Sunteți pe pagina 1din 126

„MANUAL DE {PAGÔ

Investiga]ii jurnalistice asupra practicilor asociate corup]iei mici

Autor: Adina Popescu Concept editorial: Ioan M`rg`rit, Manuela Preoteasa, Adina Popescu Au colaborat: Lucian Popescu, Stela Giurgeanu, Magda Maria B`r`scu, Cosmin Babii, Iulian Manuel Ghervas Web-masteri versiunea on-line: Vlad Tocae, Bianca Vlaston Cap limpede: Anda Moldovan

Mul]umim cititorilor [i colaboratorilor www.anchete.ro care au contribuit cu materiale [i comentarii la redactarea acestui manual.

Copyright: Asocia]ia Editorilor de pres` On-line, Funda]ia CONCEPT

Aceast` publica]ie face parte din campania NU DA {PAGÃ! Coordonator comunicare: Oana Mateescu Coordonator proiect: Gabriela Buleu Asistent proiect: Monica Culger

De ce un „Manual de [pag`”?

Dup` doi ani jumate de l`trat la lun` prin intermediul Internetului, redac- torii de la www.anchete.ro s-au confruntat cu o problem` existen]ial`. Ei au avut de ales între:

a) S` scrie cu îndîrjire justi]iar`, la fel ca pîn` acum, despre averile ilicite ale ministrului @, ale senatorului & sau ale primarului $, spre u[urarea de n`duf a publicului cititor de ambe sexe?

b) Sau s-o lase mai moale cu demascarea marilor [menuitori ai banului public, vizibili de altfel [i din satelit, [i s`-[i concentreze efortul asupra circuitelor [i pl`cilor de re]ea ce compun acest computer superperfor- mant botezat de unii „[pag`"?

Am hot`rît s` adopt`m pozi]ia b), nu f`r` oare[ice crampe de con[tiin]`. Ne-am gîndit c` editarea unui Manual de [pag` ar putea u[ura via]a multor tr`itori în România. Adic` am pornit s` afl`m, împreun` cu cititorii no[tri, cum naiba bravii con- cet`]eni (inclusiv noi, ziari[tii J) reu[esc performan]a ca:

1. diminea]a s` citeasc` gazeta [i s`-i înjure pe politicienii corup]i;

2. la prînz s` fac` anticamer` la func]ionarii publici cu daru’n plic;

3. iar pe sear`, s` se întoarc` în sînul familiei coco[a]i de cadourile „produse" în ziua respectiv`.

Din aceast` trilem` nu putem ie[i! Am zis!

Am încercat s` simplific`m modelul de via]` activ` în România expus mai sus, pentru a fi cît mai aproape de realitate, [i uite ce-a ie[it:

A. Dac` elimin`m punctul 3. din via]a noastr`, sîntem cei mai s`raci [i neferici]i locuitori ai republicii. Ve[nic frustra]i [i f`r` bani. Putem t`ia [i punctul 2., vom fi mai cinsti]i, da’ mai boga]i tot n-o s` fim. Nu d`m [i nu primim, adic` nu particip`m la circuitul banilor, chiar dac` mînc`m ziare pe pîine.

B. Dac` elimin`m numai punctul 2., atunci putem vorbi de o categorie privilegiat`. Un om informat care [tie de unde s` primeasc` f`r` s` fie nevoit s` dea din [p`gile sale, e un model de succes în România!

C. Dac` scoatem punctul 1., pagub`-n ciuperci! Categoria cea mai larg` [i mai s`n`toas` la cap a popula]iei ignor` presa. Prime[te [i d` [pag`, dup` obiceiul din b`trîni, f`r` s`-[i bat` capul cu marea corup]ie zgînd`rit` zilnic de ziari[ti.

Elimin`m din capul locului publicul devorator al scandalurilor de corup]ie povestite [i filmate, public înghesuit în paragraful A. E irecuperabil pentru o activitate economic` eficient` în România.

Nici de[tep]ii de la B. nu ne intereseaz` decît ca puncte de referin]`. Modestele noastre expuneri sînt oricum cu mult sub nivelul lor de cuno[tin]e.

În schimb, masele largi de la paragraful C sînt exact ceea ce trebuie ca

material didactic în demersul nostru publicistic. Ace[ti oameni normali, dar mul]i, încearc` s` tr`iasc` decent, a[a cum au v`zut la unguri sau la greci. Dac` n-au v`zut cum e acolo, m`car au privit la televizor frigideru’ lui

N`stase.

Dintre ace[tia se aleg cei 15.000 de primari [i viceprimari, cei 80 000 de consilieri locali [i jude]eni, cei peste 200 000 de directori, subdirectori, [efi servicii, consilieri [i trep`du[i din regii, societ`]i na]ionale, b`nci [i agen]ii de stat cu filialele lor cu tot.

Dintre ace[tia sînt promova]i cei cîteva zeci de mii de lideri, vice lideri [i secretari locali ai partidelor, alian]elor, mi[c`rilor [i grupurilor de influen]` apolitice. De voie, de nevoie, ei alimenteaz` [i propag` în re]ea sistemul [p`gilor, la ora[e [i sate, în institu]ii, în firme [i pe oriunde mai circul` bani [i interese.

Tocmai de aceea credem c`-i tare bun un Manual de [pag`, un ghid prac- tic care s` povesteasc` de unde vin [i unde se duc [p`gile zilnice, care este circuitul [i unde sînt nodurile de distribu]ie, cine sînt actorii [i care sînt regulile jocului.

În plus, Manualul de [pag` n-ar fi o chestie subversiv`, care s` submineze ordinea în stat. Se conformeaz` doar îndemnului unui premier / candidat la pre[edin]ie: „Dac` e o problem`, spune]i, m`i b`ie]i. Ne tot plimb`m cu ”

corup]ia în gur`

Chiar a[a: Ustur`? Unde-i problema?

Ioan M`rg`rit

editor

PATOLOGIA {PÃGII SAU

{PAGA ÎN STARE CLINICÃ

Cu to]ii s\ntem de acord c`, în spitale, nevoia de a scoate plicul sau banc- nota la fiecare pas e la fel de necesar` ca insulina pentru diabetic. Pe baza observa]iilor fiec`ruia, putem ajunge la concluzia c` domeniul s`n`t`]ii publice nu este neap`rat cel mai corupt mediu cu care interac]ion`m în via]a de zi cu zi: pe holurile spitalelor [i clinicilor, „[paga” cap`t` alte valen]e; mai mult decît atît, obiceiul în sine, înveterat de altfel, se „umani- zeaz`”. {tim care sînt veniturile lunare ale unui medic [i, de aceea, de multe ori ne sim]im obliga]i s` contribuim la rotunjirea lor, pentru „a-l stimula” [i pentru a primi servicii de calitate. E adev`rat c` exist` [i idei preconcepute, cum ar fi: medicii (sau asisten- tele) care nu sînt „un[i” nici nu se uit` la tine. Exist` [i „tarife” fixe:

dou`zeci de mii schimbatul cearceafului, cincizeci de mii injec]ia etc., dar aici, în acest domeniu mai mult decît oriunde, se creeaz` un cerc vicios, pentru c` e în joc s`n`tatea ta! Te sim]i „îndatorat”, obligat s` dai, f`r` s` mai analizezi situa]ia, iar gestul medicului de „a lua” devine unul reflex. „Umanizarea” ritualului const` în faptul c`, de multe ori [i mai ales în situa]ii grave, personalul medical se dovede[te a fi format din oameni care poate c` n-ar lua, dac` nu ar g`si plicul preg`tit, pe birou. De cîte ori, la un contact cu un medic [i dup` ce ai dat [paga, n-ai auzit sintagma: „Nu, nu trebuia!” [i de cîte ori nu te-ai sim]it cu sufletul împ`cat pentru faptul c` „l-ai onorat”

Patologia [p`gii const` în formarea unui cerc vicios în care a[tept`rile pacien]ilor determin` preten]iile personalului medical [i viceversa.

În majoritatea cazurilor, plasarea plicului, a cadoului etc. se dovede[te a fi un moment dificil.

Lectur`

În salon, dup` opera]ie, printre gemete, bandaje, cus`turi, plasturi [i r`m`[i]e de anestezie care nu-]i fac vorbirea tocmai coerent`, se discut` [i comenteaz` faimosul plic.

Doamna din patul de la fereastr` (cel cu priveli[te spre curtea interioar`, pentru care a dat [pag` la „intern`ri” o sut` de mii):

„Eu am vorbit [i cu fii-mea [i cu ginerele [i ne-am f`cut un calcul. Mai mult de trei milioane e exclus. Treaba e c` nu i-am spus doctorului de la bun

da’ acuma opera]ia e f`cut`,

complica]ii nu cred s` mai apar`

început [i cred c` se a[teapt` la mai mult

asta e! Mai mult n-avem de unde!

Femeia din patul de lîng` perete (s`rac`, de la ]`r`):

{i cînd îi dai dumitale lu’ domn’ doctor? Acuma sau la externare? Eu îi am

preg`ti]i la mine, aicea în geant`, da’ nu [tiu cînd s`-i dau. I-am spus lu’ nepoat`-mea s`-l urm`reasc` pe domn’ doctor cînd iese din cabinet, dar ea

a zis s` am r`bdare

s` nu-i dau a[a, ca la pia]`, c` [i ei au regulile lor!

O alt` femeie:

Stai lini[tit` doamn`, c-o s` vin` el singur dup` ei, nu-i nevoie s`-l pînde[ti pe holuri

Doamna din patul de la geam:

De fapt, problema nu-i doctorul, ci asistentele. La asistente trebuie s` dai în fiecare zi, nu la doctor

Femeia de la ]ar`:

I-a dat nepoat`-mea asistentei-[efe trei sute de mii. Nu-i bine?

Cealalt` femeie:

Asta e o prostie! Nu trebuia s`-i dea asistentei-[efe decît o sut` de mii. Restul l-ar fi împ`r]it la asistentele astea mai mici, care ne vin în salon. Crezi c` asistenta aia [ef` împarte banii cu cineva? Îi ia, [i la revedere! Da’

ea nu [tie ce se întîmpl` cu tine, dac` ai un medicament de luat, un bandaj de schimbat

Doamna:

Da, da, la fetele astea tinere trebuie s` le dai, c` ele fac toat` treaba!

Femeia de la ]ar`:

{i la doctor?

Doamna:

La doctor dai la sfîr[it! (ca la na[, atunci cînd ajungi la destina]ie! n.a.). Ia zi, cine te-a operat pe matale? Aha, `sta e un doctor foarte cinstit. E profesor! Dac` ai noroc, s-ar putea s` nu-]i ia nici un ban. S` lase plicul pe mas`. Se mai întîmpl` [i d’astea, mai ales cu b`trînii. Cî]i ani ai? Optzeci [i

patru? Atunci ai toate [ansele s`

{tiu c` mai au pu]in de tr`it [i Femeia de la ]ar` ofteaz`, dar r`mîne nel`murit`. În spital, doctorii ([i mai ales profesorii!) func]ioneaz` ca ni[te mici dumnezei, într-un microunivers; de aici [i concep]ia c` trebuie s`-i mul]u- me[ti cu orice, m`car cu o rug`ciune, cu un acatist etc. ca s` prime[ti ceva în schimb S` ne imagin`m urm`torul scenariu: b`trîna va umbla ca un abur sau ca o stafie destr`mat` pe culoarele spitalului în c`utarea lui domn’ doctor, în timp ce nepoata „responsabil`” cu opera]ia va sorbi un cappucino la bistro- ul de vizavi de institu]ie, în compania vreunui rezident pe care l-a cunoscut tot pe holurile interminabile, în timp ce-[i veghea bunica. B`trîna va întinde cu mîini tremurînde plicul, iar doctorul (profesor) se va emo]iona vizibil [i-i va da pacientei banii înapoi, vîrîndu-i în buzunarul descusut al halatului de molton. B`trîna va fi fericit` pentru c` îi va putea oferi nepoatei o mic` contribu]ie pentru un viitor plin de perspective în Bucure[ti.

Cu b`trînii, doctorii se comport` altfel

Concluzie

Pot exista [i doctori „umani”, dar [i pacien]i ferici]i. Pot exista la fel de bine [i doctori nemul]umi]i, [i pacien]i care mor aproape f`r` s`-[i dea seama de ce. Sistemul nu e bine controlat, prin urmare e permisibil [i atunci se poate întîmpla orice.

Tem`

Explic`-i bunicii tale de la ]ar` care vine la Bucure[ti s` se opereze de cataract`, cum [i unde se d` [pag` în spital. Noteaz` cu aten]ie ce a în]eles. Trimite r`spunsul pe adresa: www.anchete.ro/spaga

1. {paga în preambul(atoriu)

La o consulta]ie normal`, pre]urile variaz` în func]ie de gravitatea investiga]iei. {paga se poate m`sura în bani, avînd drept unit`]i de m`sur` leul, dolarul [i, mai nou, euro, precum [i în obiecte care sînt caracterizate prin mas` (100 g aur, 1 kg cafea, 200 ml parfum fran]uzesc etc.)

M`rimea [p`gii se apreciaz` în func]ie de gravitatea bolii, stadiul ei [i variabila nivelului de ipohondrie al pacientului.

În cele mai multe cazuri, vei pl`ti cel pu]in 100 000 de lei pentru ca medicul s` se uite la tine. Dac` e[ti o persoan` timid` [i te jenezi s` dai bani, po]i încerca s` plasezi cadouri.

Exist` mai multe categorii de cadouri: comestibile (damigeana cu tulburel dac` vii de la Dr`g`[ani [i te tratezi de ciroz`, g`ina gras` din curte dac` ai probleme cu colesterolul etc.), cosmetice (rujuri Channel pentru afte [i rimel waterproof pentru urcioare), consumabile (cafea la palpita]ii [i cla- sicul Kent pentru tuse [i junghi) [i alte „aten]ii” utile (ceasuri [i br`]`ri pentru mîini luxate [i rupte, cercei pentru probleme auditive [i l`n]i[oare pentru gîlci).

Probleme propuse (Alex din Bucure[ti):

1. Dac` un medic care reu[e[te s` îndeplineasc` „planul” stabilit de Casa de S`n`tate consult` în jur de 28 de pacien]i pe zi, „la norm`”, iar fiecare pacient îi paseaz` plicul „ca la frizer” cu umila sum` de circa 100 000 lei, cu cî]i bani va pleca zilnic doctorul nostru acas`?

2. Dar dac` înmul]im rezultatul ob]inut pe zi cu 22 de zile lucr`toare, apoi îl adun`m cu salariul de baz`, plus presta]iile de pe la clinicile particulare, cît cî[tig` un doctor într-o lun`?

Cu plicul dat la noroc

Ca un fapt de la sine în]eles, gestul de a „vîrî” în buzunarul doctorului plicul a devenit ceva aproape mecanic, indiferent de problema pe care o ai. Din p`cate, la fel de mecanic [i de la sine în]eles este [i comentariul pacientului: „Dup` ce c` i-am dat o gr`mad` de bani, [i-a mai [i b`tut joc de mine”.

Exemplu

Dup` ce a colindat spitalele [i doctorii cu mama sa, atît Anei B. cît [i pacientei li s-a pus în vedere c` trebuie interven]ie de biopsie. În ziua program`rii, dup` 45 de minute de la ora fixat`, mama Anei B. este primit`. Dup` ce strecoar` plicul în buzunarul doctorului, Ana B. iese pe hol. Nu mult dup` aceea, la un sfert de or`, mama este dat` afar` din cabinet. Dup` ce i se f`cuse anestezia pentru începerea biopsiei, doctorul prime[te un telefon prin care este anun]at, de urgen]`, c` în spital a venit o echip` de inspectori. Pentru a nu-i l`sa s` a[tepte, mama Anei B. este trimis`, cu tot cu anestezie, s` stea, „cinci minu]ele”, pe coridor, în plin` iarn`. Cinci ore mai tîrziu, este reprogramat` pentru alt` zi, pentru c` oricum efectul anesteziei a trecut [i „s`-i fac` dou` în aceea[i zi este periculos pentru s`n`tatea ei”.

RECOMANDARE

Plicul nu se plaseaz` niciodat` înainte, ci dup` prestarea serviciilor.

Trecerea plicului cu bani din buzunarul t`u în cel al medicului care uit` de tine se nume[te evaporare.

Evaporarea banilor depinde de natura uman` a medicului în cauz`.

Lec]ie deschis`

Babette, o doctori]` din Boto[ani, încearc` s` ofere r`spunsuri la o parte din întreb`rile pe care ni le ridic` acest capitol al manualului. F`cînd parte din interiorul sistemului, ea poate s` ne explice fenomenele care apar, interac]iunile dintre doctori [i pacien]i, precum [i s` ne ofere date noi despre m`rimea [p`gii.

„Sînt medic primar cu o vechime de 20 de ani. Am r`mas uimit` de calculele referitoare la medicii din Bucure[ti dintr-o problem` rezolvat` a acestui capitol din manual. La mine, în buzunarul unui doctor de provincie, n-o s` g`se[ti nici pe departe a[a ceva

La policlinic`, aproximativ 1 din 5 pacien]i las` 100 000 lei sau un pachet de cafea (250 g), [i asta numai dac` primesc concediu medical sau „com- pensate”. Consult în medie 10-15 pacien]i/zi. La spital am aprox. 10 pacien]i, iar cei cu boli cronice sau pensionarii - adic` majoritatea - nu spun nici mul]umesc la externare. Cei cu dare de mîn` sau cu copii mai înst`ri]i ofer` între 300 000 [i 500 000 lei pentru una-dou` s`pt`mîni de investiga]ii [i tratament.

Dac` face]i un calcul sincer, nu e o [pag` din care s`-]i faci o vil` sau m`car s`-]i cumperi în cî]iva ani o ma[in` luxoas`. {i asta dup` 6-7 ani de [coal`, timp în care ai fost la mila familiei, practic un muritor de foame pîn` pe la 30 de ani!

Nu-mi simt con[tiin]a înc`rcat` de [p`gile primite. {paga e motiva]ia de a-mi face treaba con[tiincios [i de a r`mîne înc` în ]ar`, unde primesc 150 euro, salariu impozabil, în timp ce în U.E. un medic cu aceea[i preg`tire cî[tig` ace[ti bani într-o zi de munc`.

În domeniul s`n`t`]ii, oamenii las` [pag` pentru lini[tea lor, au ei convingerea c` astfel sînt lua]i în seam` (am avut ocazia s` refuz [paga la cazuri grave, în momentul în care am sesizat disperarea familiei), iar medicul, avînd mai pu]in grija zilei de mîine, se poate concentra mai bine în munca sa.

Concluzie

Doctorii sînt motiva]i de [p`gile pe care le primesc [i astfel se pot concentra mai bine asupra meseriei lor.

Teme

de

studiu

1. Cum v` da]i seama dac` doctorul e mul]umit de [paga primit`?

2. Cît de grav trebuie s` fie cazul dumneavoastr`, pentru ca doctorul s` nu pretind` nici un ban?

2. {paga, de la patul de spital la blocul operator

Dac` din nefericire e[ti nevoit s`-]i petreci cîteva zile într-un spital, uit` de asigurarea ta de s`n`tate; lichideaz`-]i conturile din banc` (pentru medici) [i sparge-]i pu[culi]a (pentru asistente).

Cum dai [pag` în spital? Exist` mai multe etape: de la cea a intern`rii, la plicul final destinat doctorului care te îngrije[te. Astfel, vei împ`r]i sume mai mari sau mai mici în dreapta [i-n stînga, dup` cum urmeaz`:

La „Intern`ri” - 50.000 sau o „aten]ie” ca s` sari peste coad`, între 100.000 [i 500.000 pentru un pat bun (lîng` fereastra cu vedere la curtea interioar`, ferit de curent etc.), din nou 100.000 sau alte „aten]ii”

ca s` fii în salon cu un cet`]ean cu care te-ai împrietenit la coad`. La asistente: între 100.000 [i 500.000 asistentei-[efe, plus pachete cu cafea, ]ig`ri etc. ca s` te aib` în vizor pe tot parcursul sejurului, 20.000- 50.000 injec]ia, 20-30.000/zi ca s`-]i aduc` medicamentele la ore fixe, 50.000-100.000 „preg`tirea” pentru opera]ie (cum ar fi tunsul genelor în cazul unei interven]ii chirurgicale oftalmologice). La infirmiere: 20.000-30.000 vîrî]i în buzunarul halatului pentru schim- batul cearceafului, schimbarea pozi]iei patului, m`turat pe sub pat sau alte mici servicii. Pentru investiga]ii: depinde de natura lor, de exemplu 100.000-200.000 un EKG. Anestezist - 500.000-1.500.000. Plicul final, „dup` opera]ie”: cît te las` inima - între 50-100 dolari dac`

în func]ie de complexitatea

interven]iei chirurgicale. La „Extern`ri”, ca s` ie[i cît mai repede - 50.000-100.000.

e[ti am`r`[tean sau pensionar, pîn` la

,

Studiu de caz

Dup` un accident de circula]ie, Mariana S. este dus` la Urgen]e, la Spitalul Municipal. Avea o fractur` urît` la [old care necesita opera]ie. Cît a costat-o toat` povestea? 300 de euro mîna principal` la opera]ie, 150 de euro medicul asistent la opera]ie, care îi era în acela[i timp [i medic de salon, 50 de euro anestezistul, aproximativ 60 de euro asistenta, infirmiera - în jur de 30 de euro, la care se adaug` [i medicamentele, cump`rate, evident, din banii ei. A[adar, un „sejur” în spital pentru o fractur` de [old, de exemplu, te cost` în jur de 600 de euro.

Ce se întîmpl` dac` nu dai?

Exemplu Pentru c` nu i-a dat [pag` asistentei, C`t`linei S. nu i s-a f`cut nici un fel de anestezie dup` opera]ia de amigdalit`, ceea ce, conform tinerei, era total necesar. Cînd s-a plîns de dureri insuportabile, i s-a r`spuns c` trebuia s` se gîndeasc` la început s` „ung`” ro]ile.

{paga în spital este direct propor]ional` cu num`rul asistentelor [i infirmierelor cu care intreac]ionezi, cu num`rul zilelor pe care le petreci aici [i cu valoarea profesional` a doctorului care te îngrije[te.

Vorbe din popor

„Medicii sînt cei mai direc]i [i tupei[ti, fiindcã sînt cel mai pu]in controla]i (de cî]i medici condamna]i pentru corup]ie sau [antaj a]i auzit? Func]ionari existã…) Omul bolnav nu are timp [i chef de reclama]ii (chiar [i cel sãnãtos [tie cã e posibil ca, o datã în via]ã, el sau o rudã apropiatã sã ajungã sub bisturiul medicului sau al unui coleg de-al sãu pe care inten]iona sã-l acuze de [antaj).

Corup]ia e ca un drog al societã]ii noastre (o succesiune de bucurii din [pãgile primite [i nemul]umiri fa]` de cele date). Cu cît ne drogãm mai mult, cu atît ne va fi mai greu (sau imposibil) sã ne lãsãm.”

3. La sarcin`, [paga e pozitiv`

La o na[tere trebuie s` „cotizezi” cu cel pu]in 150 euro în spitale cu mai pu]ine preten]ii, [i cu 300-500 USD în cele selecte. La o clinic` particular` îns`, o na[tere ajunge la 2000 de dolari, a[a c` po]i spune c` ai ie[it mai ieftin!

Medicii trateaz` corpurile înc`rcate cu o sarcin` oarecare într-un mod diferen]iat fa]` de celelalte corpuri. Preten]iile lor vor cre[te în func]ie de complexitatea sarcinii, mai ales în faza sa final`, dup` cum urmeaz`:

• {paga pentru o na[tere normal` pleac` de la 1.500.000 lei într-un ora[ mic, ajungînd la cel pu]in 100 de euro într-un ora[ mare.

• Dac` spitalul este cu preten]ii, 500 de euro/dolari e pre]ul unei

cezariene. Mai grav este faptul c`, de multe ori, medicii refuz` s` fac` cezarian` doar „pe ochi frumo[i”, chiar [i în cazurile cînd aceasta se impune din motive medicale.

A[adar, sarcina este o stare a corpurilor umane care, mai ales în faza sa final`, necesit` pl`tirea unor [p`gi costisitoare, în lei [i valut`.

Exemplu În spital, asistentelor le dai de la 40 000 în sus. Doctorilor - de la 1 milion. Cel pu]in a[a a fost sf`tuit` Maria C., la internarea pentru na[tere: „Dai asistentelor s` aib` grij` de copil, s`-l spele [i s`-l înf`[eze ca lumea; apoi, de la 60 de euro în sus, s` te pun` într-o rezerv` dup` na[tere, s` nu stai cu toate în acela[i salon.”

Exist` totu[i [i contraexemple. Într-o localitate din jude]ul Bra[ov, o sarcin` se rezolv` într-un mod pozitiv printr-o na[tere sub ap`, doar cu o mic` r`splat` sub form` de cadouri.

Cazul lui Nini

(Localitatea: Victoria, jud. Bra[ov) Na[terea sub ap` este posibil` într-un or`[el din jude]ul Bra[ov, în Victoria. Nu se accept` [pag` în bani, ci numai cadouri tip recom- pens`: un parfum scump, o b`utur` fin`. La etajul al patrulea al Spitalului Or`[enesc, totul este diferit: condi]iile decente, ca [i personalul. Sînt oameni care te privesc altfel decît la alte maternit`]i, de[i nu primesc bani în plus pentru asta. T`ticul, de[i a stat pe coridor pîn` la finalul na[terii, este chemat la expulzare pentru a t`ia cordonul ombilical. M`mica st` cu bebelu[ul în aceea[i camer` [i e înv`]at` s` al`pteze.

Se întîmpl` oare în România?! „{paga” pentru medici nu e sub form` de bani; le-ai aduce cea mai mare jignire. „Aten]iile” pe care le dai, totu[i, se stabilesc în func]ie de sexul copilului: dac` e b`ie]el - o sticl` de b`utur` scump`, dac` e feti]` - un parfum sau un co[ cu delicatese. Asistentele au o cutie a lor pentru bani pe care-i dai dac` consideri c` au mîncat destul` pizza sau pr`jituri în timpul serviciului. Astfel, spitalul nu mai trebuie s` se îngrijeasc` de mîncarea asisten- telor care, pe de alt` parte, nu mai sînt nevoite s` fure mîncarea de la bolnavi.

4. Adeverin]e [i alte acte contra cost

Uneori ai nevoie de doctori sau de alte cadre medicale nu doar pentru a te vindeca, ci [i pentru a ob]ine ceva hîr]og`raie: o adeverin]`, un act etc. care

s`-]i foloseasc` pe un alt traseu al [p`gii. Cununia civil`, examenul pentru permisul auto, pensionarea pe caz de boal` sînt doar cîteva situa]ii în care e[ti obligat s` vizitezi un medic. Te [tii s`n`tos tun, a[a c` n-ai nici un chef

sinteze. În aceste cazuri, „ritualul” e foarte simplu: explici

de analize [i

clar [i la obiect ce hîrtie î]i trebuie, cotizezi, de obicei la un „tarif” destul de fix, [i prime[ti „marfa”, pe care o inventariezi la dosar. Tîrgul se încheie

rapid, ca la pia]`.

Proprietatea medicilor de a semna [i parafa hîrtii cu o vitez` con- stant` depinde de viteza de reac]ie a celui care plaseaz` [paga.

Adeverin]e medicale pentru cununia civil`

Problem`

rezolvat`

Autor: Relu

Localitatea: Bucure[ti,

{paga: 500 000/cuplu

Î]i vei pune pirostriile peste cîteva zile, dar descoperi în ultimul moment c` „de la dosar” lipsesc adeverin]ele medicale, f`r` de care ofi]erul st`rii civile nu te prime[te în sala de cununii. Desigur, n-ai nici chef, nici timp s` te treze[ti cu noaptea în cap ca s` stai pe la cozi, pe holurile clinicilor, iar viitoarea consoart` e prea preocupat` s`-[i invite toate neamurile la nunt`, ca s` se mai gîndeasc` la analize.

Cerin]`:

Cum procedezi?

Doamna Flori (nume parc` predestinat!) e un fel de „mum` a [p`gilor” dintr-o policlinic` din Bucure[ti. Cînd este vorba de clasicele adeverin]e medicale ale celor care vor s` se c`s`toreasc` rapid, din vorb` în vorb` toat` lumea ajunge s` se converseze scurt [i la obiect cu asistenta-[ef`, usc`]iv`, [tears`, înc` fum`toare de Kent lung. „Tariful” e fix - 500.000 lei, dar se zvone[te c` în curînd va cre[te pîn` spre un milion, deoarece o parte a personalului medical care cunoa[te situa]ia începe s`-[i cear` drepturile.

Rezolvare:

Vei pune într-un plic cele dou` buletine, precum [i o bancnot` de cinci sute de mii. La[i plicul dup`-amiaz`, pe la ora [ase (dup` ce pleac` doctorii din stabiliment) doamnei Flori [i a doua zi, tot la ora [ase, vei primi adeverin]ele semnate [i parafate. Desigur, nu vei fi consemnat drept purt`torul nici unei boli venerice!

Un concediu medical semnat [i parafat

Exemplificare

Autor: {tefan

Localitatea: Ia[i

{paga: 2 pachete cafea

Aveam nevoie de un concediu medical. Am cump`rat dou` pachete de cafea Jacobs (250 de grame) [i i le-am dat doctori]ei de familie, care mi-a dat o s`pt`mîn` de concediu, la „urgen]e”.

Pension`ri pe caz de boal`

Exemplificare Autor: Magda Localitatea: Cîmpulung Muscel

{paga: multipl`

Într-un ora[ de provincie micu] precum Cîmpulung Muscel, [paga la comisia de medici care evalueaz` pacien]ii „pensiona]i pe caz de boal`” merge în felul urm`tor:

Prima

etap`

Ca s` primeasc` OK-ul pentru dosarul de pensionare, pacientul trebuie s` pl`teasc` o sum` cuprins` între 50 [i 100 de euro.

A doua

etap`

Dup` care urmeaz` [p`gile la comisia de la Pite[ti, unde se deplaseaz`

dosarul în continuare: 500 000 de lei [paga la comisia pite[tean`. Aceast` comisie scoate omul la pensie pe caz de boal`.

A treia

etap`

Urmeaz` controalele la jum`tate de an, dac` [tii s` marchezi lozul cores- punz`tor, adic` o [pag` de un milion de lei la întreaga comisie de control.

Ca s` nu te mai duci din jum`tate în jum`tate de an la un control la care nu ]i se \ntîmpl` nimic, decît i]i u[ureaz` buzunarul de un bulion, trebuie s` cre[ti suma la 2 milioane. La urm`toarea vizit` anual`, suma se reduce la 700 000 lei.

Variant`

La Sfîntul Gheorghe, un pescar, pensionat pe bune pe caz de boal`, afirm` c` plasa de pe[te e sfînt` pentru a nu te mai duce la o jum`tate de an la verificare. Dar nu orice fel de plas` de pe[te, plin` numai cu sturion dac` se poate, sau cu alte delicatese pesc`re[ti.

Mi[carea rectilinie a medicamentului spre lista de compensate

Exemplificare

M.I. este medic. Cum profesarea meseriei ar fi însemnat cî]iva ani buni de reziden]iat, salariu mizer [i dat din coate, a profitat de prima ocazie de a ocoli drumul destinat de diplom`, r`mînînd, totu[i, în sistem. A devenit distribuitor la o fabric` de medicamente, meserie care presupunea mersul pe la diverse farmacii, discutat cu farmaci[tii, „vr`jeal`” mult` [i mult` art` a strecur`rii plicului în buzunarul de]in`torului deciziei: „Dac` un pacient vine [i te întreab` ce medicament este mai bun pentru cutare problem`, îi recomanzi medicamentul fabricii mele”. Aceea[i strategie pare c` se aplic` [i la nivelele superioare. Listele de compensate se „compenseaz`” astfel prin generozitatea plicului care subven]ioneaz` [i calitatea, [i logica locului a cutare medicament pe cutare list`.

5. Deplasarea echipamentelor în scopuri obscure

{efii marilor clinici de stat pleac` în deplas`ri cu echipamentele institu]iei ca s` mai fac` un ban pe cont propriu.

„Experiment” financiar

Locul experimentului: ora[ din Moldova, o clinic` universitar`

Premisa:

{eful de clinic` are totodat` [i func]ia-cheie (decan, rector). Din fonduri universitare cump`r` pentru clinic`, chipurile „în scop didactic [i de cer- cetare”, mizilicuri de investiga]ie - între 15 000 [i 150 000 „bucata”. Cu acestea în dotare, pleac` prin ]ar` s` dea consulta]ii pe cont propriu.

Rezultatul

experimentului:

La u[a clinicii se face prezen]a ca la gr`dini]`, dar, cu toate acestea, [eful clinicii pleac` de cîteva ori pe s`pt`mîn`, în timpul programului, cu asis- ten]i medicali pl`ti]i de spital dup` el [i cu sculele de investiga]ie - chipurile „pentru cercetare” - în portbagaj, ca s` dea consulta]ii în provincie: azi la Bac`u, mîine la Piatra Neam], poimîine la Bîrlad.

Tem`

de

lucru:

O consulta]ie cost` 500.000 de lei. Pe parcursul unei s`pt`mîni, doctorul consult` cîteva zeci de pacien]i. Calculeaz` cu aproxima]ie venitul lunar al

[efului de clinic` provenit din foloase necuvenite.

6. Cum devii medic la un spital cu renume

Preg`tire pentru extemporal

În curînd ve]i da un extemporal, la materia „[pag`”, pe domeniul „s`n`tate”. Desigur, v` întreba]i care vor fi subiectele. Ne pare r`u, nu vi le putem divulga; în schimb, v` prezent`m o problem` rezolvat` care ar putea s` v` inspire.

Problem` rezolvat` destinat` elevilor cu calit`]i excep]ionale (a fost prezentat` la concursul pentru un post de medic la Spitalul Militar, sesiunea mai 2004):

La data de 3 mai a.c., procurorii Serviciului Militar al PNA au început urm`rirea penal` a generalului de brigad` SB, medic în cadrul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, acuzat de luare de mit`, [i a lt. col. DN, medic în cadrul Direc]iei Generale a Penitenciarelor, acuzat de complicitate. Potrivit rechizitoriului, în calitate de pre[edinte al comisiei de examinare la concursul de ocupare a unui post de medic în re]eaua Direc]iei Generale a Penitenciarelor, SB a pretins de la martorul denun]`tor, prin intermediul DN, suma de 4.000 de dolari SUA, pentru a-i asigura acestuia accesul la subiectele de examen. Ulterior, prin negociere, suma pretins` s-a redus la 2.500 de dolari SUA, din care s-au primit efectiv 1.300 de dolari. Procurorii PNA, în cooperare cu ofi]erii Direc]iei Generale de Informa]ii [i Protec]ie Intern` din Ministerul Administra]iei si Internelor, i-au surprins în flagrant pe cei doi învinui]i [i au indicii c` ace[tia au mai comis fapte similare.

A[adar [i medicii se [p`guiesc între ei, în momentul în care vor s` ob]in` un post, s` fie transfera]i de la un spital la altul etc.

Recapitulare

• Patologia [p`gii const` în formarea unui cerc vicios în care a[tept`rile pacien]ilor determin` preten]iile personalului medical [i viceversa.

• Pot exista [i doctori „umani”, dar [i pacien]i ferici]i. Pot exista la fel de bine [i doctori nemul]umi]i, [i pacien]i care mor aproape f`r` s`-[i dea seama de ce. Sistemul nu e bine controlat, deci e permisibil [i atunci se poate întîmpla orice.

• M`rimea [p`gii se apreciaz` în func]ie de gravitatea bolii, stadiul ei [i variabila nivelului de ipohondrie al pacientului.

• Plicul nu se plaseaz` niciodat` înainte, ci dup` prestarea serviciilor.

• Doctorii sînt motiva]i de [p`gile pe care le primesc [i astfel se pot con- centra mai bine asupra meseriei lor.

• Un „sejur” în spital pentru o fractur` de [old, de exemplu, te cost` în jur de 600 de euro.

• {paga în spital este direct propor]ional` cu num`rul asistentelor [i infirmierelor cu care intreac]ionezi, cu num`rul zilelor pe care le petreci aici [i cu valoarea profesional` a doctorului care te îngrije[te.

• Sarcina este o stare a corpurilor umane care, mai ales în faza sa final`, necesit` plata unor [p`gi costisitoare, în lei [i valut`.

• Proprietatea medicilor de a semna [i parafa hîrtii cu o vitez` constant` depinde de viteza de reac]ie a celui care plaseaz` [paga.

• Chiar [i medicii se [p`guiesc între ei, în momentul în care vor s` ob]in` un post, s` fie transfera]i de la un spital la altul etc.

Întreb`ri.

Exerci]ii.

Probleme.

1. Dac`, în spital, temperatura unui corp cre[te din ce în ce mai mult, [p`- gile vor fi direct propor]ionale cu aceast` cre[tere?

2. Se presupune c` un prieten e internat în spital, iar tu nu-l po]i vizita decît în afara orelor de vizit`. Cît te cost` s`-]i vezi, totu[i, prietenul?

3. „Circuitul” [p`gii în spital este montat în serie sau în paralel? Motiva]i r`spunsul.

4. Dispune]i de suma de 300 de euro [i, din nefericire, ave]i de îndurat o opera]ie de apendicit`. Cum împ`r]i]i procentual aceast` sum` între doctori, anestezist, asistente [i infirmiere?

5. Care sînt cele mai bune modalit`]i de plasare a plicului în buzunarul halatului?

METODOLOGIA DE PREDARE A {PÃGII ÎN INSTITU}IILE DE ÎNVÃ}ÃMÎNT

„Umbl`m cu [paga’n ghiozdan, de la ”

gr`dini]` pîn’ la doctorat

Observarea naturii umane a profesorului din ziua de azi ne ofer` informa]ii utile asupra nivelului de preg`tire al elevilor, viitorii „[p`gari” [i/sau „[p`guitori”. La fel ca [i în cazul doctorilor, profesorii se plîng de salariile lor mizere, a[a c` uneori se cred îndrept`]i]i s` cî[tige un ban în plus, l`sîndu-se relativ u[or „mitui]i”, s` accepte mici cadouri care s` le îndulceasc` traiul de zi cu zi sau s` trag` niscaiva foloase, desigur tot materiale, din medita]iile pe care le dau propriilor elevi pentru a-i trece clasa.

Nivelul de preg`tire al elevilor/studen]ilor din ziua de azi depinde de disponibilitatea profesorilor de a se l`sa sau nu mitui]i.

Astfel, putem ajunge la concluzia c` tot sistemul este principala cauz` a corup]iei din rîndul cadrelor didactice. Spre deosebire de medici, îns`, profesorii nu „se joac`” cu via]a sau s`n`tatea elevilor/studen]ilor, ci doar cu situa]ia lor [colar`. Astfel, corup]ia din înv`]`mînt poate c`p`ta pe alocuri accente meschine, alteori î[i dovede[te inutilitatea, de aceea pare mai u[or de controlat. S` ne imagin`m c` [paga ar fi o metod` de lucru pe baza c`reia pute]i rezolva orice problem` pe parcursul a cel pu]in doisprezece ani petrecu]i în [coal`. Rezultatul ar fi dezastruos, c`ci astfel sistemul ar produce

analfabe]i pe band` rulant`, tineri lipsi]i de orice fel de educa]ie [i de bun sim]! În sistemul de înv`]`mînt putem vorbi mai mult decît oriunde despre „corup]ie mic`” sau „mica [pag`” cu rezultate imediate (absen]e motivate cu ghiotura, note de trecere în catalog etc.), care îns` influen]eaz` destul de pu]in celelalte trasee ale [p`gii studiate în acest manual.

Lectur`

Elevul Popescu din clasa a VII-a B este un elev mediocru, dar destul de silitor. Se str`duie[te s`-[i preg`teasc` temele pentru acas` [i s` nu lipseasc` de la cursuri. Toce[te con[tiincios lec]iile, f`r` a pricepe mare lucru, în speran]a c` va împu[ca cinciul „salvator”. Elevul Ionescu din aceea[i clas` este un copil de[tept, dar del`s`tor. Acas` nu deschide niciodat` caietul de teme [i chiule[te cît poate, petrecîndu-[i timpul pe gard în curta [colii sau în toalete, fumînd. Ambii elevi au probleme la matematic`, iar profa, o individ` scor]oas`, hîr[îit` de meserie, îi amenin]` mai întîi pe cei doi c`-i va l`sa „pe var`”, dup` care le sugereaz` s` vin` cu ta]ii lor la [coal`. Tat`l lui Popescu este [omer, dar p`rin]ii lui locuiesc la ]ar`, a[a c` omul se preg`te[te [i el cu ce poate: o gîsc`, o damigean` cu vin, o bucat` de ca[. Profa accept` „cadoul” cu zîmbetul pe buze, dup` care îl întreab` pe tat`l lui Popescu dac` n-ar fi de acord ca odrasla sa s` fac` o „preg`tire suplimentar`” la matematic`. Tat`l nu are bani; se înro[e[te, se bîlbîie, dup` care promite c` fiul s`u se va str`dui singur s`-[i însu[easc` materia. Profa e rezervat`. Tat`l lui Ionescu lucreaz` la o firm`. Se înfiin]eaz` în cancelarie, doar cu un buchet de flori, preg`tit „s` negocieze”. E încîntat de propunerea cu „medita]iile”. Sigur pe sine, afirm` c` el însu[i se gîndise la o astfel de solu]ie, „dac` nu cumva doamna profesoar` ar avea ceva timp liber ca s` se ocupe mai mult de elevul Ionescu, care în fond [i la urma urmei nu-i un b`iat r`u, doar c` e un pic cam lene[! Desigur, nici nu se pune problema ca medita]iile s` fie pe gratis!”. Profa zîmbe[te larg, apoi cei doi se în]eleg cît va costa „[edin]a” [.a.m.d. Dup` cîteva s`pt`mîni, cei doi elevi sînt la acela[i nivel la matematic`. Popescu s-a pus cu burta pe carte, dar n-a izbutit „s` aprofundeze”, Ionescu e „bît`” în continuare pentru c` teoremele i-au intrat pe-o ureche [i i-au ie[it pe cealalt`. Profa îl las` corijent pe Popescu [i-l trece pe Ionescu.

Tem`

de

studiu

Explica]i de ce a procedat astfel profa de mate.

Explica]ie Se poate demonstra prin reducere la absurd c` profa respectiv` are o vast` experien]` de via]` [i, mai ales, în „meseria” pe care o practic`. Nu refuz` din principiu un cadou sau „o aten]ie”, în schimb nu prime[te bani în plic pentru a nu fi acuzat` c` ia mit`.

Elevul Ionescu reprezint` o investi]ie pe termen lung. Profa [tie c` tat`l are suficien]i bani pentru a-i pl`ti fiului s`u medita]iile înc` cel pu]in un an, începînd cu momentul „negocierii”. Banii ace[tia îi vor suplimenta lunar veniturile. A[adar, se mai poate spune despre elevul Ionescu c` este

o investi]ie sigur`. Din aceast` cauz`, profa nu-[i poate permite s` for]eze nota [i s`-l lase corijent. În schimb, elevul Popescu poate umple

frigiderul profei la r`stimpuri [i în anumite momente-cheie din via]a [colar`

a acestuia. Dac` l-ar fi trecut clasa, dup` ce ar fi acceptat gîsca, vinul [i

toate celelalte, foloasele c`p`tate de pe urma lui Popescu s-ar fi oprit aici. A[a c` profa s-a v`zut nevoit` s`-l lase totu[i corijent pe Popescu, pentru a-[i asigura înc` o jum`tate de porc [i vreo zece litri de ]uic`. Îl va l`sa corijent [i anul viitor, din acelea[i motive.

A[adar, unii elevi pot reprezenta pentru profesori investi]ii sigure [i pe termen lung, al]ii nu le pot aduce foloase decît în anumite momente-cheie.

Propriet`]ile corpurilor didactice

Ca orice corpuri din lumea care ne înconjoar`, corpurile didactice corupte au [i ele propriet`]ile lor, de care trebuie s` ]inem seam` în momentul în care vrem s` plas`m o mic` [pag` sau un cadou util [i pl`cut.

Corpurile didactice corupte se împart în dou` categorii: corpuri didactice transparente - la care se aplic` [paga pe fa]` - [i corpuri didactice opace – la care se aplic` „cadoul cu subîn]eles”.

Elevi, re]ine]i !

{paga sau cadoul destinate profesorului trebuie s` aib` o valoare invers propor]ional` cu r`d`cina p`trat` a sumei notelor din catalog.

Problem`

rezolvat`

Un absolvent de liceu pedagogic f`r` pile este repartizat într-un sat obscur, s` zicem M`neu]i. El va face naveta zilnic cu autobuzul de tip „rat`”, va

pierde ore bune pe drum, bani arunca]i pe transport [i nu va ob]ine nimic în schimb, din cauza faptului c`, la sat, elevii sînt s`raci.

Cerin]` Cum poate ie[i profesorul nostru din aceast` situa]ie ?

Rezolvare Tîn`rul profesor va „cotiza” la Inspectoratul [colar Jude]ean în jur de 1000 de dolari. Va primi un post în ora[, va putea l`sa corijen]i cî]iva elevi, apoi va ini]ia o [edin]` cu p`rin]ii în care va explica c` acei copii „au nevoie de o preg`tire suplimentar`” [i va apela la medita]ii, drept [pag` mascat`. În mai pu]in de un an î[i va scoate banii investi]i.

Concluzie

Banii investi]i de un profesor în „cariera” sa se pot recupera treptat, printr-un articifiu didactic, cu ajutorul elevilor s`i.

1. {paga elementar` în [colile primare

Înscrierea la o [coal` cu renume

Pentru înscrierea unui copil la o [coal` cu renume, un p`rinte este obligat s` cunoasc` temeinic no]iunile de baz` ale [p`gii elementare. În acest sens, dac` ai disponibili cîteva sute de dolari sau de euro, înseamn` c` î]i po]i permite [paga minim` pentru ca b`ie]elul sau feti]a ta s` aib` parte de o educa]ie a[a cum scrie la carte. Cel mai adesea, o „pil`” e cea mai comod` [i facil` solu]ie. În cazul în care e[ti un p`rinte care dore[te s`-[i înscrie odrasla la o [coal` mai bun`, dar dintr-un alt cartier, [i nu ai nici o cuno[tin]` care s` te rezolve”, atunci ai de parcurs de unul singur cîteva etape esen]iale:

S` începi alerg`tura cu cel pu]in un an înainte, pentru c` locurile la [colile cu renume au mare c`utare, iar directorii, atunci cînd vei încerca s` dai de ei, întodeauna vor fi pleca]i în concediu sau la un schimb de experien]` în str`in`tate.

S` fii „bazat”, adic` s` ai cu ce s` sus]ii negocierea, iar pentru primul contact î]i suger`m s` nu te gînde[ti la o sum` mai mic` de 100 de euro.

Dac` vei primi din partea secretarei r`spunsul: „Ne pare r`u, nu mai sînt locuri!”, încearc` s` te pui pu]in în locul ei [i vei realiza faptul c` dup` atîtea refuzuri zilnice, î[i poate crea foarte u[or un reflex „de respingere”. Atunci trebuie s` o stimulezi rapid cu o ciocolat`, un pachet de cafea [.a.m.d. [i s` insi[ti pîn` ce vei auzi: Încerca]i în jur de

,

cînd vine doamna directoare [i poate rezolva]i cu dumneaei”.

Dac` doamna directoare este o femeie „de în]eles” - [i te asigur`m c` în 99% dintre cazuri este -, î[i va da seama dintr-o ochire c` ai „temele f`cute”. Astfel, va ajunge relativ u[or de la „oricum am dep`[it deja

limita de elevi dintr-o clas`” pentru oricine!”.

la „ar mai fi o posibilitate, dar nu

Din acest moment, po]i, în sfîr[it, s` respiri adînc, cu buzunarul u[urat de cîteva sute de euro, dar cu sufletul împ`cat - copilul t`u va avea parte de o îndrumare bun` [i avizat`!

Exemplu Cînd a vrut s` î[i înscrie copilul la [coala din Cotroceni, urmînd s` se mute în cîteva s`pt`mîni acolo, mama lui Mihai a trebuit s` cotizeze. Cadouri grele. Parfumuri fran]uze[ti, haine de firm`, bani, în ultim` instan]`. Directoarea [colii nici nu vroia s`-i aud` argumentele, cum c` în doar cîteva s`pt`mîni Mihai [i familia sa deveneau aproape vecini [colii… Invoca mereu argumentul neîncrederii… Adic` se f`ceau prea multe „[mecherii” din astea ca s` se intre, deh, [coal` de Cartier, nu a[a… Select`, nu a[a… nu accept` ea pe oricine… [i, la o adic`, dac` vin aici to]i din alte cartiere, s`r`cu]ii copii ai Cotroceniului, unde or s` se duc`? În Balta Alb`? Bineîn]eles, locuri s-au g`sit imediat dup` cotizare, iar micile interven]ii, de altminteri inutile din punct de vedere legal, au dus imediat la înscrierea micu]ului la [coala de lîng` cas`.

Concluzie

Dac` vrei s`-]i înscri copilul la o [coal` cu renume [i nu po]i folosi instrumente de tipul „pil`”, încerc` cu plicul!

Re]ine]i, p`rin]i !

Înainte de a le „îmbuna” pe directoare, alia]i-v` cu secretarele!

Secretarele din sistemul de înv`]`mînt sînt deseori ni[te persoane ciufute, dar care pot deveni suspect de repede deosebit de amabile. De aceea este de preferat s` cultiva]i o rela]ie de prietenie, s` le c`ina]i cînd sînt obosite, s` le asculta]i problemele legate de institu]iile în care lucreaz` [i de oalele care se sparg în capul lor, s` le admira]i lacul de pe unghii [i pantofii [ic, dar mai ales s` l`sa]i pe biroul lor, la intervale fixe de timp o mic` aten]ie, ca s` nu v` uite! Nu se [tie niciodat` cînd ve]i avea nevoie de ele.

Pentru o clas` mai bun`

În [colile generale din Bucure[ti exist` de regul` dou` tipuri de clase:

clasele „ideale”, adic` cele ale pilo[ilor, [i clasele „paralele”, adic` cele ale am`r`[tenilor. Dac` not`m primele clase cu indicativul „A”, iar pe celelalte cu restul literelor din alfabet, vom ob]ine o clasificare simbolic` ce reflect`, într-o form` generalizat`, categoriile sociale de elevi, direct determinate de conturile bancare ale babacilor.

Experiment

Se presupune c` o mam` care, în mod legitim, î[i dore[te tot ce e mai bun pentru copilul ei, inten]ioneaz` s`-[i transfere feti]a, elev` cuminte [i sili- toare, din clasa „paralel`” a VI-a C, în clasa „ideal`” a VI-a A, clas` cu predare intensiv` în limba englez`. Mama afl` c` [coala dispune de o doamn` director - femeie de în]eles - [i aranjeaz` o întîlnire cu ea.

Ini]ial, mama elevei va încerca s` poarte o discu]ie sentimental` cu direc- toarea [colii, „ca de la femeie la femeie”, în care s`-i explice cît de mult ar însemna pentru fiica sa (de altfel, cu rezultate destul de bune la înv`]`tur`!) clasa cu predare intensiv` în limba englez`, cît de folos i-ar fi o concuren]` real` în acest domeniu, ce perspective i-ar oferi etc.

Observa]ii

intermediare

Ve]i observa c` directoarea r`mîne impasibil` la lacrimile din ochii mamei [i c` va fi destul de pu]in mi[cat` de buchetul de flori de o sut` [i ceva de mii, cu grij` împachetat de flor`reasa din pia]`, în celofane [i fundi]e, depus deja pe biroul ei.

În scurt timp îi va scurta mamei discursul, invocînd o treab` urgent` „la

În plus, elevii au dat un Nu [tiu dac` fiica dvs. va

putea s`-i ajung` din urm`!”. Din acest moment, insisten]ele mamei vor fi inutile.

cancelarie”. „La a VI-a A sînt deja prea mul]i copii test la limba englez` la începutul clasei a cincea

Observa]ii

finale

A doua zi, mama, femeie ambi]ioas` [i perseverent`, se va posta din nou în fa]a biroului directoarei cu un alt buchet de flori [i mai împopo]onat, plus o cutie de bomboane. Directoarea va lua florile [i va privi bomboanele cu sus- piciune.

Suspiciunea va disp`rea îns` ca prin minune în urm`toarele secunde, la apari]ia unei mici contribu]ii pentru laboratorul de englez` sub forma unui plic garnisit cu cîteva milioane de lei, neimpozabili.

Ve]i constata f`r` surprindere, cum dup` nici o s`pt`mîn`, fata va fi deja înscris` în clasa mult dorit`.

Re]ine]i

În cazul în care vre]i s` v` transfera]i copilul din clasa „am`r`[tenilor” în clasa „pilo[ilor”, renun]a]i la stratagemele de ordin sentimental [i trece]i cît mai repede la „afaceri”!

2. Liceul - cimitir al bancnotelor mele

Dup` ce v-a]i însu[it no]iunile de baz` despre [paga elementar`, se presupune c` sînte]i deja preg`tit pentru urm`toarea etap` a vie]ii [colare, ceva mai complex`. A]i trecut deja examenul care v` verific` capacitatea de a în]elege mecanismul [p`gii din înv`]`mînt, iar acum ve]i participa la cursurile liceale. Principiile sînt, în mare parte, acelea[i, dar aici nu mai merge doar cu m`r]i[orul de aur de pe întîi martie [i cu orhideea de pe opt.

Exemplu

I

„În clasa a IX-a, am trimis-o pe mama la domn’ profesor. Îmi trebuia un 7.

I-a dus un cartu[ de Kent, un pachet de cafea, o sticl` de lichior

dat` nu vroia s` ia, dar, din „gre[eal`”, mama a deschis un pic saco[a [i i-a pl`cut peisajul”. (autor: Juno din Gala]i) Se [tie c` cel mai corupt cadru didactic dintr-un colegiu din Gala]i este domnul profesor de istorie. Nu po]i s`-i vii, îns`, de hac, pentru c` profu’ are pile la inspectorat. Care este „metodologia” domnului profesor? La or` pred`, „recitînd” materia, f`r` pauz`, astfel încît nici un elev nu reu[e[te s` noteze nimic. Apoi, la „lucrare”, d` subiecte „cu subîn]eles”, iar la corectat trage dou` linii ro[ii si gata!

Prima

La fiecare clas` î[i are „clien]ii” lui: `la de la ]ar` cu vin, `la de la ora[ cu

bani, aia cu o bucata de p

[i a[a trec cu to]ii clasa!

Clasa de elevi corijen]i este acel mediu omogen de elevi lene[i, reprezentînd o binemeritat` surs` de venit suplimentar pentru profesori. Corijen]a este cea mai simpl` metod` de a obliga un elev sau un grup de elevi s` cotizeze.

Exemplu

II

Autor: Paprika

Localitatea: Constan]a

{paga: 25 de euro

Cu toate c` înv`]am [i chiar m` preg`team la matematic`, profa îmi „alegea„ problemele [i exerci]iile astfel încît chiar [i cel mai bun din clas` ar fi r`mas blocat. M` scotea la tabl` - lini[te deplin` - [i, surpriz`, nu [tiam s` rezolv! Începînd din clasa a IX-a, am început s` „cotizez” la profa de matematic` cu cîteva cadouri (în valoare de peste un milion de lei), pe care i le „administram” în pauz`, dup` ce o a[teptam la cancelarie. Acum sînt în clasa a XI-a la acela[i liceu [i m-am cam obi[nuit cu „d`rile”. Dar, din cauza asta, am încetat s` mai înv`] a[a cum o f`ceam înainte pentru c`, la sfîrsitul semestrului, [tiu c` trebuie s` m` duc cu „darul” [i cu florile de rigoare. Nu mai am nici o motiva]ie ca s` m` preg`tesc la mate! În plus, vine BAC-ul, [i materie [tiu pu]in`. Cine este de vin`, în condi]iile în care în general` chiar îmi pl`cea matematica [i m` pasionau problemele ce necesitau o aten]ie deosebit` ?

Tem` de studiu propus` de Paprika

OARE PROFESORUL IDEAL ESTE ACELA care te ambi]ioneaz` [i te motiveaz`, SAU PROFESORUL CARE IA {PAGÃ ?!

{paga pentru chiul

Autor: Adina Loca]ie: un liceu cu renume din Bucure[ti {paga: cincizeci de mii sau un pachet de Marlboro sau un num`r de CD-uri cu filme/s`pt`mîn`, un telefon mobil Nokia, plus mici aten]ii/an [colar.

Nu este vorba despre o situa]ie singular`, c`ci un grup destul de mare de elevi procedeaz` astfel. Trei chiuluri consecutive într-un interval de o sapt`mîn` „valoreaz`” cincizeci de mii sau un pachet de ]ig`ri bune.

„Eu am vrut s` m` asigur pentru un an întreg, a[a c` i-am dat de la bun început un telefon pe care nu-l mai foloseam”, m`rturise[te un elev.

Totu[i, telefonul - „investi]ie” pe termen lung se pare c` nu a fost suficient, c`ci rela]ia mai trebuia între]inut` cu mici „aten]ii”. Uneori, elevul respectiv prefera s`-l tenteze pe gardian cu CD-uri care s` con]in` cele mai „tari” filme ce nu ap`ruser` înc` pe pia]`, în loc s`-i dea bani.

„Strategia” s-a dovedit util`, caci vîrsta body-guard-ului nu o dep`[ea cu mult pe cea a liceenilor. „Manipularea” gardianului nu a b`tut niciodat` la ochi profilor sau direc]iunii, c`ci „toat` lumea î[i închipuia c` plecam altfel din [coal`, s`rind gardul sau mai [tiu eu ce „S`ritul gardului” ar fi fost într-adev`r o metod` u[or de pus în practic`, dar pu[tanii n-aveau nici un chef s`-[i asume riscul de a-[i murd`ri pantalonii „de firm`”, cînd le era oricum mult mai u[or s` ias`, pur si simplu, pe poart`

Re]ine]i

Dac` vrei s` chiule[ti, în loc s` sari gardul [colii [i s`-]i faci blugii varz`, mai bine marci banu’ sau cadoul de rigoare portarului sau body-guard-ului ca sa poti ie[i f`r` grij` pe poart`!

Bani f`r` chitan]` la fondul clasei

Autor: Cititor Anchete.ro Localitatea: Bucure[ti

{paga: 1.100.000 de LEI

Sînt p`rintele unui elev eminent al unui liceu cu renume din Bucure[ti [i vreau s` v` semnalez faptul c` trebuie s` pl`tesc pentru copilul meu 1 milion de lei drept fond al [colii (500.000 de lei/semestru) - 100.000 de

lei fondul clasei (50.000 de lei/semestru), adic` 1.100.000 de lei pentru

anul scolar abia început.

Mi se pare o sum` exorbitant`, pentru care nu se ofer` nici un fel de

chitan]` din partea [colii [i care nu în]eleg cum este folosit`. De parc` to]i

copiii acestui liceu ar fi „de bani gata”!!! Copilul meu este în clasa a IX-a [i anul trecut am avut de achitat, la aceea[i [coal`, 800.000 de lei fondul [colii + 300.000 de lei fondul clasei. Face]i, v` rog frumos, o socoteal` simpl`: [coala are clasele I-XII (cîte 4 clase în fiecare an [colar, cu o medie de 30 de copii într-o clas`): 12 ani x 4 clase x 30 de copii = cca. 1440 de copii x 1.000.000 lei/copil = cca. 1,5 miliarde lei anual!!!

Întrebarea

cititorului

UNDE SE DUC TO}I BANII ACE{TIA?

P.S. Îmi cer scuze pentru nedezv`luirea identit`]ii, îns` m` tem de eventuale repercusiuni asupra copilului meu.

3. „Protocolul” de la BAC

„Protocolul” de la bacalaureat reprezint` o alt` problem` cu care se pot confrunta elevii din anul terminal, dar [i p`rin]ii lor. Se presupune c` orice p`rinte î[i iube[te copilul, îl vede cel mai frumos [i mai de[tept, a[a c` e de a[teptat s` scoat` din buzunar cît e nevoie ca acesta s` promoveze cu brio unul din primele examene serioase din via]a sa. Dirigintele clasei este cel care strînge „recolta” pentru protocol. În ora[ele de provincie (Tîrgu-Mure[, Pite[ti, Bra[ov), protocolul atinge o sum` cuprins` între 800 000 de lei [i 1 500 000 de lei pe cap de licean.

Exerci]iu

O clas` are 16-20 de elevi. Înmul]i]i sumele de mai sus cu cîte clase are un

liceu, face]i un calcul rapid [i ve]i afla cî]i bani se strîng la un singur exa- men de bacalaureat.

La Bucure[ti sumele sînt mai mari [i cadourile pe m`sur`, sub pretextul de

a avea comisia tot ce-i trebuie ca s` se simt` cît mai bine. În capital`, la un

liceu de „top”, protocolul este cuprins (de la clas` la clas` sumele variaz`,

bineîn]eles, în func]ie de preten]iile dirigintelui) între 1 500 000 de lei [i 2.000.000 de lei. Ar mai fi de ad`ugat [i cadoul de sfîr[it de liceu care se face dirigintelui la desp`r]ire. Un astfel de cadou „din partea clasei” cost`

în jur de 3-4 milioane de lei.

Concluzii

„Protocolul” de la BAC e o [pag` mascat` care are drept rol stimularea comisiei de examinare.

La BAC, dirigintele este un corp didactic conductor al [p`gii (denumit`, într-un mod oficial, protocol) provenite de la elevi [i destinat` comisiei de examinare.

Exemplu

de

[pag`

„pe

fa]`”

Anul acesta, la BAC, liceu bucure[tean. A.T. a fost profesoar` supraveghetoare. „În fiecare clas`, pe catedr`, era cîte un ziar cu cîte dou` milioane de lei în el, [pag` pentru profesorii supraveghetori, pentru a li se cî[tiga indulgen]a”, m`rturise[te ea.

4. CURSURI SUPERIOARE DE {PAGOLOGIE

La admiterea în înv`]`mîntul superior, [p`gile difer` de la caz la caz. Circul` legende despre case predate „la cheie” [i ma[ini abia ie[ite din fabric`, parcate peste noapte în fa]a vilelor unor profesori din comisie, dar nu avem exemple concrete în acest sens.

Tem`

pentru

acas`

Dac` cunoa[te]i astfel de exemple, a[tept`m pove[tile voastre pe adresa site-ului. La admitere se practic` [i „[paga mascat`”, reprezentat` tot de costurile medita]iilor pe care le-ai sustinut cu un profesor din comisie cel putin un an.

Etape:

E[ti recomandat de o cuno[tin]` profesorului respectiv. Cu cel pu]in jum`tate de an înaintea examenului de admitere, te prezin]i timid în sanc- tuarul s`u de la facultate. Te prefaci impresionat de personalitatea sa, îl „perii” cum [tii tu mai bine, dup` care îi m`rturise[ti pe [optite c` visul t`u din copil`rie este s` fii student la facultatea respectiv`, s`-i devii un destoinic ucenic, s`-i calci pe urme etc.

Profesorul î]i va propune s` v` cunoa[te]i mai bine, s` vad` ce fel de om

e[ti [i dac` ai înclina]iile necesare pentru facultatea respectiv`. Pentru toate acestea, e necesar` „o preg`tire suplimentar`” destul de costisitoare, în intimitatea vilei acestuia.

Dup` ce profesorul te consider` destul de „preg`tit” pentru a participa la examen, te trece pe o list` cu viitori studen]i merituo[i [i decide, în func]ie de pozi]ia numelui t`u pe list`, dac` vei intra în acel an, sau mai trebuie s` a[tep]i înc` unul.

Exemplu Autor: Maria Localitatea: Bucure[ti

{paga: 0 lei - un caz fericit!

Înainte cu aproximativ o lun` de a da admitere la o facultate particular`, viitorii mei colegi care erau deja în anul II m-au informat c` trebuie s` cotizez la decan cel pu]in 100 de dolari ca s` m` asigur c` intru. N-am avut de unde s` fac rost de ace[ti bani [i m-am hot`rît s` dau examenul la plesneal`, f`r` s` mai trec înainte prin cabinetul decanului. Am intrat cu o not` foarte mic`, ultima pe list`, de[i eram bine pregatit`. Experien]a mea mi-a demonstrat c` uneori merge [i f`r` [pag`! Totu[i, colegii mei de an mi-au povestit mai tîrziu despre „rela]ia” pe care o stabiliser` cu decanul înainte de examen. Unul dintre ei era din Moldova [i, vizitîndu-l pe decan, se pare c` acesta i-ar fi spus: „Am auzit c` la voi acolo, în Moldova, se m`nînc` bine! Am sau nu dreptate?”. Tipul respectiv a f`cut o excursie pîn` la o stîn` din nordul Moldovei, de unde a venit cu un miel, cu brînz` [i cu smîntîn`. Altul era din Gala]i. „Ce frumos e la voi, la Gala]i!”, ar fi suspinat decanul. „Pe malul Dun`rii, pe[te cît cuprinde…”. Tipul din Gala]i a fost mai [mecher: s-a dus pîn` în hal`, la Obor, unde a investit într-un somn de zece kile [i într-o [tiuc`, pe care i le-a dus plocon decanu- lui. O fat` din Slatina a cotizat cu ni[te zaib`r. Cei din Bucure[ti au „donat” fa-cult`]ii telefoane mobile, calculatoare. O viitoare student` ar fi fost întrebat` de c`tre decan ce-i lipse[te cabinetului s`u. Fata a ridicat din umeri, iar decanul a l`murit-o surîzînd: „O m`su]` de cristal pe care s`-[i toceasc` coatele studen]ii!”

Concluzii

La admitere func]ioneaz` atît „[paga mascat`”, care se con- cretizeaz` în preg`tirea suplimentar` oferit` contra cost de c`tre unul dintre profesorii din comisie, cît [i banii sau cadourile strecurate în biroul decanului înainte de examen. „{paga mascat`” î]i asigur` o mai bun` cunoa[tere a sistemului [i a viitorilor t`i profesori, [i un loc pe „lista de a[teptare” a viitorilor stu- den]i.

5. „Cazare” în c`minul studen]esc

Exemplu

I

Autor: Prowle R Localitatea: Bucure[ti

{paga: 150 de euro

Cum se [tie, „prestigioasa” Universitate din Bucure[ti nu acord` cazare celor din anul I. Vii din provincie, nu cuno[ti pe nimeni [i nimic, [i nici nu ai unde sta! Din acest motiv, mul]i renun]` la facultate chiar din primul an. Subsemnatul, anul trecut boboc la o anumit` facultate din cadrul universit`]ii mai sus men]ionate, a trebuit s` dea din coate, [i o mit` de 150 de euro pentru un loc de cazare în Groz`ve[ti. De multe ori nu este suficient` doar mita, ci e nevoie [i de ni[te „pile”, altfel adio, c`min! Anul acesta, {PAGA se preconizeaz` în jur de 200 de euro.

Concluzia autorului

Domnilor, mai bine îmi închiriez împreun` cu al]i trei colegi un apartament cu dou` camere [i ajung cam tot pe acolo, nefiind nevoit s` împart patul cu gîndacii în c`min!

Exemplu

II

Autor: Lucius

Localitatea: Bucure[ti

{paga: tot 150 de euro, plus dou` beri

Tipa - administrator. Tipologie: [mecher`. De ce? Am mers prima dat` la ea singur, cu 150 de euro [i m-a trimis la plimbare, motivînd c` locurile nu se dau decît prin reparti]ie. A[a c` m-am dus la plimbare, încercînd s` g`sesc pe cineva care o cunoa[te. Tipul de contact - omenos. De ce?

M-a costat doar dou` beri [i un taxi rezolvarea: „Bine, m`i drag`, p`i tu nu [tii c` nu se merge niciodat` de unul singur? C` dac` nu te cunoa[te omul nimeni nu se încurc`?”.

Evident, nu [tiam

, Finalul - ca în filmele americane. Am o camer` cu gîndaci, din care nu se vede turnul Eiffel, dar vorba aia:

„urît`-i, da’-i a mea!”.

dar am aflat!

A[adar, de[i [paga pentru „cazare” într-un c`min studen]esc variaz` între 150 [i 200 de euro, este indicat s` apelezi la un intermediar pentru a negocia cu administratorul.

În aceste cazuri, intremediarul are rol de izolator, deoarece administratorul „nu se încurc` cu oricine”.

6. {paga pentru examene „facultative”

Exemplu

I

Autor: cititor anchete.ro

Localitatea: Timi[oara

{paga: 1.000 de euro pentru cinci examene

Pentru a lua cinci examene în sesiunea de toamn` a anului III la UMFT, am dat [pag` 1000 de euro. Eu sînt, \ns`, mic copil fa]` de ceilal]i colegi ai mei! Am colegi care au dat [pag` la examene mii de euro [i practic nu au înv`]at la nici un examen pîn` acum. Ei vor deveni medici f`r` a fi înv`]at nimic, dar vor trata oameni „vii”.

E x e m p l u

II

Autor: Cristi

Localitatea: Bucure[ti

{paga: un bibelou de por]elan reprezentînd un chinez, t`ietor de lemne

Eram prin anul I la Drept [i n-aveam nici o [ans` s` trec examenul de latin`. M` gîndeam s` „m` în]eleg” cumva cu profa, îns` nu [tiam ce s`-i duc. Am c`utat prin cas`, [i în debara am descoperit un bibelou de por]elan reprezentînd un chinez b`trîn, t`ietor de lemne. Probabil c`-l primise maic`-mea, care era tot profesoar`, la un liceu. L-am împachetat frumos ca s` semene cu un cadou [i m-am prezentat la profa respectiv`, c`reia m-am plîns c` nu în]eleg conjug`rile nu mai [tiu c`ror verbe. I-am întins cadoul, iar profa, „stimulat`” de un pachet atît de impun`tor, a început s`-mi explice, plin` de bun`voin]`, conjug`rile. Uitasem s`-i precizez c` pachetul era „fragil”; din gre[eal` a dat peste el [i chinezului i s-a spart toporul. A fost foarte dezam`git`, mai ales c` dup` ce descoperise chinezul, începuse s`-i plac`. M-a trecut examenul, dar dup’aia m-a b`tut la cap toat` facultatea: cînd îi aduc un alt chinez?

Legea circuitului cadoului în natur`.

Un cadou primit se poate transforma în viitoarea ta [pag`. Astfel, cadoul se poate „recicla”.

Sfat

Dac` te la[i „mituit” într-o anumit` situa]ie cu o sticl` de whisky, un cartu[ de ]ig`ri sau chiar cu un chinez de por]elan, nu deschide sticla, nu fuma ]ig`rile [i nu-]i pune bibeloul pe etajer`! Dose[te-le la loc sigur, în debara, c`ci, mai mult ca sigur, toate aceste bunuri î]i vor fi de folos în momentele „delicate”.

Alte

exemple

La Universitatea de Medicin` [i Farmacie din Timi[oara, pentru o lucrare de diplom` se pl`te[te între 200 - 500 de euro, iar pentru un examen - 200 de euro. La secretariat se las` între 50 -200 de euro pentru finalizarea dosarelor de absolvire la studen]i str`ini, iar f`r` „aten]ii” nu ]i se spune nici m`car cît e ceasul. Ca str`in, nu este posibil s` iei un examen doar înv`]înd, ci trebuie o „cotiza]ie” de 200-300 de euro. În cazul studen]ilor români, nota nu are nici o leg`tur` cu subiectul scris. Printre „b`[tina[ii” Politehnicii este cunoscut faptul c` multe examene se trec prin contribu]ii în buzunare personale. G.H. este profesor la Politehnic`, iar anul acesta, în perioada restan]elor, a trebuit s` evite s` mai r`spund` la telefon din cauza solicit`rilor continue ale studen]ilor care încercau s`-l mituiasc`. Pentru nota de trecere i s-au oferit de la 100 de euro pîn` la 400. Acum doi ani, la faculatea particular` Spiru Haret, o restan]` te costa în jur de 100 de euro. „Profesorii pic` în draci la particular`, doar ca s` te aduc` în pragul disper`rii [i s` pl`te[ti «taxa» de promovare”, ne spune un student.

Re]ine]i, studen]i!

La facultate, unii profesori v` pic` la examene doar ca s` v` for]eze s` pl`ti]i „taxa” de promovare.

Recapitulare

Nivelul de preg`tire al elevilor/studen]ilor din ziua de azi depinde de disponibilitatea profesorilor de a se l`sa sau nu mitui]i.

• Unii elevi pot reprezenta pentru profesori investi]ii sigure [i pe termen lung, al]ii nu le pot aduce foloase decît în anumite momente-cheie.

• Corpurile didactice corupte se împart în dou` categorii: corpuri didactice

transparente - la care se aplic` [paga pe fa]` - [i corpuri didactice opace – la care se aplic` „cadoul cu subîn]eles”.

• Banii investi]i de un profesor în „cariera” sa se pot recupera treptat, printr-un articifiu didactic, cu ajutorul elevilor s`i.

• Dac` vrei s`-]i înscrii copilul la o [coal` cu renume [i nu po]i folosi instrumente de tipul „pil`”, încerc` cu plicul!

• Clasa de elevi corijen]i este acel mediu omogen de elevi lene[i,

reprezentînd o binemeritat` surs` de venit suplimentar pentru profesori. Corijen]a este cea mai simpl` metod` de a obliga un elev sau un grup de elevi s` cotizeze.

• Dac` vrei s` chiule[ti, în loc s` sari gardul [colii [i s`-]i faci blugii varz`, mai bine marci banu’ sau cadoul de rigoare portarului sau body-guard-ului, ca s` po]i ie[i f`r` grij` pe poart`!

• „Protocolul” de la BAC e o [pag` mascat` care are drept rol stimularea comisiei de examinare.

La admiterea la facultate, func]ioneaz` atît „[paga mascat`”, care se

concretizeaz` în preg`tirea suplimentar` oferit` contra cost de c`tre unul dintre profesorii din comisie, cît [i banii sau cadourile strecurate în biroul decanului, înainte de examen.

• „{paga pentru cazare” într-un c`min studen]esc variaz` între 150 [i 200 de euro. Este indicat s` apelezi la un intermediar pentru a negocia cu administratorul.

• La facultate, unii profesori v` pic` la examene doar ca s` v` for]eze s` pl`ti]i „taxa” de promovare.

Întreb`ri. Exerci]ii. Probleme.

1. Elevul R`ducu are la limba român` un cinci [i un patru în oral, un [ase în lucrare [i trei în tez`. Cît trebuie s` pl`teasc` mama lui R`ducu pentru ca acesta s` promoveze?

2. Cum pute]i afla dac` un corp didactic este transparent sau opac? Motiva]i r`spunsul.

3. Un func]ionar public prime[te o sticl` de whisky pentru a „urgenta” o aprobare. Func]ionarul „doneaz`” sticla profului de mate al fiicei sale pentru ca aceasta s` treac` clasa. Proful de mate are probleme cu prostata [i viziteaz` un medic specialist. B`iatul medicului trebuie s` plece în armat`, a[a c` tat`l apeleaz` la un coleg de-al s`u pentru o „scutire”. Un bunic de-al colegului se ceart` de ani de zile cu vecinul s`u pentru p`mînt [i are nevoie de o „interven]ie” la prim`ria din sat. Cine bea pîn` la urm` sticla de whisky?

4. Ce valoare va trebui s` aib` unghiul de inciden]` pentru ca fasciculul incident s` fie perpendicular pe fasciculul reflectat? Nu [ti]i?! Preg`ti]i cadourile!

5. Spunem despre cadouri: un l`n]i[or are 10 grame, o sticl` con]ine 750 ml de whisky, un cartu[ are 10 pachete de ]ig`ri. Cum vor influen]a aceste propriet`]i ale cadourilor notele voastre din catalog?

CIRCUITELE {PÃGII ÎN ADMINISTRA}IA PUBLICÃ

În urma experien]elor personale, precum [i prin încerc`rile repetate de a ne rezolva problemele de ordin administrativ, vom observa c` traseele [p`gii în domeniul pe care îl studiem în acest capitol se desf`[oar`, de cele mai multe ori, sub forma unor circuite. Cu alte cuvinte, în administra]ie, [paga nu se opre[te doar la nivel de simplu func]ionar corupt, ci începe s`

„circule”, din mîn` în mîn`, dintr-un birou într-un alt birou al unor institu]ii de stat cu care intr` în contact, periodic, cet`]eanul de rînd. În cele mai multe cazuri, dac` ai nevoie de o aprobare, o banal` hîrtie semnat`, un act etc., nu este suficient s` cotizezi [i s` aduci plocoane la un singur ghi[eu de rela]ii cu publicul, din spatele c`ruia te prive[te sictirit` o func]ionar` transpirat` [i ridat` din cauza grijilor zilei de mîine [i a nemul]umirilor fa]` de salariul s`u de bugetar. Într-o astfel de institu]ie, func]ionara respectiv` va „colabora” cu al]i func]ionari la fel de apatici, colegii ei, pentru rezolvarea sau urgentarea problemelor tale [i nici unul dintre ei nu va mi[ca un deget dac` nu va primi nimic în schimb. Cu to]ii a[teapt` cîte ceva, chiar înainte ca tu s` deschizi gura [i s` explici de ce ai nevoie. Astfel, se poate spune c` în administra]ie, [paga este prezent` în starea sa cea mai „pur`”, nealterat` de procesele de con[tiin]` ale unor medici [i profesori sau de prostia „[mecher`” a unor vame[i sau poli]i[ti. Func]ionarii publici corupti î]i „cer[esc” de multe ori [paga, scurt [i la obiect. Ritualul cu care deja te-ai obi[nuit [i care poate c`p`ta pe alocuri [i alte valen]e mai „umane”, care se poate transforma într-o pl`cut` [i prietenoas` socializare, aici e foarte strict, uneori chiar inexistent, pentru c` nu conteaz` decît s` respec]i „tariful”. „Nu dai, nu prime[ti!” - aceasta e mentalitatea impus` de

la revedere ([i nu

func]ionarul public. Dac` dai, totul va fi OK, dup` care cred s` ne fi cunoscut vreodat`)!

În administra]ie, traseul [p`gii se desf`[oar` sub forma unui circuit.

• Circuitul în care [paga ajunge unde trebuie, iar problemele tale

se rezolv`, se nume[te circuit închis.

• Circuitul în care [paga este insuficient` sau se pierde pe drum,

iar tu r`mîi cu buza umflat`, se nume[te circuit deschis.

Ca în orice circuit, exist` corpuri conductoare, care preiau [paga [i o „transmit” mai departe, [i corpuri izolatoare (cu func]ii sau pozi]ii-cheie), în buzunarele c`rora traseul [p`gii se opre[te.

Micii func]ionari care sînt acuza]i public c` iau mit` sau sînt prin[i în flagrant, spre deliciul mass-media, dar [i al cet`]eanului

obi[nuit, joac` rolul de paratr`znete.

Paratr`znetele nu pot stopa fenomenul, deoarece cu ajutorul lor se neutralizeaz` doar mici [i inofensive sume de bani din circuit. De asemenea, prezen]a paratr`znetelor nu poate schimba un întreg sistem [i mecanism al [p`gii, aproape „perfect” din punct de vedere „tehnic”.

Alte

elemente

de

circuit

Generatoarele, dup` cum a]i re]inut deja din lec]iile anterioare, reprezint` sursele de [pag`. Omul de rînd, a c`rui mentalitate de a da [pag` pentru a nu pierde timpul la cozi interminabile [i a se îmboln`vi de nervi, „între]ine” sistemul; astfel, el este generatorul cel mai des folosit într-un circuit.

Semiconductoarele sînt acele elemente de circuit care re]in o parte din [pag`, suficient` uneori pentru a-[i umple frigiderul sau chiar a-[i zugr`vi buc`taria, iar restul o „paseaz`” mai departe, pentru a-[i asigura în continuare o via]` tihnit` la locul de munc`.

Conductoarele de leg`tur` sînt reprezentate de „pilele” [i rela]iile tale cu ajutorul c`rora [paga pe care o dai poate s` intre în circuit. Cuno[ti pe cineva la prim`rie, îl „omene[ti” cu o sticl` de whisky sau cu o sum` modic` de bani, iar persoana respectiv` te va pune în leg`tur` cu cine trebuie!

Aparatele se constituie în direc]iile, serviciile, birourile anumitor institu]ii care func]ioneaz` dup` un regulament de ordine interioar` propriu (de genul „stat în stat”), unde trebuie s` cotizezi pentru a fi pasat la o alt` direc]ie, un alt serviciu etc., ale c`ror atribu]ii se apropie mai mult de natura problemelor tale administrative.

Întrerup`toarele sînt anumite elemente de circuit, persoane aflate în posturi-cheie care fac opinie separat` de restul institu]iei, dar care [tiu tot ce se întîmpl`. Dac` nu le „convingi” s` închid` ochii, ele pot „ciripi”, întrerupînd astfel traseul [p`gii tale.

Vorbe din popor

• „Nici un partid de guvern`mînt nu va putea schimba obiceiurile

locului, doar sã le diminueze impactul. Poporul este la fel de corupt ca

guvernul s`u, de sute de ani. Pu]ini la nivel mental, mul]i la cel factual. Mentalitatea de [pag` arat` c` nu sîntem înc` europeni.”

• „Se pare c` [paga e ca uleiul în Bucure[ti; dac` nu ungi mecanismul, nu se mi[c`! Cel mai tare m-a impresionat o func]ionar` de la

Ministerul Justi]iei, care mi-a spus în prezen]a a înc` cinci persoane:

“Numa’ 200.000?! Pentru asta nu merit` s` îmi mi[c c

scaun!”.

• Medicii nu cer, dar te las` s` mori dac` nu le dai, profesorii nu cer,

dar copilul t`u va termina [coala idiot, dac` nu face medita]ii cu ei, vame[ii nu cer, dar dac` nu dai, sînt în stare s` te dezbrace la piele sau s`-]i desfac` ma[ina în bucati, poli]i[tii nu cer, dar dac` nu ui]i o bancnot` în certificatul de înmatriculare, vei pl`ti amend`, [i exemplele ar putea continua cu func]ionarii din prim`rii, prefecturi, cu judec`torii, procurorii, comisarii G`rzii Financiare

pe

l

de

1. Probleme administrative „majore”

Lectur`

Autor:

Trucuri

anonim

de

supravie]uire

în

afaceri:

«O faci pe prostul [i pl`te[ti [paga mai mic` »

Eu am început munca prin unit`]i de alimenta]ie public` de pe la vreo 16 ani (full time). Din cauza tinere]ii, nu aveam prea mult` valoare pentru acei inspectori orgolio[i care veneau în control, îns` tot voiau s`-]i fac` o mul]ime de mizerii. În general, jucam rolul idiotului care tremur`, transpir`, se inro[e[te; f`ceam toate acestea chiar cînd eram acoperit. Sînt zeci de mici trucuri ce pot fi folosite aici, [i ele au de-a face mai mult cu manipularea psihologic` a indivizilor - un bun limbaj al trupului este de asemenea esen]ial.

Îns` nici ace[ti tipi nu erau tocmai cretini; pentru a-i juca, trebuia s` fii foarte natural; dar mi-a f`cut pl`cere s` investesc cît a fost nevoie pentru a ajunge la acel nivel; m` amuzam cînd îi vedeam tr`gînd concluzii eronante legate de persoana mea. În final, indivizii ajungeau invariabil la concluzia c` nu am inteligen]a [i experien]a care s`-mi permit` s` fac g`in`rii mari [i c` nu ar putea stoarce prea mult de la mine.

Mai tîrziu, am realizat c` totul depinde de a[tept`rile celor afla]i într-o pozitie influent`. Dac` elementele legate de poten]iala victim` le sugereaz` acestora c` ea are resurse, influen]`, prezint` încredere etc., atunci ei î[i ajusteaz` a[tept`rile legate de ceea ce poate ea produce [i, instinctiv, se mobilizeaz` pentru a investi propor]ional în acea oportunitate.

Asadar, regula simpl` este s` evi]i o situa]ie în care s` fii perceput ca o bun` surs` poten]ial` de venit. „Dress code”-ul, „body language”-ul [i limbajul însu[i devin acel ceva de care ai nevoie pentru a cî[tiga influen]`, [i dac` sînt bine controlate, ele devin arme pe care le po]i folosi tu însu]i pentru a te proteja în diferite situa]ii.

Îmi aduc aminte de experien]ele unui v`r de-al meu care încerca s`-[i deschid` o mic` afacere prin 1990 [i care, pentru a-[i demonstra

profesionalismul, ini]ial mergea în costum pentru toate aprob`rile. Foarte curînd [i-a schimbat tactica [i v` asigur c`, mergînd în haine ponosite dup` aceste aprob`ri, a sc`pat cu mult mai ieftin în final.

Dac` prin elementele descrise mai sus reu[e[ti s` creezi imaginea unei situa]ii ce nu intra în standardul [i, implicit, a[tept`rile pe care persoana respectiv` le are de la situa]ie, calculul ei este simplu: „Chiar dac` nu e cît m` a[teptam, e totu[i ceva; chiar dac` nu e cine [tie ce, de ce s` refuz? Dac` nu pot ob]ine din situa]ia asta mai mult, e bine [i mai pu]in.”

În plus, dac` situa]ia permite, ei conteaz` pe men]inerea unei leg`turi în care persoana respectiv` ar mai putea pl`ti în alte forme diferen]a respectiv`. Este o bun` idee s` men]ionezi pe departe, foarte delicat, elemente care i-ar putea face s` cread` c` astfel de oportunit`]i exist`. Pentru o persoan` de rînd, astfel de sugestii ar trebui s` fie imperceptibile, dar cineva care ia [pag` în fiecare zi [i-a dezvoltat sim]uri [i metode care îi permit s` le depisteze instinctiv.

Bineîn]eles c` cele de mai sus sînt doar cîteva dintre variabilele care influen]eaz` deciziile în orice situa]ie. Natura tranzac]iei, conjunctura în care ea are loc etc. r`mîn foarte importante, dar elementele discutate pot influen]a într-o mare m`sur`.

În aeroport, obi[nuiam s`-mi aduc tot felul de taxabile [i valizele cu 20% peste greutatea normal` [i nu am avut, cred, niciodat` probleme. În condi]iile în care activit`]ile vame[ilor sînt relativ strict controlate (aeroporturile sînt mai vizibile decît punctele de frontier`), ai de-a face mai mult cu indivizi prea pu]in versa]i, îns` principiile de baz` r`mîn acelea[i. Situa]ia s-a schimbat mult dup` 9/11 în Vest, îns` îmi închipui c` ai putea sc`pa mai u[or dac` le-ai m`ri tipilor nivelul de disconfort în timpul interac]iunii. Ce naiba s` recomand aici? Las`-]i resturi de mîncare între din]i, împr`[tie m`run]i[ [i alearg` dup` el prin sal`, d` semne de vreo boal`, f` s`-]i miroas` gura [i vorbe[te-le de foarte aproape [i foarte tare, scoate-]i pa[aportul din chilo]i etc.

În România, strategia ar fi alta. Încearc` s` intri printre primii în linie [i mi[c`-te cît po]i de încet. {i-ar putea permite foarte pu]ine cu tine cînd zeci de ochi ner`bd`tori [i [uc`ri]i sînt a]inti]i asupra voastr`.

Dac` nu ai ocazia unei aglomera]ii, conform principiului men]ionat anterior, bag` numai cîteva bacnote de 1 dolar în pa[aport (banii de c`r`u[). Metoda

mea preferat` în anii trecu]i era s` identific cel mai „smart-looking and popular” c`r`u[ de pe-acolo [i s`-l pun s`-mi ia bagajul. Ace[ti tipi f`ceau lovele numai în scurtul r`gaz în care c`l`torii trec prin vam`, deci este esen]ial pentru ei s` manevreze cît mai multe bagaje în cît mai scurt timp. Dac` sînt re]inu]i inutil de tovar`[ii vame[i (cu care probabil stau la cîte o ]igare [i pove[ti între curse), ei pierd însemnate procente din venitul zilnic. Avînd în vedere rapiditatea cu care treceam prin vam` cînd le solicitam serviciile, cred c` ra]ionamentul meu era s`n`tos (iar costul de vam` de numai cî]iva dolari).

(Anchete.ro)

Comentarii

la

lec]ie

ale

elevilor

premian]i

Nu m` consider vinovat c` dau [pag` func]ionarului corupt (ca s` ob]in un drept ce oricum mi se cuvine), dar acesta s` nu a[tepte mil` sau în]elegere de la mine. Oricînd voi depune m`rturie împotriva lui, indiferent cî]i copii are. Iar [paga nu i-o ofer decît dac` mi-o cere explicit - dar atunci nu ezit. În fond, trebuie s` tr`iesc [i eu pe p`mîntul acesta.

Vame[ul care-mi cere mit` trebuie s` fie con[tient c` în momentul în care am dovezi, îl voi da în gît f`r` cea mai mic` urm` de regret. Probabil de asta nici nu-mi cere. Cînd am fost în Ungaria, [oferul ne-a cerut bani „s` dea la vame[”. I-am spus c`-i dau cu o singur` condi]ie: s`-mi dea chitan]`!

Urmarea a fost c` nu a mai luat bani de la mine. Asta este, cred, cea mai bun` metod` de a lupta împotriva [p`gii - cere chitan]` pentru orice ban pe care-l pl`te[ti!

Oriunde în lume, o afacere necesit` rela]ii. În afar` de cazul în care vii cu o idee nou` de produs sau de serviciu, deci în cazul în care te chinui s` r`zbe[ti pe pia]` oferind ceea ce mai ofer` [i al]ii, una din condi]iile de baz` este s` ai „network”.

Chiar azi citeam în sec]iunea de business a unui ziar despre cît de mult l-a

ajutat pe un patron faptul c` juca foarte bine golf

în US exist` multe

cluburi de golf unde abonamentul anual cost` zeci de mii de dolari. Cu toate astea merit`, pentru c`, fiind membrache acolo, cuno[ti o mul]ime de

oameni cu acelea[i posibilit`]i financiare ca [i tine, [i

iat` cum se face

networking-ul. Desigur, dac` te cheama Goldfarb, iar nu Popescu, este [i mai bine. Marea majoritate a afacerilor se fac pe iahturi, în sta]iuni de lux de prin nu [tiu ce insule tropicale sau pe terenurile de golf (exclusive, desigur).

La noi, acest fapt se manifest` (înc`) prin a cunoa[te pe cineva de la „secu”. Pe m`sur` ce societatea se va maturiza, nu va mai fi nevoie s` cuno[ti pe cineva de la „secu”, ci s` cuno[ti, pur [i simplu, oameni cu influen]`.

Într-o afacere e musai s` fie doi oameni. Unul de[tept care se pricepe în ceea ce o s` fac` (domeniul firmei) [i unul cu rela]ii, care o s` aduc` clien]i [i o s` faciliteze comer]ul. (Excep]ie face cazul extraordinar în care unu’ face amîndou` chestiile deodat` - [tie ce face [i are rela]ii). Un exemplu real: un foarte bun muzician [i-a f`cut studio muzical [i a b`gat mii de dolari în el, dar nu avea clien]i. Atunci m-a contactat pe mine, deoarece eu, lucrînd într-un anumit mediu, [tiu foarte mul]i oameni influen]i. Am devenit colaboratorul lui [i am adus clien]i. Acum treaba merge foarte bine.

Concluzii

Func]ionarul corupt ar trebui s` fie con[tient c`, într-o bun` zi, una dintre persoanele de la care a luat [pag` l-ar putea da în gît!

Oriunde în lume, o afacere necesit` rela]ii. În România acestea se numesc „pile” [i de multe ori nu func]ioneaz` dac` nu sînt „stimulate” cu o mic` aten]ie.

Într-o afacere e bine s` fie implica]i doi oameni: unul care se pricepe la domeniul afacerii [i altul care se pricepe s` dea [paga.

Tem`

pentru

acas`

(pentru elevii cu bani, dar f`r` rela]ii!)

În urm`toarea jum`tate de an, deschide]i-v` un mic restaurant. Ave]i grij` ca osp`tarii s` fie ale[i pe sprîncean`, vesela s` fie curat`, ambian]a [ic, micii mari [i gusto[i, pre]urile agreabile.

a). Comunica]i-ne cît v-au costat în total „[p`gile” pe care le-a]i împ`r]it în dreapta [i-n stînga ca s` v` deschide]i birtul?

b). Cît a rezistat afacerea voastr`, presupunînd c` pe o raz` de cîteva sute de metri în jurul restaurantului exist` cel pu]in o bodeg` a unui „[mecher”, cu manele la maxim, gr`tar care afum`, halbe soioase, dar unde se opresc to]i poli]i[tii [i func]ionarii din cartier?

{paga pentru spa]iu comercial

Exemplu

Autor: Codreanu

Localitatea: Bac`u

{paga: 15 euro/mp

Spa]iile care au fost de]inute de Cooperativele Me[te[ug`re[ti au ajuns o important` surs` de profit pentru conducerea acestora. Pre]urile pe care le pl`tesc societ`]ile comerciale care î[i desf`[oar` activitatea în aceste loca]ii sînt derizorii. Surse din cadrul Coopera]iei afirm` c` pre]urile foarte mici sînt completate de „cadouri” substan]iale pentru cei care semneaz` aceste contracte.

„C\t se d` pe metru p`trat?” „10-11 (euro, n.r.) pe act, restul pîn` la 26, la negru, dar nu cred c` mai g`se[ti vreun spa]iu”, a r`spuns cu zîmbetul pe buze unul dintre chiria[i.

Re]ine]i!

Dac` e[ti un mic întreprinz`tor [i vrei s`-]i cumperi un teren, nu te interesa doar cît cost` oficial un metru p`trat de p`mînt, ci afl` [i pre]ul s`u „la negru”.

{paga pentru terenuri

Vînzarea terenurilor necesit` eliberarea unui certificat fiscal. Se percep sume de cîteva mii de dolari. Pentru a se acoperi [paga, se taie o chitan]` care arat` c` banii ar fi fost împrumuta]i, chipurile, persoanei din administra]ia public` local`.

Exemplu (ziarul „Adev`rul”, 25 iulie 2003)

Secretarul Prim`riei Valul lui Traian arestat de PNA pentru corup]ie: el a fost prins în timp ce lua 3.000 de dolari mit`.

Procurorii PNA Constan]a au emis mandat de arestare pe o perioad` de 30 de zile pe numele lui Beca Stere, secretarul Prim`riei din comuna Valul lui Traian, sub acuza]ia de luare de mit`. Beca pretinsese 3.000 de dolari pentru eliberarea unui certificat fiscal necesar vînz`rii a 1.000 mp teren intravilan [i a fost prins în flagrant, în timp ce primea ace[ti bani. Ancheta a stabilit c` arestatul reu[ise s`-l determine pe proprietarul de drept al terenului s` semneze o chitan]` de mîn`, într-un singur exemplar, prin care, chipurile, 2.500 de dolari ar fi fost „împrumuta]i” de el denun]`torului. Pentru a-[i intimida victima [i a o convinge s` aduc` suma cerut`, se precizeaz` într-un comunicat PNA, el a invocat unele discordan]e

între certificatul de mo[tenitor [i m`surile cadastrale impuse prin

„autoritatea” func]iei sale de secretar, insinuînd chiar c`, avînd pîinea [i cu]itul, poate pune la cale o licita]ie pentru vînzarea-cump`rarea oric`rui

teren, la care s` interzic` participarea

proprietarului de drept.

Aten]ie!

Func]ionarii publici cunosc diverse tertipuri prin care reu[esc s`-[i intimiteze „victimele”. Fii mereu atent la ce acte semnezi [i, cînd nu e[ti sigur pe tine, consult` legisla]ia în vigoare!

Recuperare TVA

Problema rezolvat` (pentru firme cu „mu[chi tari”)

Premis` E[ti o firm` cu mu[chi tari (adic` mult cash) [i cu ceva TVA de recuperat de la stat, în mod legal, evident, dar ai nevoie de bani în timp scurt (adic` vreo 2-3 luni!).

Cerin]`

Cum

Financiar`?

Rezolvare Închei un contract cu un „consilier economic [i financiar”. În baza contrac- tului, consilierul, fost angajat al structurilor (minister, administra]ia cen- tral`, curtea de conturi etc.), î]i intermediaz` rela]ia cu Administra]ia Fi- nanciar` în timpul controlului care urmeaz` cererii tale de rambursare de TVA. Controlul decurge firesc, cu mai pu]ine frecu[uri ca de obicei, iar func]ionarele î]i vorbesc normal. Adic` nu url` la tine. De ce oare? Pentru c` tu îl pl`te[ti pe consilier (eventual o rud` a func]ionarului public, pentru acoperire), cu o sum` deloc neglijabil` (cîteva sute de dolari pe lun`, sau chiar 1000). Din ace[ti bani, o parte revine celor care vin în control [i [efilor lor, [i asta explic` tonul normal, calm, al vocilor lor

Variant` Dac` nu ai un nume sonor, dar ai o fire mai prietenoas`, te duci cu dosarul la Administra]ie de mai multe ori, pîn` te treze[ti prieten la cataram` cu cel care vine în control. Apoi, dup` ce cari flori, cafele, obiecte de decor, sticle de b`uturi fine, într-o bun` zi vei ie[i fericit de acolo, ]inînd în mîn` un bile]el pe care M`ria sa directoarea administra]iei ]i-a scris numele parfumului ei preferat. Îl cumperi, i-l dai, iar problema ta (doar în cazul unor cereri îndrept`]ite!) se rezolv` dup` o lun` de alerg`tur`! Din p`cate, la o zi dup` ce îi dai parfumul directoarei, chipul t`u [i numele firmei reintr` în anonimat. Dar nu-i nimic, vin s`rb`torile de iarn`, Ziua Femeii, Sfînta Maria sau Pa[tele [i ai ocazia s` între]ii viu focul rela]iei „de afaceri” cu fiscul român!

Administra]ia

scapi

de

lunga

h`r]uial`

a

func]ionarilor

de

la

Concluzie

Chiar dac` nu ai un „prieten” pl`tit care s` joace rolul unui intermediar (vezi conductoare de leg`tur`), î]i po]i face al]ii pe parcursul demersurilor tale. Orice func]ionar public este dispus s` se „împrieteneasc`” cu tine relativ repede.

Aten]ie

!

Orice prietenie trebuie „între]inut`”! Nu uita de s`rb`torile legale, momente prielnice în care po]i s` mai pui o „c`r`mid`” la baza rela]iei tale cu func]ionarul public!

Agen]i economici

Lectur`

„Nu spun c` am dovezi certe, nimeni nu umbl` cu reportofonul în buzunar dac` nu este ziarist, dar am \ntîlnit la foarte mul]i agen]i economici urm`toarea poveste:

- Bun` ziua, sîntem de la gard`/finan]e/mediu/protec]ia consumatorului etc. Am venit s` facem un control.

- Bun` ziua, pofti]i

-Uita]i ce e, doamn` (domnule), mai trebuie s` ajungem [i în alt` parte [i ne cam gr`bim, a[a c`, v` rog, nu am dori s` pierdem timpul. Pe scurt, v`

lei - g`sim noi ceva - [i nu v` mai fac nici un control.

dau o amenda de x

(Necunoscuta „x” variaz`, în func]ie de m`rimea firmei, de la 2 milioane la 10 milioane sau chiar mai mult).

Cam a[a decurg controalele în majoritatea cazurilor. Procesul verbal se completeaz`, amenda se pl`te[te (aten]ie - contra chitan]`!). Unii pleac` mai departe cu saco[ele pline - aceea e [paga luat` în nume personal [i e alt` poveste! Toate acestea se întîmpl` în cazul firmelor mici. Unul dintre ace[ti controlori a m`rturisit, de altfel, c` „[efii nici nu vor s` aud` c` am fost în control f`r` s` d`m nici o amend`. Dac` nu venim cu chitan]ele amenzilor date, în opinia lor, ori sîntem corup]i, ori sîntem incapabili. A[a c` trimit o alt` echip`!” La o firm` mare, în schimb, unul din ace[ti indivizi care nu reu[ea s` g`seasc` nici o anomalie în taxele pentru asigur`ri (ba mai mult, firma virase din eroare ceva mai mult [i, normal, cerea compensare de pl`]i), inspectorul (de la asigur`ri sociale) a început s` amenin]e: „Am s` iau fiecare carte de munc` în parte [i am s` le verific”, de parc` în mod normal nu asta trebuia oricum s` fac`! În final, în cazul despre care povestesc, salaria]ii din compartimentul respectiv au pus mîn` de la mîn` (din banii lor) [i au pl`tit o amend` (e adev`rat, simbolic`) pentru ca domnul inspector s` nu plece sup`rat. Iar domnul inspector nu a verificat c`r]ile de

munc` (de[i nici acolo nu ar fi g`sit erori). Solu]ia cu „Nu pl`tim, domnule - s` fac` ce control vrea!” a picat în momentul în care juristul a ar`tat ce cheltuieli [i b`taie de cap reprezint` un proces de contestare a unui proces verbal alc`tuit cu rea credin]`. Repetarea pove[tii - [i din partea mai multor organe de control - m` face s` cred c` la noi administra]ia financiar` joac` rolul b`ie]ilor ce strîng taxa de protec]ie pentru boss-ul cel mare. Dac` [eful cel mare d` telefon, inspectorii se fac mici [i pleac` singuri, pe principiul «domnu’ director [tie!»”

Concluzii

Nici un func]ionar public venit în control la firma ta nu pleac` f`r` o amend`, c`ci trebuie s` se conformeze „cerin]elor” pe care le prime[te „de sus”! Cei care î[i mai umplu [i saco[ele, pe deasupra, o fac pe barba lor! Amenzile pot fi considerate drept „taxe de protec]ie”. Ele pot fi oficiale, caz în care aduc comision [i meritul de a fi îndeplinit planul. Cu un telefon la [efu’ cel mare, lucrurile vor merge pe principiul: „[tie domn’ director”. Da, [tie el de ce (sau pentru cît) iart`.

Investi]iile [i [paga mascat`

{paga mascat` de pe urma rampei pentru handicapa]i

Lectur`

Autor: Cristina Ionescu, „Replica de Constan]a” Localitatea: Constan]a

{paga: 10 % din contract, 1 vil`

(în materiale de construc]ii [i servicii)

V` întreba]i ce face un director tehnic într-o Universitate? Multe. De pild`, el împarte banii constructorilor unei rampe pentru persoanele cu handicap locomotor. Pozi]ia de]inut` de el, aceea de director tehnic, a fost una cheie: parte pentru c` d`dea mîn` liber` la bani, parte pentru c` era suficient de „în spate”. În jurul personajului central „director tehnic” pot fi puse în eviden]` mai multe tehnici de manevrare a banului public. În cursul anului 2001, SC Sella Group SRL, firma so]iei directorului tehnic de la Universitatea „Ovidius”, devine constructorul desemnat prin influen]a obscura a lui L. S., al unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap locomotor, amplast` în cl`direa Campusului. De[i obiectivul men]ionat era de mici dimensiuni, pre]ul pl`tit de beneficiar a fost excesiv de mare, respectiv 35 milioane de lei. La trei ani de la finalizarea lucr`rilor, rampa cu pricina se afla într-o stare avansat` de degradare, din cauza materialelor improprii utilizate de constructor. Acesta reprezint` doar un exemplu de prejudiciere a institu]iei ale c`rei interese L.S. era pl`tit s` le apere. În plus, conflictul de interese de care poate fi acuzat L.S. în privin]a licita]iei pentru ramp` era evident, avînd în vedere c` directorul tehnic îndeplinea atît func]ia de angajat la firma so]iei sale, cît [i pe cea de membru al comisiei de licita]ie pentru desemnarea constructorului rampei. Îns` cazurile de furt mascat din fondurile bugetare primite de Universitatea

„Ovidius” de-a lungul anilor pentru diferite investi]ii necesare desf`[ur`rii procesului de înv`]`mînt sînt numeroase. Îns`rcinat prin func]ia pe care o de]inea s` supravegheze [i s` recep]ioneze diferitele obiective construite pentru „Ovidius” de unele societ`]i de profil, Sîrbu c`dea la în]elegere cu constructorii pentru a ob]ine diferite avantaje materiale de la ace[tia. O astfel de investi]ie semnificativ`, la care se adaug` concesiunea celor dou` terenuri (ob]inute în cadrul unei licita]ii organizate în anul 1991 de Consiliul Local Techirghiol), unul pe numele lui L.S. [i cel`lalt pe numele so]iei acestuia (L.A.S.), nu pot fi justificate din veniturile anuale ob]inute de directorul tehnic al Universit`]ii „Ovidius”. Astfel, L.S. a ob]inut anul trecut, conform fi[ei fiscale [i a declara]iei de venit global completat` chiar de el, venituri salariale nete de 92.758.168 lei de la Universitatea „Ovidius” [i 6.225.000 lei de la firma so]iei sale, Sella Group SRL Constan]a, unde figureaz` ca angajat.

Re]ine]i !

Cazurile de [pag` mascat` se traduc adesea prin cot`-parte din fondurile publice pe care o institu]ie le primeste de-a lungul anilor pentru diferite investi]ii.

Procedeul men]ionat este des întîlnit în perioada de tranzi]ie, în cadrul rela]iilor contractuale dintre institu]ii [i companii de stat cu firme private avînd profil de construc]ii. Este vorba despre avantaje ilegale pe care le ob]in atît anumite persoane desemnate de beneficiar s` supravegheze lucr`rile, cît [i executantul construc]iilor respective.

Modalit`]i concrete de [p`guire

În acest sens, se practic`

dou` modalit`]i de ob]inere a avantajelor amintite.

A. O [pag` b`neasc` pe care responsabilul beneficiarului o prime[te de la

executant, pentru a închide ochii la neregulile privind realizarea [i recep]ia construc]iilor.

B. Constructorul acord` reprezentantului beneficiarului o anumit` can-

titate de materiale de construc]ii, tot cu titlul de [pag` [i cu acela[i scop.

În cazul ambelor modalit`]i utilizate, se supradimensioneaz` în mod inten]ionat atît obiectivul construit, cît mai ales necesarul de materiale folosite în execu]ie. În acest mod, firma de construc]ii se poate alege cu un surplus de materiale pe care le poate utiliza la alte lucr`ri, din economia de cheltuieli rezultînd un profit spectaculos. De[i la prima vedere poate fi greu de crezut, din reducerea doar cu cî]iva centimetri fa]` de proiect a unor obiective imobiliare de mari dimensiuni, se pot ob]ine economii de materiale valorînd miliarde de lei.

O alt` posibilitate folosit` [i de firma personajului pomenit la rampa din campus este de a utiliza materiale mai pu]ine [i mai proaste decît cele prev`zute în proiect, caz în care se poate afecta grav rezisten]a în timp a obiectivului, cu posibile consecin]e catastrofale pentru via]a [i integritatea persoanelor ce utilizeaz` respectivele obiective. Indiferent de modalitatea aleas`, în documentele oficiale privind realizarea construc]iei se specific` ni[te costuri „umflate” în timp ce în realitate cheltuielile efective înglobate într-un obiectiv sînt cu mult mai mici. Îns` situa]ia cea mai frecvent întîlnit` este atunci cînd [paga oferit` de constructor const` într-o cot`-parte din cantit`]ile de materiale de construc]ie „economisite”.

A[adar, ca modalit`]i concrete de [p`guire, putem re]ine o [pag` b`neasc` pe care beneficiarul o prime[te de la executant sau o [pag` în „materiale de construc]ii”.

2. Probleme administrative „minore”

Eliberarea certificatului de c`s`torie transcris

Problem` rezolvat` 1 (ieftin, dar cu ceva dificultate)

Autor: Ana

Localitatea: Timi[oara

{paga: 1 pachet de cafea

În vara anului 2003, am venit în Timi[oara pentru a transcrie certificatul de c`s`torie german în registrul st`rii civile din România (pentru c` altfel nu a[ fi putut schimba pa[aportul pe numele nou). Am depus toate actele în luna mai [i mi s-a spus s` revin dup` 60 de zile. Rezolvare:

Pasul I . Am revenit dou` luni mai tîrziu, mi s-a spus c` actele au

venit de la Bucure[ti, trebuie doar ca doamna de la „Starea Civil`” s`

ia un certificat roz [i s` îl completeze. În prima zi, „doamna” m-a rugat

s` revin dup` ora 13:00, pentru c` este foarte ocupat`.

Pasul II . La ora 13:00 era deja plecat`. A doua zi m-a l`sat s` a[tept

aproape o or`, [i cînd am intrat în birou mi-a comunicat c` din motivul

X Y (ceva stupid, în orice caz) nu este posibil` completarea [i m-a rugat s` revin urm`toarea zi.

Pasul III . A treia zi, cînd mi-a spus c`, din nou, nu e posibil, am vociferat la ea 10 minute pentru c` peste 2 ore aveam biletul de autocar s` m` reîntorc în Germania [i am amenin]at c` merg în audien]` la Primar.

Dup` primii trei pa[i, Ana a realizat c` o luase pe c`i gre[ite.

Pasul decisiv

Dup` ce am constatat c` primarul nu avea oricum zi de audien]` [i, conform listei, mi-ar fi venit rîndul peste 2 s`pt`mîni, am revenit cu coada între picioare la Starea Civil`, cu un buchet de flori [i un plic de cafea [i certificatul a fost completat în 3 MINUTE

Concluzie

O problem` „minor`” care se rezolv` în luni de zile se poate rezolva în trei minute, doar cu un pachet de cafea!

Urgentarea unei adeverin]e de [omaj

Problem`

rezolvat`

Autor: Taranu

Localitatea: Bucure[ti

{paga: 200.000 de lei, un pachet de cafea, o cutie de bomboane

Premis`

E miercuri. M` duc s` scot o adeverin]` pentru [omaj, care îmi trebuie în 4

zile, altfel pierd indemniza]ia. Cucoana, care de obicei e gras` [i transpirat` de efortul pe care îl depune stînd pe scaun, îmi spune r`spicat c` nu poate s` mi-o dea în mai pu]in de o s`pt`mîn`. O rog frumos [i îi prezint situa]ia. Ea - nu [i nu.

O mai rog 10 minute, c` acas` oricum nu am ce face, dar ea nu se las`! „Nu

în]elegi, domnule, c` nu se poate, asta e procedura, nu iese de la semnat decît dup` 6 zile, ziua de azi deja e trecut`, deci abia peste 7 zile”, îmi spune.

Rezolvare

Ies din birou, m` duc repede [i cump`r o cafea [i o cutie cu bomboane [i m` întorc încrez`tor, cu gîndul c` în felul acesta se rezolv` treaba mai repede. A[, ce s` fac` dînsa cu bomboanele, c` nu semneaz` ea, dac` ar fi dup` ea [i azi m-ar rezolva etc. Scot 200.000 [i zic: Pentru colegele care v` ajut`! Vineri, în aceea[i s`ptamîn`, a fost gata. Cum s` nu dau, dac` legea [i organizarea intern` a unei institu]ii de stat le permite s` te amîne, s` te întîrzie, sau chiar s` piard` unele acte, f`r` s` p`]easc` nimic?

Concluzie

Uneori cafeaua, chiar dac` con]ine cofein`, sau ciocolata, bogat` în calorii, nu-i dau suficient` energie func]ionarei de la ghi[eu! Cu o sum` mic` de bani, îns`, po]i s-o convingi s` sar` [otronul!

Cum s` nu dau?!

-

„în]elepciune”

popular`

-

• Cum s` nu dau la doctor, cînd [tiu c` doar banii îl ajut` s` aib` mîna ferm` în timpul opera]iei?! (Pun pariu c` Ciomu nu a primit o [pag` gras` înainte de opera]ie.)

• Cum s` nu dau poli]istului care m` trage pe dreapta, cînd [tiu c` doar pentru felul în care arat` ma[ina mea poate s`-mi dea o amend` care valoreaz` mai mult decît salariul meu?!

• Cum s` nu dau administratorului [paga de t`cere?! Pentru un nenorocit de zid de 1 mp, care nici nu e de rezisten]`, trebuie s` dau la stat vreo zece milioane (aprob`ri, arhitect etc.), iar durata pentru ob]inerea aprob`rilor (f`r` [pag`) este de cel pu]in dou` luni (de plimb`ri)!

• Cum s` nu dau la preot, cînd nici nu vrea s` se uite la mort f`r` s` primeasc` 2.000.000, ca s` nu mai vorbesc de gropar, sicriu, ma[in` care s` transporte sicriul, actele de deces etc.? Nu da [pag`, pune-]i [treangul, dac` ai cu ce!!!

La Casa de Munc`

Exemplu Autor: Stela Localitatea: Bucure[ti

Doru Ispase, patronul unei firme de contabilitate, îmi spune c`, la Casa de Munc`, [paga este ceva de la sine în]eles. „Inspectorii vin de diminea]` cu cîte o cutie goal` de carton, pe care o amplaseaz` sub birou, iar la finele zilei de munc`, o iau înapoi, plin`, acas`.” Cu toate astea, normalitatea [p`gii este justificat` de patron prin argumentul legilor aberante: „Se d`, în primul rînd, din cauza unei birocra]ii imposibile. Uneori trebuie s` fii în cinci

locuri deodat`, ceea ce este fizic imposibil.” Deja a da [pag` la inspectorii de aici a devenit un fel de „salutare cordial`”. Totul începe de la un pachet de cafea sau dou`-trei pachete de ]ig`ri pentru favoruri mici, ajungîndu-se pîn` la cîteva sute sau chiar mii de euro. Cea mai mare [pag` pe care a dat-o Doru a fost de trei sute de euro, pentru a sc`pa de o amend` de 20 de milioane.

Concluzie

La Casa de Munc` func]ioneaz` „cutia milei”. Pîn` cînd aceasta nu e plin`, func]ionarii nu pleac` acas`!

Corup]ie pe scara de bloc

Exemplu

Veri[oara de la ]ar`, incognito la noi pe scar`

Autor: Adina Popescu Localitatea: Bucure[ti

{paga: 600.000 de lei

Veri[oara din provincie a venit la Bucure[ti pentru sus]inerea examenului de admitere la facultate. A ales s` trag` la singura sa rud` care avea un apartament, proprietate personal`, în cartierul Berceni. {i-a stabilit seju-

rul pentru o perioad` de dou` luni [i jum`tate, avînd în vedere faptul c` tre- buia s` sus]in` cîteva cursuri de preg`tire cu unul dintre profii din comisie. Dup` numai zece zile s-a sesizat vecina de palier, care a informat administra]ia despre prezen]a unui musafir care avea toate [ansele s` se transforme într-un locatar permanent. Concluziile sale se bazau pe urm`toarele observa]ii: veri[oara avea deja propriile sale chei pentru u[a apartamentului cu pricina, cuno[tea destul de bine buticurile din zona unde f`cea zilnic cump`r`turi cu non[alan]` etc. Peste cîteva zile s-a întrunit comitetul de bloc, apoi i s-a comunicat propriet`resei c` s-a hot`rît c`

termenul de g`zduire a unui musafir este de paisprezece zile; dac` se va dep`[i acest interval de timp, persoana trebuie trecut` la în-

tre]inere, în luna respectiv`. Propriet`reasa a avut o întrevedere între patru ochi cu administratorul - de altfel, [i instalatorul blocului - în care i-a explicat adev`rata situa]ie. I-a oferit direct o bancnot` de cinci sute de mii, cu condi]ia ca în cazul altor musafiri de un week-end, dou`, s` calmeze vecinele prea vigilente. Administratorul s-a codit, a f`cut cîteva calcule,

dup` care a spus ceva de genu’: Locui]i la etajul opt; asta înseamn` c` ruda dvs. este înc` o persoan` de la etajele superioare care

folose[te liftu’ de cel pu]in dou`, trei ori pe zi

repara]iile la lift din ultima lun`?

[ti]i cît ne-au costat

dac` a]i fi stat la etajul unu, alta

ar fi fost treaba! Propriet`reasa a mai scos din buzunar înc` o sut` de mii. Era jenat`, mai ales c` administratorul refuza s` mai primeasc` vreun ban; a insistat, bîiguind ceva despre un cadou sau ciocolat` pentru nepot. Diferen]a la între]inere între dou` [i trei persoane, pentru dou` luni [i jum`tate, ajungea undeva în jurul sumei de cinci sute de mii.

Aten]ie !

Adminstratorii sînt oameni „de în]eles”, dar ave]i grij` la vecinele prea vigilente!

„Plicul” de la po[t`

Exemplu

1

Autor: Stela

Localitate: Bucure[ti

{paga: 500.000 de lei.

Dac` vrei s` trimi]i un colet în str`in`tate, trebuie s` cite[ti cu aten]ie panoul cu obiecte restric]ionate. Nu ai voie s` trimi]i obiecte inflamabile, semin]e, sau obiecte de patrimoniu. C`r]i mai vechi de 1950, bijuterii, picturi. Bineîn]eles, dac` vrei s` cotizezi, panoul poate fi interpretat, iar obiectul pe care vrei s` îl strecori poate ajunge la destinatar. Sau poate nu. Miruna D. a trimis, cadou de nunt`, o caset` de argint plin` cu semin]e de legume, mesaj simbolic tinerilor însur`]ei. Strecurînd, pe sub vigilen]a func]ionarei, 500 de mii de lei. Caseta nu a ajuns niciodat` la destina]ie.

Exemplu

2

Autor: cititor

Localitatea: Bucure[ti

{paga: 500.000 de lei

Ieri am primit din Germania telefonul pe care l-am a[teptat trei s`pt`mîni. M-am dus la oficiul po[tal nr. 3. Acolo m-au invitat la vam` [i mi-au spus s` a[tept ni]el, s` mi se calculeze vama. Am întrebat dac` o fi mult. Mi s-a r`spuns c` destul. Buuun Nenea s-a întors ca s`-mi spun`, cu o bucurie r`ut`cioas` în suflet, c` am de pl`tit pu]in peste 5 MILIOANE de lei vam`. Evident, am r`mas f`r` reac]ie! Eu am dat cam 120 de euro pe telefon [i transport, plus înc` 10 pentru trimiterea banilor [i eram cu b`iatul c`ruia îl vindeam, cu 7,3 milioane. Deci, am r`mas f`r` replic`. Nenea mi-a zis c` n-are ce s` îmi fac`, a[a a pus statul tarifele, ca s` încurajeze vînzarea intern`, c` de ce nu m-am interesat, c` asta e [i c` telefonul va sta 30 de zile la ei, poate m` hot`r`sc ce voi face! Am zis „Domnu’, nu ne în]elegem [i noi ca oamenii?” A zis c` nu, c` „ce, mi se pare c` e vama lui?” etc. A[a c` i-am spus c` pl`tesc [i asta e, înv`]`tur` de minte! Am luat banii de la client [i am intrat în ghi[eu cu ei

în mîn`. A fost foarte surprins s` m` vad` c` vin s` pl`tesc. L-am întrebat

a[a, pentru cultura mea general`, dac` telefonul era f`r` camer` video, cam cît era vama. Mi-a zis c` 600.000 de lei. L-am luat cu „domnu’, p`i nu ”

putem s` facem a[a, c` nu scrie pe cutie c` e cu camer`, c` ne în]elegem

A respirat adînc, a ridicat bra]ele spre cer, a luat foaia care venise de la

Deutsche Post, a îndoit-o în mîn` [i a aruncat-o direct în mijlocul s`lii, spunîndu-mi c`-l omor cu zile, s` iau telefonul [i s` plec repede de acolo, neuitînd ca în timp ce zicea acele vorbe mari s` deschid` un sertar, în care am introdus [i eu 500.000! Uraaaaaaaaaaaaaa! Am economisit 4,5 milioane! Cu ocazia asta, trebuie s` recunosc, am fost fericit c` tr`iesc în România, pentru c` altfel ar fi trebuit s` pl`tesc! Deci, mul]umesc, nenea, [i alt`dat`, tot pe la tine trec! Parol!

Re]ine]i !

La po[t`, dac` vrei s` depui sau s` iei mai mult de un plic, trebuie s` ai preg`tit în buzunar un alt plic. Iar cu „marfa” se rezolv` de la sine!

Tem`

de

studiu

Cum comenta]i atitudinea fa]` de [pag` de care a dat dovad`, într-un final, autorul ultimului exemplu? E[ti cu adev`rat „fericit” c` tr`ie[ti în România pentru faptul c` anumi]i func]ionari binevoitori „te scutesc” de taxele pe care, în mod normal, trebuie s` le pl`te[ti? Motiva]i r`spunsul.

Alte

exemple

• Alt` [pag`: taxele de deconectare de la Radet. Pl`te[ti s` vin` s` î]i fac` deconectarea, î]i dau chitan]`, astep]i mult [i bine, chemi o alt` echip` pe banii t`i [i problema e rezolvat`. Dac` îi dai în judecat` pe cei de Radet, chiar dac` ]i se d` dreptate, a[tep]i mult [i bine, la fel ca TVA-urile refuzate a fi returnate pentru unele firme. Dac` în SUA plata taxelor este mai sigur` ca moartea, în România [paga este chiar peste plata taxelor [i peste moarte! Cînd mori, nu scapi nici de pop` [i nici de gropar.

• Am dat [pag` anul trecut 500.000, la Casa de C`s`torii sector 4, ca s` ne pun` nunta la ora 10:00. Eu, unul, nu a[ fi dat, da’ te pui cu soacra?

3.(DE)PLASAREA {PÃGII |N MIJLOACELE DE TRANSPORT

Cum scapi f`r` bilet pe cursele de transport în comun

Controlorii sînt o specie aparte. De obicei, [tii cu cine ai de-a face. Sînt îmbr`ca]i standard. Stau la o [uet` sau înghiontesc vreun contraven]ional prin sta]ii. Îi amenin]` cu aceea[i r`suflat` plimbare pîn` la sec]ie. Sînt grupa]i, de[i urc` separat pe cele trei u[i. Senza]ia de a fi atacat de rechini e foarte puternic`.

Control pe autobuzul 136

Problem`

rezolvat`

Autor: Iulian

Localitatea: Bucure[ti

{paga: 20.000 de LEI

Premis` Te-ai urcat în autobuz, f`r` bilet. De obicei, pe controlori îi vezi într-o sta]ie [i reu[e[ti s` cobori înainte s` urce ei. Totu[i, dac` nu ai timp s` cobori, a[tep]i.

Rezolvare Speri s` prind` pe unul înaintea ta, ca s` po]i s` te strecori la urm`toarea

sta]ie. Înjuri stopurile. Î]i apare legitima]ia sub nas [i faci pe prostul. Nu e

mi-a expirat

ieri

superficial, nu le g`sesc. Bag` chestia cu sec]ia. Nu percutezi. Cobori cu ei la prima sta]ie. „Chiar n-a]i avut zece mii de lei pentru un bilet?!” Patetic. Sun` deja „a cer[eal`”. Î]i de[ar]i buzunarele. Ceva m`run]is. Dac` chiar n-ai acte, nu mai stau s` numere. Îl ver[i în buzunarele lor. Patru de cinci

bine s` te cer]i. Invoci motive: n-am avut timp

n-am g`sit. Ei recit` poezia. Actele trebuie s` fie la dos. Le caut`

am alergat

mii, trei de o mie [i patru de cinci sute. Te sim]i umilit. Ai pierdut timp [i e cea mai jalnic` [pag` pe care ai prestat-o în ultima vreme.

Concluzie

Dac` e[ti prins de controlori, f`r` bilet, te po]i „scoate” [i cu ceva m`run]i[, doar în cazul în care ]ii actele „la dos”. (Trebuie [i ei s`-[i îndeplineasc` „planul” de amenzi!)

Un loc într-o curs` TAROM

Exemplu Autor: Adina Localitatea: Bucure[ti

{paga: 10 euro

„Vreau un bilet pentru o curs` spre Istambul, pentru vineri în cursul dimine]ii!” Angajata clipe[te des, apoi zîmbe[te amabil, dar trist - nu te poate ajuta, în aceast` perioad` a anului e o afluen]` mare de turi[ti, s-au cump`rat bilete cu dou`, trei s`pt`mîni înainte, plus nu [tiu ce m`suri de securitate la aeroport. Concluzia: „V` putem oferi un bilet abia pentru joia viitoare dac` v` convine!”. Tot amabil, dar sec. Clientul nu e turist, e om de afaceri de talie mic`, e musai s` ajung` la Istambul vineri. St` nehot`rît [i ofuscat cu banii în mîn`. În agen]ie nu mai e aproape nimeni. Vara, ora prînzului. Se gînde[te deja la perspectiva autocarului: transpira]ie, disconfort, ore petrecute în vam`, [napani, curve. „Totu[i, poate v` mai pute]i uita o dat`!” Angajata, destul de în]epat` (poate c` s-a s`turat s` tot faciliteze transportul spre Antalya, s` deschid` por]i spre un paradis

oriental, de altfel, destul de ieftin, cînd ea nu-[i permite nici m`car o mini-

vacan]` la Eforie

r`mas nimic

verific` calculatorul. Ton profesional: „Nu ne-a mai

îmi pare r`u!” B`rbatul se uit` în jur; într-adev`r, agen]ia e

pustie, pu]ina lume din jur casc` amor]it`. Pune banii jos [i mai pune [i o

bancnot` de zece euro. Angajata, cu privirea fixat` pe ecranul monitorului, dar tr`gînd cu coada ochiului, zîmbe[te brusc: „Cred c` a mai r`mas un loc

la cursa de la zece [i un sfert

un domn a renun]at chiar

),

a]i avut noroc!

azi de diminea]`!” Ia banii pentru bilet, la un loc cu cei zece euro. Butoneaz` din nou calculatorul, plictisit`. Întinde biletul. Clientul pleac`. Cu zece euro în plus, paradisul de la Eforie pare mult mai aproape!

Concluzie

Po]i pleca cu avionul în orice col] al lumii, la orice or` [i cu orice curs`, dac` dispui de bancnote „mici” pe care s` le oferi în „dar” angajatelor agen]iilor de bilete!

Cum transpor]i o motociclet` cu trenul

Exemplu Autor: f`r` nume Localitatea: Bistri]a

{paga: 20.000 de lei

Am dat [pag` 20.000 ca s` transport o motociclet` din Ia[i pîn` la Bistri]a. Dac` o puneam într-un vagon de marf` sau dac` o transportam „corect”, m` costa de „n” ori mai mult. Rezolva]i asta [i multe altele, [i nu o s` mai d`m [pag`!

„Mersul” [p`gii pe cursele auto interurbane

Exemplu

Autor: Anchete.ro

Localitatea: Cluj

{paga: 120.000 de lei

în data de 8 septembrie 2003, m` întorceam

de la ]ar` împreun` cu prietenul meu pe ruta Brad (jud. Hunedoara) - Cluj-Napoca (jud. Cluj). Leg`tura între cele dou` ora[e este asigurat` de

Un fapt aparent trec`tor

societatea de transport CrisBus SA din Brad printr-o curs` zilnic`, cu

cam pe la 11:30 în Cluj.

Am c`l`torit de multe ori cu aceast` curs` [i am întîlnit tot felul de [oferi,

plecare la ora 6:35 diminea]a din Brad [i sosire

unii mai omeno[i, al]ii mai r`i decît cîinii turba]i. Dar domnul [ofer J. R., care a f`cut cursa din 8 septembrie, i-a întrecut pe to]i. Noi aveam cele dou` biciclete drept bagaj (plus dou` rucs`cele mici, pe care oricum le-am luat cu noi în autocar), pentru care, la venirea de la Cluj, în urm` cu o lun`, un alt [ofer (categoria mai omenos) nu ne-a luat supratax`. Dar acest J. R. ne-a deschis cala bagajelor [i ne-a l`trat în fa]` scurt: „V` cost` un bilet întreg, altfel nu avem ce discuta!”. Biletul costa 120.000 de lei. Am pl`tit cele dou` bilete de c`l`torie în mod normal, apoi a cerut „taxa” pe biciclete, „c` altfel ni le d` jos urgent!”. I-am dat cei 120.000 de lei, contravaloarea

celui de-al treilea bilet, dar, evident, pentru ace[tia nu a t`iat nici un bilet. Nic`ieri în autocar nu era vreun anun] cu specific`ri de genul „pentru

[i nu am

bagaje mai mari de

fost noi singurii taxa]i

mare ori mai

[i la

scump (ca, spre exemplu, o biciclet`), trebuie s` îl pl`teasc`

Oricine are de trimis un colet sau are un bagaj mai

se percepe suprataxa în conformitate cu

pe domnul J. R., altfel dumnealui se sup`r` [i î[i zburle[te musta]a

noi [i-a zburlit-o, a doua oar`, cînd am coborît în Cluj, urlînd pe gemule]ul lui s` ne mi[c`m mai repede, c` el nu are timp s` stea dup` noi. Nu am

încercat s` fac un calcul

cam cî]i bani i-au intrat în buzunar numai la dus

spre Cluj; doar dup`-amiaz` urma s` se [i întoarc`, al]i oameni, alte bagaje,

al]i bani

Concluzie

Uneori, pe cursele de transport intrerjude]ene de tip „rat`”, bagajele trebuie s` pl`teasc` o [pag` pentru a putea c`l`tori!

Recapitulare

• În administra]ie, traseul [p`gii se desf`[oar` sub forma unui circuit. Circuitul în care [paga ajunge unde trebuie, iar problemele tale se rezolv`, se numeste circuit închis. Circuitul în care [paga este insuficient` sau se pierde pe drum, iar tu r`mîi cu buza umflat`, se

nume[te circuit deschis.

• Micii func]ionari care sînt acuza]i public c` iau mit` sau sînt prin[i în flagrant, spre deliciul mass-media, dar [i al cet`]eanului obi[nuit, joac`

rolul de paratr`znete.

• Func]ionarul corupt ar trebui s` fie con[tient c`, într-o bun` zi, una dintre persoanele de la care a luat [pag` l-ar putea da în gît!

• Oriunde în lume, o afacere necesit` rela]ii. În România, acestea se numesc „pile” [i de multe ori nu func]ioneaz` dac` nu sînt „stimulate” cu o mic` aten]ie.

• Într-o afacere e bine s` fie implica]i doi oameni: unul care se pricepe la domeniul afacerii [i altul care se pricepe s` dea [paga.

Dac` e[ti un mic întreprinz`tor [i vrei s`-]i cumperi un teren, nu te interesa doar cît cost` oficial un metru p`trat de p`mînt, ci afl` [i de pre]ul s`u „la negru”.

• Func]ionarii publici cunosc diverse tertipuri prin care reu[esc s`-[i intimideze „victimele”. Fii mereu atent la ce acte semnezi [i, cînd nu e[ti sigur pe tine, consult` legisla]ia în vigoare!

• Chiar dac` nu ai un „prieten” pl`tit care s` joace rolul unui intermediar (vezi conductoare de leg`tur`), î]i po]i face al]ii pe parcursul demersurilor tale. Orice func]ionar public este dispus s` se „împrieteneasc`” cu tine relativ repede.

• Orice prietenie trebuie „între]inut`”! Nu uita de s`rb`torile legale, momente prielnice în care po]i s` mai pui o „c`r`mid`” la baza rela]iei tale cu func]ionarul public!

• Nici un func]ionar public venit în control la firma ta nu pleac` f`r` o amend`, c`ci trebuie s` se conformeze „cerin]elor” pe care le prime[te „de sus”! Cei care î[i mai umplu [i saco[ele, pe deasupra, o fac pe barba lor!

• Cazurile de [pag` mascat` cu diferite investi]ii.

• O problem` „minor`” care se rezolv` în luni de zile se poate rezolva în trei minute, doar cu un pachet de cafea!

• Uneori cafeaua, chiar dac` con]ine cofein`, sau ciocolata, bogat` în calorii, nu-i dau suficient` energie func]ionarei de la ghi[eu! Cu o sum` mic` de bani po]i, în schimb, s-o convingi s` sar` [otronul!

• La Casa de Munc` func]ioneaz` „cutia milei”. Pîn` cînd aceasta nu e plin`, func]ionarii nu pleac` acas`!

• Administratorii sînt oameni „de în]eles”, dar ave]i grij` la vecinele prea vigilente!

• La po[t`, dac` vrei s` depui sau s` iei mai mult de un plic, trebuie s` ai preg`tit în buzunar un alt plic. Iar cu „marfa” se rezolv` de la sine! • Dac` e[ti prins de controlori f`r` bilet, te po]i „scoate” [i cu ceva m`run]i[, doar în cazul în care ]ii actele „la dos”. (Trebuie [i ei s`-[i îndeplineasc` „planul” de amenzi!)

• Po]i pleca cu avionul în orice col] al lumii, la orice or` [i cu orice curs`, dac` dispui de bancnote „mici” pe care s` le oferi în „dar” angajatelor agen]iilor de bilete!

• Uneori, pe cursele de transport intrerjude]ene de tip „rat`”, bagajele trebuie s` pl`teasc` o [pag` pentru a putea c`l`tori!

Întreb`ri.

Exerci]ii.

Probleme.

1. Care este rolul unei surse de [pag` într-un circuit administrativ?

2. Da]i exemplu cîteva persoane din anturajul vostru care joac` rolul de

semiconductoare. Descrie]i caracteristicile acestora.

3. Pentru ca [paga dat` de tine s`-]i aduc` foloase, circuitul administrativ

trebuie s` fie unul deschis? Motiva]i r`spunsul.

4. Pentru „urgentarea” unui dosar de pensie s-au „cotizat” la data de

1 august 1 milion de lei, un pachet de cafea, o cutie de praline [i un buchet de flori. La ce dat` se va primi prima pensie?

5. Enumera]i cîteva procedee prin care se poate introduce [paga la

prim`rie, indicînd [i dispozitivul care ajut` la plasarea sa (plic, cutie, pachet etc.).

6.

Cum pute]i conecta un [ef de servicu de la „Investi]ii” [i altul de

„Mantenan]`” la [paga dat` de voi, pentru a încheia o afacere cu o regie

autonom`? Face]i schi]a montajului.

7. Pîn` la ce temperatur` se poate înc`lzi atmosfera unui birou de la

Adminstra]ia Financiar`, cu ajutorul sumei de 100 de euro?

8. Cum pute]i demonstra experimental c` [paga din mediul lichid are o

„valoare” mai mic` decît cea din mediul solid?

9. Cine efectueaz` lucrul mecanic necesar ob]inerii unei aprob`ri de

construc]ie, într-o por]iune de circuit a prim`riei?

10. Se modific` rezisten]a unui func]ionar la [pag`, dac` se dubleaz` suma?

11. Un fierb`tor electric din spatele ghi[eului de la Administra]ia

Fiananciar` înc`lze[te 250 ml de ap` de la temperatura de 20 grade Celsius la 80 grade Celsius în 10 minute. Cît de rapid trebuie s`-i plasa]i func]ionarei plicul cu cafea?

RECRUTAREA {PÃGII ÎN ARMATA ROMÂNÃ

Dac` nu ai chef s` fii luat cu arcanul în armat`, s` stai în cazarm` cu oameni pe care nu-i cuno[ti [i cu care n-ai ce comunica, s`-]i pierzi timpul [ase luni sau un an de zile, s`-]i distrugi nervii, s` bei vodc` „genocid”, s` faci instruc]ie pîn`-]i iese limba afar` de-un cot, s`-[i bat` joc de tine un gradat cu zece clase [i, din întîmplare, s` te mai [i împu[te vreunul, mai slab de înger, e[ti nevoit s` dai [paga de rigoare ca s` „scapi” [i s` po]i s`-]i vezi de via]a ta.

Reevalueaz`-]i cuno[tin]ele dobîndite din celelalte capitole ale Manualului de [pag` [i preg`te[te-te pentru momentul decisiv în care va trebui s` „cotizezi” pentru a uita definitiv ce presupune uniforma de soldat!

M`rimea [p`gii la recrutare

Valoarea [p`gii pentru descurc`re]i este de 500 USD - livret cu grad, 300 USD - livret de soldat simplu.

Opera]iunea:

„Amînarea”

Povestea unui descurc`re]

Lectur`

Teodor, absolvent de facultate, a fost „prins” de ofi]erii cu încorporarea taman cînd a crezut c` a sc`pat. A trebuit s` se prezinte la examenul medical [i, cum îi mergea mintea [i „papagalul”, a alunecat pe lîng` ofi]erul cu încorporarea, cu vorba dulce. „Ave]i nevoie de ni[te rechizite? P`i de ce

nu spune]i? P`i de unde lucrez eu acuma, v` fac rost pe gratis de tot ce ave]i nevoie, domnu’ ofi]er!” Tratînd cu domnul ofi]er o intermediere la domnul doctor pe un top de hîrtie, Teo a f`cut rost de o amînare pe caz de boal`, l`sînd drept dovad` a incapacit`]ii fizice de a presta sub drapel îndatoririle de cet`]ean al patriei doar 400 de euro. Este de re]inut performan]a lui Teo. În mod normal, livretul satisfacerii serviciului militar la „F.F.” poate costa cîteva mii bune de euro [i mai mult` b`taie de cap.

Etapa I

G`sirea unui intermediar c`tre cineva „cu autoritate”. Intermediarul e mul]umit cu un plocon relativ ieftin - o sticl` de whisky sau cu un cartu[ de ]ig`ri.

Etapa II

În]elegerea cu

a c`rui [tampil` î]i poate clasa dosarul.

o persoan` „cu grad” [i influen]` sau cu un doctor militar

Exemple

Am dat 600 de parai la un medic-colonel de la o unitate militar` din

Bucure[ti ca s` pasez armata.

Un amic a sc`pat cu 450 de dolari.

750 de dolari la un doctor de la spitalul militar [i te-a f`cut inapt,

handicapat, psihopat [i ce mai vrei pe lîng`! Sau aceia[i bani la anumite

persoane de la centrul de recrutare de care apar]ii.

Un prieten d’ al meu a dat doar 3.5 milioane, plus vreo 2 sticle de whisky

(nu de cea mai bun` calitate), plus un cartus de Kent, [i e OK bird!

free as a

O problem` „de onoare”

„Am g`sit un doctor la Spitalul Militar, am b`tut palma cu el pentru 1500 de parai, [i de poman`; nu tu livret, nu tu nimic… nici m`car un certificat am`rît de amînare”, povesteste R.C. Pe ultima sut` de metri, doctorul, mai bogat cu 1500 de dolari, parc` intrase în p`mînt, cu bani cu tot, iar donatorul a trebuit s` fac` pe patriotul timp de cîteva luni. Mai pu]ine, ce e drept, pentru c` al]i bani [i-au g`sit, pîn` la urm`, drumul spre inima unui

om de suflet [i cuvînt, care a semnat permisii peste permisii, iar ultima lun` din armat` R.C. [i-a petrecut-o la Bucure[ti, la recomandarea doctorului.

Aten]ie !

Cînd nu [tii cui [i cît s` dai, po]i ajunge s` dai [i peste 1500 de euro! {i pe degeaba! Odat` dat` [paga, exist` un mare factor de risc s` nu mai cape]i nimic în schimbul ei!

Cum po]i s` „dezertezi”?

Dac` apuc` s` te ridice, iar tu te înc`p`]înezi s` te întorci acas`, se poate „dezerta” simplu [i elegant, ]inînd cont de urm`toarele etape:

• Po]i începe ac]iunea dup` cîteva zile de la prezentarea la unitate. Mai întîi cerceteaz` terenul, apoi d`-te bolnav, lovit în arip`, viziteaz`-l zilnic pe medicul unit`]ii! La început cere-i o scutire, spune-i c` te doare ceva, o fractur` mai veche etc. Ini]ial, cel mai bine e s` tratezi cu asisten]ii. Îi corupi cu dou` pachete de Kent sau cu o sticl` de b`utur` mai fin`. Ei î]i vor folosi drept intermediari c`tre bun`voin]a doctorului [i, în cel mai bun caz, î]i vor promite c` vor vorbi cu el despre clasarea dosarului t`u.

• Dac` lucrurile merg cum trebuie, a[teapt`-te s` fii chemat la cabinetul medical în cel mai scurt timp. Posibil ca doctorul s`-]i spun` direct: „În cît timp po]i s`-mi aduci banii? Te va costa 500 de dolari!” Sau 1000, chiar [i 1500, depinde de zon` sau de cît de [mecher e doctorul. Dac` e[ti în provincie, te po]i a[tepta s` ]i se cear`, în plus, un milion pentru benzin`, „c` trebuie s` m` duc s` vorbesc personal, la spitalul militar”.

• Dup` ce-i dai plicul, e posibil s` stai o s`pt`mîn`, internat în spitalul

asta

militar. Faci ni[te analize, vreo dou` radiografii, „te scot” bolnav [i

e tot!

• Cu diagnosticul de „clasat”, te vei întoarce la unitate, doar ca s`-]i iei bagajul, iar la plecare încearc` s` nu te oftici dac`, s` zicem, c`pitanul, sup`rat pe tine, î]i va spune: „B`, mai bine vorbeai cu mine, ie[eai mai ieftin, c` `sta (adic` doctorul) deja s-a îmbog`]it, pa[tele mamii lui!”.

Concluzie

1. Dac` au reu[it „s` te ridice” [i te-ai prezentat la unitate, „aliaz`-te” cu doctorul!

Pentru o sum` cuprins` între 500 [i 1500 de dolari, dosarul t`u va fi clasat, invocîndu-se drept motive cîteva boli obscure!

2. Dac` ai mers pe mîna doctorului, s-ar putea s` regre]i c` nu „te-ai pus

bine” de la bun început cu vreun gradat de pe la unitate; ar fi fost posibil s` „te sco]i” mai ieftin!

{paga pentru dus

Exemplu

(autor Costi)

„Io am auzit c` trebuie s` dai [pag` ca s` faci m`car minimum normal de un du[ pe zi. În fa]a acestui lucru, orice poveste cu distrac]ie, b`utur` [i curve ieftine p`le[te. Nu cred c` exist` ceva mai inutil [i mai nefolositor pe p`m\ntu’ `sta decît stagiul militar.”

Efectele [p`gii în timpul stagiului militar

Problem`

rezolvat`

Autor: anonim Localitatea: Cara[-Severin

{paga: 10 milioane de lei

Premis` La sfîr[itul lui decembrie 2003, se f`ceau transferurile de la UM 01428 Lugoj, centrul de instruc]ie, c`tre alte unit`]i militare din ]ar`. Cel mai nasol ar fi fost s` m` trimit` la Slatina, unde au ajuns 49 dintre colegii mei. Men]ionez c` am fost militar TR (termen redus). Rezolvare Comandantul unit`]ii [i cel de divizion au dat de în]eles c` o sum` frumu[ic` m-ar rezolva s` r`mîn aproape de cas`. Am acceptat, mai ales c` [tiam cum va fi la Slatina de la al]ii care fuseser` acolo, [i ei tot din Cara[-Severin. Am dat banu’ [i am r`mas.

În toate centrele de instruc]ie din ]ar` se procedeaz` la fel. Vrei s` r`mîi mai aproape de cas`, dai banu‘; nu, te trimit `[tia la mama dracului! Mi-amintesc c`, la raportul de diminea]`, ni se tot zicea s` nu venim cu interven]ii, sau, doamne fere[te!, cu bani, c` ne bag` în parchetul militar. Numai gura era de ei, pentru c` imediat ce ajungeai în cabinetul lor, situa]ia se schimba. [tiu [i cazuri în care unii au fost transfera]i la Slatina [i apoi, tot cu bani, 10 milioane, au ajuns la unit`]i din Timi[oara. Un amic, Belodedici (n-are leg`tur` cu fostbalistul) a dat banii `[tia ca s` vin` la Timi[oara. Era sup`rat nevoie mare c`, pentru o permisie cu o zi mai lung`, trebuia s` aduc` neap`rat ceva de acas`. Orice. Problema este c` sînt cîteva sute de kilometri de la Slatina la Moldova Nou`, de unde era el, [i permisiile se d`deau de vineri dup`-amiaza pîn` luni seara, pe cînd al]ii care d`deau [pag` primeau pîn` miercuri sau chiar pîn` joi.

Concluzii

1. Trebuie s` „cotizezi” bani grei dac` vrei s` r`mîi într-o unitate mai aproape de cas`!

2. Nu ]ine]i cont de ce vi se spune la „raportul de diminea]`”! Dac` vre]i s`

discuta]i afaceri, strecura]i-v` în cabinetele grada]ilor!

3. O permisie mai lung` se pl`te[te cu „ceva”, orice, „adus de acas`”.

Încerca]i cu vin de buturug`, pastram` de oaie, crenvur[ti, mur`turi, dulcea]` de la bunica etc.!

Rezumat

• Dac` vrei s` scapi de armat`, valoarea [p`gii la recrutare, pentru descurc`re]i, este de 500 USD - livret cu grad, 300 USD - livret de soldat simplu. • Cînd nu [tii cui [i cît s` dai, po]i ajunge s` dai [i peste 1500 de euro! {i pe degeaba! Odat` dat` [paga, exist` un mare factor de risc s` nu mai cape]i nimic în schimbul ei!

• Dac` au reu[it „s` te ridice” [i te-ai prezentat la unitate, „aliaz`-te” cu doctorul! Pentru o sum` cuprins` între 500 [i 1500 de dolari, dosarul t`u va fi clasat, invocîndu-se drept motive cîteva boli obscure!

• În cazul în care au reu[it „s` te ridice”, trebuie s` „cotizezi” bani grei, dac` vrei s` r`mîi într-o unitate mai aproape de cas`!

Tem`

pentru

acas`

Diametrul g`urii facute de un glon] în t`blia patului t`u din dormitorul unit`]ii este mai mare sau mai mic` decît diametrul glon]ului? Nu te mai obosi s` g`se[ti r`spunsul! Mai bine întreab`-te unde ai gre[it ca s` ajungi în situa]ia de a te trezi în patul respectiv.

INTERAC}IUNEA FOR}ELOR DE ORDINE CU {PAGA CIVILÃ

1. For]e de ordine [i cai putere

În România tr`iesc peste patru milioane de posesori ai permisului de conducere, reprezentînd tot atîtea poten]iale surse de [pag` pentru poli]i[tii de la circula]ie. De regul`, aceste surse sînt exploatate la maximum. Fie c` este vorba despre o contraven]ie sau o infrac]iune ce a avut loc cu adev`rat, fie c` ilegalitatea s-a petrecut doar în mintea omului în uniform`, [oferii prefer` de multe ori s` dea o [pag` rapid` [i sincer` decît s` aib` de-a face cu alte complica]ii procedurale.

Lectur`

pentru

\ncep`tori

Ionel este un [ofer încep`tor. {i-a luat permisul dup` multe încerc`ri nereu[ite. Trecea cu bine de sal`, dar avea mereu probleme la proba practic`. De[i gre[ea foarte pu]in, poli]istul din dreapta sa îl pica dup` mai pu]in de trei sute de metri de traseu. Ionel tr`sese concluzia c` to]i cei care îl examinaser` aveau ceva împotriva lui. Nu-l pl`ceau. Ionel e un tip timid, taciturn, [i nu a încercat niciodat` s` se împrieteneasc` cu vreunul dintre poli]i[tii de la examen. În prima sa s`pt`mîn` de [oferie, Ionel s-a trezit dis-de-diminea]`, la ora 6:30. S-a urcat în ma[in` [i a plecat spre serviciu. Pe str`zile ora[ului tre- ceau, parc` gr`bite, automobilele [i autocamioanele care, la stopul de la intersec]ia cea mare a ora[ului, se opreau atunci cînd culoarea le interzicea trecerea. Ionel se gr`bea. Nici nu [i-a dat seama cînd a ap`sat pe pedala de accelera]ie. La mai pu]in de dou`zeci de metri de semafor, a fost oprit de un echipaj al poli]iei rutiere. Ionel s-a intimidat, [i-a recunoscut vina

bîlbîindu-se [i a acceptat amenda f`r` s` crîcneasc`, dar poli]istul parc` nu vroia s` mai plece. R`m`sese pironit lîng` ma[ina lui. Ionel nu [tia ce s` fac` ”

Teme

de

studiu:

1. Unde a gre[it Ionel la sus]inerea examenelor pentru permisul auto?

2. Cum ar fi putut s` procedeze Ionel dup` ce a fost oprit de poli]ia rutier`?

Întotdeauna trebuie s` ]ii seama de LEGEA COMUNICÃRII. Aceasta presupune s` por]i o conversa]ie banal`, pl`cut` [i amuzant`, bazat` pe reguli [i covenien]e, s` socializezi, adic` s` te bagi în seam` cu „organul”, s`-i devii simpatic poli]aiului [i s`-i dai de în]eles c` e[ti b`iat de treab`.

Cum î]i iei permis auto

Problem`

rezolvat`:

Autor: Ciprian S. Localitatea: Cluj-Napoca {paga: „taxa de a[teptare” - 40.000 de lei [i

„taxa de ma[in`” - 150.000 de lei.

„Am sus]inut examenul pentru carnet de [ofer la Cluj-Napoca. Am fost chemat la ora 8:00. Bineîn]eles, poli]ia a venit la 9:00. Am fost împ`r]i]i în dou` serii; prima serie a intrat la sal` pe la 10:10, iar a doua serie, pe la 11:30. Fiind repartizat în a doua serie, am fost nevoit s` a[tept trei ore. M-a costat a[teptarea. La propriu.”

Pe u[a s`lii de examen scrie c` „taxa de sal`” se pl`te[te la caserie. Acolo, dup` ce pl`te[ti taxa de 40.000, prime[ti un bon de cas` de la SC URBANA SA, cu prest`ri servicii în valoare de 40.000 lei. Acest bon nu este necesar pentru intrarea în sal`; dac` îl ar`]i la poli]i[ti, î]i zic s`-l pui la loc în buzunar, deoarece nu este nevoie de el.

„Eu b`nuiesc c` aceast` tax` este pentru sala de a[teptare care se afl` într-o cl`dire al`turat`. Din punct de vedere al amenaj`rii, nu am nimic de comentat, are [i bud`! Dar oricum, în ea nu pot s` încap` 160 de persoane

care dau într-o zi examen

c` nu pot intra la examen dac` nu o pl`tesc.” „Taxa de ma[in`”, reprezentînd 150.000 de lei, se pl`te[te „la locul faptei”, adic` la proba practic`. Poli]istul cere o sum` fix` pentru „plimbarea” cu ma[ina de nici zece minute [i nu d` în schimb nici o chitan]`.

Toat` lumea pl`te[te acest` tax`, considerînd

Alt

exemplu

La Rodna, un alt candidat la examen nu a mai pl`tit „taxa de ma[in`”, deoarece aceasta apar]inea [colii de [oferi la care înv`]ase s` conduc`. În schimb, instructorul a strîns cîte o sut` de mii „de c`ciul`” de la elevii s`i, pentru a-l face „mai indulgent” pe poli]ist.

O problem` de con[tiin]`…

„ în cazul lu’ nevast`-mea: face [coala, d` examenul (cu tot cu [pag`!)

[i-l pic`. Întrebat care a fost problema, nenorocitul de instructor se face c`

),

îi rup picioarele. [i asta la propriu! De ce? Simplu. L-am pl`tit pentru un

serviciu, nu l-a f`cut

plou`. L-am sunat [i i-am spus c` dac` nu d` banii înapoi ([paga adic`

vreau banii înapoi!”

Cât te cost` s` treci pe ro[u

Problem`

rezolvat`:

Autor: Rusu Ion Localitatea: Timi[oara

{paga: 50 de euro

„În ziua de 2 august 2004, m` aflam pe strada G`rii, cînd am trecut pe ro[u [i m-au oprit poi]i[tii de la circula]ie. Discutînd cu ei, mi-au zis c` dac` le dau 50 de euro, m` scap` de amend` pentru c` am trecut pe ro[u [i pen- tru c` nu aveam la mine Asigurarea Auto. Dup` ce le-am dat banii, mi-au zis c` dac` mai am probleme s` apelez la ei. {i asta a fost!”

Concluzie

|n toate cazurile studiate, efectul interac]iunii for]elor de ordine cu [oferii determin` modific`ri substan]iale ale veniturilor celor care ap`r` legile cir- cula]iei rutiere.

Dep`[irea vitezei legale

Pe baza observ`rii fenomenelor ce apar frecvent pe [oselele patriei noas- tre, precum [i pe baza unor experien]e tr`ite pe propria-]i piele, se poate stabili c` interac]iunea dintre [oferi [i for]ele de ordine „de la circula]ie” este rezultatul varia]iei valorii numerice a vitezei legale [i determin`, de cele mai multe ori, schimbarea direc]iei de mi[care a propriului t`u autove- hicul, care deviaz` spre dreapta, respectiv la marginea drumului.

Dac` pozi]ia ma[inii tale se modific` fa]` de un sistem de referin]`, respectiv ma[ina poli]iei prev`zut` cu radar, spunem despre ma[ina ta c` se afl` în stare de mi[care fa]` de sistemul de referin]`. Orice stare de mi[care poate atrage dup` sine starea de repaus [i, implicit, [paga.

Experiment Autor: Vitezomanu’ Gic` Loca]ie: {oseaua Bucure[ti - Urziceni

{paga: 300.000 de lei

Pe [oseaua Bucure[ti - Urziceni, Gic` î[i experimenta cuno[tin]ele de [oferie, circulînd într-o localitate cu 137 km/h. La o curb` a [oselei, radarele poli]iei st`teau la datorie, ascunse în ni[te bosche]i. {oferul Gic` a fost tras pe dreapta, în pofida faptului c` era „dotat” cu detector de radar.

„S-au [mecherit [i [i-au pus un buton separat prin care te înregistreaz` instantaneu, f`r` a mai da vreo [ans` detectorului s`-[i fac` banii. Asta am aflat mai tîrziu, dup` ce «am cotizat». Erau foarte mîndri de inven]ia lor.”

Politi[tii n-au avut timp „s`-l aga]e” pe [ofer, a[a c` s-au lansat într-o urm`rire, cu girofare. Gic` a continuat experimentul: de[i i-a v`zut din timp, „i-a plimbat” pîn` în satul urm`tor unde, în sfîr[it, a încetinit viteza. Apoi a început scandalul.

„ Cum îmi permit s` circul cu viteza aia în localitate, de ce n-am oprit la

semnalele agentului de circula]ie, [i au mai g`sit ei c` aveam [i parbrizul

spart. I-am l`sat s`-[i spun` povestea în care î]i explicau ce ai f`cut [i ce

Au fost chiar amabili,

amenzi po]i încasa pentru asta, bla, bla, bla dîndu-mi voie s` aleg dintre dou` amenzi ”

Rezultatul

experimentului

La un moment dat, unul dintre politi[ti, care nu intervenise pîn` atunci în discu]ie, l-a tras pe [ofer de-o parte [i i-a spus senin s` „cotizeze” un milion. Gic` s-a pref`cut uimit, s-a dus pîn` la ma[in` [i s-a întors cu trei sute de mii. Poli]istul i-a luat f`r` s` mai zic` nimic, f`r` nici o jen`; a strîm- bat pu]in din nas [i i-a f`cut semn colegului s`-i înapoieze [oferului actele.

RE}INE}I!

„Sfatul meu este s` negocia]i la sînge [i s` nu v` certa]i cu ei, pentru c` poli]istul are întotdeauna dreptate!”

CUM AC}IONEAZÃ FOR}ELE DE ORDINE

For]ele de ordine ac]ioneaz` cînd [i unde nu te a[tep]i. De multe ori au avantajul unei valori numerice: umbl` cîte doi, pentru a se putea lua ca martori unul pe cel`lalt. Mai mult decît atît, î[i aleg pozi]ii strategice pe str`zi [i [osele. Chiar [i atunci cînd nu încalci nici o regul` de circula]ie, ei pot interveni dup` bunul lor plac. Buni „cunosc`tori” ai legilor rutiere, poli- ti[tii [i-au dezvoltat o caracteristic` de care va trebui s` ]ine]i cont: inven- tivitatea.

{pag` pentru toba spart`

Problem`

rezolvat`:

Autor: Cipi

Localitate: Bucure[ti

{paga: 100.000 de lei

Pe drumul dinspre complexul Regie [i pîn` în cartierul Colentina, într-o noapte, pe la ora 1:00, Cipi este oprit de dou` echipaje de poli]ie. Unul îi verific` actele, altul îl întreab` dac` a b`ut; ambele îl las` în pace, nereu[ind „s` inventeze” nici o infrac]iune. În Colentina, la dou` str`zi de casa sa, Cipi este oprit de un al treilea echipaj, la fel de vigilent ca [i primele dou`. „Actele la control! [i ce face, dom’le, toba aia a ta?” - îl ia tare unul dintre politi[ti.

„V` jur c` era o g`uric` de m`rimea unui deget. Le-am spus c` m-au mai oprit dou` echipaje înaintea lor [i c` n-au zis nimic, dar nu-i interesa S-au decis s`-mi ia talonul [i s`-mi dea amend`.”

Dup` multe zadarnice rug`min]i, [oferul le ofer` politi[tilor o sut` de mii de lei, „ca s`-l ierte”. Politi[tii iau banii, dar r`mîn aproape la fel de necru]`tori: Cipi se alege cu un avertisment.

A[adar, for]ele de ordine pot fi caracterizate printr-o valoare numeric` (num`rul membrilor echipajului, de regul` doi poli]i[ti), printr-o pozi]ionare strategic` pe drumul t`u spre cas`, prin inventivitate [i prin „m`sura” [p`gii.

Lectur`

Gheorghe Andre[an a fost, pe rînd, [ofer de autobuz, de TIR, taximetrist particular, [ofer de autocar, de microbuz [i, acum, din nou taximetrist.

„Am început s` lucrez înc` de pe vremea lui Ceau[escu, mai întîi la o autobaz` din Bucure[ti, unde f`ceam curse spre tot felul de sate din

jude]ele limitrofe. Mai ales înspre Giurgiu [i Teleorman am mers. Pe vremea aia, mili]ienii erau mai cu fric` [i, mai ales fiind pe autobuz, nu am avut

Acum nici nu-]i vine s` crezi cît sînt de inventivi `[tia de la

probleme

circula]ie. Scornesc tot felul de acte pe care, chipurile, trebuie s` le ai la tine sau se prefac c` e ceva în neregul` cu licen]a, autoriza]ia sau chiar cu

Ba c` n-are nu [tiu ce [tampil`, ba c` [tampila e

verificarea RAR

rotund`, de[i trebuie una p`trat` sau invers, ba c` semn`tura [efului de tur` nu e valabil` ”

{oferul poate s` enumere doar o mic` parte din situa]iile în care „a c`zut la pace” cu poli]ia. Sau „s-a în]eles” cu agentul. Ori „l-a cinstit”. „I-a dat de-o bere”. „L-a uns s` nu mai scîr]îe din gur`”. „L-a înfruptat”. „I-a pl`tit coti- za]ia”. „I-a dat dreptu’”. În urma experien]elor sale personale, putem emite cîteva reguli de baz` care ne înva]` cum s` proced`m ca s` ie[im cît mai ieftin din confruntarea cu oamenii în uniform`.

RE}INE}I!

Legile [oferului hîr[it de meserie:

Dac` ai gre[it, trebuie s` fii cît mai umil. S`-]i recuno[ti gre[eala. S` promi]i c` nu mai faci! {i musai s` inventezi o poveste înduio[`toare despre cei cinci copila[i de acas`, despre mama bolnav` spre care te gr`beai sau, de ce nu, despre moartea unui prieten drag despre care toc- mai ai aflat.

Dac` te-au prins cu radarul [i aveai 75 în localitate, nu începe s` faci

Nu reu[e[ti

decît s`-i înver[unezi [i s`-i determini s` te ia la puricat. [i nu exist` s`

nu-]i mai g`seasc` ceva, mai ales dac` ai o ma[in` veche de cî]iva ani Cel mai bine este s` încerci s` fii în]eleg`tor, s` le spui c` „asta e!, am cam exagerat cu viteza, cît e amenda? Mam`! Din ce o s-o pl`tesc eu acum?! Cred c` nu-i mai iau lu’ `la micu’ geac` pentru la iarn`”, bla-bla-

Vei vedea c` ori î]i vor trece în procesul verbal o vitez` mai mic`, s`

zicem 68 - 69 de kilometri pe or`, ori vor zice: „Hai, nene, d` 50.000 aici

scandal c` nu aveai vitez` sau c` e aparatul lor stricat

bla

[i pleac`!”

Trebuie s` fii un bun psiholog. Sînt unii care î]i spun ei, de la obraz: „Hai, nene, s` ne în]elegem la 50-100.000!” Dar pe al]ii trebuie s` îi rogi. Dup` negociere, urm`toarea etap` const` în „plasarea” [p`gii.

Merge s` ungi un poli]ist [i dac` te-a prins beat la volan sau dac` ai f`cut un accident f`r` victime. Bine, [i la alea cu victime merge, dar cost` mult de tot [i nu se bag` decît unii. Dar la chestiile astea, mai simple, se preteaz` aproape oricine.

Dac` e[ti cu b`utura în nas, f`r` 50 de dolari nu-]i scapi carnetul. Dac` ai f`cut praf o ma[in` pentru c` nu ai cedat trecerea sau ai intrat pe ro[u, cost` vreo 200 de dolari c` s` ias` culpa comun` în procesul ver- bal.

Cum se d` banu’? Bancnota se face sul, ori se îndoaie de mai multe ori, ori se introduce sub cartea de identitate, ori între ea [i permis. Chestia este s` nu se vad`. Apoi, ori dai noroc cu poli]istul, a[a, ca-n filme, ori îi dai actele.

Sînt unii care opresc special ma[inile de marf` sau pe cei care distribuie produse, doar ca s` fac` rost de o ciung` pentru copii sau un detergent

pentru nevast`. Dac` nu ai actele în regul`, gaborul î[i face, f`r` ru[ine, aprovizionarea pe un an de zile. Am prieteni care au desc`rcat jum`tate din furgonet` în curtea poli]istului, pentru c` nu aveau facturi [i îi amenin]a `la cu pu[c`ria.

Ce ne facem, îns`, dac` poli]istul este pus pe luat [pag` [i ne caut` motive de amend`? Atunci este cel mai nasol, pentru c` nu [tii cum s` procedezi. Unii sînt foarte b`]o[i, se ceart` cu gaborul, [i cîteodat` scap`. Dar alt`dat`, dac` îl enervezi pe agent, în loc s` i se fac` fric`, î]i d` o amend` de nu te vezi

Legea negocierii: trebuie s` negociezi [paga la sînge!

Pentru a în]elege [i mai bine sistemul, vom analiza dou` exemple:

a) {oferul Costel are o Dacie am`rît` de prin ‘85 care aproape c` se dezmembreaz` pe [osea, în drum spre casa de la ]ar`, unde merge la culesul viei. Circul` cu vitez` regulamentar` pentru c` ma[ina nu poate da mai mult.

b) {oferul Geo conduce un 4X4 [i se deplaseaz` cu 220 km/h spre vila sa de la Snagov.

În amblele exemple, cel pu]in un echipaj de poli]ie îi va opri pe cei doi [oferi. În exemplul a), poli]ia va g`si nenum`rate hibe ma[inii lui Costel, iar amen- da se va ridica la o sum` considerabil`. Acesta se va plînge c`-i om s`rac [i c` merge s`-[i culeag` am`rîta de vie, pentru a ob]ine un am`rît de vin pe care-l va vinde cu cincizeci de mii kilu’ colegilor de serviciu, bugetari. Dup` ce-i vor asculta povestea, poli]i[tii se vor înduio[a [i vor b`ga în buzunar o sut`, dou` de mii, eventual smulgîndu-i lui Costel promisiunea c` peste cîteva luni se vor alege [i cu o damigean` de vin, tot pe DN1, pe la Ciolpani.

În exemplul b), Geo nu va sta la discu]ii [i nu va da nici un fel de explica]ii. Va marca repede o bancnot` mare, pentru c` se gr`be[te. Riscul lui Geo este, îns`, ca poli]i[tii s` fie nemul]umi]i de atitudinea sa dispre]uitoare [i invidio[i din cauz` de „4X4”, a[a c` se simt încuraja]i s` pluseze.

A[adar, m`rimea [p`gii poate fi stabilit` de situa]ia ta material` sau de marca ma[inii. Totu[i, în cele mai multe cazuri, timpul pierdut la negociere va fi acela[i.

Recapitulare

• În România tr`iesc peste patru milioane de posesori ai permisului de con- ducere, reprezentînd tot atîtea poten]iale surse de [pag` pentru poli]i[tii de la circula]ie.

• În momentul în care ai de-a face cu poli]ia rutier`, trebuie s` por]i o con- versa]ie banal`, bazat` pe reguli [i convenien]e, s` socializezi.

• Orice stare de mi[care a automobilului t`u poate atrage dup` sine starea de repaus [i, implicit, [paga.

• For]ele de ordine pot fi caracterizate printr-o pozi]ionare strategic` pe drumul t`u spre cas`, prin inventivitate [i prin „m`sura” [p`gii.

• Dac` ai gre[it, trebuie s` fii cît mai umil. S`-]i recuno[ti gre[eala. S` promi]i c` nu mai faci!

• Bancnota se face sul, ori se îndoaie de mai multe ori, ori se introduce sub cartea de identitate, ori între ea [i permis.

• Trebuie s` negociezi [paga la sînge!

• M`rimea [p`gii poate fi stabilit` de situa]ia ta material` sau de marca ma[inii.

Întreb`ri.

Exerci]ii.

Probleme.

1. De ce elemente ai nevoie pentru a putea localiza pozi]ia unui echipaj de poli]ie pe [osea?

2. Este posibil s` scapi de poli]ie, f`r` a da [pag`, chiar dac` e[ti vinovat(`)? Motiva]i r`spunsul.

3.

Enumera]i cîteva dintre „inven]iile” poli]iei rutiere pentru a se alege cu o

mic` [pag`.

4. Un vehicul intr` într-o comun` cu o vitez` de 120 km/h. Nu acord` prio-

ritate la unica trecere de pietoni din comun`. Nu trage pe dreapta la sem- nalele disperate ale politi[tilor, [i-i mai plimb` înc` 3 km pîn` în comuna învecinat`. Care va fi [paga?

5. De ce se sare dintr-un vehicul în sensul de mers al acestuia?

2. Alte exemple de interac]iuni {paga de la tîlhari

Exemplu

Autor: Ice_storm

Localitatea: Bac`u

{paga: 100 de euro

Eram în curtea poli]iei din Bac`u, cînd, deodat`, au ap`rut 2 ]igani, unul

mai în vîrst`, altul mai tîn`r. Au intrat în sediul poli]iei, dup` care au ie[it cu un poli]ist, mare în grad, oricum, [i discutau despre o tîlh`rie sau ceva de genul acesta! La un moment dat, poli]istul le-a zis s` mearg` în spatele lui pîn` la ie[irea din curtea poli]iei [i a[a au [i f`cut, cînd deodat`, ]iganul cel tîn`r, care se afla în spatele poli]istului, a scos o bancnot` de 100 de euro [i i-a b`gat-o în buzunarul din spate al pantalonilor! La poart`, poli]istul i-a zis s` stea lini[tit, c` el rezolv` tot [i o s` îl sune! {i `sta este un caz minor la poli]ia din Bac`u! Nu se mai poate, [paga este cea mai mare asigurare a cuiva în diferite cazuri în care este implicat! Mai ales poli]ia de

ia [pag` cu neru[inare! Un prieten de-al meu a fost oprit c`

la circula]ie

a trecut f`r` s` vrea „pe interzis”, [i poli]istul i-a zis c` pentru 300 de mii „îl iart`”; dac` nu, îi suspend` permisul! Eu am dat [pag` 2 milioane de lei pentru c` nu aveam asigurarea [i verificarea la ma[in` ca s` nu îmi re]in` certificatul, pentru c` proprietarul care era trecut în certificat era plecat în Austria!

Taxa de protec]ie

Cum func]ioneaz`?

Bandele de ho]i sînt constituite, de regul`, din 4-5 persoane care î[i fac complici în rîndul Poli]iei [i Jandarmeriei. Contra unor sume de bani, ace[tia din urm` le asigur` [i paza.

Într-o serie de cazuri, poli]i[tii [i jandarmii ofer` servicii complexe. De pild`, pot furniza, telefonic, contra unui cost mai mare, orice informa]ie despre prezen]a unor necunoscu]i care ar fi putut periclita ac]iunea de furt în zona în care operau.

Comer] ilegal

Poli]ia economic` descoper` un magazin care vinde aparatur` electronic` f`r` s` aib` autoriza]ie. Inspectorul începe s` negocieze: de la 3.000 de euro, bate palma la doar 700.

Exemplu Autor: Anchete.ro Localitatea: Miercurea Ciuc

{paga: 700 de euro

La începutul lunii martie 2004, ofi]erul de poli]ie SMD a efectuat un control la o societate comercial` din Miercurea Ciuc [i a constatat vînz`ri ilegale de aparatur` electronic`. Pentru a nu consemna în procesul verbal de constatare înc`lc`rile dispozi]iilor legale, subinspectorul a pretins ini]ial administratorilor socie- t`]ii suma de 3.000 de euro, pentru ca ulterior s`-[i reduc` preten]iile la 1.000 de euro, apoi la 800 de euro [i, în final, la 700 de euro. Pe baza autodenun]ului formulat de administratorii societ`]ii comerciale din Miercurea Ciuc, procurorii PNA au organizat o ac]iune de prindere în flagrant.

PROCESELE {PÃGII

De[i justi]ia este un alt domeniu în care [paga e la ea acas`, func]ionarii de aici asem`nîndu-se destul de bine cu cei din administra]ie, cititorii no[tri ne-au semnalat mai pu]ine cazuri de corup]ie; poate [i din cauza faptului c` domeniul este destul de restrictiv sau, posibil, s` fi fost atît de înver[una]i pe politi[tii sau pe medicii cu care intr` în contact aproape zilnic, încît au uitat s`-[i mai aminteasc` de vreun proces pe care l-au avut cîndva pe rol. Noroc cu absolven]ii de Drept care sînt direct interesa]i de „tarife” [i proceduri!

Taxa de Barou

Exemplu Autor: cititor Anchete.ro Localitatea: Bucure[ti

{paga: 2.000 USD

Un absolvent, numai pentru a avea posibilitatea s` dea examen de admitere în Barou, trebuie s` scoat` din buzunar vreo 2000 de dolari. {i s` nu v` închipui]i c` asta ar fi taxa oficial` de înscriere la examen. Pentru a putea s` te înscrii la examenul de admitere în Barou, î]i trebuie 2 recomand`ri de la avoca]i definitivi. Din start partcip` la concurs numai cei cu bani. To]i avoca]ii î]i cer bani pentru a-]i da recomand`rile respective. De unde i-o fi venit legiuitorului nostru str`lucita idee de a mai ad`uga în buzunarele barosanilor din avocatur` cîteva mii de dolari? {i nici m`car nu exist` garan]ia c` acel examen va fi promovat. Dar nu-i nimic, vine urm`torul, al]i bani, alt` socoteal`.

Adunate

de

pe

forum

• Avoca]ii [i [obolanii supravie]uiesc în orice condi]ii

• Dreptul la noi în ]ar` se aplic`, îns` exist` ca regul` general`: „Unii sînt mai egali decît al]ii”, în ciuda art. 16 din Constitu]ie.

• {paga se d` oriunde în ]ara asta, nu e ceva specific domeniului juridic. Doar cuantumul [p`gii e diferit (10.000 de dolari - avocatur`; 25.000 de dolari - notariat ).

• Fanario]ii sînt de vin` pentru situa]ia asta jalnic`, ei introducînd no]iunile de bac[i[ [i hatîr pe aici. (Recomandare: „O istorie sincer` a românilor”, de Florin Constantiniu ).

• Mîine m` duc s` m` înscriu la licen]`, a[a c` mai vorbim. Cît dai [pag`? Dai admitere în Barou în toamna asta? Ai de gînd s` lucrezi în domeniu? Pe ce e[ti specializat? Ai ceva referin]e solide în spate? Sau e[ti un individ care a pierdut cî]iva ani într-o [coal` degeaba?

Scurtcircuite la frontier`

Dup` cum a]i putut observa din lec]iile anterioare, func]ionarii publici încearc` de multe ori s` profite de naivitatea [i de lipsa de informare a oamenilor pentru a le „stoarce” [paga, chiar [i atunci cînd ace[tia nu ar avea nici un motiv s` dea [pag`.

Astfel de „fenomene” se întîmpl` frecvent [i la punctele de trecere a frontierei patriei noastre, greu încercate de-a lungul vremii.

Elementele de baz` ale circuitului [p`gii la grani]` sînt vame[ii. Un astfel de circuit este legat în serie, dup` cum ve]i putea deduce [i din exemplul urm`tor.

Exemplu O vame[` se plîngea anul trecut c` „s-au l`comit [efii” [i c` le cer „bene- ficii” tot mai mari la [pag`. Ei îi este ru[ine s` jupoaie de sume de zeci sau sute de euro un am`rît care are o neregul` minor`, numai pentru a-[i reali- za „planul”. Declar` c` are de gînd s` p`r`seasc` sistemul, dar c` „vin destul de mul]i [i mai fl`mînzi, care pe lîng` plan trebuie s`-[i scoat` investi]ia f`cut` la intrarea în sistem [i apoi s`-[i fac` [i ei plinul ”

Lectur`

Mirela „face Turcia” din 1996. S-a decis s` intre în „afaceri”, la îndemnul unei prietene mai experimentate care avea deja o clientel` [i un amant turc, în afar` de b`rbatul de acas`, de o via]` întreag` [omer de ocazie, mai nou

disponibilizat. Prietena a convins-o c` „afacerea” nu prezint` mari riscuri [i s-a oferit s` o împrumute cu o mie de dolari, pentru început.

Scopul ini]ial al Mirelei a fost unul suficient de onest: nu-[i dorea nici

pove[ti de amor pe malul Bosforului, nici m`car s` se c`p`tuiasc`, ci doar s`-[i creasc` cei doi copii. Înc` de la prima c`l`torie la Istambul, în scopuri „turistice”, desigur, Mirela a priceput c` viitoarea sa ocupa]ie era preferat`, în special, de c`tre femei. „Erau în autocar doamne trecute de cincizeci de ani, pensionare care încercau astfel s`-[i ajute familiile. Multe spuneau c` le convine mai mult s` fac` un drum pîn` la Istambul o dat` la

dou` s`pt`mîni, decît s` stea acas` [i s` se uite la telenovele

deloc stresate, [i a[a m-am mai lini[tit [i eu.”, poveste[te acum Mirela.

Nu p`reau

Ea î[i aminte[te c`, la primul drum, cea mai mare spaim` a sa, care urma s`

se transforme ulterior într-o rutin`, o reprezenta trecerea prin vam` [i, implicit, contactul cu vame[ii. {tia îns` de dinainte ce trebuia s` fac`. „Am cump`rat vreo opt sute de grame de aur de pai[pe karate [i n-am investit în bijuterii cu gramaj mare, c`ci prezentau dou` dezavantaje: în primul rînd erau primele confiscate la vam`, în al doilea rînd se vindeau greu în

A[a c` am luat numai l`n]i[oare, br`]`ri [.a.m.d. Jum`tate din

aur l-am pus pe mine, cealalt` jum`tate l-am ascuns cît am putut mai bine

prin bagaje, în [osete, în c`ptu[ala gecii

O precau]ie care s-a dovedit

România

”.

inutil`, c`ci Mirela a descoperit curînd c` „dac` vor cu orice pre] s`-l g`seasc`, îl g`sesc, dac` nu, închid ochii!”.

Cu timpul, Mirela a renun]at s`-[i mai doseasc` aurul cu care începuse deja s` fac` specul`. Dac` nimerea peste cîte un vama[ „mai al dracului”, î[i asuma riscurile. Prefera s`-[i lase în vam` pungu]a cu bijuterii decît s` dea o [pag` care îi dubla practic investi]ia [i, astfel, la Bucure[ti, nu se mai alegea cu nici un profit. A[a cum a procedat [i un comerciat „de tarab`” care, enervat la culme de înd`r`tnicia unor vame[i, s-a decis brusc c` e mai bine s`-[i arunce toat` marfa pe Dun`re, decît s`-i fie confiscat` sau „s` dea pentru ea cît nu face”. S-au adunat to]i „turi[tii” pe pod s` vad` cum plutesc blugii [i tricourile turce[ti, iar „afaceristul”, de necaz, a f`cut cinste cu whisky.

niciodat` nu [tii ce [i cum!”, mai spune Mirela.

„Atunci cînd b`nuiesc sau se zvone[te c` le vin controale, nici nu vor s` aud` de bani [i te caut` la sînge”. Mirela poveste[te cum, odat`, un vame[

bulgar le-a cerut pe un ton obraznic s` declare tot ce au, pentru a nu-[i mai

pierde timpul cu perchezi]ia, dup` care a ad`ugat: „

doamnele sînt într-o anumit` perioad` [i au tampoane, o s` le b`g`m degetul [i-n p

[i chiar dac`

„Sînt perioade [i perioade

De altfel, la vama bulg`reasc`, Mirela a întîmpinat cele mai multe probleme, „de[i bulgarii nici n-ar mai trebui s` controleze, ]ara lor fiind una de tranzit”. Femeia, ca [i „colegele” ei de altfel, este indignat` în primul rînd de comportamentul obraznic al bulgarilor, catalogîndu-i drept „cei mai m`gari b`rba]i!”. Dac` ai ghinion [i nimere[ti „un schimb” cu aparen]e incoruptibile, bulgarii te bag` „la canal”, adic` „un soi de detectoare unde se vede tot ce ai pe tine, ca la radiografie”.

În cî]iva ani, Mirela s-a obi[nuit atît de tare cu clasicul „protocol” de la vam`, încît nu mai simte nici o emo]ie: „De regul`, [oferii sau ghizii strîng banii, între cinci sute de mii [i un milion de c`ciul`. De cele mai multe ori, vame[ii no[tri nici m`car nu mai urc` în autocar”. Totul decurge dup` ni[te tipare fixe, sistemul func]ionînd aproape din INER}IE.

Mirela accept` [paga ca pe o modalitate fireasc` de a se descurca în „afacerile” sale. „Eu merg pe principiul: «Tr`ie[ti tu, s` tr`iasc` [i ei!», [i mi se pare normal s` primeasc` ni[te bani, ca s` ne lase s` ne vedem de-ale noastre!”. Se enerveaz` uneori, atunci când anumi]i „turi[ti” nu vor s` cotizeze suma standard. Unii dintre ei se declar` fali]i, al]ii întind în derîdere câte o sut`, dou` de mii, pretinzînd c` mai mult n-au. „Atunci trebuie s` pl`tim noi, ceilal]i, [i pentru ei, c` doar nu putem s`-i d`m jos din autocar! Oameni sîntem!”, mai spune Mirela.

Parcurgînd lectura de mai sus, a]i mai înv`]at un termen nou: INER}IA.

Obiceiul de a da [pag` din obi[nuin]`, f`r` a mai evalua situa]ia, încurajînd astfel întregul sistem al micii corup]ii, se nume[te

iner]ie.

Teme de studiu:

1. Cum po]i dep`[i impactul psihologic, în momentul în care te lansezi în

„afaceri” în afara grani]elor ]`rii [i intri în contact pentru prima oar` cu vame[ii?

2. A devenit Mirela un element al circuitului [p`gii, la punctul de trecere al

frontierei? Motiva]i r`spunsul.

3. Cum ar putea produce Mirela un scurtcircuit, amenin]înd astfel sigu- ran]ele sistemului?

Persoana care d` [pag` din iner]ie se poate transforma într-un „generator” de [pag`.

Astfel de „generatoare” pot fi întîlnite [i în alte domenii, cum ar fi cel al s`n`t`]ii publice, unde oamenii „cotizeaz`” din iner]ie, pentru a se asigura c` serviciile pe care le primesc sînt de calitate [i c` doctorii le vor acorda suficient` aten]ie. „Generatoarele” au devenit parte integrant` a sistemului [i contribuie la o dezvoltare armonioas` a acestuia.

Dar s` revenim la vame[ii no[tri! Radu Mititean din Cluj nu este un „generator” de [pag`. El ne poate oferi un exemplu de „scurtcircuit” la frontier`.

„Nu am dat niciodat` [pag`!”

exemplul

lui

Mititean

Legisla]ia în vigoare prevede condi]iile de IE{IRE din ]ar` [i controlul la IE{IREA din ]ar`, dar nu oblig` s` dovede[ti ulterior c` ai fost la acel moment cu actele în regul`. Teoretic, po]i s` bei banii dup` ce ai trecut frontiera român`, asigurarea medical` po]i s` o arunci cînd ai intrat din Austria în Ungaria (c` pentru Ungaria nu trebuie asigurare medical`), iar invita]ia nu-]i mai folose[te dup` ce ai intrat în ]ara de destina]ie

Acum doi ani au încercat s` m` [icaneze la Curtici, în tren, la ie[irea din ]ar`, pe motiv c` nu am asigurare medical` f`cut` în România (era f`cut`

în Germania). Am întrebat unde e problema. Poli]istul de frontier` (a nu se

confunda cu vame[ul!) mi-a spus c` legea zice c` trebuie s` fie f`cut` la o firm` de asigurare din România.

Eu aveam la mine listat` TOATÃ legisla]ia.

Am întrebat care lege. A bîiguit un num`r de Ordonan]`

listat` TOATÃ legisla]ia legat` de trecerea frontierei [i am scos ordonan]a, i-am b`gat-o sub nas [i i-am zis s` îmi arate unde scrie.

EU aveam la mine

S-a enervat, a zis c` m` d` jos din tren, c` a[a sînt ordinele etc. [i a ie[it cu pa[aportul meu în mîn`. Se tot plimba pe coridor [i a[tepta s` ies dup` el,

s` îi dau [paga.

Eu mi-am scos o revist` [i am început s` citesc. Tipul a venit iar [i mi-a spus s` cobor din tren. I-am replicat c` e pe cale s` comit` un abuz grosolan pentru care va r`spunde fie el, fie [efii care i-au dat ordine ilegale, [i c`, dac` vrea s` cobor, s` m` dea jos cu for]a, s` cheme jandarmii, s` îmi pun` c`tu[e, s` m` ia pe sus.

S-a mirat [i m-a întrebat de ce vreau scandal. Am r`spuns: „Ca s` nu se poat` mu[amaliza ulterior incidentul! Dac` m` da]i jos din tren, trenul pleac`, apoi voi îmi pune]i în mîn` pa[aportul [i zice]i c` a fost o gre[eal`, iar eu nu am martori [i totul devine imposibil de dovedit! A[a c`, dac` iese cu scandal [i cu show, o s` se g`seasc` ceva martori care s` m` sus]in` cînd o s` v` cerceteze Parchetul Militar!”.

A schimbat placa: a zis s` r`mîn în tren, dar f`r` pa[aport, [i c` m` vor

aresta ungurii. I-am replicat c` atunci chiar c` nu se va mai putea mu[amaliza cazul [i c` de-abia a[tept s` v`d cum vor explica ei cum poate trece cineva ilegal (f`r` acte) frontiera român` nu noaptea prin Mure[, înotînd pe sub ap`, cu paiul în gur`, ci comod, pe bancheta unui tren inter- na]ional! Apoi l-am rugat s` se legitimeze.

A zis c` o va face, dar dup` ce cobor din tren. Am insistat. A zis c` ce, nu

cred c` el e poli]ist, nu-i v`d uniforma? Am zis c` îl cred, dar c` vreau s` îi

cunosc numele sau num`rul de serviciu, pentru c` e obligat s` se legiti- meze [i pentru c` nu vreau ca în plîngerea penal` s` fac descrieri de genul „unul înalt, solid etc.” [i s` trebuiasc` sa îi alinieze pe to]i colegii lui ca s`

îl identific pe el

Domnul poli]ist s-a f`cut ro[u, a început s` urle, a ie[it înjurînd [i s-a dus

[eful a venit cu un aer impozant, dar aparent lini[tit,

a zis s` ie[im afar`. De data asta m-am pref`cut c` le fac pe plac [i am zis

c`, dac` insist`, m` dau jos, dar regret scandalul care va urma pentru acest abuz.

[i a chemat un [ef

Am vrut s` îmi iau rucsacul, dar el a zis s` îl las acolo

jos [i bagajul meu pleac` în str`in`tate?”. Tipul a f`cut o mutr` acr` [i a zis s` îl las acolo [i s` vin pîn` la cap`tul vagonului „s` vorbim cu [eful” (chipurile, un [ef [i mai mare).

„P`i cum, m` da]i

Le-am f`cut pe plac [i am mers cu ei la cap`tul vagonului. Acolo [eful s-a uitat înc` o dat` la invita]ia mea [i la pa[aport, (o fi v`zut pe mutra mea c` nu am de gînd s` dau [pag`!) [i a zis pe un ton ap`sat c` „domnul este în regul`”.

Poli]istul mi-a dat înapoi pa[aportul (care era deja [tampilat de ie[ire- dovad` c` m` considerase în regul` din start) [i a dat s` coboare. I-am cerut înc` o dat` s` î[i decline identitatea [i s` î[i cear` scuze, la care [eful [i-a pierdut calmul aparent [i m-a înjurat, apoi au coborît amîndoi din vagon

RE}INE}I! Dac` te ]ii tare, b`ie]ii renun]` [i î[i caut` alt poten]ial fraier

La întoarcerea în ]ar`, tot la Curtici, era cu mine în cu[et` un tip care fuse-se legal la munc` în Austria. Avea dou` saco[e mari. Cu mine nu au mai avut nici o problem` poli]i[tii [i vame[ii, dar s-au legat de el.

I-au desf`cut meticulos tot bagajul acolo, în compartiment, dar omul nu avea nimic în neregul`: erau doar haine [i cadouri de mic` valoare pentru copii. Au început s` îl frece, s` îl abureasc`, sugerînd c` a înc`lcat legea X [i Y etc.

Omul se ]inea cît de cît tare, [tia c` e în regul`, dar începea s` fie timorat

A[a c` am scos din rucsac codul vamal

[i alte copii de acte normative [i i le-am întins omului `luia, spre con-

sternarea vame[ilor [i a poli]i[tilor. A[a a prins [i el curaj: cu legile în mîn`, le-a cerut s` îi arate ce articol încalc`, ce barem a dep`[it etc.

de amenin]`rile domnilor vame[i

Ãia l-au l`sat imediat în pace [i au s`rit la mine, s` îmi desfac bagajul etc. M-am dat jos din pat (eram la cu[et`, în patul de sus) [i i-am zis omului s`

î[i adune lucrurile, ca s` mi le pot desf`[ura eu. I-am anun]at c` de[i am un

rucsac mare, am în`untru obiecte personale, haine [i vreo 15 kg de dosare,

c`ci fusesem la un congres. Apoi i-am invitat s` scotoceasc` amîndoi din compartiment bomb`nind

Au ie[it

Concluzii

Nu e nevoie s` c`l`tore[ti cu codul vamal în valiz`, de[i cunoa[terea lui î]i poate fi de ajutor! Dac` te [tii „curat”, încearc` s`-]i p`strezi încrederea în tine [i aplombul, pledîndu-]i „cauza” pîn` în pînzele albe!

La amenin]`ri, r`spunde t`ios, f`r` a fi îns` obraznic, caut`-]i martori printre ceilal]i c`l`tori, amenin]` la rîndul t`u cu o cercetare penal` pentru abuz!

Nu te pierde cu firea! Vor specula fiecare sl`biciune a ta [i te vor prinde „la înghesuial`”. Las`-i f`r` replic`! În momentul în care se vor convinge c` n-ai de gînd s` sco]i banu’, vor renun]a.

De[i pozitiv, exemplul lui Mititean este unul destul de rar întîlnit. Majoritatea celor afla]i într-o situa]ie asem`n`toare cedeaz` destul de repede „insisten]elor” vame[ilor [i amenin]`rilor. De vin` este, în primul rînd, „lipsa de experien]`”, combinat` cu timiditatea [i teama de „uniforme”. În contraexemplul de mai jos, ve]i întîlni un astfel de caz.

{paga de intrat în România

contraexemplu

-

Rapidul „Dacia”, Viena - Bucuresti, plecare din Viena în 23 ianuarie 2004 (ora 20:01), vagonul de cu[ete de 4 paturi, compartimentul 4. În comparti- ment, 3 persoane: eu, o pu[toaic` din Piatra Neam] (care fusese 2 luni în Viena, la ni[te prieteni de familie) [i un tip, probabil vienez, care vorbea [i ceva englez`. Trecem de vama austriac` [i de cele dou` maghiare FÃRÃ NICI UN FEL DE PROBLEMÃ, [i ajungem la vama Curtici, în sfîr[it „acas`”

Adormit` am dat pa[aportul la control, [i tot adormit` l-am luat [i l-am b`gat sub pern`, adormind bu[tean la loc. Am apucat doar s` aud cum vame[ul o întreba pe pu[toaic`: „Dar asigurarea o ave]i?”

Reconstitui

ce

am

aflat

de

la

pu[toaic`

dup`

ce

m-am

trezit.

V`zînd c` fata nu avea asigurarea la ea, vame[ul a „plusat” [i i-a cerut [i invita]ia în Austria (pe care, normal, fata nu o mai avea; de ce s-o aib`, din moment ce ie[ise din România împreun` cu prietenii respectivi, cu ma[ina lor) sau dovada c` a avut asupra ei cca 6000 EUR (adic` atîta cît ar fi facut cei 100 EUR legali/zi înmul]it cu num`rul de zile cît st`tuse acolo). Evident, nici dovada celor 6000 EUR nu avea cum ([i nu avea nici de ce) s-o aib`.

Individul respectiv a mai chemat unul (descriere: în`l]ime medie, poate spre mare, mai degrab` [aten, nici gras, nici slab, f`r` musta]` sau alte elemente „distinctive”), care i-a spus fetei nici mai mult nici mai pu]in decît c` trebuie s` pl`teasc` o amend` de 100 (UNA SUTA) EURO, pentru c` nu-i în regul` cu actele.

Feti]a, s`raca, a încercat s` protesteze, dar al doilea individ i-a spus c` dac` nu-i d` banii PE LOC [i ÎN NICI UN CAZ mai pu]in, s`-[i fac` bagajele [i s` coboare din tren, c` or s-o duc` la Poli]ie, s` se l`mureasc` povestea. Bineîn]eles, [i-au g`sit „victima” (fata chiar avea o mutri]` inocent`,) a[a c` pu[toaica a pl`tit pe nimic o sum` pentru care o vînz`toare în pia]` (înghe]înd în ploaie [i vînt) lucreaz` mai mult de o lun`, zi-lumin`!!!

„Normal”, n-a primit în schimb nici o chitan]`!

RE}INE}I!

{paga la Vama Curtici este un obicei cu tradi]ie!

Mi-am amintit de o faz` asem`n`toare, în care „victima” era un tip c`ruia i-am spus s` nu dea nimic, iar vame[ului i-am zis s` fac` bine [i s` arate EXACT UNDE este prevederea legal` care îi permite s` fac` acest gen de controale sau s` pun` întreb`ri indiscrete (vezi exemplul lui Mititean). Individul mi-a spus c` m` controleaz` la bagaje [i m` d` jos din tren, iar eu i-am zis c` nu m` gr`besc, abia a[tept s` m` dea jos, stau [i o s`pt`mîn` dac` vrea dar, dac` se dovede[te c` sînt „curat`”, am s` am grij` s` recu- perez de la el daune înzecite!!!

Revenind la cazul cu pu[toaica: precizez c` „vame[ii” n-au avut NICI UN FEL de problem` cu mine [i cu pa[aportul meu (nu au cerut invita]ia, asigurarea mea), nici cu al]ii, mai „hîr[i]i” (actele mele erau în regul`, de altfel, precum [i banii. Singurele persoane cu care au avut „probleme” au fost feti]a [i un tîn`r din alt compartiment care, totu[i, se pare c` a „sc`pat” „doar” cu 20 de EURO!!!

RE}INE}I!

Vame[ii „ac]ioneaz`” în primul rînd asupra celor lipsi]i de experien]`! De aceea e bine s` v` însu[i]i no]iunile din acest subcapitol al manualului cu mult` aten]ie [i con[tiinciozitate.

Categoria vame[ilor dispera]i

De[i, de cele mai multe ori, vame[ii pluseaz` cît mai mult, încercînd s` ob]in` sume de bani cît mai mari, exist` [i cazuri în care ei pot deveni dispera]i. Sînt zilele cu ghinion în care n-au reu[it „s` scoat`” mai nimic, c`ci probabil c` au avut de-a face cu „mu[terii” hot`rî]i s` nu dea [pag`, ca în „exemplul lui Mititean”.

Culmea disper`rii:

„ o ciocolat`, cafea, ceva acolo!

În cursul anilor trecu]i am c`l`torit de foarte multe ori în Ungaria, de cele mai multe ori folosind vama Curtici pentru trecerea frontierei. Acum cî]iva ani, la întoarcerea într-un tren extrem de gol, un vame[ pur [i simplu s-a a[ezat în fa]a mea - probabil disperat c` nu luase nimic - [i mi-a cerut o cio- colat`, cafea, ceva acolo, c` precis am cump`rat ceva din Ungaria. Eu în valiz` aveam doar haine de schimb pentru 2 zile.

De asemenea, tot la întoarcere, în orasul Bekescsaba, trenul este luat cu asalt de pie]ari, cu paporni]e pline cu marf`. Nici un vame[ nu se sinchise[te s` îi controleze, îns` încaseaz` [paga pentru trecerea cu vede- rea. Majoritatea acestor pie]ari nici m`car bilete nu au, iar deranjul pentru c`l`tori este major. (Bodola Zsolt, Bra[ov).

Util !

Dac` merge]i într-una dintre ]`rile „vecine [i prietene” pentru a face cump`r`turi, gîndi]i-v` [i la bietul vame[ român pe care-l ve]i întîl- ni pe drumul de întoarcere. Lua]i-i [i lui de la discount-uri o acadea pe b`], o banan`, o brînz` cu putregai sau un vini[or de Bordeaux, [i n-o s` v` par` r`u!

Tem` de vacan]`:

Care cadou, aten]ie, zorzon, p`pic`, l-a bucurat cel mai tare pe vame[ul român?

Observa]ii

O alt` anomalie este controlul am`nun]it al documentelor la intrarea în ]ar`

cu ma[ina. Dac` la vama ungureasc` se lucreaz` la dou` ghi[ee [i nu e rînd, la vama româneasc` se lucreaz` la patru ghi[ee [i e o coad` de cel putin 30 de minute. Asta în perioadele cu trafic sc`zut. Cînd e trafic intens, vara sau de s`rb`tori, coada poate fi de mai multe ore.

De fiecare dat` ni se promit îmbun`ta]iri, dar nu se întîmpl` nimic: aceia[i func]ionari, care habar nu au cum s` foloseasc` aparatura, acelea[i „probleme cu computeru’”, acelea[i proceduri greoaie

Mai mult decît atît, exist` [i „un tarif” de intrare în ]ar`, care difer` de la caz

la caz.

Exemple

Vama N`dlac: 5 Euro

1. Întorcîndu-m` din Italia cu autocarul, înainte de vama român` ni se cer 5 euro de persoan` pentru ca vame[ii sa fie mai „dr`gu]i” cu noi. 5 euro de la toat` lumea. Cei care au probleme pl`tesc mai mult, în func]ie de problem`; se pare c` exist` un „TARIF” pentru fiecare infrac]iune sau problem` pe care o ai. (George, Bra[ov)

2. La N`dlac s-a format un obicei de a colecta în autocar 5 euro pentru vame[i, chipurile ca s` nu ne dea jos cu bagaje cu tot. Apoi au ap`rut în timp cei care stau peste viz` [i i-au înv`]at pe politi[tii de frontier` cu cîte 50 de euro pentru a nu le aplica „interdic]ia de a p`r`si România”. Se întîmpl` îns` ca de multe ori în autocar s` fie aproximativ toate persoanele în ordine. Acest fapt îi pune în dificultate pe vame[i [i pe poli]i[ti, care s-au înv`]at cu sume fixe, s` zicem, 1000 de euro/autocar. Atunci ce le mai r`mîne de f`cut? Încep s` caute nod în papur` oamenilor din autocar. C` `la nu are nu [tiu ce, c` lu’ cutare îi lipse[te altceva. Au grij` s`-i aten]ioneze pe [oferi (cu care de obicei sînt mîn` în mîn`) c` dac` cei în cauz` nu pl`tesc, ar putea sta un num`r impresionant de ore în vam`. Pîn` la urm`, oamenii mai sensibili cedeaz` [i pl`tesc. Chiar dac` nu se ajunge la suma „normal`”, tot mai bine decît nimic! Cunosc cazuri în care „p`r]ile” nu s-au în]eles [i au întors autocarul cu men]iunea: „Pe tura mea nu ve]i trece azi!” Treaba e c` s-au înv`]at [i ungurii, dar [i austriecii (mai nou)!

Concluzii

Metehnele societ`]ii române[ti sînt molipsitoare! Mai nou, de la vame[ii români au înv`]at cum s` ia [pag` ungurii [i austriecii. Atunci cînd c`l`tori]i în str`in`tate cu autocarul, alege]i-v` cu grij` firma de transport, c`ci rela]ia dintre vame[i [i [oferi este una de pri- etenie [i de întrajutorare!

10 euro de c`ciul` sau 10 ore de stat în vam`?

Ca [i în cazul poli]i[tilor, pe care l-am studiat într-un capitol anterior, vame[ii au la rîndul lor o tr`s`tur` care-i ajut` mult în „meserie”:

inventivitatea. Ei apeleaz` la imagina]ie, în momentul în care cet`]enii sau uneori grupurile de cet`]eni pa[nici, pleca]i în excursii pe alte meleaguri, nu prezint` nici o neregul` la punctele de trecere a frontierei. Din exemplul de mai jos ve]i afla cum au reac]ionat vame[ii în momentul în care li s-a refuzat [paga „cu tarif fix” [i ce motiv au g`sit pentru a demonta un autocar.

Exemplu Autor: Stela Giurgeanu

Turi[tii se reîntorceau pe meleagurile natale, iar vama bulg`reasc` era absolut goal`. Dup` ce au fost da]i jos din autocar, au fost ]inu]i în r`coarea dup`-amiezei de toamn`, la verificarea pa[apoartelor, un timp mai îndelungat decît cel normal. Dup` 45 de minute, [oferul autocarului, omul de leg`tur` dintre vame[ [i grup, „traduce” a[teptarea în preten]ia

vame[ului bulgar: 10 euro de c`ciul`, sau 10 ore de stat în vam`.

La început, to]i s-au indignat. „Ãsta este [antaj, noi nu ne l`s`m [antaja]i. … [i, pîn` la urm`, nu au cum s` ne ]in` în vam` 10 ore!” Dup` dou` ore, au în]eles c` au cum. Vame[ii au început s` controleze la sînge toate bagajele, r`coarea de dup`-amiaz` se transforma treptat în „cancerul” de sear`, iar oamenii nu erau l`sa]i s` intre în autocar sau, m`car, s` se îmbrace cu ceva mai gros.

Cî]iva turi[ti, mai ales femei, au cedat, ar`tîndu-se dornici de a pl`ti 10 euro… Majoritatea au r`mas îns` pe baricade. Dup` înc` o or`, vame[ii treceau prin fa]a grupului, cu diverse instrumente. Se preg`tea ceva dubios. Un fel de mini-schel` la baza autocarului. Vame[ul-[ef îl previne surîz`tor pe [ofer. Taman primiser` un telefon. Autocarul va fi demontat în c`utare de droguri! O informa]ie care, adev`rat` sau nu, trebuia verificat`. Atunci a fost clipa decisiv`, în care majoritatea a trecut de partea minorit`]ii. S-a vorbit scurt cu [oferul, iar acesta a plecat cu o ofert` mai decent`; s-a întors repede cu o contraofert`, pentru care s-a cînt`rit, s-a scotocit prin toate buzunarele. Într-un final, dup` patru ore de a[teptare în frig [i în picioare, turi[tii au l`sat cîte trei euro de c`ciul` [i au trecut, plini de of(tic`) în partea mioritic`. Aici, vame[ul român a urcat, a luat pa[apoartele [i a interzis cu des`vîr[ire coborîrea turi[tilor din autocar spre magazinele de duty-free. Mersul la duty-free era permis, dar doar în anumite circumstan]e, cu un alt „tarif fix”…

RE}INE}I!

Totdeauna cînd trece]i prin vam` s` ave]i la îndemîn` ceva

m`run]i[

Aten]ie, turi[ti! L`sa]i protestele „de grup” [i ruga]i-l

frumos pe [ofer s` negocieze!

Problem`

rezolvat`?

Autor: Maria Loc: localitatea N`dlac, jude]ul Arad

{paga: 50 de euro

Dup` trei ani de munc` în Spania, doamna Maria s-a întors pentru cîteva zile în ]ar`, s` î[i vad` familia. La vama româneasc`, majoritatea persoanelor din autocar au pus în pa[apoarte cîte 50 de euro. Maria a pus doar actele, [tiind c` are totul în regul`. Dar nu i-a mers cu una, cu dou`

Fragment extras din scrisoarea trimis` de Maria Ministerului de Interne:

am venit dup` trei ani în România. Actele de]inute: Permis de munc`

în original [i Certificat de reziden]` emis de prim`ria din localitatea de domiciliu din Spania în original, de asemenea. Am trecut cu aceste acte de toate punctele de frontier`, pîn` la „români ”. La „români”, majoritatea persoanelor din autocar au pus în pa[apoarte cîte 50 de euro, pa[apoartele fiind strînse de [oferi, nu de c`tre poli]ist, care nici m`car nu s-a obosit s` urce în autocar. Eu am pus doar actele în pa[aport [i am a[teptat cu to]ii. Poli]istul m-a chemat numai pe mine jos. Am s` v` descriu dialogul exact.

El: Doamna Maria, v`d c` v-ati stabilit în Spania… Eu: Da. El: {i ce, crede]i c` m` impresioneaz` acest lucru? Eu: Dumneavoastr` crede]i c` vin dup` trei ani în România ca s` v` impresionez? Vin [i eu acas` în vacan]`! El: Ar`ta]i-mi tarheta (se referea la cartea de identitate). Eu: Nu o am fabricat` înc`, dar am aceste acte ce dovedesc calitatea mea de rezident în Spania! El: {i eu trebuie s` v` cred pe cuvînt? Eu: Nu, domnule! V-am prezentat actele! Citi]i c` scrie mare „Certificado de residencia” [i „Permiso De Trabajo”. El: {i eu trebuie s` în]eleg ce scrie acolo? Eu: P`i, sînt date clare, nu e nimic greu de în]eles! El: Vreau s` v` spun c` a]i reu[it s` m` enerva]i! Urca]i în autocar [i vedem cum rezolv`m!!! Am urcat! Dup` o vreme, [oferul vine [i împarte pa[apoartele. „Al meu, nu?”. Sînt chemat` din nou jos, de data aceasta de [ofer, care îmi spune:

„Doamn`, nu [tiu ce are `sta cu dvs., dar b`ga]i ni[te bani în pa[aport c`, dac` nu, a zis c` va bag` în calculator [i v` pune interdic]ie”.

Eu „

S`tul`, [i cu un autocar plin de oameni care se uitau la mine, nu mi-a r`mas decît s` bag 50 de euro în pa[aport [i mi-am primit înapoi pa[aportul, cu viz` cu tot.

Ei, în cazul în care primeam interdic]ie, cum m` mai întorceam eu în Spania? Ce f`ceam? M` judecam cu statul român 100 de ani? Ie[eam ilegal cu c`l`uz`?”

Doamna Maria s-a decis s` trimit` acest e-mail, pentru a primi un r`spuns oficial din partea Ministerului de Interne. Dup` dou` s`pt`mîni, i-au r`spuns. I-au cerut: numele, copia dup` pa[aport, data la care a intrat în ]ar`, punctul de trecere a frontierei, ora de intrare etc. Din motive personale, Maria înc` nu a trimis aceste date. Le va trimite îns` curînd, curioas` s` vad` dac` problema ei are rezolvare.

Concluzie

Dac` ai fost jefuit la drumul mare, nu te feri de sesiz`ri, cereri, scrisori etc. E adev`rat c` exist` toate [ansele ca demersurile tale s` nu ajung` nic`ieri, dar m`car te po]i considera un lupt`tor împotriva sis- temului!

Frontiera de est - zona militarizat`

Pe frontiera de est s-a ajuns la urm`toarea situa]ie: vame[ii sînt extraordi- nar de prost pl`ti]i, probabil cu scopul de a fi for]a]i s` ia [pag`, asigu- rîndu-se astfel o „pepinier`” de unde P.N.A.-ul s` culeag` cîte unu-doi corup]i ori de cîte ori are nevoie de activitate [i pentru a închide gura presei [i opiniei publice referitor la lupta anticorup]ie.

A[adar, din cînd în cînd, vame[ii de pe frontiera de est func]ioneaz` pentru PNA pe post de paratr`zn