Sunteți pe pagina 1din 85

a

I n u l M d ~ c u f l o r i sunt mult md populare a t gazonul verde unifbrm. Florile din gazon atrag inmtele p i In spafiile de j o a d ale copiilor insmele nu sunt bine venire, deoarece InjepZturile acestora sunt n e p h t e l dureroase. i. . Majoritatea plantelor sabatice se fnmulfesc prin seminge sau drajoni, e l i . h d asdid iarba. i -. . Evimfi plantele dbatice fn . " . . ale . piklrgile mult hlos~te gr5-

dinii.

~~caraodgr c d r p m cu p b u m d p ~ u r c r=her u n

Un g m f 1 buruieni tie a n 35 objine d mai q o r prin apliarea unor aris9*i pmwempP,

Scdba# m dde larWE comqmu&k,r. Penuu pond& m e salicimt alegefi am@% de seminp, are d fie d c a t f r e a ~ ~I& sensibid5 cu t. tm d &pare gi k u l acesteia i p
e~ne ocupat & b u r u i ~ d e mis-

ten*, cu khe.

deat G m n u l siWim5 6 bgrijir fbrm&

Feg*&ar-

awor pros h care nu w pot I @ Luruienile % & cmr?nmufexprinseminp. Dad fn& gazonul se f ~ b t ' q t e a m a lipsei de din a@ tau & s~.baaqe autririve,
e

&-n&i& &*icide. Printre acme?.se.pot d w b i do& ripuri: ecbicidele de c o n m uebuie linpttighte uniform, x m e a distru@nd Mfimea de tundere a Wnu- pa@uma pbcelor de h lui. Gazonul tuns prea scund suprahp mlului. Erbicidele are &vorabii l-bphdm sisternice se t b h c l a diferitelor tipuri de u&i. stropitca sau uidakta W e nilor, acestea a i w b rkikina planrei fi stimdeak o w e r e EXTIRPARE exagerad a buruienii, c r as du* aceam moue. Se Metoda cea mai ecologid% i r g n f e t n i n de @ ~i cu confinut de artirpare m e P n d e e erbicide, hiaces- se foloZ sesc d o u la nwok pi nu fn Q U W & a busuiedw, &el p h d e SWE sm& una de r mod prevsntiv.

vorabile. &$el de plante sunt pWlu$ele sau veronica, care se dezvoltai fn special In sol uscat, &rac In subsrslnp nutritive. ~ r i tam&& n m p l da

una. La neuoie, reusnp~qi @wile f o r m t e cu p&n$nt sj s e m b f i iarM din mu. Se pot aplica si sdmwage

Pe vreme vdntoasi nu indep&a$i buruienike cu plivistropiji cu erbicide, ca subtorul. Fiti aten$isii xoateti stanfele chimice s i nu toate fragrnentele de radacina ale ajunga la flori, arburtii buruienilor perene. ornamentali sau legume. animalele Nu lisafi copiii ~i domestice in apropierea suprafejelor stropite. Pastrati chimicalele in locuri uscate, ricoroase, intunecoase, ferite de copii. in t i m ~ ulucririlor cu erbil cide folositi minusi, pan- . ! taloni lunii si cizme de cau- 1 ciuc, iar dupa utilizare spilaji imbricamintea purtat& Curataji cu grija toate uneltele care au fost in conSemha$ inrbH in locurile tact cu erbicidele. pregitite anterior, ceea ce va Respectafi instruqiunile impiedica aparitia buruienilor, producitorului.

Sednati iarba noua tn g&urile formate prin IndqMama buruienilw. Greblati ~i ameliorati salul cu compost.

1 1

Tasaji samintele in sol cu ajutorul plantatorului sau a unei scanduri. Udati abundent cu stropi-

toarea

gazonulai hpiedicaji p i s tent & + s&@or la majoritam h u u i d o r . Un crireriu i m p o m t a t e gi

EXTIRPAREA CHIMICA A BURUlENlLOR

de teren s-au rlsplndit buruienile, impra~tiafi uniform erbicidul cu caruciorul de impra~tiat (dreapta) apoi udafi abundent gazonul. In cazul buruienilor ce crex sporadic stropifi planta direct cu un pulverizator de m i n i (dreapta, a doua imagine). Nu stropiji niciodati de prisos, deoarece dauneazi ierbii.

Recunc - :teti ji distrugeti buruienile


I I

rrunze suylrl pe buruiani pereni

I ;

se alstruge alnclr

nafi gazonul

PRIMAVARA ~ A m b
Pi ven'fikare rm Verificati gazonul primivara, de Tndata ce piantele au pornit ?n vegetatie. Aerisitorul de gazon asigura aerul necesar radScinilor, astfel iarba r i d n e sinatoas3. Scoateti buruienile dispersate.
O IMP AWIMP SRL

A doua verificare h rnijlocul perioadei de crestere verificati fncii o data care sunt buruienile ce se rispdndesc. Alegeti rnetoda de extirpare sau Indepirtati-le cu cazrnaua.

iOAN1NA UMma wrificare Cu ocazia ultirnei tunderi a gazonului verificati Inca o data buruienile. i n d e ~ r t a tcu rnana i sau cazmaoa buruienile perene pentru a Tmpiedica iernarea acestora.
-

RC-P-02-10-020

ISBN 9 7 8 9 6 3 m - B - 1

,.

. .

'. _ . . .. - ,;-. , \ . . . - - ,:*.;. . .. .. ':: . ~ . - ..-P f, b.


, . . . h.. , A . . .

FBorduri sim~le
1

MONTAREA BORDURILOR PREFABRICATE


CCESORII: O bordura O t i r u ~$i i sfoara 0 cazma

Gazmul cu bordura' este

O sap3 0 nisip C ciocan I

fiumos pi hgryit, devenind ornamentid fiecirei gidini.

I D a d nu v W sti cheltuiti

1
!
I

DE CE ESTE NECESM BORDURA?


D & gazonul se dezvolt5 a
liber, in scurt timp ngp:pide$te
straturile de flori $i drumuriile din gdding. Bordurile stranxrilor pot fi tiiiate $i mzcu maua, ins2 cele durabile, rezism i t e l a c o n d i f i i i schimbatoare de vremii s i m p l i f i d Pngrijirea g&iinii, march& m a r p u l e gi scot P eviden* n forma m r ~ l r f l o r . pietri~, rumegus sau scoam de copac. $i acest tip de ecorativ. lungul sforii Tntinse 1sfoara pe fgru~i.Pentru mar- 2 Tsiafl de-agmnului cu cazmarginea :area partilor arcuite, folosifi furunul de udat. maua. Facefi un ganf de 10-15 cm achncime ~i cm lhfime. 5 La bordurik drepte intindefi o

K horticulcuri, m a p i n e horticole ~i de

~~~ de con-

m i pot fi &zigionate qi borduri fibriare din ditbite

tic, lemn, pkur5, beton sau c h k metal. Bordurile p o t fi a g ~ a t la nivelul s l u s u e odi a

maadale, ca de exenlplu plas-

* .

~ d u r i f l.e&dke sunt e
foarte decorah. Elmentele de bOrdu& monmte Pn so1 pot avea 'hdgime diferi~. A w t a j d a ~ e ~ mconst3 ln ra

Punefi in p n f nisip ping la inalfimea de 2.5-5 cm ~i a f i w elementele prefabricate.

3
i

Aranjafi elemeetele la inllfimea dorita ~idepunefi pamint pe ambele

Amenajali bordura la lungimea doria. Tasafi solul. La nevoie sprijinifi-o cu Mm8nt mquroit de-a lungul ei.

rea En p

a n a mddului pi a

~ GAZONULUI LANGA BORDURA ~ l ~ l ~

tor tipuri este d h ~ p q i e r e a

lar tunderea fgazUnului a


mqina de t&t L - dewine uM a & pe m t e s p0't;uati i h trehic ~~ ulterior cu E0dxe.k- de i d & , Patea s u ~ ~ ~ a bari&

I
I

@,

i n apropierea pietrelor sau a bordurilor ce pot f i deteriorate de malinile de tuns iarba taiaJi iarba cu foarfecele.
-

Mer~daoe~reh livdul s u u . d l i Astfel. s t w d e

I
--

pvtfidivhtef)drlbaamge atengia & la plante, totodatil iarba poare fi tun& f probW i

h.
8-

Bordurile oun.neln locwiie a r e gslzond web& drlimim de cw pir(i. c t e k gri%&&i, ca de cxemplu de s t r a d e de flori, locuri de && mu aleile din g r W .

Porpunile de gamn de l i n g i borduri nu pot f i accesate cu ma~ina tuns iarbi. Pentru de acekea se folose~te foarfecele de taiat bordura. La borduri scufundate folositi o masina electrici de tuns borduri; cu rapid. care vefi lucra utor ~i Mijloacele necesare se pot procura tn magazine de materiale de construcfii sau i n unitati horticole.

I
Dispozitiv cu fir de nylon: fifi atenfi ca i n tirnpul lucrbrilor s i nu deteriorafi bordura. FolosiJi ochelari de proteaie. M a ~ i n a taiat marginea de guonului: Tiiafi iarba impingdnd masina incet de-a iungul bordurii.

Borduri de gazon
I
a ) .

Borduri preh brica te


TIP

I'

I AVANTAJE
uurabii; comercidizatgata de montare; flexibi;ideal bordurilo scufundate durabii; p g varid tn funqie de milrime, f o d $ aspect

DEZAVANTAJE

clincher, pkci

unde tipuri sunt foam su p cme

I
v
I

,
&%a)

q pqhegte

br,

variate, de d~fir~tc~dluri; raiueat bar^

r n h e diferig gnu & d i uneIe tipuri sunt htuw mc p

nemc; protejedhpoaiva

m~ltuea~foarte&b

rii bunidor Qeoarece


" , I

"

fngrjlre tot anu


VARA
e e z a r e #i verificare
Amenajafi borduri in jurul noilor straturi. Dupa ploi mai substantiale, verificati bordurile.

--

PRIMAVARA
Mezare #i hlocuire
De Tndati ce solul se i n c i l z q e 5i devine cultivabil, pot f i asezate noile borduri. Sprijinifi elementele dsrarnate ~i 'inlocuiti-le pe cele uzate.

--2

.a

mt
*

TOAMNA

Verificare#i tundere hainte de sosirea primului ger . verificati durabilitatea bordeplasa. Executati bor1 durilor. DupZ ultima tundere a ierbii, tundefi ~i bordurile este afanat ~ifarti bulgtiri.
I

bordurile dupe o perioadi lungs cu precipitafii. ?nastfel de situafii solul este saturat cu api, iar in tim-

(stanga).

--

Plantesimplu deingri'itsirecunoscitoare Plants$ h loc de gazon


acoperitoare de sol vqnic veni.

PLANTARI

ACOPERITOARELOR C

SOL VESNIC VERZl

DESCRIERE
Aproape toate plantele scunde, extinhdu-se repede ~ialdtuind un covor vegetal aspectuos, pot fi acoperitoare de sol. Unele se extind prin radscini subterane, altele f o r m e d un covor de frunze, care se ingroqa de la un an la altul. Unele specii dispun de flori frurnoas;, altele o r n e d griidina prin frunzele lor, iar o parte din ele se remard prin rninunate culori auturnnale.

I I I II
pentru protec9a solului. Frunzele lor acoperii solul, PI dcesc, iar pe vrerne de ploi violente I1 protejead de mocirlire. Vara mengin urniditatea, iar iarna echilibred variafiile rnari de ternperatud. Frunzigul vqnic verde gi frumos al acoperitoarelor de sol inveselqte zilele rnohodte ale iernii. Contrar gazonului, aceste plante sunt sirnplu de ingrijit, nu necesits fertilizare, tuns gi udare regulats. reduc supraferele de gazon gi facilited ingrijirea gddinii. Acoperitoarele de sol sunt ideale pe pante gi ~anguri, unde iarba ar fi greu de tuns, deoarece extinderea lor irnpiedid eroziunea solului. Acoperitoarele de sol sunt adecvate gi pentru rnascarea p w o r rnai udte ale grdinii. m a ~ i aceste plante sii invadeze terenurile pietroase sau cioturile de arbori.
Mugchiul este un excelent acoperitor de sol. Se dezv o l e optim i n sol compact, acid, la umbri. Este foarte rezistent, nu trebuie tuns, se extinde repede 5i 15i pistreazi culoarea verdeintens t o t anul.

I I

1 buruienile. Af5nati solul. Amestecafi in sol turbi, compost sau nisip. GreblaJi.

Repartizafi plantele pe teren.

-.-'V

AVANTAJE
Plantele acoperitoare de sol sunt aspectuoase gi ugor de ingrijit, inlocuind excelent gazonul clasic. Se extind repede, formand un covor gros, care impiedid rasplndirea buruienilor. Arad bine rnai ales in locurile urnbroase, in care gazonul este deseori invadat de mugchi. Plantele acoperitoare de sol vegnic verzi sunt excelente gi

r
3
2

Planta+le la adencimea din vas. Depuneti P jurul lor n @mdnt ti press$-I. P terenurile in e panth formati wb plante un mic

Udafi abundent. Dupa plantare, pe vreme secetoasa udafi sistematic pentru ca plantela sa se inrzjdlrcineze corespunzator.

I
I

CCESORII: Cl Tngra)irndnt granular CI material de mulcire organic Cl rnatini de tuns iarbi

UNDE SE PLANTEAZ~?
Pentru aproape toate locurile exist5 plante acoperitoare de sol corespunz5toare. Multe specii tolereazii pi umbra, de aceea sunt ideale pe terenurile cu lumina puyina, unde gazonul se atrofid. Plantele perene ~ q n i verzi diversifid griidina, c

FertiTiati in fiecare primavara, pdna fonneaza covor vegetal cmplet. hgr&~mtntul granular

Contra buruknilor ~i pentru protaia solului aflernefi printre plante un strat de mulci de

Unele plante acoperitoare de sol vor fi mai dense daca primavara sunt tunse o data. Dupg

Pachisandra sub un arbore

I
Acoperitor de sol vesnic verde
GRUPA 4

Arctosraphylos un-ursi; flori albe; infloqte in

d i e - m a i ; ademti pentru gridinile

Euonymus brtunei; h i verde-gflbeniu; f d o q

in mai-iunie; planti a&i$it~are

sau rhitoare

k n i u ;flori rqii, roz, albe; h f l o q t i -. r pv m iunie-iulie; pouicrid h kp zidurilor


~enderrnannii;flori albe; inflorqte in Dry mai-iunie; adecvati pentru gridinile alpine
t i
RO-P-02-10-02t

ISBN 978-963-86092-8- 8

Rens tent in zipadi ;;i ger


Prega'tifigazonul pen tru lunile de iarnL
DAUNE DE IARNA
2Zpada mare, variagiile de ternperatur5, viintul rece gi gerul indelungat sunt daun% toare gazonului. La ternperaturi de sub O "C in sucul celular se pot forrna cristale de gheagii, care vor distruge peregii celulelor. Frigul uscat extrage urniditatea ierbii, ceea ce provoad uscarea ierbii datoritii faptului 6 plantele nu pot absorbi apii din solul inghegat. D a d gazonul este acoperit cu frunzig urned, acesta provoacii iniibugirea gi putrezirea gazonului, datoritii drora prirniivara apar Pete galbene sau rnaro pe suprafaga gazonului. Printr-o ingrijire corespunzatoare unele urrnari nepliicute pot fi evitate.

--

. .. &

I P
Frunzi,sul de toamna' tocat este un important in-m&t
degazon

'
I

de fertilizimrep L toamna, w r i f ~ a fconfinutul i l e azot ~i valoarea pH a solului

1write

:u ajutwul truselor disponibike in corn@.

In octombrie distribuifi cu aparatul de imprafliat ingr&Smlnt special, cu dammpunere lenta.

MASURI
Prin ingrijire corespunziitoare vegi avea un gazon cu radiicini puternice, care va supraviegui condigiilor de iarnii. Vara, in loc de udat prea des gi superficial, udafi rar, dar abundent. Astfel riidiicinile pot patrunde la adiincirnea potrivi-2. Gazonul trebuie udat gi in d e l e uscate de toarnnii pentru a asigura stocarea urniditagii pe t i r n ~ u iernii. Nu udati inainl tea nopgilor cu ger, deoarece iarba urneda este rnai sensibilii la ingheg. Toarnna trebuie aerisite terenurile cu gazon rnai biitrin, asrfel aerul p%runde in sol gi stirnuleaG dezvoltarea riidiicinilor. Toamna fertiliza5i cu ingriigiimiint cu descornpunere lentii, bogat in potasiu. Potasiul stirnuleaG cregterea riidiicinilor gi raistenfa la ger. D a d valoarea pH a solului este sub 6,5, piirniintul necesita tratarnent cu calcar. Folosiri carbonat de cdciu, de exemplu

var de alge sau carbonat de rnagnaiu, bogat gi in elernente oligorninerale. Toamna indep&ta$ toate frunzele &ute de pe gazon. Dacii iarna pe vrerne urnedii gazonul este acoperit de frunze, acesta poate putrezi sau poate fi contarninat de fuzariod. fnainte de sosirea primelor inghe~uri tundegi iarba pentru ultirna data. Fixafi indgirnea de tundere la 4 crn. Firele de iarba rnai lungi se vor rupe in tirnpul inghegului, ceea ce poate stirnula rikpindirea bolilor rnicorice.

Poqiunile de iarba incdlcite sunt mai expuse la pericolele de iarni. Prin verticulare (aflnarea solului) lumina ~i aerul pitrund la firele de iarbi, ceea asiguri o mai buns pWrundere i n sol a aerului ~i apei. Ridicinile a se dezvolt3, iarba va f i mai rezistenti, ~imajoritatea mu~chilor fi Tnlaturafi. pot

Daca nu ploua indeajuns, la Daci valoarea pH este sub 6,5, dupa doui siptimani de la cateva zile dupa fertiliu. fertilizare imprigiafi pe gazon car- udafi abundent gazonul. Solultrebonat de calciu in dozi de buie s i fie umed plna la adhncimea de min. 15 cm.

'.

~ E T O D DE TNLATURARE E

AF

.,,.'.f L,

U
"+&< .=.
I. .

...

I
I
Udqi hainte de sosireagedui

.-. - -a ' <-p,. ,*-.t.:


,
'\..

I.; mq
r y -

F
.

'..

''5
.K;

,.

,,,

-..fJ'!

Grebla. Adunafi frunzele pe folie sau i n sac, cu grebla de frunze sau cu grebla de iarbi, ru dinfi de arms.

Aparat de tuns iarba. Unele aparate de tuns iarbi au 5i funcfie de aspirare. Adunati frunzele i n suportul aparatului.

Aspirator de frunze. Cu acest aparat frunzele pot fi adunate la un loc, aspirate, apoi compostate sau folosite ca mulci.

Ing-ire tot an ul .

~NGRIJIRE

I gazonului Tn tirnpul pentru witarea ranirii zhpezii de I curafariirecornandlpe drum se mar-

In regiuni cu mutt&ziipdi,

carea marginii drurnurilor cu stegulefc sau alte sernne de rnarcare de culori vii. FiJi atenfi ca semnele de marcare s2 fie mai Tnalte decat nivelul zhpezii.

Pwigslda optima fcrtilizkrii de toamni este luna cxtcmhk. Folrnei lngriflmlnt special, cu desmmpuncn I H .V a M W regulat vabarea pH a dului. D a d ackilst# wlaare 'C sub 63, tnrcarnnh d &I crtr ackkrlat $i e cl t r w e cu R c rU caicar. h acert ocop este optim a r b a t u l de calciu cu continut dc elemrite oligominerale. P h i ce iarba a t e tn cn)m ,tun&$i r&gulotgrzanul. e Teamma tprziu W@ idealti b m dc U i i m cstc ds 4 un.
O IMP ABIIMP SRL

9 - n ~ ~

~
Fertilizarea de toarnng ~i ratarea cu calcar a solului e face in octombrie sau la iceputul lui noiembrie, pe reme uscata, fara vant. ngra~arnantul distribuie se u aparatul de Impragtiat. . Daci vrernea este tn continuare uscats, udafi gazonul.

D a d e posibil, nu p9ifi pt gazonul tnghept pentru ca firele de iarba se pot rupe sau v a t h a . Nu tmpriQtiafi sare pe drurnuri tn apropierea gazonului, ci folosifi buchfi de lemn, rurneguh cenu~a, pietrb sau alte materiale disponibile tn rnagazinele de specialitate. Astfel puteti proteja solul$ gazonul din apropierea drurnului.

SBN 97E-W-SOH4-1

24 g 2 9 .E

154
.CIS .nz g5j E
m q $ i
2

rn 0

n a,@

# 2 8

mE

nori albe; httoqte tn aprm-ma; soare ~ d tpenumb& k 3 4 un l 55

udali regulat de la G r i r e p h i in perioada de dupi inflorire

mac rqu

bhp)

iflorqte in iunie-iulie; creytere firavi, illfoask i: 20-60 crn

nu necesiri ingrijire; nu domini floril

hgrijie tot an ul
TOAMNA Plantare Plantafi in iarbi plante cu bulbi. Daci dorifi s3 transformafi o parte din gazon in pajige cu flori, sipafi gazonul, incorporafi-i putin nisip $i netezifi-i suprafafa.

PRIMAVARA Semanare Serninafi T iarbi arnestecul n de seminte de flori pestrite de camp. VARA ingruire Udafi gazonul T modul obip n nuit. Tundefi pajigea. indepartafi buruienele, de exemplu furniirifele (~tdnga)~

.. ..

*&ges ..

1
1

3aci dorifi s i amenajafi infloritir mare, o paji~te o amenajafi $i poteci. Astfel v i putefi plimba pe camp, f i r i a cilca pe flori. Pentru arnenajarea potecii putefi utiliza buc8fi de scoaqii sau pietrir fin.

1' 1
O IMP ABIIMP SRL

'
2 :

'1,

'
.'

111'

'

1l

CARTEA

Ajsezarea rdourifor de gazon

GRUPA4

(X; -y*n@ijiRot

and

]
Dupi plantare udafi bine gazonul. Palpaji cu degetul solul intre rulouri, verificafi astfel daci este suficient de urned sub gazon. larba nu se poate tnradacina declt ir sol reavin. Udafi zilnic pe vrerne de caniculi.

PRIMAVARA
Asezarea rulourilor 4ezaji rulourile de gazon dupi ce solul s-a incilzit sufitemperatura zilei percient ~i mite inridicinarea si cresterea ierbii. Efectuati operajia - pe c l t posibil - pe vreme innorati, pentru ca evaporarea s i fie c l t mai redusi.
Fertilizareacorespunzatoare implica mai i n t l i administrarea de potasiu, care stimuleaza formarea radacinilor. Fertilizati imediat dupi plantare, apoi udati. Dupi o luna administrati ingrisimBnt cu degradare lenti. Pan2 clnd iarba se inradicineaza reglati la o hittime de tiiere mai mare masina de tuns. Lislnd firele de iarbi s i creasci mai inalt, stimulati cregerea unor ridacini mai lungi.

La aproximativ o luna de la plantare impriytiaji pe gazon ingrisimlnt cu degradare lenti. Udaji abundent in tot cursul verii. Verificaji regulat marginile si, acolo unde inci nu s-au fnridicinat, presaji-le bine cu mlinile in sol (sus). TOAMNA Fettilizare Primivara devreme mai risplnditi o data pe gazon ingrisimAnt cu degradare lenti.

Vremea cea mai adecvatg pentru asezarea rulourilor este vremea innorati, cBnd se asteapti o ploaie slab& Nu plantafi gazonul pe vreme foarte caldi. Cildura diuneazi gazonului deoarece evaporarea este mai intensa, iar iarba inci neinridicinati nu poate absorbi a p i din sol.

sqrei n uad 3lfauag n

AERISIREA SUPRAFETELOR MAR1 DE GAZON


I
ACCESORII: o verticulator cu motor O instalatie de udare 0 grebli

DE CE?
Gazonul rar, nZpZdit de mqchi trebuie aerisit pentru a ameliora condijiile vitale ale riidIcinilor. Prin strgpungerea bulgiirilor mici de p h h t , in gazon se form& goluri prin care pot ajunge q o r la r?id5cini apa, aerul gi substan5ele nutritive. Totodad, astfel se asigud ~i spajiu de dezvoltare noilor r9dkini. Solul se compacteazli de regul5 atunci d n d este supus unui uz excesiv, este intens cdcat datorits mersului pe iarba sau folosirii gazonului ca spa~iu joad. de

I
I
Cu o ni inalnte 6aerlrire udati incepefi Wptkularea la rnargibine gazonul. Astfel solul nea gazonului. inainta~i devine rnai lax gi rnai u p r accesibil lucrand pe f&ii egale. cufitelor de verticulare.

Verticdatond motor erwge din gaeon segmenre cilindrice sub@ cu

C ~ D ?
Aerisi~i gazonul, pe cst posibil, toamna. La ternperaturi mai s k u t e iarba se regenered rnai repede gi totodat?i are mai mult timp s5 dezvolte radgcini noi tnainte de venirea iernii.

Frecvenfa aerisirii depinde de gradul de r k p h d i r e a mugchilor. In general este suficientl o aerisire anualz, ins5 suprafe~ele utilizate intensiv trebuie aerisite de douii sau trei ori pe an.

CUM?
In magazinele de specialitate exist%utilaje de verticulare motorizate sau mecanice. Se

augestii
r

lui ~i faciliteaza intrarea apei i n sol. Umpleti magina de stropit cu o solutie formatii dintr-o c e a ~ cde detergent i de vase ~i litri de a p l gi 40

pot distinge douii tipuri de utilaje: Verticulatorul cu cu$te tubulare extrage segmente de sol de form5 cilindrid, care apoi pe suprafap gazonului se dezintegred. Verticuhtorul cu cu$te tip b a 6 taie g5uri in sol &ii a extnge pirji din acesta. Acest utilaj este mai purin adecvat pentru Anarea gazonului compactat, ba chiar poate stimula dezvoltarea mugchilor, giiurind gazonul. Cu verticulatorul cu motor se poate lucra cel mai ugor. Cu ajutorul acestuia se pot aerisi ugor suprafe~e mari chiar gi in decursul unei singure dupiiamieze. Cu acest utilaj lucreazi in general constructorii de griidini. Verticdatod manual este rnai iefiin, dar folosirea lui necesit5 mai mult timp gi efort, fiind adecvat penuu tratarea supraferelor de gazon mici.

1
1

1
1

Aerisili gazonul f a r l efortl Mantati pe inclltaminte ,sandaCaleU cu cutite tubulare mici. 'ln timp ce parcurgefi gazanul, cufitelefixate pe talp3 exwag buc3Ji de M m a n t ~i astfel wlul se aerise~te. ,,SandaleleN rpeciale se pot pracura din magazlnele de horticultur4 s prin serviciile de expei diere prin colet,

Udafi Inca o data gazonul put m i c compactat ~irepetafi .tertEcularea in direaie contrara.

UsaJi bulgirii de p l d n t s i se usuce dteva zile. Cand devin sftirlmicio~i, prelucrafi-i cu grebla T sol. n

I
'

AccE!

iual O deter

inainte de ziuacare adaugati solul cu api la aerisirii stropiti cateva pica

C. ,
2
Verticulati gazonul pe fazii, in randuri drepte, suprapuw.

ce bulgarii s-au uxat #iau Dupa 3devenit rfllrArnicio~i, prelucrali-i cu grebla T sol. CurhpJi uneltele. n

.azau!wla6 gs !L 10s u? aza~bau! gs ala$u!was as e, mauad lnuoze6 lox : w!q !iepn aJm gdnp 'YqJe! ap aiu!was S wdwo:, ea ! -sax ad auapunqe !@~gsald g~~A~w!.Id ap eaJIspae gdnp PWJPJ F S puoze6 + !nlndw!a ln6unl e-ap F e a

.gde n, : aeq!qwi aasa pug:, s ::n a,, s ale nu e!ie~ado 'gwalq Jep -old o a!nvasuo:, nu pawn InloS 'gqels a!eold o gdnp 'euweoj aTsa a~eln:,!ya~ n~auad unvodo lndw!l I .aJelnqna ayfn:, n aJeln:,!uan : , .a~eoagzundsa~o:, ap alepues nes lenuew JOT !!i!puo:, u?jg:,ap e~aua6a~ -elnyvan !Qsoloj .a$epedwo:, a~eod nu !2 'adn~ as as :,!ula$nd alaiaje~dns !ugwga gseoqla! eieje~dns aleln:,!a -dgs aseJ el gaep o !Qs!~ay -laA U ! J.ga:,as nes alew ~ !cpgnur ap aa!pgdgu ynple:, ad lnlos !i!s!~aenN qura)nd rol!Jnml earpuav VUVA

-!le!:,ads ap alw!ze6eyy .(sns) lnlos a$Sas!lae !J gzea!e6ap n!padsa~ '!nlnuoze6 ale aseol

-juewgd ap ~ol!~g61nq ea~eped -wo:, g:,!pa!dwl!J 1 s 0 ui g~au! d!s!u ap alalnueJ3 .uoze6 ad d!s!u !&u~afie 'gsua$u! a~elnxyan gdnp 'eJeAg~!Jd ~ U W W l neS -apada~ !ew a : e~aua6a~e nla g , as -uad '1nuoze6lelpalu! !iez!l -!pa4 !J !$epn ;ac!svaw @na

-rucurile tunsului.ierbii 1
.1

I . .

I TUNDEREA IERBll C U MASINA ELECTRICA

de mufte ori.

DE CE ESTE NECESAR TUNSUL IERBII?


Fiir% Pngrijirea gazonului firele de iarbii vor fi foarte lungi. Prin tundere regulad veri avea iarbii scurtii gi indesad, care va distruge buruienile.

I"
Folosind tocatoarele moderne, cu capacitate mare de lucru, pe baza de benzini sau electrice, lucririle de tundere sunt simple, totodata dispozitivele au cosuri utile pentru colectarea materialului tgiat. S recoe mandi aceste masini combinate deoarece cositoarele nu ~ omarunti firele de iart b i prea lungi. i n aceste cazuri este recomandata folosirea co$urilor de colectare

METODE
Penrru runderea gazonului se pot procura diferite dispozitive, inceplnd de la aparatele rnanuale de tuns iarbii gi aparatele pe bazii de benzinii sau cele electrice pin5 la cele autopropulsate care sunt corespunziitoare taierii ierbii pe suprafere rnai mari. Cel mai important criteriu la tunderea ierbii este indjimea de tiiiere, ceea ce poate fi determinatii de tipul amestecului de seminge de iarbii, de anotim gi condi~iile mereorologice. nilgimea de tiiiere a

Gazonul se intrefine y o r cu ajutorul mqinii de tuns i r i cu pernii de aer abi

gazonului obignuit, verde uniform este de 3-5 crn.

PERIOADA OPTIMA
-=*a -

-=

fnceperi tunsul ierbii prim%vara, clnd indyimea ierbii este de 6-8 crn. Fixari iniiltirnea de tundere la 3-4 cm gi tundeli iarba de doua ori pe sip-

riimhnii. Tiiiari doar un sferr sau cel mult o treime din lungimea ierbii. Vara iarba poate fi lasari rnai mare, deoarece firele mai lungi asigurii umbrii riidkinilor, astfel solul se p k t r e a d urned, iarba nu se arde si nu riisar buruienile. In aceasti perioadii este suficientii o tundere -pe siptimini. -

I
I

Pornifi ma~ina tuns iarba, de apoi impingeti aparatul uniform pe toata suprafata de gazon, in rdnduri putin suprapuse.

Dupa taiatul ierbii spala$ partea dorsala ~i cufitele ma~inii jet puternic de spa. cu Dupa spalare uscafi aparatul.

CE SA FIT1 ATENTI L A TUNDEREA IERBII


Substantele nutritive ce se elibereaza din firele de iarba taiate i n cursul maruntirii vor fi refolosite de gazon. Dace tundefi regulat i n modul amintit, la a doua fertilizare de vara veyi avea nevoie de doar o jumitate din cantitatea de ingra~amdnt. Pe suprafetele in pants folositi ma~ina taiat iarba pneumatics, de cu motor in doi timpi (dreapta).

APARATE DE TUNS IARBA


Nu tundefi iarba umedi, deoarece firele de iarba se ranesc ~i bolile micotice apar mai repede. Numai lamele bine ascufite taie iarba corespunzator. in special i n cazul motocositoarelor cu cutite rotative este foarte importanta verificarea regulata a lamelor Si, la nevoie, schimbarea acestora. Lamele neascutite rup firele de care apoi devin rnai sensiI ~drba I bile la boli.

Motocositoarele cu cufit rotativ taie firele de iarbi cu un curit care face migciiri circularorizontale.

Curirele speciale ale toc5torului cu dispozitiv de miirunjire asigud rniirunrirea $i . imprigrierea ierbilor tocate.

Cositoarea rotativg cu tambur taie iarba cu ajutorul unor lame rotative $i asiguri un gazon ingrijit.

CARTEA

Tunsul ierbii

GRUPA4

re tot an1

0 parte a ingrijirii gazonului este 5i tuhsul bordurilor

lucrare ce poate f i efectuat2 manual sau cu ma~ina de tuns borduri. DacZi rnajfna de taiat iarba nu are recipient de colectare a ierbii, aceasta se aduni t u grebla, apoi se co~mposteaza.

PRIMAVARA Tuns des incepe11 tunsul ierbii de indata ce aceasta incepe sa creasca. TBiati iarba regulat, astfel c Tntotdeaua na s fie necesara taierea a o 3 treime din lungimea firelor de iarba. Urnpleti regulat rezeworul de benzini (sus). VARA Majorarea inSlfirnii de tundere Tunsul mai halt se impune pentru c firele de iarba s pastreze a 5 urnezeala ~iradacinile plantelor sa fie protejate de argifa soarelui.

I
Pe tlmp e secet5 tunde?i iarba rnai rar. Dezvoltarea lenta a ierbii este semnul psei de ap5 ~ia substantelor nutritive. Nu o tundeti ~ila nevoie udali-o repetat p i n 5 ce se dezvolti din nou i n ritm normal.

Dac8 folosifi a p r a t de tun iarbli cu motor, dupa fiecare lucrare verificafi filtru' de aer: d a d este astupat c pamant sau iarbi, trebuie curafat sau schirnbat.

r
D a d a i a t i iiilrba i n m l e M ,nu o u d a i imediat i dup3 lucrare. A@eptati
plinii aiua urMtoare, astfel putefi preveni bolile mico. tice.

TOAMNA TlMPURlU Ultirnul tuns La sosirea ternperaturilor rnai scgzute ~i incetarea cregterii ierbii, tundeti rnai rar, Si taiati iarba pentru ultirna data inaintea prirnului inghet.
O IMP ABIIMP SRL

o a~esamu , luns u n ~ ~ u a~ e ' d -dss E-2 ap d u ! 3!ul!z eie~e~dns -ads gde~6 n3 nes !iu!p n3 l n ~ p ~ -!p$~dutap 1n~opn~g3 !i!solo4 -u!(!3 n3 @eiugtuesuleiepldns !&pn 'wind ea~d o l d p e a y ansn as g aldu!was s nN lei ul !e Sun1 u !iesel ! pwAo,pn eweuu1wa nJzuad

-I& el ~ u g d apawn e u p y a!nqan alaiupas @un[ y~ a s o p u r m ; po!old pa n r p r p x a w Fqa! o r e u p a s ~ ruluad p o d p n q pm ea=)

!$!pgs nes gdqurn n~zuad alepads eqJe! ap !Jnxsawe !ia6ale !~n2ol v a x nquad a 'JOre>e)S!$eSaU glonzap as e q l -de! '!lieu? JolyoqJe al!upepgJ n> ,,pugJn>uo>" nes gJqun u l

~ I I V ~ ~ N J

~ q sun] q ap e y k u r ru loin p n 1 3 a j a as !S pxdurco ealu5-m p p u r n s p s r m .LID I I I ~ U T ~ 0 l a el cued gdsea~3 u d p o u p ! i ~sum p u r ~ ap a l v u j l d .ealsa>e ru aln!uuojum u~1dq-q ap eu!Seur !ie+ S (qequre ad ! as!~xugapn!bru~su! !leuadsax .areup~ag apua!nmq ap l o h uj p ~ d alsa m o l d y e u p a s ~ u e9nI ' M
q !3"
!!UIOU~

!!u!wnl '!nln~ae a ~ a p u n ~ ~ e d e a~!w~ad a~eylepads ap 3lau!ze6ew u l!q!uods!p l e ! ~ g - a p w 1sa3y .ea~!$lo~ug a l e~ - a m 1-e n ~ ~ u !S d a !dgsed ap e [ a ~ o ~ d nguad ele!>ads oe a!lo$ o n3 yj!~ado>e aaeod !) ~e$ugwgsu~ eie4e~dnz

w -!map $my nN

are~odrmui eloyaure aleoh upd as sod!sp c ~ & w d p l o ~ .lqafin3 aprusaJ g e u n p lolEurJn !npm e a!l!~de eunl u~ da$ui lor\ erne! a m aseoryqd ap ~ a ~ s a u r e un !ieuguras 'a!~qura~das <n ul -awlad %qnmfi '~euge ad 10s - m e rumad .apJar\ I ~ U X & & U J urndo ~ s a n a*[ed ap apqJaI 10s ad !jama~Se a d q q s u i ap mu!euj 'euureo~ !s!u .d ap soepe uud 1etq.p y meod ~ I L V ~ y+s I ru (nar% p l o ~ & .!nln[os e a ~ p & ~ d a n -!npmx& apipaud -uad remau pdurp $e13aftr -pqe -old p ~ d a !np3alsacm o ~ m ! p p ap axnoap 'eqm! ap ~ o l a i u p a s

-.
w
'bplu rn&WO> we04 jnlos ~ nT d ~ ~ =q lyar
4 g *P w ; w

em4 m3 !bu?4~

I
1

n~ ' ( ~ q u r n ~eru!snes rrods el 'pue!ppm $u!soloj ap 'puaur -ewe uom8) am!pn ap a+uy UJ !i&p <prua~saure aIaIpaj!p u!p areolpundsa~m ~opiu!uras eaJs3aIas 7 -popalp !nl m ~ a u -+11uj mnSn +lnd < ! n p u d V$l%!J~ap3lapaA Ui !Ja~e areiqyqsuj !S a ~ n $ b ~ daej ap uj p e a . r ~ " p e ~ e puelrodur! S a d o zm ape uj alsa 1numS p J O~A nes pea! ap ua1a1 ~~ 'ar5led ap p l o pyugdapu~ ~

I
jsodwo:, 'd!s!u C] ~ u p u y ap d
:IIMOS~X\

I I O T X ~ N I ~m 3 S 8m *nq.ra? ~[r.r2 m q m a s E n3 ?S' m p ~ oimp@a~d s upd a d ie ~ ~~ ~ ~d ~ ap yaiapdns m.rw.13

..

. nuampunz

q ap -13a3~3d

pep ! !$edy6 'eqje! ap 'S alat!was !ie!Jgldwl 'I-!iez -!I!va&'Inlos !i!$g6a~d :nou !nlnuoze6 Inze:, u~e3 !$?pa> -o~d '!nlnuoze6 e atpan eie& -e~dns a$euuo$~o(a$ad ad ea~epa~o3 nquad ylual a~epe~6ap $ugw@g~6u1 n3 n3 !iez!l!uq n ! a g !eu

.g~:lwSn gu!iew o n3 a e n w a!nqac$ sun$Inw!jd wepn uud upnea~ $uqsucnlnlos !@u!Nayy 'pua$u! aJ!!!16ul 0 fl=U JaUH lllUOZe3

.eupepgJ n3 euna~dwg ajau!j alainaugld a61nws $od a$po$ ala~in3 ameoap a$!in>se a!j es ala~iin3 e g!!~6 3 !ianv .w3 01 ap eaw!Qeul a6u!~e eqJe! pug3 $en$ -3aja a!nqajj 10s ap w3 p~ ' el gued 'sum lnulyd .spun$ a$eodas nu p u p gugd '$t?iugwgug nou lnuoze6 ad '~!q!sod$p '!i!$gd nN ad

-OJ)UO>

Jae ap InJy!g p e p >!leurals!s !iel !!qJa! yapunl lnuozas ul

VWA
yinwe 114x3~ ~nl!in> nou ~nl!in> nes !ieluoyy VNRVOl .Jae ap InJll!+!ielo~)uo2.JohlazaJ ul Inl!q!lsnqwo> n> ewe! gleol . ~ n ~ ! i n > eu!eurlel!zodap !je e>ze> ul !$n>olug nes !$!inxeJesa>au ls!lepads !nun al!p!luas el !ielade alsa p>ep 'gqJe! ap al!Jn!q>unugu Jesamu apa p e a 'lydseo~d !aln ! eu!zuaq n> InJohlazaJ!ia[dwn a4]:6ad ap ! J F J J ~ ~ WlVAyWlMd

aunq . . iaun ~a~a9ap ~ ~ o d uauey usg rurkur aw rr


n

Este important i alegerea corespunziitoare


MA$MDE'PUNSW
Sedeosebesc~bpuide ma;Cinidea~~lgiab&cjeiecufbsi cele cu cutit

t
h+ &i

&qresu+&de lame, taie iarba m x d d m r unei b & De regulii sunt mqini


cu motor elactricptru tuna k& E Z d 1 u l h ~
t

de ~ d e d u n e i a r b g a r ~ t de rrtirimea fi brma g&dim. darecu$oecek* I n cazul sup+ mid c;rmlare fimte rapide. D m (max. aproximativ 250 mz) v de rotqie este mare, acesce i m rrqinile & % man& sunt ma+ h q i o n d cu ajutorul hdeajuns pentru tunsul ierbii. motorului S deosebesc q i n i e La supdiqde de gmon mi cu motor elearic (cu cablu elecmari de 250 m2,iblosi$ mc sau a c u m h r ) , respectiv cu motor pe benzid h q i m dsilen$os nu &-

ante cu motor. Cuajutod acestora vegi obfine un p n dasic, de tip englemc, aaste ma@ nupot fi hlosite pe terenuri n&rme, cu pietre.

d o ri evcntuaJ la tunderea ierbii din jurul laahui din grikhd se rec~man&blosirea ~ i n i l ode r

Alegereanxqinii potrivitedepii-

tuns~cumotorpe~de bemh&Acesteaparateaufngeneralmoaxlndoitimpisau motor In patru &pi. Varianta In doi timpi hqioneazii cu amestec benzinz-ulei, adel asigu15 ungerea motorului automat gi nu este neccsar Ylimbul de uki MotoareleIn paau tirnpi au sic;-

I.M I I
1 La cumpararea ma~inilorde I 1
de tuns iarba tineli cont ~i e mediul Tnconjurator. S recornanda ma~inile motor pe cu baza de benzina, cu catalizator ce funcfioneaza cu benzina

lntrerupitor de sigurants cu doui nivele. Asiguri oprirea automata a mazinii in timpul pornirii sau al tunderii ierbii Y n ; z G ghidonul e lasat liber. a

Frins de motor. La maxim 5 secunde de la oprirea ma~inii, friina va opri rotafia lamelor circulare.

-..,

- 7 .

1 !2?Egornot este diferit. a 1 diferitelor masini


/

in Occident meSinile tuns de iarba a caror poluare sonica este mica T raport cu rnarirnea n maginii sunt prevazute cu o

m i

ternseparatdeun%ere,ceeace ~ g a z e d e ~ t , p o t f i poate provoca probleme In cazul manevrate cu upin#, sunt terenurilor h pan& In acest e m ware, se pot &i u lnqine bo i i l sf de tuns iarba In

Lafirnea de tundere: 30-50cm. MaSinile mai inguste Pot fi manevrate mai usor, Tnsa cele mai late tund iarba mai rapid pe terenurile intinse.

Fixarea inilfimii de tundere. S e deosebesc ma2ini cu fixare automata, fixare de 3-5 nivele la rofi ~i fixare far2 nivele.

,
I

wr.

600 mZ, t h e a arbqdor, la

=w=%-e=+Jw=

doi timpi. w i e de t n kb?i ar pnrus mulator sunt barte scumpe, i& n pmhtii toate avantajcle majhi cu motor electric si pe ale &r cu mz di& pi o e ra b i& M u l d d m & u n pk b a ~$oapmedinnoupe

m$dw$ dispozkiv de bl me a p n sipmp schimbului de em cufira V h e l e decltrioc sunt dotatecu@dajpentnl&u IagtalaFiIce#utih Instnqiunile de hlosire rrebuie sit fie vkbile pe mberul de ghidaj.

pn,nigur&ddpnului. ~ d e ~ i a i b H a l
~laro$esteide&pe terenurile denivelate. Folosiji acemtipdemagin?ipentru sup&$e cu p n htins, cu Colectorul v i scutezte de adunatul ierbii cu grebla. Sacul e mai usor decit co~ul, insi curitarea este mai dificila. Ma~inile tuns iarba cu trande sirnisic la roji nu trebuie impinse, astfel pute~i economisi energie in special pe pante. Cu ajutorul dispozitivuluielectric de pornire ma~ina tuns de iarbe poate fi pornita printr-0 singura apisare de buton. ,

,L

.ajdn~qe awed ad aysolo4 !Jjod nu !t adwn3s ape04 tuns !u!t -ew apa3y .yw JopeJ$ !nun !!Janpuo> aJeojeugwase ajsa

ale '!leu ~ol!~nuara$ 1nze3 uj . a ~ e ~ e d a ~ !d a~au!ia~$ul ap s ! ~ ~ a s eneaia~ ap gjepotoj 'a!iue~e6 al!!i!p ap -uo3 ap !f tuo3 !lau!i nnnl ap

le@ a!nqan a~aurel tsoua!d 10s ad p ! ~ p d a u


'.J+ '-

I
-4

1010~ nsemmaa

1mn3 sum :loqnrnnJe ru !I n s!imla p n~.ixuu

~ 2 ~ * % * ~ p ~ ~ l r t @B+iwpu3uppu * a u!m3~ gpn am s w 8~ ' t m% e a5 JP = & i

snd n3

~qrt.1 d p . . sum iuii~w ap

'1nuoze6 .,w rr!gew!xo~de !jeln~le, n> aradox p >!ue6~o ~nle!~a$ew tw 001 q 'WI S'L-L ap so16 xe~p u? xp3ul 1 ele ul lnlos $zuruj % 'uoze6 ap 9ejerdns e6ea~xul

.~oSn !ew und

.snumq ap s n p J lnuguo3 n3 ' r o p u q d a r e m u aA!l!Jlnu alaluelsqns *s !e wlsar,~ -10s <sod!qu!nplos e q m u e p p -!lad e a m r p a j ~ p u e u r m s a ul 3 s a y a3 ~ o ~ a u r s ~ ~ ~ o o ~ ~ ! u r -anpal a ~ e o d e~dnse ~ e o ~ e u n e p a !mes alyur as !!qzpaj duamay p-$ ap -nut ap a1e2al luns a p a ~ r n d q !ode '1npuy e-ap !ue $-2 a l a u p & & ~ UJ amaza~d tpolaur 1 pwgde a!nq aAFnnu a ~ a j m s q n s -an <!ue en$p ap durn ~ y o ! ~ a d .wdpi q o ~ w as !S a s e o l e ~ q x q p s p u o d ! i ~ ! u a jnu p a .ur3 S'Z .xo~de e a u l j p j el ap 'awndo @!pum ul p l o m p as aseoqla! a~alueld solsgd re! ~ q * + p m <!npp!Jaleur O 13edwm a u p p nu puo& ! eampupuj ap a l u p j ceuureo~ ap 'snurnrl ap a n o l ~ d s a ~ m !!JF!Pa3 p l m UJ a a p u n , eur!~d ea1-um a3npo~d %vmq as ap a1uFul ' m ~ e u r p d <!yqla! nes -1ruau alsa 10s u p & A ! pea e a~apum eur!lln ednp -alueld ap al!so~oja q n n u apt810 aimsqns n3 fimgp~ad alaimsqns u~ nas snurnq-$in m~saure InsoJop ul a j m s -qns alsa3e l a u l eunojsmn BaoL3YY !ode a m < ! n ~ ~~f lo!~adns os ~ m e ~UJs3say1 a3 ~olaurs!& , .e!rume - ~ o o n !p ~ o ~ a p o d o~ o p u y S ~ 'q d a ~ e w!ur!tp vTj!zodurm p ~ ~ o m v w q p ~ w ~ a!&~o as 1 13edurm '1pJajau au!Mp 9 a p i m s q n s Tsualu! ~ u au!nap r plos m n p wur la3 UJ ~ e p mplos l w o y m up 4 '

.eqJe! sun1 ap lnlelede n3 alazun~4 j ~ i u n ~ y u ! '5!zun~4 !l!solo# p e a . a ~ a p u ~ap alu!eul u ~ a 3 u? as 'a!~ppod~06 qe~eda~d U?

smzJ 3P

s+mw~m $.dmW47

'!nlnu.oze6 e$e#eJdns g! ad ,p -uapl auy$w ap !raluy6 !&>ej !itbaol.ep!aqeo~ ~n~o~nje; n3

.eve! ap ~ I ~ J ! J ~ J & uJ! JC !ew undap as !5 nld ~ ~ -w!s !cur asugu?y xod alaiuepqns lapse 'w> S'Z .xo~de ealu ap -!~pul gupd qre! !@unl el

- ~ o l a ~ ue p d q q s e~ o ! ~S~OJ&!A ~JEIlOAWp 6 e~n%!~e !I pq~~!3p3 ayhap plos E.IO~.Y ppolep 'snurny ap ~ m !nun s eareuuoj !I 10s UTJY depi elnur -I !S e ap a1sa =!popad !!qz!ln - ~ a~ n d m -!np~os j s r-alr~qm -gz -mJo!laure $ m y ap p p u r nes lsodurcn <snumq p!popad ru eam!l?Jaj F E ' W JoPJy E ardnse ms!p Imja ne aA!lynu apimsqns a!nui!qo !jqz!l!uaj ~ S J I UUZ; ' m p u d e arez!paj ap W r n =pp-m a n u ~ p i n n alsa ~ ! d ~~ po @ u a y q n3 p p o u a d eammpad

Ma teriale organice de fertilizare a gazon ului

I
humus

El put4 pe m~ a l adI@ rp 5
rod conam& mam&

h b t e & foiosue se c m nn;mq~yc e a sdmu- p i e r e se refdossc 8 p y a m a noakri U m m p ~ ~ i c a r b o n a t cqpopt

__
VARA

.I..

TOAMNA FertrrtrIizare periodid Perioadi optima de ameliorare organic2 a solului. D a d gazonul este paslos, hdepartati cu grebla partile uxate (dreapta). PRIM~~VARA Fertr7izare periodid Cea de-a doua perioada optima de ameliorare a solului. La inceputul primaveriitundefi gazonul mai xurt ca de obicei. lmediat dupa tundere intindefi substantele organice T a y fel ca acestea sa ajunn 93 direct la baza firelor de iarba.

iarba tunsa pe gazon In lunile fierbinfi de vara nu fertilizati cu substante organice, deoarece acestea pot arde gazonul. Usati iarba tunsa pe gazon deoarece asigura substante nutritive importante ~i amelioreaz3 gazonul. Important: iarba tZiat5 trebuie sa fie maruntitti ~i s5 formeze strat subfire, i n caz contrar gazonul se imblcsege ~i se ingtilbene~te.

~ o ~ u t ; t s uoztl un [ y s e as-npueuiiqo (nou v .


'??ln1~23l? I? ~pldl?.ld l?[d~lS EaJJ3Y3.l u l ~ d a e m e i uv n i

g ~ o uozetl uip apotl alrun1i.q d . ,

~m eliorarea gazon ului deteriorat Motivele deteriodrii gawnufui sunt de regula' simple, fi nici remedierea nu este compficati.

AMELIORAREA SUPRAFETELOR MA1 MAR1


ACCESORII.

O rulou de gazon O compost I cazma 2 '3 grebli

Repararea micilor defecte ale gazondui ajud la prevenirea noilor probleme. Udgcinile ierbii fortifid solul, ins5 pe porgiunile h-5. gazon vicisitudinile vremii ~istrivirea ierbii prin d c a r e pot spori in continuare dimensiunile por~iunii goale. " Cea mai bung metodz de prevenire a niip&ii buruienilor este creprea unui gazon hdesat, shiitos. Pe sold go1 buruienile se rLphdesc repede. Golurile din gazon ofed condi@ fivorabile majoriwi buruienilor.
Con&+
p;ish.;irii mui g l u nGrumos este pmeliorana repi& .rt

Af&na$isuprafa@ $i scoateti un strat gros de 2,s cm de pamiint. Amestecafi solul cu grebla cu putin compost.

Tasaji solul cu t&&lrpui q 8 ca suprafapi p ~ m u n isoak i sii fie cu 2,s cm subniwlul g a m nului.

2 fel

,
I

Pentru ameliorarea gazonului putefi cumpara si amestec gata preparat cornpus

1 din seminje de iarba,

CAUZE
Dacii do+ sii opri9 degradarea gazonului, trebuie d cun o q t e ~cauzele care wnduc la i aceasca Cea mai des intanid cauzi este strivirea regular5 a ierbii prin d c a r e ~i wmpactizarea solului, ins2 ~ianumi~i diiun5tori pot provom sub5ierea si

P n g r i ~ i m l nsi material de t mulcire. Prin folosirea n scurt timp 1 amestecului i devin din nou petele goale 1 verzi. Afdnafi solul, aster-

,
'

uscarea gazonului. Merid sii cuno%+ cei mai frecvenfi &unk tori indniji fn mna dumneavoastr5 si metodele de protejare.

nefi amestecul, apoi udafi t i m d n i iarba va incolfi T n pe gazonul existent.

A~ezati ruloul de gazon astfel

METQDE
Metodele se a p l i in fimqie de cauzele dedan~atoare. Dac5 de vinii sunt diuniitorii, inainte de sem;inare tramfi sup&p de sol cu insecticide. Solicitarea exagecad a gazonului poate fi de asemenea un motiv. Aprecia~i posibilitatea arnenajikii unei alei din pieue de pavaj. In locurile unde iarba a pierit, se recornan& qezara rulourilor de gazon sau reins5mhp.m htregii suprafk5e.
A(.h~~bl~a~~.lt~t-

ACCESORII: C plantator O compost CI seminfe de iarbi CI ingrigimdnt universal 0 paie I


-

; &

Seminje de i a r b i pot fi procurate In diferite ambalaje. Cumpirafi doar cantitatea necesari. Capacitatea de Incolfire a seminfelor este limitati, n u poate f i pistrati timp de mai mulfi ani.

Afiinati suprafelele goale p l n l la adlncimea de 15 cm 2i amestecati-le stratul wperiorru ct ;:., a 3 com~ost. Ut

I I 3 2 I
Semanati iarba $iasterneli ingra2imlnt in cantitatea indipe ambalaj. ; , ,-.

Udati cu grijl suprafala folos~nd de pulverizare, cap apoi acoperiti pofliunea cu paie.

JIG;

---

LPngr;iire tot an ul

# .

L1 INGRIJIR
r
,I;
,

in lipsa de ap2i rasadurile

nu se dezvolta. T timpul n incolfirii coaja tare a semintei se crapa si radacinile patrund i n sol. Data solul se usucg in aceasta perioada, redacinile vor muri repede. PHstrati solul uniform umed, dar nu foarte ud. Folositi la irigat cap de pulverizare.

PRIMAVARA
Noua semhare $i ameliorare
Daca e posibil sernanafi iarba la sfargitul prirnaverii. Pentru dezvoltarea corespunzatoare a ierbii sunt necesare ternperaturi de 10-20 "C.

VARA Ingrijire #i tundere Pentru ca sernanatul proaspat s5 supraviefuiasca pe tirnpul verii, necesita udare regulati (sus), iar pe tirnp de seceta lndelungata acoperire cu paie sau alte rnateriale de rnulcire. Pentru stirnularea fortificarii gazonului, prima oara tundefi-l la 3 crn.

Ameliorafi poqiunile de gazon distruse doar d u p i incalzirea solului. Sernanatul va avea rezultat daca ternperatura nu scade sub 10 "C. Nu semgnafi iarba pe vrerne ploioasa. Dupa o ploaie abundenta de prirngvari pot aparea rnicoze care provoaca distrugerea germenilor.

Dupa semanare, acoperi9 suprafala semanata cu paie, ceea ce va pastra seminfele umede ~ile va proteja impotriva pasarilor. Daca mul. ciul se usca, udafi repetat. De indata ce seminfele au incoltit, indepartafi paiele. Daca noul gazon este puternic si se dezvolta corespunzator, fertilizati cu ingrayamint pentru gazon ~inu tundefi iarba prea scurt.

lARNA Protejare Protejafi poqiunile uzate de gazon prin acoperire cu folie, astfel putefi irnpiedica erodarea solului $i producerea daunelor rnajore. Nu calcafi pe gazonul ud sau acoperit cu zapadz.
O IMP ABIlMP SRL

GRUPA 4

Substante nutritive eficiente


1

f@$irnin

te pen tru gazon

Fertilizind corespunziitor ve~i un avea gazon s;initos tot timpul anului.

ea~!n1!1su03 p-eal!lpy

'gqJa! ud a u g w y ~ zod a(aJy larow e a ~ d gEe~a6an !sew q1nFaj nu !i 1nuoze6

~ w w ! !@purn o e a s

. -,

y e E ale>a!j el e!.je~ado !ieiaday .azunJj ap iugwgd ap nes $soduo>

ug ' e p a S a ~ e@ur!ue au!S nas ap !!1a1eur uriuor, as!ue%~o a l a ~ u ~ q t p S.a+odwo3 uj . d u ~ ! ~ aJew !em ap p w n p o ad !s!w !ig1!1~1?3 ug anp!nnu apiue~sqns aeaJaq!la p u n y p ealsasy y w n p g u n 1 ap Isaja ns nes p!dw 13aja n3 y ~ o a ~ a l n u -a~ueld ~ ap~ p d e~~ a apada~ auqJosqe luns cap!q3!1 aAp!nnu ap!in~os~ p p ap rn d 'arn~un$pSuj alaun -3 .ur~oj!un~a!l&pdurg IJ eamd e ruluad pe1nuarS ala~u!qSeJSut ale01 'snld u j e u r ~ oqns p a u a S ul a m j '(>I) "!mod % 0 I ! (d) JOJSO. S % 0 I '(N) J~~ % 5 au!Ju03 P!IoS l a 3 '?TT!I "eS FP!IoS a1els uj IJ a ~ e o d ~ u g m & ~ S u ~ p u d ap p ~ u y q w u l -a)n~ur?rWq aprnd!~ e3 alsa 0 1-0 1-S a~j!3ap !np~!B ap e!irnrj!u!uras <nlduraxaa ~ d s -salsaure ul aAnplnu aimsqns a1al!raj!p muaza~d luns a m ug ... zealo!ialap rep 'a!ueSro ~n[mumold pu!za~dar J-N e!i~odold. [ e p q m ad arauaS ne reiauaS u j maryp !qrosqe UI p a ~ n %py p u e u r m a r ~ ~A!I!JI~U aimsqns ap ltzoa a1 alalueld Je! '!mqs .$ua~s!w~ap JOI ealmp la1 I U ~ S an!l!r~nu a ~ a i m s -edrn ! e m a x u!~d !S 'JOI!JN S -nsd eiua~s!suos 19 !ads eanl npo~d mns almau!ur ~ w 8 u 2-!npsnurnq ; -p!saap-earel!ur!se p a l u a u r -a@a~ ~n!selod 'rolalupas e !S 10~!10pea~a!jua~aj!p ul ! !alue~dpursqoqe1aur ug 9 lueuodur! 101 un aJe plojsoj ' a n o ~ ~ u n d s a ~ ce a ~ a ~ b r s es n ap S ! n p d e apJaA ! e a n o ~ r u pqesuodsa~ ap alsa

x-

p10q *(>I) n ~ m o d 103~03 '(d)


'(N)
IOZT:

:apa%n, aApWnn

dwrsqns arreuodm! pixu


a p rol ~a~mpo!enr u!Jum uj

d n~luad a~a~u!q$J%q

Tinr 1ri de fngra'ja'rnin te


DESCRIERE
ngPa@n&,r

lunerd

efea mpi4 pn o fccrjlizareco~erpem se && de , saon, a i cel mdt L 6 In6 s+pt&n@ eae mwaindiaa udka & dd M fi de dunti%,ddao~raa f e l e cornponeate intri Inrcaqie c b u &uri minemle, c &n& p r o d o r vide din sol gi wnsutuirii humusuiui e

.,, .

substanfelenutritive rninerale se d i i l v i repede, cele organice lent $ progresiv,

.ngrQ&nbt organic cu efea duraM

ac$on& lent , e n a j d sdul; k i d i d mimilarea subsmplor nuuir, m i naesare plantelor si microo'ganismelordin sol ;cu e%tsavcd a m RLaih a e i adt me rnai eficiens bc&tcati procedevide din sol 6 m w d h hum&& sc qlid de 1-2 ori pc 6p?sn h aprh d+i wpm&&

Ingrqire tot an UL
Aplicafi pe gazon ingrasamdnt organo-mineral cu confinut de azot ~i efect durabil dar cu rapid (dreapta). Prin aceasta vefi obfine un gazon verde ~i sZnZtos primavara #i dezcu voltare continua pe rnajoritatea perioadei de vegetatie. VARA ce asigura plantelor puterea de a rezista arsifei din tirnpul verii. Nu fertilizati gazonul ?nzile secetoase ~i caniculare. TOAMNA

I
I

Ameliorarea solului
Solurile acide sau calcaroase necesita arneliorare. Carbonatul de alge irnbunZtafeste condifiile de asirnilare a substanfelor nutritive i n solul normal de gradini. Afanafi si aerisiti cu grebla solul prea compact. Tundefi inca o data iarba, d u p i care sii irnpra5tiafi pe gazon compost si pirndnt de frunze.

Prevenirea carentei de substanfe nutritive

DacZ i n urrna carenfei de azot gazonul se Tngalbeneyte, aplicafi ca ingra~amant cornplernentar solufii nutritive, ceea
- --

-.

B IMP AMMP SRL

F Metode de udare -

STWLIREA TIMPULUI DE UDARE

DE CE ESTE NECESM UDAREd?


S w d e mavale de ap3i t c e buie ampletate. Apa freaticii y i apa de ploaie nu asigufi
solului, de obicei, umiditatea corespunz.iItoare, astfel este necesadi suplimentarea acesteia. Sdmularea crqterii. Apa este mediul de uansDortare a subsmn~elor nutritive, datorid ei au loc metabolismul gi davoltarea ~lantelor. U&cinile gazonului udat corespundtor este des i raistent la b o l i pi fmburuienire.

Suge
-

A~ezafi vasele In raza de activitate a aspenorului, la distanfe diferite de centrul cercului.

Udati gazonul ~i & qh m cc% timp se umplg tDate ua&e AceaM perioada de %imp fi va necesara udatului corespundtor.

asemib3tor unor lentile conv w n e pi h n z e l e se p o t perpeli. Este o p t i m udatul de diminea* asdel p ? d la miezul zilei p i d t u r i l e de a p l se vor us=. Put+ uda yi seara, h Y acest caz nu se evapoin re^ t o a a apa de e s u p d p plantelor, ceea ce vor* dezvaltarea micozelor.

L
Verificareaumididjii solului lnfige o yurubelni* p&?i la adhncimea de 15-20 cm. D a d urmele pasilor se u m p l i cu api, inseamni c i gazonul este udat prea des s i exagerat.

Temporizatorul montat la locul de racordare al apei u ~ u r e a zudatul. Montati-l i intre robinet ~i furtunul de udat: d u p i timpul programat va intrerupe automat udatul.

Verifb$ locurile in panta. P poqiunile unde apa se e scurge repede este necesara repetarea udatului.

in gridini ingusteIn care nu este spafiu necesar pentru udare prin aspeniune, ud4i cu fur tunul.

Umidimetrul este un echipament manual foarte sirnplu . , cu ajutorul caruia obfinefi i?' date referitoare la apa acumulata i n gazon. infigefi
I

&

Ne@eaaralde ap3 a l gamnului depinde de tipul solului, de specia de iarbii si de vreme. Pe tu p weat ga&nul trebuie 'n udat la 7- 10 zile, iar pe d d u r 5

tija aparatului i n sol ~i citifi valoarea de e monitor

la 3-5 zile.
Gmnul este s u f ~ c i mde t

Reglati la lnalfime mai mare cufitul aparatului de tuns iarbA, deoarece firele mai lungi impiedica evapararea apei.

Pentru inmagazinarea cantitafii de ap2 necesare radgcinilor, verticulati gazonul anual.

AerEsifi solul, astfel apa va patrunde mai repede la rBd2cini. . I - :J

- - ---

I .

LVu ul taIti hriinirea gazon ului


I

F e d h r e a regdata' a t e fbarte utila'fi nu prea problematicii.

d m
Fixafi cantitatea pe baza instrMiunilor de pe ambalaj, witafi excesul de ingrayadnt.

IE CE ESTE N E C E S m rERTILIZAREfi?
Gazonul trebuie tuns des pentru a-i stimularea crqterea u n forms pi r a i s t e n p . Diferitele feluri de iarbs necesitii cantita m a r i d e substanfe nutritive Dentru a se demolta ~ U D P &it. f n g & h i n t e l e sieciale . c o m p l e t e d substanfele mind rale absorbite de rikiscini din sol.

b i d e $ valva. Turnati ingrg@mdntul gi fiti atenti ca agregatul s stea fix. Folositi manu~i. B

.-

; P

P ~ T COMPONENTE I
f n g & h i n t e l e p e n t r u gazon sunt a l e t u i t e din substaqele nutritive vegetale necesare d e m o l t i r i i skinkoase a gazonului. Cele mai importante wmponente ale ingril$lrnintelor pentru gazon sunt azotul, fasf o r u l pi potasiul. Azotul asigurs culoarea verde vie pi davoltarea vigur9ass. Fosforul s t i m u l e a d davoltarea rHd5cinilor. Potasiul asiguri r a i s t e n p p e r e ~ i l o celulari ai ierbii. r

Gazonul&g@t se aseamG c un covor verde a

f n g & h i n t e l e organice: o b ~ i n u t e a n 5 de coarne, din s h g e ~i alge, guano sau oase, alte substanfe organice asemhatoare a u efect rnai lent, ins2 rnai indelungat. Folosind aceste i n e h i n t e e v i t a ~fertilizarea excesi*. i

obfinute sintetic, dar legate organic, c u e asigurii dozarea uniforms de substanre nutritive, ?n special de azot. Aceste t n g r & h i n t e se u t i l i z e d doar de 2-3 o r i p e an.

Din iarba cositai,,,, p objine un TngrggarnGnt de bung calitate. Exists aparate de tuns gazon care taie iarba T bucati , n marunte $i imprwie printre o firele de iarba. Tundeti iarba la 3-4 zile cu aparatul traditional de tuns iarba T aza fel sa fie taiat doar n varful firelor de iarbi. i n acest fel cantitate de ingra~irninte necesara se va reduce gi cu 25%. larba t5iati poate f i folosia ~i la mulcilea solului din gridins.

Deschideti distribuitorul $i impingefi ag~regatul de impragtiere pe gazon cu griji, i n rdnduri eaale.

Udafi gazonul a b u n d e y Granulele nedizolvate pot ard iarba.

UTILIZARE
SoluFiile nutritive sunt m a i
costisitoare ins5 au efect rnai rapid pi p o t fi impr$tiate up( prin pulverizare.
' r e ambalajul ingr&$minteh%+ figureaza principalele substante nutritive componente gi cantitatea folosibila i n grame pe rnetrul pitrat. Daca pe ambalaj figureaza ,,20-5-8" inseamna ca ingragrnantul confine 20% azot, 5% fosfor ~i 8% potasiu iar celelalte 67% sunt acele substanJe de condifionare care uvreaza aplicarea ingragimintelor.

fng5@mintele anorganice
(chimice) au efect rapid, p o t fi utilizate foarte simplu, ins5 datoritii ploilor este n e c e s d fertilizarea repetatz, intrebuinfarea acestora p e vreme uscats poate provoca arderea ierbii.

fq$i@uintele granulate
p o t fi Pmp&tiate cel rnai simplu c u ajutorul agregatului de imp&tiere, dupi care gazonul trebuie udat abundent. Utilizarea P n & h i n t e l o r granulare este m a i wstisitoare, ind se poate w n t r o l a cantitatea ingr+mhtului imp&tiat.

f ngd@n&tele cu descompunere lent5 sunt b a n e populare deoarece a u avantajele fn&&nintelor organice pi anorganice. Aceste in@@m i n t e c o n j i n s furi nutritive

Azotul este cea mai imprtanta substanla nutritiva a gazonului. Regula de bazi este cantitatea anuala de 1,5-2 kg azot la 100 m2, ceea ce reprezinta aprox. 20 g azot la m2.Cantitatea corespunzatoare trebuie calculata cu grija, deoarece ingr&@mintele pentru gazon contin azot doar i n parte. i n locurile umbrite de copaci este necesara o fertilizare mai accentuata, deoarece radacinile gazonului vor concura cu cele ale copacilor.

Daca buruienile s-au raspandit pe gazon, este recomandata utilizarea unui ingragamdnt bogat i n fosfor. S gasesc ingragaminte de gazon e cu confinut special de erbicide contra buruienilor $i mugchilor, care nu pot fi utilizate preventiv. Acestea sunt cele rnai eficiente folosite primivara incepdnd din martie $ p h i la inceputul lui mai sau toamna din septembrie pan3 i n octornbrie.

Ij
e!n$sa>e~ ~ U I ! S O J ~e p p elqa~6 ink!$ !ieugdapu! nJ '!upgpg~ gued apunqgd el nu 1n$ugwgtg~6u? ap e !t 3 au!Aap eqJe! le!J!$ladnsJep sap eald !nlnlepn gl!Jolea

I' '

.aun!uadse ap ~ol!!$elepu! eaJez!l!an gaepuewo:,aJ apa !Jew a$qe~dns ad '1nuoze6auapunqe fepn aJez!l!uaj gdna -un:,s ea~d eqJe! !&pun$ nu !f JeJ !ew !iez!l!uaj gae6unlapu~ E a, s ap awaJn ad a :a .!!qJa! eaJapJe pup!pa!dw~ !nln$ugwgfg~6u~0 u e 1s b ealeqyu! gn!e en a!eold ap e d v .a!eold ap aau!eub ae!paLu! a3ej as aelnue~6 $ugwgbg~tjub: eaJez!luad n ,

eaJeqonzap !uana~d n~luad e aoze ap ezop !ie~ob!u euueol

uJogun !$e!@g~dul .Jeunl gzeaz -!l!ua+as lnuoze6 ' a ~ a l t a ~ ep ap ~ -wpad u! 'lapie aa -(sns) pn6ne nes a!ln! ul ~ w aundw! as Fie!:, p -!padns eaJez!l!ua$ Flual a~aund

r-

.!!Jan l n d w ! ~ u!p gseap ea~d eaJez!l!yaj eyna !iawd Qua1 a~aunduoxap n3 uoze6 ap lugu@g~6ul pu!soloj .Rep w r ! ~ d n~luad 1nuoze6 !iez!l!~aje q q psea~3s ' g ada~u?u p ' a p p al!z J O ~ ~ U ! J ~ p eaJ!sos n3 Rep0 'a!l!~de d u

==!I!vw
WVAyWllfd

'!nln&ug~~gtgJ6~? e aJa!lteJd -ulap ln$e6alde!iexn !( !je -gds '!i!log ' a ~ !t so~aunlu~ a~ '~!1(3u? un-J~U? 301 I-!ie~lsgd !Z !nlnlueugtg~6u? ~n!eleque g!!16 n3 !iap!q~u!'ala!doJde ul a>!lsaurop alaleur!ue !t !!!do) !iesgl nu !nlnuoze6 eaJez!l!g -Jaj gdnp aJo ap pz ap dug.

I'

I
Cl plante acoperitoare de sol

b n u l se poate hlocui

I materiale de acoperire a

TEMN DIFICIL
lndepertafi gazonul buruiecu 1' in vedereamaterialele douitanfemai mari decit balotul nile. plantarii 2 Sipafide plantatorul la disc gropi de m adunati cu grebla ori
~i

acoperitoare de sol, respectiv frun- ridicinii plantelor acoperitoare de zele aciculare. sol. derea lumkzii solare si a ploii, solul esre m f i umbros. t F r u d e aciculare m&esc aciditatea p h h t d u i , astfel valaove pH poate s&. Amestecurile de i a r b se dezvold optim fn condigile unor &ri p H t n m 6 5si 7,2. Sub , acme vdori ierburile se sfrijesc. R ; i M e iqite la s u p h $ i h g r e u n d t m ierbii, u d deoarece wnstituie un obstawl penuu cuyitul, respecciv rofle q i n i i de tuns iarba.
,

S l de sub a od , &

amperit cu qchii de lemn

POSIBILIT~
Ameliomma sold&. Penuu o
dmoltare corespun&toare a p n d u i a t e importand fngrijirea soldui. P d a f i sub wnifere de d o d ori pe an wmpost si dear pentru a-i asigura solului subsmnje o r e nice . nutritive, amelior&ndu-i $ capacitatea de refinere a apei ~i laicprbdu-i aciditatea. Asigtmuea I d solare. TZag dteva m u r i inferioare. f n acest mod, putefi lucra mai q o r sub arbori, iar solul primqte mai m d d luminii, deci, se fmbuniXagac wndiliile v i d e ale plantelor. Plante ~ c o p e r h w sol. de Da& pan2 si plantele t o l e h d umbra cresc doar sporadic, cultivafi In locul lor plante amperitoare de sol raistenre, care supo& umbra, sold acid si uscat. Strat de acoperire. Se poate a n o r n i s i mult5 m u n d d a d

4ugestib
1

r 1
Zonele protejate cu scoarfa de arbori sau plante acoperitoare de sol se pot intrejine usor daca le inconjuraji cu borduri. Astfel iarba nu va invada solul de sub arbori.

protejaji de buruieni zona de sub arbori cu ajutorul unui strat de awperire. Aceasd solulie a t e indicad mai des i n locurile unde arborii cu frunze aciculare se ramifid aproape & nivelul solului sau d e de supra&@fic dificilii cultivarea altor plante. Dad aprecia~i d peisajul este prea auster, Pnviorafi ambianp arborilor prin amplasarca tn jurul lor de ghivece cu plante perene iubidc umb&

!
4

Daci plantele cu frunze aciculare produc doar o urnbra moderata re pot folosi amestecuri de ierburi deosebit de rezistente la urnbra, spre exernplu paiur rosu (Festuca rubra), poa (Poa nemoralis) si pa i us (Deschampsia flexuosa).

;I
.

15-30

t(<. a... _..:


-

..

. ,

L?.

. .. ...,,i, : .
,

.&;.:.
t:A;i;',
.-

'.

k; gi; $ 2
* ...
<

, * : I , . .

Depunefi in gropi cite o Dup3 pla~ntare, 4 solul. A~ternefiudati bine 3 de compost. Plasafiin fiecare de mulci de cm. ?npe sol unanstrat groapi cite o planti. Umplefi prirnul
mini
5

i
I

groapa cu pamint. Presafi pirnintul.

udaf i sistematic.

r, i

A c o p d ~ &Be s o l o d m

Supraoembare. Toamna sau primavara devreme aerisiji prin verticulare gazonul. Serninaji un amestec de ierburi tolerind umbra.

Ameliorarea solului prin compost. Toamna sau primavara devreme, acoperiji-l cu un strat de 1 cm de compost trecut prin sit&

Masurarea valorii pH: primtivara sau toarnna. Sub valoarea de 6,s pH, predraji pe sol var de alge.

'I

Ir

p ! x o ~ 01 :! :!a~ue/dIN^! ul ISO~UIOJ!iauialSe 'ereneupd :elaJas ap amai !UIJ ad !Iepn !aseola!d lapunlo1 'aseo!Jnl 'pa* ~!uSaa azung !runatdo~na

r 7 "

OZ
"UYII

t VdnM3r
" '
(-1

,, ;;il:~'l. , I , .
, , ,.: ,

#,

"

1;

''81,

. I

' !
88,.,,,,

-'

,
1.

3.rnh~ aia~azzld u o w qns


I I.
.1
'
8

H orticultura peisagis ti

Pete cromatice naturale

Pe gazon se pot crea pete cromatice variate cu ajutord plan telor ji materialelor na turale.

Elem en te decorative na turale


3
P e n t . un gazon interesant.

CREAREA PETELOR CROMATICE


Chiar gi cel mai h o s gazon verde este monoton, d a d nu exists pe el nirnic care s3-1 hd mai aspectuos, ss-i confere o notP de diversitate. In general, este suficientz o pats de culoare pentru ca gazonul sii devins rnai interesant.

ACCESORII: O lespezi de piatri naturals O carton , Q cazma a pietri? grosier D pietri~ fin nisip C ~lantator I

1 ProiectaP configuratia aleii prin cartoane decupate la masura sau cu ins&$pietrele


viitoarei alei, daca nu sunt prea grele.

Dupe definitivarea formelo2 .desenatiu pe gazonpietre. caa maua conturul fiecerei


EU

Decupati gazonul potrivit formei pietrelor.

Elementele naturale sunt deosebit de potrivite pe suprafara gawnului. Aproape fiecare plant5 corespunde acestui scop. Sunt deosebit de aspectuopi arborii inal~i cu cregtere erects, ca pi sau arbuptii cu ddtuire frumoasii,

P o t d din l-

&pin&

k y r u r i de ab ' r*

Gazonul cu o suprafafa restrdnd se poate face rnai aspectuos prin plante cu cerinte mici de spafiu. Acestui scop Ti corespund excelent trandafirii cu tulpina Tnalti inflorind Tndelungat, plantele agifitoare cultivate pe coloane, obeliscuri sau suporturi in forrni de cort, precurn si plantele in ciubir.

flori aspectuoase sau cu un frunzig autumnal irnpresionant, plantele perene Pnalte, feluritele ierburi ornamentale sau tocrnai plantele P ciubf. Produc un n efect minunat si floriie scunde, :ultivate P straturi insulare. n Arborii pot fi utilizqi P n felurite moduri. &&cinile voluminoase, lemnele de aluviuni, trunchiuriie de arbori sec~ionate fersstistdul se pot cu grupa dHturi de flori, arbtqti, ieded sau ferigi. Pe gazon se poate amenaja o potec5 frum o d din sdnduri sau grinzi. Pietrele, de exemplu stiincile mamentale sau tufa, se pot de lsemenea asocia plantelor. Pietrigul sau lespezile de piatrii sunt excelente pentru arnenajarea aleilor, straturilor circulare de flori sau locurilor de relaxare.

Alegeji plantele pe care dorip s i le cultivap gi luari in considerare pi cerinfele lor privind intensitatea luminii. Stratul insular se poate Pngriji rnai ugor, deoarece nu i n g r e u n d tunsul gazonului, ca obiectele solitare. Un efect natural deosebit se poate obtine prin plante dispuse Pntr-o ordine neregulad, p u ~ i n asimetrid pe p z A . fn p a r w i l e cu o structurii regdad d d t u i ~forme geoi meuice Si straturi centrale de flori.

Lespezile de piatra afundate sunt de mare folos la tunsul gazonului, deoarece se poate trece usor peste ele cu rnasina de tuns iarba. $i aceste alei necesita ingrijire: primivara ~i vara fasonafi cu cazmaua sau rna~ina tuns borduri iarde ba de pe marginea lespezilor.

Pe acest fundament lerpezile S6pati gropi cu adlncimea dPnc cm. un 3cm de pietriz grosier strat dede 4 se situeazi7n acest moddecdt nivelul ierbii se peste el
30

Wernefi

mai

15

~i

~i

unul de 5 cm de pietris fin, apoi 5 crn de nicin

poate trece peste ele cu ma~ina de tiiat iarM.

AMENAJARE
Locul amenajiirii petelor cromatice depinde de c a r a c d

con

Pete cromatice natural=

GRUPA4

31

Gingo (s&ga)

I
Stejar

Gi+ biloba; frunze &toare, verde-viu, h formi de e v a n ~Frunzi? autumd , galben, 1 4-30 m; mult soare; sol q o r rea*, permeabil, variind de la acid la : *rlin

I~
'

II

Quem robur; frunze &toare, palmi,, "trde-hchis; cqtere laxi, la b i t h e t e wroani romndi; 1: 30-50 m; soare, penumbd; sol cu straruri profunde, bogat in substante nutritive

--

purpuriu; cqtere &tin@ i: 3-5 m; mult sc ~bstante nutritive

hpr cu flori rqii (s&ga)

Acer japoninrm Jconi&liumA;

hz & m e , ,palnaa;hif ne aunu my;uunchi scurt, arpansiv;l: 3-5 m; sorite, penumba sol cu humus, upr aci
Viburnum x burkwoodii; frunze &toare; inflorescente sferice albe; inflorqte aprilie-mai;crqtere laxi, elansati, &firat$ i: 25-3 m; penurnbe sol cu humu

Sddm

!
Q IMP ABIIMP SRL

Hamamelis

Robinia pudoacacia .Umbraadifera"; h z e &toare, de un verde-profund, neinsemnate; wroani rotundi; 1: 4-6 m; mult soare; sol cu humus

Rosa; frunze &toare; trandafir de strat, acoperitor de sol ~i&@tor innobilat trundi inalt; flori in diverse culon; hfloqtc in iunie-ocmmbrie; i1-11 m; soare; sol &at, bogat in substanp nutritive

rqI n

Hamamelis moUis; fmnze &toare; flori galbene sau portocalii; infloreStein fe marie-martie; frunzi? autumnal galben; crqtere laxi, t u f o a soare, p e n u m b ~ sol cu straturi fertile profunde
RW-02-1Mn5

ISBN Q1 7

a m put.JOJ y t . pi /nuon8 ca~i/i~3ui p ~ ... v ap a~dmis apoJam~ ~ 0 t 3 a~ 3 u ipr ~ . ~ ~ i

'~PJ~A l?qIl?I
A

amn . ~ n ~ y s i

Sfaturi utile
Doar un gazon sha'tos este totdeauna verdeprofhd

CULOAREA VERDE
Culoarea verde-profund a gazonului se datorew.5 dorofilei, un aalor;mt vegetal, a r e face posibil4 fotosintaa ~i rnetabolismul plantelor. Verdele vioi este sernnul faptului d p n u l dispune i'n r n b u d optirnl de soare, substanp nutritive ~i ap9.

--"-l'
6 de iarbP r Mc & t
rneaz5 repede
IOU gazot

INGRIJIREA GAZONULUI VERDE

AMESTECUL CORESPUNTOR DE SEMINTE *


Semlnjele &n comeq sunt cIe9 ' reg& diferite amestecuri de serninje de ierburi, corespunh d unor anumite cerin~e ~i condijii. D a d este posibil, alegefi amestecuri din felurite soiuri si varietiiti de ierburi. Datoritii acestei rnultitudini, boala vreunui soi sau vreunei
1 4 * 1r

I
varietlG nu se va 6 s P h d i pe fntreg. m n u l . ad P uidinii n" "" p n u l se rarificii, semhafi seminp dm amestecuri ale celor rnai noi variedri, deoarece acestea sunt in general rnai raistente la b o i si &unHtori gid, gpmnul se va uda ab aent in fiecare s S ~ t h h i . Astfel firele de i&bl vor davolta rl&cini a d h d . Udarea sapthh&~ ;din belpg este k u l t i rnai eficiend d e d t udarea in fiecare zi cu canridti rnici de apl. MenGneji iarba h ltirnea de 3-5 cm. D a d I n da umaelii c o r e s p h e + iarbH persist2 pete brun , aceasm indid prezenp unei micoze.

211

Retir~c-.

-A

"'y-c'-

7
=

Frumusejea $i slnstatea gazonului depinde $i de tnglfirnea de tundere a ierbii, inlljirne ce trebuie s corespundl soiurilor din amestecul de seminte ri .condifiilor meteorologice. Gazonul ornamental trebuie tuns la un nivel de cel mult 2-3 crn, astfel se vor dezvolta cel rnai bine ierburile din amestec. Nivelul indicat al gazonului obi~nuit este de 3-5 cm. Pe vreme de canicull ~i secetl llsati iarba d creasca mai Tnalt. Astfel solul primege rnai m u l t l umbra, se usuc5 rnai incet, iar pericolul ca iarba si se ofileasca ~i devinl s3 fibroasl este mai mi-

Verificaji anual v a b m pH a mlului (6,5-7,2). Pe salul alcalln TrnprL~tiati superfosfat (20 g/rnq, pe cel acid - var de alge (50 g/m3.

FetSlizare. Toamna sau prim&vara Trnprg~tiafipe gazon compast, frunze rnarunfite sau humus maturizat pentru a stirnula constituirea humusului

Aeriri~ gazonul o data la


2-3 ani, primlvara sau toamna. Afanaji solul compact cu grebla.

Tund;eti iarba sisternatic de


primlvara pan2 toamna . Nu l3sati iarba tliata pe gazon, deoarece mediul umed favorizeazl Tmbolnavirile micotice.

--

-?;; & A : = *-

<

TG Ta; de crqtere i d h e
m y i e de multe substanpe butritive. hcepefi saonul prin a irnprQtia pe gazon TngrQhinte granulare cu degradare lent& ce vor alirnenta plantele cu cele rnai importante substan~le nutritive necesare, vrerne de rnai rnulte slptiimhi . U * gazonul fn vreme de seceta, deoarece aluninteri se va brunifica in scurt tirnp. In lipsa apei iarba se va usca. Prirnind din nou apg, iarba va reincepe

RE~NSAMANTAREA GAZONULUI VERDE

iwuF140qa substannuWiEfm, Cartqa pox& Qar diminad prin f er-

I
1Greblati iarba incalcita si
Tundeji iarba rnai scurt.

~bsortqie rapldii. Bupa pulerizarea lor pe gazon, acesta i recapBtit culoarea verde-

2 Tmpraytiati semintele de iarba. 3 moderat. Menfineji urniditate Reqlati dispozitivul carucioru-

Udaji temeinic cu un jet de a@

'JUaA3JJ4 al-!i!pn S ale01 ! -3a~o~d o n] a$eiuewgsu? a!10+ alaiye~dns !i!dado>e'ple~{ aveoi gsa a~eiueurgsu~ I gdnp euureoi nes e~engur!~d g3ea a~ejuguresu? uoze6 u!p u!~d ~ol!~nlo6 eale~aldwo3 gleA ap epeopd UJ !ie$!~a n!$our

-adns In$eJ$spawn gu!iuau as gs ~ p ula$ eie u l l 'le!xpadns Jep 'sap aaepn a!nqaa !!~gu!w~a6 ale !ugwp$d~ alaw!ld u l . u g - ~ qpleazaurn o gqsaxu p 'yiiqns !u!3gpg~pugne 'aJau!$ gqJe! ap a l a ~ ! j

1u3 s wind -1, p a!+ gs , Jola!n> eaq6unl e l $e3!pu! as3 .a!n> n3 glnzg~ald ed -le$ n3 'gle!ds aau!wgilg3ud o bawo:, u l adasg6 as do3s $sax u l .aaez!l!gn sua~u! 11 0 aiap~dns g$e3 -!pu! a$sa !ugwg$dgs g e l g .a$eiay 6ul gqJe! ap a l a ~ y a6n~as!p en eux! uoze6 ad 1nsJab.q .uoze6 ad gqJe! ap !~nlo6 ead3 JOA as !5 u o g u n a$Sa~3 en nu eqJe! 'Jol!upgpgJ eungp en !5 lnlos !~o$g$gq en gqJe! ad $uauewlad InsJayy -1esaxu anlosqe ajsa p e p IgJap uoze6 ad !j&d nN

BSolutii simple pe taluz


C .
-

-L%

--!

AMENAJAREA UNEl TERASE PE PANTA ABRUPTA


ACCESORll O cazma CI lopata CI folie, roaba O grebla

Fl

[: ,

in loc de ing-rijjreaobosi- -

fngijirea gazonuiui adtivat 1 taluz a t e o activitate exuern I obositoare: cu &t panta este rnai abrupd, cu at2t rnai dificile sunt udarea gi tunsul ierbii. fn a h i i de aceasta, P coasta n rnuntelui iarba se pkjolqte repede, deoarece este supus5 mult tirnp bat5ii soarelui. Terenurile r3imase GriZ vegetajie constituie o problernz, d c i piimbtul este uansportat lesne de vant gi ploaie, iar eroziunea poate cauza daune grave.

gazonul de de gazan cm. Tiiafi cu o depunei-ie r&@m 1Taiafiridicinileinlungi cazma 2 RullafiWgiilehttr-un ;ri -- -1 . ascufiti ale ierbii umbros. Udag-le
fd~ii
30-40

~i

lor moderat gi

de sub segmentele de gazon.

ecoperiti-le cu o folie.

I
Panti abmptzT impodobiti de flori acoperitoare de sol

METODE
Constituie o solugie optirnii inlocuirea gazonului cu plantele acopaitoare de sol, raistente la s e e d Astfel se poate evita udarea obositoare si eforml epuizant al tsierii ierbii. Plantele cu flori nu nurnai d Prnpiedid eraiunea, dar i i n f r u r n u s e ~ d taluzul. fn locul gazonului se p a t e amenaja gi o pajipe cu flori. Pe pajigtea bogad in specii vegetale gi valoroasli din punct de vedere eu,bgic nu t ~ b u i muncit d d t e de do16ori pe an: la sAqitul lui iulie gi toarnna, &d vebuie c a k e i e r b d e prea balte. Taluzul mai mare poate fi prh amemjare de enwe i u mai multe @fi.

Pentru susfinerea reraselor utilizafi un Sir de s d p i sau un zid. Iarba se poate apoi tunde comod pe diieritele niveluri, gi chiar se pot amenaja gi straturi de plante. La amenajarea teraselor transportafi ph-dntul din v k f d dealului abrupt gi plasayi-1 P n partea lui rnai inclinad, pentru ca panta sfi fie &t rnai ling.

Amenajarea &or necesid 0munc5~~abserioa&giun efort financiar important. Mai &iu ?nsg se dexhid posibili.riifi multiple, de la arnenajarea unui $ a unui suat de plante cu Pngrijire sirnplg la realimea unei @&ni romanrice cu dr&i I lntortocheate.

Pe terenurile in panta gazonul poate fi inlocuit excelent prin trandafirii acoperitori de sol. Trandafirii se dezvolB plan, la joasa inaltime, acoperind dens solul gi nellshd buruienele s l se inmulteascl. in prezent se gasesc ?n comerf multe soiuri cu inflorire multipli, care nipidesc solul cu florile lor multicolore din varti

Transportal ndntul din virNetezifi suprafafa cu p5mtintul Tntr-o folie sau cu din vdrful taluzului 3 fulintaluzuluiinferioare ale pan- 4 provenitaceasta fdgiile de gazon. roaba 4ezati pe
,

p3fliie

tei, pentru atenuarea diferenteiw de nivel.

Mentineti gazonul reavin, pdnl ce i n c m din nw si creascl.

RANSFORMAREA GAZONULUI I LOC CULTlVABlL N

MUNCA SI CHELTUIELI
Arnenajarea urrei paj4ti cu flod gi cultivarea de plante acoperitoare de sol sunt operarii ce necesid eforcuri importante fi redam5 i P continuare Pngrin jire. Totodad trebuia avut ?n vedere fiptul d aceste terenuri nu sunt adecvate amenajkii de straturi de plante ori de locuri adecvate jocuriior, activitgfilor sportive sau de relaxare.

Temi cu plante

Dace in locul gazonului dorifi sa cultivati alte plante, procurafi-v3 multe ziare, rumegug , sau scoarfi de copac maruniita.

Acoperifi gazonul cu ziare 5i un strat de 15 cm de scoarf3 de copac maruntiti%. Gazonul va putrezi in zase luni.

Nivelafi cu grebla stratul de scoaql de copac $i agezaf plantele in pamint. Mulci~ solul in spafiile dintre pl??fe;_-

1 PLANTA
.OC I N S ~ R I T
Brumirele (sdnteiu;e)
(stinpa

DESCRIERE

1
--- A

u ' p kOhn&; piantivqnic verde; frum s e k albascru-cenqiu sau v& albtrui, pknd tadtoare formdnd un cowr vegetal dens; i: 20-50 cm; din septembrie :. , "-.LI. - y e , rox~ce; I adecvad in toare solurile; ingrijire s i i p k
Phloxsubulata; tlori albe, rqii, violete si albastre; infloreyrein aprilie-mai; ~lantii vqnic verde; frunze aciculare; t'ormeu.7 un covor vegeral dens; i: 10 cm; adecvati in toare solurile; plantele, dupi inflorire, trebuie riiare la jumitate

I
I

k carnea; flori albe sau rqii; tnflorqte in decembrie-mai; plan12 vepic vwde; a h n z e aciculare; form& un covor vegetal dens; i: 20 cm; neceid sol q o r acid s a ~ ; , . ,..-" a [nflorire din doi in doi ani

,,

'&&a

I
Epimedium

Pechpundra m& m i M r i de flori albe; fnflorqte in aprilie-mai; planti d q h z e bmb;plants tac2toare; 1: wicc:weesid sol q o r acid; tngrijin simplli
dm helix; planti vqni le; frunze cordiforme sau palmate; pe sol * pe suprafete verticak se ca$d cu d2cini aeriem cu ventuze; i: 0,2-5 m; pridvara c toxici; necesid sol q o r acic' rijire simp!:
A

Eplrnrd~un~ grandiflorum; floh albe, rojll, rhar, irunzele cordlforme r u i d c cultnra minunchiuti dense; i:15-3 . ;&sir5un sol iqdr aci& fngrijir&iriip@

tl

fnloruirea g~zmuluj .Sufoca$iU gazbnul crescut pe taluz cu hartie de ziar ~i strat un de acoperire. Tmmna, dupa disparitia gnzmului, pram@ plante de acoperire a xrlului. Pentru amenajarea unei paji$ti c flori, xoatqi gazonul $ semi&u nati semintele & flori.

ae ~ a r b(dreapta)$ menfine11 i solul reavkn.

TOAMNA TlMPURlU

VARA
h g r i j h gazonului Data descoperifi o pata goalB pe gazonul blurului, g&la$i iarba cu mqchi din jurul ei ~iafanafi -olul. SeMnafi imediat seminje

h ~ r e talwului a Dad d d i i sti amenajafi toamna devreme pe un taluz abrupt terase, sau s i cultivati noi ptante, Fncepeti IucrBriledin septembrie. Duph aceasta segmentale de gazon, respectiv noile plante au timp suficient si3 se FnradacinezeInainte de venirea iernii. Udafi din belfug noile plante. Udati abundent ~i perioadele T n secetoase.
- - W62-10063

ISBN 97EWM6OW-&1

IN!

FOLOSIREA DlSPOZlTlVELOR DE TUNDERE A BORDURILOR Dispoziitivle de tundere a borddor zqured munca tnrdnica' de hp*jire a p n u f u i . AVANTAJE
Dispozitide cu motor de tundere a bordurilor sunt rnqini speciale cu ajutorul &ora pot fi PntreGnute ~ipHrgile greu accesibile ale gazonului. Datorid lor se pot ingrijii si locuri imposibil de huetinut cu mqinile traditionale de tuns iarba, ca spre exemplu ungherele s t h t e , taluzurile, @iile de dinaintea gardurilor ~izidurilor, zonele dinue fi din jurul arbodo" arbustilor. Asednitor coasei, acestea se pun in func~iune prinu-o miscare in semicerc deasupra ierbii. fn rnagazinele de specialitate se gkesc diferite tipuri de asemenea utilaje.

2 I
In cursul utilidrii ma~inilor de tuns borduri cu fir cositor, respectiv cu cufit, pietre, 3ucBti mai mici de lemn sau alante pot f i ejectate cu mare vitezi. Folosifi ochelari de proterfie speciali, precum i i imbrSciminte de protebie: cimag cu mdneci lungi, pantalmi lungi qi indlfi. minte rezistentg. Pe tere. n ~ r stbncoase a t e recoi mandata purtarea de protector pentru fluierul piciorului. Daca lucrati cu m a ~ i n pe benzina folosifi i neapsrat dopuri ptzn7tru
I

arginile gazonului, balansalt ~ncoace incolo malina de gi tuns borduri. In cazul unor uprafete mai mari, puteti efecua #i mi,sciri in semicerc.

Cu ma~ina tuns borduri se de pot tiia uniform rnarginilc gazonului, straturile de flori gi bordura tufirigurilor, respectiv marginile drumurilor 5i ale intririlor.

Modele cu 6Er witor gi cu cufit

'

DISPoZITmDE TUNDERE CU FIR COSITOR


Dispozitivele de tundere cu fir de nailon rotativ taie iarba prin interrnediul unui fir cositor. Firul se rupe da& se lovqte de sol sau de alte obstacole. Dozarea la unele aoarate se face manual, la altele semiautomat sau complet automat. Pentru

cele rnai rnulte modele se @sesc mosoare de schirnb. Exist" modele la care firul trebuie PnGsurat manual pe mosor. Aparatele cu motor electric necesid cabluri lungi. Aceste aparate sunt rnai ieftine, mai usoare ~imai silen~ioase e d t d cele cu motor pe benzini, dar mai p q i n adecvate tunsului plantelor rezistente. Puterea lor variazii intre 600 gi 1000 W. Aparatele cu acurndator, care se pot dispensa de folosirea cablului electric, au o putere si mai redusi. Mqinile actionate de motoare cu ardere intern5 sunt rnai grele, rnai scumpe, au o putere mai mare si sunt cu mult rnai zgornotoase d e d t cele cu motor electric. Puterea motoarelor in doi timpi variazii Pntre 1000 si 3000 W.

pentru ingrijirea unor terenuri foarte htinse, pe care se tuf"ari~uri lignificate si ierburi raistente. Exisd 9i modele elec trice, dar majoritatea lor f u n c j i o n d cu benzini. Tiierea este efectuad de uii c 4 t rotativ, care se poate demonta si inlocui cu unul mai ascufit.

I
.

I
1

SUGESTII UTILE
ca rnasina s i poati fi usorhe folosit. Probaji in prealabil lungimea rnfnerului, intrerupito&l ~i stabilitatea aparatuluI. La grldini mai marise recornandi mqinile cu amortizor de vibratii, pentru a crqa r n W e de un efon ruplirnentar. Securitate. Luafi in considerare mirimea carcasei de pmtectie: cu cat a t e rnai mare, cu atft capteazii rnai bine pietrele aruncate. DacH utilizati mqina cu benzini, folosifi do- 2 puri pentru urechi.

'undefi siptimdnal iarba din faja gardurilor gi zidurilor, pentru ca aceasta s i nu se matureze #i sau s i - ~ rispdndeasci i emintele.

Pe coasta dealurilor gi pe taluzuri inaccesibile cu magina de tuns iarbi, acfionafi aparatul printr-o migcare In semicerc in timp ce inaintati incet inainte.

PROTECTIA ARBORILOR

1 I Masina de tuns borduri cu fir

F,

'I
,

DISPoZITIVE DE TUNDEN CU CUTIT


Grajioasele rnqini de tundere a bordurilor cu curit sunt apte

cositor poate vitlma grav arborii tineri $i arbu~tii cu x o a q i suMire. Dacl aparatul este acfionat prea apraape de plante, firul cositor rotativ le p a t e rani trunchiul. Prin rinile deschise pot penetra diunitori, in cazul unor vhtgmari grave arborii tineri pot chiar pieri.

Protejafi trunchiul arborilor tineri cu un grihj din material plastic de aproximativ 30 an mu cu o pl& rnetalicii dwsi.

Plantafi eventual un strat circular de flori in jurul trunchiului arborilor, astfel iarba aici nu trebuie tunsi.

I l l

/
GRUPA4

CARTEA

Tunderea bordurilor

27

: Ingrijire tot an ul

~NGRIJIRE
I

hainte de prima aprwiziorime EU c~mbLtStibil unui a dispazitiv de tundere (trimer)

cunrptwcnrrrdmin~
iFlf~~mati-w5 mupra proporjiei amestecului cu care futqianeazii matowl T doi n timpl. I ~ ~ u n i prerise

Prin instalarea & grilaje protejafi arborii nou plantaji de v i t i rnarea cauzata de dispozitiwle de tundeve a bordurilor. S pot e arnenaja T jurul trunchiului $i n straturi circulare, largi, acoperite de scoarfi4 rnirunQtide copac sau de plante aco~eritoare sol de

: Primavara tariiu ~ivara, I cre2terea ierbii este accele1 rata de vremea caldi gi
I

VARA
Tum~m*

Tundeji colfurile $ rnarginile gazmului la 1-2 dptirndni. D u e folosinfa, cura$afibine aparatul.


LARNA

Fntrefime
Duceli dispozitivul de tundere a bordurilor la un specialist. Depanatoril iarne au rnai rnult tirnp la dispozitie, astfel puteti evita un tirnp lung die agteptare.
-

ploioasi. In aceasta perioadi tundeli saptiminal gazonul. Firele de iarba crescute h a l t se i n g r o a ~ i 5i devin rezistente, ceea ce ingreuneazi tunderea gazonului. i n aceste condilii firele cositoare ale masinii de tuns iarbi cu fir se uzeazi mai repede ~i trebuie mai des inlocuite.

Unele rna~ini turw borduri de funqione&4 la jum&tw numDirului& mt@e (Wra$al. Dzica dispunei de un asernenr aparat p u w i tunde ep gazonul mi pufin halt $i plantele cu tulpinii male intrun rqirn rdus de functionare. Astfel utilizafi mai w i n corn bustibil, redurdnd in acelryi timp ~i pluareo knici.

Q IMP AWlMP SRL

RO-P-02-10-067

lrq~~r~aur %~piy:,Sn ra~ur.rcy , . l33p . . ur m n s n:, rua~a.rd o d as c ~ a . n ~ / oapa p m ~ a m d o .. . rijipuo3 U O Z ~ad ap ,rqr pm.rn$rsy .r n v ,
r

I ,UCRARI

IMPORTANTE CONTRA INVAZlEl M U ~ C H I L O ~

I
I

formarea mqchiului,

FORMAREA MUSCHIULUI
Mqchiul este o plant2 i n i ~ l ~ i n d u -piin spori, care se nu are r ~ d ~ c i n i - ~ i adeflori v&ate. In grgdini se g%esc frecvent trei grupuri de muschi, adaptate diferitelor condiciilor, din care moriv sunt donsiderate plante indicatoare.

Erbicidelecontra muschikor, cu conttnut de fier p ~S h t urme durabile de wgina pe drumurite din piatrl. Utllizafi-le cu mare pmca@ie. Primlvar-a klosifi ~wbstanp cambinate cmstiind din i'ngri$%m&ntgi erbicide contra mqchilor, pentru a stimula cregerea ierbii. roamna tiitziu. azotul din

I
Eliminarea zonelor de umbrl. indeparta~i arbu~tii care produc umbra. Semanafi la intervale regulate arnestecuri de soiuri de ierburi rezistente la umbra. Ameliorarea valorii pH. Agteneti primavara ~i toamna pe solurile cu pH <5,5 un strat subtire de var cu confinut de acid carbonic, cu efect temperat.

I
II
Eliminap' &t mai w
e cauzele bmiirii mqchiului

II
1

Mugchid cu tulpinii ere&


se extinde in mkunchiuri laxe pi prefed solul acid cu , ., .- , vdoare pH sdzutH. M+d &&tor, cu filamente fin aripaie crepte ^in primul d n d in zonele umede 8i umbroase. Pe un sol s&ac P substanfe n nutritive pi pe gazonul tuns

scurt se b r m d covoare mmpacte din tulpini m h n t e de mqchi. Mu8chiul nu se d ~ o l t a d e d t ?n condi$i bine definite. Acestea sunt: umidimte mare, umb& sol compact si acid, . apa stagnant& lipsa de substanfe nutritive. Ierburile gamnului x d n w l t s o ~ t i m intr-un s l cu valori p~ o cuprinse Pntre 5,5 pi 7, in timp ce mu~chiul prefed sold cu valoarea pH de 5 5 .

ExisGi Tntotdeatlnalmcrlta umbd gi muqi mugchi tn


grldinile populate d e arbori btitrlni. Garonul hu poate creste In zonele wmbroase. LSsafi Gi h a s c l liber mu~chiul aspectuos si usor de tngrijir T aceste segn

PROTECTIE
-

Mqchiul Pmpiedid crqterea


ierbii, deoarece f o r m e d un strat phlos gros, care b l o c h e d d e a aerului la ridkina acesteia. fn mu,schiul ii sustrage pi su stange nutritive pi api.

., .

-.
- - w

Deoarece mqchiul se d9 voltii h alte condifii d d t ierburile, este importan& crearea condifiior optime de demoltare a gazonului. Aveli grija ca gazonul d profite de sdcientii lurnin2 solar&ca solul Gu s i fie lax p i permeabh, 1dispuns de humus 8i substanp nutritive i cantidti n c o r a ~ h t o a r eTunde(i siste. mati; gazonul, dar nu prea scuh Tunsul corespunziltor stimuI& crqterea pi fortificarea soiurilor de iarbi. Tuns prea scurt, ~ n use lpoate degrada Pntr-a&, Pndt P scade capacii mtea de rezistenp fa@ de mwchi. P r i n diferite l u e i din p r i m i d p l n i in toamnii - ameliorafi mndiiiile de dez-

C i t i j i inainte de utilizare instruoiunile de pe ambalajul erbicidelor si respectali indicatiile de dozai. In timpul utilizarii tinefi copiii ~i animalele la distanfa.

I
Creblarea mugchiului plslos. Onc~epartafi grebla verticucu tar2 (cu dinfi) mugchiul $i gazonul p&los inainte de IucrSrile de primlvarl. Aerisirea solului. Aerisifi uniform intreaga suprafa@ cu furca de sipat sau cu unelte speciale de aerisire, dupa care agernet'I noen narrnn n k i n

I i
aceasta operafie, deoarece produce canale mici de aerisire. Pentru a pistra buna permea bilitate a solului, a$ernefi pe gazon un strat de 1 cm de nisip. Introduceti nisipul fn canalele de aerisire printr-un cadru de nivelare sau mai simplu, cu matura. Aceasta operafie trebuie executata
tnarnna c a l l nrimLtrra

I 1 Tundef i gazonul inainte de


aeririre. lnde@rtafi cu grebla verticulari stratul p&sloscornpus din mugchi ri rasturi vegetale, pentru ca aerul s 4 pitrundl pdnl la rldacina firelor de iarbi. Perforati addnc solul cu grebla sau cu cazmaua la addncimi de 30-50 cm. Largifi cu cazmaua gaurile de aerisire. Furca specials
/cir~anta) tarto nntims nantrt I

proliferarea

-.-.

-. - -

'Mrisuri contra formririi mu~chiul~ll


LUCRARE EXPLICATIE

II
mhrarea valorii pH verticulare
-

I
Solul e& x d e a d (a doarea pH sub 55) m i m u l d formarea m y -L:dui fi fmpicdid c r e g m ierbii.

Din cauza rnqchdor ce m c pe gazon Primivara sau toarnna, dupi tunderea aerul nu ajunge la firele de iarbii, c m gazqnului, i n d e p h p cu grebla ce le b l o c h d dmolurea. verticulari rnugcbii de pe gazon.
-

fertiuzare (shgaj

I1

P i i fi mama mkir;vaiwea pH a solului prin adaos de var cu aci h n i c sau var de -I-

she in substanp auuih ierbde

necesiti o nuai$e &brati.

@&iWnt organic gi m n r l iea, In prop'fie de 40 d' m.

tunsul f ~"h d

Tunsul f o & i d , o facemai rezis- Tundep sistematicp n u l , dar nu tenti fa$ de mugchL a s de scurt, deoarece acmta mv l

'I
1aeribe
aeriiire de suprafa@
fn solul devenit p%los $i compact se constituie line apg stagnanii facilitind davoltarea mu~hiului. m so1111 devenit p3dai compact se constituielesne api sapanti fa&d

Vara aerisili de mai rnulte ori gazonl cu tivilugul, ripectivcu sanddele cu cuie. rriudm sau mamna scobi$ tn sl o
e c ajutod undoelor de u

profun& fertilizarc MyP)

midd

?'

I !

Opera@ f c l t a icanstituirea de aiiez humus ?i, p i n amm, q t e r e a icrbii.


j

;,:.

,sterne$ pe gazon toamna, dupi aeiiirea solului, un strat subpre dempast.

1 fngri;ire tot an ul
PRIMAVARA
Indepartarea mu~chiului Indepirtafi stratul vechi de murchi prin utilizarea de ~i erbicide contra rnu~chilor aerisirea suprafejei gazonului.
OIMPA&SMP$RL

VARA Ingrijirea gazonului Creafi condijii optirne de dezvoltare a ierbii de pe gazon prin tundere, fertilizare ~i aerisire.
RQP-OQIQ-056

TOAMNA Ameliorarea solului fertilizaAerisirea profundi $i rea stirnuleazi constituirea hurnusului $iarnelioreaza condifiile de dezvoltare a ierbii.

Gazon verde, frumos ji uniform

DESFIINTAREA ADANCITURILOR
'W c ' I ACCESORI I: Ll cazrna sau tgietor de borduri CI sol cultivabil argilos CI cultivator sau plantator

. ..

-- -

----;-I
==

Retineti
Gazonul v e c b i e md IWpi
nu a w p e d uniform sold. Datorid uneltelor grele sau biGtoririi, pe suprafap gazonului apar porjiuni uzate sau wmpacte, gazonul devenind eterogen. Temperatura variabili i n f l u e n j d dezvoltarea gazonului. Ca rezultat al tnghgului y dezgheplui alternativ, unele i poqiuni ale gazonului se vor surpa, altele se vor ridica, astfel formhdu-se gropi sau movile. W p l e sap5 gropi ~i fac movile la supsafap solului. Pe p n , de-a lungul galeriilor e 5 j o a r e de p h h t .

PREVENTIE
F%nificare. Este important5 pregtirea solului tnainte de amenajarea gazonului. fnainte de planmrea sau semkarea gazonului i n d e p h g i stratul superior de sol, apoi nivelaji y i netezig stratul a&c cu t?w?ilugul. Merneji un strat de p h h t cultivabil de 15-20 c n r yi netaifi-1 cu grebla. fngrijire. fn cazul gazonului PnrHdiIcinat p n d p a t e fi ?nGrit prin fertilizare 8i aerisire anualk fn caz de nevoie *mp@tiaji ingrii+m&nt la fnceputul primzverii, apoi semkag puFine seminfe ca gazonul s3 se pktreze shitos.

denivebrii, apoi reaplicqi calupul de gazon ~i udafi-1 ab&dent, d&cini~e se & refadD a d pe gazonul cu buruieni apar pete drite, replantag p n u l pe porfiunea respectiv5. fnkturaji gazonul. fndepiIrtaji strand superior al solului. Netezig stratul din a h c i m e , acoperiji-1 uniform cu sol cultivabil ~i d u g a j i compost abundent. Nivelaji suprafip cu grebla, plantagi rulouri noi de p n sau seminag seminje

par rnici rnovile sunt semnul gazonului sanatos. Rimele sapa galerii in sol, prin interrnediul carora ridlcinile prirnesc aerul ~i apa necesara dezvobrii. Astfel ramele amelioreazi calitatea solului ~i ajuta la salvarea gazonului. Greblafl gazonui ca substanfele nutritive din complexul argili-humus aflat in excrernentele rimelor sa e raspindeasci pe toati -uorafaja acestuia.

I sau plan-

Rea~ezali po#unile de gazon scoase. Dacii e necesar, ridicatile din nou zi mai adiugaji $mint. Udafi gazonuL

DESFIINTAREA MOVILELOR

Pentru nivelarea movilelor folosiji tivZlugul doar T n cazul suprafejelor nisipoase. Tivalugul greu netezerte denivelarile, insi compacteaza solul. Galeriile carti$,elor pot fi batstorite uror I cu picioarele.

~N~TURAREA DAUNELOR
Pentru Pnliturarea golurilor sipaji un strar gros de 7,5 crn ~ifndoiG marginile calupului 4 de gazon. ~ o m ~ l e t a f i p h & t sau t n d e p b t i o pan de pZdint, tn hncfie de forma Perioada optima: primivara. surplusul 1gazonrnovilei scoateficalupul in solul, neteziticusuprafala Afdnafi 2 Tndepirtaficazrnaua. de pimint jurul reagez: de addncim~=
la
7,5-10 crn.

N* U

&ria@ L

w r la loc calupul de gazon. ,;

5i

L nevoie indepiirtati din nou a calupul de gazon ~i mai scoatefi din pirndnt. Tasafi~i udali gazonul.

k-6-8L6

NBSl

ZLO-0L-20-d-OH

1tlS dWI/RW M I O

1
-el6 le $103 a~e,a!j a6u!$e - l e u n~3nl !njsa>e e a ~ e q ~ nJ$uad .apzeJq ea~gde $oa !Z e6aq3u! a~eod lnlos as 'eqle! sun$ ap gu!bew nes e a ~ 6 gqeoJ n3 pawn !ew 1nuoze6ad !ia3a~$ e3ea .gjefiunlapu? a!eold ednp pn 1nuoze6ad !i!Sed nN

mew -ze3 n3 pew !ew al!Jgan!uap !kzaaau !!alqa~6 i ln~oxnfe .Jelnqnj ~ o $ e l n 3 g !i!solo$ ~a~

'

arele~!u W!S!J~ ! g y

nlz~~l WVA
'1nuoze6aeln6a~ !&pun1 .al!q wind !ew !J JOA al!~gla~ -!uap !E 3iu~a)nd!ew !J e~ 1nuoze6l a p e '(sns) a~elu!nq -aJjul ap !nlnpow WJOJUO~ -!+!ue ygwgfp6u/ !ie!$ydtul

arapunj !# arez!l!vad WVA


.wap -unqe lnuoze6 depn .uoze6 ad ea~e>!pa!dwl eaya ! i a ~ lapsy .eqJe! sun1ap !!u!iew ~nj!in> !ia6n~p!p ~s ! nu i unls ea~d pun$a!$ nu g eqle! e, : 'al!Jn$p!p!J ! i al!do~6 !telaA!~

u ! 'ngs Inp aleluaweuJo alaluaw apJan es e i e ~ e ~ d n s~ d -ala aJeoleA u l aund e n ~ l u a d - u e ~ aJe:, 'lnuoze6 eteaJpe>u! le el !J'4PnueJ1 !i~!i!w!~ '!F -ap! auawepun4 un e~a4o ap~an ~ n u o z .UJI- i u a ~ ~ e p u n ~ J ~ P J W ~1133 U ~ ~ J ~ e~ ~ P

U Q ~ Jolalueld aUeu3

T
,
ap aluawepod ad alaJyqn!> !feza2e eaa,e ap ,I!qels luau -eseld "n $e~n6!se a!nqaJl .apadaJaJa!d nes a~buaqlg6ul eqJe! as alaqn!:, qns ameoap 'le!Qu! JO~ InJol el a(-!iaundaJ '!!qJa! Insun1pdna '-lo1 In301el ap nldw!s eseldap ~ o as alasen d '!nlnuoze6 Insun1e l ~ o z e 6 ad J O ~ ! J Oe ge6unlapul ~~ auaza~d e~n6!se apod as !nlnue InsJnD ul 'uozas ap JOI!JOIJ ea~eqw!q:,s U ! J ~ -J!U uoze6 un ad al!J!yJd 6eqe aseA u l ajeAgln2 elajueld

'

n pre% un nes !log ap m s un nld -uraxa ap <;uuqd ?as lod pnp 6 ! -1091&1a yya! puru p 1 n . h !nlqos pIaAp q ZIT alarpe3 . p p o q ap a p c y m nes y~proqsun^ ap m$m ru ~ d a s amqan ~oprnp~oq p%ml e-ap m e ap p y . m q q @ eqre~ p nu suru a ap a @ ~ . ~ W X I E ~ ru y amqaa m p u d p s m q -mua~ ap auroq ap 6 n a wpma ;nuaUI;)la<ana!dnlduraxa ap w ' u p l y u a.~uaurap !SOTQJ ~ o as d

-1qn3a~ l-fl!s!~ae !1e~qgg3a i P" O P U $"I!uad ~ .mme ad auaqp2 alad e w ~ as nu e ruluad o~ ad y e y a p a w a u p p $eql nN .sum ap oh rj a 16 gplau a9e nauad 'dywdns aulq papJoj!un a!nqan 'aleI ap alu!eu~-~pume ea~!!!l%q puwodu~!FLU 1pe ns 'p a1sa -uamuJo xuatuala w u d ap d ' aiapdns !aun arem pm + v -zodv o v o c r r : as 1 ~p n=)
Ii

IIIII~III~NJ
.

I I

$ p d s e a~sa~zmpxog r.4 y m a p d asa a$n~osp v ~uozas u o p nes p p ad n o y~!euaure .puma ens ap p l o a ~n ap m p u d eq a u S p![!l%u~ a q q ap lrqasoap arj ! D!UI ~nuoz& w a y p!nam ns es amqan n . p ~ B a p ~ p d -oa%a ~ a l e u a m !sp apuF ap m m j p m e $mqz a mmm~ nldmp p x p p p y ~ s $uwoduq o are u o d -eJ% u~ - u d ap p!w aiapdns m u - " P P ~ ~ ~ . ~ ~ u apo?9ejerdns ? !V ~ Pn eleuaure ~ o as 'eauaw;d yqasogp 'EYtl3ua~e azwd as q ~ ! z d apun aP 'PIm W@ O-JlUi ~ ~ o are dap d o B ~ a p !W plsDra " ' - ~ ! ~ e ~ o luaw sap pkywdnse am* ap nu ~ I I %ap J a p e -aIa !mp e nes p o p ns m q n p ug aareoaa .aJeouazy a p h s 'rw!~os a p o q n 'qnsu?plarls nnuad u r p !9 ulroj!un lep U n= @ef ap ~ I ! U T PIF ~ I U -unf EJ nes '!~oqreap pm!ur!lap

wIvm

rueu us

I7
e ylelnba~au w o j u ! ~ d - ! l u e ~ p !!JnpJoq ezne, u!p e ap ws!ureu!p @ ~ a j u o > ! !:,!w e-s !nun e!sa~dur! a>npo~d uoze6 a~

.aua~ad alueld n> plnpdoq ap al!JnleJls el lJLIndel$LI03ap la4 un e 'e!16u~ sale !ew 3 ul

e!iuale a6e~xs!p !5 eu!ped6 nu aye u?so!uou~e pzea~pe~ut

-uud a$3m1e w '!JOU ap nes ~u!fll%ap pxl '.eu~~gt8 ap ~n~a!l!qournnuad mam!ued - r ap $z.yxdns w <aua~ad um amqd ap pruens nes ! p !m@ a ~ m p d m v EJ :apJaA u l o ~ a p m a*u! un rj 10d e a 1 m am p&s#lo-Jlu]j l m -~mp$4 m~~fmtrra ug Ilqasaap

NOZVE)3a 131w 313i3dv'tldns nu1~3d IIIS~E>~S

-4

.uoze6 ap pnpJoq ap lepads I ~ J O U ! ~ )nes enewza epea3e nquad !$soloj .uozas ad !lo !a)-gnop ap 'g[!~6 aJew n3 Jn!aldw!-Jn! gJnpJoq g~e4 uoze6 ap alaia4e~dns !iedgs aexewap ap e!u!l apad !t Fun) !4 a~eod lnlos n] !$elale el e)eye elnpJog ynploq ap ala3 -ape04 n3 nes !JnpJoqsun1 ap eu!tew n3 ayeu?gqJe! ap alaJy !ie!e~ 'a~e~ueld aiei nes -leu! ~ o l ! ~ n p ~ o q u! y n u Inze3 oze6 AolunpJoq e a ~ ! $ g ~ n ~

.a6le ap )eu a!Jq .a~e~n>!d I ~ U I I ~ I ~-OW:, uoze6 ad ! b u ~ a b e n3 "1 nes ~ ! q o u ~n~o)ez!~a~lnd - W O ~ O '!nlnuoze6 e a ~ e ~ ~ d g p l n 6 a ~ a ~ ~o4 g u n3 Q!Aa nJauad alazunJ4 elqa~6 !ieunpy l a y 6 u ~ n) ala3 nquad Je! 'l!qow de3 n3 p w ! ~ d pugd un3s wJo#!un el eaJeoydol&SaJeln3Jp ala3 lnuoze6 !iau!$uaw aJapun) u ! ~ d nquad 'g~eln!q6un$da~p Jell eaJeo~!do~p !Pu! spa !21e' ap amJjs!u!upe ! a1!@6ul # a~eln!q6un)da~p alaia~e~dns VNWVOI nJJUad '1nuoze6au!q !iepn 'guap!slad g a x s ap a w a l ad u,s ap ajsa ~ : a~a!ga !leap! eau!ilgul ap ' u n x !em eqle! !&pun) glen I ap !$u!qay a ~ ! u g ~ a d g s ul .!nlnuoze6 eJnpJoqaep 0 p u ?!ie!e~ 'n!z~g$ ~ !n!~ndur!)e m e e ~ i 'Jesa3au ava p e a .(sns) leunl !iez!l!vaj '!$epn gie:,sn awaJA ad 'leugwg~dgs eqle! !ie!gl a J ! B VUVA

'!nlnuoze6 alynpJoq eneuze:, n3 .au!q !iepn !t uoze6 ap 1n)ugug2g~6u? !iau~a& '!q3tn111 n !t aseolsgd : , al!tgd !ieln>!ya~ .alaua!nJnq !ieugdapul!8 )uap!xa lnuoze6 tj !ielqa~3 .nou !nlnuoze6 ea~eiu! '.I -yUl nquad g)eruape gpeo!Jad :''I aJez!/!Wq! aJWJe/d # VUVAYWIW

.los ul3uepe 1 ajdyu?al!upgpp a6ema )od as a~e3 ale!:,ads n3 ayaun p u n ea~euo!Qz!yse ' gle3!pu! a m '(a!pydgd 'a!~azt)a3!u~a$nd u ! ~ g p g ~ ! 73 a)ueld a y n u wns uoze6 ad p e a .pawn u!bd !tnxox aueurgl a m l e p 3 m e-r lnlOS pug3 ' P J ~ A ~ U [a ~ J m Jolaua!nJnq ea~evgdapui nquad gemape epeo!J+j .Aqsuajnmq e a ~ w N a p u 1

e-1
I

Hmenajareaatractiviasuprafetelordegazon
I

SUGESTIIPENTRUDIVIZAREAGAZONULUI
---

Aspectul suprafplor mari se poate diversifica h multe moduri.

I0 alta modalitate, deri mult


mai laborioasi, de a face mai interesante suprafetele de gazon este modelarea solului, adiczi crearea de dimburi ~i adancituri, fara a ingreuna prea mult tunsul ierbii. h cazul amenajarii unui lac de gridina, devine

ELEMENTE CREATIVE
Suprafegele de gazon mari

sunt monotone pi anoste d a d nu sunt articulate de elemente creative. Gazonul constituie o platform5 calmii, a1 d r u i caracter Pngrijit se percepe conptient. Pe suprafefelevaste de w o n se pot amenaja p a y cu acj e speciale, suprafejele se 1 diviza sau delimita cu b. ,

&lei, mndele, MMni irterlme. Aleile ce se intersecteari produc o impresie de calm, aleile sjnuaase au un efect dinamiq vioi.

Gerrduri vii. Se pot folosi ca fundal, prin care suprafelele gazonului sunt divizate i n spatii aparte de diversificare a gridinii.

( I

ACCENTE
Amenajafi pe suprafe5ele mari porjiuni interesante, surprinziiioare. Pe acestea pot fi a& sorii de grklin& de exemplu coloane, amfore, statui, pergole, orologii solare sau a&piitoare de piisiiri. Aceste obiecte aratii frumos, de regulii au un efecte de surprG d a d sunt plantate jur-imprejur cu flori de vad, plante perene sau arbtqti. fn @din2 se pot crea efecte atractive pi cu ajutorul plantelor, fie flori sau combi-

oferi de la sine posibilitatea modelarii solului.

mediul florilor sau plantelor vqnic verzi. a d doriji sa divizaji fn mai te s p g i diverse suprafap nului, folosi~i plante sau Pnalte. Acestui s c o P ~ i Prin divizare se poate suprimi0M corespund gardurile vii, monotonia suprafejelor mari grupurile de arbwti, plantele de gazon. fnainte de realizarea perene Pnalte, precum pi arborii p tufele solitare 5 i - proiectului &diji-vii la - - :, lucrkile de tngrijire necesare. 4 . Cultivarea plantelor necesitg un efort mai mare d e d t amplasarea de obiecte arhitectonice. ~u~rafepil'e gazon mari se de Se pot crea suprafep disterming de regul5 cu garduri tincte prin alei, un mic pMu, vii, d e l i m i h d astfel hotarul straruri de flori sau garduri vii proprietijii. Un asrfel de cadm scunde. Sunt foarte aspectuoase se poate realiza pi cu straturi de aleile intersecdndu-se, ronplante perene sau prin combidurile, lacurile de g a i n s , napia celor douii. Monotonia divizhd in mai multe p n u l u i reliefb suprafija gazonului. fn gGforme a formafiunilor dinile moderne mari se aplid plante, iar acestea din deseori solufia cre&-iide Q i i evidenfiaziifrumusef de form2 neregulad prin inter- gazonului.

najii de arbupti-flori, fie arbqti solitari.

'

mrabw & ordine. Alegeti


plante cu famki frumoara, inflorind abundent MU cu frunz i autumnal pertfit. ~

w.
a

prin flori asociate cu arbugi. Cuftivarea acestora se poate efectua i n trepte sau plan.

ipalierele si persolele sunt divizare a suprafetelor mai mari. Deoarece sunt amplasate liber ~i sunt nu protejate contra vantului, trebuie s i dispuni de un

I 1

pGM

1UC AWIIFIH A W l
-

--

--la

lapawe un n3 p ~ ~ u a w ! l d n s aleuewas o !ienm&aeJeA p u y d le! ' a l e w e al!un!&od 3!6~aua !$e(qa~6 'elerr !t elenpw!~d 'n!sa>xa glen -zap as lrt!yJnu p e a yoqJe ap ~ol!un!$euro& !b !Jel!los e ~ol!ltnqe wqwn el sale !cur
' ~ L U ~ Jp u n x ui e z e w o j A

- a d o x e3 nes $soduo3 n q -uad !soloj aleod as je,sn ~nS!zun~j .a~eoleungp p~adnp eqoAzap ~ o as !5 d !~a!d ajeod eqJe! aJe3 qns azun~4 gseo~6 ~ n l e d ap g o azaur~o4 es ealsa3e nu e3 n ~ l u a d 'a!eold !i l u p ap aqpuedse~ alazuny elq -a16 n> nnu!juoI !leunpv .ale!>ads !up~es gqsa3au ~olazun~4 ea~apg:, 'eulueol

.!iepn 'ple3sn awaJA ad '!~niaq6ul alawyd el pugd 1nuoze6!iapunl .uoze6 ad 1ugwgtp~6u~ !i!pugds~~ nes >!ue6~0 lugwptp~6ul n3 eaJez!llua& !jenpa&aa!Jqwopo u .pedwos lnuoze6 !i!s!~ay ! arrLu6uj VNWVOl .plep o p>u! !iez!l ~esa3au apa p e p '!iepn p ~ e x a w a ad ~ n ~ .!nlnuoze6 ale a$e$!w!lapau al!u!6~ew pIdeaJp a!u!l u l !ie!rl ynploq p eu!5elu !i!solo+Jol!JoqJe u?!f pu!pp~6 Jolaua!qo ap alelnsu! Jol!Jn$eJ$seau!6 -!leln6a~ 1nuoze6!iapunl n3 a~!h16u! VUVA

al!uanap uoze6 ap alawaw - 6 3 6qqwi3 'e,eApw!y


I

I
I

'aleluaueuJo !f a y . 1 0 ~ -3ayqle alaluawala !ieseldwv .lugwgfy~6uJ !-!$e~ls!u!wpe a!l!~de ! Je! '1nuoze6lielqa~g u yol+ nes !$nq~e!$e~ueld '!JO~& ap !JnjelS uoze6 ad !ie!euawy arez!l!uq !S aie)ueld VUVAyWMd

...

e Qe flori
r jO
r

m -

AMENAJAREA ,-. PAJISTII cu FLORI


--

1 de camp L. . E Edei E ,n
O cazma
U furca de sapat D grebla

de flori

PAJISTE CU FLORI
~ m i i r u cdom an?vQrs% l

O nisip,

pietri~

ih#d@kid gazmuilui, p a j i p cu flori. P~jktea p n u l nu se d d gi reci roc, deowece hcolpl *niisau h djld gaurnului purefi amenaja o pajigte, && a+ cel pu* un

indep&rtatigazonul ce cre$e pe strat gros de humus sau pe sol bine fertilizat. Sipaji porfiuni dreptunghiulare ti scoateji humwul.

A S a i cu furca de &ipafmlwl de sub stratul de humus hlhtiturat. 5coaW' pietrele Si netezig solul cu grebla.

metru piitrat de spatiu liber. Avantaje, Pajiptea cu flori ofkrii mediu de G$ip u u multe animale care nu sunt auase de gazon, totodatg necesit% pujinl ingrijire dedt mai gazonul, deoarece uebuie tuns% doar 2-3 on. de Dezavantaje. Spre deosebire de gazon, pe pajkte, pentru ca nu florile s% fie distruse, nu Mi* pi nu faceji plaj&

- , - cu flori in mijlocul gazonului , sulara"

7
1

'In gazon pot fi plantate Sunt ?ndr&gite florile de prirnivara ca narcisele, erantis, ghioceii, brandu~ele, plante ai ciror bulbi se planteaza sub gazon

Exisd trei posibiliw & amsformare a gazonului in pajifte. Inainte de toate se efectueadi analiza solului, fn cursul &eia vegi ob*e detalii

despre grosimea stratului de humus, valoarea pH a solului fi gradul de umiditate. UrmZitoarele proceduri depind de rezultatele obyinute. &dephtarea humusului. Da& sub gazon suatul de . . humus este p s acesta trebule o, hdep;lrtat, imarece paji~rea bornti in specii se d m o l d doar peiol szirad tn suktanje nutritive. Apoi seminafi amestec de seminje de flori de &np de calirate. Florile vor s d u d in toatg splendoarea doar d ~ p trei ani. a W e a gazonului. Pe solul drac P substanfe nutritive n p n u l devine rnai r r dacoritg a runderii de cinci ori pe an. Mi9caji solul, &+-1 cu nisip gi semhaji amestec de seminje de flori sdbatice. Dupg aceasta nu rnai kmlizaji solul si tunde~i gazonul de 2-3 ori.

dala flori longevive ca piirdujele, p%p%dia, sau vinejica, care de obicei se instal& de la sine.

'
1
t

bulboase. Ij plante perene ~i I Alegeji doar flori viabile.

IDEI DE SEMANARE
I

kminp de tali- Nu cumpihti amestec de semince , iefiinpicere+sbtulspecialii tilor. Doar amestecurilede calitate conjin cantitatea coresp u t o a r e de seminje de flori fi ierburi, totodad mn+n numeroase perene, care vor inflori ani la r h d . Perioada de semhare: din aprilie phii ?n septembrie. RiXbdare. In anul semhiirii nu se dezvoIt3 flori deoarece in acead p e r i o d ierburile gi perenele dbatice fncolpcG , Qi dezvolti rozetde de flor ' "

1-

:'

Amest-i seminjele cu nisip, Amrliorati perrneabilitatea ~i agerneti-le pe sol si neteziti continutul solului: intindeji un strat de 2-3 cm de nisip sau pietri~ suprafaja. Tasag cu sdndura. Pastrati solul umed 6 sSptlim8ni. li incorporaji-1in sol.

I ,

~AR~REAGAZONU 11
ACCESORII: O amestec de seminte de flori de d r n p O toad CI grebli O afhn82or d6 501 CI njd$-

Primul en: tundei gazonul doar de cinci ori pe an, nu fersi nu udati solul. Astfel se

Al ddlea m: du@ prima tundere, verticulafi gazmul. Arnestecaji solul cu nisip ~i sem8-

Anii ce u d cqiti de 2-3 ori pe an. Usafi pe loc timp de caeva zile iarba taiat;i.

Pajiste pestrip cu flori colorate

T
8-96-8L6 N8SI

t%wl*df%l

!~ndn~6 u?aielueld !4 $od !ode 'a!Jqwopo nes a!~qwa$das

are~ueld arapunl !i VNWVOl


y l u alew!ue n !!~gpodso6 : , ul gyuah au!q alsa g$!so> .gle$uoy nes glenuew

'
I

.~olpad -np ea~!pugdsg~ gzealnw!$s S ~olalueld ! a~eo$gungp alsa gpaun 'g$e!g$eqlel .awJoj!unau aueo4 !4 JOA ayso:, alaiaje~dns 1!3!4!p !i !ew asa In$e!g$'g3ealde as 'a!eoa~Su!nap alynqJa! !S al!~old ner a!eold ap gpaurn ea$S![ed !$so3 nN
-

.(eugwg$dgsalaiueld ! eqle! !lapun$ 'wnJp nes pea[ ap u a m !iejeuawe g la^^ s ul alyn3ol ul .!!do3 nquad pea! ap !Jn:,ol e, a~eo$gzundsaJo3au : iuns !!feds a$sa:,v .~oSn apuna g$eod as gs !f gseownlj gu$wgJ g eveax m nquad s

ew!~d n~$uad pun$as !JO~J n, ea$!!ed !5 Ueu?lnuozeg : arapunl W VA

qJgJ a!nqaJ$ a3 1nuoze6 !lapun$nN .(sns) a>!leq

o l ~ !!~$!edea~e!euaurb. n3 YUVAVW INd


I-

qa

~ 1

~.

-I

'glee enop e nquad :,sa~ol#ud !JO~J aseolawnu 14933 edna *(a!Jq -wadas nes a!un! u?)gjep g~n6u!s Jeop anp!qnu o aiuelsqns u?m g s lnlos el Je! '(a!~qwa$das a!un! ! ui) yo gnop ap ajaso:, as n!palu los ap ze3 u g :(a!~qwopones a!~qwa$das 15 pnfine 'a!un! uo ue ad !lo !a~$ a$ho:, as an!$!qnu ap aluesqns ul $ e b q asa lnlos p e a ynlnlos eazez -!la ap pu!dap e i u a n m ~ !g eiep Jep 'gym3 eauawase ap a!nqaJi !AON ea$f![~,j n>

GRUPA 4

Preven tie ;i i
I

Exist2 mai m ulte posibilitiji pen tru refacerea suprafeFeor de gazon uzate din gridnni

:onului cdcat
Restaura$ urgent daunele cauzate de mersul pe

yI
i

RESTABILIREA GAZONULUI DETERIORAT


C1 f u r c i d e sapat, cultivator
sau verticu~ator

gazon*

CI sol cuttivabil

O grebla 0 serninje d e iarba sau rulouri


de gazon

DAUNE
Imaginea general% a s u ~ r a f e j e i v e n i a t e afectad din cauza deterio&ii pricinuite de utik e a intensii a gazonului. C d c a t u l frecvent p e firele de iarbs va cauza, p e I @ h distrugerea acestora, ~i tasarea solului, astfel aerul S i apa vor fi eliminate, ddHcinile dezv o l t h d u - s e foarte greu ~i n e p u d n d alimenta planta. Cu timpul iarba se u s u d supravie~uind doar buruienile rezistente S i rHm%nedoar solul

CI arac gi Znur

& --- --

I L

rn

7
Aflnafi solul compact sau substituifi-i stratul superior cu un nou strat de sol cultivabil.

iugestib

Pentru Tndepartarea pietrelor gi a bulgarilor, netedji suprafap solului cu ajutorul unei greble, apoi Tmpragiaji serninfele de iarbti sau agezafi rulourile de gazon.

Locurile uzate pot fi protejate cu ajutorul plZcilor de pavaj

pd r.
-8

mm

#-

y;-,

-.

atenjia necesara prevenfiei ~i d a d nu reduce$ intensitatea


La inceput evitafi pH$rea pe pioile nau semhnate, inconurlndu-le cu arac gi gnur de delinitare.

Asigurafi urniditate uniformti solului plna ce va Tncepe cel cregterea ierbii. A~teptafi pulin trei sBptamlni tnainte de tnlaturarea aracilor 3i a gnurului.

sau c u cultivatorul. Julul c&%rilor utilizate

Daca ?n parfile frecvent utilizate veji amenaja carari, ave$ grija ca acestea sa aiba lajirne corespunzatoare: intre straturi rnin. 45 crn, Ins5 rnin. 90 crn daca circula$ cu roaba. Ca doua persoane sZ poata circula cornod, lajirnea aleilor principale va fi de rnin. 1,2 rn.

, - ~ r e a solului compactat ~i substituirea acestuia c u un n o u suat de p h h t cultivabil, in care semintele de iarbs vor fncolgi r p e e& i rulourile de gazon vor prinde q o r h ni.

- ACCESORII: LI cazrna LI folie de acoperire LI cararnida C ciocan de l

----

restaurat nu va ieschimbat timp ndelungat, d a d nu acorda~i

'
f~~de~&-mm solului tasat

indepartati iarba $i solul plna la adlncimea de 10 cm, iar la margini sapati ganturi cu addlndmea de peste 5 cm.

lmpotriva buruienilor intindeti pe drum folie de acoperire, astfel ca marginile sa fie fixate in gar+ cu cirimizi.

2'

Cu ciocanul de cauciuc aducefi drimizile la nivelul gazonului ~i impragtiati pietrig pe drumul nou obtinut.

.!nlnuoze6 ale ajez!l

!I
. g w ~ o ~ u n ys gle~aua6 a!4 eau!6ew! e nquad ' j u a ~ : , -s!xa 1nuoze6u?!5 aiu!war !ieugwa~ .n!~ndw!j euweoj nes elengw!ld a$sa aleugw ' -asn~juad gleap! epeopd .!nlnlos eaJeuge !2. eaJ!s!lae ydnp leop a$euewasaJ !4 Jon ajezn uoze6 ap alaia4eldns

It/
I

11oze6ad InsJaur ap gjeiua -nlju!au !a1!~6 a(!Jn!y:,o u ! ~ d aba~:,ajeod e q q a:,aJeoap 'I.. I:,!J!JO n [ened ap alja!d , : [iezate nl:,nl $sax eyna e nquad 'apadal aveo4 eped -wo:, en as e&sa:,e 'a!eold ap d w u?10s s a x ad ~ I pug:,lg .as-npunel!p l a p e 1 gde gynw yzeay:,ojs sol!6.~e lnlos gsu?'Jae !5 pod ap snpal jnu!iuo> a l v .!o+ ap ywJo4 qns undeldns as !leJ -au!w !!iuauodwo:, 'yl!6~e ul $e6oq a~sa ap d!j jsa:,~ 10s .pedwo:, !nlnlos lnze:, ul le!:,ads ul 'uoze6 ad In$e:,ly:,

pns) (wed ap gqe!d ner ~ y l !iaund d !nlnuoze6 ale !Ugd aysoloi $ u a m ~ !ew ala:, ul . ~ & n 4 aueoi gzeasel as pawn lnlos a:,aleoap 'p:,!u~aqnd a!eold ap d w uj uoze6 ad ~ieqv ~ nN

-awad 'd!s!u n !!Lenmxa , : ajsa:,e pugldwn -e!nw:,e ale ! t r d auurnue edn:,ap liah nes pedwo:, lnlos ap !u!Sew nes y t n ~ g w ap p l n 4 ledys n w a d y:,~n4 pu!soloj .!!y:,tnur !t aqqy~s gqJe! ap a l a eunpe en ~ ~ !E !nlnlos le ~0!ladnSInjel$s a6~eds uoze6 ap elqalg en 'aqaun ajpa~!p ez!l!jn jod m pedwo3 !nlnuozeB ea~eugp ew!s!rae n w a d !t

Refolosirea ierbii tziia te


Folosig iarba tii'ara' pen tru binele solului pi al plantelor.
IARBA TAIATX
Iarba tiiiad reprezintii un materie organid care dupa o prelucrare corespunziitoare poate semi in mod util solului gi plantelor. 0 cantitate mai mare se produce primiivara t2rziu gi vara timpuriu, d n d iarba creste deosebit de repede. Firegte, o suprafafa mai mare produce o cantitate rnai mare de iarbii tiiiata d e d t una mai mid. 0 cantitate mai m i d de iarbi taiatii se poate valorifica in orice gddinii, deoarece se poate folosi excelent in compost gi la mulcirea solului. In gridinile foarte mici, unde exist2 posibilitii~i reduse de cornpostare, i n d in faza de planificare luaji in seam5 can-

COMPOSTAREA IERBII TAIATE


-1

1 ACCESORII:

O rnasina de tuns iarba, grebla O alte rnaterii cornplexe O var de alge, bazalt concasat, rfainl de coarne

Strange$ cu grebla iarba taiati uscata. Nu lisafi capitele pe gazon, deoarece dedesubt gazonul s ofile~te apar Pete galbene. e ~i

'
UTILIZARE
titatea anualii de degeuri vegetale. In astfel de cazuri este recornandat sii reduceti suprafafa gazonului, de exemplu prin amenajarea de suprafeje acoperite de pietri~, lespezi sau de carimidii clincher, pentru a micgora cantitatea de iarbii tiiiatii. TSa$ frecvent gazonul, pentru ca speciile de iarba sii nu infloreasca. Iarba tHiatP folositii la rnulcirea straturilor trebuie sii fie lipsirii de serninje. Un alt avantaj a1 tunsului sistematic este d firele de iarba sunt relativ mai scurte, astfel se u s u d rnai repede, oferind un material de acoperire a solului foarte lax. fndepiht~ iarba taiata dupii ce s-a uscat: adunaji-o cu grebla in rnici ciipife. Iarba 13satii pe gazon poare produce pete galbene pe acesta.

i
1

Pati cauzati de o &pifa

Fertilizare. h a ~ iarba tCatii i foarte scurtii pe gazon, intr-un strat extrem de subjire, pentru a restitui gazonului substanrele nutritive consumate. - Iulcirea solului. Iarba tiiiat3 este un excelent acoperitor de sol. fnainte de folosire uscayi-o, deoarece iarba umedii cornpactata impiedicii circulajia aerului gi sub aceasta pot apiirea ciupercile de muce1 gai. bternefi iarba tiiiata pe straturi totdeauna inrr-un strat subjire gi reinnoiji des rnulciul. I Compostare. Nu folosifi d e d t iarba tiiiad uscatii. bterneri-o in strat subfire printre celelalte materii. Procesul de putrezire este stirnulat dacii adunari separat ' diferitele materii organice gi le depuneri pe platforma de cornpostare amesrecat.

Pentru ameliorarea solului straturilor aplicafi metoda cornpostarii de suprafatti, tn cunul careia se p a t e folosi excelent iarba taiata. Pe solul straturilor arneaecati iarba taiata cu var de alge, fain3 de coarne ~i bazalt concasat. w e r n e f i arnestecul pe straturi, apoi incorporafi-l usor O sol. Prin n 1 acest procedeu descom-

Tundeli iarba, pe ciit posibil, saptlmAnal, pentru ca iarba taiata s fie scurta ~isa putrezea asca rnai lesne. Lasati-o s i s usuce e pe gazon.

1 punerea se petrece T stran

=
I

turi.
--- - - --~

Depuneti arnestecul in lada de Amestecati bine iarba taiati cu compostare. A~ternefi iarba alte materii de compostat. Adaugafi-i var de alge, bazalt con- taiata tn strat subtire intre stracasat ~i fain2 de coarne. turile amestecului ~ideasupra acestuia.

Flori. larba tiliata este excelen-

ta pentru mulcirea solului go1 dintre perene tinere si


trandafiri.

Plantele fnectifwe cu tulpinti IernnaasZi. Mulcifi solul dintre arbqti si pornii fructiferi f 3 r i a atinge trunchiului pornilor.

Plante legurnicole. Pyterneti h strat subtire iarba tliata printre plantele legurnicole far3 a atinge tulpina plantelor.

II

CARTEA

Folosirea vepeta tiei tiiiate


* -... Ingry~re an ul tot

GRUPA4

34

Daci lucrafi cu o masin8 dei ' I' tuns iarba cu co), nu strangeti iarba tiiata intr-o singura capita, deoarece poate putrezi ti nu se rnai poate folosi. A~ternefi pe gazon iarba t i i a t i si, pentru a se usca, afbnafi-o de t mai rnulte ori. Dupa ce s-a uscat strsngefi-o ~i cornpos tafi-o arnestecand-o cu roc; concasati.

'

PRIMAVARA
Compostare $i mulcire
Prirnavara ~i vara devrerne se produce deosebit de rnulta iarba taiats. Plasati iarba tliata pe compost, T straturi n sau amestecata cu alte rnaten~, sau mulcifi cu ea solul straturilor nou plantate.

VARA

Mulcire gi transport

dj
k

, ;
i

Tundefi iiptirnanal gazonul Si folosifi iarba tliata x u n la rnulcirea solului (sus), pentru ca straturile a se usuce rnai lent T canicull. n

Se intsmpli deseori s i nu gisifi o destinatie ierbii t i iate de pe gazonul cu o suprafa* mare. Uscafi-o, pentru a-i reduce volumul, irnpachetafi-o in saci de gunoi ~itransportafi-o pe platforma de compostare.

3
J

TOAMNA

Compostare $i mulcire
Perioada adekata pregatirii compostului. Folosifi ~i iarba tiiata. Mulciti solul plantelor al perene, trandafirilor ~i altor arbusti cu compost, iarba taiatd sau frunzi~ uscat.

ISE