Sunteți pe pagina 1din 8

TIPURI DE Ş URUBURI:

Ş uruburile standardizate se execută din o țel rotund, prin formarea capă tului prin presare la cald sau la rece. Acestea au un filet cu pas egal pe o tij ă cilindric ă . La alc ătuirea construcțiilor metalice se folosesc două tipuri de şuruburi:

Ş uruburi obi ş nuite: grosolane (nepasuite) semiprecise si precise (pasuite) fabricate din o țel carbon, din o țel carbon de caliate sau din o țel slab aliat.

suruburi de înalta rezistenta pretensionate (SIRP) fabricate din o țeluri aliate, supuse unor tratamente termice speciale in scopul îmbun ă tățirii acestor caracteristici.

Ş uruburile sunt alcă tuite dintr o tij ă cilindric ă , care are la unul din capete un cap hexagonal. La celă lalt capă t tija este prev ă zută cu un ş anț elicoidal, denumit filet, pe care se poate în ş uruba o piuli ță hexagonal. Pentru o a ş ezare mai bun ă a piuli ț ei, ş i pentru ca partea înfiletat ă a tijei s ă nu p ă trund ă prea mult în grosimea pieselor, între piuli ță ş i pies ă se poate prevedea o ş aib ă . Filetul este prev ă zut pe o por țiune din lungimea tijei, iar uneori pe toată lungimea tijei.

Dup ă forma ş urubului se disting:

lungimea tijei. Dup ă forma ş urubului se disting: Toleran ţ e fa ţă de g

Toleran ţ e fa ţă de g ă uri

ş uruburi cu cap hexagonal si filet pe o portiune din lungime

ş uruburi cu cap hexagonal si filet pe intreaga lungime ş uruburi cu cap cilindric si fanta hexagonal ş uruburi i cu cap (ciuperca)] ş uruburi cu cap conic ş uruburi cu cap conic

Filetul se poate realiza în dou ă moduri:

Prin tă iere la strung, pentru piese unicat – diametrul exterior al filetului rezultă în general cu al tijei;

Prin presare la rece diametrul exterior al filetului rezultă cu g ă uri de diametre mai mari cu câ țiva milimetri fa ță de tij ă . Gă urile standardizate au un joc nominal (diferența dintre diametrele ş uruburilor ş i diametrele gă urilor în care sunt introduse):

1mm pentru ş uruburi M12 ş i M14 2mm pentru ş uruburi M16 M24 3mm pentru ş uruburi M27 ş i M30.

In general, diametrul ş urubului se alege în funcție de grosimea minim ă a pachetului de piese cu rela ția:

d =

5 t min
5
t
min

02

. cm

Dimensiunile ş uruburilor ş i nota ţ ii

Se identifică prin nota ția M urmată de o cifr ă care corespunde diametrului exterior ş i o cifr ă corespunză toare lungimii. Ş uruburi uzuale sunt M12, M14, M16, M18, M20, M22; M24, M27, M30.

sunt M12, M14, M16, M18, M20, M22; M24, M27, M30. Clase de calitate Simbolul clasei de

Clase de calitate

Simbolul clasei de calitate se compune din dou ă cifre:

prima reprezintă 1/100 din valoarea nominal ă a rezistenț ei de rupere la tracțiune, în N/mm 2 ;

a doua cifr ă reprezintă de 10 ori raportul între valoarea nominal ă a limitei de elasticitate fy ş i valoarea nominal ă a rezistenței de rupere la tracțiune fu. Prin înmul țirea celor dou ă cifre se ob ține 1/10 din valoarea nominal ă a limitei de elasticitate fy Simbolurile claselor de calitate pentru ş uruburi sunt: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9

Pentru ş uruburile pretensionate se folosesc doar clasele 8.8 ş i 10.9. Pozi ţ ionarea

Pentru ş uruburile pretensionate se folosesc doar clasele 8.8 ş i 10.9.

Pozi ţ ionarea gă urilor pentru ş uruburi

Distanțele între ş uruburi (p1 ş i p2) ş i de la ş uruburi la marginea piesei (e1, e2) sunt :

Pentru table

Categorii de îmbin ă ri cu ş uruburi Pentru profile In sec ț iunea transversal
Categorii de îmbin ă ri cu ş uruburi Pentru profile In sec ț iunea transversal

Categorii de îmbin ă ri cu ş uruburi

Pentru profile In sec țiunea transversală a profilelor LPN sau a profilelor dublu T, distanț ele w sunt date tabelele cu în caracteristicile geometrice ale profilelor. Le lungimea profilelor, se respectă acelea ş i distanțe e 1 ş i p 1 ca la elementele plate (tabelul 3.3).

Eforturi capabile ale ş uruburilor conform EC3 Pentru şuruburi obişnuite:

Eforturi capabile ale ş uruburilor conform EC3

Pentru şuruburi obişnuite:

Pentru şuruburi pretensionate:

Pentru şuruburi pretensionate:
Pentru şuruburi pretensionate: