Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Director,

Şcoala Profesionala Traian


Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior
Profesor Dudas Nicoleta
Anul de studiu - Anul I
Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător”
Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână
Nr. total de ore: 40
Anul şcolar 2017-2018

Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


Inroducere - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei 2 S1
cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în 2 S2
laborator
Procese în lumea vie - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea 2 S3
ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism
artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul 2 S4
acestora; lor
- experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea
prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii 2 S5
cursant – la final);
- recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice - Recapitulare – Evaluare 2 S6,S7
referitoare la procese şi fenomene din
mediul înconjurător utilizând diferite
surse de informare;
Educatia pentru sanatate - identificarea principalelor componente -Ciclurile vietii 2 S8
ale sistemelor / proceselor naturale şi
artificiale precum şi a funcţiilor / rolului
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
acestora;
- recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice
referitoare la procese şi fenomene din
mediul înconjurător utilizând diferite
surse de informare;
- aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor
ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare
nevoilor şi intereselor personale
Substanţe şi amestecuri - descrierea sistemelor / proceselor / - Amestecuri. Separarea 2 SS9
elementelor, studiate în scopul explicării
amestecurilor
unor transformări din naturǎ; - Soluţii 2 S10
- observarea condiţiilor de desfǎşurare şi
- Transformări de stare de 2 S11
caracteristicilor transformărilor naturale;
agregare
- experimentarea pe baza unui plan - Elemente chimice şi substanţe 2 S12
prestabilit (de profesor sau chiar de compuse
cursant – la final); -Atomi şi molecule 2 S13
- Tabelul periodic al elementelor. 4 S14,S15
Metale şi nemetale
- Recapitulare – Evaluare 2 S16
Reacţii chimice cu importanţă - observarea condiţiilor de desfǎşurare şi - Reacţii chimice între oxizi şi 2 S17
practică caracteristicilor transformărilor naturale; baze
- experimentarea pe baza unui plan - Recapitulare – Evaluare 2 S18
prestabilit (de profesor sau chiar de
cursant – la final);
Evaluare finală modul - explorarea mediului înconjurǎtor cu - Recapitulare – evaluare: relaţia 4 S19-S20
ajutorul metodelor specifice ştiinţelor om – mediu înconjurător

S-ar putea să vă placă și