Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public Finane- Bnci, anul II, grupa 2

C !"ABI#I"A"E FI!A!CIA$A AP$ F%!&A"A

P$ IEC" nr'(

)ndrumator #ect uni+ dr',I-A#CI%C Camelia

*tudent Curelet Catalina

Aplicatii

('Entitatea economica *C .A## *$# a ac/i0itionat o imprimanta' In ce conditii poate 1i inclus acesta in categoria stocurilor2 %rmarind de1initia pre0entata de IA* 2 acest mobilier ac/iti0ionat poate 1i considerat stoc in ca0ul in care este detinut pentru a 1i destinat +an0arii in cursul normal al acti+itatii' &aca entitatea *C .A## *$# este o 1irma speciali0ata in comerciali0area de imprimante sau ac/i0itionarea de imprimante pe care le re+inde ulterior il putem incadra in categoria stocurilor'Insa daca entitatea *C .A## *$# intentionea0a sa utili0e0e imprimanta in acti+itatea proprie acesta repre0inta o imobili0are corporala al carui tratament contabil +a 1i e+identiat de strandardul international IA* (34imobili0ari corporale5

2'Entitatea economica *C BA!&%* *A ac/i0itionea0a un teren' E6ista posibilitatea ca acesta sa 1ie incadrat in categoria stocurilor2 Acesta poate 1i incadrat in categoria stocurilor daca entitate economica *C BA!&%* *A este o entitate speciali0ata in comerciali0area terenurilor sau ac/i0itionarea acestora in scopul re+inderii,insa daca entitatea il ac/i0itionea0a in +ederea utili0arii in acti+itatea proprie a acesteia nu mai poate 1i incadrat in categoria stocurilor'

7'Entitatea economica 8CA*" 9 a ac/i0itionat mar1uri din import pentru care sunt necesare lucrari de ambalare si etic/etare Pretul de cumparare 1acturat de 1urni0or::::::::''2;';;; "a6e +amale ac/itate in +ama:::::::::::::'<';;; "'='A::::::::::::::::::::::'''(';;; C/' de transport pe parcurs intern::::::::::::>';;; C/ de manipulare::::::::::::::::::'('(;; Pentru aceasta ac/i0itie 1urni0orul a acordat o reducere comerciala in +aloare de 2';;; lei' Inainte de +an0area mar1ii s-a ac/itat 1urni0orul e6tern'*-a inregistrat o di1erenta de curs ne1a+orabila de 2';;; lei' &eterminati costul de ac/i0itie a mar1ii importate' Con1orm *tandardului IA* 2 costul de ac/i0itie este egal cu suma dintre pretul de cumparare,ta6e 1iscale nerecuperabile4ta6e de import-+amale,alte ta6e5 si c/eltuielile accesorii legate de intrarea in gestiune a bunului respecti+e4c/eltuieli de transport,de manipulare,apro+i0ionare,etic/etare,depo0itare,ambalare5' Pretul de cumparare 1acturat de 1urni0or:::::::::''''2;';;; 4?5"a6e +amale ac/itate in +ama:::::::::::::'<';;; 4?5C/' de transport pe parcurs intern::::::::::::>';;; 4?5C/ de manipulare::::::::::::::::::'('(;; 4-5$educere comerciala:::::::::::::::::'2';;; Cost de ac/i0itie @ 2A'(;;

>'*C *A ac/i0itionea0a din import 3';;; sara1ane de la 1urni0orul &$EA, *A la un pret de >< euro pe un sara1an'Cursul de sc/imb la data ac/i0itionarii este de >'; lei euro,ta6a +amala <B,iar comisionul +amal >B' Pentru a aduce mar1a in unitate *C &$EA, *A primeste de la o societate de transport o 1actura in +aloare de C;; lei4din care "=A (CB 5' *a se determine costul de ac/i0itie al mar1ii si sa se inregistre0e in contabilitatea 1inanciara ac/i0itia de mar1uri'

Elemente componente ale Ca Pret de ac/i0itie 4?5ta6a +amala 4?5comisionul +amal 4?5c/' de transport CA

,od de calcul =aloarea4lei5 3;;;sara1ane D>< EFsara1anD >,; (;A;';;; leiFE (;A;';;;D<B (;A;';;;D>B C;;F(,(C (;A;';;;?<>;;;?G<3'7; <>;;; >72;; G<3'7; (32;G<3'7;

<'*C *A!H urmatoarele c/eltuieliI

*$# a ac/i0itionat din import mar1uri pentru care a considerat

Pret de cumparare 1acturat de 1urni0or:::::::::'7<';;; "a6e +amale:::::::::::::::::::''<';;; Comision +amal:::::::::::::::::::'7; "'='A' ac/itat in +ama:::::::::::::::''7'<;; C/ de transport pe parcurs intern::::::::::::'22; C/ de manipulare:::::::::::::::::'''''7;; Prima de asig platita unei soc pt m1 asig impotri+a calamitatilor''3; $educere comerciala acordata de 1urni0or:::::::::A; &i1 de curs ne1a+ re0ultata din plata 1urni0orului e6tern:::'''<;

>

Entitatea economica estimea0a ca mar1urile +or 1i +andute la pretul de <<';;; lei,iar in +ederea +an0arii +or 1i necesare urmatoarele costuriI Costul cu e+aluarea mar1ii::::::::::::::''2'<;; Costul cu pregatirea +an0arii::::::::::::::'A;; Costul cu +an0area e1ecti+a::::::::::::::'2;;; #a ce +aloare +or 1i recunoscute stocurile in situatiile 1inanciare anuale2 Potri+it standardului IA* 2 stocurile +or trebui e+aluate in bilant la +aloarea ce mai mica dintre cost si +aloarea reali0abila neta4=$!5' Costul de ac/i0itie se +a determina con1orm standarduluiI CA@pret de cump?ta6e 1iscale nerecuperabile4+amale5?c/ accesorii Pret de cumparare 1acturat de 1urni0or:::::::::''''7<';;; 4?5"a6e +amale:::::::::::::::::::''<';;; 4?5Comision +amal:::::::::::::::::::'7; 4?5C/ de transport pe parcurs intern::::::::::::'22; 4?5C/ de manipulare::::::::::::::::::'7;; 4?5Prima de asig platita unei soc pt m1 asig impotri+a calamitatilor''3; 4-5$educere comerciala acordata de 1urni0or:::::::::'A; CA >;<7; Con1orm standardului +aloarea reali0abila neta @ pretul estimat de +an0are mai putin costurile estimate pt 1inali0area bunurilor si a costurilor a1erente +an0arii' =$!@ pret estimate de +an0are::::::::::::::<<';;; 4-5costurile cu e+ mar1ii:::::::::::::::2'<;; 4-5cost cu preg +an0arii::::::::::::::::A;; 4-5cost cu +an0 e1ecti+a:::::::::::::::'2';;; " "A# =$! >CG;;

<

Con1orm IA* 2 minimul dintre costul stocurilor 4 costuri de ac/i0iie >;<7; lei 5 i +aloarea reali0abil net +a 1i >CG;; lei ast1el aceasta +a 1i +aloarea de recunoastere a stocurilor Jn situaiile 1inanciare anuale

3'*e cunosc urmtoarele in1ormaii cu pri+ire la produsele 1inite Jn e6erciiul 1inanciar !I Produs PF ( PF 2 PF 7 "otal Costul stocului 4 a 5 7;;';;; 7<;';;; 23;';;; C(;';;; =$! 4 b 5 7(;';;; 2A;';;; (G;';;; G3;';;; ,inimul dintre a i b 7;;';;; (<;';;; (G;';;; 32;';;;

=aloarea stocurilor la in+entar este de 32;';;; lei' &i1erena dintre cost C(;';;; lei i +aloarea de in+entar 32;';;; lei se +a Jnregistra Jn contabilitate sub 1orma unei aKustri pentru deprecierea stocurilor' 32;';;; L C(;';;; @ -2C;';;; M depreciere

C/eltuieli de e6ploatare a1erente @ AKustri pentru deprecierea aKustrilor deprecierii pentru acti+e circulante produselor 1inite

2C;';;;

*esi0m ast1el c comparNnd costul cu +aloarea reali0abil net pentru 1iecare produs Jn parte 4 s-a comparat costul de C(;';;; lei cu +aloarea stocurilor a1erente 32;';;; lei 5i nu se recurge la o anali0 pe total 4 prin compararea costului cu +aloarea de G3;';;; lei 5' )n 1iecare e6erciiu urmtor este e1ectuat o estimare nou a +alorii nete de reali0are, obser+Nndu-seI

&ac circumstanele care au permis contabili0area stocurilor la o +aloare sub cost nu mai e6ist atunci deprecierea i +a trebui reluat 4 diminuat sau anulat 5'

G'*C P$I!O%* *A a ac/i0itionat stocuri in +aloare de C;;';;; euro la data de (';('2;;C'#a 7('(2'2;;C stocul a+ea o =$! de A<;';;; euro'Pe parcursul e6ercitiului 2;(; *C P$I!O%* *A a +andut stocul pt A2;';;; euro'Pe ba0a celor de mai sus care dintre urm a1irmatii este corectaI a5bilantul la 7('(2'2;;C raporta un stoc in +al de A;;';;; euro b5bilantul la 7('(2'2;;C raporta un stoc in +al de A2;';;; euro c5atunci cand stocul a 1ost +andut in 2;(; *C P$I!O%* *A a raportat in ct de pro1it si pierdere un castig de 7;';;; d5pt e6 cu inc/idere la 7('(2'2;;C *C P$I!O%* *A a raportat in ct de pro1it si perdere o pierdere de <;';;; =arianta d5 este ceea corecta deoarece IF$* cere recunoasterea stocului la cea mai mcia +aloare dintre cost si =$! ,societatea trebuiind sa recunosca o pierdere de <;';;; euro 4A<;';;;-C;;';;;5 in ct de pro1it si perdere pt anul 2;;C'

A'*e presupune ca totalul brut al unei 1acturi pt +an0are de stocuri este de 2;;';;; lei'$abatul pt de1ectele de calitate C';;;lei'$emi0a pt +an0area suplimentara sumei de <;';;; lei este de 3B si o alta remi0a pt pre1erinta clientului in clientele +an0atorului de (;B4total (3B5' *contul de decontare pt plata inainte de scadenta este de 7B,"'='A' (CB,risturn 7B' Care este +aloarea totala a 1acturii2

" "A# FAC"%$A =aloare bruta a m1 +andute:::::::::''2;;';;; 4-5rabat::::::::::::::::::''C';;; !C(@2;;';;;-C';;; @ 4-5remi0a(@(C(';;;D3B @ 4-5remi0a2@(C(';;;D(;B @ !C2@!C(-remi0a(-remi0a2 @ !C2@(C(;;;-((>3;-(C(;; 4-5risturnul@!C2D7B@ !C7@!C2-risturn@(3;>>;->A(7 *cont de decontare4!C7D7B5@(<<3G2D7B@ !1@!c-scont@(<<3G2->3G;'(3@ "'='A@!1D(CB@(<(;;('A>D(CB@ "otal 1actura @ !1?"=A @ (<(;;('A>?2A3C;'7<@ C' >'A(7 (<<'3G2 >3G;'(3 (<(';;('A> 2A'3C;'7< (GC'3C2'(A (C(';;; (('>3; (C'(;; (3;'>>;

entitate produce paturi pentru care costul +ariabil unitar este de

C;;leiFbuc'C/eltuieli 1i6e anuale au 1ost de A;;';;;lei'In e6 !,!?( si !?2 au 1ost obtinute <;;; buc,3;;;buc si respecti+e <<;; buc' &eterminati costul unitar de productie 1ara a se tine cont de +ariatia utili0arii cap de productie' E#E,E!"E =olumul productiei C/ +ariabile C/ 1i6e C/ totale Cost de productie unitar *e poate obser+a in aceasta situatie 1aptul ca costul de productie unitar +aria0a odata cu +olumul productiei' C/eltuielile 1i6e raman constante in cele 7 e6emple si determina un cost unitar sca0ut daca sunt reparti0ate la un nr mai mare de unitati ,produse' A ! <';;; 77';;;';;; A;;';;; 77'A;;';;; 3G3; !?( 3';;; >2';;;';;; A;;';;; >2'A;;';;; G(77 !?2 <'<;; 7A';;;';;; A;;';;; 7AA;;';;; G;<<

bser+am ca se obtine acelasi cost de productie unitar indi1erent de +ariatia +olumului productiei ceea ce +a determina e+aluarea stocurilor in bilant la +aloarea lor reala'