TEHNOLOGIA INFORMAIEI ÎN CERCETARE

Cap.3. PUBLICAIILE PERIODICE
ÎN CERCETAREA TIINIFIC
Bibl. Madlen DOLEA
Prof.dr.ing. Elena HELEREA
I. Ce sunt publicaiile periodice?
II. Funciile publicaiilor periodice
III. Clasificri
IV. Caracteristicile publicaiilor periodice
V. Identificarea publicaiilor periodice - codul ISSN
VI. Publicaiile periodice electronice
VII. Reviste ISI
VIII.Publicaii periodice la Biblioteca Universitii
Tranasilvania din Braov
CUPRINS
I. Ce sunt publicaiile periodice?
Publicatia periodicä
- este o publicatie, în orice media, constituitä din pri
succesive, cu o numerotare sau o indicaie
cronologic, ce se intentioneazä sä aparä o perioadä
nedeterminatä de timp.
Exemple:
Reviste
Ziare
Jurnale
Serii
Anuare
Lucräri ale conferintelor, congreselor
I. Ce sunt publicaiile periodice?
Istoric
- Prima publicatie periodicä apare în 1631, odatä cu aparitia
primului numär din “Gazette” - ziar säptämânal cu informatii
din viata politicä çi despre viata la curte în Franta.
- În 1821 apare prima publicatie serialä în limba românä prin
grija lui Zaharia Carcalechi, sub titlul „Biblioteca româneascä”
(în 12 pärti, dupä numärul celor 12 luni).
- Prima publicatie çtiintificä apare în Franta în1665 - revista
“Journal des savantes”.
II. Funciile publicaiilor periodice
- FUNCIA SOCIAL – au rolul de a disemina informatiile
pentru publicul larg.
- FUNCIA TIINIFIC – de prezentare a progresului
economico- çtiintific al societätii.
Rezultatele cercetärilor çtiintifice sunt consemnate
mai întai, de regulä, în reviste çi nu în monografii!
- MESAGER AL ACTUALITII- oferä date çi informatii
actuale, atractive pentru cititori.
III. Clasificri
´ Reviste
- sunt publicatii periodice pe domenii specializate
sau de informare generalä
- care apar sub acelaçi titlu
- la intervale regulate
(mai frecvent decât un anual çi mai putin frecvent
decât un bisäptämânal).
În acceptia romaneascä termenul revistä cuprinde
atât revista tiinific cât çi revista ilustrat
(cunoscutä în alte täri sub denumirea de magazin).
a) Clasificarea publicaiilor periodice conform IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions )
III. Clasificri
´ Ziare
- sunt publicatii periodice care apar la intervale
foarte apropiate (zilnic, bisäptämânal,
säptämânal)
- sunt editate de regulä färä copertä
- oferä informatiile cele mai recente asupra
actualitätii.
´ Jurnale (revistele de specialitate) sunt
publicatii periodice dedicate unui domeniu çi
destinate cercetärii çi învätärii.
a) Clasificarea publicaiilor periodice conform IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions )
III. Clasificri
´ Serii
- grup de publicatii separate, cu titlu propriu, aläturi de un
titlu comun al întregului grup (titlul seriei).
- pot fi sau nu numerotate, çi în interiorul seriei sunt atât
monografii cât çi seriale.
´ Anuare
- publicatii care apar anual dar care pot fi editate çi
trimestrial, bianual sau la mai multi ani odatä
- contin rapoarte, lucräri enciclopedice, almanahuri.
´ Lucrri ale conferinelor, congreselor
- pot fi considerate monografii sau seriale.
a) Clasificarea publicaiilor periodice conform IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions )
III. Clasificri
• Dupä suport
- Publicatii periodice pe suport de hârtie.
- Publicatii periodice pe suport netipärit (ex. CD, microfilme).
- Publicatii periodice electronice, disponibile online.
• Dupä structura continutului
- Liniare
- Secventiale
- Hypertextuale
- Hypermedia.
• Dupä perioada de aparitie
- Publicatii încheiate
- Publicatii care continuä sä aparä.
b) Alte clasificri
IV. Caracteristicile publicaiilor periodice
´ Continuitatea
- este criteriul prim de definire a periodicelor.
Intentia de aparitie pentru o perioadä nedefinitä de timp
trebuie clar exprimatä la prima aparitie, pentru a putea
distinge un serial de o monografie.
´ Numerotarea
- reprezintä numärul çi/sau indicatiile cronologice ale
unui periodic.
Documentul poate avea numere i indicaii cronologice;
sau numere; sau doar indicaii cronologice; sau
mentiune de serie nou.
´ Variantele de titlu
- Titlul unui periodic poate avea variante apärute pe acelaçi
document (titlul de pe copertä, titlul de pe frontispiciu,
colontitlu) sau poate suporta modificäri minore în cursul
existentei acestuia.
IV. Caracteristicile publicaiilor periodice
´ Schimbrile
- Periodicele se caracterizeazä prin instabilitatea lor.
Foarte multe din elementele bibliografice se pot schimba
în decursul existentei unui serial.
Alte schimbäri:
- un periodic poate fi continuat de un alt periodic;
- poate fuziona cu unul sau mai multe periodice;
- se poate diviza în unul sau mai multe periodice;
- se poate separa sau poate fi absorbit de un alt
periodic.
De asemenea, un periodic poate reveni la titlul säu
original dupä ce o perioadä de timp a apärut sub un alt
titlu.
V. Identificarea publicaiilor periodice - codul ISSN
´ Ce reprezint codul ISSN ?
International Standard Serial Number sau ISSN
- este un cod care permite identificarea unicä la nivel
international a publicatiilor periodice, fiind legat inseparabil
echivalentul säu în cuvinte: titlul cheie.
- este un cod numeric standardizat format din douä grupe
de câte 4 cifre, separate prin cratimä çi precedate de
acronimul ISSN.
Exemplu: ISSN 1253- 4113
(al optulea caracter este cifra de control a codului çi poate fi
o cifrä sau litera x).
V. Identificarea publicaiilor periodice - codul ISSN
Cine acord codul ISSN ?
- Centrul Internaional ISSN de la Paris este
institutia desemnatä la nivel international sä
gestioneze numerotarea standardizatä a
publicatiilor periodice.
În România, acordarea codului ISSN unei
publicatii periodice se face de cätre Centrul
Naional ISSN, înfiintat în anul 1990 în cadrul
Bibliotecii Nationale a României - parte
integrantä a retelei internationale ISSN.
V. Identificarea publicaiilor periodice (codul ISSN)
´ Avantajul folosirii codului ISSN
• Codul ISSN este folosit pentru identificarea çi
gestionarea în sistem informatizat a publicatiilor seriale.
• Reprezintä o cheie de acces în baze de date çi un
mijloc de control rapid.
Astfel:
- editorii pot identifica rapid o comandä,
- bibliotecile çi centrele de documentare pot avea acces
uçor la operatiile de identificare, achizitie, împrumut,
schimb international,
- cercetätorii pot cita pentru mai multä precizie codul
ISSN (mai ales în caz de omonimie a titlurilor),
- poate fi baza de calcul pentru codul de bare
- împreunä cu URL-ul formeazä un identificator unic
pentru publicatiile electronice.
V. Identificarea publicaiilor periodice (codul ISSN)
Reguli de utilizare a codului ISSN
Codul ISSN este destinat publicatiilor periodice indiferent de
suportul pe care sunt editate, cu exceptia: ghidurilor, listelor de
preturi, albumelor, programelor TV, integrame, web-site-uri
comerciale, canale de çtiri çi media, paginile web personale sau de
firmä.
Tiparirea codului ISSN
Dupä ce codul ISSN este comunicat solicitantului, în scris, el este
tipärit la fiecare aparitie, pe fiecare exemplar, sub forma :
ISSN XXXX-XXXX.
- Locul preferat pentru ISSN este caseta redactionalä. Poate fi tipärit
çi în orice alt loc vizibil, uçor de reperat.
- Pentru publicatiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN se
tipäreçte pe coperta discului, çi se inscriptioneazä pe disc aläturi de
titlu.
- Pentru publicatiile seriale online, codul ISSN se înscrie pe ecranul
de prezentare, aläturi de titlu, elementele de numerotare, editor.
VI. Publicaiile periodice electronice
Revista electronic (jurnalul electronic)
- este o publicatie serialä disponibilä sub formä electronicä.
Au aceeaçi structurä cu revistele traditionale:
- apar sub acelaçi titlu la intervale regulate
- sunt compuse din mai multe articole
- au ISSN propriu.
În 1945 - Massachusettse Institute of Technology - primele experimente
în vederea editärii unei reviste electronice
În 1990 – Apar primele publicatii periodice electronice, disponibile întai
pe CD-uri, apoi on-line,
În prezent – Apar ziare electronice (ex.De Tijd), sub forma unei foi de
plastic cu dimensiunile unei file de hârtie, pe care utilizatorul poate
descärca editia curentä a publicatiei putând sä o citeascä ulterior çi
apäsând la baza ecranului poate schimba paginile ca într-un ziar
adevärat.
VI. Publicatiile periodice electronice
´ Tipuri de publicatii periodice electronice
- periodice electronice ce apar simultan cu ediia pe
hârtie, fiind de fapt o replicä electronicä a revistei
traditionale
- periodice produse direct electronic (adevarata revistä
electronicä) disponibilä în cadrul aplicatiilor Internet çi
care existä doar sub acest format
- publicatii periodice electronice obinute prin scanarea
revistelor deja existente, ieçite de regulä de sub
incidenta dreptului de autor (procedeul se aplicä de
obicei pentru publicatiile vechi, cu valoare documentarä,
dintr-un anumit domeniu, pentru a permite accesul
utilizatorilor la ele fära a le deteriora fizic)
VI. Publicaiile periodice electronice
Avantajele çi dezavantajele publicatiilor periodice electronice
AVANTAJE
-rapiditatea în publicare çi difuzare
-capacitatea mare de stocare
-accesarea extrem de uçoarä
-interactivitate (putând permite dialogul
între redactia revistei çi cititor, sau
chiar între autor çi cititor)
-legäturi hypertext çi hypermedia, care
pot permite stabilirea de conexiuni utile
pentru utilizator prin asocierea cu alte
articole, notiuni, teorii, concepte,
precum çi imagini çi sunete utilizate
pentru anumite demonstratii
-informatiile pot fi transferate pe alte
suporturi pentru o lecturä çi analizä
ulterioara
-se eliminä legarea çi depozitarea
publicatiilor în cadrul bibliotecilor
-nu pot fi deteriorate de cititori
DEZAVANTAJE
-aspectele juridice legate de dreptul de
autor (trebuie tratat cu fiecare autor în
parte necesitând eforturi deosebite din
partea editurilor)
-standardele formatelor fiçierelor pentru
periodice nu sunt încä multumitoare
- standardizarea codificärii ecuatiilor
matematice, a simbolurilor specifice, a
tabelelor, a graficelor çi ilustratiilor nu
este înca rezolvatä
-costul periodicelor electronice creçte
de la an la an
-achizitia acestora creazä probleme,
deoarece sfârçitul abonamentului
reprezintä adesea încheierea
perioadei de acces
VII. Reviste ISI
´ Orice editor de revistä doreçte ca revista sa sä fie
cunoscutä în lumea întreagä.
´ Orice autor care apreciazä cä revista în care publicä este
foarte bunä, va dori sä îçi vadä opera indexatä intr-o bazä
de date.
´ Cea mai prestigioasä bazä de date este Thomson ISI
(Institute for Scientific Information), Philadelphia, PA,
USA çi reprezintä autoritatea recunoscutä pe plan
international pentru evaluarea jurnalelor çtiintifice, care vä
ajutä sä gäsiti, sä analizati çi sä folositi informatiile din
domeniile: çtiinte, çtiinte sociale çi umaniste, artä.
Este una dintre cele mai importante surse de documentare
çtiintificä la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este
de a oferi informatii despre recunoçterea çtiintificä a
articolelor çtiintifice çi de identificare a noilor tendinte çi
tehnologii la nivel mondial.
VII. Reviste ISI
Pentru ca o publicatie sä fie consideratä
semnificativä, ea trebuie sä aibä impact,
mäsurat prin numarul ei de citri în literatura
internationalä.
Criteriile calitative i cantitative care stau la
baza selectiei revistelor sunt:
- calitatea editorialä,
- calitatea graficä,
- calitatea çtiintificä,
- diversitatea internationalä a autorilor,
- citarea adecvatä a altor autori.
VII. Reviste ISI
Ce se analizeaz?
Standardele editoriale:
• publicarea la timp, conform angajamentului editorial; pentru
verificare, editorii ISI iau decizia de indexare dupä ce väd 3 numere
consecutive apärute la timp;
• respectarea conventiilor editoriale: titlurile articolelor, rezumatele çi
referintele sä fie clare, inteligente, informative, corecte, complete,
autorii sä fie corect identificati prin apartenenta institutionalä çi adresä.
• jurnalul sä aibä un ISSN pentru forma tipäritä çi alt ISSN pentru
forma electronicä (dacä este cazul).
• cel putin titlurile, rezumatele çi cuvintele cheie ale articolelor trebuie
sä fie în limba englezä; evident, este preferabil pentru vizibilitatea
internationalä ca revista sä fie editatä integral în limba englezä,
deoarece aparitia într-o limbä de circulatie restrânsä scade drastic
çansele ca un articol sä fie citat; referintele bibliografice din reviste în
limba englezä conferä un avantaj, pentru cä açeazä articolele în
curentul principal al informatiei;
• aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de cätre doi referenti
independenti a fiecärui articol) este obligatorie.
VII. Reviste ISI
Ce se analizeaz?
• Coninutul. Sä fie de aça naturä încât sä îmbogäteascä peisajul
çtiintific international. Un factor important pentru aprecierea valorii
continutului çtiintific îl constituie analiza de citäri fäcutä de
specialiçtii ISI.
• Diversitatea internaional. Este încurajatä aparitia unor jurnale
bune în anumite arii geografice unde sunt putine de acelaçi fel pe
acea ramurä çtiintificä; deci, pentru România sau Europa de Est în
general, portile sunt deschise, cu conditia îndeplinirii tuturor
criteriilor .
• Existena unui website al jurnalului este un avantaj; în cazul în
care acesta totuçi nu existä, jurnalul trebuie sä aibä un angajat
capabil sä trimita informatia de bazä – titluri, rezumate çi cuvinte
cheie, respectiv citärile sub formä electronicä, conform
instructiunilor.
VII. Reviste ISI
´ Lista jurnalelor ISI Thomson (Master Journal List)
Master Journal List include un numär de 14656 de reviste çtiintifice
ce se regäsesc în diversele produse ale Institutului Thomson
Scientific. Dintre acestea, doar 9975 de reviste sunt cotate ISI.
Prin revistä cotat ISI se intelege o revistä inclusä în baze de date,
care au sistem de monitorizare a citrilor :
1. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (1165
reviste)
2. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) (6800)
3. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2010)
Prin revistä indexat ISI se întelege o revistä care face parte din
Master Journal List dar nu se regäseste printre revistele cotate ISI
çi se asimileazä unei indexäri BDI (bazä de date internationalä).
Lista completä a revistelor din Master Journal List se gäseste la adresa web:
http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Journal Lists for Searchable Databases
• Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science)
• BasicBIOSIS
• Biochemistry & Biophysics Citation Index™
• Biological Abstracts
• BIOSIS PREVIEWS
• Biological Abstracts/RRM
• Biotechnology Citation Index™
• Chemistry Citation Index™
• Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
• Current Contents® / Arts & Humanities
• Current Contents® / Clinical Medicine
• Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
• Current Contents® / Life Sciences
• Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences
• Current Contents® / Social & Behavioral Sciences
• Current Contents Collections / Business Collection
• Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection
• Focus On / Sports Science & Medicine
• Focus On / Veterinary Science & Medicine
• Materials Science Citation Index®
• Neuroscience Citation Index™
• Science Citation Index®
• Science Citation Index Expanded™ (Web of Science)
• Social Sciences Citation Index® (Web of Science)
• Zoological Record
´ Lista revistelor categorie A - CNCIS indexate ISI Thomson
VIII. Publicatii periodice la Biblioteca Universitatii TRANASILVANIA
din Brasov
CZU Domeniu Titlu publicatie
62 Inginerie. Tehnica in general
(IM, Ing. Ind., SIM, IE, Ing. Civila)
Metalurgia, Sudura,International Journ. of robotics research,
Drumuri si poduri, Revista constructiilor, Romanian Journ. of
Optoele. and Advanced Materials, Masurari si automatizari,
Hidrotehnica, Electricianul, Instalatorul, Revista de turnatorie,
Standardizarea, Revista Romana de Materiale, Rev. Roum. de
Sciences Tech.: Electrotechnique et Energetique, Arhitectura,
PC World, CHIP, Autoturism, RECENT
63 Silvicultura (Silvicultura, IL,
Agricultura, Inginerie alimentara)
Revista Padurilor, Padurea si viata, Intarzia (R/M), Castor, PRO
Ligno, Mecanizarea agriculturii, Zootehnia, Horticultura
5 Stiinta naturale (Matematica,
Informatica, Fizica, Chimie)
Revue Roumaine de math. pures et appliquees, BJGA, Revista
Romana de informatica si automatica, Studies in informatics
and control, Rom. Journ. of Physics, Revue Roum. de Chimie,
Revista de Chimie
33 Stiinte Economice Revista de Finante publice si contabilitate, Tribuna economica,
Calitate si management, Piata financiara, Oeconomica,
Probleme economice, Studii si cercetari economice, Revista
Romana de economie, Investitii si profit, Revista Romana de
statistica, Cambridge Journal of Economics, International
Financial Statistics, Financial management
CZU Domeniu Titlu publicatie
61 Medicina Roumanian Journal of Internal Medicine, Roum. Journal of neurology,
Radioterapie si oncologie medicala, Journal of cellular and molecular
medicine, Jurnal medica brasovean
159,
31,
34,
8
Psihologie
Sociologie
Drept
Lingvistiva. Filologie
The Journ. of applieid bahavioral science, Journ. of the experimental
analysis of behavior, European Psychologist
Revista de asistenta sociala, Revista de sociologie, Sociologie
romaneasca, Calitatea vietii, International sociology
Dreptul, Legislatia Romaniei, MO, Rev. de drept public, Rev. Rom de
drept comunitar, Revista Rom de dreptul muncii, Revista Romana de
drept al afacerilor, Pandectele Romane, Georgetown journal of
international law, Geprgetown intern. enviromental law review,
International political science review
Vatra, Familia, Cultura, Romania literara, Observator cultural, Applied
linguistics,
7 Arta (Muzica, Sport) Muzica, Actualitatea muzicala, Stiinta sportului
001 Stiinta si cunoastere History of the human sciences, Biblioteca, Catalogul cartilor intrate in
bibliotecile din Romania, Repertoriul periodicelor straine intrate in
bibliotecile din Romania, Articole din publicatii periodice. Cultura, Teze
de doctorat, Bibliografia cartilor in curs de aparitie, Documente muzicale
tiparite si audiovizuale
Notä:
În prezent numärul publicatiilor periodice care se regäseçte în
fondul documentar al Bibliotecii Universitätii Transilvania din Braçov
este de 113.834 volume.

CUPRINS I. Ce sunt publica iile periodice? II. Func iile publica iilor periodice III. Clasific ri IV. Caracteristicile publica iilor periodice V. Identificarea publica iilor periodice - codul ISSN VI. Publica iile periodice electronice VII. Reviste ISI VIII.Publica ii periodice la Biblioteca Universit ii Tranasilvania din Bra ov

I. Ce sunt publica iile periodice? Publica ia periodic - este o publica ie, în orice media, constituit din p r i succesive, cu o numerotare sau o indica ie cronologic , ce se inten ioneaz s apar o perioad nedeterminat de timp. Exemple: Reviste Ziare Jurnale Serii Anuare Lucr ri ale conferin elor, congreselor

sub titlul „Biblioteca româneasc ” (în 12 p r i.revista “Journal des savantes”.Prima publica ie tiin ific apare în Fran a în1665 .I.În 1821 apare prima publica ie serial în limba român prin grija lui Zaharia Carcalechi. .Prima publica ie periodic apare în 1631.ziar s pt mânal cu informa ii din via a politic i despre via a la curte în Fran a. . dup num rul celor 12 luni). Ce sunt publica iile periodice? Istoric . . odat cu apari ia primului num r din “Gazette” .

II. ofer date i informa ii - . Func iile publica iilor periodice .FUNC IA SOCIAL pentru publicul larg. în reviste i nu în monografii! MESAGER AL ACTUALIT IIactuale. Rezultatele cercet rilor tiin ifice sunt consemnate mai întai. - – au rolul de a disemina informa iile FUNC IA TIIN IFIC – de prezentare a progresului economico tiin ific al societ ii. atractive pentru cititori. de regul .

III.la intervale regulate (mai frecvent decât un anual i mai pu in frecvent decât un bis pt mânal).sunt publica ii periodice pe domenii specializate sau de informare general . În accep ia romaneasc termenul revist cuprinde atât revista tiin ific cât i revista ilustrat (cunoscut în alte ri sub denumirea de magazin). . Clasific ri a) Clasificarea publica iilor periodice conform IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions ) Reviste .care apar sub acela i titlu .

bis pt mânal. . s pt mânal) . Clasific ri a) Clasificarea publica iilor periodice conform IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions ) Ziare . Jurnale (revistele de specialitate) sunt publica ii periodice dedicate unui domeniu i destinate cercet rii i înv rii.sunt publica ii periodice care apar la intervale foarte apropiate (zilnic.III.sunt editate de regul f r copert .ofer informa iile cele mai recente asupra actualit ii.

. lucr ri enciclopedice. almanahuri. bianual sau la mai mul i ani odat . i în interiorul seriei sunt atât monografii cât i seriale. cu titlu propriu.pot fi sau nu numerotate. congreselor .III. Clasific ri a) Clasificarea publica iilor periodice conform IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions ) Serii . Anuare .pot fi considerate monografii sau seriale.con in rapoarte. al turi de un titlu comun al întregului grup (titlul seriei). Lucr ri ale conferin elor. i .grup de publica ii separate.publica ii care apar anual dar care pot fi editate trimestrial.

Hypermedia.Liniare .Publica ii periodice pe suport netip rit (ex.III. .Hypertextuale . microfilme). CD.Publica ii încheiate . . . disponibile online.Publica ii care continu s apar .Publica ii periodice pe suport de hârtie.Secven iale . • Dup perioada de apari ie . • Dup structura con inutului . Clasific ri b) Alte clasific ri • Dup suport .Publica ii periodice electronice.

Numerotarea . titlul de pe frontispiciu. pentru a putea distinge un serial de o monografie.Titlul unui periodic poate avea variante ap rute pe acela i document (titlul de pe copert . sau men iune de serie nou . Documentul poate avea numere i indica ii cronologice. sau numere. .IV.este criteriul prim de definire a periodicelor.reprezint num rul i/sau indica iile cronologice ale unui periodic. . Variantele de titlu . Caracteristicile publica iilor periodice Continuitatea Inten ia de apari ie pentru o perioad nedefinit de timp trebuie clar exprimat la prima apari ie. colontitlu) sau poate suporta modific ri minore în cursul existen ei acestuia. sau doar indica ii cronologice.

. De asemenea.se poate diviza în unul sau mai multe periodice. . .IV. Alte schimb ri: . Foarte multe din elementele bibliografice se pot schimba în decursul existen ei unui serial.poate fuziona cu unul sau mai multe periodice.Periodicele se caracterizeaz prin instabilitatea lor. .un periodic poate fi continuat de un alt periodic. Caracteristicile publica iilor periodice Schimb rile . un periodic poate reveni la titlul s u original dup ce o perioad de timp a ap rut sub un alt titlu.se poate separa sau poate fi absorbit de un alt periodic.

Identificarea publica iilor periodice . . . separate prin cratim acronimul ISSN.V. fiind legat inseparabil echivalentul s u în cuvinte: titlul cheie.este un cod care permite identificarea unic la nivel interna ional a publica iilor periodice. Exemplu: ISSN 1253.4 113 (al optulea caracter este cifra de control a codului i poate fi o cifr sau litera x).este un cod numeric standardizat format din dou grupe i precedate de de câte 4 cifre.codul ISSN Ce reprezint codul ISSN ? International Standard Serial Number sau ISSN .

codul ISSN Cine acord codul ISSN ? institu ia desemnat la nivel interna ional s gestioneze numerotarea standardizat a publica iilor periodice.parte integrant a re elei interna ionale ISSN. Identificarea publica iilor periodice . înfiin at în anul 1990 în cadrul Bibliotecii Na ionale a României . .V. În România. acordarea codului ISSN unei publica ii periodice se face de c tre Centrul Na ional ISSN.Centrul Interna ional ISSN de la Paris este .

Astfel: . . . schimb interna ional. achizi ie. împrumut.cercet torii pot cita pentru mai mult precizie codul ISSN (mai ales în caz de omonimie a titlurilor).editorii pot identifica rapid o comand .V.poate fi baza de calcul pentru codul de bare .bibliotecile i centrele de documentare pot avea acces u or la operatiile de identificare. .împreun cu URL-ul formeaz un identificator unic pentru publica iile electronice. . Identificarea publica iilor periodice (codul ISSN) Avantajul folosirii codului ISSN • • Codul ISSN este folosit pentru identificarea i gestionarea în sistem informatizat a publica iilor seriale. Reprezint o cheie de acces în baze de date i un mijloc de control rapid.

integrame. pe fiecare exemplar.Locul preferat pentru ISSN este caseta redac ional . el este tip rit la fiecare apari ie. albumelor. editor.V. .Pentru publica iile seriale online. programelor TV. listelor de pre uri. . sub forma : ISSN XXXX-XXXX. web-site-uri comerciale. .Pentru publica iile seriale pe suport CD-ROM. codul ISSN se tip re te pe coperta discului. codul ISSN se înscrie pe ecranul de prezentare. elementele de numerotare. i se inscrip ioneaz pe disc al turi de titlu. . Tiparirea codului ISSN Dup ce codul ISSN este comunicat solicitantului. cu excep ia: ghidurilor. Identificarea publica iilor periodice (codul ISSN) Reguli de utilizare a codului ISSN Codul ISSN este destinat publica iilor periodice indiferent de suportul pe care sunt editate. al turi de titlu. în scris. u or de reperat. Poate fi tip rit i în orice alt loc vizibil. canale de tiri i media. paginile web personale sau de firm .

.

.

Publica iile periodice electronice Revista electronic (jurnalul electronic) .sunt compuse din mai multe articole .De Tijd). disponibile întai pe CD-uri. Au aceea i structur cu revistele tradi ionale: .VI.au ISSN propriu. pe care utilizatorul poate desc rca edi ia curent a publica iei putând s o citeasc ulterior i ap sând la baza ecranului poate schimba paginile ca într-un ziar adev rat.Massachusettse Institute of Technology .este o publica ie serial disponibil sub form electronic . apoi on-line. În 1945 . sub forma unei foi de plastic cu dimensiunile unei file de hârtie.apar sub acela i titlu la intervale regulate . .primele experimente în vederea edit rii unei reviste electronice În 1990 – Apar primele publica ii periodice electronice. În prezent – Apar ziare electronice (ex.

Publicatiile periodice electronice Tipuri de publicatii periodice electronice . pentru a permite accesul utilizatorilor la ele f ra a le deteriora fizic) .periodice electronice ce apar simultan cu edi ia pe hârtie.VI. cu valoare documentar . fiind de fapt o replic electronic a revistei tradi ionale . dintr-un anumit domeniu.periodice produse direct electronic (adevarata revist electronic ) disponibil în cadrul aplica iilor Internet i care exist doar sub acest format .publica ii periodice electronice ob inute prin scanarea revistelor deja existente. ie ite de regul de sub inciden a dreptului de autor (procedeul se aplic de obicei pentru publica iile vechi.

standardizarea codific rii ecua iilor matematice. sau chiar între autor i cititor) -leg turi hypertext i hypermedia. a simbolurilor specifice. care pot permite stabilirea de conexiuni utile pentru utilizator prin asocierea cu alte articole. teorii. Publica iile periodice electronice Avantajele i dezavantajele publica iilor periodice electronice AVANTAJE -rapiditatea în publicare i difuzare -capacitatea mare de stocare -accesarea extrem de u oar -interactivitate (putând permite dialogul între redac ia revistei i cititor. a graficelor i ilustra iilor nu este înca rezolvat -costul periodicelor electronice cre te de la an la an -achizi ia acestora creaz probleme.VI. precum i imagini i sunete utilizate pentru anumite demonstra ii -informa iile pot fi transferate pe alte suporturi pentru o lectur i analiz ulterioara -se elimin legarea i depozitarea publica iilor în cadrul bibliotecilor -nu pot fi deteriorate de cititori DEZAVANTAJE -aspectele juridice legate de dreptul de autor (trebuie tratat cu fiecare autor în parte necesitând eforturi deosebite din partea editurilor) -standardele formatelor fi ierelor pentru periodice nu sunt înc mul umitoare . concepte. deoarece sfâr itul abonamentului reprezint adesea încheierea perioadei de acces . a tabelelor. no iuni.

USA i reprezint autoritatea recunoscut pe plan interna ional pentru evaluarea jurnalelor tiin ifice.VII. . art . Orice autor care apreciaz c revista în care public este foarte bun . care v ajut s g si i. Scopul acestei baze de date este de a oferi informa ii despre recuno terea tiin ific a articolelor tiin ifice i de identificare a noilor tendin e i tehnologii la nivel mondial. va dori s î i vad opera indexat intr-o baz de date. Cea mai prestigioas baz de date este Thomson ISI (Institute for Scientific Information). PA. Philadelphia. Reviste ISI Orice editor de revist dore te ca revista sa s fie cunoscut în lumea întreag . s analiza i i s folosi i informa iile din domeniile: tiinte. Este una dintre cele mai importante surse de documentare tiin ific la nivel mondial. tiinte sociale i umaniste.

calitatea tiin ific .calitatea grafic . . .citarea adecvat a altor autori. .diversitatea interna ional a autorilor.calitatea editorial . . . Criteriile calitative i cantitative care stau la baza selec iei revistelor sunt: . ea trebuie s aib impact.VII. m surat prin numarul ei de cit ri în literatura interna ional . Reviste ISI Pentru ca o publica ie s fie considerat semnificativ .

VII. este preferabil pentru vizibilitatea interna ional ca revista s fie integral în limba englez . rezumatele i referin ele s fie clare. corecte. rezumatele i cuvintele cheie ale articolelor trebuie s fie în limba englez . deoarece apari ia într-o limb de circula ie restrâns scade drastic ansele ca un articol s fie citat. • jurnalul s aib un ISSN pentru forma tip rit i alt ISSN pentru forma electronic (dac este cazul). • aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de c tre doi referen i independen i a fiec rui articol) este obligatorie. pentru c a eaz articolele în curentul principal al informa iei. inteligente. • respectarea conven iilor editoriale: titlurile articolelor. evident. informative. autorii s fie corect identifica i prin apartenen a institu ional i adres . referin ele bibliografice din reviste în limba englez confer un avantaj. . editorii ISI iau decizia de indexare dup d 3 consecutive ap rute la timp. conform angajamentului editorial. pentru verificare. Reviste ISI Ce se analizeaz ? Standardele editoriale: • publicarea la timp. complete. • cel pu in titlurile.

por ile sunt deschise. S fie de a a natur încât s îmbog easc peisajul tiin ific interna ional. .VII. deci. Este încurajat apari ia unor jurnale bune în anumite arii geografice unde sunt pu ine de acela i fel pe acea ramur tiin ific . jurnalul trebuie s aib un angajat capabil s trimita informa ia de baz – titluri. în cazul în care acesta totu i nu exist . Reviste ISI Ce se analizeaz ? • Con inutul. rezumate i cuvinte cheie. conform instruc iunilor. • Diversitatea interna ional . respectiv cit rile sub form electronic . pentru România sau Europa de Est în general. cu condi ia îndeplinirii tuturor criteriilor . Un factor important pentru aprecierea valorii con inutului tiin ific îl constituie analiza de cit ri f cut de speciali tii ISI. • Existen a unui website al jurnalului este un avantaj.

care au sistem de monitorizare a cit rilor : 1. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) (6800) 3. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (1165 reviste) 2. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2010) Prin revist indexat ISI se în elege o revist care face parte din Master Journal List dar nu se reg seste printre revistele cotate ISI i se asimileaz unei index ri BDI (baz de date international ). Prin revist cotat ISI se intelege o revist inclus în baze de date. Reviste ISI Lista jurnalelor ISI Thomson (Master Journal List) Master Journal List include un num r de 14656 de reviste tiin ifice ce se reg sesc în diversele produse ale Institutului Thomson Scientific. Dintre acestea.VII. doar 9975 de reviste sunt cotate ISI. .

cgi?PC=master Journal Lists for Searchable Databases • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) BasicBIOSIS Biochemistry & Biophysics Citation Index™ Biological Abstracts BIOSIS PREVIEWS Biological Abstracts/RRM Biotechnology Citation Index™ Chemistry Citation Index™ Current Contents® / Agriculture.com/cgibin/jrnlst/jloptions.Lista complet a revistelor din Master Journal List se g seste la adresa web: http://www.thomsonscientific. Biology & Environmental Sciences Current Contents® / Arts & Humanities Current Contents® / Clinical Medicine Current Contents® / Engineering. Chemical & Earth Sciences Current Contents® / Social & Behavioral Sciences Current Contents Collections / Business Collection Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection Focus On / Sports Science & Medicine Focus On / Veterinary Science & Medicine Materials Science Citation Index® Neuroscience Citation Index™ Science Citation Index® Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) Social Sciences Citation Index® (Web of Science) Zoological Record . Computing & Technology Current Contents® / Life Sciences Current Contents® / Physical.

CNCIS indexate ISI Thomson .Lista revistelor categorie A .

.

.

.

IE. Investitii si profit.. Revista Romana de economie. Cambridge Journal of Economics. Arhitectura. Revista constructiilor. de Chimie. Hidrotehnica. Masurari si automatizari. Ing. Mecanizarea agriculturii. RECENT Revista Padurilor. Studies in informatics and control. Rom. PRO Ligno. pures et appliquees. Civila) Titlu publicatie Metalurgia. Sudura. Revista Romana de statistica. Instalatorul. Financial management 63 5 Silvicultura (Silvicultura. Revista Romana de Materiale. Publicatii periodice la Biblioteca Universitatii TRANASILVANIA din Brasov CZU 62 Domeniu Inginerie. de Sciences Tech. Studii si cercetari economice. Romanian Journ. of Optoele. Castor. Ing. Fizica. International Financial Statistics. PC World. Chimie) 33 Stiinte Economice . Inginerie alimentara) Stiinta naturale (Matematica. Intarzia (R/M). Revista de turnatorie. IL. Horticultura Revue Roumaine de math. Revista Romana de informatica si automatica. Piata financiara. Tribuna economica. Autoturism.: Electrotechnique et Energetique. SIM.International Journ. Revue Roum. Probleme economice. Oeconomica.VIII. Journ. Standardizarea. Zootehnia. CHIP. Padurea si viata. Ind. Roum. Agricultura. Informatica. Rev. Revista de Chimie Revista de Finante publice si contabilitate. and Advanced Materials. Drumuri si poduri. Electricianul. Calitate si management. of robotics research. of Physics. BJGA. Tehnica in general (IM.

International sociology Dreptul. de drept public. Cultura. Sociologie romaneasca. Rev. Bibliografia cartilor in curs de aparitie. Georgetown journal of international law. 159. Observator cultural. Familia. Legislatia Romaniei. Psihologie Sociologie Drept 8 Lingvistiva. MO. Romania literara. Jurnal medica brasovean The Journ. Pandectele Romane. Stiinta sportului History of the human sciences. Documente muzicale tiparite si audiovizuale . enviromental law review. Revista Rom de dreptul muncii. European Psychologist Revista de asistenta sociala. Applied linguistics. Journal of neurology. of the experimental analysis of behavior. Actualitatea muzicala. 34. Repertoriul periodicelor straine intrate in bibliotecile din Romania. Teze de doctorat. Radioterapie si oncologie medicala.CZU 61 Domeniu Medicina Titlu publicatie Roumanian Journal of Internal Medicine. Journ. Geprgetown intern. Rom de drept comunitar. Revista Romana de drept al afacerilor. International political science review Vatra. Cultura. Filologie 7 001 Arta (Muzica. Roum. 31. Calitatea vietii. Articole din publicatii periodice. Rev. Journal of cellular and molecular medicine. of applieid bahavioral science. Catalogul cartilor intrate in bibliotecile din Romania. Sport) Stiinta si cunoastere Muzica. Revista de sociologie. Biblioteca.

834 volume.Not : În prezent num rul publica iilor periodice care se reg se te în fondul documentar al Bibliotecii Universit ii Transilvania din Bra ov este de 113. .