Sunteți pe pagina 1din 15

LICEUL TEHNOLOGIC

«AXIOPOLIS»
CERNAVODA
Str. Cazarmii, nr. 6, tel/fax: 0241/238564; E-mail: gsenerg@yahoo.com

PLAN OPERATIONAL
PRIVIND PREVENIREA SI REDUCEREA ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI SCOLAR
An scolar 2019-2020
Evaluarea iniţială: pe baza unor studii, statistici, chestionare, etc.
1.Studii şi programe educaţionale elaborate pentru combaterea absenteismului/abandonului şcolar.
2.Starea actuală care determină abandonul şcolar:
Estimări procentuale ale frecvenţei absenteimului şcolar constatate în liceu pe baza rapoartelor lunare întocmite de diriginţi şi
monitorizate de conducerea şcolii la finele semestrelor şi a anului şcolar.
3.Nevoi specifice:
estimate pe baza autoevaluării şi interevaluării elevilor,
-reţinerea copiilor de către părinţi pentru diverse munci gospodăreşti
-atitudinea negativă a părinţilor faţă de şcoală
-apartenenţa elevului la un anturaj problematic
- reducerea numarului de absente, a abandonului şcolar
- absenţa controlului parental
4.Resurse existente:
a.psihosociale:
- elevilor nu le place să fie obligaţi în a frecventa anumite ore de curs
- profesorii cauta soluţii pentru implicarea elevilor în activităţile şcolii
- implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor interpersonale, etc.

b.strategice:
- buna colaborare cu părinnţii la nivelul claselor
- buna colaborare între profesori şi elevi
- buna colaborare între diriginţi şi profesori
şi alte resurse: implicarea Poliţiei de proximitate în reducerea numarului de absente/ combaterea abandonului şcolar, colaborarea cu
asistenţii sociali şi cu psihologul şcolii
5.Blocaje posibile:
- influenţa mediului social şi familiar al fiecărui elev.
- influenţa mass- media(filme, articole din ziare, internet.
- rezistenţa unor părinţi şi profesori la colaborarea în echipa educaţională.
- influenţe psihosociale concurente în mediul social.

Evaluarea iniţială: pe baza unor studii, statistici, chestionare, etc.


1.Studii şi programe educaţionale

Obiective Niveluri Resurse Acţiuni de Termene Evaluare


Responsabili implementare formativă
1.Reducerea Şcoală / clase Sistem de reguli + 1.Depistarea elevilor problemă şi La începutul Tipuri după funcţii
numarului de / clasa de sistem de consilierea acestora. fiecărui 1. Iniţială, cu funcţii:
absente si a elevi recompense şi 2. Implicarea familiei în reabilitarea semestru -diagnostică
abandonului penalizări şcolară şi socială a elevului cu un n -prognostică.
şcolar. /sancţiuni umar ridicat de absente si cu risc de Săptămânal 2. Continuă, cu funcţie
2.Cunoaşterea la nivelul şcolii / abandon şcolar. /lunar - formativă.
particularităţilor clasei 3.Facilitarea afirmării elevilor în La finalul 3. Finală, cu funcţie de:
psiho-anatomo- activităţi şcolare şi extraşcolare fiecărui - bilanţ
fiziologice ale semestru / an - optimizare.
adolescentului şcolar / nivel Forme de evaluare
3.Evitarea de -Internă / externă.
conflictelor din învăţământ -Autoevaluare, interevaluare, evaluarea
interiorul experţilor, control.
instituţiei Criteriu principal:
şcolare. Reducerea numarului de absente si a
abandonului şcolar cu un procent cât mai
mare în comparaţie cu anul precedent şi
intensităţii de la o estimare iniţială de 7 la
2-3 pe o scală de la 1-10 a abandonului
şcolar
1.Reducerea Director 1. Valorile şi 1.Asigurarea cunoaşterii -la înscrierea Criterii:
numarului de normele morale regulamentului şcolar: prin citirea şi elevului în 1. Reducerea numarului de absente si a
absente si a Diriginte promovate semnarea de luare la cunoştinţă înainte şcoală / clasă frecvenţei abandonului şcolar
abandonului sociocultural de semnarea contractului cu elevii, cu un procent cât mai mare dacă s-ar
şcolar 2.Regulamentele părinţii. putea cu peste 50%
*Identificarea şcolii / claselor + 2.Coordonarea activităţii comisiei - în funcţie de şi intensităţii de la o estimare iniţială de
factorilor care ar sistemul de de deontologie şi nevoile 7 la o estimare de 2-3 pe o scală de la1 la
favoriza apariţia sancţiuni disciplină la nivelul şcolii prin educaţionale 10, a abandonului şcolar.
unor astfel de 3. Contractul stabilirea unor reguli care trebuiesc la nivelul
situaţii de risc la celor trei părţi: respectate de către elevii şcolii şi şcolii / Strategii:
nivelul şcolii, Elev – Şcoală - aplicarea sancţiunilor şi recompenselor elevilor 1.Evaluările / diagnosticul specialiştilor
pentru prevenirea Familie raportate la regulamentul şi acordul de 2.Observarea directă la
şi în ultimă parteneriat întâlnirile cu elevii, părinţii etc.
instanţă pentru 3.Constituirea unui repertoriu la - permanent 3.Rapoartele:
rezolvarea unor nivelul şcolii cu servicii şi specialişti - săptămânal - profesorilor de serviciu
situaţii de criză cu în domeniu: Poliţia de proximitate în - pe parcursul - diriginţilor
efect de abandon combaterea abandonului şcolar, semstrului - reprezentanţilor părinţilor,
şcolar. *Stoparea colaborarea cu asistenţii sociali şi - consemnările dirigintelui în caietul
abandonului 4.Studii ştiinţifice psihologul şcolii - conform dirigintelui şi în fişa personală a elevului
şcolar şi evaluări 4.Parteneriat la proiecte de termenelor 4.Rezultatele studii aplicative în şcoală:
centrate pe cerecetare; proiectului teste
problemă 5.Constituirea unor posibilităţi de - la nevoie, aplicate adolescentului şi chiar părinţilor
5.Studii aplicative comunicare funcţională şi rapidă cu imediat
în şcoală reprezentanţii participanţilor:
6.Comunicarea responsabilul comisiei diriginţilor,
cu: elevii, consilierul educativ preşedintele
diriginţii, comitetului de părinţi, reprezentanţii
profesorii, părinţii, elevilor etc.
experţii 6.Consiliere psihologica: la - conform
psihologul şcolii programului
7.Întâlniri la care sunt invitaţi / -la nevoie,
convocaţi participanţii: diriginte –elev conform
- părinţi invitaţiei /
convocării

Elevii care Diriginţi 1. Norme 1. Managementul clasei – organizare, - săptămânal Strategii:


abandonează Profesorii de comportamentale responsabilităţi, echipe de lucru, 1.Metodele de autoevaluare,
şcoala sunt cei la clasa socioculturale monitorizare interevaluare ale elevilor
care s-au făcut 2.Regulamentul 1.Ore de consiliere/dirigentie în care - săptămânal 2.Evaluările profesorilor
remarcaţi pentru şcolii şi al clasei + elevii 3.Evaluarea externă: chestionarea
absenteism şi sistemul de - dezbat adecvarea unor părinţilor; a persoanelor cu care
alte dificultăţi de penalizări / comportamente observate în studii de interacţionează elevii în diferite activităţi
comportament, sancţiuni caz, comentarea unor filme, cărţi, extraşcolare sau în comunitate; părinţilor
pentru care au 3. Modelul întâmplări mediatizate etc.
fost sancţionaţi personal - propun organizarea şi participarea la
în repetate rânduri 5.Programa / programe de prevenire a abandonului
în şcoală- temele orelor de şcolar:
incapacitatea de consiliere - dintre elevi
a se adapta şi a 6.Comunicarea - elevi –profesori
funcţiona cu: elevii, -elevi –părinţi
adecvat în profesorii, părinţii, - dintre persone ca membri ai
contextul clasei directorul şcolii. comunităţii
tradiţionale, 7.Servicii - propun reguli de comportare asertivă
- au rezultatele suportive la în clasă pentru combaterea
şcolare sub medie, nivelul abandonului
-nu-şi stabileşte comunităţii -propun recompense–penalizări
obiective asociate acestor reguli
profesionale, - 2.Aplicarea sistemului de penalizări - săptămânal
prezintă asociat cu întărirea
absenteism, comportamentelor asertive
-ostilitate faţă de 3.Negocierea pentru diferite situaţii - în situaţii de
adulţi şi 4.Comunicarea cât mai rapidă a criză
reprezentanţii sitaţiei elevului părinţilor, în mod - ori de câte
autorităţii individual şi nu public ori este
şcolare, - provine nevoie
dintr-o familie ce
experimentează
un stres
existenţial cu
probleme
economice
serioase,
-nu este implicat
în nici-o
activitate
organizată de
şcoală,
nonformală sau
formală.
Profesorii 1.Regulament 1.Autocontrolul propriului - pe parcursul Strategii:
şcolii / clasei + sistem de comportament al profesorilor lecţiilor 1.Observarea pe parcursul lecţiilor
penalizări 2.Ignorarea persoanei care foloseşte 2. Evaluarea comportamentului la finalul
1.Atitudinea de comportamente nonasertive şi lecţiei
respect acordarea atenţiei doar când 3.Consemnarea în caietul dirigintelui şi în
2.Modelul verbal utilizează limbajul adecvat. fişa personală a elevului
civilizat 3.Suprimarea beneficiilor limbajului
3.Logica agresiv
4.Metafore: 4.Sancţionarea progresivă a
poveşti, povestiri, comportamentului agresiv, asociată cu
proverbe etc. întărirea pozitivă a comportamentului
5.Umorul aplicat asertiv
situaţiei, nu 5.Sarcini reparatorii să-şi ceară - zilnic /
persoanei scuze etc. săptămânal
6.Comunicarea imediată
cu elevii, dirigintele, părinţii, - ori de câte
directorul şcolii ori este
nevoie
Părinţi 1.Acceptarea 1.Autocontrolul propriului - permanent Strategii:
necondiţionată a comportament al părinţilor 1.Observarea comportamentelor
persoanei copilului 2.Identificarea şi suprimarea - de fiecare 2.Conversaţia euristică
2.Sistemul cauzelor care au dus la apariţia dată când se 3. Autoevaluarea copiilor
familial de reguli abandonului: familia ce manfestă 4. Interevaluarea membrilor familiei
+ penalizări experimentează un stres existenţial cu 5.Evaluarea externă din partea
3.Modelarea – probleme economice serioase, profesorilor, persoanelor din comunitate,
exemplul personal 3.Aplicarea penalizărilor asociată cu specialiştilor
4.Metaforele, întărirea comportamentelor adecvate,
povestirile, dar nu aplicăm simultan sancţiuni şi
discutarea unor recompense
filme, cărţi, 4.Discutarea şi rezolvarea împreună
întâmplări etc. a problemelor care au dus la apariţia
5.Umorul abandonului şi explicarea sancţiunilor
6.Comunicarea cu ce survin acestei situaţii, identificarea
copiii, dirigintele, şi întărirea pozitivă a
profesorii, comportamentului corect.
managerul şcolii,
specialiştii, alţi
părinţi
Alţi specilişti Experţi şi servicii Consultarea şi colaborarea cu - ori de câte Strategii:
/ alte servicii de asistenţă în specialiştii ori este 1.Estimarea nevoilor de asistenţă
necesare instituţii şi - consultarea psihologului şcolar cu nevoie 2.Apelarea la specialişti
psiholog, organizaţii privire la strategii şi tehnici de 3.Tehnici specializate de evaluare /
medicul specializate prevenire a abandonului şcolar, diagnoză
şcolar, Agenţia Judeţeană - consultarea poliţistului cu privire la
asistentul de Rsurse aspecte legale privind abandonul
social Educaţionale şi şcolar;
Poliţistul de Asistenţă - consultarea experţilor în protecţia
proximitate, Psihopedagogică, copilului privind consecinţele
Direcţia de medici şi psihologi abandonului şcolar
sănătate şcolari etc.
Protecţia
copilului etc
2. Cunoaşterea Directorulul 1.Standardele de 1.Operaţionalizarea valorilor morale -la înscrierea Criterii:
particularităţilor şcolii performanţă ale ca standarde ale şcolii / clasei elevului în 1.Învăţarea prin comportamentul asertiv
psiho-anatomo- şcolii valorizate în întâlnirilor cu elevii, şcoală / clasă poate fi o măsură pozitivă în ceea ce
fiziologice ale 2.Programe părinţii etc. ca momente - conform priveşte :
adolescentului educaţionale educaţionale semnificative programului - creşterea frecvenţe şcolare după
*Depistarea centrate pe 2.Consultarea cu specialiştii de intervenţia celor abilitaţi; şcoală .
elevilor problemă şi 3.Întâlniri cu toţi participanţii la evenimente Strategii:
problemă şi grupuri de evenimentele şcolii evenimente ca şcolare 1.Monitorizare – observare permanente
consilierea influenţă Zilele şcolii şi alte festivităţi serbări , - în funcţie de 2.Evaluare formativă prin analiza
acestora 3.Resursele excursii, nevoile problemelor / soluţiilor
psihosociale ale 4.Întâlniri periodice cu toţi elevii: educaţionale 3. Evidenţierea publică
-elevilor, claselor serbării,adunarea consiliului elevilor la nivelul periodică a elevilor model din şcoală la
şi organizaţiilor de 5.Întâlniri periodice cu părinţii: şcolii / careul şcolii unde participă toţi elevii şi
elevi şedinţe cu părinţii sau lectorate elevilor cadrele didactice din şcoală,la şedinţele
- echipei pentru: comitetului de părinţi pe şcoală şi la gazeta
manageriale - a raporta sau constata diverse - conform şcolii.
- echipei probleme care duc la apariţia programului
educaţionale a abandonului şcolar, şcolii
diriginţilor şi - a dezbate şi a decide de comun -semestrial
profesorilor acord principalele nevoi şi modalităţi
-părinţilor şi de intervenţie, care să aibă ca rezultat
organizaţiilor de înlăturarea abandonului şcolar în
părinţi funcţie de fazele programului şi
-comunităţii locale modificările comportamentale actuale
4.Modelarea prin ale elevilor
exemplul personal, 6.Întâlniri cu elevii din fiecare clasă:- -la nevoie,
exemplul unor cu ocazia asistenţelor conform
personalităţi de 7.Audienţe invitaţiei /
referinţă ale şcolii, 8.Întâlniri la care sunt invitaţi / convocării
profilului convocaţi participanţii
Elevii care Profesorii 1.Sistemul şcolar 1.Promovarea explicită şi implicită a - pe parcursul Strategii:
abandonează şcolii / clasei de reguli valorilor şi lecţiilor 1.Monitorizare – observare permanente
şcoala sunt cei + recompense - standardelor morale 2.Evaluare formativă prin analiza
care s-au făcut semnificative şi 2.Promovarea consecventă a problemelor / soluţiilor
remarcaţi pentru adaptate elevilor atitudinii de respect în toate relaţiile 3.Întărirea comportamentelor
absenteism şi 2.Învăţarea 3.Prezentarea, prin exemplul - permanent adecvate prin recompense diversificate
alte dificultăţi de socială prin personal, a modelului 4.Evidenţierea în faţa clasei a elevilor
comportament, modelare – asertiv de comportament: reabilitaţi – săptămânal, lunar, semestrial
pentru care au exemplul personal - comportare şi şi anual
fost sancţionaţi de conduită exprimare elegantă, 5.Consemnarea în caietul dirigintelui şi în
în repetate rânduri publică politicoasă în orice situaţie fişa personală a elevului
în şcoală, au - acceptarea şi dezbaterea opiniilor 6.Evidenţierea reabilitării elevilor prin
competenţa să diferite; discuţii elegante cu părinţii
observe: - transmiterea de sugestii indirecte prin
-incapacitatea de metafore, povestiri, proverbe, umor,
a se adapta şi a etc.
funcţiona 4.Comunicarea - periodic:
adecvat în cu elevii, dirigintele, părinţii, lunar,
contextul clasei directorul şcolii pentru a-l încuraja pe semestrial
tradiţionale, elevul să solicite ajutor de la diriginte
- au rezultatele sau de la un alt cadru didactic ,sau de
şcolare sub medie, la o persoană autorizată
-nu-şi stabileşte 5.Claborarea în echipa -permanent
obiective educaţională pentru prevenirea,
profesionale, - combaterea şi rezolvarea abandonului
prezintă din şcoală
absenteism,
-ostilitate faţă de
adulţi şi
reprezentanţii
autorităţii
şcolare, - provine
dintr-o familie ce
experimentează
un stres
existenţial cu
probleme
economice
serioase,
-nu este implicat
în nici-o
activitate
organizată de
şcoală,
nonformală sau
formală.
Diriginte / 1.Sistemul 1.Managementul clasei - în perioada Strategii:
diriginţi academic 2.Ore de consiliere în care planificată 1.Întărirea pozitivă prin evidenţiere
de norme + -elevii îşi dezvoltă pentru teme publică şi comunicarea în scris adresate
recompense motivaţia psihosocială prin raportare specifice părinţilor
2. Strategiile la standarde şi expectanţa -în toate 2.Comunicarea publică a
managementului recompenselor activităţile performanţelor comportamentale ale unor
clasei -elevii se implică direct în cu elevii elevi la întâlnirile cu părinţii după
3. Programele proiectarea, pregătirea, organizarea, clasei reabilitare
educaţionale la desfăşurarea şi evaluarea activităţilor
nivelul clasei -elevii exersează şi verifică
4.Resursele posibilităţi de preântâmpinare a
psihosociale la abandonului şcolar
nivelul clasei - identifică şi
5.Învăţarea exersează prin metode de simulare ca
socială prin studii de caz, jocuri de rol etc.
modelare – Prevenirea abandonului şcolar
exemplul personal 3.Activităţi extraşcolare în care
de conduită elevii aplică şi experimentează
publică rezultatele unui abandon şcolar
6.Învăţarea
experienţială –
implicarea şi
participarea activă
a elevilor la
propria educaţie
Părinţi 1.Sistemul 1.Atitudinea de respect reciproc - permanent 3. Observarea şi aprecierea pozitivă a
comunitar de promovată de / şi între toţi membrii schimbărilor survenite în comportament
norme + familiei şi atitudine
recompense 2.Modelul asertiv în relaţii cu
2. Sistemul membrii familiei şi prietenii familiei şi -permanent 4. Recompensarea lor conform
academic grupul social regulilor şi adecvat persoanei
de norme + 3. Negocierea unor avantaje în funcţie
recompense de realizarea unor cerinţe „daca -de câte ori
3.Convenţii frecventezi cu regularitate şcoala la este nevoie
normative între sfârşitul anului poţi să mergi în
părinţi şi copii / excursie.”
tineri
4.Învăţarea
socială – exemplul
personal de
comportare
asertivă
în situaţii
informale
5.Poveşti,
povestiri, discuţii
privind
comportamentul
asertiv al unor
personaje sau
persoane

3.Evitarea Director 1.Tradiţii şi 1.Prima întâlnire cu elevii - în cadrul Criterii:


conflictelor din programe directorul ca şi gazdă, Zilelor 1.Crearea unor contexte de afirmare
interiorul extracurriculare poate prezenta elevilor şi părinţilor porţilor personală pentru elevi sau eficienţa
instituţiei şcolare diferenţiate la diversitatea ofertei educaţionale a deschise sau facilitării
*Implicarea nivelul şcolii şcolii. - la înscrierea poate fi estimată prin:
elevilor în 2.Valoarea elevului în - gradul de satisfacţie resimţit
activităţi şcolare întâlnirilor cu 2.Întâlniri festive şcoală şi /sau
şi extraşcolare elevii, părinţii etc. Diferite festivităţi de premiere, - conform - prestigiul dobândit
ca momente absolvire, evenimente culturale programului
educaţionale centrate pe şcoală, comunicat Strategii:
semnificative din timp 1.Evaluarea performanţelor
3.Prestigiul şcolii 2. Evaluarea satisfacţiei şi prestigiului
şi al elevilor dobândit
- chestionare care cer estimatrea gradului
de satisfacţie personală pe anumite scale
- teste sociometrice care evidenţiază
prestigiul în grup, înainte de activităţile
facilitatoare şi după acestea,
- interviuri de tip focus-grup
Diriginte 1.Resursele 1.Cooperarea elevilor - conform Strategii:
psihosociale ale în echipe de explorare şi planificării 1.Evaluare internă
elevilor, părinţilor, management în activităţile educative activităţilor 2.Interevaluare
profesorilor ş.a. din şcolă şi extraşcolare de consiliere 3.Evaluare externă
2.Orientarea spre 2. Competiţia între echipe pe criterii şi 4.Evidenţierea publică şi extraşcolară a
succes de performanţă şi concurenţă loială extraşcolare performanţelor elevilor.
la nivelul
clasei
Profesorii 1.Cooperarea elevilor în echipe de - conform Strategii:
şcolii / clasei studiu şi explorare cognitivă pentru planificării 1.Evaluare internă
realizarea unor proiecte de studiu în activităţilor la 2.Interevaluare
domeniu nivelul clasei 3.Evaluare externă
2.Antrenarea pentru performanţă 4.Evidenţierea publică şi extraşcolară a
vocaţională performanţelor elevilor
3.Competiţia între echipe pe criterii
de performanţă şi concurenţă loială
Părinţi 1.Resursele 1.Colaborarea la realizarea unor - conform Strategii:
psihosociale ale proiecte comune cu şcoala / clasa / unui program 1.Observarea copiilor
elevilor, părinţilor, copiii pentru activităţile curriculare convenit între 2.Conversaţia euristică
profesorilor vocaţionale şi cele extraşcolare: organizaţiile 3.Evidenţierea performanţelor copiilor
Zilele şcolii, alte festivităţi, de părinţi şi 4.Recompensarea comportamentelor
înafara familiei şi şcolii şcoală adecvate
prin activităţi preferate etc.

Monitorizare Manager 1. Regulamentul 1.Analiza şi dezbatrerea Pe tot .Criterii şi


1.Monitorizare pe director / de ordine internă rapoartelor: parcursul evaluarea periodică – finală/iniţială a:
criterii / standarde diriginte 21. Contractele de - profesorilor de serviciu, programului - gradului de manifestarea problemei
clare, în raport cu şcolarizare diriginţilor / profesorilor / : -soluţiilor: scădera notei la purtare, dar şi
sistemul normativ 3.Rapoartele organizaţiilor de părinţi privind - săptămânal munca în folosul unităţii de învăţământ, cu
criterii morale, zilnice ale probleme / soluţii. în consiliul posibilitatea oferirii unei noi şanse
regulamente profesorilor de -eficienţei şi eficacităţii
şcolare, de serviciu conducere- colaborării echipei de implementare a
reguli şi convenţii 4.Rapoartele Consiliu de programului
familiale periodice ale Administraţie -eficienţei şi eficacităţii apelului la
diriginţilor, - lunar: în consultanţă şi asistenţă specializate
profesorilor / consiliul -eficienţei şi eficacităţii programului de
organizaţiilor de 2.Analiza şi dezbaterea rezultatelor profesoral intervenţie / prevenţie
părinţi privind observaţiilor şi - semestrial / Reducerea abandonului şcolar în urma
probleme / soluţii studiilor realizate la nivelul şcolii / anual:. în măsurilor luate de la 30% la 10%
5.Observaţiile claselor şedinţe cu
directe: părinţii
- pe parcursul - de câte ori
programului şcolar este necesar
- pe parcursul
asistenţelor
6.Studii realizate - la începutul
la nivelul şcolii / şi finalul
claselor semestrelor,
anului şcolar
Diriginţi 1. Catalogul clasei 1.Întâlniri cu toţi participanţii – elevi, - periodice Strategii:
ca barometru al profesorii clasei, părinţii ş.a. 1.Observaţii
climatului - prezentarea regulamentelor şcolare 2.Consultarea catalogului, rapoartelor
educaţional cu - raportul evaluării finale privind periodice, consemnărilor în Caietul
indicatorii: respectarea normelor/ comportamentul -în dirigintelui
- frecvenţa asertiv momentele 3. Autoevaluarea şi interevaluarea
- notele - prezentarea standardelor de iniţiale ale elevilor
2.Alte modalităţi performanţă la nivelul şcolii / clasei în semestrelor 4.Conversaţia euristică
de consemnare şi raport cu normele privind 5.Consultarea părinţilor
comunicare între comportamentul asertiv
diriginte şi - luarea unor decizii de optimizare
profesori raportul 2.Analize periodice cu toţi elevii - săptămânal
prof. de serviciu; 3.Analize periodice cu profesorii - săptămânal
consemnări în clasei
Caietul dirigintelui 4.Analize periodice cu părinţii - lunar
- cu părinţii – pentru a constata, a dezbate şi a decide
telefon, e-mail de comun acord principalele nevoi şi
3. Contractul modalităţi de intervenţie, în funcţie de
pentru fazele programului şi modificările 6.Analize şi decizii de oprtimizare pe baza
schimbarea comportamentale actuale - la nevoie, unor exemple anterioare
comportamentulu 5.Audienţe / întâlniri la care sunt cât mai 7.Contractul pentru schimbarea
i invitaţi / convocaţi elevi şi alţi aproape de comportamentului
participanţi şi experţi, directorul şcolii eveniment
ş.a.
Profesorii 1.Catalogul 1.Întâlniri cu toţi participanţii – elevi, - la Strategii:
şcolii / clasei 2.Carnetul profesorii clasei, părinţii ş.a. momentele 1.Observaţii pe parcursul lecţiilor
elevului 2.Monitorizarea pe parcursul iniţiale / 2. Evaluări la finalul lecţiilor
3.Caietul lecţiilor şi activităţilor şcolare / finale ale 3. Rapoarte periodice şi consemnări în
dirigintelui extraşcolare anului şcolar Caietul dirigintelui
4. Fişa personală a 3.Întâlniri cu elevii şi oricare din / se,mestrelor
elevului participanţi, în funcţie de nevoi - permanent
4.Contracte individualizate
program de recuperare în cazul
abonamentului şcolar. - ori de câte
ori este
nevoie de
asistare
individualizat
ă a elevilor
Părinţi 1. Carnetul 1.Comunicarea cu copiii - zilnic Strategii:
elevului 2.Comunicarea cu - periodic, 1.Observarea
2.Canale de echipa de suport educaţional din conform 2.Connversaţia euristică
comunicare şcoală planificării 3. Autoevaluarea copilului
funcţionale – - ori de câte 4.Consultarea carnetului elevului
telefon, e-mail etc. ori este
nevoie
Evaluare finală
Criterii stabilite la începutul semestrului Rezultate la sfârşitul semestrului

1 Reducerea abandonului şcolar 30-10% Frecvenţei abandonului s-a redus cu ______%


Reducarea abandonului şcolar Intensitatea violenţei s-a redus la ______
de la o estimare iniţială de 7-8 la o estimare de 2-3 pe o scală cu zece trepte
2.Atitudinea faţă de abandonul şcolar poate fi măsurată în procentele mai sus precizate
- creşterea/scaderea frecvenţei abandonului şcolar după acţiuniule întreprinse comparativ cu faza anterioară pot fi măsurate şi în cadrul
aceluiaşi grup sau între grupuri
3.Crearea unor contexte de afirmare personală pentru elevi sau eficienţa facilitării
poate fi estimată prin:
- gradul de satisfacţie resimţit Gradul de satisfacţie resimţit pe şcoală este de _______ pe o scala de la 1la 10
- prestigiul dobândit Prestigiul dobândit înregistrează o creştere cu _______% pe scala de la 1-100
4.Criterii:
- soluţii Cele mai frecvente soluţii educaţionale au fost ______________
- recompense / penalizări Recompensele şi încurajările s-au folosit de ___________________________
-eficienţei şi eficacităţii Eficienţa echipei – mărimea efectului = _______% după rezultate la chestionare
colaborării echipei de implementare a programului / frecvenţa întâlnirilor Eficienţa consultanţei - mărimea efectului = __% după
rezultate la chestionare
-eficienţei şi eficacităţii apelului la consultanţă şi asistenţă specializate Eficienţa asistenţei specializate - mărimea efectului = __%
după rezultate la chestionare
-eficienţei şi eficacităţii programului de intervenţie / prevenţie Eficienţa programului educaţional – mărimea efectului = ___%
după indicatorii reducerii abandonului şcolar
Eficacitatea programului ____% după autoevaluare /
interevaluare şi evaluarea externă
Discutarea rezultatelor şi măsuri de optimizare – numarul absentelor/ Abandonul şcolar a scăzut cu ___% faţă de anul şcolar precedent,
Prin implicarea : psiholog,poliţist de proximitate şi asistent social.
Să fie mai strânsă colaborarea între şcoală –părinţi –comunitate.
Derularea unor noi programe privind implicaţiile abandonului şcolar în timpul orelor de dirigenţie şi în cadrul activităţilor extraşcolare.