Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA                                        PROFESOR: FIRUŢĂ 

DORINA
CLASA a III­a B                                                                                     ANUL ŞCOLAR 
2018­2019

ŞEF DE CATEDRĂ, DIRECTOR,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
Consiliere şi orientare,
în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior
NIVEL III

Nr. Unitatea Competențe specifice Conținuturi Numă Săpt Obser


crt de r de ămâ vații
învățare ore na
Modulul Organizarea clasei 1 S1
0: „Bine managementul clasei.
ai venit!“
1.1. Dezvoltarea abilităţilor de Cunoaşterea regulamentului şcolar 1 S2
relaţionare
pozitivă în contextul şcolii

Eu sunt…! Tu cine eşti?; 1 S3


(autocunoaştere, intercunoaştere);
1.2. Identificarea emoţiilor, Cum mă vad colegii? 1 S4
atitudinilor şi
cogniţiilor faţă de şcoală
Dezvoltarea personală bazată pe emoţie
şi cogniţie:
 Eu şi emoţiile mele; 1 S5
 surse de teamă/ satisfacție la şcoală; 1
 surse de satisfacţie la şcoală. S6

1.3. Însuşirea particularităţilor Etosul şcolii:


de funcţionare a instituţiei de  aspecte instituţionale; S7
învăţământ  cadrele didactice;
 personalul auxiliar. S8

1.4. Dobândirea cunoştinţelor 1 S9


despre derularea programului Vreau să ştiu mai mult! 1 S 10
„A doua şansă“ Care sunt scopurile mele?

1.5. Exersarea abilităţilor de Investigarea perspectivelor relevante pentru


explorare a perspectivelor/ carieră oferite de programul „A doua şansă“:
oportunităţilor oferite de  harta oportunităţilor; 1
programul „A doua şansă“  relaţia motivaţie-satisfacţie-performanţă. 1 S 11
Ce înseamnă sa fii bine pregătit profesional? S 12

Modulul 1. Analiza şi argumentarea Comportamente de cooperare/ necooperare în


1C: rolului pe care grupul îl are în grup
Împreună socializarea persoanei • Relațiile interpersonale 1 S 13
• Comunicarea în cadrul grupului. 1 S 14
• Grup, grupare, organizaţie. Delimitări şi 1 S 15
distincţii. Apartenenţa la grup, grupare,
organizaţii.
• Grupul ca resursă de susţinere. Grupul de 1 S 16
suport.
• Reguli de funcţionare a grupurilor. Norme de 1 S 17
grup.
• Familia. Rolul ei în dezvoltarea personală. 1 S18

2. Însuşirea unor deprinderi de • Comunicarea eficientă. Ascultare activă, 1 S 19


comunicare eficientă în adresarea întrebărilor.
contexte sociale şi culturale • Comunicarea în familie şi la locul de muncă. 1 S 20
diferite Relaţia părinţi- copii.
• Comunicarea interculturală. Coduri culturale. 1 S 21
Diversitate culturală. Prejudecăţi şi stereotipii.
• Abilităţi de negociere a conflictelor.
1 S 22

3. Identificarea şi exersarea de Managementul stresului şi al situaţiilor de criză


conduite adaptative • Stres. Componente. Factori de stres.
Mecanisme de apărare; 1 S 23
• Statut şi rol social. Echilibrarea expectanţelor;
• Situaţii de criză. Strategii anti-criză. Conduita 1 S 24
proactivă;
• Percepţii şi atitudini în faţa schimbării
• Relaţia obiective-motivaţie-reuşită-
responsabilitate. Schimbare şi 1 S 25
dezvoltare personală;
• Evaluarea riscurilor schimbării.
• Voluntariatul.
1 S 26
1 S 27

4. Recunoaşterea şi • Trafic de fiinţe umane. Reţele de prostituţie. 1 S 28


prevenirea unor situaţii şi Violenţa domestică.
comportamente cu potenţial de • Relaţii abuzive şi de exploatare. 1
risc • Comportamente adictive (droguri, alcool, 1 S 29
tutun, anorexie, bulimie etc.). S 30

5. Aplicarea • Reguli de circulaţie. Centura de siguranţă. 1 S 31


normelor preventive şi de • Măsuri de prevenire a incendiilor. 1 S 32
igienă a vieţii sociale în • Tehnici de prim ajutor. 1 S 33
contexte particularizate • Modalităţi de acţiune în caz de accidente, 1 S 34
incendii, inundaţii, cutremure.

S-ar putea să vă placă și