Sunteți pe pagina 1din 29

St

andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
Mi
nist
erul
Sănăt
ăţi
ial
Republ
i
cii
Mol
dov
a

STANDARDECLI
NICENAŢIONALE
Î
NANESTEZIOLOGI
E

1
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013

Apr
obatl
aşedi
nţaConsi
l
iul
uideExper
ţial
Mini
ster
uluiSănăt
ăţi
ialRepubl
i
cii
Mol
dov
a
din___
____
___
____
____
,pr
ocesverbalnr.
___
__

Apr
obatpri
nordinulMinisterul
uiSănătăţ
iialRepubl
i
ciiMoldov
a
nr.__
_____din___
_____
_____2012

Cupr
ivi
rel
aaprobareastandardelor„St
andardeCl i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e”

STANDARDECLINICENAŢIONALEÎNANESTEZI
E
Subredacţ
iaVi
ctorCoj
ocar
u

El
abor
atdecol
ect
ivul
deaut
ori
:

VictorCoj ocar
u d.h.ş.m., pr of esor uni versit
ar , şef cat edră anest eziologie şi
reanimat ologi enr .2,USMF„ NicolaeTestemi ţ
anu”
Mihail Borş d.ş.m., conf erenţiar uni versitar, catedr a anest eziologie şi
reanimat ologi enr .2,USMF„ NicolaeTestemi ţ
anu”
VirgilGuţan d.ş.m., conf erenţiar uni versitar, catedr a anest eziologie şi
reanimat ologi enr .2,USMF„ NicolaeTestemi ţ
anu”
PetruRusu d.ş.m., conf erenţiar uni versitar, catedr a anest eziologie şi
reanimat ologi enr .2,USMF„ NicolaeTestemi ţ
anu”
Serghei Şandru d.ş.m.,conf erenţ i
ar universitar,şef cat edră anesteziologie şi
reanimat ologi enr .1,„Val
eriuGher eg”.
USMF„ NicolaeTestemi ţanu”
BaltagaRusl an d.ş.m, conf erenţiaruniversit
ar,cat edraAnest ezi
ologie-
Reani mat ologieNr .
1„ Val
eriuGher eg”USMF„ Nicolae
Test emiţanu” .
BelîiAndrian d.ş.m, conf erenţiaruniversit
ar,cat edraAnest ezi
ologie-
Reani mat ologieNr .
1„ Val
eriuGher eg”USMF„ Nicolae
Test emiţanu” .
Dor i
ana d.ş.m.,asi stentuni versi
tar,catedr aanesteziologieşireanimat ologi
e
nr.1„ValeriuGher eg”,USMF„ NicolaeTest emi ţanu”
Cojocar u
Ser
ghei şefsecţ
ieanest
ezi
ologi
eIMSPI
CŞDOSMşi
C
Mal
anco
Ni
col
aiVacul
i
n şefsecţi
eReanimar
e,I
MSPI
nst
it
utul
deNeur
ologi
eşi
Neurochi
rur
gie

 RECENZENŢIOFI
CIALI
:

Numel
e,pr
enumel
e Funcţ
iadeţ
inut
ă
Ni
col
aeGur
schi d.ş.
m.,confer
enţ
iaruni
ver
sit
ar,catedr
aanest
ezi
ologi
eşi
reani
matologi
enr.2,USMF„NicolaeTest
emiţ
anu”
2
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
Tat
ianaTăzl
ăvan d.ş.
m.,confer
enţ
iaruniversi
tar
,şefcat
edr
ăanest
ezi
ologi
eşi
reani
matologi
enr.1,„Valeri
uGhereg”.
USMF„Ni
col
ae
Testemiţ
anu”

Dat
aur
mat
oar
eir
evi
zui
rii
anuar
ie2014

CUPRI
NS

1.Dat
egener
ale,
scopul
şiobi
ect
ivel
e..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2.Locul
del
ucr
uanest
ezi
ologi
c.Cer
inţ
eleşi
dot
area……………………………….
..
..
3.Asi
stenţ
aanest
ezi
ologi
căî
nst
aţi
onar
……………………………………………….
3.
1Asi
stenţ
aanest
ezi
ologi
căpr
ogr
amat
ă……………………………………………
3.
1.1Asi
stenţ
apr
eanest
ezi
că;
…………………………………………………………
3.
1.2Asi
stenţ
aint
raanest
ezi
că;
……………………………………………………….
3.
1.3Met
odel
edeanest
ezi
eut
il
izat
e…………………………………………………
3.
1.4I
ndi
caţ
ii
,cont
rai
ndi
caţ
ii
,
3.
1.5Moni
tor
ingul
int
raanest
ezi
c…………………………………………………….
3.
1.6Asi
stenţ
apost
anest
ezi
că…………………………………………………………
3.
2Asi
stenţ
aanest
ezi
ologi
cădeur
genţ
ă………………………………………………
4.Asi
stenţ
aanest
ezi
ologi
căî
naf
arabl
ocul
uideoper
ati
i
………………………………
5.Asi
stenţ
aanest
ezi
ologi
căî
nambul
ator
iu…………………………………………….
.
6.Compl
i
caţ
ii
leanest
ezi
ce…………………………………………………………………
7.Document
aţi
aanest
ezi
că…………………………………………………………………
7.
1Anexa1St
andar
ddedot
areall
ocul
uidel
ucr
ualanest
ezi
ologul
ui
7.
2Anexa2Fi
sadei
nfor
mar
eapaci
ent
uluiî
npr
ivi
nţaanest
ezi
eipent
rui
nter
venț
ii
chi
rur
gical
e
7.
3Anexa3Fi
şadeanest
ezi
e
7.
4Anexa4St
andar
ddemoni
tor
izar
eint
raanest
ezi

7.
5Anexa5Li
stamedi
cament
elornecesar
einanest
ezi
e

3
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013

1.Dat
egener
ale

Anest ezi
ologi a şi r eanimat ologia est e o speci ali
tate medi cală si nestătăt
oare,
mul t
idisci
pl i
nară,cuunr olesenţ i
alpent ruev oluţiacur ati
văadi v
er selorpat ologiişiî nspecial
celechi r
urgicale.
Specialit
atea abor dează aspect elet eor eti
ce,şt i
inţi
fice şipr act i
ce ce ţ i
n de domeni ul
pregătiri
işipr otejăr
iipaci entuluiî n cadr uldesf ăşurăriiact uluichi r urgical,pr oceduri
lor
diagnost i
ceşit erapeuticei nvazive,înter apiadur eri
iacut eşicr onice,pr ecum şidet ratamentul
diver
sel orpat ologii
,înspeci alast ăr i
l
orgr av e,asigur ândbol navuluiî nst arecr iti
căsupor tul
funcţii
l
orv ital
e, i
ndispensabi lpentruev aluar eaşi tratament ulcauzei decl anşat oare.
Anest ezi
ologi a
Scopulpr incipalalanest eziol
ogieiest er ealizareacompl exuluidemăsur i pri
vindpr egăti
rea
şiefectuareaanest ezi
ei generale,regional esaul ocal eîncadr ul i
nterv enţi
il
orchi r
urgicaleşi
procedur i
lordiagnost i
ceşi cur at
ive.(asistenţ aanest eziologoi că)

2.Locul del ucruanest eziologic.Cer i


nţeleşi dot area.
Asistenţ a anesteziologoică poat ef iacor dat ăîn mod pr ogramat ,urgent,sau imedi at
(CEPOD, Oxf ordHandbookofAnest hesia, 2006) .Asi stenţ
aanest eziologicăpoat efief
ectuat ăîn
condiți
ide st aționarsau î n altei nstutuţi
imedi cale(ex.Pol icli
nică,cabinetst omat ologic,
i
magi sti
c) ,înlocurispecial amenaj atenumi el
t oculdel ucr
ualanest eziol
ogului.
Loculdel ucrualanest eziologului–i ncludel oculdel ucruînsăl il
edeoper aţ
ieşilocur ide
l
ucr uî n af ara bloculuioper ator( săli
le de pansament e,punct et r
aumat ol
ogice,cabi nete
diagnostice,st omat ol
ogiceet c.),amenaj at
econf orm standar delordedot are,undepaci entul
benefici
azădeanest eziegener ală,l
ocor egional ăsausedar eef ectuatăsubr esponsabilit
atea
unuimedi canest eziol
og-reani mat ol
ogcal i
fi
cat .Medi cul
uirezidentpoat eefectuaanest eziidoar
cur i
sculI-IIASAsubsupr av eghereamedi culuical i
ficat.
Anexa1.St andar ddedot areallocul uidel ucr ualanest eziol
ogului.

NB:Postur
il
edeanesteziedinafarabl
ocul
uioperatortr
ebui
esăasi
gureaceleaşicondi
ţi
ide
secur
it
atepentrupaci
entşipersonal
ulmedi
cal.Echipament
elev
orfiadapt
atetipul
uide
anest
eziepract
icat
.

3.Asi
stenţ
aanest
ezi
ologi
căî
nst
aţi
onar
3.
1Asist
enţaanestezi
ologicăacordat
ăînmodpr
ogr
amati
ncl
udet
rei
etape:
 Asi
stenţ
apreanestezică;
 Asi
stenţai
ntraanestezică;
 Asi
stenţapostanestezică.

3.1.
1Asistenţapreanest
ezi

Scopulpri
ncipal-eval
uareastat
utul
uiconst
it
uți
onalsomat
icșiapatol
ogiei
chir
urgi
caleî
n
context
ulelabor
ăriipl
anul
uidepregăti
recătr
eactul
chir
urgi
cal
anestezi
c,st
abil
ir
eari
scului
4
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
anest ezi c, el abor ar eapl anul ui deasi st enţ ăper ianest ezică.
Et apel e:
1.v izitapr eanest ezicăI ;
2.v izitapr eanest ezicăI I;
3.acor dul inf or matal paci ent ului;
4.st abi lir
eamoment ului opt im al inter v enț iei chi rurgi cale.
1.Vi zitapr i
mar ăaanest ezi ologul ui( consul tulIpr eanest ezi c)sol i
citat ădemedi culchi rurgsau
speci alistuli nt er esatcu scopulexami năr iipr eanest ezi ce,st abilirea r iscului ,det erminăr i
i
planul uide i nv est i
gaţ iişimăsur i
lorde cor ecţ ie a dezechi librelorpot enţiale exi stente,
inf or mar eapaci ent ului despr eopţ iunilepent ruev ent ualaanest ezie.
NB: Poat ef ief ect uatdeanest ezi ol ogî nper ioadapr espi tal i
ceascăî ncondi ţ i
idepol iclinică.
Obi ect iveleder eal izar e:
1.Apr eci er eadi agnost i
cul ui chi rur gical şi vol umul ui ev ent ualei i
nt ervenţ i
ichi rurgical e.
2.Paci ent ult rebui esăf acăcunoşt inţăcuf isadei nf ormar eapaci ent uluiînpr i
vinţ aanest eziei
pent rui nt er venț i
i chi rur gical e, compl et eaz ăchest i
onar ul preanest ezi c.( anexa2) .
3.Ev al uar eaanamnezei paci ent ul ui.
4.Examenul obi ect ival paci ent ul ui.
5.Ev al uar eami nimul uist andar dadat el orpar acl i
ni ce:( ECG,Radi ogr afiacut i
it oraci ce),şide
l
abor at or( anal izagener alăasângel uişiaur inei ,anal izabi ochimi căasângel ui( gli
cemi a,
ur eea,cr eat inina,bi lirubi na,ALAT,ASAT,f ibrinogenul ,i ndicel epr otrombi nic,),gr upaşiRh-
fact orsangui n.
6.Coor donar eaact ivităţ il
ordeexami nar eşicor ecţ ieabol nav uluicut arepul monar e, car diace,
endocr i
ne,hepat or enal e sau cu der egl ăr ipat ologi ce î ni nvest igaţiile st andar d.,pr i
n
sol icitar eaconsul taţ ieii nter ni st ului ,car diol ogul ui,endocr inologul ui,neur ologul uilabol nav i
i
cu r espect ivele coexi st enţ e pat ol ogi ce.Î n cazur ii ndi cate se r ecomandă ef ectuarea
examenel orpar acl ini cespeci ficepr obl emei v i
zat e
6.1Ev aluar eaev ent ual uluir iscr espi rat orseef ect ueazăpr inef ectuar eat est elorcl i
ni ceşi
apar at i
v epent rudecel areal ezi uni lorsubcl ini ceşi apr ecierear ezer vei pul monar e.
Test elecl i
ni ceobl i
gat or ii:Şt ange, Ghence.
Test eleapar ativesupl i
ment ar e: spi rogr af ia, gazel esangui ne.
Indi caţ ii
lepent ruef ect uar eat est el orexpl orat or iisupl iment are:
- di spneeadeef or t;
- t useacr oni că;
- expect or aţieabundent ă;
- ast mul şi sindr omul ast mat ic;
- BPOC;
- i nt er venţ i
ilet or aci ce, car di ace;
- her niopl ast ii
lepent ruher niigi gant e;
- băt râni ;
- car enţ ănut riti
v ăpr onunţ at ă;
- obezi tat eamor bi dă.
6.2 Ev aluar ear iscul uicar di ov ascul arseef ect ueazăpent ruapr ecier ear ezer vei funcţ ionale
mi ocar di ce.
Test eleobl igat or ii
: TA, Fr ecv enţ acar diacă, Pul sul ,ECG.
Test elesupl iment ar e: Dopl erECG, t est ul cuef ort ,Hol terECG.
Indi caţ iipent ruef ect uar eat est elorsupl iment ar e:
- hiper tensi unear ter ial ăpest e160mmHg;
- car diopat iai schemi că;
- val v ulopat iil
e;

5
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
- tulbur ăr i
leder itm şiconducer e.
6.3 Examenpr eoper atoriuînv eder eai ntubaţ i
eit raheale
Tr ei
criteriitrebui eapr eciate:
- di mensi uneal imbi iî
nr apor tcucav itateaor ală(t estMal l
ampat i);
-f l
exi aant eri
oarăaj umăt ăţiiinferi
oar eacol oaneicer v i
caleşi extensiaarti
culaţi
ei
atlanto- occipitale;
- di stanţ at i
ro-ment ale,
sub6cm: intubaţ ieposi bi
l dificil
ă;
- di st anţast erno-ment alăr efl
ect ăgr adul demobi l
itateacol oanei cervi
cale.O
distanţ ăde13, 5cm saumai puţ i
nmăsur atăcucapul depl i
nextins,pecol oana
cer vi
cal ă, i
aror i
fici
ul bucal î
nchi s, denot ăr iscdel ar i
ngoscopi edi fi
cil
ă.Estetestul
cuceamai mar ev aloarepr edi cti
vă,compar ati
vcut estulMal l
ampat i,
distanţăti
ro-
ment ală, gradul depr otuziemandi bulară, distanţadi nt reinci
sivi
.
Vi
2. zi
tapr eoper ator i
eaanest eziologului( consul t
ulI I):
Obiecti
veleder ealizare:
1.det erminar eagr adului depr egătireabol nav ului cătreinterv enţ i
achirurgical
ă;
2.st abi
li
rear iscul ui anestezicconf or m scorASA( Amer i
canSoci etyofAnest hesiol
ogy )

ASA Defi
nit
ie
I Paci
entsanatosf ar
apr obl
ememedi cal
e
I
I Boal
asi st
emicausoar a
I
II Boal
asi st
emicasev eradarfaraincapaci
tateapaci
ent
ului
I
V Boal
asi st
emicasev eracareincapacit
eazapacient
ul
V Muri
bundcar esepr esupunecanuv asupravet
ui24ore
i
ndif
ferentdeinterv
entiachir
urgical
a
VI Donatoruldeorganeînmoar tecerebral
ă
*
E–ur
genţ
ă-seadaugăl
afi
ecar
edi
ncl
asel
eASAdacăest
ecazul
.

3.select
areamet odeideanestezie
4.el
abor areapl
anuluianestez
iei.
5.pregătir
eapreoperatori
eşi i
ndicareapremedicaţ
iei
.
6.anesteziol
ogulexpli
căpacientuluişil
anecesit
atemembril
orfamil
i
ei (
tut
or el
ui)condui
ta
anestezicăpropusă,tr
ansportullasal
adeoper aţ
ie,
event
uali
tat
eatransf
eruluilater
api
a
i
ntensivă,aventi
laţi
eimecaniceet c.
7.accentuândsiguranţaanesteziei
,semenţioneazăposi
bil
i
tăţ
il
edecompl icaţi
işiri
sc.
8.semneazădecl araţi
adeacor dlaanestezi
e(anexa2);

Act
ivi
tăţi
leanest eziol
ogul uiînperioadapr eanestezi
căsuntr efl
ectatei nfişadeobser vaţiei
n
ur
mătoar easuccesi une:
1.St ar eagener al
aabol navului(sati
sfăcătoare,gr
av i
tat
emedi e,gravă,foart
egr avă,
termi nală);st
areadenut r
iţi
e( normală,obezitat
e,denutri
ţie),Dateleantropomet ri
ce,
Indicelemasei cor poraleIMC
2.Acuzel e.
3.Ni v eluldeconşt i
enţ ă
4.Ant ecedent el
eer edocol aterale,per
sonal eşipatologi
ce(post operatori
i,
posttraumatice,
post alergiceetc.
)şi coexistenţelepatol
ogice(t arepulmonar e,cardiace,endocrine,
neur ologiceetc.)
.
5.Dat edespr emedi caţiautili
zatăînper i
oadapr eoperator
iepent rutratamentulmal adii
l
or
croni ce:preparatehor monal e,anti
depresive,
ant i
coli
nesterazice,adrenoblocante,
blocant edecal ciu, etc.
6
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
6.Apreci
erearezultatelorexaminăr
iicli
niceapacientul
uicuref
lect
areaobl
igatori
ea
i
ndicil
orhemodi nami ci
işi
asimptomel orşisi
ndroamelorpatol
ogice.
7.I
ndicareari
scului anesteti
cşiconsimţ ământul
uipacient
ului
sauadultul
uiresponsabi
l
pentr
uoanumi t
ăt ehnicădeanestezi
e.
8.Plani
fi
careatehnici ianest
ezi
ce.

NB:Dacălav i
zi
tapri
mară,paci
entulnunecesi t
ămăsurisupli
mentar
ediagnost
iceşi
/sau
curat
ivepentr
ustabi
li
reari
sculuianestezi
cşimini
mi zar
ealui
,obi
ecti
vel
econsul
tului
Işi
IIser
eflect
ăşisedocumenteazăî nt
r-osingur
ăetapă.

Pr emedi caţ i
apr eanest ezicăincludepr egătir
eapsi hologicăşimedicaţi
afarmacol
ogi
căî n
dependenţ ădest areapaci entului,comor bidităţ
işiampl oareainter
venţiei
anestezi
co-
chi
rur
gicale.
Scopur i
lePr emedi cat i
ei :
-Scăder eaanxi et ățiipacient ului
;
-Anal gezi a;
-Efectant isialogog;
-Efectv agol it
ic;
-Efectant iemet ic;
-Efectant iacid;
-Efectant ihistami nic;
-Efectant itrombi nic,depr evenireaagr egări
iplachetare;
-Cor ectar eadef icitelorhi droelectr
olit
ice;
-Dozescăzut edesubst anțedei nducț ie;
-Transf uzi epr eoper at ori
e;
-Nut ri
țiepar ent erală;
-Pr ev enireahi per termi eimal igne;
-Pr ev enirear einfar cti
zăr i
i miocardului.
-Scopur ilePr emedi cat iei
:
-Scăder eaanxi et ățiipacient ului
;
-Anal gezi a;
-Efectant isialogog;
-Efectv agol it
ic;
-Efectant iemet ic;
-Efectant iacid;
-Efectant ihistami nic;
-Efectant itrombi nic,depr evenireaagr egări
iplachetare;
-Cor ectar eadef icitelorhi droelectr
olit
ice;
-Dozescăzut edesubst anțedei nducț ie;
-Transf uzi epr eoper at ori
e;
-Nut ri
țiepar ent erală;
-Pr ev enireahi per termi eimal igne;
-Pr ev enirear einfar cti
zăr i
i miocardului.
NB: Medi caţ iav af isel ectatăî ncorespunder ecust atusul consti
tuţ
ional-
somati
cal
paci entul ui.

7
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
3.
1.2.Asi
stenţ
aint
raanest
ezi
că(
real
i
zar
eaanest
ezi
ei)

3.
1.3.Met odel edeanest ezieut ili
zat e:
1.Anest ezi ei ntravenoasăt ot ală:
a)cur espi raţiespont ană;
b)cur espi raţiear t i
fi
ci ală(mecani că) .
c)supr av egher eanest ezi cămoni torizat ă
2.Anest ezi egener alăcupi voti nhal at or
3.Anest ezi el oco- regional ă:
a)r ahi anest ezie;
b)epi dur ală;
c)sacr al ă;
d)bl ocadel epl ex uril
orner voase.
e)r etrobul bar ăşi peribul bar ă.
f)local ăt opi căşi /saui nfil
trat i
v ă.
Metodologi aanest ezi eigener al e
- Ver ificar eamaşi ni ideanest ezi e
- Pozi ţionar eabol nav ul
ui pemasadeoper aţie(decubi tdorsal,ventr
al,l
ater
al)
;
- Mont ar eaper fuziei intrav enoase( abor dper i
fericşi /saucent r
al )
;
- I nstal areamoni t
or ingul ui obl i
gat or i
uconf orm standar duluişimenţ i
nereapeparcur
sul
anest ezi ei.
- Admi nist rareapr emedi caţ i
ei necesar e;
- Pr eoxi genar ea;
- Asi gur ar eacomponent el orpr inci paleal eanest ezi ei.
- Supor t
ul respi r
at orconf or m pl anul ui anest eziei;
- Menţ iner eaanest eziei pr i
nadmi nistrar easupl iment arăadr oguril
oranesteti
ce,
analgeti
ce
şi mi orel axant elor, moni toringul car dior espi ratorşi diurezeiorare;
- Moni tor izar eapi er derilorsangui ne;
- Tr ezireaşi sev rajul dev ent il
at or;
- Tr anspor tsupr avegheatî nsal onul der ecuper arepost anestezică;
- Lanecesi tat edeasi stenţ ăpost aanest ezi căcuel ement edet erapieint
ensivăpaci
enţii
sunt
plasaţ iînsecţ i
iledet erapi eint ensi vă.
- Ter api adur eriipost oper ator i
i.
NB:Act ivităţ i
lemedi cal eşi ev oluţiaanest ezi ei suntr eflectateobligatori
unf i
şadeanestezie
(Anexa3) .

Supr avegherea anestezică moni t


ori
zat
ă se efectuează la paci
enţiiconşti
enţiîn cazul
efectuăriidi
ferit
orprocedurecur at
ivesaudiagnosti
ce,care,f
ărăasist
enţăanestezi
ologicăsunt
petrecutecelpuţ inîndisconfortsausuntînsoţit
eder i
scuriî
nl i
psasupravegheri
imoni tor
izate
decăt reanest ezi
olog.
Pr in SAM se subî nţel
ege admi ni
strar
ea int
ravenoasă a dr ogur
il
or,cu pr oprietăţ
i
anxioli
ti
ce,hi pnoti
ce,analget i
ceşiamnest ice,careseadmi ni
str
eazăat î
tsepar at
,cî tşiî n
combi naţiecuanest ezi
alocalăsaur egi
onal
ă.

Cer
inţepentruanesteziel
oco-regi
onală
 Paci enţi
iprogr
amaţ ipentr
uoanest ezi
eloco-
regi
onalănecesit
ăaceleaşipregăti
ri(
deseorişi
mai val
oroase)şiaceleaşimăsurideprecauţ
iecaşii
ncazul anest
ezieigeneral
e.
 Pepar cursulvizi
teipreanest
eziceenecesardest abil
itdacăbol navulacceptăt ehni
ca
anestezi
că (dacă nu acceptă e necesarde expl
icatav ant
ajulanestezieil
ocale pentr
u

8
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
i
nt erv enţiachi rur gicalăpr ogr amat ă.
 Bol nav ult r
ebui echest ionatasupr aev ent ualel orreacţ iialergice,incidenţ elorşiacci dent elor
deacestt i
pf aţ adesubst anţ eleanest ezicel ocal e.
 Unt estdesf olosi tpent r
udet ermi nar easuscept i
bil
ităţiilahiper sensibili
tateal ergi
că,rapidşi
uşordeexecut at ,est ei nj ect areast r
icti ntr adermi c,l ani velulant ebr aţ ului,auneimi ci
cant ităţi(0,1ml )di nsubst anţ adet estatîmpr eunăcuunmar tordeserf iziol ogic.
 Apar i
ţiauneizoneer itemat oase, câteodat ăchi arnecr oti
ce, sauaunorf enomenegener ale
(cef alee, ameţ eal ă, dur erilombar e)cont raindi căadmi nistrareaanest ezicul ui local
respect iv.
 Responsabi l
itat eaadmi ni st răr i
iunuimedi camentapar ţi
neacel uicar epunei ndicaţi
aşi
execut at ehni ca.
 Par ticipareaspeci alistului anest ezi ologl atehni cil
edeanest ezielocal ăconst ăînopţiunea, în
consul t,pent r uoast feldet ehni ca,şiî nmăsur i
l
epecar ev at rebuisăl ei aînv ederea
prev eni r
iişiev ent ualat ratament ul uiincident el orşiacci dent elor,carepotsăapar ăî ntimpul
anest ezieilocal e.
 Înacestsens,t oţ ibol nav ii,car esuntoper aţ isubanest eziel ocal ă,vort r ebuiasistaţide
anest eziolog.
 Dint remăsur ilecar esecerl uat esev ornot a:mont areauneiper fuziiintrav enoase, pri
ncar e
seasi gur aocal edeabor dî ncazdeur genţ ă,admi nistrar
eaoxi genului,pemascasaupe
sondaendonazal ăşiasi gur ar eauneiposi bili
t ăţidev entil
aţie,ev entualchi ardei ntubaţieî n
cazdenecesi tat e.
 Pent ruposi bi leleacci dent eal ergi ce,di ndot ar ecumedi cament edeur genţ ă,nutrebuiesă
l
ipseascăt rusaant işoc.
 Indicaţ ier elat i
vl imi tatăpent r uanest ezial ocal ăt roncul ară,subar ahnoi dianăşiepi dur ală
estedef icitul neur ologi cpr eexi stent .
 Întrucâtmaj or i
t ăţiipaci enţ ilorl e est et eama să r ămână conşt i
enţiî nt i
mpuloper aţiei
,
premedi caţiacuunanxi olitic( 10mgdi azepam, 5mgmi dazol am)sei mpune.

Anest eziar ahidi


ana ( spinală) reprezinta o anest ezie de conducer e,pr i
n care se
i
ntercept eazăt ransmiter
east i
mul i
lorperif
ericişiast imul ul
uidecomandamot ori
emedulară,
pri
ni nt roducereaî nspaţiulsubar ahnoidi
anaanest eziculuilocal
,încont actdir
ectcurădăcini
le
nervilorr ahidi
eni.
Seut il
izeazăînchirurgi
asubombi l
i
cală,obstetri
cală,urologi
că,ortopedic.
Măduv aspinăriir
eprezintăpor ţi
uneaalungi t
aasi stemul uiner
voscent r
alcareseînti
ndede
l
av er tebr aC1,pânăl amar gi neav ert
ebreiL2,iarsaculdur alpânăl av ert
ebraS2şiesteînveli

det reimembr ane:duramat er,membr anaar ahnoida,aplicatăfoar
test rânsdedur amaterşipia
mat er.Î ntrepi amat erşiar ahnoidăsedel imit
eazăspaţ iulsubarahnoidian,umplutcul i
chid
cefalor ahidian.

Tehnicar ahianest ezieicupr i


ndeur măt oar eleet ape:
 Vizitapr eanest ezică(examenulgener al alpacientului
, examenul local,
expl
icaţi
apescurta
procedur i
i,
pr ecizareaindi caţi
ei saucont rai
ndicaţiei
).
 Premedi caţi
aest ebi nesăsef acăl at oţ ipacienţi
i,deşi uneorirahianestezi
asepoat e
efectuaşi î
nl ipsaei .Ser ecomandăut ilizareadesedat ivehipnotice(fenobarbit
al,
diazepam)
 Transpor t
areapaci entuluiinsal adeoper aţiipebr ancardă
I nstalareamoni torizări
ist andard.
 Perfuziai ntravenoasă, adicăpr ehidratar eacusol uţi
ielectrol
it
ice( serfi
ziol
ogic,Ri
nger,
nu
cugl ucoză! )îndozăde10ml /kilocorp.
 Aşezar eacor ectăapaci entuluiSepr efer ăîntotdeaunapozi ţ
iadecubi tl
ateral
,darpozi
ţi
a
9
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
şezândănuest et otuşicont raindicată.
 Asept izareal ocal ă.Serespect ăcudeosebi t
ăst ri
cteţeasepsi a.
 Puncţ iadur ală, esteelement ul centralaltehnicii
.Seef ect ueazăînlini
şte,
cucal m,vorbi
nd
cupaci entul (carev afisupr av egheatdeunaj utor)
.Ser ecomandăcaanest ez
istulsăstea
peunscaun.
 Seev i
tăor icemanev r
ăbr utal ă.Acul tr
ebui esăf ieprev ăzutîntotdeaunacumandr in.Se
faceanest ezi alocalăat egument elor,
înaintedepuncţ ie.
 Nuest enev oiesăseut ilizezet rocarti
pSi se( saual t
ele) ,
deoar eceapardurer
i despate
post oper ator,uneor ifoar tesupăr ătoareşi tenace.
Î ncazdener euşită,sef acmaxi mum 3î ncer cări
;încazdeeşec, serenunţăşisesolici

ajutorul alt
ui colegspeci alist.
I dentifi
car easpaţ iul
uiepi dur alest eesenţ i
alul î
naceast ătehnică.Ceamai uti
li
zatătehnică,
pent ruacestscopest etest ul l
ipseider ezistenţălainjectaredescr i
sdeDogl i
otti
.

I
ndi
cat
ii
leanestezieiir
ahidiene(spinale)
I
ndi
cati
ioperator i
i:
1.Tehnicaanest ezieisubarahnoidieneestei
ndi
cataini
nterv
entiasubner
vul
int
ercost
alI
II
;
2.Chir
urgiaabdomi nalasuperioara( i
ncl
usi
vsect
iuneacezari
ana);
3.Chir
urgiaabdomenul ui i
nfer
ior;
4.Chir
urgiamemebr elorinferi
oare;
5.Chir
urgiaper i
neului;
6.Chir
urgiarinichi
ului,vezi
ciiurinare;

Contr
aindicatiileanest ezi eiirahi diene(spinale):
Contraindicat i
iabsol ut e:
1. Ref uzul paci ent ului;
2. Infectiel al oculpunct i
ei;
3. Hi povolemi anecor ectata;
4. Coagul opat ii sev er e;
5. Anomal i
i anat omi ce;
Contraindicat i
ir elat ive:
1.Bact eriemi a;
2.Paci entnecooper ant ;
3.Af ecti
unineur ologi cepr eexistente( Sclerozamulti
pla);
Complicatii
leanest ezi eiirahi diene( spinale):
1. Blocul spi nalt otal trebui econsi deratdr eptcompli
caț i
erever
sibi
lasubtr
atament.Se
trateazăpr i
nsupor tv italbazal şiavansat .
2. Hi potensi uneaar terialacauzat adebl ocar easimpaticaexti
nsacaresemani fest
aprin
scăder eadebi tului car diaccudi minuar eapr esi
uni
isistoli
ce,br
adicar
diesicr
eşterea
timpul ui deci rcul aţ i
e.Set r
ateaz ăprini nfuziedecr
istaloi
desivasoconst
ict
oare.
3. Compl icaţ iirespi rat or i
i;
4. St opul car diac;
5. Compl icaţ iineur ologi ce:
- l ezareaner vului;
- si ndr omul dear ter aspi nala;
- par est ezi isi par alezii;
- ar ahnoi ditaadezi va;
- si ndr omul decoadadecal ;
10
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
- cefal
eeapost puncţi
onal
ă;
- hemat om spi
nal;
6. Ret
enţi
eacutadeur i
na;

Anest ezi aepi dur al ă:


 Seut ili
zeaz ăoser i
ngăde5ml ,pl i
năcuserf i
ziologic,l acareseat aşeazăunacmaigr os
decâtpent ru anest ezi ar ahidi ană.Se ef ect uează puncţ i
at egument elor( după anest ezi
e
l
ocal ă) ,înspaţ iul L3- L4.
 Seav anseazăuşorcuaculşiseî ncear căi njectareadeserf iziol
ogic,pemăsur ăceacul
av ansează.
 După cca 4- 5 cm,când v âr f
ulacul uise af lăî nl igament ulgal ben ( for maţief i
broasă),
rezi stenţ alai nject areest ef oar temar e.Seav anseazăf oar teîncetcuaculapăsândcont i
nuu
pepi stonulser ingi i
;după2- 3mm deav ansar er ezi
st enţ alai nj
ectaredi spar ebr uscşise
poat ei nject auşorl ichi dul.
Î nacestmomentv ârful acul uiseaf l
ăî nspaţ iul epidural .
 Dacăsei ntenţ ioneazăot ehni căcont i
nuă,puncţ iasef acecuacTuohy ;pent ruanest ezi
a
epi dur alăsi mpl ă( osi ngur ăi njecţ ie)
, seut i
lizeaz ăunacdr ept,dardeaceeaşigr osimecuacul
Tuohy( G16- G17) .
I nject ar eaanest ezi cul ui sef acel ent.
 Aşezar eapaci ent uluidupăi nject aresef aceî ngener alî ndecubi tdor sal .Pacientuleste
moni torizatcont i
nuuconf or m st andar del ordemoni t
or i
zar eanest ezi
ca.
 Nusei nj ect eaz ăhi pnot ic,der ut i
nă.Sepr ef er ădi azepam,cândest enev oi e,îndozemi cide
2,5- 5mg.
 Br adi car diasecombat ecuat ropi nă, î
ndozef racţ i
onat e( dupădi luareprealabi lă).
 Hi pot ensi uneaset rateaz ăpr inper f
uzi e;lanev oie, ser ecur gelav ayoconst ri
ct oare(fr
acţi
onat
dupădi luar e),gr av idel eseaşeazăcucor puluşorr otatl ast ânga,pent r
uaev it
acompr esi
a
venei cav ei nf erioar eşi aaor t
ei.
 Post oper ator ,sepr escr iet er api acor ect ădehi dratare,si nguramăsur ăef icientădear educe
semni ficat i
vcef aleea( înaf ar adi mensi uni l
oracul ui).
I
ndicat ii pent ruanest ezi aepi dur ală:
1. Chi rurgi aabdomenul ui super iorsi i
nfer ior ;
2. Chi rurgi amembr elori nf erioaresi perineul ;
3. Chi rurgi aobst etricalasaunast erei nstr ument ala;
4. Anal gezi al anast ere;
5. Anal gezi epost oper at or i
esaupost traumat ica;
6. Bl ocur i ner v oasedi agnost i
cesi tratament ;
Cont raindi cat i
i pent ruanest ezi aepi dur ală:
Cont raindi cat iiabsol ute:
1. r ef uzul paci ent ului;
2. i nfect iel al ocul punct iei;
3. hi pov olemi enecor ect ata;
4. coagul opat i
i sev ere;
5. anamal i
i anat omi ce;
Cont raindi cat iir elat i
v e:
1. bact eremi a;
2. af ect i
uni nur ologi cepr eexi stent e( scl er ozamul t
ipla);
Compl icat ii
leanest ezi ei epidur ale:
1. Mal pozi tiaacul ui saucat et erului;
2. Punct iaacci dent alaadur ei
11
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
3. Canul areaunui vasper idur al;
4. Hi pot ensi unear teriala;
5. Toxi citateaacut asi stemi ca;
6. Anest eziaspi nalat otala;
7. Lezi unineur ologice;
8. Cef aleeapost punct iedur al a;
9. Insuf icient ar espi ratorie;
10.St opul car di ac;
Anest
eziacombi nat ăspi nal ă/epi dur ală
 Anest eziacombi natăspi nal ă-epidur alăaf osti niţi
atăpent r uaut i
lizacel edouăt ehnici
simul tan.
Tehni ca est e si mi l
ar ă epi dur aleişir ahi anestezi ei,ut i
lizând puncţ ia ac-
prin-ac (
ac de
rahianest ezie, lung, pr inacgr osdepuncţ ieepi dur ala).Sef ol
oseşt eunacspeci alculumen
dubl u 22- G pent ru epi dur al ă pr in car e se î ntroduce un ac 25- 27- G pentru anestezi
a
subar ahnoi diană.
Anest
eziacaudal ă( sacr ală)
 Est eof or mădeanest ezi eepi dur ală,real i
zatăpr i
ni nt roducer eaanal geziculuiîncanalul
sacr al.Real i
zeaz ăînspeci al, analgezi eînt eri
toriulinerv atdepl exulsacr aldardacăf ol
osim
volumemai mar ideanest ezi clocal potfi blocaţ iner vi
ilombar işi toracaliinfer
iori.
Estemai uşorr eal i
zat ălacopi idupăr eal
izar eaaunei anest eziigener aleuşoare.
Tehni caanest ezi eicaudal e:
Osul sacr al areof ormat riunghi ularăuni tcucocci sul pri
nl igament ul sacrococcigian.
- Paci entul est eaşezatî ndecubi tlateral stâng.
- Sepal peaz ăcr east asacr alăşi coccisul ,
- î nt r
eacest ef ormaţ i
uni sepal peazăpel iniamedi anăopr ăbuşi re.
- Sepuncţ ioneazăcuacsubunungi de45ºf aţadel i
gamentşi seav anseazăpânăce
trecedeor ezistenţ a(per forar ealigament ului).
- Unghi ul acul uisecor ect eazăl a30ºşi seav anseaz ăî ncanal ,1- 2cm.
- Sei nject ează15- 20ml l
apaci enţiicuî năl ţ
imeasub160cm şi 20-25cm pest e160cm.
- Acestv ol um asi gur aoanest eziepânăl aL1.
Indicaţ i
ile: i
nt erv enţii
leî nr egi uneasacr oper ineală.

Anesteziaregional ădepl exsauner vper i


f eric:
1.Echi pament ul necesardeanest ezie,moni tori
ngsi mi larcucel pentruanesteziegeneral
ă
2.Pent rur ealizareabl ocul ui estenecesarneur ostimul atorşi/sauapar atcuultrasunet
3.Ef ectuareat ehnci ipar est ezicenuest er ecomandat ădat or
ităgraduluimaredecompl i
caţi
i
.
4.Laef ectuar eabl ocur i
lorser espect ăcust ri
cteţăregi mul asepsiseant i
sepsie
5.Dozel edeanest ezi cl ocal uti
lizatenut r
ebui esădepăşeascădozel emaxi mrecomandat e
pentruev i
tareat oxi cităţiianest ezicul uilocal.
6.Pent ruconf ortul paci ent uluiest erecomdat ăsedar eacubenzodi azepine.
7.Încazul blocul uiinef icientsepr ocedeazăl aanest eziegener ală
I
ndicaţ i
i
:
Chirurgi
aor topedi căşi traumat ologi căabr aţului,
ant ebraţului
,mî i
niipropr
iuzise
Chirurgi
agenunchi ul ui,gambei ,picior uluipropriuzi s
Cont r
aindicaţ ii
:
Refuzul paci entului ,
Pacientnecooper ant
I
nstabi l
i
t atehemodi nami că,respi r
at orie,dereglărigr avedecoagul ar e.

12
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
Anesteziar egi onal ăapl exul uibr ahi al
 Se ef ect uază pe cal e i nt erscal eni că, supr acl av icular ă, subcl av i
cul ară şi axi l
ar ă.
Det ermi nar eal ocul uiadmi ni străr iianest ezi cul uil ocalpoat ef ipr indi feritemet ode:apar iţi
a
depar est ezi i
, cont racţ i
i muscul ar epr inel ect rost imul are, cuaj utorul ultr
asonogr afi
ei.
Caleai nter scal eni căconf er ăbl ocul umăr ul ui ,cot ul ui şiant ebr aţului şimai puţ inamâni i
.
 Paci ent ul secul căpespat eşi braţ ul car eur meazăaf iblocatest epozi ţionatpeabdomen.
 Capulest eî ntor suşorî nt r-opar te.Ri dicar eauşoar ăacapul uidepemasăneaj ut ăsă
ident ificăm mar gineapost er ioar ăamuşchi ul uist ernocl eido- mast oidian.
 Loculpuncţ ieiest e pl asatl a ni velulcar tilajuluicr i
coi d pe mar ginea post erioar ăa
ster nocl eidomast oi dianul ui .Est enev oi edeaf iat enţ ilav enaj ugul ar ăext ernă,pecar e
est eî nt âlni tăî naceast ăr egi unedest ul def recv ent .
 Di r
ecţ i
ai nser ţieiacul uiest ecaudal ă,t ot uşicuoor ient aredor salădi scr etăspr ecol oana
ver t
ebr al ă.După3– 4cm,seaj ungel at runchi ulsuper i
orsaupor ţiunilemembr anei
lateral e,ceeacesepoat econst at apr i
npar est eziisaudat or i
tăcont racţ iil
orî nr egi unea
bicepsul uibr ahi al( ner vulmuscul ocut anei c).I nject ar eaanest eziculuil ocalseef ect uează
cândi nt ensi tateacur ent ul uiaj ungel a0, 2–0, 3mA.I nst alareabl ocul uidur ează10–15
mi nut e.
Caleasupr acl av icul arăr ealizeazăpr ocent ajmar edesucces, i
nst alarer apidăabl ocului, cucea
mai mar eext i
nder e, pract ict otbr aţ ul mai compl etdecâtcal eaaxi lară.
 Pozi ţiapaci ent ului îndecubi tdor sal, ident ificândv enaj ugul arăext ernă, mi jlocul clav iculei,
primacoast a.Î ntroducer eaacul ui per pendi cul arpet egument e.
 Pent r ul ocal izar eapl exul uisepoat eî ncer cadecl anşar eadepar est ezii.Sepoat eav ansa
acul , pânăl acont act ulcupr imacoast a, apoiser et rageuşor .Anest ezi cult rebuiei nj ectat
nu subcut anat ,ciî ntref asci a (car e del imi tează ant eriorpl exul )şicoast aI ,car e
delimi teaz ăpost er i
orpl exul .
 Dozamedi eest ede25- 40ml anest ezi c, lidocai nă1, 5%.
Cal
easubcl av icul ar ăar ei ndicaţ ii ident icecucal easupr acl av i
cul ară.
 Pozi ţiapaci ent uluiî ndecubi tdor sal ,cucapulî npozi ţ i
eneut ră.Aculest ei ntrodussub45°
lateral pet egument eîndi recţ iacapul ui humer al, l
aopr of unzimede5- 7cm.
 Pent rul ocal izar eapl exul uisepoat eî ncer cadecl anşar eadepar est ezii,or if olosi rea
elect rost i
mul ării.
 Dozamedi eest ede20- 25mlanest ezi c, lidocai nă1, 5%.Laaspi r
aţ i
aaer uluiest ei ndi cată
radiogr af iacut i
ei tor acicepent ruaexcl udepneumot oraxul .
Cal
eaaxi l
ar aconf er ăbl ocul ½di st al eaumăr ul ui, cot ului, ant ebr aţului şimâni i.
 Pozi ţiapaci ent uluiest ei ndecubi tdor sal ,cubr aţ uli nabducţ iedeci rca80- 90%,cu
humer usul rot atext ernşi cot ul flect at.
 Seapl i
căungar oui medi atsubaxi lă.Sepal peaz ăar tera,câtmaipr oxi mal,aculse
introducepest ear terăşisedi rijeaz ămedi al ,par al elcumănunchi ulv acsul o-ner vos.Se
simt epăt ruder eaî nt eacaper i
v ascul ar ă.
 Semnel edepuncţ iecor ect ăsunt :par est ezi a, transmi tereapul saţ i
eiar ter i
al ecăt reac.Se
inject eaz ăcâtmaimedi al ,adi cădeasupr al ocul uiundener vulmuscul ocut anpăr ăseşt e
teacaper iv ascul ară30- 40ml l
idocai na1%.
 Î nt eacăper iner voasă, exi st asept ur icar eî mpi edi cadi fuzi uneaanest ezi cului ,deaceease
faci nject ărimul tiple,cuv olum r edus.Apr eci ereabl ocul uisef acepr i
nper cepţiadur erii
,
pr i
nt est uldeî nţ epar eî nt er i
tor iuldedi stribuţ i
eaner vilormuscul ocut an, medi an, radi alşi
ulnar , caşi pr inact ivit
ateamot or ie,(posi bilitateadear idicamembr ul super ior).

Anest
ezi
aregi
onal
ălamembrului
inf
eri
or
 Lani
vel
ulmembrel
ori
nfer
ioar
enervi
iaut
rai
ect
esepar
ate,
făcândi
mposi
bil
blocaj
ull
or
13
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
printr-osi ngur ămanev ră.Pr inci pal ii ner vi cesuntbl ocaţ isunt :sci ati
cul,ner vul
femur ocut anatl ater al,obt urat orşi femur al.
Bl
ocadasci at i
cul ui est ei ndi cat ăî nchi rur giapi ci orului propr i
uzi s, iarpent rual ter egi unia
membr ul ui inf eriorî nasoci erecual ţiner vi.
 Pozi ţiapaci ent ului est eîndecubi tl ateral cumembr ul deanest eziatpr ocl i
vşi î
ndoi t.
 Set rageol inieî nt respi nai liacapost er o-super i
oar ăşimar el
et rohant er.Lami jlocul
acest eil inii,set ragea2- al inieper pendi cular ă.A3- al i
nieuneşt et rohant erulmar eşi
hiatusul sacr al .
 I nject ar easef acel ai ntersecţ ial i
ni i2-icuceade- a3- a, introducândaculper pendi cularpe
tegument e,l aopr of unzi mede6- 10cm.Lal ocal i
zar eacor ect ăaacul uiaparpar est ezii
saumi şcăr i înpi ciorl ast imul areael ect ricăaner vului.Sei ntroduce20- 30ml lidocai na1%.
Bl
ocareaner v ului femur al est ei ndi cat ăî nchi rurgi agambei înasoci erecubl ocadasci ati
cul ui.
 Pent rubl ocar eaner v uluif emur alpaci ent ulseaf l
ăî ndecubi tdor sal .Sef ixeaz ădi gi t
al
arteraf emur ală,sepuncţ ioneazăcuacsubţ i
re,at aşatl aser i
ngă,l ater aldear t
er ă,şise
avanseazăpânăaparpar est ezi ior icont racţ i
imuscul arel ast imul areael ectricăaner v ului.
Vol umul anest ezi cedecca.20ml l
idocai na1%
Bl
ocarea ner vuluif emur ocut anatl at er alest ei ndi catăî n chi rur giar egi uniipost erioar ea
femur ul ui înasoci erecubl ocadasci aticul ui şi ner vului femur al.
 Paci ent ul seaf l
ăî ndecubi tdor sal .Cu2- 3cm mai josşi medi al despinai l
iacă
ant eriosuper i
oar ă, per pendi cul arpet egument e, sepuncţ ioneazăcuacsubţ i
resubf asci e.
Vol umul anest ezi cedecca.20ml l
idocai nă1%.
Bl
ocareaner vul uiobt ur atorest ei ndi cat ăî nchi r
ur giar egi uni iper ineul uişir egiuni imedi al ea
femur ul ui înasoci erecubl ocadasci aticul ui şi ner vului femur al.
 Paci ent ulseaf lăî ndecubi tdor sal .Cu4- 5cm maij osdel igament uli nghi nalî nv âr f
ul
unghi uluidr eptf or matdi nt r
el ini i
leceducdel ami j
locull i
gament ul
uii nghi nalşir egi unea
ant erioar ăasi mf izului ,per pendi cul arpet egument e, sepuncţ ioneazăcuacl aoadânci me
pânăl a7cm.Vol umul anest ezi cedecca.20ml li
docai nă1%.
Anesteziar egi onal ăi ntrav enoasă( bl oculbi er )sef ol oseşt er arpent ruinterv enţiil
echi rurgi cale
pemembr e, descur tădur ată.
 Dupăapl icar eagar oul ui i/vsei nj ect eaz ănov ocai năde0, 25%- 0, 5%,li
docai năde0, 5%.
 Anest ezi asei nst aleazăpest e10- 15mi n.
Anesteziar egi onal ăi nt raosoasăsef ol oseşt enumaipent rui nter venţ ii
lechirur gicalepemembr e,
descur tadur ată( infer ioar e1, 5- 2or eşi super i
oar e1- 1,5or e).
 Pent ruexsanghi nar emembr ulser i
dicăî nsus, dupăceseapl icăgar oulor imanşet aunui
tensi omet rumaisusdecâmpuloper at orşiseumf lăl aopr esiunecu20- 25mm Hgpest e
TAsi st olicăabol nav ului.
 Aculcumandr ensei nt roduceî nr egi uneaepi fi
zeior imet af izeiprinst ratulcor t
icall ao
prof unzi me1, 5- 2cm sei nj ect eaz ănov ocai năde0, 5%, li
docai năde0, 5%.
 Anest ezi asei nst aleazăpest e10- 15mi n.

Anest
eziaretr obulbara
 decubi tdor sal
 ochiiînpozi ţ
ieneutră
 seinser ătransdermicsaut ransconjunctivalunacde4cm
l anivelul unghiului
externinferioralorbi
tei caresedir
ecţ
ioneazăî
nsus,spr
epost
eri
orşi
medi al sprev âr
fulorbi
tei
 seinject eaz ă3-4ml di
nsol uţiadeanest eziclocalî
nconulmuscul
ar
Anest
eziaper ibulbară
 5ml dexi l
ină2%cuadr enalină1:200.000, 5ml bupi
vacai
nă0,5%şi7,
5-10ui/
mlde
hi
alur onidază-37˚ C
14
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
 Sei nj ect eazăcuunacde25Gşi 2, 5cm,
 anest ezi cdecont acti ntraconj unct iv al
, amet ocai na1%- 1-2pi cături
 ochi ul înpozi ţieneut răşi paci ent ul îndecubi tdor sal
 douăi nject ăr iper ibul bar e
 primadi ntreel eseef ect ueazăpr i
nmi jlocul car uncul ului, cuacul ori
ent atpost eri
orşi
introdusci rca2- 2,5cm
 Dupăaspi rareauşoar ăsei nj ect ează5ml dinsol uţiadeanest eziclocal şisemaseazăuşor
ochi ul pent rucasol uţ i
asăsedi sper seze
 Adouai nject aret ransconj unct i
v al, av ândcar epermar gineai nferi
oar ăaor bitei
,launireaa
douăt rei mi medi alecut reimeal at erală, av ansâdaculsuper o-medial 2-2,
5cm şi inj
ectând
dupăaspi rarecei lalţi5ml deanest ezicl ocal
 seî nchi deochi ul şi seapl i
căpeel undi spoz itivcar esăexer ci
teopr esiunede30- 40mmHg
(balonul depr esiuneHonan)pent ru10- 15mi nut e
Anestezi at opi că
 Const aî n badi jonar ea mucoasel or cu un anest ezicl ocal( chi rurgia maxi l
o-facială,
of t
al mol ogi că,O. R. L.)r ealizândanest ezi ami ci l
ort er mi naţiiner v
oasedel aacestni vel.
Subst anţ el eanest ezi ceut i
lizat e: l
idocai nă2- 10%, teracai na, ultr
acaina.
 Anest ezi at opi căat egument el orser eal izeaz ăşicuaj utor ulpreparat ul uiEMLA,car eest eo
emul sieul ei /apăşiconţ inel idocai năde2, 5%şipr il
ocai nă( Xylonest )de2, 5%şiseapl i
căîn
dozăde2g/ 10cm, real i
zândodur at adeanest ezi epânăl a3or e.
 Est ei ndi cat aî n cazulpuncţ iil
orar t
er iale sau v enoase,bi opsiisau pl asti
icut anate,
tratament ul nev ralgi ei,circumci zii,debr i
dar eaunui ulcerv aricos.
 Pr i
nci pal ulr isc alanest ezi eit opi ce est ei nt oxicaţ ia cu anest ezi c,f avori
zată de o
vascul arizar ebunăamucoasel or .
Met odel edepr ofilaxi eacompl icaţ iei dat esunt :
- ut ili
zar eadozei st ri
ctcal cul ate
- ev itar eapăt runder iianest ezi cul ui înpat ul sangui nî npl agadeschi săşi răspândireal uipe
supr af eţemar i.
- admi ni st rareaf racţ ionat ăadozei .
Anestezi alocal ă( pr i
ni nf i
ltraţie)
 Se i ndi că pent rui nter venţ iile chi r ur gical e mi ci ,sut ur a pl ăgilorsuper fi
ciale,cut anat e şi
subcut anat e,her ni ot omi e şiher ni opl ast ie,et c.Tehni ca anest ezi eil ocal e const ăî n
infi
ltrar eapr ogr esi văaţ esut ur ilorst ratcust rat ,cusol uţi
adeanest ezicl ocal,lani velul
regiuni i oper at orii.
Monitor
izar eapaci ent ului înanest ezi e:
 St areagener ală:Moni torizar est andar t:
 cul oar eat egument el or,
 umi ditat ea,
 r elaxar eaobț inut ă,
Moni tor i
zar eav ansat ă:
t emper at ur at egument el ortemper aturacent rală,
 moni t
or izar ear elaxăr i
i muscul are( TOF) .
 Sist emul ner voscent ral:Moni t orizar est andar t:
 di amet rul pupi l
ei ,
 pr ezenț ar ef l
exul ui cor nean.
Moni tor i
zar eav ansat ă:
 Oxi met riacer ebr ală,
 El ect r
oencef al ogr ama
 Pot enţial eev ocat e,
I ndi celebi spect ral,
 Ur măr ireapr esi uni iint racrani ene.
15
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
 Si
stemul respi
rat : Moni
or torizar est andar t:
f recv enț ar espi rat or i
e,
 pul soxi met ri
a- SpO2, concent raţ i
aCO2l asfârşi
tulexpirului,
 concent raţ iainspi rator ieaoxi genul uiFiO2,
 cur bar espi rat or i
e,
v olumel eset at edupăpar amet ri
i const ituți
onali;
Moni t
or izar eav ansat ă:
 măsur ar eaSO2asângel ui venosamest ecat;
 concent raţ iaoxi genul ui,
 concent raţ i
aN2Oşi concent raţiaanest ezi
celorvolatil
eî namest ecul
degazi nspi ratşi înamest ecul degazexpi rat;
 det ermi nar eai nt er mi tent ăsaucont inuăagazel orsangui nearteri
ale
(PaO2, PaCO2) ;
 echi li
br ul gazosși acidobazi c.
 Si
stemul cardi
o-vascular
:Moni tor i
zar est andar t:
f recv enț acar diacă,
t raseul el ect rocar diogr af i
c,
 pr esi uneaar terial ă,
 pl etismogr afiapul sului.
Moni t
or izar eav ansat ă:
 PAi nv azi vă,PVC; PoAP;
 Met odededet er mi nareaci rcul ației șioxigenăr i
iti
sulare:
o- -macr oscopi ce( tonomet ri
agast ri
că, capnomet ri
asubl inguală,
fl
uxmet ri
acul aser , doppl er,clearance- ul verdeluideindoci anină);
o- -micr oscopi ce( pol arizar eor t
ogonal ăspect rală;vi
zualizarea
cîmpur il
orî ntunecat e, mi croscopi ai ntrav i
tală,spectroscopi ainfr
aroșie)
;
 Ter modi l
uț iet ranspul monar ă;
 EcoCGt ranst or aci că;
 Măsur ar eadebi tul uicar diac:
i nv azi v-cat eterul ui Swan- Ganz ,
o- noni nv azi v -
ecogr af i
ei transesof agiene
 mi nimi nv azi v-PI CCO,LI DCO, VIGI LEO;
 Bi oimpendanț ael ectricăt r
anst or acică.
 Si
stemul renouri
nar: Moni torizar east andar t:
 di ur eza, prinpl asar eacat eterului.
NB:Monitor
izareastandart-ni
velI(r ai onal ); moni tor izar eaavansat ă-ni velII
-I
II(municipalşir epubli
can)
Par
ticul arităţi
leasistenţ eianest eziologiceî nchi r
urgiadeur genţă
1. Vizi tamedi cului-anest ezistpent rudet ermi narear i
scul uianest ezio-chirurgicalcuimpl icar
ea
deur genţăaspeci aliştil
ordepr ofill
anecesi tate.
a. Mi ni muli nvest i
gaţiil
orconf orm pr ogr amul uiuni c:anal i
za gener ală a sângel ui,
analiza
gener al
ă a ur inei,det ermi narea gr upul uisangui n,ECG;La necesi tate:ur eea,bili
rubina,
transami nazel
e, ionogr ama, echili
brul acido-bazic,glicemia, coagul ograma, radiograf
iacut iei
tor aci ce.
2. Pr egăt i
reapaci entului cătreintervenţie.
a.Bol naviicu par amet r
iiv it
alir el
at i
vst abil
ise pr egătesc î n secţ i
a de pr of
il(terapia
inf uzională,rezol vareapr oblemei „stomacul uiplin”,restabili
readi urezei adecv at
eet c.)
b.Bol naviiînst arecr it
ică,car enecesi tăt erapiei ntensivăcuel ement eder eanimar ese
pr egăt eştedeoper aţi
eî nsecţ iader eanimar e.
c.Paci entulest e supus act uluichi rurgical+anest ezicf ăr ă pregăt ir
eî n cazur i
l
e când
int ervenţiaest eomăsur ăder esusci tare.
3. Paci enţ i
isupuşii ntervenţ i
il
orchi rurgicaledeur genţ ăset r ansferăî nsal adeoper aţiepe
brancar dă.
16
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
4. Pr obl ema„ st omacul uipl in”ser ezol vapr eoper ator,încazur i
lecândpat ologiachi rur gicală
acut ăper mi te.Î ncazdei ndi caţ i
iur gent eundei ntervenţ i
achi rur gicalănuper mi ter ezol v area
stomacul uipl i
n( abdomenacut ),indi caţ iii medi atesepr ocedeazăl apr otocol uldei nducţ i
e
secv enţ ial ăr api dă ( preoxi genar e,paci ent ulnu se v ent i
lează pr in mască,se ut ilizează
mi or elaxant escur tedepol ariz ant e,seapl icămanev r
aSel ick) .
5. Echi pament ele de anest ezi e şist andar dulde moni tor ing se r espect ă ca şiî n cazul
inter venţ i
ilorpr ogr amat e.Un f act ori mpor tantî n managemt ulur genţ elorest econt rolul
temper at ur iicor pul uipaci ent ul uişiî ncăl zireapaci ent uluipemasadeoper aţiecâtşia
sol uţiilorper fuzabi le
6. Abor dulv enos est e obl igat or i
u l at oţ ipaci enţii. Cal i
br ulcat eter uluiper if
er ic sau
cat eter iz area uneiv ene cent ral eî n dependenţ ă de gr av itatea paci ent uluişiv ol umul ui
oper atorpr ogr amat .
7. Pent rupaci enţiicr iticiest er ecomndat ăut li
zareaunuicat et erv ezi calpent rumoni tor i
zar ea
diur ezei .
8. Aleger eamet odeideanest ezi eest edoarî ncompet enţ amedi culuianest ezistşipoat ef i
modi ficat ăî n dependenţ ă de modi ficar ea t act i
ciichi rurgi cale,ev ol uţia paci ent uluicu
ev ent ual ecompl icaţ ii.
-Tr ansf erulpaci ent uluidupăanest ezi edi nsal adeoper aţ i
eî nsecţ iadepr of i
lseef ect uează
conf or m st andar del ormondi ale moder ne:r estabili
rea r espi r aţi
ei,t onusul uimuscul ar,
cunoşt inţ ei clare.Paci entul est epr ezent atechi pei degar dăasecţ ieişi exami natî ndi nami că
lanecesi tate.
-Transf erulpaci ent ul uidupăanest ezi edi nsal adeoper aţieî nsecţ i
ader eanimar e-ter apie
intensi văsedeci dedemedi cul anest ezi ologşi estepr ezent atmedi cul ui reani mat olog.
-Paci enţ iicr iticiset r ansf er ăî nmodpr ogr amatl aVent il
aţ i
epul monar ăar tifi
cialăpr elungi tă
înt erapi ei nt ensi v ă, reani mar e
-Anal gezi apost oper at orieseasi gur ăî nconf or mi t
atecughi dur ilei nternaţ ional e
-Pr ofilaxi aşit r
at ament ulgr eţ ur ilorşiv ăr săt uril
orpost oper ator iiseef ect uiazăcompl exî n
conf or mi tat ecughi dur i
lei nt er naţ ional e
-Tr atament ulsi mt omat i
c şide supor tse ef ectuiază conf or m par amaet ricl
orcl i
nico-
par acl inici
Asi
stenţ apost anest ezi că
Includeot ot ali
t atedemăsur i, det er api ei nt ensi vă,direcţ i
onat espr emi nimi zar eaef ect elor
adverseal eact ului anest et i
co- chi r ur gical și cor ecțiaper turbăr il
orpat ologicepr ezent el apaci ent .
Măsur il
edet er api ei nt ensi v
ăî nper ioadapost anest ezică
 Rest abi li
reaconșt ienț ei;
 Moni tor ing- ul respi rator ,incl usi vamet abol i
smul ui gazosși acidobazi c;
 St abi lizar eaf uncț iei car diace, incl usi vși cont racarareahi pov olemi ei;
 Di agnost i
cul și management ul compl icaț iilorpost oper ator ii
;
 Cor ecț iadezechi libr el
orel ect rol i
tice, met abol iceși apasaj ului gast ro-int estinal ,
incl usi vși
iniți
er eaal i
ment aț iei ent eral eși par ent eral e)di recț i
onat espr emi ni mizar eaef ect eloradv erse
aleact ului anest et i
co- chirur gi cal și cor ecț i
aper turbăr i
lorpat ologi cepr ezent elapaci ent .

Anest
ezi
apent
rudi
ver
sepr
ocedur
iinaf
arasăl
i
ideoper
aţi
e

Pr
emizel
e:
Cr
eșt
ereanumăr ul
uidesolici
tăr
ipentr
uanestezi
iinafar
abl
oculuioperat
ordi
ncauza
mări
ri
inumărul
uidepr ocedur
idediagnosti
csautratament
,cenecesi
tăechipamentspeci
al
car
enupoatefi
transport
atînsal
adeoperaţi
e.

17
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
Di f
icultăţil
e:
Locaţ i
ileundesedesf ășoar ăacest epr ocedur ipotfisituatedepar t
edebl oculoper at
or,
astfelîncâtmedi culanest ezistest enev oi
tsăl ucr ezeintr-
unmedi udiferi
tdecelcucar eest e
obișnui t
,şiev ent ualfărăaav easpr i
ji
nulunuiper sonalauxili
arant r
enatsal ucrezecupaci enți
i
anest eziați,
si cut otechipament uldemoni t
ori
zar e.
Existat ent ați
a de a consi dera că aceșt ipacienținu necesi ta o anest ezief oarte
"el
abor ata" ,
saucănunecesi tăomoni t
ori
zarepr ecum ceadi nbl oculoperator
.
Ca ur mar e:paci enț i
isuntsupr avegheaț ide medi cicu exper i
ențăr edusă,î nlocaț i
i
î
ndepăr t
at e,fărăaav eal adi spozi ț
iet oatecondi ții
l
euneimoni tori
zăricompl ete,sifărăaav ea
sprij
inulunui per sonal cuexper iențăî nanestezie.
Unel epr ocedur icar el aadul țisepotf acedoarcuosedar emi ni
ma,l acopi inecesitao
sedar emai prof undasauchi aranest eziegenerala.
Medi cul anest eziologt rebuiesagăseascăunechi l
ibruintrecel
et r
eicomponent ealeunei
anest eziii
naf arabl oculuioper atorsi anumepaci ent,procedurasi mediul.

Cel
et reiel
ement
edebazăal
eanest ezi eiinaf ar abl oculuioper ator,caresuntî
ntr
eel
e:
Echi pament ul anest ezic
Moni toare
Aspi ratie
Echi pamentder esusci tar
e
Medi ul Personal
Echi pamentt ehni c
Pericol dei radi er e
Campmagnet i
c
Temper atur aambi ent ala
Echi pamentdei ncal zire
Diagnost icasaut erapeut ica
Dur ata
Nivel uldedi scomf or t/dur ere
Procedura Pozi tionar eapaci ent ului
Cerint especi ale( moni tor
izarespeci al
a)
Potent i
alecompl i
cat ii
Supor tchi rurgical
Capaci tateadet olerant apentruanest ezi
e/
sedar e
GradASAsi pat ologi easoci ata
Pacient Cai respi rator ii
Alergi elasubst ant econt rast
Cerint emoni tor izaresi mpl a/av ansata

Paci
enţicepotnecesi t
asedaresauanest
ezi
egener
ala(
1)
 Encefalopati
einfant
il
a
 Tulburăridedezvolt
areneur
ologi
ca
 Conv ul
sii-epi
lepsi
e
 Neuropat i
e
 Miopat i
e

18
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
 Durer
e
 Traumaacută
 I
nstabi
li
tat
ecardi
ovascul
ară,
respi
rat
ori
e,neur
ologi

 Comorbidi
tăţ
iimpor
tante

Pentruapl ani
fi
cacor ectplanulanest
ezi
csidemoni t
ori
zare,catsipașiicet r
ebuiesc
făcuțiin cazulapariț
ieiunorcompl i
cați
i
,mediculanestezi
olog trebui
e sa cunoască bine
proceduraceur meazăaf iefect
uata,durat
aacestei
a,pozi
ți
apacientului
,catdedurer
oasaest e
procedura,sicecomplicaț
iipotapărea.

Pr
inci
pal
elepr ocedur icenecesi tăsedar esauanest ezi
e:
1.Radiologie:CT, RMN, Radiologi
ei nter
vent
ionala,Neuror
adiol
ogie;
2.Radioterapie:Iradiere,Radiochir
ur gi
e;
3.Gastroenterologi e:Endoscopie,ERCP, Colonoscopie,Bi
opsiehepati
ca,TI
PS;
4.Cardiologie:Cat eteri
sm cardiac,Ecografi
etransesofagi
ana,Cardi
oversi
e;
5.Psi
hiatrie:Electrosocur i
;

Organi
zar
easervi
ciul
uideadmi ni
str
areaanestezi
eiinafarabl
oculuioper
atortr
ebui
esa
ți
năseamadest andar
deledepr acti
caanest
ezicăgener
ală.
StandardulASApentr
umoni t
orizar
eaanestezicadebazaî nafarasăl
iideoper aţ
ieconf
orm
anexei4.

Ghi
dul
ASApent
ruanest
ezi
ainaf
arabl
ocul
uioper
ator(
3)

1. Oxigen
a. Sur săsigură
b. But eli
eder ezerv a
2. Aspirati
e:Sigurasi efici
enta
3. Si
stem deev acuareagazel oranestezi
ce(at
uncicândacesteasuntf
olosi
te)
4. Echipamentanest ezic:
a. Ba lonaut ogonflabilpentr
uv enti
lat
iemanuala
b. Dr ogurianesteziceadecv ate
c. Apa r
atdeanest ezieechivalentcel
ordinbloculoper
atorsimenț
inuti
nacel
eașicondi
ți
i
tehnice
d. Ec hipamentdemoni tori
zarecar esăpermi tăaderareal
astandarduldemonitori
zarede
baza
5. Prizeel ectricesuf i
cientepentruapar atuldeanest eziesimonit
oarepr ecum sipentr
ualt
apar
aj.
6. I
lumi nar eadecv ata:Lămpi derezerv acubateri
i;
7. Spa ți
usuf icientpent r
u:
a. Per sonal siechipament
b. Accesușorl apacient,aparatuldeanestezi
esi moni t
oar
e
8. Ec hipamentder esusci
taredisponibili
mediat
a.Def ibril
ator
b.Medi cațiedeur genta
c.Echi pamentder esuscit
atecar di
opulmonar ă
9. Pe rsonal instr
uitcorespunz ăt
orpent ruasprij
inii
echipaanest
ezica
10. Fa cil
itațidesupr avegherepost anestezi
ca
19
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
a.Personaladecv
atpentr
usuprav
egher
epostanest
ezica
b.Echipament corespunzăt
or pentr
u transport
ul i n uni
tat
ea de supr
avegher
e
post
anest
ezi
ca.

Gradel
edesedar e
Graduldesedarenecesarv ar
iazăpentruf i
ecar
epacientsipent
rufiecareprocedurain
part
e.
Nuexi st
aodel i
mitar
estrictaintr
ediferi
tegradedesedar e,l
ucr
udecaretrebuieți
nutcontmai
al
esi ncazulpacienți
lorfragil
isaui ncazulpr ocedur
il
orcarenecesi
tasedarepr ofunda,sau
anestezi
e,siundesepoatet rececuușurinț
adi ntr
-ungr
addesedareinalt
ul.

ASA-Def
ini
reaanest
ezi
eigener
alesiani
vel
elordesedar
e/anal
gezi
e(4)
Sedar
emi
nima Sedar
emoder
ata Sedar
epr
ofunda Anest
ezi
egener
ala
Raspuns Normallasti
mul
i Intenționatla Int
enționatla Fărărăspuns,
ver
bali sti
mul v
erbalsau sti
mul arerepet
ata chiarcustimul
are
tactil
i saudur eroasa dureroasa
Cal
eaer
iana Neafect
ata Nunecesi ta Poatenecesi t
a Necesita
i
nter venție i
ntervenție i
ntervenți
e
Venti
l
ati
e Neafect
ata Adecv ata Poatef i Frecvent
spont
ana neadecv ata i
nadecv ata
Cardi
ovascul
ar Neaf
ect
at Menț
inut Deobi cei Poatef i
afect
ata
menținuta

Anest
ezi
apent
ruCT

Copi imaimi cidet reilunii ngeneralnuaunev oi edesedar epentruexamenulCT,pest e


aceast ăv ârstăf ii
ndr ecomandatsaf iesedaț i sauanest eziaț i
.
Esteî ntot deaunanev oiedeunabor dv enosper i
fer i
c.
Undeaccesulv enosest efoartedi f
icilcupaci ent ult reazsepoat eadmi ni
straket ami na
i
nt ranazal (
6mg/ kg) ,peros( 10mg/ kg),saut i
opent al int r
ar ectal (
20-30mg/ kg),saucl oralhidrat
(30- 50mg/ kg),apoisemont eazăuncat eterv enosper if
er i
c.Set it
reazasedar eainf uncț i
ede
efect uldor i
t, drogul cel mai ut i
l
izatfi
indmi dazol amul (0,3- 0,5mg/ kgIV).
Acest asepoat easoci acuket ami na(0,5- 1-1,5mg/ kg)si dozemi cideatropina( 0,
3mg/ kg)
pent ruapr ev eni hipersal ivați
a.Mi dazolamul sepoat easoci alaf eldebinesicupr opof olindoze
mi ci (
0,5-1mg/ kg)t i
tr atinf uncțiedeef ect.
Acol oundesi t
uaț iaoi mpune,cal eaaer ianasepr ot ezeazăcumascal ar
ingianasaupr i
n
i
nt ubaț i
e.
Per ioadapost uluipr eanest ezictrebuierespect atacust rictețe( 6or epentr
ual i
ment e-incl usiv
l
apt esi 3or epent rulichi de).
Pulsoxi met ri
aest emoni tori
zareami nimapent ruunast feldeexamen.Capnogr afi
apr intr-o
canul anasal ăpoat ef i f
ol osit
acamar t
oral respi raț
iei.
Trebui eav utai nv eder etemper aturademul t
eor iscăzut adinacestel ocați
i,faptdecar e
trebui eținutcontmai alesdacapaci entulest emi c.
Dat ori
t aradi ați
ilorcelmaiadeseamedi culanest ezi stnust ălângăpaci ent,î
nsat rebuiesa
î
l poat ăv edeadi rect.

Anest
ezi
apent
ruRMN
Câmpulmagnet
icpr
ezentper
manentf
acecaobi
ect
elef
eromet
ali
cesaf
iei
nter
zisei
n
20
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
apropi er ea apar at ul ui( but eli
ide oxi gen,bat erii,l ar ingoscop,st etoscop,moni t
oar e,apar at
normal deanest ezi eet c.).
Nici alteobi ect enut rebui ei ntrodusei ni ncint aapar at ului: ceas, telef onmobi l
, cârtidecr edi tet c.
Spaț iulî ngustsil ungi ncar esegăseșt epaci ent ulf acecaaccesulanest eziologul uicăt re
pacientsiv izual izar eaacest ui asaf i
edi fi
ci la.Di ncauzazgomot ulpr odusdeapar at ,sunet el e
respirat or iisizgomot elecar diacenupotf iauzi te,pent r
umoni tor izar ear espi rați
eif olosi ndu- se
obser v aț iadi rect a,i arpent rumoni torizar eaci rcul aț ieiundapl etismogr afică.Exi staechi pament
compat ibi lspeci alconceput pent ru examenulRMN ( apar at de anest ezie,moni toar e).
Temper atur ar edusaest eunf act orcet rebui el uati nconsi der ar e,maial escaexamenulRMN
poat edur adeor di nul zeci lordemi nut e.
Dator ităf apt ul uicanus- auev i
denț iatef ect eadv er seal eexamenul uiRMN pent r
uper sonal ul
medi calest er ecomandatcamedi culanest ezi stsar ămânăi ni nci ntasisaur măr eascăst area
pacient ul uiî ndeapr oape.Tr ebui est abi litaocal edi rect adecomuni car ecuechi par adiol ogi ca,
pent ruor eacț ier api dasi ef icient ăincazdeur gent a.
Pent rur esusci tarepaci ent ul trebui escosdeur gent adi nscaner ,deoar ecel ar ingoscopul , but elia
deoxi gen, def ibrilat orul conț i
nel ement ef er omet alice.
Accesulv enosper ifer i
cest ei ndispensabi l,deosebi reaof acenumaiaccesulmul tmaidi fici
l
cătrepaci ent .Unpr elungi torat așatcanul eiv enoasepoat eaducepor tuldei nject aremul tmail a
î
ndemână.
Înmar eamaj or i
tat eacazur i
lorpedi atrice, dat or itaf apt ului căt rebui emenț inut aoi mobi litatecat
maibunăser ecur gel aanest eziegener ala.Aceast acr est econf ortulpaci entuluisicr est e
efi
cient aexamenul ui pr i
nr educer eaar t efact elordemi șcar e.Est er ecomandatcat ehni caal easa
să incl udă pr ot ezar ea cai loraer i
ene ( masca l ar ingi ana sau i nt ubaț i
et raheal a).Anest ezi a
gener al apoat ef iindusăî naf arainci nt ei,sauacol oundeexi st ăechi pamentcompat ibilsepoat e
facei nducț ia.
Înfuncț iedef i
ecar ecazsepoat ef olosiopr emedi caț iecumi dazol am asoci atev ent ualcu
ketami nasi menț iner eacupr opof ol sauunanest ezi chal ogenat .
Trezir eadi nanest ezi et r
ebui ef ăcut asubsupr av egher emedi cal a.
Anest ezi apent r uendoscopi edi gest i
v a
Cuexcepț iapaci enț i
loradol escenț icar epott ol er aacest ai nv est igat iecuosedar eusoar acu
benzodi azepi neadmi nistr at eor al( mi dazol am 0, 5mg/ kg)sixi li
naspr ayi nor ofaringe,mar ea
maj or i
t at eacopi ilornecesi taanest ezi egener ala.I nacestscopsepoat ef ol osiopr emedi caț ie
cumi dazol am ( int ranasalsauperos)sii nducț iecupr opof olsausev of l
ur ani ncazuli ncar enu
avem ocal ev enoasa.Dupăi ntubaț iemenț i
ner easepoat ef acecudozemi cidepr opof ol( 0,5-1
mg/ kg)sausev ol fur an1, 5-2%i nr espi rați
espont anasauasi stat a.Î ngener alnuest enev oiede
opioide,manev ranef ii
nddur eroasa,ut il
izar eal orput ândducel acr eșt er easemni ficat ivaa
i
ncident eiv arsat ur ilor ,ceeaceî mpi edi căr est abi lireapr ecoce.Î nai nt edet rezi reser ecomanda
goli
r east omacul ui deaer ul folositlai nsuf l
aț ie, si ext ubar eaat unci cândr ef l
exel eprot ect oar ede
deglut ițiesi tusesuntpr ezent esi ef icient e.
Anest ezi apent rupr ocedur imi nimi nv azi ve( punct i
i-biopsi i,dr enaj e,cat eter i
sme) .
Casil aanest ezi apent ruendoscopi eest enev oi ei nmar eamaj or itateacazur il
orde
anest ezi egener ala,î nsanuneapăr atcui ntubaț iet raheal a,demul teor ifiindsuf i
cient amasca
facialasaumascal aringi ana.Acol oundesi tuaț iaocer e( ex:paci ent if ragi l
i,nounascut i
,
mal for mat i
icar diace) , est er ecomandat ăint ubaț iat raheal apent r uopr ot ecț iemaibunaacai lor
aeriene.
Premedi cat i
acumi dazol am i ntranazalsauperossii nduct i
ai nhal ator iecusev of luransunt
foarteef icient eacol oundenuexi st aabor dv enos.Pr opof olulest eoopt iunepent rui nduct iesi
saument iner e.Admi nistr ar eadeopi oidei ndozami ca1- 2mcg/ kgt rebui el uat ainconsi der ar e
datf iindf apt ulcamanev r elepotf idur eroase.Ext ubar easef acedupăr eluar ear ef l
exel orde

21
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
deglut
iți
esituse.
Notă:
Anesteziapentruprocedur
il
ecareaul ocinafarablocul
uioperat
ortrebuiesaai băaceleași
cri
teri
idepr acti
cacasianestezii
l
edi ncadrulbl
oculuioper
ator
.Crit
eri
il
eser ef
eralav i
zit
a
preanestezi
ca,peri
oadadepost,premedi
cati
a,anest
eziasipr
ocedurainsine,siapoiper
ioada
detrezi
redinanestezi
e.

Asistenţaanestezi ologi
căînambul at
oriu
Un paci entcar e est e pr
ogramatpent r
u chirurgi
a de ambul at
oreste acela care se
i
nterneazăpent ruinvestigaţi
isauinter
venţi
echi rurgi
calăşicarenuv arămânepest enoapt ein
spit
al.Pent ruinvesti
gaţ iisauinter
venţi
ichirur
gicalepacientulpoateaveanevoiedeanest ezie
generală,anestezieregional ăsaulocal
ă,analgo-sedaresaucombi naţi
ial
eacestora.
I
nt ervenţ
iil
esel ectatepentruchir
urgiadeambul atorsuntaceleacar
edur eazămaipuţ i
n
de60demi nut
eşicar enuaur i
scmaj orhemor agicsaucar enupr oducdurer
epost operat
or i
e
excesivă( Tabelul1).

Tabel1.Int er v
enţ iipentruchi rur
giadeozi
•Ginecologi e
•Chi uretaj uterin
•Diagnost iclapar oscopi c
•Col poscopi e,histeroscopie
•Chirurgi
epl astică
•Boal aDupuy tren
•Decompr esi idener vi
•Lezi uni t
egument are
•Oftalmol ogie
•Strabi sm
•Cat aractă
•Exami narei nanest eziegeneral
ă
•Inter v
enţ i
i pecanal lacri
mal
ORL
•Adenoi dect omi i
,ami gdalectomii
•Mir i
ngot omi e
•Extr ageri decor pi străi
ni
•Pol i
pect omi i
•Rez ecţ i
isubmucoase
•Urologie
•Cist oscopi e
•Circumci zie
•Vasect omi e
•Rez ect i
itransur etraledet umorivezi
cal
e
•Ortopedi e
•Artroscopi i
•Extr ageredemat eri
al
•Chirurgi
egener ală
•Nodul imamar i
•Her nii
•Cur av aricelor
•Endoscopi edi gestivă

22
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
•Colecistectomi
elapar
oscopi

•Hemor oi
dectomie
•Fisurianale
•Chi
rurgiepediatri

•Circumci zi
i
•Orhidopexii
•Extracţii
dentar
e

Av
ant
ajel
e:
 chir
urgiadeozir eprezint
ăopr act
icăsigură,ef
ici
ent
ă,cuunr
apor
tcost
/benef
ici
u
excelent;
 scăderearisculuideinfecţ
iinozocomiale;
 scădereariscuril
ortrombozei v
enoasepr ofunde
 adaptareamai r
apidălav i
aţasocial
ă;
 resur
sespi tal
iceştiminime

Selectareapaci enţilor
Estedeoi mpor tanţ ămaj oră.Sel ectar
eapaci enţi
lortrebuiesăi ai nconsideraredouă
aspectepr i
nci pal
e:i npr i
mulr ândst areadesănăt at
eşiapoicondi ţ
ii
lesocialealepacienţil
or.În
modnor malpaci enţ i
isel ectaţisuntcuASAIşiI Isaucelmul tASAI I
I,darcuboalaasociat ăint
r-
un stadiu compensat .obezi tateaest eunuldi ntr
ecei5 f actorider iscpent r
u apar i
ţi
ade
eveniment enedor iteinchi rurgiadeambul ator
.
Obezitatea,f umat ulşiast mulbr onşicauconst i
tui
tfact or
ipredispozanţipentruapar iţ
ia
unorcompl icaţi
irespi r
at oriipost operat or
ii
,int i
mpcehi per
tensiuneaar teri
alăapr edispusl a
apariţ
iadecompl icaţi
icar dio-vasculare,iarboalader ef
luxlaapar i
ţiacompl i
caţi
il
orlegat ede
i
ntubaţie.Fişapent r
uv izitapr eanestezi căcuprindeunsetdei ntr
ebărişiinformaţi
icareasi gură
oev al
uar eexact ăapaci entului (
Tabel ul2).

Tabel2.Modelf işăpr eanest ezi- Var st a
- Dat ai ntervenţiei
- Medi caţia
oMedi caţ i
acur ent ă,ul t
imadoză
oMedi caţ i
ei nant ecedent e( ster oizi,chimioterapie)
- Al er gii
- Ant ecedent ealeconsumul ui det utun, alcool,droguri
- Ant ecedent eleanest ezi ce(incl usi vpr oblemel eapăr ute)
- Ant ecedent elechi r
ur gicalesaui nternăr il
eant eri
oare
- Ant ecedent eleher edo- colateral e, existenţaunorpr obl emeanest
ezi
ce
- Si tuaţ i
asoci al
ă
- Naşt ereaşi dezv oltareapost nat ală( pediatrie)
- Ant ecedent eleobst et r
icale,ul ti
mamenst ruaţi
e
- Bol iasoci atedi agnost icate: ev aluar e, t
ratament ,graduldecompensare
- Examenul obiectivgener al
- Tol eranţal aef ort
- Ant ecedent esauaf ecţ iunialecăi loraer iene: i
ntubaţiedif
ici
l
ă,af
ecţ
iunicr
oni
ceal
ecăi
l
or
aeriene, artrozăt empor o-mandi bul ar ă,stri
dor,dantura
- Pr eferinţelesauaşt ept ăril
epaci ent ului pri
v i
ndanest ezia

23
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
Pacienţi
iv ârstnicipr ezi
ntă maif recventco-morbidi
tăţişise ev aluează inf uncţi
e de
acestea.Inspeci alpaci enţ
iivâr
stniciseev al
ueazădinpunctuldevederealcondi ţi
il
orlorsociale
pentruaseev i
tapecatposi bi
linternareadel ungăduratăşiapar i
ţi
af enomenel ordeconf uzie
postoperatorie.Nuexi st ăolimit
ăsuper i
oar ăinceeacepr i
veştevârst
apent r
uchi r
urgiadeozi ,
dacăaf ecţiunil
easoci atesuntst abili
zateşiexi stăcondiţ
iiadecvatedeî ngri
ji
reladomi cil
iu.
Pacientulvârstnicest er ecomandatsăl ocuiascălaodi st
anţădespi taldecelmul toor ăde
mers cu maşi na,i ari n noaptea ur măt oare şipent
ru primele 24 de or e după inter
venţi
a
chi
rurgicalăsăbenef i
ciezedeescor t
aunui adult.

Recomandăr ilepent rusel ectareapacienţ i


lorinv edereaanest
ezieii
nchir
urgi
adeozi
.
Tabel3.Recomandăr idesel ectareapaci enţi
lorpent ruchi
rur
giadeozi
Paci enţ iaccept aţi
Paci enţ iASAI ,IIşi compensaţ iASAI I
I
Var st a: >52săpt ămani post conceptual
Greut at ea: IMC≤35accept abil
IMC>35consul tanest ezic
Paci enti ngener alsănăt os( poat eurcadouăet ajepescăr i
)
Paci enţ iexcl uşi
Bol icar diov ascul are
-IMA, AVCi nul ti
mel e6l uni
-hiper tensi unear teri
ală: TAD>110mmHg
-angi năpect or alăi nstabi l
ă
-ar i
tmi i
-insuf icienţ ăcar diacă
-toler anţ ăscăzut ăl aef ort
-boal ăv alvul arăsi mpt omat ică
Bol irespi rator ii
-infecţ iiacut er espi r
ator i
i
-ast macut rat amentcubet a2agoni ştisaucor tizon
-ARDSl anaşt er ecar eanecesi t
atsupor tventil
at or
-displ azi ebr onho- pulmonar ă
-paci enţ imai mi ci de1ancuant ecedent efamiliaredemoar t
esubităinf
anti
l
ă
Bol imet abol ice
-alcool ism, mor fi
nomani
-diabeti nsul ino- dependent
-insuf icienţ ăr enal ă
-boal ăhepat i

-riscdehi per ter mi emal i
gnă
-obezi tatemor bi dă
Bol ihemat ologi ce
-siclemi a
-coagul opat ii
Bol ineur ologi ce
-scl er ozamul tiplă
-epi lepsi acumai mul tde3cr izepean
Bol iost eo- muscul are
-ar trozăsev er ăaar t
iculaţiei t
empor o-
mandi bularesaucoloaneicervi
cal
e
-spondi l
ităanchi l
opoet i

24
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
-mi opat i
i,di
strofi
imuscul
are,miasteni
agrav
is
-anat omi epar t
icul
arăacăi
loraeri
enecarepredi
spunel
aint
ubaţ
iedi
fi
cil
ă
Medi caţ i
ecr oni

-steroizi
-i
nhi bitoriMAO
-ant i
coagul ante
-ant i
aritmice
-i
nsul ină

Select
area pacienţi
lorpentr
u chirurgi
a de o zise f ace ambulat
or,cu anamnez ă
amănunţ it
ă,cumăsur areatensi
uni
iarter
iale,apulsului
,examendeur i
năşial teinvesti
gaţ
ii
paracl
inice ca ECG,hemol eucogr
ama,t est
e pentru si
clemi
e( unde este cazul
).Aceste
i
nvestigaţi
iefectuateinambul at
ori
uscurteaz ăt
impuldeşeder ealpacienţ
il
orinspital.Est
e
nevoiesăsecompl etezeşiunchest
ionarstandar
dizatcaresăcupr
indăprobl
emeledesănăt at
e
şianestezie(Tabelul
4) .
Tabel4.Modeldechest
ionarpr
eanest
ezi
cpent
ruchi
rur
giaambul
ator
ie

 Cef eldei nt er venţ i


echi rurgicalăur meazăsăav eţi ?
 Văsi mţ i
ţ ibol nav?
 Aveţioboal ădi agnost i
cat ă( hipertensiunear terială,diabet
)?
 Aţisimţ itcăv ăest egr eusăr espi raţilaurcareapescăr iaunui et
aj?
 Tuşiţi?
 Aveţiwheezi ng?
 Aţiavutv reodat ăbr onşi t
ă, pneumoni esauat acur iastmat i
ce?
 Aveţisimpt omedeapneedesomnsausf orăiţi?
 Purtaţipr ot ezădent ară, ochel arisaul enti
ledecont act?
 Aţiavutdur er iprecor dialel aur catul scări
lorsauî nt i
mpul unei al
tefor
medeefort?
 Viseumf lăpi cioarelesaugl eznel e?
 Cam ceef or tf i
zicdepuneţ i î
nmodnor mal ?
 Aţismţ itcăr espi r
aţ igreul aact i
vităţinormal e?
 Aveţipr obl emecut ensi uneaar t
erială?
 Aveţiafecţ iuni neur ologi ce, conv ulsii
,cefaleesev erăsaupi er
der idememorie?
 Aţiavuti ct ersaupr obl emehepat i
ce?
 Aveţiref l
uxesof agian, her niehi atalăsaugast ri
tă?
 Aţiavutpr obl emer enal e?
 Aveţipr obl emecut iroidasaugl andel esupr arenal e?
 Sânger aţ iuşorsauav eţipr oblemecucoagul areasângel ui?
 Aţiavutt ransf uzi iî
nant ecedent e, acceptaţitransf uziadacăest enecesară?
 Consumaţ i tutunsaual cool ?
 Fol
osi ţ
i altemedi cament esausubst anţechi miceî naf aracelorprescr
ise?
 Aţil
uatmedi caţ ieînul t i
mel e3l uni ?
 Aţiavuti nt er venţ i
ichi rurgicale?
 Şti
ţisăav eţ i alergii?
 Aţiavutdumneav oast răsaur udeapr opi
atepr obl emel aanest ezi
e?
 Aţiputeaf i însăr cinată?

Parti
cualr
it
ăţi
:Consult
ulpreanestezi
cambul at
orcupri
ndeşii nfor
mareaşieducarea
paci
enţ
il
orinv eder
eaanestezi
ei,r
educându-seastf
elinci
denţ
acontramandăr
il
orinterv
enţ
ii
lor
sau ef
ectuarea unor i
nvesti
gaţi
icompl ementar
ei n ziua i
nter
venţi
eichi
rurgi
cale.Copii
25
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
pr ogr amaţ ipent ruchi rur giadeozit rebui esăf iesănăt oşisaui nmodnor malASAIşiI I.Sugar ii
născuţ ipr emat urcar enuauî mpl i
nit52desăpt ămânipost concept ual e,nusuntadmi şipent ru
chi r
ur giadeozi ,av ândi nv eder er i
sculdeapneepost oper ator i
e,şii nmodspeci alsugar iicar e
au av utnev oie de supor tv ent il
at ori n ant ecedent e.Păr i
nţ iit rebui e să f i
e capabi lisă
î
ndepl i
neascăi ndi caţ iilepr eoper ator i
ial ecopi luluişisăpoat ăî ngr ijicopi l
ulpost oper at or.Est e
nev oi ecapăr intel esăf iedeacor dcut rat ament uli nsi stem dezişisăf i
edi sponi bilpent rua
î
nsoț icopi l
uli nzi uai nt er venţ i
ei.Sei aui nconsi der ar econdi ţiil
edel adomi ciliulcopi luluişicel e
l
egat edet ranspor t.Dupăanest eziegener ală,ut ilizareami jloacel ordet ranspor ti ncomunnu
est ei ndi cat ă.
Dupăsel ect ar eapaci enţ ilorpent ruchi rurgi adeozi , acest or al iseexpl icăi ndet aliudat el elegat e
demanagement ulder utină,car esei mpunei ncazulaf ecţiuni isal eşiest enev oi esăsemneze
fişadei nf or mar eşiconsi mțământ .Or icei nv est i
gaţ ier adi ologi căsaumor fopat ol ogi căest e
i
ndi catsăf iepr ogr amat ăşisăseef ect uezeî nai ntedei nt er nareapaci ent ului .Paci ent uluiise
î
nmâneazăi nst rucţ iuniscr ise, av ândî ndet aliudat aşior apent rui nt er nar e,inst rucţ i
unil egat ede
post ulpr eanest ezi c,l egat e de medi caţ i
a ut il
izat ă de paci ent ( de exempl u medi caţ i
a
ant ihiper tensi v ăse
admi nist reazăaşacum af ostpr escr isă, cu2or eî nai nt edei nterv enţ ie, darant idiabet i
cel eor ale
nuseadmi ni st r
eazăi ndi mi neaţ ai nter venţ i
eichi rur gicale) .I nst rucţ iuni let rebui escr i
secl arşi
i
nt r-unl i
mbajadecv at ,iarpaci ent ulest esf ăt ui
tsănumănânceni mi cdupămi ezulnopţ iiî
nai nte
dedi mi neaţ ai nter năr ii.Indi caţ i
adeanumancadupămi ezul nopţ iiser ef erăl aal iment elesol i
de,
l
ichi del ecl ar eseadmi tcut r
eior eî naint edei nter venţ i
achi r
ur gical ă.Paci enţ iif umăt orisunt
sf ătuiţisănumaif umezecu4- 6săpt ămâniî nai nt edei nt er v
enţ i
achi rurgical ă.Deasemenea
paci enţ ii suntr ugaţ i săaducăcuei medi caţ iapecar eof olosesci nmodobi şnui t.
Anest ezi i
l
e ef ect uat eî n ambul ator iui ncl ud acel eaşicer inţ e de moni toring conf orm
anexei4,ut ilizar ea medi cament elorconf orm st andar dul uianest ezi c,cu condi ţia ut il
izării
medi cament elordedur at ăscur tăşi ultrascur tădeacţ i
une.
Îngr ij
ireapost oper at orie
Recuper areadupăanest ezi eest eunpar amet ruf oar tei mpor tanti nanest eziapent ru
chi r
ur gia de ambul at or .Ar ia de t reziret rebui e dot ată cu acel aşit ip de echi pamentde
moni tor izar eşif aci li
tăţ ider esusci tarecaşii ncazulor icăr eicamer edet r
ezi repent rupaci enţii
i
nt er naţ i
.Responsabi litatea pent ru ev aluar ea paci ent uluii n ceea ce pr iveşt eî ndepl inirea
condi ţi
ilorpent r
uext er nar eest eaanest ezi stuluii mpl icat.Cont rolulanal gezi eipost oper atorii
trebui eî nceputpr esaui nt raoper at orpr i
nsupl iment areaanest ezi eii nt rav enoasesaui nhal atorii
cucombi naţ iadeant iinflamat or iinonst er iodiene,par acet amol( inspeci allacopi i),anal getice
opi odecuacţ i
unescur tăşibl ocur il oco- regional ei nt raoper at orii.Î nacestf el,asi gur ândo
anal gezi eadecv at ă,t rezi reapaci ent uluiest emaiconf or tabi lăşit impuldeext er nar eest emai
scur t .Cel emaif recv entut i
li
zat eopi oidepent ruanal gezi ai ntraoper atoriesuntf ent any lulşi
alfent ani lul,acest eaav ândodur at ăscur tădeacţ iuneşial tfelsepotut il
izai nchi rur giadeozi .
Asi gur ar ea uneianal gezi ipost -oper at oriiadecv at e est er esponsabi li
tat ea anest ezi stului.
Ut il
izar eaant i
inflamat or iil
ornonst eroidiene,di clof enacşiket orol ac,est eut il
ăpent ruasi gur area
anal gezi eipost oper at or i
ii nchi rur giadeozi .Inhi bitor i
iCOX2i nadmi ni strareai nt rav enoasăsau
or ală, au ef ect e secundar e gast roi ntestinal e mai l imi tate decât ant i
inflamat oar ele
nonst er oidi eneşief ect eant i
plachet aremi nime.Par acet amol uladmi ni strati nt rav enosasi gur ăo
bunăanal gezi e,f ărăef ect esecundar e.Anal gezi amul timodal ăr educesubst anţ ialconsumulde
anal get iceopi oidepost oper ator .Îngener al,exter nar eapaci ent uluinusef acepanăcândacest a
est ecapabi lsăşadănespr iji
nit,sămear găi nl i
niedr eapt ăşisăst eadr eptf ăr ăasebal ansa.I n
mod obi şnui tpaci enţ iit rebuie să f ie capabi lisă mănânce şisă bea l ichi de,aceast a
demonst r ândşiabsenţ agr eţur i
lor .O per soanăr esponsabi lăt rebui esăf iepr ez ent ăpent rua
escor tapaci ent ulacasăşiamandor urat rebui esăl isedeai nst r ucţ iuniv er bal eşiscr isel a

26
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
exter
nar e,i arpaci ent ul uiocant i
tat esuf icient ădeanal get iceor al epent ru3zi le.Paci ent ul
tr
ebuiesf ătuitsăseabţ inădel aact ivităţ icaşof atul ,ut ilizar eaunormaşi nisauapar ateşi
consumul deal cool timpde24deor e.Ur măr ireal adomi ciliusef acedecăt remedi cul generali
st
şipri
nint er medi ul t elef onul ui (Tabel ul 5) .
Tabel5.Cr iteriideext er nar e
- Funcţ iivital est abi lepent rucel puţ in1or ă
- Or ient att empor o- spaţ ial
- Cont rol adecv atal dur er i
i
- Gr eţ ur i,văr săt ur i şi ameţ elimi ni me
- Hi dr at areadecv at ăor al ă
- Dr enaj ul pl ăgi i mi ni m, pier deri sangui nemi ci
- Mi cţ iuni posi bi le
-I nsoţ itorpr ezentşi responsabi l
- Ext er nar eaaut or izat ădeunmembr udesemnatal per sonal ului medi cal
- I nst rucţ i
uni v er bal eşi scr i
sepent rupaci ent
- Medi caţ i
eanal get icăpent ru3zi l
e.
Compl i
caț iiper i
anest ezi ce:
 Compl exi tat eași atr ibut eleser viciul ui anest eziologi cf aci ner ent ăapar iț
iacompl icaț
ii
lor.
 Exi st ăposi bi litat eadecl anșăr ii i
nsuf icienț el orfuncț i
onal eî ncascadă, caresol i
ci t
ăo
succesi unededi agnost i
ceși i
mpl icănoi și noimani pul aț ii
.
Ori
gineacompl i
caţ ilor :
 l egat edeadmi ni strar eadr ogur ilor;
 sur v eni tedi nef ect uar eamani pul ațiilor;
 sur v eni tenemi jloci tdi nmoni torizar eai ntr aanest ezi căi nsuf i
ci entă;
 sur v eni tedi nset areai ncor ect ăaut il
aj ului folositi ntraanest ezi c;
 di ncadr ul per ioadei post anest ezicepr ecoce, șirezul t ateasupr avegher i
iinsuf icientea
paci ent ul ui.
Compl i
caț iilegat edeadmi nist rareadr ogur ilor.
 Admi nist rar eadedr ogur i
,pet otpar cur sulexer cităr iiser viciuluianest eziologic, implicăun
risci mpor t ant ,r ezul tatdi nposi bilitateaapar i
țieider eacț iiadv erse,cepotl uaoal ură
sev er ă.
 Acest er eacț ii
, cupr ind nenumăr atei ncident e șiacci dent e,au l a bază acț i
uni
far macoci net ice,r ezul tatalmodi ficăr ilorde absor bț ie,di st
ribuț i
e,bi otransf ormar e,
acț iunel ani v el deor ganef ect or ,excr eție, câtși int er acț iuni înt redr ogur i.
 Reacț iial er gi ce( modi f
icăr it egument ar e,t ranspi raț ii,t remor ,er i
tem,edem gener alizat,
ar itmi i,hi pot ensi une,depr esi e car di orespi r
ator ie,l aringo-șibr onhospasm)car e pot
cul mi nacu
 Socanaf ilact ict ipic
 Acci dent ehemor agi cesur v eni tedi rectdi npr escr iereai ncor ect ăaant icoagul ant elor
;
 Hi pogl i
cemi isur veni te di n supr adozar ea ant i
di abet icel or,sau r ezultante unuipost
aliment arî ndel ungat ;
 Ri scpot enț ial depol ipr agmazi e;
 I nci dent eșiacci dent el ocal eal ei nject ăr il
ori nt rav enoase( fuz ăripar av enoase;f lebite,
trombof lebi te; edemeper i
ferice, spasm ar terial
,t rombozecul eziuni ischemi ce) .
Compl i
caț iisur v eni tedi nef ect uareamani pul ațiilor:
 Pr opr iii
nt ubaț iei tr
aheal e
 I nt ubaţ i
aesof agi ană;
 I nt ubaţ i
eendobr oși că;
 Pozi ţionar eaşi umf lar eabal onaşul ui î
nl ar inge;
27
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
 Lezareadi nţil
or,buzelor
,li
mbii
, mucoaseibucal
e,nasului,f
ari
ngel
ui,l
ari
ngel
ui,
trahei
işi
brohii
lor;
 Luxaţi
amandi bulei.
 Disecţiaretrofari
ngiană;
 Traumat i
smul coloaneivert
ebraleşialmăduveispi
nării
;
 Avulsi
acor zil
or,disl
ocareaari
tenoizi
l
or.
o Raspunsul ref
lexl amanevradei nt
ubaţiepr
inhi
pertensiune,t
ahi
cardi
e,ari
tmi
i;
 hi
per t
ensiunei ntracrani
ană,i
ntraocular
ă;
 l
aringospasm;
 bronhospasm ;

St
ăril
ecur i
scî nal tdeaspi r
aţ ii
e
 comă,
 epi l
epsi e,
 st azăgast rică,
o moment ul inducţ iei anest eziceşi detubăr ii(
ext rageriisondei traheal e);
 pl asar eaacci dent al ăsondei naso- gastraleint ratraheal ;
I
ntubați
eendobr onși că:
o Dupăi nt roducer easondei potapăr ea:
 I nflamaţ i
aşi ul cer aţ iamucoasei l
ar i
ngiene, lezi unesecundar ăt ardivă, st
enozat r
aheală.
 Î ncondi ţiil
eunei intubaţ iinasot raheal eexcor iațianazal ă,epist axis, t
raumat ism de
cor nete, di slocar easept ului nazal .
 Per foraţ i
acăi loraer i
eneşi aesof agul ui,aspiraţ iapul monar ă, obst rucţiacăiloraeriene
prinher nier eabal onaşul ui pr i
numf l
areexcesi vă, dezlipi
reast rat uluiinternlasondel e
armat emet al ic, cudur i alesondei .
 Acumul aredesânge/ secr eţ i
i intralumi nal,vent ilareacugazeuscat educel aobst r
ucţi
e
prindeshi dr at areamucoasei traheal eşi depuner eadecr usteî nl umenul sondei ,afect
area
mot i
lit
ăţ i
i şi cl ear ance- ul ui cili
ar .
Complicaţiil
et ardi v eal ei nt ubaț iei traheal e:
 Edem şi st enozal ani vel glot ic,subgl oticşi traheal ;
 Di sf oniecauzat ădeungr anul om decor zi vocal esaudepar ezacor zilorvocale;
 Lez iunear amur iiant erioar eaner vului l
aringeur ecurentlani velul cartilaj
uluiti
roid;
 Ul cer aţiel ar ingi anăsuper ficială;
 Si nechi i l
ar ingi ene;
 Tr aheomal aci e;
 Fi stulat raheo- esof agiană.
Complicaţiidel acat et er izar eav enel orcent rale
 Pneumot or ax( pr inl ezar eadomul uipleur al
);
 Hemot orax( l
ezar eaunui vasmasi v);
 Hemat om subcut an, lal ezar eaar terei;
 Lez iuni av ent r i
cul ul ui drept ,ar t
erei pulmonar e, cut ulburărider i
tm pânăl ar upturi
car diace; Puncț i
acanal ului tor acic;
 Embol iagazoasă;
 Lez iuni del obt i
roi dianpl onj ant ,timusși t r
ahee;
 Lez iuni apl exul ui subcl av icular ,tracțiunisauel ongăr inervoase;
 I njectar eaacci dent alăaanest ezicului î
nar ter ă;
 Compl icaț ii sept ice.
Complicaţiiprinut ilizar eaneadecv at ăaci r
cuitelorr espi ratori
i:
 Hi poxi a;
28
Chi
şinău2013
St
andar
deCl
i
niceNaţ
ional
eînAnest
ezi
e,Chi
şinău2013
 Hiperoxia;
 Hipercapni a:
 Hipocapni a;
 Creștereaspaț i
uluimor t
;
 Creșterear ezi stenței l
aflux.
Compl
i
cațiiprovocat epr i
nsupr apresiuni:
 Închi
der easauabsenț asupapei desuprapresi
uneasi st
emul uirespir
ator;
 Blocareav alv eiexpi ratori
i;
 Depășireapr esiunii dininter
iorul al
veol
eiopreștetemporarcirculaț
iaîncapil
arel
e
pulmonar e, pînăcegr adient
ul depr esi
uneser ef
aceprincreștereapresiuni

narter
a
pulmonar ă.

Ut
il
izar
eapresiuni
l
orexagerateînconturul
respi
rat
or
 Inducesupradist
ensiealveol
ară,cudif
uzi
uneagazel
orî
nțesut
uri
l
eînv
eci
nat
e,r
ezul
tând:
o -emfizem pulmonarinter
sti
ți
al,
o -emfizem mediasti
nal,
o -emfizem subcutanat
,
o -cul
mi nândcuembol iegazoasă.

29
Chi
şinău2013