Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a II-a
Propunator
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (predare integrată)
TIPUL DE CURRICULUM : Curriculum extins
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ,,Familia”
SUBIECTUL LECŢIEI : ,,Cheile”după Tudor Arghezi
TIPUL LECŢIEI : Dobândire de cunoştinţe
. OBIECTIVE
O1-să citească corect,fluent,conştient şi expresiv textul ,,Cheile”după Tudor Arghezi, ţinând cont de
semnele de punctuaţie şi de conţinutul acestuia
O2-să asocieze cuvintele noi cu explicaţiile corespunzătoare;
O3-să găsească expresii cu cuvântul ,,a da”,precizând sensul lor;
O4- să construiască enunţuri logice oral/ în scris;
O5-să formuleze răspunsuri corecte la întrebările puse pe baza textului citit
O6- să argumenteze pro şi contra comportamentul celor doi copii din text
O7- să lucreze în echipă pentru realizarea unor sarcini
METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia , explicaţia,observaţia , lectura explicativă, exerciţiul ,explozia stelară , problematizarea
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
-manualul, caiet auxiliar,ilustraţii , marker ,cretă colorată ,prezentare power-point
FORME DE EVALUARE:
-observaţia sistematică , evaluare orală , evaluarea reciprocă
FORME DE ORGANIZARE:
-frontală , individual , pe echipe ,pe grupe
BIBIOGRAFIE :
-Programa școlară pentru clasa a II-a revizuită prin ordinul MECTnr.4686/05.08.2003
-,,Curriculum pentru clasele I şi a II-a” ,Bucureşti,2003
-Ioan Şerdean-,,Metodica predării limbii române la clasele I-IV”,E.D.P.,Bucureşti
-Corneliu Crăciun-,,Metodica predării limbii române în învăţământul primar”
Secvenţele Conţinuturile învăţării Strategii didactice Evaluare
lecţiei
Ob Activitatea Activitatea Metode Forme de Mijloace
învăţătorului elevilor didactice organizare didactice

Moment -se asigură climatul de -pregătirea materialelor Conversaţia Frontal Manual, caiete,
organizatoric ordine şi disciplină necesar necesare începerii şi instrumente de
desfăşurării activităţii desfăşurării orei de limba scris etc.
-pregătirea materialului română
didactic necesar
-stabilirea ordinii pentru
începerea orei de limba
română
Verificarea -verificarea temei se Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoştinţelor face calitativ şi cantitativ verbale
dobândite -Ce este biletul? -Biletul este un mesaj
anterior scris.
-Care sunt elementele -Un bilet trebuie să
componente ale unui bilet? conţină:
-data
-numele persoanei
căreia i se adresează
biletul
-numele celui care a
-Cui putem adresa un scris biletul
bilet? -Biletul poate fi adresat
numai persoanelor
apropiate.

Captarea Brainstorming: Ce Rezolvă sarcina Conversaţia Frontal Cretă colorată


atenţiei reprezintă pentru voi ciorchine- familia
familia? membri,sentimente.
Realizez un ciorchine pe
tema familia ANEXA 1

Anunţarea -elevii vor fi anunţaţi că Frontal Caiete


subiectului şi astăzi , la ora de limba
a obiectivelor română , vor trece la o
-sunt atenți la explicatiile
nouă lecţie ,,Cheile” Explicaţia
date
ANEXA 2
al cărui autor este Tudor
Arghezi , iar ei va trebui să
citească corect şi expresiv
textul, să construiască
enunţuri logice oral/ în
scris , să poarte discuţii pe
marginea textului, să
răspundă la întrebări
-se prezintă un power-
point cu imaginea lui
Tudor Arghezi și cu câteva
titluri de poezii
ANEXA 3
Dirijarea -se cere elevilor să -se observă doi copii ,o
învăţării deschidă manualul de fetiţă şi un băieţel , care Manual
limba română la pag.36 s-au urcaţ pe scaune și
pentru a se intui imaginea caută într-un dulap ,apoi Evaluare
împrăştie tot ceea ce orală
-se solicită elevii să găsesc
citească titlul şi autorul
lecţiei -,,Cheile”după Tudor Frontal Videoproiector
Observaţia
O1 Arghezi
- se prezintă un power-
point cu sensurile
cuvintelor ,,cheia”, ,,chei”
-urmăresc prezentarea
ANEXA 4
power-point
-se cere elevilor să
citească în şoaptă toată
lecţia
-se cere elevilor să -citesc lecţia în şoaptă
citească integral lecţia cu
-citesc lecţia cu voce tare Citirea
O2 voce tare , să explice
cuvintele necunoscute , , explică cuvintele explicativă Manualul
apoi să alcătuiască necunoscute , alcătuiesc
propoziții cu acestea propoziții și le notează în
-se citeşte model lecţia caiete și la tablă Evaluare
-se cere elevilor să orală
-sunt atenţi la citirea
O3 citească lecţia în lanţ Frontal
model
(fiecare elev câte un enunţ)
-citesc lecţia şi
-se solicită elevilor să
alcătuiesc propoziţii cu
alcătuiască propoziţii cu
cuvintele necunoscute Conversația
cuvintele explicate
-notează propoziţiile pe
tablă şi în caiete caiete
-citesc respectând
-citirea selectivă a
cerinţele
textului :

-propoziţia în care se
comunică ce au găsit copiii ,,S-au suit pe ele ,dar au
în dulap dat de cutii încuiate.”
-propoziţia în care se
prezintă hotărârea familiei
-Ce înţeles are ,,Am hotărât să vă dăm
expresia,,au dat de cheile de la toate
cutii ‘’ ? dulapurile încuiate.”
-Dar,,a da cheile’’ ?
-se notează pe tablă aceste Evaluare
expresii -au găsit. orală
-se cere elevilor să dea -a înmâna,a oferi.
alte exemple ce se -se notează în caiete
formează cu cuvântul,,a aceste expresii Explicația
O5 da’’ Frontal Caiete
-notează în caiete
-se notează pe tablă a da bună ziua=a
expresiile saluta
a da la gunoi=a arunca
a da la ziar=a publica
a da viaţă=a naşte
-elevii vor fi împărţiţi în a da buzna=a năvăli
cinci echipe

EXPLOZIA STELARĂ

Prezint pe o planşă o
stea în centrul căreia se
află imaginea cu Miţu şi
Baruţu iar deasupra este
scris titlul lectiei ,,Cheile” Pe echipe
ANEXA 5
Solicit fiecărei echipe
să extragă câte o steluţă Planșă
de pe catedră, pe care va
găsi scrisă câte o -rezolvă sarcina dată
întrebare Observația
Fiecare steluţă se
lipeşte la steaua mare
existentă pe tablă, iar câte Evaluare
un membru din fiecare orală
echipă va da răspunsul
Problemati-
potrivit
zarea
Dacă nu sunt
mulţumiţi de răspunsul
primit trebuie să-l
completeze ei . Pe grupe
-se solicit elevii să
deschidă auxiliarul de
limba română la pag.49 ,
pentru a rezolva ex.1și
ex.3 , pag.50; aceste -deschid auxiliarele Auxiliarul de
Evaluare
exrciții vor fi prezentate și limba română
orală
pe videoproiector Frontal
ANEXA 6 -rezolvă sarcina dată Conversația
Explicația
Videoproiector
Obţinerea
performanţei -se cere elevilor să-şi
imagineze că sunt Miţu şi Conversația
Baruţu şi trebuie să scrie Individual Bilete
-scriu biletele , apoi Evaluarea
un bilet prin care îşi cer le prezintă în fața clasei reciprocă
scuze părinţilor pentru
întâmplarea cu dulapul
răsturnat .
Asigurarea O6 S-au purtat frumos cei Elevii răspund pro şi Conversaţia Frontal Evaluare
conexiunii doi copii? contra argumentând. orală
inverse -Este dreaptă hotărârea
părinților?
-Ar reuși să se inverseze
rolurile și copiii să se
achite de responsabilitățile
părinților?
- Mai cunoaşteţi poveşti
în care copiii nu au Enumeră poveştile:
ascultat de părinţi? -,,Capra cu trei iezi”
- Ce învăţătură desprindem -,,Scufiţa roşie”
din aceste povețti? “…să ascultăm de
părinţi”.

Încheierea -se fac aprecieri -notează tema pe caiete Conversația Frontal Aprecieri
activităţii individuale şi colective şi ascultă indicaţiile date verbale
asupra modului de Explicația
desfăşurare a lecţiei
-se comunică tema
pentru acasă şi se dau
explicaţiile necesare

ANEXA 1
FAMILIA

ANEXA 2

Cheile
după Tudor Arghezi

Miţu si Baruţu au mai crescut şi încep să comploteze. Sunt curioși să afle ce se ascunde prin
dulapuri. Numai că totul este încuiat.

Odată, Baruțu a găsit ușa unui dulap deschisă. A strigat la Mițu. Au adus scaune la dulap. S-au suit
pe ele dar au dat de cutii încuiate.

Deodată se auzi un zgomot. Dulapul s-a răsturnat peste copii.

Tătuțu, măicuța și unchiul Sesis au apărut imediat.


-Nu vă pedepsim, a intervenit unchiul Sesis. Am hotărât să vă dăm cheile de la toate dulapurile.
Voi veți face mâncarea, veți aduce parale, veți pregăti masa. Tătuțu și măicuța se vor juca.
Mițu și Baruțu se uitau nedumeriți.

ANEXA 3
ANEXA 4

• Cheia succesului este la tine.


• Am găsit cheia rezolvării problemei.
Cheile Bicazului

Cheile Turzii
Vapoarele se află la chei.

Am văzut pe stradă oameni chei.


ANEXA 5 EXPLOZIA STELARĂ

Cine este autorul


textului ?
CINE
Ce au făcut ?
într-o zi cei
doi copii?

UNDE
?
CE?

Unde s-au urcat


copiii?

CHEIL
E

Când au
început să
DE
CÂND complotete
CE?
? Miţu și
De ce se uitau
Baruțu?
nedumeriţi copiii?
ANEXA 6
Bifați ceea ce este adevărat:
Mițu și Baruțu au început să comploteze pentru că:
 au mai crescut
 libertățile lor sunt îngrădite de reguli
 sunt certați
 totul e încuiat
 nu e voie să facă gălăgie
 nu au voie să umble în dulapuri
Într-o zi au avut loc următoarele:
 au găsit cutii încuiate
 dulapul s-a răsturnat
 părinții i-au scos de sub dărâmături
 a durat o oră să fie scoși
 au adus scaune
 s-au agățat de dulap
După incident copiii :
 au fost bătuți
 au fost iertați
 au fost duși la spital
 au fost judecați
 au fost pansați
 au fost lăsați în pace
Hotărârile luate de părinți au fost următoarele:
 copiii să țină cheile la dulapuri
 părinții să plece de acasă
 copiii să îndeplinească în casă îndatoririle părinților
 părinții să se joace
 copiii să aducă bani
 copiii să vadă ce-i în fiecare dulap
 copiii să se joace
Legați explicația potrivită de exemplul din text:

-,,libertățile lor sunt limitate de reguli” au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru că nu au ascultat de
părinți și au căzut , lovindu-se serios

-,,nu e voie nimic ,totul e încuiat” nu erau liberi să facă ce doreau


-,,las că te-a bătut el Dumnezeu” nu aveau voie să umble prin dulapuri , care erau încuiate