TEHNOLOGIA INFORMAIEI ÎN CERCETARE

Cap.3. PUBLICAIILE PERIODICE
ÎN CERCETAREA TIINIFIC
Bibl. Madlen DOLEA
Prof.dr.ing. Elena HELEREA
I. Ce sunt publicaiile periodice?
II. Funciile publicaiilor periodice
III. Clasificri
IV. Caracteristicile publicaiilor periodice
V. Identificarea publicaiilor periodice - codul ISSN
VI. Publicaiile periodice electronice
VII. Reviste ISI
VIII.Publicaii periodice la Biblioteca Universitii
Tranasilvania din Braov
CUPRINS
I. Ce sunt publicaiile periodice?
Publicatia periodicä
- este o publicatie, în orice media, constituitä din pri
succesive, cu o numerotare sau o indicaie
cronologic, ce se intentioneazä sä aparä o perioadä
nedeterminatä de timp.
Exemple:
Reviste
Ziare
Jurnale
Serii
Anuare
Lucräri ale conferintelor, congreselor
I. Ce sunt publicaiile periodice?
Istoric
- Prima publicatie periodicä apare în 1631, odatä cu aparitia
primului numär din “Gazette” - ziar säptämânal cu informatii
din viata politicä çi despre viata la curte în Franta.
- În 1821 apare prima publicatie serialä în limba românä prin
grija lui Zaharia Carcalechi, sub titlul „Biblioteca româneascä”
(în 12 pärti, dupä numärul celor 12 luni).
- Prima publicatie çtiintificä apare în Franta în1665 - revista
“Journal des savantes”.
II. Funciile publicaiilor periodice
- FUNCIA SOCIAL – au rolul de a disemina informatiile
pentru publicul larg.
- FUNCIA TIINIFIC – de prezentare a progresului
economico- çtiintific al societätii.
Rezultatele cercetärilor çtiintifice sunt consemnate
mai întai, de regulä, în reviste çi nu în monografii!
- MESAGER AL ACTUALITII- oferä date çi informatii
actuale, atractive pentru cititori.
III. Clasificri
´ Reviste
- sunt publicatii periodice pe domenii specializate
sau de informare generalä
- care apar sub acelaçi titlu
- la intervale regulate
(mai frecvent decât un anual çi mai putin frecvent
decât un bisäptämânal).
În acceptia romaneascä termenul revistä cuprinde
atât revista tiinific cât çi revista ilustrat
(cunoscutä în alte täri sub denumirea de magazin).
a) Clasificarea publicaiilor periodice conform IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions )
III. Clasificri
´ Ziare
- sunt publicatii periodice care apar la intervale
foarte apropiate (zilnic, bisäptämânal,
säptämânal)
- sunt editate de regulä färä copertä
- oferä informatiile cele mai recente asupra
actualitätii.
´ Jurnale (revistele de specialitate) sunt
publicatii periodice dedicate unui domeniu çi
destinate cercetärii çi învätärii.
a) Clasificarea publicaiilor periodice conform IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions )
III. Clasificri
´ Serii
- grup de publicatii separate, cu titlu propriu, aläturi de un
titlu comun al întregului grup (titlul seriei).
- pot fi sau nu numerotate, çi în interiorul seriei sunt atât
monografii cât çi seriale.
´ Anuare
- publicatii care apar anual dar care pot fi editate çi
trimestrial, bianual sau la mai multi ani odatä
- contin rapoarte, lucräri enciclopedice, almanahuri.
´ Lucrri ale conferinelor, congreselor
- pot fi considerate monografii sau seriale.
a) Clasificarea publicaiilor periodice conform IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions )
III. Clasificri
• Dupä suport
- Publicatii periodice pe suport de hârtie.
- Publicatii periodice pe suport netipärit (ex. CD, microfilme).
- Publicatii periodice electronice, disponibile online.
• Dupä structura continutului
- Liniare
- Secventiale
- Hypertextuale
- Hypermedia.
• Dupä perioada de aparitie
- Publicatii încheiate
- Publicatii care continuä sä aparä.
b) Alte clasificri
IV. Caracteristicile publicaiilor periodice
´ Continuitatea
- este criteriul prim de definire a periodicelor.
Intentia de aparitie pentru o perioadä nedefinitä de timp
trebuie clar exprimatä la prima aparitie, pentru a putea
distinge un serial de o monografie.
´ Numerotarea
- reprezintä numärul çi/sau indicatiile cronologice ale
unui periodic.
Documentul poate avea numere i indicaii cronologice;
sau numere; sau doar indicaii cronologice; sau
mentiune de serie nou.
´ Variantele de titlu
- Titlul unui periodic poate avea variante apärute pe acelaçi
document (titlul de pe copertä, titlul de pe frontispiciu,
colontitlu) sau poate suporta modificäri minore în cursul
existentei acestuia.
IV. Caracteristicile publicaiilor periodice
´ Schimbrile
- Periodicele se caracterizeazä prin instabilitatea lor.
Foarte multe din elementele bibliografice se pot schimba
în decursul existentei unui serial.
Alte schimbäri:
- un periodic poate fi continuat de un alt periodic;
- poate fuziona cu unul sau mai multe periodice;
- se poate diviza în unul sau mai multe periodice;
- se poate separa sau poate fi absorbit de un alt
periodic.
De asemenea, un periodic poate reveni la titlul säu
original dupä ce o perioadä de timp a apärut sub un alt
titlu.
V. Identificarea publicaiilor periodice - codul ISSN
´ Ce reprezint codul ISSN ?
International Standard Serial Number sau ISSN
- este un cod care permite identificarea unicä la nivel
international a publicatiilor periodice, fiind legat inseparabil
echivalentul säu în cuvinte: titlul cheie.
- este un cod numeric standardizat format din douä grupe
de câte 4 cifre, separate prin cratimä çi precedate de
acronimul ISSN.
Exemplu: ISSN 1253- 4113
(al optulea caracter este cifra de control a codului çi poate fi
o cifrä sau litera x).
V. Identificarea publicaiilor periodice - codul ISSN
Cine acord codul ISSN ?
- Centrul Internaional ISSN de la Paris este
institutia desemnatä la nivel international sä
gestioneze numerotarea standardizatä a
publicatiilor periodice.
În România, acordarea codului ISSN unei
publicatii periodice se face de cätre Centrul
Naional ISSN, înfiintat în anul 1990 în cadrul
Bibliotecii Nationale a României - parte
integrantä a retelei internationale ISSN.
V. Identificarea publicaiilor periodice (codul ISSN)
´ Avantajul folosirii codului ISSN
• Codul ISSN este folosit pentru identificarea çi
gestionarea în sistem informatizat a publicatiilor seriale.
• Reprezintä o cheie de acces în baze de date çi un
mijloc de control rapid.
Astfel:
- editorii pot identifica rapid o comandä,
- bibliotecile çi centrele de documentare pot avea acces
uçor la operatiile de identificare, achizitie, împrumut,
schimb international,
- cercetätorii pot cita pentru mai multä precizie codul
ISSN (mai ales în caz de omonimie a titlurilor),
- poate fi baza de calcul pentru codul de bare
- împreunä cu URL-ul formeazä un identificator unic
pentru publicatiile electronice.
V. Identificarea publicaiilor periodice (codul ISSN)
Reguli de utilizare a codului ISSN
Codul ISSN este destinat publicatiilor periodice indiferent de
suportul pe care sunt editate, cu exceptia: ghidurilor, listelor de
preturi, albumelor, programelor TV, integrame, web-site-uri
comerciale, canale de çtiri çi media, paginile web personale sau de
firmä.
Tiparirea codului ISSN
Dupä ce codul ISSN este comunicat solicitantului, în scris, el este
tipärit la fiecare aparitie, pe fiecare exemplar, sub forma :
ISSN XXXX-XXXX.
- Locul preferat pentru ISSN este caseta redactionalä. Poate fi tipärit
çi în orice alt loc vizibil, uçor de reperat.
- Pentru publicatiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN se
tipäreçte pe coperta discului, çi se inscriptioneazä pe disc aläturi de
titlu.
- Pentru publicatiile seriale online, codul ISSN se înscrie pe ecranul
de prezentare, aläturi de titlu, elementele de numerotare, editor.
VI. Publicaiile periodice electronice
Revista electronic (jurnalul electronic)
- este o publicatie serialä disponibilä sub formä electronicä.
Au aceeaçi structurä cu revistele traditionale:
- apar sub acelaçi titlu la intervale regulate
- sunt compuse din mai multe articole
- au ISSN propriu.
În 1945 - Massachusettse Institute of Technology - primele experimente
în vederea editärii unei reviste electronice
În 1990 – Apar primele publicatii periodice electronice, disponibile întai
pe CD-uri, apoi on-line,
În prezent – Apar ziare electronice (ex.De Tijd), sub forma unei foi de
plastic cu dimensiunile unei file de hârtie, pe care utilizatorul poate
descärca editia curentä a publicatiei putând sä o citeascä ulterior çi
apäsând la baza ecranului poate schimba paginile ca într-un ziar
adevärat.
VI. Publicatiile periodice electronice
´ Tipuri de publicatii periodice electronice
- periodice electronice ce apar simultan cu ediia pe
hârtie, fiind de fapt o replicä electronicä a revistei
traditionale
- periodice produse direct electronic (adevarata revistä
electronicä) disponibilä în cadrul aplicatiilor Internet çi
care existä doar sub acest format
- publicatii periodice electronice obinute prin scanarea
revistelor deja existente, ieçite de regulä de sub
incidenta dreptului de autor (procedeul se aplicä de
obicei pentru publicatiile vechi, cu valoare documentarä,
dintr-un anumit domeniu, pentru a permite accesul
utilizatorilor la ele fära a le deteriora fizic)
VI. Publicaiile periodice electronice
Avantajele çi dezavantajele publicatiilor periodice electronice
AVANTAJE
-rapiditatea în publicare çi difuzare
-capacitatea mare de stocare
-accesarea extrem de uçoarä
-interactivitate (putând permite dialogul
între redactia revistei çi cititor, sau
chiar între autor çi cititor)
-legäturi hypertext çi hypermedia, care
pot permite stabilirea de conexiuni utile
pentru utilizator prin asocierea cu alte
articole, notiuni, teorii, concepte,
precum çi imagini çi sunete utilizate
pentru anumite demonstratii
-informatiile pot fi transferate pe alte
suporturi pentru o lecturä çi analizä
ulterioara
-se eliminä legarea çi depozitarea
publicatiilor în cadrul bibliotecilor
-nu pot fi deteriorate de cititori
DEZAVANTAJE
-aspectele juridice legate de dreptul de
autor (trebuie tratat cu fiecare autor în
parte necesitând eforturi deosebite din
partea editurilor)
-standardele formatelor fiçierelor pentru
periodice nu sunt încä multumitoare
- standardizarea codificärii ecuatiilor
matematice, a simbolurilor specifice, a
tabelelor, a graficelor çi ilustratiilor nu
este înca rezolvatä
-costul periodicelor electronice creçte
de la an la an
-achizitia acestora creazä probleme,
deoarece sfârçitul abonamentului
reprezintä adesea încheierea
perioadei de acces
VII. Reviste ISI
´ Orice editor de revistä doreçte ca revista sa sä fie
cunoscutä în lumea întreagä.
´ Orice autor care apreciazä cä revista în care publicä este
foarte bunä, va dori sä îçi vadä opera indexatä intr-o bazä
de date.
´ Cea mai prestigioasä bazä de date este Thomson ISI
(Institute for Scientific Information), Philadelphia, PA,
USA çi reprezintä autoritatea recunoscutä pe plan
international pentru evaluarea jurnalelor çtiintifice, care vä
ajutä sä gäsiti, sä analizati çi sä folositi informatiile din
domeniile: çtiinte, çtiinte sociale çi umaniste, artä.
Este una dintre cele mai importante surse de documentare
çtiintificä la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este
de a oferi informatii despre recunoçterea çtiintificä a
articolelor çtiintifice çi de identificare a noilor tendinte çi
tehnologii la nivel mondial.
VII. Reviste ISI
Pentru ca o publicatie sä fie consideratä
semnificativä, ea trebuie sä aibä impact,
mäsurat prin numarul ei de citri în literatura
internationalä.
Criteriile calitative i cantitative care stau la
baza selectiei revistelor sunt:
- calitatea editorialä,
- calitatea graficä,
- calitatea çtiintificä,
- diversitatea internationalä a autorilor,
- citarea adecvatä a altor autori.
VII. Reviste ISI
Ce se analizeaz?
Standardele editoriale:
• publicarea la timp, conform angajamentului editorial; pentru
verificare, editorii ISI iau decizia de indexare dupä ce väd 3 numere
consecutive apärute la timp;
• respectarea conventiilor editoriale: titlurile articolelor, rezumatele çi
referintele sä fie clare, inteligente, informative, corecte, complete,
autorii sä fie corect identificati prin apartenenta institutionalä çi adresä.
• jurnalul sä aibä un ISSN pentru forma tipäritä çi alt ISSN pentru
forma electronicä (dacä este cazul).
• cel putin titlurile, rezumatele çi cuvintele cheie ale articolelor trebuie
sä fie în limba englezä; evident, este preferabil pentru vizibilitatea
internationalä ca revista sä fie editatä integral în limba englezä,
deoarece aparitia într-o limbä de circulatie restrânsä scade drastic
çansele ca un articol sä fie citat; referintele bibliografice din reviste în
limba englezä conferä un avantaj, pentru cä açeazä articolele în
curentul principal al informatiei;
• aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de cätre doi referenti
independenti a fiecärui articol) este obligatorie.
VII. Reviste ISI
Ce se analizeaz?
• Coninutul. Sä fie de aça naturä încât sä îmbogäteascä peisajul
çtiintific international. Un factor important pentru aprecierea valorii
continutului çtiintific îl constituie analiza de citäri fäcutä de
specialiçtii ISI.
• Diversitatea internaional. Este încurajatä aparitia unor jurnale
bune în anumite arii geografice unde sunt putine de acelaçi fel pe
acea ramurä çtiintificä; deci, pentru România sau Europa de Est în
general, portile sunt deschise, cu conditia îndeplinirii tuturor
criteriilor .
• Existena unui website al jurnalului este un avantaj; în cazul în
care acesta totuçi nu existä, jurnalul trebuie sä aibä un angajat
capabil sä trimita informatia de bazä – titluri, rezumate çi cuvinte
cheie, respectiv citärile sub formä electronicä, conform
instructiunilor.
VII. Reviste ISI
´ Lista jurnalelor ISI Thomson (Master Journal List)
Master Journal List include un numär de 14656 de reviste çtiintifice
ce se regäsesc în diversele produse ale Institutului Thomson
Scientific. Dintre acestea, doar 9975 de reviste sunt cotate ISI.
Prin revistä cotat ISI se intelege o revistä inclusä în baze de date,
care au sistem de monitorizare a citrilor :
1. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (1165
reviste)
2. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) (6800)
3. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2010)
Prin revistä indexat ISI se întelege o revistä care face parte din
Master Journal List dar nu se regäseste printre revistele cotate ISI
çi se asimileazä unei indexäri BDI (bazä de date internationalä).
Lista completä a revistelor din Master Journal List se gäseste la adresa web:
http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Journal Lists for Searchable Databases
• Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science)
• BasicBIOSIS
• Biochemistry & Biophysics Citation Index™
• Biological Abstracts
• BIOSIS PREVIEWS
• Biological Abstracts/RRM
• Biotechnology Citation Index™
• Chemistry Citation Index™
• Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
• Current Contents® / Arts & Humanities
• Current Contents® / Clinical Medicine
• Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
• Current Contents® / Life Sciences
• Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences
• Current Contents® / Social & Behavioral Sciences
• Current Contents Collections / Business Collection
• Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection
• Focus On / Sports Science & Medicine
• Focus On / Veterinary Science & Medicine
• Materials Science Citation Index®
• Neuroscience Citation Index™
• Science Citation Index®
• Science Citation Index Expanded™ (Web of Science)
• Social Sciences Citation Index® (Web of Science)
• Zoological Record
´ Lista revistelor categorie A - CNCIS indexate ISI Thomson
VIII. Publicatii periodice la Biblioteca Universitatii TRANASILVANIA
din Brasov
CZU Domeniu Titlu publicatie
62 Inginerie. Tehnica in general
(IM, Ing. Ind., SIM, IE, Ing. Civila)
Metalurgia, Sudura,International Journ. of robotics research,
Drumuri si poduri, Revista constructiilor, Romanian Journ. of
Optoele. and Advanced Materials, Masurari si automatizari,
Hidrotehnica, Electricianul, Instalatorul, Revista de turnatorie,
Standardizarea, Revista Romana de Materiale, Rev. Roum. de
Sciences Tech.: Electrotechnique et Energetique, Arhitectura,
PC World, CHIP, Autoturism, RECENT
63 Silvicultura (Silvicultura, IL,
Agricultura, Inginerie alimentara)
Revista Padurilor, Padurea si viata, Intarzia (R/M), Castor, PRO
Ligno, Mecanizarea agriculturii, Zootehnia, Horticultura
5 Stiinta naturale (Matematica,
Informatica, Fizica, Chimie)
Revue Roumaine de math. pures et appliquees, BJGA, Revista
Romana de informatica si automatica, Studies in informatics
and control, Rom. Journ. of Physics, Revue Roum. de Chimie,
Revista de Chimie
33 Stiinte Economice Revista de Finante publice si contabilitate, Tribuna economica,
Calitate si management, Piata financiara, Oeconomica,
Probleme economice, Studii si cercetari economice, Revista
Romana de economie, Investitii si profit, Revista Romana de
statistica, Cambridge Journal of Economics, International
Financial Statistics, Financial management
CZU Domeniu Titlu publicatie
61 Medicina Roumanian Journal of Internal Medicine, Roum. Journal of neurology,
Radioterapie si oncologie medicala, Journal of cellular and molecular
medicine, Jurnal medica brasovean
159,
31,
34,
8
Psihologie
Sociologie
Drept
Lingvistiva. Filologie
The Journ. of applieid bahavioral science, Journ. of the experimental
analysis of behavior, European Psychologist
Revista de asistenta sociala, Revista de sociologie, Sociologie
romaneasca, Calitatea vietii, International sociology
Dreptul, Legislatia Romaniei, MO, Rev. de drept public, Rev. Rom de
drept comunitar, Revista Rom de dreptul muncii, Revista Romana de
drept al afacerilor, Pandectele Romane, Georgetown journal of
international law, Geprgetown intern. enviromental law review,
International political science review
Vatra, Familia, Cultura, Romania literara, Observator cultural, Applied
linguistics,
7 Arta (Muzica, Sport) Muzica, Actualitatea muzicala, Stiinta sportului
001 Stiinta si cunoastere History of the human sciences, Biblioteca, Catalogul cartilor intrate in
bibliotecile din Romania, Repertoriul periodicelor straine intrate in
bibliotecile din Romania, Articole din publicatii periodice. Cultura, Teze
de doctorat, Bibliografia cartilor in curs de aparitie, Documente muzicale
tiparite si audiovizuale
Notä:
În prezent numärul publicatiilor periodice care se regäseçte în
fondul documentar al Bibliotecii Universitätii Transilvania din Braçov
este de 113.834 volume.

CUPRINS I. Ce sunt publica iile periodice? II. Func iile publica iilor periodice III. Clasific ri IV. Caracteristicile publica iilor periodice V. Identificarea publica iilor periodice - codul ISSN VI. Publica iile periodice electronice VII. Reviste ISI VIII.Publica ii periodice la Biblioteca Universit ii Tranasilvania din Bra ov

I. Ce sunt publica iile periodice? Publica ia periodic - este o publica ie, în orice media, constituit din p r i succesive, cu o numerotare sau o indica ie cronologic , ce se inten ioneaz s apar o perioad nedeterminat de timp. Exemple: Reviste Ziare Jurnale Serii Anuare Lucr ri ale conferin elor, congreselor

.revista “Journal des savantes”. .Prima publica ie tiin ific apare în Fran a în1665 .I. dup num rul celor 12 luni). . Ce sunt publica iile periodice? Istoric .ziar s pt mânal cu informa ii din via a politic i despre via a la curte în Fran a.Prima publica ie periodic apare în 1631. sub titlul „Biblioteca româneasc ” (în 12 p r i.În 1821 apare prima publica ie serial în limba român prin grija lui Zaharia Carcalechi. odat cu apari ia primului num r din “Gazette” .

Rezultatele cercet rilor tiin ifice sunt consemnate mai întai. ofer date i informa ii - . în reviste i nu în monografii! MESAGER AL ACTUALIT IIactuale.II. de regul .FUNC IA SOCIAL pentru publicul larg. atractive pentru cititori. Func iile publica iilor periodice . - – au rolul de a disemina informa iile FUNC IA TIIN IFIC – de prezentare a progresului economico tiin ific al societ ii.

.III.la intervale regulate (mai frecvent decât un anual i mai pu in frecvent decât un bis pt mânal).care apar sub acela i titlu . În accep ia romaneasc termenul revist cuprinde atât revista tiin ific cât i revista ilustrat (cunoscut în alte ri sub denumirea de magazin).sunt publica ii periodice pe domenii specializate sau de informare general . Clasific ri a) Clasificarea publica iilor periodice conform IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions ) Reviste .

s pt mânal) .sunt editate de regul f r copert .ofer informa iile cele mai recente asupra actualit ii.III. Clasific ri a) Clasificarea publica iilor periodice conform IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions ) Ziare .sunt publica ii periodice care apar la intervale foarte apropiate (zilnic. . Jurnale (revistele de specialitate) sunt publica ii periodice dedicate unui domeniu i destinate cercet rii i înv rii. bis pt mânal.

almanahuri. lucr ri enciclopedice. Anuare . i în interiorul seriei sunt atât monografii cât i seriale. al turi de un titlu comun al întregului grup (titlul seriei). Lucr ri ale conferin elor.grup de publica ii separate. cu titlu propriu. bianual sau la mai mul i ani odat .publica ii care apar anual dar care pot fi editate trimestrial. congreselor . . i .con in rapoarte. Clasific ri a) Clasificarea publica iilor periodice conform IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions ) Serii .pot fi considerate monografii sau seriale.pot fi sau nu numerotate.III.

Clasific ri b) Alte clasific ri • Dup suport . disponibile online.III.Secven iale . . . .Liniare .Publica ii care continu s apar . microfilme). • Dup structura con inutului .Publica ii încheiate .Hypermedia.Publica ii periodice pe suport de hârtie.Publica ii periodice pe suport netip rit (ex. CD.Publica ii periodice electronice.Hypertextuale . • Dup perioada de apari ie .

colontitlu) sau poate suporta modific ri minore în cursul existen ei acestuia. Variantele de titlu . Numerotarea .este criteriul prim de definire a periodicelor. . sau numere. .Titlul unui periodic poate avea variante ap rute pe acela i document (titlul de pe copert .reprezint num rul i/sau indica iile cronologice ale unui periodic. titlul de pe frontispiciu.IV. Caracteristicile publica iilor periodice Continuitatea Inten ia de apari ie pentru o perioad nedefinit de timp trebuie clar exprimat la prima apari ie. Documentul poate avea numere i indica ii cronologice. sau men iune de serie nou . sau doar indica ii cronologice. pentru a putea distinge un serial de o monografie.

De asemenea. . Alte schimb ri: . Caracteristicile publica iilor periodice Schimb rile . . un periodic poate reveni la titlul s u original dup ce o perioad de timp a ap rut sub un alt titlu.IV.se poate separa sau poate fi absorbit de un alt periodic. Foarte multe din elementele bibliografice se pot schimba în decursul existen ei unui serial.Periodicele se caracterizeaz prin instabilitatea lor. .se poate diviza în unul sau mai multe periodice. .poate fuziona cu unul sau mai multe periodice.un periodic poate fi continuat de un alt periodic.

separate prin cratim acronimul ISSN. Identificarea publica iilor periodice . fiind legat inseparabil echivalentul s u în cuvinte: titlul cheie.este un cod numeric standardizat format din dou grupe i precedate de de câte 4 cifre. .4 113 (al optulea caracter este cifra de control a codului i poate fi o cifr sau litera x).este un cod care permite identificarea unic la nivel interna ional a publica iilor periodice. Exemplu: ISSN 1253.codul ISSN Ce reprezint codul ISSN ? International Standard Serial Number sau ISSN .V. .

Centrul Interna ional ISSN de la Paris este . În România. . acordarea codului ISSN unei publica ii periodice se face de c tre Centrul Na ional ISSN.codul ISSN Cine acord codul ISSN ? institu ia desemnat la nivel interna ional s gestioneze numerotarea standardizat a publica iilor periodice.parte integrant a re elei interna ionale ISSN. Identificarea publica iilor periodice .V. înfiin at în anul 1990 în cadrul Bibliotecii Na ionale a României .

. .V.poate fi baza de calcul pentru codul de bare .bibliotecile i centrele de documentare pot avea acces u or la operatiile de identificare. . împrumut.cercet torii pot cita pentru mai mult precizie codul ISSN (mai ales în caz de omonimie a titlurilor). achizi ie. Identificarea publica iilor periodice (codul ISSN) Avantajul folosirii codului ISSN • • Codul ISSN este folosit pentru identificarea i gestionarea în sistem informatizat a publica iilor seriale.editorii pot identifica rapid o comand . schimb interna ional. Reprezint o cheie de acces în baze de date i un mijloc de control rapid. Astfel: .împreun cu URL-ul formeaz un identificator unic pentru publica iile electronice. .

. Tiparirea codului ISSN Dup ce codul ISSN este comunicat solicitantului. . . sub forma : ISSN XXXX-XXXX.Locul preferat pentru ISSN este caseta redac ional . integrame. el este tip rit la fiecare apari ie. i se inscrip ioneaz pe disc al turi de titlu.V. editor. codul ISSN se înscrie pe ecranul de prezentare. în scris. programelor TV. Poate fi tip rit i în orice alt loc vizibil. codul ISSN se tip re te pe coperta discului. paginile web personale sau de firm . listelor de pre uri. . canale de tiri i media. pe fiecare exemplar. u or de reperat. web-site-uri comerciale. elementele de numerotare. albumelor.Pentru publica iile seriale online. Identificarea publica iilor periodice (codul ISSN) Reguli de utilizare a codului ISSN Codul ISSN este destinat publica iilor periodice indiferent de suportul pe care sunt editate. cu excep ia: ghidurilor. al turi de titlu.Pentru publica iile seriale pe suport CD-ROM.

.

.

VI. În prezent – Apar ziare electronice (ex.Massachusettse Institute of Technology . Au aceea i structur cu revistele tradi ionale: . În 1945 .sunt compuse din mai multe articole . sub forma unei foi de plastic cu dimensiunile unei file de hârtie.primele experimente în vederea edit rii unei reviste electronice În 1990 – Apar primele publica ii periodice electronice. pe care utilizatorul poate desc rca edi ia curent a publica iei putând s o citeasc ulterior i ap sând la baza ecranului poate schimba paginile ca într-un ziar adev rat. apoi on-line.apar sub acela i titlu la intervale regulate . disponibile întai pe CD-uri.au ISSN propriu.De Tijd). Publica iile periodice electronice Revista electronic (jurnalul electronic) . .este o publica ie serial disponibil sub form electronic .

Publicatiile periodice electronice Tipuri de publicatii periodice electronice .periodice electronice ce apar simultan cu edi ia pe hârtie. cu valoare documentar . fiind de fapt o replic electronic a revistei tradi ionale .VI.periodice produse direct electronic (adevarata revist electronic ) disponibil în cadrul aplica iilor Internet i care exist doar sub acest format .publica ii periodice electronice ob inute prin scanarea revistelor deja existente. dintr-un anumit domeniu. pentru a permite accesul utilizatorilor la ele f ra a le deteriora fizic) . ie ite de regul de sub inciden a dreptului de autor (procedeul se aplic de obicei pentru publica iile vechi.

teorii.standardizarea codific rii ecua iilor matematice. concepte. precum i imagini i sunete utilizate pentru anumite demonstra ii -informa iile pot fi transferate pe alte suporturi pentru o lectur i analiz ulterioara -se elimin legarea i depozitarea publica iilor în cadrul bibliotecilor -nu pot fi deteriorate de cititori DEZAVANTAJE -aspectele juridice legate de dreptul de autor (trebuie tratat cu fiecare autor în parte necesitând eforturi deosebite din partea editurilor) -standardele formatelor fi ierelor pentru periodice nu sunt înc mul umitoare . no iuni. Publica iile periodice electronice Avantajele i dezavantajele publica iilor periodice electronice AVANTAJE -rapiditatea în publicare i difuzare -capacitatea mare de stocare -accesarea extrem de u oar -interactivitate (putând permite dialogul între redac ia revistei i cititor. a tabelelor. a graficelor i ilustra iilor nu este înca rezolvat -costul periodicelor electronice cre te de la an la an -achizi ia acestora creaz probleme.VI. care pot permite stabilirea de conexiuni utile pentru utilizator prin asocierea cu alte articole. a simbolurilor specifice. sau chiar între autor i cititor) -leg turi hypertext i hypermedia. deoarece sfâr itul abonamentului reprezint adesea încheierea perioadei de acces .

Reviste ISI Orice editor de revist dore te ca revista sa s fie cunoscut în lumea întreag . tiinte sociale i umaniste. care v ajut s g si i.VII. Este una dintre cele mai importante surse de documentare tiin ific la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este de a oferi informa ii despre recuno terea tiin ific a articolelor tiin ifice i de identificare a noilor tendin e i tehnologii la nivel mondial. va dori s î i vad opera indexat intr-o baz de date. USA i reprezint autoritatea recunoscut pe plan interna ional pentru evaluarea jurnalelor tiin ifice. Philadelphia. Orice autor care apreciaz c revista în care public este foarte bun . s analiza i i s folosi i informa iile din domeniile: tiinte. art . Cea mai prestigioas baz de date este Thomson ISI (Institute for Scientific Information). PA. .

Reviste ISI Pentru ca o publica ie s fie considerat semnificativ .VII. Criteriile calitative i cantitative care stau la baza selec iei revistelor sunt: . .calitatea grafic .diversitatea interna ional a autorilor. . ea trebuie s aib impact. .citarea adecvat a altor autori. m surat prin numarul ei de cit ri în literatura interna ional . .calitatea editorial .calitatea tiin ific . .

editorii ISI iau decizia de indexare dup d 3 consecutive ap rute la timp. pentru c a eaz articolele în curentul principal al informa iei. deoarece apari ia într-o limb de circula ie restrâns scade drastic ansele ca un articol s fie citat. • respectarea conven iilor editoriale: titlurile articolelor. informative. Reviste ISI Ce se analizeaz ? Standardele editoriale: • publicarea la timp. . conform angajamentului editorial.VII. inteligente. • aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de c tre doi referen i independen i a fiec rui articol) este obligatorie. evident. pentru verificare. este preferabil pentru vizibilitatea interna ional ca revista s fie integral în limba englez . • jurnalul s aib un ISSN pentru forma tip rit i alt ISSN pentru forma electronic (dac este cazul). rezumatele i cuvintele cheie ale articolelor trebuie s fie în limba englez . rezumatele i referin ele s fie clare. referin ele bibliografice din reviste în limba englez confer un avantaj. complete. • cel pu in titlurile. autorii s fie corect identifica i prin apartenen a institu ional i adres . corecte.

rezumate i cuvinte cheie. în cazul în care acesta totu i nu exist . jurnalul trebuie s aib un angajat capabil s trimita informa ia de baz – titluri. S fie de a a natur încât s îmbog easc peisajul tiin ific interna ional. Un factor important pentru aprecierea valorii con inutului tiin ific îl constituie analiza de cit ri f cut de speciali tii ISI. cu condi ia îndeplinirii tuturor criteriilor . . pentru România sau Europa de Est în general. conform instruc iunilor. Reviste ISI Ce se analizeaz ? • Con inutul. deci. respectiv cit rile sub form electronic . • Diversitatea interna ional . • Existen a unui website al jurnalului este un avantaj. por ile sunt deschise. Este încurajat apari ia unor jurnale bune în anumite arii geografice unde sunt pu ine de acela i fel pe acea ramur tiin ific .VII.

Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) (6800) 3. Reviste ISI Lista jurnalelor ISI Thomson (Master Journal List) Master Journal List include un num r de 14656 de reviste tiin ifice ce se reg sesc în diversele produse ale Institutului Thomson Scientific.VII. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (1165 reviste) 2. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2010) Prin revist indexat ISI se în elege o revist care face parte din Master Journal List dar nu se reg seste printre revistele cotate ISI i se asimileaz unei index ri BDI (baz de date international ). . Dintre acestea. Prin revist cotat ISI se intelege o revist inclus în baze de date. care au sistem de monitorizare a cit rilor : 1. doar 9975 de reviste sunt cotate ISI.

thomsonscientific.Lista complet a revistelor din Master Journal List se g seste la adresa web: http://www. Chemical & Earth Sciences Current Contents® / Social & Behavioral Sciences Current Contents Collections / Business Collection Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection Focus On / Sports Science & Medicine Focus On / Veterinary Science & Medicine Materials Science Citation Index® Neuroscience Citation Index™ Science Citation Index® Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) Social Sciences Citation Index® (Web of Science) Zoological Record .com/cgibin/jrnlst/jloptions. Biology & Environmental Sciences Current Contents® / Arts & Humanities Current Contents® / Clinical Medicine Current Contents® / Engineering. Computing & Technology Current Contents® / Life Sciences Current Contents® / Physical.cgi?PC=master Journal Lists for Searchable Databases • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) BasicBIOSIS Biochemistry & Biophysics Citation Index™ Biological Abstracts BIOSIS PREVIEWS Biological Abstracts/RRM Biotechnology Citation Index™ Chemistry Citation Index™ Current Contents® / Agriculture.

Lista revistelor categorie A .CNCIS indexate ISI Thomson .

.

.

.

pures et appliquees. Probleme economice. CHIP.. Publicatii periodice la Biblioteca Universitatii TRANASILVANIA din Brasov CZU 62 Domeniu Inginerie. Revista constructiilor. Fizica. Piata financiara. Revista de Chimie Revista de Finante publice si contabilitate. Studies in informatics and control. Financial management 63 5 Silvicultura (Silvicultura. PRO Ligno. Tehnica in general (IM.International Journ. Ing. Instalatorul. Sudura. Horticultura Revue Roumaine de math.VIII. Romanian Journ. Drumuri si poduri. Tribuna economica. Rom.: Electrotechnique et Energetique. Cambridge Journal of Economics. Revista de turnatorie. Padurea si viata. Rev. Civila) Titlu publicatie Metalurgia. Electricianul. Roum. of Optoele. Investitii si profit. Intarzia (R/M). Revista Romana de economie. of robotics research. Autoturism. Arhitectura. IE. de Sciences Tech. Ind. IL. Standardizarea. Chimie) 33 Stiinte Economice . Revista Romana de informatica si automatica. Journ. of Physics. Mecanizarea agriculturii. Hidrotehnica. Revista Romana de statistica. SIM. PC World. Inginerie alimentara) Stiinta naturale (Matematica. Castor. Oeconomica. de Chimie. BJGA. Ing. Informatica. RECENT Revista Padurilor. Revue Roum. Studii si cercetari economice. Agricultura. Revista Romana de Materiale. Masurari si automatizari. Calitate si management. Zootehnia. and Advanced Materials. International Financial Statistics.

International political science review Vatra. Articole din publicatii periodice. enviromental law review. Cultura. Filologie 7 001 Arta (Muzica. Revista Romana de drept al afacerilor. Roum. Romania literara. Calitatea vietii. Georgetown journal of international law. of the experimental analysis of behavior. Biblioteca. Sociologie romaneasca. Stiinta sportului History of the human sciences. Psihologie Sociologie Drept 8 Lingvistiva. International sociology Dreptul. Geprgetown intern. Rev. Radioterapie si oncologie medicala. Journal of cellular and molecular medicine. Observator cultural. 31. Journ. Cultura. Sport) Stiinta si cunoastere Muzica. Familia. MO. 159. Rom de drept comunitar. Repertoriul periodicelor straine intrate in bibliotecile din Romania. Legislatia Romaniei. Rev. Documente muzicale tiparite si audiovizuale . de drept public. Catalogul cartilor intrate in bibliotecile din Romania. Teze de doctorat. Actualitatea muzicala. Journal of neurology. 34. European Psychologist Revista de asistenta sociala. Revista Rom de dreptul muncii. Bibliografia cartilor in curs de aparitie. of applieid bahavioral science. Revista de sociologie. Pandectele Romane. Jurnal medica brasovean The Journ. Applied linguistics.CZU 61 Domeniu Medicina Titlu publicatie Roumanian Journal of Internal Medicine.

834 volume. .Not : În prezent num rul publica iilor periodice care se reg se te în fondul documentar al Bibliotecii Universit ii Transilvania din Bra ov este de 113.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful