Sunteți pe pagina 1din 24

NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


Exemplar nr. __
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”
ŞCOALA DOCTORALĂ

Costel LOLOIU
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Tema: „Strategii de prevenire a riscurilor


în organizaţiile din sistemul naţional de apărare”

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Col. prof. univ. dr. ing.
Toma PLEŞANU

Teză elaborată în vederea obţinerii


titlului de DOCTOR în „ŞTIINŢE MILITARE”

- BUCUREŞTI, 2015 -
NECLASIFICAT

CUPRINS
INTRODUCERE
Actualitatea temei de cercetare
Gradul de studiere a temei
Sarcinile cercetării
Obiective generale ale cercetării
Structura cercetării
Metodologia cercetării

CAPITOLUL 1 STADIUL TRATĂRII MANAGEMENTULUI MILITAR


ÎN LITERATURA MONDIALĂ ŞI EUROPEANĂ
1.1 Teorii privind luarea deciziilor
1.2 Teorii decizionale utilizate în armatele moderne, membre NATO
1.3 Consideraţii generale privind planificarea operaţiilor militare
1.4 Diferenţele dintre conducere militară şi management

CAPITOLUL 2 SOFTWARE SPECIALIZAT PENTRU EVALUAREA


RISCURILOR, AMENINŢĂRILOR ŞI VULNERABILITĂŢILOR
SISTEMELOR MILITARE
2.1 Evaluarea riscurilor ameninţărilor şi vulnerabilităţilor sistemelor militare
2.2 Procesul de management al riscurilor
2.3 Software specializat în managementul riscului
2.3.1 Evaluarea riscului cu ajutorul simularii decizionale. Metoda
Monte-Carlo
2.3.2 Oracle Crystal Ball
2.3.3 DecisionTools Suite

CAPITOLUL 3 MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI MANAGEMENTUL


RISCULUI ÎN ORGANIZAŢIILE MILITARE
3.1 Funcţiile managementului
3.2 Relaţia management leadership prin prisma teoriei managementului
3.3 Comanda - funcţie a managementului
3.4 Managementul strategic. Obiectivele planului. Ierarhizarea obiectivelor
3.5 Etape ale planificării strategice
3.6 Aspecte ale managementului sistemului de achiziţii
3.7 Managementul serviciului de supraveghere a asigurării calităţii în cadrul
programelor majore de achiziţie. Studiu de caz
3.7.1 Consideraţii generale
3.7.2 Identificarea şi clasificarea riscurilor
3.8 Pachet de documente pentru managementul riscului
3.8.1 Formular de risc
3.8.2 Matricea analizei de risc (pentru evaluare nivel de risc)
3.8.3 Planul de risc pentru Denumire Proiect
NECLASIFICAT
2 din 24
NECLASIFICAT

3.8.4 Procesul de gestionare a riscurilor pentru Denumire Proiect


3.8.5 Controlul riscurilor in proiectele de management strategic
3.8.6 Manual de evaluare a riscurilor şi pericolelor. Evaluarea
pericolelor şi analiza securităţii la locul de muncă
3.8.7 Planul de management al riscului

CAPITOLUL 4 PLANIFICAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR


ŞI EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN CADRUL ARMATEI SUA (STUDIU DE CAZ)

4.1 Planificarea riscurilor şi evaluarea iniţială


4.2 Planificarea riscurilor şi discutarea evaluării iniţiale

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Abrevieri şi acronime
Listă lucrări publicate
Bibliografie
1. Legi, acte normative şi publicaţii oficiale
2. Lucrări de autori
3. Periodice
4. Adrese de internet
Listă anexe
Anexa 1 – Explicarea unor termeni EN-RO utilizaţi în managementul
riscurilor
Anexa 2 - Activităţi de management al riscurilor în fazele de achiziţie
Anexa 3 - Diagrama de proces pentru implementarea managementului
riscului
Anexa 4 - Evaluarea riscurilor în funcţie de probabilitate şi impact
Anexa 5 - Metodologia privind identificarea, evaluarea şi atenuarea
riscurilor
Anexa 6 - Definirea riscului în literatura de specialitate franceză
(Définitions de Risque sur le Web):
Anexa 7 - Jurnal de evaluare a analizei riscurilor
Anexa 8 - Factori de risc la adresa siguranţei şi ordinii publice în
concepţia M.A.I.
Anexa 9 - Interconexiunile dintre nivelurile manageriale
Anexa 10- Algoritmul deciziei de optimizare structurală
Anexa 11 - Structura clasificării proceselor
Anexa 12 - Standarde şi reglementări internaţionale
Anexa 13 - Standardul de control intern Managementul riscurilor - un
model simplificat de management al riscurilor
Anexa 14 - Comparaţie între ISO 9001:2008 şi ISO 9001:2015 DIS
Anexa 15 - Documente specifice proceduri, accesate pe WEB (mai-
iunie 2014)

NECLASIFICAT
3 din 24
NECLASIFICAT

Introducere

Actualitatea temei de cercetare.

Complexitatea deosebită a activităţilor presupune participarea unui număr


foarte mare de lucrători, organizaţi în diverse structuri, care intră în diverse relaţii
funcţionale, creându-se astfel o multitudine de interconexiuni, prin care decizii
luate în cadrul unor organizaţii au o influenţă, uneori chiar greu de anticipat, asupra
altor organizaţii. Totuşi, cu toată varietatea deosebită a acestor entităţi şi a
interdependenţelor stabilite, ele au un scop comun şi anume „utilizarea
potenţialului economic şi uman al ţării în vederea satisfacerii nevoilor de apărare şi
asigurării continuităţii activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de
război” 1. Toate aceste caracteristici, fac posibilă apariţia ideii de abordare
sistemică a tuturor activităţilor şi structurilor din domeniul organizaţiilor militare,
având în vedere că o analiză detaliată a fiecărui element component, împreună cu
conexiunile pe care acesta le stabileşte, poate conduce la o nouă înţelegere,
integralistă, a întregului sistem, care să permită reglări de esenţă, structurale şi
funcţionale, dar în acelaşi timp şi a tuturor proceselor care au loc.
Apariţia unei disfuncţii în cadrul organizaţiei (prin care un factor de risc se
poate manifesta), se transpune în apariţia evenimentului şi conduce în mod cert la
nerealizarea scopului pentru care sistemul a fost creat şi există.
Caracterul preventiv se materializează prin cuantificarea tuturor riscurilor
care se pot manifesta şi stabilirea unor măsuri care să împiedice sau să limiteze
apariţia lor efectivă.
Astfel, lucrarea de faţă îşi propune să contribuie la schimbarea percepţiei
rigide, plină de prejudecăţi şi de neînţelegeri, asupra managementului riscului, a
celor care au capacitatea de a-şi adresa întrebări ce pot avea răspuns. Problematica
abordată în lucrare este în egală măsură una de actualitate, complexă şi de mare
cuprindere. Problematica abordată rămâne pe mai departe una de actualitate,

1
L. 477 / 2003, art. 1
NECLASIFICAT
4 din 24
NECLASIFICAT

complexă şi de mare cuprindere, oferind în continuare un mare câmp teoretic şi


practic de studiu şi cercetare, de dezbateri de idei, de răspunsuri şi soluţii.

Gradul de studiere a temei

Analiza literaturii ştiinţifice în problema riscului şi managementului riscului


în general, respectiv a managementului riscului în domeniul militar, arată
inexistenţa unei viziuni unice privind definiţia riscului şi managementul riscului.
Scopul cercetării – studierea şi dezvoltarea aspectelor conceptelor teoretice
şi practice de management al riscului, precum şi identificarea unor strategii de
prevenire a riscurilor în organizaţiile din sistemul naţional de apărare care să facă
apel la dezvoltarea software-ului dedicat.
Cercetarea pune în evidenţă evoluţia noţiunii de risc, oferă o analiză a
abordării contemporane a noţiunii de risc şi realizează o delimitarea semantică şi
etimologică a noţiunilor de risc şi incertitudine. Sunt prezentate criteriile de
clasificare a riscului, utilizate în teoria şi practica organizaţiilor, un model
simplificat de management al riscurilor şi sunt analizate principiile privind
identificarea riscurilor.

Sarcinile cercetării:

• prezentarea unor teorii privind luarea deciziilor, a teoriilor decizionale


utilizate în armatele moderne, membre NATO, precum şi consideraţii
generale privind planificarea operaţiilor militare şi diferenţele dintre
conducere militară şi management;
• identificarea software-ului specializat în managementul riscului, în
special cel care permite evaluarea riscului cu ajutorul simularii
decizionale, pe baza metodei Monte-Carlo;
• folosirea abordării strategice ca modalitate de răspuns la risc;
• elaborarea unui pachet de documente pentru managementul riscului.

NECLASIFICAT
5 din 24
NECLASIFICAT

Obiective generale ale cercetării

Obiectul cercetării îl constituie sistemul de management al riscului precum şi


strategiile de prevenire a riscurilor în organizaţiile din sistemul naţional de apărare.
Organizaţia militară poate valorifica, prin procesul de management al
riscurilor, conotaţiile pozitive ale riscurilor de natură diferită. Procesul de
management al riscului implică în orice organizaţie o doză de subiectivism, care
poate fi mai mare sau mai mică în funcţie de percepţia persoanelor implicate în
acest proces, domeniile de competenţă ale acestora şi experienţa lor în
identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor. Managementul efectiv al riscurilor
în organizaţia militară presupune informaţii despre gravitatea riscului (evaluarea
riscului) şi despre importanţa pe care organizaţia o acordă reducerii riscului.
Un prim obiectiv al cercetării doctorale este analizarea problematicii riscului
şi a managementului riscului în organizaţiile din sistemul naţional de apărare.
Modul de realizare a obiectivelor stabilite de către organizaţia militară depinde în
mare măsură de eficienţa managementului şi, implicit, de managementul riscurilor.
Cercetările asupra riscurilor au trecut de la o abordare axată pe dimensiunea
negativă a riscurilor la una complexă, în care riscul este analizat ca oportunitate şi
ameninţare.
Un al doilea obiectiv al cercetării îl reprezintă analizarea strategiilor de
prevenire şi de răspuns la risc, precum şi identificarea software-ului specializat în
managementul riscului, în special cel care permite evaluarea riscului cu ajutorul
simularii decizionale, pe baza metodei Monte-Carlo. Procesul de management de
risc este instrumentul principal de reducere a riscului şi este un element deplin
integrat în planificarea şi desfăşurarea operaţiilor militare, care permite
desfăşurarea cu succes a unor acţiuni într-un mediu cu grad ridicat de risc. În
conceperea şi fundamentarea activităţilor organizaţiei militare un rol deosebit îl au
strategiile de prevenire a riscului, de care depind în mare măsură ducerea la bun
sfârşit a activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. Atunci când riscul se
materializează este nevoie de un răspuns materializat tot printr-o strategie, strategie

NECLASIFICAT
6 din 24
NECLASIFICAT

de răspuns la risc, prin care se caută eliminarea riscului sau diminuarea efectelor
acestuia. Prin aceste strategii se realizează controlul activ şi pasiv al riscurilor
dintr-o organizaţie (entitate). Implementarea strategiilor de prevenirea a riscurilor
sau a strategiilor de răspuns la risc trebuie să implice acţiuni proporţionale cu
riscurile, să fie orientate spre riscurile mai importante şi mai greu de controlat, să
fie consecvente şi să aplice aceleaşi metode pentru situaţii similare.
Prin atitudinea pro-activă faţă de risc şi managementul riscului şi prin
eficientizarea deciziei în analiza de risc, organizaţia militară se poate întări în trei
zone importante de interes: acţiuni, procese şi strategii. Aceste trei zone vor fi,
urmare a acestei atitudini pro-active, mai eficiente.
Aceste două obiective generale vor fi realizate şi prin îndeplinirea
următoarelor obiective specifice: prezentarea standardelor şi reglementărilor
internaţionale privind riscul, prezentarea unor aspecte relevante conceptuale
privind organizaţia militară, analizarea strategiilor de prevenire a riscurilor în
organizaţiile militare, utilizarea unor softuri dedicate care să uşureze analizarea
deciziei şi a procesului decizional în organizaţia militară.
Premisa de la care pornim în acest demers ştiinţific este aceea că organizaţia
militară trebuie să înţeleagă managementul riscului ca pe o serie de activităţi
coordonate pentru a direcţiona şi controla organizaţia în ceea ce priveşte riscul. O
altă premisă pe care am luat-o în calcul a fost managementul militar, care este o
particularizare a managementului general; perfecţionarea managementului în
cadrul organizaţiei militare face parte, deopotrivă, din sistemul pârghiilor directe şi
indirecte de creştere a performanţei organizaţiei şi din sistemul propriu de
securitate.

Metodologia cercetării

Baza metodologică a cercetării ştiinţifică a fost alcătuită din documentarea


ştiinţifică la biblioteci cu renume (Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, Biblioteca Central Universitară „Carol I”, Biblioteca Naţională) şi din
accesarea unor pagini de Internet, precum şi pe schimbul de idei cu conducătorul de
NECLASIFICAT
7 din 24
NECLASIFICAT

doctorat şi cu referenţii ştiinţifici participanţi la evaluarea celor trei rapoarte de


cercetare ştiinţifică.
Metodologia cercetării este concordantă specificului obiectului de
cercetare, scopului şi surselor antrenate în acest sens, constituindu-se din metode
cantitative, respectiv calitative (complementare cercetării cantitative): metoda
bibliografică: cercetarea teoretică a surselor bibliografice de specialitate utilizate în
elaborarea lucrării, cercetarea documentară şi analiza de conţinut - informare
documentară în biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” Bucureşti;
analiza documentelor scrise publice oficiale) reglementările europene şi naţionale);
analiza comparativă; observaţia indirectă și metode de previziune.
Cuvinte-cheie – risc, analiza de risc, planificare risc, management risc,
management program, evaluarea riscului, management integrat, proces,
probabilitate, strategie.

Structura cercetării

Pornind de la aceste aspecte, prezentul demers ştinţific a fost dezvoltat în


patru capitole, fiecare capitol fiind dezvoltat în mai multe subcapitole pentru a
răspunde cât mai bine nevoii de îndeplinire a obiectivelor stabilite.
În primul capitol, denumit Stadiul tratării managementului militar în
literatura mondială şi europeană, se are în vedere prezentarea unor teorii privind
luarea deciziilor, a teoriilor decizionale utilizate în armatele moderne, membre
NATO, precum şi consideraţii generale privind planificarea operaţiilor militare şi
diferenţele dintre conducere militară şi management.
În al doilea capitol, denumit Software specializat pentru evaluarea
riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor sistemelor militare, se insistă pe:
noţiunile de incertitudine şi risc; factori de risc, ameninţări şi vulnerabilităţi la
adresa securităţii statelor; evaluarea riscurilor ameninţărilor şi vulnerabilităţilor
sistemelor militare; procesul de management al riscurilor. Capitolul prezintă
software-ul specializat în managementul riscului, în special cel care permite
evaluarea riscului cu ajutorul simularii decizionale, pe baza metodei Monte-Carlo
NECLASIFICAT
8 din 24
NECLASIFICAT

(ex. Oracle Crystal Ball, add-on pentru Excel, Setul de programe DecisionTools
Suite integrat în Microsoft Excel, @Risk for Project). Metoda Monte-Carlo nu
prezintă un criteriu explicit de luare a deciziilor. Ea se limitează doar la furnizarea
unor indicatori sintetici care permit crearea unei imagini de ansamblu despre
proiectul sau activul respectiv. De asemenea, lipseşte vreun criteriu care ar aprecia
dacă rentabilitatea scontată este suficientă pentru asumarea riscului respectiv.
Aplicaţiile dedicate ajută analiştii şi alte persoane implicate într-o afacere să
analizeze riscul, oferind o analiză a factorilor esenţiali ce afectează riscul. Fiind
programe de analiză de risc şi previziune, se pot realiza simulări care înlătură
incertitudinea din procesul de luare a deciziilor. Astfel, contribuie la luarea
deciziilor tactice potrivite pentru atingerea obiectivelor organizaţiei şi pentru a
obţine un avantaj competitiv chiar şi în cele mai nesigure condiţii de piaţă.
Cel de-al treilea capitol, Managementul strategic şi managementul riscului
în organizaţiile militare, reprezintă continuarea logică a primelor două capitole,
motiv pentru care obiectivele specifice stabilite sunt: folosirea abordării strategice
ca modalitate de răspuns la risc; identificarea şi planificarea strategiilor de răspuns
la risc; stabilirea tipurilor de strategii de răspuns la risc şi modalitatea de evidenţă a
riscurilor identificate în organizaţia militară; dimensiunile expunerii la risc. În
capitol se fac referiri la funcţiile managementului, relaţia management - leadership
prin prisma teoriei managementului, etapele planificării strategice şi prezintă
managementul serviciului de supraveghere a asigurării calităţii în cadrul
programelor majore de achiziţie. De asemenea, se propune un pachet de documente
pentru managementul riscului (Formular de risc; Matricea analizei de risc (pentru
evaluare nivel de risc); Planul de risc; Procesul de gestionare a riscurilor; Controlul
riscurilor in proiectele de management strategic; Manual de evaluare a riscurilor şi
pericolelor; Evaluarea pericolelor şi analiza securităţii la locul de muncă).
Capitolul patru, denumit Planificarea managementului riscurilor şi
evaluarea iniţială în cadrul armatei SUA, prezintă un studiu de caz privind căile de
gestionare eficientă a riscurilor, cu accent pe planificarea riscurilor şi evaluarea

NECLASIFICAT
9 din 24
NECLASIFICAT

iniţială a riscurilor. Se arată managementul eficient al riscurilor este o parte


integrantă a procesului general de management integrat al proiectelor, iar guvernul
are nevoie să înţeleagă părerea industriei despre riscurile programului şi modul în
care aceasta poate fi motivată cât mai eficient pentru a aborda acele riscuri
timpuriu în faza de planificare.
Concluzii şi propuneri
Necesitatea aplicării managementului riscurilor în organizaţiile militare
româneşti, implică aprofundarea cunoştinţelor în acest domeniu atât la nivelul
managementului superior cât şi al celorlalte persoane implicate în sistemul de
control, în scopul dezvoltării funcţionalităţii acestui sistem de management cu
implicaţii majore în realizarea obiectivelor.
În acelaşi sens se impune şi realizarea unor studii aprofundate asupra
implementării şi funcţionării managementului riscurilor în organizaţiile militare
româneşti, a importanţei acestuia alături de auditul public intern în realizarea
obiectivelor, pe fondul unei culturi organizaţionale receptivă la aceste aspecte, dar şi
diseminarea rapidă a rezultatelor cercetării.
Din punct de vedere al controlului managerial, abordarea integrată a
controlului (intern şi extern) în cazul programelor, proiectelor, acţiunilor,
proceselor, activităţilor şi sistemelor care implică mai multe structuri
organizatorice din entităţi diferite, de la eşaloane diferite poate conduce la
creşterea eficacităţii acestuia şi evitarea redundanţelor.
Buna practică internaţională recomandă managementului, de la orice nivel, o
abordare bazată pe gestionarea riscurilor, în implementarea controlului intern şi
conducerea unei organizaţii. Managementul unei organizaţii/entităţi din aceasta
răspunde pentru îndeplinirea misiunii acesteia (scopul pentru care există
organizaţie) şi a obiectivelor asumate. Pentru îndeplinirea obiectivelor
organizaţiei/entităţii, managementul de la orice nivel identifică riscurile care pot
conduce la neatingerea obiectivelor propuse sau la întârzieri în acest sens. După
etapa de identificare, riscurile sunt analizate, evaluate şi ierarhizate, iar în funcţie

NECLASIFICAT
10 din 24
NECLASIFICAT

de aceasta se iau măsurile de gestionare a lor, cele mai multe fiind din sfera
controlului intern.
Conceptul actual de politică de securitate porneşte de la faptul că securitatea
nu se obţine prin confruntare, izolare sau rivalitate, pe socoteala altora, ea poate fi
garantată numai prin cooperare între statele europene. Toţi participanţii la politica
internaţională, care respectă principiile de bază ale legilor internaţionale, îi privim
ca parteneri în întărirea securităţii noastre.
Forţele armate constituie un instrument al puterii statului, a cărui funcţie de
bază este aceea de a împiedica acţiunile în forţă duse împotriva intereselor
acestuia. În lipsa unor modele politice de soluţionare a conflictului, sistemele
militare reprezintă o realitate a politicii de stat. Dimensiunea acestora este
influenţată de probabilitatea de apariţie a conflictelor armate precum şi de
transformările induse de tehnologii, opinia publică şi de realităţile politice
internaţionale. Cercetând conţinutul relaţiei dintre nivelul de implementare a
managementului riscurilor şi caracteristicile indicatorilor de eficienţă şi
performanţă ai organizaţiilor militare, a rezultat că managementul riscurilor
constituie numai o parte din întreg, din managementul general, şi din
managementul performanţei, în special, reprezentând, totodată, doar o etapă ce
trebuie parcursă în implementarea standardelor de control intern.
Având în vedere că, managementul organizaţiilor militare integrează o serie
de principii şi valori esenţiale şi necesare pentru obţinerea de performanţe după
modelul managementului privat, respectiv, aplicarea principiului responsabilităţii
manageriale, concentrarea asupra culturii specifice, autonomie managerială,
preocupare pentru coerenţă, curaj, claritate şi considerare, acesta implică
aprofundarea cunoştinţelor în acest domeniu, atât la nivelul managementului
superior, cât şi al celorlalte persoane implicate în sistemul de control, în scopul
dezvoltării funcţionalităţii acestui sistem de management cu implicaţii majore în
realizarea obiectivelor.

NECLASIFICAT
11 din 24
NECLASIFICAT

În acelaşi sens, se impune şi realizarea unor studii aprofundate asupra


implementării şi funcţionării managementului riscurilor în organizaţiile militare
autohtone, a importanţei acestuia alături de managementul riscurilor specifice
conducerii administrative (riscuri tehnice, de mediu, de achiziţii publice, financiare,
juridice, de sănătate şi siguranţă, de reputaţie etc.), pe fondul unei culturi
organizaţionale receptivă la aceste aspecte, dar şi diseminarea rapidă a rezultatelor
cercetării.
În prezent, comandanţii/şefii/managerii organizaţiilor militare, ca urmare a
implementării în cadrul structurilor militare a cerinţelor standardului de control
intern managerial, fiind conştienţi de riscurile la care sunt expuşi în desfăşurarea
activităţii lor, sunt de reţinut şi următoarele concluzii ale cercetării:
-managementul riscurilor reprezintă o sumă de activităţi care trebuie privită
şi mai ales aplicată în strictă interdependenţă cu celelalte activităţi ce fac obiectul
managementului proiectelor;
-nu s-a ajuns la o abordare a riscului acceptată de majoritatea specialiştilor
militari, ceea ce înseamnă că deseori analiştii folosesc aceiaşi termeni având în
vedere lucruri diferite. În abordările contemporane se consideră că riscul este o
noţiune obiectivă, independentă de obiectul sau subiectul analizat şi de metoda de
management aplicată. În acelaşi timp, criteriile de clasificare a riscului sunt
dependente de obiectul de studiu (de ex., riscul se clasifică diferit pentru diferite
tipuri de instituţii militare) şi de metoda de evaluare aplicată;
-pentru reuşita ţinerii sub control a riscurilor şi mai ales a diminuării
efectelor acestora în cazul apariţiei, este necesară aplicarea managementului
riscurilor la toate nivelele organizaţiei şi începând chiar din momentul întocmirii
planurilor de proiect, astfel încât acestea să fie clar evidenţiate în momentul luării
deciziilor;
-pentru ca fiecare membru al organizaţiei şi, în special, fiecare membru al
echipei de lucru să fie în măsură a evidenţia principalii factori de risc ce pot apare
în cadrul unui proiect, este necesar ca aceştia să fie instruiţi în domeniu şi totodată

NECLASIFICAT
12 din 24
NECLASIFICAT

să conştientizeze importanţa acestei activităţi, iar aceasta implică alocarea de


resurse din partea organizaţiei pentru managementul riscurilor.
-managementul riscurilor este realizat uneori de o manieră nesistematică,
deoarece, de obicei, fiecare organizaţie militară (sau subdiviziune structurală), este
expusă doar la anumite tipuri de risc. Prin urmare, fiecare organizaţie îşi creează şi
utilizează propriul său sistem de monitorizare, captare, evaluare, analiză şi gestiune
a propriilor riscuri, precum şi de colectare a informaţiilor aferente, în funcţie de
caracteristicile expunerilor la risc (relevanţă, frecvenţă, mărime, capacitate de
absorbţie, sensibilitate etc.).
Metodele, metodologiile şi procedeele pot varia de la un risc la altul, de la o
structură la alta, precum şi de la o organizaţie la alta. Elemente distinctive privind
gestiunea riscurilor, proprii fiecărei organizaţie, fac dificilă consolidarea şi
agregarea informaţiilor şi acţiunilor de administrare a riscurilor la nivel global, pe
ansamblul unui grup de organizaţii.
În cadrul tradiţional de administrare a riscurilor se constată absenţa unei
abordări integrate, consistente şi coerente a modului în care diverse riscuri
aferente activităţilor structurilor separate afectează expunerea de ansamblu la risc a
organizaţiei, care:
-să asigure îndrumarea, pentru obţinerea unei abordări sistematice şi pe
întreg arealul referitor la managementul riscului;
-să contribuie la formarea specialiştilor şi a unui mediu sensibile la risc,
apte, atât inovaţie, cât şi pentru asumarea responsabilă a unor riscuri, concomitent
cu protejarea interesului naţional, în general, şi a organizaţiei militare , în special;
-să propună un set de practici de management al riscului pe care entităţile să
le adopte, sau să le adapteze circumstanţelor şi mandatelor lor specifice.
Sunt de reţinut următoarele concluzii ale cercetării:
• Managementul riscurilor reprezintă o sumă de activităţi care trebuie
privită şi mai ales aplicată în strictă interdependenţă cu celelalte activităţi
ce fac obiectul managementului proiectelor;

NECLASIFICAT
13 din 24
NECLASIFICAT

• Nu s-a ajuns la o abordare a riscului acceptată de majoritatea


specialiştilor militari, ceea ce înseamnă că deseori analiştii folosesc
aceiaşi termeni având în vedere lucruri diferite. În abordările
contemporane se consideră că riscul este o noţiune obiectivă,
independentă de obiectul sau subiectul analizat şi de metoda de
management aplicată. În acelaşi timp, criteriile de clasificare a riscului
sunt dependente de obiectul de studiu (de ex., riscul se clasifică diferit
pentru diferite tipuri de instituţii militare) şi de metoda de evaluare
aplicată;
• Analiza abordărilor noţiunii de risc, a criteriilor de clasificare a riscului, a
metodelor de evaluare şi de management a riscului conduc la ideea că în
prezent nu există o concepţie unică, general acceptată de toţi specialiştii,
privind aceste activităţi. Legislaţia actuală 2 are în vedere în special riscul
din punct de vedere financiar. Repartiţia normală este elementul de bază
în majoritatea modelelor de management al riscului, abordarea fiind
corectă pentru activităţile din domeniul economic, dar incorectă în
activitatea militară, unde condiţionările sunt multiple şi diferite de
organizaţiile civile. În teoria financiară riscul este caracterizat de două
noţiuni: mărimea abaterii posibile de la valoarea prognozată (estimată în
unităţi monetare) şi probabilitatea apariţiei (poate fi descris prin
intermediul unei legi de repartiţie a probabilităţilor);
• Abordările contemporane ale noţiunii de risc permit modelarea situaţiilor
de risc, dar, în acelaşi timp, confirmă că riscul ca noţiune este exogen
pentru obiectul şi subiectul de studiu, precum şi pentru metoda de
management aplicată (pun pe prim-plan natura statistico-matematică,
probabilistică, a riscului). Tehnicile tradiţionale de gestiune a riscurilor,
de regulă, fragmentate şi pasive, sunt orientate spre asigurarea şi

2
Metodologie de implementare a standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Ministerul Finanţelor
Publice, Unitatea Centrala de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control, 2007, la
www.mfinante.ro/control_prev/.../METOD_IMPLEMENTARE_RISC.pdf, pag. 17, accesat ianuarie 2008.
NECLASIFICAT
14 din 24
NECLASIFICAT

prevenirea pierderilor, fără să ia în considerare că riscurile pot fi şi o


sursă de avantaje competitive. Modelele şi strategiile recente de gestiune
a riscurilor recunosc acest potenţial competitiv al riscurilor în cadrul unei
abordări sistemice care maximizează valoarea unei organizaţii;
• În prezent, managerii instituţiilor militare, urmare şi a implementării în
cadrul structurilor militare a cerinţelor standardului de control intern
managerial 3, sunt conştienţi de riscurile la care sunt expuşi în
desfăşurarea activităţii lor. Cu toate acestea, managementul riscurilor este
realizat uneori de o manieră nesistematică, deoarece, de obicei, fiecare
organizaţie militară (sau subdiviziune structurală), este expusă doar la
anumite tipuri de risc. Prin urmare, fiecare organizaţie îşi creează şi
utilizează propriul său sistem de monitorizare, captare, evaluare, analiză
şi gestiune a propriilor riscuri, precum şi de colectare a informaţiilor
aferente, în funcţie de caracteristicile expunerilor la risc (relevanţă,
frecvenţă, mărime, capacitate de absorbţie, sensibilitate etc.). Metodele,
metodologiile şi procedeele pot varia de la un risc la altul, de la o
structură la alta, precum şi de la o organizaţie la alta. Elemente distinctive
privind gestiunea riscurilor, proprii fiecărei organizaţie, fac dificilă
consolidarea şi agregarea informaţiilor şi acţiunilor de administrare a
riscurilor la nivel global, pe ansamblul unui grup de organizaţii;
• Neidentificarea la timp a riscurilor potenţiale sau considerarea celor
identificate ca fiind improbabil să se producă au o influenţă majoră
asupra realizării obiectivelor organizaţiilor militare. Deoarece riscul nu
poate fi gestionat, fiind independent de voinţa noastră, riscurile sunt
deseori clasificate (împărţirea este generată de neînţelegerea noţiunii de
risc) în riscuri pasive (există independent de voinţa noastră şi nu pot fi
influenţate de anumite metode de management) şi riscuri active, pentru

3
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 113 din 26.10.2009 pentru a probarea Normelor metodologice
privind elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial în Ministerul Apărarii Naţionale.
NECLASIFICAT
15 din 24
NECLASIFICAT

care poate exista un management al riscului. Orice organizaţie, deci şi


cea militară, se află în stare de risc şi că riscul este indispensabil de
voinţa noastră. De asemenea, nu există riscuri care pot să aducă numai
pierderi;
• Elementul esenţial al concepţiei holistice despre managementul riscului
îl constituie cooperarea dintre diferite structuri în cadrul organizaţiei.
Soluţia cea mai eficientă de partajare a cunoştinţelor şi a informaţiilor în
cadrul unei organizaţii, precum şi de promovare a unor acţiuni
consistente şi integrate o constituie existenţa unor reţele (fluxuri de
informaţie pe orizontală şi verticală) formale sau informale în cadrul unei
organizaţii între personalul implicat direct în procesul de administrare a
riscurilor.
Perspective viitoare de cercetare şi direcţii de acţiune:

• Exploatarea cunoaşterii ştiinţifice, la nivelurile analitic, metodologic,


tehnologic şi practic, în optimizarea organizării şi funcţionării structurilor
(organizaţiilor) militare.
• Crearea, în plan naţional, a unui climat stabil şi predictibil în ce priveşte
cadrul legislativ şi de reglementare;
• Sprijinirea responsabilităţilor de guvernare prin asigurarea cunoaşterii,
identificării şi evaluării riscurilor asociate politicilor, programelor, planurilor
şi operaţiilor, şi aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru diminuarea
impacturilor nefavorabile şi folosirea oportunităţilor în scopul obţinerii de
beneficii;
• Îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de conducere a organizaţiilor militare
prin implementarea unui proces decizional bazat pe o mai mare cantitate de
informaţii, asigurarea unui fundament inovator şi capabil de asumare de
riscuri, format din valori, instrumente şi un mediu favorabil, şi prin
încurajarea învăţării din experienţă o dată cu respectarea controlului
societăţii civile;
NECLASIFICAT
16 din 24
NECLASIFICAT

• Întărirea răspunderii prin demonstrarea înţelegerii nivelurilor de risc asociate


politicilor, planurilor, programelor şi operaţiilor, şi că investiţia în măsurile
de management al riscului este optim echilibrată cu interesele
stakeholderilor.

Listă lucrări publicate


Articole:
1. Costel LOLOIU, Toma PLEŞANU and Dumitru Cătălin BURSUC - “The
Resistance to Change as a Specific Risk for the Organisation
Transformation” (Rezistenţa la schimbare ca risc în transformarea
organizaţiei), David Publishing Company, USA Journal of US-China
Public Administration, Volume 12, Number 8, serial Number 118, August
2015, ISSN 1548-6591 (online -ISSN 1935-9691).
2. Costel LOLOIU - Military procurement management system after 1989,
Braşov, “Henri Coandă” Air Force Academy Publishing House, Review the
Air Force Academy, Vol. XIII, No 2 (29) 2015, pp. 27-32
(http://www.afahc.ro/ro/revista/revista.html).

Comunicări ştiinţifice:
3. BIRSAN, Anca, LOLOIU, Costel, OLAR, Polixenia, Quantitative and
qualitative methods of risk identification, Knowledge management: projects,
systems and technologies, Proceedings of the 9th International Conference
on Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies,
November 26 – 27, 2015, Bucharest, „Carol I” National Defence University,
Publishing House, ISSN 2069 – 1920, pp. 115-118
4. LOLOIU, Costel, Risk management planning and initial evaluation within
the US Army, Knowledge management: projects, systems and technologies,
Proceedings of the 9th International Conference on Knowledge
Management: Projects, Systems and Technologies, November 26 – 27,

NECLASIFICAT
17 din 24
NECLASIFICAT

2015, Bucharest, „Carol I” National Defence University, Publishing House,


ISSN 2069 – 1920, pp. 119-124
5. PLESANU, Toma, LOLOIU, Costel, BURSUC, Dumitru Cătălin,
Dedicated risk management software, Knowledge management: projects,
systems and technologies, Proceedings of the 9th International Conference
on Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies,
November 26 – 27, 2015, Bucharest, „Carol I” National Defence University,
Publishing House, ISSN 2069 – 1920, pp. 125-129
6. LOLOIU, Costel, Sistemul de management integrat al riscului (Integrated
risk management system), Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Securitate
naţională, europeană şi euroatlantică, SNEE-2015”, 12 iunie 2015, vol.IV,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, pp.295 -
301, ISSN 2360-4883, ISSN-L 2360-4883.

Bibliografie selectivă

1. Legi, acte normative şi publicaţii oficiale


1. *** Ordinul nr.75 din 12.07.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 531 din 31 iulie 2012.
2. *** Concepţia privind conducerea militară la pace, în situaţii de criză şi la
război, nr. S/D.4450 din 29.06.2001.
3. *** FM-5.0, Army Planning and Order Production, Headquarters
Department of the Army Washington, DC, 20 January 2005
4. *** Activitatea Statelor Majore în Viziunea Forţelor Armate NATO,
Elaborarea deciziei în condiţii de risc şi incertitudine, Editura Militară, Bucureşti,
2001
5. *** Strategia de Securitate Naţională a României, Romănia Euro-Atlantică:
pentru o viaţă mai bună, într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă., adoptată
de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006,
Bucuresti, 2006.
6. *** Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide,
Publishers Project Management Institute, 2000, Pennsylvania, USA.
7. *** ISO 10007, Quality management-Guidelines for configuration
management, International standard, Internationl organization, 1995.
8. *** ISO 8402, Quality management and quality assurance-Vocabulary,
International organization, 1994.

NECLASIFICAT
18 din 24
NECLASIFICAT

9. *** ISO 90004-1, Quality management and quality system elements-Part 1,


Guidelines, International standard, International Organization for Standardization,
Switzerland, 1994.
10. *** HM Treasury, Management of risk. A strategic overview, 2001.
11. *** Ministerul Finanţelor publice, Metodologie de implementare a
standardului de control intern „Managementul riscurilor”, 2007.
12. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,
Parlamentul României, Bucureşti, 2015.
13. *** Strategia de securitate naţională a României, Preşedinţia României,
Bucureşti, 2007.
14. *** Strategia de transformare a armatei României, Bucureşti, 2007,
http://www.presidency.ro/, www.mapn.ro - Strategia Naţională de Apărare a
României, 2006, Bucureşti
15. *** Amendamentul la Acordul Capital pentru a încorpora riscurilor de piaţă,
Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, ianuarie 1996, la
http://www.bis.org/publ/bcbs23.htm şi http://www.bis.org/publ/bcbs24.htm
16. *** Cost Analysis Manual, U.S. Army Cost & Economic Analysis Center,
1997.
17. *** Operating and Support Cost-Estimating Guide, Departement of
Defence, 1992.
18. *** Instrucţiunile Seria 1000 privind Managementul achiziţiilor pentru
apărare, www.dpa.ro .
19. *** The Professional Risk Managers’ Handbook. A Comprehensive Guide
to Current Theory and Best Practices. Edited by Carol Alexander and Elizabeth
Sheedy. 2004 , The Professional Risk Managers’ International Association.
20. *** Risk Management guide for DoD Acquisition, 6th edition, August 2006.
21. *** Project Management Institute. A Guide to the Project Management
Body of Knowledge. 2004 ed. Project Management Institute, 2004.
22. *** @Risk for Project (guide to), Advanced Risk Analysis for Project
Management, Palisade Corporation, 2000
23. *** AS / NZS ISO 31000:2009 Risk management - Principles and
guidelines (Managementul riscului - Principii şi linii directoare), standard.

2. Lucrări de autori
24. ANDRONICEANU A, Noutăţi în managementul public, Editura
Universitară, Bucureşti, 2007;
25. BATRÂNCEA M., Risc şi faliment, Editura Dacia, 2003;
26. BÂRSAN-PIU N., Popescu I., Managementul riscului. Concepte, metode,
aplicaţii, Editura Universitãţii „Transilvania” Brasov, 2003;
27. BERNSTEIN P., Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, Wiley,
NY, 1996.
28. BOARU, Gheorghe, Marcel RĂDUCU, Vasile PĂUN, Managementul
riscurilor în acţiunile militare, Editura UNAp, Bucureşti, 2005

NECLASIFICAT
19 din 24
NECLASIFICAT

29. BOULESCU, Mircea, Audit Financiar. Entitati economice, Editura Tribuna


Economica, Bucuresti, 2007.
30. BOULESCU, Mircea, Managementul financiar-contabil, Editura Fundaţiei
România de mâine, Bucureşti 2002
31. BRAUN Nicoleta-Daniela, Riscuri şi ameninţări nonmilitare în Revista
Fundaţiei Colegiului Naţional de Apărare, nr. 2, Bucureşti, 2004, p. 16
32. BRIGGS Sandra, Peterstone Baiba, Smits Karlis, Manual de metode folosite
în planificarea politicilor publice şi evaluarea impactului, 2006;
33. BURDUŞ Eugen, Tratat de management, Editura Economică, Bucureşti,
2005.
34. BURDUŞ, Eugen, Managementul schimbării organizaţionale, Editura
Economică, 2008.
35. BUTLER Cormac, Mastering Value at Risc; Astep-by-step guide to
understanding and applying VaR, Financial Times, Prentice Hall, 2001,
London, United Kingdom.
36. CEOCEA C., Riscul în activitatea de management, Editura Economică,
Bucureşti, 2010;
37. CHAPMAN, C. B., and STEPHEN Ward. Project Risk Management. John
Wiley & Sons, 1997.
38. CHORAFAS Dimitris, Managing Risk in the New Economy, New York
Institute of Finance, 1999, New York
39. CHRISTOPHER Alberts, AUDREY Dorofee, Advanced Risk Analysis for
High-Performing Organizations, Carnegie Mellon, Software Engineering
Institute, Pittsburgh, PA 15213-3890.
40. CIOCOI N.C., Managementul riscurilor de proiect, Editura Economica,
Bucureşti, 2005;
41. CIŞMAŞU Irina Daniela, Riscul, element în fundamentarea deciziei, Editura
Economică, Bucureşti, 2003;
42. COOPER, Dale F. Project risk management guidelines: managing risk în
large projects and complex procurements, John Wiley & Sons Ltd, The
Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2005
43. CORDONEANU Simona Florentina, Eficienţa managementului organizaţiei
militare şi competenţa informaţională, Teză de doctorat, Bucureşti, 2012.
44. COROIU Horea, Teoria şi practica riscului în managementul militar, Teză
de doctorat, Bucureşti, 2012.
45. DĂNESCU, Tatiana, Proceduri şi tehnici de audit financiar, Editura Irecson,
2007.
46. DEMERGEAN Marian - Managementul riscului in programe majore de
achiziţii, lucrare de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare
“Achiziţii de tehnică şi materiale pentru apărare”, Academia Tehnică
Militară, Bucureşti, 2003.

NECLASIFICAT
20 din 24
NECLASIFICAT

47. DOCHIA, Aurelian, Raport privind conducerea corporativă în România,


prezentat la Bucureşti în perioada 18-21 sept. 2001 în cadrul conferinţei
OECD (The Straight and Narrow – Standards of Corporate Governance).
48. DRUCKER P., Managementul viitorului, Editura ASAB, 2004;
49. ENICOV Igor - Teoria şi practica riscului în banca comercială, Teză de
doctor habilitat în economie, Chişinău, 2007
50. FRYER L.S., Davies T., A Guide to Risk Assessment Methodologies, R&D
Note 371, National Rivers Authority, Bristol, 1995.
51. GHEORGHIU Ioan Dan, Reinginerie şi risc în globalizarea proceselor
integrate de afaceri holistice, Editura Perfect, Bucureşti, 2003.
52. GHIŢĂ, Emil, GHIŢĂ, Marcel, Audit şi control, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2007
53. HAMEL Gary, BREEN Bill, Viitorul managementului, noul ghid pentru
managerii secolului XXI, Editura Publica, Bucureşti, 2010
54. HOARĂ Mihaela, Managementul riscului integrat şi implicaţiile asupra
securităţii naţionale, Teză de doctorat, Bucureşti, 2010.
55. ILIESCU C., Mangementul riscului, Editura Dacia, Bucureşti, 2000 în
http://www.managementhelp.org/emp_perf/emp_perf.htm;
56. IOAN Dan Gheorghiu – Reinginerie şi risc în globalizarea proceselor
integrate de afaceri holistice, Editura Perfect, Bucureşti, 2003.
57. SANDU Ion-Eftimie, Decizii în condiţii de incertitudine şi de risc, Editura
U.N.Ap. “Carol I”, 2006,
58. IONESCU Vasile, Coroiu Horia, Managementul riscurilor – de la impunere
la necesitate, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională,
15-16 aprilie 2010, ,,Securitate şi apărare europeană în contextul crizei
economico-financiare”, secţiunea 6 logistică, finanţe şi contabilitate, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,Bucureşti, 2010.
59. MANDU P., Antonoaie N., Managementul Riscului, Curs postuniversitar de
masterat , Editura Infomarket, 2008;
60. MARTIN, I., (2008), Modelarea şi simularea acţiunilor militare, referat de
cercetare ştiinţifică nr. 2, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol
I”, Bucureşti
61. MIHALCEA Radu, ANDRONICEANU Armenia, „Management:
Fundamente, Interferenţe, Studii de caz, Soluţii”, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
62. MLADEN L., Modelarea deciziei financiar-monetare, Editura Fundaţiei
România de mâine, Bucureşti 2006
63. MUN, Johnathan, Applied Risk Analysis, John Wiley & Sons Inc.,
Hoboken, New Jersey, USA, ISBN 0-471-47885-7, 2004.
64. MUNIPALLI, Yamini - Measuring the Risk Factor, Jul 25, 2005,
http://www.stickyminds.com/sitewide.asp?ObjectId=9379&Function=DETA
ILBROWSE&ObjectType=ART

NECLASIFICAT
21 din 24
NECLASIFICAT

65. MUSCALU Emanoil, Todericiu R., Management Public, Editura


Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2008;
66. NASTOVICI Luminiţa, Probleme ale abordării riscului la nivel micro şi
macro economic, teză de doctorat, Bucureşti, 1996
67. NICOLESCU O., Pricop M., Plumb I., Vasilescu I., Verboncu I., Abordari
moderne în managementul şi economia organizaţiei, vol. I, Editura
Economică, Bucureşti, 2005;
68. NICOLESCU O., Verboncu I., Metodologii manageriale, Editura
Universitară, Bucureşti, 2008;
69. NIŢĂ Dobrotă, „Dicţionar de economie”, Editura Economică, Bucureşti,
1999.
70. NIŢU Ion, Managementul riscului bancar, ediţia 1, Editura Expert,
Bucureşti, 2000.
71. OPRAN Constantin (coord.), Stan Sergiu, Năstasă Steluţa, Abaza Bogdan,
Managementul proiectelor, note de curs, Editura Comunicare. Ro, Bucureşti
2003.
72. OPRIŞA Cornel, Managementul riscurilor versus managementul situaţiilor
de urgenţă, p. 11, articol publicat în Buletinul Pompierilor nr. 2(18) din
2008, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.
73. PANTAZI, S., Stancu, M., Martin, I.- Planificarea acţiunilor militare, Ed.
UNAp, Bucureşti, 2007, p.7
74. PARAIPAN Liliana, Stanciu Corina, Managementul riscului, Bursa Romăna
de Mărfuri, 2001, Bucureşti
75. PIDGEON N.C., Hood C., Jones D., Turner B., Gibson R., Risk: Analysis,
Perception and Management, The Royal Society, London 1992.
76. PLEŞANU, T., (2005), Managementul sistemelor de achiziţii, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti
77. PLEŞANU, T., (2007), Modelarea şi simularea sistemelor de armă
complexe, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşt
78. POPA Pantilică - Managementul riscului în programele majore de achiziţii,
Lucrare de absolvire a cursului postuniversitar de conducere în domeniul
achiziţiilor, UNAp, Bucureşti, ianuarie, 2006
79. ROYER, Paul, S., Project Risk Management – A Proactive Aproach,
Manahement Concepts, Project Management Institute, Inc.2000
80. SCHUYLER John, Risk and Decision Analysis in Projects, Second edition,
Project Management Institute, Upper Dardy, PA, 2001, USA.
81. SPENCER, Pickett K.H., The Essential Handbook of Internal Auditing,
Editura John Wiley & Sons Ltd., The Atrium, Southern Gate, Chichester,
west Sussex PO 198 SQ, England, 2005.
82. ŞTEFĂNESCU C., Parcurs metodologic în cercetarea ştiinţifică
managerială, Editura Alma Mater, Bucureşti, 2006;
83. TOFAN, Mihai, - Mediul de securitate în implicaţiile integrării României în
structurile europene şi euro-atlantice asupra sistemului militar naţional,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004,
NECLASIFICAT
22 din 24
NECLASIFICAT

84. VERBONCU Ion (coord.), Strategie-cultură-performanţe, Editura Printech,


Bucureşti, 2005;
85. VERBONCU Ion, Performanţe manageriale, Revista de Antreprenoriat,
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, iulie 2012;
86. VERBONCU Ion, Zalman M., Management şi performanţe, Editura
Universitară, Bucureşti, 2005;
87. VIŞOIU, I., Rusu, C., Implementarea Managementului Riscului la nivel
organizaţional, Editura Economică, 2010;
88. Von NEUMEN, T., MORGENSTEIN, O., Theory of games and economic
behavior, New Jersey, 1944

3. Periodice
89. *** Impact strategic – anii 2005-2012
90. *** Buletinul ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare, 2007-2014.
91. *** Gândirea militară românească, 2001-2014.
92. *** Revista de Management Comparat, Internaţional Nr. 5, Editura ASE,
Bucureşti, 2004;
93. *** Infoeuropa nr. 20, aprilie 2007;
94. *** Colecţia revistei Calitatea-Acces la succes, 2007.

4. Adrese de internet
95. Global Association of Risk Professionals: http://www.garp.com/
96. Hhttp://www.paideiaconsulting.ro/index.php?option=com_content&task=bl
ogcategory&id=21&Itemid=35H, accesat la 22 mai 2010
97. http://bitsolutions.ro/blog/tag/identificarea-riscurilor/, accesat ianuarie 2012.
98. http://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/files/2013/06/COSO_Internal_Co
ntrol_Framework.pdf
99. Integrated Project Management Handbook,
http://www.daytonaero.com/Files/resource/23.pdf, accesat ianuarie 2012.
100. Risk Management Association (RMA): http://www.rmahq.org/
101. Risk Management Digest: http://www.riskmanagementdigest.com/
102. Risk Publications.com: http://www.riskpublications.com/
103. Risk Theory Society: http://www.aria.org/rts/
104. Software Risk Assessment (SRA): Controls Assessment Process,
http://www.blueclaw-db.com/software_risk_assessment.htm
105. The Institute of Internal Auditors, www.theiia.org
106. The Institute of Risk Management, Risk Management Standard,
www.theirm.org, reproduced with permission of British Standards Institution
license no. 2002SK/0313
107. The Journal of Risk: http://www/thejournalofrisk.com/
108. http://www.baldrige.nist.gov/PDF_files/2009_2010_Business_Nonprofit_Cr
iteria.pdf
109. http://www.cert.org/octave/
NECLASIFICAT
23 din 24
NECLASIFICAT

110. http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.p
df
111. http://www.mdrt.ro/userfiles/upp/Fisa_S11.pdf
112. http://www.nato.int/docu/stanag/aqap2070/aqap2070-e.pdfH, accesat la 22
mai 2010
113. http://www.paideiaconsulting.ro/index.php?option=com_content&task=blog
category&id=21&Itemid=35
114. http://www.palisade.com/risk/?gclid=CMGpytrupa8CFQhe3wodilFCYQ,
accesat ianuarie 2012.
115. www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/500001p.pdf, accesat la 12 ian 2010
116. www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/500002p.pdf, accesat la 12 ian 2014
117. www.stratisc.org, François Caron, L’appréciation Du Risque Militaire
118. www.us.armymil, FM 5-19, Composite Risk Management, 2006.
119. http://www.method123.com/risk-management-plan.php,
http://www.method123.com/risk-management.php
120. http://www.method123.com/risk-assessment-form.php
121. http://www.method123.com/risk-register.php.

Limba română:
Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin
Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu
titulul „Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale
şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe Militare”, “Securitate şi
Informaţii” şi “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de Formare
Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ SmartSPODAS”.”

Limba engleză:
This work was possible with the financial support of the Sectoral
Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-
financed by the European Social Fund, under the project number
POSDRU/159/1.5/S/138822 with the title “Transnational network of integrated
management of intelligent doctoral and postdoctoral research in the fields of
Military Science, Security and Intelligence, Public order and National Security –
Continuous formation programme for elite researchers - “SmartSPODAS”.”

NECLASIFICAT
24 din 24