Sunteți pe pagina 1din 64

Ligia Georgescu - Goloşoiu

Educaţie financiară Ghidul învăţătorului

pentru învăţământul primar

Programa școlară, exemple de bună practică, culegere de exerciții și probleme

Editura

primar Programa școlară, exemple de bună practică, culegere de exerciții și probleme Editura 2016 1

2016

1

Autor:

Ligia Georgescu - Goloşoiu

Tehnoredactare:

Marilena Adet

Coperta:

Claudia Maria Costea

Setul auxiliarelor curriculare (manual + caietul elevului + ghidul învăţătorului) pentru disciplina opţională Educaţie Financiară - învăţământ primar (Curriculum la Decizia Şcolii) este realizat în conformitate cu programa şcolară de Educaţie Financiară, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale cu Ordinul nr. 4887/26.08.2013. Acest set este distribuit gratuit elevilor şi cadrelor didactice incluse în Proiectul de implementare a Educaţiei Financiare în învăţământul primar, proiect susţinut de Banca Naţională a României în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GEORGESCU-GOLOŞOIU, LIGIA Educaţie financiară - Ghidul învăţătorului : programa şcolară, exemple de bună practică, culegere de exerciţii şi probleme / Ligia Georgescu-Goloşoiu. - Bucureşti : Infomedia Pro, 2016 ISBN 978-973-8918-99-3

338

ISBN 978-973-8918-99-3

© 2016, Editura Infomedia Pro, Bucureşti Fax: 031 815 1656 e-mail: office@infomediapro.ro www.InfomediaPro.ro www.PitiClic.ro

2

Motto:

”Educația financiară pentru copii și tineri poate părea o simplă teorie.Credința mea este că nu este deloc ușor să traduci într-un limbaj accesibil noțiuni economic-financiare. A scrie o carte despre finanțe pentru copii nu este deloc ușor, este o adevărată meserie. Rolul celor care îi învață pe copii aceste noțiuni este esențial.

3

Mugur Isărescu

Cuprins

Prefaţă

6

Programa şcolară pentru disciplina opţională EDUCAŢIE FINANCIARĂ

7

Educație financiară - ,,Banii pe înțelesul copiilor’’ opțional

15

Planificare calendaristică pentru un an școlar

15

Proiectarea unităților de învățare

16

Semestrul I

16

Semestrul al II - lea

21

PROIECT DIDACTIC – „Istoria banilor” (clasa a III-a)

27

PROIECT DIDACTIC – „Moneda națională a altor țări” (clasa a IV-a)

36

Glosar de termeni bancari

51

Aplicații practice

58

Bibliografie

64

4

Dragi învăţători,

Cuvânt înainte

Credem cu tărie că dumneavoastră aveţi un rol esenţial în modelarea generaţiei de mâine, această generaţie de la care avem așteptări tot mai mari:

să construiască o clasă mijlocie puternică, să ridice nivelul competitivităţii în ţara noastră, să aibă spirit antreprenorial şi să gândească şi să acţioneze responsabil.

Dar pentru ca ea să producă transformarea pe care o aşteptăm, are nevoie de profesori și învăţători bine pregătiţi, care să aibă la dispoziţie instrumente moderne de predare şi care să îi susţină în drumul devenirii lor.

Pentru noi, cei din BRD instruirea dascălilor este lucrul cel mai important. De aici am început. De aceea am ales şi să ne implicăm în programul de educaţie financiară „Banii pe înţelesul copiilor”, pentru că el are o dublă valoare: îi învață pe tineri să fie responsabili vizavi de bani, dar, la fel de important, acordă o atenţie instruirii învăţătorilor acordându-le toate instrumentele necesare pregătirii lor.

Copiii noștri trăiesc deja într-o lume în care înţelegerea şi stăpânirea instrumentelor financiare de bază sunt indispensabile pentru a-şi construi un viitor profesional dar şi de cetăţean activ.

Dacă toate aceste lucruri legate de bani vor fi fixate în şcoală de la cele mai mici vârste, atunci vom avea o generaţie care nu numai că va înţelege mai bine cum funcționează economia, care este rolul băncilor şi cum poţi folosi produsele financiare într-un mod responsabil, ci şi o generaţie care va avea o altă atitudine în privinţa relaţiei muncă-bani, a succesului în carieră şi în viaţă şi o altă atitudine în privinţa educaţiei.

Vă adresăm aceste cuvinte, nu atât în calitate de bancheri, ci mai ales în calitate de părinţi, şi sperăm noi, de parteneri reali în oferirea unei educaţii de calitate copiilor noştri.

Vă mulţumim că aţi ales să participaţi în acest program.

Echipa BRD

educaţ ii de calitate copiilor noştri. Vă mulţumim că aţi ales să participaţi în acest program.

5

Prefaţă

Programa şcolară pentru disciplina opţională „Educaţie financiară“

(curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar) este proiectată pe o

perioadă de 1-2 ani de studiu, o oră pe săptămână, fiind continuată cu programa

şcolară pentru Educaţie financiară pentru gimnaziu şi liceu, realizând astfel o

pregătire continuă a elevilor, specifică vârstei.

Opţionalul vine în sprijinul elevilor, ajutându-i să înţeleagă problemele cu

care se confruntă societatea de astăzi. Ei trebuie să se familiarizeze cu noţiunile

economice fundamentale şi cu modul economic de gândire, cu aspecte ale vieţii

economice, într-o lume în care există tot mai multe nevoi, iar resursele sunt

limitate.

În elaborarea programei şcolare, s-a pus accentul pe ceea ce este mai

important pentru copii, şi anume să-i învăţăm valoarea banilor, cum să

economisească de mici banii şi cum să-i cheltuiască cu înţelepciune.

Ghidul vine în sprijinul învăţătorului, fiind un instrument de lucru care îi pune

la dispoziţie câteva sugestii metodologice, cum ar fi: programa opţionalului,

aprobată prin Ordinul nr. 4887 din 26.08.2013 al ministrului educaţiei, planificările

anuale şi semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, strategii de predare -

învăţare - evaluare, exemple de aplicaţii şi evaluări. Ghidul are, de asemenea,

ataşat, un CD cuprinzând lecţiile opţionalului, prezentate în Power Point.

Ghidul învăţătorului întregeşte pachetul de auxiliare curriculare (manualul şi caietul elevului “Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor”) recomandate a fi utilizate pentru predarea educaţiei financiare în învăţământul primar.

Pe această cale, doresc să-i mulțumesc colaboratoarei mele, doamna Ana BUNDUC prof. învățământ primar, pentru contribuția adusă la realizarea planificării școlare și la îmbunătățirea machetelor lecțiilor de pe CD-ul anexă la ghid, doamnei inspector învățământ primar Elena MÎNDRU, împreună cu colectivul dânsei, pentru exercițiile propuse și tuturor colaboratorilor mei din țară care m-au încurajat și sprijinit.

6

dânsei, pen tru exercițiile propuse și tuturor colaboratorilor mei din țară care m -au încurajat și

Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4887/26.08.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina opţională EDUCAŢIE FINANCIARĂ

[curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar]

Bucureşti, 2013

7

Notă de prezentare

Programa şcolară pentru disciplina Educaţie financiară reprezintă o ofertă curriculară centrală de disciplină opţională pentru învăţământul primar, clasele a III- a şi/sau a IV-a, proiectată pentru un buget de timp de 1 oră/săptămână. Disciplina opţională Educaţie financiară este concepută din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om şi societate, Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Programa şcolară Educaţie financiară este elaborată într-o perspectivă modulară, disciplina putând fi studiată fie pe durata unui an şcolar, fie pe durata a doi ani şcolari, oferind cadrelor didactice posibilitatea unei utilizări flexibile, după cum urmează:

la nivelul unui singur an de studiu, respectiv clasa a III-a sau clasa a IV-a, cadrul didactic având posibilitatea de a realiza o selecţie a competenţelor specifice şi a conţinuturilor corespunzătoare, în funcţie de particularităţile claselor de elevi;

la nivelul a doi ani de studiu, respectiv clasa a III-a şi clasa a IV-a, prin parcurgerea integrală a programei şcolare.

Prin elaborarea programei şcolare pentru disciplina Educaţie financiară, clasele a III-a şi/sau a IV-a, se urmăreşte formarea în rândul elevilor a unor competenţe cu privire la gestionarea banilor şi adoptarea unor decizii care au consecinţe financiare, precum şi conturarea unei imagini a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi. Programa şcolară a fost elaborată ţinând cont de Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC), contribuind la dezvoltarea celor opt competenţe cheie:

- comunicare în limba maternă;

- comunicare în limbi străine;

- competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;

- competenţă digitală;

- a învăţa să înveţi;

- competenţe sociale şi civice;

- spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;

- sensibilizare şi exprimare culturală.

Prin

studiul

disciplinei

următoarele finalităţi:

opţionale

Educaţie

financiară

se

au

în

vedere

- sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor şi băncilor;

- formarea unor capacităţi de explorare/investigare a fenomenului bancar;

- formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a unor mijloace şi tehnici bancare;

- identificarea intereselor proprii şi a unor mijloace de economisire şi

8

gestionare a banilor.

Structura programei şcolare cuprinde următoarele elemente:

Nota de prezentare

Competenţe generale

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Conţinuturi

Sugestii metodologice

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele generale şi corelate cu activităţile de învăţare, reprezentând etape în dobândirea acestora. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în aplicarea acestei programe şcolare pentru proiectarea demersului didactic.

9

Competenţe generale

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar 2. Recunoaşterea unor
1. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specific
domeniului financiar-bancar
2. Recunoaşterea unor elemente specifice fenomenului
bancar în contexte practice diferite
3. Utilizarea unor mijloace şi tehnici bancare
4. Manifestarea interesului pentru economisirea şi
gestionarea banilor

10

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar

Clasa a III-a şi/sau a IV-a 1.1. Identificarea unor termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte
Clasa a III-a şi/sau a IV-a
1.1. Identificarea unor termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte practice accesibile
elevilor
-
utilizarea de glosare, texte, liste de cuvinte etc., pentru înţelegerea sensului unor termeni specifici
-
completarea unor texte lacunare, vizând identificarea noţiunilor noi dobândite
-
descrierea elementelor de identificare a monedelor, a bancnotelor şi a elementelor de siguranţă
aflate pe acestea
-
exerciţii de recunoaştere şi asociere de valută cu zona sau ţara corespunzătoare
-
realizarea unor discuţii, compuneri, referitoare la informaţiile primite în timpul vizitelor organizate la
muzee, bănci, alte instituţii
-
construirea şi rezolvarea unor rebusuri pe teme financiar - bancare
1.2. Recunoaşterea unor instrumente de plată şi servicii bancare
- identificarea metodelor de administrare a unui cont bancar
- descrierea elementelor de siguranţă necesare unui card, respectiv carnet de cecuri
- exerciţii de recunoaştere şi explicare a unor servicii bancare

2. Recunoaşterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice diferite

Clasa a III-a şi/sau a IV-a 2.1. Informarea privind sistemul bancar din România - dezbateri
Clasa a III-a şi/sau a IV-a
2.1. Informarea privind sistemul bancar din România
- dezbateri pornind de la ideea legăturii dintre locul de muncă şi salariu
- exerciţii de identificare a rolului banilor
- descrierea evoluţiei monedelor, respectiv a bancnotelor în România
- evidenţierea rolului Monetăriei Statului, a Imprimeriei Băncii Naţionale a României, respectiv a Băncii
Naţionale a României
2.2. Identificarea situaţiilor în care se realizează un schimb în natură (troc) sau o operaţiune bancară
- identificarea situaţiilor în care se poate realiza schimbul de bunuri prin mijlocirea banilor
- exemplificarea actelor de schimb în care au fost implicaţi
- descrierea unui schimb realizat şi motivarea tranzacţiei realizate
- identificarea rolului deţinut într-un schimb: vânzător/cumpărător
- vizite la sediile unor sucursale bancare pentru a cunoaşte direct operaţiunile care se pot realiza acolo
- jocuri de tip „Monopoly”
2.3. Utilizarea operaţiilor aritmetice pentru înţelegerea unor tranzacţii financiare simple
- transpunerea unor tranzacţii financiare simple în limbaj matematic
- analizarea unor probleme cu conţinut financiar-bancar: identificarea şi analizarea componentelor
tranzacţiei; identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare; identificarea formulei de calcul
- crearea de probleme simple utilizând termeni din domeniul financiar-bancar (sold, retragere,
depunere, curs valutar, profit)
2.4. Identificarea costurilor şi beneficiilor schimbului valutar
- exerciţii de identificare a situaţiilor şi locurilor în care se poate realiza un schimb valutar
joc de rol: „Plec în excursie într-o ţară străină!”

11

Clasa a III-a şi/sau a IV-a 2.5. Identificarea circuitului banilor în economie - prezentarea importanţei
Clasa a III-a şi/sau a IV-a
2.5. Identificarea circuitului banilor în economie
- prezentarea importanţei circulaţiei banilor prin crearea unor scenete
- realizarea portofoliului elevului, care să conţină referate, proiecte şi fişe de documentare despre
împrumut/credit bancar (condiţii, avantaje/dezavantaje) şi despre întreprinzători celebri şi ideile lor
de afaceri

3. Utilizarea unor mijloace şi tehnici bancare

Clasa a III-a şi/sau a IV-a 3.1. Identificarea unor mijloace şi tehnici bancare utilizate în
Clasa a III-a şi/sau a IV-a
3.1. Identificarea unor mijloace şi tehnici bancare utilizate în societatea actuală
- identificarea mijloacelor tehnice folosite în instituţiile bancare (P.O.S., bancomat)
- utilizarea unui card la bancomat, P.O.S.
- jocuri de rol „La librărie”, „La bancă”
3.2. Utilizarea, în situaţii date, a unor mijloace şi tehnici bancare
- realizarea de minimachete (bancă, bancomat, card)
- folosirea bancnotelor specimen în jocurile didactice
- exersarea modului de utilizare a unui card

4. Manifestarea interesului pentru economisirea şi gestionarea banilor

Clasa a III-a şi/sau a IV-a 4.1. Analizarea situaţiilor în care se pot economisi bani
Clasa a III-a şi/sau a IV-a
4.1. Analizarea situaţiilor în care se pot economisi bani
- descrierea mijloacelor de economisire utilizate în familie
- realizarea unor lucrări cu tema „De ce şi cum pot economisi bani?”
- identificarea de tipuri de conturi şi de carduri folosite
4.2. Identificarea modalităţilor de gestionare a banilor
- experimentarea rolului de mic întreprinzător care gestionează o afacere prin prezentarea acesteia
în faţa colegilor
- realizarea unor prezentări despre întreprinzători celebri şi ideile lor de afaceri

Conţinuturi – clasa a III-a şi/sau a IV-a

Domenii

 

Clasa a III-a şi/sau a IV-a

 

Banii şi viaţa oamenilor

Povestea

banilor:

ataşamentul faţă de

lucruri;

schimbul

cu

lucruri

 

(trocul); banii în schimbul lucrurilor; banii din metale preţioase; banii din hârtie (biletul de bancă) în locul banilor din aur

 

Moneda naţională a României: Leul (monede şi bancnote româneşti folosite azi şi/sau în trecut; confecţionarea monedelor - Monetăria Statului) şi a bancnotelor (Imprimeria Băncii Naţionale a României); Banca Naţională a României – tezaurul

Instituţiile de credit: ce sunt băncile? cum au apărut băncile?; operaţiuni bancare; sistemul bancar din România

Moneda naţională a altor ţări. Valuta şi casa de schimb valutar

 

Monede etalon: dolarul american; moneda europeană (euro); cursul de schimb

Valoarea banilor

Banii

se câştigă: locuri

de muncă şi meserii; salariul; ce este un

 

antreprenor (întreprinzători celebri, calităţile unui bun om de afaceri); idei de afaceri; cum pot să câştig bani; profitul

Banii se economisesc: nevoie şi dorinţă; de ce economisim banii; situaţii în care putem economisi bani; modalităţi de economisire a

12

   

banilor; contul bancar de economii (libretul de economii/certificatul de depozit; soldul, dobânda, extrasul de cont)

Banii se investesc: ce sunt investiţiile; modalităţi de a investi banii

Folosirea banilor

Banii

circulă:

a

vinde şi a cumpăra;

modalităţi

de

plată:

cardul

 

(bancomatul, codul PIN, avantaje ale cardului, tipuri de carduri utilizate de bănci), cecul (ce este un cec; cum funcţionează; când poate fi folosit)

Împrumutul: de ce împrumutăm bani; modalităţi de împrumut; creditul

 

bancar

(ce

este

un

credit;

cum

se

obţine

un

credit

bancar;

avantaje/dezavantaje)

 

Sugestii metodologice

Pentru cursul opţional de Educaţie financiară propus la nivelul claselor a III-a şi/sau a IV-a se va avea în vedere folosirea unor strategii şi metode didactice moderne, care să-i pună pe elevi în situaţii similare celor din realitate, astfel încât cunoştinţele şi deprinderile să fie maximal potenţate (de exemplu, prin utilizarea unor imagini din viaţa reală care ilustrează comportamente într-o instituţie bancară, asumarea de roluri/responsabilităţi în cadrul jocurilor de rol propuse). Conversaţia euristică, metodă care presupune dialogul activ cu elevii clasei, poate fi folosită pentru analizarea unor aspecte legate de economisire sau pentru identificarea elementelor pozitive ale utilizării instrumentelor moderne de efectuare a plaţilor (de exemplu, pentru identificarea nevoilor de economisire, a modalităţilor de economisire, a avantajelor/dezavantajelor diferitelor tipuri de economisire, a locurilor în care pot fi utilizate cardurile bancare, descrierea modului de folosire a acestora). Crearea unor contexte dilematice simple, în care elevii sunt solicitaţi să caute soluţii care pot contribui la înţelegerea firească a necesităţii adoptării unor comportamente, respectiv a deţinerii unor informaţii (de exemplu, prin formularea unor întrebări de genul:

„Ce faci dacă

?”,

„Cum poţi să rezolvi următoarea situaţie …?”).

În cadrul strategiilor didactice poate fi utilizat jocul de rol urmărind drept finalitate:

formarea şi exersarea unor deprinderi de utilizare a instrumentelor moderne de plată; dezvoltarea capacităţilor cognitive, afective şi volitive ale copiilor; asimilarea unor modele de relaţii interpersonale, manifestarea creativităţii (de exemplu, jocuri de rol cu tema:

„Cum mă comport într-o bancă?/într-un magazin/într-o agenţie de turism/la piaţă?”). Se recomandă realizarea unor metode activ - participative precum: ciorchinele,

cadranele, cubul, pălăriile gânditoare, în cadrul unor forme de activitate frontale sau în echipă, dezvoltându-se, în egală măsură, deprinderile de comunicare, de negociere şi de soluţionare a sarcinilor primite în contexte diferite (de exemplu, în cadrul temelor privind valuta, antreprenoriatul ş.a.)

Educaţia financiară reprezintă o formă distinctă de activitate educaţională al cărei scop este să pregătească elevii pentru a dobândi abilități de management al banilor și de adoptare a deciziilor care au consecinţe financiare, utilizând forme şi activităţi de învăţare diversificate, cum sunt cele:

bazate pe un demers inductiv – se prezintă elevilor probleme concrete de

rezolvat sau asupra cărora trebuie să ia o decizie, încurajându-i să generalizeze

pentru alte situaţii, pornind de la acestea;

active – elevii sunt încurajaţi să realizeze activităţi, să participe la discuţii şi dezbateri, şi nu doar să recepteze pasiv informaţii; • relevante – conceperea unor activităţi de învăţare în jurul unor situaţii reale semnificative din viaţa familiei, a comunităţii;

bazate pe colaborare – se folosesc activităţile pe grupuri şi învăţarea

prin cooperare; critice – elevii sunt încurajaţi să gândească ei înşişi, solicitându-le opiniile şi

13

punctele de vedere și ajutându-i să-și dezvolte capacitatea de argumentare.

Strategiile didactice pot include şi o serie de activităţi nonformale şi informale, precum:

- vizite la Muzeul Băncii Naţionale, Monetăria Statului, Imprimerie, la diverse bănci, care oferă elevilor posibilitatea de a observa, analiza şi experimenta în mod direct activităţi care au legătură cu domeniul financiar;

- serbări şcolare cu piese de teatru în care copiii sunt personaje reprezentând bănuţii;

- parteneriate cu alte şcoli în scopul realizării unor proiecte simple;

- expoziţii cu lucrările elevilor (machete de bănci, compuneri, referate etc.).

Instrumentele de evaluare trebuie să evidenţieze progresul realizat de fiecare elev pe parcursul anului şcolar/anilor şcolari, prin formarea competenţelor propuse în programa şcolară. Pentru disciplina Educaţie financiară sunt recomandate metode moderne de evaluare, autoevaluarea, realizarea de miniproiecte şi portofolii, utilizarea probelor orale şi scrise, precum şi a celor practice.

Bibliografie

Ligia Georgescu - Goloşoiu, Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor (manual) – auxiliar curricular pentru clasele a III-a şi/sau a IV-a;

Ligia Georgescu - Goloşoiu, Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor (caietul elevului) - auxiliar curricular pentru clasele a III-a şi/sau a IV-a; Ligia Georgescu – Goloşoiu (coordonator), Corina Mohorea, Stela Olteanu - Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor - ghidul învăţătorului pentru clasele a III-a şi/sau a IV-a, 2011

Marin Manolescu, Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar, Editura Credis, Bucureşti, 2006

*** Incursiune în istoria leului, Bucureşti, 2008

Site-uri:

www.bnr.ro

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/kids/index_en.htm

http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/html/index.ro.html

Grupul de lucru

Ligia Georgescu - Goloşoiu – doctor în economie, coordonator Ec. institutor Irina Negoiţă – director Şcoala Metropolitană – ARC, sector 6 Institutor Corina Mohorea – profesor şcoală primară Şcoala generală nr. 183, sector 1 Prof. Stela Olteanu Liceul Marin Preda, sector 6

14

Educație financiară - ,,Banii pe înțelesul copiilor’’ opțional Planificare calendaristică pentru un an școlar

Nr. ore/săptămână – 1 oră Anul şcolar

SEMESTRUL I - 17 ORE

Unitatea de

Competenţe

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Observaţii

învăţare

specifice

ore

1. BANII ȘI VIAȚA OAMENILOR

1.1

Povestea banilor

1

   

2.1

Trocul

1

2.2

Primele monede

2

 

2.4

Istoria banilor din România și importanța lor Monetăria statului și monedele Imprimeria Băncii Naționale a României și bancnotele Euro. Eurocenții și bancnotele Dolarul american. Cenții și bancnotele Valuta și cursul de schimb Recapitulare. Evaluare

2

2

2

2

2

2

1

 

SEMESTRUL al II-lea - 18 ore

Unitatea de

Competenţe

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Observaţii

învăţare

specifice

ore

VALOAREA

1.1

Valoarea banilor

1

   

BANILOR

1.2

Banii se câștigă prin muncă

1

3.1

Banii se economisesc

2

3.2

Banii se investesc

2

4.1

Dobânda

2

4.2

Recapitulare. Evaluare

1

15

FOLOSIREA

1.1

CEC Bank și cecuri

1

BANILOR

1.2

Fila de cec

1

2.5

Cecul de călătorie

1

4.2

Servicii bancare electronice. Cardul Sistemul bancar din România Creditul Recapitulare. Evaluare

2

1

2

1

Proiectarea unităților de învățare

Semestrul I

Unitatea de învăţare BANII ȘI VIAȚA OAMENILOR

Nr. ore alocate: 17 ore

Conţinuturi

Competenţe

Activităţi de învăţare

Resurse (materiale, procedurale și forme de organizare a colectivului)

Evaluare

Ore

Data

specifice

Povestea

1.1

-

vizionare CD - „Povestea

a. materiale: fișa de lucru, caiet, planșe, CD

Observarea

1 oră

 

banilor

2.1

banului

sistematică:

2.2

-

realizarea unor desene,

b. procedurale:

atitudinea elevilor faţă de sarcina dată:

benzi desenate

conversaţia, explicaţia,

-

exerciții de identificare a

jocul didactic, exerciţiul, munca

- concentrarea asupra sarcinii de rezolvat;

rolului banilor

-

exerciții de descriere a

independentă c. forme de organizare a

- implicarea activă în rezolvarea sarcinii.

motivelor pentru care oamenii au nevoie de bani

joc didactic „Ce poți cumpăra?”

-

colectivului: frontală, individuală, evaluare orală

 

16

Trocul

1.1

-

vizionare fragment „Pupăza

a.

materiale: caiet, fişe

Evaluarea după

1 oră

2.1

din tei”

de lucru, imagini

rezolvarea sarcinilor de

2.2

- discuții dirijate

b.

procedurale:

învățare – formulare de răspunsuri la întrebări

- exerciții de simulare a

conversaţia, explicaţia,

trocului

demonstraţia, exerciţiul,

 

exerciții de identificare și înțelegere a sensului cuvintelor din domeniul

-

problematizarea, învăţarea prin descoperire

Observarea

sistematică: atitudinea elevilor faţă de sarcina

financiar-bancar

c.

forme de

dată

-

analiza avantajelor și

organizare a colectivului: frontală,

dezavantajelor trocului

-

recunoașterea posibilităților

activitate individuală/pe echipe, evaluare orală

de folosire a trocului în prezent

Primele

1.1

-

valorificarea conținutului

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

1 oră

monede

2.1

imagistic din manual și

de lucru, imagini cu diverse monede,

sistematică:

2.2

reviste istorice

atitudinea elevilor faţă de sarcina dată

- vizita la muzeu

planşe, prezentare

- evidențierea însușirilor

Power Point

 

primelor monede - activităţi în perechi cu

scopul de a lămuri aspecte neînţelese

b.

procedurale:

Evaluare prin joc

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin

 

formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării)

-

descoperire, munca independentă, jocul

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/ pe echipe

17

Istoria banilor

1.1

-

exerciții de stabilire a

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

1 oră

din România

2.1

sensului cuvintelor

de lucru, imagini cu diverse monede, planşe, prezentare Power Point

sistematică:

și importanța

2.2

necunoscute prin raportare la contextul în care apar și de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicționar - lectură activă, cu creionul

în mână

comportamentul de

lor

ascultător activ

Executarea unor

b.

procedurale:

sarcini conform instrucțiunilor primite

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,

-

activităţi în perechi cu

învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul

 

scopul de a lămuri aspecte neînţelese

folosirea jurnalului cu dublă intrare

-

c.

forme de

organizare a

formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării)

-

colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/pe echipe

Monetaria

1.1

-

exerciții de identificare a

a.

materiale:

Evaluare prin joc

2

ore

statului și

2.1

monedelor aflate în circulație

imagini, fişa de lucru,

   

monedele

2.2

utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat

-

caiet, prezentare Power Point

-

completarea unor texte

b.

procedurale:

lacunare, vizând identificarea noțiunilor noi dobândite

conversaţia, explicaţia, munca independentă, exerciţiul

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală

individuală

Imprimeria

1.1

-

descrierea elementelor de

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea sistematică:

2

ore

Băncii

2.1

identificare a bancnotelor și

de lucru, bancnote specimen, prezentare

 

Naționale a

2.2

a elementelor de siguranță

- atitudinea elevilor faţă de

18

României și

 

exerciții de recunoaștere a corespondenței dintre

-

Power Point

sarcina dată,

 

bancnotele

b.

procedurale:

a comportamentului

ilustrație, valoare, culoare

conversaţia, explicaţia,

interacţional

-

exerciții de recunoaștere și

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă, jocul

Chestionare orale

de prezentare a personalităților ilustrate pe bancnote - folosirea bancnotelor

 

specimen în jocurile didactice

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup/pe echipe

Euro.

1.1

-

identificarea pe hartă a

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

2

ore

Eurocenții și

2.4

zonei Euro

de lucru, imagini, harta

sistematică:

 

bancnotele

-

exerciții de recunoaștere și

Europei

comportamentul de

asocieri de valută cu zona sau țara corespunzătoare

b.

procedurale:

ascultător activ

conversaţia, explicaţia,

-

descrierea elementelor de

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire.

identificare a monedelor bancnotelor și a elementelor de siguranță

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală/pe echipe

Dolarul

1.1

-

descrierea elementelor de

a.

materiale: caiet, fişe

Aplicarea de

2

ore

american.

2.4

identificare a monedelor, bancnotelor și a elementelor de siguranță

de lucru, imagini,

chestionare orale

 

Cenții și

prezentare Power Point

bancnotele

b.

procedurale:

-

activităţi în perechi cu

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,

scopul de a lămuri aspecte neînţelese

19

   

utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat

-

învăţarea prin

descoperire

   
 

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală/pe echipe

Valuta și

1.1

-

utilizare de glosare, texte,

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

2

ore

cursul de

2.4

liste de cuvinte pentru desprinderea sensului unor termeni specifici

de lucru, planşă, imagini diverse

sistematică: a

 

schimb

comportamentului

b.

procedurale:

interactiv

-

exerciții de identificare a

conversaţia, explicaţia,

situațiilor și locurilor în care se poate realiza un schimb valutar

demonstraţia, exerciţiul, jocul

c.

forme de

descrierea unui schimb realizat și motivarea tranzacției realizate

-

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în

-

transpunerea unor

grup

tranzacții financiare simple în

limbaj matematic

Recapitulare.

1.1

-

exerciții de recunoaștere și

a.

materiale: caiet,

Observarea

2

ore

Evaluare.

1.2

asocieri de valută cu zona

fişe de lucru, imagini

sistematică: atitudinea

 

2.1

sau țara corespunzătoare

b.

procedurale:

elevilor faţă de sarcina dată

2.2

descrierea unui schimb realizat și motivarea tranzacției realizate

-

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă

Proba orală: formulare

de răspunsuri la întrebări

identificarea rolului deținut într-un schimb:

vânzător/cumpărător

-

c.

forme de

referitoare la conţinutul unității de învățare

organizare a colectivului: frontală,

-

vizite la sediile unor

activitate individuală, în grup/ pe echipe

 

sucursale bancare pentru a cunoaște direct operațiunile care se pot realiza acolo

20

Semestrul al II - lea

Unitatea de învăţare VALOAREA BANILOR

Nr. ore alocate: 9 ore

Conţinuturi

Competenţe

Activităţi de învăţare

Resurse

 

Evaluare

Ore

Data

specifice

(materiale,

procedurale si forme

de

organizare

a

colectivului)

Valoarea

1.1

-

discuții dirijate despre

a.

materiale: caiet, fişe

Proba orală: formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul textului

1 ora

 

banilor

1.2

gestionarea corectă a banilor

de lucru, planşă,

 

2.3

-

exerciții de definire și

imagini diverse b. procedurale:

utilizare a termenilor specifici

formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării)

-

conversaţia, explicaţia,

 

demonstraţia, exerciţiul, jocul

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup

21

Banii se

1.1

- identificarea nevoilor și

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

1 oră

câștigă prin

1.2

dorințelor (asemănări/

de lucru, planşă,

sistematică:

muncă

2.3

deosebiri)

imagini cu meserii

-

atitudinea elevilor faţă de

-

exerciții de stabilire a

b.

procedurale:

sarcina dată

sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care apare și de confruntare cu

sensul/sensurile oferite de dicționar

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul

- comportamentul interactiv

Chestionare orale

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în

identificarea modurilor prin care un copil poate să câștige bani

-

grup

-

organizarea unui eveniment

(de exemplu, o expoziţie cu vânzare de bunuri realizate

de copii: mărțișoare, felicitări)

Banii se

1.1

-

descrierea mijloacelor de

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

2

ore

economisesc

1.2

economisire în familie

de lucru, planşă,

sistematică:

 

4.1

-

realizarea unui proiect

imagini diverse

- atitudinea elevilor faţă de

,,Cum poți economisi eficient?”

b.

procedurale:

sarcina dată - comportamentul interactiv

conversaţia, explicaţia,

-

studiu de caz ,,Cum pot să

demonstraţia, exerciţiul, jocul

reduc cheltuielile

Chestionare orale

personale?”

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup

Banii se

1.1

-

utilizare de glosare, texte,

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

2

ore

investesc

1.2

liste de cuvinte pentru

de lucru, planşă, imagini diverse

 

sistematică:

 

2.3

desprinderea sensului unor

comportamentul de

4.1

termeni specifici

b.

procedurale:

ascultător activ

22

   

-

proiectarea unei afaceri

conversaţia, explicaţia,

   

joc didactic privind derularea unei afaceri

-

demonstraţia, exerciţiul, jocul

-

realizarea unor referate

c.

forme de

despre întreprinzători celebri

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup

Dobânda

1.1

-

transpunerea unor

a.

materiale: caiet, fişe

Proba orală: formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul

2 ore

1.2

tranzacții financiare simple în

de lucru, planşă, imagini diverse

2.3

limbaj matematic

4.1

-

analiza de probleme cu

b.

procedurale:

textului

4.2

conținut bancar

conversaţia, explicaţia,

formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare

-

demonstraţia, exerciţiul, jocul

c.

forme de

reciprocă, procedeul recăutării)

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup

Recapitulare.

2.2

-

realizarea unui portofoliu

a.

materiale: caiet, fişe

Portofoliul elevului

1 oră

Evaluare

2.3

personal ce cuprinde

de lucru, planşă, imagini diverse

 

2.5

informații despre abilitățile,

interesele și experiențele profesionale ale elevului

b.

procedurale:

conversaţia, explicaţia,

utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat

-

demonstraţia, exerciţiul, jocul

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală, în grup

23

Unitatea de învăţare FOLOSIREA BANILOR

Nr. ore alocate: 8 ore

Conţinuturi

Competenţe

 

Activităţi de învăţare

Resurse

 

Evaluare

Ore

Data

specifice

 

(materiale, procedurale și forme

de

organizare

a

colectivului)

CEC Bank și cecuri

1.1

-

vizită la o sucursală CEC

a.

materiale: caiet, file

Observarea sistematică:

1ora

 

1.2

pentru a cunoaște direct

cec, imagini

 
 

2.2

operațiunile care se pot

b.

procedurale:

- atitudinea elevilor faţă de sarcina dată -comportamentul interactiv

Chestionare orale

2.3

realiza acolo

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin descoperire

c.

forme de

 

organizare a colectivului: frontală,

 

activitate individuală

Fila de cec

2.2

- descrierea frontală, cu

a.

materiale: caiet,

Observarea

1 oră

 

2.3

sprijin din partea

imagini cu tipuri de file de cec

 

sistematică:

3.1

profesorului, a unei file de

atitudinea elevilor faţă de

3.2

cec (pornind de la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj)

b.

procedurale:

sarcina dată;

conversaţia, explicaţia,

 

-

concentrarea asupra

demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin

sarcinii de rezolvat;

 

-

implicarea activă în

exerciții de completare a unui cec

-

descoperire

 

rezolvarea sarcinii.

c.

forme de

 

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală/pe echipe

24

Cecul

de

1.1

-

exerciții de completare a

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

1

oră

călătorie

2.3

unui cec

de lucru, imagini

sistematică:

 

3.2

-

completarea unor texte

b.

procedurale:

atitudinea elevilor faţă de sarcina dată;

-

concentrarea asupra

lacunare, vizând identificarea/denumirea noțiunilor noi dobândite

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,

 

sarcinii de rezolvat;

prezentarea elementelor de siguranță necesare unui

-

învăţarea prin descoperire, munca independentă

-

implicarea activă în

rezolvarea sarcinii.

carnet de cecuri

 

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală,

activitate individuală

Servicii

1.1

-

exerciții de recunoaștere și

a.

materiale: caiet, fişe

Observarea

2 ore

bancare

1.2

explicare a unor servicii

de lucru, modele de carduri de la diferite

sistematică:

electronice.

2.2

electronice

- atitudinea elevilor faţă de

Cardul

2.3

-

identificarea de tipuri de

bănci

sarcina dată

3.1

conturi și de carduri folosite

b.

procedurale:

-comportamentul interactiv

3.2

simularea utilizării cardului de credit

-

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, învăţarea

Chestionare orale

utilizarea unui card la bancomat P.O.S.

-

prin descoperire;

 

c.

forme de

 

organizare a colectivului: frontală,

activitate individuală

Sistemul

1.1

-

discuții privind evoluția

a.

materiale: caiet, fişe

Proba orală: formulare de răspunsuri la întrebări

1

oră

bancar

din

2.3

sistemului bancar din

de lucru, imagini

 

România

3.2

România

b.

procedurale:

referitoare la conţinutul textului

realizarea de minimachete (card, bancomat, bancă)

-

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă

c.

forme de

 

organizare a

25

     

colectivului: frontală, activitate individuală/pe echipe

   

Creditul

1.1

-

descrierea nevoilor care pot

a.

materiale: caiet, fişe

Evaluarea după rezolvarea sarcinilor de

2 ore

1.2

necesita un împrumut;

de lucru, imagini

2.5

-

discuții dirijate privind

b.

procedurale:

învățare – formulare de răspunsuri la întrebări

4.2

modalitățile de împrumut

conversaţia, explicaţia,

relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?)

-

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă

 

rezolvarea unor probleme cu conținut bancar

-

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală,

 

activitate individuală

Recapitulare.

1.2

- realizarea unui portofoliu cu

a.

materiale: caiet, fişe

Portofoliul elevului

1 oră

Evaluare

2.5

fișe de documentare despre

de lucru, imagini

3.2

tipuri de credite bancare -

b.

procedurale:

4.2

avantaje/ dezavantaje

conversaţia, explicaţia,

-

prezentarea referatelor

învăţarea prin descoperire, munca independentă

realizate în urma documentării suplimentare

c.

forme de

organizare a colectivului: frontală, activitate individuală/pe echipe

26

PROIECT DIDACTIC – „Istoria banilor” (clasa a III-a)

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Nicu Albu”, Piatra Neamț

Data:

Clasa: a III-a B Step by Step

Propunători: Usturoi Elena și Șarpe Cătălina

Disciplina: Educație financiară

Subiectul lecției: Istoria banilor

Tipul lecției: predare – învățare

Scopul: Familiarizarea elevilor cu utilizarea banilor și formarea de abilități și obiceiuri comportamentale utile acestora pentru a trăi, a decide și a acționa responsabil pe toate planurile vieții, inclusiv cel al finanțelor personale.

Obiective operaționale:

O1 – Să completeze un reburs pentru a descoperi titlul lecției noi;

O2 – Să identifice, prin încercuire, colorare, monedele date;

O3 – Să completeze unele texte lacunare, dovedind însușirea noilor cunoștințe;

O4 – Să realizeze corespondența dintre monede/bancnote vechi și actuale;

O4 – Să colaboreze cu colegii, participând activ la lecție;

Resurse:

Metode şi procedee: „ Știu/Vreau să știu/Am învățat”, metoada R.A.I.,

explicaţia, exerciţiul, învățarea prin descoperire, lucrul cu manualul,

conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul didactic.

Mijloace de învăţământ: rebus, flip-chart, fişe de lucru, creioane

colorate, minge, caiete auxiliare, manual, laptop, stimulente;

Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi, în grup;

Temporale: 50 min

Umane: 33 de elevi

27

Bibliografie:

Georgescu-Goloșoiu, L. - Educație financiară - banii pe înțelesul copiilor, Editura EXPLORATOR, Ploiești, 2013

Mîndru, E., Niculae, A., Borbeli, L. - Strategii didactice interactive, DPH, București, 2010

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/money_ro.htm

28

SCENARIU DIDACTIC

     

Strategii didactice

 
 

Etapele

Conținut informativ

Metode

Mijloace

Forme de

Evaluare

lecției

organizare

1. Moment

Asigurarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţii. Pregătirea celor necesare lecţiei

       

organizatoric

2. Captarea atenției

Elevii vor avea de completat, în grup, apoi frontal pe flip-chart un rebus (anexa 1 ). Rezolvând corect rebusul, pe verticală, vor descoperi titlul lecției ce urmează a fi predată.

Explicația

Flip-chart

În grup

Observarea

Exercițiul

Frontal

sistematică a

Conversația

elevilor

Aprecieri verbale

3. Anunțarea

Se va anunța titlul lecției noi - Istoria banilor și vor fi prezentate obiectivele într-o manieră accesibilă elevilor.

Conversația

     

subiectului lecției noi și a obiectivelor

Explicația

urmărite

 

4.

Dirijarea învățării

Împărțiți pe grupe, elevii vor primi o fișă de lucru în care vor avea de completat un tabel cu trei coloane („Știu/Vreau să știu/Am învățat”), care se regăsește desenat și pe tablă. În prima coloană vor completa cu ceea ce știu ei despre bani. După ce se completează prima coloană de către toate grupele se cere reprezentaților să citească ceea ce au scris și se trec în prima coloană din tabelul de la tablă, doar informațiile cu care sunt toți de acord. După completarea primei coloane a tabelului se solicită elevilor să formuleze întrebări

Știu/Vreau să

Tabla magnetică Fișă de lucru

Frontal

Observarea

 

știu/Am învățat

sistematică a

Conversația

 

Pe grupe

elevilor

Individual

29

despre ceea ce cred că nu știu și vor să afle despre bani. Întrebările vor fi trecute în cea de-a doua coloană, la rubrica „Vreau să știu”, atât pe tablă, cât și pe fișele lor. Se cere elevilor să citească, de la pagina 9 din manualul de Educație financiară , textul ”Istoria banilor din România și importanța lor”. După ce se citește lecția, mai întâi în șoaptă, individual, apoi frontal, se va reveni la întrebările scrise în cea de-a doua rubrică. Se va verifica la care din întrebări s-au găsit răspunsuri în textul citit și se vor trece răspunsurile în cea de-a treaia coloană „Am învățat”. Dacă în text sunt descoperite unele informații, care nu au legătură cu întrebările adresate de către elevi la început, acestea se trec în rubrica „Am învățat”. La final se citesc întrebările care au rămas fără răspuns și, dacă este nevoie, se vor găsi alte surse care să ofere răspunsuri la acele întrebări (o prezentare PowerPoint cu informații despre istoria banilor ).

Frontal

Învățarea prin

descoperire

Lucrul cu

manualul

Laptop

Videoproiector

5. Obținerea

performanței

Elevii vor primi o fișă de lucru. (Anexa 3)

Fișă de lucru

Individual

30

6.

Asigurarea feed-

Se va realiza printr-un joc: „Continuă tu!” Pe baza a celor învățate, elevii se vor juca un joc de aruncare a mingii de la un copil la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să adreseze o întrebare din lecția predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui copil, adresând o nouă întrebare. Elevul care nu știe răspunsul iese din joc, precum și cel care nu-l formulează corect sau nu știe răspunsul propriei întrebări.

Metoda R.A.I

Minge

Frontal

Observarea

back-ului

Jocul didactic

sistematică a

Problematizarea

Individual

elevilor

Conversația

Aprecieri verbale

euristică

7.

Evaluarea

Elevii vor fi apreciați pentru comportamentul și modul în care au participat la activitate. Se acordă recompense.

Conversația

Bănuți de

Frontal

Aprecieri verbale

 

ciocolată

Individual

31

Anexa 1

REBUS

 

1.

B

A

N

I

 
 

2.

S

T

A

T

U

L

U

I

 

3.

T

R

O

C

 
 

4.

M

O

N

E

D

E

L

O

R

 

5.

D

R

A

H

M

A

 
 

6.

A

R

G

I

N

T

 
 

7.

B

A

N

C

N

O

T

E

L

E

 

8.

B

A

N

C

A

 
 

9.

C

A

R

D

 
 

10.

E

C

O

N

O

M

I

I

 

11.

I

N

V

E

S

T

I

T

I

 
 

12.

D

O

L

A

R

U

L

 
 

13.

B

A

N

C

O

M

A

T

 
 

14.

E

U

R

O

 

1. Pentru a putea cumpăra ce avem nevoie folosim

2. Fabrica în care se produc monedele se numește Monetăria

3. Schimbul de bunuri se numește

4. De la troc s-a trecut la utilizarea

5. Cea mai veche monedă este

6. Primele monede au fost confecționate din

7. După monede au apărut

8. Când au nevoie de bani, oamenii împrumută de la

9. Oamenii primesc salariul pe

10. Punem bani în pușculiță pentru a face

11. Banii pot fi împrumutați, economisiți sau

12. Moneda Statelor Unite ale Americii este

13. Aparatul care ne ajută să retragem bani de pe card se numește

14. Moneda de circulație a Uniunii Europene este

32

Anexa 2

ISTORIA BANILOR

 

ȘTIU

VREAU SĂ ȘTIU

 

AM ÎNVĂȚAT

epoca de piatră

oamenii obișnuiau să facă schimb de marfă - troc. Treptat au apărut monedele de argint și bronz. Primele monede au apărut in Asia Mică, în urmă cu aproximativ 2600 de ani. Prima monedă a fost drahma de argint. Monedele erau marcate cu sigiliul regelui, al orașului sau al țării emitente.

În

Cum au apărut primele monede pe teritoriul țării noastre? Care a fost strămoșul leului?

Primele monede au apărut cu ajutorul coloniilor grecești. Strămoșul leului a fost talerul-leu. Leul a devenit monedă națională la 3 martie 1870. Primele monede pe care a fost inscripționată denumirea leu au fost inițial din aramă și aveau ca valoare nominală 1, 2, 5 și 10 bani, apoi din aur (20 lei) și din argint (10 lei). Monetăria Statului a fost inaugurată în 1870. Primii bani de hârtie au apărut în anul 1877 și au fost emiși de către Ministerul Finanțelor. Bancnotele aveau valoare

Când

a

devenit

leul

monedă națională?

 

Care

au

fost

primele

monede

pe

care

a

fost

inscripționată denumirea leu și ce valori nominale

aveau acestea?

 

În

ce

an

a

fost

Mai târziu au apărut și bancnotele. Pentru a călători în afara țării trebuie să schimbăm banii în moneda folosită în țara în care ne deplasăm. Banii pot fi economisiți sau împrumutați. Banii sunt folosiți de către oameni pentru achiziționarea unor bunuri, plata unor servicii. etc.

inaugurată Monetăria Statului?

Când

au

apărut banii

de hârtie și de către cine au fost emiși?

Ce

valoare

nominală

aveau aceste bancnote?

 

etc.

nominală de 5, 10, 20, 50, 100 și 500 lei.

33

Anexa 3

Fişă de lucru

1. Priveşte cu atenţie monedele de mai jos şi alege prin încercuire talerul olandez:

de mai jos şi alege prin încercuire talerul olandez: 2. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor
de mai jos şi alege prin încercuire talerul olandez: 2. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor

2. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare:

Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare:  Unitatea monetară a României este  La început

Unitatea monetară a României este

La început s-au emis numai monede de

Primele bancnote pe suport de polimeri au fost emise în

Moneda unică europeană este

România a fost primul stat din Europa care a introdus, în anul 1999 bancnotele de

3. Colorează monedele respectând culoarea materialului din care acestea sunt fabricate (aur sau argint):

de 3. Colorează monedele respectând culoarea materialului din care acestea sunt fabricate (aur sau argint): 34
34
34

4. Realizează corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare:

corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare: în circulaţie scoşi din circulaţie 35
corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare: în circulaţie scoşi din circulaţie 35
corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare: în circulaţie scoşi din circulaţie 35
în circulaţie
în
circulaţie
scoşi din circulaţie 35
scoşi
din
circulaţie
35
corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare: în circulaţie scoşi din circulaţie 35
corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare: în circulaţie scoşi din circulaţie 35
corespondenţa de la monedă/ bancnotă la etichetele corespunzătoare: în circulaţie scoşi din circulaţie 35

PROIECT DIDACTIC – „Moneda națională a altor țări” (clasa a IV-a)

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi”, Brașov

Data: 19 noiembrie 2015

Clasa: a IV-a

Propunător: Lazăr Mariana Mihaela

Aria curriculară: CDS

Disciplina: Educație financiară - „Banii pe înțelesul copiilor"

Subiectul lecţiei: „Moneda națională a altor țări”

Tipul lecţiei: consolidare

Scopuri:

S1 - consolidarea deprinderilor de utilizare a noțiunilor „valută, euro, eurocentul, dolar american, cent, BNR, casă de schimb valutar, curs de schimb valutar”;

S2 - consolidarea deprinderilor de efectuare corectă a unui schimb valutar, motivând tranzacția realizată;

S3 - dezvoltarea operațiilor gândirii: analiză, sinteză, comparație, abstractizare și generalizare, prin rezolvarea sarcinilor propuse;

S4 - dezvoltarea creativității prin exploatarea inteligenţelor multiple ale elevilor, prin varietatea situațiilor de învățare create în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare-evaluare.

Obiective operaţionale:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1: să rezolve un rebus pentru a descoperi titlul lecției;

O2: să alcătuiască cvintete folosind termenii „valută, euro, eurocentul, dolar, centul”;

O3: să rezolve problema folosind cursul de schimb dat, efectuând corect transformările necesare;

O4: să alcătuiască un panou de schimb valutar, atractiv, folosind simbolurile potrivite fiecări valute, asociind corect țara și drapelul corespunzător;

O5: să grupeze valutele, crescător, sub forma unor copăcei, după valoarea lor nominală (bancnotele de euro, dolar și monedele corespunzătoare, decupate din manual sau trase la xerox);

O6: să compună un cântec/o reclamă pentru o casă de schimb valutar pornind de la o melodie dată;

O7: să realize un „Joc de rol - Schimb valutar”, folosind bancnotele decupate din manual și macheta confecționată anterior;

O7: să realizeze un „Interviu” cu clienți unei bănci folosind termenii noi din glosar: BNR, casă de schimb valutar, curs de schimb, euro, dolar american, valută, valoare nominală;

O8:să realizeze o „Piramidă a dorințelor” prin eșalonarea priorităților sau dorințelor de economisire sau investiții;

O9: să completeze corect fișa de muncă independentă.

Resurse:

I. Metodologice:

Strategii didactice: Evaluativ-stimulativă; Algoritmică; Activ-participativă; Expozitiv-euristică

Metode şi procedee: Metoda inteligențelor multiple, conversația euristică, observarea sistematică, explicația,

demonstrația, instructajul, jocul de rol („Schimb valutar”, „Interviu”), problematizarea, observarea curentă, aprecierea

verbală

Mijloace de învăţământ: plicuri cu exerciții, fișe de lucru, săculeț cu „Bănuți de ciocolată”, monede și bancnote

decupate din caiet, ghișeu "Casa de schimb valutar", videoproiector, tablă SMART, mascotă „Eurița”, POWER POINT

cu fișa de lucru rezolvată, foi A3 pentru lucru pe grupe, carioci, lipici

Forme de organizare: individual, pe grupe, frontal

evaluare orală, formativă; evaluare scrisă, formativă; probe practice; autoevaluare;

II. Forme şi tehnici de evaluare:

miniproiecte

Bibliografie:

Ligia Georgescu Goloșoiu – Manualul "Educație financiară - Banii pe înțelesul copiilor", Editura Explorator, Ploiești 2013 Ligia Georgescu Goloșoiu - Caietul elevului "Educație financiară - Banii pe înțelesul copiilor, Editura Explorator, Ploiești, 2013 Ligia Georgescu Goloșoiu - Ghidul învățătorului "Educație financiara - Banii pe înțelesul copiilor, Editura Explorator, Ploiești, 2013 Ligia Georgescu Goloșoiu (coordonator) - „Clubul micilor bancheri - Probleme. Teste. Jocuri - Educație financiară pentru învățământul primar”, Editura Explorator, Ploiești, 2015

SCENARIU DIDACTIC

 

Etapele lecţiei

 

Conţinut informativ

 

Strategii didactice

 

Evaluare

 

Metode

Mijloace

Forme de

 

organizare

1.

Moment

Se asigură climatul de liniște necesar și pregătesc materialele de lucru (tablă SMART, calculator, plicuri cu

 

Tablă

   

organizatoric

SMART,

2

min.

întrebări, foi A3, A4, carioci)

 

calculator

2.

Captarea

Mascota „Eurița” a câștigat o sumă mare de bani. Ea vrea să călătorească și să viziteze locuri noi. Însă ea nu

Conversația

Mascota „Eurița”, săculeți cu plicuri și cu bănuți de ciocolată

Frontal

 

atenției

2

min.

studiat încă la școală opționalul „Educație financiară” și nu știe să folosească banii în alte țări. A auzit că aici sunt copii isteți și talentați. Ea are nevoie de ajutorul vostru. Ea a venit cu un săculeț cu plicuri cu întrebări și cu altul plin cu recompense dulci (bănuți de ciocolată) pentru cei care o vor ajuta să rezolve sarcinile date. Ea dorește să premieze cei mai buni copii cu diplome. Doriți să o ajutați să iasă din dilemă?

3.

Se

va

completa

rebusul

creat

special

pe

site-ul

Activ-

Tablă

Frontal