Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PSIHOLOGICE Art.1.

Partile contractante: Cabinet individual de psihologie Irimie Raluca, avand sediu profesional situat in ClujNapoca, strada C. Dobrogeanu Gherea, numarul 16, judet Cluj, avand CIF 29911824, IBAN . deschis la Raiffeisen Bank Cluj., reprezentat prin doamna Irimie Raluca, psihoterapeut cu drept de libera practica, avand cod personal 11437. Si ...,avand domiciliul in .., strada ., numarul, bl .,ap..,judet.,avand CI seria numarul CNP., In temeiul dispozitiilor Legii 213/2004 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004, aprobata prin HG nr 788/2005, am convenit urmatoarele clauze: Art.2 . Obiectul contractului: . Art.3. Durata si conditiile contractului: Prezentul contract este incheiat pe o perioada nedeterminata/ determinata, in intervalul ., sau pentru un numar de .. sedinte individuale/ de grup/ cuplu/ familie, avand minute. Art. 4. Pretul si modalitatea de plata: Partile au stabilit de comun acord pretul de .. ron/sedinta. Plata se poate face numerar, la data intalnirii, sau cu OP in avans. La finalizarea prezentului contract beneficiarul are obligatia de a achita integral contravaloarea serviciilor. Neachitarea onorariilor la termenele cuvenite atrage aplicarea automata de penalitati de intarziere de 2 lei/zi, pana la data achitarii integrale a datoriei. Art.5. Drepturile si obligatiile partilor: A. Beneficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii: -sa fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract -sa achite intergal pretul serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract, la termenele stabilite -sa respecte indicatiile furnizorului de servicii si sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor psihologice 1

-sa-si asume in totalitate declaratia privind consimtamantul informat B. Furnizorul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii: -sa i se achite integral pretul serviciilor psihologice conform contractului -sa interprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut in obiectul contractului -sa nu fie constrans in nici un fel cu privire la modalitatea de exercitare a profesiei -sa respecte confidentialitatea prezentului contract, precum si secretul profesional, potrivit dispozitiilor art.46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004, aprobata prin HG nr 788/2005. -sa elibereze beneficiarului in cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor de psihotarepie, fara a afecta calitatea acestora. Art.6.Incetarea si modificarea contractului: Prezentul contract poate inceta in cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile stipulate. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre oricare dintre partile contractante, cu obligatia notificarii prealabile a intentiei de reziliere, cu cel putin 10 zile inainte de data rezilierii propriu-zise. Contractul se considera reziliat de drept in cazul in care psihologul/psihoterapeutul cu drept de libera practicaeste suspendat sau i se retrage atestatul de libera practica. Art.7. Dispozitii finale Orice litigiu decurgand din executarea prezentului contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar in caz contrar va fi adus la cunostinta Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, pentru mediere. In cazul in care in urma medierii, litigiul nu a fost solutionat, partile se pot adresa instantelor competente. Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, dupa caz, atat beneficiarilor persoane fizice, cat si beneficiarilor persoane juridice. Art. 8: Alte clauze: Art. 9: Subsemnatul/a , declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile si limitele confidentialitatii serviciilor psihologice. Prezentul contract a fost incheiat astazi., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZORUL SERVICIILOR PSIHOLOGICE Cabinet individual de psihologie Irimie Raluca

BENEFICIARUL SERVICIILOR PSIHOLOGICE


(semnatura si stampila, dupa caz)