Sunteți pe pagina 1din 105

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,FUNDENI” BUCUREŞTI

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL


GENERALIST

DOSAR DE PRACTICĂ
( ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC)

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ ELEVEI : ..........................................


.................................................................................................................
CLASA .....................................................................
COORDONATOR: .....................................................................................

1
Introducere

La elaborarea acestui ghid s-au avut în vedere


principiile strageiei europene pentru realizarea
Politicilor de Sănătate şi Standardul de pregătire
profesională (SPP) pentru calificare profesională de
nivel 3 avansat, planul de învăţământ şi programa
şcolară pentru asistentul medical generalizat.
Acest ghid conţine elemente cheie ale
conceptului programei pentru profesii care se
bazează pe practică, ele includ educaţia bazată pe
competenţe şi instruire, dar mai ales însuşirea
stragegiilor în corelare cu principiile educaţiei
adulţilor.

2
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN INSTITUŢIILE
CURATIVO-PROFILACTICE

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN SECŢIILE DE SPITAL

1. Personalul care lucrează în secţiile de spital cu profil de medicină internă,


chirurgie, ortopedie, oftalmologie, otorinolaringologie, psihiatrie etc. va respecta
următoarele măsuri de protecţia muncii:
a) dezinfecţia în timpul şi după terminarea lucrului;
b) dezinfecţia sălilor din serviciile respective;
c) respectarea riguroasă a regulilor de igienă;
d) purtarea echipamentului de protecţie, inclusiv a calotei, pentru toate cadrele
medico-sanitare din secţia de spital;
e) însuşirea şi respectarea normelor de tehnica securităţii muncii pentru aparatura
medicală cu care lucrează;
f) însuşirea şi respectarea tehnicilor corecte de examinare şi investigare a bolnavilor,
precum şi de aplicarea terapeuticii;
g) schimbarea hainelor şi baie de curăţenie la ieşirea din serviciu pentru personalul
sanitar care lucrează în secţiile de boli infecto-contagioase, izotopi radioactivi etc.
Personalul care lucrează în secţiile şi serviciile de diagnostic şi tratament din
spital, precum şi cel din serviciile policlinicii va fi supus vaccinărilor la indicaţia
Inspectoratului sanitar de stat.
Se vor lua măsuri ca în toate secţiile şi serviciile din spital şi din policlinică,
lumina artificială şi temperatura încăperilor să fie suficiente, uniforme şi
constante.

3
2. Personalul medico-sanitar de toate specialitaţile este obligat a se spăla pe mâini cu
apă şi săpun înainte şi după examinarea unui bolnav sau după aplicarea unei
proceduri terapeutice. O grijă deosebită pentru dezinfecţia mâinilor o va avea
personalul din secţiile de oftalmologie şi otorinolaringologie.
3. Bolnavii nu vor fi aduşi în saloane pentru internare decât după ce vor fi luate
măsurile de igienă necesare ( îmbăiere, depunerea efectelor la garderobă, primirea
lenjeriei de corp de la spital etc). La externare nu vor fi îmbrăcaţi cu efecte aduse
de acasă în saloane, ci la baie.
4. Pe fiecare coridor şi la intrarea în salon se va afişa un regulament cuprinzând
măsurile de protecţia muncii. Personalul medical, mediu şi de îngrijire va purta
obligatoriu întregul echipament de protecţie, iar halatele le vor purta complet
închise la gât.
5. Când bolnavul tuşeşte sau strănută se va evita să se stea în faţa acestuia şi i se va
indica să folosească în acest caz batista. Când se vorbeşte cu bolnavul se va păstra
distanţa de 80-100 cm.
În saloanele cu bolnavi pulmonari gravi, tuşitori, cu baciloscopie pozitivă se va
purta mască de tifon.
6. Pentru prevenirea contaminărilor, în timpul serviciului este interzis a se mânca, a
se duce mâna la faţă sau la gură. De asemenea, este interzisă primirea alimentelor
şi obiectelor de la bolnavi.
7. Se vor revizui periodic instrumentarul şi aparatele, pentru a se evita accidentele.
Se vor înzestra secţiile cu pile de tăiat fiole, pentru a feri personalul de accidente.
8. La recipientele de oxigen şi aparatele de oxigen nu se va umbla cu mâinile unse
cu grăsime.
9. Se interzice personalului medico-sanitar din alte secţii ale spitalului să circule în
secţia de boli contagioase, tuberculoză, pediatrie şi dermato-venerice, precum şi
în laboratoarele clinice ale spitalului. Legătura cu secţiile şi serviciile de
diagnostic şi tratament se va ţine prin anumite persoane desemnate de direcţie şi
instruite corespunzător.

4
10. Personalul medico-sanitar va fi instruit pentru utilizarea corectă a seringilor,
pipetarea corectă a serurilor sanguine şi recoltarea corectă a probelor de laborator
(urină, fecale).

RESPONSABILITĂŢILE ELEVULUI ASISTENT MEDICAL GENERALIST


ÎN STAGIUL PRACTIC
(INVĂŢĂMÂNT CLINIC)

- Să se prezinte cu regularitate la stagiu, conform programului


- Să cunoscă regulile ce garantează securitatea pacientului şi a sa, pe timpul
stagiului, şi să aplice măsurile de protecţie
- Să-şi identifice rolul şi responsabilităţile în echipa de îngrijire
- Să cunoască obiectivele de stagiu şi să solicite ajutor pentru realizarea lor
- Să stabilească relaţii profesionale cu pacienţii în vederea realizării obiectivelor de
stagiu practic
- Să se integreze în echipa de îngrijire şi să-şi îndeplinească rolul conform statutului
său
- Să aplice mijloace adaptate de îngrijire, conform nivelului său de pregatire
- Să cunoască şi să completeze documentele specifice
- Să respecte criteriile de evaluare ale unei intervenţii: confort, securitate,
eficacitate, economicitate
- Să efectueze intervenţiile nursing conform algoritmului: planificare, pregătire,
execuţie, reorganizare, notare în documente
- Să îngrijească numarul stabilit de pacienţi, la fiecare modul parcurs
- Să aplice demersul ştiinţific al îngrijirilor (procesul de nursing)
- Să înteleagă fenomenele patologice corespunzătoare tipului de afecţiuni ce se
tratează în unitatea de stagiu si să aplice protocoale de îngrijiri adaptate

5
- Să-şi evalueze corect nivelul achiziţiilor din perioada învaţământului clinic
efectuat
- Să cunoscă şi să respecte Codul de Etică

ANUL I

Anul şcolar.........................................

Nr. Modul / Modulul Nr. ore învaţamănt clinic

2. Modulul : Comunicare profesională 30

10. Modulul : Mediu şi sănătate 30

11. Modulul : Educatie pentru sănătate 90

13. Modulul : Bazele ştiinţei nursing-ului 60

14. Modulul : Fiinţa umană şi nursing-ul 60

15. Modulul : Semiologie 30

16. Modulul : Tehnici de nursing şi investigaţii 90

17. Modulul : Protecţia şi securitatea în muncă 30

18. Modulul : Administrarea medicamentelor 30

6
2. Modulul: COMUNICARE PROFESIONALĂ

Număr ore învăţământ clinic – 30 ore

I. Competenţele specifice modulului:

1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă


2. Aplică tehnici de comunicare orală
3. Realizează şi prezintă un raport formal

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să identifice sursele de informaţii specifice profesiei


2. Să selecteze metodele de comunicare adecvate, cu pacientul şi cu echipa de ingrijire
3. Să realizeze o comunicare eficientă
4. Să verifice eficienţa comunicării
5. Să realizeze un raport formal, adecvat scopului propus

III. Evaluarea elevului se va face prin probe orale,scrise şi practice .Pe parcursul
stagiului practic se realizează evaluarea formativă ( ex. autoevaluarea comunicarii
verbale si nonverbale , autoevaluarea unei discuţii cu pacientul) şi evaluarea
sumativă prin elaborarea unui raport de tură.
Criteriile de apreciere a raportului :
- numărul de pacienţi cuprinşi in raport ( 3 -7 )
- selectarea informaţiilor
- organizarea conţinutului
- prezentarea raportului

7
8
10. Modulul : MEDIU ŞI SĂNĂTATE
Număr ore învăţământ clinic – 30 ore

I. Competenţele specifice modulului:

1. Analizează noţiunile de ecologie şi igienă în interrelaţie cu sănătatea


2. Interpretează elementele de profilaxie şi protecţie

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să enumere măsurile de igienă, aplicate în spital


2. Să stabilească elementele interrelaţiei factori de mediu- organism
3. Să aplice măsurile de protecţie şi profilaxie

III. Evaluarea elevului se va face prin probe scrise si orale . Acesta va completa o fisa
de lucru şi va prezenta măsurile de igienă aplicate în spital / secţie şi măsurile de
profilaxie .
Criteriile de apreciere sunt reprezentate de respectarea cerinţelor fişei de lucru şi
prezentarea orală a acesteia:
1. Măsuri de igienă aplicate în spital
2. Factorii de mediu fizici, chimici, biologici, sociali ce acţionează asupra omului şi a
mediului: aer, apă, sol, radiaţii, alimente, habitat
3. Măsuri de profilaxie:
 Măsuri privitoare la sursa de infecţie
 Măsuri privitoare la căile de transmitere
 Măsuri privitoare la organismul receptiv
4.Concluziile elevului/elevei

9
11.Modulul: EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Număr ore învăţământ clinic – 90 ore

I. Competenţele specifice modulului:

1. Identifică factorii care pot altera stilul de viaţă sănătos.


2. Planifică acţiuni de educaţie pentru sănătate.
3. Implementează programe de educaţie pentru sănătate.
4. Evaluează rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate.

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să identifice la pacient/client caracteristicile stilului de viaţă propriu


2. Să identifice şi să ierarhizeze problemele de sănătate ale pacientului/clientului.
3. Să elaboreze un program de educaţie pentru sănătate la un pacient internat.
4. Să formuleze scopul şi obiectivele educaţiei pentru sănătate
5. Să elaboreze strategiile de intervenţie în domeniul educaţiei pentru sănătate
6. Să întocmească documentaţia programului de educatie pentru sănătate.
7. Să monitorizeze derularea programului de educatie pentru sănătate.
8. Să evalueze rezultatele implementării programului de educaţie pentru sănătate
(asigurarea feed-back-ului).

III. Evaluarea elevului se realizează prin probe orale, scrise si practice ( studiu de caz ).
Criteriile de apreciere sunt :
1. Identificarea caracteristicilor stilului de viată al pacientului
2. Identificarea si ierarhizarea problemelor de sănătate
3. Formularea scopului si obiectivelor educaţiei pentru sănătate
4. Elaborarea strategiilor de intervenţie
5. Analizarea rezultatelor si a impactului aplicarii programului
6. Respectarea etapelor Programului de educaţie pentru sănătate:
- scopul programului
- obiectivele programului
- strategiile utilizate pentru informarea bolnavului
- documentaţia necesară informarii pacientului
- planificarea acţiunilor de informare
- evaluarea rezultatelor acţiunii de educaţie pentru sănătate

10
13. Modulul: BAZELE ŞTIINŢEI NURSING-ULUI

Număr ore învăţământ clinic – 60 ore

I. Competenţele specifice modulului:

1. Analizează funcţiile şi rolul asistentului medical şi statutul său in cadrul echipei


medicale
2. Sintetizează competenţele profesionale, calităţile si abilităţile personale specifice
asistentului medical

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :


1.Să explice statutul asistentului medical în cadrul echipei medicale
2.Să redea competenţele profesionale ale asistentului medical
3.Să descrie calităţile si abilităţile personale necesare asistentului medical
2. Să relateze o situaţie din care să reiasă calitătile şi abilitaţile necesare asistentului
medical.

III. Evaluarea elevului se va face prin probe orale, scrise şi practice conform cu
criteriile de performanţă şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate descrise in SPP-
uri.
Criteriile de apreciere pot fi :
1. Descrierea unei situaţii obişnuite din mediul clinic în care se cere folosirea
calităţilor şi abilitaţilor personale, după tabelul de mai jos:

Situaţia Atitudinea necesara Ocazia folosirii abilitaţilor

2. Întocmirea unui jurnal, timp de o săptămână, în care elevul/eleva să noteze cum a


utilizat abilităţile şi calităţile proprii în activitatea practică.

11
14. MODULUL : FIINŢA UMANĂ ŞI NURSING - UL
Număr ore învăţământ clinic – 60 ore
I. Competenţele specifice modulului:

1. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinţei umane.


2. Identifică problemele de dependenţă.
3. Rezumă supravegherea şi intervenţiile specifice problemelor de dependenţă.
4. Identifică etapele procesului de nursing.
5. Aplică procesul de îngrijire(nursing).
6. Stabileşte gradul de autonomie/ dependenţa pacientului.

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să identifice nevoile fundamentale umane şi sursele de dificultate ;


2. Să culeagă datele relevante ;
3. Să identifice problemele de dependenţă şi manifestările de dependenţă ;
4. Să selecteze elementele de supraveghere şi intervenţiile ;
5. Să ierarhizeze intervenţiile în funcţie de prioritaţi ;
6. Să descrie etapele procesului de îngrijire ;
7. Să selecteze elementele cheie pentru fiecare etapă ;
8. Să formuleze diagnosticele de nursing dupa modelul PES ;
9. Să elaboreze planul de îngrijire în funcţie de prioritaţi ;
10. Să efectueze bilanţul îngrijirilor pe baza evidenţelor ;
11. Să aprecieze starea pacientului în raport cu nevoile de bază;
12. Să revizuiască etapele procesului de ingrijire în caz de bilanţ negativ.

III. Evaluarea se va derula utilizând probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) prin
care elevul demonsrează ca este capabil sa aplice procesul de îngrijire (nursing ). Elevul
va prezenta 2 studii de caz.
Criteriile de apreciere se regăsesc in etapele procesului de îngrijire.

12
FIŞA DE LUCRU

Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).


1. Identitatea socio-profesională şi culturală
Numele şi prenumele(iniţialele):................................................
Vârsta: ………………….
Domiciliul:
rural urban bloc casă la curte
Naţionalitatea: ....................................
Religia ...............................................
Ocupaţia:
fără ocupaţie salariat lucrător pe cont propriu patron
agricultor elev/student şomer pensionar
Mediul de lucru: …………………………………………………………….
Situaţia familială:
singur(ă) casatorit(ă) numărul membrilor familiei
alte persoane cu care locuieşte..........................................................................
alte situaţii(camin/azil)......................................................................................
Motivele internarii:........................................................................................
Diagnosticul medical.....................................................................................
Alte probleme legate de sănătate ...................................................................

Culegerea de date:

1. Nevoia de a comunica.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
2. Nevoia de a respira.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:

13
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
3. Nevoia de a mânca şi a bea.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
4. Nevoia de a elimina.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
5. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
8. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
9. Nevoia de a fi curat, îngrijit şi a-şi proteja tegumentele.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
10.Nevoia de a evita pericolele.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
11. Nevoia de a se ocupa de propria realizare.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:

14
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
12. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor sale.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
13. Nevoia de a se recrea.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
14. Nevoia de a învăţa.
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă:
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:

PLAN DE ÎNGRIJIRE

1. Obiective adaptate resurselor pacientului şi problemelor de dependenţă / îngrijire


identificate

2. Intervenţii aplicate în funcţie de priorităţi


- proprii
- delegate

3. Efectuarea bilanţului îngrijirilor:

- obiective realizate
- obiective nerealizate

4. Aprecierea stării pacientului în raport cu nevoile de bază:

- nevoi satisfăcute
- nevoi nesatisfăcute

5. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire:

- identificarea cauzelor bilanţului negativ,


- reformularea obiectivelor,
- refacerea planului de îngrijire,
- evaluarea.

15
15. Modulul: SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Număr ore învăţământ clinic – 30 ore

I. Competenţele specifice modulului:

1.Efectuează anamneza utilizănd termenii medicali adecvaţi.


2. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecţia
generală
3. Analizează manifestările cauzate de diferite afecţiuni

II. Obiective învăţămînt clinic :

1. Să defininească semnele prin care se manifestă boala


2. Să descrie componentele anamnezei
3. Să utilizeze termenii medicali în efectuarea anamnezei
4. Să descrie metodele fizice de examen clinic
5. Să identifice modificările observate la inspecţia generală
6. Să enumere simptomele cheie
7. Să clasifice principalele simptome pe aparate şi sisteme
8. Să descrie modificările observate în diferite sindroame

III. Evaluarea elevului la sfârşitul perioadei de practică aferenta modulului se va face


prin probe orale şi scrise .
Criteriile de apreciere sunt reprezentate de continutul fisei de lucru si de prezentarea
orala a acesteia ( utilizarea corectă a termenilor de specialitate ):

FIŞA DE LUCRU

1. Semne prin care se manifestă boala:

 Simptom obiectiv:

 Simptom subiectiv:

 Sindrom:

2.Termeni medicali folosiţi în efectuarea anamnezei (vocabular medical

16
utilizat):

3. Enumerare metodelor fizice de examen clinic:

4. Modificări observabile la inspecţia generală:

5.Identificarea şi notarea principalelor simptome pe aparate şi sisteme :

 Aparatul respirator

 Aparatul cardio- circulator

 Aparatul digestiv

 Aparatul renal

 Sistemul ganglionar

 Sistemul nervos

17
16. Modulul: TEHNICI DE NURSING ŞI INVESTIGAŢII

Număr ore învăţământ clinic – 90 ore

I. Competenţele specifice modulului:

1. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaţiile.


2. Pregăteşte echipamentele şi materialele necesare.
3. Pregăteşte pacientul pentru tehnici şi investigaţii.
4. Aplică tehnicile de nursing şi investigaţiile.
5. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigaţiei.

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să identifice tehnicile de nursing şi investigaţiile.


2. Să descrie etapele de execuţie în conformitate cu fişele tehnice şi protocoalele
standard.
3. Să aleagă echipamentele şi materialele în funcţie de tehnică şi de investigaţie.
4. Să respecte normele în vigoare, de protecţie şi de securitate a muncii.
5. Să pregătească psihic şi fizic pacientul în funcţie de tehnică şi investigaţie.
6. Să evalueze resursele pacientului în vederea cooperării.
7. Să stabilească priorităţile de desfăşurare a tehnicilor de nursing şi investigaţii.
8. Să execute tehnica sau investigaţia respectând etapele şi timpii de execuţie.
9. Să aplice şi să respecte normele de asepsie şi antisepsie.
10. Să măsoare eficacitatea investigaţiei sau tehnicii în raport cu rezultatul dorit.
11. Să aprecieze gradul de confort şi de satisfacţie a pacientului.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice.


Criteriile de apreciere sunt prezentate în modelul de completare , prezentare şi
efectuare a unei tehnici sau investigaţii de nursing:

FIŞA DE LUCRU NR......


ÎN SERVICIUL _________________________________________________
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI______________________________

TILUL PROCEDURII ____________________________________________

OBIECTIVELE PROCEDURII:
1. Pregătirea materialelor :__________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Pregătirea psihică a pacientului/clientului____________________________________
_______________________________________________________________________

18
3. Pregătirea fizică a pacientului/clientului_____________________________________
_______________________________________________________________________
4. Efectuarea procedurii ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Îngrijirea pacientului_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Reorganizarea locului de muncă___________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Notarea procedurii

8. Evaluarea eficacităţii procedurii


a) rezultate aşteptate/dorite_________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) rezultate nedorite / ce faceţi?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Auto-evaluare

Nu am văzut Am văzut Am realizat cu Am realizat De revăzut


ajutor singur

Semnătură elev Semnătură asistent medical/tutore

Lista tehnicilor de nursing obligatorii:

1. Primirea şi internarea pacientului/ clientului – documente necesare


2. Organizarea transferului pacientului/ clientului
3. Externarea pacientului – documente necesare
4. Schimbarea lenjeriei de pat
5. Schimbarea lenjeriei de corp
6. Efectuarea toaletei pe regiuni la bolnavul imobilizat
7. Schimbarea poziţiei bolnavului în pat
8. Mobilizarea pacientului
10. Alimentaţia activă
11.Alimentaţia pasivă a bolnavului
12. Alimentarea pe gastrostomă

19
13. Alimentarea pacientului prin sondă nazo-gastrică
14. Măsurarea şi reprezentarea grafică a respiraţiei
15. Măsurarea şi reprezentarea grafică a pulsului
16. Măsurarea şi reprezentarea grafică a T.A.
17. Măsurarea şi reprezentarea grafică a temperaturii corporale
18. Măsurarea greutaţii şi înalţimii corporale
19. Măsurarea şi reprezentarea grafică a diurezei
20. Captarea dejecţiilor bolnavului imobilizat, observarea faciesului, stării generale şi
a reactivitaţii
21. Calcularea raţiei alimentare
22. Măsurarea şi notarea funcţiilor vitale şi vegetative
23. Efectuarea clismei
24. Efectuarea sondajului gastric
25. Efectuarea sondajului duodenal
26. Efectuarea sondajului vezical la femeie
27. Efectuarea sondajului vezical la barbat
28. Spălături (gastrică, oculară, auriculară, vezicală, vaginală)
29. Efectuarea pansamentului
30. Fixarea pansamentului prin bandajare
31. Efectuarea puncţiei venoase
32. Efectuarea puncţiei capilare
33. Recoltarea sângelui pentru examene biochimice
34. Recoltarea sângelui pentru examene hematologice
35. Recoltarea sângelui pentru hemocultură
36. Recoltarea urinei pentru examen sumar de urină
37. Recoltarea urinei pentru urocultură
38. Recoltarea materiilor fecale pentru examene de laborator
39. Recoltarea exudatului faringian
40. Recoltarea sputei pentru examene de laborator
41. Recoltarea secreţiilor purulente din plăgi

20
17. Modulul: PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Număr ore învăţământ clinic – 30 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Asigură securitatea în muncă


2. Evaluează propria sănătate
3. Aplică politica unităţii de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să respecte normele de protecţie şi securitate a muncii

2. Să analizeze riscul la locul de muncă

3. Să-şi monitorizeze propria sănătate şi disfuncţionalităţile în adaptare


4. Să aplice măsurile de protecţie personală şi a celorlalţi
5. Să respecte condiţiile de bază ale prevenirii infecţiilor intraspitaliceşti
6. Să aplice metodele de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice conform
criteriilor de performanţă si precizărilor din condiţiile de aplicabilitate conţinute în
Standardele de Pregătire Profesională .
Criterii de evaluare sunt concretizare prin cerinţele fişei de lucru:

FIŞĂ DE LUCRU

1. Norme de protecţie şi securitate a muncii, generale si specifice sectiei sau serviciului –


enumerare :

2. Risc de accidente sau incidente la locul de muncă:

 boli profesionale

21
 manipularea incorectă a instrumentarului sau aparaturii medicale

 probleme specifice sănătaţii personalului medical

 noxe profesionale

 mediu necorespunzător

3. Sănătate şi disfuncţionalitate:

 odihnă

 satisfacţii profesionale

 stres

 dosar medical

22
4. Măsuri de protecţie personală:

 mijloace individuale de protecţie

 criterii de mobilizare a pacientului

5. Respectarea circuitelor funcţionale în cadrul unităţii sanitare:

6. Metode de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti:

 autoprotecţie

 igienizare

 izolarea pacientului cu risc

 evacuarea reziduurilor

23
18. Modulul: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

Număr ore învăţământ clinic – 30 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică medicamentele prescrise


2. Pregăteşte materialele şi medicamentele în vederea administrării
3. Pregăteşte bolnavul înaintea administrării
4. Administrează medicamentele
5. Monitorizează evoluţia bolnavului după administrare

II. Obiectivele învăţămîntului clinic :

1. Să verifice medicamentul ce urmează a fi administrat sub aspect calitativ


2. Să confrunte medicamentele cu prescripţia medicală
3. Să aleagă materialele în funcţie de calea de administrare
4. Să respecte condiţiile de asepsie şi antisepsie
5. Să informeze pacientul cu privire la necesitatea administrării medicamentului
6. Să descrie reacţiile imediate induse de medicament
7. Să stimuleze cooperarea pacientului în vederea administrării
8. Să testeze sensibilitatea pacientului
9. Să respecte orarul şi a doza indicate de medic
10. Să respecte căile de administrare prescrise
11. Să respecte normele de asepsie şi antisepsie în timpul administrării
12. Să evite incompatibilitatea medicamentelor
13. Să observe instalarea efectului terapeutic al medicamentului
14. Să identifice reacţiile adverse
15. Să informeze pacientul despre restricţiile impuse de unele medicamente

III. Evaluarea elevului se face prin probe orale si practice demonstrând dobândirea
competenţelor stipulate in Standardele de Pregătire Profesională.

24
Criteriile de apreciere se referă la consemnarea, prezentarea şi efectuarea tratamentului
pe diferite căi de administrare.

FIŞA DE LUCRU NR. 1

1. Aspectul calitativ al medicamentului :

2. Prescripţia medicală:

3. Căi de administrare:

4. Condiţii de asepsie şi antisepsie:

5. Informarea pacientului despre:

6. Reacţii induse de medicament:

7. Testarea sensibilităţii:

8. Orarul şi doza indicate de medic prin:

9. Căile de administrare:

10. Normele de asepsie şi antisepsie:

11. Incompatibilitatea dintre medicamentele indicate:

12. Efectele terapeutice ale medicamentului(observabile):

13. Reacţii adverse:

14.Restricţii impuse de administrarea unor medicamente :

25
FIŞA DE LUCRU NR. 2

Administrarea medicamentelor .......................................

Obiectivele procedurii:

Pregătirea materialelor:

Pregătirea psihică şi fizică a pacientului/clientului:

Efectuarea procedurii:

Îngrijirea pacientului:

Reorganizarea locului de muncă:

Notarea procedurii:

Evaluarea eficacităţii procedurii:

- rezultate aşteptate/dorite

- rezultate nedorite/Ce faceţi?

26
Lista tehnicilor obligatorii:

1. Administrarea medicamentelor pe cale orală

2. Administrarea medicamentelor pe tegumente

3. Administrarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală(colire, unguente)

4. Administrarea medicamentelor pe cale nazală(instilaţia)

5. Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern(instilaţia)

6. Administrarea medicamentelor pe cale vaginală(globule, ovule, comprimate).

7. Administrarea medicamentelor pe cale rectală(supozitoare )

8. Injecţia intradermică.

9. Injecţia subcutanată.

10. Injecţia intramusculară.

11. Injecţia intravenoasă

12. Administrarea anticoagulantelor.

13. Administrarea antibioticelor

14. Administrarea cortizonului.

15. Administrarea insulinei.

27
ANUL II

Anul şcolar.........................................

Nr. Modul / Modulul Nr. ore învaţământ


clinic
21. Modulul : Epidemiologie şi sănătate publică 96
22. Modulul : Principii de bază ale cercetării 36
23. Modulul : Pneumologie şi nursing specific 72
24. Modulul : Cardiologie şi nursing în cardiologie 72
25. Modulul : Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie 72
26. Modulul : Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiuni renale 72
27. Modulul : Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală 72
28. Modulul : Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing specific 36
29. Modulul : O.R.L. şi nursing în O.R.L. 36
30. Modulul : Oftalmologie şi nursing în oftalmologie 36
31. Modulul : Hematologie şi nursing în hematologie 36
32. Modulul : Ortopedie, traumatologie şi nursing specific 36
33. Modulul : Reumatologie şi nursing în reumatologie 36
34. Modulul : Dermato-venerologie şi nursing specific 36
35. Modulul : Boli infecto-contagioase şi nursing specific 96
36. Modulul : Endocrinologie şi nursing în endocrinologie 36
37. Modulul : Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific 36
38. Modulul : Nutriţie şi dietetică 36

21. Modulul : EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţe specifice modulului:

28
1. Monitorizează starea de sănătate.
2. Măsoară şi analizează morbiditatea.
3. Aplică programe de sănătate publică.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să identifice şi să ierarhizeze problemele de sănătate la pacienţii supravegheaţi;


2. Să utilizeze indicatorii si metodele de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor;
3. Să ierarhizeze patologia întâlnită în timpul stagiului clinic;
4. Să elaboreze proiectul unui program de sănătate publică pentru o problemă de sănătate
depistată;

III. Evaluarea elevului se va face ,conform cu cerinţele Standardelor de Pregătire


Profesională, prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz ).
Criteriile de evaluare se bazează pe :
- cerinţele chestionarului utilizat pentru identificarea problemelor de
sănătate.
ierarhizarea patologiei întâlnita in sectia sau serviciul din spital
fisa de lucru – protocol educativ

FIŞA DE LUCRU
Realizaţi un protocol educativ pentru pacienţii/clienţii cu patologiile prioritare, urmărind:
Scopul
Obiectivele
Manifestările de dependenţă
Evaluarea atingerii obiectivelor

22. Modulul: PRINCIPII DE BAZĂ ALE CERCETĂRII

Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:

29
1. Utilizează etapele unei cercetari ştiinţifice.

II. Obiective învăţămînt clinic :

1. Să aplice fiecare etapă a cercetarii stiintifice

III. Evaluarea elevului se axează pe probe orale si scrise : elevul va concepe o disertaţie
şi o va prezenta pentru a demonstra utilizarea etapelor cercetării ştiinţifice. Temele pentru
disertaţii vor fi stabilite in cadrul catedrei de Nursing si vor fi puse la dispoziţia elevilor .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele cercetării ştiinţifice :
1. definirea problemei
2. selectarea bibliografiei
3. formularea ipotezei
4. alegerea planului de cercetare
5. efectuarea cercetării
6. interpretarea rezultatelor
7. redactarea raportului final
8. comunicarea concluziilor cercetării

23. Modulul: PNEUMOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la

30
pacienţii cu afecţiuni ale aparatului respirator.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului respirator.
3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să efectueze culegerea de date;


2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului urmăreste dobândirea competenţelor stabilite în Standardul de


Pregătire Profesională, şi se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz ).
Criteriile de apreciere se regăsesc in etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................

31
Domiciliul :.........................................................................................................................

Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

Religia: .......................................................Cultura:...........................................................

Ocupaţia:..............................................................................................................................

Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..

Situaţia familială: ..............................................................................................................

Antecedente personale fiziologice:

Menarha:................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

Alergii cunoscute: ..........................................................................................................

Motivele internarii:..............................................................................................................
...............................................................................................................................................

Antecedente personale patologice:.....................................................................................


...............................................................................................................................................

Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
...............................................................................................................................................

Diagnosticul medical..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

1. Nevoia de a elimina

2. Nevoia de a mânca şi a bea

Nevoia de a respira

Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie

Nevoia de a dormi şi a se odihni

32
Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca

Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale

Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre

Nevoia de a evita pericolele

10. Nevoia de a comunica


11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( sursei de dificultate )

V.Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :


- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

33
24. Modulul: CARDIOLOGIE ŞI NURSING ÎN CARDIOLOGIE

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului cardiovascular.
3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să efectueze culegerea de date;


2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) şi
urmăreste dobândirea competenţelor stabilite în Standardul de Pregătire Profesională .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
2 procese de ingrijire .

34
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................

Domiciliul :.........................................................................................................................

Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

Religia: .......................................................Cultura:...........................................................

Ocupaţia: .......................................................................................................................

Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..

Situaţia familială: ..............................................................................................................

Antecedente personale fiziologice:

Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

Alergii cunoscute: ..........................................................................................................

Motivele internarii:............................................................................................................
...............................................................................................................................................

Antecedente personale patologice:.....................................................................................


...............................................................................................................................................

Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
...............................................................................................................................................

Diagnosticul medical..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

1. Nevoia de a elimina

35
2. Nevoia de a mânca şi a bea

Nevoia de a respira

Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie

Nevoia de a dormi şi a se odihni

Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca

Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale

Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre

Nevoia de a evita pericolele

10. Nevoia de a comunica


11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( sursei de dificultate )

V.Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :


- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

36
25. Modulul: GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN
GASTROENTEROLOGIE

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv.
3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să efectueze culegerea de date;


2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;

37
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................

Domiciliul :.........................................................................................................................

Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

Religia: .......................................................Cultura:...........................................................

Ocupaţia: .......................................................................................................................

Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..

Situaţia familială: ..............................................................................................................

Antecedente personale fiziologice:

Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

Alergii cunoscute: ..........................................................................................................

Motivele internarii:............................................................................................................
...............................................................................................................................................

Antecedente personale patologice:.....................................................................................


...............................................................................................................................................

38
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
...............................................................................................................................................

Diagnosticul medical..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

1. Nevoia de a elimina

2. Nevoia de a mânca şi a bea

Nevoia de a respira

Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie

Nevoia de a dormi şi a se odihni

Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca

Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale

Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre

Nevoia de a evita pericolele

10. Nevoia de a comunica


11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( sursei de dificultate )

V.Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

39
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

26. Modulul: NEFROLOGIE, UROLOGIE ŞI NURSING ÎN


AFECŢIUNI RENALE.

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să efectueze culegerea de date;


2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;

40
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................

Domiciliul :.........................................................................................................................

Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

Religia: .......................................................Cultura:...........................................................

Ocupaţia: .......................................................................................................................

Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..

Situaţia familială: ..............................................................................................................

Antecedente personale fiziologice:

Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

Alergii cunoscute: ..........................................................................................................

Motivele internarii:............................................................................................................
...............................................................................................................................................

41
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
...............................................................................................................................................

Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
...............................................................................................................................................

Diagnosticul medical..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

1. Nevoia de a elimina

2. Nevoia de a mânca şi a bea

Nevoia de a respira

Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie

Nevoia de a dormi şi a se odihni

Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca

Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale

Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre

Nevoia de a evita pericolele

10. Nevoia de a comunica


11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( sursei de dificultate )

V.Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

42
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :


- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

27. Modulul: CHIRURGIE GENERALĂ ŞI NURSING ÎN


CHIRURGIE GENERALĂ

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu afecţiuni specifice chirurgiei generale.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor specifice chirurgiei generale.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să efectueze culegerea de date;


2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;

43
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................

Domiciliul :.........................................................................................................................

Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

Religia: .......................................................Cultura:...........................................................

Ocupaţia: .......................................................................................................................

Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..

Situaţia familială: ..............................................................................................................

Antecedente personale fiziologice:

Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

Alergii cunoscute: ..........................................................................................................

Motivele internarii:............................................................................................................
...............................................................................................................................................

Antecedente personale patologice:.....................................................................................


...............................................................................................................................................

44
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
...............................................................................................................................................

Diagnosticul medical..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie


2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( sursei de dificultate )

V.Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :


- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

45
28. Modulul: CHIRURGIE TORACICĂ, CARDIOVASCULARĂ ŞI
NURSING SPECIFIC
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore
I . Competenţele specifice modulului:
1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni chirurgicale toracice şi cardiovasculare.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor chirurgicale toracice şi
cardiovasculare.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiective învăţămînt clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

46
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................

Antecedente personale fiziologice:


Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

47
29. Modulul: O.R.L. ŞI NURSING ÎN O.R.L.
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni O.R.L..
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor O.R.L..
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz)
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................

48
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

49
30. Modulul: OFTALMOLOGIE SI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni oftalmologice.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor oftalmologice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregatească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregatească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz)
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de apreciere sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

50
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

51
31. Modulul: HEMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN HEMATOLOGIE
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni hematologice.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiective învăţămînt clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se va realiza, conform cerinţelor Standardului de Pregătire
Profesională, prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................

52
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

53
32. Modulul: ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI NURSING
SPECIFIC.
Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni ortopedico-traumatice.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ortopedico-traumatice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să participe la intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza, conform cerinţelor Standardului de Pregătire


Profesională, prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................

54
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

55
33. Modulul: REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni reumatismale.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor reumatismale.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate
II. Obiective învăţămînt clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza, conform cerinţelor Standardului de Pregătire


Profesională, prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) . Elevul va prezenta un
proces de ingrijire.
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire.
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

56
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a se mişca, a avea o bună postură şi o bună circulaţie
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

57
34. Modulul: DERMATO – VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni dermato-venerice.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor dermato-venerice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiective învăţămînt clinic :
1. Să identifice semnele şi simptomele la pacientii cu afecţiuni dermato-venerice;
2. Să efectueze culegerea de date;
3. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
4. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
5. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
6. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
7. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
8. Să pregătească pacientul, materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) şi
urmăreste dobândirea competenţelor stabilite în Standardul de Pregătire Profesională .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................

58
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a-şi menţine tegumentele curate şi integre
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a se mişca ,a avea o bună postură şi o bună circulaţie
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

59
35. Modulul: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING
SPECIFIC
Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu afecţiuni infecto-contagioase.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto-contagioase.
3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate
II. Obiective învăţămînt clinic :

1. Să efectueze culegerea de date;


2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se va realiza, conform cerinţelor Standardului de Pregătire
Profesională, prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................

60
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a- şi menţine temperatura corpului în limite normale
2. Nevoia de a evita pericolele
3. Nevoia de a se mişca ,a avea o bună postură şi o bună circulaţie
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a fi curat,ingrijit
10. Nevoia de a mânca şi a bea
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

61
36. Modulul: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN
ENDOCRINOLOGIE
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu boli endocrine.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se face prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) şi
urmăreste dobândirea competenţelor stabilite în Standardul de Pregătire Profesională .
Criteriile de apreciere se regăsesc în etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta
un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................

62
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a respira
2. Nevoia de a mânca şi a bea
3. Nevoia de a se mişca ,a avea o bună postură şi o bună circulaţie
4. Nevoia de a- şi menţine temperatura corpului în limite normale
5. Nevoia de a elimina
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a evita pericolele
10. Nevoia de a fi curat,ingrijit
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza
13. Nevoia de a se recreea
14. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

63
37. Modulul: BOLI METABOLICE, DE NUTRIŢIE ŞI NURSING
SPECIFIC
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor metabolice şi de nutriţie.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiective învăţămînt clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională.
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................

64
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a mânca şi a bea
2. Nevoia de a evita pericolele
3.. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a- şi menţine temperatura corpului în limite normale
6. Nevoia de a elimina
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a fi curat,ingrijit
10. Nevoia de a se mişca ,a avea o bună postură şi o bună circulaţie
11. Nevoia de a dormi şi a se odihni
12. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
13. Nevoia de a fi util şi a se realiza
14. Nevoia de a se recreea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

65
38. Modulul: NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Recunoaşte principalele grupe de nutrienţi şi alimente.
2. Identifică nevoile nutriţionale în funcţie de varsta, activitate şi starea individului.
3. Promovează educaţia nutriţională a individului şi familiei .
4. Identifică tulburări de alimentaţie.
5. Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni.
II. Obiective învăţămînt clinic :
1. Să stabilească raţia calorică şi nevoile plastice
2. Să instruiască pacientul pentru alcătuirea unei diete sănătoase şi alegerea meniului
3. Să evalueze starea nutriţională a pacientului
4. Să supravegheze alimentaţia pacientului în diferite afecţiuni
5. Să respecte regimul alimentar în funcţie de afecţiune
12. Să consilieze pacientul şi familia
13. Să întocmească foaia de alimentaţie conform recomandărilor medicale
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională.
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................

66
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
1. Nevoia de a mânca şi a bea
2. Nevoia de a învăţa să-şi păstreze sănătatea
3.. Nevoia de a evita pericolele
4. Nevoia de a respira
5. Nevoia de a- şi menţine temperatura corpului în limite normale
6. Nevoia de a elimina
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
8. Nevoia de a comunica
9. Nevoia de a fi curat,ingrijit
10. Nevoia de a se mişca ,a avea o bună postură şi o bună circulaţie
11. Nevoia de a dormi şi a se odihni
12. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor proprii
13. Nevoia de a fi util şi a se realiza
14. Nevoia de a se recreea
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
- Formularea obiectivelor de îngrijire
- Stabilirea intervenţiilor proprii şi delegate
- Ierarhizarea priorităţilor de ingrijire
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

67
ANUL III

An şcolar.........................................

Nr. Modul / Modulul Nr. ore învaţamănt


clinic
40. Modulul : Calitatea serviciilor de nursing 36
44. Modulul : Cercetare în nursing 36
45. Modulul : Ginecologie şi nursing în ginecologie 36
46. Modulul : Obstetrică şi nursing în obstetrică 72
47. Modulul : Puericultura, pediatrie şi nursing specific 72
48. Modulul : Neurologie şi nursing în neurologie 84
49. Modulul : Psihiatrie şi nursing în psihiatrie 84
50. Modulul : Anestezie, terapie intensivă şi nursing specific 96
51. Modulul : Conduite în urgenţe medico-chirurgicale 72
52. Modulul : Gerontologie, geriatrie şi nursing specific 84
53. Modulul : Oncologie şi nursing în oncologie 84
54. Modulul : Îngrijiri paliative 96
55. Modulul : Nursing comunitar 96
56. Modulul : Îngrijiri la domiciliu 36

40. Modulul: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING


Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

68
I . Competenţele specifice modulului:
1. Acţionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de
îngrijire
2. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de
îngrijire
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităţii
2. Să definească componentele managementului calităţii în organizaţiile de îngrijire a
sănătăţii
3. Să identifice sistemele de evaluare a calităţii
4. Să precizeze rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal
5. Să recunoască rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităţii serviciilor de
îngrijire
6. Să stabilească strategiile de îmbunătăţire a calităţii
7. Să utilizeze documentaţia pentru îmbunătăţirea calităţii
8. Să aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice , conform
cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ).

44. Modulul: CERCETARE ÎN NURSING


Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Concepe un proiect de cercetare în nursing.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să utilizeze etapele cercetarii în nursing necesare unui proiect
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale şi scrise – conceperea şi
prezentarea unui proiect de cercetare în nursing , conform cerinţelor Standardului de
Pregătire Profesională . Coordonatorul clasei va prezenta colectivului de elevi o lista cu
propuneri de teme pentru proiectele de cercetare în nursing.
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de respectarea etapelor unei cercetări în nursing,
de calitatea conţinutului şi a prezentării proiectului.

45. Modulul : GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE


Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

69
I . Competenţele specifice modulului:
1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacientele cu afecţiuni ginecologice.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să identifice semnele si simptomele pacientei cu afecţiuni ginecologice;
2. Să descrie principalele afecţiuni ginecologice;
3. Să efectueze culegerea de date;
4. Să analizeze şi să sintetizeze informatiile obtinute din culegerile de date;
5. Sa enunte diagnosticele de ingrijire specifica afectiunilor pacientei;
6. Sa formuleze obiectivele de ingrijire;
7. Sa ierarhizeze prioritatile de ingrijire;
8. Sa stabileasca interventiile proprii si delegate;
9. Sa pregateasca materialele si instrumentele adecvate interventiilor;
10. Sa pregateasca psihic si fizic pacienta;
11. Sa asiste la efectuarea interventiilor;
12. Sa aprecieze rezultatele obtinute, raportate la obiectivele stabilite;
13. Sa restructureze planul de ingrijire in cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională.
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta un proces de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

70
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

46. Modulul: OBSTETRICĂ ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ

71
Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii, semne şi simptome de sarcină.
2. Supraveghează travaliul normal, naşterea normala şi nou-născutul în cazul de urgenţă
3. Supraveghează perioada de lăuzie şi revenirea femeii în familie
4. Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical.

II. Obiectivele învăţământului clinic :


1. Să identifice modificările organismului în timpul sarcinii şi semnele de sarcină;
2. Să descrie aspectele legate de creşterea oului şi dezvoltarea fătului, constatate în urma
investigaţiilor;
3. Să supravegheze femeia prenatal şi să educe gravida;
4. Să pregătească gravida şi materialele pentru examen şi nastere;
5. Să identifice semnele de declanşare a travaliului;
6. Să asiste naşterea în caz de urgenţă;
7. Să efectueze primele îngrijiri ale nou-născutului;
8. Să urmărească revenirea la normal a funcţiilor organismului şi a organelor genitale;
9. Să supravegheze manifestările lăuziei şi igiena lăuzei;
10. Să educe lăuza pentru autoîngrijirea la domiciliu;
11. Să educe familia pentru sprijinirea lăuzei;
12. Să descrie situaţiile de risc obstetrical depistate la examenele periodice;
13. Să identifice problemele de dependenţă pentru întocmirea planului de îngrijire ;
14. Să acorde ajutor de urgenţa pentru salvarea mamei şi copilului, reducerea riscului.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de evaluare sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..

72
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

73
47. Modulul: PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC
Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
copiii bolnavi.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Sa identifice semnele si simptomele afectiunilor copilului;
2. Sa descrie principalele afectiuni ale copilului;
3. Sa efectueze culegerea de date;
4. Sa analizeze si sa sintetizeze informatiile obtinute din culegerea de date;
5. Sa enunte diagnosticele de ingrijire specifice afectiunilor;
6. Sa formuleze obiectivele de ingrijire;
7. Sa ierarhizeze prioritatile de ingrijire;
8. Sa stabileasca interventiile proprii si delegate;
9. Sa pregateasca materialele si instrumentele adecvate interventiilor;
10. Sa pregateasca psihic si fizic copilul si apartinatori;
11. Să efectueze intervențiile;
12. Sa aprecieze rezultatele obtinute, raportate la obiectivele stabilite;
13. Sa restructureze planul de ingrijire in cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .
Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................

74
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

48. Modulul: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE


Număr ore învăţământ clinic – 84 ore

75
I . Competenţele specifice modulului:
1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni neurologice.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor neurologice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să formuleze (enunţe) diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze îngrijirile necesare în funcţie de priorităţi;
6. Să distingă intervenţiile proprii de intervenţiile delegate;
7. Să selecteze şi să pregatească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregatească psihic şi fizic pacientul;
9. Să participe la efectuarea intervenţiilor în cadrul echipei de îngrijire;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să readapteze planul de îngrijire în funcţie de evolutia generală a pacientului (bilanţul
neurologic).
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de evaluare sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:

76
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

49. Modulul: PSIHIATRIE ŞI NURSING ÎN PSIHIATRIE


Număr ore învăţământ clinic – 84 ore

77
I . Competenţele specifice modulului:
1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor psihice.
2. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni psihice.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :


1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................

78
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

50. Modulul: ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVĂ ŞI NURSING


SPECIFIC
Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

79
I . Competenţele specifice modulului:
1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor din secţia ATI.
2. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii internati în secţia ATI.
3. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................

80
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

51. Modulul: CONDUITA ÎN URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE


Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

81
1. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului.
2. Analizează semnele şi simptomele specifice urgentelor.
3. Evaluează elementele de gravitate.
4. Aplică măsuri de urgenţă.
5. Monitorizează evoluţia pacientului
II. Obiectivele învăţământului clinic :
1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................

82
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

52. Modulul : GERONTOLOGIE, GERIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC


Număr ore învăţământ clinic – 84 ore

I . Competenţele specifice modulului:

83
1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacientii vărstnici.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Sa identifice semnele si simptomele la persoanele vărstnice;


2. Sa descrie principalele afectiuni ale persoanelor vărstnice;
3. Sa efectueze culegerea de date;
4. Sa analizeze si sa sintetizeze informatiile obtinute din culegerile de date;
5. Sa enunte diagnosticele de ingrijire specifica afectiunilor persoanelor vărstnice;
6. Sa formuleze obiectivele de ingrijire;
7. Sa ierarhizeze prioritatile de ingrijire;
8. Sa stabileasca interventiile proprii si delegate;
9. Sa pregateasca materialele şi instrumentele adecvate interventiilor;
10. Sa pregateasca psihic si fizic persoana vărstnică;
11. Sa aprecieze rezultatele obtinute, raportate la obiectivele stabilite;
12. Sa restructureze planul de ingrijire in cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................

84
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

53. Modulul: ONCOLOGIE ŞI NURSING ÎN ONCOLOGIE.


Număr ore învăţământ clinic – 84 ore

I . Competenţele specifice modulului:

85
1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu afecţiuni ale aparatului respirator.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :


1. Să identifice semnele şi simptomele pacientului cu afecţiuni oncologice;
2. Să efectueze culegerea de date;
3. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
4. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
5. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
6. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
7. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
8. Să pregatească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
9. Să pregatească psihic şi fizic pacientul;
10. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
11. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
12. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................

86
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

54. Modulul: ÎNGRIJIRI PALIATIVE

Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţele specifice modulului:

87
1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
pacienţii cu stări avansate şi terminale de boală.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :


1. Să identifice semnele şi simptomele pacientului cu stări avansate şi terminale de boală;
2. Să efectueze culegerea de date;
3. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
4. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
5. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
6. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
7. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
8. Să pregatească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
9. Să susţină psihic şi fizic pacientul şi familia acestuia;
10. Să efectueze intervenţiile planificate ;
11. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
12. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:

88
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

55. Modulul : NURSING COMUNITAR

Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţele specifice modulului:

89
1. Rezumă particularităţile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate.
2. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate.
3. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.
4. Identifică problemele de sănătate ale familiei.
5. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile şi bolnavilor cronici.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să definirească ingrijirile de sănătate comunitare a elementelor practicii si perceptelor.


2. Să descrie modelele conceptuale şi a implicaţiilee acestora în îngrijirile de sănătate în
comunitate.
3. Să explice rolurile şi funcţiile asistentului medical în comunitate.
4. Să rezume conceptele despre om, familie şi comunitate
5. Să definească conceptul de sănătate în comunitate
6. Să explice conceptul de îngrijire primară
7. Să aprecieze nevoile în comunitate
8. Să planifice acţiunile de îngrijire a sănătăţii
9. Să aplice planul de acţiune
10 Să evaleze rezultate
11. Să aprecieze starea de sănătate a familiei.
12. Să descrie nevoile specifice de îngrijire şi educaţie de-a lungul vieţii.
13. Să rezume problemele de sanatate şi a disfuncţionalitaţilor.
14. Să susţină familia în situaţii de criză.
15. Să identifice grupurile defavorizate şi persoanele cu comportamente la risc.
16. Să stabilească măsurile de susţinere şi schimbare a comportamentului.
17. Să îngrijească la domiciliu pacientul cu afecţiuni cronice şi în fază terminală.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

Procesul de îngrijire

90
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

56. Modulul : ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:

91
1. Elaborează planul de îngrijire.
2. Aplică îngrijirile conform normelor în vigoare.
3. Efectuează bilanţul îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să identifice nevoile de îngrijire a clienţilor prin evaluare iniţială;


2. Să formuleze obiectivele de ingrijire;
3. Să planifice ingrijirile în funcţie de nevoile şi resursele clientului.
4. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate îngrijirilor;
5. Să pregătească psihic şi fizic clientul în funcţie de îngrijire;
6. Să efectueze îngrijirile respectând protocolul de îngrijire şi drepturile beneficiarului.
7. Să evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate;
8. Să reajusteze planul de îngrijire în caz de rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice (studiu de caz),
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională.
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta un proces de ingrijire .

Procesul de îngrijire
I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).
Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................
II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale
( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)
III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă
IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

92
V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire
VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )
VII. Elaborarea planului de ingrijire :
VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate
IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

Anexa 1
..... Modulul: ..................................................................................

APRECIERE ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC


Anul I – Anul scolar .......................
Numele şi adresa şcolii........................................Serviciul(secţia)........................................
.............................................................................Data: de la .......................până la..............
Numele elevului(ei).............................................Durata(în ore)............................................
Prenumele............................................................Numărul absenţelor...................................
Clasa.....................................
Aptitudini generale :
Această apreciere se completează la sfârşitul perioadei de stagiu, de către asistenta
şefă a secţiei împreună cu echipa care asigură încadrarea elevului.

93
Această apreciere va fi comunicată elevului de către coordonatorul /responsabilul de
stagiu, în cursul colocviului ce are loc la sfârşitul perioadei de stagiu.

Capacitaţi personale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Punctualitatea
Dovedeşte tact şi discreţie – în ţinută
- în exprimare
- în raporturile cu ceilalţi
Este capabil de iniţiativă
Dovedeşte curiozitate intelectuală

Capacitaţi tehnice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Caută să adune informaţii utilizabile
Analiza clară a situaţiei
Identifică problema sau problemele pacientului
Determină obiective pentru acţiunile sale
Prevede acţiunile sale în funcţie de resursele-pacientului
- secţiei
Execută acţiunile sale - metodic
- respectând regulile de igienă
- cu dexteritate
Este capabil să-şi evalueze munca
Caută să-şi însuşească/dezvolte cunoştinţele teoretice şi
practice despre îngrijirile acordate bolnavilor din secţie.
La sfârşitul stagiului, stăpâneşte:
- cunoştinţe teoretice(medicale, farmaceutice,
administrative, psiho-sociale)
- cunoştinţe practice

Capacitaţi relaţionale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


În funcţie de scopul urmărit, stabileşte o
comunicare adaptată - cu persoanele
ingrijite
- situaţiilor
- cu restul echipei
Prezintă aptitudinile necesare pentru a stabili
/ menţine relaţia cu persoana îngrijită :
- observaţia
- ascultarea
- cunoaşterea

94
de sine
- comunicarea
Capacitaţi organizatorice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.
Evaluează acţiunile întreprinse
Asigură transmiterea informaţiilor
semnificative
Este capabil să organizeze o îngrijire
ineficiente de gândite şi adaptate
Pentru pacient, îngrijirile acordate de elev rutină eficace şi
sunt, de obicei: personalizate

În ce direcţie trebuie să facă elevul un efort deosebit ?

Aprecierea generală

Data :........................................
Semnaturi:
Asistenta medicală :............................................................. Loc pentru ştampila secţiei

Profesoara responsabilă de stagiu:......................................

Elev: ...................................................................................
Anexa 2
..... Modulul: ..................................................................................

APRECIERE ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC


Anul II – Anul scolar .......................
Numele şi adresa şcolii........................................Serviciul(secţia)........................................
.............................................................................Data: de la .......................până la..............
Numele elevului(ei).............................................Durata(în ore)............................................
Prenumele............................................................Numărul absenţelor...................................
Clasa.....................................
Aptitudini generale :
Această apreciere se completează la sfârşitul perioadei de stagiu, de către asistenta
şefă a secţiei împreună cu echipa care asigură încadrarea elevului.

95
Această apreciere va fi comunicată elevului de către coordonatorul /responsabilul de
stagiu, în cursul colocviului ce are loc la sfârşitul perioadei de stagiu.

Capacitaţi personale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Punctualitatea
Dovedeşte tact şi discreţie – în ţinută
- în exprimare
- în raporturile cu ceilalţi
Este capabil de iniţiativă
Dovedeşte curiozitate intelectuală

Capacitaţi tehnice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Caută să adune informaţii utilizabile
Analiza clară a situaţiei
Identifică problema sau problemele pacientului
Determină obiective pentru acţiunile sale
Prevede acţiunile sale în funcţie de resursele-pacientului
- secţiei
Execută acţiunile sale - metodic
- respectând regulile de igienă
- cu dexteritate
Este capabil să-şi evalueze munca
Caută să-şi însuşească/dezvolte cunoştinţele teoretice şi
practice despre îngrijirile acordate bolnavilor din secţie.
La sfârşitul stagiului, stăpâneşte:
- cunoştinţe teoretice(medicale, farmaceutice,
administrative, psiho-sociale)
- cunoştinţe practice

Capacitaţi relaţionale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


În funcţie de scopul urmărit, stabileşte o
comunicare adaptată - cu persoanele
ingrijite
- situaţiilor
- cu restul echipei
Prezintă aptitudinile necesare pentru a stabili
/ menţine relaţia cu persoana îngrijită :
- observaţia
- ascultarea
- cunoaşterea

96
de sine
- comunicarea
Capacitaţi organizatorice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.
Evaluează acţiunile întreprinse
Asigură transmiterea informaţiilor
semnificative
Este capabil să organizeze o îngrijire
ineficiente de gândite şi adaptate
Pentru pacient, îngrijirile acordate de elev rutină eficace şi
sunt, de obicei: personalizate

În ce direcţie trebuie să facă elevul un efort deosebit ?

Aprecierea generală

Data :........................................
Semnaturi:
Asistenta medicală:............................................................. Loc pentru ştampila secţiei

Profesoara responsabilă de stagiu:......................................

Elev: ...................................................................................
Anexa 3
..... Modulul: ..................................................................................

APRECIERE ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC


Anul III – Anul scolar .......................
Numele şi adresa şcolii........................................Serviciul(secţia)........................................
.............................................................................Data: de la .......................până la..............
Numele elevului(ei).............................................Durata(în ore)............................................
Prenumele............................................................Numărul absenţelor...................................
Clasa.....................................
Aptitudini generale :
Această apreciere se completează la sfârşitul perioadei de stagiu, de către asistenta
şefă a secţiei împreună cu echipa care asigură încadrarea elevului.

97
Această apreciere va fi comunicată elevului de către coordonatorul /responsabilul de
stagiu, în cursul colocviului ce are loc la sfârşitul perioadei de stagiu.

Capacitaţi personale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Punctualitatea
Dovedeşte tact şi discreţie – în ţinută
- în exprimare
- în raporturile cu ceilalţi
Este capabil de iniţiativă
Dovedeşte curiozitate intelectuală

Capacitaţi tehnice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Caută să adune informaţii utilizabile
Analiza clară a situaţiei
Identifică problema sau problemele pacientului
Determină obiective pentru acţiunile sale
Prevede acţiunile sale în funcţie de resursele-pacientului
- secţiei
Execută acţiunile sale - metodic
- respectând regulile de igienă
- cu dexteritate
Este capabil să-şi evalueze munca
Caută să-şi însuşească/dezvolte cunoştinţele teoretice şi
practice despre îngrijirile acordate bolnavilor din secţie.
La sfârşitul stagiului, stăpâneşte:
- cunoştinţe teoretice(medicale, farmaceutice,
administrative, psiho-sociale)
- cunoştinţe practice

Capacităţi relaţionale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


În funcţie de scopul urmărit, stabileşte o
comunicare adaptată - cu persoanele
ingrijite
- situaţiilor
- cu restul echipei
Prezintă aptitudinile necesare pentru a stabili
/ menţine relaţia cu persoana îngrijită :
- observaţia
- ascultarea
- cunoaşterea

98
de sine
- comunicarea
Capacitaţi organizatorice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.
Evaluează acţiunile întreprinse
Asigură transmiterea informaţiilor
semnificative
Este capabil să organizeze o îngrijire
ineficiente de gândite şi adaptate
Pentru pacient, îngrijirile acordate de elev rutină eficace şi
sunt, de obicei: personalizate

În ce direcţie trebuie să facă elevul un efort deosebit ?

Aprecierea generală

Data :........................................
Semnături:
Asistenta medicală :............................................................. Loc pentru ştampila secţiei

Profesoara responsabilă de stagiu:......................................

Elev: ...................................................................................
Anexa 4

Scoala Postliceală Sanitară “Fundeni” Anul I – Anul scolar.......................................


Sos. Fundeni Nr. 254, sect. 2, Bucureşti Numele şi prenumele..............................................................
Tel: 021/2405135 Clasa..........................................................

FIŞA DE APRECIERE
A DESFAŞURĂRII INVĂTĂMÂNTULUI CLINIC

REPARTIZAREA ÎN STAGIUL CLINIC A FOST FĂCUTĂ:


Foarte bine

99
Bine
Satisfăcător

1) DE CINE AŢI FOST PRIMIT:


Asistenta şefă
Asistenta medicală
Alţi elevi
De alţii: precizaţi cine...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2) A EXISTAT O ASISTENTĂ MEDICALĂ CARE S-A OCUPAT DE PREGĂTIREA PRACTICĂ:


Da
Nu
PE CE CRITERII A FOST ALEAS(Ă)?
Disponibilitate
Experienţă
Activă în acel salon
Alte criterii – precizaţi..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3) V-A FOST ÎNCREDINŢATĂ RESPONSABILITATEA ÎNGRIJIRII UNOR BOLNAVI?


Da
Nu
Câţi pacienţi ?

4) CUNOŞTINŢELE DUMNEAVOASTRĂ AU FOST TESTATE?


Da
Nu
De cine?........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

5) AŢI FOST SUPRAVEGHEAŢI ÎN PERMANENŢĂ ?


Da
Nu

6) DEPRINDERILE PRACTICE AU FOST EVALUATE?


Da
Nu
De cine?.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7) OBIECTIVELE STAGIULUI CLINIC AU FOST FIXATE DE CĂTRE:


Şcoala
Clinică/secţie
şcoală şi clinică/secţie
Au fost personale

8) OBIECTIVELE DE STAGIU CLINIC AU FOST COMUNICATE DE CĂTRE PROFESORUL


INSTRUCTOR
- Elevilor Da Nu
- Asistentei medicale de salon Da Nu
- Asistentei medicale şefe Da Nu

100
- Echipei de îngrijire Da Nu

AŢI PUTUT SĂ VĂ INDEPLINIȚI OBIECTIVELE PROPUSE ?


- de şcoală

Total Parţial De loc

- personale
Total Parţial De loc

Dacă nu, de ce?..................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

10. PE PERIOADA STAGIULUI CLINIC CARE AU FOST MODALITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE A


UNOR TEHNICI DE ÎNGRIJIRE ?
- prin observaţie
- singur(ă)
- cu ajutorul unui coleg(ă)
- în prezenţa profesorului instructor

11. CUNOŞTINŢELE TEORETICE ASIMILATE ÎN ŞCOALĂ:


- au fost aprofundate prin stagiul practic? Da Nu
- au răspuns necesităţilor activităţii secţiei/clinicii? Da Nu
- aţi primit informaţii în perioada activităţii practice? Da Nu
De la cine?
asistenta medicală
profesorul instructor
medicii din secţie
colegii de şcoală

12. LOCUL ÎN ECHIPA DE ÎNGRIJIRE


- V-aţi integrat uşor în echipa de îngrijire? DA NU
- Consideraţi dificilă munca în echipă? DA NU
- Activitatea desfăşurată în echipă este favorabilă
formării profesionale? DA NU
13. CÂTE ASISTENTE MEDICALE S-AU OCUPAT DE INSTRUIREA VOASTRĂ?
- Numărul:
- A fost aceasta o dificultate DA NU
- A fost acesta un avantaj DA NU
- De ce?.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

14. EVALUAREA STAGIULUI


- Aţi avut o conversaţie de evaluare a stagiului DA NU
începând cu prima săptămână?
- Cu cine? - Asistenta medicală
- Profesorul instructor
- Cu alţii
- Aţi avut o conversaţie de evaluare la DA NU
sfârşit de stagiu?
- Cu cine? - Asistenta medicală

101
- Profesorul instructor
- Cu alţii

- Notarea şi aprecierile (calificativele) DA NU


stagiului clinic au fost comentate?
Dacă nu, de ce?................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

15. CE AŢI APRECIAT CEL MAI MULT ÎN ACEST STAGIU?

16. CE AŢI APRECIAT CEL MAI PUŢIN ÎN ACEST STAGIU?

17. SUGESTII:

18. COMENTARII:

102
CUPRINS

103
Bibliografie

Bocec Gabriela – Dictionarul Balliere de Nursing din România, 2007.


Bocec Gabriela şi colab. – Diagnostice de Nursing, Definiţii şi clasificari 2007-2008.
Ed. Ex Ponto , Constanţa, 2008.
Borundel, C. – Medicina pentru cadre medi. Ed. All, Bucureşti, 2007.
Carpenito Lynda Juall – Diagnostic infirmier, Ed. MEDSI/Mc GRAW HILL, Paris,
1990.
Chiru, F. şi colab. – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos, Ed. Cison,
Bucureşti, 2001.
Chiru, F.; Marcean, C.; Iancu Elena; Simion, S. – Urgenţe medicale, Ed. RCR Print,
Bucureşti, 2003.
Daşchievici, S.; Mihăilescu, M. – Chirurgie – specialităţi chirurgicale, Bucureşti, Ed.
Medicală, 1997.
Moldovan, T. – Semiologie, Bucureşti, Ed. Medicală, 1993.

104
Mozes, C. – Tehnica îngrijirii bolnavului, Bucureşti, Ed. Medicală, 1993.
Riopell Lise, Grondin Louise, Phaneuf Margot – Soins infiermiers un modele centre
sur les besoins de la personne, Ed. Mc Graw Hill, Quebec, 1994.
Straton, N. – Comunicarea, Sc. Ştiinţa si tehnica, Bucureşti, 1995.
Titircă, L. – Urgenţe medico-chirurgicale. Sinteze, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007.
Asociaţia de Nursing din România. Lemon – Materiale de educaţie în Nursing, Ed.
Publistar, Bucureşti, 1996.
Asociaţia de Nursing din România – Cercetarea în Nursing. Ed. Reprograph, Craiova,
2008.
Asociaţia de Nursing din România – Proceduri de Nursing, vol. I şi II. Ed. Ex Ponto,
Constanţa, 2008; 2009.

105

S-ar putea să vă placă și