Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI

CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,


ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

PROGRAMA ANALITICĂ
Anul univ. 2012/2013

Disciplina: DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Anul Total ore Forme de Nr. credite Cod


de verificare disciplină
Sem. I Sem. II
studiu

C S C S C S Sem. I Sem. Sem. Sem.


Nr. II I II
ore
28 28 - - 28 28 Examen - 4 SD.III.05.04

B. Obiectivele disciplinei:

Introducerea studenţilor în domeniul dreptului procesual penal în vederea însuşirii


cunoştinţelor necesare unui jurist, desfăşurării şi participării, în cadrul procesului penal. În curs
se abordează problemele esenţiale ale dreptului procesual penal, plecându-se de la principiile de
bază ale procesului penal, participanţii şi acţiunile în procesul penal, competenţa organelor
judiciare angajate, probele şi mijloacele de probă, măsurile procesuale preventive şi urmărirea
penală.

Asigurarea cunoştinţelor necesare realizării diferenţelor dintre instituţiile dreptului


procesual penal şi locul fiecăreia în realizarea scopului procesului penal.

De asemenea, se au în vedere aspectele legate de dreptul comunitar european în materie


procesual penală.

C. Metode de predare – învăţare:

1
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Metodele de predare – învăţare care vor fi utilizate sunt: prelegerea, studiul de caz,
documentarea şi practica la organele judiciare.

Pentru studenţii de la cursul I.D., problematica abordată la curs este însoţită şi de un


suport de curs electronic, care va putea fi accesat şi de studenţii de la cursurile de zi.

La seminarii se analizează studii de caz în domeniu, dezbateri pe diverse teme din cadrul
cursului şi se vor prezenta referate pe teme conexe, întocmite de studenţi pe baza studiului
individual. În plus, la două săptămâni, studenţi vor participa câte 4 ore la stagii de practică la
instanţele judecătoreşti.

D. Forme şi metode de evaluare (%):

Media notelor acordate la seminar şi lucrări practice 40%

Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20%

Nota acordată pentru referate, studii de caz, traduceri 10%

Notele acordate pentru capacitatea de a dezvolta raţionamente în materie 10%


procesual penală

Nota acordată la examinarea finală 60%

Alte note -

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Nr.
Tematică curs
ore

1 Scopul, principiile de bază, acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 2

2. Competenţa în materie procesual-penală (noţiuni generale, competenţa după 2


materie, competenţa funcţională, competenţa personală şi competenţa

2
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

teritorială)

3. Incompatibilitatea organelor judiciare şi strămutarea cauzei 2

4.. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (declaraţii invinuit sau


2
inculpat, declaraţii martor, confruntarea, înscrisurile şi interceptările telefonice)

5. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (martorii asistenţi, mijloacele


materiale de probă, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, constatarea tehnico- 4
ştiinţifică, expertizele şi cercetarea locului faptei)

6. Măsurile preventive (dispoziţii generale, reţinerea, obligarea de a nu părăsi


2
localitatea, obligarea de a nu părăsi ţara)

7. Arestarea preventivă. Dispoziţii speciale pentru minori privind măsurile


4
preventive

8. Alte măsuri procesuale derivate din măsurile preventive (liberarea provizorie


2
sub control judiciar sau pe cauţiune)

9. Măsurile de ocrotire, de siguranţă şi asiguratorii. Restabilirea situaţiei


2
anterioare

10. Asistenţa juridică şi reprezentarea. Citarea şi comunicarea actelor procedurale 2

11. Înţelegerea şi însuşirea rolului pe care îl au termenele în procesul penal.


2
Cheltuielile judiciare şi modificarea actelor judiciare

12. Nulităţile în procesul penal. Amenda judiciară 2

28

TOTAL ORE

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Tematică seminar / lucrări practice Nr.

3
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

ore

1. Dreptul procesual penal: principii de bază şi scop. Dezbateri 2

2. Competenţa în materie procesual penală. Test pe criterii de competenţă 2

3. Incompatibilitatea organelor judiciare. Dezbatere şi studiu de caz 2

4. Probele şi mijloacele de probă. Dezbatere. Studiu de caz 4

5. Măsurile preventive. Dezbatere. Studiu de caz 2

6. Arestarea preventivă. Dezbatere. Test privind motivele arestării preventive 4

7. Asistenţa juridică. Dezbatere 2

8. Rolul termenelor în procesul penal şi cheltuielile judiciare. Dezbatere 2

9. Nulităţile în procesul penal şi amenda judiciară 2

10. Asistenţa judiciară internaţională 2

11. Mandatul european de arestare 2

12. Recapitulare.
2

TOTAL ORE 28

G. Bibliografie de elaborare a cursului:

1. Tudor Amza, Drept procesual penal – partea generală, Editura universitară Carol Davila,
Bucureşti, 2012;

2.George Coca, Procedura penală, Editura Universul Juridic, 2012;

3. Mihail Udroiu, Fişă de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

4. Ion Neagu, Drept procesual penal – Partea generală. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti,
2007;

5. Alexandru Boroi, Drept procesual penal, Editura C.H, Beck, Bucureşti, 2009;

4
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

6. N.Jidovu, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

7. N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Editura Paideia, Bucureşti, 1996;

8. Gh. Mateuţ, Procedura penală, Editura Chemarea, Iaşi, 1994, Vol.1;

9. Gr. Teodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
19.72

Titular disciplină: Prof.univ.dr. Tudor Amza

Semnătura: ..............................................

Data aprobării programei analitice în Departament: ....................................

Avizat,

(Semnătura)

Director departament,

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de Universitatea „Hyperion” București
5
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

învăţământ superior
1.2 Facultatea / Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe
Departamentul ale Educaţiei
1.3 Departamentul Drept
1.4 Domeniul de studii Drept
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii Drept

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea DREPT PROCESUAL PENAL – Partea generală
disciplinei
Codul SD.III.05.04.
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor Prof.univ.dr. Tudor Amza
de curs
Date de tudor.amza@gmail.com
contact
0740146053
2.3 Titularul activităţilor Conf. univ. dr. Brutaru Versavia
de seminar
Lector univ.dr. Ifrim Ion

6
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Date de contact bversavia@gmail.com 0745037854

ionut_ifrim24@yahoo.com 0745591801
2.4 Anul III 2.5 V 2.6 Tipul de Examen 2.7 Obligatori
de Semestrul evaluare Regimul e
studiu disciplinei
D.S.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe 4 3.2 din care 2 3.3 seminar 2
săptămână curs
3.4 Total ore din planul 56 3.5 din care 28 3.6 seminar 28
de învăţământ curs
Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 12


specialitate şi pe teren

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10

Tutoriat 4
Examinări (examen 2 ore) 3
Alte activităţi:

7
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

3.7 Total ore studiu 44


individual
3.9 Total ore pe 100
semestru
3. 10 Numărul de 4
credite

4. Precondiţii
4.1 de Nu este cazul
curriculum
4.2 de Nu este cazul
competenţe

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a  amfiteatru cu minim 100 locuri, dotat cu PC,
cursului videoproiector, ecran, tablă şi instrumente de scris
(cretă sau marker).
5.2. de desfășurare a  sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente
seminarului de scris (cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

8
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

- Însuşiea şi înţelegerea noţiunilor de bază privind desfăşurarea


procesului penal, ca fază de urmărire penală şi judecată, inclusiv pe
căile de control judiciar;

- Cunoaşterea scopului, a funcţiilor şi a principiilor de bază ale


procesului penal, a acţiunilor şi a părţilor în procesul penal;
Competenţe profesionale

- Identificarea corectă a competenţelor organelor judiciare în materie


procesul-penală, cât şi în caz de indivizibilitate şi conexitate;

- Dezvoltarea capacităţii de selecţie a cauzelor care fac incompatibile


anumite organe judiciare, cât şi a cazurilor de strămutare a proceselor
penale;

- Înţelegerea rolului şi a scopului pe care îl au luarea măsurilor


preventive, cât şi cine sunt organele judiciare chemate să se pronunţe
în legătură cu acestea;

- Înţelegerea şi însuţirea rolului important pe care îl au în procesul


penal actele procesuale şi procedurale comune;
Competenţe

- Conştientizarea rolului deosebit de important pe care îl are în


aplicarea legii penale procesul penal la nivelul întrgii societăţi;

- Utilizarea eficientă a mecanismelor procesului penale de prevenire a


fenomenului infracţional şi de tragere la răspundere penală a celor
care au săvârşit infracţiuni;

9
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

- Conştientizarea că, fapta criminală, a trecut graniţele ţării existând o


strânsă colaborare între grupările de infractori din diferite zone ale
lumii, fapt care conduce la o colaborare procesual-penală între
transversale

organele judiciare din diferite ţări şi, îndeosebi, din ţările membre ale
Uniunii Europene;

- Deprinderea studenţilor de a opta, după absolvirea facultăţii, pentru


specializarea în domeniul dreptului procesual-penal.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice


acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Formarea unei atitudini de gândire procesual
disciplinei penală care să servească la evaluarea corectă a
rolului instituţiilor procesual-penale, a
împrejurărilor în care s-a comis fapta penală,
cât şi a sancţiunilor penale la care infractorul
este supus în cazul comiterii faptei penale .
7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea de către studenţi a fondului de
cunoştinţe în domeniul procesului penal,
absolut necesar în punerea în practrică a
diferitelor instituţii judiciare, pe etapele
desfăşurării procesului penal;
 Înţelegerea relaţiei dintre infracţiune-individ, a
scopului procesului penal, a finalităţii şi a
rolului organelor judiciare;
10
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

 Cunoaşterea principalelor instituţii procesual-


penale: principii, acţiuni, competenţă, probe şi
mijloace de probă;
 Asigurarea cunoştinţelor necesare realizării
diferenţelor dintre instituţiile dreptului
procesual penal şi locul fiecăreia în realizarea
scopului procesului penal.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Scopul, principiile de bază, acţiunea Prelegere Cap.1 din


penală şi acţiunea civilă în procesul penal Tudor Amza,
„Drept
procesual
penal - partea
generală”,
Ediţia 2012
2. Competenţa în materie procesual-penală Prelegere Cap.2 Tudor
(noţiuni generale, competenţa după Amza, „Drept
materie, competenţa funcţională, procesual
competenţa personală şi competenţa penal - partea
teritorială) generală”,
Ediţia 2012
3. Incompatibilitatea organelor judiciare şi Prelegere şi studiu Cap.3 din

11
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

strămutarea cauzei de caz Tudor Amza,


„Drept
procesual
penal - partea
generală”,
Ediţia 2012
4.Probele şi mijloacele de probă în procesul Prelegere Cap. 4-5
penal (declaraţii invinuit sau inculpat,
declaraţii martor, confruntarea, înscrisurile
şi interceptările telefonice)
5. Probele şi mijloacele de probă în procesul Prelegere şi Cap.5
penal (martorii asistenţi, mijloacele aplicaţie
materiale de probă, ridicarea de obiecte şi
înscrisuri, constatarea tehnico-ştiinţifică,
expertizele şi cercetarea locului faptei)
6. Măsurile preventive (dispoziţii generale, Prelegere şi Cap.6
reţinerea, obligarea de a nu părăsi aplicaţie
localitatea, obligarea de a nu părăsi ţara)
7.Arestarea preventivă. Dispoziţii speciale Prelegere şi studiu Cap.6,
pentru minori privind măsurile preventive de caz secţiunile 5 şi
6
8.Alte măsuri procesuale derivate din Prelegere Cap.7
măsurile preventive (liberarea provizorie
sub control judiciar sau pe cauţiune)
9. Măsurile de ocrotire, de siguranţă şi Prelegere şi studiu Cap.7,
asiguratorii. Restabilirea situaţiei anterioare de caz secţiunile 2 şi 3

12
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

10. Asistenţa juridică şi reprezentarea. Prelegere şi studiu Cap. 9


Citarea şi comunicarea actelor procedurale de caz
11. Înţelegerea şi însuşirea rolului pe care îl Prelegere şi studiu Cap.9,
au termenele în procesul penal. Cheltuielile de caz secţiunile 3 şi
judiciare şi modificarea actelor judiciare 4
12.Nulităţile în procesul penal. Amenda Prelegere Cap. 9,
judiciară secţiunile 6 şi
7
Bibliografie

1. Tudor Amza, Drept procesual penal – partea generală, Editura universitară Carol
Davila, Bucureşti, 2012;

2.George Coca, Procedura penală, Editura Universul Juridic, 2012;

3. Mihail Udroiu, Fişă de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti,


2012;

4. Ion Neagu, Drept procesual penal – Partea generală. Tratat, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2007;

5. Alexandru Boroi, Drept procesual penal, Editura C.H, Beck, Bucureşti, 2009.

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii


1. Introducere în materia dreptului Cunoaşterea profesor- Cap.1 din Tudor
procesul-penal. Scopul şi principiile student; Amza, „Drept
de bază, acţiunea penală şi acţiunea procesual-penal”,
Prezentarea tematicii
civilă Editura
de studiu şi a
Universitară
13
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

bibliografiei; Carol Davila,


Bucureşti, 2012.

2.Competenţa în materie peocesual Dezbaterea cu Cap.2 din Tudor


penală (competenţa după materie, exemplificări concrete Amza, „Drept
competenţa funcţională, din practica judiciară. procesual-penal”,
competenţa personală şi Editura
Formularea unor speţe
competenţa teritorială) Universitară
cu răspunsuri din
Carol Davila,
partea studenţilor
Bucureşti, 2012.
3. Incompatibilitatea organelor Dezbatere şi Cap.3
judiciare şi cazuri în care o cauză prezentarea diferitelor
penală se poate strămuta ipoteze în care un organ
judiciar este
incompatibil sau, când
o cauză se poate
strămuta
4. Probele şi mijloacele de probă în Dezbatere, cu Cap.4 şi 5
procesul penal (Aspecte comune şi sublinierea diferenţelor
diferite substanţiale între probele în administrarea
administrate. Modul specific de fiecărei probe
administrare a probei)
5. Probele şi mijloacele de probă Dezbatere. Cap.5
(declaraţii inculpaţi, martori,
Studiu de caz privind
expertize, cercetarea la faţa locului
valoarea probatorie a
etc.)
expertizei judiciare şi a
expertizei

14
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

extrajudiciare
6. Lucrare de control Testarea cunoştinţelor
7. Măsurile preventive – prezentare Dezbatere, insistând Cap.6
generală cu accent pe deosebirile asupra diferenţelor
existente între acestea. Condiţii şi existente înr măsurile
împrejurări în care se pot lua preventive
8. Arestarea preventivă – precizări Dezbatere şi studiu de Cap.6, secţiunile
procedurale, constituţionale şi din caz, cu accent pe V şi VI
Convenţia Europeană a Drepturilor contribuţia fiecărui
Omului student
9. Alte măsuri procesual-penale Dezbatere cu accent pe Cap.7
derivate din măsurile preventive condiţiile ce trebuie
(liberarea provizorie sub control îndeplinite şi obligaţiile
judiciiar şi liberarea provizorie pe care revin inculpatului
cauţiune). Poziţia jurisdicţiei U.E.
10.Asistenţa juridică şi reprezentare Dezbatere - 1 h şi 1 h Cap.9
prcatică în faţa
instanţei. Aplicaţie
11.Importanţa termenelor în Rezolvarea de aplicaţii. Cap.9, secţiunea
procesul penal. Cheltuielile III şi IV
Culegere şi interpretare
judiciare şi modificarea actelor
de date.
judiciare
Exemplificare şi analiză
12. Lucrare de control Testarea cunoștințelor
13.Nulităţile în procesul penal. Dezbatere. Cap.9, Secţiunea

15
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Înţelegere şi invocare Culegere şi interpretare VI şi VII


de date
14. Recapitulare în vederea
examenului

Comunicarea rezultatelor de
seminar
Bibliografie

1. Tudor Amza, Drept procesual penal – partea generală, Editura universitară Carol
Davila, Bucureşti, 2012;

2. Alexandru Boroi, Drept procesual penal, Editura C.H, Beck, Bucureşti, 2009;

3. Ion Neagu, Drept procesual penal – Partea generală. Tratat, Editura Global Lex,
Bucureşti, 2007;

4. George Coca, Procedura penală, Editura Universul Juridic, 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările sociale ale


cetăţenilor de combatere şi stopare a comportamentului criminal
 Actualizarea metodelor şi metodologiilor folosite în analiza şi soluţionarea
problemelor de competenţa dreptului procesual penal;
 Armonizarea perspectivelor de interpretare şi explicare a fenomenelor şi
proceselor juridice cu instrumentele utilizate de dreptul procesual penal;
 Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de a înţelege şi a putea susţine în
faţa organelor abilitate interesele judiciare ale persoanelor fizice şi juridice,
în materia dreptului procesual penal.

16
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

10. Evaluare
10.3
10.1 Criterii de Pondere
Tip activitate 10.2 Metode de evaluare
evaluare din nota
finală
Cunoaşterea Examen 60%
conceptelor
fundamentale şi
principalelor
instituţii procesual-
penale
10.4 Curs
Aplicarea
cunoştinţelor prin
rezolvare de
probleme,
interpretare şi
argumentare
10.5 Activitate la seminar, 40%
Seminar/laborator
din care:

17
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Înţelegerea şi Lucrări de control 20%


însuşirea
problematicii
tratate la curs şi
seminar.
Capacitatea de a Examinare orală 10%
dezvolta
raţionamente
juridice şi de a
utiliza adecvat
limbajul juridic.
Rezultate ale Teme rezolvate acasă 10%
studiului
individual.
10.6 Standard minim de performanţă

 Minim 50% din punctajul aferent examenului.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de


seminar

....................... ............................................. ............................................


.

Data avizării în departament Semnătura şefului directorului de

18
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
CERCETĂRII, TINERETULUI FACULTATEA DE DREPT, JURNALISM,
ŞI SPORTULUI PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
ROMÂNIA DEPARTAMENTUL DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

departament

....................... .............................................

19
Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro