Sunteți pe pagina 1din 164

LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ
CLASA A V-A

GHIDUL PROFESORULUI

Editura Paralela 45
Cuprins
Prezentare .......................................................................................................................................................................5
I. Repere teoretice........................................................................................................................................................6
Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a V-a ......................................7
II. Repere metodologice ........................................................................................................................................ 13
II.1. Prezentarea manualului ........................................................................................................................... 13
II.2. Planificarea activităților de învățare .................................................................................................... 15
Planificare calendaristică ......................................................................................................................... 16
Planificarea conținuturilor pe unități de învățare........................................................................... 25
Unitatea I: Carte, cititor, cultură..................................................................................................... 25
Unitatea II: Școală, comunicare ..................................................................................................... 27
Unitatea III: Jocuri și jucării ............................................................................................................. 31
Unitatea IV: Proiecte de copil ......................................................................................................... 36
Unitatea V: Imagini din copilărie .................................................................................................. 43
Unitatea VI: Natura și mediul înconjurător ................................................................................ 47
Unitatea VII: Familie, modele de viață ......................................................................................... 50
III. Sugestii metodice (modele orientative de proiecte didactice, după modelul ERR,
pe unități de învățare) ............................................................................................................................................... 54
Unitatea 1: Carte, cititor, cultură .................................................................................................................... 55
Lecția 1 ........................................................................................................................................................... 55
Lecția 2 ........................................................................................................................................................... 57
Lecția 3 ........................................................................................................................................................... 59
Lecția 4 ........................................................................................................................................................... 61
Lecția 5 ........................................................................................................................................................... 63
Lecția 6 ........................................................................................................................................................... 65
Unitatea II: Școală, comunicare ...................................................................................................................... 67
Lecția 1 ........................................................................................................................................................... 67
Lecția 2 ........................................................................................................................................................... 69
Lecția 3 ........................................................................................................................................................... 71
Lecția 4 ........................................................................................................................................................... 73
Lecția 5 ........................................................................................................................................................... 75
Lecția 6 ........................................................................................................................................................... 77
Unitatea III: Jocuri și jucării............................................................................................................................... 79
Lecția 1 ........................................................................................................................................................... 79
Lecția 2 ........................................................................................................................................................... 81
Lecția 3 ........................................................................................................................................................... 83
Lecția 4 ........................................................................................................................................................... 85
Lecția 5 ........................................................................................................................................................... 87
Lecția 6 ........................................................................................................................................................... 89
Lecția 7 ........................................................................................................................................................... 91
Lecția 8 ........................................................................................................................................................... 93
Lecția 9 ........................................................................................................................................................... 95
Lecția 10......................................................................................................................................................... 97
Lecția 11......................................................................................................................................................... 99
Lecția 12.......................................................................................................................................................101
Unitatea IV: Proiecte de copil ........................................................................................................................103
Lecția 1 .........................................................................................................................................................103
Lecția 2 .........................................................................................................................................................105
Lecția 3 .........................................................................................................................................................107
Lecția 4 .........................................................................................................................................................109
Lecția 5 .........................................................................................................................................................111
Lecția 6 .........................................................................................................................................................113
Lecția 7 .........................................................................................................................................................115
Lecția 8 .........................................................................................................................................................117
Lecția 9 .........................................................................................................................................................119
Lecția 10.......................................................................................................................................................121
Lecția 11.......................................................................................................................................................123
Lecția 12.......................................................................................................................................................125
Unitatea V: Imagini din copilărie .................................................................................................................127
Lecția 1 .........................................................................................................................................................127
Lecția 2 .........................................................................................................................................................129
Lecția 3 .........................................................................................................................................................131
Lecția 4 .........................................................................................................................................................133
Lecția 5 .........................................................................................................................................................135
Lecția 6 .........................................................................................................................................................137
Lecția 7 .........................................................................................................................................................139
Unitatea VI: Natura și mediul înconjurător ...............................................................................................141
Lecția 1 .........................................................................................................................................................141
Lecția 2 .........................................................................................................................................................143
Lecția 3 .........................................................................................................................................................145
Lecția 4 .........................................................................................................................................................147
Lecția 5 .........................................................................................................................................................149
Unitatea VII: Familie, modele de viață ........................................................................................................151
Lecția 1 .........................................................................................................................................................151
Lecția 2 .........................................................................................................................................................153
Lecția 3 .........................................................................................................................................................155
Lecția 4 .........................................................................................................................................................157
Lecția 5 .........................................................................................................................................................159
Lecția 6 .........................................................................................................................................................161
Lecția 7 .........................................................................................................................................................163
Prezentare
Ghidul profesorului este una dintre componentele pachetului educațional oferit de Editura
Paralela 45, conceput astfel încât să le fie util profesorilor care aleg să lucreze după Manualul de
Limba și literatura română pentru clasa a V-a.
Ghidul are drept scop principal familiarizarea profesorului cu viziunea pragmatic-proactivă de
abordare a studiului limbii și literaturii române în gimnaziu, corelând cele două competențe-cheie
menționate în programa școlară actuală, pentru clasa a V-a: comunicarea în limba maternă; sensibi-
lizare și exprimare culturală. De asemenea, în acest ghid didactic, sunt incluse sugestii metodologi-
ce în legătură cu parcursul didactic realizat în clasă, concepute astfel încât să poată fi adaptate, în
funcție de nevoile colectivului, de către profesorul care le aplică.
Ghidul este structurat în trei părți: I. Repere teoretice; II. Repere metodologice (Planificarea
calendaristică și a tuturor conținuturilor pe ore); III. Sugestii metodice (schițe de planuri de lec-
ție, după modelul ERR).
Ghidul profesorului nu este conceput ca o soluție universală la toate problemele care pot să
apară în procesul de predare-învățare, ci ca o sumă de sugestii, încurajând creativitatea celui aflat
la catedră, dar și pe a elevului. Ca sumă de virtualități, ghidul încurajează, în primul rând, originali-
tatea modului în care este conceput actul didactic de către profesor. Acestuia îi revine rolul, com-
plex, de mediator între ceea ce propune programa școlară ca traiect educațional destinat elevului
și ceea ce poate deveni elevul, din punct de vedere cultural și social, prin parcurgerea conținuturi-
lor din manual, într-un demers didactic adaptat exigențelor societății contemporane.

5
I. Repere teoretice
Actuala programă școlară la disciplina Limba și literatura română a fost concepută după do-
cumente prin care se reglementează procesul educativ la nivel european și național: Documentul
de fundamentare a noului plan-cadru pentru gimnaziu (2016), Recomandarea Parlamentului Eu-
ropean vizând competențele-cheie (Key Competences for Lifelong Learning – a European Reference
Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006,
în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006; Cadrul european pentru studiul literaturii în învățămân-
tul secundar (LiFT-2 – Literary Framework for Teachers); Portofoliul european al limbilor (The Euro-
pean Language Portfolio); Legea nr. 1/5 ianuarie 2011, Legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare. Conform acestor documente, disciplina Limba și literatura română are în
vedere construirea profilului absolventului de gimnaziu și, ca obiectiv, atingerea unui nivel inter-
mediar de deținere a competențelor-cheie. După cum rezultă din prezentarea Programei pentru
Limba și literatura română, profilul absolventului de gimnaziu se poziționează în continuarea pro-
filului de formare al absolventului de clasa a IV-a și deschide perspectiva către profilul de formare
al absolventului de clasa a X-a.
Recomandarea 2006/962/CE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul
vieții situează, printre cele opt competențe-cheie fundamentale pentru fiecare persoană în ca-
drul unei societăți bazate pe cunoaștere, comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a ex-
prima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.
Programul strategic al UE pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profe-
sionale până în 2020 (ET 2020) identifică necesitatea ca învățarea pe tot parcursul vieții și mobi-
litatea să devină o realitate, sistemele de educație și formare profesională fiind mai receptive la
schimbare și la întreaga lume.
Cadrul european pentru studiul literaturii în învățământul secundar definește patru niveluri ale
competenței literare care poate fi dezvoltată în învățământul secundar, creând, pentru fiecare
nivel, o tipologie și o listă de cărți, o tipologie a elevilor-cititori și un inventar de activități de
predare-învățare-evaluare, care îi ajută pe elevi să-și îmbunătățească competența literară, astfel
încât să treacă de la un nivel inferior la unul superior (sugestiile de activități sunt numite tranziții).
Astfel, pentru elevi cu vârste între 12 și 15 ani, de Nivelul 1, se indică, la: Experiențe de lectură: au
cel puțin lecturile școlare obligatorii, la Interese: îi interesează un univers de referință familiar, dar
acceptă și lumile fantastice, la Cunoștințe generale: au cunoștințe specifice vârstei și lumii în care
trăiesc, la Cunoștințe literare: au cunoștințe elementare privind genurile literare.
Pentru profilul absolventului de gimnaziu, în ceea ce privește comunicarea în limba maternă,
se proiectează următoarea paradigmă: căutarea, colectarea, procesarea de informații și recepta-
rea de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/ texte citite; exprimarea unor
informații, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situația de comu-
nicare; participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare și extrașcolare, în cadrul
unui dialog proactiv. Astfel, dimensiunea proactivă a demersului didactic, în măsură să formeze
un absolvent pregătit să folosească limba maternă corect, în context extrașcolar, devine o com-
ponentă esențială.

6
Programa școlară pentru disciplina
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a V-a
Extras din Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

&RPSHWHQ‫܊‬HJHQHUDOH

1. 3DUWLFLSDUHDODLQWHUDFĠLXQLYHUEDOHvQGLYHUVHVLWXDĠLLGHFRPXQLFDUH
SULQUHFHSWDUHDúLSURGXFHUHDWH[WXOXLRUDO

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

4. 8WLOL]DUHD FRUHFWă DGHFYDWă úL HILFLHQWă D OLPELL vQ SURFHVXO


FRPXQLFăULLRUDOH‫܈‬LVFULVH

5. ([SULPDUHD LGHQWLWă‫܊‬LL OLQJYLVWLFH ‫܈‬L FXOWXUDOH SURSULL vQ FRQWH[W


QD‫܊‬LRQDO‫܈‬LLQWHUQD‫܊‬LRQDO

7
CLASA a V-a
&RPSHWHQĠHVSHFLILFHúLH[HPSOHGHDFWLYLWăĠLGHvQYăĠDUH

1. 3DUWLFLSDUHD OD LQWHUDFĠLXQL YHUEDOH vQ GLYHUVH VLWXDĠLL GH comunicare prin
UHFHSWDUHDúLSURGXFHUHDWH[WXOXLRUDO
Clasa a V-a
1.1. Identificarea temei, a XQRU LQIRUPDĠLL HVHQĠLDOH úL GH GHWDOLX D LQWHQĠLLORU GH FRPXQLFDUH
H[SOLFLWH úLVDX D FRPSRUWDPHQWHORU FDUH H[SULPă HPRĠLL GLQ WH[WH QDUDWLYH PRQRORJDWH VDX
dialogate
 scrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral;
 H[WUDJHUHDLQIRUPDрLLORUHVHQрLDOHоi de detaliu din diferite texte;
 LGHQWLILFDUHDVWăULORUHPRрLLORUVHQWLPHQWHORUHPLрăWRUXOXLGLQGLIHULWHWH[WH;
 UHFXQRDúWHUHD YRUELWRUXOXL GLQ GLIHULWH vQUHJLVWUăUL DXGLR IăFXWH GH HOHYL DYkQG GUHSW FULWHULX R LGHH
HQXQĠDWăDQterior de acesta;
 LGHQWLILFDUHDHOHPHQWHORUQRQYHUEDOHSDUDYHUEDOHFDUHIDFLOLWHD]ăFRPXQLFDUHDWUDQVIHUkQGX-le în alte
VLWXDĠLLGHFRPXnicare;
 IRUPXODUHDLGHLORUSULQFLSDOHоLVHFXQGDUHGLQWU-XQWH[WRUDODSDUрLQkQGXQXLSULHWHQFROHJ;
 descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu/dezvoltat, prin dialog cu un partener.
1.2 3UH]HQWDUHD RUDOă SH ED]D XQRU UHSHUH GDWH GH SURIHVRU D XQRU LQIRUPDĠLL úL D XQRU LGHL
H[SULPkQGRSLQLLHPRĠLLúLVHQWLPHQWHSULQSDUWLFLSDUHDODGLVFXĠLLSHWHPHIDPLOLDUHGHLQWHUHVVDX
pornind de la textele ascultate/citite
 H[HUFLĠLLGHRUGRQDUHFURQRORJLFăDXQRULQIRUPDĠLLúLLGHLGLQWU-un set de texte cu DFHHDúLWHPă;
 reformularea XQHLLGHLLQIRUPDĠLLDXGLDWH;
 FRPSOHWDUHDvQGLDORJFXXQSDUWHQHUDXQRUHQXQрXUL, pornind de la ideile principale identificate într-un
text studiat.
1.3. Identificarea XQRUHOHPHQWHSDUDYHUEDOHúLQRQYHUEDOHvQIXQFĠLHGHVLWXDĠLDGHFRPXQLFDUH
 mimaUHDXQHLVLWXDĠLLGHFRPXQLFDUH;
 FRPSOHWDUHDXQHLILúHGHHYDOXDUHDFRPSRUWDPHQWXOXLQRQYHUEDOSHQWUXSDUWLFLSDQĠLLOa un dialog pe o
WHPăIDPLOLDUă.
1.45HDOL]DUHDXQHLLQWHUDFĠLXQLYHUEDOHFXGRi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare
DFWLYă ‫܈‬LPDQLIHVWkQGXQFRPSRUWDPHQWFRPXQLFDWLYSROLWLFRVIDĠăGHLQWHUORFXWRU L
 FRQVWUXLUHDXQHLFRPXQLFăULGLDORJDWHfolosind formule specifice date;
 H[HUFLрLLGHLQLрLHUHGHPHQрLQHUHоLGHILQDOL]DUHDXQXLGLDORJFXutilizarea formulelor de prezentare;
 continuareDXQXLGLDORJSHRWHPăGDWă;
 H[HUFLĠLL GH DVFXOWDUH DFWLYă VHOHFWkQG XQ HQXQĠPDL PXOWH HQXQĠXUL FDUH H[SULPă R DWLWXGLQH D unui
interlocutor în comunicare;
 H[HUFLрLLGHH[SULPDUHRUDOăDLGHLORUSRrnind de la texte citite/auzite;
 FRPSOHWDUHD XQRU HQXQĠXUL FX HOHPHQWH FDUH Vă H[SULPH PDQLIHVWDUHD DWHQĠLHL úL D HPSDWLHL IDĠă GH
LQWHUORFXWRUL GHH[HPSOXIRUPXOHGHDGUHVDUHIRUPXOHGHSROLWHĠH ;
 H[HUFLĠLLGHFRQVWUXFрLHDPHVDMXOXLXQHLFRPXQLFăULvQIXQFĠLH de comportamentul diferit al interlocutorilor;
 LGHQWLILFDUHDSXQFWHORUWDULоLDFHORUFDUHQHFHVLWăvPEXQăWăрLUHvQFRQYHUVDрLLOHFXXQSULHWHQcoleg.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri


Clasa a V-a
,GHQWLILFDUHDLQIRUPDĠLLORULPSRUWDQWHGLQWH[WHOLWHUDUH‫܈‬LQRQOLWHUDUHFRQWLQXHGLVFRQWLQXHúL
multimodale
 IRUPXODUHDXQRUHQXQрXULvQFDUHVHVROLFLWăVFXUWHLQIRUPDрLLGHVSUHLQWHQĠLLOHúLGHVSUHSURSULLOHHPRрLL
în GLYHUVHVLWXDрLLGHFRPXQLFDUH;
 H[HUFLрLLGHOHFWXUăSUHGLFWLYă;
 H[WUDJHUHDLQIRUPDрLLORUHVHQрLDOHоLGHGHWDOLXGLQWU-un text dat;
 imaginarea unei coQWLQXăULDvQWkPSOăULORUQDUDWH;
 H[HUFLрLLJKLGDWHGHOHFWXUăDLPDJLQLL;
,GHQWLILFDUHDWHPHL‫܈‬LDLGHLORUSULQFLSDOH‫܈‬LVHFXQGDUHdin texte diverse
 identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte;
 UHFXQRDúWHUHDUHSHUHORUVSDĠLDOH úLWHPSRUDOHGLQWH[WHGLYHUVH;
 transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului dat;
 DOFăWXLUHDSODQXOXLVLPSOXоLGH]YROWDWGHLGHLvQIXQFĠLHGHWHPDWLFDWH[WXOXLúLGHWLSXODFHVWXLD;
 H[HUFLĠLLGHRUGRQDUHFURQRORJLFăDXQRULGHLGLQWU-un text dat;

8
 H[HUFLрLLGHOHFWXUăVHOHFWLYăSHQWUXGHVSULQGHUHDLQIRUPDрLLORUHVHQрLDOHоLGHGHWDOLXGLQWU-un text citit,
pe baza unui organizator grafic.
)RUPXODUHDXQXLUăVSXQVSHUVRQDOúLVDXDXQXLUăVSXQVFUHDWLYSHPDUJLQHDXQRUWH[WHGH
diferite tipuri, pe teme familiare
 reformularea unui mesaj din perspecWLYDHPLĠăWRU-receptor;
 FRPSOHWDUHDVSDрLLORUOLEHUHGLntr-un dialog pe teme familiare.
0DQLIHVWDUHDLQWHUHVXOXL‫܈‬L IRFDOL]DUHDDWHQĠLHL în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
 UHOXDUHDOHFWXULLGXSă anumite criterii;
 identificarea unei idei în mai multe texte;
 extragerea dintr-XQ WH[W D HOHPHQWHORU VSHFLILFH SHQWUX D VXVĠLQH R RSLQLH UHIHULWRDUH OD LQIRUPDĠLD
DVLPLODWă;
 DERUGDUHDXQRU WHPHGLQ SHUVSHFWLYăLQWHUGLVFLSOLQDUă OLWHUDWXUă – arte plastice – PX]LFă – istorie –
geografie – religie – PDWHPDWLFăHWF ;
 REVHUYDUHDYDORULLH[SUHVLYHDSăUĠLORUde vorbire din textele abordate.
2EVHUYDUHDFRPSRUWDPHQWHORUúLDDWLWXGLQLORUGHOHFWXUăLGHQWLILFkQGDVSHFWHOHFDUHQHFHVLWă
vPEXQăWă‫܊‬LUH
 H[HUFLĠLLGHFLWLUHIOXHQWăúLH[SUHVLYăDWH[WXOXi scris;
 antrenare în dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „întrebare – UăVSXQV´SHQWUXDYHULILFDGDFă
PHVDMXOWH[WXOXLDIRVWvQĠHOHV.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri


Clasa a V-a
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme IDPLOLDUHDYkQGvQYHGHUHHWDSHOHSURFHVXOXLGHVFULHUH‫܈‬L
VWUXFWXULOHVSHFLILFHSHQWUXDFRPXQLFDLGHL‫܈‬LLQIRUPDĠLLVDXSHQWUXDUHODWDH[SHULHQ‫܊‬HWUăLWHVDX
imaginate
 realizarea planului unei compuneri, urmând un model dat;
 UHGDFWDUHDXQRUVHFYHQрHGH FRPSXQHUHFRPSOHWkQGSDUDJUDIHOHGXSăXQPRGHOGHWLSXOÄ/D început …
$SRL«ÌQVIkUоLW«´;
 H[HUFLрLLGHH[SULPDUHvQVFULVDLGHLORUSRrnind de la texte citite/auzite;
 prezentarea unei scene narative dintr-RFUHDрLHOLWHUDUă;
 descrierea unui personaj/SHUVRDQăDQLPDOSHLVDMIRORVLQGFDWHJRULLJUDPDWLFDOHоLVHPDQWLFHGLIHULWH;
 redactarea unei pagini de jurnal în limita a 100 de cuvinte, porQLQGGHODH[SHULHQрHSHUVRQDOH;
 H[HUFLрLi de redactare a unei compuneri SHRWHPăGDWă.
3.2. Redactarea, LQGLYLGXDOúLVDXvQHFKLSăDXQXLWH[WVLPSOXSHRWHPăIDPLOLDUăFXLQWHJUDUHD
unor imagini, desene, scheme
 H[HUFLрLLGHDVRFLHUHFRUHVSXQ]ăWRDUHWH[W-imagine/desen, scheme;
 H[HUFLрLLGHUHSDUWL]DUHDUROXULORUvQHFKLSă HGLWRUWH[WHGLWRU imagine, coordonator etc.);
 HODERUDUHDvQHFKLSăLQGLYLGXDODXQHLSUH]HQWăUi cu ajutorul noilor tehnologii;
 H[HUFLĠLLGHLOXVWUDUHDDWLWXGLQLLHPRĠLei prin folosirea de emoticoane.
3.3. $QDOL]DUHD FRQVWDQWă D SURSULXOXL VFULVD XQRU WH[WH GLYHUVH GLQ punctul de vedere al
FRUHFWLWXGLQLLDOOL]LELOLWăĠLLDOFRHUHQĠHLúLDOFODULWăĠLL
 H[HUFLрLLGHWUDQVFULHUe a unor scurte texte/fragmente;
 H[HUFLрLL GH GLFWDUH GH VFXUWH WH[WHGH IUDJPHQWHDXWRGLFWDUH XUPăULQG XWLOL]DUHD VHPQHORU GH
SXQFWXDĠLHúLGHRUWRJUDILHvQIXQFĠLHGHLQWHQĠLDGHFRPXQLFDUHúLGHPHVDMXOWUDQVPLV.
2EVHUYDUHDDWLWXGLQLORUPDQLIHVWDWHvQSURFHVXOUHGDFWăULLXQXLWH[WLGHQWLILFkQGDVSHFWHOHFDUH
QHFHVLWăvPEXQăWă‫܊‬LUH
 identificarea atitudinii manifestate de un personaj în procesXOUHGDFWăULLXQXLWH[WXUPăULQGFRPSDUDUHD
cu propria atitudine;
 UHVFULHUHD XQHL VHFYHQрH GLQWU-R FRPSXQHUH SHUVRQDOă vQ XUPD DQDOL]HL REVHUYDрLLORU SULPLWH vQ
YHGHUHDvPEXQăWăрLULLDFWLYLWăрLLVSHFLILFHGHUHGDFWDUH.

4. 8WLOL]DUHDFRUHFWăDGHFYDWăúLHILFLHQWăDOLPELLvQSURFHVXOFRPXQLFăULLRUDOHоL
scrise
Clasa a V-a
 8WLOL]DUHD DFKL]LĠLLORU VLQWDFWLFH úL PRUIRORJLFH GH ED]ă DOH OLPELL URPkQH VWDQGDUG SHQWUX
vQĠHOHJHUHDúLH[SULPDUHDFRUHFWăDLQWHQĠLLORUFRPXQLFDWLYH
 H[HUFLĠLLOXGLFHWLS„WHOHIRQXOIăUăILUࣤ, pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea mesajelor;
 H[HUFLрLLGHFRPSOHWDUHDFXYLQWHORUvQWU-un text lacunar, pe baza unor criterii date.
$SOLFDUHDDFKL]LĠLLORUOH[LFDOHúLVHPDQWLFHGHED]ăvQSURFHVXOGHvQĠHOHJHUHúLGHH[SULPDUH
FRUHFWăDLQWHQĠLLORUFRPXQLFDWLYH
 povestirea XQHLvQWkPSOăULUHDOHLPDJLQDUH;

9
 precizarea sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date;
 identificarea sensurilor cXYLQWHORUvQIXQFĠLHGHFRQWH[W;
 H[HUFLрLLGHLGHQWLILFDUHDFuvintelor dintr-un câmp lexical;
 H[HUFLĠLLGHXWLOL]DUHFRUHFWăDQRUPHORUJUDPDWLFDOHIRQHWLFHоLOH[LFDOHvQPHVDMHSHWHPHGHLQWHUHV,
în contextHIDPLOLDUHоLQRQIDPLOLDUH;
 GHVFULHUHDXQXLSHUVRQDMSHUVRDQăDQLPDOSHLVDMIRORVLQGFDWHJRULLJUDPDWLFDOHоLVHPDQtice diferite;
 WUDGXFHULOLWHUDOHDOHXQRUXQLWăрLfrazeologice, în scop umoristic.
 0RQLWRUL]DUHD SURSULHL SURQXQĠLL úL VFULHUL úL D SURQXQĠLHL úL VFULHULL FHORUODOĠL YDORULILFkQG
DFKL]LĠLLOHIRQHWLFHGHED]ă
 H[HUFLрLL GHUHODрLRQDUHDVXQHWXOXLFX OLWHUDоLGH LGHQWLILFDUH DUROXOXLVHPQHORU GLDFULWLFHvQURVWLUHD
sunetelor specifice limbii române;
 H[HUFLрLLGHVFULHUHGHWUDQVFULHUHúLGH UHVFULHUHFRUHFWăDXQRUWH[WH;
 recitarea uQRUSRH]LLFXIăUăIXQGDOVRQRU;
 compararea sistemului vocalic al OLPELLURPkQHFXROLPEăPRGHUQăVWXGLDWăGHHOHYLvQоFRDOă.
4.4. Respectarea normelor RUWRJUDILFH úL RUWRHSLFH vQ XWLOL]DUHD VWUXFWXULORU IRQHWLFH OH[LFDOH úL
sintactico-PRUIRORJLFHvQLQWHUDFĠLXQHDYHUEDOă
 H[HUFLрLLGHXWLOL]DUHDVHPQHORUGHSXQFWXDрLHоLGHRUWRJUDILHvQIXQFрLHGHLQWHQрLDGHFRPXQLFDUHоL
de mesajul transmis;
 H[HUFLĠLLGHLGHQWLILFDUHDIRUPHLFRUHFWHDXQRUIDSWHGHOLPEă;
 jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice.
4.5. Utilizarea competenĠHL OLQJYLVWLFH vQ FRUHODĠLH FX JkQGLUHD ORJLFăDQDORJLFă vQ SURFHVXO GH
vQYăĠDUHSHWRWSDUFXUVXOYLHĠLL
 H[HUFLрLLGHPRGLILFDUHWUDQVIRUPDUHDXQRUHQXQрXULvQIXQFрLHGHGHSULQGHULOHGREkQGLWH;
 H[HUFLрLLGHFRPSDUDUHa mesajelor postate pe forumuri, cu norma limbii române standard.

5. ([SULPDUHDLGHQWLWăрLLOLQJYLVWLFHоLFXOWXUDOHSURSULLvQFRQWH[WQDрLRQDOоL
LQWHUQDрLRQDO
Clasa a V-a
$VRFLHUHDXQRUH[SHULHQ‫܊‬HSURSULLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LGHOHFWXUăFXDFHOHDSURYHQLQGGLQDOWHFXOWXUL
 prezentarea unor H[SHULHQрHVLPLODUHVDXGLIHULWHSULYLWRDUHODYLDрDGHIDPLOLHODYDORULOHSURPRYDWHvQ
оFRDOăHWFSRUQLQGGHODWUDGLрLLvQWkOQLWHvQWHxtele orale sau scrise studiate;
 realizarea de SURLHFWH WHPDWLFH SHQWUX SURPRYDUHD XQRU HOHPHQWH GH FXOWXUă ORFDOă UHJLRQDOă
QDрLRQDOă LWLQHUDULLFXOWXUDOHKăUрLFXOWXUDOHHWF ;
 identificarea în texte studiate a unor similitudini între culturi diferite.
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade
istorice
 discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/nonliterare URPkQHоWLоLGLQDOWHFXOWXUL;
 H[HUFLрLLGHLGHQWLILFDUHDXQXLVHWGHFRQYHQĠLLúLYDORULUHFXQRVFXWHVRFLDOúLFXOWXUDO;
 UHDOL]DUHDGRFXPHQWăULLSHED]DXQRUDUWLFROHGLQSUHVăúLDXQRUDUWLFROHGLQFăUĠLUHYLVWHVDXZHEVLWH-uri,
SULYLQGFDUWHDWLSăULWăGH-a lungul timpului.

10
&RQĠLQXWXUL
7HPDJHQHUDOă (8‫܇‬,81,9(568/0(8)$0,/,$5

Domenii de &RQĠLQXWXUL
FRQĠLQXW
&2081,&$5(25$/Ă Roluri în comunicare: vorbitor, DVFXOWăWRU
 Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea
FXYkQWXOXLDúWHSWDUHDUkQGXOXLODFXYkQW
 8QLWăĠLOH FRPXQLFăULL: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita,
a recomanda, a promite, a felicita, a declara HWF SHUHFKLOH GH DGLDFHQĠă
întrebare-UăVSXQV LQYLWD‫܊‬LH – acceptarea/UHIX]DUHD LQYLWD‫܊‬LHL UHSUR‫– ܈‬
acceptarea/UHIX]XO UHSUR‫܈‬XOXL, a face un compliment – D UăVSXQGH OD XQ
compliment etc.)
 (OHPHQWH SDUDYHUEDOH LQWHQVLWDWH YRFDOă LQWRQDĠLH WHPSRXO YRUELULL úL
nonverbale (PLPLFăSR]LĠLLFRUSRUDOHFRQWDFWYL]XDO (OHPHQWHOH nonverbale
úLSDUDYHUEDOHFDPăUFLDOHSHUVRQDOLWăĠLLLQGLYLGXOXL
 6WUDWHJLLGHFRQFHSHUH‫܈‬LGHFRPSUHKHQVLXQH a textului oral: cuvinte-cheie,
idei principale, WHPăLQIRUPDĠLL JHQHUDOHúLGHGHWDOLX
 6WUDWHJLL GH DVFXOWDUH DFWLYăDVFXOWDUHD DWHQWă DLQWHUORFXWRUXOXLIăUă D-l
vQWUHUXSH UHĠLQHUHD FRUHFWă D LQIRUPDĠLLORU vQWUHEăUL GH FODULILFDUH
reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau
paraverbale a ateQ‫܊‬LHLDFRUGDWHLQWHUORFXWRUXOXL
 Atitudini FRPXQLFDWLYHDWHQĠLHHPSDWLH
 ([SULPDUHDDGHFYDWăDHPRĠLLORU
¾ Texte orale propuse pentru ascultare: оWLULDQXQрXULFkQWHFHSHQWUXFRSLLSRYHоWLоLSRH]LL SRW fi
folosite audiobookXULvQUHJLVWUăULDOHXQRUemisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/actor оLVDX elevi)
¾ 7LSXUL GH LQWHUDFĠLXQH SURSXVH: SUH]HQWăUL VLPSOH SH WHPH GDWH SRYHVWLUL GHVFULHUL H[SOLFDĠLL
FRQYHUVDрLi informale, dialoguri vQWUHGRLSDUWLFLSDQĠL
/(&785Ă Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ
x Cuvinte-FKHLHLGHHSULQFLSDOă, LGHHVHFXQGDUă WHPă
x Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
x Textul narativ
ƒ Narativul literar. AF‫܊‬LXQH, personaj, WLPSVSDĠLX
ƒ Narativul nonliterar$F‫܊‬LXQHSDUWLFLSDQ‫܊‬LWLPSVSD‫܊‬LX
ƒ Narativul în texte multimodale (te[W‫܈‬LLPDJLQH– banda GHVHQDWă
x Textul descriptiv (literar/nonliterar)
x Textul explicativ (aplicativ)
 6WUDWHJLL GH FRPSUHKHQVLXQH LQIHUHQ‫܊‬H VLPSOH UHOD‫܊‬LL FDX]ă-efect,
SUREOHPă-VROXĠLHHWF SUHGLF‫܊‬LLvPSăUWă‫܈‬LUHDLPSUHVLLORUGHOHFWXUă
 Strategii de interpretare: UăVSXQVDIHFWLYdiscutarea mesajului/mesajelor
textului, LQWHUSUHWDUHDOLPEDMXOXLILJXUDW SHUVRQLILFDUHDFRPSDUDĠLD
 ,QWHUHVH‫܈‬LDWLWXGLQLID‫܊‬ăGHOHFWXUă
¾ Sugestii pentru alegerea textelor – texte OLWHUDUHоLQRQOLWHUDUHILFрLRQDOHоLQRQILFрLRQDOH (text integral
VDXIUDJPHQWIăUăGHILQLUHDFRQFHSWHORU):
a) WH[WH FRQWLQXH DOFăWXLWH GLQ HQXQрXUL RUJDQL]DWH vQ SDUDJUDIH poezii, SUR]ă clasică оL
contemporană, din literatura pentru copii, URPkQăоLVWUăLQăSRVWăULRQOLQH texte autobiografice,
LQVWUXFрLXQL
b) WH[WH GLVFRQWLQXH WDEOă GH PDWHULLFXSULQV OLVWH WDEHOH FDOHQGDUH HWLFKHWH articole din DEX;
schema;
c) texte multimodale: manualul, benzile desenate.
 3HQWUX QDUDWLYXO OLWHUDU оL GHVFULSWLYXO OLWHUDU Ve vor selecta, în primul rând, WH[WH OLWHUDUH GH ED]ă GLQ
operele autorilor clasici ai literaturii române. PURIHVRULLDXOLEHUWDWHDVăDOHDJăWH[WH-VXSRUWvQPăVXUăVă
sprijine formarea FRPSHWHQрHORUVSHFLILFDWHvQSURJUDPă7H[WHOHVHOHFWDWHWUHEXLHVăUHVSHFWHXUPăWRDUHOH
criterii: valoric, estetic, formativ úLadecvare la vârsta elevilor.

11
Domenii de &RQĠLQXWXUL
FRQĠLQXW
REDACTARE Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
(c) încadrarea în subiect
 3UH]HQWDUHDWH[WXOXLVFULVXOGHPkQă D‫܈‬H]DUHDvQSDJLQăLQVHUDUHDXQRU
desene, grafice, fotografii, scheme
 Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
 3ăUĠLOHWH[WXOXLLQWURGXFHUHFXSULQVvQFKHLHUHSDUDJUDIH
 6WLOFRUHFWLWXGLQHJUDPDWLFDOăUHVSHFWDUHDnormelor RUWRJUDILFHúLGHSXQFWXDĠLH
¾ 7LSXULGHWH[WHUHFRPDQGDWHSHQWUXDFWLYLWăĠLOHGHUHGDFWDUH:
D QRWLрH
E WH[WHQDUDWLYHUHODWDUHDXQRUH[SHULHQрHSHUVRQDOHQDUDрLXQLILFрLRQDOH
(c) WH[WHGHVFULSWLYHDXWRSRUWUHWXOGHVFULHUHDXQXLORFDXQHLILLQĠHUHDOH оLVDXLPDJLQDUH, a unui obiect real/imaginar
(d) texte explicative: GHILQLрLL, scheme
ELEMENTE DE *UDPDWLFă
&216758&‫܉‬,($ (QXQ‫܊‬XO3XQFWXD‫܊‬LD HQXQ‫܊‬XOXL
&2081,&Ă5,, (QXQ‫܊‬XULDVHUWLYHinterogative,exclamative, imperative
 3URSR]L‫܊‬LDVLPSOă3URSR]L‫܊‬LDGH]YROWDWă
 3URSR]L‫܊‬LDDILUPDWLYă3URSR]L‫܊‬LDQHJDWLYă
 Predicatul verbal
 Subiectul exprimat VLPSOXúi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul
 Atributul
 Verbul (flexiunea verbului în raport cu QXPăUXOSHUVRDQDPRGXO‫܈‬L timpul).
Moduri verbaleLQGLFDWLYXOúLLPSHUDWLYXO. Timpurile modului indicativ. Timpuri
VLPSOHúLFRPSXVH. Structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea,
a vrea ‫܈‬LIRUPHYHUEDOHnepersonale (infinitivul, participiul)
 6XEVWDQWLYXO JHQXO QXPăUXO 7LSXUL de substantive: comun, propriu.
&DWHJRULDGHWHUPLQăULLDUWLFROXO KRWăUkWQHKRWăUkW . 3RVLELOLWă‫܊‬Lcombinatorii
ale substantivului (substantiv+ atribut). 3UHSR]L‫܊‬LD
 Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, GHSROLWH‫܊‬H flexiunea
pronumelui personal în raport cu SHUVRDQDQXPăUXOJHQXO
 Adjectivul. *UDGHOH GH FRPSDUD‫܊‬LH. Articolul demonstrativ. Acordul
adjectivului cu substantivul
 Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative
2UWRHSLHúLRUWRJUDILH
 $OIDEHWXO OLPELL URPkQH 2UGRQDUHD FXYLQWHORU GXSă FULWHULXO DOIDEHWLF
'LFĠLRQDUXO $UWLFROXOGHGLF‫܊‬LRQDU
 Tipuri de VXQHWH9RFDOă&RQVRDQă6HPLYRFDOă
 &RUHVSRQGHQĠD sunet-OLWHUă
 Silaba
 Accentul (aplicativ)
Vocabular
– Cuvântul, XQLWDWHGHED]ăDYRFDEXODUXOXL
– &XYkQWXO‫܈‬LFRQWH[WXOIRUPDúLVHQVXOFXYLQWHORU
– Categorii semantice: sinonime, antonime
– Câmpul lexical
9DULDĠLHVWLOLVWLFă
– /LPEDVWDQGDUG1RUPă‫܈‬LDEDWHUH
– Istoria cuvintelor – YDULD‫܊‬LLDOHIRUPHL‫܈‬Lale sensului în timp
ELEMENTE DE ,GHQWLWDWHSHUVRQDOă– LGHQWLWDWHQD‫܊‬LRQDOă– GLYHUVLWDWHFXOWXUDOă‫܈‬LOLQJYLVWLFă
INTERCULTURALITATE &DUWHURPkQHDVFăGHvQYă‫܊‬ăWXUăGHODSULPDFDUWHWLSăULWăODFDUWHDGLJLWDOă
 Modele comportamentale în legende greco-romane

ÌQ VWXGLHUHD FRQĠLQXWXULORU, VH YRU XUPăUL SHUPDQHQW aspectele normative ortoepice, ortografice,
PRUIRORJLFH úL GH SXQFWXDĠLH XWilizându-se constant DLFрLRQDUXO RUWRJUDILF RUWRHSLF úL PRUIRORJLF DO
limbii române (DOOM2), 'LFĠLRQDUXOH[SOLFDWLYDOOLPELLURPkQH ‫܈‬LDOWHWLSXULGHGLF‫܊‬LRQDUHúLvQGUHSWDUH
1RWă:
&RQрLQXWXULOHYRUILDERUGDWHGLQSHUVSHFWLYDFRPSHWHQрHORUVSHFLILFH$FWLYLWăрLOHGHvQYăрDUHVXJHUDWHRIHUăR
LPDJLQHSRVLELOăSULYLQGFRQWH[WHOHde formare/dezvoltare DDFHVWRUFRPSHWHQрH

12
II. Repere metodologice

II. 1. Prezentarea manualului

Manualul de Limba și literatura română pentru clasa a V-a al Editurii Paralela 45 propune un
mod original și atractiv de parcurgere a conținuturilor din programa școlară. Opțiunea pentru un
demers didactic progresiv, care să îi ofere elevului prilejul de a învăța ușor și temeinic noțiunile
teoretice, are la bază sugestiile cuprinse în documentele-cadru menționate în secțiunea Modele
teoretice.
Pornind de la tema prevăzută în programa de clasa a V-a, Eu și universul meu familiar, manualul
abordează 7 subteme (corespunzătoare celor 7 unități de învățare propuse), alese în așa fel încât
să permită integrarea tuturor domeniilor de conținut din programă (Comunicare orală, Lectură,
Redactare, Elemente de construcție a comunicării, Elemente de interculturalitate).
Fiecare unitate tematică are o structură unitară, cuprinzând succesiunea: text literar/nonliterar
de bază, ales în conformitate cu cerințele și cu nevoile de instruire a elevilor și destinat studiului
aprofundat al conceptelor de teorie literară; lecții de limba română; text literar/nonliterar pentru
aprofundarea/extinderea experiențelor de învățare anterioare. La finalul fiecărei unități de învăța-
re există un test de evaluare, care îi oferă elevului posibilitatea să-și verifice progresul în însușirea
de noi cunoștințe.
Proiectele tematice propuse în manual vizează extinderea competențelor dobândite de elev
în procesul de învățare și corelarea acestora cu situații din viața reală.
Manualul urmărește dezvoltarea competențelor generale din programa școlară:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea
și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internați-
onal
Lecțiile sunt structurate în patru momente de învățare, integrate în rubrici marcate prin sigle
sugestive pentru conținutul lor, menite să provoace curiozitatea elevului și să organizeze procesul
de învățare:  Ce știu  Ce aflu  Ce am înțeles  Cum aplic ce am învățat.
Fiecare lecție se deschide cu momentul de actualizare a cunoștințelor. Rubrica Ce știu vizează,
pe de o parte, actualizarea cunoștințelor pe care elevii le au despre subiectul ce urmează a fi abor-
dat în lecție și, pe de altă parte, relaționarea acestor cunoștințe cu experiențe proprii de viață. De
asemenea, se urmărește stimularea creativității elevilor, prin diverse jocuri.
Acumularea de noi cunoștințe se realizează în două etape, prin lectura aprofundată a textu-
lui-suport și prin rezolvarea exercițiilor care pun elevul în situații de învățare noi. Astfel, rubrica Ce
aflu are la bază texte care vizează tematica unității de învățare. Activitățile propuse sunt în strânsă
legătură cu orizontul de cunoștințe și cu preocupările elevilor, având caracter inductiv. Rubrica
are ca scop principal activarea interesului elevilor pentru noile conținuturi. Rubrica Ce am înțeles
cuprinde prezentarea propriu-zisă a conținuturilor noi din programă, în relație cu cele actualizate
la rubrica Ce știu.
Fiecare lecție este finalizată cu exerciții, Cum aplic ce am învățat, care au drept scop aprofun-
darea noțiunilor predate și extinderea experiențelor de învățare, pentru atingerea nivelului de
performanță.
13
Rubrica Știai că?, întâlnită pe tot parcursul manualului, este integrată în lecțiile unde se pre-
zintă curiozități diverse (lingvistice, literare, istorice, geografice etc.), cu rol în îmbogățirea culturii
generale a elevului. Aceste informații susțin caracterul interdisciplinar al unităților de învățare și
aprofundarea conținuturilor.

I Unitatea I u Notează numele a două biblioteci la care se face referire în textul


dat.
cƟĂŝĐĉ͍
ÌQELEOLRWHFLFăUĠLOHVXQWDúH]D
v Copiază în caiet enunţurile următoare, completându-le cu infor- WHvQRUGLQHDOIDEHWLFăGXSăQXPH
ƒ”–‡ǡ…‹–‹–‘”ǡ…—Ž–—”£ maţii din textul dat:
x Biblioteca din Iași a fost înfiinţată la începutul anului ... .
OHDXWRULORU3HQWUXDSXWHD¿JăVLWH
PDLXúRUWRDWHFăUĠLOHGLQWURELEOL
• Biblioteca x Numele arhitectului care a participat la construcţia extinderii din RWHFăVXQWLQFOXVHvQWUXQFDWDORJ
5 august 1929 este ... . /D PRPHQWXO DFWXDO PDMRUL
• Editura x Fondul de carte al bibliotecii tehnice era, la început, de ... de unităţi. WDWHD ELEOLRWHFLORU DX FDWDORDJH vQ
• &DUWHURPkQHDVFĄGHvQYĄʖĄWXUĄ x În prezent, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iași (UTI) cuprinde ... IRUPDWHOHFWURQLFSHFDUHFLWLWRULLOH
• Redactarea unui text de volume. SRWDFFHVDGHDFDVă
• Cititorul w Precizează câte cărţi se găsesc în fondul bibliotecii prezentate în
• Tipuri de texte textul dat.
x Lucraţi în perechi! Fiecare echipă va alege un criteriu de organi-
zare a unor volume într-o bibliotecă, dintre cele propuse în continuare
Titlul lecţiei 1. Cartea și biblioteca sau de membrii grupului, și va justifica de ce îl consideră potrivit: nume-
le autorilor; titlul volumelor; înălţimea fiecărui volum; culoarea copertei;
ĞĂŵŠŶƜĞůĞƐ
ÌQWH[WXOVWXGLDWVHRIHUăLQ
limba în care sunt scrise; domeniul în care se încadrează. IRUPDĠLLGHVSUHRELEOLRWHFăGLQ
ĞƕƟƵ 5RPkQLD $FHVWD HVWH XQ WH[W
y Transcrie enunţurile următoare, selectând varianta de răspuns corectă:
QRQOLWHUDU
Rubrica
7HUPHQXO ELEOLRWHFă biblioteci DUH PDL PXOWH VHQVXUL x Textul despre Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iași are scopul de
1. 1RWHD]ă FHO SXĠLQ XQ WLWOX GLQ OLVWD OHFWXULORU WDOH SH
1.FROHFĠLHGHFăUĠLúLGHPDQXVFULVHDúH]DWHvQWURDQXPLWă a informa cititorul/de a transmite emoţii și sentimente cititorului. 7H[WXO QRQOLWHUDU FXSULQGH
FDUHOHFRQVLGHULLPSRUWDQWH
RUGLQHLQVWLWXĠLHFDUHFROHFĠLRQHD]ăFăUĠLUHYLVWHHWFSHQWUX LQIRUPDĠLL FDUH DX OD ED]ă RE
Ce ştiu 2.$OHJHXQDGLQWUHOHFWXULOHFDUHĠLDXIăFXWSOăFHUHúLQR x În text, sunt prezentate informaţii reale/imaginare despre bibliote-
D¿XWLOL]DWHGHFLWLWRUL2.FDPHUăVDOăvQFDUHVHSăVWUHD]ă că. VHUYDUHD UHDOLWăĠLL$UH VFRS LQ
WHD]ăGRXăPRWLYHSHQWUXFDUHDLDSUHFLDWWH[WXOUHVSHFWLY
úL VH FLWHVF FăUĠLOH 3. FROHFĠLH SDUWLFXODUă GH FăUĠL úL GH x Foarte multe dintre cuvintele folosite în text au sensuri obișnuite/ IRUPDWLYSRDWHVăFXSULQGăGDWH
SHULRGLFH 4.PRELOăFXUDIWXULvQFDUHVHSăVWUHD]ăFăUĠLOH neobișnuite. H[DFWH SUH]HQWDWH GH UHJXOă
ĞĂŇƵ x În text, apar/nu apar termeni specifici unui anumit domeniu de ac- vQWUXQ OLPEDM OLSVLW GH H[SUHVL
,>E>HEKPA?Ö@EJ/KIºJE= LAHK?QH=H@KEHA=ÅJPKLQH tivitate. YLWDWH

Rubrica ?AHKNI=EBNQIK=OA>E>HEKPA?E@EJHQIA
O bibliotecă puţin cunoscută din România este considerată printre cele mai frumoase din lume. Cel puţin
ƵŵĂƉůŝĐĐĞĂŵŠŶǀĉƜĂƚ
Ce aflu aceasta este opinia multora dintre vizitatorii portalului boredpanda.com care are de nouă zile un sondaj
online. Peste 400 000 de utilizatori au analizat până acum propunerile site-ului specializat în găsirea şi pro- u Caută pe o hartă a lumii locurile unde se află bibliotecile menţionate în textul studiat.
movarea de imagini inedite din lume. v Majoritatea bibliotecilor au site-uri pe care oferă informaţii utile cititorilor. Accesează una dintre adre-
În acest moment, Biblioteca Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi sele indicate în continuare și notează câte două informaţii despre:
(UTI) este pe locul 2 în preferinţele utilizatorilor, o poziţie onorantă x noutăţile de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României, www.bibnat.ro;
în condiţiile în care printre „competitori” se numără capodopere arhi- x colecţiile găzduite de Biblioteca digitală, muzeu și arhivă Europeana, www.europeana.eu.
tecturale precum Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin, Biblioteca
Regală Portugheză de la Rio de Janeiro, Biblioteca Mănăstirii Admont, w Alcătuiește două enunţuri din care să rezulte diferitele sensuri ale cuvântului bibliotecă.
realizată în stilul barocului târziu, Biblioteca Naţională din Praga, x Imaginează-ţi că ești bibliotecar pentru o zi. Organizează-ţi cărţile, revistele, CD-urile într-o anumită ordine.
Biblioteca Naţională a Franţei sau Biblioteca Congresului Statelor
Unite de la Washington. Biblioteca din Iaşi a fost înfiinţată la începu- y Două dintre cele mai mari biblioteci din lume au fost acelea din Ninive și din Alexandria. Pornind de la
tul anului 1948, în noul corp al Palatului Universităţii, actualul sediu informaţiile oferite în continuare, redactează un text de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi o vizită imaginară
)RWRJUD¿HSUHOXDWăGHSHVLWHXOZZZWXLDVLUR într-una dintre cele două biblioteci.
al Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Extinderea palatului a fost
Rubrica cƟĂŝĐĉ͍ proiectată de I. G. Pompilian în acelaşi stil eclectic ca şi Palatul iniţial.
Construcţia extinderii a început la 5 august 1929, iar la lucrări a participat şi
x Biblioteca din Ninive este Biblioteca Regală a lui Assurbanipal, ultimul rege al Imperiului Neo-Asirian.
Cuprindea o colecţie de tăbliţe de lut și de fragmente (câteva mii), în care erau consemnate texte din secolul

Ştiai că?
6WLOXO EDURF HVWH FDUDF arhitectul Theodor Vasilescu. Din 1933 până în 1942, universitatea ieşeană s-a nu- al VII-lea î.H. Locul unde a fost descoperită se află, astăzi, pe teritoriul statului Irak. Cele mai multe tăbliţe des-
WHULVWLFFOăGLULORUGLQVHFROHOH mit Universitatea Mihăileană, după care denumirea s-a schimbat în Universitatea coperite în această bibliotecă antică au fost duse la Londra și fac parte din colecţia British Museum.
DO ;9,,OHD ± DO ;9,,,OHD Cuza-Vodă. Iniţial, fondul de carte al bibliotecii tehnice era modest, de doar 12 000 xBiblioteca din Alexandria a fost cea mai renumită bibliotecă din perioada antică. Conţinea peste 900 000 de
&OăGLULOH FRQVWUXLWH vQ DFHVW de unităţi. În prezent, Biblioteca UTI deţine un fond total de documente de 962 528 pergamente. Nu se știe exact cum a fost distrusă, fiind luate în calcul războaiele civile de pe teritoriul Egiptului an-
VWLOVXQWLPSXQăWRDUHvQDOWH volume – 522 187 cărţi, 129 332 reviste, 5 042 fond special (CD-uri, DVD-uri, micro- tic și războaiele religioase. Noua Bibliotecă din Alexandria (Biblioteca Alexandrina) are drept scop restabilirea unei
DX IDĠDGHOH úL LQWHULRUXO vQ formate) şi 305 967 documente tehnice, potrivit celor de la adevărul.ro. legături cu spiritul unei civilizaţii avansate din punct de vedere cultural. Este o instituţie modernă, care cuprinde
FăUFDWHFXGHFRUDĠLXQL (Text preluat de pe site-ul http://www.gandul.info/magazin) milioane de cărţi, muzee, un planetariu, centre de cercetare, galerii de artă, expoziţii permanente.
12 13

Textul-suport Exerciţiile de Rubrica Rubrica


înţelegere a textului Cum aplic ce am învăţat Ce am înţeles

Ce conţine varianta digitală a manualului?


Varianta digitală a manualului este realizată pe baza variantei tipărite. Sunt păstrate structura şi
rubricile fiecărei lecţii, iar caracterul interactiv susţine procesul de învăţare complexă. Această variantă
este concepută astfel încât să capteze atenția elevilor şi să mărească interesul lor pentru lecțiile propuse.
Manualul digital cuprinde activităţi de învăţare specifice, marcate prin următoarele iconuri:

– pentru activitate statică, de observare a unei imagini semnificative;

– pentru activitate animată (film sau animaţie scurtă);

– pentru activitate interactivă, sub formă de exerciţii după rezolvarea cărora elevul primeşte
un feedback imediat.
Meniul de navigare pentru varianta digitală cuprinde opt butoane.

/ – accesarea primei/ultimei pagini a manualului;

/ – accesarea paginii anterioare/următoare;

– afişare cuprins;
/ – mărire/micşorare pagină;

– oferă informații despre folosirea manualului digital.


Pentru o bună funcționare a manualului digital este recomandat să aveți ultimele versiuni de browsere,
cu actualizările recente.

14
II. 2. Planificarea ac vităților de învățare
Școala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. înregistrare Director,
Disciplina: Limba și literatura română Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabil Comisie metodică,
Număr de ore/săptămână: 4 Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clasa a V-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An școlar: 2017-2018
Manual: Editura Paralela 45

COMPETENȚE GENERALE
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Număr total de săptămâni Număr de săptămâni Școala Număr total de ore de limba și literatura română
altfel
36 1 140 (35 de săptămâni x 4 ore/săptămână)
Ore la
Semestrul I: 19 săptămâni O perioadă de 5 zile consecuti- Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de învățare dispoziția
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni ve, a căror planificare se află la inițială finală
profesorului
decizia unității de învățământ, 4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 10 ore
în intervalele următoare:
 16.10.2017 – 24.11.2017
– semestrul I: 4 ore (recapitulare: 2 ore; Unitatea I – 12 ore
 26.02.2018 – 30.03.2018
susținerea lucrării scrise semestriale: Unitatea II  – 15 ore
 14.05.2018 – 08.06.2018
1 oră; discutarea lucrării scrise semes- Unitatea III – 26 de ore
triale: 1 oră) Unitatea IV – 21 de ore
– semestrul al II-lea: 4 ore (recapitulare: Unitatea V – 14 ore
2 ore; susținerea lucrării scrise semes- Unitatea VI – 16 ore
triale: 1 oră; discutarea lucrării scrise Unitatea VII – 12 ore
semestriale: 1 oră)

15
Planificare calendaristică

16
Nr. de
Unitatea Săptă- Obser-
Competențe specifice Conținuturi ore
de învățare mâna vații
alocate
Prezentarea progra- 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, Prezentarea și îndrumarea lecturii textelor-suport pen- 4 I
mei și a manualului; a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și tru parcurgerea programei clasei a V-a
evaluare predictivă; sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, Evaluare predictivă
actualizarea cunoș- de interes sau pornind de la textele ascultate/citite Evaluarea competențelor de lectură și de înțelegere a
tințelor 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns unui text literar/nonliterar
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme Actualizarea cunoștințelor
familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Unitatea I 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de deta- – Carte românească de învățătură: de la prima carte ti- 12 II-IV
Carte, cititor, liu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a compor- părită la cartea digitală
cultură tamentelor care exprimă emoții din texte narative, mono- – Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagi-
logate sau dialogate nă; inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, – Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor
a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și ortografice și de punctuație
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, – Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații
de interes sau pornind de la textele ascultate/citite cauză-efect, problemă-soluție etc.), predicții, împăr-
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și tășirea impresiilor de lectură
nonliterare, continue, discontinue și multimodale – Interese și atitudini față de lectură
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene,
scheme
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diver-
se din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al
coerenței și al clarității
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele
autorilor români din diferite perioade istorice
Unitatea II 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de deta- – Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ 15 V-VIII
Școală, comunicare liu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a compor- – Cuvinte-cheie, temă
tamentelor care exprimă emoții din texte narative, mono- – Roluri în comunicare
logate sau dialogate – Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, lua-
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, rea/predarea cuvântului, așteptarea rândului la cuvânt)
a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și – Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a in-
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, terlocutorului fără a-l întrerupe, reținerea corectă a
de interes sau pornind de la textele ascultate/citite informațiilor, întrebări de clarificare, reformularea
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau
funcție de situația de comunicare paraverbale a atenției acordate interlocutorului
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, – Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonație,
folosind strategii simple de ascultare activă și manifes- tempoul vorbirii) și nonverbale (mimică, poziții cor-
tând un comportament comunicativ politicos față de in- porale, contact vizual). Elementele nonverbale și pa-
terlocutor(i) raverbale ca mărci ale personalității individului

17
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și – Strategii de concepere și de comprehensiune a textu-

18
nonliterare, continue, discontinue și multimodale lui oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă, informa-
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din ții generale și de detaliu
texte diverse – Unitățile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a în-
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns treba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a de-
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme clara etc.); perechile de adiacență întrebare-răspuns,
familiare invitație-acceptare/refuzarea invitației, reproș-accep-
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul tarea/refuzul reproșului, a face un compliment-a răs-
lecturii unor texte pe teme familiare punde la un compliment etc.
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectu- – Atitudini comunicative: atenție, empatie
ră, identificând aspectele care necesită îmbunătățire – Exprimarea adecvată a emoțiilor
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției
și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de bază
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Unitatea III 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de deta- – Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spațiu
Jocuri și jucării liu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a compor- – Strategii de interpretare: răspuns afectiv, interpreta-
tamentelor care exprimă emoții din texte narative, mono- rea limbajului figurat (personificarea)
logate sau dialogate – Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în – Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
funcție de situația de comunicare – Cuvântul și contextul: forma și sensul cuvintelor
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, – Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Dicțio-
folosind strategii simple de ascultare activă și manifes- narul. Articolul de dicționar
tând un comportament comunicativ politicos față de in- – Limba standard. Normă și abatere
terlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și – Istoria cuvintelor  – variații ale formei și ale sensului 26 VIII-XV
nonliterare, continue, discontinue și multimodale în timp
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din – Identitate personală – identitate națională – diversi-
texte diverse tate culturală și lingvistică
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns – Categorii semantice: sinonime, antonime
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme – Câmpul lexical
familiare – Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul – Corespondența sunet-literă
lecturii unor texte pe teme familiare – Identitate personală – identitate națională – diversi-
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectu- tate culturală și lingvistică
ră, identificând aspectele care necesită îmbunătățire – Silaba
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve- – Accentul (aplicativ)
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice, – Etapele scrierii: generarea ideilor, planificarea, scrie-
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata rea
experiențe trăite sau imaginate a) descoperirea unor subiecte din universul familiar;
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diver- b) restrângerea unor teme la aspecte particulare;
se din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al c) încadrarea în subiect
coerenței și al clarității – Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; para-
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării grafe
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției
și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de bază
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Unitatea IV 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de deta- – Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spa- 21 XVI-XX
Proiecte de copil liu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a compor- țiu
tamentelor care exprimă emoții din texte narative, mono- – Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, per-
logate sau dialogate soana, modul și timpul). Moduri verbale: indicativul
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, și imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri
a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și simple și compuse. Structura timpurilor compuse:
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale
de interes sau pornind de la textele ascultate/citite nepersonale (infinitivul, participiul)

19
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în

20
funcție de situația de comunicare
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori,
folosind strategii simple de ascultare activă și manifes-
tând un comportament comunicativ politicos față de in-
terlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și
nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene,
scheme
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Unitatea V 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de deta- – Narativul în texte multimodale (text și imagine  – 14 XX-XXV
Imagini din liu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a compor- bandă desenată)
copilărie tamentelor care exprimă emoții din texte narative, mono- – Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive:
logate sau dialogate comun, propriu
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, – Prepoziția
a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și – Categoria determinării: articolul (hotărât, nehotărât)
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, – Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal,
de interes sau pornind de la textele ascultate/citite de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în cu persoana, numărul, genul)
funcție de situația de comunicare – Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). As-
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, pecte normative
folosind strategii simple de ascultare activă și manifes- – Textul explicativ (aplicativ)
tând un comportament comunicativ politicos față de in-
terlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și
nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene,
scheme
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative

21
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-

22
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Unitatea VI 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, – Textul descriptiv (literar/nonliterar) 16 XXVI-XXXII
Natura și mediul a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și – Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
înconjurător sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbaju-
de interes sau pornind de la textele ascultate/citite lui figurat (comparația)
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, – Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demon-
folosind strategii simple de ascultare activă și manifes- strativ. Acordul adjectivului cu substantivul
tând un comportament comunicativ politicos față de in-
terlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și
nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din
texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene,
scheme
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diver-
se din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al
coerenței și al clarității
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor
comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea
logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Unitatea VII 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, – Modele comportamentale în legende greco-romane 12 XXXII-
Familia, modele de a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții și – Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea XXXV
viață sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, mesajului/mesajelor textului
de interes sau pornind de la textele ascultate/citite – Predicatul verbal
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, – Subiectul exprimat (simplu și multiplu). Acordul pre-
folosind strategii simple de ascultare activă și manifes- dicatului cu subiectul
tând un comportament comunicativ politicos față de in- – Atributul
terlocutor(i) – Posibilități combinatorii ale substantivului (substan-
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și tiv + atribut)
nonliterare, continue, discontinue și multimodale – Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din – Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
texte diverse – Enunțul. Punctuația enunțului
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns – Enunțuri asertive, interogative, exclamative, impera-
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme tive
familiare – Identitate personală – identitate națională – diversi-
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul tate culturală și lingvistică
lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării
unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătățire

23
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale

24
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în pro-
cesul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor co-
municative
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea lo-
gică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele
autorilor români din diferite perioade istorice
Recapitulare finală 1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, fo- 4 XXXVI
Evaluare finală losind strategii simple de ascultare activă și manifestând un
comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și
nonliterare, continue, discontinue și multimodale
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în ve-
dere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în proce-
sul de înțelegere și de exprimare corectă a intențiilor comu-
nicative
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utiliza-
rea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice
în interacțiunea verbală
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu
acelea provenind din alte culturi
Pregătire pentru teză și teză, inclusiv discutarea tezei 8
Ore la dispoziția profesorului 8
TOTAL ORE 140
Planificarea conținuturilor pe unități de învățare

Unitatea I: Carte, cititor, cultură


Nr. de ore alocate: 12
Resurse
Competențe
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Timp Forme de Evaluare
specifice Materiale didactice
(nr. ore) Data organizare
Cartea și biblioteca 1.2 Exerciții de ordonare cronologică a unor informații 1 Manual Activitate Observarea
2.1 și idei din textul suport Fișe de lucru frontală, sistematică
2.4 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în ............ Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.1 funcție de context Flipchart perechi răspunsurilor
Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor Laptop/ computer
unor cuvinte date
Exerciții de înțelegere a textului
Cartea și editura 1.2 Exerciții ghidate de lectură a imaginii 1 Manual Activitate Observarea
2.1 Exerciții de reformulare a unui mesaj din Fișe de lucru frontală și sistematică
2.3 perspectiva emițător-receptor ............ Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 Exerciții de formulare a unor preferințe Flipchart răspunsurilor
Laptop/ computer
Carte românească de învățătură 2.1 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în 1 Manual Activitate Observarea
2.2 funcție de context Fișe de lucru frontală și sistematică
2.4 Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din Videoproiector individuală Aprecierea
Lectura textului suport 5.2 textul suport ............ Flipchart răspunsurilor
Vocabular Exerciții de documentare pe baza unor articole Laptop/ computer
de presă și a unor articole din cărți, reviste sau
website-uri, privind cartea tipărită, de-a lungul
timpului
Carte românească de învățătură 2.2 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de 1 Manual Activitate Observarea
2.4 detaliu din textul suport Fișe de lucru frontală și sistematică
5.2 Exerciții de documentare pe baza unor articole ............ Videoproiector individuală Aprecierea
Înțelegerea textului suport de presă și a unor articole din cărți, reviste sau Flipchart răspunsurilor
website-uri, privind cartea tipărită, de-a lungul Laptop/ computer
timpului
Redactarea unui text 2.1 Exerciții ghidate de lectură a imaginii 1 Manual Activitate Observarea
3.1 Exerciții de repartizare a rolurilor în echipă (editor Fișe de lucru frontală și sistematică
Reguli de redactare a unui text 3.2 text, editor imagine, coordonator) .............. Videoproiector individuală Aprecierea
3.3 Flipchart Activitate în răspunsurilor
Laptop/ computer grupe

25
Redactarea unui text 2.1 Exerciții de transcriere a unor scurte texte/ 1 Manual Activitate Observarea

26
3.1 fragmente Fișe de lucru frontală, sistematică
Semnele de punctuație și rolul lor 3.2 Exerciții de explicare a rolului semnelor de Videoproiector individuală și pe Aprecierea
3.3 punctuație .............. Flipchart grupe răspunsurilor
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă Laptop/ computer
dată
Cititorul și cartea 2.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
3.1 Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului scris Fișe de lucru frontală, sistematică
Lectura textului suport 4.2 Exerciții de utilizare corectă a normelor Videoproiector individuală și pe Aprecierea
Înțelegerea textului suport gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme .............. Flipchart grupe răspunsurilor
de interes în contexte familiare și nonfamiliare Laptop/ computer
Cititorul și cartea 3.1 Exerciții de redactare a unei pagini de jurnal, 1 Manual Activitate Observarea
4.2 pornind de la experiențe personale Fișe de lucru frontală, sistematică
Modalități de formulare a Exerciții de descriere a unui personaj, folosind Videoproiector individuală și pe Aprecierea
preferințelor și a opiniei categorii gramaticale și semantice diferite .............. Flipchart grupe răspunsurilor
Exerciții de exprimare în scris a ideilor pornind de Laptop/ computer
la texte citite
Exerciții de prezentare a unei scene narative
dintr-o creație literară
Călătorii în lumi imaginare 1.1 Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor 1 Manual Activitate Observarea
(Silvia Kerim, O poveste cu nouă 2.1 unor cuvinte date Fișe de lucru frontală, sistematică
povești) 4.2 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
Lectura textului suport detaliu din textul suport Flipchart grupe răspunsurilor
Vocabular Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în Laptop/ computer
Înțelegerea textului suport funcție de context
Călătorii în lumi imaginare 2.1 Exerciții de identificare a stărilor/ emoțiilor/ 1 Manual Activitate Observarea
(Silvia Kerim, O poveste cu nouă 4.2 sentimentelor emițătorului din text Videoproiector frontală și sistematică
povești) Descrierea unui personaj, folosind categorii .............. Flipchart individuală Aprecierea
gramaticale și semantice diferite Laptop/ computer răspunsurilor
Evaluare Unitatea I 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea
1.2 independentă răspunsurilor din
2.1 proba de evaluare
2.4 ..............
4.1
4.2
Prezentarea proiectului tematic 1.2 Construirea unei comunicări dialogate folosind 1 Manual Activitate Observarea
Lectura în școala ta 1.4 formule specifice date Website-uri frontală și sistematică
2.1 Exerciții de ordonare a unor informații și idei Reviste individuală Aprecierea
2.4 dintr-un set de texte cu aceeași temă Videoproiector răspunsurilor
3.2 Realizarea de proiect tematic pentru promovarea .............. Flipchart
5.2 unor elemente de cultură locală Laptop/ computer
Exerciții de construcție a mesajului unei
comunicări în funcție de comportamentul diferit al
interlocutorilor
Exerciții de ascultare activă
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la
texte citite

Unitatea II: Școală, comunicare


Nr. de ore alocate: 15
Resurse
Competențe Timp
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) Materiale didactice
organizare
Data
Textul narativ literar. Temă, 1.2 Exerciții de reformulare a unei idei/ informații 1 Manual Activitate Observarea
organizarea mesajului (Ion 2.1 audiate Fișe de lucru frontală și sistematică
Creangă, Amintiri din copilărie) 4.2 Exerciții de lectură predictivă .............. Videoproiector individuală Aprecierea
Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în Flipchart răspunsurilor
funcție de context Laptop/ computer
Lectura textului suport Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor
Vocabular unor cuvinte date
Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului scris
Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în
funcție de context

Textul narativ literar. Temă, 2.2 Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii 1 Manual Activitate Observarea
organizarea mesajului (Ion 2.3 Exerciții de transcriere a unor cuvinte/ grupuri de Fișe de lucru frontală, sistematică
Creangă, Amintiri din copilărie ) 2.4 cuvinte ilustrative pentru tema textului dat Videoproiector individuală și în Aprecierea
3.1 Exerciții de prezentare a unei scene narative .............. Flipchart perechi răspunsurilor
5.1 dintr-o creație literară Laptop/ computer
Tema textului. Exerciții de reformulare a unui mesaj din
Organizarea mesajului perspectiva emițător-receptor
Exerciții de prezentare a unor experiențe similare
sau diferite privitoare la valorile promovate în
școală pornind de la tradițiile prezentate în textul
suport

27
Comunicarea orală. Roluri și 2.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea

28
reguli în comunicare 4.2 Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului scris Fișe de lucru frontală și sistematică
Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de Videoproiector individuală Aprecierea
detaliu dintr-un text dat .............. Flipchart răspunsurilor
Lectura textului suport Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în Laptop/ computer
Vocabular funcție de context
Înțelegerea textului
Comunicarea orală. Roluri și 1.3 Exerciții de construire a unei comunicări dialogate 1 Videoproiector Activitate Observarea
reguli în comunicare 1.4 folosind formule specifice date Flipchart frontală, sistematică
3.1 Exerciții de ascultare activă, selectând un enunț/ Laptop/ computer individuală și în Aprecierea
4.3 mai multe enunțuri care exprimă o atitudine a perechi răspunsurilor
Grila observatorului 4.4 unui interlocutor în comunicare ..............
(Situația de comunicare orală) Exerciții de completare a unei fișe de evaluare a
Strategii de menținere și de comportamentului nonverbal pentru participanții
întrerupere a dialogului la un dialog pe o temă familiară
Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de
la texte citite/auzite
Elemente paraverbale și 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de comunicare 1 Manual Activitate Observarea
nonverbale în comunicarea orală 2.1 Exerciții de exprimare în scris a ideilor pornind de Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 la texte citite/auzite Videoproiector individuală Aprecierea
3.2 Exerciții ghidate de lectură a imaginii .............. Flipchart răspunsurilor
4.2 Exerciții de utilizare corectă a normelor Laptop/ computer
4.3 gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme
4.4 de interes în contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de ilustrare a atitudinii/emoției prin
folosirea de emoticoane
Elemente paraverbale și 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de comunicare 1 Manual Activitate Observarea
nonverbale în comunicarea orală 2.1 Exerciții de exprimare în scris a ideilor pornind de Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 la texte citite/auzite Videoproiector individuală Aprecierea
3.2 Exerciții de ilustrare a atitudinii/emoției prin .............. Flipchart răspunsurilor
4.2 folosirea de emoticoane Laptop/ computer
4.3
4.4
Conceperea, prezentarea și Exerciții de ordonare a unor informații sau idei 1 Manual Activitate Observarea
înțelegerea unui text oral 1.2 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de Fișe de lucru frontală și sistematică
2.1 detaliu dintr-un text dat Videoproiector individuală Aprecierea
3.1 Exerciții de exprimare în scris a ideilor .............. Flipchart răspunsurilor
Lectura textului suport Laptop/ computer
Înțelegerea textului suport
Conceperea, prezentarea și Exerciții de completare a unei fișe de evaluare a 1 Manual Activitate Observarea
înțelegerea unui text oral 1.3 comportamentului nonverbal pentru participanții Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 la un dialog pe o temă familiară Videoproiector individuală Aprecierea
4.3 Exerciții de utilizare corectă a normelor .............. Flipchart răspunsurilor
4.4 gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme Laptop/ computer
Reguli de prezentare a unui text de interes în contexte familiare și nonfamiliare
oral
Unitățile comunicării. Atitudini Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
comunicative 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de Fișe de lucru frontală și sistematică
(R. J. Palacio, Minunea) 2.2 detaliu dintr-un text Videoproiector individuală Aprecierea
2.4 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Flipchart răspunsurilor
4.2 funcție de context Laptop/ computer
Lectura textului suport Exerciții de ordonare cronologică a unor idei
Vocabular dintr-un text dat
Înțelegerea textului
Unitățile comunicării. Atitudini 1.1 Exerciții ghidate de lectură a imaginii 1 Manual Activitate Observarea
comunicative 1.2 Exerciții de identificare a elementelor nonverbale/ Fișe de lucru frontală și sistematică
(R. J. Palacio, Minunea) 1.3 paraverbale care facilitează comunicarea Videoproiector individuală Aprecierea
1.4 Exerciții de construire a unei comunicări dialogate .............. Flipchart răspunsurilor
2.1 Exerciții de completare a spațiilor libere dintr-un Laptop/ computer
Atitudini specifice unei situații de 2.3 dialog pe teme familiare
comunicare orală 3.1
Experiențe din viața școlară 1.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
(Mark Twain, Aventurile lui Tom 1.2 Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii Fișe de lucru frontală și sistematică
Sawyer) 2.1 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Videoproiector individuală Aprecierea
2.2 funcție de context Flipchart răspunsurilor
2.3 Exerciții de antrenare în dialoguri simple, pentru a Laptop/ computer
2.4 verifica dacă mesajul textului a fost înțeles
Lectura textului suport
Vocabular
Semne de punctuație și de
ortografie
Comunicare
Experiențe din viața școlară 2.3 Exerciții de exprimare în scris a ideilor pornind de 1 Manual Activitate Observarea
(Mark Twain, Aventurile lui Tom 2.4 la textul citit/auzit Fișe de lucru frontală, sistematică
Sawyer) 2.5 Exerciții de prezentare a unei scene narative din .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
3.1 textul suport Flipchart grupe răspunsurilor
4.2 Laptop/ computer
Copiii și școala 5.1

29
Experiențe din viața școlară 2.3 Exerciții de identificare a unor similitudini între 1 Manual Activitate Observarea

30
(Mark Twain, Aventurile lui Tom 2.4 culturi diferite Fișe de lucru frontală și sistematică
Sawyer) 2.5 Exerciții de identificare a unei idei în mai multe .............. Videoproiector individuală Aprecierea
3.1 texte Flipchart răspunsurilor
4.2 Exerciții de utilizare corectă a normelor Laptop/ computer
5.1 gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme
Aprofundarea cunoștințelor de interes în contexte familiare și nonfamiliare
însușite Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Evaluare Unitatea II 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea
2.1 independentă răspunsurilor din
2.2 .............. proba de evaluare
2.3
2.4
2.5
3.1
4.2
Prezentarea proiectului tematic 1.2 Alcătuirea unui colaj cu imagini din școala unde 1 Manual Activitate Observarea
Școala mea 1.4 învață elevul Videoproiector frontală și sistematică
2.1 Construirea unei comunicări dialogate folosind Flipchart individuală Aprecierea
2.4 formule specifice date .............. Laptop/ computer răspunsurilor
3.2 Exerciții de ordonare a unor informații și idei
5.2 dintr-un set de texte cu aceeași temă
Realizarea de proiect tematic pentru promovarea
unor elemente de cultură locală
Exerciții de construcție a mesajului unei
comunicări în funcție de comportamentul diferit al
interlocutorilor
Exerciții de ascultare activă
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la
texte citite
Unitatea III: Jocuri și jucării
Nr. de ore alocate: 26
Resurse
Competențe Timp
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) Materiale didactice
organizare
Data
Textul narativ literar. Acțiune, 1.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
personaje, timp, spațiu (G. M. 2.1 Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii Fișe de lucru frontală și sistematică
Zamfirescu, Sufletul soldaților de 2.2 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Videoproiector individuală Aprecierea
plumb) 2.4 funcție de context Flipchart răspunsurilor
2.5 Exerciții de antrenare în dialoguri simple, pentru a Laptop/ computer
3.1 verifica dacă mesajul textului a fost înțeles
Lectura textului, mesaj 4.2
Textul narativ literar. Acțiune, 1.1 Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din 1 Manual Activitate Observarea
personaje, timp, spațiu (G. M. 2.1 textul suport Fișe de lucru frontală și sistematică
Zamfirescu, Sufletul soldaților de 2.2 Exerciții de recunoaștere a reperelor spațiale și Videoproiector individuală Aprecierea
plumb) 2.4 temporale din textul suport .............. Flipchart răspunsurilor
2.5 Exerciții de descriere a unui personaj folosind Laptop/ computer
3.1 categorii gramaticale și semantice diferite
Timp și spațiu în textul narativ 4.2
Textul narativ literar. Acțiune, 1.1 Exerciții de imaginare a unei continuări a 1 Manual Activitate Observarea
personaje, timp, spațiu (G. M. 2.1 întâmplărilor narate Fișe de lucru frontală și sistematică
Zamfirescu, Sufletul soldaților de 2.2 Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de .............. Videoproiector individuală Aprecierea
plumb) 2.4 la textul suport Flipchart răspunsurilor
2.5 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă Laptop/computer
3.1 dată
Acțiune, personaje în textul 4.2 Exerciții de utilizare corectă a normelor
narativ gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme
de interes în contexte familiare și nonfamiliare
Textul narativ literar. 1.1 Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de 1 Manual Activitate Observarea
Aprofundarea cunoștințelor 2.1 la textul suport Fișe de lucru frontală și sistematică
însușite 2.2 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă Videoproiector individuală Aprecierea
2.4 dată .............. Flipchart răspunsurilor
2.5 Exerciții de recunoaștere a reperelor spațiale și Laptop/computer
3.1 temporale din textul suport
4.2 Exerciții de descriere a unui personaj folosind
categorii gramaticale și semantice diferite
Exerciții de utilizare corectă a normelor
gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme

31
de interes în contexte familiare și nonfamiliare
Planul simplu de idei. Planul 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea

32
dezvoltat de idei 2.2 de detaliu a dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 Exerciții de ordonare cronologică a unor idei Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 dintr-un text dat Flipchart răspunsurilor
4.4 Exerciții de descoperire a ideilor care pot Laptop/ computer
structura un plan simplu/dezvoltat, prin dialog cu
un partener
Exerciții de alcătuire a planului simplu și dezvoltat
de idei în funcție de tematica textului suport și de
tipul acestuia
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație
și de ortografie, în funcție de intenția de
comunicare și de mesajul transmis
Cuvântul – unitatea de bază a 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de comunicare 1 Manual Activitate Observarea
vocabularului 3.1 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 funcție de context .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 Jocuri de cuvinte bazate pe confuzii lexicale Flipchart răspunsurilor
Cuvântul – unitate de bază Laptop/ computer
a vocabularului. Forma și
conținutul
Cuvântul – unitatea de bază a 1.3 Exerciții de căutare în dicționar a sensurilor unor 1 Manual Activitate Observarea
vocabularului 3.1 cuvinte Fișe de lucru frontală, sistematică
4.2 Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte în Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.4 dicționar .............. Flipchart grupe răspunsurilor
Articolul de dicționar Jocuri de cuvinte bazate pe confuzii lexicale Laptop/ computer
Limba standard. Normă și Exerciții de utilizare corectă a normelor 1 Manual Activitate Observarea
abatere 2.1 gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme Fișe de lucru frontală, sistematică
3.1 de interes în contexte familiare și nonfamiliare Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.2 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație .............. Flipchart perechi răspunsurilor
4.4 și de ortografie, în funcție de intenția de Laptop/ computer
4.5 comunicare și de mesajul transmis
Exerciții de identificare a formei corecte a unor
fapte de limbă
Exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Exerciții de comparare a mesajelor postate pe
forumuri, cu norma limbii române standard
Istoria cuvintelor – variații ale 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea
formei și ale sensului în timp 3.1 de detaliu dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 funcție de context Flipchart răspunsurilor
Exerciții de utilizare corectă a normelor Laptop/ computer
gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme
de interes în contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de identificare a formei corecte a unor
fapte de limbă
Istoria cuvintelor – variații ale Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea
formei și ale sensului în timp 2.1 de detaliu dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 Exerciții de traduceri literale ale unor unități .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 frazeologice, în scop umoristic Flipchart răspunsurilor
4.4 Exerciții de utilizare corectă a normelor Laptop/ computer
gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme
de interes în contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de identificare a variațiilor de sens și de
formă ale cuvintelor, în timp
Sinonimele. Antonimele 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea
3.1 de detaliu dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Exerciții de precizare a sinonimelor unor cuvinte .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 date Flipchart răspunsurilor
Sinonimele Laptop/ computer
Sinonimele. Antonimele 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea
3.1 de detaliu dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 dată Flipchart răspunsurilor
Antonimele Exerciții de precizare a antonimelor unor cuvinte Laptop/ computer
date
Câmpul lexical 2.1 Exerciții de formulare a unor enunțuri în care 1 Manual Activitate Observarea
3.1 se solicită scurte informații despre intențiile Fișe de lucru frontală, sistematică
4.2 și despre propriile emoții în diverse situații de .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.4 comunicare Flipchart perechi răspunsurilor
Exerciții de exprimare în scris a ideilor Laptop/ computer
Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și
de detaliu dintr-un text dat
Exerciții de identificare a cuvintelor dintr-un câmp
lexical
Vocabular 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea
Aprofundarea cunoștințelor 3.1 de detaliu dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
însușite 4.2 Exerciții de precizare a sinonimelor și a .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 antonimelor unor cuvinte date Flipchart răspunsurilor
Exerciții de identificare a cuvintelor dintr-un câmp Laptop/ computer
lexical

33
Sunetele limbii române. 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și 1 Manual Activitate Observarea

34
Corespondența sunet – literă 4.3 de detaliu dintr-un text dat Fișe de lucru frontală și sistematică
4.4 Exerciții de relaționare a sunetului cu litera .............. Videoproiector individuală Aprecierea
Sunetul și litera: corespondența Flipchart răspunsurilor
dintre ele Laptop/ computer
Sunetele limbii române. 2.1 Exerciții de relaționare a sunetului cu litera 1 Manual Activitate Observarea
Corespondența sunet – literă 4.3 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Fișe de lucru frontală și sistematică
4.4 fapte de limbă .............. Videoproiector individuală Aprecierea
Vocalele. Consoanele. Flipchart răspunsurilor
Semivocalele Laptop/ computer
Sunetele limbii române. 2.1 Exerciții de relaționare a sunetului cu litera 1 Manual Activitate Observarea
Corespondența sunet – literă 4.3 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Fișe de lucru frontală, sistematică
4.4 fapte de limbă .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
Grupurile de litere Exerciții de recitare a unor poezii cu/ fără fundal Flipchart perechi răspunsurilor
sonor Laptop/ computer
Jocuri de cuvinte bazate pe confuzii fonetice
Sunetele limbii române. 2.1 Exerciții de relaționare a sunetului cu litera 1 Manual Activitate Observarea
Corespondența sunet – literă 4.3 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Fișe de lucru frontală, sistematică
4.4 fapte de limbă .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
Aprofundarea cunoștințelor Exerciții de recitare a unor poezii cu/ fără fundal Flipchart perechi răspunsurilor
însușite sonor Laptop/ computer
Jocuri de cuvinte bazate pe confuzii fonetice
Semnele diacritice în limba 2.3 Exerciții de relaționare a sunetului cu litera și de 1 Manual Activitate Observarea
română 4.3 identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea Fișe de lucru frontală și sistematică
4.4 sunetelor specifice limbii române .............. Videoproiector individuală Aprecierea
Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere Flipchart răspunsurilor
corectă a unor texte Laptop/ computer
Exerciții de comparare a sistemului vocalic al
limbii române cu o limbă modernă studiată de
elevi în școală
Exerciții de identificare a formei corecte a unor
fapte de limbă
Jocuri de cuvinte bazate pe confuzii fonetice
Exerciții de formulare a unui răspuns personal cu
privire la un anumit aspect
Silaba 4.3 Exerciții de relaționare a sunetului cu litera 1 Manual Activitate Observarea
4.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Fișe de lucru frontală, sistematică
5.1 fapte de limbă .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
Exerciții de identificare a unor similitudini de Flipchart perechi răspunsurilor
pronunție între cuvinte cu etimologie diferită Laptop/ computer
Etapele scrierii: generarea 1.4 Exerciții de exprimare orală a ideilor 1 Manual Activitate Observarea
ideilor, planificarea, scrierea 2.1 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și Fișe de lucru frontală, sistematică
3.1 de detaliu dintr-un text .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
3.3 Exerciții de realizare a planului unei compuneri, Flipchart perechi răspunsurilor
Lectura textului suport 4.2 urmând un model dat Laptop/ computer
Înțelegerea textului 4.3 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație
4.4 și de ortografie, în funcție de intenția de
comunicare și de mesajul transmis
Etapele scrierii: generarea 1.4 Exerciții de realizare a planului unei compuneri, 1 Manual Activitate Observarea
ideilor, planificarea, scrierea 2.1 urmând un model dat Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere .............. Videoproiector individuală Aprecierea
3.3 corectă a unor texte Flipchart răspunsurilor
Realizarea planului unei 4.2 Laptop/ computer
compuneri 4.3
4.4
Părțile textului: introducere, 2.4 Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii 1 Manual Activitate Observarea
cuprins, încheiere, paragrafe 3.1 Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor Fișe de lucru frontală, sistematică
3.4 specifice, pentru a susține o opinie la informația .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.2 asimilată Flipchart perechi răspunsurilor
4.3 Exerciții de redactare a unor secvențe de Laptop/ computer
Lectura textului suport 4.4 compunere, completând paragrafele după un
Înțelegerea textului model de tipul: „La început... Apoi... În sfârșit...“
Exerciții de identificare a atitudinii manifestate
de un personaj în procesul redactării unui text,
urmărind compararea cu propria atitudine
Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere
corectă a unor texte
Părțile textului: introducere, 2.4 Exerciții de redactare a unor secvențe de 1 Manual Activitate Observarea
cuprins, încheiere, paragrafe 3.1 compunere, completând paragrafele după un Fișe de lucru frontală, sistematică
3.4 model de tipul: „La început... Apoi... În sfârșit...“ .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.2 Exerciții de utilizare corectă a normelor Flipchart perechi răspunsurilor
4.3 gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme Laptop/ computer
Redactarea unui text 4.4 de interes în contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere
corectă a unor texte
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație
și de ortografie, în funcție de intenția de
comunicare și de mesajul transmis

35
Evaluare Unitatea III 2.3 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea

36
2.4 independentă răspunsurilor din
3.1 .............. proba de evaluare
3.4
4.2
4.3
4.4

Prezentarea proiectului 1.2 Construirea unei comunicări dialogate folosind 1 Manual Activitate Observarea
tematic Jocuri din viața copiilor 1.4 formule specifice date Videoproiector frontală și sistematică
de altădată și de acum 2.1 Exerciții de ordonare a unor informații și idei .............. Flipchart individuală Aprecierea
2.4 dintr-un set de texte cu aceeași temă Laptop/ computer răspunsurilor
3.2 Realizarea de proiect tematic pentru promovarea
5.2 unor elemente de cultură locală
Exerciții de construcție a mesajului unei
comunicări în funcție de comportamentul diferit
al interlocutorilor
Exerciții de ascultare activă
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de
la texte citite

Unitatea IV: Proiecte de copil


Nr. de ore alocate: 21
Resurse
Competențe Timp
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) Materiale didactice
organizare
Data
Textul narativ nonliterar 1.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
Înțelegerea textului 1.3 Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii Fișe de lucru frontală și sistematică
2.1 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în Videoproiector individuală Aprecierea
2.2 funcție de context .............. Flipchart răspunsurilor
2.3 Exerciții de antrenare în dialoguri simple, pentru a Laptop/ computer
2.4 verifica dacă mesajul textului a fost înțeles
3.1
4.4
Textul narativ nonliterar 1.1 Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din textul 1 Manual Activitate Observarea
Timp, spațiu, acțiune, participanți 1.3 suport Fișe de lucru frontală, sistematică
2.1 Exerciții de recunoaștere a reperelor spațiale și .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.2 temporale din textul suport Flipchart grupe răspunsurilor
2.3 Exerciții de formulare a unui punct de vedere pe baza Laptop/ computer
2.4 textului suport
3.1 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
4.4 dată
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie, în funcție de intenția de comunicare și de
mesajul transmis
Textul narativ nonliterar 2.1 Exerciții de formulare a unui punct de vedere pe baza 1 Manual Activitate Observarea
Particularități de organizare a 2.2 textului suport Fișe de lucru frontală, sistematică
mesajului 2.3 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.4 dată .............. Flipchart grupe răspunsurilor
3.1 Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, Laptop/ computer
4.4 fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie, în funcție de intenția de comunicare și de
mesajul transmis
Textul narativ nonliterar 2.1 Exerciții de formulare a unui punct de vedere pe 1 Manual Activitate Observarea
Aprofundarea cunoștințelor 2.2 baza unui text Fișe de lucru frontală, sistematică
însușite 2.3 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.4 dată .............. Flipchart grupe răspunsurilor
3.1 Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, Laptop/ computer
4.4 fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie, în funcție de intenția de comunicare și de
mesajul transmis
Verbul. Flexiunea verbului în 1.4 Exerciții de completare a cuvintelor într-un text 1 Manual Activitate Observarea
raport cu numărul, persoana și 2.4 lacunar, pe baza unor criterii date Fișe de lucru frontală, sistematică
timpul 4.1 Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.2 fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în Flipchart perechi răspunsurilor
4.4 contexte familiare și nonfamiliare Laptop/ computer
4.5 Exerciții de identificare a timpului, persoanei,
numărului verbelor din texte date

37
Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la

38
categoriile gramaticale menționate
Exerciții de modificare/transformare a unor enunțuri
în funcție de deprinderile dobândite
Exerciții de exprimare orală a sentimentelor/
emoțiilor/ideilor
Modurile verbului 2.4 Exerciții de recunoaștere a modurilor personale și 1 Manual Activitate Observarea
4.1 nepersonale ale verbelor Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 moduri personale și nepersonale Flipchart răspunsurilor
4.5 Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, Laptop/ computer
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Timpurile modului indicativ. Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpul prezent 2.4 timpul prezent Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.1 modul indicativ, timpul prezent Flipchart răspunsurilor
4.2 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.4 modul indicativ, timpul prezent
4.5 Exerciții de observare a valorii expresive a părților de
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Timpurile modului indicativ. 2.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile trecutului. Timpul 3.1 timpul imperfect Fișe de lucru frontală și sistematică
imperfect 4.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 modul indicativ, timpul imperfect Flipchart răspunsurilor
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.5 modul indicativ, timpul imperfect
Exerciții de observare a valorii expresive a părților de
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Timpurile modului indicativ. 2.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile trecutului. Timpul 3.1 timpul perfect compus Fișe de lucru frontală și sistematică
perfect compus 4.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 modul indicativ, timpul perfect compus .............. Flipchart răspunsurilor
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.5 modul indicativ, timpul perfect compus
Exerciții de observare a valorii expresive a părților de
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Timpurile modului indicativ. 2.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile trecutului. Timpul 3.1 timpul perfect simplu Fișe de lucru frontală și sistematică
perfect simplu 4.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 modul indicativ, timpul perfect simplu .............. Flipchart răspunsurilor
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.5 modul indicativ, timpul perfect simplu
Exerciții de observare a valorii expresive a părților de
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Timpurile modului indicativ. 2.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile trecutului. Timpul 3.1 timpul mai-mult-ca-perfect Fișe de lucru frontală și sistematică
mai-mult-ca-perfect 4.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.2 modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect Flipchart răspunsurilor
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.5 modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect

39
Exerciții de observare a valorii expresive a părților de

40
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Timpurile modului indicativ. 2.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile viitorului. Viitor I și 3.1 timpul viitor I Fișe de lucru frontală, sistematică
viitor II 4.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.2 modul indicativ, timpul viitor I Flipchart perechi răspunsurilor
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.5 modul indicativ, timpul viitor I
Exerciții de observare a valorii expresive a părților de
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Timpurile modului indicativ. 2.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul indicativ, 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile viitorului. Viitor I și 3.1 timpul viitor II Fișe de lucru frontală, sistematică
viitor II 4.1 Exerciții de analiză gramaticală corectă a verbelor la Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.2 modul indicativ, timpul viitor II .............. Flipchart perechi răspunsurilor
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
4.5 modul indicativ, timpul viitor II
Exerciții de observare a valorii expresive a părților de
vorbire din textele abordate
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Modul imperativ 1.4 Exerciții de identificare a verbelor la modul imperativ 1 Manual Activitate Observarea
2.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Fișe de lucru frontală și sistematică
3.1 modul imperativ .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.1 Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, Flipchart răspunsurilor
4.2 fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în Laptop/ computer
4.4 contexte familiare și nonfamiliare
4.5 Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Exerciții de modificare/transformare a unor enunțuri
în funcție de deprinderile dobândite
Modul imperativ 1.4 Exerciții de utilizare a verbelor la modul imperativ 1 Manual Activitate Observarea
2.4 într-o situație de comunicare Videoproiector frontală și pe sistematică
3.1 Exerciții de ascultare activă .............. Flipchart grupe Aprecierea
4.1 Exerciții de exprimare orală a ideilor Laptop/ computer răspunsurilor
4.2
4.4
4.5
Verbe predicative și verbe 3.1 Exerciții de identificare a verbelor auxiliare 1 Manual Activitate Observarea
auxiliare 4.1 Exerciții de diferențiere a verbelor predicative și a Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 verbelor auxiliare Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe .............. Flipchart răspunsurilor
4.5 auxiliare Laptop/ computer
Exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale,
fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Verbul. Consolidarea 3.1 Exerciții de identificare și de analiză a diferitelor 1 Manual Activitate Observarea
cunoștințelor 4.1 tipuri de verbe studiate Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Alcătuirea de texte în care să apară verbe la timpurile Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 modurilor învățate .............. Flipchart răspunsurilor
4.5 Alcătuirea de enunțuri în care să apară verbe la Laptop/ computer
diferite moduri
Exerciții de identificare a formelor verbale corecte

41
Tipuri de texte nonliterare. 1.4 Exerciții de construire a unei comunicări dialogate 1 Manual Activitate Observarea

42
Afișul. Anunțul 2.1 folosind formule specifice date Fișe de lucru frontală, sistematică
2.3 Exerciții ghidate de lectură a imaginii .............. Videoproiector individuală, Aprecierea
Lectura textului suport 2.4 Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor Flipchart pe grupe și în răspunsurilor
Înțelegerea textului suport 3.1 specifice, pentru a susține o opinie referitoare la Laptop/ computer perechi
3.2 informația asimilată
5.1 Exerciții de identificare a unor similitudini între
culturi diferite
Tipuri de texte nonliterare. 1.4 Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/ 1 Manual Activitate Observarea
Afișul. Anunțul 2.1 desen, scheme Fișe de lucru frontală și sistematică
2.3 Elaborarea individuală a unei prezentări cu ajutorul .............. Videoproiector individuală Aprecierea
Tipuri de texte nonliterare 2.4 noilor tehnologii Flipchart răspunsurilor
3.1 Exerciții de exprimare în scris a ideilor Laptop/ computer
3.2 Exerciții de identificare a unor similitudini între
5.1 culturi diferite
Evaluare Unitatea IV 1.4 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea
2.4 independentă răspunsurilor din
3.1 .............. proba de evaluare
4.1
4.2
4.4
4.5
5.1
Prezentarea, la alegere, a unuia 1.2 Construirea unei comunicări dialogate folosind 1 Manual Activitate Observarea
dintre proiectele Modalități de 1.4 formule specifice date Videoproiector frontală și sistematică
implicare în viața comunității 2.1 Exerciții de ordonare a unor informații și idei dintr-un .............. Flipchart individuală Aprecierea
din care fac parte sau 2.4 set de texte cu aceeași temă Laptop/ computer răspunsurilor
Petrecerea timpului liber 3.2 Realizarea de proiect tematic pentru promovarea
5.2 unor elemente de cultură locală
Exerciții de construcție a mesajului unei
comunicări în funcție de comportamentul diferit al
interlocutorilor
Exerciții de ascultare activă
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la
texte citite
Unitatea V: Imagini din copilărie
Nr. de ore alocate: 14
Resurse
Competențe Timp
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) Materiale didactice
organizare
Data
Narațiunea în text și imagini 1.1 Exerciții de descoperire a ideilor care pot structura 1 Manual Activitate Observarea
Înțelegerea textului multimodal 1.3 un plan simplu/dezvoltat, prin dialog cu un Fișe de lucru frontală, sistematică
1.4 partener .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
2.1 Abordarea unor teme din perspectivă Flipchart perechi răspunsurilor
2.2 interdisciplinară Laptop/ computer
2.3 Exerciții ghidate de lectură a imaginii
2.4 Exerciții de completare a spațiilor libere dintr-un
3.2 dialog pe teme familiare
4.4 Exerciții de recunoaștere a reperelor spațiale și
5.1 temporale dintr-o bandă desenată
Narațiunea în text și imagini 1.1 Exerciții de asociere corespunzătoare 1 Manual Activitate Observarea
Înțelegerea textului multimodal 1.3 text-imagine/desen, scheme Fișe de lucru frontală, sistematică
1.4 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.1 ortografie, în funcție de intenția de comunicare și .............. Flipchart grupe răspunsurilor
2.2 de mesajul transmis Laptop/ computer
2.3
2.4
3.2
4.4
5.1
Narațiunea în text și imagini 1.1 Exerciții de identificare în texte studiate a unor 1 Manual Activitate Observarea
Caracteristicile textului 1.3 similitudini între culturi diferite Fișe de lucru frontală și sistematică
multimodal 1.4 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de Videoproiector individuală Aprecierea
2.1 ortografie, în funcție de intenția de comunicare și .............. Flipchart răspunsurilor
2.2 de mesajul transmis Laptop/ computer
2.3 Exerciții de asociere corespunzătoare
2.4 text-imagine/desen, scheme
3.2
4.4
5.1
Substantivul. Prepoziția 1.4 Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine 1 Manual Activitate Observarea
3.2 Exerciții de identificare a substantivelor comune și Fișe de lucru frontală și sistematică
a substantivelor proprii în texte date Videoproiector individuală Aprecierea
răspunsurilor

43
4.1 Exerciții de identificare a genului și numărului .............. Flipchart

44
4.4 substantivelor Laptop/ computer
4.5 Exerciții de completare a substantivelor într-un
text lacunar, pe baza unor criterii date
Exerciții de identificare a formei corecte a unor
substantive
Substantivul. Prepoziția Exerciții de identificare a prepozițiilor simple și 1 Manual Activitate Observarea
1.4 compuse Fișe de lucru frontală și sistematică
3.2 Alcătuirea de enunțuri în care să apară substantive .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.1 precedate de prepoziții simple și compuse Flipchart răspunsurilor
4.4 Exerciții de modificare/transformare a unor Laptop/ computer
4.5 enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Articolul hotărât. Articolul 1.4 Exerciții de identificare a articolelor hotărâte, în 1 Manual Activitate Observarea
nehotărât 4.1 enunțuri date Fișe de lucru frontală, sistematică
4.4 Exerciții de folosire corectă a articolului hotărât în .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.5 diferite contexte Flipchart grupe răspunsurilor
Exerciții de completare a cuvintelor Laptop/ computer
într-un text lacunar, pe baza unor criterii date
Exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Articolul hotărât. Articolul 1.4 Exerciții de identificare a articolelor nehotărâte, în 1 Manual Activitate Observarea
nehotărât 4.1 enunțuri date Fișe de lucru frontală, sistematică
4.4 Exerciții de folosire corectă a articolului nehotărât .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.5 în diferite contexte Flipchart perechi răspunsurilor
Exerciții de completare a cuvintelor Laptop/ computer
într-un text lacunar, pe baza unor criterii date
Exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Substantivul. 1.4 Exerciții de folosire corectă a substantivelor în 1 Manual Activitate Observarea
Consolidarea cunoștințelor 4.1 diferite contexte Fișe de lucru frontală, sistematică
4.4 Exerciții de completare a cuvintelor .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.5 într-un text lacunar, pe baza unor criterii date Flipchart perechi răspunsurilor
Exerciții de modificare/transformare a unor Laptop/ computer
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Exerciții de analiză gramaticală a substantivelor
Pronumele personal 1.2 Exerciții de completare, în dialog cu un partener, a 1 Manual Activitate Observarea
1.4 unor enunțuri Fișe de lucru frontală și sistematică
4.1 Exerciții de identificare a pronumelor personale în .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 texte date Flipchart răspunsurilor
4.5 Exerciții de identificare a persoanei, numărului și Laptop/ computer
genului pronumelor
Exerciții de identificare a formelor accentuate și
neaccentuate ale pronumelui personal
Alcătuirea de enunțuri corecte cu formele
accentuate și neaccentuate ale pronumelui
personal
Pronumele personal 1.2 Exerciții de identificare a pronumelor personale de 1 Manual Activitate Observarea
1.4 politețe în texte date Fișe de lucru frontală, sistematică
4.1 Exerciții de folosire corectă a formelor .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.4 pronominale, prin integrarea acestora în diferite Flipchart grupe răspunsurilor
4.5 contexte Laptop/ computer
Exerciții de analiză gramaticală corectă a
pronumelor personale identificate în texte date
Pronumele personal. Consolidarea 1.2 Exerciții de identificare a pronumelor personale în 1 Manual Activitate Observarea
cunoștințelor 1.4 texte date Fișe de lucru frontală, sistematică
4.1 Exerciții de folosire corectă a formelor .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.4 pronominale, prin integrarea acestora în diferite Flipchart grupe răspunsurilor
4.5 contexte Laptop/ computer
Exerciții de analiză gramaticală corectă a
pronumelor personale identificate în texte date
Numeralul cardinal. Aspecte 1.2 Exerciții de completare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
normative 1.4 într-un text lacunar, pe baza unor criterii date Fișe de lucru frontală, sistematică
2.4 Exerciții de scriere corectă a numeralelor cardinale .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.1 Exerciții de construcție a mesajului unei Flipchart perechi răspunsurilor
4.4 comunicări în funcție de comportamentul diferit al Laptop/ computer
interlocutorilor
Numeralul ordinal. Aspecte 1.2 Exerciții de completare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
normative 1.4 într-un text lacunar, pe baza unor criterii date Fișe de lucru frontală și sistematică
4.1 Exerciții de scriere corectă a numeralelor ordinale .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 Exerciții de construcție a mesajului unei Flipchart răspunsurilor
4.5 comunicări în funcție de comportamentul diferit al Laptop/ computer
interlocutorilor
Numeralul. Consolidarea 1.2 Exerciții de completare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
cunoștințelor 1.4 într-un text lacunar, pe baza unor criterii date Fișe de lucru frontală și sistematică
4.1 Exerciții de scriere corectă a numeralelor cardinale .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 și ordinale Flipchart răspunsurilor
4.5 Exerciții de construcție a mesajului unei Laptop/ computer
comunicări în funcție de comportamentul diferit al
interlocutorilor

45
Texte explicative (Aplicații) 1.4 Text suport: Indicațiile de utilizare a unei mașini de 1 Manual Activitate Observarea

46
2.1 spălat Fișe de lucru frontală și sistematică
2.3 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de .............. Videoproiector individuală Aprecierea
2.4 detaliu dintr-un text dat Flipchart răspunsurilor
3.1 Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor Laptop/ computer
4.1 specifice, pentru a susține o opinie referitoare la
4.2 informația asimilată
Texte explicative (Aplicații) 1.4 Texte suport: Harta metroului din București și 1 Manual Activitate Observarea
2.1 Prospectul medicamentului Panadol Fișe de lucru frontală, sistematică
2.3 Exerciții de extragere a informațiilor esențiale și de .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.4 detaliu dintr-un text dat Flipchart grupe răspunsurilor
3.1 Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor Laptop/ computer
4.1 specifice, pentru a susține o opinie referitoare la
4.2 informația asimilată
Exerciții de utilizare corectă a normelor
gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe
teme de interes în contexte familiare și
nonfamiliare
Evaluare Unitatea V 2.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea
2.3 independentă răspunsurilor din
3.2 .............. proba de evaluare
4.1
4.4
4.5
Prezentarea proiectului tematic 1.2 Alcătuirea unui colaj cu imagini din benzi 1 Manual Activitate Observarea
Benzile desenate de ieri și de azi 1.4 desenate românești și străine Site-uri cu benzi frontală sistematică
2.1 Exerciții de ordonare a unor informații și idei desenate Aprecierea
2.4 dintr-un set de texte cu aceeași temă .............. Cărți/reviste cu răspunsurilor
3.2 Realizarea de proiect tematic pentru promovarea benzi desenate
5.1 unor elemente de cultură națională Videoproiector
Flipchart
Laptop/ computer
Unitatea VI: Natura și mediul înconjurător
Nr. de ore alocate: 16
Resurse
Competențe Timp
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) Materiale didactice
organizare
Data
Textul descriptiv literar 2.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
(Calistrat Hogaș, 2.4 Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului Fișe de lucru frontală, sistematică
Pe drumuri de munte) 2.5 scris .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.4 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în Flipchart perechi răspunsurilor
funcție de context Laptop/ computer
Lectura textului suport Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor
Vocabular unor cuvinte date
Semne de punctuație și de Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie ortografie, în funcție de intenția de comunicare și
de mesajul transmis
Textul descriptiv literar 1.2 Exerciții de identificare a caracteristicilor textului 1 Manual Activitate Observarea
(Calistrat Hogaș, 2.1 descriptiv literar Fișe de lucru frontală, sistematică
Pe drumuri de munte) 2.2 Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.3 specifice, pentru a susține o opinie referitoare la .............. Flipchart grupe răspunsurilor
Caracteristicile textului descriptiv 2.4 informația asimilată Laptop/ computer
literar Exerciții de completare, în dialog cu un partener,
a unor enunțuri, pornind de la ideile principale
identificate într-un text studiat
Exerciții de de extragere a informațiilor esențiale
și de detaliu dintr-un text dat
Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii
Textul descriptiv literar 3.1 Exerciții de redactare a unei compuneri 1 Manual Activitate Observarea
(Calistrat Hogaș, 3.2 descriptive pe o temă dată .............. Fișe de lucru frontală, sistematică
Pe drumuri de munte) 4.2 Exerciții de asociere corespunzătoare Videoproiector individuală și în Aprecierea
2.4 text-imagine Flipchart perechi răspunsurilor
Elemente de expresivitate a Exerciții de utilizare corectă a normelor Laptop/ computer
comunicării. Comparația gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme
de interes în contexte nonfamiliare
Descrierea unui peisaj, folosind categorii
gramaticale și semantice diferite
Exerciții de observare a valorii expresive a părților
de vorbire din textele abordate

47
Textul descriptiv nonliterar 2.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea

48
(Super-furtunile – text preluat din 2.4 Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului scris Fișe de lucru frontală, sistematică
revista Terra magazin) 2.5 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.4 funcție de context Flipchart perechi răspunsurilor
Lectura textului suport Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor Laptop/ computer
Vocabular unor cuvinte date

Textul descriptiv nonliterar 1.2 Exerciții de identificare a caracteristicilor textului 1 Manual Activitate Observarea
(Super-furtunile – text preluat din 2.3 descriptiv nonliterar Fișe de lucru frontală, sistematică
revista Terra magazin) 2.4 Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
3.1 specifice, pentru a susține o opinie referitoare la Flipchart grupe răspunsurilor
Caracteristicile textului descriptiv 3.2 informația asimilată Laptop/ computer
nonliterar 4.2 Exerciții de completare, în dialog cu un partener,
5.1 a unor enunțuri, pornind de la ideile principale
identificate într-un text studiat
Exerciții de de extragere a informațiilor esențiale și
de detaliu dintr-un text dat
Exerciții de reluare a lecturii după anumite criterii
Descrierea unei regiuni folosind categorii
gramaticale și semantice diferite
Promovarea unor elemente de cultură locală,
regională
Adjectivul. Articolul demonstrativ 1.4 Exerciții de identificare a adjectivelor variabile și 1 Manual Activitate Observarea
2.4 invariabile din texte date Fișe de lucru frontală, sistematică
Determinanții substantivului. 4.1 Exerciții de analiză gramaticală a adjectivelor .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
Adjectivul. 4.2 variabile și invariabile Flipchart grupe răspunsurilor
Adjective variabile și invariabile 4.4 Alcătuirea de enunțuri în care să apară diferite Laptop/ computer
4.5 tipuri de adjective
Adjectivul. Articolul demonstrativ 1.4 Exerciții de folosire corectă a adjectivelor în 1 Manual Activitate Observarea
2.4 diferite contexte Fișe de lucru frontală, sistematică
Acordul adjectivului în gen și 4.1 Efectuarea acordului corect al adjectivului cu .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
număr cu substantivul determinat 4.2 substantivul, în diferite contexte Flipchart grupe răspunsurilor
4.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Laptop/ computer
4.5 fapte de limbă
Adjectivul. Articolul demonstrativ 1.4 Exerciții de identificare a rolului topicii adjectivului 1 Manual Activitate Observarea
2.4 în ortografia acestuia Fișe de lucru frontală, sistematică
Topica adjectivului 4.1 Alcătuirea de enunțuri în care adjectivul să ocupe Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.2 diferite poziții în raport cu substantivul determinat .............. Flipchart grupe răspunsurilor
4.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Laptop/ computer
4.5 fapte de limbă
Adjectivul. Articolul demonstrativ 1.4 Exerciții de identificare a formelor articolului 1 Manual Activitate Observarea
2.4 demonstrativ Fișe de lucru frontală, sistematică
Formele articolului demonstrativ 4.1 Exerciții de scriere corectă a adjectivelor însoțite Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.2 de articole demonstrative .............. Flipchart grupe răspunsurilor
4.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Laptop/ computer
4.5 fapte de limbă
Gradele de comparație ale 1.4 Exerciții de identificare a adjectivelor la diferite 1 Manual Activitate Observarea
adjectivului 2.4 grade de comparație Fișe de lucru frontală, sistematică
4.1 Exerciții de identificare a formei corecte a unor .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
Gradul pozitiv. Gradul comparativ. 4.2 fapte de limbă Flipchart grupe răspunsurilor
Gradul superlativ. 4.4 Exerciții de modificare a unor enunțuri în funcție Laptop/ computer
4.5 de deprinderile dobândite
Gradele de comparație ale 1.4 Exerciții de modificare a unor enunțuri în funcție 1 Manual Activitate Observarea
adjectivului 2.4 de deprinderile dobândite Fișe de lucru frontală, sistematică
4.1 Observarea valorii expresive a adjectivului .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
Mijloace expresive de redare a 4.2 Flipchart grupe răspunsurilor
superlativului absolut 4.4 Laptop/ computer
4.5
Adjectivul. Aprofundarea 1.4 Exerciții de identificare a formelor articolului 1 Manual Activitate Observarea
noțiunilor însușite 2.4 demonstrativ Fișe de lucru frontală, sistematică
4.1 Exerciții de scriere corectă a adjectivelor însoțite Videoproiector individuală și pe Aprecierea
4.2 de articole demonstrative .............. Flipchart grupe răspunsurilor
4.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Laptop/ computer
4.5 fapte de limbă
Exerciții de modificare a unor enunțuri în funcție
de deprinderile dobândite
Observarea valorii expresive a adjectivului
Tipuri de texte descriptive (atelier) 1.2 Completarea, în dialog cu un partener, 1 Manual Activitate Observarea
2.1 a unor enunțuri, pornind de la ideile principale Fișe de lucru frontală, sistematică
2.2 identificate într-un text studiat Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.3 Identificarea în texte studiate a unor similitudini .............. Flipchart grupe răspunsurilor
2.4 între culturi diferite Laptop/ computer
3.3 Exerciții ghidate de lectură a imaginii
4.2
5.1
Tipuri de texte descriptive (atelier) 1.2 Completarea, în dialog cu un partener, 1 Manual Activitate Observarea
2.1 a unor enunțuri, pornind de la ideile principale Fișe de lucru frontală, sistematică
identificate într-un text studiat .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
2.3 Identificarea în texte studiate a unor similitudini Flipchart grupe răspunsurilor
2.4 între culturi diferite Laptop/ computer

49
3.3 Exerciții ghidate de lectură a imaginii

50
4.2
5.1
Evaluare Unitatea VI 2.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea
2.3 independentă răspunsurilor din
3.2 .............. proba de evaluare
4.1
4.4
4.5
Prezentarea proiectului tematic 1.2 Alcătuirea unui colaj cu imagini din benzi 1 Manual Activitate Observarea
Explorez mediul în care trăiesc 1.4 desenate românești și străine Site-uri cu benzi frontală sistematică
2.1 Exerciții de ordonare a unor informații și idei desenate Aprecierea
2.4 dintr-un set de texte cu aceeași temă .............. Cărți/reviste cu răspunsurilor
3.2 Realizarea de proiect tematic pentru promovarea benzi desenate
5.1 unor elemente de cultură națională Videoproiector
Flipchart
Laptop/ computer

Unitatea VII: Familie, modele de viață


Nr. de ore alocate: 12
Resurse
Competențe Timp
Conținuturi (detalieri) Activități de învățare Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) Materiale didactice
organizare
Data
Modele comportamentale 2.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
în legende greco-romane 2.4 Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului Fișe de lucru frontală și sistematică
(Alexandru Mitru, Legendele 2.5 scris Videoproiector individuală Aprecierea
Olimpului. Prometeu) 4.4 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Flipchart răspunsurilor
funcție de context Laptop/ computer
Lectura textului suport Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor
Vocabular unor cuvinte date
Semne de punctuație și de Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie ortografie, în funcție de intenția de comunicare și
de mesajul transmis
Modele comportamentale 1.2 Exerciții de reformulare a unui mesaj din 1 Manual Activitate Observarea
în legende greco-romane 1.4 perspectiva emițător-receptor Fișe de lucru frontală, sistematică
(Alexandru Mitru, Legendele 2.3 Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de .............. Videoproiector individuală și pe Aprecierea
Olimpului. Prometeu) 3.1 la textul suport Flipchart grupe răspunsurilor
Modele comportamentale. Eroul 5.1 Discutarea unor tipare culturale identificate în Laptop/ computer
civilizator 5.2 textul suport
Exerciții de identificare a unui set de convenții și
valori recunoscute social și cultural
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la
textul suport
Părți principale de propoziție. 2.3 Exerciții de identificare a predicatelor verbale din 1 Manual Activitate Observarea
Predicatul 3.1 texte date Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Exerciții de analiză gramaticală corectă a .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 predicatelor verbale Flipchart răspunsurilor
4.5 Exerciții de identificare a formei corecte a unor Laptop/ computer
fapte de limbă
Exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă
dată
Părți principale de propoziție. 2.3 Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine 1 Manual Activitate Observarea
Subiectul 3.2 Exerciții de identificare a subiectelor în texte date Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Alcătuirea de enunțuri în care să apară subiecte .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 Exerciții de analiză a subiectelor din texte date Flipchart răspunsurilor
4.5 Alcătuirea de enunțuri în care subiectul să fie Laptop/ computer
exprimat prin diferite părți de vorbire (substantiv,
pronume personal)
Exerciții de identificare a formei corecte a unor
fapte de limbă
Exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
Părți secundare de propoziție. 2.3 Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine 1 Manual Activitate Observarea
Atributul 3.2 Exerciții de identificare a atributelor în texte date Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 Alcătuirea de enunțuri în care să apară atribute .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 Exerciții de analiză a atributelor din texte date Flipchart răspunsurilor
4.5 Alcătuirea de enunțuri în care atributul să fie Laptop/ computer
exprimat prin diferite părți de vorbire (substantiv,
pronume personal, numeral, adjectiv)
Exerciții de identificare a formei corecte a unor
fapte de limbă
Exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite

51
Propoziția 2.3 Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine 1 Manual Activitate Observarea

52
3.2 Exerciții de identificare a diferitelor tipuri de Fișe de lucru frontală și sistematică
4.2 propoziții Videoproiector individuală Aprecierea
4.4 Exerciții de construire a unor propoziții simple și .............. Flipchart răspunsurilor
4.5 dezvoltate Laptop/ computer
Exerciții de transformare a propozițiilor simple în
propoziții dezvoltate
Exerciții de modificare/transformare a unor
propoziții în funcție de deprinderile dobândite
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie, în funcție de intenția de comunicare și
de mesajul transmis
Enunțul 2.3 Reformularea unui mesaj din perspectiva 1 Manual Activitate Observarea
4.2 emițător-receptor Fișe de lucru frontală și sistematică
Clasificarea enunțurilor 4.4 Exerciții de completare a spațiilor libere dintr-un .............. Videoproiector individuală Aprecierea
4.5 dialog pe teme familiare Flipchart răspunsurilor
Exerciții de identificare a diferitelor tipuri de Laptop/ computer
enunțuri
Exerciții de construire a diferitelor tipuri de
enunțuri
Enunțul 1.4 Construirea unei comunicări dialogate folosind 1 Manual Activitate Observarea
Aprofundarea noțiunilor însușite 2.3 formule specifice date Fișe de lucru frontală, sistematică
4.2 Reformularea unui mesaj din perspectiva Videoproiector individuală și în Aprecierea
4.4 emițător-receptor .............. Flipchart perechi răspunsurilor
4.5 Exerciții de completare a spațiilor libere dintr-un Laptop/ computer
dialog pe teme familiare
Exerciții de identificare a diferitelor tipuri de
enunțuri
Exerciții de construire a diferitelor tipuri de
enunțuri
Identitate personală – identitate 2.1 Exerciții de lectură predictivă 1 Manual Activitate Observarea
culturală 2.4 Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului Fișe de lucru frontală, sistematică
(Elif Shafak, Fetița căreia nu-i 2.5 scris Videoproiector individuală și în Aprecierea
plăcea numele său) 4.4 Exerciții de identificare a sensurilor cuvintelor în .............. Flipchart perechi răspunsurilor
funcție de context Laptop/ computer
Lectura textului suport Exerciții de precizare a sinonimelor, a antonimelor
Vocabular unor cuvinte date
Semne de punctuație și de Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie ortografie, în funcție de intenția de comunicare și
de mesajul transmis
Identitate personală – identitate 1.2 Exerciții de reformulare a unui mesaj din 1 Manual Activitate Observarea
culturală 2.3 perspectiva emițător-receptor Fișe de lucru frontală și sistematică
(Elif Shafak, Fetița căreia nu-i 5.1 Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de .............. Videoproiector individuală Aprecierea
plăcea numele său) 5.2 la textul suport Flipchart răspunsurilor
Discutarea unor tipare culturale identificate în Laptop/ computer
Identitate personală. Identitate textul suport
culturală Exerciții de identificare a unui set de convenții și
valori recunoscute social și cultural
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la
textul suport

Evaluare Unitatea VII 2.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor însușite 1 Manual Activitate Aprecierea
2.3 independentă răspunsurilor din
3.1 .............. proba de evaluare
4.2
4.4
4.5
Prezentarea proiectului tematic 1.2 Exerciții de ordonare a unor informații și idei 1 Manual Activitate Observarea
Drepturile copilului în cadrul 1.4 dintr-un set de texte cu aceeași temă Website-uri frontală sistematică
familiei 2.1 Realizarea de proiect tematic pentru promovarea Videoproiector Aprecierea
2.4 unor elemente de cultură națională .............. Flipchart răspunsurilor
3.2 Exerciții de construcție a mesajului unei Laptop/ computer
5.1 comunicări în funcție de comportamentul diferit al
interlocutorilor
Exerciții de ascultare activă
Exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la
texte citite

53
III. Sugestii metodice
(modele orientative de proiecte didactice, după modelul ERR, pe unități de învățare)

Didactica modernă se bazează pe ideea potrivit căreia procesul de predare și de învățare tre-
buie să respecte anumite principii:
 învățarea, însemnând căutarea sensului, trebuie să pornească de la aspectul în jurul căruia elevii
încearcă să construiască semnificații;
 obținerea sensului se realizează atât prin înțelegerea detaliilor și a aspectelor particulare, cât și
prin raportarea la ansamblul/la întregul din care detaliile fac parte;
 tratarea elevului ca partener în procesul de învățare, prin înțelegerea modelelor mentale pe
care acesta le folosește pentru a da coerență universului din care face parte și a premiselor de la
care pornește pentru a crea aceste modele;
 necesitatea ca elevul, participant activ în actul didactic, să-și construiască propriile semnificații
în raport cu aspectele studiate, nu să memoreze răspunsuri „corecte“ sau semnificații propuse
de alții.
Întocmirea unui proiect didactic se raportează la câteva aspecte esențiale: orice activitate de
învățare urmărește obținerea unei confirmări a faptului că elevii înțeleg/interiorizează conținuturi-
le propuse, aplică procesele de gândire și de învățare adecvate și se desfășoară prin administrarea
optimă a resurselor și a timpului alocate, folosindu-se metodele și procedeele didactice prin care
se ating obiectivele propuse și se organizează colectivul de elevi pe parcursul activității didactice.
Activitățile didactice organizate după modelul ERR cuprind, în esență, trei momente, cores-
punzătoare paradigmei de învățare: Ce știu despre subiect și ce aș dori să aflu?  – Învățarea noilor
conținuturi – Ce am învățat, cum aplic și corelez noile cunoștințe? (cf. Alina Pamfil, Limba și literatura
română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45).
Evocarea urmărește actualizarea cunoștințelor pe care le au elevii despre subiect, precum și
identificarea zonelor de interes, în măsură să justifice abordarea problemei. Această etapă pregă-
tește trecerea la studiul propriu-zis.
Realizarea/Constituirea sensului reprezintă secvența centrală a lecției, centrată pe procesul de
monitorizare a înțelegerii, și vizează atât eforturile elevului de a-și dirija propriul proces de înțele-
gere a aspectelor necunoscute, cât și la activitatea de monitorizare a acestui proces, desfășurată
de profesor.
Reflecția urmărește verificarea cunoștințelor dobândite pe parcursul activității didactice și a
capacității elevilor de a aplica/de a exprima în propriile cuvinte noile cunoștințe.
Am optat pentru organizarea sugestiilor metodice după această structură, deoarece oferă o
mare libertate de organizare a activității didactice și posibilitatea de a menține o comunicare des-
chisă și permanentă între profesor și elev, în spiritul programei de studiu actuale.
Schițele de scenariu didactic sunt organizate pe unități și pe lecții, cuprinzând, schematic,
etapele corespunzătoare activităților didactice. Nefiind exhaustive, aceste proiecte didactice per-
mit adaptarea, la nivelul clasei, în funcție de nevoile profesorului care le utilizează. Primul proiect
didactic, model, cuprinde atât datele generale, cât și sugestiile de realizare a activității didactice.
Celelalte cuprind doar elementele scenariului didactic. Au fost indicate, succint, obiective opera-
ționale pentru fiecare lecție; la acestea, pot fi adăugate, în funcție de tema, scopul și tipul lecției
proiectate de profesor, alte obiective ale activității didactice, pentru fiecare caz în parte.

54
UNITATEA 1: CARTE, CITITOR, CULTURĂ

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Cartea și biblioteca
TIPUL LECȚIEI: de consolidare și de sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2; 2.1; 2.4; 4.1

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recepteze corect mesajul în funcție de particularitățile de vorbire ale partenerilor;
O.Op.2. – să manifeste interes pentru mesajul ascultat și pentru partenerii de discuție;
O.Op.3. – să identifice particularități ale textului nonliterar;
O.Op.4. – să extragă informații în legătură cu tema lecției.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, ciorchinele, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve cerințele de la
pagina 12, din manual (Ce știu), și inițiază discuția pe tema sugerată de
exerciții.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute

55
Dirijarea învățării: Se realizează lectura textului suport și se clarifică sensurile
cuvintelor.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul O bibliotecă din România, pe locul al
doilea în topul celor mai frumoase biblioteci din lume. Profesorul adresează
întrebări elevilor pentru a realiza lectura dirijată a textului suport, prin
identificarea informațiilor esențiale despre carte și bibliotecă.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 12, manual).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4 de la pagina 13, din manual
(Ce aflu), care vizează: ordonarea cronologică a unor informații și idei din
textul suport, identificarea sensurilor cuvintelor în funcție de context,
înțelegerea textului.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: profesorul adresează întrebări elevilor pentru a
determina apropierea acestora de universul textului, împărtășind propriile
experiențe de viață.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut animat, pagina
13).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează cunoștințele dobândite, prin
schematizarea conținuturilor noi, pe tablă și în caiet.
Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 13 (Cum
aplic ce am învățat), pentru realizarea retenției de informații referitoare la
conținuturile noi. Accesează, folosind resursele didactice adecvate, site-uri
ale unor biblioteci. Profesorul îi asistă pe elevi în procesul de rezolvare a
sarcinilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Rezolvarea de exerciții, pentru transferul informațiilor.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiul 3 de la pagina 14, din manual
(Cum aplic ce am învățat), pentru verificarea capacității de a exprima în
propriile cuvinte noile cunoștințe și participă la discuții pe marginea
activităților didactice.
Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare orală și îi
atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li se cere
să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele de
învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, 5, pagina 14, de la Cum aplic ce am
învățat), pentru asigurarea transferului de informații.

56
UNITATEA 1: CARTE, CITITOR, CULTURĂ

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Cartea și editura
TIPUL LECȚIEI: de consolidare și de sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, ciorchinele, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2; 2.1; 2.3; 4.2

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice părțile componente ale cărții;
O.Op.2. – să extragă informații esențiale de pe coperta cărții;
O.Op.3. – să interpreteze informațiile de pe coperte;
O.Op.4. – să formuleze enunțuri despre legătura dintre carte și editură.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru semnificația culturală a cărții;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3.
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, ciorchinele, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve cerințele de la
pagina 14, din manual (Ce știu), și se inițiază conversația pe tema sugerată
de exerciții.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

57
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții, pentru identificarea informațiilor
esențiale care pot fi descoperite pe copertele cărții.
Metode și procedee: audiția unui fragment înregistrat, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 14, din
manual (Ce aflu); profesorul adresează întrebări elevilor pentru a sintetiza
informațiile despre structura cărții.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut animat și
conținut static, pagina 14).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se identifică etapele de elaborare și de tipărire a unei cărți.
Metode și procedee: conversația euristică, audiția unui fragment înregistrat,
observația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală;
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, 7, de la pagina 15,
din manual (Ce aflu); profesorul adresează întrebări elevilor pentru a
sistematiza informațiile despre rolul editurii în tipărirea cărții.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 15).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează cunoștințele dobândite, prin
schematizarea conținuturilor noi, pe tablă și în caiet.
Metode și procedee: conversația euristică, observația sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii notează în caiete informațiile esențializate cu
privire la conținuturile predate.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: verificarea retenției informațiilor, prin rezolvarea de
exerciții
Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiul 2 de la pagina 15, din manual
(Cum aplic ce am învățat), pentru asigurarea retenției informațiilor
și participă la discuții pe marginea activităților didactice. Profesorul
menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare orală și îi
atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li se cere
să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele de
învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 3, pagina 15, de la Cum aplic ce am
învățat), pentru asigurarea transferului de informații.

58
UNITATEA 1: CARTE, CITITOR, CULTURĂ

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Carte românească de învățătură (lectura inițială a textului; vocabular)
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1; 2.2; 2.4; 5.2

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să formuleze enunțuri cu privire la primele cărți tipărite în cultura română;
O.Op.2. – să recunoască sensurile unui cuvânt în context;
O.Op.3. – să înțeleagă semnificația culturală a primelor tipărituri în limba română;
O.Op.4. – să realizeze legături între informații privind spații culturale diferite.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru semnificația culturală a cărții;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, ciorchinele, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve cerințele de la
pagina 16, Ce știu, și inițiază conversația pe tema sugerată de exerciții.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: lectura expresivă a textului suport, clarificarea sensurilor

59
Metode și procedee: lectura expresivă, lectura dirijată
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează lectura expresivă a textului suport
(Cărți vechi românești) și adresează întrebări elevilor pentru clarificarea
sensurilor necunoscute ale cuvintelor.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 17).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: rezolvarea de exerciții pentru identificarea informațiilor
referitoare la apariția primelor tipărituri în limba română
Metode și procedee: conversația euristică, audiția unui fragment înregistrat,
observația sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, 5, de la pagina 17,
din manual (Ce aflu); profesorul adresează întrebări elevilor pentru a
sistematiza informațiile despre primele cărți tipărite în spațiul cultural
românesc și despre primele tipărituri în limba română.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 17).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea conținuturilor noi
Metode și procedee: conversația euristică, expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 6 și 7, de la pagina 17,
din manual (Ce aflu), pentru asigurarea retenției informațiilor. Se
sistematizează cunoștințele dobândite, prin schematizarea conținuturilor
noi, pe tablă și în caiet.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 4, pagina 18, de la Cum aplic ce am
învățat), pentru asigurarea transferului de informații.

60
UNITATEA 1: CARTE, CITITOR, CULTURĂ

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Redactarea unui text
TIPUL LECȚIEI: de consolidare și de sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
evaluarea reciprocă, jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1; 3.1.; 3.2.; 3.3.

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice aspecte particulare cu privire la așezarea textului în pagină;
O.Op.2. – să recunoască rolul semnelor de punctuație în diferite texte;
O.Op.3. – să redacteze un text simplu, folosind mijloace tehnice moderne (calculator, laptop);
O.Op.4. – să identifice caracteristicile propriului scris și pe acelea ale colegilor.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru redactarea mesajului scris;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la pagina
19, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre așezarea textului în pagină.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op. 2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

61
Dirijarea învățării: Rezolvarea de exerciții pentru redactarea corectă a unui
text.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Profesorul propune observarea imaginilor de la pagina
19, din manual, pentru rezolvarea exercițiului 1 (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut interactiv și
conținut animat, pagina 19).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: rezolvarea de exerciții, pentru înțelegerea regulilor de
redactare a unui text
Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul, evaluarea reciprocă,
învățarea prin descoperire
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 2, 3, 4, 5, 6, de la pagina 20,
din manual. Profesorul adresează întrebări elevilor, pentru a sistematiza
informațiile despre rolul semnelor de punctuație și de ortografie în
redactarea unui text.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 20).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea informațiilor, consolidarea cunoștințelor,
prin exerciții
Metode și procedee: conversația euristică, explicația, jocul de rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi;
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiul 4, de la pagina 20, din manual
(Cum aplic ce am învățat), pentru asigurarea retenției informațiilor.
Profesorul sistematizează informațiile referitoare la semnele de punctuație și
de ortografie în redactarea unui text și le acordă sprijin elevilor, în procesul
de redactare a unui text, folosind mijloace electronice. Profesorul îi susține
pe elevi în rezolvarea exercițiilor de redactare a unui text, cu asumarea
unor roluri în echipă (editor de text, editor de imagine, coordonator).
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de redactare
și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li se
cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 2, 4, de la pagina 20), pentru asigurarea
transferului de informații.

62
UNITATEA 1: CARTE, CITITOR, CULTURĂ

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Cititorul și cartea
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
evaluarea reciprocă, jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1; 3.1.; 3.2.; 4.2.

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască aspectele specifice pentru redactarea unui jurnal de lectură;
O.Op.2. – să-și exprime impresiile de lectură, în mesaje clare;
O.Op.3. – să redacteze o pagină dintr-un jurnal de lectură;
O.Op.4. – să identifice emoții și sentimente asemănătoare cu cele proprii, în texte citite.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 21, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre relația dintre
cititor și carte.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 5-10 minute

63
Dirijarea învățării: Rezolvarea de exerciții pentru exprimarea impresiilor de
lectură.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se audiază textul suport din manual (conținut animat,
paginile 21, 22). Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 22, din
manual.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: rezolvarea de exerciții, pentru înțelegerea modului de
selectare a lecturilor și de realizare a unui jurnal de lectură
Metode și procedee: conversația euristică, jocul didactic
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, 7, de la pagina 22,
din manual. Profesorul adresează întrebări elevilor, pentru a sistematiza
informațiile despre modul de împărtășire a impresiilor de lectură.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 22).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea informațiilor, consolidarea cunoștințelor,
prin exerciții
Metode și procedee: conversația euristică, explicația, jocul de rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 23, din
manual (Cum aplic ce am învățat), pentru asigurarea retenției informațiilor.
Profesorul esențializează informațiile despre modalitățile de exprimare a
impresiilor de lectură și alcătuiește schema lecției.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de redactare
și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li se
cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, de la pagina 23, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

64
UNITATEA 1: CARTE, CITITOR, CULTURĂ

Lecția 6
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Călătorii în lumi imaginare (Silvia Kerim, O poveste cu nouă povești)
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1., 3.2., 4.2.

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să citească expresiv fragmente din textul suport;
O.Op.2. – să-și împărtășească impresiile de lectură;
O.Op.3. – să formuleze enunțuri despre mesajul textului suport;
O.Op.4. – să identifice caracteristici ale textului literar.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 24, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre impresiile de
lectură ale elevilor.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

65
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre sensurile și caracteristicile
textului literar.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, audierea
unui fragment înregistrat
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează lectura expresivă a textului
suport, pe fragmente, pentru înțelegerea acestuia. Elevii rezolvă exercițiile
1, 2, 3, de la pagina 25, din manual.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut interactiv, pagina
25).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: rezolvarea de exerciții, pentru identificarea
particularităților textului literar
Metode și procedee: observarea sistematică, jocul de rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea textului,
identificând particularitățile modului de transmitere a mesajului și
diferențele între textul literar și nonliterar. Se identifică mesajul textului
și se formulează opinii referitoare la sensurile textului, prin rezolvarea
exercițiilor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la pagina 25 din manual (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut animat, pagina
25).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea informațiilor, consolidarea cunoștințelor,
prin exerciții
Metode și procedee: conversația euristică, expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul sistematizează informațiile referitoare la
particularitățile textului literar. Se rezolvă exercițiul 12, de la pagina 25, din
manual, pentru asigurarea retenției informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 2, de la pagina 25 – Cum aplic ce am
învățat), pentru asigurarea transferului de informații.

66
UNITATEA II: ȘCOALĂ, COMUNICARE

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Textul narativ literar. Temă, organizarea mesajului (text suport: Ion Creangă, Amintiri
din copilărie)
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1., 3.2., 4.2.

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să citească expresiv fragmente din textul suport;
O.Op.2. – să-și împărtășească impresiile de lectură;
O.Op.3. – să formuleze enunțuri despre tema și mesajul textului suport;
O.Op.4. – să identifice caracteristici ale textului literar.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2.
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 28, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre impresiile de
lectură ale elevilor.

67
Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre tema și mesajul textului suport.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, audierea
unui fragment înregistrat
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textului suport, pe
fragmente, pentru înțelegerea acestuia.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la paginile 29, 30 din manual.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, paginile 28,
29).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții pe marginea cerințelor, pentru
identificarea particularităților de organizare a mesajului în cazul textului
narativ literar.
Metode și procedee: observarea sistematică, jocul de rol, lectura pe roluri
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea textului,
identificând particularitățile modului de transmitere a mesajului în textul
narativ literar. Rezolvă exerciții pentru identificarea cuvintelor cheie și a
temei textului suport (1, 2, 3, 4, 5, 6, de la pagina 30 din manual).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 30).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea cunoștințelor dobândite în timpul
activităților de învățare, prin scheme notate pe tablă și în caiet
Metode și procedee: conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul sistematizează informațiile referitoare la
particularitățile textului literar. Se rezolvă exercițiile 7, 8, de la pagina 30,
din manual, pentru asigurarea retenției informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, unul dintre ex. 1, 2, 3 – Cum aplic ce
am învățat, de la pagina 30), pentru asigurarea transferului de informații.

68
UNITATEA II: ȘCOALĂ, COMUNICARE

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Comunicarea orală. Roluri și reguli în comunicare
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.3, 1.4, 3.1, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să inițieze/să încheie o situație de comunicare orală;
O.Op.2. – să diferențieze rolurile specifice în situația de comunicare orală;
O.Op.3. – să identifice formule specifice de inițiere și de încheiere a unei situații de comunicare
orală;
O.Op.4. – să aprecieze, după o grilă dată, interacțiunea participanților într-o situație de comu-
nicare orală.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de
la pagina 31, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre situația de
comunicare orală.

69
Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre specificul situației de
comunicare orală.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, audierea
unui fragment înregistrat
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura pe roluri a textului suport, pentru
identificarea particularităților situației de comunicare orală.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 31, din manual.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 31).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: discuție pe marginea cerințelor, pentru identificarea
particularităților de organizare a mesajului oral
Metode și procedee: observarea sistematică, jocul de rol, lectura pe roluri
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea situațiilor de
comunicare date, identificând particularitățile modului de transmitere a
mesajului oral. Rezolvă exercițiile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de la paginile 31, 32
din manual). Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea
butoanelor specifice din varianta electronică a manualului.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea cunoștințelor dobândite în timpul
activităților de învățare, prin scheme notate pe tablă și în caiet
Metode și procedee: conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul sistematizează informațiile referitoare la
particularitățile situației de comunicare orală. Se rezolvă exercițiile: 11,
de la pagina 32, 1, 2, 3, 4, de la pagina 33, din manual, pentru asigurarea
retenției informațiilor, prin joc de rol.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 5, de la pagina 33), pentru asigurarea
transferului de informații.

70
UNITATEA II: ȘCOALĂ, COMUNICARE

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Elemente paraverbale și nonverbale în comunicarea orală
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice elementele paraverbale și nonverbale specifice comunicării orale;
O.Op.2. – să diferențieze elementele paraverbale și nonverbale în situația de comunicare
orală;
O.Op.3. – să identifice rolul elementelor paraverbale și nonverbale în situația de comunicare
orală;
O.Op.4. – să folosească elemente paraverbale și nonverbale în situația de comunicare orală.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj oral.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de
la pagina 34, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre situația de
comunicare orală.

71
Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: discuție despre elementele paraverbale și nonverbale
prezente într-o situație de comunicare orală
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, audierea
unui fragment înregistrat
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura pe roluri a textului suport de la
ex. 1 (Ce aflu), pagina 34, din manual, pentru identificarea elementelor
paraverbale și nonverbale.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut animat, pagina
34).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: discuție pentru identificarea rolului elementelor
paraverbale și nonverbale în situația de comunicare
Metode și procedee: observarea sistematică, jocul de rol, lectura pe roluri
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea situațiilor de
comunicare date, identificând rolul elementelor paraverbale și nonverbale
în situația de comunicare. Se rezolvă exercițiile 2, 3, 4, de la pagina 34 din
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea cunoștințelor dobândite în timpul
activităților de învățare, prin scheme notate pe tablă și în caiet
Metode și procedee: conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul sistematizează informațiile referitoare
la particularitățile de structură a mesajului oral, în care apar elemente
paraverbale și nonverbale.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 35, din manual, pentru asigurarea
retenției informațiilor, prin joc de rol.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, de la pagina 35), pentru asigurarea
transferului de informații.

72
UNITATEA II: ȘCOALĂ, COMUNICARE

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Conceperea, prezentarea și înțelegerea unui text oral
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice aspectele specifice unei prezentări orale;
O.Op.2. – să structureze informații pentru conceperea unei prezentări orale pe o temă dată;
O.Op.3. – să identifice particularitățile prezentării orale a unor evenimente;
O.Op.4. – să folosească informații pe care le are pentru a concepe planul unei prezentări orale.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj oral.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 36, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre particularitățile
prezentării orale a unui text.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, âO.Op. 2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

73
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre conceperea prezentării orale a
unui text.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, audierea
unui fragment înregistrat
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura cu voce tare a textului Muzica și
filmul întregesc experiența Bookfest, de la pagina 36, din manual, pentru
identificarea temei textului și a informațiilor semnificative.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut animat, pagina 36).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții, pentru identificarea etapelor conceperii
și prezentării unui text oral.
Metode și procedee: observarea sistematică, jocul de rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea situațiilor de
comunicare date și la jocul de rol propus de exercițiile 4, 5, de la pagina 37,
din manual.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea cunoștințelor dobândite în timpul
activităților de învățare, prin scheme notate pe tablă și în caiet
Metode și procedee: conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul sistematizează informațiile referitoare la
modalitățile de concepere și de prezentare a unui text oral. Se rezolvă
exercițiul 1, de la pagina 37, din manual, pentru asigurarea retenției
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, de la pagina 37), pentru asigurarea
transferului de informații.

74
UNITATEA II: ȘCOALĂ, COMUNICARE

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Unitățile comunicării. Atitudini comunicative
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice unitățile comunicării;
O.Op.2. – să identifice atitudini comunicative în situații de comunicare orală;
O.Op.3. – să adopte anumite atitudini comunicative, în situații de comunicare pe anumite
teme.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj oral.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de
la pagina 38, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre unitățile
comunicării și atitudinile comunicative.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

75
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre conceperea prezentării orale a
unui text.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, jocul de
rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura cu voce tare, pe roluri, a
fragmentului din textul Minunea, de la pagina 38 din manual, pentru
identificarea unităților comunicării.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții, pentru identificarea atitudinilor
comunicative.
Metode și procedee: observarea sistematică, jocul de rol, conversația
euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de la pagina
39, din manual.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: sistematizarea cunoștințelor dobândite în timpul
activităților de învățare, prin scheme notate pe tablă și în caiet
Metode și procedee: conversația euristică, explicația, jocul de rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul sistematizează informațiile referitoare la
unitățile comunicării și la atitudinile comunicative. Se rezolvă exercițiile
9, 10, 11, 12, 13, de la pagina 39, din manual, pentru asigurarea retenției
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activităților
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 2, 3, de la pagina 40, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

76
UNITATEA II: ȘCOALĂ, COMUNICARE

Lecția 6
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Experiențe din viața școlară (Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer, fragment)
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice tema textului suport;
O.Op.2. – să-și împărtășească impresiile de lectură;
O.Op.3. – să adopte anumite atitudini comunicative în legătură cu situații de comunicare date;
O.Op.4. – să identifice asemănări între situațiile prezentate în textul studiat și propria experi-
ență de viață.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 41, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre sensurile textului.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

77
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre semnificațiile textului suport.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, jocul de
rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Se realizează lectura cu voce tare, pe roluri, a
fragmentului din textul Aventurile lui Tom Sawyer, de la paginile 41, 42,
din manual. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 42, din manual, și
exercițiile 1 și 2 de la Comunicare.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții, pentru înțelegerea semnificației
textului.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de la
pagina 43, din manual.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre semnificațiile textului, pentru
identificarea similitudinilor dintre situațiile prezentate în text și experiența
de viață a elevilor.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul propune comentarea semnificațiilor textului
și invită elevii să-și împărtășească impresiile de lectură și să comunice
despre propria experiență de viață, în context școlar. Se rezolvă exercițiul
3, de la pagina 44, din manual.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 2, de la pagina 44, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

78
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Textul narativ literar. Acțiune, personaje, timp, spațiu (G. M. Zamfirescu, Sufletul sol-
daților de plumb)
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice particularitățile textului narativ literar;
O.Op.2. – să-și împărtășească impresiile de lectură;
O.Op.3. – să ilustreze, cu secvențe din textul suport, caracteristicile textului narativ literar;
O.Op. 4. – să interpreteze limbajul figurat.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectură;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 47, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre sensurile textului.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre semnificațiile textului suport.

79
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, jocul de
rol
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura cu voce tare, pe roluri, a unor
fragmente din textul suport (G. M. Zamfirescu, Sufletul soldaților de plumb),
de la paginile 47, 48, 49, din manual. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, 5 de la
paginile 49, 50, din manual, și exercițiile de la Comunicare, pagina 50, din
manual.
Conținuturile vor fi parcurse interactiv, prin activarea butoanelor specifice
din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut animat,
pagina 49, manual).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții, pentru înțelegerea semnificației
textului.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 50, din manual și
identifică, prin activități dirijate, caracteristicile textului narativ literar.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se inițiază discuții despre semnificațiile textului, pentru
identificarea caracteristicilor limbajului figurat.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul propune interpretarea semnificațiilor
textului și invită elevii să-și împărtășească impresiile de lectură și să
identifice personificările din textul suport. Se rezolvă exercițiile de la
pagina 51, din manual.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 5, de la pagina 51, din manual, Cum aplic
ce am învățat), pentru asigurarea transferului de informații.

80
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică,
jocul de rol
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 4.2

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice aspectele esențiale dintr-un text narativ literar;
O.Op.2. – să formuleze ideile principale dintr-un text;
O.Op.3. – să formuleze ideile secundare dintr-un text;
O.Op.4. – să întocmească planul simplu de idei și planul dezvoltat de idei ale unui text.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3.
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 52, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

81
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se reia lectura pe fragmente a textului suport (G. M.
Zamfirescu, Sufletul soldaților de plumb). Se rezolvă exercițiul 1 de la pagina
52 (Ce aflu), din manual.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 2, 3, de la pagina 52 (Ce aflu),
din manual și realizează, prin activități dirijate de învățare, planul simplu
de idei și planul dezvoltat de idei ale textului suport.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 1, de la
pagina 52 (Cum aplic ce am învățat), din manual.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, de la pagina 52, din manual, Cum aplic ce
am învățat), pentru asigurarea transferului de informații.

82
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.3, 3.1, 4.2, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să înțeleagă rolul cuvântului în comunicare;
O.Op.2. – să deosebească forma cuvântului de sensul acestuia;
O.Op.3. – să folosească dicționarul;
O.Op.4. – să selecteze un cuvânt adecvat într-un context.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 53, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op. 2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

83
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textului suport (Grete
Tartler, Întâmplări de ținut minte până la schimbarea ultimului dinte) și se
parcurg explicațiile din Dicționar. Conținuturile învățării sunt parcurse
interactiv, prin activarea butoanelor specifice din varianta electronică a
manualului (conținut static, pagina 53).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
de la paginile 53, 54, 55, din manual, identifică diferența dintre forma și
sensul cuvântului, creează jocuri de cuvinte.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 54, manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 13
și exercițiile 7, 8, de la pagina 55, din manual, pentru a asigura retenția
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 1, 2, 3 de la pagina 55, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

84
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Limba standard. Normă și abatere
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1, 3.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice rolul normei lingvistice în comunicare;
O.Op.2. – să deosebească forma corectă de forma incorectă a cuvintelor;
O.Op.3. – să identifice abaterile de la normă în situații de comunicare;
O.Op.4. – să selecteze cuvântul corect, dintr-o serie.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 56, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op. 2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

85
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textului suport și se
formulează explicații cu privire la aspectele normative ale limbii române.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specificce din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
56).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, de la pagina 56, din
manual, identifică diferența dintre normă și abatere de la normă, folosesc
aspectul normativ pentru corectarea greșelilor.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 56,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 5,
6, de la pagina 57, din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 4, de la pagina 57, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

86
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Istoria cuvintelor – variații ale formei și sensului în timp
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1, 3.1, 4.2, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să înțeleagă modificarea de formă și de sens a cuvintelor în timp;
O.Op.2. – să identifice cuvinte care și-au modificat sensul, în texte date;
O.Op.3. – să folosească în contexte corecte cuvinte al căror sens s-a modificat în timp.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 58, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

87
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textelor suport, se
rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 58, și se formulează explicații cu privire
la evoluția formei și a sensului cuvintelor în timp.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 3, 4, de la pagina 59, din
manual, identifică diferențele dintre forma și sensurile cuvintelor indicate.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut animat, pagina
59, manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 4,
de la paginile 59, 60, din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, de la pagina 60, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

88
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 6
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Sinonimele. Antonimele
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1, 3.1, 4.2, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să folosească sinonimele în comunicare (orală și scrisă);
O.Op.2. – să identifice sinonimele aparținând aceleiași părți de vorbire;
O.Op.3. – să folosească antonimele în comunicare (orală și scrisă);
O.Op.4. – să identifice antonimele aparținând aceleiași părți de vorbire.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 61, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

89
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textului suport, se
rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 61, și se formulează explicații cu privire
la relațiile de sinonimie și de antonimie între cuvinte.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 3, 4, de la pagina 61, și
exercițiile 5, 6, 7, 8, 9, de la pagina 62, din manual, identifică sinonimele și
antonimele cuvintelor indicate.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 61, manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3,
4, de la pagina 61, din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 5, 6, de la pagina 62, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

90
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 7
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Câmpul lexical
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1, 3.1, 4.2, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască termenii aparținând aceluiași câmp lexical;
O.Op.2. – să formeze câmpul lexical al unui cuvânt;
O.Op.3. – să identifice părțile de vorbire care aparțin unui câmp lexical;
O.Op.4. – să folosească, în situații de comunicare, cuvinte aparținând aceluiași câmp lexical.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 63, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op. 2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

91
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textului suport, se
rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 63, și se formulează explicații cu
privire la relațiile semantice ale cuvintelor din același câmp lexical.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, de la pagina 64, din
manual, identifică termenii aparținând aceluiași câmp lexical și indică
termeni din câmpurile lexicale precizate.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 63,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2,
3 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 64, din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, de la pagina 64, Cum aplic ce am învățat,
din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

92
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 8
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Sunetele limbii române. Corespondența sunet – literă
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.1, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să deosebească sunetele limbii române;
O.Op.2. – să reprezinte corect sunetele prin litere;
O.Op.3. – să scrie corect grupurile de litere.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 65, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

93
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Se realizează lectura expresivă a textului suport (Grete
Tartler, Alfabet viu), se rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, de la pagina 65, și se
formulează explicații cu privire la tipurile de sunete din limba română.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 5, 6, 7, 8, 9, 10, de la pagina 66,
din manual și precizează corespondența sunet-literă, în cuvintele date.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 66,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3,
5 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 67, din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, 6, de la pagina 67, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

94
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 9
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Semnele diacritice în limba română
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.3, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să deosebească semnele diacritice specifice limbii române;
O.Op.2. – să înțeleagă rolul semnelor diacritice în ortografie;
O.Op.3. – să folosească semnele diacritice, pentru scrierea corectă a cuvintelor.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 68, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

95
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiul 1, de la pagina 68 (Ce aflu) și
se formulează explicații cu privire la rolul semnelor diacritice în limba
română.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 2, 3, 4, de la paginile 68, 69, din
manual, identifică rolul semnelor diacritice și le folosesc corect.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 69,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2,
3 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 69, din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, 5, de la pagina 69, Cum aplic ce am
învățat, din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

96
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 10
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Silaba
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 4.3, 4.4, 5.1

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să diferențieze cuvintele monosilabice de cuvintele plurisilabice;
O.Op.2. – să recunoască sunetele din structura silabei;
O.Op.3. – să evidențieze, în citire, silabele accetuate;
O.Op.4. – să diferențieze sensul unor cuvinte în funcție de silaba accentuată.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și critice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 70, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

97
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 70, și se
formulează explicații cu privire la numărul silabelor din cuvintele precizate
și la accentuarea silabelor dintr-un cuvânt.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, de la pagina 71, din
manual, identifică rolul accentuării unor silabe în cuvânt și folosesc corect
accentul.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, paginile 69, 70, manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3,
8 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 71, din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, 5, 6, Cum aplic ce am învățat, de la pagina
71, din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

98
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 11
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Etapele scrierii: generarea ideilor, planificarea, scrierea
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice etapele scrierii unui text;
O.Op.2. – să respecte etapele scrierii unui text;
O.Op.3. – să elaboreze planul simplu de idei, pentru generarea unui text.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă, în scris și oral;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 72, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

99
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, de la paginile 72, 73,
din manual, și se formulează explicații cu privire la etapele scrierii.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 5, 6, de la pagina 73, din
manual, lucrând în perechi, pentru elaborarea planului simplu de idei al
unui text.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, paginile 72, 73, manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 1 (Cum
aplic ce am învățat), de la pagina 73, din manual, pentru a asigura retenția
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, de la pagina 73, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

100
UNITATEA III: JOCURI ȘI JUCĂRII

Lecția 12
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere, paragrafe
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice părțile unui text;
O.Op.2. – să respecte, în redactare, părțile textului;
O.Op.3. – să redacteze un text, respectând părțile acestuia.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă, în scris și oral;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 74, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

101
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 74, din
manual, și se formulează explicații cu privire la părțile unui text.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, de la pagina 75,
din manual, lucrând în perechi, pentru elaborarea unui text propriu,
respectând părțile textului.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 75,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 1 (Cum
aplic ce am învățat), de la pagina 75, din manual, pentru a asigura retenția
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare. Elevilor li
se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la standardele
de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, de la pagina 75, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

102
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Textul narativ nonliterar
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice particularitățile de structură textului narativ nonliterar;
O.Op.2. – să deosebească textul narativ literar de textul narativ nonliterar;
O.Op.3. – să înțeleagă scopul textului narativ nonliterar.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectură;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 78, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

103
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii citesc, în lanț, textul suport propus, parcurg
explicațiile de la rubrica Dicționar și rezolvă exercițiile de la Vocabular și
Semne de punctuație și de ortografie, pagina 79, manual.
Conținuturile învățării vor fi parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, pagina 78, manual).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 79, 80, din
manual, pentru a identifica particularitățile textului narativ nonliterar.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 80,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 1 (Cum
aplic ce am învățat), de la pagina 80, din manual, pentru a asigura retenția
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în redactare și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru
corectare. Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se
(auto)critic la standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 2, 3, de la pagina 80, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

104
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Verbul. Flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana și timpul
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.4, 2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbul ca parte de vorbire;
O.Op.2. – să utilizeze corect persoana, timpul și numărul verbului, în comunicarea orală și scrisă;
O.Op.3. – să înțeleagă rolul verbului într-un enunț.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 81, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația

105
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de la pagina 81, din
manual.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 82 (Ce aflu), din
manual, pentru a identifica modul în care se modifică forma verbelor, în
raport cu numărul, persoana și timpul.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 2, 3,
6 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 82, din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în redactare și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru
corectare. Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se
(auto)critic la standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 4, 5, de la pagina 82, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

106
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Modurile verbului
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să diferențieze modurile în care poate fi prezentată o acțiune;
O.Op.2. – să recunoască formele verbului la modurile indicativ și imperativ;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbele la modurile indicativ și imperativ;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 83, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

107
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 83, și
exercițiul 3, de la pagina 84, din manual, pentru a deosebi verbele la
moduri personale de verbele la moduri nepersonale.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 84 (Ce aflu),
din manual, pentru a înțelege particularitățile modurilor personale și
nepersonale ale verbului, insistând asupra modurilor indicativ și imperativ,
respectiv infinitiv și participiu.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O. Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 1 (Cum
aplic ce am învățat), de la pagina 85, din manual, pentru a asigura retenția
informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în redactare și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru
corectare. Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se
(auto)critic la standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, 3, de la pagina 85, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

108
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Modurile verbului
TITLUL LECȚIEI: Timpurile modului indicativ. Timpul prezent
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul indicativ, timpul prezent;
O.Op.2. – să deosebească persoana și numărul verbelor la modul indicativ, timpul prezent;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul indicativ, timpul prezent;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul indicativ, timpul prezent.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 86, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute

109
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 86, din
manual, pentru a identifica verbele la modul indicativ, timpul prezent, din
textul dat.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la pagina 86 în
manual, pentru a înțelege particularitățile de structură a timpului prezent
al modului indicativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 86,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 3 (Ce
aflu) și exercițiile 1, 2, 3, 4 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 87, din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 5, 6, de la pagina 87, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

110
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Timpurile modului indicativ. Timpurile trecutului. Timpul imperfect
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul indicativ, timpul imperfect;
O.Op.2. – să deosebească persoana și numărul verbelor la modul indicativ, timpul imperfect;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul indicativ, timpul imperfect;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul indicativ, timpul imperfect.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 88, din manual (Ce știu) și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

111
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 88, din
manual, pentru a identifica verbele la modul indicativ, timpul imperfect,
din textul dat.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la paginile 88, 89
în manual, pentru a înțelege particularitățile de structură ale timpului
imperfect al modului indicativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 88,
din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 3, 4
(Ce aflu) și exercițiile 1, 2, 3, 4 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 89, din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 5, 6, de la pagina 89, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

112
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 6
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Timpurile modului indicativ. Timpurile trecutului. Timpul perfect compus
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, explicația, observația sistematică;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul indicativ, timpul perfect compus;
O.Op.2. – să deosebească persoana și numărul verbelor la modul indicativ, timpul perfect
compus;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul indicativ, timpul perfect compus;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul indicativ, timpul perfect compus.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 90, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute

113
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 90, din
manual, pentru a identifica verbele la modul indicativ, timpul imperfect,
din textul dat.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la pagina 91 în
manual, pentru a înțelege particularitățile de structură ale timpului perfect
compus al modului indicativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 91,
din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 3, de la
pagina 90 și exercițiile 1, 2, 3, 4 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 91,
din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 5, 6, de la pagina 91, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

114
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 7
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Timpurile modului indicativ. Timpurile trecutului. Timpul perfect simplu
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul indicativ, timpul perfect simplu;
O.Op.2. – să deosebească persoana și numărul verbelor la modul indicativ, timpul perfect sim-
plu;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul indicativ, timpul perfect simplu;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul indicativ, timpul perfect simplu.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 92, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute

115
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 92, din
manual, pentru a identifica verbele la modul indicativ, timpul perfect
simplu, din textul dat.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la paginile 92, 93 în
manual, pentru a înțelege particularitățile de structură ale timpului perfect
simplu al modului indicativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, paginile
92, 93, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 3, 4
(Ce aflu) și exercițiile 1, 2 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 93, din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 3, 4, de la pagina 93, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

116
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 8
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Timpurile modului indicativ. Timpurile trecutului. Timpul mai-mult-ca-perfect
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect;
O.Op.2. – să deosebească persoana și numărul verbelor la modul indicativ, timpul
mai-mult-ca-perfect;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 94, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute

117
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 94,
din manual, pentru a identifica verbele la modul indicativ, timpul
mai-mult-ca-perfect, din textul dat.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la pagina 94 în
manual, pentru a înțelege particularitățile de structură ale timpului
mai-mult-ca-perfect al modului indicativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 94,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiul 3, de la
pagina 94 și exercițiile 1, 2, 5 (Cum aplic ce am învățat), de la pagina 95, din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 3, 4, de la pagina 95, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

118
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 9
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Timpurile modului indicativ. Timpurile viitorului. Viitor I și viitor II
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică;
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul indicativ, timpul viitor I și timpul viitor II;
O.Op.2. – să deosebească structura timpului viitor I și a timpului viitor II ale modului indicativ;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul indicativ, timpul viitor I și timpul viitor II;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul indicativ, timpul viitor I și timpul viitor II.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 96, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

119
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 96, din
manual, pentru a identifica verbele la modul indicativ, timpul viitor, din
textul dat.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică, explicația
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la pagina 97 în
manual, pentru a înțelege particularitățile de structură ale timpului viitor
al modului indicativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 97,
din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile 1, 4,
5, de la pagina 97 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, 3, de la pagina 97, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

120
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 10
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Modul imperativ
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele la modul imperativ;
O.Op.2. – să înțeleagă structura modului imperativ;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbe la modul imperativ;
O.Op.4. – să scrie corect diferite forme verbale la modul imperativ.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 98, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

121
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 98, din
manual, pentru a identifica particularitățile de structură și de conjugare
ale verbelor la modul imperativ.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii observă verbele conjugate la paginile 98, 99
în manual, pentru a înțelege particularitățile de structură ale verbelor la
modul imperativ.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina 98,
manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor
noi, iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Se rezolvă exercițiile
3, 4, de la pagina 98 și exercițiile 1, 2, 6, de la pagina 99 (Cum aplic ce am
învățat), din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 4, 5, de la pagina 99, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

122
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 11
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Verbe predicative și verbe auxiliare
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască verbele predicative și verbele auxiliare;
O.Op.2. – să înțeleagă diferențele dintre verbele predicative și verbele auxiliare;
O.Op.3. – să utilizeze corect verbele auxiliare în formarea timpurilor compuse;
O.Op.4. – să scrie corect diferite timpuri verbale compuse.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 100, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

123
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la pagina 100,
din manual, pentru a înțelege diferențele dintre verbele predicative și
verbele auxiliare.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 7, 8, de la pagina 100, și
observă verbele conjugate la pagina 101 în manual, pentru a înțelege
particularitățile de structură ale timpurilor verbale compuse.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
101, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1, 2,
5, de la pagina 101 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 4, de la pagina 101, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

124
UNITATEA IV: PROIECTE DE COPIL

Lecția 12
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Tipuri de texte nonliterare. Afișul. Anunțul
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască diferențele dintre diverse tipuri de texte nonliterare, în funcție de
scopul comunicării;
O.Op.2. – să identifice informațiile esențiale din texte nonliterare de diferite tipuri;
O.Op.3. – să înțeleagă specificul afișului și al anunțului, ca texte nonliterare;
O.Op.4. – să elaboreze diferite tipuri de texte nonliterare.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 102, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute

125
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textele suport propuse, pentru a înțelege
diferența dintre diferite tipuri de texte nonliterare și pentru a identifica
scopul comunicării în cazul fiecăruia dintre textele date.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 102, 103 (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
103, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1, 2,
3, de la pagina 103 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op. 1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 4, de la pagina 103, Cum aplic ce am învățat,
din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

126
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Narațiunea în text și imagini
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască particularitățile textului narativ multimodal;
O.Op.2. – să identifice informațiile referitoare la timp și la spațiu din textul narativ multimodal;
O.Op.3. – să înțeleagă legătura dintre imagini și text în cazul textului narativ multimodal;
O.Op.4. – să elaboreze un text narativ multimodal.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectură;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 106, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

127
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textele suport propuse, pentru a înțelege
particularitățile textului narativ multimodal.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 107, 108, 109 (Ce
aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, paginile 107, 108, 109, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1, 2,
5, de la pagina 109 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 3, 4, de la pagina 109, din
manual), pentru asigurarea transferului de informații.

128
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Substantivul. Prepoziția
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască substantivele dintr-un text;
O.Op.2. – să diferențieze substantivele proprii de substantivele comune;
O.Op.3. – să identifice genul și numărul substantivelor;
O.Op.4. – să recunoască prepozițiile dintr-un text;
O.Op.5. – să înțeleagă rolul prepozițiilor în enunțuri.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 110, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute

129
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiile
de la pagina 110 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4, O.Op.5
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 111 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, paginile 110, 111, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4, O.Op.5
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1,
2, 8, 9, 11, de la pagina 112 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a
asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 3, 4, 5, 6, de la pagina 112, din
manual), pentru asigurarea transferului de informații.

130
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Articolul hotărât. Articolul nehotărât
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să diferențieze gradul de cunoaștere a obiectului numit de substantiv, prin folosirea
articolului hotărât și a articolului nehotărât;
O.Op.2. – să recunoască articolul hotărât;
O.Op.3. – să recunoască articolul nehotărât;
O.Op.4. – să ortografieze substantivele articulate hotărât și substantivele articulate nehotărât.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 113, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute

131
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiile 1,
2, de la pagina 113 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi;
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiul 3 de la pagina 113 și exercițiile
4 și 5 de la pagina 114 (Ce aflu), pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, paginile 113, 114, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1, 2,
6, 7, 8, de la paginile 114, 115 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru
a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 3, 4, 5, de la pagina 115, din
manual), pentru asigurarea transferului de informații.

132
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Pronumele personal
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să înțeleagă posibilitatea înlocuirii unui substantiv cu un pronume personal;
O.Op.2. – să identifice persoana și numărul pronumelor personale;
O.Op.3. – să recunoască formele pronumelui personal;
O.Op.4. – să ortografieze formele pronumelui personal.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 116, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

133
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiul 1,
de la pagina 116 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi;
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 117 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin activarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static și conținut
animat, paginile 117, 118, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1, 2,
5, 7, 8, 9, de la pagina 118 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a
asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 3, 4, 6, de la pagina 118, din
manual), pentru asigurarea transferului de informații.

134
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Numeralul cardinal
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 1.4, 2.4, 4.1, 4.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască numeralele care exprimă ideea de număr, nu de ordine numerică;
O.Op.2. – să deosebească numeralele cardinale simple de numeralele cardinale compuse;
O.Op.3. – să scrie corect numeralele cardinale simple și compuse;
O.Op.4. – să integreze numerale cardinale în enunțuri proprii.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 119, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

135
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiile 1,
2, de la pagina 119 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi;
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 3, 4, 5, 6, 7, de la paginile 119,
120 (Ce aflu), pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1,
2, 4, 5, 6, de la pagina 120 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a
asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, de la pagina 120, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

136
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 6
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Numeralul ordinal
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 1.4, 2.4, 4.1, 4.4, 4.5.

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască numeralele care exprimă ideea de ordine numerică;
O.Op.2. – să înțeleagă modul de formare a numeralelor ordinale;
O.Op.3. – să scrie corect numeralele ordinale simple și compuse;
O.Op.4. – să integreze numerale ordinale în enunțuri proprii.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 121, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

137
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiile 1,
2, 3, de la pagina 121 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, 7, 8, de la paginile 121,
122 (Ce aflu), pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
122, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1,
2, 4, 5, de la pagina 122 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a
asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, de la pagina 122, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

138
UNITATEA V: IMAGINI DIN COPILĂRIE

Lecția 7
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Texte explicative
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască particularitățile textelor explicative;
O.Op.2. – să înțeleagă importanța textelor explicative în viața de zi cu zi;
O.Op.3. – să extragă informații utile din diferite texte explicative;
O.Op.4. – să indice situații de viață cotidiană în care sunt utile textele explicative.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 123, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

139
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textele suport propuse la paginile 123, 124
(Ce aflu) și răspund la întrebări vizând înțelegerea mesajului.
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 123, 124 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, paginile
123, 124, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiul 1,
de la pagina 124 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual;
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, de la pagina 124, Cum aplic ce am învățat,
din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

140
UNITATEA VI: NATURA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Textul descriptiv literar (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască particularitățile textului descriptiv literar;
O.Op.2. – să evidențieze detaliile obiectelor și ale fenomenelor descrise;
O.Op.3. – să sesizeze valoarea expresivă a unor cuvinte;
O.Op.4. – să identifice diferite tipuri de imagini artistice în textul descriptiv;
O.Op.5. – să sesizeze valoarea expresivă a comparației;
O.Op.6. – să realizeze texte descriptive, respectând convențiile specifice acestui tip de text.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 127 din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

141
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc, pe fragmente, textul suport și răspund la
întrebări vizând înțelegerea acestuia (exercițiile de vocabular, de la pagina
128, din manual).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 128,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4, O.Op.5, O.Op.6
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 129 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, paginile
129, 130, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiul 1,
de la pagina 130 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a asigura
retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, 3, de la pagina 130, Cum aplic ce am
învățat, din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

142
UNITATEA VI: NATURA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Textul descriptiv nonliterar
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască particularitățile textului descriptiv nonliterar;
O.Op.2. – să evidențieze detaliile obiectelor și ale fenomenelor descrise;
O.Op.3. – să realizeze texte descriptive, respectând convențiile specifice acestui tip de text.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 131, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

143
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport și răspund la întrebări vizând
înțelegerea acestuia (exercițiile 1, 2, 3, pagina 131, din manual).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 131,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi;
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 132 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
132, din manual).
Elevii rezolvă exercițiul 1, de la pagina 132 (Cum aplic ce am învățat), din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (la alegere, ex. 2, 3, de la pagina 132, Cum aplic
ce am învățat, din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

144
UNITATEA VI: NATURA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Adjectivul. Articolul demonstrativ
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 1.4, 2.4, 4.1, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască adjectivele dintr-un text;
O.Op.2. – să diferențieze adjectivele variabile de adjectivele invariabile;
O.Op.3. – să realizeze acordul între adjectiv și substantivul determinat;
O.Op.4. – să recunoască articolele demonstrative dintr-un text;
O.Op.5. – să înțeleagă rolul articolelor demonstrative în enunțuri.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 133, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op. 2, O.Op. 3
Timp: 5-10 minute

145
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiile 1,
2, 3, de la pagina 133 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4, O.Op.5
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 133, 134 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
134, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile
1, 4, 7, 8 de la pagina 135 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a
asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, 3, 5, de la pagina 135, din manual),
pentru asigurarea transferului de informații.

146
UNITATEA VI: NATURA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Gradele de comparație ale adjectivului
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.4, 2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască adjectivele la diferite grade de comparație dintr-un text;
O.Op.2. – să diferențieze adjectivele care au grad de comparație de adjectivele care nu îl au;
O.Op.3. – să înțeleagă particularitățile structurale ale diferitelor grade de comparație;
O.Op.4. – să folosească, în enunțuri proprii, adjective la diferite grade de comparație.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 136, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

147
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport propus și rezolvă exercițiile 1,
2, 3, de la pagina 136 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, de la pagina 136 (Ce
aflu), pentru a înțelege conținuturile noi.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
137, din manual).

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă. Elevii rezolvă exercițiile 1,
2, 3, 4, 7, de la pagina 138 (Cum aplic ce am învățat), din manual, pentru a
asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 5, 6, de la pagina 138, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

148
UNITATEA VI: NATURA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Tipuri de texte descriptive
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.2, 5.1

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să deosebească diferite tipuri de texte descriptive;
O.Op.2. – să evidențieze detaliile obiectelor și ale persoanelor descrise;
O.Op.3. – să realizeze texte descriptive, respectând convențiile specifice acestui tip de text.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 139, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

149
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textele suport și răspund la întrebări vizând
înțelegerea acestora (paginile 139, 140, din manual).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 139,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 139, 140 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
140, din manual).
Elevii rezolvă exercițiul 1, de la pagina 140 (Cum aplic ce am învățat), din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, de la pagina 140, Cum aplic ce am învățat,
din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

150
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 1
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Modele comportamentale în legende greco-romane
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 1.4, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice modele comportamentale în texte citite/studiate;
O.Op.2. – să evidențieze legătura dintre modelele descoperite în texte și propria experiență
de viață;
O.Op.3. – să comenteze semnificația unor atitudini ale personajelor, descoperite în textele ci-
tite/studiate.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 143, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

151
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport (Alexandru Mitru, Legendele
Olimpului, fragment) și răspund la întrebări vizând înțelegerea acestuia
(paginile 143, 144, 145, din manual).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 145,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la paginile 145, 146 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv, prin acționarea butoanelor
specifice din varianta electronică a manualului (conținut static, pagina
140, din manual).
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, de la pagina 146 (Cum aplic ce am învățat), din
manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 4, de la pagina 146, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

152
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 2
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Părți principale de propoziție. Predicatul
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală și în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.3, 3.1, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască predicatele verbale din enunțuri date;
O.Op.2. – să identifice verbele predicative prin care sunt exprimate predicatele verbale;
O.Op.3. – să utilizeze corect întrebările de identificare a predicatului verbal;
O.Op.4. – să construiască enunțuri cu predicate verbale, exprimate prin verbe predicative.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 147, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

153
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport și rezolvă exercițiile 1, 2, de la
pagina 147 (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 147,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală,
activitate în perechi
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 3, 4, de la pagina 148 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 3, 4, de la pagina 148 (Cum aplic ce am învățat),
din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 5, de la pagina 148, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

154
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 3
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Părți principale de propoziție. Subiectul
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.3, 3.2, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască subiectele din diferite enunțuri;
O.Op.2. – să identifice părțile de vorbire prin care sunt exprimate subiectele;
O.Op.3. – să utilizeze corect întrebările de identificare a subiectului;
O.Op.4. – să construiască enunțuri cu subiecte exprimate prin diferite părți de vorbire;
O.Op.5. – să înțeleagă cum se realizează acordul între subiect și predicat.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 149, din manual (Ce știu), și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

155
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport de la pagina 149 și rezolvă
exercițiile 1, 2, de la pagina 150 (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 149,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4, O.Op.5
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 150 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4, O.Op.5
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 4, 5, 6, de la pagina 151 (Cum aplic ce am
învățat), din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 7, de la pagina 151, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

156
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 4
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Părți secundare de propoziție. Atributul
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.3, 3.2, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să recunoască atributele din diferite enunțuri;
O.Op.2. – să identifice părțile de vorbire prin care sunt exprimate atributele;
O.Op.3. – să utilizeze corect întrebările de identificare a atributului;
O.Op.4. – să construiască enunțuri cu atribute exprimate prin diferite părți de vorbire.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 152 (Ce știu), din manual, și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

157
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport și rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de
la pagina 152 (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 152,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 153 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 3, 5, 6, de la pagina 153 (Cum aplic ce am învățat),
din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, 4, de la pagina 153, Cum aplic ce am
învățat, din manual), pentru asigurarea transferului de informații.

158
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 5
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Propoziția
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală, activitate în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 2.3, 3.2, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să diferențieze propoziția de alte tipuri de comunicări;
O.Op.2. – să identifice propoziții simple și propoziții dezvoltate dintr-un text;
O.Op.3. – să adapteze forma și structura propoziției la scopul comunicării;
O.Op.4. – să folosească semnele de punctuație adecvate la sfârșitul propozițiilor.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 154 (Ce știu), din manual, și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.

159
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport și rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de
la pagina 155 (Ce aflu).
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 154,
manual în varianta electronică).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile 4, 5, 6, de la pagina 155 (Ce
aflu), pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 4, 5, 7, 8, de la pagina 156 (Cum aplic ce am
învățat), din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 6, de la pagina 156, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

160
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 6
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Enunțul
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală, activitate în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.4, 2.3, 4.2, 4.4, 4.5

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să deosebească diferite tipuri de enunțuri;
O.Op.2. – să identifice diferite tipuri de enunțuri în texte date;
O.Op.3. – să adapteze forma enunțului la scopul comunicării;
O.Op.4. – să folosească semnele de punctuație adecvate la sfârșitul diferitelor tipuri de enun-
țuri.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru exprimarea corectă în limba română;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile de la
pagina 157 (Ce știu), din manual, și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

161
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport și rezolvă exercițiile 1, 2, 3, de
la pagina 157 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiul 4, de la pagina 158 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 158,
manual în varianta electronică).
Elevii rezolvă exercițiile 1, 2, 4, 5, 7, 8, de la paginile 158, 159 (Cum aplic ce am
învățat), din manual, pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 3, 6, de la pagina 159, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.

162
UNITATEA VII: FAMILIE, MODELE DE VIAȚĂ

Lecția 7
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLASA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
TITLUL LECȚIEI: Enunțul
TITLUL LECȚIEI: Identitate personală – identitate culturală
TIPUL LECȚIEI: achiziție de noi cunoștințe și sistematizare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică, expunerea, observația sistematică
b. Forme de activitate: activitate frontală, individuală, activitate în perechi
RESURSE:
a. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, laptop/ computer
b. Timp: 50 de minute

Competențe specifice: 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 5.2

Obiective operaționale (la sfârșitul orei, elevul va fi capabil):


O.Op.1. – să identifice aspectele care alcătuiesc identitatea personală a unui om;
O.Op.2. – să extragă informații esențiale dintr-un text;
O.Op.3. – să-și împărtășească impresiile de lectură;
O.Op.4. – să descopere aemănări între zone culturale diferite.

VALORI ȘI ATITUDINI
 cultivarea interesului pentru lectura de plăcere;
 stimularea gândirii reflexive și analitice;
 cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comu-
nicare și de înțelegere a unui mesaj.

SCENARIU DIDACTIC
Evocarea (10-15 minute) Activitatea 1
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5 minute
Enunțarea temei și a scopului lecției: Se comunică scopul lecției, secvențele
scenariului didactic.
Metode și procedee: brainstorming, conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate individuală, activitate frontală
Descrierea activității: Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiul de la
pagina 160 (Ce știu), din manual, și inițiază discuții despre tema lecției.

Activitatea 2
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3
Timp: 5-10 minute

163
Dirijarea învățării: Profesorul creează contextul pentru înțelegerea noilor
conținuturi.
Metode și procedee: conversația euristică, observarea sistematică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii citesc textul suport și rezolvă exercițiile de la
pagina 161 (Ce aflu).
Realizarea sensului Activitatea 3
(25-30 de minute) Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 15-20 minute
Dirijarea învățării: Profesorul inițiază discuții despre conținuturile învățării.
Metode și procedee: observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea
Interacțiunea participanților: activitate frontală, activitate individuală
Descrierea activității: Elevii rezolvă exercițiile de la pagina 162 (Ce aflu),
pentru a înțelege conținuturile noi.

Activitatea 4
Obiective: O.Op.1, O.Op.2, O.Op.3, O.Op.4
Timp: 10 minute
Dirijarea învățării: Se sistematizează conținuturile noi.
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală, activitate în
perechi
Descrierea activității: Profesorul realizează esențializarea conținuturilor noi,
iar elevii notează în caiete schema de pe tablă.
Conținuturile învățării sunt parcurse interactiv (conținut static, pagina 162,
manual în varianta electronică).
Elevii rezolvă exercițiul 1, de la pagina 163, din manual (Cum aplic ce am
învățat), pentru a asigura retenția informațiilor.
Reflecția (5-10 minute) Activitatea 5
Obiective: O.Op.1, O.Op.2
Timp: 5-10 minute
Dirijarea învățării: pregătirea transferului informațiilor, indicații pentru lucrul
individual
Metode și procedee: conversația euristică
Interacțiunea participanților: activitate frontală și individuală
Descrierea activității: Elevii participă la discuții pe marginea activității
didactice. Profesorul menționează cele mai frecvente greșeli de exprimare
orală și în scris și îi atenționează pe elevi asupra acestora, pentru corectare.
Elevilor li se cere să-și aprecieze activitatea, raportându-se (auto)critic la
standardele de învățare.
Se indică tema pentru acasă (ex. 2, 3, de la pagina 163, din manual), pentru
asigurarea transferului de informații.