Sunteți pe pagina 1din 10

Marius PERIANU

CstsIiN STANICA
Daniela STANICA

ESENTIAL
)

Matematici
clasa a VI-a

)w(
/ cLueul \
/urtrurrroerton\
Cuprins

ltsesRA
Cap.1 - Numere naturale
cu numele natuta\e ..................
1 .1 . Opera$i 1
1.2. Reguli de calculcu puteri 12
1.3. Compararea puterilor . Pdtrate 5i cuburi perfecte.
Alte probleme in care intervin puteri............. 16
Teste de evaluare 20
1.4. Divizor. Multiplu 23
1.5. Criterii de divizibilitate.................... 28
1.6. Proprieti[ile ale relaliei de divizibilitate in N 33
Teste de evoluare ............, 37
1.7. Numere prime. Numere compuse...... 41
1.8. Descompunerea numerelor naturale in produs
de puteri de numere prime............ 44
1.9. Divizori comuni.......... 48
1.10. Multiplicomuni 52
Teste de evo|uore .......................... 56
1.11. Probleme cu caracter aplicativ........ 59

Cap.2 - Numere rafionale

2.1. Fractii echivalente. Fraclii ireductibile.............. 63


2.2. Numere ralionale pozitive. Forme de scriere 69
2.3. Compararea numerelor ralionale. Aproximiri.. 76
2.4. Adunarea numerelor ralionale pozitive......... 8l
2.5. Sciderea numerelor ralionale pozitive 87
Teste de evaluore ...,.............. 92
2.5. lnmullirea numerelor ralionale pozitive......... 95
2.7. lmpi(irea numerelor ralionale po2itive.............. 99
I
2.8. Ridicarea la putere a numerelor ralionale pozitive. IE
t

Reguli de calcul cu puteri 103


l!
2.9. Ordinea efectuirii operaliilor. 107 l!

Teste de evaluare t'10 !


U
2.10. Media aritmeticd ponderati a unor numere ralionale......' 113 IJ
2.1 1 . Ecualii in mullimea numerelor ralionale pozitive......... 1 16 F
2.12. Probleme care se rezolvd cu ajutorul ecualiilor...... 119
uI
=
Teste de evaluare
't22 F
2.1 3. Probleme cu caracter ap1icativ.............. 125
=
a
3
GEOMETRIE
Cap.3 -Dreapta
129
3.2. Semidreapta. Semiplanul .......... 13s
139
3.4. Poziliile relative a doud drepte....... 142
145
Teste de eva1u6rre...............-.-.-..-... 151
3.6. Probleme cu caracter ap1icativ................... 155

Cap.4-Unghiul
4.1. Unghiul 159
4.2. Clasificarea un9hiuri1or.................... 168
4.3. Unghiuriadiacente. Bisectoarea unui unghi .172

4.4. Unghiuri complementare. Unghiuri sup1ementare................... "177


4.5. Unghiuriopuse la vdrf ............ tg2
4.6. Unghiuri in jurul unui punct... 1g5
Teste de eva1uore......,.....-.... l gg
4.7. Probleme cu caracter aplicativ....... l9I

Cap. 5 -Triunghiul
'195
5.2. Construc!ia triunghiurilor 200
5.3. Congruenla triun9hiuri1or........................ 204
u 5.4. Metoda triunghiurilor congruente 208
z 2"t"1
vt 5.5. Probleme cu caracter practic 2"t5
_g
,oJ
c(E Cap.6-Variante de subiecte pentru tezi
o 219

g Solulii 22s
z
vt
.g
,(l]

U
'.E

I
z
sc
lr|
G
J
|!
=
a
4
AL GEBRA

CAPITOLUL

I,{umere naturale
1.1. Operalii cu numere naturale
1.2. Reguli de calcul cu puteri
1.3. Compararea puterilor. Pitrate gi cuburi perfecte.
Alte problemein care intervin puteri
Teste de evaluare
1.4. Divizor. Multiplu
1.5. Criterii de divizibilitate
1.6. Proprietitile divizibilitilii in N
Teste de evaluare
1.7. Numere prime. Numere compuse
1.8. Descompunerea numerelor naturale in produs de numere
prime
1.9. Divizoricomuni
1.10. Multiplicomuni
Teste de evaluare
1.1 1. Probleme cu caracter aplicativ
CAPITOLUL 1

Ir{umere naturale

r.r.Operafii cu numere naturale


Opera[iile invSlate cu numere naturale se clasificl in:
- operalii de ordinulintii: adunarea gi sclderea;
- operafli de ordinul al doilea: inmullirea 9i imp[rfirea;
- operalii de ordinul al treilea: ridicarea la putere.

Proprietili ale operaliilor cu numere naturale


1. Adunarea este comutativi, asociativ[ qi are elementul neutu 0.
2. inmul,tirea este comutativl, asociativl qi are elemenhrl neutru 1.
3. inmu[irea este distributivdfalide adunare gi scddere.
Ordinea efectuirii operaliilor
1. Operatiile de acelagi ordin se efectueazl in ordinea in care sunt scrise.
2. Dacd un exerciliu cuprinde operafii de ordin diferit, mai intdi se efectueazi
operagiile de ordinul al treilea, apoi cele de ordinul al doilea 9i, in final, cele de
ordinul I.
3. Daci seutilizeazdparantezele, atunci mai intZii se efeciteazA calculele parantezele
rotunde, apoi din cele pitate gi, in final, cele din acolade.

CUNOA$TERE qI EXERSARE
1. Calculati:
a) 945+62; b) 765 + 0; c) 5043 + 90129;
d) 32 + 999; e) t234 + 87005; 0 2t786 + 6839.
2. Calculafi:
a) 345+75+123; b) t5 +269 + 1234; c) 43 + 790 + 128; I
d) 202 + 303 + 77; e) 148+57+1009; 0 2005 + 107 + 777; |E

g)509+902+10O3; h) 408+87+1005; i) 178 + 6127 + 10007. (g


.E
3. Calculaf;: IE
a) - 22;
333 -
b) 345 234; - 465;
c) 4576 U
d) s67 - 298; e) 5234 -
555; a x649 - 7839. g
F
4. Calculafi:
a) 845 - 35 - 123; b) 875-29-124; c) 443 - 79 - 128; lI=
F
d)50s - 303+707; e) 144-57+109; 03015 - 56+788;
9609+542 - tO43; h) 568+79 -428; i) 778 + 1427 - 1',102. =
a
7
5. Calculafi:
a) 247'0; b) 1345.1; c) l' 6723 '0;
d) 56.38; e) 534'42; fl 2364 . 2e;
99.54.104; h) s8.79 . 100; i)778.9.17.
6. Calculafi:
a) 245:5; b) 345:3; c) 724:4;
d) 1624:4; e) 5275:5; fi3249:9:'
g) 156O: 12; ft/ 1080: 15; i) l9ll :13.
T.Cala;Jrali:
a) 27 +35'9 - 14; b) 395 - 41 '9+ 88; c)2000 - 14'15 + 128;
d)20'67 - 288+99; e) 354'12 - 671 - 66; 07364- 29'16- ls'18.
8. Completa{i spaliile punctate penfiu a obf;ne propozifii adevlrate:
a,) Dublul num[rului 269 este egal cu ... .
D/ Triplul numirului 3578 este egal cu ... .
c) Jumltatea lui 500 este egal6 cu ... .
d/ Sfertul numIrului 2304 este egal cu ... .
e) Numdrul 674 este cu ... mai mare dectt 546.
l) Numdrul 56 este cu ... mai rnrc decdt 124.
g) Numdxul de 7 ori mai mare decdt 18 este egal cu ... .
,, Numed de 15 ori mai mic decdt450 este egal cu... .

II
ACUMULARE 9I CONSOLIDARE
9. DacI apreciezi ci propozilia este adevdratii, incercuieqte litera A tn caz contar
Iz incercuiegte litera F:
F
ut a) 47+35 :35+47 A F b) 47-35:35.47 A F
! c) 2OO - 145: 145 - 200 A F d)267 .r4; A F
.o
c F
|E e) 3' 5' 12:12' 5'3 A CI 734+ L2'14: 12' 14 + 734 A F
o
10. Asociaf, fiecare literi din coloana A cu cifra din coloana B corespunzltoare
t r5spunsului corect.
=
Ut
AB
.g
,l! a)24'18 9 1' 186
2.48
U
'lE
b)24 - t8:e i.r^
, c)24+18'9
= 4.22
G 11. Determinali numlrul natural n pentru care avem:
t!
G
5
a) n+123=576; b) n-64=439; c) 129-n=43;
t! d) n:Ll =39; e) n-14=350; J) 28:n=7;
=o g) 2n-lt=35; h) 47 -2n=13; i) n.2:3 = 18.
8
12. Calculafi:
a1 z.lt$.(:+:.r)];
U s.Uzs-s.(t +ze :z)f;
c) 840, {to + z.lta -+oo : (rs + +s : 9)]} ;
d) t2s: (z: - ts) -+s : {(++o : 22 -rs).r2 - 48\.
Rezolvare. D,) s.ltzs - s . (t + x : z)f = s'ltzs - s' (z + t s)] = 5' 4 = 20.

r 3. Efectuafi, utilizdnd factorul comun:


a) 15.12+15.88; b) 25.47 +25.53; c) 32.4+32.6;
d) 43.t8-43.8; e) 72.21-72'll; o 28.r9-9.28.
Rezolvare.a) 15.12 + 15.88 = 15'(12 + 88)= 15'100 = 1500.

14. Efectuali:
a) l+2+3+...+20; b) l+2+3+...+25;
c) l+2+3+...+30; d) l+2+3+...+35.
Rezolvare. a,) I + 2 + 3 + ... + 20 = (20' 2l) : 2 = 420 : 2 = 210.

15.a)Dacd x.y=30 gi x.z=25, atancicalculaf; x'(y+z)si x'(y-z).


b) Dacd x. y = 20 gi x' z =8, atunci calcula,ti x' (y + z) Si x' (y - z) .
c) Dacd x' (y + z)= 135 $i x' z = 63, atunci calculafi x' y qi x' (y - z)'
d)Dacd x'(y-z)=6 x'(y+z)si x'z
$i x'-y =24,aitncicalculafl '
e)Dacd x=6 $i !*z=ll,atuncicalculaf; x'y+x'2.
Rezolvare.a,) Aplicim distributivitatea inmutirii fafS de adunare 9i scEdere 9i oblinem:
x.(y+z)=x'y+x'z=30+25=55; x'(y-z)=x'y-x'z=30-25=5'
16. Efectuafi:
a1 t t + 8. {4s+ + . [r + a . 1t z .13
- 8 . 14) - 3 t)\ + t234

b) (32 . Is - 32 . 5) + | t. t2 + t . {tz+ - s' lzro - 2' (23' t7 - z+' tZ)l\ ;

c) t2 + 12. {12 + 12 .U2 + t2 . (tz . t2 - t22)]\ + tz' tz;


Rezolvare.Efectuimcalculeledinparantezelerotunde:12.13-8.14=156-ll2=M;
Efectuim apoi calculele din parantezele pStrate: 3 +8.44 -37 =3 +352 -37 =318; .E
I

Efectu6m calculele dintre acolade: 45 + 4. 318 = 45 +1272 = l3l7;


t!
EfectuSm calculele fina{e, f;ndnd cont de ordinea efectudrii operaliilor: t!
I I + 8' 13 17 + I 234 = ll + 10536 +1234 =ll78l. sL,,
17. a,) Suma adoud numere naturale este egald cu 44. tmpd4ind numdrul mai mare la IJ
numarul mai mic ob,tinem c6tul 5 qi restul 2. Determinali cele douS numere.
6) Suma a doud numere naturale este egal6 cu 93. imp64ind numirul mai mare la =
UJ
numdrul mai mic oblinem cdtul 7 gi restul 5. Determinaf; cele doud numere.
c) Suma a dou6 numere naturale este egal[ cu 96. Determinati numerele gtiind cd E
a
9
unul dinte numere este de 7 ori mai mare decdt celdlalt.
Rezolvare. c) Daci numerele suntr giy, atunci r + y:44lix:5y + 2. Prin inlocuirea lui
r cu 5y + 2 in prima relalie, obfinem: 5y + 2 + y : 44 sa:u 6y : 42 sau/ : 7 . De aici, x : 37 .
18. Asociafi fiecare liter6 din coloana A cu cifra din coloana B corespunz6toare
r[spunsului corect.
AB
Q ea-Q8-Zs) t.e1
2'91
b) (,4-28\-2s
' 3.147
c) 94+(28-25) 4.41
19. a) Cdte numere naturale de doul cifre dau restul 5 la impdrfirea cu 7?
U Cel'e numere naturale de doui cifre dau restul 9 la impirlirea cu l1?
c) COie numere naturale dau cdtul 13 la impir,tireaou6?
0 Ceis numere naturale de hei cifre se impart exactla23?
20. a) Suma a patru numere naturale nenule gi distincte este 10. Determinali cele
patru numere.
D/ Suma a gase numere naturale distincte este 15. Este posibil ca toate numerele sd
fie nenule?

rII
APROFUNDARE 9I DEZVOLTARE
21. Determinafi numirul natural x:
L'
z a) (x.2:5-25).6=e0; b) s6-2.137 -(x-rs)] =rz;
vt c1 +.ltzz - s.(27 - x)f-14 = 78; d) (x +tz).r3 -(.r+12).e = ao.
-g
.g 22. a,) Suma a doui numere naturale nenule este 9. Aflali cea mai micl qi cea mai
C
(E
o mare valoare a produsului lor.
D/ Suma a doui numere naturale nenule este 10. Afla1i cea mai micl gi cea mai
g mare valoare a produsului lor.
z c,) Produsul a doud numere naturale este 18. Aflali cea mai mare si cea mai micl
vt valoare a sumei lor.
.s
rrlJ d/ Produsul a doul numere naturale este 12. Afla1i cea mai mare si cea mai mici
'(!
\J valoare a sumei lor.

)2 Rezolvare. Sunt ur nEtoarele cazuri


X v x'y
s
G
IIl I 8 8
o 2 7 t4
3 J 6 l8
(!
4 5 20
=
a Cea mai mic[ valoare a produsului este 8, iar cea mai mare valoare este 20.

10
23.Se dau numerele x=a+b $i y=b+c. Pentru fiecare din propoziliile
urm6toare, dacdapreciezici o propozifie este adev6ratii, incercuiegte in dreptul ei
litera A. in caz contrar incercuiegte litera F.
pl. Dac6x:5Siy:l0,atunci a+2b+c=50. A F

p2.Dac5x:7 Siy:9,atunci a+2b+c=16. A F

p3.Dacix:5Siy:10,atunci 2a+5b+3c=41. A F

p4.Dacdx:1 Siy:9,atunci 2q+b-c=4- A F

24. Efectuafl:
a) 5+6+7+...+20; D) 8+9+10+...+25;
c) 7 +8+9+...+35; d) 2+4+6+...+40;
e) 3+6+9+...+30; 7) 5+10+15+...+50;
g (2 + t +...+ 2014)-(1 +3 +.-.+2013);
h) (22 + 44 + ... + ao26) : (tt + zz + ... +201 3).

Rezolvare. a) 5 + 6 + 7 + ... 1 29 = (1 + 2 + 3 +... + 20) -(l + 2 + 3 + 4) = 2Ui..

d) 2 + 4 + 6 + ..' + 40 = 2' (1 + 2 + 3 + ... + 20) = 2' (20' Zt : Z\ = 420'

T
lE
I

TE
l!
!
I
fr,
F

ul
=
F
=
a
11
Testul 1

(4p) 1. Calculaf,:
a) 50 +07 +le +91 +42 ; b) 7" .7 -731; '"
c,) 1 l@ :1 158; d) (60)'n :6'c.
(1p) 2. Calculaf,: (:u)' +3' -70 .lz+1,3a +33 :1:'.:-ts';].
'(s')o
(I p) 3. fudtati cI numlrul 92r este pltrat perfect gi cub perfect.
(1p) +. Compara,tinumerele: 460 cu32t7.
(2p) 5. Dacd 3' : a, calctilatr in funclie de a:33";3n+t ' 32n+3 r 33n+4.

NOTA. Timp de lucru 50 minute. Se acordl I punct din oficiu.

Testul 2
(4p) 1. Calculali:
a) llo+53+0rr+111+ll2; b1 53e.5:531 ;
c) l33o :1328; io (zu)' 3" .
(1p) 2. Calculali: 240 '235 +2'o -2'.ls+:zn +23:(23.2'-z+If.
(1p) 3. Rezolvali ecuaf;a: 5x+2 +sx+t -5' =145.
(1p) 4. Comparali numerele: 5as cu 1130 .
(2p) 5. a) Ardtali cI numdrul 55 nu e pdtrat perfect.
Iz
b) Ardtali ci numdrul b = 2. (l + 2 + 3 + ... + 124) + I 25 este cub perfect.
ut
(o NOTA. Timp de lucru 50 minute. Se acordd I punct din oficiu.
.g
c(t
o
Testul3
Iz (4P) 1. Calculali:

ut
a) 20lo +020r +1201 +2011 +43; b) 6".6-6'u;
.c
,(!
r(€
c) 2s6 :2s3; 0 bn)u ,(s")' .
\,, (1p) 2. Calculali: lso : 492a +(l')o +/ .ll+l :l' +(z' . s')f -
)z (1p) e. Comparagi numerele: gr7 -8-916 qi 271a -26.2713.
sG (1p) 4. Scrieji numdrul73 ca sum[ de hei cuburi perfecte.
ul
r (2p) 5. Aflatj agi 6 din relalia: 2"*3 .3b-2 =9.8.
a
(g NOTA. Timp de lucru 50 minute. Se acordE I punct din oficiu.
=
a
20