Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE

PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 1 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,

SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR SLABE DE FUNDARE


PRIN STABILIZARE CU LIANTI HIDRAULICI
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE
COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU
VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2: KM 614 – GURASADA,

SUBTRONSONUL 2A:KM 614 - CAP Y BÂRZAVA


DESCRIEREA REVIZIILOR:

Copie Controlată nr. _________ Difuzată la: ________________________________

DPMC
Oscar Diez
RTE
Cirnatu Catalin
Marcello Reprezentant
0 ..2018
Repetto împuternicit al
RQC
antreprenorului
Mărcușiu Emanuel
Pier Luca Canino

APROBAT
DPMC/
REDACTAT VERIFICAT Reprezentant
REV. DATA OBS.
RIC RTE/RQc împuternicit al
antreprenorului

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 2 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,

SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

CUPRINS

1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 3


2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 3
2.1. REFERINȚE LEGISLATIVE ȘI CONTRACTUALE 3
2.2. REFERINȚE LA STANDARDE, NORMATIVE, ACORDURI 3
3. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI 5
4. DESCRIEREA PROCEDURII 5
5. RESPONSABILITĂȚI. 9
6. ÎNREGISTRĂRI ..10
7. ANEXE......................................................................................................................10

1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE.


Scopul acestei proceduri este de a descrie măsurile tehnico-organizatorice de bază la
îmbunătațire terenuri slabe de fundare in situ prin stabilizare cu lianți hidraulici, drumuri
tehnologice atât pe variantă existentă cât și pe variantă nouă de traseu.

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 3 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,

SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.

2.1. REFERINȚE LEGISLATIVE ȘI CONTRACTUALE.

Legea 10/1995 republicată. Legea privind calitatea în construcții


Legea 319/2006. Legea Sănătății și securității în muncă
Legea 265/2006 Legea pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
Legea 55/2006 Legea privind siguranța feroviară
Legea 307/2006.Legea privind apărarea împotriva incendiilor

2.2. REFERINȚE LA STANDARDE, NORMATIVE, ACORDURI.


STAS 9824/0-74 Măsuratori terestre.Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripții generale
STAS 9824/2-75 Măsuratori terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată
STAS 1242/2-83 Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice şi geotehnice specifice
traseelor de căi ferate, drumuri şi autostrăzi.
Căi ferate si conditii de proiectare :
STAS 10849/85 Lucrări de cale ferată .Infrastructura și suprastructura căii.Terminologie.
STAS 3197/1-1991 Lucrări de cale ferată . Prisma căii.
STAS 3197/2-1990 Căi ferate normale.Elemente geometrice
STAS 3989/2-1991 Planuri de situații, căi ferate.
STAS 4958-91 Profil in lung ( căi ferate )
STAS 1913/13/83 Teren de fundare . Determinarea caracteristicilor de compactare
Încercări Proctor.
STAS 7582-91 Lucrări de cale ferată .Terasamente.Prescripții de proiectare și verificarea
calității.
STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificare și identificarea pământurilor
SR 13440-1/99 Lucrări de căi ferate .Drenarea apelor in zona căii.Drenuri gravitaționale.
Prescripții de proiectare și de execuție .
SR 667/2000 Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri drumuri. Condiții
tehnice de calitate.
STAS 2287/71 Agregate naturale pentru căi ferate.
C 56-85 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții.
C16-84 - Normativ pentru execuţia lucrărilor în perioada de timp friguros.
SR EN 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe și ghid de utilizare.
SR EN 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe şi ghid de utilizare .
SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Instructii si ordine ale Ministerului Transportului
OMT 290/2000 Ordin al Ministerului Transportului privind admiterea tehnica a produselor si
/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire , modernizare , intretinere si de
reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feriviar si cu
metroul.
- 002/2001 Regulament de exploatare tehnică feroviară

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 4 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
- 303/2003 Instrucțiuni pentru lucrări de reparații capitale a liniilor de cale ferată
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA
- 314/1989 Instrucția de norme și toleranțe pentru
construcția și întreținerea căii, linii cu ecartament normal
- 340/2003 Instrucțiuni pentru circulația mașinilor si utilajelor pentru construcția și întreținerea
căii
- 004 / 2006 - Regulament de semnalizare

3. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI
P.V.T Proces verbal trasare
P.V.R.C Proces verbal de recepţie calitativă

PVLA Proces verbal de lucrări ce devin ascunse

R.T.E. Responsabil tehnic cu execuția


RCQ Responsabil cu Controlul Calităţii
RQC Responsabil calitate pentru proiect

SC Responsabil siguranța circulației

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 5 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
EMC Manager de mediu SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

Manager pentru siguranță


SMC Manager trafic feroviar
TMCF

4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1. DERULAREA ÎN TIMP A ACTIVITĂȚII


Programul de execuție de referință este cel aprobat în conformitate cu subclauzele 8.3
din contract. Săptămânal și zilnic vor fi transmise programele cu activitățile prevăzute în
perioada respectivă.
4.2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ :
Caiet de sarcini vol. III – Lot 1: Infrastructură și suprastructură linie c.f.
Consolidări și apărări de maluri
Proiect tehnic – 9i 35311.1 Reabilitarea liniei c.f. Frontieră-Curtici-Simeria, parte
componentă a coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de
160km/h, tronsonul 2 : km 614 – Gurasada, subtronsonul 2A: km 614- Bârzava capY
Detalii de execuție
4.3. PLAN CONTROL CALITATE (PCQ) – PCQ ........-AST-217
4.4. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR ȘI ETAPELE DE EXECUȚIE
Beneficiarul în conformitate cu prevederile memorandumului de clarificare, va preda
amplasamentul pe etape care vor fi comunicate pe parcursul execuției
4.5. UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE - ANEXA 1
4.6. FORȚA DE MUNCĂ - ANEXA 2
4.7. MATERIALE UTILIZATE - ANEXA 3
4.8. PROCEDURA
4.8.1.Condiții prealabile

Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie aferente lucrării precum și a prezentei


proceduri.
Personalul care participă la realizarea lucrărilor trebuie să fie calificat pentru executarea
lucrărilor, autorizat AFER pentru lucrările ce implică siguranţa circulaţiei, să cunoască și să își
însușească proiectul de execuţie, specificaţiile tehnice, standardele, normativele și aceasta
procedură .
Existența utilităţilor și anume:
-drumuri de acces corespunzătoare;
-mijloace adecvate de transport pentru materiale;
-încărcătoare frontale, buldozere, excavatoare, autogredere si cilindrii compactori,
autobasculante;
-palete si indicatoare de semnalizare a zonei pe care se execută lucrările.
Asigurarea forţei de muncă (echipe de muncitori), a formaţiei topo, supravegherii tehnice
(RTE si CQ), precum și agenţii de semnalizare.
Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeti, târnacoape) și cu mijloace de

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 6 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
măsura necesare (metru, ruleta, lată cu boloboc) și cu echipamente de protecţie specifice
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA
(salopetă, vestă avertizoare, cască, bocanci cu vârf
metalic), conform situaţiei dată de responsabilul cu protecţia muncii .
Instruirea efectuată de responsabilul cu protecţia muncii privind respectarea normelor de
protecţie a muncii, apărării împotriva incendiilor și a normelor pentru execuţia lucrărilor sub
circulaţie.

4.8.2. Pichetarea amprizei.

Pichetajul va fi efectuat de către topometrist.


Sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti martori.
Odată cu definitivarea pichetajului topometristul va materializa prin tăruși următoarele :
- axul și grosimea ax , de-a lungul axului
- punctele de intersecție ale taluzurilor cu terenul
Densitatea punctelor pichetate trebuie să fie de 5 m .
Se materializează cu țăruși pe teren, limita amprizei de lucru.
Șeful de șantier/șeful punctului de lucru este răspunzător de buna consevare a tuturor
pichetilor și reperilor; topometristul are obligația de a-i restabili sau de a-i reamplasa dacă este
necesar.
Trasarea lucrărilor în conformitate cu proiectul se va finaliza cu proces verbal de recepție
topografică (trasare/verificare - PVRT).

4.8.3. Lucrări pregătitoare:

1.Verificarea pe teren a existenței tuturor materialelor, sculelor, utilajelor și auto


necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor pe sectorul ce urmează a fi atacat;
2.Excavarea până la cota de fundare
3.Realizarea testelor și a naturii de fundare a terenului. În cazul în care terenul de
fundare nu este corespunzător și EVd< 15 MPa se va trece la o metodă de îmbunătăţire a
terenurilor slabe prin stabilizare cu lianți hidraulici.

4.8.3.1. Stabilirea compozitiei amestecului


Stabilirea compoziţiei amestecului de pământ, liant hidraulic se realizează prin încercări
de către un laborator de specialitate.

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 7 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
Dozajul de liant pentru tratarea pământurilor se va raporta la masa pământului uscat.
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

Alegerea dozajului de liant se efectueza în functie


de umiditatea pământului în comparatie cu umiditatea optimă de compactare (Wopt
determinată prin incercarea Proctor modificat).
Realizarea tronsonului de probă.
În prezența Inginerului se realizează un tronson de probă cu lungime ≥ 30,00 m si pe
lățime de min 3,50 m a platformei firului de circulaţie închis(variantă existentă de traseu), sau
în afara platformei ,având drept scop stabilirea pe şantier a componentei atelierului de
compactare, reglarea utilajelor si dispozitivelor de punere în operă, stabilirea parametrilor
compactării, umiditate optimă, dozaj de liant, condiţiile de compactare, intensitatea de
compactare pentru realizarea cotelor din proiect și o suprafațare corectă.
Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinţă pentru restul lucrării.

4.8.4. Execuția lucrărilor de îmbunătățire a terenurilor slabe(variantă existentă și traseu


nou)

Scopul îmbunătățirii terenurilor slabe este de a mări capacitatea portantă a


acestora prin îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice.
În cadrul executiei lucrărilor de stabilizare se va urmari sã se asigure un strat complet de material
tratat si o amestecare uniformã a liantului, fãrã zone dezagregate sau segregate, cu o densitate si
umiditate uniformã, un strat legat pe toatã grosimea lui și cu o suprafatã netedã, respectând
urmatoarele etape de execuție:
Pregãtirea platformei existente
Înainte de începerea stabilizarii cu liant hidraulic stratul supus strabilizarii va fi nivelat si finisat
in conformitate cu detaliile prezentate în plansele de executie si Caiete de Sarcini.

Aplicarea Liantului
Se va realiza cu mijloace mecanice (raspanditor de liant) respectand dozajul propus
prin reteta-cadru, bazata pe determinãri asupra pãmântului si in conformitate cu specificatia
tehnica a produsului.
Viteza de înaintare a raspanditorului si treapta de viteze sunt alese astfel încât să se obțină
cantitatea de liant/m.p. stabilita prin rețeta cadru.

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 8 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
Liantul nu va fi aplicat în conditii atmosferice cu vânt, care duce la o împrãstiere a acestuia în
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

aer, inacceptabilã pentru trafic si pentru proprietãtile


particulare adiacente, iar asternerea se va face numai pe sectorul pe care aceasta operatiune
poate fi terminatã în aceiasi zi lucrãtoare.
Atunci când se utilizeazã liant hidraulic în pulbere, utilajul pentru rãspândirea acestuia trebuie
sa demonstreze abilitatea de răspândire uniformă a liantului, în cantități controlate

Amestecarea
Pãmântul, liantul si apa vor fi amestecate cu utilaje adecvate (freza rutiera) pânã la
obtinerea unui amestec omogen, în care toti bulgãrii si aglomerãrile de materiale (care nu sunt
agregate) vor fi mãruntite pânã la obtinerea unui grad de fărâmițare în conformitate cu
cerintele de calitate. Cantitatea de apã necesarã primei operatiuni de amestecare, variazã în
functie de natura materialelor, de regulã, cu 5...10%, peste umiditatea optimã de compactare a
pãmântului tratat.
Amestecarea si omogenizarea se realizeaza pe loc iar pamantul este sfaramat pe toata
grosimea stabilita.

Nivelarea
Se face cu respectarea pantei transversale si a latimii platformei prevazute in proiect,
utilizandu-se utilaje terasiere specializate (Autograder)

Compactarea
Pentru alegerea atelierului de compactare si a numarului de treceri corespunzatoare
pentru realizarea gradului de compactare minim se va executa un sector de proba, inainte de
inceperea executiei. Compactarea amestecului va fi efectuatã în aceiasi zi cu amestecarea
finalã, cu esalonul de compactare, stabilit la sectorul de proba. Compactarea va continua pânã
când materialul este compactat uniform, pe toatã adâncimea, la gradul de compactare
prescris.
Toate neregularitãtile, adânciturile, portiunile slabe vor fi corectate imediat, prin
scarificarea portiunilor afectate, adãugând sau îndepãrtând material, dupã cum se cere si
renivelând si recompactând.
Suplimentar conditiilor de densitate prescrise, întreg materialul pe adâncimea din
plansele de executie va fi compactat uniform. Dupã fiecare sectiune terminatã se vor efectua
determinãrile necesare. Dacã materialul nu îndeplineste conditia de densitate, acesta va fi re-
prelucrat pentru a îndeplini aceastã conditie.

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 9 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
Protectia stratului SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

În cazul in care executia stratului stabilizat are loc in


conditii cu temperaturi ridicate, se vor lua masuri împotriva evaporării rapide a apei necesare
hidratarii liantului prin stropiri succesive. Stratul următor se poate executa după minim 24 de
ore și dacă EVd > 15 MPa.

4.8.6.Verificarea caracteristicilor geometrice.

Dupa finisarea platformei terenului, se vor realiza măsurători topo.


Topograful Antreprenorului va întocmi un tabel de măsurători care va cuprinde cote si
lățimi ale platformei proiectate, cote și lățimi executate, precum și diferențele dintre acestea.

4.8.7. Teste de laborator

1. Umiditatea terenului de fundare înainte de îmbunătățire;


2. Granulozitatea și coeficientul de neuniformitate material teren de fundare;
3. Verificarea modulului static de deformație la reîncărcare E v2 după îmbunătățirea
terenului de fundare ;
4. Verificarea modulului dinamic de deformație E vd la teren fundare înainte de
îmbunătățire
5. Verificarea modulului dinamic de deformație E vd la teren fundare după îmbunătățire

4.8.8. Întreruperi neplanificate

În cazul unor ploi de lungă durată sau torenţiale execuţia lucrărilor se opreşte.

4.8.9. Materiale
Materilele folosite in cadrul lucrărilor de stabilizare sunt:
- liant – Dorosol/Doroport (producator Lafarge-Holcim Romania)
- pământuri locale coezive si necoezive,
- apa (în cazul în care umiditatea naturală a pământului este inferioară umidității optime de
compactare)

4.8.10. Recepţia

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 10 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
Pentru ca terenul îmbunătățit - pe traseul existent și pe variante de traseu - să fie
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

recepţionat trebuiesc îndeplinite simultan:


 rezultatele privind elementele geometrice realizate, comparativ cu cele din
detaliile de execuţie. Se admit următoarele toleranțe:
- abaterea față de axa căii =0.05m;
- lățimea platformei ±0.05 m;
- cote platformă cale ±0.03 m;
- panta transversală a platformei ±0,5%. (se verifică cu ruleta și cu lata cu boloboc)
 capacitatea portantă conform "Normativ privind proiectarea liniilor si staţiilor de
cale ferată pentru viteze pana la 200km/h",indicativ NP 109-04 să fie :
- Pentru linii existente, linii curente și directe din stații, linii abătute din stații:
Ev2≥ 20 MPa
Evd ≥ 15 MPa

4.9. PREVENIRE ȘI PROTECȚIE


Lucrările se execută cu respectarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea nr.
319/2006, HG nr. 1425/2006 si HG nr. 300/2006 cu modificarile și completarile ulterioare si a
celorlalte prevederi privind Securitatea și Sănătatea în Muncă.
Stabilirea responsabilităților pentru prevenirea și stingerea incendiilor se realizează
conform Legii nr. 307/2006 și a situațiilor de urgentă conform Legii nr. 481/2004 cu
modificările și completările ulterioare și a celorlalte prevederi în domeniu.

4.10. PROTEJAREA MEDIULUI


Obligaţiile ce rezultă din prevederile OUG nr. 95/2005 sunt următoarele:
- se vor recicla deşeurile refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în
lucrările de drumuri, în conformitate cu încercările de laborator;
- deşeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în lucrările efectuate se vor colecta,
depozita şi preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diverşi
consumatori;
- se vor depozita deşeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafeţe special
amenajate în acest scop;
- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare,
prevăzute în acordul şi/sau autorizaţia de mediu;

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 11 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
- întreţinerea utilajelor si vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

întreţinere se efectuează doar în locuri special


amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

5. RESPONSABILITĂȚI.
Principalele responsabilități si relații în cadrul Astaldi privind activitățile care fac obiectul
prezentei proceduri, sunt prezentate în Matricea de Responsabilitati (Anexa 4) in conformitate
cu metodologia RACI-VS, care prezintă principlalele faze și documente legate de proces,
având următoarele atribuții:
• Responsible: Responsabilul cu efectuarea activității;
• Accountable: Responsabilul pentru rezultatele/livrate prin activități;
• Consulted: Colaborează cu responsabilul pentru activități privind execuția însăși;
• Informed: Trebuie să fie informat despre activitate și atunci când este necesar
furnizează informații;
• Verified: Verifică îndeplinirea criteriilor (în cazul în care este furnizată sau atunci când
activitatea necesită o verificare înainte de aprobare/autorizare);
• Signatory: Aprobă/Autorizează decizia de Verificare (în cazul în care rezultatele
preconizate sau activitatea necesită aprobare / autorizare).
Șeful de șantier și șeful punctului de lucru răspund de aplicarea întocmai a documentației
de execuție, a caietului de sarcini, a normelor, standardelor si instrucțiilor CFR si a prezentei
proceduri de execuție.
Responsabilul CQ pe lucrare răspunde de aplicarea întocmai a proiectului de execuție a
prevederilor caietului de sarcini, a normelor si normativelor în vigoare, a prezentei proceduri
tehnice de executie și de întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate.
Responsabilul cu siguranța circulatiei (S.C.) pe lucrare răspunde de instruirea
personalului care lucrează în vecinatatea liniilor sub circulație și a liniei de contact sub
tensiune, asigurarea semnalizarii corecte a zonelor de lucru, existența agenților de
semnalizare, asigurarea gabaritului de circulație pentru liniile sub circulație.
Șeful punctului de lucru răspunde de calitatea lucrărilor pe care le coordonează,
asigurarea gabaritului liniilor sub circulație de către utilajele ce efectuează lucrări de refacție și
protecția față de liniile de contact aflate sub tensiune.

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 12 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
Responsabilul cu sănătatea și securitatea în muncă răspunde de instruirea privind
SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA

respectarea normelor de protectie a muncii, PSI și a


normelor pentru execuția lucrărilor sub circulație.
Șeful de mecanizare răspunde de asigurarea și buna funcționare a instalațiilor și
utilajelor necesare execuției lucrării.
Șeful de laborator răspunde de efectuarea determinărilor și încercărilor impuse de
specificatiile tehnice înainte și pe parcursul execuției lucrărilor și întocmirea corectă a
înregistrărilor.
Prezenta procedură va fi adusă la cunoștiința tuturor factorilor implicați în execuția
procedurii (Antreprenor, subcontractori, prestatori de servicii) prin grija biroului tehnic.

6. ÎNREGISTRĂRI

6.1. Tabel cote realizate;


6.2. Proces verbal de recepţie calitativă PVRC;
6.3. Proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse PVLA;
6.4. Rapoarte de încercări

7. ANEXE
Anexa 1 (UTILAJE SI ECHIPAMENTE)
UTILAJE
Nr. Crt. Tip Utilaj Buc Model
1 Utilaj de frezare/stabilizare 1
2 Autogreder 1
3 Autorepartizator liant hidraulic 2
4 Cilindru cu tambur lis 2
5 Cilindru compactor cu picior de oaie 1
6 Autocisterna cu apa 1

Anexa 2 (FORȚA DE MUNCĂ)


FORȚA DE MUNCĂ
Numar
Nr. Crt. Functia persoane

PTE , rev 0
PROCEDURĂ TEHNICĂ DE
PTE 72-AST-
EXECUŢIE 217 REV. 0
Asocierea :
ÎMBUNĂTAȚIREA IN SITU A TERENURILOR
ASTALDI SpA - FCC Construccion SA-Thales Systems Romania Srl -Salcef SpA PAG. 13 / 13
SLABE DE FUNDARE PRIN STABILIZARE CU
LIANȚI HIDRAULICI
Proiect: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ - FRONTIERĂ - CURTICI -
Beneficiar: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”- SA SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H: TRONSONUL 2:
Inginer : Asocierea AREX – PEGASO – SISTEMA
KM 614 – GURASADA,
1 Sef santier 1 SUBTRONSONUL 2A: KM 614-CAP Y BÂRZAVA
Sef 1
punct
2
lucru
3 Responsabil tehnic executie 1
4 Topometrist 1
5 Responsabil calitate 1
6 Laborant 3
7 Constructor cai ferate 2

Anexa 3 (MATERIALE UTILIZATE)


Nr. crt Tip material
1 Apă
2 Liant hidraulic Dorosol
3 Pământuri coezive si/sau necoezive

Anexa 4 (MATRICEA DE RESPONSABILITĂȚI)

PTE , rev 0

S-ar putea să vă placă și