Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII „Areta Teodorescu” Griviţa

Profesor: Dudaş Nicoleta

PLAN DE LECŢIE

Data: 07.01.2011
Obiectul: Chimie
Clasa: a VIII-a A
Titlul lecţiei: Fierul
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe prin activitate independentă
Competente cadru:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice, a terminologiei şi a conceptelor
specifice domeniului chimiei.
2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare a realităţii şi de rezolvare de probleme
specifice domeniului chimiei.
3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând limbajul specific domeniului chimiei.
4. Formarea unor valori şi atitudini referitoare la impactul chimiei asupra naturii şi a
societăţii.
Competente specifice:
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili:
1. Să cunoască terminologia şi convenţiile ştiinţifice privind substanţele simple şi
compuse.
2. Să identifice caracterul nemetalic/metalic al elementelor.
3. Să conducă operaţii experimentale de laborator pentru a studia proprietăţile substanţelor
simple şi compuse
4. Să interpreteze observaţiile şi datele obţinute în urma activităţilor experimentale.
5. Să deducă aplicaţii ale unor substanţe.
Obiective operaţionale:
O1- Să indice structura atomului de fierului.
O2 – Să enumere compuşi în structura cărora se găseşte fierului .
O3 – Să stabilească proprietăţile fizice ale fierului.
O4 – Să scrie ecuaţiile reacţiilor prin care se ilustrează proprietăţile chimice ale fierului.
O5 – Să coreleze proprietăţile fizice şi chimice ale fierului cu utilizările lui.

Materiale şi mijloace de învăţământ:


 Sistemul Periodic,
 Manualul,
 Fişe de lucru,
 Ustensile de laborator,
 Substanţe.

Metode şi procedee didactice:


 Expunerea
 Conversaţia euristică
 Modelarea,
 Problematizarea,
 Descoperirea dirijată,
 Exerciţiul,
 Experimentul.

1
Momentul Obiectiv Metode şi Modalităţi de
Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecţiei operaţionale mijloace didactice evaluare
I. Moment - asigurarea condiţiilor optime - se pregătesc pentru activitate
organizatoric necesare desfăşurării
activităţii.
- prezenţă
II. Captarea Fierul este răspândit în natură Elevii dau exemple de metale
atenţiei sub formă de combinaţii, în
special ca sulfură şi oxizi.
Fierul este simbolizat de Marte,
zeul războiului, din cauza
armelor de fier cu care se duceau
războaiele.
III. Anunţarea La sfârşitul acestei ore va trebui - elevii scriu titlul în caiete Conversaţia
temei şi a să cunoaşteţi structura atomică,
obiectivelor valenţa, starea naturală,
proprietăţile fizice şi chimice ale
fierului precum şi utilizările lui.
IV. Prezentarea O1 – Să indice Fierului are simbolul Fe. p+ =26 Conversaţia
optimă a structura atomului Z=26, A=54 se efectuează e- =13, n0 =56-26 =30 Modelarea
conţinutului şi de fier. exerciţiul 1 din foaia de lucru Configuraţia electronică Sistemul periodic
dirijarea K=2e- Explicaţia
învăţării L=8e-
M=14 e-
N= 2 e-
Grupa a VIII-a B
Perioada a 4-a
Fe - 2 e- → Fe2+
Fe -3e- → Fe3+
Ion pozitiv, caracter electropozitiv, metal

2
O2 - Să enumere Fierul este cel mai răspândit - elevii scriu în caiete. Monstre de
compuşi în metal greu din natură, ocupând minereuri
structura cărora se locul patru între elemente. În
găseşte fier. stare liberă se găseşte în
meteoriţi. În scoarţa Pământului,
fierul se găseşte în minereuri sub
formă de compuşi, din care cei
mai importanţi sunt: Fe2O3
(hematit), Fe3O4 (magnetit), FeS2
(pirită), FeCO3 (siderit).
Aceste minereuri sunt folosite ca
materie primă în industria
siderurgică.
O3 – Să stabilească Elevii vor observa obiectele din Fierul este un metal cenuşiu, prezintă Observarea
proprietăţile fizice fier de la mese şi vor specifica luciu metalic caracteristic şi este un metal sistematică
ale fierului. proprietăţile fizice ale fierului. greu. Este un bun conducător de căldură şi
electricitate, este maleabil şi ductil, are
proprietăţi magnetice.

3
O4 – Să scrie Fierul reacţionează cu Observarea
ecuaţiile reacţiilor nemetalele: sistematică
prin care se 1. Reacţia cu oxigenul la 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Experimentul
ilustrează temperatură. Activitate frontală
proprietăţile 2. Reacţia fierului pulbere 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Activitate pe
chimice ale fierului. cu clorul grupe.
3. Reacţia fierului cu sulful Fe + S → FeS Modelarea
la temperatură ridicată. Ustensile şi
4. Reacţia fierului cu acidul Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ sustanţe
clorhidric Fe + H2SO4 dil → FeSO4 + H2 ↑
Fe +2 HNO3 dil → Fe(NO3)2 + H2↑
Acidul sulfuric concentrat şi acidul azotic
concentrat nu atacă fierul. Fenomenul se
numeşte pasivarea fierului şi este o
consecinţă a faptului ca fierul este protejat
de stratul de oxid depus pe suprafaţa sa.
5. Reacţia fierului cu
sărurile. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
O5 – Să coreleze Deoarece fierul este casant, are - elevii notează - conversaţia
proprietăţile fizice punct de topire ridicat şi euristică,
şi chimice ale activitate chimică mare, nu
fierului cu prezintă interes industrial. În
utilizările lui. schimb aliajele lui cu carbonul
(fonta şi oţelul) prezintă o
importanţă economică deosebită.
V. Fixarea - profesorul reia, împreună cu - elevii răspund la întrebările profesorului. - conversaţia - frontală
cunoştinţelor elevii, principalele idei ale euristică,
lecţiei. problematizarea