Sunteți pe pagina 1din 10

!

"!

Convergente si divergente ntre IFRS-IMM si Directiva a IV a


1.Procesul de globalizare si raportarile financiare
P1:Internationalizarea si globalizarea reprezint! tr!s!turile definitorii ale sec.XXI. P2:In acest sens este necesara o transparen!" a informa"iilor din situatiile financiare ale entitatilor economice, atat la nivel national cat si la nivel international. P3:Globalizarea contabil" urm!re#te transformarea sistemului contabil ntr-un model economic #i financiar, care s! informeze corect #i rapid utilizatorii informa"iei contabile. P4:Clasificare: La nivel mondial exista milioane de companii private, dar un numar de 52 dintre cele mai mari burse de valori din lume au nregistrate mpreun! numai 45.000 de companii listate. n Europa exist!: aproximativ 25 milioane de entit!"i din sectorul privat, n SUA exist! aproximativ 20 milioane de entit!"i din sectorul privat, n Marea Britanie sunt 4,7 milioane de entit!"i din sectorul privat; Un procent de 99,6% au mai pu"in de o sut! de angaja"i.

2. Gestionarea riscului privind comparabilitatea informatiei financiare


P5:Afacerile nu se confrunt! doar cu probleme de contabilitate n interiorul t!rii de origine. n momentul n care companiile dep!sesc frontierele nationale se confrunt": cu noi culturi; noi legi; noi sisteme politice; diferente la nivelul sistemelor de contabilitate national-european-international. P6:In acest sens, companiile sunt nevoite s!-si ntocmeasc! situa"iile financiare, de dou" ori: o dat! n "ara de origine, n conformitate cu normele de acolo #i o dat! n str!in!tate, n conformitate cu normele din tara respectiv!. P7:O alt! problem! determinata de varietatea de norme contabile este acea c! nu toate situatiile financiare sau standardele de contabilitate sunt acceptate la diferite burse. P8:Companiile, care ar dori s! fie listate, de exemplu, la New York Stock Exchange (NYSE), trebuie s! preg!teasc! n plus fa"! de situa"ia lor financiar! na"ional! o situa"ie financiar! n conformitate cu US-GAAP.

#!

3. Armonizarea sistemelor nationale contabile prin standardizare


P9:Diferen!ele ntre sistemele contabile au nceput s! devin! evidente cel putin cu un sfert de secol in urma. Eforturile au fost canalizate spre armonizarea sistemelor contabile contemporane de c!tre UE #i de c!tre IASC. P10:Reformele realizate n plan interna"ional la nceputul mileniului al III-lea imprim! contabilit!"ii noi orient!ri care converg n trei direc"ii principale: satisfacerea nevoilor de informare ale companiilor multina"ionale; validarea informa"iei contabile n cadrul sistemului contabilit!"ii na"ionale; crearea unui sistem de indicatori financiari unitari la nivel interna"ional care s! fie urm!ri"i de toate statele. P11:Solu!ia cea mai potrivit! ar fi standarziarea, prin alinierea, la normele contabile interna"ionale. Mai precis existenta unui singur set de standarde, dar cu posibilitatea adapt!rii lor la realit!tile nationale. P12:Astfel, sistemele contabile na"ionale ar trebui s!-#i adapteze propriile norme la cele interna"ionale sau chiar s! le adopte cu un anumit num!r de schimb!ri, pentru a se putea realiza cel mai important obiectiv al standardiz!rii, si anume realizarea unui schimb eficient de informatii fianciare.

4. Standardizare armonizare normalizare


P12: Standardizarea descrie un proces n care to"i participan"ii sunt de acord s! urmeze acelea#i practici contabile sau unele foarte similare. n final rezultatul este o stare de uniformitate. Pentru ca aceast! stare de uniformitate s! se manifeste trebuie ca totate legislatiile s! fie omogene sau cel putin s! nu existe diferente majore. P13:Armonizarea este procesul prin care regulile sau normele contabile sunt perfec"ionate pentru a fi f!cute comparabile. Aceasta const! n asigurarea compatibilit!"ii sistemelor na"ionale de contabilitate ntr-un cadru regional #i/sau interna"ional, prin aplicarea total! sau par"ial! a unor reguli comune. P14:Normalizarea, este procesul prin care se elaboreaz! reguli, norme de prezentare a documentelor de sintez! #i se definesc metodele #i terminologia contabil! aplicabile n totalitate sau par"ial la un ansamblu de "!ri sau ntreprinderi.

$!

5. Planul contabil general cadrul contabil conceptual


P15:Planul contabil general reprezint! cadrul #i instrumentul cel mai utilizat n cadrul procesului de normalizare al contabilit!"ii la nivel na"ional #i european. Acesta reprezint! o doctrin! care ghideaz! practica contabil! la nivelul unei na"iuni si intreprinderi care se bazeaz! pe un astfel de instrument. P16:Cadrul international a f!cut obiectul traducerii in tara noastr! n contextul implement!rii ntr-un num!r tot mai mare de ntreprinderi a unui sistem contabil bazat pe standarde internationale.

6. Criterii de clasificare a IMM in Romania, Uniunea Europeana si SUA


P17:Termenul de IMM este recunoscut #i utilizat n mare m!sur! n ntreaga lume, de#i multe t!ri #i-au elaborat propriile defini"ii ale termenului pentru o gam! larg! de obiective, inclusiv stabilirea obliga"iilor de raportare financiar!. P18:Deseori, acele defini!ii na"ionale sau regionale includ criterii cantitative bazate pe venituri, active, angaja"i sau al"i factori. n mod frecvent, termenul este utilizat n sensul de a se referi la sau de a include companii foarte mici f!r! a lua n considerare dac! acestea public! sau nu situa"ii financiare pentru utilizatorii externi. P19:n cea ce priveste criteriile de clasificare ca IMM, Romnia fiind parte component! a Uniunii Europene are criteriile de recunoastere armonizate cu legislatia european!. Astfel pentru a fii ncadrat! ca IMM in Romnia si in Uniunea European! o intreprindere trebuie s! ndeplineasc! cumulativ urmatoarele criterii:
Tip ntreprindere Micro Mic! Mijlocie Num"r angajati <10 <50 <250 Total Active <2 mil euro <10 mil euro <50 mil euro Cifra de afaceri <2 mil euro <10 mil euro <50 mil euro

P20:Echivalentul American al IMM-ului este SMB(Small and medium sized business), si este definit! de Small Bussines Administration (SBA) ca fiind o ntreprindere independent condus! si care nu detine o pozitie dominant! n cmpul ei de activitate. n ceea ce priveste clasificarea ntreprinderilor n functie de numarul de angajati, SBA defineste ntreprinderile americane astfel:
Tip ntreprindere Mic! familial! Micro Mic! Mijlocie Num"r angajati <5 <20 <100 <500

%!

7. Clasificarea unei entitati ca IMM in vederea aplicarii IFRS-IMM


P21:n vederea aplicarii IFRS-IMM, IASB clasific" IMM-urile in ntreprinderi care: nu au r!spundere public! public! situa"ii financiare cu scop general pentru utilizatorii externi. P22:n cadrul procesului de dezvoltare al standardului, IASB a considerat un IMM tipic ca fiind o societate care are aproximativ 50 de angajati, cu o cifra de afaceri cuprins! ntre 10 si 25 de milioane de dolari.

8. Rolul contabilitatii in procesul de informare al utilizatorilor


P23:In cadrul unei ntreprinderi informatica contabil! poate fi clasificat" n dou! mari categorii: informatie contabil! financiar! si informatie contabil! de gestiune. P24:Informatia contabil" financiar" este destinat! utilizatorilor externi cum sunt: investitorii, salariatii, creditorii, guvernul sau publicul larg si este desemnat! prin situatiile financiare de sintez! sau pe scurt, situatiile financiare. P25:Informatia contabil" de gestiune este destinat! utilizatorilor interni, respectiv conducerii ntreprinderii. Acest tip de informatie este nestandardizat! si adesea nemonetar! si cuprinde informatii privind costul unitar al produselor, comportamentul costurilor relativ la volumul activitatii sau profitabilitatea pe produs.

9. Convergente si divergente intre IAS-IFRS si IFRS-IMM


P26:IFRS-IMM permite alegerea unei anumite politici contabile privind principiile de recunoastere si evaluare, oferind astfel o flexibilitate mai mare in elaborarea propriei reguli contabile fata de prevederile IFRS-urilor complete. P27:Situatiile n care IFRS-IMM ar face obligatorie utilizarea unui principiu de recunoastere sau evaluare, care este diferit de evaluarea n conformitate cu IFRSurile complete sunt limitate.

&!

P27:Principalele exemple sunt urmatoarele: P27.1: Activele imobilizate sau grupurile de active si datorii detinute n vederea vnz!rii: IFRS-IMM: detinerea activelor n vederea vnz!rii determin! o evaluare pentru depreciere, dar altfel nu exist! nici o clasificare special! drept detinute in vederea vnz"rii sau dispozitii contabile speciale. IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vnz"rii si activit"tii ntrerupte: evaluare la cea mai mic! valoare dintre valoarea contabil! si valoarea just! minus costurile generate de vnzare. Amortizarea se opreste odat! cu clasificarea drept detinut in vederea vnz"rii.

P27.2: Diferente de curs valutar pentru un element monetar care face parte din investitia net! ntr-o operatiune n str!inatate in situatiile financiare consolidate: IFRS-IMM: recunoastere la alte elemente ale rezultatului global si nu se face o reclasificare n profit sau pierdere dup! cedarea investitiei. IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar: reclasificare n profit sau pierdere la cedarea investitiei. P27.3: Costurile indator!rii: IFRS-IMM: trebuie nregistrate la cheltuieli. IAS 23 Costurile indatorarii: costurile direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lung de productie trebuie capitalizate. P27.4: Impozitul pe profit IFRS-IMM: atunci cnd se aplic! o rat! de impozitare diferit! pentru profiturile distribuite, impozitele curente si cele amnate se evalueaz! initial la rata aplicabil! profiturilor nedistribuite. IAS 12 - Proiectul de expunere privind impozitul pe profit: ntr-un astfel de caz, impozitele curente si cele amnate se evalueaz! initial la rata de impozitare preconizat! c! se va aplica atunci cnd vor fi distribuite profiturile.

'!

P27.5: Pl!ti pe baz! de actiuni cu alternative monetare n care termenii acordului furnizeaz! partenerului o alegere de decontare: IFRS-IMM: tranzactia se contabilizeaz! drept tranzactie cu plata pe baz! de actiuni cu decontare n numerar, cu exceptia situatiilor n care entitatea are o practic! anterioar! de decontare prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii sau n care optiunea de decontare n numerar nu are continut comercial. IFRS 2 Plata pe baz" de actiuni: contabilizare apropiat! de cea a unui instrument compus. P28:Spre deosebire de setul complet de IFRS-uri #i alte standarde de contabilitate na"ionale, IFRS-IMM-uri este mult mai redus reprezentnd un singur standard de sine st!t!tor, ntocmit conform cerin"elor #i necesit!"ilor ntreprinderilor mici #i mijlocii care reprezint! aproximativ 95% din num!rul ntreprinderilor la nivel global. P29:Dac! IFRS-urile complete prev!d pentru multe tratamente contabile posibilitatea de a opta ntre tratamentul de baz! #i cel alternativ, IFRS-IMM-uri prevede numai unul singur adic! cel mai simplu, ca de exemplu: nu exist! op"iunea de reevalaure a imobiliz!rilor corporale, amortizarea pe baza costului istoric cu excep"ia cazului n care valoarea just! se poate determina n mod eficient f!r! costuri sau eforturi suplimentare. P30:De aceea, n ideea de a reduce #i mai mult gradul de nc!rcare al IMM-urilor pentru aplicarea lui s-a prev!zut revizuirea lui o dat! la trei ani, putnd fi implementat de orice entitate, chiar dac! a adoptat sau nu IFRS-urile complete.

10. Dificultati si oportunitati in aplicarea IFRS-IMM


10.1. Situatiile financiare
OMFP 3055/2009 IFRS-IMM

Persoanelor juridice care indeplinesc dou! din Un set complet de stiuatii financiare trebuie urm!toarele trei criterii la data bilan"ului: sa includ!: - Total active $ 3.650.000 euro Situatia pozitiei financiare - Cifra de afaceri neta $ 7.300.000 euro - Numar de angajati $ 50 O declara"ie unic! de venit global pentru perioada de raportare, care s! cuprind! Trebuie sa prezinte situatii financiare care sa toate elementele de venituri #i cheltuieli cuprinda: recunoscute n cursul perioadei; - Situatia pozitiei financiare - Contul de profit si pierdere O situa"ie a modific!rilor n capitalurile - Situatia modificarilor capitalului propriu proprii - Situatia fluxurilor de trezorerie - Note contabile la situatiile financiare O situatie a fluxurilor de trezorerie Politici contabile #i alte informa"ii explicative.

! Persoanele juridice care la data intocmirii situatiilor financiare nu dep"sesc dou! din cele trei criterii de m!rime mentionate anterior prezint! situatii financiare prescurtate care contin: - bilan" simplificat - cont de profit #i pierdere - note explicative la situa"iile financiare anuale simplificate. Op"ional, acestea pot prezenta situa"ia modific!rilor capitalului propriu #i/sau situa"ia fluxurilor de numerar. Este prev"zut un format standard pentru bilan!. Nu exist" nici un format prestabilit pentru Situa!ia pozi!iei financiare. Totu#i, cel pu!in urm"toarele elemente trebuie prezentate n bilan!: 1. Active: ! lichidit!"i #i echivalente de lichidit!"i; ! crean"e comerciale #i de alt! natur!; ! active financiare; ! stocuri; ! imobiliz!ri corporale; ! investi"ii imobiliare; ! imobilizari necorporale ! active biologice; ! investi"ii n ntreprinderi asociate #i asocieri n participa"ie; ! crean"e privind impozitul exigibil; ! crean"e privind impozitul amnat. 2. Capitaluri proprii #i datorii: ! datorii comerciale #i de alt! natur!; ! datorii financiare ! datorii privind impozitul exigibil; ! datorii privind impozitul amnat; ! provizioane; ! capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societatii mama ! interese care nu controleaza Cel pu!in urm"toarele elemente trebuie prezentate n situa!ia rezultatului global: ! veniturile ! costul finan"!rii ! cota-parte din profitul sau pierderea ntreprinderilor associate; ! cheltuieli fiscale ! un singur element cuprinznd totalul: castiguri dup! impozitare sau pierderea din activit!"ile ntrerupte #i castiguri dupa impozitare sau pierderii recunoscute la evaluarea la valoarea just! minus costurile cu vnzarea sau cedarea activelor din activitati intreprupte. ! Profitul sau pierderea perioadei

(!

! Situa!ia varia!iei capitalurilor proprii prezint! o reconciliere a elementelor de capitaluri proprii ntre nceputul #i sfr#itul perioadei. Situa!ia fluxurilor de trezorerie prezint! fluxurile de trezorerie generate #i utilizate, clasificate dup! natur! (exploatare, investi"ii #i finan"are) n timpul unei perioade specificate. Notele explicative furnizeaz! informa"ii suplimentare cu privire la sumele prezentate n situa"iile financiare de baz!. Declara!ia de conformitate Entit!"ile trebuie s! men"ioneze n note c! situa"iile financiare au fost ntocmite n conformitate cu Legea contabilit!"ii nr. 82/1991 republicat! #i cu prevederile OMFP nr. 3055/2009. Abaterea de la reglementare Situa"iile financiare anuale trebuie s! ofere o imagine fidel! a activelor, datoriilor, pozi"iei financiare, profitului sau pierderii entit!"ii. Dac! aplicarea prevederilor reglement!rii nu este suficient! pentru a asigura o imagine fidel! a entit!"ii, aceasta trebuie s! prezinte informa"ii suplimentare n notele explicative. Conformitatea cu IFRS pentru IMM O entitate ale c!rei situa"ii financiare sunt n conformitate cu IFRS-IMM va face o declara"ie explicit! #i f!r! rezerve cu privire la conformitate n note. Abaterea de la standard n cazuri extrem de rare, cnd managementul concluzioneaz! c! asigurarea conformit!"ii cu IFRS pentru IMM ar fi n#el!toare #i ar fi n conflict cu obiectivul situa"iilor financiare ale IMMurilor, entitatea se va abate de la acea cerin"!, cu excep"ia situa"iei n care cadrul de reglementare interzice o astfel de abatere.

)!

Informa!ii comparative O entitate trebuie s! prezinte informa"ii comparative pe un an pentru toate sumele prezentate n bilan", contul de profit #i pierdere, situa"ia modific!rilor capitalurilor proprii #i situa"ia fluxurilor de numerar, #i pentru unele informa"ii prezentate n note. Pragul de semnifica!ie #i agregarea Agregarea elementelor precedate de cifre arabe n bilan" #i n contul de profit #i pierdere este permis!, cu prezentarea de detalii n note. Prezentarea elementelor semnificative poate fi realizat! doar n note.

Informa!ii comparative O entitate va prezenta informa"ii comparative pentru perioadele contabile anterioare pentru toate sumele prezentate n situa"iile financiare ale perioadei curente. O entitate va include date comparative pentru informa"iile narative #i descriptive dac! este relevant pentru n"elegerea situa"iilor financiare ale perioadei curente. Pragul de semnifica!ie #i agregarea O entitate va prezenta separat fiecare clas! semnificativ! de elemente similare. O entitate va prezenta separat elementele care au o natur! sau o func"ie distinct!, cu excep"ia cazului n care sunt nesemnificative.

*!

2. Politici contabile
OMFP 3055/2009 Defini!ia politicii contabile Defini"ia politicii contabile este coerent! cu defini"ia din IFRS-IMM. Totu#i, metoda de amortizare este considerat! politic! contabil! (IFRS-IMM consider! metoda de amortizare drept estimare). Selec!ia politicilor contabile Directiva aIVa nu con"ine prevederi stricte in acest sens, cu excpetia faptului ca atunci cand sunt tranzactii semnificative conform anumitor criteria interne entitatii si rationamentului professional al celui care le clasifica, acest aspect trebuie tratat separate. IFRS-IMM Definitia politicii contabile Politicile contabile sunt principiile, bazele, conven"iile, regulile #i practicile aplicate de o entitate care ntocme#te #i prezint! situa"ii financiare. Selec!ia politicilor contabile #i ierarhia altor ndrum"ri Pentru a selecta o politic! contabil! atunci cnd IFRS-IMM nu trateaz! n mod specific o tranzac"ie, un eveniment sau o condi"ie, managementul va avea n vedere aplicarea urm!toarelor surse n ordine descresc"toare: ! cerin"ele #i ndrum!rile IFRS-IMM pentru aspecte similare; ! defini"iile, criteriile de recunoa#tere #i bazele de evaluare penru active, datorii, venituri #i cheltuieli; ! principiile generale.

Tratamentul contabil al schimb"rilor de politici Schimb"rile de politici pot fi determinate de: ! ini"iativa entit!"ii - caz n care schimbarea trebuie s! fie justificat! n note;

Tratamentul contabil al schimb"rilor de politici Schimbarea unei politici contabile este contabilizat" dup" cum urmeaz": ! o entitate trebuie s! contabilizeze schimbarea unei politici contabile care ! decizia unei autorit!"i (schimbare de rezult! dintr-o modificare a dispozi"iilor reglementare) - caz n care schimbarea nu IFRS-IMM n conformitate cu prevederile trebuie justificat!, ci doar men"ionat! n note. tranzitorii specificate n acel amendament, dac! exist!; O schimbare voluntar" a unei politici contabile poate fi determinat! de: ! atunci cnd o entitate a ales s! aplice IAS ! schimbare excep"ional! n situa"ia entit!"ii sau 39 Instrumente financiare: recunoa#tere #i n condi"iile economice n evaluare" n locul cerin"elor IFRS-IMM care #i desf!#oar! activitatea; pentru instrumentele financiare, #i ! nevoia de a ob"ine informa"ii mai relevante #i dispozi"iile din IAS 39 se schimb!, entitatea mai credibile trebuie s! contabilizeze acea schimbare a politicii contabile n conformitate cu prevederile tranzitorii specificate n IAS 39 revizuit, dac! exist!; ! celelalte schimb!ri de politici contabile sunt contabilizate retrospectiv.

"+!

Corectarea erorilor perioadelor anterioare Erorile perioadelor anterioare sunt retratate retrospectiv (adic! prin afectarea rezultatului reportat de deschidere).

Corec!ia erorilor din perioadele anterioare Erorile semnificative din perioadele anterioare sunt corectate retrospectiv (adic! prin ajustarea rezultatului reportat de deschidere #i a informa"iilor comparative corespunz!toare), cu Retratarea informa"iilor comparative din bilan" #i excep"ia situa"iilor n care determinarea din contul de profit #i pierdere este interzis! efectelor erorii este imposibil!. explicit. Atunci cnd este imposibil s! se determine Erorile nesemnificative pot fi imputate contului de efectele specifice unei perioade ale unei erori profit #i pierdere. asupra informa"iilor comparative pentru una sau mai multe perioade anterioare prezentate, Atunci cnd corectarea erorii genereaz! o entitatea va retrata soldurile de deschidere ale pierdere reportat!, aceasta trebuie acoperit! activelor, datoriilor #i capitalurilor proprii pentru naintea oric!rei distribuiri. prima perioad! pentru care retratarea retroactiv! este posibil! (care poate fi perioada curent!).