P. 1
Caiet de Sarcini Constructii

Caiet de Sarcini Constructii

|Views: 2,523|Likes:
Published by Dogariu Andrei

More info:

Published by: Dogariu Andrei on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

CAIETE DE SARCINI

Prevederile acestor caiete de sarcini se refer la lucr rile specifice consolid rii cl dirilor existente precum i execut rii construc iilor noi, începând cu infrastructura i terminând cu finisajele i acoperi ul. 7.1 FUNDA II I TERASAMENTE GENERALIT I Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condi ii tehnice ce trebuie avute în vedere la executarea cl dirilor noi i a consolid rii cladirilor existente cu structura alcatuita din zidarie simpl cu blocuri de c r mid plin presat , în vederea asigurarii rezisten ei i stabilita ii acestora, precum i a condi iilor de calitate. In cele ce urmeaza s-a insistat în special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate în normative sau prescrip ii tehnice. In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce con in prevederi referitoare la asigurarea calita ii lucrarilor. Obliga iile i raspunderile investitorilor, proiectan ilor i executan ilor lucrarilor de construc ii în asigurarea calita ii, sunt reglementate în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc ii. Orice modificari ulterioare în cuprinsul prescrip iilor i orice noi prescrip ii ce vor apare, vor fi respectate în mod obligatoriu, chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In consecin a, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca i sa men ina la curent listele prescrip iilor, operând treptat în acestea modificarile i completarile survenite. Lucr rile specifice infrastructurii sunt de dou tipuri : - consolidarea funda iilor existente i - executarea funda iilor noi. Terasamentele se refer la : - S p turile necesare decopert rii funda iilor existente i execut rii funda iilor noi. Tran eele de lâng funda iile existente vor avea 1,00m l ime de o parte i 60cm de cealalt pentru a permite desf urarea procesului tehnologic (utilizarea ma inii rotopercutante, armare etc). S p tura se va realiza a.î. s se ajung la min 1,50m adâncime. Apoi se va s pa câte 25cm sub funda ie ini ial de o parte apoi dup turnarea betonului i în cealalt parte. Se va realiza astfel i o subfundare i o majorare a l imii t lpii de fundare, - Amenajarea mecanizat a terenului de amplasament al tronsonului nou, astfel încât s se u ureze cât mai mult procesul de s pare în tran ee, - umpluturile de p mânt i balast din jurul funda iilor, de sub pardoseli i trotuarele perimetrale. Sub stratul suport al pardoselilor (din beton simplu C*6/7,5 de 8cm grosime cu 2 cm scliviseal pentru a se putea lipi corespunz tor covorul PVC) se va dispune un strat de balast de 8cm. LUCR RI DE PREG TIRE Lucrarile de terasamente nu pot fi începute decât dupa efectuarea opera iei de predare a amplasamentului, tras rilor, reperelor, etc., consemnat într-un proces verbal încheiat între delega ii beneficiarului, proiectantului i executantului. Trasarea pe teren a funda iilor se va realiza în conformitate cu prevederile din STAS 9824/1-87 i cuprinde urmatoarele lucrari: - Aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevazute în planul de trasare care definesc pozi ia punctelor caracteristice ale funda iei,

- Verificarea aplicarii pe teren a trasarii, - Toleran a de trasare pentru unghiuri este de 1 grad centesimal. - Abaterea admisa la trasarea reperului de cota s 0,00 este de s 1 cm. In cazul de fa a, cota s 0,00 va fi stabilita definitiv, în acord cu proiectantul, la începerea lucrarilor. Se va utiliza cota s 0,00 a tronsonului existent. LUCR RI DE TERASAMENTE Executarea sapaturilor se va realiza în conformitate cu prevederile din ³Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale´, indicativ C 169-88 i din ³Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire´ indicativ P7-2000. Umpluturile de pamânt de lâng funda ii, sub trotuare i sub pardoseli, se vor executa din pamântul rezultat din sapaturi, dupa sortare i prin ad ugire, conform normativelor C16988 i P7-2000. Umpluturile se vor executa în straturi elementare, realizându-se un grad de compactare al fiecarui strat, conform STAS 1913/13-1983. Verificarile se vor efectua conform normativelor C169-88 i C56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fa a de gradul de compactare prevazut în STAS 1913/131983 este de -1% pentru mediu i -2% pentru minim. Rezultatele acestor verificari se vor consemna în procese verbale de lucrari ascunse. Conform normativului P7-2000, se vor verifica în mod special: - asigurarea colectarii i evacuarii apelor din precipita ii sau din surse accidentale p e toata durata executarii lucrarilor de construc ii i instala ii; - executarea umpluturilor i trotuarelor (definitive sau provizorii) imediat dupa ce lucr rile au depa it nivelul terenului natural i a fost recep ionata hidroizola ia peste funda ie, - executarea umpluturilor în jurul fundatiilor si sub pardoseli imediat ce constructia a depasit nivelul terenului natural. La verificarea pe faze i recep ia lucrarilor de terasamente se vor executa sondaje în punctele critice sau care prezinta dubii, pentru a se verifica daca umiditatea pamântului este cea prescrisa de normativul P7-2000. De asemenea se va verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a evita umezirea ulterioara a pamântului din jurul funda iilor. Rezultatele verificarilor se înscriu în procese verbale de lucrari ascunse. LUCR RI DE FUNDA II Funda iile tronsonului nou se vor executa cu rost antiseismic de 5cm. Acesta se consider de la fa a c m uielii funda iei existente pân la fa a funda iei noi. 1. Consolidarea funda iilor existente Se va utiliza c m uirea funda iilor pe ambele fe e i subfundarea acestora pân la atingerea cotei prev zute în proiect. MATERIALE - C m uieli din beton armat C12/15, - Subfund ri din beton simplu C*6/7,5, - Plase tip STNB 7,1v100/8v 100 mm, - Agrafe *14 PC52 montate în g uri min. *22mm monolitizate cu lapte de ciment.

Executarea funda iilor Etape subfundare : 1. Se sap tran eele de o parte i de alta a funda iilor pere ilor exteriori (de 1,0m l ime la exterior i de 60cm la interior i de adâncimea de fundare existent ). 2. Se c m uiesc funda iile cu respectarea tehnologiei expuse mai jos, 3. Se adânce te tran eea exterioar astfel încât s se ating cota din proiect, 4. Se execut subfund rile în tronsoane de max 1,0m lungime, dispuse în ah conformn schemei, 5. ATEN IE !!: Interven iile la peretele de rost (ax 14 î) se vor executa înainte de turnarea funda iei tronsonului nou (ax 14), Etape c m uieli: 1. Curatarea suprafetelor fundatiilor ce se vor camasui prin desprafuire si cu peria de sarma, 2. Crearea de g uri J22 mm în zid ria de piatr pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor (6 buc/m2 ), 3. G urile create se cur prin suflare cu aer comprimat i se introduc agrafele PC52 *14mm, 4. Injectarea g urilor J22 mm cu past de ciment, cu pompa manual ; 5. Se aplic arm turile pe fe ele fundatiei prev zute a se consolida. Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu crosele J 14 PC52 (6 buc/m2.); 6. Cofrarea eleva iilor pentru a ob ine o grosime de 8cm pe fiecare fa , 7. Aplicarea betonului C12/15 pe ambele fe e f r întreruperi. Se va turna pân sub nivelul ploturilor, cu 15cm. Etapa a doua a turn rii va include i ploturile. Betonul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea înt ririi. Se va acorda o aten ie deosebit la umplerea cu beton a subfund rilor pe fiecare fa . Etape fundatii noi: 1. Realizarea sapaturii la cota din proiect, 2. Turnarea t lpii i eleva iilor funda iilor din beton simplu C*6/7,5, 3. Montarea arm turii în cuzine i. Arm tura longitudinal la funda iile din tronsonul existent se va ancora in arm tura c m uielilor funda iilor transversale existente. Se va acorda atentie la montarea arm turii stâlpi orilor. 4. Turnarea betonului in fundatie ATENTIE! Plasele c m uielilor se vor t ia cu cca 30cm mai înalte pentru a se realiza suprapunerea cu plasele c m uielilor pere ilor. Lucrarile de funda ii se vor executa în conformitate cu prevederile din ³Normativ privind proiectarea i executarea lucr rilor de funda ii directe la construc ii´ indicativ P10/86, iar pentru terenul dificil se vor respecta prevederile din ³Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire´ indicativ P7-2000. Executarea funda iilor se va face numai dupa recep ionarea lucrarilor de terasamente. La executarea funda iilor se va urmari ca: - materialele întrebuin ate sa corespunda indica iilor din proiect, prescrip iilor tehnologice în vigoare. Lucrarile de funda ii se vor recep iona în conformitate cu normativul C56-85.

pozi ia în plan vertical a cotei de nivel 2.înclinarea fa a de verticala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata înal imea sau suprafa a . .dimensiuni în plan orizontal .continuitatea betonarii.clasa betonului. se vor consemna în procese verbale de lucrari ascunse. .pozi ia în plan orizontal a axelor funda iilor . .existen a i conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din funda ii (armaturi longitudinale din sâmburi).Abaterile admisibile sunt pezentate în tabelul urmator: Tabel 1 Categoria 1.înal imi peste 2 m . Abateri privind precizia amplasamentului i a cotei de nivel: . Toate verificarile i constat rile efectuate cu ocazia recep iei funda iilor.înal imi pâna la 2 m . Abateri dimensionale ale elementelor: .înclinarea fa a de orizontala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata înal imea sau suprafa a Abaterea admisibila 10 mm 10 mm s 20 mm s 20 mm s 30 mm 3 mm 16 mm 5 mm 20 mm La recep ionarea lucrarilor de funda ii se vor mai verifica: .

lungimii. Rosturile de turnare (de lucru) se vor trata conform normativului NE012-1999.beton clasa C12/15 în toate elementele. . confec ionarea de epruvete).2 LUCR RI DE BETON ARMAT LA SUPRASTRUCTUR GENERALIT I Prevederile se refer la execu ia lucr rilor de beton armat aferente consolid rii tronsonului existent precum i execut rii tronsonului nou. astfel: 5. .1v100/8v 100 în pila tri i .1. din datele c reia s rezulte c betonul este corespunz tor calit ii prev zut în proiect i în prescrip iile tehnice. 5. centurile i plan eul se vor executa în aceea i etap sau în dou etape. se vor executa în conformitate cu prevederile normativului NE0121999.din punct de vedere al num rului de bare. iar utilajele i dot rile necesare sunt în stare de func ionare.verificarea fi ei de transport a betonului. pila tri la col uri. bucat cu bucat . distan elor.2.7. 2. Elementele de executat sunt : înr m ri ferestre. 6.arm turi longitudinale : PC52.plase STNB 5v 200/4v200 în plan eele holurilor plan eele înc perilor i 5v100/4v 100 în TEHNOLOGIE 1. grinzi. al pozi iei. Lucr rile de b. 4. Toate materialele care intr în componen a unei structuri din beton armat nu pot fi introduse în oper decât dup : . Înainte de punerea în oper a betonului i arm turii este necesar a se efectua verific rile prescrise în STAS 1799-81 (încerc ri pe beton proasp t. m rcii o elului beton i dispozitivelor de men inere a pozi iilor în tot cursul beton rii.c s-au efectuat la locul de punere în oper încerc rile prev zute în prescrip iile tehnice respective i cu frecven a prescris . pila tri la corpul vechi. . Toate arm turile i toate piesele înglobate vor fi verificate. Se vor executa în a doua etap centurile (inclusiv nodurile) i plan eele. . În varianta de turnare a structurii unui nivel în dou etape. Lucr rile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dup ce au fost realizate corespunz tor lucr rile preg titoare. plan ee la corpul nou.a. . vor apare rosturi de turnare la partea inferioar a sâmburilor (deci la partea superioar a plan eului) i la partea inferioar a centurilor. sâmburi.arm turi transversale : OB37. sunt organizate i verificate materialele necesare. . cu aten ie deosebit înaintea începerii beton rii . MATERIALE . Sâmburii. buiandrugi. centuri. 3. Se vor executa în prima etap sâmburii pân la cota inferioar a centurilor 5.verificarea certificatelor de calitate care s confirme f r dubiu c sunt cele corespunz toare normelor respective. diametrului.plase STNB 7.

se va men ine umiditatea betonului min. diametrul i pozi ia arm turilor. .prin sondaje. . În toate cazurile în care abaterile constatate dep esc abaterile admisibile în sens defavorabil. acoperiri. pe cele admisibile prezentate la pct. ziduri adiacente. Dup decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urm toarelor verific ri: .acoperire cu materiale de protec ie. Lucr rile de remediere sau consolidare a acestor elemente se vor executa numai cu acordul scris i pe baza detaliilor date de proiectant. sunt: . La compactarea unui nou strat butelia trebuie s p trund 5z 15 cm în stratul compactat anterior. stabilindu-se i înregistrându-se toate defectele ap rute care dep esc.5 sec. Examinarea vizual se va completa dup caz. în care se vor consemna i cazurile de abateri ce dep esc pe cele admisibile. Pentru a asigura condi ii favorabile de înt rire a betonului i de reducere a deforma iilor din contrac ii. la terminarea mont rii arm turilor se vor consemna în procese verbale constat rile rezultate în urma verific rilor cu privire la num rul. . în cazuri speciale sau de dubiu.stropire periodic . se interzice acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte lucr ri (tencuieli. Compactarea mecanic a betonului se face prin vibrare.suprafa a betonului devine orizontal i u or lucioas .prin încerc ri de defectoscopie cu ultrasunete i se va acorda o aten ie deosebit zonelor de structur în care exist concentr ri de arm turi. . . Turnarea betonului se face de la max.) care ar împiedica reexaminarea elementului sau accesul la el. . se va convoca proiectantul pentru a stabili eventuala necesitate a efectu rii unui releveu general.Betonarea va începe dup verificarea existen ei proceselor verbale de lucr ri ascunse care s confirme c suportul structurii ce urmeaz a se executa corespunde întocmai prevederilor tehnice. abaterile dep esc pe cele admisibile. între min.4.înceteaz apari ia bulelor de aer la suprafa a betonului.1. ale dimensiunilor i pozi iilor elementelor structurilor principale. 9. num rul elementelor verificate se va dubla.aplicare de pelicule de protec ie. au fost cur ate i corect preg tite. Rezultatele acestor verific ri se înscriu în procese verbale de lucr ri ascunse. i 30 sec. 7. diametrul etrierilor i distan a dintre ace tia. care s serveasc la luarea de m suri în continuare. bucat cu bucat . de comun acord. etc. Înaintea beton rii. pe baz de m sur tori. în sens defavorabil. Num rul i tipul acestor verific ri de elemente se stabilesc. 3m în l ime cu pompa. precum i c toate cofrajele i elementele de construc ie adiacente corespund ca pozi ie i dimensiuni cu proiectul. la mai mult de un element. 7 zile dup turnare. etc. aplicarea local sau superficial de mortar.orice alte verific ri cerute de prescrip ii i normative. Grosimea stratului de beton supus vibr rii va fi de 3/4 din lungimea capului vibratorului (buteliei).2 kg sau cu sclerometrul i. de c tre delegatul beneficiarului (dirigintele de antier) i al executantului.5. în cazul în care se mai g se te înc o abatere peste cea admisibil . protejând suprafe ele libere prin: . .betonul nu se mai taseaz . prin lovire cu ciocanul metalic de 0. Semnele exterioare dup care se recunoa te c vibrarea s-a terminat. suduri. Aceste verific ri se efectueaz bucat cu bucat .vizual . înn diri. Durata optim de vibrare este func ie de lucrabilitatea betonului (care poate varia între L1zL5) i de tipul de vibrator folosit. În cazul în care. 8.

iar remedierea acestor defecte se va face numai pe baza solu iilor tehnice acceptate de proiectant. 10% din suprafa a fe ei elementului pe care sunt situate.400C.Normativ pentru executarea lucr rilor de beton i beton armat. pl ci) se sisteaz când temperatura scade sub -50C.sudarea barelor la temperaturi între -50C i 50C se va face cu împachetarea barelor cu vat mineral . . .Normativ pentru executarea lucr rilor de construc ii pe timp friguros. .se va ine eviden a zilnic a lucr rilor. acestea se vor consemna în procese verbale care se întocmesc la examinarea elementelor. destinate verific rii realiz rii clasei conform STAS. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS 1. .betoanele i mortarele se vor înc lzi la o temperatur de max.defecte de suprafa (pori. segreg ri.3 din normativul NE012-1999. în vederea preciz rii situa iei lucr rii i lu rii de m suri. luându-se m suri corespunz toare de conservare a c ldurii.Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor din o el beton. Remedierile se vor executa în baza prevederilor i instruc iunilor tehnice din normativul C149-87 (Buletinul construc iilor nr. printre care: . Rezultatele încerc rilor epruvetelor de beton. Lucr rile se vor executa în condi iile prev zute în actele normative în vigoare. C28/83. 12 Defecte limit ale betonului monolit : Sunt admise urm toarele defecte privind aspectul i integritatea elementelor: . prin tragere cu macaraua. . . etc. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. abur. goluri. 5% din lungimea muchiei respective. trebuie comunicate în termen de la data încerc rii. sâmburi.înainte de turnarea betoanelor se va verifica dac s-au îndep rtat resturile de z pad . Se vor folosi în acest scop. indicativ C16/84.se vor termoizola cofrajele. . Defectele men ionate nu se înscriu în procese verbale care se întocmesc la examinarea elementelor dup decofrare.se interzice desprinderea. . în procese verbale de lucr ri ascunse.10. 5 cm. a elementelor prinse de înghe de elementele pe care se reazem . La temperaturi între -50C i -150C este necesar preînc lzirea cu flac r oxiacetilenic . aspectul betonului i eventualele defecte: beton necompactat. lungimea de max. . iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. suprafa a de maxim 400 cm2/defect. segreg ri) având adâncimea pân la arm tur . 11. . luându-se m surile de remediere necesare. apa cald .defecte . laboratorul va comunica rezultatul în cauz persoanelor prev zute în anexa X5 pct. cu men ionarea temperaturilor exterioare.. indicativ C140/86. În toate cazurile în care rezultatul este mai mic decât cel admisibil pentru clasa respectiv . segreg ri superficiale sau denivel ri locale) având adâncimea maxim de 1 cm.lucr rile de turnare beton în structur (pere i. În cazul constat rii la decofrare a unor defecte mai mari decât cele admisibile. Printre m surile speciale care trebuie avute în vedere. se men ioneaz : . centuri. 2. Dup decofrare se vor verifica i consemna.5/1987).n stratul de acoperire al arm turilor ( tirbituri locale.

X. în care se vor detalia toate m surile de protec ie a muncii. de 12. Indiferent de tipul de izola ie prev zut.C. zone segregate sau fisuri peste limitele admise. se va verifica daca sunt asigurate condi iile realizarii aderen ei stratului suport (eleva ii din beton monolit.A. precum i daca golurile de instala ii sunt corect pozi ionate. . MASURI DE PROTECTIA MUNCII 1. astfel încât sa nu fie necesare spargeri ulterioare.C. Se va verifica însu irea fi elor tehnologice de întreg personalul. Se va hidroizola toat suprafa a orizontal a funda iilor noi interioare i exterioare. Se vor termoizola suprafe ele exterioare ale sâmburilor. Se vor utiliza blocuri de B. acestea au fost deteriorate. I HIDROFUG A ELEMENTELOR Termoizola ii. Nu se vor executa lucrari de hidroizolare pe timp de ploaie. Se va acorda o aten ie deosebita calita ii izola iei în zonele de strapungere a instala iilor.5cm pentru sâmburi i centuri i pentru plan eu (acesta se va a eza peste un pat de nisip).daca pe parcursul execu iei au fost verificate suprafe ele suport.7. . Recep ia hidroizola iilor se face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse din care sa reiasa: . Lucrarile de hidroizola ii se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului i normativului C112-86. XVIII. Lucr rile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a fi elor tehnologice elaborate. etc. XIV. XXX. . din pod se va turna o ap de beton simplu de 5cm grosime. Lucr rile de termoizolare a elementelor de beton (c m uieli. .modul de prindere i protec ia precum i faptul c în timpul execu iei unor lucr ri ulterioare. Instruc iunile sunt aplicabile i pentru termoizolarea rostului dintre cele dou cl diri. XXI. .calitatea i dimensiunile materialelor folosite. Pentru protec ia stratului de B. Inainte de începerea lucrarilor se va verifica daca suprafa a de aplicare a hidroizola iei nu prezinta discontinuita i. La executarea lucr rilor se vor respecta toate m surile de protec ie a muncii prev zute de legisla ia în vigoare . Hidroizola ii. fara impurita i.A.A. calitatea amorsajului i lipirea corecta a straturilor. centurilor. conform proiectului.continuitatea materialului termoizolator pe toat suprafa a. suprafe e uscate. MATERIALE 1 strat carton bitumat. 2.3 LUCRARI DE IZOLARE TERMIC DE B. la recep ie se vor avea în vedere: . XXVI.).daca structura hidroizola iei este identica cu cea prevazuta în proiect. suprafe ei exterioare a peretelui tronsonului vechi precum i plan eele.daca execu ia s-a efectuat în ordinea i etapele corespunzatoare. 2 straturi de bitum topit.în special cap. sâmburi i centuri) se vor efectua în conformitate cu prevederile tehnice specifice materialului din care este executat termoizola ia.

dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic. . . .executarea corect a ploturilor de funda ii. mecanismele i utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare.respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre i calitatea arm turilor. .executarea corect a structurii de rezisten (plan ee.Dintre m surile ce trebuie avute în vedere : . sâmburi. PREVEDERI SPECIALE Se atrage aten ia asupra urm toarelor categorii de lucr ri a c ror neexecutare corect poate compromite rezisten a i stabilitatea construc iei.încadrarea în abaterile admise în ceea ce prive te dezax rile. abaterile de la vertical . .zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje i inscrip ii. centuri. .toate dispozitivele. . buiandrugi).

Normative privind executarea lucr rilor de pardoseli. Stratul de beton (de 10cm) se va turna pana la interfata cu soclul. . În zona din spatele cl dirii se vor executa rigole din beton. In intervalul dintre fasiile de ghidaj se va turna beton de ciment in exces fata de nivelul fasiilor de ghidaj incepand cu zona alaturata peretelui.STAS 7055/1987. se va realiza un cordon de bitum filerizat in interspatiul dintre trotuar si tencuiala soclului. Acestea vor avea pante de max 0. este posibil sa fie necesare retusuri ale finisajelor soclului in zonele afectate. plinte. se presara ciment curat pe suprafa si se scliviseste cu ajutorul mistriei.5 in grosime de 8cm i se va sclivisi.0 m fasii de ghidaj din beton de ciment.³Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente´. Betonul se va nivela cu ajutorul dreptarului asezat pe muchie si tras rezemat de capete pe fasiile de ghidaj avand grija sa nu ramana dpatii goale intre fata inferioara a muchiei dreptarului si aceea a stratului de mortar. Inaintea turnarii.4 TROTUARE SI STRAT SUPORT PARDOSELI DIN BETON SIMPLU Prevederile acestui caiet se refera la executia trotuarelor perimetrale (10cm grosime) precum si a stratului suport din beton sclivisit (8cm) pentru pardoseli. Dupa turnare betonul de ciment va fi protejat si intretinut in stare umeda timp de 7 zile.56/1985. inainte de inceperea prizei. controlandu-se in permanenta nivelul acestora fata de linia de vagriz. Suprafata se poate finisa prin sclivisire odata cu turnarea betonului. Se vor dispune rosturi la 4«5 m distanta.7. Dupa terminarea acestora. ³Ciment Portland´.³Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente´.5% orientate conform prevederilor proiectului. Dupa intarire. scafe: .GP037-98 ³Normativ privind proiectarea. Trotuarele se vor turna peste un strat suport elastic din balast de 10cm grosime. Trotuarele vor avea o panta de 2% spre exterior.C. Imbracamintea de beton de ciment turnat monolit se va executa din beton de C*6/7. .³Ciment ³.5z2.16/1984. . astfel incat sa se respecte cotele prevazute in proiect. . bine compactat.³Lian i hidraulici´. Acest dop va fi apoi acoperit de tencuiala retusata.C. se vor executa la distante de 1.STAS 328/1980. execu ia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile . ³Portland alb´. Pentru aceasta. Inainte de executarea trotuarului se desface tencuiala soclului pe o inaltime de 10 cm de la nivelul terenului. Turnarea trotuarelor vor fi ultimele operatii care se vor realiza.

Consisten a mortarului. Verificarea grosimii rosturilor verticale i orizontale se face prin stabilirea unei grosimi medii pe rost pentru o por iune de zidarie de 1 m lungime. Materiale utilizate *la pere ii exteriori de 37. caramida cu GVP cu dimensiunile 290v240v 138mm. astfel ca procentul de frac iuni de caramida sa nu depa easca 15% din numarul de caramizi pe ansamblul lucr rii. din c r mid cu goluri verticale i/sau plin presat la pere ii interiori i exteriori noi precum i la execu ia umplerilor de goluri din pere ii existen i. Caramizile. Aici. înainte de punerea lor în lucrare se vor uda bine cu apa. c r mida tip GO :290*240*138mm - Tehnologia de execu ie Compozi ia mortarului M50Z va fi cea aratata în STAS 1030-85 i în Instruc iunile tehnice C17-82. în tronsonul vechi. Pe timp de ar i udarea trebuie facuta mai abundent. Materialele sunt cele prevazute în documenta ia tehnica i vor fi înso ite de certificate de calitate. Intreruperea execu iei zidariei se face în trepte fiind interzisa întreruperea cu trepi. Verificarea orizontalita ii suprafe elor superioare a le rândurilor de caramizisau blocuri se face cu ajutorul nivelei i a dreptarului. respectiv pe verticala. *la pere ele de 15cm de la intrarea în cabinetul medical. In caz contrar ele nu se vor pune în opera decât dupa verificarea calita ii prin încercari de laborator.25m. determinata cu conul etalon pentru zidarie va fi de 8«13 cm. masurata pe orizontala. Verificarea cantita ii procentuale de frac iuni de caramida se face prin examinarea vizuala în timpul execu iei. Pentru a turna centurile la partea superioar a pere ilor astfel încât cele dou tronsoane s aib aceea i în l ime trebuie demolate cca 3-4 asize.7.5cm grosime GVP 365v238v 188mm. în l imea actual este de 3. iar verificarea umplerii rosturilor se va face prin examinare vizuala.Verificarea orizontalita ii se face cu o sfoara de trasat bine întinsa între aceste rigle. . Verificarea se va face cu o rigla sau ruleta metalica cu grada ie milimetrica. *la pere ii desp r itori de 25 cm grosime. Daca la examinarea vizuala se observa neuniformita i. Rosturile vor fi bine umplute cu mortar lasându-se neumplute pe o adâncime de 1«1. Verificarea grosimii peretelui netencuit se face luând media a trei masuratori. cu precizie de 1mm.5 LUCR RI DE ZID RIE Prezentele prevederi se refera la execu ia pere ilor din zidarie înr mat . Orizontalitatea rândurilor de caramizi se ob ine utilizând rigle de lemn sau metal gradate la intervale egale cu înal imea rândurilor de zidarie. O aten ie aparte se va acorda corpului 2 ce se consolideaz . Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea calita ii zidariei se face pe tot timpul execu iei lucrarilor de catre eful de echipa. mari între grosimile diferitelor rosturi se va proceda i la verificarea grosimii fiecaruia. efectuate între doua dreptare a ezate pe fe ele pere ilor.5cm de la fa a exterioara a zidului. Verificarea eserii corecte a zidariei se face în cursul execu iei prin examinarea vizuala înainte de aplicarea tencuielii consemnându-se rezultatele verificarii în documentele de antier.

. 2 mm La suprafe e i muchii . i prin masurarea intervalului dintre acest dreptar i suprafa a peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm.0m i a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoare înal imii nivelului.la grosimea de execu ie prevazuta s 10mm . pentru a evita spargerea ulterioara a acesteia.la goluri + 20.la planitatea suprafe elor 3mm/m . Toate materialele care intra în componen a zidariei vor fi puse în opera dupa verificarea certificatelor de calitate.Verificarea planeita ii i suprafe elor i rectiliniit ii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafa a peretelui sau în lungul muchiilor a unui dreptar de min.orizontale + 5. clasa C.la dimensiunile rosturilor .la dimensiunile în plan ale întregii cladiri s 50mm .la verticalitatea suprafe elor 3mm/m (dar nu mai mult de 10mm pe etaj) Abateri fa a de orizontala 2mm/m (dar nu mai mult de 15mm pe lungimea zidului) Obiectele sanitare care se monteaza pe zidarie se vor fixa cu dibluri în gauri date cu ma ina rotopercutanta. A. Execu ia zid riilor i pere ilor va începe numai dupa ce se verifica existen a proceselor verbale de lucr ri ascunse care sa ateste ca suportul peste care se executa (centuri. Abaterile limita ale zidariei vor fi: . 10mm . Verificarea verticalita ii suprafe elor i muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate în mm cu lungime de min 2.la dimensiunile verticale s 20mm . 2m lungime.verticale 2 mm .la rectilinitatea muchiilor 2mm/m . minim marca 75 i mortar M50Z ).montarea ghermelelor sa fie realizata pe parcursul execu iei zidariei. hidroizola ie) corespunde prevederilor proiectului Se va acorda o aten ie deosebita: . care sa confirme ca sunt corespunzatoare (caramida cal.

din mortar M50T. jgheaburilor i burlanelor. . Se vor lua m suri speciale de protec ie a suprafe elor în cazul în care temperatura mediului ambiant este peste +30rC. 2. calitatea lor poate fi verificat oricând din punct de vedere al aspectului. f r montarea aparatelor. executarea instala iei electrice îngropate (tuburi. .C16-84): temp. PREVEDERI COMUNE Lucr rile de tencuieli se vor executa numai dup terminarea tuturor lucr rilor a c ror efectuare simultan sau ulterioar ar putea deteriora calitatea lor : y la interior se vor încheia lucr rile : 1. duze. Verificarea calit ii se va face prin : . gletuite cu var în registrele superioare ale pere ilor i cu ipsos în registrele inferioare. Se acopera cu rogojini. saci de ciment. Lucr rile de tencuieli se vor începe numai dup recep ia calitativ a stratului suport. montarea u ilor i ferestrelor.6 TENCUIELI I C M UIELI DOMENIUL DE APLICARE Prezentul capitol se refer la toate tencuielile (groase i sub iri). având rol de finisaj..7. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic tencuiala se face odat cu verificarea acestui suport.examinare vizual . Tencuielie exterioare se vor realiza simplu dri cuite. min. în special în cazul tencuielilor exterioare . care se tin umede prin stropire cu apa timp de 5z7 zile. Tencuielile fiind lucr ri destinate de regul s r mân vizibile. +30rC. Soclul se va finisa cu tencuieli similipiatr din mozaic de ciment frecat. executarea învelitorii. Se vor prelucra prin buciardare i se vor modela cu asize verticale. de ap canal. 4. de consolidare i de protec ie i executate cu mortare de orice tip.încerc ri pe probe în condi iile prev zute în standarde sau în caietele de sarcini. 2. montarea tocurilor. Lucr rile se vor executa cu asigurarea condi iilor de temperatur i umiditate pentru a nu afecta calitatea lucr rilor. Masurile de protectie contra arsitei soarelui la tencuielile exterioare vor fi mai riguroase decat la tencuielile interioare. 3.condi ii de var : temp. executarea instala iilor de înc lzire. astuparea an urilor i str pungerilor din pere i i plan ee r mase de la executarea instala iilor. Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare pentru a se permite uscarea lor.. u ilor noi sau ferestrelor. de gaze (f r montarea obiectelor sanitare). dup terminarea întregului obiect. executarea pere ilor desp r itori. . ni elor. y La exterior vor fi încheiate urm toarele lucr ri : 1. +10 rC.condi ii de iarn (cf. min+10 . Tencuielile interioare vor fi simplu driscuite. Recep ia produselor ce se vor introduce în oper se va face de c tre conduc torul tehnic al lucr rii pe baza documentelor ce înso esc materialele livrate. 3. Registrele de culori diferite ale fa adelor se vor separa prin nuturi de 3-4cm grosime. montarea oric ror instala ii exterioare a c ror execu ie ulterioar poate afecta calitatea tencuielilor. dibluri).

Verific rile ce se efectueaz la terminarea unei faze de lucr ri. La recep ia preliminar se efectueaz direct de comisie acelea i verific ri. Consistenta mortarelor va fi de 10-12 cm masurati cu conul etalon. Aceste verific ri se efctueaz înaintea zugr velilor sau vopsitoriei. . In cazul folosirii varului hidratat se recomanda utilizarea malaxoarelor. .rezisten a mortarului. se va anun a beneficiarul lucr rii pentru a stabili dac tencuiala poate fi acceptat .a. . Prepararea mortarelor pentru tencuieli subtiri Toate mortarele se pot prepara manual sau mecanizat. utilizarea tipului i compozi iei mortarului i aplicarea straturilor succesive f r dep iri de grosimi maxime.aderen a la suport între dou straturi. iar rezultatele se înscriu în registre de procese verbale de lucr ri ascunse.c. În toate cazurile în care rezultatul încerc rii este sub 75% din marca prescris . Dup încheierea prizei. Executarea rosturilor se va face cu 24-48 de ore înainte de înt rirea stratului vizibil.se monteaz în rosturi ipci cu profil. .planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor.e -dimensiunea. la 7-15 zile se execut prelucrarea suprafe ei. pe baza urm toarelor verific ri la fiecare tronson în parte: . Fa a v zut din mortar de ciment se aplic peste grundul stropit cu ap .). brâie. calitatea i pozi ia elementelor decorative (solbancuri. Pe parcursul lucr rii este necesar a se verifica dac se respect tehnologia de execu ie.se traseaz rosturile . aceast comisie va hot rî definitiv asupra accept rii tencuielii tespective.d.17/1983 .Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial .Este absolut interzis a se aplica tencuiala peste supor i ce nu au fost recep iona i conform instruc iunilor specifice. Prelucrarea se va realiza prin frecarea suprafe ei dup ce mortarul a f cut priz dar înainte ca el s se fi înt rit. Rezultatele încerc rilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conduc torului tehnic al lucr rii în termen de 48 de ore de la încercare. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale de lucr ri ascunse i se vor men iona în prezentarea ce se pred comisiei de recep ie preliminar . astfel : . . TEHNOLOGIE Tencuieli tip mozaic de ciment frecat pentru soclu Se execut pe grund de mortar-ciment.C.num rul de straturi ce se aplic i grosimile respective. nuturi. . .b. dar cu o frecven de minim 1/3 din frecven a precedent . se fac cel pu in câte una la fiecare înc pere i cel pu in una la fiecare 100 mp. Stratul va avea grosimea de 10mm potrivit pentru fasonarea prin rostuire. corni e. In cazul grupului sanitar se lasa un interval de timp intre terminarea peretilor si tencuire pentru a se evita tasarile. Normative privind executarea lucr rilor de tencuieli placaje: . Verificarea pe faze de lucr ri Se face în cazul tencuielilor. .etc. înainte ca acesta s se fi înt rit complet. . Înainte de a se începe prelucrarea se vor face încerc ri pe por iuni mici pentru a se constata dac mortarul fe ei v zute rezist la prelucrare. .

margini la care nodurile nesudate ale ultimelor doua bare transversale sunt in numar mai mare de 5% din numarul total de noduri al fiecareia. . . -STAS 1035-85 ± Mortare obi nuite pentru zid rie i tencuial . Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea înt ririi. Zid ria i g urile create se cur printr-un jet de ap sub presiune.0 m distanta . Se aplic plasele sudate J4v100/4v 100 STNB pe fe ele zid riei prev zute a se consolida. 2. În scopul realiz rii unei aderen e cât mai bume între zid rie i c ma uial . .curatarea plaselor de murdarie.idem. . suprafa fiind umezit în prealabil.STAS 233/1986 . Suprafa a zid riei se cur prin periere cu peria de sârm i suflare cu aer comprimat inclusiv g urile create.Asigurarea pozitiei corecte a plaselor in timpul tencuirii cu mortar. Se monteaza fascicolele de bare care traverseaza planseele si se leaga de plasele existente si de barele *10 adaugate. cu masina rotopercutanta. ETAPE DE REALIZARE A C M UIELILOR ARMATE 1.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. crearea de g uri J10 mm în zid rie cu borma ina pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor sudate (6 buc/m2 ). 2. In genral se prevad distantieri din material plastic.STAS 1667/1976 . 4. mortarul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. 5. 10. 9.eliminarea si inlocuirea plaselor care prezinta cel putin unul din urmatoarele defecte: . 7. men inându-se umed câteva ore.). respectandu-se grosimile straturilor de acoperire cu mortar. pl ci ceramice sm l uite. Crearea de gauri *18mm in plansee.Var pentru construc ii. Se recomanda ca plasele sa fie depozitate pe orizontala. In acest scop se vor prevedea distantieri in numar corespunzator.Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian .degradari si deformari peste limitele admise de STAS 438/3-80.STAS 1667/1976 . 8. La punerea in opera a plaselor sudate se vor avea in vedere urmatoarele operatii: . . Plasele sudate se vor depozita in apropierea constructiilor in zone special amenajate astfel incat distantele de transport pana la locul de punere in opera si numarul de manipulari sa fie minime. PREVEDERI PENTRU PUNEREA IN OPERA A PLASELOR SUDATE 1. suprafa a rezultat va avea aspect rugos creând o bun leg tur cu stratul urm tor. Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu agrafe J6 (6 buc/m2. tinandu-se seama de pozitia.Pl ci de faian . 11. Se monteaza cate o bara orizontala *10mm PC52 deasupra si dedesubtul planseului la cate 15 cm si se leaga de plasele existente.Agregate naturale grele pentru mortare i betoane. . grasime. pe suprafa diafragmei de zid rie se aplic un strat de amors din M100 de consisten fluid . la 1. Prin . 3. . diametrul barelor si de distanta dintre ele.-C16-87 . Desfacerea tencuielii pe ambele fe e i adâncirea cu 10 z 15 mm a rosturilor zid riei cu dalta i ciocanul. vopsea. rugina neaderenta etc. Injectarea g urilor J10 mm cu past de ciment. sort granular pân la 5 mm. Aplicarea stratului vizibil (tinciul) din M100 cu agregat fin nisip. cu pompa manual .STAS 146/1980 . 6. Aplicarea grundului (M100 f r var) peste pri ul proasp t înt rit în dou straturi. la care exista mai mult de doua noduri nesudate alaturate. .

5 ochiuri in zonele de innadire. cu sarma. plasele vor fi legate la colturi.- exceptie se admit si distantieri din otel-beton caz in care se va asigura protectia anticoroziva. . Pentru completari (sub planseu si langa peretii perpendiculari se dispun plase cu dimensiuni mai mici obtinute prin taiere). La intersectia a doi pereti perpendiculari care urmeaza a fi camasuiti. Abaterile admise la montarea plaselor sudate fata de cotele din proiect vor fi. in toate cazurile mai mici decat 20mm. Se va avea in vedere folosirea la maximum a resturilor. Plasele se vor suprapune pe o distanta de 2. Plasele sunt prevazute a se monta intregi (cu dimensiunile de fabricatie) incepand de la nivelul pardoselii. plasele se indoaie fara a se taia. De asemenea.

7 TÂMPLARIE PREVEDERI GENERALE 7. drucarele.existen ei i con inutul certificatelor de calitate. Eventualele deterior ri se vor remedia înainte de montare. Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante. . b). Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: . In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor.7.coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs. . ca tâmpl ria s îndeplineasc perfect func ia pentru care a fost prev zut . i) existen a pieselor auxiliare (vasernase. cu geamuri tip TERMOPAN. l) l ca urile de p trundere a z voarelor în pardoseal i tocuri. Se va verifica: a) existen a i calitatea accesoriilor. placajelor. tâmpl ria nu a fost deteriorat . glafuri din tabl ) la ferestre (pentru îndep rtarea apei de ploaie) este obligatorie. U a va avea 2/3 geam pentru a asigura suprafa a de explozie. urm rind: a). zugravelilor. La recep ia preliminar a întregului obiect.5 mm. La punerea în oper se verific dac în urma depozit rii i manipul rii. ele nu trebuie s fie blocate în urma vopsirii. examinarea direct a lucr rilor executate. j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect. U a i fereastra centralei termice vor fi din profile metalice i Tb neagr vopsit . g) între cercevea i marginea paletului tencuit trebuie s fie un spa iu de min 3. comisia de recep ie va verifica lucr rile de tâmpl rie. în tot timpul punerii în oper (mont rii) precum i la recep ie. ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor. c). k) balamalele. manevrare. trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. etc. Tâmpl ria din metal care sose te pe antier gata confec ionat . d) încadrarea tocului s fie f cut astfel ca acesta s nu aib nici un fel de joc. . cremoanele.1 Tâmpl rie metalic Tâmpl ria geamurilor tip perete cortin de la clasele tronsonului nou va fi din profile de Aluminiu vopsit în culoarea ro ie.corectitudinii finisajului prin vopsire cu vopsea de ulei în trei straturi. Tehnologia de montaj va fi proprie produc torului. prin sondaje. acestea înscriindu-se în registrul respectiv. VERIFICAREA TÂMPL RIEI ÎNAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tâmpl rie montate pe antier sau fabricate se face la primirea pe antier. Verificarea pe faze se refer la întreaga categorie de lucr ri încheindu-se cu ³Procese verbale de verificare pe faze de lucrare´. .existen ei i calit ii accesoriilor de prindere. Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. Geamurile se încheie în form piramidal dep ind linia plan eului i fiind protejate de o lucarn . Aceasta se face conform reglement rilor în vigoare i se refer la coresponden a cu prevederile din proiect i condi iile de calitate i încadrare în abaterile admisibile prev zute mai jos. m) dechiderea cercevelelor cuplate trebuie s se fac cu u urin . existen a i con inutul proceselor verbale de verificare i recep ie pe faze de lucr ri. b) verificarea tocurilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m). c) între foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pân la 8 mm. s fie montate la în l ime constant (pentru fiecare în parte) de la pardoseal .7.

pe toc din r inoase. diferite. Tocurile vor fi din r inoase precum i t bliile. etc. a) existen a i calitatea accesoriilor. în dou canate. verde. pene. . trebuie s fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective. cu 2/3 geam i cu dou laterale fixe. Inainte de a se strange complet suruburile se verifica verticalitatea si orizontalitatea si modul de functionare. U ile cancelariei din tronsonul nou i ale holurilor vor fi în dou canate cu 2/3 geam.existen ei i con inutul certificatelor de calitate. vopsite de asemenea în culori vii.7. Eventualele deterior ri se vor remedia înainte de montare. U ile exterioare U ile de intrare i spre curtea interioar vor fi simple.2 Tamplarie de lemn PREVEDERI GENERALE U ile interioare U ile claselor vor fi într-un canat. b) verificarea tocurilor i a c ptu elilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m). k) balamalele s fie montate la în l ime constant (pentru fiecare în parte) de la pardoseal . . d) încadrarea tocului s fie f cut în pere ii existen i prin ghermele. c) între foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pân la 8 mm. trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: . Montarea tamplariei se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor de camasuiala si zugraveli. j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect. astfel ca tocul s nu aib nici un fel de joc. albastru. chit permanent elastic i baghete din lemn. cu foi celulare vopsite în culori de ulei vesele. Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. Pentru aceasta se probeaza inainte in formatul golului. f) potrivirea (luftul) corect a foilor de u i pe toat lungimea faltului respectiv. VERIFICAREA TÂMPL RIEI ÎNAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tâmpl rie montat pe antier sau in fabrica se face la primirea pe antier a ambelor categorii în tot timpul punerii în oper (mont rii) precum i la recep ie. Se vor furniza cu toate accesoriile montate i vopsite cu vopsea de ulei ro ie ca i tâmpl ria ferestrelor la exterior. tâmpl ria nu a fost deteriorat . Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. ro u. placajelor. zugravelilor. se fixeaza cu suruburi in ghermele sau dibluri. nu trebuie s dep easc 2 mm. manevrare. Ferestrele claselor i celorlalte înc peri se vor vopsi la interior în aceea i culoare cu u a clasei. diferite de la o u la alta : galben. Wind-fang-ul va fi desp r it de un glass wand de lemn cu u dubl . dibluri. . e) abaterile de la planeitate a foilor de u i sau a cercevelelor mai lungi de 1500 mm. uruburi sau praznuri.coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs.7. ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor. cuie. Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica sipcile de acoperire a rostului. Rosturile se vor etan a cu vat mineral . La punerea în oper se verific dac în urma depozit rii i manipul rii. In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor.existen ei i calit ii accesoriilor de prindere. Tâmpl ria din lemn care sose te pe antier gata confec ionat .

n) verificarea calit ii vopsitoriei se va face conform capitolului ³Zugr veli i vopsitorii´. trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. Se va utiliza lac incolor pentru tocuri i folie u ilor. .l) l ca urile de p trundere a z voarelor în pardoseal i tocuri.

vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului. Baghetele se aseaza pe geam si se fixeaza astfel incat geamul sa nu aiba joc. Materialele nu vor fi puse în lucrare dac nu sunt înso ite de certificatele de calitate. Montarea geamurilor.. In cazul in care se va proceda la taierea lor se va utiliza o masa de lucru acoperita cu o patura moale.2 mm între geam i falt se va controla cu ocazia scoaterii pentru verificarea intelor i tifturilor. Verificarea lucr rilor de geamuri la recep ia preliminar a întregului obiect se va face de c tre COMISIA DE RECEPTORI prin: . STAS 3830/1984 . nu se vor pune în lucrare geamuri sparte. Lucrari pregatitoare.aducerea geamurilor in zona de lucru in cazul in care au fost procurate la marimi fixe. la condi iile de calitate i la încadrarea în abaterile admisibile.STAS 9317/4.³Geamuri trase´. Montarea geamurilor se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuieli.examinarea existen ei i con inutului procesului de verificare pe faze de lucr ri. stabilite pentru fiecare caz în parte i precizate în cataloagele de detalii tip sau în desenele de execu ie. La geamurile montate cu baghete se aplica un pat de chit de-a lungul faltului dupa care se aseaza geamul taiat la dimensiuni.7. care se înscriu în registrul respectiv. încheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARI.. Jocul de 1.2/1987-³Tâmpl rie pentru construc ii. linia si vinclul. STAS 853/1980 . . Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea materialelor aduse pe antier i în fabric se efectueaz de c tre conduc torul tehnic al lucr rii i se refer la dimensiunile i calitatea materialelor prev zute în documenta ia de execu ie. aplicat cu o carpa inmuiata si bine stoarsa. .C. Operatia de taiere se va face cu diamantul. De asemenea.³Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre´.³Instruc iuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor i a altor produse de sticl în construc ii´. Normative privind proiectarea i executarea lucr rilor de tâmpl rie i montare a geamurilor: .8 GEAMURI Prevederile capitolului ³GEAMURI´ se refer la executarea lucrarilor de montare a geamurilor si la controlul calit ii i recep iei lucr rilor de geamuri montate la ferestre de lemn i metalice precum i la u i. fisurate sau zgâriate.examinarea direct a lucr rilor executate prin sondaj.Metode de verificare a calit ii´. Se refer la coresponden a cu tipurile i dimensiunile din proiect. Inainte de taiere geamurile mai groase de 4mm se vor unge cu petrol. Verificarea pe parcurs a calit ii lucr rilor se va face de c tre conduc torul tehnic pe tot timpul execu iei si se efectueaz conform instruc iunilor în vigoare. Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucr ri de geamuri i pentru fiecare tronson în parte. precum i a aderen ei cordonului de chit. . . inaintea lucrarilor de vopsitorii si pardoseli. .47/1986 . MATERIALE -se vor utiliza geamuri clare de 4mm grosime. presandu-se cu mana astfel ca sa se lipeasca bine de chit.

verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli. instala ii. .verific rile de aspect se efectueaz înc pere cu înc pere. VERIFICARI PENTRU ASIGURAREA CALITATII PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR . . Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz în procesele verbale.verificarea proiectului si a detaliilor de executie in functie de tipul pardoselii.fixarea îmbr c mintei pe suport.pardoseli reci i plinte din mozaic de ciment frecat pe holuri.dac este cazul .aspectul i starea general . .7.s-au efectuat la locul de punere în oper . Toate materialele. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : . . conform instruc iunilor respective. opera ii care se efectueaz i se înregistreaz conform prevederilor capitolelor respective.s-a verificat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii c au fost livrate cu certificat de calitate. . Pricipalele verific ri de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: . .coresponden a cu proiectul. str pungeri. . Este necesar verificarea i recep ionarea lucr rilor de instala ii ce trebuie terminate înainte de începerea lucr rilor de pardoseli (ex. în centrala termic i pe treptele de intrare. .elemente geometrice (grosime. .Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului.9 PARDOSELI Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucr rile de pardoseli executate la construc ii sociale.pardoseli calde din parchet lamelar din material fibrolemnos presat în cancelarii. .au fost depozitate i manipulate în condi ii care s evite orice degradare a lor. semifabricate i prefabricate ce intr în componen a unei pardoseli vor intra în lucrare dac în prealabil: .verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs.racordarea cu alte elemente de construc ii i instala ii.receptia pardoselilor. .Verificarea de catre conducatorul unitatii a certificatelor de calitate.pardoseli semicalde din covor PVC în s lile de clas lipit direct pe suprafe ele de beton sclivisite.rosturile. În proiect sunt prev zute : .încerc rile de calitate. . . care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective. PREVEDERI GENERALE Lucr rile de pardoseli se vor începe dup verificarea i recep ionarea suportului. izola ii) i a tuturor lucr rilor a c ror executare ulterioar ar putea degrada pardoselile. tip reci sau calde. ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmatoarele actiuni: . planeitate. .Verificarea ca abaterile de la planeitate ale stratului suport sa se incadreze in limitele admisibile. panta). . EXECUTIA PARDOSELILOR SI VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARI LOR. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii.

6 zile de la turnare. udandu-se suprafata in permanenta. lefuire.verific ri directe de aspect . pentru a se preintampina fisurarea. cimentul si colorantul. 2 m2 care se despart prin rosturi de turnare (benzi de sticla cu muchia superioara la nivelul suprafetei. Dupa indesare se vor scoate sipcile. manual sau mecanizat. se va turna tot intre sipci de reper. saci de hartie sau rumegus de brad care se vor uda periodic cu apa. amestec care apoi se rastoarna peste piatra din mozaic asezata in prealabil pe o platforma dupa care se amesteca bine cu lopata pentru a se asigura raspandirea uniforma a granulelor de mozaic. Se vor scoate sipcile de reper si locurile ramase se vor umple tot cu mortar de ciment cu piatra de mozaic. . Inaltimea scafelor sau a plintelor va fi de 15 cm iar grosimea lor va fi astfel stabilita incat sa depaseasca suprafata tencuielii cu 5 mm.verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs. Dupa spalarea de pasta rezultata si uscare se ceruieste si se lustruieste. iar golurile respective se vor umple cu acelasi mortar de ciment. La intinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmari distributia uniforma a pietrei de mozaic ca desime si marime a granulelor. Executia va debuta cu turnarea unui strat de mortar de ciment de poza cu dozajul de 400 kg ciment la 1m3 de nisip in grosime de cca 3 cm cu suprafata rugoasa pentru o mai buna legatura cu imbracamintea de mozaic turnat. Cantitatea de ciment va fi de 600 kg la m3 de piatra de mozaic. se va face prin frecare.verific ri directe de aspect.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri. 7. In incaperi cu suprafata mai mare de 9 m2. . imbracamintea se va proteja in primele zile de la turnare prin acoperire cu rogojini. Prepararea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va face amestecand intai bine. ceruire. Dupa turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic si terminarea prizei. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : . Frecarea se va face dupa obligatoriu la 4«. Dupa intinderea mortarului de ciment de poza. In acest timp suprafata de mozaic se mentine umeda. DIN MOZAIC TURNAT Mortarul va fi executat cu piatra de mozaic cu granulozitate continua sau discontinua de provenienta si culori diferite. Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz în procesele verbale. se face cu piatra abraziva mai fina. . Se adauga apoi apa necesara pana se va obtine un mortar care sa se intinda usor fara a fi insa prea fluid. conform instruc iunilor respective. mortarul de ciment cu piatra de mozaic intr-un strat de 15mm grosime. A doua frecare numita slefuire. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii. .9. Se pot adauga coloranti minerali sau cimenturi colorate in proportie de cel mult 5% din greutatea cimentului. Pentru asigurarea unei grosimi uniforme se va intinde mortarul intre sipci de reper si se va indesa bine cu mistria. pentru a se evita fisurarea datorita uscarii prea rapide din cauza curentilor de aer.1 PARDOSELI RECI. mozaicul se va turna in panouri de max.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri..verific rile de aspect se efectueaz înc pere cu înc pere. in stare uscata. Finisarea suprafe ei îmbr c min ilor. Scafele sau plintele sunt obligatorii la incaperile prevazute cu instalatii de apa (CT) si pe holuri pentru a nu se murdari peretii odata cu spalarea pardoselii.

Adezivul se va aplica in strat subtire si cat mai uniform. .umiditatea relativa a aerului de max65%.se aseaza fasiile cu marginile petrecute pe o latime de cca 2cm. . se va asigura climatul interior: . dispunerea unui strat din polietilen expandat . cand in doua incaperi alaturate fasiile au culori diferite sau la racordarea cu o pardoseala de alta natura. .2 PARDOSELI SEMICALDE In incaperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din mase plastice. Asezarea fasiilor de covor pentru lipire se va face pe portiuni mici si in mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fasia de material.rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuiesa cada in dreptul golului usii.mortarul pentru gletuire se aplica in grosime cat mai redusa (1. Pregatirea covoarelor: . daca in cele doua incaperi se monteaza acelasi tip de covor fasia nu se va intrerupe in dreptul usii. dispunerea unei folii de polietilen ca barier contra vaporilor.dupa 14-16ore de la aplicarea gletului suprafata se va slefui cu o piatra abraziva spre a se inlatura bavurile.pentru montare covorul se va croi in conformitate cu un plan de montaj. Materialul se intinde cu spaclul lat din PVC. atunci rostul de racordare a celor doua tipuri de pardoseli se va amplasa la mijlocul grosimii foii usii. in prealabil.fasiile taiate se vor aseza in pozitie de montare si se vor lasa desfasurate. TEHNOLOGIE Pregatirea stratului de uzura: .se vor corecta neregularitatile prin frecare cu piatra abraziva si gletuire subtire.2 mm).se va urmari repartizarea economica a fasiilor de covor in incapere.9..dupa aclimatizare fasiile de covor vor fi croite definitiv ccu 2«3mm mai scurte fata de profilul peretelui. . 7.se aplica stratul de adeziv de catre doi muncitori odata pe jumatatile fasiilor intoarse cat si pe suprafata stratului suport care a ramas neacoperita. . dispunerea celui de-al doilea strat de folie de polietilen . 24 de ore pentru aclimatizare si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material datorita sederii in sul a covorului. . Lipirea covoarelor: .9. Lipirea covorului se va face dupa 20«40min de al aplicarea adezivului. montarea pl cilor fibrolemnoase.7.fasiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din peretii incaperii. intocmit.se curata spatele fasiilor de covor cu perii si carpe. .3 PARDOSELI CALDE DIN PL CI FIBROLEMNOASE TEHNOLOGIE EXECU IE dispunerea unui strat din PFL. cu respectarea urmatoarelor criterii: . . cu rosturile dintre ele orientate in directia de circulatie maxima si daca este posibil si in directia pricnipalei surse de lumina naturala: .temperatura minima de lucru +20rC. Acest regim se va mentine si dupa terminarea lucrarilor cel putin 2 saptamani sau se va proceda conform indicatiilor producatorului pana la darea in folosinta a incaperilor. executarea baghetei perimetrale din material lemnos. cu minim de rosturi si de fasii mai inguste de 50cm. timp de min. - .

Pe parcursul execut rii lucr rilor este necesar a se verifica respectarea tehnologic de execu ie.grundul se realizeaza dintr-un volum de var lavabil sau Aracet si un volum egal de apa omogenizate. tâmpl rie) precum i dac au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri. vopsitoriilor. supor i pentru obiecte sanitare sau elemente de înc lzire). Conduc torul tehnic al lucr rii trebuie s verifice toate materialele înainte de a fi introduse în lucrare.1. console. Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective. prev zut în prescrip ii tehnice. vopsitorii. 2 ore la temperatura de +15rC si de o ora la +25 rC sau mai mare. . Grundul se aplica cu bidineaua sau pensula lata. în trei straturi. precum i aplicarea straturilor succesive în ordinea i la intervalele de timp prescrise. Executarea stratului de glet . vopsitoriile. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificat oricând. Vopsitoriile se refer la instala iile din centrala termic i la corpurile radiatoarelor i a tâmpl riei ferestrelor. strea in ) sau a c ror execu ie ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instala ii. Dupa terminarea reparatiilor. înainte ca suportul s fi fost verificat de c tre eful punctului de lucru. Verificarea calit ii zugr velilor.suprafata peretelui se curata inlaturandu-se proeminentele cu spaclul si eventual cu dalta si ciocanul. Mortarul se prepara intr-o galeata prin amestecarea manuala in loturi corespunzatoare unei perioade de lucru de maximum 3 ore. 2. privind îndeplinirea condi iilor de calitate. PREGATIREA STRATULUI SUPORT . Timpul de uscare este de min. stre inii i paziei. se face numai dup uscarea lor complet i are ca scop principal depistarea defectelor care dep esc abaterile admisibile în vederea efectu rii remedierilor i a elimin rii posibilit ii ca aceste defecte s se repete în continuare. este necesar a se verifica dac au fost executate i recep ionate toate lucr rile destinate a le proteja (învelitori. . Zugr velile i vopsitoriile fiind lucr ri ce r mân vizibile. Registrele de culori diferite se vor separa prin nuturi albe sau ro u închis. betoane. utilizarea re etelor i amestecurilor indicate. 4. In cazul adanciturilor.5. suprafata stratului suport nu trebuie sa prezinte abateri de la planeitate mai mari de 5mm la dreptarul de 2 m si nici vreo unda mai mare de 2 mm la dreptarul de 0. se face în cadrul verific rii execut rii acestui suport (tencuieli. vopsitorii sau lambriuri. repararea se face cu un mortar de ciment cu adaos de Aracet in proportie de 3:1:0. chiar dup terminarea întregului obiect i în consecin nu este necesar a se încheia procese verbale de lucr ri ascunse. Înainte de începerea lucr rilor de zugr veli. Executarea grunduirii .7. Este interzis a se începe executarea oric ror lucr ri de zugr veli. Registrele superioare i tavanele se vor gletui cu var i se vor zugr vi cu lapte de var alb cu adaos de oxid de zinc.5-nisip:ciment:Aracet. instala ii). La recep ionarea preliminar se efectueaz acelea i verific ri direct de c tre comisie dar cu o frecven de minim 1/5 din frecven a precedent . Registrele inferioare ale pere ilor (1. La exterior se vor utiliza acelea i materiale pentru zugr veal . VOPSITORII Domeniu de aplicare Prevederile din prezentul capitol se refer la lucr rile de zugr veli i vopsitorii interioare i exterioare.5 m. apoi se inlatura partile neaderente prin periere cu peria de paie.0m în l ime) pe holuri i în s lile de clas se vor vopsi în culori de ulei peste un glet de ipsos.10 ZUGRAVELI. elemente de tâmpl rie. Se vor realiza registre zugr vite n culoarea alb i rosu deschis prin ad ugarea unui oxid. PREVEDERI COMUNE . Verificarea calit ii suportului pe care se aplic zugr velile. gleturi. 3.6. zid rii.

. Nu se permit corecturi sau retu uri locale. cr p turi. Gletul se prepara prin amestecare manuala in cantitati pentru cca 8 ore de lucru. Normative privind executarea lucr rilor de zugr veal . scurgeri. stropii trebuie s fie uniform repartiza i.18/1983 . urme de pensul sau urme de vopsea insuficient frecat la preparare. VOPSITORII 1. Nisipul cuartos se poate inlocui cu dolomita sau faina de cuart.care pot genera desprinderea stratului.Ind. vopsitorii: C. 2. avându-se în vedere urm toarele: a.2mm: Aracet:apa. se intrerupe stropirea si se netezeste cu spaclul de cauciuc. 2 Pentru aplicarea mecanizata gletul se strecoara prin sita de 100 ochiuri/cm . fire de p r. aspectul suprafe elor zugr vite în culori de ap (culoare uniform .16/1984 . Ordin M.- - - dupa executarea reparatiilor locale si grunduire se aplica un strat de glet cu urmatoarea compozitie: 3:1:0. stropi. In cazul aplicarii cu pistolul volumul de apa se poate mari pana la de 4 ori. f r pete. Astfel se corecteaza eventualele lipsuri de material. c. b.C.4z 0. O zugr veal nu trebuie s se ia pe palm prin frecare. C. STAS 146/1980 . Prin examinarea vizual se verific urm toarele: a. Verificarea pe faze de lucrari 1.5 mm grosime. coresponden a zugr velilor interioare i exterioare cu prevederile din proiect i cu eventualele dispozi ii ulterioare.Normativ pentru executarea lucr rilor umede. Gletul se 2 stropeste pe o suprafata de cca 1 m . b ici. aglomer ri de pigmen i. Nu se admit pete de mortar sau zugr veal pe suprafe e vopsite.5 nisip cuartos sub 0. 2. Urmele de bidinea sunt admise numai dac nu se v d de la distan a de 1 m. Vopseaua de orice fel trebuie s fie aplicat pân la ³perfect curat´. Stratul de glet va avea grosimea de 1 mm si se va lasa la uscat minim 16 ore inainte de aplicarea vopsitoriei. La vopsitoriile pe tâmpl rie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafe elor de lemn sau metalice (chituite i lefuite în prealabil). cute. fisuri .Normativ pentru executarea lucr rilor de zugr veli i vopsitorii. Accesoriile metalice (silduri. b ici i cojiri. Pe suprafetele invecinate (tamplarie. lipsuri de buc i de pelicul . Aderen a zugr velilor interioare i exterioare se constat prin frecare u oar cu palma de perete.Norme de protec ia muncii în activitatea de construc iimontaj. placaj ceramic) se aplica o placa de PFL dur pentru a evita stropirea. scurgeri. drucare. adic s nu prezinte straturi str vezii.1233. urme de pensule sau bidinele). pete desprinderi. cremoane. C.D/80 . Prin examinarea vizual se verific aspectul vopsitoriilor. Se aplica pe suprafete de cca 1 m2 descrind cu drisca serpentine orizontale. Înainte de începerea verific rii calit ii vopsitoriilor se va controla mai întâi dac la vopsitoriile în ulei s-a format o pelicul rezistent .Var pentru construc ii.3/1976 . emailuri sau lacuri trebuie s prezinte acela i ton de culoare. b.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. Pentru aplicarea manuala se va folosi drisca metalica cu lama din otel flexibil de 0. STAS 8431/1-1975 . suprafa a vopsit cu ulei.Trepte pe baz se polimeri cu suport de hârtie. Constatarea se face prin cioc nirea vopselei cu degetul în mai multe puncte. neregularit i cauzate de chituire sau gletuire necorespunz toare. aspect (lucios sau mat) dup cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite. olivere) nu trebuie s fie p tate cu vopsea. Pe suprafe ele stropite.

Se va verifica înainte de vopsire. f. f r pete. Acolo unde se prevede. pe acela i perete. convectoarele se vor examina vizual pe toate fe ele dac sunt vopsite în culorile prescrise i dac vopseaua este uniform . Tevile. mortar. chituire a rosturilor. etc. separa iile vor fi f cute cu nuturi. trebuie s fie distincte. ondula ii. . lefuire.d. Verificarea vopsitoriei fe elor ³nev zute´ ale evilor. vor fi verificate dac au fost preg tite corect prin cur ire. f r suprapuneri. se vor controla cu ajutorul unei oglinzi. Separa iile trebuie s fie rectilinii i orizontale. dac suprafe ele au fost corect preg tite prin cur ire de rugin . Înainte de vopsirea suprafe elor. precum i între zugr veal i tavane. radiatoarele. urme de pensul . etc. e. Separa iile între zugr veli i vopsitorii. radiatoarelor. cr p turi sau alte defecte.

Se asigura un spatiu de 5-10cm de la fata laterala a grinzilor de margine pana la fata peretelui paralel cu grinzile. . Structura de rezistenta a plan eului de lemn este conferit de grinzile din lemn de r inoase.1 . 15z20cm. . 7.trasarea pozi iilor popilor i respectiv a t lpilor. calit II. Se execut t v neal din ipci de r inoase i se se dispun saltelele de vata minerala între dou folii de polietilen . .ignifugare-vopsire prin peliculizare a materialului lemnos. prin must ile prev zute special în centura de beton armat. . .pozi ionarea t lpilor (pe direc ia fermei). cle ti. .7. . TEHNOLOGIE Grinzile se fixeaza pe centurile pere ilor prin mustatile de ancorare prevazute în centurile de b. - Fig. MATERIALE grinzi de lemn de rasinoase. cu juguri din platband i ururuburi CONEXPAND.12 ARPANT TEHNOLOGIA DE EXECUTIE Etapele principale ale procesului tehnologic sunt: .realizarea dispozitivelor de evacuare a apelor meteorice. Rezemarea grinzilor se realizeaza pe min.montarea elementelor ³cadrelor verticale´: contrafi e.a. Se execut apoi podina din lemn de r inoase la extrados.fixarea t lpilor pe plan eul de b.a.montarea asterealei i apoi a învelitorii. spatiu necesar pentru ferirea grinzilor de umezeala si pentru a asigura prinderea. 5 cm de la fa a popului . pane.a. Cle tii vor fi t ia i la min.11 PLAN EU DE LEMN Peste tronsonul consolidat se va reface plan eul de lemn. fara iesirea in consola a elementelor tavanului. ancorate de centurile de b.montarea popilor i trasarea pantei acoperi ului.montarea paziei între c priorii aparen i pentru a împiedica p trunderea curen ilor de aer în pod. . Grinzile care sus in popii vor fi duble sau triple i vor avea sec iuni diferite în func ie de deschiderea înc perilor.

cu sec iunea 14×14 respectiv 12v 12cm. din lemn de r inoase ecarisat. cosoroaba . au sec iunea 14x14cm. Pe ace tia reazem panele (14v14cm) prin suprapunere direct . *C priorii ± au sec iunea 7. La coam . *Cle tii ± scandura de 28 x20 cm. Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obi nuite de m surat. C priorii se dispun perpendicular pe pane. cu prag. MATERIALE : Conform STAS 8689-80 (dimensiuni) i STAS 1961-80 (calitate): *Popii ± Popii.0 m lungime sunt 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pant . Înn direa c priorilor se face numai pe pane prin al turarea i petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel pu in 20 cm. Abaterile admisibile de la planeitate. Acestea vor fi îmbinate cu popii. m surate cu dreptarul de 3. Se verific fixarea elementelor arpantei prin buloane.1. Acestea se a eaz vertical pe capul popilor sau pe cle ti.*OBSERVA II: Panele i c priorii se vor înn di pe reazeme prin scoabe.5x10cm i se dispun la cca. Popii se vor reazema pe t lpi cu sec iunea 14x14 cm. 75 cm interax. Panele nu vor fi chertate. cf. Se verific fixarea t lpilor popilor în plan eul de beton armat prin intermediul jugurilor din platband . VERIFICAREA CALIT II Verificarea defectelor lemnului i verificarea asambl rilor se face vizual. Lemnul din care se confec ioneaz elementele de arpant nu tre buie s dep easc umiditatea maxim de 15%. Chertarea se va practica numai asupra c priorilor. * Panele. . Se fixeaz de ambele p r i ale popilor i de c priorii corespunz tori fermei. scoabe. cu lungimea de 50z100 cm.sunt centuri din lemn ecarisat. c priorii se îmbin cu nut i feder i se bat cuie sau scoabe.5x10m sunt din buc i de c prior. cuie i t lpi. pentru a le asigura fixarea. *Contrafi ele ± au sec iunea de 7. Sub înn dire va fi obligatorie prezen a fururii corespunz toare l imii elementului continuu. Înn direa nu se face nici într-un caz în câmp. schi ei din fig. Se dispun la 45r de o parte si de alta a popului. Fermele se vor dispune în func ie de configura ia acoperi ului.

prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor.13 TINICHIGERIE 7.Lucrari de încarcari.vol. XIV . a colturilor.99). Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10 m distanta de punctele de racord cu burlanul. Verificari pe parcursul lucrarilor: Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari: .verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari. . Tronsonul de burlan de deasupra solului (1.13. Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150 mm lungime care se introduc in zid 120 mm. descarcari materiale. .amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp. .5 m) va fi din fonta. III .Instructajul de protectia muncii.5cm/m. Se vor respecta normel de protectie contra incendiilor.verificarea existentei rostului de 2 cm intre tronsoanele de jgheab.Echipamentul de protectie. precum si a tronsoanelor de jgheab. cap X . .Lucrari de depozitarea materialelor. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb fixat in dreptul stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze. numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand cate unul la max 15m perimetrul de streasina.Lucrari în lemn. XXXV . si a etanseitatii imbinarii dintre elementele prin infundarea burlanelor.verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan. cap. ceata deasa. XXXVII . cap. cap.7. STAS 2274-88.1 Jgheaburi Jgheaburile utilizate vor fi semicirculare.Lucrari de învelitori.executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea lui la jgheab.2 Burlane Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli. Se noteaza locul de prindere al bratarilor care terbuie dispuse la max. Conform STAS 2389-92. Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm. Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la arpanta i învelitoare va fi întrerupta pe timp de ploaie. a pieselor de racordare la burlan. 7. Pentru acesta se utilizeaza schela zidarilor si scarile. . Panta jgheabului va fi de 0. Pentru a feri jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad bride si carlige de sustinere din otel lat conf. Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii cu posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier. XII . Pentru evitarea infundarii burlanulul se recomanda asezarea unor site demontabile la racordul jgheabului cu burlanul. Gura de scurgere va fi la max 30cm deasupra trotuarului. Se vor respecta indicatiile din: ³ Norme de protectia muncii în activitatea de constructii montaj´ . Bratarile vor fi conform STAS 2274-88. cap. I cap. în vigoare (P118 . cap.13. 1. V .calitatea suportului carligelor. cu diametrul de 125 mm.5m distanta.Scule i dispozitive. . Racordarea dintre burlanul de tabla zincata si cel de fonta va fi etansata cu chit elastic. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta. vânt cu intensitate mai mare de gradul 6. .

cu lungimi corespunz toare tipului de fal : 80 cm pentru fal simplu sau dublu i 120 mm pentru fal simplu în picioare. Controlul calit ii i recep ia lucr rilor Pe parcursul execu iei se va verifica în mod deosebit: îndeplinirea condi iilor de calitate a suportului. În jurul locului de lucru la acoperi se vor instala îngr diri i tabele indicatoare. desc rc ri materiale. Legarea muncitorilor cu centuri de siguran este obligatorie.Lucr ri în lemn. III . Dac acest lucru stânjene te se vor monta parapete i se va prevedea o plas general din frânghie rezistent la c derea unui om. cap. cap.98). Prinderea se va face cu cel pu in 2«3 agrafe pe fiecare latur . cu distan a de max 40 cm între ele.Scule i dispozitive. Fal urile în picioare vor fi paralele cu linia de cea mai mare pant .vol. cap. Fal urile de îmbinare se vor unge cu chit de miniu înainte de a fi strânse. XIV . M suri de PSI i TSM La proiectarea i executarea învelitorilor se vor respecta: ³ Norme de protec ia muncii în activitatea de construc ii montaj´ .Instructajul de protec ia muncii. rosturile.Lucr ri de depozitarea materialelor. Generalit i Înainte de execu ia învelitorii se realizeaz stratul suport din astereal de scândur care trebuie s corespund în ceea ce prive te abaterile admisibile de la planeitate m surate cu dreptarul de 3 m lungime (care trebuie s fie de 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pant i de 10 mm perpendicular pe aceasta). Accesul muncitorilor se va face prin locuri sigure prin sc ri montate i verificate de eful punctului de lucru. - Tehnologie de execu ie Se monteaz cârligele pentru jgheaburi înglobate la nivelul asterealei.Lucr ri de învelitori. cap X .7. La recep ia lucr rilor se vor examina minu ios doliile. V .Lucr ri de înc rc ri. XXXV . în vigoare (P118 . cap. 2. calitatea materialelor ce se pun în oper . înainte de începerea execu iei învelitorii. cu rosturile între scânduri de max 2 cm. Fal urile orizontale se execut primele i se culc . În timp de iarn .14 INVELITORI DIN TABLA Înaintea începerii execu iei învelitorii se va verifica suportul. La coam i la muchii tablele se vor încheia cu fal uri în picioare. astereala s fie bine fixat pe c priori. racord rile. cap.Echipamentul de protec ie. . pentru a îndeplini condi iile: 1. Foile de tabl se prind de astereal prin copci de 30«50 cm l ime. f r denivel ri. Distan a dintre acestea nu va fi mai mic de 15 cm. stratul suport i materialele ce se pun în oper vor fi bine cur ate de z pad i de ghea . Se vor respecta normele de protec ie contra incendiilor. XII . I cap. XXXVII . str pungerile. Dolia va fi alc tuit din fâ ii de tabl încheiate între ele cu fal uri duble culcate. s nu aib denivel ri mai mari de 3 mm/m.

 cap.Lucrari de invelitori. cap X .Lucrari de incarcari. XXXVII . cap. .Lucrari in lemn. XIV . I cap.Receptia se va face dupa completa terminare a lucrarilor. Se va verifica: respectarea cotelor si pantelor prevazute in proiect. Se vor respecta indicatiile din: ³ Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj´ . ceata deasa. Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la Sarpanta si invelitoare va fi intrerupta pe timp de ploaie. descarcari materiale. cat si in dreptul racordurilor de la cosurile de ventila ie. XII . pazii etc). asigurarea functiei de indepartare completa a apelor pluviale si asigurarea conditiei de etanseitate generala. cap.Scule Si dispozitive. III .Instructajul de protectia muncii.Echipamentul de protectie.99). XXXV . privind invelitoarea din interior nu trebuie sa se vada lumina exterioara atat in camp. vant cu intensitate mai mare de gradul 6.vol. cap. burlane. inclusiv tinichigeria (jgheaburi. cap. V . in vigoare (P118 .Lucrari de depozitarea materialelor. Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->