Sunteți pe pagina 1din 16

AMINTIRI DIN COPILĂRIE

1
Data:
Școala
Clasa: a VII-a
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Profesor:
Tema: Amintiri din copilărie
Tipul lecţiei: de receptare a unui text literar
Unitatea de învățare: IX Teste literare culte
Timp de lucru: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE:


2. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată
și dialogată
3. receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

2
VALORI ȘI ATITUDINI
 Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare prin conștientizarea impactului limbajului asupra
celorlalți și prin nevoia de a înțelege și de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de
vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului acesteia pentru dezvoltarea
personală și îmbogățirea orizontului cultural

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1înțelegerea semnificației generale a mesajului oral, sesizând progresia și coerența ideilor exprimate;
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată
3.1 dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințele date
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogățire a vocabularului și a
categoriilor semantice studiate
4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-se la situația de comunicare concretă

3
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
În domeniul cognitiv:
O1 - să enumere personajele din opera literară;
O2 - să precizeze caracteristicile personajelor prezente într-un text dat;
O3 - să ierarhizeze personjele dintr-un text dat în funție de importanța acestora;
O4 - să compare două sau mai multe personaje;
O5 – să alcătuiască portretul unui personaj
O6 – să identifice naratorul într-o operă literară dată

În domeniul intelectual-formativ:
O7 - să utilizeze corect limba română în producerea și utilizarea de mesaje;
O8 - să opereze cu limbajul specific studiului literaturii;

În domeniul afectiv:
O9 - să își dezvolte interesul și afectivitatea pentru receptarea poeziei;
O10- să fie pătrunși, emoțional, de stările lirice transmise de textul studiat

CONȚINUTURI VIZATE: identificarea, ierarhizarea, caracterizarea și compararea personajelor.

4
CONDIȚII PREALABILE:
 clasă de nivel mediu
 elevii au formate priceperi, deprinderi de a rezolva exerciţii
 elevii vor lucra individual

EVALUAREA: orală-scrisă, formativă, semi-obiectivi, subiectivi

RESURSE ȘI MANAGEMNT:
 capacități normale de învățare a elevului
 cunoștințele lor anterioare
 spațiu de lucru: sala de clasă

STRATEGII DIDACTICE: explicația, conversația catihetică, piramida personajelor, exercițiul, lucrul individual,
descoperirea, reflecția, gândirea critică, metoda horoscopului, ascultarea activa

MIJLOACE: manualul, manualul auxiliar, tabla, fișă de exerciții, suport audio

5
BIBLIOGRAFIE:
Limba română
 Adriana Hoaghea, Auxiliar didactic pentru ora de lectură, Pitești, Ed. Juventus Press, 2011.
 Cecilia Stoleru, Literatura română, București, Editura Pestalozzi, 2010.
 manual școlar
 Mariana Badea, Limba și literatura română, Bucurști, Editura BADEA&PROFESSIONAL CONSULTING,
2010.
Metodică
 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Pitești, Paralela 45, 2008.
 Florentina Sâmihăian, Mariana Norel, Didactica limbii și literaturii române I, 2011.
 Idem, Didactica limbii și literaturii române II, 2011.
 Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române, București, Corint, 2010.
Pedagogie
 Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Ediția a III-a,
Polirom, 2009.
 Idem, Pedagogie. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Polirom, 2006.
 Planificare scolară
 Programă școlară

6
SCENARIUL DIDACTIC

OBIEC UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORME EVALUARE


ETAPELE TIVE ACTIVITATEA ȘI DE DE
LECȚIEI OPERA PROFESORULUI ŞI A
ȚIONA PROCEDE INVĂȚĂMÂ ORGANIZARE
ELEVILOR E NT
LE
Asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării lecţiei
MOMENT linişte în clasă, distribuirea Activitate
ORGANIZATORIC fişelor de lucru şi a celor de Conversația frontală
1min. evaluare, pregătirea
materialului didactic.

Se verifică (din punct de


VERIFICAREA vedere calitativ și cantitativ)
tema pentru acasă.
TEMEI ȘI O6 Reactualizarea cunoștințelor Activitate Aprecieri
REACTUALIZAR anterioare se face pe baza unei Conversația Caietele frontală verbale
EA discuții purtate în jurul euristică elevilor
modului în care se narează în Formativă
CUNOŞTIŢELOR
această operă (deja prezentată
DOBÂNDITE
7
ANTERIOR în activitățiile precedente și a
rezumatului).
8 min
O1 Făcându-se distincția între Tabla
CAPTAREA autor-narator-personaj, se Conversația
ATENȚIEI O3 realizează o ierarhie a celor Caietele Activitate
4 min care fac acțiunea Piramida elevilor frontală
(personajele). personajelor

ANUNȚAREA Profesorul anunţǎ tema lecţiei


TEMEI ȘI A (Caracterizarea personajelor- Tabla
OBIECTIVELOR Amintiri din copilărie) şi Activitate
obiectivele pe înţelesul Conversația Caietele frontală
2 min elevilor. Se noteazǎ titlul și elevilor
data la tablǎ, pe caiete.

Cu sprijinul elevilor, cadrul


didactic notează pe tablă
personajele întâlnite în
CONDUCEREA fragment (dar și în filmul Converația Tabla
ÎNVĂȚĂRII vizionat anterior), apoi acestea
25 min sunt așezate într-o piramidaă
în vârful căreia se află
protagonistul fragmentelor.
După descoperirea
personajului principal, cadrul
didactic împarte elevilor fișe Caietele

8
de lucru individuale, atent elevilor
selecționate, din care să reiasă
trăsăturile de caracter Piramida
O2 predominante ale personajului peronajelor
(Anexa 1). Elevii sunt rugați să Metoda
O3 realizeze lectura acestor horoscopulu Planșă Aprecieri
fragmente. Cadrul didactic i Activitate verbale
O4 expune o planșă care conține frontală/
file cu trăsăturile specifice individuală
O5 fiecărui semn zodiacal în parte
(Anexa 2). În urma lecturii,
subiecții trebuie să încadreze Fișe de lucru
personajul în cauză sub una
dintre semnele zodiacale,
argumentându-și alegerea
făcută prin exemplificare cu Metoda
citate exacte pentru fiecare ciorchinelui
dintre trăsăturile de caracter
specifice zodiei respective.
Elevii sunt rugați să iasă la
tablă pentru a realiza această
sarcină de lucru.
Feed-backul este asigurat pe Conversația Activitate
frontală
ASIGURAREA întreaga durată a activității
O7
FEEDBACKULUI didactice, prin întrebări
ȘI

9
EVALUAREA adresate direct elevilor, având
PERFORMANŢEI ca rol ghidarea înțelegerii și
obținerea răspunsului așteptat.
9 min.
Acestea sunt concretizate în
exerciții.

ASIGURAREA Se fac aprecieri cu caracter


RETENŢIEI ŞI A general legate de modul şi
gradul de participare a elevilor Caietele
TRANSFERULUI la activitatea desfăşurată, elevilor
VERIFICAREA reomandări individuale și
TEMEI PENTRU generale asupra activităţii, se
notează elevii care s-au Conversația Activitate
ACASĂ
remarcat prin calitatea Tabla frontală
1 min. răspunsurilor.
Se stabilește tema pentru
acasă: Aplicați metoda folosită
în clasă pentru a caracteriza
unul dintre prietenii tăi
(integrându-l sub un semn
zodiacal).

10
Anexa 1

„Dar adevăratul Sfânt Nicolai se vede că a știut de știrea mea, că numai iaca ce intră afurisitul de băiet în
școală. Atunci eu, cu voie, fără voie, plec spre ușă, ies răpede și nu mă mai încurc primprejurul școalei, ci o ieu la
sănătoasa spre casă. Și când mă uit înapoi, doi hojmalăi se și luaseră după mine; și unde nu încep a fugi de-mi
scăpărau picioarele; și trec pe lângă casa noastră, și nu intru în acasă, ci cotigesc în stânga și intru în ograda unui
megieș al nostru; și din ogradă în ocol, și din ocol în grădina cu păpușoi, care erau chiar atunci prășiți de-al
doilea, și băieții după mine! Și, până să mă ajungă, eu, de frică, cine știe cum, am izbutit de m-am îngropat în
țărână, la rădăcina unui păpușoi.”

„..și părinții, și frații și surorile îmi erau sănătoși, și casa ni era îndestulată, și copiii și copilele megieșilor
erau de-a pururea în petrecere cu noi, și toate îmi mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă toată lumea
era a mea!”

„Când venea tata noaptea de la pădure din Dumesnicu, înghețat de frig și plin de promoroacă, noi îl spăriam
sărindu-i în spate pe întuneric. [...] Iar după ce se aprindea opaițul, și tata se punea să mănânce, noi scoteam
mâțele de prin ocnițe și cotruță și le flocăiam și le șmotream dinaintea lui, de le mergea colbul, și nu puteau scăpa
bietele mâțe din mânile noastre, până ce nu ne zgâriau și ne stupeau ca pe noi.”

„La Crăciun, când tăia porcul, și-l pârlea și-l opărea, și-l învălea iute cu paie de-l înădușea, ca să se poată
rade mai frumos, eu încălecam pe porc deasupra paielor și făceam un chef de mii de lei, știind că mie are să-mi
deie coada porcului s-o frig și beșica s-o umplu cu grăunțe, s-o suflu și s-o zurăiesc după ce s-a usca; ș-apoi vai de
urechile mamei până ce nu mi-o spărgea de cap.”

„Ian să-i fi sculat la treabă, ș-apoi să-i vezi cum se codesc, se drâmboiesc și se sclifosesc, zise mama.”

11
„Și scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună, ca un băietde treabă; ies din casă chip că
mă duc la scăldat, mă șupuresc pe unde pot și, când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe
în sân, crude, coapte, cum se găseau.”

„Și scăpând eu cu obraz curat, îmi ieu traista cu blidele, pornesc spre sat, mă abat iar pe la tei, mă sui într-
însul, pun urechea la gura scorburii și aud ceva zbătându-se înlăuntru. Atunci ieu lespedea cu îngrijire, bag mâna
și scot pupăza vlăguită de atâta zbucium; iar ouăle, când am vrut să le ieu, erau toate numai chisăliță. După asta
vin acasă, leg pupăza de picior c-o ață, ș-o îndosesc de mama vro două zile în pod, prin cele putini hârbuite, și una-
două, la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut prin pod așa des.”

„Eu atunci haț! De sumanul moșneagului, să-mi plătească paserea...


- Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce i-ai dat
drumul? Că nu scapi nici cu giunca asta de mine, înțeles-ai? Nu-ți paie lucru de șagă.
Și mă băgam în ochii moșneagului, și făceam un tărăboi, de se strânsese lumea ca la commedie împrejurul
nostrum; dă, iarmoroc era? [...]
- Deci! Nu cumva ai poftă să-mi iei vițica pentr-un cuc armenesc? Pesemne te mănâncă spinarea, cum văd
eu, măi țică, și ia acuș te scarpin dacă vrei, ba ș-un topor îți fac, dacă mă crezi, de-i zice aman, puiule...”

„...când mă lua cineva cu răul, puțină treabă făcea cu mine; când mă lua cu binișorul, nici atâta; iar când
mă lăsa de capul meu, făceam câte o drăguță de trebușoară ca aceea, de nici Sfânta Nastasia, izbăvitoare de
otravă, nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul ei.”

„...eram și eu, cel mai bun de hârjoană și slăvit de leneș; leneș fără păreche mă făcusem, căci mama, după
câtă minte avea, nu se îndura să mă mai trimită acum nici la cofă de apă, numai să învăț carte și să mă fac popă,
ca părintele Isaia Duhu, profesorul nostru.”
12
Anexa 2

LEU SCORPION PEȘTI SĂGETĂTOR CAPRICORN

Optimist Pasionat Adaptabil Neinteresat Încrezător


Mândru Ager Risipitor Idealist Materialist
Vesel Mândru Credul Risipitor Șiret
Ager Sensibil Mofturos Compătimitor Practic
Practic Batjocoritor Caritabil Prezicător Isteț
Visător

BALANȚĂ RAC VĂRSĂTOR GEMENI FECIOARĂ


Vioi
Logic Hotărât Cumsecade Neliniștit Perfecționist
Calm Ager Gânditor Schimbător Încăpățânat
Nehotărât Isteț Cinstit Atrăgător Grijuliu
Leneș Șiret Caritabil Isteț Nehotărât
Prietenos Leneș Hotărât Caritabil Modest
Încăpățânat

13
CHESTIONAR DE EVALUARE A LECTURII

A. Obișnuințe de lectură
Numele elevului

1. Citești cu plăcere? Alege a sau b.


a) DA
b) NU
Dacă ai ales a, spune ce-ți place să citești și de ce? Dacă ai ales b, spune de ce nu citești?

2. Ai dori ca profesorul de limba română să te lase să alegi câteva lecturi pentru a fi citite în clasă? Alege a
sau b.
a) DA
b) NU
Ai putea să spui de ce?

B. Evaluarea comprehensiunii textului epic


Titlul textului

Numele autorului

Partea I
Dacă ai găsit lectura interesantă, ai putea să faci câteva comentarii în jurul următoarelor puncte?
14
1. Care personaje te-au interesat? De ce?

2. Ce comentarii poți face în legătură cu desfășurarea acțiunii?

3. Ai recomanda lectura prietenilor tăi? De ce?

4. Ce gânduri ai dori să exprimi în legătură cu textele ce vor urma să fie studiate?

Ai utilizat strategiile de lectură învățate?


a) DA
b) NU
Dacă da, care?

Dacă ai răspuns nu, ai putea să spui de ce?

Partea II
Dacă lectura ți s-a părut dificilă, ai putea să-mi spui din ce motive? Lista următoare te va ajuta să răspunzi.
Vocabularul a fost prea dificil?
DA NU

15
Structura propoziției și a frazei ți s-a părut prea dificilă?
DA NU
Structura textului a fost prea complicată?
DA NU
Au fost prea multe personaje?
DA NU
Personajele au fost lipsite de interes?
DA NU

Textul a conținut prea multe evenimente?


DA NU
Istoria are prea puțină acțiune?
DA NU
Istoria este verosimilă?
DA NU
Spune-mi, în câteva cuvinte de ce nu ai recomanda textul prietenilor tăi?

Ai utilizat strategiile de lectură învățate?


a) DA
b) NU
Dacă da, care?

Dacă ai răspuns nu, ai putea să spui de ce?

16