care se pot înstrăina toate atributele proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii masă monetară şi viteză de rotaţie a
banilor, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a salariului real, atunci când salariul nominal şi preţurile bunurilor de consum
se modifică cu acelaşi procentaj. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în economia actuală se pune accentul pe
dezvoltarea de tip intensiv. 4 puncte
Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 35
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Consumatorul raţional alege doar acele produse pentru care se face publicitate.
2. Nevoile biologice sunt trebuinţe elementare.
3. Dacă cererea pentru un bun creşte, atunci curba cererii se deplasează spre dreapta.
4. Resursele primare sunt formate din resurse naturale şi resurse materiale.
5. Scăderea impozitelor pe profitul producǎtorilor bunului A, impusă de către stat, poate
determina scăderea preţului de vânzare al bunului A.
6. Consumatorul raţional este acela care întotdeauna cheltuieşte cât mai puţin din
venitul său disponibil.
7. Intensitatea unei plăceri creşte progresiv până la saturaţie pe măsură ce acea
plăcere este satisfacută continuu şi neîntrerupt.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
10 200 -
20 0 0
30 400 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 35
Subiectul II (30 puncte)
Tabelul următor prezintă situaţia a trei agenţi economici care produc şi comercializează bunul
economic X în condiţii specifice.

Agent Producţia obţinută Producţia vândută Costul total mediu Preţul unitar
economic (buc.) (buc.) al producţiei obţinute (u.m./buc.)
(u.m./buc.)
A 1000 800 60 80
B 800 600 70 78
C 900 900 50 80

Pe baza datelor de mai sus:


a) Precizaţi preţul mediu de vânzare pentru bunurile realizate de agentul economic B.
4 puncte
b) Calculaţi explicit cifra de afaceri pentru agentul economic A. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei obţinute de agentul economic C şi diferenţa dintre veniturile şi
cheltuielile agentului economic B, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile
utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la costul producţiei obţinute de agentul economic A cu
rataEducaţiei,
Ministerul profitului, şi Inovăriipentru
la încasări,
Cercetării – Centrulagentul economic
Naţional pentru C, înşi condiţiile
Curriculum date.
Evaluare în Învăţământul 6 puncte
Preuniversitar
e) Precizaţi o modalitate de rentabilizare a activităţii agentului economic B. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la Economie

Varianta 35
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de natură, ca factor de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două situaţii în care se pot înstrăina parţial anumite atribute ale proprietăţii.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii masă a dobânzii şi rată a dobânzii,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor bunurilor de consum, atunci când salariul real scade mai mult
decât creşterea salariului nominal. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa secundară a capitalurilor,
vânzătorii la termen mizează pe reducerea la scadenţă a cursului titlurilor. 4 puncte
Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 36
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. De regulǎ, în condiţiile actuale satisfacerea nevoilor se realizează mai ales în mod
direct, prin consumarea bunurilor produse prin mijloace proprii.
2. Dacă numărul de cumpărători pentru un anumit bun creşte atunci creşte şi cererea
pentru acel bun.
3. Atunci când se consumă doze succesive dintr-un anumit bun, intensitatea nevoii
pentru acel bun creşte .
4. Statul poate interveni în mod direct asupra creşterii cererii pentru un bun prin creşterea
achiziţiilor de stat.
5. În condiţiile unor resurse limitate, pentru a satisface nevoi nelimitate, pe mǎsurǎ ce
se obţin cantitǎţi din ce in ce mai mari dintr-un bun, costul lui alternativ are tendinţa
de a creşte.
6. În condiţiile în care untul şi margarina sunt bunuri relativ substituibile, creşterea
preţului margarinei poate conduce la creşterea cererii de unt.
7. Utilitatea totală este maximă când preţul unitar scade.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
30 400 -
20 0 0
10 200 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 36
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de 4000
u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de 60 de luni.
Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul unităţii sunt de
500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu salariile
personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor salariale variabile. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix consumat într-un an. 6 puncte
c) Calculaţi costul anual al producţiei şi amortizarea pe unitatea de produs, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care dublarea
producţiei ar determina creşterea cu 100% a costurilor variabile. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale directe cu cel al cheltuielilor salariale
indirecte, în condiţiile producţiei iniţiale. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate pe care
întreprinzătorul o poate adopta pentru scăderea valorii amortizării pe unitatea de produs.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 36
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de putere de cumpărare a unei unităţi
monetare. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale proprietăţii private. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii salariu nominal şi câştig nominal,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a vitezei de rotaţie a banilor, dacă puterea de cumpărare a unei unităţi
monetare s-ar reduce într-o perioadă de timp, iar volumul bunurilor supuse
schimbului şi masa monetară ar rămâne constante. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia problema fundamentală a tranzacţiilor la
bursa de valori este formarea cursului titlurilor de valoare. 4 puncte
Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 37
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Pentru doze consumate succesiv dintr-un bun, utilitatea marginală este pozitivă si
crescătoare.
2. Piaţa care funcţionează bine este în general plină de mărfuri.
3. Dacǎ preţul ciocolatei creşte atunci, de regulă, creşte şi cantitatea oferitǎ de
ciocolată.
4. Întrucât bunurile economice furnizate de natură sunt insuficiente, oamenii trebuie să
muncească pentru a-şi satisface nevoile.
5. Risipa de resurse apare atunci când se produc bunuri care nu se cer, sau în cantităţi
mai mari decât se cer.
6. Pe orice tip de piaţă, atât vânzǎtorii, cât şi cumpărătorii pot influenţa în egalǎ mǎsurǎ
atât cantitatea cumpǎratǎ şi vândutǎ dintr-un bun, cât şi preţul acestuia.
7. Costul real al alegerilor noastre ar fi egal cu cea mai puţin valoroasă alternativă
sacrificată dacă resursele ar fi nelimitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
1 50 -
2 0 0
3 30 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 37
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme: capitalul tehnic de care dispune
este de 100 mld. u.m., iar volumul producţiei anuale este de 1000 buc. Pentru realizarea
acestei producţii s-au realizat următoarele cheltuieli: materii prime, materialele şi combustibil,
30 mld. u.m.; cheltuieli materiale, 44 mld. u.m.; cheltuieli salariale, 6 mld. u.m. Cifra de
afaceri a firmei este de 80 mld. u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix utilizat. 6 puncte
c) Calculaţi durata de amortizare a capitalului fix şi profitul pe unitate de produs, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul capitalului fix utilizat cu cel al capitalului circulant consumat,
în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de acţiune pe
care să o adopte agentul economic pentru a creşte profitul unitar. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 37
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de viteză de rotaţie a banilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două posibilităţi de transfer a proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură morală a capitalului fix şi progres
tehnic, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului nominal, atunci când salariul real scade mai mult decât preţurile
bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia eficienţa combinării factorilor de producţie
depinde de abilitatea întreprinzătorului. 4 puncte
Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 38
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoile cresc într-un ritm mai rapid decât resursele.
2. Ofertanţii pot influenţa preţul pe piaţa de oligopol.
3. Pe măsură ce creşte cantitatea consumată succesiv dintr-un bun, utilitatea lui
marginală este pozitivă şi crescătoare.
4. Omogenitatea ofertei este o trăsătură a pieţei cu concurenţă perfectă.
5. Curba cererii pentru un bun normal se deplasează spre stânga dacă veniturile
cumpărătorilor cresc.
6. Oferta dintr-un bun şi producţia totală din acel bun se află în relaţia parte-întreg.
7. Potenţialul ştiinţific al unei economii aparţine resurselor ei primare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
2 300 -
3 0 0
4 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 38
Subiectul II (30 puncte)
Din vânzarea a 1000 de produse, o firmă obţine încasări de 100 mil. u.m. În contabilitatea
firmei s-au înregistrat următoarele date: capital fix 100 mil. u.m.; cota de amortizare 10%,
capital circulant utilizat 50 mil. u.m.; număr salariaţi direct productivi 125; salarii şi contribuţii
la asigurările sociale 15 mil. u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea muncii, calculată în funcţie de numărul de lucrători
direct implicaţi în producţie. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea consumului de capital fix şi nivelul costului total, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate 10 puncte
d) Comparaţi explicit valoarea capitalului utilizat cu nivelul cheltuielilor materiale ale
firmei, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei nu se modifică. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 38
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă primară a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două moduri de interpretare a salariului din perspectiva angajatorului şi
a angajatului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital tehnic utilizat şi capital tehnic
consumat, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi variaţia în
puncte procentuale a ratei dobânzii reale, în condiţiile în care rata inflaţiei nu se
modifică, dar rata dobânzii nominale scade. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia caracterul imperfect al pieţei muncii
este dat de lipsa de omogenitate a cererii şi ofertei de muncă. 4 puncte
Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 39
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Întrucât resursele sunt limitate se impune raţionalitatea utilizării lor.
2. Dorinţele, aspiraţiile, idealurile indivizilor sunt determinante obiective ale nevoilor.
3. Dacă numărul cumpărătorilor pentru un anumit bun scade, atunci scade şi cererea
pentru acel bun.
4. Dacǎ preţul creşte, atunci cantitatea vândutǎ va creşte.
5. Un program raţional de consum satisface condiţia minimizǎrii cheltuielilor şi
maximizǎrii economiilor realizate de consumator.
6. Concurenţa ce se manifestă în realitatea economică este concurenţa imperfectă.
7. Prin consumul unei doze dintr-un bun a cărui utilitate marginală este zero,
consumatorul va resimţi o stare de insatisfacţie.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
40 300 -
30 0 0
20 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 39
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme în T0: costurile fixe totale au fost
de 100.000 u.m.; costurile variabile medii au fost de 500 u.m.; venitul total a fost de
1.000.000 u.m. În T1, în condiţiile obţinerii aceleiaşi producţii pe ciclu, durata unui ciclu de
producţie a scăzut de patru ori, preţul unitar de vânzare s-a menţinut la valoarea de 1000
u.m. şi numărul lucrătorilor a crescut de la 100 la 150.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu realizat în T0 şi productivitatea marginală a muncii, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint relaţia dintre nivelul costului variabil mediu şi cel al costului mediu fix,
în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei nu s-ar modifica. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 39
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată marginală de substituţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de calcul a dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi nevoie de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a salariului real, atunci când salariul nominal creşte în aceeaşi proporţie cu
scăderea preţurilor bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia libera iniţiativă se manifestă deplin şi
neîngrădit, în condiţiile dominaţiei proprietăţii private şi a respectării legilor juridice.
4 puncte
Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 40
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Pe piaţa cu concurenţă perfectă se oferǎ produse identice sub aspect sortimental-
calitativ.
2. Nevoile pot fi satisfăcute doar cu bunuri obţinute prin intermediul schimbului.
3. Pe masură ce se consumă doze succesive dintr-un bun, intensitatea nevoii pentru
acel bun scade.
4. Existenţa fenomenului de risipă este o condiţie a manifestǎrii raţionalitǎţii economice.
5. Cererea pentru un bun este în relaţie pozitivă cu preţul unitar al bunurilor
complementare.
6. Excesul de ofertă apare atunci când preţul cerut de vânzǎtor depǎşeşte preţul de
echilibru.
7. Intrarea unor noi producători, pe piaţa de monopol, este relativ uşoară.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
4 300
6 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, caracterizatǎ prin scǎderea
veniturilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 40
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a produs într-un an 1000 bucăţi dintr-un bun, având următoarele cheltuieli: materii
prime şi materiale 1 mil. u.m., combustibil şi energie pentru producţie 200.000 u.m., salarii
variabile 300.000 u.m., consum de capital fix 40.000 u.m., cheltuieli cu chiria 150.000 u.m.,
cheltuieli pentru iluminatul şi încălzitul unităţii 20.000 u.m., salarii ale personalului
administrativ 50.000 u.m. În anul următor, firma realizează o producţie similară din punct de
vedere calitativ, dar de două ori mai mare, în condiţiile în care toate categoriile de costuri
variabile cresc cu 60%. Pe baza datelor de mai sus şi ştiind că durata de folosire a capitalului
fix este de 5 ani, iar preţul de vânzare este constant, la nivelul de 2000 u.m.:
a) Precizaţi nivelul producţiei în primul an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cifra de afaceri în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi amortizarea pe unitatea de produs şi valoarea capitalului circulant consumat,
în cel de-al doilea an de activitate, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile
utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar obţinut în primul an cu nivelul profitului unitar
înregistrat în anul următor, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului la cost, dacă volumul producţiei nu s-ar modifica. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 40
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de substituire a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi două căi de achiziţionare a pachetului acţiunilor de control. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii salariu real şi câştig real, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, dacă masa monetară creşte,
în condiţiile în care ceilalţi factori, cu excepţia preţurilor, nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa muncii omul este mai mult decât
o marfă. 4 puncte
Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 41
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Din punct de vedere al duratei utilizării, resursele pot fi nerecuperabile şi
regenerabile.
2. Abundenţa nu este o trăsătură a bunurilor economice.
3. Resursele şi nevoile au în comun faptul că sunt dinamice.
4. Creşterea cererii pentru unt poate fi pusă pe seama creşterii preţului margarinei.
5. Dacă pe piaţa unui bun se prognozează pentru o perioadă anume, un deficit de
ofertă, atunci cantitatea oferită va fi mai mică decât cea vândută.
6. Aprecierea utilităţii economice are un caracter obiectiv şi raţional.
7. Cumpărătorul exercită influenţă asupra preţului în situaţia unei pieţe de monopol.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
4 300
6 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor cu 15% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 41
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat într-un an T0, o producţie de 1000 de bucăţi dintr-un bun X. În anul
următor, T1, producţia firmei a crescut cu 100%, ceea ce a determinat o diminuare a costului
fix mediu cu 50%, de la 10.000 u.m. şi a costului variabil mediu cu 10%, de la 50.000 u.m.
Preţul practicat pe piaţă a rămas constant, la nivelul de 100.000 u.m./bucată. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul unitar în momentul T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total al producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul fix total în momentul T0 şi în momentul T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la cifra de afaceri, în T0 cu rata profitului, la cost, în T1.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului la cifra de afaceri. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 41
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bunuri libere. 4 puncte
2. Enumeraţi două dintre atributele proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitate marginală şi producţie,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei acţiuni pe piaţa secundară a capitalurilor, atunci când profitul
ce rămâne acţionarilor unei firme creşte cu 7%, iar rata dobânzii pe piaţa monetară
scade cu 7 puncte procentuale, faţă de perioada anterioară, când se situa la nivelul
de 15%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia eficienţa activităţii întreprinzătorului este
influenţată de viteza de rotaţie a capitalului. 4 puncte
Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 42
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Piaţa monopolistică manifestă un grad ridicat de satisfacere a cererii.
2. Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când cumpără bunuri
pe baza criteriilor de eficienţă.
3. Raritatea nu este o caracteristică absolută a bunurilor libere.
4. Existenţa costului real al alegerilor este justificată de pluralismul formelor de
proprietate.
5. Monopolul influenţează pozitiv mecanismul pieţei şi condiţiile de satisfacere a
nevoilor de consum.
6. Pe o piaţă concurenţială excesul de cerere apare în situaţia în care preţul unui bun
economic este mai mic decât preţul de echilibru.
7. Legea lui Gossen exprimă faptul că pe masură ce consumăm mai multe unităţi
succesive dintr-un bun, intensitatea nevoii satisfăcute va fi negativă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
4 30 -
3 0 0
2 10 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 42
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a produce şi vinde într-un an 1000 de bucăţi din bunul X, în condiţiile în care profitul
pe produs este de 5 u.m., o firmă utilizează capital fix care se amortizează în 36 de luni.
Capitalul consumat de firmă reprezintă 70% din cheltuielile ei totale, ponderea profitului total
în cifra de afaceri este de 40%, iar amortizarea reprezintă 55% din cheltuielile materiale. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este nivelul masei profitului unitar . 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul total al încasărilor . 6 puncte
c) Calculaţi cota de amortizare şi valoarea capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la cifra de afaceri cu rata profitului, la cost, în
condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de a reduce
cheltuielile materiale. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 42
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe :
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată a dobânzii active. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori cu acţiune directă care influenţează direct proporţional nivelul şi
dinamica salariului nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii abilitatea întreprinzătorului şi
subsituirea factorilor de producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină
(±1 rând) în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a ponderii numerarului în masa monetară, dacă din depozitele bancare
existente se acordă credite sub formă de numerar. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pluralismul formelor de proprietate
constituie o necesitate pentru orice economie modernă. 4 puncte
Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 43
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoile şi resursele economice au ca trăsătură comună faptul că sunt nelimitate.
2. În ţările cu un nivel de trai ridicat resursele sunt abundente.
3. Spre deosebire de bunurile libere, bunurile economice se obţin fără efort.
4. Utilitatea marginală este nulă atunci când preţurile bunurilor economice cresc .
5. Dacă preţul se află la un nivel la care apare excesul de ofertă atunci, în mod normal,
preţul are tendinţa de scădere.
6. Prin concurenţă trebuie să se ajungă la o mai bună satisfacere a nevoilor de consum.
7. Fixarea de către stat a unui preţ mai mic decât preţul de echilibru, va genera un
deficit bugetar.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
20 500 -
30 0 0
40 300 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 43
Subiectul II 30 puncte)
În anul T0, într-o firmă s-a înregistrat o cifră de afaceri de 200 mil. u.m., o rată a profitului, la
încasări, de 20%, cheltuielile materiale au fost egale cu cheltuielile salariale, iar consumul
materiilor prime şi materialelor a fost de 70 mil. u.m. În anul T1, încasările au crescut cu 50%,
rata profitului, la cifra de afaceri, s-a mărit cu 10% în condiţiile în care valoarea capitalului
consumat a rămas la nivelul din T0.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea încasărilor totale în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului, la cost, în T1. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile salariale şi amortizarea capitalului fix în T1, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale în T0 cu cele din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, calculată la cifra de afaceri, dacă sindicatele doresc păstrarea numărului
de angajaţi. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 43
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dividend. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează modificarea salariilor pe termen lung.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură fizică şi uzură morală, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dobânzii simple plătite de un agent economic băncii, dacă rata dobânzii
creşte, iar celelalte condiţii nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fundamentul liberei initiative îl reprezintă
proprietatea. 4 puncte
Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 44
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Până la punctul de saturaţie, dacă se consumă succesiv doze dintr-un anumit bun
economic, atunci utilitatea marginală scade.
2. O resursă este rară dacă este insuficientă în raport cu nevoile.
3. Una din caracteristicile bunurilor economice este aceea că provin din activitatea
economică şi din natură.
4. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică, în cadrul unei oferte diferenţiate, unii producători
pot deţine monopolul marcii.
5. Pe piaţa oligopol, în cadrul întelegerilor de tip trust, scade rolul concurenţei prin preţ.
6. Creşterea preţului de vânzare al unui bun poate determina creşterea cererii pentru un
alt bun, dacă cele două bunuri sunt relativ substituibile.
7. Dacă un magazin reduce preţul la un produs pe care-l vinde, atunci câştigă clientul şi
pierde vânzătorul.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
1 5 -
2 0 0
3 3 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 44
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat în T0 o cifră de afaceri de 420 mil. u.m. şi o rată a profitului, la încasări, de
20%, în condiţiile în care cheltuielile materiale au fost de 200 mil. u.m., iar amortizarea a
reprezentat 1/3 din valoarea capitalului circulant. În T1, la acelaşi volum al încasărilor, rata
profitului, la cifra de afaceri, s-a redus la 15%, iar producţia a crescut cu 1000 de bucăţi. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei în T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului circulant consumat în T0 şi costul marginal, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, calculată la cost, în T0 cu rata profitului, calculată la
cost, în T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
cifrei de afaceri. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 44
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de de factori de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care inluenţează mărimea dividendelor încasate de acţionari.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţa capitalurilor şi piaţa monetară
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a duratei de acordare a unui credit, dacă masa dobânzii simple şi valoarea
creditului nu se modifică, dar scade rata dobânzii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europeană se constituie ca un
centru economic important al lumii contemporane care influenţează puternic relaţiile
economice internaţionale. 4 puncte
Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 45
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În condiţiile unui exces de ofertă pentru un anumit bun, este firesc să crească
importurile pentru acel bun.
2. Una din caracteristicile resurselor economice este aceea că sunt nelimitate în raport
cu nevoile concrete.
3. Din punct de vedere economic, costul de oportunitate este un cost al alegerilor
agenţilor economici.
4. În ţările cu eficienţă ridicată resursele economice sunt abundente.
5. Piaţa de oligopson se caracterizează prin influenţarea preţului de către cumpărători.
6. Consumatorul raţional este acel agent economic care cumpără numai bunuri de
strictă necesitate.
7. La o utilitate marginală egală cu zero, utilitatea totală obţinută prin consumarea mai
multor doze succesive dintr-un anumit bun economic devine nulă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
40 500 -
30 0 0
20 300 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 45
Subiectul II (30 puncte)
Un agent economic utilizează un capital de 5 mld. u.m. din care 60% reprezintă capitalul fix,
amortizabil în 60 de luni. Salariile plătite de agentul economic se ridică la 400 mil. u.m.,
încasările totale obţinute fiind de 3,6 mld. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea capitalului folosit de firmă. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul lunar de de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi cota de amortizare şi rata profitului, la capital, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit valoarea capitalului fix cu cea a capitalului circulant, în condiţiile
date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
agentul economic poate acţiona în vederea creşterii salariilor personalului direct implicat
în producţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 45
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu real. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări dintre acţiuni şi obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii dezvoltare economică intensivă şi
factorii de producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei . 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii creditului, dacă se doreşte, într-un interval de timp dat, menţinerea
dobânzii simple în condiţiile creşterii ratei dobânzii cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un rol al pieţei monetare constă în
compensarea deficitului cu excedentul de disponibilităţi monetare temporare ale
agenţilor economici. 4 puncte
Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 46
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Costul de oportunitate exprimă valoarea tuturor alternativelor la care renuntă un
consumator atunci când face o alegere.
2. Bunurile economice, fiind un dar al naturii, se caracterizează prin raritate.
3. O resursă este considerată rară daca are o singură întrebuinţare.
4. Distincţia dintre bunurile libere şi bunurile economice are la bază criterii precum modul
de acces la bunuri şi provenienţa lor .
5. Comportamentul raţional al consumatorului se concretizează în achiziţionarea acelor
produse care-i aduc cea mai mică utilitate.
6. În condiţii de concurenţă neloială câştigă doar unii vânzători sau doar unii
cumpărători.
7. Pentru orice doză suplimentară consumată dintr-un bun economic, utilitatea
marginală este variabilă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
20 400 -
40 0 0
60 600 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 46
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce anual 1000 de unităţi din bunul X cu urmatoarele cheltuieli: materii prime
500 mil. u.m., materiale auxiliare 110 mil. u.m., amortizarea capitalului fix 140 mil. u.m.,
salarii ale personalului administrativ 20 mil.u.m. şi care reprezintă 10% din totalul cheltuielilor
salariale, chirie şi întreţinere 150 mil. u.m., combustibil şi energie folosite în producţie 100
mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor salariale indirecte. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul unitar al bunului X. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea profitului anual al firmei şi costul total fix, scriind formulele de calcul
şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care bunul X se vinde la preţul de 1,5
mil. u.m. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale cu nivelul cheltuielilor materiale ale
firmei, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului în condiţiile în care volumul producţiei vândute nu se modifică. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 46
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de pachet al acţiunilor de control. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate publică şi economie de
piaţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a dobânzii încasate de un agent economic, în situaţia în care, într-un interval
de timp dat, valoarea depunerilor sale creşte mai încet decât creşte rata dobânzii.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia obligaţiunea reprezintă un titlu cu risc
redus sau chiar fără risc. 4 puncte
Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 47
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Raritatea nu este o caracteristică absolută a bunurilor libere.
2. Costul economic, real al unei alegeri, este egal cu costul de oportunitate.
3. Nevoile sunt limitate în raport cu resursele.
4. Aprecierea utilitaţii economice are un caracter subiectiv.
5. În punctul de saturaţie utilitatea marginală este maximă.
6. Producătorul exercită control asupra preţului pe piaţa de monopol.
7. În situaţia unui venit suficient, consumatorul va achiziţiona bunuri economice pentru
satisfacerea nevoilor, până în momentul în care utilitatea totală este egală cu
utilitatea marginală.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
20 200 -
40 0 0
60 400 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 47
Subiectul II (30 puncte)
O firmă vinde într-un an 2000 de unităţi din bunul X la preţul de 1,2 mil u.m. bucata.
Realizarea producţiei vândute ocazionează firmei următoarele cheltuieli:
- cheltuielile cu materia primă, 800 mil. u.m.,
- cheltuielile cu materialele auxiliare, 300 mil. u.m.,
- cheltuielile antrenate de consumul de capital fix, 200 mil. u.m., în condiţiile în care durata
de amortizare a capitalului fix este de 5 ani,
- cheltuielile salariale, 400 mil. u.m., din care 10% sunt salarii ale personalului
administrativ,
- chiria, 100 mil. u.m.,
- costurile consumului de energie electrică pentru producţie, 200 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea amortizării. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul unitar al bunului X. 6 puncte
c) Calculaţi masa profitului unitar în anul considerat şi pentru anul următor, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în situaţia în care rata profitului, la
cost, creşte cu 10 puncte procentuale, iar costurile totale cresc proporţional cu producţia.
10 puncte
d) Comparaţi explicit cota de amortizare cu rata profitului la cost, pentru primul an de
activitate a firmei. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului,
Ministerul la cost.şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Educaţiei, Cercetării 4 puncte

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 47
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital circulant. 4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de emitenţi de obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii emisiune monetară şi masă monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a amortizării anuale a unui utilaj, dacă durata de recuperare a valorii sale de
achiziţie se reduce cu 20%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia oferta de muncă şi cererea de muncă nu
sunt omogene. 4 puncte
Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 48
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Consumatorul raţional decide achiziţionarea unor bunuri doar pe criterii ecologice.
2. Nevoile se clasifică în nevoi primare şi nevoi derivate.
3. La creşterea cantităţii consumate dintr-un bun, utilitatea lui marginală are o valoare
descrescătoare.
4. Spre deosebire de bunurile economice, bunurile libere sunt un dar al naturii.
5. Dacă nevoile cresc şi se diversifică mai rapid decât posibilităţile de satisfacere a lor,
atunci resursele ar trebui alocate pe baza principiului raţionalităţii.
6. Caracteristica de atomicitate perfectă a pieţei constă în existenţa unui număr mare de
cumpărători şi vânzători cu putere economică redusă.
7. Din punct de vedere economic costul de oportunitate este egal cu costul celei mai
bune variante alese.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 400
2 300
3 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-ofertă
şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii preţurilor la factorii de
producţie cu 10% faţă de “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 48
Subiectul II (30 puncte)
Un întreprinzător obţine în T0 un profit de 20 mil. u.m. şi are costuri fixe de 100 mil. u.m.,
costuri variabile medii de 125.000 u.m., iar preţul unitar este de 200.000 u.m. În T1 producţia
realizată şi vândută creşte cu 200 de bucăţi, antrenând o modificare proporţională a
costurilor variabile totale, dar preţul de vânzare nu se modifică. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul mediu de vânzare al bunului produs. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei vândute în T1. 6 puncte
c) Calculaţi cifra de afaceri în T0 şi masa profitului în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la cost, în T0 cu cea din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
costului unitar. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 48
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate globală medie. 4 puncte
2. Enumeraţi două căi (operaţiuni) de creştere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţă monetară şi piaţă a capitalurilor,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei . 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a duratei de recuperare a valorii unui utilaj achiziţionat de o firmă, dacă rata
anuală de amortizare creşte cu 5 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia aportul neofactorilor de producţie tinde să
devină determinant în activitatea economică. 4 puncte
Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 49
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Reducerea preţurilor este un instrument de concurenţă loială.
2. Venitul consumatorului influenţează utilitatea totală.
3. A utiliza raţional resursele înseamnă obţinerea celor mai bune rezultate posibile cu
mijloace date.
4. Utilitatea economică a unui bun este aceeaşi pentru orice consumator.
5. Costul de opţiune are tendinţa de reducere.
6. Când veniturile consumatorilor scad, creşte cererea pentru bunuri de folosinţă
îndelungată.
7. Piaţa cu concurenţă monopolistică se caracterizează prin prezenţa unui singur
producător.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 6
2 4
1 2

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, caracterizată prin creşterea
veniturilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 49
Subiectul II (30 puncte)
Încasările din vânzări ale unei firme au fost într-un an de 20 mil. u.m., reprezentând 20% din
valoarea capitalului utilizat. Cheltuielile cu amortizarea sunt egale cu cheltuielile salariale şi
cu profitul, reprezentând împreună 6% din capitalul utilizat. Pe baza datelor de mai sus şi
ştiind că valoarea capitalului fix este de 86 mil. u.m:
a) Precizaţi cifra de afaceri a firmei în intervalul de timp considerat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului tehnic utilizat 6 puncte
c) Calculaţi valoarea cheltuielilor materiale şi a capitalului circulant consumat în acest
interval de timp, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit cota de amortizare cu rata profitului, calculată la capitalul tehnic
utilizat, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul poate majora producţia cu 10%, fără a modifica numărul salariaţilor. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 49
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de consum specific. 4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri dintre acţiuni şi obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură fizică a capitalului fix şi uzură
morală a capitalului fix, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând),
în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a valorii unei mase monetare în condiţiile creşterii preţurilor la bunurile de
consum cu 15% şi a creşterii preţurilor la bunurile de producţie cu 15%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare popor are moneda pe care o
merită. 4 puncte
Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 50
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Între preţul unui bun şi cantitatea cerută din acel bun există o relaţie negativă.
2. O modalitate de a spori producţia agricolă este acordarea de subvenţii producătorilor
din agricultură.
3. Nevoia de îmbrăcăminte nu reprezintă o nevoie superioară.
4. Un consum mai mare de resurse pentru a produce un bun de calitate generează
întotdeauna risipă.
5. Pe măsură ce se consumă doze succesive dintr-un bun, intensitatea nevoii pentru
acel bun scade.
6. Raţionalitatea economică presupune optimizarea raportului dintre nevoi şi resurse.
7. În orice economie existenţa costului de oportunitate este determinată de nivelul de
trai.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun dat:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
5 40
4 30
3 20

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, situaţie caracterizată prin
creşterea preţului bunului complementar bunului dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 50
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a realiza o producţie de 50.000 de bucăţi, o firmă a cheltuit într-un an, T0, 250
milioane u.m. Ponderea cheltuielilor materiale variabile în valoarea capitalului consumat a
fost de 60%, iar costurile salariale au fost de 50 milioane u.m. În anul următor, T1, preţul
unitar rămâne acelaşi, la nivelul de 6000 u.m., dar majorarea producţiei cu 20% antrenează
creşterea cheltuielilor salariale cu 10% şi a cheltuielilor materiale variabile cu 30%. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costurilor totale în T0, 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul unitar în T0. 6 puncte
c) Calculaţi masa profitului total în T1 şi rata profitului, la cost, în T1, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit, pentru T1, rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul acţionează pentru menţinerea profitului unitar, în condiţiile majorării
preţurilor materiilor prime. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 50
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de obiect al proprietăţii. 4 puncte
2. Enumeraţi două situaţii în care se emit acţiuni pe piaţa financiară primară. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi cerere de bunuri
economice, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi care a fost
modificarea în puncte procentuale a ratei dobânzii bancare ce a determinat, pe piaţa
secundară a capitalurilor, o crestere cu 25% a cursului unei obligaţiuni. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pluralismul formelor de proprietate este
atât necesar, cât şi posibil în economia modernă. 4 puncte
Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 51
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Este marfă un bun existent în cantităţi nelimitate.
2. Aprecierea utilităţii economice are un caracter obiectiv.
3. Cererea poate fi elastică în funcţie de preţ şi de venit.
4. Doar o parte a producţiei se constituie ca ofertă pe piaţă.
5. Piaţa este o noţiune strict geografică.
6. Deciziile de producţie ale ofertanţilor unui bun sunt influenţate de nivelul preţului pieţei
acelui bun.
7. În deplinătatea sa, concurenţa se manifestă acolo unde există puţini vânzători şi
cumpărători.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun dat:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 400
20 300
10 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile în care creşte
preţul substituenţilor bunului dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 51
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date: capitalul fix al unei firme are o durată de funcţionare de 4 ani;
capitalul consumat în primul an de activitate este de 6000 u.m., din care 2000 u.m.
constituie valoarea capitalului circulant consumat; volumul producţiei este de 100 buc. În
cel de-al doilea an de activitate, producţia creşte cu 60%, iar cheltuielile cu materiile
prime şi materialele cresc proporţional cu creşterea producţiei şi ajung la 1600 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant. 4 puncte
b) Calculaţi explicit amortizarea capitalului fix în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului tehnic de care dispune firma la începutul perioadei şi
valoarea capitalului circulant din structura costurilor fixe în cel de-al doilea an, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării pe unitatea de produs în cel de-al doilea an,
faţă de primul, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile cu materiile prime şi materialele au crescut
odată cu creşterea producţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 51
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de viteză de rotaţie a banilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două funcţii ale banilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii pluralismul formelor de proprietate şi
concurenţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, atunci când preţul unui bun
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia libera iniţiativă implică asumarea riscului
deciziilor economice. 4 puncte
Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 52
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Costul de oportunitate este determinat de limitarea resurselor în raport cu nevoile.
2. Aprecierea utilităţii intrinseci (în sens general) are un caracter obiectiv.
3. Cantitatea cerută se modifică în acelaşi sens cu modificarea preţului.
4. Contracţia ofertei de bunuri economice apare când preţul scade.
5. Piaţa face selecţia agenţilor economici pe criterii strict subiective.
6. Nu toate bunurile economice sunt mărfuri.
7. Piaţa de monopol este cel mai răspândit tip de piaţă în economiile moderne.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
4 400
6 600

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii numărului
de consumatori cu 75% faţă de cel existent în “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 52
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă realizează o producţie de 4000 buc., având următoarele costuri:
materii prime şi materiale, 9000 u.m.; combustibil pentru producţie, 600 u.m.; energie
electrică pentru iluminatul şi încălzirea unităţii, 400 u.m.; salarii directe, 1000 u.m.; salarii
indirecte, 1400 u.m.; amortizare, 2000 u.m., durata de funcţionare a utilajelor fiind de 10
ani. În anul 2009, producţia creşte cu 10%, costurile variabile se modificǎ proporţional cu
producţia, iar preţul de vînzare rămâne constant, la valoarea de 5 u.m./buc.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor fixe. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea profitului în 2008. 6 puncte
c) Calculaţi costul variabil în 2009 şi modificarea absolută a profitului în 2009, faţă de
2005, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la cost, în 2009 cu cea din 2008. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia cu 10%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 52
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu net. 4 puncte
2. Enumeraţi două componente ale unei mase monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii credit şi dobândă, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiuni, atunci când rata dobânzii bancare scade.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia masa monetară în circulaţie determină
oferta de monedă. 4 puncte
Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 53
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Raritatea abolută nu este o caracteristică a bunurilor libere.
2. Când utilitatea marginală este pozitivă, utilitatea totală creşte cu o rată
descrescătoare.
3. La aceleaşi nivele ale preţurilor ,creşterea veniturilor cumpărătorilor poate conduce la
creşterea cererii.
4. Oferta de bunuri economice este elastică când modificarea procentuală a preţului
este superioară celei a cantitaţii oferite.
5. Piaţa este un spaţiu economic.
6. Utilitatea economică a unui bun este o caracteristică a ofertei acelui bun.
7. Concurenţa loială, liberă conduce în mod normal la creşterea costurilor unitare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii numărului
de cumpărători cu 30% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 53
Subiectul II (30 puncte)
În T0, o firmă obţine 20.000 de bucăţi dintr-un bun X. Costul total este de 10 mil. u.m., din
care 60% sunt costuri variabile. Pe termen scurt, productivitatea medie a muncii creşte
cu 25%, numărul de salariaţi rămâne acelaşi, iar costurile variabile cresc cu 20%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor totale în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în T0 şi modificarea procentuală a costului total mediu în T1
faţă de T0, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri în T1, în condiţiile în care preţul ar
rămâne constant, la valoarea de 600 u.m., menţionând totodată şi sensul modificării.
. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte în T1 producţia. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 53
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală. 4 puncte
2. Enumeraţi două componente ale masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii integrare europeană şi creştere
economică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului obligaţiunii atunci când creşte rata dobânzii bancare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia orice progres al individului şi al societăţii
este legat de muncă. 4 puncte
Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 54
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunurile de lux nu pot avea utilitate economică.
2. Bunurile economice se deosebesc, în principal, de bunurile libere prin raritatea lor .
3. Între preţ şi cantiatea cerută există o relaţie direct proporţională.
4. Piaţa este locul de manifestare a concurenţei.
5. În cazul bunurilor cu cerere elastică la preţ există o relaţie negativă între sensul
modificării preţului şi cel al modificării venitului total al vânzătorului.
6. Creşterea taxelor şi impozitelor determină sporirea ofertei de bunuri economice.
7. Pe o piaţă de monopol se tranzacţionează bunuri neomogene.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun dat:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
3 300
4 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, situaţie în care a crescut
intensitatea nevoilor cumpărătorilor bunului dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 54
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de
4000 u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de
60 de luni. Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul
unităţii sunt de 500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu
salariile personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cheltuielile salariale variabile . 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual al capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi costul fix al firmei şi modificarea absolută a costului total în ultimul an al
perioadei de amortizare, faţă de primul an, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate, în condiţiile în care dublarea producţiei antrenează creşterea
proportională a costurilor variabile. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale fixe pe unitatea de produs, în
condiţiile în care firma şi-a dublat producţia, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care valoarea capitalului tehnic este mai mare decât cea a
capitalului tehnic consumat anual. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 54
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital, ca factor de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două condiţii pe care România le-a îndeplinit pentru a se integra în
Uniunea Europeană. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rata dobânzii pe piaţa monetară şi
cursul acţiunii pe piaţa capitalurilor, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a necesarului de masă monetară, atunci când viteza de rotaţie a banilor
creşte, celelalte condiţii rămânând nemodificate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia eficienţa combinării şi utilizării factorilor
de producţie depinde de abilitatea întreprinzătorului. 4 puncte
Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 55
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Resursele economice şi nevoile umane sunt nelimitate
2. La pragul de saturaţie utilitatea marginală este maximă.
3. Coeficientul de elasticitate a ofertei la preţ reflectă sensibilitatea ofertei la modificarea
preţului.
4. Noţiunea economică de cerere este sinonimă cu noţiunea de cantitate cerută.
5. Piaţa dă cele mai bune răspunsuri la întrebările ce definesc problema fundamentală a
economiei.
6. Preţul de echilibru asigură selecţia agenţilor economici, eliminându-i pe cei
neeficienţi.
7. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică concurenţa se realizează în principal prin preţ.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 200
20 300
30 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii intensităţii
nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 55
Subiectul II (30 puncte)
O firmă realizează în momentul T0 80 de produse, pentru care înregistrează cheltuieli
totale de 320.000 u.m. În momentul T1 decide majorarea producţiei cu 20 bucăţi, iar
cheltuielile totale cresc cu 20.000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului total în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul unitar în T0 şi în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea relativă a costului total în T1 faţă de T0, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar în intervalul T0-T1, în condiţiile în care
preţul produsului ar rămâne constant, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi o cauză care determină modificarea costului unitar în perioada T0-T1.
4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 55
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de salariu. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate publică şi proprietate
privată, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a masei monetare în circulaţie, în cazul în care, într-o perioadă dată,
valoarea creditelor bancare acordate o depăşeşte pe cea a creditelor restituite.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia o piaţă comună reprezintă o formă de
integrare mai avansată comparativ cu o uniune vamală. 4 puncte
Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 56
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Spre deosebire de bunurile economice, bunurile libere provin din activitatea
economică.
2. Utilitatea marginală este zero atunci când nevoia de consum este satisfăcută integral.
3. Nu orice nevoie umană se manifestă sub forma cererii pe piaţă.
4. Deplasarea curbei ofertei spre dreapta este determinată de creşterea preţului
5. Ori de câte ori guvernul fixează preţul la anumite bunuri pentru a-i proteja pe
consumatori, nevoile acestora vor fi mai bine satisfăcute.
6. O funcţie a pieţei este cea de informare a participanţilor la tranzacţii.
7. Realităţii economice îi este specifică existenţa pieţei cu concurenţă perfectă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 400
3 300
4 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor scad cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 56
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, într-un an oarecare T0, raportul dintre cifra de afaceri şi costul
producţiei a fost de 5/4, amortizarea capitalului fix de 1 milion u.m., cheltuielile salariale
de 2 milioane u.m., iar încasările de 10 milioane u.m. Preţul unitar a fost de 5000
u.m./bucată. Majorarea producţiei cu 40% antrenează creşterea capitalului circulant cu
20% şi a cheltuielilor salariale cu 50%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului fix consumat anual. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total în T0. 6 puncte
c) Calculaţi volumul producţiei în T1 şi modificarea absolută a costului total în T1 faţă de T0,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costului unitar în T1, dacă producţia ar fi rămas la acelaşi
nivel, iar cheltuielile salariale ar fi crescut cu 20%, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia în T1 cu 40%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 56
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de uniune vamală. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii valoarea unităţii monetare şi starea
economiei, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii amortizării pe produs, atunci când producţia creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia mărimea masei monetare depinde de
deciziile Băncii Centrale şi ale oricărei instituţii bancare. 4 puncte
Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 57
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunurile economice şi bunurile libere provin din activitatea economică.
2. Un bun economic are utilitate totală maximă dacă utilitatea marginală creşte.
3. Schimbarea preferinţelor cumpărătorilor pentru un bun, la aceleaşi niveluri ale
preturilor acelui bun, se reflectă grafic în deplasarea curbei cererii pentru bunul
respectiv.
4. Subvenţiile acordate de către stat unor firme pentru retehnologizarea producţiei
determină scăderea ofertei acestora.
5. Piaţa este locul de întâlnire a cererii cu oferta.
6. Preţul de echilibru este acel preţ la care riscurile agenţilor economici sunt minime.
7. Piaţa de oligopol este o formă a pieţei cu concurenţă pură şi perfectă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 600
4 400
6 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor cresc cu10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 57
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a produs într-un an 1000 bucăţi dintr-un bun, având următoarele cheltuieli:
materii prime şi materiale 1 mil. u.m., combustibil şi energie pentru producţie 200.000
u.m., salarii variabile 300.000 u.m., consum de capital fix 40.000 u.m., cheltuieli cu chiria
150.000 u.m., cheltuieli pentru iluminatul şi încălzitul unităţii 20.000 u.m., salarii ale
personalului administrativ 50.000 u.m. În anul următor, firma realizează o producţie
similară din punct de vedere calitativ, dar de două ori mai mare, la un indice al costurilor
fixe de 100% şi un indice al costurilor variabile de 160%. Durata de folosire a capitalului
fix este de 5 ani, iar preţul de vânzare este constant, la nivelul de 2000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor fixe. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi costul unitar în primul an şi costul total în cel de-al doilea an, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint decizia întreprinzătorului referitoare la modificarea în viitor a
producţiei, în condiţiile în care costul marginal ar fi mai mic decât preţul, menţionând
totodată şi decizia luată. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care poate întemeia
decizia menţionată la punctul d). 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 57
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit bancar 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni efectuate la bursa de valori. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii credit şi câştig bancar, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului real, atunci când salariul nominal creşte cu 10%, iar preţurile
bunurilor de consum scad cu 2%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia raportul cerere-ofertă pe piaţa monetară
influenţează rata dobânzii. 4 puncte
Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 58
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Caracteristica principală a bunurilor economice este raritatea.
2. În condiţiile creşterii utilităţii totale, utilitatea marginală are o tendinţă descrescătoare
şi pozitivă.
3. Noţiunea de consumator este sinonimă cu cea de cumpărător.
4. Oferta de produse agricole este influenţată de condiţiile naturale de obţinere a
acestora.
5. Când preţul de echilibru este inferior preţului practicat de un vânzător, pe piaţă se
manifestă exces de cerere.
6. Pe piaţă, scopul vânzătorilor este de a-şi vinde marfa în orice condiţii.
7. Concurenţa monopolistică se caracterizează prin omogenitatea ofertei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
40 400
30 300
20 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
cumpărătorilor cu 25% faţă de nivelul celor din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 58
Subiectul II (30 puncte)
O firmă obţine într-un ciclu de producţie care durează 3 luni, 1000 de bunuri. Preţul de
vânzare al unei unităţi de produs este de 40.000 u.m. Pentru obţinerea producţiei
respective se utilizează un capital total de 100 mil. u.m., din care 80% capital fix, iar 20%
din capitalul circulant este folosit pentru întreţinerea secţiilor de producţie. Cota anuală de
amortizare este de 20%, iar valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare ciclu de producţie
se ridică la 10 mil. u.m. (2 mil. dintre acestea sunt salarii ale personalului administrativ).
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit producţia anuală. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile de producţie anuale şi rata profitului, la încasări, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului, dacă producţia realizată şi vândută ar creşte în
anul următor cu 25%, cheltuielile variabile ar creşte direct proporţional cu producţia, iar
preţul ar rămâne constant la valoarea de 40.000 u.m., menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care care cheltuielile cu amortizarea pe unitatea de produs
scad în condiţiile prezentate la punctul d). 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 58
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de masă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări dintre piaţa primară a capitalurilor şi piaţa secundară a
capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate asociativă şi proprietate
privată, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii anuale a amortizării unei clădiri atunci când termenul de amortizare
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia orice activitate care se iniţiază sau există
în societate genereză nevoia de muncă. 4 puncte
Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 59
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunurile economice sunt destinate producţiei sau consumului.
2. Consumatorul are un comportament economic raţional dacă cumpără bunurile
necesare pe baza unor criterii de eficienţă.
3. Cererea este elastică la preţ dacă sporirea procentuală a preţurilor este inferioară
creşterii relative a cantităţii cerute.
4. Cu cât un bun are mai mulţi substituenţi, cu atât cererea pentru acest bun este mai
inelastică la preţ.
5. Resursele regenerabile sunt nelimitate.
6. Pe o piaţă liberă, nivelul preţului, asigură redistribuirea veniturilor în favoarea
agenţilor economici mai eficienţi.
7. Monopsonului îi sunt caracteristice posibilitatea agentului cumpărător de a influenţa
preţul, existenţa unui număr mare de vânzători şi a numeroşi cumpărători.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
3 300
4 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor cu 25% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 59
Subiectul II (30 puncte)
O societate pe acţiuni a emis 200.000 de titluri cu o valoare nominală unitară de 1000
u.m. În anul 2008 societatea a obţinut o rată a profitului, la încasări, de 25%. Din profitul
brut, 40% sunt dividendele distribuite acţionarilor şi 20% este impozitul. Randamentul
unui titlu de valoare este de 50%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea unei acţiuni. 4 puncte
b) Calculaţi explicit mărimea capitalului social al firmei. 6 puncte
c) Calculaţi volumul încasărilor societăţii şi mărimea dividendelor primite de un acţionar
care deţine un pachet de 20% din acţiunile firmei, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului net al firmei, dacă impozitul pe profit s-ar reduce
cu 25% faţă de nivelul din situaţia iniţială, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi un motiv care ar putea sta la baza deciziei statului de reducere a impozitului
pe profit. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 59
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bani. 4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni, ca titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital tehnic şi resurse, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a câştigului bancar, dacă se acordă credite din depuneri, iar rata dobânzii
pasive scade cu 3 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe termen lung salariul are tendinţa de
creştere. 4 puncte
Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 60
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Caracteristica dominantă a bunurilor economice este utilitatea.
2. Până la atingerea pragului de saturaţie, fiecare doză consumată succesiv dintr-un
bun are o utilitate marginală descrescătoare şi negativă.
3. Relaţia inversă dintre preţ şi cantitatea cerută este reflectată de legea cererii.
4. Coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ se determină ca raport între
modificarea relativă a preţului şi cea a ofertei.
5. În cazul unui bun cu cerere inelastică la preţ, o scădere a preţului determină o
scădere a venitului total al vânzătorului.
6. Programul raţional de consum permite obţinerea aceleiaşi utilităţi marginale pe ultima
unitate monetară cheltuită, indiferent de bunul ales.
7. Pe piaţa de oligopol firmele se manifestă independent în luarea deciziilor referitoare
la preţ şi cantitatea oferită.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 100
20 200
30 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, când au crescut veniturile
cumpărătorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 60
Subiectul II (30 puncte)
Un profit brut de 150.000 u.m. a fost obţinut de un agent economic în anul 2008, prin
vânzarea integrală a cantităţii produse, la preţul unitar de 90 u.m./buc. Costurile fixe au
fost de 50.000 u.m., iar costurile variabile medii au fost de 50 u.m./buc. În anul 2009,
producţia realizată şi vândută a crescut cu 25%, în condiţiile în care au crescut
proporţional costurile variabile, iar preţul de vânzare nu s-a modificat.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor firmei care, pe termen scurt, nu se modifică. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în 2008. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea producţiei vândute în anul 2009 şi modificarea absolută a profitului
în 2009, raportat la anul anterior, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile
utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costului total unitar, dacă producţia ar scădea în T1 faţă
de T0 cu 25%, iar costurile ar rămâne neschimbate, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care producătorul ar putea decide scăderea producţiei.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 60
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de factori de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două condiţii economice care au fost necesare integrării României în
Uniunea Europeană. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de monedă şi ofertă de monedă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, atunci când preţul unui bun
creşte cu 25%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia operaţiunile la termen la bursa de valori
au caracter speculativ. 4 puncte
Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 61
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. O resursă economică este apreciată ca fiind rară dacă este epuizabilă.
2. Utilitatea marginală este maximă la ultima unitate consumată dintr-o mulţime
omogenă de bunuri.
3. În funcţie de reacţia cererii la modificarea venitului, bunurile se pot clasifica în
normale şi inferioare.
4. Între cantitatea oferită la un anumit preţ şi oferta totală a pieţii există o relaţie ca de la
întreg la parte.
5. Dacă preţul creşte, atunci cantitatea oferită scade.
6. Concurenţa stimulează creativitatea producătorilor.
7. Piaţa este o instituţie fundamentală a economiei centralizate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 10
2 20
3 30

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile reducerii
veniturilor cumpărătorilor bunului dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 61
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă produce 500 buc. din bunul X, la un cost de producţie de 250.000
u.m. Costurile fixe reprezintă 30% din costul total. În anul 2009, producţia creşte cu 200
buc., iar costul de producţie devine 350.000 u.m., în condiţiile în care costurile variabile
cresc proporţional cu producţia.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor totale în cel de-al doilea an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul variabil în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi modificarea relativă a costului variabil şi costul marginal, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar în cel de-al doilea an, faţă de primul, dacă
preţul produsului ar creşte în T1 cu 10%, iar costul mediu ar rămâne neschimbat,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care costul variabil a crescut în T1 odată cu creşterea
producţiei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 61
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de natură, ca factor de productie. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rata dobânzii la depozite şi cursul
acţiunii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a necesarului de masă monetară, atunci când valoarea bunurilor şi serviciilor
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia oferta de muncă este determinată
demografic. 4 puncte
Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 62
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Resursele trebuie interpretate ca fiind limitate întrucât ele sunt insuficiente în raport
cu nevoile umane.
2. Utilitatea marginală este maximă când şi utilitatea totală este maximă.
3. În funcţie de raportul dintre bunuri în procesul utilizării lor, există bunuri substituibile şi
bunuri complementare.
4. Între oferta totală a pieţii şi cantitatea oferită la un anumit preţ există o relaţie ca de la
întreg la parte.
5. Programul raţional de consum maximizează satisfactia consumatorului asigurându-i
maximizarea economiilor.
6. Concurenţa loială se poate manifesta liber şi neîngrădit numai pe o piaţă pe care nu
există niciun fel de reglementări.
7. Piaţa pe care oferta unui bun este diferenţiată în condiţii de atomicitate a cererii şi
ofertei este o piaţă de monopol.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
3 30 -
2 0 0
1 10 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 62
Subiectul II (30 puncte)
La un moment dat T0, costurile producţiei unei firme se ridică la 100.000 de lei, din care
20.000 de lei sunt costuri care, pe termen scurt, nu depind de volumul producţiei. La
momentul următor, T1, mărindu-şi producţia, firma înregistrează costuri totale de 180.000 de
lei, în condiţiile în care costurile variabile au crescut direct proporţional cu producţia, iar
preţul de vânzare unitar nu s-a modificat.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este nivelul costurilor fixe ale firmei la momentul T0. 4 puncte
b) Determinaţi explicit nivelul la care ajung costurile variabile generate în urma creşterii
producţiei. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, variaţia
relativă a costului fix mediu şi a volumului producţiei realizate în intervalul T0-T1. 10 puncte
d) Explicaţi succint modul în care se modifică profitul pe produs în intervalul T0-T1
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o condiţie care ar fi putut
întemeia decizia firmei de majorare a producţiei în intervalul T0-T1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 62
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale salariului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii speculator a la hausse şi cursul titlurilor
de valoare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a câştigului bancar dacă, la creditele acordate din depuneri, creşte rata
dobânzii active cu 3 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia reducerea timpului de muncă şi creşterea
timpului liber sunt expresie a ridicării calităţii vieţii. 4 puncte
Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 63
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Dacă cererea este elastică la pret, între modificarea preţului şi modificarea venitului
total al vânzătorului există o relaţie direct proporţională.
2. Raţiunea de a fi a concurenţei rezidă în maximizarea profitului .
3. Pe ansamblul lor,nevoile umane tind să se diversifice la nesfârşit.
4. Utilitatea marginală poate avea valori pozitive, negative şi nule.
5. Oferta reprezintă o parte a nevoilor umane care pot fi satisfăcute cu ajutorul bunurilor
economice.
6. Pe o piaţă de oligopol pe care există întelegeri de tip cartel, se reduce rolul
concurenţei prin preţ.
7. Caracteristica principală a resurselor economice este utilitatea economică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
3 500 -
4 0 0
5 300 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 63
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce, în T0, 5000 buc. dintr-un bun, la un cost total de 100.000 u.m. şi la un
nivel al salariilor de 20% din costul total. Firma vinde întreaga producţie la preţul de 40
u.m/buc. În T1, păstrând nivelul producţiei, cheltuielile materiale cresc cu 10%, ceea ce
determină o creştere a preţului de vânzare cu 5%. Salariul nominal rămâne constant, iar
producătorul nu concediază şi nu angajează lucrători.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi ponderea cheltuielilor salariale în costul total al producţiei înT0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cheltuielile materiale în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi rata profitului la cifra de afaceri în cel de-al doilea an, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ponderii cheltuielilor salariale în costul producţiei în T1
faţă de T0, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv care poate determina creşterea cheltuielilor materiale. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 63
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital circulant. 4 puncte
2. Enumeraţi două elemente înscrise pe obligaţiune. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii integrare europeană şi dezvoltare
economică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a necesarului de masă monetară, atunci când viteza de rotaţie a banilor
scade, iar celelalte condiţii nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europeană este cea mai
avansată formă de integrare economică. 4 puncte
Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 64
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Dacă două bunuri A şi B sunt relativ substituibile, scăderea preţului bunului A poate
conduce la scăderea cererii pentru bunul B.
2. Pe ansamblul lor, resursele tind să scadă pe măsură ce producţia creşte.
3. Programul raţional de consum asigură egalitatea rapoartelor dintre utilităţile
marginale ale bunurilor alese şi preţurile acestora.
4. Pe piaţa cu concurenţă imperfectă vânzătorii ţin cont de elasticitatea cererii la preţ.
5. Legea ofertei evidenţiază relaţia dintre creşterea preţului şi scăderea ofertei.
6. Piaţa legumelor şi fructelor pentru conserve funcţionează ca o piaţă de monopol.
7. Scăderea preţurilor resurselor necesare producerii unui bun poate conduce la
reducerea ofertei acelui bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
10 400 -
20 0 0
30 200 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 64
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul fix al unei firme de 10 milioane u.m. se amortizează 10% pe an, capitalul
circulant reprezintă 1/3 din capitalul utilizat, cheltuielile salariale sunt de 2 milioane u.m.,
din care 75% sunt salariile personalului direct productiv, iar volumul producţiei este de
10.000 bucăţi. În perioada T0-T1, creşterea producţiei cu 20% antrenează modificarea
direct proporţională a capitalului circulant şi cu 30% a cheltuielilor salariale variabile.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cota de amortizare. 4 puncte
b) Calculaţi explicit amortizarea capitalului fix în al doilea an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului circulant în T0 şi costul marginal, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale fixe pe unitatea de produs în T1 faţă
de T0, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile salariale variabile au crescut în T1 odată cu
creşterea producţiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 64
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate a capitalului. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează salariul nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
eficienţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al dividendului pe acţiune la o firmă de construcţii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia dezvoltarea intensivă este o dezvoltare
de tip calitativ. 4 puncte
Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 65
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Pe o piaţă de oligopol oferta este concentrată la nivelul câtorva mari firme.
2. Când cererea dintr-un bun este inelastică, firma producătoare va reduce preţul pentru
a-şi maximiza veniturile.
3. Limitarea resurselor are caracter permanent.
4. Concurenţa este o rivalitate economică a cărei funcţie principală este lichidarea
agenţilor economici neeficienţi.
5. Toate bunurile economice au utilitate economică.
6. Nevoile umane sunt neregenerabile după satisfacerea lor.
7. Majorarea costurilor de producţie ale unui bun conduce la creşterea ofertei acelui
bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
30 500 -
20 0 0
10 300 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 65
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce 1000 buc. a negociat pe piaţă un preţ de 100.000 u.m., asigurându-şi
astfel o rată a profitului, calculată la capital, de 20%. Ponderea profitului în cifra de
afaceri este de 30%, cheltuielile salariale sunt egale cu cele materiale, iar consumul de
capital circulant reprezintă 30% din costul de producţie.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi volumul producţiei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit încasările firmei. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului tehnic utilizat şi cheltuielile materiale ale firmei, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului firmei, dacă preţul produselor ar scădea faţă de
un an de referinţă, iar celelalte condiţii rămân ar rămâne constante, menţionând totodată
şi sensul modificării. . 6 puncte
e) Precizaţi un factor posibil al scăderii preţului produsului pe piaţă. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 65
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de muncă. 4 puncte
2. Enumeraţi două elemente înscrise pe titlul de valoare care atestă deţinerea unei părţi
din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitate a muncii şi salariu,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
necesarului de masă monetară, atunci când viteza de rotaţie a banilor creşte, iar
celelalte condiţii rămân neschimbate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia banii sunt sângele care irigă sistemul
economic. 4 puncte
Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 66
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Utilizarea deplină şi cu maxim de eficienţă a unei resurse date conduce la dispariţia
costurilor de oportunitate a bunurilor produse cu ajutorul acesteia.
2. Majorarea ofertei unei firme pe termen scurt depinde de capacitatea acelei firme de a
face investiţii de modernizare şi de extindere a producţiei.
3. Modificarea preţurilor relative a bunurilor poate genera efectul de substituţie.
4. Cererea de piaţă reprezintă suma tuturor cantităţilor cerute dintr-un bun, la toate
nivelele de preţ.
5. Pe termen scurt, o firmă care acţionează în condiţii de concurenţă imperfectă îşi
maximizează profitul total atunci când obţine de pe piaţă un venit marginal egal cu
costul marginal al producţiei vândute.
6. Concurenţa poate favoriza stabilitatea preţurilor.
7. Pătrunderea unei firme noi pe piaţa de tip oligopol este relativ uşoară.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
2 20 -
3 0 0
4 40 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 66
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se înregistrează o cifră de afaceri de 100 mld. u.m. şi o rată a
profitului, calculată la capitalul utilizat, de 30%. Ponderea profitului în cifra de afaceri este
de 30%, cheltuielile salariale sunt egale cu cheltuielile materiale, iar amortizarea
capitalului fix reprezintă 20% din cost.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea producţiei firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul de producţie al firmei. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix consumat şi a capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ratei profitului, la capitalul utilizat, dacă preţurile materiilor
prime ar creşte, iar celelalte condiţii ar rămâne neschimbate, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care preţurile materiilor prime ar putea creşte. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 66
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de uzură fizică a capitalului tehnic. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări dintre acţiuni şi obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bancă şi credit cu garanţie, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului real, atunci când salariul nominal creşte cu 10%, preţurile
bunurilor de consum cresc cu 2%, iar preţurile bunurilor de producţie scad cu 1%.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia salariul reprezintă o componentă a
costului de producţie. 4 puncte
Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 67
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunurile de lux au o cerere elastică la preţ.
2. În cazul unui bun apreciat de consumatorul său, scăderea cantităţii utilizate din acel
bun duce la creşterea utilităţii lui marginale.
3. Piaţa cu concurenţă monopolistică nu se caracterizează prin atomicitatea ofertei.
4. Petrolul este o resursă regenerabilă..
5. Elasticiatea ofertei la preţ poate fi definită ca sensibilitate a ofertei la modificarea
preţului unitar al unui bun .
6. Dacă preţul benzinei scade,cantitatea oferită de benzină scade.
7. Dacă pe piaţa unui produs există numai câteva firme producătoare care au putere
economică mare şi influenţează preţul produsului realizat, atunci pe acea piaţă se
manifestă concurenţa de oligopson.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
5 40 -
6 0 0
7 60 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 67
Subiectul II (30 puncte)
Încasările unei firme sunt de 100 u.m., din care 80% reprezintă costul de producţie pentru
cele 25 de bunuri realizate. Amortizarea capitalului fix este 0,25 din costuri, cheltuielile
salariale sunt duble faţă de valoarea capitalului circulant consumat, iar rata profitului, la
capital, este de 20%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi ponderea procentuală a consumului de capital fix în costul total al producţiei.
4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului, la costuri. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix consumat şi a capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale unitare, dacă în viitor productivitatea
muncii la nivelul firmei va creşte în condiţii de rentabilitate economică, menţionând
totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un efect al modificării
cheltuielilor salariale unitare, în sensul menţionat la punctul d). 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 67
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată marginală de substituţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale uniunii economice, ca formă de integrare
economică. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii mecanismul preţurilor şi al concurenţei
şi proprietate privată, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând),
în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a necesarului de masă monetară, atunci când nivelul preţurilor scade, iar
celelalte condiţii rămân neschimbate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia deţinătorul de acţiuni obţine un venit
variabil. 4 puncte
Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 68
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Problema rarităţii resurselor economice poate fi soluţionată prin promovarea largă a
progresului tehnico-ştiinţific.
2. Atunci când toate informaţiile despre piaţă sunt cunoscute de către toţi agenţii pieţei,
piaţa se caracterizează prin transparenţă.
3. Piaţa de oligopol se deosebeşte de cea de oligopson prin atomicitatea cererii.
4. Concurenţa loială şi libertatea de acţiune a agenţilor economici determină formarea
liberă a preţurilor pe piaţă.
5. Aerul dintr-o zonă montană este pentru toţi oamenii un bun liber, deoarece este un
dar al naturii.
6. Evenimentele sociale dintr-o ţară pot influenţa oferta anumitor bunuri.
7. Dacă utilitatea marginală e pozitivă, creşterea cantităţii consumate dintr-un bun
determină sporirea utilităţii totale cu o valoare crescătoare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 300
20 200
30 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii preţurilor
la factorii de producţie cu 5% faţă de “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 68
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, producţia în T0 este de 100 de bucăţi, fiind realizată de 15 lucrători
care utilizează elemente de capital fix în valoare de 9800 u.m, din care se amortizează
anual 800 u.m. Rata profitului, la cost, este de 25%, în condiţiile in care salariile
reprezintă 40% din costurile totale. În T1, preţul unitar de vânzare rămâne constant la
valoarea de 100 u.m., producţia creşte de 1,5 ori antrenând o creştere a consumului de
materii prime cu 30%, iar cheltuielile salariale nu se modifică.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului fix consumat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit încasările firmei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total în T0 şi rata profitului, la cost, în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea productivităţii medii a muncii în T1, faţă de T0, dacă în
firmă nu s-au făcut angajări şi nici concedieri de personal, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv economic pentru care conducerea firmei poate accepta condiţiile
impuse de salariaţi, de creştere în viitor a salariului nominal cu 40%. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează fără zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 68
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de masă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi doi indicatori ai eficienţei substituţiei factorilor de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii risc şi rată a dobânzii, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii amortizării anuale a unei clădiri, atunci când termenul de amortizare
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia raportul cerere-ofertă pe piaţa
capitalurilor influenţează cursul titlurilor de valoare. 4 puncte
Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 69
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nu toate resursele naturale sunt bunuri libere.
2. Utilitatea totală este egală cu suma utilităţilor individuale.
3. Întotdeauna cantitatea oferită de un vânzător pe piaţă este egală cu cantitatea
vândută de acesta.
4. Sub aspectul parametrilor tehnico-funcţionali, oferta pieţei de oligopol poate fi
omogenă sau diferenţiată.
5. Dacă se anticipează o creştere a preţului unui bun, cererea prezentă pentru bunul
respectiv creşte.
6. Un preţ mare stimulează firmele să sporească producţia.
7. În cazul bunurilor cu ofertă inelastică la preţ, scăderea preţului cu un anumit
procentaj determină scăderea cantităţii oferite cu un procentaj mai mare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 40
2 30
1 20

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile dublării veniturilor
cumpărătorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 69
Subiectul II (30 puncte)
O întreprindere şi-a realizat producţia în condiţiile utilizării unui capital în valoare de 20
mil. u.m., din care 14 mil. u.m. capital fix. Salariile au fost de trei ori mai mici decât
capitalul circulant utilizat, iar costul total al producţiei a fost de 10 mil. u.m. Din vânzarea
producţiei s-au încasat 12 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul firmei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale ale firmei şi cota de amortizare a capitalului fix, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar al firmei, dacă preţul de vânzare al unui
produs va creşte, iar celelalte condiţii rămân neschimbate, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi o decizie posibilă a producătorului privind volumul producţiei, la posibila
creştere a preţului produsului pe piaţă. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 69
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de amortizare a capitalului fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două diferenţe dintre acţiuni şi obligaţiuni, ca titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bursă de valori şi piaţă secundară a
capitalurilor, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a necesarului de masă monetară, atunci când cantitatea de bunuri supusă
tranzacţiilor scade, iar celelate condiţii rămân nemodificate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europenă reprezintă cea mai
avansată formă de structură economică integraţionistă. 4 puncte
Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 70
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Pe o piaţă de oligopol,oferta este întotdeauna omogenă.
2. La pragul de saturare, utilitatea totală devine nulă.
3. Creşterea preţului pe piaţa untului va determina scăderea ofertei de margarină,
pentru că producătorii întrevăd câştiguri mai mari din producţia şi vânzarea untului.
4. Bunurile care satisfac nevoi vitale au o cerere inelastică.
5. Suma algebrică a utilităţilor marginale este egală cu utilitatea totală.
6. Dacă se anticipează o creştere a preţului la benzină, producătorii vor creşte oferta
prezentă.
7. Impunerea de către stat a unor plafoane maxime de preţ, sub nivelul preţului de
echilibru, determină creşterea gradului de satisfacere a nevoilor cumpărătorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun dat:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile reducerii preţului
unui bun substituent al bunului dat.. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 70
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a produce 1000 de bucăţi dintr-un bun, o societate comercială utilizează mijloace de
producţie în valoare de 50 de mil. u.m., din care 30 mil. u.m. reprezintă capitalul circulant
consumat. Capitalul fix se amortizează în 5 ani, iar salariile celor 10 lucrători sunt cu 20%
mai mici decât valoarea capitalului consumat. Rata profitului, la cost, este 25%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea muncii. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei şi profitul firmei, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului firmei, dacă preţul bunului ar scădea, iar
celelalte condiţii ar rămâne neschimbate, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi o cauză care poate determina scăderea ratei profitului, calculată la cost.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 70
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cerere de muncă. 4 puncte
2. Enumeraţi două atribute ale raportului de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii nivel de calificare şi mărimea salariului,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a masei monetare dacă, într-o perioadă dată, cantitatea de valută
cumpărată de bănci creşte cu 25%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia libera iniţiativă este libertatea agenţilor
economici de a acţiona, cu condiţia respectării libertăţii de acţiune a celorlalţi. 4 puncte
Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 71
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. O carte primită cadou de la un prieten este un bun liber pentru cel care o primeşte
pentru că accesul la ea este gratuit.
2. Nu există cerere fără ofertă.
3. Obiectivul major al consumatorului este maximizarea utilităţii totale.
4. Pe măsura dezvoltării ştiinţei şi tehnicii resursele s-au diversificat, dar, pe ansamblu,
ele s-au redus cantitativ.
5. Cererea pentru un bun este elastică la preţ dacă modificarea cantităţii cerute este
inferioară modificării preţului unitar.
6. O alegere este raţională dacă maximizează rezultatele obtinute pe unitatea de efort
făcut.
7. Pe piaţa de monopol, de regulă, oferta cuprinde bunuri diferenţiate sortimental-
calitativ.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piata unui anumit bun:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 30
4 40
5 50

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, situaţie caracterizată prin
creşterea preţurilor pe piaţa bunurilor substitute ale bunului dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 71
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce şi vinde 10 bunuri la un preţ unitar de 150 u.m., în condiţiile unui cost fix
unitar de 45 u.m. şi a unui cost variabil mediu cu 30 u.m. mai mare decât costul fix
mediu. În anul următor firma menţine preţul unitar şi creşte producţia cu 50% prin
dublarea costurilor variabile totale.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului fix pe produs în primul an de activitate. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total mediu în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea relativă a profitul total al firmei în cel de-al
doilea an, faţă de primul, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în cel de-al doilea an, cu nivelul profitului
unitar în primul an, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate posibilă pentru
creşterea profitului unitar, în condiţiile creşterii salariilor. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 71
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate medie a pământului.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de scădere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii factori de producţie şi resurse derivate,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului atunci când, la un profit net dat, partea reinvestită de firmă
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia locul şi rolul formelor de proprietate se
modifică conform capacităţii fiecăreia de a-şi demonstra eficienţa. 4 puncte
Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 72
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Există ofertă fără cerere.
2. Problema fundamentală a economiei constă în utilizarea eficientă a resurselor
economice pe baza unor decizii referitoare la ce, cât, cum şi pentru cine să se
producă.
3. Utilitatea în sens economic este dată de proprietăţile bunului.
4. Nevoile umane au o determinare obiectivă şi subiectivă.
5. Pe piaţa de monopol, cumpărătorii nu pot influenţa, prin acţiunile lor individuale,
formarea preţului.
6. Echilibrul pieţei unui bun se realizează atunci când cererea individuală satisfăcută
este egală cu oferta individuală satisfăcută.
7. Creionul şi stiloul sunt bunuri complementare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 200
20 300
30 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii numărului
de consumatori cu 25% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 72
Subiectul II (30 puncte)
Într-un an, T0, o firmă obţine o producţie de 100.000 bucăţi având 500 de lucrători
angajaţi. Costul total mediu este de 900 u.m., din care 30% reprezintă costuri fixe. În anul
următor, T1, în condiţiile unui cost marginal de 80 u.m., producţia a crescut cu 25%, iar
numărul de salariaţi cu 20%
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi mărimea cheltuielilor necesare pentru creşterea producţiei cu o unitate.
4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea marginală a muncii. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile fixe ale producţiei şi sporul absolut al costului total al producţiei în
intervalul T0 -T1, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total unitar în T0 cu cel din T1. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care producătorul ar putea decide creşterea producţiei în
viitor. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 72
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de ofertă de muncă . 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează salariul nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rentabilitatea firmei şi cursul acţiunilor
firmei, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
formare a profitului unei bănci. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia proprietatea privată este o sursă
profundă de motivaţii pentru orice agent economic. 4 puncte
Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 73
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Dacă resursele economice ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar avea valoarea
zero.
2. Programul optim de consum a două bunuri reflectă cantitatea maximă în care ele pot
fi achiziţionate pentru ca utilitatea totală să fie maximă, în condiţiile cheltuirii venitului
disponibil.
3. O creştere a oportunităţilor de a obţine profit, producând şi vânzând bunul A, poate
conduce la scăderea ofertei bunului B, dacă bunurile A şi B ar putea fi obţinute cu
aceleaşi categorii de resurse.
4. Bunurile alimentare de bază au cerere elastică la venit.
5. Când creşte numărul dozelor consumate dintr-un bun, atunci utilitatea totală şi cea
marginală sunt descrescătoare.
6. Faţă de firma care acţionează în condiţii de concurenţă perfectă şi care preia preţul
pieţei,firma de oligopol exercită, prin acţiunile ei individuale, influenţe asupra preţului.
7. Raritatea este o caracteristică numai a bunurilor scumpe.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 100
3 200
4 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii numărului
de consumatori cu 25% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 73
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, valoarea capitalului circulant este egală cu amortizarea capitalului
fix, cheltuielile materiale totale reprezintă 70% din costul de producţie, profitul este de
500.000 u.m., rata profitului, calculată la cifra de afaceri, de 40%, iar producţia obţinută
de 125 bucăţi. Majorarea producţiei cu 40% antrenează creşterea capitalului circulant cu
20% şi a cheltuielilor salariale cu 10%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este ponderea cheltuielilor materiale, la 100 unităţi monetare cheltuieli
totale. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cifra de afaceri în T0. 6 puncte
c) Calculaţi consumul de capital fix şi cheltuielile salariale în T1, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total mediu în T0 cu nivelul costului unitar în T1.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de scădere a
costurilor unitare, în condiţiile creşterii producţiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 73
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală a muncii.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de creştere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii neofactorii de producţie şi
management, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care
să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
dividendului, atunci când, la un profit distribuit dat, numărul de acţiuni scade.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie este
expresia iniţiativei întreprinzătorului. 4 puncte
Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 74
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Apa potabilă este întotdeauna un bun liber, deoarece este un dar al naturii.
2. Piaţa de tip oligopol se caracterizează prin existenţa unui număr redus de
producători, fiecare cu putere mare, astfel încât, prin deciziile lor, producătorii
influenţează preţul pieţei.
3. Acivităţile economice de obţinere a bunurilor şi serviciilor sunt nelimitate ca număr.
4. O taxă aplicată asupra profitului producătorilor de telefoane mobile va deplasa curba
ofertei spre dreapta.
5. Structura unui program de consum este optimă dacă utilitatea marginală pe ultima
unitate monetară cheltuită este aceiaşi pentru toate bunurile cumpărate.
6. Bunurile libere au numai utilitate în sens general.
7. Un producător poate produce un bun diferenţiat calitativ faţă de bunurile altor
producători din acelaşi domeniu de activitate, dacă acţionează pe o piaţă cu
concurenţă perfectă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 200
2 300
3 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii intensităţii
nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 74
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date cu privire la activitatea unei firme: în T0 rata profitului,
calculată la costul de producţie, este de 25%, iar valoarea cifrei de afaceri a firmei este
de 200 mil. u.m. În T1, rata profitului, calculată la cost, a devenit 30%, în condiţiile în care
cifra de afaceri se ridică la 260 mil. u. m., iar preţul produsului rămâne constant.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi mărimea încasărilor firmei în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei în T1 şi modificarea procentuală a profitului în T1 faţă de T0,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea producţiei în intervalul T0 -T1, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o consecinţă pe care o are
pentru firmă creşterea ratei profitului, calculată la cost, de la 25% la 30%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 74
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală a capitalului.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de scădere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii formă de proprietate şi eficienţă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care, pornind de la o masă
monetară dată, să ilustraţi relaţia de inversă proporţionalitate existentă între
componentele acesteia. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori asigură mobilitatea
capitalurilor. 4 puncte
Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 75
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Tensiunea dintre nevoi şi resurse, exprimată de legea rarităţii, se manifestă numai în
cazul agenţilor cu venituri modeste.
2. Dacă un bun este de calitate superioară el nu poate avea utilitate economică zero.
3. Concurenţa este o caracteristică a oricărui tip de economie.
4. Oferta este mai mare decât cererea când preţul de vânzare este mai mare decât
preţul de echilibru.
5. De regulă, cererea pentru un bun, ca variabilă dependentă, se află în relaţie pozitivă
cu venitul producătorului acelui bun, ca variabilă independentă.
6. Cantitatea oferită dintr-un bun creşte, în situaţia în care creşte preţul acelui bun.
7. Producătorii consumă resurse pentru obţinerea bunurilor libere, vitale pentru existenţa
omului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 100
20 200
30 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii intensităţii
nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 75
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se întâlneşte următoarea situaţie: costurile fixe materiale = 10.000
u.m, costurile variabile totale = 6000 u.m., costurile variabile salariale = 2000 u.m.,
costurile salariale = 5000 u.m., amortizarea = 3000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea totală a costurilor firmei care, pe termen scurt, se modifică în acelaşi
sens cu modificarea producţiei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costurile fixe totale ale firmei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale totale şi costul total al producţiei, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Precizaţi valoarea costurilor fixe totale, dacă producţia firmei va creşte în perioada
următoare. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv pentru care
producătorul ar putea decide creşterea producţiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 75
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bani. 4 puncte
2. Enumeraţi două cauze ale scăderii masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi nevoia de bunuri şi
servicii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
anuală absolută a consumului de capital fix pentru un utilaj cu durata de viaţă de 4
ani, dacă acesta se amortizează în cote anuale descrescătoare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sporirea rodniciei muncii constituie
factorul decisiv al sporirii bunăstării generale a populaţiei. 4 puncte
Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 76
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoia de hrană face parte din categoria nevoilor complexe.
2. Utilitatea economică reflectă proprietatea unui bun de a satisface o anumită nevoie
umană.
3. Utilitatea totală a primei unităţi consumate dintr-un bun este egală cu satisfacţia
adiţională pe care o procură această unitate cumpărătorului ei.
4. Dacă numărul vânzătorilor unui bun este mic, atunci concurenţa este inexistentă.
5. Creşterea preţului unui bun determină scăderea cantitaţii cerute din acel bun.
6. Nu toate bunurile economice sunt destinate pieţei.
7. Costul de oportunitate reprezintă cea mai puţin valoroasă alternativă sacrificată în
favoarea alternativei alese.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 300
20 400
30 500

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
consumatorilor cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele cererii şi ofertei, astfel încât să
ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 76
Subiectul II (30 puncte)
În cazul unui producător, în momentul T0 costul fix mediu, costul variabil mediu şi profitul
pe unitatea de produs sunt, fiecare dintre ele, egale cu 1000 u.m. În momentul T1,
volumul producţiei creşte cu 100%, indicele costurilor variabile este egal cu indicele
producţiei, iar profitul pe unitatea de produs se dublează.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi modificarea procentuală a profitului unitar în T1 faţă de T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul produsului în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul unitar şi preţul produsului în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea productivităţii muncii în intervalul T0 -T1, dacă în firmă nu
se fac angajări şi nici concedieri de personal, menţionând totodată şi sensul modiifcării.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o consecinţă pe care o are,
la nivelul firmei, modificarea productivităţii muncii, menţionată la punctul d). 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 76
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală a pământului.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de creştere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi ofertă de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modalitatea în
care un agent vânzător poate câştiga pe piaţa bursieră la termen. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie este
expresia iniţiativei întrprinzătorului. 4 puncte
Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 77
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Pământul, apa, aerul fac parte din categoria resurselor regenerabile.
2. Untul şi margarina sunt bunuri complementare.
3. Utilitatea totală obţinută în condiţiile creşterii cu o unitate a cantităţii consumate
succesiv dintr-un bun este reflectată de utilitatea marginală.
4. După provenienţa lor, resursele pot fi primare şi derivate.
5. În sens general, utilitatea unui bun diferă de la un cumpărător la altul.
6. În cazul în care cumpărătorii anticipează creşterea preţului la autoturisme, cererea
prezentă scade.
7. Oligopolul se caracterizează prin intrarea liberă pe piaţă a noilor agenţi economici
vânzători.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 400
20 300
30 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor scad cu 50% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 77
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul fix al unei firme este de 50.000 u.m., durata de funcţionare este de 120 de luni.
Consumul de capital circulant este de 30% din costul total, încasările anuale sunt de
30.000 u.m., iar profitul este de 10% din încasările firmei.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi numărul anilor necesari pentru recuperarea valorii capitalului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total al producţiei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale şi rata profitului, la cifra de afaceri, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costurilor fixe anuale ale firmei, în situaţia în care
producţia anuală nu se modifică, iar durata de funcţionare a capitalului fix se reduce cu
12 luni, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi o măsură pe care producătorul ar trebui să o adopte pentru menţinerea
profitului, în condiţiile date la punctul d). 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 77
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit net. 4 puncte
2. Enumeraţi doi indicatori ai amortizării capitalului fix. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii Uniune Europeană şi liberalizarea
circulaţiei capitalurilor şi a forţei de muncă, redactând un text coerent, de o jumătate
de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de calcul
al dobânzii capitalizate, în cazul unui credit care se restituie după doi ani, în condiţiile în
care în al doilea an rata dobânzii creşte cu 5 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori asigură transformarea
operativă a capitalului real în capital bănesc şi invers. 4 puncte
Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 78
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Legea utilitaţii marginale descrescânde reflectă relatia negativă dintre consumul
succesiv, continuu, al unui bun şi intensitatea nevoii pentru acel bun.
2. Pe piaţa unui bun, oferta reprezintă cantitatea din acel bun pe care agenţii sunt
dispuşi să o cumpere la un preţ dat.
3. Dacă accesul la un bun se poate realiza fără nici un fel de efort, atunci acel bun
poate fi considerat un bun liber.
4. Concurenţa imperfectă este întotdeauna o concurenţă neloială.
5. Sub aspect numeric, nevoile umane au un caracter limitat.
6. O condiţie necesară, dar nu şi suficientă, ca unui bun să i se confere utilitate în sens
economic este ca acel bun să nu fie deţinut iniţial de către consumator.
7. Costul de oportunitate este zero în cazul risipei de resurse.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 500
20 400
30 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor cresc cu 5% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 78
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0, la nivelul unei firme care produce 1000 de piese, costul variabil mediu a
fost de 50 u.m., iar costurile fixe totale au fost de 30.000 u.m. În momentul T1, volumul
producţiei creşte cu 200%, iar costurile variabile se triplează.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor fixe ale producţiei în T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului variabil al producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total al producţiei în T1 şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea nivelului profitului firmei, în condiţiile date în enunţ şi
ştiind că preţul produsului rămâne constant în intervalul T0-T1, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 78
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de consum specific. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale profitului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bani scripturali şi bani numerar,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a consumului tehnologic exprimat valoric, atunci când, pentru a realiza o
producţie dată, se achiziţionează capital circulant mai ieftin. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia obţinerea maximizării profitului producătorului
se poate realiza doar prin maximizarea utilităţii consumatorului. 4 puncte
Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 79
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În cazul bunurilor cu ofertă inelastică la preţ, scăderea preţului cu un anumit procentaj
determină scăderea cantităţii oferite cu un procentaj mai mare.
2. Dacă pe piaţa există două mari firme producătoare de locomotive care achiziţionează
piese şi subansamble de la numeroase alte firme, atunci acea piaţă are caracteristici
de oligopson.
3. Consumatorul raţional alege bunul al cărui raport dintre utilitatea marginală şi preţul
său este minim.
4. Proprietăţile reale, intrinseci ale unui bun conferă utilitate economică acelui bun.
5. Legile de protecţie a concurenţei sancţionează orice firmă care deţin o poziţie de
monopol pe piaţă.
6. După modul de relaţionare dintre ele în satisfacerea nevoilor umane, bunurile pot fi
substituibile sau complementare.
7. Peisajul montan reprezintă un bun liber pentru turiştii care locuiesc în zonele de
câmpie, dar care vizitează staţiunile montane.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui un bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 400
20 300
10 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
consumatorilor cu 30% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 79
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0 preţul de vânzare al bunurilor realizate de o firmă, cu 10 lucrători, este de
1500 u.m., iar costul total mediu este de 1200 u.m. În momentul T1 preţul de vânzare
rămâne constant, rata profitului, la cifra de afaceri, creşte cu 30%, numărul lucrătorilor
creşte cu 2, iar productivitatea medie a muncii se menţine constant 10.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului unitar în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi profitul în T0 şi modificarea absolută a costului unitar în T1, faţă de T0, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar al firmei, în condiţiile date în enunţ,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi o cauză care a determinat creşterea ratei profitului, la cifra de afaceri, cu
30%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 79
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de obligaţiune. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori de producţie originari. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii masă monetară şi valoarea bunurilor şi
serviciilor destinate pieţei, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al dobânzii anuale plătite unei bănci care acordă un credit pe o perioadă de 3
ani, în condiţiile în care creditul se restituie în tranşe anuale egale o dată cu
dobânzile cuvenite. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare agent economic este interesat să
obţină rezultate cât mai mari cu costuri cât mai mici. 4 puncte
Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 80
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunurile a căror cumpărare este imposibil de amânat au cerere inelastică la preţ.
2. Bunurile economice comparativ cu cele libere sunt disponibile în cantităţi limitate.
3. Satisfacerea nevoilor umane se poate realiza în mod direct, din producţie proprie şi în
mod indirect, prin intermediul pieţei.
4. Cererea depinde invers proporţional de ofertă.
5. Mecanismul preţurilor şi al concurenţei, acţionează ca o „mână invizibilă a pieţei” care
orientează deciziile producătorilor.
6. Problema fundamentală a economiei este determinată de poluarea mediului natural.
7. Atomicitatea perfectă a pieţei se caracterizează prin existenţa a numeroşi agenţi
economici participanţi la tranzacţii, fiecare având o forţă economică mare şi
apropiată.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 400
20 300
10 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 80
Subiectul II (30 puncte)
Raportul dintre valoarea capitalului fix şi cea a capitalului circulant utilizat într-un an de către o
firmă este de 5:1. Pentru realizarea şi vânzarea producţiei sale, firma consumă în acel an
bunuri de capital circulant în valoare de 20 de milioane de lei, reuşind să amortizeze 10% din
valoarea capitalului fix. Cheltuielile salariale ale firmei se ridică la 25% din valoarea capitalului
consumat în acel an, iar cheltuielile totale de fabricaţie ajung la 36 de milioane de lei.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea bunurilor de producţie care se regăseşte integral în
valoarea producţiei realizate de firmă în anul dat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit durata de funcţionare a capitalului fix. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, cheltuielile de
desfacere (distribuţie) ale firmei şi ponderea cheltuielior salariale în costurile producţiei
realizate şi vândute. 10 puncte
d) Explicaţi succint efectul creşterii vitezei de rotaţie a capitalului asupra cifrei de afaceri
anuale a firmei, în condiţiile creşterii cererii pentru produsele firmei. 6 puncte
e) Precizaţi o modalitate prin care firma ar putea asigura creşterea vitezei de rotaţie a
capitalului. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 80
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost fix mediu. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori de productie derivaţi. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii dobândă activă şi dobândă pasivă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea,
exprimată în puncte procentuale, a ratei dobânzii bancare capabilă să dubleze cursul
unei obligaţiuni la bursă. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare producător se străduieşte să-şi
întrebuinţeze capitalul tehnic astfel încât rezultatul utilizării acestuia să aibă cea mai
mare valoare. 4 puncte
Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 81
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Între venitul unui cumpărător şi cererea lui pentru un bun inferior există o relaţie
negativă.
2. Contracţia cererii se poate explică prin tendinţa consumatorului unui bun care s-a
scumpit mai puţin de a înlocui acest bun cu un altul care s-a scumpit mai mult.
3. Creşterea costului marginal al unui produs poate conduce la scăderea ofertei acelui
produs.
4. Pe piaţa cu concurenţă perfectă oferta se adaptează spontan la modificarea preţului
şi a cererii.
5. Bunurile reprezentative pentru consumul civilizaţiei contemporane sunt tranzacţionate
pe pieţe de tip oligopol.
6. Resursele limitate nu pot avea utilizări alternative.
7. O alegere raţională este aceea care permite acel mod de utilizarea a resurselor care
maximizează costul de oportunitate al satisfacţiei obţinute.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
30 500
20 300
10 100

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii veniturilor
consumatorilor faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 81
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date privind costurile unei producţii de 20.000 de bucăţi dintr-un bun,
realizate într-un an: salariile personalului direct implicat în producţie, 10 mil. u.m., salariile
personalului administrativ, 4 mil. u.m., chirii, 4 mil. u.m., materii prime, materiale,
combustibil şi energie pentru producţie, 15 mil. u.m., capitalul circulant consumat, 22 mil.
u.m., capitalul tehnic utilizat, 28 mil. u.m., iar amortizarea capitalului fix, 2 mil. u.m. Din
vânzarea întregii cantităţi produse, se obţin încasări în valoare de 50 mil. u.m. În anul
următor, o creştere a producţiei cu 5000 de bucăţi se realizează în condiţiile în care
costul fiecărui produs realizat în plus ajunge la 1800 u.m., iar preţul de vânzare al
acestuia nu se modifică.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor variabile în primul an.
4 puncte
b) Calculaţi explicit modificarea absolută a costurilor variabile în cel de-al doilea an, faţă
de primul. 6 puncte
c) Calculaţi durata de amortizare a capitalului fix şi încasările totale obţinute pe perioada
celor doi ani, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în
care cantitatea produsă este egală cu cea vândută. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor fixe unitare în cel de-al doilea an, faţă de
primul, în condiţiile date în enunţ, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile variabile ale firmei se modifică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 81
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost variabil. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează cursul obligaţiunii pe piaţa secundară a
capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii dobândă încasată şi dobândă plătită,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei acţiuni, atunci când rata dobânzii bancare creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia substituirea factorilor de producţie este
un mijloc de eficientizare a combinării acestora. 4 puncte
Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 82
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Costul de oportunitate este determinat de caracterul limitat al nevoilor umane.
2. Piaţa concurenţială face selecţia agenţilor economici pe criterii de eficienţă
economică.
3. Atomicitatea cererii caracterizează concurenţa monopolistică.
4. Echilibrul consumatorului corespunde egalităţii utilităţilor totale raportate la preţurile
bunurilor achiziţionate .
5. În sens economic, o resursă este apreciată ca fiind limitată dacă provine din mediul
natural.
6. Raţionalitatea utilizării resurselor este necesară, dat fiind faptul că, pe ansamblul lor,
resursele cresc mai încet comparativ cu nevoile umane.
7. Utilitatea marginală are valoare minimă şi pozitivă la prima unitate consumată dintr-
un bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
30 400 -
20 0 0
10 200 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 82
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă de medicamente şi-a desfăşurat activitatea în următoarele condiţii:
cifra de afaceri a fost de 120 mil u.m., cheltuielile materiale au fost de 50 mil. u.m., din
care 10% cheltuieli fixe, cheltuielile salariale au fost de 50 mil. u.m., din care 5% salarii
ale personalului administrativ, volumul fizic al producţiei a fost de 100 de kg, iar numărul
de lucrători în secţiile direct productive a fost 10.
În anul 2009, numărul lucrătorilor din secţiile direct productive s-a redus cu 10%, iar
producţia fizică a crescut cu 10%, antrenând creşterea cheltuielilor materiale directe cu
acelaşi procentaj. Întrucât rata inflaţiei în intervalul respectiv a fost neglijabilă, firma nu a
modificat nici preţul unitar, nici salariul individual al lucrătorilor din secţiile direct productive.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi încasările firmei în 2008. 4 puncte
b) Calculaţi explicit nivelul productivităţii medii a muncii în 2008, în funcţie de numărul
lucrătorilor direct productivi. 6 puncte
c) Calculaţi profitul în 2008 şi capitalul consumat în 2009, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea nivelului profitului firmei în anul 2009, faţă de 2008,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, pentru firma dată, un efect al reducerii numărului de lucrători din secţiile direct
productive. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 82
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de acţiune, ca titlu de valoare. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de proprietate privată. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bancă şi cerere de monedă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a câştigului bancar, dacă, la un credit acordat dintr-o depunere, diferenţa
dintre rata dobânzii active şi rata dobânzii pasive creşte cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia punctul de plecare pentru apariţia banilor
a fost schimbul. 4 puncte
Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 83
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Problema fundamentală a oricărei economii constă în sporirea bogăţiei naţionale.
2. După forma sub care se prezintă, bunurile economice pot fi materiale şi tangibile.
3. Când utilitatea totală creşte, utilitatea marginală este descrescătoare, dar pozitivă sau
negativă.
4. Extinderea sau contracţia cererii poate fi ilustrată grafic printr-o deplasare a curbei
cererii spre dreapta sau spre stânga.
5. Prin intermediul preţului de echlibru, piaţa face selectia agenţilor, eliminându-i pe cei
eficienţi.
6. Firma de tip monopol poate determina preţul, nu însă şi cantitatea vândută.
7. În condiţiile cererii inelastice, reducerea preţului unui bun determină creşterea
cheltuielilor totale ale consumatorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită ofertă cerere
(buc.)
(u.m./buc.) (buc.) (buc.) (buc.)
20 300 -
30 0 0
40 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 83
Subiectul II (30 puncte)
O firmă utilizează capital tehnic de 50 mil. u.m., din care 50% reprezintă capital fix. Firma
plăteşte salarii de 10 mil. u.m., obţinând o producţie anuală în valoare de 40 de mil. u.m.
Capitalul fix se amortizează în 10 ani.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea anuală a capitalului circulant utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cheltuielile materiale anuale ale producţiei. 6 puncte
c) Calculaţi costul anual al producţiei şi rata profitului, la cifra de afaceri, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor materiale anuale ale producţiei, în situaţia în
care preţul energiei electrice va creşte în perioada următoare, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o măsură pe care
producătorul va trebui s-o adopte pentru a-şi menţine profitul, ca urmare a schimbărilor
menţionate la punctul d). 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 83
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de consum tehnologic. 4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de agenţi economici purtători ai ofertei de monedă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii credit şi obligaţiune, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiunii, atunci când rata dobânzii bancare scade.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori reprezintă un barometru
sensibil al stării economiei. 4 puncte
Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 84
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Raţionalitatea se poate realiza numai în cazul utilizării resurselor neregenerabile.
2. Piaţa are rolul de liant între producători şi consumatori.
3. Scopul stabilirii de către stat a unor plafoane minime de preţ poate fi acela de a
proteja interesele producătorilor.
4. Când coeficientul de elasticitate a cererii faţă de preţ este mai mare decât 1, atunci,
la creşterea preţului unitar, venitul total al producătorului creşte.
5. Monopolul este tipul de piaţă opus liberei concurenţe.
6. Cantitatea de bunuri economice produsă de ţările dezvoltate este nelimitată.
7. Utilitatea marginală este maximă la ultima unitate consumată dintr-o mulţime de
bunuri omogene.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
1 30 -
2 0 0
3 10 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 84
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date: capitalul fix al unei firme are o durată de funcţionare de 4 ani;
capitalul consumat în primul an de activitate este de 6000 u.m., din care 2000 u.m.
constituie valoarea capitalului circulant consumat; volumul producţiei este de 100 buc. În
cel de-al doilea an de activitate, producţia creşte cu 60%, iar cheltuielile cu materiile
prime şi materialele cresc proporţional cu creşterea producţiei şi ajung la 1600 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant de care dispune firma la începutul perioadei.
4 puncte
b) Calculaţi explicit amortizarea capitalului fix în cel de-al doilea an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix şi valoarea capitalului tehnic de care dispune firma la
începutul perioadei, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor materiale fixe unitare în cel de-al doilea an de
activitate a firmei, faţă de primul, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 84
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost total mediu. 4 puncte
2. Enumeraţi doi neofactori de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii acordare de credite şi finanţare,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a ofertei de credit a unei bănci, în condiţiile în care cota rezervei obligatorii
scade de la 18% la 14%, ceilalţi factori rămânând nemodificaţi. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia orice activitate economică se bazează pe
utilizarea factorilor de producţie şi pe combinarea acestora. 4 puncte
Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 85
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. De regulă, bunurile substituibile au cerere inelastică la preţ.
2. Costul de oportunitate este egal cu beneficiul oferit de cea mai bună alternativă la
care se renunţă.
3. Orice bun economic este destinat satisfacerii unei nevoi umane.
4. La scăderea preţului unui bun, în cazul unei oferte elastice la preţ, raportul dintre
indicele cantităţii oferite şi indicele preţului va fi subunitar.
5. În condiţiile concurenţei perfecte, producătorul individual nu poate influenţa preţul.
6. Raportul dintre nevoi şi cantitatea de bunuri economice existente la un moment dat
este subunitar.
7. Când utilitatea totală este descrescătoare, utilitatea marginală este negativă şi
crescătoare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
5 50 -
4 0 0
3 30 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 85
Subiectul II (30 puncte)
Tabelul următor prezintă situaţia a trei agenţi economici care produc şi comercializează
bunul economic X în condiţii specifice.

Agent Producţia obţinută Producţia vândută Costul total mediu Preţul unitar
economic (buc.) (buc.) al producţiei obţinute (u.m./buc.)
(buc)
A 1000 800 60 80
B 800 600 70 78
C 900 900 50 80

Pe baza datelor de mai sus:


a) Precizaţi valoarea costului unitar al producţiei obţinute de agentul economic A.
4 puncte
b) Calculaţi explicit costul producţiei obţinute pentru agentul economic B. 6 puncte
c) Calculaţi cifra de afaceri pentru agentul economic A şi rata profitului, la încasări, pentru
agentul economic C, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Precizaţi, bazându-vă pe calcule explicite, dacă în situaţia prezentată se află agenţi
economici care înregistrează pierderi. 6 puncte
e) Menţionaţi un factor care poate influenţa creşterea profitului. 4 puncte
Notă: Calculele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării –reţinând
se efectuează prima
Centrul Naţional Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
zecimală.
pentru

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 85
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni prin care se asigură scăderea masei monetare.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii obligaţiune şi valoare nominală,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului real dacă, la preţuri date, impozitul pe salariul nominal brut
scade cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia profitul constituie un puternic factor
motivaţional pentru întreprinzători. 4 puncte
Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 86
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. În alegerile sale raţionale, pentru a-şi maximiza satisfacţia, consumatorul compară
utilitatea intrinsecă a unui bun cu preţul bunului respectiv.
2. Substituirea reciprocă a nevoilor umane este expresia caracterului lor concurenţial şi
al complementarităţii lor.
3. Scopul impunerii de către stat a unor plafoane maxime de preţ ce nu pot fi depăşite
de producători poate fi acela de a proteja interesele cumpărătorilor.
4. Preţul de monopol este mai ridicat decât cel de pe pieţele cu concurenţă de oligopol.
5. Când cererea scade şi oferta este constantă, preţul de echilibru nu se modifică, iar
cantitatea de echilibru creşte.
6. Pe ansamblul economiei, resursele disponibile sunt mai numeroase decât nevoile
populaţiei.
7. Statul poate acţiona asupra cererii unui bun vânzând pe piaţă cantităţi din acel bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
10 200 -
20 0 0
30 400 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 86
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de
4000 u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de
60 de luni. Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul
unităţii sunt de 500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu
salariile personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual al capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea anuală a capitalului tehnic consumat şi costul variabil al firmei,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării pe unitatea de produs în ultimul an al
perioadei de amortizare, faţă de primul, în condiţiile în care producţia s-a redus cu 50%,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care poate sta la
baza deciziei producătorului de a scădea producţia. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 86
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu social. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează cursul obligaţiunii pe piaţa secundară a
capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bancă şi ofertă de monedă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al dobânzii simple în situaţia unui credit care se acordă pe o perioadă de 60 de
zile. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia profitul constituie un puternic factor
motivaţional pentru întreprinzători. 4 puncte
Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 87
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoia de cultură face parte din categoria nevoilor vitale, de subzistenţă.
2. Oferta reprezintă cantitatea dintr-un bun pe care vânzătorii sunt dispuşi să o vândă,
în funcţie de preţ, într-o perioadă de timp.
3. Pe o piaţă cu concurenţă pură şi perfectă libertatea de intrare-ieşire pe piaţă se
realizează pe principii de raţionalitate economică.
4. Când coeficientul de elasticitate a cererii la preţ este subunitar, iar preţul creşte,
venitul total al producătorului scade.
5. Resursele regenerabile şi recuperabile sunt nelimitate.
6. Impulsul desfăşurării activităţii economice îl constituie trebuinţele.
7. Utilitatea totală coincide cu cea marginală la nivelul ultimei doze consumate dintr-o
mulţime de bunuri omogene.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
20 20 -
30 0 0
40 40 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 87
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme: capitalul tehnic de care
dispune este de 100 mld. u.m., iar volumul producţiei anuale este de 1000 buc.
Cheltuielile cu materiile prime, materialele şi combustibilul sunt de 30 mld. u.m.,
cheltuielile materiale sunt de 44 mld. u.m., iar cheltuielile salariale sunt de 16 mld. u.m.
Cifra de afaceri a firmei este de 80 mld. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant de care dispune firma. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual al capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei şi profitul pe unitatea de produs, scriind formulele de calcul
şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor materiale variabile, dacă în viitor producătorul
decide creşterea producţiei, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un efect pe care îl are pentru firmă creşterea producţiei, în condiţii de
eficienţă. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 87
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cerere de monedă. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează nivelul productivităţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital tehnic şi amortizare, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului obţinut de un acţionar, dacă rata rentabilităţii titlului de valoare
se triplează. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia masa monetară din economie depinde de
nivelul creditelor acordate. 4 puncte
Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 88
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoia de comunicare face parte din categoria nevoilor sociale.
2. Când consumul de resurse creşte mai rapid decât producţia, creşte gradul de utilizare
raţională a resurselor.
3. Piaţa este principalul canal de comunicare dintre producători şi consumatori.
4. Când cererea scade şi oferta nu se modifică, atunci preţul de echilibru şi cantitatea
de echilibru scad.
5. Preţul de piaţă al unui produs reflectă fenomenul de raritate, reglând accesul
agenţilor la bunuri.
6. Obiectivul major al consumatorului este maximizarea utilităţii marginale.
7. Sensul major al concurenţei este de a satisface într-un grad ridicat trebuinţele
producătorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
4 40 -
3 0 0
2 20 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 88
Subiectul II (30 puncte)
Din vânzarea a 1000 de produse, o firmă obţine încasări de 100 mil. u.m. În contabilitatea
firmei s-au înregistrat următoarele date: capital fix, 100 mil. u.m., cota de amortizare,
10%, capital circulant utilizat, 50 mil. u.m., număr de ore de muncă, 1000, salarii şi
contribuţii la asigurările sociale, 15 mil. u.m., din care o treime sunt alocate personalului
administrativ.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant consumat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea consumului de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi profitul şi productivitatea muncii, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri a firmei, dacă preţul produsului creşte şi
cantitatea produsă rămâne constantă, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei nu se modifică. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 88
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de proprietate. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni pe piaţa monetară. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de titluri şi ofertă de titluri de
valoare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a cursului unei acţiunii, atunci când valoarea dividendului creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia profitul legitim ar trebui scutit de impozit.
4 puncte
Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 89
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Utilitatea marginală este maximă la prima unitate consumată dintr-o mulţime de
bunuri omogene.
2. Piaţa produselor militare poate fi apreciată ca o piaţă de monopson.
3. În cazul bunurilor inferioare, creşterea veniturilor determină creşterea cererii.
4. Amploarea manifestării concurenţei depinde,printre altele ,de gradul de diferenţiere a
ofertei vânzătorilor şi a preferinţelor cumpărătorilor.
5. Nevoile concurează între ele întrucât resursele sunt limitate.
6. Pe măsură ce cantitatea consumată dintr-un bun, apreciat ca necesar, scade,
utilitatea marginală a acelui bun tinde să crească.
7. Bunurile substituibile sunt bunuri-perechi care se utilizează numai împreună.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Deficit de Deficit de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
2 200 -
3 0 0
4 400 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze deficitul de ofertă / deficitul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 89
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme în T0: costurile fixe totale au
fost de 100.000 u.m.; costurile variabile medii au fost de 500 u.m.; volumul producţiei a
fost de 1000 de produse. În T1, durata unui ciclu de producţie a scăzut de patru ori,
generând o modificare a costurilor variabile proporţional cu modificarea producţiei; preţul
unitar de vânzare s-a menţinut constant la valoarea de 1000 u.m. şi numărul lucrătorilor a
crescut de la 100 la 150.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea acelor costuri care, pe termen scurt, sunt independente de
modificarea volumului producţiei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în T0 şi sporul absolut al profitului în intervalul T0-T1, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea productivităţii muncii în intervalul T0-T1, în condiţiile date
în enunţ, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un efect pe care îl are, pentru costul variabil al firmei, creşterea numărului
lucrătorilor cu 50. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 89
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu nominal. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii acţiune (ca titlul de valoare) şi dividend,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a ofertei de credit a unei bănci, în condiţiile creşterii cotei rezervei obligatorii.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia raţionalitatea economică implică eficienţă
economică. 4 puncte
Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 90
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Când utilitatea marginală este negativă şi descrescătoare, utilitatea totală creşte.
2. Bunurile substituibile sunt bunurile care pot fi folosite alternativ pentru a satisface
aceeaşi nevoie.
3. Cea mai importantă resursă economică este resursa umană.
4. O caracteristică a concurenţei imperfecte este cea referitoare la imposibilitatea
agenţilor pieţei de a acţiona individual în direcţia influenţării pretului.
5. Contracţia cererii apare când preţul creşte.
6. Când preţul creşte, iar raportul dintre indicele ofertei şi cel al preţului unui bun este
subunitar, oferta este inelastică.
7. Scopul stabilirii de către stat a unor plafoane minime de preţ poate fi acela de a apăra
interesele cumpărătorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
3 300
4 400
5 500

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii numărului
de consumatori cu 5% faţă de cel din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 90
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat într-un an o producţie de 1000 de bucăţi. În anul următor, producţia
firmei a crescut cu 100%, ceea ce a determinat o diminuare a costului fix mediu cu 50%,
de la 10.000 u.m. şi a costului variabil mediu cu 10%, de la 50.000 u.m. Preţul practicat
pe piaţă a rămas constant, la nivelul de 100.000 u.m./bucată.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi nivelul cifrei de afaceri în primul an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total mediu al producţiei în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi costul total al producţiei şi profitul în cel de-al doilea an, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în primul an cu nivelul profitului pe unitatea
de produs în cel de-al doilea an de producţie al firmei. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului la cifra de afaceri. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 90
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu colectiv. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de agenţi economici care acţionează pe piaţa capitalurilor.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uniune vamală şi integrare economică,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a profitului bancar, dacă la un câştig bancar dat cheltuielile de functionare ale
unei bănci scad cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea şi oferta de credite sunt
influenţate de rata dobânzii. 4 puncte
Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 91
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Nevoile umane sunt dinamice şi nelimitate deoarece satisfacerea lor necesită
consum de noi resurse.
2. Utilitatea marginală este egală cu utilitatea totală la nivelul primei unităţi consumate
dintr-o mulţime de bunuri omogene.
3. Unul dintre principiile raţionalităţii economice impune maximizarea satisfacţiei
obţinute cu cel mai mic consum de resurse.
4. După modul în care circulă între agenţii economic, bunurile pot fi marfare sau
nemarfare.
5. În cazul unei oferte inelastice la preţ,raportul dintre modificarea relativă a cantităţii
oferite şi modificarea relativă a preţului este supraunitar.
6. În sistemul economiei de piaţă, concurenţa nu este o variabiă definitorie a pieţei
deoarece deciziile economice sunt centralizate.
7. Producătorul exercită cel mai mare grad de control asupra preţului pe piaţa de
oligopson.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 40
3 30
4 20

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor scad cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 91
Subiectul II (30 puncte)
Costul de producţie al unei firme reprezintă 60% din încasări, valoarea capitalului
consumat este de 70% din costul total, iar amortizarea reprezintă 55% din cheltuielile
materiale. Profitul firmei este de 5000 u.m., iar durata de consum a capitalului fix este de
36 de luni.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi numărul anilor necesari pentru recuperarea valorii capitalului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea totală a încasărilor firmei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale totale şi valoarea capitalului circulant consumat al firmei,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ratei profitului, la încasări, dacă profitul va creşte în
perioada următoare, ca urmare a reducerii cheltuielilor unitare. 6 puncte
e) Precizaţi o consecinţă posibilă a creşterii profitului, pentru activitatea firmei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 91
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă a muncii. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale uniunii vamale. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii obligaţiune şi rata cuponului, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
formare a câştigului în situaţia în care un agent, intuind evoluţia reală a cursului
acţiunilor, încheie un contract de cumpărare la termen a 100 de acţiuni. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acordarea de credite se realizează, de
regulă, pe baza unei garanţii şi a bonităţii financiare a clientului. 4 puncte
Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 92
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Când cererea creşte şi oferta nu se modifică, preţul scade.
2. Echilibrul consumatorului corespunde egalităţii dintre preţurile bunurilor achiziţionate.
3. Preţul de echilibru scade dacă se reduc veniturile consumatorilor.
4. În funcţie de exponenţii cererii şi ai ofertei, concurenţa poate fi loială şi neloială.
5. Gradul de acoperire a nevoilor umane depinde de cantitatea şi calitatea resurselor
atrase în activitatea economică.
6. Nu toate bunurile economice sunt destinate autoconsumului.
7. Pe piaţa cu concurenţă perfectă agenţii economici pot, prin acţiunile lor individuale,
să exercite influenţe asupra pretului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 200
20 300
30 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, situatie caracterizată prin
scăderea cererii cu 25%. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 92
Subiectul II (30 puncte)
În anul T0, într-o firmă s-a înregistrat o cifră de afaceri de 200 mil. u.m., o rată a profitului,
la încasări, de 20%, cheltuielile materiale au fost egale cu cheltuielile salariale, iar
consumul materiilor prime şi materialelor a fost de 70 mil. u.m. În anul T1, încasările au
crescut cu 50%, rata profitului, la cifra de afaceri, s-a mărit cu 10%, iar valoarea
capitalului consumat a rămas la nivelul din T0. Preţul de vânzare a fost menţinut constant,
la nivelul de 100.000 u.m. şi numărul lucrătorilor a crescut de la 200 la 300.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant consumat în T0 . 4 puncte
b) Calculaţi explicit producţia în T0. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale ale firmei în T0 şi productivitatea marginală a muncii,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării capitalului fix pe unitatea de produs în T1, faţă
de T0, în condiţiile date în enunţ, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv pentru care
valoarea capitalului consumat a rămas la nivelul din T0. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 92
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu real. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii ofertă de muncă şi cerere de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al câştigului unui speculator la bursă dacă acesta intuieşte evoluţia reală a
cursului a 100 de acţiuni ale unei societăţi X, prin încheierea unui contract de
cumpărare a acestora la termen. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acordarea de credite este factorul
hotărâtor al creşterii masei monetare. 4 puncte
Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 93
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Bunurile complementare sunt acele bunuri care sunt utilizate împreună pentru a
satisface aceleaşi nevoi.
2. După provenienţa lor, resursele economice pot fi primare şi fiziologice.
3. Când cererea are elasticitate unitară la preţ, o modificare a preţului nu determină
schimbarea venitului total al vânzătorilor.
4. Modelul teoretic, ideal al concurenţei pure reflectă mecanismul perfect de funcţionare
a pieţei.
5. O modificare a preţului unui produs va determina deplasarea curbei cererii produsului
resprectiv.
6. Mărfurile nu sunt variabile definitorii ale pieţei.
7. Obiectivul major al consumatorului raţional este maximizarea utilităţii individuale a
unui bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 10
2 20
3 30

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
consumatorilor cu 150% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele cererii şi ofertei, astfel încât să
ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 93
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat în T0 o cifră de afaceri de 420 mil. u.m. şi o rată a profitului, la încasări,
de 20%, numărul de ore de muncă fiind de 1440. În T1, volumul încasărilor a rămas
constant, rata profitului, la cifra de afaceri, s-a redus la 15%, producţia a crescut cu 1000
de bucăţi, ajungând la 7000 de bucăţi, iar numărul de ore de muncă a totalizat 1560.
Nivelul costurilor fixe în T1 a fost de 200 mil. u.m., valoric egal cu nivelul cheltuielilor
materiale din T0 şi amortizarea a fost 1/3 din valoarea capitalului circulant în T0.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi volumul producţiei în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total al producţiei în T1 şi productivitatea marginală a muncii, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor materiale în T1 cu cel din T0. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care rata profitului, la încasări, s-a redus la 15%. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 93
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni care se realizează la bursa de valori. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii de viteză de rotaţie a capitalurilor şi
profit, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a venitului real al unui salariat, în situaţia în care venitulsău nominal a crescut
mai încet decât au crescut preţurile bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia beneficiile integrării economice fac ca
aceasta să prezinte interes pentru tot mai multe ţări. 4 puncte
Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 94
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Consumatorii raţionali cumpără bunurile necesare cu preţurile cele mai mici.
2. În situaţia unei cereri elastice la pret,reducerea preţului duce la creşterea încasărilor.
3. Un factor care influenţează utilitatea economică a pâinii este nivelul veniturilor
producătorilor de pâine.
4. Numărul şi puterea economică de piaţă a participanţilor la tranzacţii s-ar putea
constitui în criterii de diferenţiere a concurenţei perfecte de cea imperfectă.
5. Sub aspect cantitativ, cererea pentru un bun economic este mai mică decât nevoia
pentru acel bun.
6. Resursa economică de care depinde, în principal, utilizarea tuturor celorlalte resurse,
o constituie potenţialul demografic.
7. Când preţul scade, iar raportul dintre indicele preţului şi cel al ofertei unui bun este
subunitar, oferta este elastică.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun dat:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
4 40
3 30
2 20

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, situaţie caracterizată prin
creşterea gradului de urgenţă a consumului pentru bunul dat. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 94
Subiectul II (30 puncte)
Un agent economic utilizează un capital de 5 mld. u.m. din care 60% reprezintă capitalul
fix, amortizabil în 60 de luni. Salariile plătite de agentul economic se ridică la 400 mil.
u.m., încasările totale obţinute fiind de 3,6 mld. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic utilizat de agentul economic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului circulant consumat. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea anuală a consumului de capital fix şi profitul agentului economic,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale unitare, în situaţia în care, în
perioada următoare, agentul economic decide să scadă producţia cu 5%, celelalte
condiţii rămânând nemodificate, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv care poate fundamenta decizia agentului economic de a scădea
volumul producţiei oferite pe piaţă. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 94
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit legitim. 4 puncte
2. Enumeraţi două cauze care determină creşterea masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii subiect al proprietatăţii şi obiect al
proprietăţii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să fie ilustraţi modul de
calcul al ratei marginale de substituţie în situaţia unei firme care estimează că ar
obţine mai eficient o producţie dată în condiţiile în care ar concedia 50 de lucrători dar
ar îmbunătăţi dotarea tehnică achiziţionând noi echipamente. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia piaţa muncii are un caracter omogen
redus. 4 puncte
Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 95
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Dezvoltarea economică permite oamenilor să asigure o creştere a resurselor în
aceiaşi proporţie cu creşterea nevoilor, ceea ce conduce la satisfacera deplină a
nevoilor.
2. Aprecierea utilităţii economice a unui bun este dependentă de intensitatea nevoii
resimţită pentru acel bun.
3. Bunurile economice sunt limitate cantitativ pentru că provin din resurse
neregenerabile.
4. Pentru agenţii economici, concurenţa are un rol stimulativ şi nu unul coercitiv.
5. Costul real al alegerii reflectă cea mai bună alternativă sacrificată în alocarea
resurselor disponibile pentru obţinerea unor bunuri economice.
6. Piaţa confirmă dacă producătorii au acţionat în condiţii de eficienţă economică.
7. În cazul bunurilor cu ofertă inelastică la preţ, scăderea preţului cu un anumit procentaj
determină scăderea cantităţii oferite cu un procentaj mai mare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
10 100
20 200
30 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile reducerii
veniturilor consumatorilor faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 95
Subiectul II (30 puncte)
La un moment dat, o firmă utilizează 80 de utilaje pentru a produce 200.000 de produse X. În
perioada următoare, firma disponibilizează 100 de lucrători, în condiţiile în care şi-ar putea
menţine producţia în baza unei rate marginale de substituţie a muncii cu capitalul fix de 1/5.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este modificarea absolută a factorului muncă, rezultată prin substituţia
muncii cu capitalul fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit necesarul suplimentar de capital fix care ar permite menţinerea
producţiei în condiţiile disponibilizării celor 100 de lucrători. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, nivelul
productivităţii medii a capitalului înainte şi după disponibilizarea lucrătorilor. 10 puncte
d) Comparaţi, pe baza utilizării explicite a relaţiei de calcul a ratei marginale de substituţie
a muncii cu capitalul, producţivitatea marginală a muncii cu productivitatea marginală a
capitalului fix. 6 puncte
e) Evaluaţi raţionalitatea deciziei de substituţie a muncii cu capitalul, prin interpretarea
indicatorului „rată marginală de substituţie”. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 95
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de viteză de rotaţie a banilor. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori cu acţiune indirectă asupra salariului nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bursă de valori şi piaţă monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
masei monetare totale, atunci când, la o cantitate dată de monedă scripturală,
numerarul în circulaţie scade. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cursul acţiunilor depinde de conjunctura
economică internă şi internaţională. 4 puncte
Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 96
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Utlităţile reprezintă bunurile capabile să satisfacă nevoi umane.
2. De regulă, pe măsura creşterii cantităţii consumate dintr-un bun, satisfacţia totală
resimţită de consumator sporeşte.
3. Cererea reprezintă acea parte din nevoile umane pentru anumite bunuri care nu
poate fi satisfăcută prin intermediul pieţei.
4. Costul de oportunitate a utilizării unei resurse se manifestă numai dacă acea resursă
este utilizată deplin şi cu maxim de eficienţă.
5. Tensiunea nevoi-resurse este permanentă şi are aceeaşi intensitate în timp.
6. Piaţa cu concurenţă perfectă se caracterizează prin opacitatea (lipsa transarenţei)
pieţei.
7. Dacă există un exces de cerere, guvernul poate spori unele taxe la import, pentru
asigurarea ofertei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate oferită Cantitate oferită


Preţ Cantitate cerută
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
20 400
30 300
40 200

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate oferită şi să evidenţieze evoluţia ofertei în “Situaţia B”, în condiţiile în care capacităţile
de producţie ale producătorilor scad cu 25% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 96
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce anual 2000 de unităţi din bunul X, cu urmatoarele costuri: cheltuielile cu
materia primă, 800 mil. u.m., cheltuielile cu materialele auxiliare, 300 mil. u.m.,
cheltuielile antrenate de consumul de capital fix, 200 mil. u.m., cheltuielile salariale, 400
mil. u.m., din care 10% sunt salarii ale personalului administrativ, chiria este de 100 mil.
u.m., iar costurile consumului de energie electrică în producţie, 200 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor materiale fixe. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costurile fixe ale firmei. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi profitul total al firmei, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate, în situaţia în care preţul de vânzare al bunului produs este de 1,5 mil.
u.m. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total al firmei în situaţia iniţială, cu nivelul costului de
producţie în anul următor, ştiind că rata profitului, la costuri, va scădea cu 5 puncte
procentuale, iar preţul bunului X şi producţia vor rămâne constante. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, la cost. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 96
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dobândă compusă. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori de care depinde combinarea factorilor de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de forţă de muncă şi salariu,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a randamentului unei acţiuni, atunci când, la un curs dat, creşte valoarea
dividendului. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia proprietatea este o sursă de motivaţii
pentru fiecare agent economic, concretizându-se în iniţiativă, stimulare,
responsabilitate şi competenţă. 4 puncte
Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 97
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Limitarea resurselor trebuie interpretată prin raportare la nevoi, la potenţialul planetei,
dar şi la dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii.
2. În cazul unei cereri elastice la venit, creşterea venitului devansează creşterea cererii.
3. Utilitatea marginală coincide cu utilitatea totală la pragul de saturaţie.
4. Coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ se calculează ca raport între
modificarea în mărime absolută a ofertei şi cea a preţului.
5. Concurenţa stimulează progresul economic, tehnic şi social.
6. Bunurile libere sunt relativ nelimitate în raport cu nevoile.
7. Mobilitatea perfectă a factorilor de producţie se referă la accesul limitat al agenţilor la
utilizarea capitalului şi a muncii in condiţii de eficienţă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
2 200
3 300
4 400

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile scăderii intensităţii
nevoilor consumatorilor. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 97
Subiectul II (30 puncte)
Un întreprinzător obţine în T0 un profit de 20 mil. u.m. şi are costuri fixe de 100 mil. u.m.,
costuri variabile medii de 125.000 u.m., iar preţul unitar este de 200.000 u.m. În T1
producţia creşte cu 200 de bucăţi, antrenând creşterea cu acelaşi procentaj a costurilor
variabile totale. Preţul de vânzare rămâne la nivelul din T0.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costurilor fixe în T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei vândute în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi rata profitului, la cost, în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate, în situaţia în care întreaga producţie realizată a fost
vândută. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costurilor fixe unitare în intervalul T0-T1, menţionând
totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o consecinţă a creşterii
costurilor variabile cu acelaşi procentaj cu cel al creşterii producţiei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 97
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit nelegitim. 4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de pierdere, în totalitate, a atributelor proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţă financiară primară şi bancă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a câştigului bancar, atunci când diferenţa dintre dobânda încasată şi dobânda
plătită creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europeană are caracter
interstatal şi deschis. 4 puncte
Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 98
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Faptul că bunurile libere sunt virtual limitate, nu este o caracteristică a acestora.
2. Coeficientul de elasticitate a cererii faţă de venit se calculează ca raport între
modificarea procentuală a venitului şi cea a cererii.
3. Suma algebrică a utilităţilor marginale este mai mare decât utilitatea totală.
4. Concurenţa imperfectă este acel tip de concurenţă care permite agenţilor economici
să influenţeze piaţa în favoarea lor.
5. Poziţia curbei ofertei ar putea să nu se schimbe dacă are loc creşterea veniturilor
cumpărătorilor.
6. Concurenţa este o rivalitate economică în care unii pierd şi alţii câştigă.
7. Majorarea preţului resurselor necesare producerii unui bun conduce la creşterea
ofertei pe piaţa acelui bun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Exces de Exces de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
3 300 -
2 0 0
1 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze excesul de ofertă / excesul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 98
Subiectul II (30 puncte)
Încasările anuale ale unei firme sunt de 20% din valoarea capitalului utilizat. Cheltuielile
cu amortizarea sunt egale cu cheltuielile salariale şi cu profitul, reprezentând împreună
6% din capitalul utilizat. Valoarea capitalului fix este de 86 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului care se consumă treptat, participând la mai multe cicluri
de producţie. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului tehnic al firmei. 6 puncte
c) Calculaţi masa profitului şi încasările anuale ale firmei, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării pe unitatea de produs în situaţia în care
producătorul decide să crească producţia, în viitor, cu 20%. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care poate sta la
baza deciziei producătorului de creştere a producţiei cu 20%. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 98
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de uniune economică, ca structură
integraţionistă. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de titluri mobiliare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate şi liberă iniţiativă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a profitului bancar, atunci când, în condiţiile unor cheltuieli de funcţionare
date, câştigul bancar scade. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia factorul de producţie muncă se asigură
prin intermediul pieţei muncii. 4 puncte
Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 99
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. După destinaţia lor finală, bunurile economice se clasifică în prodfactori şi satisfactori.
2. Utilitatea în sens general este determinată de proprietăţile bunului.
3. Cererea este elastică în funcţie de venit atunci când coeficientul de elasticitate a
cererii faţă de venit este subunitar.
4. Concurenţa are un rol complex, dar şi contradictoriu prin unele efecte negative pe
care le poate genera.
5. Nevoile umane formează un sistem dinamic şi divers ca structură.
6. Pe piaţă se tranzacţionează bunuri destinate autoconsumului.
7. Când impozitele pe profitul firmelor cresc, atunci curba ofertei se deplasează spre
dreapta.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos:

Cantitate cerută Surplus de Surplus de


Preţ Cantitate oferită
(buc.) ofertă cerere
(u.m./buc.) (buc.)
(buc.) (buc.)
3 300 -
2 0 0
1 100 -

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte legea cererii şi a
ofertei şi să evidenţieze surplusul de ofertă / surplusul de cerere. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele (liniile) cererii şi ofertei, astfel încât
să ilustraţi preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 99
Subiectul II (30 puncte)
În T0, o firmă a obţinut o producţie de 50.000 bucăţi, cu cheltuieli materiale de 200
milioane u.m., din care 60% sunt variabile. Cheltuielile salariale au fost de 50 milioane
u.m., iar preţul unitar de 6000 u.m. În anul următor, preţul unitar rămâne acelaşi, iar
majorarea producţiei cu 20% antrenează creşterea cheltuielilor salariale cu 10% şi a
cheltuielilor materiale variabile cu 30%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi ponderea cheltuielilor fixe în structura cheltuielilor materiale în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea cheltuielilor materiale fixe. 6 puncte
c) Calculaţi costul total în T0 şi profitul în T1, dacă întreaga producţie realizată de firmă a
fost vândută, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la capitalul utilizat, în T0 cu rata profitului, la capitalul
tehnic, în T1, în condiţiile în care creşterea profitului a devansat în T1 creşterea capitalului
utilizat. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile materiale variabile ale firmei se modifică în
T1 faţă de T0. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 99
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă primară a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două condiţii care stau la baza diferenţelor de salarizare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii câştig bancar şi profit bancar,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului nominal care ar permite menţinerea salariului real în condiţiile
creşterii cu 10% a preţurilor la bunuri de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sub aspectul riscului şi al venitului nu
există plasament financiar perfect. 4 puncte
Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie
Proba E/ F

Varianta 100
Subiectul I (30 puncte)
A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Aprecierea utilităţii economice are un caracter subiectiv.
2. Din punct de vedere economic, costul de oportunitate este un cost al alegerilor
agenţilor economici.
3. Consumatorul are un comportament economic raţional numai atunci când cumpără
bunuri în baza experienţelor precedente.
4. Coeficientul de elasticitate a cererii pentru un bun este subunitar, dacă modificarea
preţului determină o modificare în sens opus, dar mai mică, a cantităţii cerute.
5. Atunci când cererea şi oferta cresc în aceeaşi măsură, este de aşteptat ca preţul de
echilibru să rămână constant şi cantitatea de echilibru să crească.
6. În condiţii de mobilitate perfectă a factorilor de producţie, aceştia pot fi uşor transferaţi
dintr-o ramură în alta, în funcţie de nivelul ratei profitului.
7. Dacă pe piaţa unui produs există numai câteva firme care au putere economică mare
şi influenţează preţul produsului, atunci piaţa are o concurenţă perfectă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 6 puncte
b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte
c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al
enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

B. Transcrieţi tabelul de mai jos referitor la piaţa unui bun normal:

Cantitate cerută Cantitate cerută


Preţ Cantitate oferită
(buc.) (buc.)
(u.m./buc.) (buc.)
Situaţia A Situaţia B
1 100
2 200
3 300

a) Completaţi tabelul, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-
cantitate cerută şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile creşterii veniturilor
consumatorilor cu 10% faţă de cele din “Situaţia A”. 6 puncte
b) Reprezentaţi grafic, în acelaşi sistem de axe, curbele cererii şi ofertei, astfel încât să
ilustraţi modificarea preţului de echilibru şi a cantităţii de echilibru în “Situaţia B” faţă de
“Situaţia A”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 100
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date privind costurile unei producţii de 20.000 de bucăţi dintr-un bun
şi care a adus încasări de 50 mil. u.m.:
- salariile personalului direct implicat în producţie, 10 mil. u.m.
- salariile personalului administrativ, 4 mil. u.m.
- chirii – 4 mil. u.m.
- materiile prime, materialele, combustibilul şi energia pentru producţie, 15 mil. u.m.
- capitalul circulant consumat, 22 mil. u.m.
- capitalul tehnic utilizat, 28 mil. u.m.
- consumul capitalului fix este de 2 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor variabile. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi modificarea absolută a costurilor variabile şi durata amortizării capitalului fix,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care se
produce un plus de 5000 de bucăţi la un cost de 1800 u.m. pentru fiecare bucată, iar
preţul de vânzare al bunului nu se modifică. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri, în cel de-al doilea an, faţă de primul, în
condiţiile date la punctul c), menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia la 25.000 de bucăţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 100
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de combinare a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care determină creşterea masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate şi liberă iniţiativă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a salariului real, atunci când salariul nominal creşte mai încet decât cresc
preţurilor bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa este un barometru extrem de
sensibil al stării economiei. 4 puncte