Sunteți pe pagina 1din 19

1.Care din elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata: a. suma estimata; b. data evaluarii; c.

proprietarul activului; d. marketing adecvat. 2.Ultima etapa a procesului de evaluare este: a. prezentarea anexelor care au fundamentat calculul valorii; b. stabilirea ipotezelor si conditiilor limitative; c. reconcilierea rezultatelor evaluarii si stabilirea valorii finale; d. aplicarea metodelor de evaluare. 3. rincipiul anticiparii arata ca: a! valoarea unei parti a afacerii depinde de cat de mult contribuie aceasta la valoarea intregului; b! valoarea afacerii exprima cat va plati un investitor la data evaluarii; c! valoarea afacerii este suma actualizata a beneficiilor viitoare anticipate generate de afacere; d! valoarea afacerii este suma profiturilor viitoare pe care le genereaza afacerea. ". #lementele analizate in cadrul diagnosticului comercial sunt: a! piata$ calitatea produselor$ clientii$ furnizorii$ promovarea$ concurenta$ distributia; b! piata$ oferta de produse%servicii$ clientii$ furnizorii$ promovarea$ concurenta$ distributia; c! piata$ oferta de produse%servicii$ clientii$ promovarea$ concurenta$ distributia; d! oferta de produse%servicii$ clientii$ furnizorii$ promovarea$ concurenta. &. 'ctivele redundante se evalueaza la: a! valoare de lic(idare; b! valoare speciala; c! valoare de realizare neta; d! valoare de investitie. ). *etoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietate si inc(iriata pe termen lung unei alte firme este: a! costul de inlocuire net; b! costul de reconstructie net; c! capitalizarea c(iriei; d! comparatia de piata. +. Cea mai utilizata metoda de evaluare a terenului este: a! metoda proportiei; b! metoda extractiei; c! metoda comparatiei de piata; d! metoda valorii reziduale. ,. Calculul unui flux de disponibilitati la dispozitia actionarilor se va corela cu o rata de actualizare calculata: a! pe baza costului mediu ponderat al capitalului; b! fara rata inflatiei; c! pe baza costului capitalului propriu; d! prin metoda de construire in trepte. 1

-. .aloarea reziduala este: a! valoarea afacerii la sfarsitul perioadei de previziune non/explicite; b! intotdeauna o valoare bazata pe premisa continuitatii exploatarii; c! valoarea afacerii la sfarsitul perioadei de previziune explicite; d! valoare de lic(idare a afacerii$ la sfarsitul perioadei de previziune non/explicite. 10. #xistenta activelor redundante influenteaza valoarea afacerii abordata prin: a! comparatii de piata; b! venituri; c! active; d! toate metodele de mai sus. 11. 1educerea numarului de salariati va afecta: a! valoarea calculata prin actualizarea cas(/flo2/ului pentru actionari; b! valoarea calculata prin actualizarea cas(/flo2/ului pentru firma; c! valoarea calculata prin capitalizarea profitului; d! toate valorile mentionate mai sus. 12. 3a 31.12.4 profitul brut reproductibil a fost de 231.+"& mii 154$ rata de capitalizare a fost stabilita la 136 si rata de crestere continua la "6. .aloarea firmei este de: a! 3.21&.-2& mii 154; 2.&+".-"" mii 154; 3.00-.33) mii 154; 2.,+3.12" mii 154. 13. rimul element care trebuie previzionat in cadrul metodei 7C8 este: a! investitia necesara; b! modificarea 481; c! cifra de afaceri; d! c(eltuielile cu amortizarea. 9 1". Un contract cu un furnizor genereaza urmatoarele economii de costuri in viitorii 3 ani de activitate: +&0 mii 154 in 4:1$ +,0 mii 154 in 4:2 si ,10 mii 154 in 4:3. .aloarea contractului la o rata de actualizare de 1&6 va fi de: a! 1.++& mii 154; b! 1.223 mii 154; c! 3.11& mii 154; d! 1.&&+ mii 154 1&. 7aca rata rentabilitatii fara risc este de )6$ rentabilitatea medie a pietei 116$ iar coeficientul de volatilitate ;beta! este 1$&12$ care e nivelul ratei de actualizare pentru o firma cotata: a! 12$&06; b! 1"$)36; c! 1"$&,6; d! 13$&)6 1f: ;1m/ 1f! x <eta= C>pr= rata de actualizare cand firma nu utilizeaza credite 1). 8luxurile financiare pe perioada explicita de previziune ;1 an! sunt de 1.000 mil.lei. 'facerea nu va mai continua dupa perioada explicita$ iar valoarea neta de realizare a activelor la sfarsitul perioadei explicite este de ,00 mil.lei. 1ata de actualizare este de 206. .aloarea afacerii prin metoda 7C8 va fi: 2

a! 1.,00 mil.lei; b! 1.&00 mil.lei; c! +00 mil.lei; d! 1.))+ mil.lei. 1+. 7aca rata de capitalizare este de 1,6$ coeficientul multiplicator al profitului net va fi: a! &&$&; b! 0$&&&; c! &$&&; d! "$"&. 1,. ?n abordarea prin comparatie$ intreprinderile de substitutie trebuie sa fie: a! asemanatoare si in aceeasi localitate b! similare si relevante c! identice si in aceeasi tara d! cu acela@i profit net 1-.?n abordarea prin comparatie$ un principiu fundamental este cel al substitutiei care spune ca: a! un cumparator nu va plati mai mult decat valoarea unui flux de lic(iditati similar ca rentabilitate @i risc cu fluxul generat de firma evaluata; b! un investitor nu va plati mai mult decat '4C al firmei evaluate; c! un cumparator nu va plati mai mult decat valoarea estimata prin 7C8 la o rata de 216; d! An abordarea prin comparatie primordial este principiul contributiei; 20. 1ata de capitalizare este mai mica decBt rata de actualizare cBnd: a! venitul va fi constant ca flux viitor b! venitul va creste cu o rata anuala constanta c! durata de previziune explicita este mare d! cas(/flo2/ul net pentru actionari este 21. 1ata de crestere perpetua ;g! a unei forme de venit$ in cazul metodei capitalizarii poate fi estimata: a! la orice nivel 9 b! sa fie mai mare decBt rata de actualizare c! sa fie fluctuanta anual d! sa fie mai mica sau egala cu cresterea estimata a productiei domeniului si%sau ?< 22. 7urata perioadei de previziune a cas(/flo2/ului trebuie sa fie: a! & ani b! 10 ani c! sfarsitul unui ciclu economic d! atingerea unui nivel normal si mentenabil pe termen lung al profitului 23.1ata care reflecta relatia dintre venitul anual si valoarea proprietatii se numeste: a! rata de capitalizare b! rata venitului c! rata globala d! rata de actualizare 2". Ctandardele internaDionale de evaluare: 3

a! b! c! d!

sunt obligatorii reprezintE cea mai buna practica sunt impuse de autoritatile statului reprezinta o moda

2&. .aloarea unei proprietEDi este datE de: a! utilitate b! raritate / atractivitate c! dorinDE @i putere realE de cumpErare d! toate cele de mai sus simultan 2). ?ntre obiectivele standardelor de evaluare fac parte: a! sprijinirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clienti b! promovarea intelegerii uniforme ;coerentei! prin utilizarea unor definitii standard ale evaluErii de piata c! a si b d! niciunul 2+. Ctandardele de evaluare sunt necesare pentru: a! o intelegere uniforma a termenilor si procedurilor de evaluare b! pentru a putea fi verificate rapoartele de evaluare c! pentru a putea fi atestati evaluatorii d! pentru alinierea la cerintele integrarii An U.#. .aloarea de piata a unei afaceri : a! nu poate fi mai mica decBt valoarea de lic(idare a activelor minus datoriile; b! nu poate fi mai mare decBt valoarea de reamplasare a afacerii; c! a @i b; d! nu exista asemenea limite precizate An definiDia valorii de piata.9

2,.

2-. Feoria valorii are un postulat care precizeaza ca: a! vvaloarea nu este o trasatura intrinseca a unei proprietati ci reprezentarea asupra utilitatii sale; b! manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietEDii; c! valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietEDii pentru vanzator; d! toate cele de mai sus. 30. Ce reprezinta GHG @i GIJ in formula de mai jos ;formula 7u ont! Profit net/ X = Y/ Venituri x Venituri/ Active x Active/ Cap.propriu a! b! c! d! ambii termeni reprezinta cap.proprii; H = cap.propriu @i I = rofit net; H = venituri @i I = rofit net; H = cap.propriu @i I = Cifra de afaceri.

31.Care din urmatoarele relatii este corecta: a! C8 actualizat plus .al.reziduala actualizata = valoare; 999 b! C8 capitalizat plus .al.reziduala capitalizata = valoare; "

c! C8 actualizat plus .al.reziduala actualizata minus active redundante = valoare; d! C8 actualizat minus .al.reziduala actualizata plus active redundante = valoare; 32. 1otatia activelor circulante ;nr. de rotatii! se calculeaza prin raportul dintre: a! cifra de afaceri % active circulante$ b! venituri din exploatare % active circulante$ c! cifra de afaceri % stocuri plus creante$ d! active circulante % capital propriu. ?n cazul modelului C' *$ coeficientul K se aplica la: a! rata de baza fara risc$ b! rata rentabilitatii pe piata bursiera$ c! prima de risc pe piata bursiera$

33.

3". Cand impozitarea profitului firmei evaluate este diferita de impozitarea profitului firmelor comparabile$ multiplul selectat va fi: a! pret % profit net pe actiune$ b! pret % profit brut pe actiune$ c! pret % ;profit net pe actiune : amortizare pe actiune!$ d! pret % valoarea contabila a actiunii. 3&. 7aca procentajul de ajustare a valorii de baza este o diminuare cu 1& 6$ calculul poate fi simplificat prin multiplicarea cifrei neajustate cu: a! 1$1&; b! 0$1&; c! 0$,&; d! 0$0,&. 3). 7aca evaluarea se face pe baza actualizarii%capitalizarii dividendelor$ se poate aplica: a! prima de control$ b! discount pentru pac(et minoritar$ c! ambele$ d! nici o corectie.

3+. 7aca metoda de evaluare a unei firme cotate este comparatia cu cursul recent de tranzactionare a unor pac(ete minoritare la intreprinderi similare cotate$ nu se va aplica: a! prima de control$ b! discount pentru lipsa de lic(iditate$ c! discount pentru pac(et minoritar$ d! b si c. 3,. #xperienta profesionala a salariatilor reprezinta: a! un activ necorporal identificabil$ apartinand salariatilor; b! un activ necorporal neidentificabil$ apartinand firmei; c! proprietate intelectuala pentru firma; d! un activ necorporal neidentificabil$ apartinand salariatilor. #xistenta unui activ redundant va fi evidentiata in: a! diagnosticul juridic si nu va avea relevanta in 7C8$ &

3-.

b! diagnosticului te(nic si va avea relevanta in capitalizarea profitului$ c! diagnosticul economico/financiar si va avea relevanta in estimarea ratei de actualizare$ d! diagnosticului comercial si va avea relevanta in '4C. "0. Ccopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita: a! urmarirea evolutiei in timp a ec(ilibrelor si performantelor afacerii$ b! compararea cu afaceri similare$ c! ajustarea informatiilor financiare istorice$ d! toate cele de mai sus. Cele mai uzuale surse de informatii folosite in compararea intreprinderilor sunt: a! pietele organizate de valori mobiliare$ b! piata de fuziuni si ac(izitii$ c! tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat$ d! toate cele de mai sus. Un nivel al lic(iditatii generale ;curente! de &$& reprezinta: a! o situatie favorabila a rentabilitatii si a performantelor afacerii$ b! un nivel asigurator prin prisma finantatorilor pe termen scurt$ c! o gestiune proasta a activelor curente prin prisma actionarilor$ d! b si c. 8ondul de rulment propriu se calculeaza: a! active totale L active circulante$ b! active totale L datorii totale$ c! capital propriu L active imobilizate$ d! capital propriu L active circulante. #xistenta unor drepturi de proprietate intelectuala este stabilita in cadrul: a! diagnosticului juridic si are incidenta asupra '4C$ b! diagnosticului resurselor umane si are incidenta asupra '4C$ c! diagnosticului te(nic si are incidenta asupra 7C8$ d! diagnosticului comercial si are incidenta in abordarea prin comparatie directa.

"1.

"2.

"3.

"".

"&.

d!

1ata solvabilitatii generale exprima raportul dintre: a! active totale % datorii curente$ b! active totale % datorii totale$ c! active imobilizate % datorii curente$ active totale % datorii bancare. "). Carui tip de valoare ii corespunde o perioada de comercializare limitata: a! valoarea de impozitare$ b! valoarea de lic(idare$ c! valoarea subiectiva$ d! valoarea speciala. 1ata de finantare a stocurilor este: a! fond de rulment % stocuri$ b! stocuri% fond de rulment net$ )

"+.

c! capital social % stocuri$ d! datorii curente % stocuri. ",. ?n abordarea prin comparatie$ intreprinderile comparabile trebuie sa fie: e! asemanatoare si din aceeasi localitate$ f! similare si relevante$ g! identice si din aceeasi tara$ d! cu acela@i profit net. ?n evaluarea unei afaceri$ evaluatorul trebuie sa/si foloseasca judecata pentru: a! alegerea celor mai adecvate metode de evaluare$ b! utilizarea unor ipoteze credibile$ c! asigurarea coerentei intre indicatorii utilizati$ d! toate cele de mai sus.

"-.

&0.#xistenta unui credit pe termen lung va fi evidentiata de: a! diagnosticul juridic si diagnosticul te(nic si are incidenta asupra 7C8$ b! diagnosticul juridic si diagnosticul resurselor umane si are incidenta asupra 7C8$ c! diagnosticul juridic si diagnosticul economico/financiar si are incidenta asupra 7C8$ d! diagnosticul juridic si diagnosticul economico/financiar si are incidenta asupra '4C. &1. 8ondul de rulment permanent este: a! active imobilizate L capital permanent$ b! active totale L active imobilizate$ c! capital permanent L active imobilizate$ d! capital social L active necorporale. Clientela este un activ necorporal: a! neidentificabil al afacerii$ b! neidentificabil al persoanei$ c! identificabil al afacerii$ d! nici un raspuns corect. 4u este o eroare in evaluarea unei afaceri: a! omisiunea datei evaluarii$ b! omisiunea declaratiei privind conditiile limitative$ c! omisiunea opiniei evaluatorului$ d! omisiunea metodei capitalizarii profitului. a! b! c! d! &&. cu: rincipiul de baza de evaluare al abordarii bazate pe venit este: oferta si cererea$ substitutia$ anticiparea$ sc(imbarii. 7aca prima de control este de 3& 6$ valoarea estimata pentru un pac(et minoritar se ajusteaza a! 0$)&; b! 0$+&; +

&2.

&3.

&".

c! 1$3&; d! 1$2&. &). prin: 7aca exista informatii suficiente si credibile$ valoarea unui pac(et minoritar se calculeaza a! b! c! d! &+. metoda capitalizarii dividendelor$ 7C8$ '4C$ metoda capitalizarii profitului net.

#xistenta unor litigii in calitate de parat va fi evidentiata in: a! diagnosticul juridic si va avea impact asupra valorii reziduale$ b! diagnosticul comercial si va avea impact asupra 7C8$ c! diagnosticul juridic si va avea impact asupra '4C$ d! diagnosticul economico/financiar si va avea impact asupra valorii reziduale. a! b! c! d! *odelul C' * este utilizat pentru determinarea ratei sperate a rentabilitatii pentru: capitalul propriu$ capitalul imprumutat$ capitalul permanent$ companiilor care au un coeficient K =1. Ccopul analizei financiare in raportul de evaluare este: a! sa analizeze rezultatele financiare ale firmei$ b! sa calculeze indicatorii de ec(ilibru financiar$ c! sa permita ajustarea informatiilor financiare istorice$ d! toate cele de mai sus. ?n metoda capitalizarii profitului net$ valoarea rezultata este pe baza: a! de control$ b! minoritara$ c! fie de control$ fie minoritara$ d! nici o varianta. 'plicarea unui sistem de asigurare a calitatii se va reflecta in: a! diminuarea c(eltuielilor de promovare$ b! reducerea indatorarii firmei$ c! cresterea cifrei de afaceri si a indicatorilor de eficienta$ d! nu au influenta asupra performantelor si judecatii valorii. 5 rata a lic(iditatii generale ;curente! de 1$) semnifica: a! intreprinderea are disponibilitati de 1$) ori mai mari comparativ cu datoriile curente$ b! intreprinderea are active curente de 1$) lei la 1 leu datorii curente$ c! intreprinderea are o situatie satisfacatoare a rentabilitatii$ d! intreprinderea are datorii curente de 1$) ori mai mari comparativ cu activele curente. 1ata autonomiei financiare este: a! capital permanent % capital propriu$ b! capital propriu % capital permanent$ ,

&,.

&-.

)0.

)1.

)2.

)3.

c! capital propriu % capital social$ d! capital propriu % capital imprumutat. )". a! b! c! d! )&. Care din urmatoarele baze de evaluare include sintagma Ganumit cumparator%vanzatorJ: valoarea de piata$ valoarea de investitie$ valoarea de lic(idare$ valoarea de asigurare. ragul de rentabilitate este: a! ;c(eltuieli fixe : c(eltuieli variabile! % c(eltuieli de exploatare$ b! c(eltuieli fixe % ;c(eltuieli variabile : c(eltuieli constante!$ c! c(eltuieli fixe totale % ;pret unitar L cost variabil unitar!$ d! c(eltuieli variabile totale % M1 L ;c(eltuieli fixe totale : c(eltuieli variabile totale!N. 1otatia activului total ;nr. de rotatii! este: a! active totale % cifra de afaceri$ b! cifra de afaceri % active totale$ c! active totale % capital propriu$ d! active totale % capital permanent. 'naliza si separarea activelor redundante se realizeaza in cadrul: a! diagnosticului juridic$ b! diagnosticului te(nic$ c! diagnosticului economico/financiar$ d! aplicarii metodei '4C. Ce reprezinta GHG @i GIJ in formula de mai jos: H % Capital propriu = rofit net % I x Cifra de afaceri % Capital propriu a! H = cifra de afaceri si I = rofit net$ b! H = profit net si I = cifra de afaceri$ c! ambii termeni reprezinta cifra de afaceri$ d! H = lic(iditatea generala si I = rentabilitatea financiara. 'bordarea prin comparatie foloseste ratele: a! pret % cifra de afacere$ pret % profit$ pret % datorii$ b! pret % profit$ pret % activ net$ pret % imobilizari necorporale$ c! pret % cifra de afacere$ pret % profit net$ pret % profit brut$ d! pret % cifra de afacere$ datorii % capital social. a! b! c! d! +1. 'bordarea evaluarii prin capitalizarea venitului se bazeaza pe principiul: raritatii$ anticiparii$ contributiei$ nici un raspuns nu este corect.

)).

)+.

),.

)-.

+0.

'legerea metodelor de evaluare se face: a! conform caietului de sarcini$ b! in functie de scopul evaluarii$ -

c! conform indicatiilor proprietarului$ d! in functie de conjunctura economica. +2. a! b! c! d! +3. roprietatea imobiliara include: proprietatea intelectuala$ terenul$ constructiile si ec(ipamentele atasate$ toate drepturile$ interesele si beneficiile ce au legatura cu stapanirea proprietatii$ creantele pe termen lung.

rincipiul anticiparii arata ca: a! valoarea se bazeaza pe anticiparea modificarilor legislative favorabile investitorilor$ b! valoarea se bazeaza pe perceptiile participantilor pe piata asupra beneficiilor viitoare ale proprietatii$ c! valoarea se bazeaza pe raportul cerere/oferta$ anticipand ca pretul unui bun variaza direct proportional cu cererea si invers proportional cu oferta$ d! a si b. a! b! c! d! rima etapa in procesul de evaluare este: diagnosticul pentru evaluare$ prezentarea firmei evaluate si a consultantului$ definirea bazelor si a limitelor evaluarii$ sintetizarea rezultatului evaluarii. 'ctivele redundante se evalueaza la: valoarea de piata$ valoarea de casare$ valoarea de lic(idare$ valoarea de realizare neta.

+".

+&. a! b! c! d!

+). *etoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi$ si care este inc(iriata pe termen lung este: a! costul de inlocuire net$ b! devizul de c(eltuieli actualizat$ c! capitalizarea c(iriei$ d! valoarea de vanzare fortata. ++. a! b! c! d! Costul de inlocuire a unui bun reprezinta: costul de reproductie minus depreciere$ costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau$ costul componentelor inlocuite prin reparatie$ costul unui substituit modernizat$ cu aceeasi utilitate.

+,. ?n cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale epuizabile in ) ani$ valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin: a! capitalizarea profitului net$ b! capitalizarea cas( flo2/ului net$ c! activului net de lic(idare$ d! activul net corectat. 10

+-. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin capitalizarea profitului: a! profitul net$ b! rata de capitalizare$ c! rata de crestere$ d! rata de actualizare. ,0. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = ) 6$ coeficientul beta = 1$1$ prima de piata = 10 6: a! 1+$0 6$ b! 1)$) 6$ c! 1+$" 6$ d! nici un raspuns corect. ,1. a! b! c! d! Fermenul de activ redundant se refera la: active care nu sunt necesare$ active in surplus$ active subutilizate$ a si b.

,2. 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 1&.000 lei$ iar cursul actiunii este 10&.000 lei$ costul capitalului propriu va fi: a! 10 6$ b! 1"$3 6$ 999 c! 12 6$ d! nu se poate calcula. ,3. a! b! c! d! ,". a! b! c! d! *etoda economiei de costuri$ in evaluarea activelor necorporale$ face parte din: abordarea pe baza de costuri$ abordarea pe baza de venit$ abordarea pe baza comparatiei de piata$ nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda '4C. 7eprecierea unui bun este: pierderea de valoare ca rezultat al vec(imii$ pierderea de valoare datorita neadecvarii functionale$ pierderea de valoare datorita demodarii si utilizarii$ toate cele de mai sus.

,&. 5 masina de rectificat este utilizata &/) zile lunar pentru finisaje speciale ale anumitor produse realizate de o firma industriala operationala. 'cest activ: a! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea de lic(idare$ b! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea neta de realizare pe piata$ c! este un activ in exploatarii si se va evalua la valoarea de utilizare$ d! nici un raspuns corect. ,). Care dintre elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata: a! suma estimata$ b! tranzactie libera$ 11

c! proprietarul activului$ d! marketing adecvat. ,+. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = + 6; coeficientul beta = 1$2; rentabilitatea medie a pietei = 3 6: a! 11$" 6$ b! 10$) 6$ c! 1)$) 6$ d! 1+$0 6. ,,. e! f! g! (! ,-. a! b! c! d! -0. a! b! c! d! -1. a! b! c! d! -2. a! b! c! d! -3. a! b! c! d! rincipiul de baza de evaluare al abordarii bazate pe venit este: oferta si cererea$ substitutia$ anticiparea$ toate. 8olosirea unei metode depinde de: problema concreta de evaluare$ discretia evaluatorului$ discretia clientului$ nici una din cele de mai sus. *etoda actualizarii fluxurilor de disponibilitati face parte din: abordarea pe baza de venit$ abordarea prin comparatia vanzarilor$ abordarea prin capitalizarea venitului$ abordarea pe baza de active. Care din urmatoarele elemente nu este cuprins in definitia valorii de piata: vanzator (otarat si cumparator (otarat$ tranzactie libera$ la data evaluarii$ o parte a actionat prudent si fara constrangeri. Fermenul de activ redundant se refera la: active subutilizate$ active supradimensionate$ active neutilizate$ active supraevaluate in contabilitate. 3a ce valoare se estimeaza productia in curs de executie: costul de productie$ valoarea de piata$ valoarea de realizare neta$ pretul estimat de vanzare al produselor finite minus costurile estimate de finalizare a productiei.

-". 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 22.000 lei$ cursul actiunii este 1&0.000 lei iar cresterea sperata de + 6$ costul capitalului propriu va fi: 12

a! b! c! d! -&. a! b! c! d!

20$0 6$ 1+$" 6$ 21$)+ 6$ 1-$&" 6. Costul de reconstructie a unui bun reprezinta: costul reparatiilor capitale$ costul reparatiilor curente si capitale$ costul de reproductie al unui substituit identic$ costul de reproductie al unui substituit asemanator.

-). ?n conditiile continuarii normale a activitatii la infinit$ valoarea reziduala se va calcula pe urmatoarea baza: a! patrimoniala ;activ net corectat si activ net de lic(idare!$ b! capitalizarea cas( flo2/ului net sau a profitului net$ c! valoarea mai mare rezultata din a! si b!$ d! nici unul din cele de mai sus. -+. d! e! f! g! ?n cazul modelului C' *$ coeficientul K se aplica la: rata de baza fara risc$ rata rentabilitatii pe piata bursiera$ prima de risc pe piata bursiera$ rata medie a rentabilitatii unui domeniu.

-,. Urmatoarele forme de venit pot fi utilizate in evaluarea afacerii prin metoda capitalizarii venitului: a! 4$ C8 net$ C8 brut$ 1ez. #xploatarii$ b! doar 4$ c! 4 si C8 net$ d! n$ C8 net si dividende. --. ?n evaluarea unei afaceri ;ultimul an de previziune explicita = n!$ valoarea reziduala se determina pe baza formulei: a! ; n:1 x 1%c! L g$ b! ; n:1 / g!% c$ c! ;C8n:1 x 1%c! L g$ d! nici un raspuns corect. 100. e! f! g! d! 101. a! b! c! d! 'vantajul amplasamentului este un activ necorporal: neidentificabil al afacerii$ neidentificabil al persoanei$ identificabil al afacerii$ nici un raspuns corect. rincipiul anticiparii arata ca valoarea se bazeaza pe : perceptiile evaluatorului asupra profiturilor viitoare ale afacerii$ anticiparea de catre evaluator a modificarilor economice favorabile investitorilor$ raportul cerere/oferta$ evaluatorul anticipand ca pretul variaza direct proportional cu cererea$ nici un raspuns nu este corect. 13

102. ?n cadrul unei afaceri exista o proprietate imobiliara construita fara proiect si fara autorizatie de constructie. 'ceasta este o proprietate in afara exploatarii pentru care exista piata de vanzare. #valuatorul va evalua acest activ la: a! valoarea de utilizare$ b! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile de vanzare$ c! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei minus c(eltuielile de vanzare$ d! nici un raspuns corect. 103. a! b! c! d! Ultima etapa in procesul de evaluare este: analiza CO5F$ corectiile asupra valorii$ reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale$ prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea finala.

10". 5 durata de recuperare a creantelor de +0 zile fata de media ramurii de 2& zile: a! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului C'%Creante si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii$ b! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului Creante x 3)0%C' si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii$ c! apare in diagnosticul resurselor umane prin calculul indicatorilor de conflictualitate si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii$ d! nu este o informatie relevanta pentru evaluarea afacerii. 10&. a! b! c! d! 10). d! e! f! g! 10+. a! b! c! d! Ccopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita: urmarirea evolutiei in timp a ec(ilibrelor si a performantelor afacerii$ compararea cu afaceri similare$ ajustarea informatiilor financiare istorice$ toate cele de mai sus. Carui tip de valoare ii corespunde o perioada de comercializare limitata: valoarea de impozitare$ valoarea de lic(idare$ valoarea subiectiva$ valoarea speciala. .aloarea unei intreprinderi este data de : utilitate$ raritate$ dorinta si putere de cumparare$ toate cele de mai sus.

10,. rincipiul contributiei arata ca: a! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea intregului sau$ in conditiile in care nu ar exista$ cat de mult ar reduce valoarea intregului$ b! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea costurilor de inlocuire nete in totalul costului intregului$ 1"

c! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea valorii de lic(idare in total valoare de lic(idare a intregului$ d! nu este un principiu utilizat in evaluarea intreprinderii. 10-. a! b! c! d! 110. d! e! f! g! 111. a! b! c! d! Ultima etapa in procesul de evaluare este: prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea$ prezentarea copiilor dupa situatiile financiare$ autorizatiile de functionare etc.$ reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale$ declaratia privind conditiile limitative si certificarea competentei evaluatorului. Costul de inlocuire a unui bun reprezinta: costul de reproductie minus depreciere$ costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau$ costul unui substituit modernizat$ cu aceeasi utilitate$ costul componentelor inlocuite prin reparatie. 'naliza calitatii produselor si serviciilor se urmareste in: diagnosticul juridic$ diagnosticul comercial$ diagnosticul operational$ nu prezinta interes in evaluarea intreprinderii.

112. 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 1,.000 lei$ iar cursul actiunii este 12).000 lei$ costul capitalului propriu va fi: d! 10 6$ e! 1"$3 6$ f! 12 6$ g! nu se poate calcula. 113. *etoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi si care este inc(iriata pe termen lung este: e! costul de inlocuire net$ f! capitalizarea c(iriei$ g! devizul de c(eltuieli actualizat$ (! valoarea de piata fortata. a! b! c! d! 11". *etodele de evaluare a intreprinderilor sunt: comparatie$ bazate pe active$ bazate pe venit$ bazate pe active$ cas( flo2$ contabile$ bazate pe active$ cas( flo2$ comparatie$ comparatie$ lic(idare$ bazate pe venit. 11&. a! b! c! d! Care din urmatoarele elemente nu reprezinta proprietati intelectuale: marca$ kno2/(o2/ul$ reputatia proprietarului$ nici un raspuns corect.

1&

11). 7aca o firma are un credit pe termen lung la data evaluarii ;31.H??.4!$ credit contractat la 30.H?.4 in conditiile pietei$ in evaluarea afacerii: a! vom face o corectie asupra datoriilor$ b! fiind inregistrat in afara bilantului va genera o corectie pozitiva asupra datoriilor purtatoare de dobanzi$ c! influenteaza cas( flo2/ul investitional$ d! influenteaza cas( flo2/ul din finantare. 11+. Calculul unui activ necorporal pe baza formulei: .'4 = 1edeventa medie anuala x Coef. corespunzator unei rate i si unei perioade n: a! reprezinta o te(nica bazata pe capitalizarea venitului$ b! reprezinta o te(nica bazata pe actualizarea venitului$ c! reprezinta o te(nica bazata pe metoda comparatiei directe$ d! este o formula incorecta. 11,. a! b! c! d! ?n cazul intreprinderilor in dificultate si neredresabile$ metoda de evaluare adecvata este: metoda actualizarii fluxurilor de disponibilitati$ metoda activului net de lic(idare$ metoda capitalizarii profitului$ nici una din cele de mai sus.

11-. ?n conditiile continuarii normale a activitatii la infinit$ valoarea reziduala se va calcula pe urmatoarea baza: e! patrimoniala ;activ net corectat si activ net de lic(idare!$ f! capitalizarea cas( flo2/ului net sau a profitului net$ g! valoarea mai mare rezultata din a! si b!$ (! nici unul din cele de mai sus. 120. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin metoda 7C8: a! rata de actualizare si cas( flo2/ul$ b! rata de capitalizare$ c! rata de crestere dupa perioada de crestere explicita$ d! costul de inlocuire net al activelor. 121. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = ) 6; coeficientul beta = 1$"; rentabilitatea medie a pietei = " 6: e! 11$" 6$ f! 10$) 6$ g! 11$) 6$ d! 1+$0 6. 122. 5 masina de rectificat este utilizata &/) zile lunar pentru finisaje speciale ale anumitor produse realizate de o firma industriala operationala. 'cest activ: e! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea de lic(idare$ f! este un activ in exploatarii si se va evalua la valoarea de utilizare$ g! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea neta de realizare pe piata$ (! nici un raspuns corect. 1)

123. a! b! c! d! 12". a! b! c! d!

Fipul de valoare pentru un anumit investitor este: valoarea de piata$ valoarea de impozitare$ valoarea de asigurare$ valoarea de investitie. .aloarea de piata$ prin definitie$ este: intotdeauna pretul cel mai mare$ intotdeauna pretul cel mai mic$ pretul cel mai probabil$ costul plus profitul.

12&. rincipiul contributiei arata ca: a! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea costurilor de reconstructie in total cost al intregului$ b! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea valorii activelor redundante in activul net corectat$ c! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea intregului sau$ in conditiile in care nu ar exista$ cat de mult ar reduce valoarea intregului$ d! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea valorii activelor redundante in activul net corectat si in 7iscounted cas( flo2. 12). a! b! c! d! 12+. a! b! c! d! *etodele uzuale in abordarea pe baza de active sunt: activul net corectat si activul net de lic(idare$ activul net corectat$ activul net contabil si activul net de lic(idare$ activul net corectat si activul net contabil$ activul net contabil$ activul net corectat$ valoarea substantiala bruta si valoarea substantiala neta. 'naliza capacitatii de productie si a gradului de utilizare a acesteia se realizeaza in: diagnosticul juridic$ diagnosticul operational$ diagnosticul resurselor umane$ cadrul corectiilor din metoda '4C.

12,. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = & 6$ coeficientul beta = 1$1$ prima de piata = 10 6: a! 1+$0 6$ b! 1)$0 6$ c! 1+$" 6$ d! nici un raspuns corect. 12-. Cea mai adecvata metoda de evaluare a unui (ectar de teren intravilan destinat constructiilor de locuinte individuale este metoda: a! extractiei$ b! capitalizarii rentei$ c! parcelarii$ d! reziduala. 1+

130. Costul de reconstructie al unui bun reprezinta: a! costul reparatiilor capitale$ b! costul reparatiilor curente si capitale$ c! costul de reproductie al unui substituit asemanator$ d! costul de reproductie al unui substituit identic. 131. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin capitalizarea profitului: a! profitul net$ b! rata de capitalizare$ c! rata de actualizare$ d! rata de crestere. 132. roprietatea imobiliara este un concept: a! te(nic$ b! non/fizic$ 999 c! fizic$ d! influentat de pozitia evaluatorului. 133. ?n cadrul unei afaceri exista o proprietate imobiliara construita fara autorizatie de constructie. 'ceasta este o proprietate in afara exploatarii pentru care exista piata de vanzare. #valuatorul va evalua acest activ la: a! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile de vanzare$ b! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei minus c(eltuielile de vanzare$ c! valoarea de utilizare$ d! nici un raspuns corect. 13". a! b! c! d! Ce informatii sunt utilizate pentru previziunea veniturilor: informatii asupra veniturilor raportate de firma$ informatii macroeconomice care au impact asupra cresterii veniturilor$ informatii furnizate de firmele concurente referitoare la intentiile lor$ toate cele trei categorii de informatii.

13&. entru o intreprindere care recurge la finantarea prin credite$ costul capitalului imprumutat ;costul creditului! este: a! rata dobanzii x ;1/ cota impozitului pe profit!$ b! rata dobanzii la creditele primite$ c! costul capitalului propriu$ d! rata dobanzii fara risc. 13). *etoda economiei de costuri$ in evaluarea activelor necorporale$ face parte din: a! abordarea pe baza de costuri$ b! abordarea pe baza de venit$ c! abordarea pe baza comparatiei de piata$ d! nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda '4C. 1,

13+. ?n cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale epuizabile in " ani$ valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin: a! capitalizarea profitului net$ b! capitalizarea cas( flo2/ului net$ c! activului net de lic(idare$ d! activul net corectat. 13,. 5 durata de ac(itare a furnizorilor de -0 zile fata de media ramurii de "0 zile: a! apare in diagnosticul financiar in analiza pe baza punctului critic si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii$ b! apare in diagnosticul financiar prin calculul ratei de eficienta a c(eltuielilor si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii$ c! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului 8urnizori x 3)0%C' si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii$ d! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului C'%8urnizori si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii. 13-. rofitul net anual reproductibil al unei firme este de 100 mil. lei$ rata de capitalizare este 206 iar rata de crestere constanta este de 26..aloarea afacerii prin metoda capitalizarii profitului va fi: a!&00$0 mil. lei$ b! "&"$& mil. lei$ c! &&&$) mil. lei$ d! &--$- mil. lei. 1"0. 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 22.000 lei$ cursul actiunii este 1&0.000 lei iar cresterea sperata de + 6$ costul capitalului propriu va fi: a! 20$0 6$ b! 21$)+ 6$ c! 1+$" 6$ d! 1-$&" 6. Ccp= 7%. :g

1-