Sunteți pe pagina 1din 279

Coordonator prof. dr.

Boloş Natalia Manuela


Coordonator prof. Donca Felicia
prof. Buzgău Loredana Maria
prof. Chencian Mihaela
prof. Domuţa Angela prof. Feraru Anca

LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂN Ã

CAIET AUXILIAR
CLASA A VII-A

SATU MARE
2017
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Prof. dr. Natalia Boloş (coordonator)


Prof. Felicia Donca (coordonator)
Prof. Loredana Buzgău Prof. Angela Domuţa
Prof. Mihaela Chencian Prof. Anca Feraru

Caiet auxiliar

Limba şi literatura română

Clasa a VII-a

Satu Mare, 2017


Lucrarea este elaborată în conformitate cu programa școlară în vigoare.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a VII-a/
Coordonator dr. Boloş Natalia Manuela, Coordonator prof. Donca Felicia, prof. Buzgău Loredana Maria,
prof. Chencian Mihaela, prof. Domuţa Angela, prof. Feraru Anca – Satu Mare, 2017
ISBN 978-973-0-26113-4

I. Boloș Natalia
II. Donca Felicia
III. Buzgău Loredana Maria
IV. Chencian Mihaela
V. Domuţa Angela
VI. Feraru Anca

Editura Tipocar Carei


Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

ARGUMENT

Prin acest caiet auxiliar, destinat elevilor de clasa a VII-a, ne-am propus să oferim atât
acestora, cât şi profesorilor, un instrument de lucru util în exersarea şi aprofundarea cunoştinţelor
dobândite în cadrul orelor de limba şi literatura română. Are o valoare practică, aceea de a-i
consolida elevului deprinderile dobândite, de a-i fixa achiziţiile şi cunoştinţele de limbă şi literatură
română.
Este structurat în şapte capitole, primele şase conţin un anumit număr de fişe de lucru, în
funcţie de complexitatea conţinutului, iar ultimul capitol oferă sugestii de răspuns testelor sumative
şi celor două teze propuse. O fişă de lucru este structurată pe două părţi. Prima parte (I. A.) vizează
înţelegerea unui text literar sau nonliterar, cei cinci itemi fiind creaţi pe baza textului, asemenea
celor de la Evaluarea Naţională. Prima parte se încheie cu redactarea unei compuneri (B.), în care
elevii sunt nevoiţi să-şi valorifice cunoştinţele de teorie literară, cu aplicaţii pe text. Partea a II-a a
fişei (II. A.) cuprinde itemi variaţi: cu alegere duală şi multiplă, cu răspunsuri scurte, de asociere,
întrebări structurate, vizând exersarea cunoştinţelor de limbă, fiecare capitol centrându-se pe un
anumit conţinut. Astfel, capitolul I cuprinde fişe de lucru destinate verificării şi exersării noţiunilor
de sintaxă, capitolul II vizează exersarea noţiunilor de vocabular şi fonetică, în capitolul III se
regăsesc fişe de lucru destinate verbului şi substantivului, în capitolul IV se verifică pronumele şi
numeralul. Adjectivul şi părţile de vorbire neflexibile se regăsesc în capitolul V, iar prin fişele de
lucru din capitolul VI se verifică noţiunile de sintaxa propoziţiei. Sunt creaţi 12 itemi, primii 7
pentru nivel mediu, iar ultimii 5 pentru nivel de performanţă. Fişa de lucru se termină cu o
compunere liberă (B.), prin care se urmăreşte dezvoltarea creativităţii, exprimarea unei opinii
pornind de la fragmentele citate. Materialul este unitar prin rubrica recurentă: Dovedeşte că eşti cel
mai bun! prin care se face trecerea la munca destinată elevilor capabili de performanţă. La sfârşitul
fiecărui capitol apar două teste sumative, cu excepţia primului capitol, acesta fiind destinat triadei
autor-carte-cititor. Au fost propuse două variante de teză, în vederea exersării şi pregătirii pentru
aceasta. Au fost alese cu precădere texte din literatura română, autori canonici, dar şi câteva texte
din literatura universală, astfel încât elevii să poată lua contact cu diferite tipuri de mesaj şi de
forme de scriere a unei opere literare.
Dorim ca acest caiet auxiliar să fie un instrument de lucru util pentru elevi, care să-i ajute la
pregătirea pentru examenul de Evaluare Naţională, iar parcurgerea lui să fie rodnică şi
provocatoare!
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CUPRINS

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 1 ......................................................................................................1


TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 2 ......................................................................................................3
CAPITOLUL I
TRIADA AUTOR - OPERĂ – CITITOR. NOȚIUNI DE SINTAXĂ ....................... 6
FIȘĂ DE LUCRU - Textul literar. Particularități și semnificații ........................................................6
FIȘĂ DE LUCRU - Textul nonliterar. Particularități și semnificații .............................................. 12
FIȘĂ DE LUCRU - Noțiuni de sintaxă. Raporturile de coordonare și de subordonare în propoziție
și în frază .............................................................................................................................................. 19
CAPITOLUL II
TEXTUL LITERAR ŞI TEXTUL NONLITERAR. VOCABULARUL ŞI FONETICA .......... 29
FIȘĂ DE LUCRU - Vocabularul - actualizarea cunoștințelor ......................................................... 29
FIȘĂ DE LUCRU - Rezumatul. Categoriile semantice ale vocabularului: sinonime, antonime,
omonime, paronime. Pleonasmul ....................................................................................................... 35
FIȘĂ DE LUCRU - Ştirea. Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea,
compunerea şi conversiunea. Împrumuturile. Neologismele ........................................................... 45
FIȘĂ DE LUCRU - Noțiuni de fonetică - actualizarea cunoștințelor. Folosirea corectă a
accentului în limba română ................................................................................................................. 56
TEST SUMATIV - Textul literar. Vocabular. Fonetică. Noțiuni de sintaxă .................................. 64
TEST SUMATIV - Textul nonliterar. Vocabular. Fonetică. Noțiuni de sintaxă ............................ 67
CAPITOLUL III
OPERA LIRICĂ ŞI OPERA EPICĂ. VERBUL ŞI SUBSTANTIVUL ....................................... 69
FIŞĂ DE LUCRU - Motivarea apartenenţei la genul liric. Verbul - actualizare ............................ 69
FIȘĂ DE LUCRU - Motivarea apartenenţei la genul epic. Verbul - modurile nepersonale .......... 74
FIȘĂ DE LUCRU - Caracterizarea personajului. Diatezele verbului. Verbele impersonale ......... 80
FIȘĂ DE LUCRU - Motivarea apartenenţei la genul epic. Verbul. Locuţiunea verbală ............... 86
FIȘĂ DE LUCRU - Opera lirică - semnificaţia titlului. Substantivul - actualizare ........................ 92
FIȘĂ DE LUCRU - Opera epică - semnificaţia titlului. Substantivul - cazuri şi funcţii sintactice
............................................................................................................................................................... 97
FIȘĂ DE LUCRU - Mesajul unui text liric. Substantivul - locuţiunea substantivală ................... 103
TEST SUMATIV - Verbul. Funcţii sintactice. Locuţiunea verbală .............................................. 109
TEST SUMATIV - Substantivul. Funcţii sintactice. Locuţiunea substantivală ............................ 111
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL IV
OPERA EPICĂ ÎN VERSURI. PRONUMELE ŞI NUMERALUL ........................................... 114
FIȘĂ DE LUCRU - Poemul eroic. Pronumele personal, de politeţe, reflexiv, posesiv şi
demonstrativ - actualizare ................................................................................................................. 114
FIȘĂ DE LUCRU - Balada populară - momentele subiectului. Pronumele negativ și pronumele
nehotărât............................................................................................................................................. 122
FIȘĂ DE LUCRU - Fabula - actualizare. Pronumele interogativ, pronumele relativ și pronumele
de întărire .......................................................................................................................................... 129
FIŞĂ DE LUCRU - Balada cultă - argumentare. Numeralul cardinal, ordinal şi colectiv -
actualizare ......................................................................................................................................... 136
FIȘĂ DE LUCRU - Balada populară - caracterizare de personaj. Numeralul cardinal, ordinal,
colectiv, multiplicativ, distributiv, fracţionar şi adverbial .............................................................. 143
TEST SUMATIV - toate tipurile de pronume ................................................................................ 148
TEST SUMATIV tip grilă - Numeralul .......................................................................................... 150
CAPITOLUL V
TEXTUL DESCRIPTIV ÎN PROZĂ ŞI ÎN VERSURI. ADJECTIVUL ŞI PĂRŢILE DE
VORBIRE NEFLEXIBILE ............................................................................................................... 153
FIȘĂ DE LUCRU - Rolul descrierii în naraţiune. Adjectivul - actualizare .................................. 153
FIȘĂ DE LUCRU - Descrierea ştiinţifică. Adjectivul. Locuţiunea adjectivală ........................... 160
FIȘĂ DE LUCRU - Descrierea literară de tip tablou în versuri - pastelul - actualizare. Adverbul -
actualizare ......................................................................................................................................... 166
FIȘĂ DE LUCRU - Descrierea literară de tip portret în versuri. Felul adverbelor. Locuţiunea
adverbială .......................................................................................................................................... 172
FIȘĂ DE LUCRU - Descrierea literară de tip tablou în proză. Prepoziţia. Locuţiunea
prepoziţională ................................................................................................................................... 179
FIȘĂ DE LUCRU - Descrierea literară de tip portret în proză. Conjuncţia. Locuţiunea
conjuncţională ................................................................................................................................... 185
FIȘĂ DE LUCRU - Autoportretul. Interjecţia - actualizare. Interjecţia predicativă ................... 190
TEST SUMATIV - Adjectivul. Locuţiunea adjectivală ................................................................ 195
TEST SUMATIV - Părţile de vorbire neflexibile .......................................................................... 198
CAPITOLUL VI
UNIVERSUL TEXTULUI LITERAR. SINTAXA PROPOZIŢIEI ........................................... 201
FIȘĂ DE LUCRU - Caracterizarea personajului dintr-o nuvelă. Sintaxa propoziției - actualizare
............................................................................................................................................................. 201
FIȘĂ DE LUCRU - Motivarea apartenenţei la genul epic. Predicatul verbal şi predicatul nominal
............................................................................................................................................................ 207
FIȘĂ DE LUCRU - Mesajul operei lirice. Subiectul .................................................................... 212
FIȘĂ DE LUCRU - Mesajul operei epice. Tipuri de atribute ....................................................... 217
FIȘĂ DE LUCRU - Tipuri de complemente .................................................................................. 223
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV - Sintaxa propoziției .......................................................................................... 229


TEST SUMATIV - Sintaxa propoziției .......................................................................................... 231
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRUL I ................................................................................................. 233
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRUL II ................................................................................................ 236
CAPITOLUL VII
SUGESTII DE RĂSPUNS .................................................................................................................. 238
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................... 270
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 1

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Octombrie-a lăsat pe dealuri Întârziată fără vreme
Covoare galbene şi roşii. Se plimbă Toamna prin grădini
Trec nouri de argint în valuri Cu faldurii hlamidei* plini
Şi cântă-a dragoste cocoşii. De crizanteme.

Mă uit mereu la barometru Şi cum abia pluteşte-n mers


Şi mă-nfior când scade-un pic, Ca o marchiză,
Căci soarele e tot mai mic De parcă-ntregul univers
În diametru. Priveşte-n urmă-i cu surpriză,

Dar pe sub cerul cald ca-n mai Un liliac nedumerit


Trec zile albe după zile, De-alura ei de domnişoară
Mai nestatornice şi mai S-a-ngălbenit, s-a zăpăcit
Subtile... Şi de emoţie-a-nflorit
A doua oară...
(George Topârceanu, Octombrie)
HLAMÍDĂ*, hlamide, s. f. 1. Mantie amplă de stofă albă sau roșie, prinsă cu o agrafă pe umăr,
purtată de vechii greci și romani în călătorii, la festivități etc. 2. Mantie purpurie purtată de împărații
și arhiereii bizantini. – Din (1) fr. chlamyde, (2) sl. hlamida.

A. Înțelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Menționează, din textul dat, două cuvinte care denumesc elemente din planul cosmic și trei
cuvinte care denumesc elemente din planul terestru. 5 puncte
2. Extrage, din textul poeziei, o secvență care conține o personificare și una care constituie o
imagine vizuală. 5 puncte
1
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Transcrie, din textul suport, un vers în care apar mărcile lexico-gramaticale ale eului liric.
5 puncte
4. Numește tipul de rimă din cea de-a doua strofă și măsura versului următor: S-a-ngălbenit, s-a
zăpăcit. 5 puncte
5. Explică, în 3-5 rânduri, care este semnificația titlului poeziei, raportat la conținutul acesteia.
5 puncte
B. Limba română ( 35 de puncte)
6. Desparte în silabe cuvintele: dragoste, barometru, nestatornice, crizanteme, domnişoară.
5 puncte
7. Identifică trei cuvinte care conțin diftongi și două cuvinte care conțin vocale în hiat. 5 puncte
8. Selectează, din textul dat, un cuvânt derivat și unul format prin compunere. 5 puncte
9. Motivează utilizarea cratimei în structura mă-nfior. 5 puncte
10. Indică valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele scrise îngroșat în textul dat.5puncte
11. Precizează funcția sintactică și cazul pentru cuvintele subliniate din textul suport. 5 puncte
12. Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele galbene și un liliac să îndeplinească alte funcții
sintactice decât cele din textul dat, precizează-le. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară,
petrecută într-o zi de toamnă. 16 puncte
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea;
• să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
• să utilizezi și secvențe descriptive și de dialog;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.
Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie!
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte;
coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2
puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină - 1
punct; lizibilitatea – 1 punct).

2
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 2

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
______________________________________________________________________________
Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Înspre munți erau pâcle* neclintite; Moldova curgea lin în soarele auriu într-o singurătate
și-ntr-o liniște ca din veacuri; și câmpurile erau goale și drumurile pustii în patru zări; iar călărețul
pe cal pag* parcă venea spre noi de demult, de pe depărtate tărâmuri. Și cum ajunse drept la han
coti, căci aici îi erau sorții să se oprească, își scoase pălăria de pâslă neagră și ne pofti la toți
bună-ziua și noroc-bun.
Era om ajuns la cărunteță, dar se ținea drept și sprinten pe cal. Purta ciubote de iuft cu
turetci* nalte ș-un ilic de postav tivit cu nasturi rotunzi de argint. Pe umeri, ținută numai într-un
lănțugel, atârna o blăniță cu guler de jder. Avea tobă de piele galbănă la șold și pistoale la coburi*.
Obrazu-i smad* cu mustăcioara tunsă și barbă rotunjită, cu nas vulturesc și sprâncene întunecoase,
arăta încă frumusețe și bărbăție, deși ochiul drept stins și închis îi dădea ceva trist și straniu.
Cum coborî de pe cal, zâmbind cu prietenie și privindu-ne cu ochiu-i limpede și albastru,
comisul Ioniță îl cunoscu și se repezi din locul lui, înălțând brațele și strigând cu mare glas:
- Oare mă-nșel? Nu ești domnia ta prietinul meu Niculai Isac, căpitan de mazâli?
Zâmbetul călărețului pieri și ochiu-i crescu, rotund și ațintit.
- Da, răspunse cu glas moale și blând; eu sunt Isac. Acum te cunosc și eu. Dumneata ești comisul
Ioniță de la Drăgănești.
( Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuței )

PẤCLĂ*, pâcle, s. f. 1. Ceață deasă care apare de obicei dimineața și seara; negură. 2. Văl
atmosferic albăstrui sau galben-cenușiu, constituit din particule solide, fine, invizibile, care dau
aerului un aspect tulbure, opalescent și care este provocat de refracția inegală a luminii în straturile
de aer cu temperaturi diferite, încălzite de suprafața solului.
PAG2*, -Ă, pagi, -ge, adj., s. m. și f. (Cal sau, rar, alt animal) negru sau roșcat cu pete albe. – Din sl.
*pĕgŭ.

3
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
TUREÁTCĂ*, turetci, s. f. 1. Carâmb (la cizmă). 2. (Înv. și reg.) Un fel de ciorap fără talpă, făcut
din dimie sau din postav, care îmbracă piciorul de la gleznă până la genunchi.
COBÚR*,coburi, s. m. (Pop.) Toc de piele atârnat de șa, pentru pistol și hrana călărețului. – Din tc.
kubur, ucr., bg. kobur.
SMAD* , V. SMEAD., -ă adj., pl. smezĭ, smede (vsl. smĭedŭ, oacheș). Între oacheș și bălan, nicĭ
întunecat, nicĭ blond: om smead, față smeadă. Rasa smeadă, rasa galbenă. În nord smad, smadă, pl.
tot -ezĭ, -ede.

A. Înțelegerea textului literar (25 de puncte )


1. Precizează care sunt personajele care apar în fragmentul dat. 5 puncte
2. Transcrie o secvenţă în care sunt redate trăsături fizice ale călărețului, precizează modalitatea de
caracterizare. 5 puncte
3. Numește două moduri de expunere folosite în text. 5 puncte
4. Menționează două trăsături care să justifice faptul că textul aparține genului epic. 5 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: deși ochiul drept stins și închis îi dădea ceva
trist și straniu. 5 puncte

B. Limba română ( 35 de puncte)


6. Scrie câte un antonim pentru cuvintele: liniște, drept. 5 puncte
7. Transcrie, din text, câte un cuvânt format prin derivare și unul format prin conversiune. 5 puncte
8. Motivează folosirea virgulei în enunțul: Nu ești domnia ta prietinul meu Niculai Isac, căpitan de
mazili? 5 puncte
9. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Dumneata ești comisul Ioniță de la
Drăgănești. 5 puncte
10. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: Obrazu-i smad (…) arăta încă frumusețe și
bărbăție. 5 puncte
11. Transcrie un predicat nominal din paragraful al doilea şi un complement direct. 5 puncte
12. Alcătuiește câte un enunț în care substantivul călăreț să aibă funcția sintactică de complement
indirect în cazul dativ şi nume predicativ în cazul genitiv. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


_______________________________________________________________________________
Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să prezinţi o întâlnire neaşteptată, cu un
prieten drag, pe care nu l-ai mai văzut de foarte mult timp.
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte:

4
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să precizezi timpul şi spaţiul în care are loc întâlnirea;
• să utilizezi și secvențe descriptive și de dialog;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.
Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie!
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia
– 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină - 1 p.; lizibilitatea – 1 p.).

5
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL I
TRIADA AUTOR – OPERĂ – CITITOR
NOȚIUNI DE SINTAXĂ

FIȘĂ DE LUCRU
Textul literar. Particularități și semnificații

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Ce bine că toate aceste cărți (Cred că ne naștem cu virtualitatea de a trăi
Au fost scrise! fiecare
Nu trebuie să le mai scriu eu Experiența tuturor [celor] dinaintea noastră.)
S-o iau de la capăt,
Să-mi frământ mintea. Bine ați făcut – le zic autorilor vechi și mai noi,
Frunzărind cotoare și pagini de gardă* –
Mă uit la fiecare titlu – (Sunt înnebunit după paginile de gardă!)
Vârându-mi nasul și silabisind, Bine ați făcut că ați scris toate astea la timp
Și, cu fiecare tom, Că n-ați fost deloc, dar deloc leneși
Parcă mi se ia o piatră de pe inimă. Și n-ați lăsat totul pentru mine!…

Mă apăsau toate aceste lumi de gânduri


Care erau ca o nebuloasă și în mintea mea – (Marin Sorescu, Biblioteca)

Pagină de gardă* [< germ. Schmutztitel] = smuttitlu s.n. (Poligr.; rar) Coperta falsă, interioară;
(sintagmă sinonimă foaie de strajă = prima foaie a unei cărți, înaintea paginii de titlu);

I. A. Lectura și înţelegerea textului literar

1. Menționează trei termeni din câmpul semantic al cărții.

2. Transcrie, din textul dat, secvența în care sunt descriși autorii.


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

6
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Alege, prin încercuire, răspunsul corect pentru afirmația următoare:
Mă uit la fiecare titlu:
a. Parcă mi se ia o piatră de pe inimă b. Frunzărind cotoare c. Vârându-mi nasul și silabisind

4. Aranjează secvențele următoare, în ordinea apariției lor în textul dat, punând cifra de ordine după
fiecare secvență:
a. de pe inimă
b. sunt înnebunit
c. autorilor vechi
d. în mintea mea

5. a. Numește un mod de expunere prezent în textul suport.


............................................................................................................................................................

b. Motivează utilizarea parantezelor rotunde în textul poetic.


............................................................................................................................................................

c. Menționează trei mărci lexico-gramaticale ale eului liric, prezente în textul poeziei.

B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să prezinți particularitățile unei opere


literare, utilizând, spre exemplificare, textul citat. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere
următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale operei literare;
• să prezinţi detaliat cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
• să ai structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.

............................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Lectura aprofundată și interpretarea textului literar


1. Transcrie, din textul poeziei, trei cuvinte utilizate cu sensul lor figurat și explică-le.

 ....................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

2. Definește, cu ajutorul Dicționarului explicativ al limbii române, unde este cazul, următorii
termeni:
carte
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
titlu
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
tom
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
autor
8
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
pagină de gardă
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
bibliotecă
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Identifică în textul dat o comparație și o enumerație.
................................................................................................................................................................
4. Menționează cui i se adresează poetul și în ce calitate.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Încercuiește răspunsul corect pentru afirmațiile:
În textul suport, este vorba despre bibliotecă. .......................................................................DA/ NU
Apar elemente de portret moral în textul dat. ........................................................................DA/ NU
În textul poeziei, sunt menționați doar autorii vechi. .............................................................DA/ NU

6. Ordonează cuvintele următoare, astfel încât să obții un singur enunț coerent despre mesajul
poeziei: mulțumire, lărgirea, la, poetul, față de, săi, munca, își exprimă, care, predecesorilor,
cunoașterii, au contribuit, universului, individuale.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7. Propune un alt titlu, adecvat pentru această poezie, aflat în concordanță cu mesajul acesteia.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Explică, în 3-5 rânduri, care este semnificația titlului poeziei, raportat la conținutul acesteia.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

9
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

9. Numește sentimentele dominante în jurul cărora se organizează textul poetic, aranjându-le, apoi,
în Acvariul sentimentelor.

............................................ ..............................................
............................................ ..............................................
............................................ ..............................................

(Sursa imaginii: https://gofishie.files.wordpress.com/2013/12/url28.jpg )

10. Transcrie, în prima coloană a tabelului alăturat, trei citate care te-au impresionat, iar în cea de-a
doua coloană, prezintă-ți opinia de lector cu privire la semnificațiile acestora.
CITATE SEMNIFICAȚII
1.

2.

3.

11. Formulează patru întrebări pe care le consideri esențiale în interpretarea textului citit, întrebări
pe care i le-ai adresa autorului într-un interviu.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

12. Menționează patru titluri de cărți care se regăsesc în bibliotecile lumii și de care te bucuri, în
calitate de cititor, fiindu-le recunoscător autorilor. Justifică-ți opțiunea!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

10
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ți imaginezi o întâmplare petrecută în
timpul unei lansări de carte, în calitate de autor, surprins în relație cu cititorii. Vei avea în vedere
următoarele repere:
• să relatezi o întâmplare imaginară petrecută în timpul unei lansări de carte, în calitate de
autor,surprins în relație cu cititorii;
• textul creat să respecte logica momentelor subiectului; ...........

• să utilizezi și secvențe descriptive și de dialog; ...........

• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;


• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.........................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

11
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Textul nonliterar. Particularități și semnificații

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Lectura este o activitate complexă perceptivă, de comprehensiune* şi valorizare a
sensurilor, de integrare subiectivă a textelor, cu posibilitatea trecerii unui nou prag al înţelegerii.
Cititul este o artă, lectura te ghidează, a învăţa să citeşti presupune să ştii cum să citeşti,
iar jocul de cuvinte resemantizează sensul lecturii. Citirea superficială presupune şi o dificultate a
decriptării, comprehensiunea fiind afectată de o barieră a receptării. În schimb, plăcerea lecturii
transformă cititul în act pur de desfătare intelectuală. Roland Barthes imagina chiar o tipologie a
plăcerilor de lectură, care traversa problematica teoriilor receptării înspre psihanaliza** lecturii.
Prin lectura de plăcere se depăşesc regulile, strategiile, convenţiile, perspectivele recitirii. Ea
depăşeşte cititorul individual şi se extinde dincolo de teoriile instanţei cititorului. Modernitatea s-a
manifestat printr-o resemantizare a conceptului de lectură. Între mecanica lecturii şi împătimirea
pentru lectură se poate remarca, în diacronie, dar şi sincronie, extinderea unui teritoriu vast al
evoluţiei şi reevaluărilor succesive ale raporturilor dintre autor-operă şi cititor.
Călătoria dinspre realitate spre spaţiul ficţional are nevoie deseori de parcurgerea unui
traseu iniţiatic, de existenţa unui mistagog*** care să descurce hăţişurile labirintului, sau dacă nu,
cel puţin de un ghid care să îndrume spre căile ce conduc la triada scriitor-operă-cititor.
O abordare pragmatică a discursului literar se fundamentează pe ideea că literatura,
înainte de a fi un act pur de cunoaştere sau pentru a deveni în sine act de cunoaştere, este un act de
comunicare desfăşurat, prin intermediul textului, între doi poli extremi şi totodată corelativi,
autorul şi cititorul. Binomul clasic al literaturii, autor-operă, se transformă într-o triadă: autor-
operă-lector...[...]
(Aurora Stănescu, Comprehensiunea între receptare și receptivitate în actul lecturii.
Modalitate și metodă în dezvoltarea creativității.
Text preluat de pe site-ul http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/lbrom5.pdf)

comprehensiune* = 1. aici capacitatea de a pătrunde, de a înțelege ceva; înțelegere, pătrundere; 2.


conținut;
psihanaliza** = orice tehnică de cercetare psihologică și de psihoterapie prin explorarea
inconștientului;
mistagog***= preot care iniția pe cineva în misterele sacre; aici epitet dat unui om înzestrat cu
puterea de a pătrunde în adâncul lucrurilor, de a cunoaște aspecte ascunse ale realității;
12
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

I. A. Lectura și înţelegerea textului nonliterar

1. Menționează trei termeni din câmpul lexical al acţiunilor, destinate lecturii unui text.

.......................................... ................................................ ................................................

2. Extrage, din textul eseului, două structuri prin care este definită lectura.

................................................................... .......................................................................

3. Scrie un enunț în care să precizezi două elemente necesare călătoriei dinspre realitate înspre
spațiul ficțional.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Încercuiește varianta corectă de răspuns pentru fiecare dintre afirmațiile date, citind cu atenție
informațiile textului suport:
Transformă cititul în act pur de desfătare intelectuală:
a. plăcerea lecturii b. citirea superficială c. mecanica lecturii
Imagina chiar o tipologie a plăcerilor de lectură:
a. un mistagog b. Roland Barthes c. Aurora Stănescu

5. Realizează, în 3-5 rânduri, o scurtă prezentare a lecturii de plăcere, utilizând și informațiile oferite
de textul suport.

 ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B. Demonstrează, într-o compunere de 15-20 de rânduri, că textul dat este nonliterar. În elaborarea
compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale textului nonliterar, prezente în fragmentul dat;
13
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să prezinţi detaliat cele două trăsături precizate, utilizând exemple adecvate din text;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
......................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Lectura aprofundată și interpretarea textului nonliterar


1. Identifică, în textul dat, cinci termeni științifici și definește-i cu ajutorul Dicționarului explicativ
al limbii române, apoi prezintă răspunsurile și colegilor tăi.
• ...................................................................................................................................................
• ...................................................................................................................................................
• ...................................................................................................................................................
• ...................................................................................................................................................
• ...................................................................................................................................................

14
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
2. Extrage, din textul eseului, cinci cuvinte utilizate cu sensul lor propriu.

3. Formulează un enunț în care să menționezi cu ce scop a fost scris acest text și domeniul științific
în care se încadrează tematic.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

4. Transcrie șase grupuri nominale din textul suport.

5. Precizează autorul şi titlul eseului.


.................................................................................................................................................................
6. Stabilește tema eseului, acordând atenție câmpurilor semantice prezente la nivelul textului.
.................................................................................................................................................................

7. Propune un alt titlu, adecvat textului, în acord cu mesajul transmis.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Prezintă care este, în opinia ta, relația stabilită între elementele triadei autor-operă-lector,
prezente în textul dat.

 .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

15
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
9. Analizează individual textul suport sub aspectul scopului, al limbajului, al vocabularului utilizat,
al nivelului de expresivitate, al prezenței/ absenței sentimentelor, al organizării și al aranjării în
pagină, apoi supuneți dezbaterii la nivel de grupă aspectele menționate.
Analiza individuală
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
Concluziile dezbaterii la nivelul grupei
• ..................................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................................
• ..................................................................................................................................................

10. Demonstrează-ți creativitatea! Creează o altfel de fișă de lectură pentru acest text, cu simboluri
grafice și emoticoane care să reflecte secvențe din conținutul fragmentului.

11. Fii practic! Realizează, împreună cu un coleg, coperta unui volum de eseuri circumscrise acestei
teme, utilizând următoarele elemente: titlul, autorul, editura, colecția, sigla editurii, ilustrația
copertei, localitatea și anul apariției volumului.

16
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
12. a. Exprimă-ți opinia, în 5-7 rânduri, cu privire la următoarea afirmație extrasă din textul suport:
Cititul este o artă.

 ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

b. Elaborează un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi de clasă, pentru a afla ce atitudine au
față de lectură.
Nr. Întrebări Răspunsuri
crt. DA NU
1
2
3
4
5
6

B. Prezintă, într-o compunere de 10-15 rânduri, rolul lecturii în dezvoltarea intelectuală și


îmbogățirea spirituală a copiilor, valorificând atât informațiile oferite de textul suport, cât și
experiențele personale. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte/ repere:
...........
• să prezinți rolul lecturii în dezvoltarea intelectuală și spirituală a copiilor;
...........
• să valorifici informațiile oferite de textul suport și experiențele personale;
..........
• să ai structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

17
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

18
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Noțiuni de sintaxă. Raporturile de coordonare și de subordonare în propoziție și în


frază

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Cum pătrunde spiritul în lume? Pe ce canale o idee apărută în intimitatea minții cuiva
ajunge să cuprindă lumea - să o înalțe sau să o distrugă? De aici miracolul cărților: cum pot ele, cu
inaparența lor, să ne mute din locul în care suntem?
Senzația că, o dată intrate în lume, cărțile lucrează în clandestinitate.[...]Ea scoate la
lumină într-un târziu rezultatul faptei sale desfășurate într-o regiune a lumii pe care noi nu o
cunoaștem. De aceea, autorii sunt agenții cei mai secreți ai lumii: nu e limpede nici cum acționează
ei, nici asupra cui, nici ce rezultate dau; și nici măcar nu e limpede că ceea ce se întâmplă în lume e
rezultatul nemijlocit al faptei lor. Sigur este doar că, ascunși de ochii lumii sau uitați, ei lucrează pe
termen lung.
Privite, cărțile par nespus de sfioase. Ele nu vin niciodată spre tine.[...]Ființa lor este
așteptare pură. Le va deschide cineva pentru a le face, astfel, să înceapă să fie?
Tăcerea cărților și rugămintea lor nerostită. Ele nu-și pot cere "dreptul de a fi deschise".
Cărțile nu fac grevă, pentru a fi citite. Tot ce pot face este să ceară îndurare din partea cititorului
care nu este încă.[...]
Când privesc peretele unei biblioteci, îmi vine în minte scena balului din Război și pace.
Doamnele aliniate, asteptând, de-a lungul peretelui. Spaima Natașei că nimeni nu o va invita la
dans.[...]
Cărțile aliniate, asteptând, de-a lungul peretelui. Privirea distrată care trece peste ele, fără
să se hotărască asupra uneia anume. Apoi apare mâna care se întinde, care scoate o carte din raft,
care o deschide. Dansul poate începe. Dans cu o carte.
Îi e totuna unei cărți în ce împrejurări va fi deschisă: într-o bibliotecă, într-o chilie, pe masa
de studiu de acasă, în pat, în tramvai, sub un felinar, în tren. Important este ca ea să fie citită - și,
astfel, să fie mântuită de aparența de simplu obiect rătăcit printre alte obiecte. Pentru că oricât de
arătoasă ar fi, cartea nu există încă în simpla ei materialitate. Ea nu este un obiect, ci un obiect de
citit și, astfel, singurul corp spiritual existent pe lume.
Splendoarea cărții este că ea nu se impune de la sine. Alături de foame, de frig și de eros, nu
există nevoia irepresibilă de a citi. Cartea nu este "cea de toate zilele" - ca pâinea, ca apa, ca
hainele. Nu citești așa cum resimți nevoia de a mânca atunci când îți este foame. Întâlnirea cu
cartea nu are loc în virtutea unui instinct. În fapt, "se poate" și fără ea. Înseamnă atunci că "nevoia
19
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
de carte" e rezultatul unei domesticiri, al unui élévage, al unei "crescătorii de oameni". Cei care
ajung să aibă nevoie de carte sunt crescuți și antrenați de un "crescător" și ei se nasc înăuntrul
omenirii așa cum se naște o rasă nouă de câini sau de cai.[...]
Dezavantajul cărții, faptul că trebuie deschisă (ceea ce, în pofida aparențelor, implică după
cum am văzut un efort considerabil), o face vulnerabilă ca metodă de acoperire a distanțelor dintre
membrii unei comunități. Astăzi distanțele dintre oameni nu se mai acoperă prin "scrisori groase",
ci prin media, în esență prin aparate care pot fi "deschise" printr-o simplă apăsare de buton.
Sinteza socială nu mai e astăzi o chestiune de carte, ci este o chestiune de "navigare" pe ecrane,
fără riscuri și fără efort.
Proiectul umanist pe care s-a întemeiat istoria Occidentului a luat astăzi sfârșit. Locul
dansului cu o carte l-a luat channel surfing-ul, "zappajul", balansul pe internet, pe scurt, dansul cu
un ecran. În "lupta" dintre carte și ecran, a decis ființa leneșă a omului.
(Gabriel Liiceanu, Dans cu o carte)

I. A. Înţelegerea textului nonliterar


1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
dezavantajul pe care îl prezintă o carte;
elementul care a înlocuit, în prezent, dansul cu o carte;
numele autorului fragmentului dat;
titlul unei cărți menționate în textul suport;
titlul fragmentului citat.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Transcrie un enunț care poate reprezenta o definiție a cărții, iar apoi elaborează una proprie.

 ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Sursa imaginii:
http://www.psihologiacopilului.ro/wpcontent/uploads/Cartile.jpg ..............................................................................

20
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Completează ciorchinele cu locurile în care o carte poate fi deschisă pentru a fi citită, conform
textului, apoi organizează în piramidă locurile în care tu obișnuiești să citești, în funcție de
importanța și de frecvența utilizării lor.

.......... ........................
.......... ........................
.......... ........................
..........

4. Extrage din textul eseului patru figuri de stil diferite, precizând felul acestora.

.............................................................. .............................................................
.............................................................. .............................................................
.............................................................. .............................................................
.............................................................. .............................................................

5. Realizează, în 3-5 rânduri, o scurtă prezentare a autorilor, valorificând informațiile oferite de


textul suport.

................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................

B. Redactează, în 20-25 de rânduri, o scrisoare din postura/ perspectiva unei cărți universale
adresate cititorilor, în care să prezinți viața/ destinul unei cărți ( bucuriile și greutățile întâmpinate,
dorințele și regretele etc.). În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să ai un conținut adecvat cerinței;

21
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie;
• să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.
...............................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Completează următoarele enunțuri cu informațiile corecte, referitoare la textul dat:
Textul are .......... alineate.
În primul alineat există .......... fraze.

22
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Tot ce pot face este să ceară îndurare din partea cititorului care nu este încă, este o frază
alcătuită din ………. propoziții.
După scopul comunicării, prima propozițe a textului este ………......................................., iar
ultima este ...............................................................................................................................
2. Rescrie din text o propoziție simplă și o transformă apoi în propoziție dezvoltată, menționând
felul părților de propoziție adăugate.

Propoziție simplă
............................................................................................................................................................

Propoziție dezvoltată
.....................................................................................................................

3. Clasifică propozițiile din frazele de mai jos după criteriile învăţate (înțeles, scopul comunicării,
intonație, alcătuire, aspectul predicatului, rolul lor în frază):
Pe ce canale o idee apărută în intimitatea minții cuiva ajunge să cuprindă lumea - să o înalțe sau
să o distrugă?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Nu citești așa cum resimți nevoia de a mânca atunci când îți este foame.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Indică termenul regent pentru cuvintele subliniate, din următoarele propoziţii:


Cartea nu este "cea de toate zilele" - ca pâinea, ca apa, ca hainele.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
În "lupta" dintre carte și ecran, a decis ființa leneșă a omului.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Alături de foame, de frig și de eros, nu există nevoia irepresibilă de a citi.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
23
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
................................................................................................................................................................

5. Transcrie propozițiile din fraza de mai jos, menționând felul acestora, după rolul îndeplinit la
nivelul frazei:
Cei care ajung să aibă nevoie de carte sunt crescuți și antrenați de un "crescător" și ei se nasc
înăuntrul omenirii așa cum se naște o rasă nouă de câini sau de cai.
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

6. Specifică termenii regenți pentru fiecare dintre propozițiile subordonate de la exercițiul anterior și
elementele de relație.

PS Termeni regenți Elemente de relație


.......... .................................. ................................................. .................................................
................................................ .................................... ....................................
................................... .................................... ...................................

7. Desparte în propoziții frazele următoare, explicând cum se realizează raporturile sintactice de


coordonare sau de subordonare:

 Splendoarea cărții este că ea nu se impune de la sine.


...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 Când privesc peretele unei biblioteci, îmi vine în minte scena balului din Război și pace.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 Sinteza socială nu mai e astăzi o chestiune de carte, ci este o chestiune de "navigare" pe


ecrane, fără riscuri și fără efort.
24
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Citește cu atenție fraza de mai jos și încercuiește răspunsul corect pentru fiecare dintre afirmațiile
date:

 Important este ca ea să fie citită - și, astfel, să fie mântuită de aparența de simplu obiect
rătăcit printre alte obiecte.
În fraza dată există:
a. două propoziții;
b. trei propoziții;
c. patru propoziții.
Fraza conține:
a. o propoziție subordonată;
b. două propoziții subordonate;
c. trei propoziții subordonate.

9. Motivează utilizarea virgulelor în situaţiile următoare:

 Locul dansului cu o carte l-a luat channel surfing-ul, "zappajul", balansul pe internet, pe
scurt, dansul cu un ecran.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 Apoi apare mâna care se întinde, care scoate o carte din raft, care o deschide.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

10. Formulează propoziții, respectând criteriile enumerate mai jos:


propoziție enunțiativă propriu-zisă, afirmativă, simplă;
...........................................................................................................................
propoziție interogativă, optativă, negativă, dezvoltată;
...........................................................................................................................

25
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
propoziție simplă cu subiect multiplu și nume predicativ multiplu;
...........................................................................................................................
propoziție care să conțină complemente aflate în raport de coordonare;
...........................................................................................................................
propoziție care să conțină atribute aflate în raport de coordonare.
...........................................................................................................................

11. Construiește fraze care să respecte cerințele precizate mai jos:


frază alcătuită din două propoziții principale;
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
frază alcătuită din trei propoziții principale;
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
frază care să conțină două propoziții subordonate, aflate în raport de coordonare;
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
frază care să conțină o subordonată introdusă de o conjuncție subordonatoare compusă;
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

12. Alcătuiește fraze după următoarele scheme:


PS+PP
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
PP+PS+PP+PS
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PP+PP+PS+PS
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

PS+PS+PS+PP
................................................................................................................................................................
26
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PS+PS+PS+PP+PS
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Redactează un dialog imaginar, de 25-30 de replici, între o carte și un ecran, pornind de la ideea
textului lecturat: În "lupta" dintre carte și ecran, a decis ființa leneșă a omului. În elaborarea
compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să respecți structura specifică dialogului;
...........
• să valorifici informațiile textului suport;
...........
• să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate; ..........
• să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.
................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

27
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

28
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL II
TEXTUL LITERAR ŞI TEXTUL NONLITERAR. VOCABULARUL ŞI
FONETICA

FIȘĂ DE LUCRU

Vocabularul - actualizarea cunoștințelor

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Fericirea este o stare mentală de bine, fiind caracterizată de emoții pozitive sau plăcute, de
la mulțumire la bucurie intensă. Diferite abordări biologice, psihologice, religioase și filozofice
s-au străduit să definească fericirea și să identifice sursele sale.
Diverse grupuri de cercetare, inclusiv psihologia pozitivă, au făcut eforturi pentru a aplica
o metodă științifică de a răspunde la întrebări despre ceea ce este „fericirea” și cum am putea-o
atinge. Filozofii și gânditorii religioși de multe ori definesc fericirea în termeni de a trăi o viață
bună sau înfloritoare, mai degrabă decât pur și simplu ca o emoție. Fericirea socratică este viața în
conformitate cu etica și nu e neapărat însoțită de emoții pozitive.
Fericirea este „starea de mulțumire sufletească intensă și deplină”. Fiind o stare sufletească
profundă are și o arie de exprimare extinsă. De pildă:
• „din fericire, locuțiune adverbială — printr-un concurs de împrejurări favorabile”
• „fericit, adjectiv, uneori substantivizat — care se află într-o stare de deplină mulțumire
sufletească, plin de bucurie”
• „fericit, substantiv masculin — primul grad de sfințenie acordat de sinod sau de papă”
(Text preluat de pe site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki/Fericire#Etimologie)

I. A. Înțelegerea textului nonliterar

1. Transcrie, din textul dat, secvența în care este definită fericirea socratică.

☺ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........

29
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
2. Formulează un enunț care să conțină două dintre emoțiile pozitive care caracterizează starea
mentală de bine, realizând și emoticoane sugestive pentru acestea.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. Identifică, în textul suport, trei termeni din domeniul științei:

4. Menționează două trăsături care demonstrează caracterul nonficțional al textului suport și


justifică-le prin exemple corespunzătoare.

 ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Explică, în 3-5 rânduri, care este semnificația secvenței: Filozofii și gânditorii religioși de multe
ori definesc fericirea în termeni de a trăi o viață bună sau înfloritoare, mai degrabă decât pur și
simplu ca o emoție.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi ce anume îți aduce ție fericirea.
Vei avea în vedere următoarele repere:
• să definești fericirea din punctul tău de vedere;
• să prezinţi două elemente care contribuie la obținerea stării tale de fericire;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;

30
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
.......................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor: intensă, surse, etica și împrejurări, consultând
Dex-ul.

intensă surse etică împrejurări


.......................... .......................... .......................... ..........................
...... ...... ........ ......

2. Menționează antonimele cuvintelor date:

pozitive simplu

mulțumire extinsă

3. Selectează, din text, un cuvânt derivat și unul obținut prin conversiune, menționând modul de
formare al acestora.

31
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

 ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. Formulează enunțuri în care termenii bine și favorabil să aibă alte valori morfologice decât cele
din text, precizează-le.
bine.................................................................................................................................
........................................................................................................................................
favorabil ........................................................................................................................
......................................................................................................................................

5. Identifică două cuvinte monosemantice din textul dat și un cuvânt polisemantic, apoi alcătuiește
alte contexte corespunzătoare, în care să le utilizezi.

Cuvinte 1........................................
....................................................................................
monosemantice 2...................................... ....................................................................................

Cuvânt
.....................................................................................
polisemantic 1......................................
.....................................................................................

6. Alcătuiește un enunț cu omofonul cuvântului sau, menționând alte cinci perechi de omofone
învățate.
.............................................................................................................................................................
Îmi aduc eu bine-aminte/ despre-asemenea cuvinte!
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Ilustrează în enunțuri omonimia cuvintelor mai, o, pur, au, apoi dă alte cinci exemple de
omonime știute.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
32
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Îmi aduc eu bine-aminte/ despre-asemenea cuvinte!
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

1. Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Numește un termen neologic, prezent în textul suport, stabilește câte un sinonim și un antonim
pentru acesta.

= ≠

9. Indică sinonimele neologice ale cuvintelor mulțumire și sfințenie.

.................................. .................................

10. Extrage, din textul dat, o propoziție principală, negativă și una secundară, afirmativă.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

11. Selectează o propoziție care este organizată după următoarea schemă: A+S+A+A+A+A+P.
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

12. Transcrie, din textul dat, o propoziție subordonată, menționând tipul elementului de relație și
natura termenului regent.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

B. Alcătuiește o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să relatezi o întâmplare fericită, reală sau
imaginară, din viața unui elev. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să relatezi o întâmplare fericită din viața unui elev, utilizând narațiunea la persoana a III-a;
• să respecţi logica momentelor subiectului; ...........
• să utilizezi și pasaje descriptive și de dialog;

33
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
........................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

34
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU
Rezumatul
Categoriile semantice ale vocabularului: sinonime, antonime, omonime, paronime
Pleonasmul

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Și, la semnul lui Minos*, sclavii s-au repezit. L-au înşfăcat de umeri, și-așa, mai mult târâș,
l-au purtat prin grădină până la labirint.
Alți sclavi, în vremea asta, i-au adus și feciorul, ce se numea Icar, pe care-l dobândise dintr-o
căsătorie cu-o sclavă a lui Minos. El se uita-ngrozit la zidurile-nalte.
Tatăl și-a luat feciorul în brațe și-a grăit:
- Dacă regele Cretei ne-a închis drumul pe ape și drumurile pe pământ, a mai rămas
văzduhul..
- Cum, tată, să zburăm ?... Dar suntem noi, păsări? a întrebat Icar.
- Da, dragul meu copil! Astăzi a sosit vremea ca să-i învăț pe oameni să zboare prin văzduh.
Nutream de mult în mine un gând de acest fel. Ce-i drept, nu socoteam că am să fiu silit atâta de
curând să fac astfel de aripi ca să scăpăm cu ele din ghearele lui Minos... Să ne-apucăm de lucru.
Ajută-mă și tu...
Și-ndat-a luat bătrânul, ajutat de fecior, pene, oase de pasăre rămase-n labirint din timpul cât
trăise preahâdul Minotaur**, și le-a legat cu fire din haina lui desprinse și le-a lipit cu ceară făcând
patru aripi.
Două și le-a pus sieși, prinzându-le-n curele făcute din veșminte, și celelalte două i le-a pus
lui Icar. S-a urcat sus, pe ziduri.
Chemându-l pe Icar aproape, lângă sine, l-a învățat să zboare:
- Privește cum se-nalță vulturul prin văzduhuri! Vâslește doar din aripi. Nu sta nici prea
aproape de valurile mării, ca apa să nu-ți ude aripile ușoare, i-a dat sfaturi bătrânul; dar, în
aceeași vreme, nu te-nălța prea tare și fără chibzuială. Nu te-apropia de soare. Aripile acestea nu
am avut mijloace, aici în labirint, să le alcătuiesc așa cum aș fi vrut, și ceara se topește. Aripa se
desprinde și-ai să te prăbușești. Să te iei după mine. Bagă de seamă... Și-acuma să zburăm spre
dulcea libertate.
-Hai să zburăm, hai, tată, a glăsuit Icar, cuprins în inimă de-o aprigă dorință de-a spinteca
văzduhul și-a se-nălța spre cer.
Și-au vâslit din aripi. S-au ridicat spre boltă și au pornit în lume.

35
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Creta era în urmă, abia se mai vedea. De pe țărmuri, păstorii, pescarii și alți oameni se uitau,
cu mirare, cum niște pământeni puteau zbura ca zeii. Nu le venea să creadă. Trecuseră de Delos și
de insula Paros, cea plină de miresme.
În depărtări s-arată și fermecata Samos. Când fiul lui Dedal***, îmbătat de vârtejul acelui
zbor înalt, bate din aripi tare. Se ridică mai sus.
- Icar, îi strigă tatăl, nu uita ce ți-am spus și fii prevăzător!
Numai că el n-ascultă. Simte că se înalță ca vulturul în slavă. Îi vine să și cânte, să chiuie, să
strige. Și zboară, se ridică, mai sus, mai sus, mai sus... Parcă ar vrea să se smulgă din trup, ușor ca
gândul și slobod să plutească până-n nemărginiri.
Dar Helios****, din ceruri, gelos pe pământenii care zburau ca zeii, a început să ardă, să
dogorească tare. Era către amiază. Helios trimitea valuri, valuri de flăcări.
- Icar, oprește-te! îi strigă tatăl care, simțind căldura, se apropia de ape, să se răcorească.
Însă Icar, în zboru-i, nici nu-l mai auzea. El se-nălța întruna, înconjurat de flăcări de aur, ca
un nimb*****. Avântul lui spre ceruri nu-l mai putea opri cu strigătu-i Dedal. Se-apropia sfârșitul
urzit de Helios.
Ceara care lipea aripile ușoare a prins să se topească, să curgă cu încetinel. Penele s-au
desprins. Degeaba da din brațe feciorul lui Dedal, nu-l mai ținea nimica sub cerul arzător.
De la acea-nălțime, c-un țipăt disperat, Icar s-a prăbușit în valurile mării. Apa l-a înghițit pe
loc. L-a dus la fund.
Dedal, auzind glasul, s-a-ntors îngrijorat și și-a strigat feciorul:
- Icar!... Pe unde ești?... Unde ești?... Unde ești?...
(Alexandru Mitru, Legendele Olimpului. Căderea lui Icar)

Minos*(în greacă: Μίνως), în mitologia greacă, a fost un rege legendar al Cretei, fiul lui Zeus si al Europei și frate cu
Rhadamanthus și Sarpedon.
În mitologia greacă,Minotaurul** (în limba greacă: Μινόταυρος, Minótauros) era o creatură fabuloasă jumătate om și
jumătate taur, fiul lui Minos.
Dedal***sau Daedalus (în greacă: Δαίδαλος de la δαιδάλλειν, "a construi meșteșugit") a fost un arhitect și sculptor din
mitologia greacă. Este cunoscut mai ales pentru crearea celebrului Labirint din Creta, la cererea regelui Minos, pentru
închiderea Minotaurului.
Helios****,"Soarele", era în mitologia greacă o divinitate solară, asemănătoare (uneori identificată) cu Apollo. Aparținea
generației preolimpiene: era fiul lui Hyperion și al Theiei și frate cu Selene și cu Eos. Helios, închipuit ca un tânăr
frumos și puternic, este zeul care aude și vede totul.
nimb*****,nimburi, s. n.=1. Disc (luminos) cu care sunt înconjurate, în pictura bisericească, capetele sfinților și, în
general, în artele plastice capetele unor personaje importante; aureolă; p. gener. cerc luminos; zonă luminoasă,
strălucitoare. 2. Fig. (Aspect, semn, manifestare care marchează) prestigiu, măreție, glorie, slavă. – Din fr. nimbe.

36
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
I. A. Înţelegerea textului literar
1. Notează, din textul lecturat, o secvență în care este descris zborul lui Icar.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2. Elaborează, pe baza textului, câte două întrebări care să înceapă cu termenii din lista de mai jos și
ale căror răspunsuri să se regăsească în conținutul acestuia:

Cine...? ............................................................ .................................................................


Ce...? ............................................................ .................................................................
Unde...? ............................................................ .................................................................
Când...? ............................................................ .................................................................
Cum...? ............................................................ .................................................................
De ce...? ............................................................ .................................................................

3. Formulează două idei principale/ secundare care se pot desprinde din textul dat.

 .....................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................
4. Numește modurile de expunere prezente în text, exemplifică-le cu scurte citate adecvate.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

5. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificația secvenței:


Ceara care lipea aripile ușoare a prins să se topească, să curgă cu încetinel. Penele s-au
desprins. Degeaba da din brațe feciorul lui Dedal, nu-l mai ținea nimica sub cerul arzător.

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

37
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
B. Redactează, în 10-15 de rânduri, rezumatul textului citit. În elaborarea compunerii, vei avea în
vedere următoarele aspecte:
• să prezinți succesiunea întâmplărilor, pe baza ideilor principale din text;
• să respecți convențiile specifice rezumatului;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să te înscrii în limitele de spațiu indicate.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română

1. Transcrie, din textul dat, patru cuvinte, la alegere, precizează câte un sinonim potrivit pentru
fiecare:
• ............................................................ • ...........................................................
• ............................................................ • ...........................................................
• ............................................................ • ...........................................................
• ............................................................ • ...........................................................

2. Scrie sinonimele lexicale ale următoarelor expresii, identificate în text:


a fi silit .................................................................................................................
a băga de seamă ..................................................................................................
fără chibzuială.....................................................................................................
38
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
a spinteca văzduhul..............................................................................................
a da din brațe........................................................................................................

3. Indică câte un antonim adecvat pentru fiecare dintre următorii termeni:

• sclavi .................................................. • preahâdul……..………..……….


• ușoare ................................................. • a lipit …..……………………….
• dobândise ........................................... • căldură ………………………….
• oprește-te .......................................... • tare …………………………….
• trăise ................................................. • slavă ……………………………

4. Provoacă-ți colegul de bancă la Duelul sinonimelor și al antonimelor! Cere-i acestuia să indice


sinonimele contextuale ale cuvintelor din tabelul de mai jos, iar tu propune antonimele adecvate
pentru acestea. Câștigă cel care găsește cele mai multe răspunsuri potrivite. Succes!

CUVINTE CUVINTE SINONIME CUVINTE ANTONIME

au înșfăcat

a sosit

se desprinde

curând

bătrânul

slobod

5. Realizează seriile sinonimice ale termenilor: a grăi, a zbura, țipăt, fecior, veșminte, îngrijorat.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

6. Creează contexte adecvate pentru a demonstra că următoarele cuvinte extrase din textul suport
sunt omonime:
fire .................................................................................................................................
........................................................................................................................................

39
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
mai ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
dar ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
pene ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
val .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ceară ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
cer ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
care ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
noi ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
car ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
unde .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
mine ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

7. Subliniază paronimul adecvat din enunțurile următoare, referitoare la mesajul textului:


➢ Decizia lui Dedal de a se salva nu a fost arbitrară/ arbitrală.
➢ Construirea aripilor din resturile aflate în labirint dovedește ingeniozitate și o alegere
originară/ originală din partea arhitectului.
➢ Instrumentalul/ Instrumentarul utilizat de marele constructor al aripilor a fost rudimentar
și cu toate acestea, aripile s-au dovedit a fi funcționare/ funcționale.
➢ Prin zbor, Dedal și-a revendicat/ și-a revindecat dreptul la libertate.
➢ Dedal și-a provenit/ și-a prevenit fiul chiar și în timpul zborului de posibilele pericolele.
➢ În timp ce se înălța, Icar părea să aibă o aură/ o aulă.
➢ Icar nu a ascultat/ a auscultat sfatul tatălui său și, neputând să se obțină/ să se abțină, s-a
apropiat/ apropriat prea mult de soare, punându-se în pericol.
➢ Prăbușirea lui Icar reprezintă o confirmare/ o conformare a temerii lui Dedal.
➢ Helios a fost insidios/ invidios pe pământenii care zburau ca zeii.
40
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
➢ Astfel, Soarele a radiat/ a iradiat și mai tare, neputând agrega/ agrea ideea ca muritorii să
zboare asemenea zeilor suzerani/ suverani.
➢ Ignorând specificațiile de zbor și nepăstrând atitudinea/ altitudinea adecvată zborului în
siguranță, la fel cum procedase/ precedase tatăl său, Icar a făcut ca prăbușirea lui să fie
imanentă/ iminentă.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Alcătuiește enunțuri ilustrative pentru sensul unor paronime, neutilizate la exercițiul anterior,
apelând, dacă ai nevoie, la un dicționar de paronime.
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................
➢ ...................................................................................................................................................

9. Construiește enunțuri corespunzătoare pentru cuvintele omofone din lista de mai jos:

la/ l-a ................................................................................................................................


..........................................................................................................................................
aluat/ a luat .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
nea/ ne-a ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
sau/ s-au ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
demult/ de mult ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
cei/ce-i .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
casă/ ca să ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

41
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
nul/ nu-l ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................

10. Accentuează corect termenii haină și curele, utilizați în textul suport, apoi realizează contexte
potrivite pentru omograful lor, marcând și accentul.
haină curele
haină .......................................................................................................................................
curele.......................................................................................................................................

11. Cuvintele mare și fire pot fi și cuvinte polisemantice.


Formulează propoziții din care să rezulte sensurile lor, folosindu-te la nevoie de DEX-ul limbii
române.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

12. a. Identifică patru cuvinte polisemantice utilizate în textul suport. Elaborează câte un enunț în
care să fie utilizate cu un alt sens decât cel din text.

Cuvinte polisemantice Enunţuri

b. Alcătuiește o listă care să conțină cele mai frecvente construcții pleonastice utilizate în vorbirea
curentă, apoi elimină termenul inutil, motivându-ți alegerea.

42
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Construcții pleonastice Exprimare corectă Explicație logică
aversă de ploaie aversă aversă, averse = ploaie to-
............................................. ............................................. rențială de scurtă durată;
............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................

B. Redactează un text, de 20-25 de rânduri, care ar putea reprezenta o posibilă continuare a


întâmplării prezentate în textul suport. Poți adăuga și alte presonaje mitologice despre care ai aflat în
urma lecturilor personale sau în alte circumstanțe. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere
următoarele repere:
• să prezinți o succesiune de întâmplări pe momente ale subiectului; ...........
• să folosești și secvențe descriptive și de dialog; ...........
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; ..........

• să respecţi limitele de spaţiu indicate.

......................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
43
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

44
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU
Ştirea
Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea şi
conversiunea
Împrumuturile. Neologismele

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Soarele s-a format cu aproximativ 5 miliarde de ani in urmă, atunci când un nor interstelar
de dimensiuni gigantice a intrat în colaps datorită forței gravitaționale. Hidrogenul rezultat a
fuzionat, dând naștere unei cantități uriașe de heliu care a dus la dezvoltarea energiei necesare
formării Soarelui. Cantitatea inițială de hidrogen din Soare era suficientă pentru funcționarea
astrului timp de 10 miliarde de ani, ceea ce sugerează că Soarele mai are aproximativ 5 miliarde de
ani de viață. După scurgerea acestei perioade, el va intra în declin, va crește și se va expanda în
cadrul unui proces ce va dura circa 1 miliard de ani, transformându-se într-o gigantă roșie. În final,
va deveni un astru stins, din clasa piticelor albe și va fi o stea de dimensiunile Pământului.
În prezent, însă, Soarele este cel mai mare corp astral din sistemul nostru solar, reprezentând
singur un procent de 99.8 % din masa acestuia. Privit în trecut ca o stea mică și relativ lipsită de
importanță, se știe acum că Soarele este mai strălucitor decât 85% dintre stelele care intră în
componența galaxiei noastre. O echipă de cercetători din cadrul Institutului de Tehnologie din
California (California Institute of Technology, prescurtat Caltech) a încercat să estimeze ce s-ar
întampla dacă Soarele s-ar stinge pe neașteptate într-o zi. Concluziile și scenariile rezultate
trasează imagini sumbre.
Conform calculelor efectuate de oamenii de știință, în lipsa luminii și a căldurii Soarelui,
temperatura globală a Terrei ar scădea până aproape de 5 grade Celsius în decursul unei singure
săptămani, iar într-o perioadă de un an de zile ar ajunge la 20 grade Celsius. Ca prim rezultat al
acestei situații, oceanele s-ar acoperi cu un strat gros de gheață. Deși unele microorganisme care
trăiesc la adâncimi medii în sol ar supraviețui o perioadă nedefinită, majoritatea formelor de viață
de pe Terra ar mai trăi o foarte scurtă perioadă postsolară. În urma dispariției luminii solare,
procesul de fotosinteză ar înceta instantaneu și definitiv, iar viața vegetală ar sucomba* în decurs
de câteva săptămâni, în ritm concurent extincției speciilor animale. Odată distrus lanțul trofic de pe
întreaga planetă, oamenii și animalele ar mai trăi circa 5-6 luni, în timp ce organismele
descompunătoare ar apuca să prospere până la momentul în care întunericul și înghețul ar suprima
toate formele de viață de pe planetă.
45
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Presupunând că ar avea rezerve mari de hrană și apă, oamenii ar putea supraviețui
temperaturilor scăzute doar dacă ar trăi în adăposturi amplasate în cadrul submarinelor, deoarece
apele de adâncime medie ale oceanelor nu ar îngheța. O opțiune s-ar putea dovedi și unele
adăposturi terestre sau subterane, alimentate cu energie nucleară** sau geotermală***. Într-o
astfel de situație, Islanda ar deveni cel mai viabil loc de refugiu de pe Terra, pentru că aici se
folosește deja energia geotermală pentru încălzirea a nu mai puțin de 87% dintre locuințe.
(Alexandru Safta, Soarele ne pregătește surprize apocaliptice, în Știința, www.descopera.ro)
* a sucomba = a muri, a deceda;
**energie nucleară = energie obținută prin dezintegrarea atomului în urma unor reacții nucleare; energie atomică;
*** energie geotermală = energie obținută cu ajutorul izvoarelor cu apă caldă sau fierbinte, generată de căldura internă a
Pământului;

I. A. Înţelegerea textului nonliterar

1. Marchează, prin încercuire, litera în dreptul căreia se află răspunsul corect privind durata
aproximativă a procesului de creștere și de expandare a Soarelui.
a. 10 miliarde de ani b. 5 miliarde de ani c. 1 miliard de ani

2. Scrie un enunț în care să precizezi două dintre consecințele negative ale lipsei luminii și căldurii
solare, conform calculelor efectuate de cercetători.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. Încercuiește varianta corectă de răspuns, citind cu atenție informațiile textului suport:


Soarele este cel mai mare corp astral din sistemul nostru solar, reprezentând singur din masa
acestuia, un procent de:
a. 87% b. 99.8 % c. 85%

4. Formulează câte un enunț în care să numești următoarele elemente referitoare la textul citat:
domeniul în care se încadrează textul;
...................................................................................................................................................
titlul articolului din care a fost extras fragmentul;
...................................................................................................................................................
numele publicației în care a apărut articolul;
...................................................................................................................................................
posibilul destinatar al informațiilor prezentate;
...................................................................................................................................................
46
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
scopul textului;
..................................................................................................................................................
cel mai viabil loc de refugiu de pe Terra;
..................................................................................................................................................
tipul de încălzire utilizat deja în Islanda pentru aproximativ 87% dintre locuințe;
..................................................................................................................................................
cum s-a format Soarele.
..................................................................................................................................................

5. Realizează, în 3-5 rânduri, o sumară prezentare a posibilităților de supraviețuire ale oamenilor în


condițiile temperaturilor scăzute, valorificând informațiile textului dat.

.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

B. Pornind de la informațiile oferite de fragmentul citat, redactează în 10-15 rânduri, textul unei
știri, în care să prezinți cititorilor, fenomenul de stingere a Soarelui și impactul acestuia asupra
Terrei. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinți clar, concis și obiectiv fenomenul de stingere a Soarelui și impactul
acestuia asupra Terrei;
• să utilizezi un titlu sugestiv pentru conținutul știrii;
• să valorifici informațiile textului în formularea ideilor;
• să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate;
• să respecți limitele de spațiu indicate.
..................................................................

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

47
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română

1. Precizează modul de formare pentru următoarele cuvinte extrase din primul paragraf al textului
suport.
scurgerea funcționarea
......................................... ...............................................
ceea ce stins
............................................ ................................................

2. a. Formează câte un diminutiv și câte un augmentativ, acolo unde conținutul semantic permite, de
la cuvintele de bază inserate în tabelul următor și indică sufixul prin subliniere, folosind culori
diferite:
Cuvinte Diminutive Augmentative

nor

om

strat

gros

animal

48
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
b. Dă exemple de cuvinte formate cu ajutorul sufixelor de mai jos:
sufixe diminutivale
✓ -aș ............................. ✓ -ișor ..........................
✓ -el ............................. ✓ -iță ............................
✓ -eț ............................. ✓ -uliță .........................
✓ -ioară ........................ ✓ -uț .............................

sufixe augmentative
✓ -an............................ ✓ -oaie ..........................
✓ -andru ....................... ✓ -oi .............................

3. a. Notează câte un antonim pentru fiecare cuvânt din lista următoare:


➢ a crește ➢ a înnoda ➢ alimentate
➢ avantaj ➢ lipit ➢ om
➢ capabil ➢ lipsită ➢ prindere
➢ corect ➢ material ➢ probabil
➢ efectuate ➢ mobil ➢ real
➢ eficient ➢ moral ➢ stins
➢ facere ➢ normal ➢ strălucitor
➢ funcțional ➢ fermecat ➢ succes
➢ îngheț ➢ ofensiv ➢ tipic

b. Compune un text, de 3-5 rânduri, pe o temă la alegere, în care să incluzi două perechi de antonime
obținute la punctul a.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

c. Scrie câte patru derivate pentru următoarele cuvinte: pământ, om, lumină.
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

49
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
4. Trasează săgeți, astfel încât să obții corespondența între următoarele cuvinte și modul acestora de
formare:
➢ noastre
DERIVARE
➢ pământean
➢ astfel COMPUNERE
➢ însorit
➢ descompunere CONVERSIUNE

5. Identifică, în textul suport, câte un cuvânt, care respectă următoarele cerinţe:

cuvânt format prin derivare parasintetică


…………………………..…………….. cuvânt compus prin subordonare
adjectiv derivat cu sufix ..................................................................
…………………………..…………….. cuvânt compus prin abreviere
substantiv derivat cu sufix ..................................................................
…………………………..…………….. adjectiv provenit din verb la participiu
verb derivat cu prefix ……………………………………………
………………………..………………..

6. a. Exemplifică, cu câte un cuvânt, altul decât cel prezent în text, fiecare mijloc de îmbogățire a
vocabularului:

derivare
➢ cu sufix ........................................... compunere
➢ cu prefix ......................................... ➢ prin subordonare ...................................
➢ parasintetică ................................... ➢ prin abreviere ........................................
conversiune
.....................................................
b. Numește patru părți de vorbire care își pot schimba valoarea morfologică și dă câte un exemplu
pentru fiecare:
➢ .........................................................................
➢ ……………………………………………….
➢ ……………………………………………….
➢ ………………………………………………..

50
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
7. Consultând un dicționar explicativ, indică sensul următorului neologism:
✓ geotermală
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

✓ Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Explică modul de formare al următoarelor adjective:

•• pământesc.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

•• înfricoşător........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

•• însorit................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

9. Formează cuvinte după modelul dat, îmbogăţindu-ţi astfel vocabularul.

✓ auto- (de la sine) ✓ -log (specialist)


autoinvitație astrolog
✓ geo- (pământ) ✓ -cid (care ucide)
............................................................. .............................................................
✓ poli- (mai multe) ✓ -fob (care urăște)
............................................................. .............................................................
✓ ante- (înainte) ✓ -fil (care iubește)
............................................................. .............................................................
✓ topo- (loc) ✓ -man (mania, furie, nebunie)
............................................................. ............................................................

10. Menționează valoarea morfologică și explică modul de formare al cuvintelor din lista dată:

➢ Satu Mare ............................................... ➢ locotenent-colonel .................................


................................................................ ................................................................
➢ redactor-șef ............................................ ➢ MM ........................................................
................................................................ ................................................................
➢ UE .......................................................... ➢ plutonier-major ......................................
................................................................ ................................................................

51
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
➢ Calea Victoriei ....................................... ➢ BRD .......................................................
................................................................ ................................................................
➢ Petrom ................................................... ➢ cineva ....................................................
................................................................ ...............................................................
➢ barba-ursului .......................................... ➢ oricine ...................................................
................................................................ ................................................................
➢ bunăstare ................................................ ➢ roșu- închis ............................................
................................................................ ................................................................
➢ ROMSTAL ............................................ ➢ S.R.L ......................................................
................................................................ ................................................................
➢ bun-gust ................................................. ➢ cincisprezece ............................................
................................................................ ................................................................
➢ BCA ....................................................... ➢ pe sub .....................................................
................................................................ ................................................................
➢ binevoitoare ........................................... ➢ fiindcă ....................................................
................................................................ ...............................................................
➢ rea-voință ............................................... ➢ pit-palac ................................................
................................................................ ...............................................................
➢ fiecare .................................................... ➢ dvs. ........................................................
................................................................ ...............................................................

11. a. Subliniază cuvintele care s-au format prin conversiune, menționând valoarea morfologică
actuală și partea de vorbire din care a provenit fiecare, după model:
➢ Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubește. (Proverb)
➢ substantive comune provenite din adjective propriu-zise;
➢ Sub cerul de-un pal ivoriu/ În vale pârâul umflat/ aleargă sălbatec şi viu. (Madga Isanos,
Primăvara)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
➢ Înaintea ei alerga tăcerea/ cu torțe de praf. (Nichita Stănescu, Deodată am auzit ploaia
venind...)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
➢ Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.( Biblie, Matei 22, 39).
..........................................................................................................................................

52
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
➢ Puţină vreme încă ne desparte / De iarna tristă, prea curând sosită!... ( Ș. O. Iosif, Toamna)
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

b. Completează spațiile punctate din enunțurile de mai jos cu informațiile cerute între paranteze:
➢ Aveam mâinile .................................( adjectiv provenit din verb la gerunziu)
➢ Drumurile......................... se vor intersecta cu siguranță. (adjectiv pronominal posesiv)
➢ ................................ se numără bobocii. (adverb de timp provenit din subsantiv)
➢ .................... intervenției tale, problema s-a rezolvat. (prepoziție provenită din subsantiv)
➢ ...................... nu mă mulțumește. ( substantiv provenit din numeral)
➢ ...................... tău mă neliniștește și pe mine. (substantiv provenit din interjecție)
➢ ...................... ta a fost o dorință îndeplinită. ( substantiv provenit din verb la infinitiv lung)
➢ Doarme ................. din cauza oboselii acumulate. (adverb de mod provenit substantiv)
➢ ....................... cu bicicleta e o joacă pentru mine. ( substantiv provenit din verb la participiu)
➢ ....................... ție am învins și de această dată. (prepoziție provenită din verb la participiu)

12. a. Elaborează un text, de 5-7 rânduri, despre lună, astrul nopții pământești, în care vei folosi trei
cuvinte derivate, trei compuse și trei cuvinte care și-au schimbat valoarea morfologică, pe care le
vei sublinia.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..................……………………………….

b. Explică modul de formare pentru fiecare cuvânt subliniat în textul creat de tine la punctul a.
……………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………….............
……………………………………….…………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

53
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
…………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................

B. Alcătuiește o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, despre fenomenul de stingere a soarelui,


cu titlul metaforic Apus de soare, în care să îți imaginezi lumea lipsită de lumina și de căldura
solară, valorificând și informațiile pe care le-ai dobândit la celelalte discipline de studiu (geografie,
fizică, biologie, chimie, educație ecologică etc.) sau/ și din lecturile tale particulare ( cărți, ziare,
reviste, atlase etc.).
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte/ repere:
• conținutul să fie în concordanţă cu titlul Apus de soare;
• compunerea să pornească de la informațiile din textul dat, valorificând și cunoștințele
acumulate la alte discipline de studiu și din lecturile tale particulare;
...........
• textul creat să respecte logica momentelor subiectului;
...........
• să utilizezi și secvențe descriptive și de dialog;
..........
• să respectați normele de ortografie și de punctuație.

Apus de soare
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
54
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

55
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Noțiuni de fonetică - actualizarea cunoștințelor


Folosirea corectă a accentului în limba română

Citeşte cu atenţie textele următoare, apoi rezolvă cerinţele:

Textul A
Acum se cheltuia înaltă oră în gutui îngheța lumina de zi
de lumină sonoră - și nu puteau putrezi...
și de desăvârșire și tăcere
plouă, ne scuturam cu toți în vânt,
soarele putrezea în mere.
ne-ntoarcem în pământ...
Moartea-ncepea în fructele prea coapte;
în prune se făcuse-aproape noapte,
(Magda Isanos, Toamna)
Textul B
Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, Dimineaţa bolta scurse
Uite, ochii mei ţi-i dau. Urlete de ciocârlii.
Ieri spre seară-n vântul galben
Arborii-n genunchi plângeau. Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi
Fructele şi lasă
Lasă-mi, toamnă, cerul lin. Urşii neadormiţi, berzele neduse,
Fulgeră-mi pe frunte mie. Ora luminoasă.
Astă-noapte zarea-n iarbă
Încerca să se sfâşie. Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai
Plânge-n soare fum.
Lasă, toamnă-n aer păsări, Înserează-mă pe mine,
Paşii mei alungă-mi-i. Mă-nserez oricum.
( Ana Blandiana, Lasă-mi, toamnă...)

I. A Înţelegerea textului literar


1. Menționează, din textul A, două cuvinte din câmpul semantic al fructelor și două cuvinte, din
textul B, care definesc elementul vegetal din peisajul descris.

56
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
•• ............................................................ ............................................................
•• ............................................................ ............................................................

2. Încercuiește răspunsul corect pentru fiecare dintre afirmațiile referitoare la conținutul celor două
texte:
1. În textul A, apar elemente acvatice. DA/ NU
2. În textul B, sunt menționate păsările călătoare și cele iernatice. DA/ NU
3. În ambele texte se regăsește termenul fructele. DA/ NU
4. Fiecare text prezină ideea risipirii luminii solare. DA/ NU

3. Notează două asemănări și o deosebire între textele suport.


 ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

4. Transcrie două figuri de stil diferite din fiecare poezie, precizând felul lor.

................................................. Textul A .....................................................


................................................. .....................................................

................................................ Textul B ....................................................


................................................ .....................................................

5. Explică utilizarea punctelor de suspensie, respectiv a virgulei din versurile: ne-ntoarcem în pă-
mânt...,din textul A și Lasă-mi, toamnă, cerul lin, din textul B.

•• ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

•• ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

B. Redactează o compunere descriptivă, de 10-15 rânduri, în care să prezinți artistic un peisaj de


toamna. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să utilizezi ca mod predominant de expunere descrierea;

57
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să apelezi la limbajul figurat;
• să-ţi exprimi impresiile în legătură cu peisajul descris;
• să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.

......................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română

1. Desparte în silabe cuvintele scrise îngroșat în textul poeziilor, precum și pe cele din lista de mai
jos. Verifică corectitudinea răspunsurilor, consultând Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic
al limbii române (DOOM2).
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

✓ abstract ✓ altceva ✓ cablu


✓ absurd ✓ ambiguu ✓ capsă
✓ aducere-aminte ✓ astmul ✓ cianură
✓ afectuos ✓ boreal ✓ cinste

58
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
✓ cobori ✓ geamlâc ✓ somptuos
✓ delincvent ✓ înzdrăveni ✓ steaua
✓ devreme ✓ lighioană ✓ tămâie
✓ dintr-un ✓ maistru ✓ taxi
✓ dubioasă ✓ optsprezece ✓ teamă
✓ duet ✓ ploaie ✓ ticsit
✓ dumneaei ✓ pomi ✓ titlu
✓ excursie ✓ portbagaj ✓ toponomastică
✓ ex-ministru ✓ portstindard ✓ transsaharian
✓ exuberanță ✓ reexamina ✓ vârstnic
✓ filtru ✓ rouă ✓ wattul

2. Completează tabelul următor cu exemple adecvate:


Cuvinte
monosilabice bisilabice trisilabice plurisilabice

3. Extrage, din fiecare poezie, câte cinci cuvinte care conțin diftongi, precizând felul lor.

Cuvinte cu diftongi
Textul A Textul B

•• ………………………………. •• ……………………………….

•• ………………………………. •• ……………………………….

•• ………………………………. •• ……………………………….

•• ………………………………. •• ……………………………….

•• ………………………………. •• ……………………………….

59
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Transcrie, din textul A, un cuvânt cu triftong și, din textul B, două cuvinte cu vocale în hiat.
Cuvânt cu triftong Cuvinte cu vocale în hiat
Textul A Textul B

 …………………………… 
 ……………………………….

 ……………………………….

5. Precizează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele preluate din textele suport:
➢ cheltuia ..................... ➢ toamnă ...................... ➢ cerul ..........................
➢ tăcere ........................ ➢ ochii .......................... ➢ ciocârlii .....................
➢ îngheța ...................... ➢ genunchi ................... ➢ fulgeră .......................
➢ întoarcem .................. ➢ plângeau ................... ➢ încerca ......................

6. Marchează corect accentul pentru fiecare din termenii următori:


✓ acum ✓ gutui ✓ șaptesprezece
✓ aripă ✓ mergeai ✓ simbol
✓ ciocârlii ✓ pământ ✓ sonoră
✓ coada-șoricelului ✓ păsări ✓ sunteți
✓ dimineața ✓ pomii ✓ telecomandă
✓ fenomen ✓ prevedere ✓ unic
✓ galben ✓ regizor ✓ veveriță

7. Accentuează corect următoarele nume proprii românești:

✓ Africa ✓ Delia ✓ Popescu


✓ Ana ✓ Gheorghe ✓ România
✓ Blandiana ✓ Isanos ✓ Sofia
✓ Bogdan ✓ Magda ✓ Ștefan
✓ București ✓ Olariu ✓ Tudor

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Răspunde, printr-un singur cuvânt, la suita de întrebări de mai jos, apoi notează grafic accentul în
cuvinte:
.................................................
✓ Care este numele localității în care trăiești?
.................................................
✓ Care este numele tău de familie?
.................................................
✓ Care este prenumele celui mai bun prieten al tău?
.................................................
60
.................................................
.................................................
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

✓ Ce oraș din România vrei să vizitezi? .................................................


✓ În ce țară ai vrea să îți petreci Crăciunul? .................................................

✓ Ce fluviu se varsă în Marea Neagră? .................................................


.................................................
.................................................
9. Rescrie corect următoarele nume de personalități care au fost notate între paranteze după
pronunție: .................................................

▪ Alexandru [Filipide] ▪ .............................................


..............................................................
▪ Anghel [Salini] ▪ ..............................................................
▪ Anton [Pann] ▪ ..............................................................
▪ Cezar [Boliac] ▪ ..............................................................
▪ Costache [Negruți] ▪ ..............................................................
▪ Ion [Pilat] ▪ ..............................................................

10. Citește cu voce tare următoarele substantive proprii, ținând cont de limba de proveniență:

New York Santiago de Chile Friedrich von Schiller Salvatore Quasimodo


Tokyo Kazahstan Wilhelm Grimm Albert Einstein
Shanghai Honoré de Balzac Miguel de Cervantes Don Quijote
Miami Charles-Pierre Baudelaire Gabriel García Márquez Che Guevara

New Delhi corect următoarele cuvinte care au fost scrise între paranteze după modul de pro-
11. Ortografiază
nunțare:
▪ [ dizainăr] ……………..... ▪ [blugins] ……………….. ▪ [șou ] ……………………
▪ [ pița] …………………… ▪ [bodibilding] ……………. ▪ [treining] ………………...
▪ [ sait] …………………… ▪ [bustăr] …………………. ▪ [uichend ] ……………….
▪ [ scheitbord] …………… ▪ [dizăl] …………………...
▪ [bestselăr] ………………. ▪ [șeic ] –băutura ………….
▪ [bleo ] …………………... ▪ [site] …………………….

12. Rezolvă următoarele cerințe:


a. Redactează un text, de 5-7 rânduri, despre călătoria păsărilor în țările calde odată cu instalarea
toamnei, în care să inserezi:
două cuvinte cu diftongi două cuvinte cu vocale în hiat
un cuvânt cu triftong un substaniv propriu românesc
61
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
două substantive proprii străine
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b. Încercuiește, folosind culori diferite, diftongii, triftongul și vocalele în hiat.
c. Marchează grafic accentul în toate substantivele proprii utilizate.
........................................................................................................................................................

B. Construiește un dialog imaginar, de 20-25 de replici, între pomii unei livezi și vântul toamnei. În
elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
...........
• să respecți structura specifică dialogului;
...........
• să valorifici informațiile textelor suport;
..........
• să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
............................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

62
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

63
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV

Textul literar. Vocabular. Fonetică. Noțiuni de sintaxă

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Un prinţ din Levant* îndrăgind vânătoarea


- Stăpâne, e luna lucind prin copaci,
prin inimă neagră de codru trecea.
zicea servitorul râzând cu dispreţ.
Croindu-şi cu greu prin hăţişuri cărarea,
Dar el răspunde întorcându-se: - Taci...
cântă dintr-un flaut de os şi zicea:
Şi luna sclipea ca un colţ de mistreţ.

- Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii
mistreţul cu colţi de argint, fioros, cum stă în amurg, la izvor aplecat,
ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii
copita şi blana şi ochiul sticlos... îl trase sălbatic prin colbul roşcat.

- Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, - Ce fiară ciudată mă umple de sânge,


mistreţul acela nu vine pe-aici. oprind vânătoarea mistreţului meu?
Mai bine s-abatem vânatul cu coarne, Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge?
ori vulpile roşii, ori iepurii mici... Ce veştedă frunză mă bate mereu?...

Dar prinţul trecea zâmbitor înainte - Stăpâne, mistreţul cu colţi ca argintul,


privea printre arbori atent la culori, chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci.
lăsând în culcuş căprioara cuminte Ascultă cum latră copoii gonindu-l...
şi linxul ce râde cu ochi sclipitori.[…] Dar prinţul răspunse-ntorcându-se:– Taci...

Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste: Mai bine ia cornul şi sună întruna.
- Priviţi unde-şi află odihnă şi loc Să suni până mor, către cerul senin...
mistreţul cu colţi de argint, din poveste: Atunci asfinţi după creste luna
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!... şi cornul sună, însă foarte puţin.
(Ștefan Augustin Doinaș, Mistreţul cu colţi de argint)
Levant* n. nume general al țărilor care înconjoară bazinul oriental al Mediteranei (Turcia, Siria, Grecia, Egiptul).

64
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Transcrie, din textul dat, o imagine artistică vizuală și o imagine artistică auditivă. 5 puncte
2. Selectează, din textul citat, o personificare și o metaforă. 5 puncte
3. Motivează utilizarea liniei de dialog și a cratimei din versurile următoare: - Stăpâne, ziceau
servitorii cu goarne, / mistreţul acela nu vine pe-aici. 5 puncte
4. Numește tipul de rimă din penultima strofă și măsura versului: Dar prinţul răspunse-
ntorcându-se: – Taci... 5 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificația versurilor: Atunci asfinţi după creste luna/ şi cornul
sună, însă foarte puţin. 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Desparte în silabe cuvintele următoare: flaut, îndrăgind, mistreț, cuprins, aplecat. 5 puncte
7. Menționează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: ochiul, plânge, linxul, ce,
ciudată. 5 puncte
8. Stabilește sinonimele contextuale ale termenilor scriși îngroșat în textul suport. 5 puncte
9. Extrage, din text, un cuvânt format prin derivare și unul obținut prin conversiune, explicând
modul lor de formare. 5 puncte
10. Identifică două cuvinte polisematice și alcătuiește cu fiecare câte un enunț în care să fie
utilizate cu alt sens decât în textul dat. 5 puncte
11. Construiește câte un enunț în care să utilizezi omonimele cuvintelor luna și unde, omofonul
termenului întruna și omografele termenilor mici și ochi. 5 puncte
12. Transcrie propozițiile din fraza notată mai jos, precizând felul acestora: Mai bine ia cornul şi
sună întruna. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară
petrecută la vanătoare. 16 puncte
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea;
• să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
• să utilizezi și secvențe descriptive și de dialog;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.
65
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie!


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină - 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct).

66
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV
Textul nonliterar. Vocabular. Fonetică. Noțiuni de sintaxă
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Mistrețul (denumire științifică Sus scrofa) este un mamifer sălbatic omnivor, în general
nocturn. Aria sa de răspândire cuprinde întreaga Europă, nordul Africii, inclusiv Munții Atlas, o
mare parte din Asia, întinzându-se la sud până în Indonezia. În România populează pădurile,
începând cu Delta și Lunca Dunării, până în desișurile Carpaților. Este colorat negru-cafeniu.
Scoate sunete foarte asemănătoare celor ale porcilor domestici. Colindă în turmă pădurile și
culturile agricole de la marginea acestora. Produce stricăciuni în special în lanurile de porumb și
de cartofi. Scroafa fată aproximativ 4-6 purcei, pe care îi hrănește cu lapte. Este vânat pentru trofeu
și pentru carne. Poate ataca omul, de aceea întâlnirea cu aceste animale trebuie evitată. Dentiția
este adaptată modului de hrănire și e formată din incisivi, canini și măsele. Trunchiul său este
puternic, îndesat, turtit lateral, mai rotunjit la umeri și mai lat la șale. Râtul lung se termină cu un
disc mobil, susținut de un os cu care poate săpa și pământul tare.
Mistrețul este un mamifer artiodactil* de circa 1,5 m lungime, 1 m înălțime și 200 kg
greutate, cu capul mare, caninii lungi și tăioși, păr aspru, de culoare sură-neagră. Trăiește în
păduri. Este strămoșul porcului domestic.
În anul 2009, Europa se confrunta cu o creștere explozivă a numărului de mistreți, ca
rezultat al încălzirii globale și al cultivării pe scară largă a porumbului și a rapiței pentru
biocombustibili.
(Articol postat pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Mistreț)
ARTIODACTÍL*, -Ă, artiodactili, -e, s. n., adj. 1. S. n. (La pl.) Ordin de animale mamifere erbivore care au picioarele
cu două degete dezvoltate și cu două degete mici; (și la sg.) animal din acest ordin. 2. Adj. Care aparține artiodactilelor
(1), specific artiodactilelor. [Pr.: -ti-o-] – Din fr. artiodactyle.

A. Înţelegerea textului nonliterar (25 de puncte)


1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:
➢ motivele pentru care este vânat mistrețul;
➢ mediul de viață al mistrețului și două caracteristici ale acestui mamifer. 5 puncte
2. Scrie, într-un enunț, cauzele care au dus la creșterea explozivă a numărului de mistreți
pe teritoriul Europei în anul 2009. 5 puncte

67
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Indică, din textul suport, trei termeni științifici și două grupuri nominale. 5 puncte
4. Menționează scopul textului citat și domeniul în care poate fi încadrat sub aspect te-
tematic. 5 puncte
5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificația secvenței: Poate ataca omul, de aceea întâlnirea
cu aceste animale trebuie evitată. 5 puncte
B. Limba română (35 de puncte)
6. Selectează, din textul dat, trei cuvinte cu vocale în hiat și două cuvinte care conțin diftongi.
5 puncte
7. Marchează grafic accentul în cuvintele: aria, sălbatic, mamifer, Europa, România. 5 puncte
8. Notează câte un antonim adecvat pentru fiecare dintre termenii scriși îngroșat în
textul dat și un sinonim neologic pentru termenul stricăciuni. 5 puncte
9. Menționează cinci termeni din familia lexicală a cuvântului negru. 5 puncte
10. Numește procedeul prin care s-au format cuvintele subliniate în textul suport: Lunca Dunării şi
rotunjit. 5 puncte
11. Alcătuiește contexte adecvate pentru omonimele celor cinci cuvinte notate în chenare. 5 puncte
12. Transcrie integral subordonata din fraza de mai jos, precizând termenul regent și valoarea
morfologică a acestuia: Râtul lung se termină cu un disc mobil, susținut de un os cu care poate
săpa și pământul tare. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


Redactează un dialog imaginar, de 15-20 de rânduri, între animalele sălbatice ținute în captivitate
într-o grădină zoologică. În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să formulezi un titlu expresiv;
• să respecți structura specifică dialogului;
• să valorifici informațiile textului suport;
• să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate;
• să te înscrii în numărul de rânduri precizat.
Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie!
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct).

68
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL III
OPERA LIRICĂ ŞI OPERA EPICĂ. VERBUL ŞI SUBSTANTIVUL

FIŞĂ DE LUCRU

Motivarea apartenenţei la genul liric


Verbul - actualizare

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Nu sunt al tău. Al nimănuia nu-s. Frumoasa ca-n cântări la Solomon


Cocorii mei de mult de tot s-au dus. Ori la vr-un David, roaba chiar de suferi,
Eu priveghez străvechiul cer senin Eşti, scumpo, trandafir, din Ierichon,
Ce-aşteaptă nori – el ştie că ei vin. Un fir de lotus eşti pe-un lac de nuferi.

Aşa-i că nu-s de nicio folosinţă? Iubeşte-mă. Ori nici nu mă iubi.


Ah! ce-am iubit. Cu câtă suferinţă! Zic şi eu doar: „To be or not to be!”
Un diavol mai mă-mpinge spre prăpăstii – Dar lângă tine vorba n-are rost,
Tot n-am scăpat de marginea năpăstii? Aş vrea să fiu ori nici să nu fi fost.
(Grigore Vieru, Cât de frumoasă eşti)
I. A. Înţelegerea textului literar
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: folosinţă, năpăstii.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Menţionează rolul cratimei din secvenţa: Frumoasa ca-n cântări la Solomon.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Indică două elemente diferite care să marcheze prezenţa eului liric în textul poeziei.
................................................................................................................................................................
5. Numeşte modul de expunere predominant în poezie.
................................................................................................................................................................

69
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să motivezi
apartenenţa la genul liric a poeziei Cât de frumoasă eşti de Grigore Vieru. Vei avea în vedere
următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale operei lirice;
• să prezinţi detaliat cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

70
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
II. A. Limba română
1. Menţionează, din textul dat, câte un verb pentru fiecare conjugare învăţată.

.........................................................
.........................................................
.........................................................
...................................

2. Identifică trei verbe la moduri diferite şi numeşte-le.


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Analizează morfologic şi sintactic verbele am iubit şi ştie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Trece verbele de mai sus la timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Indică, din textul dat, valoarea morfologică a cuvântului cer şi alcătuieşte un enunţ în care acesta
să aibă altă valoare morfologică. Menţioneaz-o.
➢ ...............................................................................................................................................
➢ ...............................................................................................................................................
6. Formează un verb prin derivare cu prefix, pornind de la un verb din textul poeziei.
............................................................................................................................................................
7. Stabileşte valoarea morfologică a cuvântului subliniat din structura ...tot s-au dus şi alcătuieşte un
enunţ în care să aibă altă valoare morfologică. Menţioneaz-o.
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din structura: Al nimănuia nu-s şi alcătuieşte
două enunţuri în care acesta să aibă valori morfologice diferite. Precizează-le.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
71
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• ................................................................................................................................................
9. Notează forma de imperativ, singular, varianta afirmativă a verbului a fi.
...........................................................................................................................................................
10. Alcătuieşte două enunţuri, în care un verb dintre cele studiate, să aibă valoare predicativă şi
valoare copulativă.
 ................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
11. Indică un enunţ în care să ai un predicat nominal cu verbul copulativ la modul indicativ, timpul
imperfect, iar numele predicativ să fie multiplu, exprimat prin adjectiv.
............................................................................................................................................................
12. Construieşte enunţuri în care să foloseşti:
‫ ۝‬participiul verbului a iubi, cu valoare adjectivală;
....................................................................................................................................................
‫ ۝‬acelaşi verb, la infinitiv, cu funcţia sintactică de atribut verbal;
….………………………………………………………………………………………………

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, cu titlul Cât de frumoasă eşti, prezentând o


întâmplare reală sau imaginară. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi o întâmplare reală sau imaginară, utilizând naraţiunea la persoana I;
• să utilizezi naraţiunea şi dialogul ca mod de expunere;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
.....................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

72
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

73
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Motivarea apartenenţei la genul epic


Verbul - modurile nepersonale

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Apoi poveste, poveste, Dumnezeu la noi sosește, că-nainte mult mai este. Era odată un vânător
ș-avea trei copii și era sărac-sărac, cât numai cu-atâta se ținea, că-mpușca câte-o păsăruică, o
vindea ș-atâta era hrana lui, săracul. Acu era o pădure pe-acolo pe-aproape, de-i zicea Pădurea-
neagră. Ș-o apucat oamenii din satul cela a zice că nu s-a pute să s-apropie nime de pădurea ceea.
Ș-așa era părăsită, nime nu se ducea, că ziceau că la miezul nopții vin dracii.
Acu bietu omul ist sărac a zis într-o zi către femeia lui:
— Măi femeie, tot o moarte-am să mor, ian să mă duc eu în pădurea ceea, să văd ce-oi găsi acolo.
Așa, i-a făcut nevasta o turtă-n traistă și s-a pornit el; o luat pușca-n spate. Ajungând el acolo, lui îi
era foarte frică... da’ omul sărac sărăcia-l împinge a se duce oriunde ca să câștige.
Iaca, mergând el așa, ajunge la un copac nalt și tufos strașnic, nu știu cum s-o fi chemat , și vede-o
pasăre așa de frumoasă — era de aur. Acu el ce să facă, că doar să n-o-mpuște, s-o poată prinde,
că, vânzând-o vie, mai multe parale ar fi luat. Alungând-o el prin copac, ea se vârâ-ntr-o bortă ...
ș-o prinde. El n-o mai stătut către noapte, că s-o temut de draci, ci o luat pasărea ș-o venit acasă ș-
o făcut o cușcă bună ș-o pus pasărea-n cușcă. Acu el în ziua ceea, era sâmbătă, care-o prins-o, și
duminică dimineața s-a ouat un ou. Oul era de aur. Da’ el zice:
— Ei, măi femeie, eu n-oi vinde pasărea asta, că ea s-a oua și eu oi avea câte-un ou și m-oi hrăni
din zi-n zi.
El ia oul și se duce-n târg și-l întreabă negustorul:
— Ce ai de vândut și cât ceri?
— Am un ou și cer o mie de lei.
Da’ un jidan zice (tot ei îs mai mehenghi):
— Ia să văd oul.
Când vede oul cel de aur — făcea mai mult decât o mie de lei — (îi dă mia de lei). Ia el mia de lei,
cumpără cele trebuincioase pentru copii și femeie și se duce-acasă. Da, pe gușa păsării era ceva
scris, da’ omul nu știa carte.
Când în a doua duminică iar s-a ouat un ou de aur. Și el s-a dus și iar a cerut o mie de lei. Da’ să
iei samă, d-ta, că tot jidanul cela i-a ieșit înainte!

74
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
În a treia duminică, când a dus oul, a pus pe gânduri pe jidan. Și s-a gândit așa jidanul: l-a întrebat
unde șede, să se ducă să vadă de unde are el ouă de aur. Vine jidanul; da’ el ținea cușca în colțul
casei.
( Mihai Eminescu, Frumoasa lumii)
I. A. Înţelegerea textului literar
1.Cărei specii îi aparţine textul de mai sus? Prezintă două trăsături ale acesteia.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Indică tipul de narator prezent în text.
................................................................................................................................................................
3. Precizează modurile de expunere prezente în textul dat.
...............................................................................................................................................................
4. Explică rolul virgulei în structura — Măi femeie, tot o moarte-am să mor.
• .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. Identifică, în textul dat, două figuri de stil diferite, precizând felul lor.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să motivezi


apartenenţa lui la genul epic. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale operei epice;
• să prezinţi detaliat cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

75
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Menţionează modul şi timpul verbelor subliniate.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
2. Indică două verbe la modul indicativ, timpul viitor popular, forme diferite.

...................................
..........................
...................................

3. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul a prinde să aibă sens propriu şi sens figurat.
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

76
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
4. Stabileşte funcţia sintactică şi modul următoarelor verbe: mergând, de vândut.
• ..........................................................................................................................................
• ..........................................................................................................................................
5. Identifică, în text, alte două verbe decât cele precizate la exerciţiul anterior la moduri nepersonale
diferite, apoi să le treci la un alt mod nepersonal, menţionând felul acestuia.
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
6. Alcătuieşte câte două enunţuri cu fiecare verb, iar acestea să aibă funcţii sintactice diferite.
Menţionează-le.
• .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
• .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Alcătuieşte un enunţ în care să utilizezi un verb la infinitiv cu funcţia sintactică de nume
predicativ.
...........................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Indică valoarea morfologică a verbului din structura: Era odată un vânător... şi alcătuieşte două
enuţuri în care acesta să aibă alte valori. Menţionează-le.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
9. Alcătuieşte un enunţ în care infinitivul lung al verbului a fi să aibă valoare substantivală.
............................................................................................................................................................
10. Menţionează valoarea morfologică pentru verbul a ieșit, apoi alcătuieşte un enunţ în care
participiul acestuia să aibă altă valoare, precizeaz-o.
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
11. Indică modul şi funcţia sintactică a verbelor subliniate din următoarele enunţuri:
• Au venit plângând.
............................................................................................................................................................

77
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• Cartea este de citit.
............................................................................................................................................................
• S-a gândit la a scrie o carte.
............................................................................................................................................................
• A intra este interzis.
............................................................................................................................................................
12. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor subliniate, menţionând din ce parte de vorbire
provin.
• Păţitul dă sfaturi utile……………………………………………………………………….
• Mână sângerândă a fost pansată de medic………………………………………………….
• Scrisul tău este neîngrijit……………………………………………………………………
• Florin vine obosit spre casă…………………………………………………………………

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi o călătorie imaginară într-o lume
de basm. Valorifică, în acest sens, informaţiile furnizate de textul dat şi cunoştinţele dobândite din
alte lecturi.
• să prezinţi o întâmplare imaginară, utilizând naraţiunea la persoana a III-a;
• să utilizezi atât naraţiunea, cât şi dialogul ca mod de expunere;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să dai un titlu compunerii tale;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
....................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
78
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

79
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Caracterizarea personajului
Diatezele verbului. Verbele impersonale

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


În această ultimă după-amiază a anului, bezna coborî mai repede ca de obicei. Nori negri
întunecaseră cerul şi viscolul mătura, de ore bune, Parcul Mort.
În interiorul Vilei „Coşmarul“ nu se clintea nimic – doar pâlpâirea focului îşi agita flăcările
verzi în căminul descoperit, cufundând laboratorul de magie într-o lumină spectrală.
Pendula de deasupra căminului îşi puse în mişcare zdrăngănind maşinăria. Obiectul cu pricina era
un fel de ceas cu cuc, numai că ultrastilizatul lui cadran reprezenta un deget suferind pe care lovea
ritmic un ciocan.
— Auu! ţipă el. Auu! – Auu! – Auu! –Auu!
Aşadar era ora cinci.
Consilierul secret pentru treburi vrăjitoreşti, Beelzebub Erezinus era cuprins de-o bună-
dispoziţie subită ori de câte ori auzea pendula bătând, dar în această seară de Revelion îi aruncă
mai curând o privire plină de amărăciune. Îi făcu un semn de „lasă-mă’n pace“ cu mâna, ca unul
lipsit de chef, şi se înfăşură în fumul pipei sale. Sub fruntea învolburată clocea fel de fel de gânduri.
Ştia că avea să întâmpine neplăceri mult mai mari, şi asta cât de curând, cel târziu pe la miezul
nopţii – la trecerea dintre ani.
Magicianul şedea în fotoliul lui cu sprijinitor laterale pentru cap pe care îl confecţionase, în
urmă cu patru sute de ani, un vampir cu înzestrare manuală deosebită, din scânduri de sicriu.
Pernele erau din blănuri de vârcolaci care, fireşte, se roseseră un pic între timp. Mobila asta, o
piesă veche de familie, Erezinus o ţinea la loc de cinste, deşi el era mai curând un progresist, în pas
cu vremurile noi, cel puţin în ce privea profesia lui.
Pipa din care pufăia reprezenta un craniu micuţ cu ochi de sticlă verde ce se aprindeau de câte
ori inhala fumul. Norişorii volatili formau în aer fel de fel de figuri ciudate: numere şi formule
magice, şerpi ce se încolăceau, lilieci, fantome mici şi mai ales semne de întrebare.
Beelzebub Erezinus oftă adânc şi începu să măsoare laboratorul de la un capăt la altul. O să-i
ceară să dea socoteală, nu avea niciun dubiu. Dar cu cine urma să aibă de-a face? Şi ce ar fi putut
să scornească în sprijinul apărării sale? Şi mai ales: aveau să-i accepte argumentele?
Figura lui înaltă, scheletică, dispărea într-un halat de casă larg din mătase verde. (Verdele otrăvii
era culoarea preferată a Consilierului secret pentru treburi vrăjitoreşti.) Capul lui mic şi chel părea
zbârcit ca un măr putred. Pe nasul lui încovoiat stăteau nişte ochelari uriaşi cu rame negre şi lentile

80
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
lucioase; erau atât de groase, încât îi măreau ochii anormal de mult. Urechile îi erau îndepărtate de
cap ca mânerele unei oale şi gura i se subţiase, de parcă i-ar fi fost tăiată în obraz cu lama de
bărbierit. Una peste alta, nu era tipul care să-ţi inspire încredere din prima clipă. Dar chestia asta
nu-l deranja pe Erezinus câtuşi de puţin; nu fusese niciodată un contemporan sociabil. Prefera să
rămână pe cât posibil doar cu el însuşi şi să acţioneze pe ascuns.
(Michael Ende, Punci cu porunci)
I. A. Înţelegerea textului literar
1. Indică sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text: învolburată, se roseseră, dubiu.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
2. Menţionează din textul dat câte două cuvinte / structuri care se referă la spaţiu, respectiv la timp.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
3. Rescrie două idei principale/ secundare din textul dat.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
4. Alcătuieşte două enunţuri în care să dovedeşti polisemia cuvântului a sta. Sensurile acestuia să fie
diferite de cel din text. Menţionează sensul acestora în enunţurile construite.
..............................................................................................................................
A STA .............................................................................................................................
5. Indică două caracteristici ale obiectului pe care stătea magicianul şi arată unde îl ţinea acesta.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
B. Scrie o compunere, de 15-20 rânduri, în care să caracterizezi personajul din fragmentul de mai
sus.Vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale acestuia;
• să prezinţi detaliat cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;

81
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Identifică, în textul dat, câte un verb pentru fiecare diateză studiată.

...........................................
...........................................
...........................................

2. Transformă în construcţii pasive următoarele enunţuri, explicând modificările făcute.


• Nori negri întunecaseră cerul.
................................................................................................................................................
• Viscolul mătura, de ore bune, Parcul Mort.
................................................................................................................................................
82
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Alcătuieşte trei enunţuri în care verbul a pune să fie la cele trei diateze.
• diateza activă.......................................................................................................................
• diateza pasivă......................................................................................................................
• diateza reflexivă..................................................................................................................

4. Precizează tipul predicatelor din enuţurile următoare:


• Consilierul secret pentru treburi vrăjitoreşti, Beelzebub Erezinus era cuprins de-o bună-dispoziţie
subită...…………………………………………………………………………..………………….
• ...gura i se subţiase, de parcă i-ar fi fost tăiată în obraz cu lama de bărbierit.
……………………………………………………………………………………………..………….
• Dar chestia asta nu-l deranja pe Erezinus câtuşi de puţin; nu fusese niciodată un contemporan
sociabil.
……………………………………………………………………………………….………….

5. Analizează predicatele identificate la exerciţiul anterior.


• ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
• ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
• ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
• ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
• ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

6. Construieşte două enunţuri în care cuvântul mă să fie:


• pronume personal........................................................................................................................
• pronume reflexiv(fără funcţie sintactică)....................................................................................

7. Identifică, în textul dat, un verb impersonal.


.................................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

83
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

8. Alcătuieşte două enunţuri în care să ai verbe impersonale.


• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................

9. Scrie un enunţ în care verbul a fi să aibă valoare impersonală.


............................................................................................................................................................

10. Indică valoarea morfologică şi diateza verbului din enunţul Capul lui mic şi chel părea zbârcit
ca un măr putred. Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi verb să aibă altă valoare morfologică şi
diateză diferită. Numeşte-le.
✓ ...............................................................................................................................................
✓ ...............................................................................................................................................

11. Construieşte un enunţ în care să ai un verb activ pronominal.


...........................................................................................................................................................

12. Alcătuieşte propoziţii în care să respecţi următoarele cerinţe.


• PV- verb la diateza pasivă, mod conjunctiv, timp perfect;
...........................................................................................................................................................
• PV- verb la diateza reflexivă, mod indicativ, timp mai mult ca perfectul;
............................................................................................................................................................
• PN- verb copulativ la diateza reflexivă, mod indicativ, timp viitor + NP;

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi o întâmplare imaginară petrecută


într-un castel bântuit. Valorifică, în acest sens, informaţiile furnizate de textul dat şi de cunoştinţele
dobândite din alte lecturi.
• să prezinţi o întâmplare imaginară, utilizând naraţiunea la persoana a III-a;
• să utilizezi atât naraţiunea cât şi descrierea ca mod de expunere;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să dai un titlu compunerii tale;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
84
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

85
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Motivarea apartenenţei la genul epic


Verbul. Locuţiunea verbală

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


– Mitică... și mai cum?
– E destul atâta: Mitică - de vreme ce și dumneata îl cunoști tot așa de bine ca și mine. Firește că
trebuie să-l cunoaștem: îl întâlnim atât de des - în prăvălii, pe stradă, pe jos, în tramvai, în tramcar,
pe bicicletă, în vagon, în restaurant, la Gambrinus - în fine pretutindeni.
Mitică este bucureșteanul par excellence. Și fiindcă Bucureștii sunt un mic Paris, și Mitică, se-
nțelege, este un mic parizian.
El nu e nici tânăr, nici bătrân, nici frumos, nici urât, nici prea-prea, nici foarte-foarte; e un băiat
potrivit în toate; dar ceea ce-l distinge, ceea ce-l face să aibă un caracter marcat este spiritul lui
original și inventiv.
Mitică este omul care pentru fiecare ocaziune a vieții găsește un cuvânt de spirit la moment, și
pentru asta simpaticul parizian al orientului este foarte căutat și plăcut în societate.
Mitică are o magazie, un arsenal, o comoară de vorbe, de întrebări, de răspunsuri, cari fac
deliciile celor ce au fericirea să-l cunoască.
Mai cu seamă pe provinciali, micul nostru parizian îi epatează cu verva lui scânteietoare.
El, de exemplu, inventează pe negândite vorbe ca:
"Cea mai frumoasă fată din lume nu poate da decît ce are!"
sau:
"Viața este un vis, moartea o deșteptare!"
ori:
"Ei! madam Popescu, nu există roză fără spini!"
Închipuiți-vă ce efect fac toate astea asupra spiritului doamnei Popescu!
Dar toate astea sunt vorbe sentimentale, lirice, melancolice, și deși și-n genul acesta Mitică este
destul de tare, e încă și mai tare în genul ușor, picant și ironic.
"În genul acesta, cel puțin, pot pentru ca să zic că nu am rival!" zice Mitică - și cu drept cuvânt.

Exemple...
*
Când n-are tutun, îți cere "o țigară... suvenir".
*
86
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Când merge să se-mprumute cu bani:
– Unde ai plecat, Mitică?
– La vânătoare de lei.
*
Îi zici:
– Mitică, faci cinste?
– Nu pot, monșer, că mă strânge un ciorap.
*
Până în anul 1900, când mă-ntâlnea la Sf. Vasile, îmi zicea:
– De un an nu te-am văzut!
Dar în anul acela l-am găsit în seara de 31 decembrie la Gambrinus, tot acolo l-am întâlnit a doua
seară, la 1 ianuarie.
L-am salutat; s-a făcut că nu mă cunoaște. După multă stăruință, și-a adus în fine aminte cine
sunt:
– Scuză-mă, neică - a zis Mitică - te uitasem: e un secol de când nu ne-am mai văzut!
(I.L.Caragiale, Mitică)

I A. Înţelegerea textului literar:


1. Identifică, în textul dat, două cuvinte cu diftongi diferiţi şi unul cu vocale în hiat.

...................................
...................................
...................................
...................................
....................

2. Extrage, din text, două structuri în care virgula este utilizată în situaţii difetite. Explică-le.

.......................... ...........................
.......................... ...........................
.......................... ...........................
.......................... ...........................
.......................... ...........................

87
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Dovedeşte, în două enuţuri, polisemia verbului a strânge. Sensurile să fie diferite de cel din text.
• ............................................................................................................................
• ............................................................................................................................
4.Marchează ordinea corectă a enuţurilor de mai jos.

– Unde ai plecat, Mitică?


– Mitică... și mai cum?
– Mitică, se-nțelege, este un mic parizian.
– Mitică este bucureșteanul ...

5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia secvenţei: Mitică are o magazie, un arsenal, o comoară de
vorbe, de întrebări, de răspunsuri, cari fac deliciile celor ce au fericirea să-l cunoască.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să motivezi


apartenenţa la genul epic a operei literare Mitică de I. L. Caragiale. În compunerea ta trebuie:
• să prezinţi patru trăsături ale genului epic, prezente în textul citat;
• să ilustrezi cele patru trăsături cu exemple adecvate din text;
• să redactezi un conţinut adecvat ceriţei formulate;
• sa respecţi limita de spaţiu indicată.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

88
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………

II. A. Limba română


Citeşte fiecare afirmaţie şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, sau litera F, dacă o
consideri falsă şi scrie, în spaţiul rezervat, afirmaţia corectă:
1. A/F În structura După multă stăruință, și-a adus în fine aminte cine sunt… există o
locuţiune verbală.
• ....................................................................................................................................
2. A/F În enunţul. Firește că trebuie să-l cunoaștem…întâlnim un adverb predicativ cu funcţia
sintactică de predicat verbal.
• ....................................................................................................................................
3. A/F Locuţiunea verbală din enunţul Copilul a luat-o la sănătoasa când a văzut câinele fioros
este la modul indicativ, timpul imperfect.
• ....................................................................................................................................
4. A/F În propoziţia Andrei a fost dat huţa de tatăl său locuţinea verbală este la diateza pasivă
cu funcţia sintactică de predicat verbal.
• ………………………………………………………………………………………
5. A/F Sinonimul locuţiunii a se îneca ca ţiganul la mal este a şovăi.
• ...................................................................................................................................
6. A/F Locuţiunea a se lăsa seara este impersonală şi are înţeles de a se înnopta.
• ....................................................................................................................................

89
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
7. A/F În enunţurile El poate învăţa cu uşurinţă poezia. Poate că va veni la noi. Poate a greşit
la test, cuvântul poate este adverb predicativ.
• ....................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Indică sinonime pentru următoarele locuţiuni verbale:


• a lua peste picior……………………………………………………………………
• a da bineţe…………………………………………………………………………..
• a trage pe sfoară…………………………………………………………………….
• a da ortul popii……………………………………………………………………...
• a-şi pierde minţile…………………………………………………………………..
• a călca pe cineva pe coadă………………………………………………………….
9. Găseşte locuţini verbale pentru următoarele verbe:
• a lenevi……………………………………………………………………………...
• a exagera……………………………………………………………………………
• a anunţa …………………………………………………………………………….
• a renunţa…………………………………………………………………………….
• a se certa…………………………………………………………………………….
• a se enerva………………………………………………………………………….
• a păzi………………………………………………………………………………..
10. Menţionează câte două locuţiuni verbale în structura cărora să intre verbele:
• a (se) face ………………………………………………………………………...
• a băga……………………………………………………………………………….
11. Alcătuieşte un enunţ în care să ai un predicat verbal exprimat printr-o locuţiune verbală la
diateza reflexivă, mod indicativ, timp perfect simplu.
• ……………………………………………………………………………………..
12. Construieşte două enunturi în care două locuţiuni verbale la moduri nepersonale să aibă
funcţii sintactice diferite. Menţionează-le.
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………

90
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
B. Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia cu privire la rolul pe care îl are
lectura în educaţia unui copil, dând exemple din lecturile tale. Vei avea în vedere următoarele
repere:
• să prezinţi două argumente potrivite;
• să ilustrezi alegerea ta cu exemple adecvate;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………

91
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Opera lirică - semnificaţia titlului


Substantivul - actualizare

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


E încă verde iarba pe coline
Şi zilele nu s-au scurtat de tot În clăi de fân miroase a foc de floare
Şi cineva cu-n sac în spate vine Cerboaicele nu caută mascul
De sus din munţi ca de la un complot. În aburii de vifor cerul moare
Mai este până la nuntă timp destul.
Porumbul are încă dinţi de lapte
Albinele se-ngreunează-n zbor Şi totuşi vine toamna, şi totuşi vine toamna
Văratec plouă în fiecare noapte Şi tu o ştii şi o îngâni
Şi greierii mai cântă până mor. Şi totuşi vine toamna, şi totuşi vine toamna
Şi vai: suntem bătrâni.
Cojoacele n-au coborât din poduri
Iubirile n-au coborât din vis
Se coc gutui în foarte multe moduri
A le muşca e încă interzis.
( Adrian Păunescu, Şi totuşi vine toamna)

I. A. Înţelegerea textului literar


1. Găseşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: clăi, vifor, cer.

http://static.panoramio.com/photos/large/28871307.jpg
2. Identifică, în poezie, două substantive care conţin diftongi diferiţi şi unul care conţine triftong.

................. ................. .................


................. ................. .................

92
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Ilustrează în propoziţii omonimele a doi termeni, la alegere, din text.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4. Transcrie din text o comparaţie şi o metaforă.


• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
5. Prezintă două trăsături ale textului, care susţin caracterul liric al acestuia.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei


citate prin raportare la textul acesteia. În compunerea ta, trebuie:
• să ilustrezi relaţia dintre titlu şi fragmentul prezentat;
• să evideţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu;
• să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
• să respecţi limita de spaţiu indicată.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
93
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Transcrie, din poezie, două substantive nearticulate şi două articulate cu articol hotărât.

........................... .........................
........................... .........................
........................... .........................
........................... .........................
........

2. Identifică, în poezie, un substantiv epicen, apoi alcătuieşte două enunţuri cu alte două substantive
de acest fel.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
3. Găseşte, în text, un substantiv comun, simplu care poate intra în alcătuirea unuia compus.
Alcătuieşte un enunţ care să conţină cuvântul compus.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
4. Notează două substantive derivate din familia lexicală a cuvântului bătrân.
• ................................................................................................................................................
5. Identifică, în strofa a doua, un substantiv defectiv de plural, apoi alcătuieşte două enunţuri care să
conţină alte două substantive de acest fel.

94
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
➢ ................................................................................................................................................
➢ ................................................................................................................................................
➢ ................................................................................................................................................
6. Alcătuieşte un enunţ în care să ai două substantive defective de singular.
• ................................................................................................................................................
7. Creează un enunţ în care adjectivul verde să devină substantiv.
................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Formează prin derivare un substantiv colectiv pornind de la cuvântul porumb.


• ..............................................................................................................................................
9. Menţionează valoarea morfologică a cuvântului noaptea şi alcătuieşte un enunţ în care acesta să
aibă altă valoare morfologică. Menţionează-o.
• ...............................................................................................................................................
10. În enunţul De sus din munţi ca de la un complot cuvântul subliniat este:
a) numeral;
b) articol hotărât;
c) articol nehotărât;
11. Menţioneză funcţia sintactică şi cazul cuvintelor scrise îngroşat: pe coline, de lapte.
• ……………………………………………………………………………………….
• ……………………………………………………………………………………….
12. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul colină să îndeplinească funcţia sintactică de atribut
substantival prepoziţional în cazul acuzativ.
• ……………………………………………………………………………………….

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi o întâmplare imaginară sau reală
petrecută în timpul toamnei când întreaga natură îşi schimbă înfăţisarea. Valorifică, în acest sens,
informaţiile furnizate de textul dat şi de cunoştinţele dobândite din alte lecturi.
• să prezinţi o întâmplare imaginară, utilizând naraţiunea la persoana a III-a;
• să utilizezi atât naraţiunea cât şi descrierea ca mod de expunere;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să dai un titlu compunerii tale;

95
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.

....................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

96
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Opera epică - semnificaţia titlului


Substantivul - cazuri şi funcţii sintactice

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


E o zi posomorâtă de primăvară; dar e zi de sărbătoare, mare repaus dominical...Ai observat şi
dumneata, cititorule, câte progrese a făcut opinia noastră publică de când avem legea repausului
dominical?.. E zi de sărbătoare. Pe stradele principale este o mişcare febrilă neobişnuită. Mulţimea
circulă cu mare greutate; grupuri se aglomerează la răspântii, unde discută fierbinte; toată lumea e
cuprinsă de nervozitate... Miroase în aer, nu, după expresia clasică, a iarbă de puşcă, - din
nenorocire, moravurile poporului nostru sunt mai blânde decât ale altor popoare, mai civilizate
chiar, - miroase a... ghiontuială. Dar ce e? De ce fierbe lumea? Se face o manifestaţie populară
monstră în contra guvernului, care vrea să treacă prin camere à la vapeur* legea pentru înfiinţarea
monopolului băuturilor spirtoase! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a
trecut această ţară printr-o agitaţie mai grozavă.
Drept să spun: să merg la manifestaţie, n-am curaj, fiindcă am aflat că guvernul este hotărât să
reprime cu toată energia mişcarea populară, şi n-am poftă să-mi stric vreun os pentru o simplă
curiozitate de gură-cască. Pe stradă să mă plimb, e foarte frig; şi afară de asta, te pomeneşti că mă
încurc în vreo discuţie şi-mi capăt beleaua... Cine ştie dacă nemeresc să mă adresez în mulţime
cuiva de aceeaşi părere cu mine; şi-n astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu înţelege
mândria eroismului civic, trebuie ori să discute cu oameni de aceeaşi părere, ori şi mai bine să n-
aibă nicio părere. Dar dacă n-ai nicio părere, în astfel de împrejurări, când mai toată lumea are o
părere, eşti în primejdie să superi pe oricine are una. E mai bine aşadar să mă retrag discret într-un
colţ şi să tac. Intru într-o berărie şi aştept să pice din moment în moment ediţia de seară a ziarelor
politice. . . Sunt tare nerăbdător să aflu ce a fost la manifestaţie.
E lume destulă şi-n berărie. Un cunoscut mi se aşază alături.
- Ei! ce zici?
- Ce să zic? răspund eu... Bine.
- Cum bine! Asta e bine?
- De! zic; ştiu şi eu ?
- Cum, ştiu şi eu? Dacă dumneata, cetăţean care te pretinzi...
- Ba - zic - mă iartă, nu mă pretinz de loc.
- Nu e vorba că te pretinzi, dar eşti; eşti un om, care va să zică, mai instruit, şi ai datoria,

97
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
mă-nţelegi; fiindcă, dacă unul ca dumneata stă indiferent şi nu se interesează, atunci să-mi dai voie
să-ţi spun...
- Nene, zic eu...
- Ce, nene? Aoleu! vai de biată ţara asta! O s-ajungă rău, domnule! o s-ajungă rău! fiindcă nu
mai este patriotism şi totul se vinde, şi sunt oameni, mă-nţelegi, cari ar merita...
Şi omul meu ridică tonul aşa de tare, încât toată lumea dimprejur îşi întoarce privirile către
masa noastră...
( I.L.Caragiale, Atmosferă încărcată)
à la vapeur = sub presiune, în grabă (fr.)

I. A. Înţelegerea textului literar:


1. Menţionează din textul dat câte două cuvinte/structuri care se referă la spaţiu, respectiv la timp.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................
2. Precizează modurile de expunere prezente în textul dat.
• ………………………………………………………………………………………………
3. Indicaţi două structuri diferite care marchează prezenţa naratorului în fragmentul de mai sus.
✓ ………………………………………………………………………………………………
✓ ………………………………………………………………………………………………
4. Transcrie, din text, două substantive utilizate cu sens propriu (denotativ), apoi alcătuieşte două
enunţuri în care acestea să apară cu sensul lor figurat (conotativ).
• .……………………………………………………………………………………………...
• ………………………………………………………………………………………………
5. Prezintă, în 3-5 rânduri, motivul pentru care fierbe lumea în textul de mai sus şi din ce cauză
naratorul nu merge la manifestaţie.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

B. Redactează o compunere, de 20-25 rânduri, în care să îţi exprimi opinia despre semnificaţia
titlului operei citate, prin raportare la conţinutul textului Atmosferă încărcată de I.L.Caragiale.

98
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
În compunerea ta, trebuie:
• să ilustrezi relaţia dintre titlu şi fragmentul prezentat;
• să evideţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu;
• să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate;
• să respecţi limita de spaţiu formulată ;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

II. A. Limba română


1. Identifică, în text, două substantive colective. ............................
............................
....

99
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

2. Precizează valoarea morfologică a cuvântului o din structura într-o berărie şi alcătuieşte


două enunţuri în care acesta să aibă alte valori morfologice. Menţionează-le.
✓ ………………………………………………………………………………………
✓ ………………………………………………………………………………………
✓ ………………………………………………………………………………………

3. Scrie la plural, cu forma nearticulată şi articulată hotărât, următoarele substantive:


• puşcă ………………………………………………………………………………
• stradă ………………………………………………………………………………
• om ………………………………………………………………………………….
• cetăţean …………………………………………………………………………….
• berărie………………………………………………………………………………

4. Stabileşte cazul şi funcţia sintactică a substantivelor din enunţul Pe stradele principale este o
mişcare febrilă neobişnuită.
• ....................................................................................................................................
• ………………………………………………………………………………………

5. Alcătuieşte două enunţuri în care substantivul om să îndeplinescă, pe rând, funcţia sintactică


de complement de agent şi pe cea de complement direct.
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………

6. Transcrie două structuri în care să ai substantive în cazul acuzativ, cu funcţii sintactice


diferite. Menţionează-le.
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………

7. Menţionează cazul cuvântului subliniat din structura Se face o manifestaţie populară


monstră în contra guvernului.
• ………………………………………………………………………………………

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

100
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

8. Identifică, în text, un substantiv compus, indică funcţia sintactică şi cazul acestuia.


• ……………………………………………………………………………………....

9. Alcătuieşte un enunţ în care acest substantiv să fie în cazul genitiv cu funcţia sintactică de
atribut substantival genitival.
• ....................................................................................................................................

10. Creează două enunţuri în care cuvântul graţie să aibă două valori morfologice diferite.
Menţionează-le.
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………

11. Indică trei enunţuri în care substantivul cetăţean să fie în cazul genitiv cu funcţii sintactice
diferite. Numeşte-le.
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………

12. Construieşte un enunţ după următoarea schemă:


• subiect + atribut apoziţional + predicat verbal + complement de agent + atribut
substantival prepoziţional.
………………………………………………………………………………………

B. Redactează un text de 10 -15 rânduri (10-15 replici), în care să-ţi imaginezi finalul discuţiei
dintre cele două personaje prezentate în textul de mai sus. În compunerea ta, trebuie:
• să utilizezi ca mod predominant de expunere dialogul;
• să valorifici elemente din textul dat;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
101
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

102
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Mesajul unui text liric


Substantivul - locuţiunea substantivală

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Mai am un singur dor: Alunece luna
În liniştea serii Prin vârfuri lungi de brad.
Să mă lăsaţi să mor Pătrunză talanga
La marginea mării; Al serii rece vânt,
Să-mi fie somnul lin Deasupră-mi teiul sfânt
Şi codrul aproape, Să-şi scuture creanga.
Pe-ntinsele ape
Să am un cer senin. Cum n-oi mai fi pribeag
Nu-mi trebuie flamuri, De-atunci înainte,
Nu voi sicriu bogat, M-or troieni cu drag
Ci-mi împletiţi un pat Aduceri aminte.
Din tinere ramuri. Luceferi, ce răsar
Din umbră de cetini,
Şi nime-n urma mea Fiindu-mi prieteni,
Nu-mi plângă la creştet, O să-mi zâmbească iar.
Doar toamna glas să dea Va geme de patemi
Frunzişului veşted. Al mării aspru cânt...
Pe când cu zgomot cad Ci eu voi fi pământ
Izvoarele-ntr-una, În singurătate-mi.
(Mihai Eminescu, Mai am un singur dor)

I. A. Înţelegerea textului literar


1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor : dor, codru, flamuri, talangă.
…………………………………………….=…………………………………………………………
…………………………............………….=…………………………………………………………
…………………………............………….=…………………………………………………………
…………………………................……….=……………………………...............………………….
2. Explică rolul cratimei în structura M-or troieni cu drag.
• …………………………………………………………………………………………

103
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

3. Indică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul dat.


• …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Ilustrează două mărci lexico-gramaticale diferite ale eului liric, prezente în textul dat.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
5. Comentează, în 3-5 rânduri, versurile Să-mi fie somnul lin / Şi codrul aproape, / Pe-ntinsele ape /
Să am un cer senin.
.…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..………………………..……………………

B. Redactează o compunere, de 20-25 rânduri, în care să îţi exprimi opinia despre mesajul poeziei
Mai am un singur dor de Mihai Eminescu, prin raportare la conţinutul acesteia.
În compunerea ta, trebuie:
• să formulezi o opinie despre mesajul poeziei date;
• să susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

104
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………

II. A. Limba română


1. Identifică, în poezie, un substantiv colectiv şi unul format prin derivare.

............. ………...

2. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul subliniat din versul Să-mi fie somnul lin să fie
substantiv.
• ……………………………………………………………………….............

3. Menţionează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate din poezie.

Cazul........................ Cazul......................

Funcţia Funcţia
sintactică.................. sintactică................
.. ....

Cazul........................ Cazul.......................

Funcţia Funcţia
sintactică................... sintactică.................
.....

105
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Explică ortografia cuvântului subliniat din versul Al mării aspru cânt…, apoi alcătuieşte un
enunţ în care să fie însoţit de un articol genitival la genul feminin, numărul singular.
• …………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………..…….
5. Găseşte câte o expresie care să conţină, pe rând, subatantivele dor şi glas.

6. Identifică o locuţiune substativală din textul dat menţionând funcţia sintactică şi sinonimul
acesteia.
• …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………...
7. Alcătuieşte un enunţ în care aceasta să aibă altă funcţie sintactică. Menţioneaz-o.
……………………………………………………………………………………………………..….

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Indică sinonime pentru locuţiunile substantivale:


➢ bătaie de cap…………………………………………………………………………..…
➢ verzi şi uscate…………………………………………………………………………....
➢ trecere în nefiinţă………………………………………………………………………..
➢ părere de rău…………………………………………………………………………….
➢ aruncătură de ochi…………………………………………………………....................
➢ ţinere de minte…………………………………………………………………………..
➢ băgare de seamă…………………………………………………………………………
➢ trecere cu vederea……………………………………………………………………....
➢ pierdere de memorie……………………………………………………………………
➢ nod în papură…………………………………………………………….......................
9. Găseşte locuţiuni verbale pentru două dintre locuţiunile substantivale indicate mai sus.
…………………………=…......................................
........................................=..........................................
106
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
10. Alcătuieşte două enunţuri în care locuţiunea substativală părere de rău să aibă, pe rând,
funcţia sintactică de complement de agent şi atribut substantival genitival.
• .........................................................................................................................
• .........................................................................................................................
11. Creează un enunţ în care să ai o locuţiune substantivală sinonimă cu substantivul batjocură
cu funcţia sintactică de subiect.
 .........................................................................................................................
12. Indică trei enunţuri în care cuvântul sfânt să fie, pe rând, substantiv, adjectiv şi element al
unei expresii.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi o întâmplare imaginară petrecută


în timpul unei plimbări în pădure alături de un grup de prieteni /colegi când soarele începe să apună.
Valorifică, în acest sens, informaţiile furnizate de textul dat şi de cunoştinţele dobândite din alte
lecturi. În compunerea ta vei folosi cinci substantive din poezia de mai sus şi vei urmări:
• să prezinţi o întâmplare imaginară, utilizând naraţiunea la persoana a III-a;
• să utilizezi atât naraţiunea cât şi descrierea ca mod de expunere;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să dai un titlu compunerii tale;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
................... , .................... , ........................ , ........................ , .......................
....................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
107
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

108
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV

Verbul. Funcţii sintactice. Locuţiunea verbală.

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Plouă soare peste mine Cârpa sufletului însă
Şi mă udă cu lumină. Toată-i îmbibată-n soare,
Eu în joc stropesc cu soare Şterg mereu şi-n zări lumina
Coala zărilor, velină. E din ce în ce mai mare.

Ce-am făcut?! Cum o s-ascund Zarea aş putea s-o-nghit


Pata galbenă, arsura? Şi ar fi ascunsă bine,
Peste tenta de lumină, Dar mi-ar lumina tot trupul
Peste zări mă dau de-a dura. Şi-ar putea ghici oricine.

Nu se duce. Ce să fac? Ei, şi dacă ar rămâne


Sufletu-l mototolesc Înc-un soare, ce ar fi?
Şi-l fac cârpă ca să şterg N-o să plângă nu-i aşa?
Soarele copilăresc. Nimeni dintre noi, copii.

(Ana Blandiana, Gluma)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al verbelor: plouă, nu se duce.
5 puncte
2. Explică rolul primei virgule şi al cratimei din versurile: Ei, şi dacă ar rămâne/
Înc-un soare, ce ar fi? 5 puncte
3. Selectează, din textul dat, două figuri de stil diferite. Numeşte-le. 5 puncte
4. Stabileşte măsura versurilor din prima strofă a poeziei. 5 puncte

109
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia versurilor: Cârpa sufletului însă/Toată-i îmbibată-n soare.
5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Indică modul şi timpul verbelor scrise îngroşat: să şterg, aş putea. 5 puncte
7. Identifică, în poezie, câte un verb la două diateze diferite. 5 puncte
8. Transformă construcţia activă ...să şterg soarele copilăresc într-o construcţie pasivă. 5 puncte
9. Precizează felul verbului a face din structura Şi-l fac cârpă..., apoi alcătuieşte un enunţ în care
acesta să aibă altă valoare. Precizeaz-o. 5 puncte
10. Creează două enunţuri în care verbele a ploua şi a se lumina să fie folosite cu valoare
impersonală. 5 puncte
11. Găseşte, în poezia dată, un verb la mod nepersonal, indicând modul şi funcţia sintactică a
acestuia. 5 puncte
12. Selectează, din textul dat, o locuţiune verbală, menţionând sinonimul acesteia şi diateza.
5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


B. Valorificând mesajul textului dat, redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, cu titlul:
Plouă soare peste mine. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să utilizezi două imagini artistice diferite din poezia dată;
• să prezinţi starea ta sufletească, odată cu apariţia soarelui într-o zi frumoasă de toamnă,
cu ajutorul unui limbaj expresiv, raportându-te şi la peisajul descris;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să respecţi numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa
textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia
– 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p).

110
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV

Substantivul. Funcţii sintactice. Locuţiunea substantivală.

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Cât ieşeau din iarnă şi până aproape de sfântul Niculaie, Moromeţii mâncau în tindă la o
masă joasă şi rotundă, aşezaţi în jurul ei pe nişte scăunele cât palma. Fără să se ştie când,
copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul, după fire şi neam. Cei trej fraţi vitregi,
Paraschiv, Nilă sj Achim, stăteau spre partea din afară a tindei. ca_şi când ar fi fost gata în
orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră,
jumătate întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina
Moromete, mama vitregă a celor trei fraţi, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe Niculae. pe Ilinca şi
pe Tita, copii făcuţi cu Moromete. Dar Catrina fusese măritată şi ea înainte de a-l lua pe
Moromete: bărbatul acesta îi murise în timpul războiului, dar nu pe front pentru că nu împlinise
încă anii ca să fie luat militar, ci acasă, de apă la plămâni; îi lăsase o fată (pe care Catrina o
născuse după moartea lui) şi când plecă din casa socrilor n-o luă cu ea, o lăsă bătrânului
Năfliu, bâtului, cum îi spuneau cu toţi, cu care însă Catrina nu se avea bine.
Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe
care el stăpânea cu privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa
fiind prea mică. Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deşi numărul
copiilor crescuse. El şedea bine pe pragul lui, putea să se mişte în voie şi de altfel nimănui nu-i
trecuse prin cap că ar fi bine să se schimbe masa aceea joasă şi plină de arsurile de la tigaie.
Paraschiv, Nilă şi Achim nu erau din firea lor nişte copii tăcuţi, moi ori lipsiţi de veselie. Totuşi,
ca totdeauna, ei se aşezară la masă absenţi, uitându-se în gol, oftând, parcă ar fi trebuit nu să
mănânce, ci să ridice pietre de moară. Moromete se aşeză şi el pe prag, făcând în acelaşi timp
câteva cruci repezi şi închizând o clipă, evlavios, ochii. Niculae, care nu avea scaun, se aşeză
turceşte pe pământ.
(Marin Preda, Moromeţii, vol.I)

111
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al substantivelor:privire, fire. 5 puncte
2. Notează formele diferite de plural ale substantivului masă şi alcătuieşte enunţuri cu ele.
5 puncte
3. Explică rolul cratimei în structura n-o luă cu ea. 5 puncte
4. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/ o expresie care să conţină substantivul oale.
5 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri, următoarea secvenţă: Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul
lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi
stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa fiind prea mică. 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Identifică, în textul dat, câte un substantiv comun nearticulat, un substantiv propriu, un substantiv
colectiv, un substantiv articulat nehotărât şi un diminutiv. 5 puncte
7. Formează, prin derivare, un substantiv colectiv de la substantivul comun pietre şi alcătuieşte un
enunţ cu acesta. 5 puncte
8. Transcrie o structură care să conţină un atribut substantival apoziţional. 5 puncte
9. Indică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor din casa, de la tigaie. 5 puncte
10. Precizează funcţia sintactică substantivului din structura îi lăsase o fată , apoi alcătuieşte un
enunţ în care să îndeplinească funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp, în cazul
genitiv. 5 puncte
11. Indică o locuţiune substantivală care să conţină substativul cap, apoi alcătuieşte un enunţ în care
să îndeplinescă funcţia sintactică de nume predicativ în genitiv. 5 puncte
12. În enunţul: Dariei i-am dat cele două cărţi ale lui Florin există:
a) un articol hotărât, un articol nehotărât şi un articol posesiv.
b) un articol demonstrativ, un articol genitival, articole hotărâte.
c) un articol hotărât şi un articol demonstrativ. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

B. Valorificând mesajul textului dat, redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să


prezinţi relaţia deosebită pe care o ai cu părinţii/ cu bunicii/ alţi membri importanţi din familia ta.
Valorifică, în acest sens, informaţiile furnizate de textul dat şi cunoştinţele dobândite din alte lecturi.
• să prezinţi sentimentele pe care le ai faţă de părinţi/ bunici/ alte rude;
• să utilizezi atât naraţiunea, cât şi descrierea ca mod de expunere;

112
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să dai un titlu potrivit compunerii tale;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa
textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia
– 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p).

113
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL IV
OPERA EPICĂ ÎN VERSURI. PRONUMELE ŞI NUMERALUL

FIȘĂ DE LUCRU

Poemul eroic
Pronumele personal, de politeţe, reflexiv, posesiv şi demonstrativ - actualizare
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Cum sosi Mohámed visul și cetatea fac pereche,
Țara îi supune râuri, marea îi supune valul
Și în Aghia Sofia cu ovăz hrânit-au calul.
Și pe tronul cel de aur Mohamed stătea cu fală….
Și prin arcuri de ferestre vezi Bizanțul care arde,
Și de-a lungul drumurilor în grămezi zac, negri, morţii,
Sub ferești s-aude zgomot surd... căci jos se-aud în suliți ,
Ieniceri* urlînd Alahu, purtând capete în suliti,
Și derviși* urlând ca cîinii...Iesle au făcut din strane,
Ici dau jos iconostatul*, aprind focul cu icoane,
Ici cu hohot se adună și privesc cum un arap*
Lui Hristos întins pe cruce i-au pus un turban în cap.
Peste crucile plecate sună jalnic glasul cobii*
Și grămezi-grămezi pe drumuri treceau sclavele și robii;
Ici călugăriţe albe ce legate sunt cu funii,
Și copii de crudă vârstă; și bătrâni și albi sunt unii;
Slugă si stăpân alături; ici ostași legați cu clerici;
Țipetele de muiere crud răsună din biserici,
Cu strigări de bucurie oardele* cele barbare
Înadins făcură nunta lor păgână în altare;
Urlete de biruință, țipete, strigări și vaier*
Cu-ale clopotelor glasuri se amestecă în aer;
Clocotea întreg orașul prins de spaimele pierzării
Și prin țipătul mulțimii urlau valurile mării.
( Mihai Eminescu, Mohamed biruitorul - fragment)

114
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
IENICERÍME s. f. (Rar) Armata ienicerilor; mulțime de ieniceri. – Ieniceri + suf. -ime.
DERVIȘ, DERVIȘI*, s. m = Călugar musulman.
ICONOSTÁS, iconostase, s. n. 1. Catapeteasmă. 2. Pupitru în biserică, pe care se pune o icoană.
ARÁP, arapi, s. m. (Pop.) 1. Persoană care face parte dintr-o populație africană negroidă; p. gener. om cu pielea și părul
de culoare neagră.
COBÍ, cobesc, vb. IV. Intranz. și tranz. (În superstiții) A prevesti ceva rău.
HOÁRDĂ, hoarde, s. f. 1. Grupare în care erau organizate popoarele nomade mongole primitive. 2. Ceată, bandă de
oameni care pradă și pustiesc; p. ext.armată cotropitoare. [Var.: hórdă, oárdă s. f.] – Din pol. horda, rus. orda.
VÁIER, vaiere, s. n. Tânguire (prelungă), vaiet. ♦ Suferință, durere. – Din văiera (derivat regresiv

I. A.Înţelegerea textului literar


1.Încadrează versurile textului citat în specia și în genul literar corespunzător:
Specie literară Gen literar

2. Transcrie din textul dat trei imagini auditive, explicând rolul acestora în conturarea atmosferei de
groază.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Identifică în textul dat două figuri de stil diferite, precizându-le.


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................................………

4.Transcrie, din text, versurile în care apare o imagine relevantă a modului în care este umilită
credința ortodoxă.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...................................................................…...

115
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
5. Caracterizează-l, în 3-4 rânduri, pe împăratul Mohamed, ținând seama de comportamentul său și al
oștirii sale.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............…

B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să demonstrezi că, una dintre operele
studiate de tine la clasă, este operă epică.
În elaborarea compunerii, vei avea următoarele repere:
• să indici trei caracteristici ale operei epice;
• să ilustrezi trăsăturile cu exemple semnificative din opera aleasă;
• să prezinţi momentele subiectului;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
………………………………………………..……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………..

116
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

II. A. Limba română

1. Transcrie din textul dat toate pronumele şi adjectivele pronominale învăţate, precizând felul lor:
………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….........................

2. Pentru a-ţi aminti şi mai bine pronumele, citește cu atenție enunțurile de mai jos, apoi transcrie
toate pronumele și adjectivele pronominale identificate, precizând felul lor:
▪ Aceasta este cea mai fumoasă petrecere de până acum.
....................................................................................................................................
▪ Ne-am distrat împreună cu colegii noștri.
....................................................................................................................................
▪ Exercițiul meu a fost cam banal, dar al tău a fost dificil.
....................................................................................................................................
▪ Prietenii lui suntem noi.
....................................................................................................................................
▪ Aș vrea să te ajut.
....................................................................................................................................
▪ S-a supărat, și-a luat câinele și a plecat.
....................................................................................................................................
▪ Acel băiat a câștigat premiul cel mare.
....................................................................................................................................
▪ Rochia ei e cea mai elegantă.
....................................................................................................................................
▪ Am coborât cu al meu prieten.
....................................................................................................................................
▪ Mă gândesc să-i spun.
....................................................................................................................................
▪ Acest părinte a venit la ședință.
....................................................................................................................................
▪ Cu ai noștri m-am întâlnit în parc.
....................................................................................................................................
▪ M-am pregătit cu dânsa.
....................................................................................................................................
117
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
▪ Cartea dumneaei a fost lăudată.
..................................................................................................................................
▪ A fost chemat de celălalt.
..................................................................................................................................
▪ Părerea alor tăi diferă.
..................................................................................................................................
▪ Bunica le-a citit o poveste.
..................................................................................................................................
3. În enunțul: Tu, rezolvă exercițiul de mai jos, cu atenție!, pronumele tu este în cazul:
a) nominativ;
b) acuzativ;
c) vocativ.

4. Precizează valoarea morfologică pentru temenul lui din secvenţa: Lui Hristos întins pe cruce i-au
pus un turban în cap. Alcătuieşte o propoziţie în care acest cuvânt să aibă o altă valoare
morfologică, precizeaz-o.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................
5. Precizează valorile morfologice pe care le are -i în următoarele enunțuri:

a) Marea-i limpede și liniștită.

b) I-a luat o carte de citit.

c) De-i cere milă, milă ți se va da.

6. Menționează câteva forme reverențioase ale pronumelui personal de politețe, pe care le-ai putea
folosi în prezenţa unui domnitor.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….............………………...................................

7. Menționează formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui reflexiv şi cazurile specifice.


…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............................

118
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Precizează care este deosebirea între pronumele personal și pronumele reflexiv.


…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................

9. Ilustrează valorile morfologice ale cuvântului și, utilizând şi exemple din text, acolo unde este
posibil.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................................

10. Alcătuieşte propoziţii pentru a evidenţia toate funcţiile sintactice ale pronumelui demonstrativ
acesta, pentru cazurile acuzativ şi dativ.
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

11. Creează enunțuri în care cuvântul o să aibă cinci valori morfologice diferite, apoi precizează-le.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

12. Explică de ce cuvintele subliniate se scriu diferit, deși se rostesc la fel:


➢ Vi-i dau vii pe toți.
➢ .........................................................................

119
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

➢ V-a spus că va veni și bunica?


➢ .....................................................................
➢ Ții mult la cărți și ți-i greu să renunți la ele.
➢ .....................................................................
➢ Sora mea l-a văzut la bibliotecă.
➢ ...................................................................
➢ S-au certat sau mi s-a părut?
➢ ......................................................................

B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ţi imaginezi o zi petrecută în acea


atmosferă de groază, aşa cum este prezentată în text, în care tu să fii unul dintre personajele care
participă la acţiune.
Vei avea în vedere următoarele repere:
• să utilizezi un titlu potrivit /sugestiv;
• să respecți relația dintre titlu și conținut;
• să îmbini descrierea cu narațiunea la persoana I;
• să folosești un stil adecvat acestui tip de compunere;
• să respecți normele de ortografie și punctuație, așezarea în pagină a textului, lizibilitatea.
……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

120
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…..

121
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Balada populară - momentele subiectului


Pronumele negativ și pronumele nehotărât

Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a rezolva cerințele următoare:


Foicică și-o lalea, Nici de sabie tăiat,
Potera* s-apropia, Nici de ghioagă sfărâmat!
Pe Codrean de mi-l vedea, Iar Codreanu ce-mi făcea?
Ea din gură-așa-i grăia: - De sunteți niscaiva frați,
- Codrenel, dă-te legat, Iaca masa și mâncați:
C-așa poruncă ne-a dat, De sunteți niscai păgâni,
Să nu te ducem stricat, Feriți, că vă dau la câni,
Nici de pușcă împușcat, Că de-atâta sunteți buni!
(Balade populare românești, Codrean )
Potera*= detașament de oameni înarmați, însărcinat de domnie cu prinderea răufăcătorilor;

I. A. Înțelegerea textului literar


1. Precizează modul predominant de expunere în versurile date.

2. Numește personajul principal și situația de viață în care este surprins.

3. Rescrie versurile care sugerează o trăsătură morală a eroului. Numește-o!


……………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….………….

122
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
4. Notează un argument în sprijinul ideii că fragmentul aparține unei opere epice.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................……………

5. Menționează două trăsături care să justifice faptul că textul aparține unei balade populare.

B. Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să prezinți momentele subiectului unei


balade, populare sau culte, pe care ai studiat-o la clasă.
În elaborarea compunerii, vei avea următoarele repere:
• să indici momentele subiectului;
• să prezinţi cronologic evenimentele;
• să utilizezi exemple din text;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….............................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
123
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

II. A. Limba română


1. Rescrie versurile în care se află câte un pronume personal, în cazul dativ.
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Scrie valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate: - De sunteți niscaiva frați / De
sunteți niscai păgâni.

niscaiva

niscai

3. Precizează valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică a cuvintelor scrise înclinat:


➢ Am ascultat părerea fiecăruia.
..................................................................................................................
➢ Sosiseră alții la petrecere.
..........................................................................................................
➢ Nu se vedea niciun nor deasupra noastră.
............................................................................................................
➢ Orice om are un scop în viață.
............................................................................................................
➢ Nu vorbesc cu niciunul.
............................................................................................................
➢ Am discutat cu cineva despre carte.
...........................................................................................................
➢ Mă interesează părerea câtorva.
..........................................................................................................
➢ N-a spus nimănui vestea.
..........................................................................................................
➢ I-am lăudat pe toți.
........................................................................................................
➢ Procedează în asemenea situaţie, cum a procedat fiecare.
............................................................................................................

124
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Construiește câte un enunț, în care adjectivul pronominal negativ niciun, să fie în cazurile:

…………………………………………………………………..
Nominativ

…………………………………………………………………….
Acuzativ

…………………………………………………………………….
Dativ

…………………………………………………………………….
Genitiv

5. Înlocuiește pronumele nehotărâte din exemplele de mai jos cu substantive potrivite:


a) Toţi au aplaudat jocul actorilor.
…………………………………………………………………………….
b) Să cântăm una de jale.
…………………………………………………………………………….
c) Altul a venit spre mine.
……………………………………………………………………………
d) Unii nu credeau în povestea lui.
……………………………………………………………………………

6. Cuvântul subliniat în propoziţia: Fiecare a răspuns la întrebare, este:


a) pronume demonstrativ;
b) pronume personal;
c) pronume nehotărât.

7. Cuvântul subliniat în propoziţia: Totul la noi este scump, este:


a) pronume nehotărât;
b) pronume demonstrativ;
c) substantiv comun.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

125
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
8. Analizează morfologic şi sintactic pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte și pe
cele negative din textul de mai jos:
În aceste întâlniri nu exista nicio promisiune; fiecare floare era pentru o alta, orice surâs
era dăruit unei ființe îndrăgite. Oricine ar fi fost, el avea aceleași trăiri pentru Julie.
( Pascal Bruckner, Luni de fiere )
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………......……………………………………………………………………………..
9. Precizează valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică pentru pronumele și adjectivele
pronominale învăţate, din textele următoare:
a) Unul caută-n oglindă de-și buclează al său păr,
Altul caută în lume și în vreme adevăr (…)
Unul e în toți, tot astfel precum una e în toate
Deasupra tuturora se ridică cine poate,
Pe când alții stând în umbră și cu inima smerită (…)
( Mihai Eminescu, Scrisoarea I)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) Oricâte stele ard în înălțime,
Oricâte unde-aruncă-n față-i marea.
Cu-a lor lumină (…) ce vor nu știe nime.
( Mihai Eminescu, Oricâte stele… )
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

126
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
10. Stabilește valoarea de pronume sau de adjectiv pronominal pentru fiecare dintre cuvintele
scrise îngroșat, apoi, precizează-le felul, cazul și funcția sintactică.
➢ Pe niciuna nu a iertat-o.
..............................................................................................................................
➢ Nu a mers niciunul la munte, din cauza vremii nefavorabile.
..............................................................................................................................
➢ Nu stătea în fața nimănui.
..............................................................................................................................
➢ El nu este asemenea niciunuia.
..............................................................................................................................
➢ Meritele suntale tuturor copiilor implicați.
..............................................................................................................................
➢ Rezultatele, datorită unora dintre olimpici, au fost lăudate.
..............................................................................................................................
➢ Niciunui copil nu-i este greu să învețe, dacă este sprijinit.
...............................................................................................................................
11. Cineva, altcineva, altceva, oricine, fiecine pot fi folosite doar ca pronume nehotărâte, nu și
ca adjective pronominale. Alcătuiește câte un enunț cu acestea și precizează funcția sintactică
a fiecăruia, în propoziţia obţinută.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… ...............................................................................................
12. Alcătuieşte propoziții în care pronumele nehotărât unii să stea în cazurile precizate mai jos.
Menționează, la sfârşitul fiecărei propoziţii, funcția sintactică obținută.

Nominativ …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….
Acuzativ

…………………………………………………………………….
Dativ
127
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Genitiv …………………………………………………………………….

B. Pornind de la versurile următoare, care reflectă o realitate a timpului trecut: Unde s-au dus, când
au apus / Anii de sus ai gloriei lor? / Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele? / Caii și flintele
haiducilor?, preluate din cântecul lui Valeriu Sterian, intitulat Amintiri cu haiduci, scrie o
compunere, de 10-15 rânduri, în care să-ți imaginezi o zi din viața unui haiduc. În elaborarea
compunerii, vei avea următoarele repere:
• să ai un conținut adecvat cerinței formulate;
• să prezinți aspecte esențiale și de detaliu din viața unui haiduc;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie;
• să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri.
...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....................

128
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Fabula - actualizare
Pronumele interogativ, pronumele relativ și pronumele de întărire

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă următoarele cerințe:


De la arat un plug Ei musca îi răspunse
Venea încet spre casă C-un aer supărat -
Și, la un bou pe jug, - Au nu pricepi ce facem?
O muscă se-așează. Nu vezi că noi ne-ntoarcem
Iar ei, spre-ntâmpinare, Din câmp de la arat!
O altă muscă-n zbor Spre laudă deșartă*
Îi face întrebare : Mulți zic: « noi » am lucrat,
- De unde, dragă sor`? Când ei lucrează-n faptă
- Și mai întrebi de unde! - Ca musca la arat.
(Alexandru Donici, Musca la arat)
deșartă* = zadarnică, nefolositoare, inutilă;

I. A. Înțelegerea textului literar


1. Cărui gen literar îi aparține opera de mai sus? Precizează două argumente pentru a susţine
afirmaţia făcută.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Precizează două moduri de expunere utilizate în textul dat.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Explică folosirea virgulei şi a semnului întrebării în secvenţa: De unde, dragă sor`?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............
4. Menționează care este figura de stil predominantă și exemplific-o.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....................................
................................................................................................................................................................
129
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
5. Prezintă, în 3-4 rânduri, morala acestei fabule.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

B. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că textul de mai sus este o
fabulă în versuri. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi patru trăsături ale fabulei, prezente în textul citat;
• să detaliezi două trăsături ale acesteia, valorificând textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. a). Identifică toate pronumele din textul dat, precizând felul acestora, cazul şi funcţia lor
sintactică.
130
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
b). Încercuieşte pronumele relativ din textul dat.
2. Alege din pronumele identificate mai sus, pe cele care pot deveni adjective pronominale.
Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare, pentru a ilustra această valoarea morfologică.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Numește valorile morfologice ale cuvântului ce din următoarele propoziţii:


a) L-am întrebat ce face mâine.
………………………………………………………
b) Drumurile ce duc la Paris sunt numeroase.
……………………………………………………….
c) Ce frumos ai explicat acest fragment!
……………………………………………………….
d) Ce spuneai atunci când ne-am întâlnit?
……………………………………………………….
e) Nu ştiu ce carte ai citit, dar îmi place cum gândeşti.
……………………………………………………..
f) Ce lecție ați pregătit pentru azi?
……………………………………………………..
4. În propoziţia Ce s-a întâmplat?, pronumele interogativ este în cazul.................şi are funcţia
sintactică de ...................... ........
5. În propoziţia În faţa cui te-ai aşezat?, pronumele interogativ este în cazul..........şi are funcţia
sintactică de ..............................

131
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
6. În enunţul Ale cui sunt cărţile?, există un......................interogativ în cazul............, funcţia
sintactică de ......................................................
7. În enunţul Câtora le-ai dat nota zece?,există un ........................interogativ, cu funcţia sintactică
de........................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Formulează propoziții în care pronumele interogativ cine să se afle în următoarele situații:


• în nominativ, cu funcție sintactică de subiect;
……………………………………………………..................…………………………….
...............................................................................................................................................
• în genitiv, cu funcție sintactică de atribut pronominal genitival și nume predicativ;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................………………………
• în dativ, cu funcție sintactică de complement indirect.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………........…………................................................................
9. Completează spațiile punctate cu formele corespunzătoare ale adjectivului pronominal interogativ
care, în genitiv și precizează cum s-a realizat acordul:
……… eleve este cartea aceasta?
……… eleve sunt cărțile acestea?
……… elev este creionul acesta?
……… copil sunt jucăriile acestea?
……… copii sunt jucăriile acestea?
……… băiat este rigla aceasta?
10. Corectează greșelile din enunțurile de mai jos, privind acordul adjectivului pronominal de
întărire:
a) Faptele însăși sunt grăitoare.
………………………………………………………………………………………………
b) Ei însăși au afirmat aceasta.
………………………………………………………………………………………………
c) Tu însuși ai văzut.
………………………………………………………………………………………………
d) Mie însumi mi-a dat cartea, afirmă Ana.
…………………………………………………………………………………………

132
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
e) Le-a spus fetelor însăși.
…………………………………………………………………………………………
11. Analizează sintactic și morfologic pronumele și adjectivele pronominale din textele de mai
jos:
a) Îl alesese Gebila pe Gebeides să-i fie mire nu numai pentru că era fecior de tara-bostes,
ci pentru că era el însuși un viteaz și un războinic neînfricat, care înfruntase de multe ori cu
îndrăzneală pe dușman și-l zvârlise în valurile mării.”
( Al. Mitru, Viteazul Dapix și fiica lui, Gebila )
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) De treci și astăzi prin câmpia ce se întinde între Dunăre și mare, poți să mai vezi piatra
aceea unde a stat Gebeides și a cântat cântecul lui pentru viteazul Dapix și fiica lui,
Gebila!...
( Al. Mitru, Viteazul Dapix și fiica lui, Gebila )
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c) Interjecțiile care nu au rolul unei anumite părți de propoziție, ca și cele care au valoarea
unei propoziții întregi, nu au o topică fixă, ele pot apărea la începutul, în interiorul sau la
sfârșitul propoziției de care se leagă (de cele mai multe ori apar la început).
( Gramatica limbii române, vol. II )
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

133
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

12. Scrie, în locul punctelor, formele corespunzătoare ale pronumelui relativ care, în genitiv și
precizează cum s-a realizat acordul:
• Am un coleg ……… mamă este profesoară.
• Acesta este colegul ……… merit este deosebit.
• Aceasta este profesoara mea ……… opinii le împărtășesc.
• Fata ……… părinții au trecut pe la noi este o elevă eminentă.
• Ți-am adus o carte ……… subiect te va atrage.
• Ți-am adus niște cărți ……… subiecte te vor atrage.

B. Alcătuiește o narațiune, de 15-20 de rânduri, cu titlul O întâmplare neașteptată, în care să


folosești cel puțin şapte feluri diferite de pronume, pe care le vei sublinia. În redactarea
compunerii tale, vei avea în vedere:
• să respecți convențiile unei narațiuni;
• să redactezi conținutul într-un stil adecvat tipului de text și cerinței formulate;
• să respecți normele de exprimare, de ortografie și de punctuație;
• să respecți numărul de rânduri precizat.

...................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
134
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

135
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIŞĂ DE LUCRU

Balada cultă - argumentare


Numeralul cardinal, ordinal şi colectiv - actualizare

Citește textul de mai jos, pentru a rezolva cerinţele următoare:

Răzleț din oștirea bătută, Trei suliți făcutu-și-au strungă


Fugind pe câmpia tăcută, Prin mine! Mă zbucium pe-o dungă
Căzu de pe cal, de durere, Și nu-mi mai simt brațul și brâul;
Pe marginea apei. Și piere. Tu-ți rupi cu picioarele frâul -
Din rană și-ar smulge săgeata Las’ murgule, las’ să ne-ajungă
Și n-are putere. Pe aicea pustiul!

Pierdut-a și oaste și țară. De-acum tu... cât va cuprinde


E noapte-n văzduhuri; și rară Mantaua, deasupra-mi o-ntinde
E zbaterea apei, când valul Și-apoi cu picioarele-mi sapă
Atinge cu aripa-i malul Mormântul pe margini de apă.
Iar Gelu, prin noapte stând singur, Și-n urmă cu dinții mă prinde
Vorbește cu calul: Și-aruncă-mă-n groapă.

Vai, murgule, jalea mă curmă! Iar tu, de-i trăi, frățioare,


Mă lupt cu durerea din urmă, Să-mi vezi luptătorii-n picioare,
Căci ranele-mi sapă mormântul, Atunci când sosit va fi ceasul,
Degeaba împrăștii tu vântul Abate-ți pe-aice tu pasul:
Din coamă, piciorul tău scurmă Nechează-mi, și atunci eu din groapă
Degeaba pământul. Cunoaște-ți-voi glasul!

Și-auzi! Ca un vânt ce clătește De zece ori, iarăși de zece,


Pădurea, când ploaia sosește, Și scade, și piere, și trece,
Așa din adâncuri de zare De data din urmă răsună
Un vuiet* prin noapte răsare. Tăcerea-mprăștiată s-adună
Iar vuietul vine, și crește, Și-n neguri alunecă rece
Mai iute, mai tare. O bolnavă lună.

136
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
Și Gelu le judecă toate: Iar calul, vedenie mută,
Se nalță proptindu*-se-n coate Cu coama de vânturi bătută,
Și-a calului glezn-o cuprinde, Stă-n noaptea cu neguri* de pază
Cu grabă el arcul și-l prinde, Lui Gelu și trist el așaza
Și-nvârte săgeata și-o scoate Pe pieptul stăpânului capul
Din rană, și-o-ntinde: Și astfel veghează.

Și vâjâie slaba săgeată Iar apa la maluri se frânge


Cu gemetul morții deodată Și cade pe spate și plânge:
Arcașii* trec repezi în cale, << Cu fierul potcoavei* tu-mi sapă
Și-i vuiet și-i chiot prin vale: Mormântul pe margini de apă,
E cânt de-ngropare lui Gelu Și-n urmă cu dinții mă prinde
Și-oștirilor sale! Și-aruncă-mă-n groapă!>>’’.

Iar vuietu-n neguri pătrunde


Și-n inima nopții s-ascunde
Departe, și-n valuri de valuri (George Coșbuc, Moartea lui Gelu)
Ecoul izbindu-se-n dealuri
De zece ori jalnic răspunde
Pustiilor maluri.

VÚIET, vuiete, s. n. 1. Zgomot prelungit produs de diferite lucruri în mișcare sau în vibrație; vâjâit, muget, freamăt,
foșnet, huiet. ♦ Spec. Zgomot înfundat, produs prin detunări repetate; bubuit, duduit, trosnet, pârâit. ♦ Spec. Zgomot
produs de un vehicul în mers sau de o mașină în acțiune; huruit. ♦ Spec.Zgomot scurt, puternic, produs de lovirea unor
obiecte de metal; zăngănit, zuruit. ♦ Spec. Sunet produs de unele instrumente muzicale sau de clopote. 2. Zgomot mare,
gălăgie, vacarm, larmă, vociferare. 3. (Înv.) Zvon, știre; veste.
PROPTÍT adj. v. ajutat, ajutorat, ocrotit, protejat, sprijinit, susținut.
ARCÁȘ, arcași, s. m. 1. Oștean înarmat cu arc; persoană care trage cu arcul; săgetător. 2. (La sg.; art.) Constelație din
emisfera australă, compusă din 146 de stele vizibile cu ochiul liber; Săgetătorul. – Arc + suf. -aș.
NÉGURĂ, neguri, s. f. 1. Ceață densă care se formează îndeosebi dimineața și seara, reducând mult vizibilitatea;
negureală. ♦ Întuneric, beznă; obscuritate. 2. Fig. (Rar) Mulțime, cantitate, număr mare, imens de ființe sau de lucruri. O
negură de lăcuste.
POTCOÁVĂ, potcoave, s. f. Piesă din oțel, aproximativ în formă de semicerc, care se fixează cu caiele pe
copitele unor animale de tracțiune, în special ale cailor, pentru a le proteja la mers. ◊ Loc. adv. în potcoavă =
în formă de semicerc.

137
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
I. A. Înțelegerea textului literar
1. Descoperă, în textul dat, patru trăsături ale genului epic.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Alege varianta corectă de răspuns:
a) acțiunea operei este simplă, liniară, desfășurată pe un singur plan narativ;
b) acțiunea este complexă, desfășurată pe mai multe planuri narative.
3. Prezintă, în 5-6 rânduri, conținutul acestei balade culte.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………................
4. Numește o baladă populară, studiată de tine la clasă.
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Stabilește asemănările și deosebirile dintre cele două tipuri de balade: balada populară şi balada
cultă.
ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

B. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, în care, să argumentezi că opera Moartea lui


Gelu, este o baladă cultă, folosind şi informaţiile pe care le-ai descoperit în textul dat.
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi două caracteristici ale baladei;
• să ilustrezi cele două caracteristici cu exemple din text;
138
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să respecţi numărul indicat de cuvinte şi normele de ortografie si de punctuaţie.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

II. A. Limba română

1. Transcrie, din textul dat, un vers în care apare un numeral cardinal.


...........................................................................................................................................................
2. Construiește un enunț, în care numeralul identificat, să aibă o altă valoare decât cea din text,
precizeaz-o.
............................................................................................................................................................

139
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
3. Transformă numeralul cardinal identificat în numeral ordinal şi în numeral colectiv, alcătuieşte
câte o propoziţie cu fiecare.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4.Următoarele numere 14, 19, 17, 18, se scriu corect astfel:
a) paisprezece, nouăsprezece, șaptișpe, optâșpe;
b) paișpe, nouășpe, șaptesprezece, optsprezece;
c) paisprezece, nouăsprezece, șaptesprezece, optsprezece.
5. Subliniază forma corectă a numeralelor din exemplele de mai jos, indică felul lor şi valoarea pe
care o au:
• Făcuse clasa a doisprezecea / douăsprezecea în orașul său natal.
.............................................................................................................................................
• Cărțile amânduror / amândurora erau pe bancă.
.............................................................................................................................................
• A citit o sută unu / o sută una pagini pe zi.
..............................................................................................................................................
• A cumpărat optsprezece / optusprezece cărți.
..............................................................................................................................................
6. Formează, de la numeralul cardinal zece, un numeral ordinal şi unul colectiv, apoi alcătuieşte câte
o propoziţie cu fiecare, în care să aibă valoare substantivală şi funcţia sintactică de nume predicativ.
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Ilustrează, prin exemple, valorile morfologice ale cuvântului un, precizează-le.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Construiește câte un enunț în care:


✓ un numeral ordinal să fie nume predicativ în acuzativ;
……………………………….........…………………………………………………………
140
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
✓ un numeral cardinal să fie complement direct;
.................................................................................................................................................
✓ un numeral colectiv să fie complement de agent;
………………………......……………………………………………………………………
✓ un numeral colectiv să fiecomplement indirect în dativ;
………………………......……………………………………………………………………
✓ un numeral cardinal să fie atribut în cazul genitiv;
…………………………..……………………………………………………………………
✓ un numeral ordinal să fie complement circumstanțial de mod.
…………………………………….......………………………………………………………
9. Alcătuieşte propoziţii în care numeralul cardinal trei, cu valoare substantivală, să fie în cazurile:
a. nominativ ...................................................................
b. acuzativ ......................................................................
c. genitiv ........................................................................
d. dativ ...........................................................................
10. Ilustrează, prin exemple, valorile morfologice ale cuvântului o, precizează-le.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. Alcătuieşte câte o propoziţie în care numeralele colective amândoi şi ambii să fie folosite la
cazurile:
a. genitiv .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b. nominativ .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
12. Alcătuieşte câte o propoziţie, cu un numeral cardinal, la alegere, pentru a exemplifica trei dintre
funcţiile sintactice ale cazului genitiv cu prepoziţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

B. Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia cu privire la importanţa cinstirii
eroilor noştri. Vei avea în vedere următoarele repere:

141
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
• să prezinţi două argumente potrivite;
• să ilustrezi alegerea ta cu exemple adecvate, preluate şi de la istorie;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate, normele de ortografie si de punctuaţie.
...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

142
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Balada populară - caracterizare de personaj


Numeralul cardinal, ordinal, colectiv, multiplicativ, distributiv, fracţionar şi
adverbial

Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la fiecare dintre cerințe:

Gruie, Gruie, puiul meu, Nu cruța ,Gruie, pe nime!


Uită-te la tatăl tău! Dup-aceea s-a apucat
Prinde-n mână a mea spată, A zdrobi prin Țarigrad,
De cinci degete de lată, Că pe Gruia l-a scăpat.
Și-mi taie la turculeți, Peste –un ceas și jumătate
Că nu-s vrednici de alt preț; Nu avea pe cine bate ….
Pe la margini ține-te, Dar la urmă ce lucra?
Pe la mijloc lasă-mă! Lăutari el aducea
Gruia-nvârte un picior Și se da a ospăta,
Și taie-n turci ca-n bujor, Cântec mândru ridica,
Gruia -nvârte pe- amândouă De la răsărit de soare
Și taie o sută nouă. Până-n asfințit de soare,
Novac merge rotocol În veci să se pomenească
Culcă turcii tot ocol, De cea viță novăcească,
Și lui Gruia îi striga: Că e viță voinicească.
-Dă și taie, ca și mine,
(Balade populare românești, Gruia în Țarigrad)

I. A. Înțelegerea textului literar


1. Numește personajele din fragmentul citat și precizează relația dintre ele.
……………………………….................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………….............................................................................................................................
................................................................................………....................................................................

2. Rescrie două versuri care constituie îndemnuri la luptă, adresate de către Novac fiului său, Gruia.
…………………………………………………………………………………………………………
143
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................………………………………
3. Explică utilizarea semnului exclamării în versul Uită-te la tatăl tău! şi a semnului întrebării din
versul Dar la urmă ce lucra?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Menționează două trăsături care să justifice faptul că fragmentul dat aparține unei opere epice.
• ………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia versurilor: Și-mi taie la turculeți, / Că nu-s vrednici de
alt preț;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....................................................…

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere de 20-25 de rânduri, în care să caracterizezi unul
dintre personajele baladei, la alegere.
În compunerea ta, vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi, pe baza textului, două trăsături ale personajului ales;
• să exemplifici adecvat aceste trăsături prin citate semnificative;
• să numeşti două procedee/ mijloace diferite de caracterizare;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să respecţi numărul indicat de cuvinte, normele de ortografie si de punctuaţie.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

144
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Transcrie, din textul dat, două numerale diferite, apoi precizează felul lor.
…………………………… ………………………………
…………………………... ……………………………....
2. Analizeză morfologic și sintactic un numeral identificat mai sus.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….....................................……………
3. Construiește un enunț, în care numeralul amândouă, să aibă altă valoare decât cea din text,
precizeaz-o.
…………………………………………………………………………….......................……………
4. Alcătuiește un enunț în care numeralul cardinal cinci să aibă funcția sintactică de subiect.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...............................…
5. Formează de la numeralul trei următoarele feluri de numerale:
➢ ordinal - ………………………………........................
➢ colectiv - ………………………………........................
➢ fracționar - …………………………….........................
➢ multiplicativ- ……………………………………….....
➢ distributiv - ……………………………........................

145
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
➢ adverbial - ……………………………..........................

6. Alcătuiește o propoziție în care să ai un numeral, cu funcția sintactică de complement


circumstanțial de timp. Precizează felul numeralului și cazul.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................................................
7. Transcrie cu cifre romane următoarele numerale cardinale: patru, nouă, unsprezece, paisprezece
și nouăsprezece.
………………………………………………………………………………………….........................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Identifică numeralele din următoarele propoziţii, precizează felul lor, valoarea, acolo unde este
cazul și funcția sintactică a fiecăruia
a) Efortul a fost dublu, dar a fost răsplătit înzecit.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) De două ori m-am adresat amândurora.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
c) Tustrei au venit acasă.
...........................................................................................................................................................
d) O sută de greieri într-un câmp par o sută de mii de glasuri.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
e) Părerea celor doi m-a impresionat odată.
............................................................................................................................................................
f) Din pricina primului examen am obosit.
............................................................................................................................................................
9. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să ai un numeral distributiv şi un numeral multiplicativ, pe
care le vei sublinia.
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. În enunțul Am alergat de două ori mai repede decât el, cuvântul subliat este:

146
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
a) numeral adverbial / complement circumstanțial de mod ;
b) numeral ordinal cu valoare substantivală /complement circumstanțial de mod;
c) numeral cardinal cu valoare substantivală/complement direct.
11. Alcătuieşte câte o propoziţie în care numeralul distributiv să aibă funcţia sintactică de
complement circumstanţial de mod şi complement de agent.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
12. Scrie un proverb sau o ghicitoare care conţine numerale. Subliniază-le.
………………………………………………………………….. ……………..
………………………………………………………………….. ……………..
…………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………. ......………….

B. Creează 10 întrebări pe care le-ai adresa unui om care a participat la război, care a luptat pentru
drepturile noastre.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

147
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV
toate tipurile de pronume

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)
La cea naltă moviliță*, Tot de-aici din Țarigrad.
Sunt trei suliţe-nfipte Da’ Roman ce zicea?
Frumoasă masă e-ntinsă, - Neică, Dine, Constatine,
Da’ la masă cine șade? Noi să bem și să mâncăm
șede Din și Constatin, De-o fi pulbere de drum,
Și c-un coconaș* Roman, De război să ne gătim !
Copil de doisprezece ani, Din pân’ afară ieșea,
Și bea și se-nveselea Ochii la vale- arunca –
Din pistoale răbufnea; Venea tătarii câmpului,
Trei fete de-mpărat, Pe marginea drumului,
Tot cu sabia le-a luat, Ca nisipul mărei.
(Nicolae Densușianu, Vechi cântece și tradiții românești)

1. Numeşte două momente ale subiectului, prezente în textul de mai sus. 5 puncte
2. Rescrie un vers în care este caracterizat Roman, precizează modalitatea de caracterizare. 5 puncte
3. Indică două moduri de expunere, prezente în text. 5 puncte
4. Identifică două figuri de stil diferite, precizează-le. 5 puncte
5 Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia versurilor: De-o fi pulbere de drum, / De război să ne gătim!
5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Identifică două pronume personale, precizează cazul şi funcţia lor sintactică; 5 puncte
7. Înlocuieşte substantivul din următorul vers: Din pistoale răbufnea cu un pronume demonstrativ de
identitate;

148
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
8. Transcrie din text un pronume care este întotdeauna reflexiv şi un alt cuvânt care, pe lângă alte
valori morfologice, mai poate fi şi pronume reflexiv.
9. Alcătuieşte cinci propoziţii care să aibă legătură cu textul, în care să utilizezi câte un adjectiv
pronominal negativ, un pronume nehotărât, un pronume relativ, un pronume interogativ şi un
adjectiv pronominal de întărire, în fiecare propoziţie.
10. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat din structura: La cea naltă moviliță.
Alcătuiește un enunț în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică, precizeaz-o.
11. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvântul tot din următoarele propoziţii:
• S-a auzit tot ce ai vorbit.
• Mi-a spus tot ce ai vorbit.
12. Alcătuieşte câte o propoziţie, în care să existe:
a) un pronume relativ/complement indirect/dativ;
b) un pronume nehotărât/complement indirect/acuzativ.

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

Pornind de la textul dat, redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să continui balada,
aşa cum îţi imaginezi tu mai departe firul evenimentelor. În compunerea ta, vei avea în vedere:
• exprimarea opiniei personale asupra evenimentelor prezentate;
• respectarea succesiunii logice a evenimentelor;
• conţinut adecvat cerinţei;
• respectarea numărului de cuvinte precizat.

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte;
coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2
puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 2 puncte).

149
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV
tip grilă

Numeralul

• Există o singură variantă de răspuns corect pentru fiecare item formulat.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Punctajul total este de 100 de puncte.

Citește cu atenție cerințele formulate și marchează, prin încercuire, litera corespunzătoare


răspunsului corect:

1. În enunțul Măsoară de șapte ori și taie o dată, există:


a. un numeral;
b. două numerale;
c. trei numerale. 5 puncte

2. În enunțul Se supără rar și nu spune numai două vorbe, există:


a. un numeral cardinal cu valoare substantivală;
b. un numeral ordinal cu valoare adjectivală;
c. un numeral cardinal cu valoare adjectivală. 5 puncte

3. În propoziția Judecă de două ori înainte de a vorbi, numeralul este:


a. adverbial;
b. multiplicativ;
c. distributiv. 5 puncte

4. În propoziția O cincime din casă este zugrăvită în culori calde, numeralul este:
a. numeral fracționar cu valoare substantivală;
b. numeral ordinal cu valoare adjectivală;
c. numeral fracționar cu valoare adverbială. 5 puncte

5. În enunţul O faptă bună va fi răsplătită de al doilea copil, la momentul potrivit, numeralul este:
a. numeral ordinal cu valoare adjectivală, în cazul nominativ;
b. numeral ordinal cu valoare adjectivală, în cazul acuzativ;
c. numeral cardinal cu valoare adjectivală, în cazul acuzativ; 5 puncte

150
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a
6. Seria care conține numai numerale este:
a. întâiul, al doilea, al nouălea, ambii;
b. prima, a treizeci și una, ultima, odată;
c.primul, al patrulea, ultimul, de trei ori. 5 puncte

7. Există numai forme corecte ale numeralelor, în seria:


a. optusprezece, cinșpe, nouășpe;
b. patrusprezece, șasesprezece, șaptisprezece;
c. paisprezece, șaisprezece, optsprezece. 5 puncte

8. Exprimarea corectă a datei apare în seria:


a. unu mai, doi mai, doisprezece mai, douăzeci și doi mai;
b. întâi mai, unşpe mai, douăsprezece mai, douăzeci și două mai;
c. întâi mai, doi mai, doisprezece mai, douăzeci și doi mai. 5 puncte

9. Propoziţia în care apare un numeral adverbial este:


a. Azi e o dată importantă pentru mine.
b. Odată, erau mai răbdători oamenii.
c. A citit lecția numai o dată. 5 puncte

10. În propoziția Datorită amândurora, am ajuns la un rezultat excepțional, există:


a. un numeral colectiv cu valoare adjectivală, cazul dativ;
b. un numeral colectiv cu valoare substantivală, cazul genitiv;
c. un numeral colectiv cu valoare substantivală, cazul dativ. 5 puncte

11. O este numeral în enunțul:


a. A venit doar o persoană la cabinet.
b. Stai liniștit, precis a fost o pisică!
c. O, ce surpriză! 5 puncte

12. Pentru a completa corect propoziția Am adunat trei sute treizeci și ................ de zile, se
utilizează următoarea formă a numeralului:
a. doi;
b. două;
c. doă. 5 puncte

151
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

13. În propoziția Am recoltat o sută patruzeci și cinci de fire de ceapă verde, există:
a. un numeral cardinal cu valoare substantivală, cazul acuzativ, complement direct;
b. un numeral cardinal cu valoare adjectivală, cazul acuzativ, atribut adjectival;
c. un numeral fracționar, cu valoare substantivală, cazul acuzativ, complement direct. 5 puncte

14. În propoziţia Sunt tustrei prin parcul din apropiere, există:


a. un numeral colectiv cu valoare substantivală, cazul nominativ, nume predicativ;
b. un numeral distributiv cu valoare substantivală, cazul nominativ, nume predicativ;
c. un numeral colectiv cu valoare substantivală, cazul nominativ, subiect. 5 puncte

15. În enunțul Lupta era contra celei dintâi fete, numeralul este:
a. numeral ordinal cu valoare substantivală, cazul genitiv, nume predicativ;
b. numeral ordinal cu valoare adjectivală, cazul genitiv, atribut adjectival;
c. numeral ordinal cu valoare adjectivală, cazul dativ, atribut adjectival. 5 puncte

16. În enunțul Munca întreită are și rezultate pe măsură, numeralul este:


a. numeral multiplicativ cu valoare adjectivală, caz nominativ, atribut adjectival;
b. numeral multiplicativ cu valoare adverbială, atribut adverbial;
c. numeral adverbial, atribut adverbial. 5 puncte

17. În enunțul Îți sugerez să citești de două ori pentru a reține informațiile esențiale, cuvântul
subliniat este:
a. numeral adverbial, compement direct;
b. numeral adverbial, atribut adverbial;
c. numeral adverbial, complement circumstanțial de mod. 5 puncte

18. În propoziția Le-am adus câte două bomboane copiilor, nu trei, numeralul subliniat este:
a. numeral distributiv cu valoare substantivală, cazul acuzativ, complement direct;
b. numeral distributiv cu valoare adjectivală, cazul acuzativ, atribut adjectival;
c. numeral cardinal cu valoare adjectivală, cazul acuzativ, atribut adjectival. 5 puncte

152
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL V
TEXTUL DESCRIPTIV ÎN PROZĂ ŞI ÎN VERSURI. ADJECTIVUL ŞI
PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE

FIȘĂ DE LUCRU

Rolul descrierii în naraţiune


Adjectivul - actualizare

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Şi pe unde treceau, gheaţa se rupea, stuful se ridica şi începea să se legene şi de sub
frunzele vechi se deştepta iarba. Valea cu migdali era largă sus, în muchea malului, era un zid de
sălcii, dincolo de el o vie îngropată şi, mai departe, câmpia cu grâu şi luna, scuturându-şi voalul,
făcu să se întindă o lumină neînchipuită, caldă şi primitoare, şi-i făcu semn lui Bănică să vină lângă
ea. El o privi şi i se păru că ea n-are trup, că e făcută numai din raze.
Aici, vorbi ea, în migdalii şi în smochinii ăştia sunt închise bucuriile primăverii. Eşti
primul om care vede cum le dau drumul să umple câmpiile şi munţii. Şi, zicând, se apropie de-un
migdal, îl sărută şi trunchiul se desfăcu şi din el, ca dintr-o lădiţă vrăjită, ieşiră o puzderie de
fluturi: albi, roşii, galbeni, care se răspândiră în lumină, tulburând-o cu aripile ca-ntr-un vis. Şi
fiecare migdal arunca în înălţimi multicolore roţi de fluturi. Bănică, pe calul lui de lemn, privea şi
râdea şi ochii lui albaştri scânteiau de bucurie.
— Acum, spuse luna, o să dau drumul păsărilor, şi trecu mâna peste creştetul smochinilor,
şi o mulţime fără seamăn de păsări ţâşni, beată, în văzduh. Erau atât de multe, încât stuful se
încâlcea sub trecerea lor. Şi toate ciripeau gălăgioase şi înghiţeau lacome aerul rece, tulburător al
nopţii de la Dunăre. Stele şi păsări şi fluturi, într-un amestec nemaipomenit, se roteau între hotarele
văii. Luna, în picioare pe un dâmb, era cea mai frumoasă dintre toate fetele câte sunt.
— Acum să se deschidă florile, spuse ea, şi dintr-odată toţi copacii înmuguriră şi crengile
se acoperiră cu flori alb-liliachii prin care începură să umble albinele.
(Fănuş Neagu, Covorul violet)

I. A. Înţelegerea textului literar

1. Menţionează, din textul dat, câte două cuvinte / structuri care se referă la spaţiu, respectiv la
timp.
................................................................................................................................................

153
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

................................................................................................................................................
2. Bifează litera în dreptul căreia consideri că se află varianta corectă de răspuns:
a). Soarele îi făcu semn lui Bănică să vină lângă el;
b). Fiecare smochin arunca în înălţimi multicolore roţi de fluturi;
c). Luna făcu să se întindă o lumină neînchipuită, caldă şi primitoare;
d). Bănică, în trăsura lui, privea şi dădu drumul păsărilor.

3. Aranjează propoziţiile următoare în ordinea apariţiei lor în fragmentul dat :


Toţi copacii înmuguriră şi începură să umble albinele.
În migdali şi în smochini sunt închise bucuriile primăverii.
Bănică râdea şi ochii lui albaştri scânteiau de bucurie.
Pe unde treceau, stuful începea să se legene.

4. Precizează modurile de expunere prezente în text.


• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................

5.Transcrie două figuri de stil diferite din textul dat, precizând felul lor.
• ................................................................................................................................................
• ................................................................................................................................................

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să prezinţi rolul
pe care îl are descrierea într-o naraţiune.Vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale descrierii;
• să prezinţi detaliat cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
154
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română

1. Valorificând conţinutul textului, notează adjectivele potrivite următoarelor substantive:


• frunzele ……………………………………………………………………………………….…..
• ochii ……………………………………………………………………………………………....
• aerul ………………………………………………………………………………………...........

2. Precizează numărul de forme flexionare ale adjectivelor notate la exerciţiul anterior.


………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..............

3. Notează câte un sinonim potrivit pentru adjectivele subliniate:


• vechi – ……………………………………………………………………………………….
155
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

• largă – …………………………………………………………………………………….....
• neînchipuită – …………………………………………………………………………………

4. Formează, prin derivare cu sufix, câte un adjectiv de la următoarele substantive, preluate din text:
• lumină – ………………………………………………………………………………………………
• primăverii – ………………………………………………………………………………................
• om – ………………………………………………………………………………………...

5. Identifică în textul dat:


- un adjectiv obţinut din verb la participiu:
- un adjectiv pronominal demonstrativ:
- un adjectiv pronominal nehotărât:
6. Transcrie, în chenarele date, adjectivele din primul alineat al textului, apoi precizează cazul și
funcția lor sintactică.
Caz: ……………………………………………………..
Funcția sintactică: ………………………………………

Caz: ……………………………………………………..
Funcția sintactică: ………………………………………

Caz: …..............................................................................
Funcția sintactică: ............................................................

Caz: …..............................................................................
Funcția sintactică: ............................................................

Caz: …..............................................................................
Funcția sintactică: ............................................................

Caz: …..............................................................................
Funcția sintactică: ............................................................

7. Alcătuieşte o propoziţie în care adjectivul frumoasă să aibă o altă valoare morfologică decât în
text, precizeaz-o.
……………………………………………………………………………………………………..…..

156
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Dovedeşte că eşti cel mai bun!


8. Găseşte câte un adjectiv pentru a ilustra cele trei mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului,
explică modul lor de formare.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

9. Precizează cazul adjectivului neînchipuită din următoarea secvenţă: făcu să se întindă o lumină
neînchipuită.

10. Creează patru enunţuri, în care, atât substantivul, cât şi adjectivul din structura o lumină
neînchipuită, să se afle la celelalte cazuri, precizează-le.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
11. Transcrie un adjectiv aflat la un grad de comparaţie, precizează-l. Trece adjectivul la celelalte
grade, precizându-le în tabelul de mai jos.
……………………………………………… -

Adjectivul Gradul de comparație

12. Construieşte enunţuri în care să foloseşti:


- cuvântul cea cu valoare de:

articol adjectival
……………………………………………………………….
157
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

pronume
……………………………… ……………………………………………………………….
demonstrativ

adjectiv pronominal
demonstrativ ……………………………………………………………….

- adjectivul caldă cu două funcţii sintactice diferite, precizându-le:

Funcția sintactică:
……………………………………………………………… .................................
.....

Funcția sintactică:
……………………………………………………………… .................................
.....
- adjectivul albaştri în cazul vocativ;
…………………………………………………………………………………………………..
- adjectivul albaştri scris cu doi i, explică ortografia acestuia.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care, imaginându-ţi că eşti una dintre albinele
cărora primăvara le-a dat drumul, să prezinţi o întâmplare din lumea florilor. Vei avea în vedere
următoarele repere:
• să prezinţi o întâmplare imaginară din lumea florilor, utilizând naraţiunea la persoana I;
• să valorifici rolul descrierii în naraţiunea prezentată;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
158
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

159
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Descrierea ştiinţifică. Adjectivul. Locuţiunea adjectivală

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Primăvara este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate, marcând tranziţia de
la iarnă spre vară. Din punct de vedere astronomic, marcarea începutului primăverii este, de cele
mai multe ori, legată de echivalența dintre durata temporală a zilei şi a nopții, timp al anului
numit echinox în astronomie. Astfel, în emisfera nordică, echinoxul de primăvară este datat
astronomic în jur de 21 martie al fiecărui an, în timp ce în emisfera sudică, același echinox este în
jurul datei de 23 septembrie. Simultan cu existența unui echinox într-una din cele două emisfere
ale Terrei, echinoxul "opus" marchează cealaltă emisferă. […]
În realitate, datorită condițiilor specifice geografice și climatice ale diferitelor locuri care
aparțin zonelor temperate, există foarte multe criterii care trebuie considerate pentru a marca
anotimpul primăvară. Aceste diferențieri specifice au marcat profund viața oamenilor din diferite
zone ale planetei din punct de vedere agricultural, existențial, filozofic și cultural. Întotdeauna,
primăvara și echivalentul său conceptual, filozofic și ideatic au însemnat dezghețul, topirea, trezirea
la viață, reînnoirea și renașterea naturii, vieții și a societății.
(Anotimpul primăvara, articol preluat de pe site-ul www.Wikipedia.org)

I. A. Înțelegerea textului nonliterar


1. Precizează un aspect comun şi unul diferit între textul dat şi cel din fişa anterioară de lucru.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Identifică patru neologisme şi dă câte un sinonim pentru fiecare.
.................................................................. ................................................................
.................................................................. ................................................................
.................................................................. ................................................................
.................................................................. ................................................................
3. Transcrie două structuri care să reprezinte antonime în textul dat.

................................................... ≠ ...................................................
................................................... ≠ ...................................................

160
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Bifează litera în dreptul căreia consideri că se află varianta corectă de răspuns, având ca reper
informaţiile din textul dat.
a). Echinoxul de primăvară este datat astronomic în 23 septembrie în emisfera nordică;
b). Primăvara marchează tranziţia de la vară spre iarnă;
c). Primăvara înseamnă dezgheţul, topirea, trezirea la viaţă, reînnoirea şi renaşterea naturii;
d.) În emisfera sudică, echinoxul de primăvară, este datat astronomic în jurul datei de 21
martie al fiecărui an.

5. Explică, într-un enunţ, sensul afirmaţiei: Întotdeauna, primăvara şi echivalentul său conceptual,
filozofic şi ideatic au însemnat dezgheţul, topirea, trezirea la viaţă, reînnoirea şi renaşterea naturii,
vieţii şi a societăţii.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. Demonstrează, într-o compunere de 15-20 de rânduri, că fragmentul citat este o descriere


ştiinţifică a anotimpului primăvara. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să precizezi două trăsături ale descrieii ştiinţifice, existente în textul dat;
• să ilustrezi alegerea ta cu exemple adecvate, selectate din textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

161
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Identifică primul adjectiv din text, precizează cazul şi funcţia sintactică a acestuia.
Caz: ……………………………………………………..
Funcția sintactică: ………………………………………

2. Transcrie, din textul dat, câte o structură, în care să existe un:

adjectiv pronominal ……………………………………………………………….


demonstrativ

adjectiv pronominal ................................................................................................


nehotărât

numeral cardinal cu ...............................................................................................


val. adjectivală

3. Menţionează prin ce procedeu s-au format următoarele cuvinte, preluate din text şi explică-le:
…………………………………………………………….
primăvara
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
întotdeauna
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
același (echinox)
…………………………………………………………….

162
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul primăvara, determinat de un adjectiv propriu-zis, la


alegere, să se afle în cele cinci cazuri.
Nominativ:………………………………………………………………….….………………..
Acuzativ:……………………………………………………………………….………………...
Genitiv:……………………………………………………………………….…………………..
Dativ:……………………………………………………………………………………………..
Vocativ:…………………………………………………………………………………………..

5. Precizează cazul şi funcţia sintactică a adjectivului opus, din structura echinoxul opus, alcătuieşte
o propoziţie în care să îndeplinească altă funcţie sintactică, precizeaz-o.
Caz: ……………………………………………………..
opus
Funcția sintactică: ………………………………………

Funcția sintactică:
………………………………………………………………..
.................................
.....

6. Alcătuieşte enunţuri în care adjectivul diferit să se afle la toate gradele de comparaţie, precizează-
le.
Adjectivul ,,diferit”
Enunțuri: Gradul de comparație

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

163
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

7. Extrage, din text, patru adjective care nu pot avea grade de comparaţie.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Alcătuieşte două enunţuri în care să schimbi valoarea morfologică pentru profund şi diferit din
text, precizează ce ai obţinut.

……………………………………………............................

………………………………………………………………

9. Precizează cazul următoarelor adjective subliniate, din text:

climatice

diferitelor

temperate

10. Menţionează câte un adjectiv sinonim cu următoarele locuţiuni adjectivale:


cu capul pe umeri → ………………………. fără rost → ……………………………
cu nasul pe sus → …………………………. larg la suflet → ……………………….
cu scaun la cap → …………………………. fără număr → ………………………...
bătător la ochi → ………………………….. cu stare → …………………………….
slab de înger → ……………………………. cât palma → ………………………….

11. Selectează două dintre locuţiunile date mai sus şi alcătuieşte două propoziţii care să aibă legătură
cu textul dat.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

164
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

12. Constuieşte enunţuri, conform cerinţelor de mai jos şi subliniază cuvântul în propoziţia obţinută:
- un atribut adjectival, exprimat prin adjectiv provenit din verb la participiu, cazul dativ;
......................................................................................................................................................
- un atribut adjectival, exprimat prin adjectiv invariabil, cazul genitiv;
......................................................................................................................................................
- nume predicativ, exprimat prin adjectiv propriu-zis, care arată o calitate morală;
......................................................................................................................................................
- nume predicativ, exprimat prin locuţiune adjectivală;
......................................................................................................................................................
- un atribut adjectival, exprimat prin locuţiune adjectivală, cazul acuzativ.
......................................................................................................................................................
B. Redactează un text, de 10-15 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre importanţa
anotimpului primăvara, atât în ceea ce priveşte natura, cât şi omul. Vei avea în vedere următoarele
repere:
• să prezinţi două argumente potrivite;
• să ilustrezi aceste argumente cu exemple adecvate;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

165
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Descrierea literară de tip tablou în versuri - pastelul - actualizare


Adverbul - actualizare
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Lumina lunii albe vărui Şi-n vremuri florile de liliac
Pereţii casei cu plăpândă nea, Nespus o îndrăgiră, ca şi-acum
Ca-n capătul aleelor pustii Să mă oprească tainic în iatac
Şi-n mine aşa albă să mai stea. Trecutul ei închis într-un parfum.

Şi-odată nucii îi umbriră mult Şi stele altădată nopţi în şir


Pridvorul nalt străjuitor de lunci, Brumând lumini în casă au intrat,
Ca rezemat de stâlpi să mai ascult Ca-n geamul clar ca-n piatră de zamfir,
Prin frunza de-azi şoptirile de-atunci. Să mă-nfior de raze săgetat.
(Ion Pillat, Casa cu liliac)
I. A.Înţelegerea textului literar
1. Numeşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele:
plăpândă ...................................................................................................................
pustii ………………………………………………………………………………..
așa ............................................................................................................................
tainic ..........................................................................................................................
2. Explică rolul utilizării cratimei în structura: Şi-n vremuri florile de liliac
……………………………………………………………………………………………….................
.................................................................................................................................................................
3. Transcrie, din textul dat, trei figuri de stil diferite, denumeşte-le.

………………………………………… …………………………………………

………………………………………..
166
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Identifică două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în text.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. Precizează tipul rimei şi măsura ultimelor două versuri din poezie.


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că


aparţine speciei pastel. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi patru trăsături ale pastelului, prezente în textul citat;
• să detaliezi două trăsături ale pastelului, valorificând textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
167
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Extrage, din textul dat, 5 adverbe şi precizează felul lor.

........................................ ........................................
........................................ ........................................

........................................
........................................

........................................ ........................................
........................................ ........................................

2. Identifică două adverbe care reprezintă antonime în textul dat.

................................................... ≠ ...................................................

3. Indică funcţia sintactică a următoarelor adverbe, preluate din text:


așa→ ………………………………………………………………………………………….
odată → ………………………………………………………………………………………...
de-azi → ………………………………………………………………………………………..
de-atunci → …………………………………………………………………………………….
altădată → ……………………………………………………………………………………...

4. Alcătuieşte trei propoziţii în care adverbele: aşa, de-atunci, altădată să îndeplinească altă funcţie
sintactică decât în text.

Funcția sintactică:
………………………………………………………............. .................................
.....

Funcția sintactică:
168
.................................
.....
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

……………………………………………………………….

Funcția sintactică:
………………………………………………………………. .................................
.....

5. Alcătuieşte o propoziţie în care substantivul noapte să fie adverb de timp.


…………………………………………………………………………………………………..

6. Precizează termenul regent pentru adverbele: de-azi, nespus, altădată.


…………………………………………………………………………………………………..

7. Trece adverbul ,,departe” la toate gradele de comparaţie şi alcătuieşte propoziţii care să aibă
legătură cu textul dat.
Adverbul ,,departe”
Enunțuri Gradul de comparație

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Găseşte câte un adverb pentru a ilustra două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului,
explică modul lor de formare.

169
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
9. Alcătuieşte două propoziţii în care să schimbi valoarea morfologică pentru: tainic, clar, din text,
precizând ce ai obţinut.
……………………………………………………................

………………………………………………………………

10. Scrie câte un adverb format prin derivare cu următoarele sufixe specifice:
- iș ……………………......... - ește …………………………….
- âș ………………………….

11. Precizează valoarea morfologică pentru cuvintele scrise îngoşat în următorele enunţuri:

a). Copilul rău l-a lovit rău pe un rău.

b). Privea adânc în zare.

c). Exerciţiul este clar , chiar dacă nu a fost explicat foarte clar
la oră.

d). Seara se plimbă pentru a se relaxa.

e). Privea atent spre albastrul cerului.

f). Şi- a amintit şi de el, dar nu l-a chemat acolo.

12. Rescrie următoarele enunţuri, corectând greşelile:


Plouă într-una.
......................................................................................................................................................
Copiii aceştia sunt noi născuţi.
......................................................................................................................................................
Prietenii mei sunt destui de veseli.
......................................................................................................................................................

170
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

La petrecere vom merge câţi mai mulţi.


......................................................................................................................................................
Nu a citit de fel în vacanţă.
......................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să descrii momentul înserării, aşa cum ţi-l
imaginezi tu, la casa cu liliac. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să utilizezi ca mod predominant de expunere descrierea;
• să valorifici elemente din textul dat;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
.................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

171
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIŞĂ DE LUCRU

Descrierea literară de tip portret în versuri


Felul adverbelor. Locuţiunea adverbială

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi,
Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi;
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic,
Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.

Pe când luna străluceşte peste-a *tomurilor *bracuri,


Într-o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)

*tom, tomuri- carte, sciere, lucrare;


*brac, bracuri- rămăşiţă, deşeu, sfărâmătură;

172
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

I. A. Înţelegerea textului literar


1. Numeşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele: veacuri, adânc-, a veciniciei.
veacuri ……………………………………………………………………………..
adânc- ……………………………………………………………………………..
a veciniciei …………………………………………………………………………

2. Explică rolul utilizării virgulei în versul: Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic…şi a
semnului întrebării în secvenţa: Fu prăpastie?...
………………………………………………………………………………………………….............
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Transcrie, din textul dat, două figuri de stil diferite, denumeşte-le.

………………………………………… …………………………………………

4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte / grupuri de cuvinte care se referă la spaţiul, respectiv la
timpul în care se petrece acţiunea fragmentului.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-4 rânduri), semnificaţia secvenţei: Într-o clipă-l poartă gândul
îndărăt cu mii de veacuri.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că


textul citat este o descriere literară de tip portret. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi patru trăsături ale descrierii literare, prezente în textul citat;
• să detaliezi două trăsături ale descrierii literare, valorificând textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;

173
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,


normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Identifică în textul dat două adverbe relative, alcătuieşte două enunţuri în care să devină
interogative.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

174
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

2. Completează seria cu două adverbe nehotărâte formate de la adverbul dat:


a). când: cândva, ,

b). cum: altcumva, ,

c). unde: oriunde, ,

3. Precizează funcţia sintactică a următoarelor adverbe din text:


colo→ …………………………………………………………………………………….……
precum → ………………………………………………………………………………………
când → …………………………………………………………………………………………

4. Alcătuieşte enunţuri care să aibă legătură cu textul dat, în care adverbele de mod: desigur, fireşte,
bineînţeles, negreşit să fie adverbe predicative.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

5. Scrie cinci locuţiuni adverbiale învăţate, alege două dintre ele, care s-ar potrivi în anumite situaţii
din fragmentul dat, exemplifică.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

6. Bifează, în tabelul de mai jos, funcţiile sintactice specifice adverbului şi alcătuieşte câte o
propoziţie, acolo unde este cazul, pentru exemplificare:
Funcții sintactice Propoziții
Subiect
Predicat verbal
Complement direct
Nume predicativ

175
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Complement indirect
Atribut adverbial
Complement circumstanţial de loc
Complement circumstanţial de
timp
Complement circumstanţial de
mod
Atribut adjectival

7. Bifează, din următoarea listă, locuţiunile adverbiale şi precizează sinonimele lor.


în față – .................................................................................................................................
în jur – ...................................................................................................................................
cu nasul pe sus – ……………………………………………………………………………
aducere aminte – ……………………………………………………………………………
a lua-o la sănătoasa – ……………………………………………………………………….
cu noaptea-n cap – ………………………………………………………………………….
cu siguranţă – ……………………………………………………………………………….
din când în când – …………………………………………………………………………..
în zadar – …………………………………………………………………………………...
cu stare – ……………………………………………………………………………………

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele din text: iar şi tot să aibă două valori morfologice
diferite, precizează-le.
……………………………………………………................

………………………………………………………………
9. Precizează valorile morfologice ale lui şi din versul:
………………………………………………………..

Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi.

……………………………………………………………
176
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Alcătuieşte o propoziţie în care şi să fie adverb.


………………………………………………………………………………………………

10. Alcătuieşte două propoziţii în care locuţiunea adverbială din faţă să îndeplinească următoarele
funcții sintactice:

Funcția sintactică:
……………………………………………………….............. Atribut adverbial

Funcția sintactică:
………………………………………………………………. Complement
circumstanțial de loc

11. Menţionează câte un adverb, sinonim cu următoarele locuţiuni adverbiale:


din când în când → ………………………… în faţă → ………………………………….
cu siguranţă → …………………………….. de-a fir a păr → …………………………..
pe urmă → …………………………………. pe îndelete → …………………………….
din calea-afară → ………………………….. din nou → ………………………………..
pe vremuri → ……………………………… de dimineaţă → …………………………..

12. Alcătuieşte două propoziţii în care să ai câte o locuţiune adverbială predicativă.


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să evidenţiezi trăsăturile unui coleg / prieten
pasionat de ştiinţă. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi două trăsături ale colegului / prietenului pasionat de ştiinţă;
• să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea colegului / prietenului;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
177
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

178
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Descrierea literară de tip tablou în proză


Prepoziţia. Locuţiunea prepoziţională

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Soarele răsare-ncet de după dealurile Măcinului. Văile fumegă în depărtare. În urma
noastră, pe luciul apei, tremură vine albastre şi roşii. Păduri seculare de sălcii întunecă malurile.
Intrăm într-un canal drept. De-o parte şi de alta, copacii, înşiraţi ca pe-o alee, se văd răsturnaţi în
apă. Stoluri de grauri se vântură-n aer ca o pulbere vânătă. Încet, perdeaua de arbori se trage la o
parte, deschizând ochilor una din cele mai încântătoare privelişti. În fund, pe-o colină ridicată în
faţa înălţimilor fumurii ale Dobrogiei, se desfăşură, în toată măreţia ei, Brăila, vechea Proilava,
unul din cele mai frumoase oraşe ale ţării noastre. Turlele bisericilor strălucesc în razele dimineţii
ca nişte globuri de cristal. Aici orizontul se lărgeşte, se luminează din toate părţile. Avem impresia
că suntem pe Bosfor, la intrarea în Constantinopoli. Dunărea-şi împreună braţele cu zgomot.
Valurile, stârnite de roata vaporului, fug speriate în urma noastră şi se izbesc de maluri. De
pretutindeni s-aud fluiere, sute de steaguri fâlfâie-n aer, în faţa portului se-nalţă o adevărată
pădure de catarguri. De-a lungul cheiului, şlepuri înşirate încarcă şi descarcă. Mii de braţe se
mişcă în zorul de muncă al dimineţii. Movili de porumb se dau la lopată. Cărbuni, piatră, baloturi
grele de mărfuri s-azvârl huruind pe jgheaburi de lemn. Deasupra acestui furnicar de muncitori, pe
dealul culcat de-a lungul Dunării, se ridică oraşul cu străzile lui largi şi drepte, cu grădini
frumoase şi clădiri măreţe, cari-i dau înfăţişarea unei capitale apusene.
(Al. Vlahuţă, România pitorească)

I. A. Înţelegerea textului literar

1. Numeşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele: seculare, înşiraţi, fumurii.


seculare ...........................................................................................................................
înșirați ………………………………………………………………………………….
fumurii .............................................................................................................................

2. Explică rolul utilizării virgulei în structurile următoare:


Brăila, vechea Proilava,….. → ……………………………………………...............................
Cărbuni, piatră, baloturi grele de mărfuri ….. → ……………………………………………..
179
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

3.Transcrie, din textul dat, două metafore.

4. Extrage, din text:


imagine vizuală: ……………………………………………………………………………...
imagine auditivă: ……………………………………………………………………………..

5. Prezintă, în maximum 5 rânduri, semnificaţia titlului, prin raportare la conţinutul fragmentului


dat.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că


textul citat este o descriere literară de tip tablou în proză. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi patru trăsături ale descrierii literare, prezente în textul citat;
• să detaliezi două trăsături ale descrierii literare, valorificând textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

180
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


Citeşte fiecare afirmaţie şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau litera G, dacă o
consideri greşită şi scrie, în spaţiul rezervat, afirmaţia corectă:
1. A G În enunţul Soarele răsare-ncet de după dealurile Măcinului. există o prepoziţie simplă.
............................................................................................................................................................
2. A G Cuvintele subliniate din propoziţia În urma noastră, pe luciul apei, tremură vine albastre şi
roşii. sunt locuţiuni prepoziţionale.
………………………………………………………………………………………………………
3. A G În ultimul enunţ al textului Deasupra acestui furnicar de muncitori, pe dealul culcat
de-a lungul Dunării, se ridică oraşul cu străzile lui largi şi drepte, cu grădini frumoase şi clădiri
măreţe, cari-i dau înfăţişarea unei capitale apusene. există o prepoziţie şi o locuţiune prepoziţională
care cer cazul genitiv.
………………………………………………………………………………………………………
4. A G În enunţul de mai sus, există cinci substantive precedate de prepoziţii care cer cazul acuzativ.
………………………………………………………………………………………………………
5. A G În enunţul Avem impresia că suntem pe Bosfor, la intrarea în Constantinopoli. există patru
prepoziţii simple.
………………………………………………………………………………………………………
6. A G În propoziţia Dunărea-şi împreună braţele cu zgomot, există un pronume reflexiv şi o
prepoziţie simplă, care cere cazul acuzativ.

181
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

………………………………………………………………………………………………………
7.A G În enunţul În fund, pe-o colină ridicată în faţa înălţimilor fumurii ale Dobrogiei, se
desfăşură, în toată măreţia ei, Brăila, vechea Proilava, unul din cele mai frumoase oraşe ale ţării
noastre. există o locuţiune prepoziţională care cere cazul genitiv.
……………………………………………………………………………………………………....

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Selectează şi trece următoarele cuvinte în tabelul de mai jos: mulţumită, de la, contra, despre,
graţie, contrar, sub, lângă, conform, datorită, peste, cu, fără, asupra, înapoia, potrivit, spre,
dedesubtul, între, împotriva, la, dimprejurul, asemenea, înaintea, către, aidoma, deasupra.
Prepoziţii care cer cazul Prepoziţii care cer cazul Prepoziţii care cer cazul
acuzativ genitiv dativ

9. Precizează valoarea morfologică a structurilor subliniate în text: în urma, în faţa, de-a lungul,
deasupra şi alcătuieşte câte o propoziţie în care să aibă altă valoare morfologică, precizează-o.
în urma → ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………...........

în faţa→ …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………

de-a lungul → ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………

deasupra → ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………
182
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

10. Bifează, în tabelul de mai jos, locuțiunile prepoziționale care cer cazul acuzativ şi alcătuieşte
câte o propoziţie, acolo unde este cazul, pentru exemplificare:
Structuri / cuvinte Propoziții
în față
din când în când
față de
împreună cu
de-a lungul
privitor la
de la
conform cu
la fel cu
în urmă
din cale-afară
datorită

11. Precizează valoarea morfologică pentru cuvintele scrise îngoşat în următorele enunţuri:

a). El are o graţie desăvârşită în mişcări.


b). A devenit celebru graţie talentului său.
c). Nu privi mereu în urmă!
d). A sosit acolo înainte de a fi ajuns trenul.
e). În urma frigului, pomii au îngheţat.
f). S-a aşezat lângă ea, la ora de curs.
g). Merge înainte pentru a-l vedea mai bine.
h). Înaintea pisicii era căţelul.
i). S-a comportat frumos faţă de el.
j). În faţa maşinii era musafirul nepoftit.

12. Scrie un text, alcătuit din 5-6 propoziţii, care să constituie o posibilă continuare a textului dat, o
descriere a oraşului Brăila, aşa cum ţi-l imaginezi tu. Vei utiliza cel puţin patru prepoziţii, trei
locuţiuni prepoziţionale, pe care le vei sublinia.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
183
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să descrii oraşul tău preferat.Vei avea în
vedere următoarele repere:
• să prezinţi două însuşiri particulare ale oraşului descris, prin folosirea unui limbaj figurat;
• să-ţi exprimi impresiile în legătură cu oraşul descris;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
.................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

184
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIŞĂ DE LUCRU

Descrierea literară de tip portret în proză


Conjuncţia. Locuţiunea conjuncţională

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei, dar era tânără și voinică și
harnică și Dumnezeu a mai lăsat să aibă și noroc. (….)
Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se târguiește și se ceartă cu oamenii, se mai ia și
de cap câteodată, plânge și se plânge c-a rămas văduvă, și apoi se uită împrejur să-și vadă copiii și
iar râde. „Tot n-are nimeni copii ca mine!” își zice ea, și nimeni nu poate s-o știe aceasta mai bine
decât dânsa, care ziua toată vede mereu copii și oameni și nu poate să vadă ființă omenească fără
ca s-o pună alăturea de copiii ei. (…)
Muiere mare, spătoasă, greoaie și cu obrajii bătuți de soare, de ploi și de vânt, Mara stă
ziua toată sub șatră, în dosul mesei pline de poame și de turtă dulce. La stânga, e coșul cu pește, iar
la dreapta clocotește apa fierbinte pentru „vornoviști”, pentru care rade din când în când hreanul
de pe masă. Copiii aleargă și își caută treabă, vin când sunt flămânzi și iar se duc după ce s-au
săturat, mai se joacă voioși, mai se bat, fie între dânșii, fie cu alții, și ziua trece pe nesimțite.
Serile, Mara, de cele mai multe ori, mănâncă ea singură, deoarece copiii, obosiți, adorm, în
vreme ce ea gătește mâncarea. Mănâncă însă mama și pentru ea, și pentru copii. Păcat ar fi să
rămâie ceva pe mâine. (…)
(Ioan Slavici, Mara)

I. A. Înţelegerea textului literar


1. Numeşte câte un antonim pentru următoarele cuvinte din text:

noroc ≠ .......................................... se ceartă ≠ ....................................

mereu ≠ .........................................

2. Construieşte două enunţuri care să conţină câte o expresie, în componenţa căreia să intre cuvântul
noroc:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

185
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

3. Explică rolul utilizării ghilimelelor în enunţul: „Tot n-are nimeni copii ca mine!”
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. Transcrie două figuri de stil diferite, denumeşte-le:

………………………………………… ………………………………………..

5. Precizează două moduri de expunere prezente în textul dat:


………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că


textul citat este o descriere literară de tip portret în proză.Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi patru trăsături ale descrierii literare, prezente în textul citat;
• să detaliezi două trăsături ale descrierii literare, valorificând textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
186
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


Citeşte fiecare afirmaţie şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau litera G, dacă o
consideri greşită şi scrie, în spaţiul rezervat, afirmaţia corectă:

1. A G În primul alineat al textului, există 4 propoziţii, între care, 3 sunt principale, iar una este
secundară/subordonată.
......................................................................................................................................................
2. A G Propoziţia secundară/subordonată din primul alineat al textului este: era tânără și voinică și
harnică.
………………………………………………………………………………………………......
3. A G În primul alineat al textului, există două conjuncţii subordonatoare.
......................................................................................................................................................
4. A G Cuvântul şi din propoziţia să aibă și noroc este conjuncţie coordonatoare.
…………………………………………………………………………………………………..
5. A G În enunţul Muiere mare, spătoasă, greoaie și cu obrajii bătuți de soare, de ploi și de vânt,
Mara stă ziua toată sub șatră, în dosul mesei pline de poame și de turtă dulce există două propoziţii
principale.
………………………………………………………………………………………………......
6. A G A doua propoziţie din ultima frază a textului Păcat ar fi să rămâie ceva pe mâine este
propoziţie secundară.
………………………………………………………………………………………………......

187
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

7. A G În enunţul Serile, Mara, de cele mai multe ori, mănâncă ea singură, deoarece copiii, obosiți,
adorm, în vreme ce ea gătește mâncarea există trei conjuncţii subordonatoare.
…………………………………………………………………………………………………..

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Transcrie, în spaţiul punctat, toate conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale identificate în


fragmentul scris îngroşat, din textul dat:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

9. Transcrie, din acelaşi fragment, secvenţe diferite, pentru a ilustra cele trei valori morfologice
diferite ale lui şi, precizează-le în tabelul de mai jos:

Secvenţa din text Valoarea morfologică a lui şi

10. Ilustrează, cu exemple din text, două valori morfologice diferite pentru cuvântul iar, precizează-
le:

...................................................................................................

...................................................................................................

11. Grupează următoarele cuvinte preluate din text, în tabelul de mai jos: dar, şi, să, că, fie,
deoarece, fără ca să, în vreme ce , după ce, iar.

Conjuncţii coordonatoare Conjuncţii subordonatoare Locuţiuni conjuncţionale

188
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

12. Subliniază cu roșu locuţiunile adverbiale, cu albastru locuţiunile prepoziţionale şi cu verde


locuţiunile conjuncţionale din seria: din când în când, în timp ce, ca şi cum, în faţa, în spate, după
ce, chiar dacă, harcea-parcea, fără să, cu toate că, din nou, pe neaşteptate, în urmă, faţă de, din
cauză că, alături de.

B. Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia cu privire la rolul pe care îl au
părinţii în educaţia unui copil. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi două argumente potrivite;
• să ilustrezi alegerea ta cu exemple adecvate;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

189
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIŞĂ DE LUCRU

Autoportretul
Interjecţia - actualizare. Interjecţia predicativă

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:


Iată-mă! Tot eu cea veche! Mă gândeam eu că-s frumoasă!
Ochii? hai, ce mai pereche! Dar cum nu! Şi mama-mi coasă
Şi ce cap frumos răsare! Şorţ cu flori, minune mare -
Nu-i al meu? Al meu e oare? Nu-s eu fată ca oricare:
Dar al cui! Şi la ureche Mama poate fi făloasă
Uite-o floare. Că mă are.

Asta-s eu! Şi sunt voinică! Ştii ce-a zis şi ieri la vie?


Cine-a zis că eu sunt mică? A zis: - "Ce-mi tot spun ei mie!
Uite, zău, acum iau seama Am şi eu numai o fată,
Că-mi stă bine-n cap năframa Şi n-o dau să fie dată;
Şi ce fată frumuşică Cui o dau voiesc să-mi fie
Are mama! Om odată".
(George Coşbuc, La oglindă)

I. A. Înţelegerea textului literar


1. Identifică în prima strofă trei cuvinte care pot intra în alcătuirea unei locuţiuni adjectivale şi
alcătuieşte un enunţ cu aceasta.

......................................................................................................................................................
2. Transcrie din text două interjecţii aflate în raport de sinonimie şi două cuvinte care pot avea
omonime.

Sinonime: Omonime:

.................................................... ....................................................
3. Alcătuieşte trei enunţuri pentru a evidenţia polisemia verbului răsare.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
190
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

………………………………………………………………………………………………

4. Precizează măsura următorului vers: Că-mi stă bine-n cap năframa.


…………………………………………………………………………………………………..

5. Formulează observaţii referitoare la punctuaţia interjecţiilor din textul dat.


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să argumentezi că


textul citat este o descriere literară de tip autoportret. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să prezinţi două trăsături ale descrierii literare, prezente în textul citat;
• să detaliezi două trăsături ale descrierii literare, de tip autoportret, valorificând textul dat;
• să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
• să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
191
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


Citeşte fiecare afirmaţie şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, sau litera G, dacă o
consideri greşită şi scrie, în spaţiul rezervat, afirmaţia corectă:

1. A G În prima strofă există patru interjecţii şi două prepoziţii.


......................................................................................................................................................
2. A G Cuvântul subliniat din propoziţia Şi n-o dau să fie dată este interjecţie.
…………………………………………………………………………………………………..
3. A G Predicatul primei propoziţii din text este expimat prin interjecţie predicativă.
......................................................................................................................................................
4. A G În seria următoare: ah!, hai!, iată!, ei!, uite!, zău!, ţrrr!, vai!, au! există numai interjecţii
predicative.
......................................................................................................................................................
5. A G Interjecţiile predicative nu se despart de restul propoziţiei nici prin virgulă, nici prin semnul
exclamării: Hai la noi!, iar interjecţiile predicative-onomatopee pot fi urmate de semnul exclamării:
Trosc! sau Pupăza zbârr! pe-o dugheană.
......................................................................................................................................................
6. A G Unele interjecţii pot intra în alcătuirea predicatului nominal, ca nume predicativ.
....................................................................................................................................................
7. A G Unele interjecţii pot avea şi funcţii sintactice de: predicat verbal, nume predicativ, subiect,
complement circumstanţial de mod.
......................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

192
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

8. Transcrie toate interjecţiile din textul dat şi precizează ce exprimă acestea.


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

9. Precizează funcţia sintactică a primei interjecţii din text:


Alcătuieşte câte o propoziţie cu alte interjecţii, pentru a ilustra următoarele funcţii sintactice:

Funcția sintactică:
..................................................................................................
Nume predicativ

Funcția sintactică:
Complement
circumstanțial de mod ...........................................................................................

10. Identifică în textul dat două cuvinte care pot fi şi interjecţii şi alcătuieşte câte o propoziţie cu
fiecare.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

11. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte subliniate din text în tabelul de mai jos
şi alcătuieşte câte o propoziţie în care să fie interjecţii.
Valoare morfologică în text Interjecție Propoziții
mă -
cea -
i (Nu-i al meu?) -
la -
ei -
12. Imaginează-ţi o posibilă continuare a textului, în şase versuri, în care să utilizezi trei interjecţii,
pe care le vei sublinia.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
193
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 10-15 de rânduri, în care să surprinzi câteva trăsături fizice şi


morale, care consideri că te reprezintă. Vei avea în vedere următoarele repere:
• să surprinzi cel puţin două trăsături fizice şi morale, care consideri că te reprezintă;
• să exemplifici trăsăturile prezentate, utilizând un limbaj expresiv;
• să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
• să respecţi limitele de spaţiu indicate.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

194
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV

Adjectivul. Locuţiunea adjectivală

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele.

Trei zile bătuseră vânturi sunătoare de la miazăzi, pământul se zbicise, şi-n dumbrăvioara
de la marginea satului, la malul Siretului, începuseră să înflorească galben cornii. Băiatul cel mai
mititel al lui Dumitru Onişor ieşise cu şase oi la mugurul proaspăt al primăverii. Era un copilaş
palid şi mărunţel şi târa pe pământul reavăn nişte ciubote grele ale unui frate mai mare. Ridică spre
mine ochii trişti, învăluiţi ca-ntr-o umbră cenuşie şi-şi scoase anevoie din cap pălărioara veche,
pleoştită ca o ciupercă. Îmi dădu bună-ziua cu-n glas moale în care parcă suna o suferinţă
timpurie; apoi, acoperindu-se, ridică deasupra oilor toiegelul alb, îndemnându-le spre crâng.
- Ce mai faci, tu, măi flăcăule? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut?
- M-a trimes tătuca să le mai port! îmi răspunse el serios, cu glasu-i subţirel şi peltic, şi se
opri. Oile se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuzul lor.
- Dar eşti tu vrednic, bre Niculăeş, să porţi un cârd de oi?
- He, sunt eu vrednic, da' acuma n-am ce purta, sunt supărat...
- Cum se poate? şi de ce, mă rog?
- De ce? mă întrebă el, ridicând spre mine fruntea pe care sta zimţuit în neregulă păru-i
buhos; pentru că în primăvara asta tot ne-au căzut din oi; ş-acuma am rămas numai cu acestea
şase...
Deşi flăcăul cu care vorbeam era numai de-o şchioapă, deşi intrase în a opta primăvară a
vieţii lui, năcazul lui era adânc şi serios; zâmbetul meu pieri pe dată.
- Şi v-au murit multe, bre Niculăeş ?
- Multe... răspunse el grav, răzimându-se înaintea mea în băţ, ca ciobanii. Tătuca întruna
blastămă şi suduie când cade câte-o oaie; mă mai bate şi pe mine câteodată; dar parcă eu ce-s
vinovat?
(Mihail Sadoveanu, Un om năcăjit)

195
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al adjectivelor scrise îngroşat:
proaspăt, veche . 5 puncte
2. Motivează rolul virgulei din secvenţa: - Şi v-au murit multe, bre Niculăeş? şi rolul punctelor de
suspensie din secvenţa: - Multe ... răspunse el grav. 5 puncte
3. Încadrează textul într-un gen literar şi argumentează, formulând două trăsături ale acestuia.

5 puncte

4. Selectează, din textul dat, un epitet cromatic şi o comparaţie. 5 puncte

5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia secvenţei: ...deşi intrase în a opta primăvară a vieţii lui,
năcazul lui era adânc şi serios... 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Transcrie, din primul alineat al textului, două adjective aflate la grade de comparaţie diferite,
precizează-le. 5 puncte

7. Identifică două adjective obţinute prin derivare şi precizeză modul lor de formare. 5 puncte

8. Precizează cazul adjectivelor subliniate: sunătoare, palid, mai mare, trişti, timpurie. 5 puncte

9. Identifică două adjective cu funcţii sintactice diferite, precizează-le. 5 puncte

10. Alcătuieşte două propoziţii, în care, cuvintele grav şi vinovat din ultima replică a lui Niculăeş, să
aibă alte valori morfologice decât în text, precizează-le. 5 puncte

11. Extrage, din textul dat, cinci adjective cu valoare stilistică de epitet. 5 puncte

12. Alcătuieşte două propoziţii, în care să utilizezi două locuţiuni adjectivale, dintre cele învăţate, iar
acestea să-l caracterizeze pe Niculăeş. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

Valorificând mesajul textului dat, redactează o compunere, de 15-20 rânduri, în care să prezinţi o zi
din viaţa lui Niculăeş, aşa cum ţi-o imaginezi tu. Vei avea în vedere următoarele repere:

• să utilizezi două expresii din textul dat;


• să utilizezi ca mod predominant de expunere naraţiunea, îmbinată cu descrierea şi monologul
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să respecţi numărul de rânduri.
196
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p; coerenţa
textului – 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia –
3p; punctuaţia – 3p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p).

197
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV

Părţile de vorbire neflexibile

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Desigur, primăvara mi-a ţâşnit din tâmple.


De umbre, umerii îmi şiroiesc, tăcut, Cu văzu-nchis, simt cum îmi bat peste sprâncene
prea bine mi-e şi nu mă mai pot rumpe imaginile tale, clinchetând.
de aerul rotund ce m-a-ncăput. Mor sacadat şi reînviu din vreme-n vreme,
de-otrava morţii sufletu-mi eliberând.
E-ntâia oară când rămân fără de viaţă,
de primăvară-ncercuit cu frânghii, O, primăvara flăcări roşii-nalţă.
până miresmele îmi dau un pumn în faţă, Pe rugul lor mi-e sufletul întins
trezindu-mă, le-adulmec şi le mângâi. până miresmele îmi dau un pumn în faţă,
şi mă trezesc, şi-nving şi sunt învins.
Şi mor a doua oară, când îmi taie chipul
pala de raze atârnând de crengi
şi iar mi se roteşte-n păsări timpul,
când pasul tău răsună pe sub crengi.
(Nichita Stănescu, Cântec de primăvară)

A.Înţelegerea textului literar (25 de puncte)

1. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor scrise îngroşat: -
ncercuit, învins. 5 puncte

2. Explică folosirea virgulei şi a cratimei din versul: O, primăvara flăcări roşii-nalţă. 5 puncte

3. Selectează, din textul dat, o personificare şi o metaforă. 5 puncte

4. Precizează măsura versului: de-otrava morţii sufletu-mi eliberând. 5 puncte

198
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia versurilor: şi iar mi se roteşte-n păsări timpul,


când pasul tău răsună pe sub crengi. 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)

6. Transcrie, din textul dat, un adverb de mod, o locuţiune adverbială, o prepoziţie, o conjuncţie
coordonatoare copulativă şi o interjecţie. 5 puncte

7. Precizează valoarea morfologică pentru iar din versul: şi iar mi se roteşte-n păsări timpul,
alcătuieşte o propoziţie în care să aibă altă valoare morfologică, precizeaz-o. 5 puncte

8. Identifică în text un adverb care poate deveni adverb predicativ şi altul aflat la un grad de
comparaţie, precizează-l. 5 puncte

9. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din text: când, pe sub, peste, şi, o.
5 puncte

10. Alcătuieşte două propoziţii, în care adverbul bine, să îndeplinească două funcţii sintactice
diferite, precizează-le. 5 puncte

11. Creează două enunţuri despre primăvară, în care să utilizezi o locuţiune prepoziţională pentru
cazul genitiv şi o locuţiune conjuncţională. 5 puncte

12. Alcătuieşte două propoziţii, în care cuvintele primăvara şi de din prima strofă, să aibă alte două
valori morfologice diferite, precizează-le. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

Valorificând mesajul textului dat, redactează o compunere, de 15-20 rânduri, cu titlul Primăvara
sufletului meu. Vei avea în vedere următoarele repere:

• să utilizezi două expresii din poezia dată;


• să prezinţi starea ta sufletească, odată cu sosirea primăverii, cu ajutorul unui limbaj
expresiv, raportându-te şi la peisajul descris;
• să ai un conţinut adecvat cerinţei;
• să respecţi numărul de rânduri.
199
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p; coerenţa
textului – 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia –
3p; punctuaţia – 3p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p).

200
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

CAPITOLUL VI

UNIVERSUL TEXTULUI LITERAR. SINTAXA PROPOZIŢIEI

FIȘĂ DE LUCRU

Caracterizarea personajului dintr-o nuvelă


Sintaxa propoziției - actualizare
Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:
S-auzea, în depărtare, chiuit de danț și pocnete de pistol la nea Nicola Grecul.Vântul vuia de
te lua groaza. Măzărichea răpăia în fereastra mamii Stanchii. Sultănica ridică capul din poala mă-
sei. Se alipi de bătrână. O cuprinse pe după gât cu brațele rumenite de dogoarea focului și privi
lung în chipul ofilit al bătrânii.Buzele mamii Stanchii tremurau. Multe îi treceau prin cap și multe
prin inimă când grecoteiul se desfăta.
– Mamă, mamă, grăi bătrâna, moș popa, când spune din Vanghelie, cică să rabzi și iar să
rabzi... Așa e, părințele... așa e... că Mielușelul Domnului a răbdat scuipat, bătaie și răsticnire...
Dar când mă gândesc la răposatul ș-auz chiuitul cațaonului, mă podidesc lacrămile, Sultănica
mamii, și blestem din suflet, doară de l-o ajunge mânia Domnului!
Sultănica strânse vătraiul de-i zbârnâi în mână.
– Nu mai pot, grăi iar bătrâna, nu mai pot să-mi târăsc zilele, când mă uit la tine și nu știu
pe ce mâni o să cazi... Aveam și noi, pe vremea Kivului, rod și vite cu duiumul; pătulele gemeau de
pline; bătătura nu mai încăpea de vite și lighioi. Mugeau de zguduiau casa vacile. Și ce te pomeneai
că se aruncau pe răsfăț. Rupeau pământul cu fuga, de la un gard la altul, cu coada în sus, cletănată
ca o măciucă. Șase argați nu le da de cap până nu se potoleau de bunăvoie și nu cătau spre obor,
dând din cap și băgând limba și p-o nare, și pe alta. Bietul tat-tău se uita mândru la bogăția lui
cinstită. Parcă-l văz, c-o mână în șerparu-i civit, alergând de colo-colo. Ce hărnicie de om! Tot
satul nu-i ținea piept. Când punea mâna pe plug, trosneau coarnele. Când da cu sapa, intra cu
muchie cu tot. Coasa în mânele lui rădea ca briciul. Tu erai mică și nebunatică. Cum te zărea că-i
ieși înainte, cu mănușițele pline de noroi, creștea inima în el și se topea d-a-n picioarele.
– Bietul tata!...
Focul pâlpâia în gura sobei. Mușcelele alburii abia se mai zăreau prin geamuri.
– În toiul verii, îndată ce venea rupt de osteneală, ne ospătam bine, apoi ne odihneam pe
prispă. Pe tine te-așeza ca p-o laiță pe genunchi, și te juca, și spunea, și râdea, și tu-i băgai mâna în
barbă. Uite așa ne-apuca miezul nopții. Îl luam cu d-a sila la culcare. Auz ș-acum glasul lui: "Să
mai stăm, fă Stancă, fă, că parcă mă-ngraș când mă uit la voi!" Era rai, nu viață, până să pripăși,

201
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

ca pomojnic, pe plaiurile noastre, iuda de cațaon. Și-a sosit într-un ceas rău. Lăcuste erau, secetă
era, vitele boleau și mureau p-un capăt. Dar ce să mai îndrug Sultănica mamii... Într-un an, a făcut
ce-a făcut, lipitoarea, l-a băgat în judecăți și l-a lăsat sărac lipit. Kivu era iute ș-avea ș-un beteșug
de tuse. S-a luat la contră și, de mâhnire, s-a-nbolnăvit. Când ș-a dat sufletul, mă strângea de mâni
ca c-un clește și te chema, ars d-un foc nestins. "Încă doi ani... Să nu vă las pe drumuri"... a zis și i-
am închis ochii.
Pe mama Stanca o podidiseră lacrămile; curgeau picături mari pe vatra de cărămizi calde, și de
unde cădeau se ridicau aburi înghițiți de gura sobei.
(Barbu Ștefănescu Delavrancea, Sultănica)

I. A. Înţelegerea textului literar


1. Selectează din text un indice de timp și un indice de spațiu.

2. Ce regretă mama Stanca ?


....................................................................................................................................
3. Numește modurile de expunere prezente în textul dat.
....................................................................................................................................
4. Rezumă, în 4-5 rânduri, fragmentul dat.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Încadrează fragmentul de mai sus într-un moment al subiectului și argumentează alegerea


făcută.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
B. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să caracterizezi un personaj, la
alegere, dintr-o nuvelă studiată de tine la clasă. În compunerea ta, trebuie:
• să prezinți două trăsături ale personajului, prin valorificarea conţinutului nuvelei alese;
• să ilustrezi două modalități de caracterizare folosite în text;
202
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

• să ai un conținut adecvat cerinței;


• să respecți precizarea privind numărul de rânduri.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Transcrie, din text, un subiect simplu și precizează partea de vorbire prin care se exprimă.

2. Analizează, sintactic și morfologic, cuvintele subliniate în text.

203
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul el să îndeplinească funcția sintactică de atribut
pronominal prepozițional.
...............................................................................................................................................................
4. Extrage, din text, câte un:

Predicat verbal Atribut Complement


substantival direct

5. Analizează, sintactic şi morfologic, predicatul verbal extras la exercițiul 4.


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. Transcrie ultimele două atribute din textul de mai sus și indică felul lor.

7. Stabilește funcția sintactică a cuvântului noastre. Alcătuiește un enunț în care acesta să


îndeplinească o altă funcție, pe care o vei preciza.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Alcătuiește enunțuri în care termenul Sultănica să îndeplinească funcțiile sintactice de:

Atribut apozițional .................................................................................................

Complement indirect ................................................................................................

nume predicativ în Ac ................................................................................................

9. Ce funcție sintactică îndeplinește cuvântul subliniat în structura secetă era?


.............................................................................................................................................................

204
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

10. Analizează, sintactic şi morfologic, predicatul nominal din enunțul Kivu era iute ș-avea ș-un
beteșug de tuse.
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. Precizează funcția sintactică și valoarea morfologică a termenului subliniat în structura mă-
sei, preluat din primul alineat al textului.
................................................................................................................................................................
12. Construiește două enunțuri în care verbul a spune, la infinitiv, să îndeplinească funcția
sintactică de
nume predicativ.....................................................................................................
complement direct.................................................................................................

B. Scrie, într-o narațiune de 15-20 de rânduri, o întâmplare care te-a impresionat, atunci când erai
mic. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• găsirea unui titlu potrivit;
• alternarea narațiunii cu dialogul;
• respectarea succesiunii momentelor subiectului;
• respectarea precizării privind numărul de rânduri.
...........................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
205
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

206
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Motivarea apartenenţei la genul epic


Predicatul verbal şi predicatul nominal

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:


– Hai să încercăm s-o învăţăm împreună! zise ea.
Se aşează şi, luând din nou cartea, începu să spună rar fabula care se chema „Lupul şi mielul”.
Arthur repeta după ea, vorbă cu vorbă. După ce i-o citi de trei ori la rând, dădu băiatului cartea
spunându-i să învețe acum singur, iar ea se duse în camera ei. Arthur se apucă numaidecât să
citească şi, de la locul unde stăteam, îl vedeam cum mişcă buzele. E vădit că învaţă şi că îşi dă toată
osteneala. Dar acea silinţă nu dură multă vreme; peste puţin îşi luă ochii de pe carte, buzele lui se
mişcau mai încet, apoi deodată se opriră de tot. Nu mai citea şi nu mai spunea pe de rost. Ochii lui
care rătăceau încoace şi încolo, se întâlniră cu ai mei. Îi făcui semn cu mâna, ca să-1 îndemn să îşi
vadă de lecţie. E1 îmi zâmbi, ca şi cum mi-ar fi mulţumit că-i atrăgeam atenţia, şi ochii îi coborâră
din nou pe carte. Dar curând şi-i ridică iar, plimbându-şi-i când pe un mal, când pe celălalt al
canalului. Fiindcă mă ocolea cu privirea, m-am sculat în picioare, şi silindu-1 să se uite la mine, i-
am arătat cartea. El o reluă cam ruşinat. Din nenorocire, câteva clipe mai târziu, un pescăruş, iute
ca o săgeată, străbătu canalul pe dinaintea vasului, lăsând în urma lui o dâră albăstruie. Arthur
ridică ochii să-1 urmărească. După ce năluca pieri se uită la mine. Apoi îmi spuse:
– Nu pot să învăţ, deşi crede-mă că vreau. M-am apropiat de el.
– Dar fabula nu-i chiar aşa de grea – i-am spus eu.
– Ba e foarte grea.
(Hector Malot, Singur pe lume)
I. A. Înțelegerea textului literar
1. Ce dificultate întâmpină copilul?
………………….……………………………………………………………………..
2. Numește două moduri de expunere prezente în text.

3. Formulează două idei principale, din textul dat.


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

207
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Selectează, din text, două figuri de stil diferite și precizează felul lor.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Explică folosirea liniei de dialog în text.
..........................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 15-25 de rânduri, în care să demonstrezi că textul citat, Singur


pe lume de Hector Malot, aparține genului epic. În compunerea ta, trebuie:
• să precizezi patru trăsături ale genului epic;
• să ilustrezi două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
208
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Transcrie din textul citat câte un:
.....................................................................................................
predicat verbal

predicat nominal ......................................................................................................


2. Analizează sintactic și morfologic predicatul verbal identificat la exercițiul anterior.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Extrage, din textul dat, trei predicate verbale exprimate prin verbe de conjugări diferite.
Numește conjugarea.

4. Predicatul din propoziția ...care rătăceau încoace şi încolo este exprimat prin verb la diateza:
a. pasivă
b. activă
c. reflexivă
5. Alcătuiește un enunț în care predicatul identificat la exercițiul 4 să fie exprimat prin verb la
diateza reflexivă.
..............................................................................................................................
6. Analizează ultimele două predicate din text.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Alcătuiește enunțuri în care numele predicativ să fie exprimat prin:

pronume interogativ ...........................................................................................

interjecție ..............................................................................................

substantiv în Ac. ...............................................................................................

209
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Din ce este alcătuit predicatul nominal? Numește verbele copulative și exemplifică valoarea
de verb copulativ pentru fiecare.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Alcătuiește enunțuri în care predicatul verbal să fie exprimat prin: verb predicativ
impersonal, locuțiune verbală, interjecție predicativă, adverb predicativ, locuțiune adverbială
predicativă.

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

10. Transformă următoarele enunțuri, astfel încât predicatele verbale exprimate prin verbe la
diateza activă, să devină predicate verbale exprimate prin verbe la diateza pasivă.
Elevul scrie o scrisoare....................................................................................................
Profesorul va corecta lucrarea........................................................................................
Soarele a încălzit pământul toată vara............................................................................

11. Precizează partea de vorbire prin care se exprimă numele predicative din următoarele
structuri:
Este cu scaun la cap........................................................................................
Ionel a rămas repetent.....................................................................................
Maria pare mai înaltă decât Ionel...................................................................

12. Extrage, din textul suport, un predicat verbal exprimat prin verb la diateza reflexivă.
Analizează-l sintactic și morfologic.
210
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ți imaginezi continuarea fragmentului


dat. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• introducerea unui nou personaj;
• alternarea narațiunii cu dialogul;
• respectarea succesiunii momentelor subiectului;
• respectarea precizării privind numărul de rânduri.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

211
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Mesajul operei lirice


Subiectul

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:


Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară Eu plec cu sacu-n spate. Cu două se-nvoieşte,
Punându-şi sacul, iacă La calea jumătate Iar unul mi-l plăteşte,
Nu-l poate ridica. Cer plata, trei săruturi. Cu altul să-mi rămâie
- "Ţi-l duc eu! - "Cum? - "Pe Dar uite, felul ei: Datoare pe-nserat.
plată! Stă-n drum şi să socoate, Dar n-am să-l văd cât veacul!
Iar ea, cuminte fată, Şi-mi spune câte toate, Şi iată-mă, săracul,
Se şi-nvoieşte-ndată. Că-s scump, că ea nu poate, Să-i duc o poştie sacul
De ce-ar şi zice ba? Că prea sunt multe trei! P-un singur sărutat!
(George Coșbuc, Rea de plată)
I. A. Înțelegerea textului literar
1. Identifică, în text, două mărci lexico-gramaticale ale eului liric.
..................................................................................................................................................
2. Extrage, din text, două figuri de stil diferite și precizează felul acestora.

3. Scrie semnificația din text a cuvintelor:


plata................................................................................................................................
scump..............................................................................................................................
datoare............................................................................................................................
4. Explică rolul cratimei în structura stă-n.
....................................................................................................................................................
5. Prezintă, în 3-5 rânduri, semnificația titlului.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
212
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre


semnificația mesajului poeziei Rea de plată de George Coșbuc. În compunerea ta, trebuie:
• să formulezi o opinie despre semnificația mesajului poeziei;
• să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. Transcrie un subiect simplu exprimat prin pronume personal.
.....................................................................................................................................................
2. Analizează sintactic și morfologic primul subiect din text.
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Stabilește felul subiectului din propoziția Nu-l poate ridica.
213
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Subiect .........................................................................................................................
4. În enunțul Dar n-am să-l văd cât veacul! subiectul este:
a. subînțeles;
b. inclus;
c. multiplu.
5. Substantivul sacul are funcția de:
a. subiect în cazul nominativ;
b. nume predicativ în nominativ;
c. complement direct în acuzativ.
6. Alcătuiește un enunț în care cuvântul sacul să îndeplinească funcția sintactică de subiect.

7. Precizează modul de realizare a acordului între subiect și predicat în propoziția Eu plec cu sacu-n
spate.
....................................................................................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Alcătuiește enunțuri în care subiectul să fie exprimat prin:


...................................................................................................
pronume demonstrativ
....................................................................................................
pronume negativ
...................................................................................................
numeral colectiv
..................................................................................................
verb la infinitiv

9. Analizează sintactic și morfologic subiectele din enunțurile alcătuite la exercițiul 8.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................
10. Subliniază subiectele din enunțurile următoare și precizează care este partea de vorbire prin care
acestea se exprimă:
Aducerile-aminte îi răvășesc sufletul ...............................................................................

214
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Cine va participa la concurs?.........................................................................


Se joacă oricine este cuminte..........................................................................
În pădure se aude cioc-cioc............................................................................
Un elev citește, altul scrie...............................................................................

11. Precizează numărul propozițiilor care au subiect inclus, în textul dat.


.................................................................................................................................................................
12. Transcrie, din textul suport, propozițiile cu subiect subînțeles.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

B. Scrie, într-o narațiune de 15-20 de rânduri, o întâmplare reală sau imaginară petrecută în
copilărie. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• găsirea unui titlu potrivit;
• alternarea narațiunii cu descrierea și dialogul;
• respectarea succesiunii momentelor subiectului;
• respectarea precizării privind numărul de rânduri.
...................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
215
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

216
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Mesajul operei epice


Tipuri de atribute

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:


Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre pe când
începusem și eu, drăgăliță-Doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei, în satul Humulești,
din târg drept peste apa Neamțului; sat mare și vesel, împărțit în trei părți, care se țin tot de una:
Vatra satului, Delenii și Bejenii.
Ș-apoi Humuleștii, și pe vremea aceea, nu erau numai așa, un sat de oameni fără căpătâi, ci
sat vechi răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului: cu gospodari tot unul și unul, cu flăcăi
voinici și fete mândre, care știau a învârti și hora, dar și suveica, de vuia satul de vatale în toate
părțile; cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia, de făceau mare cinste
satului lor.
Și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Prin îndemnul
său, ce mai pomi s-au pus în țintirim, care era îngrădit cu zăplaz de bârne, streșinit cu șindilă, și ce
chilie durată s-a făcut la poarta bisericii pentru școală; ș-apoi, să fi văzut pe neobositul părinte cum
umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasile a Ilioaei, dascălul bisericii, un holtei
zdravăn, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copiii la învățătură. Și unde nu s-au adunat
o mulțime de băieți și fete la școală, între care eram și eu, un băiat prizărit, rușinos și fricos și de
umbra mea.
Și cea dintâi școlăriță a fost însăși Smărăndița popii, o zgâtie de copilă ageră la minte și așa
de silitoare, de întrecea mai pe toți băieții și din carte, dar și din nebunii. Însă părintele mai în toată
ziua da pe la școală și vedea ce se petrece... Și ne pomenim într-una din zile că părintele vine la
școală și ne aduce un scaun nou și lung, și după ce-a întrebat de dascăl, care cum ne purtăm, a stat
puțin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului „Calul Bălan“ și l-a lăsat în școală.
În altă zi ne trezim că iar vine părintele la școală, cu moș Fotea, cojocarul satului, care ne
aduce, dar de școală nouă, un drăguț de biciușor de curele, împletit frumos, și părintele îi pune
nume „Sfântul Nicolai”, după cum este și hramul bisericii din Humulești... Apoi poftește pe moș
Fotea că, dacă i-or mai pica ceva curele bune, să mai facă așa, din când în când, câte unul, și ceva
mai grosuț, dacă se poate... Bădița Vasile a zâmbit atunci, iară noi, școlarii, am rămas cu ochii
holbați unii la alții. Și a pus părintele pravilă și a zis că în toată sâmbăta să se procitească băieții și
fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce-a învățat peste săptămână; și câte greșeli va
face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greșeală să-i ardă

217
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

școlarului câte un sfânt-Nicolai. Atunci copila părintelui, cum era sprințară și plină de incuri, a
bufnit în râs. Păcatul ei, sărmana!
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
I. A. Înțelegerea textului literar

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele selectate din text:

........................................................................................................
sfătuia

să se procitească ..........................................................................................................

să însemne ..........................................................................................................

2. Explică rolul cratimei în structura ș-apoi.........................................................................


.....................................................................................................................................................
3. Selectează, din text, două figuri de stil diferite și numește-le.

4. Precizează autorul textului şi persoana la care se realizează naraţiunea.


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Precizează două mărci ale subiectivității, prezente în textul dat.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre mesajul
fragmentului citat. În compunerea ta, trebuie:
• să formulezi o opinie despre mesajul fragmentului citat;
• să susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să respecți precizarea privind numărul de rânduri.
218
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. A. Limba română


1. În primul rând al textului există:
a. un atribut
b. două atribute
c. trei atribute

2. Primul atribut din text este atribut:


a. pronominal
b. adjectival
c. verbal

3. Atributul subliniat în secvența la casa părinților mei este în cazul

219
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

4. Analizează sintactic și morfologic atributele din secvența citată în exercițiul anterior.


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Extrage, din textul citat, un atribut substantival apozițional ..................................................
6. Identifică atributele din secvența următoare: Și cea dintâi școlăriță a fost însăși Smărăndița
popii și precizează prin ce părți de vorbire sunt exprimate.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. Stabilește funcția sintactică a cuvântului subliniat în secvența care ne aduce, iar apoi
alcătuiește un enunț în care același termen să îndeplinească funcția sintactică de atribut adjectival.

funcția sintactică ......................................................................................

enunț ........................................................................................

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Analizează atributele din al doilea alineat al textului citat, urmând modelul dat.
aceea- atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ, gen feminin, număr
singular, caz acuzativ;

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

9. Alcătuiește enunțuri în care termenul sat să îndeplinească următoarele funcții sintactice:


-atribut substantival prepozițional;

-atribut substantival genitival;

220
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

-atribut substantival apozițional.

10. Construiește enunțuri în care verbul a învăța, la infinitiv, să fie:


atribut verbal;
................................................................................................................................................................
nume predicativ.
................................................................................................................................................................
11. Transcrie, din al doilea alineat, un atribut exprimat prin locuțiune adjectivală.
................................................................................................................................................................
12. Alcătuiește enunțuri în care atributele să fie exprimate prin:
substantiv în G (cu prepoziție) .......................................................................
pronume demonstrativ în D............................................................................
pronume relativ în G......................................................................................
adverb de loc..................................................................................................

B. Scrie o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să descrii o zi din viața de școlar. În compunerea
ta, trebuie:
• să prezinți două elemente definitorii din viața de școlar;
• să utilizezi figuri de stil și imagini artistice;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să respecți precizarea privind numărul de rânduri.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
221
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

222
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

FIȘĂ DE LUCRU

Tipuri de complemente

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:


SCENA III
LEONIDA (sculându-se din somn spăimântat): 'Ai! ce e?
EFIMIȚA: Leonido! scoal' că-i foc, Leonido!
LEONIDA (speriat): Unde-i foc?
EFIMIȚA: Scoal' că-i revuluție, bătălie mare afară!
LEONIDA: Aș! vorbă să fie! Ce te pomenești vorbind, domnule?
EFIMIȚA: Bătălie la toartă, soro: pistoale, puști, tunuri, Leonido, țipete, chiote, lucru mare, de am
sărit din somn!
LEONIDA (luând-o cu binișorul): Mițule, nu-i nimica; știi cum ești dumneata nevricoasă, unde am
vorbit toată seara de politică, te-i fi culcat și cu fața-n sus și ai visat cine știe ce.
EFIMIȚA (impacientată): Leonido, deșteaptă sunt eu acuma?
LEONIDA: Apoi de! Mițule, asta dumneata știi.
EFIMIȚA (atinsă): Bravos, bobocule! nu m-așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa
iluzii în contra mea; te credeam mai altfel... îmi pare rău!... Cucoane Leonido, sunt deșteaptă; am
auzit acum cum te-auz și m-auzi... revuluție, bătalie mare!
LEONIDA: Bine, Mițule, stăi, nu te importa degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine, ai mai auzit
ceva?
EFIMIȚA: Nu.
LEONIDA: Apoi de! cum vine treaba asta? spune matale...
EFIMIȚA (cam în nedomirire): De, soro, știu și eu?
LEONIDA: Apoi, vezi? Dar... s-o mai luăm și pe partea ailaltă, să vedem ce-ai să mai zici. Bine,
chiar revuluție să fi fost, să zicem;... nu știi dumneata că n-are nimini voie să descarce focuri în
oraș? e ordin de la poliție...
EFIMIȚA (aproape răsconvinsă): De! bobocule, să zic și eu cum zici, că după cum le spui
dumneata, una și cu una fac două, n-are de unde să te mai apuce omul... (stând la gânduri și iar
îndoindu-se) Da' bine, soro, am auzit, am a-u-zit; cum s-auz ce nu era? ce-am auzit dacă nu era
nimica?
LEONIDA: Ei! domnule, câte d-astea n-am citit eu, n-am păr în cap! Glumești cu omul! Se-
ntâmplă... (cu tonul unei teorii sigure) că fiincă de ce? o să mă-ntrebi... Omul, bunioară, de par
egzamplu, dintr-un nu-știu-ce ori ceva, cum e nevricos, de curiozitate, intră la o idee; a intrat la o
223
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

idee? fandacsia e gata; ei! și după aia din fandacsie cade în ipohondrie. Pe urmă, firește, și nimica
mișcă.
EFIMIȚA: Comedie, soro! (minunându-se) Așa o fi!
LEONIDA: Bunioară și la dumneata acuma, o ipohondrie trecătoare; nu-i nimica... Hai să ne
culcăm: noapte bună, Mițule.
EFIMIȚA: Noapte bună. (încă nedomirită oarecum, stinge lampa și se vâră în pat.)
LEONIDA (după o pauză): Nu te mai culca cu fața-n sus, Mițule, că iar visezi.
(Ion Luca Caragiale, Conu Leonida față cu reacțiunea)
I. A. Înțelegerea textului literar
1. Indică forma literară a următoarelor cuvinte:
-ailaltă...............................................................................................................................
-revuluție..........................................................................................................................
-bunioară...........................................................................................................................
2. Indică elementele care-ți permit să observi că textul suport este extras dintr-o piesă de teatru.

Gen dramatic

3. Care este modul predominant de expunere în textul dramatic?


..........................................................................................................................................
4. Prezintă în 3-4 rânduri, rolul indicațiilor scenice, făcând referire la textul suport.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

5. Precizează tema de discuție a celor două personaje.


.................................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să prezinţi relaţia dintre personajele


prezente în textul dat. În compunerea ta, trebuie:
• să prezinți relaţia dintre personaje;
• să ilustrezi cel puţin două trăsături ale acestora, cu exemple din text;
• să redactezi un conținut adecvat cerinței;
224
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

• să respecți precizarea privind numărul de rânduri şi tehnicile de redactare.


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II. A. Limba română

1. Transcrie, din primele trei replici, câte un complement:


indirect............................................................................................................
circumstanțial de loc.......................................................................................

225
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

2. Analizează sintactic și morfologic complementele subliniate în următorul enunț De când m-


ai deșteptat pe mine, ai mai auzit ceva?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3. Cuvântul subliniat în structura cum ești dumneata, îndeplinește funcția sintactică de:
a. nume predicativ
b. subiect
c. complement circumstanțial de mod

4. Stabilește felul complementelor din următoarea frază și precizează partea de vorbire prin
care se exprimă nu știi dumneata că n-are nimini voie să descarce focuri în oraș? e ordin de la
poliție...
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Termenul subliniat în structura nu m-așteptam, este:
a. complement direct
b. complement indirect
c. fără funcție sintactică

6. Scrie, în spațiile rezervate, funcția sintactică a cuvintelor subliniate.


Se joacă în spatele casei.
Se comportă asemenea părinților lui.
A înghețat de frig.
Învață pentru note.
Romanul este scris de autorul lui preferat.

7. Precizează cazul primelor două structuri subliniate în exercițiul anterior.


.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
226
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

8. Stabilește valoarea morfologică a structurii în spatele (vezi ex. 6) și alcătuiește un enunț în


care aceasta să aibă valoare morfologică diferită, pe care o vei numi.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Menționează partea de vorbire prin care sunt exprimate complementele subliniate în
următoarele enunțuri:
Nu vreau nimic de la tine.
Știu pe cine voi invita la ziua mea.
Păsările se întorc primăvara în țara noastră.
Am rămas acasă din cauza ploii.
Cartea a fost citită de amândoi.

10. Alcătuiește un enunț în care cuvântul primăvara să aibă altă valoare morfologică decât în
exercițiul anterior.
................................................................................................................................................................
11. Analizează sintactic și morfologic cuvintele subliniate la exercițiul 9.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
12. Construiește enunțuri în care să existe:
complement indirect în Ac
....................................................................................................................................
complement indirect în D
....................................................................................................................................
complement circumstanţial de loc în G
....................................................................................................................................
complement circumstanţial de cauză în G
....................................................................................................................................

227
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

B. Redactează un dialog, de 8-10 replici, în care să-ți imaginezi discuția cu un coleg, pe tema
vacanței de vară. În compunerea ta, trebuie:
• să prezinți contextul în care are loc conversația;
• să-ți exprimi opinia despre tema discuției;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să respecți sugestia privind numărul de replici.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

228
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV
Sintaxa propoziției
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:
De câteva zile, Chiostec nu mai are astâmpăr. Vrea parcă să-mi destăinuiască ceva și nu
îndrăznește. Secretele lui Chiostec sunt ca misterele de la Eleusis — au un tâlc special. Țăranii
noștri parcă sunt copiii zeiței Ceres... În cele două recreații de azi-dimineață, Chiostec nu ne-a mai
cântat din flaut. A stat tot timpul în bancă, cu ochii pironiți pe filele unui curs de stil și compoziție.
În drum spre casă, mă ia de braț și mă pironește locului, până ce se scurge tot șirul de elevi. Se
scarpină apoi după ceafă, oftează lung, trage o înjurătură rustică și scuipă de pe trotuar tocmai în
mijlocul bulevardului.
— Vrei să-mi faci un bine?... că și eu ți-oi face la fel când vei avea nevoie de mine...
— Spune-mi, ce vrei?
— Să-mi faci o ciornă de scrisoare de dragoste, că tu te pricepi mai bine ca mine.
(Ion Minulescu, Corigent la limba română)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text, care se referă la timpul desfășurării acțiunii.
5 puncte
2. Menționează două moduri de expunere prezente în textul dat. 5 puncte
3. Explică rolul punctelor de suspensie în secvența Vrei să-mi faci un bine?... că și eu ți-oi face la
fel. 5 puncte
4. Formulează o idee principală din textul dat. 5 puncte
5. Precizează două trăsături ale genului epic prezente în text. 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Precizează felul predicatului din enunțul Secretele lui Chiostec sunt ca misterele de la Eleusis.
5 puncte
7. Subiectul din enunțul A stat tot timpul în bancă, cu ochii pironiți pe filele unui curs de stil și
compoziție este:
a. inclus
229
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

b. subînțeles
c. multiplu 5 puncte
8. Menționează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text. 5 puncte
9. Alcătuiește un enunț în care termenul noștri să îndeplinească funcția sintactică de atribut
pronominal prepozițional. 5 puncte
10. Noteză, din secvența scuipă de pe trotuar tocmai în mijlocul bulevardului, două complemente
circumstanțiale de loc în cazuri diferite. 5 puncte
11. Găsește complementele din enunțul Spune-mi, ce vrei? și stabilește felul lor.
5 puncte
12. Alcătuiește enunțuri în care substantivul scrisoare să îndeplinească următoarele funcții
sintactice:
✓ atribut substantival genitival;
✓ nume predicativ în Ac. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


Redactează o compunere, de 15-25 de rânduri, în care să realizezi portretul unei persoane dragi.
În compunerea ta, trebuie:
• să prezinți trăsăturile fizice și morale ale persoanei alese;
• să motivezi alegerea făcută;
• să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței;
• să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri.

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2puncte;
coerenţa textului – 2puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului –
2puncte; ortografia – 3puncte; punctuaţia – 3puncte; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea –2puncte).

230
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST SUMATIV
Sintaxa propoziției
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele:
Astă-vară, nu mult după întoarcerea noastră de la Londra, am plecat cu mama la Bucureşti,
unde ea avea treburi. Ne-am urcat în tren şi ne-am aşezat într-un compartiment de clasa întâi, unde
mai era o doamnă pe care mama o cunoştea. Un timp am ascultat conversaţia celor două prietene,
dar m-am plictisit curând.
— Mai bine aş citi ceva, şi m-am ridicat să umblu în servietă, unde aveam o revistă literară.
În clipa aceea, am zărit o carte rezemată pe pernele canapelei. Am luat-o în mână şi m-am uitat la
titlu. Era o carte franţuzească, din colecţia Nelson, având titlul: Le disciple, de Paul Bourget.
Am întrebat-o politicos pe doamna din compartiment:
— Este cartea dumneavoastră?
— Nu e a mea… mi-a răspuns dânsa. Se vede că a uitat-o un tânăr care a coborât la
Craiova…
(Mihail Drumeș, Elevul Dima dintr-a șaptea)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Explică rolul cratimei în structura am întrebat-o. 5 puncte
2. Extrage, din text, un cuvânt care conține diftong și unul care conține hiat. 5 puncte
3. Selectează, din text, două mărci lexico-gramaticale prin care se evidențiază prezența
naratorului-personaj. 5 puncte
4. Transformă în vorbire indirectă ultimele două replici din text. 5 puncte
5. Prezintă, în 3-5 rânduri, portretul personajului principal. 5 puncte
B. Limba română (35 de puncte)
6. Identifică predicatul nominal din ultimul alineat al textului și analizează partea de vorbire
prin care se exprimă numele predicativ. 5 puncte
7. Stabilește felul predicatului din structura unde mai era o doamnă. 5 puncte
8. Precizează subiectul din secvența mi-a răspuns dânsa și analizează partea de vorbire prin
care se exprimă. 5 puncte

231
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

9. Transcrie, din text, un complement circumstanțial de loc exprimat prin adverb relativ și un
complement circumstanțial de mod exprimat prin adverb de mod. 5 puncte
10. Precizează funcția sintactică și cazul substantivului cu mama. 5 puncte
11. Scrie felul complementelor subliniate în următoarele enunțuri:
✓ Filmul a fost vizionat de elevi.
✓ Ne facem bagajele pentru excursie. 5 puncte
12. Alcătuiește enunțuri în care să existe:
✓ atribut adverbial;
✓ complement circumstanțial de cauză. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


Redactează o compunere de 15-25 de rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre importanța lecturii.
În compunerea ta trebuie:
• să prezinți două argumente pro sau contra temei enunțate;
• să ilustrezi cele două argumente cu exemple din propria experiență;
• să ai un conținut adecvat cerinței;
• să respecți limita de spațiu indicată.
Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte;
coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2
puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 2 puncte).

232
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ


Limba şi literatura română - Clasa a VII-a - semestrul I

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Uliţa era pustie. Ţipenie de om nici prin curţi. Niciun lătrat de câne. Era o linişte şi o pace,
cât lui Ionică îi părea că aude fâşâitul fulgilor de nea, care cădeau tot mai deşi şi se roteau uneori
ca un potop de fluturi.
Se silea să-şi amintească prin câte hudiţe trebuia să treacă până la prăvălie. Prin vreo patru,
ba chiar prin vreo cinci, căci în vatra satului uliţele erau scurte şi se încrucişau mereu. Mai avea,
uliţa lor era tare lungă.
Înaintea unei portiţe văzu un câine mare, ciobănesc, unul alb, miţos şi îşi strânse bine bâta în
mâna. Dar câinele nu-i avu grija, părea că nici nu-l văzuse. Şedea liniştit în coadă şi se uita şi el
cum ninge. Părea că pacea şi liniştea din văzduh intrase şi în el.
După ce trecuse de el, Ioniţă mai înturnase o dată capul peste umăr: câinele era nemişcat la locul
lui.
Dar cum începu să ningă de tare! Şi văzduhul parcă se cobora tot mai jos. Se opri o clipă să
scuture căciula: mai gros de un deget era stratul de zăpadă ce se aşezase pe fundul ei.
Se văzu deodată o încrucişare de uliţe. Pe care să apuce?
Vezi că uliţele şi casele albite de zăpadă nu mai semănau cu cele pe care le văzuse el când a
fost cu mamă-sa la prăvălie: ajunsese parcă pe un tărâm nou. Totuşi, nu stătu mult la gânduri şi
porni pe una. Nu merse douăzeci de paşi şi nimeri într-alta, care cârmea la stânga. La capătul ei
intra într-o uliţă mai largă, apoi în alta strâmtă de tot. Asta se înfunda într-o poartă. Nu! pe-aici nu
fusese cu mamă-sa. Se întoarse şi tot orbecăind prin zăpada ce cădea acum ca o perdea, se trezi iar
în uliţa pe care venise.
Începu să asude. Nu-i era cald, dar începu a se teme că nu va afla prăvălia. Porni înapoi şi
intră într-altă uliţă, pe care nu fusese încă. Dacă ar fi fost, i s-ar fi cunoscut paşii, căci acum lăsa
urme adânci în zăpadă.
Nu era ţipenie de om, nu zbura nicio pasăre, nu cucuriga niciun cocoş, nu lătra niciun câine.
Numai zăpada cădea în perdele tot mai dese şi lumina se micşora, deşi încă nici amiază nu era.[...]

233
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Începu să asude şi mai tare. Va mai afla prăvălia?


Porni cu hotărâre pe altă uliţă şi ajunse într-o nouă înfundătură. El era singura vietate care se
mişca pe drum, alb tot în potopul de ninsoare care sporea mereu.[...]
Cum trecu de vreo trei ori pe aceleaşi uliţe, atrase atenţia unui bătrân care privea prin fereastra
unei case. Cine să fie copilul ăsta care se tot învârte pe-aici? Când îl văzu iar, ieşi în drum.
– Ce-i cu tine, mă Prâsleo? Ce cauţi pe-aici?
– Că nu mă cheamă Prâslea, ci Ioniţă, suspină copilul, care era gata de mult să plângă.
– Fie şi Ioniţă! Ce cauţi?
– M-a trimes mama după sare şi nu aflu prăvălia.
– Ai mai fost la prăvălie?
– Am fost cu mama, dar atunci nu era zăpadă şi acum nu mai cunosc uliţele.
– Dacă-i aşa, vino după mine.
– Bucuros, Ioniţă zâmbi şi porni după bătrân. Nu-i mai păsa pe ce uliţe trece. Îndată se trezi
înaintea prăvăliei.
– Ei, acuma ştii?
( Ion Agârbiceanu, Întâiul drum)
A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)
1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al substantivelor: prăvălie, ţipenie. 5 puncte
2. Explică rolul virgulei în structura – Ei, acuma ştii?. 5 puncte
3. Menţionează din textul dat câte două cuvinte/ secvenţe care se referă la spaţiu. 5 puncte
4. Prezintă semnificaţia primei comparaţii din textul dat. 5 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri, următoarea secvenţă Începu să asude. Nu-i era cald, dar începu a se
teme că nu va afla prăvălia. Porni înapoi şi intră într-altă uliţă, pe care nu fusese încă. Dacă ar fi
fost, i s-ar fi cunoscut paşii, căci acum lăsa urme adânci în zăpadă. 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Identifică, în text, un cuvânt format prin derivare şi unul prin compunere. 5 puncte
7. Transcrie, din primul alineat, un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine triftong.
5 puncte
8. Indică numărul sunetelor şi al literelor din cuvintele: încrucişare, cheamă. 5 puncte
9. Menţionează modul de formare a cuvântului subliniat din enunţul că aude fâsâitul fulgilor de
nea. 5 puncte
10. Precizează modul şi timpul verbelor scrise îngroşat: să plângă, zâmbi. 5 puncte
11. Stabileşte funcţia sintactică a verbului la mod nepersonal din enunţul şi tot orbecăind prin
zăpada ce cădea acum ca o perdea, se trezi iar în uliţa pe care venise. 5 puncte

234
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

12. Indică funcţia sintactică şi cazul substantivelor din enunţul Înaintea unei portiţe văzu un câine
mare, ciobănesc, unul alb, miţos. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


B. Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 20-25 rânduri, în care să motivezi
apartenenţa la genul epic a operei literare Întâiul drum de Ion Agârbiceanu. În compunerea ta
trebuie:
• să prezinţi patru trăsături ale genului epic, prezente în textul citat;
• să ilustrezi cele patru trăsături cu exemple adecvate din text;
• să redactezi un conţinut adecvat ceriţei formulate;
• sa respecţi limita de spaţiu indicată.

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte;
coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2
puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 2 puncte).

235
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ


Limba şi literatura română - Clasa a VII-a – semestrul al II-lea

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Din lada mirosind a molii și-a parfum Revede balul cel dintâi bătrâna,
a scos o rochie din tinerețea ei bunica. își recunoaște rochia de fată
Subțire-i și ușoară ca un fum, și-i tremură pe-atlasu rece mâna
de parcă-ar fi țesută din nimica. de-nduioșare multă-nfiorată.

Că trist foșnește crinolina de mătase, Și cum își pleacă fruntea tot mai tare
volanele i se destramă și se taie, i-așa de gârbovă bunica-n vechiul șal…
și-n loc de raze, siluete grațioase, Ce s-a făcut frumoasa dansatoare
din alte vremi, dansează prin odaie. care-a plutit în rochia de bal?
(Magda Isanos, Rochia)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Precizează rima primei strofe și măsura primului vers. 5 puncte
2. Transcrie versurile care conțin o comparație. 5 puncte
3. Care este modul principal de expunere folosit în text? 5 puncte
4. Precizează două trăsături care să justifice faptul că textul aparține genului liric.
5 puncte
5. Prezintă, în 3-5 rânduri, semnificația titlului. 5 puncte

B. Limba română (35 de puncte)


6. Selectează, din text, un cuvânt format prin derivare și un cuvânt format prin conversiune.
5 puncte
7. Transcrie, din text:
✓ un adjectiv pronominal nehotărât;
✓ un adverb relativ. 5 puncte
8. Indică verbele din ultimele două versuri, precizând felul lor. 5 puncte
236
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

9. Stabilește cazul substantivelor din versul Că trist foșnește crinolina de mătase.


5 puncte
10. Precizează valoarea morfologică a termenului subliniat în structura și-i tremură. Alcătuiește
un enunț în care acesta să aibă o altă valoare morfologică pe care o vei preciza.
5 puncte
11. Menționează funcția sintactică a următoarelor cuvinte extrase din textul citat:
✓ mâna;
✓ ce. 5 puncte
12. Extrage, din strofa a doua a poeziei, două propoziții aflate în raport de coordonare.
5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


Scrie o compunere, de 15-25 rânduri, în care să argumentezi că o operă literară studiată de tine la
clasă aparţine speciei literare nuvela. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale nuvelei ca specie literară;
• ilustrarea a două caracteristici, cu ajutorul exemplelor extrase din textul ales;
• evidenţierea momentelor subiectului operei epice alese;
• respectarea precizării privind numărul de rânduri.

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte;
coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului –
2 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea – 2 puncte).

237
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Capitol VII

SUGESTII DE RĂSPUNS

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 1


Barem de evaluare şi de notare

Notă!
• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem!
• Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Menționarea, din text, a două cuvinte care denumesc elemente ale naturii din planul cosmic (de
exemplu: nouri, soare, cer) și a trei cuvinte care denumesc elemente ale naturii din planul terestru (de
exemplu: dealuri, grădini, crizanteme, liliac) ........................................................ 1 p. x 5 = 5 puncte
2. Extragerea, din textul poeziei, a unei secvențe care conține o personificare (de exemplu: Și cântă-a
dragoste cocoşii sau Se plimbă Toamna prin grădini sau Şi de emoţie-a-nflorit etc.) și a uneia care
constituie o imagine vizuală (de exemplu: Covoare galbene şi roşii sau nouri de argint etc.) .
............................................................................................................................... 2,5 p. x 2 = 5 puncte
3. Transcrierea, din textul suport, a unui vers în care apar mărcile lexico-gramaticale ale eului liric (de
exemplu: Mă uit mereu la barometru sau Şi mă-nfior când scade-un pic ) …..… 5 p. x 1 = 5 puncte
4. Numirea tipului de rimă din cea de-a doua strofă și a măsurii versului următor: S-a-ngălbenit, s-a
zăpăcit. În cea de-a doua strofă, rima este îmbrățișată, iar măsura versului indicat este de 8
silabe..................................................................................................................... 2,5 p. x 2 = 5 puncte
5. Explicarea, în 3-5 rânduri, a semnificației titlului poeziei, raportat la conținutul acesteia .... 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• explicarea adecvată a semnificației titlului cu încadrare în limitele de spațiu indicate.5 puncte
• explicarea parțial adecvată a semnificației titlului cu încadrare în limitele de spațiu indicate
.................................................................................................................................................. 3 puncte
• încercare de explicare a semnificației titlului................................................................ 1 punct

B. Limba română (35 de puncte)

6. Despărțirea corectă în silabe a cuvintelor ( dra-gos-te, ba-ro-me-tru, ne-sta-tor-ni-ce/

238
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

nes-ta-tor-ni-ce (DOOM2), cri-zan-te-me, dom-ni-şoa-ră).................................... 1 p. x 5 = 5 puncte


7. Identificarea a trei cuvinte care conțin diftongi ( de exemplu: dealuri, covoare, soarele,
Toamna etc.) și a două cuvinte care conțin vocale în hiat ( de exemplu: diametru, întârziată
etc.)......................................................................................................................... 1 p. x 5 = 5 puncte
8. Selectarea, din textul dat, a unui cuvânt derivat ( de exemplu: domnişoară, nedumerit etc.) și a unuia
format prin compunere ( de exemplu: căci etc.) ................................................. 2,5 p. x 2 = 5 puncte
9. Motivarea utilizării cratimei în structura mă-nfior ............................................ 5 p. x 1 = 5 puncte
De exemplu:
Cratima marchează elidarea vocalei î, dispariția unei silabe sau rostirea împreună a două părți de
vorbire diferite (pronume + verb) sau menține măsura versului sau asigură fluența vorbirii.
10. Indicarea corectă și completă a valoarii morfologice pentru fiecare dintre cuvintele scrise
îngroșat din textul dat ……………………............………………........……….. 1 p. x 5 = 5 puncte
dealuri = substantiv comun;
mereu = adverb de timp;
dar = conjuncție simplă, coordonatoare;
fără = prepoziție simplă;
priveşte = verb predicativ.
11. Precizarea corectă și completă a funcției sintactice și a cazului pentru cuvintele subliniate din
textul suport…………………………………………………....………............................… 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• precizarea corectă și completă a funcţiei sintactice ................................ 1,5 p. x 2 = 3 puncte
• precizarea corectă a cazului........................................................................ 1 p. x 2 = 2 puncte
Ca o marchiză = complement circumstanțial de mod, cazul Ac.;
ei = atribut pronominal genitival, cazul G.;

12. Alcătuirea corectă a două enunțuri în care termenii galbene și un liliac să îndeplinească alte funcții
sintactice decât cele din textul dat, cu precizarea acestora .................................................... 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• alcătuirea corectă a enunțurilor în care termenii indicati să îndeplinească alte funcții
sintactice decât cele din text ………………………............................................ 1,5 p. x 2 = 3 puncte
• precizarea corectă și completă a funcțiilor sintactice.................................. 1 p. x 2 = 2 puncte
De exemplu:
• Crizantemele sunt galbene. (NP)
• Am un liliac înflorit în grădină. (CD)

239
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


Redactarea unei compuneri, de 20-25 de rânduri, în care să se relateze o întâmplare reală sau
imaginară petrecută într-o zi de toamnă. ............................................................................. 16 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• precizarea timpului şi a spaţiului în care se petrece întâmplarea .............. 2 p. x 2 = 4 puncte
• relatarea unei întâmplări cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor ........... 4 puncte /
fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor.............................................................. 2 puncte
• utilizarea, în compunerea narativă a secvențelor descriptive și de dialog . 2p.x2 = 4 puncte
• adecvarea conținutului la cerinţă….......................................................................... 2 puncte /
adecvarea parțială a conținutului la cerință............................................................................. 1 punct
• încadrarea în limitele de spațiu indicate..................................................................... 2 puncte
• Redactarea întregii lucrări……………………………………………….…............ 14 puncte

Punctajul se acordă astfel:


• unitatea compoziţiei ................................................................................................... 2 puncte
• coerenţa textului ........................................................................................................ 2 puncte
• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului ....................... 2 puncte/
• adecvare parțială ......................................................................................................... 1 punct
• ortografia ................................................................................................................... 3 puncte
(0 erori – 3 p.; 1 - 2 erori – 2 p.; 3 - 4 erori – 1 p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.)
• punctuaţia .................................................................................................................. 3 puncte
(0 erori – 3 p.; 1 - 2 erori – 2 p.; 3 - 4 erori – 1 p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.)
• aşezarea corectă a textului în pagină ........................................................................ 1 punct
• lizibilitatea ................................................................................................................. 1 punct

Punctaj din oficiu.............................................................................................................. 10 puncte


Total punctaj lucrare.................................................................................................. 100 de puncte

240
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 2


Barem de evaluare şi de notare

Notă!
• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem !
• Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)

1. câte 2,5 puncte pentru precizarea corectă a personajelor care apar în text: Comisul Ioniță de
la Drăgănești și căpitanul de mazili Niculai Isac ................................................ 2 x 2,5 p.=5 puncte
2. câte 2,5 puncte pentru transcrierea unei secvenţe ( de exemplu: Obrazu-i smad* cu
mustăcioara tunsă și barbă rotunjită, cu nas vulturesc și sprâncene întunecoase, arăta încă
frumusețe și bărbăție etc.) şi precizarea modalităţii de caracterizare ( caracterizare directă realizată
de narator ) ........................................................................................................... 2 x 2,5 p.=5 puncte
3. câte 2,5 puncte pentru numirea a două moduri de expunere din text ( de exemplu: naraţiunea,
dialogul, descrierea) .............................................................................................. 2 x 2,5 p.=5 puncte
4. câte 2,5 puncte pentru menționarea celor două trăsături ( de exemplu: prezența naratorului, a
acțiunii, a personajelor, modul de expunere predominant este narațiunea care se îmbină cu dialogul
și descrierea) …………………………………………………………………..………… 2 x 2,5 p.=5 puncte

5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei date, respectând numărul de cuvinte indicat


5p. / prezentarea parţial adecvată 3p. / încercare de prezentare 1p. ....................................... 5 puncte
6. câte 2,5 puncte pentru notarea fiecărui antonim potrivit ( de exemplu: liniște – gălăgie; drept
– strâmb ) ............................................................................................................... 2 x 2,5 p.=5 puncte
7. câte 2,5 puncte pentru transcrierea cuvântului format prin derivare (de exemplu:
singurătate,auriu, mustăcioara etc.) și prin conversiune (de exemplu: lin, tivit etc.) 2 x 2,5 p.=5 puncte
8. explicarea folosirii virgulei în enunțul dat ( de exemplu: semn de punctuație, desparte o
apoziție dezvoltată, de restul propoziției ) .............................................................................. 5 puncte
9. câte 2,5 puncte pentru menționarea fiecărei valori morfologice ( dumneata – pronume personal
de politețe; ești – verb copulativ ) .......................................................................... 2 x 2,5 p.=5 puncte
10. câte 2,5 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice ( smad- atribut adjectival; frumusețe
– complement direct ) ............................................................................................ 2 x 2,5 p.=5 puncte
241
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

11. câte 2,5 puncte pentru transcrierea unui predicat nominal ( era om ) şi a unui complement
direct (ciubote) ....................................................................................................... 2 x 2,5 p.=5 puncte
12. câte 2,5 puncte pentru construirea unui enunț în care substantivul dat să fie complement
indirect în dativ ( de exemplu: Bătrânul i-a cerut călărețului să-l ajute ) şi nume predicativ în cazul
genitiv ( de exemplu: Pistolul este al călăreţului.) ................................................. 2 x 2,5 p.=5 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)

Acordarea punctajului pentru compunere se va realiza astfel:


- precizarea timpului şi a spaţiului în care are loc întâlnirea; ……………………………… 4 puncte
- utilizarea unor secvenţe descriptive și de dialog; ................................. 8 puncte/ 4 puncte/ 1punct
- un conţinut adecvat cerinţei; ................................................................................. 2 puncte/ 1punct
- încadrarea în limitele de spațiu indicate. ............................................................................ 2 puncte

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea
întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia
– 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină -1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

242
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Test sumativ - Textul literar. Vocabular. Fonetică. Noțiuni de sintaxă

Barem de corectare şi de notare


Notă!
• Se punctează oricare alte formulări / modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem!
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

A. Înţelegerea textului literar (25 de puncte)


1. Transcrierea, din textul dat, a unei imagine artistice vizuale și a unei imagini artistice au-
auditive ( de exemplu: Imagine vizuală: colţi de argint sau vulpile roşii sau în amurg etc.
Imagine auditivă: cântă dintr-un flaut sau plânge sau sună întruna etc.)............ 2,5 p. x 2 = 5 puncte

2. Selectarea, din textul citat, a unei personificari (de exemplu: şi linxul ce râde sau Ce pa-
săre neagră ... plânge? etc.) și a unei metafore (de exemplu: prin inimă de codru)
............................................................................................................................... 2,5 p. x 2 = 5 puncte

3. Motivarea utilizarii liniei de dialog și a cratimei din versurile următoare: - Stăpâne,


ziceau servitorii cu goarne, / mistreţul acela nu vine pe-aici. ............................ 2,5 p. x 2 = 5 puncte
De exemplu:
• Linia de dialog marcheză vorbirea directă.
• Cratima marchează rostirea într-un cuvânt a două părți de vorbire diferite (prepoziție +
adverb) sau menține măsura versului sau asigură fluența vorbirii.

4. Numirea tipului de rimă din penultima strofă și a măsurii versului de mai jos:
Dar prinţul răspunse-ntorcându-se: – Taci... .................................................... 2,5 p. x 2 = 5 puncte
• În penultima strofă rima este încrucișată, iar măsura versului indicat este de 11 silabe.

5. Comentarearea, în 3-5 rânduri, a semnificației versurilor: Atunci asfinţi după creste luna/
şi cornul sună, însă foarte puţin. ............................................................................................ 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• comentarea adecvată a semnificației versurilor cu încadrare în limitele de spațiu
indicate.................................................................................................................................... 5 puncte
• comentarea parțial adecvată a semnificației versurilor cu încadrare în limitele de spațiu indi
cate.......................................................................................................................................... 3 puncte
• încercare de comentare a semnificației versurilor........................................................ 1 punct
243
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

B. Limba română (35 de puncte)

6. Despărțirea corectă în silabe a cuvintelor: fla-ut, în-dră-gind, mis-treț, cu-prins, a-ple-cat.


.............................................................................................................................. 1 p. x 5 = 5 puncte

7. Menționarea corectă a numărulului de litere și a numărului de sunete din cuvintele date.


................................................................................................................................................ 5 puncte
• ochiul = 6 litere, 4 sunete;
• plânge = 6 litere, 6 sunete;
• linxul = 6 litere, 7 sunete;
• ce = 2 litere, 2 sunete;
• ciudată = 7 litere, 6 sunete;
Punctajul se acordă astfel:
• menționarea corectă a numărului de litere............................................ 0,5 p. x 5 = 2,5 puncte
• menționarea corectă a numărului de sunete.......................................... 0,5 p. x 5 = 2,5 puncte

8. Stabilirea corectă a sinonimelor contextuale pentru termenii scriși îngroșat în textul suport
................................................................................................................................. 1 p. x 5 = 5 puncte
• fioros = înspăimântător, înfricoșător, groaznic, crunt, îngrozitor;
• poveste = basm, istorisire, întâmplare;
• sclipea = strălucea, lucea, scânteia, lumina;
• senin = limpede, clar, neînnorat;
• asfinţi = apunea, scăpăta, dispărea, se ascundea, etc.

9. Extragerea, din text, a unui cuvânt format prin derivare ( de exemplu: sticlos – format prin
derivare cu sufixul –os de la cuvântul de bază sticlă; nepătrunse – format prin derivare cu prefixul ne-
de la cuvântul de bază pătrunse; culcuș - format prin derivare cu sufixul –uș de la cuvântul de bază a
se culca etc.) și a unuia obținut prin conversiune ( de exemplu: vânatul – substantiv obținut prin
conversiune de la verbul la participiu vânat; sălbatic – adverb de mod obținut prin conversiune de la
adjectivul propriu-zis sălbatic etc.) cu explicarea modului lor de formare.
.................................................................................................................................................. 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• extragerea unui cuvânt derivat și a unuia obținut prin conversiune ............ 1 p. x 2 = 2 puncte
• explicarea corectă a modului de formare a cuvintelor ............................ 1,5 p. x 2 = 3 puncte

244
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

10. Identificarea a două cuvinte polisematice și alcătuirea a câte unui enunț în care să fie
utilizate cu alt sens decât în textul dat …………………..........…………………................ 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• identificarea a oricăror două cuvinte polisematice din text....................... 1 p. x 2 = 2 puncte
• alcătuirea corectă a celor două enunțuri............................................... 1,5 p. x 2 = 3 puncte
De exemplu:
Cuvinte polisemantice: inimă, a croi, stăpân, izvor, culoare, os, foc etc.
Avem inima curată. (sufletul)/ Mă doare inima. (cordul)
Croindu-mi rochița, m-am ciupit puțin la degete. (tăind)
Stăpânul casei e un om primitor. (gazda)/ Nu am gasit stăpânul portofelului. (posesorul).
Ești un izvor nesecat de pace pentru mine. (sursă)

11. Construirea corectă a câte unui enunț în care să se utilizeze omonimele cuvintelor luna
și unde, omofomul termenului întruna și omografele termenilor mici și ochi ... 1 p. x 5 = 5 puncte
De exemplu:
Luna viitoare împlinesc 13 ani. (luna calendaristică)
Barca e purtată de unde. (șuvoaie, valuri)
Într-una din zile mă voi întoarce.
Andrei micí ochii pentru a vedea mai bine la tablă. (vb. micșoră)
Vânătorul ager ochí mistrețul de la distanță. (vb. ținti)

12. Transcrierea integrală a propozițiilor din fraza notată, cu precizarea felului acestora ......
............................................................................................................................................. 5 puncte
De exemplu:
Mai bine ia cornul / = PP
sună întruna / = PP
Punctajul se acordă astfel:
• transcrierea integrală a celor două propoziții ............................................ 1 p. x 2 = 2 puncte
• precizarea felului celor două propoziții transcrise................................. 1,5 p. x 2 = 3 puncte

SUBIECTUL al II-lea ( 16 puncte)


Redactarea unei compuneri, de 20-25 de rânduri, în care să se relatezi o întâmplare
reală sau imaginară petrecută la vânătoare. ....................................................................... 16 puncte
Punctajul se acordă astfel:

245
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

• precizarea timpului şi a spaţiului în care se petrece întâmplarea ................ 2 p. x 2 = 4 puncte


• relatarea unei întâmplări cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor............. 4 puncte/
fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor...................................................... 2 puncte
• utilizarea, în compunerea narativă a secvențelor descriptive și de dialog .. 2 p. x 2 = 4 puncte
• adecvarea conținutului la cerinţă…............................................................................. 2 puncte/
adecvarea parțială a conținutului la cerință................................................................... 1 punct
• încadrarea în limitele de spațiu indicate....................................................................... 2 puncte

Redactarea întregii lucrări……………………………………………………............... 14 puncte


Punctajul se acordă astfel:
• unitatea compoziţiei ................................................................................................... 2 puncte
• coerenţa textului ......................................................................................................... 2 puncte
• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului ....................... 2 puncte/
• adecvare parțială ........................................................................................................ 1 punct
• ortografia ................................................................................................................... 3 puncte
( 0 erori – 3 p.; 1 - 2 erori – 2 p.; 3 - 4 erori – 1 p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.)
• punctuaţia .................................................................................................................. 3 puncte
( 0 erori – 3 p.; 1 - 2 erori – 2 p.; 3 - 4 erori – 1 p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.)
• aşezarea corectă a textului în pagină ......................................................................... 1 punct
• lizibilitatea .................................................................................................................. 1 punct
Punctaj din oficiu.............................................................................................................. 10 puncte

Total punctaj lucrare.................................................................................................. 100 de puncte

246
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

Test sumativ - Textul nonliterar. Vocabular. Fonetică. Noțiuni de sintaxă

Barem de corectare şi de notare


Notă!
• Se punctează oricare alte formulări / modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem!
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

A. Înţelegerea textului nonliterar (25 de puncte)


1. Formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunțuri în care să se indice următoarele
elemente referitoare la textul dat:
• motivele pentru care este vânat mistrețul;
• mediul de viață al mistrețului și oricare două caracteristici ale acestui mamifer.............
.......................................................................................................................... 2,5 p. x 2 = 5 puncte
De exemplu:
• Mistrețul este vânat pentru trofeu și pentru carne.
• Mistrețul trăiește în păduri și are circa 1,5 m lungime, 1 m înălțime./ Mistrețul trăiește în
păduri și are trunchi puternic și îndesat / rât lung, păr aspru etc.

2. Scrierea, într-un enunț, a celor două cauze care au dus la creșterea explozivă a numărului

de mistreți pe teritoriul Europei în anul 2009....................................................... 5 p. x 1 = 5 puncte


De exemplu: Creșterea explozivă a numărului de mistreți în anul 2009, pe teritoriul Europei,
a fost cauzată de încălzirea globală și de cultivarea pe scară largă a porumbului și a rapiței pentru
biocombustibili./ sau oricare altă formulare care conține cele două cauze.

3. Indicarea, din textul suport, a oricăror trei termeni științifici și a oricăror două grupuri
nominale ............................................................................................................... 1 p. x 5 = 5 puncte
De exemplu:
• Termeni științifici: mamifer, omnivor, artiodactil, dentiția, incisivi, canini etc.
• Grupuri nominale: mamifer sălbatic, culturile agricole, disc mobil, râtul lung, capul mare,
caninii lungi și tăioși, păr aspru etc.

4. Menționarea scopului textului citat și a domeniului în care poate fi încadrat sub aspect
tematic................................................................................................................ 2,5 p. x 2 = 5 puncte
De exemplu:
247
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

• Scopul textului este informarea cititorilor privind aspecte reale, concrete despre mistreț/ un
animal sălbatic./ Textul are scop informativ... etc.
• Domeniul în care se poate încadra textul este biologia/ știintele organismelor vii/ zoologia/
științele animalelor/ zoobiologia.

5. Explicarea, în 3-5 rânduri, semnificația secvenței: Poate ataca omul, de aceea întâlnirea
cu aceste animale trebuie evitată............................................................................................ 5 puncte
Punctajul se acordă astfel:
• explicarea adecvată a semnificației secvenței cu încadrare în limitele de spațiu indicate.........
................................................................................................................................................. 5 puncte
• explicarea parțial adecvată a semnificației secvenței cu încadrare în limitele de spațiu
indicate.................................................................................................................................... 3 puncte
• încercare de explicare a semnificației secvenței........................................................... 1 punct

B. Limba română (35 de puncte)


6. Selectarea corectă, din textul dat, a trei cuvinte cu vocale în hiat și a două cuvinte care
conțin diftongi........................................................................................................ 1 p. x 5 = 5 puncte
De exemplu:
• Cuvinte cu vocale în hiat: științifică, aria, Asia, artiodactil, greutate, special, Europa,
România etc.
• Cuvinte cu diftongi: trofeu, întreaga, trăiește, modului, populează, negru-cafeniu, său, mai
etc.

7. Marcarea grafică corectă a accentului în cuvintele: ária, sălbátic, mamifér, Európa,


Românía................................................................................................................. 1 p. x 5 = 5 puncte

8. Notarea a câte unui antonim adecvat pentru fiecare dintre termenii scriși îngroșat în
textul dat și a unui sinonim neologic pentru termenul stricăciuni......................... 1 p. x 5 = 5 puncte
De exemplu:
• Antonime:sălbatic ≠ domestic;
• nocturn ≠ diurn;
• mai lat ≠ mai îngust
• mobil ≠ imobil;
• Sinonim neologic:
• stricăciuni = daune, prejudicii;

9. Menționarea corectă a oricăror cinci termeni din familia lexicală a cuvântului negru.........
248
Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a

................................................................................................................................. 1 p. x 5 = 5 puncte
De exemplu:
• negricios • înnegrire
• negrișor • neînnegrire
• negruț • reînnegrire
• (a) înnegri • negreață
• înnegrit • negreală
• înnegreală