Sunteți pe pagina 1din 18

BOLILE CEREALELOR Frecvența și intensitatea atacului sunt

condiționate de o serie de factori agrotehnici, de


BOLILE GRÂULUI specializarea agentului patogen și de rezistența
MICOZE soiurilor. Cantitățile mai mari de îngrășăminte pe bază
de azot mineral sau organic creează condiții favorabile
Făinarea grâului. agentului patogen, în timp ce îngrășămintele cu fosfor
Este una din cele mai comune boli ale grâului, și potasiu conferă plantelor o rezistență mai bună la
orzului și secarei în țara noastră, ce apare în fiecare an. atac. Densitatea mare de semănat, însoțită de
Frecvența și intensitatea atacului depind de condițiile fertilizarea bogată cu azot, creează, de asemenea,
climatice, de măsurile tehnologice și de reacția soiurilor, condiții favorabile atacului de făinare.
iar pierderile sunt evaluate între 3-4%, în medie și 20- Ciuperca Blumeria graminis atacă numeroase
25%, în mod excepțional. specii de graminee din flora spontană. Agentul
Simptome. Atacul se manifestă din toamnă și patogen are un spectru larg de virulență, și posibilități
continuă în primăvara următoare sub formă de pustule de producere rapidă a noilor rase fiziologice. Față de
de miceliu albicios de mărimi diferite, răspândite spectrul de rase fiziologice identificate în țara noastră,
neregulat pe ambele fețe ale frunzelor, pe teci, paie, cât soiurile aflate în prezent în cultură se comportă
și pe spice. În condiții favorabile, pâsla acoperă porțiuni diferențiat. Rezistența soiurilor nou create cedează cu
mari din suprafața limbului, iar țesuturile din dreptul timpul, și acestea trec din grupa celor rezistente în alte
acestora devin brune. După formarea conidiilor grupe inferioare, ceea ce face necesar ca procesul de
(oidiilor) pâsla miceliană capătă un aspect pulverulent, ameliorare să fie continuu.
iar mai târziu, după apariția cleistoteciilor, în masa Transmitere și răspândire: patogenul se
miceliului se observă puncte mici negre. Pe teaca transmite prin resturi vegetale se conțin fragmente de
frunzei pâsla miceliană este uneori ca un manșon, acesta miceliu și cleistotecii, iar răspândirea se face prin
putându-se desprinde, lăsând numai pata brună de oiidii și uneori prin ascospori.
țesut afectat. Prevenire și combatere. Pentru controlul
Agent patogen – Blumeria graminis f. sp. tritici făinării, se recomandă:
[Marchal], sin. Erysiphe graminis f. sp. tritici [Marchal],  dezmiriștirea sau arătura adâncă de vară, care
fam. Erysiphaceae, ord. Erysiphales, clasa Leotiomycetes, încorporează sub brazdă resturile de plante cu
încreng. Ascomycota. sursele de inocul;
Ciuperca este un parazit obligat, ce formează un  să se cultive diferențiat, pe zonele de cultură ale
miceliu ramificat, alb, la suprafața organelor atacate și grâului, soiurile recomandate care sunt mai
trimite în celulele parazitate haustorii digitat-ramificați. rezistente;
Pe acest miceliu se formează conidiofori simpli, scurți,  tratamentele se aplică la recomandarea stațiilor
hialini, pe care se dezvoltă lanțuri de conidii unicelulare de avertizare, primul în faza fenologică de
hialine, de formă eliptică, ce mai poartă denumirea de înălțare a paiului și al doilea la apariția spicelor.
oiidi. Acestea au dimensiuni între 18-36 X 11-17 µ și În cazuri deosebite, se mai aplică și un al treilea
sunt dispuse în lanțuri. Ele sunt influențate de condițiile tratament după înflorit. Efectuarea stropirilor
climatice, germinând între 3-31°C, cu un optim termic se poate face cu aviația utilitară sau cu
între 14-17°C. Condițiile de higroscopicitate favorabile aparatura terestră. În acest din urmă caz se lasă
sunt de 95% dar se consideră că pot germina și sub de la semănat culise (cărări) pentru trecerea
această limită. tractorului, care pot fi folosite în tot cursul
Cleistoteciile, care sunt organele sexuate, se vegetației și pentru lucrări de erbicidare sau
formează în pâsla de miceliu, au forma globuloasă, sunt tratamentele împotriva dăunătorilor.
ușor turtite dorso-ventral, prezintă apendici scurți  să se aplice, mai ales în loturile semincere,
neramificați și au culoare brună. În aceste cleistotecii tratamente foliare complexe formate din
complet închise se formează câte 8-25 asce elipsoidale, fungicide de contact și produse sistemice
hialine, de 66-100 X 24-40 µ, care conțin fiecare 4-8
ascospori unicelulari hialini și elipsoidali. Îngenuncherea plantelor şi şiştăvirea
Ciclul biologic al ciupercii începe în toamnă când boabelor.
pe noile plante răsărite se produc infecții datorită Această boală este cunoscută de peste 100 ani în
conidiilor ce au rezistat pe samulastră, cât și unele țări din Europa, iar în prezent este răspândită în
ascosporilor ce s-au eliberat din cleistoteciile rămase pe majoritatea zonelor cerealiere ale globului. La noi a
miriște. fost prima dată semnalată în 1935. Pierderile pot
Infecțiile de toamnă constituie sursa principală de atinge 60-70% în unele lanuri de grâu cu monocultură
răspândire a bolii, miceliul rezistând în mod obișnuit la de mai mulți ani.
rigorile iernii.
Simptome. Atacul pe rădăcini începe din toamnă, vorbi de o măsură eficientă de prevenire a atacului pe
când se observă brunificarea acestora și tendința de această cale.
înaintare a agentului patogen către baza tulpinii. În faza În cazul unui atac puternic se pot aplica
premergătoare înspicării plantele atacate prezintă o tratamente chimice
ușoară decolorare și diminuarea taliei cu 10-15 cm.
După ieșirea din teacă spicele devin albe și sunt complet Fuzarioza tulpinilor şi arsura spicelor
șiștave. Atacul se manifestă în vetre de dimensiuni Fuzariozele cerealelor sunt răspândite mai ales
foarte variabile, mai ales în lanurile cu monocultură de în zona temperată, în culturile de grâu, orz, porumb, și
2-3 ani. Baza tulpinii de-a lungul internodurilor 1 și 2 se în mai mică măsură la ovăz. Anual, se înregistrează
înnegresc datorită miceliului brun și ciupercii și pierderi de 1-3%, iar în anii cu condiții favorabile
apariției periteciilor punctiforme, negricioase între acestea sunt mai mari.
teacă și pai. Plantele atacate se smulg ușor și prezintă Simptome. Plantele pot fi atacate în mai multe
rădăcinile complet descompuse. faze de vegetație, începând de la răsărire și până după
Boala se manifestă de obicei în vetre și plantele înspicare. Plantulele, îndată după germinare, prezintă
atacate sunt mai deschise la culoare. un aspect de îngălbenire și debilitare, apoi se răsucesc
Agent patogen – Gaeumannomyces graminis și nu mai pot răsări, putrezind în sol și diminuând
[(Saccardo) von Arx & Olivier], (sin. Ophiobolus graminis densitatea culturii.
[Saccardo]), fam. Magnaporthaceae, ord. În faza de înfrățire, plantele infectate prezintă
Magnaporthales clasa Sordariomycetes, încreng. rădăcinile și baza plantei brunificate pe lungimea a 1-
Ascomycota. 2 internoduri; talia este mai joasă și se formează spice
Miceliul ciupercii se găsește în lumenul paiului debile care adesea rămân sterile. Cea mai periculoasă
sub forma unei țesături fine cenușii și formează între fază de infecție este cea de după înspicare, când unele
teacă și pai, pe nodurile bazale ale tulpinii, o stromă flori izolate sau spiculețe întregi se decolorează
deasă negricioasă. În această stromă, după înspicarea devenind gălbui, apoi rozii din cauza miceliului și
plantelor atacate, se formează periteciile care sunt conidiilor agentului patogen. În condiții de umiditate
globuloase, cu peretele gros și de culoare neagră; pronunțată, de peste 90%, infecțiile sunt mai
acestea au un rostru care străbate teaca frunzei, sub puternice, putând cuprinde spicele în întregime.
forma unei proeminențe. Periteciile au 300-500 µ în Boabele sunt șiștave, mai mici, cu facultatea
diametru și conțin asce cilindrice de 60-120 X 10-15 µ. germinativă slabă și cu masa a 1000 boabe sub 30 g.
Ascosporii sunt filiformi, pluricelulari, inițial hialini și Prin semințele infectate se poate transmite agentul
apoi ușor bruni, au dimensiuni între 50-90 X 3-5 µ. patogen, dacă înainte de semănat nu se face o
Ciuperca se permanentizează sub formă de riguroasă selectare și apoi tratare a acestora.
miceliu saprofit și ca peritecii cu asce și ascospori pe Agent patogen – Gibberella zeae [(Schweinitz),
resturile de tulpini incomplet încorporate sub brazdă. Petch], (anamorph Fusarium graminearum
Gravitatea bolii poate fi accentuată de monocultura de [Schwabe]), fam. Nectriaceae, ord. Hypocreales clasa
2-5 ani, umiditatea în exces a solului, desimea exagerată Sordariomycetes, încreng. Ascomycota.
a plantelor, precum și de fertilizarea cu azot în doze Periteciile la G. zeae sunt sferice sau ovale,
mari. Reacția acidă a solului, prezența în cultură a unor negre-violacee, formate pe spicele atacate; ele conțin
graminee din flora spontană și a samulastrei pe care numeroase asce alungite, hialine, cu câte 8 ascospori
agentul patogen rezistă de la un an la altul sunt, de fusiformi prevăzuți cu 1-2 septe și cu dimensiuni între
asemenea, factori ce contribuie la agravarea bolii. 17-30 X 3-5 µ.
Prevenire și combatere. Se recomandă După cercetări s-a stabilit că forma conidiană
respectarea unei rotații de cel puțin 3 ani a culturilor de Fusarium graminearum este mai răspândită și
cereale, deoarece sunt atacate în aceeași măsură orzul, păgubitoare, prezentând mai multe varietăți.
secara și ovăzul. Fusarium graminearum var. graminearum
Se va respecta întreg complexul măsurilor formează sporodochii roze-portocalii cu conidiofori
agrotehnice, cum sunt: amplasarea culturilor, epoca și scurți pe care se găsesc macroconidii fusiforme, ușor
densitatea de semănat, fertilizarea cu îngrășăminte în curbate, hialine, de 40-80 X 4-6 µ, cu 3-5 septe care,
complex, irigarea cu doze moderate. În mod excepțional uneori, prezintă unele celule transformate în
se practică în unele țări arderea miriștilor – măsură care clamidospori. Miceliul ciupercii, atât în natură cât și pe
nu duce însă la eradicarea atacului. medii artificiale, are culoare albă, apoi roz-rubinie.
Arătura adâncă, efectuată foarte corect, Această varietate este întâlnită cel mai adesea pe spice
încorporează adânc sub brazdă și contribuie la unde produce aspectul denumit „roșeața spicelor”.
mineralizarea resturilor de plante, expunând agentul Fusarium graminearum var. culmorum prezintă
patogen la acțiunea antagonistă a microflorei solului. microconidii unicelulare sau bicelulare, hialine, de 5-
Deși unele soiuri sunt mai puțin atacate, nu se poate 12 X 2,5-3 µ, drepte sau ușor curbate și macroconidii
de 25-50 X 4,5-7,5 µ, asemănătoare ca formă cu Este necesar să se condiționeze sămânța slab
varietatea precedentă. Se întâlnește mai rar pe spice, infectată pentru îndepărtarea boabelor șiștave și a
dar este foarte frecventă la baza plantelor și pe rădăcini. resturilor de palei atacate. Se tratează sămânța după
Fusarium graminearum var. avenaceum formează condiționare.
sporodochii portocalii pe care se găsesc macroconidii Tratamentele foliare aplicate, mai ales după
pluricelulare (cu 3-6 septe) înguste, curbate, de 40-80 X înspicare, reduc în mare măsură și atacul de fuzarioză.
3,5µ, cu capetele alungite și ascuțite. Această varietate
nu formează clamidospori și se dezvoltă mai ales pe Mucegaiul de zăpadă.
spice. În țara noastră atacul este mai frecvent în iernile
În cursul perioadei de vegetație infecția cu cu zăpezi abundente corelate cu primăveri răcoroase
diferitele varietăți ale speciei Fusarium graminearum se și pe terenurile joase mai ales din luncile râurilor.
realizează prin miceliu, prin conidii și ascospori, iar de Simptome. Boala se manifestă în mai multe faze
la un an la altul prin semințele infectate și prin resturile de vegetație ale plantelor, începând cu germinația
de plante atacate (miriștea, pleava, boabele scuturate) semințelor, apoi în faza după răsărire și la înspicare.
ce rămân la suprafața solului. Simptomul cel mai tipic este cel ce se dezvoltă pe
Intensitatea atacului este condiționată de o serie plantulele răsărite în faza de rozetă, care au fost
de factori, cum ar fi: reacția acidă și umiditatea în exces acoperite de un strat gros de zăpadă ce se topește greu
a solului, condițiile climatice, unele măsuri agrotehnice și creează în sol și un exces de umiditate primăvara.
neadecvate și rezistența soiurilor. Plantulele năpădite de miceliul ciupercii au frunzele
S-a constatat că rădăcinile și baza plantelor sunt lipite de pământ și acoperite cu un mucegai alb-
mai puternic atacate către faza de maturitate, când cenușiu ce prezintă unele aglomerări de culoare roză,
aceste organe sunt mai puternic „colonizate” de către cunoscut sub numele de „mucegai de zăpadă”. Atacul
agentul patogen. se extinde în vetre, ciuperca putând vegeta și sub
Solurile cu reacția acidă favorizează dezvoltarea zăpadă; frunzele se îngălbenesc și apoi se usucă, în lan
atacului de Fusarium, iar cele alcaline o împiedică. apărând zone în care plantele au pierit. În cazul
Infecțiile se produc toamna la temperatura de 10oC și infecțiilor târzii pe plantele mature simptomele sunt
continuă în primăvară până la 28oC. asemănătoare cu fuzarioza tulpinilor și spicelor
Umiditatea mai redusă a solului, între 30-45% din produsă de Gibberella zeae.
capacitatea de reținere a apei, favorizează atacul, în Agent patogen – Monographella nivalis
timp ce saturarea cu apă împiedică infecțiile. Umiditatea [(Schaffnit) E.Müller] (anamorph Microdochium nivale
atmosferică ridicată, peste 90%, și temperatura de [(Fries) Samuels & I.C.Hallett], sin. Fusarium nivale
peste 20oC favorizează infecțiile la spice în faza de [(Fries) Cesati]), fam. Hyponectriaceae, ord. Xylariales
înflorire. clasa Sordariomycetes, încreng. Ascomycota.
Excesul de îngrășăminte, mai ales pe bază de azot, Miceliul se dezvoltă atât la suprafața frunzelor,
sensibilizează plantele și face ca infecțiile să fie mai cât și în țesuturile atacate. Pe acestea se formează
puternice. În ce privește rezistența soiurilor, atât pe sporodochiile cu conidiofori ce poartă conidii hialine,
plan mondial cât și la noi, nu se cunosc gene sau surse fusiforme, ascuțite la capete, cu 1-3 septe transversale
de rezistență față de această boală. Totuși, soiurile și care măsoară 25-29 X 5,3-5,8 µ. Periteciile formate
cultivate în prezent la noi se comportă diferențiat în ce pe țesuturile atacate sunt globulare, de 100-300 µ în
privește frecvența și intensitatea atacului. diametru și conțin asce cu ascospori hialini, de 10-20
Transmitere și răspândire: transmiterea se face X 2-5 µ, pluricelulari și cu 2-3 septe transversale.
prin semințele infectate și prin resturile de plante Ciuperca se poate permanentiza sub formă de
atacate (miriștea, pleava, boabele scuturate) ce rămân miceliu saprofit pe resturile vegetale din sol, sub
la suprafața solului. Răspândirea are loc prin conidii și formă miceliu de infecție al semințelor. În perioada de
ascospori. vegetație răspândirea se realizează prin ascospori și
Prevenire și combatere. După recoltare, se apoi prin conidiile care sunt purtate de curenții de aer.
recomandă arătura adâncă pentru încorporarea Prevenire și combatere. Se recomandă
resturilor vegetale și a samulastrei. În solele cu infecție evitarea amplasării culturilor pe terenurile pe care
puternică de Fusarium, nu trebuie să se cultive 2-3 ani apa stagnează de obicei și evacuarea apei rezultate din
la rând cereale păioase și nici porumb. topirea zăpezii, primăvara cât mai de timpuriu.
Se recomandă să se administreze culturilor de Celelalte măsuri sunt asemănătoare cu cele ce se iau
cereale doze moderate de îngrășăminte cu azot, în împotriva altor fuzarioze.
complex cu fosfor și potasiu.
Loturile semincere puternic atacate se resping de Tăciunele zburător al grâului.
la recunoaștere și sămânța se declasează pentru În țara noastră atacul de tăciune la grâu este
consum. semnalat în fiecare an, dar fără a depăși media de 1%
plante atacate. În mod excepțional s-au semnalat atacuri Se recomandă, de asemenea, folosirea soiurilor
de 4-5% spice tăciunate. mai rezistente în cultură. Sămânța trebuie tratată
Simptome. Înainte de apariția spicelor atacul de înainte de semănat. (vezi Tăciunele zburător al
tăciune este greu de depistat, manifestându-se prin orzului).
reducerea taliei plantelor și aspectul rigid al paiului ce Dezinfectarea termică a semințelor este o
poartă spicul infectat. Spicele atacate se observă ușor, măsură eficientă, însă prezintă dezavantajul că este
deoarece sunt transformate într-o masă pulverulentă de foarte laborioasă și greu de aplicat în producție.
teliospori (clamidospori) de culoare brună-negricioasă
ce apare învelită într-o membrană fină argintie care se Mălura comună.
sfâșie și pune în libertate sporii. Masa de teliospori este Această boală este răspândită pe glob în toate
luată de vânt și dusă pe alte plante și, în câteva zile, zonele cerealiere, fiind considerată mult timp ca cea
rahisul – singurul organ al spicului ce nu este atacat – mai păgubitoare boală la grâu. În prezent, în țara
rămâne golaș. La unele plante atacul se manifestă numai noastră, datorită întregului complex de măsuri de
la spicul de la tulpina principală, iar la altele sunt prevenire, dar mai ales tratamentelor obligatorii la
infectate atât tulpina principală, cât și frații. semințe, atacul se mai întâlnește cu totul sporadic.
Agent patogen – Ustilago segetum var. tritici Simptome. Diagnosticarea atacului de mălură
[Jensen], (sin. Ustilago tritici [C. Bauhin]), fam. înainte de înspicare este mai puțin precisă, deoarece
Ustilaginaceae, ord. Ustilaginales clasa plantele bolnave nu prezintă modificări evidente. Se
Ustilaginomycetes, încreng. Basidiomycota. remarcă culoarea verde-albăstruie a frunzelor,
Teliosporii acestei specii sunt ovali sau sferici, scăderea taliei plantelor cu 10-20%, înfrățirea mai
bruni, cu membrana fin echinulată, cu dimensiuni între slabă și suprafața foliară mai redusă. La ieșirea din
6-9µ. Ei germinează între limite largi de temperatură (6- burduf spicele mălurate au aceeași culoare verde-
35oC), dar cel mai repede la 25-30oC. Acești teliospori, albăstruie ca și frunzele, sunt mai scurte, cu un număr
purtați de vânt, ajung în florile deschise ale plantelor mai redus de spiculețe, dar cu mai multe boabe în
neatacate, germinează și produc o epibazidie spiculeț. Către maturitate spicele capătă o nuanță
(promiceliu) cilindrică și tetracelulară, celulele fiind brună-vineție din cauza boabelor mălurate ce le
diferențiate ca sex. Aceste celule formează câte un conțin. Spicele sunt mai zburlite din cauza dimensiunii
filament care, prin copulare cu alte filamente sau cu mărite a boabelor, aristele sunt mai fragile, se rup ușor
basidiospori de sex opus, produc micelii secundare și adesea apar ca cele de la soiurile nearistate. Boabele
(dicariotice) de infecție. atacate, al căror endosperm este înlocuit cu teliosporii
Filamentele pătrund în ovarele tinere prin (clamidosporii) ciupercii, au culoare mai închisă, sunt
pericarp, după care miceliul se dezvoltă intercelular, mai ușoare, iar șanțul ventral este mai puțin
ajungând relativ în 4 săptămâni să infecteze embrionul pronunțat. Boabele se sfărâmă ușor la treier și
și scutelumul. Cariopsele infectate nu se deosebesc de eliberează pulberea de teliospori de culoare cafenie și
cele normale, dar infecția internă se pune în evidență care exală un miros pronunțat de pește alterat,
printr-un procedeu special de colorare a miceliului în datorită trimetilaminei pe care o conțin.
țesuturile gazdei. Miceliul de infecție devine activ după Boabele pot fi distruse total sau parțial, iar
semănatul grâului și se dezvoltă în tulpină unde forma lor este modificată diferențiat, în funcție de
invadează nodurile și apoi se localizează în primordiile specia de Tilletia ce a produs atacul.
spicelor. Înainte de înspicare miceliul se ramifică Agenți patogeni. Mălura este produsă de mai
abundent, invadează organele florale și formează multe specii ale genului Tiletia, după cum urmează:
teliosporii prin fragmentarea acestuia. Tilletia tritici [(Bjerkander) Wolff] (sin. T. caries [(de
Infecțiile cu Ustilago segetum sunt florale, iar Candolle) Tulasne & C.Tulasne]); Tilletia triticoides
ciclul biologic se desfășoară pe două generații. Plantele- [Savul.]; Tilletia intermedia [(Gassner) Savul.]; Tilletia
mame sunt infectate și miceliul este localizat în foetida [(Wallroth) Liro], (sin. T. laevis [Kühn]; fam.
embrion, iar pe descendenți apar spicele tăciunate și Tilletiaceae, ord. Tilletiales clasa Exobasidiomycetes,
transformate în masă de teliospori. Răspândirea încreng. Basidiomycota.
teliosporilor în lan în timpul vegetației se face cu Speciile menționate se pot deosebi după unele
ajutorul vântului, iar prin semințe infecția se propagă în aspecte de ordin morfologic, fiziologic și biologic, iar
anul următor. la microscop teliosporii se deosebesc ușor după
Prevenire și combatere. Una dintre măsurile dimensiuni și unele ornamentații ale episporului.
cele mai importante în prevenirea atacului de U. Tilletia caries prezintă teliospori sferici de 19-21
segetum este menținerea loturilor semincere de grâu µ bruni, cu episporul reticulat, format din 36-60
libere de atac prin izolarea spațială față de loturile ochiuri, iar pereții rețelei având 1,6-2 µ înălțime.
pentru consum și adunarea spicelor tăciunate în Această specie este răspândită mai frecvent în Banat,
momentul ieșirii din burduf. Oltenia și centrul Moldovei.
Tilletia triticoides are teliospori sferici de 17-19 µ, aparținând speciei Triticum aestivum sp. vulgare sunt
cu o rețea ce cuprinde 36-60 ochiuri separate prin mai sensibile, în timp ce soiurile de T. durum, T.
pereți de numai 0,4-0,5 µ. Este răspândită în zona polonicum, T. monococcum, T. dicoccum sunt mai
colinară mai umedă din nordul și vestul țării. rezistente.
Tilletia intermedia prezintă teliospori sferici sau Prin cercetările efectuate în țara noastră asupra
ovali de 15-17 µ, cu episporul reticulat cu ochiuri mici rezistenței la mălură a unui sortiment bogat de soiuri,
(70-240 ochiuri) și despărțite prin pereți înalți de 0,2- s-a constatat că soiurile de grâu de toamnă sunt mai
0,3 µ. Este un hibrid între T. foetida și T. tritici întâlnit puternic atacate decât cele de primăvară.
sporadic în jud. Suceava și Hunedoara. Prevenire și combatere. Măsurile agrotehnice
Tilletia foetida, are teliosporii sferici, ovali sau contribuie în mare măsură la prevenirea pagubelor
eliptici, cu diametrul între 15-18 µ, de culoare brună și produse de atacul de mălură. Prin arătura adâncă,
cu o vacuolă în interior. Episporul este neted. după recoltare, se încorporează adânc în sol masa de
Aceasta este specia cea mai virulentă și mai teliospori ce se găsesc pe sol, paie și spice.
răspândită, fiind întâlnită în toate zonele țării, dar mai Loturile de grâu pentru sămânță trebuie
ales în sudul Moldovei, Dobrogea, Bărăgan, Transilvania controlate foarte atent, pentru a nu avea deloc spice
și Banat. atacate. Lanurile atacate se înlătură de la recunoaștere
Ciclul biologic al agenților patogeni ce produc și sămânța se declasează, ca grâu de consum.
mălura comună este de un an, iar infecția este Combinele care se folosesc la recoltarea
germinală. La treierat teliosporii sunt puși în libertate loturilor semincere trebuie bine curățate și
din cariopsele mălurate și o parte din ei ajung pe dezinfectate în prealabil.
boabele sănătoase unde rămân atașate de tegument, în Măsura cea mai eficientă de combatere rămâne,
șanțul ventral sau pe perișorii de la vârf. Infecția cu însă, tratarea semințelor înainte de semănat.
teliosporii din sol este posibilă, dar are mai mică
importanță practică. Ajunși în sol o dată cu sămânța, Mălura pitică.
teliosporii germinează în condiții favorabile de Răspândirea pe glob a acestei boli este mai
temperatură (14-16oC), de umiditate suficientă și bună redusă în comparație cu mălura comună, dar în unele
aerisire, concomitent cu intrarea în vegetație a plantelor țări din Europa (Austria, Elveția și U.R.S.S.) și din
de grâu. După germinație teliosporii produc un America de Nord (S.U.A.) pierderile sunt mai mari. În
promiceliu cilindric (epibazidie) neseptat, multinucleat, România atacul a fost observat pentru prima oară în
pe care se formează, în număr nedefinit (8-12), 1953 în Oltenia, nordul Moldovei, Muntenia și
bazidiospori filamentoși (sporedii) haploizi, diferențiați Transilvania, iar apoi și în alte zone ale țării.
ca sex. Între aceștia se formează o punte de legătură, Simptome. Atacul mălurii pitice este
după care urmează procesul sexuat reprezentat numai asemănător cu al celorlalte specii, în sensul că plantele
de plasmogamie. Din basidiosporii copulați rezultă au o culoare verde-albăstruie și cariopsele sunt
micelii secundare pe care se pot forma sterigeme transformate în teliospori (clamidospori). Se
secundare (conidii) dicariotice. deosebește de celelalte specii de Tilletia prin talia mult
Infecția se poate realiza prin miceliile de infecție mai redusă a plantelor atacate, care scade în proporție
care pătrund în coleoptil direct prin cuticulă sau prin de 60-80%. Boabele atacate au o formă aproape
răni. Condițiile cele mai bune de infecție sunt când sferică, iar masa de teliospori este mai densă, ceea ce
umiditatea solului este de 60%, temperatura între 9- face ca aceste boabe să fie tari și să se sfărâme mai
12oC, iar plantulele de grâu au lungimea de 2 cm. greu. Spicele au un număr mai redus de spiculețe și
Miceliul de infecție se dezvoltă o dată cu planta, numărul de frați este mai mare la plantele atacate.
ajungând în spic și apoi în ovare unde, în locul Agent patogen – Tilletia controversa [Kühn];
endospermului, formează un miceliu puternic ramificat, (sin. T. nanifica [(Wagner) Savulescu]), fam.
perlat, din care rezultă apoi masa de teliospori, care Tilletiaceae, ord. Tilletiales clasa Exobasidiomycetes,
poate ajunge la 1,5-6 milioane într-un singur bob atacat. încreng. Basidiomycota.
Atacul de mălură este influențat de o serie de Teliosporii sunt de formă sferică, au 20-25 µ în
factori agrotehnici. Astfel, adâncimea mai mare decât diametru, episporul este reticulat, cu 35-65 ochiuri
cea obișnuită și la epoci mai tardive decât cea optimă poligonale, cu pereții despărțitori de 1,5-2,5 µ înălțime
duce la infecții puternice. Solurile ușoare, bine aerate și și acoperiți cu un strat gelatinos ce ajunge până la 1,5-
care se încălzesc mai repede favorizează producerea de 4 µ grosime.
infecții puternice, în timp ce în solurile grele, cu exces de Condițiile de germinare a teliosporilor sunt
umiditate și cu reacție acidă teliosporii nu au condiții de diferite de celelalte specii de Tilletia, în sensul că
germinație și nici de permanentizare. Rezistența temperatura este mai joasă, între limitele 0-10oC, cu
soiurilor de grâu la atacul mălurii comune este variabilă un optim la 5oC. Germinația este favorizată de lumină,
în funcție de specia de Triticum și de soi. Astfel soiurile
ceea ce face ca numai teliosporii de la suprafața solului uredospori, iar la cele hipersensibile se observă pete
sau cei din stratul superficial să producă infecții. necrotice fără lagăre de uredospori.
Spre deosebire de celelalte specii de Tilletia la Către maturitatea plantelor de grâu apar lagăre
care transmiterea bolii se face prin teliosporii de pe de teleutospori sub forma unor puncte negre lucioase
semințe, la T. controversa teliosporii din sol au un rol acoperite de epidermă, formate îndeosebi pe teci și pe
preponderent. Infestarea solului se produce prin spicele tulpini.
atacate care, fiind pe tulpini foarte scurte, nu sunt Agent patogen – Puccinia triticina [Eriksson],
recoltate de combină, rămân pe miriște și sunt (sin. Puccinia recondita f. sp. tritici [(Eriksson)
încorporate în sol o dată cu arătura de vară. Teliosporii Johnston]), fam. Pucciniaceae, ord. Pucciniales clasa
pot rezista în sol 3-8 ani în condiții normale, sau 1-2 ani Pucciniomycetes, încreng. Basidiomycota.
în solurile mai umede. Ciuperca este o specie heteroică și macro-ciclică,
Ciclul evolutiv al speciei Tilletia controversa este care își dezvoltă faza ecidiană în natură pe Isopyrum
asemănător cu al celorlalte specii de Tilletia. Teliosporii fumarioides (în Siberia – Rusia), iar experimental și pe
germinează toamna eșalonat într-o perioadă mai lungă specii de Thalictrum. La noi în țară se manifestă ca o
de timp, de 30-40 zile, și numai la temperaturi sub 10oC, specie hemiformă numai cu uredo și teleutospori pe
ceea ce face ca lanurile semănate după epoca optimă să grâu. Uredosporii sunt unicelulari, sferici, de 20-28 x
fie atacate mai puternic. 18-24µ, cu tegumentul echinulat, de culoare galbenă-
Între factorii agrotehnici ce favorizează infecțiile portocalie, prevăzuți cu un peduncul lung și cu 8-10
sunt: amplasarea culturii grâului pe terenuri acide; pori germinativi.
excesul de îngrășăminte cu azot mineral sau organic; Teleutosporii sunt bicelulari, de 30-55 x 12-20µ,
semănatul întârziat; adâncimea mică de încorporare a scurt pedunculați, cu membrana brună, îngroșată la
boabelor în sol; nerespectarea unei rotații raționale. S-a vârf, cu celula superioară drept sau oblic trunchiată și
mai constatat că în solurile mai sărace în umiditate cea inferioară îngustată la bază. Ciuperca rezistă iarna
germinarea teliosporilor este mai bună, fapt ce explică fie ca miceliu de infecție, fie sub formă de uredospori
răspândirea acestei boli în zonele mai aride ale țării. care asigură infecțiile în anul următor. După recoltare
În afară de grâu, T. controversa mai atacă și alte uredosporii rezistă pe plantele din miriște sau produc
gazde, în special graminee spontane, ca: Bromus sterilis, noi infecții pe samulastră de pe care trec pe
Lolium perene și Agropyrum cristatum. În legătură cu semănăturile din toamnă. Teleutosporii nu joacă nici
comportarea soiurilor, s-au efectuat cercetări care au un rol în biologia agentului patogen în culturile din
evidențiat unele soiuri cu o bună rezistență față de țara noastră. Uredosporii germinează la temperaturi
mălura pitică. între 2-32oC, temperatura optimă fiind cuprinsă între
Prevenire și combatere. Se recomandă să se 10-20oC, iar umiditatea trebuie să fie de 100%. Timpul
respecte o rotație de 4-5 ani pe terenurile în care s-a aproximativ necesar pentru ca o infecție să ducă la
semnalat atac de mălură pitică. Solele pentru sămânță producerea de spori noi este de 7-10 zile în aceste
în care s-a găsit atac se resping de la recunoaștere. Se condiții optime de temperatură. Dacă ploaia de vară
tratează sămânța preventiv cu produse sistemice permite dezvoltarea unui pod verde (de grâu auto-
însămânțat (samulastră)), riscul de rugină brună pe
Rugina brună. culturile de grâu poate fi crescut semnificativ.
Răspândită în toate zonele de cultură a grâului, Infecțiile sunt favorizate de ploi frecvente pe scurtă
produce pierderi medii de 5%, ce pot ajunge până la durată, de curenții de aer care dispersează
30%; apărând însă în fiecare an în culturi, este uredosporii și de unele măsuri agrotehnice
considerată, la noi, mai păgubitoare ca celelalte rugini. necorespunzătoare, ca: neexecutarea dezmiriștirii sau
Simptome. Atacul se manifestă din toamnă și arăturii de vară care să distrugă rezerva de inocul din
continuă în primăvara următoare și în cursul vegetației miriște; aplicarea unor doze mari de îngrășăminte pe
grâului. Pe frunze apar pustule ovale, eliptice sau bază de azot; semănatul grâului de toamnă prea de
circulare, de 1-2 mm lungime și 0,5-0,8 mm lățime, de timpuriu; cultivarea de soiuri sensibile. În condiții
culoare ruginie, care sunt dispersate pe ambele fețe ale favorabile atacul se manifestă sub formă de epifiții
limbului, dar mai ales pe cea superioară și mai rar pe grave, producându-se între 5-15 infecții succesive în
teci, tulpini și spice. Pustulele sunt la început acoperite cursul unei perioade de vegetație.
pe epidermă, dar aceasta se exfoliază și uredosporii sunt În programul de creare a soiurilor de grâu
puși în libertate. În condiții favorabile atacul cuprinde rezistente la rugină brună studiul specializării
treptat frunzele, începând de la cele inferioare către cele fiziologice a agentului patogen constituie o verigă
superioare și pustulele ocupă mare parte din suprafața importantă. Până în prezent, pe glob, au fost
limbului. identificate peste 300 rase fiziologice.
Soiurile sensibile prezintă pe frunze pete clorotice
în care agentul patogen mai formează pustule rare de
Față de complexul de rase existente în țara Cercetările asupra specializării fiziologice a
noastră, soiurile cultivate în prezent se manifestă ciupercii P. striiformis f. sp. tritici, au pus în evidență
diferențiat. mai multe rase fiziologice. Față de grupele de rase
Prevenire și combatere (vezi Rugina neagră) existente în țara noastră, soiurile existente în prezent
în cultură se comportă diferențiat.
Rugina galbenă. Prevenire și combatere (vezi Rugina neagră)
Este răspândită în toate zonele de cultură a
grâului pe glob, cu excepția unor regiuni aride, fiind mai Rugina neagră.
păgubitoare în zonele mai umede și răcoroase. Boala, denumită și rugina paiului sau rugina
În România a produs atacuri deosebit de liniară, este larg răspândită în zonele cerealiere ale
puternice în Câmpia Dunării, Dobrogea, centrul globului și produce pagube însemnate. În țara noastră
Moldovei, dar și în Transilvania având caracter de are o importanță mai mică decât rugina brună, pentru
epifiție. că nu apare decât în condiții foarte favorabile.
Rugina galbenă poate cauza pierderi cantitative și Rugina neagră poate cauza pierderi de
calitative de producție de până la 60%, în cazul soiurilor producție de până la 90%, dar poate afecta și calitatea
sensibile, mai ales dacă acestea prezintă infecții acesteia în cazul soiurilor foarte sensibile.
timpurii. Simptome. Pe cerealele atacate se dezvoltă
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze, tulpini, pustule de uredospori și teleutospori liniare, de 2-3
ariste, glume și chiar boabe. Pe limbul frunzelor apar mm când sunt izolate și de 10-12 mm când se reunesc
pustule galbene-limonii, dreptunghiulare de și formează striuri longitudinale, mai ales pe pai, teacă
uredospori, dispuse în șiruri regulate între nervuri, ce și pe spic. Uredosporii sunt ruginii, iar teleutosporii –
alternează cu zone neatacate de culoare verde. Spre negri și înconjurați de epiderma sfâșiată a plantei.
sfârșitul vegetației grâului se formează pe aceleași Deoarece apare mai târziu, rugina neagră atacă partea
organe pustule de teleutospori mici, negre, lucioase, superioară a plantelor și, prin numeroasele lagăre de
subepidermice. În urma atacului se produce uscarea uredospori și teleutospori, creează posibilități de
prematură a frunzelor și șiștăvirea pronunțată a evaporare a apei din plantă, a intensificării respirației
boabelor. și a reducerii asimilației clorofiliene. Asociat cu seceta
Agent patogen – Puccinia striiformis f. sp. tritici atmosferică, atacul de rugină neagră duce la șiștăvirea
[Eriksson], fam. Pucciniaceae, ord. Pucciniales clasa puternică a boabelor și la diminuarea producției.
Pucciniomycetes, încreng. Basidiomycota. Agent patogen – Puccinia graminis f. sp. tritici
Este o specie hemiformă, lipsită de faza ecidiană. [Eriksson & Henning], fam. Pucciniaceae, ord.
Uredosporii sunt unicelulari, sferici sau aproape sferici, Pucciniales clasa Pucciniomycetes, încreng.
de 18-30 X 18-26 µ, echinulați, de culoare galbenă- Basidiomycota.
limonie. Teleutosporii sunt bicelulari, bruni, cu Este o specie heteroică și macrociclică, ce
membrana netedă, scurt pedunculați, de 30-70 X 12-24 dezvoltă stadiul cu picnidii și ecidii pe Berberis
µ. vulgaris și Mahonia sp., iar stadiul cu uredo și
În condițiile din țara noastră agentul patogen teleutospori pe graminee cultivate și spontane.
rămâne după recoltare pe miriște sau produce infecții În ciclul biologic al ciupercii sunt cuprinse cinci
pe samulastră de pe care trece pe semănăturile de categorii de spori cu rol și caractere morfologice
toamnă. În iernile fără geruri puternice uredosporii și diferențiate: teleutosporii sunt organe de rezistență a
miceliul de infecție rezistă la temperaturile scăzute și în agentului patogen, care iernează pe miriște sau pe
primăverile răcoroase și umede produc infecții tulpinile gramineelor spontane. Ei sunt bicelulari, de
puternice. Uredosporii germinează la temperaturi mai formă elipsoidală, lung pedunculați, ascuțiți la vârf, cu
reduse ca cei ai ruginii brune, optim între 7-15oC. membrana îngroșată și de culoare brună și cu
Timpul aproximativ necesar pentru ca o infecție să ducă dimensiuni între 27-63 X 14-25 µ. După ce au suportat
la producerea de spori noi este de 10-14 zile în condiții rigorile iernii, în celulele teleutosporilor (care sunt
optime de temperatură. bazidii sclerificate) se produce cariogamia și apoi
Uredosporii de rugină galbenă mai pot fi aduși de diviziunea de reducere cromatică. Apoi celulele
vânturile din N, N-V, V din țările europene unde această germinează și produc fiecare câte un promiceliu
regiune este endemică. Ciuperca parazitează diferite tetracelular (epibazidii) care formează câte 4
cereale cultivate, având forme specializate pentru grâu, bazidiospori unicelulari, hialini, haploidali, globuloși
secară și orz. Atacă, de asemenea, numeroase graminee și diferențiați ca sex. Basidiosporii infectează plantele
din flora spontană aparținând genurilor: Aegilops, de Dracilă (gazda intermediară) și pe frunzele atacate
Agropyron, Alopecurus, Arrhenatherum, Brachypodium, formează picnidiile punctiforme, pe fața superioară,
Briza, Bromus, Dactylis, Lolium, Poa etc. cu diametrul de 120-130 µ; picnosporii sunt
unicelulari, globuloși, hialini și haploizi și au rol în
răspândirea ciupercii. În mezofilul frunzelor de dracilă dozele mari de îngrășăminte pe bază de azot și să se
(Berberis vulgaris) se produce plasmogamia între două administreze în complex, pe lângă azot, fosforul și
filamente primare sau între miceliu și un picnospor de potasiul.
sex opus și rezultă miceliul secundar dicariotic. Pe Recoltarea să se facă în momentul optim, pentru
acesta se formează ecidiile dispuse în grupuri, în pete a se evita scuturarea boabelor și apariția samulastrei.
colorate în roșu-portocaliu, deschise ca niște cupe pe După recoltare să se efectueze imediat dezmiriștirea
fața inferioară a frunzelor. În ecidii se formează sau arătura de vară, pentru distrugerea samulastrei și
ecidiosporii sferici sau poliedrici, binucleați, de 16-23 X încorporarea în sol a miriștii ca rezervă biologică.
16-20 µ, cu conținut galben și cu membrana verucoasă. Să se distrugă gazda intermediară a ruginii
Ecidiosporii sunt purtați de vânt pe plantele de grâu negre, arbustul Berberis vulgaris.
unde produc noi infecții, în urma cărora, pe frunze, apar Pe loturile semincere și la soiurile foarte
lagărele de uredospori formați pe miceliul secundar, productive, tratamentele foliare recomandate
care răspândesc infecția în lanurile de cereale. Ei sunt împotriva făinării și septoriozei dau rezultate foarte
unicelulari, elipsoidali, cu tegument echinulat, bune. Se utilizează produse complexe, sistemice și de
pedunculați, de culoare galbenă-portocalie, binucleați, contact aplicate în două sau trei tratamente, în funcție
de 20-45 X 12-23 µ. Germinarea uredosporilor se de condițiile climatice.
realizează, în condiții de umiditate atmosferică ridicată, Tratamentele se aplică la recomandarea stațiilor
în iunie-iulie, când se produc noi infecții. Către sfârșitul de avertizare.
vegetației grâului apar și lagărele cu teleutospori
separate de cele de uredospori. Pătarea brună a frunzelor sau septorioza.
Ciclul biologic al ciupercii se continuă prin Pătarea brună a frunzelor a devenit o problemă
infecțiile produse de uredospori pe samulastră și prin în toate țările cultivatoare de grâu, datorită
teleutosporii ce rămân pe resturile de plante în miriște, intensivizării culturii, producând pagube însemnate
precum și pe gramineele spontane. În iernile aspre în anii umezi și răcoroși.
miceliul de infecție și uredosporii nu rezistă la Pătarea frunzelor la grâu poate fi cauzată de
temperaturile scăzute și atunci infecțiile se produc în Septoria tritici, Septoria nodorum și Pyrenophora
primăvară cu uredospori aduși de vânturile din S și S-E. tritici-repentis. Aceste trei ciuperci patogene sunt
Răspândirea ruginii negre este favorizată de prezente de cele mai multe ori concomitent pe
condițiile cale și umede (18-30oC), infecții puternice plantelor de grâu, dar sunt influențate de condițiile
apar mai ales după primăveri umede. Timpul climatice. Biologia și simptomele acestor patogeni
aproximativ necesar pentru ca o infecție să ducă la sunt asemănătoare, diferențele de simptome fiind
producerea de spori noi este de 7-10 zile în aceste insesizabile chiar și pentru un ochi antrenat.
condiții optime de temperatură. În țara noastră se întâlnesc cu precădere două
Atacul este favorizat de ploile abundente și specii, repartizate în funcție de condițiile climatice.
umiditatea ridicată, ca și de fertilizarea grâului cu doze Astfel, în zonele de câmpie cu climat mai arid este
ridicate de azot și de cultivarea soiurilor tardive și preponderentă Septoria tritici, în cele mai umede din
sensibile. zona colinară din Muntenia, Centrul Moldovei și
Puccinia graminis are ca gazde, în afară de grâu, Crișana predomină Septoria nodorum.
orzul, secara, ovăzul și unele graminee din flora În cadrul aceleiași zone proporția dintre cele 2
spontană ca: Aegilops, Agropyrum, Bromus, Hordeum, specii este condiționată de precipitații și umiditate
Melica, Elymus etc., prezentând unele forme specializate atmosferică, ce favorizează specia S. nodorum.
și numeroase rase fiziologice. Simptome. Atacul se manifestă din toamnă pe
Transmitere și răspândire: transmiterea ruginilor limbul frunzelor sub formă de pete ovale la început
are loc prin organele de rezistență: teleutospori (sau verzui-gălbui și apoi brune, care cresc în dimensiune
uredospori pentru P. recondita), dar și fragmente de și se pot reuni în pete mai mari. În cursul vegetației, pe
miceliu. Răspândirea se face cu ajutorul celorlalte tipuri frunzele mijlocii și superioare petele sunt elipsoidale,
de spori în funcție de specie. liniare sau de formă neregulată în centrul cărora
Prevenire și combatere. Împotriva ruginilor apare o zona bruna sau necrozată cu margini de
grâului se pot lua o serie de măsuri preventive care dau culoare galbenă. Odată cu mărirea petelor se reduce
rezultate bune. Se recomandă să se cultive soiuri fotosinteza ducând la moarte prematură a frunzei. În
rezistente față de rugini sau soiuri precoce, care scapă stadiu avansat petele capătă aspect cenușiu, țesuturile
de atacul ruginii negre. se necrozează și frunzele se sfâșie. Pe tecile frunzelor
Trebuie să se respecte epocile optime de semănat și pe pai se formează pete clorotice alungite sub formă
și să se evite epocile prea timpurii, la care grâul este de dungi, care cu timpul devin brune. Pe spice sunt
atacat de rugina brună, cât și cele întârziate, pentru ca atacate glumele, rahisul și aristele pe care se observă
grânele să nu fie atacate de rugina neagră. Să fie evitate pete de culoare deschisă, dispuse în șiruri.
Diferențierea atacului acestor 3 specii se face prin pete brun violacee, apar inițial la parțile
foarte greu. ◘ La petele produse de Pyrenophora tritici- superioare ale spicului. Infecțiile severe duc la
repentis nu se observa fructificațiiiile asexuate sub șistăvirea boabelor
formă de picnidii (puncte mici de culoare brună) ◘ Transmiterea agentului patogen se face prin
Septoria tritici se manifestă foarte rar pe glume și pe resturile de plante atacate pe care se găsește miceliul
spice și picnidiile, și în mod frecvent prin picnidiile și
Agenți patogeni: miceliul de pe semințe. O altă cale de permanentizare
Zimoseptoria tritici [(Desmazières) Quaedvlieg o constituie gramineele din flora spontană pe care se
& Crous], sin. Mycosphaerella graminicola [(Fuckel) formează picnidii cu picnospori.
Schröter], (anamorph Septoria tritici [Berkeley & Pyrenophora tritici-repentis [(Diedicke)
Curtis]), fam. Mycosphaerellaceae, ord. Capnodiales cls. Drechsler], (anamorph Drechslera tritici-repentis
Dothideomycetes, încreng. Ascomycota. [(Diedicke) Shoemaker], sin. Helminthosporium tritici-
Organizația Europeană de Protecția Plantelor îl repentis [Diedicke]), fam. Pleosporaceae, ord.
clasează în top 10 cei mai importanți fungi patogeni ai Pleosporales cls. Dothideomycetes, încreng.
plantelor. Ascomycota.
Miceliul ciupercii este răspândit în spațiile Ciuperca Pyrenophora tritici-repentis prezintă
intercelulare ale țesuturilor atacate și este constituit din pseudotecii globuloase sau elipsoidale (250-700 µm)
hife ramificate, hialine. Picnidiile sunt globuloase, ce se formează de obicei pe tulpinile și teciile plantelor
subepidermice, formate adesea în camera substomatică, și uneori pe frunze. În interiorul pseudoteciilor se
au peretele brun și măsoară 80-150 µ în diametru. formează asce cu câte 4-8 ascospori cilindrici).
Picnosporii sunt filamentoși, pluriseptați (3-7 septe), Ascosporii prezintă 3 septe transversale. În stadiul
rotunjiți la capete, de 39-70 X 1,7-2,5 µ. Ei germinează asexuat al ciclului evolutiv se formează conidii
între limite largi de temperatură, de la 2-3oC la 32oC, dar cilindrice, drepte sau curbate. Conidioforii apar pe
temperatura optimă este de 22-26oC. Perioada de țesuturile necrozate solitari sau în grupări mici.
incubație durează 7-16 zile, iar picnidiile se formează Transmitere și răspândire: transmiterea are lor
după 11-15 zile. Condițiile climatice cu ploi dese și prin semințele infectate, și prin resturi vegetale ce
umiditate atmosferică ridicată favorizează răspândirea conțin fragmente de miceliu dar și fructificațiile
agentului patogen, care poate avea până la 7-9 generații ciupercii. Răspândirea are loc prin conidii și
de picnidii într-o perioadă de vegetație. picnospori.
Fructificațiile sexuate sunt reprezentate de Prevenire și combatere. Pentru reducerea
pseudotecii (peritecii de tip ascolocular) ce se formează infecției cu septorioză se recomandă înlăturarea
subepitelial. Acestea sunt globuloase de culoare brun- focarelor prin aplicarea în complex a unor măsuri
închis, la interiorul cărora se găsesc asce cu câte 8 agrofitotehnice.
ascospori bicelulari (Ponomarenko, 2011). Este necesar să se respecte o rotație în care
Agentul patogen se transmite de la un an la altul grâul, orzul, secara și ovăzul să nu revină mai devreme
prin resturile de plante pe care se permanentizează sub de 3-4 ani pe același teren.
formă de miceliu sau de picnidii. Să se evite dozele mari de azot și fertilizarea să
Parastagonospora nodorum [(Berkeley) se facă în complex (azot, fosfor și potasiu), care
Quaedvlieg, Verkley & Crous], sin. Phaeosphaeria previne atacul. Solele producătoare de sămânță să fie
nodorum [(E.Müller) Hedjaroude], (anamorph Septoria supravegheate pentru a nu fi atacate de cele 3 specii și
nodorum [(Berkeley) Berkeley]), fam. în special de Parastagonospora nodorum și
Phaeosphaeriaceae, ord. Pleosporales cls. Pyrenophora tritici-repentis, care se pot transmite pe
Dothideomycetes, încreng. Ascomycota. această cale.
Atacul de S. nodorum este favorizat de o serie de Să se efectueze tratamentul semințelor cu
factori agrofitotehnici. Astfel, semănatul prea timpuriu produsele recomandate pentru fuzarioză.
face ca grâul să fie mai mult timp expus infecțiilor în Tratamentele se aplică la recomandarea stațiilor de
toamnă, iar dozele mari de îngrășăminte cu azot și avertizare. Să se efectueze tratamente foliare cu
potasiu duc la sensibilizarea plantelor, în timp ce produse sistemice în complex cu cele de contact.
fosforul are un anumit rol în sporirea rezistenței.
Sporii acestei ciuperci necesită în general 12 până Înnegrirea spicelor.
la 18 ore de umezeală pentru a produce infecții. Acestea Este o boală comună ce se întâlnește pe
se dezvoltă rapid la temperaturi cuprinse între 20 și 27 numeroase graminee cultivate și spontane, ca și pe
oC. alte plante în anii cu precipitații abundente, fiind o
După înflorire, vremea umedă poate duce la ciupercă saprofită sau facultativ parazită.
dezvoltarea bolii și pe glume. Simptomele caracterizate Simptome. Atacul apare pe toate organele
aeriene ale plantelor ajunse la maturitate, dar se poate
întâlni și în stadii tinere de vegetație. În mod frecvent, în violacee. Acești scleroți rămân între palei în spic până
solele de cereale la care recoltatul este întârziat, apar pe la recoltare, sau dacă sunt mai mari se scutură în sol și
limbul și teaca frunzelor, pe pai și pe spice aglomerări creează rezerva de infecție pentru anii următori.
de miceliu brun, la început punctiforme, iar mai târziu Agentul patogen – Claviceps purpurea [(Fries)
confluente, dispuse în șiruri longitudinale în sensul Tulasne], (anamorph Sphacelia segetum [Léveillé]),
nervurilor. Atacul se observă mai ales pe plantele căzute fam. Clavicipitaceae, ord. Hypocreales clasa
și pe spicele plantelor atacate de Gaeumannomyces, Sordariomycetes, încreng. Ascomycota.
Pseudocercosporella (Oculimacula) și Fusarium. De pe Scleroții formați prin împletirea miceliului sunt
spice miceliul ciupercii trece și pe boabe, care prezintă organe de rezistență ce se permanentizează în sol. În
pe tegument striuri sau puncte negre ce se observă mai primăvara următoare intră în activitate și formează
ales în dreptul embrionului și la vârful bobului. Boabele 10-30 prelungiri cilindrice de 2-4 cm lungime, care
atacate sunt șiștave și din ele rezultă o făină mai poartă terminal formații sferice – ascostromele
întunecată la culoare și de calitate inferioară. ciupercii, în care se formează periteciile dispuse
Agent patogen – Davidiella tassiana [(de Notaris) radiar, pe un singur rând și cu osteolul către exterior.
Crous & Braun], (sin. Mycosphaerella tulasnei Periteciile sunt ovale, de 275-300 X 80-110µ și
[(Janczewski) Lindau]), (anamorph Cladosporium adăpostesc asce cilindrice, hialine, de 69-90 X 2,5-
herbarum [(Persoon) Link]), fam. Mycosphaerellaceae, 4,5µ; în asce se găsesc câte 8 ascospori cilindrici,
ord. Capnodiales cls. Dothideomycetes, încreng. filamentoși, hialini, pluricelulari, de 50-84 X 0,5µ.
Ascomycota. Ascosporii sunt diseminați în perioada înfloririi
Miceliul ciupercii este ramificat, brun și cu gramineelor, ajung pe stigmatele florilor și produc
tendința de a se aglomera în strome dense. Conidioforii infecția prin miceliul ce rezultă în urma germinației.
sunt cilindrici, bruni, foarte diferiți ca mărime; ei Acest miceliu invadează ovarele spiculețelor,
formează terminal conidii brune, ovale sau elipsoidale, formează conidiofori și conidii de Sphacelia segetum.
cu 1-3 septe, cu dimensiuni între 18-24 X 7-10µ și cu Conidiile sunt ovale, unicelulare, de 4-7 X 2-4µ, incluse
tegumentul verucos. Periteciile se formează rar pe într-un lichid dulce care este consumat de insecte,
țesuturile moarte; ele sunt globuloase, subepidermale, care pot juca și rolul de vector în transmiterea infecției
de 100-160 µ în diametru și conțin asce fusoidale cu la alte flori. La sfârșitul perioadei de înflorire
ascospori bicelulari, alungiți, de 11-29 X 4-9 µ. filamentele miceliene, prin împletire, formează
Ciuperca se poate dezvolta atât ca saprofit, cât și scleroții. O parte din aceștia ajung în sol și germinează
ca parazit pe plante din familii diferite, în condiții de după un an (cel mult 2 ani), iar alții rămân în masa de
umiditate excesivă și la temperaturi de 25-26oC. boabe; dacă acestea nu sunt condiționate, se pot
Adeseori asociată cu Clamidosporium sp. se află și produce infecții prin introducerea scleroților în sol o
Alternaria tenuis. dată cu semănatul.
Prevenire și combatere. Scleroții conțin o serie de alcaloizi toxici pentru
Înlăturarea factorilor care determină căderea om și animalele care consumă produse ce provin din
cerealelor, cum sunt: îngrășămintele în exces, soiurile culturi infectate puternic, determinând o afecțiune
nerezistente la cădere și la bolile de rădăcini și bazei denumită „ergotism”.
tulpinii, contribuie la diminuarea pierderilor. Din punct de vedere farmaceutic, acești alcaloizi
pot fi valorificați la prepararea unor medicamente.
Astfel, alcaloidul ergotină are efect hemostatic, acidul
BOLILE SECAREI sphacelinic provoacă contracția mușchilor netezi, iar
MICOZE cornutina are acțiune asupra sistemului nervos
periferic.
Cornul secarei. Pentru producerea în masă a scleroților se fac
Atacul ciupercii Claviceps purpurea este răspândit culturi speciale de graminee ce se infectează artificial
în zonele umede din țara noastră. În afară de secară se cu culturi realizate în laborator.
mai întâlnește și la multe graminee furajere. Prevenire și combatere. Prevenirea atacului se
Simptome. În perioada înfloririi gramineelor se poate realiza prin recoltarea la timp a cerealelor,
observă în spicele atacate unele flori care sunt acoperite condiționarea semințelor înainte de semănat,
de un suc vâscos, dulce, care se adună la baza acestora. utilizarea unor soiuri cu perioadă scurtă de înflorire
Pistilele florilor și cariopsele abia formate sunt cuprinse pentru a limita infecțiile și respectarea rotației pentru
de un miceliu albicios pe care se formează numeroși epuizarea rezervei de scleroți la sol.
conidiofori și conidii al agentului patogen. Către
maturitatea plantelor, în locul ovarelor atacate se
formează scleroți alungiți de mărime diferită, de 2-4 cm
lungime și 3-6 mm grosime, și de culoare brună-
Rugina brună. Orzul infectat după faza de încrețire prezintă o
Atacul apare în fiecare an în culturile de secară, îngălbenire aurie numai la vârful frunzelor tinere, iar
dar cu intensitate scăzută, și nu se produc pagube simptomul de piticire este mai puțin accentuat.
însemnate. Agent patogen. Barley yellow dwarf virus, gen.
Simptome. Se manifestă asemănător cu rugina Luteovirus, fam. Luteoviridae, Grupa IV (ribovirus
brună a grâului: se formează pustule ruginii, ovale, monocatenar pozitiv)
dispuse neregulat pe fața superioară a limbului și pe Transmiterea are loc prin afide (Rhopalosiphum
tulpini; mai târziu, pe aceleași organe ale plantelor se maidis, și Rhopalosiphum padi, Sitobion fragariae,
dezvoltă lagăre de teleutospori, care sunt negre, Sitobion avenae , Schizaphis graminum) care, odată
lucioase, fiind acoperite de epidermă. contaminate, sunt capabile să transmită virusul toată
Agentul patogen – Puccinia recondita f. sp. viața.
recondita [Desmazières], (sin. Puccinia dispersa Pentru ca afidele să transmită boala, plantele de
[Eriksson & Henning]), fam. Pucciniaceae, ord. orz trebuie să fie semănate de timpuriu.
Pucciniales clasa Pucciniomycetes, încreng. Prevenire și combatere. Prevenirea acestei
Basidiomycota. boli se face prin evitarea însămânțării prea de
Este o specie macrociclică, heteroică, ce formează timpuriu a orzului și orzoaicei de toamnă.
picnidiile și ecidiile pe specii de Anchusa sp. și Lycopsis O altă măsură de prevenire constă în cultivarea
sp., iar lagărele de uredospori și teleutospori pe plantele soiurilor rezistente sau tolerante. În urma cercetărilor
de secară. Uredosporii sunt sferici sau eliptici, efectuate în țara noastră se constată că, în general,
unicelulari, cu dimensiunile de 20-28 X 17-23 µ și cu orzoaica de toamnă este mai puțin atacată în
membrana galben-brună, fin echinulată. Teleutosporii comparație cu orzul de toamnă.
sunt bicelulari, alungit-măciucați, rotunjiți la vârf de 40-
60 X 12-24 µ, de culoare brun-închis și scurt MICOZE
pedunculați. Ciclul biologic este asemănător cu cel de la Făinarea.
P. graminis la grâu, dar se poate încheia și fără Atacul de făinare la orz este mai păgubitor ca la
participarea plantei-gazdă intermediare. grâu, deoarece reacția soiurilor este mai puternică.
Prevenire și combatere (vezi Rugina neagră a Simptome. Făinarea produce la orz și orzoaică
grâului) simptome foarte asemănătoare cu cele de la grâu,
intensitatea fiind adesea mai mare, miceliul ciupercii
acoperind limbul aproape complet la soiurile
BOLILE ORZULUI sensibile.
VIROZE Agent patogen – Blumeria graminis f. sp. hordei
[Marchal], (sin. Erysiphe graminis f. sp. hordei
Îngălbenirea şi piticirea orzului. [Marchal]), fam. Erysiphaceae, ord. Erysiphales, clasa
Boala este cunoscută de mai bine de 30 ani pe Leotiomycetes, încreng. Ascomycota.
continentul american, fiind semnalate pierderi Ciuperca prezintă caractere morfologice mult
însemnate de producție. În țara noastră prezența asemănătoare cu B. graminis f. sp. tritici de la grâu și
acestei boli la orz a fost constatată în primăvara anului este adaptată pe următoarele specii ale genului
1980. Hordeum: H. vulgare, H. intermedium, H. disticum, H.
Simptome. Boala apare în vetre de formă deficiens, H. secalicum, etc.; prezentând în diferite țări
neregulată și de mărime variabilă, sau la marginea mai multe rase fiziologice. Soiurile de orz se comportă
lanului. Plantele atacate prezintă, la vârful limbului, o diferit față de infecțiile cu B. graminis f. sp. hordei.
îngălbenire aurie, uneori cu nuanță portocalie, care se Gradul de atac este, ca și la făinarea grâului,
răspândește către baza limbului, mai întâi în partea favorizat de unii factori ecologici, precum și de unele
marginală, ca apoi, în scurt timp, să-l cuprindă în verigi tehnologice ca: desimea culturii, norma de
întregime. irigare, dozele de fertilizare și de sensibilitatea
Într-un stadiu mai avansat, plantele infectate soiurilor. (vezi Făinarea grâului)
rămân pitice și prezintă o înfrățire puternică, nereușind Prevenire și combatere. Măsurile
să înspice. În cele din urmă, se usucă și pier. Sistemul recomandate pentru combaterea făinării la grâu sunt
radicular al acestor plante este slab dezvoltat. aceleași și la orz atât în ceea ce privește prevenirea cât
La maturitate, plantele care au fost infectate în și tratamentele chimice. (vezi Făinarea grâului)
faza de plantulă sunt complet îngălbenite, au înălțimea
redusă cu 30%-50% față de cea a plantelor sănătoase, Sfâşierea frunzelor.
iar înspicarea este sporadică, înregistrându-se 10%- Este una din cele mai răspândite și periculoase
15% din potențialul de producție al plantelor. boli ale orzului atât pe glob, cât și în țara noastră. Orzul
de toamnă și orzoaica sunt mai atacate, pierderile de dezvoltare a plantelor și frânează de obicei atacul
ridicându-se la 5-20%, mai ales în culturile intensive. de Helminthosporium.
Simptome. Atacul se manifestă mai ales pe limbul Deoarece principala sursă de infecție este
frunzelor, începând cu cele bazale până la ultima frunză sămânța, se acordă atenție deosebită loturilor
(stindard). Pe limbul frunzelor apar, primăvara, pete de semincere care nu trebuie să depășească anumite
decolorare orientate de-a lungul nervurilor, la început grade de atac, spre a fi admise pentru recunoaștere.
izolate și apoi confluente, care se întind până la Prin condiționare se elimină semințele șiștave
marginea limbului. Cu timpul, petele devin brune prin care pot fi atacate, iar după aceasta se aplică
necrozarea țesuturilor și, în perioadele mai umede, se tratamentul semințelor cu produse sistemice și de
acoperă cu un puf catifelat format din conidioforii contact.
ciupercii. Frunzele atacate se sfâșie longitudinal, de
unde și numele bolii. În afară de limb atacul se manifestă Pătarea reticulară brună a frunzelor.
și pe teaca frunzei, pe pai și pe spic. Sub spic paiul devine Atacul este răspândit în zonele cu climat mai
brun, iar nodurile sunt întunecate la culoare. Talia umed din Nordul Europei. În țara noastră boala este
plantelor este mai redusă, iar spicele sunt deformate, semnalată an de an, provocând pierderi din ce în ce
deseori nu se mai degajă complet din teacă ultimei mai grave.
frunze și prezintă pete brune pe glume și palei. Boabele Simptome. Pe limbul frunzelor plantelor tinere,
rămân total sterile sau șiștave, putând transmite atacul către vârf, apar inițial pete galbene, înguste de 2-3 mm
în caz că sunt semănate. și lungi de 2-3 cm; acestea se brunifică curând și
Agent patogen – Pyrenophora graminea [Ito & prezintă striații înguste longitudinale și transversale
Kuribayashi], (anamorph Helminthosporium ce dau petelor un aspect reticular. Striațiile se
gramineum [Schlechtendal]), fam. Pleosporaceae, ord. îndesesc cu timpul și întreaga pată capătă culoarea
Pleosporales cls. Dothideomycetes, încreng. Ascomycota. brună-închis. Conturul petelor devine neregulat și de
Miceliul subhialin al ciupercii se dezvoltă în culoare mai deschisă, iar suprafața petei se acoperă,
țesuturile gazdei, uneori în vasele conducătoare. pe timp umed, de un strat fin catifelat format din
Conidioforii ies prin stomate în grupuri de 3-4; sunt conidioforii ciupercii. Pe teaca frunzelor nu se produc
cilindrici, neramificați, bruni, septați și măsoară 120 X pete ca în cazul speciei Heminthosporium gramineum,
10-12 µ. Conidiile, formate terminal pe conidiofori, sunt dar pe spice, pe glume și palei, apar pete liniare brune-
cilindrice au capetele rotunjite, de culoare galbenă- închis, lipsite de aspectul reticulat. Semințele infectate
brună, de 35-105 X 15-25 µ, cu 2-8 septe transversale. prezintă pete brune-negricioase și prin ele se
Germinarea conidiilor se realizează la transmite agentul patogen în anul următor.
temperaturi cuprinse între 4-20oC, când din fiecare Două tipuri de simptome sunt produse de P.
celulă rezultă un filament pe care se pot forma conidii teres. Leziuni reticulare (sub forma de plasa) cauzate
secundare. de P. teres f. teres și pătarea brună cauzată de P. teres
Periteciile se formează mai rar în natură, pe f. maculata. Simptomul de rețea cel care dă și numele
resturile rămase în miriște. Ele sunt globuloase, brune- acestei boli (pătarea reticulată) prezintă niște
negricioase, de 350-850 µ. Ascele sunt alungite, de 225- striațiuni longitudinale și transversale de culoare
425 X 32-50 µ și conțin câte 4-8 ascospori elipsoidali, brun-închis sau necrozate. Cel de al doilea simptom
pluricelulari, cu câte 2-3 septe și sunt de culoare prezintă pete circulare sau eliptice înconjurate de o
gălbuie-brună. Sunt dispuși pe 2 rânduri în asce și au margine decolorată de diferite dimensiuni
dimensiuni între 45-75 X 20-35 µ. Agent patogen - Pyrenophora teres f. sp. teres
Transmiterea bolii se poate realiza prin semințele [Drechsler], și Pyrenophora teres f. sp. maculata
contaminate în care miceliul ciupercii se localizează în [Smed.-Pet.], (anamorph Heminthosporium teres
tegument și constituie sursa de infecție în primăvară. O [Drechsler]), fam. Pleosporaceae, ord. Pleosporales cls.
altă sursă este miceliu localizat pe resturile vegetale Dothideomycetes, încreng. Ascomycota.
rămase după recoltare, dar și prin ascospori. Atacul este Miceliul, de culoare olivacee, trăiește în spațiile
favorizat de umiditatea ridicată a aerului, mai ales în intercelulare și formează la maturitate conidiofori
perioada înfloritului și de temperaturi cuprinse între 1- bruni-deschis, drepți, simpli, cu celula bazală mai
15oC. umflată. Ei măsoară 120-200 X 7-9 µ și poartă conidii
Semănatul târziu, cât și fertilizarea cu doze mari cilindrice, galbene-olivacee, cu capetele rotunjite,
de azot predispun plantele la atac grav. Comportarea pluriseptate, de 30-175 X 15-22 µ. Periteciile se
soiurilor, ce se află în prezent în cultură, față de agentul formează pe resturi de miriște în primăvara
patogen este diferită. următoare. Ele sunt parțial cufundate în țesutul atacat
Prevenire și combatere. Respectarea și conțin asce subcilindrice, mai îngroșate la capătul
tehnologiei de cultură a orzului asigură condiții normale superior. Ascosporii sunt ovali, pluriseptați, cu 3 septe
transversale și 1-2 longitudinale și ușor strangulați în
dreptul septelor. Transmiterea se face prin semințele Prevenire și combatere.
infectate, prin ascosporii de pe miriștea rămasă peste Întrucât agentul patogen se află localizat în
iarnă, iar în cursul vegetației prin conidiile care produc înteriorul semințelor, combaterea se poate face prin
infecții secundare. tratamente termice sau chimice. Tratamentele
Prevenire și combatere. Aceleași măsuri termice sunt în prezent înlocuite prin tratamente
recomandate împotriva speciei Pyrenophora gramineea chimice, care sunt mai ușor de aplicat și mai eficiente.
sunt eficace și în vederea combaterii la P. teres.
Tăciunele zburător negru.
Tăciunele zburător. Prezența acestei boli a fost semnalată în Europa,
Tăciunele zburător (brun) al orzului este o boală America de Nord și de Sud și Asia. În țara noastră a fost
foarte răspândită în cultura orzului în toate zonele descrisă pentru prima dată în anul 1957. Față de
cerealiere din lume. În țara noastră atacul variază în Ustilago segetum var. nuda, Ustilago avenae f. sp. nigra
limite largi, între 1-25%, în funcție de gradul de infecție are importanță mai mică, fiind mai puțin răspândit și
a semințelor, de rezistența soiurile și de condițiile mai ușor de combătut.
climatice. Simptome. Spicele atacate sunt transformate în
Simptome. Spicele atacate ies din burduf mai teliospori (clamidospori) ca și cele de la U. nuda, cu
devreme decât cele sănătoase. Cariopsele și celelalte deosebirea că ele apar din burduf mai târziu cu 10-12
componente ale spicului sunt transformate în teliospori zile decât cele sănătoase. Masa de teliospori are o
(clamidospori), cu excepția rahisului care nu este culoare mai închisă (neagră) și este învelită într-o
distrus. Masa de spori este, inițial, acoperită de o membrană subțire care se rupe lăsând sporii în
membrană fină argintie care îndată ce spicul a ieșit din libertate, dar aceștia nu se împrăștie așa de ușor ca cei
burduf se rupe și pune în libertate teliosporii ce sunt de la U. nuda.
vehiculați de vânt iar rahisul rămâne golaș. Agent patogen – Ustilago avenae f. sp. nigra
De obicei sunt infectați toți frații de la o plantă [Ainsworth & Sampson], (sin. Ustilago nigra [Tapke]),
atacată, dar uneori se produc și infecții parțiale. fam. Ustilaginaceae, ord. Ustilaginales clasa
Agent patogen – Ustilago segetum var. nuda Ustilaginomycetes, încreng. Basidiomycota.
[Jensen], (sin. Ustilago nuda [(Jensen) Rostrup]), fam. Teliosporii sunt sferici sau subsferici, de 5-8 X 5-
Ustilaginaceae, ord. Ustilaginales clasa 6,5 µ, cu membrana fin echinulată, de culoare brună-
Ustilaginomycetes, încreng. Basidiomycota. închis, care germinează la temperatura cuprinsă între
Teliosporii sunt mici, de 6-9 µ, sferici sau ovoidali, 5-35oC, optima fiind de 18-20oC, formând epibazidii
cu membrana brună acoperită de virtuozități fine. Ei tricelulare, hialine, pe care se dezvoltă sporedii
germinează între 5-30oC optimul fiind între 18-20oC și alungite, de 4-10,5 X 2,5-4,5 µ; acestea se înmulțesc
își pot păstra facultatea germinativă până la 1 an. prin înmugurire și formează blastospori.
Teliosporii sunt purtați de vânt și ajung pe spicele Infectarea orzului de către Ustilago avenae f. sp.
de orz unde germinează și produc o epibazidie cilindrică nigra se produce o dată cu germinarea seminței și se
formată din 4 celule uninucleate diferențiate ca sex. realizează prin teliosporii ce aderă la suprafața
Procesul sexual se produce prin copularea a două celule acesteia sau cu cei din sol, fiind asemănătoare cu
diferențiate ca sex de pe aceleași epibazidie sau de pe infecția produsă de Tilletia. În afară de orz, U. nigra
epibazidii de la alți teliospori, prin intermediul unor infectează și alte specii de Hordeum, ca H. nodosum și
filamente de conjugare, în urma căreia rezultă celule H. pusillum. Rezistența soiurilor față de U. nigra nu a
binucleate. Din aceasta ia naștere, prin diviziune, un fost pe deplin studiată.
miceliu secundar de infecție care pătrunde în bobul de Prevenire și combatere. Deoarece infecția cu
formare și se localizează în embrion și scutelum unde tăciunele zburător negru este germinală, măsura cea
rezistă mai mulți ani în stare latentă. mai eficientă de combatere este tratarea semințelor
Boabele infectate nu se deosebesc de cele înainte de semănat cu aceleași fungicide ce se folosesc
sănătoase și, dacă sunt însămânțate, din ele rezultă la Ustilago segetum var. nuda.
plante infectate. Miceliul intră în viața activă după
germinarea semințelor, se dezvoltă în plantă trecând la Tăciunele îmbrăcat.
toți frații și ajunge în spic pe care îl distruge și formează Este răspândit în toate zonele de cultură a
în locul lui masa de teliospori. Infecția produsă de orzului atât pe plan mondial, cât și în țara noastră, dar
Ustilago segetum var. nuda este florală, iar ciclul biologic mai puțin păgubitor, datorită faptului că se combate
se realizează în 2 ani. mai ușor.
Infecția este favorizată de umiditatea ridicată și de Simptome. Plantele atacate înspică mai
valori de temperatură mai scăzute în perioada devreme ca cele normale și au talia mai redusă. Spicele
înfloritului orzului, fapt ce explică de ce în anii secetoși tăciunate sunt erecte, mai mici și rămân parțial în
infecția cu tăciune zburător este mai slabă. teaca ultimei frunze. Boabele sunt transformate în
teliospori (clamidospori) care sunt aglutinați și înveliți sau unicelulari, cu episporul brun, îngroșat la vârf,
în membrane fine argintii. Paleile sunt distruse numai în scurt pedunculați și măsoară 30-73 X 14-29 µ.
parte, iar aristele întregi sunt albicioase și strânse la Ciclul biologic este asemănător cu cel de la P.
vârful spicului. Rahisul este mai fragil și, ca atare, spicul triticina și se poate continua în iernile blânde sub
se rupe ușor în mai multe fragmente la recoltare. formă de miceliu de infecție sau uredospori. Orzul este
Agent patogen – Ustilago segetum var. hordei atacat și de Puccinia striiformis f. sp. hordei și de P.
[(Persoon) Rabenhorst], (sin. Ustilago hordei graminis f. sp. hordei, care se manifestă asemănător cu
[(Persoon) Lagerheim]), fam. Ustilaginaceae, ord. atacul de pe plantele de grâu.
Ustilaginales clasa Ustilaginomycetes, încreng. Prevenire și combatere (vezi Rugina neagră a
Basidiomycota. grâului)
Teliosporii sunt sferici, de 6-11 µ în diametru, cu
membrana netedă și de culoare brună-închis. O dată cu Arsura frunzelor.
recoltarea teliosporii sunt puși în libertate, aderă la Rinchosporioza a căpătat o importanță mai
suprafața boabelor și ajung în sol la semănat. Aici mare o dată cu intensivizarea culturii orzului și s-a
germinează în limite largi de temperatură, între 1-35oC, răspândit în țara noastră mai ales în zonele nordice,
cu optimum la 25oC, producând epibazidii cu 3 sau 4 dar și în Muntenia și Oltenia. În anii mai favorabili s-
celule pe care se formează bazidiospori unicelulari. au înregistrat pierderi între 15-30%.
Aceștia pot înmuguri și forma numeroase sporedii Simptome. Boala se manifestă pe limbul și teaca
secundare. Procesul sexual se produce între doi frunzelor în tot cursul perioadei de vegetație. La
bazidiospori sau blastospori și rezultă filamente început petele sunt izolate, dar cu timpul ele se
dicariotice care pătrund în plantulele în curs de înmulțesc, cresc în dimensiuni și suprafața lor apare
germinare, în zona hipocotilului, până ce acesta străbate alcătuită din zone concentrice și sunt înconjurate de
stratul de sol și ajunge la suprafață. Miceliul ciupercii un halou brun-închis.
continuă să se dezvolte intercelular și ajunge în spic pe Frunzele atacate se usucă de timpuriu și pe
care îl distruge și în locul cariopselor formează masa de boabele atacate se observă pete negricioase, care apar
teliospori. Infecția este germinală, iar ciclul biologic este mai ales în zona embrionului.
de un an. Agent patogen – Rhynchosporium secalis
Atacul este favorizat de reacția acidă, de [(Oudemans) J.J.Davis], (gen anamorfic) fam. Incerte
umiditatea ridicată și de temperatura de 10-12oC în sol, sedis, ord. Helotiales clasa Leotiomycetes, încreng.
precum și de adâncimea prea mare de semănat. Ascomycota.
Prevenire și combatere. Tratarea seminței este Miceliul ciupercii se dezvoltă la început
calea cea mai sigură de înlăturare a atacului. Produsele subcuticular și apoi în mezofilul țesuturilor atacate,
indicate împotriva tăciunelui zburător dau rezultate unde formează strome acoperite de epidermă. Pe
foarte bune și în cazul tăciunelui îmbrăcat. (vezi aceste strome se formează, pe conidiofori scurți,
Tăciunele zburător). conidii falciforme, hialine, uniseptate, cu dimensiuni
între 12-20 X 2-4 µ.
Rugina brună (pitică). Sporularea agentului patogen este favorizată de
Această rugină este răspândită peste tot în aria de temperaturi între 15-20oC. Conidiile germinează pe
cultură a orzului; apare și în țara noastră, fără a produce suprafața frunzelor și produc un miceliu de infecție ce
însă pagube importante. străbate epiderma sau pătrunde prin stomate, iar
Simptome. Prezintă pustule de uredospori și incubația durează 9-11 zile. Ciuperca iernează sub
teleutospori de 0,5-0,8 mm, mai mici ca la P. triticina. În formă de stromă în frunzele rămase pe sol și în
rest, caracteristicile și simptomatologia sunt mult condiții favorabile, în primăvară, formează conidii.
asemănătoare cu cele de la rugina brună a grâului. Intensitatea bolii este determinată de precipitații
Agentul patogen – Puccinia hordei [G.Otth], fam. abundente, rouă și umiditatea ridicată a aerului și este
Pucciniaceae, ord. Pucciniales clasa Pucciniomycetes, favorizată de monocultură. Agentul patogen atacă, în
încreng. Basidiomycota. afară de orz și secară, și unele graminee perene ca:
Este o ciupercă cu ciclul complet, heteroică și are Agropyron repens, Bromus inermis, Dactylis glomerata,
ca gazde intermediare pentru picnidii și ecidii specii de Lolium perene etc.
Ornithogallum, mai ales O. umbellatum. Lagărele de Prevenire și combatere. Se recomandă:
uredospori și cele de teleutospori se formează pe respectarea unei rotații în care, în afară de orz, să fie
diverse specii de Hordeum (H. vulgare, H. hexastichum, luate în considerare secara și grâul; să se încorporeze
H. distichum). resturile de miriște adânc în sol, pentru a împiedica
Uredosporii sunt unicelulari, sferici sau permanentizarea agentului patogen; să se trateze
elipsoidali, de 19-30 X 17-24µ, cu membrana echinulată semințele de orz cu produsele recomandate la
și brun-deschisă la culoare. Teleutosporii sunt bicelulari fuzarioza grâului; pe loturile semincere se pot efectua
tratamente foliare cu produse indicate pentru bolile internă. La o plantă sunt atacați toți frații, iar
foliare. paniculele pot fi afectate în totalitate sau parțial numai
la baza lor.
BOLILE OVĂZULUI Agentul patogen – Ustilago hordei f. sp. avenae
MICOZE [Boerema & Verhoeven], (sin. Ustilago kolleri [Wille]),
Tăciunele zburător. fam. Ustilaginaceae, ord. Ustilaginales clasa
Este una din bolile comune ale ovăzului și produce Ustilaginomycetes, încreng. Basidiomycota.
pierderi până la 10-15% în lanurile în care sămânța nu Teliosporii sunt globuloși, rar alungiți, de 5-10 µ
a fost tratată. în diametru și cu membrana netedă, de culoare brun-
Simptome. Înainte de ieșirea paniculelor din roșcată. Ei sunt puși în libertate la recoltare și ajung
burduf se observă că plantele atacate au o culoare pe suprafața boabelor sau între palei și cariopse. După
galbenă-verzuie, mai deschisă ca a celor normale. semănat teliosporii germinează, produc bazidii
Paniculul atacat prezintă spiculețele distruse și septate pe care se formează prin înmugurire
transformate în teliospori (clamidospori); ramurile bazidiospori. Aceștia, după copulare, produc micelii
spiculețelor au o poziție erectă și nu sunt atacate. dicariotice de infecție care pătrund în plantulele de
În funcție de condițiile climatice, aspectul atacului ovăz în curs de răsărire. Miceliul ajunge în cele din
poate să se prezinte diferit. Astfel, se cunoaște așa- urmă în organele florale unde se fragmentează și
numita formă de tăciune zburător moale, mai des formează masa de teliospori.
întâlnită pe timp călduros și secetos, la care masa de În afară de ovăz mai sunt atacate și alte specii de
teliospori este pulverulentă și se împrăștie prin vânt, Avena, cum sunt: A. fatua, A. sterilis, A. orientalis
constituind aspectul tipic și cel mai obișnuit de Ustilago Atacul este favorizat de umiditatea scăzută, de
segetum var. avenae. reacția neutră a solului și de temperaturi cuprinse
Aspectul de tăciune zburător care apare pe timp între 15-25oC.
răcoros și umed, când ritmul de dezvoltare a ciupercii Soiurile cultivate în prezent la noi sunt mijlociu
este încetinit. Masa de spori este aglutinată, dură, rezistente față de tăciunele îmbrăcat.
glumele nu sunt distruse în întregime și atacul se Prevenire și combatere. Tratamentul care se
aseamănă cu cel produs de Ustilago hordei f. sp. avenae. aplică împotriva tăciunelui zburător este eficace și
Agentul patogen – Ustilago segetum var. avenae contra tăciunelui îmbrăcat al ovăzului.
[(Persoon) Brunaud], (sin. Ustilago avenae [(Persoon)
Rostrup]), fam. Ustilaginaceae, ord. Ustilaginales clasa Rugina coronată.
Ustilaginomycetes, încreng. Basidiomycota. Această rugină se întâlnește în fiecare an în
Teliosporii sunt unicelulari, sferici sau elipsoidali, culturile de ovăz din țara noastră, dar pierderile
cu diametrul de 5-9 µ și au membrana brună, verucoasă. produse sunt neînsemnate.
Ciclul biologic al ciupercii este de doi ani. Teliosporii Simptome. Atacul de rugină apare după
sunt duși de vânt, ajungând între palei și ovar; aici ei formarea paniculelor și în fazele de maturare a
germinează și formează o epibazidie tetracelulară pe boabelor. Se observă mai ales pe fața superioară a
care se formează bazidiosporii. Din copularea limbului foliar, pe teci și mai rar pe tulpini și glume sau
bazidiosporilor rezultă miceliul dicariotic care palei.
infectează fața internă a paleii sau pericarpul bobului. Pustulele de uredospori sunt ovale sau circulare,
Miceliul rămâne până primăvara în stare latentă și, după dispuse neuniform, izolate sau confluente, la început
germinarea seminței, pătrunde în plantule în dreptul acoperite de epidermă și apoi, după sfâșierea acesteia,
coleoptilului și, deci se produce o infecție germinală. descoperite și pulverulente, de culoare galbenă-
Plantele astfel infectate produc panicule transformate portocalie. Lagărele de teleutospori apar mai târziu și
în teliospori și ciclul reîncepe. sunt de obicei dispuse în jurul celor de uredospori.
Prevenire și combatere. Principala măsură este Teleutopustulele sunt de culoare neagră-violacee,
tratarea semințelor cu fungicide (vezi Tăciunii grâului și acoperite de epidermă, lucioase și se deschid târziu
orzului). prin sfâșierea acesteia.
Agentul patogen – Puccinia coronata f. sp.
Tăciunele îmbrăcat. avenae [P.Sydow & Sydow], (sin. P. coronifera
Această boală este răspândită în proporție [Klebahn]), fam. Pucciniaceae, ord. Pucciniales clasa
aproximativ egală cu tăciunele zburător atât pe glob, cât Pucciniomycetes, încreng. Basidiomycota.
și în țara noastră. Ciuperca este o specie macrociclică și heteroică,
Simptome. Paniculele tăciunate ies din burduf ce formează stadiul picnidian și cel ecidian pe arbustul
mai târziu ca cele de la plantele sănătoase, iar masa de Rhamnus cathartica.
teliospori (clamidospori) rămâne aglutinată și învelită Picnidiile sunt sferice, subepidermale, cu
de palei, care sunt numai în parte atacate pe fața lor numeroși picnospori, dezvoltate mai ales pe fața
superioară, iar ecidiile sunt dispuse pe fața inferioară a patogen se transmite prin semințele infectate și prin
frunzelor, în pete gălbui-roșiatice. Uredosporii sunt resturile de porumb neîncorporate în sol.
unicelulari, sferici sau ovali, de 18-30 X 14-24 µ, de Prevenire și combatere. După recoltarea
culoare galbenă și cu membrana echinulată. porumbului este necesar să se adune tulpinile și apoi,
Teleutosporii sunt bicelulari, pedunculați, de 34-56 X prin arătură adâncă, să se încorporeze sub brazdă
13-20µ, cu membrana brună, îngroșată la vârf, cu unele resturile vegetale care conțin o mare cantitate de
ornamentații sub formă de coroniță pe celula inocul.
superioară. Ciclul biologic este asemănător cu cel de la Semințele se sortează riguros și apoi se tratează
Puccinia graminis. În afară de ovăz mai sunt atacate cu produse recomandate (vezi Putregaiul tulpinilor și
unele graminee din flora spontană din genurile: Avena, știuleților)
Arrhenatherum, Alopecurus, Bromus, Calamagrotis, Respectarea unei rotații mai lungi după cereale
Dactylis, Festuca, Glyceria etc. păioase micșorează atacul.
Ovăzul mai este atacat în anii favorabili și de
rugina neagră – Puccinia graminis f. sp. avenae, ale cărei Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor.
simptome, biologie și măsuri de combatere sunt Boala este răspândită în zonele temperate cu
aceleași ca la rugina neagră a grâului. climat mai umed, unde produce pagube însemnate. La
Prevenire și combatere. Se recomandă noi în țară este semnalată în toate zonele de cultură a
cultivarea soiurilor mai rezistente, distrugerea gazdei porumbului.
intermediare și efectuarea arăturilor de vară după Simptome. În faza de răsărire plantulele pot fi
recoltarea ovăzului. (vezi Rugina neagră a grâului) invadate de miceliul din sol sau de pe boabe; ele
putrezesc înainte de a mai ajunge la suprafața solului.
BOLILE PORUMBULUI Mai târziu, în faza apariției mătăsii și a paniculului,
MICOZE atacul se manifestă pe rădăcini și în zona bazei
Înflorirea albă a boabelor. tulpinii, care putrezesc, capătă o culoare roșiatică-
Boala este răspândită în toate zonele de cultură a violacee, iar primele internoduri de la baza plantei
porumbului pe glob și este frecvent întâlnită și în țara putrezesc și se acoperă cu un miceliu de culoare roză.
noastră, mai ales în anii mai umezi. În secțiuni longitudinale prin tulpină se observă
Simptome. Pe plăntuțele în curs de răsărire se măduva descompusă și colorată în roșu-violaceu,
observă un putregai al rădăcinilor, care face ca plantele datorită prezenței miceliului ciupercii. Datorită
să se veștejească și apoi să se usuce. La plantele în faze greutății plantelor, tulpinile se frâng de la bază, ceea
mai avansate de vegetație se manifestă un putregai al ce îngreunează recoltatul mecanizat.
bazei tulpinii și al rădăcinilor care se brunifică și, pe Pe știuleți, sub pănuși, se dezvoltă un miceliu alb
timp umed, se acoperă cu un mucegai de culoare roză. cu nuanță roză-rubinie care acoperă boabele. Boabele
Atacul pe știuleți este cel mai cunoscut și mai păgubitor, năpădite de miceliu se colorează și ele în roșu-rubiniu,
manifestându-se prin crăparea boabelor în faze aproape capacitatea lor germinativă scade și greutatea este
de maturitate. Boabele infectate pot fi izolate sau mai mică. Porumbul atacat de fuzarioză este toxic și
grupate când atacul este mai puternic și sunt acoperite poate produce intoxicații grave, dacă este administrat
cu un mucegai roz constituit din miceliul și conidiile în hrana animalelor, mai ales a porcilor.
ciupercii. Puterea de germinație a boabelor infectate Agent patogen – Gibberella zeae [(Schweinitz),
scade, greutatea absolută este mai redusă și, în condiții Petch], (anamorph Fusarium graminearum
de păstrare necorespunzătoare, boala poate continua să [Schwabe]), fam. Nectriaceae, ord. Hypocreales clasa
se manifeste și în depozite. Sordariomycetes, încreng. Ascomycota.
Agent patogen – Gibberella fujikuroi [(Sawada) Ciuperca formează conidii fusiforme, hialine,
Wollenweber], (anamorph Fusarium moniliforme pluricelulare (cu 3-5 septe), ușor curbate, ascuțite la
[Sheldon]), fam. Nectriaceae, ord. Hypocreales clasa ambele capete, cu dimensiuni între 30-60 X 4-6 µ. Pe
Sordariomycetes, încreng. Ascomycota. lângă acestea, se mai formează și microconidii
Ciuperca produce pe miceliu două feluri de unicelulare, ovale, grupate de obicei în glomerule
conidii: macroconidii, care sunt fusiforme, drepte sau sferice. Periteciile sunt sferice sau ovoide, terminate
ușor curbate cu capetele ascuțite, pluricelulare, hialine cu un gât scurt, negre-cărbunoase, de 200-300 X 170-
și cu dimensiuni de 41 X 4,3µ, microconidii ovale, 220 µ și se formează pe resturile de tulpini
unicelulare, hialine, de 10,5 X 4,2 µ, dispuse în șiruri sau neîncorporate în sol. În peritecii se găsesc numeroase
în glomerule sferice. Periteciile formate pe resturile de asce alungite de 60-75 X 10-12µ, cu câte 8 ascospori
tulpini sunt de culoare albăstruie-negricioasă, cu perete eliptici pluricelulari (1-3 septe), de culoare ușor brună
gros, cu dimensiuni, de 275-380 X 210-300µ. Ele conțin și cu dimensiunea de 18-24 X 4-5µ. Evoluția bolii este
asce cilindrice cu câte 4-8 ascospori alungiți, unicelulari favorizată de umiditate bogată și de temperatură
sau bicelulari, dispuși în ască pe 1 sau 2 rânduri. Agentul cuprinsă între 6-36oC, cu optima între 21-30oC.
Agent patogen. Acesta se transmite prin provocate în loturile de hibridare prin înlăturarea
semințele infectate, prin resturile de plante atacate, cât paniculelor care creează porți de intrare agentului
și prin infecțiile produse pe unele gazde din flora patogen; semănatul târziu este, de asemenea, un
spontană. Față de atacul de G. zeae, hibrizii creați în țara factor favorizant pentru tăciunele porumbului.
noastră se comportă diferit. În ce privește rezistența hibrizilor de porumb
Prevenire și combatere. Se recomandă să se față de U. maydis, există o mare diversitate.
respecte o rotație în care porumbul să nu revină după el Prevenire și combatere. Se recomandă
însuși și nici după cereale păioase ce sunt atacate de respectarea unei rotații de 4-5 ani și evitarea
fuzarioză. monoculturii de porumb. Aplicarea îngrășămintelor în
După recoltarea porumbului, se recomandă să se doze moderate și în complex de NPK și folosirea
execute arătura de bază pentru a încorpora resturile de gunoiului de grajd bine fermentat. Evitarea, pe cât
plante infectate. posibil, a rănirii plantelor cu prilejul lucrărilor de
Este necesar să se condiționeze și apoi să se întreținere și combaterea dăunătorilor. Se vor cultiva
trateze sămânța de porumb cu produse recomandate de hibrizii mai rezistenți, așa cum sunt recomandați
firmele producătoare de fungicide. pentru fiecare zonă de cultură a porumbului în țara
noastră.
Tăciunele comun.
Această boală este răspândită pe glob în toate Tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor de
zonele de cultură a porumbului. În țara noastră este mai porumb.
frecvent în Câmpia Dunării, în nordul Moldovei și în Acest tăciune este răspândit în toate zonele de
Transilvania, producând pagube evaluate între 2,5-5%. cultură a porumbului pe glob, producând pagube ce
Organizația Europeană de Protecția Plantelor îl clasează fluctuează de la an la an.
în top 10 cei mai importanți fungi patogeni ai plantelor. La noi în țară, boala este din ce în ce mai des
Simptome. Atacul de tăciune comun se manifestă întâlnită în culturile de porumb, în unii ani producând
pe toate organele aeriene ale plantei, sub formă de pierderi deosebit de importante. Astfel, pe unele
tumori de mărimi diferite, în care se află masa de suprafețe, frecvența atacului, respectiv pierderile de
teliospori (clamidospori) ai ciupercii. Atacul mai au fost de 35-40%.
păgubitor este cel de pe știuleți și pe tulpini, care Simptome. După apariția inflorescențelor
afectează producția în mai mare măsură. Tumorile sunt mascule și femele se constată că acestea sunt total sau
la început albe-sidefii, iar la maturitate devin brune, cu parțial transformate într-o masă neagră de teliospori
aspect pergamentos; în această fază se pot sparge și (clamidospori). Paniculele sunt deformate, bacteile
pune în libertate sporii bruni. Organele atacate se florilor sunt mai dezvoltate, iar știuleții au formă
deformează, iar metabolismul glucidelor este perturbat. globuloasă sau conică și rămân înveliți între pănuși
Agent patogen – Ustilago maydis [(de Candolle) până aproape de maturitate, când acestea se
Corda], (sin. Ustilago zeae [(Link) Unger]), fam. îndepărtează și permit să se vadă masa de teliospori.
Ustilaginaceae, ord. Ustilaginales, clasa Din știuletele atacat nu rămân decât fasciculele de
Ustilaginomycetes, încreng. Basidiomycota. vase conducătoare sub forma unor firișoare albe.
Miceliul ciupercii, dezvoltat în țesuturile atacate și Plantele atacate sunt mai mici și ajung la maturitate cu
în tumori, se fragmentează și produce teliosporii. întârziere.
Aceștia sunt sferici sau ovali, de 8-12µ de culoare brună, Agentul patogen – Sphacelotheca reiliana
cu episporul echinulat. [(J.G.Kühn) Clinton] sin. Sorosporium holci-sorghi
Teliosporii parcurg în timpul iernii o perioadă de [(Rivolta) Moesz], fam. Ustilaginaceae, ord.
repaus, după care germinează și produc o epibazidie Ustilaginales, clasa Ustilaginomycetes, încreng.
tetracelulară pe care se formează un număr nedefinit de Basidiomycota.
bazidiospori de sex diferit. După copularea a doi Teliosporii ciupercii sunt sferici, de 9-12 X 8-10
bazidiospori rezultă miceliul secundar (dicariotic) de µ, inițial aglutinați și aproape de maturitate devin
infecție. Acesta pătrunde în plantele de porumb prin liberi; ei pot rezista în sol până la 7-8 ani, fără să-și
răni, stomate, sau rar direct prin epidermă și produce piardă viabilitatea. În primăvară formează câte o
infecții locale, cu formarea de tumori. epibazidie tetracelulară pe care se diferențiază
Condițiile necesare pentru efectuarea infecțiilor bazidiospori hialini, ovoidali sau elipsoidali, care pot
sunt următoarele: temperatura între 8-36oC, cu optim la înmuguri formând numeroși blastospori. După
26-30oC; umiditate atmosferică ridicată, pentru copularea bazidiosporilor de sex diferit se formează
germinarea teliosporilor; plante de porumb în faza de miceliul dicariotic, ce infectează plantele în faza de
maximă receptivitate, până la coacerea în lapte; răsărire, prin coleoptil. Sensibilitatea față de atac
fertilizarea cu doze mari de azot sau cu gunoi de grajd descrește cu dezvoltarea plantelor și, după ce acestea
proaspăt; atacul de Ostrinia ori de grindină, sau rănirile
au atins 24-26 cm înălțime, deci după 25 zile, nu mai pot
fi infectate. Pătarea cenuşie a frunzelor.
Factorii de mediu influențează infecția; Helmintosporioza porumbului este frecventă în
temperatura peste 15oC, cu optim la 23-28oC, este mai majoritatea țărilor cultivatoare de porumb și produce
favorabilă, fapt ce explică de ce la epocile târzii de pagube mari mai ales în zonele umede. În România a
semănat se înregistrează cele mai mari pierderi. fost semnalată prima dată în 1932; în prezent,
Uscăciunea sub 50% capacitate pentru apă este, răspândirea ei este condiționată de umiditate și de
de asemenea, favorabilă atacului, deoarece permite o sensibilitatea hibrizilor cultivați.
mai bună aerare de care au nevoie teliosporii în cursul Simptome. Pe frunzele în diferite stadii ale
germinării. Infecția este germinală și apoi miceliul se plantei apar pete galbene-cenușii sau mate, cu o
răspândește sistemic în plantă. margine mai închisă, alungite în direcția nervurilor,
Prevenire și combatere. Se recomandă: izolate sau confluente. În dreptul petelor se formează
aplicarea unei rotații de mai mulți ani, pentru evitarea un praf cenușiu, alcătuit din conidioforii și conidiile
terenurilor infestate și pentru epuizarea rezervei de agentului patogen. Țesuturile atacate se necrozează și,
teliospori din sol; să se cultive hibrizi cu cea mai bună în cele din urmă, se sfâșie. Petele pot atinge
rezistență față de Sphacelotheca reiliana; tratarea dimensiuni între 2-3, până la 10-12 cm lungime și 0,5-
semințelor este o măsură eficace pentru zonele unde 2 cm lățime. Pe pănuși pot apărea pete asemănătoare
boala nu s-a semnalat. cu cele de pe frunze. În afară de porumb ciuperca mai
atacă sorgul, iarba de Sudan, orzul, ovăzul, orezul și
Rugina porumbului. grâul.
Această boală răspândită şi periculoasă în Această Agentul patogen – Setosphaeria turcica
boală răspândită și periculoasă în America este, în [(Luttrell) K.J.Leonard & E.G.Suggs], (anamorph
Europa și în țara noastră, mai puțin păgubitoare, fiind Helminthosporium turcicum [Passerini]), fam.
întâlnită în nordul Moldovei și Transilvaniei. Pleosporaceae, ord. Pleosporales clasa
Simptome. Atacul apare spre sfârșitul vegetației Dothideomycetes, încreng. Ascomycota.
sub formă de pete gălbui pe ambele fețe ale limbului pe Miceliul ciupercii se dezvoltă în parenchimul
care se formează pustule eliptice de circa 1 mm, de țesuturilor din dreptul petelor de atac.
culoare brun-deschisă, risipite sau grupate; la început Conidioforii ies prin osteolul stomatelor în
sunt acoperite de epidermă, apoi descoperită prin mănunchiuri de 2-6, sunt drepți sau ușor flexuoși, cu
sfâșierea acesteia, când uredosporii sunt puși în 2-4 pereți transversali și de culoare brună. Conidiile
libertate. Pustulele cu teleutosporii sunt brune- se formează terminal pe conidiofori, sunt brune-
negricioase la început lucioase și apoi pulverulente, măslinii, cu episporul neted, fusiforme, septate prin 1-
formate pe frunze, teci și rar pe tulpini. 9 pereți transversali, iar dimensiunile lor sunt
Agent patogen – Puccinia sorghi [Schweinitz], variabile, între 60-120 X 16-23µ.
fam. Pucciniaceae, ord. Pucciniales clasa Agentul patogen se răspândește în cursul
Pucciniomycetes, încreng. Basidiomycota. perioadei de vegetație prin conidii, iar de la un an la
Ciuperca este heteroică și macrociclică, cu stadiul altul rezistă pe resturile de plante atacate.
picnidian și ecidian pe specii ale genului Oxalis, ca: O. În condiții de umiditate ridicată și la
corniculata, O. cymosa, O. stricta, O. olacea, O. repens. temperaturi între 18-27oC are loc germinarea
Stadiul cu uredospori și teleutospori se dezvoltă pe conidiilor și pătrunderea miceliului de infecție în
porumb. Faza ecidiană, în țara noastră, nu a fost plantă în 6-18 ore, iar incubația durează 7-12 zile.
semnalată, iar P. sorghi se comportă ca o specie cu ciclul În ce privește rezistența porumbului față de
incomplet. Uredosporii sunt sferici sau elipsoidali, de ciuperca H. turcicum, s-a constatat că este de două
culoare brun-deschis, fin echinulați cu dimensiuni de feluri: monogenică și poligenică.
23-30 X 22-25µ. Teleutosporii sunt bicelulari, alungiți, Porumbul mai poate fi atacat și de alte specii de
elipsoidali, cu celula superioară rotunjită sau puțin Helminthosporium, dintre care în alte zone de cultură
ascuțită și măsoară 28-50 X 15-24µ; prezintă membrana ale porumbului sunt foarte periculoase: H. maydis și H.
brună și sunt lung pedunculați. carbonum, care pentru țara noastră sunt considerate
Prevenire și combatere. Se recomandă de carantină.
respectarea epocii optime de semănat și cultivarea Prevenire și combatere. Cea mai sigură
hibrizilor zonați recomandați de stațiunile măsură este cultivarea hibrizilor rezistenți și
experimentale. Întârzierea semănatului și cultivarea aplicarea corectă a măsurilor agrotehnice de cultură a
hibrizilor cu perioadă lungă de vegetație în zone mai porumbului.
reci duce la agravarea atacului de rugină. Arătura de În cazul unui atac puternic se pot aplica
bază și încorporarea resturilor în sol face ca agentul tratamente
patogen să nu se mai poată permanentiza în natură.

S-ar putea să vă placă și