Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE INVATAMANT

AN ŞCOLAR :
Profesor :
PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ –anul I- Modulul 1A – “Eu şi proiectul meu”


Nr. Competenţe specifice Nr. Săp.
crt. Conţinuturi ore
1. Autoevaluarea obiectivă a • Autocunoaştere
caracteristicilor personale – Omul – purtător de identităţi cumulate
(juridică, bio-
psiho-socială/ personală, etnică şi confesională);
- Individ, persoană, personalitate, personaj.
• Identitate autopercepută
- Imaginea de sine (structuri ale Eului şi rolul lor
în formarea
imaginii de sine: Eul actual, Eul viitor, Eul
ideal...);
configuraţia Eului actual – interrelaţii între
componentele
acestuia.
• *Rolul percepției, reprezentării și memoriei în
formarea
imaginii de sine;
- Stima de sine (atitudinea pozitivă/ negativă faţă
de propria
persoană); impactul etichetărilor.
• Reuşita personală: aptitudini, încredere în
sine, afirmare de
sine.
• Deprinderi, interese, motivaţie şi
performanţă;
optimumul motivaţional.
• Abilităţi de comunicare. Comunicarea pasivă,
asertivă,
agresivă. Scenariu de modificare a comunicărilor
nonasertive. Stările Eului şi implicaţiile acestuia
în
procesul de comunicare. Elemente de analiză
tranzacţională.
• Comunicarea non-verbală şi paraverbală.
Gestica,
mimica, postura. Empatia. Inteligenţa
emoţională.
2. Utilizarea conceptelor • Ipostazele psihicului uman (relaţia Sine-Eu).
specifice psihologiei în Niveluri
organizarea demersurilor de ale vieţii psihice: conştient, subconştient,
autocunoaştere inconştient.
• Temperamentul (tipuri temperamentale).
• Elemente de personalitate și de psihologia
dezvoltării.
Personalitatea ca sistem de însușiri. Stadiile
dezvoltării
personalității: copilăria, pubertatea, adolescenţa,
tinereţea,
maturitatea, bătrâneţea. Caracteristici asociate
fiecărei vârste.
• *Caracter (trăsături și atitudini). Profile
caracteriale ale
personalității.
3. Utilizarea algoritmului • Gânduri, emoţii, comportamente
gând-emoţie-comportament în dezadaptative.
gestionarea unor situaţii *Afectivitate și gândire. Modalităţi de ameliorare
problemă şi
(re)educare raţional-emotivă. Relaţia eveniment-
gând-
emoţie (interiorizată sau exprimată).
• Exprimarea adecvată a emoţiilor.
• Tehnici de autocontrol.
4. Elaborarea proiectului d • Analiza SWOT
dezvoltare personală - puncte tari: caracteristici personale care susţin
dezvoltarea personală;
- puncte slabe: caracteristici personale care
necesită
ameliorare.
• Nevoi personale în alegerea carierei. Nevoile
speciale
ale persoanelor cu dizabilităţi.
• Criterii ale excelenţei.
• Influenţa autoeficienței percepute asupra
traseului de
dezvoltare personală (modele de gândire,
procese
motivaţionale, afective şi de selecţie).
• Niveluri de diagnosticare a eficienței (alegeri,
perseverenţă, stres şi anxietate în faţa sarcinii).
• Planificarea carierei. Muncă, ocupaţie, carieră

delimitări.
• Competenţe: intelectual-cognitive, de
execuţie
(profesionale), de relaţionare (sociale).
• Inteligenţe multiple. Tabloul intereselor,
priceperilor şi
tipurilor de învăţare după H. Gardner.
• Activitatea la locul de muncă (existent sau
vizat):
sarcini, responsabilităţi, mediu de lucru, orar.
• Influenţa factorilor economici, sociali,
culturali,
familiali asupra deciziei de carieră.
• Impactul stereotipurilor de gen asupra
deciziei de
carieră.
• Inventarul resurselor personale şi
profesionale.
Managementul resurselor personale. Analiza
valorilor şi a
domeniilor de interes.
• Relaţia dintre planificarea carierei şi
planificarea
vieţii.
AN SCOLAR: 2016-2017
Diriginte : Avram Gabriela

PLANIFICARE --CONSILIERE ŞI ORIENTARE


“ A doua şansă “ – Anul II C- Modulul 1B – “Surse şi resurse”

Nr. Nr. Săp.


crt. Competenţe specifice Conţinuturi ore
1. • Realitatea ‒ un vast câmp informaţional 8 S1-S4
• Informaţie şi comunicare;
Identificarea rolului • Informaţie şi adaptare.
informaţiilor în • Validitatea/ invaliditatea informaţilor. Surse
procesul de • Modalităţi/ perspective de lectură a realităţii.
cunoaştere, învăţare, Optimism/ pesimism.
acomodare şi • Lectura de marketing: pliante, broşuri, reclame, prospecte ale
adaptare unor produse.
2. • Explorarea documentară în bibliotecă şi în spaţiul CDI 12 S5-
• Reţele de informare computerizată; Internetul; S10
• Surse şi resurse documentare: enciclopedii, dicţionare,
Exersarea periodice, buletine informative.
deprinderilor de • Analiza opţiunilor personale de carieră
accesare şi utilizare a • Pregătirea educaţională necesară pentru ocuparea unui loc
unor surse de de muncă. Nevoile pieţei muncii la nivel local/ regional/
informare necesare în naţional/ internaţional. Surse credibile de informare.
propria activitate • Condiţii de angajare. Aspecte juridice, atribuţii şi
responsabilităţi. Competenţe şi standarde de conduită
profesională.
• Criterii de alegere a unei meserii
• Prospecţiuni anticipative în scopul formulării deciziei de
carieră;
• Meserii, profesii, ocupaţii solicitate pe piaţa muncii.
3. Tehnici de lectură 12 S12-
• Relaţia stimul-informaţie-mesaj-cogniţie. S17
Aplicarea unor • Principii ale învăţării. Reguli, motivaţii, strategii.
strategii de învăţare • Stiluri de învăţare. *Atenția
eficientă şi • Factori/ condiţii care frânează/ stimulează învăţarea.
personalizată • Rezolvarea de probleme. Strategii rezolutive.
• Rolul creativităţii în învăţare şi în rezolvarea de probleme în
viaţă şi la locul de muncă.
4. • Managementul timpului şi al priorităţilor 8 S18-
Demonstrarea şi • Planificarea activităţilor zilnice. Planificarea la locul de S21
exersarea muncă. Planificarea învăţării;
deprinderilor de • Evaluarea obiectivelor (urgente, mai puţin urgente, importante,
planificare mai puţin importante);
• Interdependenţa obiectivelor/ scopurilor;
• Tipuri de abordare a managementului timpului (organizat,
războinic, centrat pe scop etc.) după S. Covey;
• Scopuri pe termen lung/ pe termen scurt.
UNITATEA DE INVATAMANT
AN ŞCOLAR : 2012-2013
Profesor :

PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ – ANUL III- Modulul 1C – “ÎMPREUNĂ”

Nr. Competenţe specifice Nr. Săp.


crt. Conţinuturi ore
1. Analiza şi • Comportamente de cooperare/ necooperare în grup
argumentarea rolului • Relațiile interpersonale
pe care grupul îl are • Comunicarea în cadrul grupului.
în socializarea • Grup, grupare, organizaţie. Delimitări şi distincţii.
persoane Apartenenţa la grup, grupare, organizaţii.
• Grupul ca resursă de susţinere. Grupul de suport.
• Reguli de funcţionare a grupurilor. Norme de grup.
• Familia. Rolul ei în dezvoltarea personală.
2. Însuşirea unor Comunicarea eficientă. Ascultare activă, adresarea
deprinderi de întrebărilor.
comunicare eficientă • Comunicarea în familie şi la locul de muncă. Relaţia
în contexte sociale şi părinţi-
culturale diferite copii.
• Comunicarea interculturală. Coduri culturale.
Diversitate
culturală. Prejudecăţi şi stereotipii.
• Abilităţi de negociere a conflictelor.
3. Identificarea şi • Managementul stresului şi al situaţiilor de criză
exersarea de conduite • Stres. Componente. Factori de stres. Mecanisme de
adaptative apărare;
• Statut şi rol social. Echilibrarea expectanţelor;
• Situaţii de criză. Strategii anti-criză. Conduita proactivă;
• *Creativitatea și generarea de soluții/ alternative.
• Percepţii şi atitudini în faţa schimbării
• Relaţia obiective-motivaţie-reuşită-responsabilitate.
Schimbare şi
dezvoltare personală;
• Evaluarea riscurilor schimbării.
• Voluntariatul.
4. Recunoaşterea şi -Trafic de fiinţe umane. Reţele de prostituţie. Violenţa
prevenirea unor domestică.
situaţii şi • Relaţii abuzive şi de exploatare.
comportamente cu • Comportamente adictive (droguri, alcool, tutun,
potenţial de risc anorexie,
bulimie etc.).
5. Aplicarea • Reguli de circulaţie. Centura de siguranţă.
normelor preventive • Măsuri de prevenire a incendiilor.
şi de igienă a vieţii • Tehnici de prim ajutor.
sociale în contexte • Modalităţi de acţiune în caz de accidente, incendii,
particularizate inundaţii, cutremure.

Dirginte: Avram Gabriela


PLANIFICARE----CONSILIERE ŞI ORIENTARE
“ A doua şansă “ – ANUL I, II, III- Modulul 0 – „Bine ai venit!“

Nr. Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săp.


crt ore
.
1. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare Elemente esenţiale ale relaţionării pozitive în 4 S1-S4
pozitivă în contextul şcolii contextul şcolii:
 Eu sunt…! Tu cine eşti?;
(autocunoaştere, intercunoaştere);
 managementul clasei.
2. Identificarea emoţiilor, atitudinilor şi Dezvoltarea personală bazată pe emoţie şi cogniţie: 5 S5-S9
cogniţiilor faţă de şcoală  Eu şi emoţiile mele;
 surse de teamă/ satisfacție la şcoală;
 surse de satisfacţie la şcoală.
3. Însuşirea particularităţilor de Etosul şcolii: S10-S13
funcţionare a instituţiei de învăţământ  aspecte instituţionale; 3
 cadrele didactice;
 personalul auxiliar.
4. Dobândirea cunoştinţelor despre Specificul procesului de învăţământ în cadrul 5 S14-S18
derularea programului „A doua programului „A doua şansă“:
şansă“  identitatea programului „A doua şansă“
în cadrul instituţiei de învăţământ;
 organizarea programului;
 derularea programului;
 drepturi şi responsabilităţi.
5. Exersarea abilităţilor de explorare a Investigarea perspectivelor relevante pentru carieră 3 S19-S21
perspectivelor/ oportunităţilor oferite oferite de programul „A doua şansă“:
de programul „A doua şansă“  harta oportunităţilor;
 relaţia motivaţie-satisfacţie-performanţă.

S-ar putea să vă placă și