P. 1
Caiet de Sarcini Constructii

Caiet de Sarcini Constructii

|Views: 2,525|Likes:
Published by Dogariu Andrei

More info:

Published by: Dogariu Andrei on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

CAIETE DE SARCINI

Prevederile acestor caiete de sarcini se refer la lucr rile specifice consolid rii cl dirilor existente precum i execut rii construc iilor noi, începând cu infrastructura i terminând cu finisajele i acoperi ul. 7.1 FUNDA II I TERASAMENTE GENERALIT I Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condi ii tehnice ce trebuie avute în vedere la executarea cl dirilor noi i a consolid rii cladirilor existente cu structura alcatuita din zidarie simpl cu blocuri de c r mid plin presat , în vederea asigurarii rezisten ei i stabilita ii acestora, precum i a condi iilor de calitate. In cele ce urmeaza s-a insistat în special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate în normative sau prescrip ii tehnice. In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce con in prevederi referitoare la asigurarea calita ii lucrarilor. Obliga iile i raspunderile investitorilor, proiectan ilor i executan ilor lucrarilor de construc ii în asigurarea calita ii, sunt reglementate în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc ii. Orice modificari ulterioare în cuprinsul prescrip iilor i orice noi prescrip ii ce vor apare, vor fi respectate în mod obligatoriu, chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In consecin a, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca i sa men ina la curent listele prescrip iilor, operând treptat în acestea modificarile i completarile survenite. Lucr rile specifice infrastructurii sunt de dou tipuri : - consolidarea funda iilor existente i - executarea funda iilor noi. Terasamentele se refer la : - S p turile necesare decopert rii funda iilor existente i execut rii funda iilor noi. Tran eele de lâng funda iile existente vor avea 1,00m l ime de o parte i 60cm de cealalt pentru a permite desf urarea procesului tehnologic (utilizarea ma inii rotopercutante, armare etc). S p tura se va realiza a.î. s se ajung la min 1,50m adâncime. Apoi se va s pa câte 25cm sub funda ie ini ial de o parte apoi dup turnarea betonului i în cealalt parte. Se va realiza astfel i o subfundare i o majorare a l imii t lpii de fundare, - Amenajarea mecanizat a terenului de amplasament al tronsonului nou, astfel încât s se u ureze cât mai mult procesul de s pare în tran ee, - umpluturile de p mânt i balast din jurul funda iilor, de sub pardoseli i trotuarele perimetrale. Sub stratul suport al pardoselilor (din beton simplu C*6/7,5 de 8cm grosime cu 2 cm scliviseal pentru a se putea lipi corespunz tor covorul PVC) se va dispune un strat de balast de 8cm. LUCR RI DE PREG TIRE Lucrarile de terasamente nu pot fi începute decât dupa efectuarea opera iei de predare a amplasamentului, tras rilor, reperelor, etc., consemnat într-un proces verbal încheiat între delega ii beneficiarului, proiectantului i executantului. Trasarea pe teren a funda iilor se va realiza în conformitate cu prevederile din STAS 9824/1-87 i cuprinde urmatoarele lucrari: - Aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevazute în planul de trasare care definesc pozi ia punctelor caracteristice ale funda iei,

- Verificarea aplicarii pe teren a trasarii, - Toleran a de trasare pentru unghiuri este de 1 grad centesimal. - Abaterea admisa la trasarea reperului de cota s 0,00 este de s 1 cm. In cazul de fa a, cota s 0,00 va fi stabilita definitiv, în acord cu proiectantul, la începerea lucrarilor. Se va utiliza cota s 0,00 a tronsonului existent. LUCR RI DE TERASAMENTE Executarea sapaturilor se va realiza în conformitate cu prevederile din ³Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale´, indicativ C 169-88 i din ³Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire´ indicativ P7-2000. Umpluturile de pamânt de lâng funda ii, sub trotuare i sub pardoseli, se vor executa din pamântul rezultat din sapaturi, dupa sortare i prin ad ugire, conform normativelor C16988 i P7-2000. Umpluturile se vor executa în straturi elementare, realizându-se un grad de compactare al fiecarui strat, conform STAS 1913/13-1983. Verificarile se vor efectua conform normativelor C169-88 i C56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fa a de gradul de compactare prevazut în STAS 1913/131983 este de -1% pentru mediu i -2% pentru minim. Rezultatele acestor verificari se vor consemna în procese verbale de lucrari ascunse. Conform normativului P7-2000, se vor verifica în mod special: - asigurarea colectarii i evacuarii apelor din precipita ii sau din surse accidentale p e toata durata executarii lucrarilor de construc ii i instala ii; - executarea umpluturilor i trotuarelor (definitive sau provizorii) imediat dupa ce lucr rile au depa it nivelul terenului natural i a fost recep ionata hidroizola ia peste funda ie, - executarea umpluturilor în jurul fundatiilor si sub pardoseli imediat ce constructia a depasit nivelul terenului natural. La verificarea pe faze i recep ia lucrarilor de terasamente se vor executa sondaje în punctele critice sau care prezinta dubii, pentru a se verifica daca umiditatea pamântului este cea prescrisa de normativul P7-2000. De asemenea se va verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a evita umezirea ulterioara a pamântului din jurul funda iilor. Rezultatele verificarilor se înscriu în procese verbale de lucrari ascunse. LUCR RI DE FUNDA II Funda iile tronsonului nou se vor executa cu rost antiseismic de 5cm. Acesta se consider de la fa a c m uielii funda iei existente pân la fa a funda iei noi. 1. Consolidarea funda iilor existente Se va utiliza c m uirea funda iilor pe ambele fe e i subfundarea acestora pân la atingerea cotei prev zute în proiect. MATERIALE - C m uieli din beton armat C12/15, - Subfund ri din beton simplu C*6/7,5, - Plase tip STNB 7,1v100/8v 100 mm, - Agrafe *14 PC52 montate în g uri min. *22mm monolitizate cu lapte de ciment.

Executarea funda iilor Etape subfundare : 1. Se sap tran eele de o parte i de alta a funda iilor pere ilor exteriori (de 1,0m l ime la exterior i de 60cm la interior i de adâncimea de fundare existent ). 2. Se c m uiesc funda iile cu respectarea tehnologiei expuse mai jos, 3. Se adânce te tran eea exterioar astfel încât s se ating cota din proiect, 4. Se execut subfund rile în tronsoane de max 1,0m lungime, dispuse în ah conformn schemei, 5. ATEN IE !!: Interven iile la peretele de rost (ax 14 î) se vor executa înainte de turnarea funda iei tronsonului nou (ax 14), Etape c m uieli: 1. Curatarea suprafetelor fundatiilor ce se vor camasui prin desprafuire si cu peria de sarma, 2. Crearea de g uri J22 mm în zid ria de piatr pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor (6 buc/m2 ), 3. G urile create se cur prin suflare cu aer comprimat i se introduc agrafele PC52 *14mm, 4. Injectarea g urilor J22 mm cu past de ciment, cu pompa manual ; 5. Se aplic arm turile pe fe ele fundatiei prev zute a se consolida. Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu crosele J 14 PC52 (6 buc/m2.); 6. Cofrarea eleva iilor pentru a ob ine o grosime de 8cm pe fiecare fa , 7. Aplicarea betonului C12/15 pe ambele fe e f r întreruperi. Se va turna pân sub nivelul ploturilor, cu 15cm. Etapa a doua a turn rii va include i ploturile. Betonul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea înt ririi. Se va acorda o aten ie deosebit la umplerea cu beton a subfund rilor pe fiecare fa . Etape fundatii noi: 1. Realizarea sapaturii la cota din proiect, 2. Turnarea t lpii i eleva iilor funda iilor din beton simplu C*6/7,5, 3. Montarea arm turii în cuzine i. Arm tura longitudinal la funda iile din tronsonul existent se va ancora in arm tura c m uielilor funda iilor transversale existente. Se va acorda atentie la montarea arm turii stâlpi orilor. 4. Turnarea betonului in fundatie ATENTIE! Plasele c m uielilor se vor t ia cu cca 30cm mai înalte pentru a se realiza suprapunerea cu plasele c m uielilor pere ilor. Lucrarile de funda ii se vor executa în conformitate cu prevederile din ³Normativ privind proiectarea i executarea lucr rilor de funda ii directe la construc ii´ indicativ P10/86, iar pentru terenul dificil se vor respecta prevederile din ³Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire´ indicativ P7-2000. Executarea funda iilor se va face numai dupa recep ionarea lucrarilor de terasamente. La executarea funda iilor se va urmari ca: - materialele întrebuin ate sa corespunda indica iilor din proiect, prescrip iilor tehnologice în vigoare. Lucrarile de funda ii se vor recep iona în conformitate cu normativul C56-85.

înal imi pâna la 2 m . Abateri dimensionale ale elementelor: .înclinarea fa a de orizontala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata înal imea sau suprafa a Abaterea admisibila 10 mm 10 mm s 20 mm s 20 mm s 30 mm 3 mm 16 mm 5 mm 20 mm La recep ionarea lucrarilor de funda ii se vor mai verifica: .dimensiuni în plan orizontal .clasa betonului. Toate verificarile i constat rile efectuate cu ocazia recep iei funda iilor.existen a i conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din funda ii (armaturi longitudinale din sâmburi).înal imi peste 2 m . se vor consemna în procese verbale de lucrari ascunse. Abateri privind precizia amplasamentului i a cotei de nivel: .pozi ia în plan orizontal a axelor funda iilor .înclinarea fa a de verticala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata înal imea sau suprafa a . . . .pozi ia în plan vertical a cotei de nivel 2.Abaterile admisibile sunt pezentate în tabelul urmator: Tabel 1 Categoria 1.continuitatea betonarii.

centuri. sâmburi. se vor executa în conformitate cu prevederile normativului NE0121999.2. pila tri la col uri. MATERIALE . Se vor executa în a doua etap centurile (inclusiv nodurile) i plan eele. vor apare rosturi de turnare la partea inferioar a sâmburilor (deci la partea superioar a plan eului) i la partea inferioar a centurilor.verificarea fi ei de transport a betonului.beton clasa C12/15 în toate elementele. . cu aten ie deosebit înaintea începerii beton rii . bucat cu bucat . . 2. iar utilajele i dot rile necesare sunt în stare de func ionare.arm turi longitudinale : PC52. confec ionarea de epruvete). Sâmburii. . plan ee la corpul nou. În varianta de turnare a structurii unui nivel în dou etape. Se vor executa în prima etap sâmburii pân la cota inferioar a centurilor 5.verificarea certificatelor de calitate care s confirme f r dubiu c sunt cele corespunz toare normelor respective.arm turi transversale : OB37.a. Înainte de punerea în oper a betonului i arm turii este necesar a se efectua verific rile prescrise în STAS 1799-81 (încerc ri pe beton proasp t. diametrului. grinzi.7. al pozi iei. 6. Elementele de executat sunt : înr m ri ferestre.plase STNB 7. Toate arm turile i toate piesele înglobate vor fi verificate. din datele c reia s rezulte c betonul este corespunz tor calit ii prev zut în proiect i în prescrip iile tehnice. buiandrugi. Rosturile de turnare (de lucru) se vor trata conform normativului NE012-1999. .c s-au efectuat la locul de punere în oper încerc rile prev zute în prescrip iile tehnice respective i cu frecven a prescris . 5.1. . Lucr rile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dup ce au fost realizate corespunz tor lucr rile preg titoare.plase STNB 5v 200/4v200 în plan eele holurilor plan eele înc perilor i 5v100/4v 100 în TEHNOLOGIE 1.2 LUCR RI DE BETON ARMAT LA SUPRASTRUCTUR GENERALIT I Prevederile se refer la execu ia lucr rilor de beton armat aferente consolid rii tronsonului existent precum i execut rii tronsonului nou. sunt organizate i verificate materialele necesare. distan elor. astfel: 5. m rcii o elului beton i dispozitivelor de men inere a pozi iilor în tot cursul beton rii.din punct de vedere al num rului de bare. Toate materialele care intr în componen a unei structuri din beton armat nu pot fi introduse în oper decât dup : . 3. 4. lungimii. pila tri la corpul vechi.1v100/8v 100 în pila tri i . Lucr rile de b. centurile i plan eul se vor executa în aceea i etap sau în dou etape. .

Betonarea va începe dup verificarea existen ei proceselor verbale de lucr ri ascunse care s confirme c suportul structurii ce urmeaz a se executa corespunde întocmai prevederilor tehnice. bucat cu bucat . Semnele exterioare dup care se recunoa te c vibrarea s-a terminat. diametrul i pozi ia arm turilor. înn diri. în cazuri speciale sau de dubiu. pe cele admisibile prezentate la pct. în sens defavorabil. . 7. de c tre delegatul beneficiarului (dirigintele de antier) i al executantului. Compactarea mecanic a betonului se face prin vibrare. Examinarea vizual se va completa dup caz. ale dimensiunilor i pozi iilor elementelor structurilor principale. protejând suprafe ele libere prin: . Pentru a asigura condi ii favorabile de înt rire a betonului i de reducere a deforma iilor din contrac ii. sunt: . În toate cazurile în care abaterile constatate dep esc abaterile admisibile în sens defavorabil. prin lovire cu ciocanul metalic de 0. . la terminarea mont rii arm turilor se vor consemna în procese verbale constat rile rezultate în urma verific rilor cu privire la num rul. ziduri adiacente.vizual .5. de comun acord. etc. au fost cur ate i corect preg tite. În cazul în care. 7 zile dup turnare. . aplicarea local sau superficial de mortar. . . Înaintea beton rii.aplicare de pelicule de protec ie. 8. precum i c toate cofrajele i elementele de construc ie adiacente corespund ca pozi ie i dimensiuni cu proiectul. Rezultatele acestor verific ri se înscriu în procese verbale de lucr ri ascunse. . Aceste verific ri se efectueaz bucat cu bucat . suduri. se interzice acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte lucr ri (tencuieli.1. se va men ine umiditatea betonului min. pe baz de m sur tori.prin sondaje. num rul elementelor verificate se va dubla.stropire periodic . acoperiri. stabilindu-se i înregistrându-se toate defectele ap rute care dep esc. 9.2 kg sau cu sclerometrul i.5 sec. La compactarea unui nou strat butelia trebuie s p trund 5z 15 cm în stratul compactat anterior.înceteaz apari ia bulelor de aer la suprafa a betonului.acoperire cu materiale de protec ie.4. în cazul în care se mai g se te înc o abatere peste cea admisibil . 3m în l ime cu pompa. care s serveasc la luarea de m suri în continuare. abaterile dep esc pe cele admisibile.prin încerc ri de defectoscopie cu ultrasunete i se va acorda o aten ie deosebit zonelor de structur în care exist concentr ri de arm turi. în care se vor consemna i cazurile de abateri ce dep esc pe cele admisibile. între min.) care ar împiedica reexaminarea elementului sau accesul la el. i 30 sec. se va convoca proiectantul pentru a stabili eventuala necesitate a efectu rii unui releveu general. Grosimea stratului de beton supus vibr rii va fi de 3/4 din lungimea capului vibratorului (buteliei). diametrul etrierilor i distan a dintre ace tia. etc. . la mai mult de un element.suprafa a betonului devine orizontal i u or lucioas . Lucr rile de remediere sau consolidare a acestor elemente se vor executa numai cu acordul scris i pe baza detaliilor date de proiectant.betonul nu se mai taseaz . Num rul i tipul acestor verific ri de elemente se stabilesc.orice alte verific ri cerute de prescrip ii i normative. Durata optim de vibrare este func ie de lucrabilitatea betonului (care poate varia între L1zL5) i de tipul de vibrator folosit. Dup decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urm toarelor verific ri: . Turnarea betonului se face de la max.

pl ci) se sisteaz când temperatura scade sub -50C. Se vor folosi în acest scop. printre care: . în procese verbale de lucr ri ascunse. centuri.Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor din o el beton. abur.înainte de turnarea betoanelor se va verifica dac s-au îndep rtat resturile de z pad . iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. .3 din normativul NE012-1999. La temperaturi între -50C i -150C este necesar preînc lzirea cu flac r oxiacetilenic . sâmburi.se interzice desprinderea. aspectul betonului i eventualele defecte: beton necompactat. 2. se men ioneaz : . apa cald . În cazul constat rii la decofrare a unor defecte mai mari decât cele admisibile. indicativ C16/84. 12 Defecte limit ale betonului monolit : Sunt admise urm toarele defecte privind aspectul i integritatea elementelor: . 5% din lungimea muchiei respective. Dup decofrare se vor verifica i consemna. Defectele men ionate nu se înscriu în procese verbale care se întocmesc la examinarea elementelor dup decofrare. suprafa a de maxim 400 cm2/defect. cu men ionarea temperaturilor exterioare.defecte . segreg ri superficiale sau denivel ri locale) având adâncimea maxim de 1 cm.defecte de suprafa (pori. 5 cm.Normativ pentru executarea lucr rilor de beton i beton armat. . . EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS 1. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. Remedierile se vor executa în baza prevederilor i instruc iunilor tehnice din normativul C149-87 (Buletinul construc iilor nr. segreg ri. indicativ C140/86. 10% din suprafa a fe ei elementului pe care sunt situate. . acestea se vor consemna în procese verbale care se întocmesc la examinarea elementelor.Normativ pentru executarea lucr rilor de construc ii pe timp friguros.betoanele i mortarele se vor înc lzi la o temperatur de max. . . etc.10. iar remedierea acestor defecte se va face numai pe baza solu iilor tehnice acceptate de proiectant. trebuie comunicate în termen de la data încerc rii. în vederea preciz rii situa iei lucr rii i lu rii de m suri.sudarea barelor la temperaturi între -50C i 50C se va face cu împachetarea barelor cu vat mineral . luându-se m suri corespunz toare de conservare a c ldurii. segreg ri) având adâncimea pân la arm tur . 11. Printre m surile speciale care trebuie avute în vedere. lungimea de max. goluri.n stratul de acoperire al arm turilor ( tirbituri locale. . Rezultatele încerc rilor epruvetelor de beton. luându-se m surile de remediere necesare. laboratorul va comunica rezultatul în cauz persoanelor prev zute în anexa X5 pct. .5/1987). prin tragere cu macaraua. Lucr rile se vor executa în condi iile prev zute în actele normative în vigoare.lucr rile de turnare beton în structur (pere i. destinate verific rii realiz rii clasei conform STAS. a elementelor prinse de înghe de elementele pe care se reazem ..400C. C28/83. . În toate cazurile în care rezultatul este mai mic decât cel admisibil pentru clasa respectiv .se vor termoizola cofrajele.se va ine eviden a zilnic a lucr rilor. .

.A. din pod se va turna o ap de beton simplu de 5cm grosime.A. se va verifica daca sunt asigurate condi iile realizarii aderen ei stratului suport (eleva ii din beton monolit.în special cap. I HIDROFUG A ELEMENTELOR Termoizola ii.modul de prindere i protec ia precum i faptul c în timpul execu iei unor lucr ri ulterioare. Se va hidroizola toat suprafa a orizontal a funda iilor noi interioare i exterioare. XVIII. Se vor utiliza blocuri de B. Lucr rile de termoizolare a elementelor de beton (c m uieli.continuitatea materialului termoizolator pe toat suprafa a. . sâmburi i centuri) se vor efectua în conformitate cu prevederile tehnice specifice materialului din care este executat termoizola ia. XXX. . acestea au fost deteriorate.5cm pentru sâmburi i centuri i pentru plan eu (acesta se va a eza peste un pat de nisip). în care se vor detalia toate m surile de protec ie a muncii. suprafe ei exterioare a peretelui tronsonului vechi precum i plan eele. Inainte de începerea lucrarilor se va verifica daca suprafa a de aplicare a hidroizola iei nu prezinta discontinuita i.X. zone segregate sau fisuri peste limitele admise.daca structura hidroizola iei este identica cu cea prevazuta în proiect. etc. Recep ia hidroizola iilor se face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse din care sa reiasa: . MASURI DE PROTECTIA MUNCII 1. suprafe e uscate. Se vor termoizola suprafe ele exterioare ale sâmburilor.). XXVI. precum i daca golurile de instala ii sunt corect pozi ionate. Hidroizola ii. de 12. fara impurita i. Indiferent de tipul de izola ie prev zut. Lucr rile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a fi elor tehnologice elaborate. Nu se vor executa lucrari de hidroizolare pe timp de ploaie.calitatea i dimensiunile materialelor folosite. La executarea lucr rilor se vor respecta toate m surile de protec ie a muncii prev zute de legisla ia în vigoare . . astfel încât sa nu fie necesare spargeri ulterioare. Instruc iunile sunt aplicabile i pentru termoizolarea rostului dintre cele dou cl diri. MATERIALE 1 strat carton bitumat. XXI.A. Lucrarile de hidroizola ii se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului i normativului C112-86.C.daca execu ia s-a efectuat în ordinea i etapele corespunzatoare. Se va verifica însu irea fi elor tehnologice de întreg personalul. conform proiectului. .daca pe parcursul execu iei au fost verificate suprafe ele suport. Pentru protec ia stratului de B. centurilor.7. 2 straturi de bitum topit. XIV. Se va acorda o aten ie deosebita calita ii izola iei în zonele de strapungere a instala iilor. calitatea amorsajului i lipirea corecta a straturilor.C. 2.3 LUCRARI DE IZOLARE TERMIC DE B. la recep ie se vor avea în vedere: .

buiandrugi).executarea corect a structurii de rezisten (plan ee. . abaterile de la vertical . .Dintre m surile ce trebuie avute în vedere : .dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic. centuri. .executarea corect a ploturilor de funda ii.toate dispozitivele. .zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje i inscrip ii.respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre i calitatea arm turilor. mecanismele i utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare. . . sâmburi. . PREVEDERI SPECIALE Se atrage aten ia asupra urm toarelor categorii de lucr ri a c ror neexecutare corect poate compromite rezisten a i stabilitatea construc iei.încadrarea în abaterile admise în ceea ce prive te dezax rile.

STAS 7055/1987.7. execu ia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile . plinte. În zona din spatele cl dirii se vor executa rigole din beton. Trotuarele vor avea o panta de 2% spre exterior.³Lian i hidraulici´.³Ciment ³. se va realiza un cordon de bitum filerizat in interspatiul dintre trotuar si tencuiala soclului.16/1984.C. Turnarea trotuarelor vor fi ultimele operatii care se vor realiza. inainte de inceperea prizei. Se vor dispune rosturi la 4«5 m distanta. se presara ciment curat pe suprafa si se scliviseste cu ajutorul mistriei. Betonul se va nivela cu ajutorul dreptarului asezat pe muchie si tras rezemat de capete pe fasiile de ghidaj avand grija sa nu ramana dpatii goale intre fata inferioara a muchiei dreptarului si aceea a stratului de mortar.56/1985. se vor executa la distante de 1. controlandu-se in permanenta nivelul acestora fata de linia de vagriz. Dupa intarire. Dupa turnare betonul de ciment va fi protejat si intretinut in stare umeda timp de 7 zile.4 TROTUARE SI STRAT SUPORT PARDOSELI DIN BETON SIMPLU Prevederile acestui caiet se refera la executia trotuarelor perimetrale (10cm grosime) precum si a stratului suport din beton sclivisit (8cm) pentru pardoseli. .GP037-98 ³Normativ privind proiectarea. Normative privind executarea lucr rilor de pardoseli. Trotuarele se vor turna peste un strat suport elastic din balast de 10cm grosime. Inaintea turnarii.STAS 328/1980. . . ³Ciment Portland´. astfel incat sa se respecte cotele prevazute in proiect. Inainte de executarea trotuarului se desface tencuiala soclului pe o inaltime de 10 cm de la nivelul terenului.5% orientate conform prevederilor proiectului.C.5 in grosime de 8cm i se va sclivisi. Acest dop va fi apoi acoperit de tencuiala retusata.5z2. Pentru aceasta. scafe: . Stratul de beton (de 10cm) se va turna pana la interfata cu soclul.³Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente´. este posibil sa fie necesare retusuri ale finisajelor soclului in zonele afectate. .0 m fasii de ghidaj din beton de ciment. ³Portland alb´.³Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente´. Suprafata se poate finisa prin sclivisire odata cu turnarea betonului. Acestea vor avea pante de max 0. Imbracamintea de beton de ciment turnat monolit se va executa din beton de C*6/7. In intervalul dintre fasiile de ghidaj se va turna beton de ciment in exces fata de nivelul fasiilor de ghidaj incepand cu zona alaturata peretelui. bine compactat. Dupa terminarea acestora.

. Verificarea grosimii rosturilor verticale i orizontale se face prin stabilirea unei grosimi medii pe rost pentru o por iune de zidarie de 1 m lungime.Verificarea orizontalita ii se face cu o sfoara de trasat bine întinsa între aceste rigle. Materiale utilizate *la pere ii exteriori de 37. Verificarea cantita ii procentuale de frac iuni de caramida se face prin examinarea vizuala în timpul execu iei. Verificarea grosimii peretelui netencuit se face luând media a trei masuratori. din c r mid cu goluri verticale i/sau plin presat la pere ii interiori i exteriori noi precum i la execu ia umplerilor de goluri din pere ii existen i. caramida cu GVP cu dimensiunile 290v240v 138mm.5cm de la fa a exterioara a zidului. respectiv pe verticala. Verificarea se va face cu o rigla sau ruleta metalica cu grada ie milimetrica. Rosturile vor fi bine umplute cu mortar lasându-se neumplute pe o adâncime de 1«1.25m. Orizontalitatea rândurilor de caramizi se ob ine utilizând rigle de lemn sau metal gradate la intervale egale cu înal imea rândurilor de zidarie. Pentru a turna centurile la partea superioar a pere ilor astfel încât cele dou tronsoane s aib aceea i în l ime trebuie demolate cca 3-4 asize. Daca la examinarea vizuala se observa neuniformita i. Caramizile. astfel ca procentul de frac iuni de caramida sa nu depa easca 15% din numarul de caramizi pe ansamblul lucr rii. în l imea actual este de 3. determinata cu conul etalon pentru zidarie va fi de 8«13 cm. Verificarea eserii corecte a zidariei se face în cursul execu iei prin examinarea vizuala înainte de aplicarea tencuielii consemnându-se rezultatele verificarii în documentele de antier. Verificarea orizontalita ii suprafe elor superioare a le rândurilor de caramizisau blocuri se face cu ajutorul nivelei i a dreptarului. *la pere ii desp r itori de 25 cm grosime. efectuate între doua dreptare a ezate pe fe ele pere ilor.5cm grosime GVP 365v238v 188mm. *la pere ele de 15cm de la intrarea în cabinetul medical.5 LUCR RI DE ZID RIE Prezentele prevederi se refera la execu ia pere ilor din zidarie înr mat . înainte de punerea lor în lucrare se vor uda bine cu apa. Aici. O aten ie aparte se va acorda corpului 2 ce se consolideaz . iar verificarea umplerii rosturilor se va face prin examinare vizuala. Pe timp de ar i udarea trebuie facuta mai abundent. Intreruperea execu iei zidariei se face în trepte fiind interzisa întreruperea cu trepi. c r mida tip GO :290*240*138mm - Tehnologia de execu ie Compozi ia mortarului M50Z va fi cea aratata în STAS 1030-85 i în Instruc iunile tehnice C17-82.7. Materialele sunt cele prevazute în documenta ia tehnica i vor fi înso ite de certificate de calitate. cu precizie de 1mm. masurata pe orizontala. Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea calita ii zidariei se face pe tot timpul execu iei lucrarilor de catre eful de echipa. mari între grosimile diferitelor rosturi se va proceda i la verificarea grosimii fiecaruia. Consisten a mortarului. In caz contrar ele nu se vor pune în opera decât dupa verificarea calita ii prin încercari de laborator. în tronsonul vechi.

la verticalitatea suprafe elor 3mm/m (dar nu mai mult de 10mm pe etaj) Abateri fa a de orizontala 2mm/m (dar nu mai mult de 15mm pe lungimea zidului) Obiectele sanitare care se monteaza pe zidarie se vor fixa cu dibluri în gauri date cu ma ina rotopercutanta. clasa C.verticale 2 mm . Toate materialele care intra în componen a zidariei vor fi puse în opera dupa verificarea certificatelor de calitate. care sa confirme ca sunt corespunzatoare (caramida cal.la dimensiunile verticale s 20mm . Verificarea verticalita ii suprafe elor i muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate în mm cu lungime de min 2. pentru a evita spargerea ulterioara a acesteia. Execu ia zid riilor i pere ilor va începe numai dupa ce se verifica existen a proceselor verbale de lucr ri ascunse care sa ateste ca suportul peste care se executa (centuri.la grosimea de execu ie prevazuta s 10mm .orizontale + 5.la dimensiunile rosturilor .0m i a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoare înal imii nivelului. 2 mm La suprafe e i muchii . 2m lungime.la rectilinitatea muchiilor 2mm/m .la dimensiunile în plan ale întregii cladiri s 50mm . hidroizola ie) corespunde prevederilor proiectului Se va acorda o aten ie deosebita: . i prin masurarea intervalului dintre acest dreptar i suprafa a peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm.montarea ghermelelor sa fie realizata pe parcursul execu iei zidariei. . 10mm .Verificarea planeita ii i suprafe elor i rectiliniit ii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafa a peretelui sau în lungul muchiilor a unui dreptar de min.la planitatea suprafe elor 3mm/m . A. minim marca 75 i mortar M50Z ). Abaterile limita ale zidariei vor fi: .la goluri + 20.

f r montarea aparatelor. 2.C16-84): temp. Tencuielile interioare vor fi simplu driscuite. Tencuielie exterioare se vor realiza simplu dri cuite. Se acopera cu rogojini. 3. astuparea an urilor i str pungerilor din pere i i plan ee r mase de la executarea instala iilor. montarea oric ror instala ii exterioare a c ror execu ie ulterioar poate afecta calitatea tencuielilor. duze. min. +10 rC. având rol de finisaj. Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare pentru a se permite uscarea lor. ni elor. montarea tocurilor. PREVEDERI COMUNE Lucr rile de tencuieli se vor executa numai dup terminarea tuturor lucr rilor a c ror efectuare simultan sau ulterioar ar putea deteriora calitatea lor : y la interior se vor încheia lucr rile : 1. gletuite cu var în registrele superioare ale pere ilor i cu ipsos în registrele inferioare. montarea u ilor i ferestrelor. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic tencuiala se face odat cu verificarea acestui suport. de gaze (f r montarea obiectelor sanitare). jgheaburilor i burlanelor. calitatea lor poate fi verificat oricând din punct de vedere al aspectului. y La exterior vor fi încheiate urm toarele lucr ri : 1. min+10 . de consolidare i de protec ie i executate cu mortare de orice tip. dibluri). Verificarea calit ii se va face prin : . 3.. executarea instala iei electrice îngropate (tuburi. Se vor lua m suri speciale de protec ie a suprafe elor în cazul în care temperatura mediului ambiant este peste +30rC. +30rC. saci de ciment. executarea învelitorii. .condi ii de var : temp.7. Soclul se va finisa cu tencuieli similipiatr din mozaic de ciment frecat. care se tin umede prin stropire cu apa timp de 5z7 zile.. 2.examinare vizual . Registrele de culori diferite ale fa adelor se vor separa prin nuturi de 3-4cm grosime. 4. dup terminarea întregului obiect. Lucr rile se vor executa cu asigurarea condi iilor de temperatur i umiditate pentru a nu afecta calitatea lucr rilor. de ap canal. Recep ia produselor ce se vor introduce în oper se va face de c tre conduc torul tehnic al lucr rii pe baza documentelor ce înso esc materialele livrate.6 TENCUIELI I C M UIELI DOMENIUL DE APLICARE Prezentul capitol se refer la toate tencuielile (groase i sub iri). . din mortar M50T. executarea instala iilor de înc lzire. u ilor noi sau ferestrelor. executarea pere ilor desp r itori. Masurile de protectie contra arsitei soarelui la tencuielile exterioare vor fi mai riguroase decat la tencuielile interioare. Lucr rile de tencuieli se vor începe numai dup recep ia calitativ a stratului suport. Tencuielile fiind lucr ri destinate de regul s r mân vizibile.încerc ri pe probe în condi iile prev zute în standarde sau în caietele de sarcini. Se vor prelucra prin buciardare i se vor modela cu asize verticale. .condi ii de iarn (cf. în special în cazul tencuielilor exterioare .

In cazul grupului sanitar se lasa un interval de timp intre terminarea peretilor si tencuire pentru a se evita tasarile.a. . astfel : . . Stratul va avea grosimea de 10mm potrivit pentru fasonarea prin rostuire. iar rezultatele se înscriu în registre de procese verbale de lucr ri ascunse. se fac cel pu in câte una la fiecare înc pere i cel pu in una la fiecare 100 mp. Verificarea pe faze de lucr ri Se face în cazul tencuielilor. . .b. Pe parcursul lucr rii este necesar a se verifica dac se respect tehnologia de execu ie.Este absolut interzis a se aplica tencuiala peste supor i ce nu au fost recep iona i conform instruc iunilor specifice.Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial . Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale de lucr ri ascunse i se vor men iona în prezentarea ce se pred comisiei de recep ie preliminar . . corni e. Normative privind executarea lucr rilor de tencuieli placaje: .rezisten a mortarului. TEHNOLOGIE Tencuieli tip mozaic de ciment frecat pentru soclu Se execut pe grund de mortar-ciment. nuturi. Aceste verific ri se efctueaz înaintea zugr velilor sau vopsitoriei. În toate cazurile în care rezultatul încerc rii este sub 75% din marca prescris . Înainte de a se începe prelucrarea se vor face încerc ri pe por iuni mici pentru a se constata dac mortarul fe ei v zute rezist la prelucrare. Consistenta mortarelor va fi de 10-12 cm masurati cu conul etalon. .). Fa a v zut din mortar de ciment se aplic peste grundul stropit cu ap . la 7-15 zile se execut prelucrarea suprafe ei. Rezultatele încerc rilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conduc torului tehnic al lucr rii în termen de 48 de ore de la încercare. înainte ca acesta s se fi înt rit complet. brâie. aceast comisie va hot rî definitiv asupra accept rii tencuielii tespective.17/1983 .se monteaz în rosturi ipci cu profil. pe baza urm toarelor verific ri la fiecare tronson în parte: . Executarea rosturilor se va face cu 24-48 de ore înainte de înt rirea stratului vizibil. La recep ia preliminar se efectueaz direct de comisie acelea i verific ri.planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor.num rul de straturi ce se aplic i grosimile respective. . utilizarea tipului i compozi iei mortarului i aplicarea straturilor succesive f r dep iri de grosimi maxime. . se va anun a beneficiarul lucr rii pentru a stabili dac tencuiala poate fi acceptat .se traseaz rosturile .aderen a la suport între dou straturi. Verific rile ce se efectueaz la terminarea unei faze de lucr ri. . Prepararea mortarelor pentru tencuieli subtiri Toate mortarele se pot prepara manual sau mecanizat.e -dimensiunea. Dup încheierea prizei. .d. Prelucrarea se va realiza prin frecarea suprafe ei dup ce mortarul a f cut priz dar înainte ca el s se fi înt rit.C.etc. In cazul folosirii varului hidratat se recomanda utilizarea malaxoarelor.c. calitatea i pozi ia elementelor decorative (solbancuri. dar cu o frecven de minim 1/3 din frecven a precedent .

diametrul barelor si de distanta dintre ele. 4. cu masina rotopercutanta. crearea de g uri J10 mm în zid rie cu borma ina pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor sudate (6 buc/m2 ). vopsea.STAS 1667/1976 . Injectarea g urilor J10 mm cu past de ciment.0 m distanta . suprafa fiind umezit în prealabil. 2. 2.-C16-87 .).Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. . ETAPE DE REALIZARE A C M UIELILOR ARMATE 1.STAS 233/1986 . Se monteaza cate o bara orizontala *10mm PC52 deasupra si dedesubtul planseului la cate 15 cm si se leaga de plasele existente. pe suprafa diafragmei de zid rie se aplic un strat de amors din M100 de consisten fluid . suprafa a rezultat va avea aspect rugos creând o bun leg tur cu stratul urm tor.STAS 146/1980 . La punerea in opera a plaselor sudate se vor avea in vedere urmatoarele operatii: . Se recomanda ca plasele sa fie depozitate pe orizontala. Se aplic plasele sudate J4v100/4v 100 STNB pe fe ele zid riei prev zute a se consolida. 5. rugina neaderenta etc. . 11. 10. Zid ria i g urile create se cur printr-un jet de ap sub presiune.STAS 1667/1976 . Plasele sudate se vor depozita in apropierea constructiilor in zone special amenajate astfel incat distantele de transport pana la locul de punere in opera si numarul de manipulari sa fie minime. 3. . la care exista mai mult de doua noduri nesudate alaturate.margini la care nodurile nesudate ale ultimelor doua bare transversale sunt in numar mai mare de 5% din numarul total de noduri al fiecareia.eliminarea si inlocuirea plaselor care prezinta cel putin unul din urmatoarele defecte: . Prin . pl ci ceramice sm l uite.degradari si deformari peste limitele admise de STAS 438/3-80. la 1. respectandu-se grosimile straturilor de acoperire cu mortar. . 8. men inându-se umed câteva ore.Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian . cu pompa manual .Pl ci de faian . -STAS 1035-85 ± Mortare obi nuite pentru zid rie i tencuial . Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea înt ririi. Desfacerea tencuielii pe ambele fe e i adâncirea cu 10 z 15 mm a rosturilor zid riei cu dalta i ciocanul. In acest scop se vor prevedea distantieri in numar corespunzator. Aplicarea grundului (M100 f r var) peste pri ul proasp t înt rit în dou straturi. În scopul realiz rii unei aderen e cât mai bume între zid rie i c ma uial . grasime. Se monteaza fascicolele de bare care traverseaza planseele si se leaga de plasele existente si de barele *10 adaugate.Asigurarea pozitiei corecte a plaselor in timpul tencuirii cu mortar. mortarul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. 9. . 6.Var pentru construc ii. tinandu-se seama de pozitia. sort granular pân la 5 mm. Aplicarea stratului vizibil (tinciul) din M100 cu agregat fin nisip. .idem. . PREVEDERI PENTRU PUNEREA IN OPERA A PLASELOR SUDATE 1. 7. In genral se prevad distantieri din material plastic. Suprafa a zid riei se cur prin periere cu peria de sârm i suflare cu aer comprimat inclusiv g urile create. . Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu agrafe J6 (6 buc/m2.curatarea plaselor de murdarie.Agregate naturale grele pentru mortare i betoane. Crearea de gauri *18mm in plansee.

La intersectia a doi pereti perpendiculari care urmeaza a fi camasuiti. in toate cazurile mai mici decat 20mm. plasele se indoaie fara a se taia. Abaterile admise la montarea plaselor sudate fata de cotele din proiect vor fi.- exceptie se admit si distantieri din otel-beton caz in care se va asigura protectia anticoroziva. De asemenea.5 ochiuri in zonele de innadire. Plasele se vor suprapune pe o distanta de 2. plasele vor fi legate la colturi. Pentru completari (sub planseu si langa peretii perpendiculari se dispun plase cu dimensiuni mai mici obtinute prin taiere). . cu sarma. Se va avea in vedere folosirea la maximum a resturilor. Plasele sunt prevazute a se monta intregi (cu dimensiunile de fabricatie) incepand de la nivelul pardoselii.

Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante.existen ei i calit ii accesoriilor de prindere. Geamurile se încheie în form piramidal dep ind linia plan eului i fiind protejate de o lucarn . U a i fereastra centralei termice vor fi din profile metalice i Tb neagr vopsit . . Aceasta se face conform reglement rilor în vigoare i se refer la coresponden a cu prevederile din proiect i condi iile de calitate i încadrare în abaterile admisibile prev zute mai jos. . In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor. existen a i con inutul proceselor verbale de verificare i recep ie pe faze de lucr ri.5 mm.7. Verificarea pe faze se refer la întreaga categorie de lucr ri încheindu-se cu ³Procese verbale de verificare pe faze de lucrare´. c) între foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pân la 8 mm. acestea înscriindu-se în registrul respectiv. în tot timpul punerii în oper (mont rii) precum i la recep ie. urm rind: a). k) balamalele. s fie montate la în l ime constant (pentru fiecare în parte) de la pardoseal . Se va verifica: a) existen a i calitatea accesoriilor. l) l ca urile de p trundere a z voarelor în pardoseal i tocuri. c). trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect. Tehnologia de montaj va fi proprie produc torului. ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor. placajelor. trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: . La recep ia preliminar a întregului obiect. zugravelilor. g) între cercevea i marginea paletului tencuit trebuie s fie un spa iu de min 3. m) dechiderea cercevelelor cuplate trebuie s se fac cu u urin . glafuri din tabl ) la ferestre (pentru îndep rtarea apei de ploaie) este obligatorie. U a va avea 2/3 geam pentru a asigura suprafa a de explozie. prin sondaje. b). cu geamuri tip TERMOPAN.existen ei i con inutul certificatelor de calitate. drucarele. Tâmpl ria din metal care sose te pe antier gata confec ionat . Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. La punerea în oper se verific dac în urma depozit rii i manipul rii. i) existen a pieselor auxiliare (vasernase. ca tâmpl ria s îndeplineasc perfect func ia pentru care a fost prev zut . . etc.7 TÂMPLARIE PREVEDERI GENERALE 7.corectitudinii finisajului prin vopsire cu vopsea de ulei în trei straturi. VERIFICAREA TÂMPL RIEI ÎNAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tâmpl rie montate pe antier sau fabricate se face la primirea pe antier. tâmpl ria nu a fost deteriorat . b) verificarea tocurilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m).7. ele nu trebuie s fie blocate în urma vopsirii.1 Tâmpl rie metalic Tâmpl ria geamurilor tip perete cortin de la clasele tronsonului nou va fi din profile de Aluminiu vopsit în culoarea ro ie. comisia de recep ie va verifica lucr rile de tâmpl rie. .coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs. manevrare. d) încadrarea tocului s fie f cut astfel ca acesta s nu aib nici un fel de joc. examinarea direct a lucr rilor executate. cremoanele. Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. Eventualele deterior ri se vor remedia înainte de montare.

b) verificarea tocurilor i a c ptu elilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m). cu 2/3 geam i cu dou laterale fixe. . f) potrivirea (luftul) corect a foilor de u i pe toat lungimea faltului respectiv. d) încadrarea tocului s fie f cut în pere ii existen i prin ghermele. chit permanent elastic i baghete din lemn. ro u. Tocurile vor fi din r inoase precum i t bliile. Ferestrele claselor i celorlalte înc peri se vor vopsi la interior în aceea i culoare cu u a clasei. e) abaterile de la planeitate a foilor de u i sau a cercevelelor mai lungi de 1500 mm. La punerea în oper se verific dac în urma depozit rii i manipul rii. . nu trebuie s dep easc 2 mm. tâmpl ria nu a fost deteriorat . Eventualele deterior ri se vor remedia înainte de montare. VERIFICAREA TÂMPL RIEI ÎNAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tâmpl rie montat pe antier sau in fabrica se face la primirea pe antier a ambelor categorii în tot timpul punerii în oper (mont rii) precum i la recep ie. uruburi sau praznuri. verde. U ile cancelariei din tronsonul nou i ale holurilor vor fi în dou canate cu 2/3 geam. j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect. Pentru aceasta se probeaza inainte in formatul golului. . dibluri. Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica sipcile de acoperire a rostului. diferite. ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor. etc. zugravelilor. diferite de la o u la alta : galben. trebuie s fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective. în dou canate. astfel ca tocul s nu aib nici un fel de joc. c) între foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pân la 8 mm. Montarea tamplariei se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor de camasuiala si zugraveli. a) existen a i calitatea accesoriilor. cuie.existen ei i con inutul certificatelor de calitate.2 Tamplarie de lemn PREVEDERI GENERALE U ile interioare U ile claselor vor fi într-un canat.coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs. Se vor furniza cu toate accesoriile montate i vopsite cu vopsea de ulei ro ie ca i tâmpl ria ferestrelor la exterior. albastru. Wind-fang-ul va fi desp r it de un glass wand de lemn cu u dubl . trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: .existen ei i calit ii accesoriilor de prindere. pe toc din r inoase. Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. manevrare. vopsite de asemenea în culori vii. placajelor. Tâmpl ria din lemn care sose te pe antier gata confec ionat .7. U ile exterioare U ile de intrare i spre curtea interioar vor fi simple. In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor. Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. cu foi celulare vopsite în culori de ulei vesele. k) balamalele s fie montate la în l ime constant (pentru fiecare în parte) de la pardoseal . Rosturile se vor etan a cu vat mineral . Inainte de a se strange complet suruburile se verifica verticalitatea si orizontalitatea si modul de functionare.7. pene. se fixeaza cu suruburi in ghermele sau dibluri.

Se va utiliza lac incolor pentru tocuri i folie u ilor.l) l ca urile de p trundere a z voarelor în pardoseal i tocuri. trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. . n) verificarea calit ii vopsitoriei se va face conform capitolului ³Zugr veli i vopsitorii´.

Baghetele se aseaza pe geam si se fixeaza astfel incat geamul sa nu aiba joc. In cazul in care se va proceda la taierea lor se va utiliza o masa de lucru acoperita cu o patura moale. Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea materialelor aduse pe antier i în fabric se efectueaz de c tre conduc torul tehnic al lucr rii i se refer la dimensiunile i calitatea materialelor prev zute în documenta ia de execu ie.7. nu se vor pune în lucrare geamuri sparte. fisurate sau zgâriate.C. Lucrari pregatitoare. . Normative privind proiectarea i executarea lucr rilor de tâmpl rie i montare a geamurilor: . aplicat cu o carpa inmuiata si bine stoarsa. inaintea lucrarilor de vopsitorii si pardoseli. Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucr ri de geamuri i pentru fiecare tronson în parte. Montarea geamurilor se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuieli. . STAS 3830/1984 .³Instruc iuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor i a altor produse de sticl în construc ii´.2 mm între geam i falt se va controla cu ocazia scoaterii pentru verificarea intelor i tifturilor. MATERIALE -se vor utiliza geamuri clare de 4mm grosime. Verificarea pe parcurs a calit ii lucr rilor se va face de c tre conduc torul tehnic pe tot timpul execu iei si se efectueaz conform instruc iunilor în vigoare.examinarea existen ei i con inutului procesului de verificare pe faze de lucr ri. Materialele nu vor fi puse în lucrare dac nu sunt înso ite de certificatele de calitate.³Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre´. Operatia de taiere se va face cu diamantul. .³Geamuri trase´.vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului. . Verificarea lucr rilor de geamuri la recep ia preliminar a întregului obiect se va face de c tre COMISIA DE RECEPTORI prin: . presandu-se cu mana astfel ca sa se lipeasca bine de chit. Inainte de taiere geamurile mai groase de 4mm se vor unge cu petrol. la condi iile de calitate i la încadrarea în abaterile admisibile..2/1987-³Tâmpl rie pentru construc ii. Se refer la coresponden a cu tipurile i dimensiunile din proiect.STAS 9317/4. De asemenea. Jocul de 1. STAS 853/1980 .8 GEAMURI Prevederile capitolului ³GEAMURI´ se refer la executarea lucrarilor de montare a geamurilor si la controlul calit ii i recep iei lucr rilor de geamuri montate la ferestre de lemn i metalice precum i la u i. încheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARI.aducerea geamurilor in zona de lucru in cazul in care au fost procurate la marimi fixe. care se înscriu în registrul respectiv. Montarea geamurilor. precum i a aderen ei cordonului de chit.47/1986 . stabilite pentru fiecare caz în parte i precizate în cataloagele de detalii tip sau în desenele de execu ie. .Metode de verificare a calit ii´. linia si vinclul.. La geamurile montate cu baghete se aplica un pat de chit de-a lungul faltului dupa care se aseaza geamul taiat la dimensiuni.examinarea direct a lucr rilor executate prin sondaj.

pardoseli reci i plinte din mozaic de ciment frecat pe holuri. care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective.7.au fost depozitate i manipulate în condi ii care s evite orice degradare a lor. în centrala termic i pe treptele de intrare.9 PARDOSELI Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucr rile de pardoseli executate la construc ii sociale. Pricipalele verific ri de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: .aspectul i starea general . . VERIFICARI PENTRU ASIGURAREA CALITATII PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR . În proiect sunt prev zute : .Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului.pardoseli semicalde din covor PVC în s lile de clas lipit direct pe suprafe ele de beton sclivisite.încerc rile de calitate. . panta). . . str pungeri. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : . . . instala ii. . .verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs. ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmatoarele actiuni: . . .coresponden a cu proiectul. .rosturile. .verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli. EXECUTIA PARDOSELILOR SI VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARI LOR.Verificarea de catre conducatorul unitatii a certificatelor de calitate.verific rile de aspect se efectueaz înc pere cu înc pere. conform instruc iunilor respective.receptia pardoselilor. opera ii care se efectueaz i se înregistreaz conform prevederilor capitolelor respective. izola ii) i a tuturor lucr rilor a c ror executare ulterioar ar putea degrada pardoselile. tip reci sau calde.s-a verificat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii c au fost livrate cu certificat de calitate.pardoseli calde din parchet lamelar din material fibrolemnos presat în cancelarii. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii.dac este cazul . semifabricate i prefabricate ce intr în componen a unei pardoseli vor intra în lucrare dac în prealabil: . Toate materialele.Verificarea ca abaterile de la planeitate ale stratului suport sa se incadreze in limitele admisibile. . .elemente geometrice (grosime. Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz în procesele verbale. planeitate.verificarea proiectului si a detaliilor de executie in functie de tipul pardoselii.s-au efectuat la locul de punere în oper .fixarea îmbr c mintei pe suport. PREVEDERI GENERALE Lucr rile de pardoseli se vor începe dup verificarea i recep ionarea suportului.racordarea cu alte elemente de construc ii i instala ii. . Este necesar verificarea i recep ionarea lucr rilor de instala ii ce trebuie terminate înainte de începerea lucr rilor de pardoseli (ex.

se face cu piatra abraziva mai fina. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii. 2 m2 care se despart prin rosturi de turnare (benzi de sticla cu muchia superioara la nivelul suprafetei.9. in stare uscata. se va turna tot intre sipci de reper. Dupa indesare se vor scoate sipcile. cimentul si colorantul.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri.6 zile de la turnare. pentru a se evita fisurarea datorita uscarii prea rapide din cauza curentilor de aer. Prepararea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va face amestecand intai bine.verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs. udandu-se suprafata in permanenta. Se vor scoate sipcile de reper si locurile ramase se vor umple tot cu mortar de ciment cu piatra de mozaic.1 PARDOSELI RECI. In acest timp suprafata de mozaic se mentine umeda. . Cantitatea de ciment va fi de 600 kg la m3 de piatra de mozaic. iar golurile respective se vor umple cu acelasi mortar de ciment. DIN MOZAIC TURNAT Mortarul va fi executat cu piatra de mozaic cu granulozitate continua sau discontinua de provenienta si culori diferite. lefuire. Frecarea se va face dupa obligatoriu la 4«. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : . ceruire. Finisarea suprafe ei îmbr c min ilor. . Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz în procesele verbale. Dupa intinderea mortarului de ciment de poza. manual sau mecanizat. Pentru asigurarea unei grosimi uniforme se va intinde mortarul intre sipci de reper si se va indesa bine cu mistria.. Dupa spalarea de pasta rezultata si uscare se ceruieste si se lustruieste. . amestec care apoi se rastoarna peste piatra din mozaic asezata in prealabil pe o platforma dupa care se amesteca bine cu lopata pentru a se asigura raspandirea uniforma a granulelor de mozaic. Dupa turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic si terminarea prizei. saci de hartie sau rumegus de brad care se vor uda periodic cu apa. Executia va debuta cu turnarea unui strat de mortar de ciment de poza cu dozajul de 400 kg ciment la 1m3 de nisip in grosime de cca 3 cm cu suprafata rugoasa pentru o mai buna legatura cu imbracamintea de mozaic turnat. Scafele sau plintele sunt obligatorii la incaperile prevazute cu instalatii de apa (CT) si pe holuri pentru a nu se murdari peretii odata cu spalarea pardoselii. La intinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmari distributia uniforma a pietrei de mozaic ca desime si marime a granulelor. mortarul de ciment cu piatra de mozaic intr-un strat de 15mm grosime. Se adauga apoi apa necesara pana se va obtine un mortar care sa se intinda usor fara a fi insa prea fluid.verific ri directe de aspect.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri. A doua frecare numita slefuire. mozaicul se va turna in panouri de max. In incaperi cu suprafata mai mare de 9 m2.verific rile de aspect se efectueaz înc pere cu înc pere. imbracamintea se va proteja in primele zile de la turnare prin acoperire cu rogojini.verific ri directe de aspect . Se pot adauga coloranti minerali sau cimenturi colorate in proportie de cel mult 5% din greutatea cimentului. conform instruc iunilor respective. 7. Inaltimea scafelor sau a plintelor va fi de 15 cm iar grosimea lor va fi astfel stabilita incat sa depaseasca suprafata tencuielii cu 5 mm. se va face prin frecare. pentru a se preintampina fisurarea. .

cu rosturile dintre ele orientate in directia de circulatie maxima si daca este posibil si in directia pricnipalei surse de lumina naturala: .umiditatea relativa a aerului de max65%. dispunerea unui strat din polietilen expandat . executarea baghetei perimetrale din material lemnos. in prealabil. - . Materialul se intinde cu spaclul lat din PVC. .se va urmari repartizarea economica a fasiilor de covor in incapere. daca in cele doua incaperi se monteaza acelasi tip de covor fasia nu se va intrerupe in dreptul usii.rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuiesa cada in dreptul golului usii.9. cu minim de rosturi si de fasii mai inguste de 50cm.fasiile taiate se vor aseza in pozitie de montare si se vor lasa desfasurate. .se aplica stratul de adeziv de catre doi muncitori odata pe jumatatile fasiilor intoarse cat si pe suprafata stratului suport care a ramas neacoperita.. timp de min.se aseaza fasiile cu marginile petrecute pe o latime de cca 2cm. se va asigura climatul interior: . .dupa 14-16ore de la aplicarea gletului suprafata se va slefui cu o piatra abraziva spre a se inlatura bavurile. dispunerea celui de-al doilea strat de folie de polietilen . Pregatirea covoarelor: . Acest regim se va mentine si dupa terminarea lucrarilor cel putin 2 saptamani sau se va proceda conform indicatiilor producatorului pana la darea in folosinta a incaperilor. 7.2 mm).dupa aclimatizare fasiile de covor vor fi croite definitiv ccu 2«3mm mai scurte fata de profilul peretelui. Lipirea covorului se va face dupa 20«40min de al aplicarea adezivului.3 PARDOSELI CALDE DIN PL CI FIBROLEMNOASE TEHNOLOGIE EXECU IE dispunerea unui strat din PFL. atunci rostul de racordare a celor doua tipuri de pardoseli se va amplasa la mijlocul grosimii foii usii. Adezivul se va aplica in strat subtire si cat mai uniform. .2 PARDOSELI SEMICALDE In incaperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din mase plastice. 24 de ore pentru aclimatizare si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material datorita sederii in sul a covorului.se vor corecta neregularitatile prin frecare cu piatra abraziva si gletuire subtire.pentru montare covorul se va croi in conformitate cu un plan de montaj. .fasiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din peretii incaperii. TEHNOLOGIE Pregatirea stratului de uzura: . dispunerea unei folii de polietilen ca barier contra vaporilor.9. intocmit.mortarul pentru gletuire se aplica in grosime cat mai redusa (1. cu respectarea urmatoarelor criterii: . Lipirea covoarelor: . . montarea pl cilor fibrolemnoase.temperatura minima de lucru +20rC.se curata spatele fasiilor de covor cu perii si carpe. Asezarea fasiilor de covor pentru lipire se va face pe portiuni mici si in mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fasia de material.7. . . cand in doua incaperi alaturate fasiile au culori diferite sau la racordarea cu o pardoseala de alta natura.

Zugr velile i vopsitoriile fiind lucr ri ce r mân vizibile. vopsitoriilor.grundul se realizeaza dintr-un volum de var lavabil sau Aracet si un volum egal de apa omogenizate. Executarea stratului de glet . repararea se face cu un mortar de ciment cu adaos de Aracet in proportie de 3:1:0. In cazul adanciturilor.0m în l ime) pe holuri i în s lile de clas se vor vopsi în culori de ulei peste un glet de ipsos. Pe parcursul execut rii lucr rilor este necesar a se verifica respectarea tehnologic de execu ie. Registrele de culori diferite se vor separa prin nuturi albe sau ro u închis.6. tâmpl rie) precum i dac au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri.5 m. gleturi. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificat oricând. Mortarul se prepara intr-o galeata prin amestecarea manuala in loturi corespunzatoare unei perioade de lucru de maximum 3 ore. prev zut în prescrip ii tehnice. Registrele superioare i tavanele se vor gletui cu var i se vor zugr vi cu lapte de var alb cu adaos de oxid de zinc. se face numai dup uscarea lor complet i are ca scop principal depistarea defectelor care dep esc abaterile admisibile în vederea efectu rii remedierilor i a elimin rii posibilit ii ca aceste defecte s se repete în continuare. PREVEDERI COMUNE . Registrele inferioare ale pere ilor (1. strea in ) sau a c ror execu ie ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instala ii.suprafata peretelui se curata inlaturandu-se proeminentele cu spaclul si eventual cu dalta si ciocanul. Dupa terminarea reparatiilor. zid rii. Vopsitoriile se refer la instala iile din centrala termic i la corpurile radiatoarelor i a tâmpl riei ferestrelor. utilizarea re etelor i amestecurilor indicate. suprafata stratului suport nu trebuie sa prezinte abateri de la planeitate mai mari de 5mm la dreptarul de 2 m si nici vreo unda mai mare de 2 mm la dreptarul de 0. PREGATIREA STRATULUI SUPORT . VOPSITORII Domeniu de aplicare Prevederile din prezentul capitol se refer la lucr rile de zugr veli i vopsitorii interioare i exterioare.5. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic zugr velile. Înainte de începerea lucr rilor de zugr veli. privind îndeplinirea condi iilor de calitate. Timpul de uscare este de min. vopsitoriile. 4. instala ii). este necesar a se verifica dac au fost executate i recep ionate toate lucr rile destinate a le proteja (învelitori. Executarea grunduirii . Verificarea calit ii zugr velilor. Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective. La exterior se vor utiliza acelea i materiale pentru zugr veal . .10 ZUGRAVELI.7. vopsitorii sau lambriuri. chiar dup terminarea întregului obiect i în consecin nu este necesar a se încheia procese verbale de lucr ri ascunse. supor i pentru obiecte sanitare sau elemente de înc lzire). 3. console.1. Este interzis a se începe executarea oric ror lucr ri de zugr veli. vopsitorii. 2. înainte ca suportul s fi fost verificat de c tre eful punctului de lucru. elemente de tâmpl rie. precum i aplicarea straturilor succesive în ordinea i la intervalele de timp prescrise. 2 ore la temperatura de +15rC si de o ora la +25 rC sau mai mare.5-nisip:ciment:Aracet. . stre inii i paziei. Grundul se aplica cu bidineaua sau pensula lata. La recep ionarea preliminar se efectueaz acelea i verific ri direct de c tre comisie dar cu o frecven de minim 1/5 din frecven a precedent . apoi se inlatura partile neaderente prin periere cu peria de paie. Conduc torul tehnic al lucr rii trebuie s verifice toate materialele înainte de a fi introduse în lucrare. se face în cadrul verific rii execut rii acestui suport (tencuieli. în trei straturi. betoane. Se vor realiza registre zugr vite n culoarea alb i rosu deschis prin ad ugarea unui oxid.

Gletul se prepara prin amestecare manuala in cantitati pentru cca 8 ore de lucru. Prin examinarea vizual se verific urm toarele: a. . b. Nu se admit pete de mortar sau zugr veal pe suprafe e vopsite. Astfel se corecteaza eventualele lipsuri de material. 2 Pentru aplicarea mecanizata gletul se strecoara prin sita de 100 ochiuri/cm . lipsuri de buc i de pelicul . se intrerupe stropirea si se netezeste cu spaclul de cauciuc. Nisipul cuartos se poate inlocui cu dolomita sau faina de cuart. C. neregularit i cauzate de chituire sau gletuire necorespunz toare. Accesoriile metalice (silduri. Se aplica pe suprafete de cca 1 m2 descrind cu drisca serpentine orizontale.5 mm grosime.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. vopsitorii: C.Normativ pentru executarea lucr rilor umede. aspect (lucios sau mat) dup cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite.4z 0. avându-se în vedere urm toarele: a. c. Gletul se 2 stropeste pe o suprafata de cca 1 m .care pot genera desprinderea stratului. C.1233. Nu se permit corecturi sau retu uri locale. fire de p r. emailuri sau lacuri trebuie s prezinte acela i ton de culoare. 2. f r pete. urme de pensule sau bidinele).C. b. Pe suprafetele invecinate (tamplarie. b ici i cojiri. drucare. adic s nu prezinte straturi str vezii. Înainte de începerea verific rii calit ii vopsitoriilor se va controla mai întâi dac la vopsitoriile în ulei s-a format o pelicul rezistent . STAS 146/1980 . fisuri . Ordin M. Normative privind executarea lucr rilor de zugr veal . aspectul suprafe elor zugr vite în culori de ap (culoare uniform . urme de pensul sau urme de vopsea insuficient frecat la preparare. b ici. 2. suprafa a vopsit cu ulei.Var pentru construc ii.2mm: Aracet:apa. stropi. cute. scurgeri. Verificarea pe faze de lucrari 1.18/1983 . O zugr veal nu trebuie s se ia pe palm prin frecare. cr p turi. STAS 8431/1-1975 . aglomer ri de pigmen i.Normativ pentru executarea lucr rilor de zugr veli i vopsitorii. Prin examinarea vizual se verific aspectul vopsitoriilor.Ind. Urmele de bidinea sunt admise numai dac nu se v d de la distan a de 1 m. pete desprinderi. olivere) nu trebuie s fie p tate cu vopsea.- - - dupa executarea reparatiilor locale si grunduire se aplica un strat de glet cu urmatoarea compozitie: 3:1:0. coresponden a zugr velilor interioare i exterioare cu prevederile din proiect i cu eventualele dispozi ii ulterioare. Pe suprafe ele stropite. VOPSITORII 1. scurgeri. Pentru aplicarea manuala se va folosi drisca metalica cu lama din otel flexibil de 0. placaj ceramic) se aplica o placa de PFL dur pentru a evita stropirea. stropii trebuie s fie uniform repartiza i.Norme de protec ia muncii în activitatea de construc iimontaj. In cazul aplicarii cu pistolul volumul de apa se poate mari pana la de 4 ori.D/80 . Constatarea se face prin cioc nirea vopselei cu degetul în mai multe puncte. Stratul de glet va avea grosimea de 1 mm si se va lasa la uscat minim 16 ore inainte de aplicarea vopsitoriei. La vopsitoriile pe tâmpl rie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafe elor de lemn sau metalice (chituite i lefuite în prealabil). cremoane.3/1976 .5 nisip cuartos sub 0. Vopseaua de orice fel trebuie s fie aplicat pân la ³perfect curat´. Aderen a zugr velilor interioare i exterioare se constat prin frecare u oar cu palma de perete.Trepte pe baz se polimeri cu suport de hârtie.16/1984 .

trebuie s fie distincte. radiatoarele. Separa iile între zugr veli i vopsitorii. vor fi verificate dac au fost preg tite corect prin cur ire. radiatoarelor. e. cr p turi sau alte defecte. f. convectoarele se vor examina vizual pe toate fe ele dac sunt vopsite în culorile prescrise i dac vopseaua este uniform . Înainte de vopsirea suprafe elor. ondula ii. Tevile. etc. precum i între zugr veal i tavane. f r pete. f r suprapuneri. se vor controla cu ajutorul unei oglinzi. dac suprafe ele au fost corect preg tite prin cur ire de rugin . pe acela i perete. . Acolo unde se prevede.d. Se va verifica înainte de vopsire. etc. mortar. Verificarea vopsitoriei fe elor ³nev zute´ ale evilor. chituire a rosturilor. lefuire. separa iile vor fi f cute cu nuturi. Separa iile trebuie s fie rectilinii i orizontale. urme de pensul .

12 ARPANT TEHNOLOGIA DE EXECUTIE Etapele principale ale procesului tehnologic sunt: . 15z20cm. . calit II. Se execut apoi podina din lemn de r inoase la extrados. . MATERIALE grinzi de lemn de rasinoase. cle ti. Rezemarea grinzilor se realizeaza pe min. spatiu necesar pentru ferirea grinzilor de umezeala si pentru a asigura prinderea. prin must ile prev zute special în centura de beton armat.montarea asterealei i apoi a învelitorii.ignifugare-vopsire prin peliculizare a materialului lemnos.11 PLAN EU DE LEMN Peste tronsonul consolidat se va reface plan eul de lemn. .a.trasarea pozi iilor popilor i respectiv a t lpilor. . ancorate de centurile de b. .a.7.montarea elementelor ³cadrelor verticale´: contrafi e.montarea paziei între c priorii aparen i pentru a împiedica p trunderea curen ilor de aer în pod. 5 cm de la fa a popului . Structura de rezistenta a plan eului de lemn este conferit de grinzile din lemn de r inoase. Grinzile care sus in popii vor fi duble sau triple i vor avea sec iuni diferite în func ie de deschiderea înc perilor. fara iesirea in consola a elementelor tavanului.a. pane.realizarea dispozitivelor de evacuare a apelor meteorice. .montarea popilor i trasarea pantei acoperi ului.fixarea t lpilor pe plan eul de b. TEHNOLOGIE Grinzile se fixeaza pe centurile pere ilor prin mustatile de ancorare prevazute în centurile de b.pozi ionarea t lpilor (pe direc ia fermei). . Se asigura un spatiu de 5-10cm de la fata laterala a grinzilor de margine pana la fata peretelui paralel cu grinzile.1 . 7. Cle tii vor fi t ia i la min. cu juguri din platband i ururuburi CONEXPAND. . Se execut t v neal din ipci de r inoase i se se dispun saltelele de vata minerala între dou folii de polietilen . - Fig.

Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obi nuite de m surat.sunt centuri din lemn ecarisat. Pe ace tia reazem panele (14v14cm) prin suprapunere direct .5x10m sunt din buc i de c prior. Înn direa nu se face nici într-un caz în câmp. C priorii se dispun perpendicular pe pane. * Panele. Sub înn dire va fi obligatorie prezen a fururii corespunz toare l imii elementului continuu. Se fixeaz de ambele p r i ale popilor i de c priorii corespunz tori fermei.1. VERIFICAREA CALIT II Verificarea defectelor lemnului i verificarea asambl rilor se face vizual. Abaterile admisibile de la planeitate. din lemn de r inoase ecarisat. *Contrafi ele ± au sec iunea de 7. scoabe. Se dispun la 45r de o parte si de alta a popului. MATERIALE : Conform STAS 8689-80 (dimensiuni) i STAS 1961-80 (calitate): *Popii ± Popii. m surate cu dreptarul de 3.5x10cm i se dispun la cca. Chertarea se va practica numai asupra c priorilor. Acestea se a eaz vertical pe capul popilor sau pe cle ti. La coam . Acestea vor fi îmbinate cu popii. Se verific fixarea t lpilor popilor în plan eul de beton armat prin intermediul jugurilor din platband . schi ei din fig. . cuie i t lpi. 75 cm interax. cu prag. Lemnul din care se confec ioneaz elementele de arpant nu tre buie s dep easc umiditatea maxim de 15%. cu lungimea de 50z100 cm. cosoroaba .0 m lungime sunt 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pant . Se verific fixarea elementelor arpantei prin buloane. Popii se vor reazema pe t lpi cu sec iunea 14x14 cm. Fermele se vor dispune în func ie de configura ia acoperi ului. Înn direa c priorilor se face numai pe pane prin al turarea i petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel pu in 20 cm. cu sec iunea 14×14 respectiv 12v 12cm. *Cle tii ± scandura de 28 x20 cm. cf.*OBSERVA II: Panele i c priorii se vor înn di pe reazeme prin scoabe. Panele nu vor fi chertate. *C priorii ± au sec iunea 7. pentru a le asigura fixarea. au sec iunea 14x14cm. c priorii se îmbin cu nut i feder i se bat cuie sau scoabe.

a colturilor. Se vor respecta normel de protectie contra incendiilor. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb fixat in dreptul stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze. Pentru acesta se utilizeaza schela zidarilor si scarile. descarcari materiale.amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp. XXXV . . 7.verificarea existentei rostului de 2 cm intre tronsoanele de jgheab. cap.13. Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii cu posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier.13.Scule i dispozitive.7. cap. Pentru evitarea infundarii burlanulul se recomanda asezarea unor site demontabile la racordul jgheabului cu burlanul. ceata deasa. . Conform STAS 2389-92.Lucrari de depozitarea materialelor. .Instructajul de protectia muncii. vânt cu intensitate mai mare de gradul 6.5 m) va fi din fonta. precum si a tronsoanelor de jgheab. XII . I cap.1 Jgheaburi Jgheaburile utilizate vor fi semicirculare.vol.verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari. a pieselor de racordare la burlan. în vigoare (P118 . Gura de scurgere va fi la max 30cm deasupra trotuarului. . Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la arpanta i învelitoare va fi întrerupta pe timp de ploaie. Bratarile vor fi conform STAS 2274-88.5m distanta. . cu diametrul de 125 mm. si a etanseitatii imbinarii dintre elementele prin infundarea burlanelor. cap X . Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150 mm lungime care se introduc in zid 120 mm. cap.verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan. XIV . Panta jgheabului va fi de 0. numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand cate unul la max 15m perimetrul de streasina. XXXVII . III . cap.Lucrari în lemn. .Lucrari de învelitori.2 Burlane Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli.prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor.calitatea suportului carligelor.executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea lui la jgheab. . Tronsonul de burlan de deasupra solului (1.Lucrari de încarcari. 1.13 TINICHIGERIE 7. STAS 2274-88. Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10 m distanta de punctele de racord cu burlanul. Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm.5cm/m. Pentru a feri jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad bride si carlige de sustinere din otel lat conf. Se vor respecta indicatiile din: ³ Norme de protectia muncii în activitatea de constructii montaj´ .99).Echipamentul de protectie. cap. Se noteaza locul de prindere al bratarilor care terbuie dispuse la max. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta. V . Racordarea dintre burlanul de tabla zincata si cel de fonta va fi etansata cu chit elastic. Verificari pe parcursul lucrarilor: Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari: .

cu lungimi corespunz toare tipului de fal : 80 cm pentru fal simplu sau dublu i 120 mm pentru fal simplu în picioare. cu distan a de max 40 cm între ele.Instructajul de protec ia muncii. I cap. M suri de PSI i TSM La proiectarea i executarea învelitorilor se vor respecta: ³ Norme de protec ia muncii în activitatea de construc ii montaj´ . . cap. Accesul muncitorilor se va face prin locuri sigure prin sc ri montate i verificate de eful punctului de lucru. Prinderea se va face cu cel pu in 2«3 agrafe pe fiecare latur . XIV .vol. cap. XXXVII .14 INVELITORI DIN TABLA Înaintea începerii execu iei învelitorii se va verifica suportul. astereala s fie bine fixat pe c priori. XII .Lucr ri de învelitori.Lucr ri de înc rc ri. Legarea muncitorilor cu centuri de siguran este obligatorie.98). XXXV . s nu aib denivel ri mai mari de 3 mm/m. cap. Fal urile de îmbinare se vor unge cu chit de miniu înainte de a fi strânse. Generalit i Înainte de execu ia învelitorii se realizeaz stratul suport din astereal de scândur care trebuie s corespund în ceea ce prive te abaterile admisibile de la planeitate m surate cu dreptarul de 3 m lungime (care trebuie s fie de 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pant i de 10 mm perpendicular pe aceasta). în vigoare (P118 . La recep ia lucr rilor se vor examina minu ios doliile. Se vor respecta normele de protec ie contra incendiilor. 2. V . înainte de începerea execu iei învelitorii. pentru a îndeplini condi iile: 1. calitatea materialelor ce se pun în oper .Lucr ri de depozitarea materialelor. cap. f r denivel ri. În jurul locului de lucru la acoperi se vor instala îngr diri i tabele indicatoare. Dac acest lucru stânjene te se vor monta parapete i se va prevedea o plas general din frânghie rezistent la c derea unui om.Echipamentul de protec ie. La coam i la muchii tablele se vor încheia cu fal uri în picioare. cap. Controlul calit ii i recep ia lucr rilor Pe parcursul execu iei se va verifica în mod deosebit: îndeplinirea condi iilor de calitate a suportului.Lucr ri în lemn. Fal urile în picioare vor fi paralele cu linia de cea mai mare pant . III . Fal urile orizontale se execut primele i se culc .7. Dolia va fi alc tuit din fâ ii de tabl încheiate între ele cu fal uri duble culcate. str pungerile. stratul suport i materialele ce se pun în oper vor fi bine cur ate de z pad i de ghea . racord rile. cap X .Scule i dispozitive. Foile de tabl se prind de astereal prin copci de 30«50 cm l ime. Distan a dintre acestea nu va fi mai mic de 15 cm. desc rc ri materiale. cu rosturile între scânduri de max 2 cm. - Tehnologie de execu ie Se monteaz cârligele pentru jgheaburi înglobate la nivelul asterealei. rosturile. În timp de iarn .

pazii etc). cap X . vant cu intensitate mai mare de gradul 6. Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor. XXXV . descarcari materiale. burlane. cap. privind invelitoarea din interior nu trebuie sa se vada lumina exterioara atat in camp. III . XIV . cap. cap. inclusiv tinichigeria (jgheaburi.Lucrari in lemn. XXXVII . cap. V . . Se vor respecta indicatiile din: ³ Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj´ . Se va verifica: respectarea cotelor si pantelor prevazute in proiect. Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la Sarpanta si invelitoare va fi intrerupta pe timp de ploaie. cat si in dreptul racordurilor de la cosurile de ventila ie.Lucrari de invelitori.99).Receptia se va face dupa completa terminare a lucrarilor.Echipamentul de protectie. I cap. cap.vol.Instructajul de protectia muncii.Scule Si dispozitive. ceata deasa. asigurarea functiei de indepartare completa a apelor pluviale si asigurarea conditiei de etanseitate generala. XII . in vigoare (P118 .Lucrari de incarcari.Lucrari de depozitarea materialelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->