Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat

Director prof.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala Gimnazială
Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior
Profesor
Anul de studiu - Anul I
Modulul 1 “Relaţia om – mediu înconjurător”
Nr. ore/săptămână: 1 ore/săptămână
Nr. total de ore: 70 TC + 20 CDȘ
Anul şcolar
Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurător cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. S. Obs.


învăţare ore
Introducere - înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul - Natura şi aplicaţiile ştiinţei 2 S1
înconjurător; - Norme de protecţia muncii în
laborator
Procese în - identificarea principalelor componente ale sistemelor / - Unitatea lumii vii - organizarea 2 S2
lumea vie proceselor naturale şi artificiale precum şi a funcţiilor / internă a unui organism
rolului acestora; - Funcţiile organismului şi rolul lor 8 S3 – S6
- experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de - Ereditatea şi variabilitatea lumii vii
profesor sau chiar de cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare 4 S7 – S8
- recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la
procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând 2 S9
diferite surse de informare;
Reproducerea - identificarea principalelor componente ale sistemelor / - Reproducerea 2 S10
proceselor naturale şi artificiale precum şi a funcţiilor / - Sfaturi genetice 2 S11
rolului acestora; - Recapitulare – Evaluare 2 S12
- recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la
procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând
diferite surse de informare;
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. S. Obs.
învăţare ore
- aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în
contexte corespunzătoare nevoilor şi intereselor personale
Substanţe şi - descrierea sistemelor / proceselor / elementelor, studiate - Amestecuri. Separarea 2 S13
amestecuri în scopul explicării unor transformări din natură; amestecurilor
- observarea condiţiilor de desfăşurare şi caracteristicilor - Soluţii 1 S14
transformărilor naturale; - Transformări de stare de agregare 1 S14
- experimentarea pe baza unui plan - Elemente chimice şi substanţe
prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final); compuse 2 S15
- Atomi şi molecule
- Tabelul periodic al elementelor. 2 S16
Metale şi nemetale 2 S17
- Recapitulare – Evaluare 2 S18
Reacţii chimice - observarea condiţiilor de desfăşurare şi caracteristicilor - Reacţii chimice între oxizi şi baze 2 S19
cu importanţă transformărilor naturale; - Recapitulare – Evaluare
practică - experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de 2 S20
profesor sau chiar de cursant – la final);
Forţe şi mişcare - măsurarea mărimilor specifice utilizând instrumente / - Mişcarea mecanică 2 S21
aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor - Tipuri de interacţiuni 1 S22
naturale sau artificiale; - Vectorul forţă. Modalităţi de 2 S22 –
- observarea condiţiilor de desfăşurare şi caracteristicilor măsurare S23
transformărilor naturale; - Aplicaţii în lumea vie 1
- experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de - Recapitulare – Evaluare 2 S23
profesor sau chiar de cursant – la final); S24
Electricitate - măsurarea mărimilor specifice utilizând instrumente / - Fenomenele electrice 1 S25
aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor - Circuite electrice 1 S25
naturale sau artificiale; - Aparate electrocasnice 1 S26
- observarea condiţiilor de desfăşurare şi caracteristicilor - Electricitatea statică în natură şi în 1 S26
transformărilor naturale; aparatele tehnice de uz cotidian
- experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de - Recapitulare – Evaluare
profesor sau chiar de cursant – la final); 2 S28
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. S. Obs.
învăţare ore
- aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în
contexte corespunzătoare nevoilor şi intereselor
personale;
Energie şi putere - măsurarea mărimilor specifice utilizând instrumente / - Utilizarea combustibililor 1 S29
aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor - Tipuri de energie 1 S29
naturale sau artificiale; - Transformarea energiei 1 S30
- observarea condiţiilor de desfăşurare şi caracteristicilor - Energia în viaţa cotidiană 1 S30
transformărilor naturale; - Fenomene meteo extreme 1 S31
- experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de - Recapitulare – Evaluare 2 S31 -
profesor sau chiar de cursant – la final); S32
- aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în
contexte corespunzătoare nevoilor şi intereselor
personale;
Evaluare finală - explorarea mediului înconjurător cu ajutorul metodelor - Recapitulare – evaluare: relaţia om – 1 S32
modul specifice ştiinţelor mediu înconjurător