Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 20 XI 2009
Clasa: a VII – a
Propunător: Dumitrache Lăcrămioara
Obiectul: Comunicare
Subiectul: Monologul şi dialogul
Tipul lecţiei: fixare şi consolidare a cunoştinţelor
Conţinuturile de învăţare vizate:
• Recunoaşterea monologului şi a dialogului ca moduri de expunere prezente în diferite
texte literare;
• Cunoaşterea particularităţilor monologului şi ale dialogului;
• Diferenţierea monologului de dialog;
• Prezentarea unui monolog expozitiv / demonstrativ, respectiv interior / exterior;
• Elaborarea unui dialog prin respectarea normelor specifice şi în funcţie de diverse
situaţii de comunicare

Competenţe generale: - utilizarea corectă şi eficientă a limbii române în diverse situaţii de


comunicare;
- receptarea, din perspective multiple, a diverselor tipuri de texte ce conţin
monolog, respectiv dialog
Competenţe specifice:
• Cunoaşterea diferenţei dintre monolog şi dialog;
• Recunoaşterea monologului şi a dialogului ca moduri de expunere, prezente în diferite
texte literare studiate la clasă sau la prima vedere;
• Evidenţierea trăsăturilor monologului / dialogului;
• Diferenţierea monologului interior de cel exterior, respectiv celui expozitiv de cel
demonstrativ;
• Crearea de monologuri / dialoguri, având ca suport diferite imagini sau ţinând cont de
diverse situaţii de comunicare

Obiective operaţionale (competenţe derivate): la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:


O1 – să recunoască monologul şi dialogul ca moduri de expunere prezente în diferite texte
literare;
O2 – să menţioneze diferenţa dintre monolog şi dialog;
O3 – să definească monologul, reliefându-i trăsăturile şi rolul;
O4 – să clasifice monologul în interior şi exterior, respectiv expozitiv şi demonstrativ;
O5 – să definească dialogul, reliefându-i structura, modalităţile de construire şi rolul;
O6 – să clasifice dialogul în formal şi informal;
O7 – să creeze şi să susţină – în faţa clasei – fie un monolog, fie un dialog (în diverse situaţii
de comunicare);
O8 – să prezinte regulile necesare transmiterii unui mesaj clar, coerent

Strategii didactice:
a. Metode şi procedee: exerciţiul, lucrul pe grupe, comparaţia, conversaţia euristică, jocul de
rol, problematizarea
b. Mijloace didactice: fişe de lucru, planşe cu imagini şi fragmente din opere literare, video;
c. Bibliografie: Teorie şi lectură literară în gimnaziu, Andreea Vlădescu şi Ştefan Ilinca,
Editura Logos, Bucureşti, 2005
Teatru, I. L. Caragiale, Editura 100 + 1 Gramar, Bucureşti, 2001
1
Resurse: a. Conţinutul: Monologul şi dialogul
b. Capacităţi: bune
c. Condiţii materiale: cabinetul de limba şi literatura română

Tipuri de evaluare: - orală, scrisă


- frontală, individuală
- formativă

Evenimentul Obiective Conţinuturile Activităţi de Strategii Evaluare


lecţiei operaţionale învăţării învăţare
Profesorul îşi
pregăteşte
- asigurarea materialul
materialului didactic,
1. Moment didactic şi a solicitând
organizatoric climatului totodată
bunei elevilor să-şi
desfăşurări a pregătească
lecţiei manualul şi
caietele pentru
o bună
desfăşurare a
lecţiei
Elevii sunt
solicitaţi de
către profesor
2. Verificarea - monologul / să citească conversaţia orală,
temei dialogul propriile euristică frontală
monologuri,
respectiv
dialoguri.
Profesorul Elevii sunt
arată elevilor solicitaţi de
fragmente de către profesor
texte care să citească
conţin fragmentele
monologuri şi scrise pe tablă
dialoguri: şi să
a. „Să iasă, să recunoască
nu iasă! Mai modul de
3. Captarea bine să se expunere comparaţia, orală,
atenţiei astâmpere. caracteristic conversaţia frontală
Uşor de zis; acestora. euristică
dar
caşcavalul?”
(E. Gârleanu,
Când stăpânul
nu-i acasă);
b. “Bine-ar fi
s-o pot scoate
la capăt, măcar
2
aşa, cu mama
şi cu mătuşa
Măriuca,
gândeam eu,
bătându-mi-se
inima ca într-
un iepure…”
(I. Creangă, comparaţia, orală,
Amintiri din conversaţia frontală
copilărie); euristică
c. “- Bine, am
să scriu,
Vitorie. Ştiu
eu ce să spun.
- Atât am vrut;
pe urmă facă
ei ce-or şti, că
eu n-aştept de
la dânşii
sprijin.”
(M.
Sadoveanu,
3. Captarea Baltagul)
atenţiei d. “Mai lungă-
mi pare calea
acum la-ntors
acasă, / Aş comparaţia, orală,
vrea să zbor şi conversaţia frontală
rana din pulpă euristică
nu mă lasă...”
(V.
Alecsandri,
Sergentul)
e.“- Leftere!
Zice femeia
punând mâna
la sânul stâng,
ca şi cum ar fi
simţit un
junghi grozav.
- Ce?
- Am dat-o.
- Ce ai dat?
- Jacheta!”
(I. L.
Caragiale,
Două loturi )
Profesorul
scrie pe tablă
titlul lecţiei şi
4. Enunţarea Monologul şi anunţă elevii conversaţia orală,
obiectivelor dialogul că vor euristică frontală
evidenţia, pe
parcursul
lecţiei,
3
caracteristicile
4. Enunţarea Monologul şi şi tipurile de conversaţia orală,
obiectivelor dialogul monolog / euristică frontală
dialog.
La solicitarea
profesorului,
elevii
menţionează
5.Reactualizarea -diferenţierea difernţa dintre conversaţia orală,
cunoştinţelor monologului monolog şi euristică individuală
dobândite de dialog dialog, apelând
anterior la cunoştinţele
dobândite
anterior despre
noţiunile
respective.
Elevii recunosc
în textele scrise
O1 -recunoaşterea pe tablă
monologului şi modurile de
a dialogului ca expunere
moduri de utilizate de
expunere autor:
prezente în monologul şi conversaţia orală,
diferite texte dialogul. euristică, individuală
literare Elevii paralela
O2 -diferenţierea menţionează
monologului diferenţa dintre
de dialog monolog
(vorbirea cu
sine însuşi) şi
dialog
(convorbirea
dintre două sau
6. Dirijarea mai multe
învăţării personaje). Se
dau exemple
din piesele de
teatru ale lui I.
L. Caragiale.
Pornind de la
O3 -definirea exemplele
monologului şi scrise pe tablă, comparaţia orală,
reliefarea elevii definesc frontală
trăsăturilor monologul ca
acestuia fiind un mod
de expunere, o
formă de
comunicare în
cadrul căreia
un personaj îşi
exprimă
gânduri,
sentimente, fie
“vorbind cu
4
sine însuşi”, fie
producând o
replică de
dimensiuni
ample, care nu
permite
intervenţia
unui alt
participant în conversaţia orală,
actul euristică frontală
comunicării.
O3 -rolul Elevii remarcă,
monologului de asemenea,
că monologul
este utilizat ca
mijloc de
cofensare
directă sau
pentru redarea
stării de spirit a
personajului.
Împreună cu
elevii,
O4 -clasificarea profesorul paralela, orală,
monologului delimitează în: conversaţia frontală
6. Dirijarea A. după euristică
învăţării structură:
a.interior
b.exterior
B. după
conţinut:
a.expozitiv
b.demonstrativ.
Se remarcă
faptul că
monologul
interior este o
formă de
vorbire
neadresată, ce
nu presupune
prezenţa unui
auditoriu, problematizarea orală,
mesajul individuală
neexprimându-
se cu voce tare,
în timp ce
monologul
exterior
presupune un
mesaj rostit în
lipsa (cel mai
adesea în faţa
oglinzii)sau în
prezenţa unui
5
auditoriu.
Monologul
rostit în faţa
O4 -clasificarea unui auditoriu
monologului poate fi
expozitiv sau
demonstrativ
(când persoana
/ personajul
accentuează
afirmaţiile
făcute prin comparaţia, orală,
intermediul problematizarea frontală
unor imagini,
desene, hărţi).
Elevii
exemplifică şi
apoi creează lucrul pe grupe
monologuri
expozitive /
demonstrative.
În continuare, exerciţiul, orală,
elevii jocul de rol individuală
precizează
O5 -definirea definiţia
dialogului dialogului: o
6. Dirijarea formă de
învăţării comunicare, un
mod de
expunere care
constă în
convorbirea
dintre două sau
mai multe
personaje. conversaţia orală,
Profesorul euristică frontală
menţionează
faptul că
desfăşurarea
replicilor într-
-structura un dialog se
dialogului, realizează prin:
modalităţi de succesiunea
construire rapidă a
acestora, prin
folosirea
perechilor de
replici de tip
“întrebare -
răspuns” sau
prin replici în
care se reia o
secvenţă a
replicii
precedente
6
pentru a
clarifica
mesajul
comunicat.
Este foarte
important de
reţinut faptul
că în dialog se
vor utiliza
diverse
strategii, în conversaţia orală,
funcţie de euristică frontală
situaţia de
comunicare:
încurajarea
partenerului de
dialog pentru
O5 -structura a-şi continua
dialogului, replica;
modalităţi de continuarea
construire replicii
partenerului; comparaţia orală,
întreruperea frontală
replicilor prea
lungi, neclare;
adresarea în
6. Dirijarea funcţie de
învăţării relaţia cu
partenerul de
dialog (vârstă,
funcţie, relaţie)
În comunicarea
orală, mesajul
poate fi
completat de
elementele
nonverbale, al
căror rol este
acela de a
însoţi sau de a
înlocui
anumite
cuvinte.
-rolul Dialogul poate paralela,
dialogului avea rol în exerciţiul, orală,
caracterizarea conversaţia frontală
personajelor. euristică
Profesorul
O6 clasifică, apoi,
-clasificarea dialogul în:
dialogului formal (se
desfăşoară într-
un context
public, oficial,
între persoane
7
care adoptă o
anumită normă
de politeţe conversaţia orală,
reciprocă) şi euristică, frontală
informal (se paralela
defăşoară într-
un context
familiar, între
prieteni, rude,
persoane
apropiate).
Elevii, la
-crearea şi solicitarea jocul de rol, orală,
O7 susţinerea profesorului, exerciţiul, turul individuală
diferitelor creează şi galeriei
tipuri de susţin
monolog şi monologuri şi
dialog dialoguri în
funcţie de
situaţii diverse
de comunicare.
Pornind de la
ilustrarea unor
dialoguri şi
monologuri,
elevii, ajutaţi
6. Dirijarea de profesor,
învăţării stabilesc
principalele
-regulile reguli necesare
necesare transmiterii
O8 transmiterii unui mesaj conversaţia orală,
unui mesaj clar: euristică frontală
clar, coerent -exprimarea să
fie îngrijită,
coerentă;
-ideile să fie
formulate clar
şi să fie
prezentate într-
o succesiune
logică;
-lexicul utilizat
să fie pe
înţelesul
auditoriului,
cuvintele
necunoscute să
fie explicate;
-frazele să nu
fie prea ample,
riscându-se,
astfel, să se conversaţia orală,
piardă firul euristică frontală
logic;
8
-debitul verbal
să nu fie prea
-regulile rapid, iar
necesare intonaţia să
6. Dirijarea O8 transmiterii varieze; conversaţia orală,
învăţării unui mesaj -elementele euristică frontală
clar, coerent verbale să se
înlănţuie cu
cele
nonverbale.
Elevii, la
solicitarea
profesorului,
ilustrează
Dialogul şi câteva
7. Obţinerea monologul monologuri şi jocul de rol, orală,
performanţei şi ilustrate prin dialoguri din comparaţia formativă
a feedback-ului jocul de rol operele lui I.L.
Cargiale,
evidenţiind,
astfel, diferenţa
dintre cele
două moduri
de expunere.
8. Asigurarea Profesorul
retenţiei şi a Monologul / anunţă tema exerciţiul scrisă,
transferului Dialogul pentru acasă. individuală