Sunteți pe pagina 1din 507

b i b l i o t e c a Sg c o l a r u l u i

G.C SCU

I:\K;M v OTIIJKI

ALINE

biblioteca ^colarului

George

CLINESCU

ENIGMA OTILIEI

Colecie iniiat i coor!onat !e Anatol "i!ra c# i $an "i!ra c# Conce%ia gra&ic a coleciei i co%erta: "la!i'ir ('ee) *e co%ert: Cola+ !in ta,lo#rile l#i Gio)anni -ol!ini i G#i!o Ca!orin

.E/E.IN0E ISTO.ICO1LITE.A.E: O). S. Cro2'lnicean#3 Nicolae Manole4c#3 I. Negoie4c#3 Mircea (aci#3 Marian *a%a2agi3 A#rel Sa4#3 E'il Ale5an!re4c#3 Con4tana -r,oi3 Sil)e4tr# -oatc3 Marieta *o%e4c#

Gr#%#l E!itorial 6Litera7 4tr. -. *. 8a4!e#3 '#n. C2i in#3 M$19::;3 .e%#,lica Mol!o)a tel.<&a5 =>?@?9A 9B 9B ?93 9B CD D:3 &a5 9B C: ED; e1'ail: literaFlitera1%#,li42ing.co' $i&#Gare: S.C. $a)i! $.".Co'%ro! S.L O. *. ??; C. *. E?3 4ector D3 -#c#re ti3 .o'Hnia tel.<&a5 =>:DA ?9:E::B Li,rria 6Scri%ta7 4tr. Ite&an cel Mare J?3 '#n. C2i in#3 M$19:D93 .e%#,lica Mol!o)a3 tel.<&a5: =>?@?9A 99DBJ@ *reGenta e!iie a a%r#t Kn an#l 9::D Kn )er4i#ne ti%rit i electronic la Gr#%#l E!itorial 6Litera7. Toate !re%t#rile reGer)ate. E!itori: Anatol =i Dan Vidra=cu .e!actori: Ion Ciocanu, Petru Ghencea Corector: Ludmila Alexei Te2nore!actare: Victor Gorbatovschi Ti%ar#l e5ec#tat la Co',inat#l *oligra&ic !in C2i in# Co'an!a nr. 9:DJ? C(U J9D.D?;.1? C DC

$e4crierea CI* a Ca'erei Naionale a Crii Cline4c#3 G. Enig'a Otiliei: ro'an< G. Cline4c#; col. ini. "i!ra c#; conc. gr. col. Int.3 9::D >Co',inat#l no#3 nr. 9?:A IS-N BB@;1@C1?BB1C J9D.D?;.D.1? *oligra&icA. L ;:C M%N. L i coor!. Anatol >-i,l. colar#l#i3 i $an 4erie i co%erta< "la!i'ir ('ee).L C2.3 Litera3 -.3 Litera

IS-N BB@;1@C1?BB1C

O LITE.A3 9::D

CUPRINS Tabel cronologic ............................................ @ I............................................................. DD II .......?D III ......CE I" ......E9 "............................................................ @? "I ......................................................... J? "II........................................................ D:? "III ......D9: IP ......D;; P.......................................................... D@C PI ....................................................... DBD PII........................................................ 9DC PIII ......9?C PI" .......9;; P"........................................................ 9J? P"I ..................................................... ?:@ P"II...................................................... ?9@ P"III .......?E; PIP .......C:C PP........................................................ CCE Re erin!e istorico"literare............................. CJE

# $nigma %tiliei # CUPRINS

TA-EL C.ONOLOGIC
DJBB DB i#nie. &"a n'scut, la (ucure)ti, un iu al *ariei Vi)an, George, +e care mai t,r-iu, c,nd acesta .m+linea / ani, l"a .n iat Constantin C'linescu din Ia)i0 Co+il'ria )i"a +etrecut"o la (ucure)ti )i, ceva mai t,r-iu, la (oto)ani0 1234 5coala +rimar' la Ia)i0 123/ 6amilia mut,nde"se la (ucure)ti, micul George se .nscrie la gimna-iul 7Gh0 5incai80 DBDC $lev al Gimna-iului 7Dimitrie Cantemir80 DBD; $lev al Liceului 7Gh0 La-'r80

DBDJ DBDB

Vitea-ul8 (ucure)ti0

&us!ine examenul de bacalaureat la Liceul 7*ihai din

.nce+e studiile la 6acultatea de Litere )i 6ilo-o ie din (ucure)ti, unde .nva!' limba )i literatura italian'0 5e de catedr' era Ramiro %rti-, decan # Dimitrie %nciul0 Printre +ro esori9 :icolae Iorga, Vasile P,rvan, P0 P0 :egulescu, *ihail Dragomirescu, %vid Densusianu, $ugen Lovinescu0 ?D 'ai. .n revista 7&bur'torul8, la rubrica 7Cores+onden!' literar'8, este +ublicat' o stro ' din +oe-ia /l#t#ra #l a lui G0 C'lin0 12;1 Paleogra "bibliotecar la Arhivele &tatului din (ucure)ti0 12;< Trece examenul de licen!' la limba italian'0 A+are .n traducerea sa Un o' 4&Hr it de Giovanni Pa+ini0 12;= Debutea-' .n critic' la revista 7Roma8, condus' de Ramiro %rti-0 $ste +ro esor +rovi-oriu la Liceul 7C0 Diaconovici"Loga8 din Timi)oara0 (ursier al 5colii Rom,ne din Roma, condus' de Vasile P,rvan0 Cutreier' Roma antic' )i mu-eele, r's oie)te toat' biblioteca antico" arheologic' din )coal', are acces la (iblioteca Vaticanului0 Audia-' cursurile unor s+eciali)ti eminen!i, ca Adol o Venturi0 &e ini!ia-' .n arheologie )i arhitectur'0

# G0 C'linescu # 12;4 Adev'ratul debut +oetic, cu +oe-ia de dragoste No)a 'i2i a%%ar#it -eatri5. Ia +arte la )edin!ele cenaclului 7&bur'torul8, unde este remarcat de $ugen Lovinescu0 12;4#12;/ # Pro esor la Liceul 7Gh0 5incai8 din (ucure)ti0 12;>Public' intens .n revistele 7Via!a literar'8, 7&bur'torul8, 7&inte-a8, 7G,ndirea80 12;/ $ +ro esor la Liceul 7C0 Diaconovici"Loga8 din Timi)oara0 &e c's'tore)te cu Alice"Vera Tri u0 DB?D Public', .n 7Via!a rom,neasc'8, ragmente din "iaa l#i E'ine4c#. DB?9 In 7Adev'rul literar )i artistic8 )i .n 7Rom,nia literar'8 +ublic' alte ragmente din "iaa l#i Mi2ai E'ine4c# )i din romanul Cartea n#nii. In editura 7Cultura :a!ional'8 a+are volumul "iaa l#i Mi2ai E'ine4c#3 str'lucit debut al lui George C'linescu .n istoria literar'0 12<< A+are romanul Cartea n#nii. George C'linescu este numit codirector al revistei 7Via!a rom,neasc'8 ?.m+reun' cu *ihai Ralea@0 A+are edi!ia a doua, rev'-ut', a studiului "iaa l#i Mi2ai E'ine4c#. DB?C George C'linescu studia-', la (iblioteca Academiei, manuscrisele eminesciene0 DB?; A+ar dou' volume O%era l#i Mi2ai E'ine4c#. C#lt#ra. $e4crierea o%erei. DB?E A+ar alte dou' volume O%era l#i Mi2ai E'ine4c#. Ca!r#l %4i2ic. Ca!r#l &iGic. Te2nica. AnaliGe. E'ine4c# Kn 4%ai# i ti'%. 9? noie',rie. George C'linescu .)i sus!ine doctoratul la Ia)i cu te-a 7Anali-a literar' a unui manuscris eminescian9 A)atarii &araon#l#i TlH7. 12<> Reia activitatea la 7Via!a rom,neasc'80 $ste con eren!iar +rovi-oriu de critic' )i estetic' la 6acultatea de Litere din Ia)i0 Ii a+are culegerea *oeGii. 12</ Public' "iaa l#i Ion Creang3 Enig'a Otiliei )i edi!ia a treia, rev'-ut' )i com+letat' cu a+arat critic, a studiului "iaa l#i Mi2ai E'ine4c#. C'l'torii .n 6ran!a )i Italia0

# $nigma %tiliei # 12<2 George C'linescu editea-', la Ia)i, 7Aurnalul literar8, oaie s'+t'm,nal' de critic' )i in orma!ie literar'0 Public' volumele *rin1 ci%ii !e e4tetic3 Li)i# .e,rean#3 T#!or Arg2eGi. 12=1 Public' I4toria literat#rii ro'Hne !e la origini %Hn Kn %reGent. DBC? Debutea-' .n dramaturgie, cu +iesa"+arabol' I#n 4a# calea net#r,#rat >'it 'ongolA. DBCC George C'linescu .ntemeia-' -iarul 7Tribuna +o+orului80 $ste numit +ro esor titular la Catedra de Istorie a Literaturii Rom,ne *oderne de la Bniversitatea din Ia)i0 DBC; A+are I4toria literat#rii ro'Hne. Co'%en!i#. $ste numit )e al Catedrei de Literatura Rom,n' *odern' de la 6acultatea de 6ilo-o ie )i Litere din (ucure)ti0 $ director al revistei 7Lumea80 12=4A+are volumul I'%re4ii a4#%ra literat#rii 4%aniole. .n edi!ia a Il"a ?rev'-ut'@ a+ar romanul Enig'a Otiliei )i I4toria literat#rii ro'Hne. Co'%en!i#. 12=/ Devine membru activ al Academiei Rom,ne0 $ director al Institutului de Istorie Literar' )i 6olclor ?ulterior # Institutul de Istorie )i Teorie Literar'@0 DB;9 Devine redactor res+onsabil al revistei 7&tudii de istorie literar' )i olclor8 ?din 124= # 7Revist' de istorie )i teorie literar'8@0 DB;? A+are romanul -iet#l Ioani!e. 12C=$laborea-' studiul Nicolae /ili'on. 12C4 Volumul St#!ii i con&erine. $di!ia a III"a, cu modi ic'ri, a romanului Enig'a Otiliei. DB;B Vede lumina ti+arului monogra ia Nicolae /ili'on. DBE: $ste numit +ro esor onori ic la Catedra de Istorie a Literaturii Rom,ne de la 6acultatea de 6ilologie din (ucure)ti0 A+are volumul Scrin#l negr#. %rgani-ea-', acas', s+ectacolul cu +iesele sale *2e!ra3 Secretarii !o'n#l#i !e "oltaire3 .G,#narea l#i "oltaire3 Soarele i l#na. .nce+e s' lucre-e la +iesa L#!o)ic al PIP1lea. DBED $di!iile a V"a )i a VI"a ?de initiv'@ ale romanului Enig'a Otiliei. DBE9 George C'linescu scrie monogra ia Gr. M. Ale5an!re4c#. >"iaa i o%eraA. DBE? Volumul de versuri La#!a l#cr#rilor.

# G0 C'linescu # 124= $ste numit )e de catedr' onori ic la 6acultatea de 6ilologie din (ucure)ti0 11 a+are volumul Cronicile o%ti'i4t#l#i. Vede lumina ti+arului edi!ia a IV"a, rev'-ut', a "ieii l#i Mi2ai E'ine4c#. $ distins cu Premiul de &tat +entru .ntreaga activitate literar'0 In revista 7Teatru8 e +ublicat' +iesa L#!o)ic al PIP1lea. La Ia)i este Ducat' +iesa lui George C'linescu Trage!ia regel#i OtaQar i a %rin#l#i $ali,or. V'd lumina ti+arului volumele "a4ile Alec4an!ri3 Teatr#3 romanul Cartea n#nii .n O%ere. D9 'artie. George C'linescu .ncetea-' din via!'0 Institutul de Istorie Literar' al Academiei Rom,ne .nce+e s'"i +oarte numele0 Post"mortem sunt reeditate maDoritatea o+erelor lui G0 C'linescu, unele # de mai multe ori0

13

# $nigma %tiliei # CUPRINS

I Kntr1o !e orele #ni&or' S&inii !e4ig#r Kntr1alta. #r'a !e era carea ,n#iala 'ergea 4la, Ki i !in era i tare a 4ear Gece3 !e &oarte Stra!a %loi toate ,trHni3 %o'ilor3 i c atent 4trHn4 &oarte /aa '4linie %rintr1o c#' era era# n# cat n#'r3 'ari !e1a ,ine Knalt Ki #nor c# !e #n #n era la Knce%#t#l !e Kn !e l#i )reo 4tra!a )aliG o,o4it3 i 'ai alt&el #n #n#i !e i#lie Anti'3 Kn o i DB:B3 c# ani3 %rea ci#!a ca o %#in !in4%re !intr1o Knainte Kn !ar Kn 4tra!a 'Hn %!#re. %line ce egale3 Knt#ne1 THnr#l l#'ina neagr g#ler#l &e'inin !ar na4#l#i c2i%#l c#tarea care !e o l'%ile 4ticl a)ea nici 4at

tHnr intra 4oi

o%t4%reGece 'Hn3 trecea i3 n# Kn

K',rcat 'are3 )erii3 era#

licean3 grea3

)enin! !e4

A%o4toli

&iin!c3 %#4tie i !e

Knt#necat ale4

generale3 c#rile ca

rcoroa4

&o nitoare ogra!a !#% i 4tele 'i ca# ca4elor. c#rile

Kntr1a!e)r3 co%aci at#nci

,i4ericii

Kn!eo, te 4c#t#ra3

'arel#i %o%a4#ri n#'ai %e cer. #n!e iar

Ca%itala. &cHn! )Hr&#ri rea%rin!erea

"Hnt#l

coa'ele

t#'#lt lan ar,ori !e

ne)G#t3 4e

!!ea acolo

trector#l#i

l#ng#l %e i era a not

Gi!#rilor3 ca #n

4cr#tHn!3 )e 'Hnt Ki i !!ea#

&elinarelor

Kng!#ia3 talie3 a%ca Kn4 !e

n#'erele #'&lat +#)enil %r ce1i i #n c

Uni&or'a 'ilitar3 #n aer

,r,te4c a%c3 a

elegant. %ricina

%rel#ng3 c!ea# !e

a%roa%e 4#,

#)ielor

'ari

coloarea corecta# !eGorientat #n#i c#ta. !e #n #na 'at3

o,raG#l#i )ol#ntar !e i %e )e!ea 4a#

tiet#ra KntHia trot#ar n# %rea Kn %rea %e

elinic alt#l ca4a

i'%re4ie.

$in Kn %e

trecea 4e %#4tie

an#'e Stra!a ca4e 4 ca n# %rin

c#no tea 'ari Knalt cea

l#'ea Kn n# Kn4

a!or'it3

&iin!c

4tin4e o

a4c#n4e era

glo,#ri i 'ai

!ea Nici

cl!#r. ca4

acea4t

o,4c#ritate3

4tra!a a%roa%e

a4%ect

,iGar.

a)ea

4#%erior.

)arietatea

ne%re)G#t

a ar2itect#rii >o%er Kn!eo, te a Gi!arilor italieniA3 'ri'ea

11

# G0 C'linescu #
neo,i n#it ci#,#cria3 grece ti #'eGeala3 le'nria3 a o #nei i a &ere4trelor3 %rin ogi)e3 !in Kn ra%ort c# gran!oare3 &c#te Kn4 i )ar#l3 &or'a !in o 4c#n! !e i a cl!irilor3 &rontoane )o%4it3 #'&la 'oloG !e c# c# le'n care Kn

ri!icol c2iar care &cea#

a'e4tec#l )ar #4cci#nea3 i

!eGg2ioca 4tra!a Kn

,#c#re tean

caricat#r %e4te

4trGi

italice. c#

a%ro%ierea cai al,i3 !e

'n4tirii Kn#ntr#l cati&ea. Kn

!r#'

ea3 o ca4 c# &ere4tre Knalte era Knc l#'inat. Kn &aa ei 4taiona tr4#r l#5oa4 !oi i creia Tnr#l !re%t#l ale !or'ea3 a+#n4e4e ei cr#i #n i3 ca%#l Kn %ie%t ti%ic#l grea#a #n )e 'nt l#i i c# 2#rile Kn 'n3 #n ,ir+ar gro43 Kn& #rat Kn l#ng Kn Kncreit !e #n c2i% %e c# ,alerc %arter !#%

)aliG cat3

oarecare e5a'en3 4e o%ri l4n! o cli% +o4 %o)ara. Ca4a a)ea 4ing#r a eGat 4c#n!3 gea'#ri )itrali# %trate era# aco%erite 2rtie tran4l#ci!3 i'itn!

!e cate!ral. *artea !e 4#4 %ri)ea 4%re 4tra!3 c# %atr# &ere4tre !e o Knli'e a,4#r!3 &or'n! Kn )r&#l lor cte o roGet gotic3 !e i !ea4#%ra lor Gi!ria 4cotea tot attea 'ici &rontoane cla4ice3 4%ri+inite c# o %e cte !o# 'en4ole. La %e &aa!3 aco%eri #l c!ea !e 4trea in lat3 reGe'n!#14e 'en4ole !e4%rite

ca4etoane3 tot#l Kn cel 'ai antic 4til3 i 4coro+it Kn &oarte '#lte loc#ri3 ca4ei i trot#ar ie ea# Kn!rGne greoi !e &ier3 r#ginit i attea tr#nc2i#ri3 i'%re4ia

!ar 'en4olele3 &rontoanele

i ca4etoanele era# )o%4ite c# #n #lei ca&eni#. (i!ria era cr%at i !in cr%t#rile !intre &aa!a ,#r#ienile. Un grila+ Knalt i

i cG#t %#in %e 4%ate3 !o)e!ea3 %e !rea%ta3 Knct Kntin!erea ei3 !eoca'!at3 !e n# 4e &r

e5i4tena #nei c#ri3 Kn care 4e Grea %rin Knt#neric atta &r#nGi %#tea calc#la3 trector#l#i &iin! tot# i %!#re

&#n!. Grila+#l a)#4e4e o %oart 'are c# !o# ari%i3 legat ac#' c# #n lan. O %orti 'ai 'ic n#'ai era !e4c2i43 l#n!#1 i tre%te !e 4ac#l Kn i 'n3 %orni intr 4%re tnr#l3 &#n!#l !#% c#rii i %e aceea3 c2i,G#ial. !ac oarecare 4%re a

A+#ngn! Kn &aa # ii !e la intrare3 el 4e co!i 4 #rce cele !o# %iatr )e!ea %#tea !a !e cine)a Kn o!ile !e 4er)ici#. Acolo %#t# 41 i !ea i cat &or'n! !o# cori!oare 4#%ra%#4e3

4ea'a c %artea !e !in !o4 a ca4ei a)ea o Knli'e 'ai 'are !ect a re4t#l#i3 %arter c# gea'lc. N#'ai Kn cat#l !e 4#4 o la'% c# %etrol ar!ea3

1;

# $nigma %tiliei #
re4t#l 'ocnea Kn Knt#neric. &a i 'e!it #n 'i+loc %rin a%ro%iere nici o 4onerie3 Tnr#l 4e Kntoar4e 4%re intrarea !in !e a1 i )e4ti %reGena. Kn4 n# )G# i a ,ate Kn # i 4e %r#3 c#' era i !e4cleiat !e cl!#r 4a# %loaie con)e5itii3 aco%erea ca4. %n !e alt a%roa%e gea'3 c2i% !e 4#, %line ale43

i nat#ral3 o a,4#r!itate. Kntr1a!e)r3 # a3 !e &or'a #nei enor'e &ere4tre gotice !e le'n #'&lat !e %iatr3 tocite Nici i o ale Kn %er!ea 'elcilor 'o!#l n# &r i ,#,o4 !e )o%4ea ca&enie3 4e Kntin!ea !e la cele !o# tre%te 4trea in. !e %loaie oc2i#rile Nea)n!

!e #n %ra& 4tr)ec2i3 %e care 4e )e!ea# ,ine #r'ele %ict#rilor tnr#l a%4 clana 'oale c# #n 4crit KngroGitor. i !!# 4 trag # a. $ar 4%re 4%ai'a Inti'i!at3 a te%t Knc2i! interior Kntr1att c# ca l#'ea !in ca43

l#i3 # a cea #ria 4e 'i c a%roa%e !e la 4ine3 cGn! 4%re el intrigat !e Ggo'ot3 4 n)lea4c +o43 !ar n# 4e Knt'%l ni'ic. Tnr#l intr at#nci3 Kncercn! 4 # 3 !e era cat#ri !e c# c# o4 !e i al o a,ia #n#i 4 Kn#ntr# %ro,a,il 4#ne O &c# clo%oel ct 'ai ,ine in&ernala !e4co%erire atrna Kl 'ir 4#i #ri !ar o La'%a !e Ceea ce Kn c 4al. 'ner#l $ar n# Ea !o# &or'a #i'itoarea

Kn!rGni

n#'ai!ect3 4car !e

antica'era. celor laterale

Knli'e

con4i!era,il3 le'n #n Kn

oc#%n! !o# cla4ic3 a4tr#.

4%ai#l

laolalt. o

#n 4oi !e %ira'i!3 Kn )r&#l creia #n 8er'e4 !e i%4o43 !e4t#l graio43 )o%4ea glo, o !e co%ie 4ticl !#% inea Kn 'o!el loc#l #n#i !e )o%4it la'% era ar !ete4ta,il c# %etrol Kn !e 4tin43 &i ca&enie3 alt ca!#ce#l#i ci#c#ri

c2i%#l %lin t#l,#re

4c2i', Knalt#l

la'% l#'ina

cri4tal3

atrnat

ta)an3

Knc%erea.

4#r%rin4

aici oc2i#l #n#i e4tet era intenia !e a e5ec#ta gran!io4#l cla4ic Kn 'ateriale att !e ne%otri)ite. *ereii3 care3 4%re a core4%#n!e inteniei 4%ri+inite tenc#ii cla4ice %e i a 4crii !e le'n3 co%ii c# !e 4te+ar3 i ale crei ca%ete a!#lterri c# !e +o4 era# ar &i !oi !onatelliene3 i'itn!

tre,#it 4a &ie !e 'ar'#r 4a# cel %#in !e G#gr)ii i a,lon#l %or&ir#l3 %o'%eiene3 Kn!eo4e,i %rin nai)e

t#c3 era# gro4olan %ict#rile )erGi i 4tro%it#ri

'na3

ro ii. Kn4 4i4te'#l !e %er4%ecti)e

i &e4toane Kn loc 4 &ie tratat &al4 !e G#gra)3

%e Kntreg#l c'% al antica'erei3 %rintr1o o%tic

era tiat Kn !o# 4eci#ni core4%#nGn! &iecr#i cat3 in!icn!

13

# G0 C'linescu #
a4t&el Kn c2i% 4#%rtor li%4a !e coeGi#ne a %lan#rilor. Kn 4&Hr it3 ta)an#l Ace4t rceal. el#l#i. %entr# a%4at CHn! o i'ita 4i4te' ale %rin !e G#gr)eli !ecoraie3 !!ea# Kn ca4etoanele %rec#' Knc%erii &ine3 'etalic 4cara i i tra4e #n#i #n aer !e %la&on !e !e ro'an. l#ngi r#in 4#4 i i cr%t#rile

nereg#late

%ereilor #n &el !e !e

THnr#l3 At#nci

2otrHn!#14e

'Hner#l

clo%o1 ca1n ca

4c2ellit +o43 a%oi

r4#n 4 +o43

ni te 4%aii 'ari !e o

i goale c# eco# r#. Trec# #n ti'% c2in#itor Knce%# c# o &# 4cHrHie tHnr#l i3 !in ca i !ar e5traor!inar groGa)e %rea iritant Kncetineal. )G# ca#Ga !e ni te 'oale3 %ri)in! %e

nec#no4c#t#l %ro)ocator#l total3 &#'at3 o4. ca

gre#tate

ace4tor i &aa

%HrHit#ri a%roa%e Kn !oi !ini3 o 4

'irat #n o'#le 4#,ire cal)iie '#lt !e acea4ta3 %rea a c2ii tot# i %trat. -#Gele O'#l3 GH',ea a

i %#in Knco)oiat. Ca%#l Ki era atin4 !e 4%Hn a&ar !ini Ki era# Kntoar4e n#'ai )Hr4t !oi !e cr#i c# cei i gal,ene

aco%erin!

)iGi,ili3 Knaintat rar

!e4ig#r l#'in !e4c2i! a!e

r'Hnea

incert3

cli%in!

Kntoc'ai

,#&niele

4#%rate

,r#4c3 g#ra !o'n#l

Kntre,tor i )!it contrariat. L Unc2i#l #r'3 Gi#rgi#)ean#R -trHn#l cli%i L E# O'#l cHte)a ori 4#nt 4%Hn !in !in oc2i3 /eli53 %r# oc2i3 ca i cHn! tHnr#l3 !e n1ar &i Knele4 #i'it !e c# !e Kntre,area3 %ri'ire3 cli%i !e 'i c ,#Gele3 !ar n# r4%#n4e ni'ic. a!#g tot a a acea4t ne%ot#l !#'neal#i. %licti4it a%oi Kntre,are3 #n gla4 ,ol,oro4i ce)a3 nea te%tat Co4tac2eR re&c# Kn!rGni Kntre,area: tHnr#l3 inti'i!at3 Aici Con4tantin

!e rg# it3 a%roa%e o%tit3 !#2nin! a t#t#n3 r4%#n4e re%e!e: L N#1n#1n# ti#... n#1n# 4t ni'eni aici3 n# c#no4c... -#i'cit3 tHnr#l 4tt# loc#l#i ne'i cat3 a te%tHn! o re)enire a4#%ra Gi4e tga!ei. &#n!#l $ar ,trHn#l3 c# care %e !#% Kn!e'ni 6-#n 4car. ce1l %e %ri)i #n i %#4e 4&oria cli%in!3 in!i)i! %orni 'Hna 'ere#3 c# 4 acea %lece3 Kn !e&eren !in 4cHrHit#ri r#ginit3 2otrHt

gHtle+#l#i:

4earaS7 THnr#l care

iar i3

KngroGitoare3 trec# %rin &aa

a#to'atic i %orni

%e 'Hner#l )aliGei !eGorientat Knainte.

i ie i a'eit %e # a gotic '#4cal#l#i3

i a%oi %e %oarta

1=

# $nigma %tiliei #
Ui'irea !ac )o' 'ai cla4a 4#3 o,i n#ia Knainte a !e !in licean#l#i Kn "lII1a )a %rea )enin! i ac#' n# !in 4e %oate #n!e 'ai Kn!re%tit3 ele) Kn

ti cine era. Se n#'ea /eli5 Si'a -#c#re ti3 a Ia i3 Kn era Lice#l#i Internat. )enea Ace4t 6#nc2i#l73

i 4o4i4e c# o or &#4e4e lice#l3 la al trecHn! t#torele cr#ia tatl#i

S&Hr i4e

e5a'en#l

ca%acitate3 &a'ilie a1i

-#c#re ti c#'nat

Co4tac2e

Gi#rgi#)ean#. Gice

Gi#rgi#)ean#3

4# care '#ri4e !e #n an. $octor#l Io4i& Si'a3 &o4t 'e!ic 'ilitar3 a%oi !e'i4ionat3 n# 'ai a)ea !e '#lt r#!e a%ro%iate !e 4Hnge. Sing#ra '#ri4e l#i 4or3 4oia l#i Co4tac2e Gi#rgi#)ean#3 cel c#tat3 i ea !e '#lt. "!#) el Kn4# i !e )reo Gece ani3 !octor#l i Kn internate. $#% o i el3 c# 4ati4&acia c co%il#l /eli5 ca Gile3 rHn!#l %ltea o ca4 ca' )ec2e !ar

K i in#4e ,iat#l 'ai '#lt Kn %en4ionate l#ng ,oal %licti4itoare3 4e 4tin4e e 'are !e%oGit 4oli! ace4tor /eli5 !e Kn i Kn ,ani3 !octor#l Kn #n c# iar &#4e4e an /eli53 l4a in!icat !e coala3 la l#i

i c# )iitor#l oarec#' a4ig#rat. Kn a&ar !e #n oarecare renta,il ,#n#ri3 $e 4tra!a L%# nean#. t#tore ta5ele3 l#i3 Ki i *entr# a!'ini4trarea Co4tac2e73 %e Kn tiri calitate !e4%re Otilia73 4ocotite c# %e '#li Otilia3 re%reGenta

6#nc2i#l 4e'na tri'itea

c#'nat#14#.

Gi#rgi#)ean#

ra%ort#rile

core4%on!ent3 a

el. $e alt&el3 relaiile ace4tea n# era# !eloc %ricin#ite !e 4i'%la KntH'%lare n#'ele /eli5 ani care Kn era t#telei: 'ai 6#nc2i#l !in Co4tac2e7 ca4a 6)eri oara Si'a !ecHt i la i care trecea Kn genere !re%t &ata l#i Co4tac2e3 &#4e4er tot!ea#na cele n# #r'3 o i ce Io4i&73 i !ar %o'enite %e i &eti. alte &ace Otilia i oral !octor#l#i ca 4i',ol al r#!eniei a%ro%iate. )G#4e ca Kn 'ai i 4i'%l Co4tac2e tot $ar Kn Gi#rgi#)ean# o &iecare an co%il3 at#nci c#no4c#4e 4cria iar o&icial 4cri4ori. c#no tea 6#nc2i#l#i 6)r#l c2i% &i !in Kl KntHlnit3

4r,torile Co4tac2e73 4cria THnr#l %rin %#t#t &i

con4acrate Kntre,Hn! 6#nc2i#l#i &i# al

cHte)a ce era# c3 4til#l

K'%re+#rri 'ai a4t&el 41ar &a'iliar &ace Kn

6)eri oara

Otilia73

Otilia /eli57. n1ar inti'i

Kntre,Hn! !e4ig#r

!octor#l#i 4 contin#e era

core4%on!en !ecHt l#i /eli5

!ac

(%ceala in&aili,il3

e5%lica,il.

N#'r#l

ca4ei

iar Kn ca4 loc#ia# 6#nc2i#l Co4tac2e7 i 6)eri oara Otilia7.

15

# G0 C'linescu #
.'4e4e 2otrt3 Kn #r'a #nei core4%on!ene %e care o inea3 n#1i )or,3 c# Otilia3 c3 Kn!at ce )a ter'ina lice#l3 )a )eni la -#c#re ti3 la 4cri4oare3 o li%43 Kn )e!erea Kn contin#rii Anti'. 4t#!iilor3 Kl #r'n! la 4 )re'e loc#ia4c %rintr1o #nc2i#l1t#tor 4tra!a )e4ti4e

i ac#' Ki era !at 4 %ri'ea4c ace4t r4%#n4 ci#!at. !ar l#cr#l era ,i4 c# ne%#tin. Acela era n#'r#l. C#t

/eli5 K i cercet ,ine 'e'oria3 4%re a )e!ea !ac n# c#')a are 'ai !e%arte )re#n era %ro%rietar la cine !e Kn 4t. !ect &i5 i 4e gn!i la %o4i,ilitatea ca Kn c#rtea ti#t

#nc2i#l#i 4 &ie 'ai '#li locatari. Itia Kn4 ,ine c Gi#rgi#)ean# i n# Knc2iria3 Mai '#lt %etrecerii #n carton #n i #n c2iria 3 !e alt'interi3 ar &i !e ci#!enia Kn o c# ace4tei no%ii 'ic3 o' nec#no4c#t3 &otogra&ie1)iGit ca%#l a%roa%e /eli5 Kn '#ncit Knt'%lri 'ergea tonalitate c#

%ro,le'a *e

Kn ne tire Kn4%re 4tra!a Arionoaiei3 cn!3 !eo!at3 o i'agine i 4e 'inte. ca&enie 4%lcit Kn&i a !e%ilat3

oc2ii &oarte %roe'ineni

i c# ,#Ge groa4e3 c# n#'ai cte)a &ire tia !e ce3 i!eea #n#i '#lt 'ai can!i! ,trn3 Un al &ior l#i

negre rare Kn loc !e '#4ti. Acea4t &otogra&ie3 care 4e a&la %e ,iro#l tatl#i 4#3 Ki !e te%ta Kn 'inte3 n# Co4tac2e. era /eli5: nec#no4c#t O'#le#l !e !e %e 4cara c# rea 2o !e co%ii 'ici. Kn4 era 4ig#r c &otogra&ia re%reGenta %e #nc2i#l 4critoare3 !in %rin ai!o'a 'oral'ente e5%erien #nc2i#l trec# &otogra&ie. 4#&let#l

S n# )rea 41l %ri'ea4c

6#nc2i#l7R $ar !e ceR $e4ig#r

c n# a l'#rit ,ine. *oate 4cri4oarea n1a 4o4it noa%tea. co!ire3 4&r'at Tot# i3 intr %e !in 4%#4e4e no# Kn i n# 4e a te%ta# 4 )in a a trGi#3 6E# i %e Kn 4#nt /eli5S7 C# i )a4 Kn!oiala tra4e !e !e i3 !#% o 4c#rt #n 4ticl Knce%# &i )G#t r4%icat: c#rte r4#n o

Kn 4#&let3 Kn4 2otrt3 tnr#l 4e Kntoar4e Kna%oi ,le4te'at#l clo%oel3 %o!ele. care $#% el Kn 4#4 ca

antica'er c2in#itoare3

a te%tare oa%t3 ca

4cara

4 4crie gre#3 i ,trn#l 4%n a%r# !in no# c# oc2ii 'irai. L Ce eR Kntre, %e ,iat. Gla4#l ace4t#ia %ieri !e e'oie3 Kn %ie%t. Kncerc 41 i a!#ne 4e a#Gi !e 4#4: i ini'a1i G)cni c# )iolen cn! o )oce cri4talin %#terile3 i cn! n# l1ar

14

# $nigma %tiliei #
L $ar3 %a%a3 e /eli5S /eli5 %ri)i 4%re ca%t#l 4crii ca 4%re #n cer !e4c2i4 Kn a%ro%ierea ca !in l#i i nici oc2i3 8er'e4 cHn! o c# cel )o%4it &i ca&eni# %etrec#t !e #n Kn t#t#n ca% tHnr !e &at3 Kncrcat ,trHn#l3 &ire4c3 'olatic &r c# ,#cle3 cGHn! %Hn tot#l 41ar a4#%ra !#2oare atit#!inii i )G# i 'ai %rel#ng cel

%e #'eri. At#nci 'o!#l !inainte3 i c# cli%in! acela i

l'#rire aceea i

gla4 &r ac#4tic3 Gi4e l#i /eli5 Si'a: L Ia1i gea'antan#l i )ino 4#4S Urcar !e c# antre# ni te a'Hn!oi %e %e 4cara tHnr#l 'aterie %HrHitoare n# a)# i 4e g4ir 41l Kntr1#n 4oi care !e rgaG e5a'ineGe3 K',rcat i

r'HnHn! tot# i c# 4enti'ent#l c 'o,ilele c' i &#'#rie. /ata3

era# toate aco%erite 4#,iratic3

Kntr1o roc2ie &oarte larg %e %oale3 !ar 4trHn4 tare la 'i+loc #n ,ra gol i !elicat. /eli5 Ki 4trHn4e 'Hna i a)# o

c# o 'are coleret !e !antel %e #'eri3 Ki Kntin4e c# &ranc2ee cli% i'%#l4i#nea !e a i1o 4r#ta3 Kn4 &ata i1o tra4e c# '#lt Knainte !e a l#a o !eciGi#ne i i1o trec# 4#, ,ra#l 4tHng. L Ce ,ine1'i %are3 )enit. E# 4#nt Otilia. A%oi3 %rHn!#1i14e c tHnr#l n# reacioneaG !e4t#l !e cl!#ro43 Kntre,3 KntorcHn! a!Hnc &aa 4%re el: 1L Oare n#1i %are ,ineR L -a !aS r4%#n4e 4&io4 /eli53 contrariat c n# )ine ni'eni 41i ia )aliGa !in 'Hn. Con!#4 !e Otilia co)ert !e )a%or i #r'at !e ,trHn3 /eli5 intr Kntr1o o!aie i Kne%tor !e t#t#n ca o Kn 'i+loc#l ei3 la o 'a4 Nor!#l#i. &oarte Knalt3 Kncrcat !e #n &#' !e4 %e Marea ce ,ine1'i %are3 Gi4e ea )ol#,il3 c ai

rot#n! %re)G#t c# o 'are la'% !e %etrol c# glo, !e 4ticl 'at3 4e a&la#3 Kn &aa #n#i +oc !e ta,le3 trei %er4oane care la !e4c2i!erea r'a4 gol # ii lHng ri!icar ceilali3 ca%#l Kn Kn &el#rite ce gra!e !e c#rioGitate. %e /eli5 Era# !o# &e'ei i #n ,r,at. -trHn#l 'er4e )re'e Otilia i oc#% 4ca#n#l con!#4e

!e1a !re%t#l la 'a43 %reGentHn!#1l. L E /eli53 Gi4e ea o%rin!#14e Kn &aa ,r,at#l#i care toc'ai ar#nca4e Gar#rile.

17

# G0 C'linescu #
Ace4ta e)itn! neg#4tor3 a '#4tii la ri!ic n#'ai!ect !e e5ce43 %rin *r#l rar3 !e ca%#l crno4 &ineea !ar i Kntin4e la %ielii ,ine &in3 &a i ale4 re%e!e i 'na. ca Era #n care care

#n o' ca' !e )reo cinciGeci !e ani3 oarec#' )ol#'ino43 tot# i i'%re4ia Kn4 r#'en elegant tiet#ra Kntr1o engleGea4c crare Kn

cr#nte. )e4t3

'ergea !in 'i+loc#l &r#nii %n la cea&3 lan#l gre# !e a#r c# ,reloc intra 2ainele 4to& %ar&#'#l !i4cret i o n#an !e ta,ac3 toate ace4tea re%ara# c# !e4)r ire3 4e a1l reco'an! reinn! e5a'ina. Kl el c# %ri)i o 'ai &r cere'onie '#lt e5ce4i) care tr!a

Kn a%ro%iere3 nea+#n4#rile )r4tei i ale cor%olenei.

L *a4calo%ol3
cre terea Kntr1a 4a3 l#i

alea43

ce)a

'na

tnr#l#i

4%re

cor!ialitate3

c2iar c# oarecare #',r !e ironie Kn!e%rtat3 Kn4 c# o %olitee gra,nic3 re4%ect#oa4:

L "a

Gic

!#'neata !octor#l#i a!#g

e ti Si'a

/eli5 !e

!e la

care Ia i3

ne1a

)or,it Kn Kn

atta oa%t 'e1

!o'ni oara OtiliaS

L E4te L $a3
'orie

,iat#l !a3 !aS

co'%let a c#ta

,trn#l3 &recn!#1 i 'inile3 c# #n r4 %ro4te4c. *a4calo%ol3 %rn! i3 c# #n G',et graio43 care Ki !e4co%eri o !ant#r ,ine

re%arat3 a,an!on # or 'na tnr#l#i. Otilia o%ri %e /eli5 Kn &aa &e'eii 'ai 'at#re. Era o !oa'n ca' g#ra Ki Era !e c# aceea i ,ine !e i ,#Gele ,#l,#cai3 a)ea !e c# )r4t 4#,iri3 c#te ca i alt&el ,l#G c# acre3 'ari3 aceia !e *a4calo%ol3 +a%oneG. na4#l ai ac#Gn! Kn4 /aa o Ki c# era i c# %r#l ac#t3 ,r#4c. care a c# negr# o,ra+ii Oc2ii 4e'na %ie%tnat ,rG!ai era# %#in3 Kntr1o coa&#r gl,icioa43

Knco)oiat

cte)a

4l,ire 'oale

,trn#l#i3 'i care neagr

aceea i

%leoa%elor. n#'eroa4e !e #n ta,le &a /eli53 a1i o %e 4%re

K',rcat

'ta4e

cerc#lee3 4trn4 la gt c# o 'are agra& !e o4 'i+loc c# #n cor!on !e %iele3 lni or3 c# #rec2ea i Kn #n#i Kn ce4#le ce c# !in *a4calo%ol3 )re'e ti'% Kn care 4e )e!ea3 !e ca% a#r. %n $oa'na %ri)ea#3 Kn !e'nitate ceilali '#lt

i 4#gr#'at la %rin4 +#ca ri!ic 'na care

4cr#ttoare ri!icn!#1 i &i 4r#tat.

e5a'in acela i

%icioare

1/

# $nigma %tiliei #

L 8'S L Intr

4%#4e ea argo4 la 4e Uni)er4itate3 'ir Aglae3 4 n#'ai !e care '

i c# #n gla4 rg# it3 Kn4 &orte. $ar Aglae3 l'#ri ,trHn#l3 i1 i e5%lic Aglae. l1a' 'ai contin# Otilia CHn! )G#t. i !e i !e c# acela i +oc#l l#i a c# /eli53 '#rit T# i1l

e ti &lc# Kn legeS 4#%rtor gla4 4tin43 Kn4oit !e rH4#l &r ro4t. L$aRS *a4calo%ol. 4#',r# 4ora l#i !oa'na %a%a3

LE

tanti #n!e era

)GHn!#1l ca' ne!#'erit.

L $e

c#noa4cR $e

Kntre, n#

'14a3

atHt.

at#nci

a'inte ti3 A#ricoR .# inat ritatea ca' c# %e c# ,r#4c2eea oa'eni !e ani3 e5%re4i#nii 4trini 6'14a7 )or,ea# &a'ilia1 l#i3 a%roa%e c# &a'ilia ai c#

/eli5 %ri)i 4&io4 la aceea %e care o c2e'a# A#rica. Era o &at !e &aa 'a4 treiGeci %rel#ng3 i l#i c# oc2ii %roe'ineni ,r,ie ca #n +oc#l c# ca ac3 Aglaei3 tH'%le !oi. La 4&Hr in! ca%#l /eli53 Kntr1o

'ari Kncerc#ite !e !o# a%ro%ierea

ir#ri !e coGi K'%letite. Ie!ea c# coatele Kntre %al'e3 oc2ii %ri)in! &i5Hn! celor a)i! c#rioGitate

ri!ic

%e tHnr i KntinGHn!#1i la ,#Ge o 'Hn arc#it. L E )eri oara A#relia3 co'ent Otilia. L#i groGa) nea)Hn! %r4i Kntre,Hn!: L C#' 'ergeR L *ro4t3 .'a4 4it#aie #itat i o,4c#ritate3 a%ro%iat Kl !o'ni oar 4ing#r3 4e 4e K i &c# /eli5 retra4e Grea l4 4 o OtiliaS c#t 4%re Gi4e o ace4ta3 KntorcHn! acea4t #n!e3 ro #. i at#nci Kn #n ca% gale 4%re 4%eteaGa 4ca#n#l#i 4#. 4c%are !e %l# +o4 A,ia !in ci#!at 4e'i1 O t#4e c &#n!#l )aliGa 4%eriat. o!ii3 /eli5 n#'ele )aliG3 41o /eli5 ace4tea %e a eGe i 4e Ki care era# o )ag c#no4c#te3 Kn !ar n#1 i a'intea 4 'ai &i )G#t )reo!at %er4oanele. Kl 4#%ra !e alt&el ri!icola rgaG#l l#i ,ra#l trec#4e Otilia3 !e 'Hna l#i 4tHng3 #n!e)a. reGe' 4&Hr in! %reGentarea3 *a4calo%ol3

4ca#n#l

cana%ea

"GHn!#14e o,4er)

!e toi3

Kn 4&Hr it tre4ar

4e a eG.

Kn a%ro%ierea 4a3 la o '4#3 4e 'ai a&la #n o'. Un ,r,at

19

# G0 C'linescu #
Kn )r4t3 i c# #n %a%#ci 'inile 'ic oc2i )erGi a4#%ra 4'oc groGa) o con4tat ln Kn !e !e )or,. c# %icioare ,ar,. 4%lcii A,ia i c# o ,ro,oa! A)ea ri!ic a%oi 'ai 4e %e

#'eri l#i

'i ca

'e4ei3

intin!

atent. i1i l4 ce c

'#4ti a4#%ra a4#%ra a!a%t c#

%leo tite /eli5 '4#ei3 ,ro,oa!

In!i)i!#l !#% o

ni te &r 4

4coat c#

o,4c#ritii3

/eli5

4#r%rin!ere colori A%oi3

!o'n#l

,ro!a

!e &el#rite Aglae.

,#cat o

!e eta'in %a#G: $ar3

Kntin4 %e #n 'ic g2erg2e&.

L *roa4te
Ie!ea +#cn!#1 i

Gar#riS

,o',ni

!#%

Co4tac2e3 la cine o 4 4tea 6,iat#l7R

L La noiS e5%lic Otilia.


ac#' ca o c# o %en!#l

coa%4

%e Kn

'arginea )re'e

&otoli#l#i ce c#

,trn#l#i3 4tng

%icior#l3

'na

K',ri a4e ca%#l )!it '#l#'it al acel#ia.

L A1a1areS

L A aRS 4e 'ir Aglae. N1a' ti#t: &aci aGil !e or&ani. L $ar /eli5 are )enit#l l#i3 %rote4t Otilia3 n#1i a a3 %a%aR
,ol,oro4i &acei K i 'o Co4tac2e3 contin# ,#Ga !e %ri)in! ca #n %rote+at O la %en4i#ne3 '# c %#in i'%laca,il 4#43 ca' Aglae. 4c2i',at

Kn oc2ii Otiliei3 care Ki 4c#t#ra #n &#lg !e %e 2ain.

L At#ncea

4 ai, Otilia c# cine 4e !i4tra3 ce Gici3 *a4calo%olR *a4calo%ol &a3 !ar3 lo)in! Gar#rile3 r4%#n4e conciliant: L A a e ti !#'neata3 cocoan Aglae3 'aliioa4. Otilia 4ri4e ac#' !e %e 4ca#n#l l#i 'o Co4tac2e %e acela al l#i *a4calo%ol3 a)# e&ecte %en!#ln!#1 i tonice a4#%ra i aici %icior#l. &iin!c Acea4t Knce%# %reGen +#ctor#l#i3

4 'ane)reGe c# 'ai '#lt L Knc o linieS Kn )re'e ce Aglae

)igoare. $#% cte)a

'#tri re%eGi

K i retra4e 'inile3 noti&icn! c1#n r4 4onor !e o' gra4: reKntoc'ea +oc#l3 *a4calo%ol conte'%la

%e Otilia. Acea4ta Ki %otri)ea ac#l c# %erl !in cra)at3 Ki 4c#t#ra # or #'erii3 %ri)in!#1l c# o graioa4 'aternitate3 'ere# atrnat %e 'arginea 4ca#n#l#i. $eo!at3 %ri)in! 4%re 'inile al,e i Kncrcate !e inele ale l#i *a4calo%ol3 4e ent#Gia4': L "ai3 ce inel &r#'o4S N# l1a' 'ai )G#t.

;3

# $nigma %tiliei #
Inel#l %r#t acolo &r#'o4 !e a#r. c Kn c2e4ti#ne n# era era %etrec#t %e '4#ra #n n#'r o !e %e !eget#l 'ic i ca al era #n #n i1l 'Hinii %#4 &oarte 'ieG !e o' Kntin4e #n &oi

4tHngi3 ca' 4%re )Hr&#l l#i3 !e i !eget#l era !e4t#l !e &in. S1ar &i ,i+#teria 4%re %ro%rietar#l#i 4i'%l#3 'ici 4trHn4 teatral Kn %e Kn4 %erle3 n#'ai 4a&ir %4trare. Kntr1#n i c# Era a%oi inel

Knca!rat Kl

&loare

Kntre

corole3 c#

elegant gra,

cHte)a care

*a4calo%ol r#gHn!1o

4coa4e toat

e5traor!inar

Otiliei3

a&eci#nea

'at#r e Kn 4tare 41o %#n Kn gla4: L Te rog 41l ieiS Otilia Kl a eG %e inelar#l 'Hinii !re%te 4#,ire Kn !re%t#l l'%ii3 Gi4e e5altat: L E 4#%er,S A%oi trec# lHng ,trHn3 4#, oc2ii cr#ia Kl %#4e K',r1 i Hn!#1i #'r#l c# 'Hna 4tHng. L N# e a a3 %a%aR -trHn#l Kl %ri)i a)i! c# oc2ii l#i ,#l,#cai3 i !in ,#Gele 4ale groa4e e'i4e in)itaia o%tit: L Ia1lS 0i1l ! ie. *rin oc2ii Aglaei i ai A#ric2ii trec#r &#lgere 4c#rte. L N# Kn loc i1e !e rog r# ine3 orice 41l Co4tac2e3 l4ai o'#l#i inel#l i inel#l. l#i *oate e )reo a'intire. %rote4t3 iei. *entr# Otilia Kntin4e *a4calo%ol. !ar !eget 4a# 4trig a' i3 n# ea3 Ace4ta Kn4 Ki %rin4e 'Hna. L Te (icHn! !#'neata Ki l1a' a!#43 Kn +oci3 #itat. Mi1ai )or,it !e 4a&ir ca !e #n %ort1,on2e#r al !#'itale. ace4tea3 *a4calo%ol 4trec#r Aglae &etele. inel#l iritat3 inHn!#1i ,ra#l3 i1l 4r#t Kn a%ro%iere !e cot. L A4c#lt3 +ociR "! c *a4calo%ol3 te iG,#cni c# G,eng#ie ti Si'ioane3 i3 ri!icHn!#1 i ,ra#l

ar#ncHn! oc2ii 4%re &#n!#l o!ii3 t# ce &aci acoloR $e ce n# te !#ci 4 te c#lciR O'#l c# ,ro,oa! i 'ic ,ar,i on3 care ,ro!a i 4cr#ta !in cHn! Kn cHn! %e /eli53 4coa4e #n 4c#rt 'or'it. (ar#rile Knce%#r !in no# 4 ca!.

21

# G0 C'linescu #
*r4it cG#4e; 4%#ne ani. i Kn4 o Mo &aa a)ea3 4atelit %ar %e #n nici !e Ea Kncre!ere /aa 'ai Kn ce !e Kl ea. toi3 o,o4it3 n#trea c# na4#l c# /eli5 !e &a 4 'ic oa4e o la !e i e5a'ina Knce%#t !n4a3 oc2ii i 'e!i#l i !ar &oarte g#ler#l !e ogar3 a n1ar 4i'ea Kn &i c care %#t#t are arta 4til era toat /ata 4i'%l# care 4 c# !!# ac#' '#lt3 !e4t#l a%roa%e. 'ai o C# i toat carte3 '#lte /eli5 Kn c# la !e o n1are c# Tot# i3 Ki !e

Otilia Kn

4#r%rin4e4e /ata Kntre %rea

4enti'ent '4linie3

ai, ,#cle

o%t4%reGece1no#4%reGece al,a tri3 !e !e !e !in l#ngi. #n !antel3 #n

co%ilroa4 tr#%#l &r acea !e cn! ei. n# o

'#ltele

4#,iratic3

!elicate i

%er&ect3 'are l#i al

4l,ici#ne 'i cri3 &ata toat Kn4 Kl 4or,ea

4#%t !in i o

%trat i

A#reliei3

li,ertate 4%n )oinei

4t%nire oc2i Kn

!e4)r it r!ea ei era ,raele nici !e #n

&e'eie.

Co4tac2e era

#'ilit

%rin!ea n#

li'%e!e3

iniiati)a3 Otilia nici ei3 L#i '#lt

Co4tac2e )or,

&cea

ge4t

Kn!rGne3 /eli53 Kl 4enti'ent o cn! era el o i

4cotea

nec2i,G#it. Otiliei '#ri4e 'ai 4ttea citin! !e !e cte aca43 o

&a'iliaritatea ne'#l#'i. ine!it3 c# Kn era &ire !e )reo coala 4%re

orict /eli53 %re4i'it. i

co%ilrea4c3 a)#4e4e %n

*a4calo%ol

a%ariia N# n# Ma'14a

inti'itate

&e'eie. %ri'ar3 a i %rin ea 'nca o Si'a3 o Kntr1o

a)ea i

at#ncea

co'%licaie )re'ea 4trign! 4%t'ni Knelegea )re#n co%il#l3 %lecare ne)oie o Kn Gi ci#!at

4#&letea4c %e o !e c &r %e Kn Kntr1o care

c#noa te irita,il o!aie3 # a

,oln)icioa4 cana%ea 4l#gilor a '#ri3 !octor#l $octor#l 4 %r i

Kntin4

%or#ncin! Knainte ac#'

Kntre!e4c2i4.

!i4%r#4e la )or,3

tat14#3 'a4 !ac Si'a3 i e

interna4e K'%re#n n#'ai i o li%4 ,ine

4anatori#. 4#',r#3 ,iat#l !e ce)a.

4coat

'ngin! !#% !e

Kntre,n!#1l !octor#l 4e )eni %e

4ear3 4l#gile gra)

Kntreag3 4ti' Kl

%#rtar %ali! Ki /eli53

&a

/eli5

co'%ti'itoare3 c2e'

o,o4it3

K',rcat a'n!o#

negr#.

c#%rin4e

'inile Kntr1ale 4ale i1i )or,i a4t&el: L /eli53 e ti !e4t#l !e 'are 'a'a ta 41a %r%!it. i !e c#'inte ca 41i 4%#n o i'en4 )e4te tri4t: 'a'a ta n1are 4 'ai )ie nicio!at aca43

;;

# $nigma %tiliei #
$octor#l c#)inte iG,#cnirea. i Kngl,eni 4trHn4e $ar )e4tea i 'ai era tare %rea la tare 4ole'nitatea co%il#l#i3 %entr# %ro%riilor a1i l#i

%#ternic

'Hinile

4%re

ocroti 4#&le1

e5%eriena

tea4c a l#i /eli5. El Knele4e !oar atHt3 c ce)a &oarte neo,i n#it 4e %etrece Kn ca43 i l4 ca%#l Kn +o4. $octor#l contin#: L MHine3 Toat care1i &ric3 ci cHn! te !#ci &# N# la coal3 !e 4%#ne o !o'n#l#i agitaie in4tit#tor c n1ai 4a 'ai )ii. "ei 'erge Kntr1#n %en4ionat. noa%tea3 /eli5 c2in#it era ne'aia)#t3 nici A Kn noa%tea 4&rH' 4o'n#l. %entr# nici !#rere ar %ro%ri#1Gi43 Kn!e%rtat.

acel G,#ci#' %lecrii

al nec#no4c#t#l#i tot!ea#na

%e care1l ai

!inaintea

Kntr1o

!o#a Gi intr Kn cla4

c# 'Hna Kn!oliat

i 4e a eG Kn ,anc

c# %elerina %e el3 Kn a te%tarea n#'ai a in4tit#tor#l#i. L A '#rit 'a'a 'ea3 e5%lic el coleg#l#i !e ,anc3 intrigat. L A onora,il. L $a. L L#i ctre cla4. Co%iii c#rioGitate. 4e 4trHn4er Kn +#r#l l#i /eli53 %ri)in!#1l c# 'are Si'a i1a '#rit 'a'a l#iS 4trig %iigiat coleg#l '#rit 'a'a taR 4e 'ir acela ca !e #n e)eni'ent

LIi ac#'a n# 'ai )ii la 4coalR LN#.


Co%iii era# Ei la %rea era# &a3 'ici3 !oar ca iG,ii 4 !e Kncerce ace4t 'ere# )re#n %ri)ilegi# %antalonii 4enti'ent al l#i !e /eli5 l#ngi3 coal. care1 i CHn! intr in4tit#tor#l3 #n o' !e ri!ica %rea

co'%ti'ire. trea,3 4tor4

!e a n# 'ai )eni la co%iii Kl l'#rir neKntre,ai.

L $o'n#le3 l#i Si'a i1a '#rit 'a'a l#iS In4tit#tor#l a%ro%ie !e K i K'%re#n l#i -iet#l /eli53 ,iatS 'Hinile Kn )re'e Ce 4incer ce e'oionat Kn loc i 4 n# 4e 4e 'ai ,anca 4%#iRS co%iii3 Ii

!#c la loc#l lor3 &c#4er cerc Kn +#r#l ,ncii ero#l#i. L Ce )ii la noiR nenorocireS ac#'

LN#. LK'i %are &oarte r#. Ce nenorocireS

23

# G0 C'linescu #
L#i Si'a3 %ri)irile ace4tea re4%ect#oa4e ale t#t#ror Ki alterar 4enti'ent#l !e tri4tee3 care 4ta nel'#rit Kn a!nc3 Kntr1#n 4oi !e 'n!rie !e a &i o,iect#l !e In4tit#tor#l Kl 'ngie. L *oate c te a tea%t tatl t#. S1i 4%#i !o'n#l#i !octor Si'a 'na c l#i regret /eli5 Co%iii &r !e &oarte i1l '#lt. %e A a3 c# !rg#S la c# Knct Ii # 3 o Ki in4tit#tor#l c#' %ri)i a!'iraie ace4t Kntin4e #n att n# ne'ai1 con!#4e !e atenie /eli5 /eli5 l#i3 con!#ci '#t3 i i1l %re&c# al l#'ii. atenie

%aralitic. %o'enit3 !e

#r'rir #',r no#tatea

!#rere. 4it#aiei

Kn4# i

c#%rin4

4enti'ent

a)ea nici #n n#'e. A,ia c# ci)a %e !r#' c# 4enti'ent#l#i ne%4toare. recon4tr#ia4c !in %cate3 La r4ete gen %rin4 oar3 Kncerc care C# #n era ani 'ai trGi#3 )Gn! %e ali colegi trecn! lor3 4e /eli5 n4c#4e3 'a'ei %ier!#t3 Knce%# &iin! 4ale 4 Knainte3 r'nea 'e!iteGe la el a )ec2i o a4#%ra )r4t 4 a'intiri: &iine c# !e era Kntia latente3 n# Kntrer#%t 'a'ele

&otogra&ia 4enti'ent %rea colegii i c# care atta !e

Kncerc #nei !ect &iine /eli5

inter%retn!

trGi#. n# le Kn

/otogra&ia )or,ea# iar

Kn!e%rtate3 %e care a,ia o c#no4c#4e. internat in!ecente &e'inin i act ac#l Gornia# l#'inii te2nice3 iar c2e4ea !e i !e !e ,ra i %e c# !e4%re 4l#gile3 %e !e o &e'ei 4ing#rele oar i 'i4ter3 r4.

Kntlnea

a%roa%e3 Kntia &at %n Otilia %atr# !oar c# Kn

a)ea# %entr# at#nci

)or,a

'# ctoare l#n!

l#toare

*entr#

&a'iliaritate #nei )Gn! Kntre

iG,#cnirea geloGiei3 %e 'o A#rica o

4i'iri c#' cele r!ea la

generaliGeaG ca%ete n#'ai Kn &aa &aa 4trn4e 4c#rte &a)oarea Kntre 'ere#3 tare le 'ai ,trn#l#i &oarte 4e

trata'ent#l. (ar#rile Kn +#r#l e5cla'aii %al'e3 4e a&la &cn! li',a 4trngea 'a4 la'%. J#ctorii e'itea#

Co4tac2e %ri)ea oc2ire t#t#n3 %e i care c#tie i !in le 'ai !e

c tigtor#l#i3 o igri a&ar a%oi

ne'i cat /eli5. li%ea r# ta,l. care ace4ta

ar#ncn!

cte !e

a%#ca

'n3

4con! oc2ii. *e

,#l,#cn!#1 i Kntr1o 'are

/a,ricatele 'a4

)e!ea# la o %arte #n 'or'an !e cri !e +oc3 !e #n!e 4e

;=

# $nigma %tiliei #
%#tea Kncor!are n# 4e !e&initi) !e!#ce !e !e c !e !e ta,lele cHn! re%reGenta# Trec#4er /eli5 i &#4e4e tHrGi#3 4e !oar %e4te #itat o !o# acolo lo)i i !i4tracie ore !e ni'eni Gar#rile tare3 %e

trectoare3

antrena'ent. la 'a4.

'onoton Kn 4e'n

'i ca

Kntr1#n

*a4calo%ol

Knc2eiere

l43

re4%irHn!

4%eteaGa 4ca#n#l#i. L Cocoan Aglae3 e# Gic 4 trece' la criS Aglae ri!ica4e %#4e4e l# i c# #n %ac2et le !e cri3 i le Kn )re'e Kn ce Co4tac2e !e ta,le Kn 4e i1l gri+ 'in#ioa4 'e4tec 4trHn4e4e !e%#4e +oc#l

!eo%arte3

'i+loc3

4co%#l

!e a &i tiate. L Cine +oacR Kntre, ea. A#relia &c# #n 4e'n !e %artici%are c# ca%#l. Aglae 4e i1n t# &c# c 4cotoce te Kntr1o %#ng !e 4atin3 c !i,#ie %e 'a43 cele !in #r' 4%#4e 4%eriat: L Co'e!ieS !ar n# 'ai a' nici #n ,an. Co4tac2e3 n1ai cHi)a &ranci3 4 n# 'ai ' !#c %Hn aca4R Co4tac2e 4e art Kn4%i'Hntat i 4e a%r ,ol,oro4in!: L N1n1n1n1a'S *a4calo%ol %#4e Kn e)i!en #n gro4 %ort'one# !e 'aroc2in ro #3 !in care l# %atr# %ie4e 'ari !e argint !e cHte cinci lei. L Cocoan Aglae3 K'i %are r#S Aglae %r# a &i '#ncit !e o 4c#rt re%#l4ie3 a%oi 4e !!# Kn)in4. L -ine3 ne 4ocoti' noi la 4&Hr it. Kn A#rica3 )re'e ce Aglae i K'%rea crile celor %atr# +#ctori o igare >ea3 i Co4tac2e *a4calo%olA3 *a4calo%ol 4co4e4e

o Kn&i%4e4e c# #n ca%t Kntr1#n igaret !e c2i2li',ar gro4. Otilia tra4e #n c2i,rit %e grtar#l #nei c2i,ritelnie Aglae )r# i Ki a%rin4e igara. i ea #na3 Kn4 n#'ai !e la *a4calo%ol3 care i1o o&eri i Otilia3 r#gat !in oc2i !e *a4calo%ol3 K i l# o !in ea a eGHn!#14e 4e #'%l# !in %e no# 'arginea !e &#' 4ca#n#l#i %roa4%t3 o!ii

c# o,i n#ita gra,; Co4tac2e 4e '#l#'i c# #n no!#ro4 &a,ricat %ro%ri#. C2iar igare i '#4a&ir#l#i. tra4e Centr#l

gro43 care3 trecHn! !in l#'in Kn #',r3 4e'na c# norii re%eGi ai #nei &#rt#ni. Cei %atr# Knce%#r 4 +oace3 4coHn! 4c#rte

25

# G0 C'linescu #
e5cla'aii3 Sit#aia i nec#no4c#te 4e %rea l#i /eli53 &r care n# tia $ac nici ar &i #n &o4t +oc. #n

tnr#l#i

4c%are.

4i'%l# in)itat3 ar &i !at ,#n 4eara Era o,o4it

i ar &i &#git. $ar era 6aca47. i trgn! c# %r#!en

i %ica !e 4o'n. J#cn! tc#t

crile3 A#relia Kl oc2ea !in cn! Kn cn!. $eo!at Gi4e:

L Otilio3 %oate l#i !o'n#l /eli5 Ki e &oa'eS


Otilia 4ri !e %e 4ca#n#l l#i *a4calo%ol. "enin! ling /eli53 Kl Kntre, i ea:

L "ai3 c#' l1a' #itatS Ce G%cit 4#ntS L Ti1e &oa'e3 n#1i a


/eli5 o # . tg!#i Se a#Gir Kn c# aR ca%#l3 !e c# o !ar Otilia3 r4%#nGn! ciocnit#ri %e care !e 4e 4ing#r &ar&#rii a&la# la i

Kntre,are c# #n 6&ire te c i1e &oa'eS73 4e re%eGi ca )nt#l %e iG,it#ri c#rn! !#la%#ri3 &ar&#rie Otilia rea%r# !o#

%r+it#ri !e ca4. L N1a' !ect a4ta ac#'3 !ar tre,#ie 4 'nnci. S%re a 4e Kncre!ina co%il3 era #na !in Kncet3 Otilia %r+it#ri. 4#, n# oc2ii 4l,i !e 4#%#nerea /eli5 o l# care %n tnr#l#i3 inti'i!at a te%ta. ce n# Otilia i 4e a eG 41o Ki %e cana%ea &oarte a%roa%e !e el 'nnce Otiliei3 )igilena i1i Kntin4e c# 'na3 ca #n#i Knce%# Kntr1a!e)r3 4&r i

&oa'e.

%r+it#ra3

a%oi i1o Kntin4e i %e cealalt. C# ,ra#l 4tng trec#t re%e!e %e !#% ,ra#l !re%t3 a te%ta i %rea &oarte '#l#'it. L C#' te 4i'i la noiR Kntre, ea !re%t Knc2eiere. Kn o,icei#l alte 4 K'%re+#rri3 !oar' /eli5 ar !ar &i Kntre,at1o era !ac att ea !e n1a)ea ,#i'cit3 noa%tea3 ac#'

Knct Gi4e n#'ai: L -ineS Sati4&c#t 4%atele !e r4%#n43 Kn Otilia Kl %r4i %ri)i i trec# !in no# Kn ,trn#l#i3 crile cr#ia K',ri n!#1i gt#l.

A%oi trec# i Kn 4%atele l#i *a4calo%ol.

L Cine c tigR L Aglae3 o%ti Co4tac2e.


Aglae3

Kntr1a!e)r3

care

+#ca

&oarte

4erioa43

Knce%#4e

41 i

re!#c !atoria &a !e *a4calo%ol. Ea %ri)ea !in cn! Kn cn!

;4

# $nigma %tiliei #
i Kn crile A#reliei3 i1o G)Hrlea +o4. L A#rico3 n# e ti atent !elocS CHn! Otilia 4#%ra)eg2ea /eli53 a' %e #itat /eli53 4 *a4calo%ol ce1ai ar#nca4e !e oc2ii 4 4%re ei. Ac#' Kl Kntre,3 &r 4 ri!ice oc2ii !in cri: L $o'n#le te1ntre,3 gHn! #r'eGi la Uni)er4itateR L A )rea 4 #r'eG 'e!icina. i cHteo!at trgea !e la ea cHte o carte

L /ire te3 &i# !e !octor3 te1neleg. /oarte &r#'o4.


Aglae %r# &oarte e5citat !e ace4t ne)ino)at !ialog.

L $octor3 'e4erie ne4ig#r3 4 #',li !#% clieniS


L Un !octor ,#n3 '#ncitor cH tig &oarte c# )oce 'HngHietoare *a4calo%ol. L N#1i a aR 4e intere4 !eo!at Otilia. a4ta tre,#ie Gi4e ani 4a ai ca%3 n# !e Aglae3

,ine

aGi3

o,4er)

L *entr# L N#
/eli5. o

gl#'S

a!a#4e

rece

Aglae3 ca i cHn! era )!it c a4ta li%4ea l#i /eli5. '1n!oie4c3 cere *a4calo%ol3 #r'a Un inteligena trHntin! 41 i !o'n#l#i c# &ac ci#! acolo

L Me!icina
carte3

'#li3

c2elt#ial3

Kntreinere.

or&an

tre,#ie

re%e!e o carier3 4 n# ca! %e ca%#l alt#ia. Ton#l c# care &# %ron#nat c#)Hnt#l 6or&an7 %ro&#n! %e /eli5. L "ai3 ce 4%#i3 tanti Aglae3 !ar /eli5 n# ca!e %e ca%#l ni'n#i3 re%ro Otilia. Aglae n# 4e !!# ,t#t. L "rea# 4 4%#n c e 'o!a ac#' c# Uni)er4itatea. $e ce 4 'earg la Uni)er4itateR Are #n )enit3 41 i g4ea4c o 4l#+, acolo3 i gata. E# %e Titi Kl la4 41 i 4&Hr ea4c lice#l3 i ,a4ta. *a4calo%ol l# igaret#l !e %e 4cr#'ier3 tra4e #n &#' i1l !e%#4e la loc3 4%re a1 i aco%eri o %reoc#%are. Un coco cHntHn! %rin a%ro%iere. *a4calo%ol 4coa4e cea4#l i Gi4e: 4e a#Gi i c2iar c#)Hnt#l Kn4# i %e care n#1l 'ai &olo4i4e ni'eni3 Kn legt#r c# el3 +ignir

L $o'ni oar Otilia3 tHnr#l#i i1o &i 4o'n. E tHrGi#. L 0i1e 4o'nR

Otilia 4ri i#te !e %e 4ca#n i3 'ergHn! la /eli53 Kntre,:

27

# G0 C'linescu #
Oc2ii Otilia )aliGa3 Kl l#i l# /eli5 iar i i ora Knaintat !#% &cea# ce Kntre,area !e %ri4o4. !e +o4

!e

,ra3

tnr#l

a%#ca4e

i1l Kn!re%t 4%re o # . Knainte !e a1i % i %rag#l3 /eli5 Kntorcn! cri. o!aie ca%#l. Kl Aglae !ect r4%#n4e n#'ai !e l#n3 i c# ea3 care &r 4 ri!ice a &i

creG# !e c#)iin 4 Gic 6-#n 4eara7. *a4calo%ol 4e gr,i 41i r4%#n!3 oc2ii !in %rintr1o A#relia nel#'inat #r'ri %ri)irea. %rea Trec#r

4#&rageria3 a%oi Kntr1o 4li !in care o 4car !e le'n !#cea la eta+. Se #rcar %e ea i a+#n4er Kntr1#n cori!or c# gea'lc3 Kn care /eli5 rec#no4c# gea'lc#l Grit !e +o43 !in c#rte. O la'% !e %etrol !e o &or' 'ai Kngri+it ar!ea Kntr1#n c#i. Otilia o l# i Knce%# 4 !e4c2i! # ile o!ilor care !!ea# Kn cori!or. Era# cel %#in %atr#. L $oa'neS Gi4e ea3 n# 4%#n 4 %regtea4c o ca'er. /eli5 c %rin intr n# a)# a)ea i'%#l4i#nea3 ne)oie la !e ca i c# i %rile+#l 4e %r+it#rii3 4 !eclare !eoarece o 4trig # 3 a#Gir l#i E ni'ic3 Kn4 %r# a,4#r!3 !e4c2i4e &iin!c a%oi 4e ti# #n!e 4 te c#lc. A' #itat 4

nea%rat tre,#ia 4 !oar' #n!e)a. $e aceea tc# a te%tare 4ing#r !e %reoc#%area !eretic i !e iG,ite Otiliei. ce)a Acea4ta Kn %ri%3 Kn#ntr#3

i l# %arte

lo)it#ri

4ca#ne

!#la%#ri

Knc2i4e3

/eli5 4 intre. L *n 'ine !or'i aici3 ca' !eGor!ine3 4%#4e Kn a%oi !ar toate gla43 tot#l %e %rin Kn %l# 4crin o 4 )o' 4ta !e )or, 'ai '#lt. Otilia c# !e ace4tea 'ai re%e!e3 o c# #n o!ii O la'% #n r4 i graio43 ie i3 !ar 4ig#ran # 3 era /eli5 i a)ea cortin 'aron3 i !!# Kn i oc2ire &cn! c# !e Kn o !e #n e4te o!aia ieri3 n#R 'ea. /ii Noa%te &r gri+. ,#n. ' Mine

l#i /eli5 #n 4al#t c# 'na. Se a#Gir tro%ote %e 4car3 trntit#ri reintr o ca4 care n#c lini te. rot#n!3 era %ortati) cerc#ri al, c# l#ng i a,a+#r #',re ta)an. lat 'are %l# a%rin4 %ri)i o !e #n 'a4 r4%n!in! 'ai '#lt

!egra!ate

i'%ri'n! !a !e Kn

rotocol aco%erit !ar

o!aie.

Knc%erea Cte)a

!ect

&erea4tr !e

gea'lc3 &otolii )ec2e3

'aron.

4c#n!e

'ici

'o!

'a4i)3

!#la% !e 2aine !in acela i le'n i &oarte lat !!ea# o!ii #n

;/

# $nigma %tiliei #
aer /eli53 2rtie era 'oi ,trne4c care no# !e i !#ngat a a cati&ea !ar i 4e elegant. c# c# !e 'ici 4c#n!3 4%ri+inea# L#cirea c !e &lori Knct la %ereilor o!aia #n %e 'ioGoti4. atra4e era Kn atenia c# l#i o

!e4co%eri

'irare

ta%etat 4c2i',3 $o#

%at#l 4#l#ri

%rea

!i)an. 4%eteGe

ca%ete

orna'entate

c# K'%letit#ri !e %ai. Kn a%ro%ierea &ere4trei 4e a&la o 'a4 !e toalet c# trei oglinGi 'o,ile )e!ea 4e !e te3 #n 4ca#n ca !e !e %e %e rotati) ni te &at. a% c# %e4te 'a4a &otolii3 'ai !e la !#la%#l )e!ea#3 !e ni'ic#ri &lacoane c' i !e 2aine 'ta4e i c# '#lte 4ertare. Kn &aa ei 4e %ian. Sertarele Kn !e colorate3 ,ati4te %#!r ca le 4#, !e la toalet gra!e3 !e i i !e &el#rite i1n ele %anglici3 tot 4oi#l Kn !e4&#n!a1 actri3 %lrii 'o! %entr#

era# tra4e a&ar inte4tine C#tii !e !e care %anto&i tot3 !e 'ototolite3

g2e'#ri ,ro!erie era# ca,in +#rnale

n#'eroa4e3 !e4t#%ate Kntr1o 'a43 c#

#nele

Colonia toalet3 Otilia %e

ar#ncate !e !e

!eGor!ine !o)e!in! Gcea# &ran#Ge ti %iano1&orte.

gra,a

'n#ia. note

.oc2ii3 '#Gicale

a'e4tecate

*e #n &otoli# 4e g4ea #n 'or'an !e cri3 cele 'ai '#lte ne'e ti3 Le)T3 selle Kn l4 c# c# ori /eli5 a#Gi i # ii3 de %e 4o'n#l ,ro!erii Kn 4e &oarte c o !e !ar la i i ro'ane cartonat. !e J#le4 %tr#nGtor %at#l#i3 a4c#nGi %%# i n# %e ,tn! !!ea &cea o 4e !or'it. %at !e !in atta %at &ran#Ge ti $ea4#%ra San!ea#3 a %#!r !in 4e i colecia )e!ea# !e 4 )G# i !e %ar&#'#ri. Knc At#nci !e #ita4e a1 i ore. i Cal'ann1 *ademoi" G. San!. 4e /eli5 c il#4trat

&eigliere 'iro4ea

Indiana

ca'er

'arginea 4#

neKn!rGnin! &e'inin. !e 4to&3 nici Otilia 4%re ari%i

%ro&aneGe %at#l

ace4t !e c

era el Kn4# i %lin !e tot &el#l !e ni'ic#ri3 !e %erne !e cati&ea a%licate3 gra, Kntin4e %e %e care i roc2ii ace4t o!i2ni Un +#%oane %la%#' a'n#nt. e'oiile coco L#i 4e /eli5 o%#4 i G)rlite Grea #',r

Kntoc'ire

%entr# %#in le

neKnele4e

Kncerca4e

cte)a

a%roa%e n# 'ai

cntn!. Kn /eli5

i 4e %r# c aer#l !in ca4 K i 4c2i',a Kn 'o! ci#!at c#loarea la'%a 'ic l#'in. al,#rie. %eretele 4e oglin! ri!ic

4#&l Kn la'%3 i at#ncea K i !!# 4ea'a c oglin!a %rin

29

# G0 C'linescu #
care o!aie no# 4e 4e era %e )e!ea# o %at3 c# ac#' ca%#l inti'i!at %ri'ea4c. !in c#r4#l Knce%#r ca &#' Kntr1o gro4 4crile +oc #n coa'e !#lce %e !e *rin ace4tei 4 la 4e #n !e co%aci era /eli5 !e o 4e %erne care &ig#ra !in 4 !o# o%tit 4e &erea4tr. Kntin4e Kn !in

l#'in

cre%#4c#lar. 'or'an ace4t 'inte 4eri a%ro%ie #n clo%ot iar

!ecorati)e3 n#'ai 4 n# %rea toate a !e i Kl A%oi lor

&r 4 4e !eG,race. o!i2nea4c3 41l %regtit ,trHn#l#i3 toate 'a4a cG# !e ca

Era 2otrHt 4 n# 4e c#lce3 ci interior i 4e ci#!ate3 i

%erin!ar o!aie.

KntH'%lrile

4%Hn

4cHrHitoare3 2or3

c2i%#rile

ca%etele

!e%rteGe 4#,iri

r4#n

!ea4#%ra ,rae !e &at

'i+loc3

c#%rin4er

!e gHt3

Kn )re'e ce #n gla4

Kntre,a:

6Te 4i'i ,ine3 la noi3 n#1i a aR7 /eli5 4e l4 Kn )oia ,raelor i 4e c#&#n! c# ele Kn )i4#ri.

# $nigma %tiliei # CUPRINS

II A #n#i #n Kn!oi 4#4 !o#a %ian Gi3 care %e /eli5 &# treGit %rin care 'inile Kn Kn !in 4o'n cntn! la ale !in %e n# !e !e c# o Otiliei !in care g4i Colonia !o# grin!ina trecea '#lt te'. i %at. %ri. n# re%e!e 'inile /eli5 4e a c# K i 'ai era K i a)# !!# ia43 ca4a. c

r4#na !ea4#%ra

a%ro%iere. )aria l#ngi Sri o!aie loc#l ca'er a% ar &i n#

Cine)a in&init

+o)ialitate a'inti %e

cla%elor3

!e5teritate

e5ercii# c ea cer %#in 4

co'%licat3 !e era i 4e

n#'ai!ect

cntreaa. %tr#n!ea

Kn&rico at

Soarele Tnr#l i

Kn!re%t intenia Scoa4e %e &a Kl 4e te'ea o

2ainele3 4%ele. !in )aliG

%otri)i $ar %#in

!or'i4e ni'ic c# care1 i 4

tre,#itor.

at#nci

i %e %r. Ac#' n# a4c#n4 4 n# c#rte 4e cli% ni'erea4c %ri)irile )ecin. )e!e3 /eli5 i $e1a i )er!e i Aglae3 !!# !e Kn c# n#iele. %e

tia ce 4 &ac. S 4tea Kn o!aie c#' &o4t 4e era cea o nec#)iincio4; ca!e3 'ic i #n!e nec#no4cn!

Kn!e'na

ti'i!itatea3

Ar#nc !!ea !ar 4oli! grece ti %e 'ari &lori !e G#gr)ii c#

&erea4tra alt&el3

con4tat

Kntr1o

$e

&erea4tr o

con!a'nat3 Kng!#ia#. )ec2e3 Kn !ar

care ar &i #r'at 4 &ie a4t#%at Kn caG#l #nei con4tr#cii alt#rate3 %e !e i !e care3 relaiile )G# o !intre ca4 a)ea &r a)ea# c2i%#l ai ogrGii 4e %e i )ecini eta+3 c#rtea alt#ri3 larg. coloane %o'%eian. olean!ri c# )o%4it c# c /eli5 tanti 'ai ca'

/ere4trele )o%4ite +#r Mai care

Knalte ca l#ng#l 4%re

!ea4#%ra #nei crei 4e era# i ,trn#l 'ere#. A#rica c# tin!e Kn ira#

&rontoane 4%ri+inite era# 2r!aie !e c2io c %e4te Knele4e loc#ia# e5erciiile

tenc#ial3

intrarea

!o#

%or&ir#l3

%erei 4trat#ri #n !e

%ereilor &#n! Gri care al ei

K'%re+#r#l /eli5

%re+'#ite le'n

)e!ea

noa%te ac#' alt#ri.

,ar,i on

,ro,oa!3 Si'ion cte)a

,ro!a

ocol#ri

o!ii3

a4c#ltn!

Otiliei3 care le intona i )ocal ac#'3 c# #n gla4 4#,irel i

3i

# G0 C'linescu #
tre'#rat. ,ocnit#ri 4%Hn Kn %e 4&Hr it 'o 4e 2otrK 4 cra%e 4e c# a # a3 i1i %r# &iin!c r4ri ac#' a#Gi4e Knainte 'ai l#i L ni te &aa i

alt#ri.

A,ia

4co4e4e care i el3

ca%#l3

a l#i

Co4tac2e3 ,ineR i a

,#Gat

'ai 4taco+i# la &a. L Ai &iGic#l#i *e !or'it 'e4c2in acela i Kntre, contin#ei 'o )ecinica 'Hinilor. %e rg# eal. !in ca#Ga "ino la o 41i alt *rea &oarte ,ine)oitor art o!aia !#'itale. cori!or3 Co4tac2e cl#Gi /eli5 # !e4c2i4 !e %erete. i 'ai ale4 4er)il !e %olitico4 &recri

L E gata3 MarinaR L Gata3 gata3 r4%#n4e


L Uite aici3 l# #n &e'eia %at

argo4

&e'eie

't2loa43

,trHn3 K',rcat r#3 ca o 4er)itoare. $#'neal#i e4teR Mo Co4tac2e con4i'i !in ca%. Kn 'are3 %ri'ire c# %e /eli5. !e U4ta1i le'n !e %at#l3 n#c c#' nici la 'a'a !#'neatale n1ai a)#t. Kntr1a!e)r3 era t,liile 4&Hr ite Kn !o# 4#l#ri groa4e c# ca%ete !e ,ile. Marina Kl %i%i c# 'Hna3 !e'on4trati). L IeGi O!aia Kn c#rtea %e era el3 4 )eGiS Uite3 c# #r' aici aceea Ki a %#i r#&ele3 ici 2ainele3 Kn loc#l g2etele 4 le %#i aici3 Kn c#tie. Ai 'a4 4 4crii %e ea cHt %o&te ti. a4e'ntoare Marina Otiliei3 ei3 !ar !Hn! ta%et#l#i era o G#gr)eal )erG#ie. Ii aci o 'ic &erea4tr !!ea )ecin. cl#Girile o %ri)i l'#riri Kn &a3 !intre cele 'ai in!ecente. CHn! /eli5 'ai ,ine

)G# c n1a)ea !ecHt #n oc2i )ali!. Cellalt Ki era atacat )iolent !e al,ea i era %e +#'tate Knc2i4 !e %leoa%. L Ce &aci3 4e r4ti !eo!at Marina la 'o Co4tac2e3 n#1'i !ai ,ani !e c2elt#ialR $oar n1o 4 te 2rne4c c# )HntS

L N#1n#1n# 'ai ai ,aniR L C '#li 'i1ai !at3 Ki rHn+i ,trHna.


Acea4t o 4l#+nic. &a'iliaritate An#'ite 'ir %e 'ai /eli53 &ine Ki care tot# i o,4er) &iGiono'ia. c3 c# tot 2al#l Kn care 4e a&la Marina3 ea n1a)ea aer#l 4 &ie tr4t#ri Knno,ila# Mai tHrGi# el a&l c ,trHna era o r#! Kn!e%rtat a l#i 'o

Mo Co4tac2e 4e ,Hl,Hi:

32

# $nigma %tiliei #
Co4tac2e3 celi,atar3 'inte3 c2elia3 o a%oi %e care ace4ta3 #n!e ca la o 4 a,#GHn! 4e !#c %e !e i K'%re+#rarea era i K i ca' c &e'eia3 !e i %#in gla4

n1a)ea &olo4ea tra4e

4la, c#

4er)itoare. %arte

-trHn#l /eli53

4cr%in

Kntre,Hn!#1l

'ai 4tin4 ca !e o,icei: L A1a1ai ,aniR /eli5 4e ro i la &a i )HrK re%e!e 'Hna Kn ,#G#nar. A)ea Co4tac2e3 ca ,ani e!ea# )reo o%tGeci1o 4#t !e lei3 cHt Ki 'ai r'4e4e !#% c#'%rarea ,ilet#l#i !e tren con&or' %entr# #n#i 'ici i care Kn &on! Ki &#4e4er !ai !e 'o %rin 4ecretariat#l #n internat#l#i3 Kn care Scoa4e %ort'one# aran+a'ent3 c2elt#ieli.

tic4ite cHte)a 'one!e !e argint. L N#'ai cinci lei3 Gi4e Co4tac2e3 oc2in! %ort'one#l. /eli5 Ki Kntin4e o %ie4 groa4 i 'are. L $a 4%t'HniS Mo Co4tac2e K i 'ai ci#%i %#in &r#ntea i re%et #'il: L M1'1'ai ca' 4trH'torat. /eli5 Ki Kntin4e e'oia a%ro%iate. n#1i CHn! i a !o#a %ie4. Kntre ti'% %ian#l tc#4e3 !ar tHnr#l#i ca%#l3 Gri 4 %e a#! Otilia. tro4nit#rile Era ca' 4crii %ali! Kng!#i4e Kntoar4e !1'i cinci lei. N1a' ac#' la Kn!e'Hn3 4#nt %Hinea3 4ri Marina3 care n1ai %ltit1o !e !o#

i a)ea oc2ii &ic i i '#4trtori. L *a%a3 ce &aci aiciR -trHn#l l4 oc2ii Kn +o43 g#!#rHn!#14e.

L Ni'ic. I1arta' o!aia. Te la4 %e tine 41i ii !e #rHt.


Ii3 &recHn!#1 i 'Hinile3 ,trHn#l o l# 'r#nt %e 4car Kn +o4.

L 0i1a cer#t ,aniR Kntre,3 4#%rat3 Otilia %e /eli5. L N#S 'ini ace4ta.
L -a i1a cer#tS Kntri &ata c# o

intonaie

care

n1a!'ite

re%lic. *a%a e4te #n o' ,#n3 #r' Otilia !#% oarecare trecere !e ti'%3 l#Hn! %e /eli5 !e ,ra3 Kn4 are ci#!eniile l#i. Tre,#ie 4 &ii Kng!#itor c# el. "ii 41'i a+#i 4 ia# ce)a !in o!aieR Otilia intr Kn ca'era toate Kn care !or'i4e !#la%#l#i /eli5 i i ale Knce%# toaletei 4 i 4cotocea4c3 trgHn! 4ertarele

ne'aiKnc2iGHn! nici #n#l. Scoa4e o roc2ie !e t#l c# '#lte

33

# G0 C'linescu #
)olane a alte o i o ar#nc la %e ,ra#l %e toate tnr#l#i3 ace4t#ia. 4crii3 'n# i o A%oi Ki 4 !e %iele !e i ace c# !e i 4 o

l#ngi #r'eGe.

%n

coate3 Kn

4ticl#e3

g2e'e3

%erni &c#

ni'ic#ri3

!n!#1le

4e'n

A+#ngn!

ca%t#l

Knce%#

co,oare

re%eGici#ne !e %i4ic3 a,ia #r'at !e /eli5. $in 4lia !e +o4 a 4crii intrar Kntr1o o!aie a%roa%e goal3 Kn care 4e a&la #n %ian c# ale !e coa!3 o!ii 'o! ca' era# era# )ec2i3 !e4c2i4e. ar#ncate c# %e ca%ac#l !e Kn +o4 ri!icat. note +#r#l Cele !o# !e &ere4tre re)i4te Kn Mor'ane '#Gicale3

negr#l#i

%iano1&orte.

&aa in4tr#'ent#l#i era #n 4i'%l# 4ca#n !e le'n3 ca !e ta)ern3 c# tiet#r Kn c2i% !e ini'. Otilia 4e re%eGi la el 4e a%roa%e clare3 Knce%# 4 al#nge !egetele cla%elor. L A4ta o tiiR Kntre, ea %e /eli5. Cnta '#Gicale3 !!# o co'%oGiie ei3 c &oarte c# la 'o! i i o la %e at#ncea3 care %ian a)ea i la %rin 4enti1 K i c# 'entalitatea 4ea'a Gi4e Kn&ign! ungarE cn! Chanson !e4ci&ra russe, /eli53 &ineea cli% Kn c# c#no tine )ioar3 i3 a eGn!#1 4#,iri a4#%ra

%#tn!

# #rin

Kn!e'narea Otilia3 !in !e intr l4n!#1 i no# Li4Gt3 Kn

Otiliei 'inile

!e% ea# %e

'#lt ,analitatea ,#cii. L A23 A%oi3 Ra+sodia gra)e3 gen#nc2i3 4 cnte %rile trnti ce 4enti'ental 4#ntS !egetele in!icn! Gona cla%e3 '#lt a Knce%# )igoare

!ar

&#rt#noa4

co'%oGiiei3

!eo!at ca%ac#l %e4te cla)iat#r i 4ri Kn %icioare. L K'i )ine #neori 4 alerg3 4%#4e ea l#i /eli53 care %icioare3 4l#+ea Ii %a i )e!ea !e %#in c#ier3 ca' 4 Knc#rcat G,or. ca ce !e roc2ia a!#g 4 4e !in ling#r i ea ni'ic#rile /eli53 tnr#l con&i!enial3 e!ea Kn crora )rei le 4

&#gi'R 8ai 4 &#gi'S 'ai Knainte Kn la )re'e %arter3 !eG'eticea4c3 # a ,#ctriei3 4trig !e4c2i4e care 4e # a !e %erete 'ari3 +o4 i Knce%# 4 alerge %rin c#rte. /eli5 o #r' c# Marina3 o 'n#in! 'are3 ne,gat1n

4ea' !e &at: L 8ai!aS A1nce%#t ne,#niaS Otilia o l#a4e 4%re &#n!#l c#rii3 care era &oarte a!nc i %lin !e %o'i gro i i 4t#&o i. Un 'ic grila+3 cG#t %e aloc#ri3

34

# $nigma %tiliei #
in!ica !e4%rirea !intre c#rtea !in &a nicieri ac#' nici %e #n 4trat3 iar,a cre tea Kn i cea !in !o4. N# era nereg#l. Un Kn c2io c i +#r#l Knalt e!ea #nei

!e &ier 4e )e!ea Kntre co%aci. Otilia alerga4e Kntr1acolo ,anca circ#lar !in interior#l c2io c#l#i3 i el 'e4e !e ta,l )o%4it. /eli5 4o4i Kn 4&Hr it !e1a %e !re%t#l ,anc3 )r# la Kn Otilia l#ngi 41l g#r. ia %anto&i3 care1i !e !e4&c# c# L# K',ri Hn!#1le %e oc2i. lat tra4e ,a4ton3 o c#tie ea1l #n c# $#% !in #n#l

i !e%#4e l#cr#rile i goale3 )HrHte i1 i 4e !ar Knce%# 4c#t#ra a eG ni te cHn! !e1a 41l /eli5

%e 'a4. Otilia K i ri!ica4e 4#4 %icioarele 4#,iri rHGHn! %letele3 cG#4e ciocolat. 'Hna3 i ea ce

,raele3 care

4coa4e

,a4toane ace4ta !re%t#l

Kntin4e

tHnr#l#i3 %e care

Kna%oi3

!#cHn!#1i1l

ronia4c3 Kn irHn! Kn acela i ti'%3 %e 'a43 'n# ile !e %iele3 %e care 4e %regtea 4 le &rece c# ,enGin. L "a 4 Si'aS 'are. ,ate S#n Kn43 ini'a Gic3 &oarte a%ro%o3 groGa) ai 4 /eli53 4t#!ieGi "rea# &iin!c i1'i 'e!icinaR 41a+#ngi Gici c $o'n#l #n te !octor &aci )inele. !octor 'are3 !octor3 CreGi /eli5 !ar K'i c i &r#'o4.

cHteo!at

G)Hcne4c

a' ce)a la ini'R... Ia1'i %#l4#lS Ii Otilia Ki Kntin4e o 'Hn. /eli5 Ki l# 'a inal 'Hna rece 4#,ire3 Kn care n# ,tea# !ecHt # or )a4ele 4ang#ine3 !!# !r#'#l Kncet3 &r nici #n )er!ict. i a%oi Ki

L A'

#itat3 Gi4e rHGHn! Otilia3 c Knc Ce )reiR CHn!

n# te1ai Kn4cri4. A' 'ere# c# Titi i

!e)enit

i%o2on!r.

te1ntHlne ti

c# #nc2i#l Si'ionS

L Cine1i TitiR Kntre, /eli5. L N# tiiR Titi e ,iat#l


,ro!Hn!3 i al tantei

l#i Aglae.

Si'ion3 Ai 41l

%e

care

l1ai -iat

)G#t ,#n3

a4ear

c#no ti.

4rac#l3 Kn4 ca'...

L Ca'R L Kn 4&Hr
/eli5 L O&3 l#

it3 c#

ai

41l oc2ii 4

c#no ti3 Kntin! Otilia are

e)it 'Hinile o&t !oi

Otilia 4%re

caracteriGarea3 a !e%na !Hn! o

&cHn!#1i

4e'n o

+#r#,i !e i,ri in. $ar !e tanti Aglae ce GiciR atit#!ine Tanti ne#tr. Aglae e5agerat3 la oc2ii ca %e4te ca% ca o 'a!on !e Carlo $olci. !oa'neS co%ii care ine la oc2ii !in ca%: Titi i !o'ni oara %e care ai )G#t1o a4ear3

35

# G0 C'linescu #
A#rica. care e S n# c#')a 4a# 41i atingi ce)a. c# ce)a. #itat Mai 4 are te o &at3 Ki

'ritat

ca'

a a

A'

Kntre,:

%lace A#ricaR /eli5 &c# #n ge4t e)aGi). L S te &ere ti !e ea3 c #',l 4 4e 'rite !e cine1i ie4e1n cale. Otilia 4&r i4e !e !e%nat i,ri in#l i ac#' re%ara !egetele 'n# ilor3 &re!onn! o ro'an italian. L Cine era !o'n#l gra4 !e a4earR Kn!rGni 4 Kntre,e /eli5. /ata ri!ic o %ri)ire in!ignat a4#%r1i. L c e Leoni!a ca' *a4calo%ol gra4R ea $e ce e gra4R a' $a3 41i Kntr1a!e)r 4%#n 4 gra43 rec#no4c# gn!itoare3 i 4e1n!rgo4te te

4l,ea4c.

L E4te tot #n #nc2iR 4e 2aGar! /eli5 c# +#'tate g#r.


Otilia iG,#cni Kntr1#n r4 cri4talin.

L Unc2iR
L 'o ie cai T# K'i )r#t N#

Ce ,ine ar &iS N# e #nc2i3 e #n... %rieten al l#i %a%a.

/iin!c &aa tnr#l#i 4e a!#',ri4e %#in3 Otilia Knce%# 41i !ea e5%licaii )ol#,ile: tii ce o' ,#n e4te *a4calo%ol Kn E4te -rgan &oarte i chicF cai !e i c#' a i ce ,ogat eS Are o Mi1a &g!#it c1'i ne1a' i'en4 clrie. n1ar !aS Knc !e

! #n#l. A23 &r#'o iS n# )ine la 4a te 4a

)rea 4 a' o tr4#r l#5oa43 c# !oi $ac E#3 4#nt cla4a )eni o&t %e ,ine *a4calo%ol3 Otilia. Itii i n#1l %rinGi %e1aca4. Cteo!at c '1a' A Sa &i &i# %ian.

%licti4i groGa)3 &iin!c %a%a e ca' #r4#G %licti4e ti i%3 i 'ai Con4er)ator3 #r'eG nicio!atR at#ncea !ar !egra, ' n# rG,#n

Kn4cri4

2otrt. $ra'S

!ra'.

actri3 4 a' a!'iratori. Mi1a# 4%#4 Kn4 4onor. T# ce GiciR Otilia 4e ri!ic

c n# %rea a' gla4 c2io c i3 KntinGn!

Kn %icioare %e ,anca !in

'inile3 !ecla' ca)erno4: Voi sunteGi urma=ii Romei, ni=te rEi =i ni=te ameni0

L Marino3 i% ea !e !e%arte3 ai &ier !e clcatR L E4te3 e4te3 con&ir' &e'eia3 'orocno4.


Kn c#rn!3 Otilia clca Kn &aa l#i /eli53 %e care n#1l eli,era

$e 4#43 Gri4e %e Marina Kn ,#ctrie.

36

# $nigma %tiliei #
!eloc !e !in ca%ti)itate3 !e roc2ia !e t#l3 &l#ierHn! K i 41o ac#' &rag'ente roc2ia 8ai %e 41o

an4onete L Cre! c1o

/rag4on. 4tea

Ter'inHn!3 ,ineS "rei

%otri)i

!ea4#%ra3 ca #n or. 41'i Kncerc'R Kncerc'. Ii Otilia l# iar i %e /eli5 !e 'Hini c#rte3 &r nici o +en3 K i tra4e !e &ac# t#l. %e4te !e *rea c# a!Hnc 'arele ca% #n i1l tHrK Kn goan %rin roc2ia c# &l#t#re !e &aa Kn # oar !o# al, !e ca43 i o 'i c i a%oi3 r%in! %e 4car Kn 4#43 %Hn la o!aia ei. Acolo3 Kntr1#n roc2ia ari%i. a%oi3 &ac# /eli5 o +#%on Ea %rin4 #'eri %a i Kn !i)an %anglici3 care &l#ierHn!

r'HnHn! K',rc # or !in 'elo!ie3 roc2iei3 ea i i

al,

cHi)a

'en#et3 l#i &aa /eli5.

inHn!#1 i re)eren %e C#

'Hinile

Kn!e%rtate

ca%etele UitHn!#1 i )ra& !e

!e 'r#ni #rile !in c2io c3 Otilia 4e l# c# )or,a e!ea# acolo. &otogra&ii3 al,#'e ar#ncate e5%lica orice l#cr#: L U4ta e ti t#3 cHn! erai 'icS Ii aici 4#nt e#S

i3 Kn c#rHn!3 #n#i

i alte ni'ic#ri3 4coa4e !e &at !e %rin 4ertare %icioarele Kncr#ci ate t#rce te3 Otilia

/eli5 %ri)i c# 'irare &otogra&ia. $o# !oa'ne Kn roc2ii 4trHn4e la 'i+loc )iolent3 c# 4Hnii %e Kncor4etai3 #n &#n!al3 e!ea# c# !e'nitate nori %e !o# 4ca#ne reGe'ate re%reGentHn! ro4togo1

lii. $e &iecare lat#r3 cHte #n ,r,at Kn %icioare 4e reGe'a !e #n ci#,#c al #n#i 4ca#n3 c# cHte #n %icior %#4 Kn cr#ce %e4te cellalt3 i Kn el %antaloni inea# Kntre 4%ri+init #n Kntr1o /eli5 o 4i'etrie &r %e i o #n &otogra&ic %e !#ng3 #'erii cerc ri!icol. era a !oi #n 'o co%ii ,iat /eli5 Ki Un ,r,at c# era o&ier3 i rec#no4c# 'Hn tat14#3 cellalt re!ingot Kn

#'&lai3 ,r,at %e cHte

Co4tac2e. a eGai i o %ri)i

$oa'nele %icioare &iecare

cHte

&e'eie.

Era# 'are.

&eti3

ne!#'erit3

neg2icin! ,ine i!entitatea lor. L Ia 4 te )! !ac e ti %er4%icaceS Gi4e Otilia. Care 4#nt e#3 i care e ti t#R /eli5 &# 4#r%rin4 4 n# 4e rec#noa4c Kn ,iat3 al cr#i %r3 !e alt&el3 era !at %e4te #rec2i c# a+#tor#l #nei %anglici. L A4ta e ti t#3 l'#ri Otilia3 artHn! %e &at3 i 4ta 4#nt e#3 i %#4e !eget#l %e ,iat.

37

# G0 C'linescu #
Kntr1a!e)r3 %latc3 na4#l !re%t. -iGar Itia L L c Ce &anteGie a)#4e4e a %r#l %rinilor3 l#ng3 !e care Kn /eli5 K i rea'inti %Hn 4 &ac la c# )ag. )reo #n Knno!at i 4e %anglici3 &ata c# c# %r#l !antel3 l#ng3 ca' ,lai3 i c# l#i3 roc2ie c#

garni4it

a)ea

tr4t#rile

Kn!eo4e,i

trei1%atr# ani3 i c %#rta4e a!e4ea roc2ie. carag2io4S rH4e Otilia %regtea creion c2i'ic '#4ti i%o4taGei 4ale !in &otogra&ie. $e ce )rei 41o 4triciR Ki re%ro /eli5. E o a'intire. L A2S %ri)i Otilia c#rio43 i t# e ti 4enti'entalR /eli5 tc#. L N# C#' tii /eli5 c onoraii no tri Kn %rini +o4 a)ea# intenia Otilia Kl 4 ne c4torea4cR Ca la c2ineGi3 'i 4e %areS l4a4e o 4a ca%#l %rieten3 Knc#rcat3 analiGa Kneleg3 &oarte 4erio4: L T# n1ai nici Otilia cl!#ro4 contin# l#i /eli5 n1ai i#,it nicio!atR A2a3 inter%ret ea tcerea3 !o'n#l e ti'i! 4a# !i4cret. &r#nGrea4c !in crile &otogra&iile3 4ale3 a%oi reco'an! genero4 i a' Kn +o4. &iecare %#nHn!#1i1le tii c 41a rcit3 %e 4cri

%e ,rae3 Kn 4&Hr it K i a!#4e a'inte Kn4%i'Hntat: L "ai3 a' #itat 'a ina !e clcatS S atHta trea,S Ii l4Hn! toate ,alt3 4e re%eGi &#rt#no4 C#rHn!3 !in c#rte3 4e a#Gir &re!onrile Otiliei. /eli5 K i ale4e o carte3 LHhomme a lHoreille cassIe !e E!. A,o#t3 i co,orK 4 c#' a)ea !e i el Kn gr!in3 a eGHn!#14e %e o ,anc3 #n!e Knce%# Era %lcerea l#i cri cea 4a#3 'are3 cHn! Citi %e care i1o 4ati4&cea c#'%rHn!. ,#n ,#cat c# K'%r#'#tHn! o a)ea a4t&el ,ani3 o citea4c. %#tea3 !e

Kn o!aia %e care %e ac#' CHn! )re'e.

i1o %4tra4e Kn ca4a !e %e 4tra!a L%# nean#3 'ic ri!ic ,i,liotec. ca%#l !in K i carte3 Otilia !i4%r#4e

l#cr#rile ni'ic n#

i cHntecele ei. Marina 4e Kn!re%ta greoi 4%re ca43 c# 4e1ntH'%l i /eli5 contin# lect#ra. C# &el#l l#i

#n )ra& !e &ar&#rii. Soarele era 4#4 %e cer3 tot# i Knc )reo or accelerat !e a citi3 Kng2ii4e trei 4&ert#ri !in )ol#'3 cHn! %oarta 4e !e4c2i4e i a%r# %e ea 'o Co4tac2e3 Kn 2aine al,e !e !ril

38

# $nigma %tiliei #
i Era inea N# c# o la '#lt %ana'a )e4el3 !#% la %e ca%3 GgHrcit !#% !e #n )ec2i'e %ac2eel tare Gi#a3 !in era i '#lte Kn %e 4%lri. i +#rnal. /eli53 tot

&oarte

+#!ecHn! c# aceea3

#g#ierea

groa4elor Kn)elit ca4 o

,#Ge3

4#,4#oar3 'a4.

'are gri+3 Otilia

4trig )G#t

%o&tin!#1l

S#&rageria3

Knc%ere

a a !e Knalt ca toate o!ile !e +o43 %rHn! !in ca#Ga Knli'ii Kng#4t3 !e i Kn realitate era !e4t#l !e larg. Mo,ila era greoaie3 !e n#c3 c# ci#,#c#ri &anta4tice gea'#l Otilia Knce%# %rea i 4 ,#&et#l#i /eli5 a!#c 4a# 'Hnca ce Otilia !ar care i 4e la g2icea a eGar 'a4. c# 'are c# !in %arc c# o la 4e i 'ari ca ni te ,o',e3 iar %rin !eGor!ine trei /eli5 !in #n#i !#% )HrHn! ce Alt#ri n# !e general. lat#rile c o n#'r ca%#l 'ir Mo Co4tac2e3 i Marina era# !e Kn 'e4ei 'ai Kn era# !eloc

o,4er)

'Hncr#rile 'are Kn!el#ng

a,#n!ente3

!e4tinate )ol#%tate3 lco'ie3 ceea

%er4oane3 -trHn#l )re'e co%ioa4e3 Co4tac2e3

gtite g#4ta 'Hnca !!#

&oa'ete. n# %e inea n#'ai 'o 4#, 4ale

&ar&#rie3

in!i&eren. toate. Kn

-#catele

n#'eroa4e3

tacH'#ri

atent 4#%ra)eg2ere %ac2et#l Kn)elit Kn +#rnal. L Otilia3 ,trHn#l3 /eli5 C#'#la a&ar 4&Hr it 4ecret#l c2iria &cea 4oi#l '#l#'irii i3 'i1a !at *a4calo%ol Knele4e )a 4 )ag Gic c cHte)a 41i %lte4c 'o Co4tac2e !e !in gre eal3 l#i *a4calo%ol At#nci

'i1a !at c# o 4#t !e &ranci 'ai '#lt. #nele co'i4ioane i 4e gHn!i i la o&ici#l !e t#tor al ,trHn#l#i. atri,#i#ni ace4ta.

K i !!# 4ea'a c n# L L %e

tia c# ce 4e oc#% %ro%ri#1Gi4 ,trHn#l.

Otilia !e)eni4e %ali! i 4c%a4e &#rc#lia !in 'Hn. $ar3 %a%a3 n# i1ai !at Kna%oiR 8aS &c# 'o Co4tac2e3 cr#ia ' 'irat 4e ca !e o i%oteG a,4#r!. c2el ,aniiS ale

Otilia ar#nc er)et#l i 'er4e 4%re loc#l l#i 'o Co4tac2e3 'arginea L *a%a Ii Knce%# ale 4ca#n#l#i !rag3 4 !ac a eG3 Kncon+#rHn! 41i ca%#l al ,trHn#l#i c# cele 'ai 4#,tile 'HngHieri. i#,e ti3 %rin era# tre,#ie Kna%oieGi la !e C#' ai %#t#t &ace #na ca a4taR *a%a !rag3 4coate ,anii. )Hre !egetele ,#G#narele l4ate Kn !e +o4 )e4t o ,trHn#l#i3 cr#i 4%rHncene co'ic

4#%rare3 Kn )re'e ce ,#Gele rH!ea# !e gH!ilit#r. Kn &ine3 Otilia

39

# G0 C'linescu #
!e4co%eri &#r Kn&r1o tc#t l#i Kn &#n!#l #n#i ,#G#nar l#i i 4e c# cinci 'o 'one!e Co4tac2e3 ni'erit ter'ine carte 4e Kn 'ici care 4 4e !e a#r3 ce n#

con&i4cate3 in!i4%oGiie Kn o!aia A,o#t. Kn

4%re

ci#!a

tot# i

o,iect ni'ic

i 4e %#4e 4 'nHnce 'ai )Hrto4. Ma4a 4e 4&Hr i general3 #n!e tHrGi#3 i c2iar /eli5 a eG o g4i 4 4trecoare ro'an#l#i co,orK ce !a Kn !e l#i3 Mai lect#ra 'Hn3 ceea

E!.

alt n#

gr!in intra4er

i 4e a eG 4 citea4c Kn c2io c. C#rtea era %#4tie3 toi ca4 Marina Grea3

,n#it c o,i n#ia 4 !oar' !#%1a'iaG. *e la orele %rece!ent3 K',rcat &loare )oio4 !ecHt &iin! %rel#ng i la 4e Kntr1#n i a4e3 o tr4#r c# !oi cai al,i3 aceea i !in 4eara o%ri Kn i &aa c# %orii3 ,ine la i %e !in croit3 ca%. intrare3 ea c# co,orK g2etre *a4calo%ol3 al,e3 c# !e4c2i4e n#'ai1 4car. c#rte Otilia !#% c# ,trHn3 co4t#' # a %e%it3 !e

,#tonier al

canotier Gla4#l !ar a&ar

*a4calo%ol 4tHrnin! a%roa%e %e o!ilor !e %lria. i era

%ortia 4e

gotic

4c2ellit#l

clo%oel#l#i. a#Gir 4e ie i intra4e

Otiliei tro%otele

r4#n

toto!at !e

&#rt#noa4e

*a4calo%ol 4%#nea aceea3 care1 i l#i

Kn#ntr#3 a#Gea# 4 %e # 3 &oarte

gea'#rile &rHnt#ri %#n Otilia !e 41 i

!in *#in !e

!e4c2i4e3 Otilia &reca

con)or,ire.

*a4calo%ol 'Hinile

a te%te #r'at

*a4calo%ol

'#l#'it.

K',rcat

roc2ia !e t#l. *e ca% a)ea o 'are %le#re#4e ti)it c# !antel3 iar 'Hinile Ki era# %Hn la cot Kn'n# ate. A)ea !e care %rintre '#lt /eli5 a4e'eni %ri)ea c# !in garnit#r c2io c3 a l#i !e &# !antel. n# Mo )e4elia Ceea care ce n# ie i )ol#,il i o #',rel3 iG,i a 4e %Hn %e Otiliei3 cla4a Kn /eli53 cHt !eloc %oart.

4ati4&acia

rein#t

*a4calo%ol3

4enti'entele

%aterne.

Co4tac2e

Otilia &c# #n ge4t !e a!io c# 'Hna3 i 4e 4trec#r a&ar %e %oart r'a4e 4ing#r3 oarec#' c#i 4#r%rin4

i tr4#ra %orni. N# trec# c ni'eni !e a i n#1i noti&ic i el3 4e Mai c#

i ,trHn#l c# %ana'a#a l#i.

%lecarea 4a# n#1l Kntrea, ce are !e gHn! 4 &ac3 a a c#' era o,i n#it creG# ctre aca4. Nea)Hn! 4 cere Kn)oirea Kn gr!in %leca Kn!atorat el: r'Hn Otilia contin# /eli5 4e lect#ra. a%ro%ie

4%re 4ear3 #n &actor %o tal3 'i cHn! c# 'Hna o 4cri4oare3 4trig 6$o'ni oara Mrc#le4c#S7 ne4ig#ran.

40

# $nigma %tiliei #
L Aici 4t !o'ni oara Otilia Gi#rgi#)ean#3 Gi4e el. L E# Toc'ai 'inile 4e i retra4e n# a' a!#4 'ere# )eni Kn S 'o !e ei aici Marina3 o c2io c#l n# &ie la !o'ni oara care l#i3 &ata c# l#i 4'#l4e %ieGi l#i Otilia Mrc#le4c#3 !in ri%o4t &actor#l3 4ig#r %e e5%eriena l#i. at#nci con&#G 4cri4oarea /eli5. &actor#l#i3 ar#ncn! %ri)ire Ace4ta

!e4)r ire Co4tac2e n#1i i era c# ci#!at i

!eGorientat. 4e %rea o

$e ce Otilia3 cci n# %#tea &i !ect ea3 4 4e c2e'e Mrc#le4c#3 Gi#rgi#)ean#R i Ki c# i Gicea l#i i'%o4i,ilitate3 Otilia arta# alt&el &a'iliale a!re4a e5%licaie ro'ane realitii. rec#no tea l#i3 %#in )r4tei. 6Otilia73 el3 )ec2i i%oteGa acea4ta toate a%roa%e 6%a%a7 4tr,tea 'intea. c#' !e

Co4tac2e 'a'. a'inte !e

legat3 4e'nn! !in

&otogra&iile3

'o'entele

&a'iliei3

r%o4ata

Neo,i n#it %ri'irea

co'%licaiile 4eara

a!#cn!#1 i

trec#t3 /eli5 a)# o cli% 4%ai'a !e a n# &i gre it c# a!e)rat i !e a n# 4e a&la c#')a la alte %er4oane. $ar acea4t 4enGaional3 %olii4te3 *e 'o &oarte 4e ,ine3 Kn 2rnit 4%#l,er Co4tac2e3 4e i #n !o# a&la3 %e !e %e nici ei a'intirea Kn Otilia3 )or,3 !in %e Kn ca#Ga alt#ri i1l lect#rilor &aa toi l#i !e Ki i a re%e!e 4enti'ent#l#i ceilali &a'iliei

'i+loc#l !e

4c2i',at 6Tili73 cte

&iGiono'ia &oile n#'e3 6Otilia era

!e%rtrii *ro,a,il3 ac#'

/eli5

!e4co%eri a)ea

crii3 4a#

nen#'rai gn!i %e cel cte)a

Mrc#le4c#7. o,i n#it

Gi#rgi#)ean# >acea4t

4c2i',a4e

o4cilaie

&oarte

!eceniiA. *e cn! Kn4 4e %li',a %rin gr!in3 oc2ii Ki cG#r %e #n &rag'ent !e carte %o tal3 clcat Kn %icioare3 a!#4 !e )nt !e Ki %rin !!# g#noaie. l#i /eli5 *e ea 4e !e %e citea a li'%e!e: !eGlega 6Con4t. Kn4 Gi#rgi#)en#7. !eoca'!at &r Kn a "a 4 Gic3 %e 'o %ro,le'a A,ia %orii. ,anc2eta g4in! c tre,#ia %e $e !in e la a4t &aa cal!3 Co4tac2e tot Gi#rgi#)ean# Kl c2e'a. "r4ta taina3 Marina c# !e ne%#tn!1o cai i c# al,i 'o toii Kntre,a rea%r# i Co4tac2e. Kn

i',ol!#l a'nat3

!o)e!i c n#1 i c#noa te nici 'car r#!ele. orele lor no#3 Kn tr4#ra a&ar &aa %e !at3 *a4calo%ol Otilia3

e!ea 4

g2e'#it 'earg

Marina 4%re

&# 4trigat 4 ia #n 'or'an !e %ac2ete !in tr4#r. *a4calo%ol3 %ro%#4e c2io c3 care 4e i Kn!re%t.

4-1

# G0 C'linescu #

LA2a3 LS1l LS1l

Gi4e l#' l#'3 !ar o 41i

el

a&a,il

ctre

/eli53

!#'neata

erai

aiciR

C#'

'ergeR N# ie i nicieri3 n# te !#ci Kn ora R i %e el c# tr4#raS 4trig Otilia3 care1 i le%!a4e &ire te3 %#in &ac !e ce n#R con4i'i *a4calo%ol CreGi c# c# c %lria i 'n# ile. a'a,ilitate3 !#'neal#i contrariat. %lcere 4a1 i A%oi %iar! a!#g: )re'ea

oa'eni

!e )r4ta 'eaR Tinerii )or 4a &ie li,eri. /eli5 g4i %ri'e+!io4 4 ia o atit#!ine Kntr1#n &el 4a# Kntr1alt#l3 !ar Otilia K i trec#4e ,raele 4#,iri Kn +#r#l gt#l#i l#i *a4calo%ol. L "ai3 l#' i %e el. *rin Kn4 ca%#l#i ini'a 'na Kn l#i 4e /eli5 !e 4e trec# %e a&la# #n &ior i 4# !e !e !e ne%lcere %rintr1o Marina &ine3 nel'#rit3 a%lecare ar#nc &elii a o !e la *a4calo%ol art &ericit #'r#l l#cr#ri 4ticle 4r#t ce %ro4tii 4%#i3 !#'neata o' Kn )r4tS La4 41l

Otiliei care

!re%t.

&a !e 'a4 %e4te 'a4a !e ta,l %ac2etelor %ate#3 ,rnGet#ri &er'entate3

i Kn c#rn! 4e )!i conin#t#l 'ncare )in. /# c2e'at3

cererea l#i *a4calo%ol3 ca4ei3 Kn4oit !e A#rica g2erg2e&#l c2io c#l#i3 i la Si'ion. 4c2i',3 care ,# Kn 'n. o 4e c#

i Aglae3 care 4o4i %e o %orti !in!rt#l i !e Si'ion3 c# ,ro,oa!a %e el l#'ina %rin #nei l'%i la 4e 'o atrnate Co4tac2e3 !e t#rnat !e !e i i'%ro)iGat3 lco'ie a,ia !in care &# in)itat atin4e i c# grin!a /eli5 i Kn La

Knce%# ca

cin !e

il#4trar 4or,it#ri

Aglae

Otilia3

o,icei3

'ncare.

Kncete

)in#l

*a4calo%ol.

O a4t&el !e colai#ne la ora 'e4ei3 Kntr1o ca4 Kn care 4e gti4e i Kn care gaG!a %#tea organiGa o cin Kn reg#l3 'ir %e /eli5. Kn4 el Knce%#4e 4 4e o,i n#ia4c c# ci#!eniile loc#l#i. *e !in la orele %rin c Gece3 tr#c#l cel *a4calo%ol3 ei3 !e ace4ta era la #n Aglae3 A#rica tot# i e!ea i Co4tac2e /eli5 acolo a)# !in Knce%#r 4 +oace cri. J#ca# %e ,ani3 no#3 i'%re4i#nea %ati'a el %#in !in i Aglae 4e K'%r#'#ta4e n#

*a4calo%ol3 #r' o'

+oc#l#i. acolo

*a4calo%ol %entr#

inteligent3 Otilia3

%rea i c

4t%n +oc#l

%e 4ine ca 4 4e la4e3 !in )ii#3 ci#g#lit !e toi. Era e)i!ent c )enea cine)a3 !e4ig#r %entr# !e cri era n#'ai #n %rete5t. /eli5 a)ea ace4t 4enti'ent3 %e

42

# $nigma %tiliei #
care n# 4 la i1l e5%lica ,ine3 c legt#rile l#i !e r#!enie3 oricHt !e c# Otilia3 %#rtrile Kn i !e ei. )ec2e i inti'itate n#1i !e 4e %rea# Ki era )Hr4ta !!ea# !re%t#l !ar $e &actor *a4calo%ol Otilia o %rieten anti%atic3 4can!aloa4e. l#i3 #n

Kn!e%rtate3 )!itele l#i

cenG#reGe Knce%#t

atenii g2ici4e

%entr# Otilia

&e'inin care1i li%4i4e. era !e1a c ceilali n#

C o &at !e o%t4%reGece 4can!aliGai. i 4%ec#la Gi4e la c# #n $ac 'o

ani arta atHta Co4tac2e acea4t !at %rea

intere4 %entr# #n o' Kn )Hr4t3 a4ta i 4e %rea ci#!at. Mai c#rio4 era# !re%t#l KncHntat #'ilin 'o'ent 4it#aie3 c#

Aglae i A#rica n#trea# Kn %ri)iri in)i!ia.

L "

%li',ai

'ere#3

A#rica3

gla4 'oale3 %e noi n# ne onorai nicio!at...

L "aiS L Ei3
'ai

4e !i4c#l% ce )rei t#3

%atetic *a4calo%ol3 A#relioR &etelor ge4t !e inter)eni c#' a# cre4c#te re%ro c#

!ar &r acr

4 Knc#ra+eGe !#'neal#i aGi. Itii Ac#' t# 4

)reo inter%retare %reci4. Aglae3 !e ca#t n# te'%era'ent3 'erge Kn!rGneal3 &etele

'o!e4tia &c# o #n

c#'4eca!e. c# oc2ii c# o

%#i %icior %e4te %icior i 4 te 4%HnG#ri !e gHt#l ,r,ailorR *a4calo%ol Co4tac2e ctre Aglae3 !e r4#ci igare3 #!Hn!1o li',a3 e5%re4ie

a,4en !e4)Hr it3 iar Otilia3 care 4ta Kn 4%atele l#i *a4calo%ol3 4e !e4%rin4e # or i 4e a eG lHng ,trHn. L *a4calo%ol3 n# o Gnatic... Mo ier#l Kn4%re ca43 loc#l %e 4e Kncr#nt3 !ar in!i4%#43 acea4ta #n!ele i c#t Kn %ic#rate o 4c%are 4e ale c# a#Gir oc2ii !in Otilia Otiliei3 &#gi4e. c#rHn! contin# Aglae c# )ocea Kngro at3 !#'itale i1ar tre,#i o &e'eie ,lHn!3 n# %rea tHnr3 care 4 te 4ti'eGe3

&erea4tra

!e4c2i43

%ian#l#i.

cHnta Vals Jn do die- minor !e C2o%in c# &oarte '#lt !elicatee i c# o a#4teritate te2nic ce !e4co%erea %e ele)a !e Con4er)ator. *a4calo%ol %ri'i #n in!i&eren Kntoar4e o'agi# &c#t3 e ca%#l Aglae !e c# Kn4 o 'are A#relia !!# %ian#l 4ati4&acie3 r'a4e !e >A%oi a)Hn! aer#l ca a i %er4onal. in!i&erent3 i'%acien3 4trigHn!:A !e1o

!o)eGi 4taS

cHn! o '#4c ar &i 4#%rat1o. Kn 4&Hr it iG,#cni3 trHntin! o carte: L GroGa) aga4ant OtilioS !1l Kncolo !e %ian3 tii c ' ener)eaGS >Mai Kncet3 ctre

43

# G0 C'linescu #
ceilali:A Ori tii era !ect 4 !e !in Aglae3 cni3 o ori n#. *ian#l cere i talent... 4e $i!ina c

cnta ,ineS J#!ecata n# )ine ne!re%tate r#tate. aGi e ti 4can!aloa4 )e!ea 4 *a4calo%ol r# Kncerc K',ln1 Otilia

Gea4c 4it#aia. L Cocoan !i4%#4. $o'ni oara cnt 'in#nat3 e o arti4t.

LA
L1a

A#rica l4 ca%#l Kn +o43 4trngn!#1 i ,#Gele Kntre !ini. a e ti !#'neata3 iar... a c#' galant3 Kl &o4t 4 'ai ar#nc &iin!c *oate Aglae el e o Kne%t#r. n# e

Mai ,ine 'i1ai 4%#ne ce 4 &ac c# Titi3 c 4#nt &oarte 4#%rat. l4at corigent ca alii... %er4ec#t... i n#3 %n Kn ,olna). 4e ti'i!3 %e Kn!rGne c#no ti cine)a3

4 %#n o )or, ,#n la toa'n...

L*#ne'3
/eli5 l#'inii3 %rin

%#ne'3 !ar e!ea

o&eri

*a4calo%ol3

Kntot!ea#na ca

Kn!atoritor3

e# Gic ca %e o

at#ncea

41l %re%are cine)a3 c2io c#l#i3 Otilia al !en4itate 'a'3 cre! Kn 4e

4 &i' 'ai 4ig#ri. ,anc 4 a#Gi a%ro%ierea ct &r ,taia a&la A#ric2ii3 c n1are ne2otrn!#14e $eo!at r#g' %e %lece3 gla4#l )re'e

%rea+'. 4

)oit %er4#a4i):

L*#te'

!o'n#l

/eli53

4 ne re&#GeS...

LC2iar c 41ar %#tea3 !ac1ar )rea !#'neal#i.


/eli5 4e Kn)oi ,#c#ro43 i %#in !#% aceea3 cn! i 4e %r# 4eara %ri)ea i 4e retra4e. gr!in3 !e ac#' (rin! 4e %e Cn! )G# +o4 i a+#n4e %e Kn Kn4%re i Otilia aici3 Kl %riincio43 !e o o ia4 la 4 !!# 4#43 &erea4tr !in raGa ,#n care

'ai 4tn! c# &r

gea'lc#l %ian#l

!e4c2i4. l#i

Con)er4aia

inci!ent#l Otilia

in!i4%#4e4e

%ro,a,il3

re&#gia4e /eli53

*a4calo%ol.

c2e' Kn oa%t. L Ce &aciR "ino aiciS Cn! tot Kncet: L N# tii ce )i%er e4te tanti Aglae a4taS U&S Ca i cn! ar &i ,n#it o ini'iciie3 Aglae3 care1i Gri4e Kn treact 4#, 4cli%irile l#nii3 Gi4e tare !e +o4: /eli5 4e reGe' !e canat#l &ere4trei3 Otilia Ki 4%#4e

44

# $nigma %tiliei #
L Otilio3 41l a!#ci 'Hine %e !#'neal#i la noiS L $a3 tanti3 r4%#n4e c# o 'iere teatral Otilia3 &cHn! o 4trH',t#r c# Knele4 l#i /eli53 are 41i %ar &oarte ,ine l#i TitiS Kn4 n#'ai!ecHt a!#g Kncet l#i /eli5: L S )eGi ce %ro4t eS *a4calo%ol i'%lor %e Otilia 4 4e co,oare. Aglae3 ca 4 n# 4#%ere %rea '#lt %e 'o ier3 4e a4ocie i ea3 conciliant: L $ar )ino +o43 Otilio3 ce 4tai acoloRS Otilia &c# #n 4e'n !e a!io l#i /eli53 care intr Kn o!aia l#i i 4e 4e c#lc. 4e c THrGi# 4#,ia a#!e !e tot3 cHn! i # ii 4e #n gotice treGi coco !e o la cli% cHnta. intrare !in L#i i3 4o'n3 /eli5 i %#in Knt#neric#l %r# cre%#4c#lar

tro4nit#ra

!#% aceea3 ro4togolirea roilor #nei tr4#ri.

45

# G0 C'linescu # CUPRINS

III Kn Marina Kntr1#n #'oare 4t#%i!3 cHn! 'orii7. &#4e4e Gi#a c2i% #r'toare3 tirea c &oarte )ag /eli5 c#' n# e 4ta# 'er4e 6r#7. l#cr#rile3 a a Kn !e Kn ca4a c# ,lHn! i 4e o Aglaei3 l'#ri l#i !i4crei#ne i %rHn! !in tcea. &iin!c /eli5 care c2iar Kn

a!#4e

Si'ion

Otilia

4e !o)e!i 'ai tHrGi# &el#l ei %ro%ri# !e a &i3 a&ar !e cli%ele !e 4arca4tic. care toane3 /cea Kn ,ro!a3 Si'ion3 c# o i o' ca o'#l ,ro,oa! toat !ecHt Otilia nici 4%ate3 l#i73 !in care a)ea ca4 cHn!

con4i!erate 4can!al3 alt

6%catele l#'ea cel 4c#rta

at#nci )e!ea3

6!eGgro%a Si'ion o 4 a)#4e4e ai

tineree 4&Hr it3 Gi3 cHn!

)ia agitat3 a)ent#ri !e !rago4te3 4can!al#ri. L Kn Kntr1o Knc2eie nici noti n# ,iogra&ic3 era# aca43 )eGi t# 'ai tHrGi#S Otilia3 ,trHn#l A#rica r4ri Kn &aa l#i /eli5. L "rei 4 )ii la noiR Kntre, ea %e /eli5. La %r# %rea !e l#'ina tHnr#l#i tare3 orice Kl i i c# Gilei3 'ai Kn atHt c# toat 'ai 4%re Kn cea Kn A%oi &ie i '#lte tot %r#l /aa K'%letit %ali! 4e c# i cHt Kn +#r#l 4#%t &iGic#l c# o la i !e care Ki o ei ca%#l. ca%#l#i3 era intenie era %orti #n c o aci 4e !e i 4e !e li%4it !in %#nct tot 4#%ra1 Kntr1o a&la o ri%4 4tri!ent. %#!rat

&%t#ra 4tHngace3 /eli5 )ecin3 4trat#ri intrar #n 4oi i %erne &#n!#l !e

rec#no tea

i'%r#!en A#rica 4tHnga %'Hnt#l !ecoraie o!aie3 4o&a )er!e3 larg !e

atracie con!#4e % ir c# era

&e'inin. c#rtea

con4i'i care !e !e #n o era c#

At#ncea

gr!inii3

!e4c2i4e %Hn

a4e'ntoare

!incoace3 Kntr1o

!eo4e,irea i Kn !e !e

K'%rit 4

e5actitate 4al n#'r

4#%rtoare. tre,#ia c# 4til %rea )ec2i

care

4alon3

&otolii

ne%reci43

c#

,raele

a4e'eni

Kncrcate

!e %erne. O c#renie i o or!ine !e 4anatori# Kng2ea# tot#l3

46

# $nigma %tiliei #
iar at'o4&era %e #n !e /eli53 c# era Kncrcat era3 la Kn Kn 4e !e #n 'iro4 A#reliei3 Kn &ie c %ereii A#rica %tr#nGtor %e la grele 4%re !at #n !e !e ce #lei. 4e n#'r i a ai

*ro)eniena a eG care incalc#la,il 4alon#l#i. c#no tin

'iro4#l#i &otoli#

%rec#' in)itaia #lei3 a te%ta

)G#

/eli53 ra'e

ta,lo#ri a%roa%e care cel

%#4e 4a

,ronGate3 &ace

aco%erea#

Kntregi'e )G#

antica'erei arta

c2e'at

Titi

corigent3

%re!i4%oGi1

i#ni !e a1l trata ca %e #n '#4a&ir al ei3 %ro%ri#. Si'in! %arc o o,iecie3 A#rica 4e 4c#G: L Titi Ur' o 41a !#4 !e c# 'a'a Kn Kn ora 3 41 i c#'%ere c# )o%4ele. #n Tre,#ie 4 4o4ea4c Kn c#rn!. cli% tcere3 care /eli5 c#ta 'intea c'% !e con)or,ire. Kn4 A#rica a)ea #n#l !inainte. L Te 4i'i ,ine la 'o Co4tac2eR Kntre,area era %#4 Kntr1#n c2i% a a !e co'%ti'itor3 Knct incl#!ea i #n r4%#n4. /eli5 r4%#n4e c# &ranc2ee: L M 4i't &oarte ,ine. A#rica n# Knregi4tr c#' e ti orice acea4t &r al#Gie !eclaraie i1ar c i1 i tre,#i era o contin# &a'ilie Ki era 4enti'ent#l ei3 %regtit !inainte. L $#'itale3 L#i /eli53 %rini3 la &a%t#l a eGat3 Kn care 4 te 4i'i ca aca4. cr#ia or&an 4#%rtoare ca o #'ilire ne!rea%t3 i 4e %r# c#rioa4 in4in#aia !o'ni oarei c# ,r,ia a4c#it. L La A#rica L N1ar ' %ri)e te. /eli53 rnit 'ai '#lt !ect 41ar &i a te%tat3 'ini c# )ioici#ne: L M 'ir c 4%#nei c# a4ta. Otilia are n#'ai c#)inte i3 ,#ne l4n! 4e !e4%re !#'neata. $o'ni oara !e4tin#ie: G',i neKncre!ere 'aliioa4 ca%#l Kn +o43 )or,i ca i cn! ar &i &o4t 4ilit !e &a%te 4 #nc2i#l ,oi &i Co4tac2e ,#Gele 4#nt i3 ca !#% n1ar &i aca43 i !o'ni oara trecere Cel %#in !e Otilia ti'%3 'i1e4te... ca o 4or. %#in rea oarecare &al4. 4%#4e ,ln!3 l4n! a 4e Knelege n#'eroa4e lat#ri gra)e: Otilia3 !ac Kntr#ct

47

# G0 C'linescu #
L "eGi Otiliei... E c... !e 4e )in Kn 4%#n 'o '#lte l#cr#ri groGa)e o !e4%re %#rtrile A a 4#nt

Co4tac2e3

care

rHGgHie. 4e &ie

&etele &r c%tHi i &r %rini. SHngele i c# !#% Otiliei3 cHte n)li ca l#cr#ri o,ra+ii tHnr#l#i. )G#4e A#rica In!ignarea 4 n# c %e Kn cHte)a Kn4 a'e4teca a!e)rate3 C2i%#l era &at te'erea in4in#aiile neo,i n#ite Kn 'inte3 tot# i c !o'ni oarei Ki 4%#nea

Gile. Otilia

care Ki r4rea S#r%rin4

,Hr&eala

neKnte'eiat. &r c%tHi

n#'ea

i &r %rini3 4e %regtea 4 cerceteGe %e a4c#ita i Si'ion a%r# Kn %rag#l

!o'ni oar3 cHn! 4e a#Gir %a i gra)i3 g#ra. A#rica &c# %reGentrile:

# ii. *ri)ea c# oc2i care )or 4 intre Kn )or,3 !ar n# !e4c2i!ea

L Ki %reGint %e tata. L T#leaS e5%lo! !eo!at


)ig#roa4. /iin!c A#rica e5%lic: /eli5 r'a4e

,trHn#l con4ternat3

Kntin4e

'Hn 4on#rile3

neKnelegHn!

L Tata
ti'%#l3

L Tata 4e c2ea' T#lea3 Si'ion T#lea3 n# tiaiR L I1ai artat %ernele 'eleR Kntre, %reoc#%at Si'ion.
l#creaG e5%lic l# !e '#lt %erne !e eta'in3 &oarte i le ca 41 i o'oare Tot oc2ii ce l#i A#rica3 #na cHte era# &ace #na l#cr#ri %ernele c# %rec#' /eli53 &r#'oa4e. %#4e '#lt 4%#4e3 c# 4#,

)eGi aici e &c#t !e el. Tata i %icteaG. A#rica 'Hn!rie. a%oi le %rin arate /eli53 Kn )re'e ce Si'ion le #r'rea 'i crile %lin !e o )iGi,il -ro!eriile &aa c# &c#te care3 ctre &oarte i 4e Kn!e'Hnare3 era# o%era Kn4 ca' ,ttoare la oc2i ta,lo#rilor3 !eget#l l#i Si'ion i !e #n !e4en ,anal. /eli5 &# %#rtat i Knce%# 4 in4i4ten

i a l#i Titi. Si'ion a)ea n#'ai cHte)a c#tHn!#1i

a%ro,area %e &a. L Ce Gici !e 4ta3 !ar !e 4taR Ki #n!e1i 4ea' ta,il. %o)e4ti )enea ale MHna K'%re+#rrile i!eea. tia 4 ace4t#ia !in Kn care l#i le1a %ictat i ale o !e %e l#i &iecare Titi3 era i 'ai !e c# *ict#rile Kntin! Si'ion era#

#r'3

!e5teritate !e4en#l

in!i4c#1 Kngri+it3

,ine

c#loarea3

i Kn c2iar !i&or'itile #nor %ortrete 4e 4i'ea )ocaia #nor

48

# $nigma %tiliei #
'ini toate )!ea !e %ro,a,ili care #n 4e att arti ti. Kn la N# era# %rin i ct Kn Kn nici #n caG !e %ict#rile &ete. C# 4e

4tri!ente

con&ecioneaG &or'a3 Knce%#t

%en4ionatele cantitatea Graie

ace4tea3

%ict#rilor

ri!icol3

ine5%lica,il.

co'entariilor

l#i Si'ion

i #n#i e5a'en 'ai atent3 taina &# l'#rit. Nici #n i 'ai %#eril3

ta,lo# n# era original. Toate co%ia# cri %o tale il#4trate3 cli ee !e %rin cri !e calitatea cea 'ai %roa4t #neori i #n oc2i e5%ert ar &i !e4co%erit Kn #lei o !e !o# era# Kn4# ire 4tr#ct#rii !in o,ra+ii Kn !e o #lei3 ton#ri3 i'itate negr# 4er)il !e i i Kn a 4 i ca#Ga #nor 4tranii e&ecte !e al,3 c#lori %a4tel#l gra4e. 4a# ac#arela liniile !e i

4tngcie. $e4ene Kn %eni neagr era# tratate !e cei !oi arti ti a4e'enea a)ea Oc2i#l %ictor#l#i

Knn4c#t 'o!el#l#i #nei %rin

co',ina

ar'onio4 !in

c#lorile3 !ar inteligena l#i n# %#tea 4 !i4cearn Kn nici #n &el rai#nea r#'ene inter%reteGe no#. Kn *etele !e /eli5 art3 K i 4la,. &etie G#gr)ite3 %ro,a,il ac#arel3 real

!e)eni4er3 re4t#l3 ocoli !in &c#4e !ar %ereii %olitee3

neKnelegerea colori4tic c# 4%re #n n#

%roce4#l#i li%4it !e

!i&#Gi#ne a l#'inii3 ni te lac#ri !e r#,in &r nici o legt#r c# e4t#r !o# Kncntat3 antica'er graie. i Kntre i 4e 'ai celor &oarte Kn o!i ,iGarele 'n!ria alt coleci#ni t#t#ror. tnr

ti'%

a%ariia

Si'ion3

O cli% &c# 'i carea3 )Gn! #n 4trin3 !e a 4e 4trec#ra Kn!rt %e # 3 !ar A#rica 'er4e !#% el %reGentri: L lat1l i %e &ratele 'e# Titi3 cre! c1o 4 ) K'%rietenii. Titi T#lea %rea care cte)a #n t#leie aer i era Kntr1a!e)r 'ai Kn )r4t !ect /eli53 i ,r,ia !e4%icat Kn !o#3 Kn ,ar,i on#l !in /eli53 Ki !e c# ,ln! &oarte i l#i c# 4 Si'ion3 colar %#n Ki #n la &a %e #n &cea #n l#i #ni&or'a gata art l#cr#3 tran!a&iri 'ai 'ilitar. l#ngi care Era 4c2ia# c# ci)a ani. O # oar '#4ta !!ea# a!e)rat 'o!e4t3 Kn!oial !e care /eli53 le !e 'at#r3 %lc# toat i1l a!#4e Kna%oi3 &cn! noi

)e 'nt care c# te'einicia

tnr Titi3

Kn&i are

n#'ai!ect Otiliei. !e i !eo4e,irea Ki !e4tin#i engleGe ti

+#!ecii

re4%ect#o4 c#lorile 4con! i

)r4t3 altele

c#'%ra4e3 il#4trate

%lan#rile

%ac2et

&r#cte3

4e'nate Klein. "oia 4 le trateGe %e toate Kn #lei. Toate ace4tea

49

# G0 C'linescu #
era# 4%#4e c# o %a4i#ne or!onat3 cal'. /eli5 Kl Kntre, !e ce n# %icta !#% al 4 nat#r3 crei 4en4 !ar n# Titi r'a4e 41l !#% la 41i ne!#'erit Kneleag3 /eli5 !e Ki acea4t c )or,i !e l#i !in !ar %ro%#nere3 n#1i %lace talent#l l#i 4trHn4e #n!e coal3 ori a !in %r# e5%licHn!

G#gr)ea4c i i

!ecHt re)eni Knce%#

'o!ele.

i !e intere4#l !e a1i !a o Kn!r#'are original. Titi 4%rHncene lice#l &ac !etaliile l#i. "oca,#lar#l KntH'%lri 4til nai)3

/eli5 Kl 4#%ra Kn c2i% )!it. Titi Kl Kntre, a%oi c#' a cltorit3 &c#t 41i %o)e4tea4c Kntr1#n %ortret#l tot#l 'ai care %ro&e4orilor %e 4ocoteala in&or'at3 cola,ora# in!i4%#4 ca' Ki

co'#nicati). Ki 4%#4e &r Kncon+#r c a r'a4 re%etent !e cHte)a i corigent3 !e %#nHn! la Titi Ia i3 a,4#r!itii cer# la !e %ro&e4orilor i3 trit Kn a4#%ra Via!a Kntre,ri3 i a %rogra'#l#i. /eli5 Kl Kntre, a4#%ra crilor citite at'o4&era #nor 4criitori 'o!erni no#a

o%ini#nea re)i4t ace4te

rom,neasc'0

r'a4e

'rt#ri4in! c n# are ti'% !e citit 41o citea4c. /eli5 Ki &g!#i #na.

i c lect#ra Ki ! !#reri !e A#rica l'#ri l#i Titi 4co%#l

ca%3 c tot# i3 !ac i 41ar %roc#ra 6o carte &r#'oa473 ar Kncerca )enirii l#i /eli5: L Titi3 !o'n#l /eli5 41a o&erit 41i a+#te 4 te %re%ari %entr# corigen. Titi a%ro, 4#%#4 !in ca%3 &r 4 arate nici o re%#l4ie !e a %ri'i /eli5 %entr# A#rica Kn!r#'ri 4e art !e gata c# la 4 cine)a e!ina3 'ai ac#' %e tHnr !ecHt Kl el3 r#g Kn4 4 cHn! a'Hne !i4%#4. i Kncea% a&eci#ne %re%ararea3 ace4t

!#%1a'iaG %ri)ea

ne4i'in!#14e

,ine

'are

)l+gan

'olatic

creG# !e c#)iin 4 !ea l#i /eli5 acea4t e5%licaie: L El e &oarte !e,il3 Si'ion a%ro, !in ca%. L o!ii Ei3 ei3 4trig co4ea 4%#ne1'i Otilia cHn! !re%t3 !in /eli5 c#' 'i+loc#l trec# '1a 4o&alei3 %rin &aa #n!e3 # ii A' eGHn! a a#Git t#rce te3 ce)a3 !e4c2i4e i 'a'a n# )rea ca el 4 4e o,o4ea4c %rea '#lt. $e4t#l K i ,ate ca%#l c# %ict#ra.

%onegrit

A#ricaR

c te1a c2e'at Kn li%4a 'eaS /eli5 4e o%ri ling # 3 Knc#rcat. L Intr Kn#ntr#3 )ino aci lHng 'ine.

# $nigma %tiliei #
Ii Otilia K i 4trn4e %#in %icioarele 4#,iri3 ca i cn! /eli5

ar &i tre,#it 4 4e a eGe alt#ri Kn aceea i %oGiie.

L $e4ig#r c i1a 4%#4 c 4#nt G%citS L Mai r#S 'rt#ri4i /eli5.


Otilia ri!ic oc2ii %#in ca'

%ali!

%#4e

'n

%e

,ra#l tnr#l#i.

L Ii t#3 /eli53 creGiR L N#S r4%#n4e ace4ta !#% #n 4c#rt e5a'en !e con tiin. L $ar ce i1a 4%#4R $e4ig#r3 %ro4tii !e4%re *a4calo%olS
/eli5 tc# %#in3 a%oi3 2otrn!#14e3 Kntre,: L A )rea 4 ti#3 %entr# ce Ki )in 4cri4ori %e n#'ele Otilia

Mrc#le4c#R E# te1a' n#'it tot!ea#na Gi#rgi#)ean#S

L "a 4 Gic3 a4ta eraS 0i1a 4%#4 c 4#nt o 4trinS L T#3 o 4trinS N# Kneleg. Kn4 '1a 4#%rat
&r c%ti i &r %rini. $ar t# ai %rini... Otilia K'%#n4e c# ac#l l#cr#l3 oarec#' aga4at. L Ei3 !a3 tanti Aglae le e tea' )eGi %e c a# 4

Otilia e5a'in 4erioa4 %e /eli5.

c i1a Gi4 &at

i c# A#rica n# %ot 4 ' 4#&ere &iin!c %iar! tat 'o tenirea... Ma'a a A#rica 'ai >Ii K i Knc2i%#ie c4torit Kntin4e l#i

c o 4 4e 'rite 4%#nn! c are #n #nc2i ,ogat... O %ocit... *a%a3 Knainte3 Uite t#3 n# i 'i1e %e ,#n... 'e# &o4t i cn! a l#at %e %a%a3 e# era' !e ci)a ani... *ri)e teS 'a'a tatl a!e)rat. Otilia

/eli5 o &otogra&ie %#in r#%t3 Kn care o Otilie !in alte )re'#ri3 Kn4 c# %ri)irile ,ln!e3 Kn roc2ie c# %anier cG#t %e4te Otiliei.A gri+ nici !e #n $ar act3 #'r inea %a%a %e ' &iin!c care i#,e te3 'a'a %a%a i1a i1a i a%oi... !at o Kn e i c# #n 'are G#l#& i el c# oc2ii 4 ,ani3 $ac ai, &r n# !e l#i... Kn!atorat !e ,ra #n ,r,at gra43 '#li'e a&acerile

'ine3

)rt

'#rea %e nea te%tate 'a'a3 ar &i &o4t alt&el... *a%a )oia 4 ' a!o%teGe... Ii ac#' ar )oi3 Kn4 n#1l la4 tanti Aglae... Kn 4&r it3 'iGerii care cre! c1i 4#nt in!i&erente. Ii Otilia o&t3 !n! #n &inal #'ori4tic ge4t#l#i. L N#1'i 4#nt in!i&erente3 4%#4e /eli5 Kncet. Mrt#ri4irea Otiliei e5%lica ac#' 'i4ter#l n#'el#i3 !ar a!#cea #n ele'ent ne%lc#t. Mo Co4tac2e n# era a a!ar tatl

5i

# G0 C'linescu #
&etei. !in !e i c# /a'iliaritatea 4enti'entele 4ti'a ea Kn l#i Otiliei c# el3 4ati4&acia /eli5 #rK %e Ki l#i i n# %e &cea# %arte i3 l#i

ne4#4%ecta,ile. %entr# Otilia ca43 Otilia n#'ai3 )or,ele 4 i a

*a4calo%ol con)ie#irii Kn ce1ai

cre tea

'4#ra

aceea i Kncerc )G#t

A#ric2ii

r4#na#

#rec2i: &c#t

64e 4%#n '#lte l#cr#ri groGa)e... 7

L /eli53 L L1a'
L I1a'

!e%la4eGe r'a4

con)or,irea3 4 Knce%e'

c# TitiR

!#%1a'iaG.

Mi 41a %r#t #n ,iat !e trea,3 !e i ca' 'oale. L N1a' Gi4 alt&el3 con&ir' Otilia. &g!#it 41i !a# o carte !e citit. Ac#' n1a' nici #na la 'ine. K'i !ai )oie 4 aleg !e la tineR M te' n#'ai c %e ale tale le c#noa te. Otilia rH4e neKncreGtoare. L 0i1a 4%#4 Titi c )rea 4 citea4cR M 'irS *oi 4 iei cHte %o&te ti3 te a4ig#r c n1a ale4e citit o nici e!iie #na3 i 41'i !in 4%#i La i 'ie e&ectele %e!agogiei taleS $#%1a'iaG3 de Parme /eli5 ca tra4e crile 4 %e4te c#tia /eli5 il#4trat chartreuse i 'er4e la Titi. Ace4ta Kl a te%ta Kn gr!in. $e acolo 'earg noa%te3 lat a !e %ac2ete 'ai a&la Kncet3 'ai &iin!c tHrGi# %#4e Si'ion /eli5A. Kn Kntr1o !or'ea A+#n i care or!ine Kn /eli5 >c# c'a 3 Titi cri3 Toate

intrar Kn ca43 Kn43 cHn! trecea# %rin 4al3 Titi &c# 4e'n l#i o!aie3 Gri

#nei

'ari

'e4e3

creioane3

il#4trate3

'ilitar.

i caietele era# Kn)elite c# o gri+ 'etic#loa4 tra4 # or c# c# o creion#l.

i 4e'nate

caligra&ic %e #n %ortati) A)ea &el !e c# i al,#'e !e %oeGii Kn care c#

"GHn! a!'iraia &el !e i

l#i /eli53 Titi 4e creG# !ator 41i arate co%ia iniiale #n &ig#rate c#

i alte !o)eGi !e in!#4trie. ar'onioa4 i colorate. cinci Legt#ra !e

caligra&ie

cartonarea al,#'elor '#Gic3 care a%oi in)enta4e 2Hrtia !in linia

era# o%era l#i. Kn loc 41 i c#'%ere 2Hrtie %ie%tene 4i'%l. c# !e1a %icioare o creion %entr# ca&enie !e legt#ra3 )elin Kn K i &c#4e c#tie

%4trat li',a

!e4enele latin Kl

carton li%it %eni %e

c# Kngri+ire c# o 2Hrtie &l#t#rri Kntreg#l3 gotice. &a,ricHn!

orna'entat

Man#al#l

i'ita4e

cartona+#l3 re%ro!#cHn! !e4enele i 4criin! caligra&ic te5t#l.

52

# $nigma %tiliei #
La Kntre,area %entr# a a. !ar l#i A)ea n# Mai ce1i !e ai %#tea '#lt %ica4e o%er /eli5 i o 4 K i Kn !ac &cea Titi %e !ect #n arii a4ta care ca i1o 4 c econo'i4ea4c n#3 !e Kl !ar 6c1i tanti

,anii Aglae3

c#'%rarea

crilor3 )ioar3 cnte &c#4e 'n:

4%#4e cte)a

%lcea7

c#'%ra4e linii

e5ercii# %a4iona4e Kn care italiene3 cntece !ai

ele'entar. colectarea co%ia4e tot &rag'ente

!ect

'#Gica

%ro%ri#1Gi4 al,#' !e %o%#lare3 cntre#l#i

'aterial#l#i.

'#Gic3 ro'ane 4oli4t3 rog K'i

%entr# Gi4e

%artea Titi

%o%#lare ne'e ti.

L Cn! L A'
)ioara /eli5.

ce)a 4 la i

&r#'o43 &ace' i

l#i

/eli53

te

41'i )oi

4 co%ieG. %#tea !e la K'%re#n a' Titi3 !#ete3 caietele ac#' Mai cn! l#i a!#ce %ro%#4e cntn! aniS c notele3 2otrt MaGa43 e5erciteG %e4te a1i n#

L N#
l#cr#ri /eli5 'eto!a

ac#'3 # oare a)# e

re&#G i Kn

'

!#% gn! !ar

#rec2e. o 4e cli%

trGi#3 !e a

ci)a

>A)ea !o#Geci i !oi !e ani.A intenia 4%re !e'on4tra %rea gre it3 4t%ni %e!ant.

Kntre,n!#1l Kn ce %#tea 41i &ie !e &olo43 Titi cer# 4 i 4e arate la li',a latin. "oia n#'ai tra!#cerea3 c#)nt tre,#i )or,. c1l c# 41i $#% c#)nt !icteGe3 o Kn ro'ne te3 cartea or3 i an#'e3 4 i 4e 4%#n a1l 4crie !ea4#%ra i /eli5 l#i3 Kn i %entr# %e Titi n#

te5t#l#i. Orice 4#gerare a #nei alte 'eto!e &# re4%in43 %ri)in! !e !ea4#%ra !eclar arta c #'r#l#i 41a !e

)re'e ce el 4cria atent tra!#cerea3 &cn! 4 i 4e re%ete cte o +#'tate i nici %licti4it a !oare ca%#l 'car !orina #r'a

n#'ai!ect a !o#a Gi3 4%#nn! %#r i 4i'%l#: L S l4' %e alt !at. /eli5 4e ri!ic 4 %lece3 Kntre,n!#1l ca %e #n !ac al,#' l1a !e citit. %re i at#nci K i a!#4e a'inte !e ro'an#l Ace4ta i neg c# ca%#l3 c# l#n! !egetele cartea # or l#i Sten!2al3 %e care1l l4a4e Kn col#l 'e4ei. I1l Kntin4e l#i Titi3 r4&oin!1o atent

a%ro%iate !e '#c2ia &ilelor. *ri)ea 'ai c# 4ea' !e4enele. Trec#r cte)a Gile Kn care /eli5 4e 4&ii 4 4e !#c la Aglae nec2e'at. Kn ace4t ti'% ie i4e !e cte)a ori Kn ora 3 l#a4e

53

# G0 C'linescu #
#nele criile l#i Kn4 'o in&or'aii a eGate ,trn#l3 i cli%i toc'ai c# %e %ri)ire c2ei#l 4 i !e ia43 la #ni)er4itate La c# Ki i la o i colin!a4e cer#4e c La !e %oate /eli5 +oc anti1 )oie 4 n1o !e

$',o)iei. o,i n#it c2iar Aglae3 acea4t c# o Gi3

Knce%#t3 nor'ele 4%#4e noa%tea. %e

Co4tac2e Gi#a3 !in ,ine.

internat#l#i3 acea4t

4#r%rin4

cerere3

li%4ea4c e5%re4ie3 %rice%#

noa%tea... Kntr1o

oc2i

co'%licitate

care

e!in

cri3 a%el !in no# la el: L Tinere3 )! c n# 'ai )ii %e la noi 41l a+#i %e Titi al 'e#. *oi 4 )ii nein)itat3 Titi e %#in ca' l4tor3 tre,#ie Kn!e'nat. /eli5 )iGit !ar !in no# %e Titi3 care Kl %ri'i c# ,ono'ia l#i %laci! !i!actic Titi O Knce%#t3 i1l al Kntre,3 )iGitei3 !in !e c#tie era ca 4 a n# citit %e c# tr!eGe La care !e !e /eli5 2rtie la de n1o Kn Knce%#t Parme0 2rtie 4co%#l At#nci la !e !ac chartreuse Kngri+ire3

4coa4e '#li'e

cartea3 K',rcat3

rec#no4c# loc#ri

&iin!c

al,a4tr.

Gloage

c2i,G#ite

arta#

intere4. Taina lor 4e l'#ri re%e!e. L Mi1a# %lc#t '#lt !e4enele i a' co%iat cte)aS Ii Titi 4coa4e %e care !e la 4&r it#l c# )ol#'#l#i ac#arel aR 4%#4e ale !in tot cal' i ci Titi3 Kna%oin!#1i 4 4e !in la !ea #n %ac2et !e 2rtii !e %trate3 il#4traii. !e4ena4e )reo !o#Geci

L $ar ro'an#l te1a intere4at3 n#1i a L N1a' a)#t )re'e 41l cite4c3
!e&initi) cartea3 alt !at %oate i1o cerS /eli5 K i a'inti c 4a# Ki ele /iin!c )or,ele %ornea# Titi cea 'rt#ri4i Cola,orarea colar3 c n# ironice n# Kncre!ineGe e5%erien. )iaa 4t#!i#3 4c#rte Gilnic /eli5 ,#ci.

Otiliei r#tate3 4oi#l !e !e

Knce%# !intr1o

l#ng

%o)e4tea era

'r#ni #ri )reo Aglae i Titi3 intenie 41i

&r

ac#Ge

Kn4rcinat Kn4

conc#r4#l. Titi a!'i4e !oar 4 i 4e 'ai !icteGe tra!#cerea #nei !#r '#lt3 !e)enin! i !eo!at %ali!3 4e ri!ic Kn %icioare3 c# 'na !rea%t Kn 4#4 ca%#l %lecat %e 4%ate3 i Gi4e 4%eriat: L K'i c#rge 4nge !in na4S Kntr1a!e)r3 #n &ir !e arnici ro # 4e %relingea %e an#l a!nc al ,#Gei !e 4#4. C#' 2e'oragia n# 4e o%rea i Titi

54

# $nigma %tiliei #
&c#4e Atra4 L care Kl o !e &ig#r !e teroare3 Aglae /eli5 )eni !e4c2i4e i3 # a i !e ie i /eli53 Kn 4al. ir#%4e

Ggo'ot3

in&or'at

Ggo'otoa4 Kn o!aie. Iar ai 2e'oragie3 !rg#3 4e )it ea3 41i !a# )at. )HrK Kn e4te nara l#i n#'ai Titi3 !in %#nHn!#1i Kn %ricina acela i ti'% o ea. 'Hn Mai Scotocin! %rin ca43 )eni c# #n ta'%on 'are !e )at3 %e %e &r#nte. L A4ta o,o4elii3 ,o',ni !1o Kn %lata !o'n#l#i !e carte3 c n1a' 4 te &ac &iloGo&. Cine cite te %rea '#lt3 4e 4crHnte te. Ace4te intenionat Kn)ino)ea4c c#)inte i care &#r +igni 4%#4e %e c# o #'oare Aglae l#i Titi3 acr3 a)ea !e i ea ce %rea 4 Kl /eli53 &iin!c aer#l Kn4 i

%e /eli5

!e 4#r'enarea

c2e'a4e. $in acea Gi3 /eli5 Kncet iar i !e a 4e 'ai !#ce %e la Titi3 %Hn ce Kntr1o Gi Aglae Kl K',ie !in no#: L $o'n#le /eli53 'ai oc#%1te %#in !e Titi al 'e#3 a' )G#t c ai r,!are. /eli5 'ergea ac#' &oarte !e4 %e la Titi3 c# care 4e &a'ilia1 riGa4e3 !e !ar n#1l !ar Kn!e'na !e #n %e ceea la l#cr# !ecHt Ki cHn! %lcea $ac Kn4 ace4ta 4 )enea i /eli5 Kn4# i Kl 4olicita3 ceea ce 4e %etrecea &oarte rar. Titi era #n tHnr &oarte trea,3 caracter care ce le ,iGar. %o)e4tea4c !in Titi3 ora 3 !ocil3 4 l#i /eli5 tot ce i 4e KntH'%la4e %e4te Gi3 tot ce Gri4e %e 4tra!3 4#,iect#l Aglae nara Kl &a !e4enelor Kntre,a !e ce toi )G#4e. %e Calea CHn! o,4er)a4e "ictoriei3

)G#4e.

Kncerca

!i4c#te c# el )reo %ro,le'3 Titi 4e arta reGi4tent

i Kncr#ntat3

iar Aglae3 !ac era !e &a3 %ri)ea %e /eli5 c# !# 'nie3 ca %e #n atentator la creier#l &i#l#i ei. Tot ce 4%#nea Titi era 4or,it !e Aglae i A#rica i a%ro,at '#e te !e Si'ion. L Titi3 la i4torie. At#nci tHnr#l !e !o#Geci i4toria !e4t#l nai)itii #'or3 %ro&e4or#l#i !e #n Kn elat i !oi !e ani Knce%ea 4 !e%ene !e gr#% i4torie3 !e %e care1l i4tei3 !e4cria care3 c# colari tiin!#1i %ro%#nea Aglae3 ia %o)e4te te1ne t# c#' ai co%iat

tic#rile3 &c#4er !e aca4 atHtea teGe cHte 4#,iecte li 4e %#tea# !a c# %ro,a,ilitate. Aglae rH!ea c# '#lt 2aG i %ri)ea 'atern

55

# G0 C'linescu #
%e Titi. /eli5 c2e'a a!e4ea la %li',are Kn ora oar oar lac#l#i cnta )G#4e orice 4#. %e o ace4ta Kn4 !in Kn c2i% Era# #r' c# c# !ocilitate itinerari#l 4 treac ,anal#l re&#G Knc%nare 4%re a %e Titi3 an#'ite %e i Kntia A !o#a loc#ri3 care1l ce c#

to)ar #l#i. %rin

%re&ern!3 !e %il!3 4 4tea K'%ietrit o or Kntreag %e 'arginea Ci 'igi# !ec#r4#l 41 i Kn4 a4c#lta i n# re%ertori# &a'iliei %ie4elor C#ta co%ia Kn '#Gica 'ilitar. )ocal3 Gile Kntor4 cn! Kn c# i care aca43 le ra%orta li4ta titl#l. a le c# tia re&#Ga creioanele era# in)ita ,at tot a%oi

%li',rii

co'#nica 4%re

cntate3 al,#'#l orice e!ea c# ca

re%ro!#cn!#1le

%roc#re

6notele73 Titi

Kn!rtnicie

%ro%#nere !e !e%la4are3 4#, c#)nt c1i e4te #rt. At#ncea ,anc3 !e a4c#in! atenie !e cn! ,iat#l3 colorate3 !e la toi %e #liele Titi ca !e4)r ire. !o)eGi Ace4te criGe a%atie /eli5 4 a%ro,ate

tcn! Aglae

c#'inenie3 4 4e !#c i

%li',are %ier!e1 !eo!at

i ace4ta re&#Ga 4#, c#)nt c1i e4te #rt3 Aglae 4rea: L Un!e Titi 'ai )arR S 4tea aca4S a)ea alt ci#!enie. Uneori3 %licti4it !e con)or,ire 4a# !e %reGena oa'enilor3 4%#nea: L M !#c 4 ' legnS At#nci 4e a eGa c# 4%atele %e '#c2ia #nei 'e4e 4a# a #nei 4o,e Kntin4 4a# /eli5 Titi i3 %e %e c# !e %at3 +oa43 'inile la 4e i3 4a# K'%re#nate la c# 'inile Kntr1o *entr# i la Kn i &el 'o!#l in)er4. catolic3 Alteori %e 4e 4e legna a eGa Kn l#i &i#l3 cana%ea co%ilriiR neKncetat !rea%ta cltina e5%lica. &irea4c3 4tnga %arte Aglae

4%ate

K'%re#nate3 i1ntr1alta. a i Aglae

In4ati4&acie ace4tei %#rtarea Kn!e'na

co%ilria

a'intire

%rea

%ro&#n!

n#1 i %rea

%#tea &oarte

ceilali3 K i

Kn4 i

cteo!at: L $ac te1ai %licti4it3 !#1te i te leagnS Kntr1alt Gi3 /eli5 g4i %e Titi a eGat %e o ,anc3 c# o 'n Kn !re%t#l ini'ii ar &i &o4t tng#itoare3 L $ar )enit i a4taR iar n1ai i a%lecat c# ,#4t#l %e4te %ntece3 ca !e o i 'are A#rica l#i !#rere e!ea# $#'neGe#3 l#ntric. /aa Kn i1a Aglae ni'ic3 Kngri+orate !e #n!e i cn! Ki era +#r#1i3 'ai c2in#it

K',r,tn!#1l: o'#l

56

# $nigma %tiliei #

LA

a 4%#i !#'neata3 4e cina Titi3 !ar e# te !oareR /leac#riS &cea Aglae3

ti# c 4#&r !e e5%ert3 %#nHn!

ini'. Uite3 ' !oare aici.

L Un!e

'Hna %e loc#l artat !e Titi.

L Ii tata 4#&er !e ini'. /a'ilia noa4tr toat a 4#&erit. L U4ta i1a )HrHt Kn ca% %ro4tiile3 art Aglae
Si'ion. El3 ,olna) !e ini'S MnHnc toat

c# Gi#a

!i4%re ca #n i i 41a

ctre

trHntor. *oate ai citit '#lt L arG1l1ar &oc#l !e citit L %#4 #n +#ng2i. A'Hn!o# ca'&orat 4e #n la4e in!#4triile %e l#i. la &e'eile tH'%le Titi &ricionar i %e re!e)eni Kntr1alt Kn cri col#l !e linia !in Gi g#rii Ki %e i no# L era Kn %o4ac#l tHnr i c#

alcool 4 la c# 4

%ie%t3

2i%ocon!riac#l co'#nicati) la L3 toi3 al el i c e&ect 4c#rt

Knce%# a4i!## i

con)in4.

Tot# i3 a'ar !e

!eclar

!eGolat #nei n1a)ea &oarte

GH',et '#lt3

lect#ri !ecHt r#

KntH'%ltoare tria4c 41i

c2iro'anie )ieii

n1a)ea

&iin!c i c era !in

#n inel Kn +#r#l %#l4#l#i. A &o4t !e tre,#in ca Aglae arate c i Titi /eli5 ele tot# i a)ea# tria#. !ar ce 4e liniile c2e4ti#ne l#i Titi Kn con&or'ate $ac &a !#% oc2i3 ce Kn !e Kncre!erea rein#t3 'ai '#lt

i A#rica

c2iro'anie arta Gi i

&# G!r#ncinat i ,#na !i4%oGiie re)eni. a&a,il3 ce Kn A#rica %rea 4e 'ere# A#rica3 !i'%otri)3 Kn Kn ai c# 4 in!#4 ,l#Ge &a'iliaritate. &iece al,e

orele

cinci3

K',rca

%retenio4 4la,i i

&oi negre3 'in#io4 %li4ate3 car'inHn!#1 i acea e%oc 4tr,tHn! care c2i% !at3 o #n

i 4e %#!ra %e &a Kn c2i% ,ttor la tare c# %o'eii Knc re%eGici#ne a'Hn!o# Kn4 KntHrGia 'ilitar3 o,ra+ilor3 %e Ea re%etiie 4e Kn ceea Calea acela i 4%era O !e 4can!alo4. Mergea

4ocotea

"ictoriei itinerari#3 Kn ace4t 4ing#r

c#%rin!ea a)ent#r3 ele)

circ#lar care !e coal

trot#arele.

KntH'%le. eroare

in#ta ei3 4e l# !#% ea

i o #r'ri %Hn aca4. A#rica n)li

Kn c#rte Kn c#l'ea agitaiei i 4%#4e Aglaei: L Ma'an3 'a'an3 )ine #n o&ier. O&ier#l !e atracii Kn43 inti'i!at !#% !e in#ta one4t a ca4ei &aa i !e li%4a 4ig#re3 cHte)a %li',ri %rin i'o,il#l#i3

!i4%r#. Kn acea 4ear3 A#rica n# )eni la 'a4 i 4e Knc2i4e Kn

57

# G0 C'linescu #
o!aia care ei. i A#rica a)ea !e4%re ,r,ai o conce%ie Si'%la 'i4tic3 %reGen Kn a

i'%ertinenele

!e)enea#

caliti.

#n#i ,r,at3 'ai c# 4ea' tnr i nec4torit3 o e'oiona. L Ma'an3 )ine *a4calo%olS... Ma'an3 trece /ili%e4c#S A &i aco4tat !e #n in!i)i! 'ai ,ine K',rcat %e !r#' n# i 4e c# ca %rea o i nec#)iincio4. 4#r%riG ar &i %e A#rica )or,ea &o4t N# r4%#n!ea3 Kn 4co% &ire te3 c# Kn la i i !ar #n i#ea a4i!#iti intere4 O %a ii3 'ai te2nic3 'are cn! toate ,i4ericii3 Kn &aa &a3 !e4%re #nic#l a te%tarea c4torie 4erio4 'ergea Knainte n#ni a ie3 #nei )ia.

&lagrante.

c4torie3 'car o Kn i

orict !e ,anal3 i 4e %rea %entr# o &at 6#n noroc7. Se in&or'a !e4%re tin!a arta n#nile cerceta c#no4c#ilor3 %e eroin !e la toate3 'ire4e !#% con4#lta &r e)eni'ent

,r,at#l#i ,eteal ce

re4%ecti)ei

recente

4ti'

%ier!#t.

Coleciona

crt#rre4ele o Ge4tre3 c t#

c# &reneGie.

L Knc2i%#ie1i3 L La43
c1i

'a'an3 a+#t

noroc3 i

l#at1o o

nici

4%#nea cteo!at ea !e4%re )reo %rieten. $#'neGe# con4ola Aglae3 ai tot ce1i tre,#ie3 n#'ai &ii Knainte G%cite !e1a4tea tinereS Ii Aglae art c# ca%#l3 !# 'no43 4%re c#rtea Otiliei. O!at3 i1l in)it trecn! %e Calea 4 o "ictoriei3 A#rica 4e Kn Kntlni circ#it#l c# ei. /eli5 -a n#'ai!ect Knto)r ea4c i t# 'ai Kn&i%t3 &iin!c aGi Ki ia#

c2iar Kl r#g3 la #n 'o'ent !at3 41i !ea ,ra#l3 &iin!c n# 4e c!ea3 4%#nea ea3 4 Gic l#'ea c 'erge c# #n ,r,at 4trin. /eli5 'ai cerceta !e ac#' Kn4 cte)a 4tra!a ori c# '#lt Gi &# circ#'4%ecie3 iar i %rin4 agat i ca !e 4 n1o 4 Kntlnea4c3 Kntr1alt tre,#i

ocolea4c

Calea

"ictoriei3

,ra#l trec#

A#ric2ii3 ca #n cine !e #n lan 4c#rt. O tr4#r l#5oa4 %e lng ei3 i o 'n le &c# #n 'ic 4e'n.

A,ia !#% ce tr4#ra era !e%arte3 /eli5 K i !!# 4ea'a c era Otilia3 K'%re#n c# *a4calo%ol. A#rica 4%#4e c# gla4 in)i!io4: L Ai )G#tR *a4calo%ol o %li', Kn &iecare Gi &el !e ca!o#ri. Ce norocS Ce1o &i )Gn! *a4calo%ol la OtiliaR /eli5 r'a4e Kncr#ntat3 'ai '#lt !e in&or'aiile a4#%ra ra%ort#rilor !intre cei !oi. A#rica Knele4e alt&el. i1i ! &el !e

58

# $nigma %tiliei #
L Oare creGi c Otilia %oate 4 %lac c#i)aR 4e %are c e ti ne!rea%t3 !o'ni oar. Otilia e &oarte

/eli5 4e !eG'etici.

L Mi

&r#'oa43 i a%oi e c#lt3 talentat.

L CreGiR 4e Kn!oi A#rica. L Ii a%oi3 !e ce ,n#ie ti


A#rica rH4e 'aliioa4. L C#' 4e Kn4 c#noa te Kn cre! n# c 4

n#'ai!ecHt3

%i%i

/eli5

4it#aia3

c Kntre !o'n#l *a4calo%ol *a4calo%ol e 4ing#r3 &r co%ii...

i Otilia ar &i )reo legt#rR $o'n#l

n1ai &ie

e5%erienS ,ogai. N#'ai *a4calo%ol

Otilia !e1ar li%4it

e !e

ireat3 l#a1o Kn g#4t.

ca#t

n#'ai

,r,ai

)Hr4t3

c4torie...

a a

$#'neata ce GiciR /eli5 art %rin tcere c n# are nici o o%inie Kn %ri)ina a4ta. "GHn! "ictoriei ca4a3 n# 4e %er4onal3 c /eli5 Knce%# &el#rite %otri)nic o e)it 4 %e cHn! in)ite 4tra!3 4e %e c2iar ne'aitrecHn! c ea3 le n# la oc2ii ,a %e a Calea %r4it Aglae %rin 4a# 4#, neie in! !ecHt Kncre!ina /eli5 4#,

A#rica arta

c2e'Hn!#1l a+#ta

%rete5te3 ace4tor

celorlali.

'ane)re3

c2iar

%ri)iri gale e &a !e /eli5 4a# %rin !i4%ariia la )re'ea o%ort#n. Knce%#4e a n#1l 'ai %ri'i Kn 4alon#l c# %ict#ri3 ci3 4#, %rete5t#l !e a1i arta ce)a 4%ecial3 Kl c2e'a Kn o!aia ei !e !or'it i1l %#nea 4 4tea Kn a%ro%iere !e ea. A#ric2ii Ki intr Kn ca%3 !e la o )re'e3 c /eli5 era li%4it Kn ca4a l#i 'o ga4trono'ice ale #nei ,#ne go4%o!rii. L E# ' Kntre, c#' %oi 4 4tai3 4e Kn!#io a A#rica3 Otilia n# tie ni'ic3 iar Marina e o lene . A#rica cire e. Kntre, o!at ni'ic %e 4#, /eli5 !ac Ki %lace %lcinta c# Ne,n#in! acea4t Kntre,are ,anal3 tHnr#l Co4tac2e !e %lcerile

r4%#n4e a&ir'ati). A !o#a Gi era tra4 c# 'i4ter Kn o!aia A#ric2ii3 #n!e %e o '4# 4e a&la o ti%4ie Kncrcat c# %r+it#ri. A#rica 4ili 4 %e a#! /eli5 #r' c# 4 Kn 'nHnce3 alt Gi gla4#l &iin! 4ig#r !e al c1i &ace i %lcere. /eli5 o!at $#% %e %lcint !#lcea 'olatic coacGe. Knce%#4e &#gi

groaG

A#ric2ii3

%oart re%e!e Kn ora 3 cHn! 4i'i c 4e i)e te A#rica %rin &#n!. Ca 4 n#1 i gre ea4c inta3 acea4ta Knce%# 4 )in c2iar Kn

59

# G0 C'linescu #
ti'%#l 'e4ei Kntr1o a4t&el agn!#14e i 41l trag c# in4i4ten %e la 4&r it#l ei. Cn!3 !e c# 'ane)r3 %ri)irile /eli5 !e &c# o care Kncercare era !e !e reGi4ten3 Otilia3 Otilia3 &a3

%#&nin! !i4cret !e r43 agra) 4it#aia.

L $#1te3 /eli53 n1o re&#Ga3 A#relia e4te tare Kn %r+it#ri. L Te rog &oarte '#lt3 in4in# tenacea A#ric l#i
n# )ii C# nicio!at alt %rile+3 %rin &a3 ci &# n#'ai %e %orti. Kntr1#n Itii3 &el !#'neata e ti ca)aler3 %oi 41'i &aci r#. in4in#aia a!ncit

/eli53

re%#taia3 Kn4%i1 tii c# re&#Ga %ri'ea i a%oi e !e%arte3

care

'nt %e /eli5. L Sit#aia noa4tr e &oarte grea3 4e )it A#rica3 n# cine )or,e ti. Noi3 !ar !o'ni oarele3 a%oi3 !ac A' )G#l 4#nte' o 4la,e3 n# n# %#te' 'ai care 6a)an4#rile73 r'ne' ca43 tnr#l /eli5 Kn l#cr#rile a)#t 'erg

co'%ro'i4e. o!aia &o4t ei3 Kn

%rieten i

6a)an4#ri7 !e la #n tnr %e care1l cre!ea 4incer. L1a a!'i4 Kn %rinilor e rea3 c#no4c#ilor3 )or,e te3 al#Gia tre,#ie n# la 4e !e n1a %aroli4t. cte)a L#'ea aceea

,ine ca #n ,r,at 4 4%#n !e la Knce%#t ce intenii are. tc# cli%e3 ceea Kntr1att ce 4%#i %rea 4a )a &ie Kn!re%tat a!e)rat3 c #n ctre el3 a%oi3 !e)enin! 2otrt !in ca#Ga %ri'e+!iei3 Gi4e: L $o'ni oar a!#c tnr nici ca #n 'ine3 A#rica3 !e i e# n# a' e5%erien. $ar e# cre! c %er4onal n# %ot 41i nea+#n43 care &iin!c ni'eni intr gn!i a,ia ac#' #ni)er4itate3 #r're te !e

4 4e c4torea4c. L$e ce n#R re%ro Gi4e A#rica3 gal,en i c# oarecare aare Kn gla4. Iti# '#li tineri 4t#!eni care3 4%re a %#tea #r'a

4t#!iile3 4e Kn4oar. Cn! e4te i Ge4tre... L Ai &c#t ,ine3 Kn orice caG3 c 'i1ai atra4 atenia; &iin!c alt&el i1a e# &i &c#t te e#3 rog 4e r# 4a ,l,i &r )ii3 41'i !a# 4ea'a. Kn o $#'neata !e&initi)3 Kncli... ce '1ai ne nici c2e'at. N1a' 4 'ai )i#... L-a !o'n#le n1a' /eli53 nici %a4 no# !e l#'e3 Knclinaiile 4e na4c c# Kncet#l. L $ar o )inS Ii 4e 4trec#r %e # a&ar3 ,ol,oro4in! cte)a 4c#Ge con&#Ge. /eli53 n1a'

60

# $nigma %tiliei #

L Otilio3 L A#rica
c#' caG#l3 Tot 'o ei3

ai

a)#t

!re%tate3

4e

'rt#ri4i

/eli53

A#rica

Knele4 gre it )iGitele 'ele. C#' 41o &ac 4a ' la4e Kn %aceR n# 4e la4 cre! Ki c Kn c c# #na3 c# !o#3 4%#4e ai !e 'ai n1a c gHn! tHrGi# &o4t ar c# 41o c iei !e Otilia; Kn tot Ki )a l#i !at Mo n# ne)a4t3 41a ea3

%4tra o #r etern. Otilia co'#nic el3 /eli53 A#rica c# %lHn4 c i1a Co4tac2e in!#cHn!1o i1a ca)aler a)ea '#lt

,ra#l Kn )G#l t#t#ror %e 4tra! eroare Co4tac2e e5%licat r,!tor3

i a intrat !e atHtea ori Kn o!aia intenii 4erioa4e. ter'inologie 4%ecial3

c /eli5 e !eoca'!at 'inor i3 ca atare3 Knc ire4%on4a,il.

61

# G0 C'linescu # CUPRINS

I" C# Kn %e ti'%#l3 ca43 i /eli5 Kn care 4e care o,i n#i &iecare 4# %e Kn ca4a ce l#i 'o Co4tac2e3 &r l#i #n 4 !e 4i' Ki Kn

care Knce%# 4 4e 4i't ,ine. $e%lina li,ertate !e care 4e ,#c#ra acea4ta cellalt3 %ria &cea c# !e %o&tea3 )ieii Tot# i3 l#i era Kntre,e %n !e Li%4a ri4i%i4e co'%ti1 !eG)olta4e !e4c2i! )oin! %n &cn! 41 i cte)a A%oi3 !in ar &aci n# lecii contra4ta /eli5 rigoarea e5ce4e. )alorii &iin!c c# 'ai

ac#'3 !i4ci%lin

caracter#l#i &erea !!#4e &a'iliale i1i

4ing#ratic.

Knn4c#t legt#ri c#

Li,ertatea # or 4e

ti'i!itatea l#i &irea 41 i la !e !e 'itoare l#i &ac %e

4enti'ent#l 'ai A te%ta toi c#

%er4onale. or&an 4 %e

a&ect#oa4e3

!e&erena

care1l %entr# cariera tin! i

Kncon+#ra# a 4e #n

a',iioa4. o

ner,!are a%rin!ere c#rn!. Ki

#ni)er4itatea3 'a+orat3

%#ne ct calen!ar !e

'#nc3 l#nile i ,ani !#%

4oli!3

N#'r trec#te i3 tre,#ia#

%e

4%t'nile K',rc'inte KntrGiin! c n1a 4coat. el i 'ai e $e )enit#l

ac#' cri 8aS an#l#i i

%lan#ri #nele

a4#%ra l#cr#ri

)iitor#l#i.

c#'%ere L )enit#l

co!iri3 'er4e Kntr1o Gi la 'o Co4tac2e i1i cer#. 2ol, 4%#4e Kn c ca n# 4 c#r43 tie oc2ii c Kn ,trn#l3 a%oi c 4&r it3 c#' r4%#n4#l. r'a4 'ai 'ic ce n# ni'ic !ect !ai Ki aceea &c# %e !e ,l,in!#14e3 &i tre,#it %artic#lare3 /eli5 a)erea 4ocoteli i )agiA3 i n# l#i n1are3

are 41o in4in#

c tigiR 4 Ki

con&i!enial. nici !#% Kn4 !e >a)ea 4#te

tre,#rile i1'i !ai i 'ie %entr# K',#ntirea %en4i#nii. Kn!rGni o,iecteGe era la o ni'ic !e ce l#n creG# c 4e ca!e 4 Kntre,e %e 'o a!'ini4trat. 4ocotite c i 41ar r# ine c2iriile %e 4#' a%ro5i'ati)e3 )G# a!#nn! Co4tac2e ct era %ro%ri#1Gi4 Otilia. 4e l#a# #nele %r)lii in&or'aii lei3 !in

a%arta'ente3

%otri)it cte)a

c#)eni

care i1ar &i %#t#t %lti c# %ri4o4in %en4i#nea3 c# oricte

62

# $nigma %tiliei #
c2elt#ieli 4t#!ia L Kn 4#%li'entare. toat )oia. Lecii Otilia3 4e n1ar &i )oit 4 !ea3 Kl ca 4 i %oat n#1l

)GHn!#1l i ea3

a,t#t3 n#

!e4c#4# 4 te Kl

l4 %Hn n# a&l %ricina 4#%rrii. A a e %a%a3 %#in in!ign tre,#ie 4#%eri3 l# %e tre,#ie 4 tii c#' 41l iei. La41' %e 'ine. Kntr1a!e)r3 'o !#% acea4t con)or,ire3 Otilia Co4tac2e !e ,ra ,trHn#l#i i /eli5 i3 %lin !e ging ii3 Kl !#4e Kn ca4 641i i /eli5 Kn4# i %#t# 4 a#! a4c#ite /eli5 Kn ora ale o Otiliei. Otilia A o c# l#i ie in! nici e5%licaie. i n# o i'%lorrile !!# )G#

4%#n ce)a7. Kntre)e!erea &# l#ng 'or'it#rile ie i !o#a L Kn4 Gi %o4o'orHt !i'inea3

K',rcat

roc2ie no# !e !antel. /ata Kl c2e' i1i 4%#4e o%tin!: /ii lini tit3 c aran+eG e#S Ac#' ' !#c %#in Kn ora . La Kntoarcere Otilia c2e' %e /eli5 !eo%arte i1i !!# trei 4#te !e lei.

L $ar te rog '#lt 4 n#1i 4%#i ni'ic l#i %a%aS L N# i i1a !at elR
-a !a3 ,a !a3 nici )or,S /ii c#'inte !e)eni a %e ca4ei3 'o !in %entr# creia Co4tac2e3 ce Kn ce a +o43 4a# ori /eli53 Ki Kncet#l )oit c# toate ,Hl,Hit Noa%tea3 i i & a a c#' Ki Kncet#l3 i a!e)rata l#i3 4e gata c2i%#l n# 4 Otilia

4%#n e#... Ki e5%lic alt !at. 4t%Hn e)itHn! care Kncre!ina !eGi!eratele

tot!ea#na 'ai

4trecoare %rintre !egete. $ar 'ai Kncerca !e)eni o $in !e tiranic.

&a !e ea o atracie Otiliei %#tea CHn! ori !e1a

Kl #r'rea Kn tot ti'%#l3 c# te'erea toto!at !e a n#1l %ier!e. Si'ea !or'i. %arti!ei &ata A)# Otilia ie i ci#!at ne)oie !e %reGenei cHn! a%roa%e cHn! 41i &etei3 4e Ki n#'ai 4r#te a!e4ea 4eara a)ea $e #n gr!ina ta,inet3 )i+elio4 Kn !e !e a!#na# )or,ea3 c#ta Kl o,i n#iii tre4rit#ri. cHte

a#Gea '#lte

gla4#l 'Hna.

Otiliei.

#rca ie ea i el3

4crile

i'%#l4i#nea

gr!in3 o li%4

/eli53 !e

ner,!tor3 +en care

%rete5t !in

i Kl g4ea Kn !orina !e a citi +o4. Otilia era !e o t#l,#ra#; %cate

&a'iliaritate3

Kn4 n# a)#4e4e el Kn4# i %rile+#l !e a 4e a%ro%ia 'ai '#lt !e ea3 &iin!c &ata li%4ea 'ai toat Gi#a !e aca43 iar cHn! )enea3 era Kncon+#rat !e toi ceilali. /a'iliaritatea Otiliei a)ea o

63

# G0 C'linescu #
n#an te'i. %lcea trecerea ei3 %e /eli5 %rotectoare3 ca %entr# Ne%#tn! %ar&#'#l ei3 4#43 4ta c# Otilia3 %e #itate #n graioa4 ne!e&init l#cr#rile 41i o &iin /eli5 !in care1l %rin ino&en4i) e!ea l4a cri. ea care c# !e care n# te l#cr#rile )re'e Kl ei. Ki !#% tri'i4e o!aie o

'#lt

!eGor!inea

recon4tit#ia Otilia g4i Kn

'i crile

4e'nt#rile3

O!at3

a!#c

!egetar.

Tnr#l

a'e4tect#r co'ic. Un %anto& era Kn %at3 %e o carte !e4c2i43 %#4 %ro,a,il ca 4 n# 4e Knc2i! )ol#'#l legat %rea !#r. Co)or#l era 4e'nat c# note ace3 '#Gicale3 ,ati4te lng r4&irate ne,#ne te3 !e Ki 4%re a g4i !e Kn %ri% ce)a. Kn c#tia Kn care tre,#ia 4 ca#te !egetar#l3 era# ar#ncate aici Kn Kn cn! laolalt o!aie3 'ici 4#,iri3 Kn4 i. %leca Kn cri )iGit3 !!ea %e care ,#ci !in ciocolat '# cate c# !inii. /eli5 4e 4i'i 'ai a%roa%e !e Otilia !ect &ata Otilia ora 3 cn! Kn4rcinri3 cn! Knce%#4e

a le a te%ta c# ner,!are re%ro #ri a'icale.

i a le %ro)oca. N# 4c%a #neori !e

L /eli53 %anglica e %rea !e4c2i43 n# e ti tare Kn n#ane. L M !#c 41o 4c2i',.


i3 !ac n# %lo#3 i3 c# !e)ota'ent3 Otilia %e n1ar /eli5 &i c# Titi &i c# l#a %anglica o &oarte 4erio4 neleal3 Otilia

LA S O !a# l#i Titi 4 'i1o G#gr)ea4c3 'erge. S )eGi ce Kncntat eS Kntr1a!e)r3 4er)icii %ri)it i %e 41ar Titi

o trata Kn ac#arel3 e5%#nn!1o %#in la 4oare. L#i /eli53 ace4te %r#t ironie. conc#ren Kn 4c2i',3 !ac r4%ltea

ging ii ne%re)G#te. Ki a!#cea !in ora 4e a#Gi 4trigat ner,!tor !e gla4#l Otiliei.

&el !e &el !e 'r#ni #ri3

&ie 'car o ,o',oan. O!at Ki !r#i o cra)at. Kntr1o Gi3 /eli5 L /eli53 /eli53 )ino 'ai re%e!e3 c ' gr,e4cS "G# %e Otilia Kn tr4#ra c# !oi cai al,i3 care era Knc2iriat !e *a4calo%ol3 c# i e!ea /eli5 oricn! alerg la Kn!e'na i ei3 agitn! c #n &ata %ac2eel 'na. intrigat !e4co%eri

a)ea Kn 'n #n %ac2et !e ciocolat &in. L .#%e !in el... n# tot... n# totS A%oi Otilia Otilia Knce%# o 4 ronie cealalt rece3 +#'tate ,laGat c# i %orni cele iar 'ai c# tr4#ra. a'e4teca 4erioGitate teri,ile co%ilrii. Kntr1o Gi K',rca %%# i3 Kn alta '#4tra %e

64

# $nigma %tiliei #
'o rH4#l %e $in Co4tac2e c 4e '#r!re te %e 2aine c# 4cr#' !e igar KntorcHn!#1l %lcere al Kn toate c2i%#rile3 Alt l#i ier,ii !at /eli5. gra4e ca Otilia $ar !in %e &# 4e #n co%il3 !e acel#ia. conc#r4#l ne'#l#'it %licti4i i1l 4%re !e

4c#t#ra

go4%o!ria Marinei trea,3 # cerHn! )G#4e

i3 %#nHn!#1 i #n 4trl#cirea

or Knainte3 4e a eG 4erio4 c#rHn!. i &#n!#l gr!inii

a)# o !orin. L "ai3 /eli53 %arc e la arS A goale %icioare Marina n#1i Kn %rin i iar,S trgHn!#1 i &c# 4%re Ii +o4 /eli5 n#'ai!ecHt ciora%ii3 #n 'ic )rea 4 'erg c# %icioarele ar#ncHn!#1 i %r4i %anto&ii Kn !in ,#ctrie3 c Otilia aceea

%e care1i 4e'n3 c#

alerg Kn gr!in. Knele4#l #it !e%lintatea &ac#ltilor 'intale. Otilia !#%

!e go4%o!rie i Knce%# 4 cHnte ne,#ne te la %ian. /ata 4e intere4a !e a%roa%e !e acti)itatea l#i /eli53 Ki 4cr#ta 'ere# inteniile3 t#3 Ki a!#cea ea cri c# o i3 cHn! n# le a)ea ea e# Kn4 i3 'i1a' 'ergea n# 4e tie %e #n!e i le K'%r#'#ta. L "eGi Gicea co'ic 'aternitate3 %#4 Kn gHn! 4 4cot !in tine #n o' il#4tr#. A4ta o 41i &ac '#lt 4Hnge r# tantei Aglae. Kn4 tre,#ie 4 '1a4c#li. *a4calo%ol toi Kn c# c# ce o )enea 'ere#3 ne4&Hr it. /eli5. c# &oarte rare li%4#ri3 Otiliei %ri'it !e !e el3 atenie %e /a'iliaritatea trata o &a la o i

care n# !e% ea !e alt&el 4til#l ei general3 Kl in!i4%#nea !in ce 'ai '#lt C# *a4calo%ol %e tHnr3 )or,3 cHte %ro,a,il Knce%#t3 %ri)ire c2iar &# %olitee reGer)at3 trecerea l#i /eli5 i ar#ncHn!#1i Gilelor3 Knce%# i1l %e i cHte 41l a!#4e

&#gar.

c%ta4e

con)ingerea

ino&en4i)itii )ol#' %e !e

%ri)ea4c %e

%rieteno4

%atern. A#Gin! Kn treact c /eli5 ar !ori 4 citea4c #n an#'e Anatole !ar Otilia /rance3 co%le i l#i nea te%tate. c# calinerii3 !e 2aina /eli5 4#r%rin43 *a4calo%ol 4c#t#rHn!#1i !o'n#le atHta a eGat i'%#riti )eGi3 n# !e

'arginea L Ce "or,ele

4ca#n#l#i e ti le

ine5i4tente. gentil !#'neata3 4%#4e c# *a4calo%ol3 c aceea te i#,e4c e#S ace4tea co%ilrie3 a)#r nici #n 4en4 erotic3 !ar *a4calo%ol &# '#l#'it i Kn)l#i i %e

65

# G0 C'linescu #
Otilia3 i %e 4e /eli5 Kn %ri)irea &oarte l#i 4erio4 4ati4&c#t. !e /eli53 $e ac#' c# Kncolo el !e

*a4calo%ol

intere4a

e!ea

)or, Kn a te%tarea Otiliei i Ki a!#cea !in cHn! Kn cHn! cri.

L *a4calo%ol3
A &i

!e ce n# te1n4oriR Gi4e Kntr1o 4 )eGi3 )! ce 2ara,a,#r Aglae3 i cHn!

e!in !e ta,inet !e te 2oltei e4te c la e

Aglae.

c#rioa4 4

!#'neata aca4S

L Te

%o&te4c !e4c2i4e

cocoan ca

!ar

a4ig#r o

'ai '#lt !i4ci%lin ca la atHtea &e'ei. A#rica oc2ii 'ari3 in)itaia c#%rin!ea i %e ea; Aglae3 care #r'ri4e altce)a3 ,t# Kn retragere: L La )Hr4ta 'ea3 n# ' 'ai %ri)e te c#' trie ti !#'neata. S 'earg altele 'ai tinere. L Merg e#S 4ri Otilia. A#rica !e)eni ac#t:

L Te rogS o i'%lor *a4calo%ol3 'ai '#lt !in oc2i. L O !o'ni oar 4ing#r la #n ca)aler n# %rea e &r#'o4S L "ine i /eli5S corect Otilia. L MHine tri'it tr4#ra 4 ) ia.
A4t&el 4e &c# c Kntr1o !#%1a'iaGa3 /eli5 larga tr4#r3 4tr,tea# Calea "ictoriei !e i Otilia3 a eGai Kn la ca%t#l !in4%re $H',o)ia %Hn Kn a%ro%iere !e -i4erica Al,. Aci 4e co,orHr Kn &aa #nei cl!iri ca' &#'#rii3 n#'ai c# !o# cat#ri3 !ar Knalte3 Kn gang#l creia intrar. Otilia i 4e %r# l#i /eli5 orientat. S#ir %e o 4car c# ,al#4tra!a !e &ier &or+at Leonida Pascalo+ol0 Ca4a3 aGi ca%italei3 ta)an#rile !#ngat3 Kn alegorice3 Kn&i a at#nci c# #lti'#l 4t#c#ri. era# Knalte3 # ile largi !ecorate i 4e o%rir Kn &aa #nei # i 'ari !e la eta+#l I3 %e care o 'ic t,li !e e'ail arta n#'ele 4i'%l#: tear4 &a !e no#a ar2itect#r a con&ort. *ereii 4e i /ere4trele era# ta%etai i Knc%erile c# 2Hrtie '#rale La

i c# &rontoane !e le'n ,ogat orna'entate3

i !e ta)an atHrna# l'%i electrice c# a,a+#r#ri %li4ate. a%arta'entelor con)enionale )e!ea# !ar c2iar !e %ict#ri ca' reci3 &act#r Kngri+it.

antica'era

ca%etele 4crii )eg2ea# !oi co%ii !e 'ar'#r3 tocii i grei3 i *a4calo%ol Kn4# i !e4c2i4e # a3 K',rcat

i l#cio i ca Kntr1#n 2alat

!e cear. Otilia 4#n a%4at 4oneria electric. Se a#Gir %a i gr,ii larg !e 'ta4e &in3 legat la 'i+loc c# #n 'are cor!on3 %o'!at

66

# $nigma %tiliei #
i %ar&#'at Kn c# %ro&#Gi#ne. l#i. ce el Un &ecior Ki c# &c# )e4ta #n %e !#ngat 4e'n3 tinerii i a te%ta ace4ta %rin

c#)iincio4 !i4%r#3 !ect i

Kn!rt#l )re'e

*a4calo%ol Kn4# i

con!#cea

oa4%ei

a%arta'ent#l l#i. Interior#l i 4e %r# l#i /eli5 c# '#lt 'ai ra&inat i1ar &i %#t#t Knc2i%#i3 c#no4cn! n#'ai o'#l3 a a !e reGer)at Kn loc !#lci !e !e !or'itor3 ota)3 o a)ea o 4o&a +oa4 enor'3 !in &#n! con)enional. Kn

care oc#%a o %ori#ne !in o!aie. Un 'are c2ili' )ec2i3 !e ,#n calitate3 c#lori aco%erea. *eretele era Kn)elit Kntr1#n )a4t ca 'ir !e care atrna# ar'e )ec2i: iatagane3 %i4toale c# 'nere 4i!e&ate3 o tol, c# 4gei e5otice. *e o '4# t#rcea4c3 o 'are ti%4ie !e ara' inea Kn 'i+loc #n i,ric oriental. $in ta)an3 !ea4#%ra 4o&alei3 Kn !re%t#l 'arginii ei e5terioare3 atrna# nen#'rate can!ele !e argint !e 'ri'i !eo4e,ite. Cte)a 4ca#ne Kn P3 Kncr#4tate c# 4i!e&3 era# ri4i%ite !e1a l#ng#l %ereilor %e care atrna# cte)a 'ici %ict#ri !e %ri)eli ti !e %e -o4&or. i3 la #n -iro#l a)ea o 'a4 4i'%l !e 4te+ar3 Knc2eiat Kn4 r#4tic3 c# a+#tor#l #nor %ene !e le'n. *e ea 4e a&la# #n teanc !e regi4tre ca%t3 o 'are 'a in !e 4cri43 6Vo4t7. *e %erei 4e )e!ea# ta,lo#ri ale4e c# g#4t3 o co%ie )ec2e !#% Sal)ator .o4a3 re%reGentn! #n %ei4a+ Al%ar 'arin na%olitan3 #n Grigore4c# a#tentic3 o c#l !e J#an i alte cte)a ta,lo#ri3 centrate Kn +#r#l #n#i %ortret 'are al

#n#i tnr 4t#!ent !e #ni)er4itate ger'an3 Kn #ni&or' !e a4ociaie goliar!ic3 '4lini# la &a3 c# tr4t#ri &ine i a4c#ite.

LAici L$a3

e ti

!#'neata3

n#1i

a aR

Kntre,

Otilia

%e

*a4calo%ol3

ca i cn! 'ai )G#4e ta,lo#l i alt !at. e# 4#nt... %e cn! era' 4t#!ent la -onn. Ta,lo#l 'i i &el l1a &c#t #n %rieten italian %e care l1a' c#no4c#t acolo. A' alte l#cr#ri !e el la 'o ie3 #n!e l1a' in)itat o!at.

L"rei

)eGi

'o iaR

Kntre, al#Gia

Otilia Otiliei3

%e

/eli5

Kntr1#n le

care Kntri ace4t#ia o ,n#ial. Knelegn! n#'ai!ect *a4calo%ol art i #n al,#' 'are c# &otogra&ii. Era# &otogra&ii ale conac#l#i >Kntr1#n )a4t 4til ro'ne4c3 c# %ri!)or cai !e ra43 !e a gra+!#rilor3 c# a ele'ente in)entar3 i ,oltA3 a #n#i lac3 a #nor )ite cinilor !e )ntoare i a o tre,#itoare3 artn! altor 'are

in4cri%iile

a)ere i o 'are gri+. La 4&r it Kn4 4e a&la# #n roi !e 'ici

67

# G0 C'linescu #
&otogra&ii in4cri%ii L S#nt %ri)itori3 *e )e!ea *rea# # i3 &or'at grece ti r#!e )iGit3 i !e1ale ca&enii3 c# &ig#ri !e %er4oane ca i c#

&ran#Ge ti 'ele3

in!icHn! l'#ri grece4c.

%ro)enien %e tinerii

Sta',#l#l i Atena. *a4calo%ol $ar 4 a' Kn 'ine %#in 4Hnge Kntin!erea #n 4i4te' !e%oGite #n#i !e ra&t#ri Kntreg !#la%#ri !e i i ) art alte # a3 4e tot.

l#cr#ri care ) intere4eaG 'ai '#lt. %erete3 &in acte. c# KnclecHn! *a4calo%ol cri. Era# '#lte i c2iar !e4c2i4e acolo tratHn! intar4iate3 Knc2i4e %e4te

elegante c2iar

cHte)a )ol#'e c2e4ti#ni

!e4co%erin! i !e

Kne4ate

&ran#Ge ti3 4erioa4e econo'ie '#lt

ne'e ti3 %olitic.

engleGe ti3 i4torice

4%ecialitate Era# /eli5 %ri)i c#

agrono'ic3 a)i!itate

'e!icin &ilologice l#cr#

)eterinar3 i ce &oarte %rea

o%ere

literat#r.

ra&t#rile3

a KncHnta %e *a4calo%ol. Otilia %retin4e cri:

L Mi1ai &g!#it c1'i !ai cHte)a ro'ane ne'e ti. L Te rogS 4e r#ga !#% o,icei#l 4# *a4calo%ol3
K'%re#nate )ol#'e. la %ie%t3 Otilia i Kl era gata 4a1i 4coat #n Kn4 o%ri3 rGgHn!in!#14e o&erin!#14e 4 )in Kn alt Gi. *e #n ra&t3 /eli5 Gri !e4&c#t Kn !o# &rag'ente.

c#

'Hinile !e i

'or'an

!eoca'!at

i #n &la#t3

L CHntai !in &la#tR Kntre, el. L CHteo!at3 Kn cea4#rile 'ele


!e ,oe'. *a4calo%ol ceai#l#i3 in&or'aii nici o i Ki r#g 4 4 4e !ea3 Knce%# 'ai

,#ne.

S#nt %Hn %entr#

e# la

#n

&el

a eGe

%#in3 '#lt ca'

%regtirea cHte)a Mo teni4e 4t#!ent *ari4. Kn Se

/eli53

a#to,iogra&ice3 %ractic. i

)GHn!#1l /#4e4e 4e Kn

4#r%rin4. !oi $re%t ani la

!e la %rini o 'are 'o ie #tilitate a%oi litere3 ren#na4e

i &#4e4e !e4tinat 4 &ac 4t#!ii &r Ger'ania la Kn4cri4e4e i &#4e4e

%li',a4e %rin 'ai toat E#ro%a )!#) >n# 4%#nea li'%e!e l#cr#rileA. L Ii era &r#'oa4 #n!e &#gi4e %e 4oia

i c4torit3 Knainte !e

a1 i 4&Hr i 4t#!iile3 c# o &e'eie !e care 4e !e4%ri4e 4a# r'4e4e !#'italeR 4trig Otilia i #n!e !in !or'itor3 tare

ne4i'ite3

4cotocin!3

4rea

ac#'

%e 4o&a3 ca 41i Kncerce ela4ticitatea.

68

# $nigma %tiliei #
L Era &oarte &r#'oa43 &ire te3 n# Otilia3 i 4e ca !#'neata3 #itn! %e !ar n#

ne1a' %#t#t Knelege. L -iet#l 'o ie3 *a4calo%olS co'%ti'i la 6!o'n#l7. la 'o ie3 M#rin!#1i tatl i tre,#in! 4 Kngri+ea4c !e 'a' i !e *a4calo%ol ren#na4e 4t#!ii Kntor4e4e #n!e1l c2e'a !atoria. L Kn4 cn! a' rgaG3 cite4c $in !or'itor 4e a#Gea# i c#lti) !e i e# '#Gele Kn &el#l 4ertare i ce &re!onri &aci c# 'e# i 'ai ale4 ' ,#c#r )Gn! %e cei tineri. r,#&nit#ri 4trig e5tra)agante. L A%ro%o3 Con4er)ator#lR L /r#'oa4e c' i ai3 r4%#n4e Otilia3 Kntre !o# '4#ri. L $o'ni oara 'are trengri. /ecior#l3 care 4e %rea a &i #n o' !e la 'o ie3 'ai i4te3 K',rcat 4#&ragerie !in loc#l &el#rite &el !e gaG!a3 rne ti3 occi!ental3 t#l #n !!# 4ecol#l#i ,ocal !e %orelan 4tra!a Kn li)rea3 Anti' i Ki 41 i era c2e' !ea aca4 la ,ine 4til#l la el ceai3 c #n i o' /eli5 'o!e4t#l &oarte %rintre i %e a)# i Kn Kn !e #n Gicea c#iere %oterie Knce%#1 ce ti !e i1l care1l 'ici3 alt c#lt Ki !#la% %rile+#l 4ea'a 'o ier#l *a4calo%ol 4#,ire. 'o,ile care care3 Kn i !e Kn la Otilia3 'rt#ri4i *a4calo%ol l#i /eli53 e o !o'ni oar Otilia3 *a4calo%ol3

o,i n#itei 4til#ri ar'oar l1a 4e al

garnit#ri3 )ec2i'i3 Kn Kn 4c#l%tat

4trn4e4e

ar'oniGate3 .ena terii *e

c#'%rat %rintre

Nor'an!ia. #lcele ti%4ii Kn4# i !in ceai i cte)a Ceai#l italian Era )rei i

!#la%#ri3

Kngr'!ea# care +a%oneG. &ar'acie 41l c 'iroa4e. !#'neata P"I1lea.

ar!elene ti %er#gine &# 4er)it al 4coa4e 4ecol#l &in

4#,ire

*a4calo%ol

!intr1#n P"III1lea %e co%iii

tinerilor ti# rGn!

oriental3 ca

c%ta %e cale %artic#lar. L E# o,4er) ,o',oane3 Kn !re%t#l l#i *rin *a4calo%ol ale i1i K'%in4e Otiliei !e #n o'

,ocal &ar'ace#tic. *#rtrile Kncnta# %e ,ln!e /eli5 'o ier#l#i3 !!ea# e%ic#rei4'#l nG#ini. a4c#n4e contra4t3

r4rea Kn 'inte &ig#ra 4%n a l#i 'o Co4tac2e3 care li%ea

69

# G0 C'linescu #
'ere# %e4te c# tot. ,#Ga Kn4 l#i Kl groa4 Knt#neca %e igri &iecare no!#roa4e 4i'%to' %e al i ar#nca Otiliei #nei 4cr#'#l %entr#

Knelegea

&oarte

,ine

a!'iraia

*a4calo%ol3 L A' *a4calo%ol !e ale4 !e art %e

&a'iliariti Io4i&S Ce i )or,i Gici3 'ai !ac teren c# 'ai

'ai 4trHn4e Kntre &at i 'o ier. c#no4c#t l#i /eli5. tatl !#'itale3 %#in #n &i o' a+#n4 acolo a c# ,iet#l !#'neata. Se'na Era Ar

!o'ni oar OtiliaR >Otilia 4ri4e !e %e 4ca#n toate i n# "eGi &a &eele.A a',iio4. l1ar &i &oarte #n #n!e &o4t 4 /eli53 '#ncitor acti)itate. )iaa. 'ari3

i Kntorcea ,li!#rile c#'4eca!e3 cele,r#3 !e4t#l Kn n# n1a)ea o )eni' At#nci !octor

K'%re+#rrile toat

ar#ncat

-iata &ace' !e

!#'itale 4&orri3 ai no tri

'a' !o'n#le !ar ne

&e'eie o

,olna) l#'e ne !atorie

!#'neata3

gHn!#ri

cHn!

Kn&%t#i'3

ne%re)G#t a+#t'. 'ele

K'%ie!ic. i e#3 Kn4 realiGeGe Kn

r'Hne !ecHt 4 !' cale li,er altora Un a4t&el !e ratat 4#nt nat#r arti4tic 4 4e Kn !e

i3 !ac 4e %oate3 41i )rea# ca a4%iraiile !o'ni oara Otilia. 4e

$ar #n!e e4te !o'ni oara OtiliaR Kntr1a!e)r3 !#4e !#% Otilia !i4%r#4e o!aia rH4etele )ecin. *a4calo%ol ea. Se a#Gir rog 4 ' !eo!at Ki 4ta Ggo'otoa4e ale celor 4#%rat

!oi i Otilia a%r#3 #r'at !e 'o ier3 c# #n al t#rce4c %e #'eri. L Te !e ace4te 4 i1l o&erR Otilia Kl r#g 4 4e a%ro%ie !e ea *a4calo%ol a%ro, KncHntat. /eli5 Kn4 co'%licitate a celor !oi K'%otri)1i. Kn 4&Hr it3 Otilia 4e 2otrK 4 %lece. $e4%rirea era !e alt&el %ro)iGorie3 &iin!c a' *a4calo%ol 4 'erg K i la 4e %ro%#nea 'o ie3 e5alt 4 )in !in 4eara tHrGi#3 ca !e o,icei3 la 'o Co4tac2e. i1i 4#&l ce)a la #rec2e. &# iar i +enat3 ca !e o creGi3 c1i 4%#nea *a4calo%ol *ot !eloc 4 trengarii3 a!'ira,il. Kn!rGne4c

L Kn
i

c#rHn! ce /eli5

Gi4e Otilia3 !e

*a4calo%ol3 !in Kl %al'e3 4r#ta4e

a !ori 4 )ii 41o )eGi. Ar %#tea 4 )in i !o'n#l /eli5.

L "ai3
l#i

,ine1'i i 4e

%areS %r# c3

,tHn! 'o ier3

a%ro%iin!#14e

# or %e o,raG. Kn4 tHnr#l3 4%re a n# K'%ie!ica ace4te &a'ilia1 riti3 4e co,orH4e 'ai re%e!e %e 4car.

# $nigma %tiliei #
L *a4calo%ol3 Kn )re'e A !o#a ce Gi3 Ki 'rt#ri4i al#neca t#rce te Otilia Kn %e l#i tra%#l /eli53 cailor3 ei3 care e4te Otilia 4ta #n 4#',r#3 ,r,at l#i

tr4#ra 4tn!

chic0 Ii ce 4ing#r e3 4rac#lS 4o&a#a )or,ea /eli53 %e 'inile cr#ia %etrec#4e o +#'tate !e i,ri in:

L Mi 4e %are c n#1i %lace *a4calo%ol. $e ceR L N# a' ni'ic c# el. Kn4... L Kn4R L M Kntre, !ac n# gre e ti artn! L Ai
Otilia r4e3 &r 'aliie.

atta

&a'iliaritate

#n#i o' Kn )r4t. El ar %#tea 4 inter%reteGe a4ta alt&el. Knce%#t 4 )or,e ti ca A#rica. *a4calo%ol e #n o' !e teS %e tine ce te %ri)e teR N1ai )rea 4 a' #n

l#'e3 care1'i %lace. E a a !e ,#nS

L *oate te i#,e L *o4i,ilS $ar


L /eli53 Kl

,r,at ca *a4calo%olR /eli5 tc# K',#&nat. co'%ti'i *oate c Otilia3 A23 iar i. i i e ti ar ce #n '#lt A#rica3 tot 'are 4 'i1ar %ro4t; ' )eGi 4 c1'i N1ar a' Knc#rci &i tr4#rS Seara3 )#l3 )e4tea &# 4%re no# !e o *a4calo%ol3 ci#!a c3 %e *a4calo%ol )e4elie cr#nt cn! )eni 4c2i',n!#1 i ti'%#l /eli5 la %e i o,iecti1 l#i l#i3 !in l#i %e toi c a!#ce %r+it#ri &c#te !e 'na ei. Otilia ne,#n la Otilia a Aglaei 4tt# i 4%atele 4ca#n#l 4e %r# o,raG#l o%tin!#1i #rec2e %leca a eGn!#14e L#i ca%#l &irele. *a4calo%ol )rea a!o%te.

chicK

Otilia

*a4calo%olS

%lcea

A#ric2ii. %#in

Kn4%re

*a4calo%ol3 ace4ta

i1l a%ro%ia !e al 4#3 Kntr1#n ge4t !e )ol#%tate i 4e a4c#n4e Kn o!aia l#i3 &r a i citin! o carte3 a!or'i4e c#

tactil. /eli5 %lec neo,4er)at 'ai a te%ta %r+it#rile A#ric2ii. S#in!#14e Kn %at3 K',rcat

la'%a a%rin4. Kl treGir ,ti # oare Kn # 3 !#% 'ieG#l no%ii. L Te1ai c#lcatR E# 4#nt3 Otilia. /eli5 4e re%eGi la # . L $e ce1ai %lecat3 Kl '#4tr Otilia3 !e ce &aci a4t&el !e ge4t#riR *r+it#rile A#ric2ii era# &oarte ,#ne. E 4ing#ra ei calitateS

# G0 C'linescu #
Otilia inea Kn 'n o &ar&#rie c# %r+it#ri. L Uite3 i1a' a!#4 i ieS Ii3 KntinGn!#1i Kntr1o Kn tare &ar&#ria !i'inea /eli5 !irecia !ect c2iar %rin %e Gri Kntre!e4c2iGt#ra Calea %e !e "ictoriei3 /inane. 41o l#i # ii3 #n!e %e O &#gi %ri)ea Otilia. ,n#ial Otilia n# re%e!e 4%re ca'era ei. A&ln!#14e Kn )itrina Mergea O i4%it3 i gr,it 'ai #nei li,rrii3 %artea o%#4

Mini4ter#l#i el3 Kl

4e i)i %e !at Kn 'intea tnr#l#i: Otilia 4e !#ce la *a4calo%ol. Kn!e'n ca4ei #r'rea4c. !e *a4calo%ol. Knainta Al, 'ere#3 trecn! !e %e Atene#3 %artea a%ro%iin!#14e -i4erica $ar

tra)er4n!

4e o%ri Kn nici #n &el3 nici n# %ri)i 'car 4%re ca43 ci c# acela i %a4 'er4e 'ai !e%arte Kna%oi. Naional3 Trei #n 4&ert#ri ,ra !e i intr Kn 'agaGin#l #nei 'o!i4te. /eli5 i3 ren#nn! la #r'rire3 4e Kntoar4e 'ai trGi#3 %e Kn n# Kn a%ro%ierea al 4#. )a 4#&eriR Teatr#l#i Kntoar4e c2e'a Oare 4e 4trec#ra 4%#4 !ac o' c t# lng c#rn! %oi or 4e r# in !e i%oteGele l#i 4#,ire

ca%#l i 4e g4i lng Otilia.

L A4ear3
la 'o ieS %#in

*a4calo%ol C#' o 4

'i1a 'erg3 #n

ne

41l

a&eci#ne

%entr#

tre,#ie

n#'ai!ect

4#4%ectatR

Ce1'i %a4 ce Gice l#'ea care ' )e!e c# tine la ,raR Ii c# toate a4tea3 c# tine e ce)a 'ai gra) !ect c# *a4calo%ol3 care %oate 4 %ar tat1'e#. *a4calo%ol e #n o' !e 'are caracter3 care a &o4t &oarte ,#n c# 'ine... O!at Ki )oi 4%#ne 'ai '#lte. Ei3 ac#' )ii la arR Seara3 /eli5

L "in3 Gi4e /eli5.


4i'i ne)oia !e a 'rt#ri4i c#i)a no#a Kncre1 i 4cri4e a' Kncre1

!ere Kn Otilia3 4enti'entele %ro&#n!e care Kl 'i4t#ia# Kn legt#r c# ea. Nea)n! Kn4 %e ni'eni3 !e4c2i4e #n caiet gol %e el: 6Tre,#ie 4 4ti'eG tot!ea#na %e Otilia i 4 !ere Kn ea7.

72

# $nigma %tiliei # CUPRINS

" *e !e la Knce%#t#l )e4tea e4te ,r,at l#nii c cealalt e #n a a#g#4t3 )enit &at &el i !e ac#' are 4 a a !#%1a'iaG3 Oli'%ia tantei )or,i3 Kncearc &ieS !#% 4 4e c# Aglae3 nici n# Marina Stnic. i 4#nt no#3 a!#4e Otilia e

alt#ri

in&or' %e /eli5:

L A4ta LA

Stnic

,r,at#14#...

c4torii. %oate or Mo

Ii ce )reaR Kntre, ea %e Marina. n4c#t )eGi co%il#l3 ce 4can!al !in Kn!#%leca %e ,trHn.

L S

,#c#r

Otilia.

Si'ion n# con4i'te 4 !ea &etei nici #n &el !e Ge4tre3 are &el !e &el !e grg#ni !in ca43 n# 4 Kn ca%3 iar Stnic3 Kn r#%t#l 'ai c !!# %e toi3 ca%#l#i %e a a ce a 4co41o %e Oli'%ia 4e a a 4e c#n#ne. 'i1a A 4%#4 o !ori 41o )rea )in Marina

)eGi %e Oli'%ia... 4#nt a'Hn!oi o %erec2e 4enGaional.

L "or

aici #n (ice K i

4ear3 !e %oate c#

cocoana )eni i !e

Aglae3 !o'n#l

!!#

4#%li'ent

in&or'aii3

cHn!

*a4calo%ol. ro4t N#1l i 'ai i 'ai Si'ion i #n t# Aglae are3

r# ineaG 4 o

,trHn#l &ie

el. Ac#' 4ta# a4c#n i Kn o!aie la !o'ni oara A#rica.

L Ce LA
tanti

/eli5

%rerea3 E 4 !e &ie ai,

a'e4tecat ne'ai1 %olitico4 c 4e

*a4calo%ol Kn a&acerile a4teaR N# 4e 4#%rR S c#no ti c# c# *a4calo%ol. Ki %lace ca 4 n#'ai cHn! ,ro!a i o r,!are E %o'enit3 c# 4ea' con4#ltat.

4enti'ent#l Kn 4alon

a&l Kntr1o &a'ilie. N1are %e ni'eni. Kntr1a!e)r3 %lo#a4eA !e4c2i4e3 i tHrGi#3 K i ,r,at e tiR toi %erna &e'eie3 Aglae era# Kn 4trHn i tineri c# >a&ar 4e 4e'iKnt#neric3 a'Hn!oi3 o # a

a%r#r. Kn

Aglae i A#rica Kntoar4er ca%#l3 4i'#lHn! 4#r%riGa. L Oli'%iaS e5cla' 4olicit#!ine care )oia 4 %#n tot# i o # oar 4#%rare.

73

# G0 C'linescu #
Oli'%ia Stnic. care 4e Cei 4e !oi l4 4r#tat %e 4 !e toi3 Aglae i !e &r i1i %e a'n!oi i o,ra+ii3 %e Kn

)re'e ce 'na ace4teia 4al#tar n#'ai '#l#'i

era 4r#tat 'or'ie3 .ai#S c# Kn

c# #n re4%ect a&ectat !e !e%arte 4 Si'ion3 !in 4coat ca%#l

g2erg2e&. *a4calo%ol 4e Knclina4e cere'onio4 Kn &aa Oli'%iei. L Sr#t telor la g#r. Oli'%ia ,r,ia &e'eie. Ki la K',inate &a3 Era 4e'na la '4linie o # oar 4a &ie Kn la c2i% Kn &a iG,itor !o#3 i Si'ion c2i% i c# i i la Titi3 a)n! o %eri era# ro # !e4%icat &el3 4#%rtor ca Kn o %entr# ci)a Titi3 era 'inile3 !oa'n !#4e )r&#l !ege1

ca'

%lant#roa43

cont#ra#

'#4ta. %ro%ri#1Gi4

S%rncenele3 Stnic3 gra43 !e

)ig#ro4 &r

!ea4#%ra

na4#l#i.

4c2i',3 4ntate

agre4i)3

contra4tn! c# %r#l l#i 'are ca i i o !e la)alier. i /eli5 %r#l. ri!icola "eni4e &#4e4e Stnic iar

i negr#3 &oarte cre Kntr1#n la co4t#' !e %aie3 c# i !e

i c# '#4taa !e 4oie1ecr#e 2ainei a,ia o Ki arti4tic 'are

Kn c2i% !e '#4c. Un g#ler tare K',rcat iG,it3 a !e !e4c2i4 c#%rin!ea con)ici#ne.

i Knalt inea o cra)at Kn&oiat Knce%#t3 lrgi'ea care ge4t c#

!i'en4i#ne Oli'%ia3

canotierei 4onor3 'oale3

)or,ea

rot#n!3

!ecla'ator3

4entenio4

L
an3

Aglae !e4c2i4e &oc#l: Ar tre,#i 4 &i# 4#%rat %e )oi3 Oli'%io. Nicio!at n# 41a Kn &a'ilia i l#i ce noa4tr ca a4e'enea %gnii. S r# ine. n# )rei Tre,#ia t#3 4 ) 4

Knt'%lat a)ei Kn Kn

gn!ii ,ine Knainte !e a &ace %a4#l 4ta. Stai K'%re#n !e #n co%il &aa trii Stnic3 &aci c#n#niaS

$#'neGe#3 Aglae

!ecla' 'o

cla'oro4 Co4tac2e ei

Stnic3 o %ri)ea

4#nte' int3 Cn! i!eea 4arcina

#nii %e )ecie. N#'ai 'oartea ne )a !e4%ri. )re'e c# )or,ea3 toat Kn4# in!#1 i Kn !irecia &iGiono'ia i atit#!inea 4e re%ro,atoare. '#lt !e

Kn4 l# c#)nt#l Stnic3 oc2ii Ki &#r atra i ca !e #n 'agnet ace4t#ia !eclar ac#' 4ole'n ,trn#l Oli'%ia3 e5alta #ni#nii li,ere. L Stnic3 n#1 i %oate l#a #nei &a'ilii &r 4 ai, ca%ital3 ce)a3 ct !e ct.

74

# $nigma %tiliei #
LCe e al )o4tr# e %#4 !eo%arte3 &g!#i Aglae. Oli'%ia 4trH', !in na4: L *Hn alearg toat at#nci Gi#a3 tre,#ie 4rac#l3 4 aGi tri'3 n# a)e' gre#ti. Stnic I1a %rea 'erge a)ocat#ra.

%ro'i4 cine)a o 4l#+,3 !ar %Hn ac#'... Stnic ar#nc t#t#ror o %ri)ire 'Hn!r3 'g#lit c era a4t&el co'%ti'it !e Oli'%ia. L *oate o 4 )rea !o'n#l *a4calo%ol3 Gi4e Aglae3 4 Kncerce 41i g4ea4c ce)a3 c#' are !#'neal#i relaii... Si'ion3 4%re A#rica3 ca Oli'%ia i c#' i Stnic !in %artea Kntoar4er l#i a#to'at o ca%#l *a4calo%ol3 )enea %ro%#nere

%reci4. Ace4ta Gi4e 4i'%l#:

L A' 41ncercS L Oric#' ar &i3


S#nt ' cea

e# 'ai

n#

Kneleg !in

&i# i

ne!re%tit3 n#1'i !ai

contin# ce 'i

Oli'%ia. 4e c#)ine.

'are la

4#rori ei3 la

L E#

gHn!e4c

)iitor#l

)iitor#l

co%il#l#i

no4tr#3

t#n Stnic. *entr# 'ine n# )rea# ni'ic3 !ecHt %e eaS

L Si'ion
i cHn! ca4a

e4te !e )in Kn toat a&acerea a4ta3 ar#nc Aglae n1ar %e &i a#Git ni'ic3 )o4tr# n# !e ca' )rea3 la c# i n# )rea. $ac )

o %ri)ire 'Hnioa4 4%re ,trHn#l c# ,ro,oa!3 care l#cra 'ere# ca %#nea n#'ele Knce%#t3 4#%rare3 n1a)ea' !ac n# atHta )rea

4#%rareS L#i 41i )or,e ti i c# el 4 ) !e4c#rcai.

L Ma'3

inter)eni

Oli'%ia

tata3 e# n# %ot 41l &ac 4 ' i#,ea4c Kn 4il3 %#teai 4 ne !ai !#'neata3 !in %artea !#'itale. Aglae 4e Kncr#nt3 iar A#rica %ri)i c# !# 'nie la Oli'%ia. L -a 'rit3 a4ta n#3 !ragS A' %e A#rica3 %e care tre,#ie 41o i %e Titi; n# %ot 41i la4 %e !r#'#ri. T# tre,#ia 4 ai ri!ic ia n#'ai ca%#l3 i ,#Gele ca%#l Ki tre'#ra# a!Hnc c# intenia c2e4ea#a

r,!are %Hn o 4cotea' la #n &el c# %cto4#l 4ta. Si'ion tre,#i 4 %arc !e a 4%#ne ce)a3 !ar tc#. Mo )reo atit#!ine3 l4a4e Co4tac2e3 Kn&rico at !e a 4%re

c# t#t#n. At#nci *a4calo%ol l# c#)Hnt#l K'%ci#itor: L N# e ,ine 4 'ergei %rea !e%arte. L#cr#rile 4e %ot aran+a. Ce Gici3 !o'n#le Si'ionR

75

# G0 C'linescu #
Si'ion a)# o tre4rit#r3 a%oi 4%#4e re%e!e:

L N# e &ata 'eaS L N#
%o)e4ti o ca4

Aglae r4e c# !i4%re. e &ata l#iS $ar a c#i eR M1a Knne,#nit c# %ro4tia a4taS i acea4ta1i &r nici 4 i1o #n !ea 'ica Aglaei. !oa'na !e Oli'%ia 4e'na Kn c2i% iG,itor c# Si'ion3 Knct a&ir'aia %r# l#i /eli5 ,iGar. Mai trGi#3 o Kntre, %e Otilia3 c tot#l a l#i3 era o n# %rea Ki i!ee a,4#r! 'are3 %e a l#i Si'ion3 )oia ,an3 !e

te'ei3 %e care o 4triga cn! era Kn toane rele3 c ,trn#l a)ea care i Aglae orice &a Oli'%iei ca Ge4tre3 !ar Si'ion n# con4i'ea3 ne)rn! 4 r'n &r ni'ic. Aglae ,trn#l#i 4 Te1a 4#&ere 4#%rat con&i4ca e #n %en4ia c2iar c2irie %e care o 4cotea !e %e ca4a l#i. A4t&el3 41ar &i %r#t c Kn reGi4tena re4enti'ent %e... t#tela %e *a4calo%ol inter)eni conciliant:

LO

&aci

!egea,a c#

!o'ni oara... %oate... c# Kn

Oli'%ia...

ce)a3

K'%re+#rri #n gla4

ace4tea3 4e #it tot#l.

L N#

e &ata 'eaS 4trig iar 4e irit3 %#in

a%roa%e Si'ion3 o,4er) ,#Gele3 Gi4e Aglae 4cotoci

ne,n#it in!i&erent ,ati4t i

L Ac#'

i3 &r 4 4e 'i te !in loc3 4e &c# ro # la &a. c# Kn n#ana cor4a+ c# o

c# care %re)e4te ti o %loaie. Oli'%ia tre'#r iG,#cni !eo!at Kntr1#n %ln4 Ggo'oto4. L $oa'ne3 $oa'ne3 *a4calo%ol '#lt !elicatee3 n# 4#ntei c#'ini !eloc. Stnic3 l#n! o atit#!ine no,il3 4e ri!ic Kn %icioare: L $o'n#le 'nt Mo c# 'ine3 T#lea3 ct e )re'e 4#, a!e 4#, 'ea3 acela i i n# aco%er1 %er'it3 Oli'%ia %rotecia

Knelegi !#'neata... Co4tac2e 4e ri!ic re%e!e !e la 'a43 c# aer#l c are trea, Kn o!aia )ecin3 iar Aglae &c# !e4%erat 4e'n l#i Stnic 4 tac. Ace4ta Kn4 4e a%rin4e4e. L ...4 +igne ti %e aceea care Kn &aa l#i $#'neGe# e4te 4oia 'ea i 'a'a &i#l#i no4tr#S "nt la &a3 Si'ion 4ri Kn %icioare a a !e i#te3 c ,ro,oa!a Ki cG# !e %e #'eri3 i3 !e &#rie3 &c# 4%#'e la g#r:

76

# $nigma %tiliei #
L E ti #n %#nga 3 n# e &ata 'ea3 n# !a# ni'ic3 n# e &ata 'ea3 e ti #n %#nga . Ii i3 c#ta c# oc2ii Kl ce)a 4 ar#nce. 4&H iin! Neg4in!3 c# l# g2erg2e&#l eta'ina. i n# 4e Kntr1o cli%3 &c# ,#ci3 Kn)er #nare

A%oi r'a4e a a tre'#rHn! !in tot cor%#l. Toi tc#4er l#ng3 Aglae Gi4e a#toritar l#i Si'ion: L -ea %#in a%S A#rica 4e ri!ica4e i Kntin!ea #n %a2ar !e a%

'ai a#Gea !ecHt %lHn4#l c# 4#g2i#ri al Oli'%iei. $#% o %a#G

,trHn#l#i3

care1l l# !ocil i 4or,i !in el. L Iar )oi3 4e Kn!re%t Aglae ctre cei !oi3 %lecai ac#'. O 4 )! e# ce &ac c# 4ta. Oli'%ia !!#4e ie i 4#4%inHn!3 ,#n iar Stnic o #r' ano 3 c# !#% ce cere'onio4 4eara. la Si'ion3 cal'at l#i i la aceea i ti ce !e

re%eGici#ne c# care 4e Kn&#ria4e3 c# aer#l c2iar !e a n# 41a KntH'%lat3 %ri)ea 'H2nit g2erg2e&#l lHn ri4i%ite %e +o4 i 4e a%lec 4 Gi4e ea3

g2e'ele

i le c#leag. Otilia 4e re%eGi n# 'ai &aci ni'ic i c# el. Ki

i1i a!#n toate l#cr#rile3 %#nHn!#1i1le %e '4#.

L G2erg2e&#l L K'i
!ai

e r#%t3 alt#lR

!a# e# alt#l3 care n#1'i 'ai tre,#ieS 4%#4e Si'ion KncHntat 4enin. -ine3 i at#nci 41'i !aiS

L $#1te

i te c#lc3 Si'ioane3 %or#nci Aglae3 c e tHrGi#

te1ai ener)at. La43 c ,ro!eGi t# i 'Hine. -trHn#l 4e Kn!re%t 4#%#4 4%re # 3 con!#4 !e Otilia. L Si'ion3 contin# Aglae !#% ie irea l#i3 e Knc%Hnat ca #n catHr3 !ar tot o 4a !ea. Tre,#ie l4at Kn a%ele l#i. N# %ot 41o &ac %e Oli'%ia a4ta 4 Kneleag 4 n# 'ai )in %e aici ca 41l irite. Stnic 41a l#at !#% ea. $ac1l la i Kn %ace %e Si'ion3 &r 41i ,ai ca%#l3 4e Kn!#%lec. Kn )re'e ce Otilia3 care !#4e4e %e Si'ion aca43 4e Kntorcea %e %ortia !in &#n!3 a#Gi Kn Knt#neric o oa%t ,ine artic#lat.

L Otilio3 OtilioS L Cine e4teR Kntre, ea %#in ca' 4%eriat. L E# 4#ntS


#',r 4e a%ro%ia !in !irecia

c2io c#l#i

Otilia

rec#1

no4c# %e Stnic.

77

# G0 C'linescu #
L Ce &aci aiciR Un!e ai l4at1o %e Oli'%iaR L M !o#Geci N# )rea# ei %rinii a tea%t !e 4 &ranci #'ile4c Kn 4tra!. K'%r#'#t. %e Cn! n1a' "rea# N# i 4 4 4 'ai te ' %ot rog 4 ce)a. tie &ace $1'i ni'eni. %n &a3 la K'i tre,#ie

Oli'%ia

co,or

!enat#rai.

G,or creierii. Stnic 4%#4e4e ace4te c#)inte c# o %et#lan Kn care n# 4e g2icea nici #n 4oi !e !e%re4i#ne3 %ri)in! ner,!tor Kn4%re %oart. L S )! !ac a'3 Gi4e Otilia3 a tea%t1' aici. Otilia 4e #rc 4#4 Kn )r&#l %icioarelor i 4e Kntoar4e re%e!e. Gi4e3 Ki 'ai !a# Knc o !at3 !ar 4 ,ine3 '#l#'e4c3 r4%#n4e Stnic3 tii c n# 'ai l#n! ,anii.

L Uite3

a'. $e attea ori )1a' !at la a'n!oi.

L -ine3

Un!e a!e *a4calo%olR

L $ar ce1ai c# elR L "rea# 41i '#l#'e4c &iin!c 4e oc#% !e noi.


L Stnic3 Stnic celor Kn lia3 ar Kl 'ai i'%lor &i )oit Otilia3 4a la41l Kn %ace !ar %e 4e *a4calo%ol3 %a ii %oarta la Oti1 Kn %rea Kl 4cie toi. N# ti# #n!e 4t. 4%#n %e ce)a3 /#gi )iGita o a#Gea# 4%re !in#ntr#3 4eara !in care co,ora# 4cri. Kn re%e!e

!e !in !o4 i ie i Kn 4tra! %rin c#rtea cealalt. #r'toare3 'inile *a4calo%ol3 #n#i o,i n#ita %ri'i co'i4ionar 4cri4oare Knc2i43

care citi #r'toarele: 7&timate domnule Pascalo+ol, Cli%ele 'ea #n i glonte Kn %e !e no,il3 Knc2inat Kn i care le trie4c M1a' 4&r it3 &iine 4tat tragic )oi Knelege ac#' 4 gn!it toate. !ragi: !e &ace a K'%otri) 4#nt ore !eci4i)e Kntregi 4 %entr# %n 'ea i &i#l 4 la e4te 'e#. )iaa c# ia# #n O Knct &a'ilia r4%#n4#l 'n la !#'itale i3 care Kn !o# 'i1a N# %oate 4e Knc2eie %entr# a%eleG 'ine

re)ol)er.

con!ei#l !#'itale 'artiri# &atalitate ac#' ane'iat

'1a' !eci4

ini'a

E5i4tena Oli'%ia !e n#1'i

ne'iloa4 !e,il.

ct)a %#tea la

)re'e3 2rni

4#nt

%o4t#ra

a%el

%rinii

!enat#rai

nicio!at. Te rog %e !#'neata 4 &ii a a !e ,#n 41'i K'%r#'#i

78

# $nigma %tiliei #
o 4#t !e &ranci3 %e care Ki )oi re4tit#i la %ri'a ocaGie. Kn caG !e re&#G3 4#nt !eci4 4 ter'in c# acea4t 'iGera,il e5i4ten i te rog 4 ocrote ti &a'ilia 'ea. C# 'ii !e '#l#'iri &tanic' Ra!iu8 *a4calo%ol N# era !eloc citi 4cri4oarea3 a4#%ra 'ici %ri)it Kn tcere l#i a)ea n# !e Stnic tot# i Kn&#rie %e K i !!# ceilali i3 i !e i

a te%tat !e co'i4ionar3 Kn elat !i4%re#itor citi Kn4 !ect 'car !e i %e 4ea'a )G# %entr#

i ar &i )oit 4 r! Kn ti2n. Se 4t%ni. caracter#l#i !e Se %ri)ea ,ani3 &eri 4 !i4ci%lina Kn4 %e

4#'ele

4#&letea4c !e a n# 4e l4a %clit. Ki )eni gn!#l &#giti) !e a 4cri4oarea i1ar c &i ar Otilia3 celorlali. %lc#t care &i Kl 4 Si'ion3 aga4eGe %#in Kn Aglae. Cn! n#'ai1 'icile

Kngri+orat3 4con!

#'ilit1o3

e)i!en

e4croc2erii

%e care le Kng!#ia

!in ca#Ga

ei. Scoa4e %ort'one#l

i !!# co'i4ionar#l#i ,anii3 iar 4cri4oarea o )rK Kn ,#G#nar. L E4te )ec2il#l !e la 'o ie3 'ini el celorlali3 care a )enit i1'i cere 4 c#'%ere ni te 'ateriale. E)i!ent3 i la Si'ion Stnic ca4a n# i i1i 4e 4e 4in#ci4e3 Kn #ita #rt ci)a ce)a !e !ar n# !i4%re#i 4# cn! cn! cine1i era a)ea. ie ea 4 !e i *e Kn a%eleGe o l#n. Oli'%ia Aglae cale3 6%rinii re&#Ga !enat#rai73 n#'ele 6&i#l#i7

n#'ai lei3 la

!e &a3 !ar %e Stnic Kl 4#&erea. Ace4ta Kl l#a !e ,ra3 Ki l#!a Ggo'oto4 6'a'7. l#crrile Stnic 4'#lgea cte o ,ir#ia c# 'aniera !i4tin4 !e a1i 4r#ta 'na ci#%ea c2iar !e la Marina. Ace4teia Kn4 Ki cerea o cot 'ai 'ic: L 6Tanti7 MarinaS !1'i !oi lei. i c# a%elati)#l

L N1a'3

&#gi

!e1aici3

n1a'

!ect

,nc#.

Kl %rin4e Kntr1o Gi c2iar %e /eli53 4ing#r aca4.

L N#1i ni'eniR Kntre, el3 4i'#ln! !e4%erarea. L Ni'eniS


L Ce g2inionS Soia 'ea e gra) ,olna)3 ca4. M1'%# c. N1ai !#'neata 'car cinci leiR Kn4 )icti'a !e %re!ilecie a l#i Stnic era A#rica >Kn onoarea ei K i n#'i4e co%il#l A#relA3 a!'iratoare Kn general a i n1a' #n ,an Kn

79

# G0 C'linescu #
oricr#i ,r,at l#i. i Kn!eo4e,i Kn a ace4t#ia3 #nei %entr# r#!enii )igoarea %e care i n1o

Kn!rGneala

Stnic3

n#'ele

legaliGa4e3 l#a %e A#rica Kn ,rae o,ra+ii. A%oi intra Kn 'aterie:

i o 4r#ta )ig#ro4 %e a'Hn!oi

L C#'nat3 )iaa 'ea e #n l#ng 'artiri#S L "ai3 !o'n#le Stnic3 #n ,r,at


tot#l Kn )ia.

ca

!#'neata #n o'

Kn)inge !e4tinat re!a 'are

L Ii

tot# i

4#nt

#n

Kn)in4. n1a' era

E#3 Gece o

#n

intelect#al3 E

carierelor A

4#%erioare3

lei. &or'#l c#

intolera,il. ce #'%lea %e

"oi !e

,ietei Oli'%ia li,ertatea ei. 6re!a %e li,ertatea7W Aglae3 i care Kngri+orare %e )e!ea l#i groaG Oli'%ia ca Kntoar4 4 &i

aca4 c# r# ine nea te%tate3 Stnic /r 4 )eni

i c# #n co%il. $ar 4it#aia Oli'%iei 4e a'elior tot graie Gi Stnic3 Kn 4e o!aia a eG &r c# %e ace4ta Kn

a)#t intenia e5%re4. Kntr1o a,t#t Stnic %ernele3 4o&a3 K i care l#cra Si'ion. Aglae3 )GHn!#1l %e gea'3 intra4e i ea. 4%#n ni'ic3 !e4&c# i #na Kn ce Si'ion3 Stnic ,ati4t %#in )e4ta !re%t#l ini'ii. i 4e Kntin4e %e 4%ate c# o 'Hn %e &r#nte aiR Kl Kntre, 4#nt Aglae3 incre!#l3 o%ti Kn c# )re'e

L $ar
i3

ce

2i%ocon!r#3 Kl %ri)ea c# nelini te.

L S#nt

,olna)3 c#

gra)

,olna)3 'Hna Kn

KntHrGiere 4coa4e o

)HrHn!

Kncetineal

,#G#nar3

'are3 %e care o Kntin4e 4%re Aglae3 &r 4a %ri)ea4c.

L Ce e c# ,ati4taR L Ma'3 te rog 41o #Gi Kn a% rece3 41o %#n la ini'. L E ti ,olna) !e ini'R Kntre, 4%eriat Si'ion3 a%ro%iin!#14e. L $a.
L Ii e# ca' 4#&r !e ini'3 'rt#ri4i Si'ion. Ce 4i'iR Aglae 4e r4ti la ,trHn3 a!#cHn! tot# i ,ati4ta #! l#i Stnic: !e1acolo c# ,oala ta !e ini'. Iar Knce%i c# %ro4tiile.

L /#gi

$ar t#3 4e a!re4 ea i%otetic#l#i ginere3 !e #n!e %Hn #n!e3 c n# te1a' 'ai a#GitR

L S#nt

gra)

,olna).

$octorii

n#1'i

!a#

'#lt

!e

trit.

A'

a4c#n4 ,oala3 ca 4 n# a'r4c %e Oli'%ia3 4 n#1i !eG)l#i

80

# $nigma %tiliei #
)iitor#l Knt#necat. A' &o4t no,il3 !#'nea)oa4tr n# '1ai

%re#it. S#%rrile 'i1a# agra)at ,oala.

LTe !oareR in4i4t Si'ion. LN# ' !oare3 a'


ini'ii. Si'ion

%al%itai#ni

Kn4%i'nttoare

le in#ri. *#ne 'na3 4 )eGiS Ii Stnic l# 'na l#i Si'ion care i 4e Kntin!ea Kn !re%t#l creG# a con4tata o 'are Gi4e KngroGit: i o %#4e ano'alie i

LE ,olna). Ki ,ate3 c#' K'i ,ate i 'ie cteo!at. LCn! n1oi 'ai &i3 #r' Stnic c# gla4#l
gri+ !e Oli'%ia3 %e care a' a!orat1o3 i

4tin43 ) rog 4 !e &i#l no4tr#.

a)ei

.egret c n1a' %#t#t %rin '#nc 4a1i la4 o 4it#aie clar3 4ta a i &o4t 'oti)#l %entr# care a' in4i4tat atta 41i &acei Oli'%iei &oaia !otal... ar &i a)#t o ca4 #n!e 4 4e a!%o4tea4c... Si'ion t# i %#in3 !ar n# 4e 'ai irit. !ori 4 %ot 4 'ai trie4c cte)a 4%t'ni3 'ai a!#g Gi4e Aglae o 4 a#toritar3 i%oteG ,ine i &aci ci)il3 incre!#l %o4i,il 4 n# ne a Kn 'ai r!e &on!3 !ar Oli'1

LA

Stnic3 4%re a1i !a #n n#'e.

LStnic3

Kntre)Gn! %iei3 c#n#nai1)

c#

Kngri+orare 'car

caG#l#i

,olna)1ne,olna)3 o!at3

l#nge ti... l#'ea...

i4%r)ii...

a' 4 ) !a# Si'ion L Ki Tot# i )enea n#

i e# cte ce)a... ai a#Git3 Si'ioane3 !1le ca4a Gi4e act#l n# Gilnic ni'ic3 o,4tinat O !in &ire3 nici n# i %rote4t. re4t#l '

i n# te 'ai Knc%na. Stnic &c# ge4t#l !e a1 i a!#na %#terile. a!#c re!actat. 4e i3 !!# !in 4e'nt#r c# n#'ai3 c# #n %ri)e te %e 'ine. Si'ion Kn)in4 ,olna)3 #na3 !o#. Stnic a%roa%e !e)eni4e co'%ti'itor

al ,trn#l#i3 %e care Kl Kntre,a 4erio4: L $#'itale c#' Ki 'ai 'ergeR Ki a!#4e4e c2iar ni te %retin4e !octorii3 !in care Si'ion a%#ca4e 4 ia %e &#ri 3 %n ce1i &#r ar#ncate !e Aglae. Kntre %atr# oc2i3 Stnic 'er4e i 'ai !e%arte. L E# Kneleg &oarte ,ine 4enti'ent#l !#'itale3 Gi4e el l#i Si'ion3 ca a)ocat i ca o'3 a' Kntlnit attea caG#ri. O

81

# G0 C'linescu #
gre eal in&i!elitate3 co%il re4%inge... Oli'%ia !e %e Ki tineree care !#% 4%#n a #n acte3 ne)e4tei3 4#&let !ar %e %rice%i o care !#'neata3 iart... in4tinct#l n#1i 4e !e o na te tat 'ic #n Kl

genero4 Oli'%ia

legiti'3

!#'itale3

4ea'n

!eloc3

nici la te'%era'ent... Kn4 ce 4#nt e# !e )inR Kn &aa legilor3 e4te &ata !#'itale3 i e# tre,#ie 41i !a# o re%araie... Un 4ocr# ca !#'neata3 #n arti4t3 e4te %entr# 'ine o 'are cin4te3 #n Kn!e'n la l#cr#3 !e4c2iGtor#l #n#i el Kn )ia. *rin Si'ion3 trateGe le arta l#i la a4t&el Stnic Stnic ,ere c# !e co'%licitate cH tig Knce%# %rin !e l#i 'ai 4 in4i!ioa4 '#lt !#c %e >,trHn#l Ace4te c# i!eile %rin %rin a)ea &i5e ora 'ai ale i l#i i 41l !ecHt Si'ion n# %#rtri i'%lorri

!ecla'aii.

gr!ini %ict#r7.

nicio!at Kntr1atHt i /eli5 T#lea

,ani %ro%riiA o%inia %ornea#

i 41i a!#c Kn ca4 &el !e &el !e in!i)iGi3 4%re a 4c2i',ar Otilia Kn ca4a Si'ion 'o ia !e4%re Stnic3 KncHt toat cHn! l#'ea

6galeria

*a4calo%ol3

)or,ea !e c#n#nia Oli'%iei ca !e #n e)eni'ent i'inent.

82

# $nigma %tiliei # CUPRINS

"I Otilia ,ri ca 4%re co4t#' co4t#' !e caic3 tr4#ra la ri!ic larga l#a4e %aie a !e i %#ne !e !oc /eli5 co,orHr care Kn gara era Ci#lnia3 lor Knc2i i !e l#53 K',rcat KntH'%inai !in Kntr1#n c# # or 4e c#

*a4calo%ol3 or!ine. )er!e -ri ca 'ai Ki !in

%leca4e !e #n era

Knaintea %HnG ,#G#nare )e2ic#l

-#c#re ti elegant iret#ri3 %lrie ca #n

*a4calo%ol >carH',i c# Kn4 i era '#lte

r#ral1colonial largA. %rea !e

4i4te'atice3

i cei !oi cai negri era# a a !e )oinici # oar 4r#t Kn &a3 !ecHt %rel#ng $#% 4tHn! col, Otilia !e )reo !intre c#r43 Kn ,ici cal!3 &cea ,ra )re'e l#crat !e 'a4i) ca %e c# CH'%ia nici o i1o 4#, nrile era care Knc2eiet#ra ce &#r lin. Kntre #4cat3 !e i

i !e ner)o i3 KncHt Otilia re%eGi i o %e care &r &iin! 'Hinii a eGai i caii linia /ete ti. Ki 4#,iri cHte itrei 'o ier3 era alerga# &erat3 Caii 4til

Kntr1a!e)r.

'o ier3

4#,4#ori

tr4#r. %orni c# gro4 la

,anc2et 2#rile3 !e Mo ia Kn #n

/eli5 i

tr4#ra 4trat 4e

#n 2#r#it

Io4ea#a

l#toa43 !e%rtare alerga# !ecorati) n#'ai 4e inel i !e !e era %e c#

Kncrcat gre#tate. !e ca' c# # or !e la o c#

a&la

cinci4%reGece !e%arte Clra i ri!icHn! ce c# ca Kngri+ire3 o #n! Otiliei Kn l#i

Qilo'etri

Ci#lnia3

!irecia !e

$#nrii3

+#'tatea re%eGici#ne !e 4&Hrc#l Un c#

!i4tanei

Kntr1#n %e

%icioarele Grea#

!inainte3 #n#i !e )Hnt

*a4calo%ol

atingea %rintr1#n 4%orit

cotor#l

cr#ia

K'%letit#ri tr4#rii3 #n

%iele

'aroc2in3

Kntrite 'arin3 4 cele !in

argint. ,ine i3 Ki n# gol3

alergt#ra in#t ca% ca%#l "Hnt#l KncHt

%lria

&l#t#re3

!e i r'a4e

'Hna.

Otilia

4coa4e ,ra#l Kntr1#n a a

#r'

trecHn! ar#nca i 4e

*a4calo%ol3 'iro4#l lat3 i %lat

a4%irHn! %letele3 &aa. Grea

!e4&c#te %ie%tene !e /H ii

cH'%#l#i. #rec2i3 Kntin43 %'Hnt3 !e !e

in#te

%e4te

'a4c#liniGHn!#1i

'argine.

enor'e

care &#4e4e lan#ri !e grH#3 era# ac#' n#'ai ni te Kntin4e 'iri ti

83

# G0 C'linescu #
i4%r)ite 4%re oriGont3 !in care 4e ri!ica #n ,HGHit &or'i!a,il3

&r o%rire3 !e co4a i3 )r4ai Kn atHta cantitate %e cH'%3 KncHt3 la trecerea tr4#rii3 4rea# ca ni te 4tro%i 'r#ni !e noroi. Otilia %rin4e #n#l c2iar %e roc2ia ei3 !ar3 cHn! )r# 4 %#n 'Hna %e in4ecta 'in#4c#l !e nici Knalte !e !in #niti c#'%n !a cal li%4a 4ea'a ie it #n !e c#loarea Garea nici %e o o %ai#l#i era %#tre!3 ,ri ca c# !e linia a&ar trag i i r'a4e trecea n#'ai %rintre N# !e La atHt i care tot c# #n 4e %icior )e!ea !e %rea l#ngi3 At#nci3 #nei c# Un %oat Kntre o'3 *l#tea# !egete. CHn! 4e'nt#rile 4tol#ri

%or#',3

a4t#%at

!e4)Hr ire. in4ecte Kn

)ietate3 'are 4

)r,ii.

gal,en1)erG#ie3 4a#

)al#rile !e

K'%ie!ica# c# 4e !e Ki %e

oc2ii

oriGont#l#i. al, c# !e

Kncetarea

%or#',i tilor3 o)G3 ca#Ga

rea%rea# %ai#l in#n!rii rot#n+ea#3 '4#r3 #r'ri

'iri tile Kntreg#l#i

lan#rile3

4c#rt

a%roa%e e4

#4cci#ne. o)G#ri3 !in #n#i &r 4tHl%

cont#r#rile li%4a %# 41 i

%ri)eli tii

%ro%oria )re'e Kn !in

Kntre

l#cr#ri3 *r+ina #n

!e)enea o 4i'%l

ne,#n. %r+in

'#lt

!e%rtare3 4a# cH'%#rilor o'ene ti !e

!ac

era

colo4al.

nea te%tate a

'arginea a eGri cea4

%rea

gigantic3 cltorilor i !i&or'a !in i !e # oar Gi4e

co%il#l care1l 'Hna !in #r' c# o n#ia3 #n ciclo%. M#lt )re'e3 !e4)Hr it !e ti'%. oricrei Era #n !!ea i'%re4ia ie irii !in orice 'argine %o4i,il noi#nea tren3 ier,#ri. i 4e L N# n#'ai a ci)iliGaiei cHn!

co,orH4e

i /eli5 4e 4i'ea %ier!#t !e 4#te !e ani %e loc#ri Kn care Lan#rile i)i Uite3 4e o Knce%#r !#% 4tear% 'arginea nici ca #n ni te 4a !e cHi)a !e Qilo'etri 4 4e c# o Knt#nece

orice #r' !e ci)iliGaie &#4e4e !i4tr#4 !e '#lt !e 4oare %#4tietate colo3 Grea %e Kn4 col,#ri negre3 o

'l#rire Kn !e%rtare. Caii nec2eGar. %HrH#l#i3 %HrH# i a' nici gr!inrie3 )reo %e cer !in *a4calo%ol3 artHn! c# ,ici# ca. 'car 'oarte %e care3 4alcie. )al#rile ca #n A,ia 'ai Kncolo3 cHi)a %o'i r'#ro i 4e i)ir iGolai la !i4tane incalc#la,ile3 'rii. #ria . O %ier!#i ,iGar %r4i tr#nc2i#ri 4e roat Knce%ea !r#'#l cont#reGe %e

c#rc#,e# !e cen# 3 *a4calo%ol

i3 alt#ri !e ea3 #n o' clare %e #n cal cr#3 ca#Ga

#nor n'oliri 'ai )ec2i3 r'4e4e an#ri groa4e3 4oli!i&icate3

84

# $nigma %tiliei #
!e tin3 i o tie !e1a !re%t#l %e cH'% Kn !irecia cal#l#i &a,#lo4 i #n o' clare3 a%oi roata 4e 'ic or %#in3 K i !!#r %rin !e 4ea'a a%ro%iere 'o ier c 4e era a&la o roat %ro,a,il !e c# #n Un!e)a &# i

i a a#reolei &#'#rii. Se !i4tin4e %e Kncet#l o roat ca !e 'oar3 'ere# enor'3 cltorii %entr# %HrHia . !e%rtare cei irigaii. Tr4#ra 4a# la tineri glei 'ic KncHt %rin

o%rit

!e%arte

)iGi#ne3 #n 4e'n

/eli5 n#1 i %#t# !a 4ea'a !ac 4e a&la# la !o# 4#te !e 'etri cHi)a Qilo'etri. *a4calo%ol &c# aer c# ,ici# ca aer#l Kl 2o2oti: L Cine e ti acoloR 8eiS Cal#l &a,#lo4 4e 'i c. O'#l !in !e%rtri 4cr#t %#in originea gla4#l#i3 a%oi r4%#n4e ca !in &#n!#l %'Hnt#l#i: i 4trig 4%re cer3 c# #n gla4 %ro&#n!3 %e care

L S#nt e#3 *tr#S L S#nt %e%eniR i% groGa) *a4calo%ol. L E4te3 e4teS L Oa'eni aiR CHi oa'eni aiR L A' !o#GeciS $o#Geci !e ,#lgariS L S tri'ii la c#rte o cr# !e %e%eni3 ai Knele4R L W0ele4... triiS... r4%#n4e eco#l.
*a4calo%ol !!# iar ,ici !e cailor3 !r#'#l %r4in! ,ttorit %e tre%tat

4tHnga

roata

rea%ro%iin!#14e

!e

cr#e.

-ri ca an Un

4ri !eo!at3 lo)in!#14e !e #n 'al3 cG# Kntr1o al,ie iar %e cH'%. $!#4e !e %HrH#. N# era !ecHt o !e noroi#l L A gro4 'ai !e %e4te tot i !e 'ici

i 4e ri!ic

er%#ire !e )erG#i. )ine

'ai Kng#4t 4a# 'ai lat3 Kn care %reGena a%ei era !o)e!it !oar ,ltoace n# 'iro4 !e linti tr!a #n oc2i !e a% c# ,roa te. 4ecat tot %HrH#l3 o,4er) 'o ier#l3 'are !ecHt cHn! %lo# '#lt i 4e #'&l a%ele. L At#nci3 !e #n!e 4coate a% la gr!inrieR L $in %#S r4%#n4e *a4calo%ol3 a'#Gat !e 4%irit#l &c#t !e nat#ra Kn4 i. Otilia Kl 4trHn4e !e ,ra. Ie4#l #ria 3 aco%erit c# col,#ri %rin4e Kn 4'oc#ri !e ier,#ri3 cre tea Knainte3 tiat Kn !o# !e !r#'. *e oriGont 4e i)ir ni te %ete negre3 ni te ocoale3 ni te !o'#ri 4#',re c# e%i Kn )Hr&. Con4tr#ciile 4e 'rir i a%r#r Kn toat 4ini4tra

85

# G0 C'linescu #
lor 4l,ticie. Era# co are !e n#iele K'%letite3 gra+!#ri !e n#iele3 ca4e !e n#iele cci li%ite c# l#t 4coro+it. nici Ocoalele o %rea# !e4tinate $o'#rile )itelor3 ,or!eiele n1a)ea# K'%re+'#ire.

era# 4tog#ri !e &n 4cr#'it3 %#treGit3 4trn4 Kn +#r#l #nei %r+ini. Tot#l alct#ia o r#in tri4t3 %rin 'aterial#l ei3 #n *o'%ei !e l#t3 i'%o4i,il !e a &i gn!it c# oa'eni Kntr1Kn4#l3 con&#n!n!#14e c# %'nt#l3 %rn! o ran a l#i3 o '# #roire !e &#rnici gigantice. Ii c#' tot#l %rea %e ace4t oriGont3 li%4it !e !i'en4i#ne3 colo4al3 /eli5 a)# int#iia %#4tietii 4citice3 Kn)ate la coal. Aici ni'ic n# %#tea &i a eGat Kntr1#n 'o'ent al i4toriei3 nici #n 'on#'ent3 nici o &or'aie a 4ol#l#i n# a'intea )re#n e). Tot#l era r'a4 %e loc3 Kn a&ara oricrei e%oci3 Kntr1o a,4ol#t nei4toricitate. $ac Knaintea tr4#rii ar &i r4rit !eo!at ci)a clrei aco%erii !in ca% %n1n %icioare Kn 4r'3 ca ,ar,arii !e %e Coloana Traian3 4a# Kn Kntregi'e goi3 c# e4te la o,lnc i c# 4#lii c# 4'oc !e i greci3 ,e44ii. Kntr1#n !e %r Kn 'n3 /eli5 n# 41ar &i 'irat !eloc. Aci %#nea ac#' tot ce n# Knc%ea Kn i4toria l#i o&icial3 tratn! !e4%re ro'ani ,ar,ari'ea 8#r#it#l c2iot c# n#'e i ca i ,iGare3 cn! 4ciii3 co4to,ocii3 Kn 4ar'aii3 l#i &i roilor tro%ot#l cailor cerc#l 4%ori con tiina 41ar 4

%rel#ng3

oriGont#l#i

#'%l#t

2oar!e. Ii3 Kntr1a!e)r3 #n &#' Kneccio4

Knce%#

4e ri!ice Kn

Gare3 i aer#l r4#na !e ni te rcnete nei!enti&ica,ile.

LCe e4teR 4e 4%erie Otilia. LNi'ic3 ni'icS o lini ti *a4calo%ol.


4e 'i te %e !o'ol ici3 %e 4#%ra&aa colo3 l#i.

Un noroi negr#3 gro4 %rea c 4e ro4togole te 'oale !in4%re Gare 4%re tr4#r3 #n noroi cal!3 care &ier,e 4 -#ci Kn !in 4%re )al3 c'%#l Strigtele a!#nn!#14e cre4c#r i %le4ne te3 &cn! acea4t centr#l i noroi#l la) %t Knce%# in)aGiei.

g#t#rale

4#gr#'ate

4 4e %r)ale 'ai c# %#tere3 Gg#!#in! %'nt#l. L S#nt Col,#l Gri4e ,i)olii3 Gi4e *a4calo%ol3 cre4c# ca ca al o #nor &#rt#n rinoceri3 i i o%ri ,ri ca lng Knnegri 'ergn! tot#l3 c# Kn 'arginea l#i 4e i !r#'#l#i. C#' Otilia 4e Kngri+ora3 o a4ig#r: N# &ac nici #n r#. ini'a ca o Kntile )ite l#ngi3 ,it#'inoa4e3 ca%#l a%lecat

a!#l'ector3

on!#lat3

,arc

in&ernal %e StT5. A%oi )enir 'ai '#lte laolalt %l#tin!3

86

# $nigma %tiliei #
Kn!e4ate i3 4%re Kn #nele 4&Hr it3 !e Kntr1altele3 in)aGia ace ti !in &# Gei %line atHt negri3 %oate c# col,#l#i Otilia n# !e !e care o n'oale Kncr#4tate3 KncHt !in 'ai nri Knalt. ,r,oa4e ,ri ca &# %ri)in! Toat Tro%ot#l3 !ar

general3 trgea# ,#r#ian !e

Kncon+#rat Otilia3 cH'%ia #rlete

con&#n!Hn!1o %ricina i

%rea

cotro%it

,i)oli. alt

rgetele 4#gr#'ate &cea# o lar' 4#r!3 Kn care r4rea# ni te 4l,atice. /eli5 !i4tin4er ani'al; *a4calo%ol3 inHn! ,ine caii3 care 4&oria#3 Knce%# 4 4trige: L Mi3 care 4#ntei acoloR Un gla4 4e a#Gi ca !e %e l#'ea cealalt: L Aici 4#nte'3 ,oier#le. Kn clare3 a a coa+ %erii i !e !e c#rHn!3 c# #n neagr tin. 4#, c# %rintre , i Kn !e ,i)olii 'Hn3 'Hn+it Kn care 'ic3 atHrnHn! 'ai #n !e &r ri4i%ii noroi 4cri i c# !in4%re #4cat era# 4e Ki 'argine3 c# i Kn a 4e i)i tot o' a%roa%e gol3 ca li%i4e %ielea

,i)olilor. Kntr1o !e &r#ntea rtcit

$egetele

%icioarelor

K',rcate ,ro,ona &oarte Kn4# i3

Noroi#l o

intra4e

#r#ri

&l#ierelor.

S#!oarea3 %lrie tic2ia l#i

Kngro at Merc#r.

col,3

a!%o4tit

ar!elenea4c3 *rea

#n4#roa43

4e'nHn!

8er'e4

%rin n'ol#ri3 c# ca!#ce#l r#%t.

L T# e ti3 'i Le%!atS Gi4e *a4calo%ol. Un!e Ki !#ceiR L $1a%i Ki 'Hn' 'ai 4#43 la +g2ea,#riS L N1ai %ier!#t nici #n#lR
L S1i tri'itei la iar'aroc3 41i )Hn!. *a4calo%ol !!ea %or#nci lini tite3 2otrHte3 i /eli5 a!'ir

L -a n#3 n#'ai %e !oi i1a' l4at la ocol3 c14 ri tare3 t#ne !rac#1n %ielea lor. N# trag !eloc la +#gS

in#ta

l#i !e 4t%Hn al cH'%#rilor

i )itelor. Otilia i% !eo!at3

&iin!c #n ,i)ol3 in!#4 Kn eroare !e roc2ia ei al,3 K i a%ro%ia4e &lcile l#ngi *a4calo%ol Kl i %roa4e3 'iro4in!1o c# Knclinarea !e a o r#'ega. lo)i c# ,ici# ca %e4te ,ot i )ita 4e tra4e Kna%oi

nr#in!#14e %e4te celelalte. Ii #n#l !in caii !e la ,ri c nec2eG la )e!erea ci#r!ar#l#i. T#r'a 4e 4c#r4e Kncet3 ca o la) groa43 ri!icHn! #n &#' gro4 !e %ra&3 cH'%#l#i acea tHrHre col,oa4. ,ri ca %orni. i recon4tit#i !e cealalt %arte a *a4calo%ol !!# ,ici cailor i

87

# G0 C'linescu #
L *a4calo%ol3 Kntre, Otilia >/eli5 o,4er) &a'iliaritateaA3

la ce 4er)e4c ,i)oliiR $e ce 4#nt a a #riR L S#nt ,#ni la +#g3 r4%#n4e 'o ier#l3 a# %#tere 'are. C'%#l cel negr#3 4e'nat c# 4'oc#ri !e ,#r#ieni3 Knce%# 4 a4ta c# arta# tri&oi i 4e 4e coloreGe ,ine %or#',. lan#ri %#tea !in no#. #nele ele3 carto&i. Kntin4#l o %nG .ea%r#r al,icioa4e3 & ii 4#,iri i *trate c2ili'. !ea4 'ari !e lan#rile c# c# 4lcii l#ngi l#ngi3 !e Grii !in !ar #n i 4e care !e !ata )erGi3 c# #n tiate3 *rintre !e g2ici o)G#ri3 'iri ti altele

)er!e1Knc2i4 altele ie ea Knt#neca4e

geo'etriGa#

/#n!#l

'ic &r#ct 4cli%itor. L Acolo e ,i4erica3 art *a4calo%ol c# ,ici# ca. C# ct 4e a%ro%ia# !e lan#ri3 c# att 'iri tile K'%e4tria#. gal,ene 'na !intr1#n Knalte. 'ani)elei 4e !!# Kn Toat %nGa i Kn o%ri i era Otilia ,erGe ,ri ca3 co,orK 4tnga3 4tro%it c# &lori !e 4#ntoare. !rea%ta 'iliar!. *a4calo%ol !e i Cte)a i &neele 4e 4a# o Kn a!#ne3 c# al,4trele3 a !i4tinge %a nice 2#rile Knce%# 4 4

n# 'ai Knceta !e a arta c# %retinGn! K i +o43 %li',a# Knno!n! #n!e i &loare +#r#l c# &lori. %icioarele

&rnare3 el !e

&r#ntea ,ro,onat !e 4#!oare3 al,4trele %entr# %artea cealalt Knce%#

#n ,#c2et. /eli5 c#leag

Cn! 4e a%ro%ie !e ,ri c3 )G# c3 !in %artea o%#43 *a4calo%ol )enea c# #n ,#c2et gro43 %e care1l !e%#4e a%oi Kn ,raele Otiliei. /eli5 ge4t#l !in 4e l#i %regtea %rea #n#i 4 in#til in)itat Kntin! i i el %e o al 4# Otiliei3 care n#1l )e!ea3 !ar #n a'e4tec !e 4enti'ente Kl o%ri. Kn &aa 'o ier#l#i3 tot!eo!at tolerat. conc#ren l4 %#in a'a,il ca! %artea /eli5 ,#c2et#l 41i

lng roata tr4#rii. L T# n1ai c#le4 ni'icR Kl Kntre, Otilia cn! ,ri ca %orni4e. L S#nt le r#%i. $#% 4e !e )reo !in ,ine !oi Qilo'etri3 '#lte /eli5 %er!ele Kn )G# c %nGa !e4t#l #n !e !e 4alc'i !e%rtate !e cl!iri alct#ia lan#ri 'ai l#ngi3 'i+loc &r#'oa4e n#'ai %e c'%3 r4%#n4e el3 e %cat 4

#na !e alta. $o# rn!#ri &#r trec#te3 tiate3 a%r#

i3 !eo!at3 Kntr1#n 4i4te' gr#%

!i4tri,#ite Kn !o# Gone %trate. $in ca#Ga il#Giei !e e43

88

# $nigma %tiliei #
con4tr#ciile 4tnga era %rea# &c#t !in enor'e3 Gi!#ri a!e)rate Knalte c# &ortree. *trat#l !e !in igl3

aco%eri

#g#iat

cel !in !rea%ta3 '#lt 'ai 4%aio43 era o li)a! 'are3 K'%re+'#it c# 'ari #l#ci 4%ri+inite !in loc Kn loc !e 4tl%i !e Gi!. -ri ca o l# 4e Kn !irecia 4%re gr#%#l#i ca%t#l ro #3 cel a%oi3 'ai !in ocolin!#1l3 a&ar al 4e1n!re%t %trat#l#i 4%re i )er!e3 li)a!3 care 4e Grea a tern#t %e +o4 c# #n co)or !e iar,3 Kntoar4e #n!e 4e )e!ea o %oart 'are !e Gi!. Trec# %oarta %e o alee ,t#t c# %ietri o %arte

i 4e a&lar

'r#nt3 c# 4tl%i 4c#ri !e %iatr !e i c#rn!

i !e alta3 Kn &#n!#l a!nc al creia r4ri %ri!)or#l c# i3 &cn! o

,olt al #nei 'ari ca4e al,e. Caii G)cnir 'ai re%e!e3 ,ri ca 4e o%ri Kn &aa #nor 4cri. *a4calo%ol 4ri +o4 'ic re)eren3 Gi4e: L /ii ,ine)enii %e !o'eniile 'ele. Otilia 4e ri!ic 4 4ar Kntin4e Ca 4 4%re ea3 %e K i care !!# K',ri are3

i3 c#' *a4calo%ol a te%ta c# ,raele !r#'#l realiGn! 41o a4t&el 'ai e)i!ent3 o 4c#rt Kncerc %lcere %rel#ngea4c. *a4calo%ol3 coal

'o ier#l acea4t

aten#eGe

%#in

r'a4 Kn #r'3 l# !e ,ra %e /eli5 i1l con!#4e %e 4car Kn 4#4. L "eGi !#'neata3 Ki Gi4e3 aici e4te3 %entr# #n tnr3 o !e energie. "ei %ro&ita. *a4calo%ol !!# in)itaii %e 'na #nei ,trne 4er)itoare3 ca 4 4e c#ree !e %ra& era K',rcat !in c2i% tot3 !e Kntr1#n 'ai i 4 4e 4%ele3 !e la ora . ai i !i4%r# %entr# #n 4&ert Le 4lii art 4e era# ca4a. Aceea i i aici3 c#

!e cea4. Cn! 4e a!#nar !in no# Kn 4ala !e la intrare3 *a4calo%ol co4t#' !e $oi c#tare Kntr1#n %e4te a%arta'ent#l r#4tic. !e -#c#re ti reg4ea

%erei

aco%erii c#

!o# 'ari

al#ri !e ca 'ir3 ar'e n#'eroa4e )ec2i era# %re4rate ta)an#l grinGi atrna# can!ela,re l#'nri

!e cear. O )itrin 'are coninea %e #n ra4tel n#'eroa4e %# ti !e )ntoare. Alt#ri !e 4al era o cancelarie !e 'o ie3 4i'%l i or!onat. Kn cealalt %arte 4e g4ea 4#&rageria. Ace4te Knc%eri !!ea# Kn4%re %ri4%a !e intrare. *e o # !in &#n!#l 4lii ie ir Kntr1#n gea'lc ce %ri)ea Kn !irecia %trat#l#i c# 4e a&la# # ile a n#'eroa4e alte o!i. o!aie c# 'o,il )ec2e !e n#c3 care3 4%#nea el3 a%arin#4e #ri. *e ace4ta le art o *a4calo%ol

89

# G0 C'linescu #
'a'ei ca%t Otiliei. 'a4i) !e %lin L 4ale i r'Hnea era# 4e 'ere# 'o,ilate Kntoar4er Kntr1o neloc#it. /eli53 Kn 4al. ca' Kn O ca'er c2i%3 care &# 4%re #n

al cori!or#l#i A'Hn!o# Cei trei

&# !e4tinat l#i

alta3 la acela i Otilia3

ca%t#l

o%#43

4#',r#3 o l#a4e ea3

i c# o 4ole'nitate

r#4tic3 %e care o accent#a# grinGile i %#4e4e 'Hna %e cea 'ai *a4calo%ol &ii 'ere# lHng

le'n. !e

Knainte3 !e4c2i4e4e !#la%#l c# %# ti ara,e4c#ri. cli%3 c#%rinGHn!#1i c# %#tere ,raele. $o'ni oar Otilia3 tre,#ie

4#%ra)eg2eat.

*# tile le in tot!ea#na Kncrcate. /eli5 n# not atHt %ri'e+!ia3 cHt K',ri area l#i *a4calo%ol. Mo ier#l Ma4a Ki in)it Kn 4#&ragerie. O 'a4 l#ng 4e Kntin!ea a%roa%e !e la #n ca%t la alt#l al o!ii3 c# !o# ,nci laterale. i ,ncile3 !in ,lan groa4 !e 4te+ar3 era# l#crate Kn 4til c# Knc2eiet#ri O !e a c2ii. %lit '#lt cni Kn C#iere rnea4c !ecorati). !e 4&Hr it3 al !e c# le'n i ,li!are Kntr1#n 4#4 a iar gro4 Otilia 'are3 cHte e ti 4e i ,li!#ri rne ti c#%tor3 !e ro ii 'ai rne4c3 !e col3 %lita !e era Kn toate a)ea Kn4 i

aco%erea# %ereii !e +#r K'%re+#r3 %line !e cni ti%#rile. #n era 'are 'ai c# ro4t tic4it !e

Marginea &or'at c#l'i

c#%tor#l#i

al,a4tre

'are3

4l#+ea

,#&et. Kntr1#n

l#ngi 'e4ei.

atHrna# i

cele !o# a tern#t loc 4 o

grinGi laterale n#'ai

ale ta)an#l#i. ca%t

O %HnG

!e in

*a4calo%ol !intr1#n 'r

4e a eGar alt#ri %e o ,anc3 iar /eli53 %e cealalt !i'%otri). a te%te ti%4ie 'Hncarea3 Kncrcat Otilia3 c n# %e o n#3 e c# Otilia '# ca g4it L %e &r#cte3 '#4tr c# aici cHt g#ra g#4tHn! 4#%li'entar iar n#

#n ,o, !e 4tr#g#re i cHte o %r#n. $o'ni oar &c# 4e'n c Aglae3 *a4calo%ol3 %lin3 i3 c#'inte. Ai 4 te1',oln)e tiS Otilia KntorcHn!#14e3 4 te /eli53 a eG clare %e ,anc3 c# &aa 4%re *a4calo%ol.

L Ce

%cat

cocoana a' )G#t3

Aglae3

)a!3 'ai

Gi4e ace4ta.

L Cocoana L N#3

o,4er)

'#lt rHGHn!3 n# are oc2i %rea ,#ni %entr# Otilia3 c nici %entr# 'ine. con&ir' *a4calo%ol3 &oarte 4erio4.

i 'i 4e %are Intr1a!e)r3

cocoana Aglae n# c#lti) %rea '#lt )irt#ile cre tine. Kn4

90

# $nigma %tiliei #
!#'neata3 %en!ent3 !o'ni oara i !o'n#le n# Otilia )a! /eli53 ce e ti 4e #n ai o' c# !e4)r ire a)ea c# ctre ea. &at in!e1 C# i

con&licte

%#tea

>*a4calo%ol

Kntoar4e

ocrotitor 4

%rea a )or,i n#'ai %entr# eaA3 4e 4c2i', %#in c2e4ti#nea. E ce)a 'ai !elicat. $ar )o' l#a A' l#i3 'ai !ar %e ,ine larg intenionat3 Aglae. #nele l#cr#ri. te Ii '4#ri3 tre,#ie c te e ,ine l#' '4#ri. N#1l e# i )or,it c# Co4tac2e. El e #n o' ca' 4la,3 c# ci#!eniile a4ig#r cn! intenionat. )oi 4%#ne >&c# Kn 4&r it3 )o' )e!ea3 Ki gn!e ti

4l,e te cocoana #n ge4t !e re%ro intere4eGe3 c e#... Orict l#i *a4calo%ol. Otiliei 41ar &i

*a4calo%ol

a'icalA c toate a4tea ar %#tea 4a n# te 'ai 4ilit !e tie /eli5 a n# &raGa 4 i3 n# %artici%e !e4%re #n c# la ce con)or,ire3 )or,ea !e Kl 4#%3 n#'ai te2nic3 c# 'ai n# 'r la &aa g#ra

e5%ri'a toc'ai

+ena Ace4ta cn!

%rice%e

an#'e ar#nc ca !ac 4 o

4'#lgn! ca4tron#l Kntre,

4l#+nica o

a!#cea

%e #n ,li! ar!elene4c !e %e 'a4.

L *ro!#ce

'#lt

'o ieR r4%#n4e c#lti)

/eli53

4%#n ce)a. e5%loateGi antici%ate Tre,#ie i

L *ro!#ce3
!in

&ire te3 E# Anglia.

*a4calo%ol

raional.

Kn!eo4e,i

oleaginoa4e3 4#nt %e aici

co'enGi renta,ile. %rea &ac

C#lt#rile c c#

4%ecialiGate ranii i !e

*entr# a4ta e ne)oie Kn4 !e in)entar 41i 'rt#ri4e4c #ng#ri3 o toa'na

i !e 'n !e l#cr# 4elect.

trea,; !e aceea )ei )e!ea %e 'o ie &oarte '#li ar!eleni. A' ci)a ne'i3 c2iar &ac c# trGi#3 italieni3 ,#lgari 4#nt Kn i a4ta c# '4#r %entr# 4r,i. 4 an#'e $#% e5%ort3 o i 4%ecialiti. ,#n Gr!inria

e5%loatare3

at#nci ' !#c 41'i ri!ic ,anii !e1a !re%t#l Kn 4trintate3 la o ,anc #n!e 'i 4e &ace cont. A' i e# !re%t#l 4 ' recreeG. L C#' a )rea 4 'erg Kn 4trintateS 4e )it Otilia. Otilia3 %or#nce te. A' !e la 'o Co4tac2e *a4calo%ol %#4e 'inile c# !e)ota'ent la %ie%t i Gi4e: L $o'ni oar Kn)oirea 4 te r%e4c oricn!.

L Ai cai la 'o ie3 %ot 4 !e)in a'aGoanR L E4te3 e4te3 c#' 4 n#3 Ki reGer) #n#l c# tot#l ,ln!.

Otilia n# r4%#n4e la acea4t %ro%#nere3 !e)iin! c2e4ti#nea.

# G0 C'linescu #

L E#3
A' 4tat

Gi4e

/eli53

n1a'

alt

!orin Kntr1o

!ecHt #r3 la

4 o

!or' e5c#r4ie3

Kn i

&Hn. !e

n#'ai

cHte)a

cea4#ri

at#nci ota)a 'i 4e %are cel 'ai ,#n c#lc# .

L $ar L O3

i e#3 4ri Otilia3 )rea# 4 'erg Kn !e a4ta 4 n1ai nici o gri+3 o

#r3 tre,#ie 4 &ie *a4calo%ol3 &Hn

&oarte no4ti'. lini ti a)e' !e4t#l. Kn43 4%er c n# )ei !i4%re#i o!aia %e care i1a' %regtit1o. Itii c1a)e' i #n %ian3 ceea ce n1are #ra...

L *a4calo%ol3
&o4t chicF te %oi Ki

a!'ir Gi4e %e c2iar

Otilia l#i

%e /eli53

'o ier3 !#% !ea te ce

tot!ea#na te Ki

ai

L $#'neata3
%li',a !a# )rei3

*a4calo%ol 'o ie. #n cal

o!i2ne ti3 !ac 1o %#t# %rea Otilia. %e !a# n# 4e !e

$a#

or!in

41i n#

,ri c3

c#'inte... 4 Ki 4e

te'e...

cl#G... aci !e)ii n#'ai!ecHt clre. /eli5 4 loc#l %Hn n# iGolat !e cel ce el '#l#'i3 re'arce al le 'ai reGer)Hn!#1 i c ,#n *a4calo%ol A4ta !e la Kl a 4 4e 4e cale gHn!ea4c3 #n &iin!c 'ai #n 'o iei3 aici '#lt cea4 i3 Kn4 i &cea a%ro%ia o!i2nea4c tre,#rile %rogra' !eo4e,it3

Otiliei.

in!i4%#4e3

*a4calo%ol

reco'an! %#ne %#in

!#%1'a43 l#Hn!#1i

a'Hn!oi !e ,ra3 Ki 4coa4e Kn cori!or. /eli5 &# con!#4 la o!aia l#i3 !intr1#n ca%t. L Ac#'3 )G# &#n!#l c# c Gi4e *a4calo%ol !e%arte Ace4ta c !e Otiliei3 a 4 e4te &i 4 Kn rH! o te !#c i ei3 )oio4 %e 4e !#'neataS %li',a la i1 i 4 Kn ,ra CHn! Kn43 %#in 'ai tHrGi#3 /eli5 ar#nc oc2ii %e &erea4tr3 Otilia3 ca'era !e &oarte &iin li)eGii care !e4%rea %rea Otilia conac#l %trat#l #rilor3

*a4calo%ol.

a%ro%ia #r'eGe

%e cHt %#tea Kn 'er4 o,raG#l l#i !e al &etei. /eli5 4i'i o 'are ci#!. Senti'ent#l !e4tinat &oarte !e a%roa%e %ro%ria l#i cale cre4c#4e '#lt Kn #lti'a )re'e. Ar &i )oit 4 &ie &oarte ,ogat3 4 &ie 'a+or3 4 ia %e Otilia 4#, ocrotirea 'o ier#l. &erea4tr l#i K i 4e i 41i o&ere 4 tot ce1i tot i o&erea 4&t#ia &oi !e c# atHta 4 # #rin a+#ng 4e %ro%#nea a&la# o &ac ce1l Otilia3 2Hrtie3

#n 'e!ic cele,r#3 Kn 4&Hr it3 orice3 !ar il#4tr#. *e o 'a4 lHng cli'ar cHte)a /eli5 a eG i Knce%# 4 4crie caligra&ic3 %ri)in! !e !e%arte %e Otilia:

92

# $nigma %tiliei #
6Otilia3 Otilia3 Tilia3 Tili.7 *e la ora !e 'o ier3 L "rea# !ar 4 a4e toi 4e reKntlnir. *a4calo%ol K i rel#a4e in#ta c# te alt co4t#'3 %#in cr'iGi#3 %e 'o ie3 i a te%ta Kn %ri!)or3 ctre

Kn )re'e ce tr4#ra era i ea tra4 %rin %rea+'. %li', Gi4e *a4calo%ol Otilia3 cre! c te1ai o!i2nit !e a+#n4. Otilia K i 4c2i',a4e i ea roc2ia i n# %rea !eloc 4 &i !or'it. L $ar t#3 /eli53 n# )ii c# noiR Kntre, oarec#' 4#r%rin4. /eli5 K i a'inti %ro%#nerea iGolat a l#i *a4calo%ol !in ti'%#l 'e4ei i &c# #n ge4t !e reGi4ten. L O3 Ace4t /eli53 !eci %oart 4e a&la# celei Gi4e 6%oi *a4calo%ol 4 )ii o &r li)a!a3 gra+!#ri c#rtea 4 ctre i /eli53 ' iart3 cre!ea' +igni i 4trin. c ai %e %r# #rc Aci &o4t 4ing#r. -ri ca te a te%ta. $e4ig#r c %oi 4 )ii i !#'neata. !#'neata73 %rea ca4a Kn tolerant3 #n#i 4%re !e o' %#in 4e Se cr#ia tot# i o4til3 reGi4ten ro4t accent#at

ne%oliticoa43 i3

i el Kn ,ri c. Caii %ornir %e aleea !e la intrare3 ie ir %e ocolin! ir#ri !e 4e1n!re%tar i co are r'n cellalt %trat. )ite3 !e%oGite /iecare Gi! 4e %entr# 4e )ite3 %e i

#nelte3 ca4e %entr# argai3 tot#l a4t&el a eGat3 Knct3 la G)orrea %orii #n igl 'ari !in !e c# o o Knc2i4. !e gra+! co'%#nea i !o# co'%onente laterale %entr# Knc#ia 4%re noa%tea ra'a )r#

o%ron central %entr# cr# Knli'e %oart.

i #n %o! %entr# &n aco%erit c# Io%ron#l ie i %#tea# Kn4 c'%

con4i!era,il. Oa'enii

!in#ntr#

%rintr1o # %trat Kn 4c2i',3 c'%#l

i c# %rag Knalt3 ne4&r it a)ea era #n tiat aer

care 4e Knc#ia !e !e # ca !e

%rin care3 !in ca#Ga 'icii !i'en4i#ni3 n# 4e %#tea 4coate ni'ic. #n#i c# ta,lo#3 Knct %ri)eli tea arti&ici#. Otilia

orice c2i% 4 4e #rce Kntr1#n %o! c# &n3 4%re )e4elia 4&ioa4 a ranilor. Ni'eri4e 4cara tare3 c# tre%te !e n#ia groa4 !e al#n3 care 4e a&la Kn#ntr#l in)itn! i %e ceilali: L *a4calo%ol3 n# )iiR 8ai3 te rog3 )inoS *a4calo%ol 4e art Kn4 %#in contrariat !e acea4t in)itaie i 4e 4c#G. Otilia a%r#4e Kn &erea4tra %o!#l#i 4e'ne !e !elicii. i &cea !e acolo o%ron#l#i %entr# cr#e3 i 4e #rc re%e!e3

93

# G0 C'linescu #
L /eli53 4#ie1te 4 )eGi ce &Hn 'oaleS Mo ier#l3 ne'aig4in! alt c2i% !e a &i %e %lac#l Otiliei3 &c# 4e'n l#i /eli5 4 4e #rce.

L "ai3 ce 4tog#ri 4e )! %e cH'%S Ale c#i 4#ntR L Ale 'ele 4#nt3 Gi4e *a4calo%ol3 o,i!it. L S 'erge'3 4 'erge'S i% Otilia i

co,orK n#'ai!ecHt.

Tr4#ra ie i !in %atr#later#l #rilor i o l# %e cH'%3 %e #n !r#' in!icat !e roile cr#elor. Kntre !o# linii %aralele %Hn la o !i4tan con4i!era,il #4cat &or'a i !e%rtate Kntre ele ca' c# o 4#t !e 'etri3 4e Kntin!ea #n loc !e &Hna3 !e %e care iar,a &#4e4e co4it3 i a!#nat Kn 4tog#ri %e 'arginea &Hneii. Stog#rile a)ea# #nor 4o&ale %entr# #ria i i 4e alinia# Kntr1o %roce4i#ne i Knce%# 4 alerge ne #rc'3 &1'i

l#ng. Otilia cer# l#i *a4calo%ol 4 o%rea4c !e la #n 4tog la alt#l3 c2i,G#in! c#' 4 4e #rce. L *a4calo%ol3 %lcerea a4ta. i'%lor ea3 2ai 4a

*a4calo%ol3 4ilit 4 alerge3 K i tergea 4#!oarea !e %e &r#nte. L $o'ni oar Otilia3 Gi4e el c# o #',r !e ironie3 la )Hr4ta 'ea n# ' 'ai #rc %e 4tog#ri. S 4e 4#ie !o'n#l /eli5. /eli53 atra4 !e ne,#nia Otiliei3 4e #rc Kntr1a!e)r %e #r'ele &etei3 care 4e cra4e c# 'Hinile i c# %icioarele. *a4calo%ol a te%ta +o43 )!it Knc#rcat3 Kn )re'e ce Otilia3 c# 'Hna 4trea in la oc2i3 ca #n general3 &cea !e 4#4 o,4er)ai#ni: L "ai3 ce !e 'ai 4#ntS L *entr# $#'neGe#3 gl#'i *a4calo%ol3 n1ai !e gHn! 4 te #rci %e toate 4tog#rileS Otilia nici n#1l a#Gi4e3 ci contin#a: L Ce 4#nt %o'iR L E #n 2ele te#S L c# 4e Un 2ele te#R !oi3 ce)a era i A#Gi3 %ornir. i /eli5R Un 2ele te#S !in KncHt raGa caii 8ai 4 'erge'S i ac#' *a4calo%ol #rc3 l#Hn! aere !e 'artir3 Kn ,ri c3 K'%re#n ceilali )e!ea Ie i4er col,o43 c#lt#rilor3 !e c# intra# 4#r%rinGtor. *'Hnt#l 4c%at 4trHn4oarea %icioarele 4e )e!e3 *a4calo%ol3 acolo Kn &#n!3 l#cio43 #n!e

)egetaiei

negricio4

Kn el ca1ntr1#n lic2i! &#'egtor. O %er!ea groa4 i 4c#n! !e

94

# $nigma %tiliei #
4lcii 4e reGe'a Kn +o4 %e oriGont3 toat Kntin!erea a)ea era Kn&i area 'ai a!e)rat#l !e ,#r#ieni ier,#rile !in 2ele te# Kn&i%te i !in ca#Ga neteGi'ii 4ol#l#i 4'rc3 i ca c# !eo4e,irea S'oc#rile #n c rare c# 4oare l#cio4. i

#n#i

Knt#neco4 Ii3

ca ni te

g2eare Kntoar4e

Kn 4#4 4e'na# acolo3

iconogra&ia

,iGantin.

#ria !e ara' 4e l4a Knro it %e Gare. *ri)eli tea era 4ini4tr r%e. #n A%a 4e Kntin!ea i3 i gran!ioa4. Kn a%ro%ierea 2ele te#l#i3 i 4 4e cra%e Kn cte)a 'ici 4%ri+inin!#14e tiat Kn &#n! %e #nei %e %%#ri a4e'eni lini tit3 %'nt#l Knce%# 4 4e KnnoroieGe neagr3 la %lc !e 4lcii 'argini3

%erii. O ,#n %arte !in 4#%ra&aa a%ei era %re4rat c# cotoare reteGate !e tre4tii aici &#4e4e o i c2iar c# tr#nc2i#ri !e co%aci3 !e #n!e 4e %rei4toric O 4%#' i %e %ala&ite3 !in care n# 'ai toat )e!ea c a%a 4e Kntin4e4e c# '#lt %e4te al,ia ei )ec2e. *rea c 4tai#ne %ilonii. r'4e4e $in4%re !ect 4lcii3 groa43 ,loa4 %n r#ina la

&aa a%ei )erGi3

i #n 'iro4 %tr#nGtor !e linti #'%lea aer#l. cte)a ,i)olie )aci Knainta# %ntece

Kn a%3 4#%ra)eg2eate !e #n co%il gol3 c# a,!o'en#l %rea #'&lat. Un '#get r4#n %rel#ng !in !e%rtare3 c#' a%are #neori Kn )i4ele grele Kn i !in ,ltoac Ki r4%#n4e3 care a!or'it#l 4e c#&#n! c# ton#ri 4c#rte !e &la#t3 ,roa tele. Era o a% 'ocnit3 4'rcoa43 'ere# Kn n'ol#ri #ni)er4ale coa4 %e #'r. %rea a%ei i U',ro43 Kn4 i 4e i n# 4ca% !e ele !ect G,#rn! c# Otilia 4%re &aa )oia 4%ai'a 4#%t3 4 l#i K'%ro at g#4te i i aici 41 i

%e !ea4#%ra. Un o' )enea !e #n!e)a3 !e1a l#ng#l ,lii3 c# o !e irat3 ceroa43 4enGaiile 'oartea. %regtea3

*a4calo%ol3

4coat ciora%ii3 cn! #n o' clare 4e Kn!re%t 4%re gr#%#l celor trei3 ri!icn! &#rt#ni !e %ra&. L Ce 41a1nt'%lat3 Ci#ceneR L A# a tea%tS L A23 &c# *a4calo%ol aga4at3 toc'ai ac#'S $#% Otilia o 4c#rt c2i,G#ire3 gn!#l 'o ier#l !inti i3 l4 %e cei !oi Kn %aGa intr o'#l#i i3 Knclecn! %e cal#l ace4t#ia3 %orni Kn tra% 4%re c#rte. n#1 i %r4i 4con!#1 i ciora%ii3 Kn a% c# %icioarele ei 4#,iri. )enit !o'nii !e la 4ocietatea %entr# a4ig#rri i )

95

# G0 C'linescu #
L K'i Otilia lat#ra atHta intr cea i el %lace K i *a4calo%ol3 roc2ia a ace4ta O'#l !e Gi4e ea ca la %e %entr# 4ine3 i i i3 Kn l#'e e %e c#

#n o' KncHnttor3 !ar n# )rea 4 4e #rce Kn #r. ri!ica4e 'ai Kn !#lce KncHt a%. %Hn Ki &c# lHng gen#nc2i %lac le Knainta %e /eli5 2ele te#l#i3 Kn!e'nHn! ,ri c

in4i4ten3

!e4clHn!#14e3 GH',in!

4e'nala

loc#rile ne%ri'e+!ioa4e. L CHn! e cal! tare3 Gi4e el3 i 4e 4cal!. Otilia &c# #n a4t&el !e ge4t3 c /eli5 4e 4%erie c a)ea !e gHn! 4 4e !eG,race 4%re a 4e 4cl!a. Era Kn4 %rea tHrGi#3 4e Knt#neca4e !e1a ,inelea lor cor#l !e &la#te ac)atice. Ma4a !e 4ear !ec#r4e Kntr1o at'o4&er a%4at3 &iin!c %arte tre,#ri 'agaGii )or, n#'ai la Kn c# Kn Kn ea trei cereale3 toat legt#r in!i)iGi !e i c# c# nec#no4c#i3 !e !orina Otilia. a&acerile l#i c# )!it care i era 'o ier#l a 4ta !e a i )e!erea a4ig#rrii incen!i# In!i)iGii lor. in#n!aii l#a# a)ea #nor !e i tre,#ir 4 4e1ntoarc3 l4Hn! Kn #r'a i n# e t#l,#re3 a%oi )ine l#'ea

ti2na

Kntre,a#

)or,ea#

$#%1'a43

*a4calo%ol3

4c#GHn!#14e c# o %ri)ire %lin !e Knele43 intr c# cei trei in!i)iGi Kn cancelarie3 #n!e 4e i4c o !i4c#ie !e 4%ecialitate3 Kncor!at. L /eli53 Ii3 ie ire. ci'itir3 n#'ente a#Gi 4trigt#l: %ri)ir greierilor. &r a !in Gi4e 'ai %rin Kn4 #rilor3 o Otilia tHnr#l#i3 r4%#n43 era !e &Hn !e l#Hn!#1l &cHn! !e Knecat l#n3 a%r#r o %e &Hn#ri !e n#'ai 'Hn Kn i3 ca l#a4e o ,ra3 #n %e 2ai 4e'n /eli5 ca 4c%ar 'ari i #r'at a#reolat cHini3 #n 4 l#i 4%re #n !e 'o1 /eli5 !e !e i al 'erge' la 4tog#ri. a te%ta care era clile *a4calo%ol %rag#l cancelariei3 trec#r l#'inat !e tra4e

Li)a!a cH'%#l

Knt#neric cHn! ni te

K'%re+'#irea

&#nerare. 6Aici3 cer#l. altele Urec2ea

Otilia3

ner,!toare3 &etei a%r#

Knainte3

n#'ai!ecHt

&H Hit#r Ca%#l a#Gea# Kn n#

#4cate3 claie3 !e HrHit#l !ecHt

aici7. Se

l#n. /eli5 a%ro%iate3

i Otilia 4e c#lcar %e 4%ate c# 'Hinile 4#, ca% n#'ai la ltrt#ri i Knce%#t %ier!#te !e%rtri3 '#lti%l#

#nele 4cHrHit

%erce%ea

con&#G3 a%oi Knce%ea 4 !e4&ac HrHit#rile Kn in&initele lor

96

# $nigma %tiliei #
co'%onente3 &el#rite. alt#l c# Un !i4tingn! gla4 %rea Kn,# it tictac#l#i %rea !e i1o 4e'nale c !in #n#i 4tele i r4%#n4#ri3 c2iar Kn %'nt#l#i. neo,4er)at Ca cer %rintr1o K i altele Kn aer &in !e %e Kntrer#%eri3 a%ro%ierea 0rit#ra %rin oc#lt 4%#n 4e ca !e %e ton#ri #rec2ii3 c#rgea core41 e4t#ra care 4e i

r4are centr#l cea43 atenie. !e o o 'ai ca

r4%#n!ea 'onotonia %rin c#'

o,i n#in3

2#r#itoare %on!en3 'ere#3 to%e te. 'i carea a a

'#lt 4c2i', l#cea#

%#l,erea Unele cei 4tele !oi

4c2i',a

4%#' re%e!e3 %l#tin! Kn

4tingea#3 o

contin#a

'ere#3 4e !e

&ier,ere.

Li%4ii

)iGi#nea na). aerian i3 &iin!c

%'nt#l#i3 !e total Kn4

4i'ea#

S#&let#l l#i /eli5 4e #'%l# !e o lini te 4&nt3 !e #n 4enti'ent !e4&acere i %e /eli5 !ac %#nct#l %'nt. /ata c c!ea )e!ere acea4t alt#ri na)igaie cer#l l#a4e tcea Otilia. conte'%la

Kn!el#ng3 Gice

creG# a' !e

a!or'i4e. !eo!at al

$eo!at3 Kn cerR C#' ei3

c#tn!#1i N# ne1a' %e

'na3 Otilia Gi4e: L Ce1ai 'ai o%ri. /eli5 Knele4e Otiliei. gn!#l !e i3 e!ea# ar c 4%ate3 a)ea# 4enGaia c 4#nt a%lecai 4%re conca)itatea cer#l#i.

L At#nci L N#

*a4calo%ol3 %rea

contin# r#3 Gi4e

Otilia /eli53

r'ne e #n

%ier!#t Kn #r'a noa4tr. 'i1ar %oi A' rec#no4c %entr# Knce% 4 o' &oarte !e trea,.

L N#1l

4#&eriR i'%re4ia

$ar c

n1ai e

'oti)

a4ta. '

-iet#l cie4c

*a4calo%ol3 el e a a !e 'o!e4tS

L CreGiR L Ti

in!i4%#4.

c a' )enit. 41a %r#t c e in!i4%#4R N#1'i )ine 4 cre!. $e alt&el a' 41l !e4co4 e#. Kn orice caG te a4ig#r c n# !in %ricina ta3 &iin!c te 4ti'eaG3 i1a%oi t#... /eli5 Knele4e: 6... i1a%oi t# n# re%reGini nici o %ri'e+!ie7. L Otilia3 K i l# ini'a1n !ini /eli53 K'i %are ,ine3 !ar3 Kntr1#n &el3 i r# c a' )enit i aici3 i la )oiS L$e ceR Kntre, &iin!c 4i'%l# '1a' Otilia3 &r c# 4 4e1ntoarc3 i Knce% c# 4 oc2ii ' 'ere# la cer. L /iin!c... o,i n#it tine3 te' c )oi r'ne iar i 4ing#r.

97

# G0 C'linescu #

L 0i1e
c# tot#l

&ric

n#

&#g

c#

*a4calo%olR e #n o'

I%oteGa care

acea4ta o

n1ar

&i !e

e5cl#4.

*a4calo%ol

'erit

a4t&el

,#c#rie3 Kn4 n# )rea# 4a1l %r4e4c %e %a%a te la4 nici %e tine.

i3 %rin #r'are3 n# 4 GicS ce O &at 4 ca

L $ac L N#

n1ar

&i

'o

Co4tac2e3 4erio4

ai

&#gi3 !ar

)a

tine %oate 4 i#,ea4c #n o' c# '#lt 'ai Kn etateR '1a' Kntre,at a4ta3 Kneleg )rei 4%#i. Kn4 ce tHnr !e )Hr4ta 'ea Ki Knc2i%#i c '1ar i#,i %e 'ine a a c#' 4#ntR S#nt &oarte ca%ricioa43 )rea# 4 &i# li,erS /eli5 ar &i )oit 4 4%#n: 6E#S73 Kn4 n# Kn!rGni. )oi )oi o!at 41i )or,e4c la '#lte3 &el 4e !e '#l#'i 4i'%l# el 4 Gic3 Kn gla4 acolo a%el3 e!ea n#

LA

!ac )ei %#tea 4 '1a4c#li.

L Te

a4c#ltaS Knce%# a#Gi i

r4%#n4e 4 latre Kn 4e Kn

Otilia3 i

care #n la

tot ace4t ti'% K i in#4e 'Hna %e 'Hna l#i. Un 4#nteiR7 inHn!#14e cHine 4e /eli5 !e )iolent3 noa%te: +o4 4%re a%ro%iin!#14e3 68ei3 i3 c#rte. ,r,te4c 4trigHn! Otilia !o'ni orilor3 r4%#nGHn! CHn! 4e *a4calo%ol

!!#r &aa

4e1n!re%tar

a%roa%e 'Hn3

alergHn!

artar3

%ri!)or#l#i3

gHn!itor la o '4#. *rea tri4t. L "1a' a te%tat Otilia 4ri %e la ca&ea3 Gi4e el3 %o&tiiS 4ca#n#l#i l#i E#3 la 'o ie3 i %rea %ot &i #n to)ar agrea,il %entr# ni te oa'eni tineriS 'arginea *a4calo%ol Knce%# ca 4 Kn!re%te g#ler#l ace4t#ia. L $e ce 4%#i a4t&el !e l#cr#riR A' %lecat n#'ai %#in3 4 %oi )or,i Kn ti2n. N# te %reoc#%a !e noi. *a4calo%ol l# 'Hna Otiliei i o 4r#t. Tot# i3 i cei 4%t'Hni3 !o# Gile. n4cocea Gile Kntregi &# !e *a4calo%ol r'a4er c2iar ace4ta3 !e &#4ta 4ilit &# a,4or,it ca%#l 4 lor. la %lece #r'at 4 $e Intra !e tre,#rile )reo !e -#c#re ti or,e te ca%ete o Kn 'o iei3 !o# %entr# /eli53 groa4 #rile i !oi in)itai 'o ier#l Kn tot a 4oi#l ti'%#l !e $#%

Otilia3 la i

!i4tracii3

iG,#tin! c#rte. %r#l.

cola,orarea

,ine)oitoare Kn %icioare3

oa'enilor

crac toate

oriGontal a #n#i n#c ,trHn lega4e #n leagn Kn care 4e !!ea &l#t#rHn!#1 i !or'ea Kn &in. N# 4e l4a4e %Hn ce n# 4e 4cl!a4e Kn 2ele te#3

98

# $nigma %tiliei #
gonin! %e /eli5 ce)a 'ai !e%arte. $ar %etrecerea !e %re!ilecie o con4tit#ia #n 4oi !e ca)alca! 4%ecial. Argat#l !e la gra+!#ri le !!#4e !oi cai 'ai ciolno i3 %entr# traci#ne grea3 #n &el !e cai nor'anGi 'ai G)eli3 care 4e l4a# Knclecai c# ,ln!ee i &r %e !e!a4er Otiliei Cal#l3 oa'enii 4%inare ,iee te3 Ki a3 !#cn! %e clrei Kncet3 la o 4i'%l ,taie c# %al'a lor. Cei la alt !oi3 ace4t g#4t: &r o &at3 4#%ra)eg2eai 4%ort 4 4e no#a i #rce la Knce%#t 4ing#ri %e #n !e cal#l cal argat3 l#i i 4e Kn4 /eli5. a4t&el Kn coa'3 Otilia /eli53 ,ini or )eni4e )G#r3 #n c# colin!a# c2iar Kn!oita artare3 Kn !e !e 4c%ate a4t&el 'o ia. 4%inarea

'a4i)3

4#%ort i

o,iecie

gre#tate3 &a3 4#, lng

cr#cin!#14e3

%#rtn! roc2ie.

,r,at

care 4ttea

&l#ierele Ki

%icioarelor

g4ea c ace4ta e 4%ort#l cel 'ai chic0

L Si't

ne)oia3

'rt#ri4i

Kntr1o

ca)alca!

!#% atta 4ing#rtate3 4 i#,e4c %e cine)a3 4 a' o to)ar ... ne!e4%rit.

L /eli53
4ing#r

Ki

r4%#n4e

Otilia3

e ti

Knc

%rea

tnr.

T#

n#

tre,#ie

4 te gn!e ti la i#,ire3 Knainte !e a1i &ace o carier 4trl#cit. I#,irea3 '4#r ea )or,a3 e #n c#)nt 'are3 !ar a%oi )eGi c n1a+#nge. e $ac i #n tnr ar a)ea &r Otilia3 #n r,!area nici Kn4 i o e i ,#ntatea iro1 c &ace ' l#i *a4calo%ol3 c#' l1a i#,iS

L *a4calo%ol
nic /eli5.

,ogat3 a4ta3

o,4er)

intenie a!e)rat !e1a ne&ericit: )a e

L O3
#nei

n# #n &e'ei 4

%entr#3 ,ogat ca orice Gic3 c !a3

%rote4t E# tare a' /eli53 !e

n#'ai

el %oate 4

&ie genero4

gata

ca%ricii. c#get Kn4

te'%era'ent 4 &i#

%licti4e4c re%e!e3 4#&r cn! 4#nt contrariat.

L "a

ca

i#,it3 4 tii3

tre,#i &oarte

nea%rat 4 !e)in ,ogatR

L *oate
,ogat3

n#1i

a+#n4.

*a%a3

i1l i#,e4c '#lt3 Kn4 n# %oate 4 &ac &ericit %e ni'eni. a!#4e !e Toate !e !o# la -#c#re ti 4%t'ni3 le tiri a!ic a)ea !e ne%re)G#te. n#'ai!ect '#lt Stnic !#%

Ma'a a '#rit !e 4#%rare. *a4calo%ol 4e c4tori4e Otiliei. %lecarea

&or'alitile

Kn!e%linite3

a'na4e !oar 4i4te'atic 4ole'nitatea3 %entr# a con4trnge %e

99

# G0 C'linescu #
Si'ion re%e!e &# 41i acor!e Ge4trea cer#t. L#cr#l &# 4e %#t#4e ca !eci &ace

i Kntr1#n 6cerc inti'7. $ar %e !at ce &or'alitatea ci)il >aceea i )r#r 4 i3 religioa4 Oli'%ia intre c# 4e Kn re4%in4 a4#%ra ei c2iria #l %re+#!ecat c%tate Ca4a con4i'i4e Ki tri'i4e c2iria #l3 &a'iliei n1a)ea# !e alta A#rica3 Knelege ta,lo#ri3 le !!# Gi3 Stnic i Knc2iriat3 Ki g4i n%#4tir 4t%Hnirea c#)Hnt3 a ca4ei n#

Kn!e%linit !ot Kn4

Kn)ec2itA3 !re%t era Kl

n#'ai!ecHt.

!re%t !e i %e !e

4 4e '#te Knainte !e S&Hnt#l $#'itr#. Stnic !e)eni4e agre4i)3 a'enin3 Kn o o 4 i a a a%oi #nei %#t#. in)ita# #n i Si'ion3 la 4 nici )iii e5ec#tare care3 ace4ta3 o %e Kn %arte %retin4e Ki contract#l#i3 4e1n)oi ei. i c Cei Si'ion n# c# !oi %e i 4o'aii %ltin!#1i .ai# Kn4 n#'ele %#n Aglaei3 %licti4it3

!e4%g#,ire3 4t%Hnire 'o,il.

4&Hr it3

%er'i4e

%ro%rietile Aglae3

Oli'%ia

Stnic

Knce%#r ling# in!#1i #n#i %e tot ale i !ar c# o '#ri ca4a arti4t care ce l#i 4e c#

+e&#ia4c 4HcHin!#1i. !e le 4li Soii 'are ar#nc .ai#3 'a4. !e

a'a,il Stnic ca Kn

%oate cHte)a cele Aglae Kn

#n c'in &r #n !oc#'ent cHt !e neKn4e'nat c era ginerele Si'ion. %o!3 !e 64'#l4e7 Kn4 !e co'ori. a%roa%e cerHn! ac#' !e tre,#itoare reaci#ni n#'ai %oate ca Kn c co%il c

'o,ilrii

)re!nice c# Kn

ace4te

ne%4tori a4t&el !e4c2i43 %at#l lo)it#ra ini'ii A#rel !o)eGi

%o4i,ilele

)enea#

Kn!rGneal3

&iecare

K'%re+#rri3 4e

co%il#l3

!e !o# l#ni3 &# c# tot#l %r4it. Uitat Kn o!aie c# # a Knc2i43 gea' 4#4 +o4 Kn4 %ri'i 4cena co%il#l c# G,#ci#'a4e3 *lin cal'3 c# 'ai !e &e,r3 # #rare3 l#i &el cG#4e Oli'%ia re%et era !e !in %r# neKngr!it. '#lt So4i cel cont#Gi#ni )Hl)oi toi

re%e!e. Aglaei3

a%roa%e la

Stnic

!e4%erat. &#4e4e !e

%r#l

4l,ite3

noti&ic

e5i4tena %o)e4tea

G!ro,it. &el !e

inteligent %retinGHn!

!e %e l#'e

i %re)e4tea !e %e ac#' o carier 4trl#cit. Stnic %recocitate3

li',a+#l Kn4# i 4e 'ani&e4ta4e la co%il#l 4#. .e&#G 4 4e 4coale !e %e %at3 4&t#in! %e toi 4 4e !#c 4 a+#te %e Oli'%ia3 care e4te tot a a !e !o,orHt3 i 'rt#ri4in! c3 &r a+#tor#l altora3 el n# )a &i Kn 4tare nici 'car 4 Kn'or'HnteGe 'ort#l. Kntr1a!e)r3 n# &c# nici el3 nici Oli'%ia nici #n ge4t 4erio4 Kn !irecia a4ta3 KncHt c2elt#iala cG# Kn 4%inarea &a'iliei T#lea. Stnic cer#

100

# $nigma %tiliei #
c2iar Otilia ,ani ,n#i 4 c co'an!e *a4calo%ol &# Oli'%ia 'on#'ent Kn4# i co%il#l#i &r %erec2e3 ta5e. Stnic i La Kn4

&#4e4e

4#%#4 %licti4it3

#nei

Kn'or'ntare3

ne%4toare3

%ln4e c# 2o2ote3 c tign!#1 i 4i'%atia !in Bniversul, Kn care 4e citea la

&e'eilor

care 4e g4e4c 'ort#are

'ai tot ti'%#l %rin ci'itire. *a4calo%ol art celor !oi #n n#'r coloana an#n#rilor acea4t co'%#nere %atetic:

t
$e1a %#r#ri 4& iai 4#&lete te3 %lini !e re)olt Kn contra cer#l#i ne'ilo4: Stnic 4i Oli'%ia .ai#3 %rini; Si'ion A#rica Knr#!ite: Gi#rgi#)ean#3 Mrc#le4c#3 Si'a a# ne'rginita !#rere !e a ) an#na ri!icarea la cer#ri a #nic#l#i lor &i# AU.EL .A0IU >.eli orA Kn )r4t !e !o# l#ni r%#4 !e o KngroGitoare ,oal3 care a i4to)it tr#%# or#l l#i 'ic3 l4n! %e ttic# i ''ica l#i &r nici #n 4en4 Kn )ia. Kn c#rn! )or &i i ei lng tine3 Kngera 4c#'%S Tri4ta 4ole'nitate a Kn'or'ntrii )a a)ea loc etc.3 etc. Toi cei care l1a# c#no4c#t i %re#it 4#nt i'%lorai 4 a4i4te. Otilia G',i %#in3 a%oi3 !e)enin! 4erioa43 Gi4e: Stnic 4ta a' a)#t re%#l4ie c2iar !e la Knce%#t. Kl i ' te' !e el. *a%a e 4la,3 c#' Kl Kn ce tot#l a' Aglae trgn! i'%re4ia %#t#t i rar 4 !#'itale3 !e4c2i! %#in o iat #n &#' tii3 T#lea3 't# ; i Aglae T#lea3 ,#nici; %rec#' i &a'iliile

L $e

cre! ca%a,il !e orice

n1ar tre,#i 41l %ri'ea4c Kn ca4 %rea !e4.

L K'%rt
i a'

e4c &c#t

!o'ni oar oc2ii l#i to)r ie !e igare.

Otilia3 'o

Co4tac2e. A a )or,i

Cocoana *a4calo%ol3

Stnic3 cte

%ri'e+!ioa4. /eli5 n#1 i %#t# !a 4ea'a ca' ce %ericol %#tea re%reGenta3

101

# G0 C'linescu #
%entr# Otilia3 Stnic. a4t&el !e a Knt'%lrile c# 'ari ce #r'ar ale Kl Kntrir i Kn4 c# o'

a4#%ra !re%tii a%re2en4i#nilor Otiliei i ale l#i *a4calo%ol. (ilele Kncercri Kn 4tare trec#r ale !e l#i a,4ene !e Kl Otilia 'o ier#l#i atraciile c# #n#i realiGa &a Otilia

orice

G,#r!lnicie.

co%le ea

calineriile

ei3 care 4trngea# ini'a l#i /eli53 Kn )re'e ce *a4calo%ol Kn4# i 4e a!#',rea !e # #rina 'ai tinerea4c c# care ace4ta 4e a!a%ta te'%era'ent#l#i r#l#i3 care %aternitate3 a&eci#ne inten4 4 ce 4e !e aci &etei. /eli5 a!'ir Kntre &i# cor!ial 'are. i caracter#l %reGena3 Kn)in4 !e ,#n aci al i 'o ie1 cel !e c# o4cila ca ne4ig#r #n#i 4enti'ent#l erotic

!ete4tn!#1i

l#n!#1i

,ra#l3

acea4t %e

!i4creie *a4calo%ol %e +oc Gi !e %e

no,il3 /eli5 4e %re&cea !in ce Kn ce 'ai '#lt c e intere4at a4%ectele Kn ea Kntr1o c n# Gi3 c'%#l#i !e &#3 !e% ea &r !i4%rea3 l4n! #n#i ,#c#re Tot# i3 )oie &a'iliaritatea 'arginile 4 )rea3 Otiliei3 Kncre!inat ne)ino)at #nei

trecea

4alon.

%ricina

4cene

care o regret. Otilia )oi4e !in no# 4a 'earg clare 41o ia alt#ri %e acela i cal. Trecea a4t&el 'n!r a%ro%ierea c#rii3 cn! *a4calo%ol3 care n# 'ai ine!it gen !e clrie3 le r4ri Knainte. L A3 Gi4e el %#in %ali!3 &acei ca)alca! 'atinal. /eli5 &c# ge4t#l !e a1l 4al#ta3 !ar 4e o%ri3 cci K i !!# n#'ai!ect 4ea'a !e ri!icol#l 4it#aiei. *a4calo%ol o

i1l in)ita4e ace4t

i )e4el %rin )G#4e

l#

Knainte

4%re gra+!#ri3 ca i cn! ar &i &o4t Kn 'o! 4%ecial oc#%at.

LA

L Mi 4e %are3 o,4er) /eli53 c *a4calo%ol e in!i4%#4. a 'i 4e %are i 'ie3 tre,#i 4 rec#noa4c Otilia3 i3

!n!#14e n#'ai!ect +o4 !e %e cal3 o l# re%e!e %e #r'ele l#i *a4calo%ol. /eli5 *a4calo%ol art !e c#cerit !e %orni 4%re gra+!. Kn !r#'3 Gri %e Otilia Kn!re%tn!#14e Otiliei3 Kn 4%re c#rte. Cel !in ging iile /eli5 c e %4trn! Gi n#'ai e# re4t#rile a )rea Otilia. i %e 4e #nei 4 A ,ra3 #r'

4#%rri a'#Gate.

L Otilia3 L Ii

4%#4e cre!

aceea i 4

&etei3

%lec !e aici. e# )re'ea %lec'3 con4i'i !o#a Gi 4e Kntorcea# la -#c#re ti.

102

# $nigma %tiliei # CUPRINS

"II CHn!3 la %e toa'n 4e g4i tHrGi#3 /eli53 Kn ac#' ca4a %oi 4 4t#!ent Aglaei3 Kn an#l n# #n KntHi #it tHnr c# o

Me!icin3 L N#1'i

KntH'%ltor in4in# ea3

A#rica

41l atrag Kn %#nct#l ei !e )e!ere. e5%lic3 i c#' ,#n3 !#'neata3 ie i %e a a L !e !i4tin4 !e &a'ilie 4tra!

!e4tr,lat ca Otilia.

L N#
l#'e

Otilia e &oarte c#'inteS %rote4t /eli5. tii Kntreag !#'neata toate3 c# 4e &el Knc%Hn !e i &el are3 !e ea. O )e!e $ac1ar o ti 2Hr+onin!#14e tineri.

*a4calo%ol3 care 'oare !#% eaS

L Otilia

#r'eaG

Con4er)ator#l

4e1nelege3

colegi

c# care 4t !e )or,. N# e ni'ic e5traor!inar Kn a4ta. A#rica l# #n aer !e co'%ti'ire: L C#' Toc'ai Aglaei3 c# ) at#nci care tii a'ee4c %ic %rea #nele ne,#ne !in ce Kn %e ce )oi3 'ai ,r,aiiS a4i!## 'ai a&lat1o 4e i3 Kn A%oi ca4a la la o&t: N1a' a)#t !ar#l 4taS *oate aGi era' i e# alt&elS Stnic3 a 4e1nelege )e4ti o 4 i3 ie i el &oarte tare3 ,ine. Era a' ro # !e

&a i ren#na4e la orice ,oal. L N# Se gal,en3 4&Hr it3 ar#nca4e no#tatea3 at#nci Knce%# Kntr1#n &aa3 cana%ea ac#' conta,il#l l#i *a4calo%ol. *a4calo%ol 4e logo!e te c# Otilia. %ro!#4e a%oi iG,#cni %e reacie tre'#re c# ca ,ati4ta o nea te%tat. !in la toi c# oc2i3 !in A#rica &c# Kn Se Kn '# c2ii 4#g2i#ri 4cHncea3 o!aie atra4 &eei !#% i1 i !e

%lHn4

ri!icol3 ne,#n

a4c#ite. !#4e

aceea3

co'%ri'Hn!#1 i

ca'era ei3 )ecin3 eco#rile %lHn4#l#i.

L $ar

ce

41a1ntH'%latR e ti t#3

Kntre, )or,i

Aglae3 Aglae

Ggo'ot. %rin

Stnic re%et tirea.

L *roa4t

A#rico3

4#4%intoarei

# a !e4c2i43 41i &aci 4Hnge r# %entr# o !eG'atS

i3

# G0 C'linescu #

L N1a' a)#t noroc3 4e cin A#rica %rintre 4#g2i#ri. L N1ai a)#t Kn!rGneal3 &iin!c te1a' cre4c#t
ca%#l l#i *a4calo%ol.

,ine.

$ar

nici !e #na ca ea n# 41alege ce)a. S1o g4i cine)a 4 !e4c2i!

LE

!e

!atoria a4#%ra

#nor

oa'eni

!e

onoare

in&or'eGe i

%e 'o

*a4calo%ol

con4ecinelor.

Tre,#ie

K'%ie!icat

Co4tac2e3 o,4er) Stnic. Aglae &c# #n ge4t !e !i4%re. L Co4tac2e /eli5 in)i!io4 %e care ar al o &i 4e r4 cre!ea !e1ale #it Kn Kl n#'ai alt Kn oc2ii ei. !e E Kn 4tare3 a a $oa'ne !e nai) Otiliei3 !in 41i i %e %e iart1'3 !e toate nG,tiile. K'%re+#rare Kn4 %ln4#l tirea Otiliei $ar A#ric2ii. K'%ietri4e logo!nei

a!e)rat. lor. N# e

Co'#nicn! ni'ic

4cena %oi

ca4a Aglaei3 acea4ta G',i !n! !in #'eri. L /leac#ri tine Kn c2e4ti#ne. C#rn! !o'n#l Kn!rt#l 4 &oi3 &i a4#%ra !ar LIi care &i#. !#% acea4ta3 .ai#. n1ar &ecior#l &c# Kn o an#n o l#i *a4calo%ol !e Stnic Mo ier#l &i 'i care %licti4eal ca %e !e ace4ta Stnic !e Stnic !o'n#le c# !e ) no4tr# 4 a!e)rat. &aci o i!ee !e #ra lor. Kn c#rn!3 4#nt 4ig#r3 o 4 te )re

i ar &i tri'i4 )or, c n# e aca43 !ac Stnic3 )enin! 4trn4 &ecior#l#i3 ro4t#l#i %tr#n4 o!aie !in alte Knce%# %e la ge4t 4%#4 c#tie !e Knainte oc2i 'are 4&r it 'e4a+#l. )iGitei3 *a4calo%ol KntinGn!#1i 'ere# 'ea Kntre,

igri

artn!#14e e# o i 4oia

%reoc#%at )

l#cr#ri. el3

e!ea %e 'arginea 4ca#n#l#i. %4tr'3 a' orict i e# %ier!#t 4#nt Mi 41a %rintr1#n *a4calo%ol3 ne1ai $e rec#no tin at#nci Gi4 #nei 'i1a' 4 ne tear4 cn! c3 %entr# generoGitatea 4c#'%#l leal c ) i 'i+loc legt#ri

a+#tat

aceea3 tre,#ie

r#!enie3 atrag

r4%#n!

atenia

a4#%ra

%ri'e+!ii.

logo!ii

c# !o'ni oara Otilia. *a4calo%ol Kntrer#%4e c# )ioici#ne: L Cine i1a 4%#4 a4taR $o'ni oara OtiliaR L N#. "e!ei3 l#'ea )or,e te. *a4calo%ol 4e %o4o'orK !in no#.

104

# $nigma %tiliei #
L Mo $o'ni oara !ar e Co4tac2e Otilia3 tii3 o' contin# ei n# Stnic3 a %oate &o4t 41o e4te o &at &oarte n1are

4i'%atic3

e!#caia ,trHn3

&atal'ente

negli+at.

4#%ra)eg2eGe3

intere43 Kn !e&initi). L *entr# ce n1are intere4R Kntre, 4erio4 'o ier#l. Stnic K i %ier!# %#in c#'%t#l. L*entr# c3 cre! c tii3 %oate3 Otilia n# e &ata l#i3 e o... .ai#3 #n o,4er) a)ocat3 )e!ei n# *a4calo%ol Kneleg c# re%ro 3 %oi )or,i e ti a4t&el #n !e c# c#lt#r3 !e c#' E

L $o'n#le
o'

l#cr#ri. Cre!ea' c )ii 41'i 4%#i ce)a 4erio4.

L $e%in!e
e tHnr3

c#'

c2e4ti#nea. aGi 4e

&oarte c1#n

4erio4. tHnr3

Otilia 'Hine

nee5%eri'entat3

KntHlne te

c# alt#l3 o &at gre e te # or. Kn ca4a lor 4t #n 4t#!ent !e )Hr4ta ei3 %entr# care 4e %are c are Knclinai#ni... C#'nata 'ea A#rica a )G#t l#cr#ri !eci4i)e3 !ar3 ca !o'ni oar3 4 41a ) 4&iit 4c#te4c al #n#i #nei c#it 4 ) co'#nice3 l#%ta c# !e aceea a' l#at te'%era'ent#l lo)ea c# 4 e# 2otrHrea %oate ,iro# 4%#i !in %rea c# !e o &ete !e el3 e

!ece%ie. Knelegei3 #n o' 'ai Kn )Hr4t3 c2iar ,ogat3 n# %oate a%rin43 Kn K'i a%rin43 coa!a !e no#4%reGece ani. *a4calo%ol tiat 2Hrtie. ner)o4 ce ) 4co%

L Kn

!e&initi)3 ca

toate

a4teaR

Kntre, n#

ri!icHn!#14e.

L $ar...

4er)e4c3 Gi4e 4c#rt

rec#no tin3 ac#'

%Hn 4#nt

%rea tHrGi#. L Ki r'a4e 'Hini o '#l#'e4c3 %#in carte %e !e *a4calo%ol3 oc#%at. L# %lic Kn c# Ii trec# Kn alt ca'er3 Knc#in! # a !#% 4ine. Stnic 'ai 4ca#n3 )iGit3 e5a'inHn! o 2Hrtie 4#%ra&aa la ,iro#l#i. #n 4cri4 'a in3

antet3 le e5a'in igri !e &oi

i le %#4e la loc3 a%oi 4coa4e !in c#tie !o# i3 rGgHn!in!#14e3 4e

i 4e ri!ic. La # 4e o%ri

Kntoar4e i 'ai l# Knc !o# igri. *a4calo%ol3 Kntor4 !e la 'o ie3 K i rel#a4e !e '#lt o,icei#rile i3 &r a1 i Kn e5agera Gi %ri'e+!iile la 'o !in %artea Kn l#i 4eara /eli53 )enea n# a%roa%e &iecare Co4tac2e. acea4ta

)eni. *e &aa Otiliei3 /eli5 citi o #',r !e %reoc#%are. A !o#a

105

# G0 C'linescu #
Gi3 Otilia ie i Kn ora . Kntor4 !e la Uni)er4itate3 /eli5 o g4i i c# Ce

4tn! t#rce te %e 4o&a#a ei3 c# gen#nc2ii 4trn i Kn ,rae ,r,ia reGe'at %e gen#nc2i.

L S#nt

&oarte

%licti4itS

)rea

&#g

#n!e)a3

G,or.

,ine !e tine c e ti li,erS A )rea 4 &i# ,iat.

L N# )rei 41'i 4%#i ce aiR o Kntre, /eli53 ,ln!. L Ni'ic#ri3 ni te 'iGerii3 !e ce 4 le 'ai tii
4%#n3 c )rea# 4 %lec !e aici.

t#. Atta

Ki

L Otilia3
Otilia

L Un!e )rei 4 %leciR L Ori#n!e. Ii c# tine a


4e e5alt 4 Knce%#

/eli5 4e Kngri+or !in no#. %leca. &ac %entr# i tine tot ce1'i i 4%#i. c# Itii

/eli53

c a' oarecare )enit3 o ca43 )ei &i... 4ora 'ea3 !ac )rei a a. G',ea4c 'ngie 'atern )r&#l !egetelor 4#,iri o,raG#l l#i /eli5. L S#nt o ne,#n3 /eli53 n# tre,#ie 4 te iei !#% 'ine. T# n# e ti Knc 'a+or3 !e i %a%a ne1ar !a )oie 4 &ace' orice nG,tii3 4 ne a eG' i1n l#n. Kn4 ar )or,i l#'ea %e 4ea'a

ta. T# tre,#ie 4 &ii li,er3 4 '#nce ti. Alt&el3 Ki rateGi cariera. A' 41l rog %e %a%a 4 4e '#te !e aici. Otilia 4e in# !e c#)nt i3 co%le in! %e 'o Co4tac2e c# 'ngieri3 Knce%# 41l roage: L *a%a3 4 ne '#t' !e aici3 te rog3 ai #n!e. /eli5 e %rea !e%arte !e Uni)er4itate3 i ar a)ea ne)oie !e o ca'er 'ai ,#n3 41 i %ri'ea4c colegii. Ii e# ' !#c gre# la Con4er)ator. Ai ca4a !in 4tra!a Itir,eT "o!. $oar /eli5 %lte te. G!ilat !e ,raele Otiliei3 'o Co4tac2e reGi4ta 'oale3 c# )ocea l#i rg# it.

L Are 4 &ie ca' gre#3 %ier! #n )enit... L *a%a3 te rog3 2ai 4 ne '#t'.
Mo Co4tac2e 4ocoteala c 4%#4e ar Aglaei %#tea 4 no#a 2otrre. ca4a $e !in alt&el3 Anti' K i 'ai Knc2irieGe

&c#4e

4c#'% !ect cealalt.

L Cine i1a !at i!eea a4taR 4e r4ti acea4ta.


L#at re%e!e3 Co4tac2e 'rt#ri4i:

L Otilia. E !e%arte !e Con4er)ator.

106

# $nigma %tiliei #
L Mo Otilia Kl E !e%arte !e ,r,ai3 Kl %aro!ie Aglae. N1ai 4 la i ca4 Co4tac2e n# Kn!rGni 4 4coat nici #n c#)nt Kn!e'n !in no# 4 4e '#te3 c#t 4 i3 cn! ia4 !in

,#n3 ,trnea4c3 %e 'ini 4trine. Att Ki 4%#nS

Knc#rct#r c# #n: L S )e!e'S S ne 'ai gn!i'. N# e nici #n GorS O4tilitatea Aglaei 4e Kn!re%t Kncet3 !ar 4ig#r i Kn !irecia l#i /eli53 Kn a a %e !o)e!i c#' Titi %re)G#4e %entr# %e c# ea Otilia. Tnr#l Knti %lin l#i c n# &iin! !e Titi. o con4tat &# c# c Kn 'ici 4 l#cr#ri3 a cr#i 4e a%aren %e!agogie 'ai neKn4e'nate. glgioa43 %lac#l a#toritate l#i 'ai 'ai Knloc#it A%oi 4e r#gat

%regtea4c colii3 i

corigen3

Stnic3 K'%otri)a Aglae 4a#

in)ecti)e )G#

a)ea #n c2i% 4%ecial !e a1 i arta in)i!ia Kntr1o %ri)in oarecare3 an#'e3 L 4l#+,R L Ce Ca tg!#in! &aci3 or&an3 Gi4e4e c ce)a c# S ai #n i Knt'%la4e 4e )a Knt'%la. /eli53 # or. !i4%re n#1i !#'neata intenionat3 ca#i #n o 'ic %re&cn!#14e ro4t Kn )ia. Ur'eG /ac#ltatea !e 'e!icin3 )e4ti /eli5 +ignit. Aglae a&ect a n#1l l#a Kn 4erio4: L A 3 &ac#ltatea3 a4ta e %entr# ,iei !e ,ani gata. Ki g4e te el3 Co4tac2e3 )re#n ro4t %e #n!e)a. /eli5 4e te'# ca Aglae 4 n# Knr#rea4c %e 'o i n# i3 /eli5 ia nici %rin !in #n ora ca ace4ta cele n#1l trGi#3 Kn4 tre,#in %arte3 4 n# &ie c#')a $ar %rea ci %e o ,ani g4e te Kn&i ,ani3 c# Kn 'o 4tare 41l !e ne!n!#1i n#'ai 'ai a)# alt tre,#itoare. 4tn+eni3 %ri'i c# !e c Co4tac2e3 tnr#l#i Kn4criere3 #r'. Otiliei3 !e a ca c# 'o Co4tac2e 'car o,icei3 a4ta3 l#i cn! 4e !e K'%ie!ice3 K'%re+#rarea 'i'ica N#'ai Co4tac2e /eli5 &c# n# #ita4e g4e ti %lan#rile ace4t#ia3

'n!r#

colegii %entr# el %e

%artic#lar3

!e4)r it

Kng!#in.

&4tci3 Kntre, !ac n# 4e %oate 'ai trGi#3 4&t#i %e tnr 4 C#' care n# a)ea ce 6alt i %arte73 a!#4e caG#l 4&at#l ceea

&c#4e

i alt !at. *retin4e a a)ea ea o 'eto! 4ig#r3 'er4e %o'eni ni'ic

ni'n#i. /eli5 !e)eni3 ,n#itor. Titi 4e Kn4cri4e4e 'ai !e%arte

i7

# G0 C'linescu #
la /eli5 lice#3 Kn c# !#% acea4t ce !!#4e ca #n corigena3 o&ier. Ii el ne4tr'#tat i c &rec)enta a1l n# /eli5 c#r4#rile irita )a %e #r'a

K',rcat

#ni&or'

Knce%#4e

con)ingere

'ai !e%arte 4t#!iile.

L Ac#' ce &aciR Kl Kntre, el. L M )oi Kn4crie la Uni)er4itate.


Titi tc# ne#tr#3 a%oi 4%#4e con)in4: CHn! /eli5 n# 4e Kn4cri4e c# !eloc

L Ma'a Gice c ai 41i ca#i o &#ncieS


a!e)rat %e la Uni)er4itate3 4taR Gi4e Aglae ea l#i ar %r# con4ternat. L T# Co4tac2e. Stnic &i a)#t !in &iin! %e L#cr#l )iaa c2i% !e%lHn4e 4oarta no# )Hr4ta 4 N# !ea trec# l#i ire'e!ia,il3 intelect#alilor /eli53 !e i 41ar &i i n# Knce%# Titi i 4e +#r )HrHt ea 4 'ai la 4 c3 !ac #n 'e te #g. Kn orice i 4#%ra)eg2eGi ,iat#l

Aglae %il!e '#lt

co'%ti'ea4c la lice#

'e!icilor3 /eli5.

'iGerie3

!eGg#4te 'er4e

a%r# Kntr1#n co4t#' ci)il 'ie4to43 c# la)alier. Taina 4e l'#ri %e !at. Titi era %reGentat ca 64t#!ent7 la ,elle1arte3 #n!e Kntr1 a!e)r Aglae3 4e %Hn Kn4cri4e4e3 'ai )r#t3 Kn ieri %retinGHn!#14e !ete4tatoare ea3 c 4 a c a ter'inat l#i l#i lice#l. Ac#' 4e 'HGglelilor )ocaia !e &c# ea Si'ion3 Titi. l#i. oc2i#l

'rt#ri4ea o a!'iratoare a%rin4 a artelor. L N1a' c#lti)e Gicea K'%ie!ic S1 i N# l#i a' talent#l &iin! !ac lini te3 Kngri+e4c !e toi3 e# Otilia )iitor#l c#

oricine 4e na te c# #n !ar ca al l#i. Ace4tea L Ii 41l Kn4or !eG'ate. Ironia ce Kn Kn ce 4oartei 'ai &c# Kn i ca ca4a GH',ea toc'ai l#i 6!eG'ata7 4 !e te%te Kn c2i% #n in4tinctele erotice ale l#i Titi. $e la o )re'e3 ace4ta )enea !in !e4 &etei Gi#rgi#)ean#3 c#tHn! c#tHn! c# Kn)e!erat %e Otilia. Li%4it a%ro%ierea !e eloc#i#ne tc#t3 i !e i!ei3 el 4e a eGa !i&ic#ltate 4%#4e 'i1o &a /eli5. Aglae o o,4er)a4e. a+#ta $#'neGe#3 a!#g Kne%at3 i 41l a eG la ca4a l#i3 ca 4 n# ca! %e 'Hinile #nei

%rile+ !e con)or,ire. Tot# i3 ace4te )iGite !e4e era# 4#r%rinGtoare

108

# $nigma %tiliei #
!in %artea l#i Titi3 care n# ar &i 'er4 4ing#r Kn ca4a c#i)a3 4#, nici #n c2i%. Titi 4e l4a K',rcat !#% g#4t#l Aglaei3 4e 'i ca !#% or!inele Kn ei oc2ii i re&#Ga ei. 4 &ac Titi altce)a3 %rea %e !at i1 i ce citea negai#nea Ac#' ner)o4 Kng2iea3

cn! )roia 4 )or,ea4c3 %rea !e43 4ali)a. L Ce &aciR Kntre, el !eo!at3 a eGn!#14e lng Otilia. L T# n# )eGiR Titi co43 e!ea r4%#n4e a a !e Otilia3 '#lt3 &r 41 i ri!ice o ca%#l3 intenie Otilia 4e i ca #n#i co%il 'ic. Cteo!at o,4c#r aga4a i r#'egn! Knct #r'rin! toate ge4t#rile ace4teia3

i 4e ri!ica 4 %lece Kn o!aia ei. Titi o #r'rea !ocil

acolo i 4e %o4ta Kn %rag#l # ii. L Titi3 t# n1ai nici o oc#%aieR L N#S r4%#n!ea ge4t#rile nai) ei3 Titi3 a a #r'rin!#1 i li,ere i gn!#l !e nee5%ri'at. !e Un in4tinct !e &at Kn4 &cea %e Otilia ca &a !e Titi 41 i 4#%ra)eg2eGe ne%4toare3 o,icei. Titi Knce%#4e 4 &ie conge4tionat la &a3 !i4trat3 c2iar !e4%re alt#ri !e Otilia3 &iin! !e &a colegele 4tai l#i lor3 Titi3 rGn! Titi3 Kntre ce i /eli5 i )or,in! 4tngaci acea4ta i care1i !re%t... i Aglae3 c# toii ,ra#l %ri)i 4#i 4e

,n#in! %ricina3 Kl Kn!e'na 4 %lece !e aca4. Stn! %e ,anc c2in#it3 aiR 4e a%#c irit o

gol al Otiliei. L $ar Titi &r#'o43 /eli53 t# 4e'ni&icati) Kn oc2ii l#i /eli5. %#4e %atr# c# 4e oc2i3 Kntre,are 4%#ne /eli53 ace4t#ia tot 4ngele la ca%:

L A4c#lt... L C#'

e ti %e

,ine Otilia3

Otilia... in!ign

%reteaGR

%oi

+igni

%re4#%#nn!

a4e'enea l#cr#riR Otilia e o &at c#'inte. Titi 'e4tec 4ali)a3 %reoc#%at i incre!#l: L Ma'a 4%#ne c a )G#t1o c# '#li. L N# e a!e)rat3 n# e a!e)ratS neg /eli5 a%rin4. Otiliei3 care citea3 Kn!rGni #n ge4t oarecare !e Kntr1o Gi Kn43 Titi3 !#% o l#ng e!ere ne'oti)at Kn a%ro%ierea conc#%i4cen3 care irit %e &at. L E ti ne,#n3 Titi3 i% ea3 %leac !e aiciS

109

# G0 C'linescu #
0i%t#l ei &# a#Git in!irect !e Aglae3 care 4e 'Hnie &oc3

Kn4 n# %e Titi3 ci %e Otilia. Ea K i )r4 toat ci#!a &a !e 'o Co4tac2e3 &iin! 4ig#r c Otilia o a#Gea !intr1o o!aie alt#rat: L Nici n1a %#4 'Hna ,iat#l %e ea. Ii !ac ar &i %#43 ceR /ete ca ea %entr# %e a4ta # 4#nt. c# S tria4c !i4cret c# c# oc2ii ,ieii !e &a'ilie3 41i &erea4c !e alte l#cr#ri 'ai rele. Otilia !e &#lgere. L *a%aS3 4trig ea3 ori %lec %entr# tot!ea#na !in ca4a a4ta3 ori tanti Aglae n# 'ai calc %e aici. Mo ,raele !e Co4tac2e ca #n !ar 2ol, ce oc2ii3 4t 4 i a a %rea 2ol,ai3 c# i !e4c2i4e i !e ca care grele3 ec2i)oc o' n# 4e1nece3 4 'ai ce tria %ri)in! teroare #i'it Kn Ga!ar a%r# coa'a 'Hnioa43 Kncrcai

i'%lorare cHn! %e #n#l3 cHn! %e alt#l. Aglae &c# o 4trH',t#r 4&i!are3 Kn!rGni Co4tac2e3 !!# )or,ea4c3 a te%t 'Hniei nea te%tata l#a o reaci#ne. K i !#% !e

cele !o# %ri 4 4e %otolea4c3 4%re a1i cr#a tre,#ina !e a atit#!ine3 4ea'a Otiliei3 )or,e %rin a te%ta in&le5i,il. L N#1n#1n#... 4e ,Hl,Hi Aglae Kl el ie i3 ctre re%ro #l. trHntin! !ar # a. &r Otilia 4 'er4e i3 ctre 'o Co4tac2e3 ca%#l %e K',ri tri4t3 %lHng3 l4Hn!#1 i tre,#ie... Aglae3 la 41414... %l#ral3 4%re 4%#nei a aten#a

#'r#l l#i3 4%#4e alintHn!#14e: L *a%a3 !e ce la i t# 4 ' ,at+ocorea4c3 le1a' &c#t ni'icR Mo Co4tac2e3 Kn loc !e orice r4%#n43 o 4trHn4e # or Kn ,rae. Ac#' 4%re Co4tac2e3 ei3 #n#l3 tanti cHt !in Aglae i n# 'ai i ca )enea ,#c#ria 4 %oat Kn ca4a Otiliei. %4tra l#i Kn 'o Co4tac2e3 atHt Kntre Kntri4tarea ace4t#ia Aglae3 4c2i',3 tii ,ine c n#

co'#nicarea

la itate3

cealalt3 !in

intere43

4e &olo4ea# !e /eli53

care Knce%# 4 &ie3 &r )oia l#i3 #n agent !e legt#r. Kn acela i ti'%3 Stnic &cea c# oc2ii l#i ceea ce ar &i )oit 4a &ac Aglae. Se1ntH'%l l#i3 n#'ai ca %e o !at Stnic care 41l #n g4ea4c c#r4 !e Kn ca43 Kn o!aia "eni4e /eli53 citea anato'ie.

ti%til3 trecHn! %rin toate o!ile &r 4 trHntea4c # ile3 a a

ii0

# $nigma %tiliei #
Knct toate /eli5 &# 4%eriat 4 4e i cn! %li',e c# a#Gi %rin o Kna%oia ,ono'ie l#i #n gla4 ,r,te4c. c# ce atenie %re4#1

Stnic

Knce%# l#cr#rile

ca'er3 e5a'inn! intenionat3

)or,in!

%#nea co'%liciti !in %artea l#i /eli5. L "a 4 Gic3 aici 4tai... n# e r# >Stnic Kn&i%4e 'na Kn 4altea3 c n# %rin %ri)i N# &#giti) tii 'ei3 Kn Ki e !#la%#l reine !e 2aineA3 are 'o,ile Te Kn !e 'o Co4tac2e... ct 'o # i %entr# %en4i#neR >Stnic ie i # a %o'ene ti gea'lc3 la o!aia

tii nici ce )enit aiS S )or,irea 'ai

tii c a' 4 ' intere4eG3 a&l# e# i !e4c2i4e

oa'enii

%eGe)eng2i tare3

contin#n! are Otilia

OtilieiA3 e ,ogat %#tre!3 !ar 4e a4c#n!e3 nici n# %oi i ce n1are. Aici >Stnic !#% &c# ce c# oc2i#l 4tai l#i /eli5A3 !e are

ti ,ine ce tie i

a!e OtiliaS /r#'o4S /r#'o4S No4ti' &at3 te'%era'ent3 c1i ,ine3 alt#ri ea3 la4W

*a4calo%ol

#',l3

e#3 cn! era' 4t#!ent3 &1i Ki intere4ele o,ra+ii ac#' i att3 !e

e!ea' la gaG! %e aceea i 4al c# o ireat3 n# te cola3 ce !e 4 la4W are inele3 c n# e ti aiciR !e C# !#'neata >Stnic Otilia3 Ki

&at !elicioa43 e23 ce &at3 4 te &ere ti Kn4 !e Otilia3 e

%ro4t3 n# te )G e#R >Stnic &c# iar c# oc2i#l l#i /eli53 cr#ia ar!ea# ci#!.A 4ertare.A $ar Ce Otilia ce 4cotocea &ine3 %rin cercei3 ,ati4te !ac

&leac#ri

4c#'%e3

*a4calo%ol

tria4c...

ai ,ani3 ,ine3 !ac n#3 te %lanteaG. >Stnic Knce%# 4 co,oare 4crile3 con!#4 4trn4 !e /eli53 care 4e te'ea 4 n# ia ce)a !in ca4; le'n 'o #3 t#t#n3 ro4t 'na oa'eni a)ocat3 &a)oarea !e a+#n i a i %e Kn o!aia ar#nc c# t#t#n Kl c# 'a4a %e Kn !e toate +oc3 Knce%# cercet %rile3 Kn !in no# 4 !e 4cotocea4c3 ca%ac#l Kntoar4e ta,lo#rile oc2ii !o43 c%t# eala 4&r it

oglinGii3 c2e4elei care ,re)et3 Kn tia &ac ca n#

ri!ic

i Knce%# 4 %rin alii3 &iin!

'iroa4.A Are t#t#n ,#n tot Kn *a4calo%ol centr#. c# i1o areR i1a &c#t )rK Uite3 ca Kn

tii !e #n!e3 nici c tig c2e4ea la4 te4ta'ent3 #n#i iret.

n#1i trece %rin gn!3 are !e,it !e >Stnic t#t#n.A 4%#n !e Noi3 e#3

e5%loateaG i1 i 4a#

groGa)3 4#cce4i#ni

a!nc

#'%l# &ac ce

,#G#nar#l #n#l

Knc#rcate3 trea,

ne ti#t

ni'eni3

cte

Otilia

&a'ilia3

!ac a' &i 'ai energici3 a' %#tea l#a '4#ri3

tii3 4#nt !e4t#le3

!e,ilitate 'intal etcetera3 etcetera3 !ar 'o #l e %eGe)eng2i3

iii

# G0 C'linescu #
Kl Kn)a Otilia 41i i1l a+#t *a4calo%ol. o &at A4c#lt3 4%#ne n1ai !re%t3 a#Git !e treci &# Kn %e

&on! e Kn intere4#l !#'itale3 e# %ot 41i &i# !e 'are &olo4 Kn carier 'o c# >a' reco'an! !e &ain3 !e #nicA3 Co4tac2e #rec2ea3 $in con4tate 4tra! )or,in! 'ai ale4 te4ta'ent3 )ine a l#i a!o%i#ne3 Mai l#cr#ri %e la 4 %e

!e a4tea3 Kn 4&Hr itR E !i4cret 'o cHn! noi3 Kntre,a A#rica !e !#'neataS acea4t c# #n %l)rgeal l#cr#ri !e ne n# coleg 4

Co4tac2e3 !ar !#'neata trage *a4calo%ol. Stnic3 cHn! colo

/eli5

ne)oit Mergea Kl Kn

c #nele

era# li%4ite

!e a!e)r. !eo!at Kn %e 'o gang.

&ac#ltate3 a4c#n!e'

ace4ta Trece

tra4e col

re%e!e !e ,ra. L "ino1ncoace3 Se a&la# /eli5 %e %ro%rietar#l 'e#3 cr#ia n# i1a' %ltit c2iria %e l#na a4ta. ,#le)ar!#l oc2ii i Eli4a,eta3 Gri %e %ori#nea Co4tac2e3 !in4%re care o Cotroceni. ar#nc

l#a Kn !irecia Cii *le)nei. Kntre, 'irat: L Acela e %ro%rietar#lR $ar ,ine3 e4te #nc2i#l 'e#3 Co4tac2e Gi#rgi#)ean#. L N# 'ai 4%#neS C2iar a a1l c2ea'. Coleg#l Kl in&or' c cat#ri3 &oarte le 4c2i', ei. o %e c2iria !e CHn! ,r#tal. cerea3 Ki Kn toi era3 lei3 'o!ern3 Knc2iria a4t&el caG c# !e la !e 4e %ro%rietar#l conc#,ina+3 l#nar3 ci&ra3 Kn 4a# e5igi,ilitii Kng!#ia %olielor antici%at3 !e !o,Hn!a. !e)enea r#l#i ace tia o,icei i1i e!ea Kn4 la #n Kntr1o ca4 !e ra%ort c# cHte)a c# )enit a%arta'ente la 'ai 'are. 'ici3 %e tineri la care Kn !ata Kn4 c2iria intelect#ali 4ca!ent %olia Kn %rin

4t#!eni3 %rintr1o a&ar %e

4coHn!

Acce%ta

aco%erea !Hn! '#lt %il!3 c2iria oc2ii

%oli c2iria .

ne%lat3

%re4c2i',a &iin!c !e lei

4%orin!#1i 4i4te'#l %olia era n# >%e !e 'o

%rote4ta3

genere

,ono'ie3 %atr#Geci c# 4e %rin

i al KntHrGierilor3 c2iria3 'ic Kn teorie3 4e !#,la. *ltit l#nar3 KntHrGieri %re4c2i',ri 'o Kn a+#ta 4e a!#ga !e,ito1

o%tGeci

tHnr#l Ar#nca

Knc#rca3 ca43 4t#!ent

Co4tac2e 'e!icin articole c at#nci

'e'oria

,#noar3 tratate K i /eli5

!ac !e

era

%re&eraA3

'e!icin3 a'inte

c#r4#ri3

4c#'%e.

a!#4e

&#lgertor

Co4tac2e 4e o&eri4e 41i c#'%ere el3 %#nHn!#1i Kn cont3 an#'e

112

# $nigma %tiliei #
'an#ale3 ignoran3 c# e5ce%ia ceea i c #nei ce1l 4#r%rin4e4e Ki ra4e la ca c# 4%ate contra4tHn! #n#l3 #n !e Kn ,riceag. %e !in &ace a 4e c# e)ita gHn!i oc2i c# a%arenta ,#n Ki l#i 'ai ,a

c2iar

a!#4e4e

%er&ect

4tare3

4e'nt#ri c# 'Hinile #n !e eta+. ca4a i ,#n. le

Coleg#l

%o)e4ti c 'o atente3 #rc #nic#l a%rin4 noa%te n# care c2iria #l a %ri)in!1o Kn c# 4crile3

Co4tac2e )ine !e4 4 )a! ca4a3 Ki ! tHrcoale trot#ar#l ca43 ca ca' c ,ec#l Kn o%#43 #neori +o43 A4ta3 Ggo'otele care 4e 4 in4tala4e3 electric3 cHn! %e4te la cli%a

a4c#ltHn!

-#c#re ti3 co'#tator#l a+#nge #nei nici la l'%i o

!i4%oGiti)

4ting

%entr# >/eli5 %ri)ea

r'Hnerea %rin %aterni %e c 'o $e alt&el3

a%rin4e.

contra4t %e

la'%a c# %etrol !in &cea !e a!#cea# &e'ei

l#i 'o 4al#ta Coleg#l

Co4tac2e.A cere'onio4 'ai a!#g

,trHn#l tinerii !ac

o,4er)aie3

ace4tea3

%rea#

con!iie

Co4tac2e

a)ea o,icei#l 4 Kncerce !e a !a re4t#l3 la #nele 4#'e %ltite3 Kn ti',re %o tale3 %e care le inea Kntr1#n %orto&oli# gro43 legat c# g#'ila4tic3 S%re #n %rea ,#Ge3 li%4ii oc2ii3 4ear3 %rete5tHn! Stnic c# c a%r# Kntre A)ea 4ilii /aa 4e !e 'ari 4 Ki n1are Kn 'r#ni . ca4a l#i /eli5 'o K i a'inti c# n#'ai!ecHt !e !e,it#l !e t#t#n !en#nat !e Stnic. Crci#n3 Co4tac2e Kn cGHn! a in!i)i! l#ngi3 c# !e !e nec#no4c#t3 %ono4ite3 ca%#l orice ra4. %ro)incie3 4cr#%#le. KntH'%ltor3 4e1nelege3 !o# )Hr4te3 K',rcat 2aine %e4te a i iar 4%re tri

'#4ti &ac era i i !e a&la

ro cate orice

Kn&i area

ner# inat3 %entr# r#'en3 /eli5.

i%ocrit

a)ocailor

Kn&loritoare3 &iin! Ace4ta

4%lcii. alt#ri3

*a4calo%ol3

Otilia

r'a4e

ne!#'erit cHn! Stnic reco'an! %e in!i)i!#l ro #: L "1a' a!#4 #n !octor &ain3 e'inent3 %rieten inti' al 'e#3 !o'n#l !octor "a4ilia!3 ca' grecotei el3 n#1i )or,3 !ar ,#n !octor3 %e '#li a 4c#lat !in %at. Stnic )or,ea &a'iliar3 c# %retenii !e #'or3 Kn4 *a4calo%ol i l4 %ri)irea Kn +o43 +enat. $octor#l i a te%ta ca #n 4%eciali4t c2e'at oc2ea!e ,olna)R T# c# ai Otilia. "!it3 %e cHte)a e ti n# g#4t !eloc 4%irit#l l#i Kntr1a!in4. L *a%a3 !o'n#l !octorR /eli5 4c2i', Otilia3

4e a eGa4e Kn!rGne %e 4ca#n

a'Hn!oi n# Knelegea# ce )oia# cei !oi '#4a&iri. Kntre, c2e'at

"113

# G0 C'linescu #

L N#3 L Ei3

n#3 n#3 4e a%r Co4tac2e3 Kn4%i'ntat la i!eea !e &rate3 %reciG Stnic c# aer +ignit3 !o'n#l !octor n# i

a %lti )reo )iGit. N1a' c2e'at %e ni'eni. ia nici #n ,an3 l1a' a!#4 e# ca %e #n %rieten3 41l c#noa tei

!#'nea)oa4tr3 !ar ar &i ,ine 4 ) e5a'ineGe %#in3 n# 4tric3 e 'ai c#'inte 4 c2e'i !octor#l cn! e ti 4nto4. N# e a a3 "a4ilia!3 ce GiciR Kn loc 4 4e arate +enat3 ca o cntrea creia i 4e cere 4 cnte la )iGite3 !octor#l r4%#n4e 2otrt:

L Se1nelege3 4e1nelegeS L Ce 4%#i3 "a4ilia!3 !e L S#ntei c4toritR L A 3 %#&ni Stnic3

)eri oara

'ea

Otilia3

Gi4e

Stnic3

artn! 4%re &at3 n#1i a a c1i 4tra nicR "a4ilia! %r# a a%ro,a3 !ar Kntre, +#!ectore te: ce c4toritS &r#'oa4 !o# !e i Ce li',i Nici 4 n1o 4e A a o 4&t#ie4c &ace i1ar l#at l#i 'riteR #n 4 4e

c4torea4c. 4trl#cit3 a!'ira,il %rotecie Otilia Georgia!e4 la

AGi3 %ian3

o n1are

&at )or,e te

inteligent 4trine3

carier Cnt o %re'i# i 4til

!ac

%re+#!eci. LillT

tre,#i

'are. Ai 4e1ncr#nt era3

)G#t !e

Georgia!e4S tri)ial

la Ni4a ac#' trei aniS ,#n)oina !e Mia Stnic3 !e *a4calo%ol Knce%# 4 ,at ner)o4 c# !egetele Kn 'a4. LillT !e alt#ri %e -icicli4ta3 c#rteGan E ca' 'are a Ca%italei !in acea e%oc. L E5a'ineaG1o !e,il. Otilia o%ri 4c#rt3 c# #n ge4t ironic3 %e !octor3 care 4e 'i ca4e 4%re ea. Otilia3 4tr#i Stnic. ner)oa43

L Mer4iS N# 4#nt ,olna)3 4#ntei %rea gentilS L N# tii3 Otilio3 !ecla' Stnic3 ce
Min#natS S Mo 4e $ac1l tii ce a!#cea' te te rog la e# )re'e 4 >Stnic 4%re Kn ar &i trit. a tea%t3 Co4tac2e3 ri!ica4e3 !in

#rec2e la 4ta

&in

are 'e#3 'ini care

!octor#lS aGi 'e!icineiS

Kngera #l &c# !in

%re)ii3

e ro4t#l

4e'n#l r#g'iniiA3 a' )G#t c t# e ti3 ai 41'i '#l#'e ti. "a4ilia! i'%lora %e Kn!re%tn!#14e 41l 4al)eGe3 Co4tac2e3 ce ceilali oc2i )re'e Stnic3

4%re a1i G!rnici reGi4tena3 Ki i tr4e4e 2aina.

114

# $nigma %tiliei #
L G4e4c cine tie ce i!ei. Stnic iG,#ti4e 4a trag i )e4ta i 4e &c# c n1a#!e %e Otilia. L Ai 41'i '#l#'e ti3 n# altce)aS a4ig#r el %e 'o Co4tac2e. Urec2e 'in#nat. $octor#l "a4ilia! co'an! %ro&e4ional ,trn#l#i: L Scoatei1) i c'a aS Ace4ta3 L Ci inti'i!at3 ani a)eiR 4e e5ec#t3 ar#ncn! o #itt#r Mo )re!nic Co4tac2e !e 'il ctre ceilali3 care n# 4e %#t#r a,ine !e a n# G',i. Kntre, !octor#l3 i'%erio4. 4e &4tci. Era Kn)e!erat c n#1i %lcea 41 i 4%#n )r4ta. L IaiGeci i a%te3 aiGeci i cinci... n# ti#S L 8'S !#1 i &c# Kn !octor#l3 %ra!a Kn #nei ti'% ce Stnic 4e1n)rtea3 Ai &recn1 !e 'inile3 )iGi,ile 4ati4&acii. 4#&erit c n# e %otri)it3 %rote4t Otilia c# oarecare

iritare3 41l e5a'inai

%e tata3

&r ro4t3 41i 'ai )ri Kn ca%

)reo 'ala!ie in&ecioa4 inti'3 4oia !#'itale a &c#t a)ort#riR Mo Co4tac2e 4e1ngl,eni3 iar *a4calo%ol inter)eni: L $o'n#le !octor3 e# cre! c la o con4#ltaie !e a'#Ga'ent n# e L$e 4 tie totS $octor#l nec2e'at a eG %e ,olna)#l &r )oie %e #n 4ca#n3 Ki ciocni %e gen#nc2ii3 Kncerc Co4tac2e c# Kn a eGai #n ac #n#l !e %e4te alt#l3 c# 4%re a le controla l#'nri re&le5ele3 %ri)i g'lie 4en4i,ilitatea a+#tor#l #nei e%i!er'ei3 ne)oie ce3 !e !e Kntre,ri 4ri ne%otri)ite3 ano cn! 4#nt !e !octor &a i !o'ni oare. ceR Stnic3 !o'n#l tre,#ie

%#%ilele

oc2ilor3

a%ro%iate ,r#4c3 Kl %#4e 4 4coat li',a a&ar 4e a&l3 cine e4te rege. Mo l#i3 4e ca' 4#%r: L CreGi c1a' a+#n4 Kn !!!oaga co%ilrieiR

i 41o in !rea%t3

Kl c2e4tion a%oi Kntr1#n 'o! 4trani#: ct &ace D; = DJ3 Kn ce an Co4tac2e3 a a !e 4#%#4 %rin &irea

L $e ct )re'e a)ei acea4t !i&ic#ltate la )or,ireR Kntre, !octor#l3 %ri)in! c# Knele4 4%re Stnic. Iritat i 'ai r#: !e Kn!rGneala l#i "a4ilia!3 'o Co4tac2e 4e ,l,i

"115

# G0 C'linescu #

L U##n!e )))eGi !#'... !#'neata c a' !i&ic#ltiR L A a )or,e te !#'neal#i tot!ea#naS a4ig#r Stnic.
/eli53 !e i la Knce%#t#l 4t#!iilor3 !in 4c#rta l#i e5%erien %rin la contact#l 'o c# colegii3 o %rin a lect#ra !in %ro%rie ner)o43 iniiati) )reo a #nei +atologii generale, Knele4e c "a4ilia! #',la 4 !e4co%ere Co4tac2e atingere 4i4te'#l#i in&ecie localiGat. $in &el#l c#' e5a'ina !octor#l3 n# i 4e %r# c are !e1a &ace c# #n %ractician ,#n.

L $o'n#le
)oa4tr3

!octor3

Gi4e re&le5ele3

el3 n#

ceea %oate

ce e5i4ta

,n#ii Kn nici

!#'nea1 #n caG

e5a'inn!

Kn acea4t ca4. L

L $#'neata ai noi#ni !e 'e!icinR Kntre, "a4ilia!3 o4til.


$o'n#l e4te 4t#!ent Kn 'e!icinS co'#nic Stnic. N1a' !e ti#tS &a3 /ire te 'i 4e c %are n# c e ) ni'ic. a'#Gai $ar %e noi ne $octor#l 4e Kncr#nt i !e)eni !eo!at 4er)il.

L $aaR L Kn

&ace' !atoria. caG#l 4ocoteala l#i %a%a3 a!#g Otilia. *a4calo%ol %ri)i la cei !oi tineri c# 4i'%atie %e /eli5 %e #'r. "a4ilia! Knce%# ac#' 4 &ac a#4c#ltaia %l'nilor3 !#cn!#1 i #rec2ea !ea4#%ra 4%inrii ,trn#l#i. i ,t# a%ro,ati)

L S%#nei
Geci i trei.

L S%#nei treiGeci L Ccc#'R


tare:

i trei3 co'an! el. i trei. A a. T# ii. $in no#: trei1

treiGeci

L TreiGeci

i trei. TreiGeci i trei. TreiGeci i trei.

$octor#l ri!ic ca%#l.

L Ai 4#&erit )reo!at !e )reo conge4tie la ,aGa 4tngR L N#1n#1n#S 4e a%r Co4tac2e3 %#in %ali!. L Ai a)#t ce)a: a#! cre%itai#ni.
L $o'n#le a)#t ni'ic. !octor3 4ri *a4calo%ol3 l4ai o'#l Kn %ace. N1a

L N# a)ei !in cn! Kn cn! 4#&ocai#ni3 %al%itaiiR


Mo Co4tac2e eGit3 in!i4%#4.

L A' 4 ) !a# #n cal'ant &oarte ,#n3 in4in# !octor#lS

116

# $nigma %tiliei #

LE
"a4ilia!

)Hr4ta3

&ire te3

co'ent

4ini4tr#

Stnic.

E5a'ineaG

i ini'a3 "a4ilia!.

L Se1nelege3 4e1nelege.
or!on l#i 'o Co4tac2e 41 i o%rea4c re4%iraia

i1 i %#4e #rec2ea %e %ie%t#l l#i3 Kn )re'e ce c# 'Hna !rea%t Ki l#a %#l4#l. L Oarecare Kngro area $octor#l i 4e K',rca. )a4elor. 4e o,o4eal3 S#ntei !ecret ca' 4 el3 ne4olicitat3 ca' r#'en i Kn e)i!ent3 la &a. 4ang#in3

Tre,#ie 4 ) &erii !e acci!ente. MHncare 'ai %#in. %regtea contin#e e5a'en#l !irecia n#triiei3 Kn4 'o Co4tac2e Knce%# 4 reGi4te. K i tr4e4e c'a a

L A+#nge3 a+#nge3 n1a' ne)oie3 '#l#'e4c3 ,o',ni el. L S#nte' gr,ii3 !o'n#le !octor3 tie 4c#rt
toc'ai )oia' 4 ie i' e Kn ora . La

*a4calo%ol3 La

ri!icHn!#14e3

re)e!ere. care

re)e!ere3 !o'n#le Stnic.

L Circ#laia L N#1i

!#'nea)oa4tr .

4ing#ra

c2e4tie

tre,#ie

4 ) %reoc#%e3 #r' !octor#l3 ca 4 !ea o Kn&i are onora,il conce!ierii. a aR N#1i a aR e5#lt 4a# !e Stnic3 tirea n# 4e tia !ac !e a

reco'an!area e5a'inat#l#i.

!octor#l#i3

%roa4tei

4nti

Ca 4 4c#rteGe co'e!ia3 *a4calo%ol trec#4e Kn o!aia alt#rat3 trgHn! %rintr1#n 4e'n %e toi ceilali ai ca4ei. Mo !#4e 4#%rat Kn o!aia l#i3 41 i !reag )eni c# in&or'aia c Stnic c#rtea Aglaei. Co4tac2e 4e iar Otilia K',rc'intea3

i !octor#l trec#4e3 %rin 4tra!3 Kn 'i 4e S tri'i4 c# %are &ii !e &oarte oc2ii 4#4%ect3 Kn Aglae. 4%#4e C# A' gata

L Ceea

ce

&ace /eli5

Stnic i a

*a4calo%ol 4ig#ran c# care

ctre c 4e

Otilia. &o4t

c#

%atr#.

!octor#l aran+eaG

cocoana

i'%re4ia c a' a#Git !e el3 e #n#l !intre acei ratai ai 'e4eriei3 !ece4ele 'o teniri i'%ortante3 4 !ea orice 'rt#rie.

L $ar ce ro4t are 4 )in aici3 n# Kneleg3 4%#4e /eli5. L (ici c Ki &cea e5a'en#l 4i4te'#l#i ner)o4R

#r'

*a4calo%ol3 a%#cHn! %e /eli5 %rietene te !e ,ra. Kntre,a !e

"117

# G0 C'linescu #
in&ecii3 n# !e a)ort3 &ire te. e %e C# alte !e c#)inte3 a 4e )oia 4crnti3 4 !e )a! a !ac !e)eni

c#')a

Co4tac2e

cale

ire4%on4a,il. Un Kn ca4a o'#l#i %e care toat

na%an !e 4ta3 care are c#ra+#l 4 intre ne%o&tit i 41l !eG,race3 e Kn 4tare !e orice. *oate 4 l#'ea Aglae a i1o tie3 e #n &eno'en ca ce 4#4%ect c1ar etcetera. !e4%re 4%#neR i

in4in#eGe c a a)#t i'%re4ia c Co4tac2e era atin43 c ,l,iala3 $ac c#coana ,l,iala LAr !e)in ca 4or. ar &i Kntre,at3 ,iet#l#i 'artor3 ce cre!ei n1a tie

ino&en4i)

Co4tac2e3

Cei !oi era# ne!#'erii. &i Kn 4tare 4 irita,il3 c1o 4%#n c %e Co4tac2e %e a)#t1o Knainte L#'ea o c n#'ai !e ct)a )re'e i1a )enit3 c Co4tac2e a Knce%#t 4 gone te ea3 4or14a. cre!e3

L $ar !e ceR 4e c2in#ia 'ere# /eli5 c# Kntre,area. L E ti co%ilS O )eGi %e &ata a4taR >Art 4%re
a4ta n1are %e ni'eni3 !ect %e 'o

Otilia.A

/ata

Co4tac2e3 care3 4 n# &i'

ne!re%i3 o i#,e te. $atoria l#i e4te Kn4 41i la4e #n ro4t3 &iin!c i1a 'ncat a)erea ,ietei 'aic14a3 4a# 41o a!o%te3 ca 41i a4ig#re 4#cce4i#nea. $ac ar )rea >4%#4e el ca %entr# 4ineA3 !e '#lt n1ar 'ai intere4a1o 'iGeriile i a4tea. #',l $ar3 !#% Kn 4&r itS Ei e ,ine3 c#coana 4 %#4 al Aglae3 con!#4 !e Stnic 4ta3 care e #n e4croc >4 n# te 4#%eri3 !o'ni oar !octor#l#i. OtiliaA *entr# 4e ce)a %roco%4eal3 !eclaraie. ca%a,il Co4tac2e !#r o !eclare c Co4tac2e 41a 4'intit ,ani3 ca%ei Otilia i e ire4%on4a,il3 a!#cn! 'rt#ria orice !e n#1i trie te S%iona+#l 'erge n#an !e4

4#, inter!icie Kn4ea'n 4coaterea !in ca4 a !o'ni oarei Otilia.

L "aiS LA
toi; a

Kn4%i'nt n1are 4 4 e &ii

raiona'ent#l &ie e tea'3 '#lt ca' %rin

'o ier#l#i. 4e1nt'%le3 4nto43 %r#!ent. /eli5 ine3 'ngie noi !ar *a4calo%ol3 !ar e #neori Co4tac2e tre,#ie 4nto4. >a' 'ai !ect r# ino43

$o'n#l e# c

ca4a c#

cocoanei i el la o ironie

Aglae3 n1ar 4trica 4 trag c# #rec2ea. Tre,#ie 4 in !#'neata )G#t *a4calo%ol ,ono'A3 c#' i# i e#3 i 'o

Co4tac2e... ca la o &iin ginga 3

care 'erit ocrotirea3 ca la o &loare rar. >/eli5 %ri)i %e 'o ier3 a%ro,n!3 gata la !e)ota'ente.A S &i' %re)enii3 4 n#1i &ac

118

# $nigma %tiliei #
l#i 'o Co4tac2e )ine l#'ii3 cine 4 tie ce 'ai ,oro,oa. reGi4t Stnic 4ta e c orice

Kn!rGne3 ner# inat3 tie3 ca orice a)ocat3 toate icanele.

L N#1'i
r# inea

cre!3

con tiina li%4it

Otiliei3 !e

tanti Aglae ar &i Kn 4tare 4 a+#ng %Hn la 'Hr )ia a4ta3 'car !e &iin!c3 alt&el3 e4te Kntr1a!e)r 4enti'entali4'e. $e ce ar !a !e ,n#itR O cre! 'ai i%ocrit.

L $ac

n# 41a# gHn!it la a4ta3 at#nci a# )r#t 4 alt i%oteG3 !ac Co4tac2e o 'ai !#ce

tie3 e'i4e '#lt. S

*a4calo%ol

)a! c#' 'erge ini'a3 !ac n1are )reo racil3 41l 4#%ra)eg2eGe !e a%roa%e. Itii !e ce n# l1a l4at %e Co4tac2e 4 4e '#teR Ca 4 n# 4ca%e !e 4#, oc2ii ei. $ac 'o Mo Co4tac2e ar &i 'ai !e Knele43 !e '#lt Kl &cea' 41 i %#n a&acerile Kn reg#l. Co4tac2e 4e Kntor4e4e K',rcat c# %alton#l3 !ar c# &aa n#1n#1n#1'i Kl l# !e %lace... ,ra i1l S n#1'i 4%re 'ai )))ie %e1aciS 4e Knt#necat. L Aaa4ta *a4calo%ol %regtea# L Mi /eli53 %rote4t el3 %rea tHrGi#. K'%in4e ie ire. Ceilali i ei 41l #r'eGe3 &iin!c 'o ier#l Ki in)ita4e 4eara Kn Co4tac2e3 a eGat %e &1'i3 ' rog3 a)ea %lcerea %ri)irea i treci 'Hine Kn4%re

ora . CHn! tr4#ra 4e #rni3 *a4calo%ol 4%#4e ,trHn#l#i3 K',ietor: !i'inea %e la 'ine3 a' 41i 4%#n l#cr#ri care te intere4eaG. ,anc2et3 Kn!re%tat %#nct#l !e %ornire. La %oarta ca4ei T#lea Gri o Kngr'!ire !e ca%ete care %ri)ea# Kn4%re tr4#r c# e5%re4ii 4#',re. Mai '#lt %rin %e int#iie3 acelea !i4tin4e3 Aglaei3 %e lHng 4il#eta Oli'%iei !octor#l#i3 i a l#i care %leca3 iar ale A#ric2ii3 Stnic3

'ai Kn &#n!3 cocoa a K',ro,o!it a l#i Si'ion.

119

# G0 C'linescu # CUPRINS

"III /eli5 4 #r'rea# K',ri a. c# o co'#nice cG#t Otiliei li,er %e Kn c1o Kn K i !!ea %rea 'ici a lor Kn &a3 ceea ea l#a Otilia1i 6Tre,#ie !e n# la Otilia #n 4e era 'ic 4e !e )Hra ace4te 4ig#r ace4tor !e%rta4e ,ine ai 4ea'a &etei3 ca ti i c Kn i lor i#,e te %oGiia trengari ar i1l &i l#i. %e Kn Kn )oit Alt in#n!a. Otilia tre,#ia !at. Otilia3 Uneori care acela i /eli5 !at3 S1i era A4ta ea 4 &r Kl Ki le

%oat

!eter'ina gen#nc2ii Era# ni te

conin#t#l gen#nc2i

ace4t#i

4enti'ent.

ti'%3 %r#l 4%#n !#% c# %r#l e ti Kn4 4tarea !e a1i Kng!#i

%er4onalitate %rintr1#n ,#cle i#,e te 'i cri3 tactici3 Otilia 4#,iri3 Co%le it &iin!c 4 i Kl i c#

%ro%rie3 '#t )i4ele /eli5 ce c# ,ra3 41i c

li',a+ Kn

!rago4tea tHnr#l#i n# alt &at Kl tai

cre tea

%#tea. !intr1o

&a'iliar3 !eGorienta

cH tigat 'atern %rin %arc era !in a1i !e ge4t#l

Kn!el#ngi /eli5. !egetele1i 'are3 Sa'4on7. '#l#'it3 O!at !e 4r#ta )oi

cH tiga 'Hna

Otilia 'ai 4#nt al %rea

'HngHia %ie%tene %letele3 /eli5 n# ia4 4%re 4e'n 4 &c#

&c#t

GicHn!#1i:

)ol#%ti3 &a'iliariti3

#n

!rago4te.

r4%#n!

%rote+at3 'Hna.

4er)ici#

Otiliei

re%e!e3

o'agi#l3 a%oi ,ga4e !e 4ea' i 4e rGgHn!i4e. L "rei 41'i 4r#i 'HnaR Kntre, ea 4i'%l#. UiteS Ii1i /eli5 4 &ie Kntin4e n# %#tea o in!ici,ile. )or,ele %at c# %e 'Hna &ace la g#r. C# cel &i a4t&el 'are3 #r'at 'ai i !e care3 !e la %#rtri !#% el c# ale el3 i Ie!ea tot Otiliei3 tre,#ia i &i i1ar %rogre4#l 41ar c#' 4#,

'rt#ri4ire Otilia ,#Ge3 'Hinile

Kn&lcrat3 4e

Kngen#nc2eri

e&#Gi#ni o'orHt Gi %e

#itat

rHGHn!

KntH'%la4e. #r'rea

Kntr1o 4#&let#l

c%tHi

'i crile Otiliei3 !e alt#ri. Ki 4%#nea

Kn gHn! tot ce n# Kn!rGnea

41i 4%#n Kn &a. $eo!at3 Otilia a%r# Kn %rag#l # ii !e4c2i4e: L Ce &aci t# aici3 Gi#a n'iaGa 'areR La ce te gHn!e tiR

120

# $nigma %tiliei #
Se a eGa4e %e 'arginea %at#l#i l#i /eli53 Knainte ca ace4ta

4 &i a)#t )re'e 4 4ar +o4: L La ce te gn!e tiR La ce te gn!e tiR Ii1i tot r4#cea #n na4t#re al 2ainei. /eli5 K i c#le4e &orele. L A )rea 41i 4%#n ce)a o!at3 Otilia3 'i1e &ric Kn4... L $e attea ori 'i1ai 4%#4 c )rei 41'i co'#nici ce)a 'i4terio4. S%#ne o!at3 c n# te 'nnc. 8ai!e3 c ' gr,e4c. "ai3 ce trea, a'S L#i /eli5 i 4e %r# ri!icol 4 &ac o !eclaraie Kn a4e'enea K'%re+#rri. Otilia &etei 4%re 6Te c#ta %e i n# el3 $e era K i aceea !e &a. 4e Se o,i n#i4e Knc2i!ea !e 4 Kn le &ac c# i1i Kn o oa%t3 cn! a o!aie ei 'ai #nic3 !e1a &otogra&ie

i 4e l4a Kn )oia )i4rii. O c#%rin!ea !e 'ini3 o trgea a%ro%ia te Acolo3 4ca%e. Kna%oi. Kn c2iar o&erea a ,#Gele te Kntin43 #rec2ea N# )i4#l Kn o%tea ener)at ,inelea3 )i4a in!e&init: !ar era %e i cn! Kn43 altce)a la ale !e i#,e4c3 %at#l. 41i cale i#,e4c3 i#,e4c7. intra 4 4 %#tea !or'i3

Kncerca Knce%#4e in4o'nii3

a!oar' n# 'ai

!at ce i'aginea Otiliei 4e a'e4teca o a!#cea 4cria le c%ta4e (i#a care K i rec#rgn! e5ercita a!e)rate la c# care1i

i &#gea3 4e treGea 4%eriat %oat %e alt&el3 !in 4e e ti &c#4e 6I#,e4c !e $e i cearcne Otilia7. &a ocrotire oc2i. C#ta3 Otiliei3 Otilia 'orii 4 Ki K i %re1 Kn

caiete3 '#lt l#i.

caligra&ic:

!i4i'#laii3 &ilial3 Si'ea

ge4t#rile r'a4 ne)oia Otilia3

4%ontaneitate. 4

4enti'ent#l 'a'ei 4triga acea4ta g#noi3

ne&olo4it

%ricina

ti'%#rii

'rt#ri4ea4c3 !e c# neatentS ct 4#%#4 &ir !e Otilia i a

4e a eGe 4#, %rotecia ei3 4 &ac Kntoc'ai ce i 4e or!ona. L /eli53 Atenia roc2ie la cteo!at era c# 41o c#' ca!e na4t#rele !e la 2ain. "ino Kncoace3 4 i1l co4S att 'ai 2aGlie3 %ier!ea na4t#rii ei &r nici #n regret3 !ect g#r re%are. i 'ai !egra, ar#nca o )enea #n Ki o

/eli5

g#4tn! )ol#%tatea a%ro%ierii. Otilia Kl trgea 4%re ea c# o !#lce )iolen3 i a%oi ia co4ea ei !in ne'#l#'it3 Kn )re'e o,ra+ii ce l#i. atrna /eli5 $e la g#ra l#i /eli53 ca 4 n# #ite >4#%er4tiie %e care o c#lti)a '#ltA3 na4t#rele3 4#, 4or,ea )re'e3 %ar&#'#l na4t#rii3 %r#l#i ri4i%it c2iar

&iin! c#4#i %rea 4oli!3 n# 'ai c!ea#3 Knct Kntr1o Gi /eli53

121

# G0 C'linescu #
4i'in! ne)oia i'%erioa4 !e a 4or,i re4%iraia Otiliei3 r#%4e

#n na4t#re i 'er4e la ea. L M 'ir3 Gi4e Otilia3 !oar i l1a' c#4#t ,ine !e#nGiS N#1l ,n#i3 4a# 4e %re&c# c n#1l ,n#ie te3 ci n#'ai 4e art /eli5 !e1a 4#%rat 4e l#ng#l !e atHta ,olna). 4 negli+en. Otilia3 )a! !ac CG#t Ki n1are %e %anta !i4i'#laiei3 %rel#ng Ki 4e &cea !ea oc#%3 K i %rete5t e!ea %e 4erioa43 )Hra 'Hna 4

gHt#l#i3

te'%erat#r3 )oie e# n#

ceai#ri3

'arginea Marina

%at#l#i3

ne!Hn!#1i

+o4 !in el. $eo!at Ki intr Kn ca% c /eli5 n# 4e 2rne te ,ine. L Se1nelege3 S#%raali'entaia a!#cea %#tea ace4tea !at ce a'inte3 '# ca !#ra# la %#in atHt gte te !e !e !eGor!onat3 Otilia 4e ' e ti 4#,ali'entat. M#nce ti i %rea '#lt. i'%#4 #n i cHt i re!#cea3 4a# la o cHn! ,aton !in Otilia ciocolat &etei. c# o !e %r+it#r

)HrHt c# 4ila Kn g#ra l#i /eli53 care 4e 4#%#nea c#'inte3 &iin!c !eget#l era 4a# Toate /eli53 Kn 'aternitile aca4. ora 3 *e Otilia At#nci cHn! &ata ei n#'ai

a%rea !i4trat

*a4calo%ol3

c2e'a %etreceri Kn

re!e)enea orice Otilia n# c#

ner,!toare *a4calo%ol /eli5 4c2i',a /eli5 %e

ine!ite. cli%a

toate ging iile ei &a !e /eli5 K i %ier!ea#3 4%re ci#!a ace4t#ia3 4e'ni&icaie. co4ea l4a el l#cr#l3 $ac l#i n#1 i intra 4til#l c2iar o na4t#rele nici >l#cr#l 4e1ntH'%l &a'iliar3 !atA3 oc2ii #n

!ar

era# il#'inai3 ino&en4i)3 c# orice care c2i%

i3 %e !at ce 4&Hr ea3 alerga la 'o ier calinerii. conc#reaG r'Hnea oa'enii 4 a4t&el 'ari. n# $in

i Knce%ea co%il acea4t Otilia3

o,i n#itele

ca#G3 el 4e #'%l# !e o geloGie a%rin4 4it#aia. NeKn!rGnin! 4e !eci4e 41i 4crie. L# o &oaie !e 2Hrtie ace4te c#)inte: 6Otilia3 KntHi 4e n# 4ta# aici 4 !ecHt %entr#

i 2otrK 4 l'#rea4c Kn&r#nte oral %e i a tern# %e ea l'#rit tine3 %rin &iin!c %o t3 te Kn4 i#,e4c. %#tea

Alt&el3 a &i %lecat !e '#lt. Te i#,e4c3 t# n1ai )G#t a4taR /eli57 gHn!i tri'it 4cri4oarea 4o4i cHn! era Marina3 i el !e &a3 o!ile3 41o i a4ta n#1i con)enea. 8otrK 4 i1o ar#nce. A te%t %Hn ce Marina

%#n Kn ca'er3 !ar !ereticHn!

i a a tre,#ia 4 &ie %r#!ent3 ca n# c#')a

ter'in !ereticat#l Kntr1o Gi Kn care Otilia n# era aca43 i a%oi

122

# $nigma %tiliei #
!e%#4e trntit3 %lic#l c# in!icaia %at#l#i3 Kn 6$o'ni oarei care 4e Otilia7 %e 4%re %at3 a 4e %n!in! o!i2ni

nelini tit Kn o!aia l#i. La ora #n# 4e a#Gir %rit#l ar#nca4e %#in. /eli5 K i co'%ri' %al%itaiile groGa)e ale ini'ii.

i %a ii Otiliei3 # a

L /eli53 4e a#Gi 4trigt#l &etei !e alt#ri3 /eli53 t# e ti acoloR L $a3 r4%#n4e ace4ta c# gla4#l 4tin4.
K i Knc2i%#ia c &ata citi4e 4cri4oarea. L Mi1e o &oa'e !incolo %e !e ne,#n. ca 4oare !ar 'e4ei3 #n 4e n# S 'erge' 4 'nc'. a4#%ra )eni4e Tnr#l l#a4e atrag *a%a

'i1a 4%#4 Kn ora c n# )ine la %rnG. $ar )ino Kncoace. /eli5 Otilia *n &#gar 4&r it3 %e %at citi era i trec# Kntin4 #',rela %e cri'inal a a lng ni'ic. a&la Gri %rin4 c#' ea. "G# o 4 &a%t#l#i. !in ora . Kn !e cercet !eci 4o&a3 K',rcat

4#%ra&aa

4o&alei3

4cri4oarea3

'arginea

ne!e4&c#t. /eli5. Ki

/ata

i o %#4e4e %e 'a43 &r 41o citea4c. 6$ar !ac n1o )a 4e1n4%i'nt )enea atenia i a%oi 4 &#g3 &iin!c3 Kn &on!3 l#i Ki era i3 l#n!#1l )ol#,il3 Ki l#i e ti %rin 4%re # . La Kl 'a43 Kntre, Otilia !e4%re Te &#

!elocR7

Otiliei a4#%ra 4cri4orii !e ,ra3 Kl Kn!re%t !e

&ric !e a %ron#na c#)intele !e &oc. Otilia 4e 4c#l 4%#4e L i'%re4ii Ce ai3 4e Con4er)ator3 E ti a a

acti)itatea c i

#ni)er4itar. Si'i4e c /eli5 era %reoc#%at. /eli5R 4i'i !i4tratS !e %o'ene ti Otiliei3 i1i cnt Kl 4&t#i Kn!rgo4titS N# '1a 'ira3 c# attea colege... /eli5 '#lt &raGe3 L !eGa'git trec# la %re4#%#nerea c# Kn %ian#l 4&r it gn! Ki trec# toana !e a 4'#lge Kna%oi 4cri4oarea. Otilia Kl in# !e )or,3 a%oi a%eln! M !#c &#gi 'ere# Kn o!aia atenia l#i3 an#'e 4 4e

!#c 4 4e o!i2nea4c3 &iin!c %rea o,o4it. i e#3 )rea# 4 cite4c ce)a3 !e '#lt n1a' 'ai Knainte3 c# ca 4 n# &ie !e &a Se cte)a o%ri4e Kn la o a#Gi g4irea Kn!el#ng cn! %#ncte &aa gre# 'e4ei. 4cri4orii3 cioro1 Kn !e A%oi intr %#4 'na %e o carte. /eli5 i )ial o!aie3 %reciGat3 c# a te%t re4%iraia Otilia %ri c Kncor!at. #rc # or Otilia 4crile. Kn 4e $#%

Marina3 /eli5

!# #'ea#a ,n#i

#r'ar 'ici Ggo'ote in!i4tincte i... ni'ic. /eli5 4e &eri 4

i123

# G0 C'linescu #
!ea ie i3 !e ca KncHt nici !at %e oc2ii ca %e i 4 c# n1ar #n c# Otilia # a iar ni'ic Kncerc a&le la i r'a4e &etei Kn era Knc2i4 era ora . Kn o!aie. CHn!3 la tHrGi#3 li%4ea c#

2o3

o!ii

!e4c2i43

4cri4oarea !ega+at3

'a43 cHn! i 4e

Otilia n# 4 #n

Se1ntoar4e Contrariat3 4ing#r Ki c %e c# Kncoli at#nci Otilia %at

'a4

*a4calo%ol Kn!rGne

i c# 'o

Co4tac2e3

%ri)i %e /eli5 e&ect#l

4e %#rta !e)eni a a Kl c alt c# 'a43 /ata /c#

4e1ntH'%la4e. controleGe 'o'ent L#i !e 4 !at /eli5 i

/eli5 Otilia.

4cri4orii.

%ri)i &ranc3 Ki 4%#4e )or,e in!i&erente con tiina n#1i &i intr &c#t. Kn Kn4 Kncrcat. Kn *ro&itHn! o!aia n# &# ei3 4cri4oarea *a4calo%ol3 cG#4e 'Hini

i n# %r# nici inti'i!at3 ,n#iala ceea era i %e ce +o4 &c# oc2ii

&a%t#l

ar#nc

!# #'ea3

c2i%

!e4co%ere

ni'ic.

Scri4oarea n#

&#4e4e l#at !e cine)a3 Kn orice caG. A !o#a Gi3 la 'a43 Otilia &# tot atHt !e 4enin3 4eara )eni !eloc. O 'H2nire 'are c#%rin4e %e /eli53 o 4il !e toate3 i %rin ca% Ki trec#r i!ei e5tra)agante. Se gHn!ea 4 la4e tot#l ,alt3 4#&ere ,il Kntr1o cine Ki 4 i &#g 4 'i c #n!e)a o Kn l#'e3 ca &oc2i4t ei i !e %e a1l #n &i a4ta 'intea 2Hrtie l#cr#ri; !e i a 41l 4e )a%or3 &c#t K i 4 Knc2i%#ia con4ternarea %lece3 toate !#rere Otiliei3 )e!ea &i,rele regret#l %lHngHn!. 4#&let#l#i K i )reo

Melo!ra'a %re&c# tot# i )reo

ine5ora1 c# &el a

!e4c#ra+area

'are e4te3

con4olatoare. c e

c2in#ia gl#'3

!e &el !e i%oteGe: Otilia a g4it 4cri4oarea3 !ar n1a ,n#it !e la i1a Knc2i%#it 4cri4oarea C#'R )ec2e a l#i /eli5; a g4it1o g4it1o !ar ini'a Kn !eloc3 l#i n#1l i#,e te /eli5. 4 i3 !i4trat3 a ar#ncat1o &r 41o !e4&ac; n1a cGHn! #n!e)a !in %rintre #r' %#tere citit1o3 Kn I%oteGa a%rin!ea geloGia

%e /eli5. Otilia %e

are atHta

%re&aceR c# tirile

Are atHt !e %#in ini' KncHt 4 n# )rea 41i 4%#n o )or,R E 4tare i#,ea4c ,trHn#l *a4calo%ol treac )e!erea %e elR O #n! !e 'Hnie trec# %rin el i toate

rele !e4%re Otilia 4e a!#nar %e4te ca%#l l#i Kntr1#n 4tol negr#3 Kn&rico tor. N#3 n#. Otilia 4e %#rta4e c# el ca o 4or. N# %#tea 41l 41i #ra4c. 4crie Kn *oate c2i%#l c a 4#%rat1o care %rin ge4t#l c l#i. N# 4e Kn c!ea o!aia acela3 !o)e!ea %tr#n4e4e

ei >i'%r#!en neiertatA3 ci 41i 4%#n !e1a !re%t#l3 !i4cret.

i124

# $nigma %tiliei #
C2in#l Otiliei3 n# 'ai l#i !ac /eli5 ea &i cre4c# era #r'rit. c# Kn trecerea era Gi#a Gilelor3 iar orice &iin!c circ#laia rceala 4cri4orii %r#

%ricina3

!e&initi)3 cn!

%#tea

4%eran

%ier!#t3 /eli5 &# att !e '2nit3 Knct #it 4 4e 'ai Kntoarc aca4 la %rnG. Kl c#%rin4e o &reneGie ne,#n !e a #',la 4ing#r i 'er4e %e +o43 Kn &rig3 %n la -nea4a. "i,ra !e a'rci#nea !e a &i Knele4 &ie %e %entr# o Otilia ,anc i c#ta Kn)er #nat Kn 'inte o 2otrre care 4 #n a!io !e 4#,li'. O,o4it3 i la Kntoarcere nici 4e a eG #nei G%a!3 n1a#Gi 2#r#it#l

Kncrcat

tr4#ri3 nici 4crit#l #nor %a i. Kl !e te%t !in toro%eal o 'n 4#,ire care1i ri!ica ,r,ia Kn 4#4. Era Otilia. L /eli53 ce &aci t# aiciR $e cn! te ca#t c# tr4#raS "ai3 ce &r 'inte e ti3 cte 4#%rri K'i &aciS Otilia 4e l4 %e ,anca KnG%eGit3 Kntr1o !e4c#ra+are a'#Gat. Era K',rcat Kntr1o 2ain &oarte %e talie3 !e a4tra2an3 %e care /eli5 n1o 'ai )G#4e. L Ii 'ai 4%#i c ' i#,e tiS /eli5 tre4ri. 2ai3 "a 4 Gic3 !e Otilia ce1ai citi4e &#git 4cri4oarea. /ata Ki ri!ic !in no# ,r,ia3 rGn!: L /eli53 noi ce)aR 4%#ne1'i3 !e1aca4R 0i1a' &c#t

L $ar tii &oarte ,ine... i1a' 4cri4... n# 'ai %ot a a. L T# ' i#,e tiR Kl Kntre, Otilia 4erioa4 ca
Kntre,at !ac e ,olna). /eli5 'rt#ri4i c# ca%#l.

/eli5 l4 !in no# ca%#l Kn +o4 i r4%#n4e3 4&r'at:

i cn! l1ar &i

L Ce co%il e tiS 0i1a' citit 4cri4oarea3 !ar a' #itat3 4#nt o G%cit. $e ce 4 &#giR 0i1a' 4%#4 e# c n# te i#,e4cR /eli5 tre4ri !eo!at Kn&ocat.

tii c

L Otilia3 e a!e)ratR M i#,e tiR L Ei3 ei3 n# i1a 4%#4 ni'eni c te #r


/eli5 4r#te Otilia Kl &# iar !eGa'git. i 4 alt le a eG i &ac3 nat#r L# %e 'r#nt3 l4 !e G',in!.

te. Otiliei le gt#l )oi 4 i Knce%# Kn 4 4 le ce o 4trn4e3 )re'e ca%ete %e

'inile o,raG3

Knc#ra+at3

con&ir'are

Kntin4e

4r#te

Otilia.

Acea4ta %ri)i %#in3 e5a'inn! o4ea#a %#4tie3 a%oi e)itn!3

i125

# G0 C'linescu #
,lHn!3 ge4t#l l#i /eli53 Kl 4r#t ea Kn4 i %e o,raG3 # or3 lHng #rec2e. /eli5 era a'eit !e &ericire. L 8ai!e -iet#l aca43 %a%a /eli53 e i &ii c#'inte3 S n#1i 'ai 4%#i )or,i' ni'ic. O noi3 41l alt!at. Kngri+orat.

'ini' c ai a)#t l#crri la Uni)er4itate. A+#n i aca43 Otilia con!#4e %e /eli5 4#43 ca %e #n are4tat3 e)itHn! 4a KntHlnea4c %e ,trHn3 i1l !e%#4e Kn %rag. L $#1te ac#' i te KnclGe te. A' 41i a!#c ceai. /eli53 )oin! 4 4e Kncre!ineGe c n# )i4a3 %rin4e %e Otilia !e 'Hini.

L Otilio3 n# te +#ca c# 'ine3 4%#ne1'i3 ' i#,e tiR L N#1'i e ti in!i&erentS !ar ac#' a' trea,3
Ii3 c2icotin!3 Otilia 4e n%#4ti %e 4cri Kn +o4. /eli5 %etrec# %ara!i4iac3 !in no#. ,#c#rie 4 O 4e %e Kn4 Kn Gilele &a'iliar n# !e #r'toare3 ca 4e Otilia era

4tai

&r#'o4. Kl

o c# )r#

noa%te aceea i

in4ati4&acia Kn

c#%rin4e ni'ic.

Kntot!ea#na3 4c2i',a4e %Hn !#% 'rt#ri4irii

%ri'ea &on! Otiliei3 'ieG#l

*a4calo%ol3 Kntr1o 4ear

Knce%#

Kn!oia4c

4erioGitatea tHrGi#3

e5%licaii.

%Hn!i

no%ii3 cHn! ea 4e 4#i Kn o!aia ei

i3 !#% o +#'tate !e cea4 Kn oa%t3 !#% # 3 4#nt

!e Kn!oial3 Ki ,t# Kn # 3 4trigHn! # or:33OtiliaS7

L Ce

)reiR

4e

a#Gi

gla4#l

&etei

!eG,rcatS

L "rea# 41i )or,e4c nea%rat3 tre,#ie. L N# e ti c#'inte !eloc3 ai 41'i )or,e ti 'Hine. L Ac#'3 ac#'S in4i4t /eli53 K'%ingHn! # a.
Kn Kntre!e4c2iGt#r3 Otilia a%r# Kn c'a o !e4&oiere larg3 !e Knger#l l#ng Knger3 !e noa%te3 %rea3 c# Scoa4e ne1a#! !e ei &rig. 4#,iri /eli53 *r#l i a)ea c'a a ce 'i1ai )e4titor. 4

tre'#rHn! %icioarele

%e # n#'ai o 'Hn i 'HngHie # or %e /eli5.

L /ii

c#'inte3

%ro'i4R

*oate

cine)a.

L Te i#,e4cS 4e tHng#i /eli5 L Te i#,e4c i e#3 i1a'


&aci %ro4tii. /eli5 K'%in4e # a 'ai

i1i 4r#t 'Hna. 4%#43 tare3 !ar i 4ta Otilia3 n#1i #n 'oti) 4

Kn&rig#rat3

ne'ai1

%#tHn! %4tra %oGiia3 &#gi Kn %at3 #n!e 4e a eG t#rce te3

126

# $nigma %tiliei #
K',ri Hn!#1 i KnclGea4c. gen#nc2ii i tre'#rHn! la !ina!in43 %at#l#i ca i1 i 4 4e

/eli5

Kngen#nc2e

'arginea

a eG

ca%#l lHng %oalele ei.

L Te i#,e4cS L Iti# a4ta3


l#i. Cine ne

r4%#n4e i#,e te K i

&ata3

trecHn!#1 i

# or

!egetele n# l#i3 &ace 4

%rin r#

%r#l

a4c#n!e #r'

4enti'entele3 /eli5 i!eea

cel#ilalt. T# )rei 41'i &aci r#R

L S

c4tori'3

Otilia3

%lec'

!e aici. A)e' c# ce tri. "oi '#nci.

L O23

ce ne,#n e ti3 /eli5. $ar n# e ti Knc 'a+or. Ii1a%oi...

t# ai o carier grea !e &c#t3 tre,#ie 4 &ii li,er3 'Hine a' 41i &i# o %ie!ic.

L Nicio!at. L N# e ,ine

ca cei !oi 4oi

4 ai, aceea i

)Hr4t3 #r'

Otilia &oarte 4erioa43 ,r,aii 4e %licti4e4c re%e!e.

L Otilia3 t# n# ' i#,e ti. L -a !a3 ,a !a3 /eli5.


tine o glorie3 G%cit3 a)ere3 n# 4#nt

Toc'ai

&iin!c c# e#

te

i#,e4c. 'ai

A'

)i4at o

%entr# e#

Ki ti#

c#ta' ce )rea#3

gHn!#l 4#nt

tHrGi#

&at !rg#3 ,lHn!. N# '1a' gHn!it c ' )ei i#,i %e 'ine3 %entr# oa'enii ,laGai3 care a# ne)oie !e rH4etele tinereii3 ca *a4calo%ol. /eli5 4e 4i'i )e5at. L Kl i#,e ti %e *a4calo%ol3 el e ,ogat3 &ire te. Otilia 'HngHie: L O3 n#3 ,iet#l *a4calo%ol e c#' ar Gice tanti #n#i gla4 %rieteno4. K'i Nici n# Kn ti# i el #n &el !e )icti' a 'ea3 ne)oia c toi3 /eli53 c#rg !ac n# n# 4e1n al. e ce E# cre! "oi l#i 41i Aglae. Un ,iet o' 4ing#r3 care 4i'te r4%#n4e &r 'aliie3 )i4toare3 contin#Hn! 41l

'ai !egra, ar )oi 4 &i# &ata l#i. N#1i a4c#n! c 'i1e !rag3 Kn an#'e Knele43 tre,#ie; 4&Hr it3 care creGi. ,r,aii3 4#ntei3 ,trHni i tineri3 ni te co%ii. Co'%le5itatea &ericirea3 lacri'i %e o,ra+i. L Otilia3 n# 4e %oate3 n# 4e %oate &r tine. Te a te%t cHt )rei t#3 )oi tcea3 )oi &ace tot ce1'i 4%#i t#3 te )oi a%ra3 !ar la41' 4 te i#,e4c. 4enti'entelor c#ta# o #'&la# %ie%t#l Knce%#4e ne4ig#rana !e4crcare.

127

# G0 C'linescu #
/eli5 4e ri!ica4e 4%rinten !e o,icei i Kncerca4e 4 K',ri eGe %e Otilia. Acea4ta3 i ironic3 %ier!#4e orice Kn!rGneal. Oc2ii i %ri'ea ti'i!ele 4r#tri ale

i 4e cati&ela4e3 ,#Gele Ki tre'#ra#

l#i /eli53 %e t'%l3 c# #n aer 4#%#43 %ier!#t3 r4%#nGn! a#to'at c# cte o !elicat 4r#tare3 a,ia 4c2iat3 %e o,raG. L "o' cn! )o' tcea3 &i li,eri3 !elira ne /eli53 )o' !ar ne )o' "oi 4ocoti logo!ii i3 c4tori. !e)eni 'are3 ,ogat3

%entr# tine3 i t# )ei #r'a Con4er)ator#l. Otilia o&t. L Ce )i4#ri &r#'oa4e K'i 4%#iS N# %rea cre! Kn a4tr#l 'e#. A !ori !in toat ini'a 4 &ii &ericit... c# 'ine. Stt#r a a %e %at cte)a ore3 )or,in! !e toate3 4rin! %rin a4ociai#ne c#no4c#i3 !e #itar la #n %lan c#' !e 4e )iitor a&la# la acolo i'%re4i#ni i 4e !e4%re Kn a%roa%e treGir

cntec#l coco #l#i. L /eli53 %entr# $#'neGe#3 &#gi !e aiciS Marina e o &ar&ara3 !ac ne )e!e3 #'%le l#'ea !e %o)e ti. $#1te3 !#1te. Otilia 4r#t re%e!e %e /eli5 %e #n o,raG3 iar ace4ta Ki 4r#t 'na i o li%i !e o,raG#l l#i. $e Kntr1o ac#' o!aie3 orict o Kncolo3 cn! !e cei !oi 4e i i Kntlnea# !eGonorat cn!3 4i'ea %rin a!e4ea 4 &ac noa%tea3 #n tiranie +o4nic. ge4t a cn! Kntr1alta3

a a3 %e int#neric3 4e %ier!ea# Kn re)erii ca4te. /eli5 41ar &i 4i'it Kn!oielnic3 neKn4e'nat3 acea 4#,con tient#l#i3 Kncre!inat !e i'agine %#ritatea 4enG#al Otiliei i

n)lea Kn 'intea l#i 'iGera,il3

i 4e inea3 c2in#it Kncerca 41o al#nge3 4e Era

%tr#n4 !e &ericire la i!eea #n#i !e)ota'ent inocent. "iaa i 4e %r# %lin !e 4en4 !in %ro%rie iniiati) i3 !intre !e '#4a&ir care colegi !e Knaintai3 i 4e ar#nc c# )ol#%tate Kn 4t#!i#. Mergea la %rin 4%itale3 cte)a i c2i% )iGit. &cn!#14e o,4er)aii interni3 ale Se in)itat !e Kn &#4e4e Knct !e 4e ci)a !i4c#ia a a /eli5 %e ar#ncate 'e!ic#l tnr#l#i3 4 %#tea

%ro&e4ional 4#r%rin4 #n !e)eni4e %rintre

'e!ic#l1 e& tolerat a4i4ta# Kn la

c#no tinele

%re'at#re

e5ce%ional

a'e4tece

internii

%re)e4ti

ac#' %ri'irea ce a)ea 4 i 4e &ac at#nci cn! ar &i 4o4it e%oca internat#l#i. "iGita Kn!eo4e,i %e ne#rologi i %4i2iatri3 %e !octor#l Marine4c# !e la 4%ital#l Colentina3 4a)ant cr#ia Ki %lcea 4

128

# $nigma %tiliei #
&ie Kncon+#rat3 %e ,lHn!#l3 /eli5 a te%ta# )reo %e l#cr#l Otilia. i #n!e g4ea grati4 o ,#n in4talaie !e ,aie3 2aGli#l !octor O,re+a3 care lcri'a %entr# i

ne,#nii

l#i i1i c2e'a %e rHn!3 ca la o re%reGentaie. i Otilia 4e %li',a# ac#' !e4 la ,ra la %e Ii c# rHn! ori3 #n#l3 la i ie irea alt#l El !e )enin! r#ga la c#r4#ri. c# Se *a4calo%ol3 egoi4t. tr4#ra3 gHn!itori3 %e 41l 4 o4ea3 4a# 4e ca !e %ri)i r#% li%4a n1o g4ea4c /eli5 4 !e KntH'%l n#'ai Otilia

!o#

r'a4er

ne%4tor3

4tr#itor

legt#rile

*a4calo%ol.

/ata

Kncerca

con)ing

!e ro4t a ge4t#l#i. L Te te'i !egea,a !e *a4calo%ol3 %ot 4 Gic c2iar c e ti i3 Kn e ingrat. *a4calo%ol a %#4 tot!ea#na o )or, ,#n %entr# tine e4te #n o' ca !elicat3 noi. *e care cine ne %oate noiR &i !e *e &olo4 %a%a #nor n#'ai. or&ani3 *a%a

&r el3 %oate c n# te a&lai aici. "ei )e!ea t# 'ai tHrGi#. El !e&initi)3 a)e'

,trHn3 a4c#lt !e tanti Aglae. N# '1a ce %ot a te%ta %e ni'eni 'ai Kn elat3 >4%#nea 41i n#'ai

'ira3 !e i i# la el3 4 i n1ai 4 &ie G%cit. !e tine3

' la4e %e !r#'#ri. N# 4#nt a a !e or,it 4 n#1'i !a# 4ea'a i ce n# !e la %a%a. T# e ti Knc 4#, t#tel !e a%roa%e Knc a )re#n an. 4 41a *a%a &ie %oate ca' Knc#rce c tre,#rile3 c#no4c#t Knce%#t %riniiA3 *a%a

N# te 'ira cHn! Ki 4%#n c *a4calo%ol3 a4a3 &r 4 te c#noa4c i1a i intere4at l1a in#t !in 4c#rt %e %a%a3 care are o 4ti' groGa) %entr# el. $e alt&el3 i1a &c#t '#lte 4er)icii. e ci#!at. CHn! 'i1ai ti# ,ine 4cri4 c )ii3 4e1nc%Hna 'ere# 4 4tai acolo. Nici n#

ce era Kn ca%#l l#i3 !ar !rago4tea %entr# el n1o 4 ' K'%ie!ice 41i 4%#n c e ca' a)ar. Ai )G#t t# 4ing#r. El !!ea Gor c ai 41i g4e ti o 4l#+, !in care 4 trie ti3 acolo3 la Ia i3 i c n1o 41i ceri nici #n ,an. O3 n#3 4 n# creGi c#')a c %a%a ar &i a)#t !e gHn! 41i ia )enit#rile tale3 !ar ar &i )oit ca t# 4 &aci ce1ar &i &c#t el3 a!ic 4 n# te atingi !e ,ani. "enit#l l1ar &i %#4 !eo%arte3 N#1i 4ta3 Kn4 cine %oate ti !e i 'Hna c#' 4#nt %e 4ta# 4ocotelile i n# l#i %a%aR care E# trie4c c# el Kn ca4 !e cHn! 4#nt 'ic3 c#no4c ca 4 %ro%rietile3 %oat %#ne ti# %reci4 ce are. 4erio i l#i. '1a# !ac

oa'eni a)erea

a4ig#rat c c#tare ca4 e a l#i. Tanti Aglae Kl Kntreine Kn 'i4ter#l $oa'ne3 'Hine ar '#ri ,iet#l %a%a3 Aglae '1ar G)Hrli Kn 4tra!.

129

# G0 C'linescu #
L E ti c# 'ine3 Otilia3 %oi 41o !i4%re#ie ti3 !eclar

&anatic /eli5. L Iti#3 n# '1n!oie4c. Ii t# ai ne)oie !e #n %rotector. Otilia %le!a c# atta trie ca#Ga l#i *a4calo%ol3 Knct /eli5 4e Kn!#%leca 4 c# %entr# o Gi i 4e l4a !intre !e la con)in4 el i r4etele c 'o ier#l Cn! ale )ine Kn4 &etei3 !in !e cn! n#'ai o'agiat ocrotea4c 4o4ea &#rt#ni !e !rago4tea e5ec#ii Otilia. )ioaie 'ngiat3

*a4calo%ol c# ,#c#rii a'iaG3 acea4ta 4e a#Gi

4eara3

Knt'%inat

%iano&orte3

r4%ltit

nai)e %entr# i /eli5

cel 'ai 'ic !ar3 /eli5 era# i c#&#n!ai !e alt#l3 c #ita4e Kntr1o a te%ta

4e Knt#neca con)or,ire %e

no# !e geloGie Otilia

i1i #ra 'o ier#l#i o 'oarte re%e!e. Kntr1o !#%1 reGe'ai Otilia #n#l 'n1n 'n3

&r 4&r it3 clo%oel#l.

*a4calo%ol.

/eli5 4e &c# ro # !e ci#! la &a. L S%#ne1i c n# e ti aca4S Otilia e4te 'il 4e Kn Kntri4t. C#ta Kn4 41l con)ing 'ai c '#lt e !in ne!elicat3 c1i !e&initi)3 /eli53 Knc%nare3

n# !!# Kna%oi. Otilia &c# o &ig#r 2otrt i Gi4e 4erio4: L Uite3 &ac a4ta %entr# tine. Mo )G#4e Co4tac2e3 c# /eli53 )Gn! !ar n# c KntrGie3 )eni4e !#% ea ce 4#4. O %r#4e in!ignat. Ni'ic !in &cea i el3 K'i

Otilia n#1l 'ira3 L *a%a3 Gi4e

i !ac /eli5 ar &i 4r#tat1o &iin! !e &a 4c#rt Otilia3 4%#ne1i c n# 4#nt aca4.

i1ar &i &recat 'inile ca #n notar care Knregi4treaG #n act. %are r#3 !ar n# )rea# 41l 'ai %ri'e4c. Mo Co4tac2e 4e 4%erie3 %ri)i %e Otilia r#gtor. L $e1!e1!ece... ceR Te1te1te1a tea%t c# tr4#ra. (i1Gice c 'ergei la teatr#S Accent# Kn a a &el #lti'ele c#)inte3 ca tre,#it 4 ca%it#leGe Kn &aa ace4t#i arg#'ent. L Mo !e N#3 %a%a3 n# 'erg3 4#nt o,o4it3 )rea# 4 4e ter'ine )or,ele. Co4tac2e %lec %lin !e 4t#%e&acie cn! a te%ta a+#n4e Kn &aa l#i i era a%roa%e coco at Ace4ta3 #n K',rcat !e c# #i'ire *a4calo%ol. %e gen#nc2ii i cn! Otilia ar &i

Kntr1#n co4t#' !e 4ear3 )rt Kntr1#n 'are %alton c# g#ler a4tra2an3 Kngri+orat3 inin! ,a4ton 'ner !e argint3 Kn c2i% !e ca% !e ogar.

130

# $nigma %tiliei #
L Ce 41a KntH'%latR L N#1n#1n# )ine3 n# e4te aca43 n#1n#1n# 'ai %oate3 4e G%ci 'o Co4tac2e. *a4calo%ol %li. L$e ce n# 'ai %oateR Ce 41a KntH'%latR L (ice c )or,e te l#'eaS 4e !eG)ino)i Co4tac2e. A%oi in4in#: $#1te !#'neata 4#4S *a4calo%ol GH',i a'ar. L E gre# %entr# #n o' !e )Hr4ta 'ea 4 ,ir#ia4c3 at#nci cHn! o &e'eie n# )rea 41l 'ai %ri'ea4c. Se %li', Kn l#ng#l i lat#l o!ii. L $ar3 o'#le3 i'%lora el %e Co4tac2e3 !e ce 41o &i 4#%rat !o'ni oara Otilia3 ce 41a KntH'%latR Mo Co4tac2e3 %rin Knco)oierea l#i3 'rt#ri4ea ne)ino)ia i ne!#'erirea. Kn 4&Hr it3 !#% o a te%tare Ga!arnic3 *a4calo%ol 4e Kn!re%t 4%re # 3 Kn %ra!a celei 'ai 'ari 'H2niri. Co4tac2e Kntin4e 4%re el ,rae !e o' care 4e 4c#&#n! !e&initi) Kn ocean. Kn Gilele #r'toare3 'o Co4tac2e3 li%4it !e %reGena l#i *a4calo%ol3 care Ki era nece4ar ca 4enti'entele Otiliei. L Ac#' %oate 4 )in *a4calo%olR Mai e ti o,o4itR Otilia 4e a eG o cli% %e gen#nc2ii l#i3 Kl 4r#t %e &r#nte3 i Gi4e 2otrHt i ,lHn!: L N#3 %a%aS *a4calo%ol &# &ie a re&#Gat c# Kn4# i #n !e tri'i4e #n o' c# o carte c#rio43 !e Kn )iGit3 loc 4 Kntre,Hn! cHn! %#tea 41 i ia li,ertatea !e a &ace o )iGit3 !ar %rete5t acea4t 4 con)enional. )ictorie3 /eli5 L#cr# 4e 4ati4&c#t 'rt#ri4i. c# 4i'i Otiliei 4e )ino)at. !e a A)ea %e i aer#l3 Kncerc 4 4%ioneGe

4enti'ent#l c a &c#t o &a%t rea3 Knce%# )ol#%tate g2icea4c *a4calo%ol. Li%4ea #n gla4 ,lHn! &cea ,#c#ria lor. *#rtrile l#i *a4calo%ol Ki in#n! 4#&let#l. $e

i1i li%4ea n#'ai c#ra+#l !e i#,i

rai#nea i

i )e4el la ore &i5e3 o'#l care 4#%#nea ca%riciilor !e i 4e r# in o,4er)e c

tinerilor

Ki a%r#r ino&en4i)e n#1i &# gre# 4

a1l &i iGgonit Kn c2i%#l acela. Un )al !e re4%ect %entr# *a4calo%ol alt&el3 Otilia n# era &ericit. "e4elia Ki %ieri4e3 n# 'ai cHnta la %ian3 n# 'ai

131

# G0 C'linescu #
ie ea Kn ora 3 !e)eni4e ner)oa4. /eli5 o g4i o!at 4cor'onin!

4ertarele3 trgHn!#1le %e toate a&ar c# &#rie. "or,ea 4ing#r: L N1a' o 'n# ca l#'ea. O&3 $oa'neS "in!ecat ,ine. n1a)ea Kn Itia #n !e c KntHi#l Otiliei !e !elir Ki al !e !rago4tei3 l#5#l3 'o!3 c c /eli5 era inea %#t# 4 la gHn!i 4e 'ai cHn! %li',e ,ra c# %lace ne&ericit

'r#ni Colegii

oarecare

tr4#r.

#ni)er4itate3

care1l

)G#4er

ea3 Kl ,t#4er %e #'r. L 8o#le3 c#' ai %#4 'HnaR E4te cea 'ai elegant con4er)a1 tori4t i 'ai 'Hn!r. N# 41atinge ni'eni !e ea. S%re a tia ,Hr&elile3 /eli5 !eclara4e o +#'tate !e a!e)r. L E )eri oara 'eaS Ca ,ine3 ,ani n#1i l#i Otilia i 41 i cine 4ati4&ac %#tea %Hn $e 41i co ni. g#4t#rile3 !eaR L#i3 Mo cr#ia nicio!at. 4ea' c Otilia Ki a)ea !atora Knce%# ace4ta ne)oie Ace4ta Kn 4 'o! !e #ita ,ani. 4 Ei !ea ,ani3 rol#l %e Co4tac2eR

%entr#

legal larg

!!#4e *a4calo%ol. i l4a

ac#' ,#n

g2icea4c

Kntreinea

i %e 'o

Co4tac2e 4 ci#g#lea4c %#in. O no#

&#rie Kl c#%rin4e la acea4t i!ee. $e ce Otilia 4 4e #'ilea4cR Ki )a !a el ce1i tre,#ie. L# 2otrHri rec#no4c# ce O eroice3 4ing#r 4 cH tige3 4 El &ac Kn4# i C# !ar#ri n1a)ea 'o )or,3 Ki Kn4 Otiliei. nici C#rHn! #n ,an3 %Hn K i i3 la la &i &i nai)itatea. %rin

!ac n# l1ar &i in#t 'o c%ta4e3 4l#+, ar 4 c%ta4e &i !ea %#t#t

Co4tac2e3 n1ar &i a)#t ce 'Hnca. Tot Otilia. Co4tac2e3 !ar 'are

'a+orat3 n# era c2i% !e Knele4. *i%i teren#l Kn toate !ireciile. c%ta3 #'ilitoare3 nici ren#nHn! Ar n1ar l#cr# Uni)er4itate. con4i'it Sit#aie care re%#gna.

leci#ni Kl inea 4ing#r 'ai

%artic#lare3 !in 4c#rt3 carte '#lt cHn! !e

cH tigat. A%oi Otilia 4 '#ncea4c. %entr# l#n. &ac el Otilia orice O

Kl Kntre,a 'e!icin ar !e &i

#n!e 4e !#ce3 i c tre,#ie c#'%rat !e el 'ari3 cH tiga %#tea )iril

Ki a'intea 'ere# c #n )iitor 4trl#cit Ki a tea%t Otilia Kntr1o 41 i co4ta g#4t. !ecHt )oia3

%#t#t

!i4%#nea3

4#'e

$e4c#ra+area

Kn+#'ti

'Hn!ria

a l#i /eli53 !ar o K'%re+#rare Ki ni'ici A#rica Kl Kntre, Kntr1o Gi3 r#tcio4:

i #lti'#l re4t !e geloGie.

132

# $nigma %tiliei #

L E a!e)rat c *a4calo%ol a %r4it1o %e OtiliaR L N# ti# ni'ic3 Gi4e 'a2'#r /eli5.


L A' a&lat e#S 4tr#i c# o rea 4ati4&acie A#rica. Nici n# 4e %#tea 4&r it alt&el. c n# Un e o' ni'ic !i4tin4 ca *a4calo%ol Kntr1o tre,#ia 4 ca )a! Otilia. Kn S intere4ant !eG'at

,agi n#'ai !e 4ea' 4 n# caGi !#'neata Kn c#r4. "1a' )G#t ca' inti'i. /eli5 *a4calo%ol ar &i &o4t !e Kn 4tare 41i 4%#n i ai A#ric2ii: 4a )eGi 6Te c Kn eli3 are 4 'oare !rag#l Otiliei

4e1ntoarcS7 Kl o%ri n#'ai a'or#l %ro%ri#. (i4e: L Oricine ar &i &ericit 4 4e ,#c#re !e atenia Otiliei. A#rica Kl %ri)i ,n#itor3 4e'ni&icati). /eli5 l1ar &i a!#4 el Kn4# i %e *a4calo%ol3 !ac n# l1ar &i o%rit geloGia a+#t 'n Knt'%larea Kl %rin4e 4 c# re%are %#tere ceea !e ce i %e 4e %rea ,ra 4tra!. i 'n!ria. Ki #n Era e5ce4. O *a4calo%ol.

Mo ier#l nici n#1l 'ai Kntre, ce &ace3 ci1i 4%#4e ,ln!: L Te1a r#ga 4 )ii %#in c# 'ineS "rea# 41i )or,e4c. L#i /eli5 Ki ,at# ini'a c# %#tere. Se 'ir el Kn4# i !e contra4tele Gie3 i %ier!#t c#rn! i 4e ini'ii 4e o'ene ti. ,#c#r Se te'ea ca Kl !e !e *a4calo%ol #n %e cine /eli53 alt#ia3 #n care are !in gelo1 tot# i )Gn!#1l3 cre!incio4 inn!#1l i Kn ,iro#l )er!e. 4e Kn

reg4it. a&lar Ace4ta t# i !e 4e

*a4calo%ol %e 4ca#ne3 Kn ori la n#

con!#4e Kn

'ere# a&ect#o4 !e ,ra >4e Kntlni4er %e Calea #n#l !o# ca #n ti# #n &aa 'o ier#l#i. *a4calo%ol )ino)at L t#rna4e cte)a a tea%t /eli53 %2rele orator

"ictorieiA3 lic2ior

trac3

%li', %rin ca43 iar /eli5 4ttea c# ini'a %#in 4trn43 ca #n care I#,ite rec2iGitori#. !ac ai 4 *a4calo%ol3 ' creGi !#% cn! ce ,# !o# %2rele3 re%e!e3 4e 2otrK: !o'n#le Ki )oi 4%#ne c i# '#lt la !#'neata te1a' %#t#t )e!ea. i c a' regretat c n#

L $o'n#le
/eli5 4e

/eli5 l4 ca%#l Kn +o43 +enat. *a4calo%ol %rea e'oionat. /eli53 4%#ne1'i !re%t3 ,r,te te3 !e ce n#

'ai )rea 4 ' %ri'ea4c !o'ni oara OtiliaR

L $ar e#... e# n#
&c#4e

ti#... e#... ro # la &a. *a4calo%ol Kn&i%4e Kntre,area

!re%t ca #n ac !e in+ecie.

133

# G0 C'linescu #
L O i#,e ti %e !o'ni oara OtiliaR S%#ne1'i ca #n#i %rinteS /eli53 4#%#4 #nei a4t&el !e inc2iGiii3 4i'i c n# era Knc ,r,at i 4e t#l,#r. Tcerea l#i era a&ir'ati). L "a te1neleg /eli5 4 Gic3 o i#,e tiS tra4e *a4calo%ol Knc2eierea. Nici n# 4e %#tea alt&el. Ca ,r,at 4#nt %#in in!i4%#43 !ar ca %rieten3 i te a%ro,. $o'ni oara Otilia e o &at rar. Kn43 !1'i &c# #n ti#3 ge4t #r' !e 'ic in!ignare. ac#' o O )a i#,i3 Gicea el ca )oie 4 a!a#g: e ti 4ig#r c o )ei i#,i 'ere#R '#te te3 in )eci. L Iti#3 *a4calo%ol3 i#,e ti Kn&lcrat3 orice tHnr3 Kn4 %oate 4 &ie la 'i+loc #n &eno'en !e tineree3 !e e5#,eran. Ii e ti iar i 4ig#r c Otilia te )a i#,i tot!ea#naR N# ' e5%ri' ,ine. $e i#,it3 te )a i#,i 'ere#3 cci e o &at e5celent3 c#no4c ne)oia E#3 #n#i 4e !ar Gic3 ,ine3 a /eli53 n1a' %#in e ti e 4ig#r #n c A o 4 Kn O &ac )a &i 'ere# !e &ericitR Kntr1o Otilia3 o %rea l#5#l#i3 41i te'%era'ent caracter#l3 )oie &ericit 41i ' arti4t3 care 4i'te graia. ca 'i1a era &i n# cHn! e#3 &el#l a

4c2i',rii. !1'i &o4t

Knc2i!e

ac#' 4tingi KntHia Otilia

c4torie

Kn4ea'n

!e&or'eGi

a)Hnt#l3 4oie !e

!o'n#le %rieten3 a4c#n!e &i !at ca %e

'rt#ri4e4c

!#'itale

c4nicie. c#no4c &e'eia O i %oate %e

!at cin4tea ce 'i 4e c#)enea. Kn 4#&let#l 'e# !e 'o ier %roGaic ro'anti4'. 41'i %e 'ic3 'i1ar &c#t1o 4c#'%e i %ot 4%#ne c a cre4c#t 4#, oc2ii 'ei. $ac $#'neGe# li,ertatea /eli53 c#' i c )rea' e# n# Kn !o'ni oara Otilia. Otilia3 i#,e4c 'e#3 cHn!

!o'n#le

'1n el

Ki a&ir' c nicio!at ce )ei e Otilia '

i ea ' i#,e te %e 'ine. Nici n# e gre#3 &iin!c !o'ni oarei i ce e are )iril Otilia Kn !e i ci i n1a' %rea 'ea. 'ei. 4tat Kn4 i -ani 4 !i4ting ti#3 '#li3 toate

#n !eGa'git ca 'ine e #n o' &r %retenii. E# n# i1a' cer#t ni'ic %atern Kn !rago4tea !e !o'ni oara !e... a#

Knelege3 4inea

ne)oie

Kng!#ina ,anii

'ea

ironiGa

!#'itale...

!ar n# n1a'

ti# c#' 41i !ea. E# n# i1a' !at ,ani !o'ni oarei Otilia3 +ignit1o3 c#'%rHn!1o3 i1a' &c#t Kntr1atHt

ca%riciile !e cHn! era 'ic3 KncHt a i le re&#Ga ac#' Kn4ea'n 4 &i# #n &el !e tat !enat#rat. $a3 !o'n#le /eli53 Otilia )enea la 'ine 4i'%l#3 ca o &iic3 i1'i cerea ce)a. Ea n# a a)#t

i134

# $nigma %tiliei #
nicio!at i!eea c e c#rteGan3 ' ieri3 care cere !e la #n

,r,at. S1a &or'at Kntre noi o r#!enie 4#i generi43 !#'neata )rei 41o !i4tr#gi3 4#&r tre,#i 'ine te 41i la i 4%#n3 !ar i 'i1a artat c 'o #ni)er4itate %#4 ca e4te c %e ni'ic. gra) c i 'o N1a i e#3 4#&er Otilia Ei a ,ine3 41'i 41i Nici ,r,at3 #n#l trece !o'ni oara celelalte. Co4tac2e %#tea 4a# ca )enit i1a'

i ac#'3 cn! Kngri+orat !at e#. la N#3 A a %e %#n n# ne criG

i ea. *oate c n1ar

Co4tac2e n# )rea 4 !ea ,ani ca 4

Kn4crii

n# tre,#ie 4 &ii #'ilit. A' a)#t gri+ 4 te 4c#te4c !e acea4t 4it#aie c n#1'i a' re4tit#ie !ac n1a' !e ,anii. i#,e4c 4 i c Otilia !atoreGi Otilia /a%t *oate acea4t 4%#n

!o'ni oara !e1ac#' tie ,ine. Knelege'.

%rinte

)oit

c2e4ti#ne. a)e' Otilia

!o'ni oara alt#l n#'ai

ne)oie

!o'ni oara

%rintr1o

>a4ta e4te %ri'e+!ia care ne %n!e te %e noi3 oa'enii Kn )r4tA i1 i Knc2i%#ie !e #n#l 4 4 i4%ra)3 %e ) ) c te i#,e te >n# )rea# 4 te +igne4cA3 %oate c &r#'o43 *e inteligent. S#ntei Kn %rea $ar Otilia a e# ) i o n# c4tori ) c#no4c #n#l 4 care ac#' E e ca o o i te i#,e te c# a!e)rat3 ceea ce n1ar &i !e 'irare. E ti #n tnr ne,#nie3 rn!#nic: cre!e1'. alt#l. &acei ti# 4#nt Knc2i4 tineri 'oare. c#noa tei a4ta ge4t Ce la cel !e n# !e e c#noa tei ,ine. 4 &ii %e ,ine

!o'ni oara coli)ie3 4 )

A te%tai ,ine

'a+ori3 alt#l3 &i &ericit

cariera3 &ericii.

a%oi... E#3 #n#l3 ) a+#t !in toata ini'a3 cre!e1'... A *entr# c# #n ne)oie %ot i1i >*a4calo%ol /eli5A3 &e'eie $o'n#le 4tricat )or,ea #n o' ia i'%lorare3

'

gonii %e e#3

'i c

ino&en4i). ,anii !e

%ri'e+!ie ,trn Ki

re%reGenta ! A' cel#i !re%t3 ne)oie $ac

o' ,trn3 &a !e tinereea !#'italeR -anii3 a23 ,aniiS Cn! o i#,e te3 /eli53 ni te tnr. 'i1ai !e n# 'i1ai ea Knt#necat ta,iet#ri 'ic#l e e5i4tena3 'e# )ii# 4%#n

ne)ino)ate Otilia3

celi,atar.

!o'ni oara

4enti'ental.

%ot &i #n a'ant3 r'n tot!ea#na #n ne%re#it %rieten *entr# )oi a'n!oi. A a 4 ' creGi.

i %rinte.

(icn! ace4tea3 *a4calo%ol K i 'a4c e'oia ,n! #n %2rel !e lic2ior i 4e1ntoar4e ctre /eli5 ca 4%re o %er4oan %e care n# )rei 41o 'ai reii. /eli5 4trn4e 'na cl!#ro4 l#i *a4calo%ol3 ace4ta i1o 4trn4e i 'ai tare i 4e !e4%rir a'n!oi c# 4#&let#l

i135

# G0 C'linescu #
in)a!at !e generoGitate. CHn! tHnr#l trec a+#n4e Kn ca%t#l 4crii3

*a4calo%ol Ki 4trig !in # : L *oate a' 4 Kncerc 4 Oc2ii l#i r#ga4e. Gi4e n#1l /eli5 Otiliei3 Kn ce !e '1a' '1a KntHlnit %oate !e te'e c# elR *a4calo%ol. &o4t N#1i a aR *rea Otilia c t# %ri'i'. !e&initi)3 c1a' ne!re%t. i e# 'Hine %e la !#'nea1 )oa4tr3 !ac a a)ea onoarea !e a &i %ri'it.

L Itii3
'H2nit $ac

' i#,e ti3

!e4c2i4e oc2ii 'ari.

L /eli53

tia' e# c t# e ti #n ,iat c#'inte. $ar 4e1nelegeS

Ce1i &ace ,iet#l *a4calo%olR N# te i#,e4c e# oareR L "ine 'Hine la noi3 e# Gic 41l %ri'i'. L C#'R 'i1era !e elS Ii a%4at ti'% !e i1i %e GicHn! L !e ace4tea3 KntHia !e !in Gile i)i Otilia !at %rin4e L %e l#i ca%#l ,#Ge. 'o !e iar o,raG ne,#ne l#i !e /eli5 i1l ca4a 4r#t r4#n CHn! re%eGi c# &r i &a %entr# !o# 4e Toat &c# Otilia e5altat. Sr'an#l *a4calo%olS Ce !or

concerte ,#Gele #n

%iano&orte. Co4tac2e 4e

*a4calo%ol e'oie3 4r#t

no#3 !#%

tre'#ra#

'o ier#l3 Otiliei l#i3 Kl era !ilata

'o'ent 'Hinile3 %e

ti'i!itate3 acea4ta3 i1i !re4e %ri)i !e

a'Hn!o# 4r#t Kn !e

a eGHn!#14e %r#l 4cena

gen#nc2ii

# or

'Hna.

*a4calo%ol i 4e

c#l'ea #n

&ericirii.

/eli5

41 i !ea 4ea'a ce e c# el. Ini'a i 4e 4trHngea !e geloGie3 tot!eo!at %retin4e &oarte ci#!at 4enti'ent l#i 4i'%atie iar

!e 'o ier. Kn ca4a Aglaei3 e)eni'ent#l con4tern %e toi. A#rica c Otilia Kn &c#4e 4%atele /eli5A 4toarce &ar'ece *a4calo%ol3 !!# acea4t a Stnic3 )e2e'ent oa'enilor3 e inter%retare3 'i carea. a+#nge #n

%e care /eli5 o a&l 'ai tHrGi#: L THnr#l Trie te Kn ca4a c# >a!ic Otilia ce Kn i %eGe)eng2i3 ,ani !e 4e la %rin4 'o ier. %etrecea# U4ta

!e%arte3 4 )e!ei. O 41l 'o tenea4c i %e 'o Co4tac2e. ti'% ca4a Gi#rgi#)ean# ace4tea3 alt e)eni'ent l# na tere3 e)ol# T#lea. Actor#l erotic c# %rinci%al Otilia3 inci!ent#l contin# i 4e 4tin4e c# re%eGici#ne Kn T#lea. Titi3 !#% i 4 ca#te3 4 &ie nelini tit

&#4e4e tHnr#l Titi

&r nici #n aco%er'Hnt3 o &iin !e 4e5 &e'inin 'ai %#in

136

# $nigma %tiliei #
'Hn!r. &etele %e L#cr#l care La n# era le gre#3 %#tea !eoarece KntHlni Kn4 la Titi Titi3 &c# ti'i!3 n1a)ea c# relaii3 nici #n i o

,elle1arte

n#1i

!!ea#

i'%ortan. Nici ace4ta

,elle1arte a)ea

c#no tin %icta

coleg 'o!ele

ca' !e )Hr4ta l#i3 gra43 )or,re )reo )ocaie

i ,ono'3 #n an#'e So2ac2i. !eo4e,it3 !#% i caligra&ie. Ur'a4e la i a4t&el a)ea# #n i el nici #n i !e ca o !e4%re i!ee3 O !e n#'r tenace %ra&#l 4 n# %rea %#4e a!re4e talent3 Titi. cel era3 %o)e4tea nicio!at &a%telor la c# 4ale 4ale. o /#gea Kn!e'Hn a&ectare iniiati)3 cerHn! la #n

i #r'rea 4 !e)in 'ae4tr# !e !e4en acela i lice# ca &on! !e %ro&e4ori3 an#'e !e Kn !e 4e ci)iliGaie cret3 4#&oce Intra a)ea Kntr1#n c# rH4 e5%erien co'#n. i Kn Ki So2ac2i n# !o'eni#l %#nea %olitico4 intere4elor !in !e !e )or,irii

i Titi3 !ar c# #n an Knainte3 Ggo'oto43 &irea4c care la ca%t e'itea

'rginin!#1 i loc#ri

con)or,irea

concrete. n#an

!e te%tci#ne co'#ne3 #G#al. %Hn Era

!!ea# a

Kn!rGne3 gea'#rile

#r'rirea

!e4c2i!ea !e Kn )or,

%ro%rie #lei3

'iro4#l

)o%4elelor neKntre,at3 &el !e &el So2ac2i

Kn)oirea i !e

tHrGi#. altora3 #tile3 oric#i. N# 'ai era

r4%#nGHn! reete n# ce !ac Kn

Kntre,rile o' 4e Kn

tot!ea#na c#)Hnt3

%ractice

era3

cel %#in #n in!i)i! !e trea,3 care treGea #n GH',et !e 4i'%atie So2ac2i !e !e o,4er)a4e gre#3 ce1l ceea n#'ai!ecHt Titi %reoc#%a3 criG )or,a l#i a&la c2i%#l alt&el &iin!c a!#cea Kntre,area

nai)

4tereoti%

)or,in! !e &e'eie: L CreGi c 4e %reteaGR L -re3 Ki Gi4e Kntr1o Gi So2ac2i ,ono'3 tre,#ie 4 te1n4#r'. La4W c1i g4e4c So2ac2i T#lea3 c#' Gi &i !e &o4t 41i era !e e# ie o &at. Ne1n4#r' 'ai Kn4 KntHi Titi 4 n#1l %e 4tra! )itrine o!at3 &iin!c Kn !eloc3 aca4. !o4#l i e# l#i )rea# 4 '1a eG la ca4a 'ea. Kncerc c#noa4c Aglae Titi o tot# i &a'ilia3 4 4e n# %tr#n! in)it ni'eni !in ca4a o,i n#it At#nci !e

%ri'ea4c Kntr1o crei

coleg#l 4e '#l#'i 41l c2e'e el aca4 la el3 Crci#n3 Knainte Kn&#n!a ale

i a4t&el3 a !o#a Grii i %rea 4 a4t#%ate.

Nor!. Ca4a la care 4e o%ri3 !#% n#'r3 era 4c#n! %r)lie3 Titi n1a)ea nici o i!ee !e 4til#ri ar2itectonice i )alori 4ociale

&#4e4er

137

# G0 C'linescu #
i intr Kn c#rte &r ,n#ieli3 ltrat !e !oi 'ari !#li. So2ac2i Kl %ri'i c# e5cla'aii Kn 4li. groa4e *rin4 %at3 Era !e )e4elie 4e !e ,ra i1l !e %Gi rH4ete ctre la %Hn ce1 i 4coa4e con)or,iri cana%ea a%ro%iat !egra,3 a&ar de %e !e o onii $in#ntr# ,ine cHi)a o a#Gea# %#ternice3 So2ac2i3 ir %e o o 'ic 'a4 'ai

Ggo'otoa4e. Knalt !e c#rat3 ti%ic#l ca c# #n

Titi intr Kntr1o o!aie 4c#n! acea4ta.

i l#ng3 #n!e3 a eGai Kn ,r,ai !e 4Hr' e!ea# ,#rg2eGie3 *e c# o!aie !e

o,i n#itele

orna'ente.

%erei &otogra&ii3

atHrna#3 cHte)a

+asse"+artout

ta,lo#ri !e 4ticl re%reGentHn! 4cene !in %thello 6igaro0 4ticl le !!ea g2i)eci #n aer !e )#lgar. Un iar, !e c# c# *e 4o, !e 4e

i Le mariage cocea# i cHte)a era col i Ki Kn #n 'ai

*ict#rile &#4e4e corecte3 Kn4 re%ro!#cerea !e &a,ric aer#l 'iro4. %al'ier g2in!e3 ,ronG. era# )oinic3 #n ca% &i,ro43 con#ri L#i Titi3 tineri3 alt#l tiet#r 4e Kn #4cat Kntr1#n !e ,ra! ce)a 4la, a&la

'ere3 Kn&i%t alte %lc# Kn

#'%lHn! Kntr1#n o %ro!#4e %rin

#'%l#t

'are3

4trl#cea

co',inaie &ore4tiere l#i. or!inea !ecHt

2i!oa4 )o%4ite $oi

interior#l

,r,ai #n#l !ar La i c#

relati) %trat3 O al

)Hr4t #n 'ai

So2ac2i3 o4at#rii3 al

a%aren3 cio%lea ,r,at

!in Kn

ca#Ga

'# c2i#lo4. '#4tile

a!Hnc &#rc#li.

o,raG

ace4t#ia. c2el

'e4ei

)Hr4t3

r4#cite

*e 4ca#n3 lHng 4o,3 Kn&i are %e Kn #n o!aia )oinic3 'o!e4t3 4ca#n. 'ai a4t&el c#

e!ea #n ,trHn c# ,ar,a t#n43 r#'en. %anto&i !e Knc !oa'n3 o Knci#c#rai 4o,3 c# oc2i Kn %icioare3 4%re Kn 4ta Mai c# alt#ri o &at era#3 %lrie

L#i Titi3 !#% accent3 i 4e %r# a &i 4trin. O &e'eie ,trHn3 !e .eGe'at !egra, ar2i%lin3 %ri)ea ceilali

Kn!rGnei. )Hr4t3

!oa'n

%lin !e %ene %e ca%3 &aa t#t#ror3 %rini. L $e i M3

i !oi tineri. So2ac2i Kl %#rt %e Titi %rin c &ata ci)il3 Kn Ki era 4or3 iar 4e )or,ea t# !e cHn! ,trHnii3 l#cr#ri %leci

i a4t&el3 a'eit %#in3 ace4ta a&l c !oi !in ,r,aii toi era# !o'n#l K',rcai c#

!e %e cana%ea era# &raii l#i3

'ilitare3 i c2iar intra4e Kn o!aie o or!onan. Gicea '#4taa &#rc#li3 la regi'entR Se a!#4e )in &iert Kn ,ol#ri !e c#raXao3 care !!# c#ra+ l#i Titi3 i 4e Knce%# 4a#3 'ai ,ine Gi43 #r' o con)er4aie Ggo'o1

138

# $nigma %tiliei #
toa4. Un o,4er)ator 'ai &in !ect Titi noii #na3 %e generaii. !e Titi3 alta3 cr#ia *#tea# a'intin! &i o &#ncionari3 Knt'%lare3 Ki i1ar &i !at 4ea'a c 4e %oate c2iar %ro&e4ori !ar &r %e la 4a# 4

a&l Kn ca4a #nor oa'eni a,ia ie ii !in 'a2ala %rin oc#%ai#nile a a ce)a. "or,ea# Kn loc#ri co'#ne !e gaGet3 Kntre,n!#14e !e in!ignn!#14e3 So2ac2i Knt'%lri 4e %rin!3 ca i4toric#l i So2ac2i3 !e nici o i!ee. A4ta lini ti n#'ai!ect !i4c#iile l#i c# !i4%lcea#. Titi3 %o)e4ti &c# !e 4c#rt coal.

c#no tinei i el i o

Titi Kn!rGni #n#i Titi %ro&e4or !e &#

i a!#g altele3 So2ac2i trec# Kn %anto'i'3 a%ca %e care o a)#4e4e la lice#3 i'it &# #n 2aG general. !e lng /ata r!ea %ie%t#l c# c# )e4elie ri!icol3 inn!#1 i c2io%enia c2icote 'inile. %ri'i c#

K i %#4e %e ca% e5agerate3

%re!at

c#rn!

gr#%#l#i

4o,3

care1l

%r+it#ri3 )in &a'iliar. 4ati4&acia gen#nc2i

i Kntre,ri. /ata c# r4#l con)#l4i) a)ea nri largi3 i3 'ai ale43 o ge4tic#laie li,er3 ni'ic#ri cn! 4%#4e %e !e Titi3 cn! 4%re %e 'na #'r3 la cele 'ai 'ici

o # oar '#4ta3 %#l%e groa4e3 .4e ace4t#ia3 %#nn!#1i

i !eclar tare celor !oi ,trni3 4%re a%ro,area lor3 c

!o'n#l Titi Ki %lace. -trna Kn %a%#ci c# ci#c#ri Kntre, 'oale3 !ar 4tr#itor3 %e Titi !e4%re Kntreaga l#i 4tare ci)il: !ac %rinii Ki trie4c3 !ac 'ai are &rai3 ci ani a#3 ce a)ere a# !in ti'i!itate3 4 r4%#n! '#l#'itor la toate. i a a 'ai !e%arte. Titi n# g4i Kntre,rile ino%ort#ne3 n# &# Kn 4tare tot# i3

L Colonele3 L Ce

4trig 4e

&ata3

a#Gi

c c#

4t

%e

Anti'3 r4#cit.

#n!e T#lea3

4t

ginerele !#'itale. 4%#iR 'ir o'#l '#4taa T#lea3 %arc1a' a#GitS Era o glgie in&ernal3 &iin!c toi K i )or,ea# !e la !i4tan. $in ca%t#l o%#43 So2ac2i 4trig l#i Titi: L Te #ii %e %ereiR (#gr)eala e &c#t !e 'ine. A a 4ale3 !ect o# i era. Mai trGi# Ki art c#&ere. !e So2ac2i S#4inea el !e Kn4# i ,#t#r cele !ect Titi %la4tice. &c#te c i alte %ro!#4e ale in!#4triei 'ai %oate c i '#lt el !e artele %#tea Ana %ractice !e %otri)i So2ac2i n# i 'nca +#'rile !#la%#ri3 c#lti)a

n#'ai

'#rt#rile !in 4rt#r. %lec a'eit Kncntat >ace4ta era n#'ele &eteiA3 care1l in)ita4e in4i4tent3 %#nn!#1i

139

# G0 C'linescu #
&a'iliar 'na %e #'r3 4 )ie ct 'ai !e4. Ceea ce Titi &r 4e ca %#t# l#i >!e n#1i %e C#' Kn c# Aglae a&la Titi. &a%t3 ie ea Marina3 41a# ca 4 c 4#4%ecteGe So2ac2i c#ra+o4 la c#')a l#a4e Kn c KntrGierile %er4onal c#rtea a %e l#i. o Mai in&or'aii care 2otrt a!re4a. ,nc#3 i c3 Ana3 !#% ai 4 i &c#3 trGi# a4#%ra a 4%#n3 c n1a

&a'iliei Aglaei !ac ni'eri T#lea. %#t#t )iGite3 4&r it3

Intra4e ,ine

cre!ea

ni'eri4e care Ki

Gi#rgi#)ean#A3 gre it o Titi e4te %entr# Kntre

'ane)ra3

Knt'%ltor3 )e4el Titi &a'iliei cte)a ca4ei3 attea i o cei i %e &ericii

!e,it3 l#cr#rile

%oate )or,i atta c# cine)a3 toat ,iogra&ia %etrec#t %rin ei3 nicio!at care %o)e4ti l'#rit3 &ar'ec 'i4ter#l 2otrt

i econo'ia

!i4%r#4er &iGiologic

toi

ceilali

Ana !!# atta c#ra+ l#i Titi3 Knct ace4ta %#t# 4 c#noa4c Kn a+#tor#l care1i %ricin#i4e t#l,#rri. Era &oarte 'n!r# !e iG,n!a l#i 4i3 nai)3 n# 4ocotea c are )reo re4%on4a,ilitate. $#% a treia !ar rGtori3 So2ac2i 4i trei o&ieri3 Kn e!in3 %a i grei care rec#no4c# %e ,taie &er' Kn # Kl &c#r 4 Kng2ee. *e # a%r#r 4ole'ni3 !oi &rai ai l#i So2ac2i >#n#l c%itan3 !o'n#l c# '#4ti r4#cite3 ac#' colonel. L I#,ite !o'n#le Titi3 l# c#)nt#l c%itan#l3 4#nte' c 4ora noa4tr i1a %lc#t. Ai !#4 l#cr#rile %rea !e%arte3 !#% cte a' a&lat. Ce 41a &c#t3 41a &c#t3 Kn4 Knelegi c noi 4#nte' o &a'ilie onora,il3 n# %#te' l4a %e 4ora noa4tr a a3 !e r4#l l#'ii. Tre,#ie 4 ) c4torii. Titi Knle'ni. L $ar 'a'a. e#3 ,ig#i el3 tre,#ie 41ntre, %e 'a'a3 !ac )rea i alt#l locotenentA

L $1a%oi L Ma'a
nel#l3 !ea

Locotenent#l r4e c# %o&t. cn! ai &c#t Gi4e c# i4%ra)a3 a'ice3 i !e ce n1ai e'&atic !e ce c# 4 Kntre,at colo1 n#1i e

%e 'a'aR !#'itale3 $oar K'%ci#itor !o4#l Ana e 'inii3 &at ca ca' n1are ti)in!#1 i )oie. '#4taa

!o'ni oara inter)eni

&r#'oa43 la #n

Ge4tre3

!e &a'ilie onora,il.

L M1n!oie4c3

So2ac2i3

con4ili#

'ilitar3

&r 41l 'ai %ri)ea4c %e Titi3 !in in&or'aiile %e care le1a'

140

# $nigma %tiliei #
c#le4 e#3 n1a# 41i !ea )oie. A# 'ai a)#t ei o 4or3 care a &#git !e aca4 i 41a c#n#nat a,ia %e #r'.

L Ma'a

n1are 4

41'i te

!ea

)oie3

con&ir'

ingen## !ac

Titi3 !

ca

cHn! a4t&el ar &i 4c%at.

L -at1te

,at3

rH4e

c%itan#l3

n#1i

)oie

'a!a' T#lea3 4or1'ea o 4

r'Hn a aR Itii c ai 2aGR E ti

'a+or3 e ti li,er3 n1ai !e !at 4ocoteal ni'n#i. CHi ani aiR

L $o#Geci i trei3 r4%#n4e Titi3 inti'i!at. L *i3 )eGiR L M ,iei3 %ro%#4e colonel#l3 la4W c
tot#l. 4 &ie N# 4%#ne ni'ic aca43 Ana %Hn are

!o'n#l Titi e ,iat#l ce 4e &ace n#nta3 o Kn

'e#. Kl ia# e# 4#, %rotecia 'ea. Itii ceR E# ) c#n#n3 e# ) &ac c1o ca43 ,ineKnele43 ,ine. 4e Kn Kn i %e #r' )or,e4c e# c# !oa'na T#lea. La4W $o'ni oara ce)a !e Ge4tre3 aca4 %e c4#3 &i#l#i care i3 ca %e

#n!e o 4 4tai3 Ki &ac e# !#'itale o 4it#aie. L#cr#rile ei3 'oti)ate %etrec#r &el#rite Kntoc'ai. 'o!#ri3 l#i Li%4#rile n# Titi. Ace4ta %ri)i ale alar'ar Aglae3 'ire Kn

cre!ea or,e te rH4ete3 %Hn Kn

c#'inenia ca4ei.

!e)eni c2iar

4 n# !e te%te ,n#ieli3 &# a!#4 !e Kntreaga l#i &a'ilie3 n# &r %oarta >So2ac2i ca43 &erea4tr.A Titi3 %#in a'eit3 4%#4e c a %etrec#t c# ni te %rieteni3 i !or'i t#n %ri'a l#i noa%te !e 4o. Ne)a4ta c2e&#ir nicio!at. &r 'ire i &c#r a!e)rat gl#'e a %e ace4tei care Socoteala i re4t#l n#nta ilor Titi n# n# le %#t# a&l &i

&ar4e

l'#rit ,ine. E %o4i,il ca Ana 4 &i &c#t Knainte o i'%r#!en i 4 &i )oit a o a,4ol)i !e oc2ii l#'ii3 %rec#' e c# %#tin ca 4 &i )oit %#r 4a &ac ca4e. o&ieri3 &raii n# i 4e !o#Geci 'ai cHrci#'ari3 i 4i'%l# 4 4e 'rite 'car %entr# 4c#rt ti'%3 ca 4coat %orecla o alt Kn4 !e &at ,trHn >a)ea at#nci ca' &o ti i Kn Co%iii3 ,ani3 c# #n an#'e G)on#ri a#Gite !e Stnic i%oteG. a)ea# %rea -trHnii a)ere &iin! %#in3 So2ac2i3 Kn ,ani !e )ec2i. ce)a

i cinci !e aniA3 Kn4 %ro,a,il %oloni 4 la !e 4e origine3 &ac

I'o,ilele inea# a+#n4er

%re#ia#

K'%reala3 c3 !ac

a)Hn! Ana

ne)oie

,trHnii n# )oia#3 %Hn n# &cea# #n ro4t &etei. $#% #n con4ili#3 Knc2eierea 41ar 'rita ,r,at %#in %retenio43 care 4 4e '#l#'ea4c c# o %arte !in

141

# G0 C'linescu #
ca43 ,trHnii ar %4tra re4t#l !eci Anei i'%re4ar#l c#%rin!ea i c a&acerii. o ,trHnii Titi 4e el el. le loc#in K i i ei ar K'%ri ,anii. So2ac2i &# e4te c !in ,anii &oaia !o# ,ieilor3 !e Ge4tre care a i &#r eGHn! Kn ea c co'%#4 K'%rir Kn ela i oc2ii i1i Aglaei3 tot# i con&lict %ania. ca'ere

A!e)r#l

!e%en!ine CHte)a Gi#a cele 4e !in o&eri i3 i

)G#i &cHn! #n l#5 ne,#n. 4%t'Hni3 toat 4e )a /eli5 la #r'3 4 4 c la Ana %#t# l#i %licti4i !e c2e4tia N1a)# ne%lc#t#l 4%#4e toat )igilena noti&ic !ar Titi Aglaei3 iritat a%roa%e 4oia !or'in! l#'ii. noa%tea So2ac2i 4 Otilia3 n# aca4.

n#1nelege /g!#i !irect la ea

a4c#n! )or,i

,elletri4t#l %roce!eGe 4e 4e !#4e %#t#

!e4tin#ie

4e1n4%i'Hnt.

c#ra+#l c# Otilia

!e i

a)#4e4e i

reine !e a n# rH!e. L -at1te 4 te ,at3 Titi3 ce nG!r)nii &aciS Ea Kn4 n# )or,ea a4#%ra n# )r# c# l#i 4 Aglae3 /eli5. crea! a a i i c 4e rol#l %r# !e c )e4titor c Titi /eli5 al 41a &ace co'e!iei c4torit3 o gl#'. L Ce &ar4e 4#nt a4teaR A a &acei )oi la Uni)er4itateR A tre,#it 4 &ie a!#4 Titi !e &a3 ca Aglae 4 crea!. Kn loc 4 4e in!igneGe3 c#' ai 4 i%e la 4 Titi3 te Aglae t#3 Knce%# 'a'3 4 %lHng3 ,at 4 +oc 'HngHie %e ,iat3 aco'%aniat Kn c2i% iritant !e A#rica. L $ar %#t#t la i 41 i e4croaca !e tineR La4W c 'erg e# la %oliie3 ' !#c3 la ne)oie3 %Hn la %re&ect. Aglae re4%ingi i3 c# 4i'ea %ri)ea c !e l#cr#rile Titi n1a)ea 4i'%l#3 n# &cea !e la 'i+loace ca o 2aG e4croc2erie !e Anei3 4 4ta# acea4t 4e c %e )e!ea Kntr1#n care c o 4e %oliiene te. toate +ignit e inter%retare c#)Hnt )rei cG# Aglae CHn! ace4ta 4%#4e

e5%re4ie3

a%recierile

a!re4a tre,#ie

a)ea a'or %ro%ri# !e 4o.

L N#

e4croac3

'a'3

acolo.

$ac

i !#'neata 4 )ii...

L C#'R

S )i# e# acoloR S1a G%cit ,iet#l ,iat !e tot3 l1a $#1te3 !rag3 i te c#lc3 %Hn1i )ii in &ire.

a'eit

e4croaca.

A' 4 )or,e4c e# c# Stnic.

142

# $nigma %tiliei #
Kntr1a!e)r3 4%#n %ania3 Kntrer#%4e: L Stai3 4tai3 4tai3 ' rog. Tre,#ie 4 l#' l#cr#rile 'eto!ic. Un!e e TitiR Titi &# a!#43 i Stnic Kl 4#%#4e la #n l#ng interogatori#. L M rog3 e# )rea# 4 ti#3 ai &c#t )reo !eclaraie c# 'artori 4a# i1ai !at )reo 4cri4oare Kn 'n3 !in care reG#lt c ai %ro'i4 41o iei !e ne)a4t3 Knainte !e a coa,ita c# eaR Titi r'a4e Knc#rcat !e )er,#l 6a coa,ita7. (i4e tot# i: L N#S A#rica 4or,ea c# ne4a toat acea4t con)or,ire3 nici #n i oc2ii Ki 4trl#cea# !e o 4tranie )ol#%tate3 ie ii !in or,itele )ineii. L "a 4 Gic n1ai %ro'i4 la 'n. *er&ect. $ar3 ' ni'ic3 t# n1ai !at i1ai %ro%#4 !oc#'ent ori rog3 coa,itai#nea3 Stnic el )eni l# Kn c#rn!. o Cn! Aglae Knce%# te2nic 41i i1o

!eo!at

Kn&i are

ea te1a %ro)ocat3 te1a K',ri at3 Kn 4&r it3 te1a in!#4 Kn eroare %rin ge4t#ri in!ecenteR Titi '#lt nici 4tt# 4 n# la Kn!oial. Se )e!ea Knct ceea )oia c anc2eta Kl Kl 4#%r3 4 c n# Ana n# era %entr# el o c#noa4c in!#cere %rea n#'ea4c Kn anta+oare3 c3 Kn 4&r it3 !ori4e att !e cin4tea ce1l 4 Kn!e'na &ericit. Stnic3 $e &cea a+#ng alt&el3

&e'eia3 eroare #n!e

Knelegea

!eoarece

el inea %#r L

i 4i'%l# 4 Kn!e%linea4c !orina Anei !e a )e4ti

%e 'a'14a c e c4torit. N# '1a %ro)ocat3 Gi4e el ingen##3 a' )r#t a'n!oi. Stnic K i trec# 'na %rin %r#l 'are3 ca #n a)ocat contrariat !e contraGicerile client#l#i 4#. Aglae 4ri &#rioa4:

L Ce1a4c#li L M

t#3

Stnic3

ce

4%#ne

elR

N#

)eGi3

4rac#l3

Kn

ce 2al eR Nici )or, c l1a atra4 Kn ca4 c# &a'ilia ei 4trn4 c# # a. rog3 ' rog3 in4i4t a# intrat Kn Stnic3 )1a# 4 g4it ne l'#ri'. a a !in

i l1a# Me',rii

&a'iliei3

care

o!aie3

Knt'%lare3

4a# ai a)#t i'%re4ia c %n!e4c !e '#lt 'o'ent#l 4taR Te1a# a'eninat3 i1a# inti'i!at con tiinaR

L Mi1a#

4%#43

ocoli

Titi

%#nct#l

%eni,il3

4#nt

'a+or

%ot 4 &ac ce )rea#3 !ac n# )rea 'a'a.

143

# G0 C'linescu #
L A a3 Gi4e atin4 Aglae3 !ar c# re%ro #l Kn!re%tat K'%otri)a a,4enilor3 cre! ei c3 !ac e ti 'a+or3 e# te la4 41 i ,at +oc !e tine orice 4tricatR N#3 ,iete3 ai 4 4tai aici3 e !e &c#t. Stnic era %rea a)ocat ca 4 n#1 i !ea 4ea'a !e a!e)rata 4tare a l#cr#rilor3 i3 !e alt&el3 4e a'e4teca Kn a&acere !in )ol#,ilitate3 !in %lcerea %entr# 4it#aiile %atetice. L 8ei3 !ac Titi ar &ace %lHngere c a &o4t atra4 Kn c#r43 c i 41a !at3 ' rog3 a Knelege c are !e1a &ace c# o &e'eie !e 'ora)#ri # oare3 &iin! a%oi inti'i!at3 ar &i #n %#nct !e %lecare %entr# intentarea !i)or#l#i. Kn4 a4ta tre,#ie 41o &ac el3 n#'ai el3 ca &iin! 'a+or. Ei3 ce Gici3 tinere3 ceri !i)or#lR Titi r4%#n4e %o4o'orHt3 !ar 2otrHt: L E# n# !i)oreG. Aglae K i c#%rin4e ca%#l c# 'Hinile i 4e la'ent !e4%erat: K i !!# c# %rerea A#rica3 il#'inat3 !e ce 4 i )! e# ce

LMa'3

L"ai3 )ai3 )aiS

!i)oreGe3 %oate 4#nt &ericii. Aglae 4c2i #n ge4t c# Knele4#l !e 6%ro4tii7. L El &ace ce 4%#n e#3 !ac ' i#,e te !e )iitor#l l#iS Ii ca i cHn! re%ro #l ar &i &o4t %rea tare3 iar con4i'irea l#i Titi 4ig#r3 Aglae a!#g: i )rea 4 ' oc#%

LN# &i tri4t3 %#i#le3 c te 4ca% e# !e a)ent#rier. LS Gice'3 contin# Stnic con4#ltaia3
Titi cere !i)or %e 'oti)#l /raii !e 4#nt 'ai 4#4. n# L#cr#l %oi Kntor4t#ri ne%lc#te. Gi4e o&ieri3 Aglae3

Titi3 4 c

in4i4t3 ai, 4ora

%oate 4#4ine

lor e o %ro4tit#at. Te %ot !a Kn +#!ecat %entr# calo'nie.

LA

o&ieri3 o&ieri3

!i4%re#itor l'#ri

cine

tie

ce Titi3 Ki

na%aniS c#no4c 'ai cel

S1a# K',rcat Kn #ni&or' ca 41l 4%erie.

LS#nt
,#n

'a'3 #r'

'ere#3

# or

+ignit3 e

e# ,ine. A# i #n #nc2i colonel3 care '1a c#n#nat.

L*rec#'
l#cr#

)eGi3 e 4

Stnic3 KntHi

c2e4tia %rin ,#n

!i&icil. Kn

Cel caG#l

Kncerc'

Kn)oial.

'ai r#3 ce1a )r#t &ataR S 4e 'rite3 !e oc2ii l#'ii3 4 aco%ere %ro,a,il o gre eal...

144

# $nigma %tiliei #
L N# e a!e)ratS %rote4t Titi. L O!at O 41i 6!oa'n73 c &ata o n#1 i 4 con4i't # or 4 i !i)oreGe. n#1i la4 4%#ne' %rinii !a# a4enti'ent#l

a)ere. C#' Titi n1are nici o 'e4erie3 !in ce1a# 4 tria4cR L A 4%#4 colonel#l3 'rt#ri4i Titi3 c are 41'i g4ea4c. L O Kn a Era cn! !e o o cele Gi /# 41i !in i g4ea4c #r'3 %e !rac#3 !e co'ent 4 la Aglae. 0i1a 4%#4 ,ln! 'i4i#ne. &e,r#arie3 in c#rtea Kntr#ct +oa4e3 %e el a a3 ca 4 te1ncnte. cG#r 4e !e acor! !e Kncerce Kn 4&r it#l intr !e calea l#i intrri3 con)or,irii3 Stnic3 ca' i %arte c# Stnic !#% alta !e a !eleg 4ing#r e5a'ene3 'are Kntin!ea# i 4e c# c# acea4t

ne%re)G#t

cal!3 !e

%reala,ile c#rii Kn 4e

in!icat.

Knc#rcat

n#'r#l

a%arta'entele 2alat 'e!ical #n#i La Era

c# cte o 'ic 'arc2iG. Clare %e o 4car3 #n o' gra43 ra43 tnr3 alterna o%ere3 4intetice l#i c2i)r c# con4ta %artea 2rtie !in !e 4#4 4e %e ca% i &l#ier#l care Kn )ocaliGrile e5taGia Knaintea %ro%riei a,lon3 Kntre,rile So2ac2i. l#i Titi

a%licarea a

a+#tor#l e5terior.

con&ecionat3 %rect %rea3 !e el Kn4# i3 a #n#i &e4ton c# &r#cte %eretel#i Stnic3 G#gra)#l i reco'an! Ana. gra43 L#i cere'onio4. Stnic3

Se !a!# re%e!e +o43 l# !e ,ra %e Stnic a!#4e n#'ai!ect ei ca' %lin3 Ki &c# o i'%re4ie e5celent. Tr#%#l )ol#,il3 %#rta ceilali #n 41i a%roa%e toate c# o oc2ii Ki

i1l )rK Kn ca4. O agre4oarea )ocea n#

Kn!rGnei3 %lc#r.

4onor3 4e l4

)#lgar3

ace4tea

Ana

!e loc inti'i!at c# ,r,aii3 Kna!in4 !e C2e'ai

i %ri'i %e Stnic3 !#% o,icei#l ei !e a 4e &a'iliaritate )enir3 cele c !o# Ggo'otoa43 ca !in i )iGita &a'ilii Ki in!i4cret. i c !re%t !e So2ac2i3 Kntre Knt'%lare3 !eclarar era 4ea'a

!oi &rai. Toi a&ectar a Knelege a%ro%iere Ana !at

l#i Stnic

Knce%#t

le1a %r#t r# c Titi n# c#noa4c. c3 %e c#no4c#t3 ce

i1a in)itat %rinii3 %e care era# !ornici Stnic n#1 i oarec#' #n!e a l1a Grit3 !!ea

!e4co%eri

'ai )G#t %e ace4t 6!o'n 4i'%atic7. L S#ntei arti4tR Kntre, ea %e Stnic. L N#3 a)ocat#rS n#3 r4%#n4e Kncntat Stnic3 '1a' re4e'nat la

14-5

# G0 C'linescu #
So2ac2i !i4%r# &ac creG# )ine i rea%r# c# o !a'igean !e )in %e care

o %#4e Kn 'i+loc#l 'e4ei3 re4t !in )in#l ,#t la n#nt3 ca 41 i i Stnic o i!ee !e ce )in a# a)#t. -ine !i4%#43 Stnic c tre,#ie 4 ia l#cr#rile !intr1#n c# !elicatee. !e $eclar c tot#l %artea ti !intr1o neKnelegere3 e5ce4 ti'i!itate !in

l#i Titi3 c %rinii era# Kn !re%t#l lor 4 &ie 4#%rai !e a n# %e Stnic.

c &i#l lor 41a c4torit. Toi Ki !!#r !re%tate3 ceea ce !eGar' L E# i1a' 4%#4 l#i Titi3 Gi4e Ana3 4 )or,ea4c aca4. Nici 'ie n# 'i1a con)enit 4 ' a4c#n! !e l#'e ca o ci#'at. E# c# 4ila n# ' in !e gHt#l l#i. Itii ,ine i !#'neata c n1are i c3 &r l#i Kn con!iia !e i nici #n ro4t. $ac n#1i %lace3 !in %artea 'ea e li,er. /raii %rote4tar3 4#4inHn! c Titi e #n ,iat ,#n Kn!oial3 Stnic3 acea4ta3 Kncet#l 'i4i#nea %o)e4ti %rinii c#' c# l#i3 c Kncet#l !e i l#i l#i a 4e )or con)inge3 Kntr1o !i4c#ie %rin &a'ilie c# '#l#'it onora,il. i Stnic a'or#l %e tot#l E5alt l#! intrat Kntr1o legat t#l,#rri 'rt#riei

orice %le!oarie !e)enea

!e %ri4o43 a4ociaie.

4e %ier!# con+#gal3

in!e%en!ent Oli'%ia

%ri'ele

4enti'entale3

&c# ,iogra&ia Knger#l#i ri!icat la cer#ri3 A#rel. Ana 4e a%ro%ia4e !e el i1l inea !e ,ra.

L Kn !e&initi)3 r'Hne' r#!e3 n#R L A a eS S#nte' c#'naiS


'ai !e4co%eri 'are c2iar Knc#rcat3 aran+' 4t#!ia +#4ti&ici re%e!e %lin la c la ca noi3 cei #n#l !oi !e n# ce o&ieri i #nc2i#l #n!e 4er)ici#l Kncre!inar &ii gata c# #n $e )in3 colonel 4it#aia 'ilitar3 &raii certi1 !octor3 alt&el3 KncHt trecere &oarte c ca te 4 Cerc#l recr#tare3 &c#4e Kl era

Stnic a)ea# l#i

4l#+in!#14e !e a'Hnri in4#&icient 'oti)ate.

L La4W
&icate3

n1a)ea

gri+3 S1i la

So2ac2i.

"o'

c2e4ti#nea.

$#'neata

ne%reGentarea. c# a a

g4e ti "a4ilia!. !e

care 4 te !eclare o&tico4.

L A'S

Gi4e

Stnic3 &a3 era

gHn!#l !e

4#nt real'ente ,olna). Stnic3 conge4tionat toi rH4er la i!eea c ar &i t#,erc#lo4. Aglaei3 Stnic Ki 4%#4e c &a'ilia So2ac2i i 41a %r#t &oarte !e trea,3 c el n# cre!e c Titi a &o4t con4trHn43 c3 Kn !e&initi)3

146

# $nigma %tiliei #
a a aceia 4 a%are care3 !rago4tea3 !intr1o tri !at3 &r el Kn4# i &iin! i#,it3 !oar n1a #n#l 'ai !in )r#t

ne'ai%#tHn!

&e'eia

tie !e ni'ic %e l#'e L

i a &#git c# ea. "GHn!

i 4tarea !e i e# e#

4%irit a l#i Titi3 Aglae 4e 'ai cal'. -ine3 ,ine3 Gi4e ea3 c# #n re4t !e orgoli#3 41o )a! e4te3 4 )in3 c#' )in n#rorile3 !e 4 Gic 6,#n cine Gi#a3

4#nt c#tare7. Aglae onero4 4 tie #nei >Kn n# 4 !e%en!en ia4 Knelegea nor. contin#3 !in 'i4i#nea Nora 4 4r#te ei3 4oacr 4 Kntr1#n 4 la c2i% &ie tot Kn &oarte !e c ia4 i 4e %entr# tre,#ia 4 r'Hn 4ocrilor3 la Kntr1o 4tare %a4#l 4

'Hna

6a eGat73 4c2i',#l

in!icai#nile 4ntatea !in

!o)e!ea4c /i#l3 'a'ei3 n#

con4er)e

o!ra4lei. %artea c2iar

rHn!#1i3

Kngri+iri con tiina

%er'anente ei l#ntric

tre,#ia ci

!e 4#, t#tela ei. Kn &on!3 Aglae n# era 4#%rat c Titi 41a Kn4#rat era 4ati4&c#tA3 &iin!c r%i4e %rile+#l !e a1i o&eri ea o 4oie l#i Titi 4a# 'car con4i'1 'Hnt#l. Ana 4e !o)e!i %lin !e tact. A!#4 la ,ra !e Stnic3 4r#t 'Hna Aglaei3 %e aceea a l#i Si'ion3 care &# KncHntat3 %e a'Hn!oi o,ra+ii %e A#rica. L Gi4e ea. A#rica3 L Ana toate 'g#lit3 Ki %#4e !eo%arte3 cHn! g4i #n 'o'ent ,#n3 Kntre,area an5ioa4: $rag3 e ti &ericitR "ai3 ce &ericii tre,#ie 4 &iiS %ri)i c# o atenie o,4ec)ioa4 a i &i o toat ca4a3 Kngri+orat %e a!'irHn! c n# 41i i a4c#lt c# o atenie re4%ect#oa4 &oarte r#g Titi 6'a'an7 N# tia' c Titi are o 4or a a !e tHnr i &r#'oa4S i

tot#l3 l#! tot ce i 4e 4er)i in4tr#ci#nile ,ine Aglaei. c#noa te %re&erinele l#i

A&ect

4%#n tot ce cre!e c e nece4ar 4 &ac %entr# 'ena+area l#i. /# )e4el3 &r cini4'3 Kn 41i c# toate arate i!eile !in !e la c# al,#'ele Ki 4ale i iG,#ti c# Kn!e'Hnare 4 &ie !e acor! Titi c# Kn +#r#l %rea !e4ene3 al l#i treact gHt#l#i &oarte %rintre na4t#rii3 i1l &ericit care Ki Ana i Kl c# Knce%#4e !#% a4c#lta ,ine Kntre,ri co%iile 4trHngea Aglae.

gra)#rile g#ler#l

ro'an#l 2ain Kn

necitit

Sten!2al.

!ocilitate3

Kncerca

Kntrer#%ea

!e &el#l ace4ta:

14-7

# G0 C'linescu #
L Titi3 Sa#: L A' 41i c#'%r 'ine alt g#ler. "! e# c#' te 4trnge. Ai 4 ca%ei tic3 tot 4#cin! ca%#l. Aglae c2e4ti#ni oc#%3 4e %e in&or' &a3 #n!e1 i a'n#nit a# 4er)ici#l3 a4#%ra 6Trie4c ce coal &a'iliei %rinii3 a ei3 c# #r'at3 %#nn!#1i ce are 4e ce1i +#!ectore te: ' ieri c te1ntrer#%3 %arc 41a rcorit3 n# )rei 4

%#n o 2ain %e tineR N# )rea# 4 rce tiS

&raii

tre,#ie Kn ca4R7 etc. Ana r4%#n4e la toate 4i'%l#3 .'nea loc#ia4c Kn !e reGol)at o &r nici #n 4e'n !e iritaie3 gra). aca4 Titi nici tre,#ia n1ar &i 4 a)#t i &c# t#t#ror i'%re4ia c e &oarte 4incer. %ro,le' /ire te3 c'in#l con+#gal.

loc3 Kn4 Aglae 4e Kntre,a3 Kn c2i%#l cel 'ai legiti'3 c# ce )a tri3 nea)n! nici #n )enit. L N# ac#'3 tre,#ia 4 4e1n4oare !e ca%#l %n n#1 i &cea #n 4 ro4t3 4tea !ar %e c1ai &c#t1o )o4tr#3 n#1neleg

4%inarea altora. Ana %rote4t att ct 4 reia4 c Titi n# e o %aco4te3 !ar n# G!rnici g2icitele intenii !e a4i4ten ale Aglaei. L Cine o &i &at tieR a eGat3 &c# o Kn o,4er) &iin!c c#rn! !e Aglae3 n#1i o !#% %lecarea cr#!. Anei3 $ac1i l#i 4%#4e La o %oate %lace Titi. c l#i nici %rea Kn

Titi3 trea,a l#i. S1o )e!e' c#' 4e %oart. Aglae ce )G# !e4cin!ere i !e loc#ina K i aici. Ceea #'%l# !ar &c#t )oi necaG !eGn!e+!e. nici #nele i'%re4ia &at !e

,r#tal3 &a !e r#!ele n#rorii:

L -ine3 L A'

n1a)ei

oa'eni a eGai 4e ! tr#4o#3 n# a a. i noi ce1a' %#t#t3 Kn gra,3 'aic3 Gi4e ,ln! cele era# ce %at !e !o# o!i3 %rin &ier !in G#gr)ite goale. o!ile c# %o!. t,lii3 O lor3 %roa4%t le o c# !#% i li4t '#lticolor la !e alct#it ter i cealalt 4oacr. Kntr1a!e)r3 !e Kn So2ac2i3 c# con4ili#. Un re%eGeal )ec2i'e3 a%roa%e /raii %ictat cana%ea 'o,ila4e

g4i4e 4co4

Kngeri

&#4e4e

)ec2e3

!e4&#n!at

4l#+i4e3 !re%t %at !e 4ie4t3 or!onanei. La)a,o#l era la'en1

148

# $nigma %tiliei #
ta,il. al,. i Kl g4i4e !e So2ac2i ,ra! Titi %rin4 goal era ar#ncat aco%erit 4co4 Knloc#i4e %ioneGe. Kn %l# 3 o 4 )r# %ar&#'3 Kntr1o )reo cG#3 Kn c# !in 'agaGie o o!aia col i1l )o%4i4e !e i Kn

O 'a4 ,ro!erie. gal,en3 o 4ticl n#'ai inea O

co',inaie ,trHnilor %rintr1o 4e #n !e i

%etice a)ea !e i o o

Ii&onier#l

&#4e4e Kn4# i c# !e

oglin!a 4atin eta+er )iGat: e5i4ta or!inar

4%art. %roa4t3 Aglae3

oglin!a c# cHte )a! o cratie

,#cat )e!ea

Kntr1#n

K',rcat

,i,elo# ,#ctria3

i'%ro1 care 4e 4ine

e51c#tie

,o',oane3

&otogra&ie.

i'%laca,il3

teoretic. !ea4#%ra 4cHn!#r

'agaGie3 !o#

'a in cHr%ite. trgHn!

c2ioa%3 Aglae !#%

Kntoar4e ca' li)i! Kn !or'itor 'olici#nea.

i 4e a eG %e %at ca 41i Kncerce !e4%rin43

4altea#a3 n#'ai !e %aie. Era #n %at !oar !e &or'3 Kn care n# !or'ea ni'eni. L Ei3 4%#4e Aglae3 !eGg#4tat3 aici o 4 !or'iiR Nici n1a)ei locS Ii %e Titi n1o 41l trag c#rent#l !e la # R Ii a%oi3 cHn! 4e ! +o4 !in %at3 c#' o 4 calce c# %icioarele goale %e 4cHn!#rR Tre,#ia 4 a)ei #n co)ora . So,a a4ta %arc ,ate la ca%S Uite3 a a 4e1ntH'%l cHn! tinerii &ac l#cr#rile !e ca%#l lor , oc2ii %e cei ,trHniS Kn4%re $ac ,trHniA K'i i cereai e# c# &cea' 4e con4i''Hnt#l3 !#'nealor l#cr#rile !e c#' >aci 4e 4%#ne ,#na1c#)iin3 ironic Gi#a !i4c#ta' i n#1ntrea1 !e3 c#' la Titi i ar#nc ca!e l#i

ni te oa'eni a eGai. $in #r'toare3 Aglae oc#% go4%o!ria c# #n Gel e5traor!inar3 !ar care era Kn!re%tat n#'ai 4%re Titi %erne3 ,ine r#&rie3 c' ile %#4e l#i i&onier#l Titi3 largi3 cHte)a Kn or!ine3 ca aca43 cre te i

%rea o4til &a !e Ana. C#'%r 4altea3 co)or3 a!#4e cear a&#ri3 K'%t#rin! ,iat#l7A '#r!are i ale 4oli!e >6'ai 'ototolite

ar#ncHn!

o4tentati)

l#cr#ri

Anei. Ki !!# ace4teia in4tr#ci#ni 4e)ere: L Uite3 c'a a a4ta 4 i1o !ai cHn! e 'ai &rig. S n#1l la i noa%tea &r 4c#&ie3 a a 41a o,i n#it el3 ar &i c2iar ,ine3 &iin!c )! c e c#rent aici3 41i !ai 41 i %#n )at Kn #rec2i. Aici i1a' a!#4 &lanel3 4 %oarte %Hn Kn i#nie3 4#, c'a . S n#1l la i &r na4t#ri la c' i3 c n# e &r#'o43 i 41i !ai 4 4e %ri'enea4c !e !o# ori %e 4%t'Hn.

# G0 C'linescu #
Aglae !#% Ki c#'%r ei3 a!ic i 2aine largi3 l#i Ki Titi i %#4e g2ete 4 i le ,o5 croia4c &oarte

g#4t#l

c#'%r

!e

'ari3 #'%ln!#1le )r&#l c# )at: L Mai ,ine largi3 41i o!i2nea4c %icior#l. A!#4e &ar&#rii3 cratie3 tac'#ri !o# Gile ali'ente Aglae %entr# &cea gtit3 ce tre,#ia# &c#te. Ana K i %4tr onct#oa4. ,ine. !e4e i3 Kn 4&r it3 tri'i4e la &iecare !n! i in!icaii 4cotocea *lin !e ,#catele in#ta ,#&et atenii re%eGea '#lt. 4 'ai Titi c# o r,!are l#!a,il %rin !e 4e

in4%eci#ni3

i Kn ,#ctrie3 4 )a! 'ncarea3 Kntre,a %e Titi !ac e Kngri+it Ace4ta &oarte i r4%#n!ea a!e4ea %e c# tot!ea#na 'car 4 a&ir'ati). Ana3 c Titi in&inite %entr# &i#l ei3 Aglae n# )enea nicio!at c# 'na goal3 a!#cn! %r+it#ri. 'nnce3 &a 4 !e &ie laco'3 '#nce te %n Kn acolo ner)o4. i '# ca !in toate3 %n ce Aglae Ki !!ea %e4te na4: L La4 Aglae in4in#eGe inti'e c# ,r,at 'ai A4ta c# &ri c i1a' a!#41o l#i3 c l#i Ki %lace. 'er4e c o intere4#l tre,#ie &iin!c Knct L#i &e'eie a4i!# c2e4ti#nile

,r,at#l3

alt&el

ace4ta

!e)ine

Ki !!# in4tr#ci#ni li'%eGi: L 0ine1o !in 4c#rt3 n1o l4a 4 4e G,eng#ie c# toata l#'ea3 %e #r' K i ia na4#l la %#rtare. Ce1i nicio!at K',rcat %e le Kn ni te ar#nca %icioare L $rag3 n1a' gtit. Titi #n!e3 K i 4c2i',a !e a!nc %etrecere3 i !o'ol a%ele !e oc2ilor3 orice !ar l#5. n# Gicea tie 4e ni'ic. Ana %leca 'ere# Kn ora 3 alergn! neo4tenit n# 4e a)i! in)i!ioa4 Titi Knc2i!ea Kn ca43 &cn! %ict#ri !#% cri %o tale il#4trate3 !re%t#l3 i3 ca !ac Kn Ana 4e ora 3 'erita 2otra a%#ca /rigea !ar Kn!oielile 4 la &ac ali'entele Aglaei. c# N# gtea Kn !egetelor3 tri'itea 'ai ca ce)a3 'ergea )r&#l ce1i ,#ctrie Aglae o i Nici

i'%#riti. la g#noiA3 ,inelea. !e ie 'a4a i1e

re%eGeal !in !e n1a'

>con4er)ele3 l#cr#rile 'ai gre# !e %re%arat le l4a 4 4e 4trice3 a%oi3 g#4tn! %rin ci#g#lea3 c e# %ro%ria1i 'ncare3 ,trnilor3 la toi3 %o&t 4e )or,in! !elocS 'nca !e1a Intra ,#ctria a%ro%ia

&railor3 &oa'e3

rGn! c# g#ra %lin3 i a%oi3 cn! 4o4ea Titi3 4%#nea can!i!:

i5

# $nigma %tiliei #
Knr'Hn!#1le a,a+#r#ri 4ca#nele3 4ing#r i ,tHn!#1le c# e5actitate c# !e Kn %erete. )o%4i i L#cra3 i

c# o &reneGie ca4nic tc#t3 la &el !e &el !e 'r#ni #ri. /c# !e t#l in)ent %e care le G#gr)i +asse"+artout"uri ac#arel3 &el#rite 'a4a &or'e 'ri'i i

%entr# &otogra&ii. Ana Kl l4a in %ace 'ai !eGin)olt Kn %#rtri Stnic.

i 4e Kn&#n!a la %rinii ei

4a# %leca Kn ora . Knce%#4e !e la o )re'e 4 )in tot 'ai !e4

L 8ai!e3 &rate3 Kn ora 4 'ai l#a' aer3 Kn!e'na el. L Titi3 n# )rei 4 'erge'R &cea Ana n#'ai!ecHt.
Titi 4e Knt#neca i re&#Ga c# o inc%Hnare Kn care 4e g2icea Ana c# c2e4ti#nea +o)ialitate la %etreceri 4 Kn Kn %arc#l i &oarte %leca# la o a&ar ca%#l#i i 4i'%l#3 !ac !e la o t# n# ,ra. reGol)a %ri'ea 4 i toate

o 4#%rare a4c#n4. L -ine3 Stnic Titi !at3 #n#i re&#Ga %e a)Hn! grat#it3 'ergi3 ' !#c e# c# !o'n#l .ai#. a'Hn!oi teatr#3 Ie i Gel#l 4 #n 'earg cine'atogra&3 a4c#lte r#%t#l ,errie3 4ing#r 'ilitar al Knainte

%entr# ger3 o&erit

ace4te

teorie. !in

4e o,4tin N# )oi

concert %lece

KntH'%ltor

Carol3

arti4tic

ca%el1'ai4tr#.

!e 4&Hr it3 !e i era )Hnt la &a !e &rig. Ana Kl l4

i %lec3 !ar i re&#Ga al Anei3 Kntr1o )rea#

4o4i aca4 'ai tHrGi# !ecHt el. Titi %icta3 4e legna lHng 4o,3 e!ea ne'i cat %e 'arginea %at#l#i3 cHn! era %licti4it3 orice i a,atere !e la ace4t %rogra'3 !e a4c#nGHn! %rin Knc%Hnare CriGa anti%atia l#i Titi &a &#4e4e Kl 4%irit#l i e# in!e%en!ent 4e %o4o'orHre

&a !e care Knceta4e c2iar !e la Knce%#t !e a 'ai arta t#l,#rri erotice. 4c#rt Ana3 %re&c#4e tHnr3 %laci!itate #r4#G i ,n#itoare. L I#,ite !o'n#le Titi3 a)iG 4#nt 4 %etrec cHt 'ai a' )re'e. $ac n# )rei 4 ie i nicieri3 4tai aca4. E# #na n# %ot. Titi 4e K'%ca n#'ai c# So2ac2i3 c# care3 cHn! era ,ine 4 !i4%#43 )or,ea Kn!el#ng !e4%re colegii !e la lice# arte. Stnic 4e 'ai ,#r3 !#% )enea !e43 rH!ea !e Titi. toate a%arenele i i 4e G,eng#ia c# Gi rH4er Kn 'Hncar ce)a3 i 4inc2i4ea4c Kntr1o i !e la ,elle1 Ana3 &r a,ia o!aia alt#rat3 tHrGi#

Stnic !e4c2i4e # a3 c# g#ra %lin3 i Gi4e a%roa%e in!i&erent:

151

# G0 C'linescu #
L AS t# erai aiciR Titi ni'ic cHn! Knce%# Ana Kn )eni 41 i 'ani&e4te $ar Kntr1o tHrGi# 4#%rarea ,#n aca4 %entr# 'ie n# i Gi i ea3 'a'a3 e5i4ta3 %a4i)3 %entr# !e c# ce3 ce1i o e# ne'ai)or,in! KntHia Stnic3 oar3 Titi ore Kn!el#ngate. c2i% La4W

noa%tea

con!#4

iG,#cni3

4#r%rinGtor c 'i1a 4%#4 Anei

,r#talitate n# )!R... /raii Titi

ne'ai%o'enit: L C...)S "reo )enir Un!e 'ergi !#'neata toat Gi#a i toat noa%teaR !o)a! re%e!e la K'%otri)a loc#l !re%t. %e 4can!al#l#i 41i c%itan#l '#4tr

c# !e4t#l arogan i #n ton )!it tri)ial i iritant: L A'ice3 Aici 4#nt tre,#ie 4#%ra)eg2eGi ,trHni3 %li',at ,olna) i e5%re4iile3 4#nt Kn n# '1nelegi... care %rinii Kn no tri3 oa'eni S1a or!onanele3 ora c#

a#!. N# a!'it 4 ne in4#li 4ora3 a a3 %e 4i'%le el#c#,raii !e1ale !#'itale. !#'itale. !e&initi)3 ce1iR c#'nat#l l#'ea3 n# $ac !#'neata e ti 4#&eri

tre,#ie 41o 4ile ti i %e ea 4 4e cl#grea4c. Titi 4e Kn)inei la &a ,t# c# %#'n#l Kn 'a43 !e4creierat: L S n# ' in4#ltai3 'garilor3 c ) 4%#n la 'a'aS Toi Kl %ri)ir Kn lini te ca %e #n %acient Kn criG i l#i Titi i 4e %r# c Ana o!aie '3 la4 &r 4e ,#Ga1n 41l a#Gi +o4 Kntr1#n ge4t i !e !i4%re. /raii ie ir !in 'ai gla4#l contrarieGe toc'ai n# )eGi acea4t c e i3 ree!itHn! &#ria 4#,it a l#i Si'ion3 Kn4%#'at la g#r3 i i% ca #n

in!i&eren Kn&#rie i 'ai tare %e Titi. L La41l3 ne,#nR L Titi %Hn !in Aglae c# a el a Ki -a o 41l !a# Kn... 4%#4e %e lea# c%itan#l. %#4e 4e 'Hna Knc#rca $in or!on re%e!e Kn Gi %e n# %lrie3 i 4e ie i 'ai Stnic K i ca tra4e #n &# %alton#l !in !e Kn el ner)o4 ca4 i l#i. i 4e 'Hneci !i)oreGe3 c2i% glon i locotenent#l#i3

c#rte.

acea 4 Kn

Kntoar4e

c'in#l

aceea i c#'

%rere3 6!e )re'e ce n# ) Knelegei73 !ar 4e +#r c Ana %etrec#4er )re'ea. ne)ino)at3 CHn! ne!Hn!#1 i a#Gi !e 4ea'a Titi trec#t L#cr# c#rio4. !i)or3

Knt#nec. N# )oia.

152

# $nigma %tiliei #

L S L $ar
Era

&ac

ce1o

ti3

Gi4e

el

c#

a,4#r!itate3 4

n#

'

%ri)e te.

E# n1o c#no4c3 !#c %e la tri,#nale. nici

i %ace. n1ai

N1are !ect o'#le3

!ea !i)or3

e# n# ' aran+'

ne)oie3

e5%lic

Stnic3

noi toate.

L E# n# !a# !i)or.
acea4t Knc toii Knc%nare !rago4tea c#' o 'o!alitate AnaR !ar c E c# %ri'ar %#tin. 4#rorii !e a1 i %entr# So2ac2i lor era i l'#ri c ei n1a# a)#t nici o intenie rea3 c 41a# 4e1nt'%l3 4it#aia

'rt#ri4i certat c#

)eni la Aglae intolera,il L

i tre,#ia 4 &ie reGol)at Kntr1#n &el3 cel 'ai c#'inte

c2i% &iin! acela ca Titi 4 4e1ntoarc aca4. Titi !eclar 4c#rt: E# acolo n# 'ai ' !#c3 cine )rea 4 )ie3 4 )ie aici. Aglae3 ca 4 n#1l 4#%ere3 Gi4e i ea: L $o'n#le So2ac2i3 e# n# %ot 4 la4 %e ,iat#l 'e# 4 &ie in4#ltat. Ana 4 )ie 4 4tea aici c# el3 c 4e g4e te loc. Kntr1a!e)r3 4ati4&acie3 Ana )eni3 Kn,# it %ri'it !e o !e Titi c# o tre4rire .eKn&i%t !e Kn re%e!e #itt#r %o4ac.

4ol#l l#i3 Titi n# &cea !ect 4 co%ieGe note3 4 !e4eneGe !#% il#4trate3 4 4tea ne'i cat. Aglae o Kne%a %e Ana &r 4 )rea3 %#nn!#1i Kntre,ri 4#%rtoare: 6T# n# tii 4 gte tiR T# 4tai i o a a K',rcat toat Gi#aR T# n1ai !ect o c'a !e noa%teR7 $ar tre,#i 4 rec#noa4c c2iar ea c Titi era i'%o4i,il !e a4in. Ana a!#4e cinci ,ilete !e teatr#3 c# o contraGicea %e Ana Kn cele 'ai legiti'e !orine3 c# o o,4tinaie Kn)e!erat '#l#'ire !e a1i l#a %e toi3 !ar Titi 4ing#r re&#G. L E# n# ' !#c la teatr#. N# i1a' 4%#4 e# 4 iei ,ilete. M !#c la teatr# cn! a' !i4%oGiie3 n# a a3 %e nea te%tate. Ii a%oi cine i1a !at ,aniiR $e #n!e ti# e#R L Titi3 4e irit c2iar Aglae3 ' aga4eGiS Titi l#ntar 4e !i4%r#. a te%te3 n# 'er4e3 Kn tcn! c Kn4 i1a c# trec#t %er)er4itate !e %lecare3 reGi4tena. Aglae )oit a a %e Kn 4a# Knct # o!aia in)o1 toi Titi 41l l#i %n %rea+'a K i 'o'ent#l#i c

K',rcar3 Ceilali !ar

creGn! Titi n# 4e

$#%1'a43

Knc2i%#ir

4e1',rac. nicieri.

Ie i4er intr

)e!ea

i1l g4i Kn %at3 Kn %la%#'.

# G0 C'linescu #
L $ar ce &aci aici3 %entr# $#'neGe#3 n# 'ergiR $e ce

'1ai &c#t 4 '1',racR L 0i1a' 4%#4 c n# 'erg. Ii Titi 4e1ntoar4e c# ca%#l la %erete. S#%rat3 Aglae 4e !eG,rc i n# 'ai 'er4e. A !o#a Gi Ana &#gi. L Titi3 in4i4t Aglae3 ter'in o!at. N# ) Knelegei3 Ea e # #ratic3 t# e ti Knc%Hnat3 n#1i ni'ic !e &c#t. $i)orai. L E# n# !i)oreGS 4e1nc%Hn Titi. $e alt&el Ana era )G#t !e toi %e 4tra! c# &el#rii in i3 #nii a&ir'a# c a)ea legt#ri certe c# #n#l 4a# c# alt#l. C#rHn! n# 'ai &# nici o Kn!oial cel %#in c Ana ie4e la ,ra c# #n &#ncionar a)ere3 !e4%ri c # ii Ana !e 4#%erior a&ir'3 !intr1#n 'ini4ter3 &iin! i Stnic Ana ar o' 'ai Kn !e &at3 !e )Hr4t3 c !ac c# ce)a Ana l#i3 e c# care &r i %ace.

li,er3 o ia !e ne)a4t. Era o ocaGie3 4#4in# Stnic3 !e a 4e 4can!al. o Alt&el a,#Ga &iin!c intre3 o n#'ele %ro&it %entr# ea. Titi Kn4 n# )oia 4 !i)oreGe. Se )e!e tot# i g4i4e la ,#n &r 4 co',inaie3 )rea 4 !eGlegarea ,occea no!#l#i Kn )eni tot !e la ea. Kntr1o Gi3 !o# or!onane !e%#4e4er Kn &aa intrare3 enor'3 care Aglae g4i c# ci#! toate l#cr#rile l#i Titi3 cele 'ai '#lte '#r!are. Tot#l Ki &#4e4e re4tit#it c# o gri+ a&ectat3 &iin!c Titi reg4i %rec#' intenta4e !e i o %erec2e !e %anto&i r#%i %e care Ki ar#nca4e la g#noi3 i #n c#it3 %e care &orHn!#1l Kl r#%4e4e Kn !o#. Era# ,#cile. Titi aci#ne !e %ri'i3 Kn 4&Hr it3 !i)or !in %artea !e i o noti&icare Anei. C# Ac#' gre# el c i 4e Stnic )oia 4

a'Hn!o#

%#t# 41l &ac %e Titi 4 con4i't a !a o !eclaraie c 4e !e4%arte ,#n)oie3 %entr# ne%otri)ire caracter. 4e +#!ece3 4#4inHn! Kntre altele c n# 4e 4i'te ,ine3 c Ana i1a !at o ,oal. L#cr#l era !e !o'eni#l &anteGiei %rin 4#r'enarea 4%irit#l#i3 o recr#!e4cen a latente3 congenitale. i !o)e!ea n#'ai3 2i%ocon!riei l#i

i54

# $nigma %tiliei # CUPRINS

IP Kn C# a)ea +ignea ce)a co&etrie 'artie3 %#in !eci /eli5 K i l#ni Ar Cn! 4e &cea i !e &i %lan#ri 'ai 'a+or. Kn4 2aine #n coleg %#4 %e !e Kl ner,!tor !o#Geci Se li%4a !e !#cea !e ,ani !e Kl &c#4e ca oricn!. ani. ac#' 'n# i ,ra nici Mai 'ai i #n

Knaintea cte)a 'ai l#i.

Crci#n#l#i

K'%lini4e

!e)enea 4ine3 )r#t cte 4i'ea

Kn!rGne3 ,ani

con tient

c2in#ia3 Kntr1o i !e n# 4e

orgoli#l 4a#

%ri')ar3 +ratic.

a4#%r1i.

,errie3

N1a)ea

,an Kn ,#G#nar 'ic %lcere3 'car "eni4e %e &i Kntr1o Kn43 Gi Kn 4e

i Ki era r# ine 41o 41i %li',e !ea Gi #n#i 64 ci)a i era !e1a c# )re#n c# o n# le /eli5 %a i

4 'rt#ri4ea4c. Mo ,a1i care

Era gelo4 nici #nele

*a4calo%ol. Ar &i )oit 4 &ie gn!ea !#,ioa4e. a%arinn! Kntre,a Kn4# i %rieteni3 Era 4 o n1ar

i el Kn 4tare 4 &ac Otiliei o ct !e tr4#ra. ,an3 4erie Co4tac2e %ro%#nea !e n# %e I ia4 %e %e C#' c# 4 Kn ac#' n# 2aine3 le Kn trg#ri i el 6o ni te i i1l Kn o tie !e ton#l

Kntr1o /eli5 !i4%#4 !#%

Kntreag

4eringi %lti4e 4a#

6.ecor!73 c2iria3 !ac c#

%ro,a,il

'e!icini4t

ac#'

!ac

c#noa te c#'%ere7. )oi Kl 4 &c#i a%4a la c ca !e el e

cine)a

Kncre!ina4e ora 4e S1l %e

%er4oan7.

!#'inic3

4tra!3 #'eri. #n

Kntoar4e. 4coat 4ing#r care &irea3 !e 4

a!'ira,il 2ain !#4e c l#cr#ri 4#nt ie ire3 nici oc2ii

%alton#l Knc ca' !e4t#l Are

r'n /eli5

%re'at#r. iritat )enit ne)oie ,ani. Mo !ar Kn +o43 Kn

Co4tac2e c#ra+ o' !e Kn 'earg

era toat

aca43 !!ea c1 i ora o!at !e

!re%t#l

4#%rarea. Knc2i%#ie c# !e care 'inile

S%#4e are goale. i1i

'ere#

cri3 )rea

'#li'e

tre,#ie l#i. 41l

!e&initi)3

!re%t#rile c#t c2i% o

Co4tac2e n# cele &c# 4coa4e !in

a4c#lt3 nici #r'3

Kn&rico at 'ere# o c# )or,

acea4t

K',lnGea4c3

inn!#1l

'nec3 rg# it3

Kntr1#n c#

co'ic3 e5%licaie.

Knc#ra+atoare3 %ro%#nere:

a%lecai

acea4t

nea te%tat

# G0 C'linescu #
L $ac ai ne)oie !e ,ani3 !e ce n# iei c# K'%r#'#t )reo 'ie !e S#'a loc la lei lei !e la cine)aR /eli53 *oate !e 4 g4e4c n# e# la #n %rieten3 !e n#'ai 4 n# 4%#i la ni'eni. iG,i %e care3 !in ,#c#rie3 l#i 'ai e5a'in A ci#!enia or!in3 %ro%#nerii %artea 'o c# Ki Co4tac2e. !e o !o#a !e c# al,.

Gi3 ,trHn#l )eni 'i4terio4 Kn o!aia l#i /eli5 Kn!e'nHn!#1l ace4tei #n#i 4e'nare3 41l co'%leteGe !ar Co4tac2e Sca!ena l#i

i1i Kntin4e #n ,ilet 4#'a 'ie

i 41l !ateGe ?: !ece',rie DBD:. /eli5 )oi 4 Kntre,e a4#%ra 4i'#laii3 !e ,trHn#l KncHnt !o# #rec2ea Kn 4#te Ki 'ai KntHi#l !e %#'n %ie4e. ,ilet#l#i r'a4e

ro4t#l#i 4#net#l $#%

Kn'Hn ac#'

/eli5

cinciGeci ! %rin

!e lei. Mirat3 ace4ta Kntre, c# oc2ii. L N# /eli5 con4#lt %oate 4 !ea era #n %rea lor3 tot3 4 c# e5%lic ,ani3 care1i ca',ia E# rg# it#l3 ca i 4 la 'ine3 Kn &iecare l#n3 cHte !o# 4#te cinciGeci !e &ranci. ner,!tor r'a4e !e %#4 i !eci la 4 ai, o !i4c#te %rile+ alt&el &iin!c 'ia %ro)eniena ,ine 4it#aia. L -trHn#l at#nci e ti te1a !ateGi Kn cre! !ece',rie3 c i1a 'a+or re4%on4a,il. !at Kn4 Kn!oial3

%rieten

$re%t3

c#no tea

c2iar !in ,anii ti3 /eli5 Otiliei3 4%#nea li'%eGi3 4e

i t# i1o )ei %lti tot !in ,anii ti3 !in %ri'#l i 4e1ntoar4e 4trHng !at Kn4 4e !eGg#4tat i aca4. Kn li%4a 4 ei

)enit li,er. E !at !rac#l#i 'o #lS a!#',ri 4 ea. 4e *e Knce%#r !e4%re %lini a4#%ra1i ce Otilia !e alte !eGg#4t#ri3 c# oc2ii

,n#ia4c %e &at !e co'%licitate !e 4enintate3

i 4 crea! Kn tot ce A#rica rea%r# a4e'enea %re4#%#neri

r# in

i o 4ocoti l#i. A)ea

i %e ea o )icti' a ,trHn#l#i. "oi c# 'ai '#lt criGe !e cHn! Kn 4en4i,ilitate el cHn! Kntr1o 4e Kn Kn +o43 i re)erie. c# Kn )re'e Kn Se Se ce Otilia 4e)er3 4i'ea

%#tere !ecHt oricHn! 41o 4ca%e !e acolo3 41o ia el 4#, %rotecia r4colea o%rin!#14e l4Hn! )al#rile !in ,#Gele %ian#l#i3 %li',a &aa 'Hinile %atetic. ,#G#nar3

oglinGii.

%ri)ea

a'rci#ne !e a

&r#'o4. Sing#rtatea

l#i3 &a%t#l

n# a)ea %rini3 Kl #'%lea

!e o e5altare )ag a !e4tin#l#i 4# %ro%ri#. Se Kntre,a3 in#n!at !e &raGele '#Gicale care )enea# !e +o43 ce a)ea 4 !e)in:

156

# $nigma %tiliei #
'e!ic trecHn!3 ne'i cat3 Knc2i%#ia !e te%ta !e 'are3 Kn &r &lcri care Otilia3 &#gea l#i 4a)ant3 rit'#l GH',et3 o'#l#i a)ea# !e a#tor '#Gicii cele,r#3 Otiliei3 rece Alteori3 O )e!ea o' Kntr1o %oliticR tr4#r l#i. Se )e!ea A a re)eria K i Ki

!e4c2i43

%ri)in! 'are. toi Kl

Knaintea %e l#i

%#rtarea

!i'%otri)3 Otilia

!eGintere4are. 'ai

a'eninat Oc2in!3 Kn !e

,an!ii3 ce Sa#

&iGiono'ia c#

Stnic. ei

&leg'atic3 !e %e &erea4tr3 !o,ora )re'e gHt. tre'#rHn!3 clare !e i !e

%e rHn! %e toi )r+'a ii3 ,raele 4#,iri nei!enti&icai l#i 'o i %ian reGe'a !e &oc '#lt %oalele 4 &ac 4%re

4trHngea !# 'ani a4#%ra !rag#l

%!#ri cr#ia3 l#i %rin

care 4e Kn!oia# 'oale %Hn la %'Hnt3 inHn! Kn ,rae %e Otilia. GeneroGitatea r#inat3 Ki *a4calo%ol3 4&orrile l#i oc2ii atHt !e a4#%ra in4tr#'ent#l#i3 %e 4e1ntin!ea #n care1l l#i Otilia aGil3 )i4a Co4tac2e3 c2iar la i o&erea Otiliei3 4enil3 la 4e a4#%ra )ia !e )re'e ei.

,olna)3

rea!#4

!e 'e!ic. /eli53 O!at3 l4

CHntHn! care !#% !eo!at %lin !e

&#rt#no4 #neori c ce

ar#ncHn!#1 i ca%ac#l alt#ri Ki i Knec c#

n# ,n#ia

e 4al)at eG#4e Kn

!e)ota'ent. 4enti'ent3 K i

!e Otilia3 care citea o carte3

i )i4a4e treaG ca !e o,icei3 co%le it ca%#l Otilia

%ri'i o&ran!a 4i'%l#3 'HngHin!#1i # or %r#l. L S%#ne1'i Gi4e /eli5. Otilia r4%#n4e gHn!itoare: L "a )eni )re'ea cHn! ai 4 ai ace4t %rile+. .elaiile c# oc2ii o /eli5 Ki 4enti'entale !intre cei !oi era# !in ce Kn ce 'ai a%rin4e. /eli5 o c#ta %e Otilia can!oare &ratern3 iar &cea la &ata a4t&el 'a43 c# oarecare i'%r#!en3 o r#ga KncHt 4e c# orice a eGa a,#G alt#ri era !e Mo Knlt#rat. ea i o Co4tac2e ce)a %ri'e+!ii3 %entr# tine3

i o 4r#ta &#rti). /ata n#1l re4%ingea3 !ar !!ea ge4t#l#i )or,ea c# !e 'Hini3 oc2ii

%rin!ea

Kl '#4tra

,lHn!ee.

Ki 4#r%rin4e Kntr1o Gi 4r#tHn!#14e3 !ar n# Gi4e ni'ic. *r# c2iar r# inat !e li%4a l#i !e atenie N#1i i4%itit K'%ie!ic !e #n !e nicio!at3 con4i'irea gHn! n# le Knc#ra+at Otiliei3 $ac i &#gi re%e!e c# ca%#l Kn %ie%t. &c# nici Kl cea /eli5 'ai 'ic c# al#Gie. 4 &ie K',tat3 Otilia Knce%#

in4i!io4.

i#,e te

a!e)rat3

ar tre,#i 4 ai, Kncre!ere Kn el i 41i !ea !e ac#' !o)eGi 'ai

i57

# G0 C'linescu #
te'einice c# 'i4tica !e !rago4te. SenG#alitatea noa%te3 &irea4c 4 a )r4tei !oar'3 4e l#%ta

erotic.

Kntr1o

ne%#tn!

co',t#t

!e cele !o# %orniri3 /eli5 4e 4c#l &ac ni'ic r# )ino)at. a&ar A#Gi 4i1l O &or 'ai la 'are # a 4%eriat !ect a

i 4e K',rc. N# )oia 4 )oina l#i Kl tra4e ca %e # %rin

i tot# i ini'a Ki ,tea c# %#tere3 ca 4i'in!#14e Otiliei. -t# &etei . iar i i # or3 alt!at.

K'%in4e

li'%e!e

4rit#ra

tro%ot#l

%a ilor

o!aie. Ca%#l G,rlit al Otiliei a%r# Kn Kntre!e4c2iGt#ra # ii.

L Ce )rei3 /eli5R Kntre, &ata c# re%ro


/eli5 4e G%ci i !eclar %ro4te te:

L Te... i#,e4cS
L O&3 Ii c#' /eli5

!oa'ne3

4e

)iet ca%#l

Otilia3 Kn

iar

n# i

e ti

!eloc

c#'inte.

0i1a' 4%#4 4 n# 'ai )ii. l4a4e +o4 iritat r# inat tot!eo!at3 Otilia ie i c#ra+oa4 a&ar %ri)in!#1l Kn oc2i. L /eli53 trGi# 4 !ac ' i#,e ti n# 'ai c# a!e)rat3 a a. Ai !ac )rei ca Kn 'ai 'ine3 &i' %rieteni3 )eni Kncre!ere i %rin4e %e tnr c# ,raele !e gt3

c#' a' i e# Kn tine. N# te Kn!oi3 te i#,e4c. Ii trgn! ca%#l l#i /eli53 Kl 4r#t %e ,#Ge. A%oi &#gi re%e!e Kn &r o!aie3 Knc2i4e # a i c# Kntoar4e i c2eia %orniri !e !e !e la !o# in4tinct geloGie 'ini 2aina i l#i ori. $e &a aci >n# !e Kncolo3 /eli5 oarecare i re%ri' ci#!3 4e religioGitate c# orice i'%#r

#neori3

*a4calo%olA Kn c2i%

'#l#'i Otilia

4trngerea #n na4t#re

4r#tarea /eli53 i

ca4t3 al#necat 4%re #rec2e. Tot# i ne%lc#t. co4ea

i a a &#r 4#r%rin i o !at

ace4ta n# 4e %#t#4e eli,era !e i4%ita !e a o 4r#ta3 cn! Stnic intr !eGin)olt %e # . L /acei3 Otilia Ki &acei3 ar#nc Gi4e o el %rotector3 'nioa4 ca i i era cn! gata Kntre /eli5 i 41l Otilia era# legt#ri in!i4c#ta,ile3 'rt#ri4ite. %ri)ire a%roa%e !ea a&ar %e # %entr# in!i4creie. Stnic %ar lo)it#ra 'iero43 &cn!#14e c n#1nelege. L A a e tinereea3 n1ai ce 41i &aci. E#3 cn! era' Kn!rgo4tit !e Oli'%ia3 o 4r#ta'3 '1nelegi3 toat Gi#a i %e4te tot. N# 'ai ne &erea' !e ni'eni. A a c... n# ) +enai.

158

# $nigma %tiliei #
/eli5 &c# ge4t#l !e a %leca L M#l#'e4c3 !o'ni oar OtiliaS Stnic Kn4 Kl o%ri. L Stai3 *e client c2e4tii l#i3 41l al &rate3 c )rea noa4tre El n# %leca3 4 a' #n )r#t A' act toc'ai #n !e 4 caG !e Kn #n )1ntre, intere4ant. Kn #n #nc2i ce)a. Un al 4&Hr it !#'neata3 'e# !e1ale &aci 'e!icina. atace ne c noi care i a)# c2iar c#ra+#l !e a %re&era

%rotocolar3 &cHn! al#Gie la na4t#rele c#4#t:

!onai#ne3 n#1i g4i

%ri)e4c3 ,trHn#l %#te' o 4 ca

&c#t

,trHn.

%retin!e E)i!ent3 aici Kn4 Knelegi3 )ie a a3 !e n# la r# %e

!e%lintatea !octor #n &ie i 4 'ai care %ro&e4or e5a'inat. $e %e %il!3 #r' i %e l#i ,trHn#l te1ntre,. ,ine

&ac#ltilor

'intale.

e5a'ineGe3 N#'ai3 o 4 e#3 Ni'eni !e

tre,#ie n1o 'o #n ni'ic.

4o'itate3 )rea Kntr1o 4

#ni)er4itar3 a cr#i )or, 4 &ie lege... %lte te. $octor#l aici. Kn S#nt c2e4tie3 ,trHn#l KntH'%ltor3 c#

i 4 4e %reteGe. Client#l )iGit. )ine )r#t %reta *oate a'inti

Otilia3

*a4calo%ol3 'ine ,n#ie te &ac#ltate3

Co4tac2e3 %rete5t A4ta 41ar a'

a!#4

oarecare3

!octor#l. Care e

%ro&e4or

%4i2iatr#3

c#' a' %#tea %o4ac3 /eli5 "a4ilia!3 )in #n c# !octor 'ai a4c#lt !e

41i %ro%#ne' &r 4 ri4c' ni'icR $ac o'#l ne1nc#rc Stnic 4ocoteala. K i 'o c#no ti !e )iGita

a4i4tent3 %oi 41i 4trecori o )or,. gHn!itor. a ca4a Stnic3 )rea3 !in $e Kn la no# l#i e5a'inarea Kn e)i!ent /r Kl &orat c2iar %e 4 Co4tac2e. O !e tot#l !e 'o l#i. Era a 4e A&acerile co',inaie tre,#in l#i 'o %ro&e4or#l Co4tac2e3 i a la /eli5 #n !!# 4a)ant

l#i Stnic i 4e %r#r c#rioa4e3 cinice. $ar 'ai ale43 !e ce 4 !octor#l Kn c2i% co'%lice. Kn4# i. c2e4tionat3 !e !e nor'al ,trHn#l#iR Kn care era /eli5 ceR toate ra%ort cercetat -iet#l actele %reoc#%a Co4tac2e #ni)er4itar3 era ,anal

)e!ea

!eG,rcat. i )igilent !e

a)ar e !re%t3 in&or'aii %ro&e4or#l#i %ier!#t Kn

i ca' &r o,raG3 n# &cea nici #n r# ni'n#i !e%ri'ante 4%ecialitate a4#%ra 4e)eritii !e %ro)er,iale co,orK Knc

&oarte cH'%#l

#ni)er4itate. inca%a,il

'icro4co%#l#i3 ce1'i 4%#i.

a4e'enea co',inaii3 i !e alt&el ,ogat. Stnic !e)eni %o4ac. L M 4#r%rin!e *oate n#1l c#no ti ,ine. C# ,ani3 %ri'e te aGi oricine. O 4 'ai c#leg in&or'aii.

159

# G0 C'linescu #

L Co'e!ia
l#i Stnic3

a4ta '

c# %#ne

!octorii3 %e

o,4er)

Otilia

!#%

%lecarea Kn

gn!#ri.

*a4calo%ol

a)ea

!re%tate.

&on!3 )oie4c 4 lo)ea4c Kn 'ine3 ti# ,ine.

L Cine 4 lo)ea4c1n tineR Kntre, /eli5. L Ei3 cineR Ki %oi Knc2i%#iS Ii1a%oi3

la

ce

'ai

&ac

4nge r# l#i %a%aR Un loc 4#, 4oare )oi g4i e# %e l#'ea a4taS /eli5 &c# o 'i care ocrotitoare 4%re Otilia3 care Knele4e. L Iar t#3 !ac ai )rea 4 '1a4c#li3 !ac '1ai i#,i3 ai %leca !#% cte)a l#ni3 cn! )ei &i 'a+or3 i ai tri 4ing#r3 '#ncin! ca 41i &aci o ,#n carier.

L *rin #r'are3 )rei 4 %lec3 4 te la43 &c# /eli5 4tin4.


Otilia K'%re#n 'inile3 !eGolat.

L N# '1ai Knele4. N# e ti Knc !ect #n co%il.


*a4calo%ol3 care #r'rea c# intere4 'ane)rele l#i Stnic3 4e 4e4e Ma4a !in 4ing#r Otiliei3 %ri)ea 2otrK3 o oc2i c# %e c# Kn 4&r it3 'ai Kn Otilia3 ,trn#l. care oc2i o ri Gi4e a)n! !e 4 )or,ea4c 4e c# La l#i 'o la Co4tac2e3 'a43 !elicate Kn43 i %e !e !#% !e /eli5 i ce Kntr1o a!#1 r#g la4e &r ca#Gei 4ear3 )enin! !ec#r4e %e !e)re'e3 c2i% c# in)it

'#li'e

%ac2eele o,i n#it. care era 4e

l#cr#ri ca&ea Knele43 att la int#in!

'ncare. 41l

*a4calo%ol !e)otat l#i. Kn

%rea Knct3

/eli5

ac#' !#ce

Knelegea3 aer#l c %e el3

4it#aia3 intr la

%lec

4 '#r'#re3 !e1a !re%t#l:

tre,#rile

N#1l 'ai c2e4ti#ne Otilia

*a4calo%ol. tii ,ine

Mo ier#l c in

L Co4tac2e3 ct !e ne)a4t.

!o'ni oara

i tine. S &i &o4t c# Gece ani 'ai tnr3 %oate i1o cerea' L Ia1oS i'%lor ,trn#l rg# it. L N#3 n#S )rea# )iaa3 Ei 4e 41o 4#%r &ac *a4calo%ol. N# tre,#ie )a Kn &aci )oi 41o con4trn1 4#nt a4ta

ge'.

N#

ne&ericit.

$ac

)reo!at3 n# !e /ata

gata 41i %#n la %icioare tot ce a'. Kn4 e tnr3 tre,#ie l4at 4 g#4te a!o%teGi. 41 i cerceteGe Co4tac2e3 e Knclinrile. ti'%#l 4 4&r it3 a4ta. )rea# 41i )or,e4c ,ine3 ac#'. Mi1ai 4%#4 !e attea ori c )rei 41o cre te3

4e &ace 'a+or3 e ce)a ne%lc#t Kn 4it#aia ei !e &at 4trin Kn ca4a #n#i ,r,at. E ti 4nto43 )ei tri 'ai '#lt ca noi toi3 !ar

160

# $nigma %tiliei #
gHn!e te1te ce 4e1nelege3 n# )a 'ere# l#cr#rile c#' a a 4#nt la o c#' a%ela 4e &ace &ata la #n e !i4%oGiia ,r,at ,ine. 'orala a4ta ei %e Ai !ac oricHn!3 care &o4t l#i Aglae... ar r'Hnea o n#3 &at Ii )oie te. negli+ent c# 4ing#r. e a%oi 4 E#3 a#! &aci

!ar N#3

'Hn!r3

n#1l ca'

,Hr&e te

cocoana

tre,#ie %Hn oc2ii

ac#'3 %lecai

tot# i )re'ea n#1i %ier!#t. Co4tac2e a4c#lta *a4calo%ol %#!ic Kn cea ca !e ca&ea3 !in care3 !#% ce 4or,i4e ,ine ,#t#ra3 4cotea ac#' !ro+!ia c# !eget#l i o 'Hnca. L Ce Gici3 Co4tac2eR Kl 4ti'#l *a4calo%ol. Mo Co4tac2e %#in %ri)i ca %r#!ent 4 Kn !rea%ta 'ai i1n 4tHnga !e i a%oi3 ri!icHn!#14e )or,ea4c a%roa%e #rec2ea

'o ier#l#i3 o%ti: L Ii Aglae ce1o 4 GicR L $oa'ne3 4e 4a# ,anii3 a'e4tece n# &ata &r Kn nici c#' e tiS 4e 4can!aliG care n1o At#nci ,lHn! *a4calo%ol. Otilia i1ai 41i Ce1i e4te3 &olo4it !ai o %a4 ce1are 4 4%#n cocoana AglaeRS Ea n1are nici #n !re%t 4 a&acerea taleR o !o)a! a4ta3 E %ri)e te. n# c tre,#ie ne)e4tei a!e)rat3 4a#

4cri4R

re%araie3 ce $#'neGe#3 !oar o i#,e tiS L N1o la4 e#S !eclar e)aGi) Co4tac2e. L Iti# e# c n1o la i3 !ar Kn c2e4ti#ni !e a4tea e tot!ea#na ,ine 4 &aci acte Kn reg#l. /ire te3 %oi 41i !ai ,ani3 %oi 41i la i %rin te4ta'ent... Co4tac2e &c# #n ge4t !e eroare. aici ne)oie Ei Ki n# !e e )or,a ti3 n#'ai 4e o' !e atac3 )ig#ro43 clar3 ,ani3 i cHn! contin# %oate )ei !e *a4calo%ol Otilia t# )ei care nici 4 &i te4ta'entele ,anii o tre,#ie

L $ar
n1are 'ori.

!e'on4traia3

,ine)oi

%oGii#ne

onora,il3

'Hn!r# i t#.

LE

,taie !e ca% a!o%i#nea3 tre,#ie 4 'ergi %e la tri,#nal3 &i 'e4c2in3 Co4tac2eS N# e nici o ,taie !e ca%S

c2elt#ial3 n# %rea 4#nt Knle4nit. Mai tHrGi#3 n# Gic n#.

L N#

Uite3 %#n e# %e a)ocat#l 'e# 4 4e oc#%e !e c2e4ti#nea a4ta. N# !ai nici #n ,an. Kl %lte4c c# an#l. L A aR 4e ,#c#r 'o Co4tac2e.

i6i

# G0 C'linescu #
L Se1nelegeS Ei3 ce Gici3 41l %#n 4a Kncea% !e'er4#rileR %#neS Kn toate !in4%re cHn! c !e con4i'i %rile. intrarea la Co4tac2e $eo!at %rinci%al3 'a43 Kn&i%t /eli5. %e 4e # Kn +#'tate ro # %#in g#r3 la &a. %ri1 Kn !e iar i # ii Knalt3 &c#

L *#ne3
)in! %rag#l 4o,a

aco%erit

4tteai e aici

4e'iKnt#neric3 41i 4 4%#n

e!ea ce)a. %e

Stnic. "GHn!#14e !e4co%erit3 ace4ta Knaint +o)ial:

L Cre!ea'
)1a'

!o'n#l !e

"oia' "rei M

$ar

a#Git

a)ocat3 *er&ectS

a!o%i#ne.

a!o%tai e#S

!o'ni oara !e4)Hr it. Kn )re'e

OtiliaR ce

A!'ira,ilS 4e aga !e

oc#% !e

$i4creie l#i 'ele

Co4tac2e gre it. c# %e o

!e4%erat altce)a3 !e

%ri)irile

*a4calo%ol3 ace4ta Gi4e lini tit: L Ai Stnic gr,it3 &#n!. ie i Knele4 %ri)i %e "or,ea' neKncre!ere # 3 care >l#i Otilia tre,#rile i3 ni'ic !e la 'o ie. Kn!rGnea !!ea 4%re n1a)ea %re&cHn!#14e !in 41i 4%#nA3 cealalt a%arta'ent#l

$e4co%erin!

/eli5

Ki co'#nic 'i4terio4:

L A' a#Git o )e4te ,#n. Mo L Ai a#Git gre itS


4e 'ir c#

Co4tac2e te a!o%t. Stnic. N1ai nici o gri+:

L E#R

!e'nitate

!i4creie a,4ol#t. Ii Kntr1a!e)r3 Stnic3 !e i K i &c#4e #n o,icei !e a 4%iona ca4a o l#i Co4tac2e !e Kn %ro&it#l a&acere. Aglaei3 /eli53 intrHn! tri'i4 !e ca 'o !in KntH'%lare 4 %e o # )or, i ie in! %e cealalt3 n# 4coa4e cHte)a 4%t'Hni nici acea4t Co4tac2e

)a! c#' 4e a&l Si'ion3 care 4e )ieta !in no# c e ,olna)3 a)# i'%re4ia c Aglae n# 6*oate3 K i Gicea el3 tia ni'ic !e %roiect#l l#i *a4calo%ol. 4e !eGintere4eaG !e acea4t Aglae

c2e4ti#ne3 Kn care3 !e &a%t3 nici n1are )re#n !re%t 4 4e a'e4tece3 ori3 Kn 4&Hr it3 e4te %rea %reoc#%at !e ,oala l#i Si'ion.7 Kntr1a!e)r3 o i%oteG %rea la o era# KncHt in+ectai ,trHn#l3 alta3 i 'inge &ic i3 trecHn! tot# i c# i c# i#eal c# era Ki 2i%ocon!ric a!e)rat. ,alonat Se )ieta !e Oc2ii !e la Ki %rea ,olna)

%Hntecele

KngroGitor3 ,ti

Kn)elit

,ro,oa!.

!e ini' !#% 'a4

i !eclara c ini'a l#i ,ate !in ce Kn ce

'ai tare3 &r 4 4e 'ai %oat o%ri.

162

# $nigma %tiliei #
L E ti Ki Si'ion l#i3 %e c ne,#n3 i era i 4trig Aglae3 %e c# 2i%ocon!riile !ar Kn tre,#i c2i% taleS 4 Un!e )eGi

c1i ,ate ini'aR %#nea c 'ai ea 'na l#i %ie%t3 era rec#noa4c agitat. !ige4tiei a!#4e la 'are i 4e c# 4e ale Kntr1a!e)r circ#laia con)in43 4e #'&l att ni'ic i ale eG# Knainte3 c 41l l#i i Si'ion !e !e n# gaGe atent i i alar'ant Stnic !in c# acea4ta !eG,rc

o,4er)n!

#nele care1l 'ai

&eno'ene 4#&oc. '#lt !ata 4e

tr#%#l l#i

"a4ilia!. N# Kn att %at3 !e

Ace4ta3 g4ea #n!e tc#t

%ara!

con4#ltarea l#cr#. #rc El3 i%oteGele

Co4tac2e3

!e4co%eri Stnic. Gi#a3

!e

2otrt

acce%ta noa%tea3 %n '#lt oc2ii

,#n)oin

Aglaei

Si'ion

o,4er)n!#14e ce acea4ta

an5ietate. N# 'ai 'nca3 n# 'ai ,ro!a )or,ea 4e in %licti4ea3 Kngri+orat !i4%oGii#ni L M !octori. 'rt#ri4in!#1i !ac a)ea te4ta'entare. !#c3 Ki e Gicea )iaaS 4i'te 'inte %#4e4e o

i era ro4 !e 'elancolii. %e 'oarte3 %e 4%ionn!1o !n!#1i i Ki !e art3 /eli5 ne ti#t %entr#

Aglaei3

)re'e3

Si'ion el3 a'

!eG)olta l#i c# 'ai '#lt Kncre!ere te'ele l#i %atetice: ,oal %entr# gra)3 i!eal3 Uite3 a a A' l#%tat

i ac#' tre,#ie 4 la4 tot#l. S n# ' #ii3 !o'n#le /eli53 4 n# ' #ii. Ii ta,lo#ri !n!#14e +o4 !in %at3 Si'ion 4cotea !in %erete cte)a i le %#nea %e ,raele l#i /eli5. Ace4ta le l4 !e alt&el

Kn ca4. C2iar Aglae 4e gr,ea 4 i le 4'#lg3 in!ignat. L S1a %ro4tit Si'ion 4ta !e totS $o'n#le /eli53 n# te %otri)i. "eGi3 %oate1i ! ce)a3 inel3 ,i+#terie3 ,ani3 te rog 41'i 4%#i. L Se1nelegeS Gicea3 oarec#' +ignit3 /eli5. S%re Tot# i3 c# !e o el3 'ai '#lt n# 4ing#r %e !in 4ig#ran3 '#ri !e Kn i Aglae contin# Aglae l#i3 !e4%#ie 41 i nici o!aia c#lti)e n# K i 4e Kn &cea l#i Si'ion !e tot ce ace4ta ar &i %#t#t !r#i Kn c#rio4#l l#i acce4 !e !rnicie. Si'ion 2i%ocon!riile 'ai #lei Gi oc#%a cri 4 o,i n#itele nelini te l4n!#1l circ#lare neli%4it !e4t#l ,enign. o!aia

A#rica Titi g4i

%li',ri

Calea calea

"ictoriei3 4ocrilor3

co%ia %rile+#l

%o tale il#4trate. Stnic3 Kntr1o %rin! %e Otilia 4ing#r.

163

# G0 C'linescu #
L E &oarte !re%t ce &ace 'o !e co'%licitate3 ,a e /ie c2iar )or,a cHte i1ai !ator. Kntre Co4tac2e3 Ki Gi4e el3 c# aere K'i noi3 i %are !ai o ,ine c1i c#no ti -trHn#l Nici te !e &r 4 %e ne ce1a '#lt

intere4ele. $e ce 4 r'Hn atHta a)ere %e 'Hinile altoraR E ti tHnr3 cHn! gHn! !in ni'ic &ler. &acR inteligent. a)ea $#% Ei3 lo)it#r. are n1are cine )oi n1ai. tie cHt !e trit. A4c#lt1' %e 'ine. S1i 4%#n e#3 ti'%3 ce c#' 'e#S !ar o ' e o %ro%rieti iro4it atHia Knelege li,er3 %entr# 'i1e gata. 'ai e a&aceri c# noiS 'o #l. 4 ai ani el3 tre,#ie

!e4%g#,e ti.

ne1a' E ti

$#'neata

caracter#l !e CreGi Gi43 c

in!e%en!ent3 cariera 'ea. n# la n#1'i

li%4it Moale3 Ce 'i+loc )rei 4 r'Hne %a4

%re+#!eci. Ki 4%#n aici Kntre %atr# oc2i. Oli'%ia e ,#n3 n1a' %ie!ic i e# 4oacr1'ea )or,3 #it %rini3 a)ere. Aglae 4#nt N# la 4i'%aticR Oli'%ia co%il

S%#ne1'i are N#

!r#'#ri3 K'%ie!ice.

trec#t3

&leac#ri3

&o4t. Ai &o4t tHnr3 ai &c#t ce1ai )r#t. M gHn!e4c la o #ni#ne !e conce%ii3 %e linii 'ari. Otilia3 care Kl a4c#lta4e !in ce Kn ce 'ai %ali! !e 'Hnie3 n# 4e %#t# 4t%Hni i Gi4e !eo!at 4#r!: L Stnic3 ie i a&ar... Ace4ta a &etei a%oi 4e Kn gol3 K i 4e ri!ic &r gra,3 ale4e o ,o',oan !intr1o c#tie i 4e ri!ic. $#% %lecarea l#i3 Otilia r'a4e c# %ri)irile ter4e c# o ,ati4t ni te lacri'i ce n# )oia# 4 c#rg3 re%eGi !e trec# /eli5 ca gri+i3 Kn o ne,#n 'or'i c#rtea %e Marina Aglaei %rile+#l i 4cri Kn i intr Kn o!aia ce c# gri+i #n!e

%iano&orte3 #n!e Knce%# 4 cHnte )i+elio4 tot ce1i )enea Kn 'inte. L Li%4 areR Stnic e!ea )enit $e c2iar c i !in cHte)a intr %e 4 Kn 4#&ragerie3 &olo4i4e !e4%re la era toi 4e a&la# la 'a43 c2iar >ace4ta &#4e4e l#i 4e Kn4rcinarea Gile3 *rintr1#n cel i Si'ion. La o %arte3 %e #n 4ca#n3 care1l ia tiri StnicA3 Si'ion. i i 4e Knc2eie1 4 Co4tac2e ,#ctrie. $oar

Si'ion

tran4&ig#ra4e3 4i'%l#3 !e a 4e

!e)eni4e a+#n4e4e )in!eca

o%ti'i4t

e5altat.

raiona'ent 'ai 4i'%l#

rea c toate ,olile 4#nt o 4rcie !e 4#,4tane a organi4'#l#i !eci 'i+loc#l 4#%raali'enteGe. Kl a%ro,a4e c2iar Aglae:

164

# $nigma %tiliei #
L -ine c i1a )enit 'intea la ca%S /ire te c3 !ac n#

'nnci3 te 4i'i 4l,it. A a!ar3 Si'ion %r4i4e %at#l3 intra4e Stnic3 #n K i 4 Ki e5%lica toc'ai i ac#' l#i /eli53 la i e!ea la 'a4. Cn! cr#ia )ia. &c# i Ki A' 4%#nea o c#

Knc%nare 'ere# 6!o'n#le !octor73 ce ,ine 4e 4i'te: L S#nt Si'ion l#i /eli5 o' ren4c#t3 ,ra#l reKntor4 4# Ki 4#,ire &c# %#tere 4e'n 'irat '# c2i#lar c#' n1a' a)#t nicio!at. Kncor! i1l %i%ie. in4i4tent r'a4e Ace4ta 2atr#l

!i'%otri) !e li%4a !e reGi4ten a l#i Si'ion3 al cr#i ,ra !e %rea '#lt e&ort tre'#ra c# )iolen. L N# te 'ai 4&ora a a3 Si'ion3 i &ii 4erio43 Kl &#lger Aglae. L A' 4 ) 4%#n o )e4te intere4ant3 Gi4e Stnic3 ce)a ce n1ai ti#t. Otilia 4e )a n#'i Kn c#rn! !o'ni oara Otilia Gi#rgi#)ean#. L "aiS &c# A#rica3 a a ca Kn &aa #nei enor'iti !ete4ta,ile. Aglae !e)eni li)i!3 i !#% cte)a cli%e !e a'#ire iG,#cni ctre Stnic3 ca i c#' el ar &i &o4t )ino)at#l: L Ce1ai Ct trie4c 4#nt Gi4R e#3 Kl Co4tac2e nicio!at. !a# %e c# )rea $oar 'na o 4e 4 a!o%te %e %e OtiliaR Kn ara Nicio!atS a4ta3 'ai a4ta1i cte)a 4trige3 4 'ai 4#nt legi

tri,#nale.

%arc2et#l#i 4co,itoare3

Co4tac2e3

&ac. L1a a'eit 4tricata a4ta. Cine tie ce1o &i Kntre ei. Stnic '4line. Si'ion Ki ci#g#lea Kn 'e&i4to&elic3 Ar &i )oit 4 el 4 /eli53 &cea Gi4e 4c2i',3 4i'i 4 4& iat. la

4 %rote4teGe K'%otri)a in4#ltelor3 !ar e'oia Kl %ironi4e %e 4ca#n. 4e'n 'ere# Stnic3 )in 'a43 !e i ,inelea )oia %lece i e!ea !eo%arte.

L -ine3

a eGn!#14e

!e1a

'nnce3

41'i 4%#i3 ' rog3 ce %oi 4 &aciR

L C#' ce %ot 4 &acR Kntre, in!ignat Aglae. L A4ta te1ntre, i e#3 Gi4e cal' Stnic3 L Mncai3
e4te Kn!e'na eli5ir#l Si'ion )ieiiS i %e el A#rica Kn4# i i i %e

!ar

c#

)!it

intenie !e a e5cita. "rea 41o a!o%te3 o %ie!ic.

i %ace. Legal n# e nici Titi3 c# 'ncai3 lco'ie3

'ncarea

Kng2iea

)rn! Kn g#r ,#ci 'ari !e %ine re4t#ri !e 4o4 !in &ar&#rii.

tergn! c# 'ieG #lti'ele

165

# G0 C'linescu #

L $ar L N#
/eli5

e# n# %ot 4 4%#n acolo #n!e tre,#ie c )or 4 %#n %oi 4 4%#iS /ata e &at )itreg3 !eci e &ire4c 4 &ie

'Hna %e a)erea l#i Co4tac2eR a!o%tat. Te %oate !a Kn +#!ecat %entr# calo'nie.

L CineR Co4tac2eR 4e1n&#rie Aglae.


4e ri!ica4e3 Kn 4c2i',at ca 4 la !i4c#ie

&a3

%lece

i3

c#tHn! 4e

inter'iten %e # a&ar.

4%#n

6,#n

4eara73

4trec#r

L A' L N#

)or,it ca ne,#nii3 'ai e %HineR

i ,iat#l 4ta era aiciS 4e '#4tr Kngri+orat Si'ion. Mi1e o &oa'e

Aglae.

Kntre,

groGa).

L C#'
Se K i Knainte i

$#'neGe#R o,4er) iritat Aglae. A &o4t %e 'a4 #n %e !o# 'a4 re%e!e &elii3 genero4 #n i i alt a%oi3 co c# &elii ca !e %Hine3 %atr#. &elii3 !in i1 i A%oi a a care 'ai l# KncHt

'or'an Kntreg !e &eliiS Noi nici n1a' a%#cat ,ine 4 'Hnc'. a!#4e Si'ion %#4e %Hinea l# !!# #na3 '# cHn!1o celorlali cHte a%eriti)3

rGgHn!in!#14e3 !o#

co #l 4e goli.

L Mai a!# %HineS Gi4e el ctre 4er)itoare. L Si'ioane3 4e r4ti Aglae3 ce co'e!ii L Mo
Co4tac2e e 4&t#it ,ine3 Kn!rt3 cre! care #r're te3 A#rica3 'e!it 4e )e!e3

4#nt

a4teaR

E4te

!e4t#l %Hine. tare Stnic3 4 %#n are %e %e o' *a4calo%ol 'Hna e #n

a)erea ,trHn#l#i !#% 'oartea l#i.

L N#

a4ta3

Gi4e

!o'n#l

*a4calo%ol

no,il. L1a a'eit Otilia.

L Un!e 4#nt ,ani la 'i+loc3 n# e5i4t no,leeS !eclar Aglae. L C#'3 'a'3 a!#g A#rica3 o &at !e categoria L Intr3 L A'

Otiliei i !e

4 intre Kn &a'ilia noa4trR E1ngroGitor. !ac 4#nt oa'eni &r ca%S 'or'i %o4ac Aglae o %o&t !e 'Hncare a!'ira,il. M 4i't ca cG# %e gHn!#ri3 'HncHn! &r g#4t. Si'ion Kntrer#%4e tcerea: !o#Geci !e ani. Ce ,#cate 'ai a)eiR Tot ti'%#l Kng2ii4e laco'3 ne!Hn! nici cea 'ai 'ic atenie !i4c#iei. Aglae Kl %ri)i !i4trat i c# #n )!it !i4%re.

166

# $nigma %tiliei #

L A&acerea
4e trateaG c# c# ,ini or#l...

a4ta3 tact.

!ac Mo

)rei

' 4e

Knelegi3 !e

#r'

Stnic3 .#

Co4tac2e

te'e

!#'neata.

ai &c#t c n# te1ai 'ai !#4 %e acolo. $ac ai 'erge3 l1ai l#a

L Nicio!atS L Ai
&o4t

Gi4e )iolent.

Aglae Ac#'

i'%laca,il. tre,#ie 4

Ner# inata c#t' #n

a%roa%e 'i+loc.

'1a !at a&ar. N# %rea )!. /eli5 4e Kntoar4e aca4 a%roa%e %e &#ri o,o4it Knt#neric ea3 i 4e Kn 'oral'ente3 raGele %rea !ar ce i n# c# 4enGaii &iGice. %e i 4e ar#nc %e %at3 *ri)i Knainte %rin %rin &r 4 treac %rin 4#&rageria #n!e Otilia Kl a te%ta la 'a4. Era 4race in#til i %tr#n!ea# +ignitor. era Kl &erea4tr3 Kl %er!ea3 acea4t Ki &#r c#'R a!#c 'o Kn &o4t

!e la la'%a !in cori!or. S1i 4%#n Otiliei ce 4e )or,ea !e4%re o,o4ea3 !e !in Gi#a nelini tea !e 'Hine. ca4. *#tea ar CHn! Mai $ar 41l c &i K i l#'e &r in4tinct !e r#!enie3 a%rig3 Kn care #n o' n# 4e %#tea Kncre!e Kn S c# ni'eni 4 &r Kna%oi3 n1ar &i 4ig#r o!io i toi3 'inte: %lece 4ila i Co4tac2e3 &#g cHt tirea &iin! &c#t ar i Aglae3 'ai i ceilali3 i #n gHn! Ki 4tr#ia

re%e!e era

acea4t era

ni'n#i3 'inor. a a

%ri'e+!io4. ,a

Tot# i

Kncre!inat

Co4tac2e c 'o a'inte

ce)a3

!i'%otri)3 !ea ,ani.

4tare 4 4e ,#c#re. Kn4 c# ce 4 tria4c %Hn Kn iarnR *oate Co4tac2e !e %oli3 &i con4i'it )G# 41i a!#4e o a,4#r!itatea i%oteGei. '#lt3

'Hn!rie Kl c#%rin4e ne%ri'ii3 4ca!en i %e 'o toi.

i &# 2otrHt #n 'o'ent 4 ren#ne la ceilali Co4tac2e Oare n# i1ar era &i %retin43 ,ine 41i &r Kn!oial3 i la c#

,ani. $ar 4e'na4e tot# i %olia %entr# o 'ie !e lei3 %ri'ii 4a# 'ai %ri'ea4c3

acei ,ani 4 tria4c 4ing#r3 ca atHia colegi 4raci ai l#iR I!eea !e a l4a %e Otilia n#1i 4#rH4e. I 4e n4c# Kn 4#&let nG#ina !e a o At#nci treiGeci 64al)a73 4e !e !e a c l#nar. o ar 4coate %#tea !o# !in !a ca4a lecii. l#a l#i Co4tac2e i 4e i !e a o c# Kntreine !eGintere4at3 ca %e o 64or7. N# i1ar &i a+#n4 Kn4 ,anii. gHn!i lei C2iar o cer#4er C# lecii 4#' 4ati4&ctoare.

Kn4 leciile n# era# 4ig#re. O &a'ilie c# &ete Kl in)ita4e %e #n an Kntreg3 o&erin!#1i %en4i#ne. Acolo n1ar &i &o4t loc %entr#

167

# G0 C'linescu #
Otilia. Gn!#l l#i cG# la 'e!icinR l#i Ii1ar conc#r4#l *a4calo%ol3 i 'ai +o4. Kn !e&initi)3 ce1ar &i 4 ren#ne o i &#ncie3 a%oi ar la ne)oie alt cern! &ac#ltate. c2iar i #r'a Literele3

g4i

!e %il!S Kn4 #n a4t&el !e 4acri&ici# !e4ig#r c Otilia n# l1ar &i acce%tat. Otilia era o &at 4#,ire3 r4 'ari3 Kn a#Gin!#1l c 4e &ace 4#r!ea acea4t i%oteG. c# g#4t#ri ari4tocratice3 ar &i Nici Kn l#i3 !e alt&el3 n#1i 4enti'ent#l carierelor 6i'%iegat7. Cre4c#4e

i 'e!icina i 4e %rea !intre ace4tea3 %rin e!#caia %ri'it i ar &i &o4t %#4 a'inte la Kn ca4ele !e !e Ia i. !e %e &ac#ltatea a)erii la Kn %rinte ti. Ia i o!aia i %e ar At#nci #r'a i1o K i a!#4e

!e la tatl 4#. Ii a%oi3 n1a)ea '#lt !e a te%tat 4t%nirea ar loc#in! $ac acolo3 %leca 'e!icina o%ri4e

care

L%# nean#R $ac ar l#a %e Otilia c# elR Kn4 ne)oie !e ,ani3 O )G# trecn! 4#,iri %e4te Ce i O&t Otiliei3 &l#ierele cre4cn! G,#ci#'#l %e l#'e 4trl#cit. L L 'n!r el3 4 Kn Kn ce a4ta %e 4e i tr4#ra +a',iere. 4 4 loc 4e tra4 !e

i acolo ar &i &o4t cai !in l#cio i3 Kn %at c# !e

i a%oi Otilia n# era &at 4 4tea Kn %ro)incie. Kn& #rate &ac3 %ironit Tr4#ra Ac#' care )iGi#ne clc

&cn!#1l

G)rcolea4c Kn te

contrarieti.

&acR

Knele4e 4i'i Kn gla4#l

%ro&#n! 4trin Otiliei a%aren

4tarea

ci#!at r4#ci Kn

tot# i

Kntr1#n %at3

'e!i# cn!

%ro&#n!

Kl treGi !in 'e!itaie: /eli53 /eli53 e ti acoloR $e cn! te1a te%t la 'a4S Gi4e Otilia3 a#Gin!#1i %a ii. /eli5 4e re%eGi %e # 3 !regn!#1 i 2ainele. Cn! intr Kn 4#&ragerie3 /eli5 )G# %e Otilia3 care 4e Kntorcea la 4ca#n#l 4#3 %e care 4e 4#i4e ca %e o 4o&a t#rcea4c. Se Ggri,#lea !e &rig. orele Mo era# Co4tac2e Knaintate3 n# era la 'a4. Kn4 Otilia !in n# 'nca4e3 L !e i ci#g#li4e #nele

'ncri reci !e %e 'a43 i ac#'a n# 'ai )oia 4 'nnce. Un!e ai KntrGiat attaR Kntre, ea. trec#t3 cn! '1a' Kntor4 !e la &ac#ltate3 %e alt#ri3 L#i /eli5 Ki &# gre# 4 'rt#ri4ea4c. L A' '1a tri'i4 'o Co4tac2e 4 )! c#' e Si'ion. S1a !at +o4 !in

%at i Gice c e ,ine. Mi 41a %r#t Kn4 ci#!at !e 4c2i',at. L Ii3 &ire te3 c1a )or,it !e 'ineS

168

# $nigma %tiliei #

L N#S 'ini /eli5. L $e alt&el3 'i1e


)rea care 4 n# &ac are l#i %a%a. %#terea Kl Inteniile 'ine *a4calo%ol '

in!i&erent3 i#,e4c3 4 le 4#nt &ac3

c#' ti#

K'i

e4te c &i

in!i&erent 4#nt &c#t !e %e La

ce %e

!ar ,#ne3

,ine le1ar Kl

l#cr#ri

alt&el Kn4

'#lt. %a%a ,anii

G,#ci#' Mrc#le4c#R

!egea,a. Ac#' tre,#ie 4 &ie c# el3 nici )or,. Ce e4te %entr# !ac c2ea' Gi#rgi#)ean# 4a# l#i %a%a nici n# ' gn!e4c3 nici n#1'i trece %rin ca% c are 4 'oar )reo!at. Ii !ac 41ar Knt'%la a4ta cn!)a3 ' %oi Knc2i%#i %e 'ine 4tn! aici3 na4 Kn na4 c# tanti AglaeR U#&&S Kn cele !in #r'3 a' 4 !eGleg e# %ro,le'a a4ta. Otilia l# o %r+it#r !e %e 'a43 '# c !in ea3 4c#t#r gen#nc2ii3 care Ki a+#ngea# la ,r,ie3 !e &r'it#ri. i a%oi K i a ren#na

L Ce1ai

Gice

t#3

Otilia3

4%#4e

/eli53

!ac

!eoca'!at la &ac#ltate i 'i1a g4i #n %o4tR

L Ii 4 )in i e# c# tine3 n#R L $aS 'rt#ri4i /eli5. L A Gice c n1ai 'inte


l#i3 i n#1i %#ne nici

i o

e ti

#n Ai

G%cit. ne)oie

*entr# ,ani3

ceR !e

S1i 4trici )iitor#lR S !e)ii #n Titi oarecareR *a%a te i#,e te Kn &el#l %ie!ic. !e altce)a3 %entr# ce n#1'i 4%#i3 %entr# ce r#'egi Kn tine gn!#ri e5tra)aganteR /eli5 o,raG#l 4e i lng ri!ic o Kn %icioare Kn &etei. a%rin43 i3 'ergn! c# 4ca#n r4e la c# 4ca#n#l tot3 n# o Otiliei3 Kn4 c#1 Kngen#nc2e c#%rin4e ,rae %#nn!#1 i

gen#nc2ii /eli53

Otilia e ti

a'#Gat3 &at %e

att Knct 4 n# la4e a i 4e )e!ea o e'oie l#ntric.

L Otilia3

Gi4e

Kntia

care

no4c i %e care o i#,e4c.

L S#nt Kntia c#cerire3 co'ent Otilia. *e cn! a !o#aR L N# r!e3 Otilia3 e ti Kntia i cea !in #r'.

N#1'i

'ai

%lace nici o &at3 4#nt la Uni)er4itate !e o #r4#Genie e5traor!inar. Nici e# n# ti# c#' te i#,e4c3 ca %e o logo!nic3 ca %e o 'a' a Gice3 !ac n1ai &i 'ai tnr !ect 'ine. Te i#,e4c3 te i#,e4cS

L Te i#,e4c3 te i#,e4c3 %aro!ie Otilia3 Kncet3 &r ,at+oc#r. L Knelegi c a' g4it Kn tine tot ce 'i1a li%4it Kn

co%ilrie3

c i#,irea 'ea e #n l#cr# 4erio43 n# c#' creGi t#. Te i#,e4c3

169

# G0 C'linescu #
Otilia3 n# gl#'i3 contin# i 'ai e5altat /eli53 4r#tHn!

gen#nc2ii &etei # or3 n# )rea# 4 cre! c '1ai Kn elat3 c te1ai +#cat n#'ai c# 'ine. "rea# 4 &ii a 'ea 'ai tHrGi#3 cHn! )ei %or#nci t#. "oi '#nci3 )oi rG,i Kn )ia3 !ar c# tine tine. T# te1ai +#cat3 Otilia3 n# ' i#,e ti c# a!e)ratS L N#3 /eli53 n# '1a' +#cat3 te i#,e4c3 !ar &rate i cHt ca3 c#' 4 Gic3 i#,it. /eli5 &# n# te %#in ' Kntri4tat 4#%ra te c !e c# aten#area &ig#ra !e a4ta. ori &rea4c3 Te )rei %e care iat3 Kn te &on! n1o !orea !in %artea Otiliei. Acea4ta g2ici4e. i e# te i#,e4c Kn atHtea &el#ri3 KncHt n# %ot 4 analiGeG ac#' cHt te i#,e4c ca i %entr#

L /eli53
i#,e4c3 te )ei

i#,e4c3 t#3 Te !ar

i#,e4c3

i#,e4c3 '

cHte c#

toc'ai 4

%entr# a4ta n# )rea# 4 &aci %ro4tii. S a te%i %Hn at#nci cHn! con)inge i#,e ti a!e)rat. a#toriGeG e5%eri'enteGi3 41'i g4e ti conc#rente.

L Otilia3 t# ' +igne ti. L O23 /eli53 e ti #n


$ar Kn /eli53 !ecHt care Kn /eli53 alt&el3 ri!ic1te %oGiia e# #n 4 cale )a Te !ar a +#ne ' at#nci )eni ac#' c n# re%e!e )rea 4ti'eGe cHn! o i &ii 'ai Kn 4 a4ta

&anatic. %icioare3 U&3 #n n# &i Knelegi i c '1a

N1a c e# 4#%t

Gice )ine Kn e# 4 &i

n#1'i i ne Kn 'ai 41'i l#'e.

%laci. )e!e 4&Hr it3 '#lt ia4 Cci3 !e o!at %entr# %rieten3

Marina3 gen#nc2iiS tine ca#t ni'eni %lec &i Kn 4ing#r3 ca#t i

%atetic. &r#'o4

'i1ai

a!orator3 ne)oit )oi #n /eli53 'ine

'arele

c#' )oi )re'e

4ti'at

cHn!

KngroGitor tine

4ing#r.

i#,e4c

alt&el3 %entr# %ot

)oi

%entr#

&rate.

S%#ne1'i3 a4ta care

ce )rei 4 %leci ac#'R

L *entr# L Cine
Tanti !e

4#%orta

at'o4&era

4e

e4e

Kn +#r#l t#3 %entr# c toat r#tatea a4ta ' e5a4%ereaG3 ' &ace 4a #r4c oa'enii. tie ce %ro4tii i1a# c a' 'ai 4%#4RS !e Ce tre,#ie ' 4 te t#l,#riRS N# !e ac#' 4#nt a4tea3 /eli53 ci !e cHn! era' 'ic. Aglae3 )GHn!#1' %ro&itHn! !e in4tincte l#53 %a%a. %rigonea %a%a 'oarte3 GgHrcenia ,iet#l#i O!at

'i1a a!#4 o roc2ie c# g#ler !e !antel3 %e care a' rec#no4c#t1o n#'ai!ecHt3 !e i n1a)ea' !ecHt )reo Gece ani3 c e )ec2e.

i7

# $nigma %tiliei #
A)ea o ga#r 'ic !e ar4#r3 e4#t. N# 4to&a %a%a3 ei e#3 ,e+. era E# tanti n# Ma ina %a4a,il. Aglae )oia' o!aie Ki !e c a a' !e i clcat 4 A#rica. 4 la 'erg3 #n Ki alt'interi %en4ion. 4e Tre,#ia ti# #n!e 'ai )G#4e' %rea la n#1'i alt#l la o K'i a era '#lt at#nci %lcea i1'i l#4tr#3 Naional3 Kntr1#n roc2ia3 Teatr#l

!!ea Titi

'erge' Il#4tr#l &iin!c la !e

!ar %a%a3 ,lHn! c#' e3 Kn loc 4 4e irite3 c#' ar &i &c#t alt#l3 %li',a 4t %rin ca%t c# Kn !e'on4tra etc. rH! tii 4 n# c1'i i ce 4 'i L 'eaS E4te KntHia 'are r# ine %e care a' 4#&erit1o )reo!at3 &iin!c ni'ic n# 'i 41a %r#t 'ai #'ilitor !ecHt 4 te K',raci c# 2ainele alt#ia. C#' a' a+#n4 aca43 a' tiat3 a' tocat 'r#nt roc2ia i 4e c# &oar&ecele. A#rica )enea !in %ro%ria ei iniiati) la &cea c 4e intere4eaG. CHte o coleg o Kntre,a: 6C#tai %e )eri oara !#'nea)oa4trR7 6M!a3 %e care 4ea' #n!e tat i Gicea o 'iero4 a4ta a a %a%a #4cata &e'eie Kn A#rica3 !e 'il. %entr# !e rele. 'i1era A#ric. c# &el#l Kn co%ii l#i3 !ar o tat Kn4 !in re%et3 n#'ai c# n# &at Ii !e 'i1e !e1ar i ce3 )eri oar. Kn)aS7 ale4 rogR era' n1a ' N# 'ai E la A' 'ai o &at !ai a)#t %#in %#t#t1o ine coal3 cre te' 4#nt i N#'ai T#1i coal la 'ine a!'ira,il3 Kn c#'%rat1o %li#rile %lecat. croitorea4 )enea &o4t teatr#l#i

M tot

r4#cea3 %lHng. 41a Ma'3

%otri)ea

'Hna3 c#' 'ea

4&Hr it3

&#'oar#l

KntH'%latS !e ce

A#rica3 i1ai !at

Kne%at roc2ia

tot!ea#na3 roc2ia

&ace %e 4#%rata3 ,HGHin!#14e %e nar: OtilieiR A4ta1i

ce1n4ea'n colegele 'a'3 !ecHt c# la 4 o co%ii3 le1o i Kl

)itreg. tanti alt i

onora,il i Knc

Aglae c4torie. ei toi !ea

4#&eri %e 'a'a groGa) !ecHt Tanti

i n1ar &i )oit ca 'o

Co4tac2e 4 4e Kn4oare3 *a%a K i %#4e4er 'ie %ace. !e

n!e+!ea c )a cre te %e Titi et Co. la4e. c# !e&initi)3 Aglae A#rica 'ergea# %e

i le )a l4a a)erea. N1are 41'i %er)er4itatea i te atHt

!e%arte3 KncHt K'i 4%#nea# 'ere#3 &a !e l#'e: 6$egea,a ling# e ti Co4tac2e G,eng#ie ti3 Co4tac2e n# te i#,e te. E# 4 &i#3 i n# te1a i#,i !ac n1ai &i

# G0 C'linescu #
co%il#l cHn! i 'e#3 a)ea' El Kl !in cHi)a ' ac#'. %e 4Hngele ani. Ii E t# c#noa te te 'e#.7 N# te !e #ii Toate 'ira 'ic. $e e a4tea at#nci la #n te1ai at#nci 'i c Kl 'ine o' le 'i1a 4%#nea %lc#t &ac 'ai Kn

*a4calo%ol. c2iar acela i el n1a

K',ri a' cHn! chic,

4r#ta'.

c2ion!orH

l#cr# &c#t a' te

!re%t3

*a4calo%ol O&3 c#'

tHrGi# a Knce%#t 41'i %lac ca ,r,at3 ,#nic#l 41i 'ere#. c 4&Hr it3 l#niS %e )r#t 4%#n a' ,#t '

i %ot 4 4%#n c nici %o4o'orHt... tot %a2ar#l i ar a'rci#nii ea &i Kn Kn &el#l 4tare

i '1a' ar#ncat Kn rH#. Ii ac#' t# n1ai %#in r,!are3 cHte)a N# te'e3 $ac a /eli5. Tanti Aglae i#,e te i ei. $a3 !a. S1a o,i n#it cine)a. c# 'ine3 41ar 41a o,i n#it ne#ra4teniGa 4 Kne%e 'ere#

%leca3

4 ' ca#te3 ca 4 %oat 4 ' &#lgere. /eli5S $ar ce &aciR /eli5 o 4trHn4e4e %#ternic c# ,raele c2i% !e con4olare %entr# necaG#rile ei. L E ti ne4#&erit3 n# ' la i 4 re4%ir. A a 4e 4r#tR *arc e ti )ent#GS Se )e!e c n1ai &o4t la Con4er)ator. Sr#tarea n# tre,#ie 4 ai, ,r#talitatea a4ta ali'entar3 ci 4 &ie # oar3 !elicat. Uite1a a3 !o'n#leS Otilia 4e ri!ic 41i arate %e ,#Ge. /eli5 )r# 41o i1l 4r#t &oarte atent iar Kn ,rae3 !ar i 4#%er&icial Otilia Ki %#4e 4trHng i o 4r#ta4e a%4at Kn

'Hna Kn %ie%t ,r,te te3 %re&cHn!#14e 4#%rat. L Ei3 a4ta n#S Te rog 4 treci la loc#l t# la 'a4S Nici n1ai 'Hncat tri 4 A a ni'ic. Mai ,ine !e A' Kn 4&Hr e te ceea acolo3 ce e 41i e5a'ineG &iin!c n# %al'a. )rea# c A' &c#t ro4t !e o carte !e c2iro'anie. Uite3 e#3 !e %il!3 )oi n#'ai !e)in o a#3 !e 'ic3 e N#3 treiGeci '#'ie. Gice ani3 linia !e4t#l3 ini'ii eroinele !e )oi 4a# nete!3 .e)ol#iei %e ia 4 %lcea a4ta Kn4ea'n

4#nt o &at !e ini'3 ca%a,il !e !rago4te %ro&#n! >ce no4ti'SA. carte3 n#'r#l /eli53 %lac3 /ranceGe3 )e!e': co%ii. E n#'ai 'a!a' 4#, !oi3 c# #n Tallien3 !eget#l trei3 %#tinR e5e'%l#. in!ic n#. KngroGitor3 N#1'i Cre4tt#rile aici3 co%ii3 &ace 'i1ar '#c2ia %al'ei #n#3 oare #n#l3

)ai3

a%te

,ieel. $1'i 'Hna ta3 4 )!3 t# cHi &aciR E1ngroGitorS Ii t# tot a%te &aciS

172

# $nigma %tiliei #
LE# Ki &acR A4ta1n4ea'n c o 4 a' a%te i Ki )ei &ace t#.

L E ti
!o#Geci

#n %ro4tS T# n1ai )oie 4 te c4tore ti !ect %e la i a%te !e ani3 cn! Ki )ei &i ter'inat co'%let 4t#!iile.

*rice%i c e#3 '#rin! la treiGeci !e ani3 n# )oi %#tea 41i &ac a%te co%ii. $e alt&el3 te i#,e4c3 Kn4 Kn 'o!#l 4ta ro!nic... o3 /eli53 n#S Liniile 'int. Ac#' 4 l4' a4ta. Uit1te Kn oc2ii 'ei3 /eli53 i 4%#ne1'i !re%t: ce1a 4%#4 tanti Aglae !e4%re 'ineR

LA

4%#4 c atta )re'e ct trie te ea3 'o a )a &i.

Co4tac2e n#

te )a a!o%ta.

L Ii a

i73

# G0 C'linescu # CUPRINS

P Mo Knc2i4. %er4onal3 l#i telegra'e3 !o# ori Co4tac2e C#' toi K i %e n# %ri'i i la &e,ril 4e %e4te Otiliei3 alte cHte)a Gile3 %rin %o t3 'ai ca Kn o la 4cri4oare l#i #nei cr#i !i4i'#1 a&acerile &aa al

a!#cea

core4%on!en c2e4ti#nile t#l,#rat intr c#

nicio!at

4criin! l#

%ri)itoare

Kn!r#'Hn!#14e

a!re4e3 i

oc2elarii

4cri4oarea3 c# caligra&ie

%lic Kl tia4e atent c# #n ac3 Kn 4alon#l !in &a3 #n!e o citi !e ner4#&late. Scri4oarea3 4cri4 lat3 %er%en!ic#lar3 4#na a4t&el: 7&timate domnule Giurgiuveanu, S#nt )itreg3 4oia c )rei !e i Kn4 i !o#Geci &oarte Kn in&or'at !o'ni oara !#'itale3 !e &el#l n1a ani3 '#li a cre! ace4ta ce a)ea Kn i !e c c intenioneGi Otilia. e c $ac $ar %#in c# !e ' 41i cel Knelege. 4 ai a!o%teGi &i c#rio4. la i &c#t cHn! Ki %e &iica !#'itale tria are i c E# atrag a4ta co'#nic no4ti' 2otrHre Kn 2otrHt a a3 41o !in )! %e Kn ca%3 T#lea3 'ai 'ai Kn acea4t Trea,a tre,#rile cHn!

ac#'3

!o'ni oara &at 4enil. 4

l#cr#l

%rietene te !#'itale3 !#'itale3 #'anitate !o'ni oar c#' te !r#'#ri )Hr4t 6a!o%ta7 i n# tot

trie ti &a'ilia

acea4t acea4t a'e4tec i

!i4cret ce 4

a)erea.

'1ntre, Ki 4%irit %e

Gice

%er4onal atenia &oarte toac c# %entr# 'inore. )ei

'rt#ri4e4c a#toritii !e 'o!ern !e S%er la c 4

4#nt &iin!c 6tat73

in!ignat ace4t#i o i ca

4#nt caG3 %e )rea

!re%t

a4#%ra

!re%tate3 ca

c#no4c n1a 4 4e o )HrK

in!e%en!ent Con4er)ator. erotice3

!#'neata

G,eng#ia4c &e'eie i n# 'inile

+#nii

Ca#t1i Ki )a

4l,ici#nile

i#,ite

!o'n#le3

ace4t 4%#n

%rea)iG 4#rorii

a te%ta

!#'itale3

!oa'na

Aglae

ce ti# !e4%re a)ent#rile galante ale i#,it#l#i 4# &rate. Bn amic care"!i vrea binele8

i174

# $nigma %tiliei #
$ac cine)a 'ai %rin ri!ic Gg#!#it o!aie3 !in ar &i %l'#it !e %e 'o ,anal Co4tac2e3 anoni'. Ar#nc %e toate 'are i 'ai el n1ar Se &i &o4t

!ect

acea4t )or,e iar3

Kngl,eni3 o

i &r#ntea i 4e aco%eri !e 4#!ori reci. Knce%# 4 4e %li',e %ier!#t ,ol,oro4in! no# i o &r Knele4. 4cri4oarea3 %rile. care O ale4 citi #n Kntorcn!1o !e o /c# ca#t &ric !e a c# c#

ge4t#l !e a ie i !in o!aie3 a%oi 4e Kntoar4e iar i cri4%eGe %rin ne,#n Aglaei3 !eget#l o c#lt#l 'n o,raG#l Kl c# ca c2in#it 41 i !e !#rere ner)ii altora %entr# !#4 la 4i'#larea o %ln4#l#i re%#l4ie 4e !e4carce o%inia

i Knce%# 41 i iritai.

c#%rin4e. %#,lice3

Te'tor )e!ea

,oln)icioa4 are4tat3 Mo ca

orice %oliie3 a)#4e4e n# l#a 4ale

contact artat

a#toritile

!e l#'e. Scri4oarea in!i4c#ta,il. 4cri4 !e l#cr#l#i nicio!at. !e c#

i 4e %rea #n#l !in

#n !oc#'ent ce

teri,il3 !e tot!ea#na con!ei#l !e Gile Kn ra%ort3 Knc2i4 orice l#i !e era i 4e

a#tenticitate

Co4tac2e

alt#l3

Cn!

o!at3 'o la

Kntr1#na

ca4ele

o c2iria 4e 4in#ci4e3 cali&icati) Kn ca43 Ac#' teri,il 'ic o %ro%rietar3 teroarea

i n#'ele l#i a%r# Kn gaGet c# 4i'%l#l Co4tac2e l#'ea orice 4tt# Kl )a cte)a arta a c toat c# !eget#l. la

Co4tac2e

tre4rea O

4crit#r n#

%orii3 %rin )reo Kn

2#r#it !e tr4#r3 ca n#'ai!ect. a4#%ra care1l ,n#ial a4#%ra Kntre,area realitate

i cn! 4cri4oarea tre,#ia 4 ai, o #r'are 4ing#r cli% trec# i nici !e ca%#l ct 4ine anoni'ei a#tor. o ca

%ro)enienei Kn4%i'nta

a!e)rat#l#i

Scri4oarea

4entin

'oarte

Kntre,a G,#ci#'at ce 4 &ac. Un %ri' in4tinct !e con4er)are Kl Kn!e'n 41o a4c#n! a4t&el3 a)ea i o Kn!e4 ,ine Kn ,#G#nar. Kn!e%rtn!1o c )a Knlt#ra i %ri'e+!ia. Kn orice e!ea gn!#l Itir,eT1 %lecarea. 4enti'ent#l

caG3 era 2otrt Kn 4inea l#i 4 n1o arate la ni'eni. Tot# i n# 4e 4i'ea 4ig#r. Kn 4cri4oare 4e %o'enea !e Aglae3 iar Aglae alt#ri. O !orin !e &#g Kl n)li r#gat !e Otilia !e '#te3 a 4 4e 4e '#te !in !in 'i carea 4 4e !e%la4a ace4t 4tra!a 4 cartier. Anti' e5%lice Kn /c# c# i1 i a!#4e a'inte c &#4e4e 4tra!a Aglaei

)o!3 Kn43

ca o %i4ic3 Aglae Kl %ironea &iin!c n1a)ea c#'

i1l %araliGa. N# %#tea

(%cit3 'o Co4tac2e a%el 'intal la *a4calo%ol. *e el a)ea

i175

# G0 C'linescu #
41l i'%lore 41l In4 acela i cr#nt Kn 4ca%e ar !in Knc#rct#r3 &iin!c tot#l3 L#i &a !e alt&el3

Ki )enea %e ca% !in %ricina l#i3 &iin!c el Kl Kn!e'na4e 4 &ac a!o%i#nea. Ki le i era Kn )e!ea 'ai &i tre,#it r# ine3 A 41i arate 4cri4oarea. i 4enti'entele c#i)a c# l#i rele)a Co4tac2e !e Otilia tot#na #n ti'%

%ro&anate. &#n!#l atHt

4cri4oarea !a a

era

%entr# el c# &a%t#l Kn 4ine !e care )or,ea 4cri4oarea. O K'%in4e tare ,#G#nar#l#i3 !e Kl '#lt Kn intenia KncHt c#ta 'i+loc 4 4e 4ca%e !e ea. Co4tac2e c n# )ine &#' !e igar. L *a%a3 4trig ea3 c# #n re%ro toat o!aia. 8ai!e la 'a4. Otilia 'er4e i !e4c2i4e o &erea4tr !in4%re 4tra!. Mo Co4tac2e 4e Kn4%i'Hnt !e acea4t co'#nicare c# 4tra!a. ce l#i Co4tac2e3 c# gHn!#l la alt l#cr#3 i 4e %r# groGa)3 !ar ce &aciR Ai #'%l#t !e 'iro4 4tt# la 4alon3 Kn)l#it Otilia3 nor %licti4it !e4 !e 'a43 !e4co%eri Kntr1#n

L N#1n#1n# !e4c2i!e gea'#l3 Otilio3 n# tre,#ieS L $ar ce ai3 %a%a3 aGi3 !e ce e ti a a %ali!R
o 4cri4oare. A4ta e 4cri4oarea %e care ai %ri'it1o aGiR Otilia !ar ai#rit c )or,ea ei c# &#r era o 4ig#rana %#'nale re%e!e r#%t 4coa4e ei orice i !e !in ei o,i n#it3 %entr# c ,#G#nar#l %lic#l %lic a1 i i1 i &r i

$e

ce

te1ai

Knc2i4 4 &#'eGi toc'ai aiciR Ia te #it3 i1a cG#t ce)a %e +o43 )reo care3 !e !i4trat +o4. &r intenie3 %ri)in! 4ea' l# oc2ii

c#)intele &#n!#l

Co4tac2e3 cG#4e

!# #'ea#a3 o Era l#i

4cotoci

,g

c%t# elii r4#ci3 Kn

Otilia

4cri4oarea3 !ea4#%ra. !in %artea

ar#nc

o,icei#l

4ati4&ace Mo

K'%otri)ire 4coa4e

Co4tac2e

c#rioGitate.

Co4tac2e

#n a%el g#t#ral:

L N#1n#1n# citi3 e ce)a care n# tre,#ie. L C#'3 %a%aR T# ai Knce%#t 4 ai


Co4tac2e KntHile l4ar o,o4ite. L Nici n# 'i1a &i Knc2i%#it alt&el3 %a%a. cG# 4cl!at 4e Kn 4#!ori3 rHn!#ri. $eo!at &c#

taine iar

&a Otilia a%oi

!e

'ineR

&aci c#rioa4S Cine e 4ta care 4crie a a Kne%atR 4or,i liniile re%e!e &eei 4e 4erioa43

176

# $nigma %tiliei #
Co4tac2e o%ti #'ilit:

L Ticlo i 'ariS A#Gi3 t#3 &etia 'ea. L Ii cine creGi t# c i1a tri'i4 4cri4oarea a4taR
Co4tac2e %ri)i ne!#'erit3 &r r4%#n4.

L *a%a3

' %rin! c a4ta e o%era l#i Stnic. U4ta e 4cri4#l

l#i3 'ai '#lt3 4til#l l#i. Toate a4tea )in !e la tanti Aglae.

L N# 4e %oateS %rote4t Co4tac2e. L -a !a3 ,a !a; Kn4 n# tre,#ie


Kn 4a# ca% alt&el3 a4tea. l#i *a4calo%ol 'ine c i!eea e ti %entr# *oate

41i &aci 4nge r#. Ce i1a a4ta c# N# i a!o%i#neaR 'ai te La ce c# )or

)enit a a

&olo4e4c &or'alitile a4tea 4t#%i!e ni'ic#rile Mo /aa3 a%r# a a3

i &r 4co%R Cre!e1'3 %a%a3 acela i. Aglae o,o4i ne co'%ania

tanti

l4a Kn %ace. Co4tac2e a4c#lt ace4te )or,e c# o 4'erenie cre4cn!. oc2ii3 %e ,#Gele o,raG3 i i 4e Kn)iorar tre%tat3 &eei l#i #n G',et &ericit Ki tr4t#rile a%ro,a# tre'#rn!.

Teroarea !i4%r#4e3 tot#l 4e Knc2eia4e Kn c2i%#l cel 'ai &ericit.

L /etia

'ea3 Gi4e el3 Otilica 'ea3 t# Sit#aia tactS %a%a3 'ea N#1i

tii c n#'ai %e tine K'i ,ate N#

te a'. 0ie Ki la4 tot. Ai 4 &ii ca o %rine4. Itia' e# c t# Knelegi c# toate. '#lt e grea3 &oarte grea. Aglae a aR Ce1i tre,#ie l#i ie alt ca%#l 'ere#3 !ar e# n# ' #it la ce 4%#ne ea. S &i' c# tact3 &oarte n#'eR e ti t# Otilica 'ea 4c#'%3 n#1i la4 e# ie tot ce a'R

L /ire te3 L A a3 a L *a%a3

contin#

Otilia

rol#l

Co4tac2e3

enig'atic

!e 4erioa43 4 r'n 'ai !e%arte Mrc#le4c#3 Kn &on! &iin! &ata l#i %a%a Gi#rgi#)ean#. a3 a%ro, Co4tac2e3 ne%rinGn! ,ine 4en4#l. 2ai la 'a43 4c2i', )e4el3 ton#l ce1ai Otilia3 )rea 2ai3 41i c 4e

rce te 4#%a.

L Otilico3 L $1'i3

4tr#i roc2ie %a%a3

Co4tac2e3

c#'%ere

ttic#3 2ai3 o !e &ranciR

&r#'oa43 o %lrieR !ac )rei t#3

"rei 41i !a# o 4#t Otilia 'ai '#lt i o

r4%#n4e

c#rioa4 !ect )e4el. Co4tac2e )rK 'na Kn ,#G#nar#l !e la %ie%t al 2ainei in# acolo in!e&init.

i77

# G0 C'linescu #

L /etio3
Ki alegi3

n1ar &i 'ai ,ine 4 te !#ci KntHi 4 )eGi ce1i %laceR i %e #r' Ki !a# cHt )rei. Otilia Kl l# !e ,ra i1l

4coa4e !in 4alon.

L C#' )rei t#3 %a%aS L Otilico3 re)eni Co4tac2e3


t# &i5eaG1te a4#%ra l#cr#l#i %lte te t#3 CHn!3 la Kn l#nii n# 4#nt a a Knle4nit. c#rHn!3 l#i3

a+#n4 i

Kn

4#&ragerie3 4

a4#%ra

i!eii3 ai3

4%#ne

i1l o%rea4c.

$ac

i %e #r' te !e4%g#,e4c e#. Itii3 %Hn la 4&Hr it#l *a4calo%ol Kn loc )eni 4 41l )e4tea4c art %e c# 'o ca%#l

Co4tac2e c a)ocat#l %regti4e 2Hrtiile !i4%oGiia Co4tac2e3 Kn!rtnic 4%re Otilica.

i c tre,#ia 4 4e %#n r4%#n!3

L Ce 41a KntH'%latR Kntre, 'o L S1a KntH'%lat3 Gi4e Otilia3c L $ar3 L N#


!o'ni oar )rea# nici #n Otilia3 &el !e ce !#'itale.

ier#l3 intrigat. e# n# )rea# noi M 4 e4te 4i't 'ai Kn ,ine %ier!ei intere4#l a a c#'

)re'ea %entr# 'ine. N# )rea# 41'i 4c2i', 4tarea ci)il. &ace'

4acri&ici#.

4#nt. $e ce 4 4c2i', #n n#'e n#'ai %entr# #n an3 !oi3 cHn!3 'ritHn!#1'3 Kl )oi %ier!e !in no#RS L $ar n# e )or,a !e n#'e. Otilia 4ri !e gHt#l l#i *a4calo%ol. L Iti# c e ti #n o' ,#n3 !ar e# N# e a a3 %a%aR Co4tac2e a%ro, c# )ioici#ne3 !ar *a4calo%ol 4e Knro i. L C#'3 Co4tac2e3 i t# e ti !e %rerea a4taR L $a3 are !re%tate. *a4calo%ol )!it r# inat l4 !e ca%#l 4it#aie. Gi4e el3 Kn Ki Kn +o4 %r# i ,t# r# c c# 4e nici !egetele Kn 'a43 !Hn! ' a'e4teca4e3 #n !re%t 4 !a3 4e1nc#rc Co4tac2e3 !ac ea Gice a a3 %oate i c# %a%a ne1a' rGgHn!it.

%oate i'%re4ia c a)ea )re#n intere4 %er4onal. L C#' )oii3 4&Hr it3 n1a' a'e4tec. A' creG#t c e !orina !#'nea)oa4tr. Ii3 %#in atin43 4e ri!ic 4 %lece. Otilia Kl in# !e ,ra. L N# %licti4it 4olicit#!ine. )rei Kntr1#n 4 ' 2al... %li',i c# tr4#ra 'Hine 4earR %lin M1a' !e *a4calo%ol re!e)eni o'#l

178

# $nigma %tiliei #

L $ar3 L "ii

!o'ni oar

Otilia3

4#nt

la

or!inele

!#'itale.

MHine

la a4e )in 4 te ia#. 41o iei %e OtiliaS Ki Gi4e3 GH',in!3 &ata. 0i1e in!i&erent #r'toare3 Trec#4e !eo!at 4 4e c# !e /eli5 ni te 4e Kntorcea %e care la ca' Calea 'ergea %o4o'orHt "ictoriei3 la ,ra l#i i c# !e la Titi. !ac Mrc#le4c# 4a# Gi#rgi#)ean#. Kn &#4e4e Titi /eli5 care 4eara %rin4 Uni)er4itate. colegi acolo

A#relia3 !e

Era o no# in)enie a ei3 4%re a 4e 'g#li c ie4e c# #n ,r,at. con4i'ea tre,#i K i 4 a,at c# 4e!entaritatea re%#l4ie3 Kntre ,ra#l o,i n#it3 &iin! !in no# Kn criG erotic 4#&ere3 contin# 'Hn!r i 4%erHn! o alt An3 'ai iG,#tit. !e4t#l %li',area !o'ni oarei3 $ar %e !oi ,r,ai.

/eli5 Kl 4#%r 'ai '#lt con)er4aia &etei. L Itii3 Gi4e ea3 c Titi a &o4t l#!at !e %ro&e4ori. Titi are 4 &ie #n %ictor 'are. A#rica care L 4cen n#'e 4%#nea %e a4ta /eli53 c# c# #n aer#l aer !e 4%ecial3 a &ace Kn o 'aniera co'%araie Aglaei3 Kntre +igni4e

geni#l l#i Titi i 'e!iocritatea l#i /eli5. Ia 4%#ne t#3 Titi3 Kntre, A#rica3 ce1a# 4%#4 %ro&e4oriiR Kntreag3 o,4c#r3 !in !e la care /eli5 Knele4e a4c#lta c #n %ro&e4or l#i Titi %reoc#%at oarecare3 c 4 Kn c# Titi n# 4e l4 r#gat i Knce%# 4 recon4tit#ie narati) o ,elle1arte o,4er)a4e !i4trat3 %ri)ina g4ea4c

!e4en#l#i

6'erge7.

#n %rete5t !e a &#gi.

L Mi

4e %are c n# te ,#c#ri c#' tre,#ie !e 4#cce4#l l#i !a3 ,a !a3 c#' 4 n#R Gi4e /eli53 c#tHn! c# oc2ii #n '#nce te N# oricine c#' &oarte 4e 'ergi n# '#lt3 c# c# era K i #r' A#rica 4ta. K'i %entr# E#3 elogiile3 !e are gre#3 a a care1l

Titi3 Kl '#4tr A#rica.

L -a

coleg3 ca 4 4e %rin! !e el.

L Titi

i $ar

talent.

na te

noroc#l ni'erit ace4tea T#lea

%il!...

!#'neata '#lt; 4e !in

&ac#ltateaR

Knc2i%#i3 !#'neata3 c#

Kn)t#r /eli5 Kncon+#ra

%oate

!e,il3 &r ni'eni. irit. cHn! Co'%ti'irile Kn cHn! !e%la4ate i care 4e &a'ilia %otri)ea#

atHt !e %#in a',iiilor l#i Kl !eGg#4ta#. A)ea Kncre!inarea c

179

# G0 C'linescu #
4e %rice%e Kn art Kncercat !e ce)a tia literai3 nicio!at Kn4 a!e4ea a!ic c# 4 K i i literat#r 4crie. !!# Era i !i4%re#ia Kn 4inea l#i %ro&#n! /eli5 n# 41ar &i KncHt 4a# /eli5 l#i ,iG#it i nici n# a a !e c3 a',iio43 Kn art 4#3 colegii

%e Titi3 %e care1l 4ocotea #n %ro4tnac. Tot# i3

%#tea 41 i Knc2i%#ie c n1ar a+#nge a &i cel !intHi !intr1o ra'#r acti)itate. e !in toate3 !ar 4ea'a !e al '#lt literat#r3 Kn 4Hnge i 4a# citea arti ti 4#cce4#l c2e4ti#ne '#lt 4ti' atHt. 'ai KntH'%lare. tatl#i !ecHt A)Hn!

te'%era'ent#l n1a)ea i

%oGiti) !ecHt Un

%entr# ri4c Kn Kn

cariera alt

e5cl#4i) 4e %rea

%e 4t#!i#. "oia 4 a+#ng #n !octor 'are3 c# o c#lt#r general e5ce%ional3 ,ra#l !e A#ric2ii3 n#'ai !o'eni# #n#i r# ino4. /eli5 %ro&it !e o Kn)l' eal r'HnHn! Kn!rt Kl %ietoni. L A#rica3 con4ternat3 c#t i 4e 4'#l4e ,r#4c !e la gr#% c# co'%act oc2ii i1 i !e4%erat

4%atele

art ne'#l#'irea &a !e Titi: $o'n#l /eli5 n# e !eloc ca)aler. alerg aca4 %e !r#'#l cel 'ai 4c#rt. G4i %e 'o /eli5

Co4tac2e la 'a43 &cHn!#1 i igri c# t#t#n !in c2e4ea. MHnca4e 'ai Knainte i o i n# 'ai a)ea Kn &aa l#i !ecHt &iri'it#ri !e %Hine Kntin4 c# co+ile #n#i 'r. -trHn#l %rea ca' &ar&#rioar

a,t#t. /eli5 4e 'ir c la 'a4 n# 4e 'ai a&la !ecHt #n alt tacH'3 acela Kn &aa cr#ia 4e a eGa !e o,icei. La loc#l o,i n#it al Otiliei n# era ni'ic -trHn#l a)ea %licti4eal L La i 4#n3 &r %e i nici 'a4 'ina 4c2i',at. o i nici )reo #r' c 4tt#4e acolo cine)a. a!#4e 'ai 'Hncarea C# Otilia l#i n# /eli5. c4ca i1ar tare3 &i Ii i Marina arta Kng!#it le1oi Era !eGor!onat3 Marina

%#!oare. toate3

a4ta nicio!at. a!#g3 c c4cHn! Otilia Marina3 %e 4trHnge e# 'Hine !i'inea. /eli5 i1a!#4e a'inte at#nci r#ga4e *a4calo%ol c# 4 )in 41o ia c# tr4#ra3 K i Knc2i%#i !eci c Otilia e Kn ora Se 'ai #it la cea4. !e n# Era i no# nici +#'tate. *a4calo%ol3 la ore Otilia care %ier!ea #nea Se

'o ier#l. Un )al !e ci#! Kl c#%rin4e3 c# toat o%#nerea rai#nii. Kntr1a!e)r c# c no%ile3 !ar n#'ai la ea aca4. $in ora tHrGi# no#3 o %aternitatea3 reinea n# 4e Kntorcea nicio!at galanteria a%oi gHn!i

Knaintate.

Otilia e 4#%rat i 41a #rcat Kn o!aie.

180

# $nigma %tiliei #
L $ar !o'ni oara OtiliaR Kntre, el3 &iin! !e &a Mo Co4tac2e3 Kn&#n!at Kn igrile l#i3 n1a#Gi ,ine3 iar Marina3 care toc'ai ie ea %e # 3 r4%#n4e enig'atic: L A%oi3 Otilia3 c#' e OtiliaS L#i /eli5 Ki )eni g#4t 4 ,at c# %#'n#l Kn 'a43 Knci#!at !e a n# %#tea a&la nete! #n l#cr# a a !e 4i'%l#. K i Kntoar4e toat )iolena K'%otri)a 'r#l#i %#tre!3 %e care Kl cio%ri cr#nt. Co4tac2e &cea igri i &#'a 'ere#3 Kn& #rn! toat 'a4a Kn cear a&#ri !e &#'. L /eli53 Gi4e el Kn 4&r it3 4eara noi n1o 4 'ai gti' a a3 o,o4eal Ga!arnic %entr# Marina. $ac )rei3 Ki &ace ie ce)a # or. *oi 4 te !#ci Kn ora cn! )rei3 n#R 4 'nnci3 'ai %etreci3 )ii aca4 i Marina.

L Un!e 4 'nncR L Un!e )rei3 la re4ta#rant3 Ki !a# ,ani.


L Uite i4clit. Knc !o# 4#te cinciGeci

/eli5 n# Knele4e ,ine. S 'nnce Kn ora 3 #n!e3 c# ce ,aniR

Ii 'o Co4tac2e 4coa4e !in ,#G#nar #n &i ic c# 'one!e. !e lei3 tii3 %entr# care ai

I!eea #n#i no# &el !e )ia3 'ai li,er3 #'%l# %e /eli5 !e o oarecare 4ati4&acie3 !ar n# %#t# 4 n# o,4er)e c 'o Kl tri'itea 4 'nnce !in "oia Kn ora l#i 41l c# &on!. gonea4c %ro%riii l#i ,ani3 i !e $e ce K'%r#'#tai /r OtiliaR %ro%ri#l ,trn#l Eli,ern!#14e !in ca4R Co4tac2e ace tia Kntia Kn4

i'%re4ie3 &# 'irat !e no#l %rogra'. $e ce 4 'nnce Kn ora R n#'ai 4earaR

L $ar !#'neata3 Kntre, el3 #n!e 'nnciR L E# n# %rea 'nnc 4eara3 a%oi 'ai L $ar OtiliaR L *i3 Otilia a %lecatS
/eli5 Kng2e.

g#4t

e#

cte

ce)a

Kn ora .

L A %lecat OtiliaR Un!eR


L A L %lecat la 'o ie la *a4calo%ol3 Gi4e 'o Co4tac2e3 )!it a&ectat. $ar !e ceR

181

# G0 C'linescu #
Mo Co4tac2e ri!ic !in #'eri.

L N# 4e %oart ,ine l#'ea c# Otilia3 e i ea 4#%rat. L Ii cn! )ineR L N# ti#S L Se... 'rit c# *a4calo%olR Kntre, in4tincti) /eli5. L N# 'i1a 4%#4S *oateS A4ta ar tre,#i 4 &ac3
Kn o!aia l#i. S#&let#l Ki era co',t#t i1i !e K'%rt ea 4#%rarea Otiliei Knelegea !orina

ai !re%tate. contrare. a %leca i %e

/eli5 Kl ,le4te' Kn gn! %e 'o Co4tac2e i 4e #rc a'eit 4enti'ente !e

#n!e)a !e%arte3 !ar Kl +ignea toto!at %lecarea ei c# *a4calo%ol. Ea3 o &at3 4 %lece la 'o ia #n#i nec#no4c#t3 Kn !e&initi)3 ti'% Kn!el#ngat %#tere c1l !e i#,e te i1l !i4i'#laie 4r#ta c $e4ig#r in&ernal. %e a)ea Kn )re'e3 ea c# !ar3 el3 ce1l 4 %oate i &r 41i 4%#n ni'icS Otilia i 4e %r# !e o Kncre!ina &#g c2iar la 4e ,#Ge3 'e!ita c#'

*a4calo%ol.

legt#ri

c4tori4e. /eli5 &# !in no# G!r#ncinat Kn c#lt#l l#i %entr# Otilia3 i toate ,r&elile A#ric2ii n)lir c# %#tere Kn 4#&let#l l#i. Orict !e ri era# cei !in &a'ilia T#lea3 !ar o c#no tea# !e '#lt %e Otilia. Ce)a a!e)rat tre,#ia 4 &i &o4t Kn )or,ele lor. /eli5 4e Kntin4e %e %at3 gre# !e o,o4eal ne4%#4. Tot#l i 4e %r# #rt3 !eGolant3 &r 4en43 ca4a l#i Co4tac2e3 o r#in %r4it3 el Kn4# i3 #n o' ar#ncat %#4tie3 Kn l#'e3 Kn &r gri+a nici #nei #n c%ti. Ce 4 &ac Kn Ii acea4t l4at ,trne 4la,e !e 'inteR

Otilia3 care Kl certa4e c n# e c#'inte c )rea 4 %leceS Otilia i 4e !e4&c# !in Knt#neric. K i a!#4e a'inte !e Kntia noa%te Kn care % i4e Kn acea4t ca43 !e gla4#l &etei !in ca%#l 4crii3 !e ,ra#l 4#,ire care i 4e aga4e !e al 4#3 !e Kntre,area Otiliei: 60i1e &oa'eR7 gen#nc2ii i !e %r+it#ra Kntin4 la g#ra l#i. Se )G# 4r#tn! 4r#tat !elicat la rn!#1i !e &at. N#S N# 4e Otiliei3

%#tea. N# a a 4e %oart o &at in!i&erent. Iar !ac Otilia ar &i &o4t o 4tricat3 n# 41ar &i K'%otri)it c# atta %#tere la )iolenele l#i i n1ar &i 4#&erit !e o atta i!ee 'o la ,r&elile celorlali. /r !e /eli5 Kn!oial3 e5%licaie3 4ri Kn %icioare Kn %ri%3 &#lgerat !ar i1a ro'anioa4. o 4cri4oare Otilia3 ni te

a'rt !e %#rtarea l#i l4at

Co4tac2e3 a &o4t ne)oit

4 %lece

#n!e)a

in4tr#ci#ni. *#4e 'na %e la'%a c# %icior !e %e 'a4 i ie in!

182

# $nigma %tiliei #
Kn cori!or 4e1n!re%t 4%re o!aia Otiliei. Ca'era era Kn !eGor!ine i 4e 4i'ea #tile acolo %lecarea era# #n!e gr,it a c# &etei. o lect#ra .oc2ii carte Otilia care era cHn! n# o &#4e4er i %r4i4e. 4ocotite Kn!oit ar#ncate a+#n4e4e 'or'an3 !e4c2i4

U ile !e la gar!ero, n# era# ,ine Knc2i4e. /eli5 c#t ,ine %rin toat o!aia3 !ar n# g4i nici o 4cri4oare3 nici #n 4e'n. Se l4 +o4 %e #n &otoli# tr#%#l ca 4 Otiliei3 al#nge Kn ni'ic. )a4t 4a# !e /eli5 4#&l i i %ri)i c# tri4tee o!aia3 c#' ai %ri)i o coli)ie Kn aer %l#tea a!ierea Kl ei. l# 4 *e Kn 4tea 'a43 'Hini A a!ar3 4ing#r3 i /eli5 Kl g4i !in care a G,#rat #n canar. Kn 4o&a 4e 'ai Grea c#i,#l &c#t !e #n %ie%tene arc#it3 %e care Otilia %letele $e !o# l# Kn %e4te #rec2i. %r#l#i a)ea c# #n Kn c#rte Gi la'%a 4i'in! l4a4e ace4t !at nri cori!or3 %ar&#'#l ac#' Kntr1o ori %e iar i la'%3 Gilele i l#i Kl le i1l %#nea Kn cre tet#l ca%#l#i r4#ci3 n#1i %e o Kl Kn Otiliei. Otilia e5ilat Otilia

Kncolo

'ere#

a!or'it3 'Hn3 n#'ai i )HrK la

KntHlnin!#14e %ie%tenele l#'ina 4e a#Gea /eli5 Otilia i n#

,trHn

'orocno4.

tr!a4e. ,#G#nar !#% $e i iG,in! c# Un ce era Kn

i 4e1ntoar4e Kn o!aia l#i. Se !eG,rc r'HnHn! era# reci3 %o'ii Ce !in %ri')ar3 gea'lHc la !e 'o ia geloGie %e i care toat ac#'a &cea !e Kntre !e

i 4e 4#i Kn %at3 &oc#l#i. )Hnt#l alerg acoloR &at. &#4e4e n# g4i cinic3 %#!ica Kn ca4a !!# #n

cltinHn! 4trHn4e

neKn&r#nGii. oare %ie%t3

gHn!#l cle te

*a4calo%ol.

no#

a'intin!#1 i

&a'iliaritile c# 'o ier#l3 acelea

4#r%rin4e4e ei &a

*a4calo%ol el3 /eli53 l#i3

N#3 n# 'ai era nici o n!e+!e. Otilia a)ea legt#ri 'ai 4trHn4e ging ia !ecHt #n c2i% aerele li%4a !rago4teiR Kn &in !e a1l Kn ela a4#%ra a!e)r#l#i. 'aterne3 /eli5 rH4e !e Kngri+orarea el Kn4# i colegi. co'e!ii. 4era&ice3 alt#ri 4&H ie !e )iitor#l !e ro'anti4'#l Tre,#ie Otilia i !e ac#' el. 4 4 &ie Ce Kn4e'na# !ac i 4# 'ai %e /eli5

c %entr# #n )iitor 'e!ic n# era toc'ai %regtit 4#&lete te. I 4e re%ro a4e 'ai c# c# el3 Ki gl#' /e'eile ctre +oac n# 4 %oGiti). &c#4e MHniat3 )iGi#ne &ie #n

!!#4e Kn 4e aer3

ti'i!iti !ac ca !e

!or'ea

gra4#l#i S#&let#l

*a4calo%ol3 i

%al'a

acea4t Are

4#%rtoare. c#ceritor3

Kncor!

2otrHri.

,r,at &r nici #n 4cr#%#l3 ca atHia alii. Era 4ing#r#l 'o! !e

183

# G0 C'linescu #
a &i %re#it ti#t lHng Ki Kn el ce c# !in Otiliei Knt#neric r4ri #lti'a !e &e'ei. 4 'Hna Ca%#l no# era &ac. !e Kn $ac Otilia ar &i &o4t ac#' acolo3 ar &i Kn Kl %at3 /eli5 !!# %e care !e !e a %#4e4e !ate %e la 'ai %e4te le Knainte #rec2i3 4#&eri4e !#%

(,#ci#'Hn!#14e %ie%tenele 'inte3 c %e Kncrcat %lin !e Otilia

%ern.

Otiliei3

,#cle

inocen. %lecat

$ac care

e5ageraR

*lecarea

Kn!re%tit *oate

'iGeriile

)re'e.

re%eGeal3

)reo ceart c# ,trHn#l3

i n1a a)#t )re'e 41i la4e )reo )or,.

Kn4 Ki )a 4crie %e !at ce )a a+#nge. Ace4t gHn! %#4e !in ce Kn ce 'ai '#lt 4t%Hnire %e /eli53 care Kn cele !in #r' a!or'i3 )i4Hn! c Otilia Kl 4r#ta i1i citea %ro%riile ei 4cri4ori. A !o#a Gi3 /eli5 a te%t ner,!tor toate c#r4ele &actor#l#i3 !ar n# %ri'i nici o 4cri4oare. Knce%# 4 &ac o 4ocoteal: Otilia 4o4i4e noa%tea tHrGi# Gi; Kntr1o lrgi i Gi3 /eli5 calc#l#l e5%licaii3 Kn i n1ar &i a)#t )re'e 4 4crie !ecHt a !o#a n# )a 4e %#tea Otiliei. !e4c#ra+ )eni. $#% i A o treia Gi3 ni'ic. !e la no# &a)oarea /eli5 4%t'Hn !in 4cri4oarea

conce4ii

a+#n4e

Knc2eierea !e la Knce%#t3 c Otiliei n#1i %4a !e el. Ie i Kn ora !in ce Kn ce 'ai !e43 'Hnc la re4ta#rante3 'er4e c# colegii la ,errii cerea e5i4ten 4t#!ente i 4e1ntoar4e nici o li,er cHteo!at 4ocoteal3 41i !e %#rtri la Gi#3 nici a'eit !e ,#t#r. Ace4t c# l#a# &el %arte N#1i !e la ni'eni n#1l )e!ea. care

Knce%#

%lac.

/c#4e

c#no tin

cHte)a

e'anci%ate3

Kn!oielnice3

%etreceri cot la cot c# 4t#!enii3 %er4onal. Una Kl a!#4e %Hn aca4 Otiliei a,ia i re&#G3 !e 4%re

i1 i !eG)olt %rin ele iniiati)a i a)# %retenia !e a 4e 4#i !o'ni oarei3 Knce%# care1l 41 i ac#G3 e)ite

4#4 la el3 4 )a! c#' 4t. L#i /eli5 i 4e %r# c a!#ce o +ignire in!ignarea aco%erit3 re%#l4ii ,oln)icioa4e.

at#nci colegii !e %etreceri ale Kn )ieii3 )oia noi toate &a oa'eni 4#, ce1l

i 4 4e 2aGar!eGe 4ing#r Kn local#ri3 Kl !i4tr #n#i Kntr1o ,ra. ,ine Gi3 o )re'e i 4e 4ear3 i o c# %e i 4e l4 4 o g4i

Kn &iece Gi alt#l. Ace4t c2i% !e a !e4co%eri 'ere# noi Kn&i ri ne%re)G#i %rete5t#l 4trHngea gra43 c !e 4ocietii. +oc#l#i3 'e!ic c!ea 4i'i 4e

c#noa4c 'Hn &a Kn

#',rele c# Stnic3

)ig#roa4

Se1ntoar4e

K',rcat3

la)alier

&l#t#rtoare la gHt.

184

# $nigma %tiliei #

L Ce

'ai cS

&aciR Gi4e

Kl

Kntre, Ggo'oto4

/eli5

con)enional3 &r

ca #',r

41 i !e

a4c#n! ne%lcerea Kntlnirii.

L M1'%#
L K'i !ect3 i

Stnic3

!eGn!e+!e. /eli5 Kl Kntre, !in oc2i a4#%ra ca#Gei. tre,#ie3 n#1i c a 4e !rag3 cel %#in !o# 4#te e ,ani !e #n &ranci &leac l#i3 la n#'ai1 ra'olit3 &c# g4e4c. Stnic !i4c#l%a3 Si'ion3 )rea !e a 4ocr#1'e#3 41i cear

n1are !ect cartoane 'Gglite3 'o Co4tac2e e cr%no4. -n#in! ge4t#l !e Kn4 Kl Knele4e. L N#3 !rag3 n# te te'e3 %arc e# n# )! c nici !#'neata n1aiR -ir+arS -ir+arS -ir+ar#l c2e'at o%ri Kn a%ro%ierea celor !oi3 i Stnic Kl K'%in4e %e /eli5 Kn tr4#r3 &r ca ace4ta 4 tie #n!e Kl !#ce. L A' o i!eeS e5%lic Stnic Kn tr4#r. S )!. Stnic 4e !!# +o4 Kntr1o 4tra! !in +#r#l Li%4canilor3 Kn &aa #n#i era# 'ai re4ta#rant Kn &rac3 o c# 4al &el ale !e Kn&i are Kntin4 #nei !oi !e 4cen3 'o!e4t3 c# 'e4e3 Kn Kn#ntr# c# )e!ea# 4al n# Kn4 c2elnerii 4e Kngri+ire a eGate3 era o!aie /eli5 regreta. Can!i!at#l 4in#ci!ere

4&r ea %rintr1#n )ol#'inoa4e

%e care 4e

in4tr#'entele ni'eni3 'ic3

orc2e4tre. c2elneri.

!e i era# orele o%t. Stnic K'%in4e %e /eli5 %e o # lateral3 #r'rit cere'onio4 Intrar Kntr1o %e loc il#'inat electric !e #n c2elner3 Kn care 4e a&la o 'a43 c2i#)eta %entr# a'%anie3 o cana%ea i ta,lo#ri ,anale. L Ei3 Gi4e Stnic3 a a1i c1i ,ineR Local !e noa%teS Aici 4e &ac a&aceri 4tra nice. Un#l !e 4ta 4 a'3 a)ocat#ra. Ce ieiR Stnic3 ,#c2et#l#i n#'ai c# a&ln! i c /eli5 n# 'nca4e3 co'an! !in %ro%rie n# iniiati) #n 'eni# i cer# )in3 !n! reco'an!aii ,ogate a4#%ra ,#t#rilor. c# o cli%ire C2elnerii !in oc2i r4%#n!ea# care !ar !o)e!ea i n# 'i1ar 'ai tre,#i

te'%erat#rii

4olicit#!ine3

c Stnic le era c#no4c#t:

L Se &ace3 coaneS I'e!iatS L Ia a4c#lt3 Jeane >#ite3

%e 4ta l1a' 4c%at e# !e ar'atA3

Gi4e Stnic3 %atron#l e aiciR

185

# G0 C'linescu #

L E4teS S1l c2e'R L N#3 n#3 n# ac#'S


Stnic i )in#l Stnic i !in i /eli5 Knce%#r 4 a,#ro4 i 'nHnce3 %#in !ar 'ai ale4 4 a'ei4e %e ,ea3 tHnr. tran4l#ci!3 a'r#i )or,ea !e toate Ggo'oto43 regreta cHn! Kn 4ri cHn! 4e a K'%# ca &#git &icti). trec#t#l3 4e ,tea Kn /eli53 N# !e)enit 4%#4 &r e#RS

%ie%t !e %ier!erea #nor 'ari

an4e3 K i &g!#ia onor#ri )iitoare L#i

)oia l#i )ol#,il3 Ki 4c% )or,a !e4%re Otilia. L A2a3 Stnic3 %or#',iaS i1a' $rag3 e ti tHnr3 n1ai e5%eriena 'ea3 !ar3 4 tii3 &ete ca Otilia

te !#c la !e4%erare3 !ac n# te 4'#lgi la )re'e. Sig#rS S1a !#4 iar la *a4calo%ol3 4atir#l la ,trHn. Are 'o ie3 are %arale ,#ne3 Ki %oate &ace toate g#4t#rile. N# &i co%ilS N# te a'rK atHt. A2S a2S &r#'oa4 e tinereea. Un!e 'ai )ine o !at3 c a 41o c1i &at3 trie4cS !a# e# Ca o Otilia &at !e 4#nt &ainSA acor!3 4#te. Ii !ar N#'ai Ki 41ntinGi !e c#' 4%#i OtiliaS e #n#l3 G# n# ti c#' >La4W &e'eie c# la No4ti' 'Hna.

!elicioa43

# #ratic3 conta.

c2elt#itoare3 AGi c# c

care te 'er4 i

r#ineaG. *e ea 'ai !e%arte.

n# %oi

'Hine 4%#n

alt#l. Iti#3 i1a 4%#4

c te i#,e te3 >AiR S%#ne1'i

i1a !at 4%erane3 !re%t3

%oate ai

ni'eniS Ai a)#t1oS N#R Serio4R Tare e ti ine5%ertSA Kn 4&Hr itS Ii !#% aceea a G,#ratS *arc 'ie n# 'i1a &c#t la &elRS /eli5 r'a4e 4e c# g#ra c4cat3 tie toat ca neKnelegHn! l#'eaS Kn Knce%#t#l 41o !in l#i !e e,rietate c Stnic in)enteaG.

L (#3
tot#l

+#r Stnic3 gata3

A' )r#t

ia# !e i c#'3 &ericirile

ne)a4t3 41o ri!ic %Hn la 'ine3 &r 4 'ai Kntre, ce era g#4ta4e'3 o'#l3 '1nelegi3 !rago4tei3 i Otilia '1a %lantat.

L Ai )r#t 4 te c4tore L $a3 'on er3 c#'3 n#


Kn4 c /eli5 L A a14 &e'eile3 o #n cor%

ti c# OtiliaR tiiR 4e &ace n# 'ai al, la &a3 te Ki Stnic g4i Uite3 Kntre tre,#i

"GHn!

%r#!ent 4 !e%la4eGe c2e4ti#nea. !rag3 a' taie 4#%er,3 K'i tre,#ie !e 4 a',aleGi. 4%#n Mie aici Oli'%ia %atr# !ar ' 'ea: 4ti'eG3 a!orat1o caliti ari%ile >are3

oc2i3

c#rteGan

e5ce%ionaleA3 'i1ar

%licti4e te.

iniiati)ei.

o &e'eie !e l#'e3 con4#'at3 inteligent.

186

# $nigma %tiliei #
At#nci intr %e # o !o'ni oar 4%rinten3 &oarte elegant3

c# o 'are ,lan Kn +#r#l gt#l#i. L 8ei3 Georgeta3 4ri Stnic3 ,ine te1a' g4itS Ce 'ai &aciR Kn loc !e orice r4%#n43 Georgeta 4e trnti %e #n 4ca#n Kn &aa l#i /eli53 K i reGe' ,r,ia Kntr1o 'n i3 KntinGn! c# cealalt #n %a2ar ca 4 i 4e toarne )in3 Kntre,:

L N#
'e!icinS

L $ar tnr#l cine eR tiiR Mi1e r#!3 %rin alian3 ,iat !e )ia3 4t#!ent Kn &c# Georgeta !#lceag3 conte'%ln!#1l Kn larg#l ei

L $aR

%e /eli53 4%re +ena ace4t#ia. Stnic reco'an! %e &at Kn c2i%#l ace4ta: L A4ta e Georgeta3 &at &ainS Kntr1a!e)r3 Georgeta 'erita toate elogiile. Era %lin la tr#% i la &a %n la 'arginea !e #n!e ar &i !e)enit o,eG3 &r 4 %ar tot# i. *r#l negr# era cre $o# i &inee 'ari !e gro%ie Kn c2i% a 'ar'#r o,raG#l#i #nei Kn o,raG cola,ora ar'onio4 4a# %ier4ici &etei 'oi3 4e a c# i Kn&oiat ca al #nei na%olitane. arti&iciale. #n %or era# trec# i Ceea n# 4e ce #i'ea era o %e %la4ticitatea Nici Minile Un %rin )or,ea &oarte &ior tr#%ea4c l#cii %rin /eli5 a)ea i ca %rea#

incarnat#l#i. ,#Gelor. nete!e. )e!ea# lor

Grea

neteGi'ea ca1n /eli53 ,#Gele legnate3 li,er3 Kn4 !e i

4i!e&#l l#i ,ea3 %#t# &oarte 4 4e ge4t#ri

i #ng2iile 4#,iri carnea %ri)in! i !inii !e accente c

i Kn 'ig!al. S%rncenele3 genele era# Kn&i%te tr#%#l Cn! 4e acea4t !elicat anato'ie. cri4tal3 &r Georgeta

n#'ai 4ntatea

Kncre!ina

e5ce%ional.

!#lcege3 ei era

a&ectare n#

c# o %er&ect !ecen. L#i /eli5 Ki %lc# n#'ai!ect3 'e4eria 4#4%ect3 &r

,n#ia

'ire c #n e5e'%lar !e o &r#'#4ee a a !e rar %#tea c!ea att !e +o4. Georgeta K i 4c2i', ,r#4c loc#l i 4e a eG lng /eli5. colre te.

L C#' te c2ea'R Kl Kntre, ea3 L /eli5. L /eli5 i 'ai c#'R L Si'a. L Ii #r'eGi 'e!icinaR

187

# G0 C'linescu #

L$a. LCe no4ti'S


'e!icin. Stnic i Gi4e: &c#

N# Knc

c#no tea' o !at

%Hn Knc#ra+ator

ac#' c#

#n oc2i#l

4t#!ent ctre

Kn /eli5

L/at &ainS LLa41'1n %ace3


Gor c# 6&at &ain7R

&rate3

4e

4#%r

Georgeta3

ce1i

tot

!ai

L$i)inS e5cla' Stnic. LU&3 e ti aga4antS Mai toarn1'i %#in )in.


t#rn3 a%oi Kntr1#n %rete5t )al !e nece4itatea %ar&#' &in. #nei $e con)or,iri a&ar 4e c# a#Gi i ie i a&ar. Georgeta 4e a eG 'ai ,ine lHng Kn)l#in!#1l

Stnic /eli53

cine)a Kn local

!eo!at intrrile #nei orc2e4tre 'a4i)e.

L$an4eGiR Kl Kntre, ea %e /eli5. LA%ro5i'ati)S Kn &on!3 &ata %rea


#n re4%ect %araliGant Kl Kntre, !e4%re !e4%re )iaa a'a,il3 n#1'i toate ce !ar3 'ai #rHte3 4e !#c ,gHn! )or,e tiR !ar 4 Ki !e

inti'i!at.

/eli5

Ki

in4%ira

i 4e 4ilea 4 ia4 !in &ri)olitile o,i n#ite. #ni)er4itar3 !e4%re colege. /eli5 Ki 4%#4e 4ea' M Knc2i%#i c !e)ine %e!ant3 %rote4t &r#'oa4e ca 41 i

4e o%ri. "oia 4 g4ea4c #n c#)Hnt galant.

L$e LN#
ca

intere4eaGS c atHia &etele ani3

Georgeta. S#nt &ete &r#'oa4e la Uni)er4itateR tot!ea#na n# !#'neata '#ncea4c

&ac o carier.

LCreGi c 4#nt &r#'oa4R Kntre, ea &r a&ectare. L/oarte &r#'oa4S


L S#nt 'g#lit !e ce1'i 4%#iS Ii

Ace4t 4tHngaci co'%li'ent KncHnt tot# i %e Georgeta.

!#'neata

e ti

4i'%atic.

CHn! Stnic re)eni3 Kn4oit !e #n ,r,at gra4 Kn 4'oc2ing i !e c2elner3 r'a4e 'irat !e con)or,irea %a nic !intre cei !oi. Se a te%ta4e la altce)a. L E# %lec3 Gi4e el3 4 ne &ac %lata. $#'nea)oa4tr3 !ac )rei3 'ai 4tai. i ne)ino)at

L A4t14ear ' 4i't o,o4it3 ' !#c 4 ' c#lcS L Ce a# !#'nealor !e %latR Kntre, cere'onio4 o'#l gra4.

/eli5 %rote4t !in ca%3 iar Georgeta re&#G i ea:

188

# $nigma %tiliei #
C2elner#l Ki art li4ta3 i cHn! Stnic &c# ge4t#l3 %#r

!ecorati)3 !e a %lti3 o'#l c# 4'oc2ing#l %rote4t:

L N1a)ei ni'ic !e %latS L S trie ti3 coane lorg#leS '#l#'i Stnic. L S n# ' #ii3 Gi4e lorg#. *#ne o )or, L N1ai
nici o gri+3 4%erii Gi4e c# Stnic3 %roce4e

,#n

%e lHng e#

con# Co4tac2e3 41'i %rel#ngea4c contract#l. a%ro%iin!#14e %o4i,ile etc.3 !e lorg#3 41'i ce &ac toat Gi#aR Kn4 a' 4 te rog ce)a. Itii3 tre,#ie 41i ,at ca%#l 'ere#3 41l negli+eG a&acerile. S#nt ca' le&ter ac#'3 n# %oi 41'i !ai !o# 4#te !e &ranciR Ki garanteG e# c1i a!#c contractele %rel#ngite. lorg# K i Kncr#nt %#in 4%rHncenele3 'e!it neg#4tore te3 a%oi le rea!#4e !in no# la linia %ri'iti).

L S1a &c#tS L UraS Gi4e


Kn4ea'n

Stnic3 &aci

4 alt

'ai

,e'

#n aici.

%a2ar. "a! !e

Nici

n#

tii Al

ce

contract %#in ca' ce3 i

co'ercialS #nele

!rac#l#i 'o S

L Care L 8a3

'o R 2a3 l#i 2a3

Kntre,3 rH4e

intrigat n# tiiR

n#'e 4ta e

%ro%rii3 /eli5. Stanic3 Local#l e c2iria . %ro%rietatea 'o Co4tac2e3 !#'neal#i Coane i

lorg#le3 Ki %reGint %e ne%ot#l l#i 'o Co4tac2e. $o'n#l lorg# Kntin4e 'Hna co'ercial. L KncHntat3 i ) rog 4 'ai %o&tiiS $#% cHte itrei 4ala cea K',rcat. 'e4ele. Ki &c# CHt ce !in Stnic o!aia ta% !e cei i !o# /eli5 4#te &# era !e &ranci3 4 'ai i !e l#'e la #n ie ir c ,ine toate ,r,at 4e%arat3 c# 4#r%rin4 %lin 4e a&la Georgeta3 &ata )a! i 4e Knclin &oarte re4%ect#o4

'are3

4onor

)al4#ri3

C2i#)eta #n

a'%anie 4e1n!re%tar !e4%erat3 tr4#ra3 ,ine

&ra%at 4%re la care

Toate c2iar ti'%

%ri)irile 4e'n

ri!ic %e

in!i&erent /eli5 i1i

!in #'eri. Stnic c2e' o tr4#r i 4e #rcar cHte itrei Kn ea. 'er4e %#tea c# Stnic o,4er)a Kng2ionti 'ane)rele &c# 4e'ne c# oc2ii3 c# Knele4#l: 6$#1te c# ea3 n# &i %ro4tS7 Georgeta &oarte l#i Stnic3 !ar n# !!# nici #n 4e'n c le )e!e3 ci %ri)i n#'ai !in cHn! Kn

189

# G0 C'linescu #
cn! c# 4i'%atie la /eli5. Stnic 4e !!# +o4 Kn centr#3 4#, #n 'oti) oarecare; iar &ata Kn cer# 4 &ie !#4 aca4. /eli5 n# Ie!ea 'ai %e a)ea ,#le)ar!#l la o Eli4a,eta3 %rea+'a Tot# i Ci 'igi#l#i. n# era

nici #n 4cr#%#l3 a)ent#r

i3 %#in a'eit !e )in3 n# 41ar &i !at Kna%oi !e noct#rn. l'#rit a4#%ra calitii

4ociale a &etei. N# %#tea &i !ect o c#rteGan3 4e Knelege3 !ar i aici 4#nt gra!e ne4&r ite. Georgeta %rea %rea &in3 ca 4 n# 4e tea' c &ace o gro4olnie %retinGn! 4 4e #rce la ea 4#4. Co,orr elegant. oarecare Kn a &aa #nei K i ca4e 4%#4e c# !o# /eli53 %ri)i cat#ri &ata Kn n# 4#4 Knalte3 e 4%re o Kn!ea+#n4 eta+3 i !e Gi4e3 68otrt3 %ro&e4ioni4t

!rago4tei.7

Georgeta

&r %reciGi#ni: L Aici 4ta#S O l#%t 4c#rt 4e !ete Kn 4#&let#l l#i /eli5 Kntre 4cr#%#lele 4ale i Kn!e'n#rile l#i Stnic. Kn)in4e ti'i!itatea3 i /eli5 Gi4e: L M ieri3 !ar e# tre,#ie 4 %lecS Georgeta Kl %ri)i gale 3 Kn4 att !e !ecent3 Knct tea'a l#i /eli5 !e a n# &ace o ga& cre4c#. L Cn! )rei 4 )ii 4 ' )eGi3 )ino3 Kl in)it !o'ni oara3 !#%1a'iaG 4#nt tot!ea#na aca4; 4ta# la eta+#l !oi. K i Kntin4er 'na reci%roc. *entr# /eli5 Knce%# o no# 4c#rt ,tlie: 41i 4r#te3 4a# n#'ai 41i 4trng 'naR *ri)i Kn toate %rile %e ,#le)ar!#l %#4ti#. $ac &ata era o %ier!#t3 4e &cea !e /eli5 r4 Ki 4r#tn!#1i 4trngea reGol)a /ata3 'na3 c# !ac %#tere3 /eli5 alt&el n#3 ne4r#tn!#1i1o Kn o Kl cele 4r#t %ri)i &cea !in i %#in #n ge4t +ignitor. /ata Kl %ri)i li'%e!e Kn oc2i3 rGn!3 Kn )re'e ce 'na ne2otrt. l# 'na3 l#i3 ge4t#l #r'3 %lec c#' ne%#tn! %reci%itat. %ro,le'a3 inter%retn!

4e !e%rteaG

i a%oi intr Kn gang3 &l#iern! # or o

an4onet.

6No4ti' ,iat73 &# gn!#l ei tot ti'%#l ct #rc 4crile.

190

# $nigma %tiliei # CUPRINS

Pl CHn! &a'iliei n#'ai L Mai ton#l i#,ire !ar o%ri. era !ar 6C#rioa4 a'e4tecat Se tot# i 4l,ea N# c# 4e !in 4c#l3 ce gre# Kn /eli5 ce 'ai a&l !e N# la Marina loc#l#i Marina Kl n# i 4e c Si'ion !e i &cea i ac#'

'#lte

necaG#ri. e!ea Gi4e

*leca4e

aca4

&#4e4e l#i !ecHt

g4it.

!e&el3 ca

Aglae era 2otrHt 4 con4#lte #n alt !octor3 'ai 'are. *catele '#lt r#3 %entr# cele caG#l c# el. 4e toi c# 'ari3 Knc2eiere3 %e 'ai /eli5 )or,e. 'ic $#'neGe# n# ,ate c# ,#lS ,trHn#l#i3 care Nici #n#l i'%re4ion Marina are #r4c.7 acolo c# n#1i el cea O i rG,#ntor &a'ilie3 gHn!i cellalt3 o4tilitii 4%#4e4e ace4te

,Hr&e4c era#

c#rioGitate Otilia Aglae Kl n#

i c# 'il Kl Kn!e'na 4 4e !#c 4 )a! %e Si'ion3 care noi3 %ri)ii nicio!at o !e KntH'%la# %rea Era )GHn! 'ai !ar n# l#cr#ri t#l,#rat3 tot# i c# e!ea 4tai ca' oc2ii i loc#l#i3 o!at Kntr1a!e)r3 %licti4it. c%ta4e c#%rin4 Si'ion; 'Hnca an5ietate toi ner)ii. oa'enilor. 'eto!a %HrHie $e

a'intirea

&iin!c

!!#4e

'are l#%e te3 Kn &e,ril3 O!at Un #nei Ac#' 4ca#n#l 4e la Gi4e ca o

i'%ortan. %ri)ire.

Si'ion &i5itate o irii

4#%rtoare

ceea ce 4trica lini tea Aglaei. L O'#le3 ,ro!ai3 %ictai3 loc#l#i3 c1'i te1nc#rcai a4t&el %rintre l#i: i %icioarele a%licHn! tot c#'

o' c#'inte 4e 'ena+eaG3 4e o!i2ne te. Uite c#' ai 4l,itS Si'ion a)ea i o e5%lica agitaia K i 4ol#l colo4al3 era# energiile ai 'ai Kn 4#%raali'entaii &or ca !# #'elele. raionale3 2erc#lean3 Ca4a i 41 i #n!e Kntri4e Kn i 4co4 organi4'#l.

4i'i4e 41 i i n#

%ri'e+!ie.

aceea %Hn

%li',a3 L $e Aglae

con4#'e $#'neGe# !ar

4#,ieGe teoriile

nor'al '# c2i#lat#ra. a4teaRS e ti 4#%rat3 l#Hn!#1l 4erio43 )eGi c

#',rR O 4 c2e' #n !octor 4 te )a!S

191

# G0 C'linescu #
Stnic a!#4e #n alt %rieten al l#i3 tot att !e 4#4%ect3 care Kl e5a'in %e Si'ion c# o atenie e5agerat Ki %i%i 4%lina &ac3 i &icat#l3 Knelegi3 la Kl Kntre, !e &el#rite )! c#' ie4 #n !e i neKn!e'natic. l#cr#ri3 !e !e a%etit3 &lcri Kn care care

!e e'i4i#nea !e #rin. Si'ion !!# #n r4%#n4 &oarte original: L Cn! Toi 4e &el g#re4c %'nt#l. #itar Si'ion3 intere4ai &eno'en3 creG#r3 iar !octor#l Gi4e:

LC#rio4S Mnnci '#ltR Ti1e 4eteR LMnnc &oarte %#in3 att ct


cl!#ra 4%irit#l#iS

tre,#ie

ca

n#

4e

4ting Aglae3

LCe LE#

a4c#li cre!3 K i

la

el3 !!#

!o'n#le c# %rerea

!octorR !octor#l3

recti&ic c

'nnc ce)a !e 4%eriat3 i 4l,e teS !o'n#l... !o'n#l... >$octor#l #ita4e n#'ele i1l Kntre,a !in oc2i.A

LO)i!i#S intercal Si'ion. LTe1ai G%cit !e tot3


c2ea' Si'ion.

Kl

4cr#t e# cre!

c# c

!i4%re !o'n#l

Aglae. Si'ion

Kl are

LEi

,ine3

contin#

!octor#l3

!ia,et3 !e4ig#r #n Knce%#t !e !ia,et. .'ne !e )G#t ce &el !e ti% !e !ia,et3 !ac e #n#l %ancreatic3 4a# n#'ai #n#l renal.

LTe1n eli3 L"eGi


%entr#

%rote4t

Si'ion3

n#

4#nt

,olna)

!eloc.

S#nt

4nto4 t#n. Cine 4e a%ro%ie !e 'ine 4e 'oli%4e te !e 4ntate. N# e a a3 $e4%inoR 4e a!re4 el A#ric2ii. !#'neata3 care care erorile n# 4e &iin!c Kncerc !e Knce% 4 !e'on4treGe ale l#i ono'a4tica 4enGaie la o !e r,!tor era# &a'iliei3 ,#n4tare3 ca a 'e!ic#l3 n#le 4#nt c# i ,oli 'in L a%oi n#'e c# o i Si'ion

nea)enite3 in4i!ioa4e ,oal

c#no tea

,#n3 c#' e !e %il! !ia,et#l. $ar n# tre,#ie 4 te 4%erii. E o %er&ect 4#t c#ra,il cinciS Gi4e aGi3 )r4t !#'itale a%roa%e ino&en4i). Ci ani a)eiR

LO

Si'ion

&oarte

4erio43

iG,#cnin!

Kntr1#n r4 Ggo'oto4.

LN# e4te e5cl#4 4 trie ti o 4#t !e aniS L$ar i1a' trit !e '#lt. A' &o4t cel 'ai energic o'S

$octor#l r4e i el !e ceea ce l# !re%t o gl#'.

192

# $nigma %tiliei #

L Ai
4e i ri!ic a%oi

!re%tate3 Gi4e !octor#l. CHn! e ti tHnr3 i 4e %are c

trie ti o 4#t !e ani. M ,#c#r3 ' ,#c#r &oarte '#lt c e ti ,ine !i4%#4. A4ta e o con!iie 4ine Y#a non a re4ta,ilirii. Kn 4&Hr it3 el3 ne &acei )o' o analiG %entr# con4tatarea glicoG#riei3 i alta %entr# !eter'inarea glice'iei3 ) &ac o not la #n la,orator3 %ron#na. *Hn at#nci3 Stnic3 ali'entaie &oarte reGona,il3 a&ar3 &r &inoa4e i Ga2r.

L Ce L Te

are3

!octoreR

Kntre,

intere4at3

creGi c 4e c#rR Mo teni'R ca' gr,e ti. -trHn#l e +o)ial3 !e4t#l !e )oinic. *oate !e glicoG#rie3 +#r %e c 4e KntH'%l la arterio4clerotici. 'ele3 c n1ai Gi4e ni'ic. N# 'i &i o criG

4e %are gra). reintrat Kn

L Uite31i

a'intirea 'i1a 4%#4

'a'ei !octor#l

Stnic3 $octor

ca43

e5celent3 &ace 'in#niS

L CHn! Ki 4%#n e# c 4#nt 4nto4 t#nS $ai1'i 4 'nHnc. L A4ta n#3 %rote4t Aglae3 ai a#Git c tre,#ie 4a ii !ietS L $o,itocS rHn+i Si'ion i Knce%# 4 4e %li',e 'ai L $ai1i3
Kl !o'n#le3 %ier!# care 41i c# 4 tot#l 'nHnce3 !in lini tea Knc#ra+ Stnic3 !e l#i

re%e!e con)in4 !octor caG#ri Si'ion i 41o

%rin o!aie.

c a4ta ar %#tea agra)a 4tarea 4ocr#l#i. Aglae co'%licate3 la4e1n %ace. )e!ere3 ca4ei. Kncre!inat Trata'ent#l c n# e ni'ic. *entr# ea 4trice ,oala era in!i&erent3 n# )oia

4e re!#cea la !iet3

i a4ta era # or !e &c#t. S1o #r'eGe

L N# tii o )e4te 'areS an#n 'i4terio4 Stnic. /eli5... L Ce1i c# !o'n#l /eli5R 4e #'%l# !e c#rioGitate A#rica. L /eli5 l#creaG Kn 4til 'are3 o 4 a+#ng !e%arte.
a g4it ac#' !e o &at 4#%er,3 !in #na elit. Georgeta3 l1a' l#53 Kntrein#t #n general )G#t

$#% e# c#

Otilia3 !e

c#rteGan

oc2ii 'ei3 ce 'ai calea1)alea3 i1a' !#4 e# c# tr4#ra. /ata 41a %rin4. -iat &ain /eli53 n# ca!e la tri4tee.

L Ce eroareS 4e !eGg#4t A#rica3 )Hnt !e in)i!ie Kn &on!. L Stricat3 !eclar Aglae3 nici ta14# n1a &o4t %oa'

'ai

,#n. -are' 4 n# 4e a'e4tece %rea !e4 c# Titi3 41l !e%ra)eGe.

193

# G0 C'linescu #
Nici n# L Ii n#1ntoarc Knc2i!e a)erea3 le ti# !ac Kn n1o !ac ia ! !e ce)a c2e4tia 4 &ie Otilia i aia c# &raii So2ac2i n1a &o4t la 4

'i+loc i el. ,iat#l &oaia3 o 'ai oc2ii3 %ro4t3 n# 'o a!Hnci 4e Stnic c# Ki rana3 la4 'rit Co4tac2e %entr# *a4calo%ol. toat a!#4e3

ne)a4t3

*a4calo%ol

%ag#,ele

a!'ira,ilS

L Ii

Aglae 4e Kn)inei i 4e r4ti la Stnic: 'ai taci o creGi o!at 41i !in la4e g#r c# co'e!iile a)ereaR 'a'R taleS Ce ' C#' A a Co4tac2e i#,it $oar $ar a!o%tHn!1o3 te4ta'ente

%ri)e teR

!ac o 'ai Kn!rGniS

L $aR

!#'neata3

n# 4#ntR Ce Gici !e o coal %t#rit &r#'o43 !ictat !e *a4calo%ol3 Kn care 'o Co4tac2e la4 toat a)erea i#,itei OtiliaR

L La41'
ni'eni !ar

Kn

%ace

o!at3

4trig3

ie it 'ele Kn)ai.

!in i ale Te

&ire3

Aglae3

la41

'1n %aceS S1l &ac care 41'i ca !e #n cartea Se1n)Hrte te %cat

i 4 4e !#c !rac#l#i toi. C e# n1a' %e intere4ele i care o co%iilor. e ti c Si'ionR a)ocat3 &aci i trHntor %e 'nHnc. $#'neata l#!ai

a%ere

!regi. C#'R A)erea %rinilor 'ei 4 ca!3 !in ca#Ga #n#i &rate ne,#n3 Kn 'Hinile #nei )eneticeR Lege e a4taR

L Stai3
4t#!iat ginerele ,an Kn alearg3

i#,it Stnic. !#'itale ,#G#nar 4t#!iaG3

'a'3 A a ce >cci ar

4tai3 &i

Gi4e

teatral &i i 4rac#l3 Kntre,i c e#

c# noi %e are c#

ge4tic#laie aici. &r 4a# 'Hinile $ar #n n#A3 Kn

!ac

n1a' n#1l

&aceR

Alearg3 Ce3 creGi

cHteo!at !ac 4ta#

!#'neata

co',in.

4HnR $oar 4#nt !irect intere4at la %arte. Co4tac2e al !#'itale e iret3 tre,#ie l#at 4#,ire. N1a &c#t a!o%i#nea n# !e &rica 'ea i a !#'itale3 n# ci &iin!c ,an#l n# !in )oia 'Hn !inainte. )i#3 $ac 41ar !ar &i 'ort 'ritat %oate Otilia3 ar &i tre,#it 41i !ea !otS A aR N# Co4tac2e la4 41l la4e %rin te4ta'ent3 aici e1aici. ti#3 n# c#no4c. Mo

&ire te3

L Ii !ac la43 n# %#te' 41l atac'R L $e%in!e. $ac Ki la4 ce)a i

!#'itale3

co%iilor3

iar

gro4#l Otiliei3 Kn4ea'n c era Kn toate 'inile

i 41a gHn!it la

toi. E &oarte &ire4c ca #n o' 41 i la4e a)erea &etei ne)e4tei l#i.

194

# $nigma %tiliei #

L L4ai

co%iii

)ie

la

'ineS

gl#'i

Si'ion3

&r

nici

relai#ne !irect c# c2e4ti#nea. Ni'eni n#1l ,g Kn 4ea'.

L At#nci3 Gi4e Aglae3 ce )rei 4 4%#iR C tot#l e %ier!#tR L -a n#S U'ila 'ea %rere e4te c e 'ai ,ine
'o Co4tac2e i iei r#! 4 Kn n# &ac nici #n te4ta'ent. &ere teS a4cen!eni a&ar #n i ni'eniS toat Moare3 linie a)erea. '#'e14ei. $oa'ne colateral3 Otilia $eci 4or

%entr# noi n#1l Kn1 ca

ca

g2iontea4c #nic nee5i4tn!3 crean !in

$#'neata3 !in

!e4cen!eni c2e4tie3 Kn43 ti

r'ne nici

n# ia ni'ic3 4raca3 a&ar !e caG#l cn! 41ar g4i )re#n titl# !e %artea te4ta'ent. &ire te3 tre,#ie ca 4#, nici #n c2i% 'o %e Otilia. Mai e ce1i ! 'o Co4tac2e OtilieiR Co4tac2e 4 n# a!o%teGe

i aici o %ri'e+!ie: !ar#rile Kn ,ani. Ce %oi &oc#l3 $oa'ne3 iart1'3 c 'i1e &rateS

L ArG1l1ar L I!eal#l

,le4te1

' Aglae.

e ca toat a)erea l#i 'o !eg2iGate etc.3 !ar e l#cr#l c

Co4tac2e 4 &ie i'o,il3 4e o,4er) c# 'ai el i # or. n#1i

c#' e ac#'. O ca4 n# %oi 41o iei Kn %al'. Un )iclean &ace i aci )nGri Gre eala !#'itale &#n!a'ental te1ai certat

'ai calci Kn ca43 c#' i1a' 'ai 4%#4S $#1te3 Otilia n# e aiciS

LA

3 ce 4 ' !#cRS Co4tac2e e Knc%nat3 %n n# 4e 4 &ac ce1a' 4 %ot c# 'intea %e care 'i1a l4at1o Gi4e Stnic3 c# 'o!e4tie 4%irit#al3 !ar !1'i i

#it Kn oc2ii Otiliei3 n#1 i !e4cle teaG g#ra.

L A' L N#

$#'neGe#3

!#'neata ce)a &on!#ri3 #ite3 'i1ar tre,#i o 4#t !e &ranci. ti# ce &acei )oi c# ,anii3 G#3 4e 'ir Aglae3 cn! )1a#!3 n1a)eiS

L S#nte' tineri3 l4 ca%#l Kn +o4 Stnic3 ne i#,i'S L /leac#ri !e1ale )oa4tre. S )e!e' 'ine
4e re%eGi i1i 4r#t a&ectat 'inile

!ac

'ai o

a' ,ani. Stnic Aglaei3 a%oi 4r#t i %e A#rica. L O23 4trn4e el 'inile la %ie%t3 'i1ai !at3 $oa'ne3 ce1a' !orit: o 4oie el 4&nt c# &a'ilie t# a&ect#oa4 toate i ,#n. Ma'3 !ecla' 4oacrelor. ctre Aglae3 !eG'ini ,r&elile K'%otri)a

iS>5

# G0 C'linescu #
6ScHr,oa4 Stnic cli% ea. &e'eieS era A4ta #n toate &e'eieS o' 'e!it i Stnic3 in4ta,il3 i le -r,at3 Oli'%ia Otilia3 Kn care &rate3 'ea ce !r#' Kn4 4%re tria L ca4. 4incer L o

)ol#,il ni'ic

4enti'entele n1are i &a3 la

#'ane 4&Hnt. i

Knelegea. toi14 'ai

ScHr,oa4 %entr# 4 4e -ra)o3

&leac &atS

A',iioa4

)eninoa4. ca ea.

Knce%e

gl,e+ea4c

*a4calo%ol3 ,ra)o3 /eli5S7 $e i /eli5 4e +#ra4e !e a n# 'ai % i Kn ca4a Aglaei3 tot# i K i clc c#)Hnt#l3 %ro&e4or#l#i cer#4e &# la !e !e in&or'ai#ni i Kl Ki a'#Gat Kntre, &cea i iat c#'. Intra4e !e la Knce%#t Kn graiile 4a)ant ce !e e ,lHn! i integr#3 o La #n a1 i Kl cr#ia Ki ,i,liogra&ice tot!eo!at 4t#!ent#l c#' #n 4e 4e'n Kl !o)e!ea# atHta i Gel. %r# cHn! orientare 'e!icin3 a#!itor a!#ce !e Grea cHn! la a&ar %Hn i a'inte c#r43 e5%lica cer# !e %4i2iatrie3

!in co'#n. CHn! %ro&e4or#l a&l c /eli5 era a,ia Kn an#l KntHi3 'irat &aGa internat#l#i3 tat14#. !e era o,icei %a4i)

anoni'. tHnr#l#i3 Kn #n

n#'e te

Si'a3

*ro&e4or#l

KncHntat

a4i!#itatea

%rietene4c

care 4e &cea la #n o4%ici#3 Ki %#nea 'Hna %e #'r cHn! trecea# )iGitele caG !e'on4trati)e3 /eli53 %ri)ea !e !e !e a /eli5 ale al Kl %er4onal 'Hn!rie a 4t#!ia 4e &olo4i Kn oc2i i !e #nele li,er &r O Ki intere4ant. %lin a',iie3 %ro,le'e !e 4

Kntr1o !e i

Kntre)e!ere ci

%er'i4i#nea i iniiati)a

a'n#nt clinic Kncre!ere3 Kntr1o o!aie Kn

i o,in# n# n#'ai a%ro,area cor!ial

i o te' ,i,lioteca 4#%ere !i4%oGiie %e a 4

%ro&e4or#l#i. -i,lioteca 4e a&la Kn 4ala !e a te%tare a %ro&e4or#l#i alt#rat3 !e era i KncHt )enea3 ni'eni3 intre orele care Kn orice con4#ltaie 'e!ic1 e& Internii ace4t#ia. o4%ici#l#i3 %ri)ir oricr#i care3 intern E# n# c#

%ro&e4or#l#i3 Gi#a

Kng!#i4e c#

4ecie. care

'irare3

&al4

ri!icare !in #'eri3 a%oi 4e 4#%rar. Alt#ri !e ei era 4ec#n!3 !in o' 'e!iocr#3 4teril &a Kngre#ia aceia #n cercettor

i 'e!ic#l1 o,4er)a1 &cea# ce !at

iile3 4#, 'oti) c %acienii 4#nt toc'ai Kn 4t#!i#l l#i3 Kn realitate in)i!ie L !e Gi4e %#,licHn!3 Kntr1o %rice% Gi l#i cine 4e c#no4c#i i a'enina# 4 %tr#n! la Uni)er4itate. A4c#lt3 !o'n#le3 %e /eli53 i1a cotro,ie ti !#'neata aiciR

!#'itale )oie 4 )ii Kn 4%ital.

196

# $nigma %tiliei #
Intern#l3 %ortar#l. a&ectn! 4#4%ici#ni c a# 'ari3 or!in c2e' !e 4#4. 4er)itorii3 Intern#l c2e' 4tr',

Ace tia

4%#4er

!in na43 !ar n# 4e !!# ,t#t. L -ine3 ,ine3 i1o &i 4%#4 4 )ii o !at3 a a3 !ar n# Kn &iece Gi. E# a' aici r4%#n!eri3 n# %ot 4 la4 %rintre ,olna)i %er4oane 4trine !e 4er)ici#3 Knc#ra+at !irect 4t#!ent !rag3 41'i !e Kn Kn o,o4ea4c %acienii3 care 41i n# 4cie )oia c# 41 i Kntre,ri. A' 4 ra%orteG caG#l !o'n#l#i %ro&e4or. Intern#l3 )re Kn 'inile #n 'e!ic#l14ec#n!3 &oc3 an#l )or,i Knti3 Kntr1a!e)r care ,la+in3 'e!ic#l#i1 e&3 lini tea )oie.

%re&cn!#14e c n#1 i ! 4ea'a cine a !at )oie 4 4e intro!#c 4%ital %ert#r,eaG e# i1a' ,olna)ilor. L La41l3 4%#4e %ro&e4or#l3 !at E #n ,iat !e trea,3 care Kn)a. E ,ine 4 o,i n#i' %e 4t#!eni !e la Knce%#t c# o,4er)aia !irect. *r#!ent3 /eli5. Ac#' Kn alt c2i%. %ro&e4or#l intern#l3 n# tr!a inteniile c#ta 4 'ai 4a)ante ale %e l#i /eli5 !eGar'at3 !e'oraliGeGe

L Ii ce )rei !#'neata 4 &aciR S 4t#!ieGi #n caGR L $aS L E23 &c# intern#l3 a'ar ca !e l#ngi !eGa'giri3
e ti no)iceS N# Cte ai n1a' )r#t e# Ii 4 creGi &acRS c *oi $aW 4 ceR intere4ant3 la,oratorR oa'enii3 'ae4tr#l caGi c#no ti 'on erS 4 c tig

4e Ai o

)e!e aici te !e 4

'aterial &eliciteR

+o4

o,o4eal3 i n#1i rec#noa te ni'ic.

L $ar L Ce

e# n#

' gn!e4c

rec#no tina

'ae4tr#l#i.

"rea# 4 %#,licS Intern#l %#&ni Kn r4. 4 c &aciR 4e S %#,liciR #n C# ceR Stai3 Ai ,aniR Ii n# a a te creGi gr,i3 &ace 4t#!i#R !o'n#le3

!#'neata

41n)ei carte Knti3 41i ia4 t#leiele3 ce1o iei la goanR

L N#

)rea# !ect 4 &ac 'ici o,4er)ai#ni a4#%ra #nor caG#ri 2a3 Gi a a3 !o'n#leS / !#'neata a4ta3 !ac )rei3

!e clinic 'ai intere4ante3 4#, 4#%ra)eg2erea 'ae4tr#l#i.

L 8a3

e# n1a

'ai &ace3 4 ' taiS Le con)ine !#'nealor. T# 4 4tai

aici3 4 '#nce ti Gi i noa%te3 41i o,4er)i caG#rile3 4 i le

i97

# G0 C'linescu #
e5%#i &r#'o43 iar ei3 !o'nii %ro&e4ori3 4 le ia !e1a gata %#n n#'ele. a' N# &i nai)3 e# a'iceS N1a' %r Kn ca% co'#nicri &c#t 6'ae4tr#l#i7 >intern#l a%4 i 41 i cHte ironicA3

care ac#' &ac %arte !in o%era l#i. Kn 4c#rt3 !#% intern reG#lta c 4&orarea 4tHn!#1i 'aterial. total3 re!act re&erine 'ai el %ie!ic Aci#nea /eli53 Ki KncHt e4croc2eria3 !e 4%irit %#4e ar!ent Kn i ,analitatea a tHnr3 n# #n n#'r Kl !e'oraliGare tiini&ic era in#til3 &a%telor3 era 4e l4 4rcia a a !e conta'inat !e ,#n3 %entr# Kl cHt 4e o Kl !in

intern#l#i

i n# iG,#ti 4 4e con)ing c e c# ne%#tin 4 a+#ngi ce)a. K i articol#l3 i1l 4#,4ol ca' g4i era &i i1l i e5agerat &oarte %reGent !in c note3 tie Kn Kn %ro&e4or#l#i. artHn!#1i 4ine3 Ace4ta c3 !ac %entr# %#tea i l#ni Gi3 4 !e

!ar 4&t#i ,la+in >6e#3 !in %artea 'ea3 a e5tir%eGe %er4onal !e 4 n# atHtea l#cr#ri3

&ace a a7A %e /eli5 4 l#!a,il cititor#l 4%eciali4t3

intere4at %#4e 'ai A%oi

c2e4ti#ne "e4el3 a#Gi 4inea !e l#i

#'&larea articol#l !o# %#tea i1i

&a4ti!ioa4. Kna%oieGe o l#crare 'are i l#cr#

tra!#c 'ai Kn

&ran#Ge te /eli5 ni'ic l#i #n !e c la )reo n#

c#rHn!.

con&ecion

tra!#cerea Kn4e'na Kn'Hn

%reGent.

Kncre!in o,4er)aie c2e' L Kn

&c#t ,iro#l

Knce%tor. 4%ital

Kntr1o

Kn43 #n

%ro&e4or#l n#'r

Archives de neurologie i cHte)a e5tra4e. Uite3 !rg#3 articol#l !#'italeS K i )G# n#'ele ti%rit Kn 4#'ar Kn !re%t#l ace4t#i /eli5 +rin

titl#: Bn ca- de astheno+ie acut' de origine histeric', studiat +rocedeul !e anaglL+helor0 4enGaia ce1a #nei )rea a4ta c# O cl!#r Ki n)li Kn tot tr#%#l3 'olici#ni e#. A !elicioa4e. a%r#t #n o Se carte a aici Knc#rc &oarte 41i i caG Ki #'%lHn!#1l L &aci a%oi $ac 4%#n o 4 Uite3 Kn 'ai

Kn '#l#'iri3 %e care %ro&e4or#l i le tie re%e!e: !rag3 S &aci intere4ant c2e4ti#nea o > i1i cit n#'eA; literat#ra A)e' Kn )rea #n a4ta.

recenGie.

cerceteGi

atenie Knr#!it.

%ro,le'ei

o,4er)aie 4 te n1a'

intere4ant3 %e /ro4a !e la eta+#l D3 c# 2e'i!i%lo%ie 'onoc#lar. )rei3 !re%t3 ,ineKnele43 con&i!enial3 4%ecialiGeGi %rea g4it ra'#ra %Hn ac#' tineri

ent#Gia ti.

198

# $nigma %tiliei #
Toate 4nge %ro&e4or#l#i a!#ga4e !re%tate. ele l#i Se !e'oraliGrile care 4# #n intern#l#i Kn %e a%#ce 4e tr#%#l )ia. 4%#l,erar l#i /eli5. c c !e Kn /a%t#l Kn )al#l !e n#1 i n1a)ea a4teniiA

a',iio4

circ#la Ki 4e

$e!ic 'ae4tr#l intern#l l#cr# 'arile

'intal

!e)ota'ent

n#'ele %ri)ea#

!o)e!ea ateniei

4trl#cit )iG#ale

2otrK 4

n#'ai!ect

>e5%erien1

t#l,#rrile

i3 ie it !e la %ro&e4or3 4e re%eGi %e 4cri 4 g4ea4c ,olna)a. Era in4 )re'ea 'e4ei c# cine 4ta &# >c# Kl n# !e !e )or, 4 !e Kn 4 #'%lea3 articol#l &ericit3 %rea #r'are ne)oit care %ri)i articol ct i nici #n intern n# 4e )e!ea. Nea)n! i c#i 4 *e re)er4e !r#'3 'ici !e i !in K i '#l#'irea !e Era !in care1l ori %artea i 4e %rin %lece. citi cte)a

ocaGie

o,4er) a

recti&icri !e%arte.

%ro&e4or#l#iA3

a%roa%e 4ine3 !e &ie

in!i4c#ta,il atenia 'e!ical 4ig#ran trGi#. ,#n3 !eo!at a+#ng 'argine c#rent3 #n#i #n#i o ale e

cr#i

%#in l#i. 'are

Kn4e'ntate Atr4e4e carier c# 4trin3

e)i!ent3 ni'ic n#1l

4e'ni&icaia %#,licat 4 &ac o

%ro&e4or#l#i3

iG,#ti4e

Kntr1o

re)i4t

K'%ie!ica ar &i &c#t era

!ac '#ncea. O 4&orare att !e 'ic &#4e4e r4%ltit c# atta ,#n)oinS c ar &i Intern#l %re#ie te c #n !#% el e $ac a+#n4 ,r&ea3 '#nca. a#tor#l 4 %e /eli5 Kn r4e l#crri 'ai %e #n 'ari3 ca%itale3 4a# L#'ea 4e %r#r A)ea la 4 o&eri 4 o &ie la Uni)er4itate3 !e Kn !e)re'e i 'ai

&iin!c Oa'enii #n#i care Si'aS

'e!iocr#. 4tra!

4i'%atici. Toi 4e #ita# %arc la re)i4ta l#i !in 'n3 con tieni articol o 4e li',a 4 4ta a,ia la &ranceG. le !#c "a4c2i!e3 4&orri oric#i. ,trn3 !e)in cele,ritate gn!ea N#'ele /eli53 internaional3 tre,#ia a eGat3 *e %e !e i ,ineKnele4

ne'aiatin4. &a'iliar !o'n %i4ic Kn 'nt#l )a! !!ea %e %a4ager

tra')ai3 c# %ri)i !ireciei c# in)a!at

loc#l

4i'%atie

4%iritele

Kn!oielnice 4tra!3 l#crtorii ,#ntate3 4ing#r %e A#rica. cte)a

K'%otri)a

tra')aielor. ,#n)oin !e %e criGa Aglae Aglaei3 !e

'ngie #nei #it c

a,an!onat3 i intr Si'ion. !e Kn

,inale. +#r1 4 K i )rea $e i

a%ro%ierea

ca4ei3

c#rtea G4i e5ce4#l

'inin!#14e !#%

n#'ai

4ea'a

)anitate3

4c2i',#ri

!e c#)inte ,anale3 n# %#t# 4 n# 'n#ia4c re)i4ta Kn a a c2i%3 Knct 41o )a! A#rica.

199

# G0 C'linescu #
L $ar ce1i acoloR Un ro'an no#R Kntre, ea. /eli5 K i 4ili intonaia la 'o!e4tie: L E4te C# li%4a atHt toate lor !e !e o re)i4t c /eli5 &ranceG3 c#no tea tot# i A#rica &aci 'ai i Kn care 'i celor 41a %#,licat &e'ei o #n #n i ton a+#ng La Titi &ie #n ce e #n ac articol 'e!ical. ignorana n# Gi4e 41ar &i 4i'%l#3 !o# la c# N#1i Ii 4 ea cor!ialitate3 a te%tat a%roa%e %ri'ire

ne%4toare. ti'% !e *e c#' la tii3 Titi 4

!e re%ro : L Ai c#r4#rile &olo4e teR l#!at3 l#crri N# l4' e 4 4#%li'entareR ,ine 4 te '#ncea4c talent#l l#i3 Uni)er4itateR n#1l !e o,o4e ti. atHt. o i

%ro&e4ori na4t#ri

%entr# la o

%ictor c# )aG. Aglae3 Kn /eli5: care co4ea roc2ie3 Kn&i%4e

L Ii1i %lte te ce)a %entr# co'e!iile aleaR L N#S L A%oi3 &r ,ani cine 'ai &ace aGi ce)aR
4%#4er Ce cele !o# /eli53 4 &e'ei Kntor4 4e i1 i )G#r 4e #nor !e cri' l#i. !in !e trea, !e c# o i n# n# !ac 4o4irea %ri)i o4tentati). ne)oie aca43 '#4tr e5ce4 )anitate. la#!e &e'ei toate !e r#)oitoare A4ta /eli5 !e

AtHt !e

in!i&eren

&r c#lt#r 4erioa4RS Un o' 4i'%l# n# are 4ti' !ecHt %entr# ,#n#rile Kn4ea'n creG# co'#nic 'ateriale3 c tot# i c %entr# a#toritile tiini&ic )reo Gilele. )aloarea r'Hne ne%re'iat. Knainte 'Hn.

&%t#ie te articol#l#i #n#l i

KngH'&are

%#,licarea a4taR Gi4e

colegilor i1o l#

%ro&e4or#l#i la c#r43 art )ecinilor 4i re)i4ta.

L Ce

Coleg#l

re)i4ta &r c#rioGitate i Kntre, in!i&erent:

L U4ta e !e tineR
A%oi Ki Kna%oie

re)i4ta

a a

!e

re%e!e3

KncHt

&a4cic#la

cG#

+o4 %e !# #'ea3 Knainte ca /eli5 41o %oat %rin!e c# 'Hna. I1o l# !e +o4 #n intern 'ai Kn )Hr4t3 care 4tt#4e %Hn at#nci !e )or, la c# 'e!ic#l titl#3 4e 4ec#n!ar. o%ri la Ace4ta o l#i r4&oi /eli5 4trH',Hn! i3 &r a1l !in %ri)i na4 Kn &iece %aginile

&a3 Kntor4 ctre 'e!ic3 e5cla'3 Kn legt#r c# articol#l:

200

# $nigma %tiliei #
L $o'n#le3 ni te %ro4tii )iGi#nea 4ta3 $#co4 A' c# !# 8a#ron3 o c# anaglT%2ele3 !at la #n 4%#ne ,olna) i Kn i

KngroGitoare.

controlat

,inoc#lar contin#

&otogra&ii

4tereo4co%ice Kn!e%rtHn!#14e

4#%ra%#4e c# re)i4ta 4e

a' )G#t c 4%#ne enor'iti. Intern#l !irecia i'%recaia3 Kn 'e!ic#l#i 4ec#n!ar. )re'e ce intern#l in!igna3

'e!ic#l Ki l#a4e re)i4ta !in 'Hn el acea4t o,4er)aie: L MiGera,il 2Hrtie %#n tiaS

i o %i%ia. Kn 4&Hr it3 &c#

A%oi3 nea)Hn! ce &ace c# re)i4ta3 c#t Kn +#r#1i #n %ro&e4or3 Kntre,Hn! 6a c#i e a4ta73 cHn! 4la)a onoare. i el3 %ro&e4or#l cer#l#i3 Toi N# lor Kn cHt Kn intra !ar colegii Kn i o ar#nc re%e!e %e o 'a43 toc'ai 4al. S#&let#l l#i /eli5 &# c #n 4e e era o %ro&#n! %oate 'erit3 n# o c# atin4

i toat ora &# !i4trat. El 4e a te%ta 4 &ie !ac n# ri!icat Kn 'car l#i re'arcat3 n#1i i a ei &elicitat nici care l#i el %#,lica %rea# ca !in rea3 'ai c no#3 re&c#. i ceilali in!i&e1 in)i!ie. 4 4e l#i3 c# ai, 2otrK 4 4e Kntr1o re)i4ta a a !e i'%ortant. A &i 4a)ant era !#% el 4#%re'a re'arca# acelea i i K i a in4en4i,ili. in!i&erena r# inoa43 'are3 c# c# c# ace4t #r'rea# era tot K i c caG#l 4co%#ri3 %#,lica )G#4e cre!ea#3 &a%t atHt ti%rit

)aloarea

c#lt#riiR

Senti'ent#l 4t#!ia MH2nirea

!e4%rin!ea

in#til.

Knc2i%#i4e 4i',olic c#r4#l

cHn! Knce%e

articol#l

e)eni'ent a4c#ltHn!

%entr#

e5i4ten /eli5 4e

aceea !e cercettor Kncet#l3

i a#tor. .e%#taia era oare o il#GieR Kncet#l ,la+in#l#i %ro&e4or3

N# 4e %oate 4 n# e5i4te re%#taia3 !e )re'e ce el 4ti'eaG %e %ro&e4or ca %e o &iin !ea4#%ra co'#n#l#i. $e alt&el3 arta# rena atHt3 cel %#in e !e&eren 4i'#lat3 cHn! %entr# e 'ai K i 'ae4tr#. '#lt !a# i !e !e *rin colegilor KncHt l#i la o 41 i 4&Hr it &or'3 !e el Ii 'ai #r'are3

/eli5 K i 4trHn4e %#'nii %e a4c#n4. J#r 4 l#creGe )Hr4ta #nii !octorat#l 4 l#i n# )a Kn!rt#l tot!eo!at ni'ic %oarte i Kn acti)itate re%ri'e 4 %e4te n# a4t&el3 'ai %Hn %#,lici4tic orice )anitate cHn! UrK a'intea4c ani. Kn re'arca,il.

i 4 4t#!ieGe

co'#nice 4ing#r %a4i#ne

ni'n#i3

4co%#rile aceea

'erit#l

iG,#cni

in!i4c#ta,il

cHi)a

cli%a

%e toi colegii l#i3 care i 4e %r#r ,e4tiali i &r nici o 4cli%ire

201

# G0 C'linescu #
!e inteligen Kn oc2i3 i %lec aca43 e)itn! orice Kn4oire3

'iGantro% %n Kn '!#)a oa4elor. Aca4 'a4a n# era gata. /iin! cal! a&ar3 /eli5 4e !!# +o4 Kn c#rte i Knce%# c# /eli5 ca4a &at Tot ocoli 4 4e %li',e. Kn !e Iar,a r4ri4e ori3 4e 'ai #rc %rin %e4te !e Kn # el3 tot3 4e K'%ingn! %#tre!e. !!# conte'%l Otilia. #n n#'ai ceea /eli5. nici l#'e3 4e o Ce o ce +o43 Knc%nare c2io c#l %e !e 4#4 care %loi !e i %ac2ete cotro,ia G%eGi3 'ari &r#nGe

cte)a

%ri)i

Marina3

,#ctrie3 gotic 4cri4e4e &#4e4e %entr# nici l#i elan3

'#cegit ,iGarS ce

enor'a i o

!e le'n 'ai #'&lat rn!S

i 'ai rioa4 ca oricn!3 *leca4e 4ta %oate i atta c# ce ea )re'e 4e al#ngat 'are %e4te K'%re#n

i1 i a'inti !e n#1i !at

)i4a4e "i4#l era O el. Kl Kn4 &el n#

4%#l,era4e3 ceilali3 #'%l# tot3 nici 41 i

'inci#n. Otilia creG#4e

tre,#ia

tot!ea#na.

4%#nea#

!ar #n

a'rci#ne !# 'nie gn!#ri Ki

4#&let#l

N#'ai

in!i&eren

4inceritate. agric#lt#rii. Kntr1#n

n%!ir

ere'itice: att !e

c#'%ere Knct N#3

la 'a+orat o ca4 %re&c# 4e

i #n loc la ar a'rci#nea !e Kn #r el3 iar

i 4 4e !e!ice3 %ier!#t !in era a!nc3 oa'enilor. 'ai K'%otri)a ar ati &i

general Otilia

n1a)ea 4 &#g3 ci 4 Kn)ing. A)ea 4 )a! Aglae energii a4c#n!ea# !e 'e!icin3 !intr1o ca%#l regretat !e

i ceilali ce trGi# i n# !e &#n!

!e a1i &i %re&erat #n ,anal 'o ier. Era &#rio4 Kn 4inea l#i K'%otri)a /ac#ltii Kng!#ie gn!#ri L gr!inii Kntre, re%etn! c# %#tere: *a)ele3 *a)eleS i i c# 4e Gri %r# %e c#no4c#t care !ac1l Mirat3 l#i /eli5. %e 'er4e Se1ntoar4e c# i el3 4%re &#n!#l /eli5 Kl Si'ion3 &cea 4e'ne 'na. acela !ar Gla4#l care !at l#i %retin!e a /eli53 ani 4t#!i# !in l#area c2in#ia# t#t#ror cn! e5a'enelor. cine)a 4trig A4t&el

ge4t#l

c2e'a tnr#l

con&ir' Si'ion

c2e'area.

Kntr1acolo3

4ri4e %e %orti agitn! #n caiet.

c# ge4t#ri !e 'ai'#

i 4e a%ro%ia4e !e el3

L *a)ele3 *a)ele3 a' 41ti !a# ce)a !e 'are %reS L *e 'ine ' c2ea' /eli53 n# tiiR
-trn#l n# l# Kn 4ea' recti&icarea i Knce%# 4 )or,ea4c

)ol#,il. Oc2ii Ki era# in+ectai !e 4nge.

202

# $nigma %tiliei #

L0i1a'
,t# toat 'i cri 'ai l#'e. grele3 &ie 4 c#

a!#4 o o%er Kn4e'nat3 co'%#4 'Hn l#'ii. Kn Kn C# caietA3 a4ta !e l#'e3 !e a 4 cHn! ca 4

!e 'ine >Si'ion ,ine e#3 o'enirii. cHn! a'

cealalt

&ace' )in!ecat

S44tS S n# a&le ni'eni3 4 n# ne &#re in)enia. Aici e a!#nat Knele%ci#nea gi'na4tice3 nici #n '1a' arta n# &o4t ,olna). Itii c#' era'. Ia te #it ac#'S >Si'ion &c# cHte)a 4co%#l %e a' '# c2i#lat#ra 'ai 'oar 'eto!a. %#l%elor %e 4#nt %e i a ,raelor.A "rea# 4 )in!ec3 4 )in!ec toat o'enirea3 4 n# ,olna) &ac cHi ani ni'eni c N#'ai Itii3 ac#' )! ni te 4ocoteli3 n# le1a' a%lic ter'inat3

!# 'an n1a' 41l )in!ec. "rei 4 &ii #cenic#l 'e#R $oar e ti la 'e!icin. S 4t#!ieGi KntHi tiina 'ea3 i %e #r' 4 %orni'.

LSi'ioaneS 4e a#Gi gla4#l a4c#it al Aglaei. LS44tS &c# Si'ion ctre /eli53 c# !eget#l
!e !# 'ani. 'ari3 ca 4 *entr# o%era noa4tr3 Kn)inge' orice reGi4ten.

la

g#r. S ne)oie

ne !e

&eri'

a)e' Kn4

ca%ital#ri

a'S Acolo3

Kn gr!in3 a' a4c#n4 o co'oar groGa). Mi1e &ric 4 n# 'i1o 4coat %o'#l. $ac )rei ,ani3 Ki !a# cHi )reiS Ii Si'ion 4e 4cotoci %rin ,#G#nar3 l4Hn! 41i ca! caiet#l +o4. Strigtele Aglaei 4e a#Gir !in no#.

L$#1te3 LA
aR e

Gi4e energic /eli53 te c2ea' la 'a4 tanti Aglae. 4e ,#c#r !e1a Si'ion. M !#c K i +o4. )re'e 4 'nHnc3 /eli53 a' ne)oie %lecarea !i4%oGiia !e el !

"oi citi c# intere4 o%era !#'itale. !e 4#%raali'entaie. 6$ar l#i ne,#n ,ineleaS7 !e !e Gi4e !#% Kn4 Si'ion3 c# el ri!icHn! 'anii intra4e caiet#l N1a)ea ce toi

4#&letea4c !e a 4e gHn!i 'ai '#lt la el. K i Knc2i%#i c a a era Si'ion3 !#% inter'itente3 i Stnic. )or,ea# c# !i4%re. $e alt&el3 4o4i4e !in ora 6Ace4t i 'o Stnic3 Co4tac2e3 c#get i %#in /eli53

toat Gi#a tHrcoale %rin %rile a4tea3 ca g4i %e a'Hn!oi3 Stnic a&ecta o 'are

i cHn! n1ar a)ea ca4a o,o4eal i cerea 4

l#i. C# 4ig#ran3 #r're te ce)a.7 Intr3 !ar3 Kn 4#&ragerie3 #n!e1i g#4te ce)a3 ca 41 i )in Kn &ire.

LMi 4e %are c1o 4 %ier! %roce4#lS A4ta o 4 &ieS LCe %roce4R Kntre, Co4tac2e.

203

# G0 C'linescu #
L Mai ,ine n# ' 'ai Kntre,a3 r4%#n4e Stnic. A%oi iG,#cni Kn c#l'ea in!ignrii. Un %roce4 li'%e!e3 i tot# i tri,#na1 l#i /eli53 ne)oie l#'ino43 Kn care Talent#l3 l#l3 te 41i &elicit i #n co%il ar n1a+#ng. %oliticS 'e!icina. ti c#i 4 !ea !re%tate3 Tre,#ie $o'n#le3 Aici tai3 4 )or,i !ai inti'i!eGi Stnic reete3 n1ai

a' 41l %ier!. Kl %ier! &iin!c a a e l#'ea !oc#'entarea ari c1ai %#terea &c#t

i &iin!c n1a' 4&ini.

!e ni'eni.

L $aW ce &el !e %roce4R in4i4t Co4tac2e3 %lin !e c#rioGitate. L $o'n#le3 4e ar#nc at#nci Stnic a4#%ra l#i3 #ite
4t c2e4tia. Cine)a3 %er4oan cre te #n Kn co%il )Hr4t &r i 41l c# a)ere3 i1i r#,e!enii a%ro%iate3 Kn&ieGe

c#' &r la4

%rin te4ta'ent toat a)erea3 ne#itHn! 4 !ea cHte o 'ic 4#' la toate r#!ele Kn!e%rtate3 ca 4 n# &ie nici o !i4c#ie. M rog3 te4ta'ent#l e Kn %er&ect reg#l. E# te Kntre,: are3 4a# n1are !re%t#l #n o' 4 la4e a)erea c#i Ki %laceR

L AaaareS 4e ,Hl,Hi 'o Co4tac2e c# )i# intere4. L Ei3 iac aici te1n eliS -#n#l14i' 4%#ne
e5%eriena !re%t Mai r#!e '#ltS e te !e A# %e 4e contraGice. !e%arte o,in#t !r#'#ri. a%rin4e %e E# i N1a care loc a%#cat %retin! cHn! a+#tat n# %ot 4 c a i

are3 ,trHn#l3 n# l#i3 !e era a a

!ar i Kn c

'oar ,trHn#l Kntoc'it e5ec#trii

te4ta'ent#l a &o4t atacat !e o '#li'e !e in!i)iGi care 4e !a# !e%lintatea co%il#l &ac#ltilor 'intale l1a' te4ta'ent#l. 'Hncare3 c#i )rea#

4#4%en!area

i1a' e#

!at 4

4%erHn! 4 cH tige %roce4#l. $ar n# 'ergeS

L C#'3

Co4tac2e3

la4

a)erea 'eaR

LA
Ii

L N#S Gi4e Stnic o4tentati) !e cal'. L A4ta e o %#ng ieS 4e irit Co4tac2e.
a e3 ai !e !re%tate3 care1i 4 a a 4%#n &ac E# 4e1ntH'%l n1a !#% Ki a)#t c# 'inte3 cine n1are n# ca%. '1a ,trHn#l ce &iin!c Kntre,3 ce)a

a4c#ltat %e 'ine.

L Ii

tre,#ia 4

!#'neataR acolo

a%roa%e !in )ia

con&i!enial3 'o Co4tac2e.

L Ce

tre,#ia

&acR

!!ea'

co%il#l#i3

i gataS Ni'eni n#1i cere 4ocoteal ce &aci c# a)erea

cHt trie ti i n1ai &a'ilie.

204

# $nigma %tiliei #

L /ire teS a%ro, 'o Co4tac2e. L A a3 ce 41a Knt'%latR *artea


i %e !octor#l !e i c c#rant ,tea icoanele i a 4'#l4 c# 4e'ne a# alienaie 'intal !in '#lt 'ent#l#i3 a!#4 4er)itoarele3 ca43

a!)er4 !eclaraia Knainte &r

a c

c#'%rat ,trn#l &acerea a)ea

4l#gile !!ea te4ta1 -a !e

!e

gonea &iin!c

'oti)

r#!ele. '#lte

,trn#l

tot 'o tenite !e la %rini3

i a# in4in#at c era cG#t la 'ania

religioa4 i ri4i%ea ,anii c# acati4tele.

L Ticlo iS 4%#'eg 'o Co4tac2e. L A# 'er4 %n acolo Knct a#


4crie. *rice%i3 $e i te4ta'ent#l )G#t e# e c# l1a'

!eclarat c ,trn#l n# ologra&S oc2ii 'ei Ei3 %e ,ine3 ,trn3

tia cn!

c#l'ea

g2inion#l#iS

tria3 4criin!3 n1a' %#t#t 4 g4e4c nici o !o)a!. Toate l#cr#rile !in ca4 i1a# &o4t &#rate3 ei 4cri4orile l#i n# le1aratS O'#l n1a &o4t &#ncionar3 4 ti# !e #n!e1l ia#. Era neg#4tor3 )enit !e %rin Mace!onia. Ci)a c# care a a)#t legt#ri n1a# )r#t 41'i 4%#n ni'ic3 !e &ric 4 n# &ie a!# i ca 'artori3 ori &iin! %ltii. -trn#l n# %rea 4cria3 K i &cea a&acerile 'ai '#lt %e c#)nt. Ei3 Kn)a1 ' ac#' ce 4 &ac.

L -iat#l
te4ta'ent#lS

are nai,aS n1a' !e

!re%t#l 4e

l#i3

Gi4e tactic

e5citat Stnic. c

Co4tac2e3 N# &ace n#

are !o#

L Are
ai i e

%e e#

!e4c#ra+ l#'ea #n $1'i

%arale3 4crie3 'ai

Knele4R

Toat !ect &c#t. %e

!eclar

,trn#l cel 'ai

tia

4 N# i1i 'o a%oi

4ing#r

!oc#'ent:

te4ta'ent#l. groGa)3 l#i

ni'ic

te4ta'ent#l o,inn!

&ac o%oGiie. Stnic Co4tac2e3 #r' ,# acea4t #ici3 te'3 in!ignarea cte)a g#4t !o#1trei '4line3

!eo!at K i a!#4e a'inte c e a te%tat !e Aglae # . $in %rag 4trig l#i 'o Co4tac2e: L S Cn! o &i '1a4c#li %e 'ineS S n# &aci ct i

i 4e re%eGi la tri te4ta'ent.

i1o &i3 4 ' c2e'i %e 'ine3 4 te1n) e# 'e te #g#rile %licti4it3 4crile i /eli5 4#n. 4e $ar 2otrK !#% ce 4 &c# 'earg ge4t#l3 la 4e

noa4tre a)oce ti. $#%1a'iaG3 Georgeta. Urc

ci i r'a4e Knc#rcat. Ce ro4t a)ea )iGita l#i3 c#' 41o

205

# G0 C'linescu #
Kn!re%tea4cR c#rteGan3 era !intre Kn43 K i !!ea la care ,ine !#% 4 4ea'a l#5#l %oi c ca4ei Kn &ata i # era !#% c# #n &el !e n# i

+#!ecHn!

cartier3

acelea

,ate

Kn!rGneal.

Ar &i )oit 4 &#g %e 4car Kna%oi3 cHn! # a 4e Kntre!e4c2i4e Georgeta Kn4 i 4coa4e ca%#l %r#!ent:

LAS

!#'neata

eraiR Ki

C#' era#

'1a' goale3 Kn

4%eriatS i i

IntrS

/eli5

o,4er) Georgeta

c &ata era K',rcat re%eGeal. l'#ri ca#G re'arc c c *icioarele Kn)oi4e )eni4e !ecena Gi4e &oarte ea3 ,ine la

&oarte 4#'ar3 c# #n ora In)itat c

+eignoir ci#&#lit. !or'i4e 'ic Kn

ar#ncat la '#lt3 !in /eli5 !e K'i !e

%r#l Kntr1#n

4er)itoarea Gi#

aca4.

4alon3

a%arta'ent#l#i3 KncercHn! c1ai )enit. 41i K'i

'o,ilat %#n

Kntregi'e %e #'r3 Stnic

acela i ta%ier. /ata 4e ,#c#ra !eci !e o ,#n Kntreinere.

LItii3
%are

'Hna

)or,ea

toc'ai

!#'neata.

L$aR &c# /eli53 Kncr#ntHn!#14e.


Inti'i!at3 &ata l4 'Hna Kn +o4 i l#a o in#t %rotocolar. L N# te1a )or,it !e r#. $i'%otri)3 4%#nea c ai 4 !e)ii 'ai ai 'are !octor3 o c carte3 4til#l el i !e %e ac#' a a al e ti c#no4c#t c o 4 la *ari43 Kn

cel #n!e

%#,licat rec#no4c# 'ai 4%#4

4a#

ce)a3 l#i

%leci

4trintate3 tri'i4 !e Uni)er4itatea !e aici. /eli5 ,o',a4tic alte l#cr#riS Stnic3 Georgeta3 tot# i3 !#% atHta in!i&eren3 Ki &# rec#no4ctor !e e5agerare.

LMi1a

rH4e

a eGHn!#14e

la ca%t#l o%#4 al cana%elei %e care 4tt# /eli5.

LCe1a 'ai 4%#4R LMi1a 'ai 4%#4 c


&r#'oa43 Otilia3 %e /eli5 4e &c# ro #. ticlo4S $ar n#R ca%#l

e ti

#n Kn4

'are ai

c#ceritor3

ai n#

o )rei

i#,it 41i

care

gonit1o

&iin!c

4trice cariera. $e ce1ai &c#t a4taR

LCe

n# L1a' Kn

a!e)rat.

N1a' E

nici #n

i#,itS

)eri oara 'ea i a %lecat la 'o ie la... la #n #nc2i.

L*a4calo%ol3
/eli5

c#no4c#t

o!at.

,r,at

&oarte Kl l#i

elegant i 4i'%atic. l4 +o43 ne!Hn!#1 i 4ea'a !ac Georgeta ironiGeaG 4a# cre!e c *a4calo%ol Ki e #nc2i3 Kl ocrK c# toat )iolena %e Stnic... Kn4 Kn 4inea

206

# $nigma %tiliei #
L N1a' )r#t 4 te 4#%r3 Gi4e Georgeta3 )Gn!#1l Knt#necat. 0i1a' 4%#4 ce 'i1a 4%#4 !in no# !e %r#l e i 'ie 4 %e 4e 4#, Stnic. a%ro%ie 2ainei3 na4#l Iti# !e e# /eli5. ct Kl !e i1l e !e %ala)ragi#. Georgeta c# Gi'ea lor3 Kncerc K i %rin4e nete1 Kntre, o i#1 a'n!o# 'inile re)r4 !re%t3 c# re)er#rile Kngri+at tnr#l#i

con&i!enial: L S%#ne1'i ,e ti '#ltR /eli53 neo,i n#it a4t&el !e con&i!ene3 n# 4ati4&c# !ect o %arte a Kntre,rii: L E &oarte &r#'oa4S L A' a#Git !e ea la Con4er)ator3 Gi4e Georgeta. Itii c i e# a' #r'at )reo !oi ani. $e alt&el3 cnt3 a a3 la re#ni#ni 'ai '#lt 4a# 'ai %#in noct#rne. Ce )rei 4 &acR Georgeta !!# !in #'eri Kn c2i% !e 4c#G3 intenia ei )!it era !e a 4e a%ro%ia !e /eli53 !e a1l !eGg2ea %#in3 &iin!c n# 4e Kn!oia c )eni4e c# gn!#ri 'ai '#lt 4a# 'ai %#in erotice. L Ce tnr e tiS 4e 'ir ea i1l 'ngie # or %e o,raG3 !eG)l#in! Kn G',et #n irag !e !ini !e o 4trl#cire !e 4i!e&. /eli5 K i a'inti !e Otilia c#l%e. $#4e in4tincti) ceea )re'e !e Kn ce ce 'na atin4e /eli5 Kn !e &at 'ngierea3 &ri)ole3 era a a Kn i a)# ,r#4c 4enti'ent#l #nei 'ari Kn4%re %#in o,raG a'or#l era i ca 4%re a al Kn!e%rta Georgetei. atit#!inii i1o %#tea n# %ro%ri# &r#'oa4 !o'ni oara Otilia3

Acea4ta 4e o4n!i Kn gn! !e ,n#iala c /eli5 )eni4e c# intenii Kn4# i ne!#'erit Knct )r#t tia a4#%ra n# 41o c ce tre,#ia 4 ia. /ata Ki %lcea3 !ar3 c# toat %#rtarea ei li,er3 !i4tin4 i%o4taGa !ect 6o 'i cri )or,ire3 Ar c#' &i &iin!c Knc2i%#i e c#rteGan. &ain73 c#cerea4c3 Georgeta A'n!oi

te'n!#14e tot# i altce)a

4 n# &ie ri!icol3

Gi4e4e

Stnic.

era# Knc#rcai !e ne4ig#ran. Georgeta Kntre,: L A a e ti !e ti'i! c# &e'eile Kntot!ea#naR Tot# i K'i %laci3 !ar ai #n n# i'%#ntor. Georgeta r4e3 !ar 4e 4i'ea Kn c2i% 4erio4 inti'i!at. K i !re4e re%e!e %r#l3 K i 4trn4e +eignoir"ul %e ea i c#t Kn 'inte ti# ce care in4%ir re4%ect. Ai 4 &ii #n !octor

207

# G0 C'linescu #
#n 41i arate i 4#,iect a!#c !e l#i c con)or,ire /eli5 %ri'i e tot o 'ai !ar 'ai con)ena,il. N1a)ea ac#' Neg4in!#1l3 !eloc creG# !e o,icei#l !atoria %are. 4e ei !#4e ace4ta 41i S%ar4e ca gra, 4 o

!#lcea. &at

,#rg2eG

!e a

in)itai3

tHnr#l#i

c#'4eca!e #nei K i c#tii a

!ecHt

!in neKn!e'Hnare #n %a2ar Kn 4#&ragerie3 %ic 'a4a c# !#lcea ar#nc a&ar #n !e conin#t#l '#l#'itor. ei 4i'%l. ,#&et#l#i3 a%oi cati&ea Kn 4e g4ea4c &# #i'it er)eel elegana ar#nc !e

roc2ie %e ea ca o ie3 la gHt3 %ri)ire. !e &c# o 4 Era &inee i a orice &oarte n#'ai K i o

i1 i %#4e ciora%i &ini !e reea. CHn! rea%r#3 /eli5 .oc2ia Kncreea i 4trHngea tot ,#4t#l ca o la' r4#cit. Georgeta i !e o one4titate !e4)Hr it Kn 'ai &# 'ai o !e %laci!. !e Ten#l3 #n ne&ar!at3 !ecHt era a c#%rin4 '#lt &at care 4enti'ent &etelor 4i'ea !e era care1l ne)oia 4#rori3 c# c# !e i !e Otilie 4#%er,. Ki cHn! &at %la4tic3 /eli5 %lcea KntHlnea o 4or3

i 4e %r# !e o rar &r#'#4ee

)i,reGe.

%rietenia &r#'oa4 a%oi3 4

,r,ailor con&i!enei3 c#ta Kn

legt#rilor

4i'%le3

&a'iliare.

Li%4it c#'

caG#l el

Otilia3 4e Kn!rgo4tea.

L E ti L N#
care

elegant3 c1i c

!ac1'i Kng!#i3

Kng!#i !ar K'i

4%#nS

Gi4e

'in 4erioa4. &ace %lcere3 co'%li'ente O23 e5agereGi. Itii3 cHn! ai !e1a &ace ca 'ine c# tot &el#l !e 4ect#ri Knc2i%#ie elogi#l Otilie o te !a# gata ca !e,itHn!#1i !#'neata c la i #n &otogra&3 O #n#i i o' 4erio4 4e %r# l#i KncHnt. 4e !e1ai !e i cea

ti ce %licti4it 4#nt cHteo!at3 ce !e4c#ra+atS alt /eli5 %Hn !e4tin#ie3 %entr# co'%araia 4ocotea +ignitoare %#nct3

!intHi. O Kntre, c# &raternitate:

L $e ce e ti !e4c#ra+atR *oate iei l#cr#rile Kn tragicS L O3 n#3 !eloc3 cre!e1'. N# %rea 4#nt c#'inte3
!ai ca 4ea'a3 cine atHtea 4#nt tie &ete 6o ce &at &ain73 one4te. c#' Gice S#nt Stnic3 %oate Stnic Knc2i%#i co'e!ii. !e4%re 'ine. 'ai a a1Gi4e $e4ig#r3

cre! 4 &i

c1i n#1i 4%#4

!ar i1o

ne)ino)at

L O3 n#3 ni'ic altce)a !ecHt c e ti 6o &ata &ain7S L S#nt3 Kntr1#n an#'e Knele4. $e ce a &i i%ocrit
co'e!ieR A' #n in!i)i! ,trHn care ' Kntreine3 #n general3

+#ca

208

# $nigma %tiliei #
o' !e trea, Kn &on!. N# e 4ing#r#l 'e# %catS A' 'ai &c#t i %oate a' 4 'ai &ac3 ca toate &e'eile. CHteo!at 4#nt 4ilit c2iar !e i#,it#l general 41i &i# in&i!el3 4%re a %ro,a %rietenilor 4i &at 4#nt 'arile !e !e o 'ele caliti. $ar n# 4#nt o... c#' arti4t. &iin! 41i 'ai i !in 4%#n... '#lt %lin cHn! 4e o c #n !e Kn 'ora)#ri ca4titate # oare... o&icial3 4#nt Cre!e1'

4#r%rinGtoare3 !e K i

general#l

a',iio4 i #n #nc2i !ecHt #n Kn&lcrat. /eli5 graie cHn! c# !e r'a4e care oc2ii 'i cat Georgeta %rea 4inceritatea e5%#nea ai gl#'ea ro in! caG#l3

%tr#nGtori

tHnr#l#i.

Ace4ta

creG#

Kn!atorat 41i !ea Knc#ra+ri 'orale:

L O23
realitatea ino&en4i) '

L $e ce n# ren#ni la acea4t e5i4ten3 ai !re%t#l 4 i#,e ti... a4tea 4#nt i!ei ro'antice3 %e care le a' #neori3 !ar le contraGice. &iin!c K'i %lace 'i1a 4 &i# %oGiti). >n#1i General#l 4 e i %lin !e &i!elitate. E !i4cret general#l i !elicat. C# el3 l#'ea )ine rHGiRA

re4%ect3

%ro'i4

c ' ia Kn c4torie. /r el3 a 41'i o&er graiile c# ,ani !e a &i %#in %ro4tit#ate. '#lt !ecHt c#tare !in Ki

&i a4altat !e toi3 4olicitat

i &r ,ani. N1ar &i !ecHt o 4c%are: Kn43 )ai3 n1a' talent. A' %oate 'ai %#in %entr# i

4 ' &ac c# a!e)rat arti4t. Itii3 arti4tele K i %ot Kng!#i l#5#l colegele 'ele3 K'i a' i !ar %lace e# %rea l#5#l. 'ica '

a4%iraiile 'ele. Kn toate e# )rea# a,4ol#t#l. *re&er 4 r'Hn o %rote+at3 'oti)#l &iin!c3 'rt#ri4e4c3 'ele. /eli53 O23 Ace4ta1i 'ea &ace !eGorientrii n#3 Gi4e !ra'. 4 te

$ar %oate te %licti4e4c.

L N#3
Ace4te

4inceritatea 'g#lir %al'ele ei


1

!#'itale '#lt !e o %e

4ti'eG i 4 te i#,e4c. )or,e l#i 4tHngace /eli5 Kn Georgeta3 ce care Kn&ior 4trHn4e %e tHnr. L E ti !rg# !e totS AHen suis ImueF /eli5 A%ro%ierea !e aceea l4 a ca%#l inti'itii Kn Ki c# +o43 Georgetei %roc#ra Otilia3 o #n co',t#t !e 4enti'ente )ol#%toa43 !e contrare. !eo4e,it Kn4 o,ra+ii neteGi'e

%lcere

4enti'ent

,r,ie3

a)ea 4cr#%#l#l !e a n# tr!a %e Otilia.


D

S#nt 'i catS >&r.A

209

# G0 C'linescu #

L $ra'a
)!#) a,ia i

'ea 41a

4i'%l3 !in a4ta

%o)e4ti no#. l1a

Georgeta.

Tata

r'a4 Ma'a 4i'it

c4torit Cre! c

A)ea' a'eit i1 i %e

oarecare tata3

4tare. 41a

'ea )itreg era o &e'eie !e o 'are elegan a4c#n4.

i !e o coc2etrie care

Kncntat 4 &ie )G#t la ,ra c# o &e'eie a a !e elegant. Atrgea atenia /e'eia ' nece4ar ci %rin !e !e ,r,ailor acea4ta Kn a%ariiei 'are '1a ei n#'ai!ect %er)ertit. 4e Kn l#'e. Kn %e &cea Kn)at !e 4e %are3 !e a a 'ine relaii 'ic ca !e a' %e 4ala 4trl#cite. c# o l#5#l3 %%# c M1a Mi

K',rca

't4#ri3

4er)ea

a#Git3

&#4e4e %e )re'#ri actri. A)ea %entr# 'ine atenii n# !e 'a'3 croitorea4. & ia Kn 4c#'%. M1a %#4 lice#3 !e!e4#,t o Kn4%i'nta' i #'%lea' %ro&e4oar3 !eG,rac &at Kn &aa %ro&e4oare !e 'iro4 c# l#5. .#&ria

%ar&#'

4%ecial3

,trn3

%r#l 4trn4 Kntr1#n conci 4rac %e )r&#l ca%#l#i3 era t#r,at !e c#rioGitate. Kntr1o Gi 4 ' &etelor3 4 )a! c#' 4#nt K',rcat3 i reG#ltat#l a &o4t c toat cla4a 41a

4trn4 Kn +#r#l 'e#. Era' Kntr1o co',inaie c# ,ro!erie 4#%er,. Ma'a ' l4a 4 4ta# %n la orele trGii cn! a)ea '#4a&iri i Knce%#4e %e 41'i care #n#i %lace i la %il!3 %lac a &i c#rtat. !in Toi ,r,aii iniiati)3 &i Kn K'i i 4r#ta# &lirta'. 4 Mi1ar ' '1a &i 'na3 la !#4 4 le1o Kntin!ea' e i o %ro%rie A

A' a+#n4 acolo c %entr# 'ine a n# a)ea o roc2ie c#'4eca!e Knce%#t#l K'i an !e %rea #n 4ta# 4eGon '#Gica3 *ari4A 4 &i# nenorocire. )or,e4c Knclinaie la 4 ie43 4tare o'or. %lc#t3 cite4c3 a' 4t#!ent &r &ran#Ge te %entr# &r $ar >'a'a a

4t#!i#. Ggo'ot3

'e!icin.

Knne,#ni l#'in3

'#lt

)re'e

'e4e &ine. Nici noa%tea n# %ot 4 !or'. M1a' !#4 la Con4er)a1 tor3 4 4t#!ieG canto. N1a' 4tat Kn4 '#lt3 &iin!c %rea era 4erio4. M#nc3 '#nc ca #n )ii#3 i i iar '#nc. "iaa 'on!en 'i1a intrat Kn 4nge a4ta !in ca#Ga i#,itei 'ele 'a'e )itrege. Ii i e#

tot# i3 c#' 'i1ar %lcea 4 a' #n ,r,at3 #n co%il3 4 &ac n#'ai %er)ertit.

ce)a &olo4itorS N# 4#nt &ri)ol !in na tere3 nici 4tricat3 a' &o4t

L N# L N#

e5agereGiR cre!. Mi

Kntre, 41a

/eli53 #n

4erio4 l#cr#

ca

#n

'e!ic. teatral ca

Te 4

%oi n#

ree!#ca. *oi i#,iS Knt'%lat %rea !e)in cinic. N#1i %oi Knc2i%#i 'car. Ma'a Kl Kn ela %e

210

# $nigma %tiliei #
,iet#l ei !ar era' cre!ea tata3 i Knce%#4e' ac#' ea i1i 4 ani. o o,4er)3 Tata !#cea &cea' ,ani 'ai 4 cci 4e era' r#ina4e !e%arte ' %e L tatei )a! 'are3 c# c# a a n# acela i cel a)ea' %icior3 ri3 %#in

ai4%reGece1 a%te4%reGece ne,#ne3 c# %rea contri,#ia ea. N#1'i

c2elt#ielile oc2i

altora3 !!ea

Knce%#4e %entr#

&r#'oa4

conc#ren roc2ii3

'1n!#ra'

41i cer3

i 4#&erea' groGa). At#nci a' l#at o 2otrHre eroic... ille $lisa ca ' 'rit. c#' a# 4e A' 4#nt

%rin ,analitatea ei. O3 4 n#1i Knc2i%#i c 4#nt o care )i4eaG c#no4c#t L1a' 'e4ele o&icial !e #n 4 4e 'rite. Ei ,ine3 tHnr aca4. noa%tea !!ea !e talie 'ea3 &c#t A a o&ier3 Ma'a tHrGi#. 4 Kn ,ea# &aa la o ca' l1a ano4t3 %ri'it )in3 a' )r#t 4 ca'

a l#i Gonco#rt3 !e o 4%e 'ai 4#,ire. S#nt o ,#rg2eG l#5oa43 Kn&#'#rat3

'#li3 !ar care at#nci K'i %lcea. Mi 41a %r#t c2iar c1l i#,e4c. in)itat %Hn L K'i ent#Gia4'at3 'e# c# Kntr1o o!aie i Kn L a a 'ine i3 n# Knce%#t n#'ea Logo!nic#l t#t#ror3 'ine &at

ciocnea

-r#!er4c2a&t %ro&itHn! c

' 4trHngea a'eeala a ' i#,e te &or'aliti3 !#% n#nt.

noa%te3

intrat ce

+#rHn!#1'i Kng!#ie a'

i c ' ia Kn c4torie3 c tot#l e o c2e4ti#ne !e ceea Gi3 %r#!ent a' !ecHt !o#a !eG'eticit3 %lHn43 'rt#ri4it

'a'ei3 care a rH4 Kntr1#n 'o! &oarte ci#!at c2iar )erig2ete3 tr#4o#. Logo!nic#l 4e

i3 Kn 4&Hr it3 4ti'at#l a%roa%e Kn ca4a i

logo!nic a %ro'i4 4ole'n tatei c ' ia !e ne)a4t. A' &c#t in4tala4e noa4tr3 !in ce Kn ce 'ai inti' c# 'a'a. Ii a '#rit3 &ain73 tii ce 41a KntH'%latR

Ma'a a !at !i)or !e tata3 care3 !e 4#%rare3 41a K',oln)it

i 41a 'ritat c# o&ier#l 'e#3 iar e#3 e#3 e ti 'e!icini4t3 gre# !e c%tat3 a%roa%e one4t3 !ar tot# i 'ai '#lt

!eci %ot 41i 4%#n3 e# a' &c#t #n a)ort. $e at#nci 4#nt 6o &at 4a# 'ai %#in )enal. Ii tot# i3 c#rioa4 'o tenire3 !e la %rini 4e )e!e3 a /eli5 !e&initi)3 )rea 4 ' 'rit. L1a &oarte i'%re4ionat Otiliei i l#a %e general3 !ar e %rea !e al acea4t Georgetei a#to,iogra&ie. Kl iG,i. Kn ,trHn. N# )rea# 4 r'Hn a a !e c#rHn! )!#). r'a4e !intre A4e'narea !e4tin#l

i el 4e a&la

Kn acelea i

con!iii.

Era#3 toi3 co%ii care i o %#4e

n# 4e ,#c#ra4er !e o &a'ilie cor!ial. Kntin4e 'Hna Kn 4e'n !e 4i'%atie '#t %e o 'Hn a Georgetei. Acea4ta3

211

# G0 C'linescu #
rec#no4ctoare o,raG3 ge4t ne'#l#'ire. %entr# $e a23 ce ge4t#l Kn oare3 K i &ratern3 &#n!#l Gicea3 !ar n#R Kl 'ngie l#i Kl !in /eli5 o no# a a3 ca' %e ca a a3 are

care

ar#nc

4#&let#l#i &etele

# oar

'ngie tot

%e #n co%il 'icR N# in4%ira el nici o Kncre!ere )irilR

L $ar
%are

t#...

iart1'... 4ing#r3 4e

!#'neata

e ti

&r %rini. c o e

Te 4i'i i#,e ti. o &at

Ii !e Otilia La &at c2in#ia )r4ta

a' a#Git c a4ta3 )oi3 4%#4e E o

tat )itreg. S%#ne1'i !re%t3 ce &el !e &at e Otilia a4taR Mi 4e C#' %oartR o tinerii3 /eli53 &at Otilia3 +#cai tot 4#&let#l %e o carte. Tre,#ie 4 &ii 'ai ,laGat.

L Otilia
cine)a Ii relaiile 4e

a!'ira,il3 care1l

4#%erioar3 Kn!eo4e,i. l#i c#

c%tn! Kncre!ere !e4%re Knce%# c#

i ,#c#ro4 Kn &#n!#l 4#&let#l#i !e a )or,i c#

%ro,le'a 41i o 4%#n

a!'ira,il3 !ar n1o Kneleg. toate la &i !ar Kn!oielile 'o ie3 !in a)#t !e4%re atta !e *a4calo%ol3 Knct Kntr1#n oc2i3 &al4e %lecarea &r a a%rin!ere !e a

con&e4ional3 4trn4e

lacri'

grat#it3

e5ce4

4en4i,ilitate3

!eloc &#

i'%#l4i#nea att !e

%lnge. /eli5 &c# ge4t#l !e a 4e &reca la oc2i K'%otri)a ace4tei i'%re4ii3 ge4t#l Knct oc2ii 4ti'#lai 4e #'%l#r creG# c# !ina!in4#l c /eli5 %lnge.

i !e a reaciona 4tngaci3

i 'ai '#lt !e lacri'i. Georgeta

L O3 ce co%il e ti3 Gi4e ea c# o alintare Kn gla43 care &cea i 'ai 4i'%atic &aa ei rot#n!3 !e %orelan3 ce co%il e tiS $ar n# tre,#ie !e 4 %lngiS *oate ,iGare. n1a i ea o )oit te i#,e te. Kneleg 41i A a &oarte 4#nte' ,ine. Ii noi3 S1a e# &e'eile3 %licti4it !ac a $e i !in lacri'i ca%ricioa4e3 attea E#

'iGerii3

t#l,#re

)iitor#l.

&i Kn loc#l ei a n# %ln4e4e3 le Ki

&i &c#t la &el. Te1a ne%#tn! 4 4e 41 i Kn4 #n

&i cr#at. E ti a a !e lacri'ile o,raG. )enite Ace4te !e

tnrS $e ce 4 )eGi toate l#cr#rile Kn negr#R a4c#n! %e 4enin3 /eli5 l4 ro4togolea4c

&iGiologice

!e te%tar

4enti'ent

a!e)rat

con4olare

i 4e 4i'i '#l#'it ca #n co%il 'ngiat. $e tea' K'i %are r# c te1a' Kntrein#t c#

ca l#cr#l 4 n# 4e 'ai re%ete3 4e ri!ic 4 %lece. L *leciR Gi4e Georgeta. &leac#ri. Un tnr n# )ine la o 6&at &ain7 ca 4 a4c#lte a4t&el !e con&e4i#ni. E ti 4i'%atic3 Ki re%et. N# )rea# 4 te 4e!#c Kn

212

# $nigma %tiliei #
%ag#,a !rago4tei !#'itale. Sti'eG %e Otilia n#'ai %rin &el#l

c#' K'i )or,e ti !e4%re ea. L Ki '#l#'e4c3 Gi4e /eli5 4r#tHn!#1i 'Hna Kn!el#ng. L Kn4 %oi &i cre!incio4 #nei &e'ei3 c2iar &cHn!#1i 'ici in&i!eliti c# o alta. E #n &el !e a o %re#i %rin co'%araie. 0i1a' 4%#43 4#nt o &at c#'inte %Hn la #n %#nct3 !ar n# 4#nt o 4&Hnt. A %ct#i c# #n tHnr !i4tracie 4i'%atic Kn e4te Ki ac#' !a# %entr# )oie 4 'ine3 )ii &r i%ocriGie3 4ing#ra )ia. oricHn!

ca 4 Kncerci 4 ' tragi %e calea %ierGrii. /eli5 Knele4e Kn!e'n#l 4%irit#al al &etei3 !ar o 4&ial groGa) Ki %araliGa orice ge4t. Se 4i'i 4t#%i!. $orea !in tot 4#&let#l %e acea4t &at 4i'%l i graioa4 Georgetei i i1 i !!ea 4ea'a i c rceala %arte3 i l#i era +ignitoare %entr# o &e'eie care 'er4e4e atHt !e !e%arte. L# a'Hn!o# 'Hinile le 4r#t %e o %e alta. Se a&la lHng # a !e la intrare. Georgeta GH',i. L A23 Gi4e Georgeta3 e ti !e o ti'i!itateS Ii %rinGHn!#1i ie i l#i3 ca%#l %e Kntre # 3 'Hini3 &ericit Kl i 4r#t c# %#tere Knci#!at !e a i !e &i %rel#ng %e ,#Ge. /eli5 4tHngcia a'eit !e tot!eo!at #n 4it#aia3 !e%lora,il %entr# ,r,at3

4e!#4 !e o &e'eie.

i3

# G0 C'linescu # CUPRINS

PII *e4te &c# 4cri4#l r#ga Otilia S#&let#l 'o ie3 4c#Ga3 $ar %oate !ac la Kn n# 41i cHte)a tre4ar Gile3 ini'a Ki /eli5 %ri'i o carte Kl %o tal c#&#n! !in %e c# 41ar il#4trat Kn care1i i

la1nce%#t3 tri'itea #n n# c#

i1a%oi 4c#rte

tri4tee

'ai 'are. *e o )e!ere !e la *ari4 >etern#l T#rn Ei&&elA3 rec#no4c# Otiliei. 41i la i a4ta 'ai /ata 4al#tri oarecare ,n#it /r $ac ge4t loc !e /rana3 r#e Ce &i #n!e i1l la !e n# 4%#nea c# cine 4e a&l3 Kntre,a !e 'o 4crie3 L#cr#l *ari43 4e ar ale4 aceea i era3 Kn !Hn!#1i ace4ta ale4 !e &i 'ai #'%l# 'ai c era legal n#'r l1ar cineR Era era c# Otilia #n #n &i Mic2o!iere. Co4tac2e nicio!at. Otilia !e i !e el

c#ta !#4 la 4e

Kn!oial3

*a4calo%ol. care

a'rci#ne.

'er4.

%licti4eal !electare 4e !re%t ,#c#ra3

'o ia altce)a.

%ri')ara. !or'ea 4oia Knceta 6Ce *leac l#i3 !e &at !e %e i o la 4

*ari43

%etrecea3 La *ari43

ca'er 4a# e i

*a4calo%ol3 %atern.

trecea

nelegal. #n n#

*a4calo%ol Kl 'o a alte n1o c2i% el3 c# &etei i a a %e care #rK. el.

a 'ai &i #n 4i'%l# 'inorele &r atHta care %ri)i 'i+loc 'erite era o Mrt#ri4i 4#&let3 )re'e 4%#ne l#i Kn Kn !e c1l orice

%rotector caG3

Un o' Kn )Hr4t3 care !#ce /eli5 4e rHn! o n# l#i ai era# %e Kn t#tela !e 4i'i gHn!i

4trintate3 aca4 Ci#!at3 Cine

cor#%tor. a4taS #n l# !ac ci#!at3 4e c#' e5ce4#l i 4e Kl

Otilia 4crie /eli5 oc2ii tie n#

Co4tac2e3 Otiliei

i#,e te.7

&otogra&ie

Kn!el#ng.

li'%eGi

!eG'inea# 'oti)e KncHt c#no tea

%roa4tele Kn!ea+#n4RS

o%inii. acea4t

&a'ilie &etei. /el#l Kn4

Mo

Co4tac2e .'Hnea Knelegea

%#rta4e

rec#no tina !o)a!. c n#

4%ec#lHn!#1l3 *a4calo%ol. O i#,i4e

inti'itate

ni'ic

!e4c#ra+at.

%e Otilia3 !ar %#rtarea ei n#1i !!ea nici o 4%eran. Era Ga!arnic 4 4e 'ai Kn ele. /eli5 co'#nic 4cri4oarea l#i 'o Co4tac2e3 care o Knregi4tr c# #n rg# it 6$aaaR7 li%4it !e 4e'ni&icaie 2otrHt3 %rHn!

i4

# $nigma %tiliei #
'ai !egra, i 'n!r# o !e trec# a)ent#ra 'ai &etei3 ace4ta A#rica 4%#4e c2e' )e4tea %ali!

Marinei3

Marina

!e%arte.

%e /eli5 la %orti. L $o'n#le /eli53 e a!e)rat c ai %ri'it o 4cri4oare !e la OtiliaR L $a3 K'i 4crie !e la *ari4. A#rica )nt la cata4tro&ele: L Ma'3 ai ti#t a4taR Otilia e la *ari4. Aglae !ar n#1 i 4#&eri i ea o 4c#rt %e con)#l4i#ne $#% a %#in '# c2ilor ti'%3 &eei3 4c2i', %oGiia 4ca#n. reG#' r'a4e &a3 c# )or,i g#ra c# c4cat. gla4#l A%oi &#gi c# i#te care Kn 4e ca4 i3 4#gr#'at )e4te4c

n#'ai Kntr1#n c#)nt toat &irea ei:

L Scr,S L $e tea%t

&atS

co'ent

Stnic

tirea3 Gi4e

cn!

a&l. 4

Iti# %leci care

c 4e !e4c#rc1n )iaS

L $#'neata L $aS
A#rica

n#'e ti

!e te%tci#ne3 N#'e4c !# #'ea3

A#rica3 o

&r r# ine c# #n ,r,at Kn 4trintateR !ecret %ri)i Stnic. Kn !e tea%t %tr#n4 &e'eie !e 4#ce te ca%#l ,r,ailor. U4ta e ro4t#l &e'eii. int arg#'ent. S#&erina &eei 4ale !o)e!ea c Kn &on! era !e aceea i %rere. /eli53 noro43 4e !#4e ca #n o' care )rea 4 4e 4in#ci! la Georgeta t#l,#rarea 'ani&e4tarea. %#tea &irea4c o&eri Kl c# ace4teia3 Kn!rGnee *entr# era Otilia Kn !e i 4e %#rt Kn a a c2i%3 Knct &ata3 inteligent3 Knele4e i !orina /eli5 &ata3 #i'i care la 4e 'ai !ar3 c# %#tea l#i c# 4 a4c#n4 !in %lin toat treac i1i !e # #r c# %e Kn!e'nare care i ei3 cele %entr# &i le a 'ai ea ,#c#r !ar#rile

&r#'#4eea !e la

e5ce%ional

4ea'

4i'%litatea

cini4'#l#i ge4t#rile Si'i

graia

con)or,irea a)ea o !e !e 4%ai'

%rietenea4c. 'i4tic S#&let#l ,laGat %e care i n# l#i3 c#

rec#no tin3 !ar Knele4e tot!eo!at c n#'ai %e Otilia o i#,ea. i1ar ca%a,il care !!ea o Knc2i%#it1o !e 4e e5altri3 o&eri4e nicio!at %#in Georgeta3 atit#!ini +ignit li%4a 4ca,roa4e. in!i&erena i'%ortan

Knt'%lrii.

Ea Kl %ri)ea c# 4i'%atie i c#rioGitate3 Kn!e%rtn!#1i !e %e

i5

# G0 C'linescu #
oc2i o #)i !e %r3 4r#tHn!#1l3 Kn4 c# acel aer !e !eta are al &e'eilor care 4e a'#G !e orice no# c#cerire.

%ro&e4ional

Georgeta Kl %#4e %e /eli5 %e %rogra'#l ei: L K'i %laci &oarte '#lt3 Ki Gi4e3 %oi 4 )ii cHn! )rei 4 ' )eGi3 !ar nicio!at 4eara i nici 4H',ta. N# tre,#ie 4 te KntHlne ti c# general#l 'e#. /eli5 e!ea tot# i Knc#rcat3 i Georgetei i 4e %r# c g2ice te 'oti)#l l#%tei l#i interioare. L Te aleg ca %e #n &el !e logo!nic 4i',olic. "rea# 4 c#no4c i e# t#l,#rrile #nei &ete one4te. S n#1'i &aci nici #n &el !e ca!o#3 c ' 4#%r. Kn 4c2i',3 #ite3 Ki !a# e# #n ac !e cra)at3 ca 4 n# ' #iiS N# te te'eS *ro%rietar#l l#i a '#rit. Tre,#ie 4 la o tii c 4#nt relati)3 oS relati)3 a a !e one4t3 KncHt %oi &i Kntr1 i1i !a# )oie 4 i1o trH',ieGi n# %e cre!e cHte ni'ic. #n ti% 4#&l N# &i %ro4t3 c Kn l#'e3 # oar &iin!c general#l !ac n# 'e# a#Gi a!e)r 'Hn!r# !e c#cerirea ta3

a!#g ea3 4r#tHn! Knc o !at %e /eli53 %e &aa cr#ia %l#tea incre!#litate3 !ar a a e: 4%#nHn! c#)Hnt#l )ine la 'ine3 c 4#nt a a %ara!o5al3 i %e !incolo3 4 4#nt o... >Georgeta A' gHn!#ri tii c 4e la#!. E

#rec2ea l#i /eli5A. Kn43 te rog3 4 n# te Kn!rgo4te ti !e 'ine3 n# )rea# 4 te a' %e con tiin. niale3 !ar n# 'i1a Kn #rec2eA. La %lecare3 Georgeta K i a!#4e a'inte !e ce)a: L A4c#lt3 "rea 41i 4er)ici#3 /eli5 )ia ini'ii. l#cr# !e 'ai %e Gi4e3 treci e nea%rat n# #n o' 'ai )iril 41l Knc2i%#i Kn!oia %e ti# !e la ce. lorg#3 /1'i care c# Ki o la noi3 o re4ta#rantS ace4t 6arti4tele73 Kncre!ere Kn )or,ea4c &iin!c ie i !e lorg# la O era 4e i1ar &i #rgent3 negre it ne,#ne 'atri'o1 ierta 4 te 4tric. Kn !e&initi)3 e 'ai ,ine 4 te

%ori c# 'ine c#' te1ai %#rta c# o... > i Ki 4#&l !in no# c#)Hnt#l

a)e' ne)oie. Georgeta 'Hn!rie KntHia 4tr!#i4e %#t#t n# 4e o%ti'i4t3 lini tit %e c care o 4oli!. care N# reg#lariGa c#no tea %oate ,tile carnal3 !in atHt &i

Georgeta

&e'eie

a4c#n! !e

Georgetei c#cerire 4inceritatea

Kn4 i3

)anitate.

4i'%l3

&iin!c

Georgetei.

Ti'i!itatea !e %Hn ac#' i 4e )in!ec a%roa%e toat3 !intr1o

216

# $nigma %tiliei #
!at3 i el &aa 4e 4 &i i 4i'i c c# !e !e &ata alt a &i &e'eie a)#t !e ar ti 4 4e %oarte !e1aci

Kncolo c# alt tact. L#cr# c#rio4S Otilia Ki a%r# !in no# 4c#Ga,il Kn)ino)i &o4t a a ,n#ieli &a ne!re%te !e #rec2i i &i 'o c# &ine. a4#%r1i. Co4tac2e3 K i re&c# a+#tor#l i Otilia *a4calo%ol era #n o' !e #n 'are ,#n14i' li%4it ca ei3 re4%ect KncHt 41i r%ea4c Otiliei3 !e i $ac %#4 c %e o Kntrein#t ar#ncate era# !in ei3 &oarte no# 41ar Otilia loc ca %e4te i n# 4e %#tea ca oarecare.

,#clele

%ie%ten#l#i3 rH4#l ei Georgeta3 !e i1ar 'ai !e 41i 4or. &i

i 4i'i c ni'ic n# era co'#n Kntre ea inteligente alt#ri3 &i era &erit !e era# &c#t Kl ar o

a'Hn!o# ar &i Kn

era Kn!rGnea3 !ar inocent Kn toate )or,ele ei3 !e o ,r#4c2ee a)#t1o %oalele l#i3 Kngen#nc2eat3 4%#n trengrie El c# i cel atHt Kn4# i Kn a%t o ca%#l 41i

neKn4e'nat ca4t3 &i ace4t

c#)Hnt l#cr#

!#,io4. Kn )iril3 4

Kn!oielile

ac#'

)e!ea3 41l &i

ri!icole. 'ai &c#4e

o,4er) %lceri3 %entr#

ci#!at. Ki

KntH'%larea

Georgeta %oGiti) 'ai L#

!e te%tat !i'%otri)3 !rago4te.

cini4'#l Se 2otrK

li'%eGi4e

4%irit#l3 4crie

n#'ai!ecHt

Otiliei.

2Hrtie i a tern# ace4te c#)inte: 7Drag' %tilia, *lecarea Knce%#t3 Kn!e%linea' ta nea te%tat3 cre!inele. c# 2oea4c A)ea' o &a a !e G!r#ncinat Kn Ii ea. Kn )ia toc'ai t# 'ine3 i la K'i '1ai toate rai#ne

!atoria

4&inenie

Kn elat3 a a cel %#in 'i 41a %r#t. M i#,e ti 4a# n# ' i#,e ti3 'i1e &ric 4a te 'ai Kntre,3 !#% c#' 'i1e &ric 41i cer 41'i 4%#i c# ce %rile+ e ti la *ari4 )oi ine !e c#)Hnt3 )oi &ace i c#' tre,#ie 4 te n#'e4c e# !e i e#3 !in %artea 'ea3 ' a a KncHt 4 te &i 'eritat3 a!ic aci Knainte. Kn4 cre! iar i Kn tine3

!ac t# ai a)#t )reo!at !e gHn! 41i ar#nci oc2ii a4#%ra 'ea. Mo Co4tac2e e 4nto4. 6elix8 /eli5 rant#l 'Hinile3 l#i Kl ar#nc Iorg#. )HrK 4cri4oarea Ace4ta Kntr1#n Kl &el la !e c#tie c# ,iro#3 i Kl 4e Kn!re%t 4%re re4ta#1 4

%ri'i

'are

cere'onie. !ac

&recHn!#1 i !orea

Kntre,

con4#'e ce)a i3 la negai#nea ti'i! a l#i /eli53 co'an!

217

# G0 C'linescu #
!in i %ro%rie n# iniiati) 4 4iro%#ri3 o i %r+it#ri3 i%oteG a4ig#rn!#1l orict !e !e c %#in i o 4#nt !e

cea 'ai ,#n calitate. /eli5 era c#rio4 4 a&le 'oti)#l c2e'rii iG,#tea c# g4ea4c g&it#ri )ala,il. !i&ic#ltate lorg#3 '#lte &rect#ri 'ini

ie it !in !orina !e a )or,i !i4tin43 K i e5%#4e caG#l: L $o'n#le /eli53 te1a' c2e'at3 te1a' c2e'at &iin!c r#! c# !o'n#l c# a 4ing#lar Gi#rgi#)ean#. !o#a >lorg# i 4 ' ieri c1a' Kn!rGnit3 i 4#ntei a i a'e4teca %er4oana !o#a ti# ce o' !e trea, 4#ntei %l#ral3 !#% i'%re4iile

'o'ent#l#i.A '#l#'i i n#

$o'n#le /eli53 !ac ai )rea 41'i &aci #n 4er)ici#3 i1a

ca la #n &rate. Noi a' )rt ca%ital 'are Kn a&acerea a4ta

Gic c n# 'erge3 n# )rea# 4 4#%r %e $#'neGe# >lorg# 4e Knc2in 4#%er4tiio4A3 !ar e nego !elicat3 !in orice 4e 4tric. Aici tot#l e 4 ai )a!3 4 o' tii %ier!#t. $ar tie l#'ea !e #n!e 4 te ia. $ac ' '#t3 4#nt #n $o'n#l ac#' Gi#rgi#)ean# a&lat c e %ro%rietar#l !#'itale local#l#i3 )in!e c#' i a' ca4ele. 1a a i n# %ot 4 ' %lng. A' %ltit cin4tit a' #nc2i#l !a

i !#'neata3

r'a4.

K'i )in 4a'4ari 'ere#. $ac )ine alt %ro%rietar3 ce ' &ac e#R K'i 're te c2iria3 a4ta nici )or,3 a !e aici la noi i 4 !e4c2i! c %re' i 'ai '#lt3 !e i e gre#. $ar #',l conc#rena. E cine)a care )rea 4 ' 4coat el re4ta#rant. $o'n#le /eli53 n# te #ita c# 4tare3 a)e' ri4c#rile noa4tre. Uite3 oa'eni

e# a' co%ii 'ari3 #n#l3 41'i tria4c3 e ca !#'neata3 4t#!ent la $re%t3 a Kn a a c2i%3 ce )rea 41l c#no ti3 ne &ace onoare 'are. E# tre,#ie >lorg# K'%re#n %rea c 'inile c# i )or,i l#i el.A $o'n#le /eli5 /eli53 Knct 4e trateaG nea%rat 4 4ta# aici. c#'%r' &ace'

noi ca4a3 !' ct 4e cere3 ne K'%r#'#t'3 &ace'3 4#nte' neg#4tori ro'ni3 cin4tii3

Kn &ine3 !#'neata

ai a#Git !e lorg#. $e ce 41o ia alt#l3 cn! noi a' l4at atia ,ani ca c2irieR LE#3 4e a%r # or /eli53 a' toat 'ai c# ,#n)oina3 a%rin!ere3 Kn4 n#1i 'o cer Co4tac2e n# %rea )or,e te !e a4tea c# 'ine. L $o'n#le /eli53 #r' lorg#3 'are l#cr#. S )eGi c#' 4ta# l#cr#rile i te rog 4 n# te 4#%eri

!e ce1a' 41i 4%#n. E# a' )or,it c# !o'n#l Stnic !e c2e4tia a4ta3 i1a' !at i onorarii i 'i1a &g!#it 'area c# 4area. $a

218

# $nigma %tiliei #
n# 'i1a a!#4 nici #n r4%#n43 ' tot %oart c# )or,a. Un

c2elner !e la 'ine 'i1a 4%#4 c l1a )G#t c# a'ic#l care ' 4a% %e 'ine. Itii3 o'3 c#' 4 Gic... L N# 4 &acR Iorg# 4e Kn)e4eli. L S1i ni'ic3 a a )or,e ti ,n#ie4c !o'n#l#i e#3 41i Gi#rgi#)ean#3 4%#i c )rea# %oate e# 4 n# i1a 4%#4 c c#'%r3 ' 4#%r3 %rote4t /eli53 GH',in!3 Kn4 ce tre,#ie 4 n# te 4#%eri3 !ar !o'n#l Stnic e #n

!a# cHt cere3 4 ' c2e'e 4 4t' !e )or,. E# a n1a' )r#t 4 ' )aG l#'ea3 a' creG#t Kn !o'n#l Stnic. /eli5 &g!#i3 i Iorg#3 Kn c#l'ea 4ati4&aciei3 4e

&i )enit3 !ar re%eGi 41i

o&ere &el !e &el !e l#cr#ri3 Ki 4trec#r Kn ,#G#nar igri e5otice3 ,o',oane. L A' 4 ' #it la !#'neata ca la #n tat3 %ar!on3 ca la #n &rateS La col#l 4trGii3 Stnic r4ri ca !in %'Hnt. 2a3 ti%#le3 te1ai !eGg2eat ,ine3 &rec)enteGi local#rile

L 8a3
4ta !re%t

!e %er!ii#neS -ra)o3 te &elicit. $ar ce ca#i la ora a4taR Te1a' )G#t c# lorg#. S%#ne1'i !re%t3 ce1i 4%#neaR E ti tHnr Knc3 nai)3 e )#l%e ,trHn3 Kl %ri)i /eli53 K i &ace tre,#rile c# !#'neata. S%#ne1'i Kn c2e4tia Stnic >Stnic 'ini %e /eli5 Kn oc2iA3 te 4on!eaG !e)otat l#i Iorg#3 !in

local#l#i3 i1a 4%#4 ce)a !e contract3 !e )reo )HnGareR

L N#S

in4tinct.

4e #it incre!#l.

L (#R
ni'icR

$ar e Kn 4tareS S n# te #ii la el. U4ta e #n %#nga

care a &c#t 'ilioane3 %e 4%inarea 'ea3 a !#'itale3 a c#i )ine 41 i la4e ,anii aici. Ce1ar )rea elR S ia #n local 4%len!i! %e Mo Tot Co4tac2e ce are n# la4 )in!e3 Otiliei3 'i1a 4%#4 'ie3 %e %e 'ine. c#)Hnt#l >Stnic 'e# !e onoare. $e ce 4 )Hn!R S ri4i%ea4c a)ereaR Ar &i o !o,itocie. a4c#lt1' GgHlHi %e /eli5 !e 2ain.A E Kn intere4#l !#'itale. Ai 41o iei %e Otilia !e ne)a4t3 n# 4%#ne n#3 !oar n# )rei 41o iei goal. N# &i %ro4tS Nici Intere4#l 4#&la no4tr# )or, e ca 'o !e Co4tac2e a4ta3 c 4 4e n# )Hn! &oc. ni'ic. N#1i n# ,trHn#l#i 4#%r

%lace 41i ,ai ca%#l. A4tea 4#nt e4croc2erii !e1ale l#i Iorg#3

219

# G0 C'linescu #
care1 i Knc2i%#ie c ar %#tea 4 !ea o lo)it#r3 i 'o c# cte)a

c2irii 4 !e)in Kn ti'%#l )r4e 'na: L la te

%ro%rietar. S )rea 4 &ac a4ta Stnic3 Grin! El ce)a i1a

Co4tac2e3 l#i /eli53 igri

i !#'neata3 ca tnr cin4tit3 )iitor ginere3 4a1i 4%#i: N#3 'o #le. )or,irii3 #it3 Kn ,#G#nar#l a4teaR

%eGe)eng2i#lS

!at

A4tea14

!e contra,an!3 e# i1a' &c#t a&acerea. Ii Stnic )rK #na Kn g#r3 l4n! %e celelalte Kn ,#G#nar#l l#i /eli5. A%oi 4e rGgn!i.

L *arc n# &#'aiS L N#S

L At#nci3 !1'i1le 'ie3 nene3 e %cat 4 te +oci c# ele3 ca co%iii 'ici. /eli5 Kl a4ig#r c )a &i !i4cret Kl in# !e 2ain. L Stai3 &rate3 #n!e &#gi a aR Ai 'ai &o4t %e la GeorgetaR Acel 6'ai7 &a'iliar !o)e!i l#i /eli5 c Stnic era Kn c#rent c# )iGitele l#i la &at. N# %#t# 4 'int. L A' &o4t o !at3 Kn treactS Stnic con&i!enial. L A'ice3 M1a' te1a' 4%#n %#rtat 4#nt )ino)at E# &a !e &c#t A' !#'neata. c#no tin &c#t al $a3 c# 4#nt r#. )ino)atS i o Ce A' neleal. i1a' Georgeta Kl 4trn4e tare !e 2ain3 c# a'n!o# 'inile3 i !!# 4 %lece3 !ar Stnic

Kn!e'nat3 Kn intere4#l

'1nelegi... re%#taiei

&oarte &ericirii

r4%#n!ere c# !#'neata. Te rog e# 41o ocole ti %e &ata a4ta. Ki !#'itale3 !#'italeS tii cine e a4taR A' !e 41i 'arinari. &ie ce AGi 4 tiri rele !e tot !e4%re ea. Mi1a 4%#4 cine)a antan !e la -rila3 Kn ni'eni. $#'neata %atr# Knce%#t oc2i3 a /ata a4ta e ti %rice%i... antan %oate ,iat 4 te n1ai %oate Kncre!ere 41i !octor. Kntre la

l#cr#ri groGa)e3 c ar &i ie it !intr1#n ne&a4t3

tran4'it3

inteligent3 'ai &ain. Uitn! a!#g:

nai,a3

)iitor Ki 4%#n

tre,#ie e o

%4treGi ca #n crin %entr# Otilia. La4W c1i g4e4c e# alt &at3 Georgeta3 i'aginea e4croac. Stnic Are #n general3 %e care1l toac... lilial !e Otiliei3

220

# $nigma %tiliei #
L /iin!c ai &o4t %ro4t... S &i &o4t e# Kn loc#l !#'itale3 aGi Otilia era 'etre4a 'ea3 ,rae3 Kn loc#l l#i *a4calo%ol. /eli5 &#gi &r 4 'ai a4c#lte3 !e i Stnic Kl 4trig3 !e4%erat: L Stai3 &rate3 a' ce)a 41i 'ai 4%#n. /eli5 &cHn!#1i !in co'#nic ace4t#ia a'ical3 4eara #n !e i l#i 'o !in Co4tac2e cele 'ai il#Gii !orina a4#%ra l#i Iorg#3 a a3 %ortret n#1 i 'g#litoare3 i a &i 4tat e# c# ea acolo &r#'o4 Kn

4cr#%#l

&cea

%re4tigi#l#i

4# %e lHng 'o Co4tac2e. -trHn#l ,#l,#c oc2ii 'ari.

L 0i1a 4%#4 el c c#'%rR A#Gi !#'neata3 L $ cHt ceri. "rea 4 !i4c#taiS L *i3 n# 'i1a tri'i4 el )or, %rin L S
tii c n# e a!e)rat. ca 4

i cHt !R Stnic Gilele trec#te3

cHn! l1a' Kntre,at3 c n# e a'atorR S%#nea alt %arte. $o'n#l te

c a c#'%rat Kn l1a tri'i4 %e

Iorg# 41i

Stnic i1a !at Mo

la

!#'neata

toc'ai

roage

)inGi

ca4ele3

i ,ani %entr# a4ta. I1a !at Co4tac2e 3 %e rg# i 4 i1a' aici3 ,r#4c n#1l !at i1l i 'ai

i 'ai Knainte !o# 4#te !e ri!ic )! !e 'Hinile Kn ca4a trei 4%re 'eaS /eli53 i1a' ca !at 4 M

&ranci !e &a c# 'ine3 ca 41i %rel#nge ti contract#l. 4%re 4ing#r#l )ino)at.

L *#nga
&ranci3 a!#c

ticlo43 KnelegiS Iorg#

cinci 'i1l

cinci a te%t

&ranci

%entr# Gile.

tr4#r3 Mgar#lS

)in!e !# 'anilorS 8ai ac#'a acoloS S 'ergi c# 'ine acoloS

L Un!eR L La lorg#S
/eli5 %e acela Kn!re%t %ri'i Kn cra)ata c# ,#c#rie )e!ea roa4 a #n l#i %ro%#nerea3 tat 'o al 4ati4&c#t K i i 4 Kn!atoreGe alte /iin! 2aine3 ca' care Otiliei. %#4e ie ir. Co4tac2e

!e%arte3 Kntre, %e ,trHn !ac n# )rea 4a ia #n tra')ai 4a# o tr4#r3 $ar 'o Co4tac2e %rote4t: L E ti o,o4itR *entr# 'ine3 n#S Merge' Kncet1Kncet. Tot !r#'#l3 ,trHn#l ,o',ni3 ocrHn! Kn 4#r!in %e Stnic: %#nga 3 cale 4 e4croc etc. !e Ca %e 41i &ac #n o %lcere c# l#i /eli53 g4i c# %e c#'%ere !r#' &i ic al#ne a'ericane3

care le roni a%roa%e n#'ai el. So4ii Kn &aa re4ta#rant#l#i3

221

# G0 C'linescu #
'o /eli5 4 4e Co4tac2e tri'i4e %e /eli5 Knainte3 4%re a %re)eni %e %atron. 4e 4trec#r %e care1l ca' 4ting2erit >era# la orele %rintre GeceA3 Kl 'e4e3 !i,#i &iin!c !in %e Knce%#4e oc2i %e care3 4trHng l#'ea c#tHn!

Stnic3

,n#ia

%Hn!.

lorg#3

+#,ilHn!3 4e %reci%it 4%re # 3 #r'rit !e /eli53 Kn 'arginea trot#ar#l#i3 'HncHn! al#ne a'ericane. L Coane Co4tac2e3 Ki te )oi Kntr1#n i ,inec#)Hnta gang

i g4i %e ,trHn toat i )iaa o,4c#r Kn %e i1i

!#'neata i %e ne%ot#l !#'italeS .e4ta#rator#l 4coa4e3 a%4at %e al 4cri #nor K'%in4e Kng#4t Kntortoc2eate g2ete. Era #n cori!oare 64e%are#7. nea te%tate3 Mo Co4tac2e ,iro#. r#'ega

$in!rt#l #nei # i 4e a#Gi #n rH4 a4c#li !e &e'eie al#ne i %i%ia %ereii3 le'nria3 clanele3 '#l#'it !e ele.

i 4cHrHit#l

L A' )HrHt o a)ere3 coane3 Kn re%araii3 Ki Gi4e lorg#3 i1a' Kngri+it local#l ca %e ca4a 'ea. Ii ac#' 41o )! Kn 'Hinile !# 'anilorR /eli53 a+#n4 Kn ,iro#3 &# c#%rin4 !e #n 4cr#%#l. l 4e %r# c e o !e %rea ce )a in!i4creie %e 'o !e'nitatea re%e!e. %o&ti3 i Kn 4 l#i a4i4te Co4tac2e 4 4e la !eG,aterile ca' 4tHn+enit Kn a'e4tece celor i1 i a4t&el !oi3 Gi4e !e 'ai c2iar l#cr#ri. !!# l#i ale4 c Ki c1l n#1i era )e!ea

&oa'e. /#gi4e aca4 &r 4 'nHnce3 iar 'o $o'n#l cont#l lorg#3 l#i. $oi a#Gin!#1i c2elneri calitile 4tra nice 4 i 4e Kntin! Kntr1#n 4e%are# 'a4a r,!are )!it 4i'%atie3

Co4tac2e Kl l#a4e or!ine c# i 4 i 4e o&ere tot /eli53 'Hncr#rilor3

!orina3 e5%licar t#t#ror

!i4c#tar Kntre ei3 4e tri'i4er3 %e rHn!3 #n#l %e alt#l la ,#ctrie i1l 2rnir %e tHnr c# ceea ce 4ocotir ei a &i cin4tea ca4ei3 t#rnHn!#1i3 c2e& !e Kntr1#n ,atalion /eli5 !e 4e %a2are3 gHn!i &el#rite la )in#ri. A'eit3 !e %tr#n4 %rin tot tr#%#l !e o 4enGaie !e ,#n 4tare3 !#% ace4t #n#l 4ing#r3 !eo!at e)eni'ent#l %e4te Gi. Tri4e aGi o Gi no# Kn e5i4tena l#i3 c#no4c#4e %lcerile )ieii. /r 41 i !ea 4ea'a c#'3 4e a#Gi Kntre,Hn!: L $ar !o'ni oara Georgeta n# e aiciR C2elner#l 4e re%eGi %e # !o'ni oara toc'ai )eni4e i 4e1ntoar4e c#rHn! c# i1 i !regea coa&#ra Kn tirea c o!aia

econoa'ei. *rin 4#&let#l l#i /eli5 trec#r )aniti !e ,r,at c#

222

# $nigma %tiliei #
a'ante &r#'oa4e Knt'%l. Georgeta i c# a)ere. l 4e 4%#4e c !o'ni oara3 a#Gin! i ea3 n#'ai!ect. Ceea ce 4e roc2ie !e 4atin negr#3 i intr Kntr1o in#n!n!

!e el3 tri'i4e4e )or, c )ine

o!aia !e %ar&#'#ri3 iar c2elner#l ie i !i4cret %e # . L T#3 !rag#le3 Gi4e ea3 !ar ce 41a Knt'%latR T# Knce%i 4 te 4triciR "ai3 ce !e )in#riS Georgeta l# ca%#l l#i /eli5 Kntre %al'e i1l %ri)i 4erio4 Kn oc2i. A%oi g#4t !in #nele )in#ri. L "in#ri tari3 o,4er) ea. Ai 4 te1n)ei r#S E# cre!ea' c t# !or'i ac#'S A a Kn)ei t# carteR S /eli5 4i'ea 4e ca' Kn 4#%r toata !e &irea. 'oral. Ki Kl tii c n# te 'ai i#,e4c3 aga4a aer#l c 'atern. )eni4e Se c# !ac te a%#ci !e c2e&#ri. Mi1a 4%#4 'ie ce)a Stnic. ,r,at e5%lic Georgetei

'o Co4tac2e %entr# ni te tre,#ri i c 'nca4e3 %#r i 4i'%l#. L A aR Ei3 at#nci3 iart1'. Itia' e# c e ti ,iat c#'inte. Knelegi c n# %ot 4 a' il#Gia antane. N# a' 4c%at !e el. C#' ai %lecat #nei logo!nice c# #n 4tl% !e !e la 'ine3 a )enit i 'i1a tii Kn4 ce r#!e aiS Stnic al t# e o %erl. $e1a,ia

&c#t o 'oral 4tra nic. Knti 'i1a 4%#4 c te 4tric3 c el are r4%#n!eri3 c 'o %e Otilia3 care !in Co4tac2e te1a !at Kn %aGa l#i. A%oi a Kntor4 ca#Ga ta i1a l#at l#'ea Kn ca%3 i %e o &oaia3 )Gn! c r!. Mi1a 4%#4 c t# e ti #n 4tricat3 c ai 4e!#4 c#'nat a l#i. A#rora3 A#rica3 a a ce)a3 %e care n1ai 'ai )r#t 41o iei !e ne)a4t3 coal %entr# ca Kn 4&r it3 c !e la la i te1a !at a&ar !in a'oroa4e. ,anii. KnelegiR a)ea T# %e ai &i o )ietate iar 4can!al#ri 4 le

!e a%3 c#' 4e Gice Kn argo#l no4tr#3 care te !ai n#'ai la &ete Kntrein#te3 toci Otilia *a4calo%ol3 e# %e general. Ce GiciR L#i /eli5 i 4e &c# #n )rte+ Kn ca% !e %e 4ca#n. L $o'ni oar 'nie3 e a!e)rat Georgeta3 c a' Gi4e !or'it el3 c# c# gla4#l tre'#rat !ar e# !e te !#'neata aGi3 i 4e ri!ic3 K'%leticin!#14e3

re4%ect i te rog 4 ' re4%eci3 la rn!#l !#'itale. Georgeta Ki %#4e re%e!e 'na al, i %lin !e inele la g#r: L Taci3 %entr# n#'ele l#i $#'neGe#3 c te a#!e l#'eaS U&S Ce e'oii a'S S#nt3 Kn 4&r it3 o,iect#l #nor in!ignri

223

# G0 C'linescu #
ro'antice. /eli5 !rag3 !ar e# n1a' )r#t 4 te +igne4c3 e# n#

cre! ni'ic !in toate a4tea3 t# e ti #n ,iat !elicio4. E# Ki 4%#n )or,ele l#i Stnic3 a a3 ca 4 c#no ti l#'ea. Georgeta c#%rinGHn!#1l %e #n co%il: L *ro4t ce e tiS Kneleg !e ce te i#,ea OtiliaS Stnic e #n ti% rar3 n#1l !e ne)a4t14a o&erit 4 ' ti# e#R Ac#' i1a intrat Kn ca% c tre,#ie 4 !i)oreGe i 4 4e Kn4oare c# alt &e'eie3 'ai !e l#'e. S1a ia !e ne)a4t3 ti# Gic3 %ro%#nHn!#1'i 4 cer general#l#i %#4e c# #n 'Hna o,raG !e al ei Kl %e o,raG#l legn3 l#i /eli5 i3 ca 'i+loc3 KngHnHn!#1l

41'i &ac o ca4 %e n#'ele l#i. S%#ne &el !e &el !e %ro4tii: 4 'erge' Kn Argentina3 n# 'rita c# oricine3 ro4t#rile3 c# oricine3 Ki 'ai #n!e3 Kn &ine3 ai#reaG. M1a a a3 !e oc2ii l#'ii3 c2it c a%oi ,ineKnele4 n# c# #n ,iat ca tine3 41i 4tric i a%oi n# 'i1a ierta 4

)oi !a !i)or. $ar Stnic n# e 4erio43

&ac 4 4#&ere o ,iat &e'eie. Ticlo i 4#nt ,r,aii3 canaliiS Georgeta 4tr#i ca /eli5 4 4e !#c aca43 4%re a n# &i %Hn!it !e Stnic3 #n!e %lin i3 'o 4%re 'ai '#lt &oarte Kn Cei 4#i %rea care1i 4ig#ran3 '#l#'it3 c#l'ea !oi Kntr1o Kl !#4e 'Hnca %lecar3 tr4#r3 Kn ,iro#l i l#i lorg#3 &ar&#rie l#i Kn # a Co4tac2e3 lorg# lorg#3 al#ne Kn4oii !Hn! !intr1o ar#nca %Hn or!ine

)Hr&. !e

4ati4&aciei

/eli5

%ri)iri

rec#no4ctoare.

gang#l#i

,ir+ar#l#i c#no4c#t 41i !#c Kn cont#l l#i.

L "1ai Kn)oitR Kntre, /eli5. L 8K2K3 'or'i Co4tac2e3


#'%l#4e ce1i al Ii ,#G#narele. t# c#i A%oi %o&te ti3 4c#i%

ronin! K i

!in

al#nele gHn!#l $a# e#

c# Kntre c#i

care1 i !o# i i1 i

!eG)olt 'ai ,ine. o

'e4tecri. 6$ac n# 'ai 4#nt legi Kn ara a4ta )Hn! !in !#'nealor 4 ia )Hnt#l.7 ,trHn#l a&ar tr4#r

i n# %oi 4 la i )rea#3 al#n

%ieli

!e

4#&l a%oi3 Ggo'oto43 na4#l. 6*oate c ,trHn#l3 'e!it /eli5 cHn! &# Kn %at3 n# e c2iar a a !e r# c#' K'i Knc2i%#i. A)ariia l#i e 'ai '#lt o 'anie3 !ar o i#,e te %e Otilia i 4e gHn!e te 'ere# la ea.7 L# #n tratat3 Kl !e4&c# i Knce%# 4 citea4c3 gHn!#rile Kn4 Ki G,#ra# !e%arte. $#cea o e5i4ten ca' agitat3 %#in

224

# $nigma %tiliei #
%otri)it !in cea %ro)incial &iGic3 4t#!i#l#i. N# i era *rea #n i '#lte an !e 4enGaii cHn! tari Kncerca aici Kn )re'ea 'e!i# i %e in)i!ia3 i Otilia ar &i

#r'.

%ica4e

!intr1#n 4%irit#al

'onoton r#tatea

c#no4c#4e

!rago4tea

oa'enilor3

lco'ia3

ne%4area3

a',iia. Era li,er3 'ai !egra, 4ing#r ia Kn 4erio4. Kn an#l $e

i tot# i nelini tit3 li%4it !e ocrotire. Se 4i'ea %e l#'e3 %r4it. CreG#4e Kn Otilia3 ce n# a)ea nici o legt#r %lece

Kl tr!a4e. Georgeta era 6o &at &ain7. Ea Kn4 i Kl 4&t#ia 4 n1o )re'e aici3 Kn %#t#t #r'tor3 cHn! !e)enea 'a+or3 4 /rana

i 41 i #r'eGe acolo 4t#!iile. C# ce ar &i 4co4 !in ca4a !in la i ar &i %#t#t tri. /eli5 ri!ic !in no# cartea Kn &aa oc2ilor3 cHn! !eo!at a#Gi gla4#ri &e'inine3 %rintre care i 4e %r# c !i4tinge %e cel al Marinei3 a%oi #n G!#%it /eli53 %e 4cri. #n Un %#'n lo)i )iolent Kn # . Kn %anic.

L $o'n#le L Cine eR
L S#nt e#3

/eli53

!o'n#le

4triga

gla4

4#,ire3

A#rica. %#in

Moare (ri i1a

tataS %e

"ino3 A#rica r#3

te

rog3

re%e!e c#

+o4... #n

/eli5 4ri G%cit !in %at3 K i ar#nc o 2ain %e el i1ntre!e4c2i4e L "ino3 te # a. c tre'#rHn!3 tri'i4 Kl %e %ar!e4i# ar#ncat %e4te c'a a !e noa%te. rog3 4 K i )enit a' Marina i 'ai Kntre la 4e c# Kn 4 ca%. !#% !octorS /eli5 r#. i1l ele3 *e cele Knce%# cHn! Kn 'ai c# al 'ai 4e1',race !i,#ia Era !in re%e!e. %lin !e Gra,a !e c#)inte -i,liei3 caiet#l Kl c2e'a c &e4 Co4tac2e #n KncHt KntHrGia l#i legt#r !e a a3 )a ie i4e n# %e l#cr#rile3 !!# caiet#l &r 4cri4e Si'ion

!e4c2i4e Kn4

treact. '#lte 'ari

!o'eni#l KntH'%larea

caligra&ic3 e5erciii CHn! Kn i %e %#t# !e!ica el

reg#lat3 caligra&ie gHn!i no%ii3 tot#l Era n# c'a 3 c

tre'#rt#ri. ca Kn !octor3 !eloc. 4&Hr it3 i Kl

*rea )or Gi4e +o4. c#

#n#i tHrGi#3 n#1i Se #n Kn

colar. 4#rH4e

in!i4%#4e. 4e

'i+loc#l

cariera tiinei. c#

K i

!!#3 4#rt#c

!ea4#%ra i 4cotea

!e lHn /eli5

co'ic3

toat

%#terea

c#)Hnt#l#i3

GH',ea4c.

/#'a

&#'#ri

groa4e

Knt#neric3

care !!ea# aer#l#i l#ciri al,e.

225

# G0 C'linescu #
L $#1te3 Si'ionS /eli5 #n!e !!# 4e !e trec# Kn c#rtea Knc care ace4ta3 cealalt3 &#'a3 gn!i intr c# e Kn ca43 ale i1n i 4#&ragerie3 !e oc2in! Cn! Kl 4ear3 %rin Gri3 )e!ea# Stnic3 6O'#l )e4tigiile ne4trn4e Kntor4 /eli53 'e4ei Gi4e 'o Co4tac2e3 !#1te 4 )eGi ce are ,iet#l

4%atele ine)ita,il.7

!#la%#ri.

Stnic Ki &c# c# oc2i#l i1i 4%#4e Kn oa%t: L E r# !e tot3 4e c#r ,a,alc#l. A%o%le5ie3 c# 4ig#ran. L1a lo)it !a',la#a. %e #r' i A' a ea3 )enit ca 4tat %lecat aici i c# a' el la 'a4 %e 'ai l1a' tot. %n %e la #n4%reGece3 Aglae a#Git A#rica '#lt &recat S#nt 4trign! 'nioa4 c# oet !e

c1i )ine 'o #l#i r#. a%r# i1a A 'ai 'ncat Kncr#ntat3 Kn #n &ire3 ,i)ol3 %rn! Gi4e a4ta ea3 e !ect 4%eriat.

L *arc

aro'atic.

'oart

o,o4eal. O'#l 4ta o 4 ' ,age Kn %'nt. Ii n# 'ai )ine toanta aia !e Marina c# !octor#lS Tre,#ia 4 4e !#c Titi. Nici n# ti# c#i 4ea'n ,iat#l 4ta3 a a !e ne4i'itor e. Nici n1a c2e4tie gra)3 co'ent !e Stnic3 !in ce %lcerea %oate !e 4 a &ie )or,i. !ect )r#t 4 4e 4coaleS $oar'e !#4.

LE
La

)r4ta

a4ta3

%ier!erea

c#no tin

!a',laR $e treGit3 4e treGe te el3 !ar e !e )G#t c#'. *oate i 41a %araliGat #n ,ra3 #n %icior3 a4tea 4#nt acci!ente cla4ice.

L -a

'

&erea4c

Maica

$o'n#l#i

!e

a a

%aco4te.

$ect a a3 'ai ,ine 41l ia $#'neGe#.

L Kl !#ce' la 4%ital.

Aglae %ri)i %e Stnic Kn oc2i3 Kncr#ntat. L C !oar n1o 41l in aici3 #n!e 4#nt co%iiS *catele l#i3 el i le c#noa te. /eli5 4e ci c )eni4e. Se a#Gir !e a&ar %a i3 c# ,ar,i on3 c# Knalt3 %ri)irea gra) &r intr Kn#ntr#3 cl#Git !e %licti4it3 intere43 %ro&e4ional3 i #n ,r,at Marina. Era contrariat

)!it

c &#4e4e 4c#lat !in 4o'n. L Un!e e %acient#lR Kntre, el. Aglae Kl !#4e Kn !or'itor3 #r'at !e Stnic. Ace4ta &c# 4e'n c# oc2i#l l#i /eli53 4 intre i el. Marina Knc2i4e con)oi#l3

226

# $nigma %tiliei #
a eGHn!#14e 4#l#ri Oli'%ia Knc c# 4 o 4e !e Kn %rag#l O # ii. la'% %ri)ea !e i Kn Kn $or'itor#l3 c# #n#i a,a+#r %at 4%aio43 4tre+#ia i inea 4%lat Knc2i4. %e ce 4e'io,4c#r3 %e !e o a)ea

Kntre &ere4tre !o# %at#ri 'ari c# t,lii !e n#c3 c# )ol#'inoa4e le'n. e!ea %e no%tier. ,olna)#l#i 'ai 4e'n %e !e 4e 'arginea 'Hna

ne)G#t. !#2oare !e4c2i! %r4it

A#rica

gal,en3 !or'itor 4e )re'e +#r#l

!re4#ri3 &c#

!e !e%arte. Un 'iro4 %tr#nGtor !e oet aro'atic 4e a'e4teca ne%lc#t #n gea' cerc !e $octor#l 'arginea toi Ac#'3 ceilali3 a eG %at#l#i3 %lini Si'ion

loc#l

Oli'%ia3

c#rioGitate3 !e4co%erit3 ie ea a eG !in ,ine

&c#4er

%at#l#i.

)e!ea r4t#rnat %e 4%ate3 c# cioc#l Kn 4#43 r4#&lHn! Kncet. *ie%t#l3 Ki l4a a&ar o %erie !e t#leie3 #n %icior %la%#'. %e $octor#l Ki Kl l# c# a'Hn!o# i1i %ri)i %ern3 !e4&c# %leoa%ele gol3 )Hno4 ,raele oc2ii3 i1l a%oi

Ki l# %#l4#l. Kn ti'% ce n#'ra 'intal3 Kntre,: L C#' i1a )enitR L S1a 4c#lat !e la 'a4 cG#t +o4. E# n# n# l1a' i 41a !#4 4 4e c#lce3 A 'Hncat %rea '#lt. i at#nci a MnHnc i1 i )G#t. nici o

%rea '#lt3 !o'n#le !octor. Cine)a 'i1a 4%#4 c ar a)ea !ia,et. $octor#l !!# i'%ortan )or,elor Aglaei %regti o 4ering.

L l1ai &c#t analiGeleR L S1a &c#t3 !o'n#le !octor3 4ri Stnic.


Aglae Kntin4e o 2Hrtie3 !octor#l o e5a'in 'a2'#r3 a%oi L N1are nici #n !ia,et. CHn! ac#l 4e Kn&i%4e Kn #na !in &e4ele conca)e ale l#i Si'ion3

Gi4e a4%r#:

ace4ta

ge'#

%#in3

a%oi

Knce%#

'i te

ca%#l

%ri)ea4c

%e !octor %e 4#, gene.

L C#' te 4i'iR Kntre, ace4ta.


Si'ion Kl 4cr#t atent3 !ar n# r4%#n4e.

L N# %oi 4 )or,e tiR 4trig !octor#l. la ri!ic1te.


Si'ion 4e ri!ic %#in3 GH',i %ro4te te3 'i c %#in ,#Gele i tc#.

L *ro,a,il a&aGie3 )or,i !octor#l3 ca %entr# el. L Ce e4te aiaR Kntre, Aglae.

227

# G0 C'linescu #
$octor#l o %ri)i c# !i4%re i Gi4e:

L $e%in!e

L Ii1a %ier!#t grai#l3 !eoca'!at3 a a cre!. L C#' a aR E gra)R Kntre, Aglae3 4can!aliGat
!e ca#G. A4ta n1o %#te' ti

i %licti4it. ac#'. S 4tea

lini tit Kn %at Ii 4 ' c2e'ai.

i 'ai ale4 41l %Gea4c cine)a3 a4ta e e4enial.

$octor#l cer# 4 4e 4%ele %e 'Hini3 &c# o%eraia c# rceal3 ar#ncHn! %e 4#, %leoa%e oc2iri Kn +#r#l l#i3 4%re a )e!ea !ac i 4e a!#ce onorari#l. Stnic o l# !e ,ra %e Aglae o!aia )ecin: i o !#4e Kn $1'i3

L Tre,#ie

4a1i

%lte ti

!octor#l#i

)iGita

!e

noa%te.

c1i !a# e#3 #n %ol. $e cHte cinci3 ca 4 %ar 'ai '#lt.

L CHHtR 4e in!ign Aglae. L $octor 'are3 'oti) L L1a


g4it ac#' 4 'ai 4#%rat c# co%iii tia.

Stnic3

n#

%ri'e te toc'ai

'ai cHn!

%#in. 4#nt

Aglae 4coa4e ,anii3 ,o!ognin!: 4e1',oln)ea4c3

Stnic Ki l# ,anii !in 'Hn3 &r 41o 'ai a4c#lte3 KntH'%inarea cci !octor#l#i3 l#i care 4e %regtea c# 4 %lece. cere'onio4 !e ,ra ge4tic#laia K i !octor#l %4tra

i ie i Kn Kl c# l# care

i1l 4coa4e %e # 3 Kntr1#n c2i% ca' carag2io43 a&ectat rigi!itatea. ne contra4ta A&ar3 a&ectarea 4trec#r ,ine ac#' carne c Stnic &oarte !e Kn !octor#l#i e )ie3 gra)3 ne !oar

onorari#l Kn 'Hn i 4e creG# !ator3 ca !e o,icei3 4 ia in&or'aii. L $o'n#le !ar 4#nte' la a te%t' !octor3 !' e 4ea'a Kn tari3 orice. c#t ict#43 n# %acient#l )Hr4t3 tiai Kncolo

S%#nei1'i 4 c# &ac 4ca%e atac a4tea

)er!e3 !e orice a a

4#nt ,r,at3 ce $#'neGe#S $octor#l %reciGi#ne 'i 4e al % in! Kn %ot re%e!e a%aren 4 ' *oate 4%re %oart3 Kn )re'e ce )or,ea3 ceea ce +igni %e Stnic.

L E4te
&oarte %ron#n 4 &ie

#n # or.

a&aGic3 4#nt

%are3 N#

Toc'ai

%ri'e+!ioa4e. a'n#nit

%Hn

e5a'en#l

,olna)#l#i.

i altce)a. N# %ot 4 antici%eG. Tre,#ie 41l 4#%ra)eg2eai3

4 )e!e' cHt !#reaG criGa. $octor#l ri!ic !in

L At#nci e gra)3 !o'n#le !octorR


#'eri i3 KnlHn!#1 i g#ler#l 2ainei3

&iin!c 4#&la #n )Hnt 4#,ire3 %orni &r 4 r4%#n!.

228

# $nigma %tiliei #
6*#nga i !e !octoriS Ki ia# ,anii !egea,a.7 Kn &on!3 Stnic era i'%re4ionat3 i o tre'#rt#r Ki 4tr,t# tot tr#%#l. "a 4 Gic3 Si'ion %#tea 4 'oar. O !#io ie ne4%#4 Ki trec# %rin 4#&let3 !e care &#3 Kn acela i ti'%3 'n!r#. 6Ce toc'e te toi3 i canalii c# n1o 4#nt oa'eniiS Ii e gn!i !e ac. el. Aglae3 lar 4oacr1'ea3 Oli'%ia legat a4ta !e e o 4t o )r+itoare3 n1are ini' nici !e #n gra'. Ki 'oare ,r,at#l3 !octor#l. 41i %lin #n ,ani. i 4e

ca o !o,itoac3 n# cere ni'ic3 n# !e4co%er ni'ic3 o 4 'oar r'n nici Mi1a' )iaa in4en4i,il. /ire te3 'oare ta14#3 i Titi 4e leagn. Ce i!iotS7 *n Kn ca43 Stnic trec#4e %rintr1#n al cror La %#nct &el !e %lecare i /eli5. Kl #ita4e. %lece. &cea Si'ion ir Kntreg !e a4ociaii3 4e i %regtea Aglae era 4 !e Oli'%ia

a!or'i4e3

%rere 41l 6la4e !rac#l#i Kn %ace7 c n1are ni'ic. ln!ige4tieS

L Un!e te !#ciR Kntre, Stnic %e Oli'%ia. L Aca43 #n!e 4 ' !#cR *n cn! L Toc'ai L Are
&aci ac#'3 41l 'ai cn! e tat1t#

a'

4ta# a#Git A#rica3

%e c e

ca%#l altoraR

,olna)R gri+. 4#nt 41 i &ie c# !e43

N1ai E

tre,#ie 4#%ra)eg2eatR cine 4 4#%ra)eg2eGe3 4tai 4e %e aca4. n1a)ea E# Titi. M1a' %licti4it 4 tot &i# %e !r#'#ri. $e alt&el3 4 ,ine 4a# ce 4#ntR i !#'neata 'ritat3 ne)a4ta3 tii $ac rog 4#, cine

&e'eie K'%ace

L $rag
e #n ai

Oli'%ia3 a)ocat3 c#

Kncerc 4

Stnic 4

care %ri)ea c#'

Kn 4#43 'arial tre,#ie

!in ca#Ga alerge3 E#

&lcilor

%rea %line3 t# %ret#tin!eni. tine. 4 A' te 41l %#n

n1a)e' i noi a)ere ca aliiS N# e a a3 !o'n#le /eli5R LCe %e !o'n#l care 4%#n 'ir toate /eli5R te c# ce )or,e4c 'ai te %e #n $ac !o'n#l /eli53 41'i 4e c# Kntlne te

o,4er)aie3

&e'eie %ri)in! 4#nt ca 4ociale.

Kntlne ti /eli5. o

'ere#3 o

e Georgeta ceea !e care tot a#!. L *o&ti'S care a' n# contact Stnic3 E# cla4ele lat &e'eie E# cere Knelege 4it#aiile. !octor3 KnelegiR K'i

arti4t

conc#r4#l3 %ot 41i Kntorc 4%ateleR

229

# G0 C'linescu #
L Ce arti4t3 ce arti4tR Ki tie Oli'%ia )or,a. E o...

Stnic 4e art %#!ic i in!ignat: L I#,ito3 nicio!at n1ai &o4t a a ner)oa4. E !e &a !o'n#l /eli53 Cei Stnic a)e' trei #n caG nenorocit Kn Kn &a'ilie3 ca4ei l#i ac#' 'o te1ai g4it Co4tac2e3 ca4ei 41'i &iin!c &aci 4ceneR Ai i t# !re%tate3 )o' !i4c#ta aca4. a+#n4er c#rtea in#4e 41l con!#c %e /eli5. Kn !re%t#l a#Gir #n

%HrHit groGa) i o oa%t ca)ernoa43 care1i &c# 4 tre4ar: L EiS Ce 41a KntH'%latR Era Oli'%iei. 'o Co4tac2e3 care K'%in4e4e # a gotic i Kntre,a. Stnic intr n#'ai!ecHt Kn#ntr#3 gata 4 4e 4#4trag re%ro #rilor

L Ce

41a

KntH'%latR

I1a

)enit

r#

%#in3

!ar

ce

are3

$#'neGe# tieS

L $octor#l ce1a Gi4R Kntre, 'o Co4tac2e. L $octor#lS 4e 4#%r Stnic. Un %#nga
i 4%#ne c n# tie %reci4. 0i1ai ale4 4%#4 c 4 )a! 'ai tHrGi#. Icter3 ict#43 a a ce)a.

"ine3 ,#n3

te

%i%ie A

'e4erie

a'iceS

L Ict#43 con&ir' /eli5. L A4ta. *entr# a4ta cere


I1a' !at n#'ai Gece. Stnic 4coa4e !in

!o#Geci !o#

!e %ie4e

lei. !e

Ki argint

!a# i

%ro tii. le +#c

,#G#nar

%#in Kn 'Hn3 a%oi le )HrK Kn ,#G#nar.

L $1le KncoaceS Gi4e Oli'%ia3 a)i!. L La43 aca4S %rote4t Stnic.


4&Hr it3 cei !oi %lecar. /eli5 4e Kntoar4e Kn o!aia l#i i

Kn

l# #n tratat !e Patologie general', %e care Kl a)ea !e la tatl 4#. .4&oi %rin el3 Kn 4co%#l !e a g4i caG#l l#i Si'ion. Atac#l a&aGic !ar iar le ca %#tea %#tea caiet#l Knln#ie. #n#l &i &i i #n Era a4%ect c# i c al #nei 4i'%le Un conge4tii /eli5 4cri4e re&#G ca Kn el. !e i1l cere,rale3 4 i1l L# altce)a. Ace4t %ri)i altce)a3

Knc2i%#ie

'car.

ne%#tin.

'olH#

Si'ionS

,trHn#l#i *ro,a,il Ki

c#)intele &c#4e

N1a)ea# caligra&ie3

nici o legt#r logic Kntre ele3 tot# i3 #n &ir a4ociati) %rea 4 Si'ion l#crrile e5erciii Kn4 cr#ia %lcea# 'an#ale. !!#4e ca

o contri,#ie la ,inele o'enirii. Gre i4e caiet#l3 ,tea cH'%iiR

# $nigma %tiliei #
Otilia 4%#4e4e /eli5 toate +o4 !e4%re tre,#i 'inile. !in #n Si'ion 4 c &#4e4e Kn tineree c3 41l i c# era !ac #n o'

a)ent#ro4. n# e Kn

rec#noa4c i!ee !e

4incer Knce%#

ceilali Se !in !e 4

n1ar &i a&ir'at c Si'ion 4e %#rta a a tot!ea#na3 ar &i +#rat c Acea4t %at3 c# 'or'an care1l Kl citea4c A)# %reoc#%e. 4coa4e c#r4#l o,ligat !!# !#la%#l %4i2iatrie #r'eGe litogra&iate. Knce%# 4 i re%e!e al ace4t %icioarele re'arca4e. leciile 4ati4&acii !in !e goale3 N# i1 i

la)oar#l#i c#r43

&a4cicole

%ro&e4or#l#i tot# i 4a Knce%# 4e

&rec)enta4e

c#'%ra4e %ri')ar3 !etecti). Se

coalele toc'ai c#lc

acelea Kn care 4e a&la# ele'entele %e care le c#ta3 cont#reGe. trGi# !#% 'ieG#l no%ii3 r%#4 !e e'oiile Gilei3

i o i%oteG

i 4e !e te%t i &# Se

a,ia la %rnG3 cn! 4oarele era 4#4 %e cer. *e4te noa%te )i4a4e c &c#4e c# Otilia ceea ce i 4e Knt'%la4e c# Georgeta %ro&#n! '2nit. ale l 4e %rea S c %ro&ana4e Kn ora 3 o i'agine n# 'ai 4&nt. era

4%l o4tentati) c# a% rece3 Kncerc 4 Kn,# e toate e'anaiile r#tcioa4e !e Si'ion. )i4#l#i. 'earg )re'e. Se !!# +o4 Kn c#rte3 4 4e %li',e. A,ia at#nci K i a!#4e a'inte

LC#' Ki 'ai e4te ,trn#l#iR Kntre, el %e Marina. LE23 ,trn#lS Gi4e acea4ta3 !i4%re#itoare.

Ai

'ai

)G#t

!#'neata !rac 'ortR Uite1l3 ,trn#l 4e %li', %rin c#rte. /eli5 r'a4e Kn'r'#rit. Ar#nc oc2ii %e4te gar! Gri %e Si'ion3 care 4e %li',a c# 'inile la 4%ate intere4eGe !e 4ntatea l#i. Si'ion Kl )G# i 4ri i Kntr1a!e)r i c# ca%#l Kn 4%re el c#

%'nt3 &oarte agitat. CreG# !e c#)iin 4 treac !incolo3 4 4e agiliti !e &elin.

LAi

)G#tR Gi4e el3 41a Knt'%lat o 'are 'in#neS Mort a'

&o4t i1a' Kn)iat. Kn tot# i3

LKntr1a!e)r3 o,4er) /eli53 e ti &oarte ,ineS


realitate3 tnr#l#i ,trn#l3 c# &aa $ar 4#%t ,trn#l i c# %r#l &oarte Kntr1#n al,it3 c2i% !e1o &i5itate 4#%rtoare. "or,ele %r#r3 contin# reGona,ile.

a)ea o %ri)ire &anatic3 ca' 4i,ilinic:

L A' Kn)iat !in no#. A4ta n# 41a 'ai Knt'%lat !e o 'ie no# 4#te Gece ani. A' 41i 4%#n o tain 'are3 444tS 4 n# ne1o o'oare cine)a3 a' 41i 4%#n o tain 'are3 an#'e cine 4#nt e#...

3i

# G0 C'linescu #
/eli5 4e %re&c# gr,it i !!# 4 intre Kn ca4. L S )ii 41i !a# talaniiS Ki 4trig Si'ion !e !e%arte. I!eea c ,trHn#l n# e Kn toate 'inile 4e Kn&i%4e Kn ca%#l l#i /eli5. *#4e4e Kn 4eara trec#t #n !iagno4tic %e c %ro&e4or. a a 4e Aglae Ki 4%#4e el ne%4toare tot!ea#na. c i a te%ta c#rio4 4 Si'ion /eli5 n1are c#t ni'ic3 41i i c ar &o4t Aglae 2inria taie ' &ac i niel %e i le c# )a! !e4& #rarea l#cr#rilor. A)ea !e gHn!3 !e alt&el3 4 Kntre,e 'ai'#re te CHn!

4trecoare ,n#iala c ce)a e 4c2i',at Kn &el#l l#i !e a &i &i tre,#it tot# i 4 4e c2e'e !octor#l3 Aglae rH4e !i4%re#itor: L $#'neata Tot# i gHn!#ri. !i,#ia 4e )ita %rin c n#1l c#no ti %e Si'ion. Knce%# 2ainele 4cotea i a&ar Tot!ea#na 4 le le %#n g4ea r#&ria ,at3 i le 4 a 4crHntit. $ac '1a l#a !#% !octoriS I1a )enit r#3 i atHta tot. %#rtarea Si'ion toate K i l#i Si'ion %e e5a'ina %rea

4c#rte3

!#la%#rile3

!# 'anii 4triga

6o'oar7 Aglae3 e#

2ainele3 n# ti#

c2in#ie3 %er4ec#tHn! a4t&el 4%irit#l a4c#n4 Kn ele.

L E ti

ne,#n3

ce1o

tine. Mi1ai %#4 toata ca4a c# +o4#1n 4#4. N# i1a 4c#rtat ni'eni nici o 2ain3 a a a# &o4t ele. Aglae reKnce%#4e 'Hinile Aglae Kl era Kn

L Le c2in#iiS 4e cin Si'ion.


&on! %e 4ing#ra Calea c# !#c %licti4it3 iar &iin!c Titi3 !e ca 4 A#rica 4o, 'ai &ie i K i c# t#rneele "ictoriei3 4%atele Kn %laci!3 %ri)ea 'are3 lini tit. legnHn!#14e catolic. 4 4e reGe'at l#i3

neKnelegtor3

K'%re#nate Kn!e'na

CHn!

4can!al#l o!aia

!e)enea

Si'ion %o'enea 'ere# !e !#2#l 4&Hnt3 !e I4#43 !e %er4ec#tarea l#i $#'neGe# Kn l#'e !i)agaia o,i n#it relati) Kn ca% %Hn era 41l acolo3 nor'al3 !e4coa4e3 i alte !e ace4tea3 Kn4 n# !#cea nicio!at KncHt i !in 4 &ie %rin4 actele i Kn !elirare. t#n. Con)or,irea c# o K i %#4e toate )Hrto4 intere4 )ieii Kn!e%linite /eli5 &# Si'ion

reg#laritate.

MHnca

!or'ea

%4i2ologic.

KncHntat

!e con)or,ire.

L N1ai

L$e ce te )aiei 'ere#3 Kntre, el3 cine te 4#%rR )G#t3 4e %oate 4c#rteaG 4 creGi 2ainele3 !#'neata ,at #na l#cr#rile ca a4ta3 c $o'n#l#i. l#cr#rile

CHn! le ,ate %e ele3 %e 'ine ' ,atS

L C#'

neKn4#&leite 4#&er i1i a!#c !#'itale )reo atingereR

232

# $nigma %tiliei #
Si'ion L $e Ce1a c# Kl Kl %ri)i Gi4 )oi3 Cri4to4 %e /eli5 4erio4 i %e ca i 'irat Kn c ace4ta Kl

4ocotea a a !e neKnele%t3 ceea ce inti'i! %e tHnr. Cri4to4 Kn e a%o4tolilor Gi#a3 Kn '#nte la i1l an#'e Era #n!e GalileeaR )eac#l#i3 A a a te%i3 Iat3 a'in. !ar ' e# 4#nt l#'ea /eli5 toat i1l %Hn 4&Hr it#l

at#nci3

r4%Hn!it

toate3

n#1l

#r're te3 &# 4ilit al 4

4c2ingi#ie3 o

r4tigne te. logic #n Kn

r4tigne te %e 'ine i 2ainele 'eleS rec#noa4c Cine %antei4'#l c# )ec2i e5tra)agant ,trHn#l#i. tieR 'aniac

teorii 'i4tice. Kl i4%iti 'ai !e%arte: L At#nci !#'neata &aci %arte !in $#'neGe#R Si'ion %r# ne!#'erit !e 4#,tilitate. L care E# 4#nt %#rttor#l Ieri c#)Hnt#l#i a' Kn)iat. !#'neGeie4c3 6E ne,#n3 I4#4 gHn!i etern3 /eli53 Kn)iaG 'ere#.

ne,#n !e legat.7 L Ac#' Kneleg e#3 Gi4e el tare3 e ti I4#4 Cri4to4. Si'ion Kl %ri)i 'irat3 +ignit3 ca #n o' care e l#at %e4te %icior. /eli53 !econcertat3 creG# c 41a Kn elat i a &c#t o ga&. L $re%t cine ' iei3 a'ice3 2e12e3 e ti $ar3 !ecHt %er4ec#tat3 la a &#git !e !e %e Ac#' %'Hnt toate a ,tea 4e a Kn i 4#nt l#i iret. A' &o4t I4#43 n# 4e 'ai Kntoarce E#3 toi a' &o4t I4#43 !#% ce !#2#l 41a r4%Hn!it !in no# Kn l#'e. +#!ecata a%oi. goale3 'oarte.

2ainele 'ele3 iar,a a# r'a4 &r !#2 4&Hnt Kn ele. C#rio4. 4%irit#l era o o'enirea 4acri&ici#l 4 ignora4e l#i logic E5tra)agana /eli5. Kn r4tigni4e MHnt#itor#l#i3 toat caracter#l $e4ig#r3 )or,ele l#i. ace4ta &%t#ra !i)in al !ialectic Si'ion Si'ion !ar %rin re)ela4e KncHnt %arc I4#43 %rin &cHn! o'enirea c# tot#l cH'%ii3

$#'neGe# i%o4taG 4e la

acea4t

!i)initii3 l#'e3 Kn4

ri4i%i4e !i)initate3 i

%artici%e

creaiei

iGgoni4e

4%irit#l !in #ni)er4.

L $eci creGi c re!e'%i#nea a &o4t Ga!arnicR E intere4antS L 8aR e5cla' #l#it Si'ion3 neKnelegHn!. Mi1a#
68otrHt3 K i Gi4e /eli53 e ne,#n.7

o'orHt

2ainele3 K'i &#r toate )or,ele.

233

# G0 C'linescu # CUPRINS

PIII Stanic G#gr)ea cine)a %ricin3 cHt Kl c#%rin4 Kncon+#ra %entr# 'ai e)ent#al no,lee 4 n# ace4te # oare ca #n i 4e !e c# 4e %e c2iar cre!ea o l4a4e &a. Kn4 !e a ,#n tHrHt era 4e la )ie 4e i aca4 #n 4#&let3 $in !e o' i !e Oli'%ia3 !e )oinei era !ar a ci#!a $in atHta era *e o i 4e %e

inca%a,il

,r#taliGa

i'%otri)i

c#i)a. l#i

acea4t )re'e la,il i o

Kntr1a!e)r3 4#&let#l i o a)#ie. )i4eGe 4orii o l#i &ace

4ta%Hnea cele

4enti'ent#l. 'ai 4 'ari

%cate3 Ki i

!orin

4c2i',are atenii. tot# i KncHt 4 &acea !e %e te le 4

Oli'%ia

!e!ica

!rago4te alt Oli'%iei3 !e4%rire 'are

etern3 &e'eie3 !#% !e o

a%oi

%licti4ea4c &g!#in!#1 i a a i n# iG,ir el a'Hn!oi

i4tea3

Kn!#io Hn!#14e !i)or3 ni'ic3 Stnic 4e Gi4e #n

a4#%ra !e1a 6KntHia

ne'ai%o'enit3 4#&ere 'e!itaii in4in#ri 'ea3 ti#3 4#nt

!rago4te7 -ineKnele43 i #nele a

r'Hn Kn &aa

%rieteni. Oli'%iei3

neKnelegerea !r#'3 negli+eG. acr#3

Knc%Hnat

&e'eii. Stnic 4e 4ocoti at#nci #n 'artir neKnele4.

L I#,ita
Oli'%iei3

Kncon+#rHn! S%#ne1'i

'i+loc#l )er!e Kn

!i4trat3 ca'

&a3 o4Hn!e te1'3 i#,irea 'ea.

L $rag3

o,iect

Oli'%ia

4#nt

'ritat3

a)e'

o ca43 !e ,ine !e r#3 e# Kneleg 4 4ta# la ca4a 'ere# %e !r#'#ri3 toat Gi#a la 'a'a. Ce )rei3 Kn !e&initi)R Stnic !e)eni !eo!at 'i4terio4 i !i%lo'at. 'ea3 a a e !ac n# 4tai !e )or, c#

'ea. M ii

L I#,irea L Ce
tot#l3 el. Ea

'ine.

E#

Ki

a%r intere4ele tale3 ' G,at %entr# ele. Sta# acolo ca 4 o,4er)3 ca 4 ia# '4#ri. '4#ri i ni'ic Kn are 4 ca% ieiR 'ai %e Tata '#lt. Titi i1a Ma'a i %e !at e ca4a i i i 'ai ni te n# ,ani3 %oi a4ta e Knc%Hnat 'ai !ecHt 4coate

A#rica3

ni'ic !e la ea.

# $nigma %tiliei #

L $a3
)rea# 41o

!a3

oa'enii 41 i 'a'a e ti

n# &ac tie

4#nt ,ine

eterni3

tii3

n#

)rea#

te

'H2ne4c3 i%oteGa e Kn!e%rtat3 Kntr1o Gi o 4 'oar Kn) c intere4ele3 'ai S1a ,ine &c#t care 41 i a)erea3 la care3 Kntr1o Gi3 %oate 4 ai i t# %arte.

i ea. E# con4oli!eGe !ecHt ac#' i

L La43
Ii

41 i tii 'o

&ac a4ta.

intere4ele act !otal3

creGi.

a%oi3 '

a)ocat3 E #n

n# 'ai a' nici #n !re%t.

L N#

Knelegi. nici

Co4tac2e3

%o4e! !e

a)ere )oi.

n1are

!eoca'!at

'o tenitor

legal3

a&ar

Acolo

ai !re%t#l3 in!irect3 &ire te.

LE

Oli'%ia %r# intere4at3 !ar )G# l#cr#rile Kn negr#. la 'i+loc ne,#na aia !e Otilia3 n# cre! e# c 'o # are e# ,ine ce &acR Gi4e c# !e aer +ignit Stnic. M1a' E# o,4er)3 4

41o la4e a a3 %e !r#'#ri.

L $ar L Mai

trag iele.

i1ai

)e!ea

a&acerile

tale.

%licti4it

atHrn !e # a alt#ia. Stnic K i ar#nca4e !e K i !eG,rca3 negli+at3 +#%on3 i Oli'%ia a+#n4er ,lana oa'eni Knno!a goale3 !e care %r#l )ig#roa4e. )#l%e n# Kn o,o4it. $or'itor#l i intra4er Kn ca4a lor3 %e &ac +#r#l Stnic3 'arginea #n go4%o!rie. ca%#l#i. Kntr1#n #n#i Nici arta interior i roc2ia *ie%t#l elan !e &oarte ' !#% 'ai ce i Oli'%ia i 4e i n# 4ca#n o

i'%ro)iGat 'o,il i

4e %otri)ea c# alta. Oli'%ia r'4e4e L A23 L >Oli'%ia ni'ic3 4eea Kn!rt Ki #n ta !in

K i 4co4e4e

i3 r'a4 Kn 4%atele 4enti'en1 o,o4it. i#,e ti. !e4&c#4e ta3 &r#'#1 !a# >Oli'%ia ai Gice3

tali4'3 )eni ti%til i o 4r#t a%4at %e #'r. %rote4t Oli'%ia3 'ea3 !in la41'3 %oate 4#nt n# Stnic3 contrariat3 !!# alt ie ire 4enti'entelor l#i. Oli'%ia3 K i co'oara ar#nc Ce g2etele i1a' %icioare3 Ni'ic. $ar cHn!

na4t#rii c# #n ac !e ca%.A E %er&ect e5%lica,il. Ce 4#nt e#R Un ratatS 'erita# &aa #n a!#4 'ai t#3 e#R 'ari. ca i Tinereea ' n1a &iin!c3 4acri&ic. &i &o4t orice o'agii )iitor#l#i M

4e Kntin4e %e 4%ate r'Hn 4cla)

i c4cA. S%#ne1'i #n c#)Hnt )e nic rec#no4ctor3

i e ti li,er.

t# ai &o4t KntHia 'ea 'are !rago4te i )ei &i #nica. >Oli'%ia

# G0 C'linescu #
%#4e %e4te l#'ii3 %icior %e4te %icior %e !ea4#%ra acolo %la%#'ei3 KncHt %ri)in! Kn gol

t,lia %at#l#i.A A3 4a# %oate n# )rei !e4%rirea3 n# ' !i4%re#ie ti %Hn 4 n# '

!e oc2ii 4#&eri Kn

&aa oc2ilor ti. $ar %oi

i a a 4 &ii &ericit. *oate i#,e ti %e

cine)a3 4%#ne1'i ca #n#i &rate... L CeR Gi4e a4%r# Oli'%ia3 %ri)in!#1l &i5. Stnic 4e &H4tHci %#in. %oate i#,e ti Ne o %e E# cine)a3 4#nt %e Ki Kn i c#t' tine. ie i' rar 4 #n a4%iri3 o' a4ta re!a# l#'e3 &iecare !e ' rog3 la care 4#nt Ne tie K'i 4 l#53 altcine)a3 oa'eni ni #n 4e o' 'ai )G#t &r ina%t aceea i a!ic3 caG#ri. 4 inteligent3 &ericirea aGi. ni'eni E# n# e# li,ertatea. 4#nte'

L (ic3
41a#

'o!erni3 %otri)e te3 %reoc#%at3 4t' la

a'Hn!oi.

4tric'

%entr# 'a43 Kntre, )r#t

KntHlni'3 ni'ic3 ia# #n

cine ce1are c# noi. E 4nto43 e inteligent.

L C#'

ironic a4ta.

Oli'%ia3 E ti Kn

a'ant3 t# Ki iei o a'ant i ne &ace' ca4a loc !e KntHlnireR

L E5agereGi. L Ii
%at3 )ecie3 La41'a 41'i

N1a' ia#

4%#n

!re%t &ac

i#,e ti i t# Kn

&r#'#4eea3 l#5#l3 %e care e# n# i le %ot !a. at#nci a'ant3 care 41'i 4 trie ti !e %e #r'a l#i3 n#R

L Oli'%io3
'

&r#'#4eea Kn a!Hnc#l noa4tr

'ea3 )a &i

&c# %il!

Stnic3 S#nt !e legat #n

#rcHn!#14e !e altar tine i

atingi 4

4#&let#l#i. tine3

%entr# !e

#ni#nea

con4tan &ac

lealitate. !e'n

'#nce4c

%entr#

41i

&r#'#4eea ta. Ai 4 )eGi t# cine e StnicS

L S#&l1n la'%3 or!on Oli'%ia.


Stnic o&t la i 4e la e5ec#t. Otilia i S1o Se gHn!ea 'e!ita ia3 Georgeta.

GHn!#l ia !e

l#i

'ergea c n# %e

!e%arte ti#4e acea4ta

!e c#' !in

)or,e. 41o

4e Kn)ino)ea

ne)a4t

#r' n# era o a&acere3 !eoca'!at. I1ar &i 4tricat relaiile. M#lt 'ai ,ine ar &i &o4t 41o 'rite c# general#l 4#3 'car !e &or'3 c# alt#l3 ca a%oi 41o lan4eGe el. I!eea a4ta i 4e Kn&i%4e Kn 'inte. Georgeta o!at 4%atele 'ritat la Oli'%ia3 i a%oi care )!#) !e &c#4e era arti4t. la &el3 o %erl. Stnic 4e Tre,#ia 4e Kn& #r !i4tr#4 c# Kn ,ine 4it#aia aceea incert Kntoar4e

%la%#' i a!or'i a%roa%e n#'ai!ecHt.

236

# $nigma %tiliei #
CHn! %e4te cHt)a )re'e /eli5 4e !#4e !in no# la Georgeta3 a&l l#cr#ri nea te%tate. L Uite3 ei Kn )eGi 4ta3 &c# Georgeta3 %lat3 !ar &iin!c artHn!#1i corect3 acea #n %ortret al creion3 n# ca' %#t# 4 c2in#it3 aca!e'ic3 # oar a ce)a. Kntreag. &ac %Hn !e a Mi l1a E g2ici3 !e

cine 'i l1a &c#tR /eli5 g2icea4c3 int#iie or!in 4tili4tic Ki era K'%ie!icat !e raiona'ent.

L$o'n#l Titi T#lea3 4i'%atic#l !#'itale )r 4a# a L$ar !e #n!e1l c#no tiR LA23 n# tii3 Gi4e Georgeta3 e o %o)e4te
aici 'olH#3 A ta'1ne4a' care )enit ca' te n# Stnic. %ri)e te ti# !e N# &i5 cHte 4 i i n#3 41'i Kng2ite ori3 ' 4rac#l3 a%#ce !e

a!#4 #n ca%#l. 4

%ortret#l.

'ere#3

te1a%#c ter'inat A' rH4

!rcia a4ta. Nici n# 4ea'nS Ce3 a a ,trHn 4#nt e#R Knce%#4e ' Kn!e4e '#e te3 'Hn. groGa). N1a !or'i c# #r4#l 4ta Kn ca43 4 ' tai. $ar %are !e

trea,3 4rac#l3 ce GiciR

L$aS con&ir' /eli5. LIi e !e &a'ilie ,#n3 n#R LSig#rS LKn 4&Hr it3 n# ' intere4eaGS

N#'ai3 n#

ti# c#' 4 4ca%

!e el. M +eneG 41l ,r#4c2eG3 ni te oc2iS $oa'ne3 4#nt o &at ,#nS

'i1e 'il

c2iar3 ' %ri)e te c#

LIi ce )reaR Kntre, /eli53 c# #n Knce%#t !e egoi4'. LCe )reaR $#'neGe# tie. K'i Knc2i%#i e#
$e &a%t3 la Titi # a K i %ier!#4e iar i #n 41i lini tea. %rete5t 4%#n S#na Georgetei3 %ro4te te3 c# loc g#4t3 cHn! le Kl 4e 4#, &r

ce1ar Kn

)rea &iecare e!ea

el3 Gi %e 41o

!ar a4ta n# 4e %oate. /ii %e %ace. a%roa%e 4ca#n oarecare3 ni'ic3 !ar %e c

GH',in! &at la

Kncerca 4e

trag !e 'Hn. Ki a!#cea !e4ene Knr'ate Georgeta3 4 ca' le 4cotea a#Gea 2otrK n#1i %#n

i i le ,tea Kn %erete. re%eGea !e)enea 4 C2e4ti#nea

n#'ai!ecHt3 )enin!. 41l !ai roage

%licti4itoare. o

Georgeta

Stnic e# Ki

%#n o!at ca%t +oc#l#i. Stnic3 a#Gin! a4ta3 4ri Kn 4#4. L E ti nerec#no4ctoare3 4ea'a )rea# ,inele3 c# 4acri&ici#l &ericirii 'ele3 &iin!c i!eal#l )ieii 'ele

# G0 C'linescu #
ar n# &i 4 &ii O ne)a4ta 41'i n# n# 'ea. 4%#i: te $e ia Itii e t# i c#' %e U4ta te e c i#,e te toc'ai n#1l ,iat#l o'#l 4taR care1i Kl

Ne,#ne te. &r#'o43 tre,#ie. 4 &ii

a a acor!. !e

!incolo3

,leg la4

>rec#no4cA3 r#!ele.

!e te%t.

General#l 'ritatS

ne)a4t3 A!'ira,il. e#

%#n 4#, inter!icie. Mai '#lte 4coi !e la el a a. CHt ai cH tiga Ma!a' ne)a4t. T#lea. Ki -iat#l 4taR N#'ai1 r#!elor. !ecHt te ia !e garanteG con4i''Hnt#l

/aci n#nt Kn reg#l3 intri Kn rHn!#l oa'enilor3 n#1i %lace3 Kl la i Kn %lata l#i $#'neGe#.

i %e #r'3 !ac N#14 a a

L C#' L *i3

o $ac

&ac '1a

#na

ca

a4taR Kneleg

A' 4

4cr#%#le. r'Hn

in&ernal.

'rita3

'ritat3

,ineKnele43 c# con!iia 4 n#1'i &ac )iaa %rea a#4ter. toc'ai a4ta e. Titi e #n ,iat !e Ga2r3 #n o' n#l3 %rin l#'e or,e te. La41' %e 'ine 4 te %iloteG. arti4t3 trece

Ai 4 ' ,inec#)HnteGi. Georgeta K i ,tea +oc Kn &on! !e Titi3 !ar o'#l i 4e %rea ,lHn!3 !e trea,. I!eea !e a 4e 'rita general#l#i cHte)a al#Gii gl#'ee la o Kn&lcr !e a 4#,it. /c# %o4i,ilitatea 4e 'rita

c# el3 !ar ace4ta o l# galant !e ,r,ie i1i 4%#4e: L Merii 'ai '#lt !ecHt #n re&or'at ca 'ine. *oate l#'e. %ri'i c Stnic a%oi c2iar 'ai 4 al a)ea l#i !re%tate. Titi. C# MritHn!#14e3 n# acea4t tiin! !eclar %e 4e intra Kn Kn alt c# ca%3 lecia !ore te *#tea %e Kn Titi !i)oreGe3 !ac Knelegea#3 &anteGie c !ina&ar

con4i''Hnt#l Kn)at

a&a,il. 4c#rt

Ace4ta3 c4nicie3

cealalt

4ole'n

41i !ea n#'ele.

L C#'R Kntre, a'#Gat Georgeta.


Titi re%et Kn 4#!ori.

L $ar %rinii !#'itale ce GicR


Ac#' Titi3 4ig#r %e ,#n)oina Aglaei3 K i %ro%#4e 4 n# 'ai &ac l#cr#rile Kn tain. L *rinii 'ei a%ro,. Kn4 tre,#ie 4 te )a!. Georgeta rH4e. Inteligena Ki 4%#nea c &ace %ro4tii3 #n 4enti'ent tia ci#!at Ki !!ea Si'ion ,rHnci o Kn acea4t c# co',inaie !e4c2i4e &al4. i1i Se l4 !#4 Kntr1o ,#n Gi !e Stnic a,4ol#t ni'ic. %ri'i Gi4e a%o4tolic: i Titi la Aglae. /eli5 n# 'Hinile

238

# $nigma %tiliei #
L /ii ,ine)enit %e '#ntele Oli)ierilorS /ata3 tra4e 4#r%rin43 Aglae Kntre, o %ri)i !in !e oc2i la %e ca% Stnic3 %Hn la !ar ace4ta c# o o Knainte. %icioare

atenie o4tentati)3 ca 4%re a n# 4e %cli3 Kn 4c2i', A#rica &# ent#Gia4'at: L "ai3 Aglae i4co!i !e)eni &eno'en c# Titi )eni4e3 o Gi4e ea3 ce o &r#'oa4 Kntre, !e 4#ntei3 toate3 !o'ni oar. Ki &c# al#Gii Ma'3 clare o la 4 &ie &ericirea l#i Titi. cercet3 nece4itatea ca nora ei 4 &ie o &at !e trea,3 n# o !eG'at3 !e are Ge4tre. Stnic l#Hn! 6#nc2i#l !e ar &i 4 !#% )or,a !in o general73 &a'ilia )a! &c# 'in#ni g#ra antan#l3 arti4t ti%ic Kn !e !e %reGen !e 4%irit3 Kn&lorin!: Georgeta care 4e general#l era ci #n c o K'%re#n 'inin!3 Georgetei3 6teatr#7. arti ti. o

c#'inenie3 !at atHta 4e

e5traor!inar3 !e i ci#!at

Georgeta

interogatori#3 l#at

'#l#'ire Kntr1o

c#%rin!ea

4erio43

K',ri at

&a'ilie3

4r#tat %e o,raG. J#ca o %ie4 ine!it. Titi Gi4e c# %o4o'orHrea aceea care era %re)e4tirea #nei Knc%Hnri !e ,o# Aglae o c#no tea a a !e ,ine: i %e care

L Ma'3 e# )rea# 41o ia# %e !o'ni oara Georgeta. L $rag3 Gi4e Aglae3 n# e# ' 'rit3 el 4e Kn4oar.
l#i. S &ii &ericii3 a4ta e e4enial#l. N# Kntre,

Ki %laci3 cine e ti

trea,a

i !e #n!e )ii. Era Kn in!i&erena ei #n ac care atin4e %e Georgeta3 2otrHt toc'ai con!iia &lacra are %ri'i c#'3 %e %rin ei Kn a4ta 4 &ac $#% tot ce1i 4ta Kn %#tin el i 4 4ca%e !e !intHi. ce)a acea4t >ceea ce Kntre)e!ere3 Gicea era a!e)ratA Stnic Kntr1o %e Kntrein# %arte3 i )a tie )a general#l

a'Hn!o#

%rile.

Georgeta3

tr#4o#3

%arale

%rotector. Titi3 4%#nea el !incoace3 )a a)ea ca4 !e loc#it 4e o,i n#i atHt !e '#lt c# i!eea3 KncHt3 !e i a&la4e3 n# 4e ce)a !e 'a'a. La Georgeta3 &# cH tigat cea 'ai 'ic ca#Gei. Era 'Hn!r

i el o 4#' !e ,ani3 ceea ce iar i era a!e)rat. Aglae c

a)ea 6arti4t33 Kn &a'ilie. Titi era #n ,iat c#'inte3 care a4c#lta in4in#aie !e4%re one4titatea i 41a %otolit Georgetei3 r4%#n!ea Kne%at: L Mai ,ine a a3 &at care a i#,it i a 4c2i',at ac#' i ine la ca43 !ecHt 4tricate !e a4tea c# 'a4c !e

239

# G0 C'linescu #
'irono4ie. Mie1'i %lace. E# n1o Kn)ino)e4c &r#'oa4 !e la %e eS ea3 $e ci ce %e n#

,r,aii care 4e in !e ca%#l &etelor &r#'oa4e. L Ma'3 Era Kn !eci4 ce a%ro, 4 ia A#rica lecii e5taGiat3 !e &ri)olitate K',iat a&l !e '1a' n4c#t i e# a aR Georgeta. ca4nic3 !in c2iar A4t&el3 &a'ilia g#ra !e )re'e Kn cele al Georgeta #r'3 Ki era /eli5 4%#4e )iaa

T#lea glori&ica %e !e'i'on!ene. !in co',inaia ! o l#i Stnic. L Titi !#'itale3 ace4ta3 lo)it#r. O ia ne)a4t %e Georgeta. /at &ainS L#i /eli5 i 4e &c# neg#r Knaintea oc2ilor !e ce. Kn !e&initi)3 n# i#,ea %e Georgeta legt#ri &e'ei. I care 4e n#1i %r# o,lig o!io4 %e ca nici o #n#l la i 4e1ntre, 4ing#r Kn i i li%4a Otiliei3 ca i n1a)ea c# ea !ecHt ni'ic.

Kn43 %#4e4e Kn Georgeta ce)a !in %#terea l#i !e %rietenie %entr# &at l#i !e n# inteligent3 Titi. &ie # oar cHn! ,ine Georgeta3 !in la no# 4 ar#nce Kn oc2ii a4#%ra l#i &a 4 Era ca Se ar &i i1 i

4ta,ilit o co'%araie Kntre Titi 4enti'entele c era a%oi3

i el. /eli5 4e 4i'i #'ilit3 Kn elat &e'ei. 4e 4cr#t Kn i in)i!io4. K i Gi4e c2e4ti#nea c e )G#

'rt#ri4i c1i era ci#! %e Titi3 c era gelo4 Knce%#t c#'inte acea4ta. a l#i a)ea i $ar #n &r n# Ki l#i re%reGentHn!#1 i !e ar no#a

a'e4tece 4it#aie3

'ai grea. N1ar &i %#t#t !a nicio!at oc2ii c# Titi 4enti'ent Kn!oial i1o )iril %#tea K i a%r# c !in g4i co'%licitate. &i contin#at %e &at %#nctele #n o ce Georgeta 4 !e aliat &ie i &cHn!

i ceilali &r &#4e4e 'ai %e a'anta !e%arte3 a#4tera. i a !e !e

&iin!c necaG#l

Knc2i%#i toate

ac#' Kn c

C4toria !e4c2i!e !i4creie

)e!ere

a,4#r!3 %e &at era

n#'ai!ecHt $#% 4e a%r

o,ligaia n#

oc2ii

Georgetei. >acea4ta

Kn)ino)i

c#l%a,il

4%#nHn!

ni'ic

4ig#r3 n#'ai )or,e !e1ale l#i StnicA3 o Kntre,:

L Itii ,ine care e 4it#aia l#i Titi3 ce &el !e o' eR L N#S K'i Knc2i%#i c n# e cri'inal. M 4%erii. L Titi a 'ai &o4t c4torit.
Georgeta r'a4e c# g#ra c4cat. Co',inaia l#i Stnic3

Kn a%aren Kn &a)oarea 4a3 a%rea ac#' ca o 'ano%er !e a c%t#i #n +#ne ,leg3 care 4ta %e ca%#l %rinilor.

240

# $nigma %tiliei #
L A#Gi !#'neataS S%#ne1'i tot3 /eli5. /eli5 Hnrile la c !e #n &at Ki 4ale3 &actor a c# %o)e4ti toat 'aniile Aglaei3 ere!itar )ia Gi4e &r i4toria e5agerri3 l#i Titi. care i 4e l#i 4e !ar n# #it c l#i c# o c# rceal Ana3 era Toat !e o ironic Knc%1 i intenionat3 in4tr#ciile C4toria

>%rintre a%4a

legnat#lA3 Si'ion Titi. n#'ai

4#%#nerea ne,#n &anteGia )anitate 4

con)ingerea care

a4#%ra inea

'atri'onial rH! c# lacri'i. L /eli53

Georgetei3

nereg#lat3 ea3 orice o'

4%#l,er. #n

Georgeta E#3

Knce%#

are

grg#ne.

Georgeta3

&at c# li,ertate !e gHn!ire

i ca%a,il 4 4#ce4c ca%#l la trei

generali !eo!at3 'ritat c# #n !e4enatorR $ar e a,4#r!. /eli53 e ti %rieten#l 'e#. *e Stnic a' 41l !a# a&ar. Kn4 n#1l !!#3 atHt !e ne)ino)at %rea la &a cHn! intr %e # c2iar Kn acea Gi. Miro4i4e %arc Kn aer 4c2i',area.

L A4c#lt3 Stnic3 tot 'ai 4#4ii 4 ' 'rit c# #r4#l t#R L E#R C#' !e4con4i!erai ,#nele 'ele 4enti'enteS
i la /eli5. !e A' Ce tineree )ia3 )enit !ai1le 4 te i &r#'#4eeS !rac#l#i Kntre, !e ,#c#rai1) ce1a' )enitR !e &re te3 )rei

#ita' la tine I#,ii1)3 Itii

" in)i!ieG. %re+#!eci. c#

!ina!in4#l 41l iei %e TitiR Ei 41a# %rin43 o ia# Kn 4erio4. E# a' &c#t o gl#'3 acolo3 !ar 4#nt !ator 4 te %re)i#. Titi 4ta n# e c#' Kl )eGi3 e ca #n catHr. Soacr1'ea3 nici ea n# e 4&Hnt. E o onoare %entr# 'ine 41'i &ii c#'nat3 KntHi !e toate Kn4 )rea# 41i &i# #n %rieten. N# e a a3 !o'n#le /eli5R

L Uite

ce

e3

a'ice3

Gi4e

Georgeta3

Kntoarce1o

c#'

)rei3

n# te 'ai a4c#lt. S%#ne1i %reten!ent#l#i c e# n# ' 'rit3 iar 4oacrei c 4#nt o... /eli5 Ki &c# #n ge4t !e re%ro !e cini4'. Stnic Gi4e: L A a Stnic la cHte)a K'i 4e con4#' %li', e# !e 4#&let#l3 cHte)a %e !in ,#ntate. ca43 a%oi3 Inteniile ri!ic 'ele 4#nt one4te3 !ar %oi gre i i &ace r#l3 c%tHn!#1i !# 'ani. ori %rin ca%acele ni'ic )a! c#tii1,i,elo#ri3 !o#Geci %ri)i !e lei3 &erea4tr3 neg4in! 4 te !in oc2i. G4ea c &ace a,#G

!e 4%#43 Gi4e ,#n Gi#a i %lec. Kn # 4e Kntoar4e Kn4 ,r#4c: L $1'i $#'neGe#. Gi4e Georgetei3 ca

4i

# G0 C'linescu #
Georgeta l# #n na%oleon !intr1o c#tie Kl %rin4e !in G,or. L Kn A' acea c 4#&let#l 4ear3 a # #rat3 Georgeta o Knc2eie %retin4e el3 ca Kn ie in! /eli5 %at3 %e 4 # . r'Hn Kl AGi la a' ea. &c#t o &a%t ,#nS .'a4e3 !ar 4ati4&acia ,r,tea4c Ki &# alterat !e #n 4enti'ent l#ntric !e 4 )oia a)ea ce)a3 &ace )e!e !e)enit 4ect#r. ca' tr!eaG !e4%re a Georgeta c# Ki 4 la 4e 4ti'#l ale c 'ere# 4 )or,ea4c !e4%re el. "oia 4 )iitor. Ki #ite3 41i 4 o c Ace4te a!#4e )or,in! &ie Ki #n )or,i Kntre,ri3 c Georgetei #n !octor 'i+loc o !e Otiliei3 a'inte o tie inteniile l#i3 %lan#rile acele 4%#4e i'agine tiin3 4c#'%. l#i. c "oia Kncerc i i1l ar#nc. Stnic

a4e'ntoare nG#inele l#cra. 4

4 a+#ng

'are3 o' !e %#tea !e !e n# %e tiini&ic3

#ni)er4itatea !e4co%ere %rogre4#l l#i a&l !e a cHn! #ni)er1 o

!eGlege '#nc n#'ele Ki

enig' Kn&lcrat

contri,#ie generaiei Kn care Kn c Era

'e!icinei.

!atoria

con4tr#cti)3 ro'Hne4c 'Hna !e Kn

tri4teea r4#n #'r3

nicieri KncHntat

c#lt#ra #n o

4al. Era ca%a,il !e 4&orri 4#%rao'ene ti. Georgeta cre!e3 )ag Kn inea a%t ,r,at 4&Hr it3 i con)or,iri li',a 4erioa4e. &at !e4t#l

!e 4%rinten la 'inte literar arti4tic3 Ki %lcea t# )rei o i i general#l#i !in &ri)oliti. L 4t#!i# !e%#tat /eli5 Ent#Gia4'#l i i &# ai c# 4 %oate

i c# '#lte lect#ri3 !e #n caracter3 Kn43 &ranceG. !e )or, Gi4e E# te Un A)ea re%lica %ro'%t3 4 4tea K'i 4 'ai !e c# ea. $ar n# ie ea Kn )ia o Kn4

%lace3

Georgeta. )! Kn ,iat

'ai 4#nt 4trl#cit3

i alte ,#c#rii. Mai tHrGi# are 4 i 4e #ra4c !e atHta trie ti. ,ogat3 &cHn! c4torie a+#ngHn! ca tine !ar &at intrHn! %olitic3 inteligent

!e%arte.

%tr#n!e ori#n!e. !eGa'git %latit#!inea gHn!irii Georgetei3 n# &c# nici o o,4er)aie. I 4e %r# !intr1o !at ,anal.

L $e ce ' %ri)e ti a L Te %ri)e4c... a a...


cHn! )or,e4c.

aR Kl Kntre, Georgeta. Kn 4&Hr it3 e &ire4c 4 te %ri)e4c

L *arc ai )rea 41'i 4%#i ce)a.

242

# $nigma %tiliei #
L "eGi c3 4e 2otrK !eo!at /eli53 e# tre,#ie 4 %lec. A' #itat 41i 4%#n !e a c 4ta a' o ai l#crri noa%te c#ra+#l /eli53 celei gra,nice Kntreag i 'Hine3 la tre,#ie Kl 4 ' %re%ar %entr# e5a'ene. I!eea Georgeta !re%tS c#' c2in#ia. &ric 4%#n era n# 4 e#. ca' Tot#l i 4e %rea &al4 i c#ta #n %rete5t 4 &#g. L A4c#lt3 L N#3 conte'%la3 +ignitor3 CHn! #n !ar n#3 Kn K i /eli53 4%#ne1'i e 0i1e Ki r'Hi la 'ine3 creGi3 c#' 4 Gic3 c n1ar &i con)ena,il. %rote4t %ra!a !!ea ie i Kn Knc#rcat3 'ai 4 )ii a a Se K',rc re%e!e3 inti'i!at !e %ri)irile Georgetei3 care1l Kn!oieli. c Ge4t#l /eli5 4ilina 4al3 care crea! !e 'inea. oc2ii !e

I!eea c #n tHnr ar &#gi !e ea i 4e %rea3 !e alt&el3 a,4#r!. /eli5 Kn Kn4oit GH',ea Georgeta3 !!# in!i)i! )Hr4t3 gale 3 4coHn!#1 i 'n# ile.

N# a#Gi4e ni'eni cHn! )eni4e. L O23 general#lS i% Georgeta. # %ui, mon en ant, cHest Dustement ton general 1 Te 'irR A' )G#t l#'in. Ce nHest +as de ma aute000 ; /eli5 o,4er) K',rcat a)ea #n !e)eni &oarte 'elon3 al, la &a3 ceea ce general#l3 Era Kn +#r#l Kn #n ,trHn !e o gHt#l#i 4i'%atic3 c#loarea 'are Kngri+it3 i 2aine 'ere# GH',itor3 c# '#4ti Kn !e al,e3 ca% ta,ac#l#i. n#'ai!ecHt.

cra)at

'ta4e3 K'i !ai

neagr3 c# trei !eri)aii. L Ace4ta1i Ii tHnr#l ,t# !#'itale g2etele %rietenR S#nt KncHntat. i3 )oie3 general#l *4re4c#. general#l 'ilitre te KnclinHn!#14e3 Kntin4e 'Hna3 cere'onio43 l#i /eli5. L O23 Gi4e el3 &r nici o ironie3 c# o 4incer %rere !e r#3 4#nt )ino)at3 e o &#gi3 n1a' a)#t !e l#cr#. n#1'i !e "1a' co'#nic !eran+at. e5act $o'ni oara orele 41 i cHn! ar#nce Georgeta %ri'e te. Georgeta o roc2ie %e ea. L C#' ai Gi4 c te c2ea'3 tinereR Kntre, general#l.
D 9

trengri3 &ericit

Kntor4t#ra

l#cr#rilor3

$a3 &etio3 e4te c2iar general#l t# >&r. L n. re!.A. N# e !in )ina 'ea... >&r. L n. re!.A.

243

# G0 C'linescu #

L$ar
%r#

LSi'aS LCare Si'aR L/i#l !octor#l#i Si'a3 !in Ia LCare a &o4t Kn ar'atR L$aS
l1a' Kl c#no4c#t %ri)i L#i 'ai /eli53 %e General#l KncHntat. Otilia3

i.

Io4i&3 %e

%e /eli53 4ta &e'ei3

tatl Kl !e toi

!#'itale. a%#c ,r,ie Kl !e i

Ei3 ,r,ie

ce i

KntH'%lareS atent a%#cat#l ,r,ai3 &elicit3 c# 4e !e &c#4e ,r,ie3 ce #n

ne4#&erit.

Georgeta3 te

l#a#

ca %e #n co%il 'ic. L $rag#l 4 4%#n. U'%l#4e antica'era 'ine3 %rote4t 4 e&l#)ii !e n# %ar&#'. tre,#ie a te%tat3 Itii3 /eli5 4 &c# ge4t !e %lecare. 'e#3 rH4e general#l3 ne'aig4in!

L"ai
/eli5.

!e

general#l3 %lec3

%leci. Gi4e

Te1a'

!eran+at. Co,or Kn!at.

LTre,#ie LA
aR

n#'ai!ecHt 4e 'ir3 Georgeta ,ine c

4#nt

!e4%erat el3

%olitico43 e )ii o 41o

general#l. &at )eGi. e5celent3 Se

a!#g Noi3

!o'ni oara noa4tr. /aci

'erit

%rietenia ,trHnii3

%licti4e te.

%rice%i3 )eni' !in a'or %ro%ri#3 ca 4 &i' )G#i !e alii. N#'ai !#'nea)oa4tr3 tinerii3 a)ei arta !e a le !i4tra. $e i ,trHn#l n# %#nea nici o 'aliie Kn )or,ele 4ale3 /eli5 ar &i intrat ,#c#ro4 Kn %'Hnt. L "ino3 !rag !o'ni oar3 )rea tHnr#l 41i 4%#n ,#n 4eara. Georgeta rea%r# K',rcat3 i cei !oi +#car co'e!ia !e4%ririi 4ole'ne. Kn )re'e Gi4e el ce /eli5 alerga ca S #n n#1l ne,#n 4trici3 %e i 4cri3 general#l intr Kn 4alon#l Georgetei i 4e a eG %e #n 4ca#n. L A!'ira,il tHnr3 ctre Georgeta. te rog 4 n#1l 'ai %#i Kn 4it#aii !e a4tea la orele cHn! %ot )eni e#. -iet#l ,iatS Georgeta 4e l4 %e gen#nc2ii general#l#i. Kn )re'ea acea4ta3 /eli5 'ai '#lt &#gea !ecHt 'ergea. S#&let#l l#i era r4colit ca !e o &#rt#n 'are. "eni4e la -#c#re ti %eni,ile3 reinHn!#1l

244

# $nigma %tiliei #
c# gHn!#ri !e '#nc3 c# a',iii 'ari3 g4i4e o &at a a c#' o )i4a4e3 Ki +#ra4e i#,ire 4 era !oar' K i noa%tea !ar n# ,tea $e Sit#aia 4al3 c# +oc era la !e &r#'oa43 i 4ti' %e toat )iaa3 o in!i)i! !ecHt 4 o 4e $ar 4#4%ect. %ro4tit#at l#i3 )oia 'rite a%oi l1ar era i ac#' a+#n4e4e /ire te3 !e 4 c# &i l#5. g#4te Titi. El3 Georgeta *ro,a,il3 4enGaii ri)al#l %e atacat3

gHn!i3 l#i

ingen#itatea

%roa4%ete. TitiS aceea i $ar c !e

aceea

#',la4e

4can!aloa4. $ac

r# inea

KntHlnirii3

general#lS

ace4ta

in4#ltat3

ar &i &o4t cel %#in 'Hn!r# c 4e ,#c#r !e o &a)oare !i4%#tat. i general#l3 %entr# a4ceti4'. 41i 4ocotin!1o A)ea arate c1l i el era# Knc#rcai !e KntHlnire3 !e #n!e reG#lt era o 4 4e co'%ro'itoare. 'oral3 Kn el tie 4 i Kn&#n!e c#' /ata cri3 /eli5 K i 4 4e a)ea K i !ea !e 4e e5ager o c#r e5a'ene c#)Hnt. Kntoarc3 i !ac era el ,Hr&elile ca !ec!ere &g!#i in 4 a'Hn!oi

4it#aia3 4trl#cite3 nici o

Otiliei tr!a4e.

E5a'in !in no# !o)a!

i caG#l Otiliei. *leca4e3 e a!e)rat3 !ar n1a)ea 4cri4e4e3

%oate Kn c#rHn!3 ce 4e'ni&icaie %#tea 4 ai, o %li',are !e o l#n3 !o# Kn 4trintateR A a 4e %#rta Otilia !e o,icei3 'o Co4tac2e 4 n# &cea 'are l#cr#ri caG3 c# atHt $e 'ai atHtea %#in ori3 Kn!re%tit ,n#ia4c gra)e.

Ki ar#nca4e Kn!oiala Kn 4#&let3 Kn&i a ea3 a iar Kn!atorat 4tatornicie 4#&letea4c. a e5i4tenei !e 4crile n# 'ai %#in &ata c#lti)e Tre,#ia 4 &e'eia i1ar 4 &i

i3 c# toate ace4tea3 4e Kncre!ina4e l#i Kn a1 i ca4t i!eal. gol3 ca Tre,#ia tHrGi# o i 4i'%l ace4t cHn! care !intr1al a %anglica 4 crea! il#Giile3 e5ercii# cea #rc i no# rH4e Kn era !e 'are ti%til 4e !e !e

c ni'ic n# &#4e4e a!e)rat. Era 4a# n# a a c#' )e!ea3 Otilia !ac 41i i !eG'init &ac 4%re K'%lini. %at !in !ini K i alt !e Ie!ea 'ai

i'aginea3

%o4i,ilitate %#terea

e5i4tenei.

nea%rat controla %Hn

!e)ota'ent3 l#i 4e !o43 )a Kn

e5ercita &a%ta /eli5 !in &etei.

Tre,#ia !in &iin!c l#cioa43 l#i

r'Hn

A+#n4 tre%tele

aca43

,le4te'Hn!

4cHrHia#3

!eG,rc Georgeta3 4ntoa43 toate cG#t

n#'ai!ecHt. c#

a!#4e %at3 %orelan c#

a'inte

)enea

I'aginea %#in

Georgetei

%lan#rile

a#4tere.

c' ii

i c# o 'Hn al, %e #'r#l 4#

i1i 4%#nea: 6"eGi ce

ingrat e tiRS 0i1a' o&erit ceea ce '#li ar !ori3 clcHn! o a)ere

245

# G0 C'linescu #
Kn %icioare 4a# 4tricHn!#1'i )iitor#l. A' &c#t !in tine3 4t#!ena ti'i!3 #n ,r,at care 4e %oate 'Hn!ri c# a'anta 4a. Ei3 !ac c a' i ali o a'aniR &at A4i!#itile general#l#i ce1 i 4#nt o n# 4#nt co'#n3 oarecare3 )in!e graiile. i ce !o)a! C# i e# ce

cine '1ai )G#t3

i cine i 41a l#!at c ' areR /ac l#i *a4calo%ol3 'are i Kn l#'ea

&ac atHtea3 !ar %e &a3 c# art3 a)Hn! a)anta+#l !e a &i &r#'oa4. Otilia ta n# 4t c# ,raele !e gHt#l Kntrein#t 4ti'#lat nici o !e elR Tot E# Ki ce 41a &c#t n# 4e la4 a4ta3 %rin &r

&e'ei ca 'ine 41a &c#t. C#rteGanele3 n# &e'eile !e trea,3 a# geniile. o,ligaie3 Otilia3 le !a# t# !rago4tea tii c 4#nt a4ta e %e te toate ,#c#riile3 i1i &iin!c c#rteGan3 c# 4 tot#l ar#nci gHn!e ti c1a Kng!#i3 E ti %e c#

&r ,la'3 4 ' %lanteGi oricHn!. N# &i %ro4tS Kneleg 4ti'a ta %entr# !oar care i i#,e te1o3 $e e#3 ce 4l)e te1o3 4 &ii c altce)a. ,#c#riile la &#git A ea 'e!icini4tS !a# 41i %rin a,4#r!3 i#,e ti 4 ce1i

%entr#

OtiliaR

A4ta

Kn4ea'n3

!i'%otri)3 tHnr3 Orice treci &at

Kncarci criG

4i'#rile3 $e

i'%#ritate3 4 creGi c o i!olatriGeGi3 erotic. inteligent int#ie te

i Kn &on! 41o !ore ti. E ti Knc2i%#i OtiliaR &#git ,ieilor.

t#l,#rrile

&iin!c Ki e &ric !e tine

i te i#,e te.

*a4calo%ol e altce)a3 e

#n o' Kn )Hr4t3 ino&en4i)3 ca general#l 'e#. E# n# te i#,e4c3 &iin!c n# )rea# 4 ' leg !e ni'eni3 &iin! o &at &ri)ol3 K'i e ti 4i'%atic n#'ai3 K'i 4ati4&ac3 %rin tine3 ne)oia ce1o a' !e a 4ta !e )or, c# #n tHnr !e )Hr4ta 'ea. General#l '1a%ro,. El n# e 4#%ratS N1ai )G#t c#' te %ri)eaR A4t&el !e 4cene 4#nt %entr# ace ti ,trHni3 care ne Kntrein3 o garanie c n# ne ,g' 'ai 'ilt Kn 4#&let#l lor. Iti#3 ai 4 Gici c e ti #n %ro&itor al l#i3 #n... > tii c#' i1a' 4%#4A. $e ceR E# n#1i !a# ,aniS E# 4#nt tHnr3 !orit !e toi. Scr#%#lele tale n# )e4te4c #n !octor 'are. Un !octor tre,#ie 4 )a! )iaa c# oc2i li%4ii !e %re+#!ici3 /eli5 Knt#neric#l )oin !e K i o i3 ca 41o )a! a a3 tre,#ie 41o c#noa4c. T# tre,#ia )HrK ca%#l Kn %la%#' *entr# i a Kncerc o 4 4#gr#'e 4e ag r4rin!#1i c# c# Kn

4 &aci Literele. E ti #n nai) %oet.7 )e!enia 4#%rtoare. iGgoni3 6I4#47

i'agine

%#ri&ictoare.

N#'ele

'inte3 ar#ncat !e 4c#rta a%ariie Kn %en#',r a l#i Si'ion3 4e

246

# $nigma %tiliei #
4tr!#i KngroGir. a te%ta rHn+etele a+#n4e a4%iraia nici n# !ac 'ai Se '#lt !e ei #n 4e la 41l c#lti)e. i $ar a4ociaia 4e i 4 !ac A)ea interioar Kn!re%t tot#l 4e l# &or'e cealalt3 care1l care grote4c. i &r c# l#i3

No#a rHGHn! )i4elor. 4#&let#l#i nea+#n4 c!ea

#',r 'ai *re&er

al,

ctre

4arca4tic3 at#nci c3

a'e4tec treaG

/eli5 4coa4e ca%#l la aer Knc2eierea )iril

i !e4c2i4e ,ine oc2ii3 ca 4 4ca%e !e Kn&r#nte Otilia 41i 4 &ie %ro,le'a &r o' %rieten3 legt#rile Kn&i a &ie o Kn!oial 4erio43

4#3 %entr#

Georgeta cealalt. la

%#tea

!octor3 Kn4

a+#ng ca' 4 o %#in

e5ce4e !#% a

'i4tice.

Georgeta Titi '#lt gHn!i %e

!e)enea# contin#a 4a# 4 'ai Kncerce

%ri'e+!ioa4e ironic

%entr#

!e'nitatea c2iar era la caG3

#',le

Georgeta; general#l#i

Kng!#ina KntHlnirile )ino)at a'or#l o 4 r#% %entr# %#tea &iGiceA3

4tHn+enitoare.

ren#nare3 !e care Kn

'car 4e 4i'i3 c2i% el3 a

%ro)iGorie3 Kn orice

c# &ata. C# cHt 4e 2otra 'ai tare3 c# atHt Kn4 o !orea 'ai Georgeta3 /#ga 4e caG c# &a ,r#talitate3 %ro%ri#. a &iin!c &#gi4e o !e ce1 i gHn! Knc2i4e !ator acel +ignitor 'e!ical3 )oinei. $eci4e3 !e o%tea %re#ia Kn&r#ntHn!#1i 4c#Ge Ki la c2iar %entr#

acea4ta3

'e!it

!o)e!e te Tre,#ia !ar3 4 ea c

ti'i!itate Kn)ee i1n %olitico4 %lecarea 41i i c# orice

,oln)icioa43 Kn!e%rta Ki era !#% >#n o

ine!#care Georgeta o )a !at iar cere c1i oc2ii

&r#'#4eea3

re%araie. a4c#n4

&ata3

%reci%itat

!o)e!ea4c acea4t

4ing#r

&ar'ecele

2otrHre

'ai K'%cat3

l4Hn!#14e

!e a4t !at3 Kn toat )oia3 re4e'nat3 %ra! c2e'rilor Georgetei3 care Kn cli%a cHn! a!or'i 4e n#'ea Otilia. Mo Co4tac2e Kl r#g3 a !o#a Gi !e !i'iniea3 4 4e !#c la Aglae3 %entr# a1i cere ni te c2ei !e la ca4a !in 4tra!a Itir,eT1 )o!. /eli5 con4i'i c# %rere !e r#. L Ce )rea ri!ic celor c# !in !e c2eileR #'eri. &a3 N1are *ri)i cci c2eiR c# 4e Kntre, Aglae3 agre4i)3 Kn cerc ca i cHn! /eli5 ar &i &o4t )ino)at c# ce)a. Ace4ta a t#t#ror Stnic ne%lcere a&la# acolo a eGarea Aglae3 neli%4iii

i Oli'%ia3 A#rica

i Titi. Ace4ta

!in #r'3 a eGat la o

'4# lHng &erea4tr3 co%ia Kn ac#arel #n !e4en !intr1o carte il#4trat i arta o atenie Kncr#ntat3 %rin care 4e 4i'ea o,ligat

247

# G0 C'linescu #
4 n# 'ai re'arce %e no#l1)enit. /eli5 4i'i Kn aer o c#rioGitate in4#lttoare i o !# 'nie K'%ietrit i ar &i ie it n#'ai!ecHt %e # a&ar3 !ac n# 41ar &i 4i'it Kn!atorat 4 a te%te c2eile. A#rica tra4e %ri'a K'%# ct#r3 %e ne%regtite. L Titi3 Georgeta3 tri'i4 )or, Gi4e c era ea3 e &oarte 41a !e c2e& !e 4#%rat3 %#rtat 4rac#l3 a a i !e c #rHt !o'ni oara c# !e el. I1a e5%re4ii /eli5 e !e %rietena !#'itale3 n1are atHt Aglae3

c4torie !e n#

alt&el

or!inare. C#rio4. *rea o &at &oarte !i4tin4. $#'neata ce GiciR Kntre,area Kncrcat 4#,Knele4#ri3 &ata e !e KncHt )in3 c#t 41 i 4ca%e %ri)irile !in oc2ii reci ai A#ric2ii.

L 8ei3

inter)eni

4arca4tic3

)in cine a Kn)at1o 4 &ac a4taS La4W c ti' noi...

L Cine a Kn)at1oR Kntre, a#to'at /eli5. L $o'n#le /eli53 Gi4e 'iero4 A#rica3
!#'neata %entr# Titi ner)o4. n# tiiRS Noi a' a&lat %reci4 ni'ic3 Kn !e !#'neata. 'Hn#ia /eli5 Gi4e a,ia ne1a 'Hna %e Noi n# Gice' c# oc2ii tre,#ia 41l Knc#rce %e ,iet#l Titi. %en4#la3

)eGi c

c#' ii !in la ce

e tiR &ace ea3 Kn

*arc a4ta n# 'ai !ar ce

Georgeta

%oate

2Hrtie3

r'a4e el3 o

Kn'r'#rit n#

in4in#area a' ni'ic e o

A#ric2ii3 c# eroare Uite tot

tre,#in!

tot# i 41i rec#noa4c o '4#r !e a!e)r.

L E#3

Knc#rcat3 c#no4c...

!o'ni oara la 'i+loc... ne1a c#

Georgeta3

KntH'%ltor... Aglae3

cine )1a 4%#4 a4taR

L Cine
Ii oc2ii

4%###4R art

Kntre, %e i a' 'ai

Kne%at.

cine ti'%#l

4%#4S "or,e te !o'n#leS c# Stnic. &cea a#Git... Ace4ta ac#' n1a' 4tt#4e l#i Gi4 %e /eli5 c2iar #n#l i rtcii %erei a!ic ce 4 ni te c %e 4e'ne !o'n#l alt#l...

'#te !e !i4c#l%are. L A' /eli5. Kn 4%#4... 4&Hr it3 Kn)ino)i'

tre,#ia 4 ' a4c#ltai %e 'ine Un ,#,#it nea te%tat 4e

i 4 n# ) Knc#rcai c# o in!i)i! !in4%re &erea4tr. Titi ,t#4e

ca Georgeta. Aia e o... tie toat l#'ea. a#Gi c# %#'n#l Kn 'a4 i 4e ri!ica4e Kn %icioare3 gal,en ca ceara. L N# e a!e)rat3 !#'neata 'i1ai 4%#4 c l1ai g4it %e /eli5 acolo i a# rH4 !e 'ine. Otilia e o tHr&3 care a !or'it c# /eli5 i ac#' !oar'e c# *a4calo%ol. N# !a# )oie3 Knelegi...

248

# $nigma %tiliei #
Titi ,t# !in no# Kn 'a43 ri4i%in! 2Hrtiile. In!ignat3 /eli5

!!# 4 4e 4c#Ge:

LK'i %are r# c )or,e ti a a !e Otilia. LE o tHr&S #rl ca #n ne,#n Titi3 LE4te


A4i4tena

,tHn!

c#

%#'n#l

Kn

'a4.

)ina 'ea3 a!#g /eli53 c 4ta# !e )or, c# !o'n#l %r# Gice: l#ai 4 i'%re4ionat 6E #n 4ecret !#% ia43 !e g#ra !ar3 !e 4#%rarea l#i /eli53 n#'ai 4 i1l el Titi3 Titi

Titi3 care K i Kng!#ie 4 4%#n a4t&el !e nea!e)r#ri. Stnic Ki &cea 4e'ne !e4%erate c# 'Hna 4 tac !in g#r3 c# aer#l !e a1i L N# Kn toateS /eli5 ace4ta !!# &c# #n trecHn! %e !in lHng ,ra. '4#a CreGHn! l#i c ge4t ner)oGitate ) 'are la StnicS 'i+loc3 A a n# %ot 4e e5%lic7. Oli'%ia 4%#4e: l#i a'e4tec

)rea 41l lo)ea4c3 /eli5 ri!ic %e4te cei 'a43 ca r4t#rnHn!1o. o Kncierare. Kn

i el #n ,ra Kn &aa %ie%t#l#i. Kn i al#nec %e 4%ate &# 4 inter%re1 %rin! %e tiiS7 41l 4cen 4ri acci!ental n#'ai!ecHt i inea

ge4tic#laia 4a3 Titi 4e %ro%ti gre it %e co)or Acea4t Stnic tat !e cei !e &a3 care3 %ri)in! !oi3 l#i ,raele /eli53

%ieGi 3 n# o,4er)a4e ,ine %e ri!ica4e 4trHn4

)re'e ce Aglae

Titi3 care 4triga cHt Kl inea g#ra: 6Otilia e o tHr&3 a a 4 /eli5 &# 4cHr,it a acci!ent#l#i. i !e con&lict#l Kn 4ine3 !ar Kn )re'e ce A#rica i Oli'%ia Kncerca#

i !e &al4a inter%retare

%otolea4c3 &r 4 &ie ne)oie >6$ar n# te 4#%ra a a3 !o'n#le /eli5S Co%ilriiS N# K'%in4e %e Stnic inea c# %a i 'ari. L Sc#'%#le3 i#,it#le3 !egea,a e ti 4#%rat %e 'ine3 Ki 4trig ace4ta ce)a Kn i 'er4 !a# i KncercHn! )ina %e 41l %rin! *ot !e e# e ti ,ra3 4 ai !re%tate3 %e %#ne1te Kn4 Kn loc#l 'e#S N# le1a' 4%#4 ni'ic. Or &i ,n#it ei ac#' /e'eie 'ine. contraGic 4oacr1'eaR Mi1a ,trHnS $#'neata inteligent3 %rice%iS tii c Titi e ner)o4R7A3 4#%rat !e1a ,inelea3 i ie i !in ca4. *e #r'a l#i3 Stnic 4e

E23 e#3 4 &i# ca !#'neata3 n1a )e!ea !e trea,3 i %ace. Ei c# OtiliaR E #n r#R Noroc#l !#'italeS

%#ne la ini' &leac#rile a4tea. i ce !ac a Gi4 c trie ti

249

# G0 C'linescu #

L $o'n#le L Iar
4tt# te1ai

Stnic3 4#%ratR # a i

Gi4e 4e 4e Kn

e5a4%erat 'ir #rc &aa Kn4

/eli53

!Hn! Stnic. el a%oi Kn o

intre "eGi

Kn c#'

ca4 la el3 la41' Kn %aceS ne)ino)at re%e!e # ii3 !e la e ti3 n# tie o'#l c#' 4 te ia. /eli5 trHnti %e /eli5 o!aie. l# Kn Stnic )Hr&#l K i %#in gHn!#ri Kl eGit3 %e

%icioarelor3 !e4c2i4e ,ini or # a gotic Co4tac2e. Gri4e l# at#nci %lria

i intr %rin &a la 'o &erea4tra gea'lHc#l#i. i %lec

i3 !Hn!#14e +o4 ti%til3 ie i %e %oart i !e4c#ra+at %e4te '4#r3 c# rec#no tin ace4t 4&at3

Kn ora . Era ener)at Kntoar4e aca43 %ri'i

i toate )ec2ile i cHn! 4e o%tit3 al l#i

%lan#ri !e &#g Kl n)lir. C#r4#rile Kl !i4trar %#in3 'o Co4tac2e: L S n# te 'ai !#ci %e acoloS E 'ai ,ine a aS Stnic )or,i4e3 Kntr1a!e)r3 tinerii3 a a ,ra)o ,trHn#l#i3 i#,e4c3 l#'ea3 $ar ar n#1i Kn&lorin! i#,e4cS tri 4%#i Ce1a c#

l#cr#rile A a era' 41a n1a

i !Hn!#1le colori !e !ra'. L $o'n#le3 i e#. /eli5 al n1a' %e /at &ain3 Gi4e4e3 !#'itale3 ce Gice3 cHn! Gice l#iS Georgeta. Titi ce

c &o4t3

Kn!rgo4tit !e ea 4oacr1'ea3

i a )r#t 41o ia !e ne)a4t... A a!#41o aici3 la 'ea3 tot#l era gata.

onoarea

&o4t3 &ata n# 'ai )rea ac#'. L#'ea Gi4e c n1o la4 /eli5S O &i3 o &iS /ata e &r#'oa43 e !at !rac#l#i. C#' Ki 4%#n. N1a 'ai )r#t. a a Gic3 ,gat *entr# $ar ,leg. ac#' !e o i Titi3 )iolent3 i1a' a# nici n#1i )ine 4 &a3 alt#lS creGi3 a' Titi n#1i o cHn! nici Kl )eGi 8ait3 n1a' E#3 cHn! )G#t 4rit o &a1n #n#l la 4&eclit1o. K i

4e1ntH'%l 4ea' &e'eie3 cHn!

ce)aS

Ii1ntr1a!e)r3

!o'n#le3

Kncle ta4e Mo 4e

'Hna Kn %r#l l#i /eli53 /eli5 Kl 4trHngea !e gHt. Co'e!ie 'areS %entr# %e &e'eie c14 &r#'oa43 a)ocat3 )or,. &e'eie Co4tac2e3 a4c#lt1' 'ine3 %entr#

&ac cri'e3 4e 4trHng !e gHt &raii Kntre ei3 4e &ac rG,oaie. /e'eia3 a4ta1i !i4cor!ia l#'ii. Mo cHn!3 c# Co4tac2e 4e %li', i !i4%re 4#',r# %e i coco at N# %rin o!aie3 o iot 4#gHn! c# Kn!rtnicie #n '#c !e igar neKncre!ere !in ce1i 4%#nea. i %ri)in!3 !in cHn! Kn cre!ea

Stnic.

250

# $nigma %tiliei #
L Ce1a)ei c# ,iat#l 4ta3 Gi4e el Kn 4&Hr it3 !e n#1l l4ai

Kn %aceR N# )1a &c#t ni'icS N# tre,#ie 41i 4%#nei )or,e grele nici l#i3 nici Otiliei. Co%ii or&aniS *catS Stnic %rin4e4e acea4t te' i o !eG)olta4e: %are r# c1'i 4%#i a4teaS E# n# re4%ect or&aniiR E# )eGi3 %e a' &o4t !e Kn or&an !e 'ic E# co%il n#1l i c#no4c %e rana /eli5R e n1ai l#'e3 ni'eni a%roa%e. c2e4tia re4%ect ce 4 '

L K'i
Kn4#'i3 a4ta3 %a ii 4 Kn

$ar in la el ca la #n &rate 'ai 'ic3 41l %iloteG.

i intenia 'ea e 41i a+#t Georgetei3 4%#n3

%#in1%#in )ino)at. E# i1a' 4%#4: 6A'ice3 n# te )HrK c# 4tricata aia3 e o &at ne&a4t33. CHn! a )enit 4 cear c2eile3 i1a' &c#t 4e'n 4 &ie %r#!ent &a !e Titi.

L Ei3 Gi4e 'o Co4tac2e3 ner,!tor3 'i1a g4it c2eileR L Le ca#t 4oacr1'ea. $ar3 !1'i )oie3 ce &aci

c# ele3 c

!oar ai #n rHn!... "inGi ca4ele c#')aR C !e Knc2iriat3 ac#' a trec#t ti'%#l. -ine &aci c le )inGi3 tot 'ai ,ine e 4 ai ,an#l Kn %#ng3 !ar tre,#ie 4 &ii c# oc2ii Kn %atr#3 4 %#i #n 4a'4ar ,#n. Ca' cHt ceri3 a a3 ca 4 ' orienteGR

L N# )Hn! ni'icS Gi4e 4c#rt 'o


&on!3 a4tea3 Stnic %rec#' !e 'iro4i4e )oia ,ani 4 4%re c3 #n &i

Co4tac2e. ,trHn#l tot. )oia 4 i'o,il )Hn! )ec2i a+#n4e i Kl la la )Hn! a cel inel )r#t Ace4t

Kn ca4ele

,ine3

c#'%ra4e c2iar !e la Si'ion3 c# '#li ani Knainte3 cHn! ace4ta a)#4e4e 4ca!en. Titi. #itat ne)oie Aglae %lti #nele !ac !atorii a !e n!+!#ia >a)ea irita4e. i n1ar %#in3 c# 4 N# con4i'it c2ei ,ani a a.

acea4t )HnGare3 ca4ele Ki )or &i l4ate tot ei3 %entr# A#rica 4a# Cererea %rin c2eilor %o!A o c2ei !#,lete le cerea r#ginite3 c2iria ii %entr# -an#l Co4tac2e &iin!c

%ier!#4e L N#

'#lte )inGiR

c2elt#ia4c e r# nici

&acerea altora. r4%#n4e Stnic. &#ge3 i'o,il#l e o )aloare 4ig#r. C# cHt 4ta# 4 Ki !a# !re%tate. )rei 4 a)ocat3 Ki &ac S n# )inGi. ce)a. toate grati4. Ii 4 ' con4#li e#3 !ai c#no4c acolo3 K'i o Kntre%rinGi Iti# ' gHn!e4c3 4#nt toat3

%e 'ine cHn! ni'ica

c2ii,# #rile3

%entr# !e%la4ri. Kntor4 Kn 4ine!ri#l !in ca4a Aglaei3 Stnic Knce%# 4 t#ne:

5i

# G0 C'linescu #

L Ma'14oacr3

4e

%etrec

l#cr#ri

4#4%ecte

!e

totS

$e

ce

'1a' te'#t e#3 n# 4c%ai. Mo

Co4tac2e a )Hn!#t re4ta#rant#l3 i ca4ele !in Itir,eT3 'Hine !#'itale3 Oli'%iaR -trHn#l

ac#' #',l 4 )Hn!3 c# 4ig#ran3 )oie 4 K',ri eG intere4ele &etei

o 4 )Hn! tot. Ce &aci at#nci3 a!ic ce &ace'3 &iin!c K'i !ai e 4&t#it !e cine)a3 n# &ace el !e ca%#l l#i toate a4tea. "in!e tot3 %re&ace Kn ,ani i ! c#i )rea.

L Kl
ca 4#nt n#

!a# o

%e i!ee3 !e

'Hna Gi4e a 4e

%arc2et#l#i3 Stnic3

4trig Kl

Aglae. %#ne' )eGi

Un 4#,

o'

care

)in!e toate Kntr1o Gi n# e Kn toate 'inile.

L Kac

cinic. a 4e

inter!icie3 n# &ie 4

inca%a,il la

a!'ini4tra. !ireci3 g4it3

N#'ai3 cror

!#'neata3

'i+loc ,anii

'o tenitori la +oc. $e

4#cce4i#ne tot!ea#na

%ri'e+!#it3 ar#nc

i 'o

Co4tac2e n# #rl3 n# ,ate %e ni'eni g4e4c

i nici oa'eni

care 4 certi&ice tot ce %o&te ti3 !ar te !#ci !#'neata3 ca 4or3 4 !eclari c &ratele !#'itale e ne,#nS

L M !#cS Gi4e &#rioa4 Aglae. L Te !#ci3 !ar n# te cre!eS


*a4calo%ol3 cre!ea'. eetera Te &aci i !e !eclar rH43 c# ,a,e i',ecile3 !ar c# 'o la4 ni'ic %rin te4ta'ent.

"ine tot#l

Otilia3 e

)ine

/eli53 A4ta i

)ine 'erge n#1i

calo'nie. %e

Co4tac2e n#3 e4te 'ai necaG !#'neata

iret !ecHt

%rin!e

L /ace el te4ta'entR 4e Kn!oi Aglae. L Tre,#ie 4 &acS $ac )in!e L E# c# OtiliaR Nicio!atS L At#nci3 trea,a !#'italeS
!e e l#i ' 'rii %e ca ce Otilia3 ' gre eala *a4calo%ol3 rog3 c# cine i

tot3

n#

'ai

r'Hne

alt

4ol#ie !ecHt 4 te iei ,ine c# el3 i 'ai ale4 c# OtiliaS

L Ii
!#lci 4

rog3

a)erea !e

OtilieiR tact. Ei ce

CreGi Otilia iR te $e "roiai o' c#

c &ace ce

Otilia oc2i )1ai %e '

ren#n la a)ereR $e ce1i 4t ea %e ca%R

L Aici
te

!#'nea)oa4tr i ai ia al *a4calo%ol Knce%#t OtiliaR 41i $ac *e

OtilieiS n#3

4#%rat3 !#'neata larg3

K'%#ngeiR at#nci ca !#'itale3 'ine3

!#'neata )iGi#nea

*a4calo%olR

%ri)e te

a)ocat

intere4elor

c2e4ti#nea

KncHnt. *a4calo%ol e ,ogat3 e ,trHn3 %rin #r'are K i ! i

252

# $nigma %tiliei #
c'a a !e %e el ca 4 %#n 'Hna %e Otilia3 care #',l !#% a)ere. Mo !ea Kntr1o c# ni'ic ,#n Co4tac2e e GgHrcit &etei. Gi3 Ii gata3 at#nci c n# #nicS K i i e )e4el3 la rHn!#l l#i3 4 n#1i cloce te nici ce1ai i o'#l A a3 4ing#r #n#l 4e ,anii3 eterni3 Te1ai rG,#n. %Hn i ce3 4#nte' r'Hi certat S1a#

!#'neata 'o

'o tenitoare Co4tac2e3 l1ai

&c#tR

a',iionat3

'ai )G#t GgHrcii care 'or %e o rogo+in aGil#ri3 la 4tatS Aglae Kngl,eni !eo!at.

i la4 a)erea %e la

L $a3 !a3 la 4tatS o 4%erie Stnic L Tre,#ie 4 &ie ne,#nS L A4ta e 4ing#ra ne,#nie %entr#
,ala'#c. Arg#'entaia ace4t#i con4ili# Gi4e K',lHnGit. n#1i %ro4tS l#i Stnic !e neo&icial lene

care

4tat#l '#lt

n#1l %e l4a4e

)Hr

la

i'%re4ion &a'ilie.

'e',rii ca%#l3

Aglae

L Ma'3 L A' L Ii LA

Oli'%ia3 !o'n#le3

el ca' are !re%tate3 con&ir' Ggo'oto4

Kntr1a4tea Stnic3

!re%tate3

%li',Hn!#14e c# %a i 'ari %rin ca43 cHn! n1a' e# !re%tateR ce )rei 4 &ac ac#'R Kntre, Aglae3 ironic. S ca! Kn S Otilia c Ii 4 la#Gi ai 4e %e 'ai n# #itat3 ale4 ia3 Otilia3 e i 41i ranc2i#noa4. te nici i !#ci o l#i Kn Te ca4 &aci la l#i c 'o te Ki n# e ti S1i cHn! i l#i gen#nc2i Kn &aa Otiliei3 4 ' rog !e ea 4 ' ierteR 4#%rat3 &rate3 a#!e !eS c1i Kn!e'n' Co4tac2e3 %#% %are

Kne%t#r 'o

*a4calo%ol.

&elicit'.

*a4calo%ol Co4tac2e

,ine !e co',inaia a4ta. Stnic 4e %li', !e cHte)a ori Kn l#ng#l &# tr4nit !e o i!ee: i lat#l o!ii3 a%oi a!re4a Otiliei la

L Itii

ceR

A'

i!ee

a!'ira,il. ca

A)e'

*ari4. Ki 4crie' colea o carte %o tal

i cHn! ni'ic n1ar &i3

4%#nHn!#1i i !e 'o Co4tac2e c e ,olna). /ata e 4en4i,il.

L Scriei )oiS E# n# 4cri#S L Scrie' noi3 !ar i4cle ti

i !#'neata.

Stnic3 Kntr1a!e)r3 co'%#4e acea4t carte %o tal:

253

# G0 C'linescu #
7&cum+a noastr' %tilia, A' a&lat c# ne4%#4 ,#c#rie c te a&li la *ari43 #n!e ai tot !re%t#l 4 te recreeGi ac#'3 cHt e ti tHnr. Ne era &oarte !or !e 4#nt tine i !e $o'n#l )re#n#l 'ai &o4t c# *a4calo%ol. c# ce)a3 necaG#ri. Ne Mo c# li%4e ti Kn &oarte n# '#lt. cci 4%#ne3 care e $ac !ar tot te1a' 4#%rat tot!ea#na Noi a' n# l#a 4ea'3 ,trHnii

Co4tac2e 'o

4#&er &r tine. /eli53 ca tinerii3 are c# ce 4e !i4tra3 el #it 'ai re%e!e. ,olna). &oarte nec+ii Si'ion3 $e ac#'3 c# ,trHnii n# te %oi a te%ta la altce)a. S

)enii c# ,ine3 cci ) a tea%t c# !or ai )o tri &tanic', Aglae, %lim+ia, Aurica, Titi8 Stnic 4#,ire Otilia ca 4 L !e %#4e %e l#i toi /eli53 i 4 ca &c#4e &etei i4clea4c. 4 a%ro%ie la 'o !e al#Gie $ina!in4 i 'ai !e4tin#l in4in#a4e '#lt *e %e %lic ,trHnilor3

in!i&erena ar#nce Kn

*a4calo%ol3

4#&let#l

gri+a

Co4tac2e.

4cri4e: 6$o'ni oarei Otilia *a4calo%ol7. N1are 4 4e 4#%ereR Kntre, A#rica. i )eGi c1a' 4 L Ei3 a S (i1'i 'ie Stnic .ai#3 !e%#tat3 ' 4#%r. Tre,#ie 4 &i' %4i2ologi. Stnc l# cartea %o tal i 4e Kntoar4e lHng i i4cli 4 cear o i ie i c# ea 4 'earg Kn ora . Kn ace4t %e ti'%3 Si'ion )eni Kn antre# o,4er) c a&ar %lo#a. L4 cartea %o tal %e '4# #',rel. 2oe te 4ali) '4#3 gro4 c# %ri)i #n 4cri4oarea c2i'ic: a'Hn!o# Cri4to47. %rile3 Stnic

a%oi3 )HrHn! !eget#l Kn g#r3 tra4e lHng 4e'nt#ri o !#ng !e creion 6I4#4 l# 'ai tHrGi# cartea %o tal3 o %#4e Kn ,#G#nar c#tie &r a o 'ai %ri)i. i1o ar#nc la

254

# $nigma %tiliei # CUPRINS

PI" Ceea ce1l Knt#neca era %entr# ce !i4c#ta l#'inii3 ,ine3 ce o e !ar era# !at gl#' Era# te'e !in !e n1a)ea c# %e /eli53 atit#!ine 4co% c# care %e !Hn!#1i c2iar oarecare a !oG !e !e orice Kn !#% &iloGo&i. >ce Un#l 4 cea

'iGantro%ie3 #ni)er4itate3 Kn&lcrare internat3 4tingerea ni'eni e )iaaR *ro,le'ele %#4e4e !ea 'ai !in 4ol#ii 4 'ai 4e i!ei Kn !e #r'. %oate !e cla4a *rin

in!i&erena orice #n

t#t#ror3

colegilor %entr# La Kn le !e %at3 Ia i3

intelect#al3 tere4tr#. c2iar n# colegii3 !Hn!#1le Kn

i'e!iat3

a%rin!ere Ki

%ro,le'e care &or'#late

cHteo!at c2i%#l i )reo %e !e care noa%te3 t#na3 tre'#ra# c o i toi n#

Knelegea

K',ta#3 Kn!eo4e,i a a 6ce i c#' e nici

'Hn!rii %rin 4e

Kntre,rilor ,ro #ri. nici 4tr!#ir la i1 i

'oarteaRA3 %ro,le'a: 'ai in!ecent #nii care cele

le

KntHlnea# ni'eni

&e'eiaR7 'car 'Hna %e colegilor Kntr1o i

4ol#iile 'ic ele tot tie

e5tra)agante3 %#nea# ci#!a i!eile. gleata

&c#

al#Gie re)i4te le !i4%#t3 #nii !e a4t&el a

%ro,le'a 4cotea# c# )oia# !e4%re ,iei3 i #n#l c2iar c# a,ia !in c !i4c#ie

4e5#alitii.

nec#no4c#te re)i4t3 %lo#a %#in %e 4#, 4%re c# &#ra4er

celorlali3

!eGlega# care !in !e

#n!e A&ar i %e 'ai

!i4c#tar &ric cHte i

$#'neGe#. &rico i Knc2ina# &i

!ialecticieni3 a a >4t#!ia# e4te tot )ieii. Kn e5%lic' 4en4

%t#r3

Kncre!inai )re'e. %#in

%ri'e+!ioa4 'an#al3 #lti'A: el3 i noi !' ce t#3 e '3

.4%#n4e i4torie !intHi Kntrece ,iat cel 'ai !e

Kn&lorite ne #n

&iloGo&iei3 4co%#l Gi4e %#terea %o% 4tHrni4e 4e

$#'neGe#

ca#Ga ce Un

noa4tr

e5%licaie Kn tot

$#'neGe# 6e o !og' care n# 4e !i4c#t33 cre!e' L a,4#r!7. at#nci3 4&Hr it3 e ti 4trH', !in ,#Ge !i4%re#itor. S%#ne !ac

i c 6noi tre,#ie 4 care !i4c#ia 4#%ra4e

!e te%tS

,iat#l !e %o%. Ia te #it la elS Ce te 4trH',i a a3 %arc t# tiiS

255

# G0 C'linescu #
L M3 Gi4e &iloGo&#l3 $#'neGe# 4#nt noi 4#nte' 'rginii %e loc Ni'eni r'HnHn! incre!i,il: L $e #n!e ai l#at t# a4ta3 c n1ai in)entat1o t#RS /ecior#l !e %o% &c#4e acea4t o,iecie3 care '#ltora le %r#4e &oarte Knte'eiat: L -ine3 ,#ntate rG)rtit3 toat e %rticic /i#l '3 noi %e 4ocoti' Tatl at#nci i %e $#'neGe# a!ic !in c2ea' cer#ri. c i )oia ca *i3 &iin! care !ac Se #ciga #l l#i. !e e e o #n o ne4&Hr it3 tg!#in! $#'neGe#3 !in !e o%#4 r#l#i3 4e !ia)ol#l#i3 n# toi rH4e4e !e e#3 t#3 %'Hnt#l3 cer#l3 i

tot ce e5i4t %e l#'e. Toate &ac %arte !in $#'neGe#3 !ecHt c i Kn ti'% >a4ta 4e Gice 6Kn ti'% acea4t A&ar 4ol#ie # or N#'ai !e 4%ai#7A3 %e cHn! $#'neGe# e ne4&Hr itS caricat#riGat3 Kntre,a4e t#l,#rai. &#lgera. #n#l

no4tr#

l#'ea %oate !ar

$#'neGe#3 teolog

ce &ace3 &ace c# acea4t )or, c#

a a ce)aR E ti #n 6eretic7. 4%#4e4e 'are orgoli#3 cellalt &iloGo& rec#no4c#4e 4incer ignorana l#i: L "eGi c e# n# '1a' gHn!it la a4ta. Tre,#ie 4 &ie o 4ocoteal. E#3 #n!e a' citit3 a' a&lat c &iloGo&ia c2ea' %antei4'. At#nci 4e 2otrHr c# toii 4 Kntre,e %e %ro&e4or#l $#',ra)3 Kn care a)ea# 'ai '#lt Kncre!ere3 &iin!c era 4&to43 ,lHn! i !i4%#4 la %ro,le'. Era #n ,trHn c# %r#l tare L $o'n#le a "l1aA3 colegii e4te $#'neGe#. $#',ra) r'a4e Kn'r'#rit. L $a ci3 ,re3 )oi )1ai Grg2itR "ale#S $1a%i a)ei r,!are3 ,re3 %Hn la an#l 'acar3 cHn! )1o )eni 'intea. Ci )rai3 4K ' ,at c# %rinteleR Tot# i le 4c2ia4e cHte)a a4%ecte ale %ro,le'ei. /eli5 K i a'inti acei ani i 4e 4i'i tri4t; Kn el clocotea# i!eal#ri 'ari3 %ro,le'e i energii. Otilia Ki %lc#4e !e la Knce%#t3 $#',ra)3 4e ri!ica4e 'ei ) roag3 %rin #n#l 'ine3 i negr#3 c# ,r,#a i aici 4e a4ta

'aiore4cian i care )or,ea c# accent 'ol!o)ene4c e5ce4i). !in ei >era Kn cla4a 4 ne e5%licai ce

%entr# aer#l ei !e intelect#al ,laGat3 care n# )rea 4 4%#n

256

# $nigma %tiliei #
ce tie3 i !e Kn Ei3 la acela i /eli5 i 4e ca Knce%#t ti'% o %entr# &inalitate3 4#,iri'ea con4acra. ca #n ei !elicat3 i 4e 'ere#

,otticellian. Kn&i a4e !orit

%#tea

!e!ica3

Otilia

%re'i#3

i 'ere# a'Hnat3 al 'erit#l#i l#i. "oia 4 &ac ce)a 'are i %entr# Otilia. $e%rtarea !e &at n#1l 4#%ra

!in ca#Ga Otiliei

Kn 4ine3 ,a Kntr1#n &el Ki con)enea3 &iin!c g#4ta3 ca #n cl#gr3 ,#c#ria !e a 4e Kn&i a 'ai tHrGi# Otiliei %er&ecionat 4#&lete te. Kl 4#%ra Kn4 c %leca4e Maria c# *a4calo%ol. )enerat !e A4ta !e Knt#neca toi i n# %#in e a !e %e i el i 4e &ig#ra %li', Otilia Otiliei. c# el /ecioara Kn e4te e

ni'n#i. O &at care %ri'e te o'agiile #n#i o' Kn )Hr4t 4trintate 'arile re&#GHn!#14e 4#4%ect t#t#ror. a4%iraii Ar ar &i &i o,t#Gitate %entr# 4acri&icii ,r,te ti. At#nci )r#t1o

co'#ne3 r'a4

cl#gri3

a4cet Kn onoarea &iin! 'ai !e ca Ar l#i re!#4 +o4 i

i a!orarea ei. *e Georgeta3 /eli5 n1o !i4%re#ia. i c o !ore te. Kl 4#%ra Kn4 c3 !ecHt Ar cini4' #n Otilia3 &i ca 'ai 'ai n# o cG#4e Kn 'ai !in !ecHt !e c# !e !e Kn ca &e'inine. !e Kn i Kl !orit Georget intelect#alice te )alorilor !ar care )oit1o

K i 'rt#ri4ea c2iar c1i %lace ca%t#l &r#'oa4 ro'anele !e i Otiliei3 al &i

acea4ta3

accent#at3 %ro4tit#atele a# o in)er4

incon tient.

cG#t3

rtcit3 a,+eci#ne 41ar la &i el3 %#in. !ar n#'ai

$o4toie)4Qi3 'oral. A a3

licrire tr#%e te

con tiin 4#&lete te. i !ar i ace4ta

At#nci

4acri&icat Era c# c

4al)Hn!1o3

ri!icHn!1o Georgeta t#n3 %e i

%Hn irita N# /eli5 c#

)in!ecHn!1o

KncHnttoare l#ci!itate3 ne)oie

&r#'#4ee %rinci%ii 4al)atori3 4t#!iile .a%ort#l oc2ii

4ntoa4 Kl %ri)ea

i'oral3

,#rg2eGe

,#n14i'. l#i3 c

n1a)ea !in

'atern3 atHt o l#i 'ai /eli53

Kngri+orHn!#14e '#lt3 !e care o c# cHt3

re%#taia era /eli5 cre!ea

acor!Hn!#1i Gre te

&a)or#ri 4cli%ire

caritate. .H!ea

in4#%orta,il3

&etei3

ironie.

oare Georgeta

Kn 4ine

!e nai)itatea

%ri)ea

%e o 4&Hnt3 4a#3 !i'%otri)3 era 'ai one4t !ecHt K i Knc2i%#ia3 i at#nci ea o,4er)a c# 'aliie orientrile l#i Kn l#'ea &e'eilorR /eli5 !e4%re 4i'ea3 &e'ei3 !e 'ai a1 i '#lt g4i !ecHt #n ne)oia !e &iGiologic )e!ere i %4i2olo1 Kn gic !e a a)ea &e'ei i !e a le i#,i3 nece4itatea !e a !i4c#ta %#nct 'eta&iGic3

care 1 i or!oneGe )iaa 4enti'ental. Kl %licti4ea# eternele

257

# G0 C'linescu #
a%o4tro&e !a' i in4in#ri 6Ai !e !at a4t&el tri)iale o ale colegilor: 6/aci 6Te1a' )G#t c c# n# o e

,ine73

lo)it#r63 !e

ce)aR73

6S%er

n#'ai %latonicS7 -Hnt#it gHn!#ri3 'ergea Kncet !e1a l#ng#l C2ei#l#i $H',o)iei3 cHn! Kl o%ri c# ,raele larg !e4c2i4e coleg#l Zei44'ann. "or,ea %#in c# el3 a,ia Kl c#no tea !e &a%t3 tot# i n# r'a4e !eloc 4#r%rin4 !e &a'iliaritatea 4t#!ent#l#i.

L Ce

'ai

&aciS

Kl

Kntre,

Zei44'ann.

Te

%li',i

gHn!itor3

e ti %ier!#t Kn conte'%lri. /aci %oeGiiR

L A S %rote4t /eli5. L Ii !e ce 4 n# &aciR


A' &c#t caiete Kntregi Kntr1o )re'eS

CreGi c e# n1a' &c#tR Ce3 e r# ineR !e %oeGii3 era' a a !e 4enti'ental

L *#,liciR Kntre, /eli5. L Ce 4 %#,licR Le1a'


ale l#i3

citit

#n#i

%rieten

al

'e#3

,iat#l

cel 'ai inteligent !e %e l#'e3 cel 'ai !elicio4; el 'i1a citit %e i e# le1a' ar#ncat %e &oc %e ale 'ele. -iat#l 4ta are cel 'ai 'are talent3 e 'ai tare ca 8eine.

L C#' Kl c2ea'R L C#' Kl c2ea'R


/eli5 'rt#ri4i

-ar,# n#1l %e 'ai a!#c $e #n

Ne'ean#S tie3 ceea ce

Tre,#ie 'ir tre,#ie %e

41l

c#no ti3

e !e %e ac#' #n %oet cele,r#. c Zei44'ann3 41l Ki o i c#no ti &ac el3 e# 41i care n#1 i l# tot# i aere !e 4#&icien. L A'ice n#'ai!ecHt3 cono tin. !ai i ,eie liricR Zei44'ann o%rin!#14e %er4#a4i)3 !in /eli5 ,#Ge !in Kn )or,ea cHn! oa%t3 c# Kn ent#Gia4' i c# e5traor!inar !e g#r Ki ge4tic#la3 ,al#4tra!a i 4a# 4#gHn! %#4e l#i c c#tare cHn! reGe'Hn!#14e 'Hna #nei 4 c#noa te !in A' Si'a3 e4te cel 41i ,iat#l 'are ce re)i4tele 4 4ta %oet Kn te conte'%oran. care %ri)eGi !e

%#,lic

!#'neata

4ea'a.

a4e'enea

c2ei#l#i3 4%re a !e'on4tra 'ai ,ine trgHn!#1le ca !#% !ac i n# )ol#%t#o43

i a1i !ecla'a #nele )er4#ri3 %ier4ici. c#tare

'# carea

re%etate

Kntre,ri3

%oet ro'Hn 4a# 4trin3 n# era atHt !e in&or'at.

/eli5 tre,#i

rec#noa4c

r# inat

258

# $nigma %tiliei #
L A4c#lt o %oe' !elicioa4:
Il est dH I tranges soirs oM les leurs ont une , me, %M dans lHair I nervI lotte du re +entir, %M sur la vague lente et lourde dHun sou+ir Le coeur le +lus secret aux lI vres vient mourir0 Il est dH I tranges soirs oM les leurs ont une , me, $t ces soirs"lN, De vais tendre comme une emme09

Zei44'ann i

!ecla'a !e

%rel#ng3 l#i

cHntHn! /eli53 A a

a%roa%e3 a a c#'

a%ro%iin!#14e &ac )ioloni tii Cre!

!e%rtHn!#14e L C#'R N#1i

#rec2ile

igani Kn Ungaria i A#4tria. %lace3 %oateRS #n %oe' 'in#natS c tii !e cine eS C#'3 n# $e Kntre Kl Sa'ain /eli5 a#Gi4e #n )ol#' care !e4%re Mai tiiRS E i1 i !e Al,ert Sa'ain3 cel 'ai c2iar a'inte Au c )G#4e de !e an#l '#lte 4onor. Ki ce1l

'are %oet &ranceG3 'ai 'are !ecHt La'artine. E o cele,ritate. a!#4e !e caG#ri crile Otiliei !e4t#l )ec2i3 !e 'ari3 Dardin )iril3 Kn

lHIn ante0 $ar n#1l citi4e &iin!c n#1l atr4e4e %Hn ac#' %oeGiile. intere4a# Kn care KntHi !e Kntr1#n l#i i#,it ro'anele a',iie3 trata# !e Kn&i a# energie Kn i Ki %e )oinei. %re&era tenacitate crile ace4ta cri tatea ,iogra&iile citi4e '#lt oa'enilor %#in !ecHt genere &oarte era toate

%ro,le'a

e!#crii literat#r ri4i%irea3

&ac#ltate

'e!icin. l#cr#

%ro&#n!i1

2otrHt.

Ac#'3 care Kntre,

Kn43 Kn

4#&let#l loc

$ecla'aia L Ai

Zei44'ann3 )reo!atR

o%rea ,r#4c

trectori3 !#%

%lcea i 4e !eci4e Kn gHn! 4 citea4c aca4 %e Sa'ain. 4t#!ent#l3 ar#nca4e in#til %rin %oeGia r#4ea4c3 %rin NeQra4o) i -al'ont. L Cre! c !aS r4%#n4e !#% %#in eGitare /eli5. Zei44'ann Kl %ri)i incre!#l3 a%oi 4e %orni3 c# o,i n#ita &reneGie3 %e con&e4i#ni. L Ca 'ine n1ai i#,itS E i'%o4i,il. E# a' i#,it &eno'enal3 a a c#' n#'ai o !at #n o' i#,e te Kntr1#n 4ecol. A' 'aterial
D

6S#nt 4tranii 4eri Kn care i &lorile 4e1ani' *rin aer#l 4en4i,il cHn! trec %reri !e r#3 Ii cHn! %e )al#l #n#i 4#4%in Kncet i gre# C#)Hnt#l cel 'ai tainic %e ,#Ge1a,ia 4e 4tinge. S#nt 4tranii 4eri Kn care i &lorile 4e1ani' Ii1n 4erile acelea 'erg ,lHn! ca o &e'eie7 >&r. L n. re!.A.

# G0 C'linescu #
4#&lete4c 4 &ac #n #n#i ea a' ,#c#ria a!e)rat Ene4c#3 cea4#ri )r#t 4 o ne #n#i %oet o 'are. &at A' i#,it o &at

e5traor!inar3 4#, arc# #l c# A%oi

Knger3

ner)oa43

i'%re4io1 A' a

na,il3 o &at3 Ki Gic3 al crei 4#&let )i,ra ca o )ioar 4c#'% a!e)rat ne1a' 4in#ci!e' Marie to%it Kn -a4Qirt4c2e&&. ,eia 4&Hnt Ne1a' %etrec#t crnii. Kn ca4 !i)ine3

a'Hn!oi.

Knc2i4 i a

i1a' !at !r#'#l la gaG. /ata 41a 4%eriat la 4&Hr it

i%at3 i at#nci a )enit o 't# a ei c# )ecinii i a# 4%art # a.

LIi !e ce ai )r#t 4 ) 4in#ci!eiR L$e ce a' )r#t 4 ne 4in#ci!e'R


Zei44'ann. CHn! L#i l 4e a+#ngi /eli5 T# o n# c#no ti !e i !#rerea c#l'e3 4e %r# a4t&el

o%ti

tainic

i !e

gra) a &i

crnii3 i'e!iat ca'

!e4%erarea te

a+#n4 %e c#l'ile ,eiei3 !e #n!e n# 'ai e nici o &ericire %o4i,ilR n)le te teatral !e !e #rHt#l. 4#,til3 !e la Ne1a &o4t 4il !e )ia3 a' )r#t 4 %rel#ngi' cli%a Kn eternitate. Zei44'ann Kn !e ai c# %rea !ar 4erioGitatea c# care K i &cea trage!ii 4trict grat#ite Kl KncHnta. re!e te%ta# Kntre,i T# 4#&let ce e'oiile )oit no%ilor 4 ne !i4%#t Lice#l lnternat. L M Zei44'ann. /eli5 Zeininger a' 4in#ci!e'R Zeininger3 c n# citi4e i contin# cel nici #i'it &e4tin #n!e ce)a 'ai %e !e al 4 !e 'ai citit ci#! Zeininger3 4 !e %ri)at ro4t !e !e ra,at cri3 'arele

teri,il gHn!itor conte'%oranR tre,#i i cititR Ki Kn e4te &# 'rt#ri4ea4c %#inele !e l#i #'ilit Te1ai &ac c# e# #n c#no tine 'ai l#i; !elicio4 ti# 'ie3 e# i1i !e ai CHn!

in&or'aia coleg#l#i.

LN1ai
i1o

cel

intelect#l#i. c#'%rat

cartea

c#'%eri

ini'agina,il. 4%#ne1'i Kntre, cel 4in#ci4. e tot

'aterie ace4t

c#'%r

ie&tin ca ori#n!e.

LCine
&e'eii3 n#'ai La ea

ZeiningerR e4te 41a i

/eli5 'ai

%lin

!e

c#rioGitate3 critic al e4te 'ea3

!orin! 4incer 4 4e in&or'eGe.

LZeiningerR
!in

Zeininger care ca#G %e e cHn!

groGa) el3 i n#'ai

$#% 4e5#al E#

&e'eia i#,ita

4e5#alitate3 4e5#alitatea

,r,at#l %e

te'%oral.

Kntin4

cor%#l.

care %rin e5ce%ie a)ea #n 4#&let )iril !e intelect#al3 a' r'a4

260

# $nigma %tiliei #
Kn4%i'Hntai cHn! a' citit cartea3 i ea 'i1a !at i!eea 4 ne

4in#ci!e'3 4cHr,it !e realitate3 care contraGicea i!eal#l ei.

L "rea# 4 cite4c acea4t carteS Gi4e /eli5. L "rei 4e cite ti Geschlecht und
/eli5 Ki 4 !!# &iin!c &ac n#'ele %licti4it3 !ar &ranc#l. /eli53 Otiliei3 Kntre, 4e %e Mer4er !e i l i 41ar c2iar %e ci care alt#l3 i#,itor &i al

CharaOterK )re'e !i4c#ii3 o

A!'ira,il. tc#i 4e #n#l 4i'ea 4 #n ce !e

$1'i #n &ranc i i1o %roc#r e#. cHt)a !e lHng

4ting2erit alt#l3 4 c n# cere 4co%#ri

'rt#ri4iri.

%r#t

nec#)iin &a

%o'enea4c %ar

Georgetei3 c#' a)Hn! )oi %orni A' #n

i c2iar 4 &ac oricHt !e 'ici al#Gii la e5i4tena Zei44'ann n#'ai!ecHt3 el i n# 4e ar #r're te3 alt#ia n# %r# ca c# #n toii

lor. Ca

trie te3 4 %e le

4enti'ent#l &ac. con&e4i#ni ca%#l !e o 'e#

in!i4creii !eloc

Zei44'ann

contrariat ca #n

&r nici o #',r !e r# ine:

L Trie4c
i 4t' )iGitii3

cHine3 Kntr1o #n#i

!e4%erat. 'iGera,il3 ne

%e &el %e

trei 4#rori 'ici e#3 !e

i o 't# ,trHn3 %e care tre,#ie 4 le Kntrein o!aie ca'er !e gra+!3 #n!e 4#i' 4car

!ea4#%ra

le'n 'o,il. E# tre,#ie 4 %lte4c c2irie3 e# tre,#ie 4 g4e4c !e 'Hncare.

L Ii c#' &aciR L C#' &acR


%e cri #n la 4#nt

/ac

ce #n

%ot. 4#nt e!itor3

A4i4t !a#

%e lecii

#n la o

!enti4t3 gaGet cla4ei

&ac

in+ecii &ac. %rin

ie&tine tra!#c E#

l#crtori3 %roletar

re!actor

4ociali4t3 a4ta 'ele

%entr#

%artic#lare3

care

a tea%t

'Hnt#irea

!ialectica i4toriei.

L E ti 4ociali4tR L E# 4ociali4tR
!in S#4in

Ce e aia 4ociali4'R Toate 4%iritele 'ari &r c#get %rin ca 'ine. E# !e 4#nt 4ociali4t i !rago4te colecti)iGarea 'i+loacelor eli'inarea %ro!#cie

%re+#!eci3 tiini&ic. 'oraliGarea necon4trHn4.

l#'e3

!rago4tei

)enalitii:

/eli53 c# toate c era li%4it !e %re+#!eci3 4i'i o 4ting2erire Kn &aa ace4tor &or'#le. Kn 4#&let#l l#i 4e 4i'ea ,#rg2eG lini tea3 in!e%en!ena a#toritar i ra&ina'ent#l l#i *a4calo%ol. i a!'ira

261

# G0 C'linescu #

L CreGi3 Kntre, el3 c la noi 4#nt %otri)ite a4t&el !e re&or'eR L N# c#no ti c2e4ti#nea3 ri%o4t Zei44'ann. A !e'on4trat1o
la noi cel 'ai 'are critic ro'Hn.

L Maiore4c#R L Ce Maiore4c#R
!e !e4%re G.

Maiore4c# cel 'ai articol

#n

%ig'e#3 ro'Hn3

Maiore4c# care a

e 4cri4

ce)a ca !eget#l 'ic !e la #n %icior al l#i -ran!e4. E# Ki )or,e4c $o,rogean#1G2erea3 Co ,#c #n 'are critic e5ce%ional3 Poetul !'r'nimii0

Tre,#ie nea%rat 41l cite ti. Zei44'ann )or,ea c# atHta %a4i#ne i con)ingere3 c trectorii Kntorcea# ca%#l. /eli5 n#1i K'%rt ea nici o i!ee3 !ar era KncHntat !e &reneGia l#i i!eologic3 a a !e a,4ent la alii. L A' 4 'ai 4ta# #n an3 !oi Kn .o'Hnia3 #n!e n# %ot 4 gHn!e4c /eli5 %entr# li,er3 Ki a1 i %Hn K'i c 'rit i el 4#rorile a)ea !ar !e c i %la4eG 4 ca %e 't# a la la )re#n c#'nat3 i a%oi ' e5%atrieG. M !#c Kn /rana. 'rt#ri4i !e4)Hr i gHn! 4i'ea %lece o *ari43 !e 4t#!iile3 !atorie

onoare 4 4e Kntoarc a%oi Kn ar3 4%re a contri,#i la %rogre4#l ei. Kl Kntre, !ac %e el n#1l 'i ca la &el acel o,4c#r !e)ota'ent %e care Kl are orice o' %entr# %'Hnt#l Kn care 41a n4c#t.

L T#
c

%oi 'ie

4 K'i

)or,e ti

a a3

&iin!c

e ti !oina

cre tin.

E#

4#nt ai

e)re#3 4 '

4#4%ectat Kn 4enti'entele 'ele %atriotice. Ii !ac a' 41i 4%#n i r4cole te 4#&let#l ro'Hnea4c3 creGiR Mi1e tea' c n1ai 4 ' creGi nici t#. M#li ne atri,#ie e5cl#4i) o,4tinaia !e a )e!ea %e4te naii3 !e a %regti r4t#rnri. Mira,ea#3 $anton3 te Kntre, e#3 a# &o4t e)rei3 a# l#crat ei contra %atriei o'enirii !e care ctre n# &ranceGeR i )! Toi %e4te cei care c#get Kng#4t E# 4#nt la ,inele %atriot ,#rg2eG3 &r 4%iritele )or,in!. !e 'Hine Kn4 cei al Kn %reGent#l 4#nt cali&icai ro'Hn3 toi c# $ar ne%atrioi

%ri)ilegiaii e5%loateaG. ca Ce14 ai 'ine3 e#

%reGent#l#i. AGi3 e)rei !e )in Gi4e Kn

n#'ele rni'ii gHn!e4c tr!tori.

i al %roletariat#l#i3 alt#ri !e orice ,#n ro'Hn 4ocietatea cre tini3 &rec)enteG logic c care 4#nt 4a# !eo4e,ire3

)iGi#nea 4#&let#l

)iitor#l#iR A' 4a# n1a' e# !re%tateR

L *oate

!re%tate3

/eli53

'e# n# %oate !e% i !atele e5%erienei i'e!iate. E tot#na c#'

262

# $nigma %tiliei #
'i1ai 4%#ne c e Ga!arnic 4 i#,e4c o &at3 &iin!c %e4te atHia ani )a &i ,trHn i )a '#ri. E# i#,e4c %e cea !e ac#'3 4ing#ra e ti gata !in #n 4 e4croc !ea Ki n)al %ri)i !e i al c# logiciiS alte le l#i )oci&er care e5i4t %entr# 'ine3 iraional.

L So&i4'3
Kl i

4o&i4'3

Zei44'ann Zei44'ann c# 'Hna

ge4tic#lHn!3 Kntoar4e 4e 4 !e art %ori la i

arg#'ente. %i%i /eli5 4to&a era

/eli5 Kn4 a+#n4e4e a%roa%e !e ca4 !r#'3 ne'#l#'it3 #n e# co4t#' Ki

i tre,#ir 4 4e !e4%art. 2ainele3 co4t#'#l c#'

&oarte ,#n3 n#'ai %#in ca' gro4 %entr# anoti'%.

L "rei

elegant3 #n

%oart 4ta no#3

n#'ai i n1ai

$e'etria! !o#Geci !e

NaionalR

$1'i %roc#r

co4t#'#l co4t#'

)ec2i c#'

&ranci3

'ai %#rtat toat )iaa. /eli5 4e co!i3 !ar Zei44'ann Ki )HrK Kn 'Hn o a!re4 %e o carte !e )iGit.

L 0ine

a4ta3 %arc ce %ierGiR CHn! ai 4 te !eciGi3 ai 4 te a!#ci %e ZeiningerS !e1a r4&oi3 %e !e tc#te !e la &iin !re%t#l 4e 4o&a. Kn&iorri !e Ki 4trig Kn !e !e%arte Otiliei 4ca#n aceea %lcea %rin ea c# Kn i /eli53 c#t ele Kn

!#ci i1o 41i %ar ,ineS

L S1'i
l#i

&cHn!#1i #n 4e'n a'ical c# 'Hna. A+#n4 %oeGiile 'Hn3 %oeGia3 Otiliei3 #n o aca43 intr Le o!aia %e #n N#1i Sa'ain. Kl l4

a%oi o

4e1ntin4e #'%lea %rea ei

At'o4&era noi. *e !ar &at. $in %rice%#

)a%oroa43 &on! Gri cG# &loare !e care l# ei o !e i &e'eii )icti' i re)eriile

't4oa4

g4ea i o

%reioa43

t#'#lt#rile

'arginea

'e4ei

!egetar &iin

%%# 4#&erin! &i o

4to&. o

%aginile %rea ci

)ol#'#l#i ca o

#n 'ic ac !e %r on!#lat &ragil3 Kn n# re4%irHn! &l#i!iti a ar i oricrei Knt#neric %#tea 'i cri Kn Kl

i o %anglic )er!e. Otilia Ki a%r# ca '#Gic O !ia,olic3 %rea )or,ea oarecare Kn Gilele tari3 Se tare3 &at care citea !e l#i a4t&el cel

#'i!itatea.

conte'%lati)3 Kn o!aia !e

%a4ionale care 4e c# c#t

!e%en!ent

&i &a4cinat1o. UrK %e Sa'ain. 'e!ical /eli5 a#tor#l 4#,linia3

!#4e toc'ai

carte

con&or'aia !e4tin#l %e

%ateti4'3 #r'toare

%a4i)itate.

Zei44'an

n#1l l4 %Hn n# c%t %e Zeininger. Kl citi c# %a4i#ne3 !ar

263

# G0 C'linescu #
a'rci#nea tri)3 &iin care l#i. l#i r'a4e 4la,3 tre,#ie Contact#l /eli5 o l#i3 acel#i c# 41o c# lat#r Kn4 #n )icti' original a 4in#ciga i i i %rea 'ai ei3 41i c# $aS n#1l conta'in. c !#% 4ale l#cr#ri atenie %#4e4e crora $i'%o1 e o ,r,at3 !eG)l#i %entr# n#'ai %ro,le1 i o' c #n

con)ingerea ocrotea4c Zei44'ann care1l !!#4e N#1 i legi l#i. era r# in. c#

Knti%rit

&e'eia

&iGiologiei

orienta,il K'%r#'#te %ro,le'ele Citi4e '#lte n#1 i orgoli#

%er4onalitatea

)Hr4ta 'e3 era K i are rece.

'#lt 4#&let#l3

%regtirii

te2nice. !e

cerceta4e a',iio4. interioare3

&#4e4e a)ea o

ani'al

"iaa 4#,

a)ea

a4%ecte egoi4t3 !ar c#

'#lti%le orice c# i '#l#'it el

4t%Hnit 4tare3 $e4ig#r3

a%4area

iertarea Titi

/#4e4e nici #n

#n o

Kn&#'#rat 'iGerie3 'e!iocr#3 a&acerea K i i#,ea

nec#no4cHn!

%#rtHn!#14e a)ea

l#'ea

,iat Kn

4#&let. Kl #'ili4e %rin %reteniile l#i 4a)ante %ro%ri#3 era rea3 %#rtHn!#14e !# 'noa43 /eli5 in!i4cret !ar K i &iin!c 4cr#t

i1l +igni4e Kn a'or#l Georgeta. C# &a Aglae co%iii. l#i *a4calo%ol !e cele

4e %#rta4e &r nici o !elicatee3 !e i n1a)ea nici #n !re%t a4#%ra Otiliei. Kn!eo4e,i3 atit#!inea !o# &ete i 4e g4i %ro&#n! )ino)at. *e Otilia o #r'ri4e3 Knainte i 4i'%l#. Era i ea o &iin

!e a 4e Kncre!ina c &ata Kl i#,e te3 co'%ro'iHn!#1i3 agra)Hn!#1i 4it#aia3 iar %e Georgeta o )e5a4e %#r ca toate &iinele3 care )oia 4 ai, #n c'in c2i%#l acela la 4&ial3 &i c# i 4 &ie 4ti'at.

C2iar !ac n# era !ecHt o &at # #ratic3 n# 4e c!ea 4 &#g Kn !in %at#l Kn care ea Kl %ri'i4e c# atHta )!it care1l 'g#li4e. 4 &ac i #nele 4 Ea Kl lect#ri 4e i#,ea3 !e &r Kn!oial3 'ai a1 i #n re4%ect e5a'enele3 Kn !o'eni#l

i1l 4ocotea 'ai %re4#4 !e ea. /eli5 4e 2otrK ca3 %e !at ce1 i )a trec#t !oc#'entare 'ere#3 4%re general 4#r%rin!e )ieii 4cr#teGe

i 4#gr#'a orice i'%#l4i#ne orgolioa43

i orice cr#Gi'e

&a !e alii. Ca 4 n# #ite3 K i l# caiet#l i 4cri4e nete!: 6"oi c#ta 4 &i# ,#n c# toat l#'ea o e!#caie !e o'. "oi &i a',iio43 n# orgolio4.7 /eli53 !#% '#lt l#%t c# 4ine Kn4# i3 a+#n4e la concl#Gia i 'o!e4t3 i 41'i &ac

c 6tre,#ie7 4 4e !#c la Georgeta3 4%re a re%ara i'%re4ia !e rceal %e care o l4a4e &etei. Kl t#l,#ra Kn4 &a%t#l c 4ila %e

264

# $nigma %tiliei #
care ce n# i1o &cea Kl !ecHt acea4t %e ,#c#ra C#t l#ntric. Ii *e Ki 4 4e L#a !eci n# o !re%t 4incer ca4t3 2otrHre ceea n# i o 'ai i#,ea c ca Kl creG# )oia

era

4l,ici#neR !#alitate.

a%oi3 Otilia era

c#')a i#,ea

Kn!ea+#n4 !e4co%er %e o

OtiliaR 4oie3

analiGeGe

)iitoare

Georgeta

tre,#itoare

&iGiologice te.

t#l,#ra3 o !orea3 !ar n# 4e te'ea c ar %#tea 4 4e Kn!rago4tea4c !e1a ,inelea !e ea. Se !#4e !eci la Georgeta3 care1l %ri'i c# o %lcere Kntri4tat. I 4e %r# c2iar c#rio4 l#i /eli5 c o &at a a !e +o)ial i !eli,erat Kn tot ce &ace3 e5%ri'Hn! %rin %er&eci#nea !e 'are %%# !e %orelan &e'eia cr#!3 in!i&erent3 e atHt !e %reoc#%at !e caG#i4tica 'oral. L $o'n#le N1a' )r#t /eli53 41l i N# Ki Gi4e 4 ea3 K'i %are 4incer n# +#cat. are !in r# !e Titi. c !eloc 4#nt Stnic al#Gie. &ac e# tre,#ie !in 4#&ere. $#'neata c 4%#43 '1a' c#' Knelegi

e %er&ect a,4#r! ca e#...R Kn 4&Hr it3 e ri!icol. E !e )in n#'ai Stnic. a a&lat3 'i1a $ar tot )ino)at3 41i &i geloGie3 General#l o,icei#l3 i ,#ntate.

&c#t

Knc2i%#ie1i3

E #n o' ,#n. L#i /eli5 i 4e %r# ci#!at i !e 'ai la *a4calo%ol Kng!#itoare. L A4c#lt3 4e!#ctoare3 n#'ai!ecHt tag'a t#l,#rri !e 'ea !e Gi4e i1 i Kn &c# tot i acea4t ,#ntate a #nor oa'eni i la Aglae3 !eGlegate 4#nt +#!ecata )ieii3 !e 4ocoteala toate &# c &iinele c# o 4it#aie 'oral atHt !e in!e%en!ent. Se gHn!i 'intal caG#l3 e# a' e %ri)it e ti ct# ele &a'iliei3 trec#te %rin %lcerile

Kn!#io at !e a

Georgetei i o %ri)i l#ng. acea4ta3 c#' o o' %retenia !e &i &r#'oa43 Ii3 %ot 4#nt n# 4e a%oi3 4 ' Kn tii3 n# 4#nt KngH'&at3 !ar o &e'eie K i ! 4ea'a &el#l !e #n ,r,ai. 4#nt %entr# ca4titate c#ltR l#i c oc2ii a%ro5i'ati)3 #n ti'i!3 !re%t3 /eli5 in4%ir 4#%rS !e cere >Kn

ro'antice.

M1a' Kntre,at:

e# li%4it

intere4 S#,

S%#ne1'i

$e ce &#gi !e 'ineR i'%eri#l 2otrHrii Si'i &el c# i !i4ci%linare3 o &or 4 )ino)ai a%ro%ie Georgeta ca Ki relaii )G# i1i 4r#t 'Hna. Kn &on!3 era t#l,#rat nat#ral3 !e)in i1l l# !e ace4t &e'eia i 4e te'# c i'%erioa4 !e ,r,ie Georgeta

n# )a &i con4ec)ent. o,raG#l

nor'ale.

Knro it

4ine3 /eli5 &# iar Knci#!atA.

265

# G0 C'linescu #

L Ce

c#rio i 4

4#ntei Knelegi

)oi3 c e

tinerii3 +enant

Kn!rGnei %entr# 'ine

%lini 4

!e

a4c#nGi #riS $e ce1ai &#git at#nciR

L Tre,#ie

li%4e4c

noa%tea !e aca4. Mo A%oi3 Otilia... L O i#,e ti3 n#R

Co4tac2e e #n o' ,trHn3 'erit re4%ect.

/eli5 g4i o !eo4e,it '#l#'ire 4 4e 'rt#ri4ea4c %r# c2iar &oarte &ire4c ca 41 i !o)e!ea4c a4t&el !e Georgeta: L O i#,e4c3 Kntr1a!e)r. Georgeta Kl 4trHn4e re%e!e !e #n ,ra i1l 4r#t. L $ar la 'ine ce ca#i at#nci3 a a i#,e ti t# %e OtiliaR /eli5 4e !!# Kna%oi3 !eGar'at !e arg#'ent. Georgeta re!e)eni 4erioa4.

i i 4e &a

%rietinia

L N#3

Gi4e

ea3

gl#'e4c3

!e4ig#r.

I#,e ti

Kntr1a!e)r

%e

Otilia

i o &erice4c. N# &aci o cri' !ac )ii la 'ine3 oricr#i ,r,at Ki e Kng!#it a4ta.

L N#1i
!e

a aR !in

4e

%rin4e

/eli5

!e

%rece%t. te

$e

Otilia alt&el. 41l tine3

4#nt

legat

'#lt3

co%ilrie. Georgeta3 alt&el3

Ii %e tine ce iret %rin4 !re%tate3

i#,e4c... "rei

N1a' a)#t tr!eG !ar c %e &r Kn

nici o intenie rea at#nci3 Kng!#ie1'i 4 re%ar gre eala.

L A23
,#n

rH4e i3 !e

e tiS

iar i %entr#

general#l c# tineR Ei ,ine3 a' 4 &ac a' Ai 'ani&i4tri ca4nice. Kn

i a4ta3 &iin!c 4#nt o &at !e&initi)3 Kn4 a&l

4l,ici#ne

cele !in #r' !e)in %ri'e+!ioa4. Un tHnr 41a 4in#ci4 !in ca#Ga 'eaS I#,e te1' %e &#rate3 n# te G%ciS *e /eli53 Kl acea4t re'arc. o %roa4t KncHt a' trec# !e !e 'oral /ata 4e Kl 4#%r %e iar i3 l#cr# l#i %e /eli5 care i1i Georgeta a eG &ac gen#nc2ii 'oral3 La

Kncon+#r gHt#l c# #n ,ra. L S#nt atHta Ca Otiliei. c1i atHta iart1'3 in4%iri K'i re4%ect3 #n !e)enit %rin a1i a &i 4e %e!ant. l#i !re%t )or,in!3

%laci3 a4ta1i %rinci%al#lS / c#' creGiS &#lger 'intea 4i'i /eli5 !e iar i Ki i'aginea KntHrGia a%oi 8otrHrea a,4ol#t cre!incio4

4%ontaneitatea

%lcerii

alt#ri

Georgeta3

4e 4i'i %ro&#n! ri!icol ca Kn a4e'enea K'%re+#rare 4 4tea 4

266

# $nigma %tiliei #
'ai cHntrea4c 4enti'entele. Se l4 c# tot#l Kn )oia 4i'#rilor3 i atHt el cHt i Georgeta &r a &#r &i &ericii Kn ace4t +oc i1i care La a)ea 4a)oarea %ri'e+!iei3 %ro%ri#1Gi4 a'eninai. %lecare3

Georgeta Kl %ri)i %e /eli5 c# o 4i'%atie a!Hnc gale re%ro :

o%ti c# #n

L /eli53 4 n# te Kn!rgo4te ti !e 'ineS /ii i'%ertinent3 a a tre,#ie 4 &ie #n ,r,atS 0i1o 4%#n %entr# ,inele t#. /eli5 4e 4i'ea &ericit. Era a,4#r! 4 tg!#ia4c ace4t l#cr#. Se i 4i'ea el a)ea !e 'ai ale4 ocrotit !e Kn !e Kn #n g4i l#i. n# a !e o toate i#,i3 ei. K'%re+#rrile Georgeta Era Kntre #n Kn4 Ki i !e oa'eni c# 'ari !e el ca !e o con+#raie a &a)orii. Otilia Ki %4tra #n gHn! !e !e%arte )ol#%tatea ce era acea4t !!ea ging ii Kn4# i3 i ceea %#terea a1 i ne'#l#'it Kn )ia.

l#%t

l#ntric &ace

i'%#l4#rile %rogra'

'o'entane $ac n#

ne)oia

congenital !e &oarte !e a4ceG )a a &i ,ine

4e )a !#ce 'ere# la Georgeta3 )a &i #n %ro&itor3 li%4it !e orice ca%acitate 4e )a e!ea# &acilitatea cr#i n#'ele ri!icol laoalt3 )reo *arc 4e #nei caG#i4t3 l#cr#l antino'ie. n# el 4 i#,iri ti'i!. era Mai 'ai %#re3 i !ac c# Kl !#ce3 Otilia !egra, %e Georgeta toat 4#%r ci Kn

li'%e!e3

Kn!rtnicia

relaiilor nici

c#ceri4e 4e

Georgeta3 /eli5 a)#

ea Kl c#ceri4e %e el. Ii Otilia Kl %ri)i4e ca %e #n &actor !e a iniiati) c!ea in&or'eGe. treact i!eea3 %e care n1o l4 4 4e !eG)olte !in %#!oare3 c 4%re a1 i controla )oina ar &i tre,#it 4 Kncerce Kn4 citea 'o inacce4i,il. *e c# cHn! i ca%acitatea l#i !e a #r'ri #n 4co% 4 c#cerea4c Kl e5%eri'ental c# 4 tot#l o alt i &at3 a,4or,ir cHt)a %agin %rin

e5a'enele #n c#r43

)re'e #it i !e Otilia3 i !e Georgeta. 4tr!#in!#14e !#% ce !!# 'e'oreGe %agin3 Co4tac2e3 cHte)a tHrcoale

&aa o!ii l#i3 cr% # a i K i )HrK Kn#ntr# ca%#l l#i ca o ,il.

L N#1n#1n# te1te !#ci nicieri aGiR Kntre, el. L N#. A' !e Kn)at. $ar !e ceR Ai )reo tre,#in !e ce)aR L N#. A' Gi4 c e &r#'o4 a&ar3 e 4oare3 i1ar &ace L Ki

,ine 4

'ai iei aer. Eeee Knt#neric aiciS '#l#'e4c3 Gi4e /eli5. A' 4 ie4 'Hine. AGi )rea# 4 cite4c c#r4#l.

267

# G0 C'linescu #
Mo Co4tac2e ie i 4coa4e !in ca%#l !in n#1i Kntre!e4c2iGt#ra a aR *e +o4 e # ii #rHt3 i !!# &a1&ac

4 %lece. EGit Kn43 i !#% cHte)a trcoale Kl )HrK !in no#.

L N#1n#1n#

o!aie3

ni te re%araii.

L N# ie4S r4%#n4e /eli5. L -i1,ine &aciS 4e ,Hl,Hi 'o


!ar r'a4e c# Kn

Co4tac2e3 )e4el. )re'ii $e i i &r#'oa4e. +o4 4e a#Gi !e c Kn Kntr1a!e)r3 #n 2#r#it K i n#

$e i Kntre,rile ,trHn#l#i era# ca' &r ro4t3 /eli5 n# le l# Kn %rin ca 4ea'3 o!i2n !e oc2ii 4#ge4tia 'e'orie. i1ar &i %lc#t 4 4e %li',e %#in la Io4ea3 41 i 'ai con4oli!eGe ter'inologia tHrHt %e %rin 'o,il !# #'ea a%oi ,ti )G# ciocan. c#rte

ar#nc

&ere4trele

gea'lHc#l#i

era ni'eni. U a !e la o!aia Marinei era Knc2i4 c# lact#l3 ceea ce Kn4e'na c ,trHna n# era aca4. Mo Kn c#rte Kn Se c# #n ciocan %rile3 Kn !in no# Kn 'Hn. 4 *ri)i c#rii3 2o. toate clcHn! a#Gir #itHn! ar#nce i Co4tac2e a%r# !eo!at Kn4%re oc2ii %e c2iar %oart3 Kn ca %lece 4#43 !e Kn &#n!#l 4e #n c#ie ca a%oi

Kntoar4e3

)Hr&#l

%icioarelor

%'Hnt3

2#r#it#ri

4cHrHit#ri

l#ngi

tra4e gre# c# #n cle te.

/eli5 4e !eci4e 4

Kn ora . Tot

tre,#ia 4 'nHnce #n!e)a3 !e )re'e ce Marina n# era aca4. Se !!# +o4 %e 4car &r 4 &ie a#Git. Kn 4#&ragerie Kn4 &# o%rit Kn loc !e o 4cen %e care n1o a te%ta. Marele ,#&et era !at la o %arte3 iar 'o !# #'ea3 l#cea# Co4tac2e %rin i e!ea Kngen#nc2eat Kn &aa #nei g#ri Kn #nei c# ,#ci 2Hrtii3 !e !#% 4cHn!#r. toat i Kn ea3 &c#t 4coaterea #n %ac2et

/eli5 Gri3 &r 4 )rea3 o c#tie !e ta,l !e1ale .egiei3 Kn care 'one!e3 -trHn#l a%arena3 %line !e ,ancnote. 4e 4ilea3 c# 'Hinile tre'#rtoare

4#!oare3 4 %#n re%e!e !ea4#%ra ,#cata !e 4cHn!#r. /eli5 )oi 4 4e 4trecoare Kn!rt %e # &r a &i )G#t3 !ar !# #'ea#a tro4ni 4#, %a ii l#i3 ciocan#l Kn 'Hn: i 'o Co4tac2e 4ri gal,en Kn %icioare c#

L Ci1ci1cine eR N# intraS L E# 4#nt3 'o Co4tac2eS


Kn ora . /eli5 $ac 'ini4e )oiai 4 41i a+#t. intenionat3

A'

)enit

41i

4%#n

' 4%#i 4a#

!#c 'ie3 4e

re%ari !ar

!#la%#l3 'o

tre,#ia

41'i Kl

Co4tac2e

creG#

&c# c1l cre!e.

268

# $nigma %tiliei #
L N#1n# n#1i ni'ic. S1a r#%t %#in o 4cHn!#r3 Kl re%ar e#3 c ' %rice%. /eli5 4e 4trec#r %e # c# oc2ii Kn ta)an3 ca 4 !o)e!ea4c ,trHn#l#i i )G# c c 'o Ki n# )e!e Co4tac2e &c# ,trHn3 #n K i ni'ic. *e la !e !at ce ie i3 4 a#Gi c2eia !ac 4 a &ie e r4#cin!#14e Kn ,roa4c. Ie it Kn 4tra!3 Kntoar4e in4tincti) %ri)irea %Hn!ea 4e'n Gi4e &erea4tr a!io c# !ac )a! ca %lecat. -trHn#l 'Hna3 a&l

4ig#r c %leac. L I'%r#!ent #n o' 'ort. Stnic %etrecea c#ttor !a i1ar 41i &i Kn ca n# a&l3 !ar e5traor!inar#l l#i 4i' %entr# tot ce 4e #',r o Kn %e Kn raGa ce Kntr1#n intere4elor #nei #r'rea acce4 l#i Kl &cea /eli5 i nici nelini tit n#1 i ace4ta Stnic lo)it#ra a i n# n# care %i4ic e5%lica 4%ecial3 c#r4#l %rea+'a &ri%t#ri. %#tea /eli53 Stnic3

4ea'a3

!e&initi)3

Stnic3 !e

%#t#t ni'ic

4inceritate. Kn&rig#rat3 grat#itate

#r'rea

a te%ta

n#'ai3

4c2i',e

)ieii.

Acea4t

relati)

acti)itii

l#i Kl &cea &ec#n! Kn i!ei toate !ireciile3 !e %rin %rea Kn era

i a4c#it Kn int#iii3 ca %e #n a!e)rat %rinte3 l#i con4ilier %entr# oricine3 /eli5 KncHt g4i %rin Co4tac2e Kl

arti4t. Stnic era %ret#tin!eni3 Kntre,a !e toate3 !!ea 4&at#ri Kn &rate3 Kn!#io Hn!#14e 4a# Kntr1o cotro,in! l#i c2iar Gi %ro%riile ca4. #n i'%ro)iGaii Kntorcea i ,ine 4enti'entale. a4t&el c#' )or,a3 /eli5

Kl 4#r%rin!ea a!e4ea %ri)in! %e &erea4tr Kn o!aia l#i 'o Tot!ea#na &ire4c Kl )G#4e in!i4creia l#cr# l#i. neKn4e'nat.

o!aia

4cotoce te

ca'er3 !ar3 cHn! intr3 Stnic L E CHn! &oarte intere4ant 4

e!ea %e #n 4ca#n lHng 'a4 a4ta3 i Gi4e 'ie el3 41o ,tHn! cite4c3 c#

i conte'%la atent o %agin !intr1#n tratat. c2e4tia 'i1o !egetele Kn carte3 ca ter'ini 4 ' in&or'eG N1a' a)#t %rini... /eli5 Kl %ri)i4e ' tot# i #ita' a a la !e 4#r%rin43 a4ta3 KncHt a Stnic K',trHnit 4i'i r#3 ne)oia !e a 'ai !a o Kn!re%tire %reGenei l#i acolo: L $o'n#le3 Marina 4raca. Itii c le e ca' r#! !#'nealorS Ai !rac#l#i oa'eniS i cHn! era li'%e!e c %entr# carte )eni4e. !ai )rea#

e5a'enele3

i e#. Stiina e5act3 a4ta a &o4t %a4i#nea 'ea.

269

# G0 C'linescu #
S1i &ie r#!3 &a'ilii ritat3 oric#' 'iGeria ,#ne3 o i 41o &aci 4er)itoare. Ii nici n#1i Knc2i%#i Kn cHte '1nelegi3 a a o te a4ta &i e5i4t 'ai E# 4 a %orcria cretin3 l#a1o ai, a4taS 4%al ,#c#ro43 n# %e O 4or ne'1 celorlali 4ca% nici !in ea. 'ea3 o a %#in r#&ele 41o )rea

't# 3 e !ar

grati4. S Gic c Marina n# %rea &ace cine grati43 a4ta3 a&acere. la4 tre,#ie inHn!R !#'nealorR C#l'ea3 %arale3 o tia

tie ce trea,3 !ar3

$o'n#le3 Un!e

Marina

onoarea care ,ani.

a4ta i1a K'%r#'#tat o !at l#i 'o !rac#l#i !e i1o a4ta !ecre%it n#'ai %entr# c

Co4tac2e !o# 'ii !e &ranci. &a'ilie c are inea CHn!

C#no4c

'#rit Kn43 n1a# g4it ni'ic. Itii !e ceR Ia 4 )! !ac ai &lerS /eli5 ri!ic !in #'r.

L A)ea
&c#4e Kn)ai in#t Kntre,

a'ant3 i !oi

%#i#le3 la Kn4

a)ea

a'ant cel %#in

#n ca !ar !#%

coco at3 ten. N# coco aii #n an. &ere te 4a# ce ai Ii 4a# la cel

c# ti# &ac Ei3 4e e#

care ce co%ii ' e

co%ii

a!'ira,ili3

!#'nea)oa4tr Kn la %i)ni. cine 'oare c ai &r Mor

'e!icin3 'ate'atic !ac3 4e Cine la

al,i3 %lant#ro i3 c# %ielia ca !e c2i%aroa4 r'Hne Marina

i crin3 ca !e %lant >l#cr#l

!oa'ne %cle te 4

ine)ita,ilA3 >a' )G#t

Co4tac2eR ine iei ,an3 ,anii.

%roco%1 are. ea o #r'3 areR i

4e teR Kn loc#l !#'itale3 e# a Marina %#tea nici c# 41o #n $#'neata co'oar3 'ec2ere3

%i%i teren#l3 a !#'neataA3 ,ine3 e ca %entr# $ar n# %#in )or,a3 '1a' a%oi

trage1o !e li', )! ,ani Kn %e n# a4ta3 %ea 4

&oarte

4t#!ent #ic. are3 gHn!it %entr# ea3

r'Hi

$#'neata ce GiciR

L Nicio!at3
c2e4tia Ar 'i tre,#i

r4%#n4e 4e %are 'oar noi 'ic3

/eli53 inact#al3 'o

,ineKnele4

intere4at. '#lte

4 ,ine3 'ai

Co4tac2e3 c# #n

4#nt Ia

e)eni'ente !e a te%tat. Mi 4e %ar &oarte 4oliGi.

L -ine3
#n %iloteG3 loterie N#'ai

l#cr' &ace'

%ro,a,ilitile. %act.

%re4#%#1 e# o

ne' c e#3 care a' e5%erien3 &rate c# c# a%oi K'%ri' n# ,ene&iciile. !ar

i !#'neata3 la care in ca la $#'neata e +oci o i Tre,#ie o,4er)i3 !ar E)i!ent3 'ai loterie3 n#'ai la alte

toate a4ta

n#'erele trie ti3

cH tigtoare. !ac

r,!are. loterii

!e a4tea3 %oate )eni )re'ea cHn! toate 4 4e trag !eo!at.

270

# $nigma %tiliei #
At#nci an#'it g#t3 #n#l3 %ocnit 'o !ar a# )iaa &ace rHn!#l 'Hine. ,a %e tre,#ie )Hr4t3 ini'a3 Si'ion i al 4 &ii %regtit. i tii. $#'neata ,a ,#n &ac #n Gi3 e ti !octor3 %entr# !e o ,a n# 'Hine !e !e ca care %e la 41 i 4a# ani. aGi )ieii. o %ic %e E %e $a3

n#'ele l#i

$#'neGe#3 Knce% ,a >4e nici

Ce e )iaaR Kntr1o la n1o ne 4

"a5. Ai trec#t re#'ati4'3 %ac3 i tiini&ic. 'ie 'a4a e#3 gelo4 Otilia !r#'#ri3

,ete #g#rile: rinic2ii. c#r ceilali 4

ci toi !e )Hr4te a%ro%iate. Co4tac2e3 no4tr#3 4 -trHnii n1a &ar4e3 i aici ti#t !e 'ai tre,#ie !# 'nie

E 4tati4tic3 e 4ig#r3 4 n# tria4c la 4%#n Un o l#i3 ca %e l4' i1o o

Ieri l1a

%rin4oareA3

tinerilor3 irei3 %e la4 i

a eG'

&i' 4#nt

%regtii3

l#cr#rile ,trHn

e4croci3 !e E 4

a)ocat3 toat tineri3 alte &i

!eclarat 4 4e %il!3 tinereea

'o tenitori. a)erea a%oi la

&olo4ea4c

a)erea &r#'o4 r'Hn

,i4eric

in4tit#ii con4#'at

ne%re)G#te.

toc'ai

cHn! e 'ai KcHnttoare i are ne)oie !e l#5R L N# cre! e# c 'o 4%#4e /eli53 %#in atin4. Stnic Ki 4#r%rin4e 'o'ent#l !e 4l,ici#ne. L E Kn 4tare3 e Kn 4tare3 n#1i &ace il#Gii3 ,trHnii a# %4i2ologia lor. E !e !atoria !#'itale3 %#i )rei #'r#l 4 %#n 4 cre' o tii &i3 c aici 4 4#cce4i#nea3 OtilieiR /eli5 L E !#lce3 ni'ic 4 i cHn! !ac Gici c o i#,e ti %e Otilia3 4 o 4e at'o4&er !e4c2i! %e toate3 a la 4ntoa43 Kn %e &o4t 'o! a)erea %entr# Kn &on! !e ca Ori a 'o atac a4ta /r Ii1i ec2ita,il. Co4tac2e n1are 4 ai, gri+ !e ea3

'Hna

4oacr1'ea

$#'neata &c# !in #n

re4ta#rant#l !e %rote4t o

c#'%rat

Co4tac2e c# Ge4trea ne)e4tei l#iR Era3 !e &a%t3 !re%t#l &etei. ge4t in+#4tiie. !e Stnic /ata %ro,le'a 'ai a!Hnc: %artea %e !#'itale l#'e3 Kn tii &a%t !e ce l#i &ace 'oralitate. !e ce e a4ta !elicioa4 ni'eni Se tre,#ie &erit ,raele %ri'e+!ii3 Otilia3 *a4calo%ol3 i4%ite. &aceS

Kn!re%tit

&acR

ar#nc

!a# !re%tate. Stnic3 Kncre!inat c a %#4 %#nct#l %e i3 Knc2i4e c# Ggo'ot tratat#l !e 'e!icin. /eli5 4e Knt#neca4e 'ai '#lt3 iritat !e rea!#cerea Kn c2e4ti#ne a caG#l#i *a4calo%ol.

7i

# G0 C'linescu #

L Ce L Nici
'ine3 c#' !o# 'Hn3 Ki

%ot 4 &ac e#R Gi4e el %licti4it. N# %ot

i n1a' c!erea

4 '1a'e4tec. Kn c#rHn! )oi &i 'a+or3 ca4 )a tre,#i 4 KnceteGe. n# tre,#ie 4 &aci ni'ic.

i %reGena 'ea Kn acea4t S ai 4 n#'ai Kncre!ere Kn

41'i # #reGi 4 &ac ,ine %Hn

'i4i#nea3 4 l#cr#rile. ac#'3 !oar N# c#

' l i )eGi ce c#

&ac &ericirea &aceR %ri'it ,ancR -trHnii3 %e c# A Ei

Otiliei )Hn!#t Kn ,ine3

i a !#'itale. E# a i'o,ile 4ti# 'o c

)oi 41l a+#t %e 'o 4#'e 'ari.

Co4tac2e3 41l Kn) I1a la ,anii

%ro4tii

4ig#r

a4ta3 e# "or a

a' )or,it %e4te 4 &ac

c#'%rtorii.

ce1a &c#t Knc2i%#i i

Co4tac2e n1a' 41i

c# ,aniiR colin!at

I1a %#4

N# cre!S !o'n#le3 'o teni1 !#'neata A4ta1i

totR

n# !e%#n ,aniiS Ei )or 4 &ie 4ig#ri !e ei3 41i ai, Kn la,3 !e aceea tori. c 'o )Hn!. 'ani%#leGe3 a'ice. Kngro%at E# %clea4c %rin4oare ,anii. $ar -trHnii Kngroa%3

Co4tac2e

#n!e)a a ce)aS i )ine

#n!eR

c2e4ti#nea. N1ai 'iro4it ni'ic3 n# ,n#ie ti ni'icR

L N#3 nici n# '1a' gHn!it la a


Kl n# Kn 4cr#t G#S !oi N#1'i ani care

Stnic %e #'r.

neKncreGtor %rea c# a# %rerii

rH4e 4

tactic3 te

c#

ca%#l

l4at la Kn Kn

L 8o#le3
N1a' cinci l#cr#ri &c#t

cre!. &c#t 4e 4

A'

a+#n4

con)ingerea c e ti &in !e tot. La !a'e3 cel %#in3 e ti 'ae4tr#. Georgeta 4#cce4 la co'#ne. ce1ai $ar !#'neata %rice% Gic c i 'in#te. ,ne ti3 U tia !a'e

contrar

n1a#Gi3

n# )eGi. E# te Kntre, a a3 4 )!3 !#'neata c#' +#!eciR Un!e 41i &i a4c#n4R

L Kn

ca4 a4ta

n#

cre!

c1i

ine3

Gi4e

/eli53

!intr1#n

4enti'ent e# n# ine )eGi ceea Kn c ce a a

!e 4oli!aritate c# ,trHn#l. A)arii Kngroa% ,anii %rin gr!ini.

L Ei3
'1a' tie

Kn %o)e ti3 %rin

n# %e aici %e la Nici !e e# n1a

ora . CreGi c cre!e Ai c1i 4

%li',at i

gr!inR a4c#nGi #ri &oc3

ca4. Kn4 4 ,trHn#l Kn n#

tii c aici 4#nt a4c#nGi #ri %e care n#'ai el le ca4 tai3 Kn )ec2e. c#tare c#' iarna l#i3 41l 4o,3 K i

4oacr1'ea3 &ace

Kn4ea'n c1i e &ric 4 n#1i ar! ,net#l a4c#n4 %rin a%ro%iere. !e&initi)3 trea,a )or,a !#'itale3 a terne3 !oar'e. E#3 #n#l3 n1a' nici #n intere4. M oc#%a' i e#3 a a

272

# $nigma %tiliei #
ca ca &ilantro%3 4 Gic %entr# a a3 /eli5 ce #n ,inele 'an!at l#i3 i %#in 4 i a%r !e %entr# Oli'%ia. A'3

'oral3

intere4ele

generaiei Stnic 4%#4. i 'o !e)enit care ai eroii

noi &a !e cea )ec2e. /iin!c L Ceea !!ea )r#4e4e' oarecare 41i 4e'ne %licti4eal3 aia n# 4e ri!ic i c2iar trec# %rag#l3 !ar 4e Kntoar4e !in no#. 4%#n3 toc'ai i1a' Te in)it Iorg# 'Hine 4ear la no# la re4ta#rant. "ine Co4tac2e. Are o'#l o &at creia Ki r#%e t#rta3 ca 4 !ea ca o 4 'a4 '#lt Gic a a3 c#no4c#ilor3 %entr# a&acerea3 i Kn 'o )e!erea %ro%rietar. 'i+locit3 Mai a4ta.Toc'ai c a

i a g4it %rete5t

!#'neata3 Co4tac2e

4#ntei

4erii. "in i e#3 nici )or,. L N# cre! c a' 4 %ot 'ergeS L .e&#G n# 4e %oate. A' or!in 4 te a!#c. Mai !1le !rac#l#i !e e5a'eneS Mi 4e %are c1o 41i art o &at &ain. Kncre!inat 'o Co4tac2e 4 ni te %lin c in# a ar#ncat 4 arg#'ent#l &ie tot Kn4oit3 c# %rin Kn /eli5 'ai la c2eia3 ca4e a)# %#in Titi3 4o4irea 4#%re'3 i a%oi &iin!c i Kn Stnic %retin!ea a a&lat ie i c c %e # 'aie4t#o4. Kntr1a!e)r3 /eli5 4e !#4e la re4ta#rant3 &iin!c nea%rat ca4a care 4e tre,#ie #',l a4c#n i3 o&erea3 rea 4 Knc2i! 2oi !e cHn! %e4te

intro!#c l#'ea. 'a4a3 cei i i era i %Hn

a tea%t care i

acolo3 lorg# "eni4e i 4 Kl c# coc

%Hn

%leac Kn!i)iGii Oli'%ia Oli'%ia lorg#. l#i

6 a',r#l7

'#l#'ire3

4#r%riGa a!#4 l#i 41o

ne%lce1

KntHlnea4c general#l3 ceilali3 %e l#i

acor!a,ili. Stnic3

Georgeta3 e5%lica# &ac

c2iar

Kn4oea4c3 >care

%ortret#l

Era Iorg#

Zei44'ann3 o &e'eie ro cat

4t#!ent#l gra43 a!#nat i

l'#ri %e /eli5 c &cea !ant#ra &a'iliei %e #n %re a,4#r! !e a)anta+o4A. &aa ri!icol c#lcat &rate o !ar al c# 4or !e !e l#i a aere Ne)a4ta a4c#it. '#lt. lorg#3 !oa'nei !e enor'3 Kntr1#n !e 4e)er3 2in!en,#rgian3 *rea Mai #n &lci %r#l

,ine)oitoare3

c#)iincioa4 &ig#ri 'at#ri3 4e

origine #n

ger'an. /ata3 care !a %rete5t 4r,torii3 n# era !e &a. /#4e4e %artici%a# o&ier c# !oi cHte)a rH4 Un#l nec#no4c#te3 corect ca KncHntat3 o4tentati) o%ti'i4t3 K',rcai3 'ae4tr#

lorg#3

,r,ai

,trHni.

%reGenta4e

caligra&3 i lorg# co'#nica4e a4i4tenei c arta '#4a&ir#l#i

273

# G0 C'linescu #
con4t Kn a &ace in4cri%ii3 l#i /eli5 a&i e3 &# !in li4te cele !e 'Hncare3 %eni,ile. i Kn A &el#rite 4r#ta a)#r i el. Titi a &i

caractere. o%eraie %#rtrile

Sit#aia !e4%erat. cele 'ai

'ai cHt %ri'i

'Hna Georgetei &a !e Oli'%ia Kn4 atHt ca cor!iale.

i !e general i 4e arta ca o general#l c# Kl acla'aii3

Georgeta3 Georgeta /eli5 aer CHt

general#l )oi c# orice c2i% 'Hn #itat nici o l#i c# /eli53 c#

4 4e a eGe lHng i ti'i!3 Oli'%ia3

n# !!# nici #n 4e'n !e 4#%rare. /c# el Kn4# i #n 4al#t !in o,i n#it#l inci!ent#l. 'oral3 &ace %laci! !e4%re 4 %rHn! ea n# !e4)Hr ire !i&ic#ltate 4%re a &c#

oc#%at %lcere

a!'ire

'#ltele

,rri era

ale !oa'nei lorg#3 care K i 4cotea greoi ,i+#teriile3

i c# '#lt a'a,ilitate Tot# i3 /eli5

'#4a&irilor.

t#l,#rat. Titi 4e a&la e5act Kn &aa l#i3 !e cealalt %arte a 'e4ei3 c# ni te ,#ci !e 2Hrtie !e ,loc3 %e care K i %ro%#nea3 %ro,a,il3 4 treac la ne'#rire aga%a. S 4tea !e )or,3 c# o &a'iliaritate %e care n# i1o l#i %#tea Titi i re%ri'a3 ale c# oricHt i 4&orare 4e Kn %r# la l#i i%ocriGie3 /eli5 cel #n 'ai Kntre li%4 %ri)irile !e general#l#i3 &#

c2in no#. Kn oc2ii l#i Titi n# citi !ecHt o 'a2'#r3 enig'atic gHn!ire. General#l KncHnttor c2i%#l +enant. K i )HrH4e #n ,ra !#% acela al Georgetei3 i alt#l !#% )!3 %e i n# te

al l#i /eli5 i &cea legt#ra !e #nire Kntre ei3 )or,in!#1le Kncet:

L *on
te1a' rog

Deune n#

a'iD3

Gi4e3 Ai

a'

a te%tat Ce Gici3

te K'i

'ai el

'ai

KntHlnit.

*catS

M#nce ti ti'%.

'#lt3

Knc2i%#i.

Kn43

e#3

e5agera.

Kntre,

Georgeta3

'#nce te '#ltR

LA L "eGiR
ce &aciS

a cre!S r4%#n4e Georgeta. re%ro N# e general#l. ne)oie Kn4 Tot# i 41i e &r#'o43 e &oarte %entr# &r#'o4 a4ta. %r4e ti %rietenii

$o'ni oara Georgeta 'i 41a %lHn43 4#nt !ator 41i 4%#n3 c ai negli+at1o. $st"ce PuHon nIglige une beautI comme QaK ;
?

L Generale3 e ti #n galant incorigi,il3 a' g#4t 4 te 4r#t. L 6aites, aites 3 a%ro, ace4ta3 'HngHin!#1 i
ter'inate Kn ,il. A%oi 4e 'rt#ri4i la #rec2ea l#i &at !elicioa43 o &at ,#n3 %lin !e )irt#ile antice.
D 9 ?

'#4tile /eli5: E o

Tinere %rietene >&r.Ln.re!.A. *oi r'Hne in!i&erent la o a4e'enea &r#'#4eeR >&r.Ln.re!.A. N# te 4&ii... >&r. L n.re!.A.

274

# $nigma %tiliei #

L *a%aS re%ro Georgeta Kn gl#'. L (ic )irt#i3 corect general#l3 L "a


4 Gic3 c noi 4#nte' 4 creG# Oli'%ia tre,#ie !eloc.

Kn

4en4#l

!e

%er&eci#ne. &e'ei

&e'eia %er&ect3 total3 n# o 'atroan3 %entr# $#'neGe#S 'atroane3 ,ietele 'ritateS o,iecteGe3 %entr# 4 Kntreinerea calo'nie'

con)or,irii.

L O23

'a!a'3

N1a)e'

!re%t#l

&e'eile Knainte !e a le c#noa te %o4i,ilitile. Georgeta &# ca' Kngri+orat !e acea4t con)er4aie3 ce %#tea !egenera Kn altercaii c# o &e'eie ca Oli'%ia3 r4%#n4#l )Hr&#l Kn treact3 general#l#i3 Kn 4r#t i l# o ,#cic !e !egetelor g#ra ace4t#ia. General#l i3 ca 4 Knlt#re i1l )HrK c# i3 41i %rin4e 4e )aier#l %regtea )aier /ata

!egetele

Georgetei.

'ai a4t#%e g#ra c# o alt ,#cat3 &cHn! L S 4ocr#1'e#. A ar#ncat ' iertai c1a' ce %e 41i KntHrGiat3 4%#n3 a !ar i#,it#l 4&H iat

i ea la &el3 Kn 4co%#l !e1a,ia t# a' e 4c%at a !e

4ti'#lrii3 cHn! 4o4i Stnic. *ri'e+!ia era Knlt#rat. Oli'%ia3 %ernele tat i'%o4i,il. &c#t

&erea4tr3

cear a&#rile3

#n t',l# groGa). L Ce areR Kntre, 'a!a' lorg#. Stnic rH4e. L Are grg#ni3 'a!a' lorg#3 ce 4 ai,R l1a intrat Kn ca% c 4e n1a c# !#2#l 4#%r )r#t le ie i 4&Hnt3 cHn! 4 4e %rigonit ,ai c#lce3 c# !e oa'eni3 r#&ele )G#t 41a a4c#n4 i Kn cear a&#ri3 &iin! i ,#l M1a %la%#'a %e celelalte. !#23 c# A4t14ear 4%late a4ta i

&iin!c

n1a)ea# 'ine

%er4ec#tate.

,ati4ta

4triga Gor1ne)oie c !#2#l 4&Hnt 41a a4c#n4 Kn ea !oar' %e ea. $e1a,ia l1a' %otolit.

i 4 i1o !a# 4 'a!a' lorg#.

L $e

ce n#1l !#ce

Kntr1#n 4anatori#R

o,4er)

O&ier#l rH4e Ggo'oto4.

L Ce 4anatori#R -ala'#cS N#
%entr# ,anala Oli'%ia3 calo'nie care c# in+eciile3

i1a &c#t in+eciile. 4%rHncenele. i #n /eli5 rein# Ki tot# i

Acea4t ie ire neg2ioa, &c# %e toi 4 tac3 !in re4%ect Kncr#nta4e raiona'ent 4tr,t#

re%e!e3 o,4c#r %rin 'inte. L 8ai 'ai ,ine 4 ne )e4eli'3 Kn!e'n Stnic. Toat l#'ea 4 tria4c3 i Kn 4%ecial eroii 4erii3 a' n#'it %e i#,it#l no4tr#

275

# G0 C'linescu #
con# lorg# c# &a'ilia 4a co'%ania. a Knca4at Ce gHn!ii ,#ne. i %e 4i'%atic#l 'e# 'o Con# 'o lorg# Co4tac2e3 !#'neataS !ea 4%re Co4tac2e et a !e)enit Co4tac2e era# gl#'i noi c# S1a#

!#'nea)oa4trR S%#ne e#3 la l#i n# )reo 'o !re%t3 le

%ro%rietar#l cel#i 'ai renta,il local !e noa%te3 iar 'o %arale le1a' n# 2Hrtiile3 &r#'oa4eR Un!e le1ai a4c#n4R

LUn!e L$oar

a4c#n4 !e%#4

g4e ti ,anc3 4

'aliie 'o Co4tac2e. le1ai &ali'ent. a1i %Hrlit '#li. Stnic e5a'in &aa Co4tac2e3 4#r%rin!e reaci#nile3 !ar ace4ta Kngiea !e Gor3 c# lco'ie a%eriti)ele.

LE

,ine 4 &ii ,ogat3 !ar e ,ine 4 &ii n# 4#nt 4ig#ri3 4e aca4 te %ra!

i 4rac. /iecare 4tare 41i c2elt#ie ti n# &aci te t#

c# a)anta+ele ei. AGi3 !ac ai ,ani3 n# ,nci K',oln)e ti3 4 n#1i c2elt#ie ti3 la ce1i 'ai aiR

tii ce 4 &aci c# ei. La 2oii3

L$e LS

a4ta3

)e!e3

o,4er)

Oli'%ia

ironic3

a)ere3 ca 4 n#1i ,ai ca%#lS tii c !aS Gi4e Stnic3 %re&cHn!#14e c o ia Kn 4erio4. tii ce 4e %oate KntH'%laS lat #n caG tragico'ic. Un#l i1i ine Kn ca4. I1a %#4 %e #n!e)a %rin 4o,3 4a# Kntr1#n Kntre !o# 4cHn!#ri3 a a ce)a. S%#ne tenitorS l#i3 &c# %e ,trHn !#'neata3 'o Nici n# ,anc !#la%3

are cHte)a 4#te !e 'ii !e lei %e care n# )rea 41i !e%#n la

Co4tac2e3 #n!e 4e in ,anii !e o,iceiR Toi rH4er3 iar Stnic3

LUn!e n#1l taie ca%#l %e ticlo4#l !e 'o


Kn

gHn!#l

%eGe)eng2i. L Kn 4&Hr it3 i1a %#4 %e #n!e)a %rin ca43 #n!e %oi !oar 41i %#i3 Kn %i)ni3 Kn %o!3 4#, 4altea etcetera. Ei3 ter4 c2i,rit %arc2et#l a%rin4 a c# ,enGin3 %e #itHn! !# #'ea3 4 i !e4c2i! )a%orii cG#t i 4er)itoarea a gea'#rile3 !e ,enGin #n a#

l#at &oc3 Stnic contin#a 6S

i toat ca4a a &o4t 4cr#' Kn !o# cea4#ri3 c# ,ani c# Kncerc %rea 4 &i5eGe Kn Kn4 oc2i %e c# 'o o Co4tac2e3 re%eGici#ne care ca'

tot. Morala: N# %#ne ,anii !e #n!e n# %oi 41i 4coi i'e!iat. a ne%4tor3 'Hnca

ner)oa43 e)itHn! 4 ri!ice %ri)irea. tii3 K i Gi4e Stnic !etecti)i4tic3 c l1a' %rin4 %e 'o . Ki are Kn ca4 ,aniiS7

276

# $nigma %tiliei #

L$o'n#le3
lGi3 a#Git le ii 4 i e#3 Kn n# ca r'HnHn!

Gi4e el tare3 4#nt oa'eni care 4trHng o a)ere Kn !e Stat#l )e4te goal. are 4 N# cHn! $ar o !e ne)oie !eclari le1a!#ci3 o,ligat a 'one!a 4 4 ia4 ie4e ac#' !in o circ#laie3 lege3 Kn Ki a' $ac ele.

%rin!

tinic2ea

teri,il. 4tat#l Ki

circ#le

ca%ital#rile. Knc2i4e

la!3 &r#4treGi

4ocietatea

%o4i,ilitile ce %arale trea,a 4

Ei ,ine3 !ac

te &oreaG ,ancnotele. a!#ci3 at#nci

ai3 c2e'Hn!#1te %ierGi3 c# Gi4e 4tat#l a4taR

%re4c2i',i Kn4

!#'itale3

e ti

K'%r#'#i legea

atHt3 contra titl#ri.

LE ti

!e te%t

!#'neataS

Cine

in)entat

'o Co4tac2e c# o in!i4%oGiie a,ia aco%erit.

LA4ta
te1ntrea,

Stnic !e)eni eloc)ent: e o 'eto! #n !ac1i cla4ic rG,oi con)ine !e 4 ori a )in3 n#. %#ne c#' $ar 'Hna 4e !ac %e a#!e3 '1ai %aralele i n# Kntre,a N#'ai

%artic#lar#l#i.

ni'eni

%e 'ine c#' 4 te a%eri3 e# i1a 4%#ne.

LC#'R Kntre, 'o Co4tac2e3 4arca4tic3 !ar 'HncHn! 'ere#. LTrecHn!1o a4#%ra 'o tenitorilor3 Kn cHte)a %ri3 ca
'ini'#l i'%oGa,il. era gata Sa#3 4 !ac !eclare )rei3 le la i c Mo Co4tac2e 4#%rat

n#

atingi

o,ligai#nile

4tat#l#i3 i !#'neata 'nHnci ,anii. 6n1are ni'ic73 Kn4 lorg# 4e a&la Kn &aa l#i ca cea 'ai ,#n !o)a! c %ri'i4e ,ani. Se '#l#'i 4 gl#'ea4c:

LCHn! LA4ta

e ti a a

tHnr3 eS

n1ai ,ani3

cHn! $e

e ti aceea

,trHn3 e#

!ac

i1ai

4trHn43 te %Hn!e4c r#!eleS a%ro, general#l. a' 2otrHt 41i c2elt#ie4c c# tinereea. (icHn! ace4tea3 4trHn4e !e ,ra %e Georgeta 'ai '#lt %e cea !intHi. i %e /eli53 !ar K'i c#'%eri general#l.

L*on

gInIral, e

%rin4e

ocaGia

Georgeta3 r4%#n4e

cHn! galant

o ,lanR

LKntre,area
%ri)i

i'%ro%rieS

C#'%rt#ra e !e '#lt &c#tS "rei 4 4%#i3 cHn! 4 te Kn4oe4c ca 4 i1o alegiS Oli'%ia %e Georgeta c# in)i!ie i c# o c#rioGitate in&init3 ca i cHn! acea4ta ar &i &o4t #n ani'al a%ocali%tic.

277

# G0 C'linescu #
*rintr1o &irea4c a4ociaie3 con)or,irea Knce%# 4 4e !e4& oare a4#%ra co%iilor3 c %entr# a' care &at3 %rinii Gi4e 4 le 4trHng ,ani %ri)Hn!#14e &etele 4#nt !e 'ai toate ,#n#rile3 ca a%oi ei 41i ri4i%ea4c.

L Noroc L *e L N1o

'a!a' 'riiR $ac )a

lorg#3 o,4er)

c#'iniS

&ete

n#

tre,#ie

Oli'%ia.

Uneori !ac %entr#

e 'ai gre# ca c# ,ieii. Iti# a4ta !in &a'ilie. 4ile4c 4 4e 'riteS Zei44'ann3 are noroc3 'rite14e3 i#,irea li,er3 n#3 e ,ine i a aS

L *er&ect3

Gi4e

%ractica

%lcerea %ro%rie. Kn a&ar !e Georgeta3 /eli5 ceilali %ri)ir i% #i'ii la conte'%l ca %e #n 'on4tr#. L C#'3 cri' !#,l a%roa%e Stnic3 4 ii i &ata a ne'ritatR E o 4 K'%otri)a )igoarei naiei econo'iei. C#'3 i general#l3 care %#&nir !e rH43 Oli'%ia Kn!eo4e,i Kl Zei44'ann.

4tea &ata 4teril3 4 %iar naia ro'Hnea4c3 4 4ca! %o%#laiaR Ii c# a)erea ce &aciR Kn !e&initi)3 ea e n#'ai #n K'%r#'#t al 4ocietii3 care tre,#ie re4tit#it... L -ra)oS a%ro, Zei44'ann. Stnic3 tre,#ie4c Gi4e Tre,#ie n# #',la re4tit#it c# co'#nitii. !e Zei44'ann &# iar i conte'%lat c# 'irare. )oie3 corect -#n#rile 4ociali4'e %rin !e !#'itale. re!ate Oli'%ia3 4ocietii a4ta e 'Hinile la 4ine

L $1'i
ale

co%iilor3 ca 4 4e &olo4ea4c i generaia no#.

L -ai

cH'%ii3

Stnic3

Knele4 c co%iii a# 4 'o tenea4c. lorg# Kn4# i 4e a%lec

L /ire te3 &c# )ol#'inoa4a !oa'n lorg#.


Kn4%re loc#l #n!e e!ea# general#l3 L Ki la4 &etei a)ere K'%rtea4cS MititicaS Stnic a#Gi4e.

/eli5 i Georgeta i 'rt#ri4i c# #n ge4t genero4 !in 'Hini:

L N# '1ai Knele43 4trig el3 !ac ' K'%ie!icai 4 )or,e4cS N# e !e1a+#n4 41i l4ai &etei a)ere3 tre,#ie 41o 'ritai3 ca !e a)ere 4 4e &olo4ea4c i alt#l.

L O 'rit'3 o 'rit'3 Gi4e K'%ci#itor lorg#. L Kntre,area e4te3 c# cine o 'riiR

278

# $nigma %tiliei #

L E# a )rea o&ier 4a# !octor3 Gi4e 'a!a' lorg#. L $octor3 4ri Stnic3 #ite !octorS i Kntin4e
/eli5. L#cica are o%t ani ac#'3 %e4te a4e ani e at#nci !#'neal#i e4te toc'ai !octor %roa4%t. -iat &ain. AtHt lorg#3 cHt la /eli53 care l#i li',#ia i ne)a4ta l#i %ri)ir c# 4i'%atie 4cena &oarte Kn4 %eni,il %rea i Oli'%ia

'Hna

4%re i

n#,il3

i 'o!e4tie Kn i gHn! %e

g4ea Stnic.

,le4te'a

ne'#l#'it3

/eli5 Kl 4#r%rin4e a4e'narea ei c# Aglae. L /ata !#'nea)oa4tr3 Gi4e ea3 c# o 'aliie 'olatic3 tre,#ie 4 ai, a4%iraii 'ai Knalte3 #n 'agi4trat3 #n o&ier 4#%erior. Stnic %#&ni !e rH43 &r 4 e5%lice ca#Ga. lorg#3 K'%ci#itor3 Knc2i4e !i4c#ia: L Ce1o &i3 n# ne #it'3 4 &ie n#'ai tHnr !e i4%ra)3 4 '#ncea4c3 c#' a' '#ncit i e#3 care '1a' ri!icat !e +o4. Kn43 ce 4 )or,i' ac#' !egea,a3 c &ata e 'ic. Mai ,ine 4 ,e' Kn 4ntatea ei i a t#t#ror. C2elnerii3 !ignitatea. 'o,iliGai c# la 4%atele c2i% 4 in)itailor3 )a! #'%l#r Kntre %a2arele /eli5 i i toi ,#r. General#l 4e a'ei4e "oia orice Georgeta 'ai cor!iale. L M rog 'atale3 in4i4t el %e lHng /eli53 care 4e 4i'ea +enat3 c#lti)i3 Kn ,#Gele Georgeta e o te tot in)it ace4t l#i 41o %erl3 e o c#lti)i. 'o n#'ai K'i &at a!ora,il3 %e care i# &inee. c 41o !atore ti acea4t *re!a# !e !e1a ,inelea3 relaiile %4trHn! tot# i

Kn 'Hinile !#'itale o %#%il 4c#'%. ti'%3 %ri)in! Co4tac2e3 2arnic Kn '#l#'it i ,ea Ma!a' c 4c%a4e lorg#3 a)ei Un!e Kn o e in4in#aiile Stnic3 'Hnca 'ere#3 4#gHn!#1 i cGHn! &at3 ac#'3

groa4e3

&ar&#rie. a#Git

c# oc2ii a4#%ra l#i3 creG# !e !atoria ei 4 &ie a'a,il: L $o'n#le !o'ni oar3 Mo 4 !e ce n1ai a!#41oR Co4tac2e 'or'i ce)a3 c# g#ra %lin3 i'%o4i,ilitate !e a artic#la. Stnic l# c#)Hnt#l Kn loc#1i: L OtiliaR Un!e e ea ac#'3 n1are ne)oie !e noi. E la *ari4. Stnic 4%#4e #lti'ele )or,e tri#'&tor3 rotin!#1 i %ri)irile a4#%ra Oli'%ia: Kntregii a4i4tene. lnocent3 'a!a' lorg# Kntre, %e Gi#rgi#)ean#3 ) tria4c3 41o a' )e!e' 'ritat.

279

# G0 C'linescu #
L St#!iaGR

L St#!iaG LA
Mo aR celorlali.

Oli'%ia &c# o 4trH',t#r3 %e care Stnic o re'arc. '#Gica3 Gi4e 'a!a' 4 el3 &cHn! tot# i 4 c# oc2i#l 4%re +ena '#lte

gr#%#l !in +#r#l general#l#i. e5cla' Tre,#ie lorg#3 &r !o'n#le int#ia4c Co4tac2e3 c2elt#ie ti3

%arale... c# Kntreinerea. Co4tac2e ,Hl,Hi ce)a Kn %a2ar#l !e )in %e care toc'ai Kl !#cea la g#r. Stnic3 &cHn! iar i c# oc2i#l3 e5%lic: L Are ,#r4. A re'arcat1o #n %ro&e4or3 care a 4tr#it %entr# 4%ecialiGare i a con!#41o %er4onal3 notai ,ine3 %er4onal3 la *ari4. L /oarte &r#'o4S a%ro, 'a!a' lorg#. O&ier#l3 i'%r#!ent3 intr %e nea te%tate Kn )or,: L *arc %leca4e c# #n#l *a4calo%ol3 'o ier 'are. A a a#Gea' )or,in!#14e3 !oar o c#no4c %e !#!#ia3 &at 4#%er,. /eli5 4e 4i'i Kn,# it. Georgeta )oi 4 4al)eGe 4it#aia: L S#ntei Oli'%ia3 in&or'at care !!ea gre it3 'ere# !o'n#le 4e'ne locotenent. !e Otilia 'i1a &o4t coleg !e con4er)ator. E4te o %iani4t e5ce%ional. %licti4eal3 Kncerc 4 reteGe !i4c#ia: L N# Kneleg !e ce ne %ier!e' )re'ea c# a4t&el !e ni'ic#ri. Otilia nici n# ne e4te r#!3 n# e &ata l#i 'o Co4tac2e3 e o... N1a%#ca4e ,Hl,Hi )iolent: L S1414 n# 4%#i %ro4tii3 !e1!e4%re &a1&a1&ata 'eaS Stnic K i Kn4# i in!ignarea ,trHn#l#i: ce co'e!ii n# cHn! &aci3 c#no ti o !#'nealor i#,itoR &at e n# C#' %oi A a 4e e3 Kn a# 4 o i!ei ,ine3 4%#i a4e'enea Stnic i Kn Knelegi3 cHn! ceilali3 /a'iliile l#cr#rileR %rea 4c#G gre ite ' 4 4&Hr ea4c. Mo Co4tac2e3 Knro in!#14e ,r#4c3

L "eGi
&a

%r%4tii3 !e !# 'nii.

cre4c#t

LE

i !e aci toat %o)e4tea. r# cHn! n# e #nire Kn &a'ilii3 Gi4e 'a!a' lorg#3 'ere# &# &oarte !e%ri'at !e acea4t 4cen care Kl atingea

%laci! i ne%rice%Hn! 4it#aia. /eli5 !irect3 !e i cei !e &a n# 4e gHn!ea# o cli% ca#G. At#nci K i !!# 4ea'a c tot ce %ri)ea %e Otilia Kl c el ar &i Kn

280

# $nigma %tiliei #
%reoc#%a3 c# ea3 c# !in toate &inee 4&orrile i !in !e in!i&eren i %e care Kncerca A'Hn!oi 4 4e

le &ac. Georgeta Kn4 o,4er)a4e a4ta !e la Knce%#t e5%erien3 general#l. 4tr!#ia# 4 atrag %e /eli53 &olo4in!#14e con)or,ire 4trin !e o,iect#l con&lict#l#i:

i3 K'%re#n

i !e Zei44'ann3 Kntr1o

L A' a#Git3 !o'n#le /eli53 c la ,ala'#c3 )or,ea Georgeta3 4#nt ,olna)i &oarte intere4ani. Mi1ar %lcea 4 )! o !at. Zei44'ann inter)eni: L Te !#c e#3 !o'ni oar. O%tGeci la 4#t !in ,olna)i %ro)in n# &r !in in&ectaii erotic3 4ang#ini3 G!r#ncin ci !in li,er !e l#i cei 'orali. !e Con4trHngerea3 care e ti o Kn &at 'aterie creier#l. $#'neata3

%re+#!eci3 Georgeta3 !e i Kl Kn cei

!i4%#nHn! ca' Kn

%o4i,ilitile !e al g4i

!#'itale a l#i !e &i c

4e5#ale3 ai 4 )eGi !eGa4trele 4ocietii ,#rg2eGe. Knc#rcat intere4#l !e li,ertatea /eli53 cor!ial a%ro,area li',a+ 41i Zei44'ann3 oc2irile /eli5 %otri)it era3 ca a4c#lt c2i% 4 trei &r %e4e c ar

celorlali3 /eli5

a%ro,at 4e 4e

GH',et#l !i4trat. i3 Mo c#

general#l#i.

Kn)e!erat3 retrag ri!icar.

General#l Co4tac2e

rec#no4ctoare %o4ac

a ace4t#ia3

!eclar

)ine i el. /a'ilia lorg# 4e art 'H2nit: L *#teai 4 4tai3 'car la %r+it#ri. Kntr1a!e)r3 !!# o 4c#rt c2elnerii l#%t a!#cea# %e t)i l#ngi Kn)in4e3 !e argint 'or'ane !e %r+it#ri i !e &r#cte. *e &aa l#i 'o !e ton#ri3 a%oi lco'ia Co4tac2e 4e i ,trHn#l

r'a4e %ironit %e 4ca#n. Georgeta c2i% care Kn alt K'%re+#rare ar

i general#l con!#4e %e /eli5 i 4ilin!#14e3 Kntr1#n 41l Kn)ioreGe. &i &o4t co'ic3

%e 4tra!a %#4tie3 inHn!#1l &iecare !e #n ,ra General#l %rea a&ectat:

L/etia 'ea3 !ar tHnr#l no4tr# 'i 4e %are c e Kn!rgo4tit. LA a 'i 4e %are i 'ie3 con&ir' Georgeta Kn oa%t3
/eli5 4i'i ne)oia !e a r'Hne 4ing#r3 K i l#a r'a4 ,#n !e

c#

gri+a #nei 'a'e !e a n# !e te%ta co%il#l. L OS !ar at#nci e KngroGitorS Te in)it 4 ai gri+ !e !Hn4#l. la l# cei !oi3 care1l c# o %r4ir c# cele 'ai atente !e a ging ii. 'erge; A%oi o

Knainte

nece4itate

neKn&rHnt

4tr,t#

toat Calea "ictoriei3 %#4tie3 i 4e Kn&#n! Kn Io4ea3 %Hn la

281

# G0 C'linescu #
8i%o!ro'. *e '4#r la Mo re4ta#rant#l Co4tac2e3 %e Kl l#i ce 'ergea Ki i el3 a%r# Oli'%ia3 care Kn i o,o4ea3 4#&let#l !e o 2i,ri!itate 'Hnca !e c# i a)i!e legt#ri i 4e cal'a caricat#ral. la 'a4a 4tricat )e!e ace4tei care c#' %li',e 'o teniri3 Georgeta. Se %ercea%

i Knce%ea 4 ai, o )iGi#ne 'ai o,iecti) a l#cr#rilor. A!#narea lorg# a)ar#l Stnic %e care )Hn!#4e local#l3 2iene

c#'%rtor#l#i. &cea# ,trHn3 *oliteea3 c n#'ai 4it#aiile a!#nt#ri3 %leca4e %retin!ea3 c# Mo

'orali tii. ocrotea# '#lt3 Tot# i3 4#&erea Kn

Georgeta3 !elicateea ce i %eni,il 4e /rana3 %er&i!ie3 a a

c#rteGan3 a)#4e4e lor )ia era# era# !e

general#l3

'ai &ine. el c#

in!i4c#ta,ile. Kn 4tare 4 Ii Kn

oa'enii

&r legi

%o4t#rS Kn4 n#

'i+loc#l 4t#!ii3 4 4e

in!igna

calo'nierea %entr# ci ca necio%lit#l

Otiliei3

Kntr1a!e)r

onct#oa4 *a4calo%ol3

Stnic3 a&ir'a

'o ier#l

c#'

locotenent.

Co4tac2e 4e arta atin4 !e %onegrirea Otiliei3 la co',inaii era la toc'ai orori 4e !e c# *a4calo%ol. i la 4e 4e 4e Kn acea4t cinic#l /eli5 i a#Gi

!ar el Kn4# i 4ocietate3 'ai care3 tot# i %e o i Se i ci Kn

n# o a+#ta c# ni'ic 41 i clari&ice 4it#aia3 ,a c2iar o K'%ingea3 laco'3 !e 'ici ,anc. !o# &c#4e 2otrHri Kntr1o gHn! 4ilit 4e )a trea, i a%arent )er,ale teri,il#l3 Zei44'ann3 le 4e %e 4%re !e &cea l4

li'itHn!#14e Aer#l Un

%ara!o5#ri3 O,o4it3 al,i3 4e tHrn 4e

!i4crete

4er)icii

'e!icale. a%oi !e 'atinali l#i l#i 4 n# n# ce i el

Kn)inei3 l%tari S#&let#l !e a KncHt

l#cr#rile

c%tar ora . elan#ri

cont#r#ri.

2Hr Hit

'onoton

#n!e)a3

&aetoane 'ari.

Kn!re%tar #'%l# Kn %re&c# !e li,er

!i'ineaa. 'are )oin

/eli5

E5%eriena

!e%ri'are3 K i 4 c %#4e

4e ri!ica ni'n#i. &r

!ea4#%ra !e%in! )a nici &i o N!+!#i

t#t#ror. ni'eni3

4 &ac a4t&el 4 4#&ere %4tra %lin !e

n# &ie Otilia ca Kntin! i 4e

tri)ialitatea 'Hn!r3 %Hn 'rini'ie

or,e te !e el

Kn4# i3

at#nci3

r4%lat3

41i

'Hna. Lini tit !e acea4t 2otrHre3 4e ri!ic !e %e ,anc Kn!re%t 4%re ora #l care Knce%ea 4 &iar,.

282

# $nigma %tiliei # CUPRINS

P" Si'ion 4ca%e trata !e ca i !e)eni4e el. cHn! el atHt 41ar !e ea &i 4#%rtor3 n# %rea %re&c#t3 KncHt cre!ea ca 41i Aglae Kn &ac 4e ei 2otrK l#i Gile 4 i1l

*ro%ri#1Gi43

ne,#nia

negre.

I!eea !e a1l interna Kntr1#n 4anatori# &# re4%in4 c# in!ignare:

L C# ce 41l in Kn 4anatori#R Are el )reo a)ereR L Are %en4ia3 o,4er) Stnic. L Ce1ai Gi4R *en4iaR $ar e#3 co%iii c# ce tri'R
realitate3 !in Aglae c# 4 4 a)ea !e4t#l !e a)ere3 orice %r#!en3 41ar ro4t %#tea !e #n &iin!c Si'ion3 cele %ri)at #r'3 !e i3 a)ea %#tea el ar 4i4te'atic Gicea n# el3 oarecare &ac

Kn l#i Kn

4trHn4 %lceri. !e a&la act e a !e

!in )HrK c

c2iar %e

,anii Si'ion are i tie

Stnic

%ro%#4e

Kntr1#n a)ere a%oi

o4%ici#3 >Kn4

,trHn#l %a#%ertateA3 4 4e

4ol#ia

con)in3

%eni,il

c ai #n 4o la o4%ici# etc. L Ii ce3 Gi4e Aglae3 acr#3 e# l1a' a!#4 Kn 2al#l 4taR S 4e !#c #n!e l1a# a!#4 &a%tele l#i. Kntr1o ca4. nare3 %li',at a1l Kn na !#'inic3 ce #n i tot#l 4e %rete5t l4at 4cene !e !in l#ng#l &# o&eri4e &#4e4e oarecare3 acolo. !e %o4i,ile. 4o4irea 4i'%atie3 Kn %ereilor3 cHte)a %regtit 4 ca Si'ion 4 &ie a)ea 4t#!ia4e i1 i r#%te3 Mai Stnic3 %e la #n Kntr1#n 4co4 4 ca !in &ie 4%re ,ine Zei44'ann !#% 4#, )iGita3 ca% Kn!e%linea4c %re)enit. !#4 ori %e ai I4te#l Aglae l#i toi aceea i i a%oi c# cele la !elicata o4%ici#3 Kn4rci1

o4%ici#l

-trHn#l

'e!icini4t Si'ion3 'ai 4trHn4e4e Zei44'ann. ca4ei3 Knc%ere3 ca

c2e4ti#nea3 cHte)a Kn

con)er4Hn! l#cr#ri !ecHt 4e !e1a

alct#i4e gea'ant1 i 'ilt ac#' !in i

cHte)a

K',rc'inte3

a te%ta c#rioGitate Titi3 %e

4#&ragerie

Oli'%ia3 4%ectacol.

A#rica3 4ca#ne3

a!#na4er

cana%ea

%ri)ea#

$in cHn! Kn cHn!3 !e4c2i!ea # a c# o c#rioGitate a)i!3 li%4it

283

# G0 C'linescu #
!e orice r# ine3 Marina3 %lin %e 'Hini !e &in3 a a c#' ie i4e !in c# ,#ctria ,ar, ca4ei )ecine. Kn Si'ion3 e!ea c# la oc2ii 'a4 e5altai3 i 4l,it i cre4c#t 4geat3 4or,ea laco'

!intr1o cea c c# la%te. $#% ce 4&Hr i !e ,#t3 %ri)i Kn &#n!#l ce tii3 'iro4i3 a%oi Gi4e: L Aici a &o4t oet. Aglae 4e 4#%r: ne,#nR l4#43 l#i Ce oetR $ac ,ea era oet3 n#1l ,eaiS $e #n!e

L E ti L L#i

%Hn #n!e oetR l#'ea Ki ! 4 Si'ion arta# oet. C# a4ta ' i 4#&erin3 2rne4c e# Kn4 Aglae !e cHn! a# a%r#t 4e'nele. Oc2ii Kngri+orare n# tr!a nici #n &el !e 'il i n# ar#nca nici o )or, ,lHn! ca %e #n Oet trHntor3 4 &ie c# Kn ce1a i ini'a

4%re a1l %otoli. $i'%otri)3 &# !in ce Kn ce 'ai iritat:

L Sla)
ac#'

$o'n#l#i3 41'i 4%#i

te1a' c

2rnit i1a' !at

&o4t 'ai ,#n3 ani !e Gile3 &r nici o ,#c#rie !in %artea ta3 )ii oet. !# 'anilor.

L S1a# artat 4e'neleS re%et3 'ai tare3 Si'ion. L Ce 4e'ne3 tat14ocr#leR Kntre, Stnic3
%4i2iatrice3 &cHn! c# oc2i#l celorlali. Cine !#'neal#i are !re%tate. Tre,#ie 41l a4c#lt'. Si'ion art c# !egetele !e4crnate Kn4%re ,ar,.

c# tie3

intenii %oate

L E#

L $o'n#l 'i1a !at ,ar,a l#i. L Mai ,ine te1ai &i t#n4 %#in3 !ecHt 4 4tai Kn 2al#l 4ta.
4 Kl ' t#n!R c# Gi4e 'are Si'ion !i4%re3 %rea )iolent3 ceilali aci 4rin! c# !e %e 4ca#n. !e aci ca43 ca !e %ri)i N#'ai !e i &el#rite !e gra!e

Ni'eni 4 n# 4e ating !e $o'n#l l4#4. Aglae %laci!itate. C#%rin4 ge4tic#lHn! Stnic !i4trat 4 4e Ki 4%ectacol3 %rin

4tr,t#t !e 'il. agitaie3 %ri)in! la Si'ion 2ainele Knce%# l#i. %li',e era Na4#l Knro it

ger3 i '#coGitile 4e %relingea# %e '#4ti. "or,i re%e!e: L Ereticii K'i &#r ,anii3 41a# #nit toi 41'i c2in#ie 2ainele3 #itai1) la %antaloni >era# 4c#riA c#' 'i i1a# !ecolorat3 'i1a# ,t#t 2ainele %e cr#ce. Cri4to4 a &o4t iGgonit !in l#'e3 a# o'orHt

284

# $nigma %tiliei #
%e Cri4to43 l#'ea n#1'i !ai a r'a4 &r a4ta e $#'neGe#3 K'i 4cri# a' 4 recla' #cenicii i

4cri4orile3

4can!al3

K'%rat#l#i i1l 'nHnc

CeGar3 'i1ai &#rat 'n# ile3 Cri4to4 41a &c#t iar,

ginile >ni te gini 4e )e!ea# Kn c#rteA3 #n!e e %ar!e4i#l 'e#R...

L E# i1a' &#rat ,anii3 4trig Aglae3 Kn c#l'ea ci#!ei3 e#R L Ma'3 Kncerc Oli'%ia 41o %otolea4c3 n# te %otri)iS L La41' Kn %ace3 !ragS E# i1a' &#rat ,aniiR
c# 4ta. 4tricatele3 N1ai 4 ' $ar ierte ce3 co%ii era' tia3 41i ele &ac 2aineR e#

-anii a!#4 2aineR

i1ai Kn !in

ri4i%it 2al#l

te1a#

%en4ia ta %ctoa4R Ali oa'eni !e )Hr4ta ta alearg3 '#nce4c3 n# 4ta# ca trHntorii. A' co%ii 'ari Toc'ai cHn! 4 Kngri+e4c i e# i n# i1a' %#4 la ca4a lor. 'ea3 c n# 'ai !e ,trHneea

4#nt a a tHnr c#' a' &o4t o!at3 K'i &aci Gile &ri%teR Mi1a' 'Hncat tinereea c# tine3 ticlo4#leS Aglae Knce%# !eo!at 4 %lHng3 !in ner)oGitate3 c# 4#g2i#ri a4c#ite3 ca o 'in i i A#rica alt !at. A%oi K i 'ai !# 'noa4 ca Knainte. ter4e ,r#4c oc2ii *e ,#Gele l#i i l# Stnic

&l#t#r #n GH',et: 6Mare c#tr3 4oacr1'ea a4taS gHn!i el. C#' 4are ca%ra3 4are i ia!a. A a ar &i Kn 4tare 4 &ac L Ma'3 contin# el tare3 !e i i#,ita 'ea Oli'%ia3 !ac3 ce1i 4trici 4ntateaR /ii $oa'ne &ere te3 a &i ,olna) i ,trHn. /a'ilie 4cHr,oa4S7 reGona,ilS Uite3 4#nte' noi Kn +#r#l !#'itale3 4#nt e#. ConteaG %e 'ine3 ca %e #n &i# !e)otat. "o' &ace c#' )a &i 'ai ,ine. Si'ion3 #itHn! &#ria !inainte3 Gi4e3 ,ine !i4%#4 i %ro&etic: L C#rHn!3 i n# ' )ei 'ai )e!ea. M !#c #n!e '1a tea%t ar'atele !e Kngeri 4 ' K',race c# 2aine !e a#rS Titi Knce%#4e3 4 4e legene3 reGe'at !e 4o,3 iar A#rica3 la &erea4tr3 %oart. K i tia c# Kn &oar&ecele 'o! a %ieliele !in +#r#l !e #ng2iilor. a Kn l#i c# 4&Hr it3 Zei44'ann 4o4i c# o tr4#r3 %e care o l4 4 a te%te Kn Antici%Hn! i'%r#!ent !o'n#l %lan#l ca%tare S te Si'ion3 Aglae Gi4e: L Si'ioane3 #ite3 )enit !octor. !#ci !#'neal#i 4 te )a!3 41i !ea ce)a 4 te &aci ,ine3 te Kntorci aca4. " !#cei c# tr4#raS Si'ion &c# o 4rit#r !e 'ai'#: i %e #r'

285

# G0 C'linescu #

LCe
o'. E#

!octorR 4#nt

E#

n# i

4#nt n#

,olna). '#ri 4 l#i S

E# Kn

4#nt )ecii

cel

'ai

4nto4 Cel Ki ce )rea 4e te

O'#l c#

)oi

)ecilor. !o'n#l

4e1nc2in 'ie i tatl#i 'e#3 acela 4e )a 'Hnt#i.

L*a%a3

g4i

cale

Oli'%ia a

inter)in3 Si'ion n#1'i 4#nt

,inele3 !e ce 4 n# 'ergiR Toat re!e te%t: ini'iciia )or,e4c e ti Ki Kl ca iraional c# %entr# Gici cei cre! %a%a3 ce Kn Oli'%ia c n#

LN# LE#

!#'neataS 'eaS Co%iii &i#

c#no4c.

N#

&ata

'ei

'

#r'eaG

i 4e Knc2in 'ie. 4#nt %ri)i #n a!e)rat3 intere43 4 4e !ar )a! &iin!c K i Kn Kn)t#rile %re#',lrile #n in!i)i!. )erGi'ea o 4 ' !#'italeS Gi4e Zei44'ann. Si'ion %rin ca43 Oli'%ia3 c# cHine rel# ce a oc2ii l#i iar i 'iro4it ei %r#!ent3 !#%

+ignit3

l4 ,ir+ar#l3

toat

#rii. Aglae cltin !in ca%3 aga4at: L A tea%t %entr# n#'ele $#'neGe#3 co4te o groaG !e %araleS Zei44'ann o e5a'in %e &#ri tr! 4enti'ent#l l#ntric i Gi4e i 4e %#tea g2ici #i'irea l#i i %olitico4 !in &ire3 n#1 i re%e!e a4#%ra 'i+loacelor !oa'nele &a !e o a4t&el !e ne4i'ire. *r#!ent 'e!it el o%ort#ne %entr# a 4coate %e ,trHn !in ca4. L $o'n#le !octor )oa4tr %ro&e4or3 &oarte 'i+loc cere'onio43 a# gl#'it3 &r Kn!oial3 'i1e4te c#no4c#t3 4e !e i era# Kl o%ri la !in !re%t ri4i%ite 4a# e la o eroare. E# n# 4#nt l#'ea. )or,ele Kn A' )enit l#i atra4

i n1a' )enit 4 ) con4#lt. $e alt&el3 4ntatea !#'nea1 )or,e te toat 'er4 )or,in! Kn gol. Kn4 i 4or,i %#%ilele3 Zei44'ann

!e re%#taia !#'nea)oa4tr !e... !e Kn)at... !e... Si'ion %ri)in!#1l3 concentra3 4t#!ent#l#i Zei44'ann3 !e a 4e la re4%ect#l ne%#tin 6%ro&e4or73 &olo4i4e

C#)Hnt#l

'g#lea#.

tit#lat#ra

KntH'%lare3 ne tiin! !e &a%t ce %ro&e4i#ne a)ea Si'ion. L A a#Git l#'ea !e Kn)t#rile 'eleR Kntre, 4erio4 Si'ion. L $ac a a#Git3 '1ntre,iR $ar cine n# c#noa te %e 'arele3 %e 'arele... >Zei44'ann n#1i c#no tea n#'ele.A L...%ro&et T#lea3 4#ger Stnic.

286

# $nigma %tiliei #

L E5actS con&ir' 4t#!ent#l. L Ii ce !ore te l#'ea !e la 'ineR Kntre, 're Si'ion. L Ce !ore teR S ie i Kn l#'e3 4 l#'ineGi o%inia
4 a!#ci %e rtcii %e calea ceea ,#n.

%#,lic3

L N#
&iere

Si'ion 4e 'ai gHn!i cHt)a3 a%oi 4e K'%otri)i: 'erg. Mi4i#nea 'ea %e %'Hnt 41a 4&Hr it. A' ,#t i oet3 a' &o4t r4tignit Kn 2ainele 'ele3 ac#' tre,#ie 4 T#lea3 *e 4e r#g Zei44'ann3 'ea. M1a# e# !e ce1a' %e )enitR c#

' KntHlne4c c# Kngerii.

L $o'n#le
te

Kngerii

a tea%t.

cin4tea

tri'i4

'ine

tr4#ra3 4 te c2e'. *ri)e te caiiS Si'ion ar#nc oc2ii rtcit %e &erea4tr Kn&r#'#4eai !e ,ir+ar c# cHte o &loare la #rec2e. i %ri)i caii co4teli)i3

L A# ari%iR Kntre, el. L C#' 4 n1ai,3

!o'n#le

T#leaR

A#

cHte

!o#4%reGece

ari%i &iecare. Si'ion 4e %li', !in no# ne!#'erit %rin o!aie3 Kn a te%tarea an5ioa4 a celorlali3 a%oi 4e Knc%Hn iar i: L N# !rea%ta 'ergS tatl#i. 4e Kngerii N# tre,#ie ' 4 )in aici 4 ' ri!ice %e Se !e1a 'ine. la i1i 4e c# e# 4 a)# Kn elai la cea&3 !#'nea)oa4tr contrariat.

$ia)ol#l e iret3 ia &el#rite c2i%#ri. Zei44'ann c# 4ering o%ti ce)a alar'at. Kntoar4er 4eringa c# 4cr%in %i%i ,#G#nar#l !in 4%ate al %antalonilor3 #n!e a)ea o c#tie 6.ecor!73 i &iole !e 'or&in3 a%oi l# la o %arte %e Stnic la #rec2e3 cHte)a iar Kn )re'e Kn 'in#te. Stnic 'ae4tre3 4 )in o ce Si'ion Ki o,4er)a !e inea )at Kn a'Hn!oi o!aia Kn)ecinat3 !e #n!e &oarte 'Hn

Trec#r %e4te

Zei44'ann ,#cat

'or&in3

K',i,at ti# o ai

alcool3 al cr#i 'iro4 4e r4%Hn!i Kn o!aie. L $o'n#le #n 'i+loc ca Kn 4e Kne%t#r Si'ion L K'i T#lea3 Kngerii ,ra3 !!# r# Gi4e 'ai c# !#lceag c#rHn!. a4ta3 $in i 4t#!ent#l3 Ki &ace' n#'ai!ecHt 'ic

neKn4e'nat3 Kna%oi3 c c# te

4i'i l#cr#ri 'in#nate. oroare. %ori &ericire3 el Stnic c# #n c#)Hnt ni'erit: %are a a3 Gi4e %re&c#t !eGa'gire3 'i 4e %are 'ie c n# e ti ceea ce %retinGi. I4#4 a

287

# G0 C'linescu #
&o4t Kne%at S#r%rin4 i Kninte Kne%at ca c# %e cr#ce !e c# 4#lia3 i !#'neata 4e o%ri n# te loc#l#i i1i Ki la i &r &c# a'eit3 'i1ai Kne%at re%lic3 in+ecia loc#l %ri)ea 4c#rtat

c# #n ac. Ce &el !e 4&Hnt e tiR arg#'entare3 Ki tra4e 4 Kn 4e Si'ion c# ce Zei44'ann 2aina re%eGici#ne Si'ion3 'Hna3 re%e!e c#'

,trHn#l )at3

!eG'eticea4c.

Stnic

ter4e

)re'e 41'i

c#rio4 4%re %ro%ria1i 'Hn:

L N#

c#')a

)rei

&#rai

2aineleRS Gi4e el ,n#itor. K',tat !e

L N#S %rote4t a'a,il Zei44'ann.


4t#%e&iant3 Si'ion 4e l4 %e #n 4ca#n3 %ri)in!

t#l,#re Knaintea l#i. *rea &oarte &ericit.

L N#
Kn4%re

L Ei3 c#' te 4i'i ac#'R L M 4i't ,ine3 &oarte ,ine3 4i't 4ntatea Kn tr#%#l 'e#.
i1a' tr4#r3 'ai ca 4%#4 al e#R cr#i Gi4e Zei44'ann3 te a tea%t3 $ac Kn al,3 %ri)in! !e ce te %e n# &erea4tr !in )rei ,ici. 4 ,ir+ar3 i'%acientat3 %le4nea ,ineS 4 Noro!#l 4e #n!e

GHn!e te1te Kntr1o )in c2ilie3

'ergiR $e alt&el3 orice 4&Hnt 4e retrage cHt)a )re'e Kn %#4ti#3 %#ri&ice. )ei K',rcai )rei3 !#ce' la Kntr1o N# i 'Hn4tire acolo a!ora,il3 !ecHt %#tea 'e!ita a,4ol#t 4ing#r. no#

Kngeri

!i'ineaa

4eara. Acolo e4te loc#l !#'itale3 'ae4treS

L Ii e %#4ti#R L *e onoarea 'eaS Mai %#4ti# ca1n T2e,ai!a.


Un ca% G,Hrlit Si'ion3 ca4 nici iar i 4e li%i !e 4e &erea4tr. l4 l#at Era !e Marina3 ,ra !e care 4%iona Stnic i a&ar. !in c e5altat3 n# art 4e &r#ntea K i 4e i3 ca

!e

Zei44'ann3 care1l 4#ir i#te Kn tr4#r3 ca 4 n# 4e rGgHn!ea4c. Ni'eni Knci#!at !e4crei4e lHng ,ice cailor3 )reo e'oie !e atent %e !eo4i,it. '#lt3 necaG. 'Hinile. cal!arH'. Aglae Oli'%ia Titi 4e -ir+ar#l At#nci %ri)ea n#1 i legna !!# Si'ion 4cena ac#' roatele %rel#nge te 4trHn4 Kngri+ea ro4togolir %rea

4o,3

A#rica

Kntoar4e ca%#l Kna%oi artHn! c# !eget#l:

i c#%rin4 !e o 4#,it e'oie3 4trig3

L Uite 4alcH'#l ce 'are 41a &c#tS L La43 Gi4e Stnic 4%eriat3 c1l
Ii &c# 4e'n ,ir+ar#l#i 4 'Hne re%e!e.

)e!e'

cHn!

ne1ntoarce'.

288

# $nigma %tiliei #
.'a4 %e i1l le A#rica ar#nc g4i3 i 4ing#r3 %e Aglae K i %#4e i %e #n %e &oc le or !inainte3 i 'o,iliG 4

Oli'%ia3 'agaGie3 !e 4

%rec#' ar#nc

4er)itoare toate

Knce%# %e

4coat a&ar toate l#cr#rile Kntr1o re4t#rile aici

!in ca'era l#i Si'ion. StrHn4e %at#l 2Hrtiile la %e g#noi3 aici3 care c#r ea l#i G)Hrli )enii a'inti

K',rc'inte 4tai Aglae )oi n# cHn! 'ai 41i

%ereii i !# #'elele3 a%oi &c# #n &el !e o!aie !e %ri'it. L Uite3 $in Si'ion cHte)a i1a !at Gi#a Gile tot &ranci Gi4e Oli'%iei. A' 'ai li'%eGit ca4a3 c 4e &c#4e gra+!. aceea3 )eni4e ce c# nicio!at c a'inti ar c n#'ele &i i nici n# !ete )reo!at 4e'n c regret li%4a l#i. *e4te Zei44'ann Atin43 ceea co'#nice Ki ni'erit c2elt#i4e Stnic i ,ani. Ea !eclar era a!e)rat3 'irat c

4 tri'it ,trHn#l#i #nele l#cr#ri tre,#ie. tr4#ra3 cHi)a ce

4t#!ent#l

&iin!c

4%#4e4e c n1are ,ani

i c Aglae )a %lti %e !at ce i 4e )a

cere. Aglae3 Kn43 !e)eni neKncreGtoare. L C#rio43 Gi4e ea3 'ie ginerele 'e# 'i1a 4%#4 c 41a %ltit tot. A' 41l Kntre, i3 !ac n1a %ltit3 c# %lcere. "e5at3 %o)e4ti Stnic !ar el 'inci#n. Ki Kn Zei44'ann l#cr#ri3 Gece n# $!# gra, %lec &# lei in#4e &r atHt ,ani 4 !e 'ai 4#, in4i4te. KncHt c#)Hnt n#'ele /eli53 c l#i cr#ia la Ki o ace4te r# inat3 rec#r4e

coleg#l#i3 'inte

Kntr1a!e)r Zei44'ann3 Zei44'ann

!!#4e

ace ti

a'intin!

e5%licaiile

acel#ia.

GH',i c# Kn!oial. L Acce%t3 Gi4e el3 i4toria ta3 &iin!c n1a' #n &ranc Kn ,#G#nar. $ar a4t&el &ace 4 !e !o# tii c c#coana CHt Are %entr# !e4%re %araliGie care ar#nci te Gece Ii lei n# c 'erit n# n1o 'ai are 4acri&ici#. %arale. ,trHn3 )e4te4c

general.

'car

intere4ant. Tot ce %oate &i 'ai ti%ic3 !in %#nct !e )e!ere clinic. Era 4 'i1l !ea Kna%oi. $#% 'anierele. 'earg L#cr# ,#ni. Kn %lecarea Knce%# ora *e 4 !#% A#rica ei &# l#i Si'ion3 c#'%rt#ri3 i %e Kn Aglae !in 4 ce K i Kn ce le Titi3 c2e'e n# l#i 4c2i', 'ai Kn 'ai ca4 %ri)i Ki !eo!at 4 oc2i %rietene. c# c#'%r 4e K',race 'o!ern3

ci#!at. Toat

Oli'%ia !irecia

atenia

cr#ia

2aine noi3 Ki !!# #n cea4 !e a#r3 con&i4cat !e'#lt !e la Si'ion3

289

# G0 C'linescu #
i c2iar ,ani !e ,#G#nar. *retin!ea ac#' 4 ia4 Kn ora c# el 4ala co'e!ie o!at 'ai ,ere73 o gr#%#ri la +#ca '#li'e !e 6Miner)a73 c# #n!e 4e re%reGenta La n#1i 41i Kl tour de K'%re#n i o c1o )a c# altor in)i!ie3 era'

i3 %entr# KntHia !at Kn )ia3 4e !#4e la cine'atogra&3 Kn :esle a&ir'Hn! !ac la !#% ce 4e .o4alia. i .e%reGentaia %e Titi %lc#3 co'#nice in)it ,ere3 Ki

4#%ra4e la oc2i. La#! Kn 4c2i', 6ata aerului, %e care o )G#4e teatr#3 c# !e Kn4rcin $#% )reo!at. re%reGentaie in#tile Kn A a +#r#l 6Car#l

#n!e

'#lt

!e'nitate

co'an!

!!#

reco'an!aii '#l#'ii %etreceS

c2elner#l#i. 'e4elor 4

"e!erea %ro!#4e i e#

oa'eni l#'ea

ceea ce i 'rt#ri4i l#i Titi. L Uite3 l#i3 tre,#ia &ac cHt tHnr. C# cine 4 te Knelegi Kn4R 6El7 'ergea !#% 4tricatele i e# K'i ,tea' ca%#l c# )oi. Ce1a &o4t a &o4t. Ac#' )rea# i e# %e lHng tine3 ca 'car t# 4 trie ti alt&el3 4 ' ,#c#r

&iin!c &etele3 o!at 'ritate3 K i )! !e ,r,aii lor. Tre,#ie 4 '1a4c#li %e 'ine3 !ac )rei 4 te &ac o'. 0i1ai &c#t 'en!rele3 ai gre it o !at3 ac#' cre! c te1ai 4t#rat. S ' la i %e 'ine 41i g4e4c o &at ,#n3 c# a)ere3 &ie 'ai S1l ,ine )! Kn %e )Hr4t. /eli5 al AGi ,an#l e tot. C# 4 !#'itale ce1are i 'ai Kn )Hr4t. C2iar cartea &ac c# n# &aci ni'ic. l#i. 'e!icina

S1o ia %e G%cita !e Otilia. $#% %#in gHn!ire3 Aglae K i corect i'%re4iile: L $ac ar l#a1o %e Otilia3 n1ar &i %ro4t. $ar n# 4e #it ea la #n E 4t#!ena . o,raGnic3 Ei !ar Ki tre,#ie 'o ieri. #rHt Otilia n#. era Ai &i ,#n %entr# c# tine. a)ere3 Kn!rGnea3 " r'a4

n# gl#'3 !e la Co4tac2e. /iin!c n# e ti ,r,at3 " c#' 41i 4%#nR Kn &ata na4. era %e !e *e %rice%ei la 'ea3 4#4. cHn! Kn la4 Kn !e cHte o ne,#n3 rH!e 2otra#3 toat

i t# 'ai Kn&i%t3 'ai ) l4ai %clii tii 41o 4tr#nii. i %rinii c# e#3 4e ac#'a g4e4c Otilia n#'ai !e

altele3

i %e o &eti can ca Otilia n# )re'ea %e ,r,at#l 4&Hr it3 c1i Kn &cat 'Hinile ei.

n# 'ai )rea# e#. /rica 'ea e 4 n#1i la4e %cto4#l !e Co4tac2e a)erea li%4it /at3 i 4 &ii a4c#lttor. Titi3 %e4onalitate3 &on! %reoc#%at 'ere# %ro,le'a 4e5#al3 a4c#lt c# religioGitate i %lcere3 KncHntat

290

# $nigma %tiliei #
!e a1 i )e!ea a4%iraiile a4t&el con!#4e !e alt#l. *rin n# 4e ce care lorg# ,ine3 %r i 'i+loace3 4e 4i'i 4e era c# ,lon! na4 o Aglae &oarte 4ocotea a&a,il3 '#lte Kn &c# !e c#no tina !e o gra4ei ne)e4te ei3 &iin!c3 interior L#cica3 celei negre3 %#rta# i a !e i MHnca !in 4e i a l#i !e i ,ogat3 &at eline3 onorat la /etiei al,a tri3 &el %rin celei orice 4#nt Kntre,ri %icior %e )iGitele tie

lorg#3 &oarte Ma!a' &r care a)Hn! le %e 4%re i c#

,ogat3

categorie 'er43 l#i

4ocial a)ea lorg#3 i &el ale !e 6A a /ata3 4e5e. &#gea3 &etei Aglae

in&erioar.

greoaie la#!e. oc2i Ki &c# a !e l#'e la

tiina l#5#l#i3 K'%erec2ea

i o&erea %r+it#ri ne'e ti3 !in care Aglae 'Hnca ra4ei a!#4e ger'ane !e

caracterele coGi3 Aglae Titi

4%rHncenele

K',inate3 crora &etele

!re%t3 'eaS7 'ai era c

ni'ic#ri3

!!ea )re'ea

)aloare

i4toric ale4

c#)intele: !intHi. !o# i alt#l.

%ortretele

!oa'nei

lorg# %rHn!

L#ciei3 'ricic ignora c# Kn Gi

KncHntarea 4%rinten3 !e4)Hr ire r4%#n!ea a&ar3 a4#%ra

li%4it %e

coc2etrie3

%lcere3 cHn!3 ,ine e5%#4e

c#)iincio4 !intr1#n i

cHn! Kntr1o la

4rin! )Hr4tei

intere4

t#t#ror e#3 o

con!ii#nilor Kn &at e loc#l trece

!oa'nei lorg# acea4t i!ee: L Ma!a' ani !e a &r#'oa4 Era Aglaei a%r# i lorg#3 CHn! !e !#'itale3 !e 41i &i trei4%reGece ani3 %e oricHt ca%. ca%#l gl#' acea4ta 4 neo&icial3 41l 'rita1o. o%t4%reGece

,ogat3 !e i!ee l#i

%ri'e+!ie 41ar

r'Hn c c2i% ei

S#nt %it. li'%e!e3 trecea Aglaei tot %rin ca &el#l Gi4e oricHt a,4#r! care %r#t3 Kn %rin !e aceea i %rea !e 4tr,t#4e3 &iin!c la care e ti

4e'i4erioa43 %ri'ea4c

ca%#l

Stnic. ,trHne t#

Oric#'3

i%oteGa %ro&e4a#3 'ai

Kn!e%rtat3 c#coane Gi

ca4a

Knce%#

%eit#l i crora le %reGent c# 'are 4ati4&acie %e Titi.

L Ma'3 L $aW

Kntr1o

A#rica3

oc#%at

Kn4ori %e Titi !ecHt 4 ' 'rii %e 'ineS ce3 )rei 4 te ar#nc e# !e gHt#l ,r,ailorR $e ac#' 4#g2i iar i re%e!e Kntr1o ,ati4t3 !ar 4e re&c# Kncolo & ce )rei3 n#'ai 4 n#1i 4coi )or,e. A#rica n#'ai!ecHt i1 i contin# 'ai !e%arte a#to'ati4'ele ei erotice. C Aglae !orea 4 reia legt#rile c# 'o Co4tac2e3 n# 'ai era nici o Kn!oial. Stnic &# in4tr#it 4 Kncea% tratati)ele.

S>i

# G0 C'linescu #
L E #rHt3 Gi4e ace4ta l#i Co4tac2e3 ca &raii 4 4e certe Kntre ei. Itii !#'neata3 %e )or,e te i l#'ea. Ii1a%oi o,raG#l. cine3 4 N# E la )Hr4ta a4taS &ere te3 ca o O ai 'Hn n# te 4%al l4' 4 alta3 a'Hn!o# gri+3 n# !ar #n#i &ace $oa'ne '#lt

ne)oie !e ce)a3 !e #n a+#tor3 )ine o ,oal. /ire te3 4#nte' noi3 noi3 n1a)ea co%ii e i a 'ai 4or3 %rea %oate &leac#ri. 4%#n %e g2icea4c ni te tre,#inele &rateR S#%rri trectoare3

*entr#

K'%ingei tre,#ia

l#cr#rile 41o

!e%arte. *oate gre eala n# e !e %artea !#'itale3 !e acor!. E# c2iar: Otilia. gre eala $ar )eGi 4oacr1'i. +ignea4c nec+it3 !#'neata. 4ing#r ac#'3

'o Si'ion ,olna)3 gHn!e te1te Kn4#i. Mo Co4tac2e conte'%l ironic %e Stnic i Gi4e3 Kn 4&Hr it: L Ii... i ce !ore te !e la 'ineR N# 4t ,ine #n!e 4tR Ace4te c#)inte !econcertar %e Stnic. Te'Hn!#14e ca el Kn4# i 4 n# 4e 4trice c# ,trHn#l %entr# o c2e4ti#ne la care n# inea !eloc3 4c2i', %e !at )or,a. Aglae o%ri %e /eli5 Kn !r#'3 !e i ace4ta3 !#% inci!ent#l c# Titi3 n# 'ai clca4e Kn ca4a ei3 !Hn! a Knelege c e 4#%rat. Kl Kntre, !e 4ntate3 4e 'ir inocent c n# 'ai )ine %e la ea3 4e cer# in&or' l'#riri a4#%ra !ac Gi4e acti)itii el Kn Kn i l#i3 a4#%ra 4ntii ,ine Otilia c2iar l#i i era Co4tac2e3 a# ea toat ca' C# Co4tac2e c2i% ca4a 'nHnc

Kngri+irea !in %artea Marinei. L "eGi3 Kntr1o !#lcegrii Gi3 ea3 4#r%rinGtor3 l#i Co4tac2e !i4trat3 !ar c# )or,a !#cea ca4a. N# )1a 4cri4 ni'icR a%r# A#rica. i 'olici#ni Kl )e4ti c Aglae ar !ori 41i 4%#ie 6ce)a73

r#gHn!#1l 4 treac !incolo3 !#%1a'iaG.

L A%oi3
)or,ea4c.

L S%#neS Gi4e ,trHn#l. e# 4%#n n# ce ti#3 )rea3 4e i a%r )e!e' A#rica3 noiS 'a'a )rea cli%in! 41i !in

L S1i

r4%#n4e3

oc2i3 ,trHn#l. Aglae Knce%# 4 &ie %reoc#%at !e 4ntatea ei3 g4i c are re#'ati4'e io!3 ac#' i 'ani&e4tri era cal!3 artritice ar &i i &o4t a&l c #n trata'ent 'ai c# ale4 cHn! &oarte ni'erit3

in+ecta,il. Ma!a' Iorg#3 care &cea a4t&el !e in+ecii3 Ki

292

# $nigma %tiliei #
!e4tin#i ie&tin. i l1l c Zei44'ann3 !e i c2iar c# tHnr3 #n &cea in+eciile 4e ,ine 4l#+ea 4 i !e 4e

reco'an!a4e

!octor3 Kl

care

4er)iciile l#i. Aglae &# 4ilit 4 c2e'e %e Zei44'ann3 %rin /eli53 41i %ltea4c c2elt#ielile c# cinci tr4#ra. con)in4e Gi4e tot# i e ti '#l#'ea4c e ca ,trHn a!#cea n#'ai Kn i &ranci3 c# &iin!c3 ea3 care n#'ele tHnr3

i cHn! te1ai &i %li',at c# ,ir+a ,olna). )or,a con)or,irea !e Si'ion3 Aglae3

i ai &c#t e)itHn!

i #n ,ine #n#i %ro&e4ional ace4t#ia3

Zei44'ann3

4e e5%ri'a Kn a a &el KncHt 4 4e Kneleag c#' c Kntre ,trHn i ea n# e nici #n ra%ort. $ac Zei44'ann 4e o&erea 4 )a! %e Si'ion3 Aglae 4%#nea: L C#' )reiS Ki &aci %o'an c# #n nenorocit. Conce%ia ei Kn %ri)ina l#i Si'ion3 %e care i1o !e4co%eri Zei44'ann3 era c 6!ecHt a a3 'ai ,ine 'oartea73 4a# Kn )ariant: 6'or tineri Kn %ri')ara )ieii3 c#lege $#'neGe# !e %e %'Hnt7. i %e #n nenorocit n#1l %e &e'eie care1l Kntr1o rea ce +#r. inea ca !e

L $o'n#le3
,ra3 Kn !i'inea

Gi4e i#nie3

Zei44'ann ce la 'ea. a'Hn!oi Io4ea3 Nici &r

l#i 4e a a n1a

/eli53 o

)re'e !e

%li',a#3

l#'inoa4 't# a gra! !e

!#'itale3 4 n# te 4#%eri3 n1a' )G#t.

L N#
ei

't# a

%#tea Kn r#3 e

4%#ne %ot &ericit3 4

r#!enie e4te Kntre 'ine i ea. A%roa%e ni'ic.

L E4te

,a,a

a,4ol#t3 i &r

c#4#r

-r,at#l Kncon+#rat

Knne,#nea

in&ecie.

Ac#'

&iin!

!e ingeri. Ii 4ta n# e #n caG %artic#lar. A a 4e )a KntH'%la Kn c2i% nece4ar3 4#,linieG3 ne1ce14ar3 c# oricine 4e Kn4oar. C4toria 'onoga'ic3 e4te o 'a4c#l#l ani3 ne)oi 4#%#4. i %Hn n# la al#nec Zei44'ann contra nicieri3 !e e ani o Kn %ara!o5#ri (oologia %entr# cHn! %oate co'#ne3 Kn loc#1i3 o Kn care ne 4c#rt &e'eia &i cre!ea3 c %erioa!. are Knc i &rigi! care in4tit#ie &al43 nat#rii. !ecHt cel &iin Kn)a

4e &i5eaG treiGeci ne)a4ta &e'eia3 Se5#alitatea

Un ,r,at c# o 4ing#r &e'eie e4te #n e'a4c#lat !e &a%t. CHi)a '#lt3 care la4 4e5#ale3 A%oi graioa4 !e)ine ca &oc#l

contrar

cre!inei

a#toritar.

!i4%r#t

4e 4tinge3 #n &#' gre# !e !eri)ate: a',iii 4ociale3 i#,iri inegale !e co%ii3 a)ariie. Cei 'ai '#li ,r,ai a a1Gi i !e aci#ne n#

293

# G0 C'linescu #
4#nt cHn! !a# !ecHt in)ol#ntare le cre4c 4ecreiilor 41o &#gi i#,e ti3 !e ea. )icti'e '#4ti *e !ac 'ea3 i interne. !ar3 Kn I#,ita ale i )rei !e a ne)e4telor3 %r cea %e 'ai 41i care )r#t !e 4 el3 n#'ai a+#n4e %icioare3 !elicioa4 r'Hn i1a' ne ca 4%#43 c#rteGana )or,it 4in#ci!e'. 4 Otilia Kneleg la )Hr4ta al Ki Kn c# care Orice Kn te tre,#ie c &at era i

&e'eilor )oie

4e'n

regre4i#nii a'intire3 a!e)rat !e

ne tear4

antic2itate3

re4%ectat. care o i#,e te ca o

era o &at inteligent3 a!ic c# inteligen )iril3 !eGa4tr#l care l#i o a tea%t #n ,r,at $#% a%ariie &e'eie 4 &ie &#ge cHte

i1a !at 4ea'a r'Hn

a'intirea i#,e te.

l#'inoa4.

$o'ni oara 'i1ai

&at

inteligent.

L#i /eli53 n#'ele Otilia Kn g#ra alt#ia3 %rec#' +o4. Kl !i4tra Kl a%rin!erea la c# care Zei44'ann n# cre!ea ca i

i con)or,irea teoria i Kn l#i &aa

Kn +#r#l c2e4ti#nilor inti'e Ki !i4%lcea#3 !e aceea l4 ca%#l Kn !e,ita4e Kn ea. l#i3 c anti'atri'onial3 coleg#l#i Kn43 !ar3 4%irit %r#!ent3 Knce%#t3 atent3 "ioici#nea

4#r%rin4e4e #n e5a'en

lect#ra

#nei a a !e )iolente acti)iti teoretice 4e 4i'i4e in&erior. Ac#' !#% a)# 4enti'ent#l Zei44'ann 4%#nea ,analiti. Ki 'rt#ri4i !elicat acea4t i'%re4ie: L Kn &on!3 4%#i c# )or,e 'ai !e 4%irit ceea ce 4e 4%#ne a a !e !e4 Kn gl#': 4 n# te1n4ori c# &e'eia %e care o i#,e ti. M Kntre, !in !ac ai Ii !re%tate. &ratele ei3 A a1Gi4a 'o 'ea 't# Aglae e4te a4t&el tot &a'ilie. Co4tac2e3 t#torele 'e#3 e4te

a a !e a)ar 4Hnge. i1l Kn

i !e li%4it !e 4i' &a'ilial. Ceea ce ' 4#r%rin!e Kn %e care 41'i care Kn toi &ac 4e altce)a3 ' a&l#3 %entr# Knc2i%#i i#,e4c. a!'it. #n#l ,ani3 C $ar %Hn!e te !e cele &r #n cele %e cellalt3 'ari

e4te c %e toi3 aici Kn -#c#re ti3 Ki )! li%4ii !e 4oli!aritate !e &a'ilia ca%a,il N# Kntre &iin!c cre! &iecare3 'ai

'Hr )ii. 4tatornic Kncet#l c# c4toriei3

%ot cei

i#,irea

a%ro%ierea !egenereaG3 in4tinct !in al #r'

!rago4tea e5i4t i Kn

Kncet#l3

teoria

!#'itale3

4e c4tore4c. Zei44'ann l4 ,ra#l l#i /eli5 i 4ri Knaintea l#i: L M1n4cri# Kn &al4 K'%otri)a o,4er)aiilor !#'itale. -#n#l14i' a ceea ce 4%#i ac#G eroarea &#n!a'ental3 a,il

294

# $nigma %tiliei #
a4c#n4. S#nt !e%rin!eri Knr!cinate care ia# loc#l in4tinctelor.

la 4 4e retrag legea !in !o'eni#l erotic3 i in4tinct#lS Ac#' Kn4 tatea #n!e /eli5 4e Zei44'ann3 n1a)ea Kl a&l a a %rin *rin e #n c2i%: i#,itor !e c# Kn !e !i4c#ii Kn

i 4 )eGi c#' !i4%are a%rin4e3 %arte. 'ania a te%ta Se l#i re%lica. 4enin1 %e 4e

g#4t

!i4%#t. gHn!#l ce /eli53 4 l#i

"igoarea alt ce

)egetaiei3

cer#l#i

!#cea# ac#' lini tit

Kntre,a S#&let#l

Otilia3

&cea3 KncHt

gHn!ea.

!eG)olta $ar o nici

!e

Zei44'ann 4enti1 c Kn !e i

!e1a &ace teorii Kl 'ira %ro&#n!. O i#,ea %e Otilia3 &r Kn!oial. gHn! e!#caia 4enti'ent %rin !in 6urnica0 n#1i i trecea citirile care /eli5 4e e5a'ineGe !e l#i Kn %Hn te'einicia aici la 'ent#l#i Kn4# i3 41 i !ea 4ea'a !ac 'erit 4a# n# 4 i#,ea4c &at. Knele4e4e oa'enii i #n 4e &on! i#,irea acela i Kn&%t#ie te toi l#i

c4torie.

"or,ele a)ea

Zei44'ann 4#&let#l

%r#r

cala',#r#ri gra)itate. a'intirea

Se !e4%ri Otiliei.

4#, #n %rete5t Kntre,are

oarecare !e Zei44'ann !ac Otilia Kl

4e Kntoar4e aca43 #n!e 4e Knc2i4e Kn o!aie. $i4c#ia Ki re!e te%ta4e Sing#ra era i#,e te 4a# n#3 l#cr# !e care 4e Kn!oia !in ce Kn ce 'ai '#lt3 !ar c el i#,ea %e Otilia !#% &e'inin3 n1a)ea i c era !re%t 41o i#,ea4c3 orice 41ar &i KntH'%lat3 !e o ani Kn )irt#tea $e !egenerrii ca 41 i caracter#l#i ate4te 4ie i nici Kn!oial. aceea3 Gece1!o#Geci

4ole'nitatea 4enti'ent#l#i3 l# toc#l i 4cri4e Kn caiet#l l#i: 7Iubesc +e %tilia08 A%oi Aglae3 Knce%# 4 4e %li',e %e # %rin c# o!aie. '#lt Ar#ncHn!#1 i i 4e oc2ii %e

&erea4tra care !!ea Kn c#rtea )ecin3 )G# o 4cen care1l intrig. K',rcat3 ie i !i4creie Kn!re%t 4%re %oart. *#in !#% ie irea ei !in ca43 A#rica3 tot K',rcat3 cr% # a %oart /eli5 a i #r'ri c# oc2ii %e 'a'14a. CHn! acea4ta ie i %e i ea %e 4tra!. la i Stnic3 a&l l#i )enit 4en4#l /eli5 /eli5 i 4e %ier!# !#% ca4e3 A#rica alerg re%e!e Kn4%re %oart3 !e!#4e Gi c c# A#rica aere #r'rea # a %e Kn c# Aglae. o!aia %reca#ie $e l#i3

#n!e a te%t cHt)a. A%oi3 Kn acela i c2i%3 %orni !o#a 'i4terioa4e

#r'ririi.

Stnic

Knc2i4e4e

)or,ea

ca i cHn! ar &i &o4t )or,a !e )reo %ro,le' i'%ortant %entr#

295

# G0 C'linescu #
toat l#'ea. lat !e4%re ce era )or,a: Aglae a)ea #nele ,i+#terii3 ,rri !e a#r Kn!eo4e,i3 ca' !e'o!ate3 !ar3 Kn orice caG3 !e o )aloare '#li'e inea la 'aterial !e in!i4c#ta,il. care !in A#rica le 4ocotea3 "Hn!# Kntot!ea#na3 #nele 'o,ile3 ei. i %e ca !e4tinate ei. $e la o )re'e3 Aglae g4ea c Kn ca4 4#nt o 6,oar&e7 Knc#rc ca4 o!ile. ca o ' in !e c#4#t toate i era %e cale 4 4ca%e &iin!3 i !e altele. A#rica )irt#al3 Ge4trea

l#cr#rile

K'%#inarea lor o #'%l# !e 4%ai'. Se 4i'i %r4it3 tr!at3 o4tilitate K'%otri)1i. $ar3 %e !e o %arte 4e 4ocotea 4t%Hn a)#t#l ei

%lHn4e cea4#ri Kntregi %e Kn&#n!ate. Aglae n1a)ea nici #n &el !e i era aga4at !e rol#l !e 4i'%l !e%oGitar a ,#n#rilor i o Ge4tre oarecare3 41i )Hre Kn !e i c toanele ne)oie

co%iilor3 c#' )oia# 41o %ri)ea4c ceilali3 %e !e alt %arte3 a)ea i!eea c #nei &ete Ki a+#nge 4 ai, o ca4 Kn ,ani3 &r re4t#l ro4t. %ri)in! Aglae %e e)ent#al#l c Titi 4o. are Kncerca4e 'ai

ca% A#ric2ii c 6,r,aii7 )or ac#' l#cr#ri 'o!erne 4#nt g4ea a4i4tena ei3 &iin!c &e'eile 4#nt &r ca%

'#lt

i n1ar &i &o4t Kn 4tare

41l 'ai &ac 4 tria4c )iaa !in ca4a %rinte4c. Toat 4tr!#ina Aglaei &# !e a1i !a !e %e ac#' l#i Titi tot ce %#tea 41i !ea3 4c2i',Hn! !e4tinaia ,#n#rilor. Kn coloc)ii n#'ai c# Titi3 )e4ti4e c a)ea !e gHn! 41l Kn4oare c#' )rea ea3 c# o &e'eie care 41o a4c#lte3 4 4tea K'%re#n c# ea3 Kn care caG ar &i contri,#it larg la e5i4tena i lor3 a!'ini4trHn!#1le !e)enin! care Knce%#r toto!at &a 41l go4%o!ria. !e #ra4c ceilali3 i 41l Titi 4%re g#4t ci#!a ace4te A#ric2ii %ro%#neri3 !i4cret

Oli'%iei3

,Hr&ea4c.

Kn4# in!#1 i ace4te 4enti'ente3 Stnic le co'#nic l#i /eli5: L $o'n#le3 4 %ro4t 4#%eri toi te TitiR e#3 c1i la#!. tii c '#t#l 4ta 4e %roco%4e teS Soacr1'ea tii !#'neata cHt e !e i!iot. S M1a' n# te #n ca talent. #n E i',ecil3 a,4ol#t Titi toi co'%leta'ente nici e are %arale3 n# gl#'3 a' 'iro4it e#S Ii /eno'enalS n1ai 4%#n3 /a gri+. !ar !e intere4at N1are

rec#noa te'

inteligena gHn!ac

!#'itale3 %#t#ro4 %licti4it l#i.

!#'neata3 n#

lHng #n cal !e ra4. ln!ignarea !e a 4e 'eta&oric !e KncHnt c# %e /eli53 4trine care !e era oc#%a %ro,le'e tot#l con tiina

Stnic #r' relai#nea:

296

# $nigma %tiliei #
L Ii 'ie c c#' )rea a Ki 4 Gi4ei: c#'%ere i 4oacr1'ea o i ca4 41a a 4%#i c ,ine. i 4 4tea At#nci n# 4trHnge %entr# %r#t c ,ani. 41l Mi 4e %are c# la ca% a a#

Titi3

in4taleGe #',l ac a i %e !e

ne)a4ta %e care i1o g4i1o ,n#in!1o3 ,i+#terii A &o4t 4 #r'rit1o )Hn! ce)a. 4

i ea c# ei. Ei ,ine3 A#rica3 '14a c# #n

!e4&c#t3 ni'n#i. #',l Cine la

Kn!oit3 4crin#l3 #n!e 4can!al 4oacr1'ea 41a# i%at3 Ac#' a

tia c 4#nt ,rrile %l'#it1o /oarte

i a )G#t c li%4e4c. A#rica 4crin3 ce tie %lHn43 celelalte.

'are3

K'%cat.

Kn)oial

&c#t K'%re#nRS Kn43 e# ac#' )in 4 te1ntre,: &r#'o4 e a4taR $ar Oli'%ia3 ale crei intere4e le %reGint3 n# are nici #n !re%tR Act#l !in $ar !otal e &leac. *e &i# 4e Con)eni#nea 'ine !e ine tacit a &o4t ca Oli'%ia 4 ai, %artea ei !in a)erea '14i. A a 4e KntH'%l cHn! te Kn4ori 4enti'ent. a' 4 N# 4enti'ent#l3 aci Knainte3 anga+a'ent#l3 ,#ntatea n# o 'ai re!a# '1a# a!'it %e o'orHt. nici o Oli'%ia &orte

4l,ici#ne.

c'in#l#i %rinte4c. /eli53 ne tiin! ce atit#!ine 4 ia &a !e ace4te ie iri3 %entr# el in!i&erente3 Kntre, ca 4 4e a&le Kn )or,: L Ii ac#' ce &aciR Stnic 4e #it Kn toate col#rile o!ii3 !e i era !e %ri4o43 !e 4#, a%oi o%ti la #rec2ea l#i /eli5: L "rea# K'%r#'#t3 41o Kn!#%lec ,ani. A' %e 4oacr1'ea Kn)at1o %e 41'i !ea3 Oli'%ia 41o c# titl# atace3 ni te

c#)Hnt c tre,#ie 4 &ac i'e!iat a)ort. -anii K'%r#'#tai Kntre r#!e 4#nt ,ani ar#ncai. Mai re%ar %#in !in %ier!ere. Kn cele !in #r'3 /eli5 4c% !e Stnic. C#' ace4ta &#'a4e tot ti'%#l3 o!aia era %lin ca o %!#re3 Kn care ceaa a cG#t %e 4ol. $e4c2i4e gea'#l3 M#c#rile !e igri 4tri)ite Kn i &#'#l ie i Kn 4#l#ri3 con4i4tent. &ar&#ria cli'rii K'%#ea# 2Hrtiile. i 41 i o!i2nea4c

/eli5 le ar#nc Kn 4o,. Ca 4 re4%ire %#in

4%irit#l3 4e !!# +o4. Kn loc 4 ia4 a&ar3 &# i4%itit 4 intre Kn o!aia c# %ian#l. Toate era# c#' le l4a4e Otilia. Notele ri4i%ite %e !# #'ea3 %e ca%ac#l in4tr#'ent#l#i i c2iar %e %#%itr# era# aco%erite c# o ,#r !e %ra&. Ni te &lori #4cate era# ar#ncate %e %ian3 !e cHte)a l#ni. /eli5 ri!ic ca%ac#l !e %e cla)iat#r i

297

# G0 C'linescu #
4e %regtea L *e c' i 4#nt c#'nat3 r# inea /eli5 %e ai 4 Kn&ig 'ea3 #n l1a !eget3 l4at o,raG#l c# %#t#t #n cHn! ca !e o !at. !e a#Gi %e #n gla4#l cHine. &iin!c3 !e lei3 'ie3 Mo l#i Stnic. nici )rei3 ca 4%eli trec

Ace4ta 4e a&la ac#' alt#ri i c#)Hnta l#i 'o Co4tac2e: onoarea el. K'i M1a' %#tea E# c N1are ce 4 c cra% KntHlnit 41i ce1a' r# ine3 4#t

ginere.

intern.

Mcar $1'i1i Si'ion.

!#'neata3

tri'ii3

acolo3 a'

&a'iliei. Knele4e

e# %e acolo. Stnic )or,ea Co4tac2e &# a#Git 'or'in!: L A#Gi r#1r# ine3 c# %en4ia l#i. L N#1i a aR 4e a#Gi gla4#l l#i Stnic. Itia' e# c !#'neata e ti o'#l l#i $#'neGe# i ai 41i !ai.

LA4ta a' 4 )! e#3 tri'it e# %e /eli53 n1ai gri+ !#'neata. LE2S &c# Stnic3 !eGa'git.
L#i /eli5 Ki &# &ric !e %#tina ca Stnic 4 4%#n !e4%re el care /eli5 Stnic 41i !i4%lac. 'Hinile !in /eli5 o!aia *entr# Kn a Kn,# i i orice 4 %ro4tie a Kn&i%4e ie i cla%e Knce%# i !e4ci&reGe !#% ce

)or,

ace4t#ia3 &a%t#l#i3 4tricat !e4c2i43 a%roa%e tr#% ce %e c#

o %agin !in 6olies dH$s+agne !e Arcangelo Corelli. *rin4 a4#%ra l#i Co4tac2e 4 !e %lec3 &c# '#e te3 c# 'Hinile3 #n 4e'n !e re%ro co',inaia. Knainte goal3 4ca#n3 &#rt#no4 gla4#l !e contin# c2iar &cHn! %lecare3 Otilia. eco#ri ,lon! ctre /eli5 c i1a ,#cata o!aia l4at Knalt i Se i Kn

cHnte %rin

%ian#l

r4#na3

#ng2ere. #rec2i Kn

Kn4era. /eli5 ar#ncHn!

i1o a'inti %e Otilia 4tHn! c# #n %icior 4c#t#rHn! !egetele &raGa KngHna 'ere# 4#,iri %r#l %e4te 4 !ea4#%ra Kncerc cla%elor3

Kn!oit 4#, )re'e 'Hinilor ca%ac#l a#Gi tot#l 6A' Otilia3

'#Gical. %rea

!ea

alergarea aceea3 4%re a1 i Kn4# i 4tarea !e 4%irit a &etei3 !ar n# &# Kn 4tare. N# era #n %iani4t %e4te %#in3 c !in le in! cla)iat#r. ca .4#net#l #n#i 4c#t#rarea ,ra! &#gea )i4 ,#n. Tra4e re%e!e interioare c# #n 4e c2ici#r3 oricel coar!elor Kncrcat 'r#nt 'ai '#lt 'ai a%oi

4e i4%r)i Kntr1#n c2icit # or3 !irecia Kn %ian#l#i /eli5

i /eli5 a)# #i'irea !e a con4tata 4%eriat. la

gonit geni#l %iano&ortel#i73 gHn!i el3 i %r4i o!aia. ora 3 !ecHt oricHn! c# o )ag %re4i'ire c ce)a tre,#ia 4 4e KntH'%le. *rin

298

# $nigma %tiliei #
a4ociaie K i a'inti !e Georgeta. I!eea !e a 4e !#ce la acea4ta i 4e %r# ac#' c# !e4)Hr ire l#i Otilia a,4#r!. toate Ci#!ata i ca 4e &a'iliaritate %rea# Kn a general#l#i3 general c Kng!#ina i#,ea %e in4i4tent3 i 4e t#l,#ri i !e 'ai cel

i !egra!ante3 iar 4it#aia !e a &i co'%ti'it !e Georgeta Kn&i riGi,il

Knalt gra!. N#3 n1a)ea 4 4e 'ai !#c la Georgeta. C2iar !ac Otilia Kl #ita4e3 K i !atora l#i Kn4# i #n act !e %#ri&icare. Tre,#ia 4 4e !o)e!ea4c tr!at !e Kn 4tare 4 !e ai, c3 !e 4tatornicie a'ara graie i !e)ota'ent3 !e )a a &i i o &i a a 'ai n#'it %rin )oia 'ic KncHt3 Otilia3 4ati4&acie %roteciilor3 %e i 41 i

%re4#4 !e ea. Stnic 4%re 4 %ro)incie. 4ca%e )e4ti4e3 Kn Se !e 4ole'n3 Gicea3 Kn Kn ie4e toa'n 'agi4trat#r3 !eoca'!at incertit#!ini a)ea #n!e)a 'iGerii &ac

%licti4i4e3 &a'ilie.

%ro)incie 'e!i# 'ai

go4%o!rie3 a)ea 4 4e ,#c#re !e lini te. $#% el3 'arile cariere Knce%#4er e 'ai tot!ea#na 'erit#l %ro)incial. Kn Acolo3 conc#rena Kn ca%ital3 !ecHt 'e4eria naio1 Mai Gi4e3 'ic3 4%#ne ca re%e!e 4 e)i!en. &ii ca%#l 41 i e o

l#%ta e 'are3 geni# 4 &ii3 c#' coa!a Knele%ci#nea $a3 orice !ecHt ca%#l#i. el

i e gre# 4 %tr#nGi. E 'ai ,ine3 %o%#lar3 n# coGii &ac ,oal 'e!icin. ce)a3 !e Knelegea

4#%er&icial3 )ariate ale4 4intetic3 c#lt#ra a4ta atingea# !e)eni /eli5 )ii3 'are Ki !in

ro'Hn.

S#%er&icialitatea tiine l#i /eli5 care #n !e i

nal3 !e aceea n# %rogre4'. Un#i 'agi4trat i 4e cer cele 'ai c#no tine3 ca %entr# c1l Kn %4i2ologice3 cer# Ki #n /eli5 'agi4trat !!# %olitice3 #n )rea )ec2i3 re4t#l ,trHn /eli5 41 i 'e!icin. general. 'ere# 4a)ant 'rt#ri4i g#ra Stnic tratat3

!e4)Hr ea4c %4i2iatrie3 Kn4 Kl 41o a#torii r4&oi3 !ar l#i Kncea% le c#legi i

co'%en!i#

cre!ea

intere4eaG3 %ro,le'a con)or,iri c e #n

!e4t#l c#

#n!e Stnic ca a)#

re4%on4a,ilitii. Aglae %rea Gi3 cal Kntr1o c#

&a'iliei3

colre te. L#cr#rile a4tea3 &# el !e %rere3 tre,#ie 4 %ro&e4or#l#i. "eni4e

#i'irea

ne%lcerea 41l )a! %e Stnic la #n c#r4 %e care1l a4c#lta c# !e)oi#ne. Zei44'ann. -ineKnele43 Stnic n# 4tr#i Kn ca%rici#l l#i3 Kn care n# era nici o intenie 4erioa43 !ar &c# c#no tin c# cHte)a 4t#!ente i 4t#!eni3 !in ani 'ai

299

# G0 C'linescu #
Knaintai3 %rin ei %rin ti'%#l in!i)iGi %ier!#t %e Kn care 4e )e!e A4t&el c1i Kntr1o c#no tea 'ai

!inainte. A&ecta ac#' a 4e 4i'i ,ine %rintre tineri ari!itate. %e cHn! /eli5 era Knc2i4 Kn o!aie i citea3 4e treGi c# Stnic: L "ino1ncoace3 !o'n#le3 i1a# )enit '#4a&iri. /eli5 'a4c#line3 cine e4te. L 8ai!e3 !o'n#le3 n# &i 4l,atic3 'ai tHnr a#Gi3 +o4 Kntr1a!e)r3 Kn c#rte3 i #n &# a'e4tec c#%rin4 !e !e rH4ete oarecare

i a1 i cH tiga !#%1a'iaG3

&e'inine 4il. e#

Kntre, !ecHt

4#nt

!#'neata. A# )enit colegii 4 te )a!. E Zei44'ann3 ni te !o'ni oare3 ai 4 )eGi. K',rac1te re%e!e i )ino. Stnic nicio!at 4 &ie. %lec %e A#Gi c# cHntat nici +o43 l4Hn! #n coleg note '4#ri a%oi3 4ing#r %e /eli5 aca4 !e %ian. !in !eget. i &oarte intrigat. n#1 i Cine)a ,#cata *e toi Knc2i%#ia Kncerca l#i c!ea Kn Corelli3 Otiliei3 i

'ai 4#nt ar &i

$ac cine

%#t#t 4 4ar %e &erea4tr3 Kn c#rtea )ecin3 ar &i 4rit. N# in)ita4e %#tea !e 4e 4e cHte)a cHte)a #n c# #n 4tHngaci3 care a4ta i C,t

nerec#no4c#t3 Knce%ea iubit, Kn

a!agio3

ren#nHn!3

te"am

%ian#l %o&tii3

%r# l#i /eli5 o %ro&anare. Kn cele !in #r'3 co,orK. A#Gi rH4ete o!aia %ian#l#i3 al #n!e l#i 'o &#4e4er !i4tin4e %e c2iar c# gla4#l rg# it Co4tac2e. *#4e 'Hna 6)r#l7 clan3

Kn!oial Kn 4#&let. L Uite1l3 K'i %are r#S /eli5 ar#nc o %ri)ire %e #n alt in4 4la,3 cHnte +o4. !e care !intr1#n lat al !eget era# i )G# %e Zei44'ann lHng #n %erete3 %rea l4ate iubit, +#cHn! #rHte3 'e',re Kn4%re Kn ,ra n# i %e4te oc2i3 o c# alta &ig#ri i tr#% %e i1n c# %leoa%e C,t 'ai te"am !e4c2i4e3 !o'n#le3 trH',i Stnic3 'e# 4l,aticS

o4o43 %e #n 4ca#n3 a%oi o !o'ni oar la %ian3 care contin#a 4 a eGat Kn 4#4 %er)aG#l &ere4trei %icioarele

$o'ni oarele la %ian n#1i Stnic

!egra, !ar c# !e

Kn!rGnee3 crnoa4e. %e # i3

cea !e la &erea4tr oac2e 4#,ire3 c#no tea Kl 4e inea Knalt3 i /eli5 %ri)i loc#l#i

i c# ,r,ia a4c#it G%cit 'o %rag#l %e

i gra43 cea Co4tac2e3 celeilalte

!eG)oltate3

care !!ea 4%re interior#l ca4ei. L C#'3 %e !o'n#lR 4can!aliG Stnic3 c#no ti !o'ni oarele3

300

# $nigma %tiliei #
L A a Stnic )e!e c cre!3 %ri)i a&ir'a4e c n#1i c#noa te3 la 'o 4#nt 4%#4e Co4tac2e3 %rieteni Gi4e !e ti'i! ctre l#i Zei44'ann3 care /eli53 'o %#rtar !e in i. c i 4e i

!#'nealor 4#nt Kn ani 4#%eriori. Kngri+orat c '#4a&irii an#lR orice Stnic o !e1ai el &a

recti&ic re%e!e: L Ce1are1a .en#nHn!#14e #nii c# alii ca ce1l N# !eter'ina4e era %ro,a,il &ace la %e nici $#'nealor3 e5%licaie3 41i a!#c a&ar cei Kn !e ctre 4e Co4tac2e3 'erg !e1a )al'a. La41i 4 gl#'ea4c. i cHn! 41ar &i c#no4c#t. /eli5 n#1 i %#tea Knc2i%#i ca4 acea a4t&el e5%licaie3 o,i n#it3

Stnic era ne)in!eca,il Kn a 4e a'e4teca Kn toate 4 a&le toate. L /#'ai3 n# e a aR Kntre, Stnic3 C#' 4 n# &#'aiR

i a %ro)oca

cele 'ai a,4#r!e 4it#aii3 ca 4 4tea !e )or, c# toat l#'ea

i a%oi tot el r4%#n4e:

L S#nt L Ii

Se %re&c# c 4e ca#t %rin ,#G#nare3 a%oi 4e 4c#G: i e# #n ,oe' Kn &el#l 'e#S A' creG#t c a'3 !ar

n1a'S Kn4 6#nc2i#l7 'e# are #n t#t#n tare3 teri,ilS N#'ai n#1i %entr# !o'ni oare. !e ce 4 n# &ie %entr# !o'ni oareR Gi4e 4t#!enta !e %e 4c#'%e !e1a #nc2i#leR !#'itale. E Kn +oc )r# 4trig A Stnic. $1ne3 te rog3 i &erea4tr3 ,l,nin! %icioarele i rele)Hn! #n gla4 gro4.

L A#Gi3
41o

%#in tre,#ie Mo

'a2orc

)enit onoarea 4

tinereea3 ne%ot#l#i ce)a3

4t#!eni'ea3 !#'itale !ar

4r,tori'. 4e

i#,it#l#i 'e# )r3 /eli5. Co4tac2e &H4tHci3 4%#n Stnic n#1l l4: L N# te !eran+a3 c alerge i el !#% ti# e# #n!e1l ii. Kn c2e4ea3 %e 4crinS !ar &# o%rit !e gla4#l !o'ni oarei $i4%r# n#'ai!ecHt %e # . Co4tac2e3 alar'at3 )oi 4 Stnic3 !e la %ian: L $ar %entr# cine ii !#'neata %ian#l 4taR $#'neata cHniR .g# it !e Kngri+orare3 ,trHn#l r4%#n4e c# gla4#l 4# cel 'ai 4tin4: L CHnt &ata 'eaS

# G0 C'linescu #

L Ce

L A2aS )a 4 Gic3 ai o &atS MareR L $o'ni oar3 o%ti %e g2i'%i Co4tac2e3 c# oc2ii la # .
c#rioa4 e5tincie a )ocii ai !#'neataS o,4er)

!o'ni oara !e la &erea4tr3 4rin! Kn %icioare. Se )e!e c &#'eGi %rea '#lt. Ia !e4c2i!e %#in g#ra. *rin4 L $e Toi 4e %rea re%e!e 'i c# 4e Kn co'an!a3 Gi4e ,trHn#l ea3 c l#i !e4c2i4e are i o g#ra3 iritaie i Kn a care !o'ni oara %ri)i. alt&el3 %are3 a'ig!alelor. N# )i 4e %areR 4trHn4er Stnic3 !re%t#l ea3 g#rii Co4tac2e ca %ri)ir. 4 -trHn#l &# 4al)at !e Marina3 care a%r# %e # :

L Mi1a

4%#4

Gi4e

'a2'#r

Kntot!ea#na3

&ac ca&ele. CHte ca&ele 4 &acR

L Ce ca&eleR 4e 4%erie 'o Co4tac2e. L / i !#'neata 'ai '#lte3


L $e ce GeceR

)reo

Gece3

Kntrer#%4e

!o'ni oara !e la %ian %e ,trHn#l Kn4%ai'Hntat. Ace4ta Kncerca 'car o recti&icare a n#'r#l#i: L Ei3 'o #le3 4ri !o'ni oara oac2e 3 n# &i econo' la ca&eaS /eli5 &# &oarte r# i'%re4ionat !e acea4t 4cen3 i1l ,le4te' Kn gHn! %e Stnic c# toat )iolena !e care era ca%a,il. Stnic3 Kn !e Kn o!aia Kn care 4e +#ca# %antalonilor3 intenionat3 4ertarelor3 )a! i !ac l# ca care cri3 !e4co%eri4e i Kn4 cHte)a %rin !o43 c#tie ro # c# &i Knc2i4e3 %e )reo creion n#'ai!ecHt i1l a4c#n4e &oie o!aie. 4e 'ai a i 6Jo,7. Tra4e %e Kn 'e!it3

c2e4ea#a3 !in care 4co4e4e #n %#'n ,#n !e t#t#n ,#G#nar#l Kn43 'Hnerele a%oi re%e!e !rac#l#i are 4 a!#gHn! 4 #n era# KntHrGie3 4cotocea4c ta,lo# n1a)ea #n c#'

#it 'e4ei3

!e!e4#,t#l c#t %ri)i

'o,ilei3

Kntoar4e

'a4a

care 4e a&la# cri !e +oc gr,it3 'o 3 el Kn

i &el !e &el !e ni'ic#ri3 ,ine a eGate3 n#'ai el3 al,a4tr#3

nea4c#it3 K'%ingHn! iar i c#tia la loc. 6Al $e '#r'#r 4ea'n 4oacr1'eaS cer#t3 n# #n!e atHtea o!aia creioane c# neKnce%#teR Stnic S1i

i1ar &i !at.7 .ea%r#t '#4a&iri3 K'%ri3 genero43 t#t#n#l !in c2e4ea3 o&erin!3 %arc Kn !eriGi#ne Kn cele !in #r'

32

# $nigma %tiliei #
i l#i 'o 4#3 Co4tac2e3 l# care3 &ire )iGi,il i1 i nec+it &c# o !e igar !i4%er4i#nea 'ai groa4

t#t#n#l#i

#lti'ele

!ecHt a t#t#ror.

L "a L Ii

4 Gic3 #nc2i#l !#'itale3 Gi4e 'e!icini4ta ce o !o'ni oar &r#'#4ee KncS rar. S !ecla' 4%er' Stnic. c Kn

!e la %ian3 $o'ni oara c#rHn! )o'

are o !o'ni oar. Otilia e4te

&ace n#nt.

L N#nt3 c# cineR Kntre, 'e!ecini4ta !e la &erea4tr. L C# !#'neal#i3 !ac ! $#'neGe#3 Gi4e Stnic3
'Hna 4%re /eli5 i &cHn! c# oc2i#l 4%re ,trHn.

artHn! /eli5 4e

c#

%o4o'orK atHt !e tare3 KncHt '#4a&irii rH4er !e el Ggo'oto4.

L N#

%rice% ce 4%#i !#'neata3 Gi4e !o'ni oara !e la %ian3 &#'#ri !e igar3 4%#i c !#'neal#i e ne%ot i

Kntre

!o#

!o'ni oara e &iic. Ce &el !e c4torie e a4taR Stnic3 %rin4 a4#%ra contra!iciei3 c#t 4 4e 4trecoare: L -ei ca&ea#a3 c 4e rce te3 KntHi3 %ot 4 )i1l e5%lic. $o'ni oara !e 'ai la %ian r4&oi '#Gicale3 !o'n#le3 notele i Otiliei3 tot !Hn!#1le i c# %icior#l3 4%re necaG#l l#i /eli5: i 41l l4' %e )r#l 'e# /eli53 c e r# ino4. E aici #n caG !e r#!enie %e care n#

L Ce LE

!e

note 'are3

l#cr#ri

%retenioa4eS 4t#!iaG

$o'ni oara !#'itale n# e !eloc &ri)ol. %iani4t %rote4t Stnic3 la *ari4. $o'ni oara 4e #it !i4trat la el3 a%oi Knce%# 4 cHnte r#3 c# inter'itene3 %e4te !e &onge ei. dHautomne0 i1 i Cealalt Coleg#l li%i3 c# 4e #4cat !!# 4e +o4 a%lec ace4teia3 !e %e &a'iliar o,raG#l #'r#l cHntreei conc#r4#l

o,raG#l

!o'ni oar

%er)aG#l &ere4trei i Knce%# 4 )al4eGe.

L $an4eGiR Kntre, ea %e Stnic. L Tineree3 tineree3 %arc


%ri)in! 4e'ni&icati) 4%re

4#nt 'o

iar

4t#!entS i 4e

e5cla' %rin4e

Stnic3

Co4tac2e

Kn )al4 c# 4t#!enta. Acea4ta Kntre, %e ,trHn %e4te #'r#l l#i Stnic: L Mo #le3 n# 'ai ai o igarR

303

# G0 C'linescu #
-trHn#l3 L Un!e 4#%rcio4R Kn4# i %rea 'ai Kncet: Stnic i K i !!# &c# 4ea'a c li',a+#l 4 ace4ta tac. era Ki ca' 4%#4e ne%otri)it3 4e'n !o'ni oarei e Kn4%i'Hntat3 'o #lR ,#l,#c oc2ii &r 'ari3 tact. ner4%#nGHn!3 Ce3 'o #l e

a%oi la o Kntoarcere a &etei 4e 4trec#r %e # i !i4%r#. Kntre, acea4ta

L Unc2i#l 'e# e ca' ,olna)3 n# tre,#ie 41l 4#%r'. L $e ,olna)3 e ,olna)3 n1ai gri+ !#'neata3
ne%4toare. n1o !#ce a a. Are #n gHt conge4tionat3 'ai '#lt Gi4e ce)a !e

re%lic 4%eriatS !ecHt !e la

&ata3 M#lt 4%eriat %ian3

L CreGiR

Kntre,

Stnic

intere4at !o'ni oara

4a# 4can!aliGat !e cini4'#l &etei.

L $#'neata3

!o'n#le

/eli53

K'i &aci i'%re4ia c n# te 4i'i ,ine c# noi. E ti ca4t3 n# 4#&eri to)r ia &e'eilorR

L -a !a3 ,a !aS 4%#4e a#to'at /eli5. L Ce )or,ii3 4ri Stnic3 )r#l 'e#
*2iiS E #n c#ceritor !e 'arc. $ac )1a acti)#l l#i3 )1ai 4c2i',a o%inia.

n#

4#&ere

&e'eileRS

4%#ne e# ce are el la 4erio4 'ai !o'ni oara %#inA3 Kn !e

L -olna)
la %ian. Toi

ai

&o4t Kn

)reo!atR rH4 >e

Kntre, Stnic 4%#4e

iG,#cnir !rag3

!re%t3 &aceS

)re'e ctre

ce /eli5 r'a4e Kn'r'#rit3 ne)oin! 4 Kneleag. L "ai3 ceilali3 ca *ro%oGiia %re4#%#nea Knelegea. ale4 4tri)i c UrK )G# ce oc2i a#toarea 4%irit#l#i i cHn! /eli5 ar &i &o4t #n intr#4 a'#Gant Kn %ro%ria &ranceG !in %artea +igni %e Kn i toi !#% o 'ai i '#lt %e !e /eli53 c c# &iin!c el n# 'ai oc2ii3

l#i ca4. Il aut absolument le deniaiserF 1 . !o'ni oarei %re4#%oGiia tre'#r 4c#rt

n#'ai!ecHt c#' !e Gi4e igar ea

'Hnie3

!o'n#l3

cercetare 4&e nic#l#i ti%3 ce

'#c#l

&ar&#rioara ctre

%ian#l#i. !#lce e

$o'ni oara Kncerc la %ian Tu ne sauras Damais0 L Mic#le3 ,#cata a4taS


Tre,#ie 41l 6iniie'73 nea%ratS >&r.Ln.re!.A.

KntorcHn!#14e

304

# $nigma %tiliei #
Cei !oi 4e 4r#tar &r +en3 %rel#ng i o4tentati). L "oi ) 4e 4r#taiR %reGent &al4elor tHnr#l %rin 4e 'ir cealalt &oarte !e !o'ni oar. e'oionat3 ale i A4ta e tr!are3 !o'n#le .ai#3 Gi4e i ea l#i Stnic. Ace4ta 41ar &i o&iere te3 !e'on4traii 4#&erea. A)ea %ro,a,il !ac #n %retat li,ertina+ c 4e &etei

n1ar &i a#Git trHntit#l #nei # i. /eli5 &#gi4e !in o!aie. Kntr1a!e)r 4anct#ar3 %e cHn! c i'%re4ia I %ro&ana4e %r# c 6$ar ,at+ocori4e i'aginea a%ro%ierea Otiliei. &ere4trei a#!e3 n1a' i 4e 4%#4e

trecea

!e4c2i4e:

ti#t c 4e 4#%rS7 Era a a !e 4#re4citat3 KncHt n# a#Gi L c#no4c c2e'at !e Zei44'ann. CHn! &# lHng el3

tia ,ine ce Ki

4 &ac. *orni c# ca%#l gol %e 4tra!. Kn #r'3 4i'i %a i ace4ta &oarte Knc#rcat:

E# n1a' nici o )in3 Ki +#r %e i#,irea 'ea. E# nici n#1i %e !#'nealor !ecHt !in )e!ere. $o'n#l Stnic ne1a

a!#nat. Ne1a 4%#4 a a3 c e Kngri+it !e tri4teea ta3 c ai 4#&erit 'ari !ece%ii Kn !rago4te a!e)rata )ia 4t#!enea4c. /eli5 4e r#g !e Zei44'ann 41l la4e 4ing#r3 %e 4trGile 4ing#ratice ce 4e !in cartier#l CHn! Anti'3 4e ie in! n# .a2o)ei3 %Hn lini ti. Kntoar4e3 i el 4e %li', a%oi 'ai Kn 4tra!a nici era i )rea 4 te !i4treGe3 4 te iniieGe Kn

#n 4t#!ent Kn o!aia c# %ian. S#43 Kn o!aia l#i3 g4i %e Stnic. In!i)i!#l Knce%#4e 41l aga4eGe. L aici. E# $ar3 &etele A' cHn! &#4e4e3 I#,ite Ai a)#t Ki !o'n#le 'ele !re%tate3 /eli53 cele Gi4e ace4ta %o'%o43 $e *e Kn aceea ti%i te a' i1a' rog 4 %ri'e ti 4c#Gele 'ai 4ole'ne. !re%tate. &o4t elA3 4e i n# in!#4 ce *i3 a te%tat e5%e!iat 4%#4 !e 'ea 4taRS !ecHt

%er&ect a'

n#'ai!ecHt3 le1a' !at a Knelege c aici n# e ce cre! !#'nealor. Kn4#'i3 'rt#ri4e4c3 >4e e a' eroare. ce Kn ei 4#nt Mi1a# li%4 c te c#no4c3 c a a !o'n#le A4ta era# cre tereS no#a i %e !incolo. $ac generaieS 4 tia'3 n#1i a!#cea'. %e )re'ea 2al#l !e >Kn ea

4can!aliG Oli'%ia c#lti)at1o3 tia i

4tricci#ne3 !o'n#le3

4&inteS

'ai'#rea4c '1a' c# a%ro%iat 'Hinile A4tea

a!orat1o3

'a'14a %rec#'

'i1a

Kncre!inat1o /eli53

realitate

alt&elA.

intelect#aleS

.# ineS N#1i )or,3 intelect#al e4te i Otilia3 !ar ce &at3 ce

305

# G0 C'linescu #
ging ieS tr!eG o E#3 cHn! !orin tot gl#'e4c c o iei iei %e Otilia3 c# Kn &on! K'i $a3

l#ntric:

41o

o!at

a!e)rat.

!o'n#le3 !#'neata e ti tHnr#l c#rat la 4#&let3 L#ai1) i &ii &ericiiS /eli5 4c% c# gre# !e Stnic. Ace4ta trec# c ,#n3 i 4e !ar 4trica4e co',inaia A%oi a' c# K i %#4 'ie %e o 4t#!entaA a!#4e c

i ea e #n crin. i la Aglae3 e !e #n i

!enat#r l#cr#rile !#% 'eto!a l#i3 a!#gHn! >ca 4 4e rG,#ne /eli5 ,iat ne4ocia,il. Itii 'i1a c a'inte 41l )er!ict#l %e r#3

'e!icini4tei i a!#g:

L A%ro%oS

!octori Ei

e5a'ineGe e ,olna)

'o

Co4tac2e3

)enit

i!ee.

,ine3

4rac#l3 n# ) #itai %e !in a&ar. $ac '1a care ai Gice 4 64tra nic7A3 )! e# ce Kl %ier!e' i c# i elS %e

l#a !#% !octori3 el3 4rac#l3 Aglae &ire te3

a%oi at#nci e gra) !e tot >Stnic 4%#4e 6gra)7 c# intonaia c# !ac n#1l Kngri+i'. E# Gic c ar &i ,ine 4 ) K'%cai.

LO

&ac

Gi4e

gHn!itoare3

!e4&cHn! ca%ac#l cea4#l#i !e a#r i %ocnin!#1l iar i la loc.

306

# $nigma %tiliei # CUPRINS

P"I Oroarea 4i'#lat. ,#c#ro4 %cate3 lco'ie Kn !e !e a a1 i l#i Stnic el 4e K'%otri)a era l#i #n 4t#!entelor 4enti'ental !e o 4e n# c# era c2iar Kn tot#l $in 'are !e a

&on!3

in4tincte c# o

ca4nice3

)e!ea o

Kncon+#rat &a'ilial %rin 4it#aie

n#'eroa4 co'%lica !e a

&a'ilie.

4enti'entali4'#l &ace

&a'ilie3

'o teni3

c%ta. Kn a4cen!ena l#i 4e a&la#3 %e cHt 4e %#tea g2ici3 al,aneGi )enii !e1a !re%t#l !e %e4te $#nre 4a#3 c# tot#l e#&e'i4tic3 6'ace!oneni7. L Mo ii .aGa Stnic a'intiri3 cai3 &r 'orar3 !e a !e 'ei a# &o4t neg#4tori3 'o i El %Hini3 l#i 'o ii l#i care )r#t i i oa'eni 4e !e !e aci#ne3 !in 4aci !e la ei l#i !e !e A%oi 'are l#i c# 'ai i l#i i a' e# groaGa !e a 4ta %e 4ca#n3 la #n ,iro#. Jo4 &#ncionari4'#lS o%eraiilor &i &o4t c#%tor#l c el ace4tor O,or#l. %lin !e i tot c# cH'%#l c# '#lii !e!#cea #ri l#i i &i ' i1ar 4 c# Se )or,ele co%le it !e grH#3 )or,ea Elia!e. &rai3 cHteo!at3 %#tea i n#'ii3 'ai !#lce3 6arn#i7

2ara,ale3 or&an3 n#'e

%re4#%#ne3

gre#tate3 c#

%rinii

&#4e4er %o'enea cre4c#t. tri'it %ri'it. 4 &acS i care

,r#tari. !e #n -a la c2iar *ari43 Un!e Era' c le l#i3

r'4e4e

,alcanic3 a

%er4onal i 41ar &i &c#t %ro%#neri 4trl#cite. L $o'n#le3 co%iii )r#t 4#nt l#i3 4 Knc 4 ' o #nc2i#1'e# &ac !at e4te ace4t a)ea r#!e !e coala co%il3 c Knc a Kn4trineG3 acolo3 &iin!c c1a ti a)ea $in i n1a' ce *ro4tie. N1a' o'

a)ea' ac#' 4i' n#'ele Kn Kn

4#&let

c#rat.

+#'tate aGi3 ce 'ai )or,3 era' ,ogta S A!e)r#l K'%rt ea reie ea c n#'eroa4e Stnic &rai !o#a &a'ilial %e n#'r &a'ilia %rec#' 4enti'ent. %ron#na e5%re4iile a%rea#

4#rori

'are3

categorie.

con)or,irea

6#nc2i#1'e#73

6't# 1'ea73

6'o #1'e#73

64or1'ea7

c# nota &anati4'#l#i. $e 4r,tori3 Stnic ar#nca la c#tie #n

307

# G0 C'linescu #
%ac2et !e &elicitri Kn43 n# )enea acr# ceea !e i i caracter r#,e!enii3 &or'alitate c#'nai &ac )reo i %ri'ea el Kn4# i #n 'or'an. Kn ca4 la el3 o r#!. !e Kn *entr# la ceR Oli'%ia c e !o)e!i4e !e #n Knce%#t 4t#l Li%4in! #nc2i3 ca r#!e.

nici

!eclara4e ce Kl +igni

A4t&el3 Stnic n# &#4e4e Kn '4#r !e a o %reGenta '#ltelor 4ale a!Hnc#l l#i3 41l 4#&let#l#i. &rai3 &r acea4t 't# i3 41i i !e&eren3 oricHt r#!ele !e %#in 4#rori3 )iGiteGe3 'aliioa4

c#'nate3 al#Gie

re&#Gar

tot# i Oli'%iei3

a4#%ra

a'intin! 'ere# Kn c2i% cor!ial3 Kn core4%on!en3 ca43 !ar Stnic e5ce4i) reGi4ta el Kn4# i a i n# in)ita3 l#i era

i !e ea. *oate ceea !eci4i). ce %entr# $e &a%t3

c #nele !intre r#!e ar &i con4i'it Kn cele !in #r' 41i calce Kn e!#caia &or'ali4tic &a'iliei

l#i Stnic Ki era r# ine 41 i %#,lice c4toria Iar %entr# toi ceilali3 !e c4toria #n#i ca ,r,at 4

i3 oricHt el Kn4# i tre,#ia %e 4 &ie

ar &i &o4t &r %re+#!eci3 4Hngele )or,ea Kn el ca Kn toi ceilali. con!iionat carte3 n#'ai a)ere. %#nct /etele3 !e # #reGe %rini3 %act

%#tea# 4 4e 'rite nicio!at. Ace4t

i 'ai r#3 !ar #n ,r,at ca Stnic3 c# )e!ere3 !e)enit !i4ci%lin3

al nea'#l#i3 era 4#4in#t c# Kn!rtnicie3 'ai c# 4ea' !e &e'ei. *rin #r'are3 Stnic3 Kn ci#!a Oli'%ia3 la Knce%#t3 &ie !e a &i clcat reg#la 4e Knelegea 'ai ,ine Era# L#cr# a)ea# relai#ni c# 2aina '#lt 4inceritii 4enti'entelor l#i %entr# i 4#, &or' ne4ta,il3 4e 4i'ea )ino)at

i 4e te'ea 4 Kn&r#nte oc2ii ironici ai r#!elor. l#cr#ri &a,#loa4e. era# 4&Hr it3 'ari N# toi Kn &a'ilie Kn4 Kn !ar lor ,ine %o4t#ri nici 4it#ai3 !e !ecHt #n 4 la era# 'ari 4tat. $e toi. 4e

Ca4a %e care o l#a4e !e la Si'ion era o !r%nt#r. *rin a)ere Kn &a'ilie ,ogai3 #nii era# c2iar c# !e4)Hr ire 4c%tai 4a# !e o con!iie !ecHt 4a# ei 'o!e4t3 4a#3 !egra, '#li Kn Kn in!#4tria i 'o ieri3 'ai co'an! o&ier. 4ca%e r#!ele

retri,#ite3 %rintre nota,il3 ,ine K i 'ilitar

Kntre%rin!eri ata)i4' Cei

'agi4trai3 c#ta# in!i&erent ele i !e n# !e

%oliticieni3 4trani# 4it#aia 4e

4er)ici#l

%rintr1#n

'aterial3

Kntre l4a roa43

!i4%re#ia#. i era

,ogai

)enea# r#!ei !e

'car o !at %e an Kn ca4a celor 4raci3 Kn ora to)ar ii 'ic con)or,ire Stnic i'%iegat.

r#!a c# 'ari 'Hna 'Hn!r#

Kntin!ea &oarte

r#!ele l#i i circ#la3 c# tirea 4a# &r tirea Oli'%iei3 !e la

308

# $nigma %tiliei #
#n#l la alt#l. Kl o%rea# la 'a4 ori#n!e 4e !#cea l#i era# &oarte %e n#'eroa4e3 care o ar &i %#t#t 'Hnca !e a i3 c#' r#!ele l#ni Kn ir c#

!o# 4ta !e

grati43 &r 4 intre !e !o# ori Kn aceea i ca4. A4t&el 4e e5%lic nece4itatea 4i'ea Stnic )or, '#lt l#'e3 !e a trece !e la o &a'ilie la alta3 !e a a&la tot ce 4e %etrece %e4te tot. $e i 4rac3 Stnic n# a)ea gri+a )iitor#l#i3 c# n# egali atHtea r#!e ca 4oli!are. &r 4 #nii 4e %rin ,ogai 'i+loace3 $ac ar &i 4ig#r3 .#!ele E !re%t tirea tria4c ale Kn $ar ca 41i c %e )ieii3 n#'r a)erea cei ar li,er l#i !in 4ilea4c. &i i !e &r ace4tea n#1i Kn !!ea# genere altora. n#nt3 !!ea 4e 41 i Kn &ace $in a)ea Kn4 ,ani ele !ecHt &oarte Kn %#ini3 Oli'%iei3 &iin!c na tere3 n# 4 le

a!'itea#

4ocoteala

*er&ect 'oarte3 4 orgoli#. c#lt#l o 4e !ar '#lt &ac coni a+#tor !ar c# el

e)eni'entele #n!e cei !e4%rii

ca%itale a!#na# a)ere. !orea# &r

ani)er4ri3 r'Hn i le $i'%otri)3 iniiati)ei 'e4erie '#l#'ea #nei 'are %arte 4ocotea# i regi a4e'nare %ro)inciali. neKn4e'nat3 le

con4i!era,il3

inea#

4raci

%roco%4ea4c g4ea4c

c#ta# 'ai c# &oarte c# i

/a'ilia Kn!oial. 4ig#r3 a1 i

%er4onale.

Stnic l#i

!orit

c%tat1o c#lti)a# l#i

'e!iocritatea n#1i legiti' &a'iliile o&ieri Kn

a te%tarea o 4it#aie

lo)it#ri.

lene)ia3 Stnic i

KntreinHn!#1l3 a)ea &oarte 4oii !e #n

a te%tarea /a'ilia !o'nitoare !a# n# le c# 4a#

ne%re)G#t.

E#ro%a.

acelea

4raci3 care

K'%rte4e

o,4c#re !in lor

.egii

acti)itate

r#!elor 4coate )iGita !e

n#'eroa4e i Ii le

cHteo!at3 !e

'e!iocritate3 acor! acolo

onoreaG

a%arta'ent#l

4rac

%ri4o4in

atri,#t#l

6#nc2i7

6)r7.

'e4eria

l#crati) e 4ocotit ca o eroare3 iar legt#rile !e &a'ilie 4e %#n la cale !#% #n e5a'en colecti). Sit#aia acea4ta are a)anta+ele i !eGa)anta+ele ei. $e %il!3 4%re a 4e %#tea c4tori c# Oli'%ia3 Stnic a tre,#it 4 4e %#n Kn con&lict c# &a'ilia3 !ar aceea i &a'ilie Ki !!ea 4ig#rana %e l#'e. La ia Stnic3 C a4ta lco'ia #n Knelegea i )er4atilitatea tre,#ie 4 ,ine. -a n# o,tene,ra# i 4 a)ea la4e o o,4er)a1 a)erea li4t !e 'oral. ,trHn 'oar c2iar

tHnr#l#i3

&oarte

r#!e3 care3 %rin !ece4e 4i4te'atice3 %#tea# 41l %#n '4#ra !e a 'o teni3 !e i !in ca#Ga %roli&icitii &a'iliei el

i %e el Kn

309

# G0 C'linescu #
r'Hnea in&a'ie. '#lt Kn Si'ion. n#1i #'an ale 41i care O l#i $in o r#! )e nic colateral. el 'o Kn o $ar 4 ar#nci iar &a Kn 4%ital #n

,trHn 4a# 4 %ri)eGi #n co%il !e 4#cce4i#ne3 a4ta i 4e %rea o Aglae oc2ii Ii Kl era l#i irita. %entr# %rin CHn! l#i era 6)i%er333 artat +oc Co4tac2e3 intere4#l $ac a%rate ce 6+ert&a ca 4 Oli'%ia !e care l#i3 !in %ier!#4e l#i orice g4ea3 l#i in!i&erena acci!ent#l 4trica Stnic Knlt#rarea

%#rtarea arg#'ente i c

%re)iGi#ne3 )or,3

4#%li'entare. tre,#ia# #G#l at#nci

Si'ion ar &i tra4 #n %ro&it3 ar &i 4#4in#t c 4e &c#4e 6tot ce era %o4i,il7 co%iilor la4e 4e i ac#' !e i 6legiti'ele li 4e !re%t#ri &r#4trai l#i ce)a3 !e ,#n#rilor a!'ira )ieii c#)enea#7. )ec2i73 %#tin la o

CHteo!at 4e Kn!#oio a la gHn!#l a,4#r! c 'o %ri)eaG ,#c#riile 4

Co4tac2e %#tea oa'enilor &ac c# !e

6Knlarea tinerilor7. %ro,le' Ki l#i $e ge4t %Hn Knce%#4e li%4ea n# ,#n !e)in 'ai %entr# analitic cHn! !a#na K i Stnic3 a 4e )re'e3 Oli'%ia. $ac o i#,ea 4a# n#3 e4te gre# !e 4%#43 Kntr#cHt Stnic %#rtrile &#4e4e e5%re4ia 4e %#tea# c 4ea' 4enti'entelor. e'oii c4tori4e l#ntric l#i. c3 !#% i o c# !e1a N# atHta !e4%rin!e at#nci Kn Kn !ecHt

conce%ie. Oli'%ia &ace #n 'er4e4e 4# !e

e'oionat. nec#getat3 la c4torie3

Kncerca4e ro'antic3 &iin!c3

'Hn!ria Gi4e4e

intere4elor

4acri&ici#3 4e c!ea 4 +#!ece 'at#r !rago4te3 !e c4nicie3 Stnic

i 4 a%ere e5i4tena 6&i#l#i ti'. CHn! )or,ea e'oionat era tot!ea#na

i a 'a'ei &i#l#i 4#7. A #r'at ceea ce

e5terior. Kn &#n!#l 4#&let#l#i3 4i'ea o ine5%lica,il %licti4eal3

)in i'en43 ne!eter'inat. La !re%t )or,in!3 ge4t#l !e a 4e c# ci Oli'%ia la cele n# ce era %ot ro'antic !ec#rge era# !ecHt 'ai 'o'entan. Stnic l#i3 Kn4

c4tori i'e!iate3 !e4%re

creG#4e c &ace #n calc#l !e 'ae4tr# care n# 4e #it la ,#n#rile tHrGi#. In&or'aiile N# a&la4e 'o Co4tac2e Kn!eo4e,i3 4trl#cite.

!e4%re Otilia !ecHt ca !e o &eti cre4c#t !e 'il3 !i'%otri)3

4e 4%#4e4e c toat a)erea era !e4tinat &etelor Aglaei. Stnic !e)eni4e KncHt i 4e ro'antic %r# c %rin e ec i ac#' era tri4t3 %rin a a care tri4t3 Kncearc toate e'oiile

!e

trece #n 'are iG,it !e 4oart. GHn!#l o,4c#r !e a 4e 4c%a !e

310

# $nigma %tiliei #
Oli'%ia controlat3 a%ro,a ni'ic3 %e care nici Kn4 o i a c# Kncerca a+#tor#l l#i ca o alt lo)it#r3 Kl 'ai N1o &e'eia i ar !e !ata a4ta a!e4ea. Kn)ino)ai ca ,ine N# !e %e !e era3 %atrie

r#!elor3 era %e S

in)a!a4e %#tea &i

te'%era'ent#l a!'iraia Knelegea

Oli'%iei. %entr# Otilia3 !ea

4%rinten3 4c#Gat1o &r

4ocia,il3 4c%a

Georgeta. Ar &i )r#t o Oli'%ia !#% Kn4e'na conce%ia l#i l#i3 'ort7.

&e'eie care 641l K'%ing33. A Kn4 6N# c2i%#ri Se !i)or 4e %e Kl !e El3 o 6canalierie7. Oli'%ia era

!i)or#l.

'oti) o

6'a'a

Kngera #l#i Kntre)e!ea c# %lcere Kn Kn i Oli'%ia c2iar cr#ia

I'%o4i,il. Kn !o# 'ental. l#i3 o

Knte'eiaG care aca4 acolo o'#l i le i

&r &i!elitate con+#gal6. A a 4%#nea el &a !e l#'e. Kn 4c2i',3 !e4%rirea i ,raele c 4e %reGenta g4ea Kl !e )enea3 %e !in l#a4e 'i ca )iitor3 con4olare #n#i Kntorcea Scena )i4a el3

in!i)i!.

Gg#!#ia3

i'aginaie. &c#4e

Anti%atia e4te %ro%#neri

%re4i'irea

Oli'%ia

ne'ernic. 4trl#cite3

&c#4e

i!eali4'3

6!in !rago4te7 o &at &r ni'ic3 c# r#!e 'iGera,ile3 %#nHn!#14e Kn con&lict c# %ro%ria l#i &a'ilie3 ca a%oi 4 acea4ta %laci!3 era in 0ie1i ca era n#1l &r#'oa4 Kn ela. Kn i'aginaie. Kncerca $in o 41l care tc#t. trie4c %atetic: 'ineS Stnic %entr# &ie ter&elit. I%oteGa %cate3 cli% Oli'%ia3 re'# carea i a+#te Kn4 Tot n#3 41i a4ta. Kn )! Kn n#

!e a ,n#i o 4oie atHt !e %#r. A !o#a i%oteG %e care o )i4a Oli'%ia3 !i4c#r4: o )re'e *#in#l Stnic !ac ' g2icin!#1i 6Stnic3 !e a' cHt Kncerca t# n# &e'eie ne'#l#'irea3 t# n# e ti c# l#'e3 ,ani3 a' 4 c2e'e )iaa te 4 ace4t &c#t %entr#

tre,#ie CHt

carier. c#

a)#t K'i 4 e ti

co%il#l3 tre,#ie

Ac#' a'.7 7N#3

c n# 'ai 'erge. N# )rea# 4 te a' %e con tiin. M retrag A#rica. Knc2i%#ire3 .eli or. ' !a# '#lt %rote4teGe &ericit !in &aa c#

4e %oate 4 te la4. T# e ti 'ere# 'a'a co%ila #l#i no4tr#3 a l#i $oar At#nci3 t#. 'ea.7 4e %rin &ire te3 a a !e ,#n !o# 4acri&ic3 i 'ai !a# Kn!rt !e a la noroc#l#i ocrotirea KncHt Li,erat Nici AtHt

n#1i Knc2i%#i c te )oi %r4i. N#3 K'i &ac o !atorie 4&Hnt 41i !e%arte3 %e c2iar !i4tan3 l#i. Kn!#io a# Stnic ace4te ,#ntii &ici#ni3 4i'ea ace4te

la 4#&let3

)icti'a

i%oteGe !e Oli'%ia3 &cea a%oi %lan#ri 'ree3 &ie c no#a

"

# G0 C'linescu #
ne)a4t era o &e'eie 6con4#'at63 &ie c3 'ai ,trHn3 a)ea o con4i!era,il c# c# relaii %#tine a)ere. era# l#i Nici 'ai !e !e la Georgeta !egra, a1l &e'eie toc'ai l#'ina n#1i !i4%lcea. /ire te3 !ar !e K i &a%t#l Kl Era &r#'oa43 contra1 &#n!#l c# o nici toate &ace care &olo4itoare 4&Hnt3 !ecHt !ac Gicea c !eGonorante3 Kn c

a!'ira,ile al

K'%inge.

Georgeta

Gicea trecere

conce%t#l Kl

ne'rt#ri4it

4#&let#l#i

calitatea

c#rteGan

atrgea3 ci#!a nici l#i

con tiinei !in

&a%t 'in#nat: 6ar Knla1o %e Georgeta %Hn la el7. Toat ironic i Stnic i3 )enea 4 cel Oli'%ia Kn n#1l Kn ela3 n#1i %ro%#nea !i)oreGe3 !i'%otri)3 %iin3 #r'a Kl %ri)ea

,n#itor3

noa%tea

e4ca%a!ele l#i. Kn Gi#a cHn! calen!ar#l orto!o5 %rGn#ie te %e 4&Hnta 'artir Agri%ina >Gi !e l#cr# !e alt&elA3 Stnic K i a!#4e a'inte c are o 't# Agri%ina3 la care o,i n#ia 4 treac o !at %e an. Ca 4 4e 'ai 4'#lg !in %reoc#%rile1i grele tonic c# &a'ilia l#i3 &r 4 4%#n ni'ic !e !i'inea .a2o)ei3 Mo ilor !ogrie3 i 4e Kn ora Kn!re%t Kn &aa i ca 4 ia #n contact Oli'%iei3 %orni c2iar !in Calea -ariera 4tra!a rogo+ini3

i 4e #rc Kn tra')ai#l c# cai %e Calea 4%re Mo ilor. Se !!# noi Io4ea#a Mi2ai -ra)#l3 'or'ane

care 'ergea

+o4 la 4%re !e

/#n!t#ra "a4elor. Trec# %rintre ,#toaie 4coa4e %r)liilor3 %e !inaintea %r)liilor c# lHn ocolin! %rin 4tra!a "a4elor 'ai ,ine ce &elicitare 41i &ac

i alte #4ten4ile !e i intr Kn /#n!t#r3

%rintre

i %l%#'i3 ,trHnei.

i 4tra!a Ma inii3 ca 4 4e gHn!ea4c At#nci i1a!#4e a'inte cHi)a %rin ,#G#nar3 #n!e g4i c# al#ne aceia

c n# i1a a!#4 ni'ic. Se c#t &ranci3 4trH', !in g#r o 4i'igerie3 %r+ite i intr Kn#ntr# co)rigi c# Kn cHi)a

i 4e Kntoar4e 4%re -arier. Acolo !i,#i i cer# o %#ng c# 4#4an3 't# ii a'ericane Kn &or'a 4e %e Kn &aa #4cai3 !intre

#n#i inel !e lan3 care 4e 4&rH' Kn g#r. Ace4te %ro!#4e ale c#%tor#l#i Kntoar4e 'ari &r#ntea i %lcea# !in c# #nei no# !eo4e,ire Agri%ina. !e Stnic !at alta Kn 4tra!a /#n!t#rii 4tHn! !o# "a4elor3 !e o a4t i !e

!r#' neocolit3

i 4e o%ri Kn &aa a !o# ca4e &r eta+3 !e4t#l !e 4coro+it3 enor'e3 ca %arte !e ogrGi cor%#ri gar!

tenc#iala

c#rii !e onoare a #n#i %alat i'%erial. Una !in ca4e3 cel %#in3

# $nigma %tiliei #
c# aer !e %r4ire3 !e i Knc %r)lie3 !in ca#Ga o,loanelor i'%#ntoare3 tra4e. 4e g2icea c &#4e4e &ere4trelor i #n

/or'a

%er)aG lat !e le'n Kn &aa lor3 ca o te+g2ea3 !o)e!ea# c &#4e4e

,r#trie. Kntre cele !o# ca4e3 ar &i tre,#it 4 &ie #n gar!3 !ar 2an 4tHl%i c# !e !e ca4e le'n3 !oage3 Kntr1#n Kn c2i% c#rtea 4ora !e +#r K'%re+#r3 Kn )ec2i i c# Knc%eri era !e ce 4e !e

n# era !ecHt o %oart Kn aer3 Kntr1o %arte. C#rtea a)ea Kn&i area #n#i %e g2icea# %rea 'ari. Lat#ra !in &#n! a %atr#later#l#i a)ea o tin! %re&c#t !e col3 !e era gea'lHc. 4c#rte C#rtea 4te+ar3 #n cal c3 %Hine. #n ca %lin ,#toaie3 c# trei era 4cHn!#ri #n in!i)i! Un !e i #nele &el K i !e %a%#r3 Kntre i cHn! Mt# a ,r#tar. !e%oGit

&iin!c Kntr1o %arte co)iltir. ,are co%il3 ca era

e!ea #n !ogar. Era# #l#ci. %lin l#i !e cr#e era

i cHte)a cr#e rne ti %rin4 %e ,olt &#4e4e re&c#t

%otco)ea a!#4e

&olo4it Agri%ina )erii l#i3

%otco)rie.

Stnic

a'inte %entr#

'a'ei

'ritat care

!#% 4l#+ea#

Toat c#rtea era %ro%rietatea ei3 a4c#nGHn!#14e %rin !e &in

i el 4e +#ca c# co%iii Agri%inei3 o!i

i grH#. L#crtorii le !!ea# )oie 4 intre Kn 4ala #n!e 4e %r# c2iar c 'iroa4e a c#%tor.

!o4%ea al#at#l3 i le &cea# 'ici %Hini %entr# &iecare. L#i Stnic

6Te

%o'ene ti3

gHn!i

el3

l#at

cine)a

,r#tria

4coate %HineS7 Con4tat Kn4 c 'iro4ea# co)rigii !in ,#G#nar#l l#i. 6C#' G,oar a)erileS '#r'#r el3 ne'#l#'it. Toate a4tea era# ale Agri%inei3 i ac#' ea 4t c# c2irie Kntr1o o!aie a ca4elor i e# 4#nt #n %Hrlit3 cHn! a!e)rat. i co%iii )G# ac#' i Agri%ina tria !in )Hn!#4e a+#tor#l r#!e.

ei. A' a)#t r#!e %#tre! !e ,ogate3 %#tea' 4 &i# 'ilionar.7 Ceea ca4ele %e ca i1l Kn care A+#n4 ce '#r'#ra4e crea4c c# !!ea# &#n!#l Stnic era 41 i %rogenit#ra3 reg#laritate Stnic

c2iar

celelalte tr4#ri

$in ca4a ei Kn4 n# )oi4e 4 ia4. Ki %lcea la O,or. c#rii3 !o# l#5oa4e. C#t c# oc2ii %rin c#rte i !e4co%eri #n#l !in )iGitiii %artic#lari.

L A )enit i )r#1'e# *anait3 'i "a4ileR L A )enit n#'ai conia3 e5%lic )iGiti#l.

6Sig#r3 K i Gi4e Stnic3 e ,ine cHn! ai co%ii a+#n i 4#4.7

# G0 C'linescu #
*anait 4#, n#t Knalt o regi' i a era !irector#l #nei Stnic A%oi 'ari 4e ,t# &a,rici #rc %#in !e Ga2r Kn i 4enator gea'lHc3 enor' !e

con4er)ator. ca&ea %r+it.

%e

tre%te # 3

!e4c2i4e o #

i %tr#n4e Kntr1o 4li Kn care 'iro4ea groGa) a Kntr1o

i )o%4it a a !e !e'#lt3 KncHt 4e , ica4e !e #4cci#ne3 c o!aia3 'ai Knalt !ecHt a!Hnc3 era %lin !e %e

i intr. At#nci )G# ace4t l#cr#3 care %entr# el !e alt&el n# era 4#r%riG3 l#'e. care #n Se !#4e KntHi 4#%li'ent c# la #n &otoli# c# 4%eteaGa a)ea a)ea %e &oarte Knalt3 ca% !e o

e!ea o ,trHn c# &aa %trat3 Kn4 c# ,r,ia a4c#it ca tri#ng2i#lar. +e#ri3 iar -trHna Kl 4c#&ie !in #n oc2i o 4tricat al,ea3

K'%o!o,it

care %ricin %ri)ea %ieGi

L Sr#t
%e toi.

i GH',ea Kn %er'anen. &iriti4i tare Stnic3 4r#tHn!#1i i 4 ne Kngro%i a a a!#4 a %Hine co)rigii a+#n4 la

'Hna3

't#

a&ecti) 'Hna ri!icat Kn ace4t 4co%3 cele !orite

L -a L Ei3

4 ce

'

&erea4c Gi4e

$#'neGe#S Stnic a!#c

$ar c# #n

ce

'iro i 0i1a' ca i

cal!R *arc 4#nt %e )re'ea cHn! 4cotea' c#%tor#lS 'iroa4eR Ce l# 4 %oate #'or. %Hrlit tra!iionali. -trHna 'onoton. L Ia )!3 cine 'ai e %e aiciR contin# Stnic ri!icHn! ca%#l. *e #n %at ,trHne4c3 Knalt &r &ete !#ce a /etele o t,lii3 !e ca %at#rile &el#rite3 &r toi co%iii )Hr4te !e ,ine3 gri+i. la i lat3 c# '#lte 4#l#ri e!ea# l#5o43 ,ogai3 r# ina# 4 c# Kngr'!ite la iar !e )in al#ne3 ce !#% ale la &a cinci4%reGece ne%oate i %erne3 !ar )reo !e cinci ani. &iice c# #n!e !e rne ti3 c2iar Era# 41i 'ine3 4

co)rigiR Uite i al#ne. co)rigii3 &oarte KncHntat3 Knce%# ronie

!o#Geci

era# K',rcate e5i4ten co%ii3 Kn4

arta# a co%iii

Agri%inei3 Agri%ina3

&el#rii

&oarte n# 4e

cre4cHn!#1 i

g#)ernant. rH!ea# L Ce i

!e alt&el %rinii Ki o,liga# 4 &ac 'car o )iGit an#al. /etele 'Hnca# &aci3 Lili3 n#t3 ce a'e4tecat 'ai &aci3 !intr1#n LicaR &el grea c#% !e ara'. L#cia3 &aci3 Kntre, &a'iliar3 &cHn! 4e'n c# 'Hna3 StHnic3 4ati4&c#t.

i4

# $nigma %tiliei #
L -ine3 #nc2i#leS $ar !#'neata n1ai 'ai )enit %e la noi. %ot3 !rag3 4e treci %o4o'orK %rin Stnic3 )iaa !eci4i)e. 'ea A a n# trece e ti ti# %rin t#3 %e !

L N# L T#

'o'ente !eci4i)e. Ori3 ori... tot!ea#na 'o'ente c# g#ra 'are. $e cHn! ' &ac e#3 te1ai Kn4#rat3 4l#g3 la te1ai Kn&#n!at )Hr4ta a4ta.

#n!e3 la 4oacr1ta. "ino 41i &ac Co4tic #n loc la &a,ric.

L N#

!rag3

*oate

$#'neGe# i !# o lo)it#r. *er4oana creia Ki )or,ea Stnic era o c#coan 'ai !egra, tHnr3 4%eriar n#1l !ar %e ,ine 2rnit3 K',rcat c# l#cr#ri a#toritate 4e !in 4c#'%e3 tc#3 Kn care ca n# 4 Kn a)ocat#l 8otrHt3 a a !a#S no4tr#. Stnic a i $oa'na3 a)ea T#R 4coa4e i3 C# !at +#cai ' !i'%otri)3

4#%ere.

&a'ilie. el o

'iro4#l !e n#t3 el !i4tin4e e&l#)iile #n#i %ar&#'.

L Cine L Uite

'iroa4e c# ce

%ar&#'R !oa'na

a!re4 4c#le

!oa'nei 4ticl# %e n#'ai ,eiile Ma'a %e

,ogate3 care1i era )eri oar. C# ce !aiR ca #n ,loc !e cri4tal.

L A!1o1ncoaceS L Stnic3
%#in. Stnic L Ce ei !e $ai1'i

co'an! !oa'na3 )oia 4 Gi4e oi c

Stnic e ti 4e el ne,#nR o )

%#nHn! a4ta i 4e ,ine c#

'Hna ! !e

4ticl#3 o )ar4 %e 2ain. i% Kn4 )

,#c#re ironic3 !e

%ar&#'#l#i 4c#'%. %a43 CHn! ,ani3 ,anii. Kn )iaS ni te !a &ilon3 4cal! #lti'ele a'%anie.

'i1a'

c2elt#it

re4#r4e

co)rigii tantei Agri%ina. Agri%ina a4c#lta '#l#'it !i4c#ia i ronia. L CHt 41i !a#3 StnicR Kntre, )eri oara. L Ce Stnic !in ca%3 41'i l# l# !aiR A' Gi4 i e#3 %ri)i i a a. Kn le *arc ea3 t# ai ,aniR -r,at#1t# te ine !in 4c#rt. S1i )! geanta. Kntr1a!e)r cHte)a %ie4e geanta3 %e 'i c Kn a!'irati) ,#G#nar care 4trec#r

i1a%oi Kna%oie geanta )eri oarei3 !ecretHn!: L N# 'inte3 areS *e #n 4ca#n e!ea3 Kn a%ro%ierea #nei &ere4tre Knalte ce !!ea Kn4%re %li'ar i c#rte3 i care re)ela gro4i'ea e5tra1

# G0 C'linescu #
or!inar a Gi!#l#i3 #n !o'n ,ine K',rcat3 c# o %erl Kn cr)at. Era 'ori3 ce)a 'ai &r Kn 4 i )Hr4t ai, 4enator. !ecHt &ineea Stnic acel#ia. i Era a'intea Ki %#in &c# %e #nei 4e'n *a4calo%ol3 %ro%rietar#l

'ilionar

Stnic

)GHn!#1l3

&l#t#rtor c# 'Hna i1l Kntre, &oarte &a'iliar: L Ce &aci3 ' Toa!ereR Inter%elat#l n# 4e 4#%r i r4%#n4e 4i'%l#: L -ine3 Stnic3 !ar t#R Stnic ceilali !in &c# 4e'n c# 'Hna c e c# !eGa4tr# 'Hna3 Stnic3 i &r %ri)i 41i ctre 'ai %rin i o!aie3 &cHn!#1le 4al#tri

onoreGe c# )or,a. L A4c#lt3 o!aie3 tot n# 't# te 'ai Agri%ina3 Gi4e !e %ri)in! a4teaRS !e4cotoro4e ti )ec2it#rile

Knce%# 4 e5a'ineGe o!aia. (#gr)it c# 'ari &lori !e #n )er!e1Knt#neco43 Kn)ec2it3 o!aia3 %rea 'are3 %rea goal. La &erea4tr era# cHte)a g2i)ece c# cercel# i3 reGe'ai !e cHte o 4cricic !e a c2ii. Cea 'ai 'are %arte !in %eretele !e la r4rit era aco%erit !e icoane !e toate 'ri'ile3 Kn &aa crora atHrna#3 c# 4Hr'e legate !e ta)an3 trei 'ari can!ele !e ,i4eric. *eretele !in !re%t#l %at#l#i era aco%erit c# !o# i'en4e ra'e care colecta# '#li'e !e &otogra&ii &or'at )iGit3 !e n#an ca&enie3 Kn genere &c#te !e Za,er Kn n#'eroa4ei 4%ri+inin!#14e &a'ilii. c# Stnic3 !e a%lecHn!#14e #'erii &etelor3 a4#%ra e5a'in i !e Ger4tl. %at#l#i c# i ir#ri egale3 ca ni te &ront#ri3 era# !e &a acolo toi 'e',rii 'Hinile atenie

#n ca!r#3 %Hn ce !e4co%eri ceea ce c#ta. L Uite3 Lili3 Gi4e3 la 4#nt e#S Ii art #n ,iea c# 4#rt#c !e o' c# lateral3 Kn4 c# %antaloni 4c#ri3 trecHn! !e gen#nc2i3 c# %r#l lin43 %arc !e4%rit 4'#l4e. %rintr1o *rea #n crare ,iat inegale3 'at#r3 ca%etele

ti'i!3 c#rel. L Erai !rg#3 #nc2i#leS Gi4e &ata. L 8e12ei3 4e 'Hn!ri Stnic3 e# a' &o4t ce)a Kn )iaa 'eaS *eretele !i'%otri)a &ere4trei era aco%erit3 %Hn 4#43 c# #n ra&t ca acelea %e care 4e %#n %Hinile Kn ,r#trii. S1ar &i Gi4 c Agri%ina Kl 4co4e4e c2iar !in %r)lie3 !ac le'n#l gol n1ar &i

316

# $nigma %tiliei #
&o4t c2iar3 era# 'a4cat era# crora ni te !e ,#ci %line Kn4 c# !e ca 'ir lor ara'3 %i#lie3 i )ec2i i !e le ,ro!erii !e !!ea# ca grele. aer#l ni te ala'3

.a&t#rile

)a4e3

%a2are3

#4ten4ile

,#ctrie

)ec2i'ea 'ari !e

'aterial#l c# ca%ace !e

#nor o,iecte !e l#5 4a# cel %#in !e '#Ge#. Kntr1a!e)r3 cratiele tingiri conice 4c#t#ri. N#'eroa4e t)i !e ara'3 %#4e #na Kntr1alta3 Kn or!inea 'ri'ii3 i,rice3 cni3 ,iGare toate ara' 4a# &cea# !in ra&t o )itrin !e '#Ge#. Era# acolo3 a eGate Kn )ra&#ri3 &ar&#rii c# &ine !e4ene negre Kn t# 3 4e'nHn! c# ni te litogra&ii. O era 4erie Kn Kn&i a &oile #n #nor 4oi !e %#ni &ar&#rii G,#rtori3 !e #n 4erie !e %e !e 4e lac Kntin4e3 a'e4tecHn!#14e a ace4tor 4er)it3 c# &l#t#rii tran!a&iri. Unele Marca Kn#ntr# &ar&#rii o

6A4iatic

*2ea4an7.

&r#'oa4e

ca ni te i3 Kn Kn

!antele3

re%reGenta# c# o 4til

care trecea cHi)a

,arc c# orna'ente rococo3 !#43 c# acela i Kn ti'%3 loc !e %r+in DJ9:. co4t#'e engleGe ti3 Kn

a4e )H4le l#ngi !e galer 'arinari %a)ilion -arca cri. O 4e Kn Un 4erie i &el i 'ai !e ,arc cre tea# ca i #n #n a&la #n

)eneian3

c2ineGe4c. e!ea &#n!3 #n 4e

n#&eri3 %e lac

tran!a&iri. rig 4%re !e

Kn!re%ta 4%re o &HntHn rococo3 Kn 'arginea creia3 %e o 4coic3 Ne%t#n Grea# #n !e !e &lori in4 cel o Knt#necat3 %el#G c# 'ai Kncoronat engleGea4c ri!ica gotic c#)inte i *e altele Kn o ca4tel. 4tat#ie3

Kn&i Hn! o era ,i4eric

re!ingot3 %#r 4til

'Hinile anglican. ara,e ce)a loc#l lag#n ni te lag#nii

%a+i te. !e

%o!e )eneian !#cea !e la %el#G ctre o in4#l3 #n!e 4e ri!ica Marca 'ai trecea %iei1ro ii 4e Nori !e Kn ca i noi #n 6/o#ntain Kn4 ScenerT7. Stnic. tot a a c# $e )erG#i !e +#r CHte)a Era# !e la#r. !e!e4#,t tran!a&irilor3 r'a4er atHrna# a)Hn! cre4te 4e i !e ni te 'ai

ne!e4ci&rate 4tHngace3 ci#c#ri gon!ol #nelte 'ari gotic Gi!#rile rcelii Kn&lorite enor'i !e c# !e c# iri i. !e !e

ci#!ate.

Kncrcat %e4c#it. '#ni t#rn#ri Kn

'arinari3

%rHn! ni te

K'%re+#r#l %oate K i

ri!ica#

KnG%eGii3 'o4co)ite 'i+loc#l a

&ior!#ri.

grei l#n a a

Kngr'!ea# Kn +#r#l l#nii %line. Iar %e o in4#l3 o 'are ,i4eric Knla )itraliile Alte ale al,ite negre #nei !e !e )egetaii *r#4ia3 ,#t l#5#riante3 &ar&#rii Agri%inei era# era# a%rea# ci#!a

Se%tentrion

%ri)eli tii.

al,a4tr#1inten4 .eci%ientele

KncHt

c#rioa4e. Stnic Knce%# 4 le cHntrea4c Kn 'Hini.

*7

# G0 C'linescu #
L Uite3 Agri%ina a)ea ca groa4e c#%e i #nele c# !e &c#te a a n# 4e 'ai &cea# a)ea !in 4ing#r g#rii coa!3 a'inte ,i+#tier l#cr#rile #n ,loc !e alt!atS Kntreg !e %e 'ari #nor con4tat !e %il!3 cHte)a Kn ,o',e3 anana4#l#i3 Cele Kn o)#le .oGete ro ii !e ca i Kn !ar

an#l cellalt3 Kn aceea i K'%re+#rare. 4er)ici# A)ea3 le&#it oc2i#ri !e !e &r#ct#l !e ca cri4tal3 cri4tlrie3 %a2are lat#ri3 tiate 'ai e5e'%lare !intr1#n %ereii c# !e i 4e o%t a!#cHn! o cele cri4tal3 o%er %e a%oi toate. grele3 %a2are Kn &lori 'ai 4e tot

c2i%#l

&ag#rel#i3

a4e'eni !ecHt

grtare3

%rHn! cla4ice3 !e %oleia#

!egra, e!ea# 4#,ia# %a2ar#l3 ci le %#nHn! 4ta&i!e3

4ticlar. tiat #n crin.

&r#'oa4e cri4tal

,aG 'a4i) Gone.

re!e4c2i!ea# A%oi3 i tiet#rile

%ecetl#ia# caligra&ici. Kn

!e4ene

&ine

cont#rHn! Stnic ele3

!e4& #rHn! n#'ai c# la

&e4toane

tran!a&iri %a2arelor3 4&oar3 ac#Ga# ce

n# 4e

'#l#'i Ki

cHntrirea

i 'iro4i. Agri%ina 4e 4l#+ea !e %a2are ca !e ni te ,orcane3 !#% c#rite. c#' )enea Kn!e'Hn3 !e inte3 n#ci *a2arele 'iro4ite Stnic

eni,a2ar#l

i 4cori oara. O c2e4ea 'are c# ca%ac !e 4ticl

41ar &i %#t#t Gice 4c#l%tat3 era %lin !e c#i oare.

i care 4e'na c# o #rn &#nerar3 Stnic3 cHn! a era' 'Hnca co%il3 'Hncarea 'Hncarea aia aia

L Mt#
care

Agri%ino3 &ceai

Gi4e

%e

ne1o

!#'neata Gi4e

grecea4c3 c# eni,a2ar.

L Ce L Ei3

'HncareR

Agri%ina3

'rin!

%#%ila

#nic#l#i

oc2i )ali!.

ce 'HncareR Iei carne tocat3 &r )ine3 %#i &r#'# el #4t#roi tiat ,#cele3 !oa'na 4are3 ,ogat3

i &r 'ieG %i%er '#lt3 !e

!e %Hine 4a# o#3 ca %entr# cHrnai !e )ac >Stnic &c# ,#Ge laco'eA3 ,oia !e ar!ei3 eni,a2ar %i4at3 c2i'ion i %#in a% 4 &iar,.

L N#

a%3

Stnic3

Kntrer#%4e

Gea'

4#% i gr4i'e.

L E5act.
a4ta

A' %#41o e# %e ne)a4t1'ea3 !ar n1a &c#t ni'ic. 4e cere 4 ai Kn4tinct3 4 te na ti c# 4enti'ent#l

*entr#

eni,a2ar#l#i. /etele !e %e %at 4trH',ar !in na4. L Ce3 4ri Stnic3 &acei 'o&t#riR Itii )oi ce e 'iro!eniaR Ai 'Hncat )oi %tlgele )inete c# 4cori oarR

318

# $nigma %tiliei #

L "aiS 4e 4can!aliGar &etele. L -a e ,#n3 Gi4e Agri%ina.


a a gtea#3 n#'ai Ii 4e c# &ac: ara' co4itorite. a a 'Hnca# c#rei *tlgelele %#i n#c

Stnic ine 'inte. -#nicii no tri c# '#lt 'iro!enii %e te !e i %ieli3 i Kn ca tingiri !e !e !e carne oaie. o,icei3

#nt!ele'n3 'ai

)inetele

le !ai Kn #n!3 le 4c#rgi !e a%3 le toci3 le %r+e ti Kn #nt!ele'n3 i %#in cea% tocat 'r#nel3 %e #r' le a eGi Kn tingire i #nt !e !e l'Hie. >c#' 4e 'Hnca o!atA3 i Kncre ti c# Gea' c# a%3 4are3 %i%er3 ce1i tre,#ie3 %tr#n+el3 4cori oar Ii la i 4 &iar,.

L Ii LA

%e #r'3 a!a#g Stnic c# a%etit3 %re4ari %e !ea4#%ra a 'Hnca' K i contin#a '#lte noi3 ,trHniiS %rin Knc2eie ra&t#ri. 4i'%l# Se #ita Agri%ina3 ac#' !e la

tot 4cori oar %i4atS ronin! al#ne a'ericane. Stnic ce tile !e anc2eta i ca&ea3 !e4%erec2eate. Una %lin 4ta&i!e

o !e ert %e gHt. Cele 'ai !elicate a)ea# &or'a #nor ,ol#ri !e ceai c2ineGe4c3 era# 'ici i G#gr)ite c# ra'#ri 4#,iri3 Kn&lorite. Nea)Hn! 'Hner3 era# )HrHte Kn ni te %icioare o)ol#i!e !e ara'3 c%tHn! a4t&el Kn&i area #nor can!ele. L Mt# 3 Gi4e Stnic3 ce &aci c# atHtea ce ti3 !1'i i 'ie !o#3 4 le in ca a'intire3 4 art l#'ea ca&ea alt!at. Acea4ta Agri%inei. era &or'#la 4 ti%ic c# care el Stnic i K'%#ina ra&t#rile Kn /r a te%te r4%#n4#l3 4trec#ra4e ce tile i e#3 i e# #r'a ilor c#' ,ea

,#G#nar. Agri%ina &c# o in)itaie enig'atic:

L $e3 L S

Stnic3 c#' creGi &ii !#'neata

i t#S A4tea le 'ai a' o Knc#ra+

i %e

#r' n# 'ai a' !in ce ,eaS 4ntoa43 Stnic3 ,gHn! re%e!e Kn ,#G#nar#l #'&lat Knc !o# ce ti. Stnic 4r#t 'Hna Agri%inei3 &c# 4e'ne !e !i&erite n#ane celorlali !#ce ,rae3 c# tr4#r3 i !!# 4 ia4. Toa!er !eclar c 'erge tr4#ra alt#ri %Hn !e #n!e i )rea. %ri'i A)ocat#l alt#ri acce%t3 !e el3 Toa!er3 i el3 4e i c1l 4#i Kn Kn

a%roa%e

i %e Lili3 &ata l#i Toa!er

i ne%oata l#i3 Kn +#r#l 'i+loc#l#i

creia Kntin4e ,ra#l3 !e alt&el !e %ri4o43 ca i cHn! ar &i )oit 41o

i9

# G0 C'linescu #
4#4in 4 n# ca!. "iGiti#l !e ca4 %le4ni # or ,ici#l %e !ea4#%ra cailor3 Era Kn #n c2i% 4altele Stnic3 &etei i tr4#ra 4e ro4togoli )e2ic#l 'oi !e &lorentin gH!ilat elegant3 !i)an %e Kn 'o! !#lce3 &iin!c a)ea c# c# La )el#r ,ro!erie. #nele 41o Knce%#t3 roi c# %ne#ri. c# l#i talia atent Kn&oiat c%t# it K i 'aron3 *r#l &ire %e Stnic %re)G#t &etei3 4trHn4e 'ai o,raG#l

garni4ite %lc#t. ac#'

#'eri3

ar#nca

a#to'atic3

in!i&erent3

Knce%# i ce

%al%eGe

c# )Hr&#rile !egetelor3 4i'#lHn! +oc#l ,ara,anei. 6O &eti3 o 4cHr,3 gHn!i el3 ,ine3 %li',ate3 c#' 4 n# crea4cR7 L CHi ani ai t#3 LiliR Kntre, el tare3 4trHngHn!1o ac#' c# ,ra#l3 o&icial. ol!#ri3 ce talieS $o'ni oar !e 'ritat Kn reg#l. Serie no#. A a e cHn! 2#G#re ti. 8rnite

L Iai4%reGeceS L Ia taciS 4e 'ir Stnic. E ti ,#n !e 'ritat. L C2iar )rea# 41o 'rit3 4%#4e Toa!er lini tit. L Serio4R 4ri Stnic.

L Ce te 'iriR E !e4t#l !e 'are. Ii 'a'14a tot la )Hr4ta a4ta 41a 'ritat. I1a' !at atHta e!#caie cHt tre,#ie #nei &e'ei3 i ac#' 4 ' la4e lini tit 4 )! i !e ceilali co%ii. N# &etele era 4e o conce%ie &oarte original. tinere3 Kn c# toat ,r,ai &a'ilia l#i Stnic !e cei 'rita# !e4e'nai

,trHni. CHn! o &at a+#ngea la )Hr4ta !e %ai4%reGece ani3 )or,ea Kn 'o! li,er !e 'riti . AtHt !e tra!iional era acea4t nor'3 KncHt n# i3 K i 4e nici o o &at n# 4e 4i'ea i ne&ericit3 !i'%otri)3 %e orice KntHrGiere nelini tea. /etele Knelegea# i#,ea# tre,#ina c4toriei3 ,r,at#l

Kn!rgo4tea#

ne,#ne te

n#'ai!ecHt

ale4 %e calea rai#nii. N# 4#&erea# !e alt&el nici o con4trHngere !ac n# le %lcea Kn4 o %arte3 4to& 'arii #n tHnr3 Kl re&#Ga# &r nici c# Kn &a'ilia3 ace4t 4 'arii la %roce4#l toate 4e o !i4c#ie. !e alegere3 cHn! c# c# L#a# K'%re#n 4c#'%. Kn in!#4tria i3

!!ea# %rerea3 o a4c#lta# %e a altora3 a a c2i%3 ,ogai 4a# 4tare !e)in3

c#' &aci

c#'%eri oa'eni 4trictee

'rita# a%roa%e

%re&erHn!

re4ta#ratori

4a#

2otelieri3

'agi4traii care a)ea#

i 'o ie3 'ai rar #n o&ier3 !e la colonel

Kn 4#43 nicio!at #n %ro&e4or3 nicio!at #n intelect#al. /etele

# $nigma %tiliei #
era# tia# cla4ei #',late 4 4e lor3 n# %rin con!#c citea# 4trintate3 Kn l#'e Kn4 )or,ea# i era# n# cHte a)ea# o li', !e #n 4trin3 )aloarea &el !e

Kncre!inate nici

ni'ic3

c#no tine arti4tice 4a# literare. Orice intrare %e !o'eni#l ace4ta era 4ocotit3 Kn c2i% tacit3 ca o !o)a! !e %ro4t1g#4t3 !e %roa4t origine3 i in!i)i!#l i'%r#!ent era %ri)it c# 'irare3 !e la %icioare &a'ilie3 &e'eile3 !e Kn el !e %rin c#i a)ea )a6. toate la !o#Geci n# i cinci !e i n# ani Kn 4%re ca%3 4%re a i 4e !e4co%eri 4e'nele 'iGeriei. $e aceea3 Kn n#'eroa4a 4#4 'ai 4a# >cci !o'ni oare 'irare )Hr4ta &aa lor n# Kn era# acea4ta %#tea# ,#rg2eG 'i+loacele Kn4# i 'ari !e i e5i4taA3 era# total3 le ca'

!egra, era 4#,

anti%atice3 'i+loacele !e i

4#&icien !e% ea %rea

i'%ertinent Kng2iea3 i !or

intelect#ale intelect#1 la

'ateriale.

Stnic

&iin!c3 !e ce e ani3 alta3

Knclinaii la

ale3 a&ecta tot# i a &i 6,oe'73 o' ratat 6!e %rea '#lt 4i'ire &r#'o4 Kn43 ne&iin! c# oc2ii /etele3 !rg#e %rin #nii era Kn4 %ai4%reGece no#4%reGece %e !e o iar !e Era %e %aie #n !e 4i'%atice3 &etelor era# &iin!c3 'o!e4te. 4%rHnce1 graioa4. a)ea 4

%arte3 %rin

e!#caie3

!e% ea#

ni)el#l

o,i n#ite3

intelect#ale ei negri3 grece4c3 care Lili3

tra!iie3 %rin c#

Lili3 !e %il!3 c# %r#l ei cG#t Kn ca4ca!e %e #'eri3 c# %lria larg3 &el !e 'ai K',int#ra a!e)rat c nelor3 %rin ten#l '4lini#3

Otilie %i%i el

oac2e 3 %#in 'ental3 %e

%re)e4tea

e)ol#eGe 4%re ,#rg2eGie. Stnic 68'3 l4Hn! ta',#rinarea a'S !in4%re !e coa%4 Kn4%re gen#nc2i. co'ent ce ne%oat %lin# /erice ticlo4#l care1o 41o ia. Iti# c a' r#!e &r#'oa4eS C# a a &a'ilie3 ' %ot 'Hn!riS7 L Lili L Knelege Ei3 contin# iar i tare3 ai %#4 c# o c#')a oc2ii %e !oar Mi1a# cine)a3 c# !at o a !ar +#c' la n#ntR a4c#lt N1a' c1ar ace4te )or,e lini tit3 !ar nat#ralee3 4 c# g4i'. 4tare3 !e not !e '#l#'ire. Toa!er e5%lic: g4it l#a1o %Hn )reo ac#'3 !oi oa'eni trea,3

4#nt ca' Kn )Hr4t. M gHn!e4c

i la a4ta. O &at !e

ai4%reGece

ani n# 4t ,ine lHng #n o' !e %atr#Geci i cinci. S1a ca' !#4

32

# G0 C'linescu #
o,icei#l 4ta. Mi1a 4%#4 !octor#l !e ca4 c n1ar ca' &i %otri)it3 tii3 %entr# %rogenit#r. Kneleg ca &ata 4 &ac co%ii. L Ai %er&ect !re%tate3 a%ro, Stnic3 4trHngHn! iar 'Hna3 n# e ,ine ,trHn3 !ar nici tHnr !e tot. A a Kn &loarea )Hr4tei3 cHn! e o'#l c# ent#Gia4' i c# e5%erien3 a a ca 'ine3 Toa!er. Stnic n# gHn!i4e ni'ic e5traor!inar 4%#nHn! ace4te )or,e3 !ar a%oi &# 4tr,t#t !e o i!ee in4i!ioa4. 6Ce 'ai ne)a4t3 K i Gi4e3 ar &i 7o &at ca a4ta7 >e)it Kna!in43 !in 4cr#%#l3 %reciGi#neaA3 grecoaic L Nici c# a)ere. !e1a n# Ki noa4tr3 ne !a# 4ntoa43 #r' &r Toa!er3 Mai 'ai'#reli. n#'ai!ecHt #n tHnr Ii la ce #n 'ai o' !ar a)ere are &ata a4taS A23 $oa'ne3 !e ce '1ai &c#t #nc2iRS7 gHn!i'3 Ge4tre !e4t#l. ,ine 4rac3

care 4 )rea 4 '#ncea4c3 41l in e# !in 4c#rt3 41l intro!#c Kn 'orrit. /ace el a)ere. *rec#' O n1o legarea i!ee !e 4e )e!e3 Toa!er %rin o a!'itea creier#l ne%oat ce a4ta 7le l#i n# i Deune homme %e 4 +auvreH8, care !ea )or,a Kn4 !eG1 )ine n#'ai Kn ,ran a 'orrit#l#i i in!#4triilor agricole. &#lger 6Oare 4c#rt Stnic3 %oate #n !ac e e5%ri': 'itro%olit#l1%ri'at Kntre Kn

c4torie 4Hngel#iR Kn &a'iliile

#nc2i3 e

#nc2i3 cHn! 4#nt Kn +oc intere4e 'ari3 %4trarea &orei #nei &a'ilii3 con4oli!area %rinilorR !rac#l#i !e !e&initi)3 &ata co%il#l#i $1le i c# aer la 4#rorii 'a'eiR Ei iR $ar 4Hngele ei n# 41a Kn4trinat %rin aliana !o'nitoare !e1aia ce)a c#rent. C# i1i a4ta c# i %e 4ca!e natalitatea. &etei !e

%re+#!eci3 4trHn4e Lili3 n#

%aralele ei e# a %o%#la %atria3 a &ace .o'Hnia Mare.7 Stnic %rinte4c: L "eGi3 #nc2i#l t# c#' treci e tiR 41l Ai rogi a+#n4 4 4e &at 'ritat3 !e intere4eGe )iitor#l t#. %e4te ,rae 4Hn#l Gi4e

A' i e# relaiile 'ele3 e5%eriena 'ea. I!eea !e a %#ne la cale )iitor#l &etei Kn!#io atHt !e ,r#4c %e Stnic3 KncHt Kl &c# #n 4 !ete4te K i n#'ai!ecHt Gi4e3 a#Gi gHn!#l la ce ne1 ' 'rt#ri4it 'erita'.7
D

!inainte.

6S#nt

%cto43

gHn!e4cS N1a' !ecHt o 4c#G3 c n1a' a)#t %arte !e ceea ce

THnr#l le&ter >&r. L n. re!.A.

322

# $nigma %tiliei #
Stnic l4 'Hna +o43 ca4t3 i Gi4e c# tain l#i Toa!er: To!eri3 ce n# 'ai ar#ncai i alte a' ,#n#ri3 #n ,iat 'orale3 #nic3 n1a 41a# 'are M3 i #n i )oi r#ginaR Tot 'oar3 i a)ere. Mai 4#nt L#'ea r# ino4 !octor#l e)ol#eaG3 ca o &at /ace 4crie la a'

L M
%e l#'e

tot 'o ie3 tot &a,ric !e Ga2r. N#'ai a)ere '1nelegi. gi#)aer3 !e

4e 4#,iaG. S !ai t# %erl !e &at %e 'Hna #n#ia care 4t Kn trHeS ie3 Are cri3 al i M3 'are3 !e te%t3 i el 'e!ecina3 a)ere are 4 i !e )iitor3 Si'a. ,iat !e &a'ilie Cine M3 'ai a#Git 4%eriat !octor. e ,#n3 ,iat#l3 ' rog

!octor#l#i

Si'aR !e %ic. el3 S

i e Kn an#l al treilea >Stnic 'ini intenionatA. ,#nicic. &ie la cel %ro&e4orii Ula !e a+#nge 4ig#r

Uni)er4itate &ete3 i1a *e Knali #r'3

Aca!e'ie.

&r#'o43

!a !o# !eo!at. T# cin4tea. Ma!a' c

tii cHt cH tig #n !octor 'areR i1i ia ,anii. !octor 'o ieri Si'a. i !e Si'a3 %ro&e4or tot !e

Colo4alS Ii ce &aceR Te1a4c#lt niel ici3 niel colo3 !octor '1a' ni)el#l &a'iliei3 %licti4it

!irectori !e &a,rici. S !'3 ceara '14i3 #n E'ine4c#. E toc'ai ce1i tre,#ie ie3 #n !octor.

L *e

ne)G#te

n#

%ot

'

%ron#nS

Gi4e

c#

co'ic

gra)itate Lili.

L Itii

c1'i %laciS *i cHn! l1oi )e!ea3 %ici +o4. Ula 4#ce te Kntr1#n 4 Gic 'in#t >Stnic &r %oate la4 4i'i 4 4 &ac n#1i c 4e contraGice c Itii3 4 e i 4#ce te n# 4e 4e ni'ic3 %laci. 8ai ,iat ,iat#l

'intea aten#A3 &in.

&etelor )rea# te1o c

4erio4. *ri'e+!ia e 4 n# )rea el3 !ar a' Kncre!ere Kn g#4t#l l#i CHn! a a )e!ea3 4ta e %#in 4#, con!#cerea 'ea 'oral3 e# Ki !a# !irecti)e Kn )ia3 '1a4c#lt3 4#ge4tionat. %ro)oc' o KntHlnire... Stnic

L N1ai !ecHt3 Gi4e Toa!er3 n1are ce 4trica.


Kncr#nt 4%rHncenele Kn tiri c2i% !e a!Hnc 'e!itaie3 L S1a &c#t. Kn c#rHn! a)ei !e la 'ine. O%re te3 '3

a%oi Gi4e 2otrHt: c ' !a# +o4. Tr4#ra tra4 !e cei !oi cai l#cio i a+#n4e4e Kn !re%t#l ,i4ericii S&Hnt#l G2eorg2e. Stnic Kntin4e 'Hna 4%re to)ar #l !e cltorie i Gi4e gr,it3 &r ti'i!itate:

323

# G0 C'linescu #
L M Toa!er %regtit i i To!eri3 4coa4e i1o !1'i re%e!e re%e!e o 2Hrtie &r ce)a %arale3 c %e n# care %rea o a'

%roce4e. S ,ea# i e# !in !i#rna #n#i 4enator. 'ototolit in#4e i !!# 4%re GH',in!3 4trH',t#r alte !e ne%lcere $e1a,ia

&r e'&aG. Stnic o l#3 4ri +o43 &cHn! c# 'Hna la cei !oi3 4e1n!re%t Li%4cani3 &r cere'onii. !#% o 4#t !e 'etri !e 'er43 4coa4e 2Hrtia !in ,#G#nar a %ri'i o 'ie !e lei. L *o&ti'3 Gi4e el c# %o&i!3 ar#nc 4#ta3 c#' a o ,nc#. -ani ne'#ncii. Stnic c#'%r %r+it#ri !e la o co&etrie !e !e Oli'%ia. %e Lili Kn era MHna )oia i %e care o Kntin! 'arile &e'eie3 nici )ina te retr4e4e 4%re 4enti'ente a)ea ei ne)oie n# &ace %oarta !e %e era %o4ac3 c# i %orni 4%re ca4. )ino)iei c o !e !eG)olta. roc2ii3 Kn)Hrtin!#14e c# 'intea tot Kn +#r#l i!eii !e c4torie3 4e Kn&lcra 4enti'ent#l n# !e 4e l#53 c %ot !e 41o ea legal ne)a4t14a. Cre!ea ar#nca e# i o %ri)i.

Era o ,ancnot !e o 4#t !e lei. Stnic )i4a4e a,4#r!itatea !e

Knelege. Oli'%ia ai, !in

4rcie3

,ln#ri. E a!e)rat c n# era )ina l#i Ge4tre3 &a'ilia Kn4 CHt T#leaS Stnic %#tin3 !enat#rai. !eo4i,ire Srcia intr Kntre &etele

i c o &e'eie tre,#ie 4 )ina a)ea l#i i -iata l#i3 %rini cele Oli'%iaS !in &a'ilia acr#.

O tr4#r 4 &i a)#t generoa4e3 %e cHt c#

i &acea !in ea regin. C# ace4te 4enti'ente %e 6%ro%rietii7 &aa!a Knlt#rHn!3 %e1o %ri)irile 4trH',3 c#lcat

rHn3 a ca4ei. "oi 4 intre Kn 'arc2iGa !e le'n3 a%licat ca o g2eret %e4te # a %rinci%al3 !ar 4e rGgHn!i #n!e era ,#ctria. Ki era &oa'e -#ctria &r &oc. 4#&ragerie3 era Knc2i43 o goal. %ri' c Si'i #n!e i )oia 4 *e &erea4tr ne'#l#'ire. 'a4a era i 'er4e 4%re &#n!3 tie ce 4e gte te. !e gtit3 !in!o4 Oli'%ia Kn o %e *e

)G# 'a ina Intr ne%#4.

con4tat

g4i Kn !or'itor3 K',rcat ca !e ora 3 #itHn!#14e Kn oglin!. L -a#S &c# Stnic3 c# )oin o%ti'i4t. Oli'%ia L Uite3 Stnic. Kl %ri)i lini tit3 'i1a' a%roa%e o 4enin. 'ic Stnic N# Ki Kntin4e te #it %ac2et#l !e %r+it#ri: i#,ito3 %er'i4 atenie.

324

# $nigma %tiliei #

L Ce1ai a!#4 acoloR Kntre, Oli'%ia. L Ce1i %lace ie3 %r+it#ri c# cre'. L -ine1ai &c#tS a%ro, Oli'%ia &r e5agerare.
C#%rin4 !e #n )al !e 4enti'entalitate3 Stnic 4e a eG Kn 4%atele ei3 c# 'ea &aa 4%re oglin!3 tot ni'ic ce n# %entr# 4coa4e )! e ca%#l '#4tcio4 i !e 'ai !#% coa&#ra ei i o 4trHn4e !e 'i+loc.

LOli'%ia
'#lt Kn c4toriei.

4c#'%3 c etern3

' 'ai

Kntre te Knalt ca %r4e ti

con)ingerea I#,irea

'i4ter#l &a'ilie3

care

,ogii3 onor#ri.

LM 4trHngi %rea tare3 re%ro 'oale Oli'%ia. LTe 4trHng ca 4 4i'i c ai Kn!rt#l
!eGintere4at3 altcine)a %oi !e)otat3 contaR %e 4o#l ta t#3 %e tatl i I#,ita 'a'3 ce are Kn ca43 )rea 4 %etreac a4ig#r' cer !ecHt c# !orinele !e&initi) #n tale. a!%o4t3 %ic !e Ce1ai .#!eleR ele. 4#, Ki

t# &i#l#i

#n t#.

a%rtor *e )in!e cine tot

4oacr

'ie3

i 4 n# 'ai r'Hn ta. le $ar n1a)ea realiGeG

i alt#ia gri+3 e# 4 n# r#%i %rin

#n ca%t !e a. Socr#1'e# a,ia i1a !at ,araca a4ta3 ca 4 ne !e'nitatea i )oie i la4W 4 ce1ai !a# a)#t #n i#,ire3 c1i toate

!i4%re#ie ti3

%ier!#tR

A'Hn!oi3

i#,ire3 &ace' #n ,loc. Stnic 4trHn4e Knc !e #n gra! cerc#l ,raelor Oli'%ia %e lo,#l #nei #rec2i. i 4r#t %e o,icei tine. le iei

LIi3

,are' %are ce ti

4#nt r#. !e

%roa4%ete Le1a'

%r+it#rileR

!e %entr#

4tt#teS o,4er) ea3 &r 4c2i',area gla4#l#i.

LK'i
%atr#

co'an!at

4%ecial ,ine3

N#'ai

%entr# tine3 co'oar 4c#'%. Uite3 i1a' c#'%rat !e la anticar ca&ea antice3 noteaG !e1ale 4tr'o ilor3 %e care a' %#4 !e '#lt oc2ii. "rea# 4 4trHnge' !e %e ac#' l#cr#ri !e %re %entr# c'in#l no4tr# cel no#. CHn! Stnic )r# 4 4r#te %e Oli'%ia art %#in %licti4eal: i %e o,raG3 acea4ta %#in3 t# c 4#nt la

L$rag3
4#%ratS

'1ne%i aiR 4e

c# alar'

'#4tile. Stnic3

La41' a a &aci

L$ar

ce

tot!ea#na3

,#c#riile i !#rerile tale e# n# %artici% nicio!at.

325

# G0 C'linescu #
Oli'%ia !e4&c# %ac2et#l !e %r+it#ri3 l# o ,#cat 41o 'nHnce Kncet. Ce &aci3 4c#'%o3 Ki 4trici a%etit#l. N# 'erge' la 'a4R gtit ce 41a ni'ic3 4er)itoarea !ragR iar a e !#4 la 'a'a. Kn MnHnc 4&Hr it3 i c# %at3 i Knce%#

L N1a' L $ar L S1a L N#


Ii

i t# %r+it#ri. KntH'%lat3 c Titi o,4er) !e Stnic3 aca4. ca' iritat3 !Hn! !r#'#l Oli'%iei. KntH'%lat &#git Un!e3 %e cine3 tie $#'neGe#S '1nne,#niS i el o e5cla' %r+it#r3 Stnic3 Knce%# 41o l4Hn!#14e 'nHnce3 %lin !e toate )ol#%tile 4enGaional#l#i. l#Hn! cltinHn! 'ere# !in ca%.

326

# $nigma %tiliei # CUPRINS

P"II /eli5 )al#ri3 #nei ca !e c 'ai Kn &aa tia &iece !e )i4 Kn4%re c# !e i !e Gi# #rlete A%oi !ig#ri i l#ngi3 4e %e care 4e c# 4%rgea# c# tot#l3 4e lor3 'ari

!e,#tHn! grin!ini

4c#rgHn!#14e &#n!#l !in &a%t 'rii3 G,or t#rle

4&rH'at care

Gornit#l tHrHtoare %lin )G# 4e

4ticl.

a%ele

retra4er

&#'#l3 cre4te )Hr&#rile

l4ar

!e4co%erit Co,orHn!#14e era# toate 'ai !in !e

)e!ea /eli5 Kn !e care

inegale. !e 4a#

a4#%ra !e

4tHnc

,i4erici )al#ri 4e !e Kn

cltina#

clo%ote

'ri'ile3 Kn!e%rtate. ca% i Kn %Hn c# Kn43 4e %at#l )al#rile 6olies *rintre era

4coHn! Kn 4ilea

4#nete3 %re&c#r Kn

a%ro%iate !an4atori3 crora c

Clo%otniele %icioare ca4taniete 4 Ki !e i &#r n# !e 4#nete

aco%erii Otilia 4e i

G#rgli3 'Hn. 'ai !e

Kn)Hrtea )i4eaG3

ni te oc2ii

/eli5 '#lt 4#lii toate 'ai /eli5 atHta !e e o

!oar'e i c# 4e

o%rea4c lo)ii

'eta'or&oG. l#'ini3 )i4#l.

$eo!at3 rec#no4c# C#rio43 !in &raGele

l#i3 !e

r#%4e4e r4#na# Corelli. !e

legt#rile !e%arte3 %icior %rea allegro ,t# era 4 n#'ai !e 'ai cla4ic3 K i 4trHn4e 4trHngere '#lt realitate.

alct#in! rceala

dH$s+agne genele i

i 'ai tare oc2ii ca 4 4e ,#c#re !e )i43 Kn4 4i'i Kn t,liei 4e %at. %at#l#i. Grea# c O !in la K i %#4e !e r#3 +o4 !e 'Hn loc. a%#c %e &# %e !o43 4cri3 U a o,o4ite !e 4ilnic3 l#'in. !in cont#r#rile treaG # oar3 MHna Knalt3 l#cr#rile KntHrGiin! /r o!ii ca'erei )al#l &#rt#noa4 )itroa4e. acea4ta 4 4 c# %a4ionat 4e 4e !e %ian#l o%eraia. !ecolorate 4#nete l#i c# i e5ec#t

Si'i 4coHn!

Sri 4e a i

%artea /eli5 &raGa !e !in c# ce !e

moderato, e5ercitat le

%ic#rt#ri

Ini'a o,i n#it Kn Kn 'ai era

4'#lg Otiliei.

'#Gic

geo'etrie3 cele 4%ele3 !in !at

K',race3

ner)oGitate #r'3 %r#l Kn ce )Hl)oi3

,ine3

K',rcat.

alerg 4onor

a%ro%iin!#14e

4#r4a

ar'onie.

%erete. Kn#ntr#3 g2e'#it %e ta,#ret3 K',rcat Kn4 ca !e

327

# G0 C'linescu #
ora 'Hinile L i c# %e %lria %e ca%3 Otilia Kn %er4oan !e K i legna 'oale

!ea4#%ra

cla)iat#rii3

K',tat

4#nete3

4#,liniin!

cHte o '4#r c# %an3 %an3 %an. OtiliaS 4trig a%roa%e &r )oie /eli5. i ta,#ret#l3 %rintr1o 'i care ,r#4c3 S#netele '#rir !eo!at3 L 4%re o,raG3

4e 4#ci %e a5 Kn&i in!1o %e Otilia 4tHn! t#rce te. /eli5S r4%#n4e &ata i 4ri Kn %icioare. 4e CHn! !e %e a%ro%ie 'Hinile ti'i!itatea #n o alt#l cli% e5altat Ki l#i i3 !e ea3 A%oi !in i # i Kl Otilia &ata 4r#t #r'3 &#gi. Kntin4e 4e %e o%ri # or Otilia g#r. Kl ,raele %#in %e #n Mo inea el. atin4er /eli5. Kn %e #'erii3 THnr#l inti'i!at Co4tac2e L !#%

# or

cele

4coa4e

ca%#l

4trHn4 %e /eli5 la oarecare !i4tan ca 41l %oat %ri)i ,ine: /eli53 'i1era !or !e tine. Ce1ai &c#t t# atHta )re'eR 4ine i %e /eli53 #it1te la care 4e l4 'ine3 ce1ai Kn +o4 %e co)or3 c# ca%#l Kn li%4a ei. 'ai 'eaR Ii Kn Otilia 'er4e Kn4%re ta,#ret3 rea eGHn!#14e %e el i trgHn! %oalele ei. L /eli53 /eli5 e'oie3 K i !ar ce &c#t &ata3 !e a1 i c a%#cHn!#1l !e ,r,ie3 Ki ri!ic Kn 4#4 ca%#l. reKn&#n! !e)enit era' 4 o,raG#l 'ai &acR %oalele ac#'3 Era co%le it !e creG#t 'at#r Te1a' ca%a,il E# a'

analiGa 4enti'entele3 4e 4c#l i &c# reca%it#larea lini tit:

L Otilia3

a te%tat.

t# ' i#,e ti3 a' a)#t Kncre!ere Kn tine3 %lecat %e nea te%tate c#... c#...

i !e aceea cHn! ai

L C# *a4calo%ol3 %reciG rHGHn! Otilia. L $a. CHn! ai %lecat3 a' &o4t


nicio!at3 Kn4 era' n# ci#!at3 toate gHn!#rile e5%licat 'ele a# ta3 !e'oraliGat. 'i1ai *lecarea nicio!at

a'rHt. &o4t tre,#ie ni'ic.

N# 4 C#

te1a' %entr# rec#no ti3 toate

#itat tine3 era o c

n#'ai

4%eran a,4#r! K'i 4%#nea alt&el3 Kn #lti'a )re'e n# cre!ea' c ai 4 'ai )ii.

L Ce %ro4t e tiS L E# a' creG#t


>aici

Kn

tine3

a'

&o4t

!e)otat

c#)Hnt#l#i

!at o

/eli5 a)# #n 4cr#%#l

i 4e o%ri %#inA. *oate a' gre it

cli%3 4#nt gata 41i 'rt#ri4e4c3 !ar n1a &o4t ni'ic 4erio4. O

328

# $nigma %tiliei #
eroare3 'ai %#in !ecHt atHt3 o !e4%erare3 &iin!c t# n#1'i 4criai ni'ic. Otilia rH4e.

L Iti# eroarea3 te iert 4ole'nS L Ce tiiR $e #n!e tiiR L Ei3 'i1a 4%#4 StnicS N#

ti#

c#'

a&lat

)in3

aGi1noa%te a &o4t la gar c# #n ,#c2et 'are !e &lori. -ineKnele43 'i1a 4%#4 l#cr#ri %entr# o 4%t'Hn. Mi1a 4%#4 a ta c# Georgeta3 Kn4 t# !e ce e %ala)r Kn )or,ele l#i Stnic. N1a' creG#t ni'ic. i !e o a)ent#r tii c e# %ot !eo4e,i ce e a!e)rat

L Era tot# i a!e)rat3 %Hn la #n an#'e %#nct. L A23 /eli53 r'Hi 'ere# #n co%ilS N#
Otilia Kl tra4e %e /eli5 !e o 'Hn3

%oate

&i

ni'ic

a!e)rat !in %#nct#l !e )e!ere care ne %ri)e te. 0i1a' 4%#4 c te i#,e4c3 n# 4#nt !!aca ta. a a c#' e!ea c# gen#nc2ii %e ta,#ret3 Kl 4r#t3 a%oi c# cealalt 'Hn G!rngni &anteGi4t %e %ian3 Knc2ein!: L "a 4 Gic3 tot#l e Kn reg#lS $#% %#in gHn!ire3 Otilia Gi4e: L A%ro%o3 tanti Aglae a' %ri'it o Kn4 4cri4oare cine)a &oarte 4e'na carag2ioa4 !e la et com+anie, Kn ea: I4#4 Cri4to4.

*ro,a,il3 Kn ,taie !e +oc. Cine 4 &ieR *e Titi n#1l cre! Kn 4tare !e a4t&el !e originaliti. /eli5 &# !e %rere c n# %#tea &i !ecHt Si'ion3 care !e)eni4e3 Kntr1a!e)r3 L /eli53 /eli5 MHnt#itor#l. Kntre, c ea3 n#3 Otilia e i 4e art ca %ro&#n! 4 i'%re4ionat Knne,#nea4c ,olna) !e nenorocirea ,trHn#l#i3 &ricoa4 c2iar. %o4i,il c cine)a era3 a a3 !intr1o !atR a4ig#r Si'ion %ro%ri#1Gi43 organic. Otilia %r# con)in4 i a!#g: L A a 4%#ne i *a4calo%ol. THnr#l 4e Kncr#nt:

L Otilia3
Ki 4#nt

Gi4e

el3

e#

n1a'

ni'ic

c#

*a4calo%ol3

!i'%otri)3 n# 'i

c2iar

Kn!atorat.

E #n o' a a

!e 4i'%atic3

KncHt

41ar %rea !eloc ne%otri)it ca o &at ca tine 41l i#,ea4c.

L A2aS &c# ironic Otilia.

329

# G0 C'linescu #
L Kn43 rec#noa te cre!in n# 'ai *a4calo%ol. i#,ea4c. *a4calo%ol3 i3 tot# i3 Kn i t# c tot#l e ci#!at Kl i#,e tiR Kn ai A i c cea 'ai tare Kn4ea'n 4 o c enig'. ne 4 te Ii

o)ie te. Te1ai !#4 la *ari4 ce calitateR Kn e# )or,ele 'ine3 n# 4#nte' tie cre! i tale. tot

i ai 4tat atHta )re'e c# cre!e a4ta caG#l3 4 4 rog3 el !e)ii tre,#ie

*entr# ni'eni

Otilia3

Knce%#t Te

Kn!re%tii 4ig#r.

cre!e' Otilia3

i#,e ti 4incer3

4%#ne1'i

n# ' &ace 4 4#&rS $e ce te !#ci 'ere# c# *a4calo%ol3 !e ce te %ori c# el Kn a a &el KncHt 41i treGe ti 4%eraneleR Otilia /eli5 4 n# 4e l4 r4#ci4e ca%#l Kncet %e4te !egetele %e ta,#ret c# i cHnta la !e %ian3 4ea'3 i &r ca 4 r4%#n!. cla)iat#r3 ,gare ale rnea4c Knc%Hnate Otiliei3 Knge1

n#nc2in! lHng ea3 Ki c#%rin4e %icioarele. L Otilia3 te rog3 e a!e)rat ce 4%#ne l#'ea3 c te1ai logo!it c# *a4calo%olR /ata 4e #it ,lHn! i l#ng3 c# oc2ii ei al,a tri3 Kn oc2ii l#i /eli53 i 4%#4e 4i'%l# i lini tit:

L N# e a!e)rat3 /eli5. Ac#' e ti '#l#'itR L Ar tre,#i 4 &i# '#l#'it3 i tot# i3 L *a4calo%ol3


Gi4e Otilia3 %#in ca'

e4te

ce)a

care

'

la4 Kn Kn!oial. "a 4 Gic3 t# e ti ca%a,il 4 !ai #n#i o' ca *a4calo%ol cre!ina c1l %oi i#,i3 &r 4 &ie a!e)rat. iritat3 n# cre!e c1l i#,e4c. El 4e %oart c# 'ine a a c#' 41a %#rtat !e cHn! era' 'ic3 !e cinci ani. Mi 41ar %rea c#rio4 4 &ie alt&el. A' )enit aca4 )e4el3 i ' Kntri4teGi !in no#.

L Otilia3 L /eli53

regret i'%lor

/eli53 Otilia3 !e

iart1'3 ce n#

n1a' )rei t#

)oit 4

4 &ii

te

4#%r. A'

0i1a' 4%#4 c# 4inceritate ce1a' gHn!it Kn li%4a ta. c#'inteR atHtea 41i 4%#nS 8ai!e c# 'ine 4#4. Ii &ata3 a%#cHn!#1l !e 'Hn3 ca !e o,icei3 Kl tra4e 4 alerge c# el %e 4cri Kn 4#4. Kn noi. o!aia /ata Otiliei3 c# %e %at3 era# !e4c2i4e !e !o# gea'antane 4%re a i #n#l !e ar#nc &#rie toate l#cr#rile !ea4#%ra3 i Knce%#

g4i ce)a3

i Kn 4&Hr it 4coa4e #n 'or'an !e cra)ate

&otogra&ii. Cra)atele le ar#nc %e toate Kn +#r#l gHt#l#i l#i /eli53

330

# $nigma %tiliei #
care #na ti%ice %rin Kn4 cHte ale &a%t#l n1a)# #na3 !in c )re'e ei 4 Kn era le Kn a!'ire3 care /rana. ceea c2iar ce era# 4e &iin!c &i5ate e5%lic3 C#rio43 Otilia Ki trecea3 'ai li%4ea Otilia3

&otogra&iile3 ace4te 4cene3

'o'entele *a4calo%ol 4%#nea -#c#ria

%etrecerii

4i4te'atic

&otogra&#l

*a4calo%ol.

inti'itii

le &# t#l,#rat !e a%ariia l#i Stnic.

L Ei3

Gi4e el tri#'&tor l#i /eli53 n# i1a' 4%#4 e# c are 4 ce)a e5traor!inar Itii Kn c#rHn!R &c#t 8e3 %e 2ei3 Stnic e ,ine in&or'at. c1a' !etecti)#l. L1a'

4e

KntH'%le

tot!ea#na g4it %e Titi. L ,anal %e n#1l

L Un!e eR
E aca43 Kl trateaG 4oacr1'ea c# Gea' !e l'Hie. e4ca%a!. a'ical S#nt Titi i1i 4e KntHlni4e teoria 4e c# So2ac2i3 care Kntre &r Kl ,t#4e ei3 ca Gi4e %rin Stnic %o)e4ti 4c#rta o!i4ee a l#i Titi. N# &#4e4e !ecHt o #'eri &c#4e o,iecti)itii. KntH'%l !e43

el3 n# %#tea &i nici #n con&lict. Ce &#4e4e Kntre Titi intere4a. l#cr#ri care

i 4or14a3

a4ta 4 4e r#% legt#rile !intre %rieteni. Ei3 Kn !e&initi)3 n1a)ea# !ecHt %reri ,#ne !e4%re el3 trit K'%re#n o )re'e3 i c2iar Ana3 6%e onoarea 'ea73 a 41 i 4coat oc2iiR So2ac2i regretat c 41a# certat. C#'R Un ,r,at c# o &e'eie3 care a# tre,#ie reKn)ie a'intirile !e trat c# )in &o4t#l l#i c'in. coal3 ce %lcea# atHt !e '#lt l#i Titi3 Kl c#l'ea3 !!# oc2ii c2iar c# Ana3 care

i1l a'ei atHt !e ,ine3 KncHt Kl !#4e aca4 la ei3 la Acolo3

Kl %ri'i &oarte +o)ial. Era 'ritat !in no#3 !ar 4o#l a)ea ca4 Kn ora . Ac#' a)ea 4 )in i el aici 41o ia. Titi 4e 4%erie3 Kn4 toi Kl a4ig#rar c n# e ni'ic3 c3 !i'%otri)3 no#l 4o Gi4e4e: c#' 4e &ace c n# c#no4c e# %e !o'n#l T#lea3 &o4t#l t# ,r,atR A &i onorat3 a' a#Git c e %ictor !e 4ea' i ,iat !e &a'ilie ,#n. Ana 'er4e %Hn acolo KncHt3 Kn gra,3 o&eri l#i Titi cHte)a 'ici atenii !e or!in erotic3 !e care ace4ta era atHt !e li%4it !e '#lt )re'e. !e "eni ,#t3 4e i 4o#l3 4e la art i!eea %e KncHntat ca Titi Titi 4 4 i genero43 %lece a a %Hn co'an! !e re%e!e &c#t ora 4can!aliG toi

i3 cHn! !#% o noa%te !e ,#t#r3 con4tatar c 41a %atr# !i'ineaa3 4&t#ir r'Hn

4e &ace ,ine Gi#. So#l !i4%r#3 i Titi a)#3 %entr# !o# ore3

33

# G0 C'linescu #
il#Gia c e4te iar c4torit. Ce #r'rea AnaR Stnic %retin!ea

c 4#nt la 'i+loc %lan#ri in&ernale. Kn &on!3 4e %are c n# era ni'ic altce)a !ecHt o li%4 !e in#t 'oral3 !e 'ic ,#rg2eGie3 a'e4tecat a'intirea Otilia3 a &o4t !e ,#rg2eG3 !e4%art l#i 'o 4e %rin i c# ca 4i'i ,#n 4%erana !e o a4c#n4 !e a trage a#Gi4e c# a c1i &o4t 'ari #n 'ic &olo4. !e !oar 4 4e $#% ce 4e !e4%ri4e !e Titi3 Ana Knce%#4e 4 4e 4l#+ea4c !e !i4tincie. i 4 !e /iin!c ceilali !ar )or,in!#14e !e c#noa te3 ne)oit !e Co4tac2e !atoare c# n#an re4%ect

e5%lice T#lea3 &iin!

l#'ii

c4torit

!o'n#l Knelegere3

intere4e

'o tenire3

care n# 4e %ot 4%#ne. Ana in)ent &el !e &el !e a,4#r!iti Kn %ri)ina a4ta. No#l 4o3 care era #n o' !e aceea i 'entalitate3 Ki ,tea Kn 4tr#n. Era# toi oa'eni %entr# care orice c#no tin era %reioa43 &iin!c %oi 4 te la#Gi c1o ai3 i a cror #nic %etrecere Kn )ia era !e a )iGita aGi %e #n#l3 'Hine %e alt#l. So2ac2i ar &i 4ocotit c#no tin !#% i el ter'inarea c# '#lt con&lict#l#i3 c#loare i %e acela c# care 41ar &i ,t#t3 4ocia,ilitate So2ac2i era #it Kn el. O!at3 !ar atHta

clcat %e %icior3 Kn+#ra4e %e !r#' %e #n in!i)i!3 care r4%#n4e4e argotic. inci!ent#l3 in# 'inte &ig#ra3 C2e4ti#nea /a'ilia 4tr#ct#r reinerii %#rtri ei c1a# l#i !e 4e i Kntr1o Gi a%#c %e in!i)i! !e ,ra3 )or,i c# 'irHn!#14e 'ere# !e #n!e1l c#noa te. ri)alii e&e'eri %rin la r'a4er %ro&e4ii3 rceala %rieteni. Knc !e toate ri!icrile !ar c#

el3 Kl in)it Kntr1o ,o!eg l'#ri3 era3 So2ac2i

'a2alagea4c3 Titi. Kn4

recalcitrant %#in

%rotocolar3 !ar c#

KncHt e &oarte c# %#tin ca n#'ai ace4ta 4 &i &o4t tot 'i4ter#l Aglae3 &# co'%licat *e 4#&lete te3 Titi n#1l 4c%at &on!3 Kn ca3 alt +#r#l &a'ilie )ec2e3 4 Kl i'%laca,il. #n Titi %at3 i1i Kn &ac ,iat care3 Ki Kn)ino)i !e 4#,

!eloc c acce%ta4e in)itaia3 ci ,le4te' %e Ana Kn!rGnit 4e Ki a'eea4c 4#i ,ine3 ti4ane l#a4e ce %e Kn 4la,3 Kn %#4e oc2ii &elii &ie 6'a'ei !e 'ai Otilia carto&3 l#i7.

i toat 4tir%ea 4ati4&c#t ca%#l#i !at3 %e 4 Titi3

&iGiologice te3

4i'ea !!# Aglae i

reco'an! 4t%Hnire ceilali.

%r#!ent. rH4e

!e4)Hr it Stnic Ki

a)Hn! aer#l !e a 4%#ne c3 &r ea3 Titi e #n ne&ericit. Kntre, co'#nic c#' c toi o i#,e4c 4#%erlati) i regret c1a# +ignit1o3 i 'ai

332

# $nigma %tiliei #
ale4 oc2i a!#c !e &#ri Ki %e tran4'i4e /eli5 %e %e i !orina Gi4e c A#ric2ii !e a n1a o )e!ea. Otilia n1a)ea ce 41o a l#i. %e %e ei.

nici #n &el !e &iere !eter'in

i #ita re%e!e r#tile altora. Con4#lt !in nicio!at Stnic 4 &o4t 4#%rat3 ceea i !i4%ar n#'ai!ecHt

%reagr,it#l Toat

A#rica.

e5traor!inara Ki r%ea# /eli5 i1l

re)ol#ie ce)a !in

4#&letea4c !re%t#rile re%e!e %e !in 4 i

l#i /eli53 la a%ariia ca !in )i4 a Otiliei3 Knce%# 4 &ie a'rHt ace4te int#i intr Kntre)e!eri3 care l#i Otilia A#rica a'Hn!oi Sl,i4e o Otilia r#l#i ca%#l &# 'iGerie !ac Kn ne'#l#'irea Kn i )eGi loc 4e i o!aie %r# 'HngHie 4r#t ni'ic ca

%e o 'Hn3 Kn 4en4#l c !e el )a a)ea ea gri+ 'ai tHrGi#. a%roa%e 4 n# #'ilit3 'ai ai, %e Otilia r#tatea %ar %Hn o o,ra+ii 41o %e

i 'ai tare3 gro%i 'ari3 )inete Ki Kncon+#ra# oc2ii3 )o%4it )iolent i3 el3 c# &a3 Kn!#io at o,i n#i4e at#nci &iin!c 4i'ea li%4a

i era tHnr. i a ,#c#r. c

re)e!erea i /eli5 K i

)eri oarei !!#r

Ki '#l#'i !e cartea %o tal +o43 A#rica 4cri4e4e %e &#ri >4e %#rta 4 %e cea at#nciA %lHng3 Otilia !e 'ai N# i i le

i !e 4cri4oare3 &cHn!1o 41 i la4e 4ea'a

Stnic

o 4cri4oare Otiliei. Scoa4e !in gea'antan !!# genero4 le toat &i A#ric2ii3 N# !e i n# ea. !e a)#4e4e A#rica cin3 c %e

ni te ni'ic#ri3 o 4ticl# !e %ar&#'3 #n g#ler 4cro,it !e ,ro!erie intenia Knce%# ci Kn !in in)i!ia %artea acea4ta3 ner)oGitate. ca l#cr#rile $ac 41ar Kn a c#'%ra4e &aa. analiGat3 Kn4 ca4a ac#' ei. ei3 ar %entr# %lHngea &i in)i!ia Stnic 4e &r Ki

#rHin!#1 i

!e4co%erit tact3

Kntot!ea#na3

%re&c#4e !ecla' "iitor#l c# care

4enti'ent

Kn&rHngere3 !#reroa4 'ai

A%4Hn!3

4#&let#l#i c

ace4te ine%ii: L A#ricoS A#rica3 laco' %lHnge3 Stnic 4 )eg2eaG. i ea t# a,ia ac#' Knce%e. A' %entr# tine ni te %arti!e 4trl#cite. Kn43 Knceta4e n#'ai!ecHt Otiliei. %lHng &# e5a'ina aceea c#rioGitate o,iectele Ac#'

ar#nc o )or, ne%lc#t:

L Ii

cHn! 4#ntei !eci i 4 &acei n#ntaR Kntre, Kn 'i+loc#l C# cineR Kntre, 'irat Otilia3 o,4er)Hn! %aloarea

#n#i o&tat c# tril3 ca !#% %lHn4.

L N#ntR

4#,it a l#i /eli5.

333

# G0 C'linescu #

L C#... *a4calo%olS Gi4e3 c# o real ne)ino)ie3 A#rica. L A23 4e 4#%r Otilia3 '1ai Knne,#nit c# *a4calo%ol
A' Knce%#t 41l E o #r4c3 )or, 4rac#lS &r Cine )1a 4%#4 n# c ) ' *a4calo%olR 4en4. Knainte 'irai cHn! *a4calo%ol ' inea %e gen#nc2i3 i c# noi toi3 c#' ne1a' o,i n#it ' %ot tre,#ie %rietenia Kn ela &i3 Kn %e li%4i !e el3 c#' 4 c !#c n# ' la nea%rat tata3 n#nt3 e tatl 41l

4taS c# !eloc

'rit

i ac#'3 c 4#nt n#,il3

tre,#ie nea%rat 4 )e!ei l#cr#ri 4#4%ecte. S1a o,i n#it c# 'ine i noi c# el. A4ta e tot. N# %ot li%4i at#nci 'e# i#,e4c !e %a%a. $ac n# 'ai ti# a4ta ce e a

i 'ai ale4 re4%ect#l. A *a4calo%ol A eli,erat. %#tea

)rea 4 !e4co%r c 'a'a Kl a!e)rat. Kn ti2n At#nci %e ,iet#l

4&Hr it3

'e# *a4calo%ol3 &r in4in#aii. L S &ac e# cercetriS 4e o&eri Stnic. Otilia 4trig l#i /eli5: L $rag3 !1i o cr)at3 !in %artea 'ea3 ca 4 n# ' 'ai %er4ec#te. L C#'S 4ri Stnic. Ai cra)ateR Min#nateS A!e)rat %ariGiene. Otilia &# 4r#tat3 Ii 4'#l4e tot 'or'an#l !e %e #'r#l l#i /eli5: L /aineS c# #n oc 4onor3 %e &r#nte. Stnic !!# 4 &#g %e # c# cra)atele3 !ar Otilia Ki 4'#l4e cHte)a !in ele: L N# toate3 Stnic3 ce &aciR Mai 4#nt i alii. alii3 lini tea o 4e roi Stnic3 Kn !ar !#cei 4c% l#i ale i +oc3 n# care aliiR E# aici %entr# &a%te c tine 'ari3 4e %e 4#&letea4c teri,il3 ) a' &c#t ac#'. L Care 'i1a' %#4 41i !#ce 4%#n el

c# 'o!e4tie3 Kn tcere. "ei )e!ea c2e4tie la 4ing#r 4eara ei %e toate cHn!3 *ari43

t# ce 'erit !e la tineS A' La43 n# i3 care1l i l#i /eli5 &acei a'Hn!oi3 !e /eli53 toi %e 'ai

'i4terio ii. A' tiri %oGiti)e. C2e4tia e 4t#!iat3 2otrHt. A,ia 'o!el#l %o)e4ti cHn! Kn a4c#lta tHrGi#3 4o&a3 cHte Otilia Kn o &aa a eGat 'e4tecHn!3 /eli5. !#% Ki !in c2e'a4e3

'r#ntele

,#c#rii ,o',oan

%li',rii3 !Hn!

Ace4ta

i conte'%la. Otilia

4e rot#n+i4e %#in

la &a3 a a KncHt

&or'a o4oa4 a ca%#l#i ie ea i 'ai ,ine Kn e)i!en3 !e)eni4e

334

# $nigma %tiliei #
'ai Kn l#cioa43 )or,a i 'ai &e'inin3 ei C# &r 4e toat 41 i citea# %iar! o aer#l co%ilre4c. !e%lin3 /eli5 o 4e )ia #nei

Oc2ii Ki era# 'ai ar!eni ge4tic#laia Kn oc2ii 'at#ritate 4i'ea i !e4%re enig'atic. el3 2otrHri

i3 Kn genere3 in#ta ei era 'ai 4ig#r. 4t%Hnire &etei3 +#!eci ironii. e5#,erana 'e!itate3

in&erior.

Otiliei Kn!el#ng

'ocnea#

!e4%re A4#%ra

a4t&el !e &ete3 n# %#tea a)ea nici #n &el !e a#toritate3 4erioGitatea ei Kl %araliGa. OricHt co'%ararea i 4e %rea +ignitoare3 4e gHn!ea la ca Georgeta. %e #n Aceea i a)ea co%il. Ii3 Kn Ni'ic %rea c# Kn i ea e'anci%at3 Kn li,er ei era Kn 4e 'i cri3 citea# o %rotectoare i ea !ete4ta,il#l tic !e a1l a%#ca !e ,r,ie toate ace4tea3 oc2ii i #n n# %#terile ei &e'inine Otiliei tria %rea care !e &i %e ei o re4%ect ne4&Hr it 4a# %ian3 %e i

total neKncre!ere %entr# re4%ira 2Hrtie3 inti'i!a %e %e orice Otilia. ,r,at. %rea i %e arogant3 ge4t#rile

%#rtarea

agre4i) la

i c#)intele ei era# %line !e graie3 Kn4 tot#l inteligen. Kntr1#n iritHn! /eli5 +#4ti&icate. %e Kn4# i a Otilia !e Otilia &e'ei3 &a n1ar c#' c Kn cHnta notate 6 tie Mo 4 a genere t#'#lt %a4i#ni3 %reci4 '#lte7

'#lt !elicat3 i ,r,at3

Gg#!#itor

4t%Hnite &e'eie Stnic3 O ca c# i1i

!# 'ne4c Co4tac2e3 contrarieGe 'Hinilor la al 'o Otilia %ri'a i o !in

in!e%en!ent o,o4eal

,r,at. Kn!rGnit !#cere ca#Gator#l

*a4calo%ol3 tH'%le3 4#%rrii Kncon+#ra Co4tac2e3 !eGa%ro,a3 ca Kn cli%3 cHn!

4c#rt #n la#l

oc2ilor3

re%ro 3 !!ea !elicat rH!ea !e

K'%ietrea 4enti'ent#l al c#

%re4#%#4 CHn! gHt#l l#i

cata4tro&ei. 4#,iri &eei3 Kn liniile 'ergea !ar

Otilia

'Hinilor toate ce)a3

,trHn#l oricHt #n#i intra4e ca %e

!ac !in /eli53

,lHn!3 Kn ca4a ce1i

)Hr&#l iG,i4e3 %e Kn ea

%icioarelor3

o!aia

,olna). ce)a

Acea4t l#i li%4ea3

4ig#ran g2icin! !e atHta Otilia

Gi#rgi#)ean#3

acce%ta4e atri,#tele %entr# 4e era l#i el

#n#l %e

'aternitii. ca oricHn!3

/eli5 era 4e

a te%ta4e

)re'e !in

Otilia3 l#i

i ac#'3 cHn! o a)ea Knainte3 'ai &r#'oa4 ne'#l#'it. 'i ca !in )i4 a'Hna 4#%#nea /eli5 c Knc2i%#irilor3 CHn! n#1l i#,e te3 tare3 !#%

i 'ai ,ine)oitoare a te%trile l#i3 4 i o g#ra acea4ta 4%#n Kn4 conte4ta3

!orinele 4entina

in!e%en!ent. Otilia

Otilia

!e4c2i!ea

/eli5

ac#'

)or,ea

4%#nea

%ro%oGiii

4ati4&ctoare3

n# a a neteGi3 c#' le1ar &i !orit el.

335

# G0 C'linescu #

L $e ce ' %ri)e ti a a &i5R Kntre, Otilia. L N#3 ni'icS %rote4t /eli53 !e i o


ne!#'eriri n#1l Ki '#ncea ci n#'ai creier#l. 4e a%ra Otilia !e n# i#,e te3

4erie 4%#nea c

Kntreag l#i n#1l /eli5

!e c

Kn)in#irea

i#,e te.

N# !a nici #n c#r4 4enti'ent#l#i3 n# Kn &or'a ,r#tal %e care3 !e '#lt3 /eli5 o goni4e !in 'intea c# )o' !e n# !rago4tea /eli5 &i a!Hnc3 Kn4 a !ar ea Kn 4#, n# c a K'%re#n. O!at3 era ea ar &i )oit ca Otilia l#i3 ca a,4ol#t inco'%ati,il c2i%#l 4 nici are3 %n ea C# %roiectelor3 #n %roiect KntHi )i4#rile. +#ca cHt Otilia al !e !e )i4rii cHn! )iitor. toate3 Kn4 o 4%#n: 6Mai tHrGi#3

K'%re#n333 !!#4e o #n era c#

&cea /eli5 41 i goni i3 i

Knelege 'oti) '#lt !e

'ai i

Kn!e%linit Otiliei o

'i4i#ne

)ia3

%ro'o)eGe

cariera3

ace4ta +#ca

E)i!ent3 4r#ta

4#&let#l co'e!ie3

i'%enetra,il3 &inee

!ac graie.

con tient

'ai !e4 %e /eli53 %e &r#nte3 %e o,raG3 4a# # or3 ca %e #n co%il3 %e g#r3 c# cHt Kl a4ig#ra c 6t# tre,#ie 4 &aci c#' Ki Gic e#3 a' e# )e!erile c# 4til#l %e 'ele73 #nei 4#&let#l 4a# Ki re%ro a 6a a ' i#,e ti &ace i#,ea3 4e !e co!ire3 !e #n oc2i Otilia t# %e 'ineR73 4e Kn in&ir'iere l#i &r#'oa4e Otilia ac#' care n#1l !#lci 4e

#n#i rnit '#4tcio4 %e 'a4a !e o%eraie3 c# atHt !e'oraliGarea Kntin!ea ca Kn Kntre,i el /eli5. toc'ai li'%e!e3 !#% S#nt c2in#it a N# 4%#i !eG)l#ia %ro&#n! !e&iniia 4#rorii3 S#&let /eli53 cHn! !e te%ta4e !i4i'#laie3 'art#ri4i 4enti'ent c# 'i1ai $ac te ce 'ine3

!rago4tea.

inca%a,il oarecare c#%rin4 !e

4enti'ente3 !e ce ta )i4at3 '1a te aici

Otiliei 4tarea l#i !e 4%irit:

L M

%ri)e4cS ' 4#nt

ci#!at.

*reGena te1a' tot# i %rea !ar '

&ace

&ericit3

te1a' Kntre,ri. c ,ine ca

a te%tat

Kncre!ere3 Knc2i%#i3 &cHn! a Kn4 l#a3 c

!ar

4%#ne nete! c n# ' i#,e ti3 a re4e'na3 %ara! %4tra $ar !e !e 'are i1a

&i a'rHt c#' n# %oi 41i 4ocoti ti# a4ta tiraniGeG3 2otrHre T# !e 4%#i ce

&iin!c tri4tee. ce n#

tot!ea#na

!e)ota'ent#l

'e#.

i#,e tiS

4#&let#l t# n# e a a !e nete! ca al 'e#R N# %ot 41'i Knc2i%#i !rago4tea3 !ecHt 4&Hr in! c# c4toria. S#nt !e acor! c tre,#ie 4 a te%t3 !ar !e ce n#1'i )or,e ti !e )iitor3 !e ce n# ' &aci %rta la %roiectele taleR $e ce taci3 %entr# $#'neGe#3 !e ce

336

# $nigma %tiliei #
n#1'i 4%#i li'%e!e c#' )eGi l#cr#rile3 !e ce n# 4%#i ni'n#i

ni'icR N#1'i tre,#ie !e la tine !ecHt #n c#)Hnt3 i ' %ort oric#' )rei t#. L Ii ce c#)Hnt e acelaR c#)Hnt /eli53 ti#3 n# c i Kn4 n# n# li'%e!e3 %entr# '1a' care n#'ele e5%ri'at l#cr#rileS 'o'ent#l )ei &i 41'i l#i !ea

i a te%t oricHt3

L Un

certit#!inea te

' !e

i#,e ti 4a# n#.

L $ar3 L N#

$#'neGe#3 )! ce3 c

i#,e4c3

cHte ori i1a' 4%#4R ,ine3 $e n#1'i t# a+#ngeS 4ing#r !e 4 Te )ei c4tori )reo!at c# 'ineR

L /eli53
)oi i#,i

co'%lica e ac#' !ac

!ac a4ta3 4

rec#no ti

%entr#

)or,i' n# %ot

)iitorR E4enial %entr# tine e4te c te i#,e4c. S#nt 4ig#r c te 'Hine3 !e %e c#'inte3 ceea ce ,ineKnele43 4e )a )or,e4c ac#' !e KntH'%la 'Hine.

*oate c 'Hine3 cHn! t# 4&Hr e ti 4t#!iile3 n# ' 'ai i#,e ti. L Nicio!atS L "o' ce !ore ti. L $eci3 K'i &g!#ie tiR L O23 n# A' 'or a)#t e ti ine!#ca,il. Ii n# )oi n# 4ta# t#3 E4te c#' 4 Kn %ian3 4 la a#Git 'i tine 41a c# '1a )iaa )or, i1a te 4%#ne: &aci Ki %ro'it o' N1a' %ian#l#i3 la ce i n# !e o 4 'Hine. care 'Hine Nicio!at 'er4 E# 6te /eli53 &ric Knc cHnta '1ai ce !e c# )rei !octor3 l#cr#rile 'ea. &aa 4 !e !ar 'erg ac#'3 ac#' tareS Gi4 a' *ari43 )rea# ie Ki tine &at3 %ot. )e!ea. $ac ' )ei i#,i3 4e )a KntH'%la ceea

tot!ea#na

2otr4c %#terea !ar3 Kn a' N# cel 4e

!inainte3

l#cr#rile nicio!at: cHntat. i a' 41i 4%#n: N#

4#nt

4%#nHn!: %ro%#4. tine3 care %rea

Kn!at

Knelegi

4%#nR %ro'it

i#,e4c73 ni'ic3

c4tori3

%ri)e4c

!e4& oar3 !ar3 %entr# c#

!e%in!e tot#l. Teoretice te3 e5%licaia tria Kn te'ei#l /eli5 #n#i Knelegea %rogra'3 ,ine3 %rea ca' 4#,til. Tot 4#&let#l l#i3 )ol#ntar nicio!at '#l#'it i i!eali4t3 %reGent#l. i o

*#tea 4 &ie a!e)rat ceea ce 4%#nea Otilia3 !ar %#tea &i tactic !e &at ireat !e a ocoli %reciGi#nile.

337

# G0 C'linescu #
L A4c#lt3 Otilia3 4 Gice' c 'Hine3 cHn! c4toria

noa4tr ar &i %o4i,il3 e# te1a %ri'i 4 &ii 4oia 'eaR Otilia L Kn StrHn4e rH4e3 4trHn4e !#1te i %e te /eli5

i#,i la &el Kn ,rae3 Mi1e &c#

i t# la &el3 at#nci ai ca 4o'n. o %e 'o MHine Co4tac2e3 %o)e4ti'

c# 4en4#l: 6n#1i )ine 'intea la ca% !eloc7 i Gi4e: /eli53 Gi#a c#lc. &iecare ce1a' )i4at. #r'toare3 'Hinile *a4calo%ol l#i 'o )iGit Y#a4io&icial. )ig#ro4 Co4tac2e3 Ki !!# #n %ortigaret

!intr1#n le'n %ar&#'at3 4e intere4 !e 4ntatea l#i. Acelea i ,#ne ateni#ni le a)# A%oi3 a4#%ra !ate !e n# a celorlali i &a !e /eli53 a cr#i 'in o l#!. Scoa4e !in &c# Kn ai &a /rana3 Ai &a'iliei !e Kn 'o !e &i cHte itrei Gi4 41a 4e #n #n ra%ort care !e a'n#nit Kngri+irile co'#nic 4cri4ori acolo /eli5 c# ,#G#nar #n +orte euille 'ic3 !e 'aroc2in ro #3 i i1l !!#. *a4calo%ol %etrecerii 'icile o 'e',ri %ri'ite care *entr# 4alcH'3 4e aci c !e4tin#in! c#' itinerari#l3 #nc2i c

Otiliei3 %li',a %e

inci!ente.

ac2itat 'ir $eoarece

Kn4rcinarea

ne%oat.

*a4calo%ol -#c#re ti era le

an#'e 4%#4e4e

&#4e4e

Co4tac2e.

l#cr#ri

ti#4e i a!ia !e

tot# i #n a ar

Stnic3 )Hnt

,n#i %e !at %ricina. Tc# Kn4 !in g#r3 &iin!#1i 4il !e orice !elai#ne. 'iro4 r#!ele Aglae 'o L Ii L Mo 'iGHn! !e 4 a&ar cal! !#lce3 Kn *a4calo%ol Kntre ele3 4e a)# !orina 4ta &i 41o c2io c#l i %e Kn4

!in gr!in

i !e a +#ca o %arti! !e cri. El g4i c e %cat ca certe ei. &# 4e &iin!c ac#' a)#t1o c2e'e3 Otilia o&eri n#'ai!ecHt S%#4e3 ,ine c# &oarte &e1&etia !in &ir

%rintre Co4tac2e Cine rH4e *a%aS n#

neKn!#%lecat. %oa1%oart %Hn la

rg# it3 'ea

%#nct#l n1are ce

l#i !e )e!ere: c#ta aici. '#l#'it3 Gi4e ea3 '4elele #nic#l &#n!3 !e ctre %r3 %e Otilia3 care care 4ri %e gen#nc2ii l#i i1l Kncoron c# ,raele. Kn!re%tHn!#1i ac#itatea oc2ilor ei Kl Grea Kn )Hr&#l e4tei ,trHn#l#i. Co4tac2e &# a a !e '#l#'it3 KncHt %ri'i 4 +oace cri3 cin4tit3 %e &a3 i contin# +oc#l i !#% ce %ier!#. l#i Kn)l#ia i %e /eli53 cr#ia Ki Kntin4e3 !intr1o !at3

Sati4&acia

#n &i ic c# ,ani.

338

# $nigma %tiliei #

L A1a' #itat 4 i1i !a#3 e5%lic el3 e !re%t#l !#'itale. L Ei3 Co4tac2e3 n# e a a c !o'n#l /eli5 e #n
c#' i1a' %re)e4tit e#R

,iat ,#n3

L -##nS a%ro, ,trHn#l. El i c# Otilia 4#nt co%iii 'ei. L T#3 Co4tac2e3 ai %rile tale ,#ne i %rile
*a4calo%ol. !i'%otri)3 #n $oar Ki te c#no4c Kn43 41i ce1i a'inte3 o!at n#1'i Gi#a !e )eGi atHta t#3 )re'e. Cine i#,e ti. tre,#ie i circ3 Kn Co4tac2e3 'ai

tale n#

rele3 te1ar i 4 !ai

Gi4e t#3

ti3 c#' te i#,e ti

ti# e#3 ar Gi4e c e ti in!i&erent &a !e co%ii3 n1a+#nge 41i co%il3 &aci )iaa &r#'oa43 n# &iin! ce

toate ,#c#riile3 !ac %oi 4 i le !ai. A4ta e )Hr4ta lor cea 'ai Kncrcat nicio!at. )r#t 4 n#'r. %entr# N# 'ine !e E# ' !orini3 'i1a!#c !#c '1a# n1a !ar la la l4at3 a)#t n# K'i care a li%4e te cHn! aceea 4e nici ac#'a c3 !in #n 'ai n# ca%ei a' ce a' 'ei n# ca &i i "iaa ti# A%oi Co4tac2e3 a'inte4c co%il3

re%reGenta

%ricin.

Knele4.

&o4t la circ3 c2iar la acela i circ3 ce)a 'ai tHrGi#3 %rogra'#l3 care re%reGentaia )G#t1o %e 'i1a %o)e4tir3 n# r'a4 trec#t 4%re in4ati4&aci#nea. ci#!a KncHt 'ea3 E4te3 c# regret#l &#4e4er

i a' )G#t *rietenii atHta !e a c#loare

a4i4ta4e'3

aceea

ne)in!ecat.

Co4tac2e3

cHn! &ata %e care a' !orit1o la !o#Geci !e ani 'i1ar &i !at3 ca %rin 'in#ne3 ac#'a. E %rea tHrGi#. Mai %lc#t e 41i a!#ci a'inte tHrGi# Kn!oial3 nicio!at $ar3 &ericiri ceea i n# ce ea trec#te3 n1ai te 41a !acHt la %e la ca !#% Ki o T# +#r nici 4%#4 tineree i#,e ti aici3 n1ar e# #4cat %e &a Otilia3 !e ea3 !e !e 4 ai c ce. n#3 a)#t )re'e. tine. ce &r

i#,e te %lHn4.

$eoca'!at3 i1a'

a)ea o!at3

Co4tac2e3

gHn!e te1te

Ki &#r %e Otilia. K'i tre,#ie i 'ie. /eli5 4e Kncr#nt !eo!at3 Kn4 *a4calo%ol Kl )G#4e c# %al'a %e4te 'Hn3 KntinGHn!#14e %#in %e4te 'a4. L N# te 4%eria3 Mo Co4tac2e3 a%ro,a a' re4%ectat 4 4e c# Kntot!ea#na !re%t#rile !e Kn ,lHn!a cele tinereii. a l#i &c# Ii !#'neata K'i e ti 4i'%atic3 ca i Otilia. &r 4#%ere ca%#l i3 'oral #r'3 *a4calo%ol3 'ere# !in i1l ,t#

c# oc2i#l3 'i4terio4: L A' e# %lan#rile 'ele3 c# Otilia 'eaS

339

# G0 C'linescu #
Otilia n#1 i era Kn 'ai r#g &ac 4 atHt %e 'o Kn Co4tac2e %ri)ina ei3 cHt i %e c 4e *a4calo%ol ea3 i)i Gicea3 4 n#

%lan#ri 'oar !e !e

%entr# !e Kn &# a ca

!ore te ni'ic altce)a !ecHt 4 6!eci46 )ia. Ea tHnr3 cci 'o era3 !i'%otri)3 Aglae3 i

tie %e 6%a%a7 4nto43 Knainte !e Ki era3 n# ctre %rere 6%a%a7 !e&initi)3 !e)eni3 ca%a,il Kn 4

i &iin!c &ie 'ai "eni

!eGa'girile 4or. 4

Kng!#itor )or,a c2e4ti#nea3 L co%ii CHn!

&a a a

!e4%re

Si'ion3

Co4tac2e

a'intin!#1 i e5%ri'e c#

in!ignat3 ,r,at#l#i &eno'en e!ea'

KncHt !e

nici o i!ee. *a4calo%ol !eG)olt acea4t teorie: *er4ec#tarea '#li3 era' e #n &e'eie3 A' c4nicii &oarte Kn &rec)ent. %e c#no4c#t '#lte la

caG#ri3 Kn4 #n#l3 'ai c# 4ea'3 K'i e4te Knc %roa4%t Kn 'inte. licean gaG! 4tra!a Itir,eT1)o!3 #n tH'%lar3 n#'it Scarlat. Stra!a a4ta3 care ac#' e o 4tra! !e l#53 a &o4t3 n# '#lt Knainte3 teritori# c# )ii. Tierea ,#le)ar!#l#i Eli4a,eta %e #nei tot. a atra4 Scarlat !e &iin! !#% a 4ine aci i1a !e4c2i!erea %e care &c#t #lti'#l !einea 4%re #n#i )l4tar o c#rte 4tra! cartier no#3 al !e ca4e %re&cHn! Kn or eni %e ni te 4i'%li rani. *icat !e la ar !e #n!e)a3 &a'ilii Scarlat3 g4it &e'inin 'are ni te ace4tea 4i'%le3 i ac#'3 4t#!eni.

tH'%lar3

%a4a,ile3 care 4e )! ie&tin3 c# o!aia3 c# la

i le1a Knc2iriat. Teren#l l1a tiat ace4tei ca4e c# %li'ar o ca43

Kn !o# %rin alt ca4 c# %ri4%3 %e care la &el o Knc2iria 'ai Cori!or#l r4%#n!ea Kn &#n! #n!e3 Kn %lin centr# al ora #l#i3 !!eai !e o %ri)eli te 'are3 %rintre # i3 c n# !e4)Hr ire !e rnea4c. i Kn Acolo3 Kn Scarlat &#n! atelier. !e a)ea tot3 ca %e la '#nte Kn M#ntenia3 c# %ri!)or lat ne,n#it3 %o'i3 e5i4t o %o'i3 &#n!3 'ag2erni3 Kn tot 4er)in! cartier#l !e i c# ,olt3 li)a! %ier!#t l#cra E# Kn el cre! care Acolo

cerce)ele3

l#cr#ri ca43

!e a4tea

'ai '#lt

!e !#lg2erie. Mcelar#3

Matac2e

le'nria 4 n# &ie l#crat !e Scarlat. Era #n o' 4i'%atic a&ar !in cale3 'artir al #nei 4oacre greoaie3 al ne)e4tei contagio4 i cHte)a e5%re4ii &iloGo&ice3 %rintre i al co%iilor. cea 'ai Se'na %#in c# Creang3 &iin! 'ai 4la,3 a)ea #n rH4 4nto43 care ti%ic era: 6,#n !e totS7 Era# a a !e rani3 KncHt 'Hnca# %e o '4# +oa43 4tHn! t#rce te Kn %at. Scarlat era #n 'artir o&icial

340

# $nigma %tiliei #
al &a'iliei. CHn! c# Ki 4%#neai c# Knc nici ce)a #n Kn #n Kn a4tea: !ea care ti',r# #rec2i. 'i+loc con&ir'a !e o acea4t

trage!ie3 cli%ea 'r#nt3 4triga 6,#n !e tot7 %Hntece3 rHGHn! 4#g2i#ri3 K'i r4#n n1a)ea Kn!#io toare3 &el !e l#i cele care

i te ,tea # or %e ne)ino)ie a a)ea o $ac !e

%lac !e &onogra& c# 6,#n !e tot7 al l#i Scarlat3 ai %rice%e ce o' era. Scarlat 'ai c# critice. !e gla4 le'n co'ic n# a%rare3 l#i3 ' !e #n!e +oc3 totS7 a&ar K'i i1'i 6Cea !e rH4#l l#i !!ea 4%#nea ,trHn ,#ci i !e 6,#n !e tot7. Era tot ce &cea Kn 'o'entele Intra' i a!e4ea !e 41'i atelier#l 4 6-#n !e rHn!elele co'%licate

l#cr#ri )rea

>4oacr14aA

'HncareS

8i32i32iS

-#n !e totS7

LN#1i !!ea c2iar !e 'HncareR Kntre, Otilia. LN#3 oricHt )1ai 'ira. Scarlat '#ncea
!e4%re i care %lin i 'i1a!#c !e la A)#4e4e tH'%lar #rGici3 !oar co%ii era atHta i c# o '#li3 r#'en &iin! Scarlat. MHnca 4oacre )ini oare3 care inea ti'% oc2ii

ca

#n c care c2i%#l laco'

cHine3 a)ea !e Kn4 cel Kn

4e &aa con1 n#1i 41i 'ai &aa

K',ta cHteo!at la !e4%erare3 ne)e4tei3 %rea +#ncti)it )e!ea'3 Gice'3 o!ioa4ei groaGnic.

i !e%#nea tot cH tig#l Kn 'Hinile a'inte %e Kn a%rin i

gran#loa4. ri4i%ii3 -iet#l >6cea

&anati4'

'a!a'3

%er4ec#tat !e care

n#'ai

4%t'Hn3

,trHn6A3

'# ca

!intr1#n

cHrnat c# #4t#roi. Uneori3 4eara n# i 4e !!ea !e 'Hncare. Mi 41a 4%#4 c2iar c a '#rit !in ca#Ga a4ta. A %lecat !i'ineaa la l#cr# !ea o i a %icat +o43 'ort3 !#% ce cer#4e Kn Ga!ar ne)e4tei 41i ,#cat &iin! Ne)a4ta !e 4e %Hine !#cea c# ce)a. Scarlat 4 ar !in &i cer#t3 Kn4 n# 4#, era %ro%rietar. S1 i 4ing#r o%rea4c cH tig3 ,anii3 %#tea c#)Hnt i n# era# 4

'Hn!r#3 iar i.

Knc4eGe

c ,r,at#14# e ,ei). Scarlat %ri)ea c#' i 4e ia# ,anii Sing#r#l l#i 'i+loc Ki !e a 4e 2rni 'ai ,ine3 ca c# o onoare3 &e'eie

%#tea 4%#ne !ecHt 6-#n !e totS7 Era !e o one4titate 4can!aloa4. %o'enile. Kn4 la %o'eni3 !Hn!#14e 'ai '#lt )in3 4e K',ta.

LC#' LKn

e5%lici

enor'itatea

a4ta3

c2in#ia4c a4t&el #n ,r,atR Kntre, Otilia. 'o!#l cel 'ai 4i'%l#. Ne)a4ta l#i Scarlat era o &e'eie !e +o4 c# o ca%acitate !e a&eci#ne re!#4. CHt )re'e n1a#

4i

# G0 C'linescu #
a)#t 'ai %rin o %rogenit#r3 %#ternic3 in4tinct. 41a %#rtat e4te nor'al. in4tinct#al. !e Kn43 n# acela origine3 !in 'ai Kl A%oi La K i a# Knce%#t 4 )in iar i irita3

%r#ncii3

i ne)a4ta a &o4t co%le it !e gri+a %entr# co%ii3 care e &iin!c Ca 'a'14a Kn!e%linea co%iilor ni'ic c# #n '#li3 !ecHt &el !e inea o ranc care Scarlat i %e a#to'atic iritaia. a#to1

a a1Gi4#l

4enti'ent3 *entr# i c

ca#Ga

o,o4ea.

r'Hnea Knloc#ie4c

"rea# 4 Gic c oa'enii 4i'%li n# %ot Kntreine !ecHt #n 4ing#r 4enti'ent3 'ati4'. Un o' !in %o%or n# %oate &i %e ,r,at i %atriot3 i tat 4#,li' i ,ate ,r,at#l.

toto!at3 o 'a' n#1 i %oate i#,i ,r,at#l

i co%iii. Ori i#,e te

i ,ate %e co%ii3 ori i#,e te %e co%ii

E# a' e5%erien !e la 'o ie3 4#nt3 c#' 41ar Gice3 )in!ecat !e an#'e ro'anti4'e. Un#l care ine Kn c2i% e5agerat la #n cHine e4te e%#iGat 4#&lete te 4#%erioare. co%iii3 Kn i 4coate A' ,loc3 c#it#l c la tat14#. E'oti)itatea3 ale %rinii 4#nt %lini inteligenei3 c# co%ii !e 4#nt '#li i 4 a !elicateea co'%licai#ni i#,e4c r# 4#&letea4c3 a4tea 4#nt %ro!#4e

o,4er)at

!i'%otri)3

a&eci#ne

aceia care n1a# !eloc co%ii. Kn 4&Hr it3 4 n# generaliG' li%4it Knce%#t !e 4 c#rioGitate3 ai, co%ii3 n1a ea &o4t i la teatr#3 !e n1a citit i cri. cHn!

re)eni' la caG#l Aglaiei. Ea a &o4t tot!ea#na o &e'eie %otolit3 CHn! a #ita4e Si'ion3 a)#t

co%ii 'ai '#li3 trecea !e la #n#l la alt#l. Ea e &e'eia1ti%3 !e 4tr#ct#r nor'al3 care n# %oate &i oc#%at !ecHt !e #n 4ing#r 4enti'ent no4ti'. c# ti'%#l 4#&let#l !eo!at. o la era o Kn %ri)ina c# >a)ea c# Ea a4ta3 co%ii 'i1a!#c '#li3 &eteA3 a'inte o ce)a 4e &oarte a eGa $ar Kn A)ea' acela3 'ai 't# &at certat care3 &ete. co%iii cHn! CHn! ei3

!rago4tea

n#'ai

co%le ea.

toate celelalte ine la toi

4e certa ren#nHn! i %e

c# #na3 Kn c2i% nece4ar 4e K'%ca c# alta. Aglae are3 !i'%otri)3 c#%rinGtor. n#'ai la ,iet#l Si'ion. N#1i %retin!e3 !ar3 4 te i#,ea4c !#'neata3 !o'ni oar Otilia. /eli5 Mo ier#l !eg2iGat3 %rea 41l n#1l )G#4e nicio!at Kn4 i Otilia3 a)ea %e *a4calo%ol c $e alt&el3 a a o !e )or,re. 'rt#ri4ire 4enti'ent o,icei3 %o)e4tea3 c1 i ai, aer#l &ace #n

!e4carc

4#&let#l. &iin!c3

acela i

rel#Hn!#1 i

)ec2i

4e a eG Kn!rt#l 4ca#n#l#i 'o ier#l#i3 i1i tot 4c#t#ra c# 'Hna

342

# $nigma %tiliei #
#'erii 4 Knc 2ainelor. %e *a4calo%ol 4#&let#l a)ea 'e# e aer#l ce1i 4 Gic: &iin!c 6n#'ai e# 'o ier#l oar3 'o 'ai e# ti# i#,it !e

i#,e4c3

&iin!c ni'eni7. /eli5 !e

)acant3

n1a' eli,erat

A'intin!#1 i %tr#n4e 'ica #nei &a'ilii %e

4%#4e4e KntHia a '#lt 4 %e %lin l#i

!e4%re Mo ier#l

trec#t#l egoi4'#l 4#%orta cHn! Ce el3

l#i3 l#i

%entr# trage!ie 'ai

tHnr3

*a4calo%ol.

!i&ic#ltile /eli53

!ecHt n#1l !e

Co4tac2e3 %ri'ea4c. Kn acea4t %entr#

Kn4 c# ri4c#l !e a &i %licti4itor. Se e5%#nea la 4it#aii ca aceea !eter'ina4e ,n#itor3 Otilia in4tincte ne4ati4&c#te K'%ingea# *a4calo%ol

4l,ici#neR

J#'tate

+#'tate

intere4

*a4calo%ol3 /eli5 Kntre,: L $in cHt ) c#no4c3 'i1a' !at 4ea'a c 4#ntei a&ect#o43 c i#,ii co%iii. $e %e ce3 at#nci3 c# 'car #n %entr# a4ta3 n# )1ai ca i c4torit !in no#R *a4calo%ol %ri)i /eli5 GH',et ,lHn!3 a'ar3 cHn! ar &i g2icit o c#r4 !in %artea tHnr#l#i. Kn c2i% !e a%rare3 Otilia Kl K',ri !e1a ,inelea3 c# 4%eteaGa 4ca#n#l#i c# tot. L I#,ite n#'ai !e l#i co%iii3 !o'n#le ci #n /eli53 an#'e co%iii 4 &el ei )eGi !e %entr# co%ii3 el ce ar n#. Sen4i,ilitatea ,#noar3 4#nt &in ai e e5agerat e legat !e #nele nea+#n4#ri. Un o' 4#,ire n# i#,e te )rea3 !e i e# co%iii !e la o an#'it &e'eie3 %e care o i#,e te3 alii. Aglae %e C# !e i#,e te care Kl &r c# !i4cern'Hnt3 "eGi c e!#caia 4 %e Si'ion3 !i4%re#ie te. 'e#3 41i i ar a)ea 4il

!rago4tea 'ea3 &ie

4electi). #n#i $ac o' %rin

te'%era'ent#l )Hr4ta 'ea a o

'i1a' i 4

&c#t Kn ca% #n an#'e ti% !e co%il %e care l1a Kng!#ii ac#'

i#,i. Cre! c 4incer

'rt#ri4ea4c c#' c i1ar &i %lc#t o &at ca !o'ni oara Otilia. c4torie c%ta1o !o'ni oara Otilia3 !ar 'are3 &iin!c n# a' ti'% 4 'ai a te%t3 '1a c#' n# 4e %oate3 ocaGie )iaa i1i art Ii era i &a'ilial. /eli5 e# 'icile 'ele 'i1e ti %aterniti 4i'%atic3 !e c4tori. Kn4 i e# !e ratat Kn 'o ier#l3 N#1i Otilia3 o'

i !o'ni oara Otilia e n4c#t3 %ro&it !#'neata Knt#necat ace4tea a!a#g

)GHn!#1l %e /eli5 ca' %o4ac. Kn4 %lcea# !intr1o !e o,4c#r geloGie. !e !e'on4traiile 4i'%atie &a

nici 'car 4#, &or'a %aternitii. Se te'ea c3 Kn &on!3

343

# G0 C'linescu #
*a4calo%ol aco%erea c# e#&e'i4'e %a4i#ni !e alt nat#r.

*rin4 Kn !i4c#ie3 K i e5%#4e reGer)a: L Tot ce 4%#nei e intere4ant3 Kn general. Kn caG#l 4%ecial al i#,irii %aterne3 c #n a' o' oarecare Kn Kn!oieli. e I#,irea !e !intre i#,ire tat i co%ii 4e ,iG#ie KntHi !e toate %e in4tinct3 %e legt#r !e 4Hnge. /r Kn!oial )Hr4t ca%a,il !eGintere4at c!ea e#3 a l#i ce %entr# o &at3 !ar 4e %oate 4 ca! *a4calo%ol /eli53 )or,i4e c# KncHt !e &# a a 4e !e ci iG,it i1 i ca%#l !e l#i. 4%re Kn i Kn c#r43 c#' a acea4t Mo ier#l Otilia i

creGHn! c i#,e4c ca o 4or o &at care n# 'i1e r#!. o,4er)aie a,ia ,t# Gi4e3 4 tHnr#l o&t3 !!# 4ea'a !#% Kn

,r#talitatea

in4in#rii

!ara,ana 4&Hr it3 Kn ,iei KncHt3 4e

!egetele3

Kntoar4e Otilia S#nte' !e e

Kn c2i% !e Knc2iere: L $o'ni oara acea4t oa'eni. /eli5 %ro&itHn! &# !e a a #n 'H2nit !e !e ie irea l#i !in incon tient3 %artea 'o'ent neatenie celorlali3 'aterie. 4ing#r toi ni'ic '4#r +#!ece ni te altce)a !ecHt

4c#l !e la 'a4 4tra!a geloGie %e %#4tie3

i 4e %ier!# %rin c#rte. La #n 'o'ent !at3 ie i i ca%#l gol3 clo%otniei !eG)oltare i 4e %li', %e 'n4tirii. a Se !e #',ra !e

!in ogra! c# 'Hinile Kn ,#G#nar 4t%Hnit Kn

Kn)ino)i !e r#tate3 !e li%4 !e re4%ect &a !e *a4calo%ol3 !e neKn!re%tit. i a !e &a a !e %lan#l %er4onalitii %rin %rea reGer). 'area o !in 4e'ne l#i3 %e care1l alct#i4e Kn 'inte3 4ta ace4t %rinci%i#: !e a n# +igni ni'eni l#i reaciona *a4calo%ol 4ale. Otilia. %li',a Se %e K'%otri)a era Kn ini'iciiei %rin %e caG3 *#rtarea 4#%ra4e3 !e )#lgar3 orice %rin

e5terioriGare &r

te'erilor Kn!oial3 !e 4ine.

Jignin!#1l

*a4calo%ol3 !!#4e %ro&#n!

ne4t%Hnire

Knt#neric#l

%rea+'a 'n4tirii3 a%oi3 %otolit toc'ai ie ea %e %oart c# '#lt 'ai i %e !e%arte3 cG#t3 /eli53 &iin!c %e4te Knaint Gi3 4%re

i 2otrHt3 4e Kntoar4e. *a4calo%ol )iGiti#l !in el a!or'i4e coti#ga c# i caii Knainta4er Mo ier#l3 i r'a4e

i 4e Kn!re%ta 4%re tr4#ra care1l a te%ta

tre%tat3 !# i !e cHte)a 4'oc#ri !e iar, tiat !e %rin )reo gr!in oarecare3 )GHn!#1l g#noier#l#i. Kntin4 'Hna

%#in 4#r%rin4 !e gra)itatea ace4t#ia.

344

# $nigma %tiliei #

L $o'n#le
'ai a!inea#ri3

*a4calo%ol3 !e alt&el &c# Tot te l#i #ita &r

Knce%#4e intenie3

4ole'n ni te

tHnr#l3 )or,e %rin +#4t3 &r !e

a' care

4%#4 erai N1a' ca!r#l 'ea3 /eli5 %e !e c c

Kn!re%tit 4 &ii +ignit. " rog 4 %ri'ii 4c#Gele 'ele.

L A23

!rag3 ni'ic. N#

*a4calo%ol3 ce1ai la 4%#4 'ine. &#

ce1i era S#nt atHt

trece %er&ect3 #neori3 !e

gHn!S Kn )oia KncHt

o,4er)at !i4c#i#nii.

KngHn!#rat3 i a4ta ! i'%re4ia !e 4#%rare. L'#rirea e5ce4 care tot !e acela a4#%ra *a4calo%ol %ro%ri# ,ga4e i !e i 'ai Kn %entr# &irea4c3 o trec# ca cG# Kntr1alt ne'#l#'ire !e 4ine. "a 4 Gic3 4e gr,i4e Kntr1#n a'or n1o 'rt#ri4i4e 4ea'. /eli5 ri!icole. 4en4#l ,#nele a)# 'o ier#l#i cel #nei l#i %#in %o)ee reaci#ne re%e!e 4e'n i1l *a4calo%ol $e alt&el3

inci!ent#l#i3 Kn co'%licaii l#i /eli5 Ki '#l#'i

4enti'ent#l #n

n1a cG#t l#a4e *a4calo%ol

c#)intele

con)enionale3 r#g3

4enti'ente

!ac n# 4e 4#%r3 41l )iGiteGe a !o#a Gi3 4%re a1i 4%#ne ni te l#cr#ri3 care3 n# 4e Kn!oia3 6era# !e cel 'ai 'are intere4 %entr# ei a'Hn!oi i %entr# o %er4oan la a'Hn!oi egal !e 4c#'%6. $eci3 4#netele cla4ic3 %rin !e #n /eli5 !#lci3 c# 4e !#4e. A te%tHn! ale #n#i c# o Kn ,iro# &la#t. tot#l *rea ,#cat %e K i *a4calo%ol3 a'inte !ar !in a#Gi c 'elancolice !e al a!#4e

i 4e 4%#4e4e c 'o ier#l cHnta la &la#t. A#Gi o 'elo!ie !e ti% '4#ri 'ai 'en#et3 !e ace4t#ia3 a,4tract3 4 !e &ie !e acelea toc'ai 4a# caiete aceea %lin caracter. MoGart

conte'%oran

%entr# a'atori. CHntec#l a)ea %reGena 4ce%tr# l#i !e /eli5. a,ano4 *a4calo%ol i

o,o4eli a%r#3 Kn

i 4tingeri 'Hn gre# c#

graioa4e3 o%riri &la#t#l !e ca #n

i rel#ri !e &raGe. CHntec#l '#ri Kntr1o not3 4e'n c 4e )e4ti4e K',rcat Kntr1#n c2i'ono 'ta4e

al,a4tr3 ,ro!at c# ,ala#ri. Era i'%re4ionant. Mo ier#l )or,i !e #na3 !e alta #n!e)a cele c Kn !in &r 4 4e c ,age %entr# ei Ki !e #r'3 Otilia lini ti4e i 4e )e!ea c )oia 4 a+#ng &r l#nile 4ole'nitate. &#4e4e !in Ki o #r'3 re!a4e (i4e3 Kn cltoria Kn 4%irit#l3 nece4itate3 4c2i',ri Kncre!erea 4ea'3

'entalitatea

o,4er)a4e3

Kngri+ortoare.

Cltoria

Kn )ia. 6C2iar7 el3 /eli53 tre,#ia 4 &ie 'il#'it !e K'%re+#rarea care1i a!#cea Kna%oi o %rieten recon&ortat. $e alt&el3 i el3

345

# G0 C'linescu #
'ai *ari43 )eni4e 4a# i c#rHn! Kn c# le 4a# care )a c 'ai 4co% tHrGi#3 Otilia #tile %e Un a)ea care 4ing#r Otiliei la 4 4e !#c toate le1a Kl *ari43 Kn ce Kn 4%re %entr# 4t#!ii la i %e

e5a'ina4e 6i

%o4i,ilitile 'ai Kngri+ora o'

in&or'aii %oate )or,i o

co'#nicat c# #n c#

%ro,a,il 4trin3 !e #n o &a

co'#nica7.

l#cr#

*a4calo%ol3 l#cr#rile. a n# !a %rin oc2i not.

cltoria *a4calo%ol3

4 n#1i a!#c iar i acele ne%lceri !in %artea A a nici ri4i%it3 ceea i'%ortan &la#t#l#i3 i la 4%#ne3 c2i% !e

c#i n# c#no tea aer#l c# cHte o %ri)in! control c#

&rHnt#ri3

g#rile

4#&lHn!

A%oi3

!eo!at3

KntorcHn!#14e

/eli53

%rintea4c L i &ac n# !e4t#l !i4%en4a '1a' Kntr1o

i 2otrHt3 Kl l# !e 'Hini /eli53 Otilia ce n# '1a

i1l in# 4trHn4 cHt !#r 41i Iti# ' O 4%#n Kn4 4e c ni'ic are 4 %e

ace4t 'ic !i4c#r4: $o'n#le tie 4i'%atie !e ,#na c# a#toriGat noi aici. $i4creia 4i'%atii. !ar ni'ic !e4%re %entr# o%inie la )or,i' ace4tei &e'eilor3 ca

!#'neata. a

K'%ie!ic &at 41o ai, tot c#

a%recieri

a4#%ra

nat#rii

%oate

tre,#ie A

aceea a ,r,ailor. Ei ,ine3 Ki !a# c#)Hnt#l 'e# !e onoare c %#rtat Otilia3 !e *ari43 )enea' #n tat. !e 4tat alt&el ti'%#l !e4t#l ei3 4 !e $e %en4i#ne3 &iin!c C #n!e 41o >Era n# ia#3 %entr# o

gre#tate3 controleGe l#cr#rile3 n# '1a &ac a)Hn!

!ireci#nea 41a !#4 c# 41o

inea3 'ine3

ren#'ele %en4i#ne Se 4#&oca care

'i carea e ti

%en4ionarelor.

n#'ai aici.

!o'ni oare.A

!#'neata3

c#no ti i %oate

Kn!re%tit

Kn)ino)e ti.

ce1i 4%#n a4taR E#3 %e Otilia3 )or,e4c 4incer3 o i#,e4c3

!a Kna%oi !e la i'%r#!ena !e a o l#a !e ne)a4t. Kn4 ca ar'e l#%i c# ,#ntatea3 a+#tor#l c 4ati4&acerea .ec#no4c %e 4 &i ca%riciilor c ar'a tinereii3 !#'itale 4a# %e

i e# ce %ot la )Hr4ta 'ea3 ca 41a+#ng 41o 'erit. E# l#%t tinereii. te %e 4

!#'neata a4t&elA

e 'ai 4ig#r. E# 4#nt #n a!)er4ar >!ac %ot e# 4 ' n#'e4c leal. *oate te1a K'i e o 'ea Otilia Otilia %re&era co'an! &at i#,e te n# i la4 a !#'neata Ei ,ine3 4 !e %laneGe ei to)ar a&l altcine)a !e'nitatea a4#%ra co%il n# )! ei. >e# !#'neataA. at#nci calo'nia a' la #n >&iin!c 'ine

c#'inte !ecHt Kn

'Hn!r#

ca ea. $ac )ei &i !#'neata 4ig#rana &erecirii

noroco4#l c4torieA3

c Otilia tre,#ie re4%ectat. Se ca!e 41o 4%#i i altora.

346

# $nigma %tiliei #
S%#nHn! c2i'ono1#l 'Hinile gla4#l#i Kncercare Otiliei ale !e aria !e /eli5 i La l#i 4 4 la !e &# l#i ace4te l#i3 o /eli5 i1i #lti'e !!# c#)inte3 !e !r#'#l *a4calo%ol StrHn4e /eli5 c%ta4e3 Knc )r# 4 o Kn !at 4%#n

!e'nitate

trage!ian. !e&initi).

ce)a3 4 4e +#4ti&ice3 !ar 'o ier#l !!#4e re%e!e #n c#r4 &a'iliar i in)ita4e %e tHnr Kn 4#&ragerie 4 ia #n )er'#t. Orice a l#i /eli5 Kn4 !e a 'ai $in %e a!#ce 4tra!3 !#lci #neori c )or,a !e %e ale clare era O a4#%ra &erea4tra &la#t#l#i3 acea4ta #n era ca1ntr1o o' Kl %ro,le'ei a&ect#oa4e !e4c2i4 rel#Hn! !e4t#l %oian. 4#%erior3 c2in#ia. atenia !e 4 l#i KncHt %e Al#Gia in&r#ct#oa4. a#Gi i %e !o)eGi ai, El3 !e !e *lec Kn)l#it ge4t#rile

'o ier#l#i3 eta+3 'en#et.

t#l,#rat.

li'%e!e Calea 4e

4#netele a#Gea# i

"ictoriei

%ori#nea

lini tit3 a!'ir !ea n#

notele

*a4calo%ol !e o

gHn!i

)re!nic !e i'itat. Se c!ea ca aceea i cine &c#4e al#Gie nici n#

i el 4 &ie la Knli'ea 'o ier#l#i !e'nitate. a4#%ra i1o care oc2ii !ecHt Aglae e5i4ta Kn!oial Ki Kn4 Knc2i%#i &c#4e. E)i!ent3 !e loc n# l#i !in Kn le atr4e4e c2i%

*a4calo%olR ,n#ial 4e %#rta4e i !e n# %e

Otiliei3 %#tea

)or,i4e

calo'nie. 'erite

/eli53

a a

a4t&el

re%ro #ri Kn)ino)iri !incolo !in el Kn la c

Otilia %entr#

%lHngHn!#14e *a4calo%ol altcine)a. 4 Ale c#iR Ki Mai Se

al#neca '#lt c# gHn!i

/eli53 )or,e3 !e

)or,ea /eli5 ca !e

ge4t#ri %ro,a,il $ac 4

Knele4e altora. o,icei.

cola,oreGe

a%rarea

Otiliei #n

calo'niile

,Hr&i4e3

Stnic Kn4

r4ri '#lt Kl g4i l#i &i )a

'inte. %#tea %e c1 i 4tare

col%ortor /eli53 c !e Kn

%er'anent cli%e !e

!e &leac#ri3 acela era Stnic. A4ta e 4ig#r. Ce %#tea 4 4%#n 'ai !ecHt &c# c# era Kn gHn!ea4c iret. %oate a%ere el3 te ce K i a&la 'ai el3 %o&i!R C Kntre Otilia C#rioGitatea >%e care1l Senti'ent#l calo'nia3 i *a4calo%ol /eli5 %ot &i legt#ri Gi4e 'i4ter#l )ig#ro4 ca !e !rago4te. la c3 Stnic !re%t#l. a&lHn! Otiliei; o' c# !e1a

# #rinA 4

Kn!e%line te

'an!at#l

'oral3

re%#taia %e #n ca 4

Kn &on! era 'Hnat !e o geloGie %e care o cre!ea )in!ecat.

L $o'n#le
e5%erien3

Stnic3 41'i 4%#i

Gi4e

Kntre, creGi ce

!re%t3 l#at

!#'neata3 cre!R Ce

,r,at3 cre!R

!e4%re 'ergerea Otiliei la *ari4R

L 8a3

&c#

Stnic3

re%e!e3

>Stnic e5a'in re%e!e 4it#aia i n# ,n#i nici o intenie

347

# G0 C'linescu #
'aliioa4. in)enta.A l#at $e alt&el3 KntHrGia 4%#n Kntot!ea#na !re%t3 a' iei r4%#n4#l3 'are c# l#'eR ca n# 4 %oat 4

$o'n#le3

41i &iin!c tre,#ie

)or, gre it !#%

)rea#

4cot3 %cat n# )rea# 4 &ac. A' a)#t #n co%il %e care 'i l1a $#'neGe#3 !ar ce3 %oate 4 te ce)a. N# e L#'ea ni'ic3 )or,e te3

!o'n#le3 41o &i !#4 &ata 4 4e %li',e. L $ar ce Gice l#'eaR L $o'n#le3 rea e l#'ea3 %e onoarea 'ea3 n# %oi 4 &aci #n ge4t care 4 n# &ie inter%retat. *i3 nici e# n# Gic3 4#nt cHteo!at >Stnic N# te coinci!ene gla4#l.A ni'eni a,4#r!e3 0i1o 4 4%#n Ei creGi. care i iR Gg#!#ie. 4tin4e o,lig ti# ce 4 'ai #i'e4c3 e# i c#' !acR care a' ce3

c#'%rat1o.

n#'ai ea3 '1nelegiR /eli5 K i 4t%Hni ener)area. L Ce an#'eR L *i3 n# %rice%i3 /eli5 n#1i 41a &# 4e Gice3 la !e 4e e ti %eGe)eng2i 4 &ac3 KncHt n#1i i n# Ei3 c# %e r#3 !oar %arc e ti n# la tiiS n# G#S #n tii ni'icR tot#l e Kn !e&initi) o %reG#'ie3 4e Gice c &ata3 !#4 atHt 4a# e#3 *ari4 'e!icin3

a)ort3 !eS in!ignat3 &c# c r'a4e %rice%e cre!ea' !ar Otilia ne'i cat. 4tarea c e o !e Stnic 4%irit i %rice%#3

iG,#cni tare:

L A#Gea'
ce a

!o'n#le3 %e Gi4e .el#. /eli5 Gile3

&e'eie i

!#% a a3

ce na te 4e &ace 'ai al, la &a3 'ai %icant. A a era Oli'%ia !#% n4c#t Ki 4#%er, i1i 4tra nic &at. 4%atele. Kn /eli5 ni'ic 4eara 4e a&la# aceleia i la 'a4 cHn! 'Hnca# 'o iar i Co4tac2e3 aca4A3 Otilia Stnic i K i >ac#'

L *orc#leS

gla4#l

4#gr#'at3

Kntoar4e

&c# a%ariia3 !!# 'Hna c# toi3 ca

i cHn! n# 41ar &i KntH'%lat

i !eclar c a )enit 'ai c# 4ea' %entr# /eli5 ca 41i l#i 'o $in Co4tac2e ,Hl,Hielile !e)eni3 l#i 4e !#% Kntoarcerea c Otiliei3 !e

arate o 'o4tr !e 4to& !e )ar3 &ain3 !e i ca' 4c#'%. *#rtarea &oarte c#rioa4. Knelegea a)ea

gHn! 4 &ac ce)a %entr# 6&e1&etia7 l#i3 Kn4 ce an#'e n# 4e

348

# $nigma %tiliei #
)e!ea l#i lGile li'%e!e. 'ai i Kn era 4c2i',3 #na 4tricate &cea ce 4e !eGor!ine. goal. a&la# acolo Alt#ri i !e o!aia a&ar ,roa4c

/eli53

a%roa%e

-trHn#l

4coa4e &c#

'o,ilele

,#n la # 3 ca 4 4e Knc2i! %#in3 c#ie 4cena3 L 'i4terio4. !e &el#rite &cHn! Co4tac2e 'ri'i3 %#rcoaie )enea3 %#in %e o

,ine. A%oi Knce%# !e ca' %il!3 r#ginite /a )ag3 !e c# i

4 !e%oGiteGe 'ari ar#nca care i !e %e &r S c#

Kn ea tot 4oi#l !e 'ateriale3 al cror ro4t %r# la Knce%#t3 cel %#ngi le cel

!# #'ea3

categorii. e5%licaie cHn! o

)e!ea

!!ea3 O'#l e Gi3

neKntre,at3 ,ine 4

,ol,oro4it !e

!ireci#ne %reci4: c#'%ere3 )eni c# g4e te3 ocaGieS %lin 4tea acolo. Kntr1alt L ,#n L ,trHn#l cr# Kntreag cerce)ele3 &ere ti3 # i !e la )reo ca4 )ec2e !rH'at. *a%a3 4e 'ir Otilia3 ce &aci c# a4teaR *entr# &ocR i n# )rea l#at 41o !e4tin#ia4c !e alt#ia3 ca 41i &ac 4#r%riG c#' Kntr1o !!# K i Kn tiin! orice 4e Gi nici c caG3 'o -trHn#l K i &rec 'Hinile3 ca o'#l care a &c#t o a&acere 'ai trGi#. Le1a' ie&tine3 4#r%rin43 4tricHn! %entr# )a al ocaGie3 c le'nrie ,trHn#l -trHn#l o'#l#i l#i ,#n3 a!#4e n# &cea o!atS Otilia &aa o 4 'ai r'a4e )GHn! !oi oa'eni 4 4a%e o groa% larg ca #n ,aGin3 Kn gr!ina !in c2io c#l#i3 4can!aliGeGe %e #r' i'e!iat Kl a4t&el c# %#in c# 4e gaGon#l. a%roa%ele ,#na !e4tin#i e5%licaie3 a%rHn!#14e 4ati4&acia care Kng!#ie

ne!#'erit3 intenie. c#rHn!3

KncHnta gro%ii

4co%#l

&iin!c

Co4tac2e a!#4e cHte)a cr#e !e )ar L

i le r4t#rn acolo. (icea

c le1a c#'%rat c2ili%ir !e la o ,ina care a 4&Hr it l#crrile. $ar ce )rei 4 &aci3 %a%a3 )rei 4 Gi!e tiR iret ,trHn#l3 &ac e# ce)a %entr# &e1&etia 'eaS !e la ocaGie3 Gi3 a!#4e alte i i le ca4e3 altele %e noi3 !ar toate !in ca' )erGi3 !e1a l#ng#l !e'olii#ni3 L 8e2e2e3 Gi4e #nele !e4ig#r )ec2i3 toate 4coa4e !e

$#% aceea3 ,trHn#l a!#4e grinGi 'ari !e le'n !e 4te+ar3 Kn!e4

gar!#rilor.

Kntr1o

cr'i!

)ec2e3

i o !e%oGit 'or'an %e gaGon#l !in gr!in3 r%in! c2io c#l#i

349

# G0 C'linescu #
%er4%ecti)a. 4 n# i 4e la ce )reo Ie ea Otilia !irect &cea ,trHn#l in4ta,ili3 i1o %oate $#% &#re cel toate 4a# 'ic C# ace4te %e i4%r)i3 care i Kl Kn l#i3 ,trHn#l Kn4e'na Gori i1i %e l#i3 era 'ere# !!ea /eli5 n# 'o nelini tit c# 4a# )ar. %e a&la tHrcoale3

'aterial#l3 'ai

noa%tea 4

tHrGi#

!i'ineaa Ggo'ot i4teia $#%

tre4rea

tri'itea logica Kn4

4%ioneGe. #r'rea

toat

Stnic

%#tea

,trHn#l.

Co4tac2e cr#ia

4%ec#laie

oarecare.

A&l

*a4calo%ol3

i 4e !e4tin#i. Mo

Co4tac2e

Gicea a a: aGi3 ,anii 4#nt

i 'ai ale4 tinerii n# %ot 41i in. Un ,r,at3 cHn! ia c2elt#i ginerele. I1ar &i !at el ca4 Otiliei3 !in cHte

o &at3 e '#l#'it 4 ca%ete Ge4tre o ca4 c# !e toate. Ca4a n# a)#4e4e3 Kn4 n# era# %otri)ite c# ne)oile ei. Ac#' o 41i &ac #na aici3 %e loc#l gr!inii3 !ar c# 4ocoteal 'are. Aici Kn Anti' n# %rea 4#nt %r)lii3 KncHt !ac ai ca4 c# %r)lii &aci a&aceri groGa)e. )enit #r'a !a Are la la 4 con4tr#ia4c a a ce)a c c !in o Otilia ca4 o !#% &oarte Otiliei c# 4 %r)lii i care l#i3 la ca4 le1a !e !in %arter grati43 &c#t cele i l#i i i i c# 'ai a%arta'ent 41 i i eta+3 ai, %e )a

%r)lii3 4coat

,ineKnele43 r'a4e 4oarta 'o 4%#4e %e

'oartea 4#r%rin4

&iin!c

ac#'

c2elt#ielile

cl!irea. ,trHn#l#i Knc#rcate. Ki )or,i Ki

*a4calo%ol %re)e4ti C#no4cHn!#1l ace4teia3 a#Gi

2otrHrea ca%a,il /eli53 a4t&el

r'Hne

Co4tac2e

Knc%Hnat Kn gl#' lor

4 &ac i#te contrari#l3 tc# !in g#r. Kn43 a'rHt %entr# Otilia3 acea4ta cHn! ne%4toare %rin Marina %e ,o!ognea %rea+'a

a&l Kn cele !in #r' L S1a n1o 4 Aglae c# cal'. ra'olit3 g4ii are

i Stnic. N#'ai Stnic i% 4can!aliGat3 4 )Hre E %e toi ,anii Kn i $e cr'i! e# 4 &i# %ri)i )ec2e Kn i

ca i cHn! c2e4ti#nea l1ar &i %ri)it: 'ai Kl ni'ic. Kn4 ire4%on4a,il3 &rate14#. loc#l

!#'itale >)or,ea AglaeiA a l#a '4#ri. c#no tea aceea l#cr#rile

L $ac Co4tac2e 41a a%#cat 4 c#'%ere cr'i!3 Kn4ea'n c n1are !e gHn! 41i !ea 'are l#cr# Otiliei. N# ! el !in 'Hn l#cr#l l#i3 41l tai3 !oar Kl c#no4c. N#1i Knc2i%#i c1a c2elt#it cine tie cHt %e 'oloG#rile alea. $ac &ace ca43 la41l 41o &ac. Ca4a n1o &#r ni'eni. S n# &ac te4ta'ent %entr# ne,#na3 !e

a4ta ' te'. Kncolo3 trea,a l#i.

350

# $nigma %tiliei #
Otilia &# &oarte nec+it cHn! a&l inteniile l#i 'o Co4tac2e.

*e ea o %licti4ea# toate %reoc#%rile !e a i 4e &ace o Ge4tre3 !e a i 4e !a o 4it#aie legal. I 4e %rea# ,#rg2eGe3 #'ilitoare. N# tri4e o )a nicio!at #r'ri Knc2i%#ia Kn 'iGerie i iar &i n# 4e te'ea !e ea. n1o Un in4tinct &e'inin Ki 4%#nea c intere4#l c# care era Kncon+#rat !e ,r,ai tot!ea#na3 c ar i!eea ,trHneii Kn4%i'Hnta. !e era# i c#' !e la N#1 i %#tea Kn4 a4#%ra )reo!at ,trHn3 alt&el ele

arta ac#'. Era 2otrHt 4 4e 4in#ci! %e !at ce ar &i Grit 4e'nele !o'eni#l Kn !e #n &el#l ,trHneii. 4%ec#laiei #nei c# a &i &iin!c !eoca'!at Otilia a)ea l#i 4e )iitor#l#i3 Ea gHn!ea i

acea4t 4in#ci!ere ca la #n e)eni'ent &oarte !ra'atic 4in#ci!eri tot#l +a%oneGe. !e 4cr#%#le /eli53 &ire4c. o &a%t gHn!ire ,r,at3 !eo4e,ite i n# 4e ale

i teatral3 li,erti &iin! ar &i !e

acea4ta OricHt

%ricina %entr# care tHnr#l n# le Knelegea. A %ri'i !ar#ri !e la %li',at Otilia %rea c &oarte &ace c2elt#it *a4calo%ol3 g4ea ne%otri)it3

atHta )re'e cHt n# 4e o,lig !ar#rile care le le1ar &i %ri'it3 I!eea n# ca !e 4 a

c# ni'ic. Ar &i &o4t c#%rin4 n#1l n#1 i +ignea4c 4ati4&ace %e !r#itor3 !e

'il 4 )a! c #n tHnr &ace 4acri&icii ca 41i &ac !ar#ri3 Kn4 &iin!c i &e'ei a n# l#'ea 4e K'%rea3 %entr# ea3 Kn ,r,ai care &ac !ar#ri %ri'e4c. 'oti) 'o o a c %e ca%riciile3 4it#aie 4e !e ea a)ea 'n# i 4i'%l#l /iin!c i1l

i ciora%i la )re'e n1o Kn4%ai'Hnta %e &at3 %entr# %#tea n#1i %e conce%e a%roa%e %e #n ca acea4t ni'ic3 a,4#r!. 4 !e a %e a Co4tac2e 4#%ra# )iitor#l#i. lor c# ,ine l#a Otilia o,i n#i4e KnGe4trare3 o Kncetare i

Knc2i%#ie

*a4calo%ol A4ta

Knloc#itor

%ro)i!enial.

$eo%otri) 4tatornicire o'agiilor3 %tr#n4e4e 'a'14a3 #nei regi' Kn &a'ilii !e

%reoc#%rile %entr# !e &iin!c regi' Otiliei3

Kn4e'na

Knloc#irea &oarte &e'eie &oarte

%rintr1#n 4#&let#l aceea i

a4i4ten. ca

*a4calo%ol

c#no4c#4e

'entalitate3 Ma'a tri4tee3 Otiliei &r

!e4cen!ent

,ogate. i !e

Kncre!ina4e3 4

&oarte %e 4tri

ne ti#toare3 toi ,anii ei l#i Co4tac2e3 care a%oi o %#4e4e la #n a)ar. 4e a&la. M#ri4e Kn)ino)ea4c al ace4tei ,r,at3 %entr# c n#1 i !!ea 4ea'a ce &el !e 4it#aie era aceea care *a4calo%ol3 c#no4ctor %ro&#n! !e 4%irit3 &iin!c el Kn4# i tri4e Kn a4t&el !e con!iii i a)ea

35

# G0 C'linescu #
'il 'ai '#lt !e #n o' !e &a'ilie ,#n3 4c%tat3 !ecHt !e #n )aga,on! ne'Hncat3 4i'ea !atoria !e a Knloc#i %e 'o Co4tac2e. /eli5 a a. 'car Otilia c# o atHt %entr# )iitor#l #n l#i era )e!ea Kn Otilia # #ratic3 c o &at c# Era #n ,#n14i' Kn4 4 a# 41i e5agerat3 Kncre1 ni'ic. a4#%ra ca4 *#tea roage c# 41o %e !#rero4.

c# o e5%erien !e )ia3 !#4 %Hn la 'iGantro%ie3 !ar n# era i#,itoare. n# a)ea &etelor %e Kn 'o!e4t3 %retin! %re4tigi# &ac o c2i% 41l !inat c orice ,ine Kn )ia !# 'nie3 !e A4ta o &cea c#'inte &e'inin ,r,ailor. %r)lii Ea )i4a r%ea4c gr!ina Kn4 GHn!#l c ca tre,#ie %ltit !re%t#l care )rea Otilia In!ii3 c# o ne&ericire 4a#

i ri!ica ne,#niilor ei acel aer !e lco'ie 'o o ir #n 41o Co4tac2e iG,i !e !#c era !e

caracteri4tic

4%ec#l3 engleG

Kntr1#n %#tea

e5%loGii

ne%re)G#te.

*a4calo%ol 41o !#c Kn .#4ia3 !ar 4 4e &i5eGe %e +#'tate !in 'o ei Co4tac2e era o!io4. .aional3 Knelegea cr#ia %lan#l3 i 4e c 4#&let#l in)a!at 4 nelini tea ,lHn! co%il#l#i %e 'o

%regte te %lecarea Kntr1#n or&elinat. *a4calo%ol Kncerc con)ing Co4tac2e n# era %otri)it 4 c2elt#ia4c ,anii c# o ca4 !e 4%ec#l c2iar Kn Anti'. A)ea !oar ca4 %entr# Otilia. -trHn#l era Kn4 &anatic Kn c# 4#, !eciGi#nea !e aceea !e l#i3 KncHt 'o ier#l 4e a El n# 'ai !in Kn4i4t. ce Kn KncHt KncHt Kn ce 4 la ca%#l 'ai l#i3 tare !in i!eea #r' 4%ec#l %er4onal co',ina %Hn /eli5

a4ig#rare !i4%rea.

)iitor#l#i 'er4e

Otiliei3 acolo

acea4ta

a%roa%e &or'a #n#i

%ro%#n a&acere.

4&at %rinte4c l#i

4 contri,#ie

$e %il!3 !ac /eli5 ar &i contri,#it la 'a+orat3 a!ic Kn toa'n3 c# 4#'a !e ,ani %e care o a)ea !e%#4 ca &on! la o ,anc3 at#nci el3 Co4tac2e3 ar &i con4tr#it o ca4 c# !o# eta+e %entr# /eli5 la !e i1l i Otilia ca co%ro%rietari. c# Otilia3 era o i -ineKnele43 ar &i a)#t /eli5 i i1ar #n ar #n 'o &i %ltit l#i teren#l 6&oarte ie&tin7. Kn &el#l ace4ta3 ar &i a)#t +o4 )enit !e %r)lii3 loc#it3 K'%re#n %e a%arta'ent &i %#t#t !octor3 4 o care3 c#' !eoca'!at 'an4ar!. !ar 4ing#r3 *entr# l#i

Knc2irieGe3 orice

%4trHn!#1 i %o4i,il3

a4t&el !e a&acere era 4trl#cit. /eli5 i#,ea %e4te '4#r co',inaiile

i re4%ecta %e Otilia Co4tac2e

Kl ar#nca# Kntr1o 4il care #',rea 4enti'entele l#i. E5agerHn!3

# $nigma %tiliei #
Kn 4en4#l %r#!enei3 i 4e %r# c 4e e4e Kn +#r#l l#i o 'ano%er %entr# a1l !e%o4e!a !e a)#t#l l#i3 %e care n# era #n 'o! !e a a c# la i 4e reco'an!a i1ar A &i 4e c4toria con4tit#it c4tori era c# i1l c#no tea ,ine3 c# el Otilia3 Kn4# i a cea creia3 !ot. %#ne 'ai Knainte !e 'a+orat. A i 4e %ro%#ne 4 &ie co%ro%rietar c# Otilia3 %rintr1o a,ilitate ca4a l#i ,trHn#l#i3 ,anii l#i.

/eli5 4e te'#3 con4tr#ie te toat Mo energia

i1n %arte ace4ta era %icioarele &etei3

i a!e)r#l3 c 'o Otilia3 l#i nG#ina

Co4tac2e

Knalt. C# toate ace4tea )oia 41o ia el %e Otilia3 41o c#cerea4c. Co4tac2e %rea a #',la 4 4ca%e !e Otilia3 i a4ta era a a ti c ,trHn#l3 !e +ignitor3 KncHt /eli5 4e gHn!i c3 !ac &ata ar r# ine Ceea Mo #n

!Hn!#1i1o !e 4oie3 a )oit 41l %clea4c3 ea ar &i co%le it !e i el Kn4# i n1ar 'ai &i &o4t Kn 4tare 4 4#%orte +ena ei. ce &cea ,trHn#l 4trica4e %rea era 'i+loc 4ig#r !e c# a1i Kn4trina3 l#i3 %rin i 4

a',iie3 %e Otilia. Co4tac2e a%4at toat la gr!ina r!cin l#at %e ca 4 !e 'aterialele co%ac3 !e '#lt !e cr'iGi3 )Hnt3 ci Knce%#

4e #4#ce. "erile 4#nt Kn,# itoare col,#l 4crilor3 ,trHn#l3 &#n!3 !e cr'i! cerce)elele gri+#li#3 n# &aa g4i 4&rH'at3 i l4 orice l#cr#rile

i %r&oa4e la -#c#re ti3 #'%lea le 'i c !e a# ci#,#crie loc3 o le ar2itectonic.

i tot tre%tele A%oi 'ere#.

Ca 4 n# i 4e &#re cr'iGile3 4e %#4e 4 le care el Kn4# i Kn &cHn!#1 i le a eG a%oi %loaie3 4%Hn c3 a%rin4 ca &ig#r %iele1ro ie. %e ace4tea !e ne)oie GrinGile %e4te cr'iGi &erea4c

!i'%otri)3

grinGile

#4cci#ne

i !#4e %e cele 'ai 4c#rte !in ele Kn o!aia !e 4#4 c# i l#i /eli5 i 4e %r# Kntr1o i Gri Kn %erete o A !o#a ale 'ici Gi3 'o #r Gi!#l#i 4tin4e4e3 !eGa4tre Te1ai &i grinGile %e ace4te Kntr1o #n &#lger. cr )ar3 al

'ateriale. Ca4a n# era %rea 4oli!3 cr%t#r Co4tac2e3 i1 i )t'at. n# l#ng i GigGagat toat Gilei la%te Kn ca

noa%te c a#!e %HrHit#ri. A%rin4e o l#'Hnare 'o,iliGHn! re4t#l Kntr1#n *loaia &a'ilia3 groa%a '#r!ar. c#

%ier!#

e5a'ene Toate

a'n#nite

in#n!a4e &anati4'#l

care1l

%re&cHn!#1l

G!r#ncinar

con4tr#cti)

,trHn#l#i.

a te%tat ca 'o

Co4tac2e 4 con4#lte #n ar2itect3 4 &ac %lan#ri

!in )re'e3 Kn4 n# &cea a4ta. ScoHn! !in !#la%#rile l#i creion#l

353

# G0 C'linescu #
cel 'ai tocit3 K i &cea 4ing#r3 %e 2Hrtie3 #n &el !e 4c2ie. Se

e5%ri' li'%e!e c ar2itecii 4#nt ni te 2oi Kn care 4ta. Un italian ,trHn &#4e4e

i c o ca4 trainic i ca4a 4 )a! &iin!c o!at

4e &ace c# #n Gi!ar ,trHn3 %rice%#t3 c#' &#4e4e &c#t c2e'at Kn loc#l3

i ,trHn#l Ki K'%rt i4e &el !e &el !e !orine e5tra)agante. loc#rile !e con&ort3 el le )oia &#n!#l c#rii3

-#ctria3

Gicea c a a e 'ai 4nto4; Kn loc !e 'ai '#lte ca'ere3 era !e %rere c 4#nt !e a+#n4 !o#3 !ar 'ari3 care 4 oc#%e tot 4%ai#l !i4%oni,il al #n#i a%arta'ent. "oia ta)an c# grinGi3 i3 i Kn loc#l ,alcon#l#i3 care ar &i %#t#t 4 ca!3 %li'ar re%etat (i!ar#l era 4 !e1a Gi#a a4c#lt 4 ci ace4te !#% !eGi!erate in4tr#ciile !ar i Kn c# cal' n# c i Knelegere3 rai#ni Co4tac2e #rcate o c#

la eta+e. *i)nia inea 41o &ac n# 4#, ca43 ci Kn &#n!#l c#rii. &iin!c i cel Kn )oia o,i n#it &ac +o4 con4tr#ia4c loc#ine %retin!ea 4 &aa &#re. # ii. !#% e4tetice

ar2itectonice3

clienilor.

Mo

%r)lii3 Kn !e

tre,#ia# el

%#in trei 4&ert#ri !e 'etr# !ea4#%ra 4ol#l#i3 ca 4 n# intre 2o#l !re%t#l a a 4car oral %e al o %r)lie le'n 'o #r'a !e 4#nt &cea toat "G#4e $ac ar &i !#g2ean3 i ar 4e tineree3 %lan#l Kn&%t#i3 incert3 %re#rilor KncHt l#cr# atHt e# Knlat !ea4#%ra %'Hnt#l#i3 creia Gi!ar#l &o4t %#nea n#1l !at ale a a &r c#

&i e5ec#tat Kn4 o

,trHn#l#i3 el

reG#ltat#l 41o Kn

co'ic. %entr# toat

&iin!c care 'Hinii

Co4tac2e l#cr#.

a'Hna &i5eGe3

l#crrile !#% tHrGi#3 #n le

4t#!ii ei

4erioa4e l#'ea3 Kn4 'ae4tr#

)ar

con4tr#ie te

4ala2orii K i

4c#'%i. ace4t

Toa'na

4#nt

i 4#nt ,#c#ro i 4 4e anga+eGe calc#l: %entr# !#rata l#crrilor3 aici %e te

i %e %#in. Mai ale4 'o Gi!ar )oi care &#r. igani. 4#%ra)eg2ea %artea )rea !e 4

Co4tac2e

6Anga+eG

e# %er4onal. Material#l Kl c#'%r e# c e4te ne)oie. o Ar2itect#l &a'ilie ar2itect3 Kn&rico4tor 2ran. *#n 4ala2orie r'Hn ,ine i1ar o )or anga+eG %lti #n Kntreag ei n#

i n# !a# !ecHt #n!e )! *entr# !e 4#nt 0igan#l &iin!c le

i el c# o 'Hn !e ,ani3 4 ai, %e4te iarn. OricHt !e Knle4nii3 care 4 le tre,#ie Co4tac2e Kn Gilnic.

41 i c#'%ere 2ran. E# le !a# atHt la 4&Hr it > i 'o gHn!ea 4c2i', 4#' a)ea !e %e 'ini'A3 Marina

r'Hne3

gtea4c

6Mo Co4tac2e Knce%# 4 &ac c#'%rtiri !e ali'ente3 care

354

# $nigma %tiliei #
%#tea# 4 'ire %e cei care1l c#no tea# GgHrcit. C#'%r &a4ole

#4cat3 care )ara n# 4e 'ai ca#t3 linte3 cea%3 co4ti rHnce!3 carne a&#'at >'ai '#lt %icioare3 coa4te ali'entele3 c ele celelalte o,icei3 ci#!ate Mo i1l r#g n1ar a te%tHn! reGi4ta c# n# ca'%ania %Hn 'Hnca la e5agerat ni'ic o'#l#i !i4cret o li4t !in !e i &lciA3 Kn care Marina Kn la c#rHn! co4tia3 'a4. ca Ki con4tat cea%a Otilia3 %e i !e ni te g4i )ier'i 'ici3 al,i. -tHn! c#ie Kn ta)an#l o!ii3 el K i atHrn l#cr#. i toa'n3 i at#nci

a%r#r a%roa%e in)enii Co4tac2e3 41i /eli5 O

&rec)en %ri)ea >n#'ai Kn !e

,#catele ciocolata l#i3

ne%otri)ite a a !e

%lceaA3 la /eli5 %entr# a%roa%e 4 &r Kncre1

iar /eli5 Knce%# 4 )in aca4 4t#rat !in ora . a&acerile tot ce 'irat )eni c# cHte)a coale !e 2Hrtie alct#ia4c i1o &c#3 cr'i! Kn Kn4# i Stnic 4oli!e &#4e4e 4e 'ateriale. articolelor. cHt creGi 'o %clit3 c i &el#rite note !e %lat r'HnHn! )ec2e tot# i !e co4ta &o4t i Kn4e'nri 4c#'%etea

c2elt#i4e

!e'olii#ni ai %e l#i &i

i #na no#. C#' 'o ignorant 4ocoteala Tot c# #r'rea era

Co4tac2e n# arta a &i o'#l # or !e c2e4ti#ni3 Kn ele oc2ii care %e c Knclinat $ar3 4e 4 cine)a. /eli53 &i &iin!c

a4e'enea

Co4tac2e

c#'%rtor#l3

%ro,le'a

r'Hnea care %re#l i3 a

reGol)are. El arta4e3

!e4c2i4e arg#'ente3 c#'%rat 4e !rH'a4e

!ina4e c 4#%rarea &a !e ace4ta e li%4it !e orice e&icacitate. %#tea 4#'e 'o Kntreg#l#i Kntr#cHt l#at1o cHte)a 'aterial. %ri)e te grati4. Tot#l !eriGorii Co4tac2e %rin centr#3

cr'i!a3 Kntr1a!e)r3

Stnic

+#ra

#n!e)a3

ca4e )ec2i3 Kn 4co%#l !e a 4e cl!i #n 'are 2otel. Kntre%rinGtorii c#'%ra4e loc#l c# #n %re Kn care con4tr#cia )ec2e intra %rea %#in. $i'%otri)3 i grati43 acolo care Gi!ria c# Ki ei 4 &i i ei %#tea !e 41o Knc#rca3 i1ar &ie l#at cHt la &i &iin!c co4tat ri!icat n1a)ea# %arale. #n!e Ei !e 41o %e !oar 'Hna. ,#n3 !e%oGiteGe cr'i!a teren. cHi)a "ar#l3 $e tran4%ortarea con!iia l#a4er Stnic3 #n igan3 tre,#ie o&erir

n#'ai!ecHt cra 4e c#

,trHn#l3 %#t#4er ,inalele

conc#rHn! C# ,ac i

igani3

e5agera %oate n#'ai!ecHt

&i !e &#rat.

Kn!#%leci

#n!e

con4#'

'ari cantiti !e 'ateriale3 41i 4coat !in groa%3 %e4te noa%te3 cHte)a Geci !e Qilogra'e !e )ar. Ca 4 Kncre!ineGe %e /eli5

355

# G0 C'linescu #
i %e Otilia ce %oate &ace #n o' Kn!rGne 4e &c# &orte 4 le1a!#c3 c# cHte)a !e %ro,3 Kn cHte 4ac#l Kn 4tin43 Kntr1a!e)r3 %e la )eni -a cr'iGi !e o c# i cr%no43 Stnic ce)a #n#i !in toate. c# Kn la Ii3 #n !e care 4ine Gicea3 igan3 Gilei !e &iin!c3

%ac2et !e c#ie3 c# clei ,inale. &c#4e #n c2iar Stnic %#tere3

i alte l#cr#ri. Le o,in#4e c# ,ac i tHrGi# tot3 )ar noa%tea c# gro43 iganc a!#4e3

!e'on4traia3 Kncrcat

lig2ean

are ne)oie !e cHi)a gologani. Mo )ar ce i celelalte3 l#i i %#4e

Co4tac2e n# 4e 'ir !e loc 4t%Hnire c n1are %e toate3 !e !#% ele.

!e ge4t#l l#i Stnic3 %e care n#1l Kntre, !e ce a!#ce cr'i!3 n#'ai!ecHt 'rt#ri4irea 4'#l4e Stnic ne)oie

-trHn#l )eni !in no# c# li4ta !e 'ateriale la /eli5 tie el A a !ator &ata L 4 cine i1a &c#t1o7. )or,i4e /eli5 /eli5 )r#l#i o i4cli3 4# !ar &oarte

i1l r#g3 !e 'irat 4e i c#

)re'e ce1o co'%#4e4e el3 41o i4clea4c Kn +o4#l %aginii 6ca 4 aceea i ne%lcere c# care 4e'na4e %oliele. %rec#' Toa!er3 c# Lili3 !ar Stnic 4 i 4ocoti %e %#n %e Kn legt#r %lac. n# ne'aiKn!oin!#14e c con)ing n#

tre,#ia

nea%rat Gi4e

41i el3

Kncerc c#

tHnr 4 'earg 4 i1o arate. $o'n#le3 antici%eG ni'ic %retin! ni'ic. A' e# a a #n g#4t3 o 4l,ici#ne !e #nc2i3 ce )reiS "rea# 4 )eGi o ne%oat a 'ea3 #n crin !e &at3 41o conte'%li ca %e1o icoan3 &r 41i 4%#i o )or,3 i 4 %leci. AtHt %retin!. S )e!e'3 e n#'ai a'or %ro%ri# !in %artea 'ea3 ori &ata e o &%t#r !i)inR A23 i#,it#le3 4 n# &i# Kn4#rat3 4 n# &ie legile o'ene ti la 'i+loc3 %e Lili a Ii l#a1o !e ne)a4t. colo3 %entr# c#' ,ineS S ' *cat o c %ro4tern Knaintea e ti 6anga+at73 4trl#cit. %il!. Are 4%#n3 ei3 41i 4r#t n#'ai )Hr&#l %icior#l#i. Ce %ieli &in3 ce rH43 ce ne)ino)ieS in4in#a c#rat a)ere3 a'Hn!oi &1' iar la %lin#3 c1ar i la &i Stnic3 4#&let !#'neata e ti %arti! !e

Tat14# )rea 4 !ea a a %a2ar !e cri4tal Kn 'Hinile #n#i tHnr tr#%3 c !#'neata3 i!eali4tSA3 coli)ie. tie !o'n#le tinerii tHnrS > ti# ca %e !#'neata e ti Kn Kl Kn41i O23

are a)ere. N# %retin!e !e la ginere nici ni te are cnra i 'o ie3 "r#1'e#

o 'e4erie;

Ki ine %e $oa'ne3 'oar

*a4calo%ol3

'are 'ecanic3 la O,or3 e 4enator3 e %#tre!3 !1l !rac#l#i. E#

356

# $nigma %tiliei #
i1a tHnr n# %#n 4%#ne 4rac3 c# 'Hna lor rii3 e ti3 !#'itale c#' %e care o e ti &at !e c #n l#cr#3 c# c# a1 i !e i#,e ti !ac Kn 4 '1ai !e&initi)3 !e a,4oar, %e e5i4tena. n# tre,#ie te a%ro,. Knelege cci ce)a altar#l '#nc3 e ,ine. %rea !in !ator %atriei. Un 4 E e ti #ita

!#'neata3 Ge4tre3 c#

,ogat a)erile

inteligen3 n1a#

ca%acitate

trHntorilor3 4ing#r#l 4%erana tinereea.

contri,#it

ni'ic

'o!

+#4ti&ica 'Hine3 %e

$#'neata 41i N# te

4a)ant#l

iro4e ti

*ro,a,il

Otilia3

acolo la #n c#)Hnt 4c%at &r intenie. Otilia e o &at 4#%er,3 !ar e )or,a3 te i#,e te inten4itateR o,o4it3 r'Hneai 'ai 4#nt l#'e3 4%#n 41i #n Se &r %oate (i ,laGat. c i ea3 )rea# 4e Gic3 te i#,e te c# aceea i 4 te n# i#,ea4c3 e5i4t c o !ar e Otilia %e e 4#&lete te !#'neata !ar Otilia Otilia l#'e3

!rago4teR &r 4ecret3

A!'it

KncHnttoare3 8ei3 o'

i alte &ete. $e aceea Ki 4%#n: la41' 4 te 4cot Kn art3 l#cr# o,ligaii3 inHn! n# %e &at !elicioa4. c e ti #n !o'n#le3 'ai i iar 'o la4 'ea Otilia e5%lici 4i'itor3 a !o#a 4ea' ' !rago4te. "rei 41i

a!e)rata !rago4te e tot!ea#na

!elicatR Kn ini'a Otiliei 4e ! o l#%t groGa) Kntre !rago4te !atorie: intere4#l Co4tac2e e4te a!ic3 tre,#ie !#'neata !e ani a a3 -re3 n# 4tric )ii 4 c !rago4tea ei e Ki 41l 41i re%et: >e ti o &ata n1are Otilia 4 &ie 'erge3 ai, !ea o' Kn!oie4c3 ca 4%re !#'neata3 &iin!c n#1l #n ,ine3 Ki *a4calo%ol i ocrotitor3 e#3 &iin!c ei c#'

ni'ic3 4erio4R

te1a4ig#r !atoria3 41i %ot

&iin!c

4oacr1'ea.

intere4#l

,n#iala

Kncre!ineG

4ecretR

%ro%ri#1Gi43 !rago4tea i )eGi

%reG#'i#ne l#i Kntre o

4erioa4RA3 Alt&el3 !e care &at tat3 la

*a4calo%olS

a4ta

no#4%reGece1!o#Geci n# %oate Ki 4 Gice c#lt3 a4tea3 n1are &ac Lili. !ar care 'ai

i #n o' Kn )Hr4tR Ei3 G!ro,e ti $ar c# Ki 4 &el &at ini'a ne !e o #n#i ,ine !e Kntoarce' &el

i at#nci3 !#'neata3 !ac ar &i ne%oat1'ea. !e 'ea

'rt#ri4iri.

'o!e4t3 &ac

cre4c#t3

r# inoa43

Kn!o%at

intelect#ali4'e Oli'%ia

&e'eile.

'rt#ri4ire:

nici o Ge4tre3 %ot 4 Gic3 /ire te3 n# le1a' 4%#4

i e %retenioa4 &oc. Kn 4&Hr it3 )rea# ni'ic !e c2e4ti#ne. Kn4 4#nt i e#

4 )eGi &ata3 '1a' anga+at3 &a !e tat14#3 c a' 4 te %reGint. 'Hn!r#3 !e3 4 art &a'iliei ce r#!e a' c%tat %rin alianS

357

# G0 C'linescu #
$ac n# '1oi n1a)ea 4e 'Hn!ri nici o !e c# !#'neata3 c# cine &a i !e !e Otilia )rei 4 '

'Hn!re4cR CHn! %oi 4 'ergi3 ori 'ai ,ine 41a!#c &ata aiciR /eli5 Lili3 )iGit tHrGi#3 !ar re%#l4ie ga&ele %rinci%ial l#i Stnic ac#'3 c# n#'ai nec#no4c#ta at'o4&