Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

CONCURSUL NAŢIONAL ”LA ŞCOALA CU CEAS”


GEOGRAFIE - CLASA a VI-a
30 Ianuarie 2016

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Harta de mai jos se referă la subiectele I şi II. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –
capitală cu numere.

I. Scrieţi pe foaia de concurs:


1. numele statelor marcate, pe hartă, cu litere de la A la J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 15. 25 puncte

II. Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul capitală traversat de râul Vltava este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Bazinul carbonifer Donbass se află situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Munţii Dinarici se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
4. Capitala Uniunii Europene este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
5. Limba vorbită de populaţia statului marcat, pe hartă, cu litera E face parte din grupul de limbi …
15 puncte
GEOGRAFIE – clasa a VI-a 1
III. În coloana A sunt notate fluvii din Europa, iar în coloana B oraşe-capitale ale Europei.
Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierea corectă dintre fluviile din coloana A şi capitalele
străbătute de aceste fluvii, notate în coloana B.
A B
1. Nipru a. Kiev
2. Tamisa b. Lisabona
3. Tejo c. Londra
4. Tibru d. Madrid
5. Vistula e. Roma
f. Varşovia 10 puncte

IV. Analizaţi harta alăturată, pe care sunt


marcate, cu litere de la a la d, regiuni din Europa
cu diferite tipuri de vegetaţie.

Scrieţi pe foaia de concurs:


1. tipul de vegetaţie specific fiecărei regiuni
marcate, pe hartă, cu litere de la a la d;
2. câte o specie vegetală caracteristică fiecărui tip
de vegetaţie;
3. o clasă sau un tip de sol specific fiecărui tip de
vegetaţie.
12 puncte

V. Analizaţi harta de mai jos, pe care sunt marcate diferite elemente geografice dintr-o regiune
geografică europeană. Scrieţi pe foaia de concurs:
1. numele mărilor marcate, pe hartă, cu literele a şi b;
2. numele golfurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1,
2 şi 3;
3. numele strâmtorilor marcate, pe hartă, cu
numerele 4 şi 5;
4. tipul de ţărmuri specifice statului marcat, pe hartă,
cu litera A;
5. numele peninsulei pe care se află situată cea mai
mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera C;
6. din ce categorie de lacuri, după modul de formare,
fac parte lacurile care se găsesc pe teritoriul statului
marcat, pe hartă, cu litera D;
7. cea mai importantă resursă de subsol exploatată
în statul marcat, pe hartă, cu litera D, precum şi
ramura industrială care foloseşte ca materie primă
această resursă;
8. numele statelor cunoscute sub numele de ,,Ţările
Baltice”, precum şi literele cu care acestea sunt
marcate pe hartă;
9. numele statului care nu este membru al Uniunii
Europene şi litera cu care acesta este marcat pe
hartă.
20 puncte
VI. Scrieţi pe foaia de concurs:
1. o cauză care explică prezenţa lacurilor glaciare în Munţii Carpaţi;
2. două avantaje ale aderării României la Uniunea Europeană;
3. o cauză care determină dezvoltarea turismului estival la Marea Mediterană. 8 puncte

GEOGRAFIE – clasa a VI-a 2


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

CONCURSUL NAŢIONAL ”LA ŞCOALA CU CEAS”


GEOGRAFIE - CLASA a VI-a
30 Ianuarie 2016

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.

Subiectul I: …………..………………………………………..……………....…………..….…... 25 puncte


Se acordă 25 puncte astfel:
1. se acordă câte 1 p pentru fiecare stat identificat corect:
A. Irlanda; B. Elveţia; C. Ungaria; D. Malta; E. Olanda; F. Croaţia ; G. Macedonia;
H. Ucraina; I. Portugalia; J. Islanda.
Total 10 puncte
2. se acordă câte 1 p pentru fiecare oraş-capitală identificat corect:
1. Bruxelles; 2. Sofia; 3. Minsk; 4. Praga; 5. Tirana; 6. Moscova; 7. Roma; 8. Ljubljana;
9. Bratislava; 10. Varşovia; 11. Madrid; 12. Atena; 13. Viena; 14. Paris; 15. Londra.
Total 15 puncte
Total Subiectul I (1+2) = 25 puncte

Subiectul II: …………..………………………………………..……………....…………..….…... 15 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. 4; 2. H; 3. F; 4. 1; 5. germanice.
Total Subiectul II (1+2+3+4+5) = 15 puncte

Subiectul III: …………..………………………………………..…………....…………....….…... 10 puncte


Se acordă câte 2 p pentru fiecare asociere corectă:
1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - f.
Total Subiectul III (1+2+3+4+5) = 10 puncte

Subiectul IV: …………..………………………………………..…………....…………....….…... 12 puncte


1. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
a – stepă (1p); b – vegetaţie mediteraneeană (1p);
c – pădure de conifere/taiga (1p); d – tundră (1p).
Total 4 puncte
2. Se acordă câte 1 p pentru fiecare specie vegetală corect precizată:
a – colilie/negară/graminee/măceş/arbuşti (1p);
b – stejar veşnic verde/stejarul de plută/pin negru/laur/maquis (1p);
c – molid/brad/pin/larice/zadă (1p);
d – muşchi/licheni/mesteacăn pitic/salcie pitică (1p).
Total 4 puncte
3. Se acordă câte 1 p pentru fiecare clasă sau tip de sol corect precizat:
a – stepă: molisoluri/cernoziom (1p);
b – vegetaţie mediteraneeană: terra rossa (1p);
c – păduri de conifere: spodosol/podzol (1p);
4 – tundră: podzol/sol negru de tundră (1p).
Total 4 puncte
Total Subiectul IV (1+2+3) = 12 puncte

GEOGRAFIE – clasa a VI-a 3


Subiectul V: …………..………………………………………..…………....…………....…..….... 20 puncte
Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
1. a - Marea Norvegiei; b - Marea Baltică (total 2p);
2. 1 – Golful Botnic; 2 – Golful Riga; 3 – Golful Finic (total 3p);
3. 4 – Str. Kattegat; 5 – Str. Skagerrak (total 2p);
4. ţărmuri cu fiorduri (1p);
5. Pen. Iutlanda (1p);
6. glaciare (1p);
7. minereurile de fier; industria siderurgică/industria metalurgiei feroase (total 2p);
8. Estonia - B; Letonia - G; Lituania - E (total 6p);
9. Norvegia - A (total 2p).
Total Subiectul V (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = 20 puncte

Subiectul VI: …………..………………………………………..…………....…………....….…...... 8 puncte


Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect.
Exemple de răspuns:
1. lacurile glaciare s-au format prin acumularea apei în circurile glaciare care au fost modelate de
gheţarii care au acoperit zonele înalte din Munţii Carpaţi (2p);
2. libera circulaţie a persoanelor şi mărfurilor, posibilitatea de a lucra şi studia în ţările membre
(total 4p);
3. climat mediteranean, mai cald, perioade lungi cu temperaturi de peste 20°C, lungimea mare a
litoralului etc. (2p).
Total Subiectul VI (1+2+3) = 8 puncte

TOTAL : 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE

GEOGRAFIE – clasa a VI-a 4