Sunteți pe pagina 1din 3

;

CONTRACT DE RECRUTARE
Intre:
.., avand sediul social in ., inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului . sub nr. .. cod fiscal nr. ..
din , avnd contul nr.. deschis la . reprezentata
de .. in calitate de PRESTATOR,
si
PR!O"#" $%&%C":
C#P: . C%.: !R%" .., #R: ,domiciliat in
. in calitate de BENEFICIAR,
a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii:
DESCRIERE
Contract prestari servicii de recrutare :
Obiectul contractului 'l reprezinta prestarea de servicii de recrutare forta de munca in
vederea obtinerii unui loc de munca in una din tarile (niunii uropene.
DURATA
Contractului de prestari servicii:
"cest contract de prestari servicii se 'ncheie pe o durata de ) "# 'ncepnd de la data
autentificarii prezentului act, adica ., si pna la data .
OBLIGATIILE PARTILOR
Partile se obliga, prin prezentul contract de prestari servicii, urmatoarele:
Prestatorul se obliga sa:
a* s+ prezinte beneficiarului informa,ii -i preciz+ri cu privire la cerin,ele locului de munc+
-i la condi,iile 'n care poate avea loc anga.area;
b* s+ asigure, dup+ caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
c* s+ fac+ demersurile necesare pentru 'ncheierea contractului cu mediatorul;
d* s+ prezinte intocmai,elementele prev+zute 'n ofertele ferme de locuri de munc+;
e* s+ asigure confiden,ialitatea datelor personale;
f* sa instiinteze beneficiarul despre demersurile -i formalit+,ile necesare pentru
deplasarea acestuia la locul de munc+ /ob,inerea, dup+ caz, a pa-aportului, a vizei, a
permisului de munc+, asigurarea condi,iilor de transport etc.*;
g* s+ restituie toate documentele depuse de beneficiar, 'n cazul 'n care nu i0a g+sit loc de
munc+ corespunz+tor sau acesta renun,+ la recrutare;
h* prestatorul nu isi asuma prin prezentul contract veridicitatea conditiilor de anga.are
transmise de catre mediator in vederea anga.arii,la momentul derularii procesului de
recrutare.
1eneficiarul se obliga sa:
a* s+ prezinte toate documentele -i s+ furnizeze toate informa,iile necesare pentru
c+utarea unui loc de munc+ corespunz+tor 'n str+in+tate;
b* s+ participe la ac,iunile de testare organizate de furnizor, 'n vederea select+rii pentru a
fi anga.at 'n str+in+tate;
c* s+ anun,e furnizorul 'n cazul renun,+rii la serviciile de mediere ale acestuia;
d* s+ achite ta2ele legale -i costurile legate de deplasarea 'n str+in+tate, dac+ acestea nu
sunt suportate de anga.ator potrivit contractului individual de munc+;
e* s+ respecte obliga,iile prev+zute 'n contractul individual de munc+.
3odificarea -i completarea contractului de mediere:
3odificarea -i completarea clauzelor contractului de mediere pot fi f+cute numai prin
acordul de voin,+ al p+r,ilor, prin act adi,ional la contract, 'ncheiat 'n form+ scris+.
4ncetarea contractului de mediere:
Prezentul contract de recrutare 'nceteaz+:
a* la data semn+rii contractului individual de munc+ cu mediatorul.
b* la e2pirarea duratei pentru care a fost 'ncheiat, dac+ obiectul contractului de recrutare
nu s0a realizat;
c* prin acordul de voin,+ al p+r,ilor;
d* dac+ beneficiarul refuz+... oferte de locuri de munc+ 'n str+in+tate;
e* prin reziliere.
4n cazul 'n care una dintre p+r,i nu '-i respect+ obliga,iile asumate prin contract, partea
lezat+ va notifica p+r,ii 'n culp+ s+ depun+ toate diligen,ele pentru e2ecutarea
corespunz+toare a clauzelor contractuale.
5ac+ partea 'n culp+, 'n termen de )6 zile de la primirea notific+rii, nu se conformeaz+,
partea lezat+ poate rezilia 'n mod unilateral contractul de mediere -i poate solicita
desp+gubiri, potrivit legii.
7itigii:
4n caz de litigiu p+r,ile vor 'ncerca solu,ionarea 'n mod amiabil a acestuia.
4n cazul 'n care nu se reu-e-te solu,ionarea 'n mod amiabil a litigiului, p+r,ile convin ca
acesta s+ fie solu,ionat de instan,ele .udec+tore-ti competente, potrivit legii.
5ispozi,ii finale:
Contractul de mediere intr+ 'n vigoare la data semn+rii lui de c+tre p+r,i.
Prezentul contract de mediere s0a 'ncheiat la sediul furnizorului, 'n dou+ e2emplare, unul
pentru furnizor -i unul pentru beneficiar.
Procesat la .. 'n 8/doua* e2emplare, cate unul pentru fiecare parte.
Prestator servicii, Beneficiar servicii,
!C !R7

S-ar putea să vă placă și