Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA: a VIII-a
PROFESOR:
DATA : 12.12.2019
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Nuvela
SUBIECTUL: Recapitulare. Text suport: Dincolo de nisipuri, de Fănuș Neagu
TIPUL DE LECŢIE: de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE: Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse
COMPETENŢE SPECIFICE: - dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date
- sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor
semantice studiate
- identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele
- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă
- redactarea unui text argumentativ
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
OC1- să găsească sinonimele unor cuvinte date;
OC2 -să explice modul de formare a unor cuvinte;
OC3- să identifice diftongii din cuvinte date;
OC4- să motiveze prezența unor semne de punctuație și ortografie în text;
OC5- să identifice valoarea morfologică și funcția sintactică a unor cuvinte;
OC6- să construiască enunțuri pentru a ilustra omonimia și polisemia unor cuvinte;
OC7- să identifice caracteristicile nuvelei prezente în textul dat;
OC8- să precizeze trăsăturile personajului principal;

AFECTIVE:
OA1: vor participa cu atenţie şi interes la lecţie;
OA2: vor integra noile cunoștințe în sistemul propriu de valori.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: lectura expresivă, exercițiul, conversaţia euristică, problematizarea, observaţia.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

RESURSE:
1. BIBLIOGRAFICE
a) metodice:
- Vistian Goia, Didactica limbii și literaturii române, Editura „Dacia Educațional”, Cluj-Napoca, 2008;
- Ioan Dănilă, Literatura română în teme, texte şi pre-texte, Editura „Egal”, Bacău, 2002;
b) didactice:
- Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998;
c) ştiinţifice:
- *** Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Academiei, 1998

SCENARIUL DIDACTIC

METODE
NR. ETAPELE UNITĂŢI DE CONŢINUT FORME DE
ŞI ORGANIZARE
EVALUARE
CRT LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A ELEVILOR
PROCEDEE

0 MOMENT Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei (linişte în clasă, conversația frontală
ORGANIZATORIC
distribuirea fişelor de lucru, pregătirea materialului didactic, pregătirea
instrumentelor de lucru de către elevi.)

I CAPTAREA Profesorul împarte elevilor fișe care conțin textul poeziei „Îndemn” conversaţia frontală observarea
de Demostene Botez. Se poartă o discuție, pornind de la mesajul acestei comporta-
2
ATENŢIEI poezii, despre importanța muncii, făcându-se referire și la personajul mentelor
principal al nuvelei „Popa Tanda”. elevilor

II ENUNŢAREA Profesorul anunță elevii că astăzi vor face o lecție de recapitulare a conversaţia frontală
OBIECTIVELOR
cunoștințelor. În vederea pregătirii pentru examen, vor lucra exerciții
construite după modelul subiectelor de la Evaluarea Națională. Se
comunică elevilor, în limbaj accesibil, obiectivele cognitive enunţate mai
sus.

III REACTUALIZAREA
Se reactualizează cunoștințele despre nuvelă, studiate anterior. Conversaţia frontală -analiza
CUNOŞTINŢELOR
răspunsuri-
lor elevilor

IV DIRIJAREA Elevii primesc o fișă de lucru. Se lucrează în limita timpului disponibil. Exercițiul individuală -analiza
ÎNVĂȚĂRII Lucrează individual prima parte, apoi se dau răspunsurile frontal. Se răspunsuri-
lucrează apoi subiectul al II-lea, în același mod. Conversația frontală lor elevilor
Cerințele vizează exerciții de:
I. -identificare a sinonimelor unor cuvinte din text;
-motivare a cratimei și a virgulei;
-precizare a modului de formare a unor cuvinte;
-transcriere a cuvintelor cu diftong și hiat;
-alcătuirea unor enunțuri cu omonime; Scaunul
-identificare a subiectelor și a predicatelor; intervievatului
-precizare a modului și timpului unor verbe;
-precizare a genului și a cazului unor substantive;
-identificare a valorii morfologice și a funcției sintactice;
-precizare a tipului subordonatei dintr-un text dat;
II. identificare a trăsăturilor nuvelei, pornind de la textul suport dat, pe
baza unor cerințe de tipul: descrie, compară, asociază, analizează, aplică,
argumentează..
3
Pentru a reactualiza conținutul textului, un elev va povesti textul, dar din
perspectiva personajului principal, la persoana I.

V EVALUAREA Elevii se autoevaluează, identificând lacunele pe care le au în proble- frontală observarea


PERFORMANŢEI
rezolvarea subiectelor de examen și noțiunile care necesită reluarea și matizarea comporta-
fixarea. mentelor
elevilor

VI FEEDBACKUL Se fac trimiteri la obiectivele propuse, verificându-se măsura în care conversatia frontală -evaluare
acestea au fost realizate. finală
Profesorul cere elevilor să asculte un material care conține un mesaj
pentru ei.

TEMA PENTRU Tema pentru acasă: de redactat compunerea de argumentare a conversația frontală
VII
ACASĂ apartenenței la specia nuvelă.

4
5