Sunteți pe pagina 1din 149
FAMILIA REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ Fondată în 1865 de IOSIF VULCAN DIRECTOR: IOAN MOLDOVAN Revista
FAMILIA

FAMILIA

FAMILIA
FAMILIA REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ

REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ

FAMILIA REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ
Fondată în 1865 de IOSIF VULCAN DIRECTOR: IOAN MOLDOVAN
Fondată în 1865 de
IOSIF VULCAN
DIRECTOR:
IOAN MOLDOVAN

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

O precuvântare la numãrul aniversar Acum 150 de ani, în atmosfera de entuziasm cultural ºi

O precuvântare la numãrul aniversar

Acum 150 de ani, în atmosfera de entuziasm cultural ºi naþional ce cuprinsese tinerimea românã de la Budapesta, Iosif Vulcan înfiinþeazã Familia. De ce tocmai el? Pentru cã tînãrul cãrturar avea toate datele culturale, intelectuale, de inteligenþã, talent, voinþã ºi iscusinþã moºtenite de la ªcoala Ardeleanã. Budapesta era, atunci, poate, cel mai fervent centru cultural pe care îl aveau românii, aici manifestîndu-se tinerii plecaþi la studii de drept, filologice, ºtiinþifice, medicale. La Universitatea budapestanã funcþiona ºi o catedrã de limba românã condusã de Alexandru Roman, iar de-a lungul timpului aici vor fi editate 51 de publi- caþii româneºti. Virtuþile pe care le insufla profesorul ºi publicistul Alexandru Roman erau tenacitatea, perseverenþa, induranþa cu inimã bãrbãteascã, credinþa în principiile mari ale umanitãþii. Le va afirma ºi confirma el însuºi odatã cu tipãrirea „jurnalului politic, literar, comercial ºi economic”, Federaþiunea, înfiinþat tot la Budapesta, în ianuarie 1868. Iosif Vulcan a profitat de ultimele politici imperiale destinate naþiunilor, între acestea fiind ºi proiectul educaþiei culturale ºi practice a familiei. Aºa aratã ºi primele numere, un amestec al dezideratelor culturale cu învãþãmintele

practie ºi modele de broderie, dupã cum frontispiciul revistei îl constituie reuniunea familialã cu însemnele gospodãriei tradiþionale. Revista evolueazã repede, încurajînd creaþia literarã – chiar în 1865, anul înfiinþãrii Familiei, Vulcan instituie premiul de 6 galbeni pentru prozã – , gãzduind apoi un numãr impresionant de creatori ºi savanþi ai timpului ale cãror contribuþii vor acoperi o mare suprafaþã ideaticã– de la studiul culturii, la medicinã, istorie, lingvisticã, psihologie etc. Familia ajunge sã circule foarte repede ºi în România, iar în paginile ei îi vom gãsi pe toþi scriitorii cunoscuþi (sau mai puþin cunoscuþi nouã) din manualele ºcolare ºi studiile literare. Nu lipsesc Heliade Rãdulescu, Caragiale, Slavici, Macedonski, Coºbuc, Goga, dar regele poeziei e Alecsandri, iar geniul e Eminescu. Revista îºi va pãstra structura ºi periodicitatea (era sãptãmînalã, apãrea duminica), prima paginã fiind dedicatã cîte unei mari personalitãþi, urmînd poezia, proza, studiile, notele de cãlãtorie, ilustrarea anumitor teme de interes general, semnalarea ºi recenzarea unor cãrþi, activitatea asociaþiilor, reuniunilor, consemnarea unor evenimente din toatã Transilvania ºi din România, corespondenþe europene, mondenitãþi, reclame, cuvinte încruciºate. Am spune

FAMILIA - 150

5

Familia era ceea ce numim astãzi o revistã de direcþie culturalã ºi naþionalã. Ne-am strãduit sã refacem acest profil în acest numãr jubiliar, respectînd structura revistei, consemnîndu-i colaboratorii cei mai fideli, dar ºi pe cei iluºtri. În aceastã idee am alcãtuit cele douã dosare, unul dedicat lui Alecsandri, iar celãlalt lui Eminescu. Din pãcate, dupã Iosif Vulcan ºi dupã 1918, Familia nu a mai avut acelaºi suflu, numerele i-au fost mai rare, seriile ºi întreruperile mai multe . Ar fi, totuºi, de remarcat, în principal, în seriile interbe- lice, contribuþia criticã a lui Octav ªuluþiu, colaborarea lui Mircea Eliade, încercarea lui M.G. Samarineanu de a reprezenta, prin corespondenþii incluºi în redacþie, întregul teritoriu naþional. Se va vedea în acest numãr, textele fiind

reproduse cronologic, în forma lor iniþialã, cum a evoluat limba românã, care au fost direcþiile culturale, cum au evoluat speciile literare – un fel de „hronic” utilizînd selectiv materialul de epocã. Nu am inclus texte din seria actualã, de dupã 1965 – seria a V-a –, din motive lesne de înþeles, primul fiind cel al contemporaneitãþii, în parte istoricizatã, în parte în mers. E de meditat dacã aceastã serie este comparabilã – ºi în ce chip – cu cea a lui Vulcan, care este specificul evoluþiei sale, de la rolul ideologic iniþial spre susþinerea unei direcþii literare ºi a valorii literare în genere, prin ce anume Familia vremurilor noi ºi-a dobîndit profilul ºi prestigiul.

REDACÞIA

în genere, prin ce anume Familia vremurilor noi ºi-a dobîndit profilul ºi prestigiul. REDACÞIA FAMILIA -

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

7

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

8

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

9

FAMILIA - 150 10

FAMILIA - 150

10

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

11

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

12

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

13

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

15

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

17

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

18

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

19

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

20

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

21

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

22

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

23

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

25

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

27

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

28

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

29

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

30

PANTEON

PANTEON FAMILIA - 150
PANTEON FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

33

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

34

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

35

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

36

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

37

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

38

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

39

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

41

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

43

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

45

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150 47
FAMILIA - 150 47

FAMILIA - 150

47

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

49

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

50

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

51

FAMILIA - 150 52

FAMILIA - 150

52

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
53

53

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

54

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

55

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

56

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

57

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

58

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

59

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

61

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

63

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

65

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

67

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

69

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

70

FAMILIA - 150 71
FAMILIA - 150 71

FAMILIA - 150

71

FAMILIA - 150 72

FAMILIA - 150

72

POEME

POEME FAMILIA - 150
POEME FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150 75

FAMILIA - 150

75

FAMILIA - 150 76
FAMILIA - 150 76

FAMILIA - 150

76

FAMILIA - 150 77

FAMILIA - 150

77

FAMILIA - 150 78
FAMILIA - 150 78

FAMILIA - 150

78

FAMILIA - 150 79

FAMILIA - 150

79

FAMILIA - 150 80
FAMILIA - 150 80

FAMILIA - 150

80

FAMILIA - 150 81
FAMILIA - 150 81

FAMILIA - 150

81

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

82

FAMILIA - 150 83
FAMILIA - 150 83

FAMILIA - 150

83

FAMILIA - 150 84
FAMILIA - 150 84

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

85

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

87

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

88

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

89

FAMILIA - 150 90

FAMILIA - 150

90

FAMILIA - 150 91

FAMILIA - 150

91

FAMILIA - 150 92

FAMILIA - 150

92

FAMILIA - 150 93

FAMILIA - 150

93

FAMILIA - 150 94

FAMILIA - 150

94

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

95

FAMILIA - 150 96

FAMILIA - 150

96

FAMILIA - 150 97

FAMILIA - 150

97

FAMILIA - 150 98

FAMILIA - 150

98

FAMILIA - 150 99

FAMILIA - 150

99

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

100

PROZÃ

PROZÃ FAMILIA - 150
PROZÃ FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

103

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

105

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150 107
FAMILIA - 150 107
FAMILIA - 150 107

FAMILIA - 150

107

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

108

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

109

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

110

FAMILIA - 150 111
FAMILIA - 150 111
FAMILIA - 150 111

FAMILIA - 150

111

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

112

SALON

SALON FAMILIA - 150
SALON FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

115

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150 117
FAMILIA - 150 117
FAMILIA - 150 117

FAMILIA - 150

117

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

118

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

119

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

120

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

121

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

122

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

123

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

125

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

127

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

128

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

129

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

130

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

131

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

132

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

133

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

134

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

135

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

136

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

137

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

138

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

139

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

141

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

143

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

145

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

147

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

149

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

150

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

151

FAMILIA - 150
FAMILIA - 150

152