Sunteți pe pagina 1din 44

CORPUL EXPER ILOR CONTABILI I

CONTABILILOR AUTORIZA I DIN ROMNIA


- FILIALA BUCURE TI -
APLICA II STAGIU
AN I SEMESTRUL I 2014
BUCURETI
MAI 2014
1
1. Studiu de caz privind ambalajele.
Ambalajele pot fi tranzac ionate sub dou forme: ca i tranzac ie definitiv caz n
care se ntocme te factura cu TVA i ambalaje care circul dup principiul restituirii caz n care
nu se intocme te factura, documentul utilizat fiind avizul de inso ire a mrfii. n general, pe
facturile emise care con in marf ambalat iar ambalajele urmeaz a fi restituite se specific
totalul de plat fr ambalaje, iar separat valoarea ambalajelor.
entru ambalajele nerestituite la termen de ctre client, furnizorul ntocme te factura.

Ac!izi ia ambalajelor se nregistreaz astfel:
a" dac ambalajele sunt ac!izi ionate ca i stoc n vederea utilizrii ulterioare:
#$% &Ambalaje' ( )*% &+urnizori'
)),- &TVA deductibila' ( )*% &+urnizori'
. la momentul c/nd se dau n folosin0 se nregistreaz o c!eltuial cu consumul de ambalaje:
-*$ &1!eltuieli privind ambalajele' ( #$% &Ambalaje'
b" dac ambalajele se restituie furnizorului 2factura fr TVA":
)*3.% &+urnizori debitori.Ambalaje' ( )*% &+urnizori'
. c/nd se restituie ambalajele, se nregistreaz:
)*% &+urnizori' ( )*3.% &+urnizori debitori.Ambalaje'

4ivrarea ambalajelor:
a" dac ambalajele fac obiectul unei v/nzri definitive:
)%% & 1lien i' ( 5*$ &Venituri din activit i diverse'
)%% & 1lien i' ( )),5 &TVA colectat'
. scoaterea din evidenta a ambalajelor vandute:
-*$ &1!eltuieli privind ambalajele' ( #$% &Ambalaje'
b" dac ambalajele se returneaz:
)%% &1lien i' ( )%3.% &1lien i creditori.Ambalaje'
#6$ &Ambalaje aflate la ter i' ( #$% &Ambalaje'
. restituirea ambalajelor de catre client:
)%3.% &1lien i creditori.Ambalaje' ( )%% &1lien i'
#$% &Ambalaje' ( #6$ &Ambalaje aflate la ter i'
Enun:
Societatea comercial 789:;< <94 achiziioneaz ambalaje n valoare de 1.100 lei,
TVA 24% !lterior, ambalajele "e e#$ediaz inte%ral ctre teri, c! $rod!"e &inite eval!ate la
$re!l de v'nzare total de (.)00 lei, TVA 24%. *e la !nitatea ter, +,+ S-. "e re$rime"c, n
"i"tem!l re"tit!irii directe, ambalaje %oale n valoare de /)0 lei, di&erena de 0)0 lei
re$rezent'nd ambalaje care n! "e mai re"tit!ie de ctre client.
Re!"#$%e:

a" Ac!izi0ia de ambalaje:
= ( )*% +urnizori %.#-) lei
#$% Ambalaje %.%** lei
)),- TVA deductibil ,-) lei
b" V/nzarea produselor finite >i a ambalajelor n sistem de restituire:
2
)%%% 1lien0i ( = %%.-)* lei
5*% Venituri din v/nzarea produselor finite $.6** lei
)),5 TVA colectat ,.*)* lei
)%3 1lien0i . creditori %.%** lei
c" rimirea ambalajelor goale:
)%3 1lien0i creditori ( )%%% 1lien0i 56* lei
d" Ambalajele nerestituite reprezint o v/nzare pentru care se ntocme>te o factur
suplimentar:
)%3 1lien0i creditori ( 5*$ Venituri din activit0i diverse #6* lei
)%%% 1lien0i ( )),5 TVA colectat $) lei
e" ?escrcarea gestiunii pentru ambalajele re0inute:
-*$ 1!eltuieli privind ambalajele ( #$% Ambalaje #6* lei

2. Studiu de caz privind tranzac iile cu reduceri comerciale i financiare.
9educerile de pre0 acordate clien0ilor sau primite de la furnizori sunt reglementate
din punct de vedere contabil, de ordinul #*66@,**3 la articolul 6%, unde se stipuleaz:
9educerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de ac!izi ie
ajusteaz n sensul reducerii costul de ac!izi ie al bunurilor.
9educerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior
facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se eviden iaz distinct n contabilitate 2contul
-*3 &9educeri comerciale primite', respectiv contul 5*3 &9educeri comerciale acordate'", pe
seama conturilor de ter i.
9educerile comerciale pot fi, de eAemplu:
a" rabaturile se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra pre ului de v/nzareB
b" remizele se primesc n cazul v/nzrilor superioare volumului convenit sau dac
cumprtorul are un statut preferen ialB i
c" risturnele sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului tranzac iilor efectuate cu
acela i ter , n decursul unei perioade determinate.
9educerile financiare sunt sub form de sconturi de decontare acordate pentru
ac!itarea datoriilor nainte de termenul normal de eAigibilitate.
9educerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei
indiferent de perioada la care se refer 2contul 5-5 &Venituri din sconturi ob inute'". 4a furnizor,
aceste reduceri acordate reprezint c!eltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se
refer 2contul --5 &1!eltuieli privind sconturile acordate'".
Astfel, reducerile de pre0 pot fi de dou tipuri >i anume: comerciale >i financiare. n
categoria celor comerciale se ncadreaz: rabaturile, remizele >i risturnele. Acestea sunt reduceri
care au ca scop stimularea v/nzrii cantitative a produselor companiei, pe seama scderii
veniturilor privind cifra de afaceri. 1!iar dac veniturile aferente unei v/nzri scad, compania
mizeaz pe cre>terea numrulu de comenzi >i implicit a valorii totale a cifrei de afaceri.
9educerea financiar, scontul, se ofer pentru plata nainte de termen a datoriilor >i
are ca scop ncasarea mai rapid a crean0elor sau ncasara acestora printr.un canal agreat n
special de ctre furnizor. <pre eAemplu: plata prin ordin de plat, n cazul n care furnizorul >i
clientul au sediile n localit0i diferite >i pentru ncasarea crean0ei n numerar, furnizorul trebuie
s c!eltuiasc prea mult ca tranzac0ia respectiv s fie profitabil.
3
7odalitatea de aplicare a celor ) tipuri de reduceri este n cascad, dup cum
urmeaz: rabatul, remiza, scontul >i risturnul.
Enun:
1om$ania 23-45S S-. livreaz !n!i client $rod!"e &inite la $re!l de v'nzare
convenit de 10.000 lei 6 TVA 724%8. 9e &act!r "e nre%i"treaz !rmtoarele red!ceri 7$entr!
e#em$li&icare "e vor &olo"i toate ti$!rile de red!ceri8: !n rabat de 2%, o remiz de )% $entr!
vol!m!l mare c!m$rat, ;i &iind "&'r;it de $erioad, !n ri"t!rn de )%. 9entr! achitarea nainte
de "caden c! 1) zile a &act!rii, a"i%!rat $rin contract, &!rnizor!l mai acord !n "cont de 2%.
Valoarea contabil a $rod!"elor &inite v'nd!te e"te de <.000 de lei.
Re!"#$%e:
A. -ed!cerile "!nt in"cri"e $e &act!r:
9abat: %*.*** C ,= ( ,** lei
9emiz: 2%*.*** ,**" C 6= ( 3.$** C 6= ( )3* lei
<cont: 2%*.*** ,** )3*" C ,= ( 3.#%* C ,= ( %$-,, lei
9isturn 2%*.*** ,** )3* %$-,," C 6= ( 3.%,#,$ C 6= ( )6-,%3
Valoare facturat ( 2%*.*** ,** )3* )6-,%3" ( $.$6#,$%
. livrarea produselor finite. 9educerile acordate se concretizeaz n reducerea
veniturilor din v/nzarea de produse finite:
)%%% 1lien i ( = %*.6#-,*#
5*% Venituri din v/nzarea produselor finite $.$6#,$%
)),5 TVA colectat %.-$,,,,

. descrcarea gestiunii:
5%% Varia ia stocurilor ( #)6 roduse finite -.***

. ncasarea facturii, mai pu0in scontul acordat, care se nregistreaz pe c!eltuieli
folosind contul --5 &1!eltuieli privind sconturile acordate':
= ( )%%% 1lien i %*.6#-,*#
6%,% Dnci %*.#)3,$#
--5 1!eltuieli financiare %$-,,

. regularizara TVA aferent scontului 2%$-,, C *,,) @ %,,) ( #-,*)":
--5 1!eltuieli
financiare
( )),5 TVA colectat #-,*)

=. -ed!cerile "e acord !lterior &act!rrii.
3 "ocietate comercial vinde !n!i alt client aceea;i cantitate de $rod!"e &inite, la $re!l de
10.000 de lei, n" acord red!cerile calc!late mai "!" !lterior datei &act!rrii.
. livrarea produselor finite >i facturarea la valoarea ini0ial:
)%%% 1lien i ( = %,.)**
5*% Venituri din v/nzarea produselor finite %*.***
)),5 TVA colectat ,.)**
. acordarea de reduceri, ulterior facturrii >i livrrii, nregistrat ca o reducere a
crean0ei fa0 de client 2,** E )3* E )6-,%3", n contrapartid cu cre>terea contului special 5*3
&9educeri comerciale acordate' :
4
5*3 9educeri
comerciale acordate
( )%%% 1lien i %.%)-,%3

. descrcarea gestiunii:
5%% Varia ia stocurilor ( #)6 roduse finite -.***

. ncasarea facturii, mai pu0in scontul acordat:
= ( )%%% 1lien i %*.6#-,*#
6%,% Dnci %*.#)3,$#
--5 1!eltuieli financiare %$-,,

. regularizara TVA aferent scontului 2%$-,, C *,,) @ %,,) ( #-,*)":
--5 1!eltuieli
financiare
( )),5 TVA colectat #-,*)
3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor.
?in punct de vedere contabil, conform pct. 6- alin. 2," din 8rdinul nr. #.*66@,**3
pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene:
FActivele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai pu in ajustrile
pentru depreciere constatate. Ajustri pentru depreciere se constat inclusiv pentru stocurile fr
mi care. n cazul n care valoarea contabil a stocurilor este mai mare dec/t valoarea de inventar,
valoarea stocurilor se diminueaz p/n lavaloarea realizabil net, prin constituirea unei ajustri
pentru depreciere. +ac obiectul evalurii >i stocurile n curs de eAecu0ie.
n n0elesul prezentelor reglementri, prin valoare realizabil net a stocurilor se
n elege pre ul de v/nzare estimat care ar putea fi ob0inut pe parcursul desf>urrii normale
a activit0ii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci c/nd este cazul, i
costurile estimate necesare v/nzrii F.
rovizioanele pentru deprecierea valorii stocurilor se calculeaza la nc!iderea
eAercitiului financiar cu ocazia inventarului general al patrimoniului. 4a acest moment,
potrivit :A< , F1ontabilitatea stocurilorF, stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica
dintre cost 2valoarea contabila" si valoarea realizabila neta 2valoarea de inventar". Astfel, potrivit
principiului prudentei, atunci c/nd costul stocurilor este mai mare dec/t valoarea realizabila neta,
el trebuie diminuat p/na la nivelul valorii realizabile nete prin sistemul ajustarilor sau al
provizioanelor pentru depreciere.
n principiu, deprecierea stocurilor este recunoscuta ca o c!eltuiala potrivit
principiului conectarii costurilor la venituri. Astfel, atunci c/nd stocurile sunt v/ndute, valoarea
oricarei diminuari a stocurilor p/na la valoarea realizabila neta si toate pierderile de stocuri
trebuie recunoscute n perioada n care are loc pierderea sau diminuarea.
n ceea ce prive te TVA, la momentul constituirii ajustrilor privind deprecierea
stocurilor, nu trebuie ajustat i TVA dedus ini ial. Gu eAist o coresponden ntre ajustri de
stocuri prin intermediul clasei #3 2din punct de vedere contabil" si ajustarea TVA dedus ini ial.
Ajustrile contabile sunt provizorii i nu definitive, nu au legtur cu prevederile de TVA.
Enun:
.a 01.12.> valoarea contabil a "toc!l!i de materii $rime $entr! "ocietatea 23-45S S-. e"te
de <00.000 lei, iar valoarea de inventar e"te de )/0.000 lei. .a 01.12.>61 valoarea contabil a
"toc!l!i de materii $rime e"te (00.000 lei, iar valoarea de inventar e"te de /(0.000 lei. .a
5
"&ar"it!l an!l!i >62, materiile $rime "!nt inca in "toc la o valaore contabil de (4).000 .ei "i
"e e"timeaza ca "toc!l ar $!tea &i vand!t la $ret!l de (10.000 lei, chelt!ielile ocazionate de
vanzare &iind de 1(.000lei.
S "e eval!eze "toc!rile la 01.12.>, 01.12.>61, 01.12.>62 n con&ormitate c! 4AS 2 ;i "
"e contabilizeze event!ala de$reciere con"tatat.
Re!"#$%e:
a" nregistrri la #%.%,.G
. rovizionul necesar : -**.*** lei . 65*.*** lei ( #*.*** lei
. rovizionul eAistent : * 4ei
-$%) 1!eltuieli de eAploatare cu provizioanele ( #3% rovizioane pentru #*.*** lei
pentru deprecierea activelor circulante deprecierea materiilor prime
b" nregistrri la #%.%,.GE%, astfel:
. rovizion necesar: $**.*** lei . 5$*.*** lei ( ,*.*** lei
. rovizion eAistent: #*.*** lei
. ?iminuarea provizionului eAistent: #*.*** lei . ,*.*** lei ( %*.*** lei
#3% rovizioane pentru ( 5$%) Venituri din provizioane %*.*** lei
deprecierea materiilor prime pentru deprecierea activelor circulante
c" nregistrri la #%.%,.GE,, astfel:
. rovizion necesar: $)6.*** 4ei . $%*.*** lei . %$.*** lei ( %5.*** lei
. rovizion eAistent: ,*.*** lei
. ?iminuarea provizionului eAistent: ,*.*** lei . %5.*** lei ( #.*** lei
#3% rovizioane pentru ( 5$%) Venituri din provizioane #.*** lei
deprecierea materiilor prime pentru deprecierea activelor circulante
4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor.
$& S'()e*u" 'n#en)$%u"u' +e%*$nen)
n condi iile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaza toate
opera iunile de intrare i iesire, ceea ce permite stabilirea i cunoasterea n orice moment a
stocurilor, at/t cantitativ, c/t i valoric.
Enun:
Societatea 23-45S S-. detine la ince$!t!l l!nii 2artie 2014 !n "toc initial de mar&!ri in "!ma
de /.000,00 lei "i !n "toc initial de materii $rime in "!ma de <.000,00 lei., n c!r"!l l!nii 2artie 2014 a!
loc !rmatoarele o$erati!ni:
. Achizitia de mar&!ri in valoare de 0.000,00 lei, TVA 24%
. Achizitia de materii $rime in valoare de 4.000,00 lei, TVA 24%
. Vanzarea de mar&!ri la $ret!l de vanzare de ?.)00,00 lei, co"t de achizitie ).))0,00
lei
. 1on"!m!l de materii $rime la co"t!l de 2.)00,00 lei.
.a inventarierea de la "&ar"it!l l!nii, "toc!rile &inale &a$tice a! &o"t: mar&!ri 4./00,00 lei "i
materii $rime /.(00,00 lei. Stiind ca n! "e a$lica "i"tem!l de TVA la 4nca"are, $rezentati inre%i"trarile
contabile, &olo"ind metoda inventar!l!i $ermanent.
Re!"#$%e:
Ac!izitia de marfuri:
= (
)*% #.5,*,** lei
6
#5% +unizori #.***,** lei
7arfuri
)),- 5,*,** lei
TVA deductibila
Ac!izitia de materii prime:
= (
)*% ).3-*,** lei
#*% +unizori ).***,** lei
7aterii prime
)),- 3-*,** lei
TVA deductibila
Vanzarea de marfuri:
)%%% ( = %%.5$*,** lei
1lienti, analitic distinct 5*5 3.6**,** lei
Venituri din v/nzarea mrfurilor
)),5 ,.,$*,** lei
TVA colectata
?escarcarea gestiunii:
-*5
(
#5% 6.66*,** lei
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri
1onsumul de materii prime:
-*% ( #*% ,.6**,** lei
1!eltuieli cu materiile prime 7aterii prime
<ituatia in conturi:
? #*%
1
? #5%
1
<i -.*** ,.6** <i 5.*** 6.66*
).*** #.***
<fd 5.6** <fd ).)6*
?iferente constatate la inventar pentru marfuri:
<old scriptic 2sold final debitor" ).)6* lei
<old faptic ).5** lei
#5% ( -*5 ,6*,** lei
7arfuri 1!eltuieli privind marfurile
?iferente constatate la inventar pentru materii prime:
<old scriptic 2sold final debitor" 5.6** lei
<old faptic 5.$** lei
#*% ( -*% #**,** lei
7aterii prime 1!eltuieli cu materiile prime
,& S'()e*u" 'n#en)$%u"u' 'n)e%*')en).
:nventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate
pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.
;ntitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea
faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de
raportare pentru care au de determinat obligatii fiscale. Aplicarea metodei inventarului
intermitent presupune respectarea Gormelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
7etoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se
inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin conturile de c!eltuieli. <tabilirea iesirilor de stocuri
7
in cursul perioadei are la baza inventarierea faptica a stocurilor la sfarsitul perioadei. :esirile de
stocuri se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale, la care se adauga valoarea
intrarilor, si valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
Enun:
23-45S S-. detine la ince$!t!l l!nii &ebr!arie an!l > !n "toc initial de mar&!ri in
"!ma de /.000,00 lei "i !n "toc initial de materii $rime in "!ma de <.000,00 lei. 4n c!r"!l l!nii
a! loc !rmatoarele o$erati!ni:
. Achizitia de mar&!ri in valoare de 0.000,00 lei, TVA 24%
. Achizitia de materii $rime in valoare de 4.000,00 lei, TVA 24%
. Vanzarea de mar&!ri la $ret!l de vanzare de ?.)00,00 lei, co"t de achizitie
).))0,00 lei
. 1on"!m!l de materii $rime la co"t!l de 2.)00,00 lei.
.a inventarierea de la "&ar"it!l l!nii, "toc!rile &inale &a$tice a! &o"t: mar&!ri 4./00,00
lei "i materii $rime /.(00,00 lei. Stiind ca n! "e a$lica "i"tem!l de TVA la 4nca"are, $rezentati
inre%i"trarile contabile, &olo"ind metoda inventar!l!i intermitent.
Re!"#$%e:
Ac!izitia de marfuri:
= (
)*% #.5,*,** lei
#5% +unizor,analitic distinct #.***,** lei
7arfuri
)),- 5,*,** lei
TVA deductibila
Ac!izitia de materii prime:
= (
)*% ).3-*,** lei
#*% +unizor,analitic distinct ).***,** lei
7aterii prime
)),- 3-*,** lei
TVA deductibila
Vanzarea de marfuri:
)%%% ( = %%.5$*,** lei
1lienti, analitic distinct 5*5 3.6**,** lei
Venituri din v/nzarea mrfurilor
)),5 ,.,$*,** lei
TVA colectata
:esirile de marfuri nu se inregistreaza. Acestea se determina la sfarsitul perioadei pe
baza relatiei:
:esiri ( <old initial E :ntrari <old final stabilit la inventar.
:esiri ( 5.*** E #.*** ).5** ( 6.#** lei
1onsumul de materii prime nu se inregistreaza. Acestea se determina la sfarsitul
perioadei pe baza relatiei:
:esiri ( <old initial E :ntrari <old final stabilit la inventar.
:esiri ( -.*** E ).*** 5.$** ( ,.,** lei
Anularea soldurilor initiale:
. pentru materii prime:
-*%
(
#*% -.***,** lei
1!eltuieli cu materiile prime 7aterii prime
8
. pentru marfuri:
-*5
(
#5% 5.***,** lei
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri
reluarea soldurilor finale:
. pentru materii prime:
#*% ( -*% 5.$**,** lei
7aterii prime 1!eltuieli cu materiile prime
. pentru marfuri:
#5%
(
-*5 ).5**,** lei
7arfuri 1!eltuieli privind marfurile
5. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu.
4a data intrarii in gestiune stocurile sunt evaluate la costul lor. :ntrucat in cele mai multe
cazuri stocurile provin din ac!izitii sau sunt realizate din productie proprie, costul acestora este
reprezentat de costul de ac!izitie sau de costul de productie, dupa caz.
1ostul stocurilor trebuie sa cuprinda toate c!eltuielile afectate ac!izitiei si prelucrarii,
precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in
prezent.
1ostul de ac!izitie al stocurilor cuprinde pretul de cumparare, taAele de import si alte
taAe 2daca intreprinderea nu le recupereaza ulterior de la autoritatle fiscale", costurile de
transport, manipulare si alte costuri direct atribuibile ac!izitiei. 1ostul este diminuat cu
eventualele reduceri de pret de care se beneficiaza, primite pe factura initiala. TaAa pe valoarea
adaugat este inclus in costul de ac!izitie doar daca nu este deductibila fiscal.
?eoarece in practica se utilizeaza termenul de discount, in vederea unei reprezentari
corecte in contabilitate trebuie sa se analizeze cauza pentru care se acorda reducerea de pret.
<contul 2reducere financiara" se acorda pentru a incuraja plata inainte de scadenta. ?aca
reducerea are alta cauza 2defecte de calitate sau neconformitatea cu mentiunile contractului,
vanzarea in cantitati mari, recompensarea clientilor fideli" atunci se contabilizeaza ca o reducere
comerciala.
4a data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la
valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
a" la cost de ac!izitie . pentru bunurile procurate cu titlu onerosB
b" la cost de productie . pentru bunurile produse in entitateB
c" la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii . pentru bunurile reprezentand aport la
capitalul socialB
d" la valoarea justa . pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
Enun:
a) Societatea 23-45S S-. im$orta &aina de la !n &!rnizor e#tern, @3-41A5-, c! "edi!l in
S.B.A., in !rmatoarele conditii: $ret de c!m$arare 1.400 dolari 7incl!de tran"$ort!l "i
a"i%!rarea $e $arc!r" e#tern8, ta#a vamala 10%, comi"ion vamal 0.)%,TVA 24%.1!r"!l
de "chimb val!tar a$licabil la data rece$tiei e"te de 0.<0 leiCdolar. 1!r"!l de "chimb
$entr! calc!l!l valorii in vama e"te de 0.)0 leiCdolar. 9entr! a ad!ce mar&a in !nitate,
9
A##a S-. a$eleaza la "erviciile !nei &irme de tran"$ort intern, -3BT45- T-A>S93-T
S-., de la care $rime"te o &act!ra in valoare totala de /44 lei 7tva incl!"8.
Re!"#$%e:
1alculul valorii in vama:
ret de cumparare ( %.)** dolariC#.6lei@dolar ).3**,**
EtaAa vamala ( %*=C).3** )3*,**
Ecomision vamal ( *.6=C).3** ,),6*
( valoare in vama 6.)%),6*
TVA ac!itata in vama ( 6.)%),6*C,)=( %,,33,)$ lei
ret de cumparare ( %.)** dolariC#.-lei@dolar 6.*)*,**
EtaAa vamala ( %*=C).3** )3*,**
Ecomision vamal ( *.6=C).3** ,),6*
Ec!eltuieli de transport incluse in costul de ac!izitie atunci cand
functia de aprovizionare este eAternalizata 2eAclusiv TVA
(5))C%**@%,) ( -** -**,**
( 1ost de ac!izitie -.%6),6*
Enun:
b) 9entr! &abricarea a <00 b!c. din $rod!"!l A, in c!r"!l an!l!i > "Da! e&ect!at !rmatoarele
chelt!ieli:
. chelt!ieli directe.....................................2.020 lei,
. chelt!ieli indirecte.................................../00 lei,
din care:
chelt!ieli &i#e...............................400 lei,
chelt!ieli variabile........................000 lei
. chelt!ieli %enerale.....................................<00 lei,
. chelt!ieli de de"&acere..............................100 lei.
1a$acitatea normala de $rod!ctie a "ocietatii $entr! $rod!"!l A e"te de 1.000 b!cati.
Re!"#$%e:
1& 1alculul regiei fiAe recunoscuta drept c!eltuiala a perioadei in eAercitiul G 29+".
9+ ( 1!eltuieli fiAeC2%.Givelul real al activitatii@Givelul normal al activitatii"
9+ ( )** leiC2%.-** buc.@%.***buc." ( %-* lei.
2& 1alculul regiei fiAe incorporabila in costul stocului 29+:".
9+: ( 9egia fiAa totala 9+
9+: ( )** lei %-* lei ( ,)* lei.
-& 1alculul costului de productie total 21T":
1!eltuieli directe...............................................,.#,* lei
E c!eltuieli indirecte fiAe de productie....................,)* lei
E c!eltuieli indirecte de productie............................#** lei
( T8TA4 18<T ?; 98?H1T:; ,.$-* lei.
4& 1alculul costului de productie unitar 21H"
10
1H ( ,.$-*lei@-** buc. ( ).55 lei@buc.
.& 1alculul c!eltuielilor neincorporabile in costul stocului:
1!eltuieli generale de administratie......................-** lei
E c!eltuieli de desfacere..........................................%** lei
E regia fiAa de fabricatie recunoscuta ca o
c!eltuiala a perioadei..................................................%-* lei
( T8TA4 18<TH9: A4; ;9:8A?;: $-* lei
Enun:
c) Se ad!ce ca a$ort la ca$ital!l "ocial !n mijloc &i# eval!at la 10.)00 lei:
Re!"#$%e:
,%##
(
)6- %#.6**,** lei
7ijloace de transport
?econtari cu actionarii@
asociatii privind capitalul
%*%% ( %*%, %#.6**,** lei
1apital subscris nevarsat 1apital subscris varsat
Enun:
d) Se $rime"c $rin donatie materii $rime eval!ate la valoarea j!"ta de (.)00 lei.
Re!"#$%e:
#*%
(
56$, $.6**,** lei
7aterii prime Venituri din donatii primite
6. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de executtie.
Enun:
Societatea 23-45S S-. incheie !n contract c! "ocietatea +,+ S-. in vederea
relizararii !n!i "o&t de %e"ti!ne. 4n vederea demararii relizarii $ro%ram!l!i in&ormatic,
"ocietatea 23-45S S-. $rime"te &act!ra de avan" in valoare de 0.000 lei, TVA 24% $e care o
achita. 4n $rima l!na $rime"te o &act!ra in valoare de 20.000 lei, TVA 24%, iar l!na !rmatoare
in !rma &inalizarii $ro%ram!l!i, $rime"te &act!ra $entr! valoarea de 1).000 lei, TVA 24%.
Blterior, d!$a &inalizarea $ro%ram!l!i de %e"ti!ne, "ocietatea 23-45S S-. achita datoria catre
&!rnizori "i rece$tioneaza $ro%ram!l in&ormatic de %e"ti!ne. *!rata de !tilizare a $ro%ram!l!i
in&ormatic e"te de 0 ani. >ici !na din cele do!a "ocietati >B a$lica "i"tem!l de TVA la inca"are.
Re!"#$%e:
$& rimirea facturii de avans in valoare de #.*** lei, Tva ,)= si ac!itarea acesteia :
= ( )*) #.5,* lei
,#) +urnizori de imobilizari #.*** lei
Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale
11
)),- 5,* lei
TVA deductibila
)*) ( 6%,% #.5,* lei
+urnizori de imobilizari 1onturi la banci in lei
,& rimirea primei facturi in valoare de ,*.*** lei, TVA ,)=:
= ( )*) ,).$** lei
,##
+urnizori de
imobilizari ,*.*** lei
:mobilizari necorporale
in curs de eAecutie
)),- ).$** lei
TVA deductibila
/& rimirea celei de.a doua facturi in valoare de %6.*** lei, TVA ,)= cu ocazia finalizarii
programului informatic:
= ( )*) %$.-** lei
,## +urnizori de imobilizari %6.*** lei
:mobilizari necorporale
in curs de eAecutie
)),- #.-** lei
TVA deductibila
0& <e ac!ita datoria catre furnizor, cu retinerea avansului platit si se receptioneaza
programul informatic:
?in valoarea totala a costului realizarii programului informatic 2)#.)** lei, TVA inclus",
societatea 789:;< <94 scade avansul platit de #.5,* lei.
)*) ( = )#.)** lei
+urnizori de
imobilizari ,#) #.*** lei
Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale
)),- 5,* lei
TVA deductibila
6%,% #3.-$* lei
1onturi la banci in lei
1u aceasta ocazie se receptioneaza programul informatic realizat prin intermediul
societatii IJI <94:
,*$
(
,## #6.*** lei
Alte imobilizri
necorporale
:mobilizari necorporale
in curs de eAecutie
e& Amotizarea lunara ( 35,,,, lei 2#6.*** lei@#- luni":
-$%%
(
,$*$ 35,,,, lei
1!eltuieli de eAploatare privind
amortizarea imobilizarilor
Amortizarea altor imobilizri
necorporale
12
7. Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de executie.
Enun:
2A4S3> S-. con"tr!ie"te in re%ie $ro$rie o cladire $e care o ince$e la data de 01.01.>
"i o &inalizeaza la data de 01.12.>61.
4n an!l > chelt!ielile inre%i"trate in le%at!ra c! con"tr!ctia a! &o"t:
. materii $rime 1<).000 lei
. "alarii 12).000 lei
. amortizari 14).000 lei
. chelt!ieli indirecte re$artizate 10).000 lei
. chelt!ieli %enerale de admini"tratie <0.000 lei.
4n an!l >61, chelt!ielile inre%i"trate in le%at!ra c! con"tr!ctia a! &o"t:
. materii $rime 1)0.000 lei
. "alarii 100.000 lei
. amortizari 1)).000 lei
. chelt!ieli indirecte re$artizate 12).000 lei
. chelt!ieli %enerale de admini"tratie <).000 lei.
Re!"#$%e:
$& 1ostul de productie in anul G:
7aterii prime %-6.*** lei
E salarii %,6.*** lei
E amortizari %)6.*** lei
E c!eltuieli indirecte repartizate %*6.*** lei
( Total cost de productie in anul G 6)*.*** lei
,#% ( 5,,

6)*.*** lei
:mobilizari corporale in curs de
eAecutie
Venituri din productia de imobilizari
corporale
1!eltuielile efectuate sunt inregistrate dupa natura in contul de profit si pierdere.
,& 1ostul de productie in anul GE%:
7aterii prime %6*.*** lei
E salarii %#*.*** lei
E amortizari %66.*** lei
E c!eltuieli indirecte repartizate %,6.*** lei
( Total cost de productie in anul G 6-*.*** lei
,#% ( 5,,

6-*.*** lei
:mobilizari corporale in curs de
eAecutie
Venituri din productia de imobilizari
corporale
1!eltuielile efectuate sunt inregistrate dupa natura in contul de profit si pierdere.
/& 9eceptia cladirii la cost de productie ( 6)*.*** lei E 6-*.*** lei.
,%, ( ,#% %.%**.*** lei
1onstructii :mobilizari corporale in curs de eAecutie
13
. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu.
4a data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din
gestiune la valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate 2de
eAemplu, valoarea reevaluata pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate sau valoarea
justa pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzac0ionare pe o piata reglementata".
Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei
acestora.
4a scoaterea din evidenta a activelor, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere sau
pierdere de valoare aferente acestora.
7etode de evaluare a stocului la iesirea din patrimoniu:
7etoda costului mediu ponderat 217"B
7etoda prima intrare. prima iesire 2+:+8"
7etoda ultima intrare. prima iesire 24:+8"B
7etoda costului standard.
a". 7etoda costului mediu ponderat 217":
1ostul unitar mediu ponderat se calculeaza ca raport intre valoarea totala a
stocului initial 2<i" plus valoarea totala a intrarilor 2Vi" si cantitatea eAistenta in stocul initial
2Ks", plus cantitatile intrate 2Ki":
17 (
<i E Vi
Ks E Ki
7etoda costului mediu ponderat poate fi aplicat in doua variante:
Actualizarea costului unitar mediu ponderat dupa fiecare intrare.
Actualizarea periodica a costului unitar mediu ponderat fie lunar, fie la alte
perioade, care in principiu sa nu depaseasca durata medie de stocare.
b". 7etoda prima intrare. prima iesire 2+:+8":
otrivit acestei metode, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de
ac!izitie al primului lot intrat, iar pe masura epuizarii lotului, stocurile iesite din gestiune se
evalueaza la costul de ac!izitie al lotului urmator in ordine cronologica.
rin aceasta metoda iesirile se estimeaza la valoarea de intrare in ordinea intrarii
loturilor in gestiune.
c". 7etoda ultima intrare. prima iesire 24:+8"
otrivit acestei metode, iesirile sunt evaluate la costul ultimului lot intrat, iar
dupa epuizarea lotului, cantitatile iesite vor fi evaluate la costul lotului anterior.
rin aceasta metoda iesirile se estimeaza la valoarea de intrare in ordinea
inversa intrarii loturilor in gestiune.

d". 7etoda costului standard
otrivit acestei metode, intreprinderile in cadrul contabilitatii interne de
gestiune, pot sa determine costurile si preturile prestabilite pentru a evalua stocurile folosind
costurile standard. :n cazul folosirii acestei metode de evaluare, bunurilor li se stabilesc,
anticipat, costurile fiAe de inregistrare, cu ajutorul carora se evalueaza si inregistreaza intrarile si
iesirile. ?iferentele dintre costul de inregistrare si costurile efective de ac!izitie sau de productie
se evidentiaza in conturi distincte. :ntre costurile de ac!izitie si costul standard au fost
inregistrate diferente care au fost evidentiate distinct. Aceste diferente se repartizeaza la sfarsitul
14
lunii asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocului eAistent cu ajutorul coeficientului de
repartizare al diferentelor de pret, aceasta calculandu.se prin inmultirea valorii bunurilor iesite cu
coeficientul calculat.
:ndiferent de metoda de contabilitate adoptata pentru evidenta stocurilor,
evaluarea lor reprezinta o problema a carei rezolvare depinde de compleAitatea structurii
stocurilor.
Enun:
Sit!atia "toc!rilor de materii $rime in c!r"!l l!nii octombrie e"te !rmatoarea: 01.10 E
"old initial 1) b!c.F2 leiCb!c. 0).10 E intrari 2) b!c.F0 leiCb!c. 10.10 E intrari 00 b!c.F0.)
leiCb!c. 20.10 E intrari 40 b!c.F4 leiCb!c. 00.10 E intrari ) b!c.F4.) leiCb!c. 1(.10 E ie"iri )0
b!c. 2).10. E ie"iri )0 b!c.
Re!"#$%e:

4a iesirea din gestiune se utilizeaza metoda 17 calculat dupa fiecare receptie.
7etoda
costului mediu ponderat 217" presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei
ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului
elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. 7edia poate fi calculata
periodic sau dupa fiecare receptie. erioada de calcul nu trebuie sa depaseasca durata medie de
stocare.
$& Valoarea iesirilor din %$.%*:
*%.%* stoc initial %6 buc.C, lei@buc.
*6.%* intrari ,6 buc.C# lei@buc.
%*.%* intrari #* buc.C#.6 lei@buc.
%$.%* iesiri 6* bucCL
1ele 6* buc. vor iesi la un cost mediu ponderat egal cu:
17
%
(
2%6 buc.C, lei@buc. E ,6 buc.C# lei@buc. E #* buc.C#.6 lei@buc."
(
#.***
lei@buc
%6 buc. E ,6 buc. E #* buc.
:n stoc vor ramane 5* 6* ( ,* buc., evaluate la 17% ( #.*** lei@buc.
,& Valoarea iesirilor din ,6.%*:
%$.%* stoc ramas ,* buc.C# lei@buc.
,*.%* intrari )* buc.C) lei@buc.
,6.%* iesiri 6*bucCL
1ele 6* buc. ies la un cost mediu ponderat de :
17
,
(
2,* buc.C# lei@buc. E )* buc.C) lei@buc. "
(
#.---5
lei@buc
,* buc. E )* buc.
:n stoc raman -* 6*( %* buc., evaluate la 17 , ( #.---5 lei@buc.
/& Valoarea stocului final:
,6.%* stoc ramas %* bucC#.---5 lei@buc. #-.-5 lei
#*.%* E intrari 6 buc.C).6 lei@buc. ,,.6 lei
( <toc final 63.%5 lei.
!. Studiu de caz privind productia in curs de executie aferenta stocurilor.
15
roductia n curs de eAecutie reprezinta productia neterminata la sf/rsitul lunii ce se
gaseste n diferite stadii fizice de realizare.
roductia n curs de eAecutie se determina prin inventarierea efectuata la sf/rsitul
perioadei de gestiune folosind metode te!nice de constatare a gradului sau a stadiului de
efectuare a operatiunilor te!nologice si evaluarea acestuia la costurile de productie.
entru urmarirea si nregistrarea n contabilitate a productiei n curs de eAecutie se
foloseste contul ##% Froduse n curs de eAecutieF. 1u ajutorul acestui cont se tine evidenta
produselor n curs de eAecutie 2produse care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute
n procesul te!nologic". ;ste cont de active circulante materiale cu functiecontabila de activ.
n debitul acestui cont se nregistreaza valoarea la cost de productie a stocului de produse
n curs de eAecutie la sf/rsitul perioadei stabilite pe baza de inventar prin creditul contului 5%%
FVariatia stocurilorF.
n creditul contului ##% Froduse n curs de eAecutieF se nregistreaza scaderea din
gestiune a valorii productiei n curs de eAecutie la nceputul perioadei urmatoare prin debitul
contului 5%% FVariatia stocurilorF.
<oldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate n
curs de eAecutie la sf/rsitul perioadei de gestiune.
Enun:
Societatea 23-45S S-., "$ecializata in $rod!ctia ciocolatei relaizeaza !rmatoarele
o$erati!ni:
a8 la nce$!t!l e#ercii!l!i "e contin! $roce"!l de &abricaie $entr! $rod!cia n c!r" de
e#ec!ie eval!at la <0.000 lei
b8 "e obin ).000 b!ci de $rod!"e &inite, eval!ate la $re!l "tandard !nitar de 20 leiCb!c,
co"t!l e&ectiv &iind de 22 leiCb!cat
c8 "e v'nd $rod!"e &inite la $re!l de v'nzare total de ?0.000 lei, TVA 1?%. 9re!l de
nre%i"trare al $rod!ciei v'nd!te e"te de /).000 lei, iar coe&icient!l de re$artizare a di&erenelor
de $re e"te de <%.
d8 la "&'r;it!l $erioadei $rod!cia n c!r" are valoarea de ).000 lei
Re!"#$%e:
a" roduc0ia n curs de eAecu0ie la nceputul lunii:
5%% Varia0ia stocurilor ( ##% roduse n curs de eAecu0ie -*.*** lei
b" rodusele finite ob0inute la pre0 prestabilit: 6.*** buc. A ,* lei@buc. ( %**.*** lei:
#)6 roduse finite ( 5%% Varia0ia stocurilor %**.*** lei
1ostul efectiv este de 6.*** buc. A ,, lei@buc. ( %%*.*** lei, iar diferen0ele de pre0
nefavorabile sunt de %*.*** lei:
#)$ ?iferen0e de pre0 la produce ( 5%% Varia0ia stocurilor %*.*** lei
c" re0ul de v/nzare:
)%%% 1lien0i ( = %*5.%** lei
5*% Venituri din v/nzarea produselor finite 3*.*** lei
)),5 TVA colectat %5.%** lei
e8 ?escrcarea gestiunii cu costul standard:
16
5%% Varia0ia stocurilor ( #)6 roduse finite 56.*** lei
e" ?iferen0e de pre0: 56.*** A -= ( ).6** lei:
5%% Varia0ia stocurilor ( #)$ ?iferen0e de pre0 la produse ).6** lei
&8 roductia in curs de eAecutie la sfarsitul lunii:
##% roduse n curs de eAecu0ie ( 5%% Varia0ia stocurilor 6.*** lei
1". Studiu de caz privind contabilizarea tranzactiilor in sistem second#$and.
entru bunurile second . !and se poate aplica regimul special prevazut la art %6,M, din
4egea nr. 65%@,**# privind 1odul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ersoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri
second.!and, opere de arta, obiecte de colectie si antic!itati, altele decat operele de arta livrate
de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care eAista obligatia colectarii taAei, bunuri
pe care le.a ac!izitionat din interiorul 1omunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:
a" o persoana neimpozabilaB
b" o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila
este scutita de taAa, conform art. %)% alin. 2," lit. g"B
c" o intreprindere mica, in masura in care ac!izitia respectiva se refera la bunuri de capitalB
d" o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa
taAei in regim special.
:n acest sens, persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in
cursul desfasurarii activitatii economice, ac!izitioneaza sau importa bunuri second.!and si@sau
opere de arta, obiecte de colectie sau antic!itati in scopul revanzarii, indiferent daca respectiva
persoana impozabila actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui
contract de comision la cumparare sau vanzare.
Dunurile second.!and sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in
care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie
sau antic!itatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in norme.
9egimul special nu se aplica pentru:
a" livrarile efectuate de o persoana impozabila revanzatoare pentru bunurile ac!izitionate
in interiorul 1omunitatii de la persoane care au beneficiat de scutire de taAa, conform art. %),
alin. 2%" lit. a" si e".g" si art. %)# alin. 2%" lit. !".m", la cumparare, la ac!izitia intracomunitara sau
la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taAeiB
b" livrarea intracomunitara de catre o persoana impozabila revanzatoare de mijloace de
transport noi scutite de taAa, conform art. %)# alin. 2," lit. b".
?aca se aplica regimul special de taAare se va aplica TVA la marja de profit.
7arja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila
revanzatoare si pretul de cumparare, in care:
%. pretul de vanzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la
cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele,
obligatiile de plata, taAele si alte c!eltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si
asigurare, percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu eAceptia
reducerilor de pretB
,. pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei
17
pretului de vanzare, de furnizor, de la persoana impozabila revanzatoare.
ersoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie taAa aferenta livrarilor de
bunuri supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor.
ersoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taAei datorate sau ac!itate pentru
bunuri care au fost sau urmeaza sa fie ac!izitionate de la persoana impozabila revanzatoare, in
masura in care livrarea acestor bunuri de catre persoana impozabila revanzatoare este supusa
regimului special.
ersoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa indeplineasca
urmatoarele obligatii:
a" sa stabileasca taAa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala
in care trebuie sa depuna decontul de taAa, conform art. %6-N% si %6-N,B
b" sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.
ersoana impozabila revanzatoare care efectueaza atat operatiuni supuse regimului
normal de taAa, cat si regimului special, trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
a" sa tina evidente separate pentru operatiunile supuse fiecarui regimB
b" sa stabileasca taAa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala
in care trebuie sa depuna decontul de taAa, conform art. %6-N% si %6-N,.
:n acest sens, punctul -) din Titlul V: al Gormelor metodologice de aplicare a 4egii
65%@,**# privind 1odul fscal stabileste ca persoana impozabila revanzatoare va indeplini
urmatoarele obligatii:
a" va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului
specialB
b" va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim
specialB
c" va tine un registru comparativ care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade
fiscale, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru
livrarile efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, taAa colectataB
d" va tine evidenta separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului specialB
e" va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care ac!izitioneaza
bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. 4a factura se aneAeaza
declaratia furnizorului care confirma ca acesta nu a beneficiat de nicio scutire sau rambursare a
taAei pentru cumpararea, importul sau ac!izitia intracomunitara de bunuri livrate de persoana
impozabila revanzatoare. +actura emisa prin autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele
informatii:
%. numarul de ordine si data emiterii facturiiB
,. data ac!izitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari
prevazut la lit. a" sau data primirii bunurilorB
#. numele si adresa partilorB
). codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoareB
6. descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primiteB
-. pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile
in regim de consignatie.
Enun:
Se achizitioneaza 1.)00 G% haine la $ret!l de )) leiCG%. 4n baza $roce"!l!i verbal rez!lta
00.000 b!c., la $ret!l de 2,/) leiCb!c. 71.)00 G%F)) leiCG% H (2.)00 lei: 00.000 b!c8.
18
Re!"#$%e:
#5%
(
)*% $,.6** lei
7arfuri +urnizori
1and se introduce G:9.ul, intrarea va fi de #*.*** buc. la pretul de ,,56 lei@buc. 2pret
furnizor" si pretul de vanzare de 6 lei@buc. 2pret de vanzare cu amanuntul".
#5%
(
#5$ -5.6** lei
7arfuri ?iferente de pret la marfuri O26 lei@buc. . ,,56 lei@buc." C #*.*** buc."P
Ac!izitie marfa din import:
#5% ( =
7arfuri )*%.*%
+urnizori@analitic distinct
))-
Alte impozite taAe si
varsaminte asimilate
. lata in vama privind taAa vamala si TVA:
= ( 6%,%
))- 1onturi la banci in lei
Alte impozite taAe si
varsaminte asimilate
)),-
TVA deductibila
Ac!izitie marfa intracomunitara:
#5% ( )*%
7arfuri +urnizori
Q . taAare inversa:
)),-
(
)),5
TVA deductibila TVA colectata
:nregistrare adaos comercial
#5%
(
#5$
7arfuri ?iferente de pret la marfuri
:nregistrare discount marfuri in rosu 2cu diferenta de pret rezultata in urma aplicarii
discountului":
#5%
(
#5$
7arfuri ?iferente de pret la marfuri
Vanzare pe baza bonului emis de casa de marcat
6#%% ( =
1asa in lei 5*5
Venituri din vanzarea marfurilor
)),5
TVA colectataC
TVA colectata se determina fie conform regimului normal, fie conform regimului special
pentru ac!izitiile din interiorul comunitatii, nu si pentru import.
?escarcarea gestiunii de marfa vanduta:
-*5
(
#5% ret de ac!izitie
19
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri
#5$
(
#5% Adaos comercial
?iferente de pret la marfuri 7arfuri
11. Studiu de caz privind tranzactiile in re%im de consi%natie.
Enun:
4n l!na 2artie 2014, entitatea 9A-+ 5I95-T *T. $rime"te in re%im de con"i%natie
biciclete in valoare de )0.000 lei de la entitatea 23-45S S-.. .a entitatea 23-45S S-.,
valoarea contabila a mar&!rilor e"te de 40.000 lei, acea"ta $racticand !n comi"ion de 2)%.
1omi"ion!l $erce$!t de 9A-+ 5I95-T S-. e"te de 10% din $re!l de$onent!l!i. 1ontract!l
e"te valabil in $erioada 2artieD3ctombrie 2014 "i $revede ca "toc!l nevand!t la 00.0?.2014 "e
va ret!rna de$onent!l!i. *e$onent!l $erce$e o $enalizare de 0,)% din valoarea mar&!rilor
rama"e nevand!te.
4n c!r"!l an!l!i 2014, entitatea 9A-+ 5I95-T S-. vinde mar&!rile $rimite, a"t&el:
D 4!nie vanzari in valoare de 10.000 lei
D 4!lie vanzri in valoare de 1).000 lei
D A!%!"t vanzri in valoare de ).000 lei
D Se$tembrie vanzri in valoare de 1).000 lei
D "&ar"it Se$tembrie ret!r mar&!ri in valoare de ).000 lei
Re!"#$%e:
:nregistrarea opera0iunilor la intreprinderea A9I ;R;9T <94 2consignatar"
$& :n luna 7artie ,*%) . se inregistreaza, eAtracontabil, in contul $*#3 FAlte valori in
afara bilantuluiF marfuri primite in consignatie in valoare de 6*.*** lei:
?ebit cont $*#3 FAlte valori in afara bilantuluiF 6*.*** lei.
,& :nregistrarea vanzarii marfurilor primite in regim de consignatie:
Iun'e 2014:
. vanzarea marfurilor la pretul cu amanuntul de %%.*** lei, cu un adaos
comercial de %*= 2%*.***E %*.***C%*= ( %%.*** lei".
6#%%
(
5*5 %%.*** lei
1asa in lei Venituri din vanzarea marfurilor
. primirea facturii de la deponent in valoare de %*.*** lei.
#5%
(
)*% %*.*** lei
7arfuri +urnizori
. scaderea din evidenta, la pretul de cumparare, a marfurilor vandute in regim
de consignatie:
-*5 ( #5% %*.*** lei
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri
. eAtracontabil, in 1reditul contului $*#3' Alte valori in afara bilantuluiF:
20
$*#3 FAlte valori in afara bilantului' %*.*** lei.
Iu"'e 2014:
. vanzarea marfurilor la pretul cu amanuntul de %-.6** lei, cu un adaos
comercial de %*= 2%6.***E %6.***C%*= ( %%.*** lei".
6#%% ( 5*5 %-.6** lei
1asa in lei Venituri din vanzarea marfurilor
. primirea facturii de la deponent in valoare de %6.*** lei.
#5%
(
)*% %6.*** lei
7arfuri +urnizori
. scaderea din evidenta, la pretul de cumparare, a marfurilor vandute in regim
de consignatie:
-*5 ( #5% %6.*** lei
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri
. eAtracontabil, in 1reditul contului $*#3' Alte valori in afara bilantuluiF:
$*#3 FAlte valori in afara bilantului' %6.*** lei.
ana la eApirarea contractului in perioada August <eptembrie ,*%), in functie de
valoarea vanduta in fiecare luna, pentru marfa vanduta in regim de consignatie se vor efectua
inregistrari contabile similare cu cele mai sus prezentate pentru lunile :unie :ulie ,*%).
/& 4a sfarsitul lunii <eptembrie ,*%), la eApirarea contractului, entitatea A9I
;R;9T <94 a ramas cu marfuri pe stoc in valoare de 6.*** lei 26*.*** lei.%*.***
lei.%6.*** lei.6.*** lei.%6.*** lei":
. :nregistrarea returului de marfuri, eAtracontabil in 1reditul contului $*#3
&Alte valori in afara bilantuluiF:
$*#3 FAlte valori in afara bilantului' 6.*** lei.
. :nregistrarea penalizarii, facturate de deponent pentru marfurile nevandute in
valoare de ,6 lei 26.*** leiC*.6=":
-6$$ ( )*% ,6 lei
Alte c!eltuieli de eAploatare +urnizori
:nregistrarea opera0iunilor la intreprinderea ;lit <94 2deponent":
?atorita faptului ca deponentul pastreaza riscurile semnificative legate de bunurile
depuse spre a fi vandute in regim de consignatie, face ca acesta sa le evidentieze intr.un cont
bilantier, contul #65'7arfuri aflate la terti'.
$& e baza documentelor care atesta transferul marfurilor in regim de consignatie se
evidentiaza valoarea totala a marfurilor predate la consignatar:
#65 ( #5% )*.*** lei
7arfuri aflate la terti 7arfuri
,& :nregistrarea vanzarii marfurilor transmise in regim de consignatie:
Iun'e 2014:
<e emite factura pentru marfurile vandute ca urmare a situatiei vanzarilor
facute de consignatar si se recunosc veniturile din vanzare:
)%%% ( 5*5 %*.*** lei
1lienti Venituri din vanzarea marfurilor
<e descarca din gestiune marfurile vandute de consignatar si facturate acestuia
5.6** lei ( 2%*.*** lei %*.*** leiC,6=":
21
-*5 ( #65 5.6** lei
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri aflate la terti
Iu"'e 2014:
<e emite factura pentru marfurile vandute ca urmare a situatiei vanzarilor
facute de consignatar si se recunosc veniturile din vanzare:
)%%% ( 5*5 %6.*** lei
1lienti Venituri din vanzarea marfurilor
<e descarca din gestiune marfurile vandute de consignatar si facturate acestuia
%%.,6* lei ( 2%6.*** lei %6.*** leiC,6=":
-*5 ( #65 %%.,6* lei
1!eltuieli privind marfurile 7arfuri aflate la terti
:n lunile urmatoare, August <eptembrie ,*%), pentru marfa vanduta de consignatar,
deponentul va efectua inregistrarile contabile similare cu cele din lunile :unie . :ulie.
/& 4a sfarsitul lunii <eptembrie ,*%), la eApirarea contractului, se inregistreaza returul
marfurilor nevandute de catre entitatea A9I ;R;9T <94 in valoare de 6.*** lei si
penalizarea facturata catre consignatar in valoare de ,6 lei pentru marfa nevanduta:
9etur marfa #.56* lei 26.*** lei 6.*** leiC,6="
#5% ( #65 6.*** lei
7arfuri 7arfuri aflate la terti
:nregistrarea veniturilor din penalizari facturate consignatarului potrivit
prevederilor contractuale:
)%%% ( 56$ ,6 lei
1lienti Alte venituri din eAploatare
12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet.
Enun:
In anul N, societatea L (casa de amanet) incheie un contract cu o
persoana fzica in baza caruia ii imprumuta acesteia suma de 10 000 lei pe 6
luni. Obiectu gaului il reprezinta ! biuterii din aur. "upa sase luni daca
persoana fzica nu ramburseaza imprumutul, iar biuteriile trec in
proprietatea casei de amanet, care le #a #inde ca mar$uri prin aplicarea uni
adaos de 10%, &'( !)%. *ar$urile sunt e#identiate la pret cu amanuntul.
+omision casei de amanet este de 10%.
Re!"#$%e:
Acordarea imprumutului:
2678 Alte creante imobiliate ! 5311 "asa in lei 10
000 lei
"ontul 2678 se utilieaa in #ederea re$ectarii naturii fnanciare a
creantei insa la s%arsitul anului& partea scadenta sub un an #a f preentata la
creante in cadrul acti#elor circulante con%orm pre#ederilor '()* nr+
3055,2009+
-unurile in re.im de amanet sunt e#identiate doar in a%ara
bilantului:
8033 Valori materiale primite in pastrare sau in
custodie ! 10 000 lei
22
/upa 6 luni casa de amanet inre.istreaa intrarea in .estiune
a bi0uteriilor retinute:
371 (ar%uri ! 1
13 640 lei
2678 Alte creante imobiliate 10 000 lei
378 /i%erente de pr2t la mar%uri 1 000 lei
4428 TVA nee3i.ibila 2 640
lei
4n a%ara bilantului se inre.istreaa:
8033 Valori materiale primite in pastrare sau in
custodie 10 000 lei
4n caul in care persoana fica ramburseaa imprumutul la
scadenta se #or %ace urmatoarele
inre.istrari contabile:
5311 "asa in lei ! 1
11 000 lei
2678 Alte creante imobiliate
10 000 lei
704 Venituri din ser#icii
prestate 1 000 lei
5i in a%ara bilantului se inre.istreaa:
8033 Valori materiale primite in pastrare sau in
custodie 10 000 lei
"asa de amanet are obli.atia completarii re.istrului de e#identa a
metalelor pretioase& asa cum este pre#aut in '()* nr+ 1+809,2004+
?in punct de vedere al TVA
otrivit prevederilor art. %)5 din 4egea nr. 65%@,**# cu modificarile si completarile
ulterioare persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze operatiuni care dau drept
de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este persoana impozabila cu regim
miAt.
otrivit prevederilor pct. #6 alin. 2#" din Gorme imprumuturile acordate de casele de
amanet sunt operatiuni scutite conform prevederilor art. %)% alin. 2," lit. a" pct.
8peratiunea de livrare de bunuri second . !and de catre casele de amanet sub regimul
special prevazut la art. %6,M, este o operatiune taAabila.
1asele de amanet sunt persoane impozabile cu regim miAt, care isi eAercita dreptul de
deducere conform art %)5 din1odul fiscal .
Dijuteriile ramase in proprietatea unei case de amanet se incadreaza in categoria
bunurilor second.!and si se aplica prevederile art. %6,M, din 1odul fiscal si ale pct. -) din
normele de aplicare a 1odului fiscal aprobate prin ST nr. ))@,**) cu modificarile si
completarile ulterioare.
?aca se aplica regimul special, la emiterea facturii, persoana impozabila revanzatoare
nu are dreptul sa inscrie, in mod distinct, suma TVA colectata.
otrivit art. %6,M, alin 25" se poate opta pentru aplicarea regimului normal de TVA+
13. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de sc$imb valutar.
1asele de sc!imb valutar pot incepe efectuarea operatiunilor de sc!imb valutar, printr.un
numar nelimitat de puncte de sc!imb valutar, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
23
a" au primit autorizatia emis de Danca Gationalaa 9omanieiB
b" li s.a atribuit codul statistic de catre Danca Gationala a 9omaniei pentru fiecare punct
de sc!imb valutarB
c" au inscris codul statistic pe stampila punctului de sc!imb valutar.
4a sediul fiecarui punct de sc!imb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii
Dancii Gationale a 9omaniei . ?irectia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic,
precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat.
8peratiunile de vanzare@cumparare pentru persoane fizice se fac pe baza de document de
identitate legal valabil. <e interzice inscrierea in documentul de identitate de mentiuni privind
efectuarea operatiunilor de sc!imb valutar.
1asele de sc!imb valutar isi stabilesc in mod liber cursurile de sc!imb valutar, atat cele
de cumparare, cat si cele de vanzare.
4istele cursurilor de sc!imb de vanzare@cumparare pentru valutele cotate si substitute de
numerar, semnate de persoanele imputernicite, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc
vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie
aneAate la registrul tranzactiilor.
;ntitatile intocmesc buletine de sc!imb valutar sau bonuri fiscale 2pentru sc!imb
valutar", potrivit prevederilor legale aplicabile.
Duletinele de sc!imb valutar, documente cu regim special, se intocmesc in doua
eAemplare:
. un eAemplar fiind inmanat clientului,
. al doilea eAemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.
entru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale 2pentru sc!imb valutar" sau
buletine de sc!imb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
. denumirea emitentuluiB
adresa emitentuluiB
codul statistic al punctului de sc!imb valutarB
data emiteriiB
seria si numarul buletinului de sc!imb valutar@bonului fiscal 2pentru sc!imb
valutar"B
numele >i prenumele clientuluiB
tara clientuluiB
categoria rezident@nerezidentB
documentul de identitate al clientului: tip, serie, numarB
rezident@nerezidentB
suma incasata de la client 2valute cotate@moneda nationala"B
cursul de sc!imb valutarB
suma pltit clientului 2valute cotate@moneda na0ionala"B
semntura casieruluiB
stampila punctului de sc!imb valutar.
e perioada cand te!nica de calcul 2aparatele de marcat electronice fiscale,
calculatoarele" nu functioneaza din cauze obiective, entitatile prevazute la art. % vor emite
buletine de sc!imb valutar, in conditiile prevazute de prezenta norma, prin oricare alte mijloace
de editare. 4a remedierea defectiunii, aceste buletine de sc!imb valutar vor fi preluate in
24
memoria aparatelor de marcat electronice fiscale@calculatoarelor, dupa caz, cu efectuarea
mentiunii Fpreluat in baza de dateF pe buletinele de sc!imb valutar respective.
4a solicitarea clientului, entitatile vor inscrie pe versoul bonului fiscal 2pentru sc!imb
valutar" sau al buletinului de sc!imb valutar, dupa caz, seriile si numerele bancnotelor vandute
acestuia.
;ntitatile prevazute la art. % >i , vor tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi
evidentiate cumpararile si vanzarile de valute cotate, pe feluri de valute cotate, si sumele in
moneda nationala platite@incasate sau, dupa caz, transferate.
Gumai personalul angajat al entitatilor are dreptul sa efectueze operatiuni de sc!imb
valutar.
<e cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. %)% alin. 2," din 1odul fiscal si
operatiunile desfasurate de casa de sc!imb valutar.
Enun:
La o casa de schimb #alutar se e$ectueaza in luna (prilie !01)
urmatoarele operatii de #anzare,cumparare #aluta de la,catre persoane
fzice. (cursurile la euro nu corespund cu realitatea)-
01.1!.!010 - .old casa lei /.000
01.1!.!010- .old casa euro 1.000
01.1!.!010- +urs 1N2 ),!0
10.1!.!010 - +urs 1N2 )./0
10.1!.!010 - +urs +umparare euro ),00 lei,3,
10.1!.!010- +urs 'anzare euro ),06 lei,3,
/1.1!.!010- +urs 1N2 ),)0
4n client cumpara !.000 euro la cursul afsat de ),06 lei ,3 casa de schimb
#inde euro
4n client #inde 1.000 euro la curs afsat de ),00 lei,3, casa de schimb
cumpara euro
Re!"#$%e:
6%#) ( 6#%% -.*56 lei 2%.6** euroC),*6 lei@eur"
1asa in valuta 1asa in lei
6%#) ( 5*$ )6* lei 2).#6 lei@eur curs DG9 .
1asa in valuta Venituri diverse
).*6 lei@eur curs afisat la
cumparare euro"
1onform legislatiei la venituri se va inre.istra numai suma ce reprezinta comisionul
casei de sc!imb valutar la momentul tranzactiei.
<old final la sfarsitul zilei:
<old casa lei : #.*** lei E $.5** E ),* . -.*56 ( -.*)6 lei
<old casa euro : %6** U . ,*** U E %6** U ( %*** U
<old casa euro ec!ivalent lei: -.#56 . $.5** E -.*56 E )6* ( ).,** lei
25
<old casa euro #*.*).,*%) : %***U C curs DG9 ),)* ( ).)** lei
#*.*).,*%) 4a finalul lunii@anului se face reevalurarea la curs DG9 al soldului din casa
valuta 2devize" astfel:
6%#) ( 5-6 ,** lei 2).)** lei . ).,** lei"
1asa in valuta ?iferente de curs valutar
14. Studiu de caz privind importul de stocuri.
Enun:
.ocietatea *(I.ON importa mar$uri in conditii +I5, #aloarea
mar$urilor find de 60007, ta8a #amala de 10%, comision #amal de 0.0%,
accizele )0%, &'( !), cursul de schimb la data #amuirii find de /.0 lei,7.
Re!"#$%e:
. Valoarea e3terna "4): 8 0006 7 3+5 lei,6 ! 28 000 lei
. Ta3a #amala: 28 000 lei 7 101 ! 2 800 lei
. "omision #amal: 28 000 lei 7 0+51 ! 140 lei
. Accie: 828 000 lei 9 2 800 lei 9 140 lei: 7 401 ! 30 940 7
401 ! 12 376 lei
. TVA: 828 000 lei 9 2 800 lei 9 140 lei 9 12 376 lei: 7 241 !
43 316 lei 7 241 ! 10 395+84 lei
Ac;iitia de mar%uri de la e3tern in comision pe baa de
%actura:
371 (ar%uri ! 1 53 711+84 lei
401 )urniori 28 000 lei
446+1 Ta3a #amala 2 800 lei
446+2 Accie 12 376 lei
446+3 TVA 10 395+84 lei
447 )onduri speciale < ta3e 140 lei
si #arsaminte asimilate
*lata ta3elor datorate in #ama:
1 ! 5121 "onturi la banci in lei
25 711+84 lei
446+1 Ta3a #amala
2 800 lei
446+2 Accie
12 376 lei
446+3 TVA
10 395+84 lei
447 )onduri speciale
140 lei
ta3e si #arsaminte asimilate
15. Studiu de caz privind exportul de stocuri.
26
Enun:
9entru un e8port de m:r$uri ce are loc la data de 10.1!.!01/ se
cunosc urm:toarele in$orma;ii-
< pre;ul de #=nzare total 0.000 7>
< costul m:r$urilor #=ndute 1/.000 lei>
< la data de 1!.1!.!01/ se ?ncaseaz: de la clientul e8tern suma de /.000 7>
< la data de 10.01.!01) se ?ncaseaz: suma de !.000 7>
< cursurile de schimb au e#oluat ast$el-
10.1!.!01/ 1!.1!.!0
1/
/1.1!.!01/ 10.01.!01)
/,/ lei,7 /,0 lei,7 /,6 lei,7 /,)0 lei,7
Re!"#$%e:
V/nzarea de mrfuri 2%*.%,.,*%#":
)%%% 1lien0i ( 5*5 Venituri din v/nzarea mrfurilor %-.6** 26.*** V A #,# lei@V"
?escrcarea de gestiune:
-*5 1!eltuieli cu mrfurile ( #5% 7rfuri %#.6**
ncasarea sumei de #.*** V 2%,.%,":
6%,) 1onturi la bnci n valut ( = %*.6** 2#.*** V A #,6 lei@V"
)%%% 1lien0i 3.3** 2#.*** V A #,# lei@V"
5-6 Venituri din -** 2#.*** V A2#,6 lei.#,# lei""
diferen0e de curs valutar
4a #%.%,.G . Actualizarea crean0elor n devize la cursul de nc!idere:
<old neactualizat ( ,.*** V A #,# lei@V ( -.-** lei
<old actualizat ( ,.*** V A #,- lei@V ( 5.,** lei
1/>tig nerealizat din diferen0e de curs ( 5.,** . -.-** ( -** lei
)%%%1lien0i ( 5-6 Venituri din diferen0e de curs valutar -** lei
ncasarea sumei de ,.*** V la %*.*%.,*%):
= ( )%%% 1lien0i 5.,** 2,.*** V A #,- lei@V"
6%,) 1onturi la bnci n valut -.3** 2,.*** V A #,)6 lei@V" --6
1!eltuieli din diferen0e de curs valutar #** 2,.***V A2#,- lei@V.#,)6lei@V"

16. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision.
Enun:
.ocietatea @A@ .2L actioneaza ca intermediar. (ceasta re#inde
bunurile in numele #anzatorului, pe baza de comision. .ocietatea a primit
bunuri in #aloare de 10 000 lei pe care le re#inde cu un comision de 10%,
adica la 11 000 lei. 2edati inregistrarea contabila a #enitului inregistrat de
societatea @A@ .2L.
27
Re!"#$%e:
"on%orm '()* 3055,2009 sumele colectate de o entitate in numele
unor terte parti& inclusi# in caul contractelor de a.ent& comision sau mandat
comercial inc;eiate potri#it le.ii& nu repreinta #enit din acti#itatea curenta&
c;iar daca din punct de #edere al ta3ei pe #aloarea adau.ata persoanele
care actioneaa in nume propriu sunt considerate cumparatori re#anatori+
4n aceasta situatie& #eniturile din acti#itatea curenta sunt
repreentate de comisionul de
intermediere+
)acturarea comisionului de intermediere:
4111 "lienti ! 1
1 240 lei
704 Venituri din ser#icii prestate
1 000 lei
4427 TVA colectata
240 lei
17. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionare.
Enun:
.ocietatea *O2IB. .2L detine materii prime in #aloare de 10 000 lei
si mar$uri in
#aloare de 0 000 lei pentru care sCau trans$erat riscurile si benefciile dar
care sunt in curs de apro#izionare. 9rezentati inregistrarile contabile ce
trebuie $acute pentru bunurile in curs de apro#izionare precum si pe cele
care trebuie $acute in momentul in care se incheie procesul de
apro#izionare.
Re!"#$%e:
/etinerea& cu orice titlu& de bunuri materiale& precum si
e%ectuarea de operatiuni economice& %ara sa fe inre.istrate in contabilitate&
sunt interise+
4n aplicarea acestui principiu este necesar sa se asi.ure:
a: =eceptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si
inre.istrarea acestora la locurile de depoitare+ -unurile materiale primite
pentru prelucrare& in custodie sau in consi.natie se receptioneaa si
inre.istreaa distinct ca intrari in .estiune+ 4n contabilitate& #aloarea acestor
bunuri se inre.istreaa in conturi in a%ara bilantului>
b:4n situatia unor decala0e intre apro#iionarea si receptia
bunurilor care se do#edesc a f in mod cert in proprietatea entitatii& se
procedeaa ast%el:
? bunurile sosite %ara %actura se inre.istreaa ca intrari in .estiune
atat la locul de depoitare& cat si in contabilitate& pe baa receptiei si a
documentelor insotitoare>
? bunurile sosite si nereceptionate se inre.istreaa distinct in
contabilitate ca intrare in .estiune>
28
4n caul unor decala0e intre #anarea si li#rarea bunurilor& acestea
se inre.istreaa ca iesiri din entitate& nemaifind considerate proprietatea
acesteia& ast%el:
? bunurile #andute si neli#rate se inre.istreaa distinct in
.estiune& iar in contabilitate in conturi in a%ara bilantului>
? bunurile li#rate& dar ne%acturate& se inre.istreaa ca iesiri din
.estiune atat la locurile de depoitare& cat si in contabilitate& pe baa
documentelor care confrma iesirea din .estiune
potri#it le.ii>
? bunurile apro#iionate sau #andute cu claue pri#ind dreptul de
proprietate se inre.istreaa la intrari si& respecti#& la iesiri& atat in .estiune&
cat si in contabilitate& potri#it contractelor inc;eiate+
4nre.istrarea #alorii materiilor prime cumparate& pentru care
s?au trans%erat
riscurile si benefciile a%erente& dar care sunt in curs de apro#iionare la o
#aloare de 10+000 lei:
321 ! 401
10+000
(aterii prime in curs de apro#iionare )urniori
4nre.istrarea #alorii materiilor prime cumparate& pentru care
s?a inc;eiat
procesul de apro#iionare la o #aloare de 5+000 lei:
301 ! 321
10+000
(aterii prime (aterii prime in curs de
apro#iionare
4nre.istrarea #alorii mar%urilor cumparate& pentru care s?au
trans%erat riscurile
si benefciile a%erente& dar care sunt in curs de apro#iionare la o #aloare de
5+000 lei:
327 ! 401
5+000
(ar%uri in curs de apro#iionare )urniori
4nre.istrarea #alorii mar%urilor cumparate& pentru care s?a
inc;eiat procesul de
apro#iionare la o #aloare de 5+000 lei:
371 ! 327
5+000
(ar%uri (ar%uri in curs de
apro#iionare
1. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti.
Enun:
.ocietatea *O2IB. .2L a trimis spre prelucrare la terti materiale
consumabile in #aloare de 00 000 lei con$orm a#izului de insotire. .e
29
primesc de la terti obiecte de in#entar in #aloare de 00 000 lei, costul
prelucrarii 0 000 lei, &'( !)%. 9rezentati inregistrarile contabile.
Re!"#$%e:
;videntierea materialelor consumabile trimise spre prelucrare la terti:
351 (aterii si materiale a$ate la terti ! 3021 (ateriale au3iliare
50 000 lei
*rimirea obiectelor de in#entar de la terti 8con%orm a#iului&
%acturii si notei
de receptie::
303 'biecte de in#entar ! 351 (aterii si materiale a$ate la terti
50 000 lei
4nre.istrare %actura pentru di%erenta stocului de obiecte de
in#entar
ac;iitionate:
1 ! 401 )urniori 6 200 lei
303 'biecte de in#entar 5 000 lei
4426 TVA deductibila 1 200 lei
1!. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti.
Enun:
Societatea 2A4S3> S-. c!m$ara, $e baza de &act!ra, de la "ocietatea +,+ S-.
mar&!ri in valoare totala de (0.000 lei, $e care o la"a in c!"todia "ocietatii +,+ S-., $e o
d!rata de 00 zile, din ca!za li$"ei "$ati!l!i de de$ozitare. .a e#$irarea $erioadei, b!n!rile "!nt
ad!"e in %e"ti!nea "ocietatii 2A4S3> S-., intocmind!D"e nota de $rimire, rece$tie "i con"tatare
de di&erente. 9entr! "ocietatea +,+ S-., ace"tea re$rezinta mar&!ri achizitionate la !n co"t de
<0.000 lei. >ici !na din cele do!a "ocietati >B a$lica "i"tem!l de TVA la inca"are.
Re!"#$%e:
In%e1'()%$%'"e /!n)$,'"e e2e/)u$)e 0e MAISON SRL:
a". inre.istrarea mar%urilor procurate de la @A@ 5=B& pe baa de %actura&
dar ramasa in
custodia acesteia& la costul total:
1
!
401
99+200
lei
357 )urniori
80+000
lei
(ar%uri a$ate la terti
4426
19+200
lei
TVA deductibila
30
b:+ plata %acturii:
401

! 5121
99+200
lei
)urniori
"onturi la banci in
lei
c:+ aducerea in .estiune a mar%urilor ac;iitionate& platite si lasate in
custodia societatii
@A@ 5=B:
371
!
357 80+000 lei
(ar%uri (ar%uri a$ate la terti
Inregistrarile contabile efectuate de K&K SRL:
a:+ #anarea de mar%a la pretul de #anare 80&000 lei:
4111
! 1
99+200
lei
"lienti 707
80+000
lei
Venituri din #anarea
mar%urilor
4427
19+200
lei
TVA colectata
b:+ descarcarea .estiunii de mar%a #anduta& la costul de ac;iitie
60+000 lei:
607
!
371
60+000
lei
";eltuieli pri#ind
mar%urile (ar%uri
c:+ incasarea contra#alorii a%erente mar%urilor #andute:
5121
!
4111 99+200 lei
"onturi la banci in
lei "lienti
d:+ inre.istrarea mar%urilor #andute si incasate& ramase in custodie:
/ebit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie
80+000 lei
e:+ la e3pirarea perioadei contractuale 830 ile: are loc scoaterea
mar%urilor din custodie:
"redit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 80+000
lei
31
2". Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision.
Enun:
Societatea +,+ S-. $rime"te de la o $er"oana &izica b!n!ri "$re vanzare, in re%im de
con"i%natie, in valoare de 00.000 lei, comi"ion 1)%, TVA 24% din valoarea comi"ion!l!i. *!$a
vanzarea mar&!rilor catre $o$!latie, +,+ S-. &ace $lata catre de$onent. 1ontabilitatea e"te
or%anizata "!b &orma !nor "ervicii de vanzare contra !n!i comi"ion.
Re!"#$%e:
a: *rimirea mar%urilor in re.im de consi.natie:
/ebit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie
30+000 lei
b: Vanarea mar%urilor:
5311
! 1
35+580
lei
"asa in lei 462
30+000
lei
"reditori di#ersi
704
4+500
lei
Venituri din ser#icii
prestate
4427
1+080
lei
TVA colectata
c: *lata deponentului:
462
!
5121 30+000 lei
"reditori di#ersi "onturi la banci in lei
d: 5coterea din e#identa a mar%urilor #andute:
"redit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 30+000
lei
21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar.
Enun:
32
.a inventarierea de "&ar"it de an la "ocietatea 23-45S S-. "e con"tata !rmatoarele
$l!"!ri.
J Bn !tilaj n! era inre%i"trat in contabilitate E "!ma de ) 000 lei
J 2aterii $rime E "!ma de 2 000 lei
J 9rod!"e &inite E "!ma de )00 lei
J 4nve"titii &inanciare $e termen "c!rt E "!ma de 1 000 lei
J 1a"a in lei E "!ma de 20 lei
Re!"#$%e:
/aca in urma in#entarierii stocurilor se constata un plus de
.estiune& bunurile respecti#e se #or e#alua la #aloarea 0usta& iar tratamentul
fscal #a f ca pentru un #enit impoabil& deoarece nu este scutit e3pres de
art+ 20 din "odul fscal+
*lusuri de in#entar la acti#e imobiliate& la #aloarea de
in#entar:
2131 Alte imobiliari necorporale ! 4754 *lusuri de in#entar de natura
imobiliarilor 5000 lei
*lusuri de stocuri cumparate:
301 (aterii prime ! 601 ";elt+ cu materiile prime 2 000 lei
*lusuri inre.istrate la produsele fnite obtinute>
345 *roduse fnite ! 711 Ven+ a%erente costului productiei in curs de
e3ecutie 500 lei

*lusuri de in#estitii fnanciare pe termen scurt:
506 4n#estitii fnanciare pe T+5+ ! 768 Alte #enituri fnanciare 1 000 lei
*lusuri constatate la in#entarierea casieriei:
5311 "asa in lei ! 7588 Alte #enituri din e3ploatare 20 lei
22. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventar.
1. Bunurile constatate lipsa din gestiune, neimputabile
Enun:
Se achizitioneaza mar&!ri in valoare de 1).000 lei 6 TVA 24% 7200 b!c. # /) leiCb!c.8.
1! ocazia inventarierii 7com$arand!D"e datele con"tatate &a$tic "i in"cri"e in li"tele de
inventariere c! cele din evidenta tehnicoDo$erativa D &i"ele de ma%azine D "i din contabilitate8 "e
con"tata < b!cati li$"a la inventar, mar&a neim$!tabila.
Re!"#$%e:
inre.istrarea diminuarii stocului scriptic& con%orm reultatelor
in#entarierii ? in baa listei de in#entariere:
607C9 ! 371 450&00 86 3 75:
inre.istrare a0ustare TVA a%erenta:
635C9 ! 4426 108&00 8450&00 3 241:
33
D'TAE /aca la ac;iitie nu s?ar f dedus TVA pentru aceste bunuri& nu mai
trebuia sa se %aca a0ustare+ *entru mar%urile ac;iitionate cu ta3are in#ersa&
c;iar daca nu se plateste TVA in urma ta3arii in#erse& se deduce si se
colecteaa TVA& deci se %ace a0ustare+
2. Bunurile constatate lipsa din gestiune, imputabile
Enun:
Se achizitioneaza mar&!ri in valoare de 1).000 lei 6 TVA 24% 7200 b!c. # /)leiCb!c8.
1! ocazia inventarierii "e con"tata 10 b!cati li$"a la inventar, mar&a im$!tabila %e"tionar!l!i.
4m$!tatia "e &ace la valoarea de inloc!ire de 100 leiCb!c.
Re!"#$%e:
"on%orm pct+ 53 alin+ 86: lit+ d: din Dorma metodolo.ica de aplicare
a Titlului V4 din "odul fscal& in caul bunurilor lipsa din .estiune care sunt
imputate& se e%ectueaa a0ustarea ta3ei& sumele imputate nefind considerate
contra#aloarea unor operatiuni in s%era de aplicare a TVA+ ";eltuiala cu
scoaterea din .estiune si cea .enerata de a0ustarea TVA sunt deductibile
deoarece suma imputata repreinta un #enit impoabil+
inre.istrarea diminuarii stocului scriptic& con%orm reultatelor
in#entarierii ? in baa listei de in#entariere:
607C1 ! 371 750&00 810 3 75:
635C1 ! 4426 180&00
inre.istrarea sumei imputate .estionarului:
4282 ! 7588C1 1+000&00
D'TA: /aca la ac;iitie nu s?ar f dedus TVA pentru aceste bunuri& nu mai
trebuia sa se %aca a0ustare+
4n caul in care minusul se datoreaa unor calamitati naturale& pe debit
se #a %olosi contul 671 F";eltuieli pri#ind calamitatile si alte e#enimente
e3traordinareF& iar pentru minusurile neimputabile si pentru cele constatate
peste normele le.ale imputabile se datoreaa TVA+
Aceasta c;eltuiala este nedeductibila pentru determinarea impoitului
pe proft& con%orm art+ 21 alin+ 84: lit+ c: din "odul fscal& daca stocul nu a %ost
asi.urat 8in caul in care stocul este asi.urat& c;eltuiala este deductibila
fscal:+ 4n caul imputarii& #aloarea imputatiei se aplica la #aloarea de
inlocuire a stocului la care se adau.a TVA& con%orm pre#ederilor '+(+)+*+ nr+
2+861,2009& c;eltuiala cu stocul de mar%a find nedeductibila fscal& iar
#enitul este neimpoabil& con%orm art+ 20 lit+ c: din "odul fscal+
5e a0usteaa TVA dedusa iar c;eltuielile cu scoaterea din .estiune si TVA
a%erenta sunt
nedeductibile 8daca nu au %ost inc;eiate contracte de asi.urare:+
23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor de%radate& expirate sau alte forme de
scoatere din evidenta contabila.
34
Enun:

3 "ocietate care comercializeaza &r!cte "!$orta o $ierdere datorita de%radarii a !nei
$arti din acea"tea $e $arc!r"!l tran"$ort!l!i de ).000 lei din total!l cantitatii a$rovizionate in
valoare de 420.000 lei. *i&erenta rama"a a &o"t vand!ta la !n $ret de )/0.000 lei
Re!"#$%e:
Du se %ac a0ustari ale ta3ei deductibile daca sunt indeplinite cumulati#
urmatoarele conditii:
de.radarea calitati#a a bunurilor se datoreaa unor caue obiecti#e
do#edite cu documente>
se %ace do#ada ca bunurile au %ost distruse+
4n sc;imb& c;eltuiala cu scoaterea din .estiune este nedeductibila
daca nu au %ost inc;eiate contracte de asi.urare+
D'TA: /aca la ac;iitie nu s?a dedus TVA pentru aceste bunuri& nu mai
trebuie sa se %aca a0ustare+
*entru lipsa constatata la receptie datorata de.radarii pe parcursul
transportului se intocmeste un re%erat in #ederea e3plicarii cauelor
distru.erii produselor pe parcursul transportului 8se considera ca
autocamionul a derapat si in incercarea de a redresa masina& cate#a produse
s?au imprastiat pe carosabil:+ /ocumente ane3ate : proces #erbal constatare
de la *olitie sosita la locul accidentului& poe& marturii scrise ale martorilor:
4nre.istrarea pierderii:
607

! 371
5+000
lei
";eltuieli pri#ind mar%urile (ar%uri
24. Studiu de caz privind stocurile produse ca urmare a unor cauze de forta majora.
Enun:
Societatea A.2A S-. obtine din $rod!ctie $ro$rie : "emi&abricate in valoare de 2.)00
lei, $rod!"e &inite in valoare de 1.)00 lei "i $rod!"e rezid!ale in valoare de 400 lei care a! &o"t
di"tr!"e intrD!n incendi! 7li"ta de inventariere, $roce" verbal de con"tatare8.
Re!"#$%e:
:nregistrarea contabila este urmatoarea:
671
! 1
4+400
lei
";eltuieli pri#ind calamitatile
si alte e#enimente e3traordinare 341
2+500
lei
5emi%abricate
345
1+500
lei
*roduse fnite
346
400
lei
35
*roduse reiduale
25. Studiu de caz privind emiterea& ac$izitia si utilizarea tic$etelor de masa.
Enun:
Societatea A.=AT-3S SA achizitioneaza <0 de carnete a cate 20 de tichete de ma"a la
valoarea nominala de ? leiCtichet. 1o"t!l im$rimatelor e"te de )00 lei, TVA 24%. Societatea a
acordat e&ectiv )0 de carnete, re"t!l de 10 &iind ret!rnate la emitent.
Re!"#$%e:
a: Ac;iitia tic;etelor de masa:
Valoarea tic;etelor de masa ! 60 carnete720 tic;ete,carnet79 lei,tic;et
! 10+800 lei+
"ostul imprimatelor ! 500 lei+
TVA ! 2417500 lei ! 120 lei
1 !
401
11+420
lei
5328 )urniori
10+800
lei
Alte #alori
628
500
lei
Alte c;eltuieli cu ser#iciile e3ecutate de
terti
4426
120
lei
TVA deductibila
b: Acordarea tic;etelor de masa:
Valoarea tic;etelor de masa acordate ! 50 carnete720 tic;ete,carnet79
lei,tic;et ! 9+000 lei
642
!
5328
9+000
lei
";eltuieli cu tic;etele
de masa acordate salariatilor
Alte
#alori
c: =eturnarea tic;etelor de masa:
461
!
5328 1+800 lei
/ebitori di#ersi Alte #alori
36
4mpoitul pe salariu corespunator tic;etelor de masa este retinut
salariatilor:
421
!
444
1+440
lei
*ersonal ? salarii
datorate
4mpoitul pe #enituri de natura
salariilor
26. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii.
Enun:
.a data 2) 2artie 2014 "ocietatea A.2A S-. achita &!rnizor!l de mar&!ri in
n!merar $entr! "!ma de 4000 lei. .a data de 2? 2artie 2014 "ocietatea Al$ha vinde mar&!ri in
valoare de 10 000 lei $e credit comercial, in baza aviz!l!i de in"otire a mar&ii. .a data de 00
A$rilie 2014 "ocietatea intocme"te &act!ra $ent! mar&!rile vand!te in valoare de ? 000 lei, TVA
24% "i inca"eaza valoarea de la client in cont!l de la banca. Aratati care "!nt inre%i"trarile
contabile ce treb!ie &ac!te.
Re!"#$%e:
Ac;itarea %urniorului in numerar:
401 )urniori ! 5311 "asa in lei 4 000 lei
Bi#rarea mar%urilor pe baa de a#i de insotire a marfi:
418 "lienti < %acturi de intocmit ! 1
12 400 lei
707 Venit din #+
mar%a 10 000 lei
4428 TVA
nee3i.ibila 2 400 lei
4nre.istrarea %acturii:
418 "lienti < %acturi de intocmit ! 1 812
400 lei:
707 Venit din #+
mar%a 810 000 lei:
4428 TVA
nee3i.ibila 82 400 lei:
4111 "lienti ! 1 11
160 lei
707 Venit din #+
mar%a 9 000 lei
4427 TVA
colectata 2 160 lei
4ncasare %actura emisa client:
5121 "onturi la banca in lei ! 4111 "lienti 11 160 lei
27. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit.
Enun:
37
Societatea 3me%a avalizeaza !n bilet la ordin emi" de "ocietatea Al$ha in &avoarea
"ocietatii =eta, in valoare nominal de 00 000 lei, c! "cadenta la ?0 zile. .a data "cadentei
"ocietatea Al$ha, emitent!l, e&ect!eaza $lata catre "ocietatea =eta, iar "ocietatea 3me%a "coate
din evidenta an%ajament!l acordat "ocietatii Al$ha.
Re!"#$%e:
4nre.istrarea emiterii biletului la ordin de catre Alp;a in %a#oarea lui
-eta:
401 )urniori,-eta ! 403 G%ecte de platit 30 000 lei
4nre.istrarea in contabilitatea societatii -eta a pimirii biletului la ordin:
413 G%ecte de primit de la client ! 4111 "lienti,Alp;a
30 000 lei
4nre.istrarea a#aliarii titlului in contabilitatea societatii 'me.a:
/ebit 8011 Hiruri si .arantii acordate 30 000 lei
4nre.istrarea in contabilitatea societatii Alp;a& la scadenta& a platii
contra#alorii e%ectului
comercial:
403 G%ecte de platit ! 5121 "onturi la banci in lei 30
000 lei
4nre.istrarea in contabilitatea societatii -eta a incasarii biletului la
ordin& la scadenta:
5113 G%ecte de incasat ! 413 G%ecte de primit de la
clienti 30 000 lei
5121 "onturi la banci in lei ! 5113 G%ecte de incasat 30
000 lei
4nre.istrarea in contabilitatea societatii 'me.a a incetarii
an.a0amentului sau de catre
societatea Alp;a:
"redit 8011 Hiruri si .arantii acordate 30 000 lei
2. Studiu de caz privind evaluarea crentelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul
exercitiului financiar.
Enun:
.a 01.12.2010 "ocietatea K-5TL5. are in cont!l c!rent !n di"$onibil de 1) 000M,
evidentiati la !n c!r" val!tar de 4.22(2 leiCM.
J 4n 0).12.2010 "e &ace $lata !n!i &!rnizor: ) 000M la !n c!r" de "chimb val!tar de 4.20// leiCM
7datoria e"te inre%i"trata la !n c!r" val!tar de 4.20// leiCM8
J 4n 11.12.2010 are loc inca"area !n!i client 0 000M la !n c!r" de "chimb val!tar de 4.10(0 leiCM
7creanta e"te inre%i"trata la !n c!r" de 4.24// leiCM8
J 9e 21.12.2010 are loc ramb!r"are !n!i credit bancar $e termen "c!rt: 0 )00M la !n c!r" de
"chimb val!tar de 4.1440 leiCM 7credit!l e"te inre%i"trat la !n c!r" de 4.12(1
leiCM8.
38
J 9e 01.12.2010 c!r"!l =>- e"te de 4.01?/ leiCM. 9rezentati inre%i"rarile contabile.
Re!"#$%e:
*lata %urnior 05 decembrie 2013
401 )urniori ! 1 21
188+50 lei
5124 "onturi la banci in #aluta 21
038+50 lei
765 Venit din di%+ curs #alutar
150 lei
4ncasare client 11 decembrie 2013
1 ! 4111 "lienti 12
743+10 lei
5124 "onturi la banci in #aluta 12
414+90 lei
665 ";elt+ din di%+ de curs #alutar
328+20 lei
=ambursare credit 21 decembrie 2013
1 ! 5124 "onturi la banci in #aluta
14 504+00 lei
5191 "redite bancare pe termen scurt
14 448+35 lei
665 ";elt+ din di%+ de curs #alutar
55+65 lei
5old I 5124 la 31+12+2013
15 000I ? 5 000I 9 3 000I ? 3 500I ! 9 500I
5old lei 5124 la 31+12+2013
64 423 lei < 21 038+50 lei 9 12 414+90 lei < 14 448+35 lei !
41 351+05 lei
Valoarea in lei a celor 9 500I la curs de inc;idere de 4+3197 ! 41
037+15 lei
665 ";elt+ din di%+ de curs #alutar ! 5124 "t+ la banci in #aluta
313+90 lei

2!. Studiu de caz privind impozitul pe profit.
Enun:
.a "ocietatea A-1SNS S-. e#i"ta !rmatoarea "it!atie in cont!ri la data de 00.0<.2011:
J Venit!ri din e#$loatare: 2)0 000 lei
J 1helt!ieli din e#$loatare: 100 000 lei
J Venit!ri &inanciare: 1) 000 lei
J 1helt!ieili &inanciare: ) 000 lei
J Venit!ri e#traordinare: /)00 lei
J *ividende $rimite de la o alta $er"oana j!ridica romana: 1) 000 lei
J Amenzi "i $enalitati in relatiile c! in"tit!tiile "tat!l!i: 1)00 lei
39
J 1helt. )0% neded!ctibile c! comb!"tibil!l: )00 lei
Re!"#$%e:
*roft impoabil ! reultat contabil < deduceri 9 c;eltuieli
nedeductibile
*roft impoabil ! 8250 000 lei < 100 000 lei: 9 815 000 lei < 5 000
lei: 9 87500 lei < 0 lei:< 15 000 lei 9 81500 lei 9 500 lei:
*roft impoabil ! 154 500 lei
4mpoit de plata ! 154 500 lei 7 161 ! 24 720 lei
"onstituire obli.atiei de plata:
691 ";elt+ cu impoit,proft ! 4411 4mpoit,proft 24
720 lei
4nc;idere cont de c;eltuieli
121 *roft,pierdere ! 691 ";elt+ cu impoit,proft 24
720 lei
Virarea obli.atiei de plata
4411 4mpoit,proft ! 5121 "onturi la banci in lei 24 720
lei
3". Studiu de caz privind c$eltuielile de protocol.
Enun:
9rezentati mono%ra&Oa contabila re&eritor la e&ect!area de chelt!ieli de $rotocol in
valoare de 1000 .ei incl!"iv TVA, con&orm "it!atiilor de mai jo".
Re!"#$%e:
Tratamentul TVA al bunurilor si ser#iciilor acordate .ratuit in cadrul actiunilor
de protocol este modifcat substantial+ Jna din moti#atii pentru aceasta
sc;imbare radicala a %ost deconectarea colectarii de TVA de proftabilitatea
contribuabilului& aspect ce ar trebui sa ramana neutru din perspecti#a TVA+
In cazul protocolului in bunuri:
Du #or f asimilate li#rarilor cu plata cadourile o%erite in cadrul actiunilor de
protocol daca #aloarea fecarui cadou o%erit este de ma3im 100 lei+ "adoul
poate cuprinde unul sau mai multe bunuri acordate .ratuit 8anterior&
constituia li#rare depasirea de pla%on calculat pentru impoitul pe proft:+
5uma depasirilor de pla%on a%erente unei perioade fscale #a constitui li#rare
de bunuri cu plata pentru care se autocolecteaa ta3a& daca s?a e3ercitat
dreptul de deducere a ta3ei a%erente ac;iitiei bunurilor respecti#e+
5e considera ca li#rarea de bunuri are loc in ultima i lucratoare a perioadei
fscale in care au %ost acordate bunurile .ratuit si a %ost depasit pla%onul
8anterior& perioada in care trebuiau depuse situatiile fnanciare:+
40
*ersoana impoabila emite auto%actura 8lunar sau trimestrial& in %unctie de
%rec#enta cu care se depune decontul de TVAE: in care inscrie #aloarea
depasirilor de pla%on si ta3a colectata si declara li#rarea in decontul de TVA
a%erent perioadei fscale in care a acordat bunurile .ratuit in cadrul actiunilor
de protocol si a depasit pla%onul+
In cazul protocolului in sericii:
/ispare pla%onarea protocolului in ser#icii& insa este introdusa o conditie de
%ond& respecti# ca actiunile de protocol sa fe realiate in scopuri le.ate de
acti#itatea economica a persoanei impoabile+
*utem deduce ca daca nu se poate proba 8cu sufcienta: le.atura cu
acti#itatea economica a persoanei impoabile& atunci& pentru actiunea de
protocol& se #a autocolecta TVA+ 4n acest sens& apare necesitatea unei
documentari corespunatoare a actiunii+
(asa la restaurant: li#rare de bunuri sau prestare de ser#iciiK
"on%orm pct+ 142 din Dorma metodolo.ica de aplicare a Titlului 4V din "odul
fscal& atat ser#iciile de restaurant& cat si cele de caterin. sunt caracteriate
printr?un comple3 de acti#itati in care predomina ser#iciile& iar %urniarea de
;rana si,sau de bauturi este doar o componenta+ 5er#iciile de restaurant
constau in %urniarea& la locatia prestatorului& de ;rana preparata sau
nepreparata si,sau bauturi pentru consum uman& insotite de sufciente
ser#icii a%erente care sa permita consumul imediat& in timp ce ser#iciile de
caterin. constau in aceleasi acti#itati& des%asurate insa in a%ara locatiei
prestatorului+
Tinand cont de situatiile de mai sus& #om #edea cum intocmim mono.rafa
contabila+
1: a: Ac;iitie bunuri ca%ea& apa& 1+000 lei inclusi# TVA& pentru consum
an.a0ati+
/in punct de #edere al impoitului pe #enit contra#aloarea ;ranei si altor
produse acordate .ratuit an.a0atilor este considerata a#anta0 si asimilata
salariilor in #ederea impunerii& in con%ormitate cu pre#ederile art+ 55 alin+ 83:
lit+ din Be.ea 571,2003 pri#ind "odul fscal+
"on%orm pct+ 109 drepturile salariale acordate in natura& precum si a
#anta0ele acordate an.a0atilor se e#alueaa con%orm pct+ 74?76 si se
impoiteaa in luna in care au %ost primite+ /ocumentele re%eritoare la
calculul contra#alorii #eniturilor si a#anta0elor in natura primite de an.a0at se
#or ane3a la statul de plata+
Asadar& contra#aloarea produselor precum ca%eaua& apa& o%erite an.a0atilor
se include in #eniturile din salarii si se impoiteaa con%orm pre#ederilor art+
57 din "odul fscal & in luna in care sunt primite+ /ocumentele re%eritoare la
calculul contra#alorii a#anta0ului in natura primit de an.a0ati se #or ane3a la
41
statul de plata+
"a%eaua& apa acordata .ratuit salariatilor nu este pre#auta printre
e3ceptiile de la plata contributiilor sociale& .enerale sau specifce+ 4n
consecinta& contra#aloarea acesteia #a intra in baa de calcul al contributiilor
sociale+
/in punct de #edere impoit proft:
"on%orm art+ 21 alin+ 84: lit+ l: din Be.ea 571,2003 pri#ind "odul fscal nu sunt
deductibile la determinarea proftului impoabil alte c;eltuieli salariale si,sau
asimilate acestora& care nu sunt impoitate la an.a0at& cu e3ceptia
pre#ederilor titlului 444+ *e de alta parte& c;eltuielile incluse in #eniturile
salariale si impoitate con%orm art+ 57 din "odul fscal sunt deductibile la
determinarea proftului impoabil+
"a atare& contra#aloarea produselor 8ca%ea& apa : o%erite an.a0atilor& inclusa
in #eniturile salariale si impoitata& este deductibila la determinarea proftului
impoabil+
/in punct de #edere TVA:
*otri#it pre#ederilor art + 128 alin+ 4 lit+ b: constituie li#rare de bunuri
preluarea de catre o persoana impoabila a bunurilor mobile ac;iitionate
sau produse de catre aceasta pentru a f puse la dispoitie altor persoane in
mod .ratuit& daca ta3a a%erenta bunurilor respecti#e sau partilor lor
componente a %ost dedusa total sau partial>
Du constituie li#rare de bunuri potri#it alin 8 lit e: al aceluiasi articol
acordarea in mod .ratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul
stimularii #anarilor sau& mai .eneral& in scopuri le.ate de des%asurarea
acti#itatii economice& in conditiile stabilite prin norme+
*otri#it pre#ederilor din norme& bunurile acordate in mod .ratuit pentru
scopuri le.ate de des%asurarea acti#itatii economice a persoanei impoabile
cuprind bunurile o%erite cu titlu .ratuit& altele decat cele pre#aute la lit+ a:
sau b:& pentru care persoana impoabila poate %ace do#ada ca sunt strans
le.ate de des%asurarea acti#itatii sale economice+
4n aceasta cate.orie se cuprind& %ara a se limita la acestea& bunurile pe care
persoana impoabila le acorda .ratuit an.a0atilor sai si care sunt le.ate de
des%asurarea in conditii optime a acti#itatii economice& cum sunt& de
e3emplu: masa calda pentru mineri& ec;ipamentul de protectie si uni%ormele
de lucru& pentru contra#aloarea care nu este suportata de an.a0ati& materiale
i.ienico?sanitare in #ederea pre#enirii imbolna#irilor+ Du se incadreaa in
aceasta cate.orie orice .ratuitati acordate propriilor an.a0ati sau altor
42
persoane& daca nu e3ista nicio le.atura cu des%asurarea in conditii optime a
acti#itatii economice& cum sunt: cotele .ratuite de ener.ie electrica acordate
persoanelor pensionate din sectorul ener.iei electrice& abonamentele de
transport acordate .ratuit pentru di#erse cate.orii de persoane si altele de
aceeasi natura+
4n aceste conditii aprecie ca bunuri ac;iitionate constand in apa& ca%ea etc
acordate salariatilor in mod .ratuit constituie li#rare de bunuri catre sine si
se #a colecta TVA la ni#elul ta3ei deduse+
a: *rimirea %acturii
1! 401 1+000 lei
3028 806 lei
4426 194 lei
b: "onsum bunuri
6028!3028 806 lei
b: inre.istrarea TVA
635 analitic TVA protocol ! 4427 194 lei
b: 4n situatia in care aceste bunuri sunt acordate clientilor& bunurile se #or
inre.istra in contul 623 F";eltuieli de protocol& reclama si publicitateF +
=e.imul TVA #a f cel mentionat mai sus& iar in pri#inta c;eltuielilor acestea
#or f deductibile limitat con%orm pre#ederilor art+ 21 alin+ 83: lit a : din "odul
fscal+
a: *rimirea %acturii
1! 401 1+000 lei
623 806 lei
4426 194 lei
b: inre.istrarea TVA
635 analitic TVA protocol ! 4427 194 lei
*entru TVA colectata se #a intocmi auto%actura& con%orm art+ 155 alin+ 87:
"od fscal & doar in scop de TVA+
2: "adouri acordate partenerilor de a%aceri:
Ac;iitie cadou in suma de 250 lei cu TVA in suma de 60 lei& pentru un sin.ur
client+
1: inre.istrari contabile :
1 ! 401 310 lei
623 250 lei
4426 60 lei
2: Ba s%arsitul lunii se #a stabili depasire pla%on :
? TVA deductibila pentru #aloare cadou 100 lei! 24 lei
? TVA nedeductibila pentru #aloare cadou 150 lei!36 lei
? TVA colectat ! 36 lei
43
4nre.istrarea TVA colectata pentru protocolul ce depaseste pla%onul:
635 , analitic TVA protocol ! 4427 36 lei
/e asemenea& pentru suma de 36 lei se #a intocmi auto%actura& con%orm art+
155 alin+ 87: "od fscal doar in scop de TVA+
3: (ese cu partenerii pentru care nu se 0ustifca acordarea acestora in
scopuri le.ate de acti#itatea economica a companiei
*otri#it pre#ederilor art 129 alin 4 lit b: din "odul fscal sunt asimilate
prestarii de ser#icii e%ectuate cu plata& ser#iciile prestate in mod .ratuit de
catre o persoana impoabila pentru uul propriu sau al personalului acesteia
ori pentru uul altor persoane& pentru alte scopuri decat des%asurarea
acti#itatii sale economice+
'peratiunile de la art 129 alin 84: sunt considerate ca find prestari de
ser#icii e%ectuate catre sine si #a trebui sa colectati TVA la ni#elul celei
deduse+
4nre.istrari contabile:
a: %actura primita:
1 ! 401
623
4426
b: inre.istrare TVA colectata la ni#elul celei deduse+
635 , analitic TVA protocol ! 4427
*entru TVA colectata se #a intocmi auto%actura& con%orm art+ 155 alin+ 87:
"od fscal doar in scop de TVA+
4n situatia in care perioada de raportare con%orm #ectorului fscal este
trimestrul calendaristic& TVA colectata se #a e%ectua in ultima i din
trimestru+
777
44

S-ar putea să vă placă și