Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE INVATAMANT: SCOALA PROFESIONALA TRAIAN

AN ŞCOLAR : 2018-2019
Profesor: DUDAS NICOLETA

PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

“ A doua şansă “ – ANUL I, II, III- Modulul 0 – „Bine ai venit!“

Nr. Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săp.


crt. ore
1. Dezvoltarea abilităţilor Elemente esenţiale ale relaţionării pozitive 1 S1
de relaţionare în contextul şcolii:
pozitivă în contextul  Eu sunt…! Tu cine eşti?; (autocunoaştere,
şcolii intercunoaştere);
 managementul clasei.
2. Identificarea emoţiilor, Dezvoltarea personală bazată pe emoţie 1 S1
atitudinilor şi şi cogniţie:
cogniţiilor faţă de  Eu şi emoţiile mele;
şcoală  surse de teamă/ satisfacție la şcoală;
 surse de satisfacţie la şcoală.
3. Însuşirea Etosul şcolii: 1 S2
particularităţilor de  aspecte instituţionale;
funcţionare a instituţiei  cadrele didactice;
de învăţământ  personalul auxiliar.
4. Dobândirea Specificul procesului de învăţământ în 1 S2
cunoştinţelor despre cadrul programului „A doua şansă“:
derularea programului  identitatea programului „A doua şansă“ în cadrul
„A doua şansă“ instituţiei de învăţământ;
 organizarea programului;
 derularea programului;
 drepturi şi responsabilităţi.
5. Exersarea abilităţilor Investigarea perspectivelor relevante 2 S3
de explorare a pentru carieră oferite de programul „A
perspectivelor/ doua şansă“:
oportunităţilor oferite  harta oportunităţilor;
de programul „A doua  relaţia motivaţie-satisfacţie-performanţă.
şansă“
UNITATEA DE INVATAMANT: SCOALA PROFESIONALA TRAIAN
AN ŞCOLAR : 2018-2019
Profesor: DUDAS NICOLETA
PLANIFICARE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
“ A doua şansă “ – Anul II- Modulul 1B – “Surse şi resurse”
Nr. Competenţe specifice Nr. Săp.
crt. Conţinuturi ore
1. Identificarea rolului • Realitatea ‒ un vast câmp informaţional 8 S4-S7
informaţiilor în • Informaţie şi comunicare;
procesul de • Informaţie şi adaptare.
cunoaştere, învăţare, • Validitatea/ invaliditatea informaţilor. Surse
acomodare şi • Modalităţi/ perspective de lectură a realităţii.
adaptare Optimism/ pesimism.
• Lectura de marketing: pliante, broşuri, reclame,
prospecte ale unor produse.
2. Exersarea • Explorarea documentară în bibliotecă şi în spaţiul 10 S8-S12
deprinderilor de CDI
accesare şi utilizare a • Reţele de informare computerizată; Internetul;
unor surse de • Surse şi resurse documentare: enciclopedii, dicţionare,
informare necesare periodice, buletine informative.
în • Analiza opţiunilor personale de carieră
propria activitate • Pregătirea educaţională necesară pentru ocuparea unui
loc de muncă. Nevoile pieţei muncii la nivel local/
regional/ naţional/
internaţional. Surse credibile de informare.
• Condiţii de angajare. Aspecte juridice, atribuţii
şi responsabilităţi. Competenţe şi standarde de
conduită
profesională.
• Criterii de alegere a unei meserii
• Prospecţiuni anticipative în scopul formulării deciziei de
carieră;
• Meserii, profesii, ocupaţii solicitate pe piaţa muncii.
3. . Aplicarea unor Tehnici de lectură 6 S13-S15
strategii de învăţare • Relaţia stimul-informaţie-mesaj-cogniţie.
eficientă şi • Principii ale învăţării. Reguli, motivaţii, strategii.
personalizată • Stiluri de învăţare. *Atenția
• Factori/ condiţii care frânează/ stimulează învăţarea.
• Rezolvarea de probleme. Strategii rezolutive.
• Rolul creativităţii în învăţare şi în rezolvarea de
probleme în viaţă şi la locul de muncă.
4. Demonstrarea şi • Managementul timpului şi al priorităţilor 10 S16-S20
exersarea • Planificarea activităţilor zilnice. Planificarea la locul de
deprinderilor de muncă.
planificare Planificarea învăţării;
• Evaluarea obiectivelor (urgente, mai puţin urgente,
importante, mai puţin importante);
• Interdependenţa obiectivelor/ scopurilor;
• Tipuri de abordare a managementului timpului (organizat,
războinic, centrat pe scop etc.) după S. Covey;
• Scopuri pe termen lung/ pe termen scurt.

S-ar putea să vă placă și