P. 1
criterii_de_evaluare[1]

criterii_de_evaluare[1]

|Views: 1,066|Likes:
Published by Ioana Oana

More info:

Published by: Ioana Oana on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1.

(1) Prezentele criterii de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul S.C……………... (2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica si personalului angajat cu conventii civile. Art. 2. (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat. (2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevad evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor. CAPITOLUL II Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv. Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru: a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor; b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor; c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor; d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente. Art. 5. - Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape: a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea fisei de evaluare. Art. 6. (1) Evaluatorul este persoana din cadrul s.c………, cu atributii de conducere a societatii/compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea angajatul evaluat sau, dupa caz, care coordoneaza activitatea respectivului angajat. (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator: a) persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia; b) persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere; c) persoana aflata intr-o functie de conducere in cadrul ministerului, care coordoneaza domeniul de activitate pentru director general/director. Art. 7. (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului. (2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale. Art. 8. (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate. (3) Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.

2b. Comertului si Mediului de Afaceri. b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata. Art. - . c) consemneaza. dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante. pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant. 3. 10. de cel putin 6 luni. (2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute. d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare. 12. evaluatorul poate modifica fisa de evaluare. b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza. evaluatorul are obligatia ca. inainte de incetarea. Art. . intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute in anexa nr. Art. Art. 2a. intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca. c) persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni. ca etapa a procesului de evaluare. in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. in conditiile legii. (2). e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate. o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare. reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata. acordat potrivit legii. se suspenda sau se modifica. suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori. in conditiile legii. 6. evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care. 9. prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului. in cadrul caruia: a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare.Persoanele care au calitatea de evaluator. In acest caz. al caror contract individual de munca este suspendat. dupa caz. completeaza fisele de evaluare. se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate. salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca. dupa cum urmeaza: a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor. sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Art. potrivit art. dupa caz. fiind in concediu medical sau in concediu fara plata. 13. In acest caz. 1. astfel stabilite. b) persoanele angajate in cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei. intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite sau cand este promovat in grad superior. urmatoarele categorii de salariati: a) persoanele angajate ca debutanti. pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitatii. cu caracter temporar. rezultatele deosebite ale salariatului. 11. (3) Salariatii care exercita. (1) Interviul. dar nu mai mare de 1 an. in conditiile legii. desfasurata in perioada prevazuta la alin. in urmatoarele cazuri: a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat inceteaza sau se modifica. (2) In functie de specificul activitatii desfasurate efectiv de catre salariat. al caror model este prevazut in anexa nr.In mod exceptional. evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate. respectiv nr.(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuala. b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale. in conditiile legii. pentru care evaluarea se va face dupa o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii. c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat. . Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora. pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva.

(1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul institutiei. se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post. Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat. in urmatoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii. (3) Semnificatia notelor prevazute la alin. (4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu. 1. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta. (2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. 16. 18. evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare.foarte bine.00-2.Anexele nr.00 . (1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 15.Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale. 19. a) si b). 8 alin. fisa de evaluare nu se contrasemneaza. fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. 2b si 3 fac parte integranta din prezentul regulament. . c) intre 3. .satisfacator. evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin. Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de catre ceilalti salariati. d) intre 4. (3). (3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei. (1) este urmatoarea: nota 1 . b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord. Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor.nivel maxim. (2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor. (3) In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul institutiei. Persoana necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati. Performanta este cu mult sub standard. prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5. In acest caz. 14. are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului. Art.00 . (2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului autoritatii. 5 lit.00 . (1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului. nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire. in conditiile legii.bine.01-3. (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare. Art. . Art. evaluator si contrasemnatar. . 17. potrivit structurii organizatorice a institutiei.01-4.00 .nesatisfacator. Art.Prin exceptie de la prevederile art.01-5. dupa cum urmeaza: a) intre 1.nivel minim si nota 5 . dupa caz.(1) Pentru stabilirea calificativului. Art. b) intre 2. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat. 2a.

....... 3. 6... 1 la criteriile de evaluare CRITERII GENERALE de evaluare a personalului contractual I..... cunostinte si experienta.............ANEXA Nr..... influenta........... conditii de munca. II.. la ................... contacte si comunicare.... Numele si prenumele evaluatorului . judecata si impactul deciziilor................................................................. 7... | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota | |crt. Functia ... ANEXA Nr... 5............................. creativitate si diversitatea activitatilor..... 6...... cunostinte si experienta.......... Perioada evaluata: de la .......... 2...................................... conditii de munca... 4. creativitate si diversitatea activitatilor............ contacte si comunicare...... coordonare si supervizare............. | Obiective | % | Realizat | Nota | |crt.. 4..................| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr..... 3................ 2........... complexitate...... +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr.......... Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie: 1.. judecata si impactul deciziilor..................... 5..... complexitate......| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ ... incompatibilitati si regimuri speciale...................................... incompatibilitati si regimuri speciale.............. 2a la criteriile de evaluare FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de conducere Numele si prenumele persoanei evaluate ..... Functia . Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de conducere: 1.............................. Data ultimei promovari ..................

.................... creativitate si diversitatea activitatilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 3.... ......................... |Contacte si comunicare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 6............................. |Influenta....| | ......................| | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 1.......................| | 3................................. .. ............. |Conditii de munca | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 7.......................... |Alte criterii specifice*) | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+ Nota finala a evaluarii +--------------+ (Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare)/2 +--------------+ Calificativul evaluarii +--------------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Rezultate deosebite: | | 1..... ........................ ....................Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor +--------------+ +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ |Nr................ ......................................... ...............| | 2.......... .......................... ....... |Complexitate........................................................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Alte observatii: | | 1........................ . ........ |Judecata si impactul deciziilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 4................................................ |Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale|Note|Comentarii| |crt....... . ................ coordonare si supervizare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 5....| | 2....................................... |Incompatibilitati si regimuri speciale | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 8............................... .......... ............................................ |Cunostinte si experienta | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 2...........................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: | | 1.......................................... ...| | 2........| | 3.......

...... Semnatura persoanei care contrasemneaza ............... . in functie de specificul domeniului de activitate......................... Data ............ Semnatura evaluatorului ......3............. Semnatura persoanei evaluate .......... Functia ............................ ANEXA Nr....... Functia .............................. Data .. | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Numele si prenumele persoanei evaluate ... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |2.......................................... 2b la criteriile de evaluare ................ Semnatura ......................... Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza ...... ___________ *)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare.......................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Comentariile persoanei evaluate | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ | Obiectivul | % din timp | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |1................. Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare.............................................. Data ............................................................................................................................................ Functia ........ ................................................................. Data .............. | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |4................. | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |5......................... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |3................. Numele si prenumele evaluatorului ................................................................................

................................................. Functia ................... |Contacte si comunicare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 5..................................... Data ultimei promovari ..................................... |Complexitate................. +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr.............................. | Obiective | % | Realizat | Nota | |crt............................. |Incompatibilitati si regimuri speciale | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 7............................................................... |Cunostinte si experienta | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 2.........| ......................FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de executie Numele si prenumele persoanei evaluate ...... Gradul/Treapta .| | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 1...................| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr...................................................... Perioada evaluata: de la ................................................ | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota | |crt......... creativitate si diversitatea activitatilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 3............... Functia ....... Numele si prenumele evaluatorului ........................................| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +--------------+ +--------------+ Nota pentru indeplinirea obiectivelor +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ |Nr................................................... la ..............| |2........................................................... |Judecata si impactul deciziilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 4............................... |Conditii de munca | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 6.................... |Alte criterii specifice*) | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+ Nota finala a evaluarii +--------------+ (Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare)/2 +--------------+ Calificativul evaluarii +--------------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Rezultate deosebite: | |1............ |Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale|Note|Comentarii| |crt..............................

...................................................................................................................................... Numele si prenumele evaluatorului ..................... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |5....... Data ..........| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: |1............................. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza .............................. Semnatura persoanei care contrasemneaza ............................. ___________ *)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare.. Functia ............... ............................ | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |4............ | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |3........................| |2..............................................................|3..... in functie de specificul domeniului de activitate.......... ...................................................................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Alte observatii: | 1. Data .............................................. | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Numele si prenumele persoanei evaluate ...... Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare.................................................................................................................................................. ............................... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |2..| |3.......... ..................................................................| |2...................................................................................................... Functia ........................................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Comentariile persoanei evaluate | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Obiectivul | % din timp | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |1................................................... Semnatura ........................................................................................... Functia .................................................................................................. Data .............. Semnatura evaluatorului .... Semnatura persoanei evaluate ......................................................... Data ...............| |3............................

...... Vechimea in munca/specialitatea necesara: 4............ Abilitati............................. 3 la criteriile de evaluare +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Denumirea institutiei | Aprob1) | |Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul| | +-------------------------+--------------+-----------+-------------------------+ | FISA POSTULUI | |nr.....ANEXA Nr........ Semnatura: ... Data: ............... Competenta manageriala (cunostinte de management.. Data intocmirii: .... Sfera relationala externa: a) cu autoritati si institutii publice: b) cu organizatii internationale: c) cu persoane juridice private: Intocmit de7): Numele si prenumele: .............. Perfectionari (specializari)3): 3.................... Functia: .................... De pregatire/luare a deciziilor6): 2... ... Studii de specialitate: 2......... calitati si aptitudini necesare: 7..... Obiectivul/Obiectivele postului: Conditii specifice privind ocuparea postului2): 1. Responsabilitatea implicata de post: 1.. Limbi straine4): 6....................... . De pastrare a confidentialitatii: Sfera relationala a titularului postului: 1................... Cerinte specifice5): 8.. 2......... S-a luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: ......... Nivelul postului: de conducere/de executie 3........... calitati si aptitudini manageriale): Descrierea sarcinilor ce revin postului: 1....... Semnatura: ........| +--------------------------+ Informatii generale privind postul: 1.. . Cunostinte de operare/programare pe calculator: 5.............. Denumirea postului: 2... Delegare de atributii si competenta: 3............................... Sfera relationala interna: a) relatii ierarhice: -subordonat fata de: -superior pentru: b) relatii functionale: c) relatii de control: d) relatii de reprezentare: 2.....

R. delegari.Avizat de8): Numele si prenumele: ..R... calcul indemnizatii medicale..I... ....... 3 )Daca este cazul. Se va semna de catre conducatorul institutiei si se va stampila in mod obligatoriu......... 7.U...... "nivel mediu"... Data: ..... deciziile)... calculul tuturor indemnizatiilor. disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii. documente de pensionare... PROCEDURA DE EVALUARE A POSTURILOR .... "scris" si "vorbit" se va stabili nivelul cunostintelor dupa cum urmeaza: "cunostinte de baza".... ...M. Semnatura: ....... 8 )Se avizeaza de catre superiorul ierarhic al persoanei prevazute la pct.............. "nivel avansat".Cunostiinte necesare: * cunostiinte privind legislatia muncii * cunoasterea tuturor documentelor legate de personal (a tuturor documentelor pe care I............. 7 )Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului...... detasari..... 6 )Limitele libertatii decizionale de care beneficiaza titularul postului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin...Aptitudini si deprinderi necesare: * aptitudine generala de a putea învata pe o scara de la 1-5 puncte (la nivelul I. Functia contractuala de conducere: ..... ___________ 1 )Se va completa cu numele si functia conducatorului institutiei............ adeverinte. = 3 puncte).......... 5 )De exemplu: calatorii frecvente....... 2 )Se va completa cu informatiile corespunzatoare conditiilor prevazute de lege si stabilite la nivelul institutiei pentru ocuparea functiei corespunzatoare. le emite): C. 4 )Pentru fiecare dintre criteriile "citit"........U.

Criteriile de evaluare sunt urmatoarele: I .Cerinte pentru exercitarea functiei: * capacitatea de întelegere si de rezolvare a problemelor * limbaj expresiv si coerent * echilibrare emotionala si autocontrol * asumarea responsabilitatii * punctualitateRS Postul ca element primar al structurii organizatorice pentru a fi ocupat se evalueaza functie de criteriile de ocupare si de cerintele acestuia.Experienta necesara executarii operatiilor specifice postului III – Dificultatea operatiilor specifice postului IV – Responsabilitatea implicata de post V . Pentru fiecare post se stabilesc standarde de performanta care se regasesc în fiecare criteriu.Sfera de relatii (de a intra în relatii cu alte posturi. de a raspunde solicitarilor din partea altor posturi) Pentru fiecare criteriu de evaluare se stabilesc ponderi în procente functie de imporatnta si complexitatea acestora în corelare cu criteriile postului. clasificare si interpretare a informatiilor * acordare de consultanta si consiliere . Aceste standarde reflecta repartizarea echitabila a sarcinilor între posturi.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului II .* aptitudini de comunicare – 3 puncte * aptitudini de calcul – 3 puncte * aptitudini de a lucra cu documente – 5 puncte * respectarea instructiunilor verbale si scrise * transmiterea de informatii * culegere. astfel încât pe totalul celor 5 criterii suma ponderilor sa reprezinte 100%. .

determinat de cerintele postului dupa cum urmeaza în continuare: Pentru I – a) pregatirea de baza cea corespunzatoare studiilor absolvite potrivit prevederilor legale. superioara de scurta durata (colegiu). Studiile mentionate absolvite cu diplome din reteaua unitatilor de învatamânt ale Ministerului Educatiei si Cercetarii functie de durata lor si nivelul de pregatire. Ex: îngrijitor – scoala generala functionar administrativ – studii medii liceale functionar economist – studii medii liceale sau post liceale b) pregatirea de specialitate se refera la o calificare suplimentara fie tehnica. si anume: scoala generala. medie post liceala.Fiecarui criteriu îi corespunde un continut ce îl defineste. de alta specialitate necesara postului. Ea are ca rezultat certificate de perfectionare sau specializare care sunt facute periodic pentru mentinerea competentei pe post. Pentru IV – avem: a) responsabilitatea de conducere. de coordonare a unor structuri de personal. Pentru II – avem: a) experienta în munca (consta în vechimea în munca specifica postului) b) experienta în specialitatea ceruta de post (se asociaza cu pregatirea de specialitate prin cursuri de perfectionare sau specializare) c) perioada necesara initierii în vederea executarii operatiilor specifice postului (perioada de proba si de debutant) . . economica. medie liceala. calificare care are forma unei perfectionari în specialitatea postului.Perioada de proba care se finalizeaza prin perioada de stagiu sau debut al unui absolvent a unei institutii de învatamânt superior de scurta sau lunga durata. superioara de lunga durata. cronologia actelor) e) tehnologii speciale care trebuie cunoscute. Pentru III – avem: a) complexitatea postului ( o diversitate a operatiilor efectuate pe acest post) b) gradul de autonomie în realizarea sarcinilor postului – luarea deciziilor c) efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiilor specifice postului d) necesitatea unor aptitudini deosebite (atentie distributiva. a unei echipe sau a unor proiecte b) responsabilitatea pregatirii unor decizii c) pastrarea confidentialitatii documentelor elaborate precum si a datelor firmei cu care intra în contact fata de alte compartimente sau parteneri din exterior. sunt necesare pe tipuri de posturi ocupate.

de nivelul cerut salariatului pentru acoperirea cerintelor postului.nr.Pentru V – avem: a) gradul de solicitare din partea structurilor interne (celelalte compartimente) b) gradul de solicitare din partea structurilor externe organizatiei Pentru fiecare din cele 5 criterii functie de continutul lor se vor stabili pentru fiecare post calificative cuprinse între 1 si 5 puncte. dupa care se calculeaza media acestor puncte. angajari efectuate .nr.nr. Punctajul total minim si punctajul total maxim se vor opera împreuna cu punctajul mediu calculat ca o medie aritmetica simpla si va fi cuprinsa în fisa postului din punct de vedere al evaluarii lui si nu al continutului fisei postului pe care s-a numit un angajat. de complexitatea realizarii lui. un punctaj minim si unul maxim. Ex: . de contestatii sau reclamatii primite .nr. de cereri rezolvate . Fiecarui post indiferent de complexitatea lui îi va corespunde standarde de performanta determinate de urmatorii indicatori: 1) cantitatea prin care se cuantifica volumul lucrarilor exprimate în unitati de masura specifice operatiilor sau activitatilor executate într-un anumit post. de corectii operate de seful direct . de dosare solutionate . calculându-se functie de ponderile procentuale aferente criteriilor. deci fiecarui post respectiv fiecarei functii pe post îi va corespunde ponderi diferite sau egale daca sunt functii similare cu responsabilitati si competente egale.nr.nr. În functie de complexitatea postului. de apeluri telefonice la care s-a raspuns .gradul de satisfactie a beneficiarilor serviciilor oferite (acest grad se masoara sistematic sau prin sondaj) 3) costurile se masoara interesul angajatului pentru a limita costurile de functionare ale societatii comerciale urmarindu-se raportul dintre volumul de activitate si costurile implicate în realizarea acestui volum: . Variatia ponderilor pentru fiecare criteriu este determinata de sarcinile concrete ale fiecarui post. de plecari rezolvate (perioada etalon este luna) 2) calitatea se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezente în lucrarile specifice postului cum ar fi: . ponderea fiecarui criteriu din cele 5 va fi diferita.nr.nr. de convorbiri telefonice .

diverse situatii statistice 5) utilizarea resurselor se apreciaza capacitatea angajatului de a utliza eficient resursele puse la dispozitia postului: .echipamentele de birotica .pe activitate de executie Pentru activitatile de conducere asumarea responsabilitatii consta în: .întocmirea contractului colectiv de munca . de recrutari si de selectari de personal 4) timpul se masoara timpi de executie a lucrarilor si în special pentru lucrarile la care nu se pot stabili norme de timp (negocieri salariale anuale) .nr.nr. Acest criteriu reprezinta: rezultatele muncii masurate la nivelurile descrise în fisa postului.programele de calculator pentru calcul salarii si costuri totale salariale 6) mod de realizare se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care face parte si modul în care pune la dispozitia colectivului toate conostiintele si experienta pe care o detine prin pregatirea lui profesionala si vechimea în munca pe postul respectiv. 2) asumarea responsabilitatii se justifica pe 2 planuri: .nivelul si riscul decizional . Evaluarea de regula este anuala.programele de calculator pentru fisierele de personal . Pentru masurarea muncii pot fi avute în vedere si modul de utilizare a resurselor precum si modul de utilizare a activitatii salariatului în cauza.pe activitate de conducere . PROCEDURA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE În paralel cu evaluarea standardelor de performanta a posturilor are loc în cadrul societatii comerciale si evaluarea performantelor profesionale individuale ale fiecarui salariat ce ocupa aceste posturi. de deplasari . anterioara negocierilor salariale si cuprinde urmatoarele elemente de referinta: a) b) fisa postului a carei grafica difera de fisa tipizata criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale Aceste criterii de evaluare sunt: 1) gradul de îndeplinire a standardelor de performanta..

lucrul în echipa precum si compartimentul managerial ca mod de structura Pentru activitatile de executie continutul acestui criteriu implica evaluarea: ..modul de comunicare . Continutul acestui criteriu de evaluare implica: a) în cazul propunerilor de solutii noi implica: .prin executarea de operatii strict reglementate 4) initiativa si creativitatea – urmare evaluarii performantei profesionale în cazul în care angajatul propune sau are initiativa unor solutii noi precum si în cazul în care acesta propune schimbarea unor reglementari interne.pentru activitati de conceptie – care se caracterizeaza prin interpretarea unui volum mare de informatii .motivarea ideilor .evaluarea efectelor si a consecintelor acestor efecte . a unor tehnologii.gradul ridicat de repetitivitate a operatiilor sau lucrarilor efectuate . fenomenelor sau proceselor studiate .constituirea modelelor.integrarea obtiunilor Pe linia activitatii de analiza care se caracterizeaza prin identificarea influentelor din exterior si a determinarilor acestor influente care produc schimbari majore sau minore.comportamentul la presiune exterioara si interioara 3) adecvarea la complexitatea muncii – continutul acestui criteriu se exprima prin nivelul activitatii de conceptie. Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin .a intensitatii în executarea atributiilor de serviciu .identificarea fluxurilor informationale . de analiza.constituirea de alternative noi sau optiuni noi . rezulta implicit initiativa si creativitatea sa. a unor procese în domeniul lor de activitate. de sinteza si de rutina si anume: .rapiditatea interventilor .proiectarea instrumentelor de monitorizare Activitatea de rutina se caracterizeaza prin: .

foarte bine = 4 puncte. economice. iar evaluarea martora a anului în curs devine pentru el un stimulent în anul viitor.evaluarea consecintelor acestor ideei . în urma evaluarii performantelor profesionale. bine = 3 puncte. Functie de punctajul obtinut nivelurile salariale ale angajatilor societatii comerciale. Din punct de vedere psihologic IRU an de an prin evaluarea lui profesionala va tinde spre un punctaj superior.efectuarea de studii si aplicabilitate în contextul reglementat intern b)în cazul propunerii unor schimbariimplica: . de specialitate si administrative.. se mentin sau scad. nesatisfacator = 1 punct. satisfacator = 2 puncte. .dimensionarea schimbarilor . De regula fisele de evaluare se întocmesc pentru toate functiile tehnice. se maresc. Întocmirea lor este facuta de sefii de compartiment. însusite de directorii executivi si aprobate de directorul general sau unic al societatii comerciale.evaluarea consecintelor acestor schimbari .efectuarea de studii cu aplicabilitateîntr-un context nereglementat Fiecarui criteriu din cele 4 functie de ponderile lui exprimate în procente în evaluarea performantei individuale individuale a angajatului i se atribuie puncte de la 1 la 5 conform calificativelor de aprecieri: exceptional = 5 puncte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->